close

Enter

Log in using OpenID

(ŠKOLSKI KURIKULUM 2012-13) - Elektrostrojarska obrtnička škola

embedDownload
Elektrostrojarska obrtnička škola
Zagreb, Selska cesta 83
ŠKOLSKI KURIKULUM
Zagreb, rujan 2012.
SADRŽAJ:
stranica
1. UVODNI DIO .......................................................................................................... 5
2. PODACI O ŠKOLI.................................................................................................. 6
3. SADRŽAJ RADA ŠKOLE ...................................................................................... 7
4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA ..................................................................... 8
5. BROJČANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA - ELEKTRO .................................... 9
6. BROJČANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA - STROJARI .................................. 10
7. BOJČANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA ......................... 11
8. ORGANIZACIJA NASTAVE ............................................................................... 12
9. IZBORNA NASTAVA ........................................................................................... 14
MATEMATIKA U STRUCI ......................................................................... 14
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA ................................................. 15
RAČUNALSTVO ....................................................................................... 16
PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA .............. 17
10. DODATNA NASTAVA ......................................................................................... 18
JEZIČNA GRUPA (ENGLESKI JEZIK)...................................................... 18
PRIPREMA UČENIKA ZA REGIONALNA I DRŽAVNA NATJECANJA ..... 19
ŠKOLSKO NATJECANJE AUTOLIMARA, AUTOMEHATRONIČARA,
AUTOMEHANIČARA, ELEKTROINSTALATERA,
ELEKTROMEHANIČARA I AUTOELEKTRIČARA .................................... 19
11. DOPUNSKA NASTAVA....................................................................................... 20
ENGLESKI JEZIK ..................................................................................... 21
NJEMAČKI JEZIK ..................................................................................... 21
12. FAKULTATIVNA NASTAVA................................................................................ 22
KULTURA IZRAŽAVANJA I OPHOĐENJA ............................................... 22
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 2 od 71
13. IZVANUČIONIČKA NASTAVA ............................................................................ 31
POSJETI IZLOŽBAMA, KINO I KAZALIŠNIM PREDSTAVAMA ............... 31
14. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI......................................................................... 32
POSJET HRVATSKOM SABORU ............................................................ 32
POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH
INTEGRACIJA .......................................................................................... 33
NOVINARSKA SKUPINA-IZDAVANJE ŠKOLSKOG LISTA ZA školsku
godinu 2012./2013. ................................................................................... 33
SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA ....................................... 34
„MOJ GRAD, MOJA DOMOVINA“-POSJETI KULTURNIM
INSTITUCIJAMA LOKALNOG I NACIONALNOG ZNAČAJA .................... 34
OSNIVANJE ŠKOLSKOG GLAZBENOG SASTAVA................................. 35
SLOBODNA AKTIVNOST UČENIKA „NOVI MEDIJI“................................ 35
NOGOMET ............................................................................................... 36
ŠKOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO ................................................. 37
KOŠARKA ................................................................................................ 38
PLESOVI ................................................................................................. 39
15. PROJEKTI .......................................................................................................... 40
15.1. PROJEKT UNAPREĐENJA RADA ŠKOLE ............................................... 40
STRUČNA EDUKACIJA NASTAVNIKA .................................................... 41
SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA ....................................... 41
SURADNJA S FORDOM .......................................................................... 42
OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA ..................................................... 43
RAD NA UREĐENJU I OPLEMENJIVANJU ŠKOLSKOG PROSTORA .... 45
ISGE PROJEKT ........................................................................................ 46
ENERGETSKA UČINKOVITOST – KNX MODEL .................................... 46
15.2. OPREMANJE PROSTORA ......................................................................... 47
OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I
MODERNE TEHNOLOGIJE U ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA............. 47
OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU ................................ 48
OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU, AUTOELEKTRIKU I
AUTOMEHATRONIKU ............................................................................ 49
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 3 od 71
16. RAZNI PROGRAMI.............................................................................................. 50
DUHOVNI DOM-OTKRIVANJE MARKOVOG EVANĐELJA .................... 50
PREDSTAVLJANJA ŠKOLE NA MANIFESTACIJAMA „DOJDI OSMAŠ“ I
DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE-AKTIVNOSTI U VEZI UPISA U PRVI
RAZRED ................................................................................................... 51
RAD NA PREZENTACIJI ŠKOLE ............................................................. 52
SPOMENICI HRVATSKIH VELIKANA U ZAGREBU................................. 53
ZADOVOLJSTVO UČENIKA KVALITETOM ŽIVOTA .............................. 54
„MEMOAIDS“ ............................................................................................ 55
PREVENTIVNI PROGRAM – PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG
PONAŠANJA ............................................................................................ 56
PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI U
ŠKOLI ....................................................................................................... 57
PROJEKT „MLADI NA TRŽIŠTU RADA“ I „KORUPCIJA-i tvoje NE je
važno“ ....................................................................................................... 58
17. STRUČNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA ................................ 59
POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU: ZAGREB
AUTO SHOW............................................................................................ 59
POSJET PRIREDBI U HOTELU SHERATON AUDIO VIDEO SHOW ...... 59
POSJET TVORNICI AUTOMOBILA REVOZ U NOVOM MESTU,
SLOVENIJA ............................................................................................. 60
POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU: SAJAM
GLAZBE I MULTIMEDIJE ........................................................................ 60
JEDNODNEVNI ILI DVODNEVNI IZLET 2.A ............................................ 61
STRUČNO PUTOVANJE I IZLETI 1.A ..................................................... 61
MATURALNO PUTOVANJE 2.C............................................................... 62
MATURALNO PUTOVANJE 2.M .............................................................. 62
MATURALNO PUTOVANJE 2.B ............................................................... 63
18. GODIŠNJI KALENDAR RADA ........................................................................... 64
VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA šk. god.
2012./2013. ............................................................................................... 69
GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA REDOVNIH SJEDNICA
NASTAVNIČKOG VIJEĆA šk. god. 2012./2013. ..................................... 70
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 4 od 71
1. UVODNI DIO
Odgoj i obrazovanje ostvaruju se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnog plana i programa, te školskog kurikuluma.
Svake školske godine Škola je dužna izraditi školski kurikulum i godišnji plan i
program rada kao osnovne dokumente na temelju kojih radi.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge
odgojno-obrazovne aktivnosti, te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog
nacionalnog obrazovnog standarda. (Statut čl.12.)
Temeljni dokument za izradu školskog kurikuluma je nacionalni kurikulum koji
utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju
učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim
područjima
i
predmetima
definirane
ishodima
obrazovanja,
odnosno
kompetencijama, te vrednovanje i ocjenjivanje, a donosi ga resorni ministar.
Glavna zadaća školskog kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila Škole; on je
osobna iskaznica Škole i odraz je njene vlastite obrazovne politike i filozofije, a svi
sadržaji i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i
obrazovanja s ciljem poticanja intelektualnog, osobnog, socijalnog, duhovnog i
tjelesnog razvoja učenika.
Školskim kurikulumom se utvrđuju:
aktivnost, program/projekt
ciljevi aktivnosti, programa/projekta
namjena aktivnosti, programa/projekta
nositelji aktivnosti, programa/projekta
način realizacije aktivnosti, programa/projekta
vremenik aktivnosti, programa/projekta
troškovnik aktivnosti, programa/projekta (detaljan ili okvirni)
način vrednovanja (evaluacija) i korištenja rezultata vrednovanja
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 15.rujna tekuće školske godine na
prijedlog Nastavničkog vijeća, a sukladno članku 28.stavak 7.Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski kurikulum mora biti dostupan svim
roditeljima i učenicima u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan, ako je objavljen
na mrežnim stranicama škole (www.esos.hr).
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 5 od 71
2. PODACI O ŠKOLI
Elektrostrojarska obrtnička škola
Zagreb, Selska cesta 83
TELEFONI:
centrala:
ravnatelj:
tajništvo:
zbornica:
ISDN:
3018611, 3023823
3695080
3695080
3026165
3023822
e-mail:
web stranica:
FAX:
[email protected]
www.esos.hr
3695080
ŽIRO RAČUN :
OIB:
ŠIFRA:
MATIČNI BROJ:
2360000-1102107201
48544291322
21-114-530
3774503
RAVNATELJ:
Anto Delač, dipl.ing.
VODITELJI:
Stanislav Marasović, dipl.ing.
Nenad Divčić, prof.
mr.sc.Dragana Katunarić, prof.
TAJNICA:
Adela Jularić, upravni pravnik
STRUČNO-PEDAGOŠKA
SLUŽBA:
pedagog:
psiholog:
Nada Bevanda, prof.
Andrea Kuhner
VODITELJ RAČUNOVODSTVA:
Lana Rukavina, oecc.
OSNIVAČ:
Grad Zagreb
REGISTRACIJA::
01.09.19991. godine
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 6 od 71
3. SADRŽAJ RADA ŠKOLE
Ove školske godine izvodit ćemo nastavu u dva područja rada i 11 različitih
obrtničkih (JMO) zanimanja u trogodišnjem trajanju.
Područja rada: strojarstvo i elektrotehnika.
Trogodišnji obrtnički JMO programi: automehatroničar, automehaničar, autolimar,
zlatar, urar, precizni mehaničar, puškar, autoelektričar, elektroinstalater,
elektromehaničar, elektroničar-mehaničar.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 7 od 71
4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA
razred
broj
učenika
1-A
27
Automehatroničar
Ljubica Papić
1-B
26
Automehatroničar
Mladen Miličević
1-C
33
Automehaničar
Dragutin Biđin
1-D
32
Automehaničar
Željko Cvrtila
1-E
30
Autolimar, Urar
Zlatko Hrženjak
1-F
30
Zlatar, Puškar, Elektroinstalater
1-G
10
Autolimar
1-H
27
Elektromehaničar, Elektroničar-mehaničar
1-I
29
Elektroinstalater
1-L
28
Autoelektričar
Valerija Bartolec
1-M
29
Autoelektričar
Krunoslava Sušac
2-A
28
Automehatroničar
2-B
22
Automehaničar
Brankica Grgić Elzner
2-C
21
Automehaničar
Diana Hršak
2-D
23
Automehaničar
Gyöngyi Dohoczky
2-E
18
Autolimar, Urar
Marijana Kirša
2-F
20
Zlatar, Puškar, Elektroinstalater
2-G
7
Autolimar
Mirjana Kefeček
2-H
22
Elektromehaničar, Elektroničar-mehaničar
Mirjana Pavković
2-I
23
Elektroinstalater
2-L
24
Autoelektričar
XXE
2-M
22
Autoelektričar
Vlaho Kovačević
3-A
30
Automehatroničar
Miroslav Bračić
3-B
20
Automehaničar
Boško Crnjak
3-C
20
Automehaničar
Ankica Vlašiček
3-D
19
Automehaničar
Vlasta Dobrilović
3-E
11
Autolimar, Precizni mehaničar
Krunoslava Sušac
3-F
13
Zlatar, Urar, Puškar
3-H
21
Elektromehaničar, Elektroničar-mehaničar
3-I
17
Elektroinstalater
Sanda Stražičić
3-L
20
Autoelektričar
Jadranka Režek
3-M
20
Autoelektričar
Jelena Matijević
Zanimanje
Školski kurikulum 2012./2013.
razrednik
Anita Barišić
Zvonimir Vlaić
Diana Vrkljan Lovrić
Damir Čolig
Darko Josip Zrinjan
Anka Rotter
Dominika Papić Kukić
Dubravka Mrđen
Sanja Vištica
Stranica 8 od 71
5. BROJČANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA
ELEKTRO RAZREDI školska godina 2012./2013.
Izborni predmet
Razred
Broj
učenika
Strani jezik
Vjer.
Etika
Engl.
Njem.
Turnus
Zanimanje
I – popodne
II -ujutro
ELEKTROMEHANIČAR (17)
I. H
27
19
8
26
1
ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (10)
I
I. I
29
29
0
29
0
ELEKTROINSTALATER
I
I. L
28
28
0
28
0
AUTOELEKTRIČAR
II
I. M
29
21
8
23
6
AUTOELEKTRIČAR
I
II. H
22
18
4
22
0
ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (8)
II
II. I
23
23
0
23
0
ELEKTROINSTALATER
I
II. L
24
24
0
24
0
AUTOELEKTRIČAR
II
II. M
22
13
9
17
5
AUTOELEKTRIČAR
I
III. H
21
15
6
19
2
ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (11)
I
III. I
17
14
3
12
5
ELEKTROINSTALATER
II
III. L
20
20
0
20
0
AUTOELEKTRIČAR
II
III. M
20
11
9
18
2
AUTOELEKTRIČAR
I
Ukupno
I. godina
113
97
16
106
7
Ukupno
II. godina
91
78
13
86
5
Ukupno
III. godina
78
60
18
69
9
Ukupno
I + II +III
282
235
47
261
21
Školski kurikulum 2012./2013.
ELEKTROMEHANIČAR (14)
ELEKTROMEHANIČAR (10)
Stranica 9 od 71
6. BROJČANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA
STROJARSKI RAZREDI školska godina 2012./2013.
Razred
Izborni predmet
Broj
učenika
Strani jezik
Vjer.
Etika
Eng.
Njem.
Turnus
Zanimanje
I – ujutro
II - popodne
I. A
27
27
0
27
0
AUTOMEHATRONIČAR
II
I. B
26
15
11
23
3
AUTOMEHATRONIČAR
I
I. C
33
33
0
33
0
AUTOMEHANIČAR
I
I. D
32
18
14
28
4
AUTOMEHANIČAR
II
I. E
30
20
10
25
5
AUTOLIMAR (23),
URAR (7)
II
I. F
30
20
10
28
2
ZLATAR (10), PUŠKAR (11),
ELEKTROINSTALATER (9)
I
I. G
10
0
10
9
1
AUTOLIMAR
I
II. A
28
21
7
27
1
AUTOMEHATRONIČAR
II
II. B
22
22
0
22
0
AUTOMEHANIČAR
I
II. C
21
21
0
21
0
AUTOMEHANIČAR
I
II. D
23
13
10
17
6
AUTOMEHANIČAR
II
II. E
18
15
3
17
1
AUTOLIMAR (16), URAR (2)
II
II. F
20
15
5
17
3
ZLATAR (7), PUŠKAR (3),
ELEKTROINSTALATER (10)
II
II. G
7
0
7
6
1
AUTOLIMAR
II
III. A
30
23
7
29
1
AUTOMEHATRONIČAR
I
III. B
20
20
0
20
0
AUTOMEHANIČAR
I
III. C
20
20
0
20
0
AUTOMEHANIČAR
II
III. D
19
14
5
10
9
AUTOMEHANIČAR
II
III. E
11
9
2
11
0
AUTOLIMAR (10), PRECIZNI
MEHANIČAR (1)
I
III. F
13
11
2
12
1
ZLATAR (7), PUŠKAR (5),
URAR (1)
I
Ukupno I
godina
188
133
55
173
15
Ukupno II
godina
139
107
32
127
12
Ukupno
III godina
113
97
16
102
11
Ukupno
I+II+III
440
337
103
402
38
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 10 od 71
7. BROJČANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA
školska godina 2012./2013.
Izborni predmet
Razred
Strani jezik
Broj
učenika
Vjeronauk
Etika
Engleski jezik
Njemački jezik
Ukupno
I. godina
301
230
71
279
22
Ukupno
II. godina
230
185
45
213
17
Ukupno
III. godina
191
157
34
171
20
Ukupno
I + II +III
722
572
150
663
59
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 11 od 71
8. ORGANIZACIJA NASTAVE
Nastavu ćemo izvoditi u dvije smjene:
- prva smjena započinjat će u 7.30 sati, a završavati u 12.35 sati šestim, odnosno
13.20 sedmim satom.
- druga smjena započinjat će u 13.30 sati, a završavati u 18.35 sati šestim, odnosno
19.20 sedmim satom.
Nastavni proces ćemo izvoditi kontinuiranom izmjenom tjedan praktične i tjedan teorijske
nastave.
Razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja: trebaju realizirati
900 sati praktične nastave pri čemu će tijekom cijele nastavne godine prvi i drugi razredi u
tjednu praktične nastave imati 2 dana praktične nastave u školi i 3 dana praktične nastave u
obrtničkim radionicama, a treći razredi u tjednu praktične nastave imat će 1 dan praktičnu
nastavu u školi, a 4 dana praktične nastave u obrtničkim radionicama.
Iznimno razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja u
programu automehatroničar trebaju realizirati u prvom i drugom razredu po 784 sata
praktične nastave, a treći razredi 760 sati praktične nastave.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 12 od 71
RASPORED PRAKTIČNE I TEORIJSKE NASTAVE TIJEKOM CIKLUSA OD TJEDNA
TEORIJSKE I TJEDNA PRAKTIČNE NASTAVE
Razred
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
1-H
1-I
1-L
1-M
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
2-F
2-G
2-H
2-I
2-L
2-M
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E
3-F
3-H
3-I
3-L
3-M
T
ŠR
OR
P
U
ŠR
T
T
OR
OR
T
T
T
ŠR
OR
T
ŠR
T
T
OR
OR
OR
OR
ŠR
T
OR
T
T
T
T
OR
T
T
T
ŠR
OR
ŠR
T
T
ŠR
OR
T
T
T
OR
OR
T
ŠR
T
T
OR
OR
OR
OR
ŠR
T
OR
T
T
T
OR
T
T
T
T
OR
OR
T
T
I-Turnus
Dan
S
II-Turnus
Dan
U
S
Č
P
P
OR
T
T
ŠR
OR
T
T
T
OR
ŠR
T
OR
T
T
ŠR
OR
ŠR
OR
OR
T
OR
T
T
T
OR
OR
T
T
T
OR
OR
OR
T
T
OR
ŠR
T
T
T
OR
ŠR
T
OR
T
T
OR
OR
ŠR
OR
OR
T
ŠR
T
T
T
OR
OR
T
T
T
OR
OR
OR
T
T
OR
ŠR
T
T
T
ŠR
OR
T
OR
T
T
ŠR
OR
OR
OR
OR
T
ŠR
T
T
T
OR
OR
T
T
T
OR
ŠR
T
ŠR
OR
T
T
OR
OR
OR
T
T
ŠR
T
OR
ŠR
T
T
T
T
T
ŠR
T
OR
OR
T
T
T
T
OR
ŠR
T
T
T
OR
OR
T
T
OR
OR
ŠR
T
T
ŠR
T
OR
ŠR
T
T
T
T
T
ŠR
T
OR
OR
OR
T
T
OR
OR
OR
T
T
T
T
T
OR
OR
Č
P
T
OR
ŠR
T
T
OR
OR
ŠR
T
T
OR
T
ŠR
OR
T
T
T
T
T
OR
T
OR
OR
OR
T
T
OR
OR
OR
T
T
T
OR
ŠR
T
T
ŠR
OR
OR
T
T
OR
T
OR
OR
T
T
T
T
T
OR
T
ŠR
OR
OR
T
T
OR
OR
OR
T
T
T
ŠR
OR
T
T
ŠR
OR
OR
T
T
OR
T
ŠR
OR
T
T
T
T
T
OR
T
ŠR
OR
OR
T
T
OR
OR
OR
T
T
OR
OR
ŠR
Teorijska nastava u školi
Praktična nastava i laboratorijske vježbe u školi
Praktična nastava u obrtničkim radionicama
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 13 od 71
9. IZBORNA NASTAVA
Aktivnosti,
program
MATEMATIKA U STRUCI
Ciljevi programa
Ciljevi izborne nastave matematike u struci su poboljšanje
osnovnog matematičkog znanja koje se obrađuje u redovnoj
nastavi. Također se u izbornoj nastavi obrađuju oni sadržaji koji su
učenicima potrebni za daljnje školovanje, a nema ih u planu za
redovnu nastavu.
Namjena programa
Namijenjena je svim učenicima koji se za nju opredijele u drugim,
odnosno trećim razredima.
Nositelj programa
Ankica Vlašiček, Mirjana Pavković, Gyöngyi Dohoczky – nastavnici
matematike
Način realizacije
Nastava se realizira u učionicama frontalnim radom, grupnim radom
koji treba biti što više zastupljen. Također je za realizaciju potrebna
računalna učionica zbog zornog prikaza pojedinih elemenata.
Vremenik
aktivnosti
Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po
jedan sat tjedno.
Troškovnik
aktivnosti
Trošak ove aktivnosti snosi Ministarstvo.
Način vrednovanja
Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
daljnjeg poboljšanja rada.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 14 od 71
Aktivnosti,
program
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Ciljevi programa
Ciljevi izborne nastave tjelesne i zdravstvene kulture su
usavršavanje motoričkih i funkcionalnih karakteristika i odgojnih
zadataka koji se također obrađuju u redovitoj nastavi. U izbornoj
nastavi obrađuju se oni elementi ili sportovi koji su učenicima
stimulativni i interesantni da bi što bolje i efikasnije shvatili da je
sport samo dio života i da je koristan za njihovo zdravlje i da im
bude svakodnevna navika u životu, a ne opterećenje, obaveza ili
teret.
Namjena programa
Namijenjen je svim učenicima koji se za izbornu nastavu iz
tjelesne i zdravstvene kulture opredijele u prvim, drugim i trećim
razredima.
Nositelj programa
Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture koji to imaju u redovnom
zaduženju: Miroslav Bračić, Mladen Petrić i Miljenko Vujčić
Način realizacije
Nastava se realizira u školskoj dvorani i školskim igralištima, izvodi
se homogeniziranom grupama, u frontalnom, grupnom i
individualnom obliku koji treba biti što više zastupljen. Za realizaciju
nastave potrebno je imati što više materijalnih uvjeta rada i rekvizita
da bi se elementi što lakše savladali realizirali.
Vremenik
aktivnosti
Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po
jedan sat tjedno.
Troškovnik
aktivnosti
Trošak ove aktivnosti snosi Ministarstvo.
Način vrednovanja
Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
daljnjeg poboljšanja rada.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 15 od 71
Aktivnosti,
program
RAČUNALSTVO
Ciljevi programa
Osnovni cilj je osposobiti učenika za samostalno korištenje računala
kao osnovnog alata u poslovanju.
Namjena programa
Namjena je uključiti što više učenika prvih, drugih i trećih razreda u
aktivno korištenje računala i stvoriti naviku korištenja računala u
učenju, slobodnom vremenu i u praktičnom radu. Poticati
radoznalost za novim sadržajima i izrazima.
Nositelj programa
Gyöngyi Dohoczky, Mirjana Kefeček
Način realizacije
Program se izvodi u Kabinetu računalstva tako da svaki učenik
samostalno radi na svom računalu.
Vremenik
aktivnosti
Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po
jedan sat tjedno.
Troškovnik
aktivnosti
Troškove ove aktivnosti snosi Ministarstvo.
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
Vrednovanje s obzirom na nova postignuća pojedinca jer učenici u
grupi dolaze s različitim predznanjem.
Proširivanje učenikova interesa za različite mogućnosti rada na
računalu.
Stranica 16 od 71
Aktivnosti,
program
PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
Ciljevi programa
Usvojiti način projektiranja ,dokumentiranja i način izvođenja
električnih instalacija. Učenik će steći kompetencije da može
jednostavne električne instalacije projektirati i izvesti.
Namjena programa
Namjena programa je naučiti učenike projektiranju jednostavnih
električnih instalacija prema zadanim parametrima, koristiti tehničke
propise i standarde, priručnike, kataloge i udžbenike, spojiti sve
elemente električnih instalacija, izraditi dokumentaciju električnih
instalacija, električnih materijala i elemenata .
Nositelj programa
Nenad Divčić, prof.
Način realizacije
Nastavni proces se realizira u učionicama , laboratoriju, a
predviđen je i posjet Tehničkom muzeju i dr.
Vremenik
aktivnosti
Nastava se izvodi u učionici i laboratoriju jedan sat tjedno tijekom
cijele nastavne godine. U listopadu 2012. je predviđen posjet
Tehničkom muzeju, u studenom 2012. posjet Elektrokontaktu, a u
travnju 2013. posjet Solis projektu.
Troškovnik
Troškove ove aktivnosti snosi Ministarstvo
Način vrednovanja
Rezultate vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
poboljšanja nastavnog proces i daljnjeg rada u školi.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 17 od 71
10. DODATNA NASTAVA
Aktivnosti,
program
JEZIČNA GRUPA (ENGLESKI JEZIK)
Ciljevi programa
Organizacija školskog natjecanja iz engleskog jezika za druge
razrede Elektrostrojarske obrtničke škole, bez obzira na profesora
koji predaje u pojedinom razredu.
Namjena programa
Uvježbavanje učenika za primjenu stečenih jezičnih vještina u
praksi, te njihovo produktivno služenje jezikom. Pripremanje
učenika za školsko i druge vrste natjecanja iz engleskog jezika, te
priprema za županijsko i državno natjecanje.
Nositelj programa
Brankica Grgić Elzner, prof.
Način realizacije
Nakon što se od Agencije za odgoj i obrazovanje dobiju termini
natjecanja, pripremit će se sve za natjecanje na školskoj razini, a
održat će se u terminima određenima od strane Agencije i po
pravilima propisanim također od strane Agencije.
Vremenik
aktivnosti
U veljači ili ožujku 2013.
Troškovnik
Nagrade za učenika u vidu knjiga, CD-a i slično.
Način vrednovanja
Učenicima će se vrednovati postignuti uspjeh na natjecanjima, te
također povećanje postojeće ocjene iz engleskog jezika.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 18 od 71
PRIPREMA UČENIKA ZA
Aktivnosti,
program
REGIONALNA I DRŽAVNA NATJECANJA
Ciljevi programa
Usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja u području zanimanja.
Namjena programa
Aktivnost je namijenjena učenicima svih zanimanja za koje će se
organizirati regionalno i državno natjecanje. To se odnosi na
učenike trećih razreda, u izuzetnom slučaju drugih razreda.
Nositelji programa
1. Ravnatelj
2. Mentori za teoriju: diplomirani inženjeri strojarstva i
elektrotehnike prema dogovoru
3. Mentori za praktični dio: stručni učitelji i suradnici u nastavi
4. Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Timski rad
Vremenik
aktivnosti
Drugo polugodište šk. god. 2012./2013.
Troškovnik
Financiranje škole cca 15000 kuna (nagrade učenika, ručak,
troškovi organizacije).
Način vrednovanja
Prva tri učenika dobivaju nagradu za uspjeh u svakom zanimanju, a
ostali učenici koji sudjeluju na natjecanju pohvalnicu od škole.
ŠKOLSKO NATJECANJE
Aktivnosti,
program
AUTOLIMARA, AUTOMEHATRONIČARA, AUTOMEHANIČARA,
ELEKTROINSTALATERA, ELEKTROMEHANIČARA I
AUTOELEKTRIČARA
Ciljevi programa
Pripremiti učenike za školsko natjecanje za sva zanimanja.
Namjena
programa
Poticanje učenika koji pokažu dobro poznavanje struke u
praktičnom i teorijskom dijelu na još bolji rad i znanje.
Nositelji programa
Suradnici u nastavi, stručni učitelji i profesori iz struke.
Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan.
Način realizacije
Priprema učenika u školskim radionicama.
Vremenik
aktivnosti
Od siječnja do travnja 2013.
Troškovnik
Ovisno o zanimanju, cca 1000 kn po zanimanju za školsko
natjecanje.
Način vrednovanja
Najbolji učenik u svakom zanimanju dobiti će nagradu, a ostali
učenici pohvalnicu od škole.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 19 od 71
11. DOPUNSKA NASTAVA
Aktivnosti,
program
ENGLESKI JEZIK
Ciljevi programa
Dopunska nastava namijenjena je učenicima prvih razreda kod
kojih se tijekom školske godine pojave teškoće u razumijevanju i
savladavanju programskih sadržaja u redovnoj nastavi.
Namjena programa
Ponavljanje i dodatna obrada gradiva s osobitim naglaskom na
gramatičke jedinice uz individualni pristup. Razvijanje jezičnih
vještina (slušanja, govorenja, čitanja i pisanja) potrebnih za
služenje engleskim jezikom u govornom i pismenom obliku.
Usvajanje vokabulara i gramatičkih struktura obrađenih
tijekom nastave.
Nositelji programa
Krunoslava Sušac, prof. i Diana Hršak, prof.
Način realizacije
Učenici će se okupljati jednom tjedno u za to predviđenoj učionici u
terminu izvan nastave s ciljem pripreme učenika za bolje
uključivanje u rad u razredu i uspješno savladavanje obrađenog
gradiva;usvajanjem vokabulara (metoda čitanja i rada na
tekstu,razgovora,frontalni i individualni rad) ;uvježbavanjem
gramatičkih jedinica (metoda demonstracije, pisanja,individualnog
rada i rada u grupi), a sve u cilju davanja zadovoljavajućih rezultata
u smislu napredovanja učenika i uspješnog završetka školske
godine učenika obuhvaćenih dopunskom nastavom.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom cijele nastavne godine.
Troškovnik
Troškove snosi Elektrostrojarska obrtnička škola.
Način vrednovanja
Provođenje ankete među učenicima.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 20 od 71
Aktivnosti,
program
NJEMAČKI JEZIK
Ciljevi programa
Ciljevi su ponavljanje i dodatna obrada prijeđenog gradiva s
osobitim naglaskom na gramatičke jedinice uz individualni pristup.
Razvijanje jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja i pisanja)
potrebnih za služenje njemačkim jezikom u govornom i pismenom
obliku. Usvajanje vokabulara i gramatičkih struktura obrađenih
tijekom nastave.
Namjena programa
Za učenike škole kod kojih se tijekom školske godine pojave
teškoće u savladavanju, razumijevanju i shvaćanju programskih
sadržaja u redovitoj nastavi, organizirat će se dopunska nastava
njemačkog jezika. Uključivanje učenika u dopunsku nastavu
predlagat će predmetni nastavnik.
Nositelji programa
Diana Vrkljan Lovrić, prof.
Način realizacije
Učenici će se okupljati jednom tjedno u za to predviđenoj učionici u
terminu izvan nastave s ciljem pripreme učenika za bolje
uključivanje u rad u razredu i uspješno savladavanje prijeđenog
gradiva,usvajanjem vokabulara (metoda čitanja i rada na tekstu,
razgovora, frontalni i individualni rad), uvježbavanjem gramatičkih
jedinica (metoda demonstracije, pisanja, individualnog rada i rada u
grupi) a sve u cilju davanja zadovoljavajućih rezultata u smislu
napredovanja učenika i uspješnog završetka školske godine
učenika obuhvaćenih dopunskom nastavom.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom cijele nastavne godine.
Troškovnik
Troškove snosi Elektrostrojarska obrtnička škola.
Način vrednovanja
Nazočnost učenika i aktivnost bilježit će se u posebnom Dnevniku
rada.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 21 od 71
12. FAKULTATIVNA NASTAVA
12.1 Kultura izražavanja i ophođenja
Nastavnici naše škole imaju poteškoće pri izvođenju nastave. Problemi se iz godine u
godinu gomilaju i dovode u pitanje kvalitetno izvođenje nastavnog plana i programa. Naša
škola upisuje djecu skromnog predznanja, s vrlo niskim prosjekom ocjena iz osnovne škole,
djecu iz socijalno ugroženih obitelji gdje počesto proživljavaju teške obiteljske situacije ili
djecu prezaposlenih roditelja koji su malo vremena posvećivali njihovu odgoju i obrazovanju,
djecu s različitim oblicima teškoća u razvoju, djecu iz Doma za odgoj i preodgoj mladeži iz
Župančićeve itd.
Ova djeca u većini slučajeva, u odgojnom, kulturološkom,obrazovnom, pedagoškom i
svakom drugom smislu trebaju stručnu pomoć. Većina ih nekvalitetno provode slobodno
vrijeme, nemaju nikakvu predodžbu o svojoj budućnosti, niti sebi postavljaju ikakve ciljeve u
tom smislu. Rad s djecom koja nisu usvojila osnovne norme ponašanja i koja nemaju radnih
navika postaje sve teži i nastavnicima postavlja nove izazove. Učenici s kojima radimo često
obiteljske probleme donose u školu gdje u zamjenu za rad i marljivost pokazuju verbalno, a
nerijetko i fizičko nasilje. Posljedice ovakvog stanja su sve veći broj pedagoških mjera,
ponavljanje razreda ili napuštanje škole, a kod nastavnika nemogućnost provedbe zadanih
predmetnih programa.
Imajući sve ovo u vidu, na inicijativu ravnatelja škole, napravljen je program fakultativne
nastave koja bi se provodila kroz nastavni predmet „Kultura izražavanja i ophođenja“ koji
bi predavali profesori hrvatskog jezika, vjeronauka i stranih jezika.
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
KULTURA IZRAŽAVANJA I OPHOĐENJA
Uvesti učenike u osnovna pravila bontona, kako u školi, tako i
izvan nje, motivirati učenika za svakodnevno usvajanje znanja,
pokazati im najlakše metode učenja i pomoći im u savladavanju
teškoća, ukazati na važnost odgovornog ponašanja u društvu,
potaknuti učenike na odgovorno ponašanje prema sebi i društvu,
poučiti učenike ispravnoj komunikaciji, nenasilnom rješavanju
problema i nenasilnoj komunikaciji. Kod učenika razvijati sve
oblike tolerancije i prihvaćanja, naučiti ih živjeti u multikulturalnoj
i multietničkoj zajednici, ukazati na osnovna građanska prava i
obveze uređenog društva, te na potrebu formiranja osobnog
stava prema pojavama u društvu, pogotovo kad su u pitanju
mediji i medijske manipulacije. Naučiti učenike pisanju molbe,
žalbe i ostalih obrazaca koji će im trebati kad završe školu.
Namjena programa
Program je namijenjen učenicima svih razreda škole.
Nositelj programa
Ravnatelj, pedagog, profesori hrvatskog jezika, vjeronauka i
stranih jezika.
Način realizacije
Kroz nastavni predmet u trajanju jedan sat tjedno
Vremenik aktivnosti
Cijelu nastavnu 2012./13. godinu.
Troškovnik
Nema dodatnih troškova.
Način vrednovanja
Anketa djelatnika i učenika škole o kulturi izražavanja i
ophođenja učenika.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 22 od 71
Okvirni nastavni plan i program za fakultativni predmet „Kultura izražavanja i
ophođenja“ za PRVU godinu učenja (jedan sat tjedno, 35 sati godišnje)
Red.
br.
Nastavna jedinica
1.
Pozdrav je prvi oblik
ljubaznosti
2.
Treba znati razgovarati
3.
Komunikacija putem
pisma telefona i
mobitela
Kulturno i civilizirano
praćenje kazališne i
kino predstave i
televizijskog programa
Pristojno ponašanje u
sredstvima javnog
prijevoza, automobilu i
vlaku
Pristojno ponašanje u
restoranu , kampu i
hotelu
4.
5.
6.
Ciljevi i zadaci
Nastavne
metode
Naučiti učenike koliko je važan
prvi kontakt s osobom - on je
ključ za naše prihvaćanje
Naučiti učenike koliko je važan
razgovor jer se preko njega
ostvaruje odnos s drugom
osobom
Osposobiti učenike da znaju
napisati pismo i ispravno
koristiti telefon i mobitel
Ukazati učenicima na važnost
kulturnih događanja i
osposobiti ih za primjereno
praćenje istih
Naučiti učenike kako se
pristojno ponašati tijekom
putovanja u različitim
prijevoznim sredstvima
Naučiti učenike kako se
ponašati u prostorima uslužne
djelatnosti
izlaganja,
razgovora,
demonstracije
Izlaganja,
razgovora,vježbi
Izlaganja,
razgovora,
pisanja…
Izlaganja,
rasprave,
zaključivanja…
Izlaganja,
razgovora.
Izlaganja, vježbi
i zaključivanja…
7.
Kulturno ponašanje u
školi, uredu ili na poslu
Kod učenika steći navike
kulturnog ponašanja u javnim
ustanovama i na poslu
Izlaganja, vježbi
i zaključivanja…
8.
Važnost odijevanja
Razvijati svijest o potrebi
primjerenog urednog i
skladnog odijevanja
9.
Najvažnije je
prijateljstvo
Potaknuti učenike na stvaranje
pravih prijateljstava s drugima
Izlaganja,
razgovora,
demonstracije i
zaključivanja…
Izlaganja,
raspravljanja…
10.
Druženje, povezanost,
zajedništvo
Važnost zajedništva i druženja
s drugima
11.
Odgovornost i sloboda
12.
Odgovornost prema
sebi
13.
Odgovornost i ljubav
14.
Društvena
odgovornost
Upoznati učenike sa
značenjem ovih pojmova,
uputiti na to da više slobode
uvijek znači i više odgovornosti
Čovjek je u prvom redu
odgovoran prema samom sebi;
analizirati oblike te
odgovornosti
Upozoriti na potrebu
odgovornosti u ljubavi, kako
fizičkoj tako i emocionalnoj
Ukazati na potrebu
odgovornosti u društvu
Školski kurikulum 2012./2013.
Izlaganja,
raspravljanja,
zaključivanja…
izlaganja,
razgovora,
zaključivanja…
izlaganja,
raspravljanja,
zaključivanja…
pisanja,
izlaganja,
zaključivanja…
izlaganja,
razgovora,
zaključivanja…
Nastavna
sredstva i
pomagala
tekst predložak,
ploča, kreda…
tekst predložak,
ploča, kreda…
ploča, kreda…
ploča, kreda,
bilježnica,
audiovizualna
sredstva…
ploča, kreda,
audiovizualna
sredstva…
ploča, kreda,
bilježnica,
audiovizualna
sredstva…
ploča, kreda,
bilježnica,
audiovizualna
sredstva…
audiovizualna
sredstva,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica,
ploča, kreda…
anketni listići,
bilježnica…
audiovizualna
sredstva,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica,
ploča, kreda…
Stranica 23 od 71
15.
Društvena
odgovornost
Analizirati posljedice
neodgovornog ponašanja
pisanja,
izlaganja,
zaključivanja…
16.
Odgovornost prema
prirodi
pisanja,
izlaganja,
zaključivanja…
17.
Utjecaj medija na
svijest čovjeka
Ukazati na neophodnost
odgovornog ponašanja prema
prirodi i hitnost promjene
čovjekovog ponašanja prema
njoj
Osvijestiti učenicima potrebu
ispravnog korištenja medija
tekst predložak,
bilježnica,
ploča, kreda…
audiovizualna
sredstva,
bilježnica…
18.
Medijske manipulacije
Ukazati na mogućnost
zloupotrebe medija
19.
Utjecaj dugotrajnog
izlaganja elektroničkim
medijima na zdravlje
čovjeka
Stvaranje osobnog i
kritičkog stava prema
svijetu oko sebe
Ulaganje u znanje najisplativije je
ulaganje
Ukazati na štetne posljedice
dugotrajnog izlaganja
elektroničkim medijima
izlaganja,
raspravljanja,
zaključivanja…
izlaganja,
raspravljanja,
zaključivanja…
pisanja,
izlaganja,
zaključivanja…
tekst predložak,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica…
izlaganja,
rasprave,
zaključivanja…
izlaganja,
pokazivanja,
razgovora…
bilježnica,
ploča, kreda…
pisanja,
zaključivanja,
zapažanja…
izlaganja,
razgovora,
zaključivanja…
pisanja,
zaključivanja,
heurističkog
razgovora…
izlaganja,
razgovora ,
zaključivanja…
anketni listići,
ploča, kreda…
20.
21.
22.
Kako učiti- anketa
23.
Važnost postavljanja
ciljeva: želim, hoću,
mogu
Definiranje vlastitih
ciljeva
24.
25.
Organizacija i dobro
korištenje vremena
26.
Koncentracija i učenje
27.
Vježbe za bolju
koncentraciju
28.
Metode učenja:od
jednostavnog ka
složenom; od lakšeg
ka težem…
Školski kurikulum 2012./2013.
Osvijestiti potrebu stvaranja
vlastitog mišljenja o svemu
Ukazati na materijalnu i
nematerijalnu vrijednost
znanja, na konkretnim
primjerima dokazati da ja
ulaganje u znanje najsigurnije
ulaganje
Utvrditi navike i metode učenja
kako bi nastavnik stekao jasnu
sliku o tome
Ukazati na važnost
postavljanja jasnih i ostvarivih
ciljeva tijekom cijeloga života
Pomoći učenicima da sami
osvijeste i definiraju vlastite
ciljeve
Navesti učenike da razmišljaju
o kvalitetno iskorištenom
vremenu te da samostalno i
disciplinirano organiziraju svoj
dan, tjedan…
Koncentracija kao najvažniji
preduvjet brzog i kvalitetnog
učenja. Ukazati na važnost
koncentracije za trajno
pamćenje usvajanog znanja
Naučiti učenike kako se
koncentrirati na zadano
gradivo kroz praktične vježbe.
Na konkretnim primjerima
pokazati kako se i najteže
gradivo može naučiti
ploča, kreda,
audiovizualna
pomagala…
ploča, kreda,
audiovizualna
pomagala…
ploča, kreda,
bilježnica…
ploča, kreda,
bilježnica…
pisanja,
zapažanja,
heurističkog
razgovora…
ploča, kreda,
audiovizualna
pomagala…
čitanja, pisanja,
izlaganja,
dijaloga…
čitanja, pisanja,
zaključivanja…
ploča, kreda,
nastavni
listići…
ploča, kreda…
Stranica 24 od 71
29.
Kako uspješno učiti
matematiku?
30.
Sinteza poglavlja o
učenju
31
Pisano i usmeno
izražavanje
Pisanje pisama
32
Prethodne metode vježbati na
oglednim primjerima iz
matematike kako bi pomogli
učenicima u savladavanju
matematičkog gradiva
Podsjetiti učenike na
najvažnije preduvjete za dobro
i kvalitetno učenje
Primjena usvojenih znanja
Osvojiti znanja potrebna za
pisanje pisama
Uočiti razlike pri pisanju
poslovnog i intimnog pisma
33
Službeno/ poslovno i
intimno pismo - vježba
34
Javni govor
Naučiti pisati javni govor i
javno govoriti
35
Govor kao umijeće
komuniciranja
Steći samopouzdanje i druge
vještine za valjanu
komunikaciju
pisanja,
zapažanja,
zaključivanja…
ploča, kreda,
nastavni
listići…
heurističkog
razgovora,
zaključivanja…
pisanja,
razgovora…
upućivanja,
pisanja…
upućivanja,
pisanja
ploča, kreda…
upućivanja,
pisanja,
slušanja…
izlaganja,
upućivanja,
pisanja…
bilježnica…
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica…
tekst predložak,
bilježnica…
bilježnica,
audiovizualna
sredstva…
Okvirni nastavni plan i program za fakultativni predmet „Kultura izražavanja i
ophođenja“ za DRUGU godinu učenja (jedan sat tjedno, 35 sati godišnje)
Red.
br.
Nastavna jedinica
1.
Svakodnevna
komunikacija
2.
3.
Pojam komunikacije,
svrha i funkcija
Uljudno komuniciranje
4.
Pasivna komunikacija
5.
6.
Agresivna
komunikacija
Asertivna komunikacija
7.
Asertivna komunikacija
8.
Verbalna i neverbalna
komunikacija
Međusobno
uvažavanje u
svakodnevnoj
komunikaciji
Pravila uljudnog
ponašanja, faze
komuniciranja
Uspostavljanje
kontakta s korisnikom
usluge
9.
10.
11.
Školski kurikulum 2012./2013.
Ciljevi i zadaci
Spoznati vrijednosti uljudnog
ponašanja u svakodnevnom
životu
Usvojiti pojam i vrste
komunikacije
Usvojiti oblike uljudnog
komuniciranja
Ukazati na oblike pasivne
komunikacije
Ukazati na oblike agresivne
komunikacije
Razraditi pojem asertivne
komunikacije
Vježbati asertivnu
komunikaciju
Osvijestiti važnost verbalnog i
neverbalnog komuniciranja
Naučiti surađivati bez obzira
na različite stavove
Nastavne
metode
izlaganja…
razgovora…
rada na tekstu…
izlaganja…
razgovora…
izlaganja…
razgovora…
heurističkog
razgovora…
reproduktivnog
razgovora…
Nastavna
sredstva i
pomagala
audiovizualna
sredstva…
ploča, kreda,
bilježnica…
nastavni
listići…
nastavni
listići…
tekst predložak…
audiovizualna
sredstva…
audiovizualna
sredstva…
audiovizualna
sredstva…
ploča, kreda,
bilježnica…
Usvojiti faze djelotvornog
komuniciranja
razgovora…
ploča, kreda,
bilježnica…
Usvojiti pravila poslovnog
komuniciranja
izlaganja…
audiovizualna
sredstva…
Stranica 25 od 71
12.
13.
14.
15.
Suradnički odnosi uočavanje stavova
drugih
Kompromis, empatija
Sukobi na radnom
mjestu
Rješavanje sukoba na
radnom mjestu
16.
Medijacija - definicija
17.
Područja primjene
18.
21.
Koraci u postupku
medijacije
Demonstracija
medijacije
Vježbanje medijacije u
malim grupama
Tolerancija - općenito
22.
Pojam različitosti
23.
Temeljna ljudska
prava
24.
Stereotipi i predrasude
25.
Suosjećanje/ empatija
26.
Tolerancija kultura,
običaja, navika
19.
20.
Školski kurikulum 2012./2013.
Osvijestiti važnost pozitivnih
međuljudskih odnosa
frontalnog
rada…
nastavni listići…
Uputiti učenike na važnost
kompromisa i empatije u
svakodnevnom životu
Ukazati na mogućnost sukoba
na radnom
Ukazati na načine
konstruktivnog rješavanja
određenih problema
Objasniti pojam medijacije
rada na tekstu…
nastavni listići…
razgovora…
ploča, kreda,
bilježnica…
ploča, kreda,
bilježnica…
Ukazati učenicima kako
primijeniti medijaciju u praksi
Objasniti korake u procesu
medijacije
Vježbati praktičnu primjenu
medijacije
Vježbati praktičnu primjenu
medijacije
Upoznati učenike s pojmom
tolerancije, njezinom poviješću
i značenjem danas. Ukazati na
važnost razvijanja tolerancije
kao preduvjeta za miran
suživot u urbaniziranom i
globaliziranom svijetu
Usvojiti značenje pojma
različitosti, njezine važnosti za
napredak društva. Spoznati
potrebu prihvaćanja različitosti
kao nečeg neizbježnog ali i
pozitivnog
Naučiti osnovna prava koja
imaju svi ljudi bez obzira na
međusobne razlike. Usvojiti
načela po kojem su svi ljudi u
startu jednaki i pred zakonom i
pred ljudima
Upoznati učenike, na
konkretnim primjerima, sa
štetnošću predrasuda i
stereotipa koji proizlaze iz
neznanja i nerazumijevanja, a
najčešće su u osnovi
netolerancije.
Upoznati učenika s pojmom
empatije, s potrebom
razvijanja empatije kao
djelatnog sredstva za
razvijanje tolerancije
Upoznati učenike s činjenicom
postojanja bezbrojnih oblika
različitih načina življenja s
potrebom njihova aktivnog
suživota. Usvojiti tolerantno
prihvaćanje različitosti kao
modusa življenja.
reproduktivnog
razgovora…
frontalnog
rada…
frontalnog
rada…
reproduktivnog
razgovora…
reproduktivnog
razgovora…
heurističkog
razgovora…
izlaganja,
razgovora,
zaključivanja…
ploča, kreda,
bilježnica…
ploča, kreda,
bilježnica…
nastavni listići…
audiovizualna
sredstva…
ploča, kreda…
kreda, ploča…
izlaganja,
raspravljanja,
zaključivanja…
kreda, ploča,
audiovizualna
sredstva…
rad na tekstu,
heuristički
razgovor…
kreda, ploča,
audiovizualna
sredstva…
izlaganja,
rasprave,
zaključivanja…
kreda, ploča…
rad na tekstu,
heuristički
razgovor…
kreda, ploča,
bilježnica…
izlaganja,
heurističkog
razgovora...
kreda, ploča,
bilježnica…
Stranica 26 od 71
27.
Regionalna, etnička i
rasna tolerancija
28.
Vjerska tolerancija
29.
Politička tolerancija
30.
Seksualna tolerancija
31.
Tolerancija u sportu
32.
Tolerancija u
svakidašnjem životu( u
obitelji, školi, ulici…)
33.
Tolerancija u Hrvatskoj
nakon Domovinskog
rata
34.
Tolerancija u Hrvatskoj
kao članici EU
35.
Ponavljanje i
utvrđivanje gradiva
Školski kurikulum 2012./2013.
Naučiti razlikovati
nacionalizam i šovinizam,
značenje pojma rasizam.
Upozoriti ih na primjere ratnih
sukoba uzrokovanih etničkom
netolerancijom
Podsjetiti učenike na primjere
vjerske netrpeljivosti koji su
kroz povijest rezultirali ratnim
sukobima. Naučiti prepoznati
sličnosti među različitim
religijama
Ponoviti osnovne postulate
demokracije, podsjetiti ih na
sudbinu političkog jednoumlja
na ovim prostorima i u svijetu.
Ukazati na hrvatski politički
pluralizam danas, ukazati na
potrebu razvijanja političke
tolerancije.
Upoznati učenike s promjenom
društvenog pogleda na
različite seksualne orijentacije
te sa zakonskim rješenjima u
Europi i kod nas. Poticati
toleranciju prema pripadnicima
različitih seksualnih orijentacija
Potaknuti učenike da promisle
svoju navijačku poziciju i
odbace navijački ekstremizam.
Naučiti ih toleranciji u navijanju
Potaknuti učenike na
promišljanje situacija iz
svakodnevnog života u kojima
bi tolerancija pojednostavila i
olakšala življenje. Ukazati na
potrebu dvosmjernosti
tolerancije na relaciji učeniknastavnik, dijete- roditelj
Podsjetiti na zbivanja na ovim
prostorima 90-tih godina 20. st.
Povući paralele sa sličnim
zbivanjima drugdje u svijetu.
Poticati toleranciju koja jedina
otvara prostor suživotu
Ukazati na skori ulazak
Hrvatske u multikulturalnu,
multietničku i multirasnu
zajednicu u kojoj će se moći
preživjeti uz pomoć tolerancije
Ponoviti oblike tolerancije,
osnovne pojmove te razloge i
načine njezine primjene.
Podcrtati kako je tolerancija
ključ za snalaženje u
urbaniziranom i globaliziranim
svijetu
izlaganja,
razgovora ,
zaključivanja,...
kreda, ploča,
audiovizualna
sredstva…
izlaganja,
razgovora,
čitanja…
kreda, ploča,
audiovizualna
sredstva…
rad na tekstu,
heuristički
razgovor…
kreda, ploča,
bilježnica…
izlaganja,
pisanja,
razgovora…
kreda, ploča…
čitanja, pisanja,
heurističkog
razgovora…
kreda, ploča,
bilježnica…
pisanja,
izlaganja,
zaključivanja…
kreda, ploča,
bilježnica…
izlaganja,
rasprave,
zaključivanja…
kreda, ploča,
bilježnica…
rad na tekstu,
heuristički
razgovor…
kreda, ploča,
bilježnica…
zaključivanja,
sinteze…
kreda, ploča…
Stranica 27 od 71
Okvirni nastavni plan i program za fakultativni predmet „Kultura izražavanja i
ophođenja“ za TREĆU godinu učenja (jedan sat tjedno, 32 sata godišnje)
Red.
br.
Nastavna jedinica
Ciljevi i zadaci
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva i
pomagala
udžbenik, tekst,
predložak
životopisa,
bilježnica,
ploča…
tekst poslovnog
pisma, udžbenik,
bilježnica,
ploča…
1.
Životopis
Naučiti kako napisati životopis
i što sve životopis treba
sadržavati
čitanja, pisanja,
uvježbavanja…
2.
Poslovno pismo
čitanja, pisanja,
povezivanja,
zaključivanja,dij
alog, pisanog
izražavanja…
3.
Promocija u
poslovnom
komuniciranju
4.
Kratki priopćajni
tekstovi
namijenjeni javnom
priopćavanju-vijest,
obavijest, oglas
Što je poslovno pismo, čemu
služi i kada ga pišemo?
Razviti sposobnost
oblikovanja poslovnog pisma.
U samostalnoj vježbi pisanja
poslovnog pisma razvijati
znanje potrebno za ovu vrstu
komunikacije
Osposobiti učenika za
promociju u poslovanju; o
ponudi i potražnji, izradi
kataloga, o sustavu nuđenja i
prigodnim poslovnim
aktivnostima. Razviti
sposobnost promidžbe kao
bitne odrednice u obrtništvu
Naučiti učenika kako se piše
vijest, obavijest, oglas;
struktura i stil ovih vrsta.
Primjena naučenog u praksi
5.
Kratki priopćajni
tekstovi
namijenjeni
privatnom
priopćavanjučestitka,
zahvalnica,
sažalnica
(sućutnica)
Zapisnik- vođenje
zapisnika tijekom
usmene
rasprave;raspravlja
čko umijeće
Osposobiti učenika kako
napisati čestitku zahvalnicu,
izraziti sućut. Razvijati svijest
o potrebi da svakodnevno
sudjelovanje u ovoj vrsti
komunikacije.
čitanja,
razgovora,dijalo
ga,pisanja i
uvježbavanja…
Učenici bi trebali naučiti kako
se vodi rasprava, što je
raspravljačko umijeće i što
sve sadrži zapisnik. Kako iz
diskusije izdvojiti bitno,
pogotovo zaključke.
Osposobiti učenike sa
samostalno vode zapisnike
Učenici bi trebali spoznati o
elementima pisane rasprave,
o temi, tvrdnjama i razradbi
tvrdnje te donošenju
zaključaka. Razvijati spoznaju
o potrebi cjeloživotnog
obrazovanja
čitanja,
razgovora,
raspravljanja,
dijaloga,
pisanja…
udžbenik,
bilježnica,
ploča…
čitanja, pisanja,
dijaloga,
povezivanja,
zaključivanja…
tekst pisane
rasprave,
bilježnica,
ploča…
6.
7.
Pisana rasprava ciljevi, metode
izražavanja,
temeljne tvrdnjom
razradba tvrdnje
Školski kurikulum 2012./2013.
čitanja, pisanja,
zaključivanja,
uvježbavanja…
uzorci
promotivnih
tekstova,
grafoskop,
računalo,
bilježnica,
ploča…
čitanja, pisanja,
pisanog
izražavanja,
uvježbavanja…
udžbenik, primjeri
kratkih
priopćenja,
tekstovi,
bilježnica,
ploča…
udžbenik,
grafoskop,
bilježnica,
ploča…
Stranica 28 od 71
8.
9.
10.
11.
Obrasci u
standardnom
poslovanju ugovor,
narudžbenica,
nalog za otpremu
robe, dostavnica ili
otpremnica
Obrasci u
standardnom
poslovanju dokumenti za
prijevoz,robeprijevoznice,
fakture, požurnice
ili urgencije, otkloni
ponude, narudžbe i
suradnje
Obrasci u
standardnom
poslovanju opoziv, opomena
reklamacija,
nagodba,
zaključnica,
priznanica
Građanska prava i
dužnosti - uvod
12.
Razvoj građanskih
prava i dužnosti
13.
Hrvatska od prvih
seoba do
demokracije
Građanska prava
u Hrvatskoj od
1990- tih do danas
Ustav Republike
Hrvatske
14.
15.
16.
17.
Zaštita ljudskih
prava i temeljnih
sloboda
Gospodarska,
socijalna i kulturna
prava
18.
Druge kulture
19.
Hrvatska u
multikulturalnom
svijetu
Školski kurikulum 2012./2013.
Osposobiti učenike da
praktično znaju koristiti sve
obrasce u poslovanju.
Razvijati svijest o potrebi
vođenja poslovnih knjiga kao
preduvjeta dobrog poslovanja
razgovora,
izlaganja,
pisanja,
skupnog rada…
tiskani obrasci,
grafoskop,
bilježnica,
računalo…
Naučiti učenike da samostalno
znaju popuniti bilo koji obrazac
i da znaju namjenu svakog
obrasca
pisanja,
grupnog rada…
tiskani obrasci,
grafoskop, ploča,
bilježnica…
Učenike osposobiti da se
znaju koristiti obrascima, te
razvijati svijest o ažurnom
ispunjavanju svojih obaveza
prema poslovnim partnerima
pisanja,
grupnog rada,
povezivanja…
tiskani obrasci,
grafoskop, ploča,
bilježnica…
Razviti svijest uočavanja
prava i dužnosti, usvojiti
pojmove: demokracija,
sloboda
Objasniti razvoj shvaćanja
ljudskih prava i dužnosti kroz
povijest
izlaganja,
pisanja…
ploča, kreda,
tekst predložak…
izlaganja,
čitanja,
povezivanja,
zaključivanja…
razgovora,
čitanja,
pisanja…
izražavanja,
povezivanja,
pisanja…
čitanja,
razgovora,
pisanja…
rasprave čitanja
, pisanja…
ploča, kreda,
bilježnica…
ploča, kreda,
tekst predložak…
ploča, kreda,
tekst predložak…
ploča, kreda,
bilježnica…
čitanja,
razgovora,
pisanja…
ploča, kreda,
tekst predložak…
razgovora,
rasprave,
pisanja…
povezivanja,
zaključivanja,
pisanja…
ploča, kreda,
tekst predložak…
ploča, kreda,
tekst predložak…
Razvijati svijest o nacionalnoj
prošlosti
Upoznati učenike s padom
komunizma i razvojem prvih
stranaka
Objasniti temeljne vrijednosti
ugrađene u Ustav RH
Razviti stav o društveno
prihvatljivom ponašanju
Razviti pozitivan odnos prema
radu i rješavanju socijalnih
problema. Poticati interes za
znanstveno, kulturno i
umjetničko stvaralaštvo
Upoznavanje s različitim
kulturama i njihovim
obrascima ponašanja
Objasniti ulogu Hrvatske u
multikulturalnom svijetu
ploča, kreda,
bilježnica…
Stranica 29 od 71
20.
Rasprava na
prijeđene teme
21.
Djeca i mladi u
medijskom
okruženju
22.
Utjecaj zabavnih
emisija i reklama
na formiranje
stajališta i
ponašanja
Upotreba tuđica i
anglizama u
medijima
Nepoštivanje
pravila hrvatskoga
jezika u medijima
Kako se služiti
medijima
23.
24.
25.
Navesti učenike da sami
zaključuju i stvaraju svoje
mišljenje
Pokazati, istražiti vrijednost
medija u svakodnevnom
životu. Poticati učenike na
praćenje medija
Istaknuti pozitivne i negativne
osobine medija
rasprave,
skupnog rada,
pisanja….
čitanja, pisanja
različiti osvrti na
medije…
ploča, kreda,
bilježnica…
pisanja,
gledanje TV,
slušanje…
bilježnica…
Napomenuti vrijednost
dominacije hrvatske riječi
heurističkog
razgovora, rada
na tekstu…
rada na
tekstu…
bilježnica,
ploča…
heurističkog
razgovora, rada
na tekstu…
heurističkog
razgovora,
čitanja…
heurističkog
razgovora,
pisanja…
izlaganja,
razgovora,
čitanja…
razgovora,
čitanja,
pisanja…
pisanja, rada na
tekstu, čitanja…
bilježnica…
Osposobiti učenike za
prepoznavane pravilne
upotrebe riječi
Učenicima prenijeti ispravne
načine služenja medija
26.
Vjerodostojnost
medija
Postupno istražiti istinitost
medija
27.
Utjecaj crtanih
filmova na djecu
Istaknuti prednosti i
nedostatke crtanih filmova
28.
Moćna uloga
televizije
29.
Smisao kritike
30.
Stvaranje kritičkog
stava prema
informacijama u
medijima
Razgovor o
obrađenim temama
Objasniti učeniku moć
televizije na njegov
svjetonazor
Upoznati učenika sa smislom
kritike kao pozitivne životne
odrednice
Ukazati na mogućnost
medijskih
manipulacija,raščlaniti kako i
zašto se to redi
Podsjetiti učenike na
najvažnije zaključke iz
obrađenih tema
Podsjetiti učenike na
najvažnije zaključke iz
obrađenih tema
31.
32.
Razgovor o
obrađenim temama
Školski kurikulum 2012./2013.
razgovora,
zaključivanja…
razgovora,
zaključivanja…
TV, bilježnica,
ploča…
bilježnica,
ploča…
udžbenik…
bilježnica…
bilježnica,
ploča…
bilježnica,
ploča…
bilježnica, ploča,
audiovizualna
sredstva…
bilježnica, ploča,
audiovizualna
sredstva…
bilježnica, ploča,
audiovizualna
sredstva…
Stranica 30 od 71
13. IZVANUČIONIČKA NASTAVA
Aktivnosti, program
POSJETI IZLOŽBAMA, KINO I KAZALIŠNIM PREDSTAVAMA
Ciljevi programa
Učenike upoznati s vrhunskim djelima filmske i scenske
umjetnosti i djelima poznatih slikara. Učenike voditi na djela
posebne kvalitete i originalnosti ili ona koja su rijetko dostupna
(izložbe npr.). Nastojati pratiti kvalitetnu suvremenu hrvatsku i
svjetsku produkciju, zatim izvedbe klasičnih djela hrvatske i
svjetske književnosti i pritom sve maksimalno povezivati s
programom i sadržajem nastave hrvatskog jezika.
Namjena programa
Učenike senzibilizirati za različite vrste umjetnosti i osposobiti za
kritički odnos prema viđenom.
Nositelji programa
Željko Cvrtila i Sanda Stražičić – nastavnici hrvatskog jezika
Način realizacije
Organiziranje grupne posjete (jedan razred ili više razreda) kino
predstavi, kazališnoj predstavi ili izložbi. U razredu: učenici
dobivaju sve potrebne informacije o onome što će se gledati.
Gledanje dogovorenog filma, kazališne predstave ili izložbe.
Poslije odgledanog, u razredu: diskusija o viđenom. Pisanje
filmskih, kazališnih ili likovnih kritika (ovisno o gledanom).
Vremenik aktivnosti
Tijekom nastavne godine. Obavezno: četiri posjeta sveukupno;
vrsta posjeta (kino, kazalište ili izložba) ovisit će o trenutnoj
kino/kazališno/izložbenoj ponudi. Ostalo: ukoliko bude interesa.
Troškovnik
Učenici sami snose troškove ulaznica. (profesori također)
Način vrednovanja
Učenici su ocijenjeni za zalaganje (ukoliko redovno pohađaju
izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za
diskusiju i ocjenu iz pismenog za kritiku.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 31 od 71
14. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Aktivnosti,
program
POSJET HRVATSKOM SABORU
stjecanje znanja o političkim ustanovama i procesima
učenje domoljublju
Ciljevi programa
snalaženje u demokratskoj participaciji
razvijanje političke kulture
upoznavanje s nositeljem najviše zakonodavne vlasti u Republici
Hrvatskoj
stvoriti kod učenika mogućnost zauzimanja stajališta prema
aktualnim političkim zbivanjima
Namjena programa
stjecanje znanja o politici kao fenomenu i važnosti politike u
svakodnevnom životu
upoznavanje s ustrojstvom hrvatske države i podjelom vlasti u
državi
Nositelj programa
mr.sc.Dragana Katunarić, prof.
Način realizacije
U okviru nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo prilikom
obrade nastavne jedinice Hrvatski sabor skupini motiviranih učenika
drugih razreda omogućiti posjet Saboru.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom II. polugodišta, ovisno o mogućnostima realizacije od
strane Škole i Službe za odnose s javnošću Hrvatskog sabora.
Troškovnik
Nema dodatnih troškova.
Način vrednovanja
Razgovor o aktualnim političkim temama, foto dokumentacija,
plakati, izvješća i komentari učenika, ocjena za posebno aktivne
pojedince.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 32 od 71
Aktivnosti,
program
POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH
INTEGRACIJA
Ciljevi programa
Podizanje razine znanja naših učenika o Europskoj uniji općenito
i njezinim institucijama, te o procesu pristupanja Republike
Hrvatske EU.
Namjena programa
Putem edukativnog predavanja i prezentacije, namijenjene baš
učenicima, pružiti im temeljne informacije o našem MVPEI, o
EU, kao i niz dodatnih informacija koje se tiču mogućnosti
suradnje naših učenika s vršnjacima u državama članicama EU
kroz različite oblike mobilnosti unutar EU.
Nositelj programa
mr.sc.Dragana Katunarić, prof.
Način realizacije
U okviru sata razrednika ili fakultativnog predmeta Kultura
ophođenja i izražavanja omogućiti skupini motiviranih učenika
završnih razreda ili cijelim razredima posjet MVPEI, ovisno o
tehničkim mogućnostima realizacije posjeta.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom II. polugodišta, ovisno o mogućnostima realizacije od
strane Škole u tjednu „Otvorenih vrata MVPEI“.
Troškovnik
Nema dodatnih troškova.
Način vrednovanja
Razgovor o aktualnim temama vezanim za ulazak naše države u
punopravno članstvo EU, foto dokumentacija, plakati, izvješća i
komentari učenika, članci u školskom listu „Šegrt“, ocjena za
posebno aktivne pojedince.
Aktivnosti,
program
NOVINARSKA SKUPINA –IZDAVANJE ŠKOLSKOG LISTA ZA
ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.
Ciljevi programa
Cilj rada novinarske skupine je razvoj sposobnosti novinarskog
načina pisanja, komunikacije i timskog rada, kreativnosti,
stvaralačkog rješavanja problema, kao i samopouzdanja, te
pozitivne afirmacije i poticanje zanimanja za stvarnost oko sebe.
Namjena programa
Omogućavanje kreativnog provođenja slobodnog vremena
učenicima zainteresiranim za novinarsko izražavanje, aktivno
sudjelovanje u praćenju školskih projekata i stvaranje školskog
lista ,,Šegrt,,.
Nositelj programa
Učenici novinarske skupine i profesorica Dominika Papić Kukić
Način realizacije
Novinari su podijeljeni u dvije grupe, svaka grupa sastaje se u
svom tjednu nastave, učenici razgovaraju o temama i
dogovaraju profil lista.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom cijele školske godine pratimo sva zbivanja vezana za
školu, istražujemo pojedina teme koje bi bile zanimljive i
učenicima i profesorima. U ovoj školskoj godini planiramo izdati
sedamnaesti broj školskog lista.
Troškovnik
Sredstva potrebna za tiskanje školskog lista.
Način vrednovanja
Zadovoljstvo stvaranja, motivacija učenika, uspjeh na LiDraNu.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 33 od 71
Aktivnosti,
program
SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA
Ciljevi programa
Cilj suradnje je upoznavanje učenika s novim tehnologijama u
automobilskoj industriji.
Namjena programa
Namijenjena je svim učenicima drugih i trećih razreda u zanimanju
automehatroničar, autoelektričar, automehaničar i autolimar.
Nositelj programa
Stručni učitelji iz Renault Nissan Slovenija, Kandijska cesta 56
Novo Mesto, Slovenija. Koordinator suradnje je Darko Josip Zrinjan.
Način realizacije
Kombinacija praktične i teorijske nastave odvijat će se u
Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi, Zagreb, Selska 83.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom cijele školske godine 2012./2013.. Intenzitet aktivnosti
ovisit će o broju odabranih tema i broju učenika koji će biti uključeni
u projekt.
Troškovnik
Troškove dolaska stručnih učitelja iz Novog Mesta podmiruje
Renault Nissan Hrvatska.
Način vrednovanja
Primjena stečenih spoznaja i vještina u radu u obrtničkoj i školskoj
radionici.
Aktivnosti,
program
„MOJ GRAD, MOJA DOMOVINA“ – POSJETI KULTURNIM
INSTITUCIJAMA LOKALNOG I NACIONALNOG ZNAČAJA
Ciljevi programa
Upoznati muzeje i institucije od lokalnog i nacionalnog značaja,
jačati svijest o kulturnim i nacionalnim vrednotama.
Namjena programa
Širenje vidika učenika izvan standardnog školskog programa,
poticanje zanimanja za izvannastavne aktivnosti, jačanje svijesti o
važnosti kulturne baštine grada Zagreba, te institucija od
nacionalnog značaja.
Nositelj programa
Knjižničarka Dragica Kvesić i profesorica hrvatskog jezika Dominika
Papić Kukić
Način realizacije
Učenici će imati stručno vođenje kroz nekoliko zagrebačkih muzeja
i kulturnih institucija ( HAZU, NSK…), te će nakon svakog posjeta u
prostorima knjižnice izraditi plakate i prezentacije koje će objaviti u
školskom listu i predstaviti ostalim učenicima.
Vremenik
aktivnosti
Od listopada 2012. do svibnja 2013. godine.
Troškovnik
Učenici će sami platiti ulaznice za muzeje, a troškove izrade
plakata i prezentacija, osigurat će Škola.
Način vrednovanja
Iskazivanje pozitivnog odnosa prema kulturnim i nacionalnim
vrednotama.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 34 od 71
Aktivnosti,
program
OSNIVANJE ŠKOLSKOG GLAZBENOG SASTAVA
Ciljevi programa
Okupiti skupinu učenika koji sviraju neki instrument ili su povezani s
glazbom.
Namjena programa
Uvježbati glazbu kojom bi se popratila događanja u školi i kojom bi
se privuklo što više učenika na školska događanja.
Nositelj programa
Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Probe tijekom školske godine, nastupi na priredbama u školi.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom školske godine 2012./2013. Intenzitet aktivnosti ovisit će o
interesu učenika te o događanjima u školi.
Troškovnik
3000 kn
Način vrednovanja
Uspješnost školskog glazbenog sastava ocjenjivala bi se na kraju
svake priredbe ili nekog školskog događanja.
Aktivnosti,
program
SLOBODNA AKTIVNOST UČENIKA “NOVI MEDIJI“
Ciljevi programa
Okupiti skupinu učenika koja bi tijekom školske godine bilježila
(slikala i snimala) sva bitna događanja u školi. Izrada filmova.
Prezentacija snimljenih materijala na web stranici škole.
Organiziranje projekcija i tematskih predstavljanja iz svijeta filma i
glazbe.
Namjena programa
Motivirati učenike da i sami doprinesu promidžbi škole.
Nositelj programa
Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Snimanje i slikanje događanja u školi (npr.
tribine,natjecanja,predavanja i sl.) Izrada kratkih filmova koji bi se
mogli koristiti u nastavi.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom školske godine 2012./2013. Intenzitet aktivnosti ovisit će o
interesu učenika te o događanjima u školi.
Troškovnik
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
Fotoaparat s mogućnošću HD snimanja.
Stalak za fotoaparat. Računalo s odgovarajućim softverom.
Na kraju školske godine organizirala bi se izložba najuspješnijih
slika, te prikazivanje filmova.
Stranica 35 od 71
Aktivnosti,
program
NOGOMET
Ciljevi programa
Ciljevi izvannastavne aktivnosti nogomet su usvajanje tehnike i
taktike nogometne igre,odnosno usvajanje određenih motoričkih
znanja pomoću kojih će učenici lakše svladati protivničku ekipu,
povećanje radne sposobnosti, razvijanje sportskog duha, želje za
pobjedom, druženje, razvijanje morfoloških obilježja, motoričke i
funkcionalne sposobnosti.
Namjena programa
Namijenjena je učenicima iz svih razreda koji pokažu interes za
izvannastavne aktivnosti.
Nositelj programa
Profesor tjelesne i zdravstvene kulture: Miroslav Bračić
Način realizacije
Izvodi se u školskim sportskim objektima (školskoj dvorani i školskom
igralištu), gdje učenici samostalno otkrivaju svoje individualne
sposobnosti uz kvalitetan rad stručnih profesora.
Vremenik
aktivnosti
Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele školske godine od
listopada do svibnja, po jedan sat tjedno s utakmicama između
odjeljenja.
Troškovnik
aktivnosti
Trošak ove aktivnosti snosi škola, a potrebni materijalni uvjeti rada za
organizaciju su 20 nogometnih lopti, komplet mreža za male golove, 2
štoperice, 3 zviždaljke, 3 kompleta dresova za nagrade na kraju
prvenstva.
Način vrednovanja
Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
daljnjeg poboljšanja rada.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 36 od 71
Aktivnosti,
program
ŠKOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO
Ciljevi programa
U školskoj godini 2012./2013. održat će se nogometno prvenstvo
između razreda po dobnim skupinama/razredima. Na prvenstvu će
sudjelovati 6 skupina, po 2 skupine za svaku godinu. Sudjelovat će
31 ekipa, koje će odigrati u regularnom prvenstvu 65 utakmica i u
doigravanju 22 utakmice do konačnog prvaka škole.
Namjena programa
Namijenjena je učenicima iz svih razreda koji pokažu interes za
izvannastavne aktivnosti.
Nositelj programa
Miroslav Bračić prof. TZK-a
65 - utakmica po skupinama
12 – utakmica četvrtfinala
Način realizacije
6 - utakmica polufinala
3 - utakmice finala / godinama
1 - finalna utakmica
Vremenik
aktivnosti
Kroz školsku godinu će se odigrati 87 utakmica, što znači 2 utakmice
kroz tjedan jednako 65 utakmica kroz 32 radna tjedna a doigravanje
od 22 utakmice odigrat će se po rasporedu na samom završetku
nastavne godine (polovina svibnja).
Troškovnik
aktivnosti
Trošak ove aktivnosti snosi škola, a potrebni materijalni uvjeti rada za
organizaciju su 20 nogometnih lopti, komplet mreža za mala golove, 2
štoperice, 3 zviždaljke, 3 kompleta dresova za nagrade na kraju
prvenstva.
Način vrednovanja
Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
daljnjeg poboljšanja rada.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 37 od 71
Aktivnosti,
program
KOŠARKA
Ciljevi programa
Ciljevi izvannastavne aktivnosti košarka su usvajanje tehnike i taktike
košarkaške igre, odnosno usvajanje određenih motoričkih znanja
pomoću kojih će učenici lakše svladati protivničku ekipu. Razvijanje
svijesti o važnosti čuvanja, unapređivanja i promicanja zdravlja.
Razvijati pozitivne osobine ličnosti, međusobno se poštovati.
Namjena programa
Namijenjena je učenicima iz svih razreda koji pokažu interes za
košarku u izvannastavnim aktivnostima.
Nositelj programa
Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (Vujčić Miljenko)
Način realizacije
Izvodi se u školskim sportskim objektima (školska dvorana, školsko
igralište) gdje učenici samostalno otkrivaju svoje individualne
sposobnosti uz kvalitetan rad stručnih profesora.
Vremenik
aktivnosti
Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele školske godine od 10.
(listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz
utakmice između odjeljenja.
Troškovnik
aktivnosti
Trošak ove aktivnosti snosi škola, potrebni uvjeti rada su 10
košarkaških lopti, 4 mrežice za koš, komplet dresova za pobjednike
lige.
Način vrednovanja
Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
daljnjeg poboljšanja rada.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 38 od 71
Aktivnosti,
program
PLESOVI
Ciljevi programa
Ciljevi izvannastavne aktivnosti plesovi su usvajanje plesnih vještina
iz različitih vrsta plesova. Razvijanje osjećaja za ritam i tempo.
Razvijati svijest o važnosti čuvanja, unaprjeđivanja i promicanja
zdravlja. Razvijanje morfoloških, motoričkih i funkcionalnih
sposobnosti. Druženje i zabava između učenika.
Namjena programa
Namijenjena je svim učenicima naše škole .
Nositelj programa
Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (Petrić Mladen)
Način realizacije
Izvodi se u školskim sportskim objektima gdje učenici samostalno
otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad stručnih
profesora.
Vremenik
aktivnosti
Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele školske godine po jedan
sat tjedno.
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
Trošak ove aktivnosti snosi škola, potrebni su radio CD, snimljena
muzika na CD. Po potrebi nastupa posudiona narodnih nošnji.
Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju
daljnjeg poboljšanja rada.
Stranica 39 od 71
15. PROJEKTI
15.1 PROJEKT UNAPREĐENJA RADA ŠKOLE
Naš glavni projekt je unaprijediti rad Škole odnosno postići cilj, a to je imati suvremeno
opremljenu Školu koja će opremom i metodama rada pratiti suvremene tehnološke i
pedagoške tijekove i u kojoj će raditi stručno i pedagoški educirani nastavnici, Školu
poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu među nastavnicima i učenicima,
Školu u koju će učenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani
za stjecanje stručnih kompetencija. Isto tako, Školu koja će omogućiti učenicima
postizanje stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada, te ljudskih osobina.
Važno je da, zajedno s ravnateljem, svi nastavnici i učenici svojim idejama i prijedlozima
kreiraju nastavni proces i život Škole.
U skladu s tim, osniva se Odbor za unapređenje rada Škole koji se sastoji od voditelja,
stručno-pedagoške službe i članova iz reda Nastavničkog vijeća. Odbor će biti poveznica
između ravnatelja i nastavnika, te će zajedno s ravnateljem izraditi Školski kurikulum za
iduću školsku godinu u kojem će, između ostalog, biti definirano djelovanje potrebno za
poboljšanje rada Škole.
U kreiranje Školskog kurikuluma uključit ćemo i učenike koji će na sjednici Vijeća učenika
iznijeti svoje prijedloge za unapređenje rada Škole.
Na početku ove školske godine pokrenuli smo proces izrade Školskog kurikuluma. Na
sjednici Nastavničkog vijeća raspravljali smo kakvu Školu želimo imati, te je zaključeno da
nam je glavni cilj imati «suvremeno opremljenu Školu koja će opremom i metodama rada
pratiti suvremene tehnološke i pedagoške tijekove i u kojoj će raditi stručno i pedagoški
educirani nastavnici, Školu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu među
nastavnicima i učenicima, Školu u koju će učenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u
nastavnike, te motivirani za stjecanje stručnih kompetencija. Isto tako, Školu koja će
omogućiti učenicima postizanje stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada, te ljudskih
osobina».
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 40 od 71
STRUČNA EDUKACIJA NASTAVNIKA
STRUČNI SEMINARI U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE,
AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE, TE RAZNIH DRUGIH INSTITUCIJA
SEMINARI ZA STRUČNE NASTAVNIKE U SURADNJI S GOSPODARSTVOM
Aktivnosti,
program
Suradnja s RENAULT NISSAN HRVATSKA
Cilj suradnje je upoznavanje nastavnika s novim tehnologijama u
Ciljevi programa
automobilskoj industriji.
Namijenjena je svim stručnim učiteljima, nastavnicima praktične
nastave i profesorima koji predaju u zanimanju automehatroničar,
autoelektričar, automehaničar i autolimar.
Namjena
programa
Nositelj programa
Stručni učitelji, nastavnici praktične nastave i profesori koji predaju u
zanimanju automehatroničar, autoelektričar, automehaničar i
autolimar.
Koordinator suradnje je Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Kombinacija praktične i teorijske nastave odvijat će se u Renault
Nissan Slovenija, Kandijska cesta 56 , Novo Mesto,Slovenija.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom cijele školske godine 2012./2013. Intenzitet aktivnosti ovisit
će o broju odabranih tema i broju ljudi koji će biti uključeni u projekt.
Troškovnik
Način
vrednovanja
Gorivo i cestarina za prijevoz osobnim automobilom u Novo Mesto je
300 kn.
Cijena seminara za jednu osobu po danu iznosi otprilike 1400 kn, a
te troškove snosi Renault Nissan Slovenija.
Primjena stečenih spoznaja i vještina u praktičnoj i teoretskoj nastavi.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 41 od 71
Aktivnosti,
program
SURADNJA S FORDOM
Ciljevi programa
Cilj suradnje je upoznavanje nastavnika s novim tehnologijama u
automobilskoj industriji.
Namjena
programa
Namijenjena je svim stručnim učiteljima, nastavnicima praktične
nastave i profesorima koji predaju u zanimanju automehatroničar,
autoelektričar, automehaničar i autolimar.
Nositelj programa
Stručni učitelji, nastavnici praktične nastave i profesori koji predaju u
zanimanju automehatroničar, autoelektričar, automehaničar i
autolimar.
Način realizacije
Kombinacija praktične i teorijske nastave odvijat će se u Ford training
centru u Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi.
Vremenik
aktivnosti
Planirani seminari trebali bi se odvijati tijekom cijele školske godine
2012./2013.
Troškovnik
Seminari su besplatni za djelatnike škole.
Način
vrednovanja
Primjena stečenih spoznaja i vještina u praktičnoj i teoretskoj nastavi.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 42 od 71
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
Namjena
programa
Nositelj programa
Način realizacije
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
Način
vrednovanja
OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA- KULTURNA DJELATNOST
ŠKOLE
1. razvoj svijesti i stavova o važnosti očuvanja tradicije
obilježavanja važnih datuma iz narodne i međunarodne povijesti i
sadašnjice
2. razvoj moralnih, estetskih, duhovnih, vjerskih i društvenih
vrijednosti
3. poticanje kreativnog izražavanja
4. razvoj odgovornosti prema općem dobru, prirodi, radu, životu,
pozitivnim afirmativnim vrijednostima i odgovornom ponašanju
- estetsko uređenje škole i stvaranje pozitivnog školskog života i
ozračja
- suradnički rad učenika, djelatnika škole i roditelja
- afirmacija pozitivnih vrijednosti (zdrav život, sport i rekreacija...)
stručna vijeća (osobito vijeće hrvatskog jezika, društvene grupe
predmeta, tjelesne i zdravstvene kulture)
razrednici i učenici
stručno-pedagoška služba, tehničko osoblje i uprava škole
školska knjižnica
- vijeće učenika i vijeće roditelja
- obilježavanje određenih datuma na satovima razredne zajednice
(izrada plakata, razgovori, nastavne jedinice, radionice na
određenu temu)
izrada literarnih radova i izložbi na određenu temu
izložbe, ukrašavanje škole prigodnim sadržajima (blagdani)
posjet stručnim i drugim izložbama i manifestacijama,
predstavama i slično
sudjelovanje na sportskim manifestacijama unutar i izvan škole,
promidžba zdravog života i bavljenja sportom
svečani domjenak povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
(ovisno o financijskim mogućnostima škole)
- obilježavanje Dana škole (sportske i kulturne aktivnosti)
- obilježavanje Dana maturanata, svečana podjela završnih
svjedodžbi
- provedba preventivnih programa
- sudjelovanje i organiziranje humanitarnih akcija
- evidencija svih sadržaja i zbivanja na web stranici škole i u
školskom listu
-
tijekom godine prema planu aktivnosti
-
potrošni materijal za izradu plakata i izložbi
razni materijal za obilježavanje blagdana
trošak za svečani domjenak - po odluci ravnatelja ovisno o
financijama škole
trošak ulaznica na predstave, izložbe i slične manifestacije
trošak za obilježavanje Dana škole (motivacija, nagrada,
okrjepa učenika ...)
nagrade najboljim učenicima škole (maturantima)
ocjena zadovoljstva školskim ozračjem učenika, djelatnika i
roditelja škole (evaluacijski listići i ankete, izmjena pozitivnih
iskustava, ideja za poboljšanje i slično)
-
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 43 od 71
OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I VAŽNIH DATUMA U
ŠKOLI
-školska godina 2012./2013.
PRIGODA
DATUM
08.09.
16.09.
21.09.
22.09.
01.10.
04.10.
05.10.
08.10.
16.10.
01.11.
10.11.
16.11.
18.11.
25.11.
01. 12.
03.12.
10.12.
25.12.
15.01.
27.01.
27.01.
11.02.
14.02.
21.02.
08.03.
11-17.03.
22.03.
27.03.
31.03.
01.04.
07.04.
22.04.
26.04.
01.05.
08.05.
12.05.
15.05.
18.05.
30.05.
31.05.
04.06.
05.06.
20.06.
21.06.
22.10.
25.06.
26.06.
05.08.
15.08.
MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI
MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA
MEĐUNARODNI DAN MIRA
EUROPSKI DAN BEZ AUTOMOBILA
MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA
SVJETSKI DAN ŽIVOTINJA
SVJETSKI DAN UČITELJA (UNESCO)
DAN NEOVISNOSTI – BLAGDAN RH
SVJETSKI DAN HRANE
SVI SVETI – BLAGDAN REPUBLIKE HRVATSKE
SVJETSKI DAN ZNANOSTI ZA MIR I RAZVITAK
MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE (UNESCO)
DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR
MEĐUNARODNI DAN ZA UKLANJANJE NASILJA NAD ŽENAMA
SVJETSKI DAN AIDS-a (WHO)
MEĐUNARODNI DAN OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
DAN ČOVJEKOVIH PRAVA
BOŽIĆ
DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE- SPOMENDAN RH
SVJETSKI DAN VJERSKE SLOBODE
DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST I SPREČAVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI
SVJETSKI DAN BOLESNIKA
VALENTINOVO- DAN ZALJUBLJENIH
MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA (UNESCO)
MEĐUNARODNI DAN ŽENA
DANI HRVATSKOGA JEZIKA
SVJETSKI DAN VODA
SVJETSKI DAN KAZALIŠTA
USKRS
DAN BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA
SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
DAN PLANETA ZEMLJE
DAN OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
PRAZNIK RADA – BLAGDAN RH
SVJETSKI DAN CRVENOG KRIŽA
MAJČIN DAN
MEĐUNARODNI DAN OBITELJI
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA
TIJELOVO-BLAGDAN RH
SVJETSKI DAN BEZ PUŠENJA
MEĐUNARODNI DAN NEDUŽNE DJECE, ŽRTAVA NASILJA (UNESCO)
SVJETSKI DAN ZAŠTITE ČOVJEKOVE OKOLINE
SVJETSKI DAN IZBJEGLICA (UN)
SVJETSKI DAN GLAZBE
DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE- BLAGDAN RH
DAN DRŽAVNOSTI- BLAGDAN RH
MEĐUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE DROGE I ILEGALNE TRGOVINE
(UN)
DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI- BLAGDAN RH
VELIKA GOSPA- BLAGDAN RH
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 44 od 71
Aktivnosti,
program
RAD NA UREĐENJU I OPLEMENJIVANJU ŠKOLSKOG
PROSTORA
1. poticanje kreativnog, estetskog i radnog izražavanja
Ciljevi programa
Namjena
programa
Nositelj programa
Način realizacije
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
Način
vrednovanja
2.
razvoj odgovornosti prema općem dobru, prirodi, radu, životu,
pozitivnim afirmativnim vrijednostima i odgovornom ponašanju
-
estetsko uređenje škole i stvaranje pozitivnog školskog života i
ozračja
-
suradnički rad učenika, djelatnika škole i roditelja
-
afirmacija pozitivnih vrijednosti (zdrav život, sport i rekreacija,
odgovornost za uređenje radnog prostora)
-
tehničko osoblje škole (domari i spremačice)
-
stručni učitelji i učenici na praktičnoj nastavi u školskim
radionicama
-
vijeće tjelesne i zdravstvene kulture
-
vijeće učenika i vijeće roditelja
-
prema potrebi vanjski stručnjaci-majstori
-
ideje:stručno-pedagoška služba i ostali prema volji i sklonostima
-
uređenje travnatih površina oko škole (kontinuirano, te ovisno o
godišnjim dobima)
-
bojanje učionica, uređenje dvorišta, športskog igrališta i
dvorane, predvorja škole, hodnika i drugih prostorija u školi
-
uređenje i održavanje školskih radionica i kabineta
-
uređenje sanitarnih čvorova škole (planski prema financijama
škole)
-
stolarski, staklarski, parketarski radovi - zamjena dotrajalog
(planski prema financijama škole)
-
ostali radovi prema potrebi i mogućnostima
-
tijekom nastavne godine ovisno o vremenskim i financijskim
prilikama i organizaciji rada tehničke službe i nastave u
školskim radionicama
-
trošak za cvijeće i ostalo raslinje (vanjsko i unutrašnje)
-
trošak farbanja prostora (učionice, športska dvorana, dvorište ,
školske radionice i slično)
-
trošak za postavljanje plakata, oglasnih ploča i slično
-
trošak za ostale radove (zamjena dotrajalih i trošnih prozora,
parketa i ostalo)
-
ocjena zadovoljstva školskim ozračjem
-
prijenos ideja, iskustva, smjernica...
-
evaluacijske ankete o zadovoljstvu izgledom škole
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 45 od 71
Aktivnosti,
program
ISGE projekt
Ciljevi programa
Poticanje energetske aktivnosti u Hrvatskoj.
Namjena
programa
U okviru projekta Europske Unije pratiti i smanjiti potrošnju
energenata u školi.
Nositelj programa
Ravnatelj Anto Delač, knjižničar Dragica Kvesić, domari : Božidar
Jurenec i Ivica Horvatinčić
Način realizacije
Tjedno praćenje potrošnje energenata i unošenje podataka u
aplikaciju ISGE.
Vremenik
aktivnosti
Tjedni i mjesečni unos podataka, tijekom nekoliko godina.
Troškovnik
Sredstva su osigurana od Poglavarstva grada Zagreba.
Način
vrednovanja
Ekološka svijest, ušteda energije i poboljšanje uvjeta rada u školi.
Aktivnosti,
program
Energetska učinkovitost – KNX Model
Ciljevi programa
Opremanje kabineta za energetsku učinkovitost .
Namjena
programa
U okviru projekta Europske Unije opremiti kabinet i osposobiti
nastavnike za davanje licenci instalaterima KNX-a.
Nositelj programa
Ravnatelj Anto Delač, vanjski suradnik Igor Njegovan, voditelj
praktične nastave Stanislav Marasović i profesor praktične nastave
Damir Čolig.
Način realizacije
Detaljno navedeno u odobrenom projektu.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom 2013. godine..
Troškovnik
Sredstva su osigurana u okviru projekta Europske Unije.
Način
vrednovanja
Navedeno u odobrenom projektu.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 46 od 71
15.2 OPREMANJE PROSTORA
a) OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I MODERNE
TEHNOLOGIJE U ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA
Aktivnosti,
program
OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I
MODERNE TEHNOLOGIJE U ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA
(soba br. 10)
Ciljevi programa
Dovršiti opremanje kabineta za obnovljive izvore energije i moderne
tehnologije u električnim instalacijama s naglaskom na KNX tehnologiji i
proizvodnji električne energije pomoću vjetra.
Namjena
programa
Održavanje laboratorijskih vježbi za električne instalacije i izabrana
poglavlja iz električnih instalacija (kao što su projektiranje električnih
instalacija, obnovljivi izvori energije i sl.); održavanje raznih seminara
na temu obnovljivih izvora energije...
Damir Čolig, inž.el.teh.
Nositelj programa
Božidar Petković, VKV električar
a) prenaponska zaštita i izvođenje uzemljenja za potrebe kabineta;
b) upravljanje rasvjetom u prostoru pomoću dimabilnih prigušnica;
c) nabava, izrada i montaža LED rasvjete za industriju HB 380-120,
4500 K, upravljane PVM regulatorom;
d) nabava, izrada i montaža didaktičkog panela za električne
instalacije u sanitarnim čvorovima i kupaonicama s primjerom
izjednačenja potencijala;
Način realizacije
e) nabava, izrada i montaža didaktičkog panela za rasvjetu s
rasvjetnim tijelom i regulatorom rasvjete do 600 W;
f)
upravljanje rasvjetom pomoću PLC-a "LOGO 230 RC" tvrtke
Siemens;
g) nabava i montaža panik rasvjete LED;
h) nabava i montaža kompaktnog KNX EIB panela s dogradnim EIB
panelima (aktuatorima, senzorima, spojnim priborom i sl.);
i)
nabava i montaža opreme za proizvodnju električne energije
pomoću vjetra
Vremenik
aktivnosti
Sve navedene aktivnosti i radovi planiraju se završiti do 01.07. 2013.
godine.
Troškovnik
Maksimalni mogući iznos troškova procjenjuje se na cca 100.000,00
kuna.
Način
vrednovanja
Opremanjem i proširenjem ovog kabineta poboljšavaju se uvjeti za
održavanje LV iz spomenutih predmeta u deficitarnom zanimanju
elektroinstalater, diže se ekološka svijest kod učenika i profesora, te
povećava energetska učinkovitost samog prostora.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 47 od 71
b) OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU
Projekt
Cilj projekta
OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU
Dovršiti opremanje laboratorija za elektroniku.
Namjena projekta
Održavanje laboratorijskih vježbi (LV) za elektroničku grupu nastavnih predmeta koji
postoje u svim elektro zanimanjima, a to su (ovisno o zanimanju): audio i
videotehnika, digitalni sklopovi i upravljanje, elektronički sklopovi, elektronika i
upravljanje, primjena mikroupravljača, obrada zvuka i videotehnika.
Način realizacije i
aktivnosti
Izvršiti nabavu preostalih komponenata, mjernih instrumenata i opreme prema
POPISU S TROŠKOVNIKOM koji je izrađen u ožujku 2011. i predan Ravnatelju.
Nakon nabave pristupit će se sljedećim aktivnostima:
Centralni upravljački pult
• Elektro-mehanička montaža i dovršetak pulta.
Radno-mjerni stolovi – 7 kom.
(za izvođenje praktičnog dijela vježbi)
• Izrada fotopredložaka tiskanih pločica stabiliziranih istosmjernih izvora
(modul 4).
• Izrada tiskanih pločica.
• Elektro-mehanička montaža i dovršetak stolova.
Stol – katedra
• Izrada audio pojačala 2×65W / 8Ω.
Mjerni instrumenti i oprema
• Njihovo postavljanje i puštanje u funkciju.
Računalna oprema
• Ugradnja software-a.
• Povezivanje svih računala (1+7) u internu računalnu mrežu.
Uzemljenje za laboratorije u sobama 42 i 41
• Postavljanje uzemljivača i elektromontaža.
Antenski sustav za prijam zemaljskih i satelitskih radio i TV stanica.
• Nabava potrebnih dijelova.
• Elektromehanička montaža.
Ulazna vrata i prozor
• Nabava dijelova i popravak.
Zavjese na prozorima
• Nabava i montaža.
Vanjska sjenila za prozore
• Nabava i montaža.
Nositelji -izvršitelji
projekta
Centralni upravljački pult: I. Kovačević + B. Priščan (s učenicima).
Radno-mjerni stolovi: I. Kovačević + B. Priščan (s učenicima).
Stol – katedra: I. Kovačević + B. Priščan (s učenicima).
Mjerni instrumenti i oprema: I. Kovačević + B. Priščan.
Računalna oprema: Osoba zadužena za održavanje školske
informatičke opreme + I. Kovačević.
Uzemljenje: I. Kovačević + Z. Primorac + B. Petković s učenicima
+ domar.
Antenski sustav: I. Kovačević + B. Priščan s učenicima + domar.
Sjenila: domar.
Ulazna vrata i prozor: domar.
Zavjese: domar.
Vremenik
aktivnosti
Ovisi o prikupljenim sredstvima i nabavi komponenata.
Troškovnik
Način
vrednovanja
Detaljan troškovnik je prikazan u POPISU S TROŠKOVNIKOM.
Opremanjem laboratorija omogućit će se održavanje LV iz spomenutih elektroničkih
predmeta i ispunjavanje minimalnih uvjeta opremljenosti laboratorija zadanih u
JNP i OOP (donesenim od strane nadležnih ministarstava).
U radovima bi osim nastavnika sudjelovali i učenici koji su taj dan na praktičnoj
nastavi u školi (kao dio praktične nastave) ili bi im to mogao biti praktični dio
pomoćničkog ispita – završnog ispita.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 48 od 71
c) OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU, AUTOELEKTRIKU I
AUTOMEHATRONIKU U OKVIRU PROJEKTA „ MAJSTORSKA ŠKOLA“
Projekt
OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU,
AUTOELEKTRIKU I AUTOMEHATRONIKU (soba P1 i P2)
Cilj projekta
Opremanje kabineta sa suvremenom opremom za izvođenje vježbi.
Namjena projekta
Održavanje vježbi iz struke za automehaničare, autoelektričare i
automehatroničare u redovnom i u obrazovanju odraslih.
Način realizacije i
aktivnosti
Sredstvima dobivenim od MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I
OBRTA nabaviti opremu a prostor urediti sredstvima GRADSKOG
UREDA ZA OBRAZOVANJE KULTURU I ŠPORT.
Nositelji
programa
Ravnatelj Anto Delač i profesori: Mladen Miličević, Mario Vlahović,
Boris Babić i Darko Josip Zrinjan.
Vremenik
aktivnosti
Do kraja prvog polugodišta.
Troškovnik
Troškove nabavke opreme pokriva ministarstvo poduzetništva i obrta
a građevinsko instalaterskih radova gradski ured za obrazovanje
kulturu i šport.
Način
vrednovanja
Anketa učenika i profesora na kraju nastavne godine.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 49 od 71
16. RAZNI PROGRAMI
Aktivnosti,
program
DUHOVNI DOM – OTKRIVANJE MARKOVOG EVANĐELJA
Ciljevi programa
Zajednički susreti, slušanje, temeljito kritičko razlučivanje,
samokritičko preispitivanje i tumačenje mentaliteta, stanja svijesti i
duha našega vremena, naših suvremenika i samih sudionika u svjetlu
Markovog evanđelja. Obraćenje, duhovna obnova, inkulturacija i
akulturacija Evanđelja u nove kulturne obrasce i modele.
Prepoznavanje drugačijih odnosa, rješenja i odgovora od onih
ustaljenih i zarobljenih željeznim okovima lažne sigurnosti u
duhovnom susretu s Isusom iz Nazareta.
Osvijestiti ulogu Duha Božjega u stvaranju zajedništva. Izgradnja
svijesti i savjesti u osobnom i društvenom životu učenika.
Potaknuti učenike i djelatnike na svakodnevno življenje Božje riječi.
Namjena
programa
Kritičko razlučivanje i razlikovanje, ali i prosuđivanje, vrjednovanje
povijesnog, nacionalnog, kulturnog i deklarativnog izražavanja vjere.
Angažirano, zauzeto i promišljeno poniranje u dubinsku dimenziju
vjere. Suočavanje s radikalnom novošću i novom radikalnošću
evanđeoske poruke Marka. Izgradnja «unutrašnjeg čovjeka» (Ef 3,
16).
Nositelj programa
Vlaho Kovačević, vjeroučitelj i Dragica Kvesić, knjižničarka.
Način realizacije
Formirati skupinu od desetak učenika koji bi se ,zajedno sa
zainteresiranim djelatnicima,sastajali u prostorima knjižnice, jednom
tjedno.
Vremenik
aktivnosti
Listopad 2012. – svibanj 2013.
Troškovnik
Troškove umnožavanja materijala (oko 100 kuna) snosit će škola.
Način
vrednovanja
Evaluacija će dijelom ostati u domeni duhovnog, a dijelom će se
vidjeti u promjeni od stalne okrenutosti prošlosti pomiješane s
folklornim i masovnim kršćanstvom. I to na način provjere
prihvatljivosti i prakticiranja temeljnih vrijednosti (transcendencija,
ljudska osoba, ljudsko dostojanstvo, moderna država, demokracija,
sloboda, autonomija, jednakost, bratstvo, sestrinstvo, ljudska prava,
vladavina zakona, solidarnost, pravda, pravednost, tolerancija,
dijalog, prijateljstvo, obitelj, brak, zajedništvo…) na kojima počiva
suvremeno društvo, čiji su vrijednosni – ontološki, antropološki i
etički–temelji i korijeni u kršćanstvu.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 50 od 71
PREDSTAVLJANJE ŠKOLE NA MANIFESTACIJAMA „DOJDI
OSMAŠ“ I DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
– AKTIVNOSTI VEZANE ZA UPIS U 1. RAZRED ŠKOLE
Promocija škole i obrtničkih programa
- poznati učenike 8.razreda i njihove roditelje sa zanimanjima naše
Namjena programa
Nositelj programa
škole, organizacijom, mjestom i načinom odvijanja teorijske i
praktične nastave, te s ostalim relevantnim sadržajima i
informacijama vezanim uz školovanje i upis u prvi razred
- profesionalno usmjeravanje, tj. upućivanje u adekvatni oblik
srednjoškolskog obrazovanja
- zainteresirati buduće učenike za obrtničke programe naše škole
-
povjerenstvo za upis
stručni aktivi
ravnatelj
učenici volonteri
nositelji aktivnosti prezentacije škole
- priprema, izrada i distribucija materijala za prezentaciju škole
- obilazak osnovnih škola i predstavljanje škole i programa rada
- priprema i upoznavanje sa službenim informacijama oko upisa i
Način realizacije
-
-
specifičnim informacijama oko programa / zanimanja,
organizacijom škole i slično
raspodjela zaduženja i sastanci povjerenstva i volontera učenika
obavijest medijima
za Otvoreni dan škole: uređenje prostora škola, doček učenika i
roditelja, razgledavanje škole,davanje informacija, podjela
promotivnih materijala
Za „ Dojdi osmaš „ : uređenje štanda, davanje informacija i
promotivni materijala učenicima i roditeljima
- vrijeme pojačanih priprema za upis (od travnja do lipnja 2013.)
- predviđena jedna subota u svibnju 2013.g. za Otvoreni dan
Vremenik
aktivnosti
škole
- termin u svibnju po određenju Gradskog ureda za „Dojdi osmaš“
- primanje učenika i roditelja prije službenih termina prijava za
upis, a koji naknadno dolaze tražeći informacije
Troškovnik
- izrada, distribucija promotivnih materijala
- motivacija članovima povjerenstva i volonterima
- ocjena povjerenstva za upise i utvrđivanje smjernica za sljedeću
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
godinu
- procjena zadovoljstvo korisnicima, tj. posjetiteljima
- prenošenje pozitivnih rezultata i iskustva
Stranica 51 od 71
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
Namjena programa
Nositelj programa
RAD NA PREZENTACIJI ŠKOLE
1. povećanje protoka i brzine informacija o svim relevantnim
sadržajima rada škole prema korisnicima (učenici, roditelji,
djelatnici, obrtnici, lokalna zajednica i ostale potencijalno
zainteresirane osobe)
2. lakše ostvarivanje kontakta korisnika sa službama škole
3. predstavljanje škole čime se ostvaruje i gradi imidž škole
- predstavljanje škole i prijenos svih važnih informacija
mogućim korisnicima
- stručno-pedagoška služba
- tehnička pomoć stručnjaka
- ostali sudionici škole : učenici, djelatnici, roditelji i vanjske
službe
Način realizacije
Vremenik
aktivnosti
-
izrada / dizajn letka o školi za upis u 1. razred
izrada CD-prezentacije o školi
stvaranje sadržaja za web stranicu škole
rad na tekstu i izrada oglasnih prostora o školi i sadržajima
sudjelovanje na manifestacijama npr. „Dojdi osmaš“ i „Otvoreni
dan škole“
- sudjelovanje u izradi ostalih materijala za promociju škole
(kemijske olovke, majice s natpisom škole i slično)
- tijekom cijele nastavne godine
- pojačani rad u vrijeme priprema upisa u 1. razred
- honorar za provedbu nositelju aktivnosti iz sredstava škole ili
-
Troškovnik
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
-
prema dogovoru s ravnateljem
izrada i distribucija letaka za upis u školu (cca 1500 kn) iz
sredstva škole
izrada i množenje CD –a s prezentacijom škole (cca 1000 kn)
troškovi uredskog materijala
troškovi ostalih materijala za promociju (u dogovoru sa
naručiteljem ,a po odluci ravnatelja)
- prijenos informacija o korištenju (usmena predaja ili anketa)
- procjena zadovoljstva korisnika sadržajima
Stranica 52 od 71
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
Namjena
programa
SPOMENICI HRVATSKIH VELIKANA U GRADU ZAGREBU
S učenicima povijesne grupe obići javne spomenike u gradu
Zagrebu i aktualne izložbe posvećene osobama koje su obilježile
hrvatsku povijest. Cilj je upoznati učenike s velikanima iz hrvatske
prošlosti.
Uz pronalaženje, obilazak i fotografiranje spomenika, učenici će
napisati tekst o značaju i ulozi pojedine povijesne osobe, autoru
spomenika, mjestu gdje je spomenik postavljen, te će u knjižnici
napraviti izložbu.
Proširiti vidike učenika izvan standardnog školskog programa,
potaknuti zanimanje za izvannastavne aktivnosti i samostalno
istraživanje i upoznavanje kulturne baštine grada Zagreba.
Osvijestiti važnost i značaj pojedinih osoba u hrvatskoj povijesti te
jačati domoljublje.
Nositelj programa
Knjižničarka Dragica Kvesić, profesorica povijesti Anita Barišić
Način realizacije
Učenici će ciljano obići pojedine spomenike i muzeje u centru
Zagreba te će nakon svakog posjeta u prostorima knjižnice izraditi
fotografije i napisati osvrt o pojedinom spomeniku koje će izložiti u
školskoj knjižnici i predstaviti ostalim učenicima.
Vremenik
aktivnosti
Od listopada 2012. do svibnja 2013. godine.
Troškovnik
Troškove izrade fotografija i plakata, osigurat će škola (oko 200
kuna).
Način
vrednovanja
Iskazivanje pozitivnog odnosa prema kulturnim i nacionalnim
vrednotama.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 53 od 71
Aktivnosti,
program
ZADOVOLJSTVO UČENIKA KVALITETOM ŽIVOTA
Ciljevi programa
Istražiti koliko su naši učenici zadovoljni životom općenito kao i
pojedinim aspektima života (međuljudski odnosi, zdravlje,
obrazovanje, tjelesni izgled, ekonomski i socijalni status).
Dobiti sliku stvarnog osjećaja zadovoljstva životom naših učenika.
Namjena
programa
Osvijestiti kod učenika vlastito zadovoljstvo životom, te ih potaknuti
na razvijanje vlastitih sposobnosti za poboljšanje i obogaćivanje
kvalitete života.
Nositelj programa
Ivanka Popić, dipl.psih. i Dragica Kvesić, dipl.bibl.
Način realizacije
U prostorima školske knjižnice provest ćemo upitnik s učenicima
trećih razreda. Nakon istraživanja, obradit ćemo podatke koje ćemo
zajedno s učenicima prokomentirati i dati prijedloge kako mogu
utjecati na osobni osjećaj zadovoljstva kvalitetom života.
Vremenik
aktivnosti
Listopad i studeni 2012.
Troškovnik
Troškove umnožavanja upitnika snosit će škola.
Način
vrednovanja
Rezultati će biti objavljeni u školskom listu i predstavljeni drugim
učenicima na satovima razredne zajednice i roditeljima na Vijeću
roditelja.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 54 od 71
Aktivnosti,
program
MEMOAIDS
Ciljevi programa
Informirati učenike o spolnim bolestima, te ukazati na rizično spolno
ponašanje - ne samo u razredu, već i u svakodnevnom druženju
(«kvart», «kafić»), preko mladih edukatora koji će širiti znanje u
svakodnevnom, neposrednom razgovoru sa svojim vršnjacima.
Povećati svijest o AIDS-u, smrtonosnoj spolnoj bolesti, te
mogućnostima prevencije odgovornim spolnim ponašanjem
(asertivno ponašanje), te adekvatnom zaštitom (korištenje
prezervativa).
Namjena programa
Projekt je namijenjen učenicima drugih razreda strojarskog turnusa.
Nositelj programa
Sanda Stražičić, prof. i Diana Hršak, prof.
Način realizacije
Organiziranje i održavanje predavanja o HIV/AIDS-u (suradnja sa
školskom liječnicom). Odabir edukatora vršnjaka, upoznavanje sa
programom, podjela materijala. Priprema tribine o HIV/AIDS-u (rad
sa edukatorima). Održavanje tribina o HIV/AIDS-u. Informiranje
roditelja o programu, putem roditeljskih sastanaka. Priprema
radionice o korištenju prezervativa (rad sa edukatorima).
Održavanje radionica o korištenju prezervativa. Priprema radionice
o asertivnom ponašanju (rad sa edukatorima) Održavanje radionica
o asertivnom ponašanju. Obilježavanje svjetskog dana AIDS-a.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom nastavne godine.
Iz sredstava škole (ukoliko projekt ne bi financirao Centar za
Troškovnik
reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti, Klaićeva 16,
Zagreb).
Način vrednovanja
Provođenje ankete među učenicima za vrednovanje radionica.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 55 od 71
PREVENTIVNI PROGRAM –
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
Namjena programa
PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
prevencija nezdravih stilova ponašanja afirmacijom pozitivnih
vrijednosti, poticanjem zdravih stilova života i razvoja općih
kompetencija
zaštita reproduktivnog zdravlja
prevencija ovisničkog ponašanja (alkohol, duhan, droge)
zdrave prehrambene navike
sigurnost mladih u prometu
zaštita od pirotehničkih i eksplozivnih sredstava
razvoj svijesti o važnosti zadovoljavanja osnovnih životnih
potreba, razvoj samokontrole ponašanja i emotivnog
reagiranja
10. edukacija nastavnika/ roditelja o razvojnim karakteristikama
mladih
11. svijest o važnosti humanitarnog djelovanja
12. jačanje sportskog duha i zdravih navika
13. razvoj tolerancije i poštivanja odnosa među spolovima
- prevencija neprihvatljivog ponašanja kod mladih s naglaskom na
jačanje odgovornosti za vlastito zdravlje i kompetentno
ponašanje
Nositelj programa
- razrednici, stručno-pedagoška služba, stručni aktivi (osobito TZK
i društvena grupa predmeta), školska liječnica, djelatnici MUP-a,
učenici, djelatnici zdravstvenih i drugih stručnih ustanova,
članovi vijeća učenika i vijeća roditelja
Način realizacije
- edukativna predavanja i radionice s učenicima
- edukativna predavanja za nastavnike (razvojne karakteristike
mladih s naglaskom na emotivno doživljavanje i reagiranje)
- izrada oglasnih prostora, edukativnih materijala
- obilježavanje važnih datuma (Dan zahvalnosti za plodove
zemlje, Svjetski dana bez pušenja, Svjetski dan Crvenog križa,
Svjetski dan sporta, mjesec borbe protiv ovisnosti, Svjetski dan
AIDS-a i ostalih)
- projekt prevencije nasilja u mladenačkim vezama
- provedba humanitarnih akcija (Darivanje krvi, akcije Caritasa)
- športske aktivnosti škole
- rad na uvođenju dodatnih raznih sadržaja i izvannastavnih
aktivnosti, raznih učeničkih sekcija sa ciljem kreiranja slobodnog
vremena mladih
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
- tijekom nastavne godine, u dogovoru sa terminima predavača
- kontinuirano
- u skladu sa terminima i akcijama obilježavanja važnih datuma
- troškovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava škole
(edukativni materijali, oglasne ploče, uređenje prostora)
- troškovi stručnih predavača za nastavnike
- trošak održavanja športskih i sličnih sadržaja
- evaluacija
- procjena zadovoljstva i zainteresiranosti učenika temom i
sadržajem
Stranica 56 od 71
Aktivnosti,
program
Ciljevi programa
Namjena programa
Nositelj programa
Način realizacije
PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI
U ŠKOLI
1. suočavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilnog /
neprihvatljivog ponašanja u školi i školskom okruženju te, povećanje
svijesti o problemu nasilja
2. educiranje, tj. povećanje informiranosti svih sudionika o oblicima i
posljedicama nasilja i senzibilizacija za probleme nasilja u školi
3. povećanje efikasnosti odgovora škole na nasilje (mjere i aktivnosti,
protokoli postupanja ...)
4. razvoj socijalnih vještina s naglaskom na nenasilno rješavanje
problema (pravila nulte tolerancije nasilja) i prosocijalno ponašanje
5. stvaranje pozitivne školske klime i odnosa suradnje i suodgovornosti
- prevencija i rad na smanjivanju nasilja u školi
- stručno-pedagoška služba škole
- razrednici
- vanjski stručnjaci (interdisciplinarni tim za povećanje sigurnosti u školi,
ostali stručnjaci)
- vijeće učenika i vijeće roditelja
- edukacija nastavnika , učenika i roditelja
- rad s učenicima (razgovori, radionice, razredna pravila )
- rad s roditeljima (individualni savjetodavni rad, roditeljski sastanci:
stilovi roditeljskog odgoja, roditeljska odgovornost
- provođenje upitnika i prezentacija rezultata (stavovi o nasilju
- identifikacija učenika s rizičnim oblicima ponašanja i savjetodavni rad
- rad na provođenju pedagoških mjera sprečavanja
- izrada edukativnih materijala i oglasnih ploča
- dežurstva u školskim prostorima, rad na fizičkoj sigurnosti škole i
uređenje školskog prostora i poticajnog školskog ozračja
- sandučić povjerenja
- koordinacija interdisciplinarnog tima za povećanje sigurnosti, suradnja
s vanjskim institucijama
- uloga kontakt policajca (obilazak škole i okruženja, predavanja
učenicima 1. razreda, te po potrebi ostalim razredima )
- organiziranje što većeg broja izvannastavnih aktivnosti s ciljem
afirmacije pozitivnih vrijednosti
- svaki nastavnik je dužan na svom satu ugraditi smisao za međusobno
uvažavanje, toleranciju i suradnju ( odgojna komponenta), a razrednik
je dužan na satovima razredne zajednice obraditi teme iz područja
nenasilja prema programu rada razrednog odjela, te informirati i
educirati roditelje o pojavama nasilja i nenasilnom rješavanju
problema
- medijacija u školi – razrada projekta „ Možemo to riješiti – medijacijom
u školi protiv nasilja u društvu
Vremenik
aktivnosti
tijekom cijele nastavne godine
-
Troškovnik
-
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
-
troškovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava škole
honorar za stručnu edukaciju nastavnika iz sredstava škole prema
odluci ravnatelja
trošak stručnog usavršavanja stručnih suradnika i nastavnika iz
sredstava škole
analiza pojava nasilja u školi tijekom i na kraju nastavne godine (oblici
ponašanja, količina, broj izrečenih pedagoških mjera, štete na imovini
škole i slično i usporedba s prošlom školskom godinom)
analiza anketa
evaluacijski listići
razmjena procjena stanja sigurnosti u školi s članovima
interdisciplinarnog tima
Stranica 57 od 71
Aktivnosti,
program
PROJEKT „MLADI NA TRŽIŠTU RADA“
i „ KORUPCIJA – i tvoje NE je važno „
- povećanje svijesti učenika kao budućih zaposlenika o važnosti
poštivanja zakona u području rada i posljedicama rada na crno
Ciljevi programa
- podizanje razine svijesti kod učenika o štetnosti korupcije i
doprinos njezinom suzbijanju
- neformalno obrazovanje mladih radi zaštite njihovih radnih i
socijalnih prava
Namjena programa
- učenici trećih razreda
Nositelj programa
- nevladina udruga DIM (Udruga za građansko obrazovanje i
društveni razvoj), razrednici, predmetni profesori, ravnatelj
škole, pedagoginja i psihologinja škole
- inicijalno ispitivanje učenika o znanjima iz ovog područja
- edukacija učenika u okviru satova razredne zajednice i ostalih
nastavnih predmeta prema posebnom rasporedu iz područja
rada na crno i rada prema zakonskim propisima
- provođenje istraživanje percepcije među srednjoškolcima
Način realizacije
- priprema učenika za slijedeću fazu života, fazu rada, upućivanje
učenika u aktivnosti koje slijede poslije stjecanja prvog
zanimanja
- podjela edukativno- informativne brošure „Radna knjižica za
mlade“
- upoznavanje nastavničkog vijeća s realizacijom i postignućima
projekta
- evaluacija među učenicima i profesorima koji su prisustvovali
Vremenik
aktivnosti
Šk.god.2012./2013.
Troškovnik
DIM je osigurao sredstva za ovaj projekt.
Način vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
- valorizacija projekta
- materijal ima suglasnost MZOS- a za distribuciju po školama
Stranica 58 od 71
17. STRUČNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA
Aktivnosti,
program
POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU :
Ciljevi programa
Upoznavanje učenika s novim tehnologijama u svijetu automobila.
ZAGREB AUTO SHOW
Namijenjena je učenicima u zanimanju autoelektričar,
Namjena programa
automehaničar, automehatroničar (II-M,II-A, III-A).
Nositelj programa
Nastavnik praktične nastave Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Posjet priredbi u tjednu praktične nastave.
Vremenik
aktivnosti
Travanj 2013.
Cijena ulaznice za priredbu je 20 kn. Učenici sami snose
Troškovnik
taj trošak.
Bolje razumijevanje teoretskog gradiva kroz stečene spoznaje.
Način vrednovanja
Bolje razumijevanje modernih tehnologija koje se primjenjuju u
struci.
POSJET PRIREDBI U HOTELU SHERATON:
Aktivnosti,
program
AUDIO VIDEO SHOW
Ciljevi programa
Upoznavanje učenika s novim tehnologijama u svijetu audio sustava
koji se ugrađuju u automobile.
Namjena
programa
Program je namijenjen učenicima trećih razreda u zanimanju
autoelektričar i automehatroničar.
Nositelj programa
Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Posjet priredbi je planiran u tjednu kad su učenici na praktičnoj
nastavi.
Vremenik
aktivnosti
Studeni 2012.
Troškovnik
Cijena ulaznice za priredbu je 20 kn. Učenici sami snose taj trošak.
Način
vrednovanja
Bolje razumijevanje modernih tehnologija koje se primjenjuju u struci.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 59 od 71
POSJET TVORNICI AUTOMOBILA REVOZ U NOVOM MESTU,
Aktivnosti,
program
SLOVENIJA
Upoznavanje nastavnika i učenika s tehnologijom proizvodnje
automobila Renault.
Ciljevi programa
Namijenjena je učenicima trećih razreda u zanimanju autoelektričar,
automehaničar, automehatroničar i autolimar.
Namjena
programa
Mogući maksimalni broj je 40 učenika
Nositelj programa
Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Odlazak autobusom u Novo Mesto.
Vremenik
aktivnosti
I. ili II. polugodište -ovisno o tome kad će tvornica odobriti posjet.
Troškovnik
Cijena po učeniku je cca100 kn.
Način
vrednovanja
Bolje razumijevanje teoretskog gradiva kroz stečene spoznaje.
Aktivnosti,
program
POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU :
Ciljevi programa
Upoznavanje učenika s novim tehnologijama u svijetu medije.
Namjena
programa
Program je namijenjen učenicima trećih razreda u zanimanju
autoelektričar i automehatroničar.
Nositelj programa
Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Posjet priredbi je planiran u tjednu kad su učenici na praktičnoj
nastavi.
Vremenik
aktivnosti
Studeni 2012.
Troškovnik
Ulaz na priredbu je besplatan.
Način
vrednovanja
Bolje razumijevanje teoretskog gradiva kroz stečene spoznaje.
SAJAM GLAZBE I MULTIMEDIJE
Bolje razumijevanje modernih tehnologija koje se primjenjuju u struci.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 60 od 71
Aktivnosti,
program
JEDNODNEVNI ILI DVO/TRODNEVNI IZLET
Ciljevi programa
Upoznavanje znamenitosti grada koji će se posjetiti.
Namjena
programa
Učenici II-A razreda.
Nositelj programa
Razrednik Darko Josip Zrinjan
Način realizacije
Odlazak i povratak autobusom na odredište koje odaberu roditelji na
I. roditeljskom sastanku u rujnu.
Vremenik
aktivnosti
Svibanj/lipanj 2013.godine.
Troškovnik
Cijena izleta bi bila do 300 kn za jednodnevni, te 100 kn za
dvo/trodnevni po učeniku.
Način
vrednovanja
Zadovoljstvo učenika kvalitetom i sadržajem izleta.
Aktivnosti,
program
STRUČNO PUTOVANJE I IZLETI I-A
Ciljevi programa
Upoznavanje načina rada u tvornicama vezanim za automobilsku
industriju , proširivanje znanja iz zemljopisa, kao i upoznavanje
kulture i znamenitosti mjesta koja će se posjetiti.
Namjena
programa
Svim učenicima I –A razreda, s ciljem boljeg i konkretnijeg
upoznavanja struke i budućeg zanimanja, kao i upoznavanje novih
gradova i mjesta.
Nositelj programa
Razrednica: Ljubica Papić
Način realizacije
Stručno putovanje i izlezi organizirali bi se prema željama i
mogućnostima i učenika i roditelja. Postoji mogućnost putovanja
unutar Hrvatske, a i stručna putovanja u inozemstvo.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom nekih od učeničkih praznika, a izleti krajem svibnja ili
početkom lipnja 2012.godine, tj. tijekom školske 2012./2013. godine.
Troškovnik
Troškove putovanja snose roditelji učenika.
Način
vrednovanja
Foto dokumentacija, izvješće i anketa među učenicima o provedenim
putovanjima i sl..
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 61 od 71
Aktivnosti,
program
MATURALNO PUTOVANJE II-C
Ciljevi programa
Upoznavanje drugih kultura, običaja, naroda, na grupnom putovanju
uz druženje s vršnjacima.
Namjena
programa
Putovanje u grupi vršnjaka kako bi se međusobno obogatili novim
iskustvima kroz druženje i pri tom došli u doticaj s drugim kulturama i
običajima.
Nositelj programa
Diana Hršak, razrednica, u suradnji s ostalim zainteresiranim
razrednicima.
Način realizacije
U dogovoru s učenicima i roditeljima izabrati destinaciju putovanja i
optimalnu agenciju, te prema planu i mogućnostima odrediti i termine
putovanja.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom drugog polugodišta, po mogućnosti za vrijeme ljetnog
odmora učenika.
Troškovnik
Sve troškove snose roditelji učenika.
Način
vrednovanja
Vrednovanje bi iznosili kao povratnu informaciju nakon putovanja
kroz oglasne ploče ili pisanjem članka u školskom listu ili blogove ili
neki drugi učenicima primjeren način izražavanja svojih utisaka s
putovanja i vlastitu ocjenu uspješnosti istog.
Aktivnosti,
program
MATURALNO PUTOVANJE II-M
Ciljevi programa
Kulturno se obrazovati, upoznati druge gradove i kulture,njihove
povijesne spomenike i znamenitosti itd.
Kroz međusobno druženje i zabavu završiti srednjoškolsko
obrazovanje s najljepšim uspomenama.
Namjena
programa
Učenicima II-M razreda.
Nositelj programa
II-M razred i razrednik Vlaho Kovačević
Način realizacije
Tijekom školske godine u dogovoru s roditeljima izabrati odredišta
koja će učenicima biti zanimljiva i agenciju koja će organizirati
putovanje, te realizirati putovanje krajem školske godine.
Vremenik
aktivnosti
Priprema putovanja tijekom školske godine, a samo putovanje
vjerojatno u tjednu proljetnih praznika ili početkom školske godine
2013./2014.
Troškovnik
Troškove putovanja snose sami roditelji i učenici.
Način
vrednovanja
Znanje koje će učenici steći o drugim kulturama i njihovoj povijesti, te
lijepe uspomene koje ostaju za cijeli život.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 62 od 71
Aktivnosti,
program
MATURALNA EKSKURZIJA II-B
Ciljevi programa
Putovanje u inozemstvo radi upoznavanja kulturnih i kulturoloških
prilika te zemlje, te ujedno odmor za učenike.
Namjena
programa
Učenicima II-b razreda
Nositelj programa
Brankica Grgić Elzner, prof./ IIb razred
Način realizacije
Učenici će putovati organizirano autobusom ili nekim drugim
prijevoznim sredstvom, zavisno od toga što budu zahtijevale i
omogućavale dane okolnosti. S učenicima će putovati i razrednik kao
pratnja.
Vremenik
aktivnosti
Tijekom godine (POČETKOM ŠKOLSKE 2013./2014.)
Troškovnik
Način
vrednovanja
Školski kurikulum 2012./2013.
Učenici će putovanje platiti vlastitim sredstvima koje će im osigurati
njihovi roditelji.
Profesor putuje kao pratnja te se njegov put financira iz sredstava
agencije.
Vrednovanje bi iznosili kao povratnu informaciju nakon putovanja
kroz oglasne ploče ili pisanjem članka u školskom listu ili neki drugi
učenicima primjeren način izražavanja svojih utisaka s putovanja i
vlastitu ocjenu uspješnosti istog.
Stranica 63 od 71
18. GODIŠNJI KALENDAR RADA
1.
Školska godina traje od 01. rujna 2012. i završava 31.kolovoza 2013. godine
2.
Nastavna godina za I., II., i III. razrede počinje 03.rujna 2012.
a završava 14.lipnja 2013. za I. i II. razrede,
odnosno 17.svibnja 2013. za III. (završne) razrede
3.
Nastava se organizira u dva polugodišta
•
Prvo polugodište traje od: 03.rujna 2012. do 21. prosinca 2012.
•
Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2013. do 14.lipnja 2013.,
odnosno za završne razrede do 17. svibnja 2013.
4.
•
Nenastavni dan u I. polugodištu je 02. studeni 2012.
•
Nenastavni dan u I. polugodištu je 21. prosinca 2012.
•
Nenastavni dan u II. polugodištu je 31. svibnja 2013.
Nastava u školi planira se na temelju 35, a za završne razrede na temelju
32 nastavna tjedna.
5.
Nastava se izvodi u dva turnusa (smjene) u petodnevnom, odnosno šestodnevnom
radnom tjednu, s tim da se u pravilu izmjenjuje tjedan teorijske i tjedan praktične nastave
koja se dijelom izvodi u obrtničkim, a dijelom u školskim radionicama.
6.
Kontrolni ispiti za učenike drugih razreda bit će organizirani od 04. do 15. ožujka 2013.
godine prema posebnom rasporedu.
7.
Tijekom školske 2012./2013. godine učenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor.
•
Zimski odmor traje od 24.prosinca 2012. do 11.siječnja 2013.
•
Proljetni odmor traje od 25.ožujka 2013. do 29.ožujka 2013.
•
Ljetni odmor traje od 17. lipnja 2013. do 31.kolovoza 2013., osim za učenike koji
polažu popravne, odnosno izvanredne kontrolne ispite, razredne ispite, pomoćničke
ispite i brane završni rad ili za učenike koji idu na praktičnu nastavu ili odrađuju
praksu, s tim da im ukupni odmor ne može biti kraći od 45 radnih dana.
•
Maturalna putovanja Škola planira u travnju, svibnju, lipnju i kolovozu 2013. godine
•
Dan maturanata planira se za 17. svibnja 2013.
8.
Jednodnevni izleti planiraju se tijekom nastavne godine ovisno o organizacijskim i
vremenskim uvjetima.
9.
Stručni izleti, posjete i ekskurzije organizirat će se prema slobodnim terminima i
mogućnostima.
10.
Dan Škole je 23. svibnja 2013. godine
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 64 od 71
IZVANREDNI KONTROLNI ISPITI, IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG
RADA I POMOĆNIČKI ISPIT U ZIMSKOM ROKU
školske 2012./2013. godine
1.
Prijave za izvanredne kontrolne ispite predati u tajništvu Škole 14.siječnja 2013.
2.
Izvanredni kontrolni ispiti - 17. i 18. siječnja 2013. prema posebnom rasporedu
3.
Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRŠNOG RADA koju je prihvatio mentor
(s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudžbeni zapisnik Škole do 11. veljače
2013.godine
4.
Prijave za Pomoćnički ispit predati u tajništvo Škole do 01. veljače 2013.godine
5.
Praktični rad Izradbe i obrane završnog rada i Pomoćničkog ispita učenici će obaviti od
04. veljače do 15. veljače 2013. godine
6.
Sjednica Prosudbenog odbora - 18. veljače 2013. godine
7.
Pismeni dio Pomoćničkog ispita - 19. veljače 2013. godine
8.
Obrana ZAVRŠNOG RADA i usmeni dio Pomoćničkog ispita 25. i 26. veljače 2013.
godine prema posebnom rasporedu
9.
Sjednica Prosudbenog odbora - 27. veljače 2013. godine
10.
Datum uručivanja Svjedodžbi o ZAVRŠNOM RADU 04. ožujka 2013. godine
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 65 od 71
ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE 2012./2013.
1.
Redovna nastava za učenike III. godine za I. i II. turnus završava 17. svibnja 2013.
2.
Nadoknada nastave za učenike III. godine bit će organizirana po posebnom rasporedu
od 06. do 17. svibnja 2013.
3.
Razredni i predmetni ispiti organizirat će se u skladu s člankom 120. i 121. Statuta
4.
Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća za III. razrede 20. svibnja 2013.
5.
Produžna nastava za učenike III. razreda održat će se od 21. svibnja do 27. svibnja 2013.
6.
Prijave za popravne ispite učenici III. razreda trebaju predati u tajništvo
do 27. svibnja 2013.
7.
Popravni ispiti za učenike III . razreda održat će se 03. i 04. lipnja 2013. prema
posebnom rasporedu
8.
Sjednica Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća za III. razrede 05. lipnja 2013.
9.
Redovna nastava za učenike I. i II. godine završava 14. lipnja 2013.
10.
Nadoknada nastave za učenike I. i II. razreda biti će organizirana po posebnom
rasporedu od 03. do 14. lipnja 2013.
11.
Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća za I. i II. razrede
17.lipnja 2013.
12.
Produžna nastava za učenike I. i II. razreda održat će se od 18. lipnja do
26. lipnja 2013.
13.
Prijave za popravne ispite za I. i II. razrede predati u tajništvo
do 26. lipnja 2013.
14.
Popravni ispiti za I. i II. razrede održat će se 01., 02. i 03. srpnja 2013. prema posebnom
rasporedu
15.
Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća - 05. srpnja 2013.
16.
Upis ponavljača I. i II. razreda bit će 18. i 19. lipnja, te 30. kolovoza 2013. godine od
8,00 do 12,00 sati u razvojno-stručnoj službi.
17.
Upis učenika u II. i III. razred bit će 30. kolovoza 2013. godine kod razrednika.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 66 od 71
POPRAVNI I IZVANREDNI KONTROLNI ISPITI U
DRUGOM ROKU školske 2012./2013. godine
1.
Prijave za popravne i izvanredne kontrolne ispite predati u tajništvo Škole do 20.
kolovoza 2013.
2.
Sjednica Nastavničkog vijeća - 21. kolovoza 2013.
3.
Popravni ispiti održat će se 22. i 23. kolovoza 2013. prema posebnom rasporedu.
4.
Izvanredni kontrolni ispiti održat će se 26., 27., 28. i 29. kolovoza 2013. prema posebnom
rasporedu
5.
Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća nakon popravnih i izvanrednih kontrolnih
ispita - 30. kolovoza 2013.
IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA I POMOĆNIČKI ISPIT U
LJETNOM ROKU školske 2012./2013. godine
1.
Prijava obrane ZAVRŠNOG RADA do 22. ožujka 2013. godine
2.
Prijave za Pomoćnički ispit predati razredniku do 29. svibnja 2013. godine
3.
Praktični rad Izradbe i obrane ZAVRŠNOG RADA i Pomoćničkog ispita učenici će obaviti
od 31.svibnja do 10.lipnja 2013. godine
4.
Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRŠNOG RADA koju je prihvatio mentor
(s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudžbeni zapisnik Škole do 07. lipnja
2013. godine
5.
Pismeni dio Pomoćničkog ispita – od 12. do 17. lipnja 2013. godine prema rasporedu koji
određuje predsjednik povjerenstva.
6.
Sjednica Prosudbenog odbora - 11. lipnja 2013. godine
7.
Obrana ZAVRŠNOG RADA i usmeni dio Pomoćničkog ispita – 18., 19. i 20.lipnja 2013.
godine po posebnom rasporedu
8.
Sjednica Prosudbenog odbora - 21.lipnja 2013. godine
9.
Datum svečanog uručivanja Svjedodžbi o ZAVRŠNOM RADU i Svjedodžbi o
POMOĆNIČKOM ZVANJU 04. srpnja 2013. godine u 10,00 sati
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 67 od 71
IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA I POMOĆNIČKI ISPIT
U JESENSKOM ROKU školske 2012./2013. godine
1.
Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRŠNOG RADA koju je prihvatio mentor
(s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudžbeni zapisnik Škole do 21. kolovoza
2013.godine
2.
Prijave za Pomoćnički ispit predati u tajništvo Škole do 21. kolovoza 2013.godine
3.
Praktični rad Izradbe i obrane završnog rada i Pomoćničkog ispita učenici će obaviti od
22. kolovoza do 30.kolovoza 2013. godine
4.
Sjednica Prosudbenog odbora - 30. kolovoza 2013. godine
5.
Pismeni dio Pomoćničkog ispita – 30. kolovoza 2013. godine prema rasporedu koji
određuje predsjednik povjerenstva
6.
Obrana ZAVRŠNOG RADA i usmeni dio Pomoćničkog ispita 03. i 04. rujna 2013. godine
prema posebnom rasporedu
7.
Sjednica Prosudbenog odbora - 05. rujna 2013. godine
8.
Datum uručivanja Svjedodžbi o ZAVRŠNOM RADU i Svjedodžbi o POMOĆNIČKOM
ZVANJU 10. rujna 2013. godine
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 68 od 71
VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA
šk. god. 2012./2013.
Ljetni rok
1.
Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 12. listopada 2012. godine – ravnatelj
2.
Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 12. do 31. listopada 2012. godine
3.
Izradba ZAVRŠNOG RADA od 05. studenoga 2012. godine
4.
Prijava obrane ZAVRŠNOG RADA do 30. ožujka 2013. godine
5.
Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRŠNOG RADA koju je prihvatio mentor
(s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudžbeni zapisnik Škole do 06. lipnja
2013. godine
6.
Obrana ZAVRŠNOG RADA 19., 20. i 21. lipnja 2013. godine
7.
Datum uručivanja Svjedodžbi o ZAVRŠNOM RADU 09. srpnja 2013. godine u 10,00 sati
Jesenski rok
1.
Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 12. listopada 2012. godine – ravnatelj
2.
Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 12. do 31. listopada 2012. godine
3.
Izradba ZAVRŠNOG RADA od 05. studenoga 2012. godine
4.
Prijava obrane ZAVRŠNOG RADA do 09. srpnja 2013. godine
5.
Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRŠNOG RADA koju je prihvatio mentor
(s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudžbeni zapisnik Škole do 21. kolovoza
2013.godine
6.
Obrana ZAVRŠNOG RADA 03. i 04. rujna 2013. godine
7.
Datum uručivanja Svjedodžbi o ZAVRŠNOM RADU 10. rujna 2013. godine
Zimski rok
1.
Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 12. listopada 2012. godine – ravnatelj
2.
Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 12. do 31. listopada 2012. godine
3.
Izradba ZAVRŠNOG RADA od 05. studenoga 2012. godine
4.
Prijava obrane ZAVRŠNOG RADA do 29. studenoga 2013. godine
5.
Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRŠNOG RADA koju je prihvatio mentor
(s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudžbeni zapisnik Škole do 10. veljače
2014.godine
6.
Obrana ZAVRŠNOG RADA 24. i 25.veljače 2014. godine
7.
Datum uručivanja Svjedodžbi o ZAVRŠNOM RADU 03. ožujka 2014. godine
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 69 od 71
GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA REDOVNIH SJEDNICA
NASTAVNIČKOG VIJEĆA U školskoj 2012./2013.godini
MJESEC
DATUM
SAT
RUJAN
28.rujna 2012. godine
15.30 sati
LISTOPAD
26.listopada 2012. godine
15.30 sati
STUDENI
30.studenoga 2012. godine
15.30 sati
PROSINAC
21.prosinca 2012. godine
10.00 sati
SIJEČANJ
25.siječnja 2013. godine
15.30 sati
VELJAČA
22.veljače 2013. godine
15.30 sati
OŽUJAK
21.ožujka 2013. godine
15.30 sati
TRAVANJ
26.travnja 2013. godine
15.30 sati
SVIBANJ
20.svibnja 2013. godine
17.00 sati
LIPANJ
05.lipnja 2013. godine
16.00 sati
LIPANJ
17.lipnja 2013. godine
10.00 sati
SRPANJ
05.srpnja 2013. godine
10.00 sati
KOLOVOZ
21.kolovoza 2013. godine
10.00 sati
KOLOVOZ
30.kolovoza 2013. godine
10.00 sati
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 70 od 71
Ovaj Kurikulum razmatran je na sjednici Nastavničkog vijeća 22. kolovoza 2012.
Ravnatelj:
Anto Delač, dipl. ing.
Ovaj Kurikulum za šk. g. 2012./2013. usvojen je na sjednici Školskog odbora 12. rujna 2012.
Predsjednica Školskog odbora:
mr.sc. Dragana Katunarić, prof.
Ovaj Kurikulum za šk. g. 2012./2013. stupio je na snagu danom usvajanja i primjenjuje se za
školsku 2012./2013. godinu.
Ravnatelj:
Anto Delač, dipl. ing.
Klasa: 602-03/12-32/2
Ur. broj: 251-301-01-12-1
Zagreb, 12. rujna 2012.
Školski kurikulum 2012./2013.
Stranica 71 od 71
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
418 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content