close

Enter

Log in using OpenID

0` aUT~, IJETISEVOEXOIJEV£

embedDownload
\I
\j
0' aUT~, IJE TIS EVOEXOIJEV£<;;
TpOTTOTTOI~OEt<;;,
on TIlP~ef'JKav 01 KaVOVE<;;TIl<;;Ttxvll<;;,
'61"jXWVOVTOIororycio vrc TO OUVEPYEio TTOU aTTaoxoA~8IlK£.
OTI~ O£ m:pITTTWO£IC;
Il EKTpoAoYIKWV EYKaraOTOOEWV rrcpexovrm TTpo08ETO OTOIXEia rrcpl OTTTIKWV
EAtyxwv, OOKIIJWV, llTTap~llC; OUYKEKPIJ.ltvWV eoorkov,
OUVOEOf1e; aV£AKUOT~PWV,
T0I30ATO'iKWVJ.l0VOOWV, I"jA£KTpoTTapaywyou ~Euyoue; K.A,TT.
. To Ap8po 7 TOU n.t.. 112/2012 TTOU pu8IJi~£1 TrJV Y.t.,K.E KOI vsvnccrepc TrJV
OIOTIK~ oTa8IJIl TWV EKT£AOUIJEVWVspvcouov OEV OVTIKOltOTrJOE TIJV YTTEu8uvn __
t.~AWOl"j TOU Ap8pou 4 TOU n.t.. 38/91 (¢EK A'21), OTTWC;TPOTTOTTOII)8r)K£.b!£ TO
fl E. 5572000 (¢EK A'44) KOI 10XUEt, TTOU KOlaTi8ETOI OTr)V apiJ60la nOA£OOO1!""iKil
YTTIlPEOia TTPOK£lJ,.Jtvou O£ £TTOIJEVIIcpaoll 11UOPClUAIK~ EYKoTaoTOo
va ouvo£8£1
IJE TO OIKTUO uopwor)S,
AI£UKPIVI ETOI
12 KOlapYEi TO
1
uovov ooov ceooo TO ouvo 0 T
I TO WV
I
ola a EI TOU
5. uuqxovc IJE TO avwTtpw 11Ymu8uvrJ A~AworJ TOU Ap8pou 4 TOU nA 38/91, Il
orroln £I,.miTTTEI OE rrxckno
aPIJOOIOT~TWV TWV Yrroupvckov
a) AvaTTTU~Ile; xrn
AVTOYWvIOTIKOrr")TOe;, (3) nEpll3oAAovToC; KOI KAllJaTlK~C; AAAay~e; Kat y) YTTOOOIJWV
METacpopwv KOI A!I<TUWV, «n t) Y.AKE,
t) OTTOlaqmfTTTEI OE TTAaiOlO aplJoOIOTIlTOC;
TOU Yrroupveiou
AVOTTTU~Il~ KOI AvraYWVIOTIKOTIlTOe; KOI TOU YTTOUpYEiou nOioEiac;
KOI 0PIlOKWJ.laTWV,
aTTOTEAouv 060 aVE~apTIlTEC; AIlAwo£le;
TTOU ETTlTEAOUV
Otacpop£TlK£<;;AElToupyiEC;.
6. n~TTpOC; TO cvceepousvc vro TO ap8po 12. TTap.3 TOU TT.O 108/2013 mpi
KOTOXWPrJ0llC; Tile; Y.A.K.E. vrc TI<:;IlAEKTPoAoYIKEe; £YKOlaoTooEIC; cuuqxovo IJE Tie;
TTpOI3AE4JEIC;
TOU ap8pou 11, TTap.2 TOU v.3982/11 KOI TOU ap8pou 2 TOU v.4483/65,
OTTWC;TpOTTOTTOI~81lK£ KOI 10XUEI IJ£ TI"jV TTop,1 TOU ap8pou
3 TOU v.2302/95.
OIWKpIVi(oVTOI TO aKoAou8a:
a) To ap8po
11, TTop.2 TOU v,3982/11
TTpo I3MTTEI Trl OUOTOoll vtou Eviclou
MIlTPWOU HAEKTPIKWV EYKOTOoTaoEwv OTrJ rEVIK~ Fpcupcreic BIO\-lllxaviae;.
