close

Вход

Log in using OpenID

"ΣΙΤΑΡΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

embedDownload
ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΢ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢
΢ΙΣΑΡΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΤΣΟΤ
΢Ε ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΩΜΑΣΟ΢
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1.Τίηινο έξεπλαο……………………………………………………………………3
2. Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Α. Θέκαηα βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο
Α1) Σηηάξη- Ηζηνξηθή Αλαδξνκή- Λανγξαθία …………………………….4-9
Α2)Φώκα……………………………………………………………… 10-12
Δίδε ρώκαηνο……………………………………………………… 13-16
Β. Οξηνζέηεζε………………………………………………………………….17
Γ. Μεηαβιεηέο………………………………………………………………… 17
3. Παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο έξεπλαο………………………………………… 18
4. Γηακόξθσζε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ…... ………………………...………… 19
5. Αλάιπζε παξακέηξσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Α) Ζιηνθάλεηα…………………………………………………………………20
Β) ζεξκνθξαζία……………………………………………………………….20
Γ) Υγξαζία…………………………………………………………………….21
Γ) Πόηηζκα…………………………………………………………………….21
Δ) Τν ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηώλ…………………………………………..21
6. Πεξηγξαθή ησλ νξίσλ ηεο έξεπλαο…………………………………………… 22
7. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε
Α) Σπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ…………………………………………………23
Β) Σπιινγή απαηηνύκελσλ πιηθώλ κέζσλ…………………………………… 23
Γ) Πξνεηνηκαζία-εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο……………………………………24
Γ)Ζκεξνιόγην……………………………………………………………….25-28
8. Γηαγξάκκαηα ξνήο………………………………………………………………29
9. Σπκπεξάζκαηα………………………………………………………………….30
10.Κνηλσληθέο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί ε έξεπλα…………………………………31
10. Πξνηάζεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα………………………………………32
12. Βηβιηνγξαθία…………………………………………………………………..33
2
1. ΣΗΣΛΟ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢
΢ΗΣΑΡΗ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΤΣΟΤ ΢Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΥΩΜΑΣΟ΢
2. ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ΢
Α. ΘΔΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢
Α1.΢ιηάπι
Ηζηοπική αναδπομή
Τν ζηηάξη, θύξην ζπζηαηηθό ηεο ηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ,
έθαλε κηα κεγάιε δηαδξνκή από ηε Μεζνπνηακία, πηζαλώο, κέρξη
ηελ Ακεξηθή. Ο ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε, επίζεο κεγάινο. Από
ηνπο Σνπκέξηνπο, 7ε ρηιηεηία π.Φ , κέρξη ηε δηάδνζε ηεο
ζηηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Ακεξηθή, ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ κ.Φ. αηώλα,
πέξαζαλ θνληά ελληά ρηιηεηίεο!
Σηελ Κίλα ην ζηηάξη θαιιηεξγείηαη από παιηά. Σηα 2838 π.Φ.
ν Απηνθξάηνξαο CHEN - NUNG ζέζπηζε κηα επίζεκε γηνξηή γηα
ηε ζπνξά ησλ πέληε θαξπώλ. Πξώηνο από ηνπο θαξπνύο απηνύο
ήηαλ ην ζηάξη θαη αθνινπζνύζε ην ξύδη.
Σηνλ Όκεξν ππάξρεη κηα σξαία πεξηγξαθή ζεξηζκνύ πνπ
απεηθνλίδεηαη ζηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα, πνπ ζα ηε δήιεπε θαη ε
δηθή καο παιηόηεξε επνρή (Ηιηάδα Σ. 550-556).
Σηελ Π.Γ. ην ζηηάξη αλαθέξεηαη 150 θνξέο θαη είλαη ε θύξηα
ρσξίο ακθηβνιία ηξνθή ζε όγθν θαη αμία γηα ηνπο Δβξαίνπο. Σηελ
Κ. Γ. είλαη γλσζηή ε ξήζε ηνπ Φξηζηνύ πεξί ηνπ ζίηνπ "εάλ κε ν
θόθθνο ηνπ ζίηνπ πεζώλ εηο ηελ γελ απνζάλε, απηόο κόλνο
κέλεη".
Σηελ Διιάδα πξσηνθαιιηεξγήζεθε ζηηάξη ζηε Νενιηζηθή
πεξίνδν. Αλαζθαθέο ζηε Θεζζαιία έθεξαλ ζε θσο ζπόξνπο
ζηαξηνύ θαη θξηζαξηνύ ηεο 4εο ρηιηεηεξίδαο.
Τν ζιηάπι ή ζηάπι ή ζίηορ είλαη έλα θπηό πνπ θαιιηεξγείηαη
ζε όιν ηνλ θόζκν. Δίλαη ην δεύηεξν παγθνζκίσο ζε ζπγθνκηδή
δεκεηξηαθό, κεηά ηνλ αξαβόζηην, κε ηξίην ην ξύδη. Ο θαξπόο ηνπ
ζίηνπ είλαη κηα βαζηθή ηξνθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
Παξαζθεπή αιεπξηνύ, δσνηξνθώλ θαη σο πξώηε ύιε ζηελ
παξαζθεπή αιθννινύρσλ πνηώλ θαη θαπζίκσλ. Ο θινηόο ηνπ
κπνξεί λα απνζπαζηεί από ηνλ θαξπό θαη λα αιεζηεί, δίλνληαο ην
3
ιεγόκελν πίηνπξν. Ο ζίηνο θαιιηεξγείηαη επίζεο γηα ηε βνζθή
ησλ δώσλ, θαζώο θαη γηα ην άρπξν, ηνλ θνξκό ηνπ θπηνύ, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο δσνηξνθή ή πιηθό θαηαζθεπώλ.
Τν ζηηάξη, όπσο θαη ηα άιια
δεκεηξηαθά, ε βξώκε, ε ζίθαιε, ην
θξηζάξη, πεξηέρνπλ κηα πξσηεΐλε, ηε
γινπηέλε, ζηελ νπνία πνιινί άλζξσπνη
είλαη δπζαλεθηηθνί (αιιεξγηθνί θαηά
θάπνην ηξόπν), εθδειώλνληαο ηε ιεγόκελε
θνηιηνθάθε, έλα είδνο εληεξνπάζεηαο.
