close

Вход

Log in using OpenID

30-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ † Μνήµη τοῦ Ἁγίου καὶ

embedDownload
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
30-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄
† Μνήµη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου. Ἦχος πλ.δ΄ Ἑωθινόν Γ΄
Ἦχος
Γα
Γ
Θε ος Κυ ρι ος και
ε
πε ε φα α νεν η
Ν
η µιν
ευ λο γη µε νος ο
ε ερ χο µε νος
Γ
εν
ο
νο
µα α τι Κυ υ ρι
ι
ου
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.(Τό ὡς ἄνω)
Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θε ος Κυ ρι ος και
µιν
ε
πε φα α νεν
η
ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο
νο µα τι Κυ υ ρι ι ου
Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τό ὡς ἄνω)
1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἀπολυτίκιον.
Γ
Εξ
χνος
ι
υ ψους κα τηλ θες
τα φην κα τε δε ξω
να
θων
η µας
η
ζω
ο ο ευ σπλα αγ
τρι ι η
µε ε ρον
ε λευ θε ρω σης των πα
η και η
α
να στα σις
η
µων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου
Ἦχος
Δι
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω
και Α
γι
ων Πνευ µα τι
Δ
Ως των α πο στο λων πρω το κλη τος
και του κο ρυ φαι ου αυ τα δελ φος
2
τω δε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
σπο τη των ο λων Αν δρε α
ει
ι κε ε τευ ε
ρη νην τη οι κου µε νη δω ρη σα σθαι
και ταις ψυ χαις η µων το µε γα ε λε ος
Και νυν και
νας των αι
α
ει και εις τους αι
ω
ω νων α µην
Β
Το απ αι ων ος α πο κρυ φον και Αγ γε
λοις α γνω στον µυ στη ρι ον
ο
το κε τοις ε
δι
α σου Θε
πι γης πε φα νε ρω ται
Θε
Δ
ος εν α συγ χυ τω ε νω σει σαρ κου µε νος
Β
και Σταυ ρον ε κου σι ως υ περ η µων κα τα
δε ξα µε νος
δι ου
α
3
να στη σας τον πρω
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Β
το
ο πλα στον
ε σω σεν εκ θα να του τας
Μ
ψυ χας
η µω
ω ων
4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν Καθίσµατα.
Ἦχος
Γα
Γ
Α νε στης εκ
νε κρων η ζω
η τω ων α α
Ν
παν των
και αγ γε λος φω τος ταις γυ ναι ξιν
Γ
ε ε βο ο ο
Ν
α
παυ σα σθε των δα κρυ ων
Γ
τοις α
πο στο λοις ευ αγ γε ε λι σα α σθε
κρα ξα τε α
νυ µνου σαι ο τι α νε στη Χρι
Π
Γ
στος ο ο Κυ ρι ι ος
σαι ως Θε ος
ο
Ν
ευ δο κη σας σω
το γε νος των α αν θρω ω πων
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω και Α
γι
ω Πνευ µα τι
Ν
Α να
στα ας εκ του τα α φου ως α
5
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
λη θως
ταις ο
σι
ι αις προ σε ε τα ξας
Γ
γυ ναι ξι
Ν
κη ρυ
υ ξαι την ε γερ σιν α πο
στο λοις ως γε γρα πται
τρος ε
και δρο µαι ος ο Πε
πε στη τω µνη µα τι και το φως εν τω
τα φω
ο ρων κα τε πλητ τε το
κα τει δε τα ο
θο ο νι α µο
ο
να
χω
Ν
Γ
ρι
ο ο θεν και
ις του θει ου σω µα τος εν αυ τω κα τα
Γ
Μ
κει µε να
και πι στευ σα ας ε ε βο η η σε
Ν
δο ξα σοι Χρι στε ο Θε ος
Μ
ο
τι σω ζεις α
Ν
Γ
παν τας Σω ω τηρ η η µων του Πα τρος γαρ υ
πα αρ χεις α πα αυ γα α σµα
6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Και νυν και
νας των αι
Π
Ο δι
α
ει
και εις τους αι
ω
ω νων α µην
Γ
η µας γεν νη θεις εκ Παρ θε νου
και σταυ ρω σιν
υ
πο µει νας α
γα θε
Ν
ο
θα να τω τον θα να τον σκυ λευ σας
ε
ε γερ σιν δει ξας ως Θε ος
και
µη πα ρι δης ους
Γ
Ν
ε πλα σας τη χει ει ρι σου
δει ξον την φι
Γ
λαν θρω πι αν σου ε λε
η µον
δε ξαι την
Ν
τε κου σαν σε Θε ο το κον
σαν
υ περ η µων
µων
λα ον
α
πρε σβευ ου
και σω ω σον Σω τηρ η
πε γνω σµε νον
7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν Κάθισµα
Ἦχος
Γ
Αν θρω ποι το µνη µα σου Σω τηρ ε ε
Ν
σφρα α γι σα αν το
Αγ γε λος τον λι θον εκ
Ν
Γ
της θυ ρας α πε ε κυ λι ι σε
θε
α σαν το
ε
γυ ναι κες ε
γη γερ µε
νον εκ
Γ
κρων
Ν
και αυ ται ευ ηγ γε λι σαν το τοις µα
Ν
Γ
θη ταις σου ου εν Σι ι ων
η
νε
ζω
η των α παν των
ο τι α
και δι
ε
νε στης
λυ θη
Γ
τα δε σµα του θα να του Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
8
ω και Α
γι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Γ
Τα µυ ρα της τα φης αι Γυ ναι κες
κο
Ν
ο µι σα α σαι
φω νης αγ γε λι κης εκ του τα
Γ
φου ου η κου ου ον
παυ σα σθε των δα κρυ
Ν
Γ
ων και αν τι λυ πης χα ραν κο ο µι σα α σθε
Ν
κρα ξα τε α νυ µνου σαι ο τι α νε στη Χρι στος
Π
Γ
ο ο Κυ ρι ι ος
Ν
ο
ευ δο κη σας σω σαι
Γ
ως Θε ος το γε νος των α αν θρω πων
Και νυν και
νας των αι
α
ει
και εις τους αι
ω
ω νων α µην
Γ
Ε
πα σα
πι σοι χαι ρει κε χα ρι τω µε νη
η η κτι σις
Αγ γε λων το συ στη
9
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ν
Π
Γ
µα και αν θρω πων το ο γε νος
σµε νε να
ε
η
γι
α
και Πα ρα δει σε λο γι κε παρ
Γ
θε
Ν
Ν
νι κον καυ χη µα
εξ
ης Θε
ος ε σαρ
κω θη και παι δι ον γε γο νεν ο προ αι
Π
Γ
ω
Ν
νων υ παρ χων Θε ε ος η η µων την γαρ σην
Γ
µη τραν θρο νον ε ποι οι σε
και την σην γα
Ν
στε ρα πλα τυ τε ραν ου ρα νων α πει ειρ γα σα α
Ν
Γ
το
ε
πι σοι χαι ρει κε χα ρι τω µε νη
Γ
πα σα η κτι σι ις δο ξα α σοι
Κάθισμα τοῦ Ἀποστόλου
Ἦχος α' Τὸν τάφον σου Σωτὴρ
Ὡς θεῖον Μαθητήν, καὶ Πρωτόκλητον
πάντων, Χριστοῦ τῶν Μαθητῶν, εὐφημοῦμέν σε
10
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
πόθῳ, Ἀνδρέα Ἀπόστολε, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν
σοι· ῥῦσαι ποίμνην σου, ἣν ἐκ Θεοῦ ἐπιστεύθης,
πάσης θλίψεως, καὶ ἀναγκῶν καὶ σκανδάλων,
καὶ πάσης κακώσεως.
Δόξα...
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα
Ἦχος πλ. α'
Τὸν συνάναρχον Λόγον
Τὸν Ἀπόστολον πάντες ἀνευφημήσωμεν, ὡς
αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ θεῖον κήρυκα, καὶ
ἐθνῶν πνευματικόν, σαγηνευτὴν ἀληθῶς, ὅτι
προσήγαγεν ἡμᾶς, εἰς ἐπίγνωσιν Χριστοῦ,
Ἀνδρέας ὁ θεηγόρος, καὶ νῦν πρεσβεύει
ἀδιαλείπτως, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τῶν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας Παρθένε ἄχραντε,
ἀνενδοιάστως ἐχόντων σκέπη ὑπάρχουσα, ἐκ
ποικίλων πειρασμῶν καὶ περιστάσεων, καὶ
κινδύνων
χαλεπῶν,
ἐλευθέρωσον
ἡμᾶς,
πρεσβεύουσα τῷ Υἱῷ σου, σὺν τοῖς αὐτοῦ
Ἀποστόλοις,
καὶ
σῶσον
πάντας
τοὺς
ἀνυμνοῦντάς σε.
11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Εὐλογητάρια
Ἦχος
Δ
Πα
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Δ
Κ
Των Αγ γε λων ο
δη µος κα τε πλα γη
Δ
ο ρω ων σε
Κ
εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του
Δ
θα να του δε Σω τηρ την ι σχυ υν κα θε λο ον
Κ
τα
τα
και συν ε
και
εξ
αυ τω τον Α δαµ ε
γει ραν
Α δου παν τας ε λευ θε ρω σαν
τα
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
12
ε
δι δα ξον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Τι τα µυ
σιν
ρα συµ πα θως τοις δα
ω µα θη τρι
αι
κιρ να τε
ο
κρυ
α
στρα πτων εν τω τα φω Αγ γε λος προ σε
φθεγ γε το ταις µυ ρο φο ροις
τον τα α φον και η σθη τε
ι
δε τε υ µεις
ο Σω τηρ γαρ ε
ξα νε ε στη του µνη µα τος
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
µυ ρο φο ροι
ε δρα µον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Κ
Λι αν πρω ι
προς το µνη µα σου θρη νο λο γου σαι αλλ᾿ ε
πε
στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε
13
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
θρη νου ο και ρος πε παυ ται µη κλαι ε τε την
Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Μυ ρο φο ροι γυ ναι κες µε τα µυ ρων
ελ θου ου σαι
ε
προς το µνη µα σου ου Σω τερ
νη χουν το Αγ γε λου τρα νως προς αυ τας
φθεγ γο µε ε νου τι µε τα νε κρων τον ζω ων
τα λο γι ζε σθε
ως Θε ος γαρ ε
ξα
νε
ε στη του µνη µα τος
Δο ξα Πα τρι και Υι
14
ω και Α γι
ω Πνευ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
µα τι
Προ σκυ νου µεν Πα τε ρα και τον του ου
του Υι
Α
ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ µα την
γι αν Τρι α
α
δα εν µι α τη ου σι ι
συν τοις Σε ρα φειµ κρα ζον τες το
γι ος
Α γι ος
Και
Α
Α γι ος ει Κυ ρι ε
νυ υν και
α
ει
και εις τους αι
ω νας των αι ω νων Α µην
Κ
Ζω ο
δο την τε κου ου σα
σω Παρ θε ε νε
ε λυ τρω ω
τον Α δα αµ α µαρ τι ας χαρ
µο νην δε τη Ε ευ α
15
αν τι λυ υ πης πα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ρε ε σχες
την δε
ο
ρευ σαν τα ζω ης
ι θυ νε προς ταυ
εκ σου σαρ κω θεις
Θε ος και αν
θρω πος
Αλ λη λου ι
α
αλ λη λου ι
α
(Δίς)
αλ λη λου ι
α
δο ο ξα σοι ο Θε ος
Τό γ΄.
Αλ λη λου
α
ο
ι
αλ λη λου ι ι ι
ο
ο ος
16
α
α
αλ λη λου
ι
δο ξα σοι ο Θε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἡ Ὑπακοή.
Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου ἐπιστᾶσαι τῷ
μνήματι, τον Δεσπότην ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς τὸν
ἀθάνατον· καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ
Ἀγγέλου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐμήνυον
Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ
μέγα ἔλεος.
Οἱ Ἀναβαθµοί. Ἀντίφωνον Α΄.
Ν
Εκ νε
µε πει ρα ζει
ε
γω
ο
τη τος µου ο
ταις η
εχ θρο ος
δο ναι αις φλε γει µε
δε πε ποι θως εν σοι Κυ ρι
ε
τρο που µαι του τον
Ν
Οι
µι σουν τες Σι ων
γε νη θη η
τω σαν δη πριν εκ σπα σθη η ναι ως χορ τος
συγ κο ψει γαρ Χρι στος αυ χε νας αυ των το µη
17
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
βα σα α νων
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
Και νυν και
ω Πνευ µα τι
τους αι
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα τι το ζην τα παν
τα φως εκ φω το ος Θε ος µε γας
συν Πα τρι
υ µνου ου µεν αυ τω ω και τω λο γω
Ἀντίφωνον Β΄.
Ν
Η
πε σθω
καρ δι
α µου τω φο βω σου σκε
τα πει νο φρο νου ου ου σα
ψω θει σα α πο πε
ε
ση
18
µη
υ
εκ σου ου παν οι κτιρ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
µον
Ν
Ε
πι τον Κυ ρι
ον
ελ πι ι δα ου δει σει το τε
ο
ε σχη κως
ο τε πυ ρι
τα
πα αν τα κρι νει ει και κο λα σει
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα
τι πας τις θει ος
βλε πει και προ λε γει τε ρα τουρ γει
ι στα
εν τρι σιν
ε να Θε ον µε ελ πων
γαρ και τρι λαµ πει µο ναρ χει το θει ον
19
υ ψι
ει
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἀντίφωνον Γ΄.
Ν
Ε
κε κρα ξα σοι Κυ ρι
ε προ σχες κλι νον µοι το ου ους σου βο ων τι
και κα θα ρον πριν α ρης µε
α πο των
εν
πι την µη τε ρα αυ του γην
δυ
θεν δε
Ν
Ε
νων πας αυ
σα νους
θις α
να λυ σει
του λα βειν βα
η γε ε ρα των βε βι
ω µε νων
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα τι
20
θε
ο
λο γι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Δ
α µο να ας τρι σα γι
να αρ χος
εξ
α
ο Πα τηρ γαρ α
ου ε φυ ο Υι ος α χρο ο νως
και το Πνευ µα
συ υµ µορ φον συν θρο νον
εκ Πα τρο ος συν εκ λαµ ψαν
Ν
Ἀντίφωνον Δ΄.
Ι δου δη τι κα λον η
τερ πνον αλλ᾿ η το κα τοι κειν
µα
τι
α δελ φους α
εν του ου τω γαρ Κυ ρι ος ε πηγ γει λα το
ζω η ην αι ω νι αν
Ν
Του εν δυ µα τος αυ του ο
του α γρου κο σµων κε λευ ει
ζειν
21
τα κρι να
µη δειν φρον τι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
Και νυν και
ω Πνευ µα τι
τους αι
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα τι
ε νο ει δει αι
τι α παν τα ε χε ται ει ρη νο βρα βευ τως
Θε ος του το γαρ ε στι
Πα τρι τε και Υι ω
ο µο ου σι ον κυ ρι ως
Ν
Τὸ Προκείµενον.
Βα σι λευ σει Κυ ρι ος
εις τον αι
ω να
ο
Θε ο ος σου Σι ων
( Δίς )
εις γε νε αν και γε νε αν
Στίχ.
Αι νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι
22
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ον
µου
αι νε σω Κυ ρι
ψα λω τω Θε
ον
εν τη ζω
ω µου ε
ως
η
υ παρ
χω
Τὸ τρίτον.
Ν
ο
Βα σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω να
ὁ β΄ χορός
Θε ος σου Σι ων
εις γε νε
αν και γε νε αν
23
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.
Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω
Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν
Ν
Ὁ Χορός:
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ...
Δ
Ὁ Χορός:
Α µη ην
Δ
3
3
Πα α α
3
3
σα πνο η
αι νε σα τω τον
(Δίς)
Κυ υ ρι ον
Τὸ τρίτον
Αι
τον Κυ
ρι
ο
νε σα τω πνο η
πα σα
ο ον
Ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι .. Ὁ χορός:
Ν
Κυ ρι
λε
ε
ε
λε
η σον Κυ ρι
η σον Κυ ρι
ε
ε
λε
ε
η σον
Ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου. Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.
24
ε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ὁ Χορός:
Και τω Πνευ µα τι σου
Ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ (...) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα.
Ὁ Διάκονος: Πρόσχωµεν.
ὁ Χορός:
Δο ξα σοι Κυ ρι
ε
Δο ξα σοι
Ὁ Ἱερεύς: ( Ἀνάγνωσις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου)
Ὁ Χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
Χριστοῦ
θεασάμενοι,
Ἀνάστασιν
προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν
μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου
ὀνομάζομεν.
Δεῦτε
πάντες
οἱ
πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν
Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ,
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς
εὐλογοῦντες
τὸν
Κύριον,
ὑμνοῦμεν
τὴν
Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι'
ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
Εἶτα ψάλλεται ὁ Ν' Ψαλµὸς
25
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἦχος
Δι
Δ
Ε λε
η µον ε
λε η σον µε ο Θε ος
κα τα το µε γα ε λε ος σου
και κα τα
το πλη θος των οι κτιρ µων σου ε ξα λει ψον το
α
νο µη µα µου
Ε
πι πλει ον πλυ νον µε
α νο µι ας µου
α
πο της
και α πο της α µαρ τι ας
µου κα θα ρι σον µε
Ο
γι νω σκω
ο τι την α
και η
νο µι αν µου ε
α µαρ τι
ον µου ε στι δι α παν τος
26
α µου ε
γω
νω πι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Σοι µο νω η µαρ τον
και το πο νη
ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα
ο πως αν δι
και ω θης εν τοις λο γοις σου
και νι κη σης
εν τω κρι νε σθαι σε
Ι
φθην
δου γαρ εν α
και εν
νο µι αις συ νε λη
α µαρ τι ι αις
ε κισ ση σε
µε η µη τηρ µου
τα
Ι
δου γαρ α
λη θει αν η γα πη σας
α
δη λα και τα κρυ φι α
της σο φι
ας σου ε δη λω σας µοι
Ραν τι εις µε υσ σω πω και κα θα
27
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ρι σθη σο µαι
ο
πλυ νεις µε και υ
περ χι
ο να λευ καν θη σο µαι
Α κου τι εις µοι α γαλ λι
και ευ φρο συ υ νην
στε α
α γαλ λι
τε τα πει νω µε
Α
ε
α σιν
α σον ται ο
ε
να
πο στρε ψον το προ σω πον σου
πο των α µαρ τι ων µου
α
και πα σας τας α
νο µι ας µου ε ξα λει ψον
Καρ δι
αν κα θα ραν
3
κτι σον εν ε
3
µοι ο Θε
3
ος
και πνευ µα ευ θες εγ και νι
3
σον εν τοις εγ κα τοις µου
28
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
3
Μη α πορ ρι ψης µε
α
πο του προ
3
σω που σου
και το Πνευ µα σου το α γι ον
µη αν τα νε λης απ᾿ ε µου
Α πο δος µοι
την α γαλ λι
του σω τη ρι ου σου
νι
α σιν
και πνευ µα τι η γε µο
κω ω στη ρι ξον µε
Δι
και α
δα ξω
σε βεις
α
ε
νο µους τας ο δους σου
πι
σε
ε πι στρε ψου
σι
Ρυ σαι µε εξ
ο
αι µα των ο
Θε ος της σω τη ρι ας µου
29
Θε ος
α γαλ λι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
α
σε ται η γλωσ σα µου την δι και ο συ νην
σου
Κυ ρι ε
τα χει λη µου α
το στο ο µα µου
νοι ξεις
και
α ναγ γε λει την αι νε σιν
σου
3
3
Ο
τι
δω κα αν
ει
3
η
θε λη σας θυ σι αν ε
ο λο καυ τω µα τα ουκ ευ δο κη
σεις
Θυ σι
α τω Θε ω
πνευ µα συν τε
τριµ µε νον καρ δι αν συν τε τριµ µε νην
τε τα πει νω µε νην ο Θε ος
30
και
ουκ ε ξου δε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
νω σει
Α γα θυ νον Κυ ρι ε
κι
α σου την
Σι ων
θη τω τα τει χη
Ι
εν τη ευ δο
και οι
κο δο µη
ε ρου σα ληµ
Το τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και
ο συ νης
α να φο ραν
και ο
λο καυ τω
µα τα
3
Το
σι
τε
α
νοι σου σιν
α στη ρι ον σου µο σχους
ε
πι το θυ
και
ε
λε
3
η σον µε ο Θε ος
Δο ξα Πα τρι και Υι
31
ω και
Α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
γι
ω Πνευ µα τι
Ταις των Α
λων πρε σβει αις
ε
λε η µον
ψον τα πλη θη
των ε µω ων εγ
πο στο ο
ε
ξα λει
κλη µα
των
Και νυν και α
ει
και εις τους αι
ω νας
των αι ω νων Α µην
Ταις της Θε
ο
το ο
κου πρε σβει αις
ε
λε η µον
ε
ξα λει
ψον τα πλη θη
των ε µω ων εγ
κλη µα
των
Ε λε
Θε ος
η µον ε
λε
κα τα το µε γα
32
η σον µε
ε
λε ος σου
ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
και κα τα το πλη θος των οικ τιρ µων σου
ε
ξα λει ψον το α
Α
φου
νο ο µη µα µου
να στας ο
Ι
κα θως προ ει πεν
η σους α πο του τα
ε δω κεν
η µιν
3
την αι
ω νι ον ζω ην
ο ος
33
και µε γα
ε λε ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον Κυ ρι
Β
λε
η σον
ε
ε
(δίς)
Κυ ρι ε
ε λε
η σον
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
Β
ε
ε λε
η σον
Κυ ρι ε
ε λε
η σον
Β
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
Β
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι ε
σο ο ον
34
ε
λε ε η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ὁ Ἀναστάσιµος Κανών.
ᾨδὴ α´. Ὁ Εἱρµός.
Ἦχος
Γα
Γ
Αρ µα τη λα την Φα ρα
σε τε ρα τουρ γου σα πο τε
ω
ε
Μω σα
ραβ δος σταυ ρο τυ πως πλη ξα σα
βυ θι
ι
κη
και δι
Ν
ε λου σα θα λασ σαν Ι σρα ηλ δε φυ γα δα
Γ
πε ζον ο
δι την δι
ε σω σε
α σµα τω Θε
ω α να µελ πον τα
Ν
Γ
Δο ξα τη Α
γι α
α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Π
Ν
Την παν το δυ να µον Χρι στου θε
ο τη
Γ
τα πως µη θαυ µα σω µεν
35
εκ µεν πα θων πα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
α σι τοις πι στοις α πα θει αν
και αφ θαρ σι
Ν
αν βλυ ζου σαν εκ πλευ ρας δε
α
γι ας πη γην
Γ
α θα να τον στα ζου σαν
και ζω ην εκ τα
φου α ι δι ον
Γ
Δο ξα τη Α
Ν
γι α
α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Γ
Ως ευ πρε πης ταις γυ ναι ξιν
λος νυν εµ πε φα νι σται
ο Αγ γε
και τη λαυ γη φε ε
ρων της εµ φυ του συµ βο λα
α
υ λου κα
Ν
θα ρο τη τος τη µορ φη δε µη νυ υ ων το φεγ γος
της α να στα σε ως
κρα ζει ε ξη γερ θη ο Κυ
36
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ρι ος
Θεοτοκίον.
Υ περ α
γι α Θε ο
το κε σω ω σον
η µας
Π
Ν
Δε δο
ται εν γε νε
ξα σµε να πε ρι σου λε λα λην
αι αις γε νε ων
Λο ο γον εν γα στρι χω ρη σα σα
η τον Θε ον
α γνη δε
Π
Ν
δι α µει να σα Θε ο το κε Παρ θε ε νε
δι ο
Γ
σε παν τες γε ραι ρο µεν
προ στα σι ι αν η µων
37
την µε τα Θε ον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Κανὼν πρῶτος τοῦ Ἀποστόλου
Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ
ᾨδὴ α' Ἦχος α'
Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά,
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Τὴν τεθολωμένην μου ψυχήν, τῶν ἐννοιῶν
τε καὶ λόγων ἐκκάθαρον, τῇ ἐνσκηνωσάσῃ σοι
κήρυξ Χριστοῦ, Ἀνδρέα θείᾳ χάριτι, ὅπως
καθαρῶς σοι, προσάξω ὕμνον ἐπάξιον.
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Τίμιον ὁ Πρόδρομος Χριστοῦ, τῶν ἑαυτοῦ
Μαθητῶν ἀκροθίνιον, ὁ ἐκ στειρευούσης σε
βλαστός, τῷ ἐκ Παρθένου φύντι Χριστῷ, τῷ
δεδοξασμένῳ, Ἀνδρέα χαίρων προσήγαγεν.
Δόξα...
Ἔρωτι καὶ πόθῳ ἀκλινεῖ, τῆς ἀρετῆς τῶν
βαθμίδων ἀρξάμενος, καὶ τὰς ἀναβάσεις ἀεὶ
μελετῶν, ἐξ ἀμυδρᾶς δυνάμεως, πρὸς τὴν
ἀκροτάτην, Ἀνδρέα δύναμιν ἔφθασας.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε ἡ τῆς χάριτος πηγή, Χαῖρε ἡ κλῖμαξ
καὶ πύλη οὐράνιος. Χαῖρε ἡ λυχνία, καὶ στάμνος
38
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
χρυσή, καὶ ὄρος ἁλατόμητον, ἡ τὸν ζωοδότην,
Χριστὸν τῷ κόσμῳ κυήσασα.
39
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΚΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ
Ἦχος πλ. δ΄
ᾨδὴ γ΄ ὁ Εἱρµὸς.
Π
Γ
Ν
Ο στε ρε
ω σας κα ταρ χας τους ου ρα
νους εν συ νε σει
και την γην ε
πι
υ
δα
Ν
των ε δρα σας
εν τη πε τρα µε Χρι στε της
Γ
Εκ κλη σι
ας στη ρι ξον
ο τι ουκ ε
στι
πλη ην σου α γι ος µο νε φι λαν θρω πε
Ν
Γ
Δο ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Π
Γ
Ν
Κα τα κρι θεν τα τον Α δαµ τη γευ σει
της α µα ρτι ας
της σαρ κος σου το σω τη ρι
Ν
ον πα θος
ε
δι και ω σε Χρι στε αυ τος γαρ
40
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Γ
ουχ υ πευ θυ νος
της του θα να του πει ρας
πε φη νας ο α να µαρ τη τος
Ν
Γ
Δο ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Π
Γ
Ν
Της Α
να στα σε ως το φως εξ ελ λαµ
ψε τοις εν σκο τει
του θα να του και σκι α κα
Ν
θη µε νοις
ο
Θε ος µου Ι
η σους και τη
Γ
αυ του Θε
σας
ο τη τι
τον ι σχυ ρον δε σµευ
του του τα σκευ η δι ηρ πα σε
Υ περ α
γι α Θε ο
η µας
41
το κε σω ω σον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Π
Γ
Ν
Των Χε ρου βειµ και Σε ρα φειµ ε δει χθης
υ ψη λο τε ρα
Θε
ο
το κε συ γαρ µο νη
Ν
ε δε ξω
τον α χω ρη τον Θε ον εν ση γα
Γ
στρι α
µο λυν τε
δι
ο πι στοι σε πα αν τες
υµ νοις Α γνη µα κα ρι ζο µεν
42
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Τοῦ Ἀποστόλου
ᾨδὴ γ'
Ὁ μόνος εἰδὼς
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Προσέδραμες δίψει οὐ κληθείς, Ἀνδρέα,
ἀλλ' αὐθαίρετος, τῇ τῆς ζωῆς πηγῇ ὥσπερ
ἔλαφος, καὶ πᾶσι ταύτην εὑρὼν ἐκήρυξας, καὶ
πιὼν ἐπότισας, ἀφθαρσίας νάματα, κεκμηκότα
τῇ δίψει τὰ πέρατα.
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐπέγνως τῆς φύσεως θεσμούς, Ἀνδρέα
ἀξιάγαστε, καὶ κοινωνὸν τὸν σύγγονον εἴληφας,
βοῶν·
Εὑρήκαμεν
τὸν
ποθούμενον,
καὶ
ὁδοποιήσαντι, τῆς σαρκὸς τὴν γέννησιν,
καθηγήσω τὴν γνῶσιν τοῦ Πνεύματος.
Δόξα...
Σαγήνῃ τοῦ λόγου ἐκ βυθοῦ, ἀπάτης
ἐσαγήνευσας, τοὺς λογικοὺς ἰχθύας Ἀπόστολε,
καὶ τῇ τραπέζῃ Χριστοῦ ὀψώνιον, καθαρὸν
προσήγαγες,
λαμπρυνθέντας
χάριτι,
τοῦ
φανέντος σαρκὸς ὁμοιώματι.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
43
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Θεὸν συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, Παρθένε διὰ
Πνεύματος, τοῦ Παναγίου ἔμεινας ἄφλεκτος,
ἐπεὶ σε βάτος τῷ νομοθέτῃ Μωσεῖ, φλεγομένη
ἄκαυστα, σαφῶς προεμήνυσε, τήν τὸ πῦρ
δεξαμένην τὸ ἄστεκτον.
44
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Κοντάκιον Ἦχος Πλ. δ΄
Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως
ξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας
ἤγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα
χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ
πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει
σου Πολυέλεε.
ὰ τοῦ, ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, καὶ
νεκροὺς
ἀναστήσας
Μακρόθυμε,
Γυναιξὶ
Μυροφόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης, χαρὰν
κομισάμενος, καὶ Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας τὰ
τῆς νίκης σύμβολα Σωτήρ μου ζωοδότα, καὶ τὴν
κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο καὶ
κόσμος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου
πολυέλεε.
Κάθισμα Ἦχος πλ. δ'
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον
Ὡς πρωτόκλητον πάντων τῶν Μαθητῶν,
καὶ αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ ὑπουργόν, Ἀνδρέα
Ἀπόστολε, κατὰ χρέος τιμῶμέν σε, τῷ γὰρ
Ἀμνῷ τῷ αἴροντι, τοῦ κόσμου τὰ πταίσματα,
45
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ἀδιστάκτῳ πόθῳ, θερμῶς ἠκολούθησας· ὅθεν
καὶ τοῦ πάθους, κοινωνὸς ἀνεδείχθης, τοῦ σαρκὶ
ὑπομείναντος, ἑκουσίως τὸν θάνατον. Διὰ τοῦτο
βοῶμέν σοι. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων
ἄφεσιν
δωρήσασθαι,
τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.
Δόξα... Ἕτερον, ὅμοιον
Τῶν εἰδώλων τὰ θράση καταβαλών, τοῦ
Σωτῆρος τὰ πάθη ἐπιποθῶν, Ἀνδρέα μακάριε,
ἀνεδείχθης
Ἀπόστολος,
οὐρανόθεν
πᾶσι,
πηγάζων τὰ θαύματα, καὶ ἐθνῶν ἐγένου,
παμμάκαρ Διδάσκαλος· ὅθεν σου τὴν μνήμην,
ἐπαξίως τιμῶντες, ἐν ὕμνοις δοξάζομεν, καὶ
πιστῶς μεγαλύνομεν, τοῦ Κυρίου Ἀπόστολε·
Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων
ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν
ἁγίαν μνήμην σου.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ· Χαῖρε
Κόρη καθέδρα βασιλική, κλίνη πορφυρόστρωτε,
χρυσοπόρφυρε θάλαμε, χλαμὺς ἁλουργόχροε,
τιμαλφέστατον τέμενος, ἀστραπηφόρον ἅρμα,
λυχνία πολύφωτε· Χαῖρε Θεοτόκε, δωδεκάτειχε
πόλις, καὶ πύλη χρυσήλατε, καὶ παστὰς
46
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ἀγλαόμορφε,
ἀγλαόχρυσε
τράπεζα,
θεοκόσμητον σκήνωμα· Χαῖρε ἔνδοξε Νύμφη
ἡλιοστάλακτε·
Χαῖρε
μόνη
ψυχῆς
μου
εὐπρέπεια.
47
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Κοντάκιον Ἦχος πλ. β´
Τὴν ἐν πρεσβείαις
Τὸν τῆς ἀνδρείας ἐπώνυμον θεηγόρον, καὶ
μαθητῶν τὸν πρωτόκλητον τοῦ Σωτῆρος,
Πέτρου τὸν σύγγονον εὐφημήσωμεν, ὅτι ὡς
πάλαι τούτῳ καὶ νῦν ἡμῖν ἐκέκραγεν·
Εὑρήκαμεν δεῦτε τὸν ποθούμενον.
Ὁ Οἶκος
Ἄνωθεν μὲν Δαυῒδ ἀναστέλλει ἁμαρτωλόν,
ὡς ἐμέ, διηγεῖσθαι Θεοῦ εὐλόγως τὰ
δικαιώματα, ὅμως πρὸς πίστιν διδάσκει πάλιν,
καὶ ἐν δάκρυσι πλείστοις ἐξαγορεύει· Σήμερον
γὰρ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἐὰν ἀκούσητε, καρδίας μὴ
σκληρυνθῆτε, ὥς ποτε Ἰσραὴλ παρεπίκρανεν.
Ἐπάγει οὖν τῷ ἑξῆς Ψαλμῷ· Τῷ Κυρίῳ ἡ
σύμπασα γῆ ᾄσατε· Εὑρήκαμεν δεῦτε τὸν
ποθούμενον.
Συναξάριον
Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου
ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου, Ἀνδρέου
τοῦ Πρωτοκλήτου.
Στίχοι
Ἀντίστροφον σταύρωσιν Ἀνδρέας φέρει,
48
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Φανεὶς ἀληθῶς οὐ σκιώδης ἀντίπους.
Σταυρὸν κακκεφαλῆς τριακοστῇ Ἀνδρέας
ἔτλη.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς
ἡμῶν Φρουμεντίου, Ἐπισκόπου Ἰνδίας.
Στίχοι
Φρουρούμενος χάριτι Σεπτῆς Τριάδος,
Φρουμέντιος δέδειχε φροῦδον τὴν πλάνην.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
49
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἦχος Πα
Ὠδή α΄
Π
Χρι στο ος
γεν να ται δο ξα
Χρι στος εξ ου ρα νω ων
Χρι στο ος
ε
και
α παν τη
πι γης υ ψω θη τε
τε τω Κυ ρι ω πα
α
σα η
εν ευ φρο συ υ νη
α
σα τε
Α σα
γη
η ηη
νυ µνη
σα τε
λα οι
ο τι
δε ε δο ο ξα α σται
Ὠδή γ΄
Τω προ των αι ω νων
εκ
γεν νη θεν τι αρ ρε ευ στως Υι ω
σχα των εκ Παρ θε νου
σα τε
Πα τρος
και επ
σαρ κω θεν τι α σπο
ρως Χρι στω ω τω Θε ω βο η σω µεν
50
ε
Ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ὁ α΄ χορός
α
νυ ψω σας το κε ρας η µων
Α γι ος ει Κυ υ ρι ι ε
Ὠδή δ΄
Ρα βδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι
θος εξ αυ της
Χρι στε
νε βλα στη σας
εξ
εκ της Παρ θε νου α
ο ο ρους ο αι νε τος
κα τα σκι ι ου δα σε ος
α πει ραν δρου
ο
και αν
ηλ θες σαρ κω θεις εξ
α
α υ λος και Θε ος
Δο ξα τη δυ να µει σουου Κυ υ ρι ι ε
Π
Ὠδή ε΄
Θε ο ος ω ω ω ων ει ρη η η η
νης
Πα τηρ
οι κτιρ µων της µε γα λης Βου
λη ης σου τον Αγ
γελον
51
ει ρη νην πα ρε ε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
χο µε
νον
α
πε
ε στει λας η µιν
θεν θε ο γνω σι ας προς φως ο
εκ
νυ κτος ορ θρι
ζον τες
ο
δη γη θεν τες
δο ξο λο γου
µεν σε φι λα αν θρω ω πε
Ὠδή στ΄
Σ πλαγ χνων Ι ω ναν
µε σεν
δε
ε
να
λι
εµ βρυ ον α πη
ος θηρ
ξα το τη Παρ θε νω δε
οι οι ον ε
ε
νοι κη σας
ο Λο γος και σα αρ κα
λα βων
δι
θε
α
α φθο ρον
η
φυ
λα
ξας
ης γαρ ουχ υ
πε
δι
ε λη λυ
στη ρευ σε ως
τε κου σαν κα τε σχεν α πη η µα αν τον
52
την
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ὠδή ζ΄
Οι Παι δες ευ σε βει α συν τρα φεν τες
δυ υσ σε βους προ σταγ µα τος κα τα φρο νη
σαν τες
η
πυ ρο ος
θησαν
αλλ᾿ εν µε
στω τες ε ψαλ λον
ος
ευ λο
α πει λην
γη το
ουκ ε πτο
σω της φλο γος
Ο των Πα τε ε ρων
ο ος
ε
Θε
ει
Ὠδή η΄
Αι νου µεν ευ λο γου µεν
και προ
σκυ νου µεν τον Κυ ρι ον
Θαυµα τος
ε
υ περφυ ους η δρο σο βο λος
ξει κο νι σε
κα µι
νος τυ πον
γαρ ους ε δε ξα το φλε γει Νε ους
53
ου
ως ου δε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
πυρ της Θε
δυ
νη δυν
να µελ
πα
ο τη τος Παρ θε νου ην υ πε ε
δι
ψω µεν
α σα τον Κυ
ο ο
νυ µνουν τες
α
Ευ λο γει τω η Κτι σις
ρι ον και υ περ υ ψου
ου τω εις παν τας τους
α
α
αι
α ας
54
ω
ω ω
να α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Τιµιωτέρα πρώτου ἦχου.
Ἦχος Πα
Μ
Π
Με γα λυ νει
Κυ
υ ρι ον
και
η
ψυ χη µου τον
η γαλ λι
α
σε το
Μ
πνευ µα µου
ε πι τω Θε
ω τω σω τη ρι
µου
Π
Την Τι
βει
µι
ω
ει ει ειµ και
συγ κρι
τε ε ραν των Χε ρου
εν δο ξο
τε ε ραν
ι τως των Σε ρα φειµ την α
δι
α
α
Δ
φθο ρως
Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως
Ν
Π
Π
Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν
Στίχος β΄
Μ
Ο τι
Π
ε
πε βλε ψεν
55
ε
πι την
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
τα πει νω σιν της δου λης αυ του
α πο του νυν
αι γε νε
ι δου γαρ
µα κα ρι ου σι µε πα σαι
αι
Π
Την Τι
βει
µι
ω
ει ει ειµ και
συγ κρι
τε ε ραν των Χε ρου
εν δο ξο
τε ε ραν
ι τως των Σε ρα φειµ την α
δι
α
α
Δ
φθο ρως
Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως
Ν
Π
Π
Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν
Στίχος γ΄
Μ
Π
Ο τι
λει
ο
α
ο
ε
ποι η
Δυ να τος
νο µα αυ του
και
και το
56
σε µοι µε γα
α
γι
ον το
ε
λε
ος αυ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
του
εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε
νοις αυ τον
Π
Την Τι
βει
µι
ω
ει ει ειµ και
συγ κρι
τε ε ραν των Χε ρου
εν δο ξο
τε ε ραν
ι τως των Σε ρα φειµ την α
δι
α
α
Δ
φθο ρως
Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως
Ν
Π
Π
Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν
Στίχος δ΄
Μ
Π
Ε ποι η
ο
νι
αυ του
ρη φα νους δι
σε κρα τος εν βρα χι
δι ε σκορ πι σεν
υ
πε
α νοι α καρ δι ας αυ των
Π
Την Τι
µι
ω
τε ε ραν των Χε ρου
57
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
βει ει ει ειµ και
κρι
εν δο ξο τε ε ραν
ι τως των Σε ρα φειµ την α
δι
α συγ
α φθο
Δ
ρως
Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε
Ν
Π
Π
ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν
Στίχος ε΄
Μ
Γ
Κα θει λε
δυ να στας α
νων και υ ψω σε τα πει νους
νε
ε πλη σεν α γα θων
πο θρο
πει νων τας
ε
και πλου τουν τας ε
ξα πε στει λεν κε νους
Μ
Την Τι
Π
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
Μ
φειµ την α
Π
δι
α φθο ρως
58
Θε ον Λο γον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ
Ν
Π
νο µεν
Στίχος στ΄
Αν τε λα βε το
δος αυ του µνη σθη η ναι
θως ε
µων
ε
Ι σρα ηλ παι
λε ε ε ους κα
λα λη σε προς τους πα τε ε ρας η
τω Α βρα αµ
ε ως αι
ω νος
Π
Μ
Την Τι µι
και εν
και τω σπερ µα τι αυ του
δο
ξο
Μ
ρα φειµ την α
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
τε ραν α συγ κρι τως των Σε
Π
δι
α φθο ρως
Θε ον Λο
γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα
59
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ν
Π
λυ νο µεν
Εἴτα ψάλλεται
ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος
Π
Με γα λυ νον ψυ χη η µου ου την τι µι
Μ
ω
τε ε ραν
Π
και
εν δο ξω τε ε ραν
α νω στρα τευ µα
α α
των
των
Μ
Π
Μυ στη
ρι ον ξε νον
ο
ρω
ω
και
Ν
πα ρα
δο ξον
ου
Μ
Π
θρο νον
ρα νον το Σπη λαι
Χε ρου βι κον την Παρ θε νον την
Μ
Π
φα ατ νην χω ρι
κλη
θη
ον
Π
ο
α
ι
ον
εν
ω ω
χω ρη τος Χρι στος
α
νε
ο Θε
Ν
ος
ον α νυ µνουν τες µε
60
γα α λυ υ νο ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Μ
µε
ε
ε εν
61
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν,
Ἦχος
Δι
Μ
Α µη ην
Δ
Α
γι
ος
Κυ ρι
ος
ο ο Θε ο ος
( Δίς )
η µων
Μ
Δ
Υ ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο
ο
ον
Β
η µων
και προ σκυ νει τε
τω
υ πο πο
Δ
δι
ω των πο ο δω ων αυ του
Ὁ β΄ χορός:
Β
Ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ιν
Εἶτα ψάλλονται τά Ἐξαποστειλάρια.
Ἑωθινόν Γ΄
Δ
Ἦχος
Δι
Ο τι Χρι ι στο ος
62
ε
γη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
η
γερ ται
ε
µη τις δι α
φα νη τη η
Μα ρι ι
πει τα κα α θω ρα α θη
α πι ι
ου
ου
ω
ω φθη
α
εν
δε κα
α πι στει ει τω
σι
να
τοις εις
ε
α γρον α
Μυ σταις δε πα α λιν
κει ει µε
ε
νοις ε
ους βα πτι ζει ειν εκ πε εµ ψας εις
ου ρα νου ου ου ου ου ους
βε βη κεν
α γαρ
ο
α α νε λη η φθη
ρω ω ων το κη η
ρυγ µα
µει ει ω ω ων
63
θεν κα τα
ε
πι κυ υ
πλη θε σι τω ων ση
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἐξαποστειλάριον
Ἐν Πνεύματι τῷ Ἱερῷ
Ὁ Λόγος ὁ προάναρχος, εὑρηκὼς σε
παμμάκαρ, Πρωτόκλητον ἀνέδειξε, πάντων τῶν
Ἀποστόλων, Ἀνδρέα παναοίδιμε, καὶ τοῖς
τούτου ἴχνεσιν, ἑπόμενος ἀνεδείχθης, ὁδηγὸς
πλανωμένων, πρὸς οὐράνιον αὐτούς, ἀνάγων
θείαν πορείαν.
Ἕτερον Γυναῖκες ἀκουτίσθητε
Τοῦ Πέτρου, τὸν συναίμονα, τῶν μαθητῶν
τὸν πρώτιστον, αὐτόπτην καὶ ὑπηρέτην,
γενόμενον τὸν τοῦ Λόγου, Ἀνδρέαν τὸν
Ἀπόστολον, ἐνδόξως εὐφημήσωμεν· τὰ ἔθνη γὰρ
ἐφώτισε, καὶ σταυρωθεὶς τελειοῦται, ὡς
Μαθητὴς τοῦ Δεσποτου.
Θεοτοκίον, ὅμοιον
ὃν
περ
ἐγέννησας,
Παρθένε
Θεὸν
παναμώμητε, ἱκέτευε ὑπὲρ πάντων, τῶν
εὐσεβῶν σε τιμώντων, σὺν τῷ κλεινῷ
Ἀποστόλῳ, τυχεῖν θείας ἐλλάμψεως, τοῦ σοῦ
Υἱοῦ καὶ στάσεως, τῶν ἐκλεκτῶν καὶ Ἁγίων·
ὅσα γὰρ θέλεις ἰσχύεις.
64
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος
Νη
Ν
Μ
Πα α α σα πνο η αι νε ε σα α
τω ω
Ν
τον Κυ υ υ
νει
ει
υ υ
Δ
ρι ι
ι
ι
ον
τε το ον Κυ
υ
ρι ι ον
εκ τω
Δ
Ν
ω
ω
ω ων ου ρα
Δ
Μ
ψι
νω ω ων
αι αι νει
Μ
ει ει τε α αυ το ον
Μ
αι
Μ
ε
ε
εν τοι οι οι οι υ
Π
ι στοις
σοι πρε ε
πει ει
υ υ µνος τω
Μ
Ν
ω ω ωω
θε ε ε
ε ω
Ν
Αι νει ει ει τε αυ τον
πα α
α α αν
Μ
τες
οι Α αγ γε λοι οι οι
Μ
αι
νει
α α α αυ του
Δ
ει ει ει τε αυ τον
65
πα
α σαι αι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Μ
δυ να
α α α µει εις α α αυ του ου σοι πρε
Π
Ν
πει υ υ µνος τω ω ω ω ω
Του ποι η σαι εν
γρα πτον δο ξα αυ τη
θε ε ε
ε ω
αυ τοις κρι µα εγ
ε σται πα σι τοις ο
σι οις αυ του
Ν
Κυ
υ
πα ρε στης
ρι
ε
ει και κρι τη ρι ι
υ πο Πι λα του ου κρι νο µε νος
αλλ᾿ ουκ α πε λει φθης του θρο νου
συγ
ω
κα α θε ζο µε νος
και αι
τω Πα τρι
α
να στας
Δ
εκ
νε κρων
τον κο
σµον η λευ θε ρω σας
εκ της δου λει ει ας του αλ λο ο τρι ι
66
ου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ν
Π
ως
οι κτιρ µων και φι λα αν θρω ω πος
Ν
Αι νει τε τον Θε ον
οις αυ του
εν τοις Α
αι νει τε αυ τον
γι
εν στε ρε
ω µα τι της δυ να µε ως αυ του
Ν
Κυ
µνη µει ω
υ
ρι
Ι
ε
Π
ει και ως νε κρο ον εν
ου δαι οι
σε ε κα τε θεν το
Ν
αλλ ως βα σι λε α υ πνουν τα στρα τι
ω ται
σε ε ε φυλ ατ τον
ης θη σαυ ρον
αλ
λα
Π
και
ως
ζω
η
σφρα γι δι ε σφρα γι σαν το
α νε στηςκαι πα ρε ε σχες
Ν
φθαρ σι αν ταις ψυ χαι αις η η µων
67
α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ν
Αι νει τε αυ τον ε
στει αις αυ του
πι ταις δυ να
αι νει τε αυ τον
κα τα
το πλη θος της µε γα λω συ νης αυ του
Ν
Κυ
τα
σου
υ
του δι
ρι
ε
ο
α α βο ο
Δ
η η µιν δε δω κας
ο ο πλον
λου
κα
Ν
τον Σταυ ρον
φρι ιτ τει ει γαρ και τρε
Ν
ε ε µει
µη φε ε ρω ων κα θο ραν αυ του\ου
την δυ να µιν
και θα να
του
ο τι νε κρου ους α
το ον κα τηρ γη σε
το προ σκυ νου ου ου µεν
φην σουκαι τη ην ε
ε γε ερ σιν
68
νι στα
δι
α
την τα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ν
Αι
γος
νει τε αυ τον εν
αι νει τε αυ τον
η χω σαλ πιγ
εν ψαλ τη ρι ω και
κι θα ρα
Ν
Ο Αγ γε λος σου Κυ ρι
ε
ο την
Δ
Α να
στα σιν κη ρυ ξας
τους µεν φυ λα
Ν
κας ε φο
βι σε
τα δε γυ ναι α
ε φω ω
Δ
νη σε λε γων
τι ζη τει τε τον ζων τα µε τα α των
Μ
νε κρων
α
νε στη η θε ος ων και
Δ
Π
κου µε ε ε νη
ζω
Ν
τη οι
Μ
η ην ε δω ρη η σα α
τω
69
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Στιχηρὰ Προσόµοια τοῦ Ἁγίου, Ἦχος α΄
Τῶν οὐρανίων ταγµάτων
3
Αι
νει
3
αι
2
τε αυ τον εν τυµ πα νω και
3
3
χο ρω
3
νει τε αυ τον εν χορ δαις
και ορ
γα α νω
Βηθσαϊδὰ νῦν ἀγάλλου· ἐν σοὶ γὰρ ἤνθησαν,
ἐκ μυστικῆς λιβάδος, εὐωδέστατα κρίνα, Πέτρος
καὶ Ἀνδρέας, κόσμῳ παντί, τὸ τῆς πίστεως
κήρυγμα, εὐωδιάζοντες χάριτι τοῦ Χριστοῦ, οὗ
καὶ τὰ πάθη ἐμιμήσαντο.
Αι
νει
τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ
η χοις
αι
νει
τε αυ τον εν κυµ βα λοις
λα λα γµου
πα σα πνο η αι νε σα τω
α
τον Κυ ρι ον
Ἀνδρέα χαῖρε καὶ σκίρτα, ὅτι ἐδέξω σαφῶς,
ἐν τῇ τοῦ Λόγου λάμψει, τὸν Ἥλιον τῆς δόξης,
70
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Χριστὸν τὸν ζωοδότην, ὃν καὶ κρατῶν, ἐν τῇ
πίστει ἐκήρυξας, τοῦτον δυσώπει ἀπαύστως
ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν πίστει ἀνυμνούντων σε.
Εις πα σαν την γην ε ξηλ θεν ο φθογ
γος αυ του
και εις τα πε ρα τα της οι
κου µε νης τα ρη µα τα αυ του
Ὁ μυστολέκτης τῆς θείας, οἰκονομίας
Χριστοῦ, ὁ ἐκλεχθεὶς ἐν πρώτοις, μαθητεῦσαι
τῷ Λόγῳ, Ἀνδρέας ὁ θεόπτης, ἐβόα φησί, τὸν
συναίμονα Πέτρον ἰδών· Εὑρήκαμεν τὸν
Μεσσίαν
ὃν
ἡ
Γραφή,
καὶ
Προφῆται
προεκήρυξαν.
Οι ου ρα νοι δι
Θε ου
η γουν ται δο ξαν
ποι η σιν δε χει ρων αυ του
α ναγ
γε λει το στε ρε ω µα
Ἡ τῶν Πατρέων σε πολις, Ποιμένα κέκτηται,
καὶ πολιοῦχον θεῖον, καὶ κινδύνων παντοίων,
71
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ῥύστην καὶ φρουρὸν σε, Ἀνδρέα σοφέ,
εὐχαρίστως τιμῶσά σε· Ἀλλ' ἐκδυσώπει
ἀπαύστως ὑπὲρ αὐτῆς, διασῴζεσθαι ἀλώβητον.
72
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Εἰς τοὺς Αἴνους. Δόξα. Ἦχος
Ν
Νη.
Β
Δο
ο
ο
ο ξα Πα τρι ι
αι Υι ι ω
ω ω ω
ι και
Π
Ν
Μ
ι
και
α
γι
ι ω ω Πνε
Ν
ε
ε ε
ε ευ µα α
α α α Nα α α τι
Τον κη ρυ υ κα τη ης πι ι ι
ε ως
ι στε ε
ε
και υ πη ρε ε την του ου Λο ο γου
Αν δρε ε αν ευ φη µη η η η σω ω ω ω
µεν
ου το ος γαρ τους α αν θρω ω πους
του βυ υ θου ου ου
ει
α
λι
ι
ι
ε ε ε ευ
αν τι κα λα µου ου τον Στα αυ ρον
ταις χερ σι
ι
δι
α
73
εκ
κρα α των
εν
και ως
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
σπαρ τι ι ι
µι ιν
ο ον χα λω ων τη ην δυ να α
ε
πα να γει τας ψυ υ χα ας
α πο της πλα α α
νης του ε εχ θρου
προ σκο µι ζει τω Θε ε
ω
δω ρον ευ προ ο
α
ει του ου τον πι
συν τη χο ρει ει ει
α α των µα θη
ο ο σδε ε
ι στοι
ε
ε κτον
τω ων του Χρι ι στου ευ φη µη η η
σω ω ω
ε ευ
λε ε ως
και
ω µεν
η η
γε
ι
α
ι να πρε σβε ε
α αυ τω
ι
σε ε ε
74
ε
ο ο πω ως ι
νη η ται η η µιν
µε ρα της κρι ι ι
η η
εν τη η
ε ως
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Ἦχος
Νη
Ν
Και νυ υν και α
ω νας των αι
ει και εις τους αι
ω ω νων α µην
λο γη µε νη υ παρ χεις Θε ο
θε νε
δι
θεν τος
ο
το ο κε Παρ
α γαρ του εκ σου ου σαρ κω
Α δης ηχ µα λω τι σται
δαµ α να
κε κλη ται
κρω ται
η Ευ α
η
ο ποι η θη µεν
δι
ο
ο
Α
κα τα α ρα νε νε
η λευ θε ρω ται
θα να τος τε θα να τω ται
ω ω ω µεν
Υ περ ευ
και η µεις ε
α
ο
ζω
νυ µνουν τε ες βο
Ευ λο γη τος Χρι στος ο Θε ος
75
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
η µων
ο
ου τως ευ δο κη σας δο ξα σοι
76
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄
Ἦχος
Νη
Ν
Δο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως
εν
υ
ψι ι στοις Θε ω
και
ε
δο ξα
πι γης ει
ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α
Ν
Υ µνου ου µεν σε
προ σκυ νου µεν σε δο
χα ρι στου µεν σοι
ευ λο γου µεν σε
ξο λο γου µεν σε
δι
ευ
α την µε γα α
λην σου δο ξαν
Ν
Κυ ρι ε Βα σι λευ
ε Πα τερ παν το κρα τωρ
νο γε νες
Ι
ε που ρα νι ε Θε
Κυ ρι ε Υι ε µο
η σου Χρι στε και
77
Α γι
ον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Πνευ µα
Ν
Κυ ρι ε ο Θε ος
Υι ος του Πα τρος
ο
ο
αι
τι αν του κο οσ µου
ο αι αι αι ρων
αµ νος του Θε ου ο
αι ρων την α µαρ
ε
λε η σον η µας
τας α µαρ τι ι ας του κο
ο
σµου
Ν
Προ σδε ε ξαι την δε η σιν η µων
θη µε νος εκ
ε
δε
ξι
ο
ω ων του Πα τρος
κα
και
λε η σον η µας
Ν
Ο τι συ
Κυ ρι ος
Ι
ει µο νος Α γι ος Συ
ει µο νος
η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε
78
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ου Πα τρος α µην
Ν
Καθ
σε
και
ω
ε
αι
κα στην η µε ραν ευ λο γη σω
νε ε σω το ο νο µα σου εις τον αι
ω να και εις τον αι
ω να του αι
ω
ω
Κα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η
µε
νος
Ν
ρα ταυ τη
α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι
η µας
Ν
Ευ
λο
γη τος ει Κυ ρι ε
των πα τε ε ρων η µων και
δε δο ξα σµε νον το
αι
ο
νε τον και
ο νο µα α σου
79
Θε ος
εις τους
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
αι
ω ω νας α µην
Ν
Γε ε νοι το Κυ ρι ε το
εφ
ε λε ος
σου
η µας κα θα α περ ηλ πι σα µεν ε πι σε
Ευ
λο
γη τος ει ει Κυ ρι ε
δι δα
(τρίς)
ξο ον µε
τα δι και ω µα τα α σου
Ν
Κυ ρι ε κα τα φυ γη
µιν εν γε νε α
πα Κυ ρι ε
ε
ψυ χη ην µου
ε γεν νη η θης η
και γε νε
λε
η σον µε
ο τι
Ν
α
ε
ι
γω ει
ι α σαι την
η µαρ το ον σοι
Δ
Κυ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο
ο ον µε
του ποι ειν το θε λη µα σου
80
ο τι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
συ ει ει ο Θε ος µου
Ν
Ο τι πα ρα σοι
πη γη ζω
ης
εν
Ν
τω φω τι σου
ο ψο µε θα φως
Π
Δ
Πα ρα τει ει νον το ε λε ος σου τοις γι
Ν
νω σκου σι σε
Ν
Α γι ος ο Θε ος
Α γι ος Ι σχυ ρος
(τρίς)
Α γι ος α θα να τος ε λε
η σον η µας
Π
Ν
Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω
και α
γι ω
Ν
Πνευ µα τι
Και νυ υν και
ω νας των αι
α
ει
ω ω νων α µην
81
και εις τους αι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Α γι ος α θα να τος ε λε
η σον η µας
Δ
Α α γι ο ος ο
Θε ε ος
Δ
Α α γι ο ος Ι σχυ υ ρος
Ν
Α γι ι ος
Α α θα α α
α α
Ν
Π
α α α
α τος
ε
λε ε ε
Δ
ο ο ο
ε
ε η σο ο
Ν
ον η η µα α α α
82
να
α
α
ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Μετά τήν Δοξολογία, ὅταν ὁ ἦχος εἶναι
Πλάγιος α΄, Πλάγιος β΄, Βαρύς, & Πλάγιος δ΄.
Ἦχος
Νη
Ν
Α
να στα ας εκ του µνη µα τος
τα δε σµα δι αρ ρη\η ξας του Α δου
και
ε λυ
σας το κα τα κρι µα του θα να του Κυ ρι ε
παν τας εκ των πα γι ι δων του εχ θρου ρυ σα µε
νος
εµ φα νι σας σε αυ τον τοις Α πο στο
λοις σου
ε
ξα
πε στει λας αυ τους ε πι το
κη ρυγ µα και δι αυ των την ει ρη νην πα
ρε ε σχες τη οι κου µε νη
λε ε ε ε
ε
83
µο νε πο λυ
ε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ
Ἦχος
Νη
Μ
Δ
Ν
Κυ
ρι
ε
ε
λε
ε
η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Ν
Δ
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Δ
Κυ ρι ε
Π
Κυ ρι ε
Ν
Κυ ρι ε
ε
λε ε
ε
η σον
ε
λε ε
ε η σον
Ν
Μ
Ν
Δ
ε λε ε
ε
ε
Μ
η σον
Ν
Κυ ρι ε
ε λε ε
ε η η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
ε
λε
ε ε η η σον
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
84
η η σον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Δ
Κυ ρι
Μ
ε
ε
ε λε η σο ο ον
ε
ε
λε
Π
Ν
Κυ ρι
ε η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Γ
Κυ ρι
ε
ε
Κυ ρι
ε
ε
ε
ε
Δ
Δ
Κυ ρι
Γ
λε η σον
λε η σον
Π
Ν
Κυ ρι
λε η σον
ε
Ν
Κυ ρι ε
ε
Δ
λε ε η σον
Δ
Ν
ε
λε ε
Ν
Σοι Κυ ρι ε
85
ε η σον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Ἀντίφωνον α΄
Ἦχος
Γ
Δι
Δ
Α µη η ην
Μ
Δ
Ευ λο γει
ον
η
ψυ χη µου τον Κυ ρι
και παν τα τα εν τος µου
µα το
το
ο νο
Α γι ον αυ του
Μ
Δ
Β
Ταις πρε σβει αις της Θε
ο
το κου Σω
τερ σω σον η µας
Μ
Ευ λο γει
ον
και µη
ε
η
ψυ χη µου τον Κυ ρι
πι λαν θα νου
πα σας τας
αν τα πο δο σεις αυ του
Μ
Δ
Β
Ταις πρε σβει αις της Θε
86
ο
το κου Σω
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
τερ σω σον η µας
Μ
Κυ ρι
ος
εν τω ου ρα νω
οι µα σεν τον θρο νον αυ του
και η
η τοι
Βα σι
Τὸ τρίτον
λει α
αυ του παν των δε σπο ζει
Δ
Ταις πρε σβει αις της Θε
Μ
Β
ο
το ο κου
Σω
Δ
τερ σω σον η µα
α ας
Ἀντίφωνον β΄
Μ
Α µη η ην
Μ
Αι νει
η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον
αι νε σω Κυ ρι
ον
εν τη ζω η µου
λω τω Θε ω µου
ε ως
87
υ παρ χω
ψαλ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Γ
Δ
Σω σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
Γ
Δ
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
ο α
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
Γ
λου ι
α
Μ
Μα κα
κωβ βο
ε
ρι
ος
ου
η θος αυ του
Θε
ος
Ι
α
η
ελ πις αυ του ου
πι Κυ ρι ον τον Θε ον αυ του
Γ
Δ
Σω σον η
Γ
Δ
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
ο α
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
Γ
ο
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
λου ι
α
Βα σι λευ σει Κυ
ω να
ο
ρι
Θε ος σου Σι ων
88
ος
εις τον αι
εις γε
νε
α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
αν και γε
νε αν
Γ
Δ
Σω σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
Δ
ο α
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
Γ
Γ
Δ
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Μ
λου ι
α
Μ
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω
ω
και Α
γι
Πνευ µα τι
Μ
Γ
Και νυν και
Δ
α
Β
ει και εις τους αι
αι
Δ
ω
νας των αι αι ω νων
Α µην
Μ
Δ
Ο µο νο
γε νης
Υι ος και Λο γος
Β
του Θε ου
α θα να τος υ πα α α αρ χων
Μ
και κα τα δε
ξα µε νος δι
89
α την η µε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Β
Γ
Δ
τε ραν σω τη ρι
ι
αν
Δ
σαρ κω θη η ναι
Β
εκ της Α
γι ας Θε ο το κου
Δ
και
α
ει
Β
παρ θε νου Μα ρι ας
α
Δ
Μ
αν
θρω πη σας
Γ
σταυ ρω θεις τε Χρι στε
Ν
Δ
ο Θε ος
τρε ε πτως εν
Μ
θα να α τω ω θα να τον πα τη σας
Μ
Δ
ει
εις
ων
της Α
γι ας Τρι α δος
Δ
δο
συν
Β
ξα
ζο ο µε νος τω Πα τρι
ΓΔ
Μ
γι ω Πνευ µα τι
και τω Α
σω σον
90
η µα
α ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Τό γ΄ ἀντίφωνο.
Ἀπολυτίκιον.
Στίχ.
Αυ τη
ου
α γαλ λι
µεν εν
η
η
α σω µε θα
µε ρα Κυ ρι
και
ευ φραν θω
α αυ τη
Γ
Εξ
χνος
ι
θων
µων
υ ψους κα τηλ θες
τα φην κα τε δε ξω
να
η µας
η
ζω
ο ο ευ σπλα αγ
τρι ι η
µε ε ρον
ε λευ θε ρω σης των πα
η και η
α
να στα σις
η
Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι σοι σοι σοι σοι σοι
σοι
91
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
Εἰσοδικόν
Ἦχος
Μ
Δι
Δ
Δε ευ
τε προ σκυ νη σω µεν
και προ
Β
Δ
σπε ε σω ω µεν Χρι στω ω ω
ω
Γ
σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
α ας
Σω
ω
Δ
ο
Β
α
να στα α
Δ
ε εκ νε κρω ω ω
ω ων
ψαλ λον τας
σοι αλ λη λου ου ι α
Ἀπολυτίκιον.
Γ
Εξ
χνος
ι
θων
υ ψους κα τηλ θες
τα φην κα τε δε ξω
να
η µας
η
ζω
ο ο ευ σπλα αγ
τρι ι η
µε ε ρον
ε λευ θε ρω σης των πα
η και η
92
α
να στα σις
η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
µων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Ἦχος
Δι
Δ
Ως των α πο στο λων πρω το κλη τος
και του κο ρυ φαι ου αυ τα δελ φος
σπο τη των ο λων Αν δρε α
ει
τω δε
ι κε ε τευ ε
ρη νην τη οι κου µε νη δω ρη σα σθαι
και ταις ψυ χαις η µων το µε γα ε λε ος
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
93
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
ΠΡΟΕΟΡΤΙΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἦχος
Γα
Γ
Η Παρ
θε νος ση η µε ρον
αι ω νι ον Λο ο
ερ χε ται
Χο
α
ο ρευ ε
τι σθει ει
ο γον
η οι κου µε ε
ει σα
η τως
µε τα
Αγ
ε νων βου λη θεν
παι δι
ω νων Θε ο ο ο ον
94
ε
ε νη α κου
δο ο ξα σον
ε πο φθη η ναι
προ αι
εν Σπη λαι ω
πο τε κειν α πορ ρη η
γε λων και των Ποι µε ε
τα
τον προ
ον
νε ον
τον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτοῦ.
Στίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ
᾽Ανάγνωσμα 4:9-16
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους
ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι
θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις
καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς
δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ
ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι
τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ
γυμνητεύομεν
καὶ
κολαφιζόμεθα
καὶ
ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς
ἰδίαις
χερσί·
λοιδορούμενοι
εὐλογοῦμεν,
διωκόμενοι
ἀνεχόμεθα,
βλασφημούμενοι
παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου
ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ
ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα
μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους
παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς
95
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Λ΄ 2014
πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ
εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν
ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.
Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄
Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά
σου, Κύριε.
Στίχ. Ὁ Θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ
ἁγίων.
Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός»
τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com
ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
96
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 527 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа