close

Enter

Log in using OpenID

da pag. 39 18-MAR-2015 Dir. Resp.: Roberto Napoletano

embedDownload
20
Fùˆî‰F
ªê¡¬ù 29&1&2014
ñíñè¡ «î¬õ... ñíñè¡ «î¬õ... ñíñè¡ «î¬õ... ñíñè¡ «î¬õ...
õò¶ 33, M.Sc., M.Phil.,
Üó² àîM «ðó£CKò˜,
àˆFó£ì‹, ñèó‹ (¬êõ‹)
î°‰î ñíñè¡ «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚°: 9489559122.
ÝFFó£Mì˜, ï™ô Üö°,
35 / 5.3, B.Sc MBA, Working
in Private Concern 15,000/pm. Chennai. 95517 64249.
SC, 31, BA., ÌùÌê‹, I¶ù‹
ñÁñí‹, ð†ìî£K ñŸÁ‹ ï™ô
«õ¬ô àœ÷ °ö‰¬îJ™ô£î
ñíñè¡ «î¬õ. ªðƒèÙ˜
񆴋.9844759503.
ªè£ƒ° «õ÷£÷‚辇ì˜
܉¶õ¡°ô‹ õò¶ (28) M.S.,
Bio-Tech 25000/- ªê¡¬ù.
ï†êˆFó‹
(àˆFó†ì£F)
ó£C (eù‹) «õ¬ôJ™ àœ÷
ð®ˆî ñíñè¡ «î¬õ.
ªê™: 9443602200.
Üöè£ù Þ÷‹ Mî¬õèœ
ñŸÁ‹
Mõ£èóˆî£ù
õò¶ 27 MBBS ªè£ƒ° ªð‡èÀ‚° ñíñè¡èœ
«õ÷£÷‚ è¾‡ì˜ ñíŠ «î¬õ. Matrimony Bazaar :
ªð‡Â‚° Dr. ñíñè¡ 42031999/ 8189942999
ǔ›
ÿ
Mù£òè£
îèõ™ ¬ñò‹ 9488719127 ´ 23, B.Com, MBA.
õêF. (ªê¡¬ù ñ†´‹)
ävõ˜ò£, 2, Thiruvallurvar
St.,Madiyalagan Ngr, Saligr
amam, Ch-93 Ct:9962899461
ºî™ñíñ£? ñÁñíñ£?
ܬùˆ¶ õò¶/ü£Fàœ÷ Rc APv®¡ 37 ªõœ÷£
ªð‡èÀ‚° ñíñè¡èœ ÷˜ B.A ., ðEJ™ àœ÷
«î¬õ. 30 èO™ õó¡ ñíñè¡ «î¬õ ñÁñí‹
9677252649
𣘈¶ îóŠð´‹ Deepam ê‹ñî‹
[email protected]
Matrimony Ct:8608653444
Þ‰¶,
ÝFFó£Mì˜,
õò¶ 24, B.Tech., ð®ˆî
ñíñèÀ‚°, ð®ˆî ï™ô
ðEJ½œ÷
ñíñè¡
«î¬õ. ªê™: 99424 96320. 27,155
CM,Degree,
Þ‰¶ AD(PR) 38-5’ 5’’ +2 Permanent Job, 3.6 lakh
Fair ªð‡µ‚°,
Ìó†ì£F eù 󣄤 Þ«î P.a
ð®ˆî,
Þù
ñíñè¡
ǔ›. UG/PG
àœ÷,
ªê¡¬ù, Ct: 9884873496. ï™ôðEJ™
ÝîóõŸø Hindu, Any
SC / AD, PR, Hindu, MA, MBA, BC ñíñè¡
28&30
37 / 150, Revathy, Meenam, õò¶‚°œ
ǔ›.
Seeks Suitable Groom. Ph: Photo, Biodata ÜŠ¹è:
044 - 22782241 / 9840087697 b e h a p p y 1 3 3 0 @ g m a i l .
com
WWW.ADILIFE.COM ÝF
Fó£Mì˜èÀ‚° ñ†´‹ 26 Hœ¬÷ + ï£ì£˜ 31 B.Sc
BE-Csc, Pvt. 45,000/-Üö° NURSE PVT 15000/& CõŠ¹
õêF î°‰î, ñíñè¡ Üö°, ÜFè õêF (ñÁñí‹
«î¬õ. ð†´‚«è£†¬ì KMV OK) (Foreign OK) 97886-58452
F¼ñí îèõôè‹, T.Nagar
Ch-17.24347949,8122289871 õ.25, °‹ð‹, êîò‹, 𮊹:
MCA., ÜŠð£
APv®¡,
Þ ‰ ¶ S C õ ò ¶ 3 1 ð ® Š ¹ Ü‹ñ£ ñó£ˆF âF˜ð£˜Š¹:&
B.Sc.
ª î £ ì ˜ ¹ ‚ ° : B.E., MCA., MBA., «ð£¡:
ªê™:
8 8 0 7 7 4 8 0 6 8 8012054754, 9941878778.
ªê¡¬ù
BA 30 ü£F î¬ìJ™¬ô
Þ‰¶(PR) B.Pharm õ&24.1.1988 𮈶
ðEJ½œ÷õ˜
ï àˆFó£†ìF, ó£C eù‹, ô «î¬õ. ªê™: 97916 02656,
°‹ð‹.«õ¬ô.ªê¡¬ù«ð£Ï˜ 97451 95635
15000/- ªê™:98941 13421.
Üöè£ù Þ÷‹ Mî¬õèœ
27,B. Tech, Private Company ñŸÁ‹
Mõ£èóˆî£ù
54000/PM ñíñè¡ «î¬õ ªð‡èÀ‚° ñíñè¡èœ
PAMMS, Chennai-600 024. ǔ›. Matrimony Bazaar,
Phone : 044-2472 5912
Off:42031999 / 8189942999
ÝFFó£Mì˜
29/152 Þ‰¶ (õò¶&22) ªî£N™
Diploma, Private Sector ÜFðK¡ õêFò£ù Mî¬õŠ
èìè‹ Ìê‹. 7708873999 / ªð‡µ‚°
ñíñè¡
9790725999
«î¬õ. ü£F, õêF, õò¶,
SC, AD, õò¶:27, M.A,
Íô‹ ï†êˆFó‹ Govt / Pvt
Üvî‹,Mê£è‹-4 ñíñè¡
ǔ›. Ct: 96001 74996.
SC AD / 39 / DHANUSU,
Uthiradam-1 (1st Marriage <43)
Employee with any Degree
Ct:044-25593513 / 9884399314
Þ‰¶ AD 30 êîò‹ °‹ð‹
M.Sc., BEd, M.Phil, 15,000/Ü/î ðEJ™ àœ÷ P.G.
º®ˆîõ˜ 9500358506.
ÝFFó£Mì˜, 25/165, CõŠ¹,
Üö°, B.E, Sys-Analyst, IBM,
Chennai, 30,000PM, õêFò£ù
°´‹ð‹. Ct: 044- 43483313.
Hindu, SC, AD 33, M.Sc,
M.Phil, (Ph.D) 45,000, Govt.
Job (College Prof) âF˜ð£˜¹
BE, PG, MCA Govt or
Pvt
Job Ct. 9952970294,
9790964058
Sc Ad 25/B.E, Govt Job
Assistant Manager[Bank Of
Baroda] 35,000pm C芹
ªð‡µ‚° õó¡ «î¬õ
“RAJA RANI”( since-1971
Trademark ®)chennai -99624
45259 Trinelveli- 96002594
69 Bangalore-(0)9986654313
Sc Ad 22/B.A., ñ£‡¹I°
ܬñ„ê˜
Üõ˜èO¡
ªð‡µ‚°
I.A.S, IPS
õó¡ «î¬õ
“RAJA
RANI”( since-1971 Trade
mark ®) Chennai-8939085551
Ti r u n e l v e l i - 9 6 0 0 2 5 9 4 6 9
Bangalore-(0)9986654313
ܼ‰îFò˜ îI› õò¶
24, ñ£Gø‹, Ìó‹ S.S.L.C.
/ Data Entry/Dip./Deg ð®ˆî
ï™ô ñíñè¡ «î¬õ.
ªê¡¬ùJ™ àœ÷õ˜èœ
񆴋. Ct: 9941518878
Þ‰¶ (ªî½ƒ°) 28, B.E, Üó²
ðE 25,000 °‹ð‹, Ìó†ì£F
î°Fò£ù ï¡ù숬îò£ù
Ü«î Þù ñíñè¡ «î¬õ.
0422&2492495, 75983 92495
ªî½ƒ° ªê†®ò£˜ ܬêõ‹ 31. B.E/ MBA. MNC
Lead Businessanalist Chennai
Divorcee without issue Caste
no bar ªê¡¬ùJ™ MNC™
ðE¹K»‹ 35 õò¶‚°œ
B.E/MBA Decent Job Groom
Divorcee
Without
issue
Ct:04424960089/ 9940196089
[email protected]
õ£Eòªê†®ò£˜,
26/160
B.Sc, Private Sector I¶ù‹,
F¼õ£F¬ó. 9790964999 /
7708109644
Þ‰¶ «î«õ‰Fó°ô‹, 29
Üó²ŠðE, Asst. Prof. 47,000/裘ˆF¬è, Kûð‹. ªî£ì˜¹:&
ªê™: 98424 45598
30èO™i†«ì£´ ñ£ŠH
œ¬÷ò£è «õ‡´ñ£-?ºî™
ñí‹ / ñÁñí‹ Deepam
Matrimony Ct:8608635444
Þ‰¶(õò¶24) BCA ð®ˆî
ï™ôõêFò£ù
°´‹ðˆ¶
ªð‡EŸ‚°
ñíñè¡
«î¬õ.ü£F,õêFî¬ìJ™¬ô
9789983115, 9791075476
CSI ï£ì£˜, õò¶ 29/ àòó‹ 164,
ñ£Gø‹, B.E. ªðƒèÙK™ MNC
™ ê£çŠ†«õ˜ Þ¡TQò ó£èŠ
ðE¹K»‹ ªð‡EŸ° (ñ£î
ê‹ð÷‹Ï.60,000/-)Þ«îÞùˆF™
ê£çŠ†«õ˜ Þ¡TQò˜, «ðƒ‚
ºîLò£˜,22/165,CõŠ¹, Üö°, ÝçHú˜, CAñíñè¡ «î¬õ.
B.E,MBA,Manager,Repu.Comp, ªî£ì˜¹‚°: 94425 52608, 94874
Chennai, 25,000PM, õêFò£ù 11358
°´‹ð‹. Ct: 044- 43483338.
Þ‰¶
ï£ì£˜ 21.03.1984
¶Àõ ªõœ÷£ùºîLò£˜ 6 Lakhs P.A. B.Com, M.B.A.
25/ M.S.C, Govt Job Assis tant 5.2 Ft ñ£Gø‹ Mê£è‹ 4&‹
[Collector Office] 20,000pm ð£î‹, ð®ˆî ªê¡¬ùJ™
Üöè£ùªð‡EŸ° õó¡ «õ¬ô 𣘂°‹ F¼„ªê‰É˜
«î¬õ “RANI RANI” (since- T.K. ̘i般î
꣘‰î
1971(®) Trademark) che ñíñè¡ «î¬õ.Contact nai-9444909000 Trinelveli- 9445413297
9600259469
Bangalore(0)9986654313
MBA õ¼ñ£ù‹
30,000/
(IT), «è†¬ì, õò¶
25,
ÝÁºè«ùK Þ‰¶ ï£ì£˜
ªê™: 9994141283
Alliance for Mudaliar Girl
27/160 Magam Doing MDS
- Doctors / Professionals
Preferred Cont: 09444427782,
09841539765, 044-22410847
ªî½ƒ° õ‡í£˜, 28.8.89
Ìê‹, àòó‹ 164, BCA ®AK
𮈶 «õ¬ôJ™ àœ÷
ñíñè¡ «î¬õ. ªê™:
9791385353.
õœÀõ¡ Þ‰¶, «õÖ˜&
ôˆ«îK,
õ&27,
B.Com,
M.Com, M.Phil., Lecturer-in
Coll. ð®ˆî ðEJ½œ÷
õó¡
ǔ›.
ªê™:
9943625432.
JANGAM 28 B.Sc, B.Ed
Teacher, ²ˆî
ü£îè‹
ªð‡µ‚°, Þ«î ü£F
î°‰î ñíñè¡ «î¬õ.
09597558138
¬êõHœ¬÷ 27/160/MBBS,
DCH, A¼ˆF¬è, Kûð‹.
¬êõ‹
MBBS, MD, MS
Þ‰¶ ï£ì£˜, B.Sc., BL, B.Ed ð®ˆî õó¡«î¬õ. Contact:
õò¶ 28, ñ£Gø‹, ï†êˆFó‹ 09715455355. ªê¡¬ù.
¹í˜Ìê‹, ó£C I¶ù‹
Police ñíñèÀ‚°, î°‰î ÿ è¼aè˜&29 Ìó£ì‹,
ÝCK¬ò,
(Üó²
ñíñè¡ «î¬õ. ªê™: Üó²
ðE ñŸÁ‹ õƒA ðEJ™
94433 91041.
àœ÷ ñíñè¡ «î¬õ)
ªü.꣼ñF M.Sc., (Ph.D) Cell No: 94889 36376, 99442
õò¶
28, Þ‰¶ ï£ì£˜ 35709.
«ó£AQ Kûð‹. Ɉ¶‚°®
Ý›õ£˜ «î£Š¹, ªê¡¬ù, ¬êõHœ¬÷, ¬ìõ˜v, 30,
ñJô£ŠÌ˜ Ct:9500068467 B.Sc., DECENT JOB AND
SALARY. 𮈶 ðEJ½œ÷
Þ‰¶
ï£ì£˜,
29, ñíñè¡ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°:
¹ó†ì£F, B.Sc., Bio Chem, 98942 76193.
D.Pharm, B.Ed., Pharmacist,
ªê¡¬ù Þ«î Þù ð®ˆî,
ðEJ½œ÷
ñíñè¡
ǔ›.
9894640303,
îI›ï£´ «ð£ò˜ ïô Üø‚
9445302635.
è†ì¬÷ 16.3.2014 Ü¡Á,
Þ‰¶ ï£ì£˜, õ.26, B.Tech, ICF è£ôQ,Dr. Ü‹«ðˆè£˜
ªê¡¬ùJ™
30000, CõŠ¹, Mê£è‹, ð®ˆî Üóƒè‹,
/ ðEJ½œ÷
ªê¡¬ù ü£îè ðKõ˜ˆî¬ù ñŸÁ‹
õó¡ «î¬õ. 7401548996. ñíñ‚èœ ÜPºè Mö£
ïìˆî¾œ÷¶. ñíñ‚èœ
ü£îèƒèÀì¡
Þ‰¶ ï£ì£˜, õ.28,+2, CõŠ¹, îƒèœ
¹ù˜Ìê‹, I¶ù‹, ªê¡¬ù îð£L«ô£, «ïK«ô£ ܵè
ð®ˆî, ªî£N™ ¹K»‹ õó¡ ¾‹: S.êƒè˜, ªêòô£÷˜
TBW Trust, 1, ÿó£ñ¹ó‹
ǔ›. 9382355636
ºî™ ªî¼, Ŭ÷«ñ´,
Þ‰¶ ï£ì£˜, õò¶ 23, ªê¡¬ù-94.ct: 9382749261
B.E., 5.5’ CõŠ¹, ÜM†ì‹ K.è«ü‰Fó¡
î¬ôõ˜
î°‰î ñíñè¡ «î¬õ @ Ct:72003 93939
ªê¡¬ù Ct: 98404 11079
34, 163 Cm, Msc, Job @
Chennai. î°‰î ñíñè¡
Christian, SC, 23, B.Sc., ǔ›. 98405 58098 /
B.Ed. Pvt. Teacher, Fair, [email protected]
F¼õ‡í£ñ¬ô, Contact
༶ ºvh‹ 23/160/ M.E.,
Mob. No: 09880093311.
H¬ó«õ†
â…CQòKƒ
APvîõ˜ï£ì£˜CSI 33/164 裫ôT™ ðE¹K»‹ àîMŠ
M.sc ï™ô ð®ˆî «õ¬ôJ-™ «ðó£CKò¼‚° M.E., 𮈶
ñŸÁ‹
ܬî
àœ÷
ñíñè¡ «î¬õ F¼„C
Ct: 9841004613/ 9884061754 ²ŸP»œ÷ ñ£õ†ìƒèO™
â…CQòKƒ
裫ôT™
SC, Cristion-30 M.Sc., B.Ed., ðE¹K»‹
ñíñè¡
î°‰î ñíñè¡ «î¬õ. «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°: 98424
9626579585, 9092453390. 96093.
[email protected]
îI› ºvh‹ ß«ó£´. ï™ô
õò¶:25, ñ£Gø‹
CSI
õêFò£ù
°´‹ðˆF™
ï£ì£˜, 𮊹:8th. 35õò¶‚
àœ÷
23/157.CM. B.Tech
°œ
ñíñè¡
ǔ›.
(IT) ð®ˆî
F¼ñíñ£A
Ct: 8939547544 / 8807113130
Þó‡´ ï£O™ Mõ£èóˆ¶
RC APv®ò¡, AD õò¶&33, ªðŸø ªð‡µ‚° ñ£vì˜
𮈶
ªê£‰î
M.A., B.Ed., Üó²
ðœO ®AK
Þ¼‚°‹
ÝCK¬ò, P/M 35,000/- CõŠ¹, ªî£N™
°´‹ðˆF™
150 ªê.e. Cell: 7598656388. õêFò£ù
àœ÷ ñíñè¡
ǔ›.
RC APvîõ˜, õ&37, M.Sc., ªê™: 98947 14143. E.Mail:
Nur. & M.Phil. (SYA) ü£F î¬ì [email protected]
Þ™¬ô. «èó÷£&Asst. Prof,
30,000PM. âF˜ð£˜Š¹ ®AK îI›
ºvh‹
󣾈î˜,
ð®ˆî Gó‰îó ðE õó¡. RC õò¶33/ 5.5 àòó‹ BE
APvîõ˜, õò¶&36 to 41. (EEE) ð®ˆî
«õ¬ô»œ÷
9003367936, 9043130525
ñí ªð‡µ‚° BE, MCA,
MBA, MBBS, M.Tech 𮈶
CSI Christian girl 34yrs 5.3” «õ¬ôJ½œ÷
ñíñè¡
Msc. M.phil, Govt. Teacher, ǔ›. Contact No:- 88832
Þ‰¶ï£ì£˜ 25/157cm/ B.Tech,
Chennai, 9841001631 Email: 28612, 95971 60888. EMail ID:IT / SWE / 5L PA, 24 / 165cm /
𮊹 î¬ìJ™¬ô (ðí [email protected]
rif 11int [email protected]
B.Tech /Eng/40,000pm, 26 / 160
àîM
ªêòŠð´‹)
Ct:
cm/BE/ SWE /27000pm, 24/168
9840075671 / 8015191017/ ªð‰î«è£v Hó£I¡ 40/
9791064769 / 9840832328/ 5.3/ BA / PVT JOB/Ï10,000. îI›, ºvh‹v, õò¶ 29, cm/ BE(ECE) / SWE /50000pm,
9791035764 / 044-43138889 APvˆ¶õ
ñ£ŠHœ¬÷ B.Com, ï™ô ð®ˆî, ï™ô 25 /162cm/BE / CTS / 27000pm,
«î¬õ. ñÁñí‹ / 𮊹 «õ¬ôJ™ àœ÷ ñíñè¡ K.A.RamanNadar : 9380791999
AD Þ‰¶ °´‹ðŠð£ƒè£ù î¬ìJ™¬ô. Ct:8122124355 «î¬õ. Cell : 09036817694, 9176591999 / www.srirmt.com
Fø¬ñò£ù
ï™ô
ªð‡
09900464750.
[email protected]
ï´ˆîó °´‹ð‹ 35, 5.3”, 10th. CSI, ºî™ ñí‹, SCAD, BBA,
ü£F î¬ìJ™¬ô. 9551389529 DCA, 150CM, 36õò¶, ªê£‰î ºvh‹& ûgŠ B.Com, 28 õò¶ Þ‰¶ ï£ì£˜ õò¶ 30, M.Sc.
i´ ðEJ™ àœ÷õ˜ ñ†´‹ 170cm, Üöè£ù ªð‡µ‚° MPhill eù‹/«óõF.BE, ME,
ß¿õ£,24, MBA.MPhil. 158 cm,
«õ¬ô
ªêŒ»‹ CA, MCA ð®ˆî ñíñè¡
Ct: 9443627561, «õÖ˜ Dt. ð®ˆî
Lecturer. ü£îèˆF™ Þó‡´
ñíñè¡ «î¬õ. 9787158805 «î¬õ. Ct: 97909 83057
«î£û‹ àœ÷ ñíñèÀ‚° Christian, 38yrs divorced no
ãŸø õó¡ «î¬õ.
Ph: child, B.Com, fair 163cm pvt. ð£ó‹ðKòI‚è ༶ ºvh‹ CSIï£ì£˜,27/BE. SW,(Divorce)
8220544454. 9894880760.
Rs.10000pm, chennai Cell ªð‡(õò¶22), 165cm.ñ£Gø‹, Þ«î Þù ð®ˆî,ªê¡¬ùJ™
(+2) ý£Tò£Q F¼ñíñ£A ï™ô ðEJ½œ÷ (RC/CSI)
7418497410
BC 37 B.Sc, ªê¡¬ù Üó²
6 ñ£îˆF™ ñíMô‚° (°÷£) ñíñè¡ «î¬õ. Contact:
ðE. ºî™ ñí‹. î°‰î SC + Mudhali APvîõ˜ ªðŸøõ˜
2 õòF™ ªð‡ ªê™: 95978 06533.
ñ í ñ è ¡ « î ¬ õ ( õ ò ¶ 26, C芹, Üö°, õêF °ö‰¬î à‡´. Þvô£Iò
41‚°œ)
ü£F
ñî‹ B.Sc, M.Sc, M.Phil, College èì¬ñè¬÷ G¬ø«õŸÁõ¶
î¬ìJ™¬ô. [email protected] Lecturer. Rajan - 9791614369 ì¡, ñ£˜‚般î M÷ƒAò
gmail.com, 09094201202
ñíñè¡ «î¬õ. ï¡°
RC è‹ñ£÷˜ BSc, MLT 27 /
裆´
ï£ò‚è¡
ST
ü£F î¬ìJ™¬ô, ªêšõ£Œ 13,000 ªê¡¬ù. âF˜ð£˜Š¹ : ð®ˆî, ï™ô ê‹ð£ˆFòˆF™
Mõ£èóˆî£ùõ˜ 33 B.Com
àœ÷õó£è
«õ‡´‹.
«î£û‹ õò¶ 26 Üöè£ù ªê¡¬ù ÜŸÁŠ¹øˆ¬î
Üó² ðE, 8 õò¶ ªð‡
ªð‡QŸ° õó¡ «î¬õ. ꣘‰î î°‰î RC à†HKM- ªî£ì˜¹ : 98421&13188
°ö‰¬î à‡´. ¹ù˜ Ìê‹,
9941053015
ù˜ ê‹ñî‹ Ct : 9094461043
èìè‹, 39 õò¶‚°œ Üó²
ðEJ™ àœ÷ ñíñè¡
30&55 õò¶œ÷ ªð‡èÀ RC APv¯¡, 30 MA
«î¬õ. ªî£ì˜¹‚° ªê™:
‚° ñíñè¡èœ «î¬õ. BEd Govt Job 40,000 P/m
ºî™ ñí‹ / ñÁñí‹ ªê£‰îi´ ð‚Fò£ùªð‡. Þ‰¶ ï£ì£˜ 28 / B.Sc, 94420&52116.
M.Pharm ðEJL¼‚°‹,
Deepam Matri. 86085 53444 Amalraj: 97911 09497
Ü«îÞù,ðEJ½œ÷ Prof.
õò¶26, Üó² àîM î¬ô
degree or Ü«ñ™ ð®ˆî
¬ñ ÝCKòó£è ðE¹K»‹
ï™ô,family-background-œ÷
Üöè£ù Mî¬õ ªð‡E
¶®,ªï™¬ô
ñ£õ†ìˆ¬î ðLü£ï£»´.33,10th 164 cm
Ÿ°
ñíñè¡«î¬õ(ðí CõŠ¹, ªð‰«îªè£v«î ªð‡, ̘ièñ£è‚ ªè£‡ì õó¡ Veryfair,î°‰îDecent family
ñíñè¡«î¬õ9710490165
àîMªêŒòŠð´‹ i†«ì£´ ï´ˆîó °´‹ð‹, «èó÷ºîL, «î¬õ. 9962419581
[email protected]
ñ£ŠHœ¬÷ ok :9941331456, õò¶ 27, àòó‹ 150cm, M.Sc,
9941534629,
9551736909, Dairy Science, TVM™ Þ¼‰¶ RC ï£ì£˜, 26/5.6, M.Arch
9551736910, 044-43531801 ªêƒ«è£†¬ìJ™ Gó‰îóñ£è (Asst. Proffessor) ªê¡¬ù ´, ï™ô Üö°, 24 / 5.4
õC‚Aø£˜. ü£F Hó„C¬ù è™ÖKJ™ ðE, ð£ó‹ðKò‹, BE, MBA, Working In Pvt.
ó£°/«è¶
õò¶
27
Þ™¬ô. APvîõ˜ à†HK¾ õêFI‚è, ï™ô °´‹ðˆ¶ Concern 20,000pm ñíñè¡
Ü ö è £ ù õ ê F ò £ ù
ê‹ñî‹.9791662623, 9585906807 F¼ñíñ£ù ªð‡µ‚° «î¬õ Chennai. 9551293221
ªð‡EŸ° ºî™/ñÁñí
(Null and Void) (Non
36,
M.PHARM
õó¡ «î¬õ. 9940318245 ªê.ºîLò£˜,
S.Ýù‰F, Consummated) ï¡° ð®ˆî ´,
ð†ìŠð®Š¹
M.Com., PG DCA., Ìó£ì‹ & Þ«î Þù ñíñè¡ «î¬õ. LECTURER
M.Com, 23, Üó² «õ¬ô,
õó¡
ǔ›.
94433
44936,
î², õò¶ 26, ó£°«è¶, (ºî™ ñí‹ M¼‹ðî‚è¶)
ªê¡¬ù,
õêFò£ù
94875 44936.
C芹, 5.4Ü®, âF˜ð£˜Š¹ ªê™:
9942922661,
Mî¬õ ªð‡. Cell: 98411Üó² ðE or îQò£˜¶¬ø 8012891177.
22,B. Tech, TCS 28000/PM
53177 (Time:10Am to 12Pm)
ÝCKò˜ & MK¾¬óò£÷˜
ñíñè¡ «î¬õ PAMMS,
õò¶
33‚°œ õ.27 CA 12L Pa õ.22 MBBS Chennai-600 024. Phone :
18õòFL¼‰¶ 48 õò¶ ê‹ñî‹.
õ¬ó àœ÷ ªð‡èÀ‚° ªê™: 99425 80854.
õ.25 ì£‚ì˜ BSMS (Üó²) 6L 044-24800735
àìù®ò£è ñí‹ º®‚è
pa õ.22 BE 6L õ.32 MBBS
ªêƒ°‰î˜/¬è‚«è£ù£˜,
õò¶
ñíñè¡èœ
ǔ›.
MD 9L õ.30 BCom MBA 6L
31,
MCA,
õƒAŠðE,
²õ£F
Contact
:9087945777
õ.24 BCA õ.25 MCA õ.25
ï†êˆFó‹àœ÷
ñíñèÀ‚°
BHEEMA MATRIMONY
MscIT,õ.23 Hªì‚õ22,4Lõ.
Ü«î Þùˆ¬î„ «ê˜‰î, Üó²
21BDS õ.24 BDS õ.27 BE 9L
i†«ì£´ ñ£ŠHœ¬÷ò£è ðE Software Eng ñíñè¡ õ.22ME 5L õ.27 Msc õ.25
«õ‡´ñ£?
Ct: ǔ›. Cont: 98413 84570.
BA (VIP)
õ.23Mcom Bed
9087954777
BHEEMA
S.P.¶˜è£«îM, B.Sc, B.Ed, õ.26 Msc Bedõ. 28Msc 6L
MATRIMONY
(M.Sc)õ ( 2 6 ) î ‰ & SC,î £ Œ & õ.28 MBBS õ.25Mªì‚6L
32, «î«õ‰Fó°ô‹, M.Phil., Ü躬ìºîLò£˜ Gó‰îó õ.29MBBS(MD) Üó² õ.34
ÝCK¬ò. ü£F&ñî‹ î¬ì ðEJ½œ÷
ñíñè¡ BDS ñŸÁ‹ Þ¶«ð£™ ݇+
Þ™¬ô.
ªî£ì˜¹‚°:& «î¬õ. ªê™:&9944948860. ªð‡ õó¡èœ ÝJó‚èí
‚A™ àœ÷ù. R.C+ Câvä
91593&41058.
´, 24/165, CõŠ¹, Üö°,
14.5.74 («ê£Nò ªõœ÷£÷˜) ï£ì£˜èœ ñ†´‹ AB ï£ì£˜
õò¶25,Hœ¬÷ñ£˜, ªê£‰î 5.55a.m MBA, MCA, ÜM†ì‹, (ÝHv) 14 ñ‡ìð‹ Aó£v B.E, SWE, TCS, CHENNAI,
õêFò£ù
ñ£è Kò™ âv«ì† ¬õˆF ñèó‹ 30.000P.m ªê¡¬ùJ™ «ó£´ W›ð£‚è£˜ì¡ ªê&10 30,000PM,
°´‹ð‹. Ct: 044- 43483323.
¼ŠðõK¡ Üöè£ù å«ó ªê£‰î i´ 9283316470
044-26443592 / 9444043592
ñèÀ‚°ñíñè¡ «î¬õ.
ñÁñí‹ G¬øò à‡´
èõó£ ´, 37/163, MCA,
i†«ì£´ ñ£ŠHœ¬÷ ê‹ñ «ô£è£ 27,HÞ / ô†²I 39,
Swe. ÜÂû‹, ï™ô °íºœ÷
BA
/
ªüùQ
23,
HCã,
â‹.
î‹ ªî£N™ ªî£ìƒè ðí
Þ‰¶
ï£ì£˜.
Ìó£ì‹, ªð‡µ‚° Degree ð®ˆî
âvC/
M‚«ùwõK,23/
HKò£
àîM ªêŒòŠð´‹. (ü£F,
î² 27.9.90, 3.37 PM - ñíñè¡ «î¬õ. 9445602537
ñî‹, 𮊹 î¬ìJ™¬ô) 31,Hâ„®, / Cõè£I 23 â‹ ™ F‡´‚è™L™ Hø‰¶
: 9941831131 / 9677196485/ âvC / °ñ£K 44 H.ã/²ð£ ߫󣆮™ õC‚°‹ B.Tech ðLü£
´
25/B.E.,
7299894987 / 044-43512834 SQ 36 â‹âvC, â‹d™, ð®ˆî
Job [State Bank Of
êŸÁ õêF»œ÷ Govt
â‹Hã / è™ðù£ 32 HâvC/
ñ£Gøñ£ù
ªð‡µ‚° India] 23,000pm õó‚°
õò¶ 29, Physiotherapy (PPT) Þ‰Fó£ 37, HâvC (H.õ.
ñíñè¡ «î¬õ. 98427 ªð‡ «î¬õ “Raja Rani”
5.2, SC., B.E., / B.Tech., ð®ˆî ê‹ñî‹)/ ðóº (¬ìõ˜v) 31,
since1971(Trade mark
55511.
ï™ô ðEJ½œ÷ ñíñè¡ BABL / êðK, (¬ìõ˜v), 25,
Regd) Chennai- 8939165060
ǔ›. Ct: 94445 73773
+2/ HKò£(¬ìõ˜v)34, â‹è£‹, RC Christian ï£ì£˜, MBBS, Tirunelveli9600259469
/ H«óñ£ (Mî¬õ) 31, 10õ¶
28,
Fair î°‰î Bangalore-(0)9986654313
Aó£IQ ï£ì£˜ (ü£F î¬ì / võŠù£ (¬ìõ˜v) 31, õò¶
Þ™¬ô) 24/5.6ft, B.E- 1 Lac Hã, â‹ âŠâ‹, / êƒWî£ ñíñè¡ «î¬õ. Contact:
pa. need Soft Engg ñíñè¡ (¬ìõ˜v) 33, HâvC / 8754572220, 8807803944.
ǔ›. Ct: 98407 40115.
²è¡ò£ (¬ìõ˜v) 30â‹Hã/ Þ‰¶ï£ì£˜ 33 BBA ñè‹
ñÁñí‹, 32, BSc, MBA, MðóñPò : 9787111515 / C‹ñ‹ Team Leader in HP õ‡ù£˜ ªð‡ 32, P.hd.,
ï™ô Üó² àîM «ðó£CKò˜
25,000 P/M ªê£‰î i´, 26170033, è™ò£í ²ðêIF, Rs.35000/- ð®ˆî
38õ¶
ªî¼, «õ¬ôJ½œ÷
ü£F
î¬ì
ñíñè¡ Ï.50,000/&
Üöè£ù °íºœ÷ ªð‡. C†«è£,
M™Lô£‚è‹, ªê¡¬ù-49 «î¬õ. Ct: 24463360
Þ™¬ô. 96886&95316.
ó£x: 80560 95005
õò¶31 Þ÷…CõŠ¹ õ¡Qò˜
ñíñè¡ Hó£I¡ ê‹ñî‹. Mî¬õ/ Mõ£èóˆ¶/ ºî™ñ
î°‰î ñíñè¡ «î¬õ Ct: í‹,20-70õò¶, õ¬ó ü£F
@ ªê¡¬ù Ct:8608991771 î¬ìJ™¬ô, 30ï£À‚°œ
i†®L¼‰«î õó¡ ªðø
õò¶ 25 MBBS MD, Doctor SSV Matrimony 9043048495
ó£°,«è¶ àœ÷ ªð‡Â°
ó£° «è¶ àœ÷ ñíñè¡
F¼ñí
«î¬õ. Ct: ÿ Mù£òè£ ºîLò£˜èœ
îèõ™ ¬ñò‹ 9488719127 «ê¬õ ¬ñò‹ ܬùˆ¶
ÞùˆFù¼‚°‹
ðF¾
ªêŒòŠð´‹. ðF¾ è†ìí‹
Ï.150
îóè˜
èIû¡
A¬ìò£¶ (Þôõê‹) ªê™
îI› Mvõè˜ñ£, õò¶ 28, 99434 77104, 97512 11245
MCA., (SOFTKIARE ENGG) 111/1
¹Fò «õÖ˜ «ó£´
32,000 P.M àˆFó£ì‹, ݟ裴632503«ïó®ò£è«õ£,
ñèó‹,
ªî£ì˜¹‚°:
î𣙠Íôñ£è«õ£ ªî£ì˜¹
96778&92695
ªè£œ÷¾‹
Þ‰¶ Mvõè˜ñ£
31,
PG Ü«î Þù ñíñè¡ RC, CSI, AG, Protestant, Pen
ǔ›.
044 - 2258 tecost ñíñè¡ / ñíñèœ
õó¡èÀ‚°
ÜÂ辋:
2890.
ShineMatrimony 9444856006
îI› Mvõè˜ñ£(Þó†¬ì‚
èJÁ)24/BSC., Central Govt APvîõ
F¼ñí
Job Postal Assistant[Postal îèõ™ ¬ñò‹ Christian
Department]22,000pm C芹 Matrimonial Centre. ªê™:
ªð‡µ‚° õó¡ «î¬õ 94451 67891
“RAJA RANI” (since-1971
Trademark ®Chennai-94449 ºî™ ñí‹, ñÁñíˆF™ å¼
09000 Trinelveli-9600259469 õó‚° Ï.30 ñ†´‹, «ì£˜
Bangalore-(0)9986654313
vªìŠ ê˜iv, Any Degree‚° «ñ™ ð®ˆî
õó¡èœ
A¬ì‚°‹. èIû¡ Þ™¬ô.
ðF¾ Þôõê‹.
ªî£ì˜¹‚°:
îI› ò£îõ˜, 1972, MSc, BEd, ªê™: 98949 99534
«è£¶¬ñ Gø‹. ï™ô àˆF
«ò£èˆF½œ÷
ñíñè¡ Ý‡, ªð‡ Mî¬õèÀ‚°
«î¬õ. [email protected] F¼ñí îèõ™ Þôõê‹.
ºvh‹ ñ†´‹. ªî£ì˜¹‚°:
ªê™: 93610 31116.
âƒèOì‹ â™ô£ ü£F,
â™ô£ ñî‹ ñŸÁ‹ â™ô£
¶¬øèO™ ñíñèœ, ñí
ñè¡ Mõóƒèœ àœ÷ù.
www.awinmatrimony.com
Ph : 044 64619111 / 044
64615111
Üv†«ó£ û£F ²ò‹õó
«ý£ñ‹
²ò‹õó‹
@
ªê¡¬ù, «è£¬õ ܬùˆ¶
Þù
ü£Fñî‹ F¼ñí‹/
ñÁñí‹
º¡ðF¾‚°
9445974679, 9489534679
ñíñ‚èœ
õó‚°
ðF¾ ªêŒò æ‹ ê‚F
F¼ñí «ê¬õ ¬ñò‹
9841591994
ñÁñí‹ ñ†´‹, ܬùˆ¶
ÞùˆF½‹ º¿ ºèõK»ì¡
ü£îèƒè¬÷
i†®Ÿ«è
ÜŠ¹A«ø£‹.
«ê¬õ‚
Þ‰¶, «îõ˜, 27, 𮊹
è†ìí‹ ñ†´«ñ. «è£¬õ
10th,
ñÁñí‹,
å¼
99424&91465, 97888&11811.
è‡ ð£˜¬õ °¬ø»œ÷
Üöè£ù ªð‡EŸ°, ï™ô «î«õ‰Fó°ô«õ÷£÷˜ (ðœ÷˜)
°íºœ÷ ñíñè¡ «î¬õ. F¼ñí
îèõ™
¬ñò‹,
«õÁ â‰î °¬ø»‹ Þ™¬ô ñ¾‡† «ó£´, ªê¡¬ù&2.
à‡¬ñò£ù õ˜èœ,ªî£ì˜¹ Ph- 9840595766 /044-28601214
ªè£œ÷¾‹ 9551178578.
ºvL‹ ñíñ‚èœ «î¬õ
‚° www.kathijanikah.com
²òñ£è ðF¾ ªêŒò¾‹
Ü™ô¶ 95660 65113.
¶ . « õ . º î L ò £ ˜ ,
1975,
Ü ó ² ð E , ܬùˆ¶
ü£F, ñî, Þù
Gazetted
O f f i c e r õó¡èœ àœ÷¶. àƒè÷¶
Rs.65,000
P M . õó¡è¬÷ îð£L™ ÜŠ
ð E J ½ œ ÷ ñ í ñ è ¡ ð¾‹. ð£óˆ F¼ñí îèõ™
« î ¬ õ . º î ™ F ¼ ñ í ‹ ¬ñò‹, No.185/21,T.H.«ó£´
ñ † ´ ‹ Ü µ è ª ê ™ : ªê¡¬ù&19. 044- 25990007
9842412547
97 õ¼ìˆ¬î è쉶 100 õ¶
݇¬ì «ï£‚A ðòEˆ¶
ªè£‡®¼‚°‹ ÜAô Þ‰Fò
´
êƒèˆF™
CøŠ¹
ïˆîñ¡ 27, M.A., BEd, ð®ˆî
꽬èò£è ðF¾ è†ì투î
ªð‡EŸ°, ®AK ð®ˆî
ñ†´‹ ªê½ˆF àƒèÀ‚°
ñíñè¡ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°:
ªð£¼ˆîñ£ù
ܬùˆ¶
ªê™&9715783352, 9944530491.
ü£î般
Þôõêñ£è
ªðŸÁ‚ ªè£œÀƒèœ No.
1 ê£óƒèð£E ªî¼, F.ïè˜
ªê &17 ct:7845089089
Þ‰¶ õœÀõ˜ Üó² ðE
ÝCK¬ò ï†êˆFó‹& àˆF ñ¼ˆ¶õ˜ õó¡ F¼Mö£
ó£†ì£F õò¶&27 M.A.,B.Ed., M¬óM™
õó¡
ðF¾
Gó‰îó ÝCKò˜ ðEJ™ ªêŒò
9585558891,
92,
«î¬õ. ªê™: 81446 97579. 93, 94, 9600573327 HDL
Matrimony.com
õœÀõ¡ 27-04-1989, 8p.m.
B.Tech., àˆFó£ì‹, 1&‹ ð£î‹ APv¶õ ñíñè¡/ ñí
î², M¼„Cè‹, Rs. 25,000/- ñèœ «î¬õ‚° Buelah Mat
p.m. MCAð®ˆî ðEJ™àœ÷ rimonial Information Centre.
ñíñè¡ «î¬õ. 9444356448 044-22670973, 08939134127.
õœÀõ¡,33 MA,BEd&DCM
(îQò£˜ ðœO ÝCK¬ò)
àˆFó‹ (ï£è«î£û‹) «î£û
ºœ÷ ð®ˆî ðEJ½œ÷
ñíñè¡
ǔ›)
ªî£ì˜¹‚°
9842019694
«êô‹ ñ£õ†ì‹
ñíñèœ «î¬õ... ñíñèœ «î¬õ... ADAM & EVE Marriage
Bureaue. CSI Mission Com
pound, No.310, MKN Road,
Alandur, Chennai-16. (Opp:
New Police Quarters)Ph:2232
0034 / 7667210987. for All
Christian Denominations.Off:
Time: Tue., Thur., Sat. 4-6pm
28,
àˆFó£ì‹,
î²,
M.Com., PGDCA, ñ£Gø‹,
ªð‡ °ö‰¬î 2 õòF™
ì¡
àœ÷¶. ®AK
ð®ˆî ñ¬ùM
Þö‰î
°ö‰¬î
Þ™ô£î
ñíñè¡ «î¬õ. õò¶
õó‹¹ & 35‚°œ Þ¼Šð¶
ïô‹ ¹«ó£‚è˜ îM˜‚辋.
ï™ô
õ¼ñ£ù‹
àœ÷
õó¡
ªê™: 9952520238,
8675109332, 9943889878.
Hgî£
S.S.L.C. 13.03.1982,
4’10’ CõŠ¹ CˆF¬ó / ¶ô£‹.
ÜQî£ B.Com. 27.02.1985, 5’5’
CõŠ¹ A¼ˆF¬è / Kûð‹.
¶¬óó£x (î) 9884722838 â™ô£ ü£FJù¼‚°‹ ºî™
/
044-28472876
Email- ñí‹, ñÁñí‹ M¬óM™
[email protected]
º®‚è KVM F¼ñí ¬ñò‹
F¼„C. 90430&55666.
õ¡Qò˜ õó¡èÀ‚° 385
܇í£ê£¬ô, ªê¡¬ù--18 ô†ê‹ ü£îèˆFŸ° «ñ™ 25
«îù£‹«ð†¬ì, 9444065425. õ¼ì I芪ðKò F¼ñí îè
Near Ü‡í£ ÜPõ£ôò‹. õ™ ¬ñòˆF™ ܬùˆ¶ ñî/
ü£F ºî™ñí‹ / ñÁñí‹ /
õ¡Qò˜ ñ†´‹ 17 ݇´
èôŠ¹ ñí‹ ðF‰¶ õó¡è¬÷
è£ô «ê¬õÝJó‚èí‚è£ù
«î˜¾
ªêŒò¾‹.
ªê£˜‚
õó¡èœ àìù® F¼ñíˆ
è‹ F¼ñí îèõ™ ¬ñò‹,
FŸ° ܵ辋. õ¡Qò˜
ªî¡Û˜ õ‡® v죇†
êƒè‹, ¹Fò â‡.19, Aö‚°
ðvv죊 ܼA™ F¼„C &17,
«ü£¡v«ó£´, ¬ê¬î, ªê&15.
Cell:93451 12204,0431-4220984.
Ph: 9363083999, 044-24350289
ñÁñí‹ ñ†´‹, õêF,
ÜFè õêF «õ‡´«õ£˜
ªî£ì˜¹‚°:
è™ò£í
ªê£˜‚è‹.
K.ó£ñê£I
98422&30789, 99943&49205
Email:
[email protected]
gmail.com
ܬùˆ¶ ï£ì£˜ êÍèˆFŸ°
ñ†´‹ âƒèOì‹ ðFõ£ù
ï£ì£˜ ݇, ªð‡ õó¡èœ
ãó£÷‹ àœ÷ù. V.R.ð¡m˜
ªê™õ ï£ì£˜, 7õ¶ iF,
裉F¹ó‹,
«è£¬õ&12.
ªê™:
93632&60703
&
0422&2489143
ܬùˆ¶
ºîLò£˜
F¼ñí îèõ™ ¬ñò‹ 3-/5,
F¼õœÀõ˜ ªî¼, «ñŸ°
ñ£‹ðô‹,
ªê¡¬ù&33.
ð®ˆî, ð®‚è£î ªêƒ°‰î˜,
Ü躬ìò£˜ñŸÁ‹ ܬùˆ¶
ºîLò£˜
ÞùˆFŸ°‹
õó¡èœ Þôõêñ£è ðF¾
ªêŒòŠð´Aø¶. 9940610512,
9789908427
Bangalore Sc Ad 28/B.E, Central
Govt.Job [Bharath Earth Movers,
Bangalore] 40,000P.m õó‚°
Bangalore settled
ªð‡
«î¬õ “RajaRani” (since1971
Trade Mark®) 72,kamaraj Rd
Rd,Bangalore (0)9986654313
Þ‰¶ ÝFFó£Mì˜, õò¶
42 ñ£Gø‹ ªê£‰î ªî£N™
ñ£îõ¼ñ£ù‹ 50,000 ñ¬ùM
îõPòõ˜,䉶 õòF™ ªð‡
°ö‰¬î àœ÷¶ ð®ˆî 37
õòFŸ°†ð†ì ªð‡ «î¬õ
°ö‰¬î
Þ™ô£î
Þ÷‹
Mî¬õ‚°
º¡ÂK¬ñ.
ºèõ˜ îM˜‚辋. «êô‹
ñŸÁ‹ ²ŸP»œ÷ ñ£õ†ì‹
M¼‹ðˆî‚è¶.
ªê™
31 Þ‰¶ ð¬øò˜ B.P.T. ªê£‰î :7598415041
ñ¼ˆ¶õ ñ¬ù. ó£°, «è¶
«î£û‹ àœ÷¶. Þ«î Þù
ñíñ蜫î¬õ. 9003854712
Hindu, AD, 31, MPT, Rs.30,000
ÜÂû‹, M¼„Cè‹, 7&™ ó£°
28 õò¶‚°œ ð®ˆî C芹
Üö° àœ÷ ªð‡ «î¬õ.
Ct: 9940302805 / 9790994596
Hindu S.C AD 34, D.E.C.
Monthly
earing
90,000,
âF˜ð£˜Š¹ Any Degree, Age
Limit below 29 years Cont:
9840789194.
Þ‰¶ ܼ‰îFò˜, 30, ²ò
ªî£N™, ï™ô õ¼ñ£ù‹,
+2 ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ
Contact:90926 77087
SC, AD, 37, I¼èoKû‹
MBA, MNC 32,000/- PM
ÝCK¬ò, ñíñèœ «î¬õ.
Hó£I¡,ÜŒò˜
45,
91503 05709.
Þø‚°ñF
Mò£ð£ó‹,
Þ‰¶ SC/AD/õ-29, 159cm, «è£¯võó˜,
ªê£‰î
B.com Private Sal 15,000/- i´,
°ö‰¬î Þ™¬ô.
Own House Chennai ð®ˆî î°Fò£ù
Ý«ó£‚òñ£ù
ªð‡ «î¬õ : 9444116722. Gó‰îóŠðEJ™
àœ÷
õ£›‚¬èˆ
¶¬íM
WWW.ADILIFE.COM ÝF «î¬õ.
[email protected]
Fó£Mì˜èÀ‚° ñ†´‹ 32, yahoo.com 9944824957
B.E-Csc, Pvt, 70,000/- Üö°
õêF î°‰î, ñíñèœ «î äò˜,
37/160 CA/ICW
¬õ. ð†´‚«è£†¬ì KMV WORKING IN PRIVATE
F¼ñí îèõôè‹,T.Nagar COMPANY,
SALARY
Ch-17.24347949,8122289871 RS.80,000/- P.M. ÜM†ì‹
ÿõˆê «è£ˆFó‹. ªî£ì˜¹‚°
Þ‰¶ SC, 33/6 ft 10th 22000/- 94436 64709, 94441 79789.
pm ï£è«î£ûºœ÷ 29‚°œ
and 31/6.2ft, 10th 22,000/- pm Telugu Brahmin Age 40,
õ:27°œ ªð‡ 8122981763 Diploma in Civil Engineering
M.sc Barathvaja gothram,
Þ‰¶, SC-ADI (PR) Age Construction Business Earn
34 / 172 CM, ÜvMQ, -ing Rs.75000 + Per Month
B.E. (ECE) SWE, ï™ô SeeksSame Caste Girl Below
ê‹ð÷‹,
Bngl,
ó£°, 35 Years Ct: 9884412043/
«è¶, ªêšõ£Œ «î£û‹ 9841341655.
Þ™ô£î Eng (EEE. ECE.
ªî¡è¬ô, ªè÷‡®¡ò‹,
CSE) M.B.A., M.C.A. 31/170cm,«è†¬ì/M¼„Cè‹,
𮈶œ÷ 25&29 õò¬î ITI, Private, Ï.18000/- (¬êõ‹
«ê˜‰î
ï™ô °´‹ðŠ ê‹ñî‹) Ct: 9841102108
ð£ƒè£ù Mdl Class&¬ò
«ê˜‰î
ªð‡ «î¬õ. õò¶:41, Hó£I¡ ñ¬ùM
Cud, Vlp, Pdy, Che, TVM, Þø‰¶
M†ì£˜.
î°‰î
Bngl
«ê˜‰îõ˜èÀ‚° ñíñèœ «î¬õ. Mî¬õ,
º ¡  K ¬ ñ Mõ£èóˆ¶ ê‹ñî‹. Cell:
Ü O ‚ è Š ð ´ ‹ . 75981-75649.
ªî£ì˜¹‚°:&
94453
õìñ£¡
ÿõˆú‹
47167,
94425 65228 äò˜
K a r t h i k e y a n . r 1 9 7 4 @ F¼õ£F¬ó I¶ù‹ 32 / 175
gmail.com
Matrimony M.Sc.,¹¶„«êK Üó² 20000/pm
ªê£‰î i´. ªê™:90034 20900
îM˜‚辋.
33,Þ‰¶,AD, ꣊†«õ˜ ME ó£ñA¼wí¡, õò¶ 25,
Ist A÷£v «è£™† ªñì™ Ìó£ì‹, ýKî «è£ˆFó‹,
Lv†ªó°ô˜TCS Rs.80000 ÜŒò˜, îQò£˜ GÁõù‹,
p.m ñ£Gø‹, 5.9 ï†êˆFó‹ ñ£î õ¼ñ£ù‹ Ï.10,000/&
I¼èCKì‹,
M.B.B.S, Cell: 90034-61112.
B.E, M.E, P.Tech, M.Tech,
M.sc., õêFèœ
G¬ø‰î
ðEJ™
àœ÷
°´‹ð
«õ¬ô
ªîK‰î
ªð‡
«î¬õ ¹«ó£‚è˜ îM˜‚è
¾‹ F¼õ£F¬ó, ¹ù˜Ìê‹,
Üvî‹,²õ£F º¡ÂK¬ñ
no1christianmatrimony.com õöƒè𴋪ê™9941384533
àìù® õó¡èœ ܬùˆ¶
õ°ŠHù˜/ HKMù˜ / êÍè ÝFFó£Mì˜ õò¶ 26 𮊹
ˆFù˜ M‡íŠH‚èô£‹. D.E.E.E. ó£C & M¼„êè‹,
ï†êˆFó‹ &
ÜÂû‹,
Contact : 95006 33544
ªêšõ£Œ «î£û‹, ªêšõ£Œ
𲋪𣡠«îõ˜ F¼ñí «î£ûºœ÷ 10 Ü™ô¶ 12 &îèõ™¬ñò‹ º‚°ôˆ«î£˜ õ¶ ð®ˆî «õ¬ô‚° «ð£è£î
õó¡,
ðF¾
Þôõê‹. ªð‡ «î¬õ. Üö裌 CõŠ¹
èœ÷˜, ñøõ˜, Ü躬ì Gø‹ àœ÷ ªð‡ «î¬õ ,
ò£˜ ݇/ªð‡ ÝJó‚è Contact : 98847 61008
í‚è£ù
õó¡èœ.
ª ê ¡ ¬ ù : 044-43519475 Þ‰¶ AD 26, Mê£è‹/¶ô£‹
Cell:7708881966 / ñ¶¬ó: B.Tech, 30000. ðEJ½œ÷
0452-2539699,: 9677606116. ð†ìî£K ªð‡ «î¬õ.
õò¶ (22-24) F¼õœÙ˜.
ªê™: 9840600932.
«ð£¡ ªêŒî£™ «ð£¶‹.
àƒèÀ‚° ªð£¼ˆîñ£ù SC (PR), 36 / 178 cm, BE- IT
100 ü£îèƒèœ Þôõêñ£è Recruitment Manager 1 Lac
àì«ù ÜŠH ¬õ‚èŠð´‹. pm è¡Q,Üvî‹.ªê¡¬ù
96883&32265 / 96883&32258, 044-26641739 / 9841772810
96883&32246 / 83440&07756.
www.yogammatrimonial.com 34, Þ‰¶ SC (PR), M.Sc.,
M.Phil.,
B.Ed.,
îQò£˜
ÝCKò˜, ÝJ™ò‹. Cell No.
«ò£è‹ F¼ñí îèõ™¬ñò‹
94427 07359, 73734 47636
ܬùˆ¶ ÞùˆîõK½‹ 1
ô†ê‹ õó¡èœ. 15 A¬÷èœ. Hindu/SC, 28, C‹ñ‹ / Ìó‹,
ªê¡¬ù:yogam9688332249/15 B.Com, ICWAI Pvt Job. Sal
F¼„C: yogam 9688332215/65 22.5/pm, Degree ð®ˆî ªð‡
°ì‰¬î: yogam 9688332252/15 «î¬õ 装Cðó‹ contact :
«êô‹: yogam 9688332261/15 93811 92859
«õÖ˜: yogam 9688332237/15
S.C.A,D ñÁñí‹
T.V.ñ¬ô: yogam 9688332247/15 Þ‰¶
ñ¶¬ó: yogam 9688332259/15 &M.A.M.Phil.B.L. 1973- îQò£˜
ªï™¬ô: yogam 9688332239/15 ñ¼ˆ¶õñ¬ù ðE. 15,000/«è£¬õ: yogam 9688332271/15 ð†ìî£Kñíñèœ& 9841597192
ß«ó£´: yogam 9688332281/15 Sc Ad 29/B.E, Govt.Job
𣇮: yogam 9688332215/68 A.E. in [T.N.E.B] 50,000 P.m
www.yogammatrimonial.com
õó‚°
ªð‡ «î¬õ
“RajaRani” (since 1971 Trade
ÿ Ü‹ñ¡ F¼ñí «ê¬õ
Mark®) Chennai- 9962445259
¬ñò‹, ã¿ A¬÷èO¡ Thirunelveli-9600259469
Íô‹ â‡íŸø ü£îèƒè¬÷ Bangalore- (0) 9986654313
ªè£‡´
°¬ø‰î‚
è†ìíˆF™
G¬ø‰î Sc ad 28/M.B.A., Govt job
F¼ñ투î ïìˆF ¬õ‚°‹ Assistant
Manager[Vijaya
å«ó ¬ñò‹. ªð‡èÀ‚°‹, Bank] 32,000pm õó‚°
ñÁñíˆFŸ°‹ Iè °¬ø‰î ªð‡ «î¬õ “ÝFFó£Mì
è†ìí‹. ß«ó£´: 99655 41625, ªêô‚û¡ “59, †óv &¹ó‹
ªê¡¬ù: 8973337772.
7õ¶ Aó£v,«è£ì‹ð£‚è‹
ªê¡¬ù 9884300680
ܬùˆ¶ ñîˆF½‹/êÍèˆF
R.«ñ£èù£ 23.1.92 Time 2.50am ST / SC / AD Þ‰¶ APv®¡ -- ù¼‚°‹ ºî™ / ñÁñí‹ ÝFFó£Mì˜, HANDSOME
Ìó‹, C‹ñ‹ BE, Mechanic ºî™ ñí‹, ñÁñí‹ àìù® õó¡ 𣘈¶ îóŠð´‹, ðF¾ 29/5.8 MCA working in Keen
ªê¡¬ùJ™
ªê£‰î i´ õó¡ ܬñˆ¶ îóŠð´‹ ÿ Þôõê‹. 99626 33674 / 33641 India TEAM Leader 40,000/è¬ôõ£E Ct : 98403 81409 [email protected] pm. CHENNAI. 72996 53509
Contact: 98406 49181
ܬùˆ¶ ðFŠ¹èO½‹ å«ó ï£O™ ªõOõ¼‹ « ê¬õ
Dr.ó£ü£,31/5.8 RC Christian,
Professor, Loyola College,
ð®ˆî ï™ô °íº¬ìò
ªð‡ «î¬õ. 9962992520/
9626441252, Caste No bar,
[email protected]
äò˜, êìñ˜û¡, 37 / 156cm
ITI, 15,000/-pm. Need: Deg,
+2, 10th ð®ˆî ñíñèœ
ǔ›. Ct: 082209 76987.
äò˜, H˜ýêóí‹, ýKî‹ /
ܲõF B.com, 47, Accts, 13k,
Þîó à†HK¾Mõ£èóˆ¶ ñÁ
ñí‹ ê‹ñî‹ Ct:9715322845
õìè¬ô/Ìó‹ 35/180, B.Com,
õó‚° ð®ˆî õìè¬ô/
ªîƒè¬ô äòƒè£˜/ ªî½ƒ°
Hó£I¡
ªð‡
ǔ›
9444674192/ 9444109836
ªõœ÷£÷¡ ªê†®ò£˜, õò¶
29, ÝJ™ò‹, +2 (Computer)
²òªî£N™, 40000, à†HK¾
ê‹ñî‹, 9962606746.
õ£Eò ªê†®ò£˜ & +2,
õò¶&37, ªð‡ «î¬õ.
ñÁñí‹ ê‹ñî‹. i†´
ªê™ No. 9551012783
ñíñèœ «î¬õ. õ£Eò
ªê†®ò£˜, 29, MBA, îQò£˜,
«ñ«ùü˜,
ªî£ì˜¹‚°:&
ªê™: 7708956177.
Fùˆî‰FJ¡
ñíŠð‰î™
õ£êè˜èœ
ïô¡
è¼F
꽬è
è†ìíˆF™ ªõOJ´‹
Þ Š ð ° F J ™ ê K ò £ ù
î è õ ™ è ¬ ÷ ñ † ´ « ñ
ªîKMˆ¶ ðò¡ªðÁñ£Á
Ü¡¹ì¡ «è†´‚ ªè£œ
A « ø £ ‹ . H ó ² ó ñ £ ° ‹ M÷‹ðóƒèO™ ެ
eP ã«î‹ îõø£ù
îèõ™èœõ¼ñ£ù£™
Ü M÷‹ðó‹ ªè£´Š
ðõ«ó º¿Š ªð£ÁŠH¬ù
ãŸÁ‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹
â¡ð¬î»‹ ªîKMˆ¶‚
ªè£œA«ø£‹.
C
M
Y
K
ªî£ì˜„C...
ñíñèœ «î¬õ... ñíñèœ «î¬õ... ñíñèœ «î¬õ... ñíñèœ «î¬õ... ñíñèœ «î¬õ... ñíñèœ «î¬õ...
24ñ¬ùªî½ƒ° ªê†®ò£˜
16 i´ 17.4.81 裬ô 6.10,
ªê¡¬ù&21.àˆFó‹4 M.Sc
B.Ed,M.Phil.College Lecturer
Ï.35,000/M5’7”.9940326313
ü£F, ñî‹ î¬ìJ™¬ô &
õóî†ê¬ù
«î¬õJ™¬ô
&ó£ü°ô
Ü躬ìò£˜
ñÁñí‹ & 47 B.Sc., 25000
- v«ì†«ðƒ‚ Þ¡Åó¡v
ðE.
ªî£ì˜¹
ªè£œ÷
õ£Eò…ªê†®ò£˜
31, «õ‡®ò ªê™ : 99524 85210
eù‹, àˆFó†ì£F +2 ü¾O
Mò£ð£ó‹ ï™ô õ¼ñ£ù‹, ªê†®ò£˜ 32, ñè‹ 6Ü® DCE
ªê£‰î i´ °´‹ð ð£ƒè£ù DCAD ²òªî£N™ 25000 PM.
ªð‡ «î¬õ. ªê™: 98943 ü£F î¬ìJ™¬ô ñíñèœ
72404.
ǔ› 7812036343
õ£Eò„
ªê†®ò£˜,
+2
º®ˆî
35
õòFŸ°†ð†ì
ªð‡
ǔ›. 94867 04273,
99767 86427.
42, ITI, îQò£˜, 15,000 ºî™
ñí‹7200033214, ªî½ƒ°
Hó£ñí˜ 2 to 3 MˆFò£ê‹
Ü‹ðˆÉ˜, ªê¡¬ù
õ¡Qò°ô êˆFKò˜ 28/180
cm MS(Ortho) smart handsome
boy seeks girl 22-25 164cm &
Üöè£ù, ð†ìî£K, 죂ì˜,
â…CQò˜ any caste send
photo Horoscope to S.V.Pazhani
C2,3/249 Krishna Enclave, Main
²òªî£N™, ñ£î õ¼ñ£ù‹
Road,Manapakkam Ch-125. pal
20,000/& õò¶: 30, õ£Eò
[email protected]
ªê†®ò£˜ Þ«î ÞùˆF™
ªð‡
ǔ›.
ªê™: 34, BE Pvt 50000pm ï™ô
91716&66655.
°íºœ÷ ªð‡ «î¬õ
ݘò¬õwò£
ªê†®ò£˜
ªê£‰î i´ 28 Mê£è‹,
¶ô£ó£C îQò£˜ 苪ðQ
ñ£î‹
Rs.30,000/- ªê™
9962147558
ü£F î¬ìJ™¬ô Chennai
contact:9092032705
M. ï£èó£x, õ: 33, D. T.Ed,
裘 憴ù˜, Sal: 18,000/ñíñè‚° âšMîªè†ì
ðö‚躋 Þ™¬ô.ªê¡¬ù
񆴋. Contact: 9840237561
Þ‰¶,
«î«õ‰Fó°ô‹,
30/170,
B.E., MBA, Üó²
ðE,
ÜM†ì‹,
°‹ð‹,
ð®ˆî/ðEJ½œ÷ ªêšõ£Œ
«î£û‹ Þ™ô£î 2&™ ó£° (or)
«è¶ àœ÷ ñíñèœ «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚°:& S.ê«ó£ü£, C2,
àîò£ ܊𣘆ªñ¡† 65,
q𘠫ó£´, dñïè˜, F¼„C&1,
ªê™:& 9566243643.
C
M
Y
K
C
M
Y
K
SC,A 35 B.Com ñÁñí‹
No Child Üó² 25000 ó£°
«è¶
àœ÷ Üöè£ù
ªð‡ «î¬õ
ªê™:
9443309066
N. êƒè˜ð£¹, ªê†®ò£˜, 30,
áùºŸøõ˜, Enveer Cottage
Machineman 12000/- ªê£‰î
i´. Ct: 9500169631
Þ‰¶ «îõ˜ 39 ñÁñí‹
²òªî£N™
30,000 ï¡°
ð®ˆî
ªð‡
ǔ›.
Ct:9043635484/ 9962867624.
Þ‰¶ MBC ºî™ ñí‹
õò¶
49.MA,MPhil,MBA
ªê¡¬ù
J™
îQò£˜
ðE 17000Pm. Þ‰¶ ñîˆF™
ðEJ½œ÷
Ü™ô¶
M.E.Asst.
Prof.
õò¶ ªð£¼ˆîñ£ù ñí ñèœ
27(Þ™ôˆ¶ Hœ¬÷) ²ˆî «î¬õ. Ct : 7401179980
ü£îè‹ B.E., M.E., ð®ˆî
ñíñèœ «î¬õ. «è£¬õ, õ¡Qò˜ õò¶ 32,
v®‚
ï£è˜«è£J™. 9688749136. ªõ„C ïìŠðõ˜
(ñ£ŸÁ
Føù£O) B.Com, P.G.D.C.A,
Polarije 32000pm, ªê£‰î i´,
«ê¬õ ñùŠð£¡¬ñ àœ÷
ªð‡«î¬õ Ct: 25548390
ªè£ƒ° ªõœ÷£÷˜ 辇ì˜,
ñE (Ex.army) õò¶: 49, ñ¬ôò£÷ ï£ò˜ õò¶ 33,
ñ¬ùM Þø‰¶M†ì£˜. Ýè«õ, B.Sc,ªê£‰î ªî£N™ 50,000/ï™ô
Ü¡ð£ù
ð‡¹œ÷ pm, +2, ®AK ð®ˆî ñíñèœ
ñíñèœ «î¬õ. Contact: «î¬õ Ct : 9677073180
88834 09085, 96298 31548
Ü.ºîLò£˜, 32, ñÁñí‹,
ªè£ƒ° «õ÷£÷‚辇ì˜, 42,500/- ªê£‰î i´, âF˜
Ìê‹Ã†ì‹, °‹ðó£C/Ìó†ì£F 𣘊¹ ºî™ñí‹, Mî¬õ,
õò¶ 39, ªê£‰î ªî£N™ ã¬ö,ÝîóõŸøªð‡ 29°œ
Ï.40,000/& ñ£î õ¼ñ£ùºœ÷ «î¬õ. Chennai 8608398199
ñíñè‚° Þ«î ÞùˆF™
ñíñèœ «î¬õ. ñÁñíº‹ SC AD 43 MBBS Govt
ü£F
ê‹ñî‹ 9715693099 ÜMù£C Dr. ñÁñí‹.
î¬ìJ™¬ô Dr/Er/Lec/ PG
27 MBBS, MD, ªè£ƒ° Tech. «î¬õ 0427 2447500/
«õ÷£÷‚ è¾‡ì˜ 4 ™ 94422 44755
ªêšõ£Œ/ Ü«î ªêšõ£Œ
àœ÷ ì£‚ì˜ ªð‡«î¬õ ñÁñí‹ 38 «ñû‹ ðóE
ÿMù£òè£ Ct:9488719127 8 ªêšõ£Œ èõó ´
ñíñèœ «î¬õ.
ªê™:
8903107506
ºîLò£˜ 49 ñÁñí‹ Üó²
ðE Mî¬õ, Mõ£èóˆî£ù
Üó² ðE ªð‡ «î¬õ.
94433 57963.
ñÁñí‹,
K.ªõƒèìê£I,
õò¶ 49, «ï¼ ïè˜,P.N.«ó£´,
F¼ŠÌ˜Mî¬õ/Mõ£èóˆî£ù
ªð‡ ê‹ñî‹ °ö‰¬îèœ
Þ¼‚è‚Ã죶. â‹ñ ê‹
ñî‹. 9791376616, 9994790034
Þ‰¶&ºˆî¬óò˜, õò¶&43,
ñ£Gø‹,
ï´õ¡
Üó²
ðE
(Central Govt Job)
õêFò£ù ñí Mô‚°
ªðŸø
ñíñè‚°
ñÁñí‹ ªêŒò CõŠð£ù,
Üö°&°íºœ÷
îI›
ðŸÁI‚è ð†ì‹/ð†ìò‹ ð®ˆî
õ&32&38 àœ÷ ñíñèœ
ǔ›.
ÝîóõŸ«ø£˜,
Mî¬õèœ ñŸÁ‹ Þôƒ¬è
ÜèFèÀ‚°‹ º¡ÂK¬ñ.
ªî£ì˜¹‚° :
94888
02860.
õò¶ 37, ¬êõ‹, ü£F
î¬ìJ™¬ô. ªð£¼ˆîñ£ù
ñíñèœ
ǔ›.
ªî£ì˜¹‚°: ªê™: 90251
45188. [email protected]
P.ºˆ¶, õò¶26, àòó‹ 150,
𮊹 6&õ¶,
C‹ñó£C,
ñ£Gø‹, i†´ì¡ ñ£ŠHœ¬÷
ê‹ñî‹. 7708899630
ºîLò£˜ õ.37, ht.5.2, BBM
Business, eù‹, àˆFó†ì£F
ó£°, «è¶ 40000 ªê¡¬ù
񆴋 Contact: 9094231637
ºîLò£˜ ñÁñí‹ 48, DME
ªì¹®«ñ«ùü˜ 45000, Þ¼
°ö‰¬îèœ àœ÷ù˜ 3540 õò¶ Mî¬õèœ Ýîó
õŸ«ø£˜ å¼ °ö‰¬î»ì¡
ñÁñí‹, ‚è˜, õò¶ Þ¼‰î£½‹ê‹ñî‹ ü£Fñî‹
52, 𮊹: B.A., Üó² «õ¬ô, î¬ìJ™¬ô 9444126915
ê‹ð÷‹ Ï.25,000 P.M, îQò£è
Þ¼‚°‹ ï𼂰 î°‰î ªêƒ°‰î˜ 27, B.Tech (M.S)
ñíñèœ «î¬õ ï‹H‚¬è¬ò îQò£˜,Ï.35,000 ªê¡¬ù
ªè£´‚°‹ êƒèñ‹ F¼ñí ªê£‰î i´èœ, ñ£î‹ Ï.2
àø¾ð£ô‹,
ñíñèœ
& ô†ê‹,12&™ªêšõ£Œ, ðóE
ñíñè¡ CøŠ¹ ãŸð£´, / «ñû‹, Þ«î Þù ð®ˆî
«è£¬õ. ªê™: 83444&44450 ñíñ蜫î¬õ 9282204142
[email protected]
B.A, 28, B.A, 40, Üó²
«õ¬ô, ªê¡¬ù, ºîLò£˜ ªêƒ°‰î˜, 43 / 160 / 6000
Widower, ü£F, õóî†ê¬ù USD per month/USA. î°‰î
«õ‡ì£‹.Cell:98411-53177 USA-M™ õC‚è ê‹ñî‹
àœ÷ ªð‡ «î¬õ. à†
Þ‰¶,õ¡Qò˜ 29, M.E 35Pm
HK¾ê‹ñî‹ Ct:9840061008
T.C.SChennai ñ£ŸÁˆFøù£O
Stick/Shoe àì¡
ïìŠð£˜, 24, B.Tech, MNC 30000/PM
CP¶ áù‹ ê‹ñî‹ ð†ì ñíñèœ «î¬õ PAMMS,
î£Kªð‡«î¬õ. 9790281191 Chennai-600 024. Phone :
044-24800735
äò˜, +2,42, ñÁñí‹ 12,000/P.M. ¬ìõ˜v/Mî¬õ ¬êõ‹ ªêƒ°‰î˜,
30, M.S.,
ê‹ñî‹. Bro.Ex. ñ튪ð‡ ÝvF«óLò£
C†®ê¡
ǔ›. 94446 00873.
Ìó†ì£F,
°‹ð‹,
ô
ó£°
ñíñèœ
õò¶ 32, è‹ñ£ ´ DCE,
ǔ›
ªî£ì˜¹‚°:&
20,000, îQò£˜, ÝîóõŸø
9500639484
&õ¼‚° ®AK or DIP ð®ˆî
ªð‡ «î¬õ. ºî™ñí‹ or ºîLò£˜, õ:28, +2, ªê£‰î
ñÁñí‹ ê‹ñî‹:9929762550 ªî£N™, ñ£î õ¼ñ£ù‹ Ï
20,000 ¹ó†ì£F,î°‰î ñí
ºîLò£˜ õò¶ 38 õ¼ñ£
ñèœ «î¬õ. :8220534204
ù‹ 50000ªê£‰îi´ áù
ºŸ«ø£˜ Þ‰¶ ñî‹, ü£F ñE 49,Hã/ êbv 31,
î¬ìJ™¬ô, 9840826162
â‹Hã/ê‰î£ù‹29, ®Š÷«ñ£
(ÞÞÞ),HCã/
M«ù£ˆ
Þ‰¶ 34, B.Com., «è£º†®
27,+2 / ð£óˆ 26,®â‹Þ,HÞ/
ªê†®ò£˜, ÞóJ™ â¡T¡
êˆò¡
28
®Š÷«ñ£
/
àîM 憴ï˜. 30,000 PM.
ªüŒ°ñ£˜ (¬ìõ˜v) 37, +2
¬êõ‹ ñ†´‹ ¹«ó£‚è˜èœ
/ ï«ów 26,10õ¶/ «ñ£è¡
îM˜‚辋. Call: 3 PM to 9 PM
32, H.裋, â‹Cã, â‹Hã /
Cell: 9488452774, 9789906949.
ó°ó£‹
32,â‹Cã/°ñó¡
ü£F ñî‹ î¬ìJ™¬ô. 30,H.裋 /ýK 33,®Cã /
Þ‰¶, õ.31, MBA, Pvt 20,000/- Cõ£ 37,+2/ «ñ£è¡ 37,H.
BC, I¶ù‹, F¼„C ªê™: ã-/õ®«õ™ 31,10õ¶/«ñ£è¡
41, Hªì‚,®Cã / ýKw 33,
8608584713, 9092275559.
H裋,
â‹Hã/«ýñ‰ˆ
õò¶32,ªê¡¬ùJ™ ªê£‰ 34 HÞ, / Hóð£èó¡ 35, +2
&î ªî£N™¹K»‹ °ö‰¬î / ܫꣂ 33 HÞ (¬ìõ˜v)/
»œ÷ ñ¬ùM¬ò Þö‰î MðóñPò
:
9787111515/
ñíñè‚°, °ö‰¬î»ì¡ 26170033, è™ò£í²ðêIF,
ãŸÁ ªè£œÀ‹ ñíºœ÷ C†«è£,
38õ¶
ªî¼,
ªð‡ «î¬õ 9094028191 M™Lô£‚è‹, ªê¡¬ù-49.
à¬ìò£˜, õ 25, ñÁñí‹,
ªê¡¬ù ªê£‰î i´, ²ò
ªî£N™, 17000, ºî™/ñÁñí
õó¡ «î¬õ. 9381777715
IèõêFò£ù ªî£NôFðK¡
å«óñè‚°ñíñèœ «î¬õ
ü£Fñî‹õêF𮊹î. Þ™¬ô
ñ.ñí‹ ê‹ñî‹ 90032 14090
݇, õò¶ 27, B.Com., Üè
º¬ìò ºîLò£˜, CõŠ¹, Sal.
15000/- ªê£‰îi´ F¼º™¬ô
õ£ò™, Íô‹ (2) î² ó£C
40, BA., (Üó² ðE) 22,000, î°‰î ªð‡ Ct: 9884835045
F¼õ£F¬ó Þì¶ è£™ êŸÁ ºîLò£˜,30/175,Üöè£ùõ˜,
áù‹ î°‰î ñíñèœ B.Tech,SWE, CTS, USA,3
ǔ›. Ct: 90925 29434
Lakh PM, õêFò£ù °´‹ð‹
ºî™ñí‹ õò¶ 51, õêF Contact: 044- 43483305.
ºî™ñí‹/ ã¬ö, ï´ˆîó
ºîLò£˜35 «ó£AQ Kûð‹
°´‹ð ªð‡ (ñ) °ö‰¬î
MA 50000pm ªê£‰îi´ ð®ˆî
Þ™ô£Mî¬õ. 9094768137
ï™ô õó¡ «î¬õ ¹«ó£‚è˜
Þ‰¶ õò¶&36 (BA) ñíñèœ îM˜‚辋 : 94451 62967.
«î¬õ. BC ñ†´‹ ªê£‰î
ñÁñí‹ ºîLò£˜36/5.9” BE,
ªî£N™ + ¬ðù£¡v Cell:
ME, MBA/ Lecturer / Pvt Engg
90475 53326, 86438 02339
Col/35,000pm ï¡ø£è ïì‚è‚
ÜöAòõêFò£ù ñíñè¡ Ã®òõ˜, Þì¶ è£™ CP¶
èÀ‚° ºî™ñí‹ ñŸÁ‹ A ïìŠðõ˜. è™M î°F
Þ‰¶ ñ¼ˆ¶õ˜ ê£F õ ñÁñíˆFŸ°
ªð‡èœ +2,âF˜ð£˜Š¹ ⶾ‹ Þ™¬ô
40 DEEE ñÁñí‹
1 «î¬õ. Matrimony Baazar ªê¡¬ùJ™ ªê£‰î i´ Ct :
݇ °ö‰¬î
î£Jì‹ Off: 42031999 / 8189941999 9952592077 / 044-24760257
àœ÷¶.
î°‰î
ð®ˆî
ªð‡
«î¬õ. õò¶ 33 ²òªî£N™ õô¶ 45õò¶ õêF ñíñè°
裙 êŸÁ áù‹ ºî™ ºîLò£˜ÞùˆF™ °´‹ð
8608707633.
ñí‹ ñ†´‹ ÝîóõŸ«ø£˜ ð£ƒè£ùªð‡«î¬õ. F¼
38õò¶,
îQò£˜ ÜÂ辋 9094303083
ñí ªêô¾, õóî†ê¬ù
àˆF«ò£è‹ ñ£îõ¼ñ£ù‹
«î¬õJ™¬ô. :9840713175
Rs.25000 MðˆFù£™ 裙 CHETTIAR, Cast no Bar,
áùºŸø õ˜‚° ñÁñí‹ A35, Astham, Height 178Cm ¶Àõªõœ÷£÷ ºîLò£˜
Govt.Job
ü£F
î¬ìJ™¬ô. Advocate Salary Rs.75000. 28/M.sc.B.Ed
[email protected] Ct: 9962371444, 9444991560 [Teacher] 30,000 P.m õó‚°
ªð‡ «î¬õ “RajaRani”
(since1971
TradeMark®)
Mvõè˜ñ£ 42, ÜvMQ
Chennai9444909000
10th, ñÁñí‹
°ö‰¬î
Thirunelveli9600259469
Þ™¬ô ªê¡¬ù 10,000
RC APv®ò¡ ´ / Bangalore- (0)9986654313
pm. Cont: 9176380433
SC 29/168 B.Tech., MBA.,
õò¶ 43, ü£F î¬ìJ™¬ô, INFOSYS CHENNAI. 65,000
Mî¬õ, Mõ£èóˆî£ùõ˜, PM. ì£‚ì˜ °´‹ðˆFŸ°
ÝîõŸ«ø£˜
ܵ辋: FC, BC, PG ñíñèœ
«î¬õ. Cont: 9489958840. Þ󣾈î˜, õò¶:30, ªê£‰î
Cont:8973643087.
i´,ªî£N™ B.Sc 15000/-pm
õò¶ 40, Þó‡ì£‹ î£ó‹, SC,Ad APvîõ˜Age29,158cm Degree ð®ˆî ªð‡«î¬õ.
°ö‰¬îèœ Þ™¬ô, ü£F ì£‚ì˜ BDS,MDS Rs.50,000pm 90947 97780 / 98416 42847.
ñî‹ î¬ìJ™¬ô. ªî£ì˜¹ OWN Clinic Ü«î BDS, MDS,
ªè£œ÷¾‹ ªê™: 9788881674 MBBS ð®ˆî APvîõ ªð‡ Tamil Muslim 49, î£ó‹
«î¬õ.Ct: 9884844309 ªð ⇠Þö‰îõ˜ ªê£‰î è¬ì i´
ü£F î¬ìJ™¬ô. Þîó MDS991C/o Fùˆî‰F, ªê&7 Hø õêFèœ àœ÷õ¼‚°
ü£Fèœ õò¶ 26 àòó‹&5.5
25 (or) 35 °ö‰¬îòŸø
𮊹 +2 ñíñèœ «î¬õ. CSI A¼v¶õ˜, «îõ˜ 32, Mî¬õ(or) ñíñ£è£î ï™ô
5’6”,
B.E
ñˆFò
Üó²
ªðƒè
7299480252, 9176534708
°´‹ð H¡ùE àœ÷ ªð‡
Ù˜, Mõ£èóˆ¶ Ýùõ˜.
ǔ› Ct:08124391806
09043010651,
08546837351.
ñÁñí‹, ñ£î õ¼õ£Œ
10,000 CˆF¬ó, è¡Qó£C,
îI›,
ºvh‹v,
õò¶
RC ñ¬ôò£÷
°ö‰¬î
Þ™ô£îõ˜èÀ‹, ñÁñí‹
27, 2nd PUC, ï™ô ð®ˆî
APv®ò¡,
37,
6’,
15,000
°ö‰¬î «ðÁ A†ì£îõ˜èÀ‹
«õ¬ôJ™ àœ÷ ñíñèœ
ñ†´‹ ê£F î¬ìJ™¬ô pm ªê¡¬ù. Contact Cell: «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚°:
9840348086
ªê™:8903852462
09036817694, 09900464750.
î£ó‹
Þö‰î
îQïð˜
(ÞóJ™«õ 挾) 25000 âF˜
37/5.4,
𣘊¹‹ Þ™ô£î °ö‰¬î ªè£.ªõ.辇ì˜,
àœ÷ 50&‚°œ : 8124892659 B.Sc, E.BJ™ «õ¬ô, 20,000/&
õ¼ñ£ù‹, ü£F î¬ìJ™¬ô,
ï£ì£˜ õ38 +2 åó÷¾ ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ.
97886
ºî™/ñÁñí‹ 32õòFŸ °œ 75404 & 95242 29463
ªð‡«î¬õ «õ¬ô 𣘂°‹/
39,
𮊹
+2,
ªî¡ ñ£õ†ì ªð‡èÀ‚° õò¶
HK‡®ƒ Hóv ªî£N™
º¡ÂK¬ñ ct: 9677988859
ï™ô õ¼ñ£ù‹. ´ Þù
ªî½ƒ° Hó£I¡, õò¶ 43, ñíñè‚° ñí ñèœ
àòó‹ 170ªêe, ï™ôèô˜, ó£C «î¬õ. ê£F î¬ì J™¬ô.
&C‹ñ‹,
ï†êˆFó‹& Ìó‹, 9942670394, 9791358987
ªê£‰î ᘠ«îõ«è£†¬ì,
ñˆFò
Üó²
õƒAJ¡ Þ‰¶, ²õ£F ²ˆî ü£îè‹
î¬ô¬ñ «ñô£÷˜, ð®ˆî ñí õò¶:31 / 167, BE, Rs.30,000/ñèœ «î¬õ. ü£F ñî‹ î¬ì ªê¡¬ù ªê£‰îi´. F-ï£ò˜,
J™¬ô. [email protected] M-ÝFFó£Mì˜, Deg ð®ˆî
²ˆîü£îè‹. ªðŸ«ø£K™å¼õ˜
Þ‰¶, ¬êõ‹, BC, 157/ ñ¬ôò£Oò£è
Þ¼‚°‹
60,
ñ£î õ¼ñ£ù‹ ñíñèœ «î¬õ. 9884133736
Ï.50000/-𮊹 MA M.Phil,
Üó² 匾, ªê£‰î H÷£†, ¬ìõ˜v no child,30, ªê£‰î
Hø
ªê£ˆ¶‚èœ, ªî£NŸê£¬ô,
õêFò£ù
î£ó‹ Þö‰îõ˜,
ñÁ °´‹ð‹ ñÁñí‹ å¼°ö‰¬î
ñí‹.
ð®ˆî ¶¬íM àœ÷õ˜ok. ü£F,
õêF
ǔ›.
Ct: 9600014636 î¬ìJ™¬ô. Ct:9677197846
C
M
Y
K
APv®ò¡ õò¶:41, M.Sc,
40,000, 37õò¶‚°œ ð®ˆî
ðEJ½œ÷ ªð‡ «î¬õ.
Ct:9176836134 / 9381187404
35/5”6, ༶ 15 èO™
Mõ£èóˆî£ùõ˜/ Mò£ð£ó‹/
ºîLò£˜, 31, 165 CM, Ìó‹, Üöè£ùUnmarried, Widow
M.Tech., MBA., 35,000, ªð‡ «î¬õ. 9841320006.
«ðó£CKò˜, ENGINEERING
COLLEGE. ð®ˆî ñíñèœ
«î¬õ. ªî£ì˜¹‚° ªê™:
9940997829,
Email ID: õò¶ 39 B.com ªðƒèÙ˜
[email protected]
ñ£î õ¼ñ£ù‹ Rs.60,000/-
Þ‰¶ ï£ì£˜ 29 /170 M.A.
MNC - BPO 6.30 Lac / PA
ÜvMQ
«ñû
ó£C
ð¼ñù£ù
ñíñè‚°
UG /PG ð®ˆî ðEJ½œ÷
ñíñ蜫î¬õ.ü£F, õêF
Þ‰¶ ï£ì£˜ 30, ME, 6 Ft î¬ìJ™¬ô
9600129358.
Software Engineer 70,000/-. mail:[email protected]
Chennai own House. ð®ˆî
ªð‡«î¬õ.Ct:99412 48953 Þ‰¶ï£ì£˜ 30 / 187cm / MCA/
SWE/25000pm, 30 / 170cm /BE,
[email protected]
MCA/ Royal Enfield / 60000pm,
Þ‰¶ ï£ì£˜, 31, ï™ô õêF 29/175cm/BE/Wipro/6LPA, 30
(î£ó‹ Þö‰îõ˜) ñÁñí /175cm/MBA/Infosys/45000pm
ñíñèœ àì¡ «î¬õ. 29/177cm/BE / L&T / 50000 pm
ªê™: 94429 98248.
K.A.RamanNadar : 9380791999
9176591999 / www.srirmt.com
õ.32 BE 4L Pa, õ.30 BCA [email protected]
H™ì˜ 12L õ.24BE s/w 6L,õ.
25BEs/w 40L,
õ.28BE9L, Þ‰¶ ï£ì£˜, 26, 170 cm,
õ. 27 BCom (è¬ì) 9L õ.30 àˆó£ì‹, ñèó‹, D.I.T.,
Hªì‚ IT 12L õ.32 Msc PAD ªî£N™
ÜFð˜,
«ðƒ‚,
õ.31ML 30L õ.26BCom CA ÝCKò˜ ðE. ñíñèœ
12Lõ.32 CA25L õ.32 DEEE «î¬õ. 98430 91622.
9L,õ.28MCA4L, õ.27 BHMS
12L õ.33 BHMS 9L õ.27BE
(ªñ‚) õ.28BE (ªñ‚)30L,õ.25
BE (CM™) 9L õ.31 BE («ðƒ)
APv®ò¡
õ.30Msc Bed 9L, õ.30 MBA èõó£ï£»´,
12L ñŸÁ‹ Þ¶«ð£™ ݇+ õò¶ 27, MBA., îQò£˜,
P.M. ðEJì‹
ªð‡ õó¡èœ ÝJó‚èí Ï.16000
‚A™ àœ÷ù. R.C+ Câvä ªê¡¬ù ü£F î¬ìJ™¬ô.
67229,
ï£ì£˜èœ ñ†´‹ AB ï£ì£˜ ªî£ì˜¹:&94420
(ÝHv) 14 ñ‡ìð‹ Aó£v 97862 52756.
CSI ï£ì£˜, õò¶ 29, 𮊹
MBBS,MD, àòó‹ 6 Ü® àœ÷
ñíñè‚°26õò¶‚°à†ð†ì
Üöè£ù MBBS ð®ˆî ñíñèœ
ǔ›. 9443992867
´&34/162/10th/ªêšõ£Œ
& «óõF ï†êˆFó‹ & ªê£‰î
ªî£N™
20,000/&
PM«è£¬õ. ªê™: 9442570511
Þ‰¶ ð¼õîó£ü£°ô‹ eùõ˜
27, 168, B.E/60K, MBA (system
executive senior)ch Üö° õêF
Rich Own House : 9940557234
Naidu,Age-26, BCA,60000
PM,
10th,12th,Degree
ð®ˆî
ñíñèœ «î¬õ
& 9884884006
Þ‰¶, ð‡ì£ó‹, 36, ITI,ñè‹
ªõO«õ¬ô 60000pm
î°‰î ñíñèœ «î¬õ
à†HK¾ê‹ñî‹9444406630
ðLü£,F¼õ£F¬ó 35, 165,
D.M.E. B.SC,Engr. Rs.25000
ðEJ™ àœ÷ ð†ìî£K
ªð‡ «î¬õ. 94441 07875
Þ‰¶ ï£ì£˜ õò¶ 31, 170
cm, B.E., MBA, TVS, Asst
Manager àˆFó£ì‹& ñèó‹
ªï™¬ô ñ£õ†ì‹ ñíñèœ
ǔ›. Cell: 8807240796,
[email protected]
Handsame, ªõO 1L pm
è¡Qó£C, àˆFó‹ à†HK¾
ê‹ñî‹ î°‰î ï™ô Üöè£ù
ð®ˆî ªð‡«î¬õ9500062253
´ ( à†HK¾ ê‹ñî‹ )
29 / 5.5ft, B.Sc- 25,000/- pm.
î°‰î ñíñèœ «î¬õ.
Contact: 90923 14188.
è‹ñ£ ´ 33/167 àˆFó‹
è¡Q B.Sc, MMM PG, Dip.
Eng. èˆî£˜ 1.5L (P.M) õô¶
裙 «ð£L«ò£Mù£™ 20%
ð£F‚èŠð†ìõ˜.
î°‰î
ñíñèœ
ǔ›.
Ct:
´, 32, °‹ð‹, ÜM†ì‹, 9894954736 /9566237328
裘ªð¡ì˜, ªê£‰îªî£N™
ªêšõ£Œ
«î£ûºœ÷ ªî½ƒ° ðLü£ 29 àˆF &
ªð‡ «î¬õ. 90423 20758. ó£ì‹ ñèóó£C +2 15,000
P/m ªê£‰îi´
õ£ì¬è
ðLü£ ´, 29, ÜvMQ, õ¼ñ£ù‹. Üöè£ù -ªð‡
MBA,
ªðƒèÙK™ «î¬õ. Ct : 98405 68952
«ñ«ùü˜, Ï.32,000 p.m,
ê˜ð«î£û‹ àœ÷ ªð‡ ðLü£ ´ 28/M.Com.
Central
Govt.Job [BSNL]
ǔ›. 93450 77523
26,000 P.m õó‚° ªð‡
26, èõó´, DME.,TVS ñ£î «î¬õ”RajaRani” (since1971
õ¼ñ£ù‹ Rs. 30,000/- eù‹, TradeMark®)Chennai- 89391
àˆFó†ì£F, ð†ìî£K ñí 65060Thirunelveli- 9600259
ñèœ «î¬õ. Ct:97863 69867 469Bangalore (0)9986654313
Þ‰¶,ï£ì£˜, õò¶25, 6Ü®
MBA ÝJ™ò‹, 5Lacmonthly
Income àœ÷ VIP ªî£N™
ÜFð˜ñè‚° °íºœ÷
àòóñ£ù Üöè£ù ð®ˆî
ñíñ蜫î¬õ9444962444 ðLü£ ´ 28, 6 Ü®
(MSc). Ìó†ì£F Rs. 70,000
Þ‰¶ ï£ì£˜ 33, «è†¬ì, /PM SWEð®ˆîªð‡ «î¬õ
M.A., B.Ed., M.Phil., Üó² Ct: 9444180892 / 9444500965,
ªî£ì‚èŠðœO ÝCKò˜, Eamil: [email protected]
èϘ.
99767&35583.
ªî£ì˜¹: ñ£¬ô 5pm-9pm. èõó ´ +2, 37, ó£° «è¶
²õ£F ï†êˆFó‹, ¶ô£‹
Þ‰¶
ï£ì£˜, õò¶:26, ó£C
Rs.23000/- ñíñèœ
I¼èCKû‹, 𮊹: D.C.E. «î¬õ ªê™: 94439 52436
Þó£ñï£î¹ó‹ñ£õ†ì‹,
´
+2, 31
ï™ô õêF, H™ì˜v, ñ£î ðLü£
õ¼ñ£ù‹ 1&ô†ê‹, ®AK îQò£˜ 15000/-P.M 5’.8”
ñ£Gø‹,ªê£‰îi´
ð®ˆî
°´‹ðŠð£ƒè£ù eù‹
ñíñèœ «î¬õ. Ct: 97899 ªê¡¬ù Ct :9500014237
19305.EMAIL ID: mmhomes
ªî½ƒ°
ðˆñ£«õôñ£
[email protected]
´ ï£óòí¡ õò¶ 29,
àòó‹172cmTCSsr. executive
Þ‰¶ ï£ì£˜, 31, 5’10” CõŠ¹,
ªê¡¬ù,3lac PA.õêFò£ù
êîò‹,°‹ðó£C,DME, 1Lac PM
°´‹ð‹ à†HK¾ ê‹ñî‹
ܹî£HJ™«ê˜‰¶ õC‚èô£‹
9840395927 / 9790830004
F¼„ªê‰É˜ Ct: 9789090190
Email:[email protected]
´, 41, àˆFó†ì£F
B.Com, ²òªî£N™, õêF,
ñíñèœ
ǔ›. Ph:
9710714661
è‹ñ£˜ ´/ 30/ MBA/ Own
Buisness/ Rs.1Lakh pm/ 5’6”/
Well Settled. Ct: 94441 43068/
ID: [email protected]
Þ‰¶ï£ì£˜ õò¶30, èìè ó£C
¹ù˜Ìê‹ 4‹ð£î‹ M.A.M.Phil,
B.Ed.,SETÜó²ÝCKò˜ 50000
pm. ªê¡¬ù ªê£‰î i´
Ct: 80126 57965 / 98841 81353
ðLü£ ´, 27, ÜvMQ
𮊹:+2, 15,000 Per Month.
ªê£‰î i´. ´ à†
HK¾ ê‹ñî‹. 98403 60421
Þ‰¶ ï£ì£˜, õò¶ 30,
ÜÂê ï†êˆFó‹, àòó‹
165, ñ£Gø‹, ªê£‰î ªî£N™,
ï™ô
õ¼ñ£ù‹
àœ÷
ñíñè‚° Any Degree
ð®ˆî
Üöè£ù
ã¬ö
ªêƒ°‰î ºîLò£˜ 32
«î¬õ º®ˆî ñíñèœ «î¬õ.
õ£Œ«ðê
Þòô£î
裶 ñíñèœ
Cell: 9952332159, Ɉ¶‚°®.
Mõ£èóˆ¶
ê‹ñî‹
Contact
ñ‰îñ£ùõ¼‚° ñíñèœ
«î¬õ. ªî£ì˜¹‚° : 97153 No. : 09663605880
Þ‰¶ ï£ì£˜, 39/170, M.C.A.
19878.
«õ¬ô, ï™ô õêF»¬ìò
õó‚°
ÜöAò,
ð®ˆî
ªêƒ°‰î ºîLò£˜ õ.25
ñíñèœ «î¬õ. 9894120257.
BE,TVS 30000 ó£° «è¶
«î£û‹àœ÷ ªð‡«î¬õ Cõè£C, Þ‰¶ ï£ì£˜, «ñû‹,
RC ï£ì£˜ (CSI ê‹ñî‹) 29
ph:9566220034/ 9600138988 ðóE, 23, 5 Ü®11, ¹¶Gø‹,
B.Tech, ªê£‰î
ðƒè÷£, 5’7” BE, MBA, MNC/ Sr.Sw.
ºîLò£˜
29.6.1982 H¡ ªî£N™, ñ£î‹ Ï. 38,000/& Engr. 43,000 (̘iè‹ Éˆ¶
Þó¾ 01-45.Chennai S.S.L.C ñíñèœ «î¬õ. K.ýKó£‹, °® ñ£õ†ì‹).ªê¡¬ùJ™
è£ô‡ì˜, ðE¹K»‹ BE/ME ð®ˆî
Ï.40,000/- M. 5’ 6”Üvî‹- ܫꣂ
4 Vegetable Whole Sale and F¼ˆîƒè™&626130. «ð£¡: CõŠ¹ Üöè£ù ñíñèœ
ǔ›. Ct : 9962169950
Retail,Own Flat. 9840265236 (04562) 231905
ð£ôA¼wí¡,
G.
94/119, ü£¡ ªê™õó£x ïè˜,
°‹ð«è£í‹ & 612 001.
ñíñèœ «î¬õ
¶Àõ«õ÷£÷˜, (à† HK¾
ok)173cm.MSc.,BEd., Govt
high
School Teacher,
Rs. 36000 âF˜ð£˜Š¹: Üó²
ÝCK¬ò, Üó²ðE, TET
Hœ¬÷&´
B.Com, Pass î°‰î ñíñèœ
ð˜êù£L†® å¿‚è‹ 27/180, «î¬õ
90 95 85 98 03
õò¶ 40, èìè‹, ÝJ™ò‹
«ðƒ‚ ñ£«ùü˜, Ï.1.50ô†ê‹/
ñ£î‹
õ¼ñ£ùºœ÷,
ªê¡¬ùJ™ õC‚°‹ ñí
ñè‚° ð®ˆî°´‹ðð£ƒè£ù
ªð‡«î¬õ.ªê™:94438 05699
Þ‰¶ Ü躬ìò£˜, 31,Ìó£ì‹
DCE, Gó‰îó «õ¬ô, ñ£î
õ¼ ñ£ù‹ 1 ô†ê‹. î°‰î
ñíñèœ «î¬õ. à†HK¾
ê‹ñî‹. ªî£ì˜¹‚°:& ªê™:
ï£ò˜, eù‹, àˆFó†ì£F 88709 52686, 99438 99582
(31) B.Com., ªê£‰î ªî£N™
Ph: 94437-29001,
0431- ¬êõ Hœ¬÷, 51 õò¶ ï™ô
õ¼ñ£ùº‹, ï™ô õêF»‹
2608001.
G¬ø‰î
C‹ñ‹,
Ìó‹
ï£ò˜ Ìò‹ 33 SSLC ªê£‰î ï†êˆFó‹ ªè£‡ìõ¼‚°
ªî£N™ 15000 pm ð®ˆî / Þ«î êºî£òˆ¬î„ «ê˜‰î
ð®‚è£î ñíñèœ «î¬õ. ð®ˆî 38 õò FŸ°†ð†ì
09396752211 / 08572226317 ñíñèœ «î¬õ. °ö‰¬î
Þ™ô£î
Mî¬õèÀ‹
ï£ò˜,
õö‚èPë˜, ܵ辋.
ªê™: 98421
õò¶ 33,
«è£¬õ & 25999,
98400 37528,
ü£F
î¬ìJ™¬ô. Cell: 94435 28696.
9585877510
Þ‰¶ õ‡í£˜&Hø‰î «îF&
3.2.1977 B.Com, BL, Üó²ŠðE
ü§Qò˜
ÜRv졆,
ªê¡¬ù. ªê£‰î á˜&ñ¶¬ó.
ñ£î õ¼ñ£ù‹
Ï.20,000
P.M. ªðŸ«ø£˜èœ: 挾 ªðŸø
Üó² áNò˜èœ. ªî£ì˜¹
ªè£œ÷ «õ‡®ò Cell: 94865
01888. 94863 63081
èõó£ ´, 29. B.Sc., (CS)
(èìÖ˜ Dt) 168 CM. îQò£˜ Hindu, Malaiyali, Gupthan 35,
ðE F¼«õ£í‹ ñíñèœ SWATHI, MBA., BUSINESS,
ǔ›. 87547 55842.
30,000/- Ct:- 94869-16601.
R.DURAIRAJAN.
èõó£ 41. M.com., CA 25,000
Ìó†ì£F,
ºî™
ñí‹, ªî½ƒ° õ‡í£˜, 6.6.84
õêFò£ù
ñíñè‚° Þó£µõ‹
MEG Ìó‹
ð®ˆî °´‹ðð£ƒè£ù 35, ñíñèœ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°:
õòFŸ°œ, 98941 66929.
ªê™: 9791385353.
Þ‰¶ ´ K.ó£ñLƒè‹
õò¶ 30 BA, CˆF¬ó,
¶ô£‹
îQò£˜&
13000
(8™. ªêš, ²‚) 9094948524,
9080355366
¬êõ‹Hœ¬÷, B.Com., 33,
¹ù˜Ìê‹ Private job, permanent,
Rs.30000/-pm î°‰î ñíñèœ
ǔ› Cont: 9487453644
Ï.50 ÝJó‹. ÜöAò
Hœ¬÷ñ£˜, «ê£Nòªõœ÷£÷˜,
ñíñèœ «î¬õ.
îI›õ‡í£˜ 31, 174CMS.
M.A. B.Ed., Govt Teacher,
Rs.30,000/«ó£AQ
Üöè£ù,
CõŠ¹. ð®ˆî
Ü™ô¶
«õ¬ôJ½œ÷
ñíñèœ
ǔ›. Cell:
77081 11223.
èõó£&29,
¹ù˜Ìê‹,
M.Tech.,
P.hd.,
è™ÖK
ÝCKò˜
Ï.25000/&
ªî£ì˜¹‚°:&9488471988.
Þ‰¶ õ‡í£˜,
Age 29,
5.5’, 20,000 PM, ®¬óõ˜, î…¬ê, èœ÷˜, 40 B.Sc.
M¼„êè‹, «è†¬ì, 10th. ²òªî£N™ ªê¡¬ù º‚°÷
Ph: 9940520117/9884926717 &- ˆ«î£˜ ê‹ñî‹ (à†HK¾
î¬ìJ™¬ô): 89394 01010.
A.Müò¡,
õ‡í£˜
4.9.1987 àˆFó£ì‹, î², Ü躬ìò£˜, 29/180cm MCA,
MCA, 30.000/- Software Engg Software Engg, Üö°, CõŠ¹,
Ch- ªê£‰î i´ 9840618203 Good Habit, õêF, õó‚«èŸø
Þ«î
Þùˆ¬î
«ê˜‰î
Üöè£ù CõŠð£ù ð®ˆî
«õ¬ô»œ÷ ªð‡ «î¬õ.
Ct.98845 38117, 74004 63627
Þ‰¶ Hœ¬÷, 36, D.TEd,
«î˜„C
(B.A.English) Üó²
ÝCK¬ò, HøðEJ™ Ü™ô¶
ÝCKò˜ ðJŸC º®ˆî ñí
ñèœ «î¬õ. ªê™:9751614348
ê¡ ÞQŠðè‹,
9842073166, 04366&240720.
ñÁñí‹, Þ‰¶ï£ì£˜, 39,
+2 158 ªê£‰î i´ ̘iè‹
ñ¶¬ó & Dt. Þ¼Š¹ F¼„C
Þ«î ÞùŠªð‡ «î¬õ.
Cell:8695170542.
«îõ˜ Þ‰¶, Ü躬ìò£˜
«ê˜¬õ õ&33, ITI, DIP CNC
PROGRAMAR, 7&™ ªêšõ£Œ
Þó£ñï£î¹ó‹ ñ†´‹. Cell:
77081 82289, 96005 00844
ñíñèœ «î¬õ
ºˆ¶ó£ü£ ºˆFKò˜, 29,
Ht:5.7, DEEE, B.Sc., 25,000
Þ‰¶ ï£ì£˜, õ&27, +2, PM. ªê£‰îi´. ´ à†
51
&
àò˜
²òªî£N™, 2 ô†ê‹ ªê¡¬ù HK¾ ê‹ñî‹. 98408 10765 õò¶
Üó²ŠðE& ñÁñí‹
&
ªê£‰î i´, õêF, î°‰î
õòFŸ°œ
«ð£¡:
ªî½ƒ°
´,
ï™ô 40
õó¡ «î¬õ. 8056208447.
Üö°, 𮊹: ªì‚Q‚è™ 98425&93862.
Hø‰î «îF : 31.10.1991/ 昂, ê‹ð÷‹ 15000/& ï™ô
5.11, B.Com, ï™ô C芹. °íºœ÷ ð®ˆî ñíñèœ Y˜è¼aè˜ ²ˆî ¬êõ‹
ñè‹, ó£C C‹ñ‹ õò¶&42
Üöè£ù, õêFò£ù. ñí «î¬õ. Cell: 9597019012
îQò£˜«õ¬ô ñ£î‹Ï.25000
ñèœ «î¬õ Ct:9994864123
ªê£‰î iÇ CT: 9566051733
M.è¬ôªê™õ¡ õò¶ 27,BA
Þ¬ê «õ÷£÷˜ 35, ÝJ™ò‹
ªêšõ£Œ«î£û‹, èìè‹Ý»œ
MCA., Hó¾Cƒ
ªê¡ì˜
ï†êˆFó‹,
(v²M†v죙)
(Own)Rs.50000 p.m. ð®ˆî
àK¬ñò£÷˜: CT 9841390125
ÜöAò ªð‡ «î¬õ. Cell:
CSI, ï£ì£˜, 175cm, 33,
Üó²ŠðE, ñíñèœ Üó²Š
ðEJ™
àœ÷
ðœO/
è™ÖK ÝCK¬ò «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚° 96006 06358,
[email protected]
õò¶:28 ªê£‰î ªî£N™
ñ£î‹ Ï.35,000/- I¶ù‹,
¹ù˜Ìê‹, î°‰î ñíñèœ
ǔ›. Ct: 98401 03363.
TCS, Chennai, Rs.30,000/- +
´, HANDSOME, 29/5.8
Business Madurai- 9842199723.
M.TECH, Process Engineer,
Ï.50,000/- pm. ï™ô õêF. 35 ²ò õ¼ñ£ù‹, îQ
õò¶
CHENNAI. Ct: 95517 60446 ïð˜ îQ‚°´‹ð‹, ê‹ñî‹. ¶Àõ «õ÷£÷˜
33/175C.M. B.E, «õ¬ô
ñíñèÀ‹
«ðêô£‹.
C裫è£, U.S.A (ªê¡¬ù.
9487177867, 9626268701
TCS‚è£è)
âF˜ð£˜Š¹
õòF½œ÷
ªõœ÷£÷˜,
õò¶
45, 25&30
èõó£ ´,
ªê£‰î ªî£N™, õ¼ñ£ù‹ ô†êíñ£ù Degree ð®ˆî,
õò¶ 33, B.Sc.,
°´‹ð
ñíñèœ
25000/- ï£ò˜&ê‹ñî‹. Cell: ï™ô
«õ÷£÷˜,
ºîLò£˜
9487057486
àòó‹ 170 Cm.
à†HKõ£è
Þ¼‰î£½‹
àˆFó†ì£F, eù‹, Hœ¬÷ ܬêõ‹ 10th «ð£†«ì£, ü£îè‹ÜŠð
Þ¡è‹ 10000/- å«ó ¬ðò¡, ID:[email protected]
CèŠð£ù ªð‡ «î¬õ. com Cell:9894329197
ñ£î õ¼ñ£ù‹
ªê™: 9003922358
ªê™: 95666 90169
40, «ð£¡: 0435-2432507
Þ‰¶ï£ì£˜ MBA õ 33/ H6.1
ðLü£
´,
ÜÂû‹,M¼„êè‹ õ¼ñ£ù‹
Üó²ŠðE Ï.30,000/& 30
80000/-pm ñíñèœ «î¬õ:
ºî™ 33 õò¶ õ¬ó àœ÷
8870026289 / 9566166441.
®AK/Üó²ŠðE ñíñèœ
«î¬õ. ªê™: 94871 65687
«îõ˜, õò¶29, M.B.A.,
²õ£F ¶ô£‹ Fair â‰î ªè†ì
ðö‚躋 Þ™ô£îõ˜, G˜õ£è
Fø¬ñ»œ÷õ˜
ªê£‰î
BUSINESS àœ÷¶. ªõO
®½‹ ðE ïì‚Aø¶.
ï™ô õ¼ñ£ù‹. ªê£ˆ¶œ÷
õêFò£ù °´‹ð‹ õ÷˜‰¶
õ¼‹ ªî£N™ ÜF𼂰
ï™ô î°Fò£ù, õêFò£ù
°´‹ðˆ¬î «ê˜‰î ñíñèœ
ǔ›. 94860 05061
Seer Karunikar Boy 35/165
Bharani
B.Com.,
9LPA
MNC Chennai. Seeks Bride
from same sect. Contact
Þ‰¶, «îõ˜, 31, ¬ìõ˜v,
9841078819 / 044- 23765341.
îQò£˜ ðE ñíñè‚°
Þ‰¶ è¾ó£ï£»´ 28 ®Š÷«ñ£
îQò£˜ 30,000/& F¼õ£F¬ó îI› õ‡í£˜, 29, M.E.(CSE), ï™ô °íºœ÷ ñíñèœ
Þ«î ÞùˆF™ ªð‡ «î¬õ. Asst.
Proff.
Engg.College, «î¬õ. ü£F î¬ìJ™¬ô
ªð‡EŸ°
ªî£ì˜¹‚°: 96260 40060
25,000/- ñíñèœ
«î¬õ. (ÝîóõŸø
º¡ÂK¬ñ). Ct: 9600057195.
8807263487, ݟ裴.
´, 30/175, Üöè£ùõ˜,
M.Tech,SWE,TCS,USA,2.5Lac Þ‰¶ õ‡í£˜, õò¶ 41, Ü躬ìò˜ («ê˜¬õ) õò¶
PM, õêFò-£ù
°´‹ð‹. ªêšõ£Œ,
ñÁñí‹, 28, ñ£î ê‹ð÷‹: 35000/Contact: 044- 43483327.
õ¼ñ£ù‹
9,000 Ph: «õ¬ô: BHEL, Trichy î²
& Íô‹, 8124925584.
èõó£ï£»´27/165, B.Sc., MBA 9994416560, 8015588160
«ó£´ W›ð£‚è£˜ì¡ ªê&10
è‹ñ ´ õò¶ 39, Diploma
044-26443592 / 9444043592 ²òªî£N™ ñ£î‹ 60,000/&
ñÁñí‹ G¬øò à‡´
ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹: ªê™:
ï£ì£˜, 34, 5’.9” B.A., Hvùv 90434 91758
ï™ô õêF, ñ£î‹ Ï.30,000/&
ªî£ì˜¹ ªè£œ÷ «õ‡®ò
ªê™: 9952160460, 8608706017
C
M
Y
K
29, ªî½ƒ° õ‡í£˜ 裇
®ó£‚ì˜ & Üì° Mò£ð£ó‹
Ï.40,000 Þ«î Þù +2, DEG
ð®ˆî ªð‡ «î¬õ (ªê¡¬ù
& ܼA™) Ct: 9865958731.
¬êõ ªê†®ò£˜ Ìê‹ 32Yrs
175 Cm 12th ªê£‰î «ý£†ì™
HCùv 50000 P.M âF˜ð£˜Š¹
¬êõ ªê†®ò£˜,¬êõHœ¬÷,
¬êõ
ºîLò£˜
12th /
Diploma Ct: 8939235270.
¶Àõ ªõœ÷£÷˜ 26, +2
Supervisor (P) Co 15,000p/m
ªê£‰îi´ ªê¡¬ù. Cont :
98411 51784 / 98401 48731
裘裈 Hœ¬÷ 29/167
CõŠ¹ ITI Business 6 to 7Lac
p.a. «ó£UE, Kûð‹, ãŸø
ªð‡ «î¬õ. 98409 67214.
õ¡Qò˜, õò¶ 60, Mî¬õ/
¬ìõ˜v ÝîóõŸø ªð‡
ǔ›.
î£ó‹
Þö‰îõ˜,
°ö‰¬î Þ™ô£îõ˜ ªê£‰îi´,
ªê£‰îªî£N™.Bgl.9886404191.
õ¡Qò˜°ô ûˆFKò˜, 45
/ 170 cm ºî™ ñí‹, Ìê‹,
àîM «ñô£÷˜, Central Bank
of India, Rs.50,000/- 31/6,
V.N.P. St., Puthur, Trichy-17.
Cell: 98434-43417.
õ¡Qò °ô êˆKò˜ 29/
B.E., GovtJob J.E. Transport
Department 33,000pm õóÂ
‚° ªð‡ «î¬õ ªêô‚û¡
«ñ†K«ñ£Qò™v
(since2000)
«è£ì‹ð£‚è‹,
ªê¡¬ù 9790739423
õ¡Qò°ôûˆKò˜ 29/ M.A.
Central Govt.Job [RailWays]
30,000 P.m õó‚° Degree
ð®ˆî ªð‡ «î¬õ “Raja
Rani” (since1971TradeMark®)
Chennai9962445259
Thirunelveli
9600259469
Bangalore (0)9986 654313
Þ‰¶,ªî.Mvõè˜ñ£, 32, ñè‹
C‹ñ‹, ï¬è‚è¬ì, 25,000,
ð†ìî£K ñíñèœ «î¬õ.
(îI› ê‹ñî‹), D. ²Šðó£ò½,
C: 99945 25927, 98949 25695.
N.ñ£îõ¡, D.C.E, 30, C‹ñ‹,
ñè‹,
STRUCTURAL
DESIGN,
40,000/Month,
Contact: 09003575157.
V.𣇴óƒè£„ê£K ñè¡
Müòê‰Fó¡ (29) ²ˆîñ£ù
Mvõè˜ñ£.
¹î¡Aö¬ñ
ðóEï†êˆFó‹, «ñûó£C.
à¬ìò£˜ F¼«õ£í‹ ñèó‹ F¼õœÙ˜. Ct:9894444193
5’9 õò¶ 26 M.S.(Ph.d) Work
in Europe ð®ˆî Üöè£ù îI› Þ‰¶ Mvõè˜ñ£, Ìó†
ªð‡ «î¬õ Ct-9962840811 ì£F B.E., MBA., ꣊†«õ˜
Þ…CQò˜
32/167cm,
°ô£÷˜
ÞùˆF™
2™ ªðƒèÙ˜, Mõ£èóˆî£ùõ˜,
25&30
ªêšõ£Œ 𮊹 10th, ñ£î F¼ñíñ£è£î
õ¼ñ£ù‹ 20,000 õò¶ õòFŸ°†ð†ì ®AK ð®ˆî,
30 Þ«î ÞùˆF™ î°‰î Ìó‹, F¼«õ£í‹, «ó£AE &
ñíñèœ «î¬õ «è£¬õ. ñíñèœ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°:
99432 53325, 94429 84664
ªê™: 74185 26726
îI› à¬ìò£˜ 37, ITI,
ªê£‰î i´ ²ò ªî£N™,
30,000/& PM î°‰î ñíñèœ
ǔ›. Contact: 98430 90278
C
M
Y
K
C
M
Y
K
N.Manigandan
29.1.1983
Ìê‹, èìè‹, 10th Medical
Rep 15,000/- ªê¡¬ùJ™
ªê£‰î i´ 9790731878
Þ‰¶--Mvõè˜ñ£ 37, MNC,
Delhi-J™ ðE¹K»‹ ñí
ñè‚° ñíñèœ «î¬õ.
34,
Dr
P.²î£èó¡, 044-2258 2890.Caste No Bar
M.Tech.,
P.hD.,
Post
Doc,
Senior
Scientist, Mvõè˜ñ£, 29/175, Üöè£ù
Chennai, ÝJ™ò‹, èìè‹, õ˜ B.Tech, TCS, Sys-Analyst,
M B B S / M D / M S / M E / B E Chennai, 50,000PM, õêFò£ù
ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ. °´‹ð‹. Ct: 044- 43483336.
ªî£ì˜¹‚°: ªê™: 99427
94369, èìÖ˜ ñ£õ†ì‹. îI› Mvõè˜ñ£, 32 / 172cm
BE / MBA / Software / ñè‹ /
CõŠ¹ Þ«î Þùˆ¬î «ê˜‰î
ñíñèœ «î¬õ Contact :
9840161730 / 09845194546
õ¡Qò˜, ß«ó£´, 38, CõŠ¹,
õêF, °‹ð‹, Ìó†ì£F,
M.Sc., IT, Software, 34000,
ªðƒèÙ˜. 09964577605.
îI› ò£îõ˜ 27 õò¶ 𮊹
õ¡Qò °ô
êˆFKò˜,
Diploma ê‹ð÷‹&13,000/& ²ˆî
Üvî‹, õò¶:32, ITI (Ele),
ü£îè‹ ñíñèœ «î¬õ.
Camp Kuwaith, 50,000/-pm.
«è£òºˆÉ˜ Ct: 75026 41205
î°‰î ñíñèœ «î¬õ.
Ct:8939608751 / 9443489401 ò£îõ˜, 31 õ, 186 ªê.e., B.E.,
²òªî£N™, 裘ˆF¬è ð£ 4,
Þ‰¶ õ¡Qò °ôêˆFKò˜
Kûð‹, ô‚ùˆF™ «è¶, 7™
29,B.TechCivil,25000 «ñû‹
ó£° àœ÷¶. âF˜ð£˜Š¹:
Þ‰¶ «ð£ò˜31, M.A., M.Phil., ÜvMQ, î°‰î ñíñèœ ãî£õ¶ ®AK, ô‚ù‹ 2,
ǔ›.
9840829299
Chennai
B.Ed., î², Íô‹ 3‹ ð£î‹
7, 8&™ ó£° Ü™ô¶ «è¶
îQò£˜ «ðó£CKò˜ ð†ìî£K
ó£° «è¶ àœ÷ ñíñèœ àœ÷ ï´ˆîó °´‹ð ªð‡.
ñíñèœ «î¬õ 9445204004
«î¬õ ñíñè¡ õò¶ 29 95005 22312, 96296 50360.
«ð£ò˜ 28/5.6’’ Bsc Railway B.E. 35000/- êîò‹ °‹ð‹ Ct:
ò£îõ£, eù‹, àˆFó‹
«õ¬ô, ªê¡¬ù, ÝJ™ò 94448 03283 / 97907 22520
õò¶ 30, TV Showroom
‹ ®AKð®ˆî ñíñèœ «î
õ¡Qò˜ °ô êˆFKò˜ Incharge 15000/- î°‰î
¬õ--- 9444496773, 25560538
ǔ›,
Ct:
Üó²Š ðE
ê‹ð÷‹ ñíñèœ
ó£° 9840775879, 044-25320386
õò¶: 30, ªê£‰î ªî£N™ ñ£î‹ Ï.35000
ÝJ™ò
(Tracsport)
60,000
Pm. «è¶ ªêšõ£Œ
àœ÷
ME ò£îõ˜,«è£ù£˜, 28,178, M.Sc,
(ó£C&«ñû‹, ðóE. °ô‹ ï†êˆFó‹
õ¼‚° M.Phil, ²ò ªî£N™ 30000,
& «îó£ƒ÷£˜ ªî£ì˜¹‚°:& 𮈶œ÷
(«ð£L«ò£M™ 1 裙 ð£FŠ¹) Mwµ, ñè‹, ð†ìî£K ñí
Ph: 8973444444.
õ¡Qò
°ôêˆFKò˜ ñèœ «î¬õ Ct: 93457 47407
ÞùˆF™ 1985 ‚° Hø°
49,
BE,
Hø‰¶œ÷ ñíñèœ «î¬õ. îI›ò£îõ˜,
ñ¬ùM¬ò
Þö‰îõ˜,
ªê™:9787578113.
°ö‰¬îèœ Þ™¬ô. ñíñèœ
õò¶ 32, Íô‹,
î²,
Business ñ£î‹ 25000/- 27,BE MBA,TCS 165000/ PM «î¬õ. [email protected]
/
ªê¡¬ù,
Ct: ñíñèœ «î¬õ PAMMS,
Chennai-600 024. Phone : Þ‰¶ ò£îõ˜, ÜM†ì‹, B.E.,
8144898999.
ªê¡¬ù I.T., «õ¬ô 167 cm,
044-24725912
ñ£î‹ 46000 ð®ˆî ªð‡
õ¡Qò˜ ñ†´‹ 17 ݇´ «î¬õ. Contact: 89256 66670.
è£ô «ê¬õÝJó‚èí‚è£ù
APvîõ˜
«îõ˜,
33, õó¡èœ àìù® F¼ñíˆ 38, ñÁñí‹ degree ð®ˆî
B.A., Üó² ðE, 15000/- FŸ° ܵ辋. õ¡Qò˜ 32 õòFŸ°†ð†ì ªî½ƒ°/
APvîõ «îõ˜ Üó² ðE êƒè‹, ¹Fò â‡.19, Aö‚° îI› ò£îõ£ (ó£°- «è¶
ñíŠªð‡ «î¬õ. Cell: «ü£¡v«ó£´, ¬ê¬î, ªê&15. «î£û‹ CøŠ¹)ªð‡«î¬õ
Ph: 9363083999, 044-24350289 24892080/9841001580
9159009889. ªï™¬ô.
C
M
Y
K
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content