close

Вход

Log in using OpenID

Asp. fumigatus

embedDownload
Bokonjic D.,1 Minic P.,2 Vasilijic S.,3 Vucevic D.,3F
Colic M.3
1Department of Pediatrics, Pediatric pulmology, Medical
faculty Foca, University of East Sarajevo, BH; 2Institute for
Mother Care-Belgrade, Serbia; 3Institute for Medical
Research, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia
Odgovor uroñenog imuniteta na
Asp. fumigatus
Hohl T M , Feldmesser M Eukaryotic Cell 2007;6:1953-1963
Granulociti
•
•
•
Granulociti igraju najvažniju ulogu
unutar uroñenog imuniteta u borbi
protiv gljivičnih i drugih infekcija kod
ljudi
Patogene prepoznaju pomoću PAMP
receptora, posebno Toll like receptora
(TLR)
Sintetišu različite proteine, kao što su
citokini, različiti stimulatorni i
antimikrobni molekul, što pokazuje da
oni igraju važnu ulogu i u specifičnom
imunitetu
Dendritične ćelije
• Dendritične ćelije su ključne antigen prezentujuće
ćelije koje mogu da iniciraju i regulišu antigen
specifični T ćelijski odgovor.
• Brojne studije su pokazale da DC igraju ključnu
ulogu u razvoju Th1 i Th 2 odgovora.
Aktivacija i uloga DC
Toll like receptori
• Otkriće postojanja PAMP receptora u potpunosti je
promijenilo ulogu uroñenog imuniteta u zaštiti
organizma od različitih infekcija
• TLR spadaju u grupu sedam transmembranskih
receptora i sastoje se od citoplazmatskog i
ekstracelularnog domena.
GRAĐA TLR
Toll like receptori i ligandi
Toll like receptori
Ligandi
TLR 1
Kofaktor za TLR 2
TLR 2
Zymosan, glikolipidi,
peptidoglikani, lipoteihoična
kiselina, LPS, HSP 60
Gram pozitivne, gram negativne
bakterije, mikobakterije, gljivice,
spirohete
Gram pozitivne, gram negativne
bakterije, mikobakterije, gljivice,
spirohete
TLR 3
dsRNK, poli I:C
Virusi
TLR 4
LPS, fibronektin, fibrinogen
Gram negativne bakterije, RSV
TLR 5
Flagelin
TLR 6
Kofaktor za TLR 2
Flagele gram pozitivnih i
negativnih bakterija
Gram pozitivne, gram negativne
bakterije, mikobakterije, gljivice,
spirohete
TLR 7
Imidazokvinolini
Virusi
TLR 8
Imidazokvinolini
Virusi
TLR 9
Nemetilisan CpG
Bakterije, virusi, gljivice
TLR 10 i TLR 11
?????
??????
Patogeni
adapted
from Ishii et al., 2005
TLR SIGNALNI PUT
MD2
CD14
TLR 4
TRAM TRIF
Endosome
adapted from Ishii et al., 2005
TLR 2
TLR 6
TLR 1
SIGRR
MyD88
Myd88s
Endosome
MyD88
TRIF
TLR 3
TLR 8
TLR 7
Endosome
IRAK4
Triad 3A
IRAK M
MyD88
IRAK 1
TRAF 6
Myd88s
TBK1
UEV
1A
IKK1
TRAF6
UBC
13
IKK2
MyD88
TRAF 6
NEMO
TAB1
p50
IKK1
I κβ
TLR9
TAK 1
TAB2
NEMO
IKK2
IRF 7
p65
p50
IRF 3
I κβ
Triad 3A
p65
IRF 9
p50
p65
IRF 7
Jedro
NF-κβ
p65
IRF 3
p50
ISRE
NF-κβ
IFN- β
TNF alfa,
COX 12
IL-12
ISRE
IFN- α
•
Uloga TLR
UROĐENI IMUNITET: • TLR prepoznaju patogene i preko signalnih
puteva aktiviraju transkripcione faktore u jedru
ćelije
• Stimulišu sintezu citokina i kostimulatornih
molekula i na taj način dovode do
inflamatornog odgovora
• STEČENI IMUNITET:
DC preko TLR indukuju ekspresiju gena za
različite citokine i kostimulatorne molekule
koji opet utiču na naivne T ćelije da se
diferenciraju u pravcu Th1 ili Th2 odgovora.
PRR prepoznaju različite
morfotipove A. fumigatus
Resting conidia
Germlings
Swollen conidia
Hyphae
Frank Ebel-Toll like receptors recent advances
Morfotipovi Aspergillus fumigatus-a i
TLR
Reference
Asp fumigatus
Wang et all 2001
TLR 2
TLR 4
Hy
-
++
Mambula et al 2002
RC
SC
Hy
++
++
++
-
Netea et al., 2003
RC
Hy
+
+
++
-
Meier et al., 2003
Rc
Hy
+
+
++
++
Bellocchio et al., 2004
Rc
Hy
+
+
++
++
Hohl et al., 2005
Rc
+
-
TLR: Th1/Th2 odgovor
Th1--odgovor
Th1
Th2Th2-odgovor
TNF α
IL-10
IL-
Napolitani et al.,
Nature Immunol.2005
LPS
TLR4
Tcell
DC
TLR2
PMN
Redecke et al.,
J. Immunol. 2004
TLR 9-CpG ODN
Bellocchio et al 2005
Zimosan
Zaključak
Evidentno je da TLR 2 i TLR 4 receptor igraju ulogu
u prepoznavanju A. fumigatus-a ali njihova uloga
se razlikuje od studije do studije
Najnovije studije ukazuju da značajnu ulogu u
odgovoru na Asp. fumigatus igraju TLR 9 i dektinski
receptori i ovi receptori udruženi sa TLR 2
Metodologija rada
• U studiju su uključena djeca oboljela od CF i ABPA
iz pulmološke službe IMD Novi Beograd i sa Dječije
univerzitetske klinike u Heidelbergu, njih ukupno 30
• Izolacija ćelija i gljivica i postavljanje kultura
• RT-PCR, izolacija RNK, izolacija jednolančane DNK
• Priprema citospin preparata i imunocitohemija
• Permeabilizacija i citofluorimetrijska analiza
• Analiza citokina korišćenjem humanog Th1/Th2
11plex Kit (Bender MedSystems GmbH)
• Miješana limfocitna reakcija
• Fagocitna i MPO aktivnost granulocita
Ekspresija različitih TLR na
nestimulisanim granulocitima
23,9 %
kontrola
TLR 2
TLR 9
TLR 4
TLR 9
Ekspresija TLR na granulocitima
stimulisanim Asp. fumigatus-om
34,9 %
kontrola
TLR 2
TLR 9
TLR 4
TLR 9
Uticaj Aspergillus fumigatus-a na fagocitnu
aktivnost granulocita kod djece koja boluju od CF
Asp.
NAC+Asp.
Citoh. B+Asp.
Controls
135±6.0
47.6±38.6
25.1±16.8
Patients
71.3±6.9
42.0±5.2
17.7±7.6
Rezultati su prikazani preko fagocitnog index-a koji predstavlja ukupni broj
internalizovanih konidija /100 granulocita
MPO AKTIVNOST GRANULOCITA
MPO activity
Control cells
LPS
Zim.
CpG
NAC
Asp.
NAC+Asp.
Citoh.
Control
CF patients
2.47±0.10
2.17±0.09
2.16±0.10
2.40±0.01
2.01±0.28
2.14±0.05
1.92±0.05
1.90±0.14
1.88±0.33
1.53±0.39
1.57±0.40
1.84±0.31
1.71±0.41
1.64±0.40
1.52±0.37
1.59±0.41
FENOTIPSKE KARAKTERISTIKE NEZRELIH I ZRELIH DC
KOD DJECE KOJA BOLUJU OD ABPA
CD40
CD86
B)
83.1
5%
99.3
7%
88.9
2%
(22.
97)
(54.
47)
(39.
94)
19.280.
% 4%
0.2 0.2
% %
Control
HLA-DR
62.9
6%
99.3
8%
84.3
2%
(16.
23)
(35.
83)
(22.
40)
32.764.
% 7%
2.6 0.0
% %
CD83
ABPA
ABPA
CD86
Control
A)
Uticaj Asp. fumigatusa na produkciju citokina
IL-10
IL-8
IL-1β
***
*
*
*
***
*
***
Efekat na alostimulatornu aktivnost Asp. fumigatus-a
MoDC
70000
60000
***
cpm
50000
***
40000
Control
***
30000
Asp. fumigatus
20000
10000
DC number x 103
0
5
2.5
1.2
Zaključak
• Diferencijacija i maturacija monocitnih dendritičnih
ćelija kod djece oboljele od ABPA je poremećena.
• Proces je inhibisan u prisustvu Asp. fumigatus-a što
zajedno sa povećanom produkcijom IL-10 ukazuje
da su ove ćelije tolerogene što bi moglo biti veoma
značajno u patogenezi ABPA.
• Smanjena fagocitna funkcija i MPO aktivnost
granulocita i njihov smanjen odgovor na TLR-2 i
TLR-4 agoniste može biti odgovoran za veću
osjetljivost pacijenata na infekcije sa Aspergillusom.
ZAKLJUČAK
•
Modulacija ekspresije TLR 9 receptora na
granulocitima mogla bi igrati značajnu ulogu u
tretmanu gljivičnih infekcija kod djece.
• Stimulacija Th1 odgovora nakon stimulacije sa TLR 9
agonistima mogla bi povećati efikasnost
antifungalnih lijekova.
Literature and future trends
Ramaprakash H, Hogaboam C. Intranasal CpG
Therapy Attenuated Experimental Fungal Asthma in
a TLR9-Dependent and -Independent Manner Int
Arch Allergy Immunol 2010;152:98-112.
Ramaprakash H., Toshiro I., et al. Toll-Like Receptor
9 Modulates Immune Responses to Aspergillus
fumigatus Conidia in Immunodeficient and Allergic
Mice. Infect. Immun. 2009; 77: 108-119.
Gazzinelli S; Levitz S et al. Toll-Like Receptor 9dependent Immune Activation by Unmethylated
CpG Motifs in Aspergillus fumigatus DNA. Infect.
Immun. 2008, 76(5):2123.
Park J. S and Mehrad B. Innate Immunity to
Aspergillus Species. Clin. Microbiol. Rev. October
2009 vol. 22 no. 4 535-551
Kasperkovitz V.P., Cardenas L.M., Vyas M.J. NTerminal Proteolytic Cleavage Domain for TLR9 Is
Actively Recruited to Aspergillus Proper
Intracellular Trafficking. J Immunol 2010;185;76147622.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 695 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа