close

Enter

Log in using OpenID

1 Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci, M. Demerca 1

embedDownload
Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci, M. Demerca 1, na temelju članka 28.
stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj:
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13.) i članka 48. Statuta
Srednje gospodarske škole Križevci, na prijedlog Nastavničkog vijeća, na sjednici održanoj dana
13.09.2013. godine, donosi:
ŠKOLSKI KURIKULUM
ZA ŠKOLSKU 2013./14. GODINU
UVODNE NAPOMENE
Temeljni dokument za izradu Školskog kurikula je Nacionalni kurikulum koji propisuje:
1. Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma.
2. Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja,
koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim
područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te
vrednovanje i ocjenjivanje.
3. Nacionalni kurikulum donosi ministar.
CILJEVI
1. Definirati temelje rada škole.
2. Utvrditi dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
3. Odrediti nastavni plan i program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog
obrazovnog standarda.
ZADATCI
Školskim kurikulumom se utvrđuju:
- aktivnost, program
- ciljevi aktivnosti, programa
- namjena aktivnosti, programa
- nositelji aktivnosti, programa i njihova odgovornost
NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOŠENJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA
Školski kurikulum donosi Školski odbor tijekom rujna tekuće školske godine na
prijedlog
Nastavničkog vijeća, a za organizaciju i pripremu zadužen je ravnatelj.
JAVNOST RADA
Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku.
Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom
je objavljen na mrežnim stranicama škole.
obliku ako
DUGOROČNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE
Dugoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima donosi se na
temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Dugoročni plan i program Srednje gospodarske škole Križevci je obrazovati učenike u
programima za:
1
- strukovne škole (četverogodišnji program) za zanimanja:
1. Poljoprivredni tehničar – opći
2. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut
3. Veterinarski tehničar
- strukovne škole (trogodišnji program) za zanimanje
- Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
- Mljekar
- Poljoprivredni gospodarstvenik
CILJEVI PROGRAMA
Stjecanja znanja i vještina potrebnih za tržište rada i nastavak obrazovanja.
ZADATCI
1.Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni,
tjelesni,
društveni,
moralni
i
duhovni
razvoj
u
skladu
s
njihovim
sposobnostima i sklonostima.
2.Razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti , očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog
identiteta kod učenika,
3.Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za
poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
razvoju društva,
4.Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti
ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog
gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i
dostignuća,
5. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
NOSITELJI PROGRAMA I NJIHOVA ODGOVORNOST
Nositelji programa su:
Ravnatelj; Stručni suradnici; Nastavnici; Stručni učitelji; Vanjski suradnici; Administrativno tehničko osoblje; Roditelji; Koprivničko- Križevačka županija, Grad Križevci, Turistička
zajednica grada Križevaca, Obiteljski centar Koprivničko križevačke županije, Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Udruge KVARK i POINT i dr.
Odgovorni su za:
Pravovremenu i kvalitetnu pripremu i realizaciju nastavnih programa;
Vrednovanje postignuća učenika;
NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA
-Prikupljanje informacija od partnera svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini o potrebama primjerenog obrazovnog programa;
-Ponuda prikladnih obrazovnih programa;
-Programi će se izvoditi po nastavnim planovima koje propiše ministar: u Školi, radionicama,
poljoprivrednim apotekama, veterinarskim stanicama i ambulantama, poljoprivrednim
gospodarstvima
-Nastava se odvija putem predavanja i vježbi, praktične nastave, stručne prakse.
-Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim prostorima primjerenim
nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima
-Stručna praksa, praktična nastava i vježbe izvode se u laboratorijima, praktikumima i
radionicama.
2
-Škola radi u dvije smjene
-Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada.
-Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada izražava se osobito u:
a) odgoju i obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za
aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života;
b) u praćenju i omogućavanju učenicima da razviju individualne sklonosti i sposobnosti;
c) u profesionalnom informiranju učenika;
d) u pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju;
e) u skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika;
f) u pomoći nastavnicima u njihovu radu s učenicima;
g) u suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima učenika.
- U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
- Nositelji ovih aktivnosti su učenici, uz stručnu pomoć nastavnika i stručnih suradnika
- Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja zakonom i nastavnim programom propisanih
ciljeva i zadaća, Škola organizira izlete i ekskurzije te poduzima druge odgovarajuće aktivnosti u
skladu s provedbenim propisom koji donosi ministar obrazovanja te godišnjim planom i
programom rada.
- Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvješće o izvedenoj ekskurziji, njezinim
rezultatima i materijalnim izdatcima.
VREMENIK PROVOĐENJA PROGRAMA:
Od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
NAČIN VRJEDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:
- Vanjsko vrjednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja
- Učenici strukovnih škola fakultativno mogu sudjelovati u vanjskom vrednovanju, ovisno
afinitetima i namjerama nastavka školovanja.
- Unutarnje vrjednovanje provodi Povjerenstvo za unutarnje vrjednovanje na temelju
provedbenih propisa NCVVO
- Rezultati vrjednovanja koriste se na stručnim aktivima, razrednim i Nastavničkom vijeću
unapređenje odgojno-obrazovnog rada i stjecanja znanja i vještina učenika.
- Rezultati vrednovanja koriste se i za promociju školskih programa i objavu postignuća učenika
i nastavnika.
-Uspješni i naročito uspješni učenici za postignute rezultate mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
KRATKOROČNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2013/14.
Kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima donosi se na
temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Ovaj plan i program rada škole
donosi se ovim kurikulumom, a preciznije pojedinosti utvrdit će se Godišnjim planom i
programom rada škole za svaku školsku godinu do 30. rujna, tekuće godine.
U školskoj godini 2013./14. Srednja gospodarska škola Križevci će obrazovati učenike po
nastavnom planu i programu koji propisuje ministar za sljedeća zanimanja:
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Poljoprivredni tehničar – opći
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut
Poljoprivredni gospodarstvenik
Veterinarski tehničar
Mljekar
3 razreda
4 razreda
4 razreda
1 razred
5 razreda
1 razred (spojeno s mehaničar
poljoprivredne mehanizacije)
3
UKUPNO:
17/18 razreda
KURIKULUM – AKTIV HRVATSKOG I STRANIH JEZIKA (AKTIVNOSTI ZA
UČENIKE)
VREME
NIK
VRSTA
AKTIVN
OSTI
AKTIVNOST
CILJEVI
NOSITE
LJI
(sudionici
)
NAČIN
REALIZA
CIJE
TROŠKO
VNIK
dopunska
nastava
priprema za drž.
maturu iz
hrvatskog jezika
utvrditi i
nadopuniti
stečena
znanja
E.
Blašković
Gagro
(učenici
završnih
razreda)
nulti ili
sedmi sat,
dva sata
tjedno
troškovi
fotokopira
nja
dopunska
nastava
priprema za drž.
maturu iz
engleskog jezika
utvrditi i
nadopuniti
stečena
znanja
M. Tinodi
(učenici
završnih
razreda)
nulti ili
sedmi sat,
jedan sat
tjedno
troškovi
fotokopira
nja
proširiti
stečena
znanja
praktičnim
iskustvom,
razvijati
socijalne
vještine
V. Raguž
ili E.
Blašković
Gagro (u
suradnji s
članovima
drugih
aktiva);
(učenici
2. razreda)
M.Augusti
nčić u
suradnji s
nastavnici
ma
hrvatskog
jezika i
povijesti
(zainteresi
rani
učenici)
put
autobusom
vlastita
sredstva
učenika
rujan
ekskurzija
izvannasta
vna
aktivnost
izvannasta
vna
aktivnost
posjet tehničkom
muzeju u Zagrebu
izrada panoa
povodom:
Međunaro
dnog dana
pismenost
ii
Međunaro
dnog dana
kulturne
baštine
kušanje mlijeka i
izrada panoa
povodom Dana
školskog mlijeka
osvijestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
druženja,
razv.socija
lne
vještine,
poticati
kreativnos
t, proširiti
znanje
osvijestiti
važnost
mlijeka,
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine
M.Augusti
nčić u
suradnji s
nast.
praktične
nastave
mljekarske
skupine
predmeta
(zainteresi
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja,
plastičnih
NAČINI
VREDNOV
ANJA I
KORIŠTE
NJA
REZULTA
TA
u sklopu
redovne
nastave
(učenici
imaju
poboljšana
redovna
znanja, pa
mogu
ostvariti
bolje
rezultate)
mogući
radni listići
putem ili u
sklopu
redovne
nastave
pano je u
hodniku
između
učionica, pa
su dodatne
informacije
dostupne
većem broju
učenika, a
kušanje u
knjižnici pa
tako učenici
osvješćuju
knjižnicu
kao mjesto
ugodne
atmosfere
4
izrada panoa
povodom:
Međunaro
dnog dana
školskih
knjižnica
listopad
studeni
studeni
izvannasta
vna
aktivnost
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
rani
učenici)
čaša...
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
M.Augusti
nčić,
moguća
suradnja s
nast.
praktične
nastave
veterinars
ke skupine
predmeta
(zainteresi
rani
učenici)
izrada panoa
povodom:
Međunaro
dnog dana
zaštite
životinja
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
izrada panoa
povodom:
Svjetskog
dana
hrane i
Dana
zahvalnos
ti za
plodove
zemlje
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
M.Augusti
nčić,
suradnja s
nast.
prakt.nast.
agronoms
ke skupine
predmeta
(zainteresi
rani
učenici)
izrada panoa
povodom:
Dana
neovisnos
ti RH
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
M.Augusti
nčić,
suradnja s
D.Majdak
Kutičić
(zainteresi
rani
učenici)
ekskurzija
posjet izložbi
Interliber-Educa
izvannasta
vna
aktivnost
organizirati
prigodni program
povodom Dana
škole
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine
razvijati
socijalne
vještine i
kulturno
ponašanje,
poticati
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
pano je u
hodniku
između
učionica, pa
su dodatne
informacije
dostupne
većem broju
učenika
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
M.Augusti
nčić u
suradnji s
V.
Leskovar
put
autobusom
ili vlakom
vlastita
sredstva
učenika
E.
Blašković
Gagro u
suradnji s
D.Majdak
Kutičić
priredba u
zbornici ili
na nekom
drugom
prikladnom
mjestu
prigodni
ukrasi,
moguće
osvježenje
za
nastavnike/
radni listići
putem ili u
sklopu
redovne
nastave
u sklopu
redovne
nastave
5
izvannasta
vna
aktivnost
izrada panoa
povodom
Dana
sjećanja
na
Vukovar
izvannasta
vna
aktivnost
priredba za djecu
članova kolektiva
povodom Sv.
Nikole
izvannasta
vna
aktivnost
izrada Božićnog
nakita i Božićna
priredba
kreativnos
t
(zainteresi
rani
učenici)
učenike
(sokovi,
grickalice..
.)
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
M.Augusti
nčić u
suradnji s
nastavnici
ma
hrvatskog
jezika i
povijesti
(zainteresi
rani
učenici)
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
novi
nastavnik
hrv. jezika
i nastavnik
vjeronauk
a
(zainteresi
rani
učenici)
rad u
knjižnici
priredba u
zbornici ili
na nekom
drugom
prikladnom
mjestu
prigodni
ukrasi,
moguće
osvježenje
za
nastavnike/
učenike
(sokovi,
grickalice..
.)
pano je u
hodniku
između
učionica, pa
su dodatne
informacije
dostupne
većem broju
učenika
u sklopu
redovne
nastave
prosinac
izvannasta
vna
aktivnost
izvannasta
vna
aktivnost
izrada panoa
povodom
Međunaro
dnog dana
prava
čovjeka
humanitarna akcija
pomoć za dijete
u potrebi iz naše
okoline i iz
svijeta –
prikupljanje
sredstava i
izrada panoa
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t,
suradničk
o učenje
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
osvijestiti
socijalnu
osjetljivos
t učenika
E.
Blašković
Gagro i
nastavnik
vjeronauk
a
(nekoliko
razreda)
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
M.Augusti
nčić u
suradnji s
N.
