close

Enter

Log in using OpenID

Alihodzic Almir - Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

embedDownload
Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Alihodzic Almir
Adema Buce 134, 71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
00387-61-337-698
[email protected]
Spol Muško | Datum rođenja 25 lipnja 1980
RADNO MJESTO NA KOJE SE
PRIJAVLJUJETE
RADNO ISKUSTVO
2013–danas
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika za časopis BH ekonomski
forum
Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
01 listopada 2012–danas
Predsjednik nadzornog odbora
KJU Disciplinski centar za maloljetnike, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
01 listopada 2011–01 listopada Spoljni saradnik
2012
Ekonomski fakultet Bihać - Univerzitet u Bihaću, Bihać (Bosna i Hercegovina)
01 veljače 2011–danas
Docent (doktor) ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
Travnicka 1 BA-72000 Zenica (Bosna i Hercegovina)
https://www.efunze.ba
Docent na katedri za Računovodstvo i finansije
Djelatnost ili sektor Odgoj I Obrazovanje
01 ožujka 2009–01 veljače 2010
Finansijski direktor
Radio - televizija Federacije BiH
Bulevar Mese Selimovica 12 BA-71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
https://www.rtvfbih.ba
01 siječnja 2008–28 veljače 2009
Viši stručni saradnik u službi plana i analize
Radio - televizija Federacije BiH
Bulevar Meše Selimovića 12 BA-71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
https://www.rtfbih.ba
2006–2007
Viši saradnik za kontroling
UNIQA - Osiguranje, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
22/12/13
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 6
Curriculum vitae
Alihodzic Almir
Viši stručni saradnik u službi plana i
analize
2003–2005
OKI, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2008–10 rujna 2012
Certifikat o uspješno završenoj radionici na temu publikovanja
radova na međunarodnim konferencijama
ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION NETWORK OF SOUTH
EASTERN
EUROPEAN UNIVERSITIES - RESITA, Zenica (Bosna i Hercegovina)
24 veljače 2011–25 veljače 2011
Uspješno završenih 16 sati na projektu FP7
Centar za upravljanje projektima, Podgorica (Crna Gora)
2008–2010
Doktor ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
Finansijska tržišta, finansijski menadžment, analiza vrijednosnih papira
2004–2007
Magistar ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet Pale - Univerzitet I. Sarajevo, Pale (Bosna i Hercegovina)
Bankarski menadžment, finansijska tržišta
27 ožujka 2006–27 travnja 2006
Certifikat o završenom kursu iz oblasti e - Learning - Clienting
WIFI WKO - ECOS - Institut za edukaciju, Wien (Austrija)
23 ožujka 2005–25 ožujka 2005
Certifikat o uspješno završenom kursu programa - Finansijski mgmt
Small Business Development Centre - SBDC - Gea College, Sarajevo (Bosna i
Hercegovina)
1999–2003
Diplomirani ekonomist
Ekonomski fakultet Sarajevo - Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Bankarstvo
1993–1998
Mašinski tehničar
Srednja tehnička škola - Peć, Peć
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik bosanski
RAZUMIJEVANJE
Ostali jezici
engleski
GOVOR
Slušanje
Čitanje
C1
C1
PISANJE
Govorna interakcija Govorna produkcija
B2
B1
B2
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine Komunikativnost, tolerantnost i orjentacija ka timskom radu
22/12/13
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 6
Curriculum vitae
Alihodzic Almir
Analiza problema u praksi, dobro rukovođenje.
Organizacijske /
rukovoditeljske vještine
Poslovne vještine
Logičko promišljanje
Računalne vještine Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Corel DRAW X3, Photo Shop, Power Poin 2007,
Matlab 7.0, Japet, Access 2007, SPSS 16.0, STATISTICA.
DODATNE INFORMACIJE
Projekti
▪ Učesnik Tempus-ovog projekta – Cjeloživotno učenje (engl. Center for Curricula
Moderization and Lifelong Learning), Graz, 03.05.2011. – 06.05.2011. Austria.
▪ Realizacija „Studijskog programa poslovna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerzitet u
Zenici – akreditacija novih studijskih programa u FBiH – Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke, 2010.
▪ Izrada Strategije zapošljavanja Zeničko – dobojskog kantona za period 2013. – 2017.
godina. Ugovor zaključen od strane Zeničko – dobojskog kantona, ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice i JU Univerzitet u Zenici- Ekonomski fakultet (Oblast:
Obrazovanje, srednje i visoko)
▪ Alihodžić, A; “Portfolio analiza – teorijsko – metodološki aspekti investiranja u vrijednosne
papire”, Univerzitet u Zenici – Ekonomski fakultet, 2011, 369. str CIP 336.763:330.322]
(075.8), ISBN 9789958-639-31-9, COBISS.BH-ID 18935302.
Izdanja
▪ Alihodžić, A; Plakalović, N; “Savremeno upravljanje finansijama sa primjenom u MC Excelu”, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija, 2013, 533 str, CIP 658.14/.17 (075.8)
336.64 (075.8), ISBN 978–86–89465- 03-7, COBISS.SR-ID 197693708.
Recenzent
▪ - Recenzent udžbenika “Javne finansije”, autora: dr. Izudina Kešetovića, dr. Dženana
Džonlagića i dr. Željka Ričke, izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu- Univerzitet u
Sarajevu, 2012.
Radovi u indeksiranim časopisima
▪ . "Perspektive razvoja tržišta kapitala u zemljama Jugoistočne Evrope sa posebnim osvrtom
na BiH“, Ekonomska revija: Časopis za ekonomiju i biznis, 2007., Tuzla, Godina V, broj: 9,
UDK 336.76 (4-12) 339.72(497.6), ISSN 1512 – 8962, str. 40 -59.
▪ "Moderna portfolio teorija i diversifikacija“, Časopis Bankarstvo Republika Srbija, Beograd,
2010. godine, br.11-12/2010, COBISS.SR-ID 109903884, UDK 005.311. 12:519.865;
005.334:336.763 UDC 005.311.12:519.865; 005.334:336.763, str. 64-77, ISSN 1451-4354.
▪ „Modeli vrednovanja obveznica”, Časopis Singidunum revija, Beograd, 2010. godine, Vol. 7,
No.2, COBIS. SR-ID 149971468, UDK 336.763.3. 005.52: 330.133.1, str. 329-340, ISSN
1820-8819.
▪ „The markets in financial instruments directive“, Časopis Bankarstvo Republika Srbija,
Beograd, 2012. godine, br.1/2012, COBISS.SR-ID 109903884, UDK 005.311. 12:519.865;
005.334:336.763 UDC 336.76, str. 56-71, ISSN 1451-4354.
 Models for the evaluation of business excellence in capital market of Bosnia and
Hercegovina“, Singidunum Journal of Applied Sciences: Economics, Management,
Tourism, Information Tehnology and Law, Vol. 9 No. 1., 2012., ISSN 2217 – 8090, UDK
005.6:336.76 (497.6) Orginal paper, p. 9-15.
▪ „Option for the Graham indicator application on the Belgrade stock exchange“, Časopis
Bankarstvo Republika Srbija, Beograd, 2012. godine, br.5/2012, COBISS.SR-ID109903884,
UDK 005.52:330.133.3]: 330.763 (497.11) UDC 005.52:330.133.3]:330.763
▪ „Merenje rizika parametarskim modelom za određene akcije na Beogradskoj berzi“, Časopis:
TržišteNovacKapital, Br.1. Godina XLVI, Privredna komora Srbije – Centar za
naučnoistraživački rad i ekonomske analize, Beograd, (Januar- Mart 2013.), UDK 339,
22/12/13
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 6
Curriculum vitae
Alihodzic Almir
ISSN 0564 – 3619, CIP- 339.5+336.7, COBISS. SR- ID 5241090, (UDK Autora:
005.334:336.76; 330.43), BIČ impakt faktor 5: 0.017. str. 22 – 36.
▪ „Application of CAPM model for securities pricing in capital market of Bosnia and
Hercegovina”, Časopis: Ekonomske teme – Niš, Ekonomski fakultet u Nišu, 2013., Vol. 51
(1), ISSN 0353 – 8648, UDK 330. 322: 330.131. 7 (Orginalni naučni rad), p. 139 – 154.
