close

Enter

Log in using OpenID

attachment_id=2713 - α. γ. παλιογιαννης & σια ο.ε

embedDownload
ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ ΒΗΟΜΑΕΑ΢
EKOPAL
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο
«απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο
θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ
θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:
Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ’
νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο
αεξνζάιακνο, ν θνριίαο θαη ηα δηάθνξα
εμαξηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αηζάιη.
Γηαζέηεη θνριία ηξνθνδνζίαο κε
ειεθηξνκεησηήξα θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε
κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζηελ εζηία θαύζεο.
Σα ζηάδηα θαύζεο ηνπ θαπζίκνπ ζηνπο θαπζηήξεο
EKOPAL είλαη ε αξρηθή πξνζέξκαλζε θαη
αθύγξαλζε ηνπ θαπζίκνπ ζηε ζπλέρεηα ε θαύζε
θαη ηέινο ε κεηάθαπζε κε απνηέιεζκα ηελ
εμνπδεηέξσζε ησλ πηεηηθώλ αεξίσλ.
Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη κνύθα γηα ηελ ζύλδεζε
ζεξκηθήο βαιβίδαο πδξόςπμεο – ππξόζβεζεο θαη
μερσξηζηή ζέζε ηνπνζέηεζεο αηζζεηεξίνπ
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα ηελ
πξνζηαζία επηζηξνθήο θιόγαο ζην ζηιό ηνπ
θαπζίκνπ.
Δπίζεο δηαζέηεη ζπξίδα ειέγρνπ ηνπ θνριία θαη
αδεηάζκαηνο ηνπ ζηιό θαη ζεκεία πξόζβαζεο γηα
ηνλ θαζαξηζκό ηεο εζηίαο θαύζεο.
Σέινο, ππάξρεη ππνδνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο αέξα θαύζεο.
Ο ζρεδηαζκόο ηεο εζηίαο έρεη γίλεη έηζη ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ηέιεηα θαύζε, ζσζηή αλάπηπμε ηεο
θιόγαο ζηνλ ζάιακν θαύζεο ηνπ ιέβεηα θαη
ζσζηή δηαλνκή ηνπ πξσηεύνληνο αέξα θαύζεο
ζηα ζεκεία πνπ βξίζθεηαη ην θαύζηκν πάλσ ζηελ
εζηία θαζώο θαη ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα γηα ηελ
βέιηηζηε θαύζε ησλ πηεηηθώλ αεξίσλ.
Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τετνική και Εμπορική Εταιρία
Wood Pellet
Agro Pellet
Wood Chip
Ππξελόμπιν
Κνπθνύηζηα
Σζόθιηα
Καιακπόθη
΢ηηάξη
Κάξβνπλν
Αθανασίοσ Κορυιάτη 35
34200 Ιστιαία Εσβοίας
Τηλ. Κέντρο: 22260 52043
Fax: 22260 69400
Email: [email protected]
ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ ΒΗΟΜΑΕΑ΢
EKOPAL
ΟΓΖΓΗΔ΢ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ - ΢ΤΝΣΖΡΖ΢Ζ΢
Η ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, θαηά πξνηίκεζε
πξηλ από ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο. ΢ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζέξκαλζεο ζσζηό είλαη λα αδεηάδεη ην
θαύζηκν από ην ζηιό θαη από ηνλ θνριία θαη λα ειέγρεηαη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ γηα
ηπρόλ θζνξέο. Πξνηείλεηε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο θαζαξηζκνύ:
Α
Β
Γ
Α. Διέγμηε ηελ ζηεγαλνπνίεζε ζηα πιατλά άθξα
ηνπ θαπζηήξα θαη αλ είλαη απαξαίηεην γεκίζηε ηηο
δεκηέο (θελά) κε ππξίκαρε ζηιηθόλε θαηάιιειε γηα
πςειέο ζεξκνθξαζίεο έσο 1250 Ο C.
Β. Οη νπέο πξνζαγσγήο αέξα πξέπεη λα
ειέγρνληαη θαη λα μεβνπιώλνληαη αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα θαζαξίδεηε ε
επηθάλεηα ηεο εζηίαο.
Γ..΢ην θάησ κέξνο ηεο εζηίαο ππάξρεη ζπξίδα
θαζαξηζκνύ ηνπ θαπζηήξα ε νπνία δηαζέηεη βίδα
ζπγθξάηεζεο. Αθαηξώληαο ηε βίδα θαη αλνίγνληαο
ηε ζπξίδα θαζαξίδεηε ην εζσηεξηθό ηνπ θαπζηήξα.
Μεηά ηνλ εζσηεξηθό θαζαξηζκό ηεο εζηίαο
πξνζαξκόζηε μαλά ηε ζπξίδα θαη βηδώζηε ηε βίδα
ζπγθξάηεζεο.
Η ρξήζε ειεθηξηθήο ζθνύπαο (ζηάρηεο) είλαη έλα
εμππεξεηηθό εξγαιείν γηα ηελ εξγαζία
ζπληήξεζεο ηνπ θαπζηήξα.
ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ ΒΗΟΜΑΕΑ΢
EKOPAL
ΟΓΖΓΗΔ΢ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ - ΢ΤΝΣΖΡΖ΢Ζ΢
Πξνθεηκέλνπ λα αθαηξέζεηε ηνλ θνριία, ηξαβήμηε
ηελ πεξόλε Γ.
Ξεβηδώζηε ηηο ηέζζεξηο βίδεο ζηεξέσζεο Α θαη
ηξαβήμηε ηνλ θνριία πξνο ηα έμσ.
Δ
Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπνζεηήζηε γξάζν
ζηνλ άμνλα ηνπ θνριία.
Διέγμηε ηε ζηάζκε ιαδηνύ ζηνλ κεησηήξα
ραιαξώλνληαο ηε βίδα Β θαη αλ είλαη απαξαίηεην
ζπκπιεξώζηε ιάδη.
Ο θηλεηήξαο ηνπ θνριία δηαζέηεη δηαθόπηε
αληηζηξνθήο ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ηνπ θνριία,
ν νπνίνο βξίζθεηε ζην θνπηί ηεο ειεθηξηθήο
παξνρήο ηνπ θηλεηήξα.
΢ε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο ηνπ θνριία θαηά
ηελ πξνώζεζε ηνπ θαπζίκνπ πξνο ηελ εζηία
θαύζεο, παηήζηε ην θνπκπί αληηζηξνθήο γηα λα
μεκπινθάξεηε ηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ.
Διέγμηε ηνλ θνριία ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο γηα
ηπρόλ θζνξέο ζηελ γεσκεηξία ηνπ.
Έιιεηςε ηεο ζσζηήο πνζόηεηαο θαπζίκνπ ζηνλ
θαπζηήξα νδεγεί ζε θζνξά ηνπ άθξνπ ζηνλ θνριία.
Μεγάιε πγξαζία θαπζίκνπ, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα
ηνπ θαπζίκνπ ζε ημώδεο (ιάδη θιπ) θαζώο θαη
κεγαιύηεξε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ θαπζίκνπ από
απηήλ πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ν θνριίαο νδεγνύλ
ζε κπινθάξηζκα θαη θζνξά ηνπ θνριία.
Θπξίδα ειέγρνπ θαπζίκνπ.
Ξεβηδώλνληαο ηηο βίδεο ζηεξέσζεο ηεο ζπξίδαο
κπνξνύκε λα ειέγρνπκε ηνλ θνριία θαη λα αδεηάδνπκε
ην θαύζηκν (θαη ηα θαηάινηπα) πνπ βξίζθνληαη ζην
θάησ κέξνο ζην ζηιό.
Σν ζηιό θαπζίκνπ πξέπεη λα έρεη ζηεγαλή ζύλδεζε κε
ηελ βάζε ηνπ θαπζηήξα (ηνπνζεηήζηε θαη ειέγμηε ηε
θιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο θαη εθαξκόζηε ππξίκαρε
ζηιηθόλε θαηάιιειε γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο έσο
1250 Ο C ην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ ζσιήλα κε ηελ
έδξα ηνπ θαπζηήξα.
ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ ΒΗΟΜΑΕΑ΢
EKOPAL
ΟΓΖΓΗΔ΢ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ - ΢ΤΝΣΖΡΖ΢Ζ΢
Γηα λα ζπλαξκνινγήζεηε ηνλ θαπζηήξα ηνπνζεηήζηε
ηνλ ζσιήλα ηνπ θνριία κέζα ζηνλ θαπζηήξα κέρξη
ηελ θόθθηλε γξακκή Β.
΢ηε ζπλέρεηα ζθίμηε ηε βίδα Α (ππάξρεη κία βίδα ζην
πάλσ κέξνο θαη άιιε κία βίδα ζην θάησ κέξνο ηνπ
ζσιήλα).
Α
Β
ΘΔ΢Η ΓΙΑ
ΑΙ΢ΘΗΣΗΡΙΟ
ΘΔΡΜΙΚΗ΢
ΒΑΛΒΙΓΑ΢
Σέινο ζθξαγίζηε κε ππξίκαρε ζηιηθόλε θαηάιιειε γηα
πςειέο ζεξκνθξαζίεο έσο 1250 Ο C ην ζεκείν
ζύλδεζεο ηνπ ζσιήλα κε ηελ έδξα ηνπ θαπζηήξα.
ΜΟΤΦΑ ΓΙΑ ΢ΩΛΗΝΑ
ΝΔΡΟΤ (ΠΤΡΟ΢ΒΔ΢Η΢)
ΘΔ΢Η ΓΙΑ
ΑΙ΢ΘΗΣΗΡΙΟ
ΘΔΡΜΙΚΗ΢
ΒΑΛΒΙΓΑ΢
ΘΔ΢Η ΓΙΑ ΑΙ΢ΘΗΣΗΡΙΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΤ΢ΙΜΟΤ
(αηζζεηήξην controller ιέβεηα)
΢ύζηεκα ππξόζβεζεο.
Σνπνζεηήζηε ην αηζζεηήξην ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο
ζηε ζέζε αηζζεηεξίνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ ζσιήλα ηνπ
θνριία.
Πξνζαξκόζηε ηελ ζσιήλα λεξνύ ζηε κνύθα πνπ
ππάξρεη ζηνλ ζσιήλα ηνπ θνριία.
Δάλ ν controller ηνπ ιέβεηα δηαζέηεη αηζζεηήξην
ζεξκνθξαζίαο θαπζίκνπ (γηα ζύζηεκα πξνζηαζίαο
επηζηξνθήο θιόγαο), ηόηε απηό κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε αηζζεηεξίνπ πνπ ππάξρεη
ζηελ ζσιήλα ηνπ θνριία.
ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ ΒΗΟΜΑΕΑ΢
EKOPAL
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ
ΘΔΡΜΗΚΖ Η΢ΥΤ΢ ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ
ΒΑΘΜΟ΢ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢
EKOPAL-25
90 Watt
Η΢ΥΤ΢ ΑΝΔΜΗ΢ΣΖΡΑ
75 Watt
ΜΖΚΟ΢ ΚΑΤ΢ΗΜΟΤ
30 mm
ΒΑΘΜΟ΢ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢
38– 50 KW
> 75%
Η΢ΥΤ΢ ΚΗΝΖΣΖΡΑ
180 Watt
Η΢ΥΤ΢ ΑΝΔΜΗ΢ΣΖΡΑ
75 Watt
ΜΖΚΟ΢ ΚΑΤ΢ΗΜΟΤ
30 mm
ΘΔΡΜΗΚΖ Η΢ΥΤ΢ ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ
ΒΑΘΜΟ΢ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢
EKOPAL-90
> 75%
Η΢ΥΤ΢ ΚΗΝΖΣΖΡΑ
ΘΔΡΜΗΚΖ Η΢ΥΤ΢ ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ
EKOPAL-50
12 – 25 KW
62– 90 KW
> 75%
Η΢ΥΤ΢ ΚΗΝΖΣΖΡΑ
180 Watt
Η΢ΥΤ΢ ΑΝΔΜΗ΢ΣΖΡΑ
140 Watt
ΜΖΚΟ΢ ΚΑΤ΢ΗΜΟΤ
30 mm
ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ ΒΗΟΜΑΕΑ΢
EKOPAL
ΓΗΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢
Α
d
(mm)
A
B
C
d
E
F
G
E-27
260
200
200
90
320
260
360
E-35
260
220
220
90
320
260
360
E-60
300
260
260
130
400
320
445
E-90
320
290
290
140
500
350
535
B
C
E
F
G
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
663 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content