Mišćević,
I.Pejić,
D.Majdak
Kutičić
(zainteresi
rani
učenici)
rad u školi
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
materijal
potreban za
izradu
ukrasa
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
izložba na
panou
pano je u
hodniku
između
učionica, pa
su
informacije
dostupne
većem broju
učenika
6
izvannasta
vna
aktivnost
održavanje
školskog
natjecanja iz
engleskog jezika
provjeriti
znanje
N.
Mikinac,
M. Tinodi
potkrovlje
C zgrade
troškovi
kopiranja i
slanja
poštom
u slučaju
dobrog
rezultata
učenici se
kvalificiraju
za
županijsko
natjecanje
prostor
škole
troškovi
slanja
poštom
kroz
redovnu
nastavu
siječanj
izvannasta
vna
aktivnost
izvannasta
vna
aktivnost
izvannasta
vna
aktivnost
izvannasta
vna
aktivnost
odabir radova za
sudjelovanje na
Lidranu
izrada panoa
povodom
Dana
sjećanja
na
Holokaust
izrada panoa
povodom
Dana
međunaro
dnog
priznanja
RH
(izložba
„Domovi
nu ja u
srcu
nosim“)
moguće
sudjelovanje na
županijskom
natjecanju iz
engleskog jezika
izrada panoa
povodom
Međunaro
dnog dana
materinsk
og jezika
veljača,
ožujak
izvannasta
vna
poticati
kreativnos
t
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
V. Raguž,
E.
Blašković
Gagro,M.
Tinodi +
novi
nastavnik
M.
Augustinči
ću
suradnji s
D.Majdak
Kutičić
(zainteresi
rani
učenici)
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
M.Augusti
nčić u
suradnji s
članicama
aktiva
(zainteresi
rani
učenici)
provjeriti
znanje
N.
Mikinac,
M. Tinodi
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
M.Augusti
nčić,
nastavnici
hrvatskog
jezika
(zainteresi
rani
učenici)
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
škola
domaćin
rad u
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškove
prijevoza
pokriva
organizator
pano u
hodniku
pano u
hodniku
u slučaju
dobrog
rezultata
učenici se
kvalificiraju
za državno
natjecanje
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
pano je u
hodniku
između
7
aktivnost
izrada panoa
povodom
Valentino
va
kreativnos
t,
osvijestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
druženja
izrada panoa
povodom
Svjetskog
dana voda
izvannasta
vna
aktivnost
Dani glagoljice u
školskoj knjižnici
izvannasta
vna
aktivnost
radionica izrade
glagoljičkog nakita
ekskurzija
ekskurzija
Ozalj, Gorski kotar
- moguć posjet
rodnoj kući
I.G.Kovačića u
Zadru
odlazak u kazalište
u Zagreb ili
Varaždin
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
razvijati
suradničk
o učenje,
motoričke
vještine i
kreativnos
t
proširiti
stečena
znanja
praktičnim
iskustvom,
razvijati
socijalne
vještine
razvijati
kazališnu
kulturu,
osvijestiti
socijalne
vještine,
razvijati
kulturno
ponašanje
i kazališni
bonton
M.Augusti
nčić,
nastavnici
hrvatskog
jezika
(zainteresi
rani
učenici)
E.
Blašković
Gagro
(odabrani
razredi)
V. Raguž
(u suradnji
s
članovima
drugih
aktiva);
(učenici
2., 3., i 4.ih razreda)
V. Raguž
u suradnji
s
razrednici
ma
(svi
razredi)
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
rad u
učionici
put
autobusom
organiziran
prijevoz
autobusom
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
troškovi
materijala
za izradu
ukrasa
(glinamol,
boje...)
vlastita
sredstva
učenika
učionica, pa
su dodatne
informacije
dostupne
većem broju
učenika
pano u
hodniku
izložba u
zbornici
škole
mogući
radni listići
putem ili u
sklopu
redovne
nastave
vlastita
sredstva
učenika
u sklopu
redovne
nastave
troškovi
kopiranja,
pano je u
hodniku
između
travanj
izrada panoa
povodom
Svjetskog
dana
zdravlja
izrada panoa
povodom
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
M.Augusti
nčić
rad u
knjižnici
8
izvannasta
vna
aktivnost
Dana
grada
Križevaca
izrada panoa
povodom
Dana
planeta
Zemlje
vještine i
kreativnos
t,
osvijestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
druženja
svibanj
izvannasta
vna
aktivnost
ekskurzija
lipanj
izvannasta
vna
obilježavanje:
Međunaro
dni dan
obitelji
(najljepše
misli)
izložba „Majka u
poeziji i prozi“
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
M.Augusti
nčić u
suradnji sa
nastavnici
ma
hrvatskog
jezika
(zainteresi
rani
učenici)
izrada panoa
povodom
Dana
hrvatske
knjige
obilježavanje:
Majčin
dan
(zainteresi
rani
učenici)
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t,
osvijestiti
knjižnicu
ako mjesto
ugodnog
druženja
obilježavanje:
Međunaro
dni dan
muzeja
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine
Putevima
glagoljaša,
Baščanska ploča
obilježavanje:
Svjetskog
dana
zaštite
M.Augusti
nčić u
suradnji sa
nastavnici
ma hrv.
jezika
(zainteresi
rani
učenici)
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
rad u
knjižnici
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
učionica, pa
su dodatne
informacije
dostupne
većem broju
učenika
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
rad u
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
rad u
knjižnici
M.Augusti
nčić
(zainteresi
rani
učenici)
posjet
muzeju
proširiti
znanje
V. Raguž
(učenici
prvih
razreda)
razgledava
nje
znamenitos
ti
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
M.Augusti
nčić u
suradnji sa
nastavnici
rad u
knjižnici
pano je u
hodniku
između
učionica, pa
su dodatne
informacije
dostupne
većem broju
učenika
moguć
posjet
muzeju u
Križevcim
a (bez
troškova)
kroz
redovnu
nastavu
troškovi
prijevoza
(vlastita
sredstva
učenika)
radni listići
putem i
kasnije kroz
nastavu
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
kroz
redovnu
nastavu
9
aktivnost
čovjekove
okoline
(izložba brošura,
časopisa, knjiga...)
izvannasta
vna
aktivnost
obilježavanje:
Dana
antifašisti
čke borbe
(pano)
izvannasta
vna
aktivnost
organiziranje
priredbe povodom
svečane podjele
završnih
svjedodžbi
vještine i
kreativnos
t
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnos
t
razvijati
socijalne
vještine,
samopouz
danje,
međuljuds
ke odnose
i
kreativnos
t
ma polj.
predmeta
(zainteresi
rani
učenici)
M.Augusti
nčić u
suradnji sa
nast.
povijesti
(zainteresi
rani
učenici)
E.
Blašković
Gagro
(odabrani
učenici)
formata,
flomastera,
printanja...
rad u
knjižnici
priredba u
odabranom
prostoru
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomastera,
printanja...
kroz
redovnu
nastavu
troškovi
zakuske i
nagrada za
pohvaljene
učenike
KURIKULUM – ŠKOLSKA KNJIŽNICA škol. god. 2013./2014.
STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR – Maja Augustinčić Arsenović, prof.
Ciljevi i zadaci rada knjižničara:
opismenjavanje učenika (pozitivno utjecati na podizanje svih razina pismenosti; pružati poticajno
okruženje za samostalno stjecanje znanja i otkriće radosti učenja);
snalaženje učenika u knjižnici i knjižničnoj građi.
Uključivanje u školske, regionalne, nacionalne i međunarodne projekte prema mogućnosti
Knjižnica će nastojati u što većoj mjeri zadovoljiti potrebe za obrazovanjem učenika iz svih obrazovnih
područja, ali će i dalje biti odgojno središte – razvijati vrijednosti, gledišta, sustavno razvijati kulturu
učenika tijekom cijeloga školovanja, raditi na poboljšanju komunikacije.
Svrha:
osuvremeniti odgojno-obrazovni proces i staviti u funkciju sve izvore znanja, od knjiga i časopisa do
interneta;
osposobiti učenike za samoučenje i poučavati ih o korištenju udžbeničke i dopunske literature,
rječnika, leksikona, enciklopedija, elektronskih medija.
odgojno obrazovni rad – knjižničnoinformacijsko obrazovanje;
kulturna i javna djelatnost – obilježavanje
prigodnih dana i posjete kulturnim i ostalim
ustanovama prema dogovoru;
stručno-knjižničarska i informacijskoreferalna djelatnost;
stručno usavršavanje – samostalno i u
organizaciji AZOO, CSSU kod NSK i ostalih
relevantnih ustanova;
suradnja s ravnateljem, nastavnicima,
stručnom suradnicom i administrativno
tehničkom službom škole;
izrada planova rada po mjesecima;
izvješće o radu na kraju školske godine;
10
nabava i evidencija knjiga;
nabava i evidencija novina i časopisa;
nabava i evidencija AV sredstava;
klasifikacija, inventarizacija, oprema
(tehnički poslovi);
raspored i smještaj građe;
informiranje o načinu korištenja građe;
opomene;
obavijesti;
izložbe novih knjiga;
posudba knjižne i neknjižne građe;
evidentiranje posudbe;
Dani otvorenih vrata Srednje gospodarske
škole Križevci – suradnja s nastavnicima;
provoditi Bookcrossing projekt i druge
relevantne projekte vezane uz knjigu, čitanje
i informacijsku pismenost;
provoditi projekt „Tulum slova“prema
mogućnostima;
sudjelovati na obrtničkom i gospodarskom
sajmu;
književni susret – u školi ili u suradnji s
Gradskom knjižnicom „Franjo Marković“
Križevci.
11
VREMENI
K
VRSTA
AKTIVNOSTI
Rujan
NOSITELJI
(sudionici)
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOV
NIK
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“, aktiv
hrvatskog i stranih
jezika
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata i
sl.
NAČIN
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
Kroz plakat,
pano ili izložbu
u prostorima
škole
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnici
vjeronauka i
povijesti, pojedini
motivirani učenici
iz svih razreda
Rad u školskoj
knjižnici, obilazak
kulturnih
spomenika i sl. u
Križevcima
Troškovi
izrade
plakata i
sl.
Kroz plakat,
pano ili izložbu
u prostorima
škole
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“,
suradnja s
nastavnicima
praktične nastave
veterinarske
skupine predmeta
(zainteresirani
učenici)
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnica
povijesti, pojedini
učenici iz svih
razreda
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“,
predmetni
nastavnici i
pojedini učenici
svih razreda
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
panoa i sl.
Pano u
prostorima
škole
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata i
sl.
Kroz plakat,
pano u
prostorima
škole
Obilazak knjižnice
uz stručno
vodstvo
Troškovi
izrade
plakata i
sl.
Evaluacija na
grupi „Asistenti
u knjižnici“,
plakat sa
fotografijama iz
posjeta
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
Stručna suradnica
knjižničarka, aktiv
hrvatskog i stranih
jezika, aktiv biljne i
stočarske
proizvodnje
Rad u školskoj
knjižnici
Kroz plakat,
pano ili izložbu
u prostorima
škole
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnica
računalstva
Put autobusom ili
vlakom, posjet
sajmu
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomaster
a,
printanja..
.
Vlastita
sredstva
učenika
AKTIVNOST
CILJEVI
Obilježavanje
Međunarodnog
dana
pismenosti –
Informacijska
pismenost (8.9.)
Izrada plakata
ili panoa
Rujan
Obilježavanje
Međunarodnog
dana kulturne
baštine (23.9.)
Izrada plakata
ili panoa ili
posjet izložbi,
razgled
kulturnih
spomenika
Listopad
Obilježavanje
Međunarodnog
dana zaštite
životinja (4.10.)
Izrada plakata
ili panoa
Podizanje
svih razina
pismenosti s
posebnim
osvrtom na
informacijsk
u pismenost
Razvijanje
svijesti
učenika za
očuvanje
kulturne
baštine,
usvajanje
znanja
Obilježiti dan
učitelja kao
nositelja
odgojno
obrazovne
djelatnosti
Listopad
Obilježavanje
Dana
neovisnosti
(8.10.)
