close

Enter

Log in using OpenID

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6/2012.

embedDownload
Službeni glasnik
Grada Bjelovara
Broj 6 - GODINA XXXIII
Bjelovar, 19. listopada 2012
GRADSKO VIJEĆE
363.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. stavka
1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada
Bjelovara”, 8/09. i 11/09.) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
27. sjednici održanoj 18. listopada 2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.
GODINU
Članak 1.
U članku 3. stavku 1. Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu (“Službeni glasnik
Grada Bjelovara”, broj 7/11):
-- u točki 1. komunalni doprinos iznos 3.500.000,00
zamjenjuje se iznosom 2.934.000,00
-- u točki 4. parkiranje - građani (naknada za izgradnju
parkirališta) iznos 300.000,00 zamjenjuje se iznosom
200.000,00
-- Iza točke 4. pod Ukupno iznwos 5.000.000,00
zamjenjuje se iznosom 4.134.000,00.
Članak 2.
U članku 4.:
(1) Pod naslovom 1. Javne površine u točki 1.1. ispod riječi
Priprema i uređenje zemljišta za nova dječja igrališta s nabavkom
opreme dodaju se riječi “(otkup čestice za dječje igralište)”, a
iznos od 50.000,00 zamjenjuje se iznosom 74.000,00.
(2) Pod točkom 2. Nogostupi, ulice, parkirališta, pješačkobiciklističke staze, pod točkom 2.1. Izgradnja:
-- u alineji 2. Izgradnja kom. inf. u dijelu naselja Sjever
I-1 dio (omeđena ulicama Osječka, Cvjetna, Z.
Lovrenčevića) – iz 2011. godine iznos 400.000,00
zamjenjuje se iznosom 360.000,00
ISSN 1331-0380
-- u alineji 3. Izgradnja pješačke staze na Križevačkoj
cesti faza 2 (1723,80 m) - dio iznos od 1.200.000,00
zamjenjuje se iznosom 900.000,00
-- u alineji 4. Rekonstrukcija Ul. J. Palmotića iznos
400.000,00 zamjenjuje se iznosom 460.000,00
-- alineja 5. Rekonstrukcija Ulice V. Vidrića 600.000,00
briše se.
-- dosadašnja alineja 6. M. J. Zagorke – dio (zemljani
radovi) 200.000,00 postaje alineja 5.
-- u dosadašnjoj alineji 7. Izgradnja Ul. J. Jagodića –
dio (zemljani radovi) koja postaje alineja 6. iznos
200.000,00 zamjenjuje se iznosom 400.000.00.
-- (3) Pod točkom 2.2. Projektna dokumentacija:
-- alineja 3. Rotor (Zvijerci, E. Kumičića, L. Matačića)
70.000,00 briše se
-- u dosadašnjoj alineji 4. koja postaje alineja 3. iza riječi
Izgradnja podzemnih garaža na Trgu hrvatskog sokola
iznos 200.000,00 zamjenjuje iznosom 175.000,00
-- u dosadašnjoj alineji 5. koja postaje alineja 4. iza riječi
Izgradnja infrastrukture na području “Jugozapad” iznos
80.000,00 zamjenjuje se iznosom 25.000,00
-- u dosadašnjoj alineji 6. koja postaje alineja 5. Izgradnja
infrastrukture
“Naselje kralja P. Krešimira IV” iznos 100.000,00
zamjenjuje se iznosom 75.000,00
- dosadašnja alineja 7. postaje alineja 6.
(4) Pod točkom 2.3. Vodni doprinos iznos od 50.000,00 kn
briše se i dodaju
se dvije alineje koje glase:
“- garaže 150.000,00
- ostalo (rekonstrukcija i izgradnja) 15.000,00”
(5) Pod točkom 3. Javna rasvjeta:
- pod točkom 3.1. Izgradnja u alineji 1. J. Draškovića iznos
150.000,00 zamjenjuje se iznosom 100.000,00
- alineja 2. V. Vidrića 100.000,00 briše se
- alineja 3. J. Palmotića 50.000,00 briše se.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 2
danom objave u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 363-01/11-01/32
URBROJ: 2103/01-02-12-8
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
364.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. stavka 1. točke
17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”,
8/09. i 11/09. ) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici
održanoj dana 18. listopada 2012. godine donijelo je
IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2012. GODINI
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2012. godini (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/11) u
članku 1. stavku 1.:
-- u alineji 3: - održavanje javnih zelenih površina iznos
od 3.000.000,00 zamjenjuje se iznosom 2.800.000,00
kuna
-- u alineji 4: - održavanje nerazvrstanih cesta iznos od
8.630.000,00 zamjenjuje se iznosom 5.000.000,00 kuna
-- u alineji 5: - održavanje javne rasvjete iznos od
2.250.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 880.000,00
Broj 6
kuna
-- u alineji 7: - ostali komunalni poslovi na održavanju
iznos 1.020.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom
720.000,00 kuna
-- ukupan iznos za održavanje komunalne infrastrukture
19.000.000,00 zamjenjuje se iznosom 13.500.000,00
kuna.
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
“Sredstva za ostvarivanje ovog programa predviđaju se: Prihod od komunalne naknade 12.500.000,00 kn
- Porez na korištenje javnih površina 1.000.000,00 kn
UKUPNO 13.500.000,00 kn
Članak 3.
Sastavni dio ovih Izmjena Programa je tabelarni prikaz
Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture.
Članak 4.
Ove Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2012. godini stupaju na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 363-01/11-01/35
URBROJ: 2103/01-02-12-8
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
365.
Na temelju članka 26. Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj153/09)
i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) Gradsko
vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj 18. listopada 2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
Članak 1.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 7/11) mijenja se i glasi:
1.1. Građevine za javnu vodoopskrbu - izgradnja
R.br.
Naziv objekta
1.
Jug – M. Korenovo, Obrovnica sa Prilazom Mišinačke i
Garešničke
Zapad – Gudovac – Prgomelje (1.139,00m)
2.
3.
4.
Zapad – Rašće I (3.255,00 m), Rašće II (3.771,56 m), Prgomelje
–Breza (11.207,98 m), Stančići-dio (2.618,50m) GudovacKlokočevac (2363 m)
Podsustav Istok- faza II (3000 m)
5.
Rekonstrukcija postrojenja u Javorovcu
6.
Plavnička (116 m)
Plan u 2012.
923.000,00
270.000,00
30.000,00
1.700.000,00
160.000,00
700.000,00
100.000,00
530.000,00
70.000,00
25.000,00
Ukupna vrijednost
investicije
300.000,00
4.100.000,00
800.000,00
600.000,00
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
7.
8.
9.
10.
Vidikovac-prilaz (156 m)
P. Barbarića (199,75 m)
Daruvarska – prilaz (100)
Podsustav Istok - faza I (Ciglena) (3041,29m)
UKUPNO:
Stranica 3
30.000,00
40.000,00
22.000,00
100.000,00
4.700.000,00
1.2. Građevine za javnu vodoopskrbu - rekonstrukcija
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv objekta
A. Hebranga – Zvijerci (1450 m)
V. Vidrića (257 m)
V. Vidrića – J. Draškovića – spoj (164m)
M. Getaldića (176 m)
Milana Šufflaya (136 m)
Mirka Bogovića (212 m)
Rotori A. Hebranga - Zvijerci - izmicanje
UKUPNO: 2.395,00 m
Plan u 2012.
1.3. Građevine za javnu odvodnju - izgradnja
R.br.
Naziv objekta
1.
5.
Potraživanja iz 2011. (Gudovačka, N. Plavnice)
(Ul. L. Supančića, R. Miculinića)
Ul. R. F. Mihanovića i Ul. J. Filipovića (566 m)
Ul. Mlinovac (1230 m) – oborinska odvodnja i
kanalizacija – dio i Ul. Vidikovac-dio(433m) - kanalizacija
Ul. Novoseljanska (1888 m)
Kanalizacija i oborinska odvodnja - dio
Kolektor B-2 (322 m)
6.
Linija mulja na pročistaču
2.
3.
4.
UKUPNO:
Plan u 2012.
980.000,00
R.br.
1.
2.
3.
4.
500.000,00
50.000,00
2.000.000,00
500.000,00
50.000,00
5.733.000,00
Naziv objekta
Ul. J. Palmotića (80m)
Ul. V. Vidrića (260m)
Ul.M. Šufflaya (406m)
Rotori: A. Hebranga - Zvijerci
UKUPNO:
Članak 2.
Plan u 2012.
1.450.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
7.478.000,00
100.000,00
300.000,00
500.000,00
100.000,00
1.000.000,00
Članak 3.
Izvori financiranja: u 2012. godini
1. naknada za priključenje
2. naknada za razvoj
3. vodna naknada
4. Proračun Grada Bjelovara 5. Hrvatske vode
6. Komunalac (1 kn)
7. Komunalac (amortizacija) 8. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
720.000,00
80.000,00
50.000,00
60.000,00
40.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000.000,00
Ukupna vrijednost
investicije
700.000,00
600.000,00
50.000,00
303.000,00
1.4. Građevine za javnu odvodnju - rekonstrukcija
800.000,00
800.000,00
----------200.000,00
1.133.000,00
4.800.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Ove Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina stupaju na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 363-01/11-01/33
URBROJ: 2103/01-02-12-6
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 4
366.
Na temelju članka 141. stavka 1. točke 2. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (“Narodne novine”
broj 87/08, 86/09, 92/10, 10/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12 i
86/12 ) i članka 32. stavak 1. točka 17. Statuta Grada Bjelovara
(“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09), Gradsko
vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj 18. listopada
2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA BJELOVARA ZA
2012. GODINU
I.
U Programu javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za
2012. godinu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 7/11)
NAZIV PROGRAMA:
1. PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
ZAKONSKA OBVEZA:
Stavak 3. mijenja se i glasi:
Na temelju važećih kriterija rasporeda sredstava za 2012.
godinu planirana su sredstva u iznosu 6.945.520,00 kn:
- Materijalni i financijski rashodi u osnovnim školama
5.306.773,00 kn
- Investicijsko održavanje u osnovnim školama 497.457,00 kn
- Investicijsko održavanje-hitne intervencije
50.000,00 kn
- Dodatna ulaganja u osnovno školstvo 1.091.290,00 kn
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Stavak 1. mijenja se i glasi:
Za ostvarenje Programa u Proračunu Grada Bjelovara
planiran je iznos od 6.895.520,00 kn koji će se ostvariti od 3,1
% prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i sredstva
pomoći izravnanja. Plan je u skladu s prijedlogom Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta koje će izraditi bilančna prava
za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u
2012. godini, koja se odnose na minimalni financijski standard
javnih potreba osnovnog školstva u Republici Hrvatskoj.
NAZIV PROGRAMA:
PROGRAM VIŠIH JAVNIH POTREBA I
IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Stavak 1. mijenja se i glasi:
Ukupna sredstva za realizaciju programa osiguravaju se u
gradskom proračunu u iznosu 1.100.078,00 kn.
NAZIV PROGRAMA:
STIPENDIRANJE I KREDITIRANJE STUDENATA
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Stavak 2. mijenja se i glasi:
Za navedeni program planirana su financijska sredstva u
Gradskom proračunu u okviru Program socijalno-zdravstvenih
potreba Grada Bjelovara u iznosu od
705.000,00 kn.
Broj 6
NAZIV PROGRAMA:
RAZVITAK SREDNJEG ŠKOLSTVA, VISOKOG
ŠKOLSTVA I ZNANOSTI
OPIS PROGRAMA I SREDSTVA
REALIZACIJU PROGRAMA:
Stavak 1. mijenja se i glasi:
Razvojnim planom u području srednjeg školstva predviđa se
početak izgradnje učeničkog doma, pa je za prvu fazu izgradnje
planirano 57.300,00 kn.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
Grad Bjelovar u razvojnim planovima u području visokog
školstva u 2012. godini planira troškove: za potrebe otplate
primljenih zajmova iznos 5.326.939,00 kn, za rad Visoke
tehničke škole u Bjelovaru 1.019.000,00 kn, te 360.000,00 kn za
dodatna ulaganja na objektu Visoke tehničke škole u Bjelovaru,
Trg E. Kvaternika 4. Sveukupno izdvajanje za visoko školstvo
iznosi 6.705.939,00 kn.
II.
Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu
Grada Bjelovara za 2012. godinu stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Bjelovara”.
KLASA: 602-02/11-01/7
URBROJ:2103/01-02-12-7
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
367.
Na temelju članka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i
38/09) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara
(“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09), Gradsko
vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj 18. listopada
2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH
POTREBA U KULTURI
GRADA BJELOVARA ZA 2012. GODINU
SVRHA PROGRAMA
Svrha izmjena Programa javnih potreba u kulturi je
omogućiti redovnu programsku aktivnost ustanova u kulturi,
podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te
preko promotivnih, izložbenih i drugih manifestacija obogatiti
kulturno-zabavni život građana.
CILJ PROGRAMA:
Cilj izmjena Programa javnih potreba u kulturi je
zadovoljavanje kulturnih potreba građana te podizanje kulturne
ponude u Gradu Bjelovaru.
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 5
OPIS PROGRAMA:
STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Program javnih potreba u kulturi sastoji se od pet temeljnih
programa i to:
1) Program ustanova u kulturi
a) Narodna knjižnica “Petar Preradović”
b) Gradski muzej Bjelovar
c) Pučko otvoreno učilište Bjelovar
d) Zavod HAZU u Bjelovaru
e) Državni arhiv u Bjelovaru
2) Program udruga u kulturi
a) Matica hrvatska
b) Gradsko kazalište
c) HORKUD Golub
d) HPKZ
e) JAZZ klub
f) KUD Bjelovar
g) KUD Češka obec
h) Povijesna postrojba Husari
i) Kinoprikazivačka djelatnost-DOKU art
j) Zajednica udruga u kulturi
3) Program kulturnih manifestacija
a) Doček Nove godine-Grad Bjelovar
b) Dan maturanata-Bjelovarski klub mladih
c) Dan grada-Grad Bjelovar
d) Premijere-Bjelovarsko kazalište, POU, Merkuri
teatar,
e) Koncerti-Glazbena škola, Glazbena mladež,
JAZZ klub, Brass ansambl
f) Ostali programi u kulturi
g) Opći rashodi
h) Izdavačka djelatnost
4) Projekti u kulturi
a) Božićni koncert-Jazz klub Bjelovar
b) DOKU art-Udruga DOKU-art
c) Međunarodni tjedan udaraljkaša-Glazbena škola
V. Lisinskog
d) Terezijana-Turistička zajednica Bilogora
e) Večer nacionalnih manjina-KUD Češka obec
5) Program kapitalnih ulaganja
a) NARODNA KNJIŽNICA
PETAR PRERADOVIĆ
• Uređenje fasade čitaonice na Šetalištu dr. I.
Lebovića
• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti
• Postrojenja i oprema
• Rashodi za usluge
b) GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
• Kredit za rekonstrukciju zgrade
• Kredit za rekonstrukciju zgrade - kamate
• Postrojenja i oprema
• Otplata kredita za vozilo
c) KULTURNO-POVIJESNI SPOMENICI
• Kapelica sv Križa na groblju sv. Andrije
U realizaciju navedenih programa uključeni su djelatnici
Narodne knjižnice Petar Preradović, Gradskog muzeja
Bjelovar, Pučkog otvorenog učilišta, brojni vanjski stručni
suradnici (povjesničari, likovni kritičari, glazbenici) te voditelji
programskih aktivnosti udruga.
REZULTATI U 2012. GODINI:
Tijekom 2012. godine, provodila se redovna djelatnost
ustanova u kulturi, organizirane su brojne kulturne, glazbene
i izložbene manifestacije koje je posjetilo preko 30.000 ljudi.
Udruge u kulturi realizirale su svoje planove i programe, a
po pozivu, uključivale su se u događanja od značaja za Grad
Bjelovar..
CILJEVI ZA 2013. GODINU:
Zadržati postojeće programe, proširiti kulturnu ponudu,
poduprijeti rad udruga u kulturi te kvalitetno obilježiti
sve značajne obljetnice Grada Bjelovara preko prigodnih
manifestacija. Nastaviti kapitalna ulaganja na održavanju
povijesnih i kulturnih spomenika iz sredstava spomeničke rente.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio
Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012.
godinu potrebito je osigurati 10.743.944,00 kn proračunskih
sredstava Grada Bjelovara.
R.b.
NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI
1. Redovni program ustanova u kulturi
- Narodna knjižnica
- Gradski muzej Bjelovar
- Pučko otvoreno učilište
- Zavod za znanstveno istraž.
rad HAZU u Bjelovaru
- Državni arhiv u Bjelovaru
IZNOS (KN)
10.743.944
6.656.444
3.040.947
2.600.497
675.000
%
100,00
61,96
240.000
100.000
2. Program udruga u kulturi
- Matica hrvatska
- Gradsko kazalište
- HORKUD Golub
- HPKZ
- Jazz klub
- KUD Bjelovar
- KUD Češka obec
- Povijesna postrojba Husari
- Kino prikazivačka
djelatnost
- Zajednica udruga u kulturi
400.000
15.000
120.000
35.000
10.000
10.000
15.000
15.000
80.000
30.000
3. Program kulturnih manifestacija
- Doček Nove godine
- Dan maturanata
- Premijere
- Koncerti
- Ostali programi u kulturi
- Opći rashodi
- Izdavačka djelatnost
- Dan grada
525.000
120.000
30.000
20.000
20.000
60.000
80.000
65.000
130.000
3,72
70.000
4,90
Stranica 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
4. Projekti u kulturi
- Božićni koncert
- DOKU art
- Međunarodni tjedan
udaraljkaša
- Terezijana
- Večer nacionalnih manjina
700.000
200.000
100.000
60.000
5. Program kapitalnih ulaganja
a) NARODNA KNJIŽNICA
- Uređenje fasade čitaonice
- Knjige, umj. djela i ost. izložb.
- Postrojenja i oprema
- Rashodi za usluge
b) GRADSKI MUZEJ
- Kredit za rekonstrukciju
zgrade
- Kredit za rekonstrukcijukamate
- Postrojenja i oprema
- Otplata kredita za vozilo
c) KULTURNO POVIJESNI
SPOM.
- Kapelica sv. Križa na
groblju sv. Andrije
2.462.500
6,52
Republike Hrvatske i na međunarodnom planu.
OPIS PROGRAMA:
300.000
40.000
22,90
460.000
100.000
40.000
5.000
1.015.000
346.000
131.000
45.500
320.000
OSOBE U GRADU BJELOVARU
ZADUŽENE ZA PROGRAM:
Osobe zadužene za kontrolu, izvješćivanje o realizaciji
programa su pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
i viši stručni referent za kulturu, šport i tehničku kulturu.
KLASA: 610-01/11-01/6
URBROJ: 2103/01-02-12-8
Bjelovar, 18. listopada 2012.
Broj 6
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
368.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine”
broj 71/06 i 124/10) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta
Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj
8/09 i 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici
održanoj 18. listopada 2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U ŠPORTU GRADA BJELOVARA ZA 2012. GODINU
SVRHA PROGRAMA:
Svrha izmjena Programa javnih potreba u športu je
omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja
djece, mladeži i građanstva, koja se organizirano izvodi radi
postizanja športskih postignuća te radi unapređenja zdravlja
ili rekreacije.
CILJ PROGRAMA:
Cilj izmjene Programa javnih potreba u športu je osigurati
i poboljšati razinu kvalitete bjelovarskog športa, posebice onog
dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Bjelovara na razini
Program javnih potreba u športu sastoji se od sedam
temeljnih programa i to:
1. Program administrativnog i stručnog djelovanja
Športske zajednice
2. Program stipendiranja vrhunskih športaša
3. Program športskih natjecanja
4. Program kapitalnih ulaganja
5. Program športskih udruga i gospodarenja športskim
objektima
6. Gradsko poduzeće
7. Program športskog saveza osoba s invaliditetom
STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U realizaciju navedenih programa uključeni su djelatnici
Športske zajednice grada Bjelovara, brojni stručni suradnici u
športu (treneri, instruktori, učitelji, voditelji rekreacije), te osobe
koje sudjeluju u organizaciji i vođenju športskih natjecanja
i športskih priredbi (suci, mjernici vremena, organizatori,
voditelji programa i sl.).
REZULTATI U 2012. GODINI:
Tijekom 2012. godine provodila se redovna djelatnost
športskih udruga natjecateljskog športa, organizirane su brojne
športske manifestacije koje je posjetilo preko 45.000 ljudi.
Udruge u športu realizirale su svoje planove i programe, a po
pozivu, uključivale su se u manifestacije od značaja za Grad
Bjelovar i u međunarodna natjecanja.
CILJEVI ZA 2013. GODINU:
Uključivanje što većeg broja djece i mladeži u šport putem
športskih škola. Osigurati vrhunskim športašima poticajna
sredstva za njihove pripreme i nastupe na međunarodnoj
razini natjecanja (Olimpijske igre, Prvenstva svijeta i Europe
te Svjetski i Europski kupovi). Osigurati poticajna sredstva
za osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u športu.
Osigurati kontinuitet ulaganja u investicijsko održavanje
postojećih športskih objekata te izgradnju novog Gradskog
stadiona - kreditnim sredstvima iz proračuna Grada Bjelovara.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio
Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2012.
godinu potrebito je osigurati 6.892.739,00 kn proračunskih
sredstava Grada Bjelovara.
R.b.
NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI
1. Program administrativnog pogona
-Djelatnici i treneri u
klubovima
-Djelatnici zajednice
-Materijalni troškovi
2. Program stipendiranja
vrhunskih športaša
IZNOS (KN)
6.892.739
885.000
%
100,00
12,85
565.000
200.000
120.000
60.000
0,90
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
3. Program športskih natjecanja
-prioritetne športske udruge
-troškovi natjecanja prema
kriteriju Športske zajednice
2.100.000
1.250.000
4. Program kapitalnih ulaganja
-Gradski stadion-kreditna sr.
-Sokolana I-sred.spom. rente
-Investic. održavanje šport.
objekata
-Oprema -donacije
-Oprema održavanje
-Rekonstrukcija ŠSD
-Program aktivne zajednice
HOO - vozilo HOO
2.142.239
8.000
183.500
5. Program športskih udruga
i gospodarenje športskim
objektima
-Športski objekti-gospodarenje
-Gradski bazen-subvencija
karata za građanstvo
-Ostale zakupnine i
najamnine
6. Gradsko poduzeće
-Semafor za ŠSD
-Otplata kredita
7. Program bjelovarskog športskog
saveza osoba s invaliditetom
-Bjelovarski športski savez
osoba s invaliditetom
-Savez gluhih
30,50
I. POMOĆI U NOVCU
31,20
102.590
10.000
27.149
1.731.000
80.000
20,40
Stavak 1. točka 1. Pomoći za podmirenje troškova stanovanja
- iznos za realizaciju pomoći mijenja se i glasi: (520.000,00
kuna).
Stavak 2. Novčane pomoći utvrđene člankom 7. stavkom 2.
Zakona o socijalnoj skrbi - mijenja se i glasi: Novčane pomoći
utvrđene člankom 22. Zakona o socijalnoj skrbi - iznos za
realizaciju pomoći mijenja se i glasi (250.000,00 kuna).
Stavak 3. Pomoći obiteljima i kućanstvima – plaćanje računa
- iznos za realizaciju pomoći mijenja se i glasi (275.000,00 kuna)
Stavak 6. Pomoći za stipendiranje studenata – iznos za
realizaciju pomoći mijenja se i glasi (705.000,00 kuna)
Stavak 7. Zapošljavanje na javnim radovima – iznos za
realizaciju programa mijenja se i glasi (1.503.368,22 kuna)
II. POMOĆI U NARAVI
Stavak 1. Pomoći za pučku kuhinju-Caritasu Župe Sv.
Antuna Padovanskog za kupnju namirnica mijenja se i glasi:
(200.000,00 kuna)
200.000
30.000
110.500
55.000
55.500
1,70
165.000
2.45
150.000
15.000
OSOBE U GRADU BJELOVARU
ZADUŽENE ZA PROGRAM:
Osobe zadužene za kontrolu, izvješćivanje o realizaciji
programa su pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
i viši stručni referent za kulturu, šport i tehničku kulturu.
KLASA: 610-01/11-01/6
URBROJ: 2103/01-02-12-8
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
369.
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.
33/12) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara
(“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09) Gradsko
vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj 18. listopada
2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENIH POTREBA GRADA
BJELOVARA U 2012. GODINI
I.
u 2012. godini (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” br. 7./11.)
OPIS PROGRAMA:
850.000
1.430.000
1.200.000
Stranica 7
U Programu socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara
III. SUFINANCIRANJE RADA GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA BJELOVAR, HUMANITARNIH
ORGANIZACIJA I UDRUGA
Humanitarne udruge mijenja se i gasi: 150.000,00 kuna
Ostale udruge mijenja se i glasi 220.000,00 kuna
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Stavak 1. mijenja se i glasi:
Za potrebe provođenja Programa socijalno - zdravstvenih
potreba Grada Bjelovara za 2012. godinu potrebito je osigurati
6.801.024,22 kn proračunskih sredstava Grada Bjelovara.
R.b.
1.
NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:
Program
I. POMOĆI U NOVCU
2.
Program
II. POMOĆI U NARAVI
3.
Program III.
SUFINANCIRANJE RADA G. D.
CRVENOG KRIŽA BJELOVAR I
POMOĆ HUMANIT. ORGANIZ. I
UDRUGA
4.
5.
6.
IZNOS ( kn )
6.801.024,22
4.706.024,22
265.000,00
1.750.000,00
Program IV.
POMOĆI ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA
5.000,00
Program V.
SUFINANCIRANJE RADA
SIGURNE KUĆE
55.000,00
Program VI.
POMOĆ ZA RAD DOMA ZA
SAMOSTALNO STANOVANJE
BJELOVAR- Inkluzija
20.000,00
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 8
II.
Broj 6
Ove izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih
potreba Grada Bjelovara u 2012. godini stupaju na snagu osmog
dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
6. SUBVENCIJE ZA UREĐENJE FASADA
- fizičke osobe
- pravne osobe KLASA: 550-01/11-01/6
URBROJ: 2103/01-02-12-8
Bjelovar, 18. listopada 2012.
7. REKONSTRUKCIJA FONTANE 170.000,00
8. SKULPTURE NA TRGU E. KVATERNIKA
- konzervatorsko – restauratorski radovi 90.000,00
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
370.
9. PAVILJON NA TRGU E. KVATERNIKA
- projekt rekonstrukcije UKUPNO: Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03,
157/03 i 87/09 ), i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i
11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj
18. listopada 2012. godine donijelo je
IZMJENE PLANA
Raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2012. godinu
Članak 1.
Prihod od spomeničke rente za 2012. godinu iznositi će:
- neutrošena sredstva iz 2011. godine - višak prihoda iz 2011. godine
- planirani prihod u 2012. godini
UKUPAN PRIHOD 641.000,00
157.000,00
984.000,00
1.782.000,00
Članak 2.
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012.
godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva
spomeničke rente za programe zaštite i očuvanje kulturnih
dobara na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Grad)
Članak 3.
Ukupna sredstva (planirani prihod u 2012. godini,
neutrošena sredstva iz 2011. godine te višak prihoda iz 2011.
godine) od 1.782.000,00 kuna utrošiti će se:
1. NARODNA KNJIŽNICA „Petar Preradović “
Dječji odjel – rekonstrukcija fasade
325.000,00
2. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
Rekonstrukcija fasade
3. ZGRADA TRG E. KVATERNIKA 7A
Rekonstrukcija fasade
SOKOLANA I.
Zamjena krovišta
5. KAPELA SVETOG KRIŽA
Rekonstrukcija fasade Opločenje okoliša Priključak struje 380.000,00
172.000,00
185.000,00
350.000,00
220.000,00
86.000,00
34.000,00
100.000,00
65.000,00
35.000,00
10.000,00
1.782.000,00
Članak 4.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Bjelovara“, a stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 612-08/11-01/7
URBROJ: 2103/01-02-12-6
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Stranica 9
371.
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu («Narodne Novine» broj 27/08, 36/09 i 46/09) i članka 32. stavka 1. točke 4.
Statuta Grada Bjelovara («Službeni Glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09), Gradsko Vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici
održanoj 18. listopada 2012. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA BJELOVARA ZA 2012. GODINU
Članak 1.
I OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PLAN 2012.
PRIHODI ( klasa 6 )
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine ( klasa 7 )
RASHODI ( klasa 3 )
Rashodi za nefinancijsku imovinu ( klasa 4 )
RAZLIKA ( VIŠAK/MANJAK )
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK PRIHODA
POVEĆANJE/
SMANJENJE
119.002.000,00
-9.230.444,80
4.600.000,00
-2.700.000,00
105.579.489,49
21.117.571,00
-3.095.060,49
NOVI
PLAN
109.771.555,20
1.900.000,00
-7.255.778,49
-2.158.561,51
-2.516.104,80
98.323.711,00
18.959.009,49
-5.611.165,29
641.000,00
3.784.604,80
4.425.604,80
8.990.000,00
-1.250.000,00
7.740.000,00
6.535.939,51
2.454.060,49
18.500,00
-1.268.500,00
6.554.439,51
1.185.560,49
0,00
0,00
0,00
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA ( klasa 8 )
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA ( klasa 5 )
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina + neto zaduživanje
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po grupama i skupinama utvrđuju se u Bilanci plana prihoda i rashoda za 2012. godinu
kako slijedi:
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA
Ekonomska klasifikacija
6
61
611
613
614
63
633
633
633
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar opće države
Pomoći iz proračuna
Elementarne nepogode
Pomoći iz proračuna
EU-predpristupni fondovi
Pomoći iz proračuna
Financiranje djelatnika preuzetih od županijskog ureda
za graditeljstvo
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
119.002.000,00
66.582.000,00
61.692.000,00
2.950.000,00
1.940.000,00
-9.230.444,80
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
109.771.555,20
66.632.000,00
61.692.000,00
3.000.000,00
1.940.000,00
13.310.296,00
100.000,00
457.132,90
0,00
13.767.428,90
100.000,00
500.000,00
-400.000,00
100.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
Stranica 10
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
633
500.000,00
0,00
500.000,00
600.000,00
-600.000,00
0,00
0,00
55.033,00
55.033,00
0,00
306.391,90
306.391,90
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
300.000,00
-300.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
1.076.571,00
14.719,00
1.091.290,00
3.302.709,00
0,00
3.302.709,00
5.661.016,00
-119.011,00
5.542.005,00
4.591.000,00
110.000,00
190.000,00
-60.000,00
4.781.000,00
50.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
1.834.000,00
30.000,00
50.000,00
0,00
1.884.000,00
30.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
100.000,00
0,00
100.000,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
10.800,00
0,00
10.800,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
633
633
633
633
633
633
633
633
633
633
635
635
635
64
641
641
641
642
642
642
642
642
642
642
Pomoći iz proračuna
Fond za zašt. okoliša i energ. učinkovitost-poticanje
održive gradnje
Pomoći iz proračuna
Fond za zašt.okoliša i energ.učinkovitost - Javna
rasvjeta
Pomoći iz proračuna
Fond za zaštitu okoliša - rasvjeta u Zoni Jug
Pomoći iz proračuna
Izbori-REFERENDUM
Pomoći iz proračuna
MINGORP - Zona Jug
Pomoći iz proračuna
MINGORP-Poslovna zona Lepirac
Pomoći iz proračuna
Ministarstvo kulture-rekonstrukcija čitaonice na Šet.
dr.I.Lebovića
Pomoći iz proračuna
MZOŠ - Mala škola
Pomoći iz proračuna
Poslovne zone
Pomoći iz proračuna
Projekt prekogranične suradnje
Bjelovar-Prijedor - EU fond
Pomoći iz proračuna
Socijalna pomoć - ogrjev
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Škole-kapitalno
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Škole-tekuće
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Vatrogasci
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
ERSTE/ZGB-Poduzetnštvo žena i mladih
Prihodi od financijske imovine
IF,PN, ostali obvezni odnosi
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od kamata u Cash-Poolingu
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Dimnjačari
Prihodi od nefinancijske imovine
Gradski prijevoz
Prihodi od nefinancijske imovine
Kiosci
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja
Prihodi od nefinancijske imovine
Pogrebnici
Prihodi od nefinancijske imovine
Poslovni prostori
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Stranica 11
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
642
100.000,00
0,00
100.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
25.350.000,00
920.000,00
400.000,00
-4.916.000,00
0,00
0,00
20.434.000,00
920.000,00
400.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
725.000,00
5.000,00
-100.000,00
0,00
625.000,00
5.000,00
5.000.000,00
-5.000.000,00
0,00
17.500.000,00
300.000,00
-266.000,00
-100.000,00
17.234.000,00
200.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
300.000,00
800.000,00
648.000,00
35.000,00
55.000,00
0,00
703.000,00
35.000,00
600.000,00
50.000,00
650.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
1.958.000,00
5.000,00
1.313.126,30
5.000,00
3.271.126,30
556.000,00
0,00
556.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
642
642
642
65
651
651
651
652
652
652
653
653
653
653
66
661
661
661
663
67
671
671
671
671
671
Prihodi od nefinancijske imovine
Poslovni prostori-MO
Prihodi od nefinancijske imovine
Stanovi
Prihodi od nefinancijske imovine
Taxi prijevoz
Prihodi od nefinancijske imovine
Ulaganja zakupaca
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Upravne i administrativne pristojbe
Upravne i administrativne pristojbe
Naknada troškova izdavanja građevinskih dozvola
Upravne i administrativne pristojbe
Naknada za pravo građenja
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima
Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u
građevno
Prihodi po posebnim propisima
Održavanje javnih cesta
Komunalni doprinosi i naknade
Komunalni doprinosi i naknade
Naknada za izgradnju parkirališta
Komunalni doprinosi i naknade
Naknada za zadržavanje izgrađenih zgrada u prostoru
Komunalni doprinosi i naknade
Voda, kanalizacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Čajna kuhinja
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od odmarališta
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od Službenog glasnika
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
Prihodi iz proračuna
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
JVP - otplata kredita za auto ljestve i navalno vozilo
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
JVP-povrat vlastitih sredstava
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Naknada štete, po ugovorima,...
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat rež.troškova zakupaca-Trg Eugena Kvaternika 7
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Stranica 12
Ekonomska klasifikacija
671
671
671
671
671
671
671
68
681
683
683
683
683
683
7
71
711
72
721
721
8
81
812
84
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Povrat režijskih troškova zakupaca posl. prostora Gundulićeva 1
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat režijskih troškova zakupaca posl. prostora Masarykova 8
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat režjskih troškova zakupaca ostalih poslovnih
prostora
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat sred. od HZZ - dopr. za plaće djelatnika na str.
osposobljavanju
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat sred. od HZZ - plaće djelatnika za javne radove
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat sredstava od DUZS - troškovi dislokacije
djelatnika JVP
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Povrat stipendija
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
Sufinanciranje JVP-općine
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Ostali nespomenuti prihodi/povrati
Ostali prihodi
Ostali povrati u proračun
Ostali prihodi
Potraživanja po sudskim sporovima
Ostali prihodi
Prodaja projekata
Ostali prihodi
Trošak prisilne naplate
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih
bogatstava
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Povrat APN
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim
organizacijama, građanima i kućanstvima
Primici od zaduživanja
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
85.000,00
0,00
85.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
540.000,00
963.126,30
1.503.126,30
50.000,00
0,00
50.000,00
10.000,00
40.000,00
50.000,00
97.000,00
0,00
97.000,00
6.562.704,00
4.000,00
25.000,00
-6.379.704,00
1.000,00
0,00
183.000,00
5.000,00
25.000,00
6.410.704,00
-6.380.704,00
30.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
4.600.000,00
1.800.000,00
-2.700.000,00
-1.500.000,00
1.900.000,00
300.000,00
1.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
-1.500.000,00
-1.200.000,00
-1.500.000,00
300.000,00
300.000,00
1.600.000,00
1.300.000,00
300.000,00
8.990.000,00
0,00
-1.250.000,00
10.000,00
7.740.000,00
10.000,00
0,00
8.990.000,00
10.000,00
-1.260.000,00
10.000,00
7.730.000,00
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
844
844
844
844
Stranica 13
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Gradski stadion
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Posl. zgrada-dvorišna dogradnja-ulaz u podrumsku
kuglanu i caffe bar i rekonstr.ulične ograde-FAZA 1
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Rekonstrukcija sportske dvorane i dogradnja kino dvorane
sa pratećim sadržajima
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Rekonstrukcija školsko športske dvorane
Ukupno prihodi
Višak prihoda iz prethodnih godina
Sveukupno prihodi
1.490.000,00
-1.490.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.000.000,00
230.000,00
1.230.000,00
132.592.000,00
641.000,00
133.233.000,00
-13.180.444,80
3.784.604,80
-9.395.840,00
119.411.555,20
4.425.604,80
123.837.160,00
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
A. RAČUN RASHODA I IZDATAKA
Ekonomska klasifikacija
3
31
311
311
311
311
312
312
313
32
321
322
323
323
323
323
323
323
323
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće
Mala škola
Plaće
Produženi boravak
Plaće
Sreća je moj izbor
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Dar djeci
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Automobil
Rashodi za usluge
Groblja
Rashodi za usluge
Javna rasvjeta
Rashodi za usluge
Javne površine
Rashodi za usluge
Odvodnja atmosf.voda
Rashodi za usluge
Skloništa
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
105.579.489,49
32.004.551,00
26.714.060,11
195.000,00
-7.255.778,49
1.065.329,99
1.178.777,48
0,00
98.323.711,00
33.069.880,99
27.892.837,59
195.000,00
275.000,00
0,00
275.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
1.073.524,00
22.397,89
-89.691,22
0,00
983.832,78
22.397,89
3.594.569,00
39.642.272,49
1.692.599,00
7.845.162,73
21.434.861,00
120.000,00
-23.756,27
-5.835.485,88
-202.885,78
178.099,90
-4.223.198,90
-50.000,00
3.570.812,73
33.806.786,61
1.489.713,22
8.023.262,63
17.211.662,10
70.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
2.250.000,00
-1.370.000,00
880.000,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
Stranica 14
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
323
10.000,00
0,00
10.000,00
3.000.000,00
-200.000,00
2.800.000,00
81.000,00
1.463.649,76
0,00
500,00
-274.393,00
306.391,90
81.500,00
1.189.256,76
306.391,90
130.000,00
0,00
130.000,00
1.587.166,00
761.262,00
825.904,00
1.710.000,00
58.992,00
-1.000,00
59.992,00
-140.000,00
1.646.158,00
760.262,00
885.896,00
1.570.000,00
250.000,00
-30.000,00
220.000,00
60.000,00
-30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
140.000,00
-40.000,00
100.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
44.285,40
44.285,40
54.285,40
54.285,40
323
324
329
329
329
34
342
343
35
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
36
363
Rashodi za usluge
Sufinanciranje obrazovanja poljoprivrednika
Rashodi za usluge
Zelene površine
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izbori
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Mala škola
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Certifikati (ISO, HACCP,
GLOBAL GAP, EN ISO 14001)
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
EKO i INTEGRIRANA proizvodnja
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Osnivanje Klastera
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Ovčari
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Povrtlari-plastenici
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Simentalac
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Sirari
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencija kamata
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Tradicijski obrti
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Voćari
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar opće države
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
37
371
372
372
372
372
372
372
372
372
38
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Elementarne nepogode
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Jednokratne pomoći
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknada za 3,4,... dijete
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ogrjev
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Redovni studij
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Sufinanciranje polica osiguranja poljoprivrednim
gospodarstvima
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Troškovi stanovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Albanska nacionalna manjina
Tekuće donacije
Božićni koncert
Tekuće donacije
Čška nacionalna manjina
Tekuće donacije
Djelatnici i treneri sportskih klubova
Tekuće donacije
Djelatnici sportske zajednice
Tekuće donacije
DOKUART 2011.
Tekuće donacije
Glazbenaškola
Tekuće donacije
Hrvatski pedagoški književni zbor
Tekuće donacije
Inkluzija
Tekuće donacije
Izdaci za troškove natjecanja-MJ.DOTACIJE
Tekuće donacije
Izdaci za troškove natjecanja-PRIORITETI
Tekuće donacije
Jazz klub Bjelovar
Tekuće donacije
Kazališne premijere
Tekuće donacije
Koncerti
Tekuće donacije
KUD Bjelovar
Stranica 15
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
7.165.000,00
5.000,00
5.600.000,00
100.000,00
50.000,00
-5.000,00
-25.000,00
0,00
7.215.000,00
0,00
5.575.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
250.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
320.000,00
-20.000,00
300.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
470.000,00
50.000,00
520.000,00
23.460.500,00
2.725.000,00
16.500,00
-2.498.900,00
-90.900,00
0,00
20.961.600,00
2.634.100,00
16.500,00
200.000,00
0,00
200.000,00
16.500,00
0,00
16.500,00
565.000,00
0,00
565.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
850.000,00
0,00
850.000,00
1.050.000,00
200.000,00
1.250.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
Stranica 16
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
381
15.000,00
0,00
15.000,00
16.500,00
0,00
16.500,00
98.000,00
22.000,00
120.000,00
1.100.000,00
-250.000,00
850.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
50.500,00
0,00
50.500,00
60.000,00
0,00
60.000,00
1.700.000,00
-681.000,00
1.019.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
5.000,00
182.000,00
87.000,00
0,00
92.000,00
182.000,00
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
382
382
Tekuće donacije
KUD Ceška obec
Tekuće donacije
Mađarska nacionalna manjina
Tekuće donacije
materijalni rashodi
Tekuće donacije
Materijalni rashodi
Tekuće donacije
Međunarodni tjedan udaraljkaša
Tekuće donacije
Odvjetničke usluge-II. OŠ
Tekuće donacije
Povijesna postrojba - Husari
Tekuće donacije
Pregled povijesti Grada Bjelovara
Tekuće donacije
Program medijske kulture
Tekuće donacije
Redovan rad Saveza sportaša s invaliditetom
Tekuće donacije
Savez gluhih osoba
Tekuće donacije
Srpska nacionalna manjina
Tekuće donacije
Stipendiranje vrhunskih sportaša
Tekuće donacije
Studij mehtronike i studij sestrinstva
Tekuće donacije
Takmičenja - orači i dr.
Tekuće donacije
Tekuće donacije za BOK FEST
Tekuće donacije
Tekuće donacije za redovnu djelatnost
Tekuće donacije
Tekuće donacije za troškove nastavnog centra
Tekuće donacije
Terezijana 2011.
Tekuće donacije
Udrugama građana
Tekuće donacije
Udruženje obrtnika
Tekuće donacije
Večer nacionalnih manjina
Tekuće donacije
Video nadzor
Tekuće donacije
Zavod za znanstvenoistraživački rad HAZU
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije
Energetska certifikacija zgrada
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Stranica 17
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
382
300.000,00
0,00
300.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
800.000,00
0,00
800.000,00
1.220.000,00
4.800.000,00
800.000,00
101.000,00
-600.000,00
0,00
1.321.000,00
4.200.000,00
800.000,00
3.900.000,00
-1.367.000,00
2.533.000,00
55.500,00
0,00
55.500,00
0,00
55.000,00
55.000,00
21.117.571,00
1.175.000,00
270.000,00
800.000,00
-2.158.561,51
267.028,00
193.028,00
0,00
18.959.009,49
1.442.028,00
463.028,00
800.000,00
0,00
74.000,00
74.000,00
5.000,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100.000,00
13.331.000,00
10.850.000,00
886.000,00
20.000,00
-2.311.568,51
-2.387.560,00
-6.186,00
15.000,00
11.019.431,49
8.462.440,00
879.814,00
35.000,00
100.000,00
1.075.000,00
100.000,00
0,00
255.177,49
-100.000,00
100.000,00
1.330.177,49
0,00
300.000,00
-88.000,00
212.000,00
6.611.571,00
5.685.000,00
826.571,00
-114.021,00
36.425,00
-150.446,00
6.497.550,00
5.721.425,00
676.125,00
100.000,00
0,00
100.000,00
6.535.939,51
6.535.939,51
6.025.939,51
18.500,00
18.500,00
6.554.439,51
6.554.439,51
18.500,00
6.044.439,51
382
382
382
383
386
386
386
386
386
4
41
411
411
411
412
412
42
421
422
422
424
426
426
426
45
451
451
451
5
54
544
Kapitalne donacije
Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri
Kapitalne donacije
Vatrogasna oprema - vozilo
Kapitalne donacije
Za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u
kućanstvima (sunčeva energija, biomasa)
Kapitalne donacije
Za poticanje održive gradnje u kućanstvima
(termofasade, grijanje, prozori)
Kazne, penali i naknade štete
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći
“Bjelovarski sajam”
Kapitalne pomoći
“Komunalac” d.o.o.
Kapitalne pomoći
Otplata kredita za autobus
Kapitalne pomoći
Semafor za sportsku dvoranu
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina -prirodna bogatstva
Materijalna imovina -prirodna bogatstva
Izvlaštenje zemljišta
Materijalna imovina -prirodna bogatstva
Otkup čestica za dječje igralište
Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina
Troškovi istraživanja Agronomskog fakulteta Zagreb
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Postrojenja i oprema
Nedecentralizirana sredstva
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Digitalni katastarski planovi
Nematerijalna proizvedena imovina
Prostorno planiranje
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
I osnovna škola - potkrovlje
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Stočne vage
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Stranica 18
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
544
325.000,00
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
JVP - ljestve
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javmog sektora
JVP - navalno vozilo
Ukupno rashodi
0,00
325.000,00
0,00
185.000,00
-9.395.840,00
123.837.160,00
185.000,00
133.233.000,00
Članak 3.
U Proračunu Članak 3. mijenja se i glasi: Planirani izdaci u svoti od 123.837.160,00 kn za 2012. godinu raspoređuju se po
nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
II. POSEBNI DIO
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
4.684.000,00
01.01 - GRADONAČELNIK
2.679.000,00
PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI - PREDSTAVNIČKA
I IZVRŠNA TIJELA
2.679.000,00
001A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.085.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.085.000,00
311 Plaće
940.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
313 Doprinosi na plaće
135.000,00
27.941,90
46.441,90
4.711.941,90
2.725.441,90
46.441,90
0,00
0,00
-3.500,00
3.500,00
0,00
2.725.441,90
1.085.000,00
1.085.000,00
936.500,00
13.500,00
135.000,00
1.344.000,00
1.344.000,00
45.000,00
2.000,00
897.000,00
400.000,00
-189.950,00
-189.950,00
0,00
3.000,00
-42.950,00
-150.000,00
1.154.050,00
1.154.050,00
45.000,00
5.000,00
854.050,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
306.391,90
306.391,90
306.391,90
306.391,90
306.391,90
306.391,90
001A005 - PRORAČUNSKA PRIČUVA GRADONAČELNIKA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
250.000,00
250.000,00
250.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
01.02 - GRADSKO VIJEĆE
PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI - PREDSTAVNIČKA
I IZVRŠNA TIJELA
001A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
135.000,00
0,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
14.000,00
1.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
500,00
0,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
13.500,00
1.500,00
120.000,00
001A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
001A004 - TROŠKOVI IZBORA - REFERENDUM
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izbori
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
01.02.01 - SAVJET MLADIH
PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI - PREDSTAVNIČKA
I IZVRŠNA TIJELA
001A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
323 Rashodi za usluge
Stranica 19
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
3.000,00
01.03 - MJESNI ODBORI
PROGRAM 003 - ODRŽAVANJE, ENERGIJA I USLUGE
003A001 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
1.720.000,00
1.490.000,00
1.490.000,00
1.490.000,00
380.000,00
1.110.000,00
-18.500,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
15.000,00
-29.000,00
1.701.500,00
1.476.000,00
1.476.000,00
1.476.000,00
395.000,00
1.081.000,00
PROGRAM 004 - KAPITALNA ULAGANJA U
GRAĐEVINSKE OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA
004P001 - ULAGANJA U UREDSKU OPREMU I NAMJEŠTAJ
230.000,00
-4.500,00
225.500,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
141.000,00
0,00
141.000,00
141.000,00
0,00
141.000,00
100.000,00
100.000,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
16.500,00
16.500,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
16.500,00
50.500,00
0,00
50.500,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
4.684.000,00
0,00
0,00
0,00
27.941,90
41.000,00
41.000,00
41.000,00
4.711.941,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
004P003 - ULAGANJA U OBJEKTE MJESNIH ODBORA
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Stočne vage
01.04 - NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE
PROGRAM 005 - DONACIJE NACIONALNIM
MANJINAMA
005A001 - TEKUĆE DONACIJE NACIONALNIM
MANJINAMA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Albanska nacionalna manjina
381 Tekuće donacije
Češka nacionalna manjina
381 Tekuće donacije
Mađarska nacionalna manjina
381 Tekuće donacije
Srpska nacionalna manjina
005A002 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno rashodi
Stranica 20
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
II. POSEBNI DIO
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
RAZDJEL 02 - OPĆE JAVNE SLUŽBE GRADA
16.972.000,00
16.972.000,00
45.000,00
45.000,00
17.017.000,00
17.017.000,00
16.527.000,00
11.595.000,00
11.595.000,00
9.640.000,00
505.000,00
1.450.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.487.000,00
11.595.000,00
11.595.000,00
9.640.000,00
505.000,00
1.450.000,00
4.522.000,00
4.522.000,00
781.000,00
1.011.000,00
2.250.000,00
120.000,00
-40.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
10.000,00
-50.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
781.000,00
1.011.000,00
2.260.000,00
70.000,00
80.000,00
280.000,00
0,00
0,00
80.000,00
280.000,00
006A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
410.000,00
410.000,00
410.000,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
PROGRAM 007 - KAPITALNA ULAGANJA
007P001 - ULAGANJA U UREDSKU OPREMU
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
445.000,00
225.000,00
5.000,00
5.000,00
220.000,00
220.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
225.000,00
5.000,00
5.000,00
220.000,00
220.000,00
007P002 - ULAGANJA U RAČUNALNU OPREMU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
007P003 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
(SOFTWARE)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
007P005 - ULAGANJA U OBJEKT GRADSKE UPRAVE
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Ukupno rashodi
50.000,00
50.000,00
50.000,00
16.972.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
17.017.000,00
02 - OPĆE JAVNE SLUŽBE GRADA
PROGRAM 006 - OPĆI RASHODI - OPĆE JAVNE
SLUŽBE GRADA
006A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
006A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
323 Rashodi za usluge
Automobil
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Stranica 21
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
II. POSEBNI DIO
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
RAZDJEL 03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI
61.497.000,00
-264.160,30
61.232.839,70
-671.680,78
27.047.337,73
11.215.000,00
7.215.000,00
7.195.000,00
7.065.000,00
7.065.000,00
7.065.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.215.000,00
7.215.000,00
7.195.000,00
7.065.000,00
7.065.000,00
7.065.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
03.01.01.02 - DV U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
PROGRAM 008 - PREDŠKOLSKI ODGOJ
008A002 - MATERIJALNI RASHODI
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
03.01.02 - OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
PROGRAM 011 - TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE-Decentralizirana sredstva
011A001 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
2.616.448,00
73.377,22
2.689.825,22
509.877,00
509.877,00
509.877,00
14.877,00
495.000,00
-12.419,27
-12.419,27
-12.419,27
-14.877,00
2.457,73
497.457,73
497.457,73
497.457,73
0,00
497.457,73
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
45.000,00
980.000,00
71.077,49
1.051.077,49
GLAVA 03.01 - ODGOJ I OBRAZOVANJE
27.719.018,51
03.01.01 - PREDŠKOLSKI ODGOJ
03.01.01.01 - DV BJELOVAR
PROGRAM 008 - PREDŠKOLSKI ODGOJ
008A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
008A003 - PROGRAM “SREĆA JE MOJ IZBOR”
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
Sreća je moj izbor
PROGRAM 009 - KAPITALNA
ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ
009P001 - ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
PROGRAM 012 - HITNE INTERVENCIJE INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE-Decentralizirana sredstva
012A001 - HITNE INTERVENCIJE
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
PROGRAM 013 - DODATNI PROGRAMI U
OSNOVNOM OBRAZOVANJU
Stranica 22
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
013A001 - FINANCIRANJE ŠKOLSKIH KUHINJA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
013A002 - FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
Produženi boravak
275.000,00
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
013A003 - FINANCIRANJE TROŠKOVA MALE ŠKOLE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
Mala škola
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Mala škola
325.000,00
195.000,00
195.000,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
195.000,00
195.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
013A008 - FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Glazbena škola
381 Tekuće donacije
Odvjetničke usluge-II. OŠ
381 Tekuće donacije
Video nadzor
240.000,00
240.000,00
60.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
265.000,00
265.000,00
60.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
40.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
46.077,49
12.000,00
12.000,00
54.077,49
15.000,00
86.077,49
12.000,00
12.000,00
74.077,49
35.000,00
0,00
39.077,49
39.077,49
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
1.076.571,00
14.719,00
1.091.290,00
1.076.571,00
70.000,00
70.000,00
14.719,00
-70.000,00
-70.000,00
1.091.290,00
0,00
0,00
180.000,00
100.000,00
80.000,00
235.165,00
165.165,00
70.000,00
415.165,00
265.165,00
150.000,00
826.571,00
826.571,00
-150.446,00
-150.446,00
676.125,00
676.125,00
013P002 - KAPITALNA ULAGANJA
U OSNOVNO ŠKOLSTVO
38 Ostali rashodi
382 Kapitalne donacije
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
Nedecentralizirana sredstva
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
PROGRAM 014 - KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO
ŠKOLSTVO-Decentralizirana sredstva
014P001 - KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE
GRAĐEVINSKE OBJEKTE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
I osnovna škola - potkrovlje
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
03.01.02.01 - I OSNOVNA ŠKOLA - RKP 9634
PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE - OSNOVNI PROGRAM
(ZAKONSKA OBVEZA)
010A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
010A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
03.01.02.02 - II OSNOVNA ŠKOLA - RKP 8176
PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE - OSNOVNI PROGRAM
(ZAKONSKA OBVEZA)
010A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
010A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
03.01.02.03 - III OSNOVNA ŠKOLA - RKP 8184
PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE - OSNOVNI PROGRAM
(ZAKONSKA OBVEZA)
010A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
010A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
03.01.02.04 - IV OSNOVNA ŠKOLA - RKP 8192
PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE - OSNOVNI PROGRAM
(ZAKONSKA OBVEZA)
010A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
Stranica 23
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
1.410.140,00
-22.440,00
1.387.700,00
1.410.140,00
-22.440,00
1.387.700,00
1.398.095,00
1.398.095,00
77.526,00
729.593,00
540.105,00
50.871,00
-25.395,00
-25.395,00
-39.758,00
58.803,00
-39.990,00
-4.450,00
1.372.700,00
1.372.700,00
37.768,00
788.396,00
500.115,00
46.421,00
12.045,00
12.045,00
12.045,00
2.955,00
2.955,00
2.955,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.346.086,00
-21.421,00
1.324.665,00
1.346.086,00
-21.421,00
1.324.665,00
1.324.086,00
1.324.086,00
101.800,00
469.707,00
702.500,00
50.079,00
-16.014,00
-16.014,00
-30.920,00
51.393,00
-30.780,00
-5.707,00
1.308.072,00
1.308.072,00
70.880,00
521.100,00
671.720,00
44.372,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
-5.407,00
-5.407,00
-5.407,00
16.593,00
16.593,00
16.593,00
1.016.941,00
-16.184,00
1.000.757,00
1.016.941,00
-16.184,00
1.000.757,00
1.011.031,00
1.011.031,00
32.922,00
258.532,00
689.125,00
30.452,00
-16.184,00
-16.184,00
-3.000,00
33.000,00
-37.000,00
-9.184,00
994.847,00
994.847,00
29.922,00
291.532,00
652.125,00
21.268,00
5.910,00
5.910,00
5.910,00
0,00
0,00
0,00
5.910,00
5.910,00
5.910,00
1.210.125,00
-17.258,00
1.192.867,00
1.210.125,00
-17.258,00
1.192.867,00
1.193.604,00
1.193.604,00
64.840,00
-17.257,00
-17.257,00
-14.600,00
1.176.347,00
1.176.347,00
50.240,00
Stranica 24
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
010A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
03.01.02.05 - V OSNOVNA ŠKOLA - RKP 8256
PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE - OSNOVNI PROGRAM
(ZAKONSKA OBVEZA)
010A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
010A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
343 Ostali financijski rashodi
010P001 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
03.01.03 - SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE
PROGRAM 015 - KAPITALNA ULAGANJA U
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE
015A001 - SANACIJA I RAŠČIŠĆAVANJE TERENA NOVA ZGRADA UČENIČKOG DOMA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
015P002 - ULAGANJA U NOVU ZGRADU
UČENIČKOG DOMA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
03.01.04 - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
PROGRAM 016 - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
016A001 - KREDIT ZA VISOKOŠKOLSKI I KULTURNI
CENTAR - KAMATA
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
016A003 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
420.818,00
652.630,00
55.316,00
32.743,00
4.600,00
-40.000,00
453.561,00
657.230,00
15.316,00
16.521,00
16.521,00
16.521,00
-1,00
-1,00
-1,00
16.520,00
16.520,00
16.520,00
401.339,00
-555,00
400.784,00
401.339,00
-555,00
400.784,00
389.649,00
389.649,00
28.631,00
168.938,00
173.157,00
18.923,00
-17.500,00
-17.500,00
9.044,00
21.609,00
-40.551,00
-7.602,00
372.149,00
372.149,00
37.675,00
190.547,00
132.606,00
11.321,00
11.690,00
11.690,00
8.262,00
3.428,00
-55,00
-55,00
0,00
-55,00
11.635,00
11.635,00
8.262,00
3.373,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
50.000,00
7.300,00
57.300,00
50.000,00
7.300,00
57.300,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
7.396.939,51
7.396.939,51
-685.000,00
-685.000,00
6.711.939,51
6.711.939,51
360.000,00
360.000,00
360.000,00
1.705.000,00
5.000,00
5.000,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
-685.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-681.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
1.020.000,00
1.000,00
1.000,00
1.019.000,00
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
381 Tekuće donacije
Studij mehtronike i studij sestrinstva
Stranica 25
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
1.700.000,00
-681.000,00
1.019.000,00
4.966.939,51
4.966.939,51
0,00
0,00
4.966.939,51
4.966.939,51
4.966.939,51
0,00
4.966.939,51
365.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
365.000,00
5.000,00
5.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
1.001.000,00
6.500,00
1.007.500,00
971.000,00
230.000,00
230.000,00
185.750,00
12.000,00
32.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971.000,00
230.000,00
230.000,00
185.750,00
12.000,00
32.250,00
741.000,00
741.000,00
21.500,00
352.000,00
276.500,00
91.000,00
0,00
0,00
-1.500,00
-29.300,00
30.500,00
300,00
741.000,00
741.000,00
20.000,00
322.700,00
307.000,00
91.300,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
6.500,00
25.500,00
12.300,00
12.300,00
36.500,00
35.500,00
12.300,00
12.300,00
10.000,00
10.000,00
13.200,00
13.200,00
23.200,00
23.200,00
019P002 - KAPITALNA ULAGANJA U UREDSKU OPREMU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
019P003 - KAPIT. ULAGANJA
U UREĐAJE I STROJEVE OST. NAMJENE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
4.000,00
59.000,00
016P002 - KREDIT ZA VISOKOŠKOLSKI
I KULTURNI CENTAR - OTPLATA
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
016P003 - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
03.01.05 - DJ. ODMARALIŠTE
PROGRAM 018 - OPĆI RASHODI
DJEČJEG ODMARALIŠTA
018A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
018A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
PROGRAM 019 - KAPITALNA
ULAGANJA U DJEČJE ODMARALIŠTE
019P001 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
03.01.06 - ORGANIZACIJA ZA MLADEŽ
Stranica 26
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
PROGRAM 020 - PROGRAM
OSTALIH AKTIVNOSTI MLADEŽI
020A001 - PROGRAM KREATIVNIH RADIONICA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Program medijske kulture
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
55.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
020A004 - PROGRAM ŠKOLSKE
I UČITELJSKE NAKLADNIČKE DJELATNOSTI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.500,00
-2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
7.500,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
020A007 - PROGRAM ŠKOLSKIH NATJECANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
020A008 - PROGRAM BJELOVARSKOG KLUBA
MLADIH
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
157.360,00
10.873.944,00
8.796.584,00
2.360,00
8.798.944,00
3.645.087,00
3.010.087,00
2.418.749,00
2.418.749,00
1.888.784,00
205.094,00
324.871,00
860,00
30.860,00
0,00
0,00
84.214,00
-59.239,00
-24.975,00
3.645.947,00
3.040.947,00
2.418.749,00
2.418.749,00
1.972.998,00
145.855,00
299.896,00
580.338,00
580.338,00
228.000,00
296.188,00
56.150,00
5.260,00
5.260,00
0,00
260,00
5.000,00
585.598,00
585.598,00
228.000,00
296.448,00
61.150,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
020A003 - PROGRAM PREVENCIJE
U PROMETU UČENIKA 1. RAZREDA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
GLAVA 03.02 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA
10.716.584,00
03.02.01 - USTANOVE U KULTURI
03.02.01.01 - NAR.KNJIŽNICA "PETAR PRERADOVIĆ" RKP 34161
PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U KULTURI
022A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
022A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
022A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
022A006 - POKRIĆE GUBITKA
KNJIŽNICE NOVA RAČA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Stranica 27
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
0,00
0,00
0,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
PROGRAM 024 - KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU
024A002 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
635.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
605.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
024P002 - KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
024P004 - KNJIGE, UMJET. DJELA
I OSTALE IZLOŽB. VRIJEDNOSTI
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
490.000,00
20.000,00
20.000,00
-30.000,00
-20.000,00
-20.000,00
460.000,00
0,00
0,00
470.000,00
470.000,00
-10.000,00
-10.000,00
460.000,00
460.000,00
4.136.497,00
2.600.497,00
1.849.497,00
1.849.497,00
1.508.419,00
81.630,00
259.448,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.137.997,00
2.600.497,00
1.849.497,00
1.849.497,00
1.508.419,00
81.630,00
259.448,00
740.000,00
740.000,00
185.750,00
186.250,00
299.000,00
69.000,00
3.500,00
3.500,00
-20.840,00
8.020,00
5.070,00
11.250,00
743.500,00
743.500,00
164.910,00
194.270,00
304.070,00
80.250,00
11.000,00
11.000,00
1.000,00
10.000,00
-3.500,00
-3.500,00
-1.000,00
-2.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
1.536.000,00
1.500,00
1.537.500,00
346.000,00
346.000,00
346.000,00
0,00
0,00
0,00
346.000,00
346.000,00
346.000,00
024P025 - UREĐENJE FASADE ČITAONICE NA TRGU
DR. IVŠE LEBOVIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
03.02.01.02 - GRADSKI MUZEJ - RKP 34145
PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U KULTURI
022A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
022A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
022A003 - FINANCIJSKI RASHODI
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
343 Ostali financijski rashodi
PROGRAM 024 - KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU
024A001 - KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE
MUZEJA I II.OSNOVNE ŠKOLE-KAMATA
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
Stranica 28
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
024P002 - KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
131.000,00
131.000,00
131.000,00
0,00
0,00
0,00
131.000,00
131.000,00
131.000,00
44.000,00
44.000,00
1.500,00
1.500,00
45.500,00
45.500,00
44.000,00
1.500,00
45.500,00
1.015.000,00
1.015.000,00
0,00
0,00
1.015.000,00
1.015.000,00
1.015.000,00
0,00
1.015.000,00
03.02.01.03 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U KULTURI
022A004 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Tekuće donacije za BOK FEST
381 Tekuće donacije
Tekuće donacije za redovnu djelatnost
381 Tekuće donacije
Tekuće donacije za troškove nastavnog centra
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
300.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
03.02.01.04 - DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU
PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U KULTURI
022A004 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
160.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
400.000,00
024P008 - ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVAOTPLATA KREDITA
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
024P009 - KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE
MUZEJA I II. OSNOVNE ŠKOLE-OTPLATA
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
03.02.01.05 - ZAVOD ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI I
UMJETNIČKI RAD HAZU U BJELOVARU
PROGRAM 059 - ZAVOD ZA ZNANSTVENO
ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU
059A001 - OSTALI RASHODI - SREDSTVA
ZA RAD ZAVODA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Pregled povijesti Grada Bjelovara
381 Tekuće donacije
Zavod za znanstvenoistraživački rad HAZU
03.02.02 - UDRUGE U KULTURI
03.02.02.01 - MATICA HRVATSKA
PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U KULTURI
021A001 - TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
400.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Stranica 29
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
03.02.02.02 - GRADSKO KAZALIŠTE
PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U KULTURI
021A001 - TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
03.02.02.03 - HORKUD “GOLUB”
PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U KULTURI
021A001 - TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
03.02.02.05 - OSTALE UDRUGE
PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U KULTURI
021A001 - TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Hrvatski pedagoški književni zbor
381 Tekuće donacije
Jazz klub Bjelovar
381 Tekuće donacije
KUD Bjelovar
381 Tekuće donacije
KUD Ceška obec
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
03.02.02.06 - POVIJESNA POSTROJBA - HUSARI
PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U KULTURI
021A001 - TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Povijesna postrojba - Husari
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
03.02.02.07 - KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST
PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U KULTURI
022A005 - TEKUĆE POMOĆI U KULTURI KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
03.02.02.08 - ZAJEDNICA UDRUGA U KULTURI
PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U KULTURI
022A004 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
03.02.03 - KULTURNE MANIFESTACIJE
PROGRAM 023 - KULTURNE MANIFESTACIJE
023A001 - NOVA GODINA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
023A002 - DAN MATURANATA
32 Materijalni rashodi
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.225.000,00
1.225.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
30.000,00
15.000,00
Stranica 30
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
0,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
023A003 - PREMIJERE I KONCERTI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Kazališne premijere
381 Tekuće donacije
Koncerti
40.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
023A004 - OSTALI PROGRAMI U KULTURI
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
60.000,00
50.000,00
15.000,00
35.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
-2.000,00
-4.000,00
1.500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
48.000,00
11.000,00
36.500,00
500,00
12.000,00
12.000,00
023A005 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
023A008 - IZDAVAČKA DJELATNOST
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
60.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
1.200,00
-1.200,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
50.000,00
1.200,00
48.800,00
15.000,00
15.000,00
023A010 - DAN GRADA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
130.000,00
105.000,00
105.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
105.000,00
105.000,00
25.000,00
25.000,00
023A011 - PROJEKTI U KULTURI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Božićni koncert
381 Tekuće donacije
DOKUART 2011.
381 Tekuće donacije
Međunarodni tjedan udaraljkaša
381 Tekuće donacije
Terezijana 2011.
381 Tekuće donacije
Večer nacionalnih manjina
700.000,00
700.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
03.02.04 - TEHNIČKA KULTURA
PROGRAM 025 - PROGRAM TEHNIČKE KULTURE
025A001 - OSTALI RASHODI
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Stranica 31
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
03.02.05 - KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI
PROGRAM 062 - KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI
062A002 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
062P003 - KAPELA SVETOG KRIŽA
NA GROBLJU SVETOG ANDRIJE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
170.000,00
170.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
150.000,00
150.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
320.000,00
320.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
138.000,00
-2.000,00
-2.000,00
303.000,00
3.000,00
3.000,00
160.000,00
160.000,00
140.000,00
140.000,00
300.000,00
300.000,00
7.678.500,00
-785.761,00
6.892.739,00
200.000,00
0,00
200.000,00
98.000,00
22.000,00
120.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
850.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1.485.500,00
159.739,00
1.645.239,00
1.485.500,00
159.739,00
1.645.239,00
100.000,00
2.590,00
102.590,00
GLAVA 03.03 - SPORT
03.03.01 - SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA
PROGRAM 026 - PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE
026A001 - PROGRAM ADMINISTRATIVNOG POGONA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Djelatnici i treneri sportskih klubova
381 Tekuće donacije
Djelatnici sportske zajednice
381 Tekuće donacije
materijalni rashodi
026A002 - PROGRAM STIPENDIRANJA
VRHUNSKIH SPORTAŠA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Stipendiranje vrhunskih sportaša
026A003 - PROGRAM SPORTSKIH NATJECANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Izdaci za troškove natjecanja-PRIORITETI
026P001 - PROGRAM AKTIVNE
ZAJEDNICE-VOZILO HOO
38 Ostali rashodi
382 Kapitalne donacije
03.03.02 - SPORTSKE UDRUGE GRADA
PROGRAM 027 - PROGRAM
SPORTSKIH UDRUGA GRADA
027A001 - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
2.823.000,00
2.823.000,00
863.000,00
863.000,00
565.000,00
302.000,00
302.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
3.125.000,00
3.125.000,00
885.000,00
885.000,00
565.000,00
Stranica 32
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
100.000,00
20.000,00
80.000,00
2.590,00
0,00
2.590,00
102.590,00
20.000,00
82.590,00
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
-250.000,00
-250.000,00
1.200.000,00
350.000,00
350.000,00
850.000,00
850.000,00
165.000,00
165.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
165.000,00
150.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
027A010 - OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
027A011 - TEKUĆE DONACIJE
SPORTSKIM DRUŠTVIMA - OPREMA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
027P001 - KAPITALNA ULAGANJA-OPREMA
ZA SPORTSKA DRUŠTVA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.149,00
2.149,00
2.149,00
27.149,00
27.149,00
27.149,00
55.500,00
55.500,00
55.500,00
55.000,00
55.000,00
0,00
110.500,00
110.500,00
55.500,00
0,00
55.000,00
55.000,00
1.880.000,00
234.500,00
2.114.500,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
3.500,00
183.500,00
180.000,00
3.500,00
183.500,00
027A002 - TROŠKOVI SPORTSKIH DRUŠTAVA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Materijalni rashodi
027A005 - BJELOVARSKI SPORTSKI
SAVEZ OSOBA SA INVALIDITETOM
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Redovan rad Saveza sportaša s invaliditetom
381 Tekuće donacije
Savez gluhih osoba
027P006 - GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
SPORTSKIM OBJEKTIMA
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
Otplata kredita za autobus
386 Kapitalne pomoći
Semafor za sportsku dvoranu
03.03.03 - SPORTSKI OBJEKTI-GRADA
03.03.03.02 - GRADSKI BAZEN
PROGRAM 027 - PROGRAM SPORTSKIH UDRUGA GRADA
027A010 - OSTALI RASHODI
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
03.03.03.03 - SOKOLANA I
PROGRAM 027 - PROGRAM
SPORTSKIH UDRUGA GRADA
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Stranica 33
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
027A010 - OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
027P011 - REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
03.03.03.04 - ŠKOLSKO ŠPORTSKA DVORANA
PROGRAM 027 - PROGRAM
SPORTSKIH UDRUGA GRADA
027A010 - OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
027P012 - REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKO ŠPORTSKE
DVORANE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
03.03.04 - GRADSKI STADION
PROGRAM 027 - PROGRAM
SPORTSKIH UDRUGA GRADA
027A010 - OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
027P010 - IZGRADNJA GRADSKOG STADIONA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
175.000,00
0,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
181.500,00
6.500,00
6.500,00
175.000,00
175.000,00
0,00
0,00
175.000,00
175.000,00
1.500.000,00
231.000,00
1.731.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
231.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.731.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
230.000,00
45.000,00
45.000,00
1.730.000,00
45.000,00
45.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
185.000,00
185.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
1.490.000,00
-1.482.000,00
8.000,00
1.490.000,00
-1.482.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-3.300,00
-3.300,00
-3.300,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.485.000,00
1.485.000,00
1.400.000,00
85.000,00
-1.478.700,00
-1.478.700,00
-1.400.000,00
-78.700,00
6.300,00
6.300,00
0,00
6.300,00
9.205.241,49
-7.446,74
9.197.794,75
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
8.205.241,49
-7.446,74
8.197.794,75
GLAVA 03.04 - VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
03.04.01 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
PROGRAM 028 - PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
028A001 - OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
323 Rashodi za usluge
Skloništa
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
03.04.01.01 - JAVNA VATR. POSTROJBA - RKP 42170
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
Stranica 34
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
PROGRAM 029 - PROGRAM REDOVNE
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
029A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
312 Ostali rashodi za zaposlene
Dar djeci
313 Doprinosi na plaće
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
7.649.241,49
6.721.305,00
6.721.305,00
5.186.107,11
254.800,00
22.397,89
-7.446,74
5.329,99
5.329,99
95.663,48
-28.952,22
0,00
7.641.794,75
6.726.634,99
6.726.634,99
5.281.770,59
225.847,78
22.397,89
1.258.000,00
-61.381,27
1.196.618,73
927.936,49
927.936,49
233.630,00
424.447,73
169.000,00
100.858,76
-12.776,73
-12.776,73
-4.180,00
13.508,90
-22.105,63
0,00
915.159,76
915.159,76
229.450,00
437.956,63
146.894,37
100.858,76
556.000,00
0,00
556.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
0,00
325.000,00
031P006 - KREDIT ZA VOZILO ZA JVP - OTPLATA
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
JVP - navalno vozilo
185.000,00
185.000,00
0,00
0,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
0,00
185.000,00
03.04.01.02 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
PROGRAM 030 - PROGRAM VATROGASNE ZAJEDNICE
030A001 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
950.000,00
950.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
950.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
029A002 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
PROGRAM 031 - KAPITALNA ULAGANJA U
PROTUPOŽARNU ZAŠTITU
031A001 - KREDIT ZA VATROGASNE
AUTO LJESTVE - KAMATA
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
031A002 - KREDIT ZA VOZILO ZA JVP - KAMATA
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
031P005 - KREDIT ZA VATROGASNE
AUTO LJESTVE - OTPLATA
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
JVP - ljestve
030P001 - KAPITALNA DONACIJA
VATROGASNOJ ZAJEDNICI
38 Ostali rashodi
382 Kapitalne donacije
Vatrogasna oprema - vozilo
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Stranica 35
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
GLAVA 03.05 - SOCIJALNA SKRB
03.05.01 - POMOĆI U NOVCU
PROGRAM 032 - POMOĆI U NOVCU
032A001 - POMOĆI ZA TROŠKOVE STANOVANJA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Troškovi stanovanja
032A002 - NOVČANE POMOĆI
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Jednokratne pomoći
032A003 - POMOĆI OBITELJIMA
I KUĆANSTVIMA - RAČUNI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
032A004 - POMOĆI ZA OGRJEV
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ogrjev
032A005 - SUFINANCIRANJE
USLUGA DJEČJEG VRTIĆA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
032A006 - STIPENDIRANJE STUDENATA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Redovni studij
032A009 - PLAĆE ZA PRIVREMENO ZAPOSLENE JAVNI RADOVI
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
5.727.656,00
1.073.368,22
6.801.024,22
470.000,00
470.000,00
50.000,00
50.000,00
520.000,00
520.000,00
200.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
285.000,00
35.000,00
35.000,00
-10.000,00
15.000,00
15.000,00
275.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
-25.000,00
-25.000,00
225.000,00
225.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
0,00
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
655.000,00
5.000,00
5.000,00
330.000,00
330.000,00
50.000,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
705.000,00
5.000,00
5.000,00
400.000,00
400.000,00
320.000,00
320.000,00
-20.000,00
-20.000,00
300.000,00
300.000,00
540.000,00
440.000,00
300.000,00
5.000,00
135.000,00
963.368,22
1.060.000,00
1.002.400,00
-5.000,00
62.600,00
1.503.368,22
1.500.000,00
1.302.400,00
0,00
197.600,00
3.602.656,00
3.602.656,00
470.000,00
1.103.368,22
1.103.368,22
50.000,00
4.706.024,22
4.706.024,22
520.000,00
Stranica 36
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
100.000,00
100.000,00
-96.631,78
-96.631,78
3.368,22
3.368,22
2.656,00
2.656,00
2.656,00
0,00
0,00
0,00
2.656,00
2.656,00
2.656,00
275.000,00
275.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
265.000,00
265.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
1.770.000,00
-20.000,00
1.750.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
03.05.03.02 - CRVENI KRIŽ-POM. U NOVCU
PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
034A001 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
383 Kazne, penali i naknade štete
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.200.000,00
03.05.04 - POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
034A001 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
032A010 - OSTALI RASHODI - JAVNI RADOVI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
03.05.02 - POMOĆI U NARAVI
PROGRAM 033 - PROGRAM POMOĆI U NARAVI
033A001 - POMOĆI ZA PUČKU KUHINJU
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
033A003 - DARIVANJE DJECE
SOCIJALNO UGROŽENIH
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknada za 3,4,... dijete
033A005 - ORTOPEDSKA POMAGALA IDIDAKTIKA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
03.05.03 - POMOĆI HUM.ORG. I UDRUGAMA
03.05.03.01 - OSTALE HUM. ORGANIZACIJE
PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
034A001 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
170.000,00
-20.000,00
150.000,00
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
03.05.05 - SIGURNA KUĆA
PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
034A002 - RASHODI SIGURNE KUĆE
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Stranica 37
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
36.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
-6.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
42.000,00
13.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
450.000,00
-30.000,00
420.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
03.06.03 - UDRUGE
PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I POLITIČKE
STRANKE
035A001 - OSTALE TEKUĆE DONACIJE
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
240.000,00
-20.000,00
220.000,00
240.000,00
240.000,00
5.000,00
5.000,00
235.000,00
235.000,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
220.000,00
220.000,00
5.000,00
5.000,00
215.000,00
215.000,00
03.06.04 - POLITIČKE STRANKE
PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I POLITIČKE
STRANKE
035A001 - OSTALE TEKUĆE DONACIJE
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
03.05.06 - UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE
PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
034A001 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Inkluzija
GLAVA 03.06 - ZAJEDNICE, UDRUGE I POL.STRANKE
03.06.01 - TURISTIČKA ZAJEDNICA
PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I POLITIČKE
STRANKE
035A001 - OSTALE TEKUĆE DONACIJE
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
03.06.02 - VJERSKE ZAJEDNICE
PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I POLITIČKE
STRANKE
035A002 - OSTALI RASHODI
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
035P001 - KAPITALNA DONACIJA VJERSKIM
ZAJEDNICAMA
38 Ostali rashodi
382 Kapitalne donacije
130.000,00
0,00
130.000,00
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 38
Ekonomska klasifikacija
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
Ukupno rashodi
61.497.000,00
-264.160,30
61.232.839,70
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
II. POSEBNI DIO
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
RAZDJEL 04 - GOSPODARSTVO
21.460.000,00
-1.687.407,00
19.772.593,00
82.000,00
82.000,00
77.000,00
77.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.000,00
82.000,00
77.000,00
77.000,00
5.000,00
5.000,00
5.300.000,00
-750.000,00
4.550.000,00
5.300.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-750.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
4.550.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
036P003 - POSLOVNA ZONA JUG
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
036P009 - DONACIJA ZA OTPLATU KREDITA
38
Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
04.01.03 - RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER DAN
PROGRAM 052 - RAZVOJNA AGENCIJA-DAN
052A001 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
130.000,00
-38.000,00
92.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
-38.000,00
-38.000,00
-38.000,00
-38.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
04.01 - MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
PROGRAM 037 - KREDITIRANJE MALOG I
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
037A001 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
82.000,00
04.01.01 - POSLOVNE ZONE
04.01.01.01 - POSLOVNI PARK
PROGRAM 036 - ULAGANJA U INDUSTRIJSKOPOSLOVNE ZONE
036A005 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
036P001 - POSLOVNA ZONA LEPIRAC
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
04.02 - RASPOLAGANJE POLJOP.ZEMLJIŠTEM
PROGRAM 038 - RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH
038A001 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
5.300.000,00
0,00
-750.000,00
82.000,00
4.550.000,00
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Stranica 39
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
GLAVA 04.03 - UPR. I RASP.GRADSKOM IMOVINOM
1.010.000,00
1.900,00
26.900,00
1.506.900,00
1.010.000,00
574.000,00
574.000,00
203.000,00
371.000,00
26.900,00
40.000,00
40.000,00
-3.000,00
43.000,00
1.036.900,00
614.000,00
614.000,00
200.000,00
414.000,00
039A004 - POSLOVNA ZGRADA U ULICI T. MASARYKA 8
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
189.000,00
189.000,00
109.000,00
80.000,00
-18.000,00
-18.000,00
3.000,00
-21.000,00
171.000,00
171.000,00
112.000,00
59.000,00
039A005 - POSLOVNA ZGRADA NA TRGU E.
KVATERNIKA 7 A
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
181.000,00
120.000,00
61.000,00
-8.000,00
-5.000,00
-3.000,00
173.000,00
115.000,00
58.000,00
039A006 - RASHODI GRADSKOG BAZENA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
23.900,00
23.900,00
12.000,00
11.900,00
63.900,00
63.900,00
12.000,00
51.900,00
039A009 - REGISTAR NEKRETNINA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
26.000,00
26.000,00
26.000,00
-11.000,00
-11.000,00
-11.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
04.03.02 - STAMBENI PROSTORI
PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
GRADSKOM IMOVINOM
039A002 - UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
334.000,00
0,00
334.000,00
334.000,00
334.000,00
334.000,00
30.000,00
304.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.000,00
334.000,00
334.000,00
30.000,00
304.000,00
04.03.03 - GRADSKA ZEMLJIŠTA
PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
GRADSKOM IMOVINOM
039A003 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTIMA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
161.000,00
-25.000,00
136.000,00
161.000,00
161.000,00
161.000,00
1.000,00
160.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
136.000,00
136.000,00
136.000,00
1.000,00
135.000,00
4.873.000,00
-300.000,00
4.573.000,00
4.873.000,00
1.945.000,00
15.000,00
15.000,00
-300.000,00
-140.000,00
0,00
0,00
4.573.000,00
1.805.000,00
15.000,00
15.000,00
04.03.01 - POSLOVNI PROSTORI
PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
GRADSKOM IMOVINOM
039A001 - UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
04.04 - SUBVENCIJE,POTPORE,NAKNADE I DONACIJE
PROGRAM 040 - SUBVENCIJE, POTPORE, NAKNADE
I DONACIJE FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA
040A001 - SUBVENCIJE
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
1.505.000,00
1.036.900,00
Stranica 40
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
35 Subvencije
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Certifikati (ISO, HACCP, GLOBAL GAP,
EN ISO 14001)
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
EKO i INTEGRIRANA proizvodnja
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Osnivanje Klastera
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Ovčari
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Povrtlari-plastenici
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Simentalac
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Sirari
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencija kamata
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima
Tradicijski obrti
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Voćari
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
1.710.000,00
-140.000,00
1.570.000,00
250.000,00
-30.000,00
220.000,00
60.000,00
-30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
140.000,00
-40.000,00
100.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
220.000,00
0,00
220.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Elementarne nepogode
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Sufinanciranje polica osiguranja poljoprivrednim
gospodarstvima
100.000,00
0,00
100.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
365.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
320.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
320.000,00
20.000,00
040A004 - OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Takmičenja - orači i dr.
381 Tekuće donacije
Udrugama građana
381 Tekuće donacije
Udruženje obrtnika
Stranica 41
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
250.000,00
0,00
250.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
040A005 - STRUČNO USAVRŠAVANJE
POLJOPRIVREDNIKA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
323 Rashodi za usluge
Sufinanciranje obrazovanja poljoprivrednika
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
040A007 - PROGRAM ZAŠTITE NA RADU
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
56.000,00
56.000,00
5.000,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
5.000,00
51.000,00
160.000,00
160.000,00
135.000,00
25.000,00
-160.000,00
-160.000,00
-135.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
65.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
1.342.000,00
1.342.000,00
182.000,00
0,00
0,00
0,00
1.342.000,00
1.342.000,00
182.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
800.000,00
0,00
800.000,00
040A008 - MANIFESTACIJA "DANI SIRA U GRADU SIRA"
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
040A009 - SUDJELOVANJE NA PROLJETNOM I
JESENSKOM SAJMU U GUDOVCU
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
040P001 - IZRADA ROBNE MARKE
SIRA "BJELOVARSKE REGIJE"
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412 Nematerijalna imovina
Troškovi istraživanja Agronomskog fakulteta Zagreb
040P002 - DONACIJA ZA OTPLATU KREDITA
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
"Bjelovarski sajam"
040P004 - DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
38 Ostali rashodi
382 Kapitalne donacije
Energetska certifikacija zgrada
382 Kapitalne donacije
Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri
382 Kapitalne donacije
Za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije
u kućanstvima (sunčeva energija, biomasa)
382 Kapitalne donacije
Za poticanje održive gradnje u kućanstvima
(termofasade, grijanje, prozori)
Stranica 42
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
04.05 - KAPITALNA ULAGANJA
PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
GRADSKOM IMOVINOM
039P003 - POSL.ZGRADA-DVORIŠNA DOGRADNJAULAZ U PODRUMSKU KUGLANU I CAFFE BAR I
REKONSTR.ULIČNE OGRA
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
9.010.000,00
-201.307,00
8.808.693,00
1.500.000,00
17.440,00
1.517.440,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
17.440,00
17.440,00
17.440,00
17.440,00
17.440,00
17.440,00
7.510.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-218.747,00
0,00
0,00
0,00
7.291.253,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
600.000,00
50.000,00
50.000,00
-250.000,00
30.000,00
30.000,00
350.000,00
80.000,00
80.000,00
550.000,00
550.000,00
-280.000,00
-280.000,00
270.000,00
270.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
200.000,00
800.000,00
93.028,00
223.028,00
223.028,00
0,00
1.243.028,00
1.223.028,00
423.028,00
800.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
-130.000,00
-30.000,00
-100.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
041P043 - KAPITALNA ULAGANJA
U POSLOVNU ZGRADU - T. MASARYKA 8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
041P044 - REKONSTR. SPORTSKE DVORANE I
DOGRADNJA KINO DVORANE SA PRATEĆIM
SADRŽAJIMA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
041P045 - GRADSKI BAZEN
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
700.000,00
30.000,00
30.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
500.000,00
30.000,00
30.000,00
039P004 - OSTALA KAPITALNA ULAGANJA IZGRADNJA GROBNICE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
PROGRAM 041 - KAPITALNA ULAGANJA
041A001 - OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
041P001 - KAPIT. ULAG. U STANOVE
ZA SOC. SKUPINE GRAĐANA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
041P003 - ULAGANJA U ZEMLJIŠTA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva
Izvlaštenje zemljišta
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Digitalni katastarski planovi
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
670.000,00
670.000,00
-200.000,00
-200.000,00
470.000,00
470.000,00
0,00
138.225,00
138.225,00
0,00
0,00
138.225,00
138.225,00
138.225,00
138.225,00
500.000,00
500.000,00
-400.000,00
-400.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
50.000,00
250.000,00
50.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-25.000,00
-175.000,00
-50.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
75.000,00
0,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
21.460.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-1.687.407,00
0,00
0,00
19.772.593,00
041P047 - KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADU
M.HRVATSKE 16 I TRUMBIĆEVA 8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
04.06 - PROJEKTI GRADA BJELOVARA
PROGRAM 041 - KAPITALNA ULAGANJA
041A002 - EU-PREDPRISTUPNI
FONDOVI-OPĆI RASHODI
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
041P046 - EU-PREDPRISTUPNI FONDOVI-OPREMA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
422 Postrojenja i oprema
Ukupno rashodi
Stranica 43
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA 2012. GODINE
II. POSEBNI DIO
Ekonomska klasifikacija
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
RAZDJEL 06 - KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
06.01 - KOMUNALNI SUSTAV
PROGRAM 042 - PROGRAM OPĆIH
RASHODA ODJELA
042A001 - MATERIJALNI RASHODI
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
38 Ostali rashodi
383 Kazne, penali i naknade štete
042P002 - IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
"Komunalac" d.o.o.
