close

Enter

Log in using OpenID

2013 - Β. Καράογλου Α.Ε.

embedDownload
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 64
ΣΕΛΙ∆
Ο∆ΗΓΟΣ
ΕΣ
2013
Οσα πρέπει να γνωρίζετε
για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε2, Ε3 | ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ, ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Μ Ε Τ Η Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Τ Η Σ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Ο∆ΗΓΟΣ
2013
Μ Ε Τ Η Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Τ Η Σ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
06
07
08
12
14
16
18
19
21
24
27
32
33
40
44
46
56
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ Ε1
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΦΟΡΟ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
TEKΜΗΡΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ Ε2
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ Ε3
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
€DITORIAL
Μ
έσα σε µία ακόµα πιεστική συγκυρία, ενώ το µέλλον
παραµένει αβέβαιο, τα προβλήµατα πολλαπλασιάζονται, τα χαράτσια και οι φόροι έρχονται ασταµάτητα,
οι πολίτες καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για το οικονοµικό έτος 2013, δηλαδή για τα εισοδήµατά τους και τα λοιπά
περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία αφορούν στο διάστηµα
από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
Το επιτελείο της φοροτεχνικής και λογιστικής εταιρείας
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., σε συνεργασία µε την εφηµερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», σας παρουσιάζει έναν χρηστικό οδηγό συµπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης για φυσικά πρόσωπα.
Στόχος της προσπάθειας είναι να γίνουν εύκολα αντιληπτές οι
βασικότερες αλλαγές της φετινής φορολογικής δήλωσης και να
αναδειχθούν τα σηµεία που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα.
Με αυτόν τον γνώµονα, ο φορολογικός οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας περιλαµβάνει αναλυτικά παραδείγµατα, τα
οποία θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ζητήµατα λιγότερο
ή περισσότερο περίπλοκα, όπως ο τρόπος υπολογισµού του
φόρου µε βάση την κλίµακα των συντελεστών για τα εισοδήµατα που αποκτήσατε πέρυσι, το ποσό των αποδείξεων που
θα πρέπει να συλλέξετε για να «χτίσετε» το αφορολόγητο όριο,
τα τεκµήρια δαπανών διαβίωσης, τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κ.ά. Ιδιαίτερα χρήσιµες θα φανούν οι
οδηγίες για τον σωστό υπολογισµό ανάλωσης κεφαλαίων των
προηγούµενων ετών.
Ελπίζουµε ο οδηγός αυτός να είναι σύµµαχος στην προσπάθεια των συναδέλφων φοροτεχνικών αλλά και των απλών
πολιτών, ώστε να συµπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις
έγκαιρα και σωστά.
Ορέστης Αράπογλου
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΥΓ:
Η ηµεροµηνία που γράφω αυτό το editorial δεν είναι καθόλου τυχαία: 25/05/2013. ∆ύο χρόνια από τον χαµό
του Βαγγέλη Καράογλου, του δασκάλου µου, του πνευµατικού
µου πατέρα, του ανθρώπου που µε έβγαλε στη δουλειά και µου
δίδαξε ήθος και αξιοπρέπεια. ∆εν χωράει συζήτηση: ο οδηγός
αυτός είναι αποκλειστικά αφιερωµένος στον ιδρυτή της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., Βαγγέλη Καράογλου. Με αυτό συµφωνεί σίγουρα και ο αδερφός του, όπως συνήθιζε να τον αποκαλεί, Γιάννης
Κουρτάκης, εκδότης της εφηµερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ».
06
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις
Η ΥΠΟΒΟΛΗ των δηλώσεων αλλάζει από φέτος, το οικονοµικό έτος 2013, και αυτό διότι
όλοι οι φορολογούµενοι καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά, µέσω της
ιστοσελίδας www.gsis.gr, ακόµη και οι συνταξιούχοι µε εισοδήµατα έως 12.000 ευρώ, που
µέχρι πέρυσι µπορούσαν να στείλουν χειρόγραφα τη δήλωσή τους (ΠΟΛ 1114/2013).
Οι συµπληρωµατικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Τα δικαιολογητικά της δήλωσης θα φυλάσσονται για µία πενταετία, σε περίπτωση που ζητηθούν από την Εφορία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Ηµεροµηνία
υποβολής
δηλώσεων
για
όλους τους φορολογουµένους έχει οριστεί η
30/6/2013 και για τυχόν παράταση αναµένεται
υπουργική απόφαση.
Για την ίδια ηµεροµηνία έχει οριστεί και η
υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
Ε9, που επίσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Για όλες τις εξελίξεις και τις πιθανές αλλαγές
µπορείτε να ενηµερώνεστε από τον διαδικτυακό
τόπο forologikanea.gr.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
07
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ποσού ετήσιου εισοδήµατος του φορολογουµένου, απαλλασσόµενου,
αυτοτελώς φορολογούµενου, έχει υποχρέωση να υποβάλει
φορολογική δήλωση, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόµενο πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ.
2. Οταν στο εισόδηµα του φορολογουµένου περιλαµβάνεται ζηµία από εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.
3. Ολα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα,
εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδηµά τους υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ καθώς επίσης όσοι αποκτούν και
γεωργικό εισόδηµα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες.
4. Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής
χρήσης ή ηµιφορτηγού, εκτός από αγροτικό ηµιφορτηγό,
ή αυτοκινήτου µικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου Jeep ή
αεροσκάφους, κότερου ή θαλαµηγού ή ακάτου ή σκαφών
αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής που
δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεσή τους για τις ατοµικές ή τις οικογενειακές τους ανάγκες
τέτοιου είδους µεταφορικά µέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη
σύζυγο είτε στα µέλη που τους βαρύνουν είτε σε εταιρείες
στις οποίες µετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι ή διοικητές ή είναι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους
σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
5. Οσοι από την 1-1-2012 και µετά απέκτησαν ακίνητα
κατά πλήρη κυριότητα ή κατά δικαίωµα επικαρπίας ή κατά
δικαίωµα ψιλής κυριότητας ή έχουν δικαίωµα οίκησης σε
αυτά.
6. Οσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδοµή.
10. Οσοι αποκτούν εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων.
11. Οσοι έχουν άδεια της αρµόδιας Αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.
12. Οσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, εφόσον λαµβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι λαµβάνουν καλλιεργητικά
δάνεια πάνω από πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ
ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα την 31η ∆εκεµβρίου κάθε
έτους υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900)
ευρώ.
13. Οσοι είναι επικαρπωτές ή νοµείς ή κύριοι ή κάτοχοι
γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερµοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση πάνω από 2 στρέµµατα, καθώς και όσοι εισέπραξαν µέσα στο 2012 επιστροφή
ΦΠΑ πάνω από 881 ευρώ (µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η ελάχιστη έκταση και το ύψος
του επιστρεφόµενου φόρου).
14. Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αποκλειστικά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.
15. Οι κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει
στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16
και 17 του ΚΦΕ (τεκµήρια διαβίωσης, τεκµήρια απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων), ανεξαρτήτως αν απαλλάσσονται
ή όχι.
16. Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του γεωργικού εισοδήµατος ή τυχόν
επιδοτήσεων ή το ύψος του επιστρεφόµενου ΦΠΑ.
8. Οσοι ασκούν επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα.
17. Οσοι αγόρασαν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούµενα οχήµατα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη, ΕΚΤΟΣ
από όσους αγοράζουν Ι.Χ. ειδικά διασκευασµένο για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία και η αναπηρία υπερβαίνει το 67%.
9. Οσοι µετέχουν σε προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης
εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρεία που
ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα.
18. Οποιος προσκληθεί µε έγγραφο του προϊσταµένου της
αρµόδιας ∆ΟΥ µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την επίδοση της πρόσκλησης.
7. Οσοι διατηρούν µία ή περισσότερες κατοικίες.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ÐÑÏÓÏ×Ç:
ÔÁ ÐÏÓÁ
ÌÅ ÄÕÏ (2) ÄÅÊÁÄÉÊÁ
ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ 2013
Å1
ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ 1-1-2012 ÅÙÓ 31-12-2012
ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ ÄÕÏ ÁÍÔÉÔÕÐÁ
(â)*
(á)*
ÔÌÇÌÁ*
ÔÁ×.
ÊÙÄ.
Ðñïò ôç Ä.Ï.Õ.:
(ã)*
ÁÑ. ÊÁÔÁ×ÙÑÇÓÇÓ*
Ä.Ï.Õ. ðñïçã. õðïâïëÞò
ÅÊÐÑÏÈÅÓÌÇ*
Ê.Å.Ð.Õ.Ï.*
ÐÉÍÁÊÁÓ 1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ (ÌÅ ÊÅÖÁËÁÉÁ) **
ÔÏÕ ÕÐÏ×ÑÅÏÕ
ÅÐÙÍÕÌÏ (ÏÐÙÓ ÓÔÇÍ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ)
ÏÍÏÌÁ
ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ
ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑÙÏÕ
ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÏÓ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ×.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ×ÙÑÉÏ)
ÔÇËÅÖÙÍÏ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ×.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ×ÙÑÉÏ)
ÔÇËÅÖÙÍÏ
ÊÉÍÇÔÏ ÔÇËÅÖÙÍÏ
1
ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ
ÔÇÓ ÓÕÆÕÃÏÕ
ÅÃÃÁÌÏÓ
ÅÐÙÍÕÌÏ (ÏÐÙÓ ÓÔÇÍ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ)
ÏÍÏÌÁ
ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ ¹ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÅÓ
ÅÐÙÍÕÌÏ
ÏÍÏÌÁ
ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ×.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ×ÙÑÉÏ)
ÐÉÍÁÊÁÓ 2. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
1. Åßóôå íÝïò öïñïëïãïýìåíïò (õðïâÜëëåôå äÞëùóç ãéá ðñþôç öïñÜ);
2. Åßóôå êÜôïéêïò åîùôåñéêïý êáé õðï÷ñåïýóèå íá õðïâÜëåôå öïñïë. äÞëùóç óôçí ÅëëÜäá;
3. Åîáéñåßóèå áðü ôçí ðñïóêüìéóç áðïäåßîåùí (åäÜöéï ã´ ðáñ. 1 Üñèñï 9 Ê.Ö.Å.);
4. ÕðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç áðü êçäåì. ó÷ïëÜæ. êëçñïí, ìåóåã,ðñïóùñ. äéá÷. Þ óýíäéêï ðôþ÷.;
5. ÕðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç áðü åðßôñïðï, êçäåìüíá áíçëßêïõ Þ äéêáóôéêü óõìðáñáóôÜôç;
6. ÕðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç áðü êëçñïíüìï ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ áðåâßùóå;
7. Åßóôå ìéóèùôüò êáé ðÞñáôå óôåãáóôéêü åðßäïìá ìÝóá óôï 2012;
8. Åßóôå óõíôáîéïý÷ïò êáé ãåííçèÞêáôå ìÝ÷ñé 31-12-1947;
9. Åßóôå ìéóèùôüò Þ óõíôáîéïý÷ïò óå ðáñáìåèüñéá ðåñéï÷Þ;
10. ÃåííçèÞêáôå áðü 01/01/1982 êáé ìåôÜ ;
11. Åßóôå åðéôçäåõìáôßáò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 45 ÊÖÅ ;
12. Áóêåßôå åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç êáé ãåííçèÞêáôå ìÝ÷ñé ôçí 31/12/1950 ;
13. ¸÷åôå õðïðÝóåé óå ðáñáâÜóåéò ôùí ðåñ. á´ & ç´ ðáñ. 8 & ðåñ. á´ êáé â´ ðáñ. 10 áñèñ. 5 í. 2523/97;
14. Åìðßðôåôå óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 5 ôïõ Üñèñïõ 73 í. 3842/2010;
15. Êáôïéêåßôå ìüíéìá óå íçóß ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 3.100 êáôïßêïõò;
16. Åßóôå êÜôïéêïò ÷þñáò Å.Å. (åêôüò ÅëëÜäáò) êáé áðïêôÞóáôå óôçí ÅëëÜäá ðÜíù áðü ôï 90% ôïõ óõíïë. åéóïä. óáò;
17. ¸÷åôå ðåñéïõóßá (áêßíçôá, êáôáèÝóåéò êëð.) óôï åîùôåñéêü;
18. ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôùí ïëéêþò ôõöëþí, êéíçôéêÜ áíáðÞñùí ðÜíù áðü ôï 80% êôë;
19. ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôùí âáñéÜ êéíçôéêÜ áíáðÞñùí ìå ðïóïóôü 80% ;
20. Åßóôå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ;
21. Óçìåéþóôå × áí äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôçí ôçëåöùíéêÞ êáé çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
ÐÉÍÁÊÁÓ 3. ÁÖÁÉÑÅÓÇ ÐÏÓÏÕ ËÏÃÙ ÁÍÁÐÇÑÉÁÓ êôë. ÊÁÉ ÌÅÉÙÓÇ ÖÏÑÏÕ
3
1
0
2
1. ¸÷åôå áõîçìÝíï áöïñïëüãçôï 2.000 åõñþ ëüãù áíáðçñßáò 67% êáé ðÜíù êôë.;
2. Áñéèìüò ðáéäéþí ôïõ ðßíáêá 9 ðåñßðô. 1 (áñéèìçôéêÜ)
3. Áñéèìüò ðñïóþðùí ôïõ ðßíáêá 9 ìå áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù êôë. (áñéèìçôéêÜ)
ÐÉÍÁÊÁÓ 4. ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ
Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ
Áñéèìüò: (1)
Åßäïò ðáñáãùãÞò:
á) åßäïò êáëëéÝñãåéáò ãçò á) óôñåììÜôùí
â) åßäïò åêôñïöÞò æþùí â) æþùí
ã) Üëëùí ìïíÜäùí
ã) åßäïò Üëëçò ìïíÜäáò
Ïñåéíü
Çìéïñåéíü
Ðåäéíü
ÊÉÍÇÔÏ ÔÇËÅÖÙÍÏ
ÔÇËÅÖÙÍÏ
ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑ. ÅÊÐÑ/ÐÏÕ
Yðü÷ñåïõ
Tçò óõæýãïõ
1
328 ÍÁÉ
319 ÍÁÉ
320 ÍÁÉ
1
1
024 ÍÁÉ
1
331 ÍÁÉ
1
1
1
1
1
011 ÍÁÉ
1
012 ÍÁÉ
013 ÍÁÉ
1
1
1
014 ÍÁÉ
1
1
1
1
023 ÍÁÉ
329 ÍÁÉ
330 ÍÁÉ
015 ÍÁÉ
017 ÍÁÉ
019 ÍÁÉ
027 ÍÁÉ
021 ÍÁÉ
016 ÍÁÉ
018 ÍÁÉ
020 ÍÁÉ
1
1
028 ÍÁÉ
022 ÍÁÉ
1
1
1
1
025 ÍÁÉ
1
1
026 ÍÁÉ
007 ÍÁÉ
1
008 ÍÁÉ
1
385 ÍÁÉ
1
1
386 ÍÁÉ
030 ÍÁÉ
1
1
1
1
1
906 ÍÁÉ
1
914 ÍÁÉ
912 ÍÁÉ
1
1
002 ÍÁÉ
1
029 ÍÁÉ
905 ÍÁÉ
913 ÍÁÉ
911 ÍÁÉ
010
001 ÍÁÉ
1
003
004
005
006
,
,
,
,
,
,
,
302
304
322
318
462
922
920
,
,
,
,
,
,
,
Êáèáñü åéóüäçìá: (2)
Áñäåõüìåíï
Ìç áñäåõüìåíï
Óõíïëéêü Êáèáñü Åéóüäçìá
á)áíÜ óôñÝììá
â) áíÜ êåöáëÞ æþïõ
ã) áíÜ Üëëç ìïíÜäá
,
,
,
,
Óýíïëï êáèáñïý ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ìå âÜóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá
5. Êáèáñü åéóüäçìá ðñïçã. ðåñßðô. 4 ìüíï áðü áëéåõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá
Ìåßïí: á) Åíïßêéá ðïõ êáôáâëÞèçêáí ãéá ìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãÞò
â) Áîßá êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý 326
,
x 25% Þ 50%
* Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá
ÔÇËÅÖÙÍÏ
327 ÍÁÉ
301
1. ´Áèñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá êôë. (åêôüò ðåñ. 2, 3, 4)
303
2. ´Áèñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü êýñéåò óõíôÜîåéò (åêôüò ðåñéðô. 1, 3, 4)
321
3. ´Áèñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò, ìåñßóìáôá, êôë. (åêôüò ðåñéðô. 1, 2, 4)
317
4. ÁìïéâÝò áèëçôþí êáé åðéäüìáôá áíÝñãùí ôùí ðáñ. 2 & 3 ôïõ áñèñ. 33 í. 1892/90
Â. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ 1. Êáèáñü åéóüäçìá áôïì. åðé÷/óçò âÜóåé âéâë. Þ óôïé÷. 461
921
2. Êáèáñü åéóüäçìá ðñïçã. ðåñßðô. 1 ìüíï áðü áëéåõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá
919
3. Êáèáñü åéóüäçìá áðü óõììåôï÷Þ óå óõíåêìåôÜëëåõóç ìç õðáãüìåíç óôï áñè.10 ÊÖÅ
4. Êáèáñü åéóüäçìá áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ìå âÜóç ôo áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá
Íïìüò
(ÄÞìïò/ÄéáìÝñéóìá Þ Êïéíüôçôá)
åêìåôÜëëåõóçò
ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË.
ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑ.
ÁÑÉÈ.
ÌÇÔÑ. ÓÕÆÕÃÏÕ
ÓÕÆÕÃÏÕ
ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ
(3) = (1) x (2)
915
923
335
337
,
,
,
,
,
,
,
,
916
924
336
338
,
,
,
,
,
,
,
,
** Åðáëçèåýóôå ôá óôïé÷åßá ôoõ ÐÉÍÁÊÁ 1. Óå ðåñßðôùóç áëëáãÞò ïé äéïñèþóåéò íá ãßíïõí áðåõèåßáò ðÜíù óôï Ýíôõðï.
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å1/13 1
ÓÅË. 1/4
Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
08
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
09
Õðü÷ñåïõ
ã) Ãéá êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò 1.500 Þ 3.000 åõñþ áí ðÞñáí åîéóùôéêÝò áðïæçìéþóåéò
Þ 2.250 (Þ 1.875) Þ 4.500 (Þ 3.750) åõñþ, áíôßóôïé÷á, áí åßíáé íÝïé áãñüôåò
6. ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò áðü áôïìéêÞ Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò
7. ÆçìéÝò ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí áðü áôïìéêÞ Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò
8. ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü áôïìéêÞ Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò
9. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò ìÝ÷ñé 100 kw
10. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü áãñïôïôïõñéóôéêÞ ìïíÜäá ìÝ÷ñé 10 äùìÜôéá
Ã. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
339
465
467
475
479
481
401
1. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç (åêôüò ðåñßðô. 4)
2. Åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ áðü Ï.Å. Þ Å.Å. Þ êïéíùíßá êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ
3. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü Ï.Å. Þ Å.Å. Þ Êïéíùíßá êôë. ìç õðáãüìåíåò óôï Üñèñï 10 Ê.Ö.Å.
4. Õðåñôßìçìá áðü ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ åðé÷åßñçóçò
5. ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç (åêôüò ðåñßðô. 4)
6. ÆçìéÝò ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç
7. ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç
Ä. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ 1. Êáèáñü åéóüäçìá áðü áôïìéêü åðÜããåëìá
2. ÊáèáñÝò áìïéâÝò åëåãêôÞ Á.Å., äéáéôçôÞ, åêôåëåóôÞ äéáèÞêçò êôë.
3. Ðïóü äéáôñïöÞò ðïõ Ý÷åé åéóðñá÷èåß áðü óýæõãï (åêôüò ôùí ðáéäéþí)
4. Åéóüäçìá ðïõ äåí åíôÜóóåôáé óå Üëëç ðåñßðô. ôïõ ðßí. 4
5. ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò áðü áôïìéêü åðÜããåëìá
6. ÆçìéÝò ðñïçãïõìÝíùí ïéêïí. åôþí áðü åëåõèÝñéï åðÜããåëìá
7. ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò
E. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÁ 1. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç:
á) êáôïéêéþí
â) îåíïäï÷åßùí, êëéíéêþí, ó÷ïëåßùí, áéèïõóþí êéí/öùí Þ èåÜôñùí êôë.
ã) êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áðïèçêþí êôë.
ä) ãçðÝäùí, ÷þñùí ôïðïèÝôçóçò åðéãñáöþí
å) âéïìç÷áíïóôáóßùí,åìðïñéêþí êÝíôñùí ðïõ åðÝëåîáí õðáãùãÞ óå ÖÐÁ
óô) ãáéþí
æ) ãáéþí ìå âÜóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá
2. á) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí
â) Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ðïéü åíïßêéï Ý÷åôå êáôáâÜëåé
403
405
407
413
415
425
501
503
505
507
511
515
517
103
121
105
107
109
101
909
111
113
3. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç - éäéü÷ñçóç:
129
á) êáôïéêéþí (ìüíï äùñåÜí ðáñá÷þñçóç)
143
â) îåíïäï÷åßùí, êëéíéêþí,ó÷ïëåßùí, áéèïõóþí êéíçìáôïãñÜöùí Þ èåÜôñùí êôë.
145
ã) êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áðïèçêþí êôë.
147
ä) ãçðÝäùí,÷þñùí ôïðïèÝôçóçò åðéãñáöþí
141
å) ãáéþí (ìüíï äùñåÜí ðáñá÷þñçóç)
701
óô) ãáéþí (ìüíï äùñåÜí ðáñá÷þñçóç) ìå âÜóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá
123
4. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ïéêïäïìþí: á) óå Ýäáöïò ôïõ åêìéóèùôÞ
125
â) óå Ýäáöïò ôïõ ðáñÝ÷ïíôïò äùñåÜí ôç ÷ñÞóç
5. á) ÄáðÜíåò ãéá áóöÜëéóôñá, äéêáóô. äáðÜíç, áìïéâÝò äéêçãüñùí (ðåñ.1á,1â,1ã,1å,3á,3â,3ã) 151
â) Áðïæçìßùóç êáôáâëçèåßóá ìå íüìï óôï ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ëýóç åðáããåëìáôéêÞò ìßóèùóçò 163
165
ã) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü ôçí åêìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ ôçò ðåñßðô. 5â
159
ä) ËïéðÝò ðåñéðôþóåéò äáðáíþí Üñèñïõ 23 ÊÖÅ (ãáßåò êôë.)
6. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá êáôïéêéþí åðéöÜíåéáò ðÜíù áðü 300 ô.ì êáèåìéÜ (ðåñ.1á, 2á, 3á),
175
åðáããåëìáôéêþí êáé åìðïñéêþí ìéóèþóåùí áíåîáñôÞôùò åðéöÜíåéáò (ðåñ.1â,ã,ä,å,óô,æ,2á, 4á)
7. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá êáôïéêéþí åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé 300 ô.ì. êáèåìéÜ (ðåñ. 1á, 2á, 3á), áóôéêþí
ìéóèþóåùí áðïèçêþí êáé ÷þñùí óôÜèìåõóçò áíåîáñôÞôùò åðéöÜíåéáò (ðåñ. 1ã, 1ä, 2á) 177
131
8. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áíáêáôáóêåõáóìÝíùí äéáôçñçôÝùí (ðåñ. 1á, 1â, 3á êáé 3â)
9. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áíáêáôáóêåõáóìÝíùí äéáôçñçôÝùí (ðåñ. 1ã, 1å êáé 3ã)
10. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôï ïðïßï äå âåâáéþíåôáé ÷áñôüóçìï,åêôüò áðü ôçí ðåñßðô.1å
ÓÔ. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÁÎÉÅÓ ÊéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò ðñïÝë/óçò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåí. äéáô.
Æ. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ 1. Êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò êôë. áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
2. Êáèáñü ðïóü áðü óõíôÜîåéò êôë. áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
3. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò (áôïìéêÞ, åôáéñéêÝò) óôçí áëëïäáðÞ
4. ÆçìéÝò áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò (áôïìéêÞ, åôáéñéêÝò) óôçí áëëïäáðÞ
5. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü åìðïñéêÝò åðé÷/óåéò (áôïìéêÞ, åôáéñéêÝò) óôçí áëëïäáðÞ
6. ÆçìéÝò áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò (áôïìéêÞ, åôáéñéêÝò) óôçí áëëïäáðÞ
7. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü åëåõèÝñéï åðÜããåëìá (áôïìéêÜ, åôáéñéêÜ) óôçí áëëïäáðÞ
8. ÆçìéÝò áðü åëåõèÝñéï åðÜããåëìá (áôïìéêÜ, åôáéñéêÜ) óôçí áëëïäáðÞ
9. ÅéóïäÞìáôá áðü êéíçôÝò áîßåò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò
10. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ
11. Êáèáñü åéóüäçìá ôçò ðåñßðô.10
12. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôçò ðåñßðô.10 áðü êáôïéêßåò ìå åðéöÜíåéá ðÜíù áðü 300 ô.ì. ç êáèåìéÜ
êáèþò êáé åðáããåëìáôéêÝò êáé åìðïñéêÝò ìéóèþóåéò áíåîáñôÞôùò åðéöáíåßáò.
133
741
291
,
,
,
,
,
,
471
411
421
509
513
295
171
173
395
2
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
466
468
476
480
482
,
,
,
,
,
,
,
402
,
,
,
,
,
,
,
502
,
,
,
,
,
,
,
104
,
,
112
404
406
408
414
416
426
504
506
508
512
516
518
122
106
108
110
102
910
114
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
160
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
176
,
130
144
146
148
142
702
124
126
152
164
166
,
178
,
,
,
132
,
,
,
,
134
742
292
,
,
390
389
391
463
Ôçò óõæýãïõ
340
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
392
464
472
412
422
510
514
296
172
174
396
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Å1/13
ÓÅË. 2/4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
10
Õðü÷ñåïõ
Ôçò óõæýãïõ
ÐÉÍÁÊÁÓ 5. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÅÔÇÓÉÁÓ ANTIKEIMENIKÇÓ ÄÁÐÁÍÇÓ
1. ÅôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç äéáâßùóçò ìå âÜóç: á) Ôçí åôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá éäéïêáôïéêçìÝíç Þ ìéóèïýìåíç Þ äùñåÜí
ðáñá÷ùñïýìåíç êýñéá êáôïéêßá êáé Ýùò äýï äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ - ÏÄÏÉ ÐÏÕ ÐÅÑÉÊËÅÉÏÕÍ ÔÏ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ - ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÑÅÕÌÁÔÏÓ
ÌÉÓÈÙÌÅÍÇ
ÊÁÔÏÉÊÉÁ ¹
ÄÙÑÅÁÍ
ÐÁÑÁ×ÙÑÇÌÅÍÇ
ÌÏÍÏÊÁÔÏÉÊÉÁ
1
ÍÁÉ
204
ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ ¹ ×ÑÇÓÇÓ
ÌÇÍÅÓ
ÔÉÌÇ*ÆÙÍÇÓ
ÉÄÉÏÊÁÞ
ÔÏÉÊÇÓÇÓ ÔÉÌÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ
ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ
ÊÕÑÉÙÍ
×ÙÑÙÍ
ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ
ÂÏÇÈÇÔÉÊÙÍ
×ÙÑÙÍ
ÕÐÏ×ÑÅÏÕ
ÓÕÆÕÃÏÕ
211
212
213
214
215
216
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230
240
203
á) ÊÕÑÉÁ
ÊÁÔÏÉÊÉÁ
ÈÅÓÇ
ÏÑÏÖÏÓ
1
ÍÁÉ
,
207
â) ÐÑÙÔÇ
ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ
ÍÁÉ
205
241
1
ÍÁÉ
1
,
209
ã) ÄÅÕÔÅÑÇ
ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ
242
1
ÍÁÉ
1
ÍÁÉ
,
206
â) H åôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá ëïéðÝò êáôïéêßåò
ã) ôá åðéâáôéêÜ áõô/ôá É.×., Ì.×. (ïéêïãÝíåéáò, áôïìéêÞò-åôáéñéêÞò åðé÷/óçò, êïéíùíéþí êáé
Ê.Á.
Á.Ö.Ì. êýñéïõ Þ êÜôï÷ïõ
Å.É.×., Ì.×.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ
Ê. Á.
Áñéèìüò
ÃñÜììáôá
Ê. Á. KõâéêÜ Ê. Á.
åêáô.
ÌÞíåò
êõñéüôçôáò
707
,
708
,
,
,
,
,
852
,
,
,
,
êïéíïðñáîéþí)
¸ôïò
ðñþôçò
êõêëïö.
%
Ðïóïóôü
Ê. Á. óõíéäéïêô. Ê. Á.
840
750
703
761
771
775
851
841
751
704
762
772
776
853
842
752
705
763
773
777
855
843
753
706
764
774
778
857
854
856
858
ä) ôá óêÜöç áíáøõ÷Þò É.×. (ïéêïãÝíåéáò êôë.)
Ê.Á. Á.Ö.Ì. êýñéïõ Þ êÜôï÷ïõ Áñéèì. êáé ëéìÜíé íçïëïãßïõ Ê.Á. Éóôéïöüñá Ê.Á.
×þñïé
åíäéáßôçóçò
Ðïóïóôü
Óõíéäéïêôçóßáò %
Ê.Á.
Ðñþôç
Ê.Á. íçïëïã. Ê.Á.
ÌÞíåò êõñéüôçôáò
Ê.Á.
ÌÝôñá
ìÞêïõò
844
779 ÍÁÉ
1 785 ÍÁÉ 1 717
729
733
747
711
845
780 ÍÁÉ
1 786 ÍÁÉ 1 718
730
734
748
713
äá) ôéò áìïéâÝò ðëçñùìÜôùí óêáöþí áíáøõ÷Þò
å) ôá áåñïóêÜöç, åëéêüðôåñá É.×. êáé áíåìüðôåñá
Óôïé÷åßá åèíéêüôçôáò êáé íçïëüãçóçò
Ôýðïò
Áñéèìüò óåéñÜò
êáôáóêåõáóôÞ
Áåñ/åíáò óõíÞèïõò
ðáñáìïíÞò
Ê.Á.
ÌÞíåò êõñéüôçôáò
737
Ê.Á.
Éððïé Þ
Ëßìðñåò
Ê.Á.
732
,
,
,
715
,
716
,
765
,
,
,
766
,
720
,
,
,
,
,
714
Ðñþôç
íçïëïã.
739
738
712
731
,
,
,
óô) ôéò äåîáìåíÝò êïëýìâçóçò (ðéóßíåò)
Ê.Á.
ÅîùôåñéêÞ (ôåôñ. ìÝôñá)
Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò %
õðü÷ñåïõ
ôçò óõæýãïõ
767
Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò %
ÅóùôåñéêÞ (ôåôñ. ìÝôñá)
Ê. Á.
õðü÷ñåïõ
ôçò óõæýãïõ
768
æ) ÃñÜøôå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá äßäáêôñá óå ó÷ïëåßá
ç) ÃñÜøôå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá ïéêéáêïýò âïçèïýò, ïäçãïýò áõô/ôùí êáé äáóêÜëïõò
2. Áðü ôç äáðÜíç ðïõ êáôáâÜëáôå:
á) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áõôïêéíÞôùí, äßôñï÷ùí êôë.ï÷çìÜôùí
â) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç ðëïßùí áíáøõ÷Þò êôë. óêáöþí áíáøõ÷Þò êáé áåñïóêáöþí
ã) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç êéíçôþí ðñáãìÜôùí áîßáò ðÜíù áðü 10.000 €
769
770
719
721
723
ä) ãéá äùñåÝò Þ ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò Þ ÷ïñçãßåò ÷ñçìáôéêþí ðïóþí (åêôüò ðñïò ôï Äçìüóéï, êôë.) 725
727
å) ãéá ôçí ôïêï÷ñåïëõôéêÞ áðüóâåóç äáíåßùí Þ ðéóôþóåùí êôë.
,
,
,
,
,
722
724
726
728
ÐÉÍÁÊÁÓ 6. ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ - ÐÏÓÁ ÐÏÕ ÌÅÉÙÍÏÕÍ ÔÇÍ ÅÔÇÓÉÁ ÄÁÐÁÍÇ
655
1. Êáèáñü åéóüäçìá ðïõ äåí õðÞñ÷å ôçí 01-01-2013
693
2. Ðïóü åôÞóéáò äáðÜíçò ðïõ äåí õðÞñ÷å ôçí 01-01-2013
3. ÅéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2012, ôá ïðïßá áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï öüñï, öïñïëïãïýíôáé
659
ìå åéäéêü ôñüðï, êáèþò êáé áðü ìåñßóìáôá çìåäáðþí Á.Å., ÅÐÅ, êôë.
657
4. ÅéóïäÞìáôá ðïõ åîáéñïýíôáé ôçò åéóöïñÜò (ðáñ. 2 Üñèñ. 29 í. 3986/2011)
661
5. Åðßäïìá áíåñãßáò ôïõ Ï.Á.Å.Ä.
431
6. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü åôáéñßåò êôë., ðïõ öïñïëïãÞèçêáí ìå ôï Üñèñï 10 Ê.Ö.Å.
433
7. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá ôçò ðåñ. 3 êáé óôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò ðåñ. 6
8. Êáèáñü ðïóü åðéäüìáôïò êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ)
305
9. ÁãñïôéêÝò åíéó÷ýóåéò (åðéäïô., áðïæçì., ïéêïí.åíéó÷. êôë) åêôüò áõôþí åðß ôçò ðáñáãùãÞò 477
10. Åíïßêéï åãêáôÜóôáóçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò Þ åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò
Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôÞôç
Ê.Á.
Á.Ö.Ì. éäéïêôÞôç
Ê.Á.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
656
694
660
658
662
432
434
306
478
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ÅðéöÜíåéá óå ô.ì.
790
795
793
791
796
615
,
,
794
,
,
420
,
,
,
782
784
616
,
,
11. Åíïßêéï áêéíÞôùí åêôüò áðü êýñéá êáôïéêßá, êáôïéêßá ðáéäéþí ðïõ óðïõäÜæïõí êáé ðåñßðô. 10
797
417
419
12. ÄáðÜíç ãéá ôçí áãïñÜ Þ áíÝãåñóç áêéíÞôùí Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áõôþí êôë.
13. ×ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äéÜèåóç ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, åéóáãùãÞ
÷ñçìáôéêþí êåöáëáßùí áëëïäáðÞò, äÜíåéá, äùñåÝò êôë.
14. Åðáíáðáôñéæüìåíá êåöÜëáéá (Üñèñ. 18 í.3842/10)
15. ÁíÜëùóç êåöáëáßïõ ðïõ Þäç öïñïëïãÞèçêå Þ áðáëëáóóüôáí áðü ôï öüñï
735
781
783
787
736
788
,
,
,
,
,
ÐÉÍÁÊÁÓ 7. ÐÏÓÁ ÄÁÐÁÍÙÍ ÐÏÕ ÁÖÁÉÑÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÏËÉÊÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ¹ ÁÐÏ ÔÏ ÖÏÑÏ
1. ÄáðÜíç áãïñÜò áãáèþí êáé ðáñï÷Þò õðçñåóéþí (ðáñ. 1 Üñèñï 9 Ê.Ö.Å.)
2. Åîïäá éáôñéêÞò êáé íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò
3. Õðï÷ñåùôéêÝò åéóöïñÝò óå ôáìåßá áóöÜëéóçò ( Ï.Á.Å.Å. êôë)
4. ÄùñåÝò éáôñéêþí ìç÷áíçìÜôùí êôë., óå íïóïêïìåßá êôë.
049
051
053
057
,
,
,
,
052
054
058
,
,
,
* Óõìðëçñþíåôáé üôáí ç Ô.Æ. åßíáé áðü 2.800 € êáé Üíù
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å1/13 3
ÓÅË. 3/4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
11
Õðü÷ñåïõ
,
,
032
5. ÄùñåÝò ÷ñçì.ðïóþí óôï Äçìüóéï êôë: Óôï åîùôåñéêü 031
Êáé óõíïëéêÜ
6. ÄùñåÝò ÷ñçì. ðïóþí óôï ëïã/óìü áëëçëïâïÞèåéáò ãéá ôçí áðüóâåóç ôïõ Äçìüóéïõ ÷ñÝïõò
7. ÐïëéôéóôéêÝò ÷ïñçãßåò ôïõ í.3525/2007:
8. ÄåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ðïõ êáôáâëÞèçêáí ãéá óôåãáóôéêÜ äÜíåéá áðüêôçóçò
ÅðéöÜíåéá óå ô.ì. 071
ðñþôçò êáôïéêßáò êáé áíáóôÞëùóçò êôë. äéáôçñçôÝùí êôéñßùí:
9. Óõíïëéêü ðïóü äáíåßùí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñßðôùóçò
10. Åíïßêéï ðïõ ðëçñþóáôå ãéá êýñéá êáôïéêßá ôçò ïéêïãÝíåéáò:
Ê.Á.
Ê.Á. ÌÞíåò
Á.Ö.Ì. éäéïêôÞôç Ê.Á. Öéëïîåíßá Ê.Á. ÅðéöÜíåéá
Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôÞôç
óå ô.ì.
059
075
061
063
069
801
092 ÍÁÉ
1
091
097
811
802
094
ÍÁÉ
1
093
098
813
096 ÍÁÉ
1
095
099
815
803
Ôçò óõæýãïõ
,
,
,
060
,
,
064
,
,
,
812
,
,
,
076
062
,
,
070
,
,
,
814
816
11. Åíïßêéï ðïõ ðëçñþóáôå ãéá êáôïéêßá ðáéäéþí ôçò ïéêïãÝíåéáò ðïõ óðïõäÜæïõí óôï åóùôåñéêü:
Ê.Á.
Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôÞôç
Á.Ö.Ì. éäéïêôÞôç
804
817
805
819
806
821
807
823
12. Ðïóü áóöáëßóôñùí ãéá áóöÜëéóç æùÞò, ðñïóùðéêþí áôõ÷çìÜôùí, áóèÝíåéáò
13. Ðïóü äéáôñïöÞò ðïõ êáôÝâáëå ï Ýíáò óýæõãïò óôïí Üëëïí
14. ÄáðÜíç ãéá áëëáãÞ åãêáôÜóôáóçò êáõóßìïõ Þ ãéá åãê/óç öõó. áåñßïõ, èåñìïìüíùóçò ê.ô.ë.
á) Ãéá ôïí õðü÷ñåï êáé ôç óýæõãï
15. Äßäáêôñá öñïíôéóôçñßùí åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí êôë:
083
,
,
082
081
,
â) Ãéá êÜèå ðáéäß ôïõò ÷ùñéóôÜ
16. Ìéóèþìáôá åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá (ðáñ. Â2 áñèñ.43 êáé 44 í.4030/2011)
17. ÄáðÜíç áðïêáôÜóôáóçò áêéíÞôùí (ðáñ. Á1 êáé Â1 áñè. 43 êáé 44 í.4030/2011)
18. ÄáðÜíç áðïêáôÜóôáóçò äéáôçñçôÝùí (ðáñ. Á2 áñè. 43 êáé 44 í.4030/2011)
19. Ðïóü åðÝíäõóçò ãéá êéíçìáôïãñáöéêÝò ôáéíßåò (ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/2010)
20. Åìðßðôåôå óôéò äéáôÜîåéò ôùí ðåñéðôþóåùí á Þ â ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 73 í. 3842/2010;
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
073
089
087
079
084
077
037
039
663
033
á
1ï ðáéäß
2ï ðáéäß
3ï ðáéäß
090
088
080
085
078
038
040
664
034
â
035
,
,
,
,
,
,
,
,
,
074
á
036
â
ÐÉÍÁÊÁÓ 8. ÐÑÏÊÁÔÁÂËÇÈÅÍÔÅÓ - ÐÁÑÁÊÑÁÔÇÈÅÍÔÅÓ ÖÏÑÏÉ
,
601
1. Öüñïé 4%, 10% êáé 15% ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêáí (Üñèñï 52 Ê.Ö.Å.)
,
603
2. Öüñïé 1%, 4%, 8%, 15% êáé 20% ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí (Üñèñï 55 Ê.Ö.Å.)
,
3. Öüñïé 20% êáé 10% (Üñè. 58 Ê.Ö.Å.) êáé 15% (ðåñ. ã´ ðáñ. 5 Üñèñ. 52 K.Ö.Å.) ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí 605
,
607
4. Öüñïò ðïõ êáôáëïãßóôçêå ãéá ùöÝëåéá áðü ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ åðé÷åßñçóçò
,
609
5. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áìïéâÝò ôçò ðåñßðôùóçò 4 ôïõ ðßíáêá 4Á
,
651
6. Öüñïò ðïõ êáôáâëÞèçêå óôï åîùôåñéêü óå ÷þñá ðïõ õðÜñ÷åé Ó.Á.Ä.Ö.
,
293
7. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá áðü êéíçôÝò áîßåò êôë. çìåäáðÞò (ðßí. 4 ÓÔ)
,
8. Öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôïõò ìéóèïýò, óõíôÜîåéò (ðåñéðôþóåéò 1, 2 êáé 3 ôïõ ðßíáêá 4Á)
313
,
9. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôïõò ìéóèïýò, óõíôÜîåéò (ðåñéðôþóåéò 1, 2 êáé 3 ôïõ ðßí. 4Á) 315
,
10. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá óôá åéóïäÞìáôá áðü ôüêïõò, êôë(ðåñ.9 ôïõ ðßí.4Æ) 297
11. Öüñïò ðïõ êáôáâëÞèçêå ãéá Üûëç åìðïñéêÞ áîßá áêéíÞôïõ ôùí ðåñ. 1â Ýùò 1æ ôïõ ðßí.4Å
,
127
12. Ðïóü ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ãéá åéäéêÞ åéóöïñÜ áëëçëåããýçò ôïõ Üñèñïõ 29 í.3986/2011
333
,
ÐÉÍÁÊÁÓ 9. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÐÏÕ ÓÕÍÏÉÊÏÕÍ ÌÅ ÔÏÕÓ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÂÁÑÕÍÏÕÍ
Áíýðáíôñá ðáéäéÜ ðïõ ãåííÞèçêáí áðü 1/1/1994 Ýùò 31/12/2012 Þ áðü 1/1/1987 êáé óðïõäÜæïõí óå
áíáãíùñéóìÝíåò ó÷ïëÝò, êáèþò êáé Üãáìá ðáéäéÜ ðïõ åßíáé Üíåñãá åããåãñáììÝíá óôïõò êáôáëüãïõò ôïõ ÏÁÅÄ.
ÐáéäéÜ áíýðáíôñá, äéáæåõãìÝíá Þ óå êáôÜóôáóç ÷çñåßáò, ìå áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù, êáèþò êáé áíýðáíôñá ðáéäéÜ
ðïõ õðçñåôïýí ôç óôñáôéùôéêÞ ôïõò èçôåßá, áíåîÜñôçôá áðü çëéêßá.
Ó÷ïëÞ Þ ó÷ïëåßï Ê.Á.
Åôïò
ãÝííçóçò
öïßôçóçò
´Ïíïìá
Á.Ö.Ì.
831
Ê.Á.
Á.Ì.Ê.Á.
2
Ê.Á.
832
847
836
833
848
837
834
849
838
608
610
652
294
314
316
298
128
334
á) Áíéüíôåò ôùí óõæýãùí (ãïíåßò, ðáðïýäåò êôë.)
â) ÁíÞëéêïé óõããåíåßò ìÝ÷ñé ôïí 3ï âáèìü, ïñöáíïß áðü
ðáôÝñá êáé ìçôÝñá ã) Áíýðáíôñïé Þ ÷Þñïé Þ äéáæåõãìÝíïé
áäåëöïß êáé áäåëöÝò, ìå áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù.
Ìå Õðü÷ñåï
Ìå Óýæõãï
Á.Ö.Ì.
835
846
606
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ÓõããÝíåéá
1
602
604
ÐÉÍÁÊÁÓ 10. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÐÏ ÔÏ ÖÁÊÅËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ (óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá)
ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäÞìáôïò áðü ôï ðñïçãïýìåíï ïéêïí. Ýôïò
,
,
,
342
745
746
,
,
,
995
996
743
744
,
,
,
997
998
324
323
,
,
,
400
959
960
399
341
,
,
,
,
,
901
,
,
,
,
907
985
987
989
902
908
986
988
990
,
,
,
,
,
ÐÉÍÁÊÁÓ 11. Áí ðñïêýøåé åðéóôñåöüìåíï ðïóü íá êáôáôåèåß óôïí áêüëïõèï ëïãáñéáóìü ìïõ (ãñÜøôå ôïí ôßôëï, ôïí êùäéêü ôñÜðåæáò êáé ôïí áñéèìü ëïãáñéáóìïý ):
ÔÑÁÐÅÆÁ
ÊÙÄ.
ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ
G
R
Ôá óôïé÷åßá ôùí öïñïëïãïýìåíùí åßíáé áðüññçôá. Äéáôçñïýíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí óå áñ÷åßï, ðïõ õðÜãåôáé óôçí Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá
êáé ëåéôïõñãåß óýìöùíá ìå ôï í.2472/1997 êáé ôéò åéäéêÝò ñõèìßóåéò ôùí öïñïëïãéêþí íüìùí. ÊÜèå öïñïëïãïýìåíïò Ý÷åé äéêáßùìá ðñüóâáóçò óôá óôïé÷åßá ðïõ ôïí áöïñïýí.
Ï ÅËÅÃÎÁÓ
Çìåñïìçíßá
ðáñáëáâÞò
Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ
2013
Åðùí.:
2013
Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. :
Ï ÄÇËÙÍ
Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ
Ïíïì.:
Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò:
Ä/íóç :
Êáôçãïñßá Üäåéáò :
Ç ÄÇËÏÕÓÁ
Á.Ö.Ì.:
4
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å1/13
ÓÅË. 4/4
12
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΤΙ ΑΛΛΑζΕΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο Εντυπο Ε1 του οικονοµικού
έτους 2013 µε την προσθήκη των παρακάτω νέων κωδικών
είναι οι ακόλουθες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ 019-020
Είστε επιτηδευµατίας που φορολογείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ;
Εάν έχετε µπλοκ Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, αλλά είστε
και µισθωτοί, απαντώντας θετικά στο παραπάνω ερώτηµα, πληρώνετε µειωµένο τέλος επιτηδεύµατος 500 € αντί για 650 €.
ΚΩΔΙΚΟΙ 027-028
Ασκείτε εµπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε έως τις
31/12/1950;
Συµπληρώνοντας ΝΑΙ στον παραπάνω κωδικό, απαλλάσσεστε από το τέλος επιτηδεύµατος, διότι µένουν 3 χρόνια
έως το 65ο έτος, που θεωρείται έτος συνταξιοδότησης.
ΚΩΔΙΚΟΙ 913-914
Ανήκετε στην κατηγορία των βαριά κινητικά αναπήρων µε
ποσοστό 80%;
Συµπληρώνοντας ΝΑΙ στον παραπάνω κωδικό, έχετε απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η αλλαγή που έχουµε στον Πίνακα 5 είναι οι Κωδικοί 204205-206, που αφορούν στους αριθµούς παροχής ρεύµατος
όλων των κατοικιών, σε αντίθεση µε τη δήλωση του οικονοµικού έτους 2012, όταν προαιρετικά αναγραφόταν ο αριθµός
παροχής ρεύµατος µόνο για την κύρια κατοικία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΙ 037-038
∆απάνη αποκατάστασης ακινήτων (παρ. Α1 και Β1 άρθ. 43
και 44 Ν. 4030/2011).
Στον παραπάνω κωδικό αναγράφεται το ποσό της δαπάνης
που πραγµατοποιήθηκε για την αποκατάσταση των ακινήτων
στην περιοχή «ΓΕΡΑΝΙ» και στην περιοχή «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ», που βρίσκονται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.
ΚΩΔΙΚΟΙ 039-040
∆απάνη αποκατάστασης διατηρητέων (Παρ. Α2 άρθ. 43 και
44 Ν. 4030/2011).
Στον παραπάνω κωδικό αναγράφεται το ποσό της δαπάνης
που πραγµατοποιήθηκε για την αποκατάσταση των διατηρητέων ακινήτων στην περιοχή «ΓΕΡΑΝΙ» και στην περιοχή
«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ», που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας, ανεξαρτήτως της χρήσεώς τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΙ 333-334
Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης
του άρθρου 29 Ν. 3986/2011.
Στον παραπάνω κωδικό πρέπει να συµπληρώσετε το ποσό
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που σας παρακρατήθηκε το 2012 και αναγράφεται στη Βεβαίωση Αποδοχών σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
Η αλλαγή που υπάρχει στον παραπάνω πίνακα είναι ότι
πρέπει να αναγραφεί ο ΑΜΚΑ των προσώπων τα οποία
αναγράφονται ως προστατευόµενα µέλη.
ΜΙΑ ΑΛΛΗ αλλαγή που προκάλεσε σύγχυση φέτος ήταν
το θέµα µε την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων των νέων
που είχαν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
είτε είχαν εισόδηµα µέσα στο 2012 είτε όχι. Με τον Ν.
4152/2013 διευθετήθηκε το ζήτηµα µε τα προστατευόµενα
µέλη, και όσα προστατευόµενα µέλη δεν έχουν εισόδηµα ή
το εισόδηµά τους δεν τα εξαιρεί από το δικαίωµα να θεωρούνται προστατευόµενα µέλη δεν έχουν την υποχρέωση
να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Η µόνη υποχρέωση
που υπάρχει είναι να πάρουν ΑΦΜ, τον οποίο θα δηλώσουν οι γονείς στην τέταρτη σελίδα, στον Πίνακα 9, µαζί µε
τον ΑΜΚΑ τους.
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ φέτος καλούνται να αναγράψουν
όλα τα εισοδήµατα που τις προηγούµενες χρονιές αναγράφονταν προαιρετικά, όπως τόκοι καταθέσεων τραπεζών,
επίδοµα πολυτέκνων κ.λπ. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι
ότι πάνω σε αυτά τα εισοδήµατα θα υπολογιστεί εισφορά
αλληλεγγύης. Nα διευκρινιστεί ότι οι τόκοι καταθέσεων αναγράφονται υποχρεωτικά όταν είναι πάνω από 250 €.
ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
α) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά για τα τέκνα του εδαφίου αυτού, καθώς και για τα
τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη παρατείνεται έως
και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα
µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.
γ) Τα άγαµα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
ε) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
13
στ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που
είναι άγαµοι ή διαζευγµένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική
αναπηρία.
ζ) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα, συγγενείς
έως τον τρίτο βαθµό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900)
ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αν αυτά
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή
ψυχική πάθηση.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
14
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
Πώς διαµορφώνεται η κλίµακα του φόρου για τα εισοδήµατa
Η κλίµακα φόρου για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2013 είναι η ίδια που ίσχυε και πέρυσι. Σας παραθέτουµε
πίνακες µε την φορολογική κλίµακα καθώς και παραδείγµατα.
Φορολογική κλίμακα για όσους δεν έχουν παιδιά
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5.000,00 €
7.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
Άνω των 100.000,00 €
0%
10%
18%
25%
35%
38%
40%
45%
0.00 €
700,00 €
720,00 €
2.500,00 €
4.900,00 €
7.600,00 €
16.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
26.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΟΡΟΥ
0.00 €
700,00 €
1.420,00 €
3.920,00 €
8.820,00 €
16.420,00 €
32.420,00 €
Φορολογική κλίμακα για όσους έχουν 1 παιδί
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
7.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
Άνω των 100.000,00 €
0%
10%
18%
25%
35%
38%
40%
45%
0,00 €
500,00 €
720,00 €
2.500,00 €
4.900,00 €
7.600,00 €
16.000,00 €
7.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
26.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΟΡΟΥ
0,00 €
500,00 €
1.220,00 €
3.720,00 €
8.620,00 €
16.220,00 €
32.220,00 €
Φορολογική κλίμακα για όσους έχουν 2 παιδιά
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
9.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
Άνω των 100.000,00 €
0%
10%
18%
25%
35%
38%
40%
45%
0,00 €
300,00 €
720,00 €
2.500,00 €
4.900,00 €
7.600,00 €
16.000,00 €
9.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
26.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΟΡΟΥ
0,00 €
300,00 €
1.020,00 €
3.520,00 €
8.420,00 €
16.020,00 €
32.020,00 €
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
15
Φορολογική κλίμακα για όσους έχουν 3 παιδιά
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
Άνω των 100.000,00 €
0%
18%
25%
35%
38%
40%
45%
0,00 €
720,00 €
2.500,00 €
4.900,00 €
7.600,00 €
16.000,00 €
12.000,00 €
12.720,00 €
22.720,00 €
36.720,00 €
56.720,00 €
96.720,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΟΡΟΥ
0,00 €
720,00 €
3.220,00 €
8.120,00 €
15.720,00 €
31.720,00 €
Φορολογική κλίμακα για όσους έχουν 4 παιδιά
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
Ανω των 100.000,00 €
0%
18%
25%
35%
38%
40%
45%
0,00 €
180,00 €
2.500,00 €
4.900,00 €
7.600,00 €
16.000,00 €
15.000,00 €
16.000,00 €
26.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΟΡΟΥ
0,00 €
180,00 €
2.680,00 €
7.580,00 €
15.180,00 €
31.180,00 €
ΣημειώΣειΣ
■ ΓΙΑ ΚΑΘΕ επιπλέον παιδί το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.
■ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ έχουν γεννηθεί από 01/01/1982 ή έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της
ηλικίας τους, η πρώτη κλίµακα εισοδήµατος ξεκινάει από τα 9.000 ευρώ, µόνο όταν τα εισοδήµατα είναι έως 9.000 ευρώ.
■ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ όπως ανάπηροι από 67% και πάνω, αναπηρία προστατευόµενων
µελών από 67% και πάνω, ανάπηροι αξιωµατικοί, θύµατα πολέµου, τυφλοί, νεφροπαθείς
υπάρχει αύξηση του αφορολόγητου ποσού κατά 2.000 ευρώ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
16
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 049
}
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση του αφορολόγητου των 5.000 € είναι ο φορολογούµενος
να προσκοµίσει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές θα
πρέπει να είναι ίσες µε το 25% του εισοδήµατός του και µε ανώτερο όριο το εισόδηµα των 60.000 €,
δηλαδή ποσό αποδείξεων 15.000 €.
}
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000
6.250
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
45.000
50.000
55.000
60.000
6.500
6.750
7.000
7.250
7.500
7.750
8.000
8.250
8.500
8.750
9.000
9.250
9.500
9.750
10.000
10.250
10.500
10.750
11.250
12.500
13.750
15.000
■ Στην περίπτωση που οι αποδείξεις είναι λιγότερες από το ποσό που απαιτείται, τότε επιβάλλεται φόρος ποσοστού 10%
στη διαφορά επί του ποσού που υπολείπεται.
■ Οι δαπάνες που καταχωρίζονται στον παραπάνω κωδικό ενδεικτικά είναι όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, δηλαδή
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών (π.χ., αγορά ένδυσης, υπόδησης, εστιατόρια κ.λπ.).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 049
• Λογαριασµοί ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών.
• Εισιτήρια κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
• Δαπάνες που εντάσσονται στους άλλους κωδικούς (π.χ.,
ιατρικά, ΤΕΒΕ, ασφάλειες ζωής κ.λπ.).
• Δαπάνες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα.
• Δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
• Κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ., ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης,
δεν αναγνωρίζεται το ποσό των αποδείξεων!
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Παρακάτω σας παραθέτουµε ένα παράδειγµα µε ποσό δαπανών λιγότερο του απαιτούµενου ποσού (δηλαδή του
25% του εισοδήµατος).
Ο Α.Α. είχε µέσα στο 2012 εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 18.000 ευρώ και δήλωσε ποσό αποδείξεων 2.000
ευρώ.
Ο υπολογισµός του φόρου θα έχει ως εξής:
Κατ’ αρχάς, να αναφερθεί ότι θα επιβληθεί φόρος για τη
διαφορά των απαιτούµενων δαπανών.
Δαπάνες που έπρεπε να δηλωθούν:
18.000 ευρώ x 25% = 4.500 €
Δαπάνες που δηλώθηκαν: 2.000 €
Διαφορά απαιτούµενων δαπανών: 2.500 €
Φόρος επί της διαφοράς: (2.500 x 10%) 250 €
Ο φόρος βάσει κλίµακας για εισόδηµα 18.000 ευρώ θα είναι 1.920
€ + 250 € φόρος από διαφορά απαιτούµενων δαπανών = 2.170 €
17
ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό χωρίς να
προσκοµίσουν αποδείξεις είναι:
• Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή
και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ. Πρόκειται για τους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών
δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης Αντιπροσωπίας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στην αλλοδαπή καθώς και τους υπαλλήλους του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών,
τους υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και τους υπαλλήλους
της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισµών, οι οποίοι υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
• Οσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας
• Οι φυλακισµένοι
• Οι κάτοικοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήµατός τους.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
18
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ της εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη το
ετήσιο συνολικό καθαρό ατοµικό εισόδηµα, πραγµατικό
ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, φυσικού
προσώπου ή σχολάζουσας κληρονοµιάς. Το τεκµαρτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη πριν από τις µειώσεις του άρθρου
19 του ΚΦΕ.
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.001 - 20.000 €
20.001 - 50.000 €
50.001 - 100.000 €
100.001 € και άνω
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
1%
2%
3%
4%
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
• Οι µισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλά, καθώς και
σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80% (ογδόντα τοις
εκατό).
• Η αποζηµίωση απόλυσης.
• Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταµεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους
ασφαλισµένους και τις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθηµα
που παρέχεται σε δηµόσιους υπαλλήλους και το βοηθητικό
προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία µε
παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήµατα, τα οποία χορηγούνται σύµφωνα µε τους Ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α), Α.Ν.
513/1968 (ΦΕΚ 186 Α), Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) και Ν.
303/1976 (ΦΕΚ 94 Α).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
19
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ
Ο Α.Γ. είναι έγγαµος, µε ένα παιδί. Το έτος 2012 είχε εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 15.000 €. Η σύζυγός του
είχε εισόδηµα από ακίνητα 6.000 €, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 5.000 € και αυτοτελή αφορολόγητα ποσά
(µερίσµατα Ανώνυµης Εταιρείας) 5.000 €. Οι συνολικές
δαπάνες που υπήρχαν για το 2012 ήταν 9.000 €.
Ο υπολογισµός του φόρου θα έχει ως εξής:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
Για ποσό έως 7.000 €: 0 €
Για ποσό έως 12.000 €: 500 €
Για ποσό έως 15.000 €: 540 €
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ: 1.040 €
Εισφορά αλληλεγγύης: 15.000 € x 1% = 150 €
Τελικό ποσό φόρου = 1.040 € + 150 € =1.190 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ = 5.000 €
+ 6.000 € = 11.000 €
Για ποσό έως 5.000 €: 0 €
Για ποσό έως 11.000 €: 6.000 € x 10% = 600 €
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ: 600 €
Προκαταβολή φόρου  600 € x 55% = 330 €
Εισφορά αλληλεγγύης: 11.000 € + 5.000 € (αφορολόγητα
ποσά) = 16.000 €
16.000 € x 1% = 160 €
Τελικό ποσό φόρου: 600 € + 330 € + 160 € = 1.090 €
Στον σύζυγο δεν υπολογίστηκε προκαταβολή φόρου, διότι είχε
εισόδηµα ΜΟΝΟ από µισθωτές υπηρεσίες.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 301-302
(ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
Παρακάτω αναφέρονται δύο θέµατα που απασχολούν πολλούς φορολογουµένους: οι ανείσπρακτες αποδοχές και το
εισόδηµα από χρήση επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Α. ΠΩΣ ΘΑ ∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Οι φορολογούµενοι, ειδικά για το έτος 2012, θα πρέπει να
αναγράψουν στον σχετικό κωδικό 301-302 ΜΟΝΟ το σύνολο των µισθών που έχουν εισπράξει από τον εργοδότη
τους. Θα πρέπει η βεβαίωση αποδοχών που θα πάρουν να
αναγράφει ξεχωριστά τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί
από αυτά που δεν τους έχουν εξοφληθεί.
Στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε στους µισθωτούς βεβαίωση αποδοχών λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω πτώχευσης
ή λόγω επίσχεσης εργασίας ή σε περίπτωση που αρνηθεί ο
εργοδότης να αναγράψει ξεχωριστά τα δύο ποσά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα
δηλώνεται το ποσό που τους έχει καταβληθεί µαζί µε τον
αναλογούντα φόρο παρακράτησης καθώς και τον λόγο που
δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών.
Β. ΠΩΣ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Με τον Ν. 3899/2010, στον κωδικό 301-302 προστέθηκε
άλλο ένα εισόδηµα, το εισόδηµα από χρήση Ι.Χ. Τα στελέχη των επιχειρήσεων (πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού
συµβουλίου, διαχειριστής, διευθυντής, λοιπά στελέχη κ.ά.)
στα οποία παρέχεται η χρήση αυτοκινήτου από τις εταιρείες
στις οποίες εργάζονται, ανεξάρτητα από το αν τα αυτοκίνητα αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι µισθωµένα,
φορολογούνται επιπλέον ως έχοντα εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Τα παραπάνω ισχύουν για τα στελέχη όλων
των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους.
Το εισόδηµα αυτό υπολογίζεται ως ποσοστό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας του έτους πρώτης κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
20
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 301-302
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ
15.000 - 22.000 €
22.001 - 30.000 €
> 30.000 €
15%
25%
30%
Η εργοστασιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου µειώνεται λόγω παλαιότητας µε βάση την παρακάτω
κλίµακα.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (%) ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πρώτος χρόνος κυκλοφορίας
Δεύτερος χρόνος κυκλοφορίας
Τρίτος χρόνος κυκλοφορίας
Για τα πέντε επόμενα έτη (4-8)
Για τα τρία επόμενα έτη (9-11)
Για τα δύο επόμενα έτη (12-13)
Για τα επόμενα έτη
1,30
0,70
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
Στον συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει µε βάση τα
ποσοστά της πιο πάνω κλίµακας θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιοµέτρων διά 1.500.
Ο τελικά διαµορφούµενος συντελεστής παλαιότητας δεν
δύναται να είναι ανώτερος του 81%.
Στην περίπτωση που στη διάρκεια ενός έτους η χρήση του
αυτοκινήτου δοθεί σε περισσότερα του ενός στελέχη, κάθε
στέλεχος θα επιβαρυνθεί µε το αυτοκίνητο για το διάστηµα
που το χρησιµοποίησε.
Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή και για τους εκπροσώπους ή
τους διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ηµεδαπών επιχειρήσεων, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Ελληνες υπήκοοι ή έχουν
ελληνικό διαβατήριο.
Εστω ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Ανώνυµης Εταιρείας «Α.Β.» χρησιµοποίησε κατά το έτος 2012
το Ι.Χ. αυτοκίνητο της εταιρείας µε εργοστασιακή αξία
25.000 € και έτος πρώτης κυκλοφορίας την 1/5/2009.
Ποσοστό παλαιότητας βάσει πίνακα: 28% (2 έτη + 8 µήνες)
Η εργοστασιακή αξία θα γίνει 25.000 x (-28%) = 18.000
€
Φορολογητέο εισόδηµα: 18.000 x 15% = 2.700 €
Για τη µείωση λόγω παλαιότητας της εργοστασιακής αξίας
των αυτοκινήτων λαµβάνονται υπόψην οι µήνες που µεσολαβούν από την ηµεροµηνία που το αυτοκίνητο τίθεται
για πρώτη φορά σε κυκλοφορία έως το τέλος της προηγούµενης χρήσης.
Π.χ.: Για τη χρήση Ι.Χ. το 2012 θα υπολογιστεί η µείωση
στις 31-12-2011.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
21
ποΣα που ΜείΩνουν
τον ΦοΡο
Στον πίνακα 7 του εντυπου ε1 αναφέρονται όλες οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα ή από τον
φόρο.
Οι πιο συνήθεις είναι:
1. ίατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη
Αφορά στο ποσό της δαπάνης ιατρικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης του φορολογούµενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.
Η µείωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης, µε
µέγιστη έκπτωση φόρου το ποσό των 3.000 ευρώ.
παΡαΔείΓΜα
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
20.000 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
2.000 €
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:
Αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις καθώς και
αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές (συµπεριλαµβάνονται
τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη και οι δαπάνες για
διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών).
Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για παροχή υπηρεσιών.
Η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος
µε τεχνητά µέλη και η δαπάνη για την αγορά ή την τοποθέτηση οργάνων που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική
λειτουργία του.
Τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που
πάσχουν από ανίατο νόσηµα, µε βάση την οικογενειακή
τους κατάσταση και εισοδηµατικά κριτήρια.
Το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων.
2. ασφαλιστικές εισφορές
Αφορά το ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από
τους ελεύθερους επαγγελµατίες σε ταµεία ασφάλισής τους
(π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΑΕ κ.λπ.), εφόσον η καταβολή τους είναι
υποχρεωτική από τον νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής
ασφάλισής τους σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.
Οδηγεί σε µείωση µε ποσοστό 10%.
παΡαΔείΓΜα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
5.000 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
500 €
3. Δωρεά ποσού στο Δημόσιο
Αφορά στα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν ως δωρεές ή χορηγίες στο ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές
του Αγίου Ορους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα
κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία. Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και
των χορηγιών γίνεται εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν
συνολικά τα 100 ευρώ. Οταν τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον
έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό. To 10% της δαπάνης µειώνεται από τον φόρο. Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και χορηγιών, στο οποίο υπολογίζεται
η έκπτωση, δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου
φορολογητέου εισοδήµατος.
παΡαΔείΓΜα
ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ
1.000 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
100 €
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
22
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΦΟΡΟ
4. Ενοίκιο κύριας κατοικίας
Αφορά στο ποσό του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για την κύρια κατοικία του φορολογουµένου και της
οικογένειάς του.
Η έκπτωση φόρου είναι σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης
του ενοικίου. Ωστόσο, το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η έκπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ και
έτσι το ανώτατο ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
3.600 € (300 € x 12 μήνες)
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
100 €
5. Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν
στο εσωτερικό σε άλλη πόλη από αυτήν
της μόνιμης κατοικίας τους
Αφορά στο ποσό του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για τα τέκνα που φοιτούν σε άλλη πόλη.
Η έκπτωση φόρου είναι σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης
του ενοικίου. Ωστόσο, το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η έκπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ και
έτσι το ανώτατο ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 2012
3.600 € ( 300 € x 12 μήνες)
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
100 €
7. Τόκοι στεγαστικών δανείων
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας
Αφορά στους δεδουλευµένους τόκους που καταβλήθηκαν
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Η έκπτωση φόρου υπολογίζεται µε συντελεστή 10% στους
τόκους που αντιστοιχούν στο τµήµα του δανείου έως
200.000 ευρώ και για επιφάνεια κατοικίας έως 120 τετραγωνικά µέτρα. Αν η πρώτη κατοικία υπερβαίνει τα 120
τ.µ., η µείωση του φόρου περιορίζεται αναλογικά στο µέρος που αναλογεί στα 120 τ.µ. Αν το δάνειο υπερβαίνει τα
200.000 ευρώ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση το τµήµα του
δανείου έως τα 200.000 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100 Τ.Μ.
2.300 €
8. Διατροφή που καταβάλλεται
από τον έναν σύζυγο στον άλλον
Αφορά στο ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον
έναν σύζυγο στον άλλον και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε
µε συµβολαιογραφική πράξη.
Η µείωση φόρου υπολογίζεται µε συντελεστή 10%. Το
ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.500
ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
6. Δαπάνη φροντιστηρίων Μέσης
Εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών για
τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγο
και τα προστατευόμενα τέκνα
Αφορά στη δαπάνη που καταβάλλεται για παράδοση κατ’
οίκον µαθηµάτων για φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
και ξένων γλωσσών.
Για καθέναν παρέχεται έκπτωση 10% επί της δαπάνης, µε
µέγιστο ποσό έκπτωσης τα 100 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
800 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
80 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
230 €
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
20.000 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
1.500 €
Στον παραπάνω κωδικό δεν αναγράφεται το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε για τα παιδιά.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
23
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΦΟΡΟ
9. Ασφάλιστρα ζωής και θανάτου
Αφορά στο ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο
φορολογούµενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, ασθενείας για τον ίδιο, τη σύζυγο και τα τέκνα.
Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν µπορεί να
υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαµο και τα 2.400 ευρώ για
οικογένεια, µειώνει τον συνολικό φόρο.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ
1.000 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
100 €
10. Αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού
κλιµατισµού, χρήσης καυσίµου από
πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ.
Αφορά στις κάτωθι δαπάνες:
■ Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή τη νέα εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας καθώς και παρεµβάσεις στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν στο σύστηµα αντιστάθµισης
στον καυστήρα/λέβητα, σε συνδυασµό µε αυτονοµία
θέρµανσης και µόνωση σωληνώσεων.
■ Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή τη νέα
εγκατάσταση φυσικού αερίου.
■ Την αγορά και την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και
την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας.
■ Την αγορά και την εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά,
µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης-θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή
ανανεώσιµων πηγών.
■ Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια µε τοποθέτηση
διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται
εξωτερικά καλύµµατα, παντζούρια και ρολά) και την τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώµα ή στέγη).
■ Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης
από αρµόδιο επιθεωρητή.
Παρέχεται µείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί
το ποσό των 3.000 ευρώ και, κατά συνέπεια, η µέγιστη µείωση
φόρου ανέρχεται σε 300 ευρώ.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
2.000 €
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
200 €
24
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκµισθωτή ή τον
νόµιµο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούµενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία
να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από
αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του,
ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου των εκµισθωτών. Τα ίδια ισχύουν και για το µίσθωµα που καταβάλλει ο φορολογούµενος που µισθώνει κατοικίες για τις
στεγαστικές ανάγκες των τέκνων του που σπουδάζουν σε
πόλη που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Η µείωση αυτή
αναγνωρίζεται µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράφει
στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής (εµπρόθεσµης ή
εκπρόθεσµης) δήλωσης φόρου εισοδήµατος τον ΑΦΜ του
εκµισθωτή. Αν πρόκειται για εκµισθωτές που δεν κατοικούν, ούτε διαµένουν στην Ελλάδα, µπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νόµιµου εκπροσώπου
τους. Για τους ανήλικους εκµισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ,
αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιµέλεια
του ανηλίκου.
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
Για την απόδειξη καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων,
µε βάση τις οικείες ασφαλιστικές συµβάσεις, απαιτείται
απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν το είδος
της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόµενο
ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισµένου. Επίσης,
τα στοιχεία του συµβαλλοµένου και των ασφαλιζόµενων
προσώπων, καθώς και ο αριθµός και η ηµεροµηνία της
σχετικής σύµβασης.
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Για την απόδειξη καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ’ οίκον µαθήµατα και για φροντιστήρια απαιτείται
απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αµοιβής, η
οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (πλέον Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Για την απόδειξη καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών
εισφορών σε ταµεία ασφάλισης του υπόχρεου, απαιτείται
η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα
από την οποία να προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών
εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον
νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών
στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που
έχουν συσταθεί µε νόµο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για
εκπρόθεσµη κ.τ.λ. καταβολή των εισφορών.
ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αµοιβές
που καταβάλλονται στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή σε
ιατρούς φυσικά πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές σε
οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και
γναθοχειρουργική. Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες
για φυσιοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία και
επισκέψεις σε ψυχολόγο. Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκοµεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ., καθώς
και οι δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών.
Για την απόδειξη καταβολής απαιτείται διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη
της αµοιβής, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ
(πλέον ΚΦΑΣ), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για την αναγνώριση της δαπάνης για λογοθεραπεία και για ψυχολόγο,
εκτός από τη γνωµάτευση του γιατρού, απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσµατα του
ψυχολόγου ή λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών
υπηρεσιών του.
Εξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης
Ως έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται οι πιο
κάτω δαπάνες, για την απόδειξη καταβολής των οποίων
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Προκειµένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές:
α) ∆ιπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να
προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης, εφαρµόζονται οι
σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ (πλέον ΚΦΑΣ), όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά.
β) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
B. Προκειµένου για νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύµατα:
α) ∆ιπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύµατος από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
για τη νοσηλεία του ασθενή.
β) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατος
για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη
είσπραξης αναγράφονται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδά της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο
πάνω ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού
ιδρύµατος, νοσοκοµείου ή κλινικής.
Γ. Εξοδα για την απασχόληση νοσοκόµου
α) Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, µε την οποία να βεβαιώνονται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο
ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόµου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.
β) Απόδειξη είσπραξης της αµοιβής από το πρόσωπο που
πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόµος, στην οποία πρέπει να
αναφέρονται το ονοµατεπώνυµό του, το όνοµα του πατέρα
του, ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας και η χρονική διάρκεια παροχής των
υπηρεσιών, νόµιµα υπογραµµένη.
∆. Εξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώµα
του ασθενή, καθώς και και αντικατάστασης µελών
του σώµατός του µε τεχνητά
Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί µέρος των
εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση. Σε
περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προµηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά µέλη από το ελεύθερο εµπόριο, απαιτείται
απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ (πλέον
ΚΦΑΣ), πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις και το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή,
καθώς και το είδος του πωλούµενου πράγµατος.
Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή
ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο ΚΒΣ (πλέον ΚΦΑΣ), απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραµένει στον φάκελο του φορολογουµένου
και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρηκοΐας (για µία πενταετία).
ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ
Για την απόδειξη καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
Α) Προκειµένου για δωρεά χρηµατικών ποσών α) στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής,
τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Ορους, το Οι-
25
κουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά,
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά
ιδρύµατα και νοσοκοµεία ΝΠΙ∆ που επιχορηγούνται από
τον κρατικό προϋπολογισµό και το Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και β) στα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε υπηρεσίες εκπαίδευσης, τα
ΝΠ∆∆, τα ΝΠΙ∆ µε κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ., και χορηγίες στα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙ∆ µε σκοπούς
πολιτιστικούς:
• Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού
της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.
• Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου
εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτουν η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώριση του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία του δωρεοδόχου.
Οταν τα ποσά των ανωτέρω δωρεών ή χορηγιών υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας, που
έχει ανοιχτεί σε τράπεζα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, και εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται και το οικείο γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας ή του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο οποίο πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.
Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στον δωρεοδόχο για την
είσπραξη του ποσού που δωρίστηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραµµατίου, κυρωµένο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή την τράπεζα από την οποία εκδόθηκε.
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ
Για την απόδειξη καταβολής των τόκων, απαιτείται προκειµένου για:
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ:
Σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή
άλλου πιστωτικού οργανισµού από την οποία να προκύπτει
ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης
κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει
εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογουµένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους
βαρύνουν, το ποσό µόνο των δεδουλευµένων συµβατικών
τόκων (ληξιπρόθεσµων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός µέσα στο έτος 2012, καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.
26
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Στις πιο πάνω περιπτώσεις, αν, εκτός από τους τόκους που
είναι δεδουλευµένοι, καταβλήθηκαν τόκοι υπερηµερίας, τα
ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά
στην οικεία βεβαίωση, δεδοµένου ότι τα ποσά αυτά δεν
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα. Στη βεβαίωση
καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση
πρώτης κατοικίας, θα αναγράφονται η συνολική επιφάνεια
της κατοικίας, που αποκτιέται, σε τετραγωνικά µέτρα, καθώς και το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει
οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για την απόδειξη δαπάνης για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3614/2007, ή
και για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που
θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και τις κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, απαιτούνται τα νόµιµα δικαιολογητικά, που εκδίδονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ΚΒΣ (πλέον ΚΦΑΣ).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
27
ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Τα ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ και
τα ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Στο άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3986/2011, πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού των ετήσιων αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης για τις κύριες και τις δευτερεύουσες κατοικίες, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., για τα
σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τις εξωτερικές και εσωτερικές δεξαµενές κολύµβησης (πισίνες).
ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΟπωΣ ΙΣχΥΟΥΝ γΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013
(χΡΗΣΗ 2012), ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟλΟΥθΑ:
Α. Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
1. Κύρια κατοικία
2. ∆ευτερεύουσες κατοικίες
3. Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
4. Σκάφη µηχανοκίνητα ανοικτού τύπου, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου
5. Σκάφη αναψυχής µηχανοκίνητα, ιστιοφόρα κ.λπ. µε
χώρο ενδιαίτησης
6. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεµόπτερα
7. Εξωτερική - εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης (πισίνα)
8. Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης
9. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι και
λοιπό προσωπικό
10. Ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη
1. ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα
τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή της µισθωµένης
ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας υπολογίζεται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Μέχρι 80 τ.μ.
Από 81 τ.μ. μέχρι 120 τ.μ.
Από 121 τ.μ. μέχρι 200 τ.μ.
Από 201 τ.μ. μέχρι 300 τ.μ.
Από 301 τ.μ. και άνω
ΠΟΣΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ Τ.Μ.
ΠΟΣΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ Τ.Μ. ΓΙΑ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟ 2.800
ΕΩΣ 4.999 €
ΠΟΣΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ Τ.Μ. ΓΙΑ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟ 5.000 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
40 €
65 €
110 €
200 €
400 €
56 €
91 €
154 €
280 €
560 €
68 €
110,50 €
187 €
340 €
680 €
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται
ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, ανεξάρτητα από το
µέγεθος της επιφάνειας. Οταν η κύρια κατοικία είναι µονοκατοικία, τότε τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται µε
ποσοστό 20%.
Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ
µέσα στην ίδια οικοδοµή, ενώ στην περίπτωση µονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθµευσης, το λεβητοστάσιο, η
αποθήκη καυσίµων και το κλιµακοστάσιο εφόσον οι χώροι
αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα µε αυτή και δεν
είναι κοινόχρηστοι. Αν η κατοικία µισθώνεται ορισµένους
µήνες µέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειµενικής
δαπάνης διαβίωσης θα επιµερίζονται µε βάση τους µήνες
που διαρκεί η µίσθωση.
ΤΙ θΕωΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μονοκατοικία είναι το κτίσµα που αποτελεί λειτουργικά
µία µόνο κατοικία, µε βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κ.λπ., η οποία µπορεί να είναι σε όροφο
ή σε περισσότερους ορόφους (µεζονέτα) και δεν εφάπτεται
µε άλλο κτίσµα, είτε οριζόντια είτε κάθετα.
Οι περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζονται µονοκατοικίες είναι:
• Το ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο
ισόγειο.
• Η διώροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.
• Η ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή
µε άλλη µονοκατοικία.
Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
∆εν υπολογίζεται ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειµένου
για κατοικίες που παραµένουν κενές για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, απαιτείται η προσκόµιση φωτοαντίγραφων λογαριασµών της ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ., λογαριασµοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το
οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο
το διάστηµα.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια
αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται µε βάση
τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
28
τεκΜηρια
οικονοΜικου ετουσ 2013
γίνεται ο επιµερισµός της, µεταξύ των συνιδιοκτητών, µε
βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.
Μην ξεχάσουν φέτος οι φορολογούµενοι να δηλώσουν
τις νοµιµοποιήσεις των ηµιυπαίθριων του Ν. 3843/ 2010
που τακτοποιήθηκαν στο 2012.
2. Δευτερευουσα κατοικια
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που εκτιµάται µε βάση τα
τετραγωνικά µέτρα µίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών καθώς και
των βοηθητικών χώρων αυτών ορίζεται στο ένα δεύτερο
(1/2) της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται µε βάση τα τεκµήρια στην περίπτωση της κύριας κατοικίας.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Μέχρι 80 τ.μ.
Από 81 τ.μ. μέχρι 120 τ.μ.
Από 121 τ.μ. μέχρι 200 τ.μ.
Από 201 τ.μ. μέχρι 300 τ.μ.
Από 301 τ.μ. και άνω
ΠΟΣΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ Τ.Μ.
ΠΟΣΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ Τ.Μ. ΓΙΑ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟ 2.800
ΕΩΣ 4.999 €
ΠΟΣΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ Τ.Μ. ΓΙΑ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟ 5.000 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
20 €
32,5 €
55 €
100 €
200 €
28 €
45,5 €
78,4 €
140 €
280 €
34 €
55,25 €
93,50 €
170,00 €
340,00 €
ΠεριΠτΩσεισ Δευτερευουσασ κατοικιασ
• Αν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία και μία ή
περισσότερες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα λαµβάνεται η µη εξοχική και η άλλη ή οι
άλλες θεωρούνται λοιπές δευτερεύουσες.
• Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες μη εξοχικές,
η µία από αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα και
η άλλη ή οι άλλες αποτελούν τις λοιπές δευτερεύουσες.
• Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα διαμερίσματα του ίδιου ή διαφορετικού ορόφου, που συνορεύουν,
έχουν συνενωθεί λειτουργικά, χωρίς τη σύσταση συµβολαιογραφικού εγγράφου για τη συνένωσή τους, το άθροισµα των επιφανειών τους θεωρείται ως µία κατοικία,
κύρια ή δευτερεύουσα αντίστοιχα, ανάλογα µε τη χρήση
τους.
Το τεκµήριο που εφαρµόζεται για τις δευτερεύουσες εξοχικές
κατοικίες λογίζεται για 12 µήνες και όχι για 3 µήνες, όπως ίσχυε
παλαιότερα.
3. αυτοκινητα
Τα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης έχουν
ως εξής:
ετησια τεκΜαρτη ΔαΠανη αυτοκινητΩν
οικονοΜικου ετουσ 2013
ΚΥΒΙΚΑ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2008-2012
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
5 ΧΡΟΝΙΑ (€)
2003-2007
ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ
(€) 2002
ΚΑΙ ΠΡΙΝ
1.000
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
4.000
4.000
4.600
5.200
5.800
6.400
7.000
7.600
8.200
8.800
9.700
10.600
11.500
12.400
13.300
14.200
15.100
16.000
16.900
17.800
19.000
20.200
21.400
22.600
23.800
2.800
2.800
3.220
3.640
4.060
4.480
4.900
5.320
5.740
6.160
6.790
7.420
8.050
8.680
9.310
9.940
10.570
11.200
11.830
12.460
13.300
14.140
14.980
15.280
16.660
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ
10 ΧΡΟΝΙΑ (€)
2.000
2.000
2.300
2.600
2.900
3.200
3.500
3.800
4.100
4.400
4.850
5.300
5.750
6.200
6.650
7.100
7.550
8.000
8.450
8.900
9.500
10.100
10.700
11.300
11.900
Τα ανωτέρω περιλαµβάνουν και τα αυτοκίνητα µικτής χρήσης,
καθώς και τα αυτοκίνητα τύπου jeep.
Στις περιπτώσεις που έχουμε ενοικίαση αυτοκινήτου ή
χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτου ΕΙΧ, τότε το τεκµήριο βαρύνει τον µισθωτή τους για το χρονικό διάστηµα που
το χρησιµοποίησε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
29
ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Οσον αφορά τα ΕΙΧ που έχουν οι εταιρείες στην κατοχή
τους, το τεκµήριο βαρύνει:
Για τις Ανώνυµες Εταιρείες: τους προέδρους, τους διευθύνοντες συµβούλους, τους εντεταλµένους συµβούλους και
διοικητές.
Για τις ΕΠΕ: τους εταίρους, διαχειριστές.
Για τις Ο.Ε.: τους εταίρους που συµµετέχουν.
Για τις Ε.Ε.: τους ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται:
• Για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται
από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να
εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό καθώς και
• για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό
το εξηνταεπτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν
ύστερα από άδεια της αρμόδιας Αρχής για να οδηγούνται
από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με
ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για
να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα
που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.
• αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε
ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2012,
από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που αντιστοιχεί σε
αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες
της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. ∆ιάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζεται
ως ολόκληρος μήνας.
Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό θα το
γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Για την
απόδειξη της ακινησίας, ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση το Ι.Χ.
επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο µικτής χρήσης ή το
αυτοκίνητο τύπου jeep, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι
ανήλικο παιδί υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του
γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα και κατά συνέπεια
η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς
851-858, κατά περίπτωση.
4. ΣΚΑΦΗ ΜΗχΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από την
κυριότητα ή την κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού
τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται ως εξής:
ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
Μέχρι 5 μέτρα
6 μέτρα
7 μέτρα
8 μέτρα
Για κάθε επιπλέον μέτρο
ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
4.000 €
6.000 €
8.000 €
10.000 €
Αύξηση κατά 2.000 €
Επίσης, τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πλοία αναψυχής
που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα
εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς»,
«πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από
την ελληνική ναυτική παράδοση.
Η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος
μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από
το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά, και τριάντα τοις
εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από
δέκα έτη.
5. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑψΥχΗΣ ΜΗχΑΝΟΚΙΝΗΤΑ,
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ Κ.λΠ. ΜΕ χώΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών
σκαφών με χώρο ενδιαίτησης ορίζεται ως εξής:
α) για τα ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ,
β) για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους
προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
γ) για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους
προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
δ) για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους
15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
ε) για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους
22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
στ) για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους
30
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
τεκμηριΑ
οικονομικου ετουσ 2013
30.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και
ζ) για τα πάνω από 22 µέτρα ολικού µήκους προστίθενται
50.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους.
Η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος
µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά του κατά ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και µέχρι δέκα έτη (10) από
το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά, και τριάντα τοις
εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από
δέκα έτη.
Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος βεβαίωση
της αρµόδιας λιµενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση
της ακινησίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους), που
θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις σε σχετικό
βιβλίο, που θα τηρείται από αυτήν.
6. ΑεροσκΑφη, ελικοπτερΑ, ΑνεμοπτερΑ
Η αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και
ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου,
της συζύγου ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους και
τους βαρύνουν έχει ως εξής:
α) Για ανεµόπτερα, το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000)
ευρώ.
β) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλο-ελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα,
το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για
τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του
κινητήρα τους, που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους
εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γ) Για αεροσκάφη αερο-προωθούµενα (JET), το ποσό των
διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης.
7. πισινεσ εξωτερικεσ
Tα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κάτοχο πισίνας έχουν ως κάτωθι:
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΙΣΙΝΑΣ (Τ.Μ.)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Μέχρι 60 τ.μ.
Ανω των 60 τ.μ.
160 €/τ.μ.
320 €/τ.μ.
320 €/τ.μ.
640 €/τ.μ.
Προκειµένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε
συγκροτήµατα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων µε
βάση τα χιλιοστά κάθε διαµερίσµατος στο οικόπεδο.
8. ιδιωτικΑ σχολειΑ στοιχειωδουσ
εκπΑιδευσησ κΑι μεσησ εκπΑιδευσησ
Για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης λαµβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που
καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία Στοιχειώδους και Mέσης Eκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες
που καταβάλλονται σε εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Στην περίπτωση διαζευγµένων γονέων, όταν άλλος γονέας
βαρύνεται µε τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες
διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες
αυτές.
9. οικιΑκοι βοηθοι, οδηγοι Αυτοκινητων,
δΑσκΑλοι κΑι λοιπο προσωπικο
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και
λοιπό προσωπικό ορίζεται µε βάση τα νέα τεκµήρια στο
εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος
ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν
νοσοκόµο.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
31
ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
10. ΕλΑχΙΣΤΟ πΟΣΟ δΙΑβΙωΣΗΣ
Το τεκµήριο για το ελάχιστο ποσό διαβίωσης ορίζεται
ετησίως στα 3.000 ευρώ. Για τους έγγαµους ορίζεται στα
5.000 €. Τα παραπάνω ποσά προστίθενται στις λοιπές
αντικειµενικές δαπάνες.
β. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑπΟΚΤΗΣΗΣ πΕΡΙΟΥΣΙΑΚωΝ
ΣΤΟΙχΕΙωΝ («πΟθΕΝ ΕΣχΕΣ»)
Ως τεκµήριο του φορολογουµένου, της συζύγου του και των
προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων
ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών.
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων
µεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ (πίνακες, κοσµήµατα κ.τ.λ.).
• Αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής
κολύµβησης.
Από 17/12/2010 έως 31/12/2013 υπάρχει απαλλαγή τεκµηρίου στα ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτου ή χρηµατοδοτική µίσθωση ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων, όπως
επίσης και για ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή πισίνας.
• Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
• Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν
ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του
κράτους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά
και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία,
που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και
επιχορηγούνται από τον κρατικό Προϋπολογισµό.
• Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής.
Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό
των οικείων τόκων στους οποίους περιλαµβάνονται και
οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας.
πΟΤΕ ΜπΟΡΕΙ ΝΑ ΥπΑΡΞΕΙ ΑΜΦΙΣβΗΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ δΙΑβΙωΣΗΣ
Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό
είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό
αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο
των υπόχρεων οι οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάµεις,
β) είναι φυλακισµένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν
µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης
συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, µε την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από
εµφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από
κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και
ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι
για λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική.
Οταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των
αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει
ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της
αντικειµενικής και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής
δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες των τέκνων, η
διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον
τον γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
32
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ο Α.Β. είναι άγαµος και το έτος 2012 δεν είχε
καθόλου εισοδήµατα. Φιλοξενείται από τους
γονείς του. Έχει στην κατοχή του ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.700 κυβικά εκατοστά.
Ο υπολογισµός του φόρου θα έχει ως
εξής:
Το τεκµήριο του αυτοκινήτου
βάσει κλίµακας είναι:
7.000 €
Το ελάχιστο ποσό διαβίωσης:
3.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €
Για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν εισοδήµατα, το
ποσό του τεκµηρίου θεωρείται φορολογητέο
εισόδηµα.
Αρα, βάσει κλίµακας, ο φόρος για τα 10.000 €
θα είναι: (5.000 x 10%) = 500 €
Προκαταβολή φόρου: (500 € x 55%) = 275 €
Φόρος
775 €
• Ο φόρος θα µπορούσε να είναι µηδέν, σε
περίπτωση που ο φορολογούµενος είχε να
επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου από προηγούµενα χρόνια, η οποία δηλώνεται στους
κωδικούς 787-788 του εντύπου Ε1.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
33
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΝΑ από τα σηµαντικότερα και ταυτόχρονα πιο σύνθετα
ζητήµατα που απασχολούν τους φορολογουµένους και τις
ελεγκτικές Αρχές είναι η κάλυψη των τεκµηρίων µε την
ανάλωση κεφαλαίου προηγούµενων ετών.
Τον τελευταίο καιρό, αρκετοί φορολογούµενοι συνάντησαν µπροστά τους το ζήτηµα της ανάλωσης κεφαλαίων
µε τα περίφηµα εµβάσµατα του εξωτερικού. Συγκεκριµένα, οι φορολογούµενοι έπρεπε να εντοπίσουν στο αρχείο
τους τα εισοδήµατα που έχουν δηλώσει τα προηγούµενα
χρόνια, για να αποδείξουν, από τα πλεονάζοντα ποσά, ότι
δικαιολογούν τα εµβάσµατα που έστειλαν σε τραπεζικούς
λογαριασµούς του εξωτερικού.
Ιδιαίτερα στις φετινές δηλώσεις, πολλοί φορολογούµενοι θα πρέπει να κάνουν χρήση της ανάλωσης κεφαλαίων, καθώς µπορεί τα εισοδήµατα να έχουν συρρικνωθεί
εξαιτίας της βαθιάς κρίσης, αλλά τα τεκµήρια συνεχίζουν
να υπάρχουν -και µάλιστα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά»-,
µε αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, τα τεκµήρια και οι
αγορές να υπερκαλύπτουν τα εισοδήµατα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούµενοι θα πρέπει
να ανατρέξουν στις προηγούµενες χρονιές για να µπορέσουν να καλύψουν, εάν φυσικά µπορούν, τη διαφορά που
θα προκύψει µεταξύ των τεκµηρίων και του δηλωθέντος
εισοδήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση, τα τεκµήρια θα
επηρεάσουν προς τα πάνω τον φόρο που θα πρέπει να
πληρωθεί.
Πιο συγκεκριµένα, για να υπολογιστούν τα κεφάλαια
των προηγούµενων ετών, οι φορολογούµενοι, ανατρέχοντας στο αρχείο των προηγούµενων δηλώσεών τους, ουσιαστικά θα πρέπει να υπολογίσουν «έσοδα» µείον «έξοδα»
(έσοδα - έξοδα) για κάθε χρονιά.
Στο τέλος θα µείνει το καθαρό κεφάλαιο (εάν βέβαια υπάρχει), το οποίο θα µπορούν να το χρησιµοποιήσουν ως διαθέσιµο κεφάλαιο, είτε για την κάλυψη τεκµηρίων διαβίωσης είτε για την κάλυψη κάποιας αγοράς.
ΛΕπτΟμΕρΕΙΕΣ πΟΥ πρΕπΕΙ ΝΑ γΝΩρΙζΕτΕ:
• Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί για την ανάλωση κεφαλαίων όσα από τα προηγούµενα έτη θέλει χωρίς περιορισµό.
• Τα χρόνια που θα επικαλεστεί πρέπει να είναι συνεχόµενα.
• Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλεστεί παλαιότερα εισοδήµατα τα οποία δεν έχει συµπεριλάβει στις
φορολογικές δηλώσεις των προηγουµένων ετών (π.χ.,
από πώληση µετοχών, από τόκους καταθέσεων), τότε ο
ίδιος φέρει το βάρος της απόδειξης.
• Πλεονάζοντα κεφάλαια που έχει χρησιμοποιήσει ο φορολογούµενος για την κάλυψη των τεκµηρίων σε παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις του δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν εκ νέου, για τον ίδιο λόγο, στη φετινή
φορολογική δήλωση.
• Οσοι έχουν κωδικούς TAXISnet µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr) και να εκτυπώσουν τις δηλώσεις Ε1 και τα εκκαθαριστικά από το
οικονοµικό έτος 2003 (χρήση 2002) και µετά.
• Κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17
του ΚΦΕ 2238/94, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το αν απαλλάσσονται από την εφαρµογή του τεκµηρίου. Προκειµένου,
όμως, για τα οικονομικά έτη 2009 (χρήση 2008) και
2010 (χρήση 2009), οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17
θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου
των ετών αυτών µόνο εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις
περί εφαρµογής του τεκµηρίου.
• Από την 1/1/2010 προστίθενται στα τεκμήρια ελάχιστο
ποσό διαβίωσης ποσού 3.000 € για άγαµο και 5.000 €
για τους συζύγους. Για τα έτη πριν από το 2010 αφαιρείται ποσό 2.900 € μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα τεκµήρια διαβίωσης του άρθρου 16.
Παρακάτω αναλύονται πρώτα τα «έσοδα» και αµέσως µετά
τα «έξοδα».
ΕΣΟΔΑ
πΟΣΑ πΟΥ ΚΑΛΥπτΟΥΝ τΗΝ τΕΚμΑρτΗ ΔΑπΑΝΗ
ΤΑ ΠΟΣΑ που καλύπτουν την τεκµαρτή δαπάνη είναι:
όλα τα εισόδήματα πόυ εχόυν δήλωθει και φόρόλόγήθει
(όπως εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες, εισοδήµατα
από ακίνητα, κέρδη από ατοµική επιχείρηση κ.λπ.).
Αλλα ποσά είναι:
τα εισόδήματα πόυ απόκτήθήκαν από τόν φόρόλόγόυμενό
ή τή συζυγό τόυ και απαλλασσόνται από τόν φόρό ή φόρόλόγόυνται με ειδικό τρόπό (τέτοια ποσά είναι, π.χ.: οι τόκοι
των καταθέσεων που αναγράφονται στη δήλωση, εφόσον
34
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
αναλωση
κεφαλαιου
έχει αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί):
Σε περίπτωση που υπάρχει κοινός τραπεζικός λογαριασµός
και περισσότεροι του ενός συνδικαιούχοι, τότε το ποσό των
τόκων µπορεί να επιµεριστεί ισοµερώς στους δικαιούχους
του λογαριασµού. Με αυτό το ποσό των τόκων µπορούν
να καλυφθούν τεκµήρια για τη συγκεκριµένη χρονιά ή για
µελλοντικά τεκµήρια. Τέλος, σε περίπτωση κοινών λογαριασµών συζύγων που ο ένας από τους δύο απεβίωσε, ο
άλλος µπορεί να χρησιµοποιήσει ολόκληρο το ποσό των
τόκων για κάλυψη τεκµηρίων.
Τα χρημαΤικα ποσα που προέρχονΤαι απο διαθέση πέριουσιακών σΤοιχέιών (τέτοια ποσά είναι η πώληση των ακινήτων, η πώληση των αυτοκινήτων κ.λπ.):
Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλωθούν αυτά τα ποσά
είναι η πώληση να έχει πραγµατοποιηθεί µε την είσπραξη
του χρηµατικού ποσού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ποσά που θα επικαλεστεί ο φορολογούµενος θα πρέπει να είναι µειωµένα µε κάθε ποσό
που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός αν πρόκειται για ποσά που έχουν ενταχθεί µέσα στην ανάλωση
και η πώληση αλλά και η αγορά τους, βάσει των δαπανών
του άρθρου 17.
Τα δανεια που εχουν ληφθει
και αποδεικνυονΤαι με εγγραφα σΤοιχεια:
Τα χρηµατικά ποσά που προέρχονται από δάνεια µπορούν
να µειώσουν τη δαπάνη των τεκµηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο να έχει ληφθεί εντός του έτους
και να καλύπτει δαπάνες του άρθρου 17 αλλά και να έχει
ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της δαπάνης. Το
δάνειο αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο µε βέβαιη χρονολογία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος, όταν δηλώνεται ποσό δανείου για
κάλυψη της τεκµαρτής δαπάνης, το ποσό πρέπει να είναι το
ίδιο µε τη δαπάνη που καλύπτει ο φορολογούµενος. Επίσης,
δεν µπορεί να δικαιολογήσει ποσά δανείου που έχουν ληφθεί για δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν τεκµήριο (π.χ.:
δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η αντίστοιχη
δαπάνη του δεν αποτελεί τεκµήριο). Παραδείγµατος χάριν:
∆άνειο ποσού 100.000 € και ανέγερση οικοδοµής 50.000
€. Το ποσό που υπολείπεται από το δάνειο δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην ανάλωση του κεφαλαίου.
κερδη απο παιχνιδια:
Τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια (π.χ., ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) µπορεί να τα επικαλεστεί ο φορολογούµενος
ως ποσό που θα αυξήσει τα εισοδήµατά του, αρκεί να έχει
παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος. Τα κέρδη από ΚΑΖΙΝΟ
δεν αναγνωρίζονται.
δωρεα Ή γονικη παροχη χρημαΤικου ποσου:
Ενα ποσό που µπορεί να µειώσει το τεκµήριο είναι η δωρεά ή η γονική παροχή χρηµατικού ποσού. Για να αναγνωριστεί το παραπάνω ποσό, πρέπει να υποβληθεί στην
αρµόδια ∆ΟΥ δήλωση του φόρου δωρεάς έως τις 31/12
κάθε έτους.
εισαγωγη συναλλαγμαΤοσ
:
Τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για κάλυψη του τεκµηρίου, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στο εξωτερικό.
Για τη δικαιολόγηση της απόκτησης των εισαγόµενων
χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, απαιτούνται
επίσηµα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή
τους. Π.χ., βεβαίωση της αρµόδιας φορολογικής Αρχής της
αλλοδαπής κ.λπ.
∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του
συναλλάγµατος για πρόσωπα:
α) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό,
β) που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην
αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα
σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους,
γ) που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµά τους ή στο
όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε
υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά τον
χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις
τους µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην
Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί
στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη επανεξαγωγής του
συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος το οποίο έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή
για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου από εκείνα
που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την
απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την
εφαρµογή των άρθρων 17 ή 19.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
35
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 3842/2010, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα µπορούν
να µεταφέρουν κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον για διάστηµα ενός έτους. Για τη µεταφορά των χρηµάτων αυτών
θα πληρωθεί φόρος 8%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά που αναφέρονται στους πιο πάνω
κωδικούς (783-784) καλύπτουν µόνο δαπάνες του άρθρου
17 και όχι τεκµήρια διαβίωσης.
ΕΞΟ∆Α
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 16 & 17 ΤΟΥ Ν. 2238/1994
Α. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Εως 440 €
Από 440 έως 734 €
Από 734 έως 1.174 €
Πάνω από 1.174 €
Τ.Μ
Εως 80 τ.μ.
Από 81 έως 120
Από 121 έως 300
Από 301 και πάνω
Ολοι οι Βοηθητικοί Χώροι
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
( Δ.Σ.)
1,10
1,20
1,30
1,40
1-5 χρόνια
6-10 χρόνια
11-15 χρόνια
16-20 χρόνια
21-25 χρόνια
Από 26 και πάνω
Εως 80
Από 81 έως 120
Από 121 έως 200
Από 201 έως 300
Πάνω από 301
Ολοι οι Βοηθητικοί Χώροι
Β. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
( Σ.Π.)
0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
€ / Τ.Μ.
30,00
50,00
80,00
150,00
30,00
- Από το Οικ. Ετος 2012 και µετά, η πρώτη κατοικία έχει
τεκµήριο από το πρώτο τ.µ. και υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 28 Ν. 3986/2011):
Τ.Μ
- Από το Οικ. Ετος 1981 έως το 2003 η πρώτη κατοικία
δεν έχει τεκµήριο.
- Από το Οικ. Ετος 2004 έως το 2010 η πρώτη κατοικία
δεν έχει τεκµήριο, αν είναι έως 200 τ.µ. Εάν ξεπερνάει τα
200 τ.µ., τότε έχει τεκµήριο το οποίο υπολογίζεται ως εξής
(άρθρο 4 Ν. 3091/2002):
{[Επιφάνεια Α’ Κατοικίας x Τιµή Ζώνης x ∆ιορθωτικός Συντελεστής x Συντελεστής Παλαιότητας ] x 3,5%} x 2
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑ Τ.Μ ( Τ.Ζ.)
- Το Οικ. Ετος 2011 η πρώτη κατοικία έχει τεκµήριο
από το πρώτο τ.µ. και υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 3 Ν.
3842/2010):
€ / Τ.Μ.
40,00
65,00
110,00
200,00
400,00
40,00
• Από το Οικ. Ετος 1982 έως το 1994 έχει τεκµήριο, αν
είναι πάνω από 150 τ.µ. (άρθρο 5 Ν. 1828/1989)
(Αντικειµενική αξία ακινήτου x 3,5%) x 2
• Από το Οικ. Ετος 1995-1996 έχει τεκµήριο, αν είναι πάνω
από 120 τ.µ. (άρθρο 12 Ν. 2214/1994)
• Από το Οικ. Ετος 1997 έως το 2003 έχει τεκµήριο, αν
είναι πάνω από 100 τ.µ. (άρθρο 9 Ν. 2459/1997)
• Από το Οικ. Ετος 2004 έως το 2010 έχει τεκµήριο, αν
είναι πάνω από 150 τ.µ. (άρθρο 4 Ν. 3091/2002)
• Από το Οικ. Ετος 2011 και µετά, έχει τεκµήριο από το πρώτο τ.µ. (άρθρο 3 Ν. 3842/2010) και υπολογίζεται όπως το
τεκµήριο της κύριας κατοικίας, µειωµένο κατά 50%.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
36
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
- Από το Οικ. Ετος 2000 έως το 2010 τα επιβατικά έχουν
τα παρακάτω τεκµήρια βάση φορ. ίππων:
ΦΟΡ/ΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ
Εως 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22-23
24-25
26-27
Από 28 και πάνω
- Το Οικ. Ετος 2011 τα επιβατικά έχουν τα παρακάτω τεκµήρια µε βάση τα κυβικά:
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 5
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
ΚΥΒΙΚΑ
4.800,00 €
6.100,00 €
8.000,00 €
9.900,00 €
11.800,00 €
14.200,00 €
16.700,00 €
20.500,00 €
26.500,00 €
33.600,00 €
41.300,00 €
49.500,00 €
57.800,00 €
66.600,00 €
75.700,00 €
85.300,00 €
95.900,00 €
107.900,00 €
112.900,00 €
4.080,00 €
5.185,00 €
6.800,00 €
8.415,00 €
10.030,00 €
12.070,00 €
14.195,00 €
17.425,00 €
22.525,00 €
28.560,00 €
35.105,00 €
42.075,00 €
49.130,00 €
56.610,00 €
64.345,00 €
72.505,00 €
81.515,00 €
91.715,00 €
95.965,00 €
3.600,00 €
4.575,00 €
6.000,00 €
7.425,00 €
8.850,00 €
10.650,00 €
12.525,00 €
15.375,00 €
19.875,00 €
25.200,00 €
30.975,00 €
37.125,00 €
43.350,00 €
49.950,00 €
56.775,00 €
63.975,00 €
71.925,00 €
80.925,00 €
84.675,00 €
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 5
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.300,00 €
3.600,00 €
3.900,00 €
4.200,00 €
4.500,00 €
4.800,00 €
5.100,00 €
5.400,00 €
5.900,00 €
6.400,00 €
6.900,00 €
7.400,00 €
7.900,00 €
8.400,00 €
8.900,00 €
9.400,00 €
9.900,00 €
10.400,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.310,00 €
2.520,00 €
2.730,00 €
2.940,00 €
3.150,00 €
3.360,00 €
3.570,00 €
3.780,00 €
4.130,00 €
4.480,00 €
4.830,00 €
5.180,00 €
5.530,00 €
5.880,00 €
6.230,00 €
6.580,00 €
6.930,00 €
7.280,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.650,00 €
1.800,00 €
1.950,00 €
2.100,00 €
2.250,00 €
2.400,00 €
2.550,00 €
2.700,00 €
2.950,00 €
3.200,00 €
3.450,00 €
3.700,00 €
3.950,00 €
4.200,00 €
4.450,00 €
4.700,00 €
4.950,00 €
5.200,00 €
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα πλέον των 3.000 κυβικών προστίθενται 700 € ανά 100 κυβικά εκατοστά.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
37
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
- Από το Οικ. Ετος 2012 τα επιβατικά έχουν τα παρακάτω
τεκµήρια µε βάση τα κυβικά:
ΚΥΒΙΚΑ
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 5
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.600,00 €
5.200,00 €
5.800,00 €
6.400,00 €
7.000,00 €
7.600,00 €
8.200,00 €
8.800,00 €
9.700,00 €
10.600,00 €
11.500,00 €
12.400,00 €
13.300,00 €
14.200,00 €
15.100,00 €
16.000,00 €
16.900,00 €
17.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
3.220,00 €
3.640,00 €
4.060,00 €
4.480,00 €
4.900,00 €
5.320,00 €
5.740,00 €
6.160,00 €
6.790,00 €
7.420,00 €
8.050,00 €
8.680,00 €
9.310,00 €
9.940,00 €
10.570,00 €
11.200,00 €
11.830,00 €
12.460,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.300,00 €
2.600,00 €
2.900,00 €
3.200,00 €
3.500,00 €
3.800,00 €
4.100,00 €
4.400,00 €
4.850,00 €
5.300,00 €
5.750,00 €
6.200,00 €
6.650,00 €
7.100,00 €
7.550,00 €
8.000,00 €
8.450,00 €
8.900,00 €
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα πλέον των 3.000 κυβικών προστίθενται 1.200 € ανά 100 κυβικά εκατοστά.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ:
Για τα Οικ. Ετη 2008 και 2009 δεν υπολογίζεται τεκµήριο για αυτοκίνητα µε εργοστασιακή αξία µικρότερη των 50.000,00 € (άρθρο 3 παρ. Ν. 3763/2009).
∆. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- Από το Οικ. Ετος 2002-2003 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω τεκµήρια:
Για µηχανοκίνητα ανοικτού τύπου έως και τρία (3) µέτρα
το τεκµήριο είναι 1.290,00 € και επιπλέον 640,00 € για
καθένα (1) µέτρο πλέον των τριών (3).
Για τα κλειστού τύπου µε χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα
τα τεκµήρια είναι τα εξής:
ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
Εως 8 μέτρα
Από 8 έως 10 μέτρα
Από 10 έως 12 μέτρα
Από 12 έως 14 μέτρα
Από 14 έως 16 μέτρα
Από 16 έως 18 μέτρα
Από 18 έως 20 μέτρα
Από 20 έως 22 μέτρα
Από 22 έως 24 μέτρα
Από 24 έως 26 μέτρα
Από 26 έως 28 μέτρα
Από 28 έως 30 μέτρα
Από 30 έως 32 μέτρα
Από 32 μέτρα και πάνω
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 6
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
10.500,00 €
19.000,00 €
27.800,00 €
37.200,00 €
47.500,00 €
58.900,00 €
72.100,00 €
87.400,00 €
105.000,00 €
125.000,00 €
147.900,00 €
174.000,00 €
203.600,00 €
227.700,00 €
9.450,00 €
17.100,00 €
25.020,00 €
33.480,00 €
42.750,00 €
53.010,00 €
64.890,00 €
78.660,00 €
94.500,00 €
112.500,00 €
133.110,00 €
156.600,00 €
183.240,00 €
204.930,00 €
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
8.400,00 €
15.200,00 €
22.240,00 €
29.760,00 €
38.000,00 €
47.120,00 €
57.680,00 €
69.920,00 €
84.000,00 €
100.000,00 €
118.320,00 €
139.200,00 €
162.880,00 €
182.160,00 €
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
38
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
- Από το Οικ. Ετος 2004 έως το 2010 τα σκάφη έχουν τα
παρακάτω τεκµήρια:
Για µηχανοκίνητα ανοικτού τύπου έως και τρία (3) µέτρα
το τεκµήριο είναι 2.600,00 € και επιπλέον 1.300,00 € για
καθένα (1) µέτρο πλέον των τριών (3).
Για τα κλειστού τύπου µε χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα
τα τεκµήρια είναι τα εξής:
ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
Εως 8 μέτρα
Από 8 έως 10 μέτρα
Από 10 έως 12 μέτρα
Από 12 έως 14 μέτρα
Από 14 έως 16 μέτρα
Από 16 έως 18 μέτρα
Από 18 έως 20 μέτρα
Από 20 έως 22 μέτρα
Από 22 έως 24 μέτρα
Από 24 έως 26 μέτρα
Από 26 έως 28 μέτρα
Από 28 έως 30 μέτρα
Από 30 έως 32 μέτρα
Από 32 μέτρα και πάνω
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 6
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
21.000,00 €
38.000,00 €
55.600,00 €
74.400,00 €
95.000,00 €
117.800,00 €
144.200,00 €
174.800,00 €
210.000,00 €
250.000,00 €
295.800,00 €
348.000,00 €
407.200,00 €
455.400,00 €
18.900,00 €
34.200,00 €
50.040,00 €
66.960,00 €
85.500,00 €
106.020,00 €
129.780,00 €
157.320,00 €
189.000,00 €
225.000,00 €
266.220,00 €
313.200,00 €
366.480,00 €
409.860,00 €
- Το Οικ. Ετος 2011 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω τεκµήρια
(άρθρο 3 Ν. 3842/2010):
Για µηχανοκίνητα ανοικτού τύπου έως και πέντε (5) µέτρα
το τεκµήριο είναι 3.000,00 €, ενώ για τα πάνω από πέντε
(5) είναι 4.000,00 €.
Για τα κλειστού τύπου µε χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα
τα τεκµήρια είναι τα εξής:
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
16.800,00 €
30.400,00 €
44.480,00 €
59.520,00 €
76.000,00 €
94.240,00 €
115.360,00 €
139.840,00 €
168.000,00 €
200.000,00 €
236.640,00 €
278.400,00 €
325.760,00 €
364.320,00 €
Εως 7 μέτρα
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 6
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
8.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
19.000,00 €
24.000,00 €
34.000,00 €
44.000,00 €
54.000,00 €
69.000,00 €
84.000,00 €
99.000,00 €
119.000,00 €
139.000,00 €
159.000,00 €
179.000,00 €
6.800,00 €
8.500,00 €
10.200,00 €
11.900,00 €
16.150,00 €
20.400,00 €
28.900,00 €
37.400,00 €
45.900,00 €
58.650,00 €
71.400,00 €
84.150,00 €
101.150,00 €
118.150,00 €
135.150,00 €
152.150,00 €
5.600,00 €
7.000,00 €
8.400,00 €
9.800,00 €
13.300,00 €
16.800,00 €
23.800,00 €
30.800,00 €
37.800,00 €
48.300,00 €
58.800,00 €
69.300,00 €
83.300,00 €
97.300,00 €
111.300,00 €
125.300,00 €
Για σκάφη κλειστού τύπου µε χώρο ενδιαίτησης, για κάθε µέτρο
πλέον των 22 µέτρων προστίθενται 35.000 € ανά µέτρο.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
39
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
- Από το Οικ. Ετος 2012 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω
τεκµήρια (άρθρο 28 Ν. 3986/2011).
Για µηχανοκίνητα ανοικτού τύπου έως και πέντε (5) µέτρα
το τεκµήριο είναι 4.000,00 € και επιπλέον 2.000,00 € για
καθένα (1) µέτρο πλέον των πέντε (5).
Για τα κλειστού τύπου µε χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα
τα τεκµήρια είναι τα εξής:
ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
Εως 7 μέτρα
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΕΩΣ ΚΑΙ
5 ΕΤΗ
ΑΠΟ 6
ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
12.000,00 €
15.000,00 €
18.000,00 €
21.000,00 €
28.500,00 €
36.000,00 €
51.000,00 €
66.000,00 €
81.000,00 €
103.500,00 €
126.000,00 €
148.500,00 €
178.500,00 €
208.500,00 €
238.500,00 €
268.500,00 €
10.200,00 €
12.750,00 €
15.300,00 €
17.850,00 €
24.225,00 €
30.600,00 €
43.350,00 €
56.100,00 €
68.850,00 €
87.975,00 €
107.100,00 €
126.225,00 €
151.725,00 €
177.225,00 €
202.725,00 €
228.225,00 €
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
8.400,00 €
10.500,00 €
12.600,00 €
14.700,00 €
19.950,00 €
25.200,00 €
35.700,00 €
46.200,00 €
56.700,00 €
72.450,00 €
88.200,00 €
103.950,00 €
124.950,00 €
145.950,00 €
166.950,00 €
187.950,00 €
Για σκάφη κλειστού τύπου µε χώρο ενδιαίτησης, για κάθε µέτρο
πλέον των 22 µέτρων προστίθενται 50.000 € ανά µέτρο.
Ε. ΛΟΙΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Λοιπά τεκµήρια που πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη είναι:
• Τεκµήριο δεξαµενών κολύµβησης.
• Τεκµήρια αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµόπτερων.
• Αµοιβές πληρωµάτων σκαφών αναψυχής.
• Δίδακτρα σχολείων Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης (µόνο Οικ. Ετη 2011 και 2012).
• Αµοιβές οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων και δασκάλων (µόνο Οικ. Ετη 2000-2003 και 2011-2012).
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τεκµήρια επίσης αποτελούν τα ποσά που κατεβλήθησαν
για τις παρακάτω αγορές:
• Αγορά και χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων και ακινήτων.
• Αγορά και χρηµατοδοτική µίσθωση σκαφών ή πλοίων
αναψυχής και αεροσκαφών.
• Αγορά και χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων
µεγάλης αξίας.
• Δωρεές, χορηγίες ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών.
• Τοκοχρεολυτικές αποσβέσεις δανείων.
2
Ïäüò - Áñéè. - Ðüëç
Þ Xùñéü - ÈÝóç - Ôáx. Êùä.
3
4
éóüãåéï ïéêßá
1ïò üñ. êáô/ìá
2ïò üñ. ãñáö.
êôë.
áãñüò
êôë.
18
Áñéèìüò
Ðáñï÷Þò
Ñåýìáôïò
Ö-01.002 / ÅÊÄÏÓÇ 2012
Ãéá ôá áêßíçôá ðïõ åßíáé çìéôåëÞ Þ áðïêôÞèçêáí Þ ìåôáâéâÜóôçêáí ìÝóá óôï 2012,
ðñÝðåé íá óõìðëçñùèåß ï ðßíáêáò ÉÉ ôçò ðßóù óåëßäáò. Ïäçãßåò óõìðëÞñùóçò áõôïý
ôïõ åíôýðïõ âëÝðå óôçí ðßóù óåëßäá.
5
óå
ô.ì.
Þ
óå
óôñåì.
ÈÅÓÇ XÑÇÓÇ ÅÐÉÖÁÍ.
