close

Enter

Log in using OpenID

1. suvremeni sigurnosni izazovi i upravljanje i vođenje u kriznim

embedDownload
1.
SUVREMENI SIGURNOSNI IZAZOVI I UPRAVLJANJE I VOĐENJE U KRIZNIM SITUACIJAMA
1. PRIMJENA SOFTVERA HESTIA RISK MANAGEMENT ZA SUSTAVE KRIZNOG UPRAVLJANJA
Autori: DEJAN ADELSBERGER, ZDENKO ADELSBERGER
2. UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO TEMELJ SUSTAVA KRIZNOG UPRAVLJANJA
Autori: ZDENKO ADELSBERGER, LAZAR PETROVID
3. PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI POMODI I LOGISTIČKA POTPORA ŽRTVAMA KATASTROFA
Autori: DOROTEJA BAČURIN, TAMARA ČENDO METZINGER
4. UPRAVLJANJE KADROVIMA KAO NAČIN ČUVANJA POSLOVNO VAŽNIH PODATAKA
Autori: DAŠA JANJA BANOVEC, IZTOK PODBREGAR
5. VOLONTERSKE GEOGRAFSKE INFORMACIJE ZA KRIZNO UPRAVLJANJE
Autori: HRVOJE BELANI, IGOR LJUBI
6. DEMOKRATSKA KONTROLA SIGURNOSNOG SEKTORA BiH SA OSVRTOM NA ZABRANU
MUČENJA I DRUGIH OBLIKA ZLOSTAVLJANJA
Autori: SLAVIŠA BJELOGRLID, MAID PAJEVID
7. EKSPLOZIVI U TERORISTIČKIM NAPADIMA
Autori: BRANKO BOŽID, IVO LUKID, NENAD PETROVID
8. UČINKOVITOST OKVIRA ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU KATASTROFA
Autori: VERA - KARIN BRAZOVA, RADOSLAW GRODZKI
9. HRVATSKA I ENGLESKA RAČUNALNA TERMINOLOGIJA S OSVRTOM NA UPRAVLJANJE U KRIZNIM
UVJETIMA
Autori: VEDRANA ČEMERIN, DAVORIN VALENČID, IVANA RUBID VELJAČA
10. KONCEPT LOGISTIČKE POTPORE U MISIJI RESOLUTE SUPPORT
Autori: SLOBODAN ČURČIJA
11. ISTRAŽIVANJE UZROKA POŽARA I MJERE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA ZA SUŠENJE ULJARICA/ŽITARICA
Autori: MILORAD DUPURDIJA, DAMIR ŠIPLIKA
12. EKONOMSKI STRES I KRIMINAL
Autori: ADNAN DURAKOVID, SABINA DURAKOVID
13. UPRAVLJANJE I VOĐENJE U KRIZNIM SITUACIJAMA U HRVATSKOJ
Autori: IVANA FRANID MARKOVID
14. UTJECAJ PROCESA STVARANJA SIGURNOSNE POLITIKE NA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: MARJAN GJUROVSKI, GORAN ILI
15. NACIONALNA SIGURNOST IZ PERSPEKTIVE GEOEKONOMIJE: SLUČAJ REPUBLIKE HRVATSKE
Autori: ALEKSANDRA GRUBID, DANIJELA LUCID
16. KAPACITETI REPUBLIKE SRBIJE ZA REAGIRANJE U ABK AKCIDENTIMA
Autori: NADEŽDA GUDELJ
17. ANALIZA SVEOBUHVATNOG PRISTUPA UPRAVLJANJU KRIZAMA NATO-a: REPUBLIKA
MAKEDONIJA I REPUBLIKA SLOVENIJA
Autori: ANDREJ ILIEV, TRAJCE DENCEVSKI, ALEKSANDAR GLAVINOV
18. OD KONFLIKTA DO KRIZE I NAZAD
Autori: NENAD INJAC
19. MOŽEMO LI MJERITI UČINKOVITOST UPRAVLJANJA KATASTROFAMA?
Autori: SIEGFRIED JACHS
20. VOJSKA KAO POSLJEDNJI RESURS U VANREDNIM SITUACIJAMA SA OSVRTOM NA ORUŽANE
SNAGE BiH
Autori: DRAGIŠA JURIŠID
21. DOPRINOS E NAVIGACIJE UPRAVLJANJU U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: JOSIP KASUM, PETAR MIŠEVID, MARKO PERKUŠID
22. ULOGA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: ĐURĐICA KATRANČEK, ANTUN ŠKRINJAR, ALEN JAVOROVID
23. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE KAO UPRAVNA DJELATNOST U HRVATSKOJ
Autori: MIRKO KLARID
24. EUROPSKI KAPACITETI ZA ODGOVOR U KATASTROFAMA - UTJECAJ NA MEĐUNARODNU
SURADNJU REPUBLIKE HRVATSKE
Autori: TAMARA KOPAL, ARABELA VAHTARID
25. TERITORIJALNOST I IDENTITET U POSTMODERNIM GEOPOLITIČKIM UVJETIMA:
FUNDAMENTALNE ILI EVOLUTIVNE PROMJENE?
Autori: PETAR KUREČID
26. SIGURNOSNA VOZILA KAO VAŽAN ČIMBENIK SIGURNOSTI PUTNIKA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: MARINO MALIŠ
27. RAZVOJ JEDINSTVENOG NACIONALNOG SUSTAVA ZA ODGOVORE NA ASIMETRIČNE PRJETNJE
Autori: MARINKO OGOREC, MISLAV KRLEŽA
28. DOPRINOS FLEX I STRES STRATEGIJA SIGURNOSTINUKLEARNIH CENTRALA
Autori: ZVONKO OREHOVEC, MARINA ČRNKO
29. UNUTARKRIZNI IZBORI: MEHANIZAM RJEŠAVANJA KRIZE ILI POČETAK NOVE KRIZE?
Autori: BOŠKO PICULA
30. PREDNOSTI GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA (GIS) U UPRAVLJANJU KRIZNIM
SITUACIJAMA I JAVNIM ZDRAVLJEM
Autori: UROŠ RAKID, ELIZABETA RISTANOVID, ZORAN JEFTID
31. EKOLOŠKE PROMJENE I LJUDSKA SIGURNOST
Autori: MIRZA SMAJID, SEAD TURČALO
32. DETRMINISTIČKI KAOS UNUTAR UPRAVLJANJA U KRIZNIM UVJETIMA
Autori: ETTORE TAMAJO
33. IZAZOVI ˝EFEKTIVNOG MULTILATERALIZMA:˝SURADNJA EU I OUN U PODRUČJU UPRAVLJANJA
KRIZAMA
Autori: DEJANA M. VUKČEVID, ADRIJANA GRMUŠA
34. IMA LI POTREBE ZA KRIMINALISTIČKIM PROFILIRANJEM U PREVENCIJI/UBLAŽAVANJU
POSLJEDICA KRIZNIH SITUACIJA U RH?
Autori: PREDRAG ZAREVSKI
35. PROCJENA RIZIKA U POLJSKOM SUSTAVU UPRAVLJANJA KRIZAMA:STANJE STVARI I PRAVCI
ISTRAŽIVANJA
Autori: TOMASZ PLASOTA, MONIKA WACHNIK
2. POSLOVNI I JAVNI SEKTOR I UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA
1. PREGLED MOGUDNOSTI PRIMJENE MONTE CARLO METODE U PODRUČJU KRIZNOG UPRAVLJANJA
Autori: ANTUN BENČID, KREŠIMIR BUNTAK, VESNA SESAR
2. ORGANIZACIJSKA KULTURA I TIMSKI RAD KAO PREDUVJET SIGURNOSTI PLOVIDBE
Autori: MARTIN BILID
3. UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZICIMA I KRIZNO UPRAVLJANJE U MREŽNOJ KOMUNIKACIJI
Autori: MARIJA BOBAN
4. ZNAČAJ I UTJECAJ CAF MODELA KAO PREDUVJETA ZA IZLAZAK ZEMALJA IZ KRIZE
Autori: KREŠIMIR BUNTAK, VESNA SESAR, IVANA DROŽĐEK
5. SIGURNOST U JAVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA – BITAN UVJET ZA POVEDANJE NJEGOVOG
KORIŠTENJA
Autori: IVAN DUŽE, NENAD MARKOVID, ANITA DUŽE
6. KRIZA KAO INICIJATOR I USMJERIVAČ PRESTRUKTURIRANJA PODUZEDA
Autori: DRAGO DUBROVSKI
7. JAVNE POLITIKE I PROCESI INTEGRACIJE – IZBOR IZMEĐU AUTONOMIJE I KOORDINACIJE
Autori: ADNAN DURAKOVID, SABINA DURAKOVID
8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Autori: MILAN ERJAVEC
9. UPRAVLJANJE SPASILAČKIM LINIJAMA U HITNIM SITUACIJAMA
Autori: DAVID FABI
10. UPRAVLJANJE RIZIKOM U POSLOVANJU
Autori: DRAGUTIN FUNDA, GEORG RICHTER, GORAN FUNDA
11. UPRAVLJANJE ZNANJEM I MOGUDI RIZICI
Autori: ANICA HUNJET, GORAN KOZINA
12. KONKURENTSKA PREDNOST I UČENJE IZ KRIZE
Autori: TEODORA HUSKID, JASNA JURSIK, TAMARA ČENDO METZINGER
13. UTJECAJ LIBERALIZACIJE TRGOVINE NA KRIZU GOSPODARSTVA HRVATSKE
Autori: TOMISLAV IVANČEVID, MLADENKA GAVRILOVID
14. PREVENTIVNO DJELOVANJE U PROCESU UPRAVLJANJA KRIZAMA
Autori: JASNA JURSIK, TEODORA HUSKID, TAMARA ČENDO METZINGER
15. ISKUSTVA I STAVOVI MLADIH O VOLONTIRANJU
Autori: MIRELA KARABATID, DAJANA VUJEVID
16. STRUKTURNA ANALIZA DJELATNOSTI U VRIJEME GOSPODARSKE KRIZE
Autori: MIRELA KARABATID, KRUNO SKENDROVID, ZDRAVKO KUMMER
17. ERM KAO PROAKTIVNI ALAT KRIZNOG MENADŽMENTA
Autori: DUBRAVKO MAČEČEVID, IVANA CESAREC
18. EKONOMSKA KRIZA KAO POTICAJ REFORMSKIM PROCESIMA
Autori: DUBRAVKO MAČEČEVID
19. POLITIKA I PROCEDURE U PRIVATNOJ ZAŠTITI SA ASPEKTA KOMPETENCIJA
Autori: FRANJO MAGUŠID
20. IZAZOVI PRIVATNO – JAVNOG PARTNERSTVA U SEKTORU ZAŠTITE KRIZIČNE INFRASTRUKTURE
Autori: GORAN MAKSIMOVID
21. ANALIZA NABAVE SLUŽBENIH VOZILA U UVJETIMA RECESIJE
Autori: MARIN MIKULID, DINKO MIKULID
22. IDENTIFICIRAJ PROJEKTNI RIZIK – IZABERI NAJBOLJU METODU
Autori: MIRA MILEUSNID ŠKRTID, KAROLINA HORVATINČID
23. UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA NA PRIMJERU POSLOVANJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA
D.O.O.
Autori: NIKOLINA NOVOSEL
24. UPRAVLJANJE RIZICIMA I KRIZAMA U DOBAVLJAČKOM LANCU
Autori: ANDREJA PAVLOVID, DARIA MATELJAK, GORANA PAVIČID NIŠEVID
25. ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA – POSLOVNE TAJNE I TAJNOST PODATAKA U JAVNOPRIVATNOM SEKTORU
Autori: MATEA PENID SIRAK
26. KRITIČNE INFRASTRUKTURE I KRIZNO UPRAVLJANJE
Autori: IVAN POKAZ, UTA PERČID
27. VREDNOVANJE U FUNKCIJI FINANCIJSKOG IZVJEŠDIVANJA JAVNOG SEKTORA U UVJETIMA
KRIZNIH STANJA
Autori: SLOBODAN POPOVID, ŽELJKO GRUBLJEŠID, RATKO GARID
28. PROCJENA RIZIKA PROVEDBE PLANIRANIH MJERA ZAŠTITE GLAVNIH RESURSA INFORMACIJSKIH
SUSTAVA PRIMJENOM METODE ANKETE
Autori: IVAN RADOŠEVID
29. METODOLOŠKA KRETANJA U OSMIŠLJAVANJU STRATEGIJE KRIZNIH MJERA
Autori: AKOS REDEY, TATIANA YUZHAKOVA, TAMAS FRATER
30. PREDSTEČAJNE NAGODBE – PUT K SPASU ILI PROPASTI
Autori: DANKO SUČEVID
31. LOKALNA SAMOUPRAVA I UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA NA PRIMJERU GRADA
OTOČCA
Autori: BRANISLAV ŠUTID, VLATKA RUŽID
32. MODEL LOGISTIČKE POTPORE ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: SAŠA TKALEC, RATKO STANKOVID, EMANUEL CIPURID
33. KAKO VATROGASCI VREDNUJU VATRGOSNE KARAKTERISTIKE I MOGUDE IMPLIKACIJE U
PROCJENI RADNE SPOSOBNOSTI
Autori: MARKO TOTH
34. KORIST OD UVOĐENJA NORME ISO 22320 U ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE ODGOVOROM NA
INCIDENTE
Autori: GIEDO VAN PELLICOM
35. UPOTREBA CRVENOG MULJA U REAKCIJAMA HIDROKREKINGA
Autori: TATIANA YUZHAKOVA, AKOS REDEY, TAMAS FRATER
3. UPRAVLJANJE KRIZAMA I KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
1. KRIZA KAO PRILIKA ZA UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNIH PROMJENA U MALIM
PODUZEDIMA
Autori: VALERIJA BUBLID, DAVOR PERKOV, TOMISLAV JAGATID
2. KRIZNE SITUACIJE U GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE I UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA S
POSEBNIM NAGLASKOM NA TRGOVAČKA DRUŠTVA
Autori: MATEJ GALID, TAMARA BANAC
3. MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA U UVJETIMA KRIZE
Autori: MARINA HODAK, SANJA ROCCO, TIHANA GERID
4. ULOGA KRIZNOG KOMUNICIRANJA U UPRAVLJANJU KATASTROFAMA
Autori: DAMIR JUGO , MAJA BANOVAC BARID, TOMISLAVKA IVANDA
5. ON-LINE POZIV U DŽIHAD – PREVENCIJA RADIKALIZACIJE PUTEM INTERNETA
Autori: ZORAN KEKOVID, VLADIMIR NINKOVID
6. OSNOVE MODELA KRIZNOG KOMUNICIRANJA U VASPITNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA
Autori: ŽELIMIR KEŠETOVID, DRAGAN MLAĐAN
7. DRUŠTVENI MEDIJI - ALAT ZA POBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE TIJEKOM KRIZA
Autori: MONIKA MELTZER, LUCRINA STEFANESCU
8. MASOVNI MEDIJI I KATASTROFE
Autori: BRANKO MIHALJEVID, MARTINA MIHALINČID
9. KOMPARATIVNI PRIKAZ ŽURNIH INTERVENCIJA U UPRAVLJANJU KATASTROFAMA: PRIMJERI
NUKLEARNIH ELEKTRANA ČERNOBIL I FUKUSHIMA
Autori: BRANKO MIHALJEVID, MARTINA MIHALINČID
10. KRIZNO KOMUNICIRANJE I MEDIJSKA PERCEPCIJA CRKVE U SLUČAJU ODREKNUDA PAPE
BENEDIKTA XVI.
Autori: DOROTEA MILAS, GORAN GALID
11. ANALIZA KRIZNE KOMUNIKACIJE HRVATSKE VLADE NA PRIMJERU EUROPSKOG UHIDBENOG
NALOGA
Autori: ZDESLAV MILAS, SINIŠA KOVAČID, IVONA BULJAN
12. NOVI IZAZOVI – PRIJETNJE MODERNOG DOBA
Autori: IVAN NAĐ, VJEKOSLAV KLOBUČAR
13. ZAPOSLENICI, KLJUČNA JAVNOST INTERNOG KOMUNICIRANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: STANA ODAK KRASID, NATALIJA MIKULID SMILJANID
14. PROMJENA NORME OHSAS 18001 I ISO 14001 U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KOMUNICIRANJA U
PODRUČJU ZAŠTITE ZDRAVLJA, SIGURNOSTI NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA PRI UPRAVLJANJU
KRIZNIM SITUACIJAMA U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI
Autori: DARKO PALAČID, SNEŽANA ŽIVKOVID
15. STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIKA, KAO ODGOVOR NA KRIZU
Autori: BRANKO PERAN, KRISTINA VUKOŠID POPOV, IVAN KELAVA
16. UPRAVLJANJE KRIZNIM KOMUNICIRANJEM KROZ DRUŠTVENE MEDIJE
Autori: VLADIMIR PRESELJ, IVAN PAKOZDI, FRANJO SKOKO
17. OPTIMIZACIJA RESURSA U RJEŠAVANJU KRIZNIH SITUACIJA
Autori: MICHELL RAID, IVAN RADOŠEVID
18. UPRAVLJANJE KRIZAMA NEOLIBERALNOM ORTODOKSIJOM
Autori: ŽARKO RISTID, KRISTIJAN RISTID
19. ULOGA KULTURNE DIPLOMACIJE U PREVLADAVANJU MEĐUNARODNE KRIZE U PROCESU
GLOBALIZACIJE
Autori: SANDRA SANTRAČ
20. AGENCIJE ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA I KRIZNO KOMUNICIRANJE
Autori: IVAN TANTA, ZRINKA SABLID, KLARA LISEC
21. PRIMJENA TEHNIKA KRIZNOG KOMUNICIRANJA U ZRAKOPLOVNOM SEKTORU – PRIMJER
PRISILNOG SLIJETANJA ZRAKOPLOVA CROATIA AIRLINESA
Autori: IVA TEPEŠ, HELENA ŠIMID, ANĐELKO BREZOVNJAČKI
22. STRATEŠKO KOMUNICIRANJE U MEĐUNARODNIM VOJNIM OPERACIJAMA
Autori: VLASTA ZEKULID, ANITA PEREŠIN
23. PRIJEDLOG IMPLEMENTACIJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PREDIKCIJU KRIZNIH DOGAĐAJA
Autori: MARINKO ŽAGAR, ALEKSANDER RADOVAN
24. SPAŠAVANJE ŽIVOTA UPOTREBOM DLANOVNIKA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: ROBERT ŽUPAN, STANISLAV FRANGEŠ, DRAGO ŠPOLJARID
4. ENERGETSKA I EKOLOŠKA SIGURNOST I ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE
1. ULOGA I ZNAČAJ JAVNO – PRIVATNOG PARTNERSTVA U ZAŠTITI KRITIČNE INFRASTRUKTURE
Autori: ZORAN BOGADI, ALEN JAVOROVID
2. ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE OD POSLEDICA PRIRODNIH KATASTROFA
Autori: VLADIMIR CVETKOVID
3. PRIRODNI RESURSI REPUBLIKE HRVATSKE – VITALNI ČIMBENICI NACIONALNE SIGURNOSTI
Autori: NIKO FABRIS
4. ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD KAO SUVREMENA UGROZA
Autori: NIVES JOVIČID, SANJA KALAMBURA, MARTINA MIHALINČID
5. POTENCIJAL VJETRA I ENERGETSKA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE
Autori: SANJA KALAMBURA
6. UTJECAJ EKSTREMNE OBORINE NA EROZIJU TLA VODOM
Autori: IVICA KISID, MARIJANA GAJID-ČAPKA, DARIJA BILANDŽIJA
7. NEKONVENCIONALNA ENERGETSKA SIGURNOST
Autori: NEDŽAD KORAJLID, ALMIN DAUTBEGOVID, ELMEDIN AHMID
8. SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA KOMPONENTA ZAŠTITE KRITIČNE NACIONALNE ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE REPUBLIKE HRVATSKE
Autori: DARIO MALNAR, NIKOLA MLINAC
9. KRITIČKA ANALIZA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U REPUBLICI MAKEDONIJI
Autori: MARINA MALIŠ SAZDOVSKA, TONI MILESKI, ALEKSANDAR IVANOV
10. ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE – KLASIFIKACIJA I NIVOI KRITIČNOSTI
Autori: MARIJAN MARJANOVID
11. OD ŽELJE DO AKCIJE – UPRAVLJA LI HRVATSKA SVOJIM OPASNIM OTPADOM?
Autori: MIRA MILEUSNID ŠKRTID, ANAMARIJA FARKAŠ, SANJA TIŠMA
12. PRIVATNA ZAŠTITA KAO VAŽAN ČIMBENIK U ZAŠTITI KRITIČNE INFRASTRUKTURE
Autori: IVAN NAĐ, BOŽANA ODORČID, ALMOŠ BOGNAR, GORAN ZORROE
13. „LONE-WOLF“ TERORISTI KAO NOVA PRIJETNJA SIGURNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE
Autori: ANITA PEREŠIN, NIKOLA PROTRKA
14. POLITIKE ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE
Autori: JADRAN PERINID, ROBERT MIKAC
15. MODELI USPJEŠNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA I TROŠKOVIMA ZAGAĐENJA EMISIJOM PLINOVA
VOZILA, TE UPRAVLJANJE
Autori: TAMARA TOPID, PETAR ANTONIC
16. ZNAČAJ PROCJENE RIZIKA OD TEHNOLOŠKIH NESREDA POTAKNUTIH ELEMENTARNIM
NEPOGODAMA U KONTEKSTU DIREKTIVA SEVESO
Autori: ZOLTAN TOROK, EMIL ROMAN, LUCRINA STEFANESCU, ALEXANDRU OZUNU
17. USPOREDBA ZAKONSKE REGULATIVE NA PODRUČJU KRITIČNE INFRASTRUKTURE IZMEĐU
REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE
Autori: LEON VEDENIK, LILJANA DOLŠAK, SANJA MIKETID-CURMAN
18. PERCEPCIJA EKOLOŠKE KRIZE U SVIJESTI POTROŠAČA
Autori: DIJANA VUKOVID, BORIS JURIČ, BRANKA ŠUPUT
19. ZELENE DESTINACIJE KAO POTICAJ RAZVOJA TURIZMA
Autori: DIJANA VUKOVID, BORIS JURIČ, ROBERTINO OJDENID
20. ZAGAĐENJE OKOLIŠA I UTJECAJ TEŠKIH METALA NA PRIRODNE RESURSE
Autori: SILVIJA ZEMAN, VESNA ŠIMUNID MEŽNARID
21. KLIZIŠTA KAO UZROK KRIZE – I RJEŠENJA
Autori: SONJA ZLATOVID, NIKOLINA LONČAR, VEDRAN ŠTIMAC
5. NAUČENE LEKCIJE I POLITIKE REFORMI
1. KORIŠTENJE ALATA ZA ANALIZU MREŽA I MODELIRANJE ANALITIČKIH PROSTORNIH PROCESA U
IZRADI PROCJENE RASPOREDA JVP I DVD-A I POKRIVENOSTI PODRUČJA I STANOVNIŠTVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Autori: ANDRIJA ANTOLOVID
2. STRATEŠKO-OBAVJEŠTAJNA DJELATNOST U DOBA OBAVJEŠTAJNE POSTMODERNE
Autori: MARIJAN BARID
3. POTRES U AQUILI – PRAVNE I EKONOMSKE POSLJEDICE
Autori: VITOMIR BOID, IVAN MARKOTID, NENAD MOJSOVID
4. TERENSKE VJEŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Autori: TOMISLAV MAREVID, IGOR MILID
5. FHRP PROTOKOLI ZA VISOKU DOSTUPNOST I IZBJEGAVANJE KATASTROFE U LOKALNIM
RAČUNALNIM MREŽAMA
Autori: ZDRAVKO MARINID, DAVORIN VALENČID
6. PROJEKT IFREACT – JAČANJE OTPORNOSTI NA PRIJETNJE OD KEMIJSKOG, BIOLOŠKOG I
RADIOLOŠKOG TERORIZMA
Autori: ANA MIKAČID, RANKO BRITVID
7. PROCES UPRAVLJANJA KRIZNIM SITUACIJAMA IZAZVANIM PRIRODNIM KATASTROFAMA –
ANALIZA SLUČAJA
Autori: IVICA MILKOVID, ANTE ORLOVID, ANTE GUDELJ
8. ULOGA NASTAVE STRANOG JEZIKA U PREVLADAVANJU EKOLOŠKE KRIZE
Autori: IVANA RUBID VELJAČA, VEDRANA ČEMERIN
9. OSJEDAJU LI SE GRAĐANI SIGURNO? OČEKIVANJA, INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE NA PODRUČJU
CIVILNE SIGURNOSTI
Autori: VIŠNJA SAMARDŽIJA, HRVOJE BUTKOVID, IVANA SKAZLID
10. IMPLEMENTACIJA NAUČENIH LEKCIJA NA KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI
Autori: DANIJEL SMOLEC, MARINA ČRNKO, MARIO OBRADOVID
11. PSIHOLOŠKI STRES KOD IZVJESTITELJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Autori: ZORAN ŠIMID
12. KOMPARATIVNA ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA JAVNE SIGURNOSTI U EUROPSKIM
ZEMLJAMA: MOŽE LI HRVATSKA BOLJE?
Autori: SANJA TIŠMA, VIŠNJA SAMARDŽIJA, HELENA ČERMAK
13. PMI PRISTUP VOĐENJA ICT PROJEKATA KRIZNOG UPRAVLJANJA
Autori: DAVORIN VALENČID, DANIJELA KAŽOVID, HRVOJE JANEŠ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
551 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content