close

Enter

Log in using OpenID

01-5300 /2-11. Zabok, 19.12.2011. Temeljem članka 31. Statuta

embedDownload
OPĆA BOLNICA
ZABOK
Broj: 01-5300 /2-11.
Zabok, 19.12.2011.
Temeljem članka 31. Statuta Opće bolnice Zabok, odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju
doktora medicine (NN RH 100/11, 133711), te Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN
RH 154/08), ravnatelj Opće bolnice Zabok, prim. Stanko Belina, dr.med., spec.neuroradiolog je dana
16.12.2011. godine donio
O D L U K U
O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
IZ INFEKTOLOGIJE
I
Sandra Ljubičić, dr.med., s prebivalištem u Samoboru, Petra Katančića 43, izabrana je kao
kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz infektologije.
Izabrana kandidatkinja ispunjava uvjete za odobrenje specijalizacije propisane Pravilnikom o
specijalističkom usavršavanju doktora medicine, te Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.
II
Odluka o izboru donijeta je nakon raspisanog natječaja za prijem kandidata za specijalističko
usavršavanje temeljem Plana specijalizacija Opće bolnice Zabok za 2011. godinu, na koji je
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH dalo suglasnosti: 07. lipnja 2011.godine, klasa:131-01/1101/4, urbroj: 534-07-2-2/3-11-2 (01-598/1-11, 01-598/2-11); 12. srpnja 2011.godine, klasa:131-01/1101/4, urbroj: 534-07-2-2/3-11-6 (01-598/3-11); 03. studenog 2011.godine, klasa:131-01/11-01/4,
urbroj: 534-07-2-2/3-11-8 (ur.br. 01-4946).
Temeljem članka 3 i članka 6 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata utvrđen je konačni
redoslijed kandidata, te je donijeta Odluka o izboru.
III
Sa izabranom kandidatkinjom zaključit će se Ugovor o radu te Ugovor o specijalizaciji o međusobnim
pravima i obavezama temeljem Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i Odluke
o iznosu troškova specijalizacije.
Po pravomoćnosti ove Odluke, isteka pokusnog rada, te provođenja postupka dobivanja suglasnosti
mentora i suglasnosti zdravstvene ustanove u kojoj će obavljati specijalistički staž, podnijet će se
zahtjev nadležnom Ministarstvu za izdavanje Rješenja o specijalizaciji.
IV
Protiv ove Odluke, nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice
Zabok, u roku od 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici
Opće bolnice Zabok.
RAVNATELJ OPĆE BOLNICE ZABOK
Prim. Stanko Belina, dr.med., spec.neuroradiolog
Utvrđuje se da je ova Odluka postala pravomoćna dana _________________. godine.
VODITELJICA SLUŽBE ZA
PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE:
Ljiljana Ferenčak-Hursa, dipl.iur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
82 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content