close

Вход

Log in using OpenID

(+) ασθενείς - Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής

embedDownload
“The culture of lower respiratory
specimens may result in more
unnecessary microbiologic effort than
any other type of specimen”
Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance
To Mηθξνβηνινγηθό Γείγκα ζηε Γηάγλσζε ησλ
Λνηκώμεσλ: από ηε Λήςε ζηελ Αμηνιόγεζε
Γείγκαηα από ην Καηώηεξν Αλαπλεπζηηθό
Λ. Ζέπβα
Επγαζηήπιο Κλινικήρ Μικποβιολογίαρ
Αηηικό Νοζοκομείο
Εθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών
Γηάθξηζε Πλεπκνλίαο

Πλεπκνλία ηεο θνηλόηεηαο (CAP, Community Acquired Pneumonia)
- αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ζην ζπίηη
- αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν
- αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζηε ΜΔΘ

Ννζνθνκεηαθή Πλεπκνλία (HAP, hospital acquired pneumonia)
-

εθδειώλεηαη 48 ώξεο κεηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν
Πλεπκνλία ηoπ Αλαπλεπζηήξα (VAP, Ventilator Associated Pneumonia)
- εθδειώλεηαη 48-72 ώξεο κεηά ηελ δηαζσιήλσζε

Πλεπκνλία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνεγνύκελε λνζειεία (HCAP,
Healthcare Associated Pneumonia)
΢ε ηη ρξεζηκεύεη ε δηάθξηζε από εξγαζηεξηαθή άπνςε ??
Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε = Αηηηνινγηθή Γηάγλσζε
► ζπζρεηηζκόο κε πηζαλά παζνγόλα (σζηόζν, αιιειεπηθάιπςε)
► δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε/επηηπρία εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο
Παζνγόλα
 Bαθηεξηαθά
 Μπθνβαθηεξίδηα
 Ινγελε
 Μύθεηεο
΢πρλόηεξα αίηηα πλεπκνλίαο ηεο θνηλόηεηαο
Δίδνο Αζζελώλ
Αηηηνινγία
Αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη
ζην ζπίηη
Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Haemophilus influenzae
Chlamydophila pneumoniae
Αλαπλεπζηηθνί ηνί
Αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη
ζην λνζνθνκείν (εθηόο ΜΔΘ)
Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Haemophilus influenzae
Legionella species
Δηζξόθεζε
Αλαπλεπζηηθνί ηνί
Αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη
ζηε ΜΔΘ
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Legionella species
Gram-αξλεηηθά βαθηεξίδηα
Haemophilus influenzae
Αλαπλεπζηηθνί ηνί:
influenza A θαη B, adenovirus, RSV, parainfluenza


Λήςε Γεηγκάησλ
Μεηαθνξά ζην Δξγαζηήξην
Δπεμεξγαζία
Φύιαμε
Η ρξώζε Gram θαη ε θαιιηέξγεηα πηπέισλ πξέπεη λα
δηελεξγνύληαη κόλνλ εάλ κπνξεί λα ιεθζεί δείγκα
πςειήο πνηόηεηαο θαη εάλ θαηά ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά
θαη επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο εθαξκόδνληαη κέηξα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο εμέηαζεο.
Δπίζεο, πξέπεη λα δηελεξγνύληαη πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο
αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο.
IDSA / ATS Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults.
CID 2007, 44 (suppl 2) S27.
Γηάγλσζε Λνηκώμεσλ Καη. Αλαπλεπζηηθνύ
Δίδε Κιηληθώλ Γεηγκάησλ
«Με Eπεκβαηηθά»
Πηύεια (→ θαιιηέξγεηεο)
 Πεξηθεξηθό αίκα (→ θαιιηέξγεηεο)
 Ούξα (→ αλίρλεπζε αληηγόλσλ)
 Οξόο αίκαηνο (→ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ)


Γείγκαηα αλώη αλαπλ/ζηηθνύ (→ αλίρλεπζε αληηγόλσλ)
Γείγκαηα Καηώηεξνπ Αλαπλεπζηηθνύ
Βξνγρνζθνπηθή Λήςε
 Γείγκα πξνζηαηεπκέλεο
ςήθηξαο
 Βξνγρνθπςειηδηθό
έθπιπκα
 Βξνγρηθό έθπιπκα
 Βξνγρηθά μύζκαηα
 Γηαβξνγρηθή βηνςία
 Γηαβξνγρηθή αλαξξόθεζε
κε βειόλε
Αιιε «Δπεκβαηηθή»
Λήςε
 Σξαρεηαθή αλαξξόθεζε
 Πιεπξηηηθό πγξό
 Γηαζσξαθηθή βηνςία κε
βειόλε
 Αλνηρηή βηνςία
πλεύκνλα
Πηύεια
Ι. ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΠΟΥΡΔΜΦΗ (EXPECTORATED SPUTUM)
- Καηαιιειόηεξν είλαη ην πξσηλό δείγκα πξηλ από ην πξόγεπκα.
- Δάλ ππάξρνπλ νδνληνζηνηρίεο αθαηξνύληαη.
- Ο άξξσζηνο πιέλεη θαιά ην ζηόκα ηνπ κε απνζηεηξσκέλν λεξό
ή θπζηνινγηθό νξό.
- Δθπαηδεύεηαη λα δώζεη πηύεια κε βαζηά απόρξεκςε.
- Δάλ ρξεηάδεηαη δεηείηαη ε βνήζεηα θπζηθνζεξαπεπηνύ.
- Σα πηύεια ζπιιέγνληαη ζε επξύζηνκν δνρείν πνπ θιείλεη θαιά.
- Σν δνρείν ζεκαίλεηαη κε ην όλνκα ηνπ αξξώζηνπ
-
Απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην ζε < 1 ώξα.
ΙΙ. ΠΡΟΚΛΗΣΑ ΠΣΤΔΛΑ (INDUCED SPUTUM)

Σν δείγκα ζπιιέγεηαη κεηά από εηζπλνή δηαιύκαηνο
NaCl 3 % ππό κνξθή αεξνζόιεο ζε λεθεινπνηεηή γηα
ρξνληθό δηάζηεκα 20 – 30 min
Βξνγρνθπςειηδηθό Έθπιπκα (BAL)
• ΢ηαζεξνπνηείηαη ην βξνγρνζθόπην.
• Πξνζαξκόδεηαη ην δνρείν ζπιινγήο.
• Ξεπιέλνληαη νη θαηώηεξνη αεξνθόξνη νδνί ζηαδηαθά θαη
•
αλά 20 ml κε θπζηνινγηθό νξό ζεξκνθξαζίαο 37ν C.
• Αθνινπζεί ε ζπιινγή ηνπ πγξνύ ζην δνρείν ζπιινγήο
•
(παγίδα ησλ 50 – 100 ml).
• Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 3 – 5 θνξέο γηα θάζε
ζεκείν επηινγήο. Ο ζπλνιηθόο όγθνο είλαη 100 – 250 ml.
Πξνζηαηεπκέλε Βξνγρηθή Φήθηξα
(Protected Specimen Βrushings, PSB)
• Η βνύξηζα ηνπνζεηείηαη ζε 1 ml απνζηεηξσκέλνπ
θπζηνινγηθνύ νξνύ, ή ζε 1 ml Ringer’s lactate.
• ΢πιινγή εθθξίζεσλ από ηα άπσ βξνγρηόιηα
• ΢εκεηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αξξώζηνπ θαη ε ώξα ηεο
ζπιινγήο.
• Μεηαθέξεηαη ζην εξγαζηήξην.
- IDSA / ATS Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. CID 2007, 44 (suppl 2)
S27.
΢πζηάζεηο εθαξκνγήο δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ CAP παξακέλνπλ αληηθαηηθέο
Αζζελείο κε CAP πνπ ΓΔΝ λνζειεύνληαη ζην λνζνθνκείν: νη δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο ξνπηίλαο είλαη πξναηξεηηθέο
Αζζελείο κε CAP πνπ λνζειεύνληαη ζην λνζνθνκείν θαη κε αληίζηνηρεο θιηληθέο
ελδείμεηο: αηκνθαιιηέξγεηεο θαη θαιιηέξγεηα πηπέισλ πξηλ ηελ ρνξήγεζε
ζεξαπείαο (γηα ηνπο ππόινηπνπο: πξναηξεηηθέο)
Αζζελείο κε ζνβαξή ινίκσμε CAP: ηνπιάρηζηνλ αηκνθαιιηέξγεηεο, αληηγόλα νύξσλ
(L. pneumophila θαη S. pneumoniae) θαη θαιιηέξγεηα πηπέισλ. ΢ε
δηαζσιελσκέλνπο θαιιηέξγεηα αλαξξνθήζεσλ ηξαρείαο
- Guidelines for the Management of Adults with Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated
pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005, 171:388.
Αληίζεηα ζε αζζελείο κε VAP: επηβεβιεκέλεο νη θαιιηέξγεηεο
Κιηληθέο ελδείμεηο πεξηζζόηεξν εθηεηακέλνπ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ
Δλδεημε
Δηζαγσγή ζε ΜΔΘ
Καιιηέξγεηα
Αίκαηνο
Καιιηέξγεηα
Πηπέισλ
Αg νύξσλ
Legionella
Αg νύξσλ
S.
pneumoniae
Αιιεο
εμεηάζεηο
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ1
Υ
Υ
Υ
Απνηπρία εμσλνζνθ. ζεξαπείαο
΢πειαηώδεηο δηεζήζεηο
Υ
Λεπθνπελία
Υ
Υξόληα θαηάρξεζε αιθνόι
Υ
Υξόληα επαηνπάζεηα
Υ
΢νβαξή ΥΑΠ/άιιε αλαπλ. λόζνο
Αζπιελία
Υ
Υ
Υ
3
4
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
(+) ηεζη Legionella (νύξα)
2
Υ
Υ
Πξόζθαην ηαμίδη (2 εβδ.)
1
Υ2
Υ3
(+) ηεζη S. pneumoniae (νύξα)
Υ
Υ
Πιεπξηηηθή ζπιινγή
Υ
Υ
Υ3
Υ
Υ
Αλαξξνθήζεηο ηξαρείαο (δηαζσιήλσζε), πηζαλώο βξνγρνζθόπεζε ή κε βξνγρνζθνπηθό BAL
Καιιηέξγεηα γηα κύθεηεο θαη θπκαηίσζε
Καιιηέξγεηα γηα Legionella
Παξαθέληεζε θαη θαιιηέξγεηα πιεπξηηηθνύ πγξνύ
Υ4
Κιηληθέο ελδείμεηο εθαξκνγήο πην εθηεηακέλνπ
δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ κε βάζε 2 θξηηήξηα:
1.
Σν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο είλαη πηζαλό λα
ηξνπνηήζεη ηελ αγσγή
2.
Η εμέηαζε αλακέλεηαη όηη ζα έρεη πςειή
δηαγλσζηηθή απόδνζε
Mεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο
 Από ηελ δεηγκαηνιεςία κέρξη ηελ
επεμεξγαζία ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο
→ κέγηζηε θαζπζηέξεζε 2 σξώλ
 Δηδάιισο,
θύιαμε δείγκαηνο ζηνπο 40C
Υξεζηκόηεηα ρξώζεο Gram ζηα πηύεια (Cumitech 7B, 2004)
 Βηβιηνγξαθία: απόξξηςε ηεο εμέηαζεο ↔ θαλαηηθή
ππνζηήξημε θιηληθήο ρξεζηκόηεηαο

Γηαρσξηζκόο δεηγκάησλ: απηά πνπ πηζαλόλ εκπεξηέρνπλ
ην παζνγόλν θαη απηά πνπ είλαη επηκνιπζκέλα από ηελ
ζηνκαηνθαξπγγηθή ρισξίδα

Πξνζδηνξηζκόο είδνπο θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή θαη
θπξίαξρνπ κηθξννξγαληζκνύ → πξνθαηαξθηηθέο
πιεξνθνξίεο → αξρηθή επηινγή ηεο ζεξαπείαο

Οδεγόο επηινγήο «πηζαλώλ παζνγόλσλ» πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα (→ ηαπηνπνίεζε,
έιεγρνο επαηζζεζίαο)
Κξηηήξηα δηαινγήο/αμηνιόγεζεο ρξώζεο Gram

Πξνηππνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο ρξώζεο Gram απαξαίηεηε
→ εμαζθάιηζε αληηθεηκεληθήο αλάγλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ
από θάζε εμεηαζηή
→ εμαζθάιηζε πνηόηεηαο ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο

Γηάθνξα πνζνηηθά θξηηήξηα έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ δηαινγή
θαηάιιεισλ (πνηνηηθώλ) δεηγκάησλ

Η παξνπζία πνιιώλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ είλαη ελδεηθηηθή
επηκόιπλζεο κε ζηνκαηνθαξπγγηθή ρισξίδα → ππνδεηθλύεη ηελ
αλαγθαηόηεηα λέαο δεηγκαηνιεςίαο
Σσόλιο: «Το κλινικό δείγμα δεν ανηιπποζυπεύει εκκπίζειρ ηος καηώηεπος
αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ και αποππίθθηκε. Σςνιζηάηαι η
επανάλητη ηηρ δειγμαηολητίαρ.»
Καιιηεξγεηηθά Τιηθά, ΢πλζήθεο
 Η πιεηνςεθία ησλ βαθηεξηαθώλ παζνγόλσλ
αλαπηύζζεηαη ζηα θνηλά θαιιηεξγεηηθά πιηθά
 Δπηινγή βιελνππώδνπο/αηκαηεξνύ ηκήκαηνο
δείγκαηνο
 5% αηκαηνύρν, MacConkey, ζνθνιαηόρξσκν
 350C, 5% CO2 , 48-72 ώξεο

Γελ ελδείθλπληαη: ρξήζε εκπινπηηζηηθώλ δσκώλ,
αλαεξόβηα θαιιηέξγεηα
Πνζνηηθέο Καιιηέξγεηεο BAL θαη PSB
ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΓΔΙΓΜΑΣΟ΢ BAL
• Παζνγόλνο κηθξννξγαληζκόο : ≥ 104 CFU / ml
ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΓΔΙΓΜΑΣΟ΢ PSB
• Παζνγόλνο κηθξννξγαληζκόο ≥ 103 CFU/ml
•
Καιιηέξγεηεο Αίκαηνο (ΑΚ) ζηελ Πλεπκνλία
΢πρλόηεηα (+) ΑΚ: 5%-14% (πηζαλό παζνγόλν)
- Με επηιεγκέλνη αζζελείο κε CAP πνπ λνζειεύνληαη ζε
λνζνθνκείν, ρσξίο πξνεγνύκελε ρνξήγεζε αληηβίσζεο
- ΢ε ρνξήγεζε αληηβίσζεο: ε ζπρλόηεηα ↓ θαηά 50%
- ΢πρλόηεξν παζνγόλν: Streptococcus pneumoniae
Μεηνλεθηήκαηα Αηκνθαιιηεξγεηώλ
(1) Τςειό θόζηνο αηκνθαιιηεξγεηώλ
(2) Φεπδώο (+) αηκνθαιιηέξγεηεο: ζεκαληηθέο (-) ζπλέπεηεο
→ Η θιηληθή ηνπο ρξεζηκόηεηα έρεη ακθηζβεηεζεί,
ζπγθεθξηκέλα, ε αδηάθξηηε εθαξκνγή ηνπο
Δπνκέλσο, πόηε ζπληζηάηαη ε ιήςε ΑΚ ??

πξνζπάζεηα αλεύξεζεο παξαγόλησλ πνπ
ζπζρεηίδνληαη (+) ΑΚ → παξάγνληεο θηλδύλνπ ζνβαξήο
πλεπκνλίαο
κεγαιύηεξε δηαγλσζηηθή αμία → ζνβαξή πλεπκνλία

«Πξναηξεηηθή» εμέηαζε γηα λνζειεπόκελνπο αζζελείο

Πλεπκνληθέο Μπθνβαθηεξηδηώζεηο


Mycobacterium tuberculosis (ΜΣΒ)
→ απνκόλσζε πάληα παζνγλσκνληθή (?)
Αηππα Μπθνβαθηεξίδηα (>180)
→ δηάθξηζε κεηαμύ επηκόιπλζεο, απνηθηζκνύ θαη λόζνπ
→ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ATS (2007???)
- απνκόλσζε από 2 δείγκαηα πηπέισλ ηνπιάρηζηνλ
- απνκόλσζε από 1 ηνπιάρηζηνλ δεηγκα BAL
- ζπκβαηά ηζηνπαζνινγηθά επξήκαηα βηνςίαο πλεύκνλα
Καλόλαο ησλ 3 δηαδνρηθώλ πξσηλώλ δεηγκάησλ (ηνπιάρηζηνλ)
 θαηώη. αλαπλεπζηηθνύ ή γαζηξηθνύ πγξνύ
 ΜΣΒ → αύμεζε επαηζζεζίαο δηάγλσζεο
 Αηππα → δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο απνκόλσζεο
Πλεπκνληθέο Μπθνβαθηεξηδηώζεηο
Πνηέ → λεξό ηεο βξύζεο
Πάληα → ηαρεία ιήςε απνηειεζκάησλ / άκεζε ελεκέξσζε Κιηληθήο
Δπίζεο → «εμεηδηθεπκέλα» εξγαζηήξηα (ηερλνγλσζία, βηναζθάιεηα)
Δπεμεξγαζία δείγκαηνο
 Γηαιπηνπνίεζε (δηάιπκα N-αθεηπιν-L-θπζηεΐλεο)
 Δμνπδεηέξσζε ρισξίδαο (δηάιπκα NaOH)
- επηηξεπηό πνζνζηό επηκόιπλζεο < 5%
 ΢πκπύθλσζε (ςπρόκελε θπγόθεληξνο, 3.000xg)
 ΢ε γαζηξηθό πγξό: πξνεγείηαη άκεζε εμνπδεηέξσζε pH
Ομεάληνρε Υξώζε
 Ziehl-Neelsen (Kinyoun, Auramine)
 ΢ηεξείηαη επαηζζεζίαο (104 CFU/ml), εηδηθόηεηαο (είδνο?)
 Πνζνηηθή εθθξαζε απνηειέζκαηνο (Νν κπθνβαθηεξηδίσλ / ν.π.)
Καιιηέξγεηεο Μπθνβαθηεξηδίσλ


Τγξό ζξεπηηθό πιηθό θαη ζηεξεό (Loewenstein-Jensen)
Δκπνξηθά ζπζηήκαηα πγξώλ θαιιηεξγεηώλ
→ αύμεζε επαηζζεζίαο (πεξίπνπ θαηά ην 1/3)
→ ηαρύηεξνο ρξόλνο ζεηηθνπνίεζεο (πεξίπνπ 10 εκέξεο)
Σαπηνπνίεζε ζηειέρνπο: πιένλ κνξηαθή (2-6 ώξεο)
Νέεο κνξηαθέο ηερληθέο Γηάγλσζεο Φπκαηίσζεο


Ακεζε κνξηαθή αλίρλεπζε ΜΣΒ ζε θιηληθό δείγκα [νμ. ρξώζε (+)]
Ακεζε κνξηαθή αλίρλεπζε αληνρήο ζε ξηθακπηθίλε θαη ηζνληαδίδε
Καιιηέξγεηεο αίκαηνο γηα ΜΣΒ


ζηεξνύληαη δηαγλσζηηθήο αμίαο
επαηζζεζία κόλν 10% (ζε ελδεκηθή θπκαηίσζε θαη HIV νξνζεηηθόηεηα)
Σσόλιο «Οι καλλιέπγειερ αίμαηορ για ΜΤΒ ζηεπούνηαι διαγνυζηικήρ αξίαρ
(εςαιζθηζία έυρ 10% και μόνον ζε αζθενείρ με εκζεζημαζένη
ανοζοκαηαζηολή). Σςνιζηάηαι η λήτη πιο καηάλληλος δείγμαηορ για ηην
διάγνυζη ηηρ θςμαηίυζηρ»
Αλίρλεπζε αληηγόλσλ ζηα νύξα
- Kπξίσο, κεζνδνινγία αλνζνρξσκαηνγξαθίαο
- Απνηειέζκαηα εμέηαζεο: 15 min


Legionella pneumophila νξόηππνο 1
Streptococcus pneumoniae

Δκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε δηαγλσζηηθή ρξεζηκόηεηα ζε
αζζελείο κε ζνβαξόηεξε ινίκσμε

ΔΡΧΣΗΜΑ: ζα νδεγήζεη έλα ζεηηθό απνηέιεζκα ζε
αιιαγή ηεο εκπεηξηθήο αληηβηνηηθήο αγσγήο ??

ΔΡΧΣΗΜΑ: Ση ζεκαζία έρεη έλα αξλεηηθό
απνηέιεζκα ??
Πξόηππε Μέζνδνο Γηάγλσζεο Λεγεσλέιισζεο
→ Καιιέξγεηεο ζε εηδηθό ζξεπηηθό πιηθό

Κιηληθό δείγκα: εθθξίζεηο θαηώη. αλαπλεπζηηθνύ θαη άιια
Διεγρνο θαηαιιειόηεηαο (ρξώζε Gram) → δελ ελδείθλπηαη
Legionellae → δελ ρξσκαηίδνληαη ζηελ ρξώζε Gram

Buffered Charcoal Yeast Extract (BCYE-α)


(α-θεηνγινπηαξηθό, θπζηετλε, ζίδεξνο, ελεξγόο άλζξαθαο)

Δθιεθηηθό άγαξ: BMPA-α

Δπώαζε 7-14 εκέξεο (35-370C, αηκόζθαηξα πεξηβάιινληνο)
Καζεκεξηλόο έιεγρνο
Δπηκόιπλζε: ρξήζε δηαιύκαηνο 0.2Μ KCl, pH 2.2
Δκθάληζε ραξαθηεξηζηηθώλ απνηθηώλ (“ground glass”)
Σαπηνπνίεζε: αληη-νξνί, κνξηαθέο ηερληθέο




(πνιπκπμίλε, αληζνκπθίλε, θεθακαλδόιε)
Δμεηάζεηο δηάγλσζεο ηεο λόζνπ ησλ ιεγεσλαξίσλ πνπ
πξνθαιείηαη από ηελ Legionella pneumophila **
[ Mandell, Infectious Diseases ]
Δμέηαζε
Δίδνο θιηληθνύ
δείγκαηνο
Δπαηζζεζία
Δηδηθόηεηα
΢ρόιηα
Καιιηέξγεηα
πηύεια, άιιεο
εθθξίζεηο θαη.
αλαπλεπζηηθνύ,
πιεπξηηηθό, αίκα,
ηζηνί, πγξά
20-95%
100%
Δλδερνκέλσο ζεηηθή πνιιέο
εκέξεο κεηά ηελ ζεξαπεηα,
απαηηεί εηδηθά πιηθά θαη
εκπεηξία
Αληηγνλνπξία
νύξα
60-95%
>99%
Τςειόηεξε επαηζζεζία γηα
L. pneumophila νξόηππνπ 1,
ηύπνπ Pontiac
Άκεζνο
Αλνζνθζ/ζκόο
όπσο ζε θαιιηέξγεηα
20-50%
99%
Αλίρλεπζε Αb
2 δείγκαηα νξνύ
20-70%
95-99%
Τςειόηεξε εηδηθόηεηα γηα
L. pneumophila νξόηππνπ 1
Μνξηαθόο
Πνιιαπια/ζκόο
πηύεια, εθθξίζεηο
θαη. αλαπλ/θνύ, νύξα
20-75%
90-95%
Με πξνηππνπνηεκέλε, θαιή
απόδνζε ζε θέληξα
αλαθνξάο
Τςειόηεξε εηδηθόηεηα κε
κνλνθισληθό Ab, εκπεηξία
** Χαμηλόηεπη εςαιζθηζία ζε άλλα είδη (ιδιαίηεπα ηυν ανοζολογικών ηεσνικών)
Legionella pneumophila νξόηππνο 1
Δκπνξηθά θηη αληρλεύνπλ πάληα ηελ L. p. νξόηππνπ 1
 70-90% όισλ ησλ πεξηζηαηηθώλ λόζνπ ιεγεσλαξίσλ
 Τπόηππνο Pontiac: 85% ησλ πεξηζηαηηθώλ
 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή άιισλ νξνηύπσλ ή εηδώλ πνηθίιιεη
 ΢πκπύθλσζε ηνπ δείγκαηνο → αύμεζε Δπαηζζεζίαο
 Δμέηαζε ζεηηθή από ηελ 1ε εκέξα εθδήισζεο ηεο λόζνπ, έσο
κεηά από εβδνκάδεο (→ αμηνιόγεζε!)
 ΢πληζηάηαη ε θαιιηέξγεηα ζε ζεηηθό απνηέιεζκα (γηα

επηδεκηνινγηθνύο ιόγνπο)
Σσόλιο: Ενα απνηηικό αποηέλεζμα δεν αποκλείει ηην λοίμυξη από
ζηελέση L. pneumophila άλλυν οποηύπυν (ή και άλλυν ειδών)
Αξιολόγηζη: Κλινικο-Οικονομική
Δμέηαζε Αληηγνλνπξίαο-Legionella
ζην Αηηηθό Nνζνθνκείν



3 έηε → 2.329 δείγκαηα → 14 (+) αζζελείο (0.6%)
αλαδξνκηθόο έιεγρνο θαθέιισλ αζζελώλ
13/14 αζζελείο αιεζώο (+) → 93% ΘΠΑ εμέηαζεο Binax
Κόζηνο αληηδξαζηεξίσλ: 25 επξώ/ηεζη
→ 55.430 επξώ γηα ηε δηάγλσζε 13 αζζελώλ
(ρσξίο λα απνθιεηζζεί ε ινίκσμε ζηνπο 2.316 αζζελείο)
΢πκπέξαζκα → νξζή θιηληθή εθαξκνγή ηεο εμέηαζεο
Δμέηαζε αληηγνλνπξίαο: S. pneumoniae
[Αλίρλεπζε C-polysaccharide]





΢ε ελήιηθεο: Δπαηζζεζία 50-80%, Δηδηθόηεηα >90%
Πιενλεθηήκαηα: ρξήζηκν ζε κε έγθαηξε ιήςε
θαιιηεξγεηώλ (ρνξήγεζε ζεξαπείαο), ηαρεία ιήςε
απνηειεζκάησλ (15 min)
Θεηηθή εμέηαζε ζην 80% αζζελώλ κε (+) αηκνθαιιηέξγεηα
Υακειόηεξα % ζε (-) αηκνθαιιηέξγεηα
΢ε ζύγθξηζε κε ρξώζε Gram: ζπκθσλία ζεηηθώλ
απνηειεζκάησλ κόλν ζην 28%
Φεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα:
 παηδηά (απνηθηζκόο από S. pneumoniae, ρξόληα
αλαπλεπζηηθή λόζνο)
Μεηνλεθηήκαηα:
 έιιεηςε εηδηθόηεηαο (παηδηά), κε δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο
αληηβηνγξάκκαηνο, θόζηνο (25 επξώ)
Αθξηβήο ξόινο εμέηαζεο ζηε δηάγλσζε ???
Πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θιηληθή εηθόλα
Οξνινγηθή Γηάγλσζε Πλεπκνλίαο, θπξίσο:
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Legionella spp

Μέζνδνη κηθξν-αλνζνθζνξηζκνύ, ELISA

Δμέηαζε δύν δεηγκάησλ νξνύ: 1ν (νμείαο θάζεο) θαη 2ν
δείγκα (θάζε αλάξξσζεο)

Σαρεία δηάγλσζε κε 1ν δείγκα νξνύ: κόλν ζε αλίρλεπζε
IgM ή IgA

Δηδάιισο: νινθιήξσζε ζεξαπείαο πξηλ από ηελ
ιήςε 2νπ δείγκαηνο
Μεζνδνινγίεο Πνιιαπιαζηαζκνύ Ννπθιεΐθώλ Ομέσλ
(PCR)

Η εθαξκνγή κνξηαθώλ ηερληθώλ γηα ηελ άκεζε
αλίρλεπζε ησλ παζνγόλσλ ζην θιηληθό δείγκα δελ έρεη
αθόκα απνδείμεη ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο

Διιεηςε εκπνξηθώλ κεζόδσλ (πξνηππνπνίζε θαη
αμηνιόγεζε)

Πιεζώξα πηζαλώλ παζνγόλσλ
“The major goal of the clinical microbiology
laboratory is to provide information of maximal
clinical or epidemiological usefulness as rapidly as
is consistent with acceptable accuracy and
minimal cost”
Sanford JP, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance
Σαρεία αλίρλεπζε αληηγόλσλ ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο
Η απόδνζε ηεο εμέηαζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην ηεζη, είδνο
θιηληθνύ δείγκαηνο, δηάξθεηα λόζνπ θαη ειηθία αζζελνύο
΢ε ελήιηθεο: Δπαηζζεζία 50-70%, Δηδηθόηεηα ζρεδόλ 100%
Πιενλεθηήκαηα: πςειή εηδηθόηεηα, ηαρύηεηα δηάγλσζεο,
δηάθξηζε κεηαμύ ηύπνπ Α θαη Β (ζε κεξηθέο), ειάηησζε
ρνξήγεζεο αληηβηνηηθώλ, ζέκαηα ειέγρνπ ινηκώμεσλ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απόθαζε ρνξήγεζεο εηδηθήο ζεξαπείαο
Μεηνλεθηήκαηα: θόζηνο, πςειό πνζνζηό ςεπδώο
αξλεηηθώλ, ςεπδώο ζεηηθά ζε ινίκσμε από αδελν-ηνύο
(επαηζζεζία όρη κεγαιύηεξε από θιηληθή δηάγλσζε)
Ακεζε αλίρλεπζε αληηγόλσλ ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο, ηνπ
RSV κε αλνζνθζνξηζκό
Απαηηνύληαη πεξίπνπ 2 ώξεο γηα ιήςε απνηειεζκάησλ
Γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο κεγαιύηεξε επαηζζεζία (85-95%)
Αλίρλεπζε θαη ππνηύπσλ δώσλ (Η5Ν1) (λνζειεπόκελνη
αζζελείο)
Αλίρλεπζε RSV ζε ελήιηθεο: ζηεξείηαη επαηζζεζίαο (20%30%)
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 632 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа