close

Enter

Log in using OpenID

(*.pdf) cv - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

embedDownload
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κωνσταντίνος Λαζογιάννης
Eθνικής Στέγης 8, Νέα Σµύρνη, Αττική 17124
6937827339
[email protected]
Φύλο Άρρεν | Ηµεροµηνία γέννησης 17/05/1979 | Εθνικότητα Ελληνική
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Κύριες ∆εξιότητες
• Περιβαλλοντικός σχεδιασµός έργων
• Ανανεώσιµα εναλλακτικά καύσιµα
• Ατµοσφαιρική ρύπανση
• Χερσαία οικοσυστήµατα
Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδοµής Τ.Ε.
Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Λάρισα)
Κύριες ∆εξιότητες
• Υδραυλική Ανοικτών και Κλειστών Αγωγών
• Εδαφοµηχανική
• Βραχοµηχανική
• Τεχνικά έργα Οδοποιίας
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην «∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών»
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Κύριες ∆εξιότητες
• Ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιας ζώνης
• Παράκτια µηχανική
• Θαλάσσια ρύπανση/µόλυνση
• Εργαστηριακές γεωχηµικές αναλύσεις
• Εµφάνιση Παραλιακών Ψαµµιτών (beach rocks)
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)
• Κλιµατική αλλαγή: Αιτίες και επιπτώσεις
• Παράκτια διάβρωση, υφαλµύρινση και πληµµύρες σε ∆έλτα ποταµών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Περιβαλλοντολόγος
Ελεύθερος Επαγγελµατίας
• Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου κατ. 27 τάξης Α’
• Συνεργασία µε µελετητικά γραφεία (σύνταξη Μ.Π.Ε)
Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι Λάρισας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας)
Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Έργων
• Στερεά και µη επικίνδυνα απόβλητα και επιλογή Χ.Υ.Τ.Α.
• Υδραυλική Ι και ΙΙ
Ταµίας
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. (υποκατάστηµα Λάρισας – Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη)
Κλάδος Εστιατόρια & Catering
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ερευνητής
«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ ∆ΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
(ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)»
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α. (Αθήνα)
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας (Λάρισα)
Κύριες ∆εξιότητες
• Μέτρηση παροχής ποταµού µε τη χρήση µυλίσκου
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις και όδευση παραλιακού µετώπου
• Μέτρηση στάθµης σε αρδευτικές γεωτρήσεις
• Εγκατάσταση και συντήρηση µετεωρολογικών σταθµών
• Συλλογή δειγµάτων επιφανειακού και υπόγειου νερού
• Συλλογή και κοκκοµετρική ανάλυση παραλιακού ιζήµατος
•Συλλογή και επεξεργασία κλιµατικών δεδοµένων
• Μοντελοποίηση παράκτιας πληµµύρας, στερεοµεταφοράς και διάβρωσης
Ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπληµµυρικής
Προστασίας & ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας (Λάρισα)
Μελέτη και πρόταση προµήθειας εργαστηριακού εξοπλισµού
Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής, Τ.Ε.Ι Λάρισας (Λάρισα)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προπτυχιακή
«Σύγχρονη Τεχνολογία Αυτοκινήτου και Μείωση Εκπεµπόµενων Ρύπων»
Μεταπτυχιακή
«Γεωχηµικές Παράµετροι σε Περιοχές Εµφάνισης Παραλιακών Ψαµµιτών (beach rocks)»
∆ηµοσιεύσεις
Drakopoulos P.G., Ghionis G., Lazogiannis K., Poulos S.E., 2013. Wet and dry sand spectral
signatures as a tool for the precise shoreline detection and extraction from remotely sensed images,
th
4 International Cemepe & Secotox Conference, Mykonos Island, Greece.
Poulos S.E.,
Alexopoulos I., Dassenakis M., Kotsopoulos S., Lazogiannis K., Matiatos I.
Paraskevopoulou V., Sifnioti D.E. Ghionis G., Alexiou I. & Panagopoulos A., 2013. An investigation of
the impact of the climate change on river deltas: Case study: The delta of r. Pinios (Thessaly,
th
Greece) - concept and preliminary results on surface water environmental state, 13 International
Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μητρική γλώσσα
Ελληνικά
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Λοιπές γλώσσες
Προφορική
Αγγλικά
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Β2
ΟΜΙΛΙΑ
Γραπτή (ανάγνωση)
Επικοινωνία
ΓΡΑΦΗ
Προφορική έκφραση
Β2
Β2
Β2
Cambridge English: First (FCE) - TOEFL
Β2
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν µέσα από την εµπειρία µου ως Εργαστηριακός
Συνεργάτης στο τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής του Τ.Ε.Ι Λάρισας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) και ως
ερευνητής στο τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες
∆εξιότητες πληροφορικής
Υπεύθυνος µηνιαίων υδροµετρήσεων και δειγµατοληψιών στο ερευνητικό πρόγραµµα
«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – DAPHNE»
● Άριστος χειρισµός των εργαλείων Microsoft Office™(επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα,
παρουσιάσεις, βάσεις δεδοµένων) – ECDL
● Άριστη γνώση των λειτουργικών της οικογένειας Windows καθώς και των Linux και Unix
● Αρκετά καλή γνώση του πακέτου MatLab™ της εταιρίας MathWorks
• Αρκετά καλή γνώση Arcgis, Globalmapper
● Αρκετά καλή γνώση σχεδιαστικού πακέτου AutoCAD™ της εταιρίας Autodesk
• Καλή γνώση λογισµικού επεξεργασίας φωτογραφιών Adobe Photoshop™,
∆ίπλωµα οδήγησης
Β
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνδροµές
Μέλος της Επαγγελµατικής- Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
(Ε.Ε.ΤΕ.Μ.)
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων
Στρατιωτική υποχρέωση
Εκπληρωµένη
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content