close

Enter

Log in using OpenID

24.06.2013. Zaključak o ročištu za glasovanje o izmijenjenom Planu

embedDownload
Regionalni centar Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/12-01/679
Zagreb, dana 21.06.2013.
Ur. br: 04-06-13-679-375
Nagodbeno vijeće HR01
Zagreb, Koturaška 43
Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća te Lidija Bosak i Anica Bujanić Djaković kao članovi vijeća, u postupku
predstečajne nagodbe nad dužnikom DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo, OIB:71451172026, Čulinečka cesta 252, Zagreb na temelju čl. 29. i čl.
64. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN108/12, 144/12, u daljnjem tekstu Zakon) donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.Zakazuje se ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja dužnika za dan 11. srpnja 2013. godine u 12,00 sati u Zagrebu,
Zagrebački velesajam, dvorana Brijuni.
II.Pozivaju se vjerovnici: DINA PETROKEMIJA d.d., PIROS d.o.o., ĆUF d.o.o., KIJAC NEKRETNINE d.d, RIJEČKI LIST d.o.o., VERSALIS S.p.a., INA –
INDUSTRIJA NAFTE d.d., PRIRODNI PLIN d.o.o. i AKD – ZAŠTITA d.o.o., koji su predložili donošenje izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja, da
zaključno s danom 26. lipnja 2013. godine dostave izmijenjeni Plan dužniku te Nagodbenom vijeću u pisarnicu predstečajnih nagodbi, Zagreb, Ul. grada
Vukovara 70, a dužnik je dužan u navedenom roku pismeno se izjasniti o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja.
.
Obrazloženje
Na ročištu za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja održanom dana 18. lipnja 2013. godine za prihvaćanje Plana financijskog restrukturiranja
glasovali su vjerovnici čije tražbine ne prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, odnosno vjerovnici čije tražbine ne prelaze
2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina te je Nagodbeno vijeće sukladno čl. 63. st. 2. Zakona utvrdilo da se Plan financijskog restrukturiranja ne smatra
prihvaćenim.
Odredbom čl. 64. st. 2. Zakona propisano je da se postupak predstečajne nagodbe neće obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih
utvrđenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, Nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni Plan financijskog
restrukturiranja.
Za donošenje izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja prijavili su se vjerovnici DINA PETROKEMIJA d.d. (s utvrđenom tražbinom od 119.518.972,30
kn), PIROS d.o.o (s utvrđenom tražbinom od 45.818.821,60 kn), ĆUF d.o.o. ( s utvrđenom tražbinom od 45.818.821,60 kn), KIJAC NEKRETNINE d.d. (s
utvrđenom tražbinom od 46.086.109,54 kn), RIJEČKI LIST d.o.o. (s utvrđenom tražbinom od 52.869.201,17 kn) , VERSALIS S.p.a. (s utvrđenom tražbinom
od 19.270.734,80 kn), INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. ( s utvrđenom tražbinom od 65.089.073,34 kn), PRIRODNI PLIN d.o.o. (s utvrđenom tražbinom od
80.980.211,73 kn) i AKD – ZAŠTITA d.o.o. (s utvrđenom tražbinom od 1.628.799,03 kn) , a čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina
(52,69 %).
Prilog ovom Zaključku je Tablica 4: Popis vjerovnika koji imaju pravo glasa za dužnika DIOKI d.d. Zagreb.
Slijedom navedenog, ovo je Vijeće odlučilo kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena.
Predsjednik Nagodbenog vijeća
Zvonimira Orešić Jaguljnjak
Prilog:
Tablica 4: Popis vjerovnika koji imaju pravo glasa za dužnika DIOKI d.d. Zagreb
RBR
OIB VJEROVNIKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29217701185
34021488133
45975769859
41246757735
55326209639
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10705653527
21012756709
09253797076
60199348591
73301344150
13125224831
65402596848
79675793409
05740146347
97067950468
94348106606
27581732503
64811851682
07435417708
60281851369
80201809377
5615528238
07357850283
13807100300
78874035950
12933687795
47189342642
59995740184
NAZIV VJEROVNIKA
3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., RIJEKA
3.MAJ SERVIS MDU, RIJEKA
3M d.o.o., VUKOVINA
A.G. MATOŠ d.d., SAMOBOR
A.M.I. COMMERCE LOVREKOVIĆ d.o.o., ZAGREB
A.SCHULMAN GmbH, KERPEN
A1 DIREKT d.o.o., ZAGREB
ABB d.o.o., ZAGREB
AC CERINI d.o.o. u stečaju, RIJEKA
ADMIRAL d.o.o., SLAVONSKI BROD
ADRIA SERVIS d.o.o., ZAGREB
ADRIAINSPEKT d.o.o., RIJEKA
ADRIAOIL SPA, MILANO, ITALY
ADRIATEH d.o.o., SVETA NEDELJA
ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o., RIJEKA
ADVANCED SYSTEMS POLYMERS, SETTIMO TORINESE
AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD
AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB
AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM
ATMOSFEROM, ZAGREB
AGROPRODAJA d.o.o., ZAGREB
AJSTER d.o.o., ZAGREB
AKD-ZAŠTITA d.o.o., ZAGREB
ALL PLASTIC KUNSTSTOFFWERK, GUNZENHAUSEN
ALSTOM HRVATSKA d.o.o., KARLOVAC
ANA LONČAR, ZAGREB
ANAS d.o.o., ZAGREB
ARAMBAŠIĆ COMMERCE d.o.o., ZAGREB
AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o., ZAGREB
AUTO REMETINEC d.d., ZAGREB
AUTO TIM CENTAR 2000 d.o.o., VELIKA GORICA
AUTOKAR d.o.o., ZAGREB
IZNOS UTVRĐENE
TRAŽBINE
IZNOS TRAŽBINE ZA
KOJE JE IZVRŠEN
PRIJEBOJ
IZNOS TRAŽBINE ZA
KOJU VJEROVNIK IMA
PRAVO GLASA
258,44
376,71
2.021.700,16
4.158,21
939,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.702,15
0,00
84,00
33.673,23
11.413,22
958.834,30
752,87
49.594,79
5.749.165,69
2.561,63
8.048,34
88.593,57
128.089,25
12.650,55
88.687,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.749.165,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,44
376,71
2.021.700,16
4.158,21
939,50
24.702,15
84,00
33.673,23
11.413,22
958.834,30
752,87
49.594,79
0,00
2.561,63
8.048,34
88.593,57
128.089,25
12.650,55
88.687,56
971,70
78.584,70
1.628.799,03
6.765,01
852.650,02
109.941,15
7.238,34
36,60
5.009,83
57.216,99
1.107,00
37.861,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971,70
78.584,70
1.628.799,03
6.765,01
852.650,02
109.941,15
7.238,34
36,60
5.009,83
57.216,99
1.107,00
37.861,37
32
33
34
88495357446
96963825773
AUTOPREVOZNIČKA RADNJA Ilija Mihajlović, VALJEVO
AUTOPRIJEVOZNIK IVAN ĆAĆIĆ, BREZOVICA
AUTOPRIJEVOZNIK-AUTODIZALIČAR vl. IVAN PAVLOVIĆ, ZAGREB
35
80047829947
AUTOSERVIS-AUTOPRIJEVOZ JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE
33039197637
70127500266
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
34614933448
39651558047
86167814130
42588898414
73275412890
73755128471
77680700103
44406302823
78706979190
56862329862
82798532151
74381528129
10743762285
55514095251
60884493874
11423745914
49800593791
4.095,41
4.157,01
500.488,21
0,00
0,00
0,00
4.095,41
4.157,01
500.488,21
3.666,30
0,00
3.666,30
AVTOPREVOZNIŠTVO ANDREJ ŠTRUKELJ, SLOVENIJA
AVTOPREVOZNIŠTVO KRAPEŽ KLAVDIJO, NOVA GORICA,
SLOVENIJA
BANKA KOVANICA d.d., VARAŽDIN
BARKOM-G.M. d.o.o., VELIKA GORICA
BASF AKTIENGESELSCHAFT, GERMANY
BATEL d.o.o., ZAGREB
BERGER ELEKTROMEHANIKA, vl. ROBERT BERGER, IVANJA REKA
88.165,22
322.096,39
0,00
0,00
88.165,22
322.096,39
641,50
5.467,60
486.178,22
4.517,91
133.200,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641,50
5.467,60
486.178,22
4.517,91
133.200,44
BERTOLINI VINYLS AND RUBBER Sr, BOLOGNA
BERTSCHI AG, CH-5724 DURRENASCH
BI 3.MAJ d.d., RIJEKA
BIOINSTITIT d.o.o., ČAKOVEC
BIOVIT d.o.o., VARAŽDIN
BIRA dd, BIHAĆ
BISCHOF & KLEIN GMBH & Co., LENGERICH, GERMANY
BJ d.o.o., ZAGREB
BMB LABARATORIJ, vl.SLAVKO BRCKOVIĆ, ZAGREB
BOŽIĆ OBRT, SISAK
BRIONI d.d., PULA
B-SYSTEM, BANJA LUKA
BULE d.o.o., DUGO SELO
BURCKHARDT COMPRESSION, WINTERTHUR SWITZERLAND
11.603,66
145.993,77
47.509,66
4.639,44
9.264,12
53,09
93.780,26
58.972,54
4.259,49
106,87
226,63
147,89
56.061,31
402.543,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.603,66
145.993,77
47.509,66
4.639,44
9.264,12
0,00
93.780,26
58.972,54
4.259,49
106,87
226,63
147,89
56.061,31
402.543,41
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., RIJEKA
CACUMEN USLUGE d.o.o., ZAGREB
CBD-CENTAR d.o.o., ZAGREB
CECA ARKEMA GROUP, LA GARENNE, FRANCE
CEI - IETA d.o.o., ZAGREB
CELOX d.o.o., SPLIT
CEMTRA d.o.o., ZAGREB
CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT d.d., ZAGREB
139.865,20
5.901,54
125,00
93.170,57
1.023,36
9.421,30
7.318,50
19.242,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.865,20
5.901,54
125,00
93.170,57
1.023,36
9.421,30
7.318,50
19.242,63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
21688419865
70434813777
03866330665
48249084626
32028488591
09201087238
99994367333
26187994862
15538072333
07989965722
04767584912
50616400695
65855297328
48840493062
30950391780
95325472047
84320847895
38852319575
32056359692
37059122743
09519788934
89209113164
33080121932
33890755814
97203270866
08148797193
15059563928
66342079388
75982886376
66912450056
CHEMOL, SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA
CHIMEC S.P.A., MILANO, ITALY
CMC EKOCON d.o.o., ZAGREB
COLLIERS INTERNATIONAL d.o.o., ZAGREB
COLUMBA AIR d.o.o., ZAGREB
COMET d.o.o., NOVI MAROF
COMPASS GROUP INTERNATIONAL d.o.o., NOVI ZAGREB
COMPING d.o.o., ZAGREB
CONSTRUCT DATA VERLAG AG, VOSENDORF, AUSTRIA
CREDITREFORM d.o.o., ZAGREB
CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB
CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o., ZAGREB
CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB
ČAZMATRANS-NOVA d.o.o., ČAZMA
ĆUF d.o.o., OMIŠALJ
D.P. METALIA d.o.o., ZAGREB
DAMA TONERI d.o.o., ZAGREB
DAMIR JEŽIĆ, RIJEKA
DDSERVIS d.o.o., NOVI ZAGREB
DEFI d.o.o., ZAGREB
DELFORM d.o.o., ZAGREB
DEMATEH TRANSPORTNA TEHNIKA d.o.o., BESTOVJE
DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o., ZAGREB
DINAMIKA d.o.o., KARLOVAC
DINA-PETROKEMIJA d.d., OMIŠALJ
DIPOLIMER KIMYA SANAYI, ISTANBUL, TURKEY
DIR vl. IVAN I TOMiSLAV RUBINIĆ, JASTREBARSKO
DIV d.o.o., SAMOBOR
DM-COMMERCE d.o.o., ZAGREB
DME d.o.o., SESVETE
DOMINELEKTRO d.o.o., ZAGREB
DOMINIK MACIEJEWSKI, PLOCK, POLJSKA
DONIT-TESNILA d.o.o., ZAGREB
DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU, ZAGREB
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, ZAGREB
DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SLOVENIJA, LJUBLJANA
DSD EUROLINE, BEOGRAD, SRBIJA
12.343,11
50.751,38
1.414,50
39.102,00
48.300,00
6.151,31
6.864,77
3.751,50
124,68
3.690,00
3.029.735,19
18.615,50
98.913,55
91.488,17
45.818.821,60
23.689,80
7.046,01
444.988,65
16.124,94
2.971,86
3.088,53
42.914,41
100.000,01
20.178,00
119.518.972,30
78.810,36
2.580,93
13.098,65
52.383,48
959,40
30.550,37
80.391,38
6.148,77
23.700,00
21.471,51
1.339,12
19.339,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.343,11
50.751,38
1.414,50
39.102,00
48.300,00
6.151,31
6.864,77
3.751,50
124,68
3.690,00
3.029.735,19
18.615,50
98.913,55
91.488,17
45.818.821,60
23.689,80
7.046,01
444.988,65
16.124,94
2.971,86
3.088,53
42.914,41
100.000,01
20.178,00
119.518.972,30
78.810,36
2.580,93
13.098,65
52.383,48
959,40
30.550,37
80.391,38
6.148,77
23.700,00
21.471,51
1.339,12
19.339,43
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
BRISAN
58934274619
62519168951
71629027685
98219968247
71394193474
67151697250
38001831721
82818873408
71690188016
17491977848
135
136
137
43879405435
78002631026
76412373309
72091456912
59967654085
70565324406
86252349701
62327599423
57560431322
46286015197
36726646049
23057039320
DUBRAVA PROMET d.d., ZAGREB
DUE-DI d.o.o., MARIJA BISTRICA
DUWAR d.o.o., KOPRIVNICA
ECCOS INŽENJERING d.o.o., ZAGREB
ECOINA d.o.o., NOVI ZAGREB
ECOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB
EKO WOLF d.o.o., ZAGREB
EKO-DERATIZACIJA d.o.o., ZAGREB
EKO-MONITORING d.o.o., VARAŽDIN
EKONERG d.o.o., ZAGREB
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, LJUBLJANA
ELEKTRO-KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB
ELEKTROMATERIJAL d.d., ZAGREB
EL-EL ELEKTRONIČKI ELEMENTI d.o.o., ZAGREB
ELEMED TRGOVINA d.o.o., ZAGREB
ELTRA MG d.o.o., ZAGREB
EMR VALC, ZAGREB
ENERGOATEST KONTROL d.o.o., ZAPREŠIĆ
ENERKON d.o.o., ZAGREB
ENING d.o.o., ZAGREB
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA
ET VI-HRI-YANKO YANAKIEV, BULGARIA
12987689544
18019882152
59584343602
25706416813
85821130368
85828625994
ETI ELEKTROELEMENT d.d., SLOVENIJA
EUROCEANIKA UK LTD/ODFJELL TANKERS EUROPE AS
EXOR d.o.o., ZAGREB
EXPLAST spol. s.r.o., KLANOVNICA
FERING FIT d.o.o., ZAGREB
FEROTOK-PRODUKT d.o.o., ZAGREB
FESTO d.o.o., ZAGREB
FIL. PLA. S.r.l., PRATO
FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST,
ZAGREB
FRAMAGO d.o.o., ZAGREB
FRIGO-M Obrt, KUTINA
GE INFRASTRUCTURE, HERENTALS, BELGIUM
387,91
5.461,20
30.582,23
8.462,87
136.311,46
4.271,49
119.856,10
6.396,00
17.410,65
679.042,81
14.743,36
295.779,59
2.017,20
5.489,74
31.840,93
23.566,62
219.391,29
3.689,19
2.292,72
36.926,50
19.249,50
11.785.451,61
10.443,29
21.117,45
1.312.149,62
8.898,13
81.356,53
75.523,57
19.150,83
1.188,55
15.529,41
337,95
1.605.533,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387,91
5.461,20
30.582,23
8.462,87
136.311,46
4.271,49
119.856,10
6.396,00
17.410,65
679.042,81
14.743,36
295.779,59
2.017,20
5.489,74
31.840,93
23.566,62
219.391,29
3.689,19
2.292,72
36.926,50
19.249,50
11.785.451,61
10.443,29
21.117,45
1.312.149,62
8.898,13
81.356,53
75.523,57
19.150,83
1.188,55
15.529,41
337,95
1.605.533,70
2.829,00
2.410,80
50.737,58
0,00
0,00
0,00
2.829,00
2.410,80
50.737,58
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
GENERAL TRADING S.p.A., RODENGO SAIANO
GENERALTURIST d.o.o. u stečaju, ZAGREB
GIANESINI ERMINIO S.R.L, GORIZIA, SLOVENIJA
GORNJI GRAD d.o.o., LUČKO
GRAD ZAGREB, ZAGREB
82298562620
12121759728
GRADŠPED-COMMERCE d.d., RIJEKA
GRAFOKOR d.o.o., ZAGREB
GROF ES TARSAI KFT, PACSA
