close

Enter

Log in using OpenID

Ceramix Blue - Ideal Standard

embedDownload
26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 90
& ªÈÓˆÙ·‡ÚÔ˘ 1
Porto Center
∫·Ù¿ÛÙËÌ· 23
546 27 Θεσ/νίκη
∆ËÏ. 2310 488288
Fax 2310 488289
Τμήμα Έργων
& Προδιαγραφών
∆ËÏ. 210 6790800
Service
∆ËÏ. 210 6790810-11
IDEAL STANDARD Έκθεση
§. ªÂÛÔÁ›ˆÓ 265
154 51 ¡. æ˘¯ÈÎfi
Αθήνα
∆ËÏ. 210 6790880-2
Fax 210 6790883
www.idealstandard.gr
ΗIdealStandardακολουθείπολιτικήσυνεχούςβελτίωσηςτωνσχεδίωνκαιτηςλειτουργικότηταςτωνπροϊόντωντης.Συνεπώς,διατηρείτοδικαίωμαναεπιφέρειαλλαγέςστιςπροδιαγραφέςτους.01/12.GRIS12ELBRA3.
IDEAL STANDARD γραφεία
§. ªÂÛÔÁ›ˆÓ 265
154 51 ¡. æ˘¯ÈÎfi
Αθήνα
∆ËÏ. 210 6790800
Fax 210 6790890
CERAMIX-BLUE
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ - ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 100%
WWW.IDEALSTANDARD.GR
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΝΕΡΟ
Υπευθυνότητα απέναντι
στους υδάτινους πόρους
Τον 21ο αιώνα, το ζήτημα της βιωσιμότητας είναι ζωτικής
σημασίας. Έχει φτάσει πλέον η ώρα για έξυπνα προϊόντα
μπάνιου που εξασφαλίζουν λιγότερη κατανάλωση νερού,
περισσότερη υγιεινή, μεγαλύτερη καθαρότητα νερού και
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τη δεκαετία του 1960, η Ideal Standard έφερε την επανάσταση
στη διαχείριση του νερού στο μπάνιο, με το μηχανισμό
κεραμικού δίσκου. Από τότε, συνεχίζουμε να παρέχουμε
οικολογικές και παράλληλα αποτελεσματικές λύσεις.
“
Πολύτιμο νερό
Εξοικονόμηση νερού, ενέργειας
και χρημάτων
Πρωταρχικός στόχος της Ideal Standard
είναι η υψηλή περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλα
τα προϊόντα μας. Για περισσότερα από 40 χρόνια,
επενδύουμε σε φιλικές προς το περιβάλλον καινοτομίες.
Σημαντικόζήτημααποτελείκαιη
καθαρότητατουνερούπουεξέρχεταιαπότις
μπαταρίες.Μόνοταυλικάκαιοιεπιστρώσεις
υψηλήςποιότηταςεξασφαλίζουναπόλυτη
καθαρότητανερού.
Ορισμένααπόαυτάταπροϊόνταείναιταεξής:
ΗCeraMixBlueαποτελείεπαναστατική
καινοτομίαστηνκαθαρότητατουνερού.
Ηαπουσίαστοιχείωννικελίουκαιμολύβδου
απόόλεςτιςμπαταρίεςνιπτήρωνκαι
κουζίναςCeraMixBlueτηςIdealStandard,
εξασφαλίζουντηνκαθαρότητακαιτην
υγιεινήτουνερού.
Θερμοστατικές μπαταρίες και «έξυπνα» συστήματα πουπαρέχουνάμεσα
νερόστηνεπιθυμητήθερμοκρασία.
Σήμερα, όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται και
“
λειτουργούν με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις
Καζανάκια με μηχανισμό διπλής λειτουργίας: ακόμαλιγότερηκατανάλωση
νερούκατάτηνέκπλυσητηςλεκάνης.
στους φυσικούς πόρους, με στόχο την προστασία
Έξυπνος σχεδιασμός μπανιέρας: μεγαλύτεροβάθοςμεμικρότεροαπαιτούμενο
όγκονερού,καθώςκαιυλικάπουδιατηρούντηθερμότητατουνερούγια
περισσότερο.
του πλανήτη μας.
Υπευθυνότητα απέναντι
στους υδάτινους πόρους
Βιώσιµες λύσεις υγιεινής
Καθαρό νερό
Ηυιοθέτησημιαςυπεύθυνηςστάσηςαπέναντιστοπεριβάλλονοδηγείστην
εξοικονόμησηνερού.Μετηνεξοικονόμησηνερούδενεπιτυγχάνεταιμόνο
εξοικονόμησηπόρωναλλάκαιχρημάτων.Ηκαινοτομίατηςτεχνολογίαςτου
κεραμικούδίσκουτηςIdealStandardέχειοδηγήσειστηδημιουργίαμιαςσειράς
προϊόντωνπουδιασφαλίζουνακόμαυψηλότερηπεριβαλλοντικήευθύνη.
Click Cartridge μηχανισμός μπαταρίας: κανονικήροήκαιεξοικονόμησηέως
και50%στηνκατανάλωσηνερού.
02
03
CeraMix
Βιώσιμη
καινοτομία από το 1969
1969 Καινοτομία
Μηχανισμού κεραμικού δίσκου
Από τη δημιουργία της το 1969, η σειρά
CeraMix αποτελεί προπύργιο της
καινοτομίας και της περιβαλλοντικής
ευθύνης. Και με τη σειρά CeraMix Blue,
κάναμε ένα ακόμα βήμα: κατασκευάσαμε
1973
2011 Καινοτομία IdealPure®
της σειράς CeraMix Blue
την πλέον αποδοτική μπαταρία που παρέχει
μέγιστη εξοικονόμηση κόστους.
Βασιζόμενη στην αρχική, επαναστατική
τεχνολογία CeraMix, η σειρά CeraMix Blue
παρέχει προηγμένες καινοτομίες για
μειωμένη κατανάλωση νερού, αυξημένη
υγιεινή και ασφάλεια στο μπάνιο
1983
μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.
Η CeraMix έθεσε τις βάσεις πριν από πολλά
χρόνια... και η CeraMix Blue συνεχίζει
1990
την «οικογενειακή» παράδοση.
1995
2000 Καινοτομία
μηχανισμού Click Technology
Έχοντας, μάλιστα, πουλήσει πάνω από 50
εκατομμύρια προϊόντα, έχει αποδειχθεί
δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Design:
H ARTEfAkT ιδρύθηκετο1989από
τουςThomasFieglκαιAchimPohlκαι
συνεργάζεταιστενάμετηδιεθνή
βιομηχανία.Ησχεδιαστικήομάδα,ηοποία
αποτελείταισυνολικάαπό12σχεδιαστές,
δημιουργείσειρέςπροϊόντων,
ακολουθώνταςόλητηνπορείαανάπτυξης
τουπροϊόντος,απότονπρώτοσχεδιασμό
έωςτηντελικήτουπαραγωγή.
Η σειρά CeraMix Blue του 2011 και η αρχική
Σύγχρονος σχεδιασμός
… με ιστορική κληρονομιά
σειρά CeraMix του 1969 φέρουν πολλά
κοινά χαρακτηριστικά. Οι μαλακές γραμμές και
το διαχρονικό στυλ έχουν μετεξελιχθεί σε μια
μοντέρνα εμφάνιση με καθαρές γραμμές που
ταιριάζει απόλυτα σε ένα σύγχρονο σπίτι.
Κλασικός σχεδιασμός με αέρα ανανέωσης
ΟδυναμικόςσχεδιασμόςτηςσειράςCeraMixBlue
αναδεικνύειμίαδιαχρονικήαπλότητα,
ενώτασυνοδευτικάπροϊόνταεναρμονίζονται
απόλυταμετομπάνιοσας.
design
04
05
CeraMix Blue
Επανάσταση στην αποτελεσματικότητα
Αποδεδειγμένη
εξοικονόμηση νερού
και ενέργειας
>
Click Technology: Ο οικολογικός και
οικονομικός μηχανισμός κεραμικού δίσκου
40mm σάς επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα, και
συνεπώς, να μειώνετε την ποσότητα νερού που
καταναλώνετε. Επίσης, όλοι οι νιπτήρες
διαθέτουν δοσομετρητή ζεστού νερού
προστατεύοντας από πιθανά εγκαύματα κατά
τη χρήση. Ανατρέξτε στη σελίδα 8.
Έξυπνη ροή νερού: Τα προϊόντα της σειράς
CeraMix Blue επιτυγχάνουν τη θερμοκρασία
που επιθυμείτε με λιγότερο νερό και
κατακρατούν λιγότερο νερό στην μπαταρία
μετά τη χρήση. Ο μειωτήρας ροής περιορίζει
την κατανάλωση νερού, παρέχοντάς σας
παράλληλα τη ροή που χρειάζεστε, χάρις
στην έξυπνη ανάμειξη νερού και αέρα.
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.
Μέγιστη εξοικονόμηση: η εξοικονόμηση
νερού και ενέργειας και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που μειώνουν κατά 80% την
ποσότητα νερού που παραμένει στο ρουξούνι
της μπαταρίας CeraMix Blue μετά τη χρήση,
ευνοούν το περιβάλλον, την υγεία σας αλλά
και την οικονομία σας. Απολαύστε πραγματική
υγιεινή και οικονομία, χρόνο με το χρόνο.
Ανατρέξτε στις σελίδες 8 & 9.
Μπαταρία
νιπτήρα
Νιπτήρας επίπλου Connect 100 x 49 cm
και μπαταρία νιπτήρα CeraMix Blue.
Μπανιέρα Idealrain με βέργα ντους 90 cm
3 λειτουργιών και επίτοιχη μπαταρία
λουτρού Ceratherm 50.
Μπαταρία
νιπτήρα
Piccolo
Μπαταρία
μπιντέ
Επίτοιχη
μπαταρία
λουτρού
Μεγαλύτερη
καθαρότητα νερού
>
IdealPure®: Το νερό που περνά από το σύστημα
IdealPure® δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με χρώμιο
και νικέλιο. Έτσι, απολαμβάνετε ακόμα αγνότερο
και ασφαλέστερο πόσιμο νερό για οποιαδήποτε
χρήση, π.χ. για το καθημερινό καθάρισμα και
μαγείρεμα. Ανατρέξτε στις σελίδες 10 & 11.
>
Απόλυτη ασφάλεια
Το καινοτόμο σύστημα Cool body της Ideal
Standard παρέχει απόλυτη ασφάλεια από
εγκαύματα, καθώς διατηρεί πάντα κρύα την
εξωτερική επιφάνεια της μπαταρίας.
Ανατρέξτε στη σελίδα 12.
>
Μεγαλύτερη διάρκεια
Χάρις στα καινοτόμα συστήματα Top fix και
Easy fix, η τοποθέτηση και η συντήρηση των
μπαταριών CeraMix Blue γίνεται μια εύκολη
διαδικασία. Ανατρέξτε στη σελίδα 13.
Επίτοιχη
μπαταρία
ντους
Εντοιχιζόμενη
μπαταρία
λουτρού
Εντοιχιζόμενη
μπαταρία
ντους
Μπαταρία
κουζίνας
06
07
Εξοικονόμηση νερού
... χωρίς συμβιβασμό στην άνεση
Το νερό είναι ένας από τους πιο
πολύτιμους φυσικούς πόρους.
Εξοικονόμηση
νερού
η σειρά CeraMix Blue είναι ειδικά
σχεδιασμένη και κατασκευασμένη
να μειώνει την ποσότητα νερού που
καταναλώνετε, χωρίς συμβιβασμούς
στην άνεση, την απόλαυση και την
αξιοπιστία που προσφέρει.
Τα μοντέλα Classic διαθέτουν το
σύστημα εξοικονόμησης νερού Click,
που μειώνει την κατανάλωση νερού
κατά 50%.
100%
50%
0%
Click Technology
Έξυπνη ροή νερού
ΤαμοντέλαClassicδιαθέτουντησυσκευήεξοικονόμησηςνερού
Click,που μειώνειτηνκατανάλωσηνερούκατά50%.
Μειώνονταςτηνποσότητατουνερούπουπαραμένειστηνμπαταρία
CeraMixBlueκατά80%,μειώνεταικαιοόγκοςτουνερούπουπρέπει
ναανακυκλωθείκαινααναθερμανθεί.Αυτόσημαίνειεπίσης,ότι
μειώνεταιοκίνδυνοςανάπτυξηςβακτηριδίωναπότονερόπου
παραμένειστημπαταρίαμετάτηχρήση.
Χωρίς
Click
Technology
50%
Με
Click
Technology
Click Technology. Κεραμική ακρίβεια.
ΟοικολογικόςκαιοικονομικόςμηχανισμόςClickCartridge
40mmσαςεπιτρέπειναελέγχετεεύκολακαισυνεπώςνα
μειώνετετηνποσότητανερούπουκαταναλώνετε.
Επίσης,όλοιοινιπτήρεςδιαθέτουνμηχανισμόελέγχουκαθορισμούτηςμέγιστηςθερμοκρασίαςνερού,
προστατεύονταςαπόπιθανάεγκαύματακατάτηχρήση.
καινοτομία
100 ml
6 ml
Classic
CeraMixBlue
Ο μειωτήρας ροής περιορίζει την κατανάλωση νερού από 9lt σε
5lt χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην πυκνότητα της ροής
του, καθώς το νερό αναμειγνύεται με αέρα.
08
09
®
IdealPure
Επανάσταση στην υγιεινή
Η καινοτομία που υπερκαλύπτει τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ποιότητα
πόσιμου νερού.
Η Ideal Standard και η σειρά μπαταριών CeraMix Blue παρουσιάζει το IdealPure®: ένα μοναδικό
IdealPure
σύστημα για αναμικτικές μπαταρίες νιπτήρα και κουζίνας, που απαλλάσσει το νερό από το νικέλιο και
το μόλυβδο. Είναι το πρώτο προϊόν στην αγορά που δεν επιτρέπει στο νερό να έρχεται σε επαφή με
τα μεταλλικά στοιχεία της μπαταρία νικέλιο και μόλυβδο, προλαμβάνοντας και υπερκαλύπτοντας τις νέες
ευρωπαϊκές οδηγίες περί πόσιμου νερού. Το νερό που περνάει από το σύστημα IdealPure® είναι αγνό και
καθαρό: οι σωλήνες χαλκού δεν έχουν επικάλυψη στο εσωτερικό τους και οι επιφάνειες που έρχονται σε
επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένες από πλαστικό.
Το νερό δεν έρχεται
σε επαφή με τον
ορειχάλκινο κορμό
της μπαταρίας, αλλά
περνάει από
σωληνώσεις
κατασκευασμένες
από ειδικό πλαστικό
Ειδικοί σωλήνες
κατασκευασμένοι
από υλικά που δεν
περιέχουν νικέλιο
και μόλυβδο
10
11
Προστατεύουμε αυτούς που αγαπάτε
Ευελιξία
Ακριβώς όπως σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε και το δικαίωμα της οικογένειάς σας
και απλότητα
Η «έξυπνη» σχεδίαση των προϊόντων CeraMix Blue γίνεται αντιληπτή από το πρώτο λεπτό.
να απολαμβάνει με ασφάλεια στιγμές χαλάρωσης και ευχαρίστησης στο μπάνιο.
Πρακτικά, οικονομικά και απίστευτα εύκολα στην εγκατάσταση, την χρήση και τον καθαρισμό.
Easy
installation
λειτουργικότητα
ΤακατοχυρωμένακαινοτόμασυστήματαEasy fix
καιTop fix επιτρέπουντηνεύκοληκαιγρήγορη
τοποθέτησηκαισυντήρησητωνμπαταριών
CeraMixBlue,εξαλείφονταςκάθεκίνδυνο
διαρροήςκαισυσσώρευσηςαλάτων.
Cool body
Χωρίςκαυτάσημεία,χωρίςκίνδυνοεγκαυμάτων…καιμεαπόλυτησιγουριά.
ΟιεξωτερικέςεπιφάνειεςτωνπροϊόντωνCeraMixBlue*δενθερμαίνονται
ποτέ.Έτσι,δενχρειάζεταιναανησυχείτεγιαταπαιδιά.
*Διατίθεταιμόνοσεμπαταρίεςνιπτήρος,μπιντέκαικουζίνας.
καινοτομία
Top fix τοποθέτηση*
Ητοποθέτησητηςμπαταρίαςαπό
τοκάτωμέροςτουνιπτήραείναι
εξαιρετικάδύσκοληκαι
χρονοβόραδιαδικασία.Μετο
καινοτόμοσύστημαTopFix,
επιτυγχάνεταιγρήγορηκαιεύκολη
τοποθέτησητηςμπαταρίαςαπότο
επάνωμέροςτουνιπτήρα.
CoolBody
Easy-fix τοποθέτηση*
Ητοποθέτησητηςμπαταρίαςστο
κέντροτηςοπήςτουνιπτήραείναι
εξαιρετικάχρονοβόραδιαδικασία.
ΤοσύστημαEasy-Fixείναι
προσυναρμολογημένοκαιμεένα
μόνοεξάρτημααπόανοξείδωτο
ατσάλι,επιτυγχάνεταιτέλεια
εφαρμογήστοκέντροτηςοπής,
μεμίαμόνοκίνηση.
*Διατίθεταισεεπιλεγμέναμοντέλα.Γιαλεπτομέρειες,ανατρέξτεστις
πλήρειςπροδιαγραφές.
Οιεντοιχιζόμενεςμπαταρίεςκαταλαμβάνουνελάχιστοχώρο,χωρίςνα
υπάρχεικίνδυνοςδιαρροώναπότοπίσωμέροςτους.Είναιεπίσης
εύκολεςστονκαθαρισμό,καθώςοιβίδεςστερέωσηςδενείναιορατέςκαι
αποφεύγεταιησυσσώρευσηαλάτων.
Απόλυτη ελευθερία επιλογών
ΗνέατεχνολογίαEasyBoxεπιτρέπειπλήρηευελιξία
στηνεπίτοιχηεγκατάσταση.Απλοποιήστετηδιαδικασία
τοποθέτησης,επιλέγονταςμίαμόνομπαταρίαγια
θερμοστατικήκαικανονικήροήνερού.
καινοτομία
12
13
CeraMix Blue
Idealpure
CoolBody
Μπαταρία νιπτήρα με μέγιστη
ροή 5λτ/λεπτό
Τεχνολογία Nickel & Lead free
Μηχανισμός40mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
ΣύστημαCoolbody
ΕύκαμπτοισωλήνεςSPX3/8”
Φίλτρομέγιστηςροής5lt/λεπτό
ΣύστηματοποθέτησηςTopfix
Μεταλλικήαυτόματηβαλβίδα
Χρωμέ
Μπαταρία ντους
Σωληνώσεις προστατευμένες
κατά τη διάρκεια της χρωμίωσης
ΜηχανισμόςClick47mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
Βαλβίδαελέγχου
S–connectors
Χρωμέ
A5658AA
B9492AA
Μπαταρία νιπτήρα
Τεχνολογία Nickel & Lead free
ΜηχανισμόςClick40mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
ΣύστημαCoolbody
ΕύκαμπτοισωλήνεςSPX1/2”
ΦίλτροροήςM24X1
ΣύστηματοποθέτησηςTopfix
Μεταλλικήαυτόματηβαλβίδα
Χρωμέ
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης
μπαταρίας λουτρού kit 2
Σωληνώσεις προστατευμένες
κατά τη διάρκεια της χρωμίωσης
ΜηχανισμόςClick47mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
Αυτόματοςδιανομέας
Χρωμέ
Διατίθεταιμε:ΤηλέφωνοIdealrain
100mm3F,Σπιράλ175cm,Στήριγμα
Απαραίτητος εξοπλισμός kIT 1:
EasyBox(A1000NU)
A5659AA
Idealpure
A5664AA
CoolBody
Μπαταρία μπιντέ
ΜηχανισμόςClick40mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
ΣύστημαCoolbody
ΕύκαμπτουςσωλήνεςSPX1/2”
ΦίλτροροήςM18X1
ΣύστηματοποθέτησηςTopfix
Μεταλλικήαυτόματηβαλβίδα
Χρωμέ
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης
μπαταρίας ντους kit 2
Σωληνώσεις προστατευμένες
κατά τη διάρκεια της χρωμίωσης
ΜηχανισμόςClick47mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
Χρωμέ
Απαραίτητος εξοπλισμός kIT 1:
EasyBox(A1000NU)
A5660AA
A5666AA
CoolBody
Μπαταρία λουτρού
Σωληνώσεις προστατευμένες κατά
τη διάρκεια της χρωμίωσης
ΜηχανισμόςClick47mm
Μηχανισμόςελέγχου-καθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
Βαλβίδαελέγχου
Διανομέας
S–connectors
Χρωμέ
Μπαταρία κουζίνας
Τεχνολογία Nickel & Lead free
ΜηχανισμόςClick47mm
Μηχανισμόςελέγχουκαθορισμού
μέγιστηςθερμοκρασίας
ΣύστημαCoolbody
ΕύκαμπτοισωλήνεςSPX1/2”
ΦίλτροροήςM24X1
Χρωμέ
B9496AA
Διατίθεταιμε:ΤηλέφωνοIdealrain
100mm3F,Σπιράλ150cm,Στήριγμα
Idealpure
B9491AA
Idealpure
CoolBody
14
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content