Izrada plakata
ili panoa
Razvijanje
nacionalne
svijesti i
domoljublja
Listopad
Mjesec hrvatske
knjige - početak,
Mjesec školskih
knjižnica
Posjet
Gradskoj
knjižnici
„Franjo
Marković“
Križevci i
srednjoškolsko
j knjižnici
Poticanje
čitanja
Listopad
Svjetski dan
hrane - Dan
zahvalnosti za
plodove zemlje
(16.10.)
Studeni
Mjesec hrvatske
knjige završetak
Sudjelovanje
na susretu s
piscem u
Gradskoj
knjižnici
Izrada plakata
ili panoa;
prigodna
izložba
Posjet
Interliberu
Susret s piscem
radni listići
putem ili u
sklopu
redovne
nastave
12
VREMENI
K
VRSTA
AKTIVNOSTI
AKTIVNOST
CILJEVI
NOSITELJI
(sudionici)
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOV
NIK
Studeni
Obilježavanje
Dana sjećanja
na Vukovar
(18.11.)
Posjet
Vukovaru i
izložba u školi
Nastavnici
vjeronauka i etike
u suradnji s
drugim aktivima
škole i stručnom
suradnicom
knjižničarkom, svi
učenici 3. razreda
Obilazak
Vukovara uz
stručno vodstvo i
rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
prijevoza
autobuso
m te
cijene
vođenja i
ulaznice u
Vukovaru
Studeni
Obilježavanje
Dana škole
(19.11.)
Izrada plakata,
panoa,
moguća
izložba ili
prezentacija
na računalu
Usvajanje
znanja o
domovinsko
m ratu,
razvijanje
svijesti o
strahotama i
žrtvama
ratova
Ponavljanje
ili usvajanje
znanja o
osnutku
naše škole i
proučavanje
njene
prošlosti,
opisivanje
svojih
dojmova o
školi
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnica
povijesti u
suradnji s drugim
aktivima škole,
pojedini učenici
svih razreda
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
za
sredstva
prezentaci
je rada
učenika
Kroz plakat,
pano, izložbu ili
prezentaciju u
školi
Prosinac
(tijekom
cijelog
mjeseca)
Humanitarna
akcija- pomoć
jednom djetetu
ili sl.
Organiziranje
sakupljanja po
svim
razredima
škole
Razvijanje
empatije i
solidarnosti
učenika
prema
siromašnima
U prostorima
škole
Troškovi
dostave
humanitar
ne pomoći
i sl.
Obavijest o
rezultatima
akcije na
oglasnoj ploči
Prosinac
Obilježavanje
Međunarodnog
dana ljudskih
prava (10.12.)
Izrada plakata
ili panoa
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa
Plakat ili pano u
prostorima
škole
Prosinac
Ususret Božiću
Izložba
učeničkih
radova
Upoznavanje
učenika s
ljudskim
pravima i
razvijanje
svijesti o
važnosti
poštivanja
ljudskih prava
Razvijanje
kreativnosti
učenika
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
učeničkih
radova
Izložba u
knjižnici i na
panou
Siječanj
Dan sjećanja na
Holokaust i i
sprečavanja
zločina protiv
čovječnosti
(27.1.)
Izložba
Nastavnici
vjeronauka i
etike, stručna
suradnica
knjižničarka u
suradnji s drugim
aktivima škole i
svi učenici škole
Nastavnici politike
i gospodarstva,
etike i stručna
suradnica
knjižničarka,
učenici 2bm, 4a,
4a1 i 4c razreda
te učenici
2.razreda etike
Nastavnici
vjeronauka,
stručna suradnica
knjižničarka u
suradnji s drugim
aktivima škole,
pojedini učenici
svih razreda škole
Nastavnici aktiva
društvenih
predmeta i
stručna suradnica
knjižničarka,
pojedini učenici 2.
i 4. razreda
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
izložbe
Izložba u
prostorima
škole
Usvajanje
znanja o
Holokaustu i
drugim
zločinima
protiv
čovječnosti,
razvijanje
svijesti o
problemu i
rješenjima za
sprečavanje
zločina
NAČIN
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
Evaluacija na
nastavi,
postavljanje
izložbe o
događajima u
Vukovaru 1991.
godine
13
VREMENI
K
VRSTA
AKTIVNOSTI
AKTIVNOST
CILJEVI
NOSITELJI
(sudionici)
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOV
NIK
Siječanj
Dan zaštite
osobnih
podataka (28.1)
Izrada
prezentacije
stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnica
računalstva,
pojedini učenici,
„Asistenti u
knjižnici“
Rad u školskoj
knjižnici
-
Veljača
Obilježavanje
Valentinova
(14.2.)
Izrada panoa,
ispisivanje i
slanje lijepih
poruka
stručna suradnica
knjižničarka, svi
učenici i djelatnici
škole, „Asistenti u
knjižnici“
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa i
poruka
Kroz pano u
prostorima
škole
Veljača
Obilježavanje
Međunarodnog
dana
materinskog
jezika (21.2.)
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa
Plakat ili pano u
prostorima
škole
Dan NSK
stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnici
hrvatskog jezika,
pojedini
zainteresirani
učenici
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“
Rad u školskoj
knjižnici
Veljača
izrada
panoa
povodom
Međunarod
nog dana
materinskog
jezika
Posjet NSK u
Zagrebu
Razvijanje
svijesti o
važnosti
zaštite
osobnih
podataka i
sigurnosti na
internetu
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
, osvjestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
druženja
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
Put vlakom ili
autobusom,
razgledavanje uz
stručno vodstvo,
razgled zbirke
rijetkih knjiga
Vlastita
sredstva
učenika
Kroz rad grupe
Veljača
Dani glagoljice u
školskoj
knjižnici
Izložba
učeničkih
radova
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
radova
Pano u hodniku,
izložbene police
u školskoj
knjižnici
Ožujak
Obilježavanje
svjetskog dana
voda (22.3.)
izrada
panoa
povodom
Svjetskog
dana voda
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa
Plakat ili pano u
prostorima
škole
Travanj
Obilježavanje
svjetskog dana
zdravlja (7.4.)
izrada
panoa ili
prezentacije
povodom
Svjetskog
dana
zdravlja
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnice
hrvatskog jezika,
„Asistenti u
knjižnici“, ostali
zainteresirani
učenici
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa
Plakat ili pano u
prostorima
škole;
prezentacija na
nastavi
Usvajanje
znanja o
Nacionalnoj i
sveučilišnoj
knjižnici;
razvijanje
svijesti o
važnosti
znanja i
kulture;
upoznavanje s
uslugama
knjižnice
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
, osvjestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
NAČIN
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
Evaluacija na
nastavi
14
VREMENI
K
VRSTA
AKTIVNOSTI
AKTIVNOST
Travanj
Dan planeta
Zemlje (22.4.)
izrada
panoa
povodom
Dana
planeta
Zemlje
Travanj
Dan hrvatske
knjige (22.4.)
Travanj
Svjetski dan
knjige i
autorskih prava
(23.4.)
Travanj
Ususret Uskrsu
Travanj
druženja
CILJEVI
NOSITELJI
(sudionici)
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOV
NIK
NAČIN
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
Plakat ili pano u
prostorima
škole;
prezentacija na
nastavi
proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
, osvjestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
druženja
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa
Posjet
knjižnici
VGUK-a
osvjestiti
knjižnicu
kao mjesto
ugodnog
druženja;
upoznati se s
radom
visokoškolske
knjižnice
Stručna suradnica
knjižničarka,
knjižničarka
VGUK-a,
„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Obilazak knjižnice
VGUK-a
-
U okviru rada
grupe „Asistenti
u knjižnici“
međupredme
tna korelacija
KIO –
autorska
prava i
intelektualno
vlasništvo
Izložba
učeničkih
radova
Osvijestiti
važnost
zaštite
autorskih
prava i
intelektualnog
vlasništva
Razvijanje
kreativnosti
učenika
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnici
hrvatskog jezika,
nastavnica etike
Rad u školskoj
knjižnici i na
nastavi
-
Evaluacijski
listići za učenike
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
radova
Izložba u
knjižnici i na
panou u
prostorima
škole
Obilježavanje
Dana grada
Križevaca
(24.4.)
Pano i posjet
događanjima
u organizaciji
grada
Rad u školskoj
knjižnici, obilazak
grada i
manifestacija
Troškovi
izrade
panoa
Pano u
prostorima
škole
Svibanj
Ekskurzija (
godišnji odlazak
škole u kazalište
u Zagreb ili
Varaždin)
Nastavnici
vjeronauka i etike
u suradnji s
razrednicima svih
1. razreda;
nastavnica
politike i
gospodarstva i
učenici 4a, 4a1, 4c
i 2bm razreda
Obilazak religijske
ustanove ili
zajednice uz
stručno vodstvo
Troškovi
prijevoza
autobuso
mi
ulaznica
Evaluacija na
nastavi
Svibanj
Dan Europe
(9.5.)
Posjet
religijskim
ustanovama
ili
zajednicama
(ovisno o
mogućnostim
a ustanova i
zajednica);
posjet
Hrvatskom
saboru
Izrada panoa
Usvajanje
znanja o
povijesti
našeg grada,
razvijanje
interesa za
zavičajnu
povijest
Usvajanje
znanja o
pojedinim
religijskim
ustanovama
ili
zajednicama,
razvijanje
međuvjerske
tolerancije;
upoznavanje s
radom Sabora
Proširiti
znanje o
baštini Europe
Nastavnici
vjeronauka,
stručna suradnica
knjižničarka u
suradnji s drugim
aktivima, pojedini
učenici svih r.
Nastavnica
povijesti, stručna
suradnica
knjižničarka,
pojedini učenici
svih razreda
Stručna suradnica
knjižničarka,
„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
panoa
Pano u
prostorima
škole
15
VREMENI
K
VRSTA
AKTIVNOSTI
AKTIVNOST
CILJEVI
NOSITELJI
(sudionici)
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOV
NIK
NAČIN
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
Izložba "Majka
u poeziji i prozi“
Svibanj
Majčin dan –
izložba "Majka u
poeziji i prozi“
Izrada plakata
Osvijestiti
knjižnicu kao
mjesto
ugodnog
druženja
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnice
hrvatskog
jezika„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Rad u školskoj
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomaster
a,
ispisivanja
Svibanj
Međunarodni
dan obitelji –
najljepše misli –
pano (15.5.)
Izrada panoa
Osvijestiti
knjižnicu kao
mjesto
ugodnog
druženja;
razvijati
komunikaciju i
grupni rad
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnice
hrvatskog
jezika„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Rad u školskoj
knjižnici
Troškovi
prijevoza
autobuso
mi
ulaznica
Najljepše misli –
pano
Svibanj
Obilježavanje
Međunarodnog
dana muzeja
(18.5.)
Odlazak u
Gradski muzej
u Križevcima
Usvajanje
znanja o
osnutku našeg
muzeja,
djelatnostima
te o danu
muzeja
Nastavnica
povijesti, stručna
suradnica
knjižničarka,
učenici 2a1
razreda i učenici
knjižničari
Obilazak
Gradskog muzeja i
prigodne izložbe
uz stručno
vodstvo
Troškovi
izrade
panoa
Samovrednovan
je
Lipanj
Svjetski dan
zaštite
čovjekove
okoline –
izložba (5.6.)
Izložba
brošura,
časopisa,
knjiga...
Promovirati
važnost
zdravog
okoliša
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnici
hrvatskog jezika,
„Asistenti u
knjižnici“,
zainteresirani
učenici
Rad u školskoj
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomaster
a,
ispisivanja
Izložba u
knjižnici
Lipanj
Dan
antifašitičke
borbe u
Hrvatskoj
(22.6.)
Izložba
brošura,
časopisa,
knjiga...
Proširiti
znanje,
razvijati
socijalne
vještine i
kreativnost
Stručna suradnica
knjižničarka,
nastavnici
hrvatskog jezika
Rad u školskoj
knjižnici
troškovi
kopiranja,
papira
većeg
formata,
flomaster
a,
ispisivanja
Izložba u
knjižnici
16
VREMENIK
AKTIVNOS
TI
(aktivnosti,
programa,
projekta)
NAZIV
AKTIVNOST
I,
PROGRAM
A I/ILI
PROJEKTA
CILJEVI
(aktivnosti,
programa,
projekta)
NOSITELJI
(aktivnosti,
programa,
projekta) I
NJIHOVA
ODGOVORNO
ST
NAMJENA
(aktivnosti,
programa,
projekta)
NAČIN
REALIZACI
JE
(aktivnosti,
programa,
projekta)
TROŠKOVNI
K
NAČIN
VREDNOVAN
JA I NAČIN
KORIŠTENJA
REZULTATA
VREDNOVAN
JA
Tijekom
školske
godine.
TULUM
S(L)OVA
Razvijanje
navike čitanja
iz užitka.
Unaprjeđivati
intelektualni,
estetski,
društveni,
moralni i
duhovni razvoj
učenika u
skladu s
njihovim
sposobnostim
ai
sklonostima.
Poticati i
razvijati
samostalnost,
samopouzdanj
e,
odgovornost i
kreativnost u
učenika.
Maja
Augustinčić
Arsenović,
Draženka
Majdak
Kutičić, aktiv
hrvatskog i
stranih jezika,
učenici 1.-4.
razreda,
vanjski
suradnici,
predstavnici
medija
Razvoj
komunikacij
e na
materinsko
m jeziku,
socijalne i
građanske
kompetencij
e, kulturne
svijesti i
izražavanja.
Određivanj
e tima za
provedbu
projekta i
zadataka
za
postizanje
planiranih
ciljeva i
rezultata.
Priprema
sudionika i
njihove
aktivnosti.
Dobivanje
potrebnih
dozvola za
provedbu
projekta.
Dogovor s
vanjskim
suradnicim
ai
sponzorim
ai
provedba
na terenu.
Dogovor s
partnerim
a iz medija
o praćenju
projekta.
Provedba
planiranih
zadataka.
Praćenje
provedbe.
Nastavne
materijale,
noćenje
nastavnika
u vidu
dnevnice i
putne
troškove pri
odlasku u
lokalnu
zajednicu
osigurava
škola,
sredstva za
promociju
projekta
osiguravaju
HUŠK i
zainteresira
ni sponzori,
pomoć i
edukaciju
za rad s
web 2.0
servisima
HMŠK.
Prezentacija
projekta u
široj zajednici
kroz javne
medije.
Anketa o
stupnju
zadovoljstva
učenika
radom na
projektu i
rezultatima.
Popraćenost
na mrežnim
stranicama
škole i ostalim
medijima.
17
Rujan
Ekskurzija
Odlazak u
Tehnički
muzej i
vjerski centar
Sv. Mati
slobode u
Zagrebu
Usvajanje
znanja,
utvrđivanje
znanja i
ponavljanje
gradiva
Rujan
Obilježavanje
Međunarodnog dana
kulturne baštine
(23.9.)
Izrada plakata
ili panoa, ili
posjet izložbi,
razgled
kulturnih
spomenika
Razvijanje
svijesti
učenika za
očuvanje
kulturne
baštine,
usvajanje
znanja
Listopad
Obilježavanje Dana
neovisnosti (8.10.)
Izrada plakata
ili panoa
Razvijanje
nacionalne
svijesti i
domoljublja
Studeni
Obilježavanje Dana
sjećanja na Vukovar
(18.11.)
Posjet
Vukovaru i
izložba u školi
Usvajanje
znanja o
domovinsko
m ratu,
razvijanje
svijesti o
strahotama i
žrtvama
ratova
Studeni
Obilježavanje Dana
škole (19.11.)
Izrada
plakata,
panoa,
moguća
izložba ili
prezentacija
na računalu
Ponavljanje ili
usvajanje
znanja o
osnutku naše
škole i
proučavanje
njene
prošlosti,
opisivanje
svojih
dojmova o
škola
Nastavnici
povijesti,
fizike,
mehanizacije,
vjeronauka i
etike, svi
učenici 2.
razreda
Stručna
suradnica
knjižničarka,
nastavnici
vjeronauka i
povijesti,
pojedini
motivirani
učenici iz svih
razreda
Stručna
suradnica
knjižničarka,
nastavnica
povijesti,
pojedini
učenici iz svih
razreda
Nastavnici
vjeronauka i
etike u
suradnji s
drugim
aktivima
škole i
stručnom
suradnicom
knjižničarkom
, svi učenici 3.
razreda
Stručna
suradnica
knjižničarka,
nastavnica
povijesti u
suradnji s
drugim
aktivima
škole,
pojedini
učenici svih
razreda
NAČIN
VREDNOVANJA I
KORIŠTENJA
TROŠKOVNIK
NAČIN REALIZACIJE
NOSITELJI
(sudionici)
CILJEVI
AKTIVNOST
VRSTA AKTIVNOSTI
VREMENIK
KURIKULUM – AKTIV DRUŠTVENIH PREDMETA škol. god. 2013./2014.
Obilazak
Tehničkog
muzeja i
svetišta Sv.
Mati slobode
uz stručno
vodstvo
Troškovi
prijevoza
autobusom i
ulaznice u
Tehnički
muzej
Evaluacija na
nastavi
Rad u
školskoj
knjižnici,
obilazak
kulturnih
spomenika i
sl. u
Križevcima
Troškovi
izrade plakata
i sl.
Kroz plakat,
pano ili
izložbu u
prostorima
škole
Rad u
školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade plakata
i sl.
Kroz plakat,
pano u
prostorima
škole
Obilazak
Vukovara uz
stručno
vodstvo i rad
u školskoj
knjižnici
Troškovi
prijevoza
autobusom te
cijene
vođenja i
ulaznice u
Vukovaru
Evaluacija na
nastavi,
postavljanje
izložbe o
događajima u
Vukovaru
1991. godine
Rad u
školskoj
knjižnici
Troškovi za
sredstva
prezentacije
rada učenika
Kroz plakat,
pano, izložbu
ili
prezentaciju
u školi
18
Prosinac
(tijekom
cijelog
mjeseca)
Humanitarn
a akcijapomoć
jednom
djetetu ili sl.
Organiziranj
e
sakupljanja
po svim
razredima
škole
Razvijanje
empatije i
solidarnosti
učenika
prema
siromašnima
Prosinac
Obilježavanj
e
Međunarod
nog dana
ljudskih
prava
(10.12.)
Izrada
plakata ili
panoa
Upoznavanj
e učenika s
ljudskim
pravima i
razvijanje
svijesti o
važnosti
poštivanja
ljudskih
prava
Prosinac
Ususret
Božiću
Izložba
učeničkih
radova
Razvijanje
kreativnosti
učenika
Tijekom 1.
polugodišta
( ovisno o
dogovoru s
tijelima
lokalne
samouprave
)
Siječanj
Upoznavanj
e rada
lokalne
samouprave
Posjet
tijelima
lokalne
samouprave
u Križevcima
Upoznavanj
e učenika s
radom
lokalne
samouprave
i njene
važnosti
Dan sjećanja
na
Holokaust i i
sprečavanja
zločina
protiv
čovječnosti
(27.1.)
Izložba
Usvajanje
znanja o
Holokaustu i
drugim
zločinima
protiv
čovječnosti,
razvijanje
svijesti o
problemu i
rješenjima
za
sprečavanje
zločina
Nastavnici
vjeronauka i
etike,
stručna
suradnica
knjižničarka
u suradnji s
drugim
aktivima
škole i svi
učenici škole
Nastavnici
politike i
gospodarstv
a, etike i
stručna
suradnica
knjižničarka,
učenici 2bm,
4a, 4a1 i 4c
razreda te
učenici
2.razreda
etike
Nastavnici
vjeronauka,
stručna
suradnica
knjižničarka
u suradnji s
drugim
aktivima
škole,
pojedini
učenici svih
razreda
škole
Nastavnica
politike i
gospodarstv
a, učenici
2bm, 4a,
4a1 i 4c
razreda
U
prostorima
škole
Troškovi
dostave
humanitarn
e pomoći i
sl.
Obavijest o
rezultatimaa
kcije na
oglasnoj
ploči
Rad u
školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
plakata ili
panoa
Plakat ili
pano u
prostorima
škole
Rad u
školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
učeničkih
radova
Izložba u
knjižnici i na
panou
Tijela
lokalne
samouprave
(gradska
uprava, sud,
policija i sl.)
Nema
troškova
Evaluacija na
nastavi
Nastavnici
aktiva
društvenih
predmeta i
stručna
suradnica
knjižničarka,
pojedini
učenici 2. i
4. razreda
Rad u
školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
izložbe
Izložba u
prostorima
škole
19
Travanj
Ususret
Uskrsu
Izložba
učeničkih
radova i
priredba
povodom
Uskrsa
Razvijanje
kreativnosti
učenika
Travanj
Obilježavanj
e Dana
grada
Križevaca
(24.4.)
Pano i posjet
događanjim
au
organizaciji
grada
Svibanj
Ekskurzija
Svibanj
Ekskurzija (
godišnji
odlazak
škole u
kazalište u
Zagreb ili
Varaždin)
Posjet
sakralnim
spomenicim
a, u
dogovoru s
aktivom
strojarskih
predmeta
Posjet
religijskim
ustanovama
ili
zajednicama
(ovisno o
mogućnosti
ma ustanova
i zajednica);
posjet
Hrvatskom
saboru
Usvajanje
znanja o
povijesti
našeg grada,
razvijanje
interesa za
zavičajnu
povijest
Upoznavanj
e učenika sa
sakralnim
objektima i
njihovim
sadržajima
Svibanj
Obilježavanj
e
Međunarod
nog dana
muzeja
(18.5.)
Odlazak u
Gradski
muzej u
Križevcima
Usvajanje
znanja o
pojedinim
religijskim
ustanovama
ili
zajednicama
, razvijanje
međuvjerske
tolerancije;
upoznavanje
s radom
Sabora
Usvajanje
znanja o
osnutku
našeg
muzeja,
djelatnostim
a te o danu
muzeja
Nastavnici
vjeronauka,
stručna
suradnica
knjižničarka
u suradnji s
drugim
aktivima,
pojedini
učenici svih
r.
Nastavnica
povijesti,
stručna
suradnica
knjižničarka,
pojedini
učenici svih
razreda
Nastavnik
vjeronauka i
aktiv
strojarskih
predmeta,
učenici 1b i
2b razreda
Rad u
školskoj
knjižnici
Troškovi
izrade
radova
Izložba u
knjižnici i na
panou u
prostorima
škole
Rad u
školskoj
knjižnici,
obilazak
grada i
manifestacij
a
Troškovi
izrade panoa
Pano u
prostorima
škole
Obilazak
sakralnih
objekata uz
stručno
vodstvo
Troškovi
prijevoza i
ulaznica
Evaluacija na
nastavi
Nastavnici
vjeronauka i
etike u
suradnji s
razrednicim
a svih 1.
razreda;
nastavnica
politike i
gospodarstv
a i učenici
4a, 4a1, 4c i
2bm razreda
Nastavnica
povijesti,
stručna
suradnica
knjižničarka,
učenici 2a1
razreda i
učenici
knjižničari
Obilazak
religijske
ustanove ili
zajednice uz
stručno
vodstvo
Troškovi
prijevoza
autobusom i
ulaznica
Evaluacija na
nastavi
Obilazak
Gradskog
muzeja i
prigodne
izložbe uz
stručno
vodstvo
Nema
troškova
Samovredno
vanje
KURIKULUM – AKTIV VETERINARSKE GRUPE PREDMETA
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
posjet izložbi pasa i mačaka
3.c
Suzana M. Bošnjak dr. vet. med
- usvajanje znanja iz kinologije i felinologije
- naučiti kako izlagati psa i mačku
- stjecanje novih znanja i vještina
- poticati zanimanje za predmet
- ponavljanje naučenog gradiva
posjet izložbi
prema kalendaru organizatora
20
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
- mogućnost primjene znanja na nastavi
- samovrednovanje
prema troškovniku prijevoznika
Obrtnički sajam - Križevci
1.c, , 2.c, 2.d (grupe učenika), 3. c
J. Šipek dr.vet.med., Celina Marinković, dr. vet. med.; Suzana
Maranić Bošnjak, dr. vet. med.
Sudjelovanje učenika u postavljanju izložbe malih životinja,
povezivanje teorije i prakse
Suradnja s lokalnom zajednicom i društvom za uzgoj malih
životinja Križevci
Posjet sajmu
studeni, 2013.
- mogućnost primjene znanja u praksi
Nama troškova
posjet lovačkom muzeju, centru Silver, vezano uz posjet
kazalištu
3.c
Suzana M. Bošnjak dr. vet. med
- usvajanje znanja i zakonitosti iz područja lovstva
- upoznavanje sa pernatom i dlakavom divljači naših lovišta ,
ukazati na važnost školovanja pasa
- razvijati svijest o očuvanju prirode
- stjecanje novih znanja i vještina
- poticati zanimanje za predmet
- ponavljanje naučenog gradiva
posjet lovačkom muzeju u Zagrebu i centru Silver
tijekom školske godine
- mogućnost primjene znanja na nastavi
prema troškovniku prijevoznika
posjet sajmu lova i ribolova - centru za reprodukciju,
veterinarskoj stanici (prema mogućnosti realizacije)
3.c i 4. c
Suzana M. Bošnjak dr. vet. med
- usvajanje znanja o vrstama divljači te lovačkoj opremi,
usvajanje znanja o maloj praksi i reprodukciji životinja
- poticati učenike na važnost očuvanja divljači
- poticati zanimanje za predmete
- ponavljanje naučenog gradiva
posjet sajmu lova i ribolova, - centru za reprodukciju,
veterinarskoj stanici
prema kalendaru organizatora
- mogućnost primjene znanja na nastavi
- samovrednovanje
prema troškovniku prijevoznika
posjet središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka
4.c
Suzana M. Bošnjak dr. vet. med
- usvajanje znanja o kontroli i higijenskoj ispravnosti mlijeka
- poticati zanimanje za predmet
- ponavljanje naučenog gradiva
posjet središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka u Križevačkoj
Poljani
- tijekom školske godine
- mogućnost primjene znanja u praksi
prema troškovniku prijevoznika
21
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
Aktivnost, program, projekt
posjet sajmu fieragricola Verona
3.c i 4.c
Suzana M. Bošnjak dr. vet. med. i nastavnici struke
- proširenje znanja iz poljoprivredne i veterinarske struke
- usvajanje novih spoznaja u znanosti ina tržištu
- stjecanje novih znanja i vještina
- poticanje na praćenje modernih tehnologija u stočarstvu i
veterini
razgledanje sajma
veljača-2014.
- mogućnost primjene znanja u praksi
prema troškovniku prijevoznika
poljoprivredni sajam –Gudovac
1.c , 2.c, 2.d
J. Šipek dr.vet.med., C. Marinković, dr. vet. med.
upoznavanje učenika s najnovijim dostignućima u
poljoprivrednoj proizvodnji s posebnim osvrtom na stočarstvo.
proširivanje znanja o poljoprivrednoj proizvodnji i razvijanje
sposobnosti kritičkog mišljenja.
putovanje. obilazak.
Ožujak, 2014.
- mogućnost primjene znanja u praksi
cijena autobusne karta.i cijena ulaznice za sajam
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
posjet konjičkim natjecanjima, hipodrom , ribnjak – prema
mogućnosti organizacije
1.c; 2.c; 2.d, 3.c; 4.c
J. Šipek dr.vet. med, Suzana M. Bošnjak, dr. vet. med., K.
Čančarević dr. vet. med.; Celina Marinković, dr. med. vet.
-ukazivanje na značaj konjičkog sporta, sticanje znanja o pristupu
konjima, njihovom smještaju i reprodukciji, rad na ribnjaku
edukacija
praćenje natjecanja i posjet ergeli , ribnjaku
tijekom školske godine, prema kalendaru natjecanja 2014.
- mogućnost primjene znanja u praksi
cijena autobusne karta i cijena ulaza na ergelu
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
zoopark-maksimir, u sklopu posjeta kazalištu
2.c, 2.d
J. Šipek dr.vet. med,
Upoznati učenike s načinom života divljih životinja
realizacija nastavnog plana i programa.
obilazak s učenicima po grupama
tijekom školske godine
- mogućnost primjene znanja u praksi
prema troškovniku prijevoznika
Aktivnost, program, projekt
Agro – proteinka, azil za pse Dumovec, posjet Veterinarskoj
školi Zagreb
2.c, 2.d
J. Šipek dr.vet. med, C. Marinković dr.vet. med
upoznati učenike s neškodljivim uklanjanjem lešina i namirnica
animalnog porijekla, zbrinjavanjem pasa lutalica, realizacija
vježbi u laboratoriju Veterinarske škole Zagreb
realizacija nastavnog plana i programa.
obilazak s učenicima po grupama
tijekom školske godine
- mogućnost primjene znanja u praksi
prema troškovniku prijevoznika
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
22
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
dodatna nastava – priprema za natjecanje u veterinarskoj struci
prema naputku državnog povjerenstva
Celina Marinković, dr. vet. med
- proširiti i poboljšati znanje učenika o zadanoj temi natjecanja
- razvijati natjecateljski duh kod učenika
- sudjelovanje učenika na školskom i državnom natjecanju
- organiziranje dodatne nastave za zainteresirane učenike
tijekom nastavne godine
-samovrednovanje, poboljšanje programa
prema potrebi i mogućnostima
KURIKULUM - AKTIV PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GRUPE PREDMETA
BIOLOGIJA
CILJEVI
AKTIVNOSTI,
PROGRAMI,
PROJEKTI
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
RAČUNALSTVO
AKTIVNOSTI,
PROGRAMI,
PROJEKTI
CILJEVI
NAMJENA
(AKTIVNOSTI,
PROGRAMA,
PROJEKTA)
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
pripremanje učenika za natjecanje iz prve pomoći
dodatna nastava za učenike koji se žele pripremati za natjecanje iz prve pomoći
Dražen Vučetić
ovisno o broju prijavljenih učenika – rad u grupi, individualni rad
jedan sat tjedno tijekom šk. god. 2013./2014.
nema
pratnja učenika (2. godina učenja) na sajam INTERLIBER
(INFOEUDCA)
upoznavanje učenika sa novim tehnološkom postignućima i razvojem računala
Nadopuna nastavnog sadržaja,zorna ilustracija teorije i praktičnog dijela
Vlasta Leskovar
stručna ekskurzija
rujan/studeni 2013
cijena prijevoza autobusa i cijena ulaznice
FIZIKA
CILJEVI
AKTIVNOSTI,
PROGRAMI,
PROJEKTI
NAMJENA
(AKTIVNOSTI,
PROGRAMA,
PROJEKTA)
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
nastava u Tehničkom muzeju u Zagrebu obuhvaća sadržaje i pokuse
koje ne možemo izvesti u redovnoj nastavi, a interdisciplinarna nastava u
Astronomskom centru Rijeka i Fizičkom odsjeku u Osijeku ili u Hiži eksperimentov
u Ljubljani predstavlja nadopunu sadržaja i izvođenje pokusa.
1. Tehnički muzej u Zagrebu – rujan 2013. – svi 2. razredi
2. Prirodoslovni odsjek u Osijeku ili Hiža eksperimentov u Ljubljani – listopad
ili studeni 2013. – 3. i 4. razredi
3. Astronomski centar Rijeka ili zvjezdarnica Višnjan – svibanj 2013(1. razredi).
nadopuna redovnog programa sadržajima i ogledima koji zahtijevaju složene
uređaje, a zorno ilustriraju nastavno gradivo te ga interdisciplinarno povezuju sa
svakodnevnom praksom
Zdenko Horvat
odlazak autobusima, interdisciplinarna nastava
Tehnički muzej u Zagrebu – rujan 2013.
Prirodoslovni odsjek u Osijeku ili Hiža eksperimentov u Ljubljani – listopad ili
studeni 2013.
Astronomski centar Rijeka ili zvjezdarnica Višnjan – svibanj 2013
23
TROŠKOVNIK
NAČINI
VREDNOVANJA
I NAČINI
KORIŠTENJA
REZULTATA
VREDNOVANJA
CILJEVI
AKTIVNOSTI,
PROGRAMI,
PROJEKTI
troškove snose roditelji
rezultati se vrednuju kroz uspjeh na redovnoj nastavi.
Stjecanje temeljnih fizikalnih znanja nužnih za izobrazbu, praćenje suvremenog
društveno-gospodarskog razvoja,logičkog mišljenja i zaključivanja, pravila,
preciznosti i postupnosti. Stjecanje sposobnosti fizikalnog samostalnog i
kreativnog djelovanja u sklopu odabranog zanimanja.
Dodatna nastava fizike kao priprema za natjecanje iz fizike za učenike 1. i 2.
Razreda, te kao priprema za polaganje državne mature za učenike 3. i 4. razreda.
NAMJENA
(AKTIVNOSTI,
PROGRAMA,
PROJEKTA)
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
Pripremiti učenike za uspješno svladavanje gradiva, natjecanje iz fizike i polaganje
gradiva fizike na državnoj maturi.
VREMENIK
Jedan sat tjedno 1.i 2. razredi – prema tjednom rasporedu.
Jedan sat tjedno 3. I 4. razredi – prema tjednom rasporedu.
TROŠKOVNIK
Troškovi fotokopiranja materijala.
NAČINI
VREDNOVANJA
I NAČINI KORIŠTENJA
REZULTATA
VREDNOVANJA
Rezultati se vrednuju kroz uspjeh na kraju školske godine i dugoročno, uspjehom
na državnoj maturi.
Zdenko Horvat
Izrada zadataka iz priručnika za državnu maturu: „Fizika u 24 lekcije.“
KEMIJA
CILJEVI
AKTIVNOSTI,
PROGRAMI,
PROJEKTI
NAMJENA
(AKTIVNOSTI,
PROGRAMA,
PROJEKTA)
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČINI
VREDNOVANJA
I NAČINI
KORIŠTENJA
a) pripremanje učenika za natjecanje iz kemije prema gimnazijskom
programu,
b) upoznavanje sa problematikom zagađenja vode,zraka i tla
a) dodatna nastava iz kemije
b) stručna ekskurzija za 2. razrede iz područja kemije i okoliša (reciklirano
dvorište i pročistač otpadnih voda – okolica Križevaca)
a) uvježbati i objasniti gradivo koje učenici nisu imali u programu strukovnih
škola
b) razvijanje svijesti učenika o potrebi očuvanja okoliša od zagađenja
Slavica Krhatlić
a) predavanja,
b) stručna ekskurzija
a) dva sata tjedno 1. razredi,
b) poludnevni obilazak
a) troškovi fotokopiranja materijala,
b) a) rezultati se vrednuju kroz postignute uspjehe na natjecanjima iz kemije
b) kroz redovitu nastavu kemije – Kemija i okoliš
24
REZULTATA
VREDNOVANJA
MATEMATIKA
CILJEVI
AKTIVNOSTI,
PROGRAMI,
PROJEKTI
NAMJENA
(AKTIVNOSTI,
PROGRAMA ,
PROJEKTA)
NOSITELJ
a) Pripremanje učenika za polaganje ispita državne mature
b) Pripremanje učenika za natjecanja iz matematike
a) Dopunska nastava iz matematike
b) Dodatna nastava iz matematike
a) Nadopuna i ponavljanje gradiva za sve četiri godine učenja
b) Nadopuna redovnih nastavnih sadržaja
a) Marijan Čančarević
b) Marijan Čančarević, Lidija Babić Turković
NAĆIN REALIZACIJE a) Predavanja i vježbe (1 sat tjedno)
b) Predavanja i vježbe
VREMENIK
a) Kroz cijelu nastavnu godinu prema tjednom rasporedu
b) Prema kalendaru natjecanja
TROŠKOVNIK
a) Troškovi kopiranja materijala
b) Troškovi kopiranja materijala
VREDNOVANJA I
a) Uspjeh učenika na redovnoj nastavi i državnoj maturi
NAČINI KORIŠTENJA b) Uspjeh učenika na redovnoj nastavi i natjecanjima
REZULTATA
VREDNOVANJA
KURIKULUM - AKTIV TZK
9.mjesec-rujan
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti – košarka, stolni tenis, mali nogomet, rukomet,atletika, kros formiranje skupina
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda,prof.
Pratitelji :
nema
Cilj :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika
(brzina,koordinacija,snaga,preciznost, funkcionalne sposobnosti…)
Namjena :
Socijalizacija učenika, druženje,razvijati higijenske navike učenika
Trošak prijevoza :
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Prijevoza nema
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim aktivnostima, stvaranje
navika za redovitim bavljenjem tjelesnim aktivnostima
25
10.mjesec-listopad
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti- košarka, kros, atletika - organizacija pojedinačnog školskog
natjecanja u stolnom tenisu za učenike i učenice, organizacija natjecanja u atletici i
krosu
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda,prof.
Pratitelji :
Nema
Cilj :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika (brzina,koordinacija,snaga,
preciznost, osjećaj za ritam i sluh, funkcionalne sposobnosti)
Namjena :
Razvijati natjecateljski duh kod učenika, socijalizacija,druženje,razvijati higijenske
navike učenika
Trošak prijevoza :
Način vrednovanja i korištenja
rezultata :
Prijevoza nema
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim aktivnostima, stvaranje
navika za redovitim bavljenjem tjelesnim aktivnostima, nagrade, priznanja
11.mjesec-studeni
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti – košarka, rukomet ( organizacija školskog natjecanja ),
organizacija prigodnog malonogometnog turnira povodom Dana škole
1, 2, 3, 4
Voditelji :
Toni Svoboda, prof.
Pratitelji :
Razrednici, ostali profesori škole
Cilj :
Namjena :
Trošak prijevoza :
Način vrednovanja i korištenja
rezultata :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika ( koordinacija, brzina,
preciznost, snaga,…. )
Razvijanje natjecateljskog duha, druženje i socijalizacija, razvijanje higijenski navika
učenika, kultura navijanja
Prijevoza nema
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim aktivnostima, nagrade
i priznanja
26
12.mjesec-prosinac
Aktivnost :
Izvannastavne aktivnosti (nogomet, košarka ), pripreme oko organizacije
malonogometne lige, posjet sportskoj priredbi ili instituciji (muzej i sl.) po izboru i u
dogovoru sa učenicima
Razredni odjel :
Voditelji :
1.,2.,3.,4.
Toni Svoboda,prof.
Pratitelji :
Ljerka Radiček, razrednici
Cilj :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika ( brzina, snaga, koordinacija,
preciznost), razvoj sportske kulture učenika
Razvijanje sportske kulture, socijalizacija, druženje, stjecanje novih sportskih
informacija
Namjena :
Trošak prijevoza :
Učenici snose troškove posjeta i prijevoza
Način vrednovanja i korištenja
rezultata :
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim
aktivnostima,dnevnikom rada u nastavi TZK, korištenje informacija u svakodnevnom
životu
1.mjesec-siječanj
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti (nogomet, košarka, stolni tenis), početak školske malonogometne
lige
za učenike
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda, prof.
Pratitelji :
Nema
Cilj :
Namjena :
Trošak prijevoza :
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja
učenika(brzina,koordinacija,snaga,preciznost,funkcionalne sposobnosti,ritam), razvijanje
sportske kulture, upoznavanje sa pravilima pojedinih sportova, kultura navijanja
Razvijati natjecateljski duh kod učenika i socijalizaciju
Nema prijevoza
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim
aktivnostima,dnevnikom rada u nastavi TZK, izrada rasporeda natjecanja, tablica, izrada
plakata, objava rezultata na internetu
2.mjesec-veljača
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti (nogomet, košarka, stolni tenis), odigravanje školske
malonogometne lige, sudjelovanje na gradskim i županijskim natjecanjima srednjih škola
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda, prof., Ljerka Radiček, prof.
Pratitelji :
Nema
27
Cilj :
Namjena :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika
(brzina,koordinacija,snaga,preciznost,funkcionalne
sposobnosti,ritam), razvijanje sportske kulture, upoznavanje sa pravilima pojedinih
sportova, kultura navijanja
Razvijati natjecateljski duh kod učenika i socijalizaciju
Trošak prijevoza :
Prijevoz organiziran za sudionike županijskih natjecanja od strane organizatora natjecanja
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim
aktivnostima,dnevnikom rada u nastavi TZK, izrada rasporeda natjecanja, tablica, plakata,
objava rezultata na internetu
3.mjesec-ožujak
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti (nogomet, košarka, kros, atletika), odigravanje školske
malonogometne lige, sudjelovanje na gradskim i županijskim natjecanjima srednjih škola
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda, prof., Ljerka Radiček, prof.
Pratitelji :
Nema
Cilj :
Namjena :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika
(brzina,koordinacija,snaga,preciznost,funkcionalne
sposobnosti,ritam), razvijanje sportske kulture, upoznavanje sa pravilima pojedinih
sportova, kultura navijanja
Razvijati natjecateljski duh, socijalizaciju, toleranciju
Trošak prijevoza :
Prijevoz organiziran za sudionike županijskih natjecanja od strane organizatora natjecanja
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim
aktivnostima,dnevnikom rada u nastavi TZK, izrada rasporeda natjecanja, tablica, plakata,
objava rezultata na internetu
4.mjesec-travanj
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti (nogomet, košarka, kros, atletika), odigravanje školske
malonogometne lige , sudjelovanje na gradskim i županijskim natjecanjima srednjih
škola,sudjelovanje učenika na Utrci za Dan grada, posjet sportskoj manifestaciji po izboru
i u dogovoru sa učenicima
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda, prof., Ljerka Radiček, prof.
Pratitelji :
Nema
Cilj :
Namjena :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika
(brzina,koordinacija,snaga,preciznost,funkcionalne
sposobnosti,ritam), razvijanje sportske kulture, upoznavanje sa pravilima pojedinih
sportova, kultura navijanja
Razvijati natjecateljski duh, socijalizaciju, toleranciju
Trošak prijevoza :
Prijevoz organiziran za sudionike županijskih natjecanja od strane organizatora natjecanja
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim
aktivnostima,dnevnikom rada u nastavi TZK, izrada rasporeda natjecanja, tablica, plakata,
objava rezultata na internetu
28
5.mjesec-svibanj
Aktivnost :
Razredni odjel :
Izvannastavne aktivnosti (po sportovima,) , sudjelovanje na natjecanjima srednjih škola,
organizacija biciklijade ili pješačke ture za učenike i djelatnike škole u bližu okolicu grada,
posjet sportskoj manifestaciji po izboru i u dogovoru sa učenicima
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda, prof., Ljerka Radiček, prof.
Pratitelji :
Razrednici i ostali profesori škole
Cilj :
Namjena :
Trošak prijevoza :
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja učenika
(brzina,koordinacija,snaga,preciznost,funkcionalne
sposobnosti,ritam), razvijanje sportske kulture, važnost kretanja i boravka u prirodi,
upoznavanje sa pravilima pojedinih sportova, kultura navijanja
Razvijati natjecateljski duh, socijalizaciju, toleranciju, stjecanje navika za kretanjem i
tjelesnom aktivnošću
Nema troška prijevoza, u slučaju sudjelovanja na poluzavršnom natjecanju DP troškove
prijevoza vraća organizator natjecanja
Praćenje putem knjige o evidenciji i praćenju u izvannastavnim
aktivnostima,dnevnikom rada u nastavi TZK, izrada rasporeda natjecanja, tablica, plakata,
objava rezultata na internetu
6.mjesec-lipanj
Aktivnost :
Razredni odjel :
Prigodna sportska natjecanja učenika i profesora škole povodom kraja nastavne godine
1.,2.,3.,4.
Voditelji :
Toni Svoboda, prof., Ljerka Radiček, prof.
Pratitelji :
Razrednici i ostali profesori škole
Cilj :
Namjena :
Trošak prijevoza :
Način vrednovanja i
korištenja rezultata :
Utjecaj na motorička i antropološka obilježja
(brzina,koordinacija,snaga,preciznost,funkcionalne
sposobnosti,ritam), razvijanje sportske kulture, važnost kretanja i bavljenja tjelesnom
aktivnošću, upoznavanje sa pravilima pojedinih sportova, kultura navijanja
socijalizacija, druženje, stvaranje pozitivnog ozračja u školi, fer play,….
Prijevoza nema
Pohvale, nagrade, priznanja (prema mogućnostima škole)
- Navedeni sadržaji provoditi će se kroz slijedeće sekcije ŠŠD škole: mali nogomet (m), košarka (m i ž), rukomet (m i ž),
stolni tenis (m i ž), atletika (m i ž), kros ( m i ž).
- Termini za realizaciju navedenih sadržaja utvrditi će se početkom nove školske godine, a u prethodnom dogovoru sa
ostalim korisnicima dvorane ( OŠ Ljudevita Modeca, Visokog gospodarskog učilišta, športskih klubova ).
29
- Termini rada sekcija biti će u vremenu između prijepodnevnog i popodnevnog turnusa rada škole, od 13.00-14.00 sati,
dva
puta tjedno.
- Dodatni termini koristiti će se za provođenje Malonogometne lige škole, prvenstva škole u košarci (haklu), prvenstva u
stolnom tenisu, prvenstva u rukometu.
- Rad u sekcijama odvijati će se prema afinitetima učenika i učenica i s obzirom na sportska natjecanja za koja će se
učenici i učenice pripremati ( gradska, županijska, poluzavršna ...)
- Tijekom nastavne godine planira se i posjet raznim športskim manifestacijama kako u gradu Križevcima tako i u ostalim
gradovima ( Zagrebu, Koprivnici) kao što su posjet športskim muzejima, utakmicama i sl.
- U dogovoru sa ravnateljem i županijskim uredom za društvene djelatnosti planira se i provođenje provjere znanja plivanja
za učenike prvih razreda na gradskim bazenima ’’Cerine’’ u Koprivnici.
KURIKULUM – AKTIV STROJARSKE GRUPE PREDMETA
9.mjesec-rujan
Aktivnost: Posjet Javnoj vatrogasnoj postrojbi Križevci
Razredni odjel : 1a,1a1,1b,1c,1g
Voditelji: Damir Bolfek
Pratitelji: nema
Cilj: Upoznavanje sa opremom, opasnostima od požara i načinima gašenja od požara
Te načinom rada JVP-Križevci
Namjena: Ponavljanje naučenog gradiva, edukacija učenika u važnosti zaštite od požara.
Praktična primjena naučenog gradiva.
Trošak prijevoza: nema
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Polaganje ispita o radu na siguran način i primjena usvojenih znanja za vrijeme obavljanja praktične nastave.
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
dodatna nastava – priprema za natjecanje u oranju
plugom ravnjakom
Grupa učenika iz 2.a, 2.b, 3.a i 3.b
Mr. sc. Darko Novotni
- proširiti i poboljšati znanje učenika o zadanoj temi
natjecanja
- razvijati natjecateljski duh kod učenika
- sudjelovanje učenika na županijskom i državnom
natjecanju u oranju plugom ravnjakom
- organiziranje dodatne nastave za zainteresirane učenike
-tijekom nastavne godine
-samovrednovanje, poboljšanje programa
-prema potrebi i mogućnostima
10.mjesec-listopad
Aktivnost: Posjet tvrtki PROMID d.o.o. Križevci
Razredni odjel : 1b
Voditelji: Damir Bolfek
Pratitelji: nema
Cilj: Upoznavanje sa vrstama mjerila i praktičnom primjenom mjerila pri mjerenju u strojarstvu
Namjena: Ponavljanje naučenog gradiva, stjecanje novih znanja i vještina
Trošak prijevoza: nema
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Provjera vještine mjerenja. Pravilno rukovanje i korištenje mjerila za vrijeme obavljanja praktične nastave,
stručne prakse i u struci.
11.mjesec-studeni
Aktivnost: Pomoć učenika pri postavljanju i demontaži opreme za izložbu malih životinja na Gospodarskom
sajmu u Križevcima
Razredni odjel : 1b,2b,3b
30
Voditelji: Damir Bolfek, Darko Novotni
Pratitelji: nema
Cilj: Postavljanje i demontaža opreme za izložbu malih životinja na na 16.Gospodarskom sajmu u Križevcima
Namjena: Suradnja SGŠ i Udruge uzgajatelja malih životinja
Trošak prijevoza: nema
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Uspješnost suradnje. Mogućnost korištenja novih znanja u struci.
01. mjesec-siječanj 2014.
Aktivnost: Posjeta Međunarodnom sajmu poljoprivrede i poljoprivredne mehanizacije pod nazivom „MASHEXPO“ 2014. Budimpešta, Mađarska
Razredni odjel : 2.b, 3.a i 3.a1
Voditelji: mr. sc. Darko Novotni
Pratitelji: Zoran Vrhovec, mag. ing. agr.
Cilj: edukacija učenika na terenskoj nastavi iz predmeta poljoprivredni strojevi, strojevi i alati, te poljoprivredna
mehanizacija
Namjena: primjena najsuvremenije tehnike i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i primjena na
vlastitim OPG-ima nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja
Trošak prijevoza: prema troškovniku prjevoznika
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Prikupljanje promotivnih materijala (prospekata i CD-a), digitalni zapis (foto aparat, kamera i sl.), te nove
spoznaje implementirati u učenje nastavnih predmeta poboljšanjem uspjeha na provjerama.
02. mjesec-veljača
Aktivnost: Posjeta Međunarodnom sajmu poljoprivrede i poljoprivredne mehanizacije pod nazivom
„FIERAGRICOLA“ 2014. Verona, Italija
Razredni odjel : 3.b, 4.a i 4.a1
Voditelji: mr. sc. Darko Novotni
Pratitelji: Damir Bolfek, dipl. ing.
Cilj: edukacija učenika na terenskoj nastavi iz predmeta poljoprivredni strojevi, strojevi i alati, te poljoprivredna
mehanizacija
Namjena: primjena najsuvremenije tehnike i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i primjena na
vlastitim OPG-ima nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja
Trošak prijevoza: prema troškovniku prjevoznika
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Prikupljanje promotivnih materijala (prospekata i CD-a), digitalni zapis (foto aparat, kamera i sl.), te nove
spoznaje implementirati u učenje nastavnih predmeta poboljšanjem uspjeha na provjerama.
03.mjesec-ožujak
Aktivnost: Posjet tvrtki PROMID d.o.o. Križevci
Razredni odjel : 1b
Voditelji: Damir Bolfek
Pratitelji: nema
Cilj: Upoznavanje učenika sa strojevima, načinima i praktičnom primjenom obrade materijala odvajanjem
čestica
Namjena: Ponavljanje naučenog gradiva, stjecanje novih znanja , poticanje zanimanja za nastavni predmet
Trošak prijevoza: Prijevoza nema
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Provjera znanja. Primjena znanja u praktičnoj nastavi,stručnoj praksi i u struci.
04.mjesec-travanj
Aktivnost: Posjet proljetnom sajmu u Gudovcu
Razredni odjel : 1b,2b,3b
Voditelji: Damir Bolfek, Darko Novotni
31
Pratitelji: nema
Cilj: Upoznavanje učenika sa strojevima, načinima i praktičnom primjenom obrade materijala odvajanjem
čestica
Namjena: Upoznavanje sa novim tehnologijama u poljoprivrednom strojarstvu , poticanje zanimanja za
nastavni predmet
Trošak prijevoza: Autobusna karta do Gudovca
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Nove spoznaje implementirati u učenje nastavnih predmeta poboljšanjem uspjeha na provjerama.
04.mjesec-travanj
Aktivnost: Posjet obrtu STROJOLJEV ANTOLČIĆ u Karanama-Križevci
Razredni odjel : 1b
Voditelji: Damir Bolfek
Pratitelji: nema
Cilj: Upoznavanje učenika sa načinom i praktičnom primjenom obrade materijala gravitacionim lijevanjem u
kokilu.
Namjena: Vježbe iz obrade materijala , poticanje zanimanja za nastavni predmet.
Trošak prijevoza: nema
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Pismeni uradak postupka lijevanja u kokilu gravitacionim lijevanjem(seminar), poboljšanje uspjeha učenika.
04.mjesec-travanj
Aktivnost: Posjet Tvornici DTV-Knin
Razredni odjel : 2b,3b
Voditelji: Damir Bolfek, Darko Novotni
Pratitelji: Ivo Pejić
Cilj: Upoznavanje učenika sa postupkom izrade vijaka i matica, ispitivanja vlačne čvrstoće i tvrdoće materijala i
zaštitom materijala od korozije.
Namjena: Vježbe iz nastavnog predmeta obrade materijala, tehničko crtanje i elementi strojeva , poticanje
zanimanja za nastavni predmeta. Ponavljanje gradiva. Druženje učenika.
Trošak prijevoza: prema troškovniku prijevoznika
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Seminarski rad izrade vijaka i matica, njihove zaštite od korozije i ispitivanja vlačne čvrstoće i tvrdoće vijaka.
Provjera znanja. Primjena znanja na praktičnoj nastavi i u struci.
05. mjesec-svibanj 2014.
Aktivnost: Terenska nastava na „ Danu otvorenih vrata tvrtke NOVOCOMMERCE Osijek“- Đakovo 2014.
ekonomoja Krndija
Razredni odjel : 2.b, 3.a i 3.a1
Voditelji: mr. sc. Darko Novotni i Zoran Vrhovec, mag. ing. agr.
Pratitelji: Nada Kalamiza, dipl. ing.
Cilj: edukacija učenika na terenskoj nastavi iz predmeta poljoprivredni strojevi, strojevi i alati, te poljoprivredna
mehanizacija (prikaz strojeva u radu)
Namjena: primjena najsuvremenije tehnike i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i primjena na
vlastitim OPG-ima nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja
Trošak prijevoza: podmiruje tvrtka Novocommerce Osijek (organizator manifestacije)
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Prikupljanje promotivnih materijala (prospekata i CD-a), digitalni zapis (foto aparat, kamera i sl.), te nove
spoznaje implementirati u učenje nastavnih predmeta poboljšanjem uspjeha na provjerama.
05.mjesec-svibanj
Aktivnost: Posjet obrtu-Galvanizacija Kovačić-Križevci
Razredni odjel : 1b
Voditelji: Damir Bolfek
32
Pratitelji: nema
Cilj: Upoznavanje učenika sa postupkom zaštite materijala od korozije.
Namjena: praktična primjena usvojenih teoretskih znanja i područja zaštite od korozije
Trošak prijevoza: nema
Način vrednovanja i korištenja rezultata:
Provjera znanja. Primjena znanja na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi.
KURIKULUM – AKTIV BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE
CILJEVI:
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja:
ratarske proizvodnje
stočarske proizvodnje
VVV-proizvodnje
te područja poljoprivredne mehanizacije
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
- Prikaz rada školskih praktikuma i sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja:
ratarske proizvodnje
stočarske proizvodnje
VVV-proizvodnje
te područja poljoprivredne mehanizacije
SURADNJA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM
Mora biti u skladu sa legislativom koja je vezana uz zakone i pravilnike koji reguliraju dotična
područja.
Ukoliko škola nema ili ne može osigurati materijalno-tehnička sredstva (MTS) u skladu sa
legislativom, naručitelj aktivnosti (lokalna zajednica, udruge i slično) dužan je osigurati potrebna
sredstva (higijensko tehničko zaštitna sredstva- HTZ, MTS), prijevoz i prehranu.
ZADATCI:
-podjela zaduženja u školi
-obilježavanje značajnih datuma
- organizacija izvanškolskih aktivnosti
-organizacija natjecanja i priprema učenika za natjecanja
-organizacija provedbe završnog rada
33
NAMJENA:
-svim članovima stručnih aktiva
NOSITELJI PROGRAMA I NJIHOVA ODGOVORNOST
-voditeljice aktiva Zlata Gec i Nada Kalamiza te ostali članovi vijeća
NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA:
-organizacija sastanaka jednom mjesečno
VREMENIK PROVOĐENJA PROGRAMA:
- Od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA
- samo vrednovanje tijekom i na kraju nastavne godine
STRUČNI SKUPOVI
- prema katalogu ASSO i AOO
STRUČNI SEMINARI
Zaštita bilja (Opatija)
Agronomski simpozij (Opatija)
Mehanizacija (Opatija)
Seminar iz Voćarstva u organizaciji Agronomskog fakulteta
Seminar i u organizaciji poljoprivredne savjetodavne službe
Seminar iz Hranidbe stoke u organizaciji „Krmiva ZG“
Simpozij mljekara
TROŠKOVI PRIJEVOZA
- pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u vrijeme
realizacije istih.
Svi ostali seminari i stručni skupovi u organizaciji ministarstva poljoprivrede, Agronomskog fakulteta,
poljoprivredne savjetodavne službe i dr., koji će biti organizirani tokom 2013./2014. godine.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI : 9.mjesec
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM
3a, 4a
Kalamiza Nada, Filipović Verka,
Gec Zlata, Savić Zdravka
34
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarske, stočarske i VVV-proizvodnje te područja poljoprivredne mehanizacije, a prema
izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
STRUČNO OBRAZOVANJE UČENIKA IZ PODRUČJA STOČARSTVA,
RATARSTVA, VVV I POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE.
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM
Grupa učenika
Mislav Drokan
Damir Balić, Stjepan Miklečić
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Prikaz rada govedarskog praktikuma i sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne
zajednice
PREZENTACIJA I PRIKAZ RADA ŠKOLSKOG PRAKTIKUMA SGŠ
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snosi škola
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI : 10.mjesec
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
DANI POLJA KUKURUZA – SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI
2a, 2a1, 3a, 3a1, 4a, 4a1
Gec Zlata, Filipović Verka, Darko Novotni
Zdravka Savić, Zoran Vrhovec, Dragica Bužić, Gordan Bužić
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE IZ BILJNE PROIZVODNJE
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarstva i područja poljoprivredne mehanizacije, a prema izvedbenom planu rada
pojedinog predmeta
UPOZNATI KARAKTERISTIKE NOVIH HIBRIDA TE NJIHOVU PRIMJENNU U
LJUDSKOJ ISHRANI, ISHRANI STOKE I IND.PRERADI.
NEMA TROŠKOVA .
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Suradnici:
Cilj:
Dani kruha i plodova jeseni ( 11.Listopada 2013. god.)
Skupina učenika I. II, III i IV razreda svih smjerova
Verka Filipović, dipl. ing.;
Gordan Bužić, Dragica Bužić,
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Namjena:
Prikaz tradicijskih proizvoda zrnatih kultura ( kruhova, kolača i drugo),uz prezentaciju
načina berbe i prerade voća korištenjem starinskih alata i pomagala.
NEMA TROŠKOVA
Očuvanje domaćeg tradicijskog naslijeđa
Trošak:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
DANI VOĆA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (ĐURĐEVAC)
Grupa učenika
Gordan Bužić, Zdravka Savić
Bužić Dragica
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Prikaz rada voćarskog praktikuma i sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne
35
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
zajednice
PREZENTACIJA I PRIKAZ RADA ŠKOLSKOG PRAKTIKUMA SGŠ
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
DANI SIRA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (KRIŽEVCI)
2m
Kalamiza Nada
Markulin Ana
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Prikaz rada mljekarskog praktikuma i sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne
zajednice
PREZENTACIJA RADA PRAKTIKUMA SGŠ, UPOZNAVANJE SA
PROIZVODNJOM SIRA NA PODRUČJU KC-KŽ ŽUPANJE
NEMA TROŠKOVA.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
AGROKOR (BELJE)
4a, 4a1, 3a
Nada Kalamiza, Zlata Gec
Zdravka Savić, Novotni Darko, Zoran Vrhovec
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarske, stočarske i VVV-proizvodnje te područja poljoprivredne mehanizacije, a prema
izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
POVEZATI TEORETSKA ZNANJA SA TEHNOLOŠKIM PROCESOM U PRAKSI
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI :11.mjesec
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
GOSPODARSKI SAJAM KRIŽEVCI
Grupa učenika
Dragica Bužić, Zoran Vrhovec
Nada Kalamiza, Verka Filipović, Zlata Gec, Gordan Bužić, AnaMarkulin, Zdravka Savić
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Prikaz rada školskih praktikuma i sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne
zajednice
PREZENTACIJA SGŠ I DJELATNOSTI SVIH PRAKTIKUMA
NEMA TROŠKOVA.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
PIONEER – DORADA SJEMENA „OSIJEK“, OBILAZAK STOČARSKIH FARMI U
OKOLICI OSIJEKA, OBILAZAK KNEŽEVIH VINOGRADA (BELJE D.D.)
36
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
3a, 4a, 4a1
Nada Kalamiza, Gordan Bužić
Zlata Gec, Dragica Bužić, Zdravka Savić
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarske i stočarske proizvodnje, a prema izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
POVEZIVANJE TEORETSKIH ZNANJA SA ISKUSTVIMA U PRAKSI I
ORGANIZACIJA RADA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI :3.mjesec
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
POSJET MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI (po dogovoru)
2m
Nada Kalamiza
Zoran Vrhovec, Ana Markulin
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
mljekarstva i područja mljekarskih strojeva i uređaja, a prema izvedbenom planu rada
pojedinog predmeta
POVEZIVANJE TEORETSKIH ZNANJA SA TEHNOLOŠKIM PROCESOM U
PRAKSI
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
PRAČENJE AGROTEHNIČKIH ZAHVATA ZA KULTURE U PROIZVODNOM
PROGRAMU „VGU“
1a, 1a1, 2a1
Verka Filipović
Dragica Bužić
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE IZ BILJNE PROIZVODNJE
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarstva, a prema izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
POVEZIVANJE TEORETSKIH ZNANJA SA ISKUSTVIMA U PRAKSI
NEMA TROŠKOVA
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI :4.mjesec
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
AGROMEĐIMURJE
4a, 4a1
Nada Kalamiza, Gordan Bužić
Zlata Gec, Zdravka Savić, Dragica Bužić, Novotni Darko
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarske, stočarske i VVV-proizvodnje te područja poljoprivredne mehanizacije, a prema
izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE IZ BILJNE, STOČARSKE PROIZVODNJE I
POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE TE POVEZIVANJE TEORETSKIH ZNANAJ
SA RADOM U PRAKSI I POVEZIVANJE STRUKOVNIH PODRUČJA
MEĐUSOBNO.
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
37
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Suradnici:
Cilj:
Zelena čistka- jedan dan za čist okoliš ( 7.Travnja 2014.god. )
Oko tridesetak učenika svih smjerova i razrednih odjela
Verka Filipović, dipl. ing.; Suzana Maranić Bošnjak, dr. vet. med.
Gordan Bužić, Dragica Bužić, Mario Mikec,
Suradnja sa lokalnom zajednicom
Namjena:
Trošak:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Dovršetak čišćenja i uređenja drvoreda topola u neposrednoj blizini školskih praktikuma
Dio troška za gablece učenicima podmirila bi škola, dio sponzori
Dovršetkom čišćenja, orezivanjem grmova i drveća te kasnijim redovitim održavanjem
učenici razvijaju veću svijest o potrebi i važnosti očuvanja okoliša škole
Aktivnost:
OBILAZAK OPG-A U OKOLICI KRIŽEVACA KOJA SE BAVE SVINJOGOJSKOM,
PERADORSKOM PROIZVODNJEOM TE OVČARSTVOM I KOZARSTVOM TE
VVV PROIZVODNJOM
4A
Nada Kalamiza
Mislav Drokan, Zdravka Savić
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
mljekarstva i područja mljekarskih strojeva i uređaja, a prema izvedbenom planu rada
pojedinog predmeta
POVEZIVANJE TEORETSKIH ZNANJA SA TEHNOLOŠKIM PROCESOM U
PRAKSI
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
POSJET ENTOMOLOŠKOM MUZEJU U VARAŽDINU TE OBILAZAK
OBITELJSKIH POLJOPRIIVREDNIH GOSPODARSTAVA KOJA SE BAVE:
Govedarstvom,svinjogojstvom,peradarstvom,kozarstvom i vinogradarstvom te
hidroponski uzgoj povrća u Gospodarskaoj školi Čakovec
3a,3a1,2m,4a1
Nada Kalamiza, Zlata Gec
Zdravka Savić, Zoran Vrhovec, Dragica Bužić, Gordan Bužić
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
stočarske i VVV-proizvodnje, a prema izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE IZ VVV, POVRĆARSTVA, RATARSTVA,
STOČARSTVA
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
Razmjena sjemenja starih sorata ( 22.travnja 2014.god.)
38
Razredni odjel :
Voditelji:
Suradnici:
Cilj:
Skupina učenika I. II, III razreda općeg smjera i smjera fitofarmaceut
Verka Filipović, dipl. ing.;
Dragica Bužić,
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Namjena:
Potaknuti učenike na sakupljanje sjemenja starih sorata koje još uvijek posjeduju njihove
bake s ciljem očuvanja genetske raznolikosti našeg kraja
Nema troškova
Potaknuti učenike na što veće uključivanje i sakupljanje uzoraka sjemenja u cilju daljeg
umnažanja u školskom vrtu i za razmjenu sa drugim školama sudionicima manifestacije
Trošak:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI :5.mjesec
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
Aktivnost:
Razredni odjel :
Voditelji:
Pratitelji:
Cilj:
Namjena:
Trošak prijevoza:
Način vrednovanja
i korištenja
rezultata
OBILAZAK OBITELJSKIH POLJOPRIIVREDNIH GOSPODARSTAVA U
KOZAREVCU I OKOLICI
3a, 4a
Nada Kalamiza
Zlata Gec, Zdravka Savić, Dragica Bužić, Gordan Bužić
INTERDISCIPLINARNA NASTAVA
Stručno usavršavanje članova aktiva te stručno obrazovanje učenika iz područja
ratarske, stočarske i VVV-proizvodnje te područja poljoprivredne mehanizacije, a prema
izvedbenom planu rada pojedinog predmeta
REALIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE IZ VVV, POVRĆARSTVA, RATARSTVA,
STOČARSTVA
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
DANI TRAVNJAKA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (KOPRIVNICA)
Grupa učenika
Dragica Bužić, Zoran Vrhovec, Zdravka Savić
Zlata Gec, Gordan Bužić, Darko Novotni
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Prikaz rada ratarskog praktikuma i sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne
zajednice
PREZENTACIJA SGŠ I DJELATNOSTI SVIH PRAKTIKUMA
Pri realizaciji planiranih aktivnosti troškove snose učenici prema cjeniku prijevoznika u
vrijeme realizacije istih.
Bit će u skladu sa zakonskim aktima koji reguliraju to područje.
Aktivnost, program, projekt
Razredni odjel
Nositelji aktivnosti, programa, projekta
Ciljevi aktivnosti, programa, projekta
Namjena aktivnosti, programa, projekta
Način realizacije aktivnosti, programa, projekta
Vremenik aktivnosti, programa, projekta
Korištenje rezultata aktivnosti, programa, projekta
Troškovnik
dodatna nastava – priprema za natjecanje u
POLJOPRIVREDNOJ STRUCI
prema naputku državnog povjerenstva
Zlata Gec,mag. ing.
- proširiti i poboljšati znanje učenika o zadanoj temi natjecanja
- razvijati natjecateljski duh kod učenika
- sudjelovanje učenika na školskom i državnom natjecanju
- organiziranje dodatne nastave za zainteresirane učenike
tijekom nastavne godine
-samovrednovanje, poboljšanje programa
prema potrebi i mogućnostima
VIJEĆE UČENIKA
CILJ: Ostvarivati savjetodavnu ulogu s Nastavničkim vijećem, Razrednim vijećima,
39
Vijećem roditelja radi kvalitetnijeg života i rada škole.
ZADATCI: Unapređenje života i rada u školi.
NAMJENA: Zastupa prava učenika.
NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA:
Svaki razredni odjel izabire po jednog učenika u vijeće. Izabrani učenici tajnim glasovanjem
izabiru predsjednika vijeća.Vijeće će se sastajati jednom mjesečno i raspravljati o temama
iz svog djelokruga rada. O zaključcima će izvještavati svoje razredne odjele, a prema
potrebi i ravnatelja i stručnu suradnicu. O zaključcima vijeća prema potrebi raspravljat će
Razredna ili Nastavničko vijeće.
NOSITELJI PROGRAMA I NJIHOVA ODGOVORNOST:
- Vijeće učenika vodi predsjednik uz pomoć pedagoginje Nade Miščević
- Tijekom školske godine vijeće će aktivno sudjelovati u akcijama Crvenog križa.
- Sukreiranje programa za Dan škole.
NAČIN VRJEDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA
-samo vrednovanje i razmjena informacija s Nastavničkim vijećem, Razrednim
vijećima te Vijećem roditelja.
VREMENIK PROVOĐENJA PROGRAMA:
Rujan 2013. god. – lipanj 2014. god.
VIJEĆE RODITELJA
Cilj: - Ostvarivanje savjetodavne uloge s Nastavničkim, Razrednim vijećem i Vijećem
učenika, ravnateljem i pedagoginjom, radi kvalitetnog života i rada u školi.
Namjena: zastupa prava učenika i roditelja
Zadatci: unapređivanje života i rada u školi
Način realizacije programa: vijeće roditelja sastavljeno je od po jednog roditelja iz svakog
razreda. Oni između sebe biraju predsjednika vijeća, sastaju se povremeno i raspravljaju
o aktualnim temama. O zaključcima izvještavaju ravnatelja i pedagoginju.
Nositelji programa: izabrani roditelji
PROFESIONALNO USMJERAVANJE UČENIKA
Ciljevi: Informiranje učenika četvrtih razreda o mogućnostima daljnjeg školovanja i
zapošljavanja
Nositelji:- Nada Mišćević– koordinatorica, razrednici u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
Način realizacije: Predavanja i radionice
Vremenik: tijekom godine
Način vrednovanja: Uspješan nastavak obrazovanja ili zapošljavanja
PRIJEDLOG PREVENCIJE PROTIV OVISNOSTI -DROGE
CILJ: Prevencijom unaprijediti zaštitu učenika od različitih oblika rizičnog ponašanja , pa tako i od onih koja
dovode do ovisnosti – droge . Upoznati učenike , kroz izvedbeni program , kako prepoznati , kako se oduprijeti i
zaštititi od pogubnih posljedica zlouporabe droga .
AKTIVNOSTI , PROGRAM , PROJEKTI:
Putem obrade nastavnih jedinica , prema izvedbenom nastavnom planu i programu,
Radionice : Kako reći NE i ostati « IN « .
NAMJENA AKTINNOSTI PROGRAMA:
Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti , pripremiti ih za život u zajednici , razviti ,njegovati odgovornost
prema sebi, drugima, zdravlju, te kako prepoznati i oduprijeti se negativnim oblicima ponašanja .
NOSITELJI:
Pedagoginja škole, razrednici (SRZ ), nastavnici, vanjski stručnjaci .
NAČIN REALIZACIJE:
40
Timskim radom – suradnjom relevantnih čimbenika (lokalnih predstavnika : policije , školske medicine rada i
drugih stručnjaka iz tog područja ) u vidu radionica , tribina , plakata i izrade brošura – individualnim i timskim
radom .
VREMENIK:
Tijekom nastavne godine , prema dogovoru s timom – nositeljima i učenicima .
TROŠKOVNIK:
Iz sredstava škole .
NAČINI VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:
- Izraditi evaluacijski upitnik i anketni listić, te iskoristiti sugestije učenika i iskustva za daljnji nastavak
edukacije i usavršavanje programa .
- vrednovanje
- samovrednovanje.
KLASA: 012-03/13-01/2
URBROJ: 2137-53-01-13-2
U Križevcima, 13.09.2013.
41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
1 531 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content