close

Enter

Log in using OpenID

"SPIN VALIS", d.d., P O Ž E G A UPRAVA DRUŠTVA Broj: ______ U

embedDownload
"SPIN VALIS", d.d.,
POŽEGA
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: ______
U Požegi, 18. siječanj 2013.
Na temelju članka 277. stavak 2. i članka 279.Zakona o trgovačkim društvima („Narodne
novine“ broj:111/93.,34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje,52/00. – Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske,118/03., 107/07.,146/08.,137/09.,152/11. – pročišćeni tekst i 111/12.) i članka
35. Statuta "SPIN VALIS",d.d.,za proizvodnju namještaja,piljene građe i elemenata, iz Požege,
Industrijska 24, OIB: 39070040029 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva dana 18. siječnja
2013. godine, donosi
O D L U K U
O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
I. Izvanredna Glavna skupština "SPIN VALIS", d.d., za proizvodnju namještaja, piljene građe
i elemenata iz Požege, Industrijska 24, održat će se 25. veljače 2013. godine.
II. Izvanredna Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva s početkom u 13,00 sati.
III. Za Izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti
temeljnog kapitala i popis nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem dionica koje je
Društvo samo steklo.
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
4. Donošenje odluke o opozivu članova (2 člana) Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru članova (4 člana) Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika
Glavne skupštine
Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu s predloženim dnevnim redom i prijedlogom odluka objaviti
će se u „Narodnim novinama“ službenom glasilu Republike Hrvatske i na internetskim stranicama
Društva.
IV. Uputa dioničarima
Pretpostavke za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioni čari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb šestog (6-og)
dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničari koji osobno ili putem opunomoće nika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se prijaviti Društvu, pisanim putem ili
putem telefona, najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje se
može prijaviti pisanim putem na adresu: "SPIN VALIS", d.d., Industrijska 24, 34000 Požega
s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini", ili telefonom na broj +385 (0) 34
311 – 151 od 12 do 15 sati radnim danom (osim subote). Dioničari, zastupnici i opunomoćenici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Dioničare mogu zastupati opunomoćenici,fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane
punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD).
Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, od nosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne
skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Potpis punomoći dioničara – fizičke osobe ovjerava se kod javnog bilježnika ili se punomoć može potpisati u
Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva. (Tekst punomoći objaviti će se na internetskoj stranici Društva, www.spinvalis.hr).
Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu "SPIN VALIS", d.d., Industrijska 24,
34000 Požega, ili se predaje osobno tajnici Uprave Društva u radno vrijeme, a na dan održavanja Glavne skupštine do 9,00 sati.
U P R A V A "SPIN VALIS" , d.d.:
Predsjednik Uprave:
Zdravko Jelčić, dipl. oec.
Član Uprave:
Vinko Pisarović, dipl. ing.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content