GUMIIMPEX-GRP d.o.o., VARAŽDIN
HARIC SERVIS ENERG. POSTR., vl. Ivan Harić, SESVETE-KRALJEVAC
69.573,35
93.353,14
6.067,27
21.569,40
20.444.979,71
7.855,12
1.095,60
2.220,15
417,13
10.798,95
29.876,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.573,35
93.353,14
6.067,27
21.569,40
20.444.979,71
7.855,12
1.095,60
2.220,15
417,13
10.798,95
29.876,70
149
150
151
152
59072650925
14103808844
38935991904
46830600751
HARTA d.o.o., VIŠKOVO
HEBE d.o.o., ZAGREB
HELB d.o.o., DUGO SELO
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ZAGREB
8.973,18
2.346,84
1.583.945,89
64.205.100,62
0,00
0,00
0,00
0,00
8.973,18
2.346,84
1.583.945,89
64.205.100,62
153
154
155
156
157
158
159
63073332379
30929005951
88137585457
40457591383
87311810356
76454212077
87950783661
58.547.314,51
3.271,80
11.342,81
11.045,86
3.303,48
7.081,37
23.723,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.547.314,51
3.271,80
11.342,81
11.045,86
3.303,48
7.081,37
23.723,31
160
161
98834727195
19.400,00
2.036.750,51
0,00
17.679,81
19.400,00
2.019.070,70
162
163
164
165
166
167
168
169
170
41387373932
HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB
HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., STUBIČKE TOPLICE
HORVAT d.o.o., ZAGREB
HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., SVETA NEDJELJA
HP HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB
HRT ŠARIĆ d.o.o., DUGO SELO
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,
ZAGREB
HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK za račun REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA, ZAGREB
68419124305
07359925707
33433787070
80978339255
84996804446
69693144506
28921383001
09722355618
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB
HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN , ZAGREB
HRVATSKA UDRUGA ORACLE, ZAGREB
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, ZAGREB
HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, ZAGREB
HRVATSKE ŠUME d.o.o., ZAGREB
HRVATSKE VODE, ZAGREB
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR, ZAGREB
1.200,00
21.100,66
13.500,00
2.500,00
165.616,45
400,00
1.025.166,51
1.261.670,24
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.833,87
0,00
1.200,00
21.100,66
13.500,00
2.500,00
165.616,45
400,00
1.025.166,51
1.233.836,37
2.200,00
24612651044
49158686202
61817894937
81256551353
NEMA
03774142644
GRADIKOR d.o.o., POPOVAČA
171
172
19275431742
66908705295
173
174
175
81793146560
23691527614
22189855239
176
177
46406681143
40867387389
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
33117612310
18956526231
14036333877
87064273078
39901919995
80572192786
48995153896
86247075815
24158508138
63988426425
27759560625
60067885527
201
202
203
01291306683
62345613352
05928276367
93572324237
93245284305
26599917805
69715301002
79766124714
64870356780
14364100048
HRVATSKI POSLOVNI SAVJET, ZAGREB
HRVATSKI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERSKI SAVEZ,
ZAGREB
HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB
44.190,00
300,00
0,00
0,00
44.190,00
300,00
120.372,75
20.955,31
2.999,99
0,00
0,00
0,00
120.372,75
20.955,31
2.999,99
220.951,27
200,00
0,00
0,00
220.951,27
200,00
HUM NAKLADA d.o.o., ZAGREB
HYDRA TECH d.o.o., ZAGREB
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB
HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., ZAGREB
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB
IEL d.o.o., ZAGREB
IKOM d.o.o., ZAGREB
IMG, vl. Joško Čupić
INA MAZIVA d.o.o., ZAGREB
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB
IND-EKO d.o.o., RIJEKA
INDUSTRIEROHSTOFFE HANDELS GmbH, VIENNA
INDUSTROOPREMA d.o.o., ZAGREB
INEL-MONTAŽA d.o.o., ZAGREB
INFO d.o.o., ZAGREB
INFOSISTEM d.d., ZAGREB
ING-GRAD d.o.o., ZAGREB
INSIYAH COSMETICS& PERFUMES CO, DUBAI
INSTALOTEHNA ZAGREB d.d., ZAGREB
INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ", ZAGREB
INSTITUT IGH d.d., ZAGREB
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d., ZAGREB
1.918,80
2.428,28
487,00
79.948,48
120.769,63
14.111,29
224.400,70
4.090,98
41.011,97
1.302,48
65.286.813,21
1.371,21
286.299,47
6.840,76
487.589,95
5.707,20
59.753,12
0,00
136.377,14
248,20
69.981,71
84.963,49
176.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.302,48
197.739,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.918,80
2.428,28
487,00
79.948,48
120.769,63
14.111,29
224.400,70
4.090,98
41.011,97
0,00
65.089.073,34
1.371,21
286.299,47
6.840,76
487.589,95
5.707,20
59.753,12
0,00
136.377,14
248,20
69.981,71
84.963,49
176.400,00
INTEGRA PETROCHEMICALS, SINGAPORE
INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB
INTERCHIM AUSTRIJA GMBH, WORGL
1.929.599,29
24.969,00
10.743.968,13
0,00
0,00
28.220,41
1.929.599,29
24.969,00
10.715.747,73
HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING
HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA,
ZAGREB
HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d., ZAGREB
HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA, ZAGREB
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
85514716931
36779353407
68097966247
99968566509
32677374790
89018712265
46968462678
01370102255
51172510950
01653115092
82477837865
8106331075
46875965831
36063948499
35596498125
18545665005
43246125384
20963249418
53525152333
34976993601
54600743656
40470184974
30378661486
71921163413
69503639110
28859659165
INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o., ZAGREB
INTERTEK IBERICA SPAIN S.A.U., BILBAO, ŠPANJOLSKA
ISKON INTERNET d.d., ZAGREB
ISKRA-PLAST, BEOGRAD
ITC, VL. TOMISLAV CIUHA, VELIKA GORICA
IVAN FILIPAN, ZAGREB
IVASIM d.o.o., IVANIĆ GRAD
JADRANSKI NAFTOVOD d.d., ZAGREB
JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ, ZAGREB
JOSIP SIMČIĆ AUTOPRIJEVOZNIK, ŠAPJANE
JURČEC ALATI d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO
JUST d.o.o., ZAGREB
JUST-INSTALACIJE d.o.o., ZAGREB
KAMMET S.C., WEJHEROWO
KANDITRANS d.o.o., NOVI BEOGRAD
KARLOVAČKA BANKA d.d., KARLOVAC
KEPOL TERMINAL d.o.o., ZADAR
KIJAC NEKRETNINE d.d., OMIŠALJ
KLEMM SIGURNOST d.o.o., ZAGREB
KOMPANIJA DUŠANIĆ, PRNJAVOR
KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., ZAGREB
KOŠĆAL d.o.o., POPOVAČA
KPMG CROATIA d.o.o., ZAGREB
KRALJEVICA TRADE d.o.o., KRALJEVICA
KRANZ KUHRMEIER AG, GUMLIGEN
KSB OSTERREICH GMBH, WIEN
KSU COMPANY d.o.o., VELIKA GORICA
KUMPLAST ULE S.P., ZAGORJE OB SAVI
KUNA CORPORATION d.o.o., KRALJEVAC NA SUTLI
L.T.LOKOMOTIVA d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO
LABSERVIS d.o.o., ZAGREB
LANXESS ELASTOMERES SAS, GRANGES-PACCOT
LD TRANS, ČAČAK
LEPAC MEHANIČKE BRTVE, NOVA KAPELA
LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o., SAMOBOR
LINXAIR d.o.o., ZAGREB
LKW WALTER INTERNATIONAL, WIENER NEUDORF
35.404,78
5.038,26
20.528,16
485,38
39.421,50
7.440,84
191,01
217.190,89
14.776,37
2.988,00
171,83
2.459,69
19.144,69
11.876,69
5.308,86
1.749,65
12.274.379,46
46.097.359,54
813.600,00
4.247,09
3.796,16
438.797,53
109.331,21
2.301,18
1.300.233,42
22.669,99
51,91
307,91
3.862,20
65.305,94
43.170,42
1.639.377,15
34.659,30
92.590,71
25.515,10
438.047,31
104.361,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.190,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.404,78
5.038,26
20.528,16
485,38
39.421,50
7.440,84
191,01
0,00
14.776,37
2.988,00
171,83
2.459,69
19.144,69
11.876,69
5.308,86
1.749,65
12.274.379,46
46.086.109,54
813.600,00
4.247,09
3.796,16
438.797,53
109.331,21
2.301,18
1.300.233,42
22.669,99
51,91
307,91
3.862,20
65.305,94
43.170,42
1.639.377,15
34.659,30
92.590,71
25.515,10
438.047,31
104.361,79
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
31838186201
43910690261
76154765407
24070943335
67390842610
87847615093
17783496119
36228944903
89964003589
44448417567
32179081874
12256216869
95240603723
93719678792
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
01271618606
17563593340
04021334723
269
270
271
272
273
274
275
45522650856
20450851809
59964152545
95802489987
18683136487
76767369197
50687092246
72145984569
13051973588
LUGESA - PE SHPK, TIRANA
LUXOR POSLOVNI SERVISI d.o.o., ZAGREB
MACEL d.o.o., ZAGREB
MAN-ŠPED d.o.o., RIJEKA
MARKO USLUGE d.o.o., ZAGREB
MAŠINOPROJEKT d.o.o., ZAGREB
MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD
MB BARTER + TRADING S.A., ZUG
MC ČIŠĆENJE d.o.o., SISAK
MEDIC d.o.o., ZAGREB
MEDIOTEHNA d.o.o., ZAGREB
MERKANTILE d.d., ZAGREB
MES MMC AZERBAJDŽAN
MESSER CROATIA PLIN d.d. , ZAPREŠIĆ
METALOPLAST, vl. DAMIR OCVIREK, BATRINA
METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., VARAŽDIN
MET-GAL-GRAF - METALNA GALANTERIJA I GRAVIRANJE, vl. IVAN
ĐURKAN, SESVETE
METTLER-TOLEDO d.o.o., ZAGREB
MEZRA d.o.o., ZAGREB
MICK d.o.o., ŠKRLJEVO
MIGOTRANS TASIĆ d.o.o., NIŠ
MIHOVLJAN d.o.o., SAMOBOR
MIKRONIS d.o.o., ZAGREB
MILLA d.o.o., ZAGREB
MINISTARSTVO FINANCIJA, ZAGREB
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ZAGREB
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, ZAGREB
MODERNE TEHNOLOGIJE OBRT ZA IZOLACIJE U GRADITELJSTVU, vl.
MILJENKO MUDROVČIĆ, KUTINA
MONTELEKTRO d.o.o., KASTAV
MONTMONTAŽA - N.E.P. d.o.o., ZAGREB
MOOG GmbH, BOEBLINGEN
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA
60736858737
67003741356
18961324564
MRVELJ d.o.o., ZAGREB
MTB INŽENJERING d.o.o., ZAGREB
MUNJA d.o.o., ZAGREB
4.777,98
35.084,58
25.313,40
22.289,50
1.364.036,75
68.699,75
318.700,95
13.187,22
26.149,61
546,86
5.899,31
569,99
0,00
247.729,60
292.876,56
229,07
189,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.160,59
0,00
0,00
4.777,98
35.084,58
25.313,40
22.289,50
1.364.036,75
68.699,75
318.700,95
13.187,22
26.149,61
546,86
5.899,31
569,99
0,00
247.729,60
289.715,97
229,07
189,42
10.345,59
565.426,24
8.740,54
20.932,09
1.043,69
7.551,25
639,60
57.772.296,22
90.305,80
84.500,00
3.821,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.345,59
565.426,24
8.740,54
20.932,09
1.043,69
7.551,25
639,60
57.772.296,22
90.305,80
84.500,00
3.821,73
1.845,00
263.087,54
4.254,68
53.433.706,76
3.623,58
7.650,60
2.075,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.845,00
263.087,54
4.254,68
53.433.706,76
3.623,58
7.650,60
2.075,75
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
65776804901
64546066176
10661727487
54385500652
N.K. DRVO d.o.o., BUZET
NARODNE NOVINE d.d., ZAGREB
NEOCHIMIKI d.o.o., BEOGRAD
NISKOGRADNJA MILJANIĆ d.o.o., ZAGREB
NOVA ICT d.o.o., ZAGREB
NOVAMAT d.o.o., ZAGREB
NOVAMAT GMBH, BEČ
NOVI LIST d.d., RIJEKA
O.K.I. MONT d.o.o., ZAGREB
O'BRIENS Limited, RAMSEY ISLE OF MAN
OBRT ZA ČIŠĆENJE TOMA, vl. ZEFA TOMIĆ, DUGO SELO
ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA d.o.o., ZAGREB
288
85127306373
ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PARTNERI d.o.o., ZAGREB
289
28294904488
290
291
292
293
294
42813630422
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
36004425025
76080865307
23780250353
11471889269
99163498179
17140959007
21246000051
28495895537
31453188801
04878823192
67863443541
44110106406
98039404134
1.921,50
4.889,17
4.607,34
8.216,40
22,66
44.489,10
74.020,74
21.584.742,17
367.778,49
48.993,23
138.156,66
302.491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.404,20
23.242,35
0,00
0,00
0,00
1.921,50
4.889,17
4.607,34
8.216,40
22,66
44.489,10
74.020,74
21.544.337,97
344.536,14
48.993,23
138.156,66
302.491,00
369.789,91
0,00
369.789,91
ODVJETNIČKO DRUŠTVO MILJEVIĆ I PARTNERI JTD., ZAGREB
15.990,00
0,00
15.990,00
OFFSET NPGTO TISAK d.o.o., ZAGREB
3.271,80
6.939,44
25.616,81
76.042,97
81.854,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.271,80
6.939,44
25.616,81
76.042,97
81.854,76
16.238,75
19.578,38
82.105,19
6.793,85
3.837,60
9.730,32
5.968,67
111,32
944.917,19
435.791,93
70.455,18
19.093,97
45.818.821,60
214.781,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.238,75
19.578,38
82.105,19
6.793,85
3.837,60
9.730,32
5.968,67
111,32
944.917,19
435.791,93
70.455,18
19.093,97
45.818.821,60
214.781,49
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, LJUBLJANA
75247372149
79275515934
24503685008
06838324425
24400306860
OMV INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK
OPREMA-STROJEVI d.d., LUDBREG
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
GENEVE
OT OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB
OTIS DIZALA d.o.o., NOVI ZAGREB
OTP LEASING d.d., ZAGREB
OV-ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o., ZAGREB
PAPIR MARKET d.o.o., KRAPINA
PASTOR d.d. , BESTOVJE
PATRTNER ELEKTRIK GE d.o.o., ZAGREB
PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o., ZAGREB
PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS, WARWICKSHIRE
PETROKEMIJA d.d., KUTINA
PETROL d.d., LJUBLJANA, SLOVENIJA
PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o., ZAGREB
PIROS d.o.o., OMIŠALJ
PLASTIC FORCE, BORGLOON
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
65576386206
90213841328
22277452223
64125437677
67492500921
44763696754
57715035678
87294112830
36243340926
92998723973
81744835353
01385353636
29873381011
02535697732
87939413383
00799310963
83264047143
55566574553
56051182731
53056966535
78249149820
91943782088
02706742865
75715390821
44142766466
83038154615
85987734468
45307134980
PLUS RI TANK d.o.o., RIJEKA
POLOPLUS d.o.o., ZAGREB
POLJO-PROM, vl. KRIŽANIĆ ZLATKO, ZAGREB
PONIKVE d.o.o., KRK
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ZAGREB
POSLOVNI INFO SERVIS d.o.o., ZAGREB
POT-ZG-AKZ, vl. TOMISLAV POSTRUŽIN, ZAGREB
PRESIKA d.o.o., LABIN
PRESSCLIPPING d.o.o., ZAGREB
PREVODITELJSKI CENTAR d.o.o., ZAGREB
PRICE WATERHOUSECOOPERS d.o.o., ZAGREB
PRIMOTRONIC d.o.o., ZAGREB
PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
PROGNOST SYSTEMS GMBH, RHEINE
PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO
PROMING HCH d.o.o., ZAGREB
PUGAR d.o.o., ZAGREB
PUNAT d.o.o., SESVETE
PYRO CONTROLE, MEYZIEU
R.AGLINSKAS PE "VAILENDAS", KAUNAS
R.C.C. FILTERI, ZAGREB
RAD-RAŠO d.o.o., UŽICE
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ZAGREB
RAIMPEX d.o.o., ZAGREB
RAMAJLI&PARTNERET, PRIŠTINA
RAOS d.o.o., ZAGREB
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV, ARENDONK
RAVEL d.o.o., NOVI ZAGREB
RESINEX BULGARIA LTD., SOFIA
RETEL d.o.o., ZAGREB
RIJEČKI LIST d.o.o., RIJEKA
RIPELLE d.o.o., RIJEKA
ROVEMA VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH, FERNWALD
SANITACIJA d.d., ZAGREB
SAT EKSPERT d.o.o., ZAGREB
SATSTYRO, PRIZREN
229.596,91
6.619,86
40.288,95
39.637,02
167,64
11.070,00
2.952,00
1.615,92
50.189,79
6.417,05
411.522,88
369,00
80.980.211,73
126,60
95.711,24
100.123,63
2.885,22
213,39
4.800,40
16.275,46
15.130,26
144.652,52
4.095,41
1.155,07
39.199,00
3.223,24
6.953,40
491.449,16
270.510,63
4.588,38
51.303,29
52.885.431,17
487,80
12.577,46
3.099,60
9.254,52
252,40
599,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.997,39
6.619,86
40.288,95
39.637,02
167,64
11.070,00
2.952,00
1.615,92
50.189,79
6.417,05
411.522,88
369,00
80.980.211,73
126,60
95.711,24
100.123,63
2.885,22
213,39
0,00
16.275,46
15.130,26
144.652,52
4.095,41
1.155,07
39.199,00
3.223,24
6.953,40
491.449,16
270.510,63
4.588,38
51.303,29
52.869.201,17
487,80
12.577,46
3.099,60
9.254,52
252,40
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
88856372597
358
00882988397
359
360
361
362
363
364
97994010225
365
45001686598
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
14273924910
99944170669
51390945090
22535823410
38867318377
72404231081
21926472791
96976744035
66688839912
22186352722
09627920501
48671346974
86873706203
75332433655
16214531266
12673471493
24593558937
23738755971
90591097530
18735200299
62243696574
64406809162
99172175603
39388757533
71259740533
SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., ZAGREB
SCHUF VALVE TECHNOLOGY GmbH, TOGHER
SEAL TECH d.o.o., ZADAR
SGS NEDERLAND BV, SPIJKENISSE
SHIMADZU d.o.o., ZAGREB
SIEMENS d.d., ZAGREB
SIGURNOST EDUCA, ZAGREB
SILLA d.o.o., NOVI ZAGREB
SLADOVIĆ d.o.o. , ZAGREB
SPECIJALISTIČKI SERVISI d.o.o., KUTINA
SPES d.o.o., ZAGREB
SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN DRUŠTVO d.d., ZAGREB
STROJOBRAVARSKI OBRT KENCEK, VL.KRUNOSLAV KENCEK,
ZAGREB
STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., ŠENKOVEC
STRUKTUR MANAGEMENT PARTNER, KOLN
STSI - INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., ZAGREB
STUBLIĆ IMPEX d.o.o., SESVETE
STYROTHERM d.o.o., CAZIN
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I
TEHNOLOGIJE, ZAGREB
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET ŠKOLA NZ
"ANDRIJA ŠTAMPAR", ZAGREB
TAU ON-LINE d.o.o., ZAGREB
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB
TEHNIČAR - COPYSERVIS d.o.o., ZAGREB
TEHNIČKA RADIONICA ZAGREB d.o.o., ZAGREB
TEHNOGUMA d.o.o., ZAGREB
TEHNOSTROJ d.o.o., ZAGREB
TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB
TERA TRGOVINA d.o.o., ZAGREB
TERETNI AUTOPRIJEVOZ LIŠPED, vl. LUPIĆ IVAN, ZAGREB
TERMA HGK d.o.o., SESVETE
TERMOCOMMERCE d.o.o., KAŠINA
TERMOSERVIS d.o.o., ZAGREB
TIGAR CIKATIĆ KD, ZAGREB
6.016,15
61.582,83
39.938,27
11.965,80
42.015,57
31.003,05
1.648,20
527.754,77
7.146,30
3.383,99
12.788,04
98.557,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.016,15
61.582,83
39.938,27
11.965,80
42.015,57
31.003,05
1.648,20
527.754,77
7.146,30
3.383,99
12.788,04
98.557,10
2.419,62
0,00
2.419,62
29.776,02
1.789.466,51
35.944,03
12.012,15
11.558,76
13.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.776,02
1.789.466,51
35.944,03
12.012,15
11.558,76
13.633,50
15.301,20
0,00
15.301,20
6.740,40
5.440,00
5.611,75
16.825,11
44,69
370.338,10
10.455,00
57.408,13
18.450,00
13.311,27
2.091,00
3.436,51
957.005,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.740,40
5.440,00
5.611,75
16.825,11
44,69
370.338,10
10.455,00
57.408,13
18.450,00
13.311,27
2.091,00
3.436,51
957.005,09
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
81508126289
65267705867
39314954298
401
402
63291092454
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
30817831374
95418386802
98746606528
65833706049
NEMA
52639870872
32525134824
64671902706
64520989853
32258484464
08959010701
80930514997
79045452342
25352719540
62658001289
80499543406
42198758977
98405536002
36430742721
90439696130
84987948669
19911825156
TIP-ŠENJUG d.o.o., ZAGREB
TONI SMRČEK, ZAGREB
TOP TEAM PLUS d.o.o., LUČKO
TOTAL HUNGARIA KERESKEDELMI KFT., H-2040 BUDAORS
TPK ARMATURA d.o.o., ZAGREB
TPK-ZAVOD d.d., ZAGREB
TRANSPORTI BUNETA, vl. DANIEL BUNETA, DUGA RESA
TRANS-RAPID, VALJEVO
TRANŠPED d.d., ZAGREB
TRGOCENTAR d.d. ČAKOVEC
TRGO-LEPTIR d.o.o., RIJEKA
TRGOVINA LUX, vl. Jelić Niko, ZAGREB
TRIOPLAST NYBORG, NYBORG
TRNAVA PROMET, KRAGUJEVAC
TURBOMEHANIKA d.o.o., KUTINA
TUV CROATIA d.o.o., ZAGREB
TVORNICA TURBINA d.o.o., KARLOVAC
UGOSTITELJSKI OBRT PUNAT, vl. BRANKO GULIN, ZAGREB
ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., PULA
UNIT HELLAS S.A., PIRAEUS
UNIVERZAL d.o.o., ZAGREB
USLUGE AUTODIZALICOM MANDIĆ, vl. ĐORĐE MANDIĆ, ZAGREB
16.173,12
283.206,28
1.323,97
36.179,15
35.506,29
1.325,90
21.402,45
19.946,16
11.097,83
239,23
5.647,75
350,39
7.381,98
5.119,26
400.927,85
4.649,40
161.087,40
2.632,22
18.071,00
29.577,96
292,77
56.785,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.173,12
283.206,28
1.323,97
36.179,15
35.506,29
1.325,90
21.402,45
19.946,16
11.097,83
239,23
5.647,75
350,39
7.381,98
5.119,26
400.927,85
4.649,40
161.087,40
2.632,22
18.071,00
29.577,96
292,77
56.785,69
VELTEH d.o.o., ZAGREB
VEREINIGTE FULLKORPER FABRIKEN, RANSBACH-BAAUMBACH
114.358,28
13.165,98
0,00
0,00
114.358,28
13.165,98
19.270.734,80
2.029,50
90.327,93
20.886,59
10.443,29
318,57
88.310,92
100.000,00
687,88
26.818,46
637,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.270.734,80
2.029,50
90.327,93
20.886,59
10.443,29
318,57
88.310,92
100.000,00
687,88
26.818,46
637,63
VERSALIS S.p.A. (ranije Polimeri Europa S.p.A.), MILANO
VGT d.o.o., ZAGREB
VIG d.d., ZAGREB
VIHRI EOOD, BURGAS-BULEVARD, BULGARIA
VIHRI BULGARIA EOOD, BURGAS BULEVARD, BULGARIA
VIKO d.o.o., VARAŽDIN
VING d.o.o., VARAŽDIN
VISOKA NOVINARSKA ŠKOLA, ZAGREB
VULKAL d.o.o., ZAGREB
VULKANIZER ŠČRBIĆ, vl. IVAN ŠČRBIĆ, ZAGREB
WEST TRADING OIL COMPANY d.o.o., SLAVONSKI BROD
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
35380644382
85584865987
39725361957
04058897454
51028550278
05494093403
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. , ZAGREB
ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d., ZAGREB
ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d., ZAGREB
ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., ZAGREB
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., ZAGREB
425
426
427
05106569408
97881411398
03894745705
ZDRAVKO RUMENOVIĆ, ZAGREB
ŽIMA-Z d.o.o., ZAGREB
ŽURIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o., ZAGREB
UKUPNO
15364543303
92963223473
84368186611
WIKA CROATIA d.o.o., LUČKO
WIPLAST Sp.z.o.o., TARNOW
YOKOGAWA GesmbH, VIENNA
ZAGREB NEKRETNINE d.o.o., ZAGREB
ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB
ZAGREBAČKA BURZA d.d., ZAGREB
53.884,74
42.843,67
97.142,44
33.210,00
2.412,43
29.714,99
68.233.315,57
117.875,94
42.831,99
2.398,50
3.147,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.884,74
42.843,67
97.142,44
33.210,00
2.412,43
29.714,99
68.233.315,57
117.875,94
42.831,99
2.398,50
3.147,44
277.526,73
48,21
1.520.984,81
911.771.631,28
0,00
0,00
0,00
6.338.873,16
277.526,73
48,21
1.520.984,81
905.432.758,12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content