close

Enter

Log in using OpenID

cuando le pareció bien ya marchar hacia el interior puso la excusa

embedDownload
Departamento de Griego
I.E.S Los Cerros Úbeda
Reclutamiento de tropas en Sardes
2.1 Ἐπεὶ δ΄ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω͵ τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας
cuando le pareció bien ya marchar hacia el interior puso la excusa de que a los Pisidos
Comentario [P1]: parecía
(bien) a este ponerse en
movimiento
βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας· καὶ ἁθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε
quería expulsar totalmente del territorio y reunía como contra estos el (ejército)
βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ἑλληνικόν. ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν
Bárbaro y Helénico.
Entonces también ordenó a Clearco venir trayendo
ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα καὶ τῷ Ἀριστίππῳ συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι
Comentario [P2]: Dativo
posesivo
cuanto ejército tenía y a Aristipo reconciliándose con los de su patria enviarle
πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα· καὶ Ξενίᾳ τῷ Ἀρκάδι͵ ὃς αὐτῷ προειστήκει τοῦ ἐν ταῖς
a él el ejército que tenía; y a Jenias el Arcadio que estaba al frente del ejército mercenario
Comentario [P3]: Oración de
Relativo. El antecedente es
στράτευμα
πόλεσι ξενικοῦ͵ ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄλλους πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν τὰς
en las ciudades, le ordena presentarse con los demás excepto cuantos eran suficientes
ἀκροπόλεις φυλάττειν. 2.2 ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας͵ καὶ τοὺς
Comentario [P4]: Infinitivo
final dependiente de ικανοι
para defender las acrópolis. Llamó también a los que asediaban Mileto y a los
φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι͵ ὑποσχόμενος αὐτοῖς͵ εἰ καλῶς
huidos ordenó con él combatir, prometiéndoles a ellos que si bien
καταπράξειεν ἐφ΄ ἃ ἐστρατεύετο͵ μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι
salía por lo que hacían la expedición, no antes cesaría de que a ellos devolviera
οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο· ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ· καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν 2.3
a su patria. Ellos obedecieron gustosamente, pues confiaban en él. Y tomando las armas
εἰς Σάρδεις. Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας
se presentaron en Sardes. Jenias con los de las ciudades se presentó en Sardes
εἰς τετρακισχιλίους͵ Πρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους͵
hoplitas hacia cuatromil. Próxeno se presentó con hoplitas hacia mil quinientos,
γυμνῆτας δὲ πεντακοσίους͵ Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους͵
y soldados de infantería quinientos. Soféneto de Estinfalo con mil hoplitas
Comentario [P5]: Part. Pres.
N. sg mas. concierta con el sujeto
y de él depende toda la oración
sustantiva que, además, es un
período hipotético: εἰ protásis μὴ
παύσεσθαι infinitivo completivo es
la apódosis
Comentario [P6]: Oración de
Relativo Sustantivada “las cosas
por las que hacía la expedición
militar”
Comentario [P7]: infinitivo
completivo dependiente de
ὑποσχόμενος “prometiendo que
no cesaría”
Comentario [P8]: Oración
temporal
Comentario [P9]: Imperfecto
de πάρειμί
Comentario [P10]: Participio
Aoristo N sg masc. concierta con
Ξενίας “habiendo tomado a (con)
τοὺς los ἐκ πόλεων de las ciudades
Σωκράτης δὲ ὁ Ἀχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς πεντακοσίους͵ Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς
Comentario [P11]: Imperfecto
de πάρειμί
Sócrates el Aqueo con como quinientos hoplitas. Pasión de Mégara con
Comentario [P12]: part. pres.
N sg. mas. “teniendo” “con”
τριακοσίους μὲν ὁπλίτας͵ τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο· ἦν δὲ καὶ οὗτος
trescientos hoplitas, trescientos peltastas se presentó. Era éste también y
καὶ ὁ Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον 2.4. στρατευομένων. οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ
Profesor: Francisco Teva
Selectividad. Jenofonte
Página 1 de 4
Comentario [P13]: Participio
G p masc. con art´. τῶν Atributivo
Departamento de Griego
I.E.S Los Cerros Úbeda
y Sócrates de los que combatían alrededor de Mileto. Estos en Sardes con él se
ἀφίκοντο. Τισσαφέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα͵ καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ
se reunieron. Tisafernes habiéndose dado cuenta de estas consas y considerando que
eran preparativos demasiados grandes como para
Πισίδας τὴν παρασκευήν͵ πορεύεται ὡς βασιλέα ᾗ ἐδύνατο 2.5 τάχιστα ἱππέας ἔχων ὡς
la expedición contra los Pisidos, se dirige al rey lo más rápido posible con jinetes como
πεντακοσίους. καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε Τισσαφέρνους τὸν Κύρου στόλον͵
quinientos y el rey cuando escuchó de Tisafernes la expedición de Ciro
ἀντιπαρεσκευάζετο. Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων· καὶ ἐξελαύνει
se preparaba a su vez. Ciro con los que he dicho partió de Sardes. Y avanza
Comentario [P14]: Orac.
Relativo Sustantivada. Toda la
Oración es el complemento directo
de ἔχων y el pronombre οὕς es el
complento directo de εἴρηκα
διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν.
a través de Lidia en tres jornadas veinte y dos parasangas hacia el río Meandro
τούτου τὸ εὖρος δύο 2.6 πλέθρα· γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη πλοίοις. τοῦτον διαβὰς
de dos pletros de ancho. Un puente había sobre él unido con barcas. Habiendo
ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσάς͵ πόλιν οἰκουμένην
Comentario [P15]: Acusativo
de Relación “en cuanto a la
anchura”
Comentario [P16]: Part. Aor.
N sg. mas. de διαβαινω
avanza a través de Frigia en una sola jornada ocho parasangas hacia Colosas, ciudad
καὶ εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά· καὶ ἧκε Μένων ὁ Θετταλὸς
habitada, próspera y grande. Allí permaneció siete días, y llegó Menón el Tesalio
ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους͵ Δόλοπας 2.7 καὶ Αἰνιᾶνας καὶ
con mil hoplitas y peltastas quinientos
Dólopes.
Y Enianas y
Ὀλυνθίους. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Κελαινάς͵ τῆς
Olintios. Desde allí avanza en tres jornads veinte parasangas hacia Celenas, de
Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην͵ μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ
Comentario [P17]: Dativo
posesivo
Frigia ciudad habitada, grande y próspera, allí tenía Ciro un palacio y un parque
παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης͵ ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου͵ ὁπότε
Comentario [P18]: Oración de
Relativo
grande lleno de animales salvajes que él cazaba a caballo cuando
Comentario [P19]: Oración
temporal
γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ
Comentario [P20]: Optativo
Oblicuo
ejercitar quería a sí mismo y a los caballos. Por medio del parque corre el
Μαίανδρος ποταμός· αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν 2.8 βασιλείων· ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς
rio Meandro. Los manantiales manan desde el palacio; corre también por la ciudad
Κελαινῶν πόλεως. ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς
de Celenas. Es también del Gran Rey un palacio en Celenas fortificado en las
πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ
Profesor: Francisco Teva
Selectividad. Jenofonte
Página 2 de 4
Departamento de Griego
I.E.S Los Cerros Úbeda
fuentes del río Marsias bajo la acrópolis. Fluye también éste por la ciudad
ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον· τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὖρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν.
desemboca en el Meandro. La anchura del Meandro es de veinticinco pies
ἐνταῦθα λέγεται Ἀπόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας͵ καὶ τὸ
allí se dice que Apolo desolló a Marsias habiéndole vencido cuando disputó con él acerca del arte y la
δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί· διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται 2.9
piel colgó en la cueva de donde manan las fuentes. Por esto el río se llama
Μαρσύας. ἐνταῦθα Ξέρξης͵ ὅτε ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει͵ λέγεται
Allí se dice que Jerjes cuando desde Grecia derrotado en la batalla se retiraba
οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦθα ἔμεινε Κῦρος
construyó este palacio y la acrópolis de Celenas. Allí permaneció Ciro
ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους καὶ
treinta días; y llegó Clearco el Lacedemonio exiliado con hoplitas mil y
πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ καὶ Σῶσις
peltastas Tracios ochocientos y arqueros Cretenses doscientos. Al mismo tiempo Sosis
παρῆν ὁ Συρακόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους͵ καὶ Σοφαίνετος Ἀρκάδας ἔχων ὁπλίτας
se presentó el Siracusano con hoplitas trescientos y Soféneto de Arcadia con hoplitas
χιλίους. καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ
mil. Y allí Ciro pasó revistas e hizo recuento de los Helenos en el parque
παραδείσῳ͵ καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι χίλιοι͵ 2.10 πελτασταὶ δὲ
llegaron a ser todos: hoplitas once mil, peltastas alrededor
ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Πέλτας͵
de dos mil. Desde allí avanza en dos jornadas diez parasanga hacia Peltas
πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ ΄ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς· ἐν αἷς Ξενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια
ciudad habitada. Allí permaneció tres día en los que Jenias de Arcadia las fiestas liceas
ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε· τὰ δὲ ἆθλα ἦσαν 2.11 στλεγγίδες χρυσαῖ· ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα
celebró con sacrificios y celebró un certamen. Los premios eran estríngiles de oro.
καὶ Κῦρος. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δώδεκα ἐς Κεράμων ἀγοράν͵
asistió al certamen también Ciro. Desde allí avanza en dos jornadas doce parasangas
πόλιν οἰκουμένην͵ ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς
hacia el mercado de los cerameos, ciudad habitada, cercana a la región de Misia. Desde
παρασάγγας τριάκοντα εἰς Καΰστρου πεδίον͵ πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ΄ ἔμεινεν ἡμέρας
allí recorre en tres jornadas treinta parasangas hacia la llanura de Caistro, ciudad habitada. Allí permaneció
Profesor: Francisco Teva
Selectividad. Jenofonte
Página 3 de 4
Comentario [P21]: Construcci
ón Personal del Infinitivo.
Ἀπολλων N sg. Sujeto concierta
con el verbo λέγεται 3ª sg pres.
pasivo ἐκδεῖραι inf. Aoristo.
Traducción impersonal λέγεται “Se
dice” que Apolo desolló
Comentario [P22]: Part
Aoristo N sg masc. concierta con
Apolo
Comentario [P23]: Part. pres.
Ac. sg. masc. concierta con
Μαρσύαν
Comentario [P24]: ὅτε
...ἀπεχώρει Oración temporal
Comentario [P25]: ἡττηθεὶς
part. Aor. N sg. masc. concierta
con Jerjes
Comentario [P26]: λεγέται
Ξέρξης οἰκοδομῆσαι Construcción
personal “ Se dice que Ciro
construyó”
Departamento de Griego
I.E.S Los Cerros Úbeda
πέντε· καὶ τοῖς στρατιώταις ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν͵ καὶ πολλάκις ἰόντες
cinco días y a los soldados se le debía la paga de mas de tres meses, y con frecuencia
ἐπὶ τὰς θύρας ἀπῄτουν. ὁ δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ δῆλος ἦν ἀνιώμενος· οὐ γὰρ ἦν
yendo a su puerta se la pedían. Éste dándoles esperanzas los difería y era evidente que estaba molesto. Pues no era
πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι.
del carácter de Ciro teniendo no pagar.
Profesor: Francisco Teva
Selectividad. Jenofonte
Página 4 de 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content