(3) METa Tr)V tvap~1l A£lTouPyia TOU EV Myw Eviclou MIlTPWOU 8a KOTOXWp£iTOI t)
Y.A.E KOla TIC;TTpoI3AE:4JEIC;
TOU cpspou 2 TOU v.4483/65, OTTWe;TpOTTOTTOI~81"jKEKal
10XUEI.
y),OlJoiwC; 80 KOlOXWPEiTOI 11 Y.AKE.
TO mplEXOIJEVO Tile; OTTOfac; OpiSETOI OTO
napapTlwa
r TOU TT,O 108/13. H EV AOYW Y.A.K.E OEV UTTOK£ITOIO£ olaotKaoio
8£wPrJ0llC; aTT6 LWJ.lOlEio.
7. Ooov ccopc
TIe; EYKaTOOTom:lC; cepkov
ccuolucov.
Kal TrlC; IOtaiT£PIle;
£TTlKIVOUVOTIlTOC;
TTOUKa810Ta KOla TIlV aTTOl.lJ~oae; £TTlTOKTlKr)avoYKIl va TTEpv6EI Il
YTTEu8uvIl Ar']AwOIl
aTT6 TO oWlJaT£io.
OIWKPIVisETOI OT! 8tJ-loro
orw60toc;
aocpaAElac; TTOUcoopouv TrJVOlaOIKaoia OUVOEOIle; IJE TO OiKTUO TOU CPUOIKOUcsplou
pu81-li~OVTOI aptJooiwC; OTTOTO Yrrouovclo nEpI130AAOVTOC;KOI KAllJaTlKr']c; AMay~c;
>!!
s-:
o vevnov=ror
ANAnTY::Hr &
ANTArnNlrTIKOTHT Ar
A0ANAI:lOr
ErnTEPIKH 6.1ANOMH
- Fp. K. Yq>UTTOUPYOU
- Fp. K. Fsv. rpaJ-lIJOlEa
- npOTOTOIJEVrJrEVIKr'j<; lVvOIl<; LTr'jpl~rJe; Blo~aviac;
- t.fVOfj OpyaVW0'lC; (502)
\~
....\
(~
.
.
rKOPt:.Ar
VIV/
~
•
r-->/ -.
('
@
I
:~p.
. ~.•.
_~'( ~_.~..~~~ , i..:.;..
EJ\J\HNIKH .6.HMOKPATIA
ANAnTY:=HI: & ANTArONlrTIKOTHT
rENIKH rPAMMATEIA
BIOMHXANIAr.
rENIKH LVNIH ITHPI:=HI
BIOMHXANIAI
A/NrH oer ANOr.Hr.
TIJr'UJo NOJJo9uIKOlJ IUVTOVIOIJOU
& KWl>IKOTTOitlotlS
Tax tslvor;
: nAOTEia Kovlyyoe;
Tax. KwolKac;
: 141 21
Tr)A£<pWVO
: 210 - 38 93 940
ss.
vnov=raio
Fax
A9.,VQ,\j-/03f2014
A.n.:
J
-)(
2.
npOI: - BouAri TWV EMrivwv
l:J./van, KOIVO~OUAEUTIKOU EAtyxou
Tl-lril-la Avceoocov
:210-3893945
J
KOIVOTTOitl°'1 :
-YTT. nOioEioe; & 8pr)aKWI-I0TWV
- BOUAEUTri KO Xp. L1riIJO
0EMA : AO£IO OO'KIWtlC; TOU £TToyytAIJOTOC; TOU UOPOUAIKOU & O'wIJoT£io
£TTOyy£AIJOTH.lJVUOpOUAI KWV
IXET.
: Avoq>opa 2788/21.02.2014
2:E OTHJVTr)ar) Tr)C;rrcporrcvco ovceopoc, r'J orrolo KOTarter)KE OTr'J Bou;'ri aTTO TO
BOUAEUTI'j KO Xpioro L1ril-lO «n oro rrxcloto cppooiorrmov Tl'1C;rEVIKI'je; rpOI-II-IOTEiOC;
Blol-!r)xoviaC; TOU YTTOUPYEiou AVOTTTU~r'Je;& AVTOYWVIOTIKOTr)Ta<;, occ yvwpi~OUI-IE
TO cxcxouac :
1. H YTTEu8uvll L1riAwoll KaMe; EKTtAwlle; (Y.L1. K.E.). TTOU aUVToaaETOI OTTOTOV
aOElouxO UOpOUAIKO «rrc TIlV oAoKAripwoll
TWV EPYOOlWV ETTiEYKoTOaTooEwv TOU
_TT.O. 112/2012 (¢EK A'197). OTTOTEAd tva aTolXEio vrc TIlV TTOIOTlKri OTo81-1r) TWV
EKTEAoul-IEVWV epvcouov OTle;EYKowoToaEIe; OUTtt:; KOI E<POPI-IO~£TOIIJE EVIOio TPOTTO
YIO TO ouvoxo TWV maYYEAI-IOTIKWV opaaTilPloTriTwv
TOU v.3982/2011 (<PEK A'143)
TTOUpu8l-1i~ovTal 1-1£TO TTPOEOPIKOorcrovucrc TTOUEK%ovTat KOT' E~OUOIoooTilall
curou
2. LXETIKO I-IETIl OUVaTOTilTO Tilt:; KOTOXWPIlOlle; KOI 8EWpr)01le; Tr)e; Y .Is. K. E. OTTOTO
ETTaYYEAIJaTIKO·l:wlJaTEia ccc yvwpi~oulJ£ OTi aUTO OEV clvcn E<pIKTOKa8we; tPXETOI
OE OVTi8wr) I-IE TO op8po 15 TTap.6 TOU v.3844/2010
(¢EK A'63) ouuqxovc IJE TO
orroio OEV ETTlTptTTETal KaTo Tr) OlaOIKaoia xoPriYr)allt:; TI)e; OOElae; OTTOTIe; ApIJOOIEe;
n£pl<pEpEIOKtc; EVOTIlTEe;, I) OI-lEOr) ri tl-lI-lEOr) aVOI-I£I~I) aVTOYWVlaTIKwv <poptwv.
OTTWe;ETTaYY£)..l-IaTIKOiouMoyol
ri OWIJOTEio TTOU o£v £VEPYOUV we; aplJ60lo apxri.
AUTO aTToTt;'WE KOI Stall TOU l:uj..J~ouAiou Tile; Ernxocreicc KOTO Tr)V ETTE~Epyaoio
TOU aXEoiou TOU TT.O. 112/12, 6'TTOU aUI-I<pwvo I-IE rnv rrcp. 37 Tile; 109/2012
rvwl-lo06TIlOIle; TOU L. T.E. KpiSIlKE olaypamto
11rroocvooecc 12 TOU op8pou 7 TOU
0XEoiou TOU TT.O. vrc Tie; uopauAIKEe; EYKOToaTooEIe; 11 orrolc TTpotl3AETTE OTf'
«Avrlvpceo
Tile; umu8uVIle;
oriAwor)e;
KoAriC; EKTtAwlle;
OTToaTEM£TOI OTO
ETTaYYE;'j..JaTIKO LWl-laT£io
ri ETTlI-I£AIlTriPIO, TOU TOTTOU £YKaTOaTOa'le;
Tile;
ETTlXEipilalle; ri TOU TOTTOUolal-l0vr;e; TOU Evola<p£pOIJEVOU, TTOUKa;'LJTTTEITOV KAooo
oc;
TPll-lriVOU crro Til OUVTO~'l Tile; EV Myw or'jAwo'lC;. ».
. I
. va<poplKO IJE TIC;Ym:u8uvE
l:J. AWOEI 01 OTTOiE aTTOITouvTOI Yla TIlv OUVOEOIl V
. v £YKa~a~EWV
. £ TO oiKTUa KOlvriC wq?tAElac. aUTES aTTOT£ OUV aVTIK~O
~ . TTPOYEVE
ou TOU \j 3
11 vo
.
laiou
Kal ETTlTEAouv a Afl
AE~f~'
TI EV A6yw YmuSuv£e;
L1IlAWO£fe; TTOptXOVTOI £TO U a Awv
ofolx£lo OT! 1-110EyRaro
KTE £OTr}K£ aUj..J<pwva IJE Tr) 1-1££Tn, 'TTOUKOTaH: f'}K£
=--
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content