close

Вход

Log in using OpenID

ankara valılıgı

embedDownload
4デ
ToC。
ANKARA VALILIGI
Milli Eこ itim Midirl■
i
こ
21/10/2014
Sayr : 24642325/33014712011
Konu: Tiirkiye Kuliipler Arasr
Geng Erkekler Bilek Gtirepi
Tiirkiye $ampiyonasr
MILLI EGITI〕 √BAKANLIGINA
(Yenilik ve Ettitim Teknol街 ileri Genel Midiillli帥 )
1lgi:Etimesgut i19eMilli EЁ itim Miidiirlii如 m15.10.2014 tarih ve 4589922 saylll yazlsl.
Asfa Gen91ik ve Spor Kuliibiiniin Tiirkiye genelinde"Tiillkiye Kulilpler Arasl Bilek
Gtresi Yansmasl"dilzenleme isteЁ ine iliskin ilgi yazl ekte sunulmu,葡 肛
.
Bilgile五 nizi ve gercttini arz ederim.
Erol BOZKURT
Vali a.
Milli EЁ itim
Midiin
Ek 1lgi yazl(5 sayfa)
OZEL BUR0 3(PROTOKOL)
Ayrlntlll bilgi i9in:sebnem cOLAK
Abant sokak 18/A Gazi MAHALLES1/ANKARA
Tcl:(0312)2121591
Elektronik Al:www mCb.gov tr
Fax:(0312)212 1591
e posta:[email protected] goV tr
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmr$tr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
6fa6-e5db-35bd-b790-9a5c kodu ile teyit edilebilir.
:2014‐ 20
h-$aYt
TOFklye■ mplソ on asl
ek GO「 eli
:Tlrkive Kul口 pler Ara61 Gen,Erkekler B‖
108‐ 110■ 33
Kodu
lLcE MILLi Eこ lTiM MIDORL曲 ●0'NE
ETiMESGUT
llgL a)Tn点 lye VOcut Ce‖
│‖ rme
Ve Fitness ve Bllek Gttre」
Federasyonu¬ un 10 10.2014恒 lh Ve TVGFr866
say:1l yazisl
nin 00腱 nCileT
籠mmlyla,薇 spOttmu2 01an B‖ ek 60陽 ゴ
Torklye genelnde Cenulk ve sp● 「 ku:Oplennin k日
威nameye gOre
sans!l sp● 剛 まり 疇inln a慮 1lmasi amaciJa ekteki警
nda bnlnmasL yaygl口 la典「1lmatt Ve‖
1『
dlZenlemekに lyoruz(Ek‐ l ξbrtnamel
田
gen● 1:nde"TITkl"Kuに pler A旧 91 BIlek G山 oi VarismaSI“
Ya口 ,maya‖ selerde O曽
re口
lm gO「 mate
『kek 61renCiler de
olan 1996-1997-1998-19992000 dOgumlu●
allk
e acretBヒ olttmk閣 :lacaktli Va口 ,ma 27 pぜ
2014 tarlhlnde
langi bir kuttpten FSans 91kattmak,artl‖
ゴ nde ger9ekle,顧 ‖leceklf
巨umesgut Korkut AL KOkur mer性
VttCut Genllme Fttness Ve Bnek Glre,i Fedemsyonu:na ba,Vuru yapllarak
Yazrsr)
igin gerekli izinler alrnm Etrr. (Ek' 2 lzin
│lgl旧
{a)yaZiSlソ :●
T由 慮we
ln Onc11111nde T口 「kiye
Ankara Asfa Cen,旧 k Ve Spo「 Ku10bl ile Zlnde Cen,Fk SpDI Ve iZcmk kulttpleTI「
e「 AraЫ
e dttZe‖ eyecaim2・ TI「 klyo KJロ ロ
lek‐GI隠
―
‐ ttЫ『F」 ゾ
日
――
I
FederaSyonu
―
[[‖ =り S‐
―
・
ul(││●
ヽ
'ヤ
′υ‖
・
・
vuじ ut
t Gdittrrne
Fttn“
〕
I
I ‖____J_`´ : ^A‐ ハル aL
'P
10relm Okullarlndaki gen9 ^erkek
na
Turklye
ttenelinde
tOm
o由
rell
Ya‖
,maゴ
kekler
Blok
G口
Gen9 E「
―
― ‐ ―na'lmedi
―
:1-Ч
bO‖ rTILnmn
:… ………… saoに
[「口
UVI● ::u:し ‖
61rend降
''●
izl口
ledn Venlmesinive ll M刊
μ
・
│■ 1蘭 rn
eJ tanttmimm pplbЫ Imed Lh gemk‖
j,Ve duyunJ arle B‖ ek GO「
│_ ●
:== 」___´ “ "ヽ an1l m‐ ●inl■ 77● dnハ m
│●
1●
MOd010klenmlz araclllolyla gettkli duyurunun yaplimas:nl arz edenm
Anhra m
Y】 丁
Yё netlm
` ・ ′` `
│
`・
`‐
「
′
. lK l
Ekttrr― ―
1-
$arUtame
2- gitet< gUreglFederasyon
s- Afig Ome$i
lzin Yaztst
TopsuttL:=LI::・
累
黒
∬:Ftil菫 循
軍
]!│二
ARA
lNК
■■ ■ ■ ■ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ 1 1 1 1 1 1 l l l l l l l l
15.102014
VUCUT GELi$TiRME VE FiTNESS FEDERASYSNU
.1.v..t,t.?.tzot+
GEN9LIK HizluETLERivr
spon il t'luoUruuc0rur
ANIGRA
llgi:09,9.2014 tarih ve 13318 saytltyaanrz'
ve spor Kul0bil, Zinde Genglik-.spor .ve lzcilik K{!!l
Bilei< Griregi gampiyonasrnr
igbirrigi ire Trirkiye Kuriipreraras, c*nