close

Enter

Log in using OpenID

Anna-Maria Hatzitheodorou is a Teacher of English for Specific

embedDownload
Βιογραφικά στοιχεία
H Άννα-Μαρία Χατζηθεοδώρου διδάσκει Αγγλικά για Ειδικούς/Ακαδημαϊκούς
Σκοπούς στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ και στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο παρελθόν δίδαξε στo Ohio State University
στην Αμερική και στο University of Cambridge στην Αγγλία.
Κατέχει πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το ΑΠΘ, μεταπτυχιακό
δίπλωμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Ohio State University,
Columbus, Ohio και διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το
ΑΠΘ. Για τις μεταπτυχιακές της σπουδές πήρε υποτροφία από το Fulbright Foundation
και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Έχει δημιουργήσει διδακτικές σημειώσεις για το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, τη Νομική Σχολή, το Oικονομικό Tμήμα, το ΙστορικόΑρχαιολογικό Τμήμα και το Τμήμα Θεάτρου, καθώς επίσης και ένα ηλεκτρονικό σώμα
κειμένων (language corpus) που περιλαμβάνει γραπτές εργασίες φοιτητών της
Αγγλικής. Ονομάζεται GRICLE (Greek Corpus of Learner English) και είναι μέρος του
ICLE (International Corpus of Learner English), το οποίο διαχειρίζεται το
Πανεπιστήμιο της Louvain στο Βέλγιο (με τη συνεργασία της κυρίας Μαρίνας
Ματθαιουδάκη). Έχει συμμετοχές με ανακοινώσεις σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα
και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικά
περιοδικά και βιβλία. Το βιβλίο της Comprehension and production of written
discourse in a university EFL context εκδόθηκε το 2008 από τις Εκδόσεις Ζήτη.
Ερευνητικά ασχολείται με τον ακαδημαϊκό λόγο, τις ακαδημαϊκές δεξιότητες και τα
ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και τις εφαρμογές τους.
Διδακτικό υλικό
“Themes in Psychology, Education, Sociology”
“Εnglish for Εconomics”
“English for Legal Studies”
“English for Post-graduate Legal Studies”
“Developing Academic Skills in English for Legal Studies”
“English for History and Theatre Studies”
“English for Ancient History and Archaeology”
Δημοσιεύσεις
Α. Βιβλίο
Hatzitheodorou, A.M. (2008). Comprehension and Production of Written Discourse in
a University EFL Context. Thessaloniki: Ziti Publications.
Β. Άρθρα
1. Hatzitheodorou, A.M. (2013). “A Genre-Oriented Analysis of Research Article
Abstracts in Law and Business Journals”. In Abstracts in Academic Discourse:
1
Variation and Change, Marina Bondi and Rosa Lorés Sanz (eds). Linguistic Insights
Series. Studies in Language and Communication. Bern: Peter Lang. 175-197.
2. Mattheoudakis, Μ. and A.M. Hatzitheodorou. (2012). “The Lexical Patterning of
Light Verbs in GRICLE and Native Corpora: A Comparative Corpus-Based Study”. In
Input, Process and Product: Developments in Teaching and Language Corpora, James
Thomas & Alex Boulton (eds). Brno: Masaryk University Press. 213-228.
3. Hatzitheodorou, A.M. (2011/12). “Genre in Legal English Instruction”. Journal of
Applied Linguistics 27: 59-80.
4. Mattheoudakis, Μ. and A.M. Hatzitheodorou. (2011). “Discourse Organizing Nouns
in American and Greek University Students’ Argumentative Essays: A Contrastive
Study”. Selected Papers of the 19th International Symposium on Theoretical and
Applied Linguistics, E. Kitis, T. Tsangalidis, N. Lavidas and N. Topintzi (Eds.)
Thessaloniki: Monochromia. 329-336.
5. Hatzitheodorou, A.M. (2011). “Considering Genre in ESP/EAP Instruction: Making
a Case for the Research Article Abstract”. Proceedings of the 2nd International
Conference, “ESP/EAP Innovations in Tertiary Settings: Proposals and
Implementations”, organized by The Center for Foreign Languages of the
Technological Institute of Kavala (21-23 May 2010). [Έκδοση σε CD-ROM, 10
σελίδες]
6. Hatzitheodorou, A.M. and M. Mattheoudakis. (2011). “The Impact οf Culture οn the
Use of Stance Exponents as Persuasive Devices: The Case of GRICLE and English
Native Speaker Corpora”. In New Trends in Corpora and Language Learning, Ana
Frankenberg-Garcia, Lynne Flowerdew and Guy Aston (eds), Continuum Press. 229246.
7. Mattheoudakis, Μ. and A.M. Hatzitheodorou. (2010). “Structures of Αrgumentation
in the Greek Corpus of Learner English (GRICLE)”. Language Forum: An
International Journal of Language and Linguistics, 36 (1-2): 127-137.
8. Hatzitheodorou, A.M. and M. Mattheoudakis. (2009). “’It is More Than True That
Television Reproduces Life’: The Effect of Greek Rhetorical Conventions on Greek
Learners’ Academic Writing in English”. Selected Papers of the 18th International
Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. A. Tsangalidis (ed.) Thessaloniki:
Monochromia Publishing. 167-176.
9. Αγοραστός, Γ., Α. Κοιλιάρη, Κ. Κοντούλη, Μ. Παπαγεωργίου, Α.Μ.
Χατζηθεοδώρου. (2009). «Γλωσσομάθεια για Επαγγελματικούς Σκοπούς: Κοινωνικές
Ανάγκες στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον». Ζητήματα Πιστοποίησης της
Γλωσσομάθειας: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως Σημείο Αναφοράς.
Μαλλιάρης: Παιδεία. 135-145.
10. Hatzitheodorou, A.M. and M. Mattheoudakis. (2008). “Exploring the Μarking of
Stance in Argumentative Essays Written by EFL Learners and Native Speakers of
English”. Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference. Ana
Frankenberg-Garcia (ed) ISLA, Lisboa. 133-141.
2
11. Hatzitheodorou, A.M. and M. Mattheoudakis. (2007). “The Projection of Stance in
the Greek Corpus of Learner English (GRICLE)”. Ηλεκτρονική δημοσίευση στο site
http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2007/. To site περιλαμβάνει τις εργασίες που
ανακοινώθηκαν στο συνέδριο “Corpus Linguistics 2007” που διοργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Αγγλία, 27-30 Ιουλίου. 11 pages.
12. Ηatzitheodorou, A.M. (2006). “An Analysis of University EFL Students’
Interpretations of Multiple Voices in Written Texts”. Selected Papers of the 13th
International GALA Conference, “New Directions in Applied Linguistics”. A.
Kavvadia-Damoulaki, M. Tzoannopoulou and A. Tsangalides (eds) Thessaloniki:
University Studio Press. 505-517.
13. Hatzitheodorou, A.M. (2005). “On Incorporating Discourse Analysis in ESP
Curricula”. Έκδοση Πρακτικών σε CD-ROM από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 5th
International Conference on Motivation in Learning Languages for Specific and
Academic Purposes. 7 pages.
14. Hatzitheodorou, A.M. (2005). “Repetition as a Component of Argumentation in
Written Discourse”. Selected Papers of the 16th International Symposium on
Theoretical and Applied Linguistics. M. Mattheoudakis and A. Psaltou-Joycey (eds)
Thessaloniki: University Studio Press. 161-174.
15. Hatzitheodorou, A.M. (2002). “Argumentative Writing: Comprehension and
Reproduction in Foreign Language Learning”. Selected Papers of the 14th International
Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. M. Makri-Tsilipakou (ed)
Thessaloniki: University Studio Press. 111-123.
16. Hatzitheodorou, A.M. (2001). “On the Technique of Summarizing”. The Other
Within, vol II. E. Kitis and E. Yiannopoulou (eds) Thessaloniki: Altintzis. 37-47.
17. Hatzitheodorou, A.M. (2000a). “Coherence Relations in Discourse and EFL
Writing”. Proceedings of the 13th International Symposium on Theoretical and Applied
Linguistics. K. Nicolaidis and M. Mattheoudakis (eds) Thessaloniki: University Studio
Press. 255-264.
18. Hatzitheodorou, A.M. (2000b). “Problems of Connectivity in Students’ Texts”.
Thessaloniker Interkulturelle Analysen. K. Dorfmüller-Karpusa and E. Vretta-Panidou
(eds) Frankfurt: Peter Lang Verlag. 151-160.
19. Hatzitheodorou, A.M. (2000c). “Nominal Phrases as Cohesive Exponents in
Discourse”. Newcastle and Durham Working Papers in Linguistics Vol. 6 M. Akita
and O. Kyogo (eds) University of Durham. 63-77.
Στοιχεία επικοινωνίας
Δρ. Άννα-Μαρία Χατζηθεοδώρου
Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων
Γλωσσών/Θυρίδα 96
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 54124
3
Γραφείο 410 Νέα Φιλοσοφική Σχολή
Τηλ. 2310 997392
e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content