close

Enter

Log in using OpenID

afisa 16 kongres.indd - Савез рачуновођа и ревизора Републике

embedDownload
САВ Е З РАЧ У Н О ВО ЂА И РЕ В И ЗО РА РЕПУ БЛИКЕ СРПСКЕ
ZNA^AJ RA^UNOVODSTVA, REVIZIJE
I FINANSIJA U PROCESU
PREVLADAVAWA EKONOMSKE KRIZE
ZNA^AJ RA^UNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANSIJA
U PROCESU PREVLADAVAWA EKONOMSKE KRIZE
(Бања Врућица 27 – 29.9.2012. године)
PRVI DAN (27.9.2012.)
– UVODNA IZLAGAWA
 Aleksandar Xombi}, predsjednik Vlade Republike Srpske
 Zoran Tegeltija, ministar finansija u Vladi Republike
Srpske
MJESTO I ULOGA RA^UNOVODSTVENO-INFORMACIONOG
SISTEMA U DONO[EWU POSLOVNIH ODLUKA
1. Digitalna ekonomija – novi okvir savremenog ra~unovodstva
i revizije – Prof. dr Branko Krsmanovi}
2. Izve{tajni tretman entiteta za posebne svrhe – Prof. dr Kata
[kari} Jovanovi}
3. Ra~unovodstveni informacioni sistem i strategijsko poslovno
odlu~ivawe – Prof. dr Slobodan Malini}
4. Mere performansi izvrsnosti kqu~nih menaxment procesa –
Prof. dr Blagoje Novi}evi}
5. Mjerewe i izvje{tavawe o performansama pru`awa usluga u
javnom sektoru – Doc. dr Jelena Poqa{evi}
DRUGI DAN (28.9.2012.)
UPRAVQAWE FINANSIJAMA U USLOVIMA POSTOJAWA
SIMPTOMA KRIZE POSLOVNIH ENTITETA
1. Finansijsko-strukturno nasle|e kao ograni~ewe za izlazak
privrede iz krize – Slu~aj Republike Srbije –
2. Otvorena pitawa i problemi restrukturirawa preduze}a –
Prof. dr Radomir Bo`i} i doc. dr Vasiq @arkovi}
3. Vrednovawe poslovnih kombinacija – Prof. dr Silvije Orsag
4. Me|uzavisnost interne stope prinosa, perioda povra}aja
i ra~unovodstvene stope prinosa – Prof. dr Milorad Ivani{evi}
5. Relevantnost racio analize za odlu~ivawe o likvidnosti
i rentabilnosti – Prof. dr \oko Male{evi}
6. Primena faktoringa u uslovima postojawa krize poslovnih
entiteta – Ksenija Den~i} Mihajlov
7. Procena vrednosti marke – mogu}nosti vrednovawa i
priznavawa u finansijskim izve{tajima – Doc. dr Dejan
Spasi}
TRE]I DAN (29.9.2012.)
DOMETI EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE
U OTKRIVAWU PREVARA, KRIMINALA I KORUPCIJE
NA NIVOU POSLOVNIH ENTITETA
1. Revizija protiv revizije – Prof. dr Mirko Andri} i Kristina
Miji}, master ek.
2. Izgradwa efikasnog sistema javnog nadzora i kontrole kvaliteta
u funkciji razvoja revizorske profesije u Republici Srpskoj –
Prof. dr Du{ko [wegota
3. Odgovornost interne revizije za otkrivawe prevara i
kriminalnih radwi – Prof. dr Novak Kondi} i mr Nevenka
Petrovi}
4. Prevare u elektronskom bankarstvu kao oblici finansijskog
kriminala – Prof. dr Nenad Vuwak i prof. dr Qubomir
Kova~evi}
5. Uticaj krize na manipulisawe finansijskim izve{tajima Prof. dr Dejan Jak{i} i mr Bojana Vukovi}
6. Perspektive i ograni~ewa aktuelne regulatorne reforme
bankarskog sistema Evropske unije – Mr Sr|an Kondi}
7. Ste~aj – instrument (ne)dozvoqenog boga}ewa – Prof. dr
Dragan Mikerevi}
RADOVI PO POZIVU KONGRESNOG ODBORA
1. Izazov upravqawa finansijskim rizikom banke – Mr Zoran
Male{evi}
2. Kointegracija finansijskog tr`i{ta Republike Srpske i
regionalnih tr`i{ta – implikacije na diversifikaciju – Mr
Branimir Mo}i}
Oбјективом кроз 15. конгрес
USLOVI U^E[]A
Kotizacija za u~e{}e na 16. kongresu iznosi 370 KM po u~esniku.
Uplata se vr{i unaprijed na `iro ra~une Saveza:
Nova banka a.d.: 555-007-00225990-26;
NLB Razvojna banka a.d.: 562-099-00001629-69;
Volksbank a.d.: 567-162-19000061-72;
Hipo-Alpe-Adria Bank a.d.: 552-000-00006135-88;
Unicredit Bank: 551-001-00025973-98;
Komercijalna banka a.d.: 571-010-00000365-36;
Procredit Bank a.d.: 194-106-30556001-49.
PRIJAVA U^E[]A
Ovim prijavqujem kod SRRRS u~e{}e na 16. kongresu
1. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
2. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
3. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
4. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
Iznos od 370 KM po u~esniku, odnosno ukupno
KM uplatili smo
god.
na `iro-ra~un Saveza RR RS
sa @.R. na{eg preduze}a br. ________________________
Naziv preduze}a, ustanove
Ulica i broj
Po{tanski broj i mjesto
Kontakt telefon
U __________________
Dana __________ 2012.
_____________________
potpis
POPUWENU I OVJERENU PRIJAVU DOSTAVITE NA NA[
FAKS: 051/348-795 ILI NA E-MAIL: [email protected] ISTOG
DANA PO UPLATI KOTIZACIJE, KAKO BISTE
NA VRIJEME POTVRDILI REZERVACIJU.
ZA VI[E INFORMACIJA [email protected] SE OBRATITI
NA BROJ TELEFONA 051/348-786
HOTELSKI SMJE[TAJ
Rezervacija hotelskog smje{taja vr{i se na recepciji
hotela Kardial putem telefona 053/410-030, faksa 053/431361 ili na e-mail: [email protected]
Potvrda rezervacije izvr{i}e se iskqu~ivo u~esnicima
koji su prethodno uplatili kotizaciju.
Uplata za smje{taj vr{i se na `iro ra~un ZTC Bawa
Vru}ica, otvoren kod Unicredit Bank: 551-025-00005778-46.
Trodnevni hotelski aran`man obuhvata:
• Tri puna pansiona
• 26.9.2012. - Ve~era dobrodo{lice i zabavni program
• 27.9.2012. - Piknik i zabavno popodne
• 28.9.20121. - Sve~ana ve~era i zabavni program uz Marinka
Rokvi}a
• Besplatno kori{}ewe bazena i sale za fitnes
• 20% popusta na ostale usluge velnes centra
CIJENE HOTELSKIH [email protected] (u KM)
DVODNEVNI
[email protected]
(DVOKREVETNA SOBA)
TRODNEVNI
[email protected]
(DVOKREVETNA SOBA)
KARDIAL
279,00
309,00
POSAVINA I SRBIJA
199,00
219,00
PRIVATNI SMJE[TAJ
179,00
189,00
[email protected]
HOTEL
SPORTSKE IGRE
Savez ra~unovo|a i revizora Republike Srpske ove godine,
po prvi put, organizuje sportska takmi~ewa za u~esnike
Kongresa.
Zainteresovani kandidati ima}e priliku da poka`u svoje
vje{tine i umje}a u sqede}im disciplinama:
1) stoni tenis,
2) kuglawe,
3) {ah.
Takmi~ewe }e se odr`ati drugog dana Kongresa (28.09.2012.)
sa po~etkom u 13 ~asova. Kandidati se mogu prijaviti putem
prijave koja se nalazi u prilogu ili na telefon 051/348-786.
Broj u~esnika po svakoj navedenoj disciplini je ograni~en,
a da bi se takmi~ewe u odre|enoj disciplini odr`alo
neophodno je da se prijavi najmawe 10 takmi~ara. Najboqe
takmi~are o~ekuju nagrade.
Rok za prijavu je 25.09.2012. godine.
PRIJAVA U^E[]A
Prijavqujem u~e{}e na sportskom takmi~ewu
1. Ime i prezime:
2. Broj telefona:
3. Poslodavac:
4. Prijavqujem se na takmi~ewe iz:
a) stoni tenis,
b) kuglawe,
v) {ah.
Popuwenu prijavu poslati
na faks: 051/348-795
ili na e-mail adresu [email protected]
ORGANIZATOR
SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA RS
Bawa Luka, Petra Ko~i}a 59
tel. 051/348-780, faks: 051/348-795
E-mail: [email protected], www.srrrs.org
PROGRAMSKI ODBOR 16. KONGRESA
Prof. dr Dragan Mikerevi}, predsjednik
Prof. dr Novak Kondi}
Prof. dr Branko Krsmanovi}
Prof. dr Sne`ana Rakova~ki Tubi}
Doc. dr Du{ko [wegota
Jovo Raduki}, dipl. ek.
@eqko ]ulum, dipl. ek.
REDAKTOR ZBORNIKA RADOVA
Prof. dr Dragan Mikerevi}
OBAVJE[TEWA
Savez ra~unovo|a i revizora RS,
Telefon: 051/348 -786, Telefaks: 051/348-795
SPECIJAL
LNI
N POPUST ST
STRU
RU
U^
^N
NE L
LI
IT
TE
ER
RA
AT
TU
UR
RE
E
ZA U^ESNIKE KONGRESA
do
(od 27.
7.09
09.2012. do
o 29.09
09.2
. 00112.
.2
2.))
50%
Redovna
cijena KM
Cijena
sa popustom
KM
ME\UNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG
IZVJE[TAVAWA ZA MALE I SREDWE
ENTITET E (MSFI za SME)
98
50
RA^UNOVODSTVO TRO[KOVA I U^INAKA
I RA^UNOVODSTVO SEGMENATA POSLOVAWA
Rodi} J. i Rakova~ki Tubi} S.
50
25
RA^UNOVODSTVO TRO[KOVA I U^INAKA
Rodi} J. i Filipovi} M.
50
25
PRIMJENA MSFI KROZ BILANSNI KONTNI OKVIR
[wegota D.
29 25
29,25
17
ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-A I AKCIZA
(sa primjerima iz prakse)
Raki} D. i Milinovi} V.
46 80
46,80
23
PRIRU^NIK ZA PRIMJENU ZAKONA O POREZU
NA DOHODAK U REPUBLICI SRPSKOJ
Paji} P., Banika M. i Kurixa M.
48
24
JAVNE NABAVKE U BIH
(vodi~ za prakti~nu primjenu sa komentarima i pimjerima)
^eko B., Ribi} D. i Dani~i} D.
40
17
116
58
IZDAWE
PRINCIPI I PRAKSA PROCJENE VRIJEDNOSTI
PREDUZE]A
Mikerevi} D.
U~esnike kongresa
o~ekuje piknik
i zabavno popodne
uz mno{tvo
atraktivnih poklona
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 379 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content