▪ „Mogućnost primene Taffler i Tishaw modela u osiguravajućem sektoru u BiH“, Časopis:
TržišteNovacKapital, Br.2. Godina XLVI, Privredna komora Srbije – Centar za
naučnoistraživački rad i ekonomske analize, Beograd, (April- Jun 2013.), UDK 339, ISSN
0564 – 3619, CIP- 339.5+336.7, COBISS. SR- ID 5241090, (UDK Autora: 005.334:368]:
519.23, 368 (497.6), BIČ impakt faktor 5: 0.017. str. 33 – 45.
▪ „Testing the Kralicek DF indicator application of the Belgrade stock exchange“, Časopis
Bankarstvo Republika Srbija, Beograd, 2013, No.3/2013, ISSN 1451 4354, COBISS.SRID109903884, UDC 005.336.1:005.216; 005.311.121 p. 70 – 95.
▪ „Analiza kretanja neto dobiti i slobodnog novčanog toka za pojedine akcije na tržištu kapitala
u BiH“, Časopis: TržišteNovacKapital, Br.3. Godina XLVI, Privredna komora Srbije – Centar
za naučnoistraživački rad i ekonomske analize, Beograd, (Jul- Septembar 2013.), UDK 339,
ISSN 0564 – 3619, CIP- 339.5+336.7, COBISS. SR- ID 5241090, (UDK Autora:
336.761(497.6);336.741.231, BIČ impakt faktor 5: 0.017. str. 22 - 36.
▪ „Possibility of Applying Economic Value Added in the Capital Market of the Republic of
Srpska“, Singidunum Journal of Applied Sciences: Economics, Management, Tourism,
Information Technology, and Law (Versita), Vol. 10No. 2., 2013.,ISSN 2217 – 8090, UDK
336.761(497.6), DOI 10.5937/sjas10 - 4713 Original paper, p. 7 – 18.
▪ "Investicioni fondovi u Republici Srbiji i Hrvatskoj kao faktor razvoja tržišta kapitala”, Časopis
Singidunum revija, Beograd, 2011. godine, Vol. 8, No.1, COBIS. SR-ID 149971468, UDK
347.72.028:330.142.211 336.1.07(497.11+497.5), str. 73-87, ISSN 1820-8819.
▪ "Modeli vrednovanja derivatnih hartija od vrednosti“, Časopis Singidunum revija, Beograd,
2010. godine, Vol. 7, No. 1, COBIS. SR-ID 149971468, UDK 338.516.22:336.764.2, str.
199-210, ISSN 1820-8819.97.11), str. 56-71, ISSN 0350-4077. p. 82 -95.
 „Possibility of Applying Regional Diversification in Capital Markets of Bosnia and Hercegovina
and Republic of Serbia”, Economic Analysis – Institute of Economic Sciences, Belgrade,
Serbia, ISSN, 1821 – 2573, UDC 33,33 COBISS.SR-ID 169576460, (First Published 1967).,
UDC paper: 336.76; 338.33(497.11+497.6), ID: 203726092, p. 52 – 70. (International
datebases: EBSCO, GESIS, DOAJ, PECOB, Cabell's, Google Scholar).
22/12/13
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 6
Curriculum vitae
Alihodzic Almir
Radovi na naučnim i stručnim
konferencijama
▪ „Mogućnost primjene savremene portfolio teorije na tržištu kapitala Bosne i Hercegovine”,
Konferencija razvoj poslovanja 2010, Zbornik radova, Business Development Conference
2010, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, ISSN 1840-4006, str. 199-212.
▪ „Finansijski aspekti i podizanje konkurentnosti kroz primjenu paradigme održivog razvoja
malih i srednjih poduzeća regije Jugoistočne Europe”, Konferencija razvoj poslovanja
2010, Zbornik radova, Business Development Conference 2010, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Zenici, ISSN 1840-4006, str. 253 - 264.
▪ „Modeli vrednovanja dionica” 12. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Zagreb
– Split 2011. Hrvatski računovođa – neovisna udruga računovođa. ISBN 978-953-782800-4, UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, str. 153-162.
▪ „Korelacija između beta koeficijenta izračunatog za dionice i kompanije na tržištu kapitala
BiH”, IV Međunarodna naučno – stručna konferencija: Razvoj poslovanja 2011.–
Ekonomska politika i poslovanje malih i srednjih preduzeća, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Zenici, ISSN 1840 – 4006, str. 241-251.
▪ „Mogućnost primene Sharpovog omera na tržištu kapitala u BiH”, XVII Internacionalni
naučni skup SM 2012, Ekonomski fakultet u Subotici, UDK. 005.334:336.717.71; 336.76
(497.6). Zbornik apstrakata, str. 10.
▪ „Utjecaj finansijske krize na kretanje berzanskih indeksa zemalja zapadnog Balkana i
razvijenih zemalja”, V Međunarodna naučno – stručna konferencija: Razvoj poslovanja
2012 – Ekonomska politika i poslovanje malih i srednjih preduzeća, Zbornik radova,
Business Development 2012- Economic Policy and Small & Medium Enterprises,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, ISSN 1840-4006, str. 99 – 110.
▪ „Stock investment optimization on the Sarajevo Stock Exchange”, Naučna konferencija:
„Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva”, Ekonomski fakultet Podgorica – Univerzitet
Crne Gore, maj, 2012..g., IBSN 978 – 86 – 80133 – 63 – 8, COBBISS. CG- ID 21666576,
p. 136 – 142.
▪ „Komparativna analiza vrednovanja preduzeća putem DCF i knjigovodstvene metode”,
XVIII Internacionalni naučni skup SM 2013, Ekonomski fakultet u Subotici, ISBN 978 – 86
– 7233 – 328 – 2; COBISS. SR – ID 278263023; UDC. 657.92; 347.728.1/.2 str. 1061 1071.
▪ „Calculation of Average Weighted Cost of Capital for Individual Shares of Sarajevo and
Banja Luka Stock Exchange”, MakeLearn, Management, Knowledge and Learning
International Conference, 19 – 21 June 2013., Zadar – Croatia, ISSN 2232 – 3309, CIP
005:007 (082), 001.895 (082), ISBN 978 – 961 -6914 – 03 -1,p. 1303 – 1312.
Ostali radovi u stručnim časopisima
22/12/13
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 6
Curriculum vitae
Alihodzic Almir
▪ „Formiranje i komparacija stope obavezne rezerve između Europske Centralne banke i
Centralne banke BiH”. Časopis: Računovodstvo i poslovne finansije (FEB), Sarajevo,
decembar – prosinac, 2011. godine, broj: 12, str. 61-66. ISSN 1512-7818.
▪ „Komparacija prinosa na kredite i berzanske indekse na tržištu kapitala u FBiH”, Časopis:
Banke u
BiH, Sarajevo, septembar/rujan 2012. godine, broj: 139, str. 52 – 57. ISSN 1512-5076.
▪ „Proračun prinosa i rizika na tržištu kapitala Bosne i Hercegovine” Časopis: Računovodstvo i
poslovne finansije (FEB), Sarajevo, juni, 2012. godine, broj:6/12, str. 51-55. ISSN 15127818.
▪ „Mjerenje performansi banaka putem CAMELS metodologije”, Časopis: Računovodstvo i
poslovne finansije (FEB), Sarajevo, oktobar 2012. godine, broj: 10/12, str. 52-58. ISSN
1512-7818.
▪ „Vrednovanje preduzeća putem prinosne metode”, Časopis: Računovodstvo i poslovne
finansije (FEB), Sarajevo, oktobar 2013. godine, broj: 10/13, str. 31- 39 ISSN 1512-7818.
Domaća i međunarodna saradnja


22/12/13
Beogradska berza hartija od vrednosti , Zagrebačka berza vrijednosnica i Sarajevska
berza vrijednosnih papira.
Engleska - Reading, ICMA Centre, Centre for Financial Market - Henley Business
School. 2009.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
327 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content