close

Enter

Log in using OpenID

AD «GUBER» SREBRENICA Na osnovu članova 267. ; 272. stav 4. i

embedDownload
AD «GUBER» SREBRENICA
Na osnovu članova 267. ; 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ( «Službeni glasnik Republike Srpske « broj 127/08 ;
58/09 , 100/11 i 67/13 ) i Odluke Upravnog odbora AD « Guber » Srebrenica broj: 57-370/2014 od 27.11.2014.godine, Upravni
odbor AD « Guber » Srebrenica objavljuje
POZ I V
ZA X REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD «GUBER» SREBRENICA
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine ( SRIJEDA) SA POČETKOM U 13,00 časova, U PRNJAVORU, na
adresi UKRINSKI LUG B.B. ŠTRPCI, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA AD « RIBNJAK » PRNJAVOR
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je slijedeći :
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Donošenje Odluke o izboru Predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD « Guber » Srebrenica
Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX redovne sjednice Skupštine akcionara AD « Guber » Srebrenica
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 07.11.2013.- 27.11.2014. godine
Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2013. godinu
Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka iz ranijeg perioda na teret dobiti iz 2013. godine
Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži:Ime i prezime akcionara, JMBG ili
matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke, ili je «uzdržan od
glasanja» sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionarapravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD «
Guber » Srebrenica ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku ( puno ime i
prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje
punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština « Guber » AD Srebrenica (za komisiju za glasanje) Srebrenica ili direktno u Upravi
društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u
sjedištu Društva, na internet stranici berze i na internet stranici AD « Guber » Srebrenica: www.termeguber.com
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja
sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana odžavanja sjednice Skupštine
akcionara odnosno sa stanjem na dan 21.12.2014. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva
održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 14,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: _598/2014
Dana: 27.11.2014.godine
UPRAVNI ODBOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content