close

Enter

Log in using OpenID

Are You suprised ? - Oman Ministry of Tourism

embedDownload
‫الفصل األول‬
‫أحكام عامة‬
‫مادة (‪)1‬‬
‫يه د هذاددلقذقونددىل ذ ذتشددع وذرت د ريطذرت د ي ذقوس د ىل ىفذاذقوس د ىفذ ذرت م ددىفذا قهااددىلذ‬
‫رقس ددارمىلهقلىلذودي ددىلا ذاس ددىلااهىلذاذقصاا ددىلاذقو د بتنذرمو دداذ ا س د ذ ش ددىل ذرقس ددا ذق ددىلب ذ‬
‫رق ن اددىلاذقوسد ىل ىفذقود ذتداد ذ‪،‬ددىلذقوددل انذرل ددىفذقوا س مددىلاذقإاقهيددىفذرقوند بذقولشد يىفذقو اددىفذ‬
‫واش ددع وذراح ددوذ ش ددىفذقو ش ددىل ذقوس د ىل ذمب ددىلذي د ا ذقوا قا ددرذقوا ددىلهبذرقورن ددىلاذ د ذا د قب ذ‬
‫قوس ىفذرغريا ذانذشع بذقو ر ذقألا ب‪.‬ذ ذ‬
‫مادة (‪)2‬‬
‫ين نذاذت ل ذأ كىلمذالقذقونىل نذ ىلوعلىلهقاذرقوك مىلاذقآلت ىفذق عتذق ل ذا ينذشرذ‬
‫ا هىلذاىلذملذيناضذس ىلقذقو صذا هذموا‪ :‬ذ‬
‫‪1‬ذ–ذالوزارة‪:‬ذر قه ذقواعىله ذرقو ىلاىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬ذ–ذالوزير‪:‬ذر ي ذقواعىله ذرقو ىلاىف‪ .‬ذ‬
‫‪3‬ذ–ذالوكيل‪:‬ذرش رذر قه ذقواعىله ذرقو ىلاىفذو س ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪4‬ذ–ذاللجنة ‪:‬ذقو ع ىفذقو ب ىفذو س ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪5‬ذ–ذالمديرية العامة‪:‬ذق ي يىفذقوعىلاىفذو س ىل ىفذ قه ذقواعىله ذرقو ىلاىف‪ .‬ذ‬
‫‪6‬ذ–ذالسييياحة‪:‬ذسد ذرق انددىل ذحد اذأرذمم اددىفذاددنذقألحد قاذاقاددرذقوس د ىفذأرذاىله هددىلنذ‬
‫د د ذا ااد ددىفنذألغ د د ق ذقو د د ري ذرقو ذح د د ذنذذأذرقصسد ددا حذقول ر د د ذرذ‬
‫قول نذأرذقصساش ىل ذقو ل ع نذأرذقألساعمىلمذأرذقو يض‪.‬ذ ذ‬
‫‪7‬ذ–ذالسائح‪:‬ذقوشخصنذقو بتذأرذقأل ىبنذقولبذيساه هذحتن ذغ‬
‫ذأرأشرد ذادنذ‬
‫أغ ق ذقوس ىل ىفذ‪ .‬ذ‬
‫‪8‬ذ–ذالمنطقيية أو المو ييس السييياح ذ‪:‬ذأبذاسددىل ىفذاددنذقأله نذأرذق ددىليذقإا م ددىفذأرذ‬
‫قو قا ددىفذتام دددذمبسددىلا ذأث يد ذدىفذشددىلون حذذرقو د ذذرق اددىل ذأذرمب ددىل ذ‬
‫بل ع ىفذأرا ىلخذأرشىلئ ىلاذ ىفذ( لىلتىلاذأرذ ق ىلا)ذأرذ قا ذبل ع دىفذ‬
‫اىلاىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪9‬ذ–ذالمشروع السياح ‪:‬ذشدرذ شدىل ذياع د ذ ىلوسد ىل ىفذيند مذ د ذقألشدخىللذقو ل ع د ذ‬
‫أرذق ع يد د د د ذنذسد د د د ق ذاذمو د د دداذ س د د ددا ذر اقه ذق د د ددىلب ذرق قا د د ددوذ‬
‫قوس ىل ىفنذأرذ اىلاىفذق شآاذقو ا دىفنذرقوند بذرق خ مدىلاذقوسد ىل ىفنذ‬
‫أرذادقرو د ددىفذأام د ددىل ذقو ن د ددرذقوسد د د ىل ذأرش د د دشىلاذأرذاكىلتد د د ذقوسد د د ذ‬
‫رقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪ - 11‬المنشأة الفند يةذ‪:‬ذ ذ‬
‫ذأذ–ذقو ىلاق‪ .‬ذ‬
‫بذ–ذقو د ذق ع ذإاىلاىفذرا اىفذقوس ىلح‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬‬
‫ذ‬
‫دذ–ذق خ مىلاذرقون بذقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫اذ–ذقوس نذقوس ىل ىفذراىلذ و هىل‪.‬ذ ذ‬
‫ادذ–ذقوشن ذقو ا ىفذرقإس ق ىلاذذرقألادىلشنذقألاد بنذق عد ذإاىلادىفذ‬
‫قوس ىلحذرقويتذي هذ ا ي اىلذا قهذانذقو ي ‪ .‬ذ‬
‫‪ - 11‬المنشأة السياحية‪:‬ذ ذ‬
‫أذ–ذقألاىلشنذق ه أ ذإسانلىل ذقوسد ىلحذ ذرتند ذق دأش صاذرق شد ر ىلاذ‬
‫هلد نذارددرذق ددىلا ذرق نددىلا ذرا شددآاذقو ح د ذرقأل يددىفذق خ ددىفذ‬
‫قو ذي هذ ا ي اىلذا قهذانذقو ي ‪.‬ذ ذ‬
‫بذ–ذرسىلئرذقو نرذق خ‬
‫أرذ يىف‪ .‬ذ‬
‫ىفذو نرذقوس ىلحذاذه د اذ يدىفذأرذي يد ذ‬
‫‪ - 12‬االرشي يياد السي ييياح ‪:‬ذا د د ذام ددىفذقوش د د حذرقول ددىل ذرتن د د ذق ع ا ددىلاذقواىله ددىفذذ‬
‫رقو ل ع ىفذرقو قث ىفذرقورنىلح ىفذو س ىلحذاذق قاوذقوس ىل ىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذذذذذذ‪ -13‬المرشد السياحي ‪:‬ذا ذقوشخصذقو ل عيذقوليذين مذ عم ىفذقإهشىلاذقوس ىل يذ ذ‬
‫‪-11‬نظييام ا تسييام الو ي ‪:‬ذقو سددىلمذقوددلبذياد ذو شددخصذشد ق ذ‬
‫ددىفذ‬
‫غريذا ذيفذر ذح ا ىفذأرذس ىل ىفنذأرذقو ذا ذ ذق ا دىلحذأرذ‬
‫د ذقس دداعمىل ذو ددىفذمبش ددىلهشىفذآا د ينذذيفذ ددىلايذقو ددصنذأرقااس ددىلمذ‬
‫را د ذقألسدداخ قمذهلددليذقو ددىفذح مددىلذ د ه نذي ددعذي ا ددوذشددرذا د ه ذ‪،‬ددىلذ‬
‫ا ذق ذقودا ىفذقحمل ا ذو ذشرذاىلم‪ .‬ذ‬
‫‪3‬‬
‫ذ‬
‫‪ -11‬الالئحة التنفيذية ‪:‬ذقو ئ ىفذقوا ليىفذهللقذقونىل ‪ .‬ذ‬
‫مادة (‪)3‬‬
‫ذ‬
‫تاد د ذقود د قه نذ ىلوا س د د ذا ددوذق ه ددىلاذق ع ىفنقألش د د قهذا د د ذت سد د ذرت م ددىفذرت د د ي ذرت د د ريطذ‬
‫قوس ىل ىفذيفذقوس ىفذرهلىلذا ذقألاصذ‪ -:‬ذ‬
‫‪1‬ذ–ذرضوذتن ذشىلارذو من اىلاذرق قهاذقوس ىل ىفذق ا ح ذاذقوس ىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬ذ–ذ ا د قاذق دداذرقو دنقاطذقو ب ددىفذو ا م ددىفذقوس د ىل ىفذض ددمنذق ددىفذق مس د ىفذقوعىلا ددىفذ‬
‫و روىفذنذراهقسىفذق ش راىلاذقوس ىل ىفذق يد ذر دلبذق سدارم ينذ و هدىلنذرحت يد ذ‬
‫رسىلئرذت لاىلذنذرقون دىلمذ ىلوا سد ذ د ذقون ىلادىلاذرق شد راىلاذقوسد ىل ىفذقونىلئمدىفذ‬
‫رتن ذ شىلبهىل‪.‬ذ ذ‬
‫‪3‬ذ–ذ د ق ذقول د لذرقو هقسددىلاذو اع د هذا د ذاشددك اذراع اددىلاذ د قذقو شددىل ذ‬
‫قوس ىل ذنرقا قحذقو ذق ىلسلىفذهلىل‪ .‬ذ‬
‫‪4‬ذ–ذق سددىلاىفذيفذهس د ذقوس ىلسددىفذقوعىلاددىفذوا م ددىفذرا د ذق د قب ذ ددىلو قلذقو د ب ذر اددىله ذ‬
‫قول انذررضوذقإبىلهذقوعىلمذونقاطذقوارن ذقوس ىل ذذرقواخ د اذقإا اديذنذو حدوذ‬
‫اسا بذق شىلهشىفذقو ب ىفذاذا ىلاىفذقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪5‬ذ–ذقا د د قحذان د د ذقإت ىلا د ددىلاذقو رو د ددىفذاذق د ددىل ذقوس د د ىل ذنذرت ث د د ذقوع ا د ددىلاذا د ددوذ‬
‫ق سمىلاذرقهل ىلاذقو رو ىفنذقوك ا ىفذرغريذقوك ا ىفنذق هامىفذ ش ذقوس ىل ىف‪ .‬ذ‬
‫‪1‬‬
‫ذ‬
‫‪_6‬ذحت ي ذقو س مذا ذق اىلاذقوس ىل ىفذ‪ .‬ذ‬
‫‪7‬ذ–ذقو اىل ىفذا ذأسعىلهذقوس وذرق اىلاذقويتذتن مذيفذق شآاذقو ا ىفذرقوس ىل ىف ذ‬
‫‪8‬ذ–ذاهقسىفذ شدىل ذاد قهسذ ذراعىلاد ذرش دىلاذااخ دىفذألاد قاذقوكد قاهذقولشد يىفذق ه دىفذ‬
‫مىلهس ددىفذقو ش ددىل ذقوس د ىل يذنذأرذ اا ددىل ذان د هقاذتاع د ذ ىلو ش ددىل ذذقوس د ىل ذاذ‬
‫س ذقواع ذقونىلئمىفنذمبىلذيسه ذاذاا ذ ذرت م ىفذقوشىفذقوس ىل ىف‪ .‬ذ‬
‫‪-9‬ذقو ه ذ عم ىلاذقو ريطذرقواس ي ذقوس ىل ذنذرقو س ذاذ شدىل ذ هدىل ذااخ دصذ‬
‫هللقذقو ذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذذذذذذرجيد د ذأ ذتعهد د ذقود د قه ذ ذقوشد دشىلاذرق كىلتد د ذقوس د د ىل ىفذقأل ل ددىفذق اخ‬
‫لعضذام ىلاذقواس ي ذرقو ريطذقوس ىل يذ‪ .‬ذ‬
‫ددىفذ‬
‫‪11‬ذ–ذت س د د ذق د د ن قاذرقو د د رقاذ د د ذ ا د د ذق ق د د ذقوس د د ىل ىفذ ن د د ذقواع ي د د ذ‬
‫ىلوس د ىفذرقإاكىل ددىلاذقوسد ىل ىفذح هددىلذنذرشددلواذق شددىلهشىفذاذق د ن قاذرق عددىله ذ‬
