close

Вход

Log in using OpenID

3 Ιουνίου 2014 Οικονομική Ανάλυση & Αγορές

embedDownload
3 Ιουνίου 2014
Οικονομική Ανάλυση & Αγορές
Ελληνική Οικονομία
2
Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
μέσα από 10 μνημόνια
Ø Οι πρώτες εκθέσεις (Μάιος 2010-Ιούλιος 2011) περιείχαν πολύ αισιόδοξες προβλέψεις αναφορικά με τα
ελλείμματα του 2010 και 2011 καθώς επίσης και πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ιδιαίτερα από το 2014 έως το
2020. Με την πάροδο του χρόνου καταγράφεται σημαντικός εξορθολογισμός των προβλέψεων. Ειδικότερα, οι τρείς
τελευταίες εκθέσεις περιέχουν ένα πολύ πιο ρεαλιστικό προφίλ για την περίοδο 2013 - 2015, το οποίο γίνεται
προοδευτικά λιγότερο ρεαλιστικό από το 2016.
Ø Το προφίλ της εξέλιξης του επιπέδου των τιμών (αποπληθωριστής του ΑΕΠ) ήταν επίσης πολύ «επιθετικό» για το
2010 και 2011, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη για τις αρνητικές τιμές πληθωρισμού του 2012, 2013 και πιθανότατα του
2014. Η τελική διαμόρφωση του πληθωρισμού σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα (έως και αρνητικά) από τις προβλέψεις
των αρχικών εκθέσεων έχει ασφαλώς επιβαρυντική επίδραση στη διαχρονική αποκλιμάκωση του χρέους ως % του
ΑΕΠ.
Πρωτογενές Αποτέλεσμα (% ΑΕΠ)
10
5
0
-5
-10
Μάιος 2010 (α)
Iούλ. 2011 (α/4)
Ιούν. 2013 (β/2,3)
Σεπ. 2010 (α/1)
Δεκ. 2011 (α/5)
Ιούλ. 2013 (β/4)
Δεκ. 2010 (α/2)
Μαρ. 2012 (β)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-15
Μαρ. 2011 (α/3)
Ιαν. 2013 (β/1)
Αποπληθωριστής ΑΕΠ
4
3
2
1
0
-1
Μάιος 2010 (α)
Iούλ. 2011 (α/4)
Ιούν. 2013 (β/2,3)
Πηγή: ΔΝΤ, Piraeus Bank Research
Σεπ. 2010 (α/1)
Δεκ. 2011 (α/5)
Ιούλ. 2013 (β/4)
Δεκ. 2010 (α/2)
Μαρ. 2012 (β)
Μαρ. 2011 (α/3)
Ιαν. 2013 (β/1)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-2
3
Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
μέσα από 10 μνημόνια
Ø Το προφίλ των επιτοκίων στις πρώτες 5 εκθέσεις (Μάιος 2010 έως Ιούλιος 2011) κυμαίνονταν σε επίπεδα από 5%
έως 7% το οποίο ήταν ξεκάθαρα μη ρεαλιστικό και μη βιώσιμο. Οι 3 τελευταίες εκθέσεις αντικατοπτρίζουν τόσο τις
αποφάσεις μείωσης των επιτοκίων όσο και τη ρεαλιστική παραδοχή ότι το χρέος μπορεί να εισέλθει σε μια πορεία
αποκλιμάκωσης μόνο εάν χρηματοδοτηθεί με χαμηλό κόστος. Ωστόσο ακόμα και στις τελευταίες εκθέσεις το κόστος
δανεισμού κινείται στα επίπεδα του 3% γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις.
Ø Οι προβλέψεις του ΔΝΤ αναφορικά με την εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων αποτελεί το πιο
χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα για το πώς οι παραδοχές της μεθοδολογίας του ΔΝΤ μπορεί να «προσαρμοστούν»
έτσι ώστε τα συμπεράσματα να κατατείνουν σε μια πιο διαχειρίσιμη εξέλιξη του δημόσιου χρέους.
