close

Enter

Log in using OpenID

Biografija Slaviša Todorović dipl. inž. maš. Lični podaci Radno

embedDownload
Biografija
Slaviša Todorović dipl. inž. maš.
Lični podaci
Ime / Prezime
Slaviša Todorović
Adresa
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 165, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+381 51 433 090
E-mail
Datum rođenja
Pol
Mob.:
+387 65 424 921
[email protected]
05.02.1985.
m
Radno iskustvo
Datumi
Zanimanje ili radno mjesto
01.03.2012. do danas
Saradnik (asistent) za užu naučnu oblast Računarski integrisani sistemi (CAD, CAM, CAPP, CAE)
Glavni poslovi i odgovornost
Nastavne i istraživačke aktivnosti na polju Computer Aided tehnologija, ukratko:
 Computer Aided Design (CAD): Inžinjerski NURBS zasnovani CAD sistemi
 Computer Aided Manufacturing (CAM): Integrisani CAD i CAM sistemi
 Computer Aided Engineering (CAE): Analize primjenom metode konačnih elemenata (FEA / FEM)
 Knowledge-based Engineering (KBE): Automatizacija u postupku projektovanja
Ime i adresa poslodavca
Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina
Vrsta djelatnosti ili sektor
Visokoškolska ustanova
Obrazovanje i vještine
Datumi
Naziv dodjeljene kvalifikacije
Glavni predmeti/stečene profesionalne
vještine
Ime i vrsta organizacije za pružanje
obrazovanja i osposobljavanja
2010.
Diplomirani inženjer mašinstva,
ekvivalentno novom zvanju M.Sc. (10 semestara, 300 ECTS) prema Rješenju broj: 01-1336/11,
izdanom 23.11.2011. u Banjoj Luci
Proizvodno mašinstvo i razvoj proizvoda:
 Materijali i termička obrada
 Proizvodne tehnologije: tehnologije obrade rezanjem, tehnologije obrade deformisanjem,
zavarivanje...
 Hidraulika i pneumatika
 Programiranje, Projektovanje pomoću računara (CAD/CAM/CAE)
 Automatizacija i robotika
Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
Lične vještine i kompetencije
Maternji jezik
Drugi jezik
Srpski
Engleski
Samoprocjena
Razumjevanje
Slušanje
Evropski nivo (*)
Engleski
Strana 1/2 - Biografija
Todorović Slaviša
C1
Čitanje
C2
Govor
Govorna interakcija
Govorna produkcija
B2
C1
Pisanje
B2
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Društvene vještine i kompetencije
Kompjuterske vještine i
kompetencije
Vozačka dozvola
Strana 2/2 - Biografija
Todorović Slaviša
Komunikativnost, spremnost na timski rad, sposobnost rada pod pritiskom i u kratkim rokovima
Opširno znanje o računarskom hardveru.
Napredni korisnik sljedećih CAD/CAM/CAE sistema:
 CATIA V5: Mechanical Design, Shape Design, Machining, Machining Simulation, Analysis and
Simulation, DMU, Knowledgeware
 SolidWorks, SolidCAM, SolidWorks Simulation
 Autodesk Inventor, InventorCAM, Inventor Stress Analysis
Napredni korisnik sljedećih aplikacija:
 Autodesk AutoCAD i AutoCAD Mechanical
 MS Office aplikacije
 Softveri za rendering: Keyshot, Bunkspeed Shot
Programiranje u VisualBasic programskom jeziku i VBA API
Upoznat sa aplikacijama za rad sa grafikom: Adobe Photoshop i CorelDRAW
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content