6
Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ
Ïíïìáôåðþíõìï
7
8
10
ÌÇÍÅÓ (áñéè.)
12
Ï ÄÇËÙÍ
13
14
16
17
......................................... 2013
15
Å2/13
ÓÅË. 1/2
(Õðåíèõìßæåôáé üôé ç áðüêñõøç Þ ç ðáñïxÞ áíáêñéâþí óôïéxåßùí ôéìùñåßôáé áðü ôï íüìï).
ÁÈÑÏÉÓÌÁ
11
ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÏ
`Ç
ÔÅÊÌÁÑÔÏ
ÌÇÍÉÁÉÏ
ÌÉÓÈÙÌÁ
ÉÄÉÏXÑÇÓÇ
ÁÊÁÈÁÑÉÓÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÐÏÕ ÁÍÁËÏÃÅÉ ÓÔÏÍ ÕÐÏXÑÅÏ
ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ - ÕÐÅÊÌÉÓÈÙÓÇ
ÄÙÑÅÁÍ ÐÁÑÁXÙÑÇÓÇ
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
9
Áñéèìüò
Öïñïëïãéêïý
Ìçôñþïõ
ÁÐÏ ÅÙÓ
(Á.Ö.Ì.)
ÓÔÏ 2012
ÄÉÁÑÊÅÉÁ
ÅÍÏÉÊÉÁÓÇÓ
ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄ/ÓÉÁÓ (%)
Á.Ö.Ì.................................................
Êáôïéêéþí
Îåíïäïxåßùí
Êëéíéêþí
ÈåÜôñùí êôë.
ÅÍÏÉÊÉÁÓÔÇ
ÊáôáóôçìÜôùí
Ãñáöåßùí
Áðïèçêþí
Âéïìçxáíïóôáóßùí
êôë.
ÓÔÏÉXÅÉÁ
ÃçðÝäùí - Ãáéþí
Ïéêïäïìþí óå
Ýäáöïò ôïõ åêìéóèùôÞ - xþñùí
åðéãñáöþí
êôë.
ÁÊÉÍÇÔÏÕ
Îåíïäïxåßùí
êôë.
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ
ÐÑÏÓÏXÇ: Ôï Ýíôõðï áõôü õðïâÜëëåôáé óå Ýíá (1) áíôßôõðï.
1
á/á
ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÌÉÓÈÙÌÁÔÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ
ÓÔÏÉXÅÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÉÁ (ÖÕÓÉÊÏÕ `Ç ÍÏÌÉÊÏÕ ÐÑÏÓÙÐÏÕ)
ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2013
ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ .......................................................................... ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ ........................
ÅéóïäÞìáôá áðü 1/1 Ýùò 31/12/2012
`Ç ÅÐÙÍÕÌÉÁ
ÊáôáóôçìÜôùí
Ãñáöåßùí
êôë.
(åêôüò áðü ãáßåò)
Å2
40
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
Ïäüò - Áñéè. - Ðüëç
Þ ×ùñéü - ÈÝóç - Ôá÷. Êùä.
ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ
éóüãåéï
1ïò üñ.
2ïò üñ.
êôë.
ïéêßá
êáô/ìá
ãñáö.
áãñüò
êôë.
óå ô.ì.
Þ
óôñåì.
ÈÅÓÇ ×ÑÇÓÇ ÅÐÉÖÁÍ.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ
Áñéèìüò
Ðáñï÷Þò
Ñåýìáôïò
Ïíïìáôåðþíõìï
Áñéèìüò
Öïñïëïãéêïý
Ìçôñþïõ
(Á.Ö.Ì.)
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ
Ìßóèùìá
ðïõ êáôáâëÞèçêå
ÕÐÅÊÌÉÓÈÙÓÅÉÓ
Ï ÄÇËÙÍ
................................. 2013
ÐÏÓ. ÓÕÍÉÄ/ÓÉÁÓ
%
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å2/13
ÓÅË. 2/2
3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáé ç óýæõãïò åßíáé õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ, ðñÝðåé íá óõìðëçñùèåß êáé íá õðïâëçèåß ÷ùñéóôü Ýíôõðï,
Ýóôù êáé áí ôï áêßíçôï åßíáé êïéíü. Ôá áêáèÜñéóôá åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá ôùí åôáéñéþí Þ êïéíùíéþí áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ
áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá Þ êïéíïðñáîéþí êôë. äå èá ìåôáöåñèïýí óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá ôçò äÞëùóçò
öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò Å1 ôïõ öõóéêïý ðñïóþðïõ, áëëÜ èá äçëùèïýí áðü ôéò åôáéñßåò êôë. Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç
óõìðëçñþíåôáé ÷ùñéóôü Ýíôõðï Å2 ðïõ õðïâÜëëåôáé ìáæß ìå ôï Ýíôõðï Å5, áðü ôï õðü÷ñåï íïìéêü ðñüóùðï Þ ôçí Ýíùóç
ðñïóþðùí (êïéíùíßá êôë).
4. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò, óõíåðéêáñðßáò êôë. áêéíÞôïõ, óôéò ïéêåßåò óôÞëåò, èá ãñÜöåôáé ôï ðïóü ôïõ áêáèÜñéóôïõ
åéóïäÞìáôïò ðïõ áíáëïãåß óôï öïñïëïãïýìåíï, ìå âÜóç ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò.
5. Óôçí ðñþôç óôÞëç - (1) á/á - áñéèìåßôáé ç áýîïõóá óåéñÜ ôùí åãñáöþí êáé ü÷é ôùí áêéíÞôùí.
Ïé óôÞëåò ôçò Ýíäåéîçò “ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ’’ óõìðëçñþíïíôáé üôáí óå êÜðïéï áðü ôá áêßíçôá ðïõ
Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß óôçí ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÌÉÓÈÙÌÁÔÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò,
óõíåðéêáñðßáò êôë., ðñüóöáôçò êôÞóçò, ìåôáâßâáóçò Þ õðåêìßóèùóçò. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò óõìðëçñþíïíôáé
áðáñáéôÞôùò ôá ´´ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ´´êáé êáôÜ ðåñßðôùóç ïé õðüëïéðåò óôÞëåò. Ç óõìðëÞñùóç ôùí óôïé÷åßùí áõôþí
ãßíåôáé ìå ðñïóï÷Þ, ãéá íá ìðïñåß íá ãíùñßæåé ç Õðçñåóßá óå ðïéü áðü ôá äçëùèÝíôá áêßíçôá áíáöÝñåôáé óôéò ðåñéðôþóåéò
áõôÝò ï öïñïëïãïýìåíïò.
6. Óôç óôÞëç ôçò õðåêìßóèùóçò èá áíáãñÜöåôáé ôï óõíïëéêü ìßóèùìá ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß áðü ôïí õðåêìéóèùôÞ.
7. Áí äåí åðáñêåß ìßá áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìéóèùìÜôùí ãéá üëá ôá áêßíçôá êÜèå åéóïäçìáôßá, ôüôå èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé
äåýôåñï Ýíôõðï.
8. Óôçí óôÞëç 18 óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ï áñéèìüò ðáñï÷Þò ÄÅÇ ôïõ áêéíÞôïõ áíåîÜñôçôá åÜí Ý÷åé äéáêïðåß ç
çëåêôñïäüôçóç Þ åßíáé êåíü. Óå ðåñßðôùóç ìç çëåêôñïäïôïýìåíïõ áêéíÞôïõ èá óõìðëçñþíåôáé ç áíôßóôïé÷ç ðëçñïöïñßá.
ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ
ÔÉÔËÏÓ ÊÔÇÓÇÓ `Ç ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ, ÁÑÉÈ.
ÓÕÌÂÏËÁÉÏÕ, ÏÍÏÌ/ÌÏ ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÕ
Äéåýèõíóç óõíéäéïêôÞôç
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ, ÓÕÍÅÐÉÊÁÑÐÙÔÙÍ ÊÔË. ÁÊÉÍÇÔÙÍ
É. ÅÊÌÉÓÈÏÕÌÅÍÁ ÊÔË. ÁÊÉÍÇÔÁ
1. Õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ ãéá ôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé ï éäéïêôÞôçò, íïìÝáò, åðéêáñðùôÞò Þ åêåßíïò ðïõ Ý÷åé ôï
äéêáßùìá ïßêçóçò áêéíÞôïõ ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï, êáôÜ ðåñßðôùóç, ãéá ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÜ áðü åêìßóèùóç,
õðåêìßóèùóç Þ åðßôáîç Þ åììÝóùò áðü éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò óå ôñßôï ÷ùñßò áíôÜëëáãìá
åíüò Þ ðåñéóóïôÝñùí áêéíÞôùí (ïéêïäïìçìÝíùí êáé ìç ïéêïäïìçìÝíùí). Åðßóçò, õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ åßíáé ï éäéïêôÞôçò,
íïìÝáò, åðéêáñðùôÞò ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï, êáôÜ ðåñßðôùóç Þ åêåßíïò ðïõ Ý÷åé ôï äéêáßùìá åðéöÜíåéáò Þ åìöýôåõóÞò
ôïõò ãéá ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÜ áðü åêìßóèùóç Þ õðåêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç áãñïôéêþí åêôÜóåùí
(êáëëéåñãÞóéìïé êáé öõôåìÝíïé áãñïß, äÜóç, âïóêïôüðéá, ëßìíåò, äåîáìåíÝò êôë). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé åéóüäçìá
áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç áãñïôéêÞò Ýêôáóçò, óôç óôÞëç 2, åêôüò áðü ôá óôïé÷åßá ôçò ôïðïèåóßáò,
áíáãñÜöåôáé óå ðáñÝíèåóç êáé ôï åßäïò ôçò Ýêôáóçò (ðåäéíÞ, çìéïñåéíÞ Þ ïñåéíÞ, áñäåõüìåíç Þ ìç áñäåõüìåíç). Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé êáôïéêßá, ôçò ïðïßáò Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß äùñåÜí ç ÷ñÞóç áðü ãïíåßò óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá,
óôç óôÞëç 6, åêôüò áðü ôá óôïé÷åßá ôïõ ðñïóþðïõ ðïõ êÜíåé ÷ñÞóç, áíáãñÜöåôáé óå ðáñÝíèåóç ç óõããÝíåéÜ ôïõ ìå ôïí
éäéïêôÞôç (ãïíÝáò, ôÝêíï) êáé óôç óôÞëç 13 äåí áíáãñÜöåôáé ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü ôç óõãêåêñéìÝíç äùñåÜí
ðáñá÷þñçóç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç, äùñåÜí ðáñá÷þñçóç Þ éäéü÷ñçóç ïéêïäïìÞò ðïõ
Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôÝá, ðïõ áíáêáôáóêåõÜæåôáé óôç óôÞëç 2, åêôüò áðü ôá óôïé÷åßá ôçò ôïðïèåóßáò, áíáãñÜöoíôáé
óå ðáñÝíèåóç ïé ëÝîåéò “äéáôçñçôÝï áíáêáôáóêåõáóìÝíï”.
2. Óôï Ýíôõðï áõôü êáôá÷ùñïýíôáé üëá ôá ïéêïäïìçìÝíá áêßíçôá êÜèå õðü÷ñåïõ Þ åéóïäçìáôßá, öõóéêïý Þ íïìéêïý
ðñïóþðïõ, áíåîÜñôçôá áí áðïêôÜ áðü áõôÜ åéóüäçìá Þ ü÷é. Óçìåéþíåôáé üôé êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áêßíçôï ðáñáìÝíåé
ÊÅÍÏ üëï ôï ÷ñüíï, ðñÝðåé íá óõìðåñéëçöèåß óôï Ýíôõðï ìå ôçí Ýíäåéîç ÊÅÍÏ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé áðü ôá ìç ïéêïäïìçìÝíá
áêßíçôá ãñÜöïíôáé ìüíï åêåßíá ðïõ åêìéóèþíïíôáé.
á/á
ÉÉ. ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÏÕ ÔÏ 2012 ÅÉÍÁÉ ÇÌÉÔÅËÇ `Ç ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÔÇÊÁÍ `Ç ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÁÃÏÑÁ - ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁ ÄÙÑÅÁ - ÃÏÍÉÊÇ ÐÁÑÏ×Ç ÊÔË.
á/á
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
41
Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
42
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
Εντυπο Ε2
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε2 συνυποβάλλεται µε το έντυπο Ε1 στην
περίπτωση που υπάρχουν εισοδήµατα από ενοίκια
ακινήτων. Το έντυπο Ε2 υποβάλλεται και αυτό ηλεκτρονικά µαζί µε το έντυπο Ε1.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συµπλήρωση των
στοιχείων των ενοικιαστών και κυρίως στον ΑΦΜ και τα
ποσά, διότι πραγµατοποιείται διασταύρωση στοιχείων από
το υπουργείο.
Η αλλαγή που έγινε στο έντυπο του Ε2 για το οικονοµικό έτος 2013 είναι ότι πρέπει να αναγραφεί και ο αριθµός παροχής ρεύµατος των ακινήτων στο αντίστοιχο πεδίο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
Επισηµαίνεται ότι στο έντυπο Ε2 αναγράφονται και
οι περιπτώσεις που υπάρχει δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους.
Απαλλάσσεται από το τεκµαρτό µίσθωµα από δωρεάν
παραχώρηση ακινήτου από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα για κατοικία µε επιφάνεια έως 200 τ.µ.
Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε2 συµπληρώνονται τα στοιχεία των συνιδιοκτητών των ακινήτων µε το
ποσοστό συνιδιοκτησίας και το µίσθωµα που τους αναλογεί. Επίσης, στη σελίδα αυτή αναγράφονται και τα ηµιτελή
κτίσµατα.
Εκχώρηση μισθώμάτών στο Δημοσιο
Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για την αποφυγή φορολόγησης των µη εισπραχθέντων µισθωµάτων:
Εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγµένα
δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο επιτρέπεται να
µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµά του,
εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα.
Η εκχώρηση γίνεται µε απλή έγγραφη δήλωση του
υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για
τη φορολογία του προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο.
Μαζί µε τη δήλωση αυτήν παραδίδονται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά
έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης και µε την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο
αποδεικτικό στοιχείο. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή.
Προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα
εκχωρούµενα µισθώµατα ακινήτου, επισυνάπτονται στην
οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπάρχουν, κατά περίπτωση.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται:
α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του ακινήτου.
β) H εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής µισθωµάτων.
γ) H αγωγή απόδοσης του µισθίου ή µη καταβολής µισθωµάτων.
δ) H δικαστική απόφαση απόδοσης του µισθίου και καταβολής µισθωµάτων.
Επίσης, δηλώνονται η µη είσπραξη των οφειλόµενων µισθωµάτων και η µη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούµενης απαίτησης.
∆εν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνυποβάλλονται
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα. Αρκεί να επισυνάπτονται τα ακριβή, κυρωµένα αντίγραφα αυτών των εγγράφων, µε την επιφύλαξη επίδειξης των πρωτοτύπων στον
αρµόδιο προϊστάµενο ∆OY.
Επίσης, όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, εκτός από την
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία πρέπει να
υποβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις εκχώρησης εισοδηµάτων, αρκεί ο εκχωρών να µην έχει στην κατοχή του άλλα
αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούµενης απαίτησης και να
το δηλώνει εγγράφως.
Εκτός από τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται
στις προηγούµενες παραγράφους, µπορεί επίσης να επισυνάπτεται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει
τη µη καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων.
Αν ο οφειλέτης εγκατέλειψε το µίσθιο εκουσίως, προτού ασκηθεί κατ’ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια, και δεν
είναι δυνατή η προσκόµιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί µε την προσκόµιση του συµφωνητικού
µίσθωσης.
ΔιάΔικάσιά βΕβάιώσησ τών μισθώμάτών
που Εκχώρουντάι
1. H εκχώρηση ολοκληρώνεται µε µόνη τη µονοµερή δήλωση του εκχωρητή, κατά το οικ. έτος που τα µισθώµατα
αυτά υπόκεινται σε φόρο, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το ∆ηµόσιο και
χωρίς να απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη των µισθωµάτων. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του
εκχωρητή. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης δεν είναι
δυνατή.
2. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης εκχώρησης εκπρόθεσµα, δηλαδή µετά το τέλος του οικονοµικού έτους
µέσα στο οποίο φορολογούνται µισθώµατα που εκχωρούνται, η εκχώρηση δεν γίνεται δεκτή.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
3. Προϋπόθεση για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η µη είσπραξη των εκχωρούµενων µισθωµάτων και όχι το εκκαθαρισµένο ή µη της απαίτησης, καθώς και η φερεγγυότητα ή µη του οφειλέτη.
H εκχώρηση µη εισπραχθέντων εισοδηµάτων διενεργείται µε τις πιο πάνω προϋποθέσεις και στην περίπτωση
που ο οφειλέτης-µισθωτής έχει πτωχεύσει.
4. H φορολογική Αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν, προκειµένου να εξακριβώσει
κατά πόσο πραγµατικά δεν έχουν εισπραχθεί από τον
εκχωρητή τα µισθώµατα που εκχωρούνται. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα µισθώµατα, ο προϊστάµενος της ∆OY προβαίνει σε βεβαίωση των µισθωµάτων
που εκχωρούνται στο όνοµα του οφειλέτη και συγχρόνως προβαίνει στην έκπτωση του φόρου των µη εισπραχθέντων µισθωµάτων, εφόσον η δήλωση εκχώρησης
υποβληθεί µετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
αυτών.
5. Αν συνυποβάλλεται η δήλωση εκχώρησης συγχρόνως
µε τη δήλωση φορολογίας, αντί για έκπτωση του φόρου
των µη εισπραχθέντων µισθωµάτων διενεργείται αρχική εκκαθάριση φόρου, χωρίς να συνυπολογίζονται τα
µισθώµατα αυτά.
6. H βεβαίωση των εκχωρηθέντων µισθωµάτων στο όνοµα
του οφειλέτη γίνεται θεωρουµένων των αποδεικτικών
εγγράφων της οφειλής ως νόµιµου τίτλου και καταβάλλονται εφάπαξ ως δηµόσιο έσοδο στον KAE 3919.
7. Αν µεταγενέστερα διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι οι
εκχωρούµενες απαιτήσεις δεν υπήρχαν, η εκχώρηση
µαταιώνεται. Στην περίπτωση αυτήν, τα µη συνυπολογισθέντα - εκχωρηθέντα µισθώµατα προστίθενται στο
συνολικό εισόδηµα του εκχωρητή κατά τον χρόνο φορολογίας του, προκειµένου να υπολογισθεί ο συνολικός
φόρος, κοινοποιώντας σε αυτόν σχετική ειδοποίηση ή
φύλλο ελέγχου, κατά περίπτωση.
8. H εκχώρηση µη εισπραχθέντων των υπόψη µισθωµάτων διενεργείται και στην περίπτωση που κατά τη
συµπλήρωση της δήλωσης εκχώρησης παραλείπεται,
λόγω µη γνώσης ή µη ακριβούς γνώσης από τον εκµισθωτή, στοιχείων του µισθωτή που δεν είναι ουσιώδη
για τη διενέργεια της εκχώρησης, όπως π.χ. η ∆OY φορολογίας του οφειλέτη των µισθωµάτων, ο αριθµός του
ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή
παραλείπεται η προσκόµιση κάποιου από τα πιο πάνω
συνυποβαλλόµενα έγγραφα, γιατί δεν το έχει στην κατοχή του ο εκµισθωτής, πλην όµως από τα υπόλοιπα
συνυποβαλλόµενα στοιχεία αποδεικνύεται η νοµιµότητα
της απαίτησής του.
43
Κατά την εκχώρηση µισθωµάτων καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του AΦM του µισθωτή. Επίσης, στις
εκχωρήσεις αυτές πρέπει να γράφεται στην οικεία δήλωση και ο αριθµός καταχώρησης του οικείου µισθωτηρίου,
αν συνταχθεί, στο Βιβλίο καταχώρησης Μισθωτηρίων της
∆OY.
Τέλος, η ∆ιοίκηση έδωσε απάντηση σε µια πολύ
συχνή ερώτηση των φορολογουµένων, που αφορούσε τη διαδικασία κατάθεσης δήλωσης εκχώρησης µισθωµάτων στην περίπτωση που η δήλωση εισοδήµατος υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Αναλυτικά, αναφέρει τα εξής:
Η ∆ΗΛΩΣΗ εκχώρησης µη εισπραχθέντων µισθωµάτων ακολουθεί διαφορετική
διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και δεν µπορεί να
υποβληθεί ηλεκτρονικά, αλλά υποβάλλεται
στο Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος µε ειδική θεώρηση στο σώµα της οικείας δήλωσης ή µε την καταχώρησή της στο γενικό πρωτόκολλο της αρµόδιας ∆ΟΥ (σχετ.
ΠΟΛ. 1096/Α0012/6.4.2001 διαταγή).
Η δήλωση εκχώρησης µισθωµάτων
στο ∆ηµόσιο υποβάλλεται απαραίτητα
προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο στην αρµόδια ∆ΟΥ, µέσα στον
χρόνο φορολογίας των εκχωρούµενων µισθωµάτων, πριν ή µετά την υποβολή της
ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Αν προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης
εκχώρησης µισθωµάτων και ακολουθήσει η υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος, στη ∆ΟΥ ή ταχυδροµικά ή
ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα να µη
συνυπολογισθούν τα εκχωρηθέντα µισθώµατα στο συνολικό σας εισόδηµα. Αντίθετα, αν η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης
µισθωµάτων υποβληθεί µετά την υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, θα
φορολογηθείτε και για τα εισοδήµατά σας
από τα ακίνητα, ο δε φόρος που προκύπτει από τα µισθώµατα του ακινήτου των
οποίων θα κάνετε την εκχώρηση θα σας
επιστραφεί µετά την υποβολή της δήλωσης
εκχώρησης.
44
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ µε τις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 2 του
Ν. 2238/1994, στην Ελλάδα φορολογείται για το παγκόσµιο
εισόδηµά του κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα.
Ως συνήθης θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες συνολικά µέσα
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η διαµονή τεκµαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει κάτι διαφορετικό.
Επίσης, στην Ελλάδα φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατα που αποκτούν στην Ελλάδα και τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία δεν είναι ούτε κάτοικοι ούτε συνήθως διαµένοντες εδώ.
Εποµένως, ο κάτοικος Ελλάδας ή ο συνήθως διαµένων
στην Ελλάδα φορολογείται για το συνολικό εισόδηµά του στην
Ελλάδα, είτε το έχει αποκτήσει στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώ ο κάτοικος αλλοδαπής ή συνήθως διαµένων στην
αλλοδαπή φορολογείται στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα
που αποκτά στη χώρα µας.
Κατ’ εξαίρεση από τα παραπάνω, υπόκειται σε φόρο µόνο
για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για µία µόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει
τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο
για το παγκόσµιο εισόδηµά του σε κράτος το οποίο δεν έχει
συνάψει µε την Ελλάδα Σύµβαση για την Αποφυγή ∆ιπλής
Φορολογίας (ΣΑ∆Φ), σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται
στον κατάλογο των χωρών που περιέχεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαµονής του φυσικού προσώπου
στην Ελλάδα.
Η έννοια της κατοικίας ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όχι του ΚΦΕ. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, κανείς δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από
µία κατοικίες και αυτή η κατοικία διατηρείται µέχρι να αποκτηθεί νέα. Ως κατοικία ορίζεται ο τόπος της κύριας και µόνιµης
εγκατάστασης του φυσικού προσώπου.
Η έννοια της συνήθους διαµονής υφίσταται όταν το φυσικό πρόσωπο διαµένει στην Ελλάδα για διάστηµα που υπερβαίνει τις 183 ηµερολογιακές ηµέρες στη χώρα µας. ∆ηλαδή, για
διάστηµα πλέον του µισού έτους. Η διαµονή αυτή τεκµαίρεται
ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαµονή του
σε άλλο κράτος.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει κάποιος
για να αποδείξει ότι είναι κάτοικος αλλοδαπής και θα
φορολογηθεί στην Ελλάδα µόνο για τα εισοδήµατα που
αποκτά στη χώρα µας ορίζονται στην ΠΟΛ 1145/31-52012. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στις δηλώσεις για το
οικονοµικό έτος 2012. Για το οικονοµικό έτος 2013 δεν έχει
βγει νέα εγκύκλιος. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Εφόσον υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του
σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ) του εισοδήµατος, οφείλει
να υποβάλει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο
είναι ενσωµατωµένο στις προβλεπόµενες Αιτήσεις Εφαρµογής
των ΣΑ∆Φ, µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες
εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό.
Εφόσον υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του
σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει ΣΑ∆Φ, οφείλει να υποβάλει τα κάτωθι:
α) δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, εάν προβλέπεται
κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης, ή
β) βεβαίωση από φορολογική Αρχή της χώρας προέλευσης, από την οποία να προκύπτει το παγκόσµιο εισόδηµα του
φορολογουµένου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν, µετά την παράταση που έχει δοθεί, έως τις
28/6/2013. Σε περίπτωση που υποβληθούν εκπρόθεσµα ή δεν υποβληθούν καθόλου, θεωρείται ότι είναι
κάτοικος Ελλάδας, µε συνέπεια να φορολογηθεί για το
παγκόσµιο εισόδηµά του στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που αιτιολογηµένα δεν είναι δυνατή η προσκόµιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης β’, τότε χρειάζεται βεβαίωση από δηµόσια Αρχή της
χώρας προέλευσης (π.χ., δήµος), από την οποία να προκύπτει
η µόνιµη κατοικία του ιδίου αλλά και των µελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειµένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσµός του φυσικού προσώπου µε τη χώρα προέλευσης.
Τα εν λόγω έγγραφα της δεύτερης περίπτωσης που
έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης
θα πρέπει να φέρουν την επισηµείωση της Χάγης [Ν.
1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εµπίπτει στην κατάσταση των κρατών που
έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠ.ΟΙΚ.
1047385/542/0006∆/25.5.2006), όπως έχει συµπληρωθεί
και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει
στην εν λόγω Σύµβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά τους
(παράγραφος 8 άρθρο 61 του Ν. 2238/1994).
∆ικαιολογητικά φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε επιχείρηση του α.ν. 89/1967 (Α’ 132).
Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχείρηση που υπάγεται στις
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) υποχρεούνται να
υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατος που προκύπτει στην ηµεδαπή: α) αντίγραφο του
αλλοδαπού διαβατηρίου, β) τη δηµοσιευθείσα στο Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν. 89/1967 και γ) βεβαίωση της επιχείρησης από
την οποία να προκύπτουν ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα
απασχολούνται σε επιχείρηση του α.ν. 89/1967 και ο χρόνος
έναρξης αυτής της απασχόλησης.
Ειδική περίπτωση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα,
κάτοικοι Ελλάδας που υπηρετούν στην αλλοδαπή. Τα
παραπάνω πρόσωπα θεωρείται ότι εξακολουθούν να
έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα εφόσον:
Είναι λειτουργοί ή συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης ή συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µε όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή ∆ιεθνή Οργανισµό και είχαν κατά τον χρόνο έναρξης της εισόδου τους στην υπηρεσία του θεσµικού οργάνου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνούς Οργανισµού τη φορολογική κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα.
ΑπΑλλΑγή Από τΑ τεκμήριΑ
Βάσει της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του Ν. 2238/1994,
το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην
Ελλάδα, απαλλάσσεται από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη
και τη δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Η παραπάνω απαλλαγή δεν σηµαίνει ότι αίρεται η υποχρέωσή του για κατάθεση φορολογικής δήλωσης, γιατί, σύµφωνα µε τον Ν. 4110/2013, ο οποίος τροποποίησε τον Ν.
2238/1994, υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει
στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και
17 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του ΚΦΕ.
όρισμόσ Αντιπρόσώπόυ
Οπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
61 του Ν. 2238/1994, αν ο φορολογούµενος κατοικεί στην
αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως
µε αυτόν οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταφέρει την
κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του σε µη συνεργάσιµα φορολογικά κράτη, όπως αυτά ορίζονται στη ∆ΟΣ Α
1011408 ΕΞ 20.1.2012 απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Ν. 2238/1994, θεω-
45
ρείται ότι έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα
και φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά του στην
Ελλάδα.
Τέλος, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταφέρει την
κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του εκτός Ελλάδας και ενώ
ταυτόχρονα υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσµιο
εισόδηµά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του, εφόσον:
• μεταβάλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδηµά του υπόκειται
σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, δηλαδή σε κράτη
που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο επί
των κερδών ή των εισοδηµάτων του, ο οποίος είναι ίσος ή
κατώτερος του 60% του φορολογικού συντελεστή που θα
οφειλόταν µε τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας και
• διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα,
όπως ορίζονται παρακάτω,
• θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσµιο εισόδηµά του για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, που
αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του, εκτός εάν αποδείξει ότι
έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του στο κράτος
αυτό.
Η έννοια σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα θεωρείται
ότι υφίσταται όταν το φυσικό πρόσωπο:
α) συµµετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που
υπόκειται σε φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συµµετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον
5% σε νοµικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101, ή
β) το εισόδηµά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει
το 30% των συνολικών του εισοδηµάτων ή υπερβαίνει
το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, ή
η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από
τα οποία προκύπτει εισόδηµα, υπερβαίνει το 30% της αξίας
των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει
σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
46
S
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÅÔÏÓ 2013
ÌÇ×ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓÔÏÉ×ÅÉÙÍ
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÙÍ
X
I
Å3
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ 002 Áðü
T
A
ÕðïâÜëëåôáé óå äýï áíôßôõðá êáé óõíïäåýåé ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò
ôïõ åðéôçäåõìáôßá Þ ôçò åðé÷åßñçóçò
003 Ýùò
ÁÑÉÈÌÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ (1)
004
ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÁÊÅËÏÕ Á.Å.
006
ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ
008 ÔÑÏÐ/ÊÇ
(2)
ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ
1
2
(6)
ðáñ. 7 áñ. 48
593
005
õðü÷ñåïé êáé ìç ôçñïõíôåò (7)
1
594
1
Ä.Ï.Õ. ÕÐÏÂÏËÇÓ
Ä.Ï.Õ. ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ
007
ÁÑÌÏÄÉÏ ÅËÅÃÊÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ
017
(2)
Êáôçãïñßá âéâëßùí
1
Ýäñáò
019 Â
Ìç
Áðáëëáó726 õðü÷ñåïé 1 óüìåíïé
Áéôßá ìç
ôÞñçóçò
Ã
2
2
ÂÃ
3
×ñÞóåéò ðïõ êëåßóáôå
Áðáëëáóóüìåíïé ìå Á.Ð.Ä.
3 åíôüò ôçò äéá÷. ðåñéüäïõ 730
ÐÉÍÁÊÁÓ Á´. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ
Á.Ö.Ì.
Êùäéêüò Áñéèìüò Êýñéáò
Äñáóôçñéüôçôáò ¸äñáò
018
Ê. Á. Ä. ðïõ áíôéóôïé÷åß óôá
ìåãáëýôåñá áêáèÜñéóôá Ýóïäá
705
761
ÃñÜøôå ôç äñáóôçñéüôçôá
ìå ôá ìåãáëýôåñá Ýóïäá
ÅÐÙÍÕÌÏ Â´
ÅÐÙÍÕÌÏ Á´
ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ
ÏÍÏÌÁ
ÅÐÙÍÕÌÉÁ (Ìç Öõóéêïý Ðñïóþðïõ)
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÏÕ ÓÕÆÕÃÏÕ (Óõìðëçñþíïíôáé ìüíï üôáí ç ðéï ðÜíù åðé÷åßñçóç åßíáé áôïìéêÞ êáé áíÞêåé óôç óýæõãï)
Á.Ö.Ì.
041
ONOMA ÐÁÔÅÑÁ
ONOMA
ÅÐÙÍÕÌÏ
ÐÉÍÁÊÁÓ Â´. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ê.Â.Ó. ÅÊÄÏÈÅÍÔÁ ÓÔÇ ×ÑÇÓÇ
Ôßôëïò óôïé÷åßïõ
(Áðïä. ëéáí. Ðþëçóçò,
ôéìïë. ðþëçóçò êôë.)
Ôßôëïò óôïé÷åßïõ
(Áðïä. ëéáí. Ðþëçóçò,
ôéìïë. ðþëçóçò êôë.)
Óôïé÷åßá ðïõ åêäüèçêáí
Áðü Íï
ÌÝ÷ñé Íï
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
Óôïé÷åßá ðïõ åêäüèçêáí
Áðü Íï
ÌÝ÷ñé Íï
ÐÉÍÁÊÁÓ Ã´. ËÏÉÐÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
ÕðïêáôáóôÞìáôá
061
ÖïñïëïãéêÝò áðïèÞêåò
062
Âéâëßï áðïèÞêçò
063 ÍÁÉ
1
Ï×É
2
ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ
3
Áðïèçêåõôéêïß ÷þñïé
064
Ìüíéìá áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü
065
Âéâëßï ÐáñáãùãÞò - Êïóôïëïãßïõ
066 ÍÁÉ
1
Ï×É
2
ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ
3
ÅêèÝóåéò
067
Åðï÷éáêÜ áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü
068
ÔÞñçóç ÁíáëõôéêÞò ËïãéóôéêÞò
069 ÍÁÉ
1
Ï×É
2
ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ
3
ÅñãïôÜîéá
070
ÁíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò (ðåñéëáìâÜíåôáé ç êëåéüìåíç)
071
ÔÞñçóç âéâëßùí ìç÷áíïãñáöéêÜ
072 ÍÁÉ
1
Ï×É
2
Ëïéðïß åêôüò Ýäñáò ÷þñïé
073
ÓõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò (Áñ.90 í.2190/1920)
074
Õðï÷ñÝùóç ÁðïãñáöÞò
075 ÍÁÉ
1
Ï×É
2
ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ
3
078 NAI
1
OXI
2
ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ
3
077 NAI 1 OXI 2 ÔÞñçóç âéâëßùí óýìöùíá ìå ôá Ä.Ë.Ð.
Ðþëçóç áãáèþí ìÝóù äéáäéêôýïõ 076 NAI 1 OXI 2 Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ìÝóù äéáäéêôýïõ
ÌÅÉÊÔÁ
3
ÐÉÍÁÊÁÓ Ä´. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÄÇËÏÕÍÔÏÓ ÊÁÉ ÕÐÅÕÈÕÍÏÕ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÊÁÉ ÔÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÐÁÑÁÊÏËÏÕÈÇÓÇ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
á) Óôïé÷åßá äçëïýíôïò
Ï äçëþí åßíáé :
ÅÐÙÍÕÌÏ Á´
736
Ï ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁÓ
1
ÅÐÙÍÕÌÏ B´
ÏÍÏÌÁ
ÅÉÄÏÓ
Êùäéêüò
Ä.Ï.Õ.
Á.Ö.Ì. 741
ÍÏÌÉÌÏÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ
2
ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ
3
4
ÁÑÉÈÌÏÓ
ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ
ÖÕËÏ
ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ
ÏÄÏÓ - ÁÑÉÈÌÏÓ - ¹ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ - ×ÙÑÉÏ
ÁÍÔÉÊËÇÔÏÓ
ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ
ÔÁ×. ÊÙÄ.
Á
1
È
2
ÔÇËÅÖÙÍÏ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ
â) Óôïé÷åßá óõìðëçñþóáíôïò
Ôï Ýíôõðï óõìðëçñþèçêå áðü:
750
ÔÏÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁ
ÌÉÓÈÙÔÏ ËÏÃÉÓÔÇ
1
ËÏÃÉÓÔÇ Ï×É ÌÉÓÈÙÔÏ
2
3
ÐÉÍÁÊÁÓ Å´. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁ ÐÏÕ ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ ÊÁÉ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÉÓ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ×ÈÇÊÁÍ - ÄÙÑÅÁÍ ÐÁÑÁ×ÙÑÇÓÇ
ÓÕÍÏËÏ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÙÍ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ×ÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ×ÑÇÓÇ
681
ÓÕÍÏËÏ ÅÐÉ×ÏÑÇÃÇÓÅÙÍ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ×ÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ×ÑÇÓÇ
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÏÉÊÉÙÍ ÐÏÕ ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ×ÑÇÓÇ, ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÁ ÁÍ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÏËÁ ÓÔÏÍ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÐÉÍÁÊÁ ( 3)
Äéåýèõíóç åãêáôÜóôáóçò
×áñáêôçñ. åãêáôÜóôáóçò
(Êåíôñéêü, ÕðïêáôÜóôçìá êôë.)
Ðåñßïäïò ìßóèùóçò
904
905
Á.Ö.Ì. ÅêìéóèùôÞ
Ïíïìáôåðþíõìï ÅêìéóèùôÞ
Ðïóü
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
(4)
906
ÄùñåÜí ðáñá÷þñçóç
Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ
Çìåñïì. ................................ 2013
Çìåñïì. ............................................. 2013
Ï ÄÇËÙÍ
Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ
011
Ï ÕÐÏÂÁËËÙÍ
Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé, åßôå áõôïðñïóþðùò,åßôå áðü ïðïéïíäÞðïôå ôñßôï,
ìå ôçí åðßäåéîç ôçò ôáõôüôçôÜò ôïõ.
ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ
ÕÐÏÂÏËÇÓ
Á.Ö.Ì.
Á.Ö.Ì.
012
010
Åðþí. : ..........................................................
Åðþíõìï: .............................................................
¼íïì. : ..........................................................
¼íïìá : ...............................................................
Ä/íóç : ..........................................................
Ä/íóç : .................................................................
Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : ............................................
(5)
..............................................................................
Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò : ....................
Áñéè. Ä. Ôáõô. : ....................................................
(Óöñáãßäá êáé õðïãñáöÞ)
(5)
Êáôçãïñßá Üäåéáò : .......................................
(1) Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá. (2) Óå êÜèå ðåñßðôùóç óôï Ýíôõðï áõôü óçìåéþíåôáé × óôï áíÜëïãï ôåôñÜãùíï ôçò áðÜíôçóçò (ëåêôéêü) êáé ü÷é óôïí áíôßóôïé÷ï áñéèìü (1,2 êëð) áõôÞò.
(3) ÅÜí êáôáâÜëáôå åíïßêéá óå ðåñéóóüôåñïõò åêìéóèùôÝò óõíõðïâÜëåôå êáôÜóôáóç. Óôïí ðßíáêá áíáãñÜöïíôáé ôá åíïßêéá ðïõ âáñýíïõí ôçí êëåéüìåíç ÷ñÞóç.
(4) Óå ðåñßðôùóç äùñåÜí ðáñá÷þñçóçò åãêáôÜóôáóçò, óõìðëçñþóôå áíôßóôïé÷á ôá ðåäßá Äéåýèõíóç åãêáôÜóôáóçò, ðåñßïäïò ðáñá÷þñçóçò, Ïíïìáôåðþíõìï éäéïêôÞôç êáé ÁÖÌ éäéïêôÞôç.
ÅÊÄÏÓÇ 2012
(5) Ïé åíäåßîåéò áõôÝò óõìðëçñþíïíôáé åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Üñèñïõ 38 ôïõ í. 2873/2000
(6) Óõìðëçñþíåôáé áðü óõããñáöåßò, ìïõóïõñãïýò êáé êáëëéôÝ÷íåò, æùãñÜöïõò Þ ãëýðôåò Þ ÷áñÜêôåò ðáñ. 7 áñèñ. 48 ôïõ Ê.Ö.Å.
(7) Óõìðëçñþíåôáé áðü áõôïýò ðïõ äåí ôÞñçóáí âéâëßá ´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. åíþ Þôáí õðü÷ñåïé óå ôÞñçóç.
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å3/13
ÓÅË. 1/4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
47
ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÔ´. ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ - ÅËÅÕÈÅÑÏÉ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ´ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ
Åóùôåñéêïý
á) ÁãïñÝò
â) ÁðïãñáöÞ
ÅéóáãùãÝò
¸íáñîçò
ËÞîçò
åìðïñåõìÜôùí
231
232
åìðïñåýìáôá
256
257
á’ & â’ õëþí-õëéêþí óõóê.
235
236
Ýôïéìá ðñïúüíôá êáé õðïðñïúüíôá
259
260
áíáëþóéìùí õëéêþí
239
240
ðñþôåò êáé âïçèçôéêÝò ýëåò
261
262
áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí
243
244
õëéêÜ óõóêåõáóßáò
264
265
åéäþí óõóêåõáóßáò
247
248
çìéôåëÞ
267
268
Óýíïëï áãïñþí 251
252
õðïëåßììáôá
270
271
ÁãïñÝò ðáãßùí ÷ñÞóçò
Óýíïëï áðïãñáöÞò
812
811
520
Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò
521
Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí
Åëåýèåñùí Åðáããåëìáôéþí
ã) ÁêáèÜñéóôá ¸óïäá Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò
ä) ÄáðÜíåò
÷ïíôñéêÞ ðþëçóç åìðïñåõìÜôùí
263
áìïéâÝò ðñïóùðéêïý
522
523
524
ëéáíéêÞ ðþëçóç åìðïñåõìÜôùí
266
áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí
525
526
527
÷ïíôñéêÞ ðþëçóç ðñïúüíôùí
269
ðáñï÷Ýò ôñßôùí, öüñïé-ôÝëç
528
529
530
ëéáíéêÞ ðþëçóç ðñïúüíôùí
272
éäéü÷ñçóç
531
532
533
ëïéðÜ Ýóïäá äñáóôçñéüôçôáò
273
äéÜöïñá Ýîïäá
534
535
536
ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
537
538
539
áðïóâÝóåéò ðáãßùí
541
542
543
Óýíïëï äáðáíþí
544
545
546
Óýíïëï Åóüäùí Åìðïñ.-Ìåô. 540
å) ÁêáèÜñéóôá ¸óïäá Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí
279
Ð.Õ. Ðñïò ôï Äçìüóéï
(1)
Ð.Õ. ...................................................... 276
óô) Åîùëïãéóôéêüò ðñïóäéïñéóìüò êåñäþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé áêáèÜñéóôá Ýóïäá áíÜ Ì.Ó.Ê.Ê. ãéá âéâëßá ´ êáôçãïñßáò.
Ð.Õ. ...................................................... 519
Êùä. áñéè.
ðéíÜêùí Ì.Ó.Ê.Ê.
Óõíô/óôÞò ìéêôïý
êÝñäïõò (%)
Óýíïëï áãïñþí
ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá
Óõíô/óôÞò êáèáñïý êÝñäïõò (%)
ÊáèáñÜ êÝñäç
282
302
303
351
304
359
305
547
308
309
352
310
360
311
æ) ÁêáèÜñéóôá ¸óïäá Åëåýèåñùí Åðáããåëìáôéþí
314
315
353
316
361
317
éäéùôéêÞ ðåëáôåßá
274
320
321
354
322
362
323
Ð.Õ. ðñïò ôï Äçìüóéï ÔïìÝá
277
326
327
355
328
363
329
åðéôçäåõìáôßåò ê.ô.ë. ( 2 )
280
332
333
356
334
364
335
ìåëÝôåò ìç÷áíéêþí
275
834
357
835
365
836
ëïéðÜ Ýóïäá Åëåýèåñùí Åðáãã.
278
339
358
340
366
341
ËïéðÜ Ýóïäá ðáñ. õðçñåóéþí
Óýíïëï Åóüäùí Ðáñ. Õðçñ.
Óýíïëï Åóüäùí Åë. Åðáã/ôéþí
Óýíïëï
283
343
345
344
ç) Ëïãéóôéêüò ðñïóäéïñéóìüò êáèáñþí êåñäþí åðé÷åéñÞóåùí ìå âéâëßá ´ Êáôçãïñßáò
Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò
Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí
Åëåýèåñùí Åðáããåëìáôéþí
ÓõíïëéêÜ
Óýíïëï ÁêáèÜñéóôùí Åóüäùí
548
549
550
551
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëçèÝíôùí (Áíáëþóåùí)
552
553
554
555
Ìåßïí: ÄáðÜíåò ÷ñÞóçò
556
557
558
559
ÊÝñäïò âÜóåé Ëïãéóôéêïý ðñïóäéïñéóìïý
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
(6)
ÐëÝïí: ÄáðÜíåò ìç åêðéðôüìåíåò.
Êáèáñü áðïôÝëåóìá ìå ëïãéóôéêü ðñïóäéïñéóìü
ÐÉÍÁÊÁÓ Æ´. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ´ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÅËÅÕÈÅÑÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ
ðëÝïí: Ýóïäá ðåñ. á’, â’, ã, ä’, ðáñ. 1 áñ. 32, ðåñ. á, â’, ã, ä, ðáñ. 3 áñ. 50 í. 2238/1994 êôë.
840
ìåßïí äáðÜíç áãïñÜò Ö.Ô.Ì. (3)
ìåßïí äáðÜíç åðéóô. Ýñåõíáò (åîùëïãéóôéêÜ)
336
ìåßïí áðïóâÝóåéò Üäåéáò Ö.Ä.×. í. 3888/2010
ìåßïí áöïñïë. åêðôþóåéò áíáðô. íüìùí
312
592
318
ìåßïí Ýêðôùóç ðïóþí ëüãù áðáó÷. áíáðÞñùí
313
ÖïñïëïãçôÝá ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá
346
(4)
ìåßïí ðïóü åðÝíäõóçò ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/10
383
382
á
384
â
ÐÉÍÁÊÁÓ Ç´. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ô ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ
¸íáñîçò (5)
á) Éóïëïãéóìïý
ËÞîçò
â) Åóïäá
1. ÊåöÜëáéï
(ÁÉ)
161
162
óõíïëéêÜ Ýóïäá áðü ðáñï÷Þ õðçñåóéþí
(Ë/73)
459
2. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç
ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï
165
166
åðé÷ïñçãÞóåéò êáé äéÜöïñá Ýóïäá ðùëÞóåùí
(ÁÉÉ)
(Ë/74)
465
3. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãÞò
(ÁÉÉÉ)
169
170
Ýóïäá ðáñåðüìåíùí áó÷ïëéþí
(Ë/75)
467
4. ÁðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá
(ÁÉV)
173
174
Ýóïäá êåöáëáßùí
(Ë/76)
469
5. ÁðïôåëÝóìáôá óå íÝï
(AV)
177
178
éäéïðáñáãùãÞ ðáãßùí & ÷ñçóéìïð. ðñïâë. åêìåôÜëëåõóçò (Ë/78)
471
181
182
Ýêôáêôá êáé áíüñãáíá Ýóïäá êáé êÝñäç
475
7. Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò (ÃÉÉ)
185
186
ã) Êüóôç
8. Ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß
ðáèçôéêïý
189
190
áîßá ðáñá÷èÝíôùí ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí
412
193
194
êüóôïò á’ & â’ õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò
416
163
164
êüóôïò áíáëþóéìùí õëéêþí ðïõ áíáëþèçêáí
420
167
168
êüóôïò áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí ðïõ áíáëþèçêáí
424
6. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò(ÃÉ)
9. Ïöåéëüìåíï êåöÜëáéï
(Ä)
(Á)
10. ÊåöÜëáéï åéóðñáêôÝï óôçí
åðüìåíç ÷ñÞóç
(ÄÉÉ4)
11. ÐåëÜôåò
(ÄÉÉ1)
12. ÃñáììÜôéá åéóðñáêôÝá
(ÄÉÉ2)
171
172
êüóôïò åéäþí óõóêåõáóßáò ðïõ áíáëþèçêáí
425
13. Õðïó÷åôéêÝò åðéóôïëÝò
êáé ëïéðïß ôßôëïé
(ÄÉÉ2á)
175
176
äáðÜíåò ðáñáãùãÞò
428
14. ÃñáììÜôéá óå êáèõóôÝñçóç (ÄÉÉ3)
179
180
öýñá âéïìç÷áíïðïßçóçò
431
15. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò
ìåôá÷ñïíïëïãçìÝíåò
183
184
ä) ÄáðÜíåò
187
188
óýíïëï äáðáíþí ãéá ðáñï÷Þ õðçñåóéþí
461
192
Ýêôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá êáé æçìéÝò
191
477
(ÄÉÉ3á)
16. ÅðéôáãÝò ìå êáèõóôÝñçóç
(óöñáãéóìÝíåò)
(ÄÉÉ3â)
17. Åðéóöáëåßò - åðßäéêïß ðåëÜôåò
êáé ÷ñåþóôåò
(ÄÉÉ10)
(1) Ïé åðé÷åéñÞóåéò êáé ïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ìå âéâëßá ´ êáôçã. óõìðëçñþíïõí ìüíï ôéò óôÞëåò “êùä. áñè. ðéíÜêùí Ì.Ó.Ê.Ê.”, “áêáèÜñéóôá Ýóïäá” êáé “Óõíô/ôÞò êáè. êÝñäïõò (%)”.
(2) Åðéôçäåõìáôßåò ´ Þ Ã´ êáôçãïñßáò Ê.Â.Ó. ïé ïðïßïé ðáñáêñÜôçóáí öüñï áðü áõôÝò ôéò áìïéâÝò.
(3) Óõìðëçñþíåôáé áðü ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ôçñïýí âéâëßá B ´êáôçãïñßáò ôïõ ÊÂÓ ìüíï óôçí ðåñßðôùóç åîùëïãéóôéêïý ðñïóäéïñéóìïý ôïõ êáèáñïý åéóïäçìáôüò ôïõò.
(4) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü åðÝíäõóçò ãéá ðáñáã. êéíçì. Ýñãùí ôçò ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/2010
(5) Óõìðëçñþíåôáé ìüíï üôáí ôá ó÷åôéêÜ óôïé÷åßá äåí ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïãñáöÞ ëÞîçò óôï Ýíôõðï Å3 ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò, ïìïßùò ãéá ôá óôïé÷åßá Ýíáñîçò ôïõ ðßíáêá È´, õðïðßíáêáò å.
(6) ÌåôáöïñÜ áðü êáôÜóôáóç öïñïëïãéêÞò áíáìüñöùóçò.
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å3/13
ÓÅË. 2/4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
48
ÐÉÍÁÊÁÓ È´. ÁÍÁËÕÔÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ô ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ
á) ÐùëÞóåéò
×ïíôñéêÝò Åóùôåñéêïý
ËéáíéêÝò Åóùôåñéêïý
ÅíäïêïéíïôéêÝò Ðáñáäüóåéò
ÅîáãùãÝò
ÐùëÞóåéò óôï Äçìüóéï
åìðïñåõìÜôùí
466
478
474
470
841
ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí
464
476
472
468
842
õðïðñïúüíôùí - õðïëåéììÜôùí
480
843
844
845
846
á’ & â’ õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò
482
847
848
849
850
áíáëùóßìùí õëéêþí
484
851
852
853
854
áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí
486
855
856
857
858
åéäþí óõóêåõáóßáò
487
859
860
861
862
488
863
864
865
866
ðùëÞóåéò ãéá ëïãáñéáóìü ôñßôùí
508
512
867
868
869
ðùëÞóåéò ðáãßùí
195
870
871
872
873
ÓÕÍÏËÏ ÐÙËÇÓÅÙÍ
óôï åóùôåñéêü
â) Åóïäá áðü ðáñï÷Þ õðçñåóéþí
ðñïìÞèåéåò - ìåóéôåßåò
453
ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôï Äçìüóéï
455
.................................................................
457
ä) ÁãïñÝò
Åóùôåñéêïý
åìðïñåõìÜôùí
óå ôñßôåò ÷þñåò
óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç
874
875
876
877
ÅéóáãùãÝò
ã) Êüóôïò ðñïúüíôùí - åìðïñåõìÜôùí (êëåéüìåíç ÷ñÞóç)
êüóôïò ðùëçèÝíôùí åìðïñåõìÜôùí 404
êüóôïò ðùëçèÝíôùí ðñïúüíôùí
408
Óýíïëï (Êüóôïò ðùëçèÝíôùí)
434
å) ÁðïãñáöÞ åìðïñåýóéìùí
óôïé÷åßùí ðñþôùí êáé âïçè. õëþí
Åíäïêïéí. áðïêôÞóåéò
¸íáñîçò
ËÞîçò
401
402
403
åìðïñåýìáôá
426
427
á´& â´ õëþí - õëéê. óõóê. 405
406
407
ðñïúüíôá Ýôïéìá êáé çìéôåëÞ
429
430
áíáëþóéìùí õëéêþí
409
410
411
õðïðñïúüíôá êáé õðïëåßììáôá
432
433
áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí
413
414
415
ðáñáãùãÞ óå åîÝëéîç
435
436
åéäþí óõóê.
(Ë/28)
417
418
419
á’ & â’ ýëåò - õëéêÜ óõóêåõáóßáò 437
438
Óýíïëï áãïñþí
421
422
áíáëþóéìá õëéêÜ
423
440
441
ÁãïñÝò ðáãßùí
878
áíôáëëáêôéêÜ ðÜãéùí óôïé÷åßùí
879
880
443
444
åßäç óõóêåõáóßáò
446
447
óô) ÄáðÜíåò (óõíïëéêÜ)
(Ë/28)
Óýíïëï áðïãñáöÞò
æ) ÁðïôåëÝóìáôá êáé äåßêôåò
áìïéâÝò êáé Ýîïäá ðñïóùðéêïý
(Ë/60)
439
áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí
(Ë/61)
442
ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÁÐÏ ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
463
ðáñï÷Ýò ôñßôùí
(Ë/62)
445
ÌÉÊÔÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÁÐÏ ÐÙËÇÓÅÉÓ
496
öüñïé - ôÝëç
(Ë/63)
448
ÏËÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ
473
490
491
äéÜöïñá Ýîïäá
(Ë/64)
451
ÊÁÈÁÑÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ×ÑÇÓÇÓ
479
494
495
ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
(Ë/65)
452
ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÐÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÍÔÁÉ
481
498
499
áðïóâÝóåéò ðáãßùí
(Ë/66)
454
ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ
483
502
503
ðñïâëÝøåéò åêìåôÜëëåõóçò
(Ë/68)
456
ÁËËÁ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÊÅÑÄÇ
485
506
507
ïñãáíéêÜ Ýîïäá õðïêáôáóôçìÜôùí
(Ë/69)
458
% ìéêôü åìðïñéêü áðïôÝëåóìá åðß êüóôïõò
500
881
511
460
% ìéêôü åìðïñéêü áðïôÝëåóìá åðß ðùëÞóåùí
504
882
883
462
% áðïôÝëåóìá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí åðß åóüäùí
884
885
886
Üèñïéóìá Ë/95+Ë/97 (ìå ðñüóçìï)
Ãåíéêü óýíïëï åîüäùí
450
449
ç) Åóïäá êáôÜ Ì.Ó.Ê.Ê.
Êùäéêüò áñéèìüò
ðéíÜêùí Ì.Ó.Ê.Ê.
¸óïäá
(3)
Óõíïëéêü ðïóü êáôÜóôáóçò öïñïëïãéêÞò áíáìüñöùóçò( 4 ) 196
ÌåôáöïñÜ áðïôåëåóìÜôùí áðü ôá âéâëßá â´ êáôçã.
197
(1)
ÐÉÍÁÊÁÓ É´. ÁÊÁÈÁÑÉÓÔÁ ÅÓÏÄÁ & ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÁÕÔÏÅËÅÃ×ÏÕ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÑÈ. 15 í. 3296/04 (ãéá åðé÷. êáé åëåýè. åðáã/ôßåò Üñèñ. 14 í. 3296/04)
ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá
ÄáðÜíåò-¸îïäáÁêáèÜñéóôá Ýóïäá
¢èñïéóìá
Êüóôïò ÐùëçèÝíôùí
ÓõíôåëåóôÞò ÁíáãùãÞò
âÜóåé âéâëßùí êáé
ÁðïóâÝóåéò
áõôïåëÝã÷ïõ
[(á)+(â)]=(ã)
(á)
(ä)
óôïé÷åßùí
(â)
[(ã)x(ä)] Þ [(â)x(ä)]=(å)
(óô)
ÅÌÐÏÑÉÁ 101
125
100
126
121
122
ÐÁÑÁÃÙÃÇ
ÐÁÑÏ×Ç
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
102
104
ÅËÅÕÈÅÑÉÏ
ÅÐÁÃÃÅËÌÁ
112
114
ÓÕÍÏËÁ
ÅÌÐÏÑÉÁ - ÐÁÑÁÃÙÃÇ
106
115
116
103
111
ÅËÅÕÈÅÑÉÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁ
ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá
[áíáãñÜöåôáé ôï ìåãáëýôåñï áðü ôá
ðïóÜ ôùí ðéï ðÜíù óôçëþí (å) êáé (óô)]
(á)
127
132
137
Ì.Ó.Ê.Ê. Þ ìÝóïò üñïò
Ì.Ó.Ê.Ê. Þ ìÝóïò
óôáèìéêüò óõíôåëåóôÞò (â)
128
133
138
ÊáèáñÜ êÝñäç áõôïåëÝã÷ïõ
[(á) x (â)]
(ã)
105
ÓÕÍÏËÁ
142
129
134
139
143
ÊáèáñÜ êÝñäç
(ëïãéóôéêÜ åðß âéâëßùí ´ Þ Ã´
êáô.,êëð) âÜóåé í.2238/1994
(ä)
130
135
140
144
ÔåëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç
[áíáãñÜöåôáé ôï ìåãáëýôåñï
áðü ôá ðïóÜ ôùí ãñáììþí
(ã) êáé (ä)]
131
136
141
145
ÐÉÍÁÊÁÓ ÉÁ´. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÊÁÈÁÑÏÕ ÃÅÙÑÃÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÁ ÂÉÂËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ( 2 )
Íïìüò
(ÄÞìïò / ÄéáìÝñéóìá Þ êïéíüôçôá)
åêìåôÜëëåõóçò
¸êôáóç Åßäïò áãñïô. ðáñáãùãÞò
óå
(öõôéêü Þ æùúêü
óôñÝììáôá
ðñïúüí)
ÁêáèÜñéóôï
åéóüäçìá
(á)
ÓÕÍÏËÏ 631
Óõíô/óôÞò
êáèáñïý êÝñäïõò
(â)
ÊáèáñÜ êÝñäç
(ã) = (á) x (â)
ÓÕÍÏËÏ 632
(1) ÂëÝðåôå ó÷åôéêÝò ïäçãßåò óõìðëÞñùóçò ôïõ åíôýðïõ êáèþò êáé åãêõêëßïõò åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôùí áñèñ. 13 Ýùò êáé 17 ôïõ í. 3296/04.
(2) Óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôá ÍïìéêÜ Ðñüóùðá ìå ãåùñãéêÜ åéóïäÞìáôá.
(3) Óõìðëçñþíåôáé áðü ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò (Ï.Å., Å.Å. êôë.) ðïõ ìåôáôñÜðçêáí ìÝóá óôç ÷ñÞóç óå ÅÐÅ Þ ÁÅ ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé ôçñïýóáí âéâëßá ´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. ÁíáãñÜöïíôáé ôá
áðïôåëÝóìáôá ôùí âéâëßùí ´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. ìÝ÷ñé ôï ÷ñüíï ïëïêëÞñùóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóìïý (÷ïñÞãçóç ÁÑÌÁÅ), üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïãñáöÞ Ýíáñîçò (ÐÏË. 1083/15.6.2009).
(4) ÌåôáöïñÜ áðü êáôÜóôáóç öïñïëïãéêÞ áíáìüñöùóçò
Å3/13
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
ÓÅË. 3/4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
49
ÐÉÍÁÊÁÓ É´. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÊÁÈÁÑÏÕ ÃÅÙÑÃÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ(1)
Áñéèìüò:
Åßäïò ðáñáãùãÞò:
Íïìüò
(ÄÞìïò / ÄéáìÝñéóìá Þ êïéíüôçôá)
åêìåôÜëëåõóçò
á) óôñåììÜôùí
â) æþùí
ã) Üëëùí ìïíÜäùí
á) åßäïò êáëëéÝñãåéáò ãÞò
â) åßäïò åêôñïöÞò æþùí
ã) åßäïò Üëëçò ìïíÜäáò
Ïñåéíü
Çìéïñåéíü
Ðåäéíü
Êáèáñü åéóüäçìá
Áñäåõüìåíï
Ìç áñäåõüìåíï
á) áíÜ óôñÝì. â) áíÜ êåöáëÞ
æþïõ ã) áíÜ Üëëç ìïíÜäá
Óõíïëéêü êáèáñü
åéóüäçìá
Üñèñï 42 í. 2238/1994
(ã) = (á) × (â)
(â)
(á)
ÓÕÍÏËÏ
635
Ìåßïí: á) Åíïßêéá ðïõ êáôáâëÞèçêáí ãéá åêìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãÞò ..................................................................................................................................... 636
â) Áîßá êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý
x 25% Þ 50% (Üñèñï 43 í. 2238/1994)
637
638
Öïñïëïãïýìåíï åéóüäçìá 642
¢èñïéóìá ìåéþóåùí (636 + 638) 639
áãïñÝò õëéêþí êáé ðáãßùí
367
áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí
369
áìïéâÝò ðñïóùðéêïý
368
ðáñï÷Ýò ôñßôùí, öüñïé-ôÝëç
370
äéÜöïñá Ýîïäá
371
(2)
ÐÉÍÁÊÁÓ Iô. ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÊÁÈÁÑÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
á/á
ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá
áðü ðéóôïðïéÞóåéò Äçìïóßùí
ôå÷íéêþí Ýñãùí Þ áîßá
åêôåëåóèÝíôïò éäéùôéêïý Ýñãïõ
Åßäïò Ýñãïõ
(äçìüóéï,
éäéùôéêü êëð.)
Ôïðïèåóßá ôå÷íéêïý Ýñãïõ
ÊáèáñÜ (ôåêìáñôÜ) êÝñäç
Åñãïäüôç
1.
609
613
2.
610
614
3.
4.
611
615
618
619
(3)
ÄéáöïñÜ êåñäþí
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
ÔÅ×ÍÉÊÅÓ
Óõíô/óôÞò
êáèáñïý
êÝñäïõò
Áîßá õëéêþí
ÅñãïëÜâïõ
ÓÕÍÏËÏ 612
617
616
áãïñÝò õëéêþí êáé ðáãßùí
372
áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí
áìïéâÝò ðñïóùðéêïý
373
ðáñï÷Ýò ôñßôùí, öüñïé-ôÝëç 375
ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ
á/á
Á/Á åñãïëáâéêïý Þ
óõìâïëáßïõ áãïñÜò áêéíÞôïõ
êáé ïíïìáôåðþíõìï
óõìâïëáéïãñÜöïõ
374
Áîßá åñãïëáâéêïý
Þ óõìâïëáßïõ
áãïñÜò ïéêïðÝäïõ
Tïðïèåóßá ïéêïäïìÞò
376
äéÜöïñá Ýîïäá
ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ðùëÞóåéò
äéáìåñéóìÜôùí êôë.
(¢ñèñï 34, 35 êáé36. í.2238/1994)
Óõíô/óôÞò
êáèáñïý
êÝñäïõò
ÊáèáñÜ (ôåêìáñôÜ) êÝñäç
1.
682
685
688
2.
683
686
689
3.
692
694
696
4.
693
695
697
ÓÕÍÏËÏ 684
687
690
ÄéáöïñÜ êåñäþí( 3 ) 691
áãïñÝò õëéêþí êáé ðáãßùí
377
áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí
áìïéâÝò ðñïóùðéêïý
378
ðáñï÷Ýò ôñßôùí, öüñïé-ôÝëç 380
äéÜöïñá Ýîïäá
379
381
ÐÉÍÁÊÁÓ IÄ´( 4 ) . ÁÍÁÃÑÁÖÇ ÓÔÏÉ×ÅÉÙÍ ÅÄ× (ÔÁ×É), ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ Ä.×., ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÙÍ ÄÙÌÁÔÉÙÍ, ÊËÐ., ÐËÁÍÏÄÉÙÍ ËÉÁÍÏÐÙËÇÔÙÍ ÊËÐ.
â) AYTOKINHTA (Ä.×.)
á) Å. Ä. ×. (ÔÁÎÉ)
á/á
Áñéèìüò
Êõêëïöïñßáò
¸äñá
Ðïóïóôü
óõíéä/óßáò
%
Áñéèìüò
Êõêëïöïñßáò
á/á
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Ìéêôü öïñôßï
ãéá ôá öïñôçãÜ
Åßäïò êáõóßìïõ
Â/Ê - Ð/Ê - Õ/Ã
ã) ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ ÄÙÌÁÔÉÁ , ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ - ÊÁÌÐÉÍÃÊ - ËÉÁÍÏÐÙËÇÔÅÓ
Áñéèìüò
ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
ÄÙÌÁÔÉÁ
ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ
ÌÏÍÏ×ÙÑÁ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ
ÍÁÉ
Áñéèìüò
ÄÉ×ÙÑÁ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ
ÔÑÉ×ÙÑÁ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ
Áñéèìüò
ÈÅÓÅÉÓ ÓÊÇÍÙÍ-ÔÑÏ×.-ÁÕÔ/ÔÙÍ
ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÊÁÌÐÉÍÃÊ
Ðëáíüäéïò ëéáíïðùëçôÞò
Áñéèìüò
ËéáíïðùëçôÞò óå êéíçôÝò ëáúêÝò áãïñÝò
ÍÁÉ
Óçìåéþóåéò Öïñïëïãïýìåíïõ :
(1) Óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôá ÍïìéêÜ Ðñüóùðá ìå ãåùñãéêÜ åéóïäÞìáôá.
(2) Ï õðïðßíáêáò “ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ” ôïõ ðßíáêá áõôïý óõìðëçñþíåôáé áðü ôïõò õðü÷ñåïõò ãéá ôá åéóïäÞìáôá áðü åêôÝëåóç ôå÷íéêþí Ýñãùí ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ìÝ÷ñé ôçí 31/12/2006.
(3) ÁíáãñÜöåôáé ôï 40% ôçò äéáöïñÜò ëïãéóôéêþí-ôåêìáñôþí êåñäþí óôçí ðåñßðôùóç ôÞñçóçò âéâëßùí ôêáôçã.ôïõ Ê.Â.Ó.
(4) Ôá óôïé÷åßá ôïõ ðßíáêá áõôïý óõìðëçñþíïíôáé áðü ôïõò õðü÷ñåïõò ãéá ðëçñïöïñéáêïýò ëüãïõò.
Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
HÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÖÌ
Å3/13
ÓÅË. 4/4
50
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
Εντυπο Ε3
ΛΙΓΑ λόγια για το έντυπο Ε3. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα,
ανεξάρτητα από τη µορφή, το είδος και τον χαρακτήρα
τους, και έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του
ΚΒΣ (πλέον ΚΦΑΣ) ή απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, υποβάλλουν υποχρεωτικά το έντυπο
Ε3. ∆ηλαδή, υπόχρεοι είναι τόσο τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα
όσο και όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής
(Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Α.Ε., αστικές, κερδοσκοπικές ή
µη, κοινοπραξίες, κοινωνίες κ.ά.).
Η υποβολή δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά
µε ηλεκτρονικό τρόπο, βάσει του άρθρου 62 του Ν.
2238/1994, από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση
ή επάγγελµα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του
οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο
λογιστή.
Βάσει της ΠΟΛ. 1064/29.3.2013, όλα τα νοµικά
πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους µε ηλεκτρονικό τρόπο, εκτός από κάποιες
εξαιρέσεις, οι οποίες διευκρινίζονται στην παραπάνω υπουργική απόφαση. Ενδεικτικά αναφέρουµε
ότι χειρόγραφα στην αρµόδια ∆ΟΥ υποβάλονται οι
δηλώσεις των νοµικών προσώπων που έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά:
• Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις, καθώς και οι εκπρόθεσµες µηδενικές ή
πιστωτικές δηλώσεις
• Οταν το νομικό πρόσωπο έχει κάνει διακοπή εργασιών
έως 30 Νοεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους (περίπτωση ε’, παράγραφος 1, άρθρο 64 ΚΦΕ).
• Ζητάει συμψηφισμό του χρεωστικού υπολοίπου, εν
όλω ή εν µέρει, µε απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου,
σύµφωνα µε το 3943/2011.
• Εχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει με επιφύλαξη.
• Είναι εταιρείες που ασχολούνται με την ανέγερση και
την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών ή την εκτέλεση
δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων και προσδιορίζουν τεκµαρτά κέρδη (κωδ. 100 της δήλωσης Ε5).
• Εταιρείες που υποβάλλουν δηλώσεις για υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο (περίπτωση γ, παραγράφου 1 του άρθρου 64 ΚΦΕ).
• Γίνεται χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ΚΦΕ
και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα
που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
• Προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγ-
χώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής
περιόδου.
• Είναι εταιρείες εκτελωνιστών, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα των 3 µελών.
• Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και των συνυποβαλλόµενων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα
εντός 10 εργασίµων ηµερών µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής στη ∆ΟΥ.
Μαζί µε το έντυπο Ε3 και αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό
τρόπο συνυποβάλλεται η κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης.
ΣυμπλήρωΣή του Εντυπου Ε3
Η πρώτη σελίδα του εντύπου περιλαµβάνει πληροφοριακά
στοιχεία για τον υπόχρεο.
Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν τη διαχειριστική περίοδο, τον αριθµό φακέλου (αν πρόκειται για Α.Ε.), την
αρµόδια ∆ΟΥ, τον ΑΦΜ, την επωνυµία του υπόχρεου και
τα λοιπά στοιχεία του µητρώου του.
Επίσης, αναγράφονται στοιχεία που αφορούν στις ανέλεγκτες χρήσεις, τον αριθµό των απασχολουµένων, τον
αριθµό των υποκαταστηµάτων, το είδος και τα στοιχεία
που εκδόθηκαν µέσα στη διαχειριστική χρήση (π.χ. ∆ελτίο
Αποστολής από Νο 1 ώς Νο 53 κ.ά.), το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν και τα στοιχεία των εκµισθωτών.
Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου και συγκεκριµένα
στον πίνακα ΣΤ’ προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των
επιχειρήσεων µε βιβλία Β’ κατηγορίας και των ελεύθερων
επαγγελµατιών.
Προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συµπλήρωση των επιµέρους πινάκων και ειδικότερα να συµπληρωθούν τα στοιχεία
στους σωστούς υποπίνακες.
Οσες επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και
ασχολούνται µε την εµπορία και την παραγωγή, για την
καταχώριση των αγορών και των εσόδων τους συµπληρώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στους υποπίνακες α’,
β’ και γ’.
Οσες επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και
ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών, για την καταχώριση των εσόδων τους θα συµπληρώσουν τα στοιχεία του
υποπίνακα ε’.
Οσοι είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες συµπληρώνουν τα
έσοδά τους στον υποπίνακα ζ’.
Οι δαπάνες όλων των επιχειρήσεων µε βιβλία Β κατηγορίας καθώς και των ελεύθερων επαγγελµατιών καταχω-
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ρούνται στην αντίστοιχη στήλη του υποπίνακα δ’.
Ο λογιστικός προσδιορισµός των καθαρών αποτελεσµάτων γίνεται στον υποπίνακα η’.
Η φορολογική αναµόρφωση αναγράφεται αντίστοιχα στους κωδικούς 564 έως 567.
Ο υποπίνακας στ’ περιλαµβάνει τον εξωλογιστικό
προσδιορισµό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους
υπόχρεους κατά τη συµπλήρωση του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους στη στήλη µε τους κωδικούς
302 έως 332.
∆εν είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση όλων των πεδίων του πίνακα, παρά µόνον αυτών που αφορούν ξεχωριστά στην κάθε επιχείρηση.
Οι µικτές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν οπωσδήποτε κλάδο παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εµπορίας και παραγωγής,
συµπληρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.
Στον πίνακα Ζ’ γίνεται ο υπολογισµός των φορολογικά καθαρών αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη ειδικές
κατηγορίες εσόδων, δαπανών και εκπτώσεων που ισχύουν
για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών.
Οι επόµενοι δύο πίνακες, ο πίνακας Η’ στη δεύτερη
σελίδα και ο πίνακας Θ’ στην τρίτη σελίδα συµπληρώνονται από επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας.
Στην τρίτη σελίδα του εντύπου και συγκεκριµένα στον
πίνακα Ι γίνεται ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων.
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ
Τι είναι ο αυτοέλεγχος: Βάσει του Ν. 3296/2004
δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες προαιρετικά να αναπροσαρµόσουν
κατά περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδά τους, τα καθαρά
τους κέρδη πληρώνοντας, όπου προκύπτει, επιπλέον
φόρο, κάνοντας έτσι αυτοέλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο
δίνεται η δυνατότητα να θεωρηθούν ως ειλικρινείς οι
δηλώσεις των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών που θα επιλέξουν να προβούν στη διαδικασία
που προβλέπει ο νόµος, όπως ισχύει σήµερα.
Η διαδικασία του αυτοελέγχου δεν σηµαίνει ότι
απαραίτητα θα προκύψει διαφορά για καταβολή φόρου.
Ακόµη και όταν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαδικασία του αυτοελέγχου
είναι µικρότερα από τα προσδιοριζόµενα, βάσει των
51
τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, και έχει
συµπληρωθεί ο πίνακας Ι, θεωρείται ότι έχει γίνει ο αυτοέλεγχος.
ΠΟιΟι μΠΟρΟΥν νΑ ΠρΟβΟΥν ΣΕ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ
Σε αυτοέλεγχο µπορούν να υπαχθούν οι δηλώσεις
εταιρειών και ελεύθερων επαγγελµατιών ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, οι οποίες έχουν τηρήσει την
προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία κατηγορία βιβλίων
του ΚΒΣ µε όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τα βιβλία και τα στοιχεία τους
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
• Επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ.
• Επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, έως
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
• Επί μικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή
παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, έως
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για το σύνολο των
δραστηριοτήτων και µε την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών είναι κατώτερα ή ίσα των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ.
• Επί αμιγώς ελεύθερων επαγγελματιών, μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
• Επί ελεύθερων επαγγελματιών με παράλληλη άσκηση
εµπορικής δραστηριότητας πώλησης εµπορευµάτων
ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών,
έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων και µε την προϋπόθεση ότι
τα ακαθάριστα έσοδα - αµοιβές από την άσκηση του
ελευθέριου επαγγέλµατος πλέον των ακαθάριστων
εσόδων από την τυχόν άσκηση εµπορικής δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών είναι κατώτερα ή ίσα των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Το ίδιο
όριο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
αθροιστικά για το ελευθέριο επάγγελµα και την εµπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ισχύει και
σε περίπτωση παράλληλης άσκησης µόνο των δύο
αυτών δραστηριοτήτων.
• Δηλώσεις επιχειρήσεων που άσκησαν δραστηριότητες
των υποπεριπτώσεων 1, 2 και 3 και δεν τήρησαν βιβλία, επειδή δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε ότι βάσει
της ΠΟΛ. 1008/19-1-2011, για να υπαχθεί µία δήλωση
στη διαδικασία του αυτοελέγχου, πρέπει να υπογράφεται
από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων.
52
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΕντυΠο Ε3
Ποιοι εξαιρούνται από τη δυνατότητα
υπαγωγής σε αυτοέλεγχο
Από τη δυνατότητα να προβούν σε αυτοέλεγχο εξαιρούνται
οι παρακάτω περιπτώσεις:
• Δηλώσεις που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους που
βαρύνονται µε οποιαδήποτε παράβαση από αυτές που
αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 ή 6
του άρθρου 30 του ΚΒΣ, ανεξαρτήτως του μεγέθους και
της επίπτωσής της επί του κύρους των βιβλίων και των
στοιχείων, ή με παράβαση μη επίδειξης βιβλίων ή στοιχείων αυτού του Κώδικα.
• Δηλώσεις που δεν υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσµιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των
προθεσμιών αυτών, για τα βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, καθώς και δηλώσεις που
αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν
υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών ή
υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών,
οι δηλώσεις των λοιπών εν γένει φορολογιών, με βάση
τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.
• Δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.
• Δηλώσεις που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους για
τις οποίες υπάρχουν κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία και
στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί.
• Δηλώσεις που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους στις
οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα.
• Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους κατά
τις οποίες οι απαλλασσόµενες πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών ΦΠΑ ανέρχονται τουλάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%) των συνολικών ακαθάριστων εσόδων.
• Δηλώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την
εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών
έργων ή την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη με λογιστικό τρόπο.
• Δηλώσεις των γεωργικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου
33 του ΚΦΕ, εφόσον δεν προσδιορίζουν τα καθαρά τους
κέρδη με λογιστικό τρόπο.
• Δηλώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την
ανέγερση και την πώληση οικοδομών.
• Δηλώσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της
εκμετάλλευσης του πλοίου.
• Δηλώσεις των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που δεν τήρησαν βιβλία, αν και είχαν σχετική
υποχρέωση.
Για τις µικτές επιχειρήσεις, ο προσδιορισµός των
ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών γίνεται χωριστά για κάθε δραστηριότητα.
Βάσει της ΠΟΛ. 1054/12-3-2008, μπορεί κάποιες δηλώσεις αρχικά να εµπίπτουν στις περιπτώσεις υπαγωγής
στον αυτοέλεγχο, αλλά στη συνέχεια να εξαιρούνται από
αυτήν. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
Α) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν έχουν προσδιορισθεί ορθά τα λογιστικά κέρδη κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθ. 31 Ν.
2238/1994 κ.λπ.) βάσει βιβλίων και στοιχείων, όπως
υπήρχε υποχρέωση. Συνεπώς, δηλώσεις με εκπεσούσες
δαπάνες οι οποίες έχουν καταχωριθεί στα βιβλία, αλλά
δεν είναι εκπιπτόμενες εκ του νόμου, ή έχουν καταχωριθεί στα βιβλία χωρίς νόµιµη αιτιολογία ή παραστατικά
ή δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία κ.λπ. εξαιρούνται
γενικώς της περαίωσης.
Β) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν είναι ακριβείς γενικώς σε σχέση µε τα
δεδομένα των πάσης φύσεως βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, καθώς και των στοιχείων.
Συνεπώς, δηλώσεις με λανθασμένη μεταφορά των ακαθάριστων εν γένει εσόδων ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων από τα βιβλία και στοιχεία ή εφαρμογή λανθασμένων συντελεστών καθαρού κέρδους, όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, ή λανθασμένο γενικώς προσδιορισμό των καθαρών κερδών και του φόρου βάσει βιβλίων
και των στοιχείων εξαιρούνται γενικώς της περαίωσης.
Επίσης, εφόσον, με βάση τις εγγραφές στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία, διαπιστώνεται η μη έκδοση των
προβλεπόμενων στοιχείων εσόδων, τότε η οικεία δήλωση
φορολογίας εισοδήματος εξαιρείται της περαίωσης.
Γ) Δηλώσεις ΦΠΑ που είναι ανακριβείς γενικώς βάσει των
δεδομένων των βιβλίων και των στοιχείων, είτε από
πλευράς φόρου εκροών (λόγω, π.χ., μη υπαγωγής στον
φόρο υποκείμενων σε αυτόν εκροών) είτε από πλευράς
φόρου εισροών (λόγω, π.χ., έκπτωσης φόρου εισροών
χωρίς να υφίσταται τέτοιο δικαίωμα) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πάντα όμως βάσει των δεδομένων των
βιβλίων και στοιχείων.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η
εξαίρεση από την περαίωση είτε της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος είτε της δήλωσης ΦΠΑ συνεπάγεται την εξαίρεση συνολικά της οικείας χρήσης.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
53
ενΤυπο ε3
Τρόπος υπολογισμού του αυτοελέγχου
Για επιχειρήσεισ πώλήσήσ
Ή και παραΓώΓήσ προϊονΤών
Αρχικά προσδιορίζονται τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης, ήτοι ακαθάριστα έσοδα µείον κόστος πωληθέντων,
µείον έξοδα και δαπάνες. Σηµειώνεται ότι για τον αυτοέλεγχο λαµβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη, όπως αυτά
προκύπτουν µετά τη φορολογική αναµόρφωση.
Στη συνέχεια, γίνεται ο εξωλογιστικός υπολογισµός
των ακαθαρίστων εσόδων µε τον εξής τρόπο:
Προστίθενται το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα και οι
δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των
αποσβέσεων που αναλογούν.
Το παραπάνω άθροισµα πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή αναγωγής, ο οποίος προκύπτει από το κλάσµα
100/100-ΜΣΣΚ.
Για παράδειγµα: Αν ο ΜΣΚΚ είναι ίσος µε 15%, τότε ο
συντελεστής αναγωγής ισούται µε 100 / 100 - 15 = 1,17647
Ο προβλεπόµενος ΜΣΚΚ λαµβάνεται από τους πίνακες
που έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονοµικών για τους συντελεστές καθαρού κέρδους.
Αν για κάποια δραστηριότητα δεν έχει οριστεί συντελεστής, τότε εφαρµόζεται ο µέσος όρος της κατηγορίας στην
οποία ανήκει αυτή η δραστηριότητα.
Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε περισσότερους του
ενός ΜΣΚΚ εφαρµόζεται ο µεσοσταθµικός συντελεστής, που
προκύπτει διαιρώντας τα κέρδη που προκύπτουν µε την
εφαρµογή του ΜΣΚΚ ανά κατηγορία δραστηριότητας µε τα
συνολικά ακαθάριστα έσοδα.
Για παράδειγµα: επιχείρηση µε συνολικά έσοδα
100.000 €, τα οποία προέρχονται από 3 δραστηριότητες
µε αντίστοιχα έσοδα για τη δραστηριότητα Α 30.000 €, για
τη δραστηριότητα Β 50.000 € και για τη δραστηριότητα Γ
20.000 € µε ΜΣΚΚ 15%, 20% και 23% αντίστοιχα. Ο µεσοσταθµικός συντελεστής βρίσκεται ως εξής:
(30.000 χ 0,15 + 50.000 χ 0,2 + 20.000 χ 0,23) / 100.000
= 19,1% και άρα ο συντελεστής αναγωγής είναι αντίστοιχα
100 / 100 - 19,1 = 1,23609
Αν υποθέσουµε ότι από τον λογιστικό υπολογισµό των
κερδών προκύπτουν τα παρακάτω δεδοµένα:
Απογραφή έναρξης: 7.000 €
Αγορές χρήσης: 63.000 €
Απογραφή λήξης: 5.000 €
Αρα, κόστος πωληθέντων: 65.000 €
Εξοδα-δαπάνες-αποσβέσεις: 18.000 €
Εποµένως, καθαρά κέρδη λογιστικού προσδιορισµού:
17.000 €.
∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά (φορολογική αναµόρφωση): 1.000 €.
Εποµένως, φορολογητέα κέρδη 18.000 €.
Τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου (εξωλογιστικά)
προσδιορίζονται, όπως είπαµε, αν προσθέσουµε το κόστος
πωληθέντων, τα έξοδα και τις δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των αποσβέσεων που αναλογούν, και τα πολλαπλασιάσουµε µε τον συντελεστή αναγωγής. Ητοι:
65.000 €+18.000 €=83.000 €
83.000 € χ 1,23609=102.595,80 € ακαθάριστα έσοδα
αυτοελέγχου
Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός των καθαρών
κερδών του αυτοελέγχου.
Συγκρίνουµε τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν
από τα βιβλία µε τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου και
στο µεγαλύτερο από τα δύο ποσά εφαρµόζουµε το ΜΣΚΚ.
Εποµένως, τα 102.595,80 € είναι µεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία
της επιχείρησης (100.000 €) και σε αυτά θα εφαρµοστεί ο
ΜΣΚΚ για να προσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου.
Τα καθαρά κέρδη ισούνται µε:
102.595,80 € χ 0,191=19.595,80 €
Κατόπιν, συγκρίνουµε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον λογιστικό προσδιορισµό, αφού λάβουµε
υπόψη και τη φορολογική αναµόρφωση, ήτοι 18.000 €, µε
τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου, ήτοι 19.595,80 €, και
επιλέγουµε τα µεγαλύτερα.
Αν η επιχείρηση επιλέξει να κλείσει τη χρήση µε τη
διαδικασία του αυτοελέγχου, τότε θα δηλώσει ως καθαρά
κέρδη αυτά που προκύπτουν από τον αυτοέλεγχο και θα
φορολογηθεί για αυτά και ως ακαθάριστα έσοδα αυτά του
αυτοελέγχου, τόσο στη δήλωση Ε3 όσο και στη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος.
Φπα αυτοελέγχου
Στο παραπάνω παράδειγµα, τα έσοδα που προέκυψαν από
τον εξωλογιστικό προσδιορισµό τους είναι µεγαλύτερα από
αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης. Τότε
πρέπει να υποβληθεί και «ειδικό σηµείωµα αυτοελέγχου
ΦΠΑ» στην αρµόδια ∆ΟΥ και να αποδοθεί ο αναλογών
φόρος.
Τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν είναι:
102.595,80 €- 100.000€ = 2.595,80€
Για το παραπάνω ποσό πρέπει να αποδοθεί και ο ανα-
54
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
Εντυπο Ε3
λογών ΦΠΑ. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκροές µόνο
µε έναν συντελεστή ΦΠΑ, τότε ο υπολογισµός του οφειλόµενου ΦΠΑ γίνεται µε βάση αυτόν τον συντελεστή. Στο
παράδειγµά µας: 2.595,80 € χ 0,23 = 597,03 €
Για να θεωρηθεί η διαδικασία αυτοελέγχου ολοκληρωµένη, πρέπει να υποβληθεί και το «ειδικό σηµείωµα αυτοελέγχου ΦΠΑ».
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ενδέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν εκροές µε περισσότερους του ενός συντελεστές να προκύπτει µετακύλιση ΦΠΑ από τον υψηλότερο συντελεστή στον χαµηλότερο. Υφίσταται τέτοια
µετακύλιση όταν το ποσοστό συµµετοχής των εκροών
από πωλήσεις εµπορεύσιµων αγαθών µε τον υψηλότερο συντελεστή επί των συνολικών πωλήσεων εµπορεύσιµων αγαθών της οικείας χρήσης είναι µικρότερο από
το ποσοστό συµµετοχής του κόστους των πωληθέντων
εµπορεύσιµων αγαθών µε τον υψηλότερο συντελεστή επί
του συνολικού κόστους των πωληθέντων εµπορεύσιµων
αγαθών στην ίδια.
Στην περίπτωση αυτήν, η κατανοµή των εκροών κατά
συντελεστή ΦΠΑ γίνεται µε βάση την κατανοµή του κόστους των πωληθέντων αγαθών. Το ποσό της διαφοράς
φόρου που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της κατανοµής αυτής µεταξύ συντελεστών προσαυξάνεται κατά
σαράντα τοις εκατό (40%) και προστίθεται στο οφειλόµενο ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από τις τυχόν διαφορές
εκροών του αυτοελέγχου.
Οταν έχει µεταφερθεί πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ από
προηγούµενη ανέλεγκτη χρήση, το µεταφερόµενο πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του
οφειλόµενου φόρου.
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1128/2-6-2011 ανέλεγκτη είναι η χρήση που:
• Δεν έχει ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο.
• Για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2010, που υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν.
3296/2004 περί αυτοπεραίωσης, θεωρείται ανέλεγκτη η
χρήση 2009, εφόσον οι δηλώσεις αυτές υπάγονται στις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.
1088/20.4.2011 και
• Τέλος, θεωρείται ανέλεγκτη η χρήση 2009 που υπήχθη
στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010, εφόσον το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της χρήσης αυτής υπερβαίνει τις 5.000 € ή υφίστανται επιβαρυντικά στοιχεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 7
του ανωτέρω νόμου αντίστοιχα (βλέπε παρ. 8 της ΠΟΛ.
1088/20.4.2011 ΦΕΚ 667Β/21-4-2011).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
55
Εντυπο Ε3
Στην περίπτωση, όµως, που η χρήση δεν θεωρείται ανέλεγκτη σύµφωνα µε τα παραπάνω και υφίσταται
δικαίωµα συµψηφισµού του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ,
αναγράφεται στο τέλος του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», στις Σηµειώσεις Φορολογουµένου, η ένδειξη «χρήση 2009 – ελεγµένη, τακτικός έλεγχος» ή «χρήση
2009 – υπαχθείσα στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν.
3296/2004» ή «χρήση 2009 – περαιωµένη µε τις διατάξεις
των άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010». Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση που το µεταφερόµενο πιστωτικό
υπόλοιπο προέρχεται από τη χρήση 2009, η οποία περαιώθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3888/2010, θα γίνεται έλεγχος
κατά την παραλαβή του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» αν υφίστανται επιβαρυντικά στοιχεία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.
3888/2010, καθώς το πιστωτικό υπόλοιπο αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την εκκαθάριση του φόρου της χρήσης
2010 στο πλαίσιο του αυτοελέγχου και πρέπει να αναγραφεί
στη σχετική ένδειξη «Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούµενης
ανέλεγκτης διαχειριστικής περιόδου» του πίνακα εκκαθάρισης φόρου του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου ΦΠΑ»
της χρήσης αυτής.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, αν η προηγούµενη
χρήση (χρήση 2011, δηλαδή οικονοµικό έτος 2012) από
την οποία έχει προέλθει ο πιστωτικός ΦΠΑ, έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του αυτοελέγχου, τότε θεωρείται «ελεγµένη»
και το πιστωτικό υπόλοιπο συνυπολογίζεται κατά την κατάθεση του «Σηµειώµατος αυτοελέγχου ΦΠΑ», επιφυλασσοµένων των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου
17 του Ν. 3296/2004.
Στην περίπτωση που µε την υποβολή του «Ειδικού
σηµειώµατος αυτοελέγχου ΦΠΑ» προκύπτει µείωση πιστωτικού υπολοίπου που έχει ήδη µεταφερθεί σε επόµενη
χρήση, η διαφορά αυτή µειώνει τον φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται το ειδικό
αυτό σηµείωµα.
Τέλος, στην περίπτωση που υπάρχει δικαίωµα
επιστροφής φόρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β΄ του
άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), η υποβολή
του «Ειδικού σηµειώµατος αυτοελέγχου ΦΠΑ» δεν συνεπάγεται την κρίση ως ειλικρινών των δηλώσεων που έχουν
υποβληθεί πριν από τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου
για την έγκριση ή µη του δικαιώµατος αυτού.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία
αυτοελέγχου µπορούν να δοθούν µε τις διευκρινιστικές
ΠΟΛ 1027/22-2-2005, ΠΟΛ 1191/17-12-2010 και ΠΟΛ
1128/2-6-2011.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
56
www.gsis.gr
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1
Πώς μπορώ να εγγραφώ
στοTAXISnet ;
Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε τρία
βήµατα:
Πρώτο βήµα: Εγγραφή.
Από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr)
επιλέγετε Υπηρεσίες προς Πολίτες / επιχειρήσεις /
επιτηδευµατίες και στη συνέχεια Αρχική εγγραφή
και συµπληρώνετε την αίτηση δηλώνοντας όνοµα
χρήστη (username) και κωδικό (password) που
επιθυµείτε.
∆εύτερο βήµα: Παραλαβή κλειδάριθµου.
Τυπώνετε το σηµείωµα στο οποίο αναγράφονται ο
ΑΦΜ, η ηµεροµηνία και η ώρα υποβολής καθώς
επίσης η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να
µεταβείτε σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ για την έγκριση της
αίτησης και την παραλαβή του κλειδάριθµου.
Τρίτο βήµα: Ενεργοποίηση του λογαριασµού.
Από τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασµού.
Συµπληρώνετε:
α) username και κωδικό (password) που επιλέξατε
β) τον κλειδάριθµο που σας δόθηκε στη ∆ΟΥ και ο
λογαριασµός ενεργοποιείται.
2
Είμαι ήδη χρήστης του TAXISnet, αλλά έχω
ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης. Τι θα
πρέπει να κάνω;
Στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης του
TAXISnet, αλλά έχετε ξεχάσει το username σας
ή τον κωδικό και τον κλειδάριθµό σας ή έχετε
απενεργοποιήσει τον λογαριασµό σας και θέλετε
να τον ενεργοποιήσετε, θα πρέπει στις υπηρεσίες
Πιστοποίησης να επιλέξετε «Επανεγγραφή». Για την
επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία µε αυτήν της αρχικής εγγραφής.
την επιβεβαίωση των σταθερών
3 Κατά
στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο
πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο
παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό
το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές,
κάντε κλικ εδώ…» (Pop-up blocked. To see
this pop-up or additional options click here...).
Τι πρέπει να κάνω;
Κάντε «κλικ» και επιλέξτε:
Να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από
αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Popups from This Site...)
Εµφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: Θέλετε να
επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από την τοποθεσία «www1.gsis.gr»; (Would you like to allow
pop-ups from «www1.gsis.gr»?)
Επιλέξτε ΝΑΙ (YES).
Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
4
Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1, μου
εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφορα
πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;
8
Το πιθανότερο είναι ότι χρησιµοποιείτε λογιστικό
πρόγραµµα το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές των προγραµµάτων της ΓΓΠΣ.
Πρέπει να µεταβείτε στο µητρώο της ∆ΟΥ σας, για
να επικαιροποιήσετε την εικόνα σας, και στη συνέχεια µπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή.
5
Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος
δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;
9
Θα επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» , θα πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και µετά θα
προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων
(φροντίστε να ενηµερωθεί και το Μητρώο της ∆ΟΥ
µε τη µεταβολή).
Θα πρέπει να συµπληρώσετε τον πίνακα 9 µε τα
στοιχεία των προστατευόµενων µελών που σας βαρύνουν και αυτόµατα θα συµπληρωθεί ο πίνακας 3
µε τον αριθµό των τέκνων. Συµπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα τέκνα σας και επιπλέον
τον ΑΦΜ για τα ενήλικα µέλη.
6
10
Εχω χωρίσει. Πώς θα διαγράψω τη σύζυγο
στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και
αυτόµατα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.
Επειτα από αυτό, θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας (φροντίστε να ενηµερωθεί
και το Μητρώο της ∆ΟΥ µε τη µεταβολή).
7
Εχω χωρίσει. Πώς θα διαγράψω τον σύζυγο
στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και στο
πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό
σας ΑΦΜ.
Στη συνέχεια, θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων». Μετά από αυτή τη διαδικασία, θα µπορέσετε
να προχωρήσετε στη συµπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης (φροντίστε να ενηµερωθεί και το
Μητρώο της ∆ΟΥ µε τη µεταβολή).
Συμπληρώνω την ημερομηνία γέννησής
μου, αλλά δεν τη δέχεται ως σωστή. Τι
πρέπει να κάνω;
Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη.
Ποιον πίνακα συμπληρώνω;
Πώς καταχωρίζω περισσότερες από 4
εγγραφές στον πίνακα 4.β4 (εισόδημα
από γεωργικές επιχειρήσεις με βάση το αντικειμενικό σύστημα);
Συµπληρώνετε αναλυτικά τις 3 πρώτες γραµµές,
στην 4η γράφετε ως συνηµµένη κατάσταση και
στον κωδικό 915 γράφετε το σύνολο του γεωργικού
εισοδήµατος που προκύπτει από τις ενδείξεις του
υποπίνακα αυτού.
11
Εχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο
2012. Πώς το δηλώνω;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισαγάγετε
και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρίσετε και θα επιλέξετε
µεταφορά στη δήλωση. Τέλος, θα επιλέξετε την
τελευταία κύρια κατοικία και ξανά µεταφορά στη
δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εµφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το
ποσό της αντικειµενικής δαπάνης της άλλης κύριας
κατοικίας θα µεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον
υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα µηνύµατα που εµφανίζονται κατά
την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.
57
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
58
www.gsis.gr
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
12
Θέλω να συμπληρώσω τον πίνακα 5.1
και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που έχω στην κατοχή
μου. Ποια θα δηλώσω;
∆ηλώνετε όποια ακίνητα θεωρείτε ότι ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρίζετε και τέλος επιλέγετε µεταφορά στη δήλωση.
13
Πώς μπορώ να συμπληρώσω τον πίνακα
5.1, όταν έχοντας επιλέξει το κίτρινο
πλαίσιο, δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των
ακινήτων που θέλω να δηλώσω;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε, θα τα
χαρακτηρίσετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα
- 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρείτε και
τέλος επιλέγετε µεταφορά στη δήλωση.
14
Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου,
όταν είμαι φιλοξενούμενος;
Σε περίπτωση φιλοξενίας, αναγράψτε στον κωδικό
801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί
και συµπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.
15
Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση
κατοικίας έως 200 τ.μ. από γονέα σε
παιδί και αντίστροφα;
Α) Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει µόνο στο
Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση.
Β) Αυτός που το κατοικεί το δηλώνει στον πίνακα
5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρηµένη κατοικία).
16
Οι γονείς μου μένουν σε ιδιόκτητο
διαμέρισμα του 1ου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Στην κατοχή τους έχουν ένα δεύτερο
διαμέρισμα στον 3ο όροφο, στο οποίο διαμένω.
Πώς θα δηλώσω τη διαμονή μου στη φορολογική
μου δήλωση;
Στην περίπτωσή σας, δεν διαµένετε στο ίδιο σπίτι
µε τους γονείς σας, ώστε να είστε φιλοξενούµενός
τους, αλλά σας έχει δοθεί ένα ξεχωριστό σπίτι να
κατοικείτε. Εποµένως, πρέπει να συµπληρώσετε τον
πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203, ενώ οι
γονείς σας στο Ε2 που υποβάλλουν αναγράφουν το
ακίνητο ως δωρεάν παραχωρηµένο σε εσάς. Υπενθυµίζουµε ότι δωρεάν παραχώρηση µιας κύριας
κατοικίας επιφάνειας έως 200 τ.µ. γίνεται µόνο από
γονείς σε παιδιά και αντίστροφα.
17
Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο στον
πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκησης εμφανίζονται
π.χ. 2 ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει
πωληθεί. Πώς θα το διαγράψω;
Χαρακτηρίζετε ΜΟΝΟ το ακίνητο που έχετε στην
κατοχή σας και ιδιοκατοικείτε και επιλέγετε µεταφορά στη δήλωση (το ακίνητο που έχει πωληθεί δεν
το χαρακτηρίζετε).
18
Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία
ενός ακινήτου;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο υποπαράθυρο που εµφανίζεται, αφού επιλέξετε την εγγραφή
που θέλετε να τροποποιήσετε, θα κάνετε διαγραφή
της εγγραφής και στη συνέχεια εισαγωγή νέας εγγραφής µε τα σωστά στοιχεία. Αφού ολοκληρώσετε
τις ενέργειές σας, επιλέξτε µεταφορά στη δήλωση.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
19
Πώς θα διαγράψω ένα ακίνητο;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο
υποπαράθυρο που εµφανίζεται θα αποχαρακτηρίσετε το ακίνητο που θέλετε να διαγράψετε.
20
Πώς θα καταχωρίσω ένα νέο ακίνητο;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα
εµφανιστεί το υποπαράθυρο. Επιλέγετε εισαγωγή
νέου ακινήτου, πληκτρολογείτε τα στοιχεία του νέου
ακινήτου, το χαρακτηρίζετε και επιλέγετε µεταφορά
στη δήλωση.
21
Εκμισθώνω ένα σπίτι 100 τ.μ., ένα
κατάστημα 250 τ.μ. και μία αποθήκη. Τι
συμπληρωματικός φόρος θα μου υπολογιστεί;
Στο ενοίκιο της κατοικίας, η οποία είναι µικρότερη από 300 τ.µ., και στο ενοίκιο της αποθήκης,
η οποία αφορά σε αστική µίσθωση, υπολογίζεται
συµπληρωµατικός φόρος 1,5% και αθροιστικά τα
ποσά αυτά θα τα συµπληρώσετε και στους κωδικούς 177 ή 178. Στο κατάστηµα, το οποίο αφορά
σε επαγγελµατική-εµπορική µίσθωση, ανεξαρτήτως
της επιφάνειάς του, επιβάλλεται συµπληρωµατικός
φόρος 3% και το ποσό αυτό θα το µεταφέρετε και
στον κωδικό 175 ή 176.
22
Εκμισθώνω μία οικία 350 τ.μ. και ένα
αγροτεμάχιο 2.000 τ.μ. Ποιος είναι ο
συμπληρωματικός φόρος που θα μου επιβληθεί;
Τα ενοίκια που εισπράττονται αφορούν σε κατοικία
άνω των 300 τ.µ. και γαία, οπότε φορολογείστε
µε συµπληρωµατικό φόρο 3% και θα πρέπει να
µεταφέρετε το συνολικό ποσό των ενοικίων στον
κωδικό 175 ή 176.
23
Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;
Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που σας αποστέλλονται από τον
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον µετρητή
κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην περίπτωση που στο ακίνητο
δεν υπάρχει µετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται, θα συµπληρώσετε 999999999.
24
Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται,
έπειτα από αίτηση διακοπής που είχα
καταθέσει στη ΔΕΗ, και επομένως δεν έχω
αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον
αντίστοιχο κωδικό;
∆εν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθµό παροχής,
αφού είναι ένας µοναδικός αριθµός, ο οποίος
αναγράφεται πάνω στον µετρητή κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος (ρολόι) και χαρακτηρίζει τη
σύνδεση του συγκεκριµένου ακινήτου µε το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Θα τον αναζητήσετε σε παλαιότερους λογαριασµούς που σας έχουν
αποσταλεί.
59
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
60
www.gsis.gr
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
25
Το ακίνητό μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί
και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης.
Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;
Η συµπλήρωση του αριθµού παροχής για όλα τα
ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει µετρητής θα συµπληρώσετε τον εννιαψήφιο
αριθµό 999999999.
26
Πώς δηλώνουν στο Ε1 οι κάτοικοι εξωτερικού το σπίτι που έχουν στην Ελλάδα;
α. Αν το σπίτι είναι κενό, δηλώνεται µόνο στο Ε2 (κενό
θεωρείται το σπίτι που δεν έχει κατανάλωση ρεύµατος
στη διάρκεια του χρόνου).
β. Αν το σπίτι κατοικείται περιστασιακά, πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 στον πίνακα 5.1 ως δευτερεύουσα κατοικία.
27
Δεν συμφωνώ με κάποια από τα στοιχεία
των αυτοκινήτων που εμφανίζονται στον
πίνακα 5.1γ. Τι πρέπει να κάνω;
Τα στοιχεία αυτοκινήτων έχουν συµπληρωθεί µε βάση
τα αρχεία της υπηρεσίας µας. Αν διαφωνείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο των κωδικών (750, 751,
752, 753) για διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη
αυτοκινήτου.
Οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά στη συµπλήρωση της δήλωσης Ε1. Για την ενηµέρωση του αρχείου
των οχηµάτων που τηρείται στην υπηρεσία µας, πρέπει
να απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Στον πίνακα 5.1γ επιλέγετε το κίτρινο πλαίσιο, καταχωρίζετε µε τη σειρά όλα τα αυτοκίνητα τα οποία σας
ανήκουν και στη συνέχεια κάνετε µεταφορά στη δήλωση.
Στις τρεις πρώτες γραµµές θα εµφανισθούν αναλυτικά
τα στοιχεία των τριών αυτοκινήτων και οι δαπάνες που
αντιστοιχούν σε αυτά και στην 4η γραµµή το λεκτικό
«ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» και στον κωδικό 857-858 η
αντικειµενική δαπάνη των λοιπών αυτοκινήτων.
28
Πώς μπορώ να τροποποιήσω-διαγράψω
στοιχεία του πίνακα 5γ (αυτοκινήτων);
Για οποιαδήποτε τροποποίηση-διαγραφή θέλετε να
πραγµατοποιήσετε, θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο,
θα καταχωρίσετε τα στοιχεία που θέλετε και, τέλος,θα
κάνετε µεταφορά στη δήλωση.
Για να τροποποιήσετε στοιχεία από τα εµφανιζόµενα
αυτοκίνητα, πρώτα κάντε ∆ιαγραφή της εγγραφής και
στη συνέχεια εισαγωγή Νέας Εγγραφής µε τα σωστά
στοιχεία.
Αν τροποποιήσετε στοιχεία, αφού ολοκληρώσετε τις
ενέργειές σας, επιλέξτε µεταφορά στη δήλωση.
Αν ∆ΕΝ έχετε τροποποιήσει κανένα στοιχείο, επιλέξτε
επιστροφή στη δήλωση.
29
Το αυτοκίνητό μου παρέμεινε σε ακινησία
το 2012, αφού είχα καταθέσει τις πινακίδες στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ. Πρέπει να το
διαγράψω από την κατάσταση των αυτοκινήτων που
μου εμφανίζεται;
Στην περίπτωση αυτή, θα κάνετε τροποποίηση της
εγγραφής. Πρώτα κάντε ∆ιαγραφή της εγγραφής και στη
συνέχεια εισαγωγή Νέας Εγγραφής, όπου καταχωρίζετε
τα στοιχεία του αυτοκινήτου και στη λίστα που ανοίγει
στη στήλη Λόγος µη εφαρµογής αντικειµενικής δαπάνης
επιλέγετε Ακινησία. Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές
σας, επιλέξτε µεταφορά στη δήλωση.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
30
Εχω αυτοκίνητο το οποίο έχει χαρακτηριστεί αναπηρικό και για το οποίο
πληρώνω μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και απαλλάσσομαι της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης.
Πώς πρέπει να το δηλώσω στη φορολογική μου
δήλωση;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στη λίστα που
θα σας εµφανιστεί, αρχικά θα κάνετε ∆ιαγραφή της
εγγραφής του αυτοκινήτου σας και στη συνέχεια
εισαγωγή Νέας εγγραφής µε όλα τα στοιχεία του
αυτοκινήτου και στη στήλη Λόγος µη εφαρµογής
αντικειµενικής δαπάνης θα επιλέξετε Αναπηρικό.
31
Πώς δηλώνει εταίρος-διαχειριστής-διευθύνων σύμβουλος τα αυτοκίνητα που τον
βαρύνουν;
Στις περιπτώσεις εταίρων οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµων ή
αστικών καθώς και κοινωνιών και κοινοπραξιών
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίοι
έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους ΕΙΧ
Ιδ. Χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί
στους εταίρους, διαχειριστές, διευθύνοντες συµβούλους κ.ά. δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τη
µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει
από αυτοκίνητο της εταιρείας.
Από την κατάσταση των αυτοκινήτων, θα πρέπει να
µεταφερθεί στη δήλωση αυτό που έχει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη, ενώ τα υπόλοιπα διατηρούνται στο αρχείο σας.
Η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί από αυτοκίνητο εταιρείας συµπληρώνεται στο όνοµα του
φορολογουµένου που τον βαρύνει.
32
Πώς καταχωρίζω στον πίνακα 6.9
(ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης) όταν έχω περισσότερους από 2 εκμισθωτές;
Στην 1η γραµµή καταχωρί τον ΑΦΜ του εκµισθωτή µε το µεγαλύτερο µίσθωµα και το ποσό στον
κωδικό 793.
Στη 2η γραµµή, στο πεδίο «ονοµατεπώνυµο»,
γράφετε ως συνηµµένη κατάσταση, το πεδίο ΑΦΜ
εκµισθωτή το αφήνετε κενό και στον κωδικό 615
γράφετε το άθροισµα των υπολοίπων.
33
Πώς θα συμπληρώσω τον πίνακα εργοδοτών όταν μέσα στο έτος εργάσθηκα
σε περισσότερους του ενός εργοδότες;
Εφόσον είστε µισθωτός και οι εργοδότες σας κατά
το προηγούµενο έτος ήταν περισσότεροι από πέντε
(5), γράψτε στις πρώτες τέσσερις γραµµές τους 4
εργοδότες που σας κατέβαλαν τα µεγαλύτερα ποσά
εισοδήµατος και στην πέµπτη γραµµή την ένδειξη
«∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ», µε ποσό το σύνολο του
υπολειπόµενου εισοδήµατός σας.
34
Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση
που υπέβαλα τη δήλωση Ε1 οριστικά
και ξέχασα να συμπληρώσω κάποιον κωδικό;
Ενηµερωθείτε από τις οδηγίες συµπλήρωσης της
δήλωσης και, αν ο κωδικός που ξεχάσατε επιδέχεται τροποποίηση, απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ
για να κάνετε τροποποιητική δήλωση.
61
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
62
www.gsis.gr
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
35
Γιατί δεν μπορώ να συμπληρώσω τον
πίνακα 10 ;
Οι κωδικοί 901 και 902 θα συµπληρωθούν από την
υπηρεσία µας.
36
Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική /συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος
μέσω Ιnternet ;
Η υπηρεσία TAXISnet δεν δέχεται τροποποιητικές ή
συµπληρωµατικές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος. Θα
πρέπει να απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ µε την
εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσης δήλωσής
σας. Σηµειώνεται ότι η ∆ΟΥ θα µπορεί να προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιητικής/συµπληρωµατικής σας δήλωσης µετά την ενηµέρωση του
συστήµατος TAXIS σχετικά µε την εκκαθάριση της
δήλωσής σας. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιµότερο
να επισκεφθείτε τη ∆ΟΥ σας για την υποβολή της
τροποποιητικής /συµπληρωµατικής σας δήλωσης,
µετά την οριστική εκκαθάριση της φορολογικής σας
δήλωσης.
37
Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία
υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
εξωτερικό;
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
στη ∆ΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία
τους στην Ελλάδα.
38
Πότε δεν υπολογίζεται προκαταβολή
φόρου στην εκκαθάριση και πώς υπολογίζεται η προκαταβολή;
∆εν υπολογίζεται προκαταβολή όταν στο εκκαθαριστικό σηµείωµα περιλαµβάνονται ΜΟΝΟΝ εισοδήµατα
από µισθωτές υπηρεσίες. Η προκαταβολή φόρου
για το εισόδηµα του διανυόµενου κάθε φορά έτους
υπολογίζεται στο 55% του φόρου που προκύπτει από
τη δήλωση. Εάν υπάρχουν τυχόν φόροι που έχουν παρακρατηθεί στην πηγή, αφαιρούνται από το ποσό που
προκύπτει µετά την εφαρµογή του συντελεστή 55%.
39
Φορολογείται η διατροφή;
40
Πώς ελέγχεται η εγκυρότητα του εκκαθαριστικού σημειώματος;
Η διατροφή που καταβάλλεται στον σύζυγο
ή τη σύζυγο φορολογείται. Αντίθετα, η διατροφή που
καταβάλλεται στα τέκνα είναι αφορολόγητη.
Το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που µπορείτε να εκτυπώσετε αµέσως µετά την υποβολή της δήλωσής σας,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Η επιστροφή ή η εξόφληση του πιστωτικού ή χρεωστικού
ποσού φόρου γίνεται, µε τη γνωστή σας διαδικασία,
µετά την αποστολή από τη ΓΓΠΣ του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος, το οποίο θα λάβετε ταχυδροµικώς σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Σηµειώνουµε ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε
φορέας/αποδέκτης του εκκαθαριστικού σας σηµειώµατος αµφισβητήσει την εγκυρότητά του, µπορείτε να του
υποδείξετε να επισκεφθεί τον διαδικτυακό µας τόπο
(www.gsis.gr) και να ακολουθήσει τη διαδροµή:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
Υπηρεσίες προς Πολίτες / Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες προς ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων,
Εγκυρότητα Στοιχείων Εκκαθαριστικού.
Στη σελίδα αυτήν ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει
τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ορθότητα των
στοιχείων του εκκαθαριστικού που τον ενδιαφέρει.
41
Γιατί δεν έχω λάβει προτυπωμένο
έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;
Από τη φετινή χρονιά οι φορολογικές δηλώσεις
όλων των φορολογουµένων θα υποβληθούν
ηλεκτρονικά και εποµένως δεν θα αποσταλούν
προτυπωµένα έντυπα. Ωστόσο, µπορείτε µέσω της
εφαρµογής να εκτυπώσετε κενά έντυπα Ε1, Ε2 και
Ε3 για δική σας χρήση. Εάν υπάρχουν µεταβολές
στα στοιχεία σας (π.χ., αλλαγή ∆ΟΥ, οικογενειακής
κατάστασης), φροντίστε να ενηµερώσετε το Τµήµα
Μητρώου της ∆ΟΥ πριν από την υποβολή της
δήλωσης.
42
Σε ποιον πίνακα της δήλωσης Ε1 θα
δηλώσω την αποζημίωση απόλυσης;
Η αποζηµίωση απόλυσης φορολογείται αυτοτελώς,
βάσει του άρθρου 14 του Νόµου 2238/94, και δηλώνεται στον πίνακα 6 και συγκεκριµένα στον κωδ.
657 ή τον κωδ. 658, κατά περίπτωση.
43
Σε ποιον πίνακα της δήλωσης Ε1
θα δηλώσω το Εφάπαξ ασφαλιστικού
οργανισμού;
Στον πίνακα 6, στον κωδικό 657 ή 658 κατά
63
περίπτωση.
44
Για σκάφος που είναι σε ακινησία
υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη;
∆εν υπολογίζεται ετήσια τεκµαρτή δαπάνη σε
σκάφος σε ακινησία, αρκεί να υπάρχει βεβαίωση
από την αρµόδια λιµενική Αρχή, από την οποία
να προκύπτει επακριβώς το χρονικό διάστηµα της
ακινησίας µέσα στο έτος 2012.
Στην ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία του σκάφους και
να επιλέξετε από τη στήλη Λόγος µη εφαρµογής
αντικειµενικής δαπάνης την «Ακινησία», ενώ θα
συµπληρώσετε και τον αριθµό πρωτ. της βεβαίωσης
ακινησίας της αρµόδιας λιµενικής Αρχής.
45
Εχω ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής, για
το οποίο αναγνωρίζεται μειωμένη
ετήσια αντικειμενική δαπάνη. Πώς μπορώ να το
δηλώσω για να έχω τη μείωση;
Επιλέγετε το κίτρινο πλαίσιο και συµπληρώνετε τα στοιχεία του σκάφους σας, ενώ στη στήλη
Κατηγορία Σκάφους επιλέγετε Ιστιοφόρο. Κάνετε
Καταχώριση εγγραφής και, αφού ολοκληρώσετε τις
ενέργειές σας, κάνετε µεταφορά στη δήλωση.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2013
64
www.gsis.gr
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
46
Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 7.10
(ενοίκιο κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;
Συµπληρώνετε τους κωδικούς 801 και 802 µε
τους ΑΦΜ των δύο εκµισθωτών και τους κωδικούς 811-812 και 813-814 µε τα ποσά που
αντιστοιχούν.
Αφήνετε τον κωδικό 803 κενό και το υπόλοιπο
του ενοικίου το πληκτρολογείτε στον κωδικό 815816, έτσι ώστε το άθροισµα των ποσών των κωδικών να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό ενοικίου.
Οι υπόλοιποι ΑΦΜ (µε τα αντίστοιχα ποσά τους)
καταχωρίζονται σε χειρόγραφη κατάσταση στο
αρχείο σας.
47
Μπορώ να υποβάλω τη φορολογική
μου δήλωση, για το οικονομικό έτος
2013, ηλεκτρονικά, αν δεν είμαι χρήστης της
υπηρεσίας TAXISnet;
∆εν µπορείτε να υποβάλετε τη φορολογική σας
δήλωση, για το οικονοµικό έτος 2013, ηλεκτρονικά αν δεν είστε χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet.
Οσοι φορολογούµενοι υποχρεούνται για πρώτη
φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν
ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του
TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη
∆ΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθµό τους,
και να τον ενεργοποιήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Οι κωδικοί αυτοί είναι
προσωπικοί και πρέπει να φυλάσσονται. ∆εν
µπορείτε να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση για το οικονοµικό έτος 2012 ηλεκτρονικά,
αν δεν είστε χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet.
Οσοι φορολογούµενοι υποχρεούνται για πρώτη
φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δεν διαθέτουν
κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση
λήψης κωδικών θα λάβουν συστηµένη επιστολή
από τη ΓΓΠΣ µε κωδικούς πρόσβασης, κλειδάριθµο
και οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασµού
τους.
48
Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου
όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;
49
Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της
δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;
Θα πρέπει να συµπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρίσετε τα
στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα
επιλέξετε µεταφορά στη δήλωση.
Προσοχή: Θα πρέπει να «κλικάρετε» τον κωδικό
203. Στη συνέχεια θα συµπληρώσετε και τον πίνακα
7.10.
Στον πίνακα 6.10, στον κωδικό 417 θα συµπληρώσετε τον ΑΦΜ, του εκµισθωτή και στους κωδικούς
419, 420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.
50
Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη
και είναι προστατευόμενο μέλος μου.
Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ;
Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειµένου να τα συµπεριλάβετε ως
προστατευόµενα µέλη στη δήλωσή σας.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 097 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content