close

Enter

Log in using OpenID

(Prilog 3) Prijedlog ministru za raspoređivanje zaposlenika osnovnih

embedDownload
PRILOG 3.
PRIJEDLOG MINISTRU ZA RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KOJI TREBAJU BITI
RASPOREĐENI NA POSLOVE I ZADATKE KOJI ODGOVARAJU NJEGOVOJ STRUČNOJ SPREMI U DRUGOJ
ODGOJNO-OBRAZ. USTANOVI, JAVNOJ USTANOVI, ODNOSNO JAVNOM PREDUZEĆU KOJE SE FINANSIRA IZ
BUDŽETA KANTONA SARAJEVO U ŠK. 2012/2013. GODINI1
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Mešić
Sanela
Prof. bosanskog
jezika
i književnosti
JU OŠ
„Zaim Kolar“
18
9
9
2.
Havrudić
Azra
Nast. B/H/S j. i
knjiž. jug. naroda
JU OŠ
„Vladislav Skarić“
18
0
18
3.
Brulić-Sorguč
Eldina
Prof. knj. naroda
BiH i bos. jezika
JU OŠ
„Behaudin
Selmanović“
18
8
10
4.
Hasanović
Šeila
Nastavnica
B/H/S j. i knj.
JU OŠ
„9. maj“
18
8
10
5.
Hota
Adisa
Prof. B/H/S
jezika i knjiž.
JU OŠ
„Umihana
Čuvidina“
18
0
6.
Roka
Elvira
Nast. B/H/S j.
i knjiž. jug.
naroda
JU OŠ
„Grbavica I“
3
0
Red.
broj
U K U P N O:
1
UKUPAN BROJ ČASOVA
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
BOSANSKI/HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
8
17
JU OŠ
„Osman Nakaš“
1.9.2012-31.8.2013.
18
18
JU „Deseta osnovna
škola“
1.9.2012.-na
neodređeno vrijeme
10
18
JU OŠ
„Aleksa Šantić“
1.9.2012-31.8.2013.
12
20
JU OŠ
„Šejh M. ef.
Hadžijamaković“
1.9.2012.-do povratka
zap. sa funkcije
direktora, a najkasnije
do 31.8.2013.
18
18
18
3
12
12
68
78
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković“
JU OŠ „
Hrasno“ 8 časova.
JU OŠ
„Kovačići“ 4 časa.
Prijedlog/
napomena
1.9.2012.-na
neodređeno vrijeme
1.9.2012-31.8.2013.
Lista usvojena na sastanku Komisije Ministarstva u ponedjeljak, 31. jula 2012. godine
1/26
Kazazić
Mepsuda
3.
Prelić
Belma
4.
Omeranović
Senada
5.
Mujkanović
Sanela
6.
Salčin
Lejla
7.
Šoja
Goran
8.
Dubak
Bogdanka
UKUPAN BROJ ČASOVA
2.
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Osmanović
Nermina
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Broj nastavnih časova/sati
Red.
Broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
ENGLESKI JEZIK
16
15
1
0
16
1 časa do pune
norme dopuniti
u školi
13
10
3
10
20
JU OŠ
„Ćamil Sijarić“
1.9.2012-31.8.2013.
19
14
5
6
20
JU OŠ
„Hasan Kaimija“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Zajko Delić“
19
13
6
6
19
JU OŠ
„Izet Šabić“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Grbavica I“
19
16
3
4
20
JU OŠ
„Kovačići“
1.9.2012-31.8.2013.
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
JU OŠ
„Zahid
Baručija“
JU
OŠ „Hilmi ef.
Šarić“
JU OŠ
„M. b. K.
Ljubušak“
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
JU OŠ
„Mehmedalija
Mak Dizdar“
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
Profesor
engleskog jezika
i kniževnosti
JU
„Deveta osnovna
škola“
JU
„Prva osnovna
škola“
U K U P N O:
Naziv škole u koju
se raspoređuje
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
Na porodiljskom
bolovanju do
31.10.2012.
19
14
5
4
18
1.9.2012-31.8.2013.
19
15
4
4
19
JU
„Deseta osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
12
15
0
4
19
JU OŠ
„Malta“
1.9.2012-31.8.2013.
27
38
Zbog rasporeda časova
i usklađivanja 40-satne
radne sedmice, manjak od
1 časa do pune nastavne
norme dopuniti u školi
u kojoj je iskazana kao
tehnološki višak.
Zaposlenica iskazana
u tabeli 8a sa nepotpunom
nastavnom normom
2/26
Raonić-Idriz
Mirna
3.
Kurtović
Bisera
4.
Suljagić
Mirela
5.
Šabić
Sanela
6.
Čajo
Senada
7.
Nalić-Zahiragić
Emina
8.
Herak
Nevena
U K U P N O:
UKUPAN BROJ ČASOVA
2.
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Prof. njemačkog
jezika i
književnosti
Bakalaureat
njemačkog
jezika i
književnosti
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Hadžimuratović
Arleta
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Broj nastavnih časova/sati
Red.
Broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
NJEMAČKI JEZIK
JU OŠ
„Šejh M. ef.
Hadžijamaković“
15
14
1
6
20
JU OŠ
„Grbavica I“
17
16
1
4
20
10
6
4
0
6
19
16
3
4
20
17
14
3
6
20
JU OŠ
„Zaim Kolar“
12
8
4
8
16
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković“
15
14
1
6
20
JU OŠ
„Srednje“
14
12
2
2
19
36
Naziv škole u
kojoj je zaposlen
JU
„Druga osnovna
škola“
JU OŠ
„Porodice ef.
Ramić“
JU OŠ
„Umihama
Čuvidina“
14
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
JU OŠ
„Čengić vila I“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Grbavica II“
Prijedlog/
napomena
1.9.2012-31.8.2013.
Riješiti časove
koji nedostaju
u dvije škole
JU OŠ
„Izet Šabić“
JU
„Prva osnovna
škola“
JU OŠ
„Mirsad
Prnjavorac“
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Vrhbosna“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
1.9.2012-31.8.2013.
3/26
JU OŠ
„Umihana
Čuvidina“
U K U P N O:
UKUPAN BROJ ČASOVA
Diplomirani
orijentalist
arabist
i turkolog
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Kerović
Sabaheta
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Naziv škole u
kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati
Red.
Broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
ARAPSKI JEZIK
21
2
19
12
14
19
12
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
JU Treća gimnazija
Sarajevo
1.9.201231.8.2013.
Prijedlog/
napomena
Ostatak riješiti
u školi
4/26
Prezime i ime
zaposlenika
Zanimanje/a
Naziv škole u kojoj
je zaposlen
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o
radu
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
UKUPAN BROJ ČASOVA
GEOGRAFIJA
1.
Kazija
Jasmina
Profesor
geografije
JU OŠ
„M. b. K. Ljubušak“
21
15
6
6
21
JU OŠ
„Vladislav
Sakrić“
1.9.201231.8.2013.
2.
Đikić
Đenan
Profesor
geografije
JU OŠ
„Saburina“
21
13
8
8
21
JU OŠ
„Isak
Samokovlija“
1.9.201231.8.2013.
3.
Tumbul
Izeta
Profesor
geografije
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
21
19
2
2
21
JU OŠ
„Hrasno“
1.9.201231.8.2013.
4.
Kazazović
Razija
Profesor
geografije
JU OŠ
„9. maj“
21
16
5
4
20
JU
„Prva osnovna
škola“
1.9.201231.8.2013.
5.
Bičo
Mustafa
Profesor
geografije
JU OŠ
„Šejh M. ef.
Hadžijamaković.“
21
11
10
10
21
JU OŠ
„Hasan Kikić“
1.9.201231.8.2013.
6.
Šuman
Nushada
Profesor
geografije
JU
„Četvrta osnovna škola“
16
12
4
8
20
JU
„Prva osnovna
škola“
1.9.201231.8.2013.
7.
Kapo
Hanifa
Profesor
geografije
JU OŠ
„Pofalići“
10
0
10
12
12
JU
„Peta gimnazija“
1.9.201231.8.2013.
Red.
broj
Naziv škole
u koju se
raspoređuje
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
D/K/R
D/K/R
D/K/R
5/26
8.
Smajić-Duraković
Mensura
Profesor
geografije
JU
„Peta osnovna škola“
10
2
8
8
10
JU OŠ
„Hrasno“
1.9.201231.8.2013.
9.
Tabaković
Almira
Profesor
geografije
JU OŠ
„Grbavica I“
21
12
9
9
21
JU
„Gimnazija
Obala“
1.9.201231.8.2013.
10.
Rožajac
Mirha
Profesor
geografije
JU OŠ
„Podlugovi“
21
15
6
0
15
D/K/R
Porodiljsko
do
16.1.2013.
11.
Agić
Meliha
Profesor
geografije
JU OŠ
„Srednje“
14
9
5
4
13
JU OŠ „Mirsad
Prnjavorac“
1.9.2012-do
povratka
zaposlenice sa
funkcije direktora
škole,
a najkasnije
do 31.8.2013.
12.
Katana
Muhamed
Nastavnik
geografije
JU
„Šesta osnovna škola“
21
15
4
5
20
JU OŠ „Velešićki
heroji“
1.9.201231.8.2013.
13.
Bećirević
Lejla
Profesor
geografije
JU OŠ
„Skender Kulenović“
10
5
5
3
8
JU OŠ
„Aleksa Šantić“
1.9.201231.8.2013.
D/K/R
10.11.2012.
Riješiti 2
časa u školi
1.9.2012do povratka
zaposlenice s
porodiljskog
odsustva,
a najkasnije
do 31.8.2013.
14.
Muminović
Bego
Profesor
geografije
JU OŠ
„Umihana Čuvidina“
15
7
8
15
22
JU OŠ
„Podlugovi“
15.
Ćorović
Hajra
Profesor
geografije
JU OŠ
„Zajko Delić“
6
1
5
9
10
JU OŠ
„Vrhbosna“
1.9.201231.8.2013.
16.
Bagara
Marijana
Profesor
geografije
JU OŠ
„Osman Nakaš“
21
JU Srednja škola
primjenjenih
umjetnosti
Sarajevo
1.9.201231.8.2013.
U K U P N O:
21
17
4
4
99
107
16.01.2013.
6/26
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Kurtović
Nermina
Profesor
historije
JU OŠ
„Šejh M. ef. H.“
21
12
9
2.
Kerić
Edhem
Profesor
historije
JU OŠ
„Zahid Baručija“
21
9
12
3.
Potur
Suad
Nastavnik
historije i
geografije
JU OŠ
„Meša
Selimović“
21
12
4.
Petković
Aida
Profesor
historije
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
21
5.
Omerović
Mumin
Nastavnik
historije i
geografije
JU OŠ
„Zaim Kolar“
21
6.
Halilbegović
Eldina
Profesor
historije
JU
„Peta osnovna
škola“
7.
Durović
Jasmina
Nastavnik
historije i
geografije
8.
Pocrnja
Marina
Profesor
historije
9.
Isaković
Arifa
Profesor
historije
10.
Spahić
Azra
Profesor
historije
Red.
broj
UKUPAN BROJ ČASOVA
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
HISTORIJA
Naziv škole u koju se
raspoređuje
PERIOD
(od-do)
9
21
JU OŠ
„Isak Samokovlija“
1.9.201231.8.2013.
7
16
JU OŠ
„Izet Šabić“
1.9.201231.8.2013.
9
9
21
JU OŠ
„Skender Kulenović“
1.9.201231.8.2013.
19
2
0
19
12
9
9
21
Prijedlog/
napomena
3 časa kao pomoćnik
direktora,
2 časa riješiti u školi
Riješiti u školi
JU OŠ
„Aleksa Šantić“
1.9.201231.8.2013.
Ima 13 časova u JU
„Četvrta osnovna škola“
Riješiti u dvije škole
4 časa koja nedostaju
10
4
6
0
17
21
16
4
3
19
21
19
2
0
19
Riješiti u školi
JU OŠ
„Hašim Spahić“
21
18
3
0
18
Riješiti u školi
JU OŠ
„Srednje“
JU OŠ
„Hašim Spahić“
21
9
12
12
21
JU
„Sedma
osnovna škola“
JU
„Šesta osnovna
škola“
JU OŠ
„Mehmedalija Mak Dizdar“
„Srednja medicinska škola
Jezero“
1.9.201231.8.2013.
Društvo
1.9.201231.8.2013.
7/26
11.
Sadiković
Aiša
Profesor
historije
12.
Memić
Almira
Profesor
historije
13.
Biber
Mediha
14.
Hurić
Šejla
Nastavnik
historije i
geografije
Profesor
historije
JU OŠ
„Hilmi ef.
Šarić“
JU
„Druga osnovna
škola“
21
17
4
5
22
JU
„Peta gimnazija“
1.9.201231.8.2013.
10
3
7
12
15
JU OŠ
„Skender Kulenović“
1.9.201231.8.2013.
JU OŠ
„9. maj“
21
13
8
7
20
JU OŠ „Vladislav Skarić“
1.9.201231.8.2013.
JU OŠ
„Kovačići“
12
9
3
0
9
15.
Suša
Anita
Profesor
historije
JU OŠ
„Osman Nakaš“
16.
Perla
Adina
Profesor
historije
17.
Aličić
Lejla
Profesor
historije
18.
Ćerimagić
Elma
Profesor
historije
JU OŠ
„Hasan Kikić“
JU OŠ
„M. b. K.
Ljubušak“
JU OŠ
„Vrhbosna“
21
16
5
5
21
JU OŠ
„Sokolje“
1.9.2012-do
povratka
zaposlenice s
porodiljskog
odsustva,
a najkasnije
do
15.5.2013.
21
11
10
9
20
JU OŠ
„Isak Samokovlija“
1.9.201231.8.2013.
16
12
4
7
19
JU
„Peta gimnazija“
1.9.201231.8.2013.
11
9
2
12
21
JU OŠ
„Aleksa Šantić“
1.9.201231.8.2013.
11
JU OŠ
„Sokolje“
1.9.2012-do
povratka
zaposlenice s
porodiljskog
odsustva,
a najkasnije
do
15.5.2013.
JU
„Srednja škola poljoprivrede,
prehrane, veterine i uslužnih
djelatnosti“
19.
Bašić
Elvira
Profesor
historije
JU OŠ
„Zajko Delić“
20.
Jusić
Senada
Profesor
historije
JU OŠ
„Umihana
Čuvidina“
21
5
16
16
21
21.
Kupusović
Amer
Profesor
historije
JU OŠ
„Grbavica I“
17
12
5
0
12
139
139
U K U P N O:
Riješiti u školi
Radi u SŠC „Vogošća“
7
0
7
11
Riješiti u školi
15.05.2013.
Ostaje na listi
neraspoređena
8/26
Profesor
sociologije
2.
Baždar
Amra
Profesor
sociologije
3.
Ajdin
Amra
Profesor
sociologije
4.
Bešlić
Belma
Profesor
sociologije
U K U P N O:
UKUPAN BROJ ČASOVA
Tiro
Amela
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
1.
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Zanimanje/a
Red.
broj
Broj nastavnih časova/sati
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
HISTORIJA RELIGIJA
6
2
4
6
8
JU Srednja
ugostiteljskoturistička škola
1.9.2012-31.8.2013.
Sociologija
7
2
5
6
8
JU Srednja škola
metalskih zanimanja
1.9.2012-31.8.2013.
Građansko
obrazovanje
JU OŠ
„Hašim Spahić“
10
3
7
10
13
JU Srednja muzička
škola
1.9.2012-31.8.2013.
Sociologija
JU OŠ
„Edhem
Mulabdić“
5
0
5
0
0
21
22
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
JU OŠ
„Musa Ćazim
Ćatić“
JU OŠ
„Hilmi efendija
Šarić“
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
Ostaje na listi
neraspoređena
9/26
JU OŠ
„Zajko Delić“
2.
Muratović
Aida
Profesor
sociologije
3.
Hasanagić Berina
Profesor
sociologije
4.
Kućanović
Đulka
Diplomirani
politolog
U K U P N O:
JU
„Peta osnovna
škola“
JU
„Četvrta
osnovna škola“
JU
„Sedma
osnovna škola“
JU OŠ
„Srednje“
UKUPAN BROJ ČASOVA
Profesor odbrane
i sigurnosti
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Cvrk
Mirsad
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
6
1
5
2
3
JU Srednja škola
metalskih zanimanja
1.9.2012-31.8.2013.
10
4
6
12
16
JU Treća gimnazija
1.9.2012-31.8.2013.
5
1
4
4
5
JU Srednja
ugostiteljskoturistička škola
1.9.2012-31.8.2013.
9
JU OŠ „Izet Šabić“
2 časa
JU Srednja
medicinska škola
Bjelave Sarajevo
6 časova
1.9.2012-31.8.2013.
2
1
1
8
16
26
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
1+2+6+12
10/26
Prezime i ime
zaposlenika
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
UKUPAN BROJ ČASOVA
MATEMATIKA
1.
Salimović
Vesna
Nastavnik
matem. i fizike
JU OŠ
„Grbavica I“
19
12
7
8
20
2.
Rastoder
Huzeir
Nastavnik
matematike
JU OŠ
„Srednje“
19
17
2
0
17
9
8
Red.
broj
U K U P N O:
Naziv škole u koju se
raspoređuje
PERIOD
(od-do)
JU OŠ „Grbavica II“
1.9.2012-31.8.2013.
Prijedlog/
napomena
Riješiti u školi
jer je nemoguće
zbrinuti na 2 č.
JU OŠ
„Grbavica I“
Šarić
Suad
Mujanović
Džemal
Nastavnik
fizike
Nastavnik
fizike
JU OŠ
„Hilmi ef. Šarić“
JU OŠ
„Zajko Delić“
U K U P N O:
UKUPAN BROJ ČASOVA
3.
Bakalaureat
fizike i matem.
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
2.
Sijerčić
Fahreta
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Naziv škole u
kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
FIZIKA
12
10
2
2
12
16
15
1
6
21
13
10
3
7
17
6
15
Naziv škole u koju se
raspoređuje
JU OŠ
„Kovačići“
JU
„Deseta osnovna škola“
JU OŠ
„Izet Šabić“
PERIOD(od-do)
Prijedlog/
napomena
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
11/26
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Baždar
Izudin
Nastavnik
biologije
JU OŠ
„Šejh M. ef. H.“
20
10
10
2.
Rujović
Šećo
Nastavnik
biologije i hemije
JU OŠ
„Zaim Kolar“
21
12
8
3.
Risonjić
Nevenka
Diplomirani
biolog
JU
„Treća osnovna
škola“
20
10
4.
Rahmanović
Emina
Nastavnica
Biologije, hemije
i dipl. ing. polj.
JU OŠ
„9. maj“
20
5.
Dreca
Lejla
Diplomirani
biolog
JU OŠ
„Avdo
Smailović“
6.
Isović
Inera
Profesor
biologije
7.
Zorlak
Bahra
8.
Sirćo
Enisa
Red.
broj
UKUPAN BROJ ČASOVA
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
BIOLOGIJA
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
11
21
JU OŠ
„Hrasno“
1.9.2012-31.8.2013.
9
21
JU OŠ
„Osman Nakaš“
1.9.2012-31.8.2013.
10
10
20
JU OŠ
„Deveta osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
17
3
3
20
JU
„Deveta osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
20
13
7
8
21
JU OŠ „Osman
Nakaš“
1.9.2012-31.8.2013.
i
JU OŠ
„Vladislav
Skarić“
13
7
6
7
14
JU OŠ
„Saburina“
1.9.2012-31.8.2013.
U JU OŠ
„Pofalići“
ima 7 časova
Diplomirani
biolog
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević“
22
16
4
5
21
JU OŠ
„Mula Mustafa
Bašeskija“
1.9.2012-31.8.2013.
Nastavnik
biologije i hemije
JU OŠ
„Srednje“
13
11
2
2
13
JU OŠ
„Podlugovi“
1.9.2012-31.8.2013.
Prijedlog/
napomena
12/26
9.
Ćišo
Zinaida
Nastavnik
biologije i hemije
JU
„Peta osnovna
škola“
10
8
2
12
20
JU
„Druga osnovna
škola“
10.
Živojević
Alma
Nastavnik
biologije i hemije
JU OŠ
„Hašim Spahić“
15
12
3
3
15
JU OŠ
„Zahid Baručija“
11.
Kadić
Sanela
Profesor
biologije
JU OŠ
„Mehmedalija
Mak Dizdar“
13
6
7
13
19
JU OŠ
„Ćamil Sijarić“
1.9.2012-31.8.2013.
12.
Bogunić
Azra
Diplomirani
biolog
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković.“
20
15
5
6
21
JU OŠ
„Saburina“
1.9.2012-31.8.2013.
13.
Ravlić
Vedran
Profesor
biologije
JU OŠ
„Grbavica I“
20
12
8
8
20
JU OŠ
„Ćamil Sijarić“
1.9.2012-31.8.2013.
14.
Avdić-Kadribašić
Jasna
Profesor
biologije
JU
„Šesta osnovna
škola“
20
15
5
6
21
15.
Turković
Samir
Profesor
biologije
JU OŠ
„Edhem
Mulabdić“
17
3
14
10
13
JU OŠ
„Hrasno“
1.9.2012-31.8.2013.
16.
Smailbegović
Emina
Profesor
biologije
JU OŠ
„Mehmed-beg
Kapetanović
Ljubušak“
20
12
8
8
20
JU OŠ „Mula
Mustafa Bašeskija“
1.9.2012-31.8.2013.
17.
Čaušević
Edhem
Profesor
biologije
JU OŠ
„Vrhbosna“
11
12
0
8
20
JU OŠ
„Umihana
Čuvidina“
1.9.2012-31.8.2013
18.
Omerović Leana
Nastavnik
biologije
JU OŠ „Porodice
ef. Ramić“
12
16
0
4
20
JU OŠ
„Zahid Baručija“
1.9.2012-31.8.2013
102
133
U K U P N O:
JU OŠ
„Čengić Vila I“
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
13/26
Nast. ekonomike
domaćinstva
i hemije
Nast. ekonomike
domaćinstva
i hemije
Nast. ekonomike
domaćinstva
i hemije
UKUPAN BROJ ČASOVA
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
HEMIJA
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
1.9.2012-do povratka
zaposlenice s funkcije
direktora škole,
a najkasnije do 31.8.2013.
1.
Detlić
Kasim
2.
Uzunović
Indira
3.
Đipa
Eniz
4.
Kurtanović
Ljiljana
Profesor
hemije
JU OŠ
„9. maj“
5.
Hot
Behija
Profesor kulture
življenja i
nastavnik hemije
6.
Ljajić
Nafija
Prof. kulture
življenja i
nastavnica hemije
JU
„Četvrta
osnovna škola“
JU OŠ
„Behaudin
Selmanović“
7.
Jamaković
Nusreta
Profesor kulture
življenja i
nastavnik hemije
JU OŠ
„Kovačići“
20
15
5
3
18
JU OŠ
„Grbavica II“
8.
Barlov Siddi
Alena
Prof. hemije i
nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
21
17
4
3
20
JU OŠ
„Ćamil Sijarić“
9.
Terović
Lejla
JU OŠ
„Musa Ćazim
Ćatić“
21
15
6
6
21
JU OŠ
„Osman Nuri Hadžić“
1.9.2012-31.8.2013.
10.
Ćatić
Esma
JU OŠ
„Hilmi ef. Šarić“
18
14
4
4
18
JU OŠ
„Osman Nuri Hadžić“
1.9.2012-31.8.2013.
Nastavnik ekon.
domaćinstva
i hemije
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
Prijedlog/
napomena
JU OŠ
„Zahid Baručija“
20
15
5
4
19
JU OŠ
„Mirsad Prnjavorac“
KŽ
10.11.2012.
JU OŠ
„Hrasno“
19
17
2
2
19
JU OŠ
„Vrhbosna“
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević“
22
13
8
7
20
JU OŠ „Silvije
Strahimir Kranjčević“
1.9.2012-31.8.2013.
Hemija 6 časova i
Kultura življenja 1 čas
12
0
4
20
20
SŠC
„Hadžići“
1.9.2012-31.8.2013.
Kurtović Adisa -preuzima
8 časova Hemije od
Kurtanović Ljiljane
20
12
8
10
22
JU OŠ
„Mula Mustafa
Bašeskija
1.9.2012-31.8.2013.
Hemija 8 časova
2 časa Kultura življenja
19
8
11
12
20
JU OŠ
„Aleksa Šantić“
1.9.2012-31.8.2013.
KŽ
1.9.2012-31.8.2013.
Kultura življenja,
2 časa koja nedostaju
riješiti u školi /sindikalni
povjerenik/
Kultura življenja
Kultura življenja
14/26
11.
Salkanović
Šefika
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
12.
Baždar
Elvedina
Profesor
hemije
13.
Tokalija
Deniza
14.
Mahmutović
Amela
15.
Jahić
Azra
16.
Sivac
Anisa
17.
Haskić
Maida
19.
Pohara
Sanela
20.
Pavlović
Enesa
Profesor
hemije
Profesor kulture
življenja i
nastavnik hemije
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
Profesor kulture
življenja i
nastavnik hemije
Profesor
hemije i
nastavnik kulture
življenja
Profesor kulture
življenja i
nastavnik hemije
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
U K U P N O:
JU OŠ
„Hasan Kikić“
20
8
12
12
20
Grbavica II“
1.9.2012-31.8.2013.
19
11
8
8
19
JU „Srednja škola za
okoliš i drvni dizajn“
1.9.2012-31.8.2013.
20
13
7
10
23
JU „Peta gimnazija“
1.9.2012-31.8.2013.
20
16
4
0
16
JU OŠ
„Podlugovi“
19
8
11
0
8
JU OŠ
„Zajko Delić“
20
12
8
10
22
JU OŠ
„Pofalići“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Hilmi efendija
Šarić“
12
0
12
20
20
JU „Srednja škola za
okoliš i drvni dizajn“
1.9.2012.Neodređeno
JU OŠ
„Vladislav
Skarić“
16
5
11
10
15
JU OŠ
„Safvet beg Bašagić“
1.9.2012-31.8.2013.
Hemija 8 časova
Kultura življenja 2 časa
JU OŠ
„Grbavica I“
19
13
6
6
19
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković“
1.9.2012-31.8.2013.
Hemija
JU OŠ
„Avdo
Smailović“
JU OŠ
„Ćamil Sijarić“
JU OŠ
„Osman
Nakaš“
Blizina školi
Napomena: 3 časa kulture
življenja dati Barlov
Dati 2 časa sindikalni
povjerenik, ostatak od 2
časa riješiti unutar škole
Porodiljsko bolovanje
do 18.03.2013.
136
15/26
3.
Osmanović
Sanela
4.
Mahmutović-Čehajić
Mersiha
UKUPAN BROJ ČASOVA
Vojniković
Edvin
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
2.
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Kurtović
Adisa
Broj nastavnih časova/sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
KULTURA ŽIVLJENJA
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
Profesor kulture
življenja i nastavnik
hemije
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
JU OŠ
„9. maj“
13
2
11
4
14
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković“
1.9.201231.8.2013.
JU
„Šesta osnovna
škola“
20
15
5
4
19
JU OŠ
„Aleksa Šantić“
1.9.201231.8.2013.
JU OŠ
„Srednje“
9
1
8
13
14
JU OŠ
„Hašim Spahić“
1.9.201231.8.2013.
Nastavnik
ekonomike
domaćinstva
i hemije
JU
„Peta osnovna
škola“
JU OŠ „
Mirsad Prnjavorac“
1.9.2012-do
povratka
zaposlenice sa
funkcije direktora
škole, a najkasnije
do 31.8.2013.
Zanimanje/a
U K U P N O:
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
16
2
14
12
38
33
14
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
Riješiti u školi
8 časova hemije od
Ljiljane Kurtanoviić
HEMIJA
10.11.2012.
16/26
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Kljajić
Edin
Nastavnik
matematike
i informatike
JU OŠ
„Porodice ef.
Ramić“
20
16
4
2.
Spahić
Hedija
JU OŠ „
Grbavica I“
20
18
2
3.
Karalić
Enisa
JU OŠ
„Vrhbosna“
16
17
Red.
broj
Nast. informatike
i profesor
matematike
Nastavnik
matematike
i informatike
U K U P N O:
UKUPAN BROJ ČASOVA
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
INFORMATIKA
Naziv škole u koju se
raspoređuje
PERIOD
(od-do)
4
20
JU OŠ
„Podlugovi“
1.9.2012-31.8.2013.
2
20
JU OŠ
„Vladislav Skarić“
1.9.2012-31.8.2013.
0
4
21
JU OŠ
„Meša Selimović“
1.9.2012-31.8.2013.
6
10
Prijedlog/
napomena
17/26
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
UKUPAN BROJ ČASOVA
Nastavnik
tehničkog
obrazovanja
Profesor
informatike
i tehničkog
odgoja
Nastavnik
tehničkog odgoja
i informatike
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Zanimanje/a
Broj nastavnih časova/sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
TEHNIČKA KULTURA
JU OŠ
„Hasan Kikić“
21
10
11
12
22
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
1.9.201231.8.2013.
JU OŠ
„Srednje“
20
15
5
22
22
JU OŠ
„Hašim Spahić“
1.9.2012na neodređeno
radno vrijeme
JU OŠ
„Zaim Kolar“
16
10
6
12
22
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević“
1.9.201231.8.2013.
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Naziv škole u koju se
raspoređuje
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
1.
Lekmešić
Mekrema
2.
Salkić
Nihad
3.
Okić
Vahid
4.
Kamarić
Amina
Mr. kulture
življenja i
tehničkog odgoja
JU OŠ
„Silvije
Strahimir
Kranjčević“
15
13
2
0
13
Na porodiljskom
i godišnjem do
29.10.2012.
Riješiti unutar škole
5.
Avdić
Esad
Nastavnik
tehničkog odgoja
i informatike
JU OŠ
„Grbavica I“
21
20
1
0
20
Riješiti unutar škole
25
46
U K U P N O:
Provjeriti broj časova
Tehnička kultura
18/26
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
UKUPAN BROJ ČASOVA
LIKOVNA KULTURA
21
11
10
0
11
Ne želi dopunu
7
4
3
0
4
Riješiti u školi
21
14
7
0
14
Zbrinjavanje u
produženom boravku
21
18
3
0
18
Riješiti u školi
11
10
1
10
20
JU
„Peta osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
21
17
4
4
21
JU OŠ
„Pofalići“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Zajko Delić“
16
10
6
8
18
JU
„Prva osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Silvije
Strahimir
Kranjčević“
21
7
14
12
19
Ima 12 časova u
„Petoj gimnaziji“
Profesor likovne
kulture
JU OŠ
„Srednje“
10
7
3
0
7
Riješiti u školi
Nastavnica
likovne kulture
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević“
21
11
10
10
21
Prezime i ime
zaposlenika
Zanimanje/a
1.
Lončar
Olga
Profesor likovne
kulture
2.
Martinović
Mesud
Profesor likovne
kulture
3.
Begić
Senad
Akademski slikar
4.
Džankić
Dženana
Likovni tehničar
primjenjenog
slikarstva
5.
Pobrić
Selma
Profesor likovnog
obrazovanja i
vaspitanja
6.
Čevro
Nada
Nastavnica
likovne kulture
7.
Islamović
Erol
8.
Kadribegović
Mensuda
9.
Beširević
Safija
10.
Ivančević
Vesna
Red.
broj
Profesor
likovnog
obrazovanja
i vaspitanja
Profesor
likovnog
obrazovanja
i vaspitanja
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
JU OŠ
„M. b. K.
Ljubušak“
JU OŠ
„Vladislav
Skarić“
JU OŠ
„Mula Mustafa.
Bašeskija“
JU OŠ
„Mehmedalija
Mak Dizdar“
JU
„Četvrta
osnovna škola“
JU OŠ
„Musa Ćazim
Ćatić“
Naziv škole u koju
se raspoređuje
JU OŠ
„Pofalići“
PERIOD
(od-do)
Prijedlog/
napomena
1.9.2012-31.8.2013.
19/26
JU
„Prva osnovna
škola“
JU
„Peta osnovna
škola“
11.
Fišer
Đuro
Profesor likovne
kulture
JU OŠ
„Hilmi ef. Šarić“
17
12
5
5
17
12.
Suljević
Mehdija
Nastavnik
likovne kulture
JU OŠ
„9. maj“
17
11
6
10
21
13.
Nalić
Zekerijah
Profesor likovne
kulture
12
10
2
0
10
Riješiti u školi
14.
Arnaut-Memović
Alma
Nastavnica
likovne kulture
21
14
7
0
14
Zaposlenica je na
trudničkom bolovanju
15.
AjanovićSelesković Dajana
Akademski
dizajner
JU OŠ
„Hrasno“
21
19
2
0
19
16.
Herceg-Pirić
Mersiha
Profesor likovne
kulture
JU OŠ
„Saburina“
14
12
2
0
12
17.
Mulaomerović
Sedina
JU
„Sedma osnovna
škola“
8
3
5
8
11
JU
„Druga osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
18.
Seksan
Anela
JU
„Deveta osnovna
škola“
7
1
6
6
7
JU
„Druga osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
19.
Đulić-Agić
Aida
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
18
15
3
0
15
99
73
Profesor
likovnog
obrazovanja
i vaspitanja
Profesor
likovnog
obrazovanja
i vaspitanja
Akademski
produkt dizajner
U K U P N O:
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković.“
JU
„Druga osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
Riješiti u školi
Riješiti u školi
Riješiti u školi
20/26
5.
Kadrić
Amra
Profesor
muzičke kulture
6.
Kučuk
Samra
Nastavnik
muzičke kulture
7.
Begić
Almer
Profesor muzičkog
vaspitanja i
obrazovanja
8.
Alibegović
Amila
Profesor
muzičke kulture
9.
Popović
Branka
Nastavnik
muzičke kulture
10.
Šimunović
Sonja
Profesor teorije
predmeta muzike
11.
Šuman
Alma
Profesor teor.
muz. instr.
12.
Handžo
Sead
Nastavnik muzičke
kulture
2.
3.
4.
UKUPAN BROJ ČASOVA
Nastavnik
muzičke kulture
Nastavnik
muzičke kulture
Nastavnik
muzičkog vaspitanja
Profesor
muzičke kulture
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
Mršo
Dijana
Katica
Zijad
Juričić
Slavica
Kadrić-Hujdur
Velida
1.
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Zanimanje/a
Broj nastavnih časova/sati
Prezime i ime
zaposlenika
Red.
broj
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
MUZIČKA KULTURA
21
13
8
8
21
21
17
4
4
21
21
12
9
9
21
21
20
1
0
20
21
12
9
9
21
JU OŠ
„Velešićki heroji“
1.9.201231.8.2013.
16
11
5
5
16
JU OŠ
„Mehmedalija Mak
Dizdar“
1.9.201231.8.2013.
JU OŠ
„Zajko Delić“
11
10
1
0
10
Dopunjava normu
na neodređeno u JU
OŠ „Hasan Kikić“
JU OŠ
„Saburina“
14
13
1
0
13
Riješiti u školi
21
13
8
0
13
Dopuna norme u
produženom
boravku
10
7
3
3
10
10
8
2
0
8
14
14
0
9
23
51
47
Naziv škole u kojoj
je zaposlen
JU OŠ
„Džemaludin Čaušević“
JU OŠ
„Musa Ćazim Ćatić“
JU OŠ
„Safvet-beg Bašagić“
JU OŠ
„Hrasno“
JU OŠ
„Mehned-beg. K.
Ljubušak“
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković.“
U K U P N O:
JU OŠ
„Mula Mustafa
Bašeskija“
JU OŠ
„Srednje“
JU OŠ
„Silvije Strahimir
Kranjčević“
JU OŠ
„Hilmi ef. Šarić“
Naziv škole u
koju se
raspoređuje
JU OŠ
„Grbavica I“
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
PERIOD(od-do)
Prijedlog/
napomena
1.9.201231.8.2013.
1.9.201231.8.2013.
Riješiti u školi
JU OŠ
„Podlugovi“
JU OŠ „9.maj“
1.9.201231.8.2013.
½ norme u Brezi
1.9.201231.8.2013.
Riješiti u školi
½ norme u „SDCO“
1.9.201231.8.2013.
21/26
Prezime i ime
zaposlenika
Zanimanje/a
Naziv škole
u kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
UKUPAN BROJ ČASOVA
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
1.
Kebat
Zdenko
Prof. fizičke
i zdravs. kulture
JU OŠ
„Umihana
Čuvidina“
21
16
5
4
20
2.
Hadžihajdić
Senija
JU OŠ
„Šejh M. ef. H.“
21
14
7
6
20
3.
Pleh
Amir
JU OŠ
„Hasan Kikić“
21
14
7
6
20
JU OŠ
„Isak Samokovlija“
1.9.2012-31.8.2013.
4.
Kaljanac
Sead
JU OŠ
„Vrhbosna“
14
12
2
8
20
JU OŠ
„Vladislav Skarić“
1.9.2012-31.8.2013.
5.
Softić
Faruk
JU OŠ
„Srednje“
16
14
2
4
18
JU OŠ
„Musa Ćazim Ćatić“
1.9.2012-31.8.2013.
6.
Brković
Kerim
Prof. tjelesnog
i zdrav.dgoja
18
16
2
6
22
JU OŠ
„Ćamil Sijarić“
1.9.2012-31.8.2013.
7.
Bećirspahić
Mirza
Prof. tjelesnog i
zdrav. odgoja
4
0
4
20
20
JU OŠ
„Grbavica II
1.9.2012-31.8.2013.
8.
Bezdrob
Sanjin
Prof. tjelesnog i
zdrav. odgoja
21
6
15
10
16
JU OŠ
„Meša Selimović“
1.9.2012-31.8.2013.
9.
Kalabušić
Almir
Prof. tjelesnog i
zdrav. odgoja
JU OŠ
„Porodice ef.
Ramić“
JU OŠ
„M. b. K.
Ljubušak“
JU OŠ
„Osman Nuri
Hadžić“
JU OŠ
„Fatima Gunić“
18
16
2
4
20
JU OŠ
„6. mart“
1.9.2012-31.8.2013.
10.
Omeragić
Adis
Prof. tjelesnog i
zdrav. odgoja
JU OŠ
„Hrasno“
18
16
2
6
22
JU OŠ „Alija
Nametak“
1.9.2012-31.8.2013.
48
74
Red.
broj
Nastavnik
fizičkog
vaspitanja
Nastavnik
tjelesnog i zdrav.
odgoja
Prof. tjelesnog
i zdravstvenog
odgoja
Nastavnik
tjelesnog i zdrav.
odgoja
U K U P N O:
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD
(od-do)
JU OŠ
„Grbavica II“
1.9.2012-31.8.2013.
JU OŠ
„Musa Ćazim Ćatić“
Prijedlog/
napomena
1.9.2012-31.8.2013.
22/26
Prezime i ime
zaposlenika
Zanimanje/a
Naziv škole u
kojoj je zaposlen
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
Broj nastavnih časova/sati
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
UKUPAN BROJ ČASOVA
ISLAMSKA VJERONAUKA
1.
Hodžić
Adis
Prof. islamske
pedagodije
JU OŠ
„Zaim Kolar“
21
7
14
14
21
2.
Išerić
Amira
Prof. islamske
vjeronauke
JU OŠ
„Silvije Strahimir
Kranjčević“
21
10
11
11
21
3.
Bahtijarević
Amela
Prof. islamske
vjeronauke
JU OŠ
„Hamdija K.“
21
16
5
0
16
4.
Bećirspahić
Mubera
Nastavnik
vjeronauke
JU OŠ
„Saburina“
11
8
3
10
18
JU OŠ
„Skender
Kulenovič“
1.9.2012-31.8.2013.
5.
Bogilović
Sabiha
Prof. islamskih
nauka
21
18
3
3
21
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
1.9.2012-31.8.2013.
6.
Fakić
Ešefa
Prof. islamskih
nauka
6
1
5
21
22
JU OŠ
„Čengić Vila I“
1.9.2012-31.8.2013.
7.
Babović
Mevlida
Prof.
vjeronauke
JU OŠ
„Saburina“
12
9
3
9
18
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević.“
1.9.2012-31.8.2013.
8.
Fočak
Fatima
Nast.islamske
vjeronauke
JU OŠ
„V. Skarić“
13
9
4
8
17
JU OŠ
„Isak Samokovlija“
1.9.2012-31.8.2013.
9.
Ćuprija
Šemsa
Nastavnica
vjeronauke
JU OŠ
„Behaudin S.“
11
3
8
8
11
10.
Zaganjor
Ramadan
Prof. isl.
pedagogije
JU OŠ
„Hrasno“
17
11
6
9
20
11.
Milić
Adisa
Prof. isl.
vjeronauke
JU OŠ
„M. b. K.
Ljubušak“
4
0
4
10
10
Red.
broj
JU OŠ
„Mehmed-beg K.
Ljubušak“
JU OŠ
„Mula Mustafa
Bašeskija“
Naziv škole u koju
se raspoređuje
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević.“
JU
„Medicinska škola“
Sarajevo
PERIOD(od-do)
Prijedlog/
napomena
1.9.2012-31.08.2013.
1.9.2012-na
neodređeno radno
vrijeme
Potvrditi kroz listu
KP srednje škole
Riješiti u školi
JU OŠ
„Mehmedalija Mak
Dizdar“
JU
„Prva osnovna
škola“
JU
„Deveta osnovna
škola“
1.9.2012- 31.08.2013.
Nadopuna u OŠ
„Skender Kulenović“
već 9 godina
U JU OŠ „Sokolje“
ima 7 časova
1.9.2012-31.8.2013.
1.9.2012-31.8.2013.
U OŠ „M. Ć. Ć.“ ima
6, a u „Sednmoj OŠ „ 5
23/26
12.
Čemo
Kemal
Prof. islamske
teologije
JU OŠ
„Meša Selimović“
21
15
6
6
21
JU OŠ
„Grbavica II“
1.9.2012-31.8.2013.
13.
Slinić
Anesa
Profesor
islamskih
nauka
JU OŠ „Hasan
Kaimija“
12
12
0
9
21
JU „Peta osnovna
škola“
1.9.2012-31.8.2013
72
127
U K U P N O:
24/26
Profesor
razredne nastave
2.
Curo
Amila
Nastavnica
razredne nastave
3.
Hamzić
Dženana
4.
Sulejmanović
Indira
5.
Velić
Zada
Profesor
razredne nastave
6.
Ajla
Petreši
Profesor
razredne nastave
7.
Šečić
Senida
Profesor
razredne nastave
8.
Terzimehić
Lemana
Profesor
razredne nastave
Nastavnica
razredne nastave
Nastavnica
razredne nastave
U K U P N O:
JU OŠ
„Velešički
heroji“
JU OŠ
„Hamdija
Kreševljaković.“
JU OŠ
„Hasan Kaimija“
JU
„Deveta osnovna
škola“
JU OŠ
„Džemaludin
Čaušević“
JU OŠ
„Meša
Selimović“
JU OŠ
„Meša
Selimović“
JU OŠ
„Meša
Selimović“
UKUPAN BROJ SATI
Cucak
Maja
Broj časova/sati na koji se
raspoređuje u drugu školu
1.
Broj nastavnih časova/sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
Zanimanje/a
Red.
broj
Naziv škole u
kojoj je
zaposlen
Broj nastavnih časova/sati
Prezime i ime
zaposlenika
Broj nastavnih časova/sati po
Ugovoru o radu
RAZREDNA NASTAVA
40
0
40
40
40
JU OŠ
„Hasan Kikić“
1.9.2012-31.08.2013.
40
0
40
40
40
JU OŠ
„Čengić Vila I“
1.9.2012-na
neodređeno radno
vrijeme
40
0
40
40
40
JU OŠ
„Nafija Sarajlić“
1.9.2012-31.08.2013.
40
0
40
40
40
JU
„Četvrta osnovna
škola“
1.9.2012-na
neodređeno radno
vrijeme
40
0
40
40
40
JU
„Ćamil Sijarić“
1.9.2012-31.08.2013.
40
0
40
40
40
JU OŠ
„Malta“
1.9.2012-31.08.2013.
40
0
40
40
40
JU OŠ
„Č. Vila I“
1.9.2012-31.08.2013.
40
0
40
40
40
JU OŠ
„Hrasno“
1.9.2012-na
neodređeno radno
vrijeme
320
320
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD(od-do)
Prijedlog/
napomena
25/26
JU OŠ
„9. maj“
UKUPAN BROJ SATI
Prof. pedagogije
i psihologije
Broj sati na koji se raspoređuje u
drugu školu
Jasika
Azra
Broj sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Naziv škole u
kojoj je
zaposlen
Broj sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj sati po Ugovoru o radu
PEDAGOG ŠKOLE
40
0
40
40
40
U K U P N O:
40
40
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD(od-do)
JU OŠ
„Treća osnovna
škola“
1.9.2012-na
neodređeno radno
vrijeme
Naziv škole u koju
se raspoređuje
PERIOD(od-do)
JU OŠ
„Izet Šabić“
1.9.2012-31.08.2013.
Prijedlog/
napomena
JU OŠ
„Srednje“
U K U P N O:
UKUPAN BROJ SATI
Dipomirani
bibliotekar
Broj sati na koji se raspoređuje u
drugu školu
Hodžić
Maša
Broj sati
koji nedostaju po Ugovoru o radu
1.
Zanimanje/a
Naziv škole u
kojoj je
zaposlen
Broj sati
Red.
broj
Prezime i ime
zaposlenika
Broj sati po Ugovoru o radu
BIBLOTEKAR
20
20
0
10
30
0
10
Prijedlog/
napomena
26/26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content