close

Enter

Log in using OpenID

2014. Popis ugovora sklopljenih u 2014.

embedDownload
STANJE NA DAN: 31.12.2014.
RB
R.
VRSTA UGOVORA
PLAĆA
NJE IZ
PRORA
ČUNA
JEDINI
CE
DATUM
(DA ili
IZVRŠENJA NE)
IZNOS BEZ
PDV-A
IZNOS S PDVOM
RAZDOBLJE NA
KOJE JE
SKLOPLJEN
SUBJEKT S KOJIM JE
SKLOPLJEN
02.12.2013.
mjesečno
300,00
375,00
neodređeno vrijeme
Državni arhiv u Sisku,
Frankopanska 21, Sisak
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
02.01.2014.
mjesečno
450,00
562,50
02.01.2013.31.12.2014.
LIFT MODUS d.o.o.
Zagrebačka cesta 145a,
Zagreb
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
3
02.01.2014.
mjesečno
390,00
487,50
01.01.2014.31.12.2014.
GME KOMUNIKACIJE d.o.o.
I.K. Sakcinskog 9a, Sisak
31.12.2014.
4
Ugovor o oglašavanju i
suradnji 4/2014
02.01.2014.
20.000,00
25.000,00
01.01.2014.31.12.2014.
5
Ugovor o poslovnoj
suradnju u 2014. godini 02.01.2014.
32.000,00
40.000,00
01.01.2014.31.12.2014.
12.000,00
15.000,00
02.01.2014.31.12.2014.
S-TEL d.o.o. Radio Quirinus,
A. Starčevića 46, Sisak
31.12.2014.
NEZAVISNA TELEVIZIJA
d.o.o. Dalmatinska 10,
Zagreb
31.12.2014.
"Izvor" Distribucija aparta za
vodu i vode za piće vl. Boris
Žbulj, Novska, Gundulićeva
10
31.12.2014.
6.400,00
8.000,00
02.01.2014.31.12.2014.
VEDAPROM d.o.o.
Slavonska cesta 87, Bjelovar 31.12.2014.
2
6
7
PRAVILNIK O
ČUVANJU,
KORIŠTENJU,
ODABIRU I
IZLUČIVANJU
ARHIVSKOG I
REGISTRATU
RNOG
GRADIVA
DATUM
SKLAPANJ
A
Ugovor o korištenju
aplikacije "ARHINET"
Ugovor o redovnom
održavanju dizala u
objektu Gradske
vijećnice za 2014.
godinu
Ugovor o održavanju
komunikacijskog
sustava Simense HiP
ath 3550
1
DRUGI
IZVOR
FINANCIR
ANJA,
AKO NIJE
PRORAČ
UN
JEDINICE
Ugovor o nabavi
prirodne vode Broj: 0101/1/14
02.01.2014.
Ugovor o nabavi
toaletnih ručnika Broj.
01-01/2/14
02.01.2014.
8
Ugovor o korištenju
kuglane
02.01.2014.
36,00
36,00
9
Ugovor o korištenju
kuglane
02.01.2014.
18,00
18,00
02.01.2014.31.08.2014. iznos
staze po satu
korištenja
02.01.2014.31.08.2014. iznos
staze po satu
18,00
02.01.2014.31.08.2014. iznos
staze po satu
korištenja
Ugovor o korištenju
10 kuglane
Ugovor o korištenju
11 kuglane
Ugovor o korištenju
12 kuglane
02.01.2014.
02.01.2014.
02.01.2014.
Ugovor o sufinanciranju
13 Udruge
02.01.2014.
18,00
Udruga umirovljenika
Novska, Kralja Tomislava 2,
Novska
Kuglački klub "BelinaNovska" Marina Držića 33/b,
Novska
Ženski kuglački klub
"Novska" Radnička cesta 3,
Novska
36,00
36,00
02.01.2014.31.08.2014. iznos
staze po satu
korištenja
02.01.2014.31.03.2014. iznos
staze po satu
korištenja
6.000,00
6.000,00
02.01.2014.31.12.2014.
Kuglački klub "Slavonac"
Lipovljani, Trg hrvatskih
branitelja 3, Lipovljani
Jasenovački atletski klub
(JAK) Jasenovac, Vladimira
Nazora 68
0,00
od 01.01.2014. - na
neodređeno vrijeme
Osnovna škola Rajić, Trg
hrvatskih branitelja 6, Rajić
18,00
primatelj prava
korištenja
oslobođen je
plaćanja
Aneks br. 2 Ugovora o
režijskih
privremenom korištenju
troškova od
prostora u Društvenom
01.01.2014.
14 domu
02.01.2014.
godine
18,00
Kuglački klub "Novska"
Radnička cesta 3, Novska
31.08.2014.
NE
31.08.2014.
NE
Udruga
umirovljeni
ka Novska,
Kralja
Tomislava
2, Novska TRAJNO
Kuglački
klub
"Belina5 godina
Ženski
NE
kuglački
klub
"Novska"
Radnička
5 godina
NE
Kuglački
klub
"Novska"
Radnička
cesta 3,
Novska
5 godina
5 godina
31.08.2014.
31.08.2014.
31.03.2014.
NE
KK
Slavonac
Lipovljani
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
31.08.2014.
NE
KK
Slavonija
Novska
Radnička
bb,
Novska
04.01.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Udruga antifašističkih boraca
i antifašista Novska, Trg Đ.
Szabe 6, Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o korištenju
15 kuglane
02.01.2014.
18,00
18,00
02.01.2014.31.08.2014. iznos
staze po satu
korištenja
Ugovor o tiskanju
16 kalendara
02.01.2014.
20.000,00
25000,00
04.01.2014.
Ugovor o sufinanciranju
17 Udruge
03.01.2014.
4.000,00
4.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
18 Udruge
03.01.2014.
10.000,00
10.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Kuglački klub "Slavonija
Novska" Radnička bb,
Novska
Roland Veble, Tiskara
"Roka", Novska, A.G. Matoša
15
Društvo za uzgoj malih
životinja "NOVSKA" A.
Mihanovića 8, Novska
Udruga udovica hrvatskih
branitelja iz domovinskog
rata Republike Hrvatske Novska, A. Knoppa 1,
Novska
5.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
03.01.2014.
19 Udruge
5.000,00
Ugovor o sufinanciranju
Korisnika za 2014.
03.01.2014.
20 godinu
50.000,00
50.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
21 Udruge
03.01.2014.
3.000,00
3.000,00
03.01.201.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
Korisnika za 2014.
22 godinu
03.01.2014.
5.000,00
5.000,00
03.01.201.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
23 Korisnika
03.01.2014.
140.000,00
140.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Kulturno umjetničko društvo
"Šubić", Trg dr. F. Tuđmana
3, Novska
Športski klub uzgajivača
golubova Listonoša "Novska
2009" Novska,
J.J.Strossmayera 14
Ogranak Matice hrvatske
Novska, A. Mihanovića 42,
Novska
Udruga hrvatskih vojnih
invalida domovinskog rata
Novska, A. Knoppa 1,
Novska
5 godina
Ugovor o sufinanciranju
Korisnik za 2014.
24 godinu
03.01.2014.
Ugovor o sufinanciranju
25 Udruge
03.01.2014.
Ugovor o sufinanciranju
26 Udruge
03.01.2014.
Ugovor o sufinanciranju
27 Župe
03.01.2014.
18.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
18.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Kulturno umjetničko društvo
"Kolo" Stari Grabovac, Stari
Grabovac 126
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
5.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Udruga studenata Grada
Novske, Zagreb, Bužanova
22
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
5.000,00
03.02.2014.
Hrvatsko društvo logoraša
srpskih koncentracijskih
logora, Podružnica Sisačkomoslavačke županije u Sisku,
Kralja Tomislava 5
03.02.2014.
DA
NE
TRAJNO
70.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Požeška biskupija Župa sv.
Tome Apostola -Rajić, Ulica
1. svibnja 1995. br. 64
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
30.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
NOVLJANSKO
AKADEMSKO DRUŠTVO,
Novska, A. Knoppa 1
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o sufinanciranju
Korisnika za 2014.
03.01.2014.
28 godinu
Ugovor o redovitom
financiranju Gradskog
društva Crvenog križa
Novska i financiranju
iznad standarda
utvrđenih Pravilnikom
29 za 2014. godinu
03.01.2014.
372.952,00
372.952,00
03.01.2014.31.12.2014.
Hrvatski Crveni križ, Gradsko
društvo Crvenog križa
Novska, Trg Đure Szabe 5,
Novska
31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
30 Udruge
03.01.2014.
5.000,00
5.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Izviđački odred "Paludina"
Novska, M. Držića 60
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
150.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Požeška biskupija Župa sv.
Luke Evanđeliste, Novska
Trg Luke Ilića Oriovčanina 11 31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o sufinanciranju
31 Župe
03.01.2014.
30.000,00
150.000,00
Ugovor o sufinanciranju
32 Udruge
03.01.2014.
3.000,00
Ugovor o sufinanciranju
33 Udruge
03.01.2014.
8.000,00
3.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Zavičajni klub"PRISOJE"
Novska, Kralja Zvonimra 112,
Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
8.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Udruga slijepih Grada Kutine,
A. Šenoe 2, Kutina
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o sufinanciranju
03.01.2014.
34 Udruge
10.000,00
10.000,00
03.12.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
35 Udruge
03.01.2014.
15.000,00
15.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
03.01.2014.
36 Udruge
12.000,00
12.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR
Grada Novske, Općine
Jasenovac i Lipovljani, A.
Knoppa 1, Novska
31.12.2014.
Udruga umirovljenika
Novska, Kralja Tomislava 2,
Novska
31.12.2014.
Klub liječenih alkoholičara
Novska, Trg Đure Szabe 4,
Novska
31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
37 Udruge
03.01.2014.
10.000,00
10.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Novljanske mažoretkinje,
Novska, Osječka 25
31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
38 Udruge
03.01.2014.
15.000,00
15.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
39 Udruge
03.01.2014.
5.000,00
5000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
03.01.2014.
40 Udruge
13.000,00
13000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Udruga za poticanje športskih
aktivnosti i komunikacijske
kreativnosti "OGRC" Trg L. I.
Oriovčanina 1, Novska
31.12.2014.
Društvo naša djeca
"Brestača", Zagrebačka 96,
Brestača
31.12.2014.
Udruga osoba s invaliditetom
Sisačko-moslavačke
županije, Petrinja, Jelene
Babić 18
31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
41 Udruge
03.01.2014.
5.000,00
5.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Pčelarska udruga "Metvica"
Novska, Vladimira Nazora 49 31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
42 Župe
03.01.2014.
100.000,00
Ugovor o sufinanciranju
43 Korisnika u 2014.
03.01.2014.
2.000,00
100.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Požeška biskuoija, župa bl.
Alojzija Stepinca, Novska; M.
Gupca 27a
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
2.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Klapa "Ogrc" Novska, A.
Starčevića 1a
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
Korisnika za 2014.
03.01.2014.
46 godinu
6.000,00
6.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o sufinanciranju
47 Udruge
03.01.2014.
5.000,00
5.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Udruga ratnih veterana
1.gardijske brigade TIGROVI,
Brestača 12
Udruga žena "Orhideja" Stara
Subocka bb
Hrvatsko filatelističkonumizmatičko društvo
"Novska 94" Tina Ujevića bb,
Novska
Udruga hrvatskih branitelja
domovinskog rata policije
Sisačko-moslavačke
županije, Novska, A. Knoppa
1
5.000,00
03.01.2014.31.12.2014.
Udruga uzgajivača goveda
"MOKRO POLJE" Osječka
17, Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
15,00
04.01.2014.31.12.2014.
Veterinarska stanica Novska,
Ulica kralja Zvonimira 5,
Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o sufinanciranju
44 Udruge
03.01.2014.
Ugovor o sufinanciranju
03.01.2014.
45 Udruge
Ugovor o sufinanciranju
48 Udruge
03.01.2014.
Ugovor o obavljanju
usluga ispitivanja
uzorka mesa na
trihinelozu za područje
Grada Novske u 2014.
49 godini
5.000,00
sufinanciranje
pojedinačne
usluge
ispitivanja
mesa u iznosu
04.01.2014.
od 15,00
sufinanciranje
pojedinačne
Ugovor o obavljanju
usluge
usluga umjetnog
umjetnog
osjemenjivanja krava i
osjemenjivanje
junica na području
krava i junica u
Grada Novske u 2014.
iznosu od
50 godini
04.01.2014.
158,60
sufinanciranje
pojedinačne
usluge
Ugovor o obavljanju
umjetnog
usluga umjetnog
osjemenjivanje
osjemenjivanja krmača
krmača i
i nazimica na području
nazimica u
Grada Novske u 2014.
iznosu od
51 godini
04.01.2014.
110,00
158,60
04.01.2014.31.12.2014.
Veterinarska stanica Novska,
Ulica kralja Zvonimira 5,
Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
110,00
04.01.2014.31.12.2014.
Veterinarska stanica Novska,
Ulica kralja Zvonimira 5,
Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Hrvatska gorska služba
spašavanja stanica Novska,
Osječka 20, Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Dijana Grdur
22.02.2014.
NE
Dijana
Grdur
5 godina
Poliesterplast d.o.o.
Kolodvorska 33, Kutina
10.09.2014.
DA
NE
TRAJNO
Sporazum kojim se
utvrđuje postojanje
zajedničkog interesa za
08.01.2014.
52 djelovanje HGSS-a
24.000,00
30.000,00
01.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
09.01.2014.
53 Novoj Subockoj
400,00
500,00
22.02.2014.
362.726,25
90 dana od dana
potpisa ugovora o
izvođenju radova
Ugovor o sanaciji
klizališta u Staroselskoj
54 ulici u Novskoj
10.01.2014.
290.181,00
23,60 -objekt,
0,30 kn/m2
ceste, 345,00
kanalizacijski
kolektor
(Novokom
d.o.o.) 5,90 Ugovor o proljetnoj i
zgrade po
jesenskoj deratizaciji
stanu, 1,20
Grada Novske za 2014.
kn/m2 divlji
55 godinu
13.01.2014.
deponij
13.01.2014.31.12.2014.
Ugovor o obavljanju
usluga dezinsekcije na
području Grada Novske
56 za 2014. godinu
13.01.2014.
"ŠKARDA - SANITARNA
ZAŠTITA" Milana Novačića
73, Čazma
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
69.300,00
86.625,00
13.01.2014.31.12.2014.
15.01.2014.
550,00
687,50
01.01.2014.31.12.2014.
"ŠKARDA - SANITARNA
ZAŠTITA" Milana Novačića
73, Čazma
Zavod za integralnu kontrolu
d.o.o. Zagreb, Maksimirska
57a
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
15.01.2014.
5660,00 kn mjesečno
7.075,00
15.01.2014.31.12.2014.
Veterinarska stanica Pakrac,
Ulica Križnog puta 8, Pakrac 31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
16.01.2014.
19.671,85
24.589,81
NE
TRAJNO
40.529,19
50.661,49
DA
NE
TRAJNO
16.01.2014.
59.388,55
74235,69
"JELENA" d.o.o. Novska. Trg
dr. F. Tuđmana 14
31.12.2014.
"JELENA" d.o.o. Novska. Trg
dr. F. Tuđmana 14
31.12.2014.
"JELENA" d.o.o. Novska. Trg
dr. F. Tuđmana 14
31.12.2014.
DA
16.01.2014.
01.01.2014.31.12.2014.
01.01.2014.31.12.2014.
01.01.2014.31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o obavljanju
usluge pripreme i tiska
službenih akata Grada
Novske u "Službenom
62 vjesniku" u 2014. godini 16.01.2014.
52.000,00
65.000,00
01.01.2014.31.12.2014.
"GLASILA" d.o.o. Petrinja, D.
Careka 2/1
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o redovnom
57 pregledu dizala 104/14
Ugovor o obavljanju
poslova skloništa za
životinje i higijeničarske
58 službe
Ugovor o nabavi
uredskog materijal i
59 potrepština
Ugovor o nabavi
60 fotokopirnog papira
Ugovor o nabavi tonera
61 za pisače
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu
63 Kozarice
22.01.2014.
400,00
500,00
Ugovor o sufinanciranju
očuvanja zbirke obitelji
64 Sajko
27.01.2014.
12.800,00
12800,00
25.01.2014.
Manda
Seljan
Manda Seljan
25.01.2014.
NE
5 godina
Živko Sajko
31.12.2014.
DA
KUGLAČKI KLUB
ZANATLIJA-KUTINA,
Crkvena 2, Kutina
05.04.2014.
NE
NE
TRAJNO
KK
ZanatlijaKutina,
Crkvena 2,
Kutina
TRAJNO
Ugovor o korištenju
65 kuglane
31.01.2014.
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade "Novokoma"
d.o.o. Novska A.
66 Knoppa
1
31.01.2014.
Privitak polici
36,00
36,00
01.01.2014.31.12.2014.
Termini korištenja:
01.02. ; 22.02.; 08.03.;
22.03. i 05.04.2014. g.
Cijena staze po satu
korištenja
331,43
331,43
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
Paklenica,
Paklenica
31.01.2014.
67 Privitak
polici
309,47
309,47
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Dom Nova
Subocka, Nova
68 Subocka
31.01.2014.
376,23
376,23
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
69 Plesmo, Plesmo
31.01.2014.
149,36
149,36
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
Stara Subocka, Stara
70 Subocka
31.01.2014.
267,61
267,61
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
480,62
480,62
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
275,83
275,83
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
579,94
579,94
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
71 Brestača, Brestača
31.01.2014.
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
72 Roždanik, Roždanik
31.01.2014.
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
31.01.2014.
73 Bročice, Bročice
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
74 Rajić, Rajić
31.01.2014.
462,06
462,06
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
Stari Grabovac, Stari
75 Grabovac
31.01.2014.
301,24
301,24
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade. Društveni dom
Borovac i Vatrogasno
76 spremište Borovac
31.01.2014.
665,31
665,31
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Svlačionica na
nogometnom stadionu
Nova Subocka, Nova
31.01.2014.
77 Subocka
149,07
149,07
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Gradske
vijećnice, osnovna
sredstva, inventar i sva
78 oprema
31.01.2014.
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
79 Kozarice, Kozarice
31.01.2014.
1.997,47
1997,47
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
263,31
263,31
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Društveni dom
80 Voćarica, Voćarica
31.01.2014.
392,81
392,81
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Gradska
knjižnica i Muzička
škola Novska, izlijvanje
vode iz vodovodnih i
kanalizacijskih cijevi,
poplave, bujice i visoka
31.01.2014.
81 voda - na prvi rizik
4.184,45
4.184,45
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Svlačionica
82 Jazavica, Jazavica
31.01.2014.
110,91
110,91
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Svlačionica
Stari Grabovac, Stari
83 Privitak
Grabovac
31.01.2014.
polici
95,85
95,85
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Svlačionica
Libertas i ugostiteljski
31.01.2014.
84 objekt - igralište
228,37
228,37
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Svlačionica
85 Brestača, Brestača
31.01.2014.
107,44
107,44
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Dom hrvatskih
branitelja, Novska, A.
86 Knoppa
31.01.2014.
650,97
650,97
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
Privitak polici
osiguranja br.
041270010657
osiguranje imovine, od
požara i dr. rizika
zgrade: Kuglana,
Radnička cesta,
87 Novska
31.01.2014.
Polica osiguranja
osoba od posljedice
88 nesretnog slučaja
Sporazum o suradnji
radi financiranja
Programa rada za
2014. godinu LAG-a
89 "ZELENI TROKUT"
03.02.2014.
5.291,76
03.02.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
04.02.2014.
90 Brestači
Ugovor o korištenju
91 kuglane
656,97
500,00
656,97
5.291,76
plaća 1/3
troška do
maksimalno
50.000,00
kuna
625,00
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d. filijala
Kutina, Školska 3
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.01.2014.01.01.2015.
Croatia osiguranje d.d.
Zagreb, Miramarska 22,
filijala Kutina
01.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
03.02.2014.31.12.2014.
Grad Lipik, Marije Terezije
27, Lipik i Grad Pakrac, Trg
bana J. Jelačića 18, Pakrac
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
16.02.2014.
Anela Rožić
16.02.2014.
NE
Anela
Rožić
5 godina
NE
Š.K.K.
"MOSLAVI
NA",
Hrvatskih
branitelja
8, Kutina 5 godina
termini korištenja :
09.02.; 23.02.; 9.03.;
16.03.; i O6.04.2014.
g.
iznos
staze po satu
Š.K.K. "MOSLAVINA",
korištenja
Hrvatskih branitelja 8, Kutina 06.04.2014.
07.02.2014.
36,00
36,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
10.02.2014.
92 Staroj Subockoj
400,00
500,00
17.05.2014.
Brtan Nevenka
17.05.2014.
NE
Brtan
Nevenka
5 godina
Ugovor o održavanju
informatičkog sustava u
93 2014. godini broj 03-14 10.02.2014.
48.000,00
60.000,00
10.02.2014.31.12.2014.
"INFO" Informatičke usluge
Novska, Zagrebačka 25
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o obavljanju
94 stručnog nadzora
13.850,00
17.312,50
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
95 Voćarici
13.02.2014.
400,00
500,00
22.02.2014.
Nikola Kraljić
Ugovor za izradu plana
96 gospodarenja otpadom 13.02.2014.
29.000,00
36.250,00
13.02,2014.
59.000,00
73.750,00
17.02.2014.
460,00
Ugovor o izradi
Elaborata / zahtjeva o
potrebi procjene
utjecaja zahvata na
okoliš za odlagalište
otpada "Kurjakana" i
97 izrada idejnog rješenja
Ugovor br. 3-14-002-0
o održavanju web
98 stranica
12.02.2014.
od 12.02.2014. i
završiti ih u skladu s
dinamikom izvođenja "TENZOR" d.o.o. Zagrebačka
radova
cesta 149/II, Zagreb
20.08.2014.
Dodatak okvirni ugovor
99 br. 1000188/1
19.02.2014.
DA
NE
TRAJNO
22.02.2014.
NE
Nikola
Kraljić
5 godina
05.03.201405.05.2014.
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.
Bobanićeva 32, Zagreb
05.05.2014.
DA
NE
TRAJNO
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.
Babonićeva 32, Zagreb
03.06.2014.
DA
NE
TRAJNO
575,00
03.04.2014.03.06.2014.
17.02.2014.31.12.2014.
mjesečno
Novena d.o.o. Ogrizovićeva
28 b, Zagreb
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
popust na
mjesečnu
naknadu u
iznosu od 50%
na trifne
modele
Komplet
100,200,400,
600 i bez limita
111, 222,
444,669
19.02.2014.18.02.2015.
VIPnet d.o.o. Vrtni put 1,
Zagreb
18.02.2015.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
100 Voćarici
20.02.2014.
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o pokriću
materijalnih i drugih
troškova u zgradi
Gradske vijećnice
101 Grada Novske
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o pokriću
materijalnih troškova
Sisačko-moslavačke
županije - Upravnog
odjela za prostorno
uređenje i graditeljstvo
102 Ispostava Novska
400,00
500,00
28.02.2014.
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
84,73 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,05854 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnice mjesečno
28.02.2014.
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
84,35 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,05828 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnice mjesečno
08.03.2014.
od 01.03.2014.
od 01.03.2014.
Ante Tutić
Općinski sud Kutina,
Hrvatskih branitelja 1, Kutina
Sisačko-moslavačka
županija, Stjepana i Antuna
Radića 36, Sisak
08.03.2014.
u tijeku
u tijeku
NE
Ante Tutić 5 godina
NE
Općinski
sud
Kutina,
Hrvatskih
branitelja
1, Kutina
NE
Sisačkomoslavačk
a županija,
Stjepana i
Antuna
Radića 36,
Sisak
TRAJNO
TRAJNO
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o
mođusobnim pravima i
103 obvezama
28.02.2014.
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
152,21 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,10516 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnicedio
razmjerni
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o pokriću
materijalnih troškova
Uprave za sanitarnu
inspekciju, Službe
županijske sanitarne
inspekcije, Odjel za
središnju Hrvatsku 104 Ispostava Novska
28.02.2014.
materijalnih i
drugih
troškova za
17,45 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,01206 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
28.02.2014.
troškovi
grijanja za
zgradu
Gradske
vijećnice u
pripadajućoj
kubikaži od
4.487,00 m3 mjesečno
Aneks Ugovora o
pokriću troškova
grijanja za Grad
105 Novska
od 01.03.2014.
Republika Hrvatska, Državna
geodetska uprava, Gruška
20, Zagreb
u tijeku
NE
Republika
Hrvatska,
Državna
geodetska
uprava,
Gruška 20,
Zagreb
TRAJNO
od 01.03.2014.
Ministarstvo zdravlja Ksaver
200 a, Zagreb
u tijeku
NE
Ministarstv
o zdravlja
Ksaver
200 a,
Zagreb
TRAJNO
od 01.03.2014.
Osnovna škola Novska, Trg
dr. Franje Tuđmana 1,
Novska
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
28.02.2014.
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
12,88 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,0089 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnicedio
razmjerni
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o pokriću
materijalnih troškova za
Ured državne uprave Ispostava Novska u
Gradskoj vijećnici
107 Grada Novske
28.02.2014.
materijalnih i
drugih
troškova za
182,09 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,12580 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Sporazum o pokriću
106 materijalnih troškova
01.03.2014.15.03.2014.
od 01.03.2014.
Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava, Ulica
grada Vukovara 78, Zagreb
Ured državne uprave u
Sisačko-moslavačkoj
županiji, Stjepana i Antuna
Radića 36, Sisak
15.03.2014.
u tijeku
NE
Ministarstv
o rada i
mirovinsko
ga
sustava,
Ulica
grada
Vukovara
78, Zagreb TRAJNO
NE
Ured
državne
uprave u
Sisačkomoslavačk
oj županiji,
Stjepana i
Antuna
Radića 36,
Sisak
TRAJNO
28.02.2014.
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
12.88 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,0890 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnice
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o pokriću
materijalnih i drugih
troškova Savjetodavne
službe, Ispostava
Novska smještene u
prostoru Gradske
109 vijećnice Grada Novske 28.02.2014.
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
35,23 m 2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,02434 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnice
Sporazum o pokriću
108 materijalnih troškova
od 01.03.2014.
od 01.03.2014.
Ministarstvo turizma,
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Savjetodavna služba, Savska
cesta 41, Zagreb
28.02.2015.
u tijeku
NE
Ministarstv
o turizma,
Prisavlje
14, 10000
Zagreb
TRAJNO
NE
Savjetodav
na služba,
Savska
cesta 41,
Zagreb
TRAJNO
Sporazum o izmjeni
Sporazuma o pokriću
materijalnih i drugih
troškova u zgradi
Gradske vijećnice
110 Grada Novske
Sporazum o pokriću
111 materijalnih troškova
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
150,55 m2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,10401 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnicedio
razmjerni
28.02.2014.
28.02.2014.
Ugovor za izradu
Prostorno - programske
studije područja oko
05.03.2014.
112 Novljanskog jezera
60.000,00
od 01.03.2014.
Ministarstvo financija,
Porezna uprava Boškovićeva
5, Zagreb
materijalnih i
drugih
troškova za
25,40 m2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,01755 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnice
od 01.03.2014.
Ministarstvo gospodarstva,
Ulica grada Vukovara 78,
Zagreb
75.000,00
od 17.03.2014.
45 radnih dana
3E PROJEKTI d.o.o.
Maksimirska 81, Zagreb
NE
Ministarstv
o financija,
Porezna
uprava
Boškoviće
va 5,
Zagreb
TRAJNO
u tijeku
NE
Ministarstv
o
gospodarst
va, Ulica
grada
Vukovara
78, Zagreb TRAJNO
12.05.2014.
DA
NE
u tijeku
TRAJNO
Ugovor za izradu
studije " Preliminarna
analiza mogućnosti
priključka TS 110/x kV
Novska "Poduzetnička zona
Novska" na prijnosnu
113 mrežu
07.03.2014.
70.000,00
87500,00
07.03.2014.30.06.2014.
Ugovor o sufinanciranju
114 Udruge
10.03.2014.
10.000,00
10.000,00
10.03.2014.31.12.2014.
Energetski institut Hrvoje
Požar, Savska cesta 163,
Zagreb
Udruga specijalaca
domovinskog rata "RIS"
KUTINA - podružnica
Novska, A. Knoppa 1,
Novska
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu Stari
14.03.2014.
115 Grabovac
400,00
500,00
15. 03.2014.
Sanja Jurić
4.520,90
5651,13
100.000,00
125000,00
18.03.201417.03.2019.
Gregor Galušić
izrada
projektne
dokumentacije u roku
od 120 kalendarskih
dana od dobivanja
potrebnih podloga od "RENCON" d.o.o. Vijenac I.
Naručitelja
Mažuranićeva 8, Osijek
15.000,00
u roku od 20
kalendarskih dana od
dobivanja potrebnih
podloga od strane "ELEKTRO-GRUPA" d.o.o.
Naručitelja
Pokupska 3, Ivanić Grad
Ugovor o zakupu
116 Ugovor
poslovnog
prostora
18.03.2014.
o izradi
projektne
dokumentacije
prometnice za II fazu
izgradnje Poduzetničke
117 zone Novska
18.03.2014.
Ugovor o izradi
projektne
dokumentacije za javnu
rasvjetu i EKK u
Novskoj za II fazu
izgradnje Poduzetničke
18.03.2014.
118 zone Novska
12.000,00
27.06.2014.
DA
NE
TRAJNO
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
15.03.2014.
NE
Sanja Jurić 5 godina
u tijeku
NE
Gregor
Galušić
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o izradi
projektne
dokumentacije
vodovoda za II fazu
119 izgradnje Poduzetničke 18.03.2014.
28.000,00
35.000,00
u roku od 20
kalendarskih dana od
dobivanja potrebnih
podloga od strane "TRAG/ING" d.o.o.
Naručitelja
Vinogradska 14, Novska
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
u roku od 20
kalendarskih dana od
dobivanja potrebnih
podloga od strane "TRAG/ING" d.o.o.
Naručitelja
Vinogradska 14, Novska
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o izradi
projektne
dokumentacije
plinovoda za II fazu
izgradnje Poduzetničke
120 Ugovor
zone Novska
18.03.2014.
o izradi
energetskog pregleda i
energetskog
certificiranja sportskog
objekta Kuglana
121 Novska
20.03.2014.
28.000,00
35.000,00
11.875,00
14843,75
20.03.2014.19.04.2014.
"Tenzor" d.o.o. Hvarska 4A,
Zagreb
29.09.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o izradi
energetskog pregleda i
energetskog
certificiranja
društvenog doma u
122 Novoj Subockoj
20.03.2014.
11.875,00
14843,75
20.03.2014.19.04.2014.
"Tenzor" d.o.o. Hvarska 4A,
Zagreb
29.09.2014.
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
28.03.2014.
NE
Bajram
Osman
5 godina
Ugovor o izradi
projektne
dokumentacije
odvodnje sanitarnih i
tehnoloških otpadnih
voda za II fazu
izgradnje Poduzetničke
123 zone Novska
24.03.2014.
57.000,00
71250,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
25.03.2014.
124 Bročicama
500,00
625,00
izrada projektne
dokumentacije u roku
od 35 radnih dana od "EKO-MLAZ.DM" d.o.o.
dobivanja potrebnih Novska, Adalberta Knoppa
podloga od Naručitelja 29
28.03.2014.
Bajram Osman
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
125 Borovcu
27.03.2014.
400,00
500,00
Danijel Filipović
29.03.2014.
Športski kuglački klub "Stolar"
Jasenovac, Trg kralja Petra
Svačića 0
30.06.2014.
NE
NE
Danijel
Filipović
5 godina
ŠKK
"Stolar"
Jasenovac 5 godina
Ugovor o korištenju
126 kuglane
01.04.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
127 Kozaricama
09.04.2014.
36,00
36,00
29.03.2014.
30.06.2014. iznos
staze po satu
korištenja
400,00
500,00
18.05.2014.
Damir Čavlović
18.5.2014.
NE
Damir
Čavlović
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
11.04.2014.
128 Borovcu
400,00
500,00
20.04.2014.
Tadić Silvana
20.04.2014.
NE
Tadić
Silvana
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
15.04.2014.
129 Brestači
500,00
625,00
26.04.2014.
Anto Mirković
26.04.2014.
NE
Anto
Mirković
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
130 Brestači
17.04.2014.
2.500,00
3.125,00
17.05.2014.
Darko Bičanić
17.05.2014.
NE
Darko
Bičanić
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
131 Novoj Subockoj
18.04.2014.
500,00
625,00
27.04.2014.
Baković Stipo
27.04.2014.
NE
Baković
Stipo
5 godina
povećenju priključne
snage i/ili promjena na
priključku /
obračunskom mjernom
mjestu Broj: 400704132 140463-00110103
23.04.2014.
Sporazum o pokriću
133 materijalnih troškova
12.150,00
24.04.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
28.04.2014.
134 Brestači
2.500,00
15.187,50
u roku od 30 dana od
dana ispunjenja svih
ugovornih obveza
kupca
razmjerni dio
materijalnih i
drugih
troškova za
34,11 m2 što
čini obračunski
koeficijent od
0,02357 u
odnosu na
ukupnu
površinu
zgrade
Gradske
vijećnice
od 01.05.2014.
3.125,00
03.05.2014.
HEP - Operator
distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb, Elektra Križ, Trg sv.
Križa 7, Križ
20.06.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ministarstvo poljoprivrede,
Ulica grada Vukovara 78,
Zagreb
u tijeku
NE
Ministarstv
o
poljoprivre
de, Ulica
grada
Vukovara
78, Zagreb TRAJNO
Sanja Erjavec
03.05.2014.
NE
Sanja
Erjavec
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
28.04.2014.
135 Voćarici
400,00
500,00
29.05.2014.
Borislav Komljenović
29.05.2014.
NE
Borislav
Komljenovi
ć
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
136 Rajiću
28.04.2014.
500,00
625,00
03.05.2014.
Daniel Šimičić
03.05.2014.
NE
Daniel
Šimičić
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
137 Kozaricama
29.04.2014.
400,00
500,00
17.05.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
138 Kozaricama
29.04.2014.
400,00
500,00
Mario Brkić
17.05.2014.
NE
Mario
Brkić
5 godina
Darko Tobijaš
11.05.2014.
NE
Darko
Tobijaš
5 godina
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
29.05.2014.
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
11.05.2014.
NE
Tomislav
Molaro
5 godina
20.08.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o izradi
projektne
dokumentacije groblja i
139 mrtvačnice u Voćarici
30.04.2014.
42.000,00
52.500,00
11.05.2014.
u roku
od 45 dana od
dana primitka
potrebne
dokumentacije za
projektiranje i za
izradu glavnog
projekta u roku od 45
dana od dana
pravomoćnosti
Ugovor o kupoprodaji
140 kioska
18.750,00
23.437,50
u roku od 30 dana od
zaprimanja računa P.U.O. SUZY Damir Suzić
30.04.2014.
Ugovor o poslovnoj
suradnji 20/14
Impementacija
razvojnog dokumenta
Plana ukupnog razvoja
141 Grada Novske
01.05.2014.
24.600,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
02.05.2014.
142 Brestači
500,00
Ugovor o obavljanju
143 projektantskog nadzora 02.05.2014.
13.200.00
Ured ovlaštene arhitektice vl.
Nevenka Tramišak, Pristava
22, Tuhelj
30.750,00
01.05.2014.01.05.2015.
"SINTAGMA" Obrt za
konzultantske usluge, Bana
J. Jelačića 14, Okučani
625,00
11.05.2014.
Tomislav Molaro
16.500,00
"GEOTEHNIČKI STUDIO"
u skladu s dinamikom d.o.o. Nikole Pavića 11,
izvođenja radova
Zagreb
Ugovor o izradi Izmjene
i dopune glavnog
projekta sanacije
klizišta u Staroselskoj
05.05.2014.
144 ulici u Novskoj
8.500,00
Izmjene o sufinaciranju
Korisnika u 2014.
145 godini
05.05.2014.
10.625,00
45 dana od dana
potpisa ugovora
"GEOTEHNIČKI STUDIO"
d.o.o. Nikole Pavića 11,
Zagreb
30.06.2014.
DA
NE
TRAJNO
17.000,00
17.000,00
05.05.2014.31.12.2014.
KUD "JAVOR" JAZAVICAVOĆARICA-ROŽDANIK
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
146 Rajiću
07.05.2014.
500,00
625,00
18.05.2014.
Monika Italo
18.05.2014.
NE
Monika
Italo
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
12.05.2014.
147 Voćarici
400,00
500,00
18.05.2014.
Josip Vidaković
18.05.2014.
NE
Josip
Vidaković
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
duštvenom domu u
148 Starom Grabovcu
12.05.2014.
400,00
500,00
18.05.2014.
Denis Gregorić
18.05.2014.
NE
Denis
Gregorić
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
149 Novoj Subockoj
14.05.2014.
500,00
625,00
18.05.2014.
NE
Kušmiš
Anita
5 godina
34.960,00
34.960,00
31.05.2014.
DA
NE
TRAJNO
400,00
500,00
18.05.2014.
NE
Križanić
Ivica
5 godina
Ugovor o kupoprodaji
150 nekretnene
14.05.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
15.05.2014.
151 Borovcu
18.05.2014.
Kušmiš Anita
u roku od 15 dana od
potpisa ugovora o
kupoprodaji
Mara Idžojtić
18.05.2014.
Križanić Ivica
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
152 Starom Grabovcu
16.05.2014.
Ugovor o prijenosu
ugovora o korištenju
javne usluge na mreži
niskog napona Broj
153 4007-14-003672
22.05.2014.
400,00
500,00
31.05.2014.
Irena Grgić
Na određeno vrijeme
do isteka Ugovora o
zakupu poslovnog Ugostiteljski obrt vl. Gregor
prostora
Galušić
31.05.2014.
NE
Irena Grgić 5 godina
u tijeku
NE
Ugostiteljs
ki obrt vl.
Gregor
Galušić
TRAJNO
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
154 Voćarici
23.05.2014.
400,00
500,00
31.05.2014.
Tomislav Bogatić
31.05.2014.
NE
Tomislav
Bogatić
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
23.05.2014.
155 Brestači
500,00
625,00
24.05.2014.
Matekalo Zorka
24.05.2014.
NE
Matekalo
Zorka
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
156 Brestači
27.05.2014.
1.250,00
1.562,50
31.05.2014.
Kata Vidas
31.05.2014.
NE
Kata Vidas 5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
157 Paklenici
27.05.2014.
400,00
500,00
31.05.2014.
Lujić Ilija
31.05.2014.
NE
Lujić Ilija
5 godina
Ugovor o sponzorstvu
SAP za obilježavanje
Dana hrvatskih
branitelja Grada
Novske, manifestacije
"Lukovo u Novskoj" i
restauracije namještaja
prve novljanske
158 ljekarne
27.05.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
29.05.2014.
159 Borovcu
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu
160 države
29.05.2014.
Ugovor o prodaji
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu
161 države
Ugovor o prodaji
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu
162 države
25.000,00
31.250,00
400,00
500,00
6.544,13
29.05.2014.
11.350,00
29.05.2014.
3.840,00
Ugovor br. 07/2014 o
izradi procjene
ugroženosti od požara i
163 plana zaštite od požara 30.05.2014.
27.900,00
34.875,00
Ugovor o usluzi
prijevoza kamena na
164 području Grada Novske 30.05.2014.
72.000,00
90.000,00
Ugovor o usluzi
prijevoza batude
165 frakcije 16/32 mm
60.000,00
75.000,00
30.05.2014.
od 28.06.2014.18.10.2014.
INA-INDUSTRIJA NAFTE
d.d. Avenija Većeslava
Holjevca 10, Zagreb
31.05.2014.
Grgić Mirko
u roku od 15 dana od
dana zaključenja
Ugovora
Elvis Kalcina
29.05.2014.30.06.2018.
Milan Marković
18.10.2014.
NE
INAINDUSTRI
JA NAFTE
d.d.
Avenija
Većeslava
Holjevca
10, Zagreb TRAJNO
31.05.2014.
NE
Grgić
Mirko
5 godina
u tijeku
NE
Elvis
Kalcina
TRAJNO
u tijeku
NE
Milan
Marković
"Rašeljke" TRAJNO
NE
d.o.o. za
poljoprivre
du i
trgovinu,
Trg L.I.
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
29.08.2014.
DA
NE
TRAJNO
20.07.2014.
DA
NE
TRAJNO
u roku od 30 dana
nakon potpisivanja "Rašeljke" d.o.o. za
Ugovora i predočenja poljoprivredu i trgovinu, Trg
potvrde o uplati
L.I. Oriovčanina 25, Novska
"VIZOR" d.o.o. ekologija,
zaštita, konzalting,
Koprivnička 1, Varaždin
Prijevoz tereta i usluga
radnim strojevima vl.
Cvetković Zlatko, Prvča 5,
Nova Gradiška
"Prijevoz i proizvodnja
betonskih proizvoda" vl.
U roku od 30 dana od Klobučar Josip, Lj.
dana potpisa Ugovora Posavskog 42, Novska
120 dana od dana
potpisivanja ugovora
u roku od 30
kalendarskih dana od
dana potpisa ugovora
o izvođenju radova
Sporazum o
međusobnim odnosima
Grada Novske i
Vodovod Novske d.o.o.
u svezi proširenja
vodovodne mreže u
naselju Paklenica,
odvojak Batalovka fi
166 110
02.06.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
09.06.2014.
167 Brestači
Ugovor ( energetski
pregled sustava javne
168 rasvjete)
09.06.2014.
Rješenje o prestanku
prava na novčanu
pomoć za podmirenje
169 troškova smještaja
09.06.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
10.06.2014.
170 Brestači
Ugovor o zajedničkom
financiranju provedbe
energetskog preglada i
energetskog
certificiranja 2 zgrade u
vlasništvu Grada
Novske davanjem
171 sredstava pomoći
13.06.2014.
radovi će se provoditi
sukladno utvrđenom
Programu gradnje
objekata i uređenja VODOVOD NOVSKA d.o.o.
komunalne
Novska, Adalberta Knoppa
infrastrukture za 2014. 1a
209.00,00
209.000,00
2.500,00
3.125.00
79.280,00
99.100,00
3.200,00
3.200,00
15 dana od dana
primitka Odluke
500,00
625,00
15.06.2014.
15.126,80
15.126,80
20.06.2014.
DA
NE
TRAJNO
21.06.2014.
NE
Drobnjak
Jelena
5 godina
30.09.2014.
DA
NE
TRAJNO
Anka Romanić
26.06.2014.
NE
Anka
Romanić
TRAJNO
Ranogajec Zdenko
15.06.2014.
NE
Ranogajec
Zdenko
5 godina
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb,
Ksaver
208
TRAJNO
21.06.2014.
Drobnjak Jelena
U roku od 90
kalendaeskih dana od ZIV-TICA d.o.o. Bezdanska
dana potpisa ugovora 33, Zagreb
u roku od 30 dana od Fonda za zaštitu okoliša i
dana dostave
energetsku učinkovitost,
originalnih računa Zagreb, Ksaver 208
u tijeku
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
172 Novoj Subockoj
17.06.2014.
Vesna Domitrović
Sisačko-moslavačka
županija, Stjepana i Antuna
Radića 36, Sisak i Dom
zdravlja Kutina, A.G. Matoša
42
29.06.2014.
NE
Vesna
Domitrović 5 godina
31.12.2014.
DA
NE
20.06.2014.
Ivo Šolaja
20.06.2014.
NE
Ivo Šolaja 5 godina
28.06.2014.
Željko Ilijašević
28.06.2014..
NE
Željko
Ilijašević
5 godina
20.07.2014.
DA
NE
TRAJNO
24.10.2014.
DA
NE
TRAJNO
05.07.2014.
NE
Kasipović
Adrijana
5 godina
500,00
625,00
29.06.2014.
20.000,00
25.000,00
17.06.-31.12.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
174 Paklenici
20.06.2014.
400,00
500,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
27.06.2014.
175 Brestači
2.500,00
3.125,00
Sporazum o
financiranju i nabavi
opreme za ginekološku
173 ordinaciju u Novskoj
17.6.2014.
Aneks ugovora o usluzi
prijevoza batude
176 frakcije 16/32 mm
01.07.2014.
Ugovor (usluga
projektiranja
izmještanja ormara i
zamjena uređaja za
regulaciju i upravljanje
radom javne rasvjete
na području Grada
177 Novske)
01.07.2014.
11.600,00
14.500,00
"Prijevoz i proizvodnja
U roku od 30 dana od betonskih proizvoda" vl.
dana potpisa Aneksa Klobučar Josip, Lj.
Ugovora
Posavskog 42, Novska
25.000,00
31.250,00
U roku 90 dana od ZIV-TICA d.o.o. Bezdanska
dana potpisa Ugovora 33, Zagreb
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
04.07.2014.
178 Brestači
2.500,00
3.125,00
05.07.2014.
Kasipović Adrijana
TRAJNO
Ugovor o obavljanju
179 stručnog nadzora
09.07.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
180 Voćarici
14.07.2014.
Ugovor o obavljanju
stručnog nadzora
(uređenje okoliša
društvenog doma u
181 Novoj Subockoj )
14.07.2014.
25.850,00
32.312,50
400,00
500,00
10.250,00
12.812,50
19.07.2014.
Nikola Kraljić
obavljanje poslova
započeti po potpisu
Ugovora i završiti ih u
skladu s dinamikom "TENZOR"d.o.o. Hvarska 4a
izvođenja radova
Zagreb
Izrada glavnog
projekta u roku od 60
dana od dobivanja "GRANOVA" d.o.o. Bolnička
lokacijske dozvole 51/3 , Zagreb
Ugovor o projektiranju
željezničkog kolosijeka
u Poduzetničkoj zoni
182 Novska
14.07.2014.
160.000,00
200.000,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
183 Paklenici
16.07.2014.
400,00
500,00
Sporazum o
sufinanciranju
programa odgoja i
obrazovanja djece s
184 teškoćama u razvoju
16.07.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
185 Kozaricama
21.07.2014.
obavljanje poslova
započeti po potpisu
Ugovora i završiti ih u
skladu s dinamikom "TENZOR"d.o.o. Hvarska 4a
izvođenja radova
Zagreb
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
19.07.2014.
NE
Nikola
Kraljić
5 godina
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
26.07.2014.
Matić Stipica
26.07.2014.
NE
Matić
Stipica
5 godina
31.08.2015.
DA
NE
TRAJNO
10.08.2014.
NE
Ilišin
Mihaela
5 godina
74.160,00
74.160,00
01.09.2014.31.08.2015.
Poliklinika za rehabilitaciju
slušanja i govora SUVAG,
Ulica kneza Ljudevita
Posavskog, Zagreb
400,00
500,00
10.08.2014.
Ilišin Mihaela
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
186 Kozaricama
25.07.2014.
Ugovor o uređenju
okoliša društvenog
doma i Novoj Subockoj 187 II faza
31.07.2014.
Ugovor o izgradnji
pješačkog mosta u
188 Paklenici
Ugovor o zajedničkom
financiranju Programa
korištenja obnovljivih
izvora energije u
obiteljskim kućama
"Program energetskih
kuća za razdoblje od
2014. - 2020. godine"
davanjem sredstava
189 pomoći
31.07.2014.
31.07.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
190 Kozaricama
11.08.2014.
Ugovor br. 14/14463801393 o priključenju na
OT telekomunikacijsku
mrežu i pružanje javne
191 govorne usluge
11.8.2014
400,00
310.820,70
159.508,63
03.08.2014.
NE
Predrag
Šolaja
5 godina
388.525,88
U roku od 60
kalendarskih dana od "SLU-KOM" d.o.o. M. Gupca
potpisa ugovora
9a, Kutina
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
199.385,79
U roku od 70
kalendarskih dana od "SLU-KOM" d.o.o. M. Gupca
dana potpisa ugovora 9a, Kutina
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb,
Ksaver
208
TRAJNO
500,00
03.08.2014.
Predrag Šolaja
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Zagreb, Ksaver 208
1.000.000,00
1.000.000,00
31.07.2014.30.07.2015.
400,00
500,00
02.11..2014.
Brkić Mara
02.11.2014.
NE
Brkić Mara 5 godina
11.08.2014.31.12.2014.
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
Bani 75 a, Zagreb
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
192 Bročicama
13.08.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
193 Brestači
14.08.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
194 odnosa
18.08.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
195 odnosa
02.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
196 odnosa
18.08.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
197 odnosa
02.09.2014.
400,00
500,00
30.08.2014.
Sedat Alija
30.08.2014.
NE
Sedat Alija 5 godina
1.250,00
1.562,50
16.08.2014.
Rožić Manuela
16.08.2014.
NE
Rožić
Manuela
18.08.2014.17.08.2015.
Nikolina Jurić
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Nikolina
Jurić
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Tomislav Šulekić
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Tomislav
Šulekić
17.08.2015.
NE
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
5 godina
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
198 odnosa
18.08.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
199 odnosa
02.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
200 odnosa
18.08.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
02.09.2014.
201 odnosa
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
202 odnosa
18.08.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. i
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
18.08.2014.17.08.2015.
Valentina Blažeković
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Valentina
Blažeković
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Mia Števinović
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Mia
Števinović
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Saša Tutić
17.08.2015.
NE
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
203 odnosa
02.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
204 odnosa
18.08.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
205 odnosa
02.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
18.08.2014.
206 odnosa
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
207 odnosa
02.09.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Saša Tutić
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Branimir Kljakić
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Branimir
Kljakić
17.08.2015.
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Marijana Sablić
17.8.2015
NE
18.08.2014.17.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Marijana
Sablić
17.8.2015
NE
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
Ugovor o korištenju
208 kuglane
36,00
36,00
2.500,00
3.125,00
30.08.2014.
Kalfić Ilija
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
210 Starom Grabovcu
28.08.2014.
400,00
500,00
28.09.2014.
Jež Ljudevit
Ugovor o korištenju
212 kuglane
29.08.2014.
29.08.2014.
89.145,00
18,00
NE
30.08.2014.
NE
Kalfić Ilija
5 godina
28.09.2014.
NE
Jež
Ljudevit
Osnovna
5 godina
škola
Josipa
Kozarca
Lipovljani,
Augusta
Šenoe 1, TRAJNO
BELINANOVSKA"
Marina
Držića
33/b,
5 godina
od 20.08.2014.31.03.2015. termin Športski kuglački klub "Stolar"
srijedom - iznos staze Jasenovac, Trg kralja Petra
po satu korištenja Svačića 0
31.03.2015.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
209 Brestači
20.08.2014.
Ugovor o darovanju
211 nekretnina
19.08.2014.
kuglački
klub
"Stolar"
Jasenovac
, Trg kralja
Petra
5 godina
89.145,00
danom potpisa
ugovora o darovanju,
obdareniku predane u Osnovna škola Josipa
posjed darovane
Kozarca Lipovljani, Augusta
nekretnine
Šenoe 1, Lipovljani
29.08.2014.
NE
18,00
od 01.09.2014.31.08.2015. termin KUGLAČKI KLUB "BELINAsrijedom - iznos staze NOVSKA" Marina Držića
po satu korištenja 33/b, Novska
31.08.2015.
NE
Ugovor o korištenju
213 kuglane
29.08.2014.
18,00
18,00
Ugovor o korištenju
214 kuglane
29.08.2014.
36,00
36,00
od 01.09.2014.31.08.2015. termin
ponedjeljkom, utorkom
i četvrtkom - iznos
staze po satu
korištenja
od 01.09.2014.31.08.2015. termin
ponedjeljkom - iznos
staze po satu
korištenja
Ženski kuglački klub
"Novska" Radnička cesta 3,
Novska
31.08.2015.
NE
Udruga umirovljenika, Kralja
Tomislava 2, Novska
31.08.2015.
NE
Ženski
kuglački
klub
"Novska"
Radnička
cesta 3,
Novska
5 godina
Udruga
umirovljeni
ka, Kralja
Tomislava
2, Novska 5 godina
Ugovor o korištenju
215 kuglane
29.08.2014.
18,00
18,00
Ugovor o korištenju
216 kuglane
29.08.2014.
18,00
18,00
Ugovor o korištenju
217 kuglane
29.08.2014.
Ugovor o zajedničkom
financiranju Programa
povećanja energetske
učinkovitosti obiteljskih
kuć "Program
energetske obnove
obiteljskih kuća za
razdoblje od 2014.2020. godine"
davanjem sredstava
218 pomoći
29.08.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
219 odnosa
01.09.2014.
36,00
1.000.000,00
36,00
1.000.000,00
od 01.09.2014.31.08.2015. termin
srijedom i petkom iznos staze po satu
korištenja
od 01.09.2014.31.08.2015. termin
ponedjeljkom, utorkom
- 2 termina i četvrtkom
- iznos staze po satu
od korištenja
01.09.2014.31.03.2015. termin
petkom i za
odigravanje utakmica:
12.10; 26.10.2014.;
8.2.; 22.2.; 1.3.2015. iznos staze po satu
korištenja
Kuglački klub "Slavonija
Novska" Radnička bb,
Novska
31.08.2015.
NE
Kuglački klub "Novska"
Radnička cesta 3, Novska
31.08.2015.
NE
Kuglački klub "Slavonac"
Lipovljani, Trg hrvatskih
branitelja 3, Lipovljani
1.3.2015.
NE
Kuglački
klub
"Slavonija
Novska"
Radnička
bb,
Novska
5 godina
Kuglački
klub
"Novska"
Radnička
cesta 3,
Novska
5 godina
Kuglački
klub
"Slavonac"
Lipovljani,
Trg
hrvatskih
branitelja
3,
5 godina
29.08.2014.28.08.2015.
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Zagreb, Ksaver 208
28.08.2015.
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb,
Ksaver
208
TRAJNO
01.09.2014.31.08.2015.
Filip Ciban
31.08.2015.
NE
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
220 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
221 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
222 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
223 odnosa
01.09.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Filip Ciban
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Ivan Božić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Ivan Božić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Jadranka Tutić
31.08.2015.
NE
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
224 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
225 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
226 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
227 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
228 odnosa
19.09.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Jadranka
Tutić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Martina Kozić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Martina
Kozić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Tea Josić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Tea Josić
31.08.2015.
NE
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
229 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
230 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
231 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
232 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
233 odnosa
01.09.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
01.09.2014.31.08.2015.
Irena Šimičić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Irena
Šimičić
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Mirna Mance
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Mirna
Mance
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Julijana Šeničnjak
31.08.2015.
NE
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
234 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
235 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
236 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
237 odnosa
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
01.09.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. i
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Julijana
Šeničnjak
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Ivana Šeničnjak
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Ivana
Šeničnjak
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Valentina Januš
31.08.2015.
NE
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
238 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
239 odnosa
01.09.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
240 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
241 odnosa
01.09.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Valentina
Januš
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Ana-Marija Šebalj
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Ana-Marija
Šebalj
31.08.2015.
NE
01.09.2014.31.08.2015.
Kristina Marenić
NE
31.08.2015.
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
242 odnosa
19.09.2014.
Ugovor o korištenju
243 kuglane
02.09.2014.
Odluka o neposrednom
sufinanciranju nabave
komunalne opreme kanti za sakupljanje
komunalnog otpada na
244 području Grada Novske 03.09.2014.
36,00
1.017.280,00
Ugovor o neposrednom
sufinanciranju
provedbe energetskog
pregleda javne rasvjete
na području Grada
Novske davanjem
245 sredstava pomoći
03.09.2014.
50.000,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
246 Voćarici
04.09.2014.
400,00
36,00
01.09.2014.31.08.2015.
Termini
korištenja:
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Krisina
Marenić
27.9.: 18.10.; 15.11.;
29.11; 13.12.2014.;
17.1.; 31.1.; 14.2.;
21.2.; 7.3.; 21.3.2015. ŠPORTSKI KUGLAČKI
iznos staze po satu KLUB "CIGLENICA" Kutina,
korištenja
Ciglenica, J. Salvadora 20a
do 30.11.2014.
dostaviti
Fonda za zaštitu okoliša i
dokumentaciju o
provedenom postupku energetsku učinkovitost,
1.017.280,00
javne nabave
Zagreb, Ksaver 208
50.000,00
03.09.2014.31.12.2014.
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Zagreb, Ksaver 208
500,00
06.09.2014.
Miroslav Čorak
NE
Proračun
RH
NE
KK
"CIGLENI
CA" Kutina 5 godina
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb TRAJNO
u tijeku
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb TRAJNO
06.09.2014.
NE
Miroslav
Čorak
31.08.2015.
21.03.2015.
u tijeku
TRAJNO
5 godina
Ugovor za radove na II
fazi izgradnje
društvenog doma i
vatrogasne spremnice
247 u Jazavici
04.09.2014.
434.844,50
Ugovor o neposrednom
sudjelovanju Fonda u
sufinanciranju troškova
projekta "Moja Novska čista Novska",
davanjem sredstava
248 pomoći
04.09.2014.
39.858,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
05.09.2014.
249 Kozaricama
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
250 Brestači
05.09.2014.
Ugovor o korištenju
251 kuglane
10.09.2014.
Odluka o neposrednom
sufinanciranju nabave
komunalne opreme kontejnera za
sakupljanje
komunalnog otpada na
252 području Grada Novske 11.09.2014.
434.844,50
90 kalendarskih dana
od dana potpisa
ugovora o izvođenju Zidarski obrt "Komljenović"
radova
Nikole Tesle 42, Novska
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb TRAJNO
39.858,00
04.09.2014.30.06.2015.
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Zagreb, Ksaver 208
400,00
500,00
14.09.2014.
Pavlović Suzana
14.09.2014.
NE
Pavlović
Suzana
1.250,00
1.562,50
Dario Antal
13.09.2014.
NE
Dario Antal 5 godina
36,00
13.09.2014.
termini
korištenja :
20.09.; 11.10.; 25.10;
8.11.; 22.11.;
6.12.2014. g. iznos
staze po satu
korištenja
NE
KK
ZanatlijaKutina,
Crkvena 2,
Kutina
5 godina
332.200,00
do 31.12.2014.
dostaviti
dokumentaciju o
provedenom postupku
javne nabave za
nabavu komunalne
opreme
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb TRAJNO
36,00
332.200,00
KUGLAČKI KLUB
ZANATLIJA-KUTINA,
Crkvena 2, Kutina
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Zagreb, Ksaver 208
6.12.2014.
u tijeku
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu
11.09.2014.
253 Roždanik
Ugovor o redovnom
održavanju
informatičkog sustava
254 GIS Grada Novske
12.09.2014.
Ugovor o obavljanju
stručnog nadzora
255 (Jazavica II faza)
400,00
48.000,00
500,00
28.09.2014.
60.000,00
12.09.2014.31.12.2014.
Nadzor
će započeti
15.09.2014.
13.000,00
16.250,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
256 Brestači
18.09.2014.
1.000,00
1.250,00
Ugovor o poslovnoj
257 suradnji
19.09.2014.
28.09.2014.
NE
Davorka
Certić
5 godina
GEOFOTO, Mariborska cesta
5, Slovenska Bistrica,
Slovenija
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
Davorka Certić
odmah po potpisu
Ugovora, a završiti ih
u skladu s dinamikom "SPEKTAR PROJEKT" d.o.o.
Sajmišna 30, Lipovljani
izvođenja radova
24.09.2014.
Baškim Osmani
24.09.2014.
NE
Baškim
Osmani
5 godina
18.10.2014.
Miroslav Škoro, zastupan po
IN musica d.o.o. Palma 23,
Zagreb
18.10.2014.
DA
NE
TRAJNO
IPZ Unijaprojekt MCF d.o.o.
Babonićeva 32, Zagreb
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
"SLU-KOM" d.o.o. M. Gupca
9a, Kutina
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
05.10.2014.
NE
Katarina
Mareš
5 godina
Ugovor o izradi Idejnog
projekta za potrebe
Izmjena i dopuna
lokacijske dozvole
deponije komunalng
258 otpada "Kurjakana"
26.09.2014.
Ugovor za radove
asfaltiranja igrališta u
259 Novoj Subockoj
01.10.2014.
44.500,00
55.625,00
109.383,06
136.782,82
u roku od 14 dana od
dana dobivanja
pravomoćnog rješenja
Ministarstva zaštite
okoliša i prirode
u roku od 30
kalendarskih dana od
dana potpisa ugovora
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
260 Brestači
03.10.2014.
500,00
625,00
05.10.2014.
Katarina Mareš
261 Ugovor o djelu
Ugovor za radove na
III. fazi izgradnje
svlačionica u Staroj
262 Subockoj
10.10.2014.
13.10.2014.
3.800,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
11.10.2014.
Branko Uvodić
U roku od 60
kalendarskih dana od Zidarski obrt "Komljenović"
dana potpisa ugovora Nikole Tesle 42, Novska
11.10.2014.
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
TRAJNO
261.437,00
261.437,00
Ugovor o zakupu javne
263 površine
14.10.2014.
336,00
336,00
18.10.2014.
Trgovina "EXTRA MOBIL"
Nikole Tesle 20, Varaždin
18.10.2014.
NE
NE
Trgovina
"EXTRA
MOBIL"
Nikole
Tesle 20,
Varaždin
Ugovor o zakupu javne
264 površine
14.10.2014
241,50
241,50
18.10.2014.
Stanislav Medved
18.10.2014.
NE
Stanislav
Medved
2 godine
18.10.2014.
BUBILI, trgovački obrt,
Vijenac Ivana Meštrovića
102, Osijek
NE
BUBILI,
trgovački
obrt,
Osijek
2 godine
NE
TRGOVA
ČKI OBRT
"ŽAD",Ned
elišće
2 godine
NE
TRGOVA
ČKI OBRT
"DUNDO I
ŠTEFICA"
Daruvar
2 godine
Ugovor o zakupu javne
265 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
266 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
267 površine
14.10.2014.
305,00
336,00
1.310,00
305,00
336,00
1.310,00
18.10.2014.
18.10.2014.
TRGOVAČKI OBRT "ŽAD",
Đ. Đakovića 4a, Nedelišće
TRGOVAČKI OBRT
"DUNDO I ŠTEFICA", I.
Mažuranića 2d, Daruvar
18.10.2014.
18.10.2014.
18.10.2014.
TRAJNO
Ugovor o zakupu javne
268 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
269 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
270 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
271 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
272 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
273 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
274 površine
14.10.2014.
2.105,00
336,00
500,00
324,00
100,00
660,00
298,00
2.105,00
336,00
500,00
324,00
100,00
660,00
298,00
18.10.2014.
18.10.2014.
TRGOVAČKI OBRT
"DUNDO I ŠTEFICA", I.
Mažuranića 2d, Daruvar
ŽELJKA I ŽELJKO
proizvodno trgovački obrt, M.
Stuparića 42, Vidrenjak
18.10.2014.
18.10.2014.
"SLUNJSKI" d.o.o.
Karlovačka 42, Sesvete
18.10.2014.
DOMAĆA RADINOST,
Slavosnka 66, Ciglenik,
Lužani
18.10.2014.
18.10.2014.
JASNA proizvodno trgovački
obrt, Radnička 82, Novska
18.10.2014.
ŠAKIĆ trgovački obrt, Nikole
Tesle 37, Daruvar
18.10.2014.
DIKA SLAVONIJE
braniteljska zadruga,
Bosanska 17, Osijek
18.10.2014.
18.10.2014.
18.10.2014.
18.10.2014.
18.10.2014.
NE
TRGOVA
ČKI OBRT
"DUNDO I
ŠTEFICA"
Daruvar
2 godine
NE
ŽELJKA I
ŽELJKO
proizvodno
trgovački
obrt,
Vidrenjak 2 godine
NE
"SLUNJSK
I" d.o.o.
Karlovačka
42,
Sesvete
2 godine
NE
DOMAĆA
RADINOS
T, Lužani 2 godine
NE
JASNA
Radnička
82,
Novska
2 godine
NE
ŠAKIĆ
trgovački
obrt,,
Daruvar
2 godine
NE
DIKA
SLAVONIJ
E, B.Z.
Osijek
2 godine
Ugovor o zakupu javne
275 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
276 površine
14.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
277 površine
14.10.2014.
200,00
480,00
426,00
200,00
480,00
426,00
NE
"KAJAMETAL" ,
Lučko
NEVADA
trgovački
obrt,
Varaždin
2 godine
NE
"MLM"
trgovački
obrt,
Sisak
2 godine
18.10.2014.
"KAJA-METAL" Hrastovačka
62, Lučko
18.10.2014.
NE
18.10.2014.
NEVADA trgovački obrt,
Josipa Eugena Tomića 21,
Varaždin
18.10.2014.
2 godine
18.10.2014.
"MLM" trgovački obrt,
Novoselska 28, Sisak
18.10.2014.
NE
TOY BOX
j. d.o.o.,
Zagreb
2 godine
18.10.2014.
NE
TRKULJA
MARINA 2 godine
2 godine
Ugovor o zakupu javne
278 površine
14.10.2014.
300,00
300,00
18.10.2014.
TOY BOX j. d.o.o.
Čulinečka 34, Zagreb
Ugovor o zakupu javne
279 površine
14.10.2014.
208,00
208,00
18.10.2014.
TRKULJA MARINA.
18.10.2014.
Ugovor o zakupu javne
280 površine
14.10.2014.
220,00
220,00
18.10.2014.
VIR DUX d.o.o. Jurija Dobrile
34, Velika Gorica
18.10.2014.
NE
VIR DUX
d.o.o.,
Velika
Gorica
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
16.10.2014.
281 Bročicama
1.250,00
1.562,50
27.12.2014.
Buha Suzana
27.12.2014.
NE
Buha
Suzana
5 godina
500,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
18.10.2014.
Mira Mijoković
18.10.2014.
DA
NE
TRAJNO
500,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
18.10.2014.
Biljana Modrić
18.10.2014.
DA
NE
TRAJNO
282 Ugovor o djelu
283 Ugovor o djelu
17.10.2014.
17.10.2014.
17.10.2014.
500,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
285 Novoj Subockoj
20.10.2014.
500,00
625,00
284 Ugovor o djelu
Ugovor o darovanju
286 nekretnine
29.10.2014.
Dodatak VII. osnovnog
Ugovora o korištenju
sredstava Fonda za
neposredno
sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju
programa sanacije
odlagališta komunalnog
287 otpada "Novska"
30.10.2014.
Ugovor o prodaji
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu
288 države
03.11.2014.
18.10.2014.
25.10.2014.
ugovora o darovanju,
obdareniku predana u
posjed darovana
nekretnina
Korisnik se obvezuje
radove na realizaciji
povećanje
programa sanacije
odlagališta
sufinanciranj
komunalnog otpada
programa
"Novska" dovršiti
sanacije
odlagališta
najkasnije do konca
komunalnog 2018. godine do kada
otpada
program sanacije
"Novska" sa odlagališta mora biti u
70% na 90%
cijelosti dovršen.
16.199,60
Franjo Alvađ
18.10.2014.
DA
NE
TRAJNO
Ličanin Borislav
25.10.2014.
NE
Ličanin
Borislav
5 godina
Zlatko Tarbuk
29.10.2014.
NE
Zlatko
Tarbuk
TRAJNO
NE
Fonda za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitos
t, Zagreb,
Ksaver
208
TRAJNO
NE
Zvonko
Idžojtić
TRAJNO
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Zagreb, Ksaver 208
u tijeku
u roku od 15 dana od
dana zaključenja
Ugovora
Zvonko Idžojtić
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
04.11.2014.
289 Kozaricama
400,00
500,00
09.11.2014.
Glavaš Vesna
09.11.2014.
NE
Glavaš
Vesna
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
290 Brestači
06.11.2014.
500,00
625,00
30.11.2014.
Lipičanin Drago
30.11.2014.
NE
Lipičanin
Drago
5 godina
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
291 Voćarici
10.11.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
292 odnosa
10.11.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
293 odnosa
21.11.2014
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
294 odnosa
10.11.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
295 odnosa
21.11.2014.
400,00
500,00
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
23.11.2014.
Bogatić Tomislav
23.11.2014.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Kristian Lauter
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Kristian
Lauter
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Matea Jurić
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Matea Jurić 9.11.2015.
NE
Bogatić
Tomislav
5 godina
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
296 odnosa
10.11.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
297 odnosa
21.11.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
298 odnosa
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
10.11.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
21.11.2014.
299 odnosa
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
300 odnosa
10.11.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
10.11.2014.9.11.2015.
Antonija Salaj
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Antonija
Salaj
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Sanja Rivić
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Sanja Rivić 9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Melani Vladušić
NE
9.11.2015.
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
301 odnosa
21.11.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
302 odnosa
10.11.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
303 odnosa
21.11.2014.
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
304 odnosa
10.11.2014.
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Melani
Vladušić
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Želja Butković
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Željka
Butković
9.11.2015.
NE
10.11.2014.9.11.2015.
Ivana Budimir
9.11.2015.
NE
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Proračun
RH
TRAJNO
TRAJNO
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
305 odnosa
21.11.2014.
Dodatkom se
povećava
ukupna
vrijednost
radova po
Dodatak Ugovoru o
izradi projektne
Ugovoru od
dokumentacije
18.03.2014. sa
plinovoda za II fazu
28.000,00 kn
na 36.400, 00
izgradnje Poduzetničke
306 zone Novska
12.11.2014.
kn
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
Dodatkom se
povećava
ukupna
vrijednost
Dodatak Ugovoru o
radova po
izradi projektne
Ugovoru od
dokumentacije
18.03.2014. sa
vodovoda za II fazu
28.000,00 kn
izgradnje Poduzetničke
na 36.400, 00
307 zone Novska
12.11.2014.
kn
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
17.11.2014.
308 Staroj Subockoj
400,00
500,00
10.11.2014.9.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Ivana
Budimir
9.11.2015.
NE
Proračun
RH
TRAJNO
Izvršenje po
Osnovnom ugovoru
od 18.03.2014.
TRAG/ING d.o.o.,
Vinogradska 14, Novska
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
Izvršenje po
Osnovnom ugovoru
od 18.03.2014.
TRAG/ING d.o.o.,
Vinogradska 14, Novska
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
07.12.2014.
NE
Marton
Saša
5 godina
07.12.2014.
Marton Saša
Ugovor o stručnom
osposobljavanju bez
zasnivanja radnog
309 odnosa
24.11.2014.
Ugovor o najmu
310 mobilnog klizališta
24.11.2014.
Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u
svezi stručnog
osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog
311 odnosa
05.12.2014.
247.500,00
troškovi
doprinosa mir.
osig., zdrav.
osig. ,
umnožak
iznosa
prosječne
plaće u RH i
koeficjenta
0,35 i trošak
prijevoza
312 Ugovor o djelu
2.500,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
24.11.2014.
198.000,00
313 Ugovor o djelu
24.11.2014.
2.500,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
Ugovor o kupoprodaji
314 nekretnina
28.11.2014.
315 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
191.500,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
191.500,00
400,00
mjesečno
320,00
24.11.2014.23.11.2015.
Mihaela Sertić
23.11.2015.
NE
29.11.2014.11.01.2015.
ARCTIC d.o.o. Milutina
Barača 54, Rijeka
11.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
24.11.2014.23.11.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Radnička
cesta 1, Zagreb i Mihaela
Sertić
23.112015.
NE
Proračun
RH
TRAJNO
29.11.2014.10.01.2015.
Ratimir Đumlijan
10.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
10.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
29.11.2014.10.01.2015.
Željko Fricki
u roku od 15 dana od
dana zaključenja
Ugovora
Željko Čumurdžić
08.09.2014.30.06.2015.
Antonija Almaši
TRAJNO
316 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
317 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
318 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
319 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
320 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
321 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
322 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
323 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
324 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
325 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
326 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
327 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Marija Auguštan
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ana Babić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Željko Bačić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivo Baković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nikolina Batinić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dane Berić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ksenija Bezenšek
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Pile Bilandžija
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Jelena Blažeković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zlata Blažeković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zlata Blažeković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Snježana Hajdinović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
328 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
329 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
330 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
331 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
332 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
333 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
334 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
335 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
336 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
337 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
338 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
339 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Milica Bošnjak
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Sonja Božić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marijan Božić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Anđa Božić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivana Brkić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marko Brkić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ana Brkić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Danijela Brkić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Blaženka Brkić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zlatko Brtan
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Davor Certić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Mate Cikojević
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
340 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
341 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
342 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
343 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
344 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
345 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
346 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
347 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
348 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
349 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
350 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
351 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Jasminka Cikojević
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Ciprijanović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marinka Crnoja
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zlatko Čaja
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Đurđica Čavlina
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Damir Čavlović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Vesna Čavlović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Robert Čevizović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Mladen Čorak
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Mirjana Ćorić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Andreja Ćosić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Branka Ćumurdžić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
352 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
353 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
354 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
355 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
356 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
357 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
358 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
359 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
360 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
361 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
362 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
363 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Mira Dabrović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Jasna Dedić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Tatjana Šimunović-Divkorić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Katica Domitrović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Juro Došen
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Petar Dujmović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Diana Dzjama
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivica Đurić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Daniela Đusi
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Erdeš
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Jadranka Fijačko
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ljerka Filić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
364 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
365 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
366 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
367 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
368 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
369 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
370 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
371 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
372 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
373 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
374 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
375 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Zvonimir Frkat
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ranko Garić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Branko Gavranović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivica Grdić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Grgić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ankica Grgić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Đurđica Grujić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivana Gudac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Humljan
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Anita Huska
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marko Idžaković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nada Idžojtić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
376 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
377 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
378 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
379 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
380 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
381 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
382 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
383 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
384 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
385 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
386 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
387 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Iličić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivanka Ivaštinović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Jagatić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Stjepan Jagodić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Vera Jakovljević
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivica Jakovljević
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Andrea Jauk
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marija Johović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Darko Josić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Suzana Josić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Anđelko Jugović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravko Jurić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
388 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
389 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
390 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
391 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
392 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
393 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
394 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
395 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
396 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
397 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
398 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
399 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravko Jurić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Andrea Kasmiler,
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Katušić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Katušić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Kaja Kaurin
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Boris Kirin
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Biljana Klarić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Jelka Klarić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Biljana Klarić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nada Klarić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Martin Klasan
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Melita Klepac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
400 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
401 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
402 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
403 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
404 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
405 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
406 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
407 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
408 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
409 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
410 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
411 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Ljiljana Kolar
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Komljenović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zoran Komljenović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Milena Koren
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zoran Kovačević
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Željko Kovačević
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Gordana Kozić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Angelina Kozić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Brane Kozić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Krišto
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dijana Križanić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Željka Kujundžić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
412 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
413 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
414 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
415 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
416 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
417 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
418 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
419 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
420 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
421 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
422 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
423 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Đurđica Kujundžić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Luka Lipičanin
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ružica Lovrić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Darko Lupoglavac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Danijela Ljubičić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Renata Maček
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Juraj Majdandžić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ana Marinac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Branimir Martić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Branka Martinović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zorka Matekalo
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Neda Matekalo
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
424 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
425 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
426 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
427 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
428 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
429 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
430 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
431 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
432 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
433 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
434 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
435 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Ivo Mijadžiković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Aleksandra Luketić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivanka Molaro
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Darko Papić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Anita Pelegrin
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Anđa Piškor
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marijan Polaček
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ana Popović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nada Prakljačić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Velimir Radanović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Radić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Jasmina Radočaj
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
436 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
437 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
438 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
439 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
440 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
441 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
442 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
443 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
444 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
445 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
446 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
447 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Valentina Baranašić Maček
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivanka Rivić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Svijetlana Sarajlija
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Daliborka Skupnjak
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Dubravka Smetko
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ljerka Stančić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zlata Stipanović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Brankica Koren
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Bojan Stoček
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Bojan Stoček
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Antun Šagovac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Antun Šagovac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
448 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
449 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
450 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
451 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
452 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
453 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
454 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
455 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
456 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
457 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
458 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
459 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Ivanka Šimičić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Mhael Šimičić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Mhael Šimičić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Željko Škledar
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivanka Zečević-Šolta
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nikolina Špoljar
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Mirela Štimac
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ljubica Tadić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Kristina Tomljenović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Blaženka Tresk
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Tutić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Tomislav Urbanija
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
460 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
461 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
462 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
463 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
464 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
465 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
466 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
467 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
468 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
469 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
470 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
471 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
od 1.1.2015.
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
400,00
mjesečno
320,00
08.09.2014.30.06.2015.
Gordana Vuković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Marinka Vuković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Suzana Zekić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Ante Zrile
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Blaženka Radmanić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Željka Zrinski
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nada Zuber
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Nada Zuber
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Matija Zubović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Štefica Ždralović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Štefica Ždralović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
08.09.2014.30.06.2015.
Zoran Žižak
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
472 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
300,96
300,96
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Robert Artić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
473 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Darko Čavlović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
474 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
158,40
158,40
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Anđa Čavlović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
475 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
158,40
158,40
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Davor Domitrović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
476 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
158,40
158,40
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Davor Domitrović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
477 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Danijela Filjas
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
478 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
158,40
158,40
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Ivan Herceg
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
479 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Ankica Horvat
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
480 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Luka Janjić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
481 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Kristina Kaurinović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
482 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Dragan Pavlić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
483 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Slavica Resanović
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
484 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
145,20
145,20
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Marko Rožić
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
485 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
158,40
158,40
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Marinko Vidaković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
486 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
158,40
158,40
mjesečno
08.09.2014.30.06.2015.
Marinko Vidaković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
487 Ugovor o stipendiranju
29.11.2014.
Svetlana Vuković
30.06.2015.
DA
NE
TRAJNO
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Tatjana Abramović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
489 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Sebastian Adžam
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
490 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Aščić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
491 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Matea Auguštan
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
492 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Mia Babić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
493 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Sara Babić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
494 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
01.10.2014.30.09.201
5.
Lana Baier
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
495 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
158,40
mjesečno
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
08.09.2014.30.06.2015.
488 Ugovor o stipendiranju
158,40
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Tatjana Baković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
496 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
497 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
498 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
499 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
500 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
501 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
502 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
503 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
504 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
505 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
506 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
507 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Ramona Bakrač
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matea Banović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Vedran Barešić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Filip Batrla
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Bilandžija
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Magdalena Bočkaj
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Manuela Bojko
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Elena Boljkovac
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Adrijana Bošnjak - Šudić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Dajana Božić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Katarina Božić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Lea Božić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
508 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
509 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
510 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
511 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
512 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
513 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
514 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
515 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
516 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
517 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
518 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
519 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Monika Božić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Lana Bradašić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Brkić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Tea Bukvić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonio Crnojević
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Tomislav Čavlović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Aleksandar Čokorac
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Čudina
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Tena Ćorić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Andrea Ćosić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Dominik Draganić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivona Dražetić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
520 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
521 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
522 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
523 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
524 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
525 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
526 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
527 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
528 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
529 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
530 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
531 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Domagoj Đurić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Zvonimir Đurić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Sara Fabijanić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Kristina Franković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Željka Gaćeša
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Vanja Gačić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Mateja Gavranovi
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Vanja Gavranović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Frano Grabovac
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matea Grabovac
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Fabijan Horvat
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Martina Idžojtić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
532 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
533 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
534 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
535 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
536 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
537 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
538 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
539 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
540 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
541 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
542 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
543 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Nikolina Iličić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Vanesa Iličić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Sanja Ilinić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Anita Ivandić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Denis Ivandić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matej Ivanković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Ivaštinović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ariana Jambrišak
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Barbara Jolić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Josić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Lea Josipović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matea Jovanović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
544 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
545 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
546 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
547 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
548 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
549 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
550 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
551 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
552 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
553 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
554 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
555 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonio Jozić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Josip Jugović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Jugović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Luka Jurić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Jurić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Vanesa Jurić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Miroslav Kačavenda
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Dinko Kasumović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Vlatka Katavić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ana Marija Kaurin
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ela Kaurin
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Petar Kavelj
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
556 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
557 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
558 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
559 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
560 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
561 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
562 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
563 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
564 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
565 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
566 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
567 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Karlo Kesić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marina Klarić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Josip Kocijan
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matej Koločaj
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Dorotea Komljenović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Kristina Komljenović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Suzana Komljenović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Edita Koren
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Irena Koren
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marina Kos
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentino Kos
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Mateo Kovaček,
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
568 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
569 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
570 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
571 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
572 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
573 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
574 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
575 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
576 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
577 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
578 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
579 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Leon Kovačević
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ana Kožarić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matija Križanić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Kumpf
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Nikolina Kuruc
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Kušmiš
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Andrea Kutleša,
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ines Lončar
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Lovrić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Lujić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Domagoj Ljubičić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonio Majdandžić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
580 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
581 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
582 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
583 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
584 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
585 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
586 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
587 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
588 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
589 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
590 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
591 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Katarina Manhart
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matea Marenić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Anamarija Martić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Damir Martić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Martić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivan Mašunjec
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonela Matrešković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Nikolina Medvedović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Mihalić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Adriana Movrić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Martina Movrić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Tomislav Muraja
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
592 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
593 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
594 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
595 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
596 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
597 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
598 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
599 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
600 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
601 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
602 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
603 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Mužić Eugen
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonio Novotni
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Leon Opić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Alen Paljušić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Lorenzo Pauković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Pavlović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Filip Pelivanović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Pereglin
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Barbara Perković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Lidija Pleš
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Tomislav Pleš
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Mateja Potočki
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
604 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
605 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
606 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
607 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
608 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
609 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
610 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
611 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
612 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
613 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
614 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
615 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Andreja Puškaš
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonio Radanović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Lorena Radmanić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Bruno Resanović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Nikolina Rupčić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marko Sabljak
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivan Sabljić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Elena Salaj
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Luka Selenić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matej Spahić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Antonio Stojić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Katarina Suknjaić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
616 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
617 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
618 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
619 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
620 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
621 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
622 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
623 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
624 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
625 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
626 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
627 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Domagoj Šejatović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Manuela Šimičić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Mateja Šimićić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Stjepan Šimičić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Manuel Šimić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Špendić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Filip Tomaz
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Andrea Tomljenović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Dario Tukara
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Elena Tukera
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Josipa Uvalić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Monika Vasko
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
628 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
629 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
630 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
631 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
632 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
633 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
634 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
635 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
636 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
637 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
638 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
639 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
700,00
mjesečno
560,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Barbara Vidaković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Katarina Vidaković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Marija Vidaković
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Damir Vujić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Matea Zekić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Danijela Zrinski
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Mia Žafran
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Mirna Žafran
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Valentina Ždralović
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Anamarija Žunić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Ivana Žunić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
01.10.2014.30.09.201
5.
Leo Žunić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
700,00
od 1.1.2015.
560,00
700,00
mjesečno
560,00
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
641 Rajiću
17.12.2014.
500,00
625,00
27.12.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
642 Paklenici
22.12.2014.
750,00
937,50
Korisniku su
povećana
sredstva na
26.400,00
Korisniku su
povećana
sredstva na
48.800,00
Korisniku su
povećana
sredstva na
12.000,00
640 Ugovor o stipendiranju
13.12.2014.
Ugovor o izmjeni
Ugovora o
643 sufinanciranju Udruge
29.12.2014.
26.400,00
Ugovor o izmjeni
Ugovora o
644 sufinanciranju Udruge
29.12.2014.
48.800,00
Ugovor o izmjeni
Ugovora o
645 sufinanciranju Udruge
29.12.2014.
12.000,00
01.10.2014.30.09.201
5.
Paola Žunić
30.09.2015.
DA
NE
TRAJNO
Vuković Marinka
27.12.2014.
NE
Vuković
Marinka
5 godina
22.12.2014.
Orlovac Ivica
22,12.2014.
NE
Orlovac
Ivica
5 godina
01.01.2014.31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
01.01.2014.31.12.2014.
Novljanske mažoretkinje,
Novska, Osječka 25
31.12.2014.
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR
Grada Novske, Općine
Jasenovac i Lipovljani, A.
Knoppa 1, Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
01.01.2014.31.12.2014.
Društvo za uzgoj i zaštitu
prica Novska sa sjedištem u
Novskoj, Kralja Zvonimira 26 31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Društvo likovnih autora
Novska, Bukovačka 3,
Novska
31.12.2014.
DA
NE
TRAJNO
Haramustek Tomislav
04.01.2015.
NE
Haramuste
k Tomislav 5 godina
Ugovor o sufinanciranju
646 Udruge
29.12.2014.
1.300,00
1.300,00
29.12.2014.31.12.2014.
Ugovor o jednokratnom
zakupljivanju prostora u
društvenom domu u
647 Brestači
29.12.2014.
500,00
625,00
04.01.2015.
Ugovor o izradi III.
Izmjena i dopuna
prostornog plana
uređenja Grada
648 Novske
Ugovor o izradi II.
izmjena i dopuna
Urbanističkog plana
649 Novske
650 Ugovor o djelu
29.12.2014.
29.12.2014.
30.12.2014.
122.250,00
1. Izrada stručnog
rješenja Plana - 25
radnih dana od
potpisa ugovora; 2.
Izrada nacrta
prijedloga Plana -20
RD; 3. Izrada
prijedloga Plana za
Javnu raspravu - 10
RD: 4. Izrada
konačnog prijedloga
Plana - 20 RD; 5.
Izrada elaborata Plana "ASK Atelier" d.o.o. Trg N. Š.
-1.Izrada
10 radnih
dana od
Zrinskog 17, Zagreb
stručnog
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
65.500,00
81.875,00
rješenja Plana 25
radnih dana od
potpisa ugovora; 2.
Izrada nacrta
prijedloga Plana -20
RD; 3. Izrada
prijedloga Plana za
Javnu raspravu 10
RD: 4. Izrada
konačnog prijedloga
Plana - 20 RD; 5.
Izrada elaborata Plana "ASK Atelier" d.o.o. Trg N. Š.
- 10 radnih dana od
Zrinskog 17, Zagreb
u tijeku
DA
NE
TRAJNO
1.000,00
na neto iznos
se obračunava
doprinos,
porez i prirez
09.01.2015.
DA
NE
TRAJNO
97.800,00
02.01.-09.01.2015.
Stela Stojić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content