Επιτόκια
8
7
6
(α/1)
(α/3)
5
(α/2)
(α/4)
(α)
(α/5)
4
(β)
3
(β/1)
(β/2,3)
(β/4)
2
1
2019
2020
2020
Δεκ. 2010 (α/2)
Μαρ. 2012 (β)
2018
2017
2016
2015
2014
Σεπ. 2010 (α/1)
Δεκ. 2011 (α/5)
Ιούλ. 2013 (β/4)
2019
Μάιος 2010 (α)
Iούλ. 2011 (α/4)
Ιούν. 2013 (β/2,3)
2013
2012
2011
2010
2009
0
Μαρ. 2011 (α/3)
Ιαν. 2013 (β/1)
Έσοδα Αποκρατικοποιήσεων (δισεκ. €)
16
14
12
10
8
6
4
2
Μάιος 2010 (α)
Iούλ. 2011 (α/4)
Ιούν. 2013 (β/2,3)
Πηγή: ΔΝΤ, Piraeus Bank Research
Σεπ. 2010 (α/1)
Δεκ. 2011 (α/5)
Ιούλ. 2013 (β/4)
Δεκ. 2010 (α/2)
Μαρ. 2012 (β)
Μαρ. 2011 (α/3)
Ιαν. 2013 (β/1)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
4
Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
μέσα από 10 μνημόνια
Ø Το διάγραμμα αυτό καταδεικνύει ανάγλυφα την αδυναμία του ΔΝΤ να προβλέψει με οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας
τις υφεσιακές επιπτώσεις των δύο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην ελληνική οικονομία.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις η ύφεση το 2011 θα περιοριζόταν στο -2,6%
(έναντι τελικής ύφεσης -7,1%), το 2012 προέβλεπε ανάπτυξη 1,1% (έναντι τελικής ύφεσης -7,0%) και το 2013
ανάπτυξη 2,1% (έναντι τελικής ύφεσης -3,9%).
Ø Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Μαΐου 2010 και ιδιαίτερα του Σεπτεμβρίου 2010, η βιωσιμότητα του ελληνικού
χρέους ήταν θέμα ήσσονος σημασίας. Ξεκινώντας από τα επίπεδα του 115%, κορυφώνονταν το 2013 στο 144% και
στη συνέχεια ο συνδυασμός υψηλής ανάπτυξης, πληθωρισμού και πρωτογενών πλεονασμάτων οδηγούσε σε
αποκλιμάκωση στα επίπεδα του 111% το 2020. Καθοριστική στιγμή η οποία θέτει το θέμα της βιωσιμότητας ως καίριο
ζήτημα στο ελληνικό πρόγραμμα και τελικά καθορίζει όλες τις μετέπειτα εξελίξεις είναι η αναθεώρηση του χρέους του
2009 από τη Eurostat στα τέλη του 2010 από το 115% στο 127%.
ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2005, % μεταβολής)
6
4
2
0
-2
-4
-6
Μάιος 2010 (α)
Iούλ. 2011 (α/4)
Ιούν. 2013 (β/2,3)
Σεπ. 2010 (α/1)
Δεκ. 2011 (α/5)
Ιούλ. 2013 (β/4)
Δεκ. 2010 (α/2)
Μαρ. 2012 (β)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-8
Μαρ. 2011 (α/3)
Ιαν. 2013 (β/1)
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)
180
(β/1)
(α/4)
170
(β/2,3)
(β/4)
(β)
(α/3)
(α/2)
160
(α/5)
150
(α)
(α/1)
140
130
120
Μάιος 2010 (α)
Iούλ. 2011 (α/4)
Ιούν. 2013 (β/2,3)
Πηγή: ΔΝΤ, Piraeus Bank Research
Σεπ. 2010 (α/1)
Δεκ. 2011 (α/5)
Ιούλ. 2013 (β/4)
Δεκ. 2010 (α/2)
Μαρ. 2012 (β)
Μαρ. 2011 (α/3)
Ιαν. 2013 (β/1)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
110
5
Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
6
Οικονομία ΗΠΑ
ØΤο πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου κατά 1% (τριμηνιαίος
ετησιοποιημένος ρυθμός), λόγω της έντονα αρνητικής συμβολής από τις εξαγωγές και των
εταιρικών αποθεμάτων, ενώ για τα επόμενα τρίμηνα του 2014 αναμένουμε ανάκαμψη στο 3%
- 3,5%. Συνεπώς, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2014 αναμένεται πλέον στο 2,4%.
