close

Enter

Log in using OpenID

"Sdy! IⅡ.THANH PHAN THAM D丁,DIA DЁM TttP HUAN

embedDownload
UBND riNu BA RrA - vUNc reu
sO crAo DUC vA EAo rAo
CONG
s6:″ ′ /sGDDT― GDTrH
ⅡOA XA ⅡolcH6 NGHIA VIET
Doc lop‐ Tr dO‐ Hlnh phic
Bd Rla-Viing Tdu,
V/v:T6chic dtr H6i nghitap huin
triё n
"Sdy!
NAM
thdng 3 ndm 2014
khaithtrc hien Chithi s6 10/CT… lTg.
Kfnh gii:Hieu t側 血lg
cic trtr挽 lg
THPT.
Thvc hien K6 hoaCh s6:126/KH― BGDDT ng:ン 17/3/2014 cia Bo Giお
duc va Dao tao vさ viec T6 chic tap huan tri6n khai thlrc hien Chi thi s6 1o/cT_
■]g cho cic s6 giお duc va dao tao,nam 2014,S6Giお duC Va Daotp t五 6n
thlrc hien nhlr sau:・
Io MuC DICH,YEU CAU
thOng
―Httng da■ cho giお 宙en mOn Gilo duC cOng d衡 l cap Trung hoc ph6
trien khai vieC dlra nOi dung phも ng,chOng tharn nhing(PCl日 ヾ
)VaO giang
day tき
naFn hoC 2013-2014;
―Hlr6ng dan cich thic t6 chic,noi dung giang day tiCh hoP,1さ ng gh`p
nOi dung PClN vao mon hoc Gi4o duC COng dm cわ
Trung hoc ph6 thong
(THPT);CiCh thiC si dung tailieu GMo duC nOi dung PCTN trong mOn Giお
duC COng dtt cゎ
THPT theO COng vh s6 075/SGDDT― GDTrH ngり
16/01/2014 cia S6 Gi`o duc va Dふ
o tao(GD&DT);
GIAN,HINH THぴ C
lo ThM gian(ф kien):mOt nett trOng tu航 宙
Ⅱ.THOtt
″ Bφ
′
た力θ7滋 どθι
2。
GD&D写
≦砂 GDEDrsσ
ttδ ″gら dο
24… 28/03/2014
″腸′あ
βα
滅,″ αfθ ″匠加 J.
Inh thl■ tap huin:Dian d2h t“ n mang,c601 ng:ッ
tl田 c
tuy6n.
IⅡ .THANH PHAN THAM D丁 ,DIA DЁ M TttP HUAN
「
lo Th】 nh
phan
―Dai dien l計 上 doo
S6 GD&DT,1教 lh
d● o
_M5i trtrぬ g THPT ci dai dien l計 上
Cli4o duC COng dan.
va chuyen宙 en phё ng GDTrH;
o tJ"ぬ g va ttt ca giぉ vien mOn
“
2.Dia di6m:(8 di6m ch)
…Phё ng 302,S6GE)&DT:Lanh d00 s6,lanh d"va chuyen vien phё ng
GDTrH.
―Toi THPT Ving Tau(cic trtrang THPT cia Tp Ving Tau);tai THPT
chau Tha」 h(cic tnだ mg THPT Tp Balua);tai THPT Tran Vtt Quan(C猛
t面 g TIIPT 6 huyen Long Dien va Dtt D6);tai■ ■)T Xuyen Moc(cttC trlrぬ g
THPT 6 huyen xuyen Moc);tai WT PhilⅥ フ (cac twang THPT huyen T加
Th激 山);tal THPT Nguyen Trai(cic tnぬmg THPT 6 huyen Chau Dic)va tai
THCS,THPT Vё ThiSau(con da。
)。
IV.NoI DUNG,LICH TRINH
lo Noi dung
dtt cic t面 g TIIPT chi d"va tO chic dua n。 l dung PCW
tき nttΠ l hoc 2013-2014 theo ding tinh than chi thi s0 10/CT― 「
FTg
―Hucng
vao giang day
cia Thi tucng Chinh phi va cic vュ n bin chi d● o,hlTong dan trien khai thvc
hien chithi S6 10/CT-lΠ ]gcta Bo GD&DT vaS6 GD&DT。
―Hu“ gd鍋
ch th,c t6 ChiC gittg dり tich h",16ng gh6p noi dung
PcN vao mon hoc Gilo
“ duCCOng dm c“ THPT;
―Cli6i thieu c“ bai glang eLcanling glang day nol dung PCW tich h9p,
16ng gh6p vao m6n hoc Giお duC COng dm,lam tailieu tham khao cho giお vien
thvc hien;
―Giai dゎ cic vu“ g mttc trong qui nnh thuc hien.
2。
TiOn h】 nh
―Tき ngOッ 18/3/2014:Hieuセ u翫lg
cic trlr挽 lg■ ■)T
chi d"gilo宙 en mon
GDCD tai bai gittlg eLearning, ai lieu Hoi nghi tai dia chi
http://taphuan.moet.edu.vn;
…Tき ngけ 18-24/03/2014:Giお vien mon Gi4o duC COng dtt nghien c血
bai gittg eLearning,tai heu lien quan vagti ctt h6ithttc mic va s6(n6u c6),qua
email:Haocvs65の 即nail.com;
-1■ ngけ 24-28/03/2014鰤 血
4価 ng 3)■
ぬ 乱 印 hu猛 輌
品 i■ ctt tin
u h6i va gi狙
嗚 い で iBO GD&DT糖 cた di6m ch trOng“ nu血 ,磁 ld cれ
n cfOrLm)鰤 飩
的 伍お mお cれ giお 宙舗 va t6鴨 kttttt hu航 廿 町 範 qua di詭 ぬ“
“
“
trOng l ng粉
c6ng“ngth d“ 丘 鰤
.
"hi“ BI
V.CONG TAC CHUAN
l.Phう ng g1lo dlc rrrung h9c:TOng h9p cic n。 l dung thttc FrlttC cia cic
つ
′ ′
`
trtrhg g伍 ve Bo GD&DT va chot s6 11r`獨 g diel n ch truc tuy6n v6i BO
GD&DT.
′
2.Phδ ng(COng nghe th6ng tin― rhi6t bi truむng hoc:H5tro ky thuat tai
cic di6nl cau lruc tuy6n(nhlr da neu tren);tき ngay 17 d6n 21/03/2014 chi dong
lien loc v6i Cり c
CNTT Bo GD&DT d6前 Oc
h口 缶lg dttl lヴ thutt k6t n6i thi.
Hiou trtFCrllg cic trlFCyllg THPT:kh`h mmgtrien khain。 l dung cOng
v2hn:ッ d6n gMO vien bO mon GDCD va ci ding th激 山 ph′ h dv Hoi ngЦ ttTC
3。
tuy6n./:ぐ
//´
〆
卜
ι
ハ化ガ″力′″
=
‐Bo GD&DT(B/c);
―Nhtr kinh giri(dё th/hien);
‐Website SO GDDT;
‐Llrui
GIAM DOC
VT,GDTrH,CNTr;HaO NH.
Thanh Giang
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 492 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content