PROGRAM 043 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
043A001 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE
OBORINSKIH VODA
28.620.000,00
-7.517.214,60
21.102.785,40
620.000,00
220.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
145.785,40
145.785,40
500,00
0,00
500,00
44.285,40
44.285,40
101.000,00
101.000,00
765.785,40
365.785,40
200.500,00
200.000,00
500,00
44.285,40
44.285,40
121.000,00
121.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
19.000.000,00
-5.500.000,00
13.500.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
28.120.000,00
-7.587.214,60
20.532.785,40
Stranica 44
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Odvodnja atmosf.voda
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
043A002 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Javne površine
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
043A003 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Zelene površine
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
043A004 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
8.630.000,00
8.630.000,00
8.630.000,00
-3.630.000,00
-3.630.000,00
-3.630.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
2.500.000,00
2.250.000,00
-1.370.000,00
-1.370.000,00
0,00
-1.370.000,00
3.380.000,00
3.380.000,00
2.500.000,00
880.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
720.000,00
720.000,00
720.000,00
4.600.000,00
-666.000,00
3.934.000,00
50.000,00
0,00
0,00
24.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
044P006 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
600.000,00
600.000,00
600.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
044P007 - VODNI DOPRINOS - KOMUNALNA
IZGRADNJA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
043A005 - ODRŽAVANJE GROBALJA I KREMATORIJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Groblja
043A006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Javna rasvjeta
043A007 - OSTALI KOMUNALNI POSLOVI NA
ODRŽAVANJU
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
PROGRAM 044 - KAPITALNA ULAGANJA U
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
044P001 - IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIH
IGRALIŠTA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva
Otkup čestica za dječje igralište
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
Stranica 45
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
044P008 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U SJEVER 1/1 DIO
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
400.000,00
400.000,00
400.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
044P046 - REKONSTRUKCIJA ULICE J. DRAŠKOVIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
044P049 - IZGRADNJA ULICE J.JAGODIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
044P050 - IZGRADNJA DIJELA ULICE M.J.ZAGORKESPOJ NA K.KOLBA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
044P052 - REKONSTRUKCIJA ULICE J. PALMOTIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
400.000,00
400.000,00
400.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
044P053 - REKONSTRUKCIJA ULICE V. VIDRIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
600.000,00
600.000,00
600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
0,00
0,00
0,00
044P054 - IZGRADNJA NOGOSTUPA-KRIŽEVAČKA
CESTA-FAZA 2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
044P055 - JAVNA GARAŽA I SPORTSKO IGRALIŠTE S
PRATEĆIM SADRŽAJEM-TRG H. SOKOLA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
0,00
0,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00
-1.167.000,00
2.133.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
-1.167.000,00
-1.167.000,00
-1.167.000,00
2.133.000,00
2.133.000,00
2.133.000,00
PROGRAM 045 - KAPITALNA ULAGANJA U
VODOOPSKRBU
045P001 - KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
"Komunalac" d.o.o.
PROGRAM 046 - KAPITALNA ULAGANJA U
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
046P001 - KAPITALNA ULAGANJA U ODVODNJU I
PROČIŠĆAVANJE
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
“Komunalac” d.o.o.
Stranica 46
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Ekonomska klasifikacija
PROGRAM 047 - KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU
RASVJETU
047P007 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - ULICA J.
DRAŠKOVIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Broj 6
Plan 2012. povećanje/smanjenje 1. izmjene i dopune
300.000,00
-200.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
047P008 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-ULICA
V.VIDRIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
047P009 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-J.PALMOTIĆA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAM 048 - PROŠIRENJE GROBALJA
048P003 - UREĐENJE GROBLJA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
60.000,00
60.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
300.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
-88.000,00
-88.000,00
-88.000,00
212.000,00
212.000,00
212.000,00
050P002 - ZATVORENI BAZENI - ŠRC MLADOST
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
0,00
0,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
06.03 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
PROGRAM 062 - KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI
062P002 - ULAGANJA U KULTURNO-POVIJESNE
SPOMENIKE-FONTANA I PROJEKT PAVILJONA
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Ukupno rashodi
200.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
270.000,00
270.000,00
200.000,00
70.000,00
270.000,00
200.000,00
200.000,00
28.620.000,00
70.000,00
70.000,00
-7.517.214,60
270.000,00
270.000,00
21.102.785,40
06.02 - PROST.PLANIRANJE I ZAŠT.OKOLIŠA
049A001 - KATASTAR EMISIJE U OKOLIŠ
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
PROGRAM 050 - KAPITALNA ULAGANJA U
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU - PLANOVI
050P001 - ULAGANJA U ZNANSTVENE RADOVE I
DOKUMENTACIJU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Prostorno planiranje
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za
2012. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom glasniku Grada Bjelovara».
KLASA: 400-08/12-01/7
URBROJ:2103/01-02-12-4
Bjelovar, 18. listopada 2012.
Stranica 47
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi :
„Sastavni dio ove Odluke je elaborat „Generalni urbanistički
plan grada Bjelovara – II. izmjene i dopune“ (dalje : Plan),
izrađen po trgovačkom društvu APE d.o.o. iz Zagreba koji
sadrži :
UVOD
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
372.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne
novine», broj 87/08.) i članka 32. stavka 1. točke 4. Statuta
Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara» broj
8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici
održanoj 18. listopada 2012. godine donijelo je
Odluku
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Bjelovara za 2012. godinu
Članak 1.
U članku 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Bjelovara za 2012. godinu, „Službeni glasnik Grada Bjelovara“,
broj 7/11, iznos od 133.233.000,00 kn, zamjenjuje se iznosom
od 123.837.160,00 kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».
KLASA:400-08/12-01/8
URBROJ: 2103/01-02-12-4
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
373.
Temeljem članka 100., 101. i 102. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) (dalje: Zakon) i članka 32. Statuta Grada
Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 08/09 i
11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj
18. listopada 2012. godine donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA
BJELOVARA
- DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Članak 1.
Članak 1. se mijenja i glasi :
„Ovom Odlukom donose se druge izmjene i dopune
Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (“Službeni
glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/04 i 3/09).“
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA
BJELOVARA
1. PREDMET IZMJENA I DOPUNA
1.1. Izmjene i dopune u dijelu namjene površina
1.2. Izmjene i dopune u dijelu prometne mreže
1.3. Izmjene i dopune elektroničke komunikacijske
infrastrukture
1.4. Izmjene i dopune energetskog sustava
1.5. izmjene i dopune vodnogospodarskog sustava
1.6. Izmjene i dopune područja primjene planskih mjera
zaštite
1.7. Izmjene i dopune područja primjene posebnih mjera
uređenja zaštite
1.8. Izmjene i dopune ostalih kartografskih prikaza
1.9. Izmjene i dopune odredbi za provođenje
A. TEKSTUALNI DIO PLANA
1. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA
PROVOĐENJE
B. GRAFIČKI DIO PLANA
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1:10000
1.1.-1.13. KORIŠTENJE I NAMJENA
PROSTORA
1:5000
2. MREŽA GOSPODARSKIH
I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 1:10000
3.1.PROMETNA MREŽA 1:10000
3.2.POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 1:10000
3.3.PROIZVODNJA I CIJEVNI
TRANSPORT NAFTE I PLINA 1:10000
3.4.ELEKTROENERGETSKA MREŽA 1:10000
3.5.VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA I
KORIŠTENJE VODA 1:10000
3.6.ODVODNJA OTPADNIH VODA,
UREĐENJE VODOTOKA, OBRADA
I SKLADIŠTENJE OTPADA 1:10000
4.2.NAČIN GRADNJE 1:10000
4.4.PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH
MJERA ZAŠTITE 1:10000
4.5.PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH
MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 1:10000
C. OBVEZNI PRILOZI
1. IZMJENE I DOPUNE PISANOG DIJELA PLANA
2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA NA
KOJE SE ODNOSI SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA
3. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA (iz članka 79. i članka 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji)
4.A. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ RASPRAVI
4.B. IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI
5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA
PLANA
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 48
6. SAŽETAK ZA JAVNOST“
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi :
„(1) Politika gospodarenja prostorom mora poštovati
načelo prostorne održivosti razvitka kao i zaštite javnog
interesa. Politikom gospodarenja prostorom i aktima donesenim
temeljem posebnih propisa treba maksimalno stimulirati
korištenje izgrađenih i infrastrukturom opremljenih dijelova
građevinskih područja.
(2) Mogućnost građenja u građevinskom području određena
je zakonskim propisima.
(3) Pri svim oblicima i vrstama zahvata u prostoru obavezno
je osigurati usklađenost s uličnim nizom u pogledu oblikovanja,
građevinskog pravca, visina i međusobnih udaljenosti građevina
kao i zakonskih i podzakonskih propisa.
(4) Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo kojeg objekta
na građevnoj čestici, projektnom dokumentacijom mora biti
prikazan ukupan koeficijent iskorištenosti građevne čestice
(kis) i koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig).
(5) Prilikom parcelacije postojeće građevinske parcele
na dvije ili više manjih čestica, za česticu na kojoj ostaje
građevinski objekt moraju biti zadovoljeni uvjeti :
a) minimalne površine građevinske čestice,
b) koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis),
c) koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig).“
Članak 3a.
U daljnjem tekstu mijenjaju se članci od 4. do 137. i glase:
IZMJENE I DOPUNE ODREDBI
ZA PROVOĐENJE PLANA
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi:
“ZNAČENJE POJMOVA
KORIŠTENIH U ODREDBAMA
Kod korištenja pojmova koji su definirani zakonskim
aktima korištene su definicije navedene u Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji i pripadajućim Pravilnicima koji su važili u
trenutku izrade i donošenja plana.
U smislu ovih Odredbi za provođenje, izrazi i pojmovi koji
se koriste imaju sljedeće značenje:
1. Etaža - oznaka bilo kojeg kata građevine uključujući podrum,
prizemlje i potkrovlje. Dijelovi (etaže) građevine određeni su
važećim propisima. Najveće visine etaže za obračun svijetle visine
građevine mjereno od poda iznose za:
- stambenu namjenu do 3 m,
- javnu i društvenu, gospodarsku, sportsko - rekreacijsku i
sl. namjenu do 4 m.
Izuzetno, visine etaže mogu biti i više od navedenih,
ukoliko to zahtjeva namjena građevine, uz zadovoljen uvjet
ukupne visine građevine određen odgovarajućim kartografskim
prikazom GUP-a.
2. Stambene građevine - su individualne građevine i
obiteljske kuće.
2.1. individualna građevina - građevina do dvije nadzemne
etaže s mogućnošću gradnje podruma i potkrovlja, stambene ili
stambeno - poslovne namjene s najviše tri uporabne cjeline. i
GBP-om do 400 m².
2.2. obiteljska kuća - građevina do dvije nadzemne etaže
Broj 6
s mogućnošću gradnje podruma i potkrovlja, stambene ili
stambeno-poslovne namjene s najviše dvije uporabne cjeline.
Na građevnoj čestici površine do 700 m² može se graditi
obiteljske kuće GBP do 400 m², a na građevnim česticama
površine preko 700 m² može se graditi obiteljske kuće GBP do
600 m².
3. Višestambena građevina - građevina stambene ili
stambeno-poslovne namjene s više od 3 stana.
5. Slobodnostojeća građevina - građevina koja je sa bočne
i pozadinske strane odmaknuta od ruba građevne čestice. Uz
slobodnostojeću građevinu može biti prislonjena pomoćna
građevina.
6. Poluugrađena građevina - građevina koja je jednom
bočnom stranom prislonjena uz rub građevne čestice, a s
drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu
površinu) minimalne širine 3 metra. Za postojeće građevine
širina neizgrađenog pojasa može biti i manja Uz poluugrađenu
građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina. Na strani
građevine koja je prislonjena uz rub građevne čestice ne mogu
se izvoditi otvori.
6.1. Ako je poluugrađena građevina prislonjena
na susjednu građevinu s kojom čini oblikovnu
cjelinu (dvojna građevina), zid između građevina
dimenzionira se po posebnom propisu. Izgradnja
dvojne građevine nije moguća ako na susjednoj
čestici nije izgrađena ili nisu ishođeni akti kojima se
odobrava građenje osnovne građevine.
6.2. Iznimno od točke 6.1., ukoliko na susjednoj čestici
nije izgrađena osnovna građevina ili nisu ishođeni
akti kojima se odobrava građenje osnovne građevine,
može se graditi poluugrađena građevina ukoliko se
okolne građevine uličnog poteza grade na taj način ili
je to utvrđeno provedbenim dokumentom prostornog
uređenja.
7. Ugrađena građevina - građevina koja se s dvije bočne
strane prislanja na rub građevne čestice. Uz ugrađenu građevinu
može biti prislonjena pomoćna građevina.
8. Niz - građevna cjelina od najmanje tri međusobno
prislonjene građevine približno jednakih gabarita i oblikovanja.
Rekonstrukcijom se ne smiju pojedinačno mijenjati gabariti
građevine, ali je dozvoljena izvedba pojedinačnih nadstrešnica
na dvorišnoj strani.
9. Interpolacija - gradnja na građevnoj čestici koja se
nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno
pretežito dovršenom predjelu.
10. Paviljon - građevina koja natkriva prostor u funkciji
javnog korištenja neizgrađenih površina (Z, Z1, Z2).
11. Postojeća građevina – građevina izgrađena na temelju
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka
druga građevina koja je prema važećim propisima s njom
izjednačena.
12. Namjena građevine – određuje se prema
prevladavajućem postotku neto površine pojedine namjene
unutar građevine.
13. Osnovna građevina - je građevina iste osnovne ili
pretežite namjene unutar površine određene namjene utvrđene
ovim GUP-om.
14. Pomoćna građevina - građevina koja namjenom
upotpunjuje građevinu osnovne namjene (garaže, ljetne kuhinje,
nadstrešnice, sjenice, spremišta i slične pomoćne prostorije koje
služe za redovnu upotrebu građevine osnovne namjene).
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
15. Visina građevine (H) - mjeri se od konačno zaravnatog
i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem
dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže,
odnosno vrha nadozida potkrovlja , čija visina ne može biti viša
od 1,2 m.
16. Ukupna visina građevine (Hs) - mjeri se od konačno
zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz
pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).
17. Vijenac građevine - istak krovišta, betonski ili sličan
istak vijenca uz horizontalni žljeb. 18. Sljeme građevine kod kosog krova gornji rub sjecišta krovne konstrukcije, a kod
ravnog krova gornji rub krova uključujući nadozide i atike.
19. Krovna kućica - dio potkrovne konstrukcije iznad
ravnine krovne plohe. Ukoliko je ukupna širina krovnih kućica
mjerena u visini nadozida veća od polovine širine pripadajućeg
pročelja, potkrovlje se smatra normalnom katnom etažom.
20. Građevinska (bruto) površina zgrade (GBP) - je
zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade
(Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, vanjskih stubišta,
balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih
zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.
21. Postojeća katastarska čestica - čestica evidentirana
katastarskim planom.
22. Gustoća stanovanja (Gbst) - odnos broja stanovnika,
zbroja površina građevnih čestica i šire stambene funkcije
23. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne
površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona na građevnu
česticu, uključivši i terase u prizemlju kada su iste konstruktivni
dio podzemne etaže). Ukopane etaže ne računaju se u koeficijent
izgrađenosti
24. Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) odnos građevinske (bruto) površine (GBP) i površine građevne
čestice
25. Širina građevne čestice - udaljenost između granica
građevne čestice na regulacijskom pravcu na kome se i mjeri.
26. Građevni pravac - određuje položaj građevina u odnosu
na regulacijski pravac i predstavlja zamišljeni pravac koji
prolazi fasadom predmetnog i susjednih objekata orijentiranih
prema istoj strani javne površine, a na kojoj se obvezatno
smješta najmanje 60% širine pročelja osnovne građevine.
27. Regulacijski pravac - granica građevne čestice osnovne
namjene i javne površine.
28. Zaštitni zeleni pojas - zeleni pojas visokostablašica
zasađen po obodu građevinske čestice.
29. Prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta
(građevne čestice) uređena kao zelena (travnata) površina bez
površinske gradnje, te bez parkirališta.
30. Koridor ulice - prostor između regulacijskih pravaca.
31. Zaštitni koridor javnog, komunalnog ili drugog
infrastrukturnog sustava - je pojas određen posebnim
propisima unutar kojega nisu dozvoljeni zahvati u prostoru bez
prethodnih uvjeta i drugih potvrda tijela ili osoba određenih
posebnim propisima.
32. Zaštićena kulturno-povijesna cjelina - područje pod
režimom uvjeta Ministarstva kulture, utvrđeno rješenjem UPI-612-08/07-06/0100 od 2. svibnja 2007. godine koje sadrži
tekstualni i grafički dio.
33. Prostorno-programska studija – su programi, odnosno
Stranica 49
stručna rješenja,. kojima se istražuju prostorne mogućnosti
područja te daju osnovne smjernice razvoja, odnosno moguća
organizacija i namjena prostora, a donosi ih predstavničko tijelo
Grada.“
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČENJA
POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
Članak 5.
Članak 5. mijenja se i glasi:
“(1) Generalni urbanistički plan Grada Bjelovara (u
nastavku teksta: GUP) obuhvaća područje naselja Bjelovar,
dijelove naselja Trojstveni Markovac, Novoseljani, Ždralovi,
Brezovac, Veliko Korenovo, Stare Plavnice i južni dio naselja
Letičani.
(2) GUP-om na kartografskom prikazu br. 1. “Korištenje i
namjena prostora“ određene su sljedeće osnovne namjene:
- stambena namjena S
- mješovita namjena M1, M2, M3, M4
- javna i društvena namjena D, D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7, D8, D9, D10, D11, D12
- gospodarska namjena - proizvodna I, I1, I2
- gospodarska namjena - poslovna K, K1, K2, K3, K4
- ugostiteljsko - turistička namjena T1,
- sportsko - rekreacijska namjena R, R1, R2, R3, R4, R5,
R6, R7 i R8
- javne zelene površine Z1, Z2
- zaštitne zelene površine Z, Z3
- posebna namjena N
- površine infrastrukturnih sustava IS
- groblja
(3) Na površinama navedenih osnovnih namjena mogu se
graditi i građevine drugih namjena prema uvjetima utvrđenim
ovim Odredbama.
(4) Detaljnije razgraničenje pojedinih namjena utvrđuje
se provedbenim dokumentima prostornog uređenja odnosno
provedbenim aktima prostornog uređenja sukladno odredbama
ovog GUP-a.
(5) Na površinama na kojima je planirano korištenja
prostora za više funkcija, pretežita namjena određena je na
kartografskom prikazu br. 1. “Korištenje i namjena prostora“
bojom planskog znaka.
(5) Za građevine svih namjena uvjetuje se:
5.1. U zoni zaštićene kulturno-povijesne cjeline urbana
pravila, izgrađenost i iskorištenost čestice, uvjeti oblikovanja te
udaljenosti od međa, odredit će se provedbenim dokumentima
prostornog uređenja odnosno uvjetima Ministarstva kulture.
5.2. Za građevine popisane u registru zaštite ili predložene
za zaštitu, a bez obzira na lokaciju, uvjete gradnje odredit će
Ministarstvo kulture u propisanom postupku.
5.3. Dopuštena izgrađenost i iskorištenost građevne
čestice (kig i kis) obuhvaća sve građevine na čestici (gospodarske,
stambene, pomoćne i druge).
5.4. Međusobni razmak građevina na čestici i razmak od
građevina na susjednim česticama mora biti sukladan posebnim
propisima (zaštita od požara, elementarnih nepogoda, ratnih
opasnosti i sl.).
5.5. Postojeće katastarske i građevne čestice (čestice
formirane do donošenja ovog GUP-a) ne mogu se dijeliti
na čestice veličine manje od minimalno određene površine
Stranica 50
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
potrebnih za izgradnju.
5.6. Odvodnja građevina na građevnoj čestici mora se
izvesti na toj čestici odnosno u sustav javne odvodnje
5.7. Izgradnja potpornih zidova i oblikovanje građevne
čestice (artificijelno podizanje terena) ne smije narušiti
stabilnosti okolnih građevina i terena kao ni uzrokovati
otjecanje otpadnih i oborinskih voda na susjedne čestice.
(6) Za površine stambene (S) i mješovite namjene (M1, M2,
M3 i M4) utvrđuje se:
6.1. Na jednoj građevinskoj čestici, može se graditi samo
jedna građevina osnovne namjene.
6.2. Osnivanje građevinskih čestica iza postojeće građevine
čestice uz postojeću ulicu (“drugi red izgradnje”), moguće
je samo u slučaju izgradnje stambene građevine s isključivo
jednom stambenom jedinicom u “drugom redu izgradnje”,
a prema uvjetima određenim za tu namjenu ili osnovom
provedbenog dokumenta prostornog uređenja.“
Članak 6.
Članak 6. mijenja se i glasi:
“(1) Građevinsko područje utvrđeno je Prostornim planom
uređenja Grada Bjelovara.
(2) Izvan građevinskog područja mogu se graditi građevine
sukladno važećim zakonima i propisima, dokumentima
prostornog uređenja šireg područja, odnosno sukladno
odredbama ovog GUP-a.
(3) Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti - tipa farme, tovilišta i slične građevine ne mogu se
graditi:
a) na području naselja Bjelovar i Trojstveni Markovac,
b) u predjelima vrijednog kultiviranog ili prirodnog
krajobraza,
c) u zoni između Novoseljana, Ulice puta žrtava u Lugu i
željezničke pruge,
d) u naselju Stare Plavnice između željezničke pruge i
planiranog nastavka južne obilaznice.
(4) Farme se mogu graditi na lokaciji koja mora biti u zoni
koja u odnosu na vrstu proizvodnje i ekološke čimbenike neće
ugrožavati ili biti ugrožena od stambenih i drugih objekata u
bližoj ili daljnjoj okolini, sukladno posebnim propisima.
(5) Farme se moraju graditi na kompaktnom i ocjeditom tlu
s niskom razinom podzemnih voda, te izvan zona koje mogu
biti ugrožene poplavama i klizanjem terena.
Članak 7.
Članak 7. mijenja se i glasi:
“(1) Za građenje poljoprivrednih gospodarskih zgrada i
sklopova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se
nalaze u obuhvatu GUP-a, a izvan naselja Bjelovar te dijela
naselja Trojstveni Markovac i Stare Plavnice (zone mješovite
namjene – pretežito poljoprivredna gospodarstva M3), uvjeti i
način gradnje određuju se prema odredbama Prostornog plana
uređenja Grada Bjelovara.“
2. UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE
OD VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
ŽUPANIJU I GRAD
Broj 6
Članak 8.
Članak 8. mijenja se i glasi:
“(1) Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku,
Bjelovarsko-bilogorsku županiju i Grad Bjelovar mogu
se graditi, rekonstruirati i sanirati sukladno dokumentima
prostornog uređenja, namjeni prostora te važećim propisima.”
Članak 9.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„CESTOVNI PROMET
(1) Planirane prometne građevine od važnosti za Republiku
Hrvatsku, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i Grad Bjelovar
unutar obuhvata GUP-a su:
a) spojne ceste na autocestu (brzu cestu) A-13 VrbovecBjelovar-Virovitica,
b) nastavak gradnje južne obilazne ceste istočno i zapadno
od izvedenog dijela
(2) Do pravomoćnosti akata kojim se odobrava građenje
za ceste iz stavka 1. ovog članka određuju se slijedeći zaštitni
koridori u kojima nije dozvoljena gradnja:
a) trasa koja prolazi građevinskim područjem, koridor širine
ukupno 50 m,
b) trasa izvan građevinskog područja, koridor širine ukupno
120 m.“
Članak 10.
Članak 10. mijenja se i glasi:
“(1) Postojeće ceste mogu se rekonstruirati i proširiti
te dograditi nogostupom i biciklističkim stazama sukladno
važećim propisima.
(2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem
loših tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase.
(3) Uvjeti rekonstrukcije javne ceste, uključujući
rekonstrukciju raskršća u naselju utvrdit će se stručnim
podlogama odnosno aktima kojima se odobrava građenje.
(4) Mogu se graditi denivelirana raskršća i prelazi, ako za to
postoji potreba i mogućnost.
(5) Zaštitni pojas javnih cesta kao i građenje unutar tog
pojasa definirani su važećim zakonima i propisima.“
Članak 11.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„ŽELJEZNIČKI PROMET
(1) U području obuhvata GUP-a prolazi željeznička pruga
od značaja za lokalni promet L204 Križevci – Bjelovar - Kloštar.
(2) GUP-om se dozvoljava regulacija nedovoljno osiguranih
cestovnih prijelaza preko pruge, rekonstrukcija i modernizacija
pruge, djelomično ispravljanje nepovoljne trase, modernizacija
kolodvora, mogućnost elektrifikacije pruge i sl.”.
(3) Zaštitni pojas pruge određen je posebnim propisima.
Za građenje unutar zaštitnog pojasa, moraju se ishoditi posebni
uvjeti i suglasnosti nadležnih institucija, a graditi se mora
sukladno važećim zakonima i propisima.“
Članak 12.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„ELEKTROENERGETSKE GRAĐEVINE
(1) Prostornim planom šireg područja utvrđen je načelni
koridor (zaštitni pojas) 110 kV dalekovoda Bjelovar - Virje i
Bjelovar - Veliki Grđevac.
(2) Za sve zahvate u prostoru unutar zaštitnog pojasa
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
dalekovoda moraju se ishoditi suglasnosti nadležnih institucija.“
Članak 13.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„CJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA
(1) Područjem obuhvata GUP-a utvrđene su trase
postojećih plinovoda, naftovoda i produktovoda te planiranog
međunarodnog plinovoda.
(2) Uvjeti gradnje planiranih plinovoda biti će utvrđeni
na temelju stručne podloge u skladu sa važećim propisima pri
čemu moraju biti osigurani svi uvjeti sigurnosti i zaštite.
(3) Svi zahvati u prostoru unutar zaštitnog koridora (po 30
m lijevo i desno od osi vodova iz stavka 1 ovog čanka) moraju
se izvoditi sukladno zakonima i podzakonskim aktima i ishoditi
posebne uvjete i potvrdu nadležnih tijela”.
(4) Sukladno usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 6/2010), prostornim planovima šireg područja
potrebno je predvidjeti mogućnost izmještanja visokotlačnog
magistralnog produktovoda i magistralnog plinovoda čija
trasa prolazi kroz područje naselja Brezovca, Novoseljani i
Bjelovara.“
Članak 14.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„RADIO-RELEJNI PROMET
(1) U obuhvatu GUP-a nalaze se radio-relejni koridori
prikazani na kartografskom prikazu 3.2. Pošta i telekomunikacije.
(2) Građevine koje će se graditi unutar tih koridora, kao i
one izvan njega, a visine su veće od 35 m, gradit će se prema
posebnim uvjetima građenja.”
Članafk 15.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„GRAĐEVINE OBRANE
(1) U obuhvatu GUP-a određene su površine posebne
namjene sa zaštitnim zonama, unutar kojih se za zahvate u
prostoru primjenjuju posebne provedbene odredbe i za koje
je potrebno ishoditi posebne uvjete odnosno suglasnosti
Ministarstva obrane Republike Hrvatske (u nastavku teksta:
MORH).
(2) Unutar obuhvata GUP-a Grada Bjelovara nalazi
se jedna zona posebne namjene Vojarna “Bilogora”. Oko
vojnog kompleksa definirane su zaštitne zone prikazane na
kartografskom prikazu br. 4.5. Područje primjene posebnih
mjera uređenja i zaštite.
(3) Utvrđene zaštitne zone vojarne “BILOGORA” su:
3.1. ZONA ZABRANJENE GRADNJE (ZZG). Potpuna
zabrana bilo kakve izgradnje, osim objekata za
potrebe obrane.
3.2. ZONA OGRANIČENE GRADNJE (ZOG)
a) Zabrana izgradnje industrijskih, energetskih
i sličnih objekata (dalekovoda, antena,
skladišta metalnih konstrukcija, elektronskih
uređaja i drugih objekata) koji emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi način mogu
ometati sustav vojnih veza,
- zgrada viših od P+1 u neposrednoj blizini
vojarne, poglavito u smjeru Zagrebačke i
Moslavačke gore,
Stranica 51
- skladišta goriva i opasnih tvari, te ostalih sličnih
objekata koji bi mogli negativno utjecati na
sigurnost vojnog kompleksa.
b) Gradnja novih i rekonstrukcija postojećih
građevina u području zone mogu se izvoditi
isključivo uz suglasnost MORH-a, osim:
obiteljskih kuća, stambeno poslovnih ili poslovnih
zgrada maksimalne visine P+1+ potkrovlje sa
isključenjem namjena navedenih pod a), za koje
nije potrebno tražiti suglasnost MORH–a.
c) U zelenom pojasu između Hrgovljana i vojarne
(izvan granice građevinskog područja) zabranjuje
se bilo kakva gradnja bez suglasnosti MORH-a.
3.3. ZONA KONTROLIRANE GRADNJE
Nema potrebe za definiranjem.”
Članak 16.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„GRAĐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM
(1) Planovima šireg područja na području Grada Bjelovara
određena je obveza smještaja građevina za prikupljanje,
privremeno skladištenje i do određenog stupnja obradu opasnog
otpada.
Članak 17.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„GRAĐEVINE SUSTAVA ZA ODVODNJU
(1) Nastavak gradnje gradskih kolektora i preostalih faza
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Bjelovara
od važnosti je za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i Grad
Bjelovar”.
(2) “Vlasnici i korisnici proizvodnih, zanatskih i drugih
građevina obavezni su za svoje tehnološke i onečišćene otpadne
vode izgraditi vlastite sustave i uređaje za predtretman, ukoliko
je isto propisano zakonskim odredbama”.
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1. Građevine gospodarske djelatnosti
Članak 18.
Članak 18. mijenja se i glasi:
“(1) U građevinskom području naselja, a unutar obuhvata
GUP-a formirane su zone gospodarske namjene koje su na
kartografskom prikazu br.1 Korištenje i namjena prostora
označene na slijedeći način:
a) ljubičastom bojom i oznakom I
I1 – proizvodna namjena - pretežno industrijska
I2 - proizvodna namjena - pretežno zanatska
b) narančastom bojom i oznakom K
K1 – poslovna namjena - pretežno uslužna
K2 - poslovna namjena - pretežno trgovačka
K3 - poslovna namjena – komunalno-servisna
K4 - poslovna namjena – povrtlarska i voćarska
proizvodnja (poljoprivredna djelatnost i trgovina)
c) crvenom bojom i oznakom T
T1 – ugostiteljsko - turistička namjena
(2) Na građevnim česticama gospodarske namjene može se
graditi više građevina osnovne namjene uz mogućnost izgradnje
pomoćnih građevina i građevna pratećih sadržaja.
Stranica 52
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
(3) Na kartografskom prikazu br. 4.2. Način gradnje
određene su zone posebnih načina gradnje za pretežno
proizvodne djelatnosti IG2 – IG4 i PG16 za ugostiteljskoturističku djelatnost, sa određenim elementima gradnje (kig ,
Hs i H).“
3.1.1. Gospodarsko proizvodna - pretežno industrijska
namjena I1
Članak 19.
Članak 19. mijenja se i glasi:
“(1) U zonama gospodarske proizvodne pretežno
industrijske namjene I1 mogu se gradit :
-- proizvodni i industrijski pogoni prikladnih tehnologija
(tehnologija kojima se mogu osigurati zahtijevane mjere
zaštite okoliša),
-- građevine namijenjene proizvodnji električne ili
toplinske energije
-- objekti zanatske proizvodnje i obrtnički objekti,
-- skladišta,
-- poslovne građevine (upravne, uredske, uslužne,
trgovačke, komunalne, servisne i slične),
-- tehnološki parkovi i poduzetničko - poslovni centri;
-- ugostiteljske građevine,
-- građevine javne i društvene namjene i drugi sadržaji koji
upotpunjuju osnovnu namjenu,
-- garaže i prometne građevine npr. parkirališta ili garaže
kamiona, autobusa i slično sa pratećim sadržajima,
-- infrastrukturne građevine,
-- pogon za skladištenje i predobradu otpada, reciklažni
pogon,
-- javne i zaštitne zelene površine i površine za sport i
rekreaciju.
(2) Asfaltne baze ne mogu se graditi unutar obuhvata
GUP-a. Za postojeću asfaltnu bazu u Bilogorskoj ulici poželjna
je dislokacija pogona.
(3) Uvjet za izgradnju betonare je minimalno 100 m zračne
udaljenosti od građevnog područja na kojem je izgrađen ili
moguća izgradnja stambenog, stambeno-poslovnog, poslovnog
ili objekta javne i društvene namjene.
(4) Pri izgradnji građevina navedenih u stavku 1. ovog
članka moraju se primijeniti prikladne tehnologije, te zadovoljiti
propisi o zaštiti okoliša.
(5) U zonama pretežito industrijske namjene veličina
građevne čestice ne može biti manja od 1.000 m2, a oblik
građevne čestice mora omogućiti gradnju uz poštivanje zadanih
udaljenosti od susjednih međa.
(6) Najveća dopuštena iskorištenost građevne čestica (Kis)
je 1,2.
(7) Udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca
je minimalno 10 m. (8) Izgrađenost građevne čestice, visina i
ukupna visina građevina određeni su, obzirom na zonu izgradnje
(IG2 – IG4) na kartografskom prikazu br. 4.2. Način gradnje.
8.1. Iznimno, silosi, tornjevi i dijelovi građevine za potrebe
tehnološkog procesa mogu po potrebi biti veće visine, ako nisu
u zoni vizura zaštićene kulturno-povijesne cjeline.
(9) Minimalna udaljenost slobodnostojeće zgrade od ruba
građevne čestice je pola visine (H/2), ali ne manje od 5 m.
9.1 Iznimno, udaljenost postojeće slobodnostojeće zgrade
od jedne susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od
širine ispusta krova. Uvjet za navedenu iznimnu udaljenost
Broj 6
je osiguran razmak od minimalno 5 m od osnovne građevine
na susjednoj čestici uz tu među, te da isto nije u suprotnosti s
posebnim propisima (mjerama zaštite od požara, elementarnih
nepogoda, ratnih opasnosti i sl).
(10) Parkirališta i manipulativni prostor moraju se nalaziti
na građevnoj čestici gospodarske građevine.
(11) Najmanje 20% građevne čestice moraju biti uređene
zelene površine.
(12) Ukoliko graniče s zonama ili građevinama mješovite,
stambene ili javne i društvene namjene, koje su planirane
dokumentima prostornog uređenja, čestice s gospodarsko proizvodnim građevinama moraju imati zaštitni zeleni pojas,
minimalne širine 3 m.
(13) Visina ograde na građevnim čestica gospodarske
namjene je maksimalno 2 m, a iznimno i više kad je to nužno
radi zaštite građevina ili načina korištenja građevina”.
Članak 20.
Članak 20. mijenja se i glasi:
“(1) Uvjeti za rekonstrukciju ili gradnju zamjenskih
građevina na postojećim građevnim česticama gospodarske
namjene su:
-- maksimalna izgrađenost čestice je 60 %, a ukoliko je
postojeća veća, može se zadržati ali ne i povećati,
-- ako je ukupna visina postojeće gospodarske građevine
veća od dopuštene može se zadržati i ne može se povećati.
Iznimno, silosi, tornjevi i drugi dijelovi građevine za
potrebe tehnološkog procesa mogu biti i veće visine. ako
nisu u zoni zaštićenih vizura kulturno-povijesna cjelina.
-- ako je udaljenost postojeće gospodarske zgrade od
susjednih međa manja od propisane, postojeća udaljenost
može se zadržati, ali bez povećavanja ukupne visine i uz
uvjet poštivanja propisa zaštite od požara, zaštite na radu
i zaštite okoliša”.
Članak 21.
Članak 21. mijenja se i glasi:
“(1) Građevine se moraju projektirati sukladno zakonskim
propisima, uz primjenu odgovarajućih materijala prilagođenih
suvremenoj industrijskoj arhitekturi”.
Članak 22.
Članak 22. mijenja se i glasi:
“(1) Gospodarski sadržaji u području obuhvata GUP-a
za koje bi bila poželjna dislokacija, promjena djelatnosti ili
povećanje mjera zaštite okoliša su:
1.1. Silosi u centru grada uz Mihanovićevu i Livadićevu
ulicu (način gradnje - MG2) - - poželjna je dislokacija
pogona, a dio zaštićenih građevina povijesne
industrijske arhitekture, uz adekvatnu prenamjenu
uključiti u centralne gradske funkcije. Propisuje
se obveza donošenja provedbenog dokumenata
prostornog uređenja.
1.2. Gospodarske građevine u ulici Vidikovac (način
gradnje - MG1)-– poželjna je dislokacija. Iznimno,
ukoliko se zadržava postojeće stanje, obavezno je
usklađenje sa važećim zakonskim i podzakonskim
propisima za navedenu djelatnost, te uz primjenu
svih mjera zaštite okoliša. Dozvoljavaju se zahvati u
funkciji poboljšanja tehnologije, povećanja zelenog
zaštitnog pojasa, uvjeta rada i zaštite okoliša.
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
1.3. Asfaltna baza u Bilogorskoj ulici (način gradnje
- IG2) - poželjna je dislokacija pogona odnosno
prenamjena. Za postojeći pogon zahtjeva se primjena
svih zakona i podzakonskih akata za predmetnu
djelatnost, te povećanje zaštite od utjecaja na okoliš
(osuvremenjivanje, poboljšanje tehnologije i slično).
Najveći dozvoljeni kapacitet baze je 100t/sat”.
1.4. Betonara u Ul. Ivana Kozarčanina (način gradnje
– PG6) –- poželjna je dislokacija pogona. Za
postojeći pogon zahtjeva se primjena svih zakona
i podzakonskih akata za predmetnu djelatnost, te
smanjenje utjecaja na okoliš (osuvremenjivanje,
poboljšanje tehnologije i slično)”.
1.5. Skladište u Ul. Braće Diviš (način gradnje – MG) –poželjna je dislokacija pogona. Za postojeće skladište
zahtjeva se primjena svih zakona i podzakonskih akata
za predmetnu djelatnost, te smanjenje utjecaja na okoliš
(buka, transport i sl.)”.
3.1.2. Gospodarsko proizvodna-pretežno
zanatska namjena I2
Članak 23.
Članak 23. mijenja se i glasi:
“(1) U zonama gospodarske proizvodne - pretežno zanatske
namjene I2 mogu se graditi:
-- proizvodne - pretežno zanatske i obrtničke građevine,
-- skladišta,
-- poslovne građevine (upravne, uredske, uslužne,
trgovačke, komunalne, servisne i slične),
-- tehnološki parkovi i poduzetničko - poslovni centri;
-- ugostiteljske građevine,
-- građevine javne i društvene namjene i drugi sadržaji koji
upotpunjuju osnovnu namjenu,
-- garaže i prometne građevine
-- infrastrukturne građevine,
-- javne i zaštitne zelene površine i površine za sport i
rekreaciju.
(2) Pri izgradnji građevina navedenih u stavku 1. ovog
članka moraju se primijeniti prikladne tehnologije, te zadovoljiti
propisi o zaštiti okoliša.
(3) Veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m2,
niti veća od 5.000 m2, osim postojećih izgrađenih građevnih
čestica.
(4) Najveća dopuštena iskorištenost građevne čestica (Kis)
je 1,2.
(5) Udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca je
minimalno 6 m.
(6) Izgrađenost građevne čestice, visina i ukupna visina
građevina određeni su, obzirom na zonu izgradnje (IG2 i IG4)
na kartografskom prikazu br. 4.2. Način gradnje.
6.1. Iznimno, silosi, tornjevi i dijelovi građevine za potrebe
tehnološkog procesa mogu po potrebi biti veće visine, ako nisu
u zoni vizura zaštićene kulturno-povijesne cjeline.
(7) Minimalna udaljenost slobodnostojeće zgrade od međe
susjedne građevne čestice je pola visine (H/2), ali ne manje od
5 m.
7.1. Udaljenost planirane slobodnostojeće zgrade od jedne
susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 1 m. Uvjet
za tu minimalnu udaljenost je osiguran razmak od 5 m od
građevine osnovne namjene na susjednoj građevnoj čestici uz
Stranica 53
tu među.
7.2. Iznimno, za postojeće slobodnostojeće zgrade
udaljenost od jedne susjedne međe može biti i manja, ali ne
manja od širine ispusta krova. Uvjet za navedenu iznimnu
udaljenost je osiguran razmak od minimalno 5 m od osnovne
građevine na susjednoj čestici uz tu među, te da isto nije u
suprotnosti s posebnim propisima (mjerama zaštite od požara,
elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i sl).
(8) Parkirališta i manipulativni prostor moraju se nalaziti na
građevnoj čestici.
(9) Minimalno 20% građevne čestice moraju biti uređene
zelene površine.
(10) Ukoliko graniče s zonama ili građevinama mješovite,
stambene ili javne i društvene namjene, koje su planirane
dokumentima prostornog uređenja, čestice s gospodarsko proizvodnim građevinama moraju imati zaštitni zeleni pojas,
minimalne širine 3m
(11) Visina ograde na građevnim čestica gospodarske
namjene je maksimalno 2 m, a iznimno i više kad je to nužno
radi zaštite građevina ili načina korištenja građevina”.
(12) Uz ovu namjenu primjenjuju se i odredbe članka 20. i
21. ovih odredbi.“
3.1.3. Gospodarska namjena – poslovna
(K, K1, K2, K3, K4)
Članak 24.
Članak 24. mijenja se i glasi:
“(1) U zonama gospodarske poslovne namjene mogu se
graditi sljedeće građevine:
a) u zoni poslovne - pretežno uslužne namjene (K1)
-- poslovne, upravne i uredske zgrade
b) u zoni poslovne - pretežno trgovačke namjena (K2)
-- trgovine na malo i veliko,
-- trgovački centri, specijalizirane prodavaonice, izložbeno
prodajni saloni i slično;
-- opskrbni centri s otvorenim parkiralištima,
-- posredovanje u trgovini (prostori koji služe za prodaju i/
ili promidžbu vlastitih i drugih proizvoda),
-- tržnice za dnevnu opskrbu,
c) u zoni poslovne – komunalno-servisne namjena (K3)
-- prvenstveno: servise, komunalne usluge i sl. (vatrogasci,
održavanje cesta, komunalno poduzeće, reciklažno
dvorište.....),
-- skladišni kompleksi,
-- manji proizvodni kompleksi (obrtništvo),
-- građevine za malo poduzetništvo,
-- različite uredske prostore,
-- trgovine na otvorenom
d) u zoni poslovne namjene – K4
-- građevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti povrtlarska i voćarska proizvodnja
(2) U sklopu zona gospodarske poslovne namjene mogu
se graditi i sljedeći prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne
namjene:
-- tehnološki parkovi i poduzetničko - poslovni centri;
-- ugostiteljske građevine;
-- građevine javne i društvene namjene i drugi sadržaji koji
upotpunjuju osnovnu namjenu,
-- garaže i prometne građevine,
-- infrastrukturne građevine,
-- javne i zaštitne zelene površine i površine za sport i
Stranica 54
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
rekreaciju.
(3) Prateći sadržaji mogu zauzimati najviše 40% zone
gospodarske poslovne namjene.
(4) U zonama poslovne namjene koje u oznaci nemaju
označenu pretežitost namjene (K) mogu se graditi građevine
čija gradnja je moguća u zonama K1, K2 i K3.“
Članak 25.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„(1) Maksimalna iskorištenost čestica (Kis) je 1,2 a za
poslovne uredske zgrade kis maksimalno je 2,0.
1.1. Iznimno, kis može biti maksimalno 2,5 ako je to rezultat
razrade provedbenim dokumentima prostornog uređenja.
(2) Izgrađenost građevne čestice, visina i ukupna visina
građevina, obzirom na zonu izgradnje, određeni su na
kartografskom prikazu br. 4.2. Način gradnje.
2.1 Ukoliko nije određeno kartografskim prikazom br.
4.2. Način gradnje, maksimalna izgrađenost građevne čestice
(kig) je 40%, a ukupna visina mora biti primjerene okolnim
građevinama odnosno lokaciji.
(3) Parkirališta i manipulativni prostor moraju se nalaziti na
građevnoj čestici.
(4) Ukoliko građevna čestica poslovne namjene graniči
s zonama ili građevinama javne i društvene, ugostiteljskoturističke, stambene ili mješovite namjene (planiranim
dokumentima prostornog uređenja), na građevnoj čestici
pretežito trgovačke i komunalno servisne namjene mora biti
izveden zaštitni zeleni pojas minimalne širine 3 m.
(5) Visina ograde je maksimalno 1,8 m, a iznimno i više kad
je to nužno radi zaštite građevina ili načina korištenja građevina.
(6) Minimalna udaljenost slobodnostojeće građevine od
međe susjedne čestice je pola visine (H/2), ali ne manje od 3 m.
6.1. Udaljenost planirane slobodnostojeće građevine od
jedne susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 1 m.
Uvjet za tu minimalnu udaljenost je osiguran razmak od 5 m
od građevine osnovne namjene na susjednoj građevnoj čestici.
6.2. Iznimno, za postojeće slobodnostojeće građevine
udaljenost od jedne susjedne međe može biti i manja, ali ne
manja od širine ispusta krova.
6.3 Uvjet za navedene udaljenosti manje od 3m je osiguran
razmak od najmanje 5 m od građevine osnovne namjene na
građevnoj čestici uz tu među, te da isto nije u suprotnosti s
posebnim propisima (mjerama zaštite od požara, elementarnih
nepogoda, ratnih opasnosti i sl).
6.4. Ako je građevina smještena na udaljenost manjoj od
3 m od susjedne međe, na toj strani građevine ne mogu se
izvoditi otvori, balkoni, lođe, terase i otvorena stubišta prema
susjednoj čestici, osim prozora maksimalne veličine 120/60 cm,
parapeta min. 1,8 m sa otklopnim krilom sa otvaranjem prema
unutrašnjosti zgrade i mutnim ostakljenjem.(7) U zoni zaštićene
kulturno-povijesne cjeline izgrađenost, iskorištenost i uvjeti
uređenja građevne čestice, ukupna visina i uvjeti oblikovanja,
te udaljenosti od međa odredit će se provedbenim dokumentima
prostornog uređenja, odnosno uvjetima Ministarstva kulture.
(8) U zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini na površinama
gospodarske – poslovne namjene nije dozvoljena izgradnja
skladišta kao osnovne namjene.
(9) Moguće lokacije skloništa za napuštene životinje na
području obuhvata GUP-a je osim postojeća lokacija između
naselja Letičani i Tr.Markovac u zoni gospodarske – komunalno
servisne namjene (K3) u naselju Korenovo ili druga lokacija
Broj 6
odabrana osnovom odgovarajuće studije i odobrena od
predstavničkog tijela Grada Bjelovara.“
Članak 26.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„(1) Uvjeti za rekonstrukciju ili gradnju zamjenskih
građevina na postojećim građevnim česticama su:
-- maksimalna izgrađenost čestice ukoliko je veća od
postojeće, može se zadržati ali ne i povećati,
-- visina postojeće građevine veća od dopuštene može se
zadržati ali ne i povećati,
-- ako je udaljenost postojeće građevine od susjednih međa
manja od može se zadržati, ali bez povećavanja ukupne
visine i uz uvjet poštivanja propisa zaštite od požara,
zaštite na radu i zaštite okoliša.
(2) U zoni poslovne - pretežito trgovačke namjene (K2)
dozvoljena je izgradnja trgovačkog centra unutar kojeg su
smještene specijalizirane prodavaonice pod slijedećim uvjetima:
a)da je građevna čestica veća od 2.500 m²,
b)da ima osiguran propisan skladišni, parkirališni i
manipulativni prostor na vlastitoj građevnoj čestici, te
minimalno 10% zelenih površina,
c)projekt i izvedeno stanje mora biti sukladno važećim
zakonima i propisima.“
Članak 27.
Članak 27. mijenja se i glasi:
“(1) U obuhvatu GUP-a nalazi se nekoliko zona
gospodarske-poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene za
koje se određuje:
Zona poslovne pretežito trgovačke namjene (K2) između
potoka Plavnice i stambene namjene uz Ulicu sv. Ane (način
gradnje PG3) je izrazito izložena i vrijedna lokacija na ulazu u
grad. Uvjeti za izgradnju ove zone su :
-- građevine moraju biti odmaknute od osi prometnice
(Zagrebačke ulice) minimalno 25 metara,
-- prostor između građevinskog i regulacijskog pravca
mora biti hortikulturno uređen s mogućnošću smještaja
parkirališta,
-- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice (kig) je
40%,
-- najveća dopuštena ukupna visina je 12 m,
-- minimalno 20% građevne čestice moraju biti uređene
zelene površine,
-- zaštitni zelene pojas prema susjednim građevnim
česticama stambene namjene mora biti minimalne širine
5 m,
-- ostali uvjeti za izgradnju građevina poslovne namjene
utvrđeni člankom 25. ovih odredbi.
1.2. Na lokaciji trgovačkog društva Ceste d.o.o. u Ulici
Vladimira Nazora (način gradnje PG3) moguće je proširenje
zone sportskog kompleksa ili izgradnja odgovarajućih građevina
gospodarske poslovne namjene. Ukoliko se grade građevine
gospodarske namjene uvjeti za izgradnju su:
-- mora se osigurati kolni pristup do zone sportskog
kompleksa i prostor za javno parkiralište sa minimalno
30 parkirališnih mjesta,
-najveća
dopuštena izgrađenost građevne čestice (kig) je 40%,
-- najveća dopuštena ukupna visina je 12 m,
-- zaštitni zelene pojas prema susjednim građevnim
česticama stambene namjene i sportskog kompleksa
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
mora biti minimalne širine 5 m,
-- ostali uvjeti za izgradnju građevina poslovne namjene
utvrđeni člankom 25. ovih odredbi.
1.3. Kao gospodarska - ugostiteljska turistička namjena
(način gradnje PG16) označena je izletnička i rekreativna
lokacija poznata kao “Šljukingon” za koju se određuje:
-- zadržava se u postojećoj zoni sa mogućom minimalnom
dopunom potrebnih ugostiteljskih, smještajnih i
rekreativnih sadržaja ukomponiranih u zelenilo,
-- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice (kig) je
30%.
-- najveća dopuštena etažna visina je P+1 kat+potkrovlje,
uz mogućnost gradnje podruma.“
3.1.4. Gospodarske građevine u zonama druge namjene
Članak 28.
Članak 28. mijenja se i glasi:
“Mješovita namjena - pretežno stambena M1
(1) U zoni mješovite-pretežno stambene namjene (M1)
osim stambenih, stambeno-poslovnih i građevina društvenih
djelatnosti na pojedinačnim građevnim česticama moguć je
smještaj sljedećih gospodarske djelatnosti:
-- proizvodnih - isključivo zanatskih,
-- poslovnih – pretežito uslužnih,
-- ugostiteljsko-turističkih bez bučnih sadržaja,
-- druge gospodarske djelatnosti koje, uz primjenu mjera
zaštite, nemaju negativan učinak na okoliš, niti na
kvalitetu stanovanja.
(2) Uvjeti za izgradnju građevina gospodarske namjene iz
stavka 1. ovog članka su:
2.1. Na čestici može biti više gospodarskih građevina
ovisno o tehnološkom procesu.
2.2. veličina čestica ne može biti veća od 5.000 m2, a u
zoni MG2 prema kartografskom prikazu br. 4.2.Način
gradnje, ne veća od 2.000 m2.,
2.3. Izgrađenost građevne čestice, visina i ukupna visina
građevina, obzirom na zonu izgradnje, određeni su na
kartografskom prikazu br. 4.2. Način gradnje.
2.4. Najveća dopuštena iskorištenost građevne čestica
(Kis) je 1,2.
2.5. Ukoliko građevna čestica gospodarske namjene
graniči s zonama ili građevinama drugih namjena
(planiranim dokumentima prostornog uređenja), na
građevnoj čestici mora biti izveden zaštitni zeleni
pojas minimalne širine 3 m.
2.6. Minimalno 20% građevne čestice moraju biti uređene
zelene površine.
2.7. Parkirališta i manipulativni prostor moraju se nalaziti
na građevnoj čestici.
(3) Gospodarske građevine u zoni mješovite-pretežno
stambene namjene (M1) mogu se graditi na zasebnoj građevnoj
čestice, na građevnoj čestici stambene građevine ili dio
stambene građevine može biti gospodarske namjene.
(4) Uvjeti za izgradnju građevina iz stavka 3. ovog članaka
utvrđeni su u poglavlju 5. “Uvjeti i način gradnje stambenih
građevina” ovih Odredbi.
(5). Pri rekonstrukciji postojeće građevine i gradnji
zamjenske građevine može se zadržati postojeća veća visina od
propisane i manja udaljenost od susjednih međa od propisane,
bez mogućnosti povećanja gabarita i uz uvjet da je građevina
Stranica 55
izvedena sukladno zakonskim propisima.
(6) U zoni zaštićene kulturno-povijesne cjeline izgrađenost,
iskorištenost čestice i uvjeti oblikovanja, te udaljenosti od međa
odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja
odnosno uvjetima Ministarstva kulture.“
Članak 29.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Mješovita namjena - pretežno stambena M4 i stambena
namjena S
(1) U zoni mješovite-pretežno stambene namjene (M4) i
stambene namjene (S), osim stambenih građevina i građevina
društvenih djelatnosti, moguć je smještaj gospodarskih
djelatnosti i to:
-- na zasebnim građevnim česticama maksimalne površine
do 1.000 m²,
-- na građevnim česticama stambene namjene,
-- u građevinama stambene namjene.
(2) Gospodarska djelatnost koja se može graditi u zonama
M4 i S su isključivo prateći sadržaj stambene namjene određen
člankom 50. ovim Odredbi.
(3) Gospodarske građevine na zasebnoj čestici u zonama M4
i S, grade se prema uvjetima osnovne namjene koji su utvrđeni
u poglavlju 5. “Uvjeti i način gradnje stambenih građevina”
ovih Odredbi.
(4) Uvjeti za izgradnju gospodarskih građevina na
građevnim česticama stambene namjene i u građevinama
stambene namjene su:
4.1. Udio gospodarskog sadržaja u stambenim građevinama
ne može biti veći od 30%.
4.2. Na građevnoj čestici stambene namjene može biti
samo jedna gospodarska građevina neto površine do
150 m2.
4.3. Najveća dopuštena ukupna visina gospodarske
građevina (HS) je 6 m.
4.4. Ispod gospodarskih građevine može se graditi podrum.
4.5. Minimalna udaljenost nove gospodarske građevine
od postojećih osnovnih građevina na susjednim
česticama je 4 m.
4.6. Gospodarska građevina mora biti odvojena od
susjednih građevina stambene i društvene namjene
zaštitnim zelenim pojasom minimalne širine 2 m.
(5) U zonama mješovite pretežno stambene namjene M4
i stambene namjene S nije dopuštena gradnja skladišta kao
osnovne namjene, proizvodnih ili sličnih sadržaja koji ometaju
stanovanje bukom, transportom, mirisima i ostalim nepovoljnim
utjecajima.
(6). Pri rekonstrukciji postojeće građevine i gradnji
zamjenske građevine može se zadržati postojeća veća visina od
propisane i manja udaljenost od susjednih međa od propisane,
bez mogućnosti povećanja gabarita i uz uvjet da je građevina
izvedena sukladno zakonskim propisima.
(7) U zoni zaštićene kulturno-povijesne cjeline izgrađenost,
iskorištenost čestice i uvjeti oblikovanja, te udaljenosti od međa
odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja
odnosno uvjetima Ministarstva kulture.“
Članak 30.
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Mješovita namjena - pretežno poslovna M2
Stranica 56
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
(1) Na zasebnim građevnim česticama u zoni mješovitepretežno poslovne namjene (M2) osim građevina stambene
namjene i građevina društvenih djelatnosti mogu se graditi i
slijedeće građevine gospodarske namjene:
-- poslovne i stambeno-poslovne zgrade, upravne i
uredske zgrade,
-- trgovačke - tržnice za dnevnu opskrbu (ne veletržnice),
manje robne kuće,
-- ugostiteljsko-turističke - hoteli, građevine ugostiteljske
namjene te
-- građevine slične namjene primjerene gradskom centru.
(2) Građevina gospodarske namjene iz stavka 1. ovog
članka grade se ovisno o namjeni i zoni izgradnje prema
uvjetima utvrđenim člankom 25. ovih Odredbi i kartografskim
prikazom 4.2. Način gradnje.
(3) Nove gospodarske građevine proizvodne i skladišne
namjene ne mogu se graditi u zonama M2, a postojeće se ne
mogu proširivati, već se predviđa sanacija ili izmještanje.
(4) Gospodarske građevine u zoni M2 mogu se graditi na
zasebnoj građevnoj čestice, na građevnoj čestici stambene
građevine ili dio stambene građevine može biti gospodarske
namjene.
(5) Uvjeti za izgradnju građevina iz stavka 4. ovog članaka
utvrđeni su u poglavlju 5. “Uvjeti i način gradnje stambenih
građevina” ovih Odredbi.
(6). Pri rekonstrukciji postojeće građevine i gradnji
zamjenske građevine može se zadržati postojeća veća visina od
propisane i manja udaljenost od susjednih međa od propisane,
bez mogućnosti povećanja gabarita i uz uvjet da je građevina
izvedena sukladno zakonskim propisima.
(7) U zoni zaštićene kulturno-povijesne cjeline izgrađenost,
iskorištenost čestice i uvjeti oblikovanja, te udaljenosti od međa
odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja
odnosno uvjetima Ministarstva kulture.“
Članak 31.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Mješovita namjena - pretežno poljoprivredna
gospodarstva M3
(1) Na površinama mješovita namjena-pretežito
poljoprivredna gospodarstva (M3) uz osnovnu stambenu
namjenu moguća je izgradnja građevina namijenjenih za
poljoprivrednu djelatnost. (2) Uvjeti izgradnje definirani su
ovim Odredbama, prostornim planom šireg područja i posebnim
propisima.
(3) Za gradnju gospodarskih građevina namijenjenih
isključivo za poljoprivrednu djelatnost primjenjuju se odredbe
Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara.
(4) Držanje životinja na području Grada Bjelovara određeno
je posebnim propisima i odlukama.”
4. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI (JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - D)
Članak 32.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„(1) Pod građevinama društvenih djelatnosti podrazumijevaju
se građevine javne i društvene namjene za:
-- odgoj i obrazovanje (jaslice, dječji vrtić, škole, visoka
učilišta i znanost, specijalizirani odgojno-obrazovni
Broj 6
centri, studentski i učenički domovi, tehnološki parkovi
i dr.)
-- upravne djelatnosti (javne službe gradske i županijske
uprave i dr.),
-- zdravstvo i socijalnu skrb (bolnica, ambulanta, ljekarna,
veterinarska stanica, starački dom, socijalne usluga
dnevnog ili stacionarnog tipa i sl.),
-- kulturne i društvene organizacije, udruge i sl.
(knjižnica, čitaonica, muzej, galerija, kazalište, kino,
prostori političkih udruga i udruga građana i društava;
kulturno umjetničkih, športskih i sl.),
-- javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.),
-- vjerske građevine (kapela, crkva, samostan),
-- sport i rekreaciju
(2) Postojeće i planirane zone javne i društvene namjene
većih površina označene su na kartografskim prikazima br. 1.
“Korištenje i namjena prostora“ i br. 2. “Mreža gospodarskih
i društvenih djelatnosti“ kao površine u orijentacionoj
veličini.
(3) Planirane građevine društvenih djelatnosti označene
samo simbolom utvrđene su kao obveza smještaja u zoni, dok će
se točan položaj i veličina definirati provedbenim dokumentima
prostornog uređenja ili aktima kojima se odobrava građenje.
(4) U zonama javne i društvene namjene koje u oznaci nemaju
označenu pretežitost namjene (D) mogu se graditi sve građevine
navedene u stavku 1. ovog članka.
(5) Građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi ili
rekonstruirati i na površinama mješovite i gospodarske –
poslovne namjene te stambene namjene u veličini za pokrivanje
potreba zone. Građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi,
za potrebe većih gospodarskih subjekata i na površinama
gospodarske - proizvodne namjena.
(6) Ukoliko se grade izvan zone javne i društvene namjene
građevine iz stavka 1. ovog članka grade se prema uvjetima
osnovne/pretežite namjene.
(7) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, uvjeti
za izgradnju (urbana pravila) za sve građevine društvenih
djelatnosti određuju se prema uvjetima Ministarstva kulture ili
provedbenog dokumentna prostornog uređenja.“
Članak 33.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„(1) U zoni javne i društvene namjene mogu se uz osnovnu
namjenu graditi pomoćne građevine i prateći sadržaji (uslužne
djelatnosti, prodavaonice, ugostiteljstvo) koji upotpunjuju
osnovnu namjenu.
(2) Prateći sadržaji mogu se graditi u sklopu građevine
osnovne namjene ili kao samostalna građevina prema uvjetima
osnovne namjene.
(3) Maksimalna neto površina jedinice pratećih sadržaja ne
smije biti veća od 150 m2.
(4) Za pomoćne građevine koje se grade na građevnoj
čestici građevina društvenih djelatnosti primjenjuje se članak
67. ovih Odredbi.
(5) U zoni javne i društvene namjene ne mogu se graditi/
rekonstruirati građevine namijenjene bučnim, nečistim ili
drugim neprimjerenim djelatnostima koje mogu nepovoljno
djelovati na planiranu namjenu.”
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Članak 34.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„(1) Na građevnoj čestici javne i društvene namjene mora
se izvesti parkiralište za određenu namjenu sukladno članku 81.
i prema normativu iz članka 81 a ovih Odredbi.
1.1 Iznimno ako postojeća predškolska ustanova nema
osiguran parkirališni prostor, dovoljno je osigurati površinu za
privremeno zaustavljanje koja može biti osigurana na javnoj
površini.
(2) Udaljenost građevina javne i društvene namjene od
regulacijskog pravca određuje se idejnim rješenjem a ovisi o
namjeni, uređenju okoliša, uklapanju sa okolnom izgradnjom
i prema tehnološkom rješenju, ako ovim odredbama ili
provedbenim planom prostornog uređenja nije drugačije
određeno.”
Članak 35.
Članak 35. mijenja se i glasi:
“(1) Potrebna površina građevne čestice i građevina
društvenih djelatnosti određuje se prema važećim propisima,
normama i standardima, odnosno prema vrsti djelatnosti i
kapacitetu, te ovisno da li se radi o novim naseljima ili o
postojećim, izgrađenim zonama.”
Članak 36.
Članak 36. mijenja se i glasi:
“(1) Kod gradnje svih građevina društvenih djelatnosti
obavezno se moraju primjenjivati propisi o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti ili
osobama s invaliditetom.”
4.1. Predškolske ustanove (vrtići i jaslice)
i osnovne škole
Članak 37.
Članak 37. mijenja se i glasi:
„(1) Predškolske ustanove i osnovne škole moraju biti
smještene tako da pokriju potrebe određenog područja po broju
korisnika, a sa primjerenim gravitacijskim područjem. Na
osnovu važećih propisa i standarda za osnovne škole u pravilu
treba planirati rad u jednoj smjeni.
(2) Minimalna zračna udaljenost predškolskih ustanova
i osnovnih škola (uključujući i sportsko-školske dvorane) od
gospodarskih građevina koje onečišćuju okoliš je 100 m.
(3) Predškolske ustanove i osnovne škole mogu biti
smještene kao samostalne djelatnosti u posebnoj zgradi ili
u sklopu zgrade druge namjene ukoliko nema međusobnog
štetnog utjecaja.
3.1. Za zgradu u kojoj je predškolska ustanova ili osnovna
škola pretežita namjena primjenjuju se uvjeti utvrđeni člankom
38 ovih Odredbi.
3.2. Za predškolske ustanove ili osnovne škole smještene u
zgradu pretežito druge namjene primjenjuju se uvjeti utvrđeni
za osnovnu namjenu.
(4) Pri određivanju lokacije mora se osigurati dostupnost i
sigurnost kolnog i pješačkog prilaza građevini.”
Članak 38.
Članak 38. mijenja se i glasi:
“(1) Uvjeti za izgradnju predškolskih ustanova i osnovnih
škola su:
Stranica 57
1.1. Na građevnoj čestici može biti više građevina u
funkciji osnovne namjene.
1.2. Predškolske ustanove i osnovne škole mogu se graditi
kao slobodnostojeće. Iznimno, unutar zaštićene
kulturno-povijesne cjeline predškolske ustanove i
osnovne škole mogu se graditi i kao poluugrađene i
ugrađene.
1.3. Minimalna udaljenost slobodnostojeće građevine
od međe susjedne čestice je pola visine (H/2), ali ne
manje od 3 m. Udaljenost se mjeri od najbližih rubova
građevine.
Iznimno, udaljenost postojeće slobodnostojeće
građevine od jedne susjedne međe može biti i
manja, ali ne manja od širine ispusta krova. Uvjet za
navedenu iznimnu udaljenost je osiguran razmak od
minimalno 5 m od osnovne građevine na susjednoj
čestici uz tu među, te da isto nije u suprotnosti s
posebnim propisima (mjerama zaštite od požara,
elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i sl).
1.4. Dio građevne čestice namijenjen boravku djece na
otvorenom mora biti ograđen sigurnom ogradom.
1.5. Najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice je
40%.
1.6. Na građevnoj čestici moraju biti osigurane i uređene
vanjske površine za igru i boravak na otvorenom,
zelene površine, a u osnovnim školama i vanjski
sportski tereni na čestici ili u neposrednoj blizini.
1.7. Kod smještaja građevina i određivanja udaljenosti od
međe i građevina na susjednim česticama, moraju se
osigurati potrebni uvjeti osunčanja prostora.
1.8. Minimalno 30% čestice moraju biti uređene zelene
površine.
Iznimno, unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili
ukoliko se postojeća predškolska ustanova ili osnovna
škola nalazi unutar zgrade druge namjene minimalno
10% čestice moraju biti uređene zelene površine.“
Članak 39.
Članak 39. mijenja se i glasi:
„(1) Potrebna površina građevne čestice i građevine
predškolskih ustanova utvrđuju se sukladno važećim zakonima
i propisima.
(2) Samostalne građevine predškolskih ustanova mogu biti
najviše etažne visine podrum + prizemlje + kat + potkrovlje
(PO+P+1+PK).“
Članak 40.
Članak 40. mijenja se i glasi:
„(1) Potrebna površina građevne čestice i zgrade osnovne
škole utvrđuju se sukladno važećim zakonima i propisima.
(2) Samostalne građevine osnovnoškolskih ustanova
mogu biti najviše etažne visine podrum + prizemlje + 2 kata +
potkrovlje (PO+P+2+PK).“
4.2. Građevine upravnih i javnih funkcija, srednjeg i
visokog školstva, kulture, zdravstvene, socijalne i slične
djelatnosti
Članak 41.
Članak 41. mijenja se i glasi:
“(1) Građevine upravnih i javnih funkcija na državnoj
Stranica 58
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
i lokalnoj razini, građevine srednjeg i visokog školstva,
građevine kulturne, zdravstvene, socijalne i slične djelatnosti
osim u zonama javne i društvene namjene mogu se graditi i
u zoni gospodarske i mješovite namjene, a manje građevine i
u zoni stambene namjene ovisno o potrebama, mogućnostima
u prostoru, te zahtjevima komplementarnosti s okolnim
namjenama.
(2) Ukoliko se grade izvan zone javne i društvene namjene
građevine iz stavka 1. ovog članka grad se prema uvjetima
osnovne namjene.
(3) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu biti smještene
u postojeće građevine ili nove građevine i to kao samostalne
djelatnosti u posebnoj zgradi ili u sklopu zgrade predviđene za
druge namjene ako nema međusobnog štetnog utjecaja.
(4) Uvjeti za izgradnju građevina iz stavka 1. ovog članka
su:
4.1. Mogu se graditi kao slobodnostojeće i poluugrađene.
Iznimno, unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
mogu se graditi i kao ugrađene,
4.2. Najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice je
50%.
4.3 Ukupna visina građevine određena je kartografskim
prikazom br. 4.2. Način gradnje. Iznimno, postojeća
visina građevne, ukoliko je veća, može se zadržati.
4.4. Najveća etažna visina je podrum + prizemlje + 4 kata
+ potkrovlje (Po+P+4+PK), ali u ovisnosti od drugih
uvjeta (konzervatorskih, protupožarnih, uvjeta okolne
izgradnje s potrebnim međurazmacima od međa i
susjednih građevina).
4.5. Minimalna udaljenost slobodnostojeće građevine
od međe susjedne čestice je pola visine (H/2), ali ne
manje od 3 m. Udaljenost se mjeri od najbližih rubova
građevine.
Iznimno, udaljenost postojeće slobodnostojeće
građevine od jedne susjedne međe može biti i
manja, ali ne manja od širine ispusta krova. Uvjet za
navedenu iznimnu udaljenost je osiguran razmak od
minimalno 5 m od osnovne građevine na susjednoj
čestici uz tu među, te da isto nije u suprotnosti s
posebnim propisima (mjerama zaštite od požara,
elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i sl).
4.6. Najmanje 30% građevne čestice moraju biti uređene
zelene površine.
(5) Pri rekonstrukciji i gradnji zamjenskih građevina
postojeća izgrađenost i visina ako su veći, a udaljenost ako je
manja od propisane mogu se zadržati.
(6) Gabariti postojećih građevina izgrađenih na građevnim
čestica manji od dozvoljenih mogu se povećati ukoliko su
zadovoljeni ostali uvjeti utvrđeni za novu gradnju (udaljenosti
od regulacijskog pravca i susjednih građevnih čestica,
izgrađenost, iskorištenost).“
4.3. Vjerske građevine
Članak 42.
Članak 42. mijenja se i glasi:
“(1) Za gradnju i smještaj vjerskih građevina vrijede
opće odredbe za građevine društvenih djelatnosti uz slijedeće
posebne uvjete:
1.1 Na građevnim česticama namijenjenim za gradnju
vjerskih sadržaja mogu se graditi i građevine za
Broj 6
vjerski odgoj i obrazovanje (učionice, knjižnice,
dječji vrtići i sl.) te građevine za smještaj u funkciji
vjerskih objekata.
1.2. Nove vjerske građevine mogu se graditi samo kao
slobodnostojeće. Iznimno, vjerske građevine unutar
zaštićene kulturno-povijesne cjeline mogu se graditi
kao poluugrađene i ugrađene.
1.3. Izgrađenost građevne čestice je maksimalno 30 % (za
nove građevine).
1.4. Najveća dopuštena etažna visina je prizemlje+kat
uz mogućnost izgradnje podruma (Po+P+1). Visina
eventualnog zvonika može biti veća od visina
definiranih ovim odredbama, ovisno o uklapanju u
okoliš, te drugim odgovarajućim propisima.
1.5. Na građevnoj čestici se mora urediti vanjski prostor
za okupljanje vjernika.
1.6. Građevna čestica mora biti ograđena zelenom
ogradom u pravilu zelenom ogradom živicom visine
do 1,80 m.
1.7. Okoliš se mora hortikulturno urediti.
1.8. Tijekom korištenja buka ne smije prekoračiti granične
vrijednosti propisane važećim zakonima i propisima.
1.9. Udaljenost građevina od međe susjedne čestice je
najmanje pola visine (H/2), ali ne manje od 3 m.
Udaljenost se mjeri od najbližih rubova građevine i
ne uključuje visinu tornja.
1.10.Za zaštićene i evidentirane građevine uvjete određuje
Ministarstvo kulture.”
4.4. Ostalo
Članak 43
Članak 43. mijenja se i glasi:
„(1) Meteorološku stanicu moguće je privremeno smjestiti
u zonu bilo koje namjene do trajnog izbora primjerene lokacija
sukladno posebnim propisima.“
4.5. Sport i rekreacija
Članak 44.
Članak 44. mijenja se i glasi:
“(1) Kao važan dio javnog standarda ističu se površine za
sport i rekreaciju. Na kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje
i namjena prostora“, utvrđene su veće površine za sport i
rekreaciju od značaja za grad.
(2) U dijelovima naselja koja će se uređivati na temelju
provedbenih dokumenata prostornog uređenja, mogu se formirati
dodatne površine i graditi građevine za sport i rekreaciju te
dječja igrališta sa primjerenim radijusima gravitacije bez obzira
na namjenu površine utvrđenu ovim planom.“
Članak 45.
Članak 45. mijenja se i glasi:
“Sportsko-rekreacijska namjena - bez gradnje
(1) Sportsko rekreacijska namjena – bez gradnje su površine
na kojima je moguć smještaj otvorenih igrališta i rekreativnih
sadržaji.
(2) Na površinama iz stavka 1. ovog članka, ako prostorni
uvjeti dopuštaju, mogu se izgraditi pomoćne, isključivo prizemne
građevine samo u minimalnim i neophodnim površinama tako
da se potpuno uklapaju u pretežno neizgrađeni dio.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
(3) Pod pomoćnim sadržajima smatraju se najnužniji
sanitarni i garderobni prostor, te spremišta sportskih rekvizita.
(4) Uz vatrogasni centar na prostoru (R5) moguća je
izgradnja heliodroma.”
Članak 46.
Članak 46. mijenja se i glasi:
“Sportsko-rekreacijska namjena sa gradnjom”
(1) Sportsko-rekreacijska namjena sa gradnjom planirana
je na prostoru sportske dvorane (R1), SRC uz Centar srednjih
škola (R3), RC Mladost (R6), i uz civilnu streljanu (R7). Na
kartografskom prikazu 4.2. Način gradnje označene su oznakom
PG15.
(2) Na površinama iz stavka 1. ovog članka moguća
je izgradnja građevine većih dimenzija u funkciji osnovne
namjene te smještaj drugih poslovnih sadržaja - trgovačkih,
ugostiteljskih, uslužnih ili poslovnih sadržaja, a veličinom
primjerenih zoni u kojoj se nalaze.
(3) Građevne čestice i građevina na površinama iz stavka 1.
ovog članka dimenzioniraju se prema standardima i kapacitetu
građevine, a moraju imati odgovarajući pristup na javnu
prometnu površinu.
(4) Na građevnoj čestici ili neposredno uz zonu
sportsko-rekreacijske namjene mora biti osigurano parkiralište
sa potrebnim brojem mjesta prema članku 80. i normativu iz
članka 81a. ovih Odredbi.
(5) Izgrađenost građevne čestice ili zone sportskorekreacijske namjene na kojoj je moguća izgradnja je
maksimalno 50%, ako su ispunjeni svi drugi uvjeti (potreban
broj parkirališta, udaljenosti građevina od susjednih međa i
sl.).
(6) Udaljenost građevina od susjednih međa je
minimalno H/2. Ukoliko je H/2 manje od 3 m, udaljenost mora
biti 3 m.
(7) Veličina i visina građevina dimenzionira se prema
važećim standardima za sportske građevine.
(8) Prije izgradnje građevina, propisuje se obveza izrade
prostorno-programske studije ili arhitektonskog rješenja cijelog
prostora sportsko-rekreacijske namjene.“
Članak 47.
Članak 47. mijenja se i glasi:
“(1) Izuzetnu funkcionalnu, ekološku i prostornu vrijednost
imaju zelene odnosno rekreacijske zone “Borik”, RC Mladost,
zone u području Šljukingona, SRC uz Centar srednjih škola i
„Sokolana“.
(2) Za uređenje ovih zona može se zahtijevati izrada
prostorno-programske studije ili arhitektonsko-urbanističkog
projekta cjelovitog prostora sportsko-rekreacijske namjene.“
4.6. Zelene površine
Članak 48.
Članak 48. mijenja se i glasi:
“Javne zelene površine (Z1, Z2)
(1) Postojeće parkovne površine, ostale javne zelene
površine, dječja igrališta i zelene površine uz prometnice ne
smiju se devastirati niti se mogu prenamijeniti.
1.1. Izuzetno, zelene površine uz prometnice mogu se
prenamijeniti samo u cilju poboljšanja minimalnih prometnih
Stranica 59
elemenata (ali ne za izgradnju parkirališta).
(2) U novim dijelovima naselja koji će se uređivati na
temelju provedbenih dokumenata prostornog uređenja, planom
se moraju osigurati javne zelene - parkovne površine.
(3) Na javnim zelenim površinama moguće je uređivanje
staza, odmorišta, dječjih igrališta, a mogu se izgraditi i manje
parkovne građevine, paviljoni, fontane ili slično”.
(4) Samo uz uvjete Ministarstva kulture mogu se izvesti
zahvati na:
a) javnim zelenim površinama navedenim u poglavlju
8. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina,
b) parkovima i drvoredima označenim na kartografskom
prikazu
4.3. Uvjeti korištenja.“
Članak 49.
Članak 49. mijenja se i glasi:
“Zaštitne zelene površine (Z)
(1) Funkcija zaštitnih zelenih površina je razdvajanje
područja nepodudarnim namjena, odnosno osiguranja razmaka
između izgrađenih struktura ili zaštita vizura.(2) Zaštitne
zelene površne hortikulturno se oplemenjuju uz korištenje
sadnog materijal niskih alergenih svojstava.(3) U zonama
zaštitnog zelenila ne mogu se graditi građevine osim pješačkih
ili biciklističkih staza, otvorenih rekreativnih sadržaja i druge
osnovne infrastrukture.
(4) Na karakterističnim krajobraznim površinama (između
rubnih prigradskih zona i grada, a izvan građevinskog područja)
ne smije se mijenjati osnovna struktura kultura, karakteristični
šumarci, živice i ne mogu se graditi građevine za potrebe
poljoprivrede.
(5) U zonama koje se uređuju na temelju provedbenih
dokumenata prostornog uređenja obavezno se moraju planom
odrediti odgovarajuće razdjelne zelene površine između
različitih nepodudarnih namjena, u funkciji zaštite od buke,
prašine i slično.
(6) Zaštitne zelene površine mogu biti određene na posebnim
česticama ili u sklopu čestice druge osnovne namjene. (7) Na
površinama državnih šuma (Z3) gospodari se prema šumsko
gospodarskoj osnovi.“
5. UVJETI I NAČIN GRADNJE
STAMBENIH GRAĐEVINA
Članak 50.
Članak 50. mijenja se i glasi:
“(1) Građevine stambene namjene su:
-- stambene građevine (individualne građevine i obiteljske
kuće),
-- višestambene građevine.
(2) Građevine stambene namjene mogu se graditi na
površinama stambene namjene (S) i mješovite namjene (M1,
M2, M3 i M4) prema oznakama kartografskog prikaza br.1
Korištenje i namjena prostora. 2.1 Iznimno, postojeće stambene
građevine u već izgrađenim zonama drugih namjena mogu se
zadržati.
(3) U zonama u kojima je stanovanje predviđeno kao
Stranica 60
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
osnovni ili jedan od mogućih osnovnih sadržaja (S, M1, M2,
M3 i M4) na istoj građevnoj čestici ili u građevini stambene
namjene moguća je izgradnja pomoćnih građevina i građevina
pratećih sadržaja.
(4) Prateći sadržaj stambene namjene - su djelatnosti koje se
dijele s obzirom na mogući negativni utjecaj na :
4.1. Tihe i čiste djelatnosti, kao pretežito poslovne
djelatnosti, kod obavljanja kojih se ne javljaju
negativni utjecaji na okoliš u pogledu povećanja
buke, zagađenja zraka i slično, odnosno:
-- intelektualne i slične usluge, koje se obavljaju u
uredima,
-- osobne usluge, pretežito obrtničke razine (frizerske,
manikerske, fotografske, krojačke, postolarske i
slično)
-- specijalizirane usluge koje se obavljaju u malim
ordinacijama (farmaceutske, liječničke, veterinarske
usluge isključivo za male životinje i slično) ,
-- specijalizirane trgovačke djelatnosti prikladne za
obavljanje u malim prostorima i bez potrebe za
većim skladištima i/ili manipulativnim prostorom,
-- ugostiteljsko – turističke djelatnosti bez bučnih
muzičkih ili drugih bučnih sadržaja (restorani, caffe
barovi, manji turistički stacionari kao apartman,
pansion ili manji hotel i slično),
-- određene vrste socijalnih usluga dnevnog ili
stacionarnog tipa (udomiteljske usluge, zbrinjavanje
starih i nemoćnih osoba i slično),
-- druge djelatnosti koje nemaju negativan učinak na
okoliš, niti na kvalitetu stanovanja.
4.2. Bučne i potencijalno opasne djelatnosti kao
proizvodne i poslovne djelatnosti, kod kojih se
potencijalno javlja negativan učinak na okoliš u
pogledu povećanja buke, zagađenja zraka i slično, ali
koji utjecaji se mogu svesti u propisima dozvoljene
okvire, primjenom posebnih mjera zaštite, odnosno:
-- usluge servisa (automehaničarske, autoelektričarske
i slično),
-- proizvodnja u malim radionicama (stolarskim,
limarskim, strojobravarskim i slično),
-- druge djelatnosti koje, uz primjenu mjera zaštite,
nemaju negativan učinak na okoliš, niti na kvalitetu
stanovanja.
(5) U zonama u kojima je stanovanje predviđeno kao
osnovni ili pretežit sadržaj (S, M1 i M4) moguća je izgradnja
građevina društvenih djelatnosti na zasebnoj građevnoj čestici
površine do 2000 m2 prema uvjetima utvrđenim za pojedinu
zonu na kartografskom prikazu br.4.2 Način gradnje i ostalim
uvjetima za stambenu namjenu.
(6) Na kartografskom prikazu br.4.2 Način gradnje,
određene su zone u kojima je moguća izgradnja građevina
stambene namjene:
a) pretežno individualne i obiteljske gradnje SG1 - SG5
b) višestambene gradnje VS1 – VS8
c) zone mješovitog načina gradnje MG1 - MG8
d) zona svih načina gradnje MG, SG i VS - zaštićena
kulturno-povijesna cjelina.“
5.1. Stambene građevine (individualne građevine i
obiteljske kuće)
Broj 6
Članak 51.
Članak 51. mijenja se i glasi:
“(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna
građevina osnovne namjene.
(2) Uz stambenu građevinu na jednoj građevnoj čestici može
se graditi pomoćna i građevina pratećih sadržaja. Građevina
pratećih sadržaja gradi se prema uvjetima utvrđenim člankom
29. ovih Odredbi. (uvjeti za izgradnju gospodarskih građevina
u stambenoj namjeni).“
Članak 52.
Članak 52. mijenja se i glasi:
Građevni pravac stambenih građevina
„(1) Postojeći kontinuirani građevni pravac je obavezan.
(2) Ukoliko građevni pravac nije formiran, onda je
minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca 5 m, a
maksimalna udaljenost 8 m.
2.1. Iznimno udaljenost građevinskog pravca od
regulacijskog pravca za stambene građevine može biti i veća
sukladno članku 72 ovih odredbi.
(3) Odstupanje od obveznog građevnog pravca je moguće
u slučaju da je drugačije utvrđeno provedbenim dokumentima
prostornog uređenja.“
Članak 53.
Članak 53. mijenja se i glasi:
„(1) Iznad javne površine ne smiju se graditi balkoni, lođe i
zatvoreni istaci građevine.
(2) Na javnoj površini ne smiju se graditi ulazne stepenice,
podrumske šahte, svjetlarnici, priključna infrastrukturna okna
i slično.
2.1. Iznimno, unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline,
mogu se zadržati već izgrađene stepenice, svjetlarnici,
priključna infrastrukturna okna i sl.“
Članak 54.
Članak 54. mijenja se i glasi:
Uvjeti uređenja građevne čestice stambenih građevina
“(1) U izgrađenim dijelovima niske, pretežno stambene
izgradnje treba čuvati postojeću parcelaciju odnosno tipologiju
izgradnje.
(2) Stambene građevine mogu se graditi kao slobodnostojeće,
poluugrađene ili ugrađene.
(3) Za gradnju stambene slobodnostojeće građevine
određuje se:
a) Minimalna površina građevne čestice iznosi 350 m2
b) Minimalna širine čestice 14 m
c) Maksimalan koeficijent izgrađenost čestice kig = 3050% (vrijednosti prema kartografskom prikaz br. 4.2
Način gradnje (SG1 i SG4 kig= 30%, SG2 i SG3 kig
= 50%)
d) Maksimalan koeficijent iskorištenosti građevne čestice
kis je 1,2
(4) Za gradnju stambene poluugrađene građevine određuje se:
a) Minimalna površina građevne čestice iznosi 275 m2
b) Minimalna širina čestice 11 m
c) Maksimalan koeficijent izgrađenost čestice kig = 30-50%
(vrijednosti prema kartografskom prikaz br. 4.2 Način
gradnje (SG1 i SG4 kig= 40%, SG2 i SG3 kig = 50%)
d) Maksimalan koeficijent iskorištenosti građevne čestice
kis je 1,2
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
(5) Za gradnju stambene ugrađene građevine određuje se:
a) Minimalna površina građevne čestice iznosi 120 m2
b) Minimalna širina čestice 7 m
c) Maksimalan koeficijent izgrađenost građevne čestice kig
je 60% (vrijednosti prema kartografskom prikaz br. 4.2
Način gradnje)
d) Maksimalan koeficijent iskorištenosti građevne čestice
kis je 1,6
(6) Na građevnim česticama većim od 700 m2 unutar
područja stambene izgradnje (način gradnje SG1-SG5), mogu
se primijeniti uvjeti propisani člankom 62. ovih Odredbi.“
Članak 55.
Članak 55. mijenja se i glasi.
„Udaljenost stambene građevine od ruba građevne
čestice
(1) Udaljenost stambenih slobodnostojećih građevina od
međe susjedne građevne čestice je najmanje pola visine (H/2),
ali ne manje od 3 m. Udaljenost se mjeri od najbližih rubova
građevine.
1.1 Iznimno od stavka 1. ovog članka udaljenost od susjedne
međe može biti i manja, ali ne manja od širine ispusta krova.
1.2. Uvjeti za navedenu manju udaljenost su :
-- da ukupna visina (Hs) ne prelazi 8 m,
-- da je zadnja etaža potkrovlje
-- da su se okolne građevine uličnog poteza grade na taj
način ili je to utvrđeno provedbenim dokumentom
prostornog uređenja.
-- osiguran razmak od najmanje 4 m od osnovne
građevine na susjednoj građevnoj čestici.
(2) Postojeće slobodnostojeće stambene građevine mogu
imati drugačije urbane parametre od navedenih u stavcima 1
i 2 ovog članka, ali se pri rekonstrukciji ne smije povećavati
njihova visina (H) i ukupna visina (Hs) za više od 5%.
(3) Ako je slobodnostojeća građevina smještena na udaljenost
manjoj od 3 m od susjedne međe, na toj strani građevine ne mogu
se izvoditi otvori, balkoni, lođe, terase i otvorena stubišta prema
susjednoj čestici, osim prozora maksimalne veličine 120/60 cm,
parapeta min. 1,8 m s otklopnim krilom koje se otvara prema
unutrašnjosti zgrade i mutnim ostakljenjem te krovni prozori.
(4) Rekonstrukcija postojećih stambenih slobodnostojećih
građevina može biti uz zadržavanje postojećih manjih
udaljenosti od susjednih međa, ali bez mogućnosti povećanja
visine građevine.
(5) Građevine koje se grade kao poluugrađene, jednom
svojom stranom se prislanjaju vatrobranim zidom na susjednu
među. (6) Građevine koje se grade kao ugrađene dvjema
stranama se prislanjaju vatrobranim zidom na susjedne međe,
dok udaljenost od pozadinske međe ne smije biti manja od 3 m.“
Članak 56.
Članak 56. mijenja se i glasi:
Postojće čestice
“(1) Postojeće katastarske i građevne čestice (čestice
formirane do donošenja ove Odluke) ne mogu se dijeliti
na čestice veličine manje od minimalno određene površine
potrebnih za gradnju.
(2) Uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina su:
-- dozvoljena je rekonstrukcija građevina čija je građevna
čestica manja od Planom utvrđene za novu gradnju.
-- postojeća izgrađenost građevne čestice, kis i visina veći
Stranica 61
od propisanog mogu se zadržati ali bez povećavanja,
-- udaljenosti od regulacijskog pravca i susjednih
građevnih čestica koje su manje od Planom utvrđenih
za novu gradnju, mogu se zadržati pod uvjetom da se ne
smanjuju te da zadovoljavaju uvjete sigurnosti zaštite
od požara i urušavanja,
-- gabariti građevina izgrađenih na građevnim čestica
manji od dozvoljenih mogu se povećati ukoliko su
zadovoljeni ostali uvjeti utvrđeni za novu gradnju
(udaljenosti od regulacijskog pravca i susjednih
građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost).“
Članak 57.
Članak 57. mijenja se i glasi:
„Krovište stambenih građevina
(1) Krovišta stambenih građevina u pravilu se izvode kao
kosa, nagiba do 40°.
(2) Kod mansardnih krovova nagib može biti do 60°.
(3) Krovišta mogu biti ravna ili blagog nagiba ako se po
oblikovanju uklapaju u tipologiju okolne izgradnje i okoliš.
(4) Pokrove krovišta stambenih građevina je potrebno
izvoditi od crijepa, šindre, lima ili sličnih pokrova.
(5) Na kosom krovu je dozvoljena izgradnja krovnih kućica,
u pravilu samo između rogova. Nadogradnja krovnih kućica
smije zauzimati najviše 50% krovne plohe.“
Članak 58.
Članak 58. mijenja se i glasi:
„Visina i oblikovanje građevina stambenih građevina
(1) Maksimalna visina i ukupna visina građevina stambene
namjene određena je kartografskim prikazom 4.2. Način
gradnje, ovisno o zoni izgradnje.
(2) U dijelovima naselja s vrijednom arhitekturom mora se
voditi računa o elementima karakterističnim za tu arhitekturu.
(3) Obavezno je osigurati usklađenost građevina s okolnim
građevinama u pogledu oblikovanja, orijentacije krovišta,
građevinskog pravca, visina i međusobnih udaljenosti građevina,
te sa krajolikom i autohtonim obilježjima arhitekture.
(4) Interpolaciju i zamjenske građevine obavezno je
uskladiti sa okolnim građevinama u uličnom potezu, što se mora
prikazati projektnom dokumentacijom (prikaz fasada uličnog
poteza).“
Članak 59.
Članak 59. mijenja se i glasi:
“Ograde i potporni zidovi
(1) Okućnice, potporni zidovi, terase i slično moraju se
izvesti tako da se ne narušavaju izgled naselja.
(2) Izgradnja potpornih zidova dozvoljava se samo unutar
predmetne građevne čestice u skladu s lokalnim prilikama
i posebnim propisa a bez narušavanja stabilnosti okolnih
građevina i terena.
2.1. Kod izgradnje potpornog zida na javnu površinu,
završna ploha ne smije biti neobrađeni beton već mora biti
obložena (opekom, kamenom i sl.) ili ozelenjena (sadnjom
pokrivača tla koji se spušta niz plohu zida). Najveća dopuštena
visina potpornog zida je 1,5 m. U slučaju da je potrebno izgraditi
potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama,
s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,0 m, a teren svake
terase ozeleniti.
(3) Prilikom oblikovanja okućnica (artificijelno podizanje
Stranica 62
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
terena) ne smije se dozvoliti otjecanje otpadnih i oborinskih
voda na susjedne čestice.
(4) Ograda se gradi unutar predmetne građevne čestice, a
gradi je investitor ili vlasnik građevne čestice.
(5) Ulična ograda mora biti iza regulacijskog pravca i ne
smije biti viša od 1,8 m.
5.1. Ulična ograda mora biti transparentna ili od prirodnog
zelenila, izvedena od živice, drveta, metalnih profila ili drugih
sličnih materijala uz uvjet da se izvede bez oštrih ili po pješake
opasnih elemenata.
5.2. Ne dozvoljava se izgradnja ulične ograde od kamena,
betona, opeke i sličnih materijala, osim podnožja visine do 50
cm.
5.3. Kao nosači prozirne ograde mogu se izvesti vertikalni
nosači od kamena, betona, opeke i sličnih materijala, ali ne širi
od 50 cm i na međusobnom razmaku od minimalno 2 m
(6) Izuzetno, pri gradnji ograde može se odstupiti od odredbi
ovog članka u slučajevima:
-- izgradnje unutar područja zaštićene
kulturno-povijesne cjeline, sukladno
uvjetima Ministarstva kulture,
-- ukoliko to zahtjeva način korištenja
građevine/čestice,
-- unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog
uređenja.“
Članak 60.
Članak 60. mijenja se i glasi:
“Gradnja stambenih građevina u zonama mješovite
namjene M1, M2, M3 i M4
(1) Za izgradnju stambene građevine u zonama mješovite
namjene (M1, M2, M3 i M4) primjenjuj se uvjeti utvrđeni za
izgradnju stambenih građevina (članka 50. do 59. ovih Odredbi)
te kartografskim prikazom 4.2. Način gradnje.
(2) U zonama mješovite namjene M1, M2, M3 i M4
moguće je na istoj građevnoj čestici graditi stambenu ili
stambeno-poslovnu i slobodnostojeću poslovnu građevinu.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka udaljenost prednje
fasade stambene građevine može biti do 30 m od regulacijskog
pravca.“
Članak 61.
Članak 61. mijenja se i glasi:
“Stambene građevine u zaštićenoj kulturno-povijesnoj
cjelini
(1) Za sve zahvate u prostoru urbana pravila kao što su
položaj, oblikovanje i gabariti izgradnje, formiranje, izgrađenost
i iskorištenost čestice utvrđuju se uvjetima Ministarstva kulture
odnosno odgovarajućim provedbenim dokumentom prostornog
uređenja.
(2) Obavezno je osigurati usklađenost s okolnim
građevinama u pogledu oblikovanja, građevinskog pravca,
visina i međusobnih udaljenosti građevina.
(3) Etažna visina novih građevina unutar kulturno-povijesne
cjeline može biti drugačije određena od visine određene
za stambene građevine, ukoliko je isto utvrđeno uvjetima
Ministarstva kulture, odnosno odgovarajućim provedbenim
dokumentom prostornog uređenja.
Članak 62.
Broj 6
Članak 62. mijenja se i glasi:
“Zone elitne stambene izgradnje (SG4)
(1) Zona elitne stambene izgradnje nalazi se na rubnom
sjevernom i zapadnom dijelu grada (u kartografskom prikazu
br. 4.2. Način gradnje - oznake SG4).
(2) U zonama iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena
gradnja gospodarskih objekata već isključivo slobodnostojećih
obiteljskih kuća GBP do 600 m2.
(3) Dozvoljena je gradnja pomoćnih objekata, otvorenih
bazena, zimskih vrtova i slično.
(4) Osnovni uvjeti izgradnje utvrđeni su kartografskim
prikazom 4.2. Način gradnje odnosno odgovarajućim
provedbenim dokumentom prostornog uređenja, a ostali uvjeti
su:
4.1. Minimalna veličina građevne čestice je 700 m2.
4.2. Minimalna širina građevne čestice do ulice je 20 m.
4.3. Građevni pravac može biti na udaljenosti do 80 metara
od regulacijskog pravca sa obavezno uređenim
predvrtom i visokim zelenilom do ulice.“
5.2. Višestambene građevine
Članak 63.
Članak 63. mijenja se i glasi:
“(1) Višestambene građevine mogu se graditi u zoni
višestambene gradnje (VS1-VS9), zoni mješovite gradnje
(MG1-MG7) i zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini (VS, MG,
SG) prema kartografskom prikazu br. 4.2. način gradnje, te
unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uređenja.
(2) Uvjeti za gradnju višestambenih građevina u zonama
višestambene gradnje (VS6 - VS9) su:
2.1. Minimalna veličina građevne čestice je 1.200 m2.
2.2. Maksimalna etažna visina višestambene građevine može
iznositi prizemlje i četiri kata uz mogućnost gradnje
podruma i potkrovlja (PO+P+4+PK). Maksimalna visina
određena je na kartografskom prikazu 4.2. Način gradnje.
2.3. Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)
je 40% za slobodnostojeću 50% za poluugrađenu i 60%
za ugrađenu građevinu.
2.4 Maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis)
je 2,5.
2.5. Minimalna udaljenost slobodnostojećih građevina od
osnovne građevine na susjednoj građevnoj čestici je pola
visine (H/2), pri čemu udaljenost od ruba građevne čestice
ne smije biti manje od 3 m. 2.6. Na građevinskoj čestici
mora biti minimalno 20% prirodnog terena, na kojem je
moguće uređenje dječjeg igrališta.2.7. Ostali opći uvjeti
za višestambene građevine propisani ovim Odredbama.
(3) Uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u zoni
zaštićene kulturno povijesne cjeline (VS, MG i SG) su:
3.1. Minimalna veličina građevne čestice za novu izgradnju je
700 m2.
3.2. Urbana pravila, izgrađenost, iskorištenost i uređenje čestice,
te uvjeti oblikovanja odredit će se uvjetima Ministarstva
kulture odnosno provedbenim dokumentima prostornog
uređenja.
3.3. Maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis)
je 2,5.
3.4. Ostali opći uvjeti za višestambene građevine propisani
ovim Odredbama.
(4) Uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u zoni
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
mješovite gradnje (MG1 - MG7) su:4.1. Moguće je graditi
višestambenu građevinu sa najviše 6 stanova. Iznimno unutar
obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uređenja broj
stanova može biti i veći.
4.2. Moguća je izgradnja isključivo slobodnostojeće građevine.
4.3. Minimalna veličina građevne čestice je 700 m2.
4.4. Maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice (kig),
visina i ukupna visina građevine utvrđena prema zoni
gradnje na kartografskom prikazu 4.2. Način gradnje.
4.5. Maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice
(kis) = 1,5.
4.6. Minimalna udaljenost slobodnostojećih građevina od
osnovne građevine na susjednoj građevnoj čestici je pola
visine (H/2), pri čemu udaljenost od ruba građevne čestice
ne smije biti manje od 3 m.
4.7. Na građevinskoj čestici mora biti minimalno 20% prirodnog
terena na kojem je moguće uređenje dječjeg igrališta.
4.8. Ostali opći uvjeti za višestambene građevine propisani
ovim Odredbama.“
Članak 64.
Članak 64. mijenja se i glasi:
„(1) U višestambenim građevinama mogu se nalaziti stanovi,
poslovni prostori, javni i društveni sadržaji i ostali sadržaji koji
svojim postojanjem i radom ne ugrožavaju funkciju stanovanja
(sadržaji bez buke, vibracije, zagađenja zraka, opasnost od
požara, eksplozije i slično).
(2) U višestambenim građevinama, osim u zoni kulturno –
povijesne jezgre, površina pratećih sadržaja je do maksimalno
30 % GBP.
(3) Rekonstrukcija i zamjenska gradnja moguća je na
građevnim česticama manjim od utvrđenih ali bez mogućnosti
povećanja gabarita građevine.“
Članak 65.
Članak 65. mijenja se i glasi:
“(1) Potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta propisan
člankom 81. ovih Odredbi, mora se osigurati izgradnjom
parkirališta na građevnoj čestici, izgradnjom garaže u građevini
ili izvan nje kao posebna pomoćna građevina.
1.1 Izuzetno, potreban broj parkirališnih i/ili garažnih
mjesta može biti osiguran na zasebnoj građevnoj čestici ili
javnoj prometnoj površini sukladno Odluci Grada Bjelovara ili
prema provedbenom dokumentu prostornog uređenja.“
Članak 66.
Članak 66. mijenja se i glasi:
“(1) U postojećim zonama višestambene gradnje
(kartografski prikaz br. 4.2. Način gradnje) određuje se:
1.1. stambeno naselje Mate Lovraka, Bogoslava Šuleka
(VS1) i Alojzija Stepinca (VS3)
-- ne smije se povećavati izgrađenost građevne čestice niti
visina postojećih građevina
-- mogući su minimalni zahvati nužnih dogradnji npr.
stubišta, dizala, ulazni prostori, rampe i slično,
-- mogući su zahvati radi povećanja energetske
učinkovitosti, na uređenju okoliša, izgradnje dječjih
igrališta te rekonstrukcije prometne, komunalne i druge
infrastrukture.
-- moguća je izgradnja garaža uz obveznu izradu
cjelovitog arhitektonsko-urbanističkog rješenja.
Stranica 63
1.2. stambeno naselje Winterova (VS2) (ulice Franjevačka
i Antuna Mihanovića)
-- ne smije se povećavati izgrađenost građevne čestice niti
visina postojećih građevina,
-- mogući su zahvati radi povećanja energetske
učinkovitosti, na uređenju okoliša, izgradnje dječjih
igrališta te rekonstrukcije prometne, komunalne i druge
infrastrukture.
1.3. stambeno naselje kralja Petra Krešimira IV (VS4)
-- uvjeti uređenja i načina gradnje utvrđeni su
provedbenim dokumentom prostornog uređenja
(detaljnim planom uređenja).
-- stambeno naselje kralja Zvonimira (naselje Centar)
(VS5)
-- ne smije se povećavati postojeća visina građevina,
-- dozvoljeni su zahvati radi povećanja energetske
učinkovitosti, uređenju okoliša, izgradnje dječjih
igrališta te rekonstrukcije prometne, komunalne i druge
infrastrukture, te su mogući minimalni zahvati nužnih
dogradnji (stubišta, dizala, ulazni prostori, rampe)
odnosno izgradnja garaža.“
Članak 67.
Članak 67. mijenja se i glasi:
“Gradnja pomoćne građevine na česticama s osnovnim
objektom
(1) Pomoćne građevine mogu se graditi u svim namjenama
i uz sve vrste građevina.
(2) Pomoćne građevine mogu se graditi kao slobodnostojeće,
poluugrađene i ugrađene.
(3) Pomoćne građevine mogu biti prislonjene uz osnovnu
građevinu ili drugu građevinu na građevnoj čestici.
(4) Najveća dopuštena etažna visina pomoćne građevine je
podrum ili suteren+prizemlje+potkrovlje (PO ili S+P+PK).
(5) Pomoćna građevina može biti maksimalne visine (H) do
4 m, i maksimalne ukupne visine (Hs) do 5 m.
(6) Najmanja udaljenost slobodnostojeće pomoćne
građevine od međa susjednih čestica mora biti 1 m.
(7) Ako se pomoćna građevina gradi kao poluugrađena ili
ugrađena građevina, mora na međi imati protupožarni zid, a
nagib krova ne može biti prema susjednoj čestici.
(8) Ako je građevina smještena na udaljenost manjoj od
3 m od susjedne međe, na toj strani građevine ne mogu se
izvoditi otvori, balkoni, lođe, terase i otvorena stubišta prema
susjednoj čestici, osim prozora maksimalne veličine 120/60
cm, parapeta min. 1,8 m sa otklopnim krilom sa otvaranjem
prema unutrašnjosti zgrade i mutnim ostakljenjem.
(9) Prilikom izgradnje i rekonstrukcije pomoćne građevine
mora biti zadovoljen uvjet dozvoljenog koeficijenta izgrađenosti
građevne čestice (kig) i koeficijenta iskorištenosti građevne
čestice (kis).
(10) Krovišta pomoćnih građevina mogu biti ravna ili kosa,
a pokrovi mogu biti od crijepa, šindre, lima i slično.
(11) Građevinski pravac pomoćne građevine jednak je
građevinskom pravcu osnovne građevine ili je iza građevinskog
pravca osnovne građevine.
6. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA
PROMETNE, KOMUNALNE I DRUGE
INFRASTRUKTURE
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 64
Članak 68.
Članak 68. mijenja se i glasi:
“(1) Trase i lokacije prometne, komunalne, javne i druge
infrastrukture u grafičkom dijelu Plana usmjeravajućeg su
značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe
koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.
(2) Detaljnije određivanje trasa, utvrdit će se odgovarajućim
stručnim podlogama uz potvrdu nadležnih institucija ili
provedbenim dokumentima prostornog uređenja.
2.1. Planirani koridori prometne, komunalne i druge
infrastrukture smatraju se rezervatom i u njihovoj
širini po čitavoj duljini trase nije dozvoljena gradnja
novih građevina.
2.2. Po izdavanju akata kojim se dozvoljava gradnja barem
jednog voda infrastrukture unutar planiranog koridora,
za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih građevina
unutar koridora vrijedi ograničenje izgradnje prema
posebnim propisima (propisi koji se odnose na zaštitu
prometne, komunalne i druge infrastrukture).
(3) U postojećim ulicama prometna, komunalna i druga
infrastruktura može se izgraditi ili rekonstruirati sukladno
važećim propisima.
(4) Građevine, uređaji i objekti prometne, komunalne i
druge infrastrukture mogu se graditi u zonama svih namjena
ukoliko isto nije u suprotnosti s tom namjenom.
(5) Za građevine prometne, komunalne i druge infrastrukture
veličina čestice određuje se prema potrebama i posebnim
propisima.
(6) Nove građevine, uređaji i objekti prometne, komunalne
i druge infrastrukture ne mogu se priključivati na postojeće
građevine i uređaje prometne, komunalne i druge infrastrukture
koje kapacitetom ili drugim obilježjima ne udovoljavaju novim
građevinama i uređajima odnosno njihovim dijelovima.“
6.1. Prometna infrastruktura
Članak 69.
Članak 69. mijenja se i glasi:
“(1) Prometnim površinama unutar građevnog područja
smatraju se koridori ulica u čiji sastav ulaze kolnik, prateće
zelenilo, komunalna i druga infrastruktura, pješačke,
biciklističke, parkirališne i druge prometne površine.
(2) Širina koridora ulice može biti određena:
2.1. grafičkim prilogom 3.1 Prometna mreža,
2.2 odredbama ove Odluke ,
2.3 propisima za određenu kategoriju prometnice ,
2.4. provedbenim dokumentima prostornog uređenja.“
Članak 70.
Članak 70. mijenja se i glasi:
„(1) GUP-om je utvrđena osnovna ulična mreža.
Gradnja novih nerazvrstanih cesta moguća je samo osnovom
provedbenog dokumenta prostornog uređenja.(2) Nastavak
započete izgradnje kao i rekonstrukcija postojećih cesta moguća
je na osnovi akata kojima se dozvoljava građenje i bez izrade
provedbenog dokumenta prostornog uređenja
(3) Izmjena Odluke o kategorizaciji cesta ne smatra se
izmjenom GUP-a.“
Članak 71.
Članak 71. mijenja se i glasi:
Broj 6
“(1) U cestovnom prometu planira se rekonstrukcija
postojećih prometnih površina u cilju poboljšanja prometnog
standarda i povećanja sigurnosti sudionika u prometu.
(2) Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije prometnica moraju
se poštivati uvjeti za pristupačnost.
(3) Na svakom prometnom križanju mora se osigurati trokut
preglednosti.
(4) Na križanju ceste i željezničke pruge u istoj razini mora
se izvesti propisana signalizacija i zaštita.
(5) Za potrebe javnog gradskog prijevoza na odgovarajućim
mjestima mogu se graditi stajališta na ili uz kolnik prema
posebnim uvjetima i potvrdi nadležnih tijela odnosno prema
posebnim propisima.“
Članak 72.
Članak 72. mijenja se i glasi:
„(1) Udaljenost građevine od javne ceste ne može biti manja
od udaljenosti određenih važećim propisima i odredbama ovog
plana utvrđenim za pojedine namjene.
(2) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca mora biti
minimalno 5 m, a maksimalno 8 m, ukoliko objekti uličnog
poteza nisu izgrađeni na drugim udaljenostima.
2.1 Iznimno, udaljenost građevine od regulacijskog pravca
može biti i veća ukoliko se gradi:
a) u zoni elitne stambene gradnje (SG4),
b) u zoni gospodarske namjene,
c) na građevnoj čestici neposredno uz raskršća,a izvan
zaštićene kulturno-povijesne cjeline.,
d) na građevnoj čestici višestambenih zgrada s više od
trideset stambenih jedinica,
e) ako je koridor ulice uži od 9 m.
g) u slučaju „drugog reda izgradnje“,
f) ako je to propisano provedbenim dokumentima
prostornog uređenja.
(3) Minimalna udaljenost građevina od regulacijskog
pravca mora biti dovoljna da se u slučaju ratnih opasnosti
ili elementarnih nepogoda osigura nesmetan promet prema
posebnim propisima.“
Članak 73.
Članak 73. mijenja se i glasi:
„(1) Grafičkim prilogom 3.1 Prometna mreža, određeni su
načelni poprečni profili, a točni elementi utvrdit će se stručnim
podlogama uz potvrdu nadležnih institucija ili provedbenim
dokumentima prostornog uređenja.
(2) Širina koridora ulica može se prema potrebi proširiti, radi
formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta i sl .
(3) Širina koridora ulica mora omogućiti izgradnju
prometne, komunalne i druge infrastrukture, a tamo gdje
kanalizacija nije izvedena mora se osigurati prostor za ulične
odvodne jarke .
(4) Koridori novih ulica ne smiju biti manji od:
a) za glavne gradske ceste
Š min = 13 m
b) za sabirne gradske ceste
Š min = 10 m
c) za pristupne gradske ceste Š min = 8 m
4.1 Iznimno, koridor novih ulica može biti i manje širine
(ali ne manje od 6 m), ukoliko propisana minimalna
širina zahtjeva rušenje postojećih građevina.
(5) Udaljenost regulacijskog pravca od osi nerazvrstanih
cesta iznosi minimalno 4 m .
5.1 Iznimno, u već izgrađenim dijelovima s formiranim
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
ulicama udaljenost regulacijskog pravca od osi nerazvrstanih
cesta može biti i manja.
(6) Prigodom gradnje glavnih gradskih i sabirnih cesta u
pravilu će se planirati drvoredi.
(7) Maksimalna duljina slijepe ulice je 180 m, a minimalna
širina koridora je 6 m. Iznimno maksimalna duljina postojećih
slijepih ulica može biti i veća ukoliko širina koridora nije manja
od 8 m.
(8) Na kraju slijepe ulice obavezno mora biti izgrađeno
okretište za komunalna i interventna vozila.
(9) Unutar područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline,
može se odstupiti od odredbi ovog članka sukladno uvjetima
Ministarstva kulture.“
Članak 74.
Članak 74. mijenja se i glasi:
“(1) Biciklističke i biciklističko-pješačke staze mogu
se graditi odvojeno ili unutar prometne površine odijeljene
prometnom signalizacijom, rubnjakom ili zelenom površinom
od kolnika.
(2) Biciklističke i biciklističko-pješačke staze mogu se, osim
uz prometnice, graditi i kao samostalne prometne površine.
(3) Dimenzije biciklističkih i biciklističko-pješačkih
staza i zaštitnih pojasa određene su propisima i urbanističkim
standardima.
(4) Ako je biciklistička staza formirana u tijelu kolnika
(bez zaštitnog elementa ili pojasa) potrebno je ograničiti brzinu
motornih vozila na 40 km/sat.
(5) Pješačke površine obuhvaćaju nogostupe, trgove,
pješačke ulice, pješačke putove i šetnice.
(6) U blizini zone višestambenih objekata (VS), blizini
javnih i društvenih namjena (škole, đački i starački domovi,
bolnice, trgovački centri, tržnice i slično) širina pješačkih
površina mora biti prilagođena kapacitetu korisnika objekata.”
Članak 75.
Članak 75. mijenja se i glasi:
“Prilaz na javnu površinu (kolni ulaz)
(1) Prilazom (kolnim ulazom) smatra se kolni ili kolnopješački spoj građevne čestice sa prometnom ili javnom
površinom.
(2) Prilaz nije namijenjen za parkiranje vozila.
(3) Minimalna širina prilaza namijenjenog za kolni promet
(bez pristupnih radijusa) iznosi 3 m.
(4) Dimenzije kolnog ulaza kroz građevinu (haustor) moraju
zadovoljiti protupožarne uvjete .
(5) Izgradnjom prilaza ne smije se narušiti stabilnost javne
ceste, ugroziti sigurnost sudionika prometa, niti izgraditi
arhitektonske barijere na javnoj površini.
(6) Izgradnjom prilaza ne smije se negativno utjecati na
ekološko stanje područja (prekid površinske odvodnje i slično).
(7) Izgradnja prilaza na javnu ili nerazvrstanu cestu mora
biti sukladna važećim standardima i propisima.“
Članak 76.
Članak 76. mijenja se i glasi:
“(1) Građevna čestica ima u pravilu jedan prilaz (kolni ulaz).
(2) Iznimno, više prilaza može biti ukoliko je :
a) to neophodno zbog veličine čestice ili namjene građevine
,
b) to neophodno zbog posebnih propisa (protupožarnih,
Stranica 65
zdravstvenih i sl.)
c) ako građevna čestica graniči s najmanje dvije strane s
prometnom površinom ,
d) ako je garaža u sklopu građevine osnovne namjene, a
potrebno je osigurati kolni pristup do stražnjeg dijela
građevne čestice,
e) ako gradnja više prilaza ne ugrožava sigurnost prometa,
Članak 77.
Članak 77. mijenja se i glasi:
“Građevine za pružanje usluga sudionicima prometa
(1) Uz koridore cesta izvan građevinskog područja ne mogu
se graditi nove već samo rekonstruirati postojeće građevine i
uređaji za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:
a) praonice vozila,
b) auto-servisi ,
c) ugostiteljski sadržaji (moteli i sl.)
(2) Nove benzinske postaja uz uvjet da nisu u području
cjeline i dijelova ugroženog okoliša voda (Vo), prikazanog na
kartografskom prikazu 4.5. mogu se graditi izvan građevinskog
područja jedino uz :
a) državne ceste,
b) ceste u sustavu obilaznica grada Bjelovara koje nisu u
kategoriji državnih cesta,
(3) Uvjeti za izgradnju benzinskih postaja su:
a) minimalna veličina građevne čestice je 800 m2
b) minimalna površina prirodnog terena je 30%
c) maksimalna izgrađenost građevne čestice je 30%d)
oblikovanje pojasa zaštitnog zelenila prema susjednim
građevnim česticama, osim prema cesti,
e) osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj
čestici,
f) maksimalna etažna visina je prizemlje uz mogućnost
izvedbe podruma i potkrovlja,
g) u sklopu zgrade benzinske postaje može biti odgovarajući
sadržaj (uslužni, trgovački i sl.) namijenjen sudionicima
u prometu.
(4) Građevine iz stavka 1 ovog članka mogu se graditi u
građevinskom području i to u :
a) zoni mješovite namjene, isključivo uz glavne gradske ,
ali izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline ,
b) zoni gospodarske namjene I1, I2, K1, K2, K3 ,
c) unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog
uređenja.
(5) Postojeće građevine iz stavka 1 ovog članka mogu se
rekonstruirati tako da se osigura :
a) minimalna površina prirodnog terena od 30%,
b) maksimalna izgrađenost građevne čestice do 40%,
c) potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici,
d) maksimalna etažna visina građevina je prizemlje uz
mogućnost izvedbe podruma i potkrovlja,
e) oblikovanje pojasa zaštitnog zelenila prema susjednim
građevnim česticama , osim prema cesti,
f) poveća zaštita okoliša, zaštita od požara, unaprijedi
tehnologija i sl.
g) obvezno je osiguranje od nepovoljnih utjecaja (buka,
svjetlosno zagađenje i slično) prema susjednim
građevnim česticama stambene i mješovite namjene,
h) odgovarajućim prometnim projektom mora se dokazati
sigurnost prilaza odnosno sudionika u prometu za sve
kategorije cesta.“
Stranica 66
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Članak 78.
Članak 78. mijenja se i glasi:
“(1) Radi poboljšanja sigurnosti pješaka i biciklista potrebno
je izgraditi, rekonstruirati ili dodatno održavati pješačke i
biciklističke staze.
(2) Na kartografskom prikazu br. 3.1. „Prometna mreža“
načelno su označeni važniji pješački tokovi koje je potrebno
zadržati ili planirati provedbenim dokumentima prostornog
uređenje i aktima kojima se odobrava građenje.
(3) U sklopu održavanja javnih površina može se proširiti
pješačka staza, te horizontalnom signalizacijom odvojiti
pješački od biciklističkog prometa.
(4) Prema posebnoj gradskoj Odluci o regulaciji prometa
pojedine ulice mogu se prenamijeniti u pješačke površine i bez
promjene ovog Plana.
(5) Ukoliko bi se zaštićena kulturno-povijesna cjelina
ili jedan njen dio ili ulica namijenili isključivo pješačkom ili
pješačko-biciklističkom prometu potrebno je stvoriti uvjete za
normalno funkcioniranje prometa i prometa u mirovanju.“
Članak 79.
Članak 79. mijenja se i glasi:
“(1) U zoni željezničkog i autobusnog kolodvora moguće
je graditi:
a) poslovne objekte
b) javna parkirališta
c) javnu garažu
d) građevine prometne, komunalne i druge infrastrukture
e) reciklažna dvorišta namijenjena razvrstavanju i
privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada, koja
se pojavljuju u kućanstvima.“
Članak 80.
Članak 80. mijenja se i glasi:
“Gradnja uz željezničku prugu
(1) U zaštitnom pojasu aktivne željezničke pruge određenog
posebnim propisom nije dozvoljena nikakva gradnja osim:
željezničkih građevina i prijelaza ispod, iznad i u razini s
prugom, te prometne, komunalne i druge infrastrukture, a uz
posebne uvjete i potvrdu Hrvatskih željeznica (u nastavku
teksta: HŽ)
(2) U građevinskom području uz željeznički koridor za sve
zahvate u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete i potvrdu
HŽ-a.
(3) Za potrebe gospodarstva mogu se graditi odnosno
rekonstruirati industrijski kolosjeci sukladno posebnim
propisima, a uz posebne uvjete i potvrdu HŽ-a.
(4) Rekonstrukciju željezničkog kolodvora i pruge, te
cestovnih prijelaza preko pruge treba uskladiti sa posebnim
uvjetima HŽ-a i s drugim uvjetima sukladno propisima”.
(5) Ukinuti industrijski kolosjek (od Slavonske ceste do
trgovačkog društva PRERADA) kao i ukinuta željeznička
pruga Bjelovar-Garešnica mogu se prenamijeniti za gradnju
prometne, komunalne, javne i druge infrastrukture uz posebne
uvjete i potvrdu HŽ-a.“
Članak 81.
Članak 81. mijenja se i glasi:
“Parkirališta i garaže
(1) Potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta
(broj PGM) utvrđuje se prilikom gradnje nove ili zamjenske
Broj 6
građevine, rekonstrukcije ili promjene namjene građevine ili
djelatnosti i ovisi o vrsti i namjeni prostora.
(2) Potreban broj PGM investitor je obavezan osigurati
na građevnoj čestici predmetne građevine, osim u slijedećim
slučajevima:
2.1 Unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog
uređenja, može se omogućiti rješavanje parkirališnih potreba za
više građevina na zasebnim ili javnim površinama i/ili javnim
garažama.
2.2. Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada
Bjelovara samo pri rekonstrukciji, promjeni ili privođenju
namjeni za:
a) ugrađene stambene i stambeno-poslovne građevine,
b) do dva poslovna prostora pojedinačne GBP do 65 m2
izgrađena na istoj građevnoj čestici,
c) za građevine predložene za zaštitu ili pod režimom zaštite,
d) građevine javne i društvene namjene,
e)građevine svih namjena s kolnim prilazom sa ulice
zatvorene za promet (pješačke ulice) ,
f) u posebnim slučajevima propisanim odgovarajućom
odlukom Grada Bjelovara,
U navedenim slučajevima obveze investitora propisane su
odgovarajućom odlukom Grada Bjelovara.
(3) Garaže/parkirališta moraju biti izgrađena do stavljanja
osnovne građevine u potpunu ili djelomičnu funkciju.
(4) Garaže/parkirališta ne mogu biti dio uvjetovane površine
prirodnog terena građevne čestice.
(5) Garaže/parkirališta mogu se graditi ukopane ispod
cijele građevne čestice, a izgrađenost nadzemnog dijela čestice
određena je namjenom i načinom izgradnje te zone.
(6) Na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreža
određene su moguće lokacije većih javnih garaža./parkirališta
6.1. U javnim garažama/parkiralištima koja su označena u
grafičkom dijelu plana mora biti minimalno 10 parkirališnih mjesta.
6.2. Javne garaže/parkirališta moraju imati najmanje 5%
pristupačnih PGM za osobe s invaliditetom i osobe smanjene
pokretljivosti u odnosu na ukupan broj PGM, ali ne manje od 1.
6.3. U kontaktnim zonama zaštićene kulturno-povijesne
cjeline potrebno je osigurati više javnih garaža/parkirališta.
(7) Javne garaže su poslovne građevine koje imaju najmanje
70% GBP namijenjene parkiranju.
7.1. Mogu biti podzemne, djelomično ukopane ili nadzemne,
na posebnim građevnim česticama ili u sklopu građevnih čestica
drugih namjena.
(8) Javna parkirališta uz kolnik prometnice moguće je
izgraditi sukladno zakonskim propisima, pri čemu se mora voditi
računa o horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, pristupima za
vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći, osiguranju dovoljnog
prostora za pješake i bicikliste, te je potrebno voditi računa
o zaštitnim zelenim površinama i drvoredima koji su važan
element oblikovanja vanjskih prostora.“
Članak 81a
Članak 81a. mijenja se i glasi:
„Normativ PGM
(1) Minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za
stambenu namjenu je 1PGM/stambenoj jedinici
(2) Minimalni broj (PGM) za ostale namjene - prostore
određene namjene (samostalni ili u sklopu većeg objekta):
a) minimalno 6 PGM/1000 m2 GBP površine proizvodne i
skladišne namjene
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
b) minimalno 25 PGM/1000 m2 GBP površine trgovine
(skladišta izgrađena na građevinskoj čestici trgovina
računaju se po ovoj točki)
c) minimalno 15 PGM/1000 m2 GBP površine drugih
poslovnih sadržaja
d) minimalno 30 PGM/1000 m2 GBP površine ugostiteljske
namjene
e) minimalno 10 PGM/1000 m2 GBP površine odgojno
obrazovne ustanove
f) minimalno 12 PGM/1000 m2 GBP površine zdravstvenih
ustanova
(3) Ako se minimalan broj PGM ne može odrediti prema
stavku 2. ovog članka tada će se 1 PGM odrediti za:
a) hotele, pansione, motele i slično na 2 gosta ili korisnika
kapaciteta objekta
b) kazališta, koncertne dvorane, kina i slično na 10 sjedećih
mjesta
c) sportske dvorane i igrališta s gledalištima na 1 PGM/10
sjedećih mjesta i 1 PGM za autobus/500 sjedećih mjesta
d) gospodarsko - poslovne namjene sa malim brojem
zaposlenih (do 10 zaposlenih u jednoj smjeni) a bez
pristupa drugih korisnika na dva zaposlena 1 PGM
e) vjerske građevine 1 PGM/10 sjedećih mjesta.
(4) U površine za izračun minimalnog broja PGM ne
računaju se površine za garaže i jednonamjenska skloništa.
(5) Izuzetno, unutar područja zaštićene kulturno-povijesne
cjeline, može se odstupiti od odredbi ovog članka prema posebnoj
odluci Grada Bjelovara kojom se propisuju obveze investitora.“
6.2. Vodoopskrba i odvodnja
Članak 82.
Članak 82. mijenja se i glasi:
„(1) Vodovodna i kanalizacijska mreža u pravilu se grade u
zelenom pojasu odnosno unutar koridora ulica, a usuglašeno sa
ostalom postojećom i planiranom prometnom, komunalnom i
drugom infrastrukturom i vodeći računa o tehničkoj ispravnosti
i važećim propisima.
(2) Točne trase vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda,
širine zaštitnih koridora kao i sve mjere zaštite odredit će
lokacijskim uvjetima odnosno aktima nadležnih institucija.
(3) Zaštitni koridori planiranih glavnih vodovodnih i
kanalizacijskih cjevovoda iznose 10 m lijevo i desno od osi.
(4) Unutar zaštitnih koridora za sve zahvate u prostoru
potrebno je ishoditi posebne uvjete i potvrdu nadležnih
institucija i graditi sukladno važećim propisima.“
Članak 83.
Članak 83. mijenja se i glasi:
„(1) Osnovni sustav odvodnje prikazan je na kartografskom
prikazu 3.6. Odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka obrada
i skladištenje otpada.
(2) Glavni kanalizacijski kolektori vode na centralni uređaj
za pročišćavanje otpadnih voda.
(3) Uređaj za pročišćavanje može se rekonstruirati i graditi
u više faza.
(4) U cilju smanjenja broja prepumpnih uređaja, za rubne
pretežno stambene zone izrađena je studija mogućih lokacija
samostalnih uređaja za pročišćavanje, a detalji će se definirati
daljnjim istraživanjima pogodnosti lokacije i uz primjenu svih
mjera zaštite okoliša te posebne uvjete i potvrdu nadležnih tijela.“
Stranica 67
Članak 84.
Članak 84. mijenja se i glasi:
“(1) Sve građevine priključuju se na javni vodoopskrbni
i odvodni sustav prema uvjetima za priključenje koje izdaje
nadležna institucija.
(2) Do izgradnje javnog vodovoda vlasnici građevina mogu
koristiti vodu iz higijensko ispravnih vlastitih bunara.
(3) Do izgradnje javne kanalizacije građevine se mogu
priključiti na vodonepropusne sabirne jame kapaciteta za
minimalno 30 dana, odakle se otpadne vode odvoze na gradski
uređaj za pročišćavanje.
(4) Vodonepropusna sabirna jama mora biti udaljena:
- minimalno 2,0 m od susjednih međa
- minimalno 2,0 m od stambenih i poslovnih građevina
- minimalno 1,0 m od regulacijskog pravca i
- minimalno 15,0 m od bunara.
(5) Nakon izgradnje javne kanalizacije građevine se moraju
priključiti na kanalizaciju, a sabirne jame isključiti iz upotrebe
sukladno gradskoj Odluci.
(6) Gospodarske građevine se ne mogu graditi dok se ne
osigura odgovarajuća odvodnja na higijenski, tehnički ispravan
i siguran način uz poštivanje svih zakonskih odredbi i propisanih
mjera zaštite okoliša.
(7) Za gospodarske i druge građevine moraju se izvesti
uređaji za predtretman otpadnih voda ukoliko je isto propisano
zakonskim odredbama.”
6.3. Cijevni transport nafte i plina
Članak 85.
Članak 85. mijenja se i glasi:
„(1) Na području obuhvata GUP-a izgrađeni su slijedeći
cjevovodi za transport nafte i plina:
-- magistralni plinovod Budrovac – Ivanić DN 300/50
-- magistralni plinovod Bjelovar – Sveti Ivan Žabno DN
300/50
-- magistralni plinovod Bjelovar – Daruvar DN 200/50
-- magistralni plinovod Bjelovar – Križevci DN 150/50
-- magistralni plinovod Novoseljani – Bjelovar DN 150/50
-- plinovod čvor Budrovec – Etan Ivanić-Grad DN 500/50
-- plinovod (C2+) čvor Budrovec – Etan Ivanić-Grad DN
250/50
-- kondezatovod čvor Budrovec – Etan Ivanić-Grad DN
80/50
-- otpremni naftovod OS Šandrovec – OS Graberje DN
300/50
(2) Planiran je razvojni pravac Budrovac – Ivanić u koridoru
postojećeg magistralnog plinovoda Budrovac – Ivanić DN 300/50.“
Članak 86.
Članak 86. mijenja se i glasi:
“(1) U zaštitnom koridoru magistralnog plinovoda (30 m lijevo
i desno od osi plinovoda) svi zahvati moraju se izvesti sukladno
važećim propisima i po posebnim uvjetima nadležnih tijela.
(2) Za sve zahvate u sigurnosnom pojasu od 200 m uz postojeće
magistralne plinovode, naftovode i produktovode potrebno je prije
bilo kakvih radova i u postupku ishođenja akta kojim se odobrava
građenje pribaviti posebne uvijete vlasnika cjevovoda.“
Članak 87.
Članak 87. mijenja se i glasi:
Stranica 68
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
„(1) Plinska distributivna mreža u pravilu se grade u
zelenom pojasu odnosno unutar koridora ulica, a usuglašeno
sa ostalom postojećom i planiranom prometnom, komunalnom,
javnom i drugom infrastrukturom i vodeći računa o tehničkoj
ispravnosti i važećim propisima.
(2) Točne trase cjevovoda, širine zaštitnih koridora kao i sve
mjere zaštite odredit će lokacijskim uvjetima odnosno aktima
nadležnih institucija.
(3) Unutar zaštitnih koridora za sve zahvate u prostoru
potrebno je ishoditi posebne uvjete i potvrdu nadležnih
institucija i graditi sukladno važećim propisima.“
Članak 88.
Članak 88. mijenja se i glasi:
“(1) Plinske redukcijske stanice potrebno je uklopiti u
izgrađenu strukturu naselja u pravilu na zasebnoj građevnoj
čestici i uz osiguran kolni pristup”.
6.4. Elektronička komunikacijska mreža
Članak 89.
Članak 89. mijenja se i glasi:
“(1) Pri gradnji infrastrukture elektroničkih komunikacija
potrebno je pridržavati se važećih zakona i propisa.
(2) Gradnja pretplatničkih podzemnih kablova i kabelske
mreže elektroničkih komunikacija predviđa se u pravilu uz
cestu, a uz poštivanje propisanih potrebnih međurazmaka od
ostale infrastrukture i objekata.
(3) Nova elektronička komunikacijska mreža trebala bi biti
i u funkciji TV distribucije i za pružanje multimedijskih i ostalih
usluga u budućnosti, a sukladno važećim propisima.
(4) Korištenje izgrađene kabelske kanalizacije na svim
razinama elektroničke komunikacijske mreže provodi se uz
odabir tehnologija koje omogućavaju maksimalno razumno
iskorištavanje slobodnog prostora na ravnopravnoj i zajedničkoj
osnovi.“
Članak 90.
Članak 90. mijenja se i glasi:
“(1) Za potrebe proširenja mreže elektroničkih komunikacija
moguća je gradnja novih pristupnih čvorišta EK mreže.
(2) Distribucijska kanalizacija elektroničkih komunikacija
(EK) je infrastruktura elektroničkih komunikacija koja pokriva
područje na način da omogućuje jednak pristup do lokacija
postojećih i budućih čvorišta EK mreže kao i njihovih lokacija.
(3) Unutar kabelske kanalizacije uvlačenjem EK kabela
formiraju se EK mreže koje mogu biti i različitih konfiguracija
ovisno o vlasniku/davatelju EK usluge i vrsti kabela (Cu parice,
optika, koaksijalni).“
Članak 91.
Članak 91. mijenja se i glasi:
„(1) Za izgradnju građevina kabelske televizije (KTV),
uređaja radio komunikacija (hitne službe, radio stanice) važe
isti uvjeti kao i za ostale građevine elektroničkih komunikacija,
ukoliko isto nije u suprotnosti s posebnim propisima.“
Članak 92.
Članak 92. mijenja se i glasi:
“(1) Konačni izbor trase za polaganje elektroničke
komunikacijske infrastrukture mora biti u skladu s tehničkim
Broj 6
uvjetima i uvjetima ekonomičnosti, te s propisima kojima se
uređuje zaštita prirode i okoliša.”
Članak 93.
Članak 93. mijenja se i glasi:
(1) Na području obuhvata GUP-a moguća je izgradnja
samostojećih antenskih stupova, baznih stanica i postava
antenskih prihvata koji se postavljaju na postojećim
građevinama. Na kartografskom prikazu 3.2. Pošta i
elektroničke komunikacije, prikazane su lokacije postojećih
antenskih stupova, baznih stanica te planirane elektroničke
komunikacijske zone (radijusa 500 i 1500 m) za smještaj
samostojećih antenskih stupova i drugih građevina i uređaja
elektroničke komunikacijske infrastrukture.
(2) Pri ishođenju odgovarajućih akata za postavljanje ili
dodavanje novih odnosno legalizaciju postojećih antenskih
stupova, baznih stanica i antenskih prihvata mora biti sačinjen
proračun ukupnog neionizirajućeg zračenja. Ukoliko dobivene
vrijednosti nisu unutar zakonski propisanih granica ne dopušta
se postavljanje novog uređaja elektroničke komunikacije.
(3) Minimalna udaljenost samostojećeg antenskog stupa
ili bazne stanica od lokacija građevina predškolske, školske i
zdravstvene namjene ucrtane u kartografski prikaz 2. Mreža
gospodarskih i društvenih djelatnosti (oznake D1, D4, D5)
iznosi 200 m.
(4) Unutar elektroničke komunikacijske zone uvjetuje se
gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da
može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu
koji je potvrđen rješenjem nadležnog Ministarstva.
4.1. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može
primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način
mogu pokriti planirano područje signalom.
(5) Opće smjernice za izbor lokacije, odnosno smještaj
samostojećeg antenskog stupa i povezane opreme u planiranim
elektroničkim komunikacijskim zonama radijusa od 500 i 1500 m:
-- novi samostojeći antenski stup ne graditi unutar
područja pretežito stambene namjene ili područja
posebnih uvjeta korištenja, osim u slučajevima kada
nije moguće odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije
naselja i tehničkih karakteristika mreža elektroničke
komunikacije, Minimalna udaljenost novog stupa od
stambene ili poslovne građevine, vodova nadzemne
energetske ili telekomunikacijske infrastrukture ne
smije biti manja od visine stupa,
-- pri odabiru mjesta voditi računa o temeljnoj vrijednosti
krajobrazne cjeline kulturnog krajolika i očuvanju
njegova sklada
-- voditi računa o vizualnim odnosima između planiranih
novih i postojećih elemenata prostora, napose onih
kulturno-povijesnih vrijednosti, osobito u pogledu
visinskih gabarita, odnosno subdominanta, akcenata i dr.
-- visina stupa određuje se prema uvjetima na terenu, a u
skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete
prilikom ishođenja akata kojima se odobrava gradnja,
-- objekte za smještaj opreme treba oblikom i materijalom
prilagoditi prostornim obilježjima okolnog prostora.
(6) Antenske prihvate moguće je postavljati na postojeće
građevine unutar i izvan građevinskog područja i to:
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
-- izvan područja posebnih uvjeta korištenja,
-- izvan područja odnosno na minimalno 100 m od
građevina predškolske i školske i zdravstvene namjene
ucrtanim u kartografski prikaz 2. Mreža gospodarskih i
društvenih djelatnosti (oznake D1, D4, D5),
-- visina antenskog prihvata određuje se u skladu s
posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom
ishođenja akata kojima se odobrava gradnja,
Stranica 69
(3) Nova niskonaponska mreža će biti građena u pravilu kao
podzemna mreža kabelskim vodovima ili eventualno nadzemno
na stupovima, izvedena samonosivim kabelskim snopom, a u
skladu s provedbenim dokumentima prostornog uređenja ili
aktima kojima se odobrava gradnja, kojima će se odrediti i
lokacija potrebnih trafostanica koje su u grafičkom dijelu plana
označene samo orijentaciono.“
Iza članka 97. dodaju se članci 97.a i 97.b i 97.c
Članak 97.a
6.5. Elektroopskrba
Članak 94.
Članak 94. mijenja se i glasi:
“(1) Trase planiranih vodova elektroenergetske mreže dane
su načelno, dok će se točni elementi utvrditi odgovarajućim
stručnim podlogama prema posebnim uvjetima i potvrdi
nadležnih institucija ili provedbenim dokumentima prostornog
uređenja.
(2) Za sve zahvate u prostoru unutar zaštitnog koridora
postojećih i planiranih vodova elektroenergetske mreže nije
moguća gradnja bez suglasnosti vlasnika odnosno distributera.
(3) Za gradnju dalekovoda 110 kV Bjelovar-Virje i
Bjelovar-Veliki Grđevac ovim planom rezerviran je načelni
zaštitni koridor prema dokumentaciji za lokacijsku dozvolu.
(4) Načelni zaštitni koridor za dalekovod iz stavka 3 je širine
cca 50 m, unutar kojeg nije moguća gradnja bez suglasnosti
vlasnika odnosno distributera. dok se ne utvrdi konačna trasa
dalekovoda.
(5) Svi zahvati na elektroenergetskoj mreži moraju se
izvesti sukladno važećim zakonima i propisima.“
Članak 95.
Članak 95. mijenja se i glasi:
“(1) U cilju održavanja postojeće elektroenergetske mreže
dozvoljene su rekonstrukcije (zamjena novim vodovima) i
sanacije, a dio nadzemnih 35 kV dalekovoda će se zamijeniti
podzemnim vodovima sve sukladno važećim propisima.
(2) Trase zamjenskih kablova u pravilu će se poklapati
s postojećim trasama ili će se definirati provedbenim
dokumentima prostornog uređenja ili lokacijskim dozvolama.”
Članak 96.
Članak 96. mijenja se i glasi:
“(1) U svrhu funkcionalnog održavanja planira se zamjena
postojećih podzemnih vodova 10 kV naponske mreže.
(2) Planira se polaganje novih podzemnih kabelskih vodova
u svrhu povećanja pouzdanosti napajanja, odnosno proširenja
“gradske mreže” visoke kvalitete na prigradska naselja
Brezovac, Novoseljani, Ždralovi, Gornje Plavnice, Hrgovljani,
Stare Plavnice.”
Članak 97.
Članak 97. mijenja se i glasi:
“(1) Na naponskom nivou 0,4 kV (niski napon) planira se u
svrhu funkcionalnog održavanja sukcesivna zamjena postojećih
nadzemnih vodova podzemnim kabelskim vodovima.
(2) Trasa polaganja novih podzemnih, kabelskih vodova
planirana je u cestovnom pojasu, a razdjel mreže u samostojećim
razdjelnim ormarima i/ili kućnim priključnim ormarićima na
fasadama postojećih objekata uz regulacijski pravac.
(1) Nove trafostanice se grade u pravilu na zasebnoj
građevnoj čestici koja ima osiguran kolni pristup.
(2) Trafostanica mora biti smještene tako da ne smanjuju
preglednost na raskršću i da se uklope u izgrađenu strukturu.
6.6. Toplinska mreža
Članak 97.b
(1) Zbog podizanja standarda življenja i ekoloških
razloga GUP-om se omogućava izgradnja sustava toplovoda.
Toplovodima se smatraju svI cijevnI vodovI namijenjene
prijenosu toplinske energije na daljinu, neovisno o vrsti medija
kojim se toplina prenosi, njegovom agregatnom stanju i
temperaturnom nivou.
(2) Toplovodi treba projektirati i gradi u zelenom pojasu
odnosno unutar koridora ulica, a usuglašeno sa ostalom
postojećom i planiranom prometnom, komunalnom, javnom
i drugom infrastrukturom te vodeći računa o tehničkoj
ispravnosti, zaštiti okoliša i važećim propisima.
(3) Točne trase toplovoda, širine zaštitnih koridora kao i sve
mjere zaštite odredit će lokacijskim uvjetima odnosno aktima
nadležnih institucija.
6.7. Obnovljivi izvori energije
Članak 97.c
(1) Građevine i uređaje za dobivanje energije iz obnovljivih
izvora (bio-elektrane, geo-elektrane, solarne elektarne i sl.)
te kogeneracijska postrojenja moguće je graditi u zonama
gospodarske – proizvodne namjene (I1 i I2) uz poštivanje uvjeta
za gradnju propisanih za zonu i namjenu.
1.2 Iznimno, toplinske stanice naselja, koje kao sirovinu
koriste biomasu mogu se graditi u zonama svih namjena uz
uvjet da je provedbenim dokumentom prostornog uređenja
određena lokacija takve građevine. Postojeća energetska
građevina može kao sirovinu koristiti biomasu i bez izrade
provedbenog dokumenta prostornog uređenja ukoliko se ne
narušavaju postojeći urbanistički uvjeti te ne ometaju funkcije
osnovne namjene.
(2) Solarni kolektori, vjetroagregati i dizalice topline koji
služe isključivo za energetske potrebe pojedinih građevina,
mogu se graditi u zonama svih namjena uz uvjet da se ne
narušavaju postojeći urbanistički uvjeti (izgrađenost, zelenilo,
visina, udaljenost od međa i sl.) te da ne ometaju funkcije
osnovne namjene.
(3) Nije dozvoljena izgradnja sustava vjetroelektrana
(vjetroparkova) na području obuhvata GUP-a. Dozvoljena
je izgradnja manjih vjetroagregata kao pomoćnih građevina
uz postojeće ili nove građevine. Najveća dopuštena visina
vjetroagregata iznosi 12 m, a udaljenost elise od ruba
Stranica 70
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
građevne čestice mora biti najmanje polovica ukupne visine
vjetroagregata.
(4) U zonama javnih zelenih površina i zaštitnih zelenih
površina unutar građevinskog područja nije dozvoljena postava
građevina za dobivanje energije iz obnovljivih izvora osim za
potrebe komunalne i urbane opreme (javna rasvjeta, oglasni
panoi, znakovi upozorenja i sl. oprema sa vlastitim izvorom
napajanja).
(5) Gradnja sustava i postavljanje uređaja za dobivanje
energije iz obnovljivih izvora u naseljima koja su zaštićena kao
povijesne ili ambijentalne cjeline i u kontaktnim zonama takvih
naselja podliježe uvjetima koje propisuje nadležna služba zaštite.
U načelu kod izbora smještaja ovih građevina treba tako birati
lokacije da se što manje naruši izgled naselja, karakteristične
vizure na zaštićenu povijesnu cjelinu, vrijedne ambijentalne
cjeline ili pojedinačne građevine koje imaju status kulturnog
dobra.
6.8. Groblja
Članak 98.
Članak 98. mijenja se i glasi:
“(1) Postojeća groblja mogu se proširivati ako za to postoji
potreba i uvjeti (pristupačnost, prirodna pogodnost terena
za ukop, te položaj prema prirodnim uvjetima), a sukladno
zakonskim propisima.
(2) Groblje mora biti ograđeno - žičana ograda sa zelenilom
ili slično prema tradicionalnim elementima arhitekture.
(3) Parkiralište za potrebe groblja može biti i izvan čestice
groblja.
(4) Na groblju se mogu izvoditi potrebni zemljani radovi
te graditi građevine u funkciji groblja (mrtvačnice, pomoćne
prostorije i sl.) sve sukladno važećim zakonima i propisima.
(5) Kod proširenja postojećih groblja udaljenost od građevne
čestice na kojoj je izgrađena ili se može graditi građevina za
stambenu ili stambeno poslovnu namjenu mora biti minimalno
10 m pod uvjetom da se na groblju osigura zaštitni zeleni pojas
minimalne širine 5 m po cijeloj dužini kontaktnog prostora.“
Članak 99.
Članak 99. mijenja se i glasi:
“(1) Za nova groblja potrebno je prethodno izvesti potrebna
ispitivanja pogodnosti lokacije i definirati ih prostornim planom,
a sukladno važećim zakonima i propisima.
(2) Nova groblja moraju biti udaljena minimalno 50 m
od postojeće aktivne željezničke pruge odnosno od građevne
čestice na kojoj je izgrađena ili se može graditi stambena ili
stambeno poslovna građevina.“
Članak 100.
Članak 100. mijenja se i glasi:
“(1) Organizacija i uređenje prostora novih groblja kao i
proširenje postojećih u površini većoj od 20 % ukupne površine
groblja utvrđuje se detaljnim planom uređenja.“
Članak 101.
Članak 101. mijenja se i glasi:
“(1) Prostor između postojećeg i proširenog dijela Groblja
Borik, i vojnog kompleksa Bilogora te zone zapadno od Ulice
Pere Biškupa, treba sačuvati za moguće proširenje postojećeg
ili formiranje novog groblja, sukladno važećim zakonima i
Broj 6
propisima.”
7. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I
OSJETLJIVIH PODRUČJA
Članak 102.
Članak 102. mijenja se i glasi:
“(1) Posebno vrijednim i osjetljivim područjem smatra se
zona zaštićene kulturno-povijesne cjeline, te zone vrijednih
zelenih prirodnih i kultiviranih površina unutar obuhvata
GUP-a.”
8. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH
I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA
Članak 103.
Članak 103. mijenja se i glasi:
“(1) Zaštićena i preventivno zaštićena kulturna dobra prema
Konzervatorskoj podlozi su:
Bjelovar
- Kulturno - povijesna cjelina Bjelovar
(Z- 3164)
- Andrije Hebranga 43 - Zgrada spomeničko
mjesto
(Z -0486)
- Andrije Kačića Miošića 10 - Zgrada
(Z- 2578)
- Andrije Kačića Miošića 26 - Stara
skladišta
(Z- 2371)
- Ante Trumbića - Pravoslavna crkva
sv. Trojice
(Z- 2447)
- Antuna Branka Šimića 02a - Zgrada
(Z- 2848)
- Antuna Branka Šimića 03 - Zgrada
(Z- 2850)
- Antuna Mihanovića 4 - Kompleks
zgrada bolnice
(Z- 2921)
- Antuna Mihanovića 10 (12) - Sklop
starog paromlina
(P- 2123)
- Augusta Šenoe 19a - Zgrada spomeničko
mjesto
(Z- 0463)
- Augusta Šenoe 21 - Kompleks tvornice
Koestlin
(Z- 3259)
- Frana Supila 01 - Zgrada
(Z- 2450)
- Ivana viteza Trnskog 10 - Zgrada
(Z- 2924)
- Josipa Jelačića 3 - Kompleks sudskih
zgrada i zatvora
(Z- 2922)
- Matice hrvatske 16 / Ante Trumbića 8 – zgrada
starog zatvora
(Z- 2851)
- Matice hrvatske 17 - Zgrada gimnazije
(Z- 2923)
- Petra Preradovića 02 - Zgrada
(Z- 2452)
- Šetalište dr. Ivše Lebovića 09 - Zgrada
čitaonice
(Z- 2454)
- Šetalište dr. Ivše Lebovića 40 - Kompleks
sudskih zgrada sa zatvorom
(Z- 2922)
- Trg Antuna Gustava Matoša 06 - Zgrada
(Z- 2640)
- Trg Eugena Kvaternika - Župna crkva sv. Terezije,
zgrada Župnog dvora i arhiva
(Z- 2579)
- Trg Eugena Kvaternika 01 - Zgrada
gradskog magistrata
(Z- 2453)
- Trg Eugena Kvaternika 02 - Zgrada stare
komande
(Z- 0599)
- Trg Eugena Kvaternika 04 - Zgrada
(Z- 2451)
- Trg Eugena Kvaternika 06 - Zgrada
(Z- 2448)
- Trg Eugena Kvaternika 07 - Zgrada
(Z- 2849)
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
- Trg Eugena Kvaternika 08 - Zgrada
- Trg Eugena Kvaternika 09 - Zgrada
križevačke pukovnije
- Trg Eugena Kvaternika 10 - Zgrada
- Trg Eugena Kvaternika 11 - Zgrada
- Trg Eugena Kvaternika 13 - Kasarna
križevačke regimente
- Trg Hrvatskog Sokola 08a - Sokolski
dom
- Trg Hrvatskog Sokola 11
(Medulićeva 11) - Stambena zgrada
- Trg Stjepana Radića 09 - Zgrada
- Ante Topića Mimare 29a - Slučajni
nalaz rimske ostave Članak 104.
(Z- 2985)
(Z- 0615)
(Z- 0598)
(Z- 2449)
(Z- 2310)
(Z- 2756)
(Z- 2372)
(Z- 2852)
(P- 1756)”
Članak 104. mijenja se i glasi:
“(1) Dobra koja su predložena ili za koja je u tijeku
utvrđivanje svojstava kulturnog dobra prema Konzervatorskoj
podlozi su:
Bjelovar
- Augusta Šenoe kbr 21 - Zgrada
- Frana Supila kbr 2 - Zgrada
- Ivana Kozarčanina - Zgrade (kompleks) stare Plinare
- Ivana Mažuranića kbr 1 - Zgrada
- Ivana Mažuranića kbr 3 - Zgrada
- Ivana Mažuranića kbr 4 - Društveni dom, Zgrada
nekadašnje sinagoge
- Ivana Medulića kbr 11 - Zgrada
- Ivana viteza Trnskog bb - Zgrada
- Josipa Jurja Strossmayera kbr 8 – Zgrada
- Križevačka cesta - Kapela sv. Florijana i Sebastijana
- Krste Frankopana - Upravna zgrade stare ciglane
“Omčikus”
- Matice hrvatske kbr 2 - Zgrada
- Petra Preradovićeva kbr 01 - Zgrada
- Petra Zrinskog kbr 6 - Zgrada
- Silvija Strahimira Kranjčevića kbr 9 - Zgrada
- Slavonska cesta kbr 1 - Paromlin Suhanek i stara
pekara,
- Šetalište dr. Ivše Lebovića - Kapela sv. Florijana,
- Tomaša G. Masaryka kbr 1 - Stambena vila
- Tomaša G. Masaryka kbr 3 - Stambena vila
- Tomaša G. Masaryka kbr 5 - Stambena vila
- Tomaša G. Masaryka kbr 13 - Stambena vila
- Tomaša G. Masaryka kbr 15 - Stambena vila
- Trg Stanka Vraza - Zgrada bivše imovine općine
Križevačke
- Trg kralja Tomislava kbr 2 - Zgrada željezničkog
kolodvora
- 108. Puka kbr 6 – Zgrada bivše vojne glazbene škole
- Vladimira Frajtića - Zgrada bivše predionice svile
- Kompleks starih pogona tvornice “ FRANCK “
- Kompleks gradskog groblja s kapelom sv. Križa
- Kompleks spomen područja Borik
- Brezovac - Kapela Vavedenja Gospodnjeg s grobljem
- Novoseljani - Parohijska crkva sv. Ilije (Blagovijesti) s
grobljem
(2) Nadležno tijelo Ministarstva kulture po službenoj će
dužnosti pokrenuti postupak dokumentiranja, te donošenja
Rješenja o zaštiti.
Stranica 71
(3) Ukoliko se postupak ne provede u roku tri godine od
donošenja ove Odluke, smatra se da se odustalo od zaštite
navedenih objekata.“
Članak 105.
Članak 105. mijenja se i glasi:
“(1) Arheološki lokaliteti predloženi za zaštitu prema
Konzervatorskoj podlozi su :
- Novoseljani - nekropola, antika, 4. stoljeće
- Stare Plavnice - gradište, srednji vijek
(2) Detaljniji opis dobara predloženih za zaštitu iz članaka
104. i 105. vidljiv je u Konzervatorskoj podlozi.“
Članak 106.
Članak 106. mijenja se i glasi:
“(1) Ostale evidentirane građevine izvan granice područja
zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara prema
konzervatorskoj dokumentaciji su:
- Brezovac
Kapela Presvetog Trojstva (na groblju)
- Hrgovljani
Hrgovljani kbr 196
Hrgovljani kbr 289
- Nove Plavnice
Zgrada osnovne škole, (početak 20. stoljeća)
Nove Plavnice kbr 20
Nove Plavnice kbr 28
Nove Plavnice kbr 31
Nove Plavnice kbr 44
Nove Plavnice kbr 48
Nove Plavnice kbr 50
- Novoseljani
Kapela sv. Ivana Krstitelja (uz katoličko groblje)
Novoseljani kbr 63
Novoseljani kbr 170
Novoseljani kbr 207
stara škola, danas mjesni dom
- Stare Plavnice
Stare Plavnice kbr 14
Stare Plavnice kbr 15
Stare Plavnice kbr 16
Stare Plavnice kbr 32
Stare Plavnice kbr 33
Stare Plavnice kbr 36
Stare Plavnice kbr 37
Stare Plavnice kbr 39
Stare Plavnice kbr 49
Stare Plavnice kbr 51
Stare Plavnice kbr 68
Stare Plavnice kbr 86
Stare Plavnice kbr 93
Stare Plavnice kbr 96
Stare Plavnice kbr 105
Stare Plavnice kbr 107
- Trojstveni Markovac
Kapela M. B. Lurdske (sv. Leopolda Mandića),
Podnjive, područje nekadašnjeg “Bjelovarskog vrta” i
rasadnika “Šljukingon”
Memorijalni park u šumi Lug
Velike Sredice
Kapela sv. Jovana Krstitelja,
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 72
Vel. Sredice kbr 57
Vel. Sredice kbr 42
Vel. Sredice kbr 165
Vel. Sredice kbr 147
Vel. Sredice kbr 145
Veliko Korenovo
Vel. Korenovo kbr 3.“
Članak 107.
Članak 107. mijenja se i glasi:
“(1) Evidentirani arheološki lokaliteti prema
Konzervatorskoj podlozi su:
Bjelovar
1. Šetalište dr. Ivše Lebovića, prostor između tržnice i
Narodne knjižnice, keramika, slučajni nalaz, eneolitik,
lasinjska kultura
2. Šešićeva šuma, prostor uz potok Bjelovacku, kamena
sjekira, neolitik- brončano doba slučajni nalaz
3. Trg Eugena Kvaternika, kameni artefakt, slučajni nalaz,
neolitik – brončano doba
4. Bjelovacka, na pola puta između Šešićeve šume i mlina
u Lugu, uz korito potoka, naselje, antika, 2 st., slučajni
nalaz,
5. Bjelovacka - šuma Lug (izvan obuhvata GUP-a)
6. Crkva sv. Terezije, centar grada, kameni spomenik stela, antika, 2 st., slučajni nalaz,
7. Trg Antuna Gustava Matoša, centar grada - vatrogasno
spremište, antika, staklo - lakrimarij – nekropola,
slučajni nalaz,
8. Nove Plavnice, šuma Bedenik , u blizini antičke ceste,
novac, oružje, antika, car Hadrijan, 2 st., slučajni nalaz
9. Trg Stjepana Radića, centar grada, kuća Bedeković,
građevinski materijal, antika, slučajni nalaz
10. Ulica Vladimira Nazora, centar grada, trag antičke
ceste, slučajni nalaz
11. ugao Ulice Petra Preradovića, mjesto nalaza je na uglu
ulica Petra Preradovića i Jurja Haulika, keramika,
srednji vijek, 15 st.
Veliko Korenovo
12. kuća Slavujević, uz cestu Bjelovar - Čazma, grob prilog; novac, antika, slučajni nalaz
Zvijerci (izvan obuhvata GUP-a)
13. Grmovi Gradište, srednji vijek, lokalitet je poznat od
1900 godine, većim dijelom uništeno
Ždralovi
14. kuća J. Horvatić, keramika, neolitik, starčevačka
kultura slučajni nalaz
Brezovac
15. Položaj posjeda i utvrde Brezovch, lokalitet je smješten
na početku sela na obali potoka Bjelovarcke
(2) Detaljniji opis evidentiranih građevina i arheoloških lokaliteta
iz članaka 106. i 107. vidljiv je u Konzervatorskoj podlozi.”
Članak 108.
Članak 108. mijenja se i glasi:
“(1) Evidentirani dijelovi vrijednog krajolika prema
Konzervatorskoj podlozi su:
- Šuma Kreševina, između Ždralova i Brezovca
- Šuma Lug,
- Šuma Bedenik, zapadno od Hrgovljana.
- Područje između tokova potoka Plavnice i Jelinca
Broj 6
- Područje uz korito Plavnice, jugozapadno od naselja
Stare Planice
- Područje prema šumi Velika Rajzbuška,
- Pod njive, prostor rasadnika, povijesna lokacija bivše
RO “Bjelovarski vrt”,
- Područje između korita Bjelovacke i Novoseljana,
- Područje u vizuri između Hrgovljana i potoka Plavnice
- Područje oko korita Bjelovacke između Brezovca i
Slavonske ceste.”
Članak 109.
Članak 109. mijenja se i glasi:
“(1) Ovim GUP-om su označena evidentirana spomen
područja Barutane i šume Lug za koje se određuje održavanje i
očuvanje prirodnih, pejsažnih i povijesnih karakteristika.”
Članak 110.
Članak 110. mijenja se i glasi:
“Uvjeti očuvanja i smjernice za zahvate u granicama zaštite
povijesnog naselja ,
(1) Najuža povijesna jezgra treba zadržati stambenoposlovni karakter.
(2) Pri formiranju novih građevinskih čestica treba voditi
računa o povijesnoj parcelaciji i tipološkim obilježjima koje
definiraju predmetni prostor.
(3) Interpolacije i nova izgradnja unutar zatečenih povijesnih
struktura trebaju biti produžetak izvorne prostorne koncepcije i
karakterističnog mjerila izgradnje.
(4) Tlocrtne i visinske gabarite, te oblikovanje građevina
potrebno je uskladiti s urbanim kontekstom i neposrednom
izgradnjom.
(5) Karakteristično mjerilo izgradnje za pojedine predjele
grada ovisi o tipologiji povijesnih struktura koji ga definiraju.
(6) Obilježja neintegrirane recentne izgradnje ne smatraju
se parametrom usklađenja.
(7) Urbana pravila kao što su položaj, oblikovanje i gabariti
izgradnje, formiranje, izgrađenost i iskorištenost čestice
utvrđuju se uvjetima zaštite kulturnih dobara.
(8) U slučaju rekonstrukcije, urbana pravila određuju se
temeljem tlocrtne površine postojeće izgradnje i odobrenom
katnošću.
(9) Katnost novih građevina unutar kulturno-povijesne
cjeline može biti maksimalno P+2 uz mogućnost izgradnje
podruma i potkrovlja.
(10) Za područje blokova koji omeđuju središnji dio
povijesne jezgre date su detaljne propozicije u sklopu
provedbenih urbanističkih planova.
(11) Za područje koje obuhvaća dio kvadratne izvorne
jezgre s proširenim dijelom do Ulice Tomaša G. Masaryka i
Ulice 108. puka, treba težiti da nova izgradnja svojim sadržajem
i kapacitetom ostane u granicama kapaciteta koji može prihvatiti
kulturno-povijesna jezgra.
(12) Blok omeđen ulicama Trg Stjepana Radića, Ivana viteza
Trnskog, Augusta Šenoe i Antuna Branka Šimića u kojem je
smješten pogon tvornice “Koestlin” predlaže se za cjelovitu
regulaciju uz prenamjenu i prezentaciju starog manufakturnog
pogona, te usklađivanje sa mogućom novom izgradnjom.
(13) Blok ulica Augusta Šenoe – Jurja Haulika - Ante
Trumbića - Matice hrvatske predlaže se za regulaciju radi
obnove, prenamjene i prezentacije kompleksa starog vojnog
zatvora, te odgovarajućeg arhitektonsko- urbanističkog rješenja
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
preostalog dijela bloka.
(14) Za blokove navedene u stavku 12. i 13. ovog članka
predlaže se raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja.
(15) Prostor kompleksa tržnice na Šetalištu dr. Ivše Lebovića
i zapadne insule potrebno je također cjelovito regulirati.
(16) Kompleks Sokolskog doma predviđa se zadržati
u postojećoj sportsko-rekreacijskoj namjeni uz potrebu
preoblikovanja vanjskih površina u cilju usklađivanja s
arhitektonskim vrijednostima matične zgrade.
(17) Prostor u zoni željezničkog i autobusnog kolodvora, a
s obzirom na izrazitu frekventnost prostora i značaja lokacije u
dodiru s reprezentativnim urbanim potezima (ulicama Tomaša
G. Masaryka i Matice hrvatske) na samom istočnom ulazu u
zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu potrebno je prestrukturirati
i urbano unaprijediti uz poštivanje zatečenih povijesnih
građevina.
(18) Kompleks stare Plinare (Ul. Ivana Kozarčanina)
predviđa se za revitalizaciju adekvatnom namjenom i
hortikulturnim uređenjem, uz respektiranje neposredne blizine
starog gradskog groblja.
(19) Posebnu pažnju treba posvetiti obnovi i održavanju
gradskog zelenila sa akcentom na autohtone i povijesne vrste
urbanog zelenila. U sklopu obnove predviđa se hortikulturno
definiranje sjeverne strane Trga Stjepana Radića.
(20) Prilikom rekonstrukcije gradskih ulica potrebno je u
najvećoj mjeri zadržati postojeće drvorede, te ih zasaditi tamo
gdje su posjećeni, uklonjeni ili oštećeni. Posebnu pažnju treba
pokloniti usklađivanju parkirališta i urbanog zelenila.
(21) S obzirom na konfiguraciju terena, te povijesne prilaze
gradu, prilikom bilo kakvih zahvata nove izgradnje veliku
važnost imaju unutrašnje i vanjske vizure. Ističu se vizure u
prilazu s ulicama Zagrebačkom, Krste Frankopana i Slavonskom
cestom. S obzirom na navedeno potrebno je voditi računa o
visinskim gabaritima nove izgradnje u vizurnim pravcima.”
Članak 111.
Članak 111. mijenja se i glasi:
“(1) S obzirom na valorizaciju urbane strukture Bjelovara i
sustav stupnjevane zonske zaštite povijesno - urbane strukture
utvrđuju se slijedeći režimi i modaliteti zaštite i konzervatorske
smjernice prema zonama određenim kartografskim prikazom
br. 4.1. i 4.3.
1. Zona A (potpuna zaštita povijesnih struktura)
1.1. Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni, uvjetuju se mjere
potpune zaštite povijesne matrice, građevinske strukture i
supstance te arhitektonsko-stilskih oblika.
1.2. Na području zone strogo se kontrolira unošenje novih
struktura i sadržaja stranih ili neprikladnih sačuvanim kulturnopovijesnim vrijednostima.
1.3. Prilagođavanje postojećih povijesnih funkcija i sadržaja
suvremenim potrebama može se prihvatiti uz minimalne fizičke
intervencije u povijesne strukture.
1.4. Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije,
restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.
1.5. Opće konzervatorske smjernice i uvjeti:
- Održavanje, popravci i obnova građevina
- Restitucija i rekonstrukcija građevine ili dijelova
građevine čije je povijesno stanje (izgled i obrada
pročelja, pokrov, gabariti i slično) narušeno
neadekvatnim zahvatima
Stranica 73
- Adaptacije i prenamjene povijesnih zgrada ili njihovih
dijelova u mjeri u kojoj ne narušavaju postojeći
arhitektonsko - urbanistički integritet objekta i okoliša,
te kojima se osigurava bolje održavanje zgrade
- Uklanjanje neodgovarajuće, nekvalitetne i degradirane
gradnje u dvorištima
- Iznimno se dopušta dogradnja, izgradnja novih ili
zamjenskih građevina, pomoćnih objekata u duhu
organizacije i prostornih mogućnosti pojedine čestice
- Uređenje i održavanje javnih površina u skladu sa
karakterom povijesno stilskog okruženja (park,
drvoredi, urbana oprema)
1.6. Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti,
mišljenja, suglasnost) podliježu:
- Svi građevinski i obrtnički zahvati na pojedinačnim
građevinama
- Urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i slično)
- Namjena i prenamjena građevina
- Interpolacija i nova izgradnja
- Hortikulturno i parterno uređenje prostora čestica
(dvorišta)
- Uređenje javnih površina
2. Zona B (djelomična zaštita povijesnih struktura)
2.1. Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni, uvjetuje se
obavezno očuvanje povijesne matrice, zatečene kvalitetne
povijesne izgradnje, te očuvanje tipoloških karakteristika
izgradnje vezane uz povijesnu urbanu matricu
2.2. Na području zone moguće su intervencije u smislu
prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, ali
bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih
struktura
2.3. Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije,
interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju povezivanja
povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz
suvremenih potreba
2.4. Opće konzervatorske smjernice i uvjeti
- Održavanje, popravci i obnova građevina
- Restitucija i rekonstrukcija građevine ili dijelova
građevine čije je povijesno stanje (izgled i obrada
pročelja, pokrov, gabariti i slično) narušeno
neadekvatnim zahvatima
- Uređenje i održavanje javnih površina u skladu sa
karakterom povijesno stilskog okruženja
- Rekompozicija, kreativno preoblikovanje ili uklanjanje
objekata i dijelova objekata koji bitno narušavaju
arhitektonsko - urbanistički sklad povijesne jezgre
- Interpolacija nove izgradnje na česticama gdje je to
moguće radi upotpunjavanja prostorne slike, ulične
fronte i slično. Uvjet za poštivanje bitnih odrednica
povijesno - urbanog i graditeljskog okruženja, te
kvalitetno arhitektonsko rješenje
- Nova izgradnja moguća je ako pri tome ne ugrožava
integritet bliskih povijesnih građevina ili urbani ambijent
- dogradnje, prigradnje objekata u oblicima u kojima ne
narušavaju postojeći arhitektonsko urbanistički integritet
objekta i okoliša ili ih kreativno nadopunjuju
- Prenamjena i adaptacija povijesnih zgrada ili njihovih
dijelova dozvoljavaju se u onoj mjeri u kojoj
osiguravaju bolje uvjete održavanja i prezentacije
zgrade, te ukoliko ne narušavaju bitne graditeljske
Stranica 74
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
karakteristike
- Moguće su opsežnije urbanističko - arhitektonske
regulacije pojedinih blokova ili poteza gdje je došlo do
značajnije degradacije povijesne strukture uz obaveznu
prethodnu urbanističku dokumentaciju.
2.5. Zakonom propisanom postupku ( konzervatorski uvjeti,
mišljenja, suglasnosti ) podliježu:
- Svi građevinski i obrtnički zahvati na pojedinačnim
građevinama
- Urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i slično)
- Namjena i prenamjena građevina
- Interpolacija i nova izgradnja
- Uređenje javnih površina
3. Zona C (zona ambijentalne zaštite)
3.1. Ova zona sadrži prostorne i građevne strukture koje
čine prostorni okvir i zaokružuju povijesno gradsko područje.
3.2. Unutar prostornih međa ove zone uvjetuje se
ambijentalna zaštita koja se primjenjuje u dijelovima kulturnopovijesne cjeline s prorijeđenim povijesnim strukturama ili
bez značajnijih primjeraka povijesne izgradnje, a osigurava
kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju kulturno-povijesnih
vrijednosti u zonama “A” i “B”
3.3. Na području ove zone prihvatljive su sve potrebne
intervencije uz pridržavanje osnovnih načela zaštite kulturnopovijesne cjeline.
3.4. Pri radovima na uređenju prostora prihvatljive su
metode obnove postojećih struktura i izgradnja novih uz uvjet
očuvanja ambijentalnih karakteristika kulturno-povijesne
cjeline, napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i
harmoničnog sklada cjeline.
3.5. Na području ove zone prihvatljive su metode obnove
postojećih struktura i izgradnja novih uz obavezno očuvanje
ambijentalnih karakteristika kulturno povijesne cjeline.
3.6.Opće konzervatorske smjernice i uvjeti
- Zaštita sačuvane povijesne matrice i kvalitetne
građevinske strukture
- Zaštita kvalitetnih vizura, odnosno ekspozicije
vrijednosti zona A i B
- Zahvati na povijesnoj građevinskoj strukturi koji ne
narušavaju njene bitne karakteristike
- Zadržavanje prihvatljivih gabarita postojeće izgradnje
- Zamjenska izgradnja umjesto nekvalitetne postojeće
- Nova izgradnja, ukoliko ne ugrožava elemente viših
stupnjeva zaštite
3.7. Zakonom pripisanom postupku (konzervatorski uvjeti,
mišljenja, suglasnosti) podliježu dijelovi zone unutar granice
zaštite kulturno - povijesne cjeline:
- Zahvati na pojedinačnim povijesnim građevinama i
kompleksima
- Sve novogradnje ( kontrole lokacija i gabarita )
- Povišenje postojećih objekata
- Uređenje javnih površina.”
Uvjeti očuvanja i smjernice za zahvate u prostornoj i
građevinskoj strukturi izvan zona zaštite
Članak 112.
Članak 112. mijenja se i glasi:
“Kontaktne zone izvan granica
zaštite kulturno-povijesne cjeline
(1) Riječ je o područjima na koja se i danas reflektira izvorni
Broj 6
prostorni koncept vojnog grada, a nalaze se u neposrednom
kontaktu sa granicom zaštite povijesnog naselja. To su vojna
zona uz Ulicu Zagrebačku; prostor bivšeg vojnog poligona sada
samo djelomično izgrađen sportskim, upravnim i mješovito
stambeno poslovnim i pogonskim sadržajima uz kontaktnu
zonu ulica Istarske i Andrije Hebranga; neizgrađeni prostor
pored sportskih sadržaja zapadno od Ulice Silvija Strahimira
Kranjčevića. Svojim prostornim obilježjima pogotovo vojni
kompleks uz Ulicu Zagrebačku omogućuju čitljivost prilaza
povijesnoj jezgri, kao i njezino obodno odterećenje relativno
guste, uglavnom prigradske stambene izgradnje. Karakter
njihove pretežne neizgrađenosti, odnosno rahle izgrađenosti
treba očuvati, a već postojeće sportsko rekreativne sadržaje
unaprijediti.
(2) Kod moguće prenamjene vojnog kompleksa treba
zadržati karakter postojeće prostorne strukture uključivši i
maksimalno očuvanje elemenata prirodnog krajolika i umjetno
formiranog (Borik). Eventualnu buduću moguću izgradnju
koncipirati kao paviljonski tip, udaljenu od regulacijskog
pravca Zagrebačke ceste.
(3) U ulicama Andrije Hebranga i Istarskoj trebalo bi zadržati
karakter katne obiteljske izgradnje i održavati karakterističan
visoki drvored uz sjeverni prilaz gradu.
(4) U zoni kompleksa Paromlina sa potezom ulica Ferde
Livadića, Mirka Bogovića i Zagorske, u prvom redu štite se
vizure sa Ulice Zagorske na zelenilo i prostor Borika, a isto tako
u ulici Mirka Bogovića štiti se prilaz povijesnom ozelenjenom
prostoru šetališta na Trgu Stjepana Radića. Stambenu obiteljsku
izgradnju trebalo bi ograničiti na P + 1 + Po.
(5) Kompleks paromlina koji zajedno sa kompleksom
“Franck” predstavlja simbol razvoja bjelovarske industrije
početkom 20. stoljeća, trebalo bi, ovisno o realnim
mogućnostima regulacije i djelomične prenamjene, u jednom
svom segmentu uključiti (sačuvani izvorni prostor radionica i
drugih izvornih pomoćnih objekata) u muzejsku, prosvjetnu ili
drugu kompatibilnu namjenu.
(6) Zona južno od granice starog groblja i industrijskog
kolosijeka sa potezom Ulice braće Diviš i industrijskim
pogonima do željezničke pruge u konfiguraciji grada izrazito
je eksponirana kao uostalom i cijela istočna industrijska zona,
te u izravnom prostornom kontaktu sa grobljem predstavlja
degradirajući element ne samo za kontemplativni i spomenički
karakter starog groblja već i za potez Ulice Josipa Jelačića.
Ulicom Josipa Jelačića se pristupa definiranom urbanom
prostoru Ulice Antuna Mihanovića i kompleksa bolnice, te
visoko valoriziranom prostoru prvog stupnja zaštite Šetališta dr.
Ivše Lebovića. Neposredni dio uz groblje nužno je regulirati
i hortikulturno urediti kako bi se unaprijedila slika prostora
zaštićenog povijesnog prostora.
(7) Na području djelomično izgrađenom (ulice Grgura
Ninskog, Dimitrija Demetra, Vladimira Vidrića, Janka
Draškovića), a omeđenom sa istoka željezničkom prugom,
mješovite stambeno pogonsko servisne izgradnje, relativno
ujednačene niže VP do P+1 izgradnje bez značajnih urbanih
i tipoloških obilježja potrebno je okvirno zadržati karakter
obiteljske izgradnje i uz poželjnu prenamjenu pogonskih i
servisnih sadržaja.
(8) Postojeća prostorna koncepcija i unutrašnjost insule
omeđene ulicama Krste Frankopana, Ivana Gorana Kovačića i
Tome Bakača u načelu je prihvatljiva uz potrebu hortikulturnog
i prostornog sređivanja, te mogućnosti novije izgradnje uz Ulicu
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Tome Bakača, prilagođene visinom karakterističnoj obiteljskoj
izgradnji.”
Članak 113.
Članak 113. mijenja se i glasi:
“Zona zaštite krajolika
(1) Ovom zonom zaštićuje se neposredan uređeni ili prirodni
okoliš zaštićenih vrijednosti pojedinih prostora i oko naselja.
(2) Unutar granice zaštićene kulturno-povijesne cjeline nisu
utvrđena područja ovog stupnja zaštite, a na ostalom području
utvrđuju se slijedeće zone vrijednog prirodnog i kultiviranog
krajolika:
- Šuma Kreševina, između Ždralova i Brezovca
- Šuma Lug,
- Šuma Bedenik,
- Područje između tokova potoka Plavnice i Jelinac
- Područje uz korito Plavnice, jugozpadno od naselja
Stare Plavnice
- Područje prema šumi Velika Rajzbuška,
- Pod njive, prostor rasadnika, povijesna lokacija bivšeg
poduzeća “Bjelovarski vrt”
- Područje između korita Bjelovacke i Novoseljana
- Područje u vizuri između Hrgovljana i potoka Plavnice
- Područje oko korita Bjelovacka između Brezovca i
Slavonske ceste.
(3) Područja iz stavka 2. ovog članka potrebno je u najvećoj
mogućoj mjeri očuvati i štititi provođenjem ove Odluke.
(4) Kod planiranja cestovnih koridora nastojati trasu voditi
rubnim zonama.
(5) U području iz stavka 2. ovog članka moguće je
predvidjeti sportsko - rekreativne sadržaje bez invazivne prateće
izgradnje, a u zoni rasadnika bivšeg “Bjelovarskog vrta” mogu
se rekonstruirati postojeće ili graditi nove građevine samo u
funkciji osnovne namjene.
(6) U kartografskom prikazu br. 4.3 označene su i planirane
zone posebnih uvjeta korištenja i zaštite zona park šume PŠ i
zaštićeni krajolik ZK, a prema PPBBŽ.”
Članak 114.
Članak 114. mijenja se i glasi:
“ Zona istraživanja odnosno arheološka zona
(1) Zona istraživanja odnosno arheološka zona obuhvaća
utvrđeni ili potencijalni areal arheoloških nalaza. Unutar
granice zaštićene kulturno -povijesne cjeline ne utvrđuju se
zone arheoloških istraživanja budući da su na tom području
utvrđeni samo pojedinačni pokretni arheološki nalazi. Njihova
zaštita regulirana je Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.
Obzirom na značaj ovog prostora kroz povijest do danas,
evidentiran je relativno mali broj arheoloških lokaliteta.
Potencijalna mogućnost postojanja i drugih arheoloških nalaza
je velika, stoga su potrebna sustavna istraživanja. Upravo zbog
stupnja neistraženosti, arheološki se lokaliteti svrstavaju u
grupu ugroženih i najmanje zaštićenih kulturnih dobara. Dvije
su razine zaštite arheoloških lokaliteta.
1.1. Registrirani arheološki lokaliteti i zone, odnosno oni
koji su u postupku registracije kao Stare Plavnice - Gradine i
Novoseljani
- zaštićeni su zakonom i svako djelovanje na njima ili
u njihovoj neposrednoj blizini mora imati dozvolu
nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture
- u postupku ishođenja lokacijske dozvole treba obaviti
Stranica 75
arheološka istraživanja
- pod prethodno navedenim režimom su i šire zone oko
navedenih lokaliteta.
1.2. Evidentirani lokaliteti, kao i za neistražene, a za koje
postoje indicije potrebno je:
- provesti pokusna arheološka sondiranja, kako bi se
mogle odrediti granice zaštite lokaliteta
- prioritetna istraživanja provoditi na područjima koja se
namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih sustava
- radi njihove identifikacije potrebno je obaviti detaljno
kartiranje i dokumentiranje, na temelju istražnih radova
i rekognosciranja
- na svim rekognosciranim područjima, prije građevinskih
zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih objekata,
treba provesti arheološke istražne radove i sondiranja,
radi utvrđivanja daljnjeg postupka.”
Članak 115.
Članak 115. mijenja se i glasi:
“Ostale prostorno povijesne vrijednosti - smjernice za
očuvanje
(1) Na promatranom području osim dominantne zaštićene
kulturno-povijesne cjeline, elemente prostorne strukture čine
naselja čiji se razvoj zasniva na jezgri povijesne matrice i na
logičnom tradicionalnom odnosu prema prirodnom okolišu, kao
u korištenju tako i u građevnom razvoju.
(2) Izvorna longitudinalna shema, zadržana je, uz širenje
naselja po istoj koncepciji u naseljima Stare Plavnice, Nove
Plavnice, Veliko Korenovo, Hrgovljani, a širenjem prigradskog
južnog građevinskog područja grada, dio Velikih i Malih Sredica
inkorporirano je u tu strukturu.
(3) Naselja Brezovac, Novoseljani, Ždralovi, Trojstveni
Markovac i Zvijerci kao i Ivanovčani djelomično se i razgranato
šire i spajaju pa se tek njihovim sagledavanjem sa izvornim
pripadajućim prirodnim okruženjem može razaznati osnovna
povijesna struktura promatranog područja.
(4) Unutar prirodnog i kultiviranog krajolika uz i oko naselja
Hrgovljani, Stare Plavnice, Brezovac, Ždralovi, Novoseljani,
Zvijerci ne treba planirati veće građevinske zone u cilju
očuvanja kontaktnih zona prirodnog i kultiviranog krajolika u
neposrednom kontaktu s naseljima.
(5) Građevna struktura prethodno navedenih naselja je
uglavnom nova, jednokatna bez sačuvanih tipoloških obilježja.
Povijesna tradicijska izgradnja sačuvana je samo u manjoj
mjeri u Starim Plavnicama dok je manji broj primjeraka
karakteristične prigradske arhitekture s početka 20. stoljeća
sa stilskim obilježjima tog doba još uvijek sačuvano u Starim
Plavnicama, Velikim Sredicama i Hrgovljanima. Uz rijetke
izuzetke ta izgradnje je građevinski degradirana a neka i
napuštena.
(6) Potrebno je etnološki i arhitektonski dokumentirati
evidentirane objekte tradicijske arhitekture.
(7) Evidentirane objekte treba u najvećoj mjeri sačuvati, uz
zahvate sanacije adaptacije i primjerene dogradnje do propisane
visine koristeći elemente i obilježja tradicijske izgradnje
(položaj na čestici, pravokutni tlocrt, tlocrt u ključ, pokrov).
(8) Ako zbog dotrajalosti dođe do rušenja evidentiranih
objekata potrebno ih je prethodno snimiti i arhitektonski
dokumentirati.”
Uvjeti zaštite pojedinačnih kulturnih dobara izvan zone
zaštite SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 76
Članak 116.
Članak 116. mijenja se i glasi:
“(1) Novoseljani - Parohijsku crkvu sv. Ilije s grobljem
sa zaštićenim neposrednim okolišem potrebno je građevinski
sanirati prema konzervatorskim uvjetima. Ne dozvoljava se
izgradnja u zoni zaštite kulturnog dobra.
(2) Brezovac - Kapelu Vavedenja Gospodnjeg s grobljem
treba održavati.
2.1 Unutar zaštićenog neposrednog okoliša i pripadajuće
kontaktne zone ne dozvoljava se nikakva izgradnja osim
pratećih sadržaja na groblju.
(3) Nove Plavnice - Kapelu sv. Florijana i Sebastijana treba
održavati.
3.1. Zbog blizine novije okolne izgradnje narušen je njezin
prostorni integritet.”
Popis kulturno povijesnih vrijednosti, lokaliteta i
građevina za koje je potrebna izrada dodatne detaljne
projektne (planske) dokumentacije
Članak 117.
Članak 117. mijenja se i glasi:
“(1) Kulturno povijesne vrijednosti, lokaliteti i građevine
za koje je potrebna izrada dodatne detaljne projektne (planske)
dokumentacije su:
1.1. Kompleks Paromlina - obavezna je izrada provedbenog
dokumenta prostornog uređenja uz konzervatorsku
dokumentaciju
1.2. Kompleks stare Plinare (Ul. Ivana Kozarčanina)
- izrada projekta obnove i prenamjene uz obaveznu izradu
konzervatorske dokumentacije
9. POSTUPANJE S OTPADOM
9.1. Komunalni otpad
Članak 118.
Članak 118. mijenja se i glasi:
“(1) Gospodarenje otpadom mora biti sukladno važećim
zakonima, propisima, planovima i odlukama koji reguliraju tu
materiju (propisi iz područja gospodarenja otpadom i zaštite
okoliša).
(2) Za administrativno područje Grada Bjelovara riješeno
je zbrinjavanje komunalnog otpada na uređeno odlagalište
“Doline” .
(3) Za sve vrste građevina, osim obiteljskih i individualnih
stambenih zgrada te infrastrukturnih građevina, na građevinskoj
čestici mora biti osiguran prostor za smještaj posuda za otpad s
odgovarajućim pristupom.
(4) Za sve vrste građevina mora biti predviđeno zbrinjavanje
komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sukladno važećim
propisima i odlukama.(5) Korisni dio komunalnog otpada odvaja
se i sakuplja sukladno gradskoj odluci i važećim propisima.
(6) U cilju sprečavanja i smanjivanja nepovoljnog utjecaja
otpada na okoliš i zdravlje ljudi preporučuje se :
a) smanjiti količine proizvedenog otpada,
b) organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja
količina i volumena otpada, organizirati skupljanje,
odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari
(papir, staklo, metal, plastika i drugi materijali),
c) postojeća reciklažna dvorišta organizirati sukladno
Broj 6
važećim propisima.
d) u domaćinstvima odvajati biootpad i kompostirati ga,
e) divlje deponije otpada sanirati i zatvoriti,
f) organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada.“
9.2. Neopasni proizvodni otpad
Članak 119.
Članak 119. mijenja se i glasi:
“(1) Unutar obuhvata GUP-a vrši sa samo skupljanje,
predobrada i privremeno skladištenje neopasnog proizvodnog
otpada.
(2) Konačno zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada je
van obuhvata GUP-a.
(3) Pogoni za sakupljanje, predobradu i privremeno
skladištenje neopasnog tehnološkog otpada moraju biti
izgrađeni sukladno važećim zakonima, propisima i odlukama.
(4) Pogoni za sakupljanje, predobradu i privremeno
skladištenje neopasnog proizvodnog otpada mogu biti smješteni
u zonama gospodarske namjene I1 i I2.
(5) Mora biti spriječeno rasipanje ili prolijevanje otpada,
širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija.
(6) Pogoni za sakupljanje, predobradu i privremeno
skladištenje neopasnog tehnološkog otpada moraju biti povezani
pristupnim putovima s prometnicama, ograđeni propisnom
ogradom i osigurani sredstvima protupožarne zaštite. Uz
ogradu se mora saditi živica, čempresi ili slično, a minimalno
20% čestice moraju biti uređene zelene površine. Maksimalna
izgrađenost čestice je 50%.
(7) Podloga za privremeno odlaganje otpada mora biti
izgrađena od nepropusnog materijala da omogući sakupljanje
otpada i da se osigura odvodnja oborinskih voda uz obavezan
predtretman.
(8) Izvan građevinskog područja naselja Bjelovar, kao ni
na zaštićenom ili vrijednom poljoprivrednom zemljištu blizu
vodotoka, u vrijednom prirodnom ili kultiviranom krajoliku unutar
obuhvata GUP-a nije dozvoljena lokacija građevina za sakupljanje,
skladištenje i obradu neopasnog proizvodnog otpada.”
Članak 120.
Članak 120. mijenja se i glasi:
“(1) Na području Grada Bjelovara organizirano je skupljanje
i odvoz životinjskih lešina sukladno gradskoj odluci i važećim
propisima.
(2) Moguće lokacije za skupljanje i zbrinjavanje životinjskih
lešina na području obuhvata GUP-a su u zoni gospodarske –
komunalno servisne namjene (K3) u naselju Korenovo, zoni
gospodarske namjene «Korenovo ili druga lokacija odabrana
osnovom odgovarajuće studije.“
Članak 121.
Članak 121. mijenja se i glasi:
„S područja grada Bjelovar na preradu i trajno zbrinjavanje
odvozi se sav neopasni proizvodni otpad izuzev drvne materije,
građevinskog otpada i šljake iz peći za lijevanje.“
9.3. Opasni otpad
Članak 122.
Članak 122. mijenja se i glasi:
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
„(1) Građevine i pogoni u kojima se vrši sakupljanje i
privremeno skladištenje, te obrada do određenog stupnja
(predobrada) opasnog otpada moraju udovoljavati zakonskim
propisima
(2) Fizičke i pravne osobe su dužne sakupljati opasni
otpad koji nastaje u njihovim građevinama (otpadno ulje,
filtri ulja, akumulatori, baterije i sl.) i predavati ga ovlaštenim
sakupljačima opasnog otpada.”
Članak 123.
Članak 123. mijenja se i glasi:
“(1) Prostornim planovima šireg područja unutar obuhvata
GUP-a na području naselja Bjelovar utvrđene su dvije lokacije
za sakupljanje, privremeno skladištenje i obradu do određenog
stupnja (predobrada) opasnog otpada.
(2) Navedeni pogoni nalaze se uz Ul. V. Sredice („Nacional“
d.o.o.) i Ul. 29. rujna („Sirovina -trgoprerada“ d.o.o.) i označeni
su na kartografskom prikazu 3.6. Odvodnja otpadnih voda,
uređenje vodotoka, obrada i skladištenje otpada
(3) U pogonu na lokaciji uz Ul. V. Sredice planirano je
prikupljanje, skladištenje i predobrada slijedećih vrsta opasanog
otpada :
-- Otpad od prerade nafte, pročišćavanja prirodnog plina i
pirolitičke obrade ugljena,
-- Otpad iz anorganskih kemijskih procesa,
-- Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene
premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila,
sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja,
-- Otpad iz fotografske industrije,
-- Otpad koji potječe od kemijske površinske obrade i
zaštite metala; hidrometalurgije neželjeznih metala,
-- Otpad od oblikovanja i površinske fizičko-kemijske
obrade metala i plastike,
-- Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog
ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19),
-- Otpadna organska otapala, rashladni i potisni mediji
(osim 07 00 00 i 08 00 00)
-- Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i
upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije
specificirana na drugi način
(4) U pogonu koji se nalazi u Ulici 29. rujna, planirano je
prikupljanje, skladištenje i predobrada slijedećih vrsta otpada :
-- Metalni otpad,
-- Papirni otpad,
-- Plastični otpad,
-- Gumeni otpad,
-- Demontaža vozila ,
-- Reciklaža građevinskog otpada ,
(5) Gospodarenje navedenim vrstama otpada u točki 3.
i 4.mora biti sukladno posebnim propisima, a uvjetovano je
ishođenjem odgovarajućih dozvola temeljem posebnih propisa.
(6) Navedeni pogoni moraju obavljati svoju djelatnost
prema zakonskim propisima koji reguliraju ovu materiju.
(7) Nakon provedene predobrade opasni otpad se odvozi
van obuhvata GUP-a na konačno zbrinjavanje. Nije predviđena
termička obrada opasnog otpada - spaljivanje.
(8) Uvjeti za uređenje građevne čestice na utvrđenim
lokacijama su:
-- maksimalna izgrađenost građevne čestice je 50%, a
minimalno 20% građevne čestice moraju biti uređene
zelene površine.
Stranica 77
-- građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup na
prometnu površinu.
-- potreban broj parkirališnih mjesta i manipulativne
površine moraju biti osigurani na građevnoj čestici.
-- mora biti ograđena propisnom sigurnom ogradom
i odvojena od ostalih namjena zaštitnim zelenim
pojasom,
-- smještaj građevina mora biti sukladno pravilima zaštite
na radu i zaštite od požara,
-- moraju biti predviđene sve potrebne mjere za
sprečavanje zagađenja okoliša sukladno važećim
zakonima i propisima.
Članak 124.
Članak 124. mijenja se i glasi:
„(1) Sukladno usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća na području Grada Bjelovara, na području grada ne
planiraju se nove lokacije za prikupljanje opasnog otpada.“
Članak 125.
Članak 125. mijenja se i glasi:
“(1) S otpadom se mora gospodariti sukladno zakonskim
propisima za određenu kategoriju otpada, na način da se
izbjegne:
- opasnost za ljudsko zdravlje
- opasnost za biljni i životinjski svijet
- onečišćenje okoliša, vode, tla, zraka iznad propisanih
graničnih vrijednosti
- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje
- nastajanje eksplozije ili požara
- stvaranje buke i neugodnih mirisa
- pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka,
te razvoj patogenih mikroorganizama.”
(2) Proizvodni neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne
su skupljati od ovlaštenih sakupljača uz prateću dokumentaciju
i izvješća redovito dostavljati nadležnim službama.“
10. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA
NA OKOLIŠ
Članak 126.
Članak 126 mijenja se i glasi:
“(1) Pravne i fizičke osobe koje u svom tehnološkom procesu
ili obavljanju drugih radnji proizvode, skladište, prerađuju,
prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim i štetnim
tvarima na području Grada Bjelovara, dužni su postupiti u
skladu s važećim zakonima i propisima.
(2) Zaštita zraka
2.1. Pri planiranju novih lokacija ili programa industrijske
i zanatske proizvodnje koji ispuštaju emisiju u zrak, isti se
moraju graditi sukladno propisima koji reguliraju tu materiju
(propisi iz područja zaštite zraka).
2.2. Postojeći pogoni nečiste i zastarjele tehnologije moraju
se sanirati u cilju smanjenja onečišćenja zraka, (ugradnja
dodatnih uređaja za pročišćavanje zraka, izmjena tehnologija,
prenamjena te dislokacija).
2.3. Moguće izvore onečišćavanja zraka nužno je ispravno
locirati u prostoru u odnosu na stambene i druge zone, uzimajući
osobito u obzir učestali smjer i intenzitet dominantnih vjetrova,
te udaljenost od naseljenog područja.
Stranica 78
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
2.4. Radi smanjenja negativnog utjecaja prometa na
kvalitetu zraka, nužno je osigurati bolju protočnost prometnog
sustava i unaprijediti javni gradski promet, te izgraditi mrežu
biciklističkih staza.
(3) Zaštita vode
3.1. Radi zaštite podzemnih i površinskih voda određuju se
dvije osnovne skupine zaštitnih mjera :
- mjere zabrane i ograničenja izgradnje na osjetljivim
područjima
- mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja
3.2. Mjere zabrane i ograničenje izgradnje na osjetljivim
područjima odnose se prvenstveno na zaštitu potencijalnih i
postojećih izvorišta vode za piće
3.3. Mjere za sprječavanje i smanjenje onečišćenja voda
obuhvaćaju slijedeće postupke:
-- planiranje i daljnju izgradnju sustava javne odvodnje
-- planiranje, rekonstrukciju i dogradnju uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda
-- smanjenje opterećenja otpadnih voda iz tehnoloških
procesa
-- ugradnja predtretmana otpadnih voda na mjestu
nastanka prije ispuštanja u gradsku kanalizaciju.
-- zamjenu postojećih tehnologija s čišćim tehnologijama
-- uvođenje agrotehničkih mjera za smanjenje onečišćenja
-- saniranje “divljih” odlagališta otpada
3.4. Poljoprivredna proizvodnja mora biti prilagođena
uvjetima zaštite uvođenjem kontrole uporabe količina i vrsta
zaštitnih sredstava i gnojiva, te orijentirana na proizvodnju
zdrave hrane.
3.5. Značajni naglasak mora se staviti na zaštitu vodnih
eko - sustava, tj. vodnog krajolika, šireg vegetacijskog pojasa
uz rijeke i potoke, te treba preispitati nužnost izvođenja novih
regulacija i hidrotehničkih zahvata u tom pojasu.
3.6 Unutar zaštitnih koridora i vodnog dobra za sve zahvate
u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete i potvrdu
nadležnih institucija i graditi sukladno propisima koji reguliraju
tu materiju
3.7. Izvorišta pitke vode i postojeći bunari moraju se
očuvati, a nadležne institucije ih trebaju evidentirati i održavati
sukladno posebnim propisima.
(4) Zaštita tla
4.1. Pri obradi neizgrađenih površina gdje god je moguće
i dopušteno moraju se upotrebljavati materijali koji ne
ograničavaju i ne sprečavaju procjeđivanje oborinskih voda u
tlo.
4.2. U svrhu zaštite tla od zagađivanja moraju se
poduzimati sve mjere na sprečavanju zagađenja zraka i voda,
treba riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda, sanirati
“divlja” odlagališta otpada i spriječiti nastajanje novih, a u
poljoprivrednoj proizvodnji uvesti kontrolu uporabe količina i
vrsta zaštitnih sredstava i gnojiva.
4.3. Na kartografskom prikazu br. 4.5 Područja primjene
posebnih mjera uređenja i zaštite označene su lokacije
napuštenih eksploatacijskih prostora (vađenje gline) od kojih
su neke lokacije već davno napuštene i ucrtane na temelju
podataka iz starih karata.
4.4. Kod zahvata u prostoru na svim tim lokacijama ovisno
o vrsti zahvata odredit će se potrebne mjere sanacije.
(5) Zaštita od buke
5.1. Građevine i postrojenja koja mogu biti izvor
prekomjerne buke moraju se graditi, na odgovarajućoj
Broj 6
udaljenosti od stambenih, društvenih, rekreacijskih zona i
drugih tihih djelatnosti, a u određenim slučajevima i izvan
naselja.
5.2. Postojeće građevine koje proizvode buku veću od
dopuštene (propisane zakonom) ne mogu se dalje širiti, a
sanacijom buku moraju svesti u dopuštene okvire.
5.3. Smanjenjem količine prometa motornih vozila odnosno
povećanjem korisnika biciklističkog prometa i drugačijom
regulacijom prometa učinkovito se utječe na smanjenje buke
cestovnog prometa.
5.4. Pri projektiranju, građenju održavanju ili rekonstrukciji
građevina moraju biti predviđene potrebne tehničke mjere za
provedbu zaštite od buke.
5.5. Gradnjom prirodnih (nasadi, drvoredi) i umjetnih
barijera (zidovi) za zaštitu od buke između objekata prometne
infrastrukture i objekata gdje borave i rade ljudi povećava se
zaštita od prekomjerne buke.
5.6. Primjenom odgovarajućih zvučno-otpornih sistema
na zgradama i tehničkim objektima povećava se zaštita od
prekomjerne buke.
5.7. Grad Bjelovar za uže područje naselja Bjelovar,
raspolaže sa slijedećim elaboratima izrađenim po Brodarskom
institutu d.o.o., Odjel za akustiku iz Zagreba,:
a) “Strateškom kartom buke industrijskih pogona grada
Bjelovara“, 1/2008,
b) “Strateškom karte buke željezničkog prometa“, 11/2007,
c) “Kartom buke na području grada Bjelovara – analiza
i procjena izloženosti stanovništva buci cestovnog
prometa“, 12/2006,
U kojima su izražene granične vrijednosti koje se moraju
primijeniti prilikom izdavanja akata kojim se odobrava građenje.
5.8. Područja na koje treba usmjeriti akcijske planove
za smanjenje buke cestovnog prometa su: ulice J.JelačićaVukovarska–Đurđevačka (uključujući trokut koji Vukovarska
čini s Osječkom), Franjevačka–A. Hebranga (uključujući i
Prilaz A.Hebranga), te nešto manje pravci F.Rusana–Slavonska
te uz Zagrebačku ulicu. Također više konfliktne razine prisutne
su u dijelu Šetališta Ivše Lebovića, Trga Stjepana Radića te
dijelovima Istarske i A. Mihanovića.
5.9. Na područjima ugroženim bukom postojećih
industrijskih pogona treba primijeniti mjere za smanjenje buke,
drugačijom organizacijom posla (bez rada u noćnim satima,
pridržavanjem pravila za zaštitu od buke tijekom procesa
proizvodnje) odnosno mjerama navedenim u ovom članku.
(6) Šume
6.1. Prilikom definiranja trasa za infrastrukturne zahvate
koji ne mogu izbjeći šumu moraju se maksimalno zaštititi
šume, a za iskrčenu šumu bilo bi svrhovito osigurati zamjensku
površinu i pošumiti je.
6.2. Potrebno je poštivati odredbe i uvjete uređenja
prostora utvrđene ovim Planom, odnosno prema zakonima i
podzakonskim aktima koji propisuju tu materiju.”
10.1. Mjere zaštite od ratnih opasnosti, elementarnih
nepogoda i drugih nesreća
Članak 127.
Članak 127. mijenja se i glasi:
„(1) Mjere zaštite sastoje se od osnovnih i specifičnih mjera
i zahtjeva.
1.1. Osnovne mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja u najvećoj
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
mjeri sadržane su u načelima i mjerama planiranja prostora.
1.2 Specifične mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja općenito
obuhvaćaju:
-- mjere kojima se osigurava zaštićenost stambenih
i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i
povredljivost od razaranja (određivanjem visine
građevina, gustoće izgrađenosti, zelenih površina,
udaljenosti između građevina i slično),
-- mjere koje omogućavaju učinkovitiju evakuaciju,
izmještanje, spašavanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge
mjere zaštite i spašavanja ljudi,
-- mjere koje omogućavaju fleksibilnost prometa i
infrastrukture u izvanrednim uvjetima,
-- mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje
dometa posljedica pojedinih prirodnih nepogoda i
drugih incidentnih – izvanrednih događaja,
-- mjere koje omogućavaju funkcioniranje i obnavljanje
građevina u slučaju oštećenja (protupotresno i
protupožarno projektiranje i slično).
(2) Naselje Bjelovar kao sjedište Županije jedino je naselje
na području Grada gdje je obvezna gradnja skloništa osnovne i
dopunske zaštite.
(3) Zone izgradnje skloništa osnovne zaštite, zone izgradnje
skloništa dopunske zaštite, te zone izgradnje zaklona prikazane
su na kartografskom prikazu 4.5. Područja primjene posebnih
mjera uređenja i zaštite.
(4) Stupanj zaštite skloništa određuje se ovisno o zoni
gradnje zgrade, te njenom kapacitetu i namjeni.
(5) Skloništa se moraju graditi unutar određenih zona,
kod gradnje škola, bolnica, hotela, đačkih domova i domova
umirovljenika sa više od 75 korisnika i zaposlenika, poslovnih
građevina sa više od 75 zaposlenih u jednoj smjeni, te stambenih,
stambeno poslovnih i poslovnih građevina s više od 1.500 m² GBP.
5.1 Iznimno, ukoliko u blizini postoji sklonište dovoljnog
kapaciteta može se odstupiti od naprijed navedene odredbe.
(6) Ne moraju se graditi skloništa kod gradnje skladišta,
proizvodnih ili sličnih objekata s manje od 15 zaposlenih u
jednoj smjeni i ako nema većeg okupljanja drugih korisnika.
(7) Mogu se graditi javna skloništa koja mogu biti na
posebnim česticama ili u sklopu drugih čestica ili građevina.
(8) Lokacija i kapacitet javnih skloništa određeni su
zakonima i podzakonskim aktima koji propisuju predmetnu
materiju.
(9) Kod gradnje skloništa obavezno treba odrediti
mirnodopsku namjenu koja mora biti prilagođena osnovnoj
namjeni prostora i uvjetima korištenja zone u kojoj se nalazi.
(10) Zakloni se grade i u okviru slobodnih neizgrađenih
zona - prvenstveno zelenih površina, a po planovima izgradnje
koje donosi nadležno tijelo.
(11) U dijelu naselja koji će se uređivati na temelju
provedbenih dokumenata prostornog uređenja potrebno je
rezervirati zelene površine koje se u slučaju potrebe mogu
koristiti za izgradnju zaklona ili prihvatilišta, a u postojećim
dijelovima grada treba čuvati neizgrađene površine za istu
svrhu.
(12) Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva
12.1. Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva
na području obuhvata GUP-a potrebno je uspostaviti temeljem
posebnih propisa. Točna lokacija sirene za uzbunjivanje
stanovništva biti će utvrđena detaljnijom razradom sustava
uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva.
Stranica 79
12.2 Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti
koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje ljudi ili okoliš,
te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu
energijom i vodom, kao i pravne osobe (operateri koji posjeduju
ili upravljaju postrojenjem ili pogonom u kojem su prisutne
opasne tvari), dužne su uspostaviti i održavati sustav javnog
uzbunjivanja građana u svojoj okolini.
12.3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći
broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali, sportske dvorane
i stadioni, trgovački centri, proizvodna postrojenja i slično, u
kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati
dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, dužni
su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja
građana te osigurati prijem priopćenja nadležnog centra o vrsti
opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. Pravne osobe
koje se bave takvom vrstom djelatnosti imaju obvezu izrade
operativnih planova zaštite i spašavanja, sukladno metodologiji
po posebnom propisu.
(13) Mjere zaštite od potresa
13.1 U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je
konstrukcije svih građevina uskladiti sa posebnim propisima za
VIII seizmičku zonu MSK skale.
13.2. Mjere zaštite od rušenja uključene su u odredbe za
provođenje ovoga GUP-a u vidu propisanih koridora prometnica
i minimalnih širina ulica, propisanim minimalnim udaljenostima
građevina od regulacijskog pravca te minimalnim međusobnim
udaljenostima pojedinih građevina.
13.3 Mjere zaštite postići će se daljnjom gradnjom
prometnica, povećanjem broja ulazno izlaznih cestovnih
pravaca, načinom gradnje, očuvanjem prirodnog okruženja i
neizgrađenih površina između urbaniziranih dijelova grada.
13.4 Za potrebe privremenog zbrinjavanja ljudi i materijalnih
dobara (postavljanje šatorskih naselja, poljskih kuhinja, bolnica
i slično) prilikom izrade provedbenih dokumenta prostornog
uređenja potrebno je predvidjeti zelene, sportske ili neizgrađene
površine u adekvatnom situacijskom rasteru, a veličine ovisno o
planiranoj gustoći stanovanja.
(14) Zabranjeno je građenje ili korištenje zemljišta na način
da se mogu pojaviti klizišta ili erozije tla.
(15) Mjere zaštite od poplave
15.1. Zaštita od poplava u području naselja izvedena je ili
će se izvesti nasipima, odteretnim kanalima ili obrambenim
zidovima sukladno planovima nadležnih tijela.
15.2. Zbog očuvanja vodnog režima nije dozvoljeno:
-- obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost
nasipa i drugih vodnogospodarskih objekata,
-- u inundacijskom području i na udaljenosti manjoj od 20
m od nožice nasipa podizati građevine, ograde i druge
građevine osim zaštitnih vodnih građevina i prometne,
komunalne i druge infrastrukture.
(16) Mjere zaštite od požara i eksplozije
16.1. Osnovna protupožarna zaštita provodi se
kroz osiguranje protupožarnih – vatrogasnih puteva sa
omogućavanjem pristupa u sva područja.
16.2. Mjere protivpožarne zaštite postižu se i kroz realizaciju
Planom uvjetovanih udaljenosti između građevina, odnosno
izvedbom vatrobranih zidova između pojedinih dvojnih ili
skupnih objekata.
16.3. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreža
mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreža. Za potrebe gašenja požara treba osigurati potrebne
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 80
količine vode i odgovarajući tlak u hidrantskoj mreži.
16.4. Mjesta za izgradnju građevina u kojima se obavlja
proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari, sukladno
važećim zakonima i posebnim propisima bit će, u slučaju potrebe
za njihovu gradnju, određena provedbenim dokumentima
prostornog uređenja u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela za
zaštitu od požara.
16.5. kod gradnje građevina prometne, komunalne i druge
infrastrukture moraju se osigurati svi nužni uvjeti za postizanje
učinkovitih mjera zaštite od požara i eksplozije sukladno
posebnim propisima.“
12. MJERE PROVEDBE PLANA
12.1 Obveza donošenja provedbenih dokumenata
prostornog uređenja
Članak 128.
Članak 128. mijenja se i glasi:
„(1) Obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog
uređenja (urbanistički plan uređenja ili detaljni plan uređenja)
utvrđuje se za:
a) područja utvrđena kartografskim prikazom 4.4. Područja
primjene planskih mjera zaštite ovog GUP-a,
b) zahvate u prostoru za koje je važećim zakonima i
propisima utvrđena obveza donošenja provedbenih
dokumenata prostornog uređenja,
c) područja za koja predstavničko tijelo Grada Bjelovara
donese Odluku o izradi prostornog plana.
(2) Područja za koje se propisuje obveza donošenja
navedenih dokumenata iz stavka 1. ovog članka su područja
gdje se očekuje izgradnja neuređenog građevinskog područja ,
urbana komasacija ili rekonstrukcija urbanog sadržaja.
12.2. Mjere uređenja i zaštita zemljišta
Članak 129.
Članak 129. mijenja se i glasi:
“(1) Mjere uređenja zemljišta
1.1. Hidromelioracija - na području obuhvata GUP-a ne
planiranju se mjere uređenja zemljišta hidromelioracijom.
1.2. Pošumljavanje
-- uređenje zemljišta pošumljavanjem na prostoru
šuma uređuje se osnovama gospodarenja šumama
i programom za gospodarenje šumama i to za
gospodarske šume, zaštitne šume i šume posebne
namjene,
-- uređenje zemljišta pošumljavanjem izvan površina
šuma provodi se temeljem potreba zaštite okoliša i
krajobraznog uređenja,
-- pošumljavanje će se vršiti autohtonim vrstama
vegetacije.
(2) Zaštita zemljišta
2.1. Postojeću parcelaciju i strukturu kultura neizgrađenih
dijelova kultiviranog i prirodnog krajobraza treba očuvati u
najvećoj mjeri.
2.2. Nije dozvoljena gradnja građevina izvan građevinskog
područja, u zoni vrijednog, prirodnog i kultiviranog krajolika
između gradskog tkiva i prigradskih naselja prikazanog na
kartografskom prikazu „4.3. Uvjeti korištenja“, a građevine
infrastrukture, ako ih nije moguće izmjestiti moraju se izvesti
Broj 6
uz maksimalno očuvanje zemljišta i krajobraza Očuvanjem
krajobraza i prirodnih vodotoka čuva se biološka raznolikost,
ekološki sustavi i staništa.
2.3. Ozelenjavanje će se provoditi na prostorima koji su u
zaštitnoj funkciji između različitih namjena, te na područjima
sanacije starih gliništa i prostorima nepodobnim za druge namjene
2.4. Zemljišta uz infrastrukturne građevine uređuju se
sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima za pojedine
infrastrukturne građevine i to ozelenjavanjem, pošumljavanjem
i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.
2.5. Konzervatorskom dokumentacijom određene su mjere
sanacije i zaštite ugroženih i oštećenih dijelova zaštićene
kulturno-povijesne cjeline, povijesnih građevina, arheoloških
zona te vrijednih vizura.“
12.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni
Članak 130.
Članak 130. mijenja se i glasi:
“(1) Za postojeće građevine na površinama kojima je ovim
GUP-om izmijenjena namjena ili uvjeti gradnje dozvoljava se :
1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih
konstruktivnih i drugih dijelova građevina, krovišta,
stropa, potkrovlja, poda, stolarije i slično u postojećim
gabaritima.
2. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih prostora,
tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m2 bruto
površine svih etaža, s time da se ne poveća broj stanova.
3. priključak na građevine i uređaje prometne, komunalne
i druge infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija koje ne zadovoljavaju sigurnosne propise
4. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica)
s ulaznim predprostorom uz postojeće stambene
građevine koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu
ili na postojećoj građevinskoj parceli i to u najvećoj
površini od 12 m2 bruto po stanu.
5. adaptacija manjih pomoćnih građevina uz postojeće
stambene ili stambeno-poslovne građevine (spremišta,
drvarnica) neophodnih za njihovo korištenje ili
gradnja novih ako su postojeći dotrajali ili ako se radi
o novogradnji koja ih nema u sklopu ili u zasebnoj
građevini, tako da se može adaptirati ili graditi do
najviše 10 m2 bruto po stanu ili poslovnom prostoru.
6. adaptacija postojećeg gospodarskog prostora ili tavana
u stambeni dio, ukoliko preostali dio gospodarskog
prostora zadovoljava potrebe za korištenje postojeće
stambene ili stambeno poslovne građevine, tako da
adaptirani dio s postojećim stambenim prostorom ne
prelazi ukupno 75 m² bruto površine svih etaža, s time
da se ne povećava broj stanova u građevini.
7. postava novog krovišta, bez nadozida kod građevina s
dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o
povećanju stambenog prostora, do ukupno 75 m2 bruto
površine.
8. Sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi
sanacije terena (klizišta).
9. Izvođenje priključaka na infrastrukturu (električna energija,
vodovod, kanalizacija, plin, telefon), te prenamjena i
funkcionalna preinaka građevina vezano uz prenamjenu
prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem
ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim prostorima.“
(2) II. Građevine druge namjene (poslovne građevine,
javne, prometna, komunalna i druga infrastruktura te prateće
građevine):
1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih
dijelova građevina.
2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i slično
do najviše 10 m2 izgrađenosti za građevine do 100 m2
bruto izgrađene površine, odnosno do 5% ukupne bruto
izgrađene površine za građevine veće od 100 m2.
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevina vezano uz
prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana
namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim
korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim
prostorima, ali samo unutar postojećih gabarita.
4. izmjena uređaja i instalacija vezanih za promjenu
tehnoloških rješenja, s time da se građevine ne mogu
dograđivati izvan postojećih gabarita.
5. priključak na građevine i uređaje prometne, komunalne i
druge infrastrukture.
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne
infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih površina.
7. gradnja postojećih ograda i potpornih zidova radi
sanacije terena (klizišta).
(3) Građevine za uzgoj i tov životinja, građene na temelju
uvjeta uređivanja prostora izdanim prije stupanja na snagu ove
Odluke, mogu se rekonstruirati u opsegu koji je potreban za
normalno obavljanje njihove djelatnosti u skladu s odredbama
ove Odluke i zakonskim propisima”.
Članak 131.
Članak 131. mijenja se i glasi:
“(1) Za postojeće građevine, van granice građevinskog
područja, a koje nisu predviđene za rušenje radi planiranog
zahvata u prostoru predviđenog dokumentima prostornog
uređenja, dozvoljava se :
(2) Na izgrađenim građevinskim česticama na kojima su
legalno izgrađene građevine van granica građevinskog područja,
gdje se ovom Odlukom ne previđa se rušenje u svrhu realizacije
drugih zahvata, može se odobriti:
2.1. rekonstrukcija postojećih stambenih ili stambeno poslovnih
građevina, na način da se zadovolje uvjeti stanovanja prema
odredbama „Odluke o najvećem standardu opremljenosti stana“.
2.2. ukoliko je postojeća građevina dotrajala, te nije
moguća njena sanacija, može se iznimno odobriti gradnja nove
građevine, uz rušenje postojeće, iste veličine ili veće, u skladu
sa prethodnim stavkom
2.3. uz stambenu građevinu može se odobriti i rekonstrukcija
postojeće gospodarske građevine iste veličine ili gradnja nove
građevine iste veličine na način da ne prelazi 50 % bruto
razvijene površine stambene građevine
2.4. na građevinskim česticama iz stavka 1. ovog članka
dozvoljava se i obavljanje zanatske ili proizvodne djelatnosti,
uz uvjet da ta djelatnost nije štetna na okoliš i da postoje ostali
uvjeti za njeno obavljanje, s tim da ukupna izrađenost građevne
čestice ne prelazi 30%.
(3) Na građevne čestice unutar posebnog režima zaštite, a
na kojima su postojeće legalne građevine a nisu obuhvaćene
granicama građevinskih područja, može se odobriti
Stranica 81
rekonstrukcija stambenih i gospodarskih građevina unutar
postojećih gabarita, a ukoliko je građevina dotrajala, iznimno se
može odobriti gradnje nove građevine, maksimalne veličine kao
postojeća građevina uz uvjete Ministarstva kulture.”
Članak 132.
Članak 132. mijenja se i glasi:
“I Kiosci
(1) Kiosci su montažno-demontažni objekti koji se
postavljaju kao privremeni objekti sukladno zakonskim
propisima i gradskim odlukama.
Uvjeti za postavljanja kioska:
1.1 Na javnim površinama moguća je postava kioska samo
uz suglasnost Grada Bjelovara.
1.2 Postavom kioska ne smije biti ugroženo odvijanje
prometa ili sigurnost sudionika u prometu.
1.3 Nije dozvoljena postava kioska na raskršća, kolne ulaze,
cestovne priključke i slično ako je time narušena preglednost
odnosno ugrožena sigurnost sudionika u prometu.
1.4 Maksimalna bruto površina jednog kioska je 12 m2.
1.5 Kiosci se mogu koristiti kao prodajni ili uslužnoprodajni prostor za prodaju tiska, duhana, prijevoznih karata,
suvenira, voća, povrća, bezalkoholnih pića, cvijeća, izradu
ključeva, usluživanje brze hrane (isključuju se ostali oblici
ugostiteljske djelatnosti) i slično.
1.6 Namjenom kioska ne smije se stimulirati okupljanje
i zadržavanje ljudi (dio ugostiteljskog objekta sa sjedećim
mjestima i slično), niti potreba za parkirališnim prostorom.
1.7 Kiosci se ne smiju postavljati u većim skupinama ili u
nizu više od pet kioska.
1.8. Iznimno, na lokaciji gradske tržnice ili drugoj lokaciji uz
uvjet cjelovitog arhitektonsko-urbanističkog rješenja moguća je
postava i većeg niza ili skupina kioska od navedenog u podtočki
1.6. ovog članka.
1.9 Oblik i veličina kioska mora se uklopiti kvalitetom i
načinom izvedbe u urbani izgled naselja.
1.10 Prilikom odabira tipa kioska preporuča se isti ili sličan
tip za cijelo naselje.
(2) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, urbana pravila
za kioske određuju se uvjetima zaštite kulturnih dobara, odnosno
odgovarajućim provedbenim dokumentom prostornog uređenja.“
II Urbana oprema
(3). Urbana oprema se na javne površine može postaviti
samo uz suglasnost Grada Bjelovara.
(4) Autobusne nadstrešnice moguće je postavljati na svim
autobusnim stajalištima.
4.1. Nadstrešnice se postavljaju na javno-prometnim
površinama na način da ne ugrožavaju kolni promet i promet
pješaka.
4.2. Prilikom odabira tipa nadstrešnice preporuča se isti ili
sličan tip za cijelo naselje.
(5) Postavom reklamnih panoa ne smiju biti narušeni uvjeti
korištenja javnih površina i građevina (svjetlosno zagađenje,
nemogućnost košnje, nemogućnost postave ili održavanja
prometne komunalne i druge infrastrukture i slično).
(6) Unutar zaštićene kulturno-povijesna cjeline, urbana
pravila određuju se uvjetima zaštite kulturnih dobara, odnosno
odgovarajućim provedbenim dokumentom prostornog uređenja.
(7) Preporuča se izrade studija i smjernica kojima se
utvrđuju uvjeti za oblikovanje i postavljanje urbane opreme
(reklama, osvjetljenja, nadstrešnica i tenda, klupa, koševa i
Stranica 82
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
drugog za zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu.”
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 133.
1) Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana
grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/04
i 3/09) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih
akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove Odluke.
2) Lokacijski uvjeti zahvata u prostoru utvrđeni važećim
lokacijskim dozvolama izdanima na temelju Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara važe dok traje
važenje tih lokacijskih dozvola.
3) Na građevnim česticama iz stavka 2. ovog članka, mogu
se utvrditi prostorne mogućnosti za zahvate u prostoru na
temelju provedbenih odredbi ove odluke i za vrijeme važenja
lokacijskih dozvola izdanih na temelju Odluke iz stavka 1).
Članak 134.
Postojeći prostornoplanski dokumenti užeg područja
uskladit će se sa odredbama ovog Plana, a do usklađenja
primjenjivati će se u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim
Planom.
Članak 135.
Plan je izrađen u 4 (četiri) izvornika potpisanih od
predsjednika i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada
Bjelovara, koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.
Članak 136.
Jedan izvornik Plana čuva se u pismohrani Grada Bjelovara,
a po jedan izvornik Plana zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:
a) Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
Republike Hrvatske
b) Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko - bilogorske
županije
c) Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Bjelovara
(3) Uvid u Plan može se obaviti sukladno zakonskim
propisima.
Članak 137.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 350-02/10-01/19
URBROJ: 2103/01-02-12-166
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
374.
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
i 50/12) (dalje: Zakon) i članka 32. Statuta Grada Bjelovara
(“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09)
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj 18.
listopada 2012. godine donijelo je
Broj 6
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZRADI
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA
BJELOVARA– DRUGA IZMJENA I DOPUNA
Članak 1.
Članak 6. Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada
Bjelovara – druga izmjena i dopuna („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 1/2012) (dalje : Plan) se mijenja i glasi:
„Planom će se utvrditi nove građevinske čestice za namjenu
vjerskog objekta u naselju Ždralovi, nove građevinske čestice
za korištenje geotermalne energije u naselju Ciglena, lokacije
telekomunikacijskih stupova, konačna trasa državne ceste A-13,
dionica Bjelovar-Virovitica, dopuniti podaci o zaštićenim i
evidentiranim područjima i područjima Ekološke mreže RH,
lokacija za privremeno odlaganje i recikliranje građevinskog
otpada u zoni Novi Borik-Lepirac, dopuniti način i uvjete postave
uređaja za korištenje alternativnih izvora energije te dopuniti Plan
sukladno donesenim planovima i zakonskim odredbama.“
Članak 2.
Članak 7. Odluke o izradi Plana se mijenja i glasi:
„Osnovni ciljevi i programska polazišta prostornog plana su:
a) Izmijeniti građevinsko područje naselja Ždralovi
(proširenje isključivo za čestice vjerskog objekta),
b) Izmijeniti građevinsko područje naselja Ciglena
(proširenje isključivo za potrebe korištenja geotermalne
energije),
c) Ucrtati lokacije telekomunikacijskih stupova planovima
šireg područja i zakonskim odredbama,
d) Uskladiti konačnu trasa autoceste, dionica BjelovarVirovitica,
e) Dopuniti podatke o zaštićenim i evidentiranim
područjima i područjima Ekološke mreže RH
f) Dopuniti podatke s lokacijom za privremeno odlaganje
i recikliranje građevinskog otpada u zoni Novi BorikLepirac
g) Dopuniti način i uvjete postave uređaja za korištenje
alternativnih izvora energije
h) Dopuniti Plan sukladno donesenim planovima i
zakonskim odredbama.“
KLASA: 350-02/12-01/2
URBROJ: 2103/01-02-12-40
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
375.
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i
50/12), (u daljnjem tekstu : Zakon) i članka 32. Statuta Grada
Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09
i 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici,
održanoj 18. listopada 2012. godine donijelo je
ODLUKU O IZRADI
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
SJEVEROZAPAD 2
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
OPĆE ODREDBE
Stranica 83
Članak 8.
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
SJEVEROZAPAD 2 ( u daljnjem tekstu : Plan).
Investitor izrade Plana je trgovačko društvo LIDER d.o.o.,
T.Bakača 6a iz Bjelovara (OIB 87335161400).
Investitor samostalno izabire stručnog izrađivača Plana koji
mora zadovoljiti zakonske propise za izradu Plana.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravna osnova za izradu Plana,
obuhvat Plana, ocjena stanja u prostoru u obuhvatu Plana, razlozi
za izradu Plana, ciljevi i programska polazišta, navode se potrebne
stručne podloge potrebne za izradu Plana, način pribavljanja
stručnih rješenja, vrsta i način nabavljanja geodetskih podloga,
navode se tijela i osobe određena posebnim propisima koja izdaju
zahtjeve za izradu Plana iz svog djelokruga, te drugih sudionika
koji će sudjelovati u izradi Plana, propisuju se rokovi za izradu
Plana i izvori financiranja izrade Plana.
PRAVNA OSNOVA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem odredbi članka 75., 78., 81. i
136. Zakona.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
U obuhvatu Plana nalaze se kčbr. 299, 1352/1 i 1935 sve
k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani, prikazane oznakom UPU 1a u
grafičkom prilogu 4.4. Planske mjere zaštite elaborata Nacrta
konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana – druge
izmjene i dopune.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Područje obuhvata Plana čini građevinsko područje
istočno od Ul. M.Krleže. Prostor Plana predstavlja neuređeno
i neizgrađeno područje (oranice i obrađeno poljoprivredno tlo)
u drugom redu parcela, a urbanistički parametri definirani su
dokumentima prostornog uređenja šireg područja.
RAZLOZI ZA IZRADU PLANA
Članak 6.
Razlog za izradu Plana je zahtjev vlasnika zemljišta
zastupanih po trgovačkom društvu LIDER d.o.o. iz Bjelovara za
izradom Plana i uređenjem predmetnog građevinskog zemljišta.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana su :
a) izgradnja stambenog naselja s pratećim sadržajem,
b) definiranje uvjeta izgradnje na površinama obuhvaćenim
Planom.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Za izradu Plana koristiti će se stručne podloge (kopije
katastarskog plana, podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim
propisima.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja za potrebe izrade Plana pribavit će
investitor i stručni izrađivač Plana.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH
PLANOVA
Članak 10.
Plan mora biti izrađen na katastarskom planu u mjerilu
1:1000 izdanom po nadležnoj instituciji.
Katastarski plan za potrebe izrade Plana pribavit će
investitor i stručni izrađivač Plana.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI,
PLANSKE SMJERNICE i PROPISANI DOKUMENTI)
ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 11.
Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju
u postupku izrade Plana su:
1) MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode,
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
2) MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg
Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
3) MINISTARSTVO OBRANE RH, Uprava za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10.000
Zagreb
4) MUP RH, POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKOBILOGORSKA, Vlahe Paljetka 2, 43000 Bjelovar
5) DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
Područni ured Bjelovar, Ivana Gundulića 1, 43000
Bjelovar
6) ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BBŽ, Trg E.
Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
7) ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE, Josipa Jelačića 2, 43000
Bjelovar
8) HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
9) HRVATSKA POŠTA d.d., PODRUČNA UPRAVA
SREDIŠNJA HRVATSKA, SREDIŠTE POŠTA
BJELOVAR, Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar
10) HAKOM - HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE JURIŠIĆEVA 13,
10 000 Zagreb
11) UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA
HRVATSKE, Šrapčeva 5., 10 000 Zagreb
12) HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
Stranica 84
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
d.o.o., Distribucijsko područje “ELEKTRA
BJELOVAR”, Petra Biškupa-Vene 5, 43000 Bjelovar
13) ELEKTROMETAL d.d., Ferde Rusana 21, 43000
Bjelovar
14) HRVATSKE VODE, VGO ZA VODNO PODRUČJE
SLIVA SAVE, VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA
“ČESMA - GLOGOVNICA”, Vatroslava Lisinskog 4 b,
43000 Bjelovar
15) KOMUNALAC d.o.o., Livadićeva 14a 43000 Bjelovar
ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA
ZA IZRADU PLANA
Članak 12.
Poziv za dostavu zahtjeva uputit će se u roku 10 dana od
dana potpisa Ugovora s investitorom, a rok dostave prethodnih
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za
izradu Plana je 25 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom
za dostavu zahtjeva.
Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima
značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu
Plana provest će se u roku od 15 dana od dana primitka Nacrta
Plana dostavljenom po odabranom stručnom izrađivaču Plana.
Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom
prijedloga Plana, nositelj izrade s odgovornim voditeljem izrade
Plana priprema i dostavlja Gradonačelniku radi utvrđivanja
Prijedloga Plana za javnu raspravu u roku od 20 dana od
završetka prethodne rasprave.
Početak javne rasprave utvrđuje se u roku od 8 dana od
dana objave provođenja javne rasprave na lokalno uobičajen
način javnog priopćavanja.
Rok trajanja javnog uvida u Prijedlog Plana određuje se
u trajanju od 30 dana.
Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga
i primjedbi na Prijedlog Plana određuje se u trajanju od 30
dana od početka javnog uvida.
Izvješće o javnoj raspravi pripremit će nositelj izrade
s odgovornim voditeljem izrade Plana u roku od 30 dana od
proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.
Nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim
očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima izradit
će nositelj izrade u roku od 10 dana od dana utvrđenog Izvješća
o javnoj raspravi, te ga uputiti na pribavljanje mišljenja iz
članka 94. Zakona.
Nositelj izrade uputit će Nacrt konačnog prijedloga
Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz članka 94.
Zakona na razmatranje i utvrđivanje Gradonačelniku u roku
od 30 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja iz članka
94. Zakona.
Nakon što Gradonačelnik, razmotri i utvrdi Konačni
prijedlog Plana, a prije njegovog upućivanja Gradskom vijeću,
nositelj izrade dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu
obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Gradsko vijeće razmatrat će Konačni prijedlog Plana i
odlučiti o njegovom donošenju.
Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i postupak
donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati
pod uvjetima propisanim Zakonom.
Broj 6
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurat će investitor.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI U PROSTORU
Članak 14.
Do objave Odluke o donošenju Plana, primjenjuju se
zakonske odredbe i odredbe dokumenata prostornog uređenja
šireg područja.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u
„Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 350-02/12-01/9
URBROJ: 2103/01-02-12-16
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
376.
Na temelju članka 32. stavak 1. točka 17. Statuta Grada
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara „ broj 8/09 i
11/09 ) Gradsko vijeće na 27. sjednici održanoj 18. listopada
2012. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada
Bjelovara - članu skupštine Bjelovarskog sajma
d.o.o., za prodaju nekretnine u vlasništvu
Bjelovarskog sajma d.o.o. ( dio čestice k.č.br. 1957/1,
upisane u z.k.ul. 1357 k.o. Gudovac,
površine 9 jutara i 776 čhv )
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost gradonačelniku Grada
Bjelovara - članu skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar,
za prodaju nekretnine u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o. (
dio čestice k.č.br. 1957/1, upisane u z.k.ul. 1357 k.o. Gudovac,
površine 9 jutara i 776 čhv ).
Članak 2.
Nekretnine se nalaze na sajamskom prostoru Gudovac 1 D
i sastoje se od zgrade stočarsko-veterinarske službe, skladišta,
dvije staje, depo za gnojivo i dvorište.
Članak 3.
Prodaja navedenih nekretnina može se obaviti na osnovu
uredno provedenog Javnog natječaja, provedene licitacije,
izbora najpovoljnijeg ponuditelja a na prijedlog Povjerenstva
za vođenje postupka prodaje navedenih nekretnina.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 940-01/12-01/44
URBROJ: 2103/01-02-12-5
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
377.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti
i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka ­­32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 8/09 i 11/09),
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj dana
18. listopada 2012. godine usvojilo je
ANALIZU
o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Bjelovara za 2011. godinu
1. U cilju utvrđivanja stanja spremnosti svih operativnih
snaga sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara,
Gradsko vijeće Grada Bjelovara analizira, razmatra i usvaja
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja.
2. Temeljem Plana zaštite i spašavanja na području Grada
Bjelovara (KLASA 810-01/11-01/1, URBROJ:2103/01-02-11-4
od 14. ožujka 2011. godine), Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća na području Grada Bjelovara (KLASA:810-01/10-01/7,
URBROJ: 2103/01-02-10-4 od 8. srpnja 2010. godine),
utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda,
kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Bjelovar.
U skladu s tim definirane su raspoložive snage za zaštitu i
spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja
u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno
se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje
djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja sa
ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema
potrebi uključuju se udruge i mobilizirani građani, poduzeća,
radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.
3. Zakonske odredbe iz oblasti zaštite i spašavanja
-- Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10),
-- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 139/04 pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10),
-- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10),
-- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne
novine“ broj 79/06),
-- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ broj 76/07, 38/09 i 55/11),
-- Zakon o policiji (“Narodne novine”, broj 34/11)
-- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07),
Stranica 85
-- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i
44/08),
-- Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti
i planova zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj
38/08),
-- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine” broj 43/95),
-- Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih
objekata u miru (“Narodne novine” broj 45/84),
-- Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa
mogu davati u zakup („Narodne novine“, broj 98/01),
-- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
(“Narodne novine” broj 47/06),
-- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno
oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ broj 85/06),
-- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova
mobiliziranim građanima („Narodne novine“ broj
91/06),
-- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju
opasne tvari („Narodne novine“ broj 114/08),
-- Uredba o znakovima za uzbunjivanje („Narodne
novine“ broj 13/06 i 49/06),
4. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja
Za područje Grada Bjelovara izrađena je Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada
Bjelovara (KLASA:810-01/10-01/7, URBROJ: 2103/01-02-104), koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici
08. srpnja 2010. godine i Plan zaštite i spašavanja za područje
Grada (KLASA 810-01/11-01/1, URBROJ:2103/01-02-11-4
od), kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 14.
sjednici održanoj 14. ožujka 2011. godine.
5. Organizirane snage zaštite i spašavanje
a) Na području Grada Bjelovara djeluju slijedeće pravne osobe
i operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje:
1. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske
županije,
2. Opća bolnica Bjelovar,
3. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije s
ispostavom u Bjelovaru,
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara,
5. Veterinarska stanica Bjelovar,
6. Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava
Bjelovar,
7. Hrvatske ceste d.d. Zagreb, Ispostava Bjelovar
8. Županijska uprava za cesta Bjelovarsko-bilogorske
županije,
9. Ceste, Bjelovar, Josipa Jelačića
10. PZC d.o.o.Bjelovar, Bilogorska bb
11. Hrvatska elektroprivreda Bjelovar – „Elektra“ Bjelovar
12. T-Hrvatski Telekom, T-Com, T-Centar Bjelovar
13. Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Bjelovar
14. „Komunalac“ d.o.o. Bjelovar,
15. Centar za socijalnu skrb Bjelovar,
16. Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice –
Stranica 86
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Regionalni ured Bjelovar,
Elektrometal distribucija plina d.o.o. Bjelovar ,
„Čazmatrans Nova“ - Putnički prijevoz, Bjelovar,
Hidroregulacija Bjelovar
„Sirovina“ Bjelovar
„Nacional“ Bjelovar
AEKS – Ivanić Grad
Cvjećarnica „Marina“ Bjelovar
„Rotor“ Bjelovar
b) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje :
1. Gradsko društvo crvenog križa Bjelovar
2. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara
3. Klub podvodnih aktivnosti Bjelovar
4. Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije,
5. Športsko ribolovno društvo „Česma“ Bjelovar
6. Sportsko ribolovno društvo „Hrvatski dragovoljac“
Bjelovar
7. Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar
8. Aero klub Bjelovar
9. Hrvatsko planinarsko društvo „Bilogora“ Bjelovar
10. Radio klub „Nikola Tesla“ Bjelovar
11. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica
Bjelovar,
12. Moto klub Bjelovar
c) Uz navedene snage od interesa za zaštitu i spašavanje,
Grad Bjelovar sukladno Planu zaštite i spašavanja ustrojio
je Postrojbu civilne zaštite opće namjene, Stožer zaštite
i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite, te odredio
povjerenike i voditelje skloništa.
Postrojba je popunjena sa 42 obveznika civilne zaštite, kojima
je zadužena kompletna odora civilne zaštite i određen ratni raspored
po Odsjek za poslove obrane Bjelovar.
Tim za spašavanje iz ruševina u sastavu 20 pripadnika
potrebno je ustrojiti u narednom razdoblju.
Sukladno članku 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 79/08) i članku
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08),
Gradsko vijeća Grada Bjelovara, na prijedlog gradonačelnika
po prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem
bave kao redovnom djelatnošću, Uprave, Ministarstva unutarnjih
poslova te zdravstvenih ustanova, imenovalo je Stožer zaštite
i spašavanja Grada Bjelovara (KLASA:810-01/09-01/8,
URBROJ:2103/01-02-09-11 od 9. srpnja 2009. godine) kao
stručno, operativno i koordinativno tijelo koje planira mjere i
poduzima aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti
nastanka katastrofe i velike nesreće te prilagođava obavljanje
redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa
i imenovalo Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara
(KLASA:810-01/10-01/6, URBROJ 2103/01-02-09-1 od 8.
srpnja 2008. godine).
6. Sklanjanje ljudi
Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara („Službeni
glasnik Grada Bjelovara“, broj 11/03, 13/03 i 1/09) i Generalnim
urbanističkim planom Grada Bjelovara („Službeni glasnik
Grada Bjelovara“, broj 7/04 i 03/09 ) utvrđeno je da se zaštita
i sklanjanje ljudi u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva,
Broj 6
izgradnjom skloništa, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih,
podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja
ljudi. Navedenim Planom predviđaju se uvjeti gradnje novih
skloništa osnovne zaštite u središnjoj gradskoj zoni, a u zonama
koja obuhvaćaju ostala gradska područja zaštitu stanovništva
predviđaju izgradnjom zaklona, korištenja podrumskih prostorija
i sl.
Na području Grada Bjelovara sklanjanje ljudi osigurano je u
17 skloništa osnovne zaštite sa ukupnim kapacitetom smještaja
2425 osoba. Od toga su 3 skloništa u vlasništvu Grada Bjelovara
i to Sklonište osnovne zaštite u Ulici Ivana Gundulića 1, na
Trgu Eugena Kvaternika 7a i Ulici Otona Kučere 1. Ukupan
kapaciteti ovih skloništa iznosi 350 sklonišnih mjesta.
Redovno održavanje skloništa obveza je njihovih vlasnika.
7. U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti
učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja
prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev
gradonačelnika Grada Bjelovara aktivira se Stožer zaštite i
spašavanja (sukladno Planu pozivanja i aktiviranja Stožera
zašite i spašavanja Grada Bjelovara KLASA:810-01/09-01/12,
URBROJ:2103/01-01-09-1 od 31. kolovoza 2009.) koji
rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih
ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kad navedene
snage ne bi bile dostatne može se zatražiti pomoć organiziranih
snaga zaštite i spašavanja s područja Bjelovarsko-bilogorske
županije, drugih županija, te u slučaju ugroza većih razmjera
snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te snage i
sredstava Hrvatske vojske.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i
spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i
unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i
spašavanja, uz osiguravanje sredstva za njihovo opremanje
sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja,
te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za
sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Smjernicama za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Bjelovara u 2011. godini.
KLASA: 810-01/12-01/1
URBROJ: 2103/01-02-12-4
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
378.
Na temelju članka 13. stavka 1. i 6. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 32. stavka1.
točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara broj 8/09 i 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
27. sjednici održanoj 18. listopada 2012. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija
Grada Bjelovara
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
I.
Donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Grada Bjelovara.
II.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada
Bjelovara prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 214-01/12-01/8
URBROJ: 2103/01-02-12-4
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
379.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’, broj 87/08,
86/09, 92/10,105/10,90/11 i 16/12), Odluke Vlade Republike
Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2012. godini (‘’Narodne novine
broj 52/12) i članka 32. stavka 1. točka 17 Statuta Grada
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i
11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici 27. održanoj
dana 18. listopada 2012. donosi
ODLUKA
o usvajanju Izmjene plana raspodjele
financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnih
škola Grada Bjelovara u 2012. godini
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela financijskih
sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda
dijela javnih potreba u osnovnim školama Grada Bjelovara,
sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna
iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012.
Članak 2.
U Proračunu Grada Bjelovara za 2012. godinu osiguravaju
se sredstva kako slijedi:
- Materijalni i financijski rashodi
- Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
- Rashodi za materijal, dijelovi i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
5.306.773,00 kn
1.091.290,00 kn
497.457,00 kn
UKUPNO:
6.895.520,00 kn
Članak 3.
Planirana sredstva za materijalne i financijske rashode
raspodjeljuju se prema sljedećim korisnicima:
------
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj
3/04).
Stranica 87
I. OŠ Bjelovar
II. OŠ Bjelovar
III. OŠ Bjelovar
IV. OŠ Bjelovar
V. OŠ Bjelovar
1.387.700,00 kn
1.324.665,00 kn
1.000.757,00 kn
1.192.867,00 kn
400.784,00 kn
UKUPNO:
5.306.773,00 kn
Članak 4.
Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini raspodjeljuju se
kako slijedi:
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini:
Završno obrtnički radovi
tavanskog prostor
I OŠ Bjelovar
Nabava opreme
I OŠ Bjelovar
Nabava opreme
I OŠ Bjelovar
Nabava informatičke i
didaktičke opreme za
I. OŠ Bjelovar
Izrada polica za potkrovlje
Izrada projektne
dokumentacije , dopuna
III OŠ Bjelovar
Izrada projektne
dokumentacije
IV OŠ Bjelovar
Nabava sušilice
Izrada troškovnika i nadzor
SVEUKUPNO:
693.708,47
45111
76.500,00
42273
25.200,00
42273
70.987,89
42273
24.000,00
42273
65.000,00
42636
85.000,00
42636
25.594,00
42273
25.300,00
1.091.290,00
45111
Rashodi za materijal, dijelovi i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
Zamjena pokrova
II OŠ Bjelovar
Limarski radovi i zamjena
prozora II Oš Bjelovar
Priključak na kanalizaciju
II OŠ Bjelovar
Izrada geodetskih podloga II
OŠ Bjelovar, PŠ Ždralovi
Zamjena elektroormarića
III OŠ Bjelovar
Priključak na gradski
vodovod III OŠ Bjelovar, PŠ
Gudovac
54.928,75
32321
64.960,00
32321
65.000,00
32321
28.000,00
32321
14.512,77
32321
10.837,50
32321
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 88
Zamjena prozora
III OŠ Bjelovar
Sanacija sanitarnog čvora IV
OŠ Bjelovar
Izrada ventilacije kuhinje IV
OŠ Bjelovar
Elektroradovi
I –V OŠ Bjelovar
Izrada troškovnika, skica,
nadzor
SVEUKUPNO:
86.586,00
32321
82.919,00
32321
22.350,00
32321
43.112,00
32321
24.251,00
Broj 6
Članak 6.
Osnovne škole Grada Bjelovara dužne su dostavljati
mjesečne izvještaje o ostvarenim prihodima i rashodima
do 10. u mjesecu za protekli mjesec, a mjesečne izvještaje u
obračunskim razdobljima do 6. u mjesecu za protekli mjesec.
Financijski izvještaj u obračunskom razdoblju škole su
dužne dostavljati sukladno financijskim pravilnicima.
Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javne prihode.
32321
497.457,00
Članak 8.
Članak 5.
Grad Bjelovar prenosi sredstva za financiranje materijalnih
i financijskih rashoda osnovnim školama na temelju primljenih
sredstava od Ministarstva financija mjesečno, prema izmjeni
plana u jednoj dvanaestini godišnjeg iznosa, osim rashoda za
hitne intervencije, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini i izdataka
za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u ‘’Službenom glasniku Grada Bjelovara’’.
KLASA: 406-01/12-01/13
URBROJ: 2103/01-02-12-5
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
380.
Na temelju članka 32. stavka 1. točka 17 Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09),Gradsko
vijeće Grada Bjelovara na 27. sjednici održanoj dana 18. listopada 2012. donosi
IZMJENA PLANA RASHODA GRADA BJELOVARA ZA 2012. god.
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
1
2
1. 1-07/12
2. 2-07/12
Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
nabave u kn
bez PDV-a
3
4
I. OSNOVNA
ŠKOLA
BJELOVAR
Završno
554.966,77
obrtnički
radovi
Nabava
61.200,00
opreme
Planirana
vrijednost
nabave u
kn za 2012.
godinu
5
Postupak Sklapa se
javne
ugovor/
nabave
okvirni
sporazum
Planirani Trajanje
početak ugovora/
postupka okvirnog
sporazuma
Izvor
sredstava
– Pozicija
proračuna
6
7
8
9
10
11
693.708,47
Otvoreni
Ugovor
lipanj
1 godina
76.500,00
Bagatelni Ugovor
kolovoz
1 godina
03
–014P0014511
03–
014P00142212
03014P00142212
03014P00142212
3. 3-07/12
Nabava
opreme
20.160,00
25.200,00
Bagatelni Narudžbenica rujan
1 godina
4. 4-07/12
Izrada
opreme,
police
potkrovlja
Nabava
informatičke
i didaktičke
opreme
19.200,00
24.000,00
Bagatelni Ugovor
rujan
1 godina
56.790,316
70.987,89
Bagatelni Ugovor
listopad
1 godina
5. 5-07/12
03014P00142212
Napomena
Evidencijski
broj nabave
Redni broj
Grad Bjelovar će u 2012. godini nabaviti robe, radove i usluge planirane u Proračunu za 2012. godinu: -PROGRAM 014 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
6. 7-07/12
7. 8-07/12
8. 9-07/12
III .
OSNOVNA
ŠKOLA
Dopuna
52.000,00
projektne
dokumentacije
za dogradnju
IV.
OSNOVNA
ŠKOLA
Izrada
68.000,00
projektne
dokumentacije
V. OŠ
BJELOVAR
Nabava
20.475,00
sušilice
9. 10-07/12 Izrada
20.240,00
troškovnika i
stručni nadzor
UKUPNO:
873.032,00 Stranica 89
65.000,00
Ugovor
Ugovor
listopad
1 godina
03014P00142636
85.000,00
Bagatelni Ugovor
listopad
1 godina
03014500142636
25.594,00
Bagatelni Narudžbenica veljača
1 godina
25.300,00
Bagatelni Ugovor
1 godina
03014P00142212
0301450014511
siječanj
1.091.290,00 II.
Ova Izmjena Plana Grada Bjelovara za 2012. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ‘’Službenom glasniku Grada Bjelovara’’.
KLASA:406-01/12-01/1
URBROJ:2103/01-02-12-6
Bjelovar, 18. listopada 2012.
381.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04 i 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. stavka 1.
točke 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada
Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara
na 27. sjednici održanoj dana 18. listopada 2012. godine
donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici plaćanja
komunalnog doprinosa, određuje se pripadnost građevine,
odnosno zgrade (u nastavku: građevine) pojedinoj zoni u
Gradu Bjelovaru ovisno o pogodnosti položaja određenog
područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima
komunalne infrastrukture, jedinične vrijednosti komunalnog
doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i po pojedinim zonama određena u kunama po m³ zgrade,
načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti
i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava
potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
doprinosa i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 2.
(1) Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se
plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i
javnu rasvjetu.
(2) Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i
pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji
komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, kao i
rušenje postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te
radovi na sanaciji zemljišta.
(3) Komunalni doprinos je prihod Proračuna Grada
Bjelovara.
Članak 3.
(1) Sredstva komunalnog doprinosa su namjenska sredstva.
(2) Gradsko vijeće Grada Bjelovara krajem tekuće godine
donosi jednogodišnji Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture koji
sadržava opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 90
II. OBVEZNICI PLAĆANJA, OBRAČUN I JEDINIČNE
VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 4.
(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je:
1.1. investitor, odnosno vlasnik građevne čestice kojem
se gradnja (gradnja, dogradnja, nadogradnja ili rekonstrukcija)
odobrava temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju ili
gradnji.
1.2. podnositelj zahtjeva, vlasnik ili investitor građevine za
koju je donijeto rješenje o izvedenom stanju temeljem odredbi
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(osim podnositelja zahtjeva kojem se u postupku ozakonjuje
nezakonito izgrađena pomoćna građevina koja je u funkciji
osnovne, zakonito izgrađene građevine, koja ima jednu etažu i
čija tlocrtna površina nije veća od 50,00 m².
(2) Plaćanjem komunalnog doprinosa obveznici iz
prethodnog stavka sudjeluju u podmirenju troškova izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih
Programom iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
Članak 5.
(1) Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom,
odnosno po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na
građevnoj čestici ovisno o zoni kojoj građevna čestica pripada.
(2) Kod građevine koje se uklanja zbog gradnje nove
građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje,
nadograđuje, rekonstruira ili ozakonjuje komunalni doprinos
obračunava se na razliku obujma u odnosu na postojeću legalnu
građevinu.
(3) Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena
igrališta i druge otvorene građevine obračunava se po m²
( četvorni metar) tlocrtne površine te građevine. Jedinična
vrijednost komunalnog doprinosa za obračun tih građevina
izražena u kunama jednaka je jediničnoj vrijednosti komunalnog
doprinosa za obračun obujma po m³ građevine pripadajuće
zone.
(4) Za izračunavanje obujma građevine primjenjuje se
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa.
(5) Za određivanje lokacije građevine pripadajućoj zoni
primjenjuje se Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru.
Članak 6.
(1) Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za
građevine primjenom članka 5. ove Odluke u kunama iznose:
I zona II zona
1. javne površine
15
8
2. nerazvrstane ceste
23
14
3. groblja
4
3
4. javnu rasvjetu
8
5
UKUPNO:
50
30
III zona
6
11
3
5
IV zona
5
8
3
4
25
20
(2) Obvezniku
će se za poslovni prostor jedinična
cijena komunalnog doprinosa za javne površine obračunati u
dvostrukom iznosu.
III. DONOŠENJE RJEŠENJA I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Broj 6
Članak 7.
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
(u nastavku: Upravni odjel) donosi rješenje o komunalnom
doprinosu po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.
Članak 8.
(1) Kada se radi o građevini za koju se akt za gradnju
donosi primjenom odredbi Zakona o prostornom uređenju
i gradnji nadležno upravno tijelo ili nadležno Ministarstvo
koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi dužno je,
nakon što utvrdi da su ispunjeni svi ostali uvjeti propisani za
izdavanje akta za gradnju dostaviti Upravnom odjelu podatke,
odnosno dokumentaciju potrebnu za donošenje rješenja o
komunalnom doprinosu.
(2) Ako se rješenje o komunalnom doprinosu donosi po
zahtjevu stranke ista je dužna uz zahtjev priložiti primjerak
projektne dokumentacije, odnosno podatke potrebne za
donošenje rješenja o komunalnom doprinosu.
(3) U slučaju ako Upravni odjel ne donese i ne dostavi
rješenje o komunalnom doprinosu upravnom tijelu koje donosi
akt za gradnju i obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa u
roku od 15 dana od dana primitka podataka iz stavka 1. ovog
članka nadležno tijelo može izdati akt za gradnju, što nema
utjecaja na izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu i na
njegovo izvršenje.
(4) U slučaju ako Upravni odjel donese i dostavi rješenje o
komunalnom doprinosu upravnom tijelu koje donosi akt za gradnju
i obvezniku u roku od 15 dana od dana primitka podataka iz stavka
1., odnosno 2. ovog članka nadležno tijelo ne može izdati akt
za gradnju dok investitor ne dostavi dokaz da je platio komunalni
doprinos, odnosno prvi obrok komunalnog doprinosa u slučaju ako
mu je odobrena obročna otplata komunalnog doprinosa.
Članak 9.
Kada se radi o građevini koja se ozakonjuje primjenom
odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama upravno tijelo koje je donijelo rješenje o izvedenom
stanju (osim za nezakonito izgrađenu pomoćnu građevinu koja
je u funkciji osnovne građevine, koja ima jednu etažu i čija
tlocrtna površina nije veća od 50,00 m²) dužno je Upravnom
odjelu dostaviti potrebne podatke za izračun komunalnog
doprinosa u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju.
Članak 10.
Rješenje o komunalnom doprinosu mora sadržavati:
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je
obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za
građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji
će se izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. stavka
2. ove Odluke
5. obvezu Grada Bjelovara o razmjernom povratu dijela
sredstava u odnosu na
6. izgrađenost objekata i uređaja komunalne
infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog
priliva sredstava.
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Članak 11.
(1) Komunalni doprinos za građevinu može se platiti:
1. u jednom obroku, ako je iznos komunalnog doprinosa
manji od 5.000,00 kn,
2. na dva jednaka mjesečna obroka ako je komunalni
doprinos od 5.000,01 - 10.000,00 kn,
3. na tri jednaka mjesečna obroka ako je komunalni
doprinos od 10.00,01 - 15.000,00 kn
4. na četiri jednaka mjesečna obroka ako je komunalni
doprinos od 15.000,01 - 20.000,00 kn,
5. na pet jednakih mjesečnih obroka ako je komunalni
doprinos od 20.000,01 - 25.000,00 kn
6. na šest jednakih mjesečnih obroka ako je komunalni
doprinos od 25.000,01 - do 30.000,00 kn
7. na sedam jednakih mjesečnih obroka ako je komunalni
doprinos od 30.000,01 - 35.000,00 kn
8. na osam jednakih mjesečnih obroka ako je komunalni
doprinos od 35.000,01 - 40.000,00 kn
9. na devet jednakih mjesečnih obroka ako je komunalni
doprinos od 40.000,01 - 45.000,00 kn
10. na deset jednakih mjesečnih obroka ako je komunalni
doprinos od 45.000,01 - 50.000,00 kn
11. na jedanaest jednakih mjesečnih obroka ako je
komunalni doprinos od 50.000,01-55.000,00 kn
12. na dvanaest jednakih mjesečnih obroka ako je
komunalni doprinos veći od 55.000,01 kn.
(2) Utvrđeni iznos komunalnog doprinosa, odnosno prvi
obrok komunalnog doprinosa plaća se danom izvršnosti
rješenja o komunalnom doprinosu.
(3) Ako se obveznik izjasni da iznos utvrđenog komunalnog
doprinosa umjesto obročnog plaćanja želi podmiriti jednokratno
na dan izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu iznos
komunalnog doprinosa umanjit će se za 10 %.
(4) Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji
ozakonjuje građevinu temeljem odredbi Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama zatraži odgodu plaćanja
komunalnog doprinosa rješenjem o utvrđivanju komunalnog
doprinosa odredit će se da se komunalni doprinos plaća u roku
od godine dana od dana izvršnosti rješenja, odnosno ako se plaća
na obroke da prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od godine
dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
(5) Ako obveznik ne plati komunalni doprinos u rokovima
utvrđenim rješenjem o komunalnom doprinosu nadležni Upravni
odjel će izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršiti u
postupku i na način određen Općim poreznim zakonom.
IV. DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD
PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 12.
(1) Prilikom donašanja rješenja o komunalnom doprinosu
obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa utvrđeni iznos
komunalnog doprinosa umanjit će se za 50% za:
1. građevine namijenjene obavljanju predškolskih,
obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i športskih djelatnosti i za
građevine namijenjene pružanju turističkih usluga i
2. građevine namijenjene proizvodnji i
3. građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj
djelatnosti volumena do 1.000 m³, a za volumen građevine iznad
1.000 m³ bit će oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa
(2) U površinu građevina iz stavka 1. ove Odluke
Stranica 91
uračunavaju se i dijelovi građevina koji su u sklopu i funkciji
tehnološkog procesa te zgrade.
(3) Pod građevinom namijenjenom isključivo poljoprivrednoj
djelatnosti smatraju se građevine: proizvodna građevina na
gospodarstvu, građevina za preradu, skladištenje, doradu i prodaju
poljoprivrednih proizvoda, te građevina za uzgoj stoke i peradi
(4) Obveznicima komunalnog doprinosa koji grade
građevinu iz stavka 1. ovog članka će se umanjiti komunalni
doprinos na način naveden u stavku 1. ovog članka ako u
spis predmeta prilože dokaz da su registrirani ili da se bave
proizvodnom djelatnošću (preslika obrtnice, rješenje o upisu
trgovačkog društva u registar Trgovačkog suda, potvrdu
nadležnog tijela da su upisani u upisnik seljačkih gospodarstava
ili potvrdu nadležnog tijela da su proizvođači.
(5) Obveznici koji ozakonjuju građevinu namijenjenu
isključivo poljoprivrednoj djelatnosti sukladno odredbama
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama nisu u
obvezi priložiti dokaze iz stavka 4. ovog članka.
Članak 13.
Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost
Grada Bjelovara sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, te će ti troškovi
biti priznati u iznos ukupno utvrđenog komunalnog doprinosa
pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom zaključenim između
obveznika i Grada Bjelovara.
Članak 14.
(1) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od
komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju
osobe kojima je to pravo utvrđeno posebnim zakonom, na način
i po postupku propisanim tim Zakonom, s tim da to pravo mogu
ostvariti samo jedanput.
(2) Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobođenju iz
prethodnog stavka donosi Upravni odjel.
Članak 15.
(1) Obveznik koji gradi ili ozakonjuje građevinu na
području naselja Ždralova, Starih Pavljana i Prespe oslobodit će
se plaćanja komunalnog doprinosa za stambeni prostor, kao i za
prostor koji služi funkciji stanovanja.
(2) Rješenje o oslobođenju od plaćanja komunalnog
doprinosa iz prethodnog stavka donosi Upravni odjel.
Članak 16.
Grad Bjelovar i trgovačka društva koja su u 100% vlasništvu
Grada Bjelovara ne plaćaju komunalni doprinos kada su
investitor gradnje.
Članak 17.
(1) Osim oslobađanja komunalnog doprinosa propisanih
odredbama ove Odluke nadležno tijelo Grada Bjelovara može
u pojedinačnim slučajevima osloboditi plaćanja komunalnog
doprinosa vlasnika ili investitora koji gradi građevinu od
posebnog interesa za Grad Bjelovar.
(2) Nadležno tijelo iz prethodnog stavka je gradonačelnik
ako iznos komunalnog doprinosa za koji se vrši oslobođenje
ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o oslobođenju
od plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno Gradsko vijeće ako
iznos komunalnog doprinosa prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 92
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 18.
Sredstva koja neće biti prihodovana radi oslobođenja
propisanih odredbama ove Odluke namirit će se iz Proračuna
Grada Bjelovara.
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”
broj 12/10).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 363-01/12-01/26
URBROJ: 2103/01-02-12-4
Bjelovar, 18. listopada 2012.
382.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
ODLUKU
o izmjeni dijela granice područja
naselja Bjelovar i Novoseljani
Članak 1.
Dio granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani
mijenja se prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
Dio granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani uskladit
će se prema Preglednoj karti – prijedlogu izmjene dijela granice
naselja Bjelovar i Novoseljani koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Nastalu promjenu granica naselja Bjelovar i Novoseljani
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Bjelovar
unijet će u Registar prostornih jedinica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 015-07/12-01/4
URBROJ: 2103/01-02-12-26
Bjelovar, ­18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
383.
Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj sjednici
održanoj 18. listopada 2012. godine razmatralo Program rada
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2013. godinu i u
povodu toga donijelo sljedeći
Broj 6
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Bjelovara daje odobrenje na Program
rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2013. godinu.
KLASA: 021-05/12-01/23
URBROJ: 2103/01-02-12-6
Bjelovar, 18. listopada 2012.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
AKTI GRADONAČELNIKA
143.
Na temelju članka 47. stavka 1. točke 16. Statuta Grada
Bjelovara („Službeni glasnik grada Bjelovara“, broj 8/09 i
11/09) i Pravilnika o organizaciji i radu certificirane seljačke
tržnice i uporabi oznake „proizvodi hrvatskog seljaka“ (Udruga
hrvatskih tržnica od 03.10.2011. godine), Gradonačelnik Grada
Bjelovara donosi
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE
o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor
proizvoda hrvatskog seljaka
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Članak 4. Odluke o imenovanju
članova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka
(KLASA: 320-01/12-01/104, UR.BROJ: 2103/01-01-12-8) od
6. rujna 2012. godine i sada glasi „Sve stručne poslove pri radu
Povjerenstva obavlja Poljoprivredna savjetodavna služba“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 320-01/12-01/104
URBROJ: 2103/01-01-12-13
Bjelovar, 21. rujna 2012.
GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 93
Stranica 94
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Broj 6
GRADSKO VIJEĆE
363. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu .........................................1
364. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini ...............................................................................2
365. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu ...........................................2
366. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu ........................................................4
367. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu ............................................................4
368. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2012. godinu ............................................................6
369. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini ...................................................7
370. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu .....................................................................................8
371. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu ..................................................................................................9
372. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu .......................................................47
373. Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara – druge izmjene i dopune .........................................47
374. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja
Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna ..............................................................................................................................82
375. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 2.................................................................................................82
376. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu
Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o, za prodaju nekretnine u vlasništvu
Bjelovarskog sajma d.o.o (dio čestice k.č.br. 1957/1, upisane u z.k.ul. 1357
k.o. Gudovac, površine 9 jutara i 776 čhv)...............................................................................................................................84
377. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2011. godinu ..................................................85
378. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bjelovara ..........................................................86
379. Odluka o usvajanju Izmjene plana raspodjele financijskih sredstava za
osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih
škola Grada Bjelovara u 2012. godini ......................................................................................................................................87
380. Izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2012. godinu za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini ........................................................................88
381. Odluka o komunalnom doprinosu .............................................................................................................................................98
382. Odluka o izmjeni dijela granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani ................................................................................92
383. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2013. godinu ....................................................................................................92
AKTI GRADONAČELNIKA
143. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka...................................92
Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Stranica 95
Stranica 96
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
Izdavač:
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar · Tel. 043/622 005
Glavni i odgovorni urednik:
Verica Burulic
Tisak:
“Kalisto” d.o.o. Bjelovar
Pretplata za 2012. godinu iznosi 300 kuna i treba je uplatiti na žiro-račun broj: 2402006-1802240000
Poštarina plaćena u pošti 43000 Bjelovar
Broj 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
1 629 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content