close

Enter

Log in using OpenID

72 - Kαταστηνωτικό Κέντρο Π.Ε.Κερκύρας "Βίδο - Γιοκάρενα"

embedDownload
Έκδοση Ένωσης Παλαιών/Ενηλίκων Προσκόπων Π.Ε. Κέρκυρας
Έτος IB΄ αρ. φύλλου 72 Κέρκυρα Οκτώβριος 2012
ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ
ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò
¸íùóçò Ðáëáéþí/Åíçëßêùí
Ðñïóêüðùí Ð.Å. ÊÝñêõñáò.
Ðñüåäñïò Å.Ð.Ð.:
Óðýñïò ÊïõôÜãéáò
Ôçë. 694 5438843
Õðåýèõíïò ¸êäïóçò:
Ãéþñãïò Êáãêïõñßäçò.
Ä-íóç: ËïõôñÜ Áã. ÍéêïëÜïõ
49100 ÊÝñêõñá.
Ôçë. 6946323090
e-mail: [email protected]
Ç ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ
äéáôßèåôáé êáé óå çëåêôñïíéêÞ
ìïñöÞ óôçí éóôïóåëßäá ôçò
Ð.Å. Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò óôç
ä/íóç:
www.peproskoponkerkiras.
netfirms.com
Ãéá äçìïóßåõóç Üñèñùí,
äéÜèåóç ðáëáéþí ôåõ÷þí
êáé ëïéðÜ áðåèýíåóôå óôç
äéåýèõíóç:
[email protected]
Åêôýðùóç:
ÓïõÝñåö êáé ÓõíåñãÜôåò
ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò -Åêôõðþóåéò
Ôçë. Fax: 26610 22077
Öùôïãñáößá åîþöõëëïõ:
Ï Ôïðéêüò ¸öïñïò
Óðýñïò Ôñïýóáò
ìå ôï Ôæßï-Ðßðç
êáé ôï Óðýñï ÃéáííÜôï,
ôüôå...
ðåñéå÷üìåíá
3
επι τη εκδόσει...
4...από τις δράσεις μας
ψυχαγωγικό διάλειμμα...16
18...απόψεις
οι παλιοί Πρόσκοποι θυμούνται...23
24...τα Νέα της Π.Ε. Κέρκυρας
τα νέα της Ένωσης...26
28...ανακοινώσεις
κοινωνικά...29
The Scout Voluntary ID*
Ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá âñßóêåôáé óôç äßíç ìéáò êñßóçò, ç ïðïßá ïöåßëåôáé åí ðïëëïßò êáé óôï ãåãïíüò
üôé ïéêåéïèåëþò ðáñáìÝñéóå áñ÷Ýò êáé áîßåò ðïõ ìÝ÷ñé ðñüóöáôá áðïôåëïýóáí ôïí óõíåêôéêü ôçò êñßêï.
Ôá ðáéäéÜ ìáò ãßíïíôáé êáèçìåñéíÜ äÝêôåò ìéáò æïöåñÞò ðñáãìáôéêüôçôáò êáé åßìáé óßãïõñïò üôé èá
óêÝöôïíôáé ðùò íá ôç âåëôéþóïõí Þ ðùò íá ôçí áëëÜîïõí. ¼ëïé åìåßò ïé ìåãáëýôåñïé êáé åê÷ùñïýíôåò
ðñÝðåé, áêïëïõèþíôáò ôç ñÞóç ôïõ éäñõôÞ ìáò “See things from the boy’s point of view” [ìôöñ. «äåò ôéò
êáôáóôÜóåéò áðü ôçí óêïðéÜ ôïõ ðáéäéïý»], íá ôïõò ìåôáöÝñïõìå áðïôåëåóìáôéêÜ ôï éó÷õñü ìÞíõìá ôïõ
åèåëïíôéóìïý, ðïõ ðñåóâåýåé ï Ðñïóêïðéóìüò ãéá ôï óõíÜíèñùðï êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
Áðü ôá äåäïìÝíá ðïõ áðëü÷åñá ìáò ôñïöïäïôåß ôï äéáäßêôõï, áðïäåéêíýåôáé üôé ôï «Ðñïóêïðéêü
Óýóôçìá» Ý÷åé êõñßáñ÷ï ñüëï óôç ìåôáöïñÜ êáé óôçí ðñáãìÜôùóç áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò (áêïëïõèïýí
êÜðïéåò Å.Ê.Ó., Å.Ð.Ð.). ÓÞìåñá üìùò ðåñéìÝíåé êáíåßò áðü ôá åðéôåëéêÜ ìáò üñãáíá íá áîéïðïéÞóïõí ôçí
ÐñïóêïðéêÞ ÌÝèïäï Äéáðáéäáãþãçóçò êáé ôçí õøçëÞ ôå÷íïãíùóßá ôùí åíçëßêùí óôåëå÷þí ìáò, þóôå íá
ó÷åäéÜóïõí ðïéïôéêÝò ðñïóêïðéêÝò åèåëïíôéêÝò äñÜóåéò ðáíåëëÞíéáò åìâÝëåéáò. ÅðéêïõñéêÜ, ðñïâåâëçìÝíá
åíÞëéêá óôåëÝ÷ç ìáò óôçí ðåñéöÝñåéá ïöåßëïõí íá åîåôÜóïõí ôï èÝìá õðåñôïðéêÜ, íá ðñïôåßíïõí êáé íá
ùèÞóïõí ôïõò Ý÷ïíôåò ôçí åõèýíç ôïõ Ó.Å.Ð. ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. Åðßóçò, ðñÝðåé íá ìáò ðñïâëçìáôßóåé ôï ãåãïíüò üôé Þäç ðïëëÜ äéêÜ ìáò åêðáéäåõìÝíá óôåëÝ÷ç ðëáéóéþíïõí ìå åðéôõ÷ßá Üëëïõò åèåëïíôéêïýò
ïñãáíéóìïýò êáé ïìÜäåò, åíäå÷üìåíá ãéáôß äåí âñÞêáí ÷þñï Ýêöñáóçò êïíôÜ ìáò Þ óêüíôáøáí óå
áãêõëþóåéò ðïõ Üëëïé ôéò îåðåñíïýí ìå åõêïëßá.
Ïé åèåëïíôéêÝò äñÜóåéò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýîõðíï ó÷åäéáóìü êáé íá åßíáé åýêïëá áíôéëçðôÝò óôï ðáíåëëÞíéï, íá åßíáé ïéêïíïìéêÜ âéþóéìåò êáé íá Ý÷ïõí óôü÷ï ôçí ðñïóöïñÜ óå åõáßóèçôåò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò
êáé ôï ðåñéâÜëëïí ôïõ ÷þñïõ äéáâßùóÞò ìáò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü êÜèå åèåëïíôéêÞ äñáóôçñéüôçôá èá åßíáé
áíåîßôçëï «Ýããñáììá» óå êÜèå ðñüóêïðü ìáò êáé èá óõìâÜëåé óôçí áíÜðôõîç íÝùí ãåíéþí åíÞëéêùí
åèåëïíôþí ãéá ôçí ðáôñßäá ìáò. Åðéðñüóèåôá, ïé äñÜóåéò áõôÝò åßíáé ðïõ èá óçìáôïäïôÞóïõí ìéá íÝá
áöåôçñßá ãéá ôïí Åëëçíéêü Ðñïóêïðéóìü êáé èá ôïí áíÜãïõí êáé ðÜëé óå ðüëï Ýëîçò ãéá êÜèå ðáéäß ìå
åëëçíéêÞ ðáéäåßá. ÐñÝðåé íá áíôéëçöèïýìå üôé êÜèå êåíôñéêÜ ïñãáíùìÝíç åèåëïíôéêÞ ðñÜîç åßíáé õðïèÞêç
ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Êßíçóçò.
Óôçí åðï÷Þ ðïõ üëá áëëÜæïõí êáé ôßðïôá äåí åßíáé ßäéï ïé ¸ëëçíåò Ðñüóêïðïé ìå ôüëìç êáé ðáññçóßá
ðñÝðåé íá åßíáé óå èÝóç íá äéáâåâáéþóïõí êÜèå ãåíéÜ áõôïý ôïõ ôüðïõ üôé áîßæåé íá åßóáé ÅèåëïíôÞò, íá
åßóáé äçëáäÞ åêåßíïò ðïõ ðñïðïñåýåôáé óôï ÷þñï, ôï ÷ñüíï, ôç óêÝøç êáé ôçí ðñÜîç, åêåßíïò ðïõ áíïßãåé
ôï äñüìï óôï ùñáßï êáé ôï áëçèéíü. Ôé ðåñéìÝíïõìå; ÓÞìåñá, åßíáé ç êáôÜëëçëç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ íá áöõðíéóôïýìå êáé íá âãïýìå ìðñïóôÜ ùò Ýíá «Óþìá». Ôé æçôÜìå; Ðñüóêïðïõò çãÝôåò ìå åèåëïíôéêü üñáìá!
Ï Êýêíïò *
The Scout Voluntary ID (=identification): H ÐñïóêïðéêÞ ÅèåëïíôéêÞ Ôáõôüôçôá
3
Áðü ôéò äñÜóåéò ìáò...
Ôé äåí êáôáëáâáßíåéò;;;;;
ÊËÅÉÓÁÌÅ ÔÁ ÏÃÄÏÍÔÁ….!!!!!!!!!!
ÁõôÞ ç ìÝñá ôá õðïó÷üôáí üëá…
ÃÝëéï, ðáé÷íßäé, ãíùñéìßåò, êáéíïýñãéïõò ößëïõò êáé ðÜíù áð’ üëá ìüíéìá æùãñáöéóìÝíá
÷áìüãåëá óôá ðñüóùðá ìáò.
Áðü ìéá ôÝôïéá äñÜóç äåí õðÞñ÷å ðåñßðôùóç
íá ëåßðïõí ôá ÖÁÍÔÁÓÔÉÊÁ ëõêüðïõëá ôçò
ÊÝñêõñáò.
¼ëï ôï ðñùéíü ìáò Þôáí áöéåñùìÝíï óôï êáëÜ
ïñãáíùìÝíï ðáíåëëÞíéï ðáé÷íßäé, ìå áðïêïñýöùìá ôçí óýíäåóç ðïõ Ýíùóå üëá ôá ëõêüðïõëá ôçò ÅëëÜäáò áíáíåþíïíôáò ôç ëõêïðïõëéêÞ
ìáò õðüó÷åóç.
Ôá 80 ÷ñüíéá üìùò åßíáé ðïëý êáéñüò ãéá íá
ôåëåéþóåé ç äñÜóç ìáò Ýôóé… ÅðåéäÞ ç ðåñéðÝôåéá ç äñÜóç, ç åîåñåýíçóç åßíáé óôïé÷åßá ôçò
ðñïóùðéêüôçôÜò ìáò, ïñãáíþóáìå êÜôé ðïõ èá
âïçèïýóå åêåßíç ôç ìÝñá íá ìåßíåé áíåîßôçëá
ãñáììÝíç óôçí ìíÞìç ìáò.
Ç ÅëëçíéêÞ ÏìÜäá ÄéÜóùóçò, ï Óêïðåõôéêüò
¼ìéëïò ÊÝñêõñáò, ç ÁóôñïíïìéêÞ Åôáéñåßá
ÊÝñêõñáò êáé ï Ëõêïîõëïðüäáñïò âïÞèçóáí
íá ðåñÜóïõìå Ýíá ãåìÜôï äçìéïõñãßåò áðüãåõìá ÷áñßæïíôáò áðëü÷åñá êáéíïýñãéåò ãíþóåéò.
ÌÜèáìå íá îåðåñíÜìå ôïõò öüâïõò ìáò áðëÜ
áíôéìåôùðßæïíôÜò ôïõò. Íá âñßóêïõìå ôï óùóôü óôü÷ï óôá üíåéñÜ ìáò, ãíùñßæïíôáò ðéá üôé
4
ôo ðáí äåí åßíáé íá ðåôý÷åéò ìå ôï âÝëïò ôï êÝíôñï. Íá îå÷ùñßæïõìå ôá áóôÝñéá ãíùñßæïíôáò
ôçí ìïíáäéêÜ ùñáßá éóôïñßá ôïõò êáé íá áêïíßæïõìå ôéò ôå÷íéêÝò ìáò äåîéüôçôåò æùãñáößæïíôáò óå êáìâÜ ôï óÞìá ôùí 80 ÷ñüíùí.
ÖõóéêÜ ç éóôïñßá óõíå÷ßæåôáé ãéáôß ï ÷ñüíïò
êõëÜåé…
ÁõôÞ ç ìåãÜëç ãéïñôÞ Þôáí Ýíáò óôáèìüò.
«Ãåìßóáìå» ôéò ìðáôáñßåò ìáò ìå üñåîç êáé
åíÝñãåéá ãéá áí óõíå÷ßóïõìå íá ÷ñùìáôßæïõìå
ìå êéôñéíïðñÜóéíïõò ìáñêáäüñïõò ìáò Ýíá áéóéüäïîï ìÝëëïí!!!
ÐÅÍÔÅ ÌÅÃÁËÁ ËÕÊÏÐÏÕËÁ
«Ï ÐÁËÌÏÓ ×ÔÕÐÁ
ÓÔÇÍ ÊÁÑÄÉÁ ÔÏÕ ÌÁÚÓÔÑÏÕ»
¼ôáí ìå ñùôÜíå ðùò ðÝñáóá óôï ôáîßäé ìáò ïé ëÝîåéò
Ýñ÷ïíôáé ðïëý äýóêïëá ãéáôß êõñéáñ÷ïýí ôá óõíáéóèÞìáôá êáé ôï ìõáëü ìïõ ãåìßæåé ìå åéêüíåò. Åéêüíåò ðïõ
èá ìåßíïõí ãéá ðÜíôá ÷áñáãìÝíåò óôç ìíÞìç
ìïõ.7 çìÝñåò ãåìÜôåò ðáé÷íßäé, ðåñéðÝôåéá êáé
èÜëáóóá.
Îåöõëëßæïíôáò ôï çìåñïëüãéï ôïõ óêÜöïõò
óõíåéäçôïðïßçóá üôé êÜíáìå 87 íáõôéêÜ ìßëéá,
ðéÜóáìå 7 äéáöïñåôéêÜ ëéìÜíéá êáé, êõñßùò,
ìåôáöÝñáìå óå äéáöïñåôéêÝò ãùíéÝò ôçò ÊÝñêõñáò ôï ìÞíõìá ôïõ «ÐÁËÌÏÕ», ôçò Ì.Ê.Ï.
ðïõ ãíùñßóáìå áðü ôïí Óðýñï Ìéóöïýô, ôïí
«Îéößá» ìáò. ÁõôÞ Üëëùóôå Þôáí êáé ç äéáöïñÜ áðü ôá ðñïçãïýìåíá ôáîßäéá. ¹ôáí áöéåñùìÝíï óôïí ðïëõáãáðçìÝíï ìáò ößëï, áäåëöü
êáé Ðñüóêïðï «Îéößá» êáé êáô’ åðÝêôáóç óôïí
«Ðáëìü». Êïéôþíôáò ôï ÷Üñôç ìáò êáôáëáâáßíù üôé áõôü ðïõ êÜíáìå Þôáí áñêåôÜ óçìáíôéêü,
óõìðëçñþíïíôáò ôçí éóôïñßá ôùí ðåñéðëüùí. Ï
ðñþôïò Ýãéíå ôï 1951 ìå ÊõâåñíÞôç ôï ×áñÜ-
ëáìðï Äåëëáðüñôá êáé ï äåýôåñïò êáé ï ôñßôïò
ôï 1983 êáé ôï 2000 ìå êõâåñíÞôç ôï ÄçìÞôñç
Ðáó÷áëßäç. Êáé ôþñá ï ôÝôáñôïò ìå êõâåñíÞôç
ôç Ìáßñç Ðáó÷áëßäïõ.
Ãéá ôï ôáîßäé áõôü ç ÊïéíüôçôÜ ìáò äïýëåøå ìå
ðïëý üñåîç. ×áñÜîáìå ôéò ðïñåßåò ìáò, öôéÜîáìå ôï õëéêü ìáò, êáôáñôßóáìå ôï ðëïýóéï äéáéôïëüãéï ìáò, áñìáôþóáìå ôç âÜñêá ìáò êáé
ðåñéìÝíáìå ìå áíõðïìïíçóßá ôç óôéãìÞ ðïõ èá
îåêéíïýóáìå.
17ç Áõãïýóôïõ, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ, êáé ìå ôï
ðïõ ÷áñÜæåé óçêþíïõìå ôçí Üãêõñá êáé áíïßãïõìå ôá ðáíéÜ ìáò. ÌðñïóôÜ ìáò áíïßãåôáé
ï ïñßæïíôáò êáé åìåßò äéøÜìå íá ôïí êáôáêôÞóïõìå. Áêïëïõèþíôáò ðéóôÜ ôï ðñüãñáììá,
ðïõ åß÷å ÷áñÜîåé ï üìéëïò, ç Êáóóéþðç, ï Áã.
ÓôÝöáíïò, ï Êïíôïãõáëüò êáé ç Ëåõêßììç Þôáí
ïé 4 åíäéÜìåóïé óôáèìïß áõôïý ôïõ ôáîéäéïý.
Åí ðëù ÷ñåéÜóôçêå íá áíáäéïñãáíþóïõìå ôï
ðñüãñáììá ìáò áöïý ï Áßïëïò Þôáí áñêåôÜ
ãåííáéüäùñïò ìáæß ìáò êáé èá ìðïñïýóáìå íá
åß÷áìå ãõñßóåé ðßóù áðü ôçí ôÝôáñôç êéüëáò ìÝñá, êÜôé ðïõ äåí èÝëáìå êáèüëïõ. ¸ôóé, ìåôÜ
5
ôç Ëåõêßììç, óõíå÷ßóáìå áñÜæïíôáò ôç âÜñêá
ìáò óôïí Áã. ÉùÜííç Ðåñéóôåñþí, óôï ëéìÜíé
ôùí Ìðåíéôóþí êáé öõóéêÜ óôïí ôåñìáôéêü ìáò
óôü÷ï ôï ÖáëçñÜêé. Ìå ôçí ðõñÜ ëÞîçò êëåßóáìå ôïí 4ï ðåñßðëïõ ôçò ÊÝñêõñáò ìÝóá óå ìéá
áôìüóöáéñá óõãêßíçóçò êáé ÷áñÜò. Óå áõôü ôï
óçìåßï èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù êáé åãþ üëï
ôïí êüóìï ðïõ ìáò óôÞñéîå ó’ áõôÞí ôçí ðñïóðÜèåéá: ôéò åöçìåñßäåò ôùí Éùáííßíùí êáé ôçò
ÄñÜìáò, ôéò ôïðéêÝò åöçìåñßäåò êáèþò êáé ôá
êáíÜëéá ôïõ íçóéïý ìáò, ôï Start êáé ôï Corfu,
ðïõ åíäéáöÝñèçêáí íá ìáò âïçèÞóïõí ðñïùèþíôáò ôï ìÞíõìá ôïõ «Ðáëìïý». Ôï ðëÞñùìá
ìáò áðïôåëïýíôáí áðü ôïõò Ðáó÷áëßäïõ Ìáßñç, Ðáó÷áëßäïõ ÂÜíéá, ÍôÝìïõ Óðõñéäïýëá,
Êþôóç Èåüäùñï, Äïõìðü Êùíóôáíôßíï, Âáóé-
ëÜ ÓôÝöáíï, ÁãÜèïõ Ìáñßá, ×áôæçéùáííßäç
Óðõñßäùíá, Óáâáôæßê Åõáããåëßá, ÐáðÜ ÊÜëëéá êáé ÂáóéëÜêç ÊõñéáêÞ. O ÂëÜ÷ïò Êþóôáò
êáé ï Ðáó÷áëßäçò ÄçìÞôñçò Þôáí ôï ðëÞñùìá
ôïõ óêÜöïõò óõíïäåßáò «Êáñôßíé».
Ôåëåéþíïíôáò èá Þèåëá íá ðù ðùò êÜðïéïò
áíþíõìïò óïöüò åßðå ðùò ç èÜëáóóá êñýâåé
áðßóôåõôïõò èçóáõñïýò ðïõ ôïõò âëÝðåéò ìüíï áñìåíßæïíôáò…. Ãé áõôü êáé åìåßò èá óõíå÷ßóïõìå íá ôáîéäåýïõìå ãéá íá êëåßóïõìå óôï
óåíôïýêé ôçò øõ÷Þò ìáò üóïõò ðåñéóóüôåñïõò
ãßíåôáé, ðáñÝá ðÜíôá ìå ôï «ÌáÀóôñï ìáò».
Êùíóôáíôßíïò Äïõìðüò
«ÌïíïìÜ÷ïò»
Áíé÷íåõôÞò 8çòÊïéíüôçôáò
Ôï BBQ ôóç ¸íùóçò 2012
(Þ áðü ôïí PIOU óôïí PROSKOPIOU)
¼ôáí, óôéò áñ÷Ýò Áõãïýóôïõ, ðñïóãåéþèçêå ìå Üêñá ìõóôéêüôçôá ï PIOU, ôï íÝï ìåôáãñáöéêü ìáò áðüêôçìá, óôï áåñïäñüìéï «ÉùÜííçò Êáðïäßóôñéáò» êáíåßò äåí ðßóôåøå üôé èá Þôáí ç
ìåôáãñáöÞ ôçò ¸íùóçò Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò ðïõ èá óõíôÜñáæå
ôá íåñÜ óôçí Scout Premier League áõôü ôï êáëïêáßñé. ÌÝóá óå ëßãç þñá ï äéÜóçìïò ðáßêôçò
âñßóêïíôáí óôá ãñáöåßá ôçò ïìÜäáò (óó. ôçò
¸íùóçò) ãéá íá ìéëÞóåé ìå ôïí ðñüåäñï Áãáðïýëá. ÁìÝóùò ìåôÜ ðÝñáóå áðü éáôñéêÝò åîåôÜóåéò êáé ôÜ÷éóôá õðüãñáøå äéåôÝò óõìâüëáéï
ìå äéêáßùìá åðÝêôáóçò ãéá Ýíá áêüìá ÷ñüíï.
Ç åßäçóç ãéá ôïí PIOU, üðùò Þôáí öõóéêü, óýíôïìá äéÝññåõóå êáé áðïôÝëåóå ðñþôï èÝìá
ãéá üëá ôá áèëçôéêÜ Ì.Ì.Å. óå ÷ñüíï ñåêüñ.
Ï ðñüåäñïò Áãáðïýëáò äåí åß÷å Üëëç äéÝîïäï Ýðñåðå Üìåóá íá ðñïâåß óôçí åðßóçìç ðáñïõóßáóÞ ôïõ óôï «ÂBQ ôóç ¸íùóçò» ôçí ÐáñáóêåõÞ 3 Áõãïýóôïõ óôï Ðñïóêïðåßï. ¼ìùò
äåí åß÷å ðåé ôçí ôåëåõôáßá ôïõ ëÝîç….
Ìå ôçí åðåñ÷üìåíç ëÜìøç ôïõ ìáýñïõ ìáñãá6
ñéôáñéïý, ç ÖáëÞñ-Ìðá÷ôóÝ Ýâáëå ôá êáëÜ
ôçò ìáæß êáé ôá ìÝëç ôçò ¸íùóçò ìå ìðëå óêïýñï ìðëïõæÜêé êáé ôï åðåôåéáêü êßôñéíï ìáíôßëé
ôùí 60 ÷ñüíùí, þóôå ôï «ÂÂQ ôóç ¸íùóçò» íá
áðïôåëÝóåé êáé öÝôïò ôï ìåãáëýôåñï ðñïóêïðé-
êü øõ÷áãùãéêü ãåãïíüò óôï Ðñïóêïðåßï. Êáèþò ç êñßóç (Üñá êáé ç öôþ÷åéá) èÝëåé êáëïðÝñáóç åß÷áìå Ýãêáéñá êëåßóåé …êáé êáèáñßóåé (!) ôïí Üíåôï ÷þñï ôïõ õðåñóýã÷ñïíïõ ãçðÝäïõ ìðÜóêåô ÷ùñçôéêüôçôáò 15.000 ÷éëéÜäùí
èÝóåùí, þóôå íá áíôáðåîÝëèïõìå óôç ìåãÜëç
æÞôçóç áðü ….. 100 ðåñßðïõ Üôïìá åíþ ìåéþóáìå óôï åëÜ÷éóôï ôçí ôéìÞ åéóüäïõ óôá 12 €/Üôïìï. Ï áíáíåùìÝíïò ÷þñïò ôïõ BBQ Ýãéíå Üìåóá áéóèçôüò êáèþò ðñïóÝöåñå ìåãÜëç åëåõèåñßá êéíÞóåùí áíÜìåóá óôá ôñáðÝæéá ðïõ åß÷áí ôïðïèåôçèåß áìöéèåáôñéêÜ ùò ðñïò ôçí ðßóôá êáé ôçí êáôáðëçêôéêÞ ïñ÷Þóôñá ôïõ “Duo
Corfu”. Óôá ìåôüðéóèåí ç «êïõæßíá» ìå øçóôáñéÜ, ðáñáóêåõáóôÞñéï êáé ìåãÜëï ðÜãêï óåñâéñßóìáôïò Ýêáíå ôçí åîõðçñÝôçóç Üíåôç ãéá
ôïõò êáëåóìÝíïõò ìáò åíþ ðáñáäßðëá Ýññåå
Üöèïíá ç ðåñßöçìç êåñêõñáúêÞ ìðýñá áðü ôçí
«Corfu Beer». Ôï event (äçë. ç åêäÞëùóç) åß÷å
êáé ðáñêáäüñï åíþ ï ÷þñïò åß÷å öùôéóôåß áñéóôïôå÷íéêÜ ôïíßæïíôáò ðëåõñÝò ôùí Ðáëáéþí
Áíáêôüñùí. Ôï ìåíïý, ðïõ áðïôåëïýíôáí áðü
äñïóåñÞ ÷ùñéÜôéêç óáëÜôá, mix grill áðü êåñêõñáúêÜ ëïõêÜíéêá, ðáíôóÝôåò, ÷ïéñéíÜ óïõ-
âëÜêéá êáé óïõâëÜêéá áðü êïôüðïõëï ìå óõíïäåßá áðü öñåóêïôçãáíéóìÝíåò ðáôÜôåò êáé ôï
ãíùóôü ìõñùäÜôï ôæáôæßêé ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ,
êÜëõðôå êáé ôïí ðëÝïí áðáéôçôéêü ïõñáíßóêï.
Ôï äå ãéáïýñôé ìå ìÝëé êáé êáñýäéá ðïõ óåñâéñßóôçêå ãéá åðéäüñðéï Ýêáíå ôçí ðáíóÝëçíï íá
ù÷ñéÜ….! ¼ëïé ÷Üñçêáí, ôñáãïýäçóáí êáé ÷üñåøáí ìÝ÷ñé ìåôÜ ôá ìåóÜíõ÷ôá õðü ôá âëÝììáôá åîÝäñáò áðü ðåñáóôéêïýò, ðïõ åßôå îåñïãëýöïíôáí åßôå ëéêíßæïíôáí ìå ðáññçóßá óôïõò
ñõèìïýò ôçò ìïõóéêÞò.
Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò êëÞñùóçò ôùí 54 äþñùí
ôçò éäéáßôåñá åðéôõ÷çìÝíçò öåôéíÞò ëá÷åéïöüñïõ áãïñÜò, ôçò ïðïßáò ôçí äéÜèåóç ôùí ëá÷íþí åðéìåëÞèçêå åõãåíéêÜ ç Êïéíüôçôá Áíé÷íåõôþí ôïõ 1ïõ ÓõóôÞìáôïò, Þñèå ç óôéãìÞ
ðïõ üëïé ðåñßìåíáí. Ï Ðñüåäñïò Áãáðïýëáò
áíáêïéíþíåé ôç ìåôáãñáöÞ êáé ï äéêüò ìáò ðëÝïí PROSKOPIOU (ïíïìáóßá ðñïÝëåõóçò) åéóÝñ÷åôáé ìå ìç÷áíÞ ìåãÜëïõ êõâéóìïý öïñþíôáò ôç íÝá åìöÜíéóç ôçò ïìÜäáò êáé ôï áñéèìü
10 óôçí ðëÜôç óôï êáôÜìåóôï ãÞðåäï êÜôù áðü
ôéò åðåõöçìßåò ôùí ïðáäþí. Ï PROSKOPIOU
åßíáé áõôüò ðïõ äéåíåñãåß ôç êëÞñùóç ôùí ëá7
÷íþí êáé õðüó÷åôáé ðïëëÜ ãêïë óôç íÝá áãùíéóôéêÞ ÷ñïíéÜ ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ¸íùóçò. Óôï
ôÝëïò, ìÜëéóôá, óçìåßùóå ôï ðñþôï ôïõ ãêïë
áðü ôá … áðïäõôÞñéá áöïý êëÞñùóå ôïí ðñþôï ëá÷íü óôç ãõíáßêá ôïõ (!), Ýíá ïëïêáßíïõñãéï ðïäÞëáôï ðüëçò (city bike). ¼ìùò, áöåíüò
ôï ðëïõóéïðÜñï÷ï óõìâüëáéü ôïõ êáé áöåôÝñïõ ç ìåãáëïøõ÷ßá ôïõ ðáßêôç, ôïí ïäÞãçóáí
íá èÝóåé ôï ðïäÞëáôï êáé ðÜëé óôç äéÜèåóç ôçò
äéïßêçóçò ôçò ïìÜäáò. ÌåôÜ áðü áõôü, ç äéïßêçóç ôçò ïìÜäáò áðåýèõíå ôéò åõ÷áñéóôßåò ôçò
ðñùôßóôùò óôïí íåïáðïêôçèÝíôá ðáßêôç áëëÜ
êáé óå êÜèå ðáñåõñéóêüìåíï êáé õðïó÷Ýèçêå
ìüíï åðéôõ÷ßåò ãéá ôï ìÝëëïí. Êáé ôïõ ÷ñüíïõ
ìå õãåßá!
Êýêíïò
ÕÃ. Ôï «BBQ ôóç ¸íùóçò» ðñáãìáôïðïéåßôáé êÜèå
÷ñüíï åð’ ùöåëåßá ôïõ åôÞóéïõ âñáâåßïõ ôçò ¸íùóçò «Óðýñïò ÌðÜíïò» ãéá ôïí(-çí) áñéóôåýóáíôá
ðñüóêïðï ìáèçôÞ(-ôñéá) óôéò åîåôÜóåéò ãéá ôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç êáèþò êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ
õðïóôÞñéîç åéäéêþí ðñïóêïðéêþí äñÜóåùí ðïõ
áìâëýíïõí ôç ìÝóç åðéâÜñõíóç ôçò êÜèå êåñêõñáúêÞò ðñïóêïðéêÞò ïéêïãÝíåéáò. ÖÝôïò, ï óêïðüò ìáò
åß÷å èåôéêü ïéêïíïìéêü ðñüóçìï 1.137 €.
Ôï Ä.Ó. ôçò Å.Ð.Ð. ÊÝñêõñáò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé ãéá ôéò ðñïóöïñÝò ôïõò äùñïèÝôåò S-Bikes, Ó. ÌðÜíïò, Á÷áñÜâç - Éáôñéêü ÊÝíôñï
«Äåßêôçò Õãåßáò», Áíôþíç ÃáëëÞ, ÁèÞíá - ôá êáôáóôÞìáôá äåñìáôßíùí åéäþí êáé áîåóïõÜñ «Corfu
Leather Market» Á. Ëéôóáñäüðïõëïò, ÄïíÜ 7, ÓðçëéÜ, ÊÝñêõñá - «Ôhiros», Ë. ÓïõÝñåö, Ðáëáéïëüãïõ
75, ÊÝñêõñá êáé «Piazza Vrahlioti 3» - Ä. Ìáêáñßêáò, Ðë. Âñá÷ëéþôç 3, ÊÝñêõñá – ôá öáñìáêåßá Ì.
ÂáëìÜ, Ë. ÁëåîÜíäñáò 32, ÊÝñêõñá êáé Á. Êáñýäç-Ìðïõæïýêç Ï.Å., Óôáì. Äåóýëëá. 16, ÊÝñêõñá ôá êáôÜóôçìáôá Wind, Ä. ÓïõëÜíç, Ì. Ìåèïäßïõ 14
& Åèí. Ðáë/ôóáò 66, ÊÝñêõñá - Bikers & Bikes, Ôóéþëçò, Åèí. Ðáëáéïêáóôñßôóáò, ÁëõêÝò, ÊÝñêõñá –
ÊáôÜóôçìá Ãåñìáíüò, Ó. Ìðüéêïò, Ì. Èåïôüêç 10,
ÐéÜôóá, ÊÝñêõñá - Êïóìçìáôïðùëåßï Ê. ÓïõÝñåö,
Åõã. ÂïõëãÜñåùò 38, ÊÝñêõñá – ÊáôáóôÞìáôá õðïäçìÜôùí Ôessera, Á. Êõðñéáíïý, Óåâáóôéáíïý 19,
ÊÝñêõñá êáé Á. ÄïõêÜêç, Ðë. Ã. Èåïôüêç 46, Óáñüêï, ÊÝñêõñá - Êïóìçìáôïðùëåßï Gold Center, Ó.
Ëåõèåñéþôç, Ðë. Ã. Èåïôüêç 17, Óáñüêï, ÊÝñêõñá Êïóìçìáôïðùëåßï, Ó. ÌçôóéÜëç, Åõã. ÂïõëãÜñåùò,
ÊÝñêõñá – ÊáôÜóôçìá åíäõìÜôùí Attrativo, Â. Ôóéìßíïõ, Ðë. Ã. Èåïôüêç 38, Óáñüêï, ÊÝñêõñá –ÃõìíáóôÞñéï “Oxygen Plus”, Ó. ÁñâáíéôÜêç 7, ÊÝñêõñá – ÊáöÝ Åóôéáôüñéï «Åí ðëþ», Ë. ÔæéëéÜíïò, ÖáëçñÜêé, ÊÝñêõñá - ÅéóáãùãéêÞ ×ñ. Ìïýôóïõ, Åèí.
Á÷éëëåßïõ 82, ÊÝñêõñá – ÊáôÜóôçìá áèëçôéêþí åéäþí Smash Sport, Ã. Êáóôáìïíßôçò, Ìçôñ. Ìåèïäßïõ 10, ÊÝñêõñá – ÐñáôÞñéï ¢ñôïõ «ÖñáôæïëÜêé»
Á. ÓêëÞñçò, Óô. Äåóóýëá 19, ÊÝñêõñá – ÊáôÜóôçìá
«Accessories», Ñ. Äñáæßíïõ, Ì. Èåïôüêç 7, ÊÝñêõñá – ôçí åôáéñåßá Herballife International Inc. – ôçí
Boutique «Imatio», Á. Ìé÷áëïðïýëïõ, Åõã. ÂïõëãÜñåùò 75, ÊÝñêõñá – ôï ÊáöÝ-ìðÜñ Amaze, ×. Áñãõñüò & Óéá, ÖáëçñÜêé, ÊÝñêõñá – ôï Æá÷áñïðëáóôåßï «Ôï Ìüêá», Ó. Ðñßöôçò, 1ï ÷ëì. Åèí. Ðáëáéïêáóôñßôóáò, ÓïëÜñé ÊÝñêõñá - Video «ÖÁÌÌ»,
Ì. ÊïõôáëÜ, Ðáëáéïëüãïõ 96, ÊÝñêõñá – ÊáôÜóôçìá Ýíäõóçò «Bellino», ØáñÜäéêá, ÊÝñêõñá – ÊéíçìáôïãñÜöïò «ÏñöÝáò», Ê. Ìáêñßäçò, Ãåñ. Áóðéþôç
1, ÊÝñêõñá - ÊïììùôÞñéá Ê. ÊïëÜããç, Êáðïäéóôñßïõ 7, ÊÝñêõñá êáé «Hair Style», Ë. Êõðñéþôç, ÉùÜííïõ Èåïôüêç 20, ÊÝñêõñá - Âéâëéïðùëåßá «ÌïõóôÜêç», Ä. ÊáââÜäá & ÌáñêïñÜ, ÊÝñêõñá êáé «Óõììåôñßá», ×. ÁñìåíéÜêïò, ÌáñáóëÞ 42, ÊÝñêõñá Cremeria Vienna, Ê. Ìïõæáêßôçò, Åõã. ÂïõëãÜñåùò
48, ÊÝñêõñá - Ìáíéêéïýñ / Ðåíôéêéïýñ êáô’ ïßêïí,
Ì. ÊïõôáëÜ, ôçë. 6945466074 - Åóôéáôüñéï “Rex”,
Ð. & Á. Êáôóáñüò, Êáðïäéóôñßïõ 66, ÊÝñêõñá Bar-Restaurant “Bahia Mare”, Ôæ. ÊåöáëÜ, ÌðáñìðÜôé, ÊÝñêõñá - Êáöåíåßï ×ñéóôüöïñïõ ÃåùñãéÜäç, ËáúêÞ ÁãïñÜ, ÊÝñêõñá – ÊáôÜóôçìá «Lalo
Orna» ×. ÌçôóéÜëçò, Ìçôñ. Ìåèïäßïõ 5, ÊÝñêõñá
- ÊáôÜóôçìá ïéêéáêïý åîïðëéóìïý EXPERT, Åèí.
Ðáëáéïêáóôñßôóáò, ÓïëÜñé, ÊÝñêõñá – ÊáôÜóôçìá
åóùñïý÷ùí «Zibiba», Ðáëáéïëüãïõ & ÓùôÞñïò ãùíßá, ÊÝñêõñá - ÊÜâá Óôßíç, Á. Óôßíçò, Åèí. Ðáëáéïêáóôñßôóçò 42, ÊÝñêõñá - Ãåíéêü åìðüñéï Ê. Êáñáãéáííßäçò Á.Å., ¢ãéïò ÁíäñÝáò ÂáñõðáôÜäùí, ÊÝñêõñá êáèþò êáé Ýíá ìÝëïò ôçò ¸íùóÞò ðïõ èÝëçóå
íá êñáôÞóåé ôçí áíùíõìßá ôïõ.
ÔÝëïò, åõ÷áñéóôåß éäéáßôåñá ôï ÄÞìï ÊÝñêõñáò êáé
ôïí ðáëáéü ðñüóêïðï ê. Öþôç Óêïýñôç, õðåýèõíï
ôïõ Ãñáöåßïõ Ðïëéôéóìïý, ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôùí êáèéóìÜôùí, ôùí ðñïâïëÝùí êáé ôïõ âÜèñïõ ôçò ïñ÷Þóôñáò, ôï êáôÜóôçìá Quick Snack óôïí ÊÜâï Ëåõêßììçò ôçò ê. Ì. ÌÜóôïñá ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôùí
áíáøõêôéêþí êáé ôùí åìöéáëùìÝíùí íåñþí, ôçí
åôáéñåßá Êáñáãéáííßäçò Á.Å óôïí ¢ãéï ÁíäñÝá ÂáñõðáôÜäùí ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôùí êñáóéþí êáé ôï
ðñáôÞñéï Üñôïõ «ÖñáôæïëÜêé» óôçí Óôáìáôßïõ Äåóýëëá 19 (ðñéí ôç ëáúêÞ áãïñÜ) ôïõ ê. Á. ÓêëÞñç
ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôùí øùìéþí ôçò åêäÞëùóçò.
8
Áðü ôï Lear óôï ÃéáëëéíÜ
Äýï óçìáíôéêÝò åêèÝóåéò æùãñáöéêÞò åß÷áìå
óôçí ÊÝñêõñá ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá. Óôï Ìïõóåßï ÁóéáôéêÞò ÔÝ÷íçò (Ì.Á.Ô.) öéëïîåíÞèçêå
ç Ýêèåóç ôïõ Edward Lear (1812-1888) êáé óôï
Ëáôéíéêü ÐáñåêêëÞóé ôïõ Ðáëáéïý Öñïõñßïõ
ç Ýêèåóç ôïõ ¢ããåëïõ ÃéáëëéíÜ (1857-1939).
ÊïéíÜ óçìåßá ôùí äýï ôïðéïãñÜöùí ç áêïõáñÝëá óáí ìÝóï Ýêöñáóçò êáé ç ÊÝñêõñá óáí
ðçãÞ Ýìðíåõóçò, êáíÝíá Üëëï üìùò. Ïé äýï æùãñÜöïé äåí åßíáé óõãêñßóéìïé.
Ôéò äýï áõôÝò åêèÝóåéò åðéóêåöèÞêáìå ôçí
ÊõñéáêÞ 5 Áõãïýóôïõ îåêéíþíôáò áðü ôï
Ì.Á.Ô., ðïõ,
óôåãáóìÝíï óôï
ÐáëÜôé,
Ý÷åé
ôïõò êáôÜëëçëïõò
÷þñïõò
êáé ôçí áðáñáßôçôç õðïäïìÞ
ãéá öéëïîåíßá
êáëëéôå÷íéêþí
ãåãïíüôùí ðïëý õøçëïý åðéðÝäïõ.
Ï Lear, ìéá åëêõóôéêÞ ðñïóùðéêüôçôá ãéá ôçí áããëéêÞ áðïéêéïêñáôßá óôá Éüíéá óôá ìÝóá ôïõ 19ïõ áéþíá,
ãïçôåýôçêå, êõñßùò, áðü ôá ôïðßá ôçò ÊÝñêõñáò êáé åäþ äçìéïýñãçóå ìåñéêÝò áðü ôéò ðéï
ãíùóôÝò over pencil áêïõáñÝëåò êáé ëéèïãñáößåò ôïõ, ïé ïðïßåò, óå áíôßèåóç ìå ôá áäýíáôá ëÜäéá ôïõ, åðåîÝôåéíáí ôç öÞìç ôïõ óôçí Áããëßá, óôçí ïðïßá Þôáí Þäç ðïëý ãíùóôüò áðü
ôéò ðåñßöçìåò «áíïçóéïëïãßåò» ôïõ (áöåëÞ ðáéäéêÜ ðïéÞìáôá). Ç Ýêèåóç ïñãáíþèçêå ãéá ôïí
åïñôáóìü ôùí 200 ÷ñüíùí áðü ôç ãÝííçóÞ ôïõ
êáé óôÞèçêå óôéò ôñåéò êåíôñéêÝò áßèïõóåò ôïõ
Ðáëáôéïý ìå ðïëý ðñïóï÷Þ, óôåñþíôáò, üìùò,
óôïí åðéóêÝðôç ôçí ïðôéêÞ åðáöÞ ìå ôïí õðÝñï÷ï äéÜêïóìï ôùí áéèïõóþí.
Óå áßèïõóåò ôïõ éóïãåßïõ åðéóêåöèÞêáìå, åìâüëéìá, ôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò óýã÷ñïíùí
êåñêõñáßùí öùôïãñÜöùí, ç ïðïßá åðéâåâáßùóå ôï õøçëü åðßðåäï ôçò äçìéïõñãßáò ôïõò. Ç
Ýêèåóç óôçìÝíç áðëÜ, ÷ùñßò õðåñâïëÝò, åðÝ-
ôñåðå óôïí åðéóêÝðôç íá åóôéÜæåé óôéò öùôïãñáößåò êáé óôá üóá áõôÝò åîÝðåìðáí. ÌðñÜâï!
ÐÜíù áðü ôç îçñÞ ôÜöñï ôïõ Ðáëáéïý Öñïõñßïõ óôáèÞêáìå ãéá ëßãï ãéá ôçí áíáöïñÜ ìáò
óôï «ÆùãñÜöï ôçò ÊÝñêõñáò» ¢ããåëï ÃéáëëéíÜ.
Ï ÃéáëëéíÜò áðÝäùóå ôçí ÊÝñêõñá ìÝóá áðü
ôéò áêïõáñÝëåò ôïõ ìå Ýíáí ôñüðï ðïõ áêüìç
êáé ïé óýã÷ñïíïé êåñêõñáßïé áíáãíùñßæïõí
áõôü ðïõ óôá ìÜôéá êáé ôç øõ÷Þ ôïõò óçìáßíåé
ÊÝñêõñá. ÌåãÜëïò êïëïñßóôáò, ìáò ðáñÝäùóå ôéò áíåðáíÜëçðôåò äçìéïõñãßåò ôïõ,
ïé ïðïßåò, ðÝñáí ôçò áêñéâïýò ôïðéïãñáöéêÞò áðïôýðùóçò, ðáñÝ÷ïõí óôï èåáôÞ ôçí áßóèçóç
ôçò õãñÞò áôìüóöáéñáò
ôïõ
íçóéïý, ôç íïóôáëãßá ôçò åðï÷Þò ðïõ ðÝñáóå, ôç ãëõêéÜ ìáôéÜ ìáò ðïõ áãêáëéÜæåé êÜèå ãùíéÜ ôçò áãáðçìÝíçò ìáò ÊÝñêõñáò. Ñïìáíôéêüò ðïéçôÞò ôïõ
÷ñùóôÞñá ï ÃéáëëéíÜò äåí Ýôõ÷å êáé ôçò êáëýôåñçò õðïäï÷Þò áðü ôïõò êñéôéêïýò ôçò åðï÷Þò
ôïõ áí êáé ôï Ýñãï ôïõ ãíþñéóå ôç ìåãÜëç áðïäï÷Þ ôïõ êïéíïý êáé óõíïäåýôçêå áðü ïéêïíïìéêÞ åðéôõ÷ßá. Ôá óýã÷ñïíá êáëëéôå÷íéêÜ ñåýìáôá ôçò åðï÷Þò ôïõ ÃéáëëéíÜ Ýäéíáí ïëùóäéüëïõ äéáöïñåôéêÝò êáôåõèýíóåéò óôçí ôÝ÷íç áðü
ôç äéêÞ ôïõ åéêáóôéêÞ Ýêöñáóç. Ãéá ôçí ÊÝñêõñá, üìùò, ôï Ýñãï ôïõ ÃéáëëéíÜ åßíáé áíåðáíÜëçðôï. Äßäáîå êáé åîáêïëïõèåß íá äéäÜóêåé
üëïõò ôïõò óýã÷ñïíïõò êåñêõñáßïõò åéêáóôéêïýò êáé óõãêéíåß êÜèå êåñêõñáßï.
Ãéá ôï óôÞóéìï ôçò Ýêèåóçò, ðïõ ðåñéåëÜìâáíå
Ýîï÷á Ýñãá ôïõ ÃéáëëéíÜ, ï Ðñüåäñïò ìáò óçìåßùóå åýóôï÷á óôï âéâëßï åðéóêåðôþí üôé áäéêåß ôï ìåãÜëï ìáò æùãñÜöï.
Ã.×.Ê.
9
Ç åìðåéñßá åíüò ôáîéäéïý!!
Ç óôéãìÞ ðïõ üëïé ðåñéìÝíáìå Ýíá ïëüêëçñï
÷ñüíï Ýöôáóå. Ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ ôïõ 2012
áíïßîáìå ðáíéÜ ãéá ôï ìåãáëýôåñï ôáîßäé ôïõ
Óåßñéïõ. Ï åíèïõóéáóìüò ôåñÜóôéïò êáé ç äéÜèåóç ôïõ ðëçñþìáôïò óôá ýøç. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üìùò ôï ôáîßäé ìáò äåí îåêßíçóå áðü
åêåßíç ôç ìÝñá áëëÜ áñêåôÜ ðéï ðñéí. Óôá ìÝóá ôïõ ÷ñüíïõ êÜíáìå ôç âáñéÜ óõíôÞñçóç ôïõ
Óåßñéïõ, ìå ó÷ïëáóôéêüôçôá êáé åðéìïíÞ óôçí
ëåðôïìÝñåéá. Ìðáßíïíôáò ôï êáëïêáßñé îåêßíçóå ç åêðáßäåõóç ôïõ ðëçñþìáôïò ìå óõíå÷åßò
êùðçëáóßåò êáé êõñßùò éóôéïðëïÀåò þóôå óôá
ôÝëç ôïõ Áõãïýóôïõ íá äéáèÝôïõìå Ýíá áîéüìá÷ï ðëÞñùìá, ðåéèáñ÷çìÝíï, óïâáñü êáé ìå
éêáíüôçôåò. Ôï áðïêïñýöùìá üëçò áõôÞò ôçò
óõíåðïýò ïìáäéêÞò ðñïóðÜèåéáò Þôáí ôï ôáîßäé ìáò.
ÎåêéíÞóáìå áðü ôï Âßäï üðïõ äéáíõêôåñåýóáìå óôï Êáôáóêçíùôéêü ìáò ÊÝíôñï, ñõèìßóáìå
ôéò ôåëåõôáßåò ëåðôïìÝñåéåò êáé ðñïåôïéìáóôÞêáìå ãéá ôï ìåãÜëï åã÷åßñçìá. Ôï îçìÝñùìá
ôçò åðïìÝíçò ìáò âñÞêå íá éóôéïðëïïýìå ðñïò
¢ãéï ÓôÝöáíï Óéíéþí. ÖèÜóáìå áñêåôÜ íùñßò
10
óôïí ðñþôï óôáèìü ôïõ ôáîéäéïý ìáò êáé áíáêôÞóáìå äõíÜìåéò ãéá ôçí åðüìåíç ìÝñá.
¸íôåêá þñåò ôáîßäé ìáò åðåöýëáóóå ç åðüìåíç ìÝñá. Ç äïêéìáóßá åðéâåâáßùóå ôçí áîßá
ôçò êáëïêáéñéíÞò åêðáßäåõóçò. Ôï âñÜäõ áñÜîáìå óôç ÓáãéÜäá, äåýôåñï óôáèìü ôçò ðåñéðÝôåéÜò ìáò. Ï Óåßñéïò ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôïõ ðÝñáóå óôá íåñÜ ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, óôç ÓôåñéÜ. Íïéþóáìå õðåñÞöáíïé êáé
áíáêáëýøáìå ôéò äõíáôüôçôÝò ìáò.
Îçìåñþìáôá ôçò ôñßôçò çìÝñáò êáé ç ðëþñç ôïõ
Óåßñéïõ óôñÜöçêå óôï ÐïíôéêïíÞóé. Ôï áðüãåõìá ñßîáìå Üãêõñá óôï óÞìá êáôáôåèÝí ôçò
ÊÝñêõñáò êáé äéáíõêôåñåýóáìå óôçí áðÝíáíôé
ðáñáëßá ôïõ ÐåñÜìáôïò.
Ç åðïìÝíç Þôáí ìéá ìÝñá ÷áëÜñùóçò. Ôï áðüãåõìá, áêñéâþò óôéò 7,00 üðùò ðñïÝâëåðå ôï
ðñüãñáììá, ï Óåßñéïò ìðÞêå ðåñÞöáíá óôï ðïôÜìé ôïõ êáé åí ìÝóù êáðíïãüíùí êáé óõñéãìþí
Ýäåóå óôçí ðñïâëÞôá ôçò íáõôïðñïóêïðéêÞò
ìáò âÜóçò óôï ÌðëÜíôñáöï Ðïôáìïý. Ìáò ðåñßìåíáí ãïíåßò, ç ÅðéôñïðÞ ìáò, âáèìïöüñïé
êáé íáõôïðñüóêïðïé ôïõ 5ïõ, âáèìïöüñïé Üë-
ëùí ÓõóôçìÜôùí, ç Ð.Å. êáé ï Åö. Í/Ðùí ôçò
Ð.Å., ðáëáéïß ðñüóêïðïé êáé ðïëëïß ößëïé. Ìáò
åß÷áí åôïéìÜóåé ìéá ðïëý óõãêéíçôéêÞ êáé èåñìÞ õðïäï÷Þ. Êáèßóáìå üëïé ãýñù áðü ôçí ðõñÜ
ðïõ Üíáøå ï äñáóôÞñéïò Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ìáò ÃéÜííçò ÁëáìÜíïò, óôïí ïðïßï áíÞêåé
Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò áðü ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò íá
ìåôáôñÝøïõìå ôï íåþóïéêï ìáò óå ðñáãìáôéêÞ Í/ÐéêÞ ÂÜóç. ÁöÞóáìå íá ìïéñáóôïýí üëïé
ôéò óêÝøåéò êáé ôéò åìðåéñßåò ìáò ôùí ôåëåõôáßùí ôåóóÜñùí çìåñþí êáé áìÝóùò ìåôÜ óôñáöÞêáìå óôïí ðëïýóéï ìðïõöÝ ðïõ åß÷áí åôïéìÜóåé
ãéá ôï êáëùóüñéóìá ãïíåßò êáé ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ìáò.
¹ôáí Ýíá ôáîßäé ðïõ èá ìáò ìåßíåé áîÝ÷áóôï
ãéá ðïëý êáéñü. ÆÞóáìå ðïëëÝò êáé ðñùôüãíù-
ñåò óôéãìÝò. Ç åîåñåýíçóç ôçò èÜëáóóáò áðü
ìÝñá óå ìÝñá âåëôéùíüôáí êáé ç ÌåãÜëç ÄñÜóç Õðáßèñïõ ôçò ÊïéíüôçôÜò ìáò óôÝöèçêå áðü
áðüëõôç åðéôõ÷ßá.
Ôï ðëÞñùìÜ ìáò: ÊõâåñíÞôçò: ÄçìïóèÝíçò ÌÞôñïò (Á.Ï.), ÔÜóïò ÄéáâÜôçò (Á.Ó. – Á.Ê.Á.),
Áíé÷íåõôÝò: ×ñÞóôïò ÐáíÜñåôïò, Ìáßñç Ôñýöùíá, Áíáóôáóßá ÐáíÜñåôïõ, ÊÜñéí Ðáðéêéíïý, Ôüìõ Ìçôóáëßïõ, Ãéþñãïò ÄïêáíÜñçò,
ÁíèÞ Êñáìðüôóç, Åíôìüíôï Åóðüæéôï, Åñìßíá
ÍôñÜíïõ, Óðýñïò ÊïóìÜò. ÓêÜöïò óõíïäåßáò:
«Åëåõèåñßá – ÖùôåéíÞ» ìå ôïí ÊõâåñíÞôç ôïõ
5ïõ Ãéþñãï ÄéáìÜíôç.
Áíáóôáóßá ÐáíÜñåôïõ
Áíé÷íåýôñéá 5çò Ê.Á. Ðïôáìïý
ÅêäñïìÞ ôçò ¸íùóçò óôïõò ÐÜãïõò, óôïí ¢ç-Ãéþñãç
êáé óôïí Áöéþíá ÊÝñêõñáò
ÊáôÜ êáéñïýò ç ¸íùóç, ðñáãìáôïðïéþíôáò
ðëÞèïò åêäñïìþí, Ý÷åé åðéóêåöôåß ðïëëÜ ìÝñç
ôçò ÊÝñêõñáò êáé ç åðéëïãÞ åíüò áêüìá ðÜíôá
óêïíôÜöôåé óôç öñÜóç: «Á … åêåß Ý÷ïõìå ðÜåé ôï …. (ôÜäå Ýôïò)!». Ãéá ôï ëüãï áõôü ç öåôéíÞ öèéíïðùñéíÞ ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ ìáò óôï
÷ùñéü ôùí ÐÜãùí, ãéá ìðÜíéï óôïí ¢ç-Ãéþñãç
êáé ãéá ãåýìá óôïí Áöéþíá ìåëåôÞèçêå éäéáßôåñá ùò ðñïò ôçí åðéëïãÞ êáé ôïí ðñïãñáììáôéóìü ìéáò Þðéáò åíáëëáãÞò ôùí ðñïïñéóìþí ìå
óôü÷ï ôçí Üíåóç ãéá êÜèå çëéêßá.
Ôï ìÝãá ðñüâëçìá ôïõ êáêïý êáéñïý ìå ôéò éó÷õñÝò
êáôáéãßäåò ôùí ðñïçãïõìÝíùí çìåñþí äåí ðôüçóáí 35
óõíïëéêÜ ìÝëç êáé ößëïõò
ôçò ¸íùóçò íá Ýñèïõí óôï
ñáíôåâïý ìáò ðÜíù áðü ôï
ðñïóêïðåßï ôçí çëéüëïõóôç ÊõñéáêÞ óôéò 16 Óåðôåìâñßïõ. Åêåß ìáò ðåñßìåíå Ýíá Üíåôï ëåùöïñåßï ìå
ôï ïðïßï áíá÷ùñÞóáìå óôéò
09:30 êáé êáôåõèõíèÞêáìå
óôïõò ðñïïñéóìïýò ìáò ìÝóù ÅèíéêÞò Ðáëáéïêáóôñßôóáò êáé Óêñéðåñïý åðéâéâÜæïíôáò êáè’ ïäüí êáé ìåñéêïýò äéáìÝíïíôåò åðß ôçò
äéáäñïìÞ ìáò. ÌåôÜ ôïõ ÔæÜâñïõ, ï åêôåëþí
÷ñÝç îåíáãïý (ðñüåäñïò) Ýêáíå ìéá ìéêñÞ éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ ãéá êÜèå ìÝñïò ðïõ èá åðéóêåðôüìáóôáí åíþ ïé öñïíôéóôÝò êáìðßíáò ðñüóöåñáí êáñáìÝëåò, ëïõêïýìéá ìå Üñùìá ôñéáíôÜöõëëï êáé ðáãùìÝíá íåñÜêéá!
Óôï ÷ùñéü ôùí ÐÜãùí, êôéóìÝíï óôéò âïñåéïáíáôïëéêÝò ðëáãéÝò ôïõ üñïõò Éóôþíç ìÝóá óå
Ýíá ðåñéâÜëëïí ðëïýóéáò âëÜóôçóçò ìå ðÜìðïëëåò ìéêñÝò ðçãÝò íåñïý, êÜíáìå ôçí ðñþôç
ìáò óôÜóç ãéá Ýíá õãéåéíü ðñùéíü ðåñßðáôï êáé
11
ìéá åíäéáöÝñïõóá ðåñéÞãçóç ùò ôïí ðñïáýëéï
÷þñï ôçò åêêëçóßáò ôùí Áãßùí Èåïäþñùí (âë.
ó÷åôéêÞ öùôïãñáößá). Åêåß ðáñáôçñÞóáìå áðü
ðåñßïðôç èÝóç ôç ãýñù ðåñéï÷Þ åíþ ï Óðýñïò ï
ËÝëëáò ìáò áíÜãíùóå Ýíá «êáãêïõñßäéï» ëáïãñáöéêü åýñçìá ãéá ôïõò ÐÜãïõò áðü ôï âéâëßï
ôïõ Óðýñïõ ÌðïõíéÜ, Ýêäïóçò ôïõ 1954. ÌåôÜ ôéò 11:00 êáôáëÞîáìå óôï ÷þñï ìéáò ðáëáéÜò âñýóçò ôïõ ÷ùñéïý (ìå íåñü ðëÝïí ìüíï ãéá
ðëýóéìï êáé ðüôéóìá), üðïõ ïñãáíþèçêå ç ðáñáäïóéáêÞ ðñïóöïñÜ ïýæïõ êáé ìåæÝäùí ðïõ
åðéìåëþò ðñïåôïßìáóáí êÜðïéá ìÝëç ìáò (ÍÂ.
¼ôé Ýìåéíå ôï óêïýðéóå åõãåíéêÜ ìéá ðëáíüäéá
ÑïìÜ!).
Óôç óõíÝ÷åéá, äéáó÷ßæïíôáò ôï ÷ùñéü êáôåõèõíèÞêáìå ðñïò ôç âüñåéá ðëåõñÜ ôçò êáôáðëçêôéêÞò áììþäïõò ðáñáëßáò ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ ãéá ìðÜíéï êáé åëåýèåñï ÷ñüíï. Áí
êáé êáôÜ äéáóôÞìáôá åß÷å Ýíá øéëüâñï÷ï, êáìéÜ 10-áñéÜ ðïõ âïýôçîáí áðïæçìéþèçêáí áðü
ôá êáô’ åîáßñåóç æåóôÜ íåñÜ ôçò êáôÜ ôá Üëëá êñõóôÜëëéíçò èÜëáóóáò ôïõ ¢ç-Ãéþñãç ôùí
«…ÐÜãùí». Ôï ìåóçìÝñé ìáò âñÞêå óå õøüìåôñï 300ì. óôïí Áöéþíá ãéá ãåýìá óôçí ôáâÝñíá «Äéüíõóïò» ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôïí üñìï
ðïõ åß÷áìå ðñïçãïýìåíá êïëõìðÞóåé (âë. öùôïãñáößá). Ç áëÞèåéá Þôáí üôé ç èÝá áðü åêåß
øçëÜ, ìå ôá ãêñéæïãÜëáíá ÷ñþìáôá ôïõ óõííåöéáóìÝíïõ ïõñáíïý, ìå öüíôï ôïõò ãýñù ðñÜóéíïõò ëüöïõò ìå åëáéþíåò, ìå ôï áäéáâÜèìçôï
ìðëå ôçò èÜëáóóáò êáé ôï öþò ôïõ Þëéïõ íá äß12
íåé êáôÜ äéáóôÞìáôá ôç
ëáìðñüôçôá ðïõ ÷ñåéÜæïíôáí, ÷áñáêôçñßóôçêå áðü üëïõò áíåðáíÜëçðôç, üðùò áíåðáíÜëçðôç Þôáí êáé ç
êáôáéãßäá ðïõ Ýëáâå
÷þñá áñãüôåñá êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ðïõ ãåõìáôßæáìå,
áéóèáíüìåíïé ðñïöõëáãìÝíïé
êáé …. ôõ÷åñïß! Ç ôáâÝñíá Þôáí óå éäáíéêÞ ôïðïèåóßá êáé …
èåñìïêñáóßá, ôï óåñâßñéóìá ðïëý êáëü, ï
ìïõóáêÜò «ãéá üëïõò»
Þôáí ðñïóåãìÝíïò êáé
åýãåõóôïò åíþ éäéáßôåñç ìíåßá èá ðñÝðåé íá
ãßíåé óôçí áôïìéêÞ ðïéêéëßá ðïõ ùò ðñþôï ðéÜôï
êÝñäéóå ôéò åíôõðþóåéò. ÅéäéêÜ êÜðïéïé åðÝíäõóáí ôá ÷ñÞìáôÜ ôïõò óå ãëõêÜ êáé ðáãùôÜ
åíþ êÜðïéïé Üëëïé ðñïíüçóáí êáé ðáñÜããåéëáí
Ýãêáéñá öáãçôü («íåïåëëçíéêÜ» ãíùóôü êáé ùò
delivery) ãéá êÜôé ðåéíáóìÝíïõò íáõôïðñïóêüðïõò ðïõ ìüëéò åß÷áí ðéÜóåé ôïí êÜâï ÄñÜóôç!
Ôï áðüãåõìá ðåñðáôÞóáìå áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ôç âüñåéá, ôçò ÷åñóïíÞóïõ ôïõ Áöéþíá ùò
ôçí âåñÜíôá ôçò êáöåôÝñéáò «¢íåìïò» üðïõ
áðïëáýóáìå ôïí áðïãåõìáôéíü êáöÝ ìáò áãíÜíôé óôá Äéáðüíôéá ÍçóéÜ ìÝ÷ñé ðïõ óôáìÜôçóå íá âñÝ÷åé. Ï Þëéïò îáíáâãÞêå êáé Ýêáíå ôïí
ïñßæïíôá äéáõãÞ ñß÷íïíôáò áðü ôá ðëÜãéá öùò
óôï ÌáèñÜêé, óôç ÃñáâéÜ êáé óôï ìáñìáñùìÝíï êáñÜâé ôïõ ÏäõóóÝá, ðïõ ãéá ìéá óôéãìÞ öÜíçêå óáí íá ðÞñå ‘ìðñïò...! Ðåñðáôþíôáò óôá
ðëáêüóôñùôá êáé ëïõëïõäéáóìÝíá äñïìÜêéá
ôïõ ðáñáäïóéáêïý ÷ùñéïý ôïõ Áöéþíá èáõìÜóáìå ôá ðåñéðïéçìÝíá óðßôéá ìå ôá üìïñöá ðïñôüíéá, áããßîáìå êÜôé ôåñÜóôéåò ìõëüðåôñåò êáé áöïý óôáèÞêáìå ãéá ëßãï ìðñïóôÜ
óôïí êôçôïñéêü Íáü ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç (1.754
ì.×.) åðéóôñÝøáìå «îåêïýñáóôïé» óôï ëåùöïñåßï êáé ìå ôéò êáëýôåñåò áíáìíÞóåéò óôçí ðüëç ôçò ÊÝñêõñáò ìéá þñá ìåôÜ, … áêñéâþò óôç
äýóç!
Êýêíïò
Õ.Ã.: Ç åêäñïìÞ áðÝöåñå óôçí ¸íùóç 251,36 åõñþ.
Ôï ÷ñïíïãñÜöçìá åíüò äéáäéêôõáêïý “ðåñßðëïõ”!
Πρόκειται για τη μεταφορά μιας αυθόρμητης συζήτησης στην ομάδα της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Κέρκυρας στο Facebook, ενόσω βρίσκονταν σε εξέλιξη o περίπλους της Κέρκυρας από την Κοινότητα του 8ου Σ.Ν/Π Κέρκυρας. Η συζήτηση θα σας κάνει να νοσταλγήσετε ζώντας μια ιστορία βγαλμένη από τον 2ο περίπλου εδώ
και 29 χρόνια, να ευθυμήσετε μέσα από την κουλτούρα μας ως νησιώτες αλλά και να αντιληφθείτε πως παίζεται το προσκοπικό παιγνίδι στον τόπο μας σχεδόν ένα αιώνα τώρα βασισμένο στη σύνδεση των προσκοπικών γενιών της Κέρκυρας. Με άλλα λόγια πρόκειται για τη μεταφορά μιας αληθινής συζήτησης, που θα συζητηθεί …..
πραγματικά!
Επιμέλεια κειμένων: Κύκνος
N.B. Για την ιστορία στο 2ου Περίπλου της Κέρκυρας το 1983 συμμετείχαν οι: ∆ημήτρης Πασχαλίδης Α.Ο.,
Κυβερνήτης, Γιώργος Καγκουρίδης T.E., Άκης Κουλούρης Α.Κ., Σπύρος Κουτάγιας Υ.Α., οι ναυτοπρόσκοποι Σπύρος Σαββανής, ∆ημοσθένης Μιχαλάκης, Γιάννης Κουτάγιας, Τάσος Τσιριγκάκης, Κώστας Βουτσινάς,
Χρήστος Παγκράτης, Αλέκος Μπούκης και οι Φίλης Παϊπέτης και Φρίντα Γιαννάτου με τη βάρκα συνοδείας
«Ντουσίτσκα».
(Φωτο: H Αργώ από τον 2ο Περίπλου το 1983) – ∆είτε και τα 65 σχόλια
Kyknos Swain Επειδή έχω αρχίσει και “ζηλεύω” και
το έχω πολύ καιρό στο στόμα μου και δεν το λέω, τώρα ήρθε η ώρα και θα το πω! Το 1983, μια παρέα μεγαλύτερων και μικρότερων παιδιών του 4ου Συστήματος
Ν/Π έκανε τον 2ο Περίπλου της Κέρκυρας με κυβερνήτη το ∆ημήτρη τον Πασχαλίδη. Του χρόνου, το 2013
δηλαδή, 30 χρόνια μετά, κάποιοι θα εξακολουθούν να
αρμενίζουν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στην προσκοπική και στην ιδιωτική τους ζωή, να έχουν οικογένεια, παιδιά, τις δουλειές, να είναι σε διαφορετικά Συστήματα, στην Ένωση , ..... να έχουν όμως και τις αναμνήσεις τους!
Λέω, λοιπόν, μήπως και η Ι∆ΙΑ παρέα, το Ι∆ΙΟ πλήρωμα, με τον Ι∆ΙΟ κυβερνήτη, ακολουθώντας την
Ι∆ΙΑ πορεία, τους Ι∆ΙΟΥΣ σταθμούς, τρώγοντας τα
Ι∆ΙΑ γεύματα, τραβώντας το Ι∆ΙΟ κουπί και, πρώτα
ο Θεός, χωρίς μπουρίνια, θα μπορούσε να κάνει τον
Ι∆ΙΟ Περίπλου;
Μια σκέψη είναι που θέλει ωρίμανση, λίγο οργάνωση,
λίγο ενθουσιασμό και λίγη τόλμη (πέρασαν κάποια λίγα χρόνια γαρ) αλλά που μπορεί να αποδειχθεί ανεπανάληπτη για όλους μας, να εξελιχθεί σε μια μοναδική διπλή εμπειρία στα χρονικά και να μας γεμίσει χαρά ίσως για το υπόλοιπο της ζωή μας....
Iordanis Stantzas Άμα είναι Κύκνε μου κάθε χρόνο
να γίνεται περίπλους, θα ζαλιστεί το νησί....
∆ευτέρα στις 2:44 μ.μ. Αρέσει στους Dionisis Skliris Antonis Urselmann, Stantzas Spiros, Christos Rachtsopoulos, Philis
Paipetis και σε 15 ακόμη.
Iordanis Stantzas Αυτά λες τώρα... και εκτίθεσαι...
Kyknos Swain Και μόνο ο Φίλης που τσίμπησε μου αρκεί! Έ ρε ζεϊμπεκιές που έχουνε να πέσουν on board
Φίλη μου!
∆ευτέρα στις 4:28 μ.μ. · Μου αρέσει · 2
∆ευτέρα στις 2:47 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
∆ευτέρα στις 4:30 μ.μ. · Μου αρέσει · 3
Iordanis Stantzas Θα σκάσεις φέτος από τη ζήλεια
σου...
Kyknos Swain ∆ε θέλω άγχος! Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου περίπλου θα είναι οι αποκλειστικά νυκτερινές πλεύσεις οπότε όλη μέρα θα ‘χει σιέστα...!
∆ευτέρα στις 3:10 μ.μ. · Μου αρέσει · 2
∆ευτέρα στις 3:11 μ.μ. · Μου αρέσει! · 3
Kyknos Swain Καλά Ιορδάνη μου θα πάμε ανάποδα
(clockwise)!!!!!!!
∆ευτέρα στις 3:26 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Yannis Koutagias Ego ime mesa !!! Ke me ta idia kimata, tis idies avaries, tous idious dinamites na skane sta
50m stis 6 to proi, tο idio to komati tou frouriou na pefti sxedon epano mas (toulaxiston 1 tonos !!! ) kai fysika
to idio pliroma !!!!
∆ευτέρα στις 3:46 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Spiros Koutayas Το’ξερα - το΄ξερα. Μέχρι τώρα 3!
Yannis Koutagias, Spiros Koutayas και Filhs Paipetis.
∆ευτέρα στις 3:49 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Γιώργος Καγκουρίδης Και με την ίδια βάρκα;
∆ευτέρα στις 3:54 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
Spiros Savvanis Και ‘γω μέσα! Περίπλους παλαιών!
Με την ίδια βάρκα δε νομίζω...
∆ευτέρα στις 4:04 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
Kyknos Swain Καλά ξυπνητούρια! Άσε τα “με την
ίδια βάρκα” και πες αν είσαι μέσα! Βάρκα θα φέρω
εγώ... και θα τη λένε και Αργώ!
∆ευτέρα στις 4:14 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
∆ευτέρα στις 4:26 μ.μ. · Μου αρέσει!
Γιώργος Καγκουρίδης Γίναμε πέντε.
Γιώργος Καγκουρίδης Το πρόγραμμα το μεσημέρι να
προβλέπει σιέστα.
13
∆ευτέρα στις 4:49 μ.μ. · Μου αρέσει!
∆ευτέρα στις 8:22 μ.μ. από κινητό · Μου αρέσει!
Γεώργιος Πανουσάκης Γιατρό θέλετε στο πλήρωμα;;;;;;;;;; Εάν ναι ....... τότε έρχομαι κι εγώ αλλά μόνον
σαν γιατρός του πληρώματος!!!!!!!!!!
Kyknos Swain Πέστα Γιώργο του αδελφού σου που
ήταν πάντα στο πλήρωμα. Να ‘ρθει να κάνουμε κουπί
δίπλα-δίπλα για κάνα 102 ωρίτσες!!!
∆ευτέρα στις 5:00 μ.μ. · Μου αρέσει!
∆ευτέρα στις 8:29 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
Kyknos Swain ?.... με πλωτό ασθενοφόρο!?
Kyknos Swain Κάπου άκουσα και κάτι για τον Κώστα τον Βουτσινά! Ξέρει κάποιος λεπτομέρειες.... Λείπει ο ακόμα ο Μπούκης και ο Παγκράτης.
∆ευτέρα στις 5:01 μ.μ. · Μου αρέσει!
Ελλη Τσαγκαροπουλου ∆εν παλεύεστε ... ούτε τα λυκόπουλα δε κάνουν έτσι .. καλά σας λέω, λοιπόν, εγώ
λυκόπουλα ...
∆ευτέρα στις 11:15 μ.μ. · Μου αρέσει!
∆ευτέρα στις 5:03 μ.μ. · Μου αρέσει!
Nikos Xondrogiannhs Κανονίστε να μην με πάρετε
ψήστη μαζί σας.
Kyknos Swain Γουφ - γουφ!
∆ευτέρα στις 9:16 μ.μ. · Μου αρέσει · 1
∆ευτέρα στις 5:04 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Nikos I. Gioh alas Καλό ακούγεται!
Yannis Koutagias Εsy Niko tha mas akoloutheis me to
podilato!!!!
∆ευτέρα στις 5:05 μ.μ. · Μου αρέσει!
∆ευτέρα στις 10:21 μ.μ. από κινητό · Μου αρέσει · 3
Γεώργιος Πανουσάκης Βεβαίως, Πρόεδρε μου με πλωτό ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο ..... με απινιδωτή
κλπ, κλπ!!!!!!!!!!!!!
Kyknos Swain ?... καλά είπε ο Γιώργος ότι στο τέλος
θα θέλουμε ferry-boat!
∆ευτέρα στις 5:06 μ.μ. · Μου αρέσει!
Γιώργος Καγκουρίδης Λοιπόν, να ξεκουραστούμε
απόψε κι αύριο πιο δυναμικοί και πιο ουσιαστικοί.
Ξεκινάμε στις τρεις γιατί έχει ρεστία. Όλοι στα κρεββάτια σας!
Kyknos Swain ?[Nikos I. Giohalas] Το γούφ καλό ακούγεται! Αν εννοείς τον περίπλου δεν περνούμε βρωμοποδαράδες.... [Γεώργιος Πανουσάκης] Μέσα
και ο Αντ’ Αυτού!
∆ευτέρα στις 5:09 μ.μ. · Μου αρέσει!
Γιώργος Καγκουρίδης Κυκλοφορούν φήμες πως μόλις ακούστηκε η πρόταση Πανουσάκη υπήρξε ενδιαφέρον και από το πλήρωμα του 1ου Περίπλου. Ακούστηκαν τα ονόματα Τζία Καρλότα/Ψάϊλας, Γιάννης Πέτρου, Νίκος Μπατζόγλου, Γατάκι/Αρταβάνης,
Μπούκης, Πέστροφας/Μαρόλλας, Ρέγγης, Χρ. Κρητικός κ.α. Πολλοί μαζευόμαστε. Μήπως να πάρουμε φέρυ μπωτ;
∆ευτέρα στις 11:13 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
∆ευτέρα στις 11:21 μ.μ. · Μου αρέσει · 4
Spiros Savvanis Ακόμα Τσιριγγάκης, Μιχαλάκης. ∆εν
θυμάμαι αν ήταν και ο Κωστελέτος.
Τρίτη στις 12:34 μ.μ. · Μου αρέσει!
Kyriaki Vasilaki Ο Βουτσινάς Κώστας βρίσκεται Κέρκυρα και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του 4ου
Περίπλου.
Τρίτη στις 12:56 μ.μ. · Μου αρέσει!
Spiros Koutayas Ναι, ήταν πάντα του λεβέντης! Πες
του να τον δούμε κάποτε....
∆ευτέρα στις 5:59 μ.μ. · Μου αρέσει · 4
Τρίτη στις 1:49 μ.μ. · Μου αρέσει!
Yannis Koutagias To pliroma to vrikame (sxedon ...),
tin varka tin vrikame ...., to trakter pios tha to ferei??? ...
ekeino to agio trackter pou esose tin Argo ke emas mazi
!!! Vevea mono to pliroma xerei ti thelo na po!!!
Yannis Koutagias Spyro ... o Mixakakis ean den erthi
den pirazei giati olo ton periplou kοimotane, mexri tin
angira eixe kanei maxilari !!!!
∆ευτέρα στις 7:16 μ.μ. από κινητό · Μου αρέσει · 2
Γιώργος Καγκουρίδης Λοιπόν μέχρι τώρα, με ένα προχειρότατο λογαριασμό, χρειαζόμαστε: Μια εικοσάκωπη φαλαινίδα, 4 άρμπουρα, 4 αντένες, 2 πρυμνιά, 2
πλωριά, 2 φλόκους, μεγάλο καμπούνι/ιατρείο, 2 τρακτέρ, 2 συρματόσχοινα και εγκατάσταση επικοινωνίας πρύμνης - πλώρης. Χθες το νούμερο του Γιάννη το
έκανε ο Κοντζιάλης. Ερωτάται ο κ. Πρόεδρος: γιατί;
Γιώργος Καγκουρίδης Το τρακτέρ βρέθηκε. Και το
συρματόσχοινο επίσης. Έχει πουληθεί, όμως, σε μια
μάντρα με παλιοσίδερα, … ατυχήσαμε. Πάντως η πρόταση του κ. Προέδρου, μαζί με τις αναμνήσεις, μας
άναψε και τα αίματα. Να δείτε που τελικά κι’ αυτή
του η πρόταση θα πραγματοποιηθεί. Όχι με την Αργώ,
που ξεκουράζεται στο Βίδο, αλλά κάτι που σκέφτηκε
ο Φωτεινάτος γίνεται; Ό,τι ακούγεται σήμερα αστείο
αύριο μπορεί να αποδειχθεί σοβαρότατο. Πολλά ξεκίνησαν έτσι. Είδομεν.
∆ευτέρα στις 7:41 μ.μ. Μου αρέσει · 4
Alexandros Bouras Κάπως έτσι ξεκινήσαμε για τον
Κύκνο (ενν. τη βάρκα του 4ου Σ.Ν/Π), πλάκα στην πλάκα και με αρκετή δόση τρέλας και επειδή μου αρέσουν
αυτά, εγώ βάζω τα πανιά!
∆ευτέρα στις 7:45 μ.μ. · Μου αρέσει! · 3
Alexandros Bouras … και γίνομαι και μέλος της Ένωσης (προσωρινά πάντα) αν είναι να ’μαι στο πλήρωμα...
∆ευτέρα στις 7:49 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
George Priftis Ε, ρε χρόνια εκείνα.........!!!!!!!!!!!!
14
Τρίτη στις 4:17 μ.μ. από κινητό · Μου αρέσει! · 1
Τρίτη στις 4:44 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Γεώργιος Πανουσάκης Προτείνω η ανάρτηση και όλα
τα επακόλουθα σχόλια να δημοσιευθούν στo επόμενο
τεύχος της Προσκοπικής Ζωής. Τώρα σε ποιά στήλη
θα γίνει η δημοσίευση αυτό θα το αποφασίσει ο Εκδότης!!!!!!!!!!!!!!
Τρίτη στις 5:13 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Kατερίνα Xρηστίδου Tο μόνο που θα λείπει από αυτό τον περίπλου θα είναι η αγωνία του Πασχαλίδη να
γυρίσει.... και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε ................
Τρίτη στις 5:49 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Kyknos Swain Πολλά μου βάλατε και έχω επέτειο
σήμερα! [Γιώργος Καγκουρίδης] ∆ιάλεξα τα νούμερα ανάλογα με τους παρόντες και τους γνωστούς ξύπνιους αυτήν την ώρα! Ο Κοντζιάλης είναι σε άδεια
και σε αναμονή τοκετού... [Γιώργος Πανουσάκης] Ναι
μπορούμε να δημοσιεύσουμε στην Π.Ζ. συμφωνώ και
ας μην είμαι μεγαλοεκδότης! [Κατερίνα Χρηστίδου] η
διαδικασία περιελάμβανε στάση στην κατασκήνωση
στη Μεσογγή για την παραλαβή μισού και παραπάνω
σακιού ρυζιού και πολύ κουπί για να προφτάσουμε
να υψώσουμε αψίδες! Τώρα έχει δέσει το γάιδαρο του
γιατί να βιάζεται... έχει όμως ο καιρός γυρίσματα.
Τρίτη στις 9:30 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Γιώργος Καγκουρίδης Αλήθεια, πόσο να στοιχίζει
σήμερα η ναυπήγηση μιας 10κωπης Ν/Πικής βάρκας;
Υπάρχει, άραγε, κανένα Ν/Πικό Σύστημα που να ενδιαφέρεται να την αναλάβει στη συνέχεια του Περίπλου
των Ενηλίκων Προσκόπων; Ο όρος “Παλαιός” τέρμα!
στα θερινά μας οράματα Αργώ ΙΙΙ, αν και πλην του ενθουσιώδους Μιχάλη και άλλοι, τηλεφωνικά, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Για να δούμε!
Χθες στις 1:00 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
Iordanis Stantzas Γκουχου, γκουχου, γκουχου...
Χθες στις 1:07 μ.μ. · Μου αρέσει!
Spyros Kapellos Εγώ δεν ξεροβήχω! Προχωρήστε στην
ναυπήγηση της νέας και έχω καλά υπόψη μου ποιό σύστημα μπορεί να την χρεωθεί με φουλ έξτρα!!!!!
Χθες στις 2:25 μ.μ. · Μου αρέσει!
Michael Vovos Και εσύ το 1ο Ν/Π Ηγ/τσας δεν σκέφτηκες Σπύρο μου;
Χθες στις 2:32 μ.μ. · Μου αρέσει!
Michael Vovos Γύρω στα 18.000 ευρώ κύριε Γιώργο...
Βέβαια υπάρχουν πολλές δεκάκωπες ανά την Ελλάδα
που με μία σχετική συμφωνία με την Γ.Ε. μπορούν να
δοθούν προς χρήση... Πάντως το 1ο Ν/Π Ηγ/τσας είναι
διατεθειμένο να την αναλάβει μετά τον Περίπλου!
Kyknos Swain Εγώ λέω να κάνουμε μια παν-ναυτοπροσκοπική συνάντηση όλης της Β.∆. Ελλάδας ώστε
να αποφασίσετε πως θα επενδύσετε τα 18.000€ της
Ένωσης! Κούνια που σας κούναγε.... ΝΕΑ ΒΑΡΚΑ =
ΚΑΡΟΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ Ν/Π ΣΥΣΤΗΜΑ με λέσχη
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ = ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ για την εκατονταετία!
Χθες στις 8:13 π.μ. · Μου αρέσει!
Χθες στις 2:40 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Spiros Koutayas Ε...Μιχάλη αν είναι να μπούμε σε
έξοδα ας μείνει η βάρκα στην Κέρκυρα εκτός και αν
μετονομαστεί το Σύστημά σου σε 1ο Σ Ν/Π Απέναντι
από την Κέρκυρα!!!!
Spyros Kapellos πριν την πανΒ/∆ συνάντηση, καλό
θα ήταν Άκο μου να πίναμε ένα καφεδάκι.....
Χθες στις 9:01 π.μ. · Μου αρέσει! · 2
Χθες στις 3:07 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Michael Vovos Α χα χα χα χα..... Καλημέρα Σπύρο.
Απλά μία πρόταση έκανα... Βέβαια αν είναι να έχουμε
βάρκα συζητάμε και τη δική σου πρόταση!
Michael Vovos Να και οι μυστικές συναντήσεις!!!! Άκο
μην δεχτείς!
Χθες στις 8:59 π.μ. · Μου αρέσει!
Iordanis Stantzas Μου είπε κάποτε ένας φίλος μου:
«Kοίταξε Ιορδάνη μου, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος
του αρέσει να παίζεi». Εφόσον, λοιπόν, απευθύνομαι
σε «παιδιά» με πολύ όρεξη για παιχνίδι, μέχρι το ΄15,
παιδιά μου, η “ΑΡΓΩ ΙΙΙ” μπορεί ήδη να υπάρχει στο
4ο, γι’ αυτό λοιπόν ή βρείτε άλλο όνομα για την 4η
λέμβο της Κέρκυρας, ή όποιο «παιδί» θέλει ας παίξει
πιο ενεργά μαζί μας και κοντά μας ...
Χθες στις 7:49 π.μ. · Μου αρέσει! -1
Spiros Koutayas Γιώργο, αυτός που ξέρει πολλά για
τις βάρκες είναι ο ∆ήμος ο Αβραμίδης, που ως ΕΚΣ/
ΠΕ Αθηνών το ψάξανε και βρήκανε και τα σχέδια
ναυπήγησης από το Σ.Ε.Π. και φθηνό καρνάγιο στο
Πέραμα νομίζω. Αν θες τον ρωτάμε εγκυκλοπαιδικά.
Τη βάρκα όμως τί να την κάνουμε; Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον λέω να ιδρυθεί η 9η Ν/Π .....ελέω 100 χρόνων λέει...!
Χθες στις 9:02 π.μ. · επεξεργασμένο · Μου αρέσει!
Michael Vovos Στηρίζω το νεοϊδρυθέν σύστημα άμα
είναι να γίνει!
Χθες στις 9:02 π.μ. · Μου αρέσει!
Spiros Koutayas Μιχάλη, το κορίτσι στη φωτογραφία
παίζει μπητς-βόλλευ? Πάω για δουλειά καλημέρα σε
όλους!
Χθες στις 9:04 π.μ. · Μου αρέσει!
Michael Vovos Ε, ναι... Άλλωστε όλοι ξέρουν πως είμαι φαν του αθλήματος! Εγώ έχω πιάσει από τις 07:30...
Καλημέρα και καλή δουλειά!
Χθες στις 3:05 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Kyknos Swain Πίνω μόνο πράσινο τσάι!
Χθες στις 3:08 μ.μ. · Μου αρέσει!
Χθες στις 3:25 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Alexandros Bouras Εγώ πάντως για τα πανιά έχω δεσμευτεί!
Χθες στις 3:30 μ.μ. · Μου αρέσει!
Spyros Kapellos Αρχηγέ δώσε λύση στο θέμα, χαχαχαχαχα!!!!
Χθες στις 3:32 μ.μ. · Μου αρέσει!
Kyknos Swain Εγώ δε μιλάω άλλο, περιμένω να ξυπνήσει ο Καγκουρίδης για να πάμε να παίξουμε στη
γειτονιά!
Χθες στις 3:44 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1
Iordanis Stantzas Παίξτε παιδιά μου, παίξτε....
Χθες στις 9:05 π.μ. · Μου αρέσει!
Χθες στις 3:51 μ.μ. · Μου αρέσει!
Kyriaki Vasilaki Καλημέρα Πρόεδρε. Χρόνια Πολλά
για την επέτειο σας. Να ζήσετε!
Γεώργιος Πανουσάκης Όταν ξυπνήσουμε, περιμένω
απ’ όλους να διηγηθούν με ακρίβεια το ωραίο και ζωντανό όνειρο (χωρίς εφιάλτες) που είδαμε στο χτεσινό μας ύπνο!!!!!!
Χθες στις 10:36 π.μ. · Mου αρέσει · 2
Γιώργος Καγκουρίδης Ενδιαφέρουσα και η ιδέα ίδρυσης ενός νέου Συστήματος από την Ένωση Ενηλίκων
Προσκόπων της Π.Ε. Κέρκυρας. Το 2015 δεν είναι μακριά και ο εορτασμός των 100 χρόνων πρέπει να έχει
και ουσία. Αν, λέω αν, και το Σύστημα τύχει να είναι
και Ν/Πικό, τότε θα μπορούσε να υιοθετήσει και την
Χθες στις 3:59 μ.μ. · Μου αρέσει!
Γιώργος Καγκουρίδης Άκο ξύπνησα, πάμε να παίξουμε...Τί θα παίξουμε; Πολλοί όταν τους ρωτήσεις “τί είναι ο προσκοπισμός;” απαντούν: ΠΑΙΧΝΙ∆Ι.
22 ώρες πριν · Μου αρέσει! · 5
15
ØÕ×ÁÃÙÃÉÊÏ ÄÉÁËÅÉÌÌÁ
Οι λύσεις του προηγούμενου τεύχους.
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ:
ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÓÕÌÅÙÍ ÓÏÕÑÂÉÍÏÓ
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΙΦΩΝ
1) Μόνο αν πετάξετε την μπάλα προς τα
πάνω.
2) Η λίμνη ήταν παγωμένη.
3) Γιατί ο καφές ήταν γλυκός, αφού προηγουμένως ο πελάτης είχε βάλει ζάχαρη μέσα
σ` αυτόν. Αν ο καφές ήταν καινούριος, δε
θα ήταν γλυκός.
ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
16
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Οι ναυτοπρόσκοποι της Κέρκυρας έχουν κάνει 4 τέτοιους – 2. Άνοιγμα σε επιφάνεια – Ακαθάριστο εθνικό προϊόν – Άρθρο (πληθ.) – 3. Η Ελλάδα έχει 52
– Μία αίσθηση – 4. Όπως, σαν – 5. Μπαίνει στις καταθέσεις και στα δάνεια – 6. Τίτλος
ομορφιάς - ∆ανεικό ομόλογο – 7. Είδος εταιρείας – 8. Είναι και ο Περιφερειακός – 9.
Παλιά ηθοποιός του Χόλυγουντ – Κλωστίτσα (αρχ.) – ∆ιεθνές σήμα κινδύνου.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Υποφέρω – Υπάρχει και το μετεγχειρητικό – 2. Είναι η Ιλιάδα - Ένα Επιμελητήριο – 3. Μέρος του λόγου (πληθ.) – 4. Πολλοί κάνουν κάτι γι` αυτό – 5. Κάνει
τα Γιάννενα ομάδα – Γράμμα του αλφαβήτου – 6. Γαλλικό άρθρο – Όλοι πρέπει να
τον πληρώνουν – 7. Επιφώνημα χορευτή – Τίτλος ευγένειας – 8.Αρχή…κόρης – Ανολοκλήρωτο ποσό – 9. Εμπρόθετο άρθρο – Ερωτηματική αντωνυμία – 10. Ο αέρας στα
αρχαία
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ
Νομίζω ότι έχετε ήδη προπονηθεί αρκετά. Ευκαιρία να το διαπιστώσετε!
1. Ένας εξερευνητής έχει βρεθεί σε μία ζούγκλα που κατοικείται από δύο φυλές ιθαγενών. Η πρώτη φυλή αποτελείται από φιλήσυχους ιθαγενείς οι οποίοι λένε πάντα την
αλήθεια. Η δεύτερη φυλή αποτελείται από ανθρωποφάγους που λένε πάντοτε ψέματα. Κατά τα άλλα είναι απολύτως όμοιοι. Τρέχοντας για να ξεφύγει από ένα λιοντάρι που τον κυνηγούσε, βρέθηκε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι του οποίου, όπως
γνώριζε, ο ένας δρόμος οδηγούσε στο χωριό των φιλήσυχων και ο άλλος στο χωριό των ανθρωποφάγων. ∆εν μπορούσε όμως να θυμηθεί ποιος δρόμος οδηγεί πού.
Μπροστά στο σταυροδρόμι καθόταν ένας ιθαγενής μιας εκ των δύο φυλών. Ο εξερευνητής είχε χρόνο να του κάνει μόνο μία ερώτηση. Τι θα τον ρωτήσει για να οδηγηθεί στο χωριό των φιλήσυχων ιθαγενών;
2. Η Μαίρη και η Κλαίρη κάθονται ένα βράδυ στο δωμάτιό τους. Η Μαίρη βλέπει τηλεόραση και η Κλαίρη διαβάζει ένα βιβλίο. Ξαφνικά κόβεται το ρεύμα και το δωμάτιο βυθίζεται στο σκοτάδι. ∆εν υπάρχει πουθενά η παραμικρή πηγή φωτός. Η
Μαίρη αναγκάζεται να πάει για ύπνο, ενώ η Κλαίρη συνεχίζει το διάβασμα ατάραχη. Πώς γίνεται αυτό;
3. Στο παρακάτω κείμενο υπάρχει ένα λογικό λάθος, το οποίο πρέπει να εντοπίσετε:
Πέντε τουρίστες επισκέφτηκαν κάποιο παλιό κάστρο. Εκεί βρήκαν έναν χωρικό,
τον οποίον ρώτησαν να τους πει ιστορίες που σχετίζονταν με το κάστρο. Ο χωρικός
λοιπόν τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία: Ζούσαν κάποτε στο κάστρο αυτό,
ένας βασιλιάς, μια βασίλισσα και ο μονάκριβος γιος τους. Ένα βράδυ αποφάσισαν
να πάνε να παρακολουθήσουν μία θεατρική παράσταση. Ξεκινούν από το κάστρο
με την άμαξά τους και την συνοδεία τους και αφού έφτασαν στο θέατρο, κάθισαν
να παρακολουθήσουν την παράσταση. Μετά από λίγο η βασίλισσα συνειδητοποιεί πως είχε ξεχάσει να φορέσει το αγαπημένο της δαχτυλίδι και λέει στον βασιλιά
πως πρέπει να στείλει κάποιον να της το φέρει. Αυτός που προθυμοποιήθηκε να πάει ήταν ο γιος τους. Εν τω μεταξύ η βασίλισσα αποκοιμήθηκε και είδε όνειρο στον
ύπνο της ότι ο γιος της δέχτηκε στο δρόμο επίθεση από ληστές οι οποίοι τον σκότωσαν. Ξυπνά τρομαγμένη και το πρώτο πράγμα που βλέπει μπροστά της ήταν ο γιος
της που μόλις είχε επιστρέψει με το δαχτυλίδι. Τότε, από την χαρά και την συγκίνηση της που ο γιος της γύρισε ζωντανός, η βασίλισσα παθαίνει συγκοπή και πεθαίνει.
Ποιο είναι το λογικό λάθος στο παραπάνω κείμενο;
17
Ε∆Ω ΓΕΛΑΜΕ!:
Στο κατάστημα μικρών ζώων:
- Γεια σας. Θα ήθελα τρεις ντουζίνες κατσαρίδες, δυο ποντίκια και μερικές αράχνες.
- Κάνετε πειράματα; ρωτάει τον πελάτη απορημένος ο υπάλληλος.
- Όχι. Μετακομίζω και ο ιδιοκτήτης του μου είπε να αφήσω το διαμέρισμα, όπως ακριβώς
το βρήκα.
*****
Ένας τύπος, τύφλα στο μεθύσι, γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του. Λέει σ έναν περαστικό:
- Συγνώμη ρε φίλε. Πόσα καρούμπαλα έχω στο μέτωπο;
Κοιτάει ο άλλος και του λέει:
- Τρία.
- Ωραία. ΄Aλλες 2 κολώνες και φτάνω σπίτι μου!
Áðüøåéò
Áðüøåéò ….. êáé ìÝóù Facebook
Áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ðåñáóìÝíïõ êáëïêáéñéïý, ç ïìÜäá ôïõ «öáôóïâéâëßïõ» (óó. Facebook) «ÅËËÇÍÅÓ ÐÁËÁÉÏÉ ÐÑÏÓÊÏÐÏÉ»
åßíáé ãåãïíüò êáé ðñïóåëêýåé ðïëëïýò ðáëáéïýò ðñüóêïðïõò. ¸ôóé
Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åðéêïéíùíÞóïõí üóïé åðéèõìïýí íá áíôáëëÜîïõí áðüøåéò Þ ðëçñïöïñßåò,
íá åíçìåñùèïýí ãéá ôç äñáóôçñéüôçôá ôùí Åíþóåùí êáé ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò áëëÜ êáé íá øõ÷áãùãçèïýí ìÝóù áíáñôÞóåùí öùôïãñáöéþí êáé âßíôåï ôçò ðñïóêïðéêÞò ôïõò æùÞò.
ÊÜðïéïé äåéëÜ êñõöïêïéôÜæïõí êáé üëï èá Þèåëáí
18
êÜôé íá ðïõí, êÜðïéïé êÜíïõí êÜíá “Like” óå êÜðïéï “Post” (sic), êÜðïéïé ðÜëé áíáñôïýí öùôïãñáößåò Þ âéíôåÜêéá áðü ôï You Tube åíþ êÜðïéïé âñßóêïõí ôçí åõêáéñßá íá ó÷ïëéÜóïõí êáé íá ðïõí ôçí
Üðïøç ôïõò.
Ôéò ðñïÜëëåò, ï áäåëöüò ìáò ðáëáéüò ðñüóêïðïò
ôïõ 5ïõ Í/Ð ÐåéñáéÜ Ìáñßíïò Ñïýóóïò, áíåâÜæïíôáò Ýíá óêïðü áðëÜ ìáò èýìéóå ôï «ÐÜíôá – ÐÜíôá - ÐÜíôá» (óó. áðïäßäåôáé óôïí Áñ÷çãü Óðýñï ÌðÜíï) êáé êÜðïéïé Üëëïé áäåëöïß Üñ÷éóáí ôá
«ìáýñá» îçìåñþìáôá íá óõæçôïýí êáôÜ âÜóç ãéá
ôï áí êÜðïéá ðñÜãìáôá ôþñá äåí ìïéÜæïõí óå ôßðïôá ìå ôá ôüôå!
Ôï åðüìåíï ðñùß ï Ìáñßíïò äåí Ý÷áóå ôçí åõêáéñßá êáé áðÜíôçóå:
ÊáëçìÝñá óáò!!! Ìðáßíù óôçí êïõâåíôïýëá óáò
íá ðù äýï óêÝøåéò ìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï üìïñöï èÝìá
ðïõ áíáðôýîáôå.
Ï Ðñïóêïðéóìüò åßíáé Ýíá æùíôáíü ðáé÷íßäé ðïõ
åîåëßóóåôáé ìå âÜóåé ôéò åðï÷Ýò. Áëëïßìïíï áí äåí
ãéíüôáí áõôü. Ãéáôß áí ðáñáìÝíáìå Ýîù áðü ôçí
åðï÷Þ, èá åß÷áìå ÷Üóåé üëï ôï ðáé÷íßäé. ÅîÜëëïõ, ç
ïìïñöéÜ ôïõ Ðñïóêïðéóìïý áõôÞ åßíáé, íá æåé ôçí
êÜèå åðï÷Þ ôïõ ìå ôá õðÜñ÷ïíôá äåäïìÝíá ôï ßäéï
Ýíôïíá üðùò ìå ôï ðáñåëèüí ôïõ!
Ïé ãåíéÝò áëëÜæïõí, ôá ÷ñüíéá öåýãïõí, ï íüìïò
ôçò æùÞò áìåßëéêôïò ãéá üëïõò ìáò! Ï Ðñïóêïðéóìüò üìùò õðÜñ÷åé êé åßíáé ãéá êÜèå åðï÷Þ! Åßíáé,
áí èÝëåôå, Ýíá ãéíÜôé ìáò, êÜèå ãåíéÜ ðïõ ðåñíÜ
íá íïéþèåé üôé óôá äéêÜ ôçò ÷ñüíéá ï Ðñïóêïðéóìüò Þôáí ðéï êáëüò, Þôáí ðéï Üìåóïò, Þôáí, Þôáí,
Þôáí….!
ÓùóôÜ! ¼ôáí æïýìå êÜôé Ýíôïíá êïõâáëÜìå ôéò
áíáìíÞóåéò ìáò êáé ðñïóðáèïýìå íá ôéò óõãêñßíïõìå ìå ôï ðáñüí ìáò íïìßæïíôáò üôé åìåßò æÞóáìå ôï êáëýôåñï! Áò ñùôÞóïõìå üìùò ôá óçìåñéíÜ
ðáéäéÜ, ðïõ æïõí ôï äéêü ôïõò ðñïóêïðéêü ðáé÷íßäé, íá äïýìå ôé èá ìáò ðïõí ìå âÜóåé ôá äéêÜ ôïõò
äåäïìÝíá. ºóùò, ìåôÜ áðü ðïëëÜ-ðïëëÜ ÷ñüíéá,
üôáí êé áõôÜ öôÜóïõí óå êÜðïéá çëéêßá íá ëÝíå ôá
ßäéá ðïõ åìåßò ôþñá óõæçôÜìå. ÂÝâáéá, ç ôå÷íïëïãßá Þ ôï ðñüãñáììá ôùí ðáéäéþí, ïé ðåéñáóìïß ôçò
åðï÷Þò ìáò, ï öüñôïò åñãáóßáò ôùí ðáéäéþí, ôá ðáíåðéóôÞìéá, ïé ó÷ïëÝò êëð., êáôÜ êÜðïéï ôñüðï ôá
áðïìÜêñõíáí áðü ôçí ñïìáíôéêÞ ðëåõñÜ ôïõ Ðñïóêïðéóìïý.
ÈõìÜìáé óôá äéêÜ ìïõ ÷ñüíéá, ó÷åäüí êÜèå áðüãåõìá, åßìáóôå óôçí ðñïóêïðéêÞ ëÝó÷ç êáé äåíüìáóôå óáí ðáñÝá, êé ü÷é ìüíï óå êÜðïéá êõñéáêÜôéêç åêäÞëùóç Þ óå êÜðïéá åêäñïìÞ. Óôá äéêÜ ìáò
÷ñüíéá, äåí åß÷áìå êïìðéïýôåñ êáé ïé áðïóôÜóåéò
ãéá åðáöÞ êáé åðéêïéíùíßá Þôáí ðïëý ìåãáëýôåñåò.
ÐåñéìÝíáìå êÜðïéá ðáíåëëÞíéá ðñïóêïðéêÞ åêäÞëùóç ãéá íá ãíùñéóôïýìå. Ôþñá üìùò ìéëÜìå Üíåôá ìå üðïéï áäåëöü ðñüóêïðï èÝëïõìå.
Êëåßíïíôáò èÝëù íá ðù, üôé áõôïß ðïõ ÷áñÜóóïõí
ôï ìÝëëïí ôçò ÐñïóêïðéêÞò Êßíçóçò áò ôá ðñïóÝîïõí üëá áõôÜ. Ï ÐÑÏÓÊÏÐÏÓ ÅÉÍÁÉ ÅÕÈÕÌÏÓ ÊÁÉ ÁÉÓÉÏÄÏÎÏÓ, áò ìçí ôá âëÝðïõìå
üëá èïëÜ! Ìðïñåß íá óõíõðÜñîåé Ðñïóêïðéóìüò
êáé ôå÷íïëïãßá; Éäïý ôï åñþôçìá ðïõ èÝëù íá èÝóù.
Óáò åõ÷áñéóôþ ðïëý!
[ÐçãÞ: http://www.facebook.com/groups/397880973582087/]
ÓõíôÞñçóç Í/Ð ËÝìâïõ
Áããáñåßá Þ ÍáõôïðñïóêïðéêÞ ðáéäåßá;
Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ìåãÜëçò ðñïüäïõ ôïõ Êåñêõñáúêïý Íáõôïðñïóêïðéóìïý ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá êáé ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôùí ôñéþí ìåãÜëùí ôáîéäéþí èá Þèåëá íá èÝóù Ýíá æÞôçìá ðïõ ßóùò íá
Ý÷åé ðáñåñìçíåõèåß Þ äåí Ý÷åé ãßíåé áðüëõôá êáôá-
íïçôü: ôçí óõíôÞñçóç ôçò Í/Ð ëÝìâïõ. Óôï Üêïõóìá êáé ìüíï ôçò ëÝîçò óôï ìõáëü Ýñ÷åôáé ç áßóèçóç ôçò êïýñáóçò, ôçò ôáëáéðùñßáò êáé ßóùò ôçò
«áããáñåßáò», ðñÜãìá ôï ïðïßï åßíáé åíôåëþò ëÜèïò .
Áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôïõ íáõôïðñïóêïðéóìïý
êáé áðü ôüôå ðïõ íáõðçãÞèçêáí ïé ðñþôåò öáëáéíßäåò Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß ðïëëÜ ôáîßäéá êáé
äñáóôçñéüôçôåò ìå ôéò ëÝìâïõò ÷ùñßò áõôü âÝâáéá
íá äçëþíåé üôé ôá ðáñáðÜíù åßíáé ç ïõóßá ôïõ Í/
Ðéóìïý. Åßíáé ìüíï ôï áðïôÝëåóìá. Èá ðáñïìïßáæá ôïí íáõôïðñïóêïðéóìü ìå Ýíá ðáãüâïõíï üðïõ
ïé éóôéïðëïÀåò êáé ïé êùðçëáóßåò åßíáé ç êïñõöÞ
ôïõ áëëÜ ôï êýñéï êáé ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ åßíáé ç óõíôÞñçóç êáé üëåò ïé Üëëåò åíÝñãåéåò ðïõ
êÜíïõìå Ýôóé þóôå íá ãßíåôáé äéáêñéôü üôé ìå ôçí
«âÜñêá» êÜíïõìå íáõôïðñïóêïðéóìü êáé ü÷é íáõôáèëçôéóìü.
19
Ç óõíôÞñçóç ìéáò Í/Ð ëÝìâïõ, óýìöùíá ìå ôçí
ìåèïäïëïãßá ôùí 3 êëÜäùí (Ëõêüðïõëá – Ðñüóêïðïé – Áíé÷íåõôÝò), èá ìðïñïýóå íá åíôá÷èåß
ìÝóá óôá ðëáßóéá ôùí ðáéäáãùãéêþí óôü÷ùí ðïõ
èÝëåé íá ðåôý÷åé Ýíá ôìÞìá. Áðü ðñïóùðéêÞ åìðåéñßá èá Ýëåãá üôé ìå ðáéäéÜ ôçò ïìÜäáò ðñïóêüðùí
èá ìðïñïýóå ç óõíôÞñçóç íá åßíáé, áí ü÷é ôï ðéï
óçìáíôéêü åñãáëåßï, Ýíá ðïëý äõíáôü üðëï óôá ÷Ýñéá ôïõ êÜèå Áñ÷çãïý. Ç âÜñêá áðü ìüíç ôçò åëêýåé åýêïëá ôá ðáéäéÜ áõôÞò ôçò çëéêßáò. ÂÜñêá
ßóïí ðåñéðÝôåéá êáé íáõôïðñüóêïðïé ßóïí «ðëÞñùìá» êáé ðïôÝ «åðéâÜôåò». Ãé’ áõôü êáé ç óõíôÞñçóÞ ôçò âÜñêáò åßíáé ãéá ôá ðáéäéÜ êÜôé ðáñáðÜíù áðü äïõëåéÜ. Åßíáé ðñïóöïñÜ óå êÜôé ðïõ áãáðïýí. ¢ëëùóôå ï óïöüò êáé áëÜíèáóôïò ëáüò ëÝåé:
«ü,ôé óå ðïíÜåé ôï áãáðÜò». Áõôü ôï óêåðôéêü ðñÝðåé íá êõñéáñ÷åß êáé üëïé íá ðñÜôôïõìå áíÜëïãá.
¼ôáí èá öôÜóåé ç óôéãìÞ íá Ýñ÷ïíôáé ôá ðáéäéÜ ìå
üñåîç óôç óõíôÞñçóç ôçò ëÝìâïõ, ÷ùñßò íá ôçí èåùñïýí «áããáñåßá», ôüôå áõôÜ ôá ðáéäéÜ áðïêôïýí
Ýíá ôñüðï áíôßëçøçò ðïëý äéáöïñåôéêü, Ýíáí áêü-
ìá ôñüðï åðéêïéíùíßáò êáé ìéá ãíþóç ðáñáðÜíù.
Åßíáé ç «íáõôïðñïóêïðéêÞ ðáéäåßá» êáé ðéóôåýù
ðùò ç óõíôÞñçóç ôçò âÜñêáò åßíáé ôï ðïëý óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò. Ôï óýíïëï ôùí åíåñãåéþí ðïõ
åêôåëïýìå óå ìéá óõíôÞñçóç èá äþóåé óôçí ïìÜäá
ðñïóêüðùí ðïëëÝò åìðåéñßåò êáé ãíþóåéò ðåñéóóüôåñåò áð’ üôé ìéá êùðçëáóßá Þ ìéá éóôéïðëïÀá. Âåâáßá äåí ðñÝðåé íá ìáò äéáöåýãåé üôé ìéá âáñåôÞ êáé ÷ùñßò åíäéáöÝñïí óõíôÞñçóç äåí èá Ý÷åé íá
äþóåé ôßðïôá óôá ðáéäéÜ åíþ ìéá óõíôÞñçóç ãåìÜôç ãíþóåéò, üñåîç ãéá äïõëåéÜ áð´ üëïõò êáé ðñþôá áðü ôïõò âáèìïöüñïõò (ðñïóùðéêü ðáñÜäåéãìá), êáëÞ äéÜèåóç êáé äéÜöïñåò óõæçôÞóåéò ãýñù
áð ôçí âÜñêá èá ïäçãÞóåé óôá ãåìÜôá íüçìá êáé
åìðåéñßåò ôáîßäéá ðïõ Ýãéíáí ôïí ôåëåõôáßï êáéñü
áðü ôïí êåñêõñáúêü íáõôïðñïóêïðéóìü.
Áò óõíå÷ßóïõìå Ýôóé.
Áêüìá êé áí ôï êýìá åßíáé áëìõñü åãþ èá ðåñéìÝíù ðÜíôá ôï åðüìåíï…
ÄçìïóèÝíçò Ë. ÌÞôñïò
ÊõâåñíÞôçò Í/Ð ëÝìâïõ ÓÅÉÑÉÏÓ
2012 - 5ï Óýóôçìá Íáõôïðñïóêüðùí Ðïôáìïý.
20
Ãéáôß, ôþñá, íÝïò Êáíïíéóìüò Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí;
¸îç ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ éó÷ýïíôïò Êáíïíéóìïý Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí (20-12-2006) êáé
ìåôÜ ôçí ôåëåõôáßá (3-12-2011) áíÜäåéîç ôïõ áéñåôïý, ðëÝïí, Ä.Ó./Ê.Å.Ð.Ð.Å. ôá ìçíýìáôá ðïõ öèÜíïõí áðü áñêåôÝò Åíþóåéò Ðáëáéþí/Åíçëßêùí
Ðñïóêüðùí (åñùôçìáôïëüãéï Ê.Å.Ð.Ð.Å. 2012)
êáé áðü ìåìïíùìÝíïõò Ðáëáéïýò/ÅíÞëéêåò Ðñüóêïðïõò (éóôïóåëßäåò Åíþóåùí êáé äçìïóéåýóåéò)
äåß÷íïõí ðùò ïé åðéêñáôïýóåò ôÜóåéò ìåôáîý ôùí
5000 ðåñßðïõ (ç ðñáãìáôéêÞ ìáò äýíáìç êáé ü÷é
ç áðïãñáììÝíç/ ðñÝðåé íá áðïãñáöüìáóôå üëïé)
Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí óõíïøßæïíôáé, êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ, óôá åîÞò:
1. Ï Ðáëáéüò/ÅíÞëéêáò Ðñüóêïðïò åßíáé éóüôéìï êáé åíåñãü ìÝëïò ôïõ Ó.Å.Ð. Ïé üñïé «Ìç
åíåñãü ìÝëïò» êáé «Åíåñãüò ðñïóêïðéóìüò»
äåí Ý÷ïõí ðåñéå÷üìåíï êáé ðñÝðåé íá áðáëåéöèïýí. Ôå÷íçÝíôùò êáé åî áíôéäéáóôïëÞò ïäçãïýí óôïí áðáîéùôéêü êáé êáèüëïõ åõãåíÞ
ãéá üóïõò Ý÷ïõí áíáëùèåß óôçí õðçñåóßá ôïõ
Ó.Å.Ð. óõíåéñìü: Ðáëáéüò/ÅíÞëéêáò Ðñüóêïðïò ßóïí áðüìá÷ïò ôçò æùÞò êáé ôïõ Ðñïóêïðéóìïý. Äåí åßíáé Ýôóé. Ïé äñÜóåéò ôùí Åíþóåþí
ìáò Ý÷ïõí êáôáñãÞóåé ôïí üñï «Åíåñãüò Ðñïóêïðéóìüò» êáé ôïí üñï «Ìç åíåñãü ìÝëïò»
óôçí ðñÜîç.
2. Ç åðéêñáôïýóá, ëáíèáóìÝíá, åíôýðùóç ìåôáîý ôùí Âáèìïöüñùí (åíÞëéêåò 18-65 åôþí) ãéá
ôïõò Ðáëáéïýò/ÅíÞëéêåò Ðñïóêüðïõò (åíÞëéêåò 20- … åôþí) åßíáé: Ðáëáéüò/ÅíÞëéêáò Ðñüóêïðïò åßíáé Ýíáò óõìðáèÞò Þ áíôéðáèÞò ãåñÜêïò, ðïõ Þôáí êÜðïôå óôïõò ðñïóêüðïõò, ðïõ
åßíáé ÷ñÞóéìïò ãéá íá «óôïëßæåé», öïñôùìÝíïò
ðáñÜóçìá, åðåôåéáêÝò ãéïñôïýëåò êáé ðõñÝò
êáé ãéá íá áðïôåëåß ìéá ðçãÞ ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò. Áíáëþíåôáé óôéò áíáìíÞóåéò ôïõ «Ýíäïîïõ» ðáñåëèüíôïò, êáôáóôñïöïëïãåß ãéá
ôçí ðïñåßá ôïõ óýã÷ñïíïõ Ðñïóêïðéóìïý êáé
ðïëëÝò öïñÝò äçìéïõñãåß ðñïâëÞìáôá óôç äéïßêçóç ôïõ ðñïóêïðéêïý êëéìáêßïõ óôï ïðïßï
õðÜãåôáé. Ãé’ áõôÞ ôçí ëáíèáóìÝíç åéêüíá åõèýíïíôáé üëïé, Ðáëáéïß/ÅíÞëéêåò Ðñüóêïðïé
êáé ìç. Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé äéáöïñåôéêÞ.
Ïé Ðáëáéïß/ÅíÞëéêåò Ðñüóêïðïé åßíáé ÅíÞëéêá ÓôåëÝ÷ç ôïõ Ó.Å.Ð., üðùò êáé ïé Âáèìïöüñïé êáé ôá ìÝëç ôùí Å.Ê.Ó. Ôï 70% ôùí Ðáëáé-
þí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí Ý÷ïõí ôçí ðñïâëåðüìåíç çëéêßá Âáèìïöüñïõ. ÄéÜöïñïé ëüãïé êáé
ü÷é ç çëéêßá äåí ôïõò åðéôñÝðïõí íá ëåéôïõñãïýí ùò Âáèìïöüñïé. Áãáðïýí, áðïäåäåéãìÝíá, ôï Ó.Å.Ð. êáé ôï õðçñåôïýí äéá âßïõ, ìåôáêéíïýìåíïé óôï óþìá ôùí Âáèìïöüñùí (5%
ôçò äýíáìçò ôùí Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí êÜèå ôñéåôßá), üôáí ïé óõíèÞêåò ôï åðéôñÝøïõí êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ìå åîáéñåôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá. Áðïôåëïýí ôçí êáëýôåñç óôåëÝ÷ùóç ôùí Åðéôñïðþí ÊïéíùíéêÞò ÓõìðáñÜóôáóçò (Å.Ê.Ó.), êïìßæïíôáò, ìáæß ìå ôï ìåãÜëï
êåöÜëáéï ôùí ðñïóêïðéêþí ôïõò ãíþóåùí, ôçí
êïéíùíéêÞ ôïõò äéåéóäõôéêüôçôá êáé ôçí åìðåéñßá ôïõò. Ëåéôïõñãþíôáò ùò ìÝëç ôùí Åíþóåþí
ôïõò áíôéìåôùðßæïõí ìå ôéò åîùóôñåöåßò äñÜóåéò ôïõò ôï êåíü ðïõ ðáñáôçñåßôáé óôçí ðñïâïëÞ ôïõ Ðñïóêïðéóìïý óôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò - áðáñáßôçôï óôïé÷åßï ÁíÜðôõîçò êáé ÅðÝêôáóçò ôçò Êßíçóçò. ÐáñÜëëçëá ðáñáìÝíïõí
óõíäåäåìÝíïé ìå ôï Ó.Å.Ð., ðáñáêïëïõèïýí ôç
äñÜóç êáé ôçí ðïñåßá ôïõ, âéþíïõí ôï ðñïóêïðéêü ðáé÷íßäé êáèçìåñéíÜ êáé ðñïóöÝñïõí ðïéêßëåò õðçñåóßåò þóôå ç ÄÉÁÐÁÉÄÁÃÙÃÇÓÇ
ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÅ ÔÇÍ
ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÇÓ ÐÑÏÓÊÏÐÉÊÇÓ ÌÅÈÏÄÏÕ íá åßíáé êáé õðüèåóç äéêÞ ôïõò, üðùò åî
ßóïõ åßíáé êáé ôùí Âáèìïöüñùí êáé ôùí ìåëþí
ôùí Å.Ê.Ó.
3. Ï Ðñïóêïðéóìüò áðåõèýíåôáé óå üëïõò (;). Ï
Óêïðüò ôïõ Ó.Å.Ð., ðïõ åßíáé êáé Óêïðüò ôùí
Å.Ð.Ð. êáé ôçò Ê.Å.Ð.Ð.Å., üðùò áíáöÝñåôáé
óôçí Ðñüôáóç ãéá ôçí Áíáèåþñçóç ôïõ éó÷ýïíôïò Ïñãáíéóìïý (Ð.Ä. 27/1999) åßíáé, åí óõíôïìßá, ç ðáñï÷Þ áãùãÞò óå ðáéäéÜ, åöÞâïõò
êáé íÝïõò, áãüñéá êáé êïñßôóéá, åëëçíüðïõëá
êáé ðáéäéÜ ìåôáíáóôþí, áíåîáñôÞôùò öõëÞò,
÷ñþìáôïò, ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò êáé èñçóêåßáò. Õëïðïéåßôáé áðü ôïõò Âáèìïöüñïõò,
ïé ïðïßïé õðïóôçñßæïíôáé áðü Ýíá äßêôõï Üëëùí åíçëßêùí ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ïé Ðáëáéïß/ÅíÞëéêåò Ðñüóêïðïé. ¸íáò åíÞëéêáò ðïõ
äåí Þôáí ðïôÝ ðñüóêïðïò ìðïñåß íá áíáäåé÷èåß Áñ÷çãüò ÓõóôÞìáôïò, Ôïðéêüò Þ Ðåñéöåñåéáêüò ¸öïñïò êáé ìðïñåß íá ãßíåé Âáèìïöüñïò, áöïý ðñïôáèåß êáé äþóåé ôçí Ðñïóêï21
ðéêÞ ôïõ Õðüó÷åóç êáé áöïý ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí Áñ÷éêÞ Ó÷ïëÞ Åêðáßäåõóçò Âáèìïöüñùí Ó.Å.Ð. åíôüò Ýîç ìçíþí. Ãéá íá ãßíåé äå ìÝëïò Å.Ê.Ó. äåí õðÜñ÷ïõí ðñïáðáéôÞóåéò (Êáíïíéóìüò Äéïßêçóçò Ó.Å.Ð.). Ôï ßäéï ðñüóùðï äåí ìðïñåß íá åããñáöåß óå ¸íùóç Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí. Êáé ößëïé ôùí Åíþóåùí, ðïõ èÝëïõí íá ãíùñßóïõí êáé íá õðçñåôÞóïõí ôïí Ðñïóêïðéóìü, ñùôïýí: ãéáôß; ÁëÞèåéá, ðñïò ôß ï áðïêëåéóìüò áðü ôïõò Ðñïóêüðïõò êáé åéäéêüôåñá áðü ôïõò Ðáëáéïýò/ÅíÞëéêåò Ðñïóêüðïõò åíüò åíÞëéêá; Ãéáôß Ýíáò åíÞëéêáò äåí ìðïñåß íá ãíùñßóåé, ÊÁÔÁËËÇËÁ,
ôïí Ðñïóêïðéóìü ìÝóá áðü ôéò ôÜîåéò ôùí Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí; Ôï åñþôçìá ôÝèçêå óôç óõíÜíôçóç Ðñïåäñåßùí Å.Ð.Ð. Íïôßïõ ÅëëÜäïò. ÁëÞèåéá, ãíùñßæåé êáíåßò óå ðïéá
çëéêßá ãñÜöôçêå óôïõò ðñïóêüðïõò ï Â.Ñ.;
4. Ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí (Ê.Å.Ð.Ð.Å.), ôï èåóìïèåôçìÝíï ÅÐÉÔÅËÉÊÏ ÏÑÃÁÍÏ ôïõ Ä.Ó./Ó.Å.Ð., áíáäåéêíýåôáé êÜèå 4 ÷ñüíéá óôçí ÅéäéêÞ ÐáíåëëÞíéá ÓõíÜíôçóç Åêëåêôüñùí ôùí Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí. Ç ÐáíåëëÞíéá ÓõíÝëåõóç êáé ü÷é ÓõíÜíôçóç ðñÝðåé íá ëåéôïõñãåß êáôÜ ôï ðñüôõðï ôçò Ã.Ó. ôïõ Ó.Å.Ð., íá áíáäåéêíýåé ôï Ä.Ó./
Ê.Å.Ð.Ð.Å., íá áîéïëïãåß ôï Ýñãï ôçò, íá åëÝã÷åé ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò êáé íá áðáëëÜóóåé ôï Äéïéêçôéêü ôçò Óõìâïýëéï áðü êÜèå åõèýíç ðáñÜëëçëá ìå üóá ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôïí Ýëåã÷ï
ôçò Ê.Å.Ð.Ð.Å. áðü ôï Ä.Ó./Ó.Å.Ð., ôá ïðïßá
èá ðñÝðåé íá åîáêïëïõèÞóïõí íá éó÷ýïõí. Ç
Ê.Å.Ð.Ð.Å. èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé ðéï êïíôÜ óôéò Åíþóåéò ãéá ðáñï÷Þ âïÞèåéáò, ãéá ôïí
Ýëåã÷ï êáé ôç äéáñêÞ áîéïëüãçóÞ ôïõò.
5. Ç Ýëëåéøç åðáñêïýò åðéêïéíùíßáò êáé áìößäñïìçò åíçìÝñùóçò áö’ åíüò ìåôáîý ôùí
Å.Ð.Ð. êáé ôùí äéïéêÞóåùí ôùí ðñïóêïðéêþí
êëéìáêßùí êáé áö’ åôÝñïõ ìåôáîý ôùí Ä.Ó. ôïõ
Ó.Å.Ð. êáé ôçò Ê.Å.Ð.Ð.Å. åßíáé ç áöåôçñßá
ôùí ðåñéóóüôåñùí äõóëåéôïõñãéþí ðïõ ðáñáôçñïýíôáé óôç óõíåñãáóßá ôïõò. Ç Üìåóç èåñáðåßá ôïõ ðñïâëÞìáôïò ðñïûðïèÝôåé ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ åíüò óôá óõëëïãéêÜ üñãáíá ôïõ Üëëïõ, Ýóôù ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ. Âåâáéüôáôá,
üìùò, ìå äéêáßùìá ëüãïõ.
6. Ïé Åíþóåéò ïöåßëïõí íá ðñïãñáììáôßæïõí êáé
íá åöáñìüæïõí ìå ó÷Ýäéï ôçí êÜèå ìïñöÞò
õðïóôÞñéîÞ ôïõò óôá ÓõóôÞìáôá êáé ôéò Åöï22
ñåßåò. Ç Ê.Å.Ð.Ð.Å. êáëåßôáé íá ðáñáêïëïõèåß óôåíüôåñá ôï ðáñáãüìåíï Ýñãï ôùí Åíþóåùí, íá ôï áîéïëïãåß êáé íá ôï ðñïÜãåé. Åõêáéñßáò äïèåßóçò, ïé Åíþóåéò ðáñÝ÷ïõí óôá ÓõóôÞìáôá êáé ôéò Åöïñåßåò ôïõ Ó.Å.Ð. ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç 35000 åõñþ ðåñßðïõ êÜèå ÷ñüíï,
ðÝñáí ôçò áðïãñáöÞò ôïõò. ÌÝãåèïò ìåôñÞóéìï åíþ ìç ìåôñÞóéìç åßíáé ç êïéíùíéêÞ õðïóôÞñéîç, ç ðñïâïëÞ ôïõ Ðñïóêïðéóìïý, ç âåëôßùóç ôùí õðïäïìþí, ç ðáñï÷Þ êÜèå ìïñöÞò õðçñåóéþí êáé ïñéóìÝíåò öïñÝò ç åðßëõóç äéïéêçôéêþí ðñïâëçìÜôùí ôçò Êßíçóçò.
Óôéò öåôéíÝò ÓõíáíôÞóåéò ôùí Ðñïåäñåßùí Âïñåßïõ êáé Íïôßïõ ÅëëÜäïò áêïýóôçêáí ðïëëÜ êáé üëá
åíäéáöÝñïíôá. Åêåßíï ðïõ áâßáóôá ðñïêýðôåé åßíáé üôé ïé óçìåñéíïß Ðáëáéïß/ÅíÞëéêåò Ðñüóêïðïé
áóöõêôéïýí ìÝóá óôï ðëáßóéï ôïõ Êáíïíéóìïý ôïõ
2006. Ãíùñßæïõí, ìðïñïýí êáé èÝëïõí íá ðñïóöÝñïõí ðåñéóóüôåñá ìÝóá óôï Ó.Å.Ð., åð’ ùöåëåßá
ôïõ Ó.Å.Ð. êáé ðñïò äéêÞ ôïõò ÷áñÜ êáé éêáíïðïßçóç. Ãé’ áõôü êáé äåí êáôáãñÜöçêå ïýôå ìßá áñíçôéêÞ Üðïøç óôçí ðñüôáóç ãéá ôñïðïðïßçóç ôïõ Êáíïíéóìïý Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí, ðïõ, ìåèïäåõìÝíá
êáé ìå óýíåóç, ðñïùèåß ùò ÐáíåëëÞíéï áßôçìá ôùí
Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí ç Ê.Å.Ð.Ð.Å. ÌÝ÷ñé, üìùò, ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá
ôçí õðïâïëÞ ôçò ðñüôáóçò Ôñïðïðïßçóçò ôïõ Êáíïíéóìïý áðü ôçí Ê.Å.Ð.Ð.Å. óôï Ä.Ó./Ó.Å.Ð., ðïõ
Ý÷åé ôåèåß óå äçìüóéï äéÜëïãï êáé æçôÜ ôéò áðüøåéò
êÜèå Ðáëáéïý/ÅíÞëéêá Ðñïóêüðïõ áëëÜ êáé êÜèå
åíäéáöåñüìåíïõ, öáíôÜæïõí åðéôáêôéêÜ äýï ðñÜãìáôá:
1ïí) Ôï áíÜ äéåôßá ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí êáôÜ ôï ðñüôõðï ôùí
Ðáíåëëçíßùí Óõíåäñßùí ôïõ Ó.Å.Ð.
2ïí) Ç äõíáôüôçôá óõììåôï÷Þò ôùí Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí óôéò Åêðáéäåýóåéò ôïõ Ó.Å.Ð.,
üðùò éó÷ýåé óôïí Êáíïíéóìü Åêðáßäåõóçò ãéá ôïõò
Âáèìïöüñïõò êáé ôá ìÝëç ôùí Å.Ê.Ó.
Ãéá ôï äåýôåñï ç Üðïøç ôùí ðåñéóóïôÝñùí ìåëþí
ôïõ Ä.Ó./Ó.Å.Ð. åßíáé üôé åßíáé åðéâåâëçìÝíï êáé
Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá ôá èÝìáôá çìåñçóßáò
äéÜôáîçò åíüò åê ôùí åðüìåíùí ÓõíåäñéÜóåùí ôïõ
Ä.Ó./Ó.Å.Ð. Äåí âéáæüìáóôå, áäåëöïß ìáò ôïõ Ä.Ó./
Ó.Å.Ð., áëëÜ ðåñéìÝíïõìå 60 ÷ñüíéá, üóá ÷ñüíéá
éó÷ýåé êáé ï éäñõôéêüò ìáò Íüìïò 2091/1952. Äåí
åßíáé áñêåôÜ;
Ã.×.Ê.
Ïé ðáëéïß Ðñüóêïðïé èõìïýíôáé...
Êåñêõñáúêïß Ôýðïé êáé ÊïñöéÜôéêá ¸èéìá
(Ôïõ ÅììáíïõÞë ÌáõñïãéÜííç – ÁèÞíáé 1949)
Ç ÊÕÑÁ ÓÔÑÁÔÁÉÍÁ
Ç êõñÜ ÓôñÜôáéíá äåí Þôáíå ìßá áðü åêåßíåò ôéò
êáñáêÜîåò, ïé ïðïßåò, ìç åõñßóêïíôáò áñóåíéêïýò
ðïõ áøçöþíôáò ôçí áó÷Þìéá ôïõò, ðáñáâëÝðïíôáò
ôá öõóéêÜ êáé áöýóéêá åëáôôþìáôÜ ôïõò, èá åêÜíáíå ôï áðïíåíïçìÝíï äéÜâçìá, èá å÷ïñåýáíå äçëáäÞ ôï ÷ïñü ôïõ Çóáúá ìáæß ôïõò, êáé ìç õðïöÝñïíôáò ôçí áöÜíåéá åéò ôçí ïðïßá ôéò êáôåäßêáóå
áõôÞ ç áöéëüôéìç ìïßñá, ðïõ åßíáé ôüóï Üäéêç, ðñï
ðÜíôùí óôéò ãõíáßêåò, ðïõ óå Üëëåò äßíåé üëåò ôéò
÷Üñåò êáé ÷áßñåóáé íá ôéò âëÝðçò, Üëëåò äå ôéò êÜíåé íá ìïéÜæïõíå ìå öïýóêåò, ôñõðçôÜ, áêñßäåò,
óêéÜ÷ôñá, êïõêïõâÜãéåò, öþêçåò, üñíåá ôçò íõ÷ôüò áðáßóéá, üãêïõò áðü êñÝáôá ðïõ ìïëýíïõíå ôçí áôìüóöáéñá ìå ôç âñþìá ôïõò áðü áðüóôáóé äÝêá ìéëëßùí, ìå Üëëá ëüãéá ôá èçëõêÜ åêåßíá
ðïõ åíåñãÞèçêå ï ÄéÜâïëïò êáé åãåííçèÞêáíå, áñ÷ßóáíå ôïí áãþíá ôçò ãõíáßêáò öïâåñßæïíôáò èåïýò êáé äáßìïíåò, ðïõ ôéò âëÝðïõíå êáé öôýíïõíå
óôïí êüñöï ôïõò ïé Üíôñåò ïé êáøåñïß ìïõñìïõñßæïíôáò: «¿ ÈåÝ ìïõ ëýôñùóüí ìå áðü áõôÜò ôáò
ëÝñáò!», äåí Þôáíå ëïéðüí ìßá áðü áõôÝò ôéò ðïëõðïäáñïýóåò, óöÞêåò, êïõíïýðéá, áêáíèü÷ïéñïõò,
÷åëþíåò êôë. ÁëëÜ ìßá êáëÞ, ôßìéá êáé öéëüôéìç ÷Þñá, ìßá öéëüóôïñãç ìçôÝñá, Ýíá áðü ôá óðÜíéá èçëõêÜ ðïõ êáìáñþíïíôÜò ôá îå÷íÜò ôéò óïõóïõñÜäåò ðïõ äáéìïíßæïõíå, ôéò âñùìïýóåò ïé ïðïßåò
åîá÷ñåéþíïõíå Þ ôá óé÷áìåñÜ åêåßíá æþá ðïõ äåí
åßíáé ãõíáßêåò, ïýôå Üíôñåò, êáé óå êÜíïõíå íá áìöéâÜëëçò ãéá ôç óïößá ôïõ Äçìéïõñãïý ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò.
Ìå ôïí áÝñá, ìå ôç âñï÷Þ, ôï ÷áëÜæé, ôï êñýï, ôéò
æÝóôåò, ç êõñÜ ÓôñÜôáéíá äßðëá óå ìéá ìåãÜëç ÷ýôñá, óôï êïýöùìá ðïõ åó÷çìáôßæáíå ïé ãùíßåò äýï
óðéôéþí, ðáñáêÜôù áðü ôï öáñìáêåßï ôïõ Ëéâáäéþôç – ôþñá Ìáíéáñßæç – êÜèå áðüãåõìá Ýøáéíå
ôçãáíßôåò (ëïõêïõìÜäåò). Ôé ôçãáíßôåò! Ôéò èõìÜôáé üðïéïò ôéò åäïêßìáóå êáé ãëåßöåé ôá ÷åßëç ôïõ.
ÆåóôÝò, êáëïøçìÝíåò, ìå ìÝëé Þ æÜ÷áñç, êáôÜ âïýëçóé. Åðáßñíáíå óåéñÜ åéò ôï ðåæïäñüìéï ïé ðåëÜôåò, Üíôñåò, ãõíáßêåò, íÝïé, ãÝñïé, ðáéäéÜ êáé åðåñéìÝíáíå íá ôåëåéþóç ôï øÞóéìï ãéá íá áãïñÜóïõíå ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò äùäåêÜäåò. «Áí åßóáé êáé
ðáððÜò ìå ôçí áñÜäá óïõ èá ðáò», Ýëåãå ç Üìïé-
ñç ÷Þñá, ÷áìïãåëþíôáò óôïí áíõðüìïíï Þ ôç âéáóôéêÞ ðïõ Ýóðñù÷íå ôï äéðëáíü Þ ôç äéðëáíÞ ãéá íá
ôéò ðÜñç ðéï ãñÞãïñá. ¼ôáí Þôáíå Ýôïéìåò ôéò Ýâáíå óå ÷Üñôéíá ÷ùíéÜ, Ýññé÷íå áðü ðÜíù ïëßãç æÜ÷áñç êáé óïõ ôéò Ýäéíå ìåéäéþíôáò ÷ùñßò ðïôÝ íá
îå÷Üóç ðáßñíïíôáò ôï áíôßôéìï íá óïõ ðç: «Ìå ôéò
õãåßåò óïõ». ¹ôáíå ï êáëüò äáßìïíáò ôùí ìéêñþí
ðáéäéþí ðïõ äåí áöÞíáíå ôç ìçôÝñá ôïõò Þóõ÷ç ùò ðïõ áðïöÜóéæå íá ôïõò äþóç ìåñéêÝò ðåíôÜñåò ãéá íá áãïñÜóïõíå ôéò ôçãáíßôåò ðïõ Ýðåéôá áðü ëßãï åêïõâáëïýóáíå åí ðïìðÞ êáé ðáñáôÜîåé óôï óðßôé, ôï ïðïßï Üëëáæå üøé áìÝóùò. ¼ëïé ôá
åâëÝðáíå üëá ñüäéíá êáé ïé ðëÝïí áðáéóéüäïîïé,
áíôéêñýæïíôáò ôéò ïëïóôñüããõëåò, áöñÜôåò, êáëïöôåéáóìÝíåò ôçãáíßôåò. Ï óêýëïò áêüìá ôïõ óðéôéïý áêïëïõèïýóå êñáôþíôáò ôç ìýôç øçëÜ, åìýñéæå êáé êïõíþíôáò ôçí ïõñÜ Ýäåé÷íå ôçí åõ÷áñßóôçóß ôïõ. ¹ôáíå ôï äçìïêñáôéêþôåñï ãëýêéóìá. ÊÜôé
ðïõ åðéèõìïýóáíå êáé áðïëáìâÜíáíå üëïé. Ï öôù÷üò, ï ðëïýóéïò, ï ìéêñüò, ï ìåãÜëïò, ï áñéóôïêñÜôçò Þ ôï ôÝêíï ôïõ ëáïý. Ôéò Ýâëåðåò êáé Üíïéãå ç
êáñäéÜ óïõ. Óïõ åãëõêáßíáíå ôï ëÜñõããá êáé ôçí
øõ÷Þ, ïé èáõìÜóéåò! «Äåí õðÜñ÷ïõíå Üíèñùðïé ìå
êáêïýñãá öõóéêÜ óå Ýíá ôüðï ðïõ ôñþíå ôÝôïéåò
ôçãáíßôåò!» Ýëåãå ï Óéïñ ÍÜííåò ï Âßëëáò êáé äåí
Ýëåãå øÝììáôá.
¸øá÷íå ç ÷áñïêáììÝíç ãõíáßêá, Ýøá÷íå áðü ôï
áðüãåõìá Ýùò ôï âñÜäõ áñãÜ, ãéá ôïõò ðåëÜôåò
ðïõ ðÜíôïôå ãýñù ôçò, ìå êÜèå êáéñü, åðåñéìÝíáíå
õðïìïíåôéêÜ íá Ýñèç ç þñá ôïõò. ¼ëïõò ôïõò õðçñåôïýóå ç êõñÜ ÓôñÜôáéíá ìå ôçí ßäéá ðñïèõìßá
êáé ìå ôï ÷áìüãåëï óôï óôüìá. Ôï óôüìá ðïõ ôüóá
âÜóáíá êáé ôüóåò ðßêñåò åß÷áíå ðñüùñá ìáñÜíç.
Åäïýëåõå ëïéðüí ç êáûìÝíç êáé ôéò êáêÝò çìÝñåò,
áñãÜ äå ôç íý÷ôá üôáí Ýöåõãå ï ôåëåõôáßïò ðåëÜôçò åìÜæåõå ôçí åßóðñáîé ôçò çìÝñáò êáé ÷áñïýìåíç åãýñéæå åéò ôçí ôáðåéíÞ ôçò êáôïéêßá, åêåß
ðïõ ôçí åðåñéìÝíáíå ôá ðáéäéÜ ôçò, ôá ïñöáíÜ, ôá
ïðïßá áõôÞ ç êáëÞ, ç ôßìéá, ç Üîéá ãõíáßêá åìåãÜëùíå ãéá íá ôá ðáñáäþóç ìéá ìÝñá óôçí êïéíùíßá
Üíôñåò êáëïýò, ãõíáßêåò ôñõöåñÝò êáé êáëÝò êáñðåñÝò ìçôÝñåò.
23
Äåí åæÞôçóå øÞöï ðïôÝ ç êõñÜ ÓôñÜôáéíá ïýôå äéêáéþìáôá Üëëá. Ôçò åöèÜíáíå åêåßíá ðïõ äßíåé ç
ðïëéôåßá óå êÜèå ôßìéá, êáëÞ êáé åíÜñåôç ãõíáßêá.
×ùñßò íá ãñÜöç, íá âãÜæç ëüãïõò, íá åíï÷ëÞ ôïí
êüóìï äéáöçìßæïíôáò ôéò êïõôáìÜñåò ôçò, óáí ôüóïõò èçëõêïýò áíèñùðïðéèÞêïõò ðïõ îÝñïõìå, ç
áîéïèáýìáóôç åêåßíç ÷Þñá åîáóöÜëéóå ôçí åêôßìçóé êáé ôçí áãÜðç ôïõ ëáïý, åìåãÜëùóå êáé áðïêáôÝóôçóå ôá ôÝêíá ôçò, äåí åæçìßùóå ïýôå åðßêñá-
íå êáíÝíá, êáé üóïé ôçí åãíùñßóáíå ðåñíþíôáò ôþñá áðü ôçí Üäåéá ãùíéÜ åíèõìïýíôáé ôçí ïëïóôñüããõëç, óáí ôçí ÷ýôñá ôçò, áãáèÞ åêåßíç ãõíáßêá, ç
ïðïßá áíáêÜôùíå ìå ìßá ìåãÜëç êïõôÜëá ôéò ôçãáíßôåò, ðïõ âëÝðïíôáò ìå ôç öáíôáóßá ñïäïêüêêéíåò, áöñÜôåò, ïñå÷ôéêÝò, ôïõò ôñÝ÷ïõíå ôá óÜëéá
êáé ìïõñìïõñßæïõíå ìåëáã÷ïëéêÜ «Ôß êáëÜ åðåñíïýóáìå ôüôå».
Ôá ÍÝá ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò
Áðü ôïí Óõìåþí Óïõñâßíï
• Óõíå÷ßóôçêáí êáé ïëïêëçñþèçêáí ïé êáôáóêçíþóåéò êáé ÌåãÜëåò ÄñÜóåéò üëùí ó÷åäüí ôùí
ôìçìÜôùí ôùí ÓõóôçìÜôùí. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ôï åðßðåäï Þôáí éêáíïðïéçôéêü, ÷ñåéÜæåôáé
üìùò ðñïóðÜèåéá áêüìç ãéá íá öôÜóïõìå óôï
ìÝãéóôï åðéèõìçôü åðßðåäï. Óôï ôÝëïò ôùí «ÍÝùí» ðáñáèÝôïõìå ó÷åôéêü ðßíáêá ìå üëá ôá
óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá.
• Óôéò 2/8 Ýãéíå óôï Âßäï ç ëéôáíåßá ãéá ôçí áíáêïìéäÞ ôùí ëåéøÜíùí ôïõ Áãßïõ ÓôåöÜíïõ. Ç
Ð.Å. óõììåôåß÷å ìå äýíáìç 24 áôüìùí áðü ôá
ÓõóôÞìáôá 3ï, 5ï, 6ï êáé 12ï.
• ¸íáò áãáðçìÝíïò áäåëöüò Ýöõãå áðü êïíôÜ
ìáò êáé åðÝóôñåøå óôï èåßï Äçìéïõñãü. Ðñüêåéôáé ãéá ôïí ðáëéü Ôïðéêü êáé Ðåñéöåñåéáêü
¸öïñï Óðýñï Ôñïýóá. Óôéò 9/8 Ýãéíå ç êçäåßá
óôïí ¢ç Ãéáííüðïõëï, ðáñïõóßá ðïëëþí Âáèìïöüñùí êáé ðáëáéþí ðñïóêüðùí, ðïõ ìå ôçí
ðñïóêïðéêÞ ôïõò óôïëÞ ðáñáêïëïýèçóáí óõãêéíçìÝíïé ôç íåêñþóéìç áêïëïõèßá. Ôïí åðéêÞäåéï åêöþíçóå ç Ðåñéöåñåéáêüò ¸öïñïò
ÊõñéáêÞ ÂáóéëÜêç, ðïõ ìÝóá áðü Ýíá óýíôïìï ëüãï ôüíéóå ôçí ðñïóöïñÜ êáé ôçí ðáñáêáôáèÞêç ðïõ Üöçóå ðßóù ôïõ ï åêëéðþí. ÁäåëöÝ
ìáò Óðýñï, ç ìíÞìç óïõ èá åßíáé ðÜíôïôå æùíôáíÞ óå üóïõò óå ãíþñéóáí.
• Óôçí êáèéåñùìÝíç ëéôáíåßá ôçò 11çò Áõãïýóôïõ ç Ð.Å. óõììåôåß÷å ìå äýíáìç 35 áôüìùí.
Ç äýíáìç áíÜ Óýóôçìá Þôáí: 1ï: 7, 3ï: 5, 4ï:
1, 6ï: 2, 8ï:15, Ð.Å.: 5. Åðßóçò óõììåôåß÷å ç 1ç
Êïéíüôçôá Õìçôôïý ìå 16 Üôïìá êáé ç 2ç Êïéíüôçôá ÐáðÜãïõ ìå 19 Üôïìá.
• Óôéò 17/8 îåêßíçóå ï 4ïò ðåñßðëïõò ôçò ÊÝñêõñáò, ìå ôçí 8ç Êïéíüôçôá Áíé÷íåõôþí. Óôï ðáñüí ôåý÷ïò ðáñáôßèåôáé ó÷åôéêü áíáëõôéêü Üñèñï.
• ¸íá íÝï Óýóôçìá âñßóêåôáé óôá «óêáñéÜ».
Ðñüêåéôáé ãéá ôï 14ï Óýóôçìá Áåñïðñïóêü24
ðùí Êáâáëëïõñßïõ. ÕðÜñ÷åé ìéá ïìÜäá íÝùí
áíèñþðùí ðïõ Ý÷ïõí åêöñÜóåé Ýíôïíá ôçí åðéèõìßá íá áíáðôýîïõí ôïí ðñïóêïðéóìü óôçí
ðåñéï÷Þ ôïõò. ¹äç Ý÷åé åêäïèåß áðü ôç ÃåíéêÞ
Åöïñåßá ðñïóùñéíÞ Üäåéá ëåéôïõñãßáò. Áñ÷çãüò ôïõ íÝïõ ÓõóôÞìáôïò áíáäåß÷èçêå ï ÃéÜííçò Êáñïýìðçò, åíþ ôç âïÞèåéÜ ôïõ èá ðñïóöÝñåé êáé ï ðáëéüò ðñüóêïðïò ôïõ 6ïõ ÓõóôÞìáôïò Êþóôáò Ìðïõ÷Üãéáñ. Åðßóçò óõãêñïôÞèçêå êáé ìéá åðôáìåëÞò Å.Ê.Ó. Ôïõò åõ÷üìáóôå
ïëüøõ÷á êáëü êáé äçìéïõñãéêü îåêßíçìá êáé
âÝâáéá èá åßìáóôå óôï ðëåõñü ôïõò ãéá êÜèå
äõíáôÞ âïÞèåéá.
• Áðü ôéò 31/8 ëåéôïõñãåß ç íÝá Å.Ê.Ó. ôçò Ð.Å.
ÊÝñêõñáò. Ç óýíèåóÞ ôçò åßíáé ç åîÞò: Ðñüåäñïò: Êùí/íïò ÂëÜ÷ïò, Áíôéðñüåäñïò: Êáôåñßíá ×ñçóôßäïõ, ÃñáììáôÝáò: Óðýñïò Ãéáííïýóçò, Ôáìßáò: ËÜêçò Óêéáäüðïõëïò, Õðåýèõíïò
Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí: Êþóôáò ÂïõôóéíÜò, Õðåýèõíïò Õëéêïý: ËåõôÝñçò Ìðïõ÷Üãéáñ êáé ÌÝëç ïé: ¸öç Áíáóôáóßïõ, ¸ëåíá Ìïõìïýñç,
ÅëÝíç Éùáííßäïõ êáé ×ñéóôßíá Óðáíïý. Ôïõò
åõ÷üìáóôå êÜèå åðéôõ÷ßá óôï ôüóï óçìáíôéêü
Ýñãï ôïõò.
• Ôï äéêü ôïõò ðåñßðëïõ áðïöÜóéóáí íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ïé Âáèìïöüñïé ôïõ 4ïõ ÓõóôÞìáôïò Í/Ð. ¸ôóé 11 Üôïìá áðÝðëåõóáí ìå ôïí
«Êýêíï» ôï ðñùß ôçò 16çò Óåðôåìâñßïõ. Ôïõò
åõ÷üìáóôå êáëü ôáîßäé êáé ïýñéïõò áÝñçäåò.
• Îåêéíïýí óéãÜ óéãÜ ïé óõãêåíôñþóåéò ãéá ôç
íÝá ðñïóêïðéêÞ ÷ñïíéÜ. ¹äç óôéò 15/9 îåêßíçóå ìå áãéáóìü ôï 3ï Óýóôçìá.
ÅÐÏÌÅÍÅÓ ÄÑÁÓÅÉÓ:
• Ôï ÓÜââáôï 22/9 ç Å.Ê.Ó. ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò
èá ðñáãìáôïðïéÞóåé âñáäéíÞ âáñêÜäá óôïí
üñìï ôçò Ãáñßôóáò, óôç óõíÝ÷åéá ìÝ÷ñé ôï ÐïíôéêïíÞóé êáé åðéóôñïöÞ. Áöåôçñßá áðü ôï íÝï
ëéìÜíé óôéò 20:30 êáé åðéóôñïöÞ óôéò 00:30. Åßíáé ìéá êáëÞ åõêáéñßá íá ãíùñéóôïýìå ìå ôç
íÝá Å.Ê.Ó., íá äéáóêåäÜóïõìå êáé âÝâáéá íá
áðïëáýóïõìå ìéá ìïíáäéêÞò ïìïñöéÜò âñáäéíÞ
âáñêÜäá. ÔéìÞ êáô` Üôïìï 6 € ìå ðïôü êáé ìïõóéêÞ.
• Ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñïóêïðéêÝò åêðáéäåýóåéò
Ý÷ïõí ðñïãñáììáôéóôåß ôá åîÞò: Áñ÷éêÞ Ó÷ïëÞ óôéò 20-21/10, ìå Áñ÷çãü ôçí Åêðáéäåýôñéá
Âáèìïöüñùí Áíôéãüíç ×åéñäÜñç. ÂáóéêÞ Áíé-
÷íåõôþí óôéò 7-11/12. ËåìâÜñ÷ïõ ôï ÌÜñôç ôïõ
2013, ÊáôáóêçíùôéêÞ ÊëÜäïõ Ðñïóêüðùí óôéò
17-21/4/2013. ÅíäéÜìåóá èá ðñáãìáôïðïéçèåß
êáé Ó÷ïëÞ Âáóéêþí Áåñïðñïóêïðéêþí Ãíþóåùí. Åðßóçò åêêñåìåß ï ïñéóìüò çìåñïìçíßáò
ãéá ôï ÓåìéíÜñéï Ðáé÷íßäé – Ôñáãïýäé.
• Óôéò 13-14/11 èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç äéÞìåñç
åêðáéäåõôéêÞ åêäñïìÞ ôçò Ðñüôõðçò ÏìÜäáò
áðü ôïí ÊëÜäï Ðñïóêüðùí.
25
1997 - ÇìÝñá ÓêÝøåùò. Áðü áñéóôåñÜ: Á. ÐáúðÝôçò, É. ØÜéëáò, Ã. Êáãêïõñßäçò,
Ô. ÓáââáíÞò, Á. Êïõëïýñçò êáé ï Ðåñéöåñåéáêüò ¸öïñïò Óðýñïò Ôñïýóáò.
Ôá íÝá ôçò ¸íùóçò
• ËÜâáìå çëåêôñïíéêÜ êáé äéáâÜóáìå ôï ðåñéïäéêü «ÌÝìöéò» ôçò Å.Ð.Ð. ÊáÀñïõ (áñ. öýëëïõ
Íï. 42) êáé ôçí åöçìåñßäá «Êïæáíßôéêïé Áíôßëáëïé» ôçò Å.Ð.Ð. ÊïæÜíçò (áñ. öýëëïõ 113).
Åðßóçò, óôï ôåëåõôáßï ôåý÷ïò ôçò ðåñéïäéêÞò
Ýêäïóçò ôïõ Ó.Å.Ð. «Ï Ðñüóêïðïò» (áñ. ôåý÷ïõò Íï. 36) ðáñïõóéÜæåôáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò
Ýñåõíáò ôïõ ðñþçí ÐñïÝäñïõ ôïõ Ä.Ó./Ó.Å.Ð.
ê. ×ñÞóôïõ Óôáèüðïõëïõ «Ï Ðñïóêïðéêüò
Ôýðïò», óôï ïðïßï ãßíåôáé áíáöïñÜ êáé óôçí
«ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ», ôçí áðü ôï 1926 Ýêäïóç
ôçò ´ ÏìÜäáò Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò, óõíÝ÷åéá ôçò ïðïßáò áðïôåëåß ôï áíÜ ÷åßñáò ðåñéïäéêü ôçò ¸íùóÞò ìáò.
• Ç ¸íùóç åêðñïóùðÞèçêå óôéò ðõñÝò ëÞîçò
ôùí êáôáóêçíþóåùí ôçò 4çò ÏìÜäáò êáé ôçò
4çò ÁãÝëçò óôç ÄáóéÜ, ôçò 8çò ÁãÝëçò óôïí
¾øï êáé ôçò 6çò ÁãÝëçò, 6çò ÏìÜäáò, 5çò ÁãÝëçò, 5çò ÏìÜäáò, 3çò ÁãÝëçò, 3çò ÏìÜäáò, 12çò
ÁãÝëçò óôï Êáôáóêçíùôéêü ÊÝíôñï «Âßäï-ÃéïêÜñåíá».
• Ôçí ÔåôÜñôç 25
Éïõëßïõ 2012, êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ôïõ
Ä.Ó. ôçò ¸íùóçò,
ìáò åðéóêÝöôçêáí
ï Ðñüåäñïò Ãéþñãïò ÊáñáìÝñïò
êáé ôï ìÝëïò Êùíóôáíôßíïò ÄÜóéïò ôçò ¸íùóçò Ðáëáéþí Ðñï26
áðü ôïí Êýêíï
óêüðùí ôïõ 2ïõ Ó. Í/Ð ÐÜôñáò. Åß÷áìå ôçí
åõêáéñßá íá áíôáëëÜîïõìå áðüøåéò êáé åìðåéñßåò, íá ôïõò îåíáãÞóïõìå óôï ÷þñï ôïõ ðñïóêïðåßïõ êáé íá ó÷åäéÜóïõìå ìéá ìéêñÞ êïéíÞ
ìåëëïíôéêÞ äñÜóç.
• Äåëôßï Ôýðïõ ìå ôéò êáëïêáéñéíÝò ôçò äñÜóåéò
åîÝäùóå ç ¸íùóç Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò, ôï ïðïßï äçìïóéåýôçêå óôá ôïðéêÜ Ýíôõðá êáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóá ôçò ÊÝñêõñáò. Ãéá ôïí
ßäéï óêïðü ï Ðñüåäñüò ôçò ¸íùóçò Óðýñïò
ÊïõôÜãéáò ðáñá÷þñçóå óõíÝíôåõîç óôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü Start êáé óôï ñáäéïöùíéêü óôáèìü ÅÑÁ ÊÝñêõñáò.
• Ç ¸íùóç ìå íÝá êáëïêáéñéíÞ åìöÜíéóç! 20
ìðëå óêïýñá ìðëïõæÜêéá ìå ôï èõñåü ôçò ¸íùóçò óôï áñéóôåñü ìáíßêé êáé áíôßóôïé÷ï áñéèìü åðåôåéáêþí êßôñéíùí ìáíôçëéþí ìå ãáëÜæéá
ñßãá êáé ìå ôï ñïìâïåéäÝò êåíôçôü óÞìá ôùí
60 ÷ñüíùí ðñïìçèåýôçêå ç ¸íùóç ìáò ãéá ôéò
áíÜãêåò ôùí êáëïêáéñéíþí äñÜóåùí. ÌðëïõæÜêéá êáé ìáíôÞëéá Ýãéíáí áíÜñðáóôá (óå ôéìÞ
êüóôïõò 10€ ôï óåô) êáé ç æÞôçóç Þôáí áõîçìÝíç. Ôï Ä.Ó. åíçìåñþíåé êÜèå åíäéáöåñüìåíï
íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôï Ðñüåäñï ôçò ¸íùóçò
ðñïêåéìÝíïõ íá õðÜñîåé íÝá ðáñáããåëßá.
• Óôéò 3 Áõãïýóôïõ 2012 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå
åðéôõ÷ßá ôï «ÂÂQ ôóç ¸íùóçò» ðáñïõóßá 100
ðåñßðïõ áôüìùí óôï ãÞðåäï ôïõ ìðÜóêåô óôï
ðñïóêïðåßï ìå óêïðü ôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç
ôïõ Âñáâåßïõ ôçò ¸íùóçò «Óðýñïò ÌðÜíïò»
ãéá ôïí áñéóôåýóáíôá ðñüóêïðï ìáèçôÞ/ôñéá
óôéò öåôéíÝò ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò ãéá ôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç (âë. ó÷åôéêü Üñèñï óôï
ðáñüí ôåý÷ïò ôçò «Ð.Æ.»).
• Óôéò 5 Áõãïýóôïõ 2012 ìÝëç êáé ößëïé ôçò ¸íùóçò åðéóêÝöôçêáí êáé îåíáãÞèçêáí óôéò åêèÝóåéò óôéò åêèÝóåéò «O Edward Lear êáé ôá Éüíéá ÍçóéÜ» óôï Ìïõóåßï ÁóéáôéêÞò ÔÝ÷íçò êáé
«Ç ÊÝñêõñá ôïõ ¢ããåëïõ ÃéáëëéíÜ» óôï Ëáôéíéêü ÐáñåêêëÞóéï ôïõ Ðáëáéïý Öñïõñßïõ (âë.
ó÷åôéêü Üñèñï óôï ðáñüí ôåý÷ïò ôçò «Ð.Æ.»).
• ¼ðùò
êÜèå
÷ñüíï óôçí êáñäéÜ ôïõ êáëïêáéñéïý, åêåß ðïõ ç
ÊÝñêõñá Ý÷åé ìåãÜëç áíÜãêç áðü
áßìá, ïé Ðáëáéïß
Ðñüóêïðïé êáé ôá
ÐñïóêïðéêÜ Äßêôõá ôçò ÊÝñêõñáò ïñãÜíùóáí ìåôáîý 6 êáé
11 Áõãïýóôïõ 2012 ìéá åâäïìÜäá áéìïäïóßáò
õðÝñ ôçò ÔñÜðåæáò Áßìáôïò ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò. ÅéäéêÜ
ôçí ÐáñáóêåõÞ 10 Áõãïýóôïõ ìåôáîý 10:00 êáé
13:00 åéäéêÞ ìïíÜäá áéìïëçøßáò âñßóêïíôáí ãéá
ôï óêïðü áõôü óôçí Ðëáôåßá ÃåùñãÜêç. Ôåëéêþò, óõãêåíôñþèçêáí 11 ìïíÜäåò áßìáôïò ìå ôç
äéáèåóéìüôçôá ôçò ÔñÜðåæÜò ìáò íá áíÝñ÷åôáé
óôéò 55 ìïíÜäåò.
• Óôéò 7 Áõãïýóôïõ 2012, åðÝóôñåøå óôïí Äçìéïõñãü óå çëéêßá 72 ÷ñüíùí ï Óðýñïò Ôñïýóáò
[1940-2012] ìåôÜ áðü 65 ÷ñüíéá ðñïóêïðéêÞò
ðáñïõóßáò êáé äñÜóçò ùò ëõêüðïõëï, ðñüóêïðïò, âáèìïöüñïò êáé Á.Ó. ôïõ 1ïõ Ó.Ð., Ô.Å.
Ð.Å. áëëÜ êáé ìÝëïò ôçò ¸íùóÞò ìáò åðß ðïëëÜ
÷ñüíéá. Óôéò 8-8-2012 óýóóùìï ôï Ä. Ó. ôçò ¸íùóçò êáé ðëÞèïò ðáëáéþí/åíçëßêùí ðñïóêüðùí,
âáèìïöüñùí êáé ðñïóêüðùí ôïí óõíüäåõóáí
óôçí ôåëåõôáßá ôïõ êáôïéêßá áðåõèýíïíôáò ôá
èåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ (âë.
«ÊïéíùíéêÜ» óôï ðáñüí ôåý÷ïò ôçò «Ð.Æ.»). Ç
ïéêïãÝíåéá ôïõ åêëéðüíôïò ìáò áðÝóôåéëå åõ÷áñéóôÞñéá åðéóôïëÞ.
• Óôéò 31 Áõãïýóôïõ 2012,
ìå ìåãÜëç èëßøç ðëçñïöïñçèÞêáìå ôçí åðéóôñïöÞ
óôï Äçìéïõñãü ôçò áãáðçôÞò ÐñïÝäñïõ ôçò áäåëöÞò ÏìÜäáò Óõíåñãáóßáò
ôïõ Ôïðéêïý ÔìÞìáôïò ôïõ
Óþìáôïò Åëëçíéêïý Ïäçãéóìïý Ëßíáò ÊáðÝëïõ. Ç
¸íùóç Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò áðÝóôåéëå óôåöÜíé, åêðñïóùðÞèçêå óôçí
åîüäéï áêïëïõèßá (01-09-12, 17:00) áðü ôïí
Áíôéðñüåäñï ôçò ¸íùóçò Ãéþñãï ÐáíïõóÜêç,
ï ïðïßïò ìåôÝöåñå ôá èåñìÜ óõëëõðçôÞñéá ôïõ
Ä.Ó./Å.Ð.Ð.Ê. óôïõò ïéêåßïõò ôçò êáé ôéò áäåëöÝò ðáëáéÝò ïäçãïýò ôçò Ï.Ó./Ó.Å.Ï..
• Óôéò 3 Óåðôåìâñßïõ 2012, ï ðñüåäñïò ôçò
Å.Ð.Ð.Ê. êáé ìÝëïò ôçò Ê.Å.Ð.Ð.Å. Óðýñïò
ÊïõôÜãéáò êáé ôï ìÝëïò ôçò Å.Ð.Ð.Ê. Ãéþñãïò
Êáãêïõñßäçò ðáñÝäùóáí óôçí Ê.Å.Ð.Ð.Å.
åìðåñéóôáôùìÝíåò êáé áíáëõôéêÝò ðñïôÜóåéò
ãéá ôçí áíáèåþñçóç ôïõ Êáíïíéóìïý Ðáëáéþí
Ðñïóêüðùí.
• Ìå êáèõóôÝñçóç 10 çìåñþí ëüãù êáëïêáéñéíþí äéáêïðþí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï Ä.Ó. ôïõ
Áõãïýóôïõ óôéò 7 Óåðôåìâñßïõ 2012. Óôï óõìâïýëéï åß÷áìå ôçí åõêáéñßá íá ãíùñéóôïýìå ìå
ôïí Ðñüåäñï ôçò áðü 31.08.2012 íÝáò Å.Ê.Ó./
Ð.Å. ê. Êùíóôáíôßíï ÂëÜ÷ï. Ìéá áíôéðñïóùðåßá ìåëþí ôçò ¸íùóçò áíôáðïêñßèçêå óôçí
ðñüóêëçóÞ ôïõ ãéá ìéá óõæÞôçóç ãíùñéìßáò
êáôÜ ôï óõìâïýëéï ôçò Å.Ê.Ó./Ð.Å. óôéò 11.09.12.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ ç ¸íùóç áðçýèõíå èåñìÜ
óõã÷áñçôÞñéá óôç íÝá Å.Ê.Ó./Ð.Å. ãéá ôïí äéïñéóìü ôçò, ðáñåß÷å ìéá óåéñÜ áðü ÷ñÞóéìåò ðëçñïöïñßåò êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò êáé õðïóôÞñéîå
ôç äéá÷ñïíéêÞ èÝóç ôùí êåñêõñáßùí Ðáëáéþí/
Åíçëßêùí ðñïóêüðùí ãéá áãáóôÞ óõíåñãáóßá
ìå ôéò Å.Ê.Ó. ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åöïñåßáò.
• Ôçí ÊõñéáêÞ, óôéò 16 Óåðôåìâñßïõ 2012 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå åðéôõ÷ßá ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ
ôçò ¸íùóçò óôïõò ÐÜãïõò, óôïí ¢ç Ãéþñãç
ÐÜãùí êáé ôïí Áöéþíá ìå ôç óõììåôï÷Þ 35 ìåëþí êáé ößëùí ôçò ¸íùóçò (âë. ó÷åôéêü Üñèñï
óôï ðáñüí ôåý÷ïò ôçò «Ð.Æ.»).
• Ôï öåôéíü âñáâåßï ôçò
¸íùóçò «Óðýñïò ÌðÜíïò» óôïí ðñüóêïðï - ìáèçôÞ/ôñéá ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò, ðïõ åðéôõã÷Üíåé ôçí
õøçëüôåñç âáèìïëïãßá óôéò
ÐáíåëëÞíéåò ÅîåôÜóåéò êáé
óõíïäåýåôáé áðü ÷ñçìáôéêü
ðïóü ôùí 500 €, êáôÝêôçóå ç
ÉùÜííá-Áíôéãüíç ÁëåîÜêç
(18.998 ìüñéá). Ç ÉùÜííá ãåííÞèçêå ôï 1994,
ãñÜöôçêå óôçí 7ç ÁãÝëç ôï 2001, óõíÝ÷éóå ìå
ôïõò ðñïóêüðïõò ôçò 9çò ÏìÜäáò ôï 2005 êáé
ïëïêëÞñùóå ôçí ðáéäéêÞ êáé åöçâéêÞ ôçò ðñïóêïðéêÞ äéáäñïìÞ óôçí 3ç Êïéíüôçôá Áíé÷íåõôþí ôï 2009. ÓÞìåñá åßíáé ìÝëïò ôïõ 3ïõ Ðñïóêïðéêïý Äéêôýïõ ÊÝñêõñáò êáé öïéôÞôñéá ôçò
27
ÍïìéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Á.Ð.È., ðñïåñ÷üìåíç áðü
ôï 4ï Ëýêåéï ÊÝñêõñáò. Óõã÷áñçôÞñéá ÉùÜííá
óå óÝíá êáé óôïõò ãïíåßò óïõ. Ïé Ðáëáéïß/ÅíÞëéêåò Ðñüóêïðïé áéóèáíüìáóôå õðåñÞöáíïé
ãéá óÝíá. ÌðñÜâï.
(Óçì. Ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí 500 € áðïäüèçêå
Þäç óôçí áñéóôåýóáóá åíþ ç áðïíïìÞ ôïõ äéðëþìáôïò ôïõ âñáâåßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß
êáôÜ ôçí êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ
ÓõóôÞìáôüò ôçò óôéò áñ÷Ýò ôçò åñ÷üìåíçò ÷ñïíéÜò).
• Ç ¸íùóç Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò
áíôéëáìâáíüìåíç ôçí äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ
ðñáãìáôéêüôçôá ðñïóÝöåñå êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá
÷ñïíéêÞ ðåñßïäï óõíïëéêÜ 660 € óå ÓõóôÞìáôá
ôçò Ð. Å. ÊÝñêõñáò. ÓõãêåêñéìÝíá, åíßó÷õóå
ïéêïíïìéêÜ ìå:
- 100 € ôïí ðåñßðëïõ ôçò ÊÝñêõñáò ðïõ åðé÷åßñçóå ìå åðéôõ÷ßá ç Êïéíüôçôá Áíé÷íåõôþí ôïõ
8ïõ Ó. Í/Ð ÊÝñêõñáò ôïí Áýãïõóôï 2012 (âë.
ó÷åôéêü Üñèñï óôï ðáñüí ôåý÷ïò ôçò «Ð.Æ.»).
- 100 € ôç ÌåãÜëç ÄñÜóç Õðáßèñïõ (Âßäï
- ¢ãéïò ÓôÝöáíïò Óéíéþí – ÓáãéÜäá – ÐïíôéêïíÞóé/ÐÝñáìá) ðïõ åðé÷åßñçóå ìå åðéôõ÷ßá ç
Êïéíüôçôá Áíé÷íåõôþí ôïõ 5ïõ Ó. Í/Ð Ðïôáìïý
ôïí ÓåðôÝìâñéï 2012. (âë. ó÷åôéêü Üñèñï óôï
ðáñüí ôåý÷ïò ôçò «Ð.Æ.»).
- 100 € ôïí ðåñßðëïõ ôçò ÊÝñêõñáò ðïõ åðé÷åßñçóáí ìå åðéôõ÷ßá âáèìïöüñïé êáé ìÝëç ôïõ
Ðñïóêïðéêïý Äéêôýïõ ôïõ 4ïõ Ó. Í/Ð ÊÝñêõñáò ôï ÓåðôÝìâñéï 2012.
- 360 € ôï 1ï Ó. Ð. ÊÝñêõñáò ãéá ôçí áãïñÜ
êáôáóêçíùôéêïý õëéêïý.
Áí óõíõðïëïãéóôåß üôé öÝôïò ç ¸íùóç óõíÝäñáìå ìå 250 € ôçí êáôáóêÞíùóç ôïõ 3ïõ Ó. Ð.
óôï Êáôáóêçíùôéêü ÊÝíôñï Âßäï-ÃéïêÜñåíá
ôïí Éïýëéï 2012 êáé ìå 800 € ôçí ìåôáöïñÜ ôùí
áíé÷íåõôþí ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò óôçí Ð.Á.Ð.Å.
óôçí ÐÜôñá ç óõíïëéêÞ ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá
ðñïò ôá ÓõóôÞìáôÜ ìáò áíÝñ÷åôáé Þäç óå 1.710
€ ìÝóá óôï 2012.
• ÐñïóêïðéêÜ áíáìíçóôéêÜ ôïõ áåéìíÞóôïõ
ÐñïÝäñïõ ôçò ¸íùóÞò ìáò ÑÝíïõ Ðáñáìõèéþôç ìáò åìðéóôåýèçêå ç óýæõãüò ôïõ ÈÜëåéá,
ôá ïðïßá èá êïóìïýí óôï åîÞò ôéò ðñïèÞêåò ôçò
¸íùóçò óôï Õðüóôåãï. ÁãáðçôÞ êõñßá ÈÜëåéá
óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïëý!
Áíáêïéíþóåéò
Åðüìåíåò äñÜóåéò ôçò ¸íùóçò
Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò
• ÐáñáóêåõÞ 12, ÓÜââáôï 13 êáé ÊõñéáêÞ 14
Ïêôùâñßïõ 2012 (Îåíïäï÷åßï Amalia, ÊáëáìðÜêá): 33ç ÐáíåëëÞíéá ÓõíÜíôçóç Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí.
• ÔåôÜñôç 24 Ïêôùâñßïõ 2012 (Ðñïóêïðåßï,
19:00): ÓõíÜíôçóç Öéëßáò ìå ÏìÜäá Óõíåñãáóßáò Ó.Å.Ï. ìå ðñïâïëÞ ôçò áíèñùðéóôéêÞò ôáéíßáò-íôïêéìáíôÝñ “One Day on
Earth” êáé óõæÞôçóç (Ç åêäÞëùóç åßíáé
áíïé÷ôÞ óå êÜèå åíÞëéêï ìÝëïò ôïõ Ó.Å.Ð.
êáé ôïõ Ó.Å.Ï. óôçí ÊÝñêõñá).
• ÔåôÜñôç 31 Ïêôùâñßïõ 2012 (Ðñïóêïðåßï,
19:30): Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Å.Ð.Ð.Ê.
(áíïéêôü óôá ìÝëç).
• ÊõñéáêÞ 11 Íïåìâñßïõ 2012 (É. Í. Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ôùí Ãåñüíôùí, 09:00) Åêêëçóéáóìüò
êáé ìíçìüóõíï ãéá ôçí «ÇìÝñá ôïõ Ðáëáéïý
Ðñïóêüðïõ» (ÐñïáéñåôéêÜ èá áêïëïõèÞóåé
êáöÝò óôïõ «ÆÞóéìïõ»).
28
• ÔåôÜñôç 28 Íïåìâñßïõ 2012 (Ðñïóêïðåßï,
19:30): Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Å.Ð.Ð.Ê.
(áíïéêôü óôá ìÝëç).
• ÔåôÜñôç 5 Äåêåìâñßïõ 2012 Óõììåôï÷Þ óôïí
åïñôáóìü ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò Åèåëïíôéóìïý ìå ôï Åèåëïíôéêü Äßêôõï ÊÝñêõñáò
(ôüðïò êáé ÷ñüíïò õðü áíáêïßíùóç).
• Ôñßôç 11 Äåêåìâñßïõ 2012 (Ðñïóêïðåßï, ìåôÜ ôéò 18:00) ÐñïóöïñÜ ëïõêïõìÜäùí ôçí
ðáñáìïíÞ ôïõ Áãßïõ Óðõñßäùíïò.
• ÊõñéáêÞ 23 Äåêåìâñßïõ (Ðñïóêïðåßï,
20:00) ×ñéóôïõãåííéÜôéêç öáóïëÜäá ìå ôçí
¸íùóç
• ÔåôÜñôç 28 Äåêåìâñßïõ 2012 (Ðñïóêïðåßï,
19:30): Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Å.Ð.Ð.Ê. ìå
ðñïðáñáóêåõáóôéêü ÷áñáêôÞñá ãéá ôçí
åôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé ôéò åêëïãÝò ãéá
íÝï Ä.Ó. - ÁðïóôïëÞ ðñïóêëÞóåùí óôá ôáìåéáêþò ôáêôïðïéçìÝíá ìÝëç.
• ÓÜââáôï 19 Éáíïõáñßïõ 2013 (Ðñïóêïðåßï,
19:30): ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç Å.Ð.Ð.Ê.,
ÊïðÞ ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ïéêïãåíåéáêÞò ðßôáò Å.Ð.Ð.Ê. - ÅêëïãÝò íÝïõ Ä.Ó. Å.Ð.Ð.Ê.
• ÔåôÜñôç 31 Éáíïõáñßïõ 2013 (Ðñïóêïðåßï,
19:30): Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Å.Ð.Ð.Ê. ìå
ôç íåïåêëåãåßóá óýíèåóç êáé ìå óêïðü ôç
óõãêñüôçóç óå Óþìá (áíïéêôü óôá ìÝëç).
ÓçìáíôéêÝò áíáêïéíþóåéò
1. Êáôüðéí áéôÞìáôïò áíôéêáôÜóôáóçò ôïõ ôáìßá
ôçò Å.Ð.Ð.Ê. ê. Èåüäùñïõ ÊïíôæéÜëç, ëüãù
áóõìâéâÜóôïõ ìå ôçí åðáããåëìáôéêÞ ôïõ éäéüôçôá, ôï Ä.Ó./Å.Ð.Ð.Ê. (25-07-2012) áðïöÜóéóå ôçí áìïéâáßá áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå ôï Óýìâïõëï ÄñÜóåùí ôçò Å.Ð.Ð.Ê. ê. Íôßíï Æù÷éü
áðü ôçí 01-08-2012 êáé ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ ðáñüíôïò Ä.Ó./Å.Ð.Ð.Ê.
2. Ìå âÜóåé ôïí Êáíïíéóìü ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò êáé ÅëÝã÷ïõ, ï ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ôñáðåæéêüò ëïãáñéáóìüò ôçò ¸íùóçò óôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ êáôáñãÞèçêå êáé ãéá ôçí êáôÜèåóç óõíäñïìþí, äùñåþí, ê.Ü. ðáñáêáëåßóôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï íÝï ìáò ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü óôçí ALPHABANK, êáôÜóôçìá ÓïëÜñé,
óôï üíïìá:
«ÅÍÙÓÇ ÐÁËÁÉÙÍ ÐÑÏÓÊÏÐÙÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÅÖÏÑÅÉÁÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ»
ìå IBAN: GR10 0140 5950 5950 021010 20003
Äéá÷åéñéóôÝò ôïõ ëïãáñéáóìïý ïñßæïíôáé ï
åêÜóôïôå Ðñüåäñïò êáé Ôáìßáò ôçò Å.Ð.Ð.Ê.
ìåôÜ áðü áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. êáé êïéíïðïßçóÞ
ôçò óôï ôñáðåæéêü êáôÜóôçìá. ÊáôÜ óõíÝðåéá,
ï óõãêåêñéìÝíïò áñéèìüò ëïãáñéáóìïý èá åßíáé óå éó÷ý áíåîÜñôçôá ìå ôç óýíèåóç êÜèå íÝïõ Ä.Ó.
3. Ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí ìåëþí ôçò
¸íùóçò ôï Ä.Ó./Å.Ð.Ð.Ê. (07-09-2012) üñéóå
õðåýèõíï óõíäñïìþí ôï ìÝëïò ìáò ê. Ãéþñãï
Êáãêïõñßäç (ôçë. 6946323090) åíþ ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò ôñáðåæéêÝò óáò óõíáëëáãÝò åíôüò
ôïõ õðïêáôáóôÞìáôïò ôçò Alphabank ðïõ äéáôçñåßôáé ï ðáñáðÜíù ôñáðåæéêüò ëïãáñéáóìüò
(595 / Åèí. Ðáëáéïêáóôñßôóáò – ÓïëÜñé) ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå áðü ôï åðßóçò ìÝëïò ìáò ê.
Äéïíýóç ÓêëÞñç (ôçë. 6942677005).
4. Ëüãù ôçò áëëáãÞò ôçò áðïãñáöÞò óôï Ó.Å.Ð.
ìå âÜóåé ôçí ðñïóêïðéêÞ ÷ñïíéÜ (ÓåðôÝìâñéïò
2012 – ÓåðôÝìâñéïò 2013) êáé ôçò äéáäéêáóßáò
áíÜäåéîçò ôïõ íÝïõ Ä.Ó. ôçò ¸íùóÞò ìáò óôéò
19.01.2013, üðïõ äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí ôá ïéêïíïìéêþò ôáêôïðïéçìÝíá ìÝëç, ðáñáêáëïýíôáé ôá ìÝëç ìáò ìå ðáñåëèïýóåò ïéêïíïìéêÝò
åêêñåìüôçôåò áëëÜ êáé ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ðëÝïí
Ýôïõò (2012-2013) íá ðñïâïýí Üìåóá óå ôáêôïðïßçóÞ ôùí óõíäñïìþí ôïõò ìÝóù ôïõ õðåõèýíïõ óõíäñïìþí Þ ìå ôñáðåæéêÞ êáôÜèåóç (âë.
áíáêïßíùóç áñ. 3) áíáöÝñïíôáò óôçí áéôéïëïãßá ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ êáôáèÝôç êáé ôï(-á)
Ýôïò(-ç) ôçò óõíäñïìÞò.
Ä.Ó. ¸íùóçò Ðáëáéþí
Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò
ÊïéíùíéêÜ
• 65 ÷ñüíéá óõíå÷ïýò ðñïóêïðéêÞò äéáäñïìÞò êáôÝãñáøå ï Ðåñéöåñåéáêüò ìáò ¸öïñïò Óðýñïò Ôñïýóáò (1940-2012). Ëõêüðïõëï ôçò Ñïëßíáò, ðñüóêïðïò óôçí 1ç ÏìÜäá ôïõ ÔÜóç ÓáââáíÞ, Áñ÷çãüò ôçò 1çò ÏìÜäáò êáé Áñ÷çãüò ôïõ 1ïõ ÓõóôÞìáôïò ìåôáîý 1960 êáé 1970, Ôïðéêüò ¸öïñïò áðü ôï 1970 ìÝ÷ñé
êáé ôï 1982, Ðåñéöåñåéáêüò ¸öïñïò ôï 1983-1985 êáé ôï 19891997, ìÝëïò ôçò ¸íùóçò Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí áðü
ôï 1997 ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ðïõ åðÝóôñåøå óôï Äçìéïõñãü.
Ç ìáêñÜ ðáñïõóßá óôç äéïßêçóç ôïõ Êåñêõñáúêïý Ðñïóêïðéóìïý ôïõ áãáðçôïý óå ðáéäéÜ êáé óôåëÝ÷ç - óå üëïõò - Óðýñïõ Ôñïýóá óõíïäåýèçêå áðü óçìáíôéêÝò óôéãìÝò ôçò ÔïðéêÞò
ÐñïóêïðéêÞò Êßíçóçò. Ç áíÜäåéîç ôçò äéïßêçóçò ìå äçìïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò (õðÞñîå ï ðñþôïò åêëåãìÝíïò Ð.Å. ôï 1983,
29
8 ÷ñüíéá ðñéí ôï Ó.Å.Ð. èåóìïèåôÞóåé ôçí
áíÜäåéîç ôùí Ð.Å. áðü ôïõò âáèìïöüñïõò),
ç óõíåêðáßäåõóç, ç åöáñìïãÞ ôùí íÝùí Êáíïíéóìþí ôïõ Ó.Å.Ð., ïé êáôáóêçíþóåéò ôçò
Ô.Å. êáé ìåôÜ ôùí ÓõóôçìÜôùí êáé ôùí ÔìçìÜôùí, ç ëåéôïõñãßá ôùí Åöïñåéþí ÊëÜäùí, Åêðáßäåõóçò êáé Åéäéêüôçôáò Í/Ðùí,
ïé ðñþôåò åñãáóßåò óôï Õðüóôåãï, ç åãêáôÜóôáóÞ ìáò óôï Âßäï, ç ßäñõóç ôçò ¸íùóçò
Ðáëáéþí/Åíçëßêùí Ðñïóêüðùí, ôïõ 8ïõ êáé
ôïõ 10ïõ Ðñ., ç ßäñõóç ôçò Ô.Å. ÐáëéÜò Ðüëçò, ç íÝá Å.Ê.Ó. ôçò Ð.Å., ç ìåôáôñïðÞ ôùí
ðáëéþí ÏìÜäùí óôá óçìåñéíÜ áõôïäýíáìá
ÓõóôÞìáôá, ïé ìåãÜëåò ÐáíåëëÞíéåò ÄñÜóåéò êáé êÜèå ìåãáëýôåñç Þ ìéêñüôåñç äñáóôçñéüôçôÜ ìáò åß÷áí êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõ.
¹ðéïò, åõðñïóÞãïñïò, ìåéëß÷éïò óõíÝâáëëå ðÜíôá óôçí åîéóïññüðçóç ôùí áíôéèÝóåùí, óôç äéáôÞñçóç ôïõ êáëïý êëßìáôïò êáé
óôç óõíåñãáóßá ôùí óôåëå÷þí. ÌÝãéóôï ðñïóüí ôïõ ç åíèÜññõíóç êáé ç óôÞñéîç ôçò êÜèå ðñùôïâïõëßáò ìáò. Äåí èõìÜìáé ðïôÝ íá
óôÜèçêå åìðüäéï óå êáíÝíá, áíôéèÝôùò Ýâëåðå ðÜíôá áéóéüäïîá ôá ðñÜãìáôá.
Ï Íôßíïò ÊïõñêïõìÝëçò, ìå ôïí ïðïßï ï Óðýñïò Ôñïýóáò åß÷å ìéá ðáñÜëëçëç äéáäñïìÞ
20 åôþí óôá äéïéêçôéêÜ ôùí ðñïóêüðùí ôçò
ÊÝñêõñáò, ôïí èåùñïýóå ùò ôïí «óôåíüôåñï
óõíåñãÜôç ôïõ».
ÕðÞñîå ï óõíäåôÞñéïò êñßêïò ôçò ðáëéÜò
öïõñíéÜò ôùí óôåëå÷þí ìáò êáé åêåßíçò ðïõ
áêïëïýèçóå ìåôÜ ôéò áëëáãÝò ôïõ Ïñãáíéóìïý ôïõ Ó.Å.Ð. ôï 1977 êáé ôï 1991.
Ðßóôåõå óôïí Ðñïóêïðéóìü êáé Ýêëåéíå ôéò
ðåñéóóüôåñåò áíáöïñÝò ôïõ ìå ôï åîÞò ÷áñáêôçñéóôéêü: «ï Ðñïóêïðéóìüò åßíáé éäÝá,
ç éäÝá ðíåýìá, Ðíåýìá ï Èåüò!».
Ç ðßóôç ôïõ óôïí Ðñïóêïðéóìü åðçñÝáóå êáé ôçí ïéêïãåíåéáêÞ ôïõ æùÞ. Ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ Þôáí ìéá «ðñïóêïðéêÞ ïéêïãÝíåéá».
Ç óýæõãüò ôïõ ÁããåëéêÞ ôïí óõíüäåõå óå åêäñïìÝò êáé êáôáóêçíþóåéò. Ç êüñç ôïõ, ×Üñéò, Þôáí áðü ôéò ðñþôåò ìáò áíé÷íåýôñéåò. Ï
ãéïò ôïõ, Ößëéððïò, åßíáé ï óçìåñéíüò Áñ÷çãüò ôïõ Ð.Ê.Ê. Âßäï.
ÁëëÜ êáé óôçí åðáããåëìáôéêÞ ôïõ æùÞ õðÞñîå áíþôåñï ôñáðåæéêü óôÝëå÷ïò - ìïõ
Ýëåãå üôé åöÜñìïæå ôï êáô’ åíùìïôßáò óýóôçìá óôç äéïßêçóç ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ðïõ
õðçñåôïýóå.
Ôï 1996 ôï Ó.Å.Ð. ôïí ôßìçóå ìå ôï ìåôÜëëéï
ÐñïóêïðéêÞò Áîßáò.
Êáëü óïõ ôáîßäé Óðýñï ìïõ, êáëü óïõ ôáîßäé
ÐåñéöåñåéáêÝ ìïõ.
Óôïõò ïéêåßïõò ôïõ ç ¸íùóÞ ìáò áðåõèýíåé
ôá èåñìÜ ôçò óõëëõðçôÞñéá.
Ã.×.Ê.
• Óôï íåïãÝííçôï áãïñÜêé ôïõ Óðýñïõ ÓáââáíÞ üëåò ìáò ïé åõ÷Ýò.
• Ïìïßùò, óôï íåïãÝííçôï áãïñÜêé ôïõ ìÝëïõò
ìáò Èüäùñïõ ÊïíôæéÜëç üëåò ìáò ïé åõ÷Ýò.
ÄÙÑÅÅÓ
• Áðü ôï ÄçìÞôñç ÉùÜííïõ 20 åõñþ õðÝñ ôçò
«Ð.Æ.».
• Áðü ôï ÃéÜííç ËÝëëá 30 åõñþ õðÝñ ôçò
«Ð.Æ.» óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôç Öñßíôá êáé ôï Ãéþñãï Êáãêïõñßäç
50 åõñþ õðÝñ ôçò «Ð.Æ.» óôç ìíÞìç Óðýñïõ
Ôñïýóá.
• Áðü ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åöïñåßá Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò 100 åõñþ õðÝñ ôçò «Ð.Æ.»
óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôïí Óðýñï Îçñïìåñßôç 30 åõñþ õðÝñ
ôçò Å.Ð.Ð. óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôïí Óðýñï ÊïõôÜãéá 30 åõñþ õðÝñ ôçò
Å.Ð.Ð. óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôï 4ï Óýóôçìá Í/Ð ÊÝñêõñáò 30 åõñþ
õðÝñ ôçò Å.Ð.Ð. óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôïí ÉïñäÜíç ÓôÜíôæá 20 åõñþ õðÝñ ôçò
Å.Ð.Ð. óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
30
• Áðü ôçí Ãåùñãßá êáé ôïí ÓôÝöáíï Ôóéþëç
– Ìðáôæüãëïõ 30 åõñþ õðÝñ ôçò Å.Ð.Ð. óôç
ìíÞìç Óðýñïõ ÂëÜ÷ïõ.
• Áðü ôï ÄçìÞôñç Ìðáôæüãëïõ 30 åõñþ õðÝñ
ôçò Å.Ð.Ð. óôç ìíÞìç Óðýñïõ ÂëÜ÷ïõ.
• Áðü ôçí Áëßêç Óðßããïõ 10 åõñþ õðÝñ ôïõ
Ð.Ê.Ê. Âßäï.
• Áðü ôï Óðýñï ÊïõôÜãéá 30 åõñþ õðÝñ ôçò
«Ð.Æ.» óôç ìíÞìç Åõìïñöïýëáò Ìðáôæüãëïõ.
• Áðü ôï Âáóßëç Ôóþíï 20 åõñþ õðÝñ ôçò
Å.Ð.Ð. óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôï ÄçìÞôñç Ìïýôóï 100 åõñþ õðÝñ ôçò
«Ð.Æ.» óôç ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
• Áðü ôçí ¸ëëç êáé ôçí Êùíóôáíôßíá Ôóáãêáñïðïýëïõ 20 åõñþ õðÝñ ôçò Å.Ð.Ð. óôç
ìíÞìç Óðýñïõ Ôñïýóá.
«Μια αστραπή είναι η ζωή μας … μα προλαβαίνουμε»
N. Καζαντζάκης
31
Χαρείτε τη βόλτα.
∆εν υπάρχει εισιτήριο επιστροφής!
Οι απόψεις του George Carlin*
για τα γηρατειά
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ
Πετάξτε τους ασήμαντους αριθμούς …Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλικία, το βάρος και το
ύψος. Αφήστε τους γιατρούς να νοιάζονται γι’ αυτά. Γι’ αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.
3. Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε περισσότερα για τους υπολογιστές, τις τέχνες, την κηπουρική, οτιδήποτε, ακόμη και για το ραδιόφωνο. Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο ανενεργό.
«Ένα ανενεργό μυαλό είναι το εργαστήρι του διαβόλου». Και το επίθετο του διαβόλου είναι
Αλτσχάιμερ.
4. Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5. Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά. Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.
6. Τα δάκρυα τυχαίνουν …Υπομείνετε, πενθήστε και προχωρήστε παραπέρα. Το μόνο άτομο, που
μένει μαζί μας για ολόκληρη τη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Να είστε ΖΩΝΤΑΝΟΙ ενόσω είστε
εν ζωή.
7. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ό,τι αγαπάτε, είτε είναι η οικογένεια, τα κατοικίδια, η μουσική, τα φυτά, τα ενδιαφέροντά σας, οτιδήποτε. Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας.
8. Να τιμάτε την υγεία σας: Εάν είναι καλή διατηρήστε την. Εάν είναι ασταθής, βελτιώστε την.
Εάν είναι πέραν της βελτιώσεως, ζητήστε βοήθεια.
9. Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, ακόμη και στο διπλανό νομό
ή σε μια ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε ευκαιρία.
1.
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνουμε
αλλά από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.
Κι αν δεν στείλετε το παρόν σε τουλάχιστον 8 άτομα – ποιός νοιάζεται; Αλλά μοιραστείτε το με κάποιον. Όλοι χρειαζόμαστε να ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο κάθε μέρα!!
Το ταξίδι της ζωής δεν είναι να φθάσουμε στον τάφο με ασφάλεια σ’ ένα καλοδιατηρημένο σώμα
αλλά, κυρίως, για να ξεγλιστρούμε προς όλες τις πλευρές, πλήρως εξαντλημένοι, φωνάζοντας:
«… Θεέ μου ……τί βόλτα !…»
* George Carlin (1937-2008). Αμερικανός stand-up κωμικός, κοινωνικός κριτικός, ευθυμογράφος, ηθοποιός,
συγγραφέας/συντάκτης. Βραβεύθηκε με 5 βραβεία Grammy.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 713 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content