6
5
4
4
3
2
2
1
0
0
-1
-2
-2
-3
-4
-4
-5
-6
2009
2010
2011
2012
Πραγματικό ΑΕΠ
Πραγματικό ΑΕΠ
Πραγματικό ΑΕΠ
Πραγματικό ΑΕΠ
2013
2014
(%-Q/Q-AR) (LHS)
Πρόβλεψη (%-Q/Q-AR) (LHS)
(%-Υ/Υ) (RHS)
Πρόβλεψη (%-Υ/Υ) (RHS)
Ποσοστό Ανεργίας
ØΤο ποσοστό ανεργίας και ο αριθμός των ανέργων ατόμων που λαμβάνουν συνεχώς επίδομα ανεργίας
έχουν πλέον μειωθεί σημαντικά, προσεγγίζοντας τα προ κρίσης επίπεδα. Παράλληλα, ο δομικός
πληθωρισμός έχει αρχίσει να επιταχύνεται (από το 1,1% του Φεβρουαρίου στο 1,4% του Απριλίου),
επιβεβαιώνοντας την ακολουθούμενη στρατηγική της FED της σταδιακής περικοπής του προγράμματος QE
έως την ολοκληρωτική παύση του, που αναμένεται να αποφασιστεί στο τέλος του Οκτωβρίου.
11
7000
6500
10
6000
9
5500
8
5000
7
4500
4000
6
3500
5
3000
4
2500
2000
Ιαν-05
3
Ιαν-06
Ιαν-07
Ιαν-08
Ιαν-09
Ιαν-10
Continuous Jobless Claims (σε χιλ.) (LHS)
Ιαν-11
Ιαν-12
Ιαν-13
Ιαν-14
Ποσοστό Ανεργίας (RHS)
7
Οικονομία Ευρωζώνης
ØΤο πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου κατά 1% (τριμηνιαίος ρυθμός),
ενώ για τα επόμενα τρίμηνα του 2014 αναμένουμε επιτάχυνση στο 0,4%, όπως καταδεικνύουν οι
πρόδρομοι δείκτες. Συνεπώς, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2014 αναμένεται πλέον στο 1,2%.
120
6
4
2
100
0
-2
80
-4
-6
-8
60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (LHS)
2012
2013
2014
Πραγματικό ΑΕΠ (%-Υ/Υ) (RHS)
ØΑπογοητευτικά εξακολουθούν να διαμορφώνονται τα στοιχεία σχετικά με την προσφορά χρήματος και την
πιστωτική επέκταση, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να διαμορφώνεται υπό του 1,0%. Συνεπώς, καθίσταται
περισσότερο αναγκαίο από την ΕΚΤ να προβεί σε μέτρα περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Ιαν-05
Ιαν-06
Ιαν-07
Επι χειρη ματικά Δάνεια (%,Υ/Υ)
Ιαν-08
Ιαν-09
Ιαν-10
Δάνει α σε Νο ικο κυριά (%,Υ/Υ)
Ιαν-11
Ιαν-12
Ιαν-13
Ιαν-14
Προσφο ρά Χρή ματο ς Μ3 (%,Υ/Υ)
8
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ØΎστερα από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ (στις 8 Μαΐου), οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι
στην ερχόμενη συνεδρίαση (στις 5 Ιουνίου) θα ληφθεί απόφαση για περαιτέρω χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής της (μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου στο 0,10% ή 0,15% και ενδεχομένως
άλλα μέτρα), διότι η απόδοση του κρατικού γερμανικού ομολόγου μειώθηκε (από το 0,15%β στο
0,06%), ενώ το ευρώ διολίσθησε έναντι του USD σε σχετικά σημαντικό βαθμό (από το 1,3935 στο
1,3595).
0.30
1.4
0.25
1.39
0.20
1.38
0.15
1.37
0.10
1.36
0.05
1.35
0.00
1.34
Απόδοση Γερμανικού Ομολόγου Διετούς Διάρκειας (LHS)
ΕUR/USD (RHS)
Ø Το μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ έχει μειωθεί αισθητά λόγω της αποπληρωμής των LTROs,
ενώ τα MROs παραμένουν σε σχεδόν αμετάβλητο επίπεδο. Συνεπώς, η ΕΚΤ ενδεχομένως να προβεί
σε μέτρα αύξησης του μεγέθους του ισολογισμού της, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το
ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού και τα απογοητευτικά στοιχεία της προσφοράς
χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης.
1200
3500
1000
3000
2500
800
2000
600
1500
400
1000
200
0
Ιαν-07
500
0
Ιαν-08
Ιαν-09
LTROs (LHS)
Ιαν-10
Ιαν-11
MROs (LHS)
Ιαν-12
Ιαν-13
Ιαν-14
ECB: Total Assets (RHS)
9
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
§ Η ισοτιμία EUR/JPY αναλύεται σε
συνάρτηση με τις επιμέρους ισοτιμίες σε
σχέση με το USD.
EUR/USD & USD/JPY
1.50
120
1.45
110
1.40
100
1.35
90
§ Η ισοτιμία EUR/USD εκτιμάμε ότι θα μειωθεί
από το τρέχον επίπεδο του 1,36 στο 1,33 –
1,35, κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2014
και του α’ τριμήνου του 2015.
1.30
80
1.25
1.20
70
2009
2010
2011
2012
2013
2014
USD/JPY (Actual) (LHS)
USD/JPY (Estimate) (LHS)
EUR/USD (Actual) (RHS)
EUR/USD (Estimate) (RHS)
§ Η ισοτιμία USD/JPY εκτιμάμε ότι θα ενισχυθεί
από το τρέχον επίπεδο του 102 στο 105-107.
2015
EUR/JPY
150
140
§ Η αναμενόμενη εξέλιξη των δύο ισοτιμιών
έναντι του USD αναμένεται να ασκήσουν
αντίρροπη μεταξύ τους επίδραση στην ισοτιμία
EUR/JPY.
130
120
110
Ø Συνεπώς, η ισοτιμία EUR/JPY εκτιμάμε ότι
θα ενισχυθεί ελαφρώς από το τρέχον
επίπεδο του 139-140 στο 141-142.
100
90
2009
2010
2011
EUR/JPY (Actual)
§ Η διαφορά στη νομισματική πολιτική που
αναμένεται
να
ακολουθηθεί
από
την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), σε
σύγκριση με την Κεντρική Τράπεζα τόσο της
Ευρωζώνης (EKT) όσο και της Ιαπωνίας (BoJ),
αποτελεί τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει την
εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
2012
2013
EUR/JPY (Estimate)
2014
2015
Κεντρικές Τράπεζες
EΚΤ: Παρεμβατικό Επιτόκιο
2.00
§ H EKT αναμένεται να προβεί σε μείωση του
παρεμβατικού επιτοκίου της από το τρέχον επίπεδο του
0,25% στο 0,10%. Στη συνέχεια αναμένεται να
διατηρήσει το πολύ χαμηλό επίπεδο του παρεμβατικού
επιτοκίου της έως το τέλος του 2015.
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
ECB'S Policy Rate (Acrual)
§ Επιπλέον, κρίνεται πιθανόν ότι η EKT θα προβεί σε
κινήσεις
ενίσχυσης
της
ρευστότητας
του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ επέκταση σε
αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού της.
§ H FED και η Bank of Japan (BoJ) αναμένεται να
διατηρήσουν το παρεμβατικό επιτόκιό τους αμετάβλητο
στο τρέχον επίπεδο (0-0,25% και 0,10%, αντίστοιχα) έως
το τέλος του α’ εξαμήνου του 2015.
2014
2015
ECB's Policy Rate (Estimate)
FED: Παρεμβατικό Επιτόκιο
0.50
0.25
0.00
2009
§ H FED σταδιακά μειώνει το ρυθμό αύξησης του
μεγέθους του ισολογισμού της (μέσω της σταδιακής
περικοπής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης),
ενώ από το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται να παύσει
εντελώς την αύξησή του.
2010
2011
2012
FED's Policy Rate (Actual)
2013
2014
2015
FED's Policy Rate (Estimate)
BoJ: Παρεμβατικό Επιτόκιο
0.50
§ Αντίθετα, η BoJ αναμένεται να συνεχίσει την επιθετική
αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού της, στοχεύοντας
στην
επίτευξη
του
επιθυμητού επιπέδου
του
πληθωρισμού (2,0% - 2,5%) σε διατηρήσιμη βάση.
Ø Συνεπώς, η ΕΚΤ και η BoJ εξακολουθούν να
προβαίνουν
σε
περαιτέρω
χαλάρωση
της
νομισματικής πολιτικής τους, για την αντιμετώπιση
του ανεπιθύμητου πολύ χαμηλού επιπέδου του
πληθωρισμού, ενώ η FED στρέφεται σταδιακά στην
παύση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της, διότι
ο πληθωρισμός ενισχύεται και το ποσοστό ανεργίας
φθίνει.
0.25
0.00
2009
2010
2011
BoJ's Policy Rate (Actual)
2012
2013
2014
BoJ's Policy Rate (Estimate)
2015
Yields
Germany
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Ιαν-14
Φεβ-14
Μαρ-14
2Y
Απρ-14
5Y
Μαϊ-14
10Y
USA
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Ιαν-14
Φεβ-14
Μαρ-14
2Y
Απρ-14
5Y
Μαϊ-14
10Y
12
Yield Curve
Germany: Term Structure of Interest Rates
3,00
2,50
2,34
2,24
2,00
1,47
1,50
1,36
1,00
0,55
0,43
0,50
0,00
0,15
0,11
0,14
0,08
6M
0,09
12M
0,07
0,06
3M
2Y
30/5/2014
5Y
10Y
30Y
30/4/2014
US: Term Structure of Interest Rates
4,00
3,46
3,50
3,33
3,00
2,65
2,50
2,46
2,00
1,68
1,50
1,54
1,00
0,41
0,50
0,11
0,00
0,04
3M
0,38
0,05
0,03
6M
0,05
0,10
12M
2Y
30/5/2014
5Y
30/4/2014
10Y
30Y
13
Stock Markets
Developed Economies
Greece, ASE Index
5,2
Greece, Athex Banks Index
-1,4
USA, S&P500 Composite Index
4,1
USA, S&P500 Banks Index
2,4
EZ, STOXX50 Index
4,4
EZ, STOXX600 Financial Services Index
3,8
JP, Nikkei225 Index
-10,2
JP, Nikkei500, Banks Index
-7,2
UK, FTSE100 Index
1,4
UK, FTSE350, Banks Index
-4,5
BRIC, FTSE Index (NCU)
-2,1
-12
-7
-2
3
8
(%) YtD (since 31/12/2013)
SEE Economies
Sofia SE, SOFIX Index,
23,1
Bucharest SE, BET Index
3,5
Belgrade SE, BELEX15 Index
5,1
Ukraine SE, PFTS Index
47,7
Cyprus SE, General Index
1,9
Egypt SE, Hermes Index
15,8
Eastern Europe SEs Index -3,2
-5
0
5
10
15
20
25
(%) YtD (since 31/12/2013)
30
35
40
45
50
14
Commodities
3,8
GOLD
SILVER -3,8
-0,4
BRENT
5,3
OIL
1,8
CRB-Raw Industrials Sub-index
21,0
CRB-Foodstuffs Sub-index
CRB-Metals Sub-index
-3,2
2,7
S&P-GSCI
-5
0
5
10
15
20
25
(%) YtD (since 31/12/2013)
15
FX
EUR vs Major Currencies
EUR/USD
-0,8
EUR/JPY
-4,2
EUR/GBP
-2,0
EUR/CHF
-0,6
EUR/CNY
2,2
EUR/INR
-5,0
EUR/BRL
-5,9
EUR/RUB
5,3
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
(%) YtD (since 31/12/2013)
EUR vs SEE Currencies
EUR/TRY -3,1
EUR/RON -1,4
EUR/BGN
0,0
EUR/UAH
42,0
EUR/RSD
1,0
EUR/ALB
-0,4
EUR/EGP
2,0
-5
0
5
10
15
20
25
30
(%) YtD (since 31/12/2013)
35
40
45
16
FX (συνέχεια)
USD vs Major Currencies
USD/EUR
0,8
USD/JPY
-3,4
USD/GBP
-1,2
USD/CHF
0,2
USD/CNY
3,2
USD/INR
-4,2
USD/BRL
-5,1
USD/RUB
6,2
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
(%) YtD (since 31/12/2013)
USD vs SEE Currencies
USD/TRY -2,3
USD/RON
-0,6
USD/BGN
0,8
43,2
USD/UAH
USD/RSD
1,8
USD/ALB
0,5
USD/EGP
2,9
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(%) YtD (since 31/12/2013)
17
Consensus Forecasts - Developed Markets
As of
May 2014
UK
Eurozone
Japan
Germany
France
Italy
USA
GDP % YoY
2014
2015
2,9
1,1
1,3
1,9
0,8
0,6
2,5
2,5
1,4
1,3
2,0
1,3
1,1
3,1
Consumption %
YoY
2014
2015
2,4
0,7
0,7
1,3
0,7
0,2
2,9
2,4
1,1
0,5
1,7
1,0
0,9
2,9
Investment % YoY
2014
2015
8,0
2,4
3,9
5,0
1,1
1,0
3,9
6,8
2,7
3,5
5,9
2,4
2,0
5,7
Industrial
Production %
2014
2015
2,8
2,0
4,4
3,2
0,9
1,4
3,9
2,0
2,6
2,8
3,1
1,7
2,5
3,6
CPI % YoY
2014
2015
1,9
0,8
2,6
1,3
1,0
0,8
1,8
2,0
1,3
1,8
1,9
1,3
1,1
1,9
Πηγή: Consensus Forecasts
18
Consensus Forecasts - FX
As of
May 2014
EUR
USD
YEN
GBP
RON
TR. LIRA
HRYVNIA
EUR
Tέλος Ιουν-14 Αυγ-14 Μαϊ-15 Μαϊ-16
1,366
141,79
0,820
4,444
3,000
15,96
1,351
141,86
0,817
4,445
2,994
15,19
1,302
140,62
0,800
4,418
2,889
14,26
1,285
139,42
0,798
4,473
2,926
14,12
USD
Tέλος Ιουν-14 Αυγ-14 Μαϊ-15 Μαϊ-16
0,732
103,80
1,666
3,253
2,196
11,681
0,740
105,00
1,654
3,290
2,216
11,247
0,768
108,00
1,627
3,393
2,219
10,949
0,778
108,50
1,611
3,481
2,277
10,989
Πηγή:Consensus Forecasts
19
Ilias Lekkos
Economic Analysis & Markets
Liana Papioti
Group Chief Economist +30 210 328 8120
Secretary
+30 210 328 8187
Dionisis
Polychronopoulos
Senior Economist
+30 210 328 8694
Chrysovalantis
Papakostas
Economic Analyst
+30 210 333 5468
Evangelia Konstantou
Junior Economic
Analyst
+30 210 373 9749
Irini Staggel
Manager
+30 210 328 8192
Dimitris Gavalas
Junior Economic
Analyst
+30 216 400 1737
Dimitria Rotsika
Economist
+30 210 328 8365
Konstantina Margariti
Junior Economic
Analyst
+30 210 373 9642
Athanasios Dagalidis
Senior Economist
+30 2310 293564
Paraskevi Vlachou
Economic Analyst
+30 210 333 5631
Ifigenia Fragoulidou
Junior Economic
Analyst
+30 2310 293402
Global Markets Team
Greek Economy Team
SEE & Egypt Team
Sectoral Analysis Team
20
Institutional&Regulatory
Developments
Artemis Leventakis
Senior Economist
+30 216 400 1792
Disclaimer
Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε
καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία
πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον
παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του
παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους
λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα
επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το
παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.
Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η
Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που
εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη
ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες
στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν
τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το
περιεχόμενο αυτών.Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή
παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η
Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις
παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν
υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου
πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή.β) Ενδέχεται να παρέχει
έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής
τραπεζικής. γ) Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από
αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν
εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που
εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι
προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση
προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι
προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική
μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου
επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως
προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις
πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν
21
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 250 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа