close

Вход

Log in using OpenID

1538-Brochure-Cyprus Presidency EL_VIK.indd

embedDownload
̛̗̈̔̓̄͐̍̊ơ̇̄̈̐̊̕
̈Δ΍ΘΕΓΔφȱΘΝΑȱ̓ΉΕ΍ΚΉΕΉ΍ЏΑ
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Κύριο άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 3
Μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
4
Μήνυμα της Υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας
6
Ο ρόλος και οι δραστηριότητες της Επιτροπής των
Περιφερειών
8
Η Κυπριακή αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των
Περιφερειών
11
Το έργο των Κυπρίων μελών
16
Το Κυπριακό πρότυπο αποκεντρωμένης διοίκησης
18
’Εργα στην Κύπρο που χρηματοδότησε η ΕΕ
22
Κύριες εκδηλώσεις
30
Χρονοδιάγραμμα
32
Επαφές
34
01
Κύριο άρθρο του Προέδρου της
Επιτροπής των Περιφερειών
Οι Ευρωπαίοι περνούν σήμερα δύσκολους καιρούς. Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλέον μετατραπεί
σε πραγματική οικονομική και κοινωνική πρόκληση για όλους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοχθεί
για να επαναφέρει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Παράλληλα,
προωθεί μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών, με την εξυγίανση των εθνικών
προϋπολογισμών, και υιοθετεί μελλοντοστραφείς πολιτικές δράσεις. Με τον προϋπολογισμό της
Ένωσης και τη μοχλευτική του επίδραση πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για να
τονωθεί η ποιοτική ανάπτυξη παντού στην ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί σήμερα μοναδική
πηγή αλληλεγγύης και δημιουργίας απασχόλησης, χάρη στον προσανατολισμό του στους στόχους
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο του ενωσιακού προϋπολογισμού, η πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
παραμένει πολύ σημαντικός μοχλός για μια αξιόπιστη στρατηγική εξόδου της Ευρώπης από την
κρίση και προσανατολισμού της ηπείρου μας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Οι αυτοδιοικητικές αρχές
θα συνεχίσουν να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, εάν τα κονδύλια από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ συνεχίσουν να ωφελούν όλους τους Ευρωπαίους και να στηρίζουν την
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο 2014-2020, η Κυπριακή Προεδρία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των περιφερειών και των
δήμων της Ευρώπης.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα αποβεί επιτυχής μόνο εάν εφαρμοστεί σε συνεργασία με τις
αυτοδιοικητικές αρχές. Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο και καταλυτικό
ρόλο στην εξασφάλιση των απαραίτητων επενδύσεων για την τοπική υλοποίηση των εμβληματικών
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής. Οι αυτοδιοικητικές αρχές κατά τους προσεχείς μήνες θα
στηρίξουν, επομένως, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για τη
διαμόρφωση ενός συμφώνου ανάπτυξης. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα διευκολύνει την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει για την παρακολούθηση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα προτείνουμε βελτιώσεις της στρατηγικής, ούτως ώστε να
ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο στις ανάγκες των τοπικών και των περιφερειακών
αρχών. Πιστεύουμε ότι η ευκαιρία σύναψης «Εδαφικών Συμφώνων» για τη συνεργατική επίτευξη των
στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, εκτός του ότι εξασφαλίζει μεγαλύτερες συνέργειες
μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών σε όλα τα επίπεδα, είναι ένα «κεφάλαιο» που τα κράτη μέλη
δεν πρέπει να παραβλέψουν.
Στενά συνδεδεμένη με αυτές τις μελλοντοστραφείς δράσεις για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα είναι η ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κοινός στόχος του
έργου μας πρέπει να είναι μια καλύτερη Ευρώπη, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με την εξασφάλιση της στενής συμμετοχής των αυτοδιοικητικών
αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Παρά την οικονομική κατάσταση, οι ευρωπαϊκές αυτοδιοικητικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για τα
μέτρα που αφορούν την κοινωνική πρόνοια και αρωγή, την παιδεία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, τη στέγαση, την υγεία και την καταπολέμηση του οικονομικού αποκλεισμού:
υπολογίζουν, συνεπώς, στα εθνικά και στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την επίτευξη αποτελεσμάτων
και την υλοποίηση των κοινών στόχων. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την πλατφόρμα
της ΕτΠ για την παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δείχνουν ότι οι αυτοδιοικητικές
αρχές εξακολουθούν να εκτελούν πολλά προγράμματα για την επανένταξη των ατόμων στην
αγορά εργασίας, χρησιμοποιώντας συχνά καινοτόμους λύσεις και προτείνοντας πρωτοβουλίες για
την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευάλωτων ομάδων. Η Κύπρος προσφέρει ένα
καλό παράδειγμα ενεργού συμμετοχής των τοπικών αρχών στην εφαρμογή των εμβληματικών
πρωτοβουλιών της στρατηγικής, π.χ. στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας, στην αύξηση της
απασχόλησης και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης όλων των πολιτών. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι
το πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης έναντι της ενσωμάτωσης των Ρομά στην
κυπριακή κοινωνία.
Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω ότι τάσσομαι υπέρ του διαρκούς διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων
της Κύπρου και της προώθησης διακοινοτικών δράσεων. Επιτεύγματα όπως το άνοιγμα των σημείων
διέλευσης στη νήσο, και ιδιαίτερα στην πόλη της Λευκωσίας επικροτήθηκαν στο παρελθόν από την
Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία θα συνεχίσει πάντα να επιδοκιμάζει κάθε απτό βήμα προόδου..
Ramón Luis Valcárcel Siso
Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών
Ramón Luis Valcárcel Siso
Πρόεδρος της Επιτροπής των
Περιφερειών
02
Μήνυμα της Α.Ε. του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας
“Μαζί προς μια Καλύτερη Ευρώπη””
Η Κύπρος θα κρατά σύντομα το πηδάλιο της εκ περιτροπής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για πρώτη φορά από την ένταξή της το 2004. Αυτό είναι για εμάς μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα
και μείζων πρόκληση: μάς δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να έχουμε μια μακροπρόθεσμη συμβολή
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εικόνα της χώρας μας ως αξιόπιστου και
υπεύθυνου μέλους και εταίρου της ΕΕ.
Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί Προς μια Καλύτερη Ευρώπη, προβάλλοντας τη θεμελιώδη αρχή
της αλληλεγγύης, μέσω της προώθησης της κοινωνικής συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εξυπακούεται ότι αυτή η αρχή της αλληλεγγύης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ουσία της πολιτικής
της ΕΕ για τη συνοχή. Έχει ζωτική σημασία να συνεχιστεί η στήριξη της πολιτικής αυτής και κατά την
επόμενη προγραμματική περίοδο. Προς τον σκοπό αυτό, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου θα
συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών. Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για έναν στόχο
που μας αφορά όλους: τη μείωση των εργασιακών, των κοινωνικών και των εδαφικών ανισοτήτων σε
όλη την ΕΕ.
Δημήτρης Χριστόφιας
Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας
Όσο για τους κύριους τομείς προτεραιότητας της Κυπριακής Προεδρίας, η μεγαλύτερη έμφαση θα
δοθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Προεδρία μας θα εργαστεί ακούραστα για την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη της απαιτούμενης συναίνεσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ενόψει της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Κυπριακή Προεδρία θα
επικεντρωθεί στην εφαρμογή του νέου, ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και
του πλαισίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που
προβλέπονται από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και
την αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και απασχόλησης, ιδίως των νέων.
Ένας από τους βασικούς στόχους της Κυπριακής Προεδρίας είναι η καθιέρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου το αργότερο έως τα τέλη του 2012, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει
καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πράγμα που είναι απαραίτητο εάν ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις
στα σύνορα της Ευρώπης που άπτονται των ευαίσθητων θεμάτων της μετανάστευσης και του ασύλου.
Θα προωθήσουμε επίσης το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Κυπριακή Προεδρία έχει την πρόθεση να τοποθετήσει τον πολίτη, την αλληλεγγύη και την κοινωνική
συνοχή στο επίκεντρο του προγράμματος εργασίας της. Θεωρούμε απαραίτητο να φέρουμε την
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να βελτιώσουμετις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα
ζωής τους.
Η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στην απασχόληση των νέων, καταβάλλοντας προσπάθειες
για να ανακόψει την αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων που παρατηρείται σήμερα σε όλη την
Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, θα προωθήσει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 με κάθε
πρωτοβουλία που μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις των αυστηρών μέτρων λιτότητας που έχουν
ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Η Κύπρος, ως νησιωτικό και θαλάσσιο κράτος, έχει επίγνωση του δυναμικού που περιέχουν οι ωκεανοί
και οι θάλασσες της Ευρώπης για την οικονομία, τη βιωσιμότητα και την ευημερία της ΕΕ, αναγνωρίζει
δε την αναγκαιότητα μιας πραγματικής στρατηγικής προσέγγισης των θαλάσσιων υποθέσεων
και των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Συνεπώς, η Κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να
4
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
επανενεργοποιήσει την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ, ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τη
μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των
κρατών μελών όσο και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020. Εκ παραλλήλου,
θα επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και
ενέργειας, και στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας.
Για να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο, η διαδικασία της διεύρυνσης αποτελεί
προτεραιότητα. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου είναι σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση
αυτής της διαδικασίας βάσει των συμφωνημένων αρχών και συμπερασμάτων. Είναι μια διαδικασία
που ενισχύει την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και τοποθετεί την ΕΕ σε
καλύτερη θέση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.
Κατόπιν των πολιτικών εξελίξεων στις γειτονικές μας χώρες της Μεσογείου, επιθυμούμε επίσης να
προωθήσουμε τη νότια διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την
πρόοδο στις δεσμεύσεις της ΕΕ για αναπτυξιακή βοήθεια.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι σε αυτούς τους άστατους
καιρούς, σε αυτές τις οικονομικά και κοινωνικά δύσκολες εποχές, έχει ζωτική σημασία να συνεργαστούν
τα κράτη μέλη και να παραμείνουν ενωμένα παρά την πολυμορφία τους, αξιοποιώντας κάθε δυνατό
μέσο για την πρόοδο της ΕΕ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη έναν καλύτερο τόπο να ζει
κανείς και να ευδοκιμεί. Την υποχρέωση αυτή την έχουμε βέβαια απέναντι στους ιδρυτές της ΕΕ, την
έχουμε όμως κατά κύριο λόγο απέναντι στους νέους και στις μελλοντικές γενιές Ευρωπαίων, στα
παιδιά και στα εγγόνια μας. Αυτό πρέπει να είναι το μέλλον της Ευρώπης μας: όλοι μαζί, ενωμένοι με
αλληλεγγύη, να φέρουμε ξανά την ελπίδα στον κάθε πολίτη. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια
Καλύτερη Ευρώπη.
Δημήτρης Χριστόφιας
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
5
03
Μήνυμα της Υπουργού Εσωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, όπου η οικονομική κρίση έχει
επιβάλει ένα απαιτητικό περιβάλλον, στο οποίο οι αξίες της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν. Οι προσπάθειες
της Κυπριακής Προεδρίας θα επικεντρωθούν κατά βάση στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης,
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Η περιφερειακή πολιτική είναι ίσως η καλύτερη έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ προς τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες, μέσω της συγκέντρωσης των πόρων στις περιοχές και τους τομείς όπου
μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά, στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αειφόρο
ανάπτυξη. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση των σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών
και εδαφικών ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και
στηρίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη ενιαία αγορά.
Eleni Mavrou
Υπουργός Εσωτερικών
Η πολιτική συνοχής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μετουσίωσης της
εδαφικής ποικιλομορφίας της ΕΕ σε πλεονέκτημα, μέσω μιας ολοκληρωμένης και τοποκεντρικής
προσέγγισης και με την πλήρη ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Μια τέτοια αναπτυξιακή πολιτική έχει κεφαλαιώδη σημασία για την Κύπρο, ένα μικρό,
νησιωτικό κράτος μέλος στην περιφέρεια της Ένωσης, που αντιμετωπίζει ιδιότυπους και μόνιμους
φυσικούς φραγμούς. Ως εκ τούτου, ο φάκελος που αφορά την πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει υψηλή
προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία.
Οι τρέχουσες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και οι αρνητικές τους συνέπειες για τις ευρωπαϊκές
κοινωνίες απαιτούν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική απάντηση της ΕΕ, αν επιθυμούμε να επιτευχθεί
βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη. Η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ αποτελεί, συνεπώς, προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Η
μελλοντική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή της Ευρώπης εξαρτώνται από τις
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές προκλήσεις,
ώστε, αφενός, να ελαχιστοποιηθούν η φτώχεια, ο αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις
πιο ευάλωτες ομάδες των ευρωπαϊκών μας κοινωνιών και ο κοινωνικός αποκλεισμός, και, αφετέρου, να
προωθηθεί η βιώσιμη απασχόληση εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
Η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 και η ενίσχυσή της
έχει καθοριστική σημασία τόσο για την οικονομική ανάκαμψη όσο και για την κοινωνική ένταξη των
πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επομένως, η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και στις προσπάθειες που αφορούν την ευημερία των παιδιών και
την παιδική φτώχεια. Η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει επίσης εντατικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά
την προτεραιότητα της ΕΕ για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας,
την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως
για τους νέους.
Η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 εξαρτάται από τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας.
Ξεκινώντας από αυτή την προϋπόθεση, η Κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την
ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση της
Στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά τους στόχους που έχουν σχέση με την απασχόληση, τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Οι σημερινές συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, επιτείνουν την ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης των αναπτυξιακών
προοπτικών της μετανάστευσης, μέσω της προώθησης μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής
πολιτικής της ΕΕ, βάσει κοινών διαδικασιών εισδοχής και δίκαιης αντιμετώπισης των υπηκόων τρίτων
6
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
χωρών. Προς τον σκοπό αυτό, η χάραξη ενός νομικού πλαισίου της ΕΕ για τη μετανάστευση μπορεί να
συμβάλει στη μελλοντική ευημερία τόσο της ΕΕ όσο και των χωρών προέλευσης των μεταναστών. Οι
προτεινόμενες οδηγίες για τη νόμιμη μετανάστευση θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και μεγέθυνση των
ευρωπαϊκών οικονομιών, χάρη στην εξασφάλιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε
επιλεγμένους οικονομικούς κλάδους. Η αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής
και των στόχων της μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων οικονομικών μέσων.
Γι’ αυτό, η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν οι
συζητήσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για τα αντίστοιχα κονδύλια του νέου Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020.
Η επιτυχής ενσωμάτωση είναι το κλειδί για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της μετανάστευσης, τόσο για
τις κοινωνίες υποδοχής όσο και για τους ίδιους τους μετανάστες, από άποψη οικονομικής ανάπτυξης
και κοινωνικής συνοχής. Η Προεδρία θα επιδιώξει, επομένως, την ενίσχυση της συνεργασίας των
κρατών μελών με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των
οφελών της μετανάστευσης και με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών
αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειες θα πρέπει να θεωρούνται ως κοινή ευθύνη όλων των
επιπέδων διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο των τοπικών
και περιφερειακών αρχών στη χάραξη και στην εφαρμογή των εθνικών πολιτικών ενσωμάτωσης. Η
κοινωνική ένταξη πραγματοποιείται ακριβώς στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο με την ενεργό
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Η Κύπρος θα λειτουργήσει ως ένας πραγματικά δίκαιος και έντιμος διαμεσολαβητής, συμβάλλοντας με
κάθε δυνατό τρόπο στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης, βασισμένης στις κεντρικές αρχές και
αξίες που την ενώνουν.
Eλένη Μαύρου
Υπουργός Εσωτερικών
7
© Bureaux d’architecture Atelier Paul Noël sprl - Art & Build s.a.
04
Ο ρόλος και οι δραστηριότητες της
Επιτροπής των Περιφερειών
Η έδρα της Επιτροπής των
Περιφερειών στις Βρυξέλλες
(Κτήριο Jacques Delors)
Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το οποίο αντιπροσωπεύει τους πολίτες της ΕΕ και αποτελείται από μέλη που εκλέγονται άμεσα από
αυτούς· το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντιπροσωπεύει τα επιμέρους κράτη μέλη·
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προασπίζει τα συμφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της.
Την ευθύνη, ωστόσο, της εφαρμογής του μεγαλύτερου μέρους των αποφάσεων που λαμβάνονται στο
ευρωπαϊκό επίπεδο την έχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές· τα δύο τρίτα περίπου της νομοθεσίας
της ΕΕ τίθενται σε εφαρμογή στο κατώτερο του εθνικού επίπεδο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 1994 ιδρύθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ): προκειμένου
να δοθεί η ευκαιρία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκφέρουν τη γνώμη τους επί της ουσίας
των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ κατά το προκαταρκτικό στάδιο της κατάρτισης
νομοθεσίας ώστε οι νόμοι να προσαρμόζονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες
των πολιτών.
Οι ευρωπαϊκές Συνθήκες ορίζουν ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής
των Περιφερειών οποτεδήποτε υποβάλλονται προτάσεις σε τομείς όπου οι εν λόγω
προτάσεις θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ζητείται σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις υποβολής νομοθετικών προτάσεων.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) όριζε πέντε τομείς υποχρεωτικής διαβούλευσης:
οικονομική και κοινωνική συνοχή, διευρωπαϊκά δίκτυα, υγεία, εκπαίδευση
και πολιτισμός. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) προσέθεσε άλλους πέντε
τομείς: πολιτική στον τομέα της απασχόλησης, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον,
επαγγελματική εκπαίδευση και μεταφορές. Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της
Λισσαβώνας, η ΕτΠ απέκτησε νέες αρμοδιότητες, τόσο στον τομέα της εδαφικής
συνοχής, όσο και σε αυτόν της παρακολούθησης της τήρησης της εφαρμογής της
αρχής της επικουρικότητας. Η ΕτΠ έχει πλέον να διαδραματίσει ευρύτερο συμβουλευτικό ρόλο, καθώς
και μεγαλύτερες δυνατότητες άσκησης επιρροής στον τομέα της εφαρμογής της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή οφείλουν τώρα να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών όταν καταρτίζουν
νόμους με περιφερειακό αντίκτυπο. Οι δε γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ καλύπτουν πλέον αρκετούς νέους
τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος. Ωστόσο, και
τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν επίσης να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ για θέματα που δεν
εντάσσονται σε αυτούς τους τομείς εάν διαπιστώσουν, στο πλαίσιο των εργασιών τους, ότι κάποιο
ζήτημα έχει αντίκτυπο στο περιφερειακό ή στο τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει
επίσης την δυνατότητα να θέσει τις δικές της προτεραιότητες στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής
8
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Ένωσης καταρτίζοντας γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας για θέματα που την αφορούν. Ο ρόλος,
εντούτοις, της ΕτΠ δεν ολοκληρώνεται με την έκδοση γνωμοδότησης επί προτάσεων της Επιτροπής.
Η ΕτΠ έχει εξάλλου το δικαίωμα να ζητήσει εξηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι οι απόψεις της
δεν ελήφθησαν υπόψη. Σε ακραίες περιπτώσεις, η ΕτΠ έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο εάν κρίνει ότι δεν ζητήθηκε κατάλληλα η γνώμη της.
„ Πώς λειτουργεί η Επιτροπή των Περιφερειών;
Η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται από 344 τακτικά μέλη και από ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη. Τα μέλη αυτά ορίζονται από τα κράτη μέλη για πενταετή ανανεώσιμη θητεία. Πρέπει να είναι
κάτοχοι αιρετών αξιωμάτων ή να είναι πολιτικώς υπεύθυνοι ενώπιον μιας εκλεγμένης συνέλευσης. Για
το λόγο αυτό, τα μέλη των οποίων η εντολή εκπνέει χάνουν αυτόματα τη θέση τους στην Επιτροπή
των Περιφερειών. Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τα μέλη που θα το εκπροσωπήσουν με τη δική του
μέθοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η πολιτική και γεωγραφική ισορροπία, και τα μέλη
θα προέρχονται τόσο από το περιφερειακό όσο και από το τοπικό επίπεδο. Τα μέλη της ΕτΠ εκλέγουν
δικό τους Πρόεδρο – σήμερα καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο κ. RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO, από την
περιφέρεια της Μούρθια της Ισπανίας.
Το έργο της ΕτΠ επιτελείται από τις ακόλουθες 6 εξειδικευμένες επιτροπές:
„ επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER)
„ επιτροπή «Οικονομική και κοινωνική πολιτική» (ECOS)
n επιτροπή «Εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός και
έρευνα» (EDUC)
„ επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή
και ενέργεια» (ENVE)
„ επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση,
θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις»
(CIVEX)
„ επιτροπή «Φυσικοί πόροι» (NAT)
Οι επιτροπές, τις οποίες συνιστούν μέλη της ΕτΠ,
καταρτίζουν σχέδια γνωμοδότησης για νομοθετικές
προτάσεις που υποβάλλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο γνωμοδότησης
τίθεται, στη συνέχεια, σε ψηφοφορία σε μία
από τις πέντε συνόδους ολομέλειας που η ΕτΠ
πραγματοποιεί κάθε χρόνο. Το σχέδιο γνωμοδότησης
υιοθετείται μόνον εάν συγκεντρώσει την πλειοψηφία
των ψηφισάντων.
Στην Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπούνται
τέσσερεις πολιτικές ομάδες: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα (ΕΛΚ), το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
(ΕΣΚ), η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών
για την Ευρώπη (ΣΦΔΕ) και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία (EΣ).
Το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία αποτελεί μία πραγματική πολιτική συνέλευση,
βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές:
„ την αρχή της επικουρικότητας: η αρχή αυτή απαιτεί οι αποφάσεις να λειτουργούν στο επίπεδο
διακυβέρνησης που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει
να επιδιώκει η ίδια την εφαρμογή πρωτοβουλιών που μπορούν να τεθούν καλύτερα σε εφαρμογή
από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·
9
04 Ο ρόλος και οι δραστηριότητες της Επιτροπής των Περιφερειών
„ την αρχή της εγγύτητας: όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να εργάζονται με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη διαφάνεια και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κοινό, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν
ποιός είναι αρμόδιος για κάθε θέμα και πώς μπορούν να κάνουν τις απόψεις τους γνωστές·
„ την αρχή της εταιρικής σχέσης: οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να
εργάζονται από κοινού σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
„ Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες
Ενώ πολλές από τις εργασίες της ΕτΠ συνίστανται στη συμμετοχή της στη νομοθετική διαδικασία, ο ρόλος
της δεν σταματά εκεί. Τα μέλη της ΕτΠ ζουν και εργάζονται σε καθημερινή βάση στις περιφέρειες και
πόλεις τους ως νομάρχες, δήμαρχοι ή τοπικοί σύμβουλοι. Αυτό τους επιτρέπει να αφουγκράζονται τις
ανησυχίες των ανθρώπων που εκπροσωπούν και να μεταφέρουν έτσι, όταν έρχονται στις Βρυξέλλες για
να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ΕτΠ, τις απόψεις τους στην καρδιά του ευρωπαϊκού συστήματος.
Επιπλέον, η ΕτΠ προβάλλει συστηματικά τον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην
ευρωπαϊκή σκηνή διοργανώνοντας συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
σε συνεργασία με τους περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους, όπως π.χ. η εκδήλωση «OPEN DAYS
– Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Δήμων», όπου συμμετέχουν περισσότεροι από
6000 ενδιαφερόμενοι φορείς κάθε Οκτώβριο. Οι OPEN DAYS 2012, που θα πραγματοποιηθούν στις
Βρυξέλλες μεταξύ 8-11 Οκτωβρίου 2012, θα σηματοδοτήσουν την 10η επέτειο της εκδήλωσης αυτής.
„ Η προσήλωση της Επιτροπής των Περιφερειών
στο όραμα της ειρηνευτικής διαδικασίας
Στις 7 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να δώσει σε έναν από τους χώρους
δεξιώσεων του κεντρικού κτηρίου της το όνομα «Ανοικτή οδός Λήδρας» ως ένδειξη μόνιμης
αναγνώρισης των προσπαθειών των τοπικών αρχών της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής
κοινότητας για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και ειρηνικής λύσης στο Κυπριακό ζήτημα.
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει προσφέρει στον Δήμο Λευκωσίας αντίγραφο της πινακίδας με
το οδωνύμιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ελεγχόμενη από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών
πραγματική οδό Λήδρας.
10
05
Η Κυπριακή αντιπροσωπεία στην
Επιτροπή των Περιφερειών
Τα μέλη της ΕτΠ από την Κύπρο, από όλες τις περιοχές και όλες τις πολιτικές ομάδες, συγκροτούν την
εθνική αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕτΠ. Η κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελείται από 6 μέλη και
ισάριθμους αναπληρωτές. Η τρέχουσα κατανομή των εδρών, για τα μέλη και για τους αναπληρωτές,
έχει ως εξής:
Κυπριακή αντιπροσωπεία
Μέλη
Αναπληρωτές
Δήμοι
4
4
Κοινότητες
2
2
Τα μέλη της ΕτΠ από την Κύπρο είναι αιρετά μέλη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της πατρίδας
τους. Διορίζονται μέλη της ΕτΠ με πενταετή θητεία από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά
από πρόταση της εθνικής τους κυβέρνησης.
Ο ρόλος τους είναι διττός:
„ να εκφράζουν τις ανησυχίες των περιοχών και των τοπικών τους αρχών στο επίπεδο της ΕΕ
„ να τηρούν τους πολίτες τους ενήμερους για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Διαδικασία διορισμού
Ο Υπουργός Εσωτερικών επιλέγει την Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ μετά από διαβούλευση με
την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικά και
πολιτικά κριτήρια, καθώς και ο τύπος της εκπροσωπούμενης τοπικής αρχής.
Η εθνική κυβέρνηση λαμβάνει την απόφασή της με βάση τον προτεινόμενο κατάλογο μελών και την
υποβάλλει στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, το οποίο ορίζει τα μέλη της ΕτΠ.
11
05 Η Κυπριακή αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών
„ Τακτικά Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
NI
Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ
”Ως Αντιπροσωπεία συμμετέχουμε ουσιαστικά στις δράσεις της
Επιτροπής των Περιφερειών, προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή
ενημέρωση των πολιτών μας και των αρχών μας για τις εξελίξεις στην
Ευρώπη και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται. Παράλληλα,
όμως, επιδιώκουμε την προβολή της Κύπρου στην καρδιά της Ευρώπης,
καθώς και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος
από την κατοχή. Άλλωστε, αυτό θεωρούμε και καθήκον μας, να
δημιουργήσουμε ουσιαστικούς και δημιουργικούς δεσμούς μεταξύ της
Ευρώπης και των πολιτών της.”
KATTIΡΤΖΗΣ Χριστόδουλος Κώστας
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας
EΛΚ
”Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή
Δημοκρατία συνιστά ιστορική πρόκληση τόσο λόγω του μεγέθους
της, όσο και λόγω του ότι είναι από τα νεότερα μέλη της, χωρίς
εμπειρίες σε τόσο σοβαρά θέματα. Η Κύπρος πρέπει να συμβάλει στο
μέτρο του δυνατού, ώστε η ΕΕ να λειτουργεί πραγματικά σαν δύναμη
προόδου, ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στη διεθνή σκηνή
μέσα σε συνθήκες δικαιοσύνης και ισότητας μεταξύ των πολιτών της.
Αναμένω από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να εστιάσει
την προσοχή της στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που πλήττει
αρκετά μέλη της ΕΕ με έμφαση την ανάπτυξη και την καταπολέμηση
της ανεργίας. Να δώσει έμφαση στις κλιματολογικές αλλαγές που
συντελούνται παγκόσμια και να αναδείξει τη σοβαρότητα της ενέργειας
μιας και τον τελευταίο καιρό έχουν εντοπιστεί υδρογονάνθρακες στην
ΑΟΖ της. Η μετανάστευση επίσης πρέπει να είναι ένα από τα θέματα που
πρέπει να απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία, καθώς είναι χώρα που
δέχεται αρκετούς μετανάστες λόγω της γεωγραφικής της θέσης.”
12
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ Ελένη
Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας
ΕΛΚ
”Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2012, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω
ορισμένες προσωπικές σκέψεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
”Η καλλιέργεια της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, που είναι η απαραίτητη
προυπόθεση για τη συγκρότηση και διατήρηση αυτού του οικοδομήματος που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνει στη βάση.
Πρέπει να επιτευχθεί από τους διάφορους λαούς που την κατοικούν.
Και η απάντηση στο πρόβλημα συνοχής που αντιμετωπίζει η ΕΕ,
είναι η απόδοση φωνής και ουσιαστικής συμμετοχής στους πολίτες
ενισχύοντας όσο γίνεται την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοκυβέρνηση.
Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν οι ίδιοι για
την καθημερινότητά τους. Το κεντρικό κράτος πρέπει να αποκεντρωθεί
και να διαδραματίζει ρόλο εποπτικό και συντονιστικό. Αν η ΕΕ θέλει να
συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και να μην
καταντήσει δορυφόρος άλλων δυνάμεων, οφείλει να προχωρήσει άμεσα
και αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλευρό της θα έχει
όλους τους πολίτες της. Και φυσικά εμείς, τα μέλη της ΕτΠ, εργαζόμαστε
για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα είναι οι πρωταγωνιστές.”
ΜΙΧΑΗΛ Ευγένιος
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους
NI
”Μέσα από την Επιτροπή των Περιφερειών παρέχεται στις τοπικές αρχές
η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για διάφορα σημαντικά
θέματα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Οι βασικές αρχές πάνω στις
οποίες στηρίζεται, η επικουρικότητα, η εγγύτητα και η εταιρική σχέση
επιτελούνται στο μέγιστο βαθμό.”
ΠΙΤΤΑΣ Χαράλαμπος
Mayor of Morphou
NI
”Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
για μένα μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών
της Ένωσης και κυρίως των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Θέλω να πιστεύω ότι η δική μου συμμετοχή αλλά και όλων των
μελών σκοπό και στόχο έχει την υλοποίηση του οράματός μας, για μια
Ευρώπη της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ευημερίας αλλά και της
αξιοπρέπειας για τους ανθρώπους και τα κράτη – μέλη της Ένωσης.”
13
05 Η Κυπριακή αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών
„ Αναπληρωματικά μέλη
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ Κυριάκος
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
NI
”Χαιρετίζω την έκδοση αυτή με την οποία μου δίνεται η ευκαιρία ως Μέλος της
Επιτροπής των Περιφερειών να εκφράσω των ικανοποίηση μου για τη δουλειά
που επιτελείται από το θεσμικό αυτό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα συμμετέχω στο θεσμό αυτό ανελλιπώς από το
2004, που η Κύπρος είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις
Επιτροπές ENVE (Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια) και
EDUC (Εκπαίδευση, Νεολαία, Πολιτισμός και Έρευνα).
Η συμμετοχή μου με έχει βοηθήσει σημαντικά στον τομέα του
Περιβάλλοντος αλλά και της Παιδείας και Νεολαίας αφού τα ζητήματα
αυτά βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας
και μέσα από το θεσμό της Επιτροπής των Περιφερειών έχουμε μοιραστεί
και έχουμε ανταλλάξει χρήσιμες εμπειρίες και πληροφορίες που πιστεύω
πως βοηθούν στην παραπέρα βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών
κοινωνιών που υπηρετούμε.”
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ Κώστας
Σύμβουλος Αμμοχώστου
ΕΛΚ
”Μετά από 5 χρόνια συμμετοχής στις εργασίες της Επιτροπής των
Περιφερειών, βλέπω με ενθουσιασμό την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε
σχέση με την αναγνώριση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών
αρχών και την επιρροή που έχουμε πλέον στις ευρωπαϊκές πολιτικές
και πράγματι, είναι ιδιαίτερη τιμή να φέρει κανείς την ευθύνη της
εκπροσώπησης της χώρας του. Για την Κυπριακή Αντιπροσωπεία,
παρόλο που εκπροσωπεί ένα πολύ μικρό και απομακρυσμένο κράτος
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί την ίδια πρόκληση όπως σε όλες
τις εθνικές αντιπροσωπείες, ίσως και μεγαλύτερη δεδομένου ότι θέλουμε
να έχουμε ουσιαστική συμμετοχή και ενημέρωση για τα θέματα που μας
αφορούν, να αποκτήσουμε εμπειρία από τις βέλτιστες πρακτικές στα
υπόλοιπα κράτη μέλη και να συμβάλλουμε και εμείς με τον καλύτερο
και πιο δημιουργικό τρόπο στο στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.”
14
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
ΓΙΑΓΚΟΥ Δήμος
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας
ΕΛΚ
”Η ΕΤΠ δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών
μεταξύ των περιφερειών, πόλεων και δήμων των κρατών μελών
και φέρνει τα διαφορετικά προβλήματα που απασχολούν
τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη.
Με την συμμετοχή των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
ΕτΠ, γίνονται οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στις κοινότητες και
τους δήμους ενημερώνοντας τους πολίτες για τις κοινοτικές πολιτικές.
Προσωπικά η συμμετοχή μου στην ΕτΠ μου έδωσε την ευκαιρία να
αποκτήσω εμπειρίες σαν Ευρωπαίος Πολίτης για τη δομή και την
λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης και να συμβάλω στην ανάπτυξη της
πατρίδας μου και στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της με την ΕΕ.”
Η διαδικασία διορισμού των νέων Κυπρίων μελών δεν είχε ολοκληρωθεί
κατά τον χρόνο εκτύπωσης του εντύπου.
15
06
Το έργο των Κυπρίων μελών
Ως Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας βασικό μου στόχο αποτελεί η όλο και πιο ενεργός
συμμετοχή μας στις δράσεις της ΕτΠ. Στα χρόνια που πέρασαν είχαμε την ευκαιρία ως Αντιπροσωπεία
να διοργανώσουμε στην Κύπρο δύο σεμινάρια και εξωτερικές συνεδριάσεις των Επιτροπών ENVE
και CIVEX. Οι διοργανώσεις έλαβαν χώρα στη Λάρνακα και τη Λευκωσία αντίστοιχα. Και οι δύο ήταν
εξαιρετικά επιτυχείς, τόσο από άποψη συμμετοχής μελών των Επιτροπών, όσο και άποψη διοργάνωσης
και συμμετοχής τοπικών παραγόντων και εκπροσώπων, και αντίστοιχης προβολής από τα εθνικά ΜΜΕ.
Είναι κοινώς αποδεκτό πλέον πως η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της Ευρώπης σε μια πολύ δύσκολη
περίοδο, δεδομένων των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Αποτελεί ίσως την
μεγαλύτερη πρόκληση για ένα μικρό κράτος να αναλαμβάνει πρώτη φορά έναν τέτοιο ηγετικό
ρόλο στην ιστορία του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν μας κάνει λιγότερο ικανούς ή
περισσότερο φιλόδοξους. Αποτελεί απλώς τον φάρο μας προς το στόχο που έχουμε θέσει ως Προεδρία,
να προσπαθήσουμε για μια Ευρώπη αλληλεγγύης και ειρήνης, που θα δώσει ελπίδα στους λαούς της
Ευρώπης και θα συμβάλει στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή!
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
Ως Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ θέλουμε και μπορούμε να εργαστούμε για να μεταφέρουμε
τους στόχους αυτούς πιο κοντά στους πολίτες μας και το ίδιο πιστεύουμε και για τις άλλες εθνικές
αντιπροσωπείες. Είναι δική μας αρμοδιότητα να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών μας και
να αποτελούμε τη φωνή τους στην ΕΕ, είναι όμως και καθήκον μας να ιχνηλατήσουμε τους ιδανικούς
τρόπους συνεργασίας, για να αντεπεξέλθουμε σε ζητήματα που δεν μπορούν πλέον να αναβάλλονται
και σαφώς δεν συγκρίνονται με τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η μετανάστευση, η ανεργία, η φτώχεια
και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και καινοτομία, είναι θέματα
που δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αλλά με συνεργασία, δημιουργικότητα, με έργα αναπτυξιακά,
φιλόδοξα και ευφάνταστα.
Οι συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια για ολιγωρίες και λάθη, χρειάζεται συστηματική δουλειά και
προσεγμένες πολιτικές που πάνω από όλα θα αποτελούν έμπρακτες αποδείξεις ενδιαφέροντος για
τους συμπολίτες μας και την ποιότητα ζωής τους. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει θέσει ιδανικές
βάσεις για επιδίωξη σοβαρών αποτελεσμάτων στους προαναφερθέντες τομείς, όμως οι στόχοι στα
χαρτιά διαφέρουν πολύ από τα απτά και ζωντανά αποτελέσματα οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής.
Προσωπικά θεωρώ ότι το εξάμηνο αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη μιας
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου και χαιρετίζω το γεγονός που αυτό το θέμα
έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Κατόπιν πρότασής μου μάλιστα το
προεδρείο που θα διοργανώσουμε στη Λευκωσία στις 7 Σεπτεμβρίου θα επικεντρωθεί σε αυτό το
θέμα. Σε συνδυασμό με την Πολιτική Γειτονίας και μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την ΕΕ,
θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα και σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, φλέγοντα ζητήματα
της εποχής μας και να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για ανάπτυξη και πρόοδο.
Ως επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας, είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω και να συνεργαστώ με
πολλούς εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών και να αντιληφθώ στην ουσία τι σημαίνει
διαφορετικότητα. Αυτό όμως δε μας εμπόδισε τόσα χρόνια που εργαζόμαστε εδώ, να πετύχουμε
αποτελέσματα, να δημιουργήσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες και να επιδιώξουμε τις καλύτερες
πολιτικές για τις κοινωνίες μας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν τις δυσκολίες να μας απογοητεύουν και
ας ανέβουμε όλοι στο καράβι που κινείται με πορεία προς μια «Καλύτερη Ευρώπη» (μήνυμα του
λογότυπου της Κυπριακής Προεδρίας).
16
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία θα εργαστεί για μια
καλύτερη και πιο αποτελεσματική Ευρώπη, μιαν Ευρώπη πλησιέστερη προς τους πολίτες της και τον
κόσμο, που θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή με
βάση την αρχή της αλληλεγγύης.
Ανάμεσα στις πολλές και σπουδαίες προτεραιότητες, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφορούν τις
τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής, το κοινό σύστημα ασύλου, η
μετανάστευση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η κλιματική αλλαγή, ο πολιτισμός, η νεολαία και
ο αθλητισμός είναι οι πιο σημαντικές για τον δήμο μου, τον Δήμο Λευκωσίας, αλλά και για το τοπικό
και το περιφερειακό επίπεδο γενικότερα, επειδή μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να
προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Κύπρος είναι μια μικρή νησιωτική χώρα, με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό. Λόγω της γεωγραφικής
της θέσης (μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής) υπήρξε το μήλο της έριδος μεταξύ των διαφόρων
υπερδυνάμεων όλων των εποχών. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρώ πολύτιμη την ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Από την ένταξή της το 2004 η Κύπρος αποτελεί,
όπως και όλες οι χώρες μέλη, αναπόσπαστο τμήμα των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης όπου και
ανήκει.
Έχω την τιμή και την τύχη να είμαι ένα από τα μόνιμα μέλη της Αντιπροσωπείας μας. Ανήκω στην ομάδα
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και είμαι μία εκ των αντιπροέδρων του. Συμμετέχω στις επιτροπές
CIVEX και COTER και είμαι μέλος της ARLEM, όπου συμμετέχω στην Επιτροπή ECOTER. Βρίσκω τη
συμμετοχή μου στην ΕτΠ μία συνεχή ροή πληροφοριών, γνώσεων, συναπαντημάτων πολιτισμών, αλλά
κυρίως μια συναρπαστική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι.
Λουκαϊδου Ελένη
Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας
Σύντομα μετά από το διορισμό μου στην ΕτΠ ανέλαβα τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα
«Διπλωματία των Πόλεων». Ζώντας σε μια χώρα που γνώρισε κατακτητές και συγκρούσεις, αλλά
και βρίσκεται πολύ κοντά στις χώρες της Εγγύς Ανατολής με τα τόσα προβλήματα, εκπόνησα τη
γνωμοδότηση με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον, με αναφορά σε γνώριμες καταστάσεις και
χαίρομαι που είμαι σε θέση να πω ότι η γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτή. Η Διπλωματία των
Πόλεων είναι κάτι στο οποίο πιστεύω βαθύτατα. Η προσέγγιση λαών μέσα από τη συνεργασία και
την αλληλεγγύη σε θέματα της καθημερινότητας εμπεριέχει μια δυναμική που αγγίζει άμεσα τους
ανθρώπους.
Στην εκδήλωση Open Days που ακολούθησε, ήμουν ομιλήτρια σε σχετικό σεμινάριο στο οποίο είχαν
προσκληθεί δύο από τις προσωπικότητες που είχαν ήδη εφαρμόσει την αρχή της διπλωματίας των
πόλεων πολύ πριν επινοηθεί ο όρος. Πρόκειται για τον Ελληνοκύπριο, Λέλλο Δημητριάδη, και τον
Τουρκοκύπριο, Mustafa Akinci, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες της διχοτομημένης πια πρωτεύουσας,
της Λευκωσίας, συνεργάσθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δημιούργησαν πρώτα
το αποχετευτικό σύστημα ολόκληρης της πόλης και ακολούθως το Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας με
στόχο ένα πολεοδομικό σχεδιασμό που δεν θα δημιουργούσε προβλήματα, κατά την επανένωση της
Λευκωσίας.
Τον Ιούνιο του 2011 ως μέλος της επιτροπής CIVEX εισηγήθηκα εκ μέρους της Αντιπροσωπείας μας
και της Ένωσης Δήμων Κύπρου τη διοργάνωση εκτός έδρας συνεδρίασης της Επιτροπής, καθώς και
σεμιναρίου με θέμα: «Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας». Η διοργάνωση υπήρξε άκρως επιτυχημένη με πρωτοφανή συμμετοχή, ανάλογη της
οποίας αναμένουμε και τον Σεπτέμβριο του 2012, όπου με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνέλθει στη Λευκωσία το Προεδρείο της ΕτΠ.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι η ΕτΠ αποτελεί το θεσμό που
εκπροσωπεί το μέλλον της ΕΕ, δηλαδή την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και είμαι ευτυχής
που είμαι μέλος της.
17
07
Το Κυπριακό Πρότυπο
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
„ Τοπικές Αρχές
Στην Κύπρο υφίστανται δύο τύποι τοπικών αρχών, Δήμοι και Κοινότητες, οι οποίες διέπονται από
διαφορετική νομοθεσία. Καταρχήν, οι Δήμοι αντιπροσωπεύουν τις τοπικές αρχές στα αστικά και
τουριστικά κέντρα, ενώ οι κοινότητες συνιστούν κυρίως τις διαρθρώσεις στις αγροτικές περιοχές.
„ Δήμοι
Στην Κύπρο υπάρχουν 39 Δήμοι. Η σύσταση και λειτουργία των Δήμων αυτών διέπεται από τον περί
Δήμων Νόμο, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1985 (Ν. 111/85), σε αντικατάσταση της προϊσχύουσας
νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, οποιαδήποτε Κοινότητα μπορεί να γίνει Δήμος μετά από τοπικό
δημοψήφισμα και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον έχει πληθυσμό πέραν των 5.000 ή έχει
την οικονομική δυνατότητα να λειτουργεί ως Δήμος. Στη βάση των πιο πάνω προνοιών του Νόμου, τον
Ιούλιο του 2011 διεξήχθησαν δημοψηφίσματα και ανακηρύχθηκαν έξι
νέοι Δήμοι. Με Διατάγματα του Υπουργού Εσωτερικών, οι νέοι Δήμοι
συστάθηκαν και επίσημα στις 21 Οκτωβρίου του 2011, ανεβάζοντας
τον αριθμό των Δήμων στην Κύπρο από 33 στους 39.
Οι 9 από τους 39 Δήμους της Κύπρου βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή
από το 1974, ως αποτέλεσμα της κατάληψης του 37% του εδάφους
της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, μετά την εισβολή του
1974. Έκτοτε, οι εννέα αυτοί Δήμοι είναι εκτοπισμένοι:, και συνεχίζουν
να διατηρούν το νομικό τους καθεστώς, αν και οι Δήμαρχοι και
τα Συμβούλιά τους έχουν προσωρινά εκτοπιστεί στις ελεύθερες
περιοχές, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους.
Όταν διεξάγονται δημοτικές εκλογές στην Κύπρο, οι κάτοικοι των
εκτοπισμένων Δήμων ψηφίζουν για τον κατεχόμενο Δήμο καταγωγής
τους, όσο και στο νέο τόπο διαμονής τους (σε έναν από τους Δήμους ή
τις Κοινότητες που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές).
Δημαρχείο Λευκωσίας
Η διοικητική δομή των Δήμων καθορίζεται από τη Γενική Νομοθεσία του 1985. Ο Δήμαρχος εκλέγεται
απευθείας από τους πολίτες για θητεία πέντε χρόνων και είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου.
Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας, προεδρεύει των συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, της διαχειριστικής επιτροπής και οποιασδήποτε άλλης δημοτικής
επιτροπής. Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου, τις
οποίες καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει.
Τα Δημοτικά Συμβούλια, που αποτελούν τα όργανα χάραξης πολιτικής των Δήμων, εκλέγονται
απευθείας από τους πολίτες για θητεία πέντε ετών, αλλά ξεχωριστά από τον Δήμαρχο. Το Δημοτικό
Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τη διαχειριστική επιτροπή, στα καθήκοντα της οποίας
περιλαμβάνονται η ετοιμασία των προϋπολογισμών του Δήμου, της ετήσιας έκθεσης και των ετήσιων
λογαριασμών, η παροχή βοήθειας και συμβουλών στον Δήμαρχο στην άσκηση των εξουσιών και την
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο συντονισμός του έργου των διαφόρων επιτροπών που διορίζονται
από το Συμβούλιο και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που ανατίθενται σ’ αυτήν από
το Συμβούλιο ή το Δήμαρχο. Το Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να διορίζει ειδικές ή μόνιμες επιτροπές οι
οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
18
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Ο περί Δήμων Νόμος καθορίζει επίσης τις ανώτερες διοικητικές
θέσεις ενός Δήμου, όπως του Δημοτικού Γραμματέα, του Δημοτικού
Μηχανικού, του Δημοτικού Ταμία και Δημοτικού Ιατρού. Πρόσθετες
θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν όπου διαπιστώνεται τέτοια
ανάγκη.
Σύμφωνα με τον Νόμο, οι κύριες αρμοδιότητες των Δήμων είναι
η κατασκευή, συντήρηση και φωτισμός των δρόμων, η συλλογή,
απόθεση και επεξεργασία των σκουπιδιών, η προστασία και βελτίωση
του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης του Δήμου, η κατασκευή,
βελτίωση και συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου και η
προστασία της δημόσιας υγείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία
να προωθεί, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του, αρκετούς
άλλους τομείς και δραστηριότητες όπως οι τέχνες, η παιδεία, ο
αθλητισμός και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Εκτός από τον περί Δήμων
Νόμο, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι νόμοι που δίδουν στους Δήμους σημαντικές εξουσίες, πέραν
αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί. Τέτοιοι νόμοι είναι, για παράδειγμα, ο περί Οδών και Οικοδομών
Νόμος, ο περί Πολεοδομίας Νόμος, ο περί Γάμου Νόμος και ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος.
Καμάρες , παλιό Υδραγωγείο © Κυπριακος Οργανισμος Τουρισμού
Οι κυριότερες πηγές εσόδων των Δήμων είναι οι διάφορες δημοτικές φορολογίες, τέλη και δικαιώματα
(επαγγελματικές άδειες, τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, δικαιώματα
έκδοσης αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, πρόστιμα, κ.α.), καθώς και κρατικές χορηγίες. Οι
φορολογίες, τα τέλη και τα δικαιώματα αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τους Δήμους, ενώ
οι κρατικές χορηγίες αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντικό ποσοστό των τακτικών εσόδων τους.
Η Κυβέρνηση επιχορηγεί έργα υποδομής που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και το ύψος της κρατικής
χορηγίας εξαρτάται από το είδος του συγκεκριμένου έργου και τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε
Δήμου. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Δήμων υποβάλλονται μέσω του Επάρχου για έγκριση στο
Υπουργικό Συμβούλιο και οι λογαριασμοί τους υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας.
Όλοι οι Δήμοι της Κύπρου είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου (http://www.ucm.org.cy/), η οποία
αποτελεί την κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει
στην ανάπτυξη της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των
συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και
οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19
07 Το Κυπριακό Πρότυπο Αποκεντρωμένης Διοίκησης
„ Κοινότητες
Η λειτουργία των Κοινοτήτων καθώς και οι αρμοδιότητες που κατέχουν οι Κοινοτάρχες και τα Συμβούλια
Κοινοτήτων διέπονται από τις πρόνοιες του Περί Κοινοτήτων Νόμου που ψηφίστηκε το 1999. Για
κάθε Κοινότητα υπάρχει ένα Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση όλων των τοπικών
υποθέσεων της Κοινότητας. Τα Συμβούλια Κοινοτήτων και τα Συμβούλια Συμπλέγματος Κοινοτήτων
(καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που Κοινότητες κηρύχθηκαν ως
Σύμπλεγμα Κοινοτήτων) απαριθμούνται στις ελεύθερες περιοχές σε
350, εκπροσωπούν περίπου το 30% του πληθυσμού και το 80% της
εδαφικής έκτασης της Κύπρου.
Τα 135 Κοινοτικά Συμβούλια του βορείου τμήματος της Κύπρου,
που κατέχεται από το 1974 από τα Τούρκικα στρατεύματα εισβολής,
δεν εφαρμόζουν τις εξουσίες και αρμοδιότητες που τους παρέχει ο
Περί Κοινοτήτων Νόμος, διατηρούν όμως τη νομική τους οντότητα,
μέχρι την απελευθέρωση τους και επαναδραστηριοποίηση τους στις
Κοινότητες τους.
Τα Συμβούλια Κοινοτήτων αποτελούνται από εκλεγμένα μέλη,
ο αριθμός των οποίων διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των
εγγεγραμμένων εκλογέων τους και υπηρετούν για περίοδο πέντε
Πάφος © Κυπριακος Οργανισμος Τουρισμού
ετών. Επικεφαλής των Συμβουλίων είναι ο Κοινοτάρχης ο οποίος
εκλέγεται επίσης για περίοδο πέντε ετών. O Πρόεδρος της Κοινότητας
κατέχει ιδιαίτερη θέση, λόγω της φύσης των καθηκόντων του, τα οποία περιλαμβάνουν τη σύγκληση
των συνεδριάσεων των Συμβουλίων, την ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων των Συμβουλίων,
την εκπροσώπησή τους και την επιβολή του νόμου και της τάξης στην περιοχή των Κοινοτήτων.
Η Κεντρική Κυβέρνηση μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων παρέχει υποστήριξη και βοήθεια στα
Συμβούλια για την εκπλήρωση και προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων τους. Οι οικονομικοί
πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα Συμβούλια είναι πολύ περιορισμένοι και προέρχονται κυρίως
από φόρους που βασίζονται στις πρόνοιες του Περί Κοινοτήτων Νόμου, άσκηση επαγγέλματος,
υδατοπρομήθειας, πρόστιμα, δικαιώματα έκδοσης αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων καθώς και
κρατικές χορηγίες που ιδίως για τα αναπτυξιακά έργα, ανέρχονται σε πολλές περιπτώσεις σε ποσοστό
95%.
Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου (http://www.ekk.org.cy) ιδρύθηκε το 1990 με απόφαση που λήφθηκε
σε κοινή σύσκεψη των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας
και Ελεύθερης Αμμοχώστου. Σκοποί της Ένωσης είναι η προάσπιση και προώθηση των εξουσιών,
συμφερόντων, δικαιωμάτων και προνομιών των Μελών και γενικά της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας
των Τοπικών Αρχών, η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που βοηθούν στη συνεργασία των
Κοινοτήτων και η έκφραση απόψεων προς οποιαδήποτε Αρχή (συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης
και της Βουλής) ή πρόσωπο και διεκδίκηση από την πολιτεία θεμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη
και διεύρυνση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
20
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
„ Επαρχιακή Διοίκηση
Για διοικητικούς λόγους, η Κύπρος είναι διαιρεμένη σε έξι επαρχίες. Κάθε επαρχίας προΐσταται ο
Έπαρχος, ο οποίος είναι ανώτερος δημόσιος υπάλληλος που διορίζεται από την Κυβέρνηση ως τοπικός
εκπρόσωπός της. Ο Έπαρχος είναι ο συντονιστής και ο σύνδεσμος για τις δραστηριότητες όλων των
Υπουργείων στην επαρχία του και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι Έπαρχοι δεν είναι εξελεγμένες τοπικές ή περιφερειακές αρχές, αλλά
μέρος της δημόσιας υπηρεσίας.
Κούριο θέατρο© F. Cappellari
ƒ ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ȀȊȆȇȅȈ
ƒ
ǻǿǹīȇǹȂȂǹĬǼȈǾȈ
ƒ
ƒ
ȂȑIJȡĮ
ƒ
ƒ
ǼȊȇȍȆǾ
ƒ
ƒ
ǹȈǿǹ
ƒ
ƒ
ƒ
ȀȊȆȇȅȈ
ƒ
ǹĭȇǿȀǾ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ȀǹȇǹǺǹȈ
ȀǼȇȊȃǼǿǹ
ȀǼȇȊȃǼǿǹ
ȁȊȈǾ
ǹȂȂȅȋȍȈȉȅȈ
ǻǼȇȊȃǼǿǹ
ȉȈǼȇǿ
ǹĬǿǼȃȅȊ
ȆȅȁǿȈ
īǼȇǿ
ȁǹȉȈǿǹ
ȁǼȊȀȍȈǿǹ
ȁǹȀǹȉǹȂǼǿǹ
ȀȅȁȆȅȈȋȇȊȈȅȋȅȊȈ
ǻǹȁǿ
ȆǹȇǹȁǿȂȃǿ
8
ȈȉȇȅǺȅȁȅȈ ǹīȁǹȃȉǽǿǹ
ǻȚİșȞȑȢ
ǹİȡȠįȡȩȝȚȠ
ȁİȣțȦıȓĮȢ
ȀȅȁȆȅȈǹȂȂȅȋȍȈȉȅȊ
ȁǼȊȀȍȈǿǹ
ǼīȀȍȂǾ
ǹīǿȅȈ
ǻȅȂǼȉǿȅȈ
ȁǼȊȀȅȃȅǿȀȅ
ǹȂȂȅȋȍȈȉȅȈ
ȀȊĬȇǼǹ
ȂȅȇĭȅȊ
ȀȅȁȆȅȈȂȅȇĭȅȊ
ǹȀǹȃĬȅȊ
ȁǹȆǾĬȅȈ
ƒ
ƒ
Ȇǹȃȍ
ȁǼȊȀǹȇǹ
ǻȇȅȂȅȁǹȄǿǹ ȂǼȃǼȅȊ
ȀȅȁȆȅȈȁǹȇȃǹȀǹȈ
8
ȁǼȂǼȈȅȈ
ȆǹĭȅȈ
īǼȇȅȈȀǾȆȅȊ
ȁǹȇȃǹȀǹ
ǻȚİșȞȑȢ
ǹİȡȠįȡȩȝȚȠ
ȁȐȡȞĮțĮȢ
ȆǹĭȅȈ
ȆǼīǼǿǹ
ȁǿǺǹǻǿǹ
ǹȇǹǻǿȆȆȅȊ
ȁǹȇȃǹȀǹ
ǹīǿǹ
ȃǹȆǹ
ȈȍȉǾȇǹ
ƒ
ȀȅȁȆȅȈǼȆǿȈȀȅȆǾȈ
ȊȆȅȂȃǾȂǹ
īǼȇȂǹȈȅīǼǿǹ
ȁǼȂǼȈȅȈ
ǵȡȚȠǼʌĮȡȤȓĮȢ
ǵȡȚĮȀȣȡȓĮȡȤȦȞǺȐıİȦȞ
ǾȞȦȝȑȞȠȣǺĮıȚȜİȓȠȣ
ȊȌȍȃǹȈ
ȂǼȈǹ
īǼǿȉȅȃǿǹ
ǹīǿȅȈ
ǹĬǹȃǹȈǿȅȈ
8
ǻȚİșȞȑȢ
ǹİȡȠįȡȩȝȚȠ
ȆȐijȠȣ
Ȁǹȉȍ
ȆȅȁǼȂǿǻǿǹ
ȀȅȁȆȅȈǹȀȇȍȉǾȇǿȅȊ
īȡĮȝȝȒȀĮIJȐʌĮȣıȘȢIJȠȣ
ȆȣȡȩȢIJȠȣȅǾǼ
ȂǼȈȅīǼǿȅȈ ĬǹȁǹȈ Ȉǹ
ǼIJȠȚȝȐıIJȘțİ Įʌȩ IJȠ ȉȝȒȝĮ ȀIJȘȝĮIJȠȜȠȖȓȠȣ țĮȚ ȋȦȡȠȝİIJȡȓĮȢ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼıȦIJİȡȚțȫȞ ȀȪʌȡȠȢ ǻȒȝȠȢ
‹ ǹȆǹīȅȇǼȊǼȉǹǿ ȅȆȅǿǹǻǾȆȅȉǼ ǹȃǹȉȊȆȍȈǾ
Prepared by Lands and Surveys Department. Ministry of Interior. Kyprus 2012 © STATE COPYRIGHT RESERVED
21
08
Έργα στην Κύπρο με
χρηματοδότηση της ΕΕ
Η ουσιαστική και αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων που
χορηγεί η ΕΕ στην Κύπρο υπήρξε μια από τις προτεραιότητες που είχε
θέσει η χώρα από την ένταξή της σε αυτήν, τον Μάιο του 2004. Ο στόχος
της πλήρους απορρόφησης και της τελεσφόρου αξιοποίησης των
κονδυλίων ύψους 113 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην Κύπρο για την
περίοδο προγραμματισμού 2004-2006 επιτεύχθηκε, ενισχύοντας την
αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μέσω της λήψης άρτια σχεδιασμένων
και εύστοχων μέτρων.
Η αποτελεσματική χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και
του Ταμείου Συνοχής εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα
της κυπριακής κυβέρνησης κατά την περίοδο προγραμματισμού
2007-2013 με τα αυξημένα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την
Κύπρο να ανέρχονται στα 640 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα κονδύλια
συγχρηματοδοτούνται δύο επιχειρησιακά προγράμματα –δηλαδή
το πρόγραμμα «Βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα» και το
πρόγραμμα «Απασχόληση, ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινωνική συνοχή»–,
συμβάλλοντας στους στόχους της σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και
της απασχόλησης· επίσης, μικρό μέρος αυτών των κονδυλίων χορηγείται
στα ενωσιακά προγράμματα εδαφικής συνοχής (π.χ. «Διακρατική
συνεργασία με την Ελλάδα» και «Διακρατική συνεργασία με τις χώρες της
Μεσογείου»).
Μέσω των περίπου 307 εκατ. ευρώ που χορηγεί το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτούνται κυρίως
έργα υποδομών και υποστηρίζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις υπέρ
της ανταγωνιστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι πόροι του ΕΤΠΑ στην
Κύπρο διοχετεύονται κυρίως σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης για την
αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου,
σε επενδύσεις στις ΜΜΕ μέσω μεγαλόπνοων σχεδίων ή εργαλείων
χρηματοοικονομικής τεχνικής (δηλ. το JEREMIE - Κοινοί ευρωπαϊκοί
πόροι για πολύ μικρές έως και τις μεσαίες επιχειρήσεις), στον τομέα
της έρευνας και της καινοτομίας, στην τεχνολογία της πληροφορίας και
των επικοινωνιών κ.λπ. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει
χρηματοδότηση σε έργα με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και
του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της χορήγησης περίπου 120 εκατ.
ευρώ για δράσεις υπέρ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της κοινωνικής
ένταξης των μειονεκτούντων, της άρσης των διακρίσεων στην αγορά
εργασίας και της δημιουργίας ικανοτήτων στη δημόσια διοίκηση. Τέλος,
το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτεί με 213 εκατ. ευρώ έργα
3
1
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΙΗ 20042006
„ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: €46,6 εκατ. ευρώ
„ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ: 28,7 εκατ. ευρώ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων
στην Κόσιη διαχειρίζεται και επεξεργάζεται στέρεα απόβλητα οικιακής και
ξενοδοχειακής προέλευσης με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων.
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο
προγραμματισμού 2004–2006. Η μονάδα καλύπτει τις ανάγκες της Λάρνακας
και της Αμμοχώστου και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην περιοχή..
http://www.moi.gov.cy
22
2
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
υποδομών –συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλης εμβέλειας–
στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της ενέργειας.
και άλλων προβλημάτων· το κοινό σύστημα και διαδικασίες που
Για λόγους ομαλής εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, τόσο η διαχειριστική αρχή όσο και οι ενδιάμεσοι φορείς
εποπτεύουν συνεχώς και εκ του σύνεγγυς την πρόοδο των έργων
που έχουν εγκριθεί και εφαρμόζουν οι δικαιούχοι· κατ’ αυτόν τρόπο
επιτυγχάνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η αντιμετώπιση αδιεξόδων
Η
2
ακολουθούνται συντελούν επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.
χώρα
μπορεί
να
επιδείξει
ορισμένα
σημαντικά
τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού όπως τα
εξής:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 20072013
„ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4,8 εκατ. ευρώ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
„ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
1
Στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007–2013, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτεί την ανακαίνιση του Παττιχείου
Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού με σκοπό να καταστεί ένα σύγχρονο θέατρο
για την ψυχαγωγία των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης της Λεμεσού,
καθώς και την κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής.
http://www.limassolmunicipal.com.cy
3
έργα
συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής κατά την
ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20042006
„ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 41,5 εκατ. ευρώ
„ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ: 25,3 εκατ. ευρώ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Η αναβάθμιση των κυκλικών κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο ΒΑ τμήμα της Λεμεσού, επιτρέποντας την ομαλή και συνεχή κυκλοφορία μεταξύ
της Λευκωσίας και της Πάφου, και διευκολύνοντας την πρόσβαση στο λιμάνι της Λεμεσού, καθώς και στο αεροδρόμιο της
Πάφου. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2004–2006.
http://www.mcw.gov.cy
23
08 Έργα στην Κύπρο με χρηματοδότηση της ΕΕ
4
ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 20072013
5
„ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25,3 εκατ. ευρώ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 20072013
„ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8 εκατ. ευρώ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας
του Λιμένα Λεμεσού, με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις στον
λιμενικό τομέα και την παγίωση της Κύπρου ως πύλης της ΕΕ στην
ΝΑ Μεσόγειο, πραγματοποιείται μέσω του έργου αναβάθμισης του
Λιμένα της Λεμεσού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007–2013). Ο εκσυγχρονισμός
του λιμένα συνίσταται στην εκβάθυνση, στη σταθεροποίηση και
στην επέκταση των προβλητών του προκειμένου να μπορούν να
ελλιμενίζονται σε αυτές πλοία τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Το έργο «Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων»
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο της
περιόδου προγραμματισμού 2007–2013. Το συγκεκριμένο έργο παρέχει
ευκαιρίες στους ανέργους συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης.
Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν απόκτηση βασικών γνώσεων και
δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ, εκμάθηση της αγγλικής και απόκτηση δεξιοτήτων
γραμματειακής υποστήριξης, με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, προσφέρονται προγράμματα πρακτικής άσκησης στις κατάλληλες
επιχειρήσεις.
http://www.cpa.gov.cy
http://www.hrdauth.org.cy
5, 6
4
24
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
6
ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μετά από ισάριθμες προτάσεις
που υπέβαλε η Ένωση Δήμων
Κύπρου στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος
“Ευρώπη Για Τους Πολίτες”, η
Ε.Ε. συγχρηματοδότησε τρία
έργα στην Κύπρο. Και τα τρία
εντάσσονται στη Δράση 1:
Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης.
Το έργο ξεκίνησε την 1η
Ιανουαρίου 2010 και είχε
διάρκεια 12 μήνες. Εταίροι στο
έργο ήταν η Ένωση Δήμων
Κύπρου, η Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων της Φλάνδρας
(Βέλγιο) και η Τοπική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Χίου (Ελλάδα). Στόχος
του ήταν να προσπαθήσει
να επιλύσει τα προβλήματα
που
αντιμετώπιζαν
οι
Δήμοι της Κύπρου για την
ανάπτυξη αδελφοποιήσεων,
αξιοποιώντας τη μεθοδολογία
που χρησιμοποιείται στη
Φλάνδρα: είναι οι ίδιοι οι
πολίτες που εθελοντικά
προετοιμάζουν
και
πραγματοποιούν
τις
δράσεις
διδυμοποιήσεων.
Το έργο επικεντρώθηκε
στην
ανάπτυξη
του
εθελοντισμού
και
τη
μεταφορά τεχνογνωσίας από
τη Φλάνδρα στην Κύπρο και
τη Χίο, μέσω επιμορφωτικών
συναντήσεων
που
πραγματοποιήθηκαν τόσο
στην Κύπρο όσο και το Βέλγιο.
Για περισσότερα:
h t t p : / / w w w. u c m . o rg. c y /
Project-DECISIVE,2,63,Greek
Το έργο ξεκίνησε στις
3 Ιανουαρίου 2011 και
ολοκληρώθηκε
στις
30
Δεκεμβρίου 2011. Εταίροι στο
έργο ήταν η Ένωση Δήμων
Κύπρου και η Τοπική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού
Χίου (Ελλάδα). Στόχος του
ήταν να προσφέρει καλύτερη
πρόσβαση σε ευρωπαϊκά
δίκτυα πόλεων και καλύτερα
έργα για τους πολίτες των δύο
περιφερειακών
νησιωτικών
περιοχών του Ευρωπαϊκού
νότου. Το έργο συγκέντρωσε σε
έναν ολοκληρωμένο οδηγό όλο
το υλικό ενημέρωσης (οδηγοί,
ιστοσελίδες,
βιβλιογραφία,
βέλτιστες πρακτικές...) για τις
Αδελφοποιήσεις και έδωσε
στους
ενδιαφερόμενους
από τους δύο εταίρους, τη
δυνατότητα, όχι μόνο να
μάθουν από τις εμπειρίες
των εταίρων τους, αλλά να
εργαστούν και στο περιβάλλον
τους,
προκειμένου
να
κατανοήσουν καλύτερα τις
διαδικασίες που ακολουθούν.
Για περισσότερα:
http://www.ucm.org.cy/ProjectSUSTAIN,1,63,Greek
25
Το έργο Pro-I3T ξεκίνησε
στις 9 Ιανουαρίου 2012
και έχει διάρκεια 12 μήνες.
Εταίροι στο έργο είναι η
Ένωση Δήμων Κύπρου και η
Συνέλευση των Περιφερειών
της Ευρώπης (AER). Κατά
τη διάρκεια του έργου,
Τοπικές και Περιφερειακές
Αρχές από όλη την
Ευρώπη θα εκπαιδευτούν
στο πώς να ορίζουν
θεματικές προτεραιότητες
για ευρωπαϊκά έργα, να
διατυπώνουν σωστά τις
ιδέες τους, να βρίσκουν
εταίρους και να σχεδιάζουν
στοχευμένες ενέργειες. 15
ολοκληρωμένοι θεματικοί
οδηγοί θα συνταχθούν στα
ελληνικά και στα αγγλικά.
Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια
(ένα στην Κύπρο και ένα
στις Βρυξέλλες) θα διδάξουν
τους λειτουργούς των
Δήμων και των Περιφερειών,
πώς να χρησιμοποιούν το
παρεχόμενο πληροφοριακό
υλικό
και
πώς
να
χρηματοδοτούν καλύτερα
τις δράσεις τους. Για
περισσότερα:
http://www.proi3t.eu
08 Έργα στην Κύπρο με χρηματοδότηση της ΕΕ
8
9
7
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΜΑΙΚΟΥΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
„ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΑ €588 800
Το Υδραγωγείο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αποτελεί αποκατάσταση και
μετατροπή παλαιότερης κατασκευής που χρονολογείται από την Ρωμαϊκή
περίοδο, η οποία έγινε από τους Φράγκους την ίδια περίοδο που κτίστηκε και
το μεσαιωνικό μοναστήρι της Αγίας Νάπας. Η πηγή του νερού βρίσκεται κάπου
στις βόρειο-ανατολικές λόφο-παρυφές της Αγία Νάπας, ενώ αρχαιολογικά
κατάλοιπα διασώζονται σε διάφορα σημεία του δήμου, που εκτείνονται από
το Κάβο Γκρέκο μέχρι και την Αγία Θέκλα. Η αρχική ορατή πορεία του αγωγού
ήταν σηματοδοτημένη από μια βαρελοειδή κατασκευή στην τοποθεσία
«Μάνα του Νερού», γνωστή στους κάτοικους και με την ονομασία «το σπίτι των
Ελλήνων». Από εκεί ακολουθώντας τις ήπιες υψομετρικές διαφορές του λόφου,
οι κατασκευαστές διαμόρφωναν με τοίχο ή εκσκαφή τον φυσικό βράχο, έτσι
που η όλη πορεία του αγωγού να παραμένει σε κλίση 1,6 %, διευκολύνοντας την
ομαλή ροή του νερού. Σε δύο σημεία της πορείας του αγωγού παρεμβάλλονται
κατασκευές για τον καθαρισμό του νερού με τη μέθοδο της καθίζησης, ενώ
σε τρίτο υπάρχει διευκόλυνση για πότισμα ζώων και για εκτροπή του νερού
προς τους αγρούς.Σε ένα σημείο όπου το υδραγωγείο διασταυρώνεται με
βαθύ ρυάκι, ένας ογκώδης τοίχος, με ύψος που φτάνει τα δώδεκα μέτρα, έχει
ανεγερθεί για να γεφυρώσει το χείμαρρο. Ένα άνοιγμα σε σχήμα οξυκόρυφης
καμάρας, αφέθηκε στο κέντρο του για να επιτρέπει στο νερό να ακολουθεί τη
φυσική του πορεία προς την θάλασσα. Το νερό καταλήγει στο μοναστήρι όπου,
αφού περάσει κάτω από την λεγόμενη Ιδιωτική Οικία, αναβλύζει διαμέσου
κεφαλόβρυσου που αναπαριστά μαρμάρινη κεφαλή αγριόχοιρου. Στη συνέχεια
διοχετεύεται μέσα από αγωγό κάτω από την αυλή και τα νότια κτίσματα της
μονής, και καταλήγει σε μεγάλη δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στη σκιά της
μεγαλύτερης και αρχαιότερης συκομουριάς που διατηρείται στην Κύπρο. Μια
άλλη διακλάδωση του υδραγωγείου μέσα στην αυλή καταλήγει στο καλυμμένο
με θόλο σιντριβάνι, στην αυλή της Μονής. Το υδραγωγείο ήταν σε χρήση,
τουλάχιστον, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.Το 1996 το Τμήμα Αρχαιοτήτων
ανέλαβε έργα συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου, με την οικονομική
στήριξη του Δήμου Αγίας Νάπας. Τον Σεπτέμβριο του 2006 το Έργο εντάχθηκε
στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ και το Τμήμα
Αρχαιοτήτων, με τη βοήθεια του Δήμου, ανέλαβε την ολοκλήρωση των έργων
συντήρησης και την πλήρη αποκάλυψη του μνημείου, όπου αυτό ήταν δυνατό.
26
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
7
8
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
„ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Φεβρουάριος 2012 – Φεβρουάριος 2014
„ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: €24.950.000
„ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση - Δήμος Λευκωσίας
„ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: από ETEπ και ΤΑΣτΕ
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού σημείου αναφοράς
και κοινωνικής συνάθροισης στην πρωτεύουσα, ενός πόλου έλξης για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες, ενός σημείου στο οποίο συναντιούνται η ιστορία
με το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης.
Η Πλατεία Ελευθερίας ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ της περιτειχισμένης πόλης
και του Αστικού Κέντρου συνδέοντας τον χώρο με την προγραμματισμένη
διαμόρφωση της περιοχής του παλιού ΓΣΠ. Αναδεικνύει το μοναδικό μνημείο
της πόλης αποκαθιστώντας τη συνέχεια των Ενετικών τειχών με την κατεδάφιση
των επιχωματώσεων που εφάπτονται σε αυτά και στον προμαχώνα.
Μέσα από το έργο, επανασχεδιάζεται ο δημόσιος χώρος της Πλατείας,
ενώ ο χώρος της Τάφρου ενοποιείται και διαμορφώνεται ως ένας συνεχής
τοπιοτεχνημένος χώρος, ώστε να εντάσσεται λειτουργικά στην περιοχή και να
τον απολαμβάνουν οι πολίτες. Επίσης, θα υπογειοποιηθούν οι υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, θα υπάρξουν μέτρα για καλύτερη κυκλοφοριακή διαχείριση και άλλες
ρυθμίσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής.
Το έργο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο της διεθνούς φήμης Ζάχα
Χαντίντ. Η επιλογή του έργου έγινε μετά από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, τον
Απρίλιο του 2005.
Σε συνδυασμό με την κατασκευή της Πλατείας Ελευθερίας κάτω από τμήμα της
λεωφόρου Ομήρου, κατασκευάζεται διώροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης
για την εξυπηρέτηση του μετεπιβιβαστικού σταθμού που βρίσκεται στην
Πλατεία Σολωμού.
Στόχος και αυτού του έργου είναι να βοηθήσει την εύκολη πρόσβαση στο
σύγχρονο αστικό κέντρο και στην παλιά πόλη. Θα περιλαμβάνει ράμπες
πρόσβασης των αυτοκινήτων από το δρόμο, κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες
σύνδεσης του χώρου στάθμευσης και της τάφρου με τη λεωφόρο Ομήρου,
την Πλατεία Σολωμού και την Πλατεία Ελευθερίας. Ο χώρος στάθμευσης θα
ελέγχεται με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των θέσεων και έκδοσης
εισιτηρίων. Επίσης, θα διαθέτει οθόνες πληροφόρησης για τα δρομολόγια των
λεωφορείων και αυτόματη μηχανή έκδοσης εισιτηρίων λεωφορείων. Με τη νέα
διαμόρφωση η λεωφόρος Ομήρου στο επίπεδο του δρόμου θα διαπλατυνθεί
και θα δημιουργηθεί καλυμμένος χώρος στάσεων λεωφορείων. Το έργο θα
εκτελεστεί σε δύο φάσεις, δώδεκα μηνών η κάθε μια.
9
ΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ  ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
2007 2013, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
„ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 2012 ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ €19 ΕΚ.
Όταν το 2006 εγκαινιάσθηκαν τα νέα έργα της Ακτής Ολυμπίων, είναι ως η
Λεμεσός να ξαναβρήκε την χαμένη της ταυτότητα ως παραλιακή πόλη. Ως τότε το
παραλιακό μέτωπο παρέμενε σχεδόν αναξιοποίητο και ξεχασμένο.
Σήμερα η Ακτή Ολυμπίων σφύζει από ζωή και αποτελεί ένα από τους
σημαντικότερους χώρους περιπάτου, άθλησης και ξεκούρασης για τον πολίτη της
Λεμεσού αλλά και για τις χιλιάδες επισκέπτες της.
Η ανάγκη για αναδιαμόρφωση της προκυμαίας βασίζεται στα νέα δεδομένα
ανάπτυξης που χρονολογικά οριοθετούνται από το 2002 με τον καταρτισμό του
´Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού - πρόνοιες και μέτρα πολιτικήςª, αλλά και στις
νέες απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών του χώρου. Σκοπός είναι η προκυμαία
να συνδεθεί τόσο λειτουργικά όσο και σημασιολογικά με την υπόλοιπη πόλη με τις
διάφορες προσβάσεις και διαμορφώσεις επί του παραλιακού μετώπου ώστε να
αποκατασταθεί η για χρόνια χαμένη λειτουργική σχέση του κέντρου πόλης με τη
θάλασσα. Αξιοποιούνται έτσι λειτουργίες που διατηρούνται, χωρίς ταυτόχρονα να
παραβλέπονται γενικότερες αρχές σχεδιασμού που διέπουν την πόλη ως σύνολο.
Οι σχεδιασμοί και οι αναπτύξεις της προκυμαίας και του παραθαλάσσιου πάρκου
αποβλέπουν σε:
1. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
2. Χωροθέτηση ποδηλατοδρόμου, ο οποίος επεκτείνεται συνδέοντας την Ακτή
Ολυμπίων με το παλιό λιμάνι και ακόμα παρακάτω.
3. Λειτουργική και οπτική σύνδεση με τους κύριους άξονες, βόρεια του παραλιακού
δρόμου αποκαθιστώντας την λειτουργική σχέση και τη σημειωτική σύνδεση του
Κέντρου της Λεμεσού με την θάλασσα
4. Χωροθέτηση μικρού αμφιθεατρικού πλατώματος για εκδηλώσεις θεματικές και
αναψυχής
5. Κατασκευή αναψυκτηρίων και αποχωρητηρίων
6. Νέοι πεζόδρομοι, με την δημιουργία δευτερεύουσας πορείας
7. Ενίσχυση παιχνιδότοπων και χώρου για Skateboard.
Είναι βέβαια αυτονόητο ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης λαμβάνονται υπόψιν και
υφιστάμενες βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων υποδομών όπως των σιντριβανιών,
γλυπτών, διαμορφώσεων χώρων πρασίνου από διάφορες εταιρείες όπως φυσικά
και προβλέψεις για την προσβασιμότητα από όλα τα άτομα..
27
08 Έργα στην Κύπρο με χρηματοδότηση της ΕΕ
10
„
„
„
„
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ €1.040.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20072013: €346.666,67
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: €346.666,67
ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ: €346.666,67
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στο τομέα της εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τα ήθη και έθιμα του
τόπου, στην αποτύπωση της παράδοσης καθώς επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της περιοχής με τη διοργάνωση εκδηλώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος αλλά και τη βελτίωση των οικονομικών
τους πόρων. Αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της ευρύτερης
αγροτικής περιοχής, θα συγκρατήσει τον πληθυσμό και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Το έργο περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους/δωμάτια παραδοσιακών επαγγελμάτων όπως «Πελεκάνος»,
«Επιπλοποιός», «Τσαγγάρης – Σκαρπάρης», «Ράφτης», «Κωμοδρόμος – Σιδεράς», «Κτίστης –Οικοδόμος»,
«Κουρέας», «Πετροκόπος», «Ψαράς», «Δωμάτιο περιβολάρη» κ.λπ.
Στους ημι-υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους θα εκτεθούν παραδοσιακά αντικείμενα όπως: καρρέτα, θεριστική
μηχανή, αλωνιστική μηχανή και άλλα εργαλεία αλωνίσματος, βάρκα, μυλόπετρες, γούρνες πέτρινες κ.ά.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
Αγροτικής Οικονομίας
Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Κατηγορία δράσεων: Θεματικά ή Τοπικά Περιφερειακά Μουσεία.
11
12
11
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
„ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1η Νοεμβρίου 2007 – 30η Νοεμβρίου 2008. Συνεχίζεται ως σήμερα.
„ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 50% από τους Εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του μέτρου 1.4 «Επέκταση και βελτίωση των μονάδων και υπηρεσιών
εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων».
Υλοποιήθηκε από τη Σύμπραξη του Δήμου Λευκωσίας και του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας.
Δικαιούχοι: Δημότες του Δήμου Λευκωσίας άνω των 65 ετών οι οποίοι τυγχάνουν καθημερινής φροντίδας από γυναίκες συγγενείς τους.
Στόχοι:
Α) παροχή ψυχολογικής στήριξης και ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων μέσα από καθημερινό πρόγραμμα
δραστηριοτήτων
Β) αποδέσμευση των γυναικών από την καθημερινή φροντίδα των ηλικιωμένων και ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Υπηρεσίες:
– μεταφορά των ηλικιωμένων από και προς το κέντρο
– παροχή προγεύματος και μεσημεριανού γεύματος
– μαθήματα μουσικής
– μαθήματα χορού και γυμναστικής
– εργοθεραπεία
– ψυχαγωγικές εκδρομές και προσκυνήματα
28
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
12
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: CREAMED
„ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Ιούνιος 2010- Μάιος 2012
„ ΑΝΑΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : €1.300.000
„ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
10
Το έργο CreaMed αποτελεί μία συνεργασία 11 εταίρων-περιφερειών από
8 διαφορετικές χώρες με σκοπό την ενίσχυση της Δημιουργικότητας & της
Καινοτομίας της Μεσογείου για την επίτευξη περιφερειακής ανάπτυξης.
Η κοινοπραξία του έργου CreaMED ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση
περιφερειακών πολιτικών- μέσω αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων- με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός
κοινού πλαισίου περιφερειακών πολιτικών για την Καινοτομία.
Στόχοι:
Ενίσχυση της Δημιουργικότητας & της Καινοτομίας στο χώρο της Μεσογείου
ως κινητήριες δυνάμεις για την Περιφερειακή Ανάπτυξη: CreaMED
Η ενίσχυση της συνεργασίας των πιο σημαντικών φορέων στο χώρο της
καινοτομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη μέσω της Δημιουργικότητας
και της Καινοτομίας (Δ&Κ).
Η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την καλλιέργεια της Δ&Κ
από τους κυριότερους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του συστήματος
Καινοτομίας των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης και η προαγωγή της
έννοιας της καινοτομίας σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής καθώς και σε
επιχειρηματίες.
Η ενδυνάμωση της δυνατότητας καινοτόμου επιχειρηματικότητας, της
ανάπτυξης και βιωσιμότητας των περιφερειών της Μεσογείου, οδηγώντας
τις επιχειρήσεις στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής
ανταγωνιστικότητας.
Η μεταφορά γνώσεων και πρακτικών για τη Δημιουργικότητα και Καινοτομία
ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
http://www.creativity4med.eu
29
09
Κύριες εκδηλώσεις
Η ΕτΠ προβάλλει με κάθε ευκαιρία τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ευρωπαϊκή κλίμακα διοργανώνοντας
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ομιλίες, σεμινάρια και εκθέσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς και
περιφερειακούς εταίρους της· μια τέτοια περίπτωση είναι και οι Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης - Η ευρωπαϊκή
εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών, η οποία συγκεντρώνει κάθε Οκτώβριο περισσότερους από 6000
ενδιαφερομένους. Οι Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης για το 2012 θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες από
τις 8 έως τα 11 Οκτωβρίου και σηματοδοτούν το δέκατο έτος διεξαγωγής τους.
10η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των δήμων
Βρυξέλλες
8-11 Οκτωβρίου 2012
Περιφέρειες και δήμοι της
Ευρώπης: κάνοντας τη διαφορά
Ανατρέχοντας σε μια δεκαετία πολιτικού διαλόγου και ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών,
η 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των περιφερειών και των δήμων-OPEN DAYS θα συζητήσει
το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή στο πλαίσιο τριών θεματικών: ευφυής και
πράσινη ανάπτυξη, εδαφική συνεργασία και επίτευξη αποτελεσμάτων.
Συνδιοργανωμένη από την Επιτροπή των Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εκδήλωση θα διεξαχθεί
από τις 8 ως τις 11 Οκτωβρίου 2012 με τη συμμετοχή περίπου 200 περιφερειών
και δήμων καθώς και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και οργανώσεων.
Η εκδήλωση OPEN DAYS 2012 θα συνίσταται από 100 εργαστήρια, συζητήσεις και
ευκαιρίες δικτύωσης για περίπου 6.000 συμμετέχοντες.
www.opendays.europa.eu
„ Κυπριακή συμμετοχή
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) συμμετέχει στη διοργάνωση δύο σεμιναρίων στο πλαίσιο του
θεσμού «OPEN DAYS 2012 – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων», καθώς και του νέου
θεσμού «Open Days University» που διεξάγονται παράλληλα στις Βρυξέλλες από 8 έως 11 Οκτωβρίου
2012 από την Επιτροπή των Περιφερειών και τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής.
Το ΕΓΚ, εκπροσωπώντας τη Λευκωσία, συμμετέχει στο δίκτυο «Capital Cities and Regions Network», όπου δέκα
πρωτεύουσες διοργανώνουν ανοικτή συζήτηση με θέμα «Capital Cities and regions: key to Europe’s smart
future» (10 Οκτωβρίου 2012). Η συζήτηση θα προβάλει το σημαντικό ρόλο που έχουν οι πρωτεύουσες για την
πράσινη οικονομία, προκειμένου να επιτευχθεί έξυπνη ανάπτυξη για όλους. Επίσης, το ΕΓΚ θα διοργανώσει
για το θεσμό "Open Days University" σεμινάριο με τίτλο «Smart Academic Cities» σε συνεργασία με το δίκτυο
«UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe» (9 Οκτωβρίου 2012). Η καινοτόμος ιδέα των
«έξυπνων ακαδημαϊκών πόλεων» βασίζεται στο πρότυπο των «έξυπνων πόλεων», όπου εφαρμόζονται και
οι έξι διαστάσεις μιας «έξυπνης πόλης»: έξυπνοι άνθρωποι, έξυπνη οικονομία, έξυπνη διακυβέρνηση, έξυπνη
κινητικότητα, έξυπνο περιβάλλον και έξυπνη διαβίωση. Σκοπός του σεμιναρίου που αποτελεί πρωτοβουλία
του ΕΓΚ, είναι να δώσει το βήμα σε διαφορετικούς φορείς των πόλεων: διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και
ερευνητές στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και φοιτητές. Θα
συμβάλει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και θα αποτελέσει το κατάλληλο περιβάλλον για ανταλλαγή
απόψεων και γνώσεων σχετικά με τη συμβολή των πανεπιστημίων στην προώθηση της περιφερειακής και
τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.
30
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Τοπικές εκδηλώσεις στην Κύπρο
Η Κύπρος θα φιλοξενήσει φέτος δύο τοπικές εκδηλώσεις.
1. «Innovative cities» στη Λευκωσία, διοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών με
την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή ειδικής συνεδρίας
στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship
Congress and Exhibition», το οποίο διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Το Συνέδριο
και η Έκθεση θα διεξαχθούν από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία και τελούν υπό την αιγίδα
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Στόχος της συνεδρίας «Innovative cities», η οποία θα λάβει χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2012, είναι η
παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες όσον αφορά στις έξυπνες πόλεις, τις καλές πρακτικές
σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση, την ανανεώσιμη ενέργεια σε πόλεις, την περιβαλλοντική
διαχείριση και γενικά, την αειφόρο διαβίωση.
2. «Human Biomonitoring (HBM) – Linking Environment to Health and Supporting Policy», διοργανώνεται
από 22 έως 25 Οκτωβρίου στη Λάρνακα από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, μαζί με τις κοινοπραξίες των
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων ”COPHES” (FP-7) και ”DEMOCOPHES” (LIFE-Plus).
Το συνέδριο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πρόσφατης ευρωπαϊκής προσπάθειας για την εναρμόνιση
των ερευνών βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου στο περιβάλλον και την υγεία σε όλη την Ευρώπη. Θα
πραγματοποιηθεί συζήτηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που ανέκυψαν σε μια πανευρωπαϊκή πιλοτική
μελέτη πριν παρουσιαστούν τα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή, τα εμπόδια και τα πλεονεκτήματα
μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για τη βιολογική παρακολούθηση του ανθρώπου (ΗΒΜ) στην Ευρώπη.
Εκφράζεται η ελπίδα ότι η διάσκεψη αυτή θα ανοίξει περαιτέρω το δρόμο για ένα βιώσιμο πλαίσιο της
ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης, για την υποστήριξη και την αξιολόγηση της πολιτικής, όπως απαιτείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Υγεία και το Περιβάλλον.
„ EuroPCom 2012
3rd European Conference on Public Communication
Brussels – 17-18 October 2012
EuroPCom 2012
3rd European Conference
on Public Communication
Το πρόγραμμα βασίζεται στην αξιολόγηση και τα συμπεράσματα των προηγούμενων
εκδόσεων, στη συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής και - μέσω online βημάτων – στο
συγκεκριμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται το συνέδριο. Η θεματολογία ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ευρωπαίων ειδικών σε θέματα επικοινωνίας
όλων των βαθμίδων, εμπνέεται δε από τα σημαντικότερα θέματα που προβλέπονται
στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κύριες επικοινωνιακές
προτεραιότητες της ΕΕ (Ευρώπη 2020, ιθαγένεια), όπως επιβεβαιώθηκαν στα πλαίσια της
συνεδρίασης της ΔΟΠ της 6ης Ιουνίου 2012, αποτελούν σαφώς σκέλος του προγράμματος.
BRUSSELS
17-18 October 2012
EUROPEAN UNION
Committee of the Regions
[Reconnecting citizens
Η Επιτροπή των Περιφερειών συμφώνησε με την Επίτροπο Reding να αφιερωθεί, εντός του 2012,
μία έκτακτη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σε ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη και την
εμπιστοσύνη όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση, σε περιφερειακό
επίπεδο: στο επίπεδο των 170 «θεσμικά αναγνωρισμένων» περιφερειών (επίπεδο NUTS
1 και 2) στα 27 κράτη μέλη, θα ερωτηθούν δε συνολικώς 50.000 πολίτες.
The meeting place for communication
managers and senior experts of local,
regional, national and european authorities.
www.cor.europa.eu/europcom
Η επισκόπηση της οικονομικής εμπιστοσύνης των πολιτών, η εικόνα της ΕΕ και η
αξιοπιστία των θεσμών της θα αποτελέσουν αντικείμενο παρουσίασης στο συνέδριο
EuroPCom. Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος θα εκτεθούν και συζητηθούν κατά τη
σύνοδο ολομέλειας, θα ακολουθήσουν δε εμπεριστατωμένες συζητήσεις στα πλαίσια
ενός θεματικού εργαστηρίου και, ενδεχομένως, χωριστή συνέντευξη Τύπου.
31
10
Χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων
Ιούλιος
Σεπτέμβριος
2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή COTER
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Εκτός
έδρας συνεδρίαση του Προεδρείου
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ευρωομάδα: Άτυπη υπουργική
σύνοδος σχετικά με την ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική
„ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
„ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
56 ΙΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Εκτός έδρας
συνεδρίαση της επιτροπής EDUC και
σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός για
όλους – διαπεριφερειακή συνεργασία»
„ ΠΑΛΑΓΚΑ LT
12 ΙΟΥΛΙΟΥ
Άτυπο Συμβούλιο EPSCO (Απασχόλησης,
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και
Καταναλωτών) - Απασχόληση - COREPER II
„
13 ΙΟΥΛΙΟΥ
Άτυπο Συμβούλιο EPSCO - Απασχόληση
- COREPER I (ενδεχομένως) / ΕΠΑ
(Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας)
„
17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Προεδρείο
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή
ECOS: Επίσκεψη μελέτης «Αντιδράσεις στη
νέα αβεβαιότητα στις χρηματαγορές»
„ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ DE
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή ECOS
„
2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Εκτός έδρας
συνεδρίαση της επιτροπής ENVE και
σεμινάριο με θέμα «Προώθηση συνεργειών
μεταξύ της περιφερειακής ανάπτυξης και
της προστασίας της βιοποικιλότητας
„ ΠΕΣΚΑΡΑ IT
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: ΕΔΔΘ
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή CIVEX
1819 ΙΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών:
Σύνοδος ολομέλειας
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Προεδρείο
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
811 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Ημέρες
Ελεύθερης Προσέλευσης – Ευρωπαϊκή
εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
910 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών:
Σύνοδος ολομέλειας
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Διάσκεψη των τοπικών και των περιφερειακών
αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση
(ΔΤΠΑΑΕΧ) – ετήσια συνεδρίαση
„ ΚΙΣΙΝΑΟΥ Μολδαβία
1718 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: EuroPCom
– Ευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα την
επικοινωνία στον δημόσιο τομέα
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
„
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή COTER
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
1819 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
„
23 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ)
– Άτυπο Συμβούλιο ΔΕΥ (Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων)
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή EDUC
„
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: σεμινάριο της
επιτροπής COTER με θέμα «Ο αντίκτυπος
και το αποτέλεσμα μόχλευσης της
διευκόλυνσης ’Συνδέοντας την Ευρώπη’»
„ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ES
24 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ)
- Άτυπο Συμβούλιο ΔΕΥ / ΕΠΑ
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
32
Οκτώβριος
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή NAT
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: 12η συνεδρίαση
της ομάδας εργασίας για την Τουρκία
„
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Νοέμβριος
56 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Άτυπη συνάντηση των υπουργών για
την εδαφική και την αστική ανάπτυξη
και την πολιτική για τη συνοχή
„
59 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Πρωτοβουλία της ΕΕ «Επιστροφή στο
σχολείο»: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2930 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών:
Σύνοδος ολομέλειας
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
„
2930 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: Φόρουμ
με θέμα την «Ιθαγένεια»
1314 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή COTER
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
„ ΚΥΠΡΟΣ
Δεκέμβριος
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: ΕΔΔΘ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή CIVEX
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή ECOS
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
„
„
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή EDUC
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή NAT
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
„
„
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
28 NOVEMBER
Επιτροπή των Περιφερειών: Προεδρείο
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Επιτροπή των Περιφερειών: επιτροπή ENVE
„ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
„
Οι ημερομηνίες καταχωρήθηκαν όπως ίσχυαν κατά τη στιγμή της εκτύπωσης – ενδέχεται να
προκύψουν ορισμένες τροποποιήσεις
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
„
33
11
ΕΠΑΦΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Bâtiment Jacques Delors
Rue Belliard 99-101
B - 1040 Brussels - Belgium
Τηλ. +32(0)22822211
Φαξ +32(0)22822325
www.cor.europa.eu
www.cor.europa.eu/cypru
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Στέλλα Κούρου
Φανούριος Παντελογιάννης
Ένωση Δήμων Κύπρου
Square de Meeûs 1, B-1000, Brussels
Ένωση Δήμων Κύπρου
Square de Meeûs 1, B-1000, Brussels
Τηλ: +32(0)22138112
Φαξ: +32(0)22138114
Τηλ: +32(0)22138110
Φαξ: +32(0)22138111
Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ
Ένωση Δήμων Κύπρου
Βρυξελλών
Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία
Square de Meeûs 1, Β-1000, Brussels
Τηλ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
Τηλ.: +32(0)22138110
Φαξ: +32(0)22138111
Ηλεκτρονική διεύθυνση :
[email protected]
Ηλεκτρονική διεύθυνση :
[email protected]
Ιστοσελίδα: www.ucm.org.cy
Ένωση Δήμων Κύπρου- Γραφείο
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Avenue de Cortenbergh 61, 1000 Bruxelles
Τηλ: +32 27395111
Φαξ: +32 27354552
Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Σπίτι της ΕΕ
Λεωφόρος Βύρωνος 30,
1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 23480, CY-1683
Τηλ.: +357 22 817770
Φαξ: +357 22 768926
Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
34
Η Επιτροπή των Περιφερειών
και η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο
Σπίτι της ΕΕ
Λεωφόρος Βύρωνος 30
1096 Λευκωσία
Τηλ.:+35722870500
Φαξ : +35722767733
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)
Οδός Απελλή
1456, Λευκωσία, Κύπρος
Φαξ: +357 22666123
Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ
Οδός Κυριάκου Μάτση 56
1082, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22400105
Φαξ: +357 22400173
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Europe Direct Λάρνακα
Φίλιου Τσιγαρίδη 2
6300 Λάρνακα
Τ.Θ.: 40045
Τηλ.: +357 24 62 09 93
Φαξ: +357 24 62 09 93
Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.eudirectlarnaca.eu
Europe Direct Πάφος
Πολιτιστικό κέντρο “Παλιά Ηλεκτρική”
Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8
8010 Πάφος
Τηλ.: +357 26 935500
Φαξ: +357 26 911032
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://pafoseuropedirect.eu
© Φωτογραφιών: Οι φωτογραφίες σ΄αυτήν την έκδοση προέρχονται από το φωτογραφικό
αρχείο της ΕτΠ και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).
Εκτός από το εξώφυλλο , η έκδοση τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
35
CDR_1538/08-2012/EL
Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τύπου και Εκδηλώσεων
Αύγουστος 2012
Rue Belliard/Belliardstraat 101 _ 1040 Bruxelles/Brussels _ Belgique/België
Tlf. +32 25468202 _ Fax +32 22822085
www.cor.europa.eu/cyprus
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 059 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа