close

Enter

Log in using OpenID

attachment_id=1710 - Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

embedDownload
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar
tel: 043/ 244-029
e-mail: [email protected]
www.ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr
ŠKOLSKI KURIKULUM
Bjelovar, 12. rujna 2013.
Sadržaj
1.
2.
UVOD ...................................................................................................................................................... 2
PROJEKTI .............................................................................................................................................. 3
2.1. Dani slobodne nastave ....................................................................................................................... 3
2.2. Podijelimo znanje ............................................................................................................................. 5
2.3. Školski ljetopis .................................................................................................................................. 6
2.4. Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki ......................................................................................... 7
2.5. Ekonomski pojmovnik ....................................................................................................................... 8
2.6. E-medica ........................................................................................................................................... 9
2.7. Čokoladni odmor ............................................................................................................................. 10
3. DODATNA NASTAVA......................................................................................................................... 12
3.1.
Dodatna nastava hrvatskog jezika (priprema za državnu maturu)................................................. 12
3.2.
Dodatna nastava iz matematike za treći i četvrti razred .................................................................... 13
3.3. Dodatna nastava iz informatike za učenike 4.-ih razreda .................................................................. 14
3.4. Dodatna nastava iz Engleskoga jezika za učenike četvrtih razreda.................................................... 15
3.5. Dodatna nastava - SCENSKA KULTURA...................................................................................... 16
3.6. Dodatna nastava iz biologije za 4. razrede ekonomskog i upravnog smjera ..................................... 17
3.7. Politika i gospodarstvo..................................................................................................................... 18
3.8. Dodatna nastava iz njemačkog jezika za učenike četvrtog razreda.................................................... 19
4. DOPUNSKA NASTAVA....................................................................................................................... 20
4.1.
Dopunska nastava iz matematike za prvi razred ............................................................................... 20
4.2.
Dopunska nastava iz matematike za drugi razred ............................................................................. 21
4.3. Dopunska nastava iz Francuskog jezika za 3d upravne struke i 4c ekonomske struke...................... 22
4.4. Dopunska nastava iz RAČUNOVODSTVA za treći razred .............................................................. 23
4.5. Dopunska nastava iz kemije za 1. razrede ........................................................................................ 25
5. FAKULTATIVNA NASTAVA ............................................................................................................. 26
5.1.
Fakultativna nastava iz povijesti za IV.d .......................................................................................... 26
6. IZBORNI PREDMETI ......................................................................................................................... 27
4.1. Gospodarski praktikum.................................................................................................................... 27
6.2.
Matematika (4. razred programa ekonomist) .................................................................................... 29
6.3.
Njemački jezik (2. strani jezik) ........................................................................................................ 30
6.4. Francuski jezik (razredni odjel 4.c) .................................................................................................. 31
6.5. Latinski jezik (razredni odjeli: 1.d i 2.d)........................................................................................... 32
6.6. Filozofija i Logika (Logika – 3.d; Filozofija – 4.d;) ........................................................................ 33
7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI..................................................................................................... 34
7.1.
Dramska skupina ............................................................................................................................. 34
7.2.
Novinarska skupina ......................................................................................................................... 35
7.3. Mladi knjižničari ............................................................................................................................. 36
7.4. Literarna skupina ............................................................................................................................ 37
7.5. Grupa povjesničara .......................................................................................................................... 38
7.6. Ekološka grupa ................................................................................................................................ 39
7.7. Školski bend .................................................................................................................................... 40
7.8. Školsko športsko društvo „ŠKEBB“ ................................................................................................ 41
8. KULTURNO-UMJETNIČKI I ZABAVNI PROGRAMI U ŠKOLI .................................................. 43
4.1. DAN ŠKOLE – DAN OTVORENIH VRATA................................................................................. 43
8.2.
Proglašenje naj-čitatelja u šk. g. 2013./2014..................................................................................... 44
8.3.
Od lana do platna............................................................................................................................. 45
8.4.
Književni susret ............................................................................................................................... 46
8.5.
Oslikavanje zida uz ulaz školske knjižnice....................................................................................... 47
8.6.
Obilježavanje Valentinova ............................................................................................................... 48
8.7.
Školski maskenbal ........................................................................................................................... 49
9. STRUČNI IZLETI ................................................................................................................................ 50
9.1.
Stručni izlet u Austriju ili Njemačku ................................................................................................ 50
9.2.
Stručni izlet u British Council u Zagrebu ......................................................................................... 51
1
1. UVOD
Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škola utvrđuje svoj
školski kurikulum u kom iznosi planove i programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, druge odgojnoobrazovne aktivnosti i projekte. Za svaku takovu aktivnost potrebito je utvrditi:
-
naziv aktivnosti, programa ili projekta
ciljeve aktivnosti, programa ili projekta
namjena aktivnosti, programa ili projekta
nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost
način realizacije aktivnosti, programa ili projekta
vremenik aktivnosti, programa ili projekta
detaljni troškovnik aktivnosti, programa ili projekta
način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja
Školski kurikulum, za razliku od Godišnjeg plana i programa, ističe posebnosti škole i naglašava one
aktivnosti po kojima je škola prepoznatljiva u pedagoškom, ali i u širem društvenom okružju. Ekonomska i
birotehnička škola Bjelovar se, i prije proklamirane orijentacije na kurikulumski pristup u školskom sustavu,
organizacijom Dana slobodne nastave, projekta Podijelimo znanje, sudjelovanjem u međunarodnom projektu
ECONET i drugim svojim aktivnostima opredijelila za principe koji su zacrtani u Nacionalnom kurikulumu.
Kurikulum je dinamična kategorija, kojoj je imanentna stalna promjena i dograđivanje u provedbama
njenih sastavnica, pa se i školski kurikulum, kao dokument, treba sustavno dopunjavati. Stoga je i sam Zakon
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predvidio njegovu objavu na mrežnim stranicama svake
škole gdje je uz veliku dostupnost moguća i laka potrebita promjenjivost tog dokumenta.
Nadamo se da će tijekom vremena naš kurikulum uspješno prikazati sveobuhvatni pristup odgoju i
obrazovanju kojeg nastojimo provoditi u našoj školi.
2
2. PROJEKTI
2.1.
Dani slobodne nastave
Ciljevi:
Stjecanje novih teoretskih i praktičnih znanja iz struke i ostalih područja. Upoznavanje s novim
metodama poučavanja na osnovi slobodnog izbora. Poboljšanje komunikacije između učenika i
učvršćivanje zajedništva između učenika, te učenika i djelatnika škole.
Namjena:
Omogućiti učenicima spoznaju o aktualnim sadržajima iz njihove struke, ali i iz drugih područja,
uključujući umjetnost, filozofiju, druge znanosti i ostale vidove života. Aktivna interakcija sa
stručnjacima iz privrede, znanstvenicima, umjetnicima i drugih značajnim društvenim činiteljima.
Saznanja o praktičnoj primjeni znanja, prije svega u gospodarstvu.
Nositelji projekta:
Ravnatelj škole, pedagoginja škole i knjižničarka, stručni skupovi nastavnika, osobito stručni skup
predavača gospodarskih predmeta, svi ostali djelatnici škole, novinarska skupina, Vijeće učenika i svi
učenici škole.
Način provedbe:
Na osnovu prošlogodišnje evaluacije anketom učenika i aktualnosti u gospodarstvu i drugim područjima
izabiru se teme i mogući predavači na Danima slobodne nastave. Slijedi dogovor s predavačima o
konkretizaciji tema, načinu izvođenja, materijalnim potrebama, trajanju izlaganja ili radionica i točnom
terminu. Svaki predavač dostavlja osnovne teze svog izlaganja.
Nakon poznatog sadržaja Dana slobodne nastave učenici se anketiraju i odabiru barem
po pet radionica ili predavanja na kojima će sudjelovati.
Prema rezultatima ankete radi se raspored rada, a zatim osiguravaju materijalni uvjeti
rada za predavače. Sama izvedba traje tri dana, a nakon nje slijedi evaluacija.
Vremenik aktivnosti:
Studeni i prosinac - analiza želja učenika, aktualnosti i potreba za pojedinim temama
Siječanj
- pronalaženje i dogovori s predavačima
Veljača
- anketa učenika, izrada rasporeda rada
Ožujak
- provedba projekta, izrada biltena koji prati projekt
Travanj
- evaluacija anketom učenika
Svibanj
- sumiranje rezultata
Lipanj
- kompletiranje izvješća o projektu
3
Troškovnik:
Troškovi predavača - putni troškovi i eventualna naknada za rad
Troškovi izrade zahvalnica za predavače i sponzore
cca
Troškovi hrane i pića za sudionike
cca
Troškovi materijala za radionice
cca
Troškovi izrade biltena
cca
Ukupni trošak
cca 6.000,00 kn
1.500,00 kn
2.500,00 kn
2.000,00 kn
1.000,00 kn
cca 13.000,00 kn
Troškove snose sponzori, ispred svega glavni pokrovitelj Erste Bank, Grad Bjelovar i Bjelovarsko –
bilogorska županija.
Način vrednovanja:
Projekt se vrednuje anketom koja se provodi neposredno poslije projekta, razgovorima na satovima
razrednih odjela, raspravom na sastanku Vijeća učenika i na Nastavničkom vijeću. Izdavanje biltena s
razgovorima i komentarima svih predavača.
4
2.2.
Podijelimo znanje
Ciljevi:
Uključiti što veći broj učenika u afirmiranje korisnih aktivnosti s kojima se mogu baviti u svoje
slobodno vrijeme. Stvoriti pozitivne vrijednosne sudove o korištenju svog vremena i o aktivnostima
svojih kolega.
Namjena aktivnosti:
Afirmirati pozitivne načine korištenja slobodnog vremena. Razvijati kreativnost i prezentacijske
vještine. Poboljšati komunikaciju između učenika, ali i između učenika i nastavnika. Novi putovi
pristupu informacijama. Aktivno uključiti učenike u nastavu i upoznati ih s nastavnim metodama.
Nositelji aktivnosti:
Vijeće učenika. Ravnatelj škole, stručni suradnici – pedagoginja i knjižničarka. Razrednici i ostali
nastavnici uključeni kao mentori učenicima, kao i stručne osobe koje učenicima sudionicima mogu
pomoći u izradi prezentacija.
Način provedbe:
Ravnatelj u suradnji s Vijećem učenika pronalazi učenike koji se u svoje slobodno vrijeme bave raznim
korisnim aktivnostima a koji su spremni svoje tako stečeno znanje podijeliti s ostalima. Prijavljeni
učenici dobivaju svoje mentore, profesore ili stručnjake izvan škole, koji im pomažu da pregledno i
kvalitetno prezentiraju svoje teme. Učenici u power pointu rade predložak svojih izlaganja i pripremaju
se da ga izlože ostalim zainteresiranim učenicima. Kada se oformi i izabere određena kvantiteta s
potrebnom kvalitetom, prezentacija _- ponudi se ostalim učenicima izbor od najmanje dvije
prezentacije, radionice ili izlaganja na kojima će sudjelovati. Nakon što se na temelju prijava svih
učenika napravi raspored svih prezentacija za taj dan, ili dane, nastavu održavaju učenici prezentatori.
Vremenik aktivnosti:
Početkom desetog mjeseca ravnatelj i Vijeće učenika iniciraju i predstavljaju projekt svim učenicima na
satovima razrednog odjela. Uključeni su i razrednici, kao i ostali profesori koji potiču učenike da se
uključe u projekt.
U jedanaestom mjesecu skupljaju se prijave učenika prezentatora. Ravnatelj, stručni suradnici i profesori
predmeta koji su srodni određenim prezentacijama daju učenicima prijedloge za izvedbu prezentacije i
po potrebi im se dodjeljuju mentori.
U prosincu i siječnju učenici s mentorima rade prezentacije, eventualno imaju probe u svojim razrednim
odjelima i kada su spremni prijavljuju se ravnatelju.
Kada su svi spremni vrši se provedba projekta, realno sredinom veljače.
Troškovnik projekta:
Troškovi su potrebni za:
izradu pohvalnica svim sudionicima
cca. 800,00 kn
papir za radionice
200,00 kn
eventualni ostali pribor za radionice
500,00 kn
Troškove snose sponzori ili škola ovisno o veličini troška.
Način vrednovanja:
Projekt se vrednuje anketom koja se provodi neposredno poslije projekta, razgovorima na satovima
razrednih odjela, raspravom na sastanku Vijeća učenika i na Nastavničkom vijeću. Izdavanje biltena sa
svim izvješćima o održanim prezentacijama.
5
2.3.
Školski ljetopis
Cilj:
Na jednom mjestu prezentirati aktivnosti i rezultate rada škole u jednoj školskoj godini.
Potaknuti nastavnike i učenike da zabilježe svoje aktivnosti i da ih verificiraju. Sačuvati podatke
za povijest naše škole i bjelovarskog školstva.
Namjena:
Upoznati sve zainteresirane sa životom škole. Prezentirati školu u obrazovnim i ostalim
društvenim krugovima. Učvrstiti zajedništvo između svih sudionika u odgojno – obrazovnom
sustavu škole.
Nositelji projekta:
Ravnatelj škole sa stručnim suradnicima, stručnim skupovima nastavnika, osobito hrvatskog
jezika, učenici i svi koji žele pisati za ljetopis. Tiskara Amanita.
Način provedbe:
Bilježenje tijekom godine svih bitnih događaja u školi. Ravnatelj zadužuje ili sami nastavnici ili
učenici pišu o pojedinim događajima. Nastavnici hrvatskog jezika lektoriraju tekstove.
Pedagoginja sumira rezultate u nastavi. Ravnatelj i povjerenstvo za izradu ljetopisa odabiru
tekstove i daju ih na obradu u tiskaru. Ljetopis se javno prezentira na promociji uz prigodan
program.
Vremenik aktivnosti:
Tijekom cijele školske godine događaji se bilježe i pišu se pojedini tekstovi.Rezultati rada se
sumiraju na kraju školske godine i unose u materijale za izradu ljetopisa. U devetom mjesecu
povjerenstvo analizira materijale i eventualno predlaže izmjene i dopune. Nakon svih
eventualnih dopuna tekstovi se lektoriraju i u desetom mjesecu predaju na prelom i grafičku
obradu. U veljači se predviđa promocija ljetopisa.
Troškovnik:
Prelom i tisak ljetopisa u oko 550 primjeraka : cca 20.000,00 kn
Trošak se podmiruje od sponzora kojima se objavljuju promidžbeni materijali u ljetopisu i
prodajom ljetopisa.
Način vrednovanja:
Ocjene promotora ljetopisa i medija. Zadovoljstvo učenika i djelatnika izgledom i sadržajima
ljetopisa. Usporedba s prethodnim izdanjima ljetopisa. Broj sponzora i ponovna želja za
sponzoriranjem objavljenih sponzora.
6
2.4.
Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki
Ciljevi:
 Predstaviti rad vježbeničkih tvrtki trećih i četvrtih razreda strukovnih škola
 Povećati promidžbu vježbeničkih tvrtki u gospodarstvu, ostvariti međusobnu usporedbu u radu u svrhu
poboljšanja kvalitete rada i strukovnog obrazovanja
 Promicati pozitivne poduzetničke vještine kod učenika
 Uključiti sve nastavne predmete u rad vježbeničke tvrtke
 Uključiti druge strukovne škole kao partnere u projektu.
Namjena projekta:
 Projekt je namijenjen svim učenicima i nastavnicima EBB-a i školama koje su partner škole u projektu.
Nositelj projekta:
 Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
 Nastavnici
 Učenici 3. i 4. razreda koje polaze nastavu iz predmeta gospodarski praktikum.
Način realizacije projekta:
 Projekt će se realizirati zadnjeg petka u ožujku 2014. godine u prostorijama Ekonomske i birotehničke
škole Bjelovar
 Vrijeme trajanja jedan radni dan.
 Štandovi za održavanje sajma biti će postavljeni u predvorju škole
 U realizaciji projekta sudjeluju svi nastavnici i učenici EBB-a kao i partner škole.
Troškovnik:
 Priprema i organizacija sajma: 2.000,00 kn
 Prehrana sudionika sajma: 2. 000,00 kn
 Troškovi pripreme vježbeničkih tvrtki za sajam: 2.000,00 kn
UKUPNO: 6.000,00 kn
Način Vrednovanja:





Broj:
vježbeničkih tvrtki
učenika po vježbeničkoj tvrtci
učenika posjetitelja sajma
škola sudionika sajma
nastavnika
7
2.5.
Ekonomski pojmovnik
Ciljevi:





napraviti pojmovnik ekonomskih ključnih riječi nastavnih sadržaja srednje ekonomske škole
prevesti ekonomski pojmovnik na strane jezike: francuski, njemački, engleski
prevesti ekonomske ključne riječi na međunarodni jezik esperanto
u šk. god. 2013./2014. izdvojiti i prevesti do 100 pojmova
napraviti osnove za proširenje sadržaja pojmovnika u sljedećim razdobljima




koristiti ekonomske pojmove na zanimljiv i zabavni način
izdvojiti ključne pojmove ekonomske struke
uspostaviti korelaciju ekonomskih pojmova iz više nastavnih predmeta
objaviti „Ekonomski pojmovnik“ za internu upotrebu u školi
Namjena:
Nositelji: Marija Horvatić-Kapelac, prof., Željka Crnković, prof. , Snježana Krznarić, prof., Ljiljana
Srebrenović, prof., Gordana Šostarec, prof., Biljana Ilkoski, prof.
Način realizacije:prema dogovoru s učenicima četvrtih i trećih razreda, domaće zadaće u redovnoj nastavi,
radionice
Vremenik:listopad – lipanj
Troškovnik:nastavna sredstva (udžbenici ekonomske škole, dodatna stručna literatura), nastavna pomagala, iz
redovitog proračuna škole
Način vrednovanja:
 usmena evaluacija unutar razrednih odjela i na nivou školi
 anketa za učenike i nastavnike o korisnosti ekonomskog pojmovnika u nastavi
8
2.6.
E-medica
Ciljevi i zadaci aktivnosti:
Namjena:
Nositelji:
Način realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:
Način vrednovanja i
korištenje rezultata:
Primjena novih didaktičkih pristupa u poučavanju i učenju
putem Interneta i razvoj ICT tehnologije među učenicima i
nastavnicima
Uključivanje učenika i nastavnika u multimedijske
edukativne aktivnosti, proučavanje struke istraživanjem,
razmjenom ideja i ICT tehnologije
Kristina Konjarek, prof. informatike
AlicaBačeković Pavelić, prof. i dipl. bibl.
Tijekom školske godine uključiti se u izradu projekta u
suradnji s drugim medicinskim i ostalim srednjim školama;
sudjelovanje na susretima projekta E- medice u Tuheljskim
toplicama, te razmjena učenika s ostalim srednjim školama
koje sudjeluju ; uključivanje u video- konferencije koje će
biti organizirane tijekom školske godine
Tijekom školske godine
Nastavnici i učenici rade na volonterskoj osnovi, a
troškove susreta i razmjene učenika snosi škola
Naučene vještine i iskustva koristiti u nastavi
Projekt razvija vještinu rada u timu
Učenicima će rad na projektu proširiti vidike i koristiti u
daljem stručnom radu i obrazovanju
9
2.7.
Čokoladni odmor
Projekt u školskoj knjižnici četiriju srednjih škola – interdisciplinarni pristup temi čokolade
Područje/Nastavni predmet: poznavanje robe, poduzetništvo, marketing, vježbenička tvrtka, hrvatski jezik,
njemački jezik, geografija, povijest, metodika zdravstvenog odgoja, kuharstvo sa slastičarstvom, tehnologija
zanimanja
Tema: čokolada
Suradnja među nastavnicima svih četiriju srednjih škola (Medicinske,
Ciljevi:
Komercijalne i trgovačke, Ekonomske i birotehničke te Turističkougostiteljske i prehrambene) te razmjena znanja i iskustava među
učenicima različitih obrazovnih programa. Razvijanje prezentacijskih i
komunikacijskih vještina kod učenika te vještine pisanja eseja. Promocija
školske knjižnice kao komunikacijsko-informacijskog središta škola.
Namjena:
Projekt je namijenjen učenicima svih četiriju srednjih škola.
Nositelji:
Blaženka Urh, dipl. oec., mr. sc. Zorka Renić, Tatjana Kreštan, prof., viši
knjižničar, AlicaBačeković Pavelić, prof., dipl. bibl., Tatjana Petrinec,
prof., dipl. bibl. te ostali nastavnici kao suradnici
Način
realizacije:
SVE ŠKOLE:
1. Izložba knjižne građe o čokoladi u školskoj knjižnici – kao najava
aktivnosti u projektu
2. Pisanje eseja na temu čokolade (završni razredi na pripremama za
maturu) i izbor 4 najuspješnija eseja (nagrada)
3. Završna prezentacija projekta u knjižnici i na mrežnim stranicama škola
te izrada gloga
4. Druženje s ravnateljima uz vruću čokoladu (prosinac 2013.)
U projektu će sudjelovati učenici i nastavnici svih četiriju srednjih škola,
vanjski suradnici (Mario Vinković) i eventualni donatori. Prosudbeno
povjerenstvo odabrat će 4 najuspješnija eseja (u svakoj školi jedan).
MEDICINSKA ŠKOLA:
Čokolada i zdravlje (3. razredi) – učeničke prezentacije i videozapisi koji
će se prezentirati u Turističko-ugostiteljskoj školi, prvim razredima.
KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA:
Izložba o povijesti čokolade u školskoj knjižnici
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA:
Čokolada i poduzetništvo
Čokolada na njemačkom govornom području
Put čokolade (geografski aspekt)
Snimanje filma o izradi čokoladnih slastica u Turističko-ugostiteljskoj školi
i prikazivanje filma u knjižnici učenicima pojedinih razreda
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA:
Radionica izrade čokoladnih slastica
10
Vremenik:
13. rujna 2013.: izložba knjižne građe o čokoladi u knjižnici i najava
projekta
Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine, a završna prezentacija
uslijedit će nakon proljetnih praznika (travanj 2014.).
Troškovnik:
Troškovi snimanja i montaže filma.
Troškovi izrade izložbe (toner, papiri, fotopapir, hameri, ljepila).
Troškovi izrade čokoladnih slastica u ugostiteljskom praktikumu i vruće
čokolade.
4 nagrade za najuspješnije eseje na temu čokolade.
Vrednovanje:
Zadovoljstvo učenika i nastavnika projektom.
11
3. DODATNA NASTAVA
3.1. Dodatna nastava hrvatskog jezika (priprema za državnu maturu)
Cilj: Pripremiti učenike za polaganje ispita Državne mature iz hrvatskog jezika.
Namjena: Pomoći učenicima završnih razreda da što kvalitetnije polože ispit hrvatskoga jezika na državnoj
maturi.
Nositelj projekta: Katica Kovrlija, prof.
Način provedbe:
Nastava se održava učenicima završnih razreda kako bi im se pomoglo pripremiti za državnu maturu. S
učenicima se ponavlja gradivo prethodnih razreda i obrađuju nastavne jedinice po gimnazijskom programu koje
se ne obrađuju u strukovnim školama. Učenici uče pisati esej za državnu maturu i rješavaju testove prethodnih
državnih matura. Time im se omogućuje da što kvalitetnije polože ispit hrvatskoga jezika na državnoj maturi.
Vremenik aktivnosti:
Dodatna nastava održava se subotom u prostorijama škole.
Troškovi:
Sve troškove snosi Škola iz materijalnih troškova.
Vrednovanje:
Rezultati na državnoj maturi.
12
3.2. Dodatna nastava iz matematike za treći i četvrti razred
Ciljevi programa: Usvojiti matematička znanja potrebna za bolje razumijevanje prirodnih zakonitosti i
razvijanje sposobnosti primjene metoda matematičkog mišljenja u životu suvremenog čovjeka.
Namjena programa: Pomoći učenicima koji žele polagati ispite Državne mature iz matematike da lakše
savladaju predviđeno gradivo, obraditi gradivo koje nije predviđeno po planu i programu za zanimanje
Ekonomist, a pojavljuje se na ispitima iz matematike, razjasniti nejasnoće vezane uz već usvojene, ali i nove
sadržaje, uvježbati određene postupke i načine rješavanja zadataka, poticati na samostalan rad i samodisciplinu
u svrhu upisa željenog fakulteta.
Nositelj aktivnosti: Dejana Končar, dipl. ing i Ljuban Perenčević, prof. matematike
Način realizacije programa: Poticati učenike na samostalno otkrivanje dijelova matematike koje nikada nisu
učili, a bazirano na opsegu potrebnog znanja za polaganje Državne mature iz matematike. U tu svrhu, učenici
će raditi individualno, u parovima, grupama i timovima.
Vremenik programa: 1 sat tjedno za treće razrede i 2 sata tjedno za četvrte razrede , tijekom školske godine
Troškovnik programa: Nema predviđenih troškova
Način vrednovanja programa: Samovrednovanje, usporedba očekivanog i realiziranog
13
3.3.
Dodatna nastava iz informatike za učenike 4.-ih razreda
Ciljevi:
Proširenje znanja iz Informatike osobito sadržajima potrebnim za uspješno polaganje ispita iz informatike na
državnoj maturi. Osposobiti učenike za samostalnu izradu seminarskih radova i završnog rada držeći se
određenih standarda i koristeći napredne mogućnosti programa Microsoft Office i Open Source programe.
Razvijati sposobnost kreativnog mišljenja, originalnosti i otvorenosti za nove ideje.
Namjena:
Upoznati učenike s mogućnostima programa Microsoft One Note za prikupljanje raznih podataka i čuvanje te
razmjenu s drugima korisnicima. Preko izrade Weba omogućiti učenicima da prezentiraju vlastite ideje, čime
ih se potiče na kreativnost i motivira za učenje, otkriva njihovu individualnost i posebne interese koje nisu
mogli iskazati tijekom redovnog nastavnog procesa i općenito razvijati pozitivne poduzetničke vještine u okviru
informacijske znanosti. Pomoći u pripremi za dalje školovanje. Naučiti ih da u procesu cjeloživotnog učenja
brzo pronalaze potrebne sadržaje koristeći razne filtre na Internetu i stvarati naviku korištenja Interneta.
Nositelj: Kristina Konjarek, dipl.inf.
Način provedbe:
Nastava se odvija u umreženoj informatičkoj učionici s dodatnom opremom (LCD projektor, Scanner,
grafoskop, TV )
Metode rada su: Rad na računalu, usmeno izlaganje, razgovor, metoda prezentiranja.
Vremenik :
Nastava se održava svaki tjedan po jedan sat i putem konzultacija u toku tjedna.
Ukupni fond sati je 32.
Način vrednovanja:
Ocjenjivanja na dodatnoj nastavi nema, ali se potiče učenike na timski rad i pozitivnu natjecateljsku atmosferu,
tako da se radi rang lista napravljenih radova koristeći ocjene učenika i profesora
14
3.4.
Dodatna nastava iz Engleskoga jezika za učenike četvrtih razreda
Ciljevi programa:
- sustavno razvijati sve četiri jezične vještine (čitanje i slušanje s razumijevanjem, pisanje i govorenje)
proširivanjem i uvježbavanjem jezičnih sadržaja, uvođenjem književnih i poetskih tekstova kao nadopunom
literature iz područja struke te sustavnim proširivanjem vokabulara na općim temama i temama iz kulture i
civilizacije zemalja engleskoga govornog područja radi ostvarivanja jezične kompetencije koja odgovara razini
B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
Namjena programa:
- program je namijenjen učenicima četvrtih razreda, koji pokazuju interes za proširivanje znanja iz Engleskoga
jezika, kako bi ih se pripremilo za uspješno polaganje više razine ispita Državne mature iz Engleskoga jezika
Nositelj programa:
- Smiljka Bujić, prof.
Način realizacije:
- program će se realizirati primjenom različitih metoda (usmeno izlaganje, rad na tekstu, rad s rječnikom,
pisanje, samostalno rješavanje zadataka, slušanje) i različitih oblika rada (frontalni, samostalni, rad u paru, rad u
skupini) na jednom školskom satu tjedno tijekom školske godine
Način vrednovanja:
- rezultati rada učenika vrednuju se usmenim i pisanim putem kako bi učenici mogli steći uvid u razinu
vlastitog znanja u odnosu na razinu koja je potrebna za uspješno polaganje ispita Državne mature iz Engleskoga
jezika
- samovrednovanjem
Troškovnik:
- troškove umnožavanja radnih materijala snosi Škola
15
3.5.
Dodatna nastava - SCENSKA KULTURA
ciljevi programa: poticanje i razvoj stvaralačkih potencijala učenika u području
scenske kulture; pisanje vođenih i samostalnih scenskih
igara; rad na scenskom govoru, pokretu i improvizaciji;
razvijanje samopouzdanja kroz scenske nastupe; poticanje
timskog (grupnog) rada, kao i razvoj sposobnosti za takav
način rada; stvaranje poticajne, optimistične, kreativne
atmosfere u kojoj su svi sudionici ravnopravni; razvijanje
potrebe za scenskom kulturom kao područjem kultiviranja
vlastite osobnosti i humanizacije
namjena programa:
program je namijenjen učenicima koji se žele kreativno
ostvariti u području scenske kulture
nositelj programa:
učenici, sudionici u programu i voditeljica, Milica Šepak,prof.
način realizacije programa:
ostvarivanje kulturno – umjetničkih programa za književne
susrete (recitala, monologa, individualnih govorenja poezije);
pripremanje prigodnih programa (božićnog programa,
programa za Valentinovo, promociju ljetopisa EBB-a,
programa za Dan škole, svečanu podjelu završnih
svjedodžaba i sudjelovanje u programu svečane sjednice
Fonda Bože Tvrtković; sudjelovanje na susretu Lidrano)
vremenik programa:
program ostvarujemo subotom od 9 do 12 sati zbog
nedostatka prostora i zauzetosti učenika u redovnoj nastavi
tijekom radnoga tjedna; napominjem da je dodijeljena satnica
(jedan sat tjedno) nedostatna za ostvarenje predviđenog
programa scenske kulture
troškovnik programa:
kako je riječ o scenskim projektima u nastajanju, teško je
unaprijed predvidjeti sve troškove (kostimografije,
scenografije, prijevoza učenika); poseban su problem
troškovi za hranu i piće učenicima tijekom napornih i
dugotrajnih završnih priprema scenskih igara i recitala
način vrednovanja programa:
svaki projekt sudionici vrednuju zajedno s voditeljicom, a
posebno razvijamo samovrednovanje; rezultate programa
scenske kulture prosuđuju i vrednuju učenici i profesori naše
škole te stručna povjerenstva na susretima literarnih i
scenskih grupa
16
3.6.
Dodatna nastava iz biologije za 4. razrede ekonomskog i upravnog smjera
Ciljevi programa:
- nadograditi nastavne sadržaje obrađene na redovnoj nastavi
- usvojiti i usavršiti nove sadržaje iz pojedinih dijelova programa
biologije
- pripremiti učenike za nastavak obrazovanja
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje
Namjena programa:
- osposobiti učenike za samostalan rad i snalaženje u teorijskim
sadržajima i praktičnim radovima iz biologije
- pripremiti i osposobiti učenike za Državnu maturu
Nositelj aktivnosti:
Radmila Popović Kaličanin, prof. biologije i kemije
Način realizacije
programa:
- različiti oblici i metode poučavanja i obrade novih teorijskih
sadržaja, povezivanje i primjena usvojenih sadržaja
- rješavanje problemskih zadataka i zadataka koji su bili na Državnoj
maturi
Vremenik programa:
Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2013./2014.
Troškovnik:
Nema predviđenih troškova
Način vrednovanja
programa:
Samovrednovanje, usporedba očekivanog i realiziranog
Način uporabe rezultata: Uspjeh učenika na državnoj maturi i upis na fakultet
17
3.7.
Politika i gospodarstvo
Ciljevi:
 objasniti temeljne pojmove politike,
 razlikovati političke sustave,
 opisati politički sustav Republike Hrvatske,
 objasniti ljudska prava i civilno društvo,
 proširiti sadržaje osnovnih ekonomskih pojmova,
 izložiti gospodarske razvojne trendove,
 sudjelovati u političkom i gospodarskom životu lokalne zajednice i države,
 primijeniti demokratske civilizacijske vrijednosti,
 istražiti temeljne političke i ekonomske trendova u globalnom okruženju
Način realizacije:U dogovoru s učenicima, predavanja, radionice, rješavanje ispitnih zadataka
Vremenski okvir:Tijekom nastavne godine, od rujna do svibnja prema rasporedu sati.
Namjena:
 pripremiti učenike za Državnu maturu za izborni predmet Politika i gospodarstvo
Planirani broj učenika:15 učenika
Planirani broj sati:1 sat tjedno
Nositelj:Marija Horvatić-Kapelac, prof. mentor
Okvirni program
 Politika, narod, nacija, građanin, državljanin

Tipovi političkih poredaka

Političke stranke

Izbori

Parlament, vlada, sudbena vlast, predsjednik

Ljudska prava

Ekonomija, ekonomski ciljevi

Pokazatelji društvenog razvoja

Resursi hrvatskog gospodarstva

Gospodarstvo Europske unije i svijeta
Troškovnik:Nastavna sredstva (udžbenik, ispitni katalog, dodatna stručna literatura), nastavna
pomagala, iz redovitog proračuna škole.
Vrednovanje:Vanjsko vrednovanje ispita Državne mature.
18
3.8.
Dodatna nastava iz njemačkog jezika za učenike četvrtog razreda
Ciljevi: proširivanjem upotrebnog vokabulara, gramatičkih te rečeničnih struktura učenici će moći usmeno i
pismeno komunicirati na njemačkom jeziku. Priprema za državnu maturu.
Namjena:
učenicima završnih razreda 4.a, b, c,
Nositelj:
Snježana Krznarić, prof.
Način realizacije:
metode rada: slušanje s razumijevanjem, čitanje s razumijevanjem, vježbe dopunjavanja, supstitucije
i asocijacije, isticanje bitnih dijelova teksta, vođeni sastavci, promatranje i zaključivanje,
prepoznavanje i opis događaja, formuliranje pitanja i hipoteza, transfer znanja
Oblici rada: samostalni rad, rad u dvoje, rad u skupini, frontalni rad
Broj učenika: ovisi o tome koliko će se učenika odlučiti pristupiti državnoj maturi
Aktivnosti, sadržaji, teme: obrada tematskih sadržaja propisanih u katalogu za pripremu ispita na
maturi, poučavanje strategijama rješavanja pojedinih tipova zadataka, sustavno ponavljanje
gramatičkih kategorija, pisanje raznih tekstnih vrsta
Nastava će se održavati subotom, jednom mjesečno tijekom nastavne godine (32 sata)
Vremenik:
jednom tjedno tijekom školske godine 2013./2014.
Troškovnik:
predviđena sredstva iz proračuna namijenjena za troškove plaća nastavnika
Vrednovanje:
samovrednovanje, usmene i pismene kontrolne provjere, uspjeh na redovnoj nastavi, uspjeh na
državnoj maturi
19
4. DOPUNSKA NASTAVA
4.1. Dopunska nastava iz matematike za prvi razred
Ciljevi programa: Pomoći učenicima s poteškoćama u savladavanju gradiva redovnog plana i programa
matematike za drugi razred ekonomskih i upravnih škola
Namjena programa: Pomoći učenicima koji teže savladavaju gradivo, razjasniti nejasnoće, bolje uvježbati
određene postupke i načine rješavanja zadataka, poticati rad i samodisciplinu
Nositelj aktivnosti: Ivana Šegrt, prof. matematike
Način realizacije programa: Učenike koji imaju nedovoljne ocjene iz matematike iz pojedinih nastavnih
cjelina, predmetni profesori upućuju na dopunsku nastavu iz matematike. Ostali učenici dolaze ako osjete
potrebu za razjašnjavanjem nejasnoća, rješavanjem nekih zadataka koje nisu sami znali riješiti itd.
Oblici i metode rada: individualni, u paru, grupni
Program se prilagođava potrebama učenika, ali okvirni plan je prikazan u donjoj tablici.
1.
Računske operacije u skupu 
BROJ
SATI
2
2.
Računske operacije u skupu 
3
3.
Potencije s prirodnim eksponentom
1
4.
Potencije sa cjelobrojnim eksponentom
2
5.
Korijeni
3
6.
Potencije s racionalnim eksponentom
2
7.
Kvadrat i kub binoma
2
8.
Rastavljanje polinoma na faktore
2
9.
Algebarski razlomci
3
SADRŽAJ
10. Linearne jednadžbe
11. Linearne nejednadžbe
2
12. Sustav linearnih jednadžbi
13. Razmjeri. Račun diobe
3
14. Pravilo trojno
15. Račun smjese
2
16. Postotni račun
2
UKUPNO SATI:
35
3
2
1
Vremenik programa: 1 sat tjedno, tijekom školske godine
Troškovnik programa: Nema predviđenih troškova
Način vrednovanja programa: Samovrednovanje, usporedba očekivanog i realiziranog, rezultati u redovnoj
nastavi matematike – očekuju se poboljšanja
20
4.2. Dopunska nastava iz matematike za drugi razred
Ciljevi programa: Pomoći učenicima s poteškoćama u savladavanju gradiva redovnog plana i programa
matematike za drugi razred ekonomskih i upravnih škola
Namjena programa: Pomoći učenicima koji teže savladavaju gradivo, razjasniti nejasnoće, bolje uvježbati
određene postupke i načine rješavanja zadataka, poticati rad i samodisciplinu
Nositelj aktivnosti: Dejana Končar, dipl. ing
Način realizacije programa: Učenike koji imaju nedovoljne ocjene iz matematike iz pojedinih nastavnih
cjelina, predmetni profesori upućuju na dopunsku nastavu iz matematike. Ostali učenici dolaze ako osjete
potrebu za razjašnjavanjem nejasnoća, rješavanjem nekih zadataka koje nisu sami znali riješiti itd.
Oblici i metode rada: individualni, u paru, grupni
Program se prilagođava potrebama učenika, ali okvirni plan je prikazan u donjoj tablici.
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kompleksni brojevi – računske operacije
Kvadratna jednadžba
Kvadratna funkcija
Kvadratna nejednadžba
Potencije
Eksponencijalna funkcija
Eksponencijalne jednadžbe
Logaritamska funkcija
Svojstva logaritama
Logaritamske jednadžbe
Kamatni račun
Kamate na štedne uloge
Diskontni račun
Terminski račun
Trigonometrijske funkcije na pravokutnome trokutu
Primjena trigonometrije na četverokut i mnogokut
Stereometrija
BROJ
SATI
3
3
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Vremenik programa: 1 sat tjedno, tijekom školske godine
Troškovnik programa: Nema predviđenih troškova
Način vrednovanja programa: Samovrednovanje, usporedba očekivanog i realiziranog, rezultati u redovnoj
nastavi matematike – očekuju se poboljšanja
21
4.3.
Dopunska nastava iz Francuskog jezika za 3d upravne struke i 4c ekonomske struke
Cilj:
Individualnim pristupom svakom učeniku, nadoknađuje se propušteno ili nejasno gradivo kako
bi se učenika osposobilo za uspješno praćenje daljnjih sadržaja.
Namjena programa:
Sustavnim vježbanjem i ponavljanjem organizira se kao pomoć onim učenicima kod kojih se
postupcima redovne nastavne ne može postići zadovoljavajuće rezultate ili pak koji teže
svladavaju dijelove propisanog programa.
Način realizacije programa:
Učenik može biti uključen u dopunsku nastavu jednokratno ili povremeno, ovisno o njegovim
potrebama
Nositelj programa:
Željka Crnković, profesor francuskoga jezika
Vremenik programa:
Program dopunske nastave izvodi se 1 sat tjedno, dakle 35 sati tijekom školske godine
Troškovnik:
Troškovi u okviru redovnih zaduženja profesora
22
4.4.
Dopunska nastava iz RAČUNOVODSTVA za treći razred
Ciljevi programa: Razjasniti i prilagoditi sadržaje nastavnog programa učenicima s poteškoćama u
savladavanju gradiva u trećem razredu, identificirati nejasnoće u razumijevanju nastavnih tema, postići
zadovoljavajuće rezultate uz dopunsku pomoć učenicima koji teže savladavaju dijelove nastavnog gradiva
Namjena programa: Nadoknaditi praznine u znanju i vještinama, pomoći učenicima da uspješno savladaju
nastavne sadržaje, razviti samopouzdanje i motiviranost učenika za rad na nastavnom programu računovodstva
Voditelj programa: Mirjana Erceg, dipl. oec.
Način realizacije programa: Oblik rada prilagođen individualnim potrebama svakog učenika za rješavanje
zadataka i primjenu teorijskih sadržaja, prema potrebi rad u paru i rad u grupama, odabrati primjere koristeći
objektivnu realnost, izraditi program za svakog učenika, pratiti učenikov napredak u dopunskoj i redovnoj
nastavi
Vremenik programa: 1 sat tjedno tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nastavne cjeline
Razrada tema
Broj nastavnih sat
Obrada i
Vježbe
Ukupno
ponavljanje
- Pojam proizvodnje
- Vrste troškova
Proizvodnja i
proizvodnje
kalkulacije u
- Kalkulacije
proizvodnji
troškova proizvoda
- Obračun troškova
Obračun
po mjestima
proizvodnje i
nastanka
gotovih proizvoda
- Nabava trgovačke
robe
- Prodaja trgovačke
Trgovačka roba
robe
- Primjer nabave i
prodaje robe
- Izračun cijene
Kalkulacije u
trgovačke robe u
veleprodaji
veleprodaji
- Izračun cijene
Kalkulacije u
trgovačke robe u
maloprodaji
maloprodaji
- Vrste dugotrajne
imovine
Dugotrajna imovina
- Obilježja
dugotrajne imovine
- Nabava
nematerijalne
Dugotrajne
imovine
nematerijalna
- Aktiviranje
imovina
nematerijalne
imovine
- Promjene na
Dugotrajna
dugotrajnoj
materijalna
23
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
2
1
2
3
1
1
2
imovina
9.
Rashodovanje i
prodaja dugotrajne
imovine
10.
Financijska
imovina
11.
Dugotrajna
financijska
ulaganja
12.
Međunarodna
trgovina
materijalnoj imovini
- Primjeri
rashodovanja i
prodaje dugotrajne
imovine
- Pojam financijske
imovine
- Obilježja
financijske imovine
- Vrste dugotrajnih
financijskih
ulaganja
- Način knjiženja
- Izračun i promjene
zaliha u
međunarodnoj
trgovini
1
2
3
1
1
2
2
2
4
2
2
4
Nastavni plan
Troškovnik: Nastavna sredstva
Način vrednovanja: Usporediti uspjeh učenika nakon dopunske nastave s postignutim uspjehom u redovnoj
nastavi, samovrednovanje
24
4.5.
Dopunska nastava iz kemije za 1. razrede
Cilj programa:
- pomoći učenicima s poteškoćama u savladavanju gradiva redovnog
plana i programa kemije za prvi razred ekonomske
Namjena programa:
- individualnim pristupom učeniku pomoći mu savladati propisane
sadržaje iz nastavnog predmeta kemije u cilju postizanja
zadovoljavajućih rezultata
Nositelj aktivnosti:
Radmila Popović Kaličanin, prof. biologije i kemije
Način realizacije
programa:
- individualni rad, predavanja profesora, rad u paru
Vremenik programa:
Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2013./2014.
Troškovnik:
Nema predviđenih troškova
Način vrednovanja
programa:
Samovrednovanje, usporedba očekivanog i realiziranog
Način uporabe rezultata: Uspjeh učenika iz nastavnog predmeta kemija na kraju školske godine
25
5. FAKULTATIVNA NASTAVA
5.1. Fakultativna nastava iz povijesti za IV.d
Cilj:
Omogućiti svim zainteresiranim učenicima stjecanje dodatnih znanja iz nastavnih tema potrebnih za
pripremanje učenika za natjecanja iz povijesti,državnu maturu i klasifikacijske ispite.
Učenici i predavač trebaju zajedno teme iz povijesti pretvoriti u kreativne projekte,istraživačke iradne zadatke.
Namjena aktivnosti:
Upoznati učenike sa sadržajima koji pridonose razumijevanju života i rada u prošlosti i sadašnjosti kako bi se
osposobili za život i rad u budućnosti.
Znanje,sposobnosti i vrijednosti stečene učenjem povijesti pomažu učenicima za oblikovanje vlastitog
identiteta,u razumijevanju i prihvaćanju kulturnih,religioznih,
nacionalnih,rasnih,socijalnih,spolnih i drugih različitosti.
Nositelj programa: Ljiljana Koroš,prof.
Način realizacije: -seminarski radovi
-izrada plakata i powerpoint prezentacija
-korištenje povijesnih izvora (časopisi,knjige,CD itd.)
Vremenik: 1 sat tjedno tijekom cijele školske godine
Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja:
Učenici neće biti ocjenjivani klasičnih načinomocjenjivanja kako bi se kod njih razvila odgovornost,zrelost i
ozbiljan pristup predmetu.Uspjeh će se vrednovati njihovim rezultatima na natjecanjima i državnoj maturi, ali i
samoevaluacijom učenika.
26
6. IZBORNI PREDMETI
4.1.
Gospodarski praktikum
Cilj:
Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u poslovnoj
organizaciji, te razviti vještine timskog rada, prezentiranja, odgovornog odlučivanja, međusobnog
uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja, vođenja i poslovanja
poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav
tržišnog gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkog duha i interes za
samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnom poslovnom svijetu.
Namjena programa:
Samostalno obavljanje svih radnih zadataka i procesa u poslovnoj organizaciji- tajničkih, uredskih,
knjigovodstvenih, kupoprodajnih, marketinških poslova u trgovačkim društvima
Nositelji programa:
Dunja Šverko, 4.a; Saša Aušperger, 4.b; Gordana Šostarec, 4.c;
Način provedbe:
Gospodarski praktikum provodi se u specijaliziranoj učionici koja je opremljena kao ured (šest stolnih
računala, printer u boji, fax, fotokopirni aparat, uredski materijal): simulira se poslovanje poslovne
organizacije raspodjelom radnih mjesta po odjelima:
Administracije i tajništva- nastavni sadržaj: poslovi vezani za ulaz/izlaz pošte, vođenje evidencije
djelatnika, procjena dokumentacije djelatnika, pisanje poslovnih pisama na stranom jeziku, sastavljanje
natječaja za radno mjesto, priprema i provođenje poslovnih sastanaka, evidencije dolaska/odlaska na
posao i naloga za službena putovanja, tekući protok informacija među službama unutar tvrtke, izrada
web stranice tvrtke
Nabava- nastavni sadržaj: nabava dugotrajne imovine, nabava uredskog materijala i sitnog inventara,
slanje upita, analiza prikupljenih ponuda, narudžbe, evidencija nabavljene imovine, organizacija i
vođenje kartoteke dobavljača, analiza izvršenja nabave, vođenje skladišta
Prodaja i marketing- nastavni sadržaj: istraživanje tržišta, izrada zaštitnog znaka, sastavljanje
ponude, izrada veleprodajne i maloprodajne kalkulacije, izrada baze podataka kupaca, analiza prodaje
po razdobljima, priprema i sudjelovanje na sajmu, prodajne aktivnosti, promidžbene aktivnosti
Financije i računovodstvo- nastavni sadržaj: vođenje osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga, knjiženje
svih poslovnih promjena u analitičkom knjigovodstvu, financijskom knjigovodstvu, izrada temeljnih
financijskih izvještaja, knjiženje poslova prodaje i nabave, obračun i knjiženje plaća, amortizacije,
prihoda i rashoda, poslovnog rezultata, pribavljanje financijskih sredstava za poslovanje tvrtke.
Tijekom pohađanja programa učenici četvrtog razreda rade u grupi od 15-16 učenika, a nastava se
odvija u blok satovima.
27
Vremenik aktivnosti:
Nastava iz izbornog predmeta Gospodarski praktikum održava se tijekom školske godine po dva školska
sata tjedno
Troškovnik aktivnosti:
Sredstva potrebna za organiziranje sajma Vježbeničkih tvrtki u Ekonomskoj i birotehničkoj školi
(troškovi ručka i pića za sudionike), te troškovi vezani uz posjet sajmovima i poslovnim sastancima
izvan škole (troškovi prijevoza, materijalni troškovi: papir u boji, materijal za letke i plakate, boja za
printer). Točan iznos troškova bit će definiran dva tjedna prije održavanja navedenih aktivnosti.
Način vrednovanja:
U skladu s pravilnikom o ocjenjivanju na temelju elemenata: Kvaliteta obavljena posla, primjena
usvojenih znanja, dnevnik rada učenika
28
6.2.
Matematika (4. razred programa ekonomist)
Ciljevi:
Usvajanje matematičkih sadržaja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu;
Razvijanje logičkog načina mišljenja i zaključivanja, matematičke intuicije, mašte i stvaralaštva;
Razvijanje navika preciznosti u izražavanju, ustrajnosti i sistematičnosti u radu.
Namjena :
Učenici koji imaju povećan interes za matematiku, taj interes mogu zadovoljiti.
Proširivanjem i produbljivanjem znanja matematike, učenici stječu znanja potrebna za polaganje ispita državne
mature na višoj razini, čime im se otvaraju mogućnosti upisa na veći broj fakulteta i visokih škola.
Lakše svladavanje programa visokoškolske matematike.
Nositelji programa:
Ljuban Perenčević – prof. matematike
Način provedbe:
Program se izvodi tjedno dva sata paralelno sa redovnim programom .
.Operativnim planom se detaljno planiraju sadržaji i vrijeme izvođenja programa.
Program se temelji na programu opće gimnazije pa se koriste postojeći udžbenici za gimnaziju.
Sadržaj programa sa brojemsati po nastavnim cjelinama:
-Matematička indukcija…………………………………..3
-Nizovi i redovi…………………………………… …….10
-Funkcije………………………………………………….14
-Derivacija funkcije............................................................23
-Integral…………………………………………………..14
Ukupno sati………………………………………………64
Način vrednovanja:
Ocjenjivanje se provodi u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, a ocjene proizlaze iz usmenih
odgovora, pisanih ispita i aktivnosti učenika tijekom nastave.
29
6.3.
Njemački jezik (2. strani jezik)
Ciljevi za učenike 4. razreda: Proširivanjem upotrebnog vokabulara, gramatičkih te rečeničnih struktura
učenici će moći usmeno i pismeno komunicirati na stranom jeziku. Učenici će naučiti u sadašnjem, prošlom i
budućem vremenu na njemačkom jeziku pričati o svakodnevnom životu, o obitelji, prometu, odnosima između
dječaka i djevojaka, o modi, džeparcu te će proširiti postojeći vokabular. Učenici će naučiti izraziti
(ne)odobravanje, dobro i loše mišljenje te opisivati vlastito/tuđe zdravstveno stanje. Učenici će poboljšati
postojeću razinu konverzacije te usvojiti gramatička pravila.
Namjena aktivnosti: upoznati učenike 4.a razreda s kulturom i civilizacijom njemačkog govornog područja.
Nositelj programa: Snježana Krznarić, prof.
Način realizacije: nastava se realizira u školi klasičnom nastavom u učionici.
Metode rada: slušanje s razumijevanjem, čitanje, vježbe dopunjavanja, supstitucije i asocijacije, isticanje bitnih
dijelova teksta, vođeni sastavci, promatranje i zaključivanje, prepoznavanje i opis događaja, formuliranje
pitanja i hipoteza, transfer znanja
Oblici rada: samostalni rad, rad u dvoje, rad u skupini, frontalni rad
Broj učenika: 13
Vremenik: nastava se održava svaki tjedan tijekom nastavne godine po dva školska sata tjedno. Ukupan
godišnji fond sati iznosi 64 nastavna sata.
Troškovnik: predviđena sredstva iz proračuna namijenjena za troškove plaća nastavnika
Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja: vrednovanje učenika temeljit će se uključenosti i
motiviranosti učenika te poštujući kriterije Pravilnika o ocjenjivanju. Elementi ocjenjivanja su: razumijevanje,
govorne sposobnosti, pismeno izražavanje i jezične zakonitosti.
30
6.4.
Francuski jezik (razredni odjel 4.c)
Ciljevi aktivnosti
- sustavno razvijanje i uvježbavanje svih četiriju jezičnih vještina (čitanje, slušanje, pisanje i govorenje)
kako bi učenici ostvarili jezičnu kompetenciju koja odgovara A2 razini
- povezivanje i proširivanje jezičnih znanja i vještina novim sadržajima
uvježbavanje i proširivanje znanja leksičkih, sintaktičkih i gramatičkih struktura
upoznavanje i učenika s geografskim, kulturnim i civilizacijskim osobitostima zemalja
francuskoga
govornoga područja
- obogaćivanje vokabulara i usavršavanje kompetencije pri pismenom i usmenom
izražavanju
- sustavno vježbanje čitanja i slušanja s razumijevanjem
Namjena aktivnosti
- rad s učenicima koji pokazuju interes za produbljivanjem znanja iz francuskog jezika (četvrti razred)
Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost
- profesor francuskoga jezika – Željka Crnković
Način realizacije aktivnosti
- primjenom različitih metoda (usmeno izlaganje, razgovor, čitanje i rad na tekstu, pisanje, usmene
prezentacije) i različitih oblika rada (frontalni, samostalni, rad u paru, rad u skupni)
Vremenik aktivnosti
- 64 nastavnih sati u nastavnoj godini
Detaljan troškovnik aktivnosti
- nema troškova
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja
- Rezultati rada učenika vrednuju se usmenim i pisanim radovima u
obliku prezentacija/izlaganja/projekata.
31
6.5.
Latinski jezik (razredni odjeli: 1.d i 2.d)
Ciljevi i zadaci
Cilj nastave latinskog jezika je osposobiti učenika za učenje,
spoznavanje i razumijevanje jezične strukture latinskog jezika, upoznati
civilizacijski kontekst u kojem te strukture postoje, razumjeti konkretne
tekstove na latinskom jeziku i moći ih prevesti na hrvatski jezik.
Usvajanje pravila putem vježbi na nastavi i samostalnog rada izvan
nastave, kontinuirani rad na priređenim latinskim tekstovima i rečenicama.
Aktivnosti:
Namjena:
Ispravno čitati i definirati pravila latinske gramatike. Biti osposobljeni za
prepoznavanje i analizu morfoloških oblika unutar latinskog deklinacijskog
i konjugacijskog sustava. Usvojiti temeljni leksik. Usvojiti temeljne
„civilizacijske sadržaje”
Nositelji:
Nastavnik latinskog jezika Dražen Cvetković
Način
realizacije:
Predavanja, vježbe, prijevod rečenica ( kratkih tekstova ) od napisanog
teksta u udžbeniku. U obliku školskog sata.
Vremenik:
Školska godina 2013./2014.
Troškovnik:
-------
Način
vrednovanja i
korištenje
rezultata:
Usmena provjera (čitanje, izgovor, usvojenost pojmova, analiza i prijevod
teksta). Domaće zadaće, referati, pismena provjera (školska zadaća
rješavanje zadataka na satu.
Unutarnja evaluacija na kraju školske godine.
32
6.6.
Filozofija i Logika (Logika – 3.d; Filozofija – 4.d;)
Ciljevi
Razvijanje samostalnog dosljednog, argumentiranog mišljenja,
prosuđivanja i zaključivanja. Stvaranje vlastita mišljenja o onome
što u svijetu susrećemo.
Uvesti učenike u filozofski način mišljenja te razvijanja njihove
sposobnosti kritičkog pristupa svijetu i životu.
Pravilno i suvislo govorenje, te povezanost postupaka, misli, riječi
i rečenica u njihov smislen odnos i poredak.
Namjena aktivnosti
Za što efikasniju buduću konkurentnost u društveno-humanističkim
područjima.
Nositelj programa
Željka Holjević,prof.
Način realizacije
Nastava se realizira u školi, u okviru propisanog nastavnog plana i
programa.
Vremenik
Tijekom školske godine
Troškovnik
---------------------------
Način vrednovanja i
Korištenja rezultata
vrednovanja
Propisan pravilnikom o ocjenjivanju učenika.
33
7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
7.1. Dramska skupina
Cilj:
Rad u dramskoj skupini omogućuje učenicima razvijanje kreativnosti. Učenici uče glumački iskaz, vježbaju
improvizaciju – što im pomaže da se bolje snalaze u nekim životnim situacijama, uče pisati dramski tekst –
razvijaju literarne sposobnosti, razmišljaju, uče vježbe dikcije, dakle, ukoliko imaju govorne mane ispravljaju
ih jer se uče ispravno izgovarati riječi ili glasove te se oslobađaju straha od javnog nastupa.
Namjena:
Dramska skupina je jedna od slobodnih aktivnosti koje Ekonomska i birotehnička škola nudi svojim učenicima.
Učenici iz dramske skupine nastupaju na raznim školskim priredbama, promocijama knjiga, gostovanjima u
školi i izvan škole te na Lidranu.
Nositelj projekta: Marko Dragičević, prof.
Način provedbe:
Dramska skupina ima probe jednom ili dva puta tjedno, po potrebi i više puta, u prostorijama škole – učionice
ili atomsko sklonište.
Vremenik aktivnosti:
U prosincu dramska skupina nastupa na Božićnoj priredbi, u siječnju i veljači na Lidranu, u veljači na priredbi
povodom Valentinova i eventualno u ožujku/travnju na Danima slobodne nastave.
Troškovi:
Učenici u suradnji s profesorima i roditeljima nabavljaju kostime i rekvizite, a ostale troškove snosi Škola iz
materijalnih troškova.
Vrednovanje:
Rezultati se vrednuju uspjesima na smotrama Lidrana, prigodnim školskim priredbama i samoevaluacijom
članova skupine.
34
7.2. Novinarska skupina
Cilj aktivnosti:
Cilj rada novinarske skupine je razvijati vještine novinarskog načina pisanja, komunikacije i
timskog rada, kreativnosti, stvaralačkog rješavanja problema kao i samopouzdanja te pozitivne
afirmacije.
Namjena aktivnosti:
Omogućiti: kreativno provođenje slobodnog vremena učenicima zainteresiranim za
novinarsko izražavanje, aktivno sudjelovanje u praćenju školskih projekata: Dani slobodne
nastave i Podijelimo znanje.
Izdati Biltene kao prilog povijesti škole.
Nositelj aktivnosti:
Učenici novinarske skupine i pedagoginja Snježana Bjelovarac-Hrestak
Način realizacije:
Redovan tjedni rad skupine ne možemo ostvarivati zbog opterećenosti učenika satnicom i
vezanosti za prijevoz, pa se rad novinarske skupine bazira na pripremama i praćenju projekata
Dani slobodne nastave i Podijelimo znanje, te izdavanju Biltena. Učenici novinarske skupine,
opredjeljuju se i pripremaju za intervjuiranje predavača na temelju teza koje svaki predavač
dostavlja za Dane slobodne nastave, kao i prema svom interesu za neku od tema. Nakon
prisustvovanja odabranom predavanju/radionici, dopunjavanju liste pitanja te intervjuiraju
predavača, a nakon toga pripremaju tekst za izdavanje biltena.
Bilten projekta Podijelimo znanje sadrži prikaz događanja i sadržaja
predavanja/radionice/prezentacije
Vremenik aktivnosti:
Podijelimo znanje
- početak veljače - dogovor i raspored praćenja prezentacija
- sredina veljače - pisanje prikaza prezentacije i obrada teksta,
- kraj veljače-ožujak: rad na izdavanju biltena
Dani slobodne nastave
- kraj veljače.– dogovori i raspored intervjua
- travanj 2014 u vrijeme Dana slobodne nastave,
od 800 do 1800 svakog dana intervjuiranje i obrada teksta,
- svibanj - lipanj: rad na izdavanju biltena
Troškovnik aktivnosti:
Računalo s pristupom Internetu, diktafon, digitalni fotoaparat, sredstva potrebna za
izdavanje biltena (papir za printer i printer u boji)
Vrednovanje aktivnosti:
Mišljenja predavača, ravnatelja, nastavnika, te zadovoljstvo učenika i njihova
motiviranost za rad
35
7.3.
Mladi knjižničari
Ciljevi :
Osposobiti učenike za osnovne knjižnične djelatnosti: pravilno ulaganje
knjiga na police, prepoznavanje klasifikacijskih brojeva, signatura,
snalaženje u policama i literaturi, pomoć učenicima pri pronalaženju
osnovne literature, posudba knjiga, vođenje evidencije o posuđivanju,
uređenje panoa i izložbi. Cilj je njegovati odgovoran odnos prema knjizi
te poticati i poštivati učenikovu samostalnost, razviti sposobnost
komunikacije, zapažanja, povezivanja, zaključivanja i kritičkog
mišljenja te poticanje rada u timu.
Namjena:
Učenici trebaju predstaviti znanje i interese drugim učenicima,
sudjelovati u nabavi knjižnog fonda i časopisa te u projektima čiji je
nositelj upravo školska knjižnica. Sudjelovanjem u radu i projektima
školske knjižnice učenike se potiče na čitanje i omogućuje im se
prezentacija vlastitih ideja, potiče se kreativnost i izražavanje posebnih
interesa koje nisu mogli iskazati tijekom nastavnog procesa.
Nositelj :
AlicaBačeković Pavelić, dipl. knjiž. i svi zainteresirani učenici svih
razreda Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar.
Način realizacije:
Nastava se odvija u knjižnici i čitaonici. Učenici će izrađivati popis
knjiga koje žele čitati, izlagati usmeno kritičke osvrte o pročitanim
knjigama, obilježavati značajne obljetnice, pratiti kulturna zbivanja u
gradu, sudjelovati u izradi web stranica škole.
Metode rada: grupni i individualni rad, razgovor
Vrijeme:
Nastava se održava jednom tjedno u dogovorenom terminu i/ili prema
dogovoru
Način
vrednovanja:
Ocjenjivanja na dodatnoj nastavi nema, ali se učenike potiče na rad i
čitanje, a njihovi će se rezultati prezentirati ostalim učenicima te objaviti
na panoima, na web stranici škole te u školskome ljetopisu.
36
7.4.
Literarna skupina
Cilj:
Rad u literarnoj skupini omogućuje učenicima razvijanje kreativnosti. Razvijaju literarne sposobnosti,
razmišljaju, usavršavaju izražavanje i čitaju više književnih djela izvan nastave hrvatskoga jezika.
Namjena:
Literarna skupina je jedna od slobodnih aktivnosti koje Ekonomska i birotehnička škola nudi svojim učenicima.
Učenici iz literarne skupine nastupaju na raznim školskim priredbama, promocijama knjiga, gostovanjima
književnika u školi i izvan škole te na Lidranu.
Nositelj projekta: Katica Kovrlija, prof.
Način provedbe:
Literarna skupina nalazi se jednom tjedno, po potrebi i više puta, u prostorijama škole.
Vremenik aktivnosti:
U prosincu dramska skupina nastupa na Božićnoj priredbi, u siječnju i veljači na Lidranu, u veljači na priredbi
povodom Valentinova i eventualno u ožujku/travnju na Danima slobodne nastave.
Troškovi:
Sve troškove snosi Škola iz materijalnih troškova.
Vrednovanje:
Rezultati se vrednuju uspjesima na smotrama Lidrana, prigodnim školskim priredbama i samoevaluacijom
članova skupine.
37
7.5.
Grupa povjesničara
Cilj: Omogućiti zainteresiranim učenicima aktivno stjecanje znanja,sposobnosti i vještina.
Cilj je i razvijanje univerzalnih vrijednosti,te socijalizacija i samopotvrđivanje učenika
kroz nastavu povijesti.
Namjena aktivnosti: Okupiti učenike zainteresirane za sadržaj i teme iz povijesti.
Zainteresirati ih za proučavanje,vrednovanje i čuvanje kulturne
baštine svog zavičaja,domovine,europske i svjetske kulture i
povijesti. Poučavati učenike kako se služiti udžbenikom,kako
raditi s tekstom,kako analizirati i vrednovati slikovni materijal,
vježbati snalaženje na povijesnom zemljovidu
Nositelj aktivnosti: Ljiljana Koroš,prof.
Način realizacije: -posjeta povijesnim i kulturnim ustanovama
-izrada plakata i postavljane izložbi
-odlazak na kulturne manifestacije(izložbe,predavanja)
-samostalno korištenje povijesnih izvora
Vremenik: 1 sat tjedno tijekom cijele školske godine,a po potrebi i više (posjeta ustanovama i predavanjima)
Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja:
Učenici neće biti klasično ocjenjivani nego će samovrednovanjem utvrditi koliko su prihvatili i realizirali
postavljeneciljeve.
38
7.6.
Ekološka grupa
Cilj programa:
- razviti ekološku svijest učenika, pozitivan odnos prema prirodi i
stjecanje novih znanja i spoznaja.
- promicati odgovornost učenika prema samom sebi i drugima u svrhu
održanja života na planeti
Namjena programa:
- organizirati kreativno provođenje slobodnog vremena učenika i
razviti odgovornost prema drugim učenicima, školskoj imovini i
okolišu škole
Nositelj aktivnosti:
Radmila Popović Kaličanin, prof. biologije i kemije
Način realizacije
programa:
- timski rad, rad u grupi, individualni rad, rad u paru, izrada plakata,
izrada prezentacija, prikupljanje informacija iz različitih izvora i
terenska nastava
Vremenik programa:
Tijekom školske godine 2013./2014. prema interesu učenika:
Rujan: Formiranje grupe, postavljanje zadataka i ciljeva rada.
Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača
(16.09.2013.).
Listopad: Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja
(04.10.2013.), Svjetskog dana hrane (16.10.2013.)
Studeni: Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja (17.11.2013.)
Prosinac: Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a
(01.12.2013.), Međunarodnog dana invalida (03.12.2013.)
Siječanj: Ekološka proizvodnja hrane i zdrava prehrana
Veljača: Obilježavanje Svjetskog dana bolesnika (11.02.2014.)
Ožujak: Obilježavanje Svjetskog dana šuma (21.03.2014.) i Svjetskog
dana voda (21.03.2014.)
Travanj: Sudjelovanje u projektu „Dani slobodne nastave“,
obilježavanje Dana planeta Zemlje (22.04.2014.) i terenska nastava –
posjet OPG-ima i gospodarskim dioničkim društvima.
Svibanj: Uređenje okoliša škole, obilježavanje svjetskog dana biološke
raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH (22.05.2014.)
Lipanj: Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša (05.06.2014.)
Troškovnik:
Trošak prijevoza učenika za terensku nastavu 100,00 kuna po učeniku.
Način vrednovanja
programa:
Panoi, literarni radovi i prezentacije.
Način uporabe rezultata: Očuvanje zdravlja i okoliša
39
7.7.
Školski bend
Cilj:
Omogućiti učenicima kreativno stvaranje i poticati kreativnost te im pomoći da se oslobode straha od javnotg
nastupa. Učenici uče pjesme poznatih izvođača i rade vlastite pjesme, uče improvizaciju te kvalitetno provode
slobodno vrijeme.
Namjena:
Školski bend je jedna od slobodnih aktivnosti koje Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar nudi svojim
učenicima, a namijenjen je za poboljšavanje raznih školskih priredbi i gostovanja gdje učenici mogu pokazati
drugima što su naučili, odnosno svoje umijeće sviranja.
Nositelj projekta: Marko Dragičević, prof.
Način provedbe:
Učenici vježbaju (imaju probe) jednom ili dva puta tjedno, po potrebi i više puta, po dva školska sata. Probe se
održavaju u atomskom skloništu škole.
Vremenik aktivnosti:
Školski bend svira na Božićnoj priredbi, za Valentinovo i za Maskenbal, za Dan škole te, ovisno o potrebi, na
Danima slobodne nastave. Postoji mogućnost da će svirati i izvan škole sa drugim hrvatskim bendovima.
Troškovi:
Eventualne troškove prijevoza na neku manifestaciju snosi Škola koja nabavlja i potrebnu opremu (ukoliko je
potrebno), a ostale manje troškove snose članovi benda.
Vrednovanje:
Rezultati se vrednuju uspjesima na prigodnim školskim priredbama, ali i samoevaluacijom članova benda.
40
7.8.
Školsko športsko društvo „ŠKEBB“
Cilj aktivnosti:
Okupiti učenike Škole i omogućiti svakom pojedincu da se dobrovoljno uključi u ŠŠD „ŠKEBB“
kako bi zadovoljio svoj povećani interes za bavljenje športom.
Namjena aktivnosti:
opća :
- u slobodno vrijeme organizirati sportske i sportsko-rekreativne aktivnosti za sve
zainteresirane učenike.
- zadovoljiti potrebe učenike za bavljenje sportom i
sportsko- rekreativnim aktivnostima.
- pomoći u razvijanju njihova pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju.
- utjecati kod učenika na stvaranje trajnih navika i potrebe svakodnevnog tjelesnog
vježbanja
specifična : - obuhvatiti što više učenika u što više raznovrsnih programa tjelesnog vježbanja
- zadovoljiti i one interese učenika u području sporta koje tijekom nastave tjelesne i
zdravstvene kulture ne mogu ostvariti
- omogućiti svim učenicima, a osobito talentiranima za nekom od sportskih
disciplina, da razviju svoje sposobnosti do objektivno mogućih granica
- uputiti i maksimalno uključiti učenike u organizaciju školsko športskog društva i na
taj način kod zainteresiranih razviti organizatorske sposobnosti
- putem organizacije rada sekcija, natjecanja, organizacije sportskih
priredbi i drugih oblika rada, upoznati učenike s brojnim mogućnostima rada i
istodobno prednostima članstva u školsko športskom društvu
Nositelji aktivnosti:
Danica Iličić, prof., Bojan Horvat, prof.
Način realizacije:
Za tehničko-taktičku pripremu učenika, osim redovne nastave tjelesne i zdravstvene kulture, koristit
će se 2 sata tjedno namijenjenih za slobodne aktivnosti
Vremenik aktivnosti:
Školsko športsko društvo „ŠKEBB“ sudjeluje na natjecanjima iz atletike (mladići i djevojke),
rukometa (mladići i djevojke), košarke (mladići i djevojke), odbojke (mladići i djevojke), nogometa
(mladići i djevojke), stolnog tenisa (mladići i djevojke), krosa (mladići i djevojke) i badmintona
(mladići i djevojke)
41
Troškovnik aktivnosti:
Financijska sredstva nužna za :
- hranu i piće za učenike – sudionike natjecanja
- hranu i piće za voditelje ekipa i suce, ukoliko je škola organizator natjecanja
- putovanja u druge sredine, što ovisi o plasmanu na pojedini razinama natjecanja
Način vrednovanja aktivnosti:
Razgovor o odigranim utakmicama pojedinačno te o cjelokupnom turniru, kratak osvrt na
dobre i loše situacije pojedinaca i ekipe, usporedba postignutih i očekivanih rezultata,
dodjeljivanje pohvala, nagrada i priznanja.
Proglašenje najboljeg sportaša/sportašice
42
8.
4.1.
KULTURNO-UMJETNIČKI I ZABAVNI PROGRAMI U ŠKOLI
DAN ŠKOLE – DAN OTVORENIH VRATA
Cilj:
Upoznati učenike osmih razreda i širu javnost sa radom, nastavnim programom Ekonomske i
birotehničke škole te uspjesima kako naših učenika tako i profesora.
Namjena programa:
Kroz program Dana otvorenih vrata, učenici osmih razreda moći će, susrećući se s učenicima
Ekonomske i birotehničke škole, razgledavanju prostora škole, upoznavanju sadašnjih ali i bivših
učenika te razgovorom sa profesorima, moći lakše upoznati programe koje nudi škola, a samim time i
odlučiti za upis u srednju školu.
Način realizacije programa:
Dan otvorenih vrata, kao što i sam naziv sugerira, primarno je osmišljen kao susret učenika sa
djelatnicima škole u prostorijama škole uz podjelu promotivnih letaka i CD-a.
Nositelj programa:
Željka Crnković, prof, Žaklina Marčinković-Ambrozić, prof., AlicaBačeković Pavelić
Vremenik programa:
Kraj travnja-početak svibnja 2014.
Troškovnik:
Troškovi obuhvaćaju isključivo troškove fotokopirnog papira, tonera i CD-a.
43
8.2.
Proglašenje naj-čitatelja u šk. g. 2013./2014.
Cilj: Poticati čitanje kod učenika i nastavnika
Namjena: Realizacija ciljeva kojima se učenicima približava čitanje
Nositelji projekta: knjižničarke Alica Bačeković Pavelić (Ekonomska i birotehnička škola), Zorka Renić
(Medicinska škola Bjelovar), Tatjana Petrinec (Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola), Katarina Belančić
(Obrtnička škola), Rajna Gatalica (Tehnička škola)
Način provedbe: Izrada statistike čitatelja – povećava li se broj čitatelja i jesu li iz godine u godinu najčitatelji isti ili se širi krug učenika koji najviše čitaju. Prvih troje učenika na listi, koji su u školskoj godini
pročitali najviše knjiga, nagrađuju se knjigom koja im se uručuje na svečanoj dodjeli nagrada. Uz učenike,
nagrađuje se i jedan profesor/ica.
Vremenik aktivnosti: 1 školski sat u zadnjem tjednu nastavne godine 2013./2014.
Troškovnik: Projekt financira škola (knjiga za nagrađene, papir, toner i ostali pribor).
Način vrednovanja: Broj pročitanih knjiga pokazuje interes učenika za čitanje. Učenicima koji su najviše
pročitali može se ocijeniti aktivnost u nastavi hrvatskog jezika.
44
8.3.
Od lana do platna
Cilj:potaknuti učenike na istraživanje, vrednovanje i promociju proizvodnje lanenog platna kao zavičajne
baštine i važno obilježje kulturnog identiteta bjelovarsko-bilogorskog kraja, te otrgnuti zaboravu kulturu
proizvodnje odjevnih predmeta od lana.
Namjena: približiti učenicima zavičajnu baštinu
Nositelj: Blaženka Urh, dipl. oec., AlicaBačeković Pavelić, dipl. bibl., Ivan Vinković, 3. b
Način realizacije: predstavljanje projekta Od lana do platna (prikazivanje video zapisa i powerpoint
prezentacije) za Dan grada Bjelovara, Dan škole; izložba proizvoda od lana u školskoj knjižnici tijekom šk. g.
2013./2014. te izrada brošure s leksičkom obradom arhaizama bilogorskog kraja, korištenih u ppt prezentaciji.
Vrijeme: tijekom školske godine 2013./2014.
Troškovnik: projekt financira škola (troškovi izrade brošure i plakata – papiri, toner)
Način vrednovanja: broj posjetitelja izložbe, zadovoljstvo učenika i nastavnika, popraćenost projekta u
medijima, na web stranici škole te u školskom ljetopisu
45
8.4.
Književni susret
Cilj: upoznavanje učenika s književnikom i njegovimdjelima
Namjena:razvijanje interesa za knjigu i poticanje čitanja, poticanje učenika na promišljanje o duhovnim i
životnim vrijednostima
Nositelj:AlicaBačeković Pavelić, dipl. bibl. i profesori hrvatskoga jezika (Milica Šepak Barić, prof., Katica
Kovrlija, prof., Marko Dragičević, prof.)
Način realizacije:Čitanje djela gostujućeg autora, razgovor s književnikom te pisanje osvrta na održani susret
Vrijeme: Tijekom školske godine 2013./2014. (studeni, travanj)
Troškovnik:Susret financira škola - troškovi za kupnju knjiga te isplata honorara književniku (oko 1.500 kuna)
Način vrednovanja: Odaziv i interes učenika te njihovi dojmovi i zapažanja
46
8.5.
Oslikavanje zida uz ulaz školske knjižnice
Cilj:
Ukazivanje na važnost vizualne komunikacije. Razvijanje kreativnosti učenika, međusobno druženje i
učenje rada u timu.
Namjena:
Ovaj projekt nije slobodna aktivnost jer se obično provodi kada se nađu daroviti učenici koji imaju
smisla za crtanje. Učenici će dobrovoljno doći u školu kada se ne održava nastava kako bi oslikali zid uz
ulaz školske knjižnice u kojoj provode dosta vremena. Sve to rade kako bi se osjećali ugodnije u školi.
Nositelji projekta:
Zainteresirani učenici; Milan Pavlović, akademski slikar; AlicaBačeković Pavelić, Zorka Renić
(Medicinska škola Bjelovar)
Način provedbe:
Oslikavanje će se odvijati tijekom cijele školske godine, u slobodno vrijeme učenika, a oslikavat će se
zid uz ulaz školske knjižnice.
Vremenik aktivnosti:
Tijekom cijele školske godine.
Troškovnik:
Projekt financira škola (materijal potreban za oslikavanje zida).
Način vrednovanja:
Zadovoljstvo učenika i djelatnika izgledom oslikanog zida.
47
8.6.
Obilježavanje Valentinova
Ciljevi:
Uključiti i poticati učenike na obilježavanje sličnih spomendana,
razvijati organizacijske sposobnosti, kreativnost i izražavanje
emocija
Namjena:
Obilježiti Valentinovo. Omogućiti učenicima da provedu vlastite
ideje u djelo, izraze kreativnost i interese koje ne mogu u
nastavnom procesu, te izraze emocije. Obostrano zadovoljstvo
učenika i profesora, sudionika, organizatora i gledatelja.
Nositelji:
Vijeće učenika, Snježana Bjelovarac-Hrestak, pedagoginja.,
Marko Dragičević, prof., Alica Bačeković Pavelić, prof.
Način realizacije:
Izbor tri najljepše ljubavne pjesme vrši povjerenstvo sastavljeno
od predstavnika svakog razreda, izabrano u Vijeću učenika.
Svaki član povjerenstva dobiva po primjerak svih pristiglih
pjesama potpisanih šifrom, te odvaja tri njemu najbolje. Od tako
„suženog“ izbora, zajedno se opredjeljuju za konačan izbor.
Prigodan program se sastoji od proglašenja i čitanja tih pjesama te
nagrađivanja njihovih autora, glazbenih točaka koje izvodi školski
glazbeni sastav, poneka plesna točka učenika polaznika plesnih
škola, te recitacija.
Vrijeme:
14. veljače (između I. i II. smjene)
Troškovnik:
Sredstva za nagrade učenicima čije su pjesme izabrane kao
najbolje.
Način vrednovanja:
Broj prijavljenih učenika na izbor za najljepšu ljubavnu pjesmu
pokazuje njihovu zainteresiranost za pismeno izražavanje.
Učenicima koji napišu najbolje pjesme može se ocijeniti aktivnost
u nastavi hrvatskog jezika.
48
8.7.
Školski maskenbal
Ciljevi:
Potaknuti kreativno izražavanje, izraziti emocije i pokazati
sposobnost organizacije kao i timskog rada
Namjena:
Omogućiti učenicima provedbu vlastitih ideja u djelo i kreativno
izražavanje. Obostrano zadovoljstvo učenika i profesora,
sudionika, organizatora i gledatelja.
Nositelji:
Ravnatelj Vojislav Kranželić, pedagoginja Snježana BjelovaracHrestak, prof. Vesna Pavković –Dončević i Vijeće učenika
Način realizacije:
U tjednu pred fašnik, zainteresirani učenici (najčešće su to grupe
učenika), prijavljuju se za sudjelovanje na maskenbalu. Izbor tri
najbolje maske vrši se po kriteriju scenskog predstavljanja te
originalnosti izrade kostima Izborni žiri (koji je također
kostimiran) čine: ravnatelj, jedan profesor, jedna spremačica te
dvoje učenika. Svaki član ocjenjuje svaku masku ocjenom od 1 do
5 za scenski nastup te posebno za originalnost kostima. Tako
dobivene ocjene svih članova žirija se zbrajaju. Na kraju
maskenbala uručuju se prigodne nagrade. Obično je to kutija s
tridesetak pokladnica za 1. mjesto, keksi, lizaljke, bonboni… za
2. a sokovi za 3. mjesto. Učenici voditelji maskenbala,
osmišljavaju najavu za svaku masku, a školski glazbeni sastav,
svojim nastupom motivira na ples. I dok žiri zbraja ocjene, svi
sudionici ali i gledatelji dobro se zabavljaju plešući.
Učenici sudionici maskenbala, tog su dana oslobođeni usmenog
ispitivanja.
Vrijeme:
Fašnik (između I. i II. smjene)
Način vrednovanja:
Broj prijavljenih učenika /grupa za izbor najuspješnijih maski.
Zadovoljstvo sudionika ali i gledatelja.
49
9.
9.1.
STRUČNI IZLETI
Stručni izlet u Austriju ili Njemačku
Ciljevi:
Upoznati nove sredine (Austrije ili Njemačke), njihova geografska i prirodna obilježja, kulturne i
povijesne znamenitosti te njemačko govorno područje.
Proširiti upotrebni vokabular te usmeno komunicirati na njemačkom jeziku.
Namjena:
učenici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar koji uče njemački jezik
Nositelji aktivnosti:
Snježana Krznarić, prof. i Vladimir Štefanec, prof.
Način realizacije:
Nakon izbora destinacije slijedi organizacija prema Pravilniku o izletima i ekskurzijama.
Broj učenika: ovisi o tome koliko će se učenika prijaviti
Oblici rada: samostalni rad, rad u dvoje, rad u skupini, frontalni rad
Aktivnosti, sadržaji, teme: obrada tematskih sadržaja propisanih nastavnim planom i programom
za predmet njemački jezik
Vremenik:
tijekom nastavne godine 2013./14.
Troškovnik:
Troškove putovanja snose roditelji.
Vrednovanje:
Zadovoljstvo učenika i nastavnika nakon realiziranog stručnog izleta, usporedba očekivanog i
realiziranog, foto dokumentacija, bilješka u ljetopisu.
50
9.2.
Stručni izlet u British Council u Zagrebu
Ciljevi:
Upoznati novu sredinu – Veliki Britaniju, njena geografska i prirodna obilježja, kulturne i
povijesne znamenitosti te englesko govorno područje. Proširiti upotrebni vokabular te usmeno komunicirati na
engleskom jeziku.
Namjena:
učenici škole koji uče engleski jezik
Nositelji:
Smiljka Bujić, prof, Ljiljana Srebrenović. prof. i Sonja Ognjačević, prof.
Način realizacije:
nakon izbora datuma odlaska u ustanovu, slijedi organizacija prema Pravilniku o izletima i ekskurzijama.
Broj učenika:
ovisi o tome koliko će se učenika prijaviti
Oblici rada:
samostalni rad, rad u dvoje, rad u skupini, frontalni rad
Aktivnosti, sadržaji, teme:
obrada tematskih sadržaja propisanih nastavnim planom i programom za predmet engleski jezik
51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content