Καλλιέπγεια
Ο γεσξγόο πεξηκέλεη ηα πξσηνβξόρηα γηα λα πνηηζηεί ην
ρσξάθη. Μεηά ηελ πξώηε θζηλνπσξηλή βξνρή κπαίλεη ζην ρσξάθη
ηνπ γηα λα ην «αλνίμεη», δειαδή λα θάλεη ην πξώην όξγσκα,
πξνθεηκέλνπ λα ζπάζεη ε θξνύζηα ηνπ ρώκαηνο από ηνλ ήιην ηνπ
θαινθαηξηνύ. Τν ρώκα αεξίδεηαη θαη είλαη έηνηκν γηα ηελ επόκελε
βξνρή. Αθνινπζεί ην δεύηεξν όξγσκα (ην δηβόιηζκα), κεηά ην
ηξίην (ην ηξηβόιηζκα) θαη πιένλ ε γε κπνξεί λα δερηεί ην ζπόξν.
Ζ ζπνξά αξρίδεη θαηά ηα κέζα Οθησβξίνπ θαη ηειεηώλεη ζηηο
αξρέο Γεθεκβξίνπ. Ο ζπόξνο πέθηεη ζηα αλνηγκέλα απιάθηα θαη
ζηε ζπλέρεηα ν γεσξγόο βνινθνπάεη ην ρσξάθη ηνπ, δειαδή
ζθεπάδεη ην ζπόξν κε ρώκα. Ζ απαηηνύκελε πγξαζία
εμαζθαιίδεηαη κε ηηο βξνρέο θαη ην αβαζέο ησλ απιαθηώλ βνεζά
ζηε δηαηήξεζή ηεο ηελ άλνημε.
Μόιηο θύηξσλαλ ηα ζπαξηά θαη γηα λα κε θνπληώζεη ην
θύιισκα, πνπ ζα εκπόδηδε ηελ αλάπηπμε ησλ ζηαρπώλ, ν
γεσξγόο άθελε λα βνζθήζνπλ πξόβαηα ζην ρσξάθη ηνπ. Δίλαη
κηα ηαθηηθή πνπ εθαξκνδόηαλ γηα αηώλεο, από ηελ αξραηόηεηα
(ηελ αλαθέξεη ν Θεόθξαζηνο) κέρξη ην 1950-60. Τν ηπραίν
θόπξηζκα ησλ δώσλ ζηε δηάξθεηα ηεο βνζθήο ήηαλ σθέιηκν θαη
γηα ην έδαθνο θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα.
Τελ άλνημε ηα ζπαξηά κεγαιώλνπλ θαηά έλαλ θόκπν επί
ηέζζεξηο κήλεο θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα (ην Μάην) απνθηνύλ πέληε
αθόκε θόκπνπο θαη ην ζηάρπ.
4
Αξρέο Ηνπλίνπ (ν Θεξηζηήο) άξρηδε ν ζεξηζκόο. Οη γεσξγνί
άθελαλ λα ζεξηζηεί ηειεπηαίν ην κέξνο κε ηα πην «ςσκσκέλα»
ζηάρπα, γηα λα ζηεγλώζνπλ πνιύ θαιά θαη λα θξαηήζνπλ ηνλ
θαξπό ηνπο σο ζπόξν γηα ηελ επόκελε ρξνληά. Τα ζεξηζκέλα
ζηάρπα δέλνληαλ ζε δεκάηηα, ηα ηζεξέληα, θαη κεηαθέξνληαλ ζηα
αιώληα.
Απηά ήηαλ ζπλήζσο αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο κε παηεκέλν
ρώκα. Τα πεηξάισλα ήηαλ θπθιηθέο εθηάζεηο δηακέηξνπ πεξίπνπ
18κ., ζηξσκέλεο κε θαιά αξκνζκέλεο πέηξεο θαη γύξσ ηνπο
όξζηεο πιαθεξέο πέηξεο πνπ ζρεκάηηδαλ ην όξην ηνπ αισληνύ. Τν
αιώληζκα γηλόηαλ ηνλ Ηνύιην (ν Αισλάξεο).
Δπόκελν ζηάδην ήηαλ ην ιίρληζκα, δειαδή ν δηαρσξηζκόο
ηνπ θαξπνύ από ην άρπξν. Όηαλ, θαζαξόο πιένλ, ν θαξπόο
απνζεθεπόηαλ, είραλ θηάζεη νη πξώηεο εκέξεο ηνπ Σεπηεκβξίνπ.
Λαογπαθία
Έζηκα, παξαδόζεηο θαη πξνιήςεηο γελλήζεθαλ κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζετθή
πξνζηαζία, λα εμεπκελίζνπλ ηα θαιά θαη λα θξαηήζνπλ καθξηά
ηα θαθά πλεύκαηα, λα πξνιάβνπλ ην «θαθό κάηη» γηα λα είλαη ε
βξνρή πνηηζηηθή, ε γε γόληκε θαη ν θαξπόο πνιύο.
Δζηκηθέο ηειεηνπξγίεο ζπλαληάκε πξηλ από ηε ζπνξά, ζηε
δηάξθεηα ηεο αλακνλήο γηα ηε βιάζηεζε θαη ηελ σξίκαλζε ηνπ
ζπόξνπ, γηα ηα βνεζεηηθά δώα, γηα ην ζεξηζκό θ.ιπ.
Σελεηοςπγίερ για ηη ζποπά
Σηηο 14 Σεπηεκβξίνπ, ενξηή ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ, νη γπλαίθεο
βάδνπλ ιίγν από ην ζπόξν ζε έλα πήιηλν πηάην, ην πεγαίλνπλ
ζηελ εθθιεζία θαη ην αθήλνπλ δεμηά από ηελ Ωξαία Πύιε γηα λα
ην επινγήζεη ν παπάο. Ο επινγεκέλνο ζπόξνο αλαθαηεύεηαη κε
εθείλνλ πνπ ζα ζπείξνπλ ηελ πξώηε εκέξα ηεο επόκελεο ζπνξάο.
Μέζα ζην ζαθί κε ην ζπόξν βάδνπλ ηξεηο ζθειίδεο ζθόξδν, γηα
λα κελ καηηάδεηαη, έλα θαξθί, γηα λα ζηέθεηαη όξζην ην θαιάκη
ησλ ζπαξηώλ, θαη ζππξηά από ξόδη γηα λα γίλνπλ ρνληξνί νη
ζπόξνη ηνπ ζηαξηνύ ζαλ ηνπ ξνδηνύ.
5
Τελ πξώηε εκέξα πνπ πεγαίλεη ν γεσξγόο γηα ζπνξά,
θπιάγεηαη από ην «θαθό ζπλαπάληεκα». Φεύγεη λύρηα γηα ην
ρσξάθη ηνπ. Αλάβεη θσηηά γηα λα βιέπεη θαη ραξάδεη ηηο ζπνξηέο.
Όηαλ μεκεξώζεη, γνλαηίδεη πξνο ηελ
Αλαηνιή, θάλεη ην ζηαπξό ηνπ θαη εύρεηαη «έλα ζηα είθνζη»,
δειαδή θάζε ζπόξνο λα απνδώζεη ην εηθνζαπιάζην.
Σην ρσξηό Γηαλλσηά ηεο Διαζζόλαο, κέρξη ηηο πξώηεο
δεθαεηίεο ηνπ 20νύαηώλα, ε εκέξα πνπ ζα άξρηδε ε ζπνξά
θνηλνπνηνύληαλ κε ηνλ πνξηόγπξν (ληειάιε) από ηελ
πξνεγνύκελε, κε απόθαζε ηνπ θνηλνηάξρε. Τν βξάδπ απηό νη
λνηθνθπξέο έπξεπε λα επηζηξέςνπλ ό,ηη είραλ δαλεηζηεί (ηαςί,
ηεγάλη, πηλαθσηό θ.ιπ.).
Δπίζεο, θάζε μελνκεξίηεο(θάηνηθνο άιινπ κέξνπο) έπξεπε
λα θύγεη ακέζσο από ην ρσξηό, δηόηη κπνξεί λα ήηαλ γξνπζνύδεο
θαη θαθόςπρνο θαη λα επεξέαδε αξλεηηθά ηε ζπνξά.
Σηηο 21 Ννεκβξίνπ, γηνξηή ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ, ε
ζπνξά βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε θαη γη' απηό ε Παλαγία
ιέγεηαη «κεζνζπνξίηηζζα ή πνιπζπνξίηηζζα». Τελ εκέξα απηή
βξάδνπλ δηάθνξα δεκεηξηαθά θαη όζπξηα, ην πνιπζπόξηα, θαη ηα
πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία λα επινγεζνύλ. Έπεηηα, όιε ε
νηθνγέλεηα ηξώεη από απηά θαη εύρεηαη θαιή θαξπνθνξία. Λέλε
πσο ηα ζπαξηά πνπ ζπέξλνληαη κέρξη ηηο 21 Ννεκβξίνπ
θπηξώλνπλ γξεγνξόηεξα. Δμνξθίδνπλ ηελ αλνκβξία ηεο άλνημεο
κε ηελ πεξηθνξά εηθόλαο θαη κε ιηηαλείεο.
Για ηο θεπιζμό
Σηε δηάξθεηα ηνπ ζεξηζκνύ
ζρεκαηίδνληαη ζηαπξνί κε ζεξηζηέο
ζε όιν ην ρσξάθη ή ζην θνκκάηη
εθείλν πνπ αθήλεηαη λα ζεξηζηεί
ηειεπηαίν θαη ν θαξπόο ηνπ νπνίνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επόκελε ζπνξά. Από απηό ην θνκκάηη
πιέθεηαη ην «ρηέλη» ή «ν ζηαπξόο» πνπ νη γπλαίθεο ηνπνζεηνύλ,
γηα ην θαιό, ζην εηθνλνζηάζη κέρξη ηελ επόκελε ζπνξά.
6
Τν «κάησκα» είλαη κηα ηειεηνπξγηθή πξάμε πνπ ηειείηαη ζην
κηθξό αζέξηζην θνκκάηη ηνπ ρσξαθηνύ. Ο ζεξηζηήο ραξάδεη κε ην
δξεπάλη κηα ακπρή ζην ρέξη ηνπ γηα λα ζηάμεη αίκα, πξνζθνξάζπζία ζηε γε σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξαγσγή ηεο.
Για ηο αλώνιζμα
Όηαλ
ηειεηώζεη
ην
αιώληζκα θαη ην ζηηάξη είλαη
έηνηκν λα κεηαθεξζεί ζην
ζπίηη,
ν
γεσξγόο
ην
ζηαπξώλεη κε ην θαξπνιόη
θαη ην θιείλεη ζε θύθιν, πνπ
ραξάδεη πάιη κε ην θαξπνιόη.
Ζ πξώηε πξάμε είλαη
επραξηζηίαο ζηε ζεία δύλακε
θαη ε δεύηεξε καγηθήθπιαθηηθή, αθνύ ν θύθινο πξνζηαηεύεη ό,ηη πεξηθιείεη θαη αθήλεη
απέμσ θάζε αξλεηηθή ελέξγεηα.
Α2 ΥΩΜΑ
Τν ρώκα πεξηέρεη έλα κείγκα αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ ηνπο: άξγηινο
(<0,002mm), ιάζπε (0,002- 0,05mm) θαη άκκνο (0,05-2,00mm).
Οη ζρεηηθέο πνζόηεηεο απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ νδεγνύλ ζηελ
ζύζηαζε ηνπ ρώκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ρώκα κε πςειό
πνζνζηό άκκνπ, δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρνλδξόθνθθνπ.
Απιώο θαη κόλν θνηηάδνληαο ην ρώκα, κπνξνύκε λα πνύκε
αλ είλαη εύθνξν γηαηί ηόηε έρεη έλα ζθνύξν ρξώκα πνπ δείρλεη όηη
πεξηέρεη έλα κεγάιν πνζνζηό νξγαληθήο ύιεο. Ζ ηθαλόηεηα
θαηαθξάηεζεο λεξνύ είλαη κέηξν ηεο κάδαο ηνπ λεξνύ πνπ έλα
μεξό δείγκα εδάθνπο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη αθνύ απνβάιιεη
ιόγσ ηεο βαξύηεηαο ηελ επηπιένλ πνζόηεηα λεξνύ πνπ πεξηέρεη.
Ζ ζύζηαζε ηνπ ρώκαηνο έρεη κία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα
θαηαθξάηεζεο λεξνύ. Αλάκεζα ινηπόλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ
θαη ζην ρώκα ππάξρεη ζρέζε. Απηό θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη
θάπνηα θπηά αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ζηα όμηλα ρώκαηα, ελώ
7
άιια ζηα αιθαιηθά-βαζηθά ρώκαηα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα
ηνλ νπνίν νη αγξόηεο πξέπεη λα ειέγρνπλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ, αλ
είλαη απαξαίηεην, ηελ νμύηεηα ησλ αγξνθηεκάησλ ηνπο πξνηνύ
θαιιηεξγήζνπλ.
Σο πΖ ηος εδάθοςρ και η ανάπηςξη ηυν θςηών.
Τν απνζηαγκέλν λεξό είλαη ρεκηθόο νπδέηεξν, γηαηί νη
ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ πδξνγόλνπ (Ζ+) θαη πδξνμπιίσλ (ΟΖ-)
είλαη ίζεο. Τν νπδέηεξν ζεκείν ζηελ θιίκαθα ηνπ ξΖ βξίζθεηαη
ζηνλ αξηζκό επηά (7). Τηκέο κηθξόηεξεο από ηνλ αξηζκό 7
αληηπξνζσπεύνπλ όμηλεο ζπλζήθεο, ηηκέο κεγαιύηεξεο
αληηπξνζσπεύνπλ αιθαιηθέο ζπλζήθεο.
Ζ αληίδξαζε ή ην ξΖ ησλ εδαθώλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 4-10.
Όηαλ ε έθπιπζε ηνπ εδάθνπο είλαη κεγάιε, δεκηνπξγνύληαη
ηζρπξώο όμηλα εδάθε κε ξΖ 4-5. Απηό πξέπεη λα ην ιακβάλνπκε
ζνβαξά ππόςε καο, γηαηί ηα αλζνθνκηθά θπηά δέρνληαη πνιιέο
θαη ζπρλέο αξδεύζεηο. Δηδηθά ζηηο γιάζηξεο πνπ ζηξαγγίδνπλ
εύθνια θαη γη' απηό ηηο πνηίδνπκε ζπρλά, κπνξεί λα αιινησζεί ην
αξρηθό ξΖ ησλ εδαθώλ ή ησλ κηγκάησλ εδάθνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε.
Δπηπρώο πνπ ηα πιηθά αληαιιαγήο ρεκηθώλ βάζεσλ δξνπλ
σο θπζηθνί ξπζκηζηέο ηεο ρεκηθήο αληηδξάζεσο ηνπ εδάθνπο. Αλ
δελ ππήξραλ απηά, ην έδαθνο ζα γηλόηαλ γξήγνξα όμηλν ή
αιθαιηθό αλάινγα κε ηηο αξδεύζεηο ή ηηο βξνρνπηώζεηο θαη κε ηα
πιηθά πνπ πξνζζέηνπκε ζην έδαθνο. Ζ άκκνο έρεη κηθξή
ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα, ελώ ε άξγηινο, ν πειόο θαη εδάθε κε
πνιιή νξγαληθή νπζία (όπσο ηα ηπξθώδε) έρνπλ κεγάιε
ηθαλόηεηα αληαιιαγήο ηόλησλ θαη πάξα πνιύ πςειή ξπζκηζηηθή
ηθαλόηεηα. Μπνξνύκε ινηπόλ λα ξπζκίζνπκε ην ξΖ ηνπ εδάθνπο
πξνζζέηνληαο νξηζκέλεο νπζίεο.
Ζ πξνζζήθε ζηα εδάθε ζεηηθνύ αξγηιίνπ, ζεηηθνύ ζηδήξνπ
θαη ζείνπ κπνξεί λα θάλεη ηα εδάθε όμηλα. Ζ ξύζκηζε ηεο
νμύηεηαο ηνπ εδάθνπο αληηκεησπίδεηαη εύθνια κε ηελ πξνζζήθε
ιεπηόθνθθνπ αζβεζηόιηζνπ (CaC03).
8
Τα θπηά έρνπλ πξνηηκήζεηο σο πξνο ην ξΖ ηνπ εδάθνπο . Οη
δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε θαη πξνηίκεζε ησλ θπηώλ ζε δηάθνξεο
ηηκέο ηνπ ξΖ νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ θπηώλ
ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ζηε ζρέζε ηνπ pΖ κε ηελ
αθνκνησηηθόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ.
Σηελ πξάμε, πξέπεη λα γλσξίδνκε, όηη ηα ακκσληαθά θαη
ζεηηθά ιηπάζκαηα δεκηνπξγνύλ όμηλεο ζπλζήθεο. Σην έδαθνο
πξνζζήθε 50 gr ζείνπ (άλζε ζείνπ) ζε θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν
ειαηηώλεη ην ξΖ ηνπ εδάθνπο θαηά κηζό βαζκό. Σηα κίγκαηα
πξέπεη λα αλαθαηέςνπκε 200 gr/m3 γηα λα έρνπκε κείσζε ηνπ ξΖ
θαηά 0,5. Τν ζεηηθό αξγίιην (ζηύςε) ειαηηώλεη επίζεο ην ξΖ.
Γέθα γξακκάξηα ζηύςεηο ζε έλα ιίηξν λεξό δηαηεξεί ην κπιε
ρξώκα ζηηο νξηαλζίεο. Τέινο ε θαξακπνγηά θαηαπνιεκά ηε
ριώξσζε θαη λα κεηώλεη ηελ νμύηεηα ηνπ εδάθνπο.
Ζ ρσλεκέλε θνπξηά, ε αζβεζηνύρνο ληηξηθή ακκσλία θαη ν
αζβέζηεο, απμάλνπλ ηελ αιθαιηθόηεηα ηνπ εδάθνπο. Δηδηθά ν
αζβεζηόιηζνο (CaC03) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ ξΖ.
Ζ αθξηβήο κέηξεζε ηνπ ξΖ ησλ εδαθώλ γίλεηαη ζηα
εδαθνινγηθά εξγαζηήξηα. Γηα κεηξήζεηο πνπ δελ απαηηνύλ
κεγάιε αθξίβεηα, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο δείθηεο
ξΖ (εηδηθά ραξηάθηα). Γηα λα θάλνπκε ηε κέηξεζε, ξίρλνπκε ην
ρώκα κέζα ζ' έλα πνηήξη κε απνζηαγκέλν λεξό θαη ην αθήλνπκε
2-3 ώξεο. Σηε ζπλέρεηα βαπηίδνπκε ην δείθηε ξΖ θαη αλάινγα κε
ην ρξώκα πνπ παίξλεη ν δείθηεο βξίζθνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ
εδάθνπο.
Τν ζπκπέξαζκα, ύζηεξα από ηα όζα αλαθέξακε ζ' απηό ην
θεθάιαην, είλαη όηη ηα θπηά γηα αλαπηπρζνύλ κε επηηπρία έρνπλ
ηηο δηθέο ηνπο εδαθηθέο πξνηηκήζεηο.
Δίδη σώμαηορ
Το Κοκκινότωμα (Αργιλώδες
Έδαφος).
Τα Αξγηιώδε Δδάθε όπσο θαλεξώλεη θαη ην
όλνκα ηνπο, είλαη εδάθε ζηα νπνία
ππεξηεξεί ε Άξγηινο ε πξώηε ύιε δειαδή
9
ζηελ Κεξακνπνηία. Σηελ θεπνπξηθή πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη
θαη σο θνθθηλνρώκαηα ιόγσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ θόθθηλνπ
ρξώκαηνο πνπ δηαζέηνπλ ζπρλά θαη ην νπνίν νθείιεηαη ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο ζε νμείδηα ζηδήξνπ.
Μπνξνύκε εύθνια λα θαηαιάβνπκε πσο ην Αξγηιώδεο
Έδαθνο δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ρώκα αιιά έλα είδνο απηνύ,
πνπ ραξαθηεξίδεη κάιηζηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρσκάησλ.
Φησρά ή πινύζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά έρνπλ ηόζν ππθλή
ζύζηαζε θαη είλαη ηόζν βαξηά πνπ νη ξίδεο ησλ θπηώλ δελ
κπνξνύλ λα ηα αληιήζνπλ θάηη πνπ ηζρύεη θαη γηα ην λεξό
θπζηθά. Λόγσ ηεο ππθλήο ζύζηαζεο ησλ Αξγηισδώλ Δδαθώλ
επίζεο είλαη δύζθνιν λα πεξάζεη κέζα ηνπο ην λεξό, ην θσο ηνπ
ήιηνπ αιιά θαη ν αέξαο.
Τα Αμμώδη Εδάφη
Όπσο θαλεξώλεη θαη ην όλνκα ηνπο, ζηα
Ακκώδε εδάθε ππεξηεξεί ε άκκνο.
Απηόκαηα απηό θάλεη ηα ζπγθεθξηκέλα
εδάθε ειαθξηά, εύθνια ζηελ θαιιηέξγεηα,
αθξάηα θαη πνιύ ραιαξά.
Ο ήιηνο, ην λεξό θαη ν αέξαο εηζρσξνύλ
βαζηά κέζα ζε απηά σζηόζν απηό δελ ζεκαίλεη πσο όια είλαη
ηέιεηα ζε απηόλ ηνλ ηύπν ρώκαηνο. Τα πεξηζζόηεξα θπηά δελ
κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζε ακκώδε ρώκαηα. Δίλαη ηόζν καιαθό
ζαλ ρώκα πνπ ηα θπηά πνπ είλαη θπηεκέλα ζε απηό είλαη δπλαηόλ
λα μεξηδσζνύλ εύθνια ελώ όζα παξακέλνπλ ζηαζεξά εθεί
δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο νη νπνίεο μεπιέλνληαη
παλεύθνια από ην λεξό.
Το Αςπρόχωμα (Αςβεςτολιθικό Έδαφοσ).
Τα Αζβεζηνιηζηθά εδάθε όπσο θαη ην ίδην
ην όλνκα ηνπο δειώλεη πξνέξρνληαη από
αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα θαη πεξηέρνπλ
αζβέζηε. Σε απηό θπζηθά νθείιεηαη θαη ην
ιεπθό ρξώκα πνπ δηαζέηνπλ. Δπίζεο από ην
παξαπάλσ επεξεάδεηαη θαη ην pH ηνπο πνπ
10
είλαη κάιινλ αιθαιηθό.
Σπλήζσο απηόο ν ηύπνο εδάθνπο ζα πξέπεη λα δνπιεπηεί
αξθεηά ώζηε λα γίλεη θαηάιιεινο γηα θαιιηέξγεηα. Μηα κηθξή
νκάδα θπηώλ κπνξεί θπζηθά λα επηβηώζεη ζε αζβεζηνιηζηθό
έδαθνο (Αζπξόρσκα) σζηόζν όζν πην βαξύ είλαη ηόζν πην
δύζθνια γίλνληαη ηα πξάγκαηα όπσο αθξηβώο θαη ζηα αξγηιώδε
εδάθε.
Τύρφη
Ζ Τύξθε απνηειεί έλα γλσζηό πιηθό ζηελ
θεπνπξηθή θαζώο είλαη έλα ζαπκάζην
βειηησηηθό εδάθνπο ελώ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα πάξα πνιινύο
ιόγνπο. Ζ ηύξθε πξνζθέξεη ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ζηα θπηά θαη θάλεη ηα εδάθε
πην αθξάηα θαη κε θαιύηεξε ζπλνρή αιιά
θαη θπζηθά δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Δίλαη νξγαληθήο
πξνέιεπζεο θαη ζύζηαζεο θαη ρσξίδεηαη ζε δύν είδε ζηελ Ξαλζή
θαη ηελ Μαύξε ή Καζηαλή.
Ζ δεκηνπξγία ηεο Τύξθεο πξώηα από όια νλνκάδεηαη
Τπξθνγέλλεζε. Ζ Τύξθε δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ απνζύλζεζε
δηάθνξσλ Φπηηθώλ Υιηθώλ ζηα έιε ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο
αηκνζθαηξηθνύ αέξα. Αλάινγα κε ηνλ βαζκό απνζύλζεζεο ε
Τύξθε ρσξίδεηαη ζε Ξαλζή θαη Μαύξε. Ζ πξώηε είλαη ιηγόηεξν
απνδνκεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ δεύηεξε. Δπίζεο νη Τύξθεο είλαη
δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο αλάινγα κε ην θπηηθό πιηθό από ηνλ
νπνίν πξνέξρνληαη αιιά θαη πνιινύο πνιινύο άιινπο
παξάγνληεο. Σηελ αγνξά θπθινθνξνύλ επίζεο Τύξθεο πνπ
πξνέξρνληαη θπξίσο από Ίλεο Καξύδαο θαη όπσο δειώλνπλ είλαη
100% νηθνινγηθέο ζε αληίζεζε κε ηελ απζεληηθή Τύξθε πνπ αλ
θαη είλαη νξγαληθήο πξνειεύζεσο, ε εμόξπμε ηεο θαηαζηξέθεη ην
πεξηβάιινλ.
Το Μασρότωμα (Χοσμώδες Έδαφος). Σίγνπξα ην
καπξόρσκα (Φνπκώδεο Έδαθνο) είλαη ν βαζηιηάο όισλ ησλ
ρσκάησλ. Όια εθείλα ηα Μαύξα, Μαπξηδεξά ή Καζηαλά ρώκαηα
11
πνπ πεξηέρνπλ πνιύ νξγαληθό πιηθό
απνηεινύλ απηήλ ηελ ζαπκάζηα θαηεγνξία
ρσκάησλ. Όια ηα Γαζνρώκαηα, ηα
Φπιινρώκαηα θαη ηα Φπηνρώκαηα όπσο
κπνξνύκε εύθνια λα θαηαιάβνπκε είλαη
Μαπξνρώκαηα.
Δίλαη αθξάηα, επθνινθαιιηέξγεηα, απνξξνθνύλ ζσζηά ην
λεξό ην νπνίν κπνξεί λα εηζρσξήζεη κέζα ηνπο εύθνια όπσο ν
ήιηνο αιιά θαη ν αέξαο. Τα Μαπξνρώκαηα είλαη πινύζηα
ζπλήζσο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηαηί εθηόο από ην γεγνλόο πσο
κπνξνύλ λα ηα ζπγθξαηνύλ, κέζα ηνπο κπνξνύλ λα επηδήζνπλ θαη
πιήζνο από σθέιηκα δώα, έληνκα αιιά θαη κηθξόβηα.
B. ΟΡΗΟΘΔΣΖ΢Ζ
Μειεηήζεθε ε αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζηηαξηνύ ζε ζρέζε κε
ηελ πνηόηεηα ρώκαηνο θαη όρη άιισλ παξαγόλησλ (π.ρ.
ζεξκνθξαζίαο, ειηνθάλεηαο, ζπρλόηεηα πνηίζκαηνο θ.ά.)
Γ. ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ΢
Ανεξάπηηηη μεηαβληηή: είδε ρώκαηνο
Δπίπεδα: θνθθηλόρσκα, καύξν ρώκα, ηύξθε, νηθνδνκηθή άκκνο
Δξαπηημένη μεηαβληηή: αλάπηπμε θπηώλ ζηηαξηνύ
Δπίπεδα: κεγάιε αλάπηπμε, κέηξηα αλάπηπμε, θαθή αλάπηπμε.
3. ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΢ΚΟΠΟΤ ΣΖ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢
Ζ έξεπλα απηή κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
θπηώλ, ε νπνία θαλεξώλεηαη από ην ύςνο θαη ην ρξώκα ηνπ
θπηνύ, ζηα δηαθνξεηηθά είδε ρώκαηνο κε ζθνπό:
- Να απνδεηρζεί όηη όλησο ε αλάπηπμε ησλ θπηώλ εμαξηάηαη από
ην είδνο ηνπ ρώκαηνο ζην νπνίν ζα θπηεπηεί.
- Να πξνζδηνξηζηεί ην άξηζην ρώκα γηα ηε βέιηηζηε αλάπηπμε
ησλ θπηώλ.
4. ΓΗΑΜΟΡΦΩ΢Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΩΝ
Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γλσξίδνπκε όηη ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθά είδε ρώκαηνο κε δηαθνξεηηθή ζύζηαζε ην θαζέλα
θαη δηαθνξεηηθό ξΖ .
12
Έηζη ππνζέηνπκε όηη ε αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζε ρώκαηα όπσο π.ρ.
ην καύξν θαη ε ηύξθε ζα είλαη θαιύηεξε από ηελ αλάπηπμε ζε
ρώκαηα όπσο π.ρ. ην θόθθηλν θαη ε νηθνδνκηθή άκκνο. Θα
ππνζηεξηρζεί ε ππόζεζε ρξεζηκνπνηώληαο πειπαμαηική
έπεςνα.
5. ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ, ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢.
Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ
είλαη:
Α. ΖΛΗΟΦΑΝΔΗΑ
Ζ ειηνθάλεηα απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε
καο, ώζηε θαη νη ειάρηζηεο κεηαβνιέο ηεο λα επεξεάδνπλ ζε
ζεκαληηθό βαζκό ηε θπζηνινγία θαη ηελ επδνθίκεζε ησλ
θπηηθώλ νξγαληζκώλ ζε θάζε πεξηνρή. Αλάκεζα ζηα θπηηθά είδε
ππάξρνπλ νξηζκέλα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηλιόφιλα (π.ρ. ην
ζπαλάθη, ε ληνκάηα, ην ειηνηξόπην θ.ά.), ηα
νπνία έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ειηαθό θσο, θαη άιια πνπ
επδνθηκνύλ ζεζθηεξά κέξε (π.ρ. ακάξαληνο, πηέξηδεο, νξηζκέλα
βξύα θ.ά.), πνπ εκθαλίδνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ειηαθή
ελέξγεηα.
Β. ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ
Ζ ζεξκνθξαζία απνηειεί θαη απηή παξάγνληα θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Κάζε θπηό αλάινγα κε
ην είδνο ηνπ, αληηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε θάζε είδνπο
ζεξκνθξαζία. Υπάξρνπλ θπηά πνπ πξννξίδνληαη γηα ζεξκόηεξα
θιίκαηα θαη άιια πνπ απαηηνύλ πην θξύεο ζεξκνθξαζίεο γηα λα
αλαπηπρζνύλ.
Απόδεημε απηνύ είλαη όηη δελ ζπλαληάκε νπνηνδήπνηε θπηό ζε
θάζε ζεκείν ηεο γεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε θαιιηέξγεηα
νπνηνπδήπνηε γεσξγηθνύ πξντόληνο ζε έλαλ ηόπν.
Γ. ΤΓΡΑ΢ΗΑ
Ζ πγξαζία όπσο ε ειηνθάλεηα, ε ζεξκνθξαζία θαη επεξεάδεη
ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Σην ίδην θπηό κπνξεί λα ηε βειηηώζεη,
13
λα ηελ ειαηηώζεη ή θαη αθόκα λα έρεη πιήξσο αξλεηηθά ε ζεηηθά
απνηειέζκαηα.
Γ. ΠΟΣΗ΢ΜΑ
Όζνλ αθνξά αθόκα ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ
ρξεηάδνληαη ηα θπηά θαη ηε ζπρλόηεηα πνηίζκαηνο γλσξίδνπκε
κε βάζε θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πσο επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμε ησλ θπηώλ.
Δ. ΣΟ ΢ΣΑΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ
Οη αλάγθεο θάζε θπηνύ εμειίζζνληαη θαζώο ην θπηό
αλαπηύζζεηαη (ζπόξνο, κηθξό θπηό -κεγάιν θπηό), ζύκθσλα κε
ηε θπζηνινγία ηνπ είδνπο. Ο γεληθόο βηνινγηθόο θαλόλαο είλαη όηη
νη νξγαληθέο απαηηήζεηο είλαη εληνλόηεξεο θαηά ηε λεαξή ειηθία
θαη ν ξπζκόο ηνπο κεηώλεηαη θαζώο ε ειηθία θαη ην κέγεζνο ηνπ
νξγαληζκνύ απμάλεη.
Απηέο νη παξάκεηξνη ζεσξνύκε όηη δελ επεξεάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, γη’ απηό ην ιόγσ θαηαζηήζακε όινπο
απηνύο ηνπο παξάγνληεο ζηαζεξνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πεηξάκαηνο.
Φξεζηκνπνηήζακε ζην πείξακα ζπόξνπο νη νπνίνη
θπηεύηεθαλ ζηελ ίδηα πνζόηεηα ρώκαηνο, πνηίδνληαλ κε ηελ ίδηα
πνζόηεηα λεξνύ ζε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ώξα θαη δέρνληαλ ηελ
ίδηα ειηνθάλεηα θαη ζεξκνθξαζία γηα λα κελ κεηαβιεζνύλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
6. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΟΡΗΩΝ ΣΖ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢
Τελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο επεξεάδνπλ νη εμήο παξάγνληεο:
Α) Απιθμόρ επαναλήτευν ηυν πειπαμάηυν:
Όζν πεξηζζόηεξεο νη επαλαιήςεηο, ηόζν κεγαιύηεξε ε αμηνπηζηία
ησλ απνηειεζκάησλ. Φξεζηκνπνηήζακε κόλν ηέζζεξα είδε
ρώκαηνο, γηαηί δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
πεξηζζόηεξα.
Β)Υπονική διάπκεια ηηρ έπεςναρ
Όζν πεξηζζόηεξν δηαξθέζεη ε έξεπλα ηόζν πην αμηόπηζηα ζα
είλαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Έηζη, ηα πεηξάκαηα ζα δηαξθέζνπλ
πεξίπνπ 2 κήλεο.
Γ)Σπόπορ ανάλςζηρ ηυν αποηελεζμάηυν
14
Όζν θαιύηεξνο θαη πην νξγαλσκέλνο είλαη ν ηξόπνο
αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ηόζν πην εύθνια κπνξνύλ λα
γεληθεπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο,
είλαη ν ππνινγηζκόο ηνπ πνζνζηνύ θπηξώκαηνο θαζώο θαη ηνπ
κέζνπ όξνπ ηνπ ύςνπο ησλ θπηώλ.
7. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ΢ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ΢ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΖΘΖΚΔ
Α) ΢ςγκένηπυζη πληποθοπιών.
Αξρηθά ζπγθεληξώζακε ηα απαξαίηεηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία
ηα νπνία θαηέηαμα ζε ελόηεηεο.
Β) ΢ςλλογή απαιηούμενυν ςλικών και μέζυν.
Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ
πεηξάκαηνο ήηαλ:
• ζπόξνη ζηηαξηνύ
• 4 όκνηα ηειάξα από θειηδόι
• καύξν ρώκα
• θόθθηλν ρώκα
• ηύξθε
• νηθνδνκηθή άκκν
Γ) Πποεηοιμαζία-εκηέλεζη ηος πειπάμαηορ.
 Οξίδνπκε ηέζζεξηο νκάδεο Α, Β, Γ, Γ νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ
ζηα δηαθνξεηηθά είδε ρώκαηνο.
ΟΜΑΓΔΣ:Α θόθθηλν ρώκα
Β καύξν ρώκα
Γ ηύξθε
Γ νηθνδνκηθή άκκνο
 Βάιακε ηνπο ζπόξνπο ζηαξηνύ ζε λεξό γηα ηέζζεξηο ώξεο
 Γεκίζακε θάζε ηειάξν κε ην αληίζηνηρν ρώκα (15 θηιά)
 Σπείξακε ηελ ίδηα πνζόηεηα ζπόξσλ ζηαξηνύ (100 ζπόξνη)
ζε θάζε ηειάξν
 Πνηίδνπκε κε ηελ ίδηα πνζόηεηα λεξνύ (1000ml) ηα θπηά
ηελ ίδηα ώξα θάζε δεύηεξε κέξα.
Έναπξη πειπάμαηορ : 24-10-2010
Απσική καηαμέηπηζη ζηιρ 31-10-2010
Σελική καηαμέηπηζη ζηιρ 24-01-2011
15
Γ) Ζμεπολόγιο
Οκτώβριοσ 2010
Κυρ
24
Δευ
25
Σπείξακε ηνπο
ζπόξνπο ζηα
ηέζζεξα είδε
ρώκαηνο θαη
πνηίζακε θάζε
ηειάξν κε 1000ml
λεξό
31
Σρι
26
Σετ
27
Πνηίζακε
ηα θπηά.
Ο ζπόξνο
αξρίζε
λα θνπζθώλεη.
Πεμ
28
Πότιςμα
Παρ
29
΢αβ
30
Πότιςμα
31
Τν θπηό αξρίδεη
λα απνθηά βιαζηό
και ςιγϊ ζηγά
αξρίδεη λα
βγαίλεη από ην
ρώκα.
Νοϋμβριοσ 2010
Κυρ
Δευ
1
Πότιςμα και
καταγραφό
του
ποςοςτού
φυτρώματοσ.
70%A’ ομ.
85%Β’ ομ.
95%Γ’ ομ.
10%Α’ ομ.
Σρι
2
Σετ
3
Πότιςμα και
καταγραφό
ύψουσ
1cm Α’ ομ.
1,5cm Β’ ομ.
2cm Γ’ ομ.
0,5cm Δ’ ομ.
Πεμ
4
Παρ
5
Πότιςμα
΢αβ
6
7
Πότιςμα
8
9
Πότιςμα
10
11
Πότιςμα
12
13
Πότιςμα
14
15
Πότιςμα
16
17
Πότιςμα
18
19
Πότιςμα
20
Καταγραφό
ύψουσ
2cm Α’ ομ.
3cm Β’ ομ.
3,5cm Γ’ ομ.
1cm Δ’ ομ.
16
21
Πότιςμα
22
23
Πότιςμα
28
29
Πότιςμα
30
24
25
Πότιςμα
26
27
Πότιςμα
Δεκϋμβριοσ 2010
Κυρ
Δευ
Σρι
Σετ
1
Πότιςμα
Πεμ
2
Καταγραφό
ύψουσ
5cm Α’ ομ.
8cm Β’ ομ.
9cm Γ’ ομ.
2cm Δ’ ομ.
Παρ
3
Πότιςμα
΢αβ
4
5
Πότιςμα
6
7
Πότιςμα
8
9
Πότιςμα
10
11
Πότιςμα
12
13
Πότιςμα
14
15
Πότιςμα
16
17
Πότιςμα
18
19
Πότιςμα
20
21
Πότιςμα
22
23 Πότιςμα
24
25
Πότιςμα
26
27
Πότιςμα
28
Αφαύρεςη
αδύναμων
φυτών
29
Πότιςμα
17
30
Καταγραφό
ύψουσ
6cm Α’ ομ.
11cm Β’ ομ.
11cm Γ’ ομ.
3cm Δ’ ομ.
31
Πότιςμα
Ιανουϊριοσ 2011
Κυρ
Δευ
Σρι
Σετ
Πεμ
Παρ
2
Πότιςμα
3
4
Πότιςμα
5
6
Πότιςμα
9
10
Πότιςμα
11
12
Πότιςμα
16
Πότιςμα
17
18
Πότιςμα
19
23
24
Σελικό
καταγραφό
ύψουσ
10cm Α’ ομ.
21cm Β’ ομ.
22cm Γ’ ομ.
5cm Δ’ ομ.
΢αβ
1
7
8
Πότιςμα
13
14
Πότιςμα
15
20
Πότιςμα
21
22
Πότιςμα
Καταγραφό
ύψουσ
8cm Α’ ομ.
15cm Β’ ομ.
16cm Γ’ ομ.
3cm Δ’ ομ.
8.ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ΢
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ ΒΛΑ΢ΣΗ΢Η΢
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Σειρά1
40%
30%
20%
10%
0%
Α' ομάδα
Β' ομάδα
Γ' ομάδα
18
Γ' ομάδα
ΑΤΞΗ΢Η ΤΨΟΤ΢ ΦΤΣΩΝ
25
20
Α' ομάδα
15
cm
Β' ομάδα
Γ' ομάδα
10
Γ' ομάδα
5
0
1
2
3
4
5
6
ΑΡΙΘΜΟ΢ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ
9. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ
Τα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή ππόζεζε.
Σηελ νκάδα Γ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ρώκα ε ηύξθε,
είρακε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό θπηξώκαηνο θαζώο θαη ηε
κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηνπ ζηηαξηνύ απ’ όιεο ηηο νκάδεο.
Αλάινγα απνηειέζκαηα κε κηθξέο δηαθνξέο είρακε θαη ζηελ
Β νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην καύξν ρώκα.
Σηελ Α νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θνθθηλόρσκα ην
πνζνζηό θπηξώκαηνο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθό, όκσο ε αλάπηπμε
ηνπ ζηηαξηνύ δελ ήηαλ ε θαιύηεξε.
Τέινο ζηε Γ νκάδα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε
νηθνδνκηθή άκκνο δηαπηζηώλνπκε πσο ηόζν ην πνζνζηό
θπηξώκαηνο, όζν θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηηαξηνύ δελ ήηαλ θαζόινπ
ηθαλνπνηεηηθή.
10. ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢ ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ Ζ ΔΡΔΤΝΑ
 Σηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ θαη
εηδηθόηεξα ηνπ ζηαξηνύ.
 Σηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζηαξηνύ ιόγσ ηεο ζσζηήο επηινγήο
ρώκαηνο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο αγξόηεο λα επηηύρνπλ ηελ
19
θαιύηεξε απόδνζε ησλ ρσξαθηώλ ηνπο γλσξίδνληαο ηηο
δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ην ρώκα ηνπο.
 Σηελ αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θεξδώλ ησλ θαιιηεξγεηώλ. Ζ
αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη θαη νηθνλνκηθό όθεινο γηα
ηνπο αγξόηεο.
 Μείσζε ηεο ηηκήο ηνπ γεσξγηθνύ πξντόληνο(ζηαξηνύ)
Όπσο είλαη γλσζηό ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ελόο εκπνξεύκαηνο
επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ.Τα γεσξγηθά πξντόληα αλέθαζελ
απνηεινύζαλ βαζηθά ηξόθηµα γηα ηελ πγηή επηβίσζε ησλ
αλζξώπσλ. Παιηόηεξα θάζε νηθνγέλεηα αλαιάµβαλε µόλε ηεο λα
παξάγεη ηηο απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ησλ ηξνθώλ πνπ ρξεηαδόηαλ
θαη απνθηνύζε ό,ηη δελ µπνξνύζε λα παξάγεη µέζσ αληαιιαγήο.
Σήµεξα ην µεγαιύηεξν µέξνο ηνπ πιεζπζµνύ αγνξάδεη όια ηα
ηξόθηµα πνπ ρξεηάδεηαη. Έηζη δεµηνπξγήζεθε µηα αγνξά, ε
αγνξά ησλ ηξνθίµσλ. Ζ δήηεζε είλαη πνιύ µεγάιε θαη γηα απηό
νη ηηµέο βξίζθνληαη ζε απιεζίαζηα ύςε γηα µεξηθνύο.
Ζ ζσζηή επηινγή ρώκαηνο έρεη σο απνηέιεζµα ηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ ζηαξηνύ κε ζπλέπεηα ηε µείσζε ηεο ηηµήο ηνπ.
Έηζη θάζε άλζξσπνο ζα µπνξεί εύθνια λα απνθηήζεη απηό ην
αγαζό.
11. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
• Να γίλεη ε παξαπάλσ έξεπλα θαη ζε άιια είδε θπηώλ. Να
απμεζεί ε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα πην αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.
• Να εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο, ηεο πγξαζίαο, ηεο
ζεξκνθξαζίαο, ηνπ pH ηνπ εδάθνπο, ηεο αθηηλνβνιίαο ζηελ
αλάπηπμε ησλ θπηώλ.
• Να εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ ιηπάζκαηνο ζηελ αλάπηπμε ησλ
θπηώλ.
12. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο www.wikipedia.gr
20
2. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο www.msf.gr
3. Δγθπθινπαίδεηα Ζ ΕΩΖ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
5. Ηζηνζειίδα www.laoserv.gr
6. Ηζηνζειίδα www.worldlingo.com
7. Ηζηνζειίδα www.geopery.gr
ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ
21
22
23
24
25
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 734 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа