close

Enter

Log in using OpenID

2012 ετησιος απολογισμος

embedDownload
1
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2012
2
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Ετήσιος Απολογισμός
2012
πΕΡιΕΧομΕΝΑ
μήΝΥμΑ γΕΝιΚοΥ ΔιΕΥθΥΝτή
5
πΡοσΚλήσή τακτικής γενικής συνέλευσης
6
πΡοΦιλ ομιλοΥ ETEM
θυγατρικές εταιρίες του ομίλου ΕτΕμ
9
10
Εργοστάσια του ομίλου ΕτΕμ
11
Όραμα και αξίες
13
ιστορική αναδρομή
15
συμμετοχές σε δίκτυα και οργανώσεις
16
οιΚοΝομιΚή ΑΝΑπτΥΞή & ΕτΑιΡιΚή ΔιΑΚΥΒΕΡΝήσή
Βασικά οικονομικά αποτελέσματα
17
18
Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
33
ΑγοΡΑ
Ελληνική αγορά
37
38
Διεθνής δραστηριότητα
39
μεγάλα έργα
40
Δίκτυο καταστημάτων
42
προϊόντα και υπηρεσίες
43
Προϊόντα διελάσης – Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου
44
Προϊόντα διελάσης – Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου
46
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
46
παραγωγικές και προϊοντικές καινοτομίες
48
Παραγωγικές καινοτομίες
48
Νέα προϊόντα και καινοτομίες
49
ποιότητα προϊόντων
Πιστοποιήσεις προϊόντων
52
53
Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
55
συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια
56
πολιτιΚή ΕτΑιΡιΚήσ ΚοιΝΩΝιΚήσ ΕΥθΥΝήσ &
ΒιΩσιμήσ ΑΝΑπτΥΞήσ
58
ΕτΑιΡιΚή ΥπΕΥθΥΝοτήτΑ & ΒιΩσιμή ΑΝΑπτΥΞή
60
ΥγΕιΑ & ΑσΦΑλΕιΑ στήΝ ΕΡγΑσιΑ
62
πΕΡιΒΑλλοΝ
64
ΚοιΝΩΝιΑ
65
4
5
ΜΗνυΜΑ ΓΕνΙκΟυ δΙΕυθυνΤΗ
μήΝΥμΑ γΕΝιΚοΥ ΔιΕΥθΥΝτή
Αγαπητοί μέτοχοι και συνεργάτες,
το 2012, όπως αναμενόταν, ήταν μια ακόμη χρονιά ύφεσης για την Ελληνική οικονομία. ή συνεχώς
συρρικνούμενη αγοραστική δυνατότητα του πληθυσμού καθώς και η επιβολή νέων και επιπρόσθετων φορολογικών μέτρων, ιδίως στον τομέα των
ακινήτων, είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω
μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και
τη δραματική πτώση της έκδοσης νέων αδειών
οικοδόμησης. Φυσική συνέπεια των παραπάνω είναι να αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες, που
δραστηριοποιούνται στoν κλάδο της διέλασης
αλουμινίου, αδυναμία απορρόφησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.
ή ΕτΕμ για να ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί,
έχει προσηλωθεί σε μια στρατηγική εξωστρέφειας,
παραγωγής και εμπορίας νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και διείσδυσης σε
νέες αγορές και τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν
να εξασφαλίσουν τη μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη. με την ίδια προσήλωση
υλοποιείται το πλάνο μείωσης των λειτουργικών
και παραγωγικών εξόδων καθώς και της ανάπτυξης ακόμα μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ των
εταιριών του ομίλου ΕτΕμ.
τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και
της εταιρίας έχουν ως εξής: σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 99,6 εκ. με ζημίες
προ φόρων € 11,4 εκ., έναντι πωλήσεων € 100,3
εκ. και ζημιών προ φόρων € 15 εκ. το 2011. το
αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων για το 2012 διαμορφώθηκε σε ζημίες € 0,1
εκ. (2011: ζημίες € 3,7 εκ.). οι πωλήσεις της ΕτΕμ
Α.Ε. το 2012 ανήλθαν σε € 41,9 εκ. με ζημίες προ
φόρων € 7,4 εκ., έναντι πωλήσεων € 46,1 εκ. και
ζημιών προ φόρων € 8,9 εκ. το 2011. το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων για
την εταιρία διαμορφώθηκε σε ζημίες € 1,4 εκ.
(2011: ζημίες € 2,2 εκ.).
σε συνέχεια των προσπαθειών των προηγούμενων ετών αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης
του 2012 ο Όμιλος προσανατολίστηκε στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών. συγκεκριμένα,
οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές έφτασαν τα €
3,9 εκ. έναντι € 0,1 εκ. το 2011, ενώ οι αντίστοιχες
εταιρικές διαμορφώθηκαν σε € 0,9 εκ. έναντι € 0,2
εκ. την αμέσως προηγούμενη χρήση. μνεία πρέπει
να γίνει στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του
ομίλου ΕτΕμ καθώς ο καθαρός δανεισμός (δάνεια
μείον τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) είναι
μειωμένος κατά € 2 εκ. σε εταιρικό επίπεδο στα €
50,5 εκ. και κατά € 2,3 εκ. σε επίπεδο ομίλου στα
€ 80,5 εκ..
ή διοίκηση του ομίλου ΕτΕμ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη λιβύη και τη
συνεχιζόμενη προσπάθεια ομαλοποίησης των
συνθηκών, ενώ έχει προβεί και στη λήψη όλων
των αναγκαίων ενεργειών για την προάσπιση των
συμφερόντων των μετόχων της.
Αγαπητοί μέτοχοι,
Κατά το 2013, εκτιμάται ότι η ζήτηση των προϊόντων διέλασης αλουμινίου καθώς και των λοιπών
προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν θα
αυξηθεί, με αποτέλεσμα η εταιρία να εντείνει τις
προσπάθειές της στον τομέα των εξαγωγών.
σε επίπεδο ομίλου ΕτΕμ η στρατηγική της επένδυσης σε νέα προϊόντα και αγορές φαίνεται να
αποδίδει ήδη καρπούς. Κύριο μέλημα της διοίκησης θα αποτελέσει η εντατικοποίηση των προσπαθειών το 2013 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της
αύξησης των μεριδίων αγοράς σε όλες τις χώρες
που δραστηριοποιείται η εταιρία, με την παράλληλη προσφορά προϊόντων που θα έχουν υψηλή
προστιθέμενη αξία και θα διαφοροποιούνται από
τον ανταγωνισμό.
Γεώργιος Μεντζελόπουλος
Γενικός Διευθυντής
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
6
πΡοσΚλήσή
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΕτΕμ Α.Ε.,
ΕτΑιΡΕιΑ ΕλΑΦΡΩΝ μΕτΑλλΩΝ, Ανώνυμος Εταιρεία»
Αρ. μ.Α.Ε. 7777/06/Β/86/17
Αρ. γ.Ε.μή. 980901000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας
«ΕΤΕΜ Α.Ε, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Ανώνυμος Εταιρεία» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιουνίου 2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο PRESIDENT,
Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά
την αντίστοιχη ήμερομηνία Καταγραφής. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από
άδειά της.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ή άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η
οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην ήμερομηνία Καταγραφής και στη γενική συνέλευση.
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, με τις σχετικές εκθέσεις
του Διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών
Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
3. Εκλογή ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του
Κ.Ν. 2190/1920.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει
όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του
συστήματος Άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η
«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι
κινητές αξίες της Εταιρίας. ή απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού ή ιδιότητα του
μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 8/6/2013
(ήμερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη
της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και η σχετική
έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο
την 10/6/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από
τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ
ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και
ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις
(3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν
στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους
τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν
ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες
εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε
μέτοχο. ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε
συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του
κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως
όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρί-
ας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η
οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
Πρόσκληση Τακτικής Γενικησ Συνελευσησ.
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εται-
ρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας
που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρίας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με
ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του
μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην
Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις
(3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.etem.gr) το έντυπο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου.
Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση:
Χειμάρας 16, Μαρούσι ,Τ.Κ. 151 25 ή αποστέλλεται
στο fax: 210 6861347 τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του
από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210
6861349, κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο.
Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει
δικαίωμα μιας ψήφου.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη
δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με
ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των
μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων
στην ψηφοφορία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία
ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:
α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 29/5/2013,δηλ.
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάτα-
ξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση
και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 31/5/2013, δηλ.
δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27
παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.
β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 7/6/2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα
που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
μέχρι την 6/6/2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που
υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 7/6/2013,
δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει
ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως
με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας,
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα
αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
εταιρείας με αυτούς.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
7
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
8
δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν
το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην
Εταιρεία μέχρι τις 7/6/2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν
και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης
από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες
κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής
ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
φορέα και Εταιρίας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός
αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.etem.gr. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται
στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16,
Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.
Αθήνα 22 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΠρΟφΙΛ ΟΜΙΛΟυ ΕΤΕΜ
προφίλ ομίλου
ETEM
Η ΕΤΕΜ κατατάσσεται στους μεγαλύτερους
Βιομηχανικούς ομίλους διέλασης αλουμινίου
της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου
και έχει ως αντικείμενο λειτουργίας την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου. Μέσω θυγατρικών και συνεργατών, καλύπτει πλήρως τις
ανάγκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, προμηθεύοντας προφίλ & εξαρτήματα αλουμινίου για Αρχιτεκτονικά Συστήματα
καθώς και Βιομηχανικά προφίλ για σύνθετες
εφαρμογές
Ο Όμιλος ΕΤΕΜ διαθέτει υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες διέλασης αλουμινίου,
ηλεκτροστατικών βαφών και μηχανών κατεργασίας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με τη
συνολική παραγωγική δυνατότητα να ξεπερνά τους 37.000 μετρικούς τόνους το χρόνο.
Με δύο μονάδες παραγωγής η ΕΤΕΜ μπορεί
και εξυπηρετεί άμεσα όλες τις αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται, με την ευελιξία,
την ποιότητα και την εγγύηση της αδιάκοπης
λειτουργίας που παρέχει ένας μεγάλος διεθνοποιημένος παραγωγός.
Η μακροχρόνια εμπειρία και η διαχρονική επένδυση
της ΕΤΕΜ στην τεχνολογία δίνει στην εταιρία μοναδικό
συνδυασμό πλεονεκτημάτων:

Δυνατότητα διέλασης μεγάλου εύρους κραμάτων, σκληρότερα ή
μαλακότερα ανάλογα με την τελική εφαρμογή και τις απαιτήσεις των
πελατών

Εξοπλισμός παραγωγής προφίλ αλουμινίου διαφορετικών διατομών
μήκους έως και 14 μέτρων

Πέντε (5) πρέσες διέλασης διαφορετικής ωστικής δύναμης με δυνατότητα
κατεργασίας μπιγιετών διαμετρημάτων έως 9 ίντσες, δίνουν στην ΕΤΕΜ
τη δυνατότητα παραγωγής πολύ μεγάλου εύρους προφίλ διαφορετικών
μεγεθών, για αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Δύο (2) γραμμές συρραφής θερμομονωτικών προφίλ αλουμινίου

Δύο (2) μονάδες κατακόρυφης ηλεκτροστατικής βαφής

Τέσσερις (4) μονάδες οριζόντιας ηλεκτροστατικής βαφής, 2 με δυνατότητα
βαφής απομίμησης ξύλου
9
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
10
θYγΑτΡιΚΕσ ΕτΑιΡιΕσ
τοΥ ομιλοY ΕΤΕΜ
ALBANIA
ETEM Albania SHPK
24th Klm Autostrada Tirana – Durres Sukth, Durres, Tirana
BULGARIA
ΕτΕμ BULGARIA S.A
119A Ilienci Blvd
Sofia 1220 P.O. Box 115
BULGARIA
QUANTUM PROFILES S.A.
119A Ilienci Blvd
Sofia 1220 P.O. Box 115
ROMANIA
ETEM SYSTEMS SRL
km 11+272 left, Bretea Autostrada Bucuresti-Pitesti 077090,
Domnesti – Ilfov
Bucuresti
SERBIA
ETEM S.C.G. D.O.O
Bulevar Arsenija Carnojevica 52a II/4, 11070 Novi Beograd
UKRAINE
LLC ETEM SYSTEMS
Kyiv, 02081, 7-r Zdolbunivska str.
ΕτΕμ S.A.
ΠρΟφΙΛ ΟΜΙΛΟυ ΕΤΕΜ
ΕΡγοστΑσιΑ τοΥ ομιλοΥ ΕΤΕΜ
ή ΕτΕμ κατατάσσεται στους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους διέλασης αλουμινίου της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της μεσογείου. παράγει προφίλ & εξαρτήματα αλουμινίου για Αρχιτεκτονικά
συστήματα και Βιομηχανικά προφίλ για σύνθετες εφαρμογές. Διαθέτει εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στη μαγούλα Αττικής και στη σόφια Βουλγαρίας
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΕΜ (ΕΛΛΑΔΑ)
ή λειτουργία του εργοστασίου στη μαγούλα ξεκίνησε το 1971 και σήμερα διαθέτει:
ή συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα
αγγίζει τους 17.000 τόνους.
• Δύο (2) γραμμές διέλασης (ωστικής ικανότητας
ή συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου ανέρχεται σε 27 χιλ. τ.μ.
εντός οικοπέδου επιφάνειας 78 χιλ. τ.μ. στο εργοστάσιο παράγονται προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, θερμομονωτικά και μη συστήματα, βαμμένα
ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένα. Επίσης παράγονται ράβδοι αλουμινίου διαφόρων διατομών και
κραμάτων καθώς επίσης και ειδικά προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία.
2.400 & 2.600 τόνων)
• μια (1) υπερσύγχρονη μονάδα κατακόρυφης
ηλεκτροστατικής βαφής
• μια (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής
βαφής
• μια (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής
βαφής για εφέ ξύλου
• μια (1) γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών
συστημάτων αλουμινίου.
11
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
12
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΕΜ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Το εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρίας ΕΤΕΜ
BULGARIA SA στη Σόφια Βουλγαρίας ξεκίνησε
τη λειτουργία του το 1999 και δραστηριοποιείται
στην παραγωγή βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών
προφίλ αλουμινίου. Οι παραγωγικές του εγκαταστάσεις εκτείνονται σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 40 χιλ. τ.μ. και περιλαμβάνουν:
•Τρεις (3) γραμμές διέλασης ωστικής ικανότητας
1.650, 1.800 & 2.700 τόνων
•Μία (1) υπερσύγχρονη μονάδα κατακόρυφης
ηλεκτροστατικής βαφής
•Μια (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής
βαφής
•Μία (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής
βαφής για εφέ ξύλου
•Μία (1) γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών
συστημάτων αλουμινίου
• Δύο (2) νέες μονάδες κατεργασίας (διάτρησης)
για φυλλαράκια και περσίδες
•Τμήμα κατεργασίας εξαρτημάτων με δυνατό-
τητα κοπής – διάτρησης, διαμόρφωσης εξαρτημάτων
Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα
αγγίζει τους 20.000 τόνους.
Στο οικόπεδο που διαθέτει η ETEM στη Σόφια, συ-
νολικής επιφάνειας 131 χιλ. τ.μ., δημιουργήθηκε
στα μέσα του 2008 ένα σύγχρονο κέντρο διανομής προϊόντων για την κάλυψη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ QUANTUM (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Με στόχο την εξυπηρέτηση επιπλέον αναγκών της
αγοράς, η ΕΤΕΜ εγκαινίασε το 2009 στη Βουλγαρία μία από τις πιο σύγχρονες και υπέρ-αυτόματες
γραμμές παραγωγής Συνθετικών Συστημάτων
(PVC). Η επένδυση είναι εγκατεστημένη σε συνολική επιφάνεια 7 χιλ. τ.μ. και περιλαμβάνει:
•Πέντε (5) γραμμές παραγωγής διατομών για
PVC
• Αυτόματη μονάδα πρόσμιξης συστατικών για
την παραγωγή DRY BLEND (πρώτη ύλη για την
παραγωγή συνθετικών προφίλ άριστης ποιότητος)
•Μονάδα Lamination για χρωματικές επενδύ-
σεις ή επενδύσεις ξύλου σε συνθετικά κουφώματα
•Γραμμή συσκευασίας
•Μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού
Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα
αγγίζει τους 10.000 τόνους.
ΠρΟφΙΛ ΟΜΙΛΟυ ΕΤΕΜ
οΡΑμΑ ΚΑι ΑΞιΕσ
ΟΡΑΜΑ
ή ΕτΕμ παραμένει μέχρι σήμερα πιστή στο όραμά
της για συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, πρωτοπορία,
άριστη ποιότητα & αποτελεσματική εξυπηρέτηση
πελατών επεκτείνοντας σταθερά τα τελευταία 40
χρόνια τη δραστηριότητα της στη διεθνή αγορά.
ΑΞΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ή πολιτική ποιότητας της εταιρίας συνίσταται
στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
της. οι συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι σε πρώτες
ύλες και προϊόντα καθώς και οι πιστοποιημένες
διαδικασίες σε όλα τα στάδια παραγωγής, διασφαλίζουν σταθερή υψηλή ποιότητα εναρμονισμένη
με τα διεθνή πρότυπα.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Διαθέτοντας μεγάλο αριθμό έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού στο τμήμα έρευνας και
ανάπτυξης, η ΕτΕμ πρωτοπορεί μέχρι σήμερα
στο σχεδιασμό, και τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων σε συστήματα αλουμινίου & ειδικών
εφαρμογών, αναζητώντας συνεχώς και ενθαρρύνοντας νέες ιδέες για καινοτόμα προϊόντα.
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ή ΕτΕμ τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της
εταιρικής της φιλοσοφίας. Βασική αξία της ΕτΕμ
αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών της και με βάση την αξία αυτή σχεδιάζει και προσαρμόζει ανάλογα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ή ΕτΕμ έχει αποδείξει έμπρακτα τη μέριμνα της
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
με σημαντικές επενδύσεις σε μέτρα πρόληψης
της ρύπανσης, καθώς και με τη βελτιστοποίηση
των παραγωγικών διαδικασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
οι άνθρωποι της ΕτΕμ αποτελούν σταθερά το
σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρίας. Βασική
μέριμνα αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία στους
εργασιακούς χώρους, ενώ η εταιρία επενδύει
συνεχώς στην εκπαίδευση των εργαζόμενων και
τους παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα στο
οποίο μπορούν να εξελιχθούν, σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού.
13
14
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Η κουλτούρα της εταιρίας διαπνέεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της διαφάνειας
και της δικαιοσύνης και ο ρόλος της είναι, να παρέχει στους εργαζομένους το περιβάλλον μέσα
στο οποίο θα μπορέσουν να αναπτυχθούν.
Τα θέματα εκπαίδευσης για το έτος 2012 επικεντρώθηκαν στην Ασφάλεια & Υγεία, με βασικό
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας
ασφάλειας που διαπνέει την εταιρία. Βασικό ρόλο
έπαιξε η δημιουργία μακροχρόνιου εσωτερικού
προγράμματος για την ασφαλή λειτουργία ανά
θέση εργασίας και η καθολική εφαρμογή αυτού
στο σύνολο των θέσεων εργασίας της εταιρίας.
Το 2012 εκπαιδεύτηκαν 75 άτομα με συνολικά 683
ώρες εκπαίδευσης.
Τέλος έλαβαν χώρα εκπαιδεύσεις σε τεχνικά θέματα (τεχνικές συγκολλήσεων, συντήρηση υδραυλικών συστημάτων, διαχείριση αποθηκών κ.α.)
καθώς και σε θέματα management, leadership,
selling (certificate in procurement management,
diploma in personal counseling, advanced selling
techniques κ.α.).
Διαχείριση εργασιακής Απόδοσης & Σχεδιασμού
Με σκοπό την επιβράβευση της καλής επαγγελματικής απόδοσης, την ενθάρρυνση της προσπάθειας βελτίωσης και εξέλιξης και την προαγωγή
ευγενούς άμιλλας στην οργάνωση της εταιρίας, η
ΕΤΕΜ εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων (στελεχών και υπαλλήλων) σε ετήσια
βάση.
Βασικός στόχος της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη
τους.
«Ανταγωνιζόμαστε σε ένα παγκόσμιο στίβο και
αναγνωρίζουμε την ανάγκη της διαφορετικότητας, κατανοούμε το προσωπικό στυλ εργασίας του
κάθε μέλους της ομάδας μας και πως τα παραπάνω
μπορούν να συνδυαστούν για να έχουμε εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Δεσμευόμαστε μέσα από τα συστήματα διοίκησης
να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια, να προσφέρουμε ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη και
να χαράξουμε την πορεία του κάθε εργαζομένου
μέσα στην εταιρία».
ΠρΟφΙΛ ΟΜΙΛΟυ ΕΤΕΜ
ιστοΡιΚή ΑΝΑΔΡομή
1971
1974
1976
1981
1983
1994
1997
1999
2000
ιΔΡΥσή τήσ ΕτΑιΡιΑσ μΕ τή ΝομιΚή μοΡΦή Ε.π.Ε.
ΕγΚΑτΑστΑσή πΡΕσΑσ ΩστιΚήσ ιΚΑΝοτήτΑσ ΔιΕλΑσήσ 1650 τοΝΩΝ
μΕτΑτΡοπή τήσ ΕτΑιΡιΑσ μΕ τή ΝομιΚή μοΡΦή Α.Ε.
ΕγΚΑτΑστΑσή μοΝΑΔΑσ ήλΕΚτΡοστΑτιΚήσ ΒΑΦήσ ΑλοΥμιΝιοΥ
μΕ ΑΝοΔιΩσή
ΕγΚΑτΑστΑσή τήσ μΕγΑλΥτΕΡήσ σΕ ΩστιΚή ιΚΑΝοτήτΑ πΡΕσΑσ τΩΝ ΒΑλΚΑΝιΩΝ
ΔιΕλΑσήσ 2.750 τοΝΩΝ
ΕισοΔοσ στο ΧΡήμΑτιστήΡιο ΑΞιΩΝ ΑθήΝΩΝ
πΡΩτή πιστοποιήσή τοΥ σΥστήμΑτοσ ΔιΑΧΕιΡισήσ ποιοτήτΑσ σΥμΦΩΝΑ μΕ
το ΔιΕθΝΕσ πΡοτΥπο EN-ISO 9002:1994
ΕΝΑΡΞή πΑΡΑγΩγιΚήσ ΔιΑΔιΚΑσιΑσ θΥγΑτΡιΚήσ STEELMET S.A.,
σοΦιΑ ΒοΥλγΑΡιΑσ
ΕγΚΑτΑστΑσή ΝΕΑσ γΡΑμμήσ ΔιΕλΑσήσ 5000 τοΝΩΝ, ή γΡΑμμή
ΔιΕλΑσήσ μΕ τήΝ μΕγΑλΥτΕΡή ΩστιΚή ΔΥΝΑμή στήΝ ΑΝΑτολιΚή
ΕΥΡΩπή
στΡΑτήγιΚή σΥμΦΩΝιΑ σΥΝΕΡγΑσιΑσ μΕ τισ ΑΥτοΚιΝήτοΒιομήΧΑΝιΕσ BMW &
ΑUDI
2002
ΕγΚΑτΑστΑσή ΝΕΑσ ΚΑτΑΚοΡΥΦήσ μοΝΑΔΑσ ήλΕΚτΡοστΑτιΚήσ ΒΑΦήσ γιΑ
πΡοΦιλ ΔιΕλΑσήσ
ΝΕοι ΕλΚΥστήΡΕσ, τΡΑπΕζΕσ ΑποθΕσήσ ΚΑι ΕιΔιΚοσ ΚλιΒΑΝοσ γήΡΑΝσήσ
2004
ιΔΡΥσή τήσ ETEM σΕΡΒιΑσ
ΕγΚΑτΑστΑσή ΝΕΑσ ΥπΕΡσΥγΧΡοΝήσ γΡΑμμήσ ήλΕΚτΡοστΑτιΚήσ ΒΑΦήσ
Απομιμήσήσ ΞΥλοΥ τΕΧΝολογιΑσ EFECTA
2005
ιΔΡΥσή τήσ ETEM οΥΚΡΑΝιΑσ
ιΔΡΥσή τήσ ETEM ΡοΥμΑΝιΑσ
2007
2009
2010
πιστοποιήσή σΥστήμΑτοσ πΕΡιΒΑλλοΝτιΚήσ ΔιΑΧΕιΡισήσ σΥμΦΩΝΑ μΕ το
ΔιΕθΝΕσ πΡοτΥπο ISO 14001:2004
ιΔΡΥσή τήσ θΥγΑτΡιΚήσ QUANTUM (πΑΡΑγΩγή PVC) στή ΒοΥλγΑΡιΑ
EγΚΑτΑστΑσή ΥπΕΡσΥγΧΡοΝήσ γΡΑμμήσ ΔιΕλΑσήσ στήΝ ΕτΕμ ΒοΥλγΑΡιΑσ SMS
2800 τοΝΩΝ
EγΚΑτΑστΑσή σΥγΧΡοΝήσ μοΝΑΔΑσ οΡιζοΝτιΑσ ΒΑΦήσ στήΝ ΕτΕμ
μΑγοΥλΑ
EγΚΑτΑστΑσή σΥγΧΡοΝήσ γΡΑμμήσ ΔιΕλΑσήσ στήΝ ΕτΕμ ΒοΥλγΑΡιΑσ BRENDA
1800 τοΝΩΝ.
2011
ιΔΡΥσή τήσ ETEM SHPK, ΑλΒΑΝιΑσ.
15
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
16
σYμμΕτοΧΕσ σΕ ΔιΚτYΑ ΚΑι οΡγΑΝΩσΕισ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ή ΕτΕμ αποτελεί μέλος του
δικτύου της Ένωσης Αλουμινίου συμμετέχοντας ενεργά σε
δράσεις και διοργανώσεις ενώ
συνεισφέρει στη διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων της Ένωσης. ή Ελληνική
Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1985, με
τη μορφή Ν.π.ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Έχει ως μέλη της, εταιρίες και συνδέσμους του
κλάδου που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη
του βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, τη μεταποίηση του αλουμινίου και την
παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές
και χρήσεις.
IFT roSΕNHEIM
ή ΕτΕμ είναι μόνιμο μέλος του ινστιτούτου Rοsenheim της γερμανίας και
συμμετέχει δραστήρια στα ερευνητικά
προγράμματά του. μπορεί έτσι να πι-
στοποιεί γρήγορα και αποτελεσματικά τα συστήματα που προσφέρει στην αγορά. το ift Rosenheim
παρέχει διεθνώς επιστημονικές υπηρεσίες για
τους κατασκευαστές παραθύρων, προσόψεων/
πετασμάτων, υάλωσης, θυρών, πυλών και όλων
των εξαρτημάτων τους (μηχανισμούς, μεντεσέδες,
λάστιχα, οικοδομικά υλικά, κ.λπ.). το ift ελέγχει την
καταλληλότητα χρήσης των δομικών προϊόντων
και εκτελεί ελέγχους για παράθυρα, τζάμια, προσόψεις/πετάσματα ή υλικά δόμησης, αλλά επίσης
δοκιμές για πυροπροστασία, ηχομόνωση. Δοκιμές
και σε άλλα δομικά προϊόντα ανήκουν επίσης στο
πεδίο δράσης του ift. Ως ινστιτούτο Ερευνών και
ως κοινοποιημένος οργανισμός το ift είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει τις απαραίτητες εκθέσεις
δοκιμών και πιστοποιητικών σε σχέση με τη σήμανση CE ή για δομική έγκριση τύπου. το πεδίο
παροχής υπηρεσιών του, που περιλαμβάνει διεξαγωγή μετρήσεων για οικοδομικά υλικά, πυροπροστασία και υάλωση, καθώς και τα θεμελιώδη για
τη σήμανση CE ή άλλες πιστοποιήσεις, συμπληρώνεται με πραγματογνωμοσύνες/γνωμοδοτήσεις,
σεμινάρια και συνέδρια.
ΟΙκΟνΟΜΙκΗ ΑνΑΠΤυξΗ & ΕΤΑΙρΙκΗ δΙΑκυβΕρνΗΣΗ
17
οικονομική ανάπτυξη
& Εταιρική διακυβέρνηση
€
18
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΒΑσιΚΑ οιΚοΝομιΚΑ ΑποτΕλΕσμΑτΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
ΕνΕΡΓηΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Απαίτηση από Φόρο εισοδήματος
Παράγωγα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΙδΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων στους μετόχους
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
υΠΟχΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Παράγωγα
Προβλέψεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011
74.006.298
999.604
6.278.499
1.062.314
302.317
331.461
82.980.493
78.886.190
1.259.962
6.875.450
1.069.407
302.317
1.297.877
89.691.203
32.562.872
412.784
1.382.832
358.347
22.432.744
302.317
134.060
57.585.956
34.885.655
424.728
1.484.978
373.347
23.072.744
302.317
946.610
61.490.379
29.761.237
33.189.786
1.162.449
4.195
2.522.920
66.640.587
149.621.080
32.651.149
31.179.510
1.392.893
56.635
8.719.697
73.999.884
163.691.087
10.882.162
18.742.890
1.141.756
739.182
31.505.990
89.091.946
13.475.049
20.484.633
1.375.059
4.330.566
39.665.307
101.155.686
9.302.855
32.349.082
19.101.477
(127.362)
(31.718.292)
28.907.760
92.610
29.000.370
9.302.855
32.349.082
(22.600)
19.101.477
(51.182)
(21.975.376)
38.704.256
94.275
38.798.531
9.302.855
32.349.082
17.402.606
(34.286.253)
24.768.290
24.768.290
9.302.855
32.349.082
(22.600)
17.402.606
(27.003.379)
32.028.564
32.028.564
12.450.000
2.722.665
737.915
3.867.928
19.778.508
17.886.143
4.339.607
920.136
3.519.109
26.664.995
12.450.000
1.163.358
705.481
675.690
14.994.529
17.200.000
1.250.295
884.398
87.580
19.422.273
29.734.412
396.439
70.562.686
17.886
130.779
100.842.202
120.620.710
149.621.080
24.234.406
293.757
73.655.126
35.962
8.310
98.227.561
124.892.556
163.691.087
10.471.805
40.117
38.799.319
17.886
49.329.127
64.323.656
89.091.946
9.767.332
249.461
39.652.094
35.962
49.704.849
69.127.122
101.155.686
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης (καθαρά)
Ζημίες εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη/Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ζημιές περιόδου
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κατανεμημένες σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικές και απομειωμένες
ΕΤΑΙΡΙΑ
12 μήνες έως
31/12/2012
12 μήνες έως
31/12/2011
12 μήνες έως
31/12/2012
12 μήνες έως
31/12/2011
99.607.661
(87.911.493)
11.696.168
(14.074.776)
(6.444.945)
2.283.249
(6.540.304)
501.727
(5.395.208)
31.205
34.001
(11.368.579)
1.622.527
100.349.316
(89.626.512)
10.722.804
(16.173.413)
(5.817.783)
537.780
(10.730.612)
972.600
(5.394.840)
106.923
(15.045.929)
225.916
41.885.239
(37.438.378)
4.446.861
(6.156.588)
(3.764.448)
869.257
(4.604.918)
29.841
(2.831.589)
31.205
(7.375.461)
92.587
46.137.167
(40.855.169)
5.281.998
(8.603.113)
(4.356.963)
1.695.208
(5.982.870)
75.862
(3.018.197)
41.425
(8.883.780)
277.258
(9.746.052)
(14.820.013)
(7.282.874)
(8.606.722)
(9.744.387)
(1.665)
(9.746.052)
(14.817.084)
(2.929)
(14.820.013)
(7.282.874)
(7.282.874)
(8.606.722)
(8.606.722)
(0,3247)
(0,4938)
(0,2427)
(0,2868)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε ευρώ
Καθαρές ζημιές περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος από αποτίμηση παραγώγων για
αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών
Φόρος εισοδήματος στα Λοιπά στοιχεία συνολικού
εισοδήματος
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) περιόδου
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου
Κατανεμημένες σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΕΤΑΙΡΙΑ
12 μήνες έως
31/12/2012
12 μήνες έως
31/12/2011
12 μήνες έως
31/12/2012
12 μήνες έως
31/12/2011
(9.746.052)
(76.180)
(14.820.013)
(95.881)
(7.282.874)
-
(8.606.722)
-
28.250
65.396
28.250
65.396
(5.650)
(16.825)
(5.650)
(16.825)
(53.580)
(9.799.632)
(47.310)
(14.867.323)
22.600
(7.260.274)
48.571
(8.558.151)
(9.797.967)
(1.665)
(9.799.632)
(14.864.394)
(2.929)
(14.867.323)
(7.260.274)
(7.260.274)
(8.558.151)
(8.558.151)
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΟΜΙΛΟΣ)
Ποσά σε Ευρώ
Μετοχικό
κεφάλαιο & Αποθεματικά
αποθεματικό εύλογης αξίας
υπέρ το άρτιο
Λοιπά
αποθεματικά
Αποτελέσματα
εις νέον
Συναλλαγματικές
διαφορές
ενοποίησης
Σύνολο
(71.171)
-
19.101.477
-
(4.854.757)
-
44.699
(95.881)
55.872.185
(95.881)
97.204
-
55.969.389
(95.881)
48.571
-
-
-
48.571
-
48.571
-
-
(14.817.084)
-
(14.817.084)
(2.929)
(14.820.013)
48.571
-
(14.817.084)
(95.881)
(14.864.394)
(2.929)
(14.867.323)
-
-
(2.303.535)
-
(2.303.535)
-
(2.303.535)
(22.600)
19.101.477
(2.303.535)
(21.975.376)
(51.182)
(2.303.535)
38.704.256
94.275
(2.303.535)
38.798.531
41.651.937
-
(22.600)
-
19.101.477
-
(21.975.376)
-
(51.182)
(76.180)
38.704.256
(76.180)
94.275
-
38.798.531
(76.180)
-
22.600
-
-
-
22.600
-
22.600
-
-
-
(9.744.387)
-
(9.744.387)
(1.665)
(9.746.052)
-
22.600
-
(9.744.387)
(76.180)
(9.767.967)
(1.665)
(9.799.632)
-
-
-
1.471
-
1.471
-
1.471
-
-
-
1.471
-
1.471
-
1.471
41.651.937
-
19.101.477
(31.718.292)
(127.362)
28.907.760
92.610
29.000.370
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 41.651.937
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος από αποτίμηση παραγώγων
για αντιστάθμιση κινδύνου
ταμειακών ροών
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα/(ζημίες) περιόδου
Αντιστροφή υπεραξίας & υπ. Εις νέον
λόγω πώλησης της Elval Colour Α.Ε.
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
41.651.937
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος από αποτίμηση παραγώγων
για αντιστάθμιση κινδύνου
ταμειακών ροών
Καθαρή ζημιά περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα/(ζημίες) περιόδου
Μεταβολή Ι.Κ. λόγω αλλαγής τρόπου
ενοποίησης της ΚΑΝΑΛ Α.Ε.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2012
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων
Μειοψηφίας Κεφαλαίων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΕΤΑΙΡΙΑ)
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011
Κέρδος από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση
κινδύνου ταμειακών ροών
Καθαρή ζημία περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)
περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Κέρδος από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση
κινδύνου ταμειακών ροών
Καθαρή ζημία περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)
περιόδου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Μετοχικό
κεφάλαιο &
αποθεματικό υπέρ
το άρτιο
41.651.937
Αποθεματικά
εύλογης αξίας
Λοιπά
αποθεματικά
Αποτελέσματα
εις νέον
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
(71.171)
17.402.606
(18.396.657)
40.586.715
-
48.571
-
-
48.571
-
-
-
(8.606.722)
(8.606.722)
-
48.571
-
(8.606.722)
(8.558.151)
41.651.937
(22.600)
17.402.606
(27.003.379)
32.028.564
41.651.937
(22.600)
17.402.606
(27.003.379)
32.028.564
-
22.600
-
-
22.600
-
-
-
(7.282.874)
(7.282.874)
-
22.600
-
(7.282.874)
(7.260.274)
41.651.937
-
17.402.606
(34.286.253)
24.768.290
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ταμειακών Ροών
Ποσά σε ευρώ
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Προβλέψεις
Μείωση αποθεμάτων
Μείωση απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Λοιπές Προσαρμογές
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Αγορές θυγατρικών
Πωλήσεις συμμετοχών
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Είσπραξη επιχορήγησης
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2012
31/12/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2012
31/12/2011
(11.368.579)
5.669.596
(15.045.929)
6.781.912
(7.375.461)
2.687.368
(8.883.780)
3.822.454
47.258
(1.444.361)
(41.316)
(1.205.296)
4.413.491
386.199
2.889.912
692.350
5.548.554
(121.902)
(4.281.272)
4.389.956
2.118.116
3.560.558
4.618.422
(451.121)
343.033
(4.766.978)
2.807.008
101.668
2.592.887
2.485.805
529.751
(178.917)
(2.735.238)
2.808.187
733.575
2.106.353
6.369.503
(2.682.349)
(22.729)
(2.848.206)
3.875.607
103.608
873.555
197.712
(3.224.293)
56.720
260.000
31.205
90.424
(6.493.963)
4.856.231
9.432.139
118.432
(1.091.015)
272.579
(45.000)
710.000
31.205
17.924
(1.301.603)
3.696.366
(100.000)
9.432.139
43.498
(2.785.944)
7.912.839
(104.307)
11.770.400
(6.936.143)
(1.592.440)
1.242.143
12.000.000
(26.288.094)
11.456.767
2.492.867
(6.250.000)
647.225
1.242.143
12.000.000
(25.250.000)
5.366.238
-
(7.286.440)
(338.460)
(4.360.632)
(7.883.762)
(6.196.777)
7.677.987
(3.591.384)
4.084.350
8.719.697
2.522.920
1.041.710
8.719.697
4.330.566
739.182
246.216
4.330.566
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
22
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΕΤΕΜ Α.Ε ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΤΕΜ
Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες,
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Άλλο Θέμα
Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ για τη χρήση
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος
εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 26η Μαρτίου 2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της
προηγούμενης χρήσεως.
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου
43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013
Παναγιώτης Παπάζογλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631
Κωνσταντίνος Τσέκας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19421
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
144 51 Μεταμόρφωση
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
144 51 Μεταμόρφωση
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107
23
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
24
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕταιριΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 και
τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε
την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της χρήσης του 2012.
Η παρούσα έκθεση περιέχει τον απολογισμό των
οικονομικών αποτελεσμάτων και μεταβολών της
χρήσης 2012, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων, την ανάλυση των προοπτικών & κινδύνων, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με
συνδεδεμένα μέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά
τόσο την εταιρεία όσο και τον όμιλο ΕΤΕΜ.
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις προέκυψαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, της μητρικής εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ, και των θυγατρικών της STEELMET
S.A., με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, ETEM
BULGARIA S.A., με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας,
ALUBUILD S.R.L., με έδρα τη Reggio Emilia Ιταλί-
ας, MOPPETS LTD., με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου,
ETEM SCG D.O.O., με έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας, ETEM SYSTEMS S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι
Ρουμανίας, LLC ETEM SYSTEMS UKRAINE, με έδρα
το Κίεβο Ουκρανίας, QUANTUM PROFILES S.A., με
έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, ETEM ALBANIA SHPK,
με έδρα το Τίρανα Αλβανίας, AL AMAR SA με έδρα
την Τρίπολη Λιβύης και ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. (πρώην
ΚΑΝΑΛ Α.Ε.) με έδρα την Αθήνα Αττικής. Η σχέση
που υπαγόρευσε την ενοποίηση είναι η σχέση μητρικής – θυγατρικών.
Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενσωματώθηκαν, επίσης, οι συγγενείς εταιρείες STEELMET
ROMANIA S.A., με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας και ENERGY SOLUTIONS S.A., με έδρα τη Σόφια
Βουλγαρίας.
Δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που
κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη εταιρεία που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Αποτελέσματα Χρήσης
To 2012, όπως αναμενόταν, ήταν μια ακόμη χρονιά ύφεσης για την Ελληνική οικονομία. Η συνεχώς
συρρικνούμενη αγοραστική δυνατότητα του πληθυσμού καθώς και η επιβολή νέων και επιπρόσθετων φορολογικών μέτρων, ιδίως στον τομέα των
ακινήτων, είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω
μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητα και
τη δραματική πτώση της έκδοσης νέων αδειών
οικοδόμησης. Φυσική συνέπεια των ανωτέρω είναι να αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες, που
δραστηριοποιούνται στoν κλάδο της διέλασης
αλουμινίου, αδυναμία απορρόφησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.
Η ΕΤΕΜ για να ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί,
έχει προσηλωθεί σε μια στρατηγική εξωστρέφειας,
παραγωγής και εμπορίας νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και διείσδυσης σε
νέες αγορές και τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν
να εξασφαλίσουν την μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Με την ίδια προσήλωση
ακολουθείται το πλάνο μείωσης των λειτουργικών
και παραγωγικών εξόδων καθώς και της ανάπτυξης ακόμα μεγαλύτερων συνεργειών μεταξύ των
εταιριών του Ομίλου ΕΤΕΜ.
Παρά την μείωση του κύκλου εργασιών της μητρικής ΕΤΕΜ κατά περίπου 9%, οι πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα
με το 2011. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι όλοι οι
χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης τόσο της
εταιρίας όσο και του Ομίλου ΕΤΕΜ παρουσιάζονται βελτιωμένοι βοηθημένοι από την συρρίκνωση των ζημιών. Τέλος σημαντικό γεγονός για ένα
ακόμη διαχειριστικό έτος αποτελεί η μείωση του
καθαρού δανεισμού τόσο σε εταιρικό (€ 2 εκ.) όσο
και σε ενοποιημένο επίπεδο (€ 2,3 εκ.) παρά τις
μεγάλες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και τις νέες
επενδύσεις ύψους € 3,2 εκ..
Συνοπτικά, τα ενοποιημένα καθώς και τα εταιρικά αποτελέσματα της ΕΤΕΜ Α.Ε. παρουσιάζονται
στους πίνακες που ακολουθούν.
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πωλήσεις
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρημ/κών, επενδυτικών αποτ/των &
αποσβέσεων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων & προ αποσβέσεων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Πωλήσεις
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρημ/κών, επενδυτικών αποτ/των & αποσβέσεων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων & προ αποσβέσεων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων
Ποσοστό επί πωλήσεων
31/12/2012
31/12/2011
Μεταβολή %
99.607.661
100.349.316
(0,74%)
(80.334)
(3.723.466)
97,84%
(0,08%)
(3,71%)
(4.908.609)
(8.038.783)
38,94%
(4,93%)
(8,01%)
(11.368.579)
(15.045.929)
24,44%
(11,41%)
(14,99%)
(9.746.052)
(14.820.013)
34,24%
(9,78%)
(14,77%)
31/12/2012
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
25
31/12/2011
Μεταβολή %
41.885.239
46.137.167
(9,22%)
(1.366.467)
(2.160.416)
36,75%
(3,26%)
(4,68%)
(4.137.010)
(5.061.327)
18,26%
(9,88%)
(10,97%)
(7.375.461)
(8.883.780)
16,98%
(17,61%)
(19,26%)
(7.282.874)
(8.606.722)
15,38%
(17,39%)
(18,65%)
Ισολογισμός
Το ενεργητικό του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου
2012 ανήλθε σε € 149,6 εκ., παρουσιάζοντας μείωση έναντι του 2011 κατά € 14,1 εκ., η οποία οφείλεται τόσο στη μείωση του μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού κατά € 6,7 εκ. και συγκεκριμένα στην
μείωση των ενσώματων παγίων στοιχείων κατά €
4,9 εκ. όσο και στη μείωση του κυκλοφορούντος
ενεργητικού κατά € 7,4 εκ. και συγκεκριμένα στη
μείωση των αποθεμάτων κατά € 2,9 εκ. και την
αποπληρωμή δανεισμού από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό
είναι αποτέλεσμα της εστίασης της Διοίκησης της
ΕΤΕΜ, στη μείωση του κεφαλαίου κίνησης και τον
περιορισμό των λειτουργικών εξόδων.
O συνολικός καθαρός δανεισμός (Δάνεια μείον
τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) παρουσιάζεται μειωμένος κατά € 2,3 εκ. στα € 80,5 εκ. από
€ 82,8 εκ. στις 31/12/2011.
Τέλος τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώνονται σε € 29
εκ. σε σχέση με € 38,8 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
Αντίστοιχα ο καθαρός δανεισμός (Δάνεια μείον
τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) της εταιρίας
είναι μειωμένος κατά € 2 εκ. στα € 50,5 εκ. από €
52,5 εκ. στις 31/12/2011. Τέλος τα Ίδια Κεφάλαια
διαμορφώνονται σε € 24,8 εκ. σε σχέση με € 32 εκ.
στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας υπερβαίνουν κατά € 34,2 εκατ. περίπου
και € 17,8 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους. Οι προβλεπόμενες
λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας και του
Ομίλου δεν κρίνονται επαρκείς για την κάλυψη των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους για την δωδεκάμηνη περίοδο που θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου
2013 χωρίς να έχει επιτευχθεί επιτυχής αναχρηματοδότηση μεγάλου μέρους του βραχυπρόθεσμου
τραπεζικού δανεισμού (το σύνολο του οποίου κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε € 70,6 εκατ.
και € 38,8 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας,
αντίστοιχα). Κατά την ίδια ημερομηνία και μέχρι
την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/2012 η διοίκηση της εταιρίας δεν έχει ενημερωθεί για προβλήματα σχετιζόμενα με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου
δανεισμού. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕΜ Α.Ε. έχει λάβει
έγγραφη διαβεβαίωση από την μητρική της εταιρία
ΕΛΒΑΛ Α.Ε., για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης όταν και αν αυτή κριθεί απαραίτητη.
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
26
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου,
οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών
στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές
οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και
ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά
τις δραστηριότητές τους.
Ταμειακές Ροές
Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε € 3,88 εκ. ενώ οι εταιρικές σε €
Μεικτό Περιθώριο Κέρδους
(Μεικτά Κέρδη/Πωλήσεις)
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
(Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις)
Δανειακής Επιβάρυνσης
(Ξένα κεφάλαια/Ίδια)
Ρευστότητας
(Κυκλοφορούν/βραχυπρ. Υποχρ.)
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων
(Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια)
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθ.
(Αποθέματα/ Κόστος Πωλ.) x 360 ημέρες
Ταχύτητα Είσπρ. Απαιτήσεων
(Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις/Πωλήσεις) x 360 ημέρες
Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρ.
(Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις/Κόστος Πωλ.) x 360 ημέρες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ
ΚΑΙ 31/12/2012
0,87 εκ.. Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο τέλος της χρήσης του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 2,79 εκ. για τον όμιλο και σε € 0,10 εκ.
για την εταιρεία ενώ υπήρχαν εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες € 7,29 εκ. για τον όμιλο
και € 4,36 για την εταιρία.
Επενδύσεις
Κατά το 2012 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας € 3,2 εκ. εκ των οποίων τα
€ 1,1 εκ. ευρώ αφορούν την μητρική εταιρία και
περίπου € 1,7 εκ. την θυγατρική ΕΤΕΜ BULGARIA
S.A..
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με βασικούς αριθμοδείκτες των οικονομικών μεγεθών του ομίλου
και της εταιρίας.
Ομίλου
Εταιρίας
12Μ 2012
12Μ 2011
12Μ 2012
12Μ 2011
11,74%
(9,78%)
4,16
0,66
(33,61%)
122
120
122
10,69%
(14,77%)
3,22
0,75
(38,20%)
131
112
97
10,62%
(17,39%)
2,60
0,64
(29,40%)
105
161
101
11,45%
(18,65%)
2,16
0,80
(26,87%)
119
160
86
τα Τίρανα Αλβανίας, στην τιμή των 100.000
ευρώ.
Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά
την χρήση του 2012 είναι τα ακόλουθα:
β)Το σύνολο της συμμετοχής της (100%) στο κεφάλαιο της LLC ΕΤEM SYSTEMS με έδρα το Κίεβο Ουκρανίας, στην τιμή των 600.000 ευρώ.
Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές συμμετοχές
της ΕΤΕΜ
γ)Το σύνολο της συμμετοχής της (20,16%) στο
κεφάλαιο της S.C. ETEM SYSTEMS S.R.L. με
έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας, στην τιμή
των 10.000 ευρώ.
Εντός της χρήσης του 2012 οι μεταβολές στις συμμετοχές της ΕΤΕΜ Α.Ε. έχουν ως εξής:
Στις 13/08/2012 η ΕΤΕΜ Α.Ε. προχώρησε σε πώληση των εξής συμμετοχών της Εταιρίας προς
την κατά 100% θυγατρική ETEM BULGARIA S.A.
με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας
α)Το σύνολο της συμμετοχής της (100%) στο
κεφάλαιο της ΕΤΕΜ ALBANIA SHPK με έδρα
Την 19η Σεπτεμβρίου 2012 η ΕΤΕΜ Α.Ε. προχώρησε στην αγορά ποσοστού 75% της εταιρίας ΚΑΝΑΛ Α.Ε. που κατείχε η ΕΛΒΑΛ Α.Ε., μητρική της
ΕΤΕΜ Α.Ε., έναντι του ποσού των € 45.000. Έπειτα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή το ποσοστό
συμμετοχής της ΕΤΕΜ Α.Ε. στην ΚΑΝΑΛ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 100%.
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
Αλλαγές στη διοίκηση και τη διεύθυνση
του ομίλου
λίου, για τις παρά αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες στην επιχείρηση.
Με απόφαση της από 28 Ιουνίου 2012 Τακτικής
Γενικής συνέλευσης της εταιρείας εξελέγη ως νέο
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο
κ. Σπυρίδων Κατωπόδης.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο δικτυακό
τόπο της ΕΤΕΜ (http://www.etem.gr) και του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr).
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012
Στις 28 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ.
Οι εκπρόσωποι του 71,84% των μετοχών που παρέστησαν στην συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα
τα παρακάτω:
1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της εταιρικής χρήσης 2011, με τις επ’ αυτών
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών.
2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.
3. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση
2012 την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG,
σύμφωνα με την προσφορά της.
4. Επικύρωσαν την εκλογή του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποθανόντος
Ανδρέα Κοντόπουλου:
5. Εξέλεξαν ως νέο μέλος του Δ.Σ. τον κ. Σπυρίδωνα Κατωπόδη. Κατόπιν τούτου η νέα εννεαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
με θητεία μέχρι την 30.6.2014 θα είναι η εξής
Προοπτικές
Στο 2013, σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες
απόψεις, η Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να
εξέλθει της ύφεσης και με βάση τις διαμορφούμενες συνθήκες δεν υπάρχει προσδοκία για την
αύξηση της ζήτησης προϊόντων διέλασης αλουμινίου καθώς και όλων των λοιπών προϊόντων που
συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική δραστηριότητα. Σε αυτά τα πλαίσια και το 2013 προοιωνίζεται ως μια δύσκολη χρονιά στο εσωτερικό,
ενδεχόμενο που φέρνει ως πρώτη προτεραιότητα
την αντιστάθμιση της διαφαινόμενης πτωτικής
πορείας της Ελληνικής αγοράς με την εξαγωγική
δραστηριότητα.
Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ η στρατηγική της επένδυσης σε νέα προϊόντα και αγορές φαίνεται να
αποδίδει ήδη κάποιους καρπούς. Κύριο μέλημα
της διοίκησης θα αποτελέσει η εντατικοποίηση
των προσπαθειών το 2013 ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι της αύξησης των μεριδίων αγοράς σε όλες
τις χώρες που δραστηριοποιείται, με την παράλληλη προσφορά προϊόντων που θα έχουν υψηλή
προστιθέμενη αξία και θα διαφοροποιούνται από
τον ανταγωνισμό.
Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Μεντζελόπουλος, εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Κυριακόπουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Οικονόμου, εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σημαντική δέσμευση της διοίκησης αποτελεί
επίσης η προσπάθεια για την καλυτέρευση των
χρηματοοικονομικών δεικτών, η επίτευξη θετικών
λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς και η συνέχιση της προσπάθειας μείωσης του τραπεζικού
δανεισμού. Τέλος παραμένει σε ισχύ η στρατηγική
απόφαση της διοίκησης για επενδύσεις σε νέες
τεχνολογίες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά
στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιριών του Ομίλου και
στην δημιουργία μιας ευρείας γκάμας προσφερόμενων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογικής αιχμής και αδιαπραγμάτευτων ποιοτικών
χαρακτηριστικών.
Χαράλαμπος Παπανικολάου, μη εκτελεστικό
μέλος
Κυριότεροι Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες
Σπυρίδων Κατωπόδης, εκτελεστικό μέλος
6. Ενέκριναν αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβου-
Η εταιρία και οι θυγατρικές της εφαρμόζουν πολιτικές διαχείρισης κινδύνου έτσι ώστε αυτοί να
αναγνωρίζονται εγκαίρως, να αναλύονται, να τί-
27
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
28
θενται όρια ανάληψής τους και να εφαρμόζονται
οι κατάλληλοι έλεγχοι ως προς αυτούς. Η επίβλεψη των πολιτικών αυτών έχει ανατεθεί στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την
εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των
οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιάς σε
περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζονται
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες
και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.
(α) Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις
Η εταιρία και οι θυγατρικές της διαθέτουν τμήματα πιστωτικού ελέγχου και τις απαιτούμενες
διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουν στο μέγιστο
δυνατόν εξασφάλιση των πληρωμών από τους
πελάτες της.
Κάθε πελάτης αναλύεται ξεχωριστά για τη πιστοληπτική του ικανότητα και του προτείνονται οι
ανάλογοι όροι πληρωμής, όπως όρια και ημέρες
εξόφλησης των υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα
η εταιρεία και οι θυγατρικές της ασφαλίζουν τα
υπόλοιπα πελατών τους σε ασφαλιστικές εταιρίες,
κατά το μέγιστο δυνατόν, ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού καλύπτονται ως επί το πλείστον με Τραπεζικές Πιστώσεις.
(β) Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινομούνται από τον Όμιλο με
βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η
Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση
της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία
παρουσίασης.
(γ) Εγγυήσεις.
Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
σε θυγατρικές εταιρίες.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο
ο Όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει,
μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμιακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορί-
ων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα
θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από
συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να
υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη του Ομίλου.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο
Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη ταμιακών ροών για
περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη
τριών μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις
λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης
της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της
τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που
δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των
αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης
κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να
ελέγχει την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους
αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με
παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Ο Όμιλος διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να αντισταθμίσει μέρος των κινδύνων από τις συνθήκες της
αγοράς.
(α)Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου
(αλουμίνιο)
Ο Όμιλος βασίζει μέρος από τις αγορές όσο και τις
πωλήσεις του σε χρηματιστηριακές τιμές/δείκτες
για τη τιμή του αλουμινίου που χρησιμοποιεί και
εμπεριέχεται στα προϊόντα του. Ο κίνδυνος από τη
διακύμανση της τιμής του μετάλλου καλύπτεται με
πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – futures – στο
‘London Metal Exchange – LME’). Ο Όμιλος όμως
δεν καλύπτει με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου
(hedging) όλο το βασικό απόθεμα λειτουργίας του
με αποτέλεσμα τυχόν πτώση των τιμών μετάλλων
να μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά του μέσω υποτίμησης των αποθεμάτων.
(β)Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό
κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγματοποιεί. Τα νομίσματα στα οποία πραγματοποιούνται
αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, η στερλίνα, το Ρουμάνικο νόμισμα RON,
το δηνάριο Σερβίας και το Λέβα Βουλγαρίας.
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
τελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με
επιπλέον κόστος δανεισμού.
Αν το ξένο νόμισμα αυξανόταν κατά
10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση θα ήταν:
ΟΜΙΛΟΣ
Δολ.ΗΠΑ
Στερλίνα
Λέβα
ΡΟΝ
Δηνάριο
Αποτελέσματα
2012
2011
2.120
5.004
23.638
16.960
45.562
707.491
150.141
128.170
89.381
105.383
Ίδια κεφάλαια
2012
2011
- -
ΕταιριΑ
Δολ.ΗΠΑ
Στερλίνα
Λέβα
ΡΟΝ
Δηνάριο
Αποτελέσματα
2012
2011
1.457
(501)
16.974
16.960
- - Ίδια κεφάλαια
2012
2011
- - ΟΜΙΛΟΣ
Δολ.ΗΠΑ
Στερλίνα
Λέβα
ΡΟΝ
Δηνάριο
Αποτελέσματα
2012
2011
(1.734)
(4.094)
(19.340)
(13.877)
(37.278)
(578.856)
(122.842)
(104.867)
(73.130)
(86.222)
Ίδια κεφάλαια
2012
2011
-
ΕταιριΑ
Δολ.ΗΠΑ
Στερλίνα
Λέβα
ΡΟΝ
Δηνάριο
Σερβίας
Αποτελέσματα
2012
2011
(1.192)
410
(13.888)
(13.877)
-
Ίδια κεφάλαια
2012
2011
-
-
-
Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 25 μονάδες βάσης η επίπτωση στα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια θα ήταν:
ΟΜΙΛΟΣ
Μεταβλητού
επιτοκίου
Συμβάσεις
ανταλλαγής
επιτοκίων
ΕΤΑΙΡΙΑ
Μεταβλητού
επιτοκίου
Συμβάσεις
ανταλλαγής
επιτοκίων
Αποτελέσματα
2012
2011
Ίδια κεφάλαια
2012
2011
(228.043)
(210.155)
-
-
-
-
-
4.195
Αποτελέσματα
2012
2011
Ιδια κεφάλαια
2012
2011
(138.604)
(145.823)
-
-
-
-
-
4.195
Αν τα επιτόκια μειώνονταν κατά 25 μονάδες βάσης η επίπτωση στα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια θα ήταν:
Αν το ξένο νόμισμα υποτιμόταν κατά 10%
έναντι του ευρώ, η επίπτωση θα ήταν:
-
29
-
ΟΜΙΛΟΣ
Μεταβλητού
επιτοκίου
Συμβάσεις
ανταλλαγής
επιτοκίων
ΕΤΑΙΡΙΑ
Μεταβλητού
επιτοκίου
Συμβάσεις
ανταλλαγής
επιτοκίων
Αποτελέσματα
2012
2011
Ίδια κεφάλαια
2012
2011
228.043
228.905
-
-
-
-
-
(4.195)
Αποτελέσματα
2012
2011
Ιδια κεφάλαια
2012
2011
138.604
164.573
-
-
-
-
-
(4.195)
Διαχείριση κεφαλαίου
(γ)Κίνδυνος επιτοκίων
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου,
ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όμιλο και να
επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την
οποία ορίζει ο Όμιλος ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης,
εξαιρώντας μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές και δικαιώματα μειοψηφίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των
μερισμάτων στους μετόχους κοινών μετοχών.
Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς
και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω
τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά
του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα
επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα απο-
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί
μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων
που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας
που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή
θέση.
Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόμισμα που δε διαφέρει από αυτό των ταμιακών ροών που προκύπτει από τις λειτουργικές δραστηριότητες του
Ομίλου, κυρίως το ευρώ.
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε άλλες θυγατρικές
δεν αντισταθμίζονται, διότι αυτές οι συναλλαγματικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι μακροχρόνιας
φύσης.
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
30
Ο Όμιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο
αγοράς ιδίων μετοχών.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
(ποσά σε Ευρώ)
Εταιρία
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ COLOUR A.E.
ΣΥΜΕΤΑΛ A.E.
SOFIA MED S.A.
ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.
ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.
METAL AGENCIES LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
CCS Α.Ε.
Λοιπές Εταιρίες
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Συνοπτικά, οι συναλλαγές του Ομίλου ΕΤΕΜ με τις
συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις
είναι οι παρακάτω:
Πωλήσεις αγαθών,
υπηρεσιών & παγίων
Αγορές αγαθών,
υπηρεσιών & παγίων
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
9.404.967
69.524
397.057
3.843
631.739
483.552
5.678
196.112
1.102.362
12.330.834
14.641.903
3.021.732
2.121.462
2.256.951
341.822
489.569
278.710
274.622
2.805.258
26.232.029
5.280.834
290.034
165.225
3.093
221.338
361.031
196.334
136.316
455.007
7.109.211
8.110.046
3.577.861
790.925
481.563
209.248
623.248
84.690
341.725
126.795
1.101.954
15.448.055
Οι συναλλαγές της μητρικής ΕΤΕΜ Α.Ε. με θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις
παρατίθενται παρακάτω:
(ποσά σε Ευρώ)
Εταιρία
ETEM BULGARIA S.A.
ALUBUILD SRL
ETEM ALBANIA SHPK
AL AMAR
ETEM SYSTEMS SRL
ETEM SCG DOO
QUANTUM PROFILES S.A.
LLC ETEM SYSTEMS UKRAINE
ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΕΜ
Πωλήσεις αγαθών,
Αγορές αγαθών,
υπηρεσιών & παγίων υπηρεσιών & παγίων
1.799.327
6.151
284.704
137.956
29.674
2.257.812
3.332.382
34.262
20.700
3.387.344
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
484.373
2.005.614
617.278
737.130
24.660
31.962
175
3.901.192
34.262
34.262
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ *
(ποσά σε Ευρώ)
Εταιρία
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.
ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.
ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε.
CCS Α.Ε.
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
METAL AGENCIES LTD
Λοιπές Εταιρίες
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
Πωλήσεις αγαθών,
υπηρεσιών & παγίων
Αγορές αγαθών,
υπηρεσιών & παγίων
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
4.182.229
90.397
153
300.495
196.112
222.768
18.992
104.740
5.115.886
7.373.698
8.588.802
327.879
328.681
461.635
46
336.656
7.326
230.148
10.281.175
13.668.519
42.785
189
77.638
136.316
59.705
171.294
281.395
769.322
4.670.514
2.826.506
499.907
196.107
171.776
16.073
9.011
84.690
301.230
4.105.300
4.139.562
* Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. μητρικής εταιρείας της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (Βασικού μετόχου της ΕΤΕΜ Α.Ε.).
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
και ανωτάτων στελεχών
Περιορισµοί στην μεταβίβαση μετοχών
της Εταιρίας
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης για το 2012 ανήλθαν σε € 762.058
(2011: € 1.167.373) για την εταιρεία και € 818.788
(2011: € 1.222.361) για τον όμιλο.
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται
όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της περιορισµοί στη μεταβίβαση
τους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν.3556/2007
Σηµαντικές άµεσες 'ή έµµεσες συµµετοχές κατά
την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007.
Διάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
σε € 9.302.855 διαιρούμενο σε 30.009.210 κοινές
ανώνυμες μετοχές αξίας 0,31 έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην
αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην
κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, ανώνυμες µε
δικαίωμα ψήφου.
Με βάση το καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετοχών είναι τα
ακόλουθα:
•
Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές την
31/12/2012 διαμορφώνονται ως εξής:
•
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.: ποσοστό 70,78% του μετοχικού
κεφαλαίου (Μητρική εταιρεία άµεση συμμετοχή)
•
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε: ποσοστό 72,62% των δικαιωμάτων ψήφου (Μητρική εταιρεία της ΕΛΒΑΛ Α.Ε)
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα
ελέγχου.
∆ικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια
κέρδη της Εταιρίας. Το µέρισµα κάθε µετοχής
καταβάλλεται στον κάτοχο της εντός δύο (2)
µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5)
ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο
ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση.
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας
περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα
της ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 24
του καταστατικού της.
•
Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων µετοχών.
Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας
•
Δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση
των µετόχων.
•Η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που
είναι σύμφωνες µε αυτό και το νόμο.
•Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η
Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά µόνο έναν κύριο
κάθε μετοχής. Άπαντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την
επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα
µόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η
μετοχή των ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται.
•Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία δεν
υφίστανται συµφωνίες µετόχων.
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης µελών
Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης
καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισµό και για
την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του,
δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα του
Κ.Ν 2190/1920.
Αρμοδιότητα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την
έκδοση νέων 'ή για την αγορά ιδίων μετοχών
•Το άρθρο 6 § 1 του καταστατικού της Εταιρίας
προβλέπει ότι µόνο η Γενική Συνέλευση των
μετόχων η οποία συνεδριάζει µε απαρτία των
31
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
32
2/3 του καταβεβληµένου μετοχικού κεφαλαίου έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε έκδοση
νέων μετοχών µε απόφαση που λαμβάνεται µε
πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων
ψήφων.
•
Από το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπεται η εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή
σε ορισμένα µέλη του, οποιουδήποτε δικαιώματος αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως,
για έκδοση μετοχών και αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
•Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει
στην αγορά ιδίων μετοχών στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα µε το
άρθρο 16 παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20.
Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ,
τροποποιούνται 'ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου
Οι συμβάσεις κοινών ομολογιακών δανείων της
Εταιρίας τα οποία αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου
από Τράπεζες και αναφέρονται στη σημείωση 19
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικά & Ενοποιημένα 27.250.000 € εκ των οποίων
14.800.000 € βραχυπρόθεσμης διάρκειας) περιλαμβάνουν στους όρους τους, ρήτρα αλλαγής
ελέγχου που παρέχει, σε περίπτωση ενεργοποιήσεώς της το δικαίωμα στους δανειστές να τα καταγγείλουν πριν από τη λήξη τους.
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν
υφίστανται άλλες συμφωνίες οι οποίες τίθενται
σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας.
Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
'ή το προσωπικό της Εταιρίας
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν
υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ή µε το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή
αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της
θητείας ή της απασχόλησης τους.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007
Δηλώνεται και βεβαιώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΕΜ ΑΕ για την χρήση από 01/01/2012 έως και 31/12/2012, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα
χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5
του ν. 3556/2007.
Δηλώνεται και βεβαιώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου
6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
Μαγούλα, 25η Φεβρουαρίου 2013
Οι βεβαιούντες
Γεώργιος
Μεντζελόπουλος
Μάρκος
Καλλέργης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου
Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου
ΟΙκΟνΟΜΙκΗ ΑνΑΠΤυξΗ & ΕΤΑΙρΙκΗ δΙΑκυβΕρνΗΣΗ
ΔήλΩσή ΕτΑιΡιΚήσ ΔιΑΚΥΒΕΡΝήσήσ
ή παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Νόμο 3873/10.
σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του
Ν.3873/2010 σημειώνουμε τα εξής:
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρακτικές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον τρόπο διοίκησης και
λειτουργίας της, όπως αυτές οριοθετούνται από
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε από
τον σΕΒ (εφεξής ο «κώδικας»).
στα πλαίσια σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου, η Εταιρεία
προχώρησε σε επισκόπηση του Κώδικα. Από
την επισκόπηση αυτή, η Εταιρεία συμπέραινε ότι
εφαρμόζει τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες
εταιρίες που αναφέρονται και περιγράφονται
στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του σΕΒ με
εξαίρεση τις ακόλουθες πρακτικές για τις οποίες
παρατίθενται οι αντίστοιχες εξηγήσεις:
•
Μέρος Α.2.2.2 & 2.3: Μέγεθος και σύνθεση
του ΔΣ. ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών
του ισχύοντος Διοικητικού συμβουλίου είναι 4
επί συνόλου 9 μελών και ως εκ τούτου υπολείπεται εκείνου των εκτελεστικών μελών, εν
αντιθέσει με ό,τι υποδεικνύεται από τον Κώδικα. Δεν κρίθηκε, στην παρούσα συγκυρία, ότι
η διεύρυνση του αριθμού των ανεξάρτητων
μελών θα βελτίωνε την αποδοτικότητα της
λειτουργίας της εταιρίας.
•
Μέρος Α.5.5.5: Ανάδειξη υποψηφίων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου. μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης δεν λειτουργεί
επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για τους
ιδίους ως άνω λόγους.
•
Μέρος Α.7.7.1. – 7.3: Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης, η
Εταιρεία δεν έχει καταλήξει στην επιλογή κάποιας συγκεκριμένης συλλογικής διαδικασίας
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του Διοικητικού συμβουλίου και των Επιτροπών του.
•
Μέρος Γ.1.1.6: Επίπεδο και διάθρωση των
αμοιβών. μέχρι τη σύνταξη της παρούσας
Δήλωσης δεν λειτουργεί Επιτροπή Αμοιβών.
θα γίνει επανεξέταση του θέματος προσεχώς.
ή Εταιρία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των ειδικών πρακτικών του
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του σΕΒ και των
προβλέψεων του Ν. 3873/2010.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας
καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου για τη λειτουργία της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της με τις
απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, τη διαχείριση
κινδύνων και τη σύνταξη χρηματοοικονομικής
αναφοράς.
ή Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου ελέγχει την ορθή
εφαρμογή κάθε διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή
μη περιεχομένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση μέσω ανασκόπησης των δραστηριοτήτων
της, λειτουργώντας σαν μία υπηρεσία προς την
Διοίκηση.
το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει μεταξύ άλλων στη διασφάλιση της πληρότητας και της
αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που
απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της
Εταιρείας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων.
ή Εταιρία σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρει ότι
το σύστημα οικονομικών αναφορών της “ΕτΕμ
Α.Ε – Εταιρεία Ελαφρών μετάλλων”, χρησιμοποιεί ένα λογιστικό σύστημα που είναι επαρκές για
αναφορά προς τη διοίκηση αλλά και προς τους
εξωτερικούς χρήστες. οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και άλλες αναλύσεις που αναφέρονται προς
την διοίκηση σε τριμηνιαία βάση συντάσσονται
33
34
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
σε απλή και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για λόγους αναφοράς προς την διοίκηση
αλλά και για λόγους δημοσιοποίησης, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δημοσιοποίηση
χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με
ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου
που περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/
εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλα στοιχεία και δείκτες. Όλες οι αναφορές προς την διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας
περιόδου που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του
προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία
της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου της
αναφοράς έτους.
Όλες οι δημοσιοποιούμενες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται από την Επιτροπή
Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας αναφορικά
με: α) την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων
ως προς την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, β) τον διοικητικό σχεδιασμό και
την παρακολούθηση αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους/ αρμοδιότητες των
στελεχών, ε) την διαδικασία κλεισίματος χρήσης
περιλαμβανόμενης της ενοποίησης (π.χ. καταγεγραμμένες διαδικασίες, προσβάσεις, εγκρίσεις,
συμφωνίες κλπ) και στ) τη διασφάλιση των παρεχόμενων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα.
Η σύνταξη των εσωτερικών αναφορών προς τη
Διοίκηση και των αναφορών που απαιτούνται από
τον Κ. Ν. 2190/1920 και τις εποπτικές αρχές γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
η οποία διαθέτει κατάλληλα και έμπειρα στελέχη
για το σκοπό αυτό. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα
στελέχη αυτά να ενημερώνονται κατάλληλα για
τις αλλαγές στα λογιστικά και φορολογικά θέματα
που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ξεχωριστές διαδικασίες
για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις θυγατρικές εταιρείες και φροντίζει για
την συμφωνία των επιμέρους συναλλαγών και την
εφαρμογή των ιδίων λογιστικών αρχών από τις
εταιρείες του Ομίλου.
Ετήσια αξιολόγηση της εταιρικής στρατηγικής,
των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων
και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει
ότι έχει εξετάσει τους κύριους επιχειρηματικούς
κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος καθώς και
τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Σε ετήσια
βάση το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων
επιχειρηματικών κινδύνων και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου.
Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην
Εταιρία από τους νόμιμους ελεγκτές της και
αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να έχει
το γεγονός αυτό στην αντικειμενικότητα και την
αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου,
λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στον
Νόμο 3693/2008
Οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας για την εταιρική
χρήση του έτους 2012, «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», οι οποίοι έχουν
εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας την 28η Ιουνίου 2012, δεν
παρέχουν ή έχουν παράσχει μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της πέραν
από όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Δημόσιες Προσφορές ΕξαγοράςΠληροφοριακά Στοιχεία
•
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης
και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών της
Εταιρείας, ούτε οποιαδήποτε καταστατική πρόβλεψη περί εξαγοράς.
•
Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων
για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά την τελευταία και τρέχουσα
χρήση.
•Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει να
προβεί σε τέτοια διαδικασία αυτή θα γίνει στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της
ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας.
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
και δικαιώματα των μετόχων
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και λειτουργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και
στις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η
Εταιρεία προβαίνει στις προβλεπόμενες δημο-
Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση
σιεύσεις, σύμφωνα μάλιστα και με τις διατάξεις
του Ν.3884/2010 και γενικά λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των
μετόχων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Το τελευταίο διασφαλίζεται μέσω των δημοσιεύσεων των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, στο κείμενο των οποίων περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των δικαιωμάτων των
μετόχων και του τρόπου άσκησης.
Σύνθεση και λειτουργία Διοικητικού
Συμβουλίου, Εποπτικών Οργάνων
και Επιτροπών της Εταιρίας
Ρόλοι και αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την
ευθύνη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και
των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας και εν
γένει του έλεγχου και της λήψης αποφάσεων στο
πλαίσιο των οριζομένων από τον Κ.Ν. 2190/1920
και το Καταστατικό καθώς και της τήρησης των
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα του.
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου συνοψίζονται στα κάτωθι:
•
Επίβλεψη και παρακολούθηση των λειτουργιών
της Εταιρείας καθώς και έλεγχος επίτευξης των
επιχειρηματικών στόχων και μακροπρόθεσμων
σχεδίων.
•
Διατύπωση και καθορισμός των βασικών αξιών
και στόχων της Εταιρίας.
•
Εξασφάλιση εναρμόνισης της υιοθετημένης
στρατηγικής με τους στόχους της Εταιρίας
•Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι δεν
υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και εξετάζει τυχόν φαινόμενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου
πληροφοριών
•
Διασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκριση των
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας πριν
την τελική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
•Στην εξασφάλιση της άσκησης της επιχειρημα-
τικής της δράσης σε καθημερινή βάση, μέσω
ενός συστήματος ειδικών εξουσιοδοτήσεων,
ενώ η ρύθμιση των υπολοίπων θεμάτων της
αρμοδιότητας του υλοποιείται μέσω ειδικών
αποφάσεων.
•Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζεται σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο και
έχει κύριες αρμοδιότητες την υποστήριξη του
Προέδρου και της γενικότερης λειτουργίας του
οργάνου.
Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρίας απαρτίζεται από
από 9 μέλη (9μελές) εκ των οποίων:
•
5 είναι εκτελεστικά μέλη (Αντιπρόεδρος &
Μέλη)
•
2 είναι μη εκτελεστικά μέλη (Πρόεδρος &
Μέλος)
•
2 είναι ανεξάρτητα (Λοιπά μέλη)
Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων
είναι η ακόλουθη:
•
Καλλέργης Μάρκος, μη εκτελεστικό μέλος,
Πρόεδρος
•
Παυλάκης Δημήτριος, εκτελεστικό μέλος,
Αντιπρόεδρος
•
Μεντζελόπουλος Γεώργιος, εκτελεστικό
μέλος
•
•
Κυριαζής Ανδρέας, ανεξάρτητο μέλος
•
•
•
Οικονόμου Ιωάννης, εκτελεστικό μέλος
•
Κατωπόδης Σπυρίδων, εκτελεστικό μέλος
Κυριακόπουλος Δημήτριος, εκτελεστικό
μέλος
Γαλέτας Νικόλαος, ανεξάρτητο μέλος
Παπανικολάου Χαράλαμπος, μη εκτελεστικό μέλος
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για τριετή θητεία από
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της
18ης Ιουνίου 2011 και η θητεία του λήγει εντός
του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συνεδρίαση του
την 25η Αυγούστου 2011, εξέλεξε τον κ. Κυριακόπουλο Δημήτριο ως νέο εκτελεστικό μέλος, σε
αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κοντόπουλου
Ανδρέα, ενώ κατά τη Γενική Συνέλευση της 28ης
Ιουνίου 2012 εξελέγη ως νέο μέλος ο κ. Κατωπόδης Σπυρίδων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε πενήντα μία
(51) φορές μέσα στο έτος 2012 και στις συνεδριάσεις παρέστησαν όλα τα μέλη του αυτοπροσώπως.
35
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
36
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
Περιγραφή της σύνθεσης, λειτουργίας, έργου,
αρμοδιοτήτων και περιγραφή θεμάτων που
συζητούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέγεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 (αρθ.37),
αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων το ένα
είναι ανεξάρτητο και έχει ως κύριο έργο, στα
πλαίσια των από τον ως άνω νόμο περιγραφομένων υποχρεώσεων, την παροχή υποστήριξης
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για
την εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά με την
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων διαχείρισης
των επιχειρηματικών κινδύνων, την διασφάλιση
της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο και την αποτελεσματική εφαρμογή των
αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες
•
•
•
•
Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα όλων
των επιπέδων της Διοίκησης σε σχέση με τη
διαφύλαξη των πόρων που διαχειρίζονται και
τη συμμόρφωση τους με την καθιερωμένη πολιτική και διαδικασίες της εταιρίας,
Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα στοιχεία
για την επάρκεια τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων και εκτίμηση της πολιτικής και
του προγράμματος που αναφέρεται στην υπό
εξέταση δραστηριότητα,
Να ελέγχει περιοδικά τις διάφορες λειτουργίες
των διάφορων διευθύνσεων ή τμημάτων, έτσι
που να διασφαλίζεται ότι οι διάφορες λειτουργίες τους διεξάγονται ομαλά, είναι σύμφωνες
με τις οδηγίες της Διοίκησης, την πολιτική της
Εταιρείας, τις διαδικασίες και ότι αυτές συμμορφώνονται με τους στόχους της Εταιρείας
και με τα πρότυπα της Διοικητικής πρακτικής.
Να εξετάζει τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα να:
–
–
–
αξιολογεί την επάρκεια έκτασής τους
επιβεβαιώνει την ακρίβεια των εκθέσεων
εξετάζει την επάρκεια υποστήριξης των
αποτελεσμάτων
Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τις παρακάτω εκθέσεις για την δραστηριότητα του ελέγχου:
• Έκτακτες
•Τριμηνιαίες οικονομικού ελέγχου
•
•
Ετήσιες τακτικού ελέγχου
Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλίζει την
ανεξαρτησία των Εσωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση των ευρημάτων τους
καθώς και των Εκθέσεων Ελέγχου επί των ετησίων ή ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας. Παράλληλα, προτείνει διορθωτικές
ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν ευρήματα ή αδυναμίες σε περιοχές Οικονομικής Αναφοράς ή άλλων σημαντικών
λειτουργιών της Εταιρίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η
Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος τα οποία
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες
για το έργο της Επιτροπής.
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
είναι η ακόλουθη:
Μέλη:
Ανδρέας Κυριαζής - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό
μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Γαλέτας - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό
μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Παπανικολάου - Μη εκτελεστικό
μέλος Δ.Σ.
Αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής
και συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους
στις συνεδριάσεις
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές κατά το
2012, με πλήρη απαρτία, αλλά όχι με την παρουσία των τακτικών ελεγκτών που προβλέπεται από
τον Κώδικα.
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
και επιδόσεων της Επιτροπής
Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης, δεν
έχουν θεσπιστεί ειδικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοίκηση της
Εταιρείας θα θεσπίσει σχετικές διαδικασίες στο
μέλλον.
Επικοινωνία με τους μετόχους
Για κάθε πληροφορία, οι επενδυτές μπορούν να
απευθύνονται στον κ. Βασιλείου Βασίλειο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για τους Μετόχους:
Τηλ.: 2104898543, 2104898605
και στο Fax: 2104898510.
ΑΓΟρΑ
37
Αγορά
Η ΕΤΕΜ κατέχει εξέχουσα θέση τόσο στην εγχώρια όσο και
στη διεθνή αγορά στις οποίες δραστηριοποιείται με τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Τα τελευταία
σαράντα (40) χρόνια η εταιρία αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε με
συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
ΑΓΓΛΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ETEM SYSTEMS llC
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ETEM SYSTEMS Srl
ΣΕΡΒΙΑ
ETEM SCG Doo
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ETEM BUlGArIA SA
ΑΛΒΑΝΙΑ
FYroM
ETEM AlBANIA SHPK
ΕΛΛΑΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ETEM SA
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ
38
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΕλλήΝιΚή ΑγοΡΑ
παρά τις μεγάλες αλλαγές και την παρατεταμένη
οικονομική κρίση που σημειώνονται στην Ελληνική αγορά, ο όμιλος ΕτΕμ συνέχισε την προσπάθεια του καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
για ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων με νέες
συνεργασίες και εμπλουτισμό των δειγμάτων σε
προϊόντα στις υπάρχουσες εκθέσεις, την εκπαίδευση του δικτύου συνεργατών (με πιστοποιήσεις
CE) για μεταφορά της τεχνογνωσίας, την άμεση
υποστήριξη τους μέσω των συμβούλων πωλήσεων της ΕτΕμ αλλά και την παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων. στόχος των παραπάνω είναι
η συνεχής και πλήρης κάλυψη των αναγκών του
τελικού καταναλωτή. το 2012 συνεχίστηκαν με
πολύ θετικά αποτελέσματα η ανάπτυξη προϊόντων και συνεργασιών που βοήθησαν στην ενδυνάμωση της ΕτΕμ στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν η αύξηση
της γκάμας του συστήματος ρολού μαζί με τα παρελκόμενά του, η εξέλιξη των νέων θερμομονωτικών συρόμενων συστημάτων Ε50 για μεσαία και
μεγάλα ανοίγματα και του συστήματος Ε36 που
προορίζεται για αντικαταστάσεις κουφωμάτων σε
παλαιότερα κτήρια, του θερμομονωτικού ανοιγόμενου συστήματος Ε38 που επίσης προορίζεται
για αντικαταστάσεις καθώς και η προσέλκυση
πελατών με ζητήσεις για προφίλ αλουμινίου για
βιοτεχνικές και άλλες εφαρμογές.
ΑΓΟρΑ
39
ΔιΕθΝήσ ΔΡΑστήΡιοτήτΑ
ή ΕτΕμ με ισχυρή ήδη θέση στα Βαλκάνια επεκτείνεται συνεχώς στη διεθνή αγορά. με γνώμονα
παράγοντες όπως η κάλυψη αναγκών διαφορετικών αγορών, η ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία εξυπηρέτησης και η αξιοπιστία, η ΕτΕμ έχει επιλέξει
και αναπτύξει τόσο στα Βαλκάνια όσο και σε άλλες
χώρες, ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής στοχεύοντας στην ικανοποίηση των προσδοκιών του
τελικού της πελάτη.
στην Αλβανία μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕτΕμ
Albania shpk η οποία βρίσκεται πλέον στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, η ΕτΕμ έχει να επιδείξει σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν μέσα στο
2012. με νέες εμπορικές συνεργασίες και συχνές
επαφές σε μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία, η ΕτΕμ
είναι πλέον ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τον
κατασκευαστή, το μηχανικό και τον αρχιτέκτονα.
στην Κύπρο η εμπορική συνεργασία με την εταιρία ΦΑΝοσ Ν. ΕπιΦΑΝΕιοΥ της οποίας το όνομα
είναι συνώνυμο με την οικοδομική και κατασκευαστική βιομηχανία του τόπου, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά. με εντονότερη τεχνική υποστήριξη
σε κατασκευαστές αλουμινίου καθώς και υποστήριξη σε αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία, η ΕτΕμ
παρουσιάζεται πλέον σε προδιαγραφές έργων, θέτοντας τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη των
πωλήσεων. στόχος της εταιρείας παραμένει η μεθοδική προσέγγιση της Κυπριακής αγοράς ώστε
να ενημερωθεί για τα ανταγωνιστικά οφέλη των
συστημάτων αλουμινίου ΕτΕμ.
οι θυγατρικές της ΕτΕμ στη Βουλγαρία αλλά και
τη Σερβία κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο
του αρχιτεκτονικού προφίλ με ισχυρά εμπορικά
σήματα και με το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής
στις χώρες αυτές. οι εμπορικές μας εταιρίες στην
Ουκρανία και Ρουμανία ακολουθούν την στρατηγική επέκτασης πολυτοπικού χαρακτήρα και
ενισχύουν την εξωστρέφεια της μητρικής εταιρίας με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου
ΕτΕμ.
τέλος με νέες συνεργασίες και έργα στις χώρες
των π.γ.Δ.μ και Κοσσόβου, η ΕτΕμ ολοκληρώνει
τη δυνατότητα διανομής της σε όλες τις Βαλκανικές χώρες που την καθιστούν έναν από τους
σημαντικότερους προμηθευτές Αρχιτεκτονικών
συστημάτων και λύσεων στα Βαλκάνια
τα κίνητρα της πολυεθνικής δραστηριοποίησης
του ομίλου σχετίζονται με την αναζήτηση νέων
αγορών και συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Αξιοποίηση νέων αγορών
• Διατήρηση ανταγωνιστικής θέσης στη διεθνή
αγορά
• Κάλυψη καταναλωτικών αναγκών στις χώρες
υποδοχής
• Ανάπτυξη της εταιρίας
τα προϊόντα που παράγονται ή προωθούνται στις
θυγατρικές μας προσαρμόζονται στις ανάγκες των
εκάστοτε αγορών υποδοχής αποτυπώνοντας με
σαφήνεια τις τάσεις του διεθνούς ανταγωνισμού
που απαιτεί άμεση ανταπόκριση στις ιδιαίτερες
καταναλωτικές συνθήκες.
με σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο
στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία και με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό η εταιρία παρέχει
ποιοτικά προϊόντα ικανά να ανταποκριθούν στη
διεθνή αγορά με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται
στις εταιρίες με σημαντική παρουσία.
ή δυναμική παρουσία όλων των θυγατρικών της
ΕτΕμ στο εξωτερικό επιβεβαιώνει τις μεγάλες δυνατότητες και ικανότητες των εταιριών αυτών να
διεισδύουν σε νέες αγορές.
τέλος, ένας από τους βασικούς στόχους ο οποίος
είχε τεθεί και ολοκληρώνεται με επιτυχία είναι η
ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας και κουλτούρας του ομίλου με ενιαία ιστοσελίδα, εταιρική και
ομιλική παρουσίαση και άλλες εφαρμογές προώθησης των προϊόντων της εταιρίας, καθώς και η
χρήση του λογισμικού συστήματος SAP σε όλες
τις εταιρίες του ομίλου.
ή συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου δυναμική
με νέες δυνατότητες και πιο ανταγωνιστικούς
όρους, με σύγχρονη οργάνωση και εταιρική διαφάνεια, με αποτελεσματική στρατηγική και καινοτόμο πνεύμα, με συνέπεια στο όραμα και σεβασμό
στην κληρονομιά και στον πρωταρχικό μας στόχο:
τη δημιουργία και προσφορά αξίας, σήμερα και
στο μέλλον.
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
μΕγΑλΑ ΕΡγΑ
ή ΕτΕμ έχει αναπτύξει μεγάλη εξειδίκευση και
τεχνογνωσία στην υποστήριξη μεγάλων έργων
τα οποία συχνά απαιτούν ειδικές κατασκευαστικές λύσεις. το εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης
μεγάλων έργων της εταιρίας, προτείνει σε κάθε
περίπτωση τη βέλτιστη λύση, αναπτύσσοντας εάν
απαιτείται και νέα πρωτοποριακά προϊόντα.
στόχος της ΕτΕμ είναι η ανάπτυξη μακροχρόνιων
σχέσεων με τον κλάδο των αρχιτεκτόνων, μηχανικών και κατασκευαστών προκειμένου η εταιρία να
αποτελεί την πρώτη επιλογή των συγκεκριμένων
επαγγελματιών. για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός
η ΕτΕμ φροντίζει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά οποιαδήποτε ζήτηση των συνεργατών της
προσπαθώντας να τους μεταβιβάσει τη γνώση και
την εμπειρία της προκειμένου να τους βοηθήσει
να κάνουν τη δουλειά τους εύκολα και αποτελεσματικά από κάθε άποψη.
AUTO UNION CENTER - BULGARIA
40
ή παρουσία έργων με προϊόντα της ΕτΕμ σε πάνω
από είκοσι (20) χώρες αποδεικνύει την ικανότητα
διείσδυσης της εταιρίας σε ανταγωνιστικές αγορές. ή πολυετής πείρα, η συνεχής προσπάθεια και
το υψηλό αίσθημα ευθύνης, για την αρτιότητα της
κατασκευής και την ασφάλεια, που πάντα επιδεικνύει η ΕτΕμ, έχουν ως φυσικό επακόλουθο την
αταλάντευτη εμπιστοσύνη των επαγγελματιών
του τεχνικού - κατασκευαστικού τομέα στην εταιρία, που εκδηλώνεται με την ανάθεση μεγάλων
έργων ευρείας κλίμακας.
μέσα στο 2012, η ΕτΕμ, χάρη στη διαρκή και επίμονη παρουσία των ανθρώπων της σε αρχιτεκτονικά γραφεία και τεχνικές εταιρίες, ήταν η επιλογή σε πολλά και μεγάλα έργα στα Βαλκάνια, στην
Ευρώπη καθώς και άλλες χώρες ανά την υφήλιο.
μέσα από την παρουσία της ΕτΕμ σε διεθνείς εκθέσεις καθώς και από το νέα ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, μέσα στο 2012 υλοποιήθηκαν
έργα σε χώρες της Βορείου Αφρικής, της μέσης
Ανατολής, την Αυστραλία και τη σρι λάνκα.
42
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΔιΚτYο ΚΑτΑστήμΑτΩΝ
ή ΕτΕμ διαθέτει σήμερα δίκτυο διακοσίων (200)
περίπου καταστημάτων στα οποία ο τελικός πελάτης της εταιρίας έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να επιλέξει το ιδανικό για αυτόν αρχιτεκτονικό σύστημα για πόρτες και παράθυρα καθώς
επίσης του προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής
ανάμεσα σε δείγματα για θωρακισμένες πόρτες,
κάγκελα αλουμινίου και αντικωνωπικά συστήματα
σήτας.
οι εκθεσιακοί χώροι της ΕτΕμ λειτουργούν για
την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, την ποιότητα
και την αισθητική των προϊόντων της ΕτΕμ. παρέχουν επίσης ενημέρωση αλλά και επίδειξη σχετικά
με τα εγγυημένα εξαρτήματα, τους μηχανισμούς
αλλά και τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
ή ΕτΕμ φροντίζει να επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο
των καταστημάτων της, στοχεύοντας η επίσκεψή
σε κάθε ένα από τα καταστήματα να αποτελεί μια
επαγγελματική και συνάμα ευχάριστη εμπειρία, σε
ένα φιλικό περιβάλλον, με έμπειρους συνεργάτες,
οι οποίοι με προθυμία μπορούν να βοηθήσουν
στην επιλογή του ιδανικού για κάθε περίπτωση
προϊόντος με το βέλτιστο συνδυασμό ποιότητας,
αισθητικής και τιμής.
ΑΓΟρΑ
πΡοΪοΝτΑ ΚΑι YπήΡΕσιΕσ
ή ΕτΕμ δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής, τεχνολογικής πρωτοπορίας και ποιότητας, τα
οποία καλύπτουν κάθε κατασκευαστική ανάγκη
των σύγχρονων καταναλωτών.
Εκτιμώντας τις ανάγκες της αγοράς για ειδικές κατασκευές, βασιζόμενοι πάντα στην τεχνογνωσία
και την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών, η ΕτΕμ πρωτοπορεί στη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου αναλαμβάνοντας τη σχεδίαση και
παραγωγή προφίλ κατά παραγγελία σε εξαιρετικά
απαιτητικές και περίπλοκες Αρχιτεκτονικές και Βιομηχανικές εφαρμογές.
την παραγωγική δυνατότητα και αξιοπιστία της
εταιρίας συμπληρώνει ο συνδυασμός αυτοματοποιημένων μονάδων κατακόρυφης και οριζόντιας
ηλεκτροστατικής βαφής επιτρέποντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλή ανθεκτικότητα και διαχρονικότητα, καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση
διαφορετικών παραγγελιών.
43
44
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η ΕΤΕΜ αντιμετωπίζει το κτήριο ως σύνολο εφαρμογών που μέσα από την καθημερινή χρήση βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την άνεση του
χρήστη. Με γνώμονα τη μείωση των ενεργειακών
απαιτήσεων των σύγχρονων κατασκευών κτηρίων, η ΕΤΕΜ σχεδιάζει προϊόντα που καλύπτουν
μία πληθώρα Αρχιτεκτονικών και λειτουργικών
εφαρμογών για κάθε αισθητική και λειτουργική
απαίτηση.
Η σειρά προϊόντων για επαγγελματικούς χώρους
περιλαμβάνει αεριζόμενες προσόψεις (VFS), συστήματα σκίασης και υαλοπετάσματα καθώς και
συστήματα αντιδιαρρηκτικής και αντιβαλλιστικής
προστασίας.
Η σειρά προϊόντων για κατοικίες περιλαμβάνει
πόρτες και παράθυρα ανοιγόμενα, ή συρόμενα,
ρολά και περσίδες και συστήματα αυτοματισμών.
Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας
και ασφάλειας.
Κεντρικός άξονας είναι η παροχή αναβαθμισμένων
λύσεων προς τον ιδιώτη και τον επαγγελματία του
χώρου με συστήματα που επιτυγχάνουν ανώτερες
πιστοποιήσεις χωρίς την αντίστοιχη αύξηση του
βάρους και συνεπώς του κόστους κατασκευής.
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΤΕΜ επένδυσε στην ανάπτυξη καινοτόμων αρχιτεκτονικών συστημάτων
ολοκληρώνοντας και αναβαθμίζοντας την γκάμα
των αρχιτεκτονικών της λύσεων.
ΑΓΟΡΑ
45
46
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η ΕΤΕΜ προσφέρει στους πελάτες της ευρεία γκάμα Βιομηχανικών προφίλ υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Στάνταρντ προφίλ (standard profile) αλουμινίου για Αρχιτεκτονικές εφαρμογές και Προφίλ
ειδικής τεχνολογίας για ιδιαίτερα απαιτητικές
εφαρμογές όπως, προφίλ για βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, Προφίλ για κατασκευή
αμαξωμάτων φορτηγών. Προσφέρει επίσης, κατεργασμένο τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας, για
χρήση σε τομείς που απαιτούν ειδικές μηχανικές
ιδιότητες και ανοχές, ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και αντοχή και προστασία από τη διάβρωση όπως είναι η Αυτοκινητοβιομηχανία και η
Ναυπηγική Βιομηχανία.
Τέσσερεις δεκαετίες τεχνογνωσία της ΕΤΕΜ, σε
συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό της
και τις επενδύσεις σε προηγμένο διαμορφωτικό
εξοπλισμό, δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΤΕΜ να
παραδίδει τελικό κατεργασμένο προϊόν ειδικών
απαιτήσεων με υψηλή ακρίβεια, πάντα με αξιοπιστία και εγγυημένη ποιότητα και σε συσκευασία
ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους διαχείρισης
των πρώτων υλών για τους πελάτες της.
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΤΕΜ αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην παραγωγή προφίλ για εφαρμογές που
απευθύνονται αμιγώς στην αυτοκινητοβιομηχανία αποκτώντας εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Η
εμπλοκή στη βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρία να προσεγγίσει τη διέλαση, την παραγωγή, τις δοκιμές
καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας με εντελώς
διαφορετικό και πιο εξελιγμένο τρόπο.
Με σοβαρές επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και πιστοποιήσεις διασφάλισης
ποιότητος η ΕΤΕΜ ανήκει στους επίσημους αποδεκτούς προμηθευτές στην ιδιαίτερα απαιτητική
αυτοκινητοβιομηχανία με πελάτες τις εταιρίες
όπως οι: BMW, AUDI, VW, PORSCHE και MERCEDES,
ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία
για νέα μοντέλα οχημάτων
Η συνεχής αξιολόγηση από τους πελάτες BMW
και AUDI πιστοποιεί την επιτυχία ως προς το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη και κατατάσσει την
ΕΤΕΜ ανάμεσα στους πλέον αποτελεσματικούς
προμηθευτές προφίλ της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Από το σύνολο των Βιομηχανικών Προφίλ που παράγεται στην ΕΤΕΜ, το 70% εξάγεται σε όλο τον
κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, με μεγαλύτερες
αγορές αυτές της Γερμανίας, Τσεχίας, Πολωνίας,
Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Μ. Βρετανίας αλλά και
Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κύπρου, όπου η βοήθεια και η υποστήριξη από τα γραφεία πωλήσεών
μας, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, μας δίνει τη δυνατότητα
να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ,
ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην εγχώρια αγορά.
To 2012 ήταν καθοριστικό για την ανάπτυξη της
ΕΤΕΜ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Μετά από συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση του προσωπικού, η ΕΤΕΜ
πέρασε εκτεταμένους ελέγχους και κατατάχθηκε σε
ικανούς παραγωγούς προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Με σημαντικές νέες συνεργασίες ς που ξεκίνησαν μέσα στο
2012, όπως την προμήθεια προϊόντων αλουμινίου
για τα νέο Land Rover, το Audi A3, την Jaguar XJ και
άλλα, η ΕΤΕΜ κατατάσσεται σε σημαντικό και αξιόπιστο προμηθευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών
Στην ΕΤΕΜ αναγνωρίζουμε τη σημασία και την
ανάγκη της αποτελεσματικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών. Για το λόγο αυτό το τμήμα
Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας, αναδιοργανώθηκε κατά το έτος 2012 με σκοπό την εμβάθυνση και την περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων
με τους πελάτες της.
ΑΓΟΡΑ
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η άμεση καταγραφή και εξυπηρέτηση παραγγελιών, αλλά και η
απάντηση όλων των ερωτημάτων τα οποία θέτουν
οι πελάτες της σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως
αν έχουν κάποιες απορίες σχετικά με τη χρήση
του προϊόντος, αν συνάντησαν προβλήματα κατά
τη λειτουργία του, αν χρειάζονται αναβαθμίσεις,
προσθήκες ή προσαρμογές.
Η καταγραφή των πιο κοινών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι πελάτες της εταιρίας, τι τους
δυσαρεστεί συνήθως, ποια είναι τα συχνότερα
παράπονά τους και για ποια θέματα, πού γίνεται
κακή συνεννόηση κ.λπ. είναι πολύ σημαντική για
την αμέσως επόμενη ενέργεια το σχεδιασμό του
πλάνου διόρθωσης. Η εταιρία θεωρεί πολύ σημαντικό να βεβαιώνονται οι πελάτες της ότι το
οποιοδήποτε πρόβλημα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, και θα διορθωθεί.
Τεχνική Υποστήριξη
Η ΕΤΕΜ έχει σαν στόχο τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της και την άμεση υποστήριξή τους στα τεχνικά θέματα, για το λόγο
αυτό διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό
το οποίο με τη βοήθεια σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά οποιαδήποτε τεχνική ανάγκη
προκύπτει.
47
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
48
πΑΡΑγΩγιΚΕσ ΚΑι πΡοΪοΝτιΚΕσ ΚΑιΝοτομιΕσ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Παραγωγη
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
• Αύξηση στην κατά κεφαλήν παραγωγικότητα
ασΦαΛΕια ΠρόσωΠικόυ:
• Αύξηση στην κατά κεφαλήν παραγωγικότητα
• συνεχείς επισκέψεις και έλεγχοι ασφαλείας
• πιστοποίηση κατά OHSAS 18001
• Υλοποίηση νέων συστημάτων ασφάλειας προ-
σωπικού
• Εκπαίδευση προσωπικού σε φορτώσεις, πυρα-
σφάλεια, μέσα Ατομικής προστασίας
• Διαγράμμιση σε όλους τους περιβάλλοντες
χώρους για αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων
ΠΕριΒαΛΛόντικό αΠότυΠωΜα
• μείωση εκπομπών CO2 κατά 17% ανά τόνο πα-
ραγόμενου προϊόντος
κατά 25% στη διέλαση αλουμινίου
κατά 10% στην κατακόρυφη βαφή
• Αντικατάσταση των μεταλλικών τσερκιών με
πολυεστερικά
• Αντικατάσταση των γωνιών προστασίας αλου-
μινίου με ανακυκλώσιμες χαρτογωνίες
• Δημιουργία νέου χώρου συσκευασίας και απο-
θήκευσης βιομηχανικών προϊόντων
• μεταφορά όλων των φορτοεκφορτώσεων στο
εργοστάσιο
• σχεδιασμός και τροποποίηση της συσκευασίας
των προϊόντων για καλύτερη διαχείριση από
τους πελάτες.
• τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
• μείωση εκπομπών NOx κατά 17% ανά τόνο πα-
για παραγωγή προϊόντων μεγάλου μήκους
(έως και 14.5μέτρα)
• μείωση στην κατανάλωση ενέργειας τόσο σε
• Εκτέλεση θερμογραφικών ελέγχων του εξοπλι-
ραγόμενου προϊόντος
ηλεκτρική ενέργεια κατά 14% ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος όπως επίσης και σε φυσικό
αέριο κατά 17% ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος
σμού.
ΑΓΟΡΑ
49
Νέα προϊόντα και καινοτομίες
Όσον αφορά στα προϊόντα της ΕΤΕΜ, κατά το 2012
η εταιρία εστίασε το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη νέων συστημάτων που ανταποκρίνονται στη
διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένα
συστήματα και προϊόντα για αντικατάσταση παλαιότερων κουφωμάτων με νέα συστήματα που
εξοικονομούν ενέργεια, καθώς και συστήματα
που προορίζονται για την ανάπτυξη επαγγελματικών κτηρίων, κυρίως για Ευρωπαϊκές αγορές, με
πιστοποιήσεις για χρήση σε πολύ ψηλά κτήρια.
Ενδεικτικά Αρχιτεκτονικά συστήματα και προϊόντα που παρουσιάστηκαν ή ξεκίνησε η ανάπτυξη
τους μέσα στο 2012
• Ε99 “Unitized Façade System”. Η σειρά Ε99
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊοντικά
επιτεύγματα της ΕΤΕΜ για το επαγγελματικό
κτήριο. Το Ε99 είναι ένα σύστημα υαλοπετασμάτων σχεδιασμένο για πολύ ψηλά κτήρια,
όπου λόγω των καιρικών συνθηκών και του
ύψους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σκαλωσιών για την κατασκευή των υαπλοπετασμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται
ειδικά συστήματα όπου η κατασκευή γίνεται
στο χώρο του κατασκευαστή και στο εργοτάξιο γίνεται ανάρτηση και τοποθέτηση με γερανό με σημαντικό χρονικό όφελος.
Ε99
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
50
• Ολοκλήρωση της σειράς Ε52 με λειτουργία
ανύψωσης φύλλου.
• Περαιτέρω αύξηση γκάμας συστήματος ρο-
λού σαν εξωτερική σκίαση. Το σύστημα ρολού
αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά προϊόντα στην ανάπτυξη πωλήσεων της ΕΤΕΜ καθότι βοηθά στη σύναψη νέων συνεργασιών σε
τμήματα της αγοράς που παραδοσιακά η ΕΤΕΜ
είχε μικρό μερίδιο αγοράς.
• Ξεκίνησε η ανάπτυξη 2 νέων θερμομονωτικών
συστημάτων, του Ε36 και Ε38, συρόμενο και
ανοιγμένο αντίστοιχα, που προορίζονται για
την αντικατάσταση και την ανακαίνιση κουφωμάτων σε παλαιότερα κτήρια με διαστασιολογικούς περιορισμούς λόγω των δομικών
στοιχείων. Η παρουσίαση των συστημάτων θα
γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013.
• Ανάπτυξη νέου θερμομονωτικού συρόμενου
συστήματος Ε50 σχεδιασμένο για μεσαία και
μεγάλα ανοίγματα. Ανταποκρινόμενο στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, το Ε50 σχεδιάζεται
με γνώμονα την πολλή υψηλή θερμομόνωση
που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική
και άριστη στεγανότητα. Η παρουσίαση του
συστήματος είναι προγραμματισμένη για το
πρώτο τρίμηνο του 2013.
• Βελτίωση – ολοκλήρωση των συστημάτων
Q60 και Q72. Τα συστήματα αυτά (PVC) συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ΕΤΕΜ
στις Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές χώρες, όπου
η πλειοψηφία των οικιακών κουφωμάτων κατασκευάζονται από PVC.
Ε52
ΑΓΟΡΑ
51
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
52
• πόρτες ασφαλείας ΕτΕμ. συνεχίστηκε και το
2012 η ανάπτυξη των πορτών ασφαλείας της
ΕτΕμ με την εισαγωγή νέων σχεδίων καθώς
και την πιστοποίηση της σειράς ΕτΕμ18 στην
παραβίαση.
• σειρά πάνελ Αλουμινίου της ΕτΕμ. ή νέα σειρά
με την επωνυμία Panels by ETEM περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα γνωστά σχέδια της αγοράς,
εμπλουτισμένη με νέα σχέδια αποκλειστικά
της ΕτΕμ. τα πάνελ είναι κατηγοριοποιημένα
σε τρεις κατηγορίες:
– Inox
– παραδοσιακά
– πρεσαριστά
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ή πολιτική ποιότητας της ΕτΕμ συνίσταται στην
πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και στη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. για
το σκοπό αυτό η εταιρία, εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προτύπου ιSO 9001:2008, το οποίο είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα.
ή ΕτΕμ είναι από τις πρώτες εταιρίες αλουμινίου
που εφάρμοσαν σύστημα ποιότητας. Από το 1997
πιστοποιήθηκε με το ISO 9002, «παραγωγή προφίλ αλουμινίου και σύνθετων πάνελ αλουμινίου»
(ιούλιος 1997).
τρεις μήνες αργότερα τον οκτώβριο του 1997
προχώρησε στην απόκτηση του ISO 9001:1994,
προσθέτοντας και το σχεδιασμό των προϊόντων
της, «σχεδιασμός και παραγωγή προφίλ αλουμινίου και παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου».
το 2004 απέκτησε το αναθεωρημένο πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 επεκτείνοντας το
πεδίο εφαρμογής της και στις εμπορικές τις δραστηριότητες, «σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και
βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου».
στο διάστημα αυτό η εταιρία ξεκίνησε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία για την οποία
παράγει αποκλειστικά στην Ελλάδα μια σειρά
από προφίλ. για το λόγο αυτό προχώρησε σε νέα
επέκταση του πιστοποιητικού της ISO 9001:2000,
«σχεδιασμός, παραγωγή, εμπορία αρχιτεκτονικών
συστημάτων αλουμινίου, βιομηχανικού προφίλ
αλουμινίου και παραγωγή αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία». Επιπλέον, έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού ποιότητας, που αφορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, το ISO/TS 16949.
μετά από επιτυχή επιθεώρηση από τον αρμόδιο
φορέα στην Ελλάδα (Ελληνική Ένωση Αλουμινίου), η εταιρία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της
με τη δυνατότητα παροχής προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την παραθαλάσσια Κλάση (seaside class).
για τη βαφή των αρχιτεκτονικών προφίλ η
ΕτΕμ έχει πιστοποιηθεί με το πιστοποιητικό
της Qualicoat (Αρ. Έγκρισης: 103) το οποίο κατέχει από το 1994, με φορέα κοινοποίησης της
QUALICOAT αλλά και την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Ενώ τον ιούνιο του 2008 έλαβε έγκριση
από την QUALICOAT για τη χρήση του σήματος
ποιότητας Qualideco με το οποίο πιστοποιείται η
ποιότητα βαφής στο τελικό προϊόν για τα χρώματα απομίμησης ξύλου. ή ΕτΕμ κατά το 2012
επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με:
ΑΓΟΡΑ
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• EN15088
• QUALICOAT
• QUALIDECO
Δέσμευση της εταιρίας είναι να βελτιώνει διαρκώς
την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας. Για να το πετύχει θέτει αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα και παρακολουθεί την πορεία τους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
πελατών, καθώς και για τις νομικές και τεχνικής
φύσεως απαιτήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες
των πελατών και λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η
ανατροφοδότηση από τους πελάτες (σχόλια, παράπονα, υποδείξεις).
53
Επιπλέον, φροντίζει το ανθρώπινο δυναμικό της
εταιρίας να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση,
κατάρτιση και ενημέρωση και καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για να κατανοήσουν όλοι οι εργαζόμενοι την προσήλωση της εταιρίας στην ποιότητα. Διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς και
ανθρώπινους πόρους, επιμόρφωση και μέσα που
απαιτούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας
συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας. Χρησιμοποιεί
σύγχρονες πρακτικές και μέσα και βελτιστοποιεί
τις εσωτερικές της λειτουργίες. Παράλληλα, προσέχει ώστε οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και διαδικασίες να σέβονται το περιβάλλον και να είναι
ασφαλείς για τους εργαζομένους.
Πιστοποιήσεις Προϊόντων
Δοκιμές Συστημάτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και πιστοποιήθηκαν εντός του 2012:
• E85: Δοκιμή βάσεων στήριξης και σύνδεσης
κολώνας τραβέρσας σε στατική φόρτιση
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
• E22: πιστοποίηση για ανεμοπίεση και υδατο-
στεγανότητα. τα πιστοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένο έργο.
• E3000: πιστοποίηση για ηχομείωση. το δείγμα
πιστοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης.
• E75: πιστοποίηση σε αεροδιαπερατότητα-
υδατοστεγανότητα & αντίσταση στην ανεμοπίεση. οι τυπολογίες που πιστοποιήθηκαν
αφορούσαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες.
• E38: πιστοποίηση σε αεροδιαπερατότητα-
υδατοστεγανότητα & αντίσταση στην ανεμοπίεση.
• E3000: πιστοποίηση σε αεροδιαπερατότητα-
υδατοστεγανότητα & αντίσταση στην ανεμοπίεση
• E61: πιστοποίηση του συντελεστή θεμοπερα-
τότητας του συστήματος ρολών Ε61 multibox
ƬƵƧƶ & ƶƴƸƵƳƸ ưƬƯƭƳƸ
124 62 ƶƮƧƵƧưƧīƮƧƶ ƧƷƷƭƮƬƶ
ƷƬ Ư : (210) 55.82.320-2
FAX : (210) 55.82.323
E-mail: [email protected]
Nachweis
Wärmedurchgangskoeffizient
ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȂǼȃȅ
ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅ ǻȅȀǿȂȍȃ
ǹȇǿĬȂȅȈ 2002
ȈȊȃȅȆȉǿȀǹ
ǻǿǹȆǿȈȉǼȊȂǼȃȅ
ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅ ǻȅȀǿȂȍȃ
Prüfbericht 422 43873/1
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǻȅȀǿȂȍȃ 1005 / 04.02.2010
ǹȇǿĬȂȅȈ
1005
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
Auftraggeber
04 / 02 / 2010
EȉǼȂ ǹ.Ǽ.
ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ǽȁǹĭȇȍȃ ȂǼȉǹȁȁȍȃ
ȈIJȠȚȤİȓĮ ȆİȜȐIJȘ:
Ǿȇȍȍȃ ȆȅȁȊȉǼȋȃǼǿȅȊ 1
ȉ.Ȁ. 196 00 ȂǹīȅȊȁǹ ǹȉȉǿȀǾȈ
ǻȓijȣȜȜȘ ȂʌĮȜțȠȞȩʌȠȡIJĮ
ȈȣȡȩµİȞȘ ȋȦȞİȣIJȒ
ȆİȡȚȖȡĮijȒ ȆȡȠȧȩȞIJȠȢ:
Produkt
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅ
ȊȜȚțȩ:
Bezeichnung
ȈǼǿȇǹ E – 52 Thermo
ȉȣʌȠȜȠȖȓĮ ȆȡȠȧȩȞIJȠȢ:
Bautiefe
Grundlagen
ETEM S. A.
light metals industry
1 Iroon Polytechniou Str.
19018 Magoula
Griechenland
Thermisch getrennte Metallprofile eines Schiebesystems,
Profilkombination: Flügelrahmen - Flügelrahmen mit
Dichtungsprofilen
E-52
Blendrahmen: 202 mm
Flügelrahmen: 38 mm / 32 mm
EN ISO 10077-2 : 2003
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
EN ISO 6946 : 2007
Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient –
Berechnungsverfahren
Darstellung
122
109.6
E-19640
E-52201
Ansichtsbreite
122 mm
7.8
2
23.7
Oberfläche
Thermische
Trennung /
Dämmzone
Füllung
Besonderheiten
Aluminiumprofil mit thermischer Trennung
pulverbeschichtet, eloxiert
Art: Stege durchgehend
Material: Polyamid 6.6 verstärkt mit 25 % Glasfaser
Metalloberflächen im Dämmzonenbereich: Pressblanke,
unbehandelte Oberflächen, z. B. Hohlkammern nach einer
Beschichtung im Vertikalverfahren
Dicke: 19 mm / 25 mm
Einbautiefe: 12 mm / 16 mm
Parallel verschiebbare Flügelrahmen
780 x 2200 mm
ǹİȡȠįȚĮʌİȡĮIJȩIJȘIJĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1026:2000 / Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12207:2000
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ 3
ȊįĮIJȠıIJİȖĮȞȩIJȘIJĮ
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ 8ǹ
ǹȞIJȠȤȒ ıİ ǹȞݵȠʌȓİıȘ
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ C3 / B4
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1027:2000 / Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12208:2000
Wärmedurchgangskoeffizient
Uf = 2,0 W/(m2 ˜ K)
max 150
min 112
Material
E-19202
2.8
22
E-19641
86.5
Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf .
Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften
und beschriebenen
Gegenstand.
Die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht keine Aussage über
weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.
Veröffentlichungshinweise
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12211:2000 / Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12210:2000
Es gilt das ift-Merkblatt
„Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von iftPrüfdokumentationen“.
ȉǹ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ ǹĭȅȇȅȊȃ ǹȆȅȀȁǼǿȈȉǿȀǹ Ȉȉȅ ǹȃȍȉǼȇȍ ǻȅȀǿȂǹȈĬǼȃ ȆȇȅȎȅȃ.
Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
ift Rosenheim
3. Juli 2010
Inhalt
Der Nachweis umfasst
insgesamt 8 Seiten
ȈǿȃȍȆǾ ȆǹȆǹǻȅȆȅȊȁȅȊ
ȉǼȋȃǿȀȅȈ ȊȆǼȊĬȊȃȅȈ
ĭȅ 166/3
ǼȀǹȃǹȁ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾ ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ
ǿȍǹȃȃǾȈ īȀǼȇȉȈȅȈ
īǼȃǿȀȅȈ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ
ȈİȜȓįĮ 1 Įʌȩ 1
07-09 / 394
54
Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik
Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Διαθέτοντας μεγάλο αριθμό έμπειρου και εξειδικευμένου
προσωπικού στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, η ΕτΕμ
πρωτοπορεί μέχρι σήμερα στο σχεδιασμό, και τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων σε συστήματα αλουμινίου, με καινοτόμα προϊόντα εξυπηρετώντας κάθε κατασκευαστική ανάγκη ακόμα και στις πιο πολύπλοκες και
απαιτητικές εφαρμογές.
56
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια
NDERTIME – Constructions 2012 - Τίρανα –
ΑΛΒΑΝΙΑ
H ΕΤΕΜ συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση
«NDERTIME – Constructions 2012», που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο στα Τίρανα της Αλβανίας.
Η έκθεση παρουσίασε σημαντικό ενδιαφέρον καθότι προσέλκυσε κοινό από την περιφέρεια της
Αλβανίας καθώς και από όμορες χώρες όπως τα
Σκόπια και το Κόσσοβο. Μέσα από την έκθεση,
η ΕΤΕΜ πρόβαλε όλα τα νέα προϊόντα της στην
Αλβανική αγορά.
FENSTERBAU/FRONATLE 2012 – Νυρεμβέργη ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μεταξύ 21 και 24 Μαρτίου, η ΕΤΕΜ έλαβε μέρος
στην έκθεση FENSTERBAU στη Νυρεμβέργη. Η
έκθεση αυτή, η μεγαλύτερη για πόρτες και παράθυρα στην Ευρώπη, είναι διεθνούς φήμης και
προσελκύει κοινό από όλο τον κόσμο. Με στόχο
την ανάπτυξη της ΕΤΕΜ σε διεθνείς αγορές, στη
FENSTERBAU, παρουσιάστηκαν όλα τα νέα προϊόντα της ΕΤΕΜ με προσανατολισμό την καινοτομία
καθώς και τα προϊόντα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
“ENERGY EFFICIENCY / RENEWABLE ENERGY EXHIBITION” – Σόφια – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η ΕΤΕΜ συμμετείχε από 28 έως 30 Μαρτίου 2012
στην έκθεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Με μεγάλη προσέλκυση επενδυτικού κοινού καθώς και ιδιωτών,
η ΕΤΕΜ παρουσίασε τα νέα συστήματα Αεριζόμενων προσόψεων Respect και Vivo στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν φωτοβολταικά πανέλα
σαν πρόσοψη στο κτήριο
ALUMINIUM 2012 – Ντίσελντορφ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Από τις 9 έως και τις 11 Οκτωβρίου η ΕΤΕΜ έλαβε μέρος στην έκθεση «ALUMINIUM 2012» στο
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η έκθεση είναι μία
από τις μεγαλύτερες στο χώρο για την παραγωγή
αλουμινίου με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι παραγωγικές δυνατότητες
και καινοτομίες της ΕΤΕΜ που προσανατολίζονται
σε αγορές με ενδιαφέρον για την προμήθεια «βιομηχανικών» προφίλ αλουμινίου.
ΑΓΟΡΑ
VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ALUMINIUM & GLASS
2012 – Σαντάνσκι – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η ΕΤΕΜ διοργάνωσε σε συνεργασία με την DORMA και την AGC το
Διεθνές Συμπόσιο Αλουμινίου στο Σαντάνσκι της
Βουλγαρίας. Με πολύ μεγάλη προσέλκυση αρχιτεκτόνων, έγιναν παρουσιάσεις έργων σε παγκόσμιο
επίπεδο με σημαντικότερη όμως την παρουσίαση
του Άγγλου αρχιτέκτονα “Souheil KARANOUGH”
που αναφέρθηκε στις παγκόσμιες αρχιτεκτονικές
τάσεις και επιτεύγματα.
7η BIENNALE Νέων Αρχιτεκτόνων.
Η ΕΤΕΜ στην προσπάθειά της να στηρίξει τους
νέους αρχιτέκτονες και τα έργα τους, υπήρξε
για μία ακόμα χρονιά χορηγός της 7ης Biennale
νέων αρχιτεκτόνων που διοργάνωσε το Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Η διάρκεια της έκθεσης όπου προβλήθηκαν τα έργα ήταν από τις 22
Δεκεμβρίου του 2012 και έδωσε τη δυνατότητα σε
νέους αρχιτέκτονες να παρουσιάσουν καινούργιες
ιδέες και αισθητικές στο χώρο του ιδιωτικού και
επαγγελματικού κτηρίου.
57
58
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
πολιτική εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης
& Βιώσιμης ανάπτυξης
Η ΕΤΕΜ και οι θυγατρικές της εταιρίες έχουν ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν,
αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη ανάπτυξή
τους και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου
μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μέριμνα για την Υγεία και την
Ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών
και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν
τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΤΕΜ.
Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΤΕΜ είναι σε συμφωνία με τις Αξίες της Εταιρίας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και
καινοτομία και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η
οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
• την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της
Εταιρίας.
• την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων,
των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και
των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η
Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που
απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις
οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η
ΕΤΕΜ.
• τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους
συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει
και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων
αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των
στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
• την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη
της.
• την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
• την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για τους συμμετόχους της Εταιρίας.
• τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες
Τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την
ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον.
• τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.
Πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης & Βιώσιμης ανάπτυξης
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων ακόμα και πέρα από τη συμμόρφωση με τη
νομοθεσία, η Εταιρία σε εθελοντική βάση και με
υπευθυνότητα σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά
προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται
στους ακόλουθους άξονες Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της ΕΤΕΜ:
Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία
η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνει συνεχώς προληπτικά μέτρα και υλοποιεί πρόγραμμα
επενδύσεων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον
τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
Οικονομική Ανάπτυξη
και Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και
πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές της
επιπτώσεις. Η Εταιρία με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος εφαρμόζει ποικίλα προγράμματα
για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, τη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών της.
Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα ορθής
εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους, με σκοπό
τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.
Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο
για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την
παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.
Αγορά
Η Εταιρία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην
έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα απαιτείται
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους
προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρίας.
Ανθρώπινο Δυναμικό Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και
ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου
δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση. Παράλληλα
προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Περιβάλλον
Τοπική Κοινωνία
Η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που
ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας
και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και
υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν
την ΕΤΕΜ και τις θυγατρικές της, θέτουμε επιμέρους στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους οποίους αξιολογούμε
σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα
τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της
ΕΤΕΜ στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και
η επίτευξη των στόχων δημοσιεύονται σε ετήσια
βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμετόχων.
Οι απόψεις των συμμετόχων λαμβάνονται υπόψη
κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για
όλα τα παραπάνω ζητήματα.
59
60
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εταιρική υπευθυνότητα
& Βιώσιμη ανάπτυξη
Η λειτουργία των εταιριών του ομίλου ΕΤΕΜ
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η Εταιρική Υπευθυνότητα εστιάζεται σε δράσεις γύρω από το Περιβάλλον, την Κοινωνία,
το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Υγεία και
Ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους.
Τα αρχιτεκτονικά συστήματα της ΕΤΕΜ σχεδιάζονται με βασικό γνώμονα την εξοικονόμηση
ενέργειας και όλα τα προϊόντα της εταιρίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.
Η συμμετοχή της ΕΤΕΜ στη μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου είναι σημαντική, αφού
ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της προέρχεται από ανακύκλωση αλουμινίου, που εξοικονομεί το 95 % της απαιτούμενης ενέργειας
για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου.
Τη σημασία που δίνει η ΕΤΕΜ στην προστασία
του περιβάλλοντος ενισχύει, η απόκτηση του
πιστοποιητικού ΕΝ ISO 14001:2004 για τα γραφεία, τις αποθήκες καθώς και τη μονάδα παραγωγής που στεγάζονται στην Ηρώων Πολυ-
τεχνείου 1, στη Μαγούλα Αττικής, με αναφορά
τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην παραγωγή
προϊόντων διέλασης καθώς και της ηλεκτροστατικής βαφής.
Η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού
πλαισιώσει την προσπάθεια της εταιρίας για
την όσο το δυνατόν ορθότερη Περιβαλλοντική
Διαχείριση.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Όμιλο ΕΤΕΜ εκδηλώνεται μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη,
την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα
σε διεθνές επίπεδο.
Η στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη της εταιρίας εκφράζεται επίσης με σημαντικές επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό,
περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της και πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας.
Οι υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες διέλασης αλουμινίου του Ομίλου ΕΤΕΜ στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία, εξασφαλίζουν την
παραγωγή 37.000 μετρικών τόνων το χρόνο.
61
62
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Υγεία & Ασφάλεια
στην Εργασία
ΣΤΗΝ ΕΤΕΜ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Η ΕΤΕΜ συνέχισε και το 2012 το πρόγραμμα της
για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας.
Έχοντας ως βασικό γνώμονα το στόχο: «Κανένα
ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια», η
εταιρία ακολουθεί πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης μέσω των επιθεωρήσεων των συνθηκών
υγείας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες εσωτερικές επιθεωρήσεις από το τμήμα Υγείας και Ασφάλειας
σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών και των
οδηγιών ασφαλούς λειτουργίας για κάθε θέση
εργασίας.
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
Η ΕΤΕΜ με στόχο τη φροντίδα της υγείας του
ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνει μια σειρά από
μέτρα όπως:
•Λειτουργία εξοπλισμένου ιατρείου με προ-
γραμματισμένες επισκέψεις ιατρού εργασίας
•Τήρηση ατομικού ιατρικού φακέλου εργαζομένων
• Διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων
για τον έλεγχο και παρακολούθηση της υγείας
των εργαζομένων
•Τοποθέτηση φαρμακείων στα τμήματα και τις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου
• Υλοποίηση σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών από
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
• Εφαρμογή προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας και τήρησης τράπεζας αίματος
Η ΕΤΕΜ με στόχο την προστασία της Υγείας και
Ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού ακολουθεί τις εξής πρακτικές:
• Διαθέτει ομάδα στελεχών για τη διασφάλιση
του συστήματος υγείας και ασφάλειας στις
εγκαταστάσεις της
• Εκπαιδεύει τους εργαζόμενούς της καθώς επίσης και τους εργαζόμενους των συνεργαζόμενων εργολαβικών επιχειρήσεων στην ασφαλή
συμπεριφορά βάσει του εγχειριδίου υγείας και
ασφάλειας που εκδίδει.
• Εκπαιδεύει τους εργαζόμενούς της καθώς επίσης και τους εργαζόμενους των συνεργαζόμενων εργολαβικών επιχειρήσεων στην ασφαλή
φόρτωση εμπορευμάτων βάσει του εγχειριδίου
«ασφαλών φορτώσεων» που εκδίδει.
• Εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνερ-
γασία με εξωτερικούς φορείς με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου και της προστασίας της υγείας
• Εντοπίζει επικίνδυνες καταστάσεις και εκτελεί
βελτιώσεις που απαιτούνται για την αύξηση
του επιπέδου ασφαλείας των εργαζομένων
• Διενεργεί ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών
• Επαναξιολογεί τους συντελεστές επικινδυνότητας που αναφέρονται σε σχετική Μελέτη μετά
τη λήψη μέτρων που προτείνονται σε αυτή.
Πραγματοποιεί Μετρήσεις σχετικά με τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
όπως:
•Μετρήσεις Λεγεωνέλλας
•Μετρήσεις θερμικής άνεσης
•Μετρήσεις Φωτισμού
•Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
•Μετρήσεις χημικών και φυσικών παραγόντων
Μεριμνά για τη Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας όπως:
•Συγκολλήσεις-κοπές/Ηλεκτροσυγκολλήσεις
• Ασφαλής χρήση περονοφόρων
• Ασφαλής χρήση γερανογεφυρών
• Ασφαλής χρήση ψαλιδωτής πλατφόρμας
• Χρήση ηλεκτρικών τροχών
•Πρόληψη και καταπολέμηση πυρκαγιάς
• Διαχείριση χημικών ουσιών
63
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
64
περιβάλλον
Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΤΕΜ αποτελεί το
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει
αναπτύξει και εφαρμόζει η εταιρία, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO
14001:2004.
Η πολιτική της εταιρίας επιδιώκει την προώθηση
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας από όλους τους εργαζομένους και απαιτεί
όχι μόνο τη συμμόρφωση στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά όπου αυτό είναι εφικτό
την υπέρβαση τους.
Επιπλέον η ΕΤΕΜ συνεισφέρει στη μείωση του
όγκου των απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος με συνεπή προγράμματα
δράσης.
Ανάμεσα σε αυτά είναι:
• Αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο
• Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων
• Αύξηση ενεργειακής απόδοσης μηχανών,
μέσω τοπικών παρεμβάσεων και κεντρικής
διαχείρισης καταναλώσεων ενέργειας η οποία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά την επόμενη διετία
• Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης
• Αξιοποίηση και διάθεση στερεών παραπροϊόντων
• Εκτενείς δενδροφυτεύσεις στις εγκαταστάσεις των παραγωγικών μονάδων
Η επεξεργασία των προφίλ πριν τη βαφή γίνεται με διαδικασίες τελευταίας τεχνολογίας χωρίς χρώμιο (chrome free) επιβεβαιώνοντας την
προσήλωση της εταιρίας στην προστασία του
περιβάλλοντος
κΟΙνωνΙΑ
Κοινωνία
Στο πλαίσιο της προσφοράς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
η ΕΤΕΜ υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις που αφορούν
στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, στις ασθενέστερες
κοινωνικά ομάδες, στην υγεία, στο περιβάλλον,
στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην έρευνα.
65
ETEM A.E.–ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
66
Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα
ΣYΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝNΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
«Η ΑΓΚΑΛΙΑ»
Σωματείο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1998, εγγεγραμμένο στα
μητρώα των Μ.Κ.Ο. του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο σύλλογος προστασίας
«Η ΑΓΚΑΛΙΑ», με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας
και Παιδιού παρέχει εντελώς δωρεάν υπηρεσίες
και συμπαραστέκεται με ανιδιοτέλεια, αγάπη και
σεβασμό στις γυναίκες εκείνες έγγαμες ή άγαμες,
που διάφοροι λόγοι, κυρίως εγκατάλειψης, κακοποίησης, αλλά και κοινωνικοοικονομικοί, τις πιέζουν να οδηγηθούν στη βίαιη αφαίρεση της ζωής
του εμβρύου - παιδιού τους.
«ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2012»
Για άλλη μια χρονιά η ΕΤΕΜ στηρίζοντας την ευρύτερη τοπική κοινωνία συμμετείχε στην Πανελλήνια Έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ» η οποία αποτελεί το
σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός όχι μόνο για
την Κόρινθο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
Το 2012 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκθετών και
επισκεπτών.
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»
Η Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την πιλοτική – επιδεικτική και
καινοτόμο εφαρμογή μιας βιώσιμης οικιστικής
αστικής ενότητας «σχεδόν μηδενικού ισοζυγίου
ενέργειας», που κατοικείται από πολίτες χαμηλού
εισοδήματος και είναι ενταγμένη σε ένα βελτιστοποιημένο αστικό περιβάλλον.
Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο σε
επίπεδο γειτονιάς, σε Μεσογειακή Χώρα, γεγονός
που αναδεικνύει την «Πράσινη Πιλοτική Αστική
Γειτονιά» σε έργο καινοτόμο, πρωτοποριακό και
κατά συνέπεια την καθιστά πλοηγό για περαιτέρω
δράσεις παρόμοιου χαρακτήρα.
Το Έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΠΠΕΡΑΑ, του ΕΣΠΑ.
ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η ΕΤΕΜ εντός του 2012 υποστήριξε χορηγικά:
• ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2012 – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
• Το Χαμόγελο του Παιδιού
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η ΕΤΕΜ το 2012 με στόχο τη συμβολή της στην
ενίσχυση άπορων οικογενειών, διοργάνωσε εσωτερικό πρόγραμμα για τη συγκέντρωση προϊόντων
σίτισης με τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας. Τα είδη, συγκεντρώνονταν μια φορά την εβδομάδα και η διανομή τους
πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Ελευσίνας.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η ΕΤΕΜ σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο,
διοργανώνει συστηματικά εθελοντική Αιμοδοσία
στο χώρο του Ιατρείου της εταιρίας. Στόχος της
εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων προς την κατεύθυνση της
δημιουργίας μιας Τράπεζας Αίματος. Στο πλαίσιο
αυτό και με στόχο την ενημέρωση αλλά και την
ευαισθητοποίηση του προσωπικού αποστέλλονται ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
από το τμήμα Προσωπικού.
Από το 2005 όπου ξεκίνησε η διαδικασία εθελοντικής αιμοδοσίας έχουν χρειαστεί βοήθεια 57
εργαζόμενοι στην εταιρία, με ανάγκη για περισσότερες από 150 φιάλες αίματος, είτε για εγχειρήσεις
ρουτίνας είτε για περιστατικά εκτάκτου ανάγκης
με σοβαρά και κρίσιμα χειρουργεία.
67
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 825 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content