‫قوس ىل ىفذقو رو ىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫‪11‬ذ–ذ ا قاذاشد راىلاذقوند ق ذرقوند قهقاذق اع ندىفذ ىلو شدىل ذقوسد ىل نذرذ د ق ذقود أيذ‬
‫يفذقون ق ذق ن ىفذمقاذقو ىفذ ش ذقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪12‬ذ–ذحت ي د ذش د ر ذر د ق قاذرهس د مذقسددان قمذقوش دشىلاذأرذأيذااعه د ذا د اصذو د ذ‬
‫و د قذقو ددىفذقودديتذتن د مذا رضددهىلذ ىلوس د ىفذ ذرت س د ذ ذرا قالددىفذأاقئهددىلذهلددليذقوع د ر ذذ‬
‫رحنىلًذ ىلذتل ذقو ئ ىفذقوا ليىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫‪_13‬ذاهقسىفذأا ىل ذق ش راىلاذقوس ىل ىفذانذقوا قئ ذرقو س مذق ن ه نذرأيىفذادقيىل ذ‬
‫‪1‬‬
‫ذ‬
‫ذذذذذذذميكنذا هىلذهلليذقوششىلاذ‪.‬ذ ذ‬
‫مادة (‪)1‬‬
‫حيس ذا ذمج وذق شأاذرقوششىلاذرق كىلت ذقويتذتدقر ذأيذ شىل ذس ىل يذنذقوسمىلحذ‬
‫إهتكىلبذأيىفذأامىل ذتاعىله ذاوذقو سىلمذقوعىلمذأرذقآلاقبذقوعىلاىفذأرذنسذس اىفذق اموذأرذأانذ‬
‫رأسان قهذقول اذ‪.‬ذ ذ‬
‫مادة (‪)1‬‬
‫اوذا مذقإا ذ أ كىلمذقت ىلا ىلاذا سمىفذقواعىله ذقوعىل ىفذنذجي ذقو ا صذو ششىلاذ‬
‫قوس ىل ىفذقأل ل ىفذنذ إ شىل ذح رحذأرذاكىلت ذهلىلذاقارذقوس ىفذرحنىلًذأل كىلمذالقذقونىل ذ‬
‫رصئ ا ذقوا ليىفذ‪.‬ذذذذ ذ‬
‫مادة (‪)6‬‬
‫تن مذقو قه (ق ي يىفذقوعىلاىف)ذ إاسىلكذسعرذاىللذون ذق هىلاذق اصذهلىلذقوعمرذيفذ‬
‫قأل ش ىفذقوس ىل ىفذ ىلوس ىفذنذبلنىلًذأل كىلمذالقذقونىل ذ‪ .‬ذ‬
‫رتل ذقو ئ ىفذقوا ليىفذب ينىفذ اسىلكذقوسعرنذرقول ىل ىلاذقويتذت ر ذ نذرهس مذ‬
‫قساخ قجذأرذتع يرذأرذ ضىلحىفذأيذ ىل ذ ‪ .‬ذ‬
‫مادة (‪)7‬‬
‫ت ادددمذقوشدشىلاذقوسد ىل ىفذرق شددآاذقصاد بذق د اصذهلددىلذمبمىلهسددىفذقأل ش د ىفذقوس د ىل ىفنذ‬
‫رقو د رحذرق كىلت د ذقوعىلا ددىفذ ىلوس د ىفنذ ددأ ذتن د مذ ذق ي يددىفذقوعىلاددىفذنذشددرذسدداىفذأشدده ذنذ ىل ددىلذ‬
‫‪6‬‬
‫ذ‬
‫ددىلونقاطذقوسد د ىل ىفذقود د ذمذت ددلاىلذ‪.‬ريكد د ذهل ددليذقود دنقاطذقوسد د يىفذنذرحيسد د ذا د د ذق د د‬
‫ق خا ذ ىلو قه ذ حشىل ذأيىفذاع اىلاذا هىلذو ريذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‬
‫شمددىلذت ادددمذاددليذقوشدشىلاذرق شددآاذرقو د رحذرق كىلتد ذ ددأ ذتعد ذا د ذر قه ذقإاد مذ‬
‫مج وذق ل ادىلاذرقو شد قاذقوسد ىل ىفنذقود ذت د هاىلذوا يعهدىلذا د ذقوسد ىلحذاقادرذقوسد ىفذأرذ‬
‫اىله هىلنذصاامىلااىلذرقإم ذ لعهىلذرت يعهىلذ ىلوا س ذاوذر قه ذقواعىله ذرقو ىلاىفذ‪ .‬ذ‬
‫الفصل الثاني‬
‫اللجنة الوطنية للسياحة‬
‫مادة‬
‫(‪ )8‬ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ت شأذ ىفذتسم ذذ"قو ع ىفذقو ب ىفذو س ىل ىف"ذيا ذتشك هىلذ ن قهذانذقو ي ذا ذ ذ‬
‫قو ذقواىليلذ‪ :‬ذ‬
‫ذهئ سذىلً ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫‪-1‬ذر ي ذقواعىله ذرقو ىلاىفذذ ذ‬
‫‪-2‬ذرش رذقو قه ذو س ىل ىفذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ ىلئلىلًذو ئ س ذ‬
‫‪–3‬ذممررذوكرذانذق هىلاذقآلت ىفذ ه ىفذرش رذر قه ذأرذاىلذيعىلاهلىل‪:‬ذذ ذ‬
‫أذ‪-‬ذذر قه ذقو قلذقون ا ذرقورنىلحىف‪.‬ذ ذ‬
‫ب‪-‬ذر قه ذقإا مذ‪ .‬ذ‬
‫د‪-‬ذر قه ذقول يىلاذقإا م ىفذرقول ىفذرا قهاذق ىليذ‪ .‬ذ‬
‫اذ–ذر قه ذقصاا ىلاذقو بت‪.‬ذ ذ‬
‫‪7‬‬
‫ذ‬
‫ادذ–ذر قه ذقو نرذرقصت ىلصاذ‪.‬ذ ذ‬
‫ر‪-‬ذر قه ذقإسكىل ذرقوكه ىل ذرق ىلي‪ .‬ذ‬
‫ذ‪-‬ذاكا ذر ي ذقو روىفذرحمىلحظذ ىله‪.‬ذ ذ‬
‫دذ–ذش بىفذاُمىل ذقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‪-‬ذ يىفذاسنا‪.‬ذ ذ‬
‫‪4‬ذ–ذهئ سذ ىفذقوس ىل ىفذيفذغ حىفذجتىله ذرا ىلاىفذاُمىل ‪.‬ذ ذ‬
‫‪-5‬ذقو ئ سذقوا ليذو مشدذقوعُمىلىنذو ريطذقصسارمىلهذرت م ىفذقو ىلاهقاذ‪ .‬ذ‬
‫‪6‬ذ–ذمخددسذشخ د ىلاذاُمىل ددىفذاددنذمذربذق ددن ذاذقوعمددرذقوس د ىل ذمير د ذ‬
‫قون ىلحذق ىللذنذختاىلها ذغ حىفذجتىله ذرا ىلاىفذاُمىل ذ ذثد لذسد قاذنذ‬
‫رجي ذجت ي ذاليذق ذ‪.‬ذ ذ‬
‫مادة ( ‪) 9‬‬
‫تا ذقو ع ىفذقو ب ىفذو س ىل ىفذت ع رذقو شىل ذقوس ىل ذر منىل ذ شىفذقوس ىل ىفذاذ‬
‫قوس ىفنذرهلىلذا ذر ذق لذاىلذي ‪-:‬ذ ذ‬
‫‪1‬ذ‪-‬ذ‬
‫ذراهقسىفذح لذقصسارمىلهذقوس ىل ذر لبذقون ىلحذق ىللذقو بتذرقأل ىبذ و هىلذ‬
‫ىلواعىلر ذاوذق هىلاذق ع ىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬ذ‪-‬ذيعذ قوىفذق ع اىلاذأاىلمذخت صذقألهقض ذإاىلاىفذق ىلب ذرق شآاذرق ش راىلاذ‬
‫قوس ىل ىفذرقا قحذقو ذق ىلسلىفذرحنىلًذونىل ذ سارمىلهذهأسذق ىل ذقأل ىبذراىل ذ ذ‬
‫قص ا ىلحذرقون ق ذقصا بذقو ىلحل ذيفذقوس ىفذ‪ .‬ذ‬
‫‪8‬‬
‫ذ‬
‫‪3‬ذ‪-‬ذتن ذرا ق عىفذقونقاطذقونىلئمىفذوا م ىفذق ىلب ذقوس ىل ىف‪ .‬ذ‬
‫‪-4‬ذق ق ذقو أبذاذقو سىلئرذق ىلسلىفذواسه رذرتلس اذ ق قاذ اىلاىفذق ش راىلاذقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪5‬ذ‪-‬ذقاد د قحذقود دنقاطذقوك ددىفذ اأا ددرذرتد د هي ذقوكد د قاهذقوعُمىل ددىفذقو ا ددىفذو عم ددرذاذقون ددىلحذ‬
‫قوس ىل ‪ .‬ذ‬
‫‪-6‬ذقا قحذقو ذوا حريذقو ا ذق ىليلذرقوام يرذقو مذو مش راىلاذقوس ىل ىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫‪7‬ذ‪-‬ذتن ذ قاطذقو ريطذرقواس ي ذقوس ىل ذرقوعمرذا ذت ي اىل‪.‬ذ ذ‬
‫ذذذذذذذذذرو ع ددىفذأ ذتش ددكرذ ىل د دىلًذح ا ددىفذأرذح د د قذام ددرذااخ ددىفذو هقس ددىفذ‬
‫ق ضد اىلاذقود ذتنددوذاذاقئد ذقاا ىلاددهىلنذرهلددىلذأ ذتسدداع ذمبددنذتد قيذاددنذ‬
‫ق نقاذقو ب ىفذرقأل ل ىف‪.‬ذذ ذ‬
‫مادة (‪)11‬‬
‫‪.‬ذ ذ‬
‫تعن ذقو ع ىفذق امىلاىللىلذ‬
‫ىفذارهيىفذا ذشرذث ثىفذأشه ذا ذقألارنذ ا ذانذقو ئ سذ‬
‫ريك ذ عنىلاذقو ع ىفذا ىلًذيا هذأغ ل ىفذقصااىل ذا ذأ ذيك ذانذ ه ذقود ئ سذ‬
‫أرذ ىلئل ذنذرت هذقو ع ىفذت ا ىللىلذ أغ ل ىفذأا قاذقوىلضد ينذنذرا د ذقواسدىلريذيد ذق ىل د ذ‬
‫قوليذا ذقو ئ سذ‪.‬ذ ذ‬
‫الفصل الثالث‬
‫إنشاء واستغالل المناطق والموا س السياحية‬
‫‪9‬‬
‫ذ‬
‫مادة (‪)11‬‬
‫تن د مذقو د قه ذ ىلوا س د ذاددوذق هددىلاذق ع ددىفذنذ ا ي د ذر د ذق ددىلب ذرق قاددوذقوس د ىل ىفذ‬
‫ىلوس د ىفنذرمباىل عددىفذقشاشددىلهذق ددىلب ذرق قاددوذق يد ذقونىل ددىفذو سددا ذقوس د ىل نذري د هذ‬
‫لواذقوا ي ذا قهذانذقو ي ذ ع ذا قحنىفذم سذقو هق ‪.‬ذ ذ‬
‫رتش د هذقو د قه ذا د ذقس ددا ذرقاقه ذذا ددليذق ددىلب ذرق قا ددوذرت س د ذأاقهل ددىلذرتعمريا ددىلذ‬
‫رااىل عاهىلذرت ريطذقسا هلىلذرقاامىلاذق اذقو اىفذولواذ‪ .‬ذ‬
‫مادة (‪)12‬‬
‫صذجي دذ ذألبذشددخصذبل ع د ذأرذاع د يذش د رذأيذا اددوذأ ذرا ن ددىفذذس د ىل ىفنذأرذ ددد ذ‬
‫ا هىلنذأرذقص ا ىلحذ‪،‬ىلذأرذقسا هلىلذأرذقوا هذح هىلنذ صذ ا صذانذقو قه ذ‪ .‬ذ‬
‫شمددىلذصذجيد ذ ددريذتد ا صذاددنذقود قه ذ اىلاددىفذأيددىفذا شددأ ذح ا ددىفذأرذسد ىل ىفذأرذقسددا هلىلذ‬
‫أرذ اقهلىلذ‪.‬ذ ذ‬
‫رتد د س ذقو ئ ددىفذقوا لي ددىفذشد د ر ذر د د ق قاذا د ذقو اد د صذر ددىلصاذرشد د ر ذرا ه ددىلذ‬
‫ذرقو ىلئهىل‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‬
‫الفصل الرابس‬
‫تنظيم المنشآت الفند ية والسياحية‬
‫‪11‬‬
‫ذ‬
‫مادة (‪)13‬‬
‫يددا ذت د ذق شددآاذقو ا ددىفذرقوسد ىل ىفذ ذقود ه ىلاذأرذق سددا يىلاذق ىلسددلىفذنرجيد ذ‬
‫اددىلا ذقو س د ذيفذاددلقذقوا د ذرحن دىلًذ ددىلذيس د ذا د ذقوا ا د ذقو د ذأرذقألاقهيذا هددىلذنرتل د ذ‬
‫قو ئ ىفذقوا ليىفذا قا ذر ق قاذرأرضىلحذقوا ا ذ‪ .‬ذ‬
‫مادة (‪)11‬‬
‫جي د ذ ش دىل ذنذمجع دىلاذا ىلا ددىفذ خا د ذأر د ذقو شددىل ذقوس د ىل يذبلن دىلذأل ك دىلمذا دىل ذق مع دىلاذ‬
‫قألا ددىفذنذرمودداذو اامددىلمذ ىل ددىل ذذق ش د شىفذألااددىلئهىلنذرقوعمددرذا د ذ ددرذاشددىلش ه ذو د بذ‬
‫قوس ىلاذق ع ىفنذرتن ذق ن ىلاذقو اىفذوا ش اذرذت م ىفذقوشىفذقوس ىل ىفذذ ىلوس ىف‪.‬ذ ذ‬
‫مادة (‪)11‬‬
‫ذصذجي د ذ ددريذت د ا صذاددنذقو د قه ذق شددىل ذأرذقسددا ذأرذقاقه ذق شددآاذقو ا ددىفذقو د ذ‬
‫ت قهذ سىلمذقااسىلمذقو ا ذرحتد اذقو ئ دىفذقوا ليدىفذقوشد ر ذرقص د ق قاذقو ادىفذ مىلهسدىفذادلقذ‬
‫قو شىل ذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‬
‫مادة (‪)16‬‬
‫حت اذقو ئ ىفذقوا ليىفذنذقون قا ذرقأل كىلمذق سمىفذو سىلمذأااسىلمذقو ا ذا ذأ ذ‬
‫تاامنذقون قا ذقآلت ىفذ‪ :‬ذ‬
‫ذذذذذذذذذذذذذذذذأ‪-‬ح ذقو ق وذأرقوسمىلح‪ .‬ذ‬
‫‪11‬‬
‫ذ‬
‫ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب‪-‬ق سا قاذقو اىفذر ق قاذت ث نهىلذ‪ .‬ذ‬
‫ذت قح اىلذيفذقوعن ذق نمذ ذقولىلئوذرق ش يذ‪ .‬ذ‬
‫ذذذذذذذذذذذذذذ دذقول ىل ىلاذقو ق‬
‫ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا‪ -‬اقه ذق شأ ذ‪ .‬ذ‬
‫مادة ( ‪) 17‬‬
‫جي ذأ ذتسعرذمج وذقوعن اذقو قها ذا ذق شآاذقو ا ىفذأرذقوس ىل ىفذقو ذتسا رذأرذ‬
‫ت قهذ سىلمذقااسىلمذقو ا ذ أاىل ىفذقوسعرذقوعنىلهبذ قه ذقإسكىل ذرقوكه ىل ذرق ىليذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‬
‫الفصل الخامس‬
‫تنظيم مكاتب السفر والسياحة‬
‫مادة (‪)18‬‬
‫جي ذ دقروىفذأيىفذششىفذأرا شأ ذح ايىفذذو شىل ذأرذأشر ذادنذقأل شد ىفذقآلت دىفذقو د ذا د ذ‬
‫ت ا صذ لواذانذقو قه ‪-:‬ذ ذ‬
‫‪1‬ذ–ذت سد د ذه د د اذسد د ىل ىفذوفحد د قجذذأرذقألحد د قاذاقا ددرذقوسد د ىفذأرذاىله ه ددىلذرحن ددىلذ‬
‫ونقاطذتشمرذقو نرذأرذقوعدذذيفذق شآاذقو ا دىفذقرذقوسد ىل ىفذرادىلذيا درذ دلواذ‬
‫انذا اىلا‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬ذ–ذ وذأرذا هذأرذقسال ق ذتلقش ذقوس ذنذرت سريذ نرذقألااعىف‪ .‬ذ‬
‫‪12‬‬
‫ذ‬
‫‪3‬ذ–ذالىلش د ذأامددىل ذقو شىلوددىفذرقوامر ددرذقواعددىلهبذاددنذش دشىلاذقو دريق ذرق‬
‫رقو نرذقونبذو س ىلحذ‪ .‬ذ‬
‫ددىفذقول يددىفذ‬
‫‪4‬ذ–ذت حريذرسىلئرذ نرذقوس ىلح‪.‬ذ ذ‬
‫‪5‬ذ–ذقون د ددىلمذب د د اىلاذاىلا د ددىفذو س ىلحنشىلو د د ذا د د ذتأش د دريقاذقو د د ا ذرق د د رجذ‬
‫رام ىلاذقواأا ذر عدذقألاىلشن‪ .‬ذ‬
‫‪-6‬ذت س ذر اقه ذق عىله ذرق ن قاذقو ب ىفذرقو رو ىفذ‪ .‬ذ‬
‫رحت اذقو ئ ىفذقوا ليىفذقوش ر ذرقوا ق اذقو ق‬
‫ذت قح اىلذ مىلهسىفذاليذقأل ش ىفذ‪ .‬ذ‬
‫ذ ذرجي د د ذو د د قه ذأ ذتا د د ذق ذاد ددىلذسد ددل ذأبذأ ش د د ىفذرأامد ددىل ذأا د د بذتا د ددرذذ‬
‫ىلوس ىل ىفذرا اىفذقوس ىلحذا ذحن ذيامش ذاوذت هذ شىفذقوس ىل ىفذاذقوس ىف‪ .‬ذ‬
‫ريسارتذانذأ كىلمذاليذق ىلا ذنذق اىلاذقو اىفذوا سريذأاق ذح ياىفذقوطذرقوعم ذ‪ .‬ذ‬
‫مادة (‪)19‬‬
‫صذجي ذقوا ىل ذانذقو اد صذقو دىلاهذو شدشىفذأرذق شدأ ذقو ايدىفنذشمدىلذصذجيد ذهلدىلذت دريذ‬
‫د حذ شددىلبهىلذ صذ عد ذا قحنددىفذقود قه ذنذرمودداذبلنددىلذو ن قاد ذرقإ د ق قاذقود ذحتد ااىلذقو ئ ددىفذ‬
‫قوا ليىفذذ‪.‬‬
‫الفصل السادس‬
‫‪13‬‬
‫ذ‬
‫اإلرشاد السياح‬
‫مادة (‪)21‬‬
‫صذجي ذألبذشخصذممىلهسىفذاه ىفذقصهشدىلاذقوسد ىل ذاذق دىلب ذأرذق قادوذقوسد ىل ىفذ صذ‬
‫ا صذانذقو قه ‪ .‬ذ‬
‫ذرتل ذقو ئ ىفذذقوا ليىفذقوش ر ذقو ق ذت قح ادىلذيفذق شد ذقوسد ىل يذر ن اد ذررق لىلتد ذ‬
‫صذر ددىلصاذرا د ذأرذ‬
‫را قا د ذر د ق قاذاسددىل وا ذتأايل دىلًذنذرقإ د ق قاذقو اددىفذ د ذقو ا د ذ‬
‫س ل ذنذر ق قاذقون ذيفذسعرذق ش ينذقوس ىل ذ‪ .‬ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫الفصل السابس‬
‫صندوق التنمية السياحية‬
‫مادة ( ‪) 21‬‬
‫ي ش ددأذا د د رقذذيسد ددم ذ"ا د د رقذقوا م د ددىفذقوس د د ىل ىف"ذيالد ددوذقو د د قه نذريه د د هذ ذاا د د ذ‬
‫قأل ش ىفذقوس ىل ىفذنذرتاك ذا قهايذان‪:‬ذ ذ‬
‫‪1‬ذ‪-‬ذق لىلوغذقويتذخت‬
‫هىلذقو روىفذيفذق ق ىفذقوعىلاىفذو ا ذق ش راىلاذذقوس ىل ىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬ذ–ذ سلىفذانذهس مذقو قا صذرق اىلاذقوس ىل ىفذنتا اذ ىلصت ىلقذاوذر قه ذق ىلو ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪11‬‬
‫ذ‬
‫‪3‬ذ–ذأيذا قهاذأا بذي قح ذا هىلذم سذقو هق ذ ىل ذا ذب ذقو قه ذ‪.‬ذ ذ‬
‫رتك ذو رقذا ق ىفذاىلاىفنذرتل أذقوس ىفذق ىلو ىفذود ذ ل قيدىفذقوسد ىفذق ىلو دىفذو رودىفذذرت اهد ذ‬
‫ىل اهىلئهىلنذري رذحىلئضذقو رقذانذس ىفذ ذأا ب‪.‬ذرتعانذأا ق ذقو رقذأا قصًذاىلاىف‪.‬ذ ذ‬
‫مادة ( ‪) 22‬‬
‫خت ددصذا دذقهاذقو د رقذوا د ي ذرت م ددىفذقأل ش د ىفذقوس د ىل ىفذرحنددىلذ ددىلذت د قيذقو ع ددىفذقو ب ددىفذ‬
‫و س ىل ىفذنذر ىفذاىلاىف‪:‬ذ ذ‬
‫‪1‬ذ–ذن ي د ددرذقول د د د لذرقو هقس د ددىلاذقود د د ذلد د د هذ ذت ي د ددوذق د دداطذقوسد د د ىل ذقوعُم د ددىلىنذ‬
‫رقسا قلذأمنىل ذس ىل ىفذ ي ‪.‬ذ ذ‬
‫‪2‬ذ‪-‬ذاس ددىلا ذاش د راىلاذ ش ددىل ذرت د ي ذرهح ددوذش ددىل ذق قح د ذقألسىلس د ىفذرقواس دده اذ‬
‫قوس ىل ىفذاذق اىل ذرق قاوذقواىله ىفذرقورنىلح ىف‪ .‬ذ‬
‫‪3‬ذ‪-‬ذن يد ددرذ شد ددىل ذاىلا د د ذ ىل د ددىلاذااكىلا د ددىفذاد ددنذقإاكىل د ددىلاذرق ن اد ددىلاذرقأل ش د د ىفذ‬
‫قوس ىل ىفنذرت سريذسلرذقإب حذا هىلذو مسارم ينذقو قغل ذيفذقصسارمىلهذيفذق ىل ذ‬
‫قوس ىل ي‪.‬ذ ذ‬
‫‪4‬ذ‪-‬ذاا د ذ د قاطذتأا ددرذرت د هي ذقوك د قاهذقولش د يىفذقو ب ددىفذقو ا ددىفذو عم ددرذاذ ا د ذ‬
‫أ ش ىفذقون ىلحذقوس ىل ي‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‬
‫‪-5‬ذقو د هذا د ذ د قاطذقود ريطذقوسد ىل يذرق شددىلهشىفذاذق د ن قاذرق عددىله ذذقوسد ىل ىفذ‬
‫قوعىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫‪11‬‬
‫ذ‬
‫‪6‬ذ–ذأيىفذأغ ق ذأا بذتسه ذيفذت ي ذرت م ىفذا ىلاىفذقوس ىل ىفذ ىلوس ىف‪ .‬ذ‬
‫مادة ( ‪) 23‬‬
‫تشكرذ ىفذإاقه ذقو‬
‫يىفذشرذانذ‪:‬ذ ذ‬
‫رقذ ن قهذانذقو ي ذنذ ئىلسىفذقو ش رذراا ذ‬
‫ذ‪-‬ذا ي ذاىلمذقوس ىل ىفذ‪ .‬ذ‬
‫ ممررذو قه ذق ىلو ىفذ‪ .‬ذ‬‫ ا ي ذاقئ ذقوش ذق ىلو ىفذ ىلو قه ذ‪.‬‬‫‪ -‬هئ سذ ىفذقوس ىل ىفذ حىفذجتىله ذرا ىلاىفذامىل ذ‪.‬‬
‫رتل ذقو ئ ىفذقوا ليىفذنذ ق قاذرا قا ذان ذق امىلاىلاذقو ع ىفذرب ينىفذام هىلذ‬
‫را ىفذا قهقلىلذرت ا ىللىلذ‪ .‬ذ‬
‫ذذذذذذذرتعام ذاليذقون قهقاذرقوا ا ىلاذانذقو ي ذالرذت لاىلذ‪ .‬ذ‬
‫ذذ‬
‫الفصل الثامن‬
‫إجراءات الر ابة والتفتيش‬
‫مادة (‪)21‬‬
‫‪16‬‬
‫ذ‬
‫يك ذ يذقو قه ذقولينذي د هذ ا يد ا ذاد قهذادنذر يد ذقوعد ذ ىلصت دىلقذادوذقود ي ذ‬
‫نذا ىفذقوال ىفذقوناىلئ ىفذ ىلو سلىفذو مخىلو ىلاذق ىلاىفذ‪،‬لقذقوندىل ذرقو د قئ ذرقوند قهقاذق دل ذ‬
‫و ذ‪ .‬ذ‬
‫ذريك د ذ ددأا هيذقواددلاذقونا دىلئ ذممىلهسددىفذس د ىفذقو اىل ددىفذرقوا ا د ذا د ذ ا د ذق شددآاذ‬
‫قوعىلا ىفذيفذقون ىلحذقوس ىل يذنذذذرقإب حذا ذسع لىلذراسا قلىلذر س ذقوعمرذ‪،‬ىلنذو اأش ذانذ‬
‫ق قاهىلذأل كىلمذقونىل ذرقو قئ ذرقون قهقاذق ل ذو ‪ .‬ذ‬
‫ري ا دددمذقون ددىلئم ذا د د ذشد د ذت دداذذق ش ددآاذ ددأ ذيند د ا قذ د دأا هبذقوا ددلاذقونا ددىلئ ذ‬
‫قواسه اذقو اىفذآلاق ذأامىلهل ‪.‬‬
‫ذ‬
‫الفصل التاسس‬
‫الجيزاءات‬
‫مادة‬
‫(‪ )21‬ذ‬
‫‪17‬‬
‫ذ‬
‫ذاوذا مذقإا ذ أيىفذان ىفذأش ذي صذا هىلذاىل ذق ددق ذقوعمدىلأذأرذأيذادىل ذأاد ذ‬
‫يعىلا ‪-:‬‬
‫‪-1‬ذ قاددىفذصذتدي د ذا د ذث ثددىفذآصهذ ذنذشددرذاددنذ دىلو ذأ كددىلمذق د قاذنذ‬
‫‪12‬أر‪15‬ذأرذ‪18‬ذأر‪19‬ذاددنذاددلقذقونددىل ذنذأرذي ددقر ذأ د ذقأل ش د ىفذق ن د د ه ذ‪،‬ددليذ‬
‫ق د قاذمب د ذتد ا صذمذ و د ددىلمتيذنذأرذمذقو د ذا د ذ يد ذقو د ذأرذقوادريد ذنأرذ‬
‫ىلو ددىفذق ش ددأ ذون قا د د ذقآلاقبذقوعىلا ددىفذأرذقو س ددىلمذقوع ددىلمذأرذقهتك ددىلبذأام د دىل ذتا د د ذ‬
‫سمعىفذقول اذأرذأا هىل‪ .‬ذ‬
‫ذرجي ذقوك ذ‬
‫ذق شأ نذأرذرا ذنأرذ و ىل ذقو ا صذق م حذهلىل‪.‬ذراذ ىلوىفذ‬
‫تك قهذق خىلو ىفذتاىلا ذقو قاىفذاوذقوك ذ ذق شأ ذ‪ .‬ذ‬
‫‪-2‬ذذ قاىفذصذتدي ذا ذأو ذ ذنذشرذادنذادىلو ذأ كدىلمذأيذق دىلات ذذ‪7‬ذنذ‪17‬ذادنذ‬
‫القذقونىل ‪ .‬ذ‬
‫‪-3‬ذ قاىفذصذتدي ذا ذأو ذ ذنذشرذادنذادىلو ذأ كدىلمذق دىلا ذ‪20‬ادنذادلقذقوندىل نذ‬
‫أرذقأل كددىلمذق اع نددىفذ ش د ر ذأيذ شددىل ذس د ىل يذنذرحن دىلًذو ا د ق اذرقأل كددىلمذق ل ددىفذ ىلو ئ ددىفذ‬
‫قوا ليىفذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذق ك ذ ا لذأ كىلمذالقذقونىل ذ‬
‫ريعىلا ذ لقاذقوعن ىفذشرذانذحي ذار ذتأايىفذق‬
‫ألامىل ذر ىلئ ه نذرمواذمب عه ذانذاا ذق قاوذأرذق شآاذأرذانىلهذقوششىلانذأرذا ا ىفذ‬
‫أامىلهل نذأرذقصاا ىلحذانذتن ذقول ىل ىلاذقو اىفذ و ه ذأرذتن ميهىلذ ىلا ىفذأرذاىلب ىفذ س ذ‬
‫ا ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ذ‬
‫الفصل العاشر‬
‫أحكام إنتقالية‬
‫مادة (‪)26‬‬
‫يك د ذو د ي ذقو د ذيفذ و ددىل ذأرذتع د يرذأرذهحددضذجت ي د ذقو قا د صذقوسددىل ذا هددىلذالددرذ‬
‫تددىلهياذقوعمددرذ‪،‬ددلقذقونددىل ذنرق اع نددىفذ أيددىفذا نددىفذس د ىل ىفذنذذ مقذتعىلهض د ذاددوذق ددىفذقوعىلاددىفذ‬
‫و قه ذ شأ ذقسا ذر اقه ذرت م ىفذق ىلب ذرق قاوذقوس ىل ىف‪.‬ذ ذ‬
‫مادة (‪)27‬‬
‫ي ادمذشرذانذ رذا ذت ا صذ ىلسا ذا نىفذأرذا اوذس ىل يذنذالرذقوعمدرذ‪،‬دلقذ‬
‫قونددىل ذأ ذيع د ذا دداذأامىلو د ذراش د راىلت ذنذرحن دىلًذو خ ددىفذقوعىلاددىفذو د قه ذيفذشددأ ذقسددا ذ‬
‫رقاقه ذت اذق ىلب ذرق قاوذنذرمواذا ذساىفذأشه ذانذتىلهياذأا ىلهيذ لواذ‪ .‬ذ‬
‫ذرت س ذقو ئ ىفذقوا ليىفذذقإ ق قاذقو اىفذولواذ‪.‬ذ ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫‪19‬‬
‫ذ‬
‫‪21‬‬
‫ذ‬
‫محتويات مشروع القانون‬
‫الفصل األول ‪ :‬أحكام عامة‬
‫ذا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د هذقون د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دىل ذ‬‫…………………………………‪...‬‬
‫ذتع ي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددىلاذ‬‫………………………………………‬
‫ذقو قه ذ………………………………………‬‫ذأ ك د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددىلمذاىلا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددىفذ‬‫…………………………………… ذ‬
‫الفصل الثان ‪ :‬اللجنة الوطنية للسياحة ‪.‬‬
‫ذذذذ‪-‬ذ شأ ذقو ع ىفذ…………………………………‬
‫ذذذذ‪-‬ذ اا ىلاىلاذقو ع ىفذ‬
‫………………………………… ذ‬
‫ذذذذ‪-‬ذ امىلاىلاذقو ع ىفذ‬
‫………………………………‪ .‬ذ‬
‫اىلا‬
‫‪1‬‬
‫اىلا‬
‫‪2‬‬
‫اىلا‬
‫ق قا ذ‬
‫‪3‬‬
‫‪ 7-4‬ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫اىلا‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫‪8‬‬
‫‪ 9‬ذ‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫‪ 11‬ذ‬
‫الفصل الثالث‪ :‬إنشاء و استغالل المناطق والموا س السياحية‪.‬‬
‫ذحت ي ذق ىلب ذر اىلذرقألش قهذقوعىلمذو قه ذا هىلذ……‪..‬ذ ذ‬‫ذقو ا صذ ىلسا ذق ىلب ذ‬‫…………………………… ذ‬
‫‪21‬‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫اىلا ذ‬
‫‪ 11‬ذ‬
‫‪ 12‬ذ‬
‫ذ‬
‫الفصل الرابس‪ :‬تنظيم المنشآت الفند ية والسياحية‪.‬‬
‫ذت د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ذق ش د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددآاذقو ا د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددىفذرقوسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ىل ىفذ‬‫……………………… ذ‬
‫ذق مع ىلاذقون ىلا ىفذو شىل ذقوس ىل ي ذ‬‫ق شآاذقوعىلا ىفذ سىلمذأااسىلمذقو ا ذرت قا هىل‪ ...‬ذ‬‫ذقون قا ذرقأل كىلمذق سمىفذو سىلمذقااسىلمذقو ذا ذ…………‪ ...‬ذ‬‫ذتسع رذان اذقص ا ىلحذ‬‫……………………………… ذ‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫‪ 13‬ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫اىلا ذ‬
‫اىلا ذ‬
‫اىلا ذ‬
‫اىلا ذ‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬تنظيم الشركات السياحية ووكاالت السفر والسياحة‪.‬‬
‫ذحت ي ذأامىل ذقوششىلاذقوس ىل ىفذ‬‫………………………‪..‬‬
‫ذقوا ىل ذانذقو ا صذ‬‫………………………………‪ .‬ذ‬
‫الفصل السادس ‪ :‬االرشاد السياح ‪.‬‬
‫ذقو ا صذمبدقروىفذاه ىفذقصهشىلاذقوس ىل ذ‬‫…………………… ذ‬
‫الفصل السابس‪ :‬صندوق التنمية السياحية‬
‫اىلا ذ‬
‫‪18‬‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫‪ 19‬ذ‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫‪ 21‬ذ‬
‫ذ‬
‫ذ‬
‫ذذذذ‪-‬ذ شأت ذرا قهايذ………………………………‬
‫اىلا‬
‫‪ 21‬ذ‬
‫ذذذذ‪-‬ذتشك رذ اقهت ذ‪ ......................................‬ذ‬
‫اىلا‬
‫‪ 22‬ذ‬
‫‪22‬‬
‫ذ‬
‫ذذذذ‪-‬ذأر ذقو هذ‪ ...................................‬ذ‬
‫الفصل الثامن‪ :‬إجراءات الر ابة والتفتيش‪.‬‬
‫ذحت ي ذاأا هيذقوالاذقوناىلئ ذرس ىلل ذ‬‫…………………‪ ...‬ذ‬
‫الفصل التاسس‪ :‬الجزاءات‪.‬‬
‫ذرا ذأرذقو ىل ذقو ا صذيك ذ‬‫قحملكمىف……‪ ………………...‬ذ‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫اىلا ذ ذ‬
‫‪ 23‬ذ‬
‫‪ 24‬ذ‬
‫‪ 25‬ذ‬
‫الفصل العاشر‪ :‬أحكام إنتقالية‪.‬‬
‫ذق ىلب ذرق قاوذقوس ىل ىفذالرذقوعمرذ ىلونىل ذ‬
‫ذ ك ذ ذقسا‬‫………‪ .‬ذ‬
‫‪-‬ذ ك ذتع يرذا اذقألامىل ذذ…… ذ‬
‫‪23‬‬
‫اىلا ذ‬
‫اىلا ذ‬
‫‪ 26‬ذ‬
‫‪ 27‬ذ‬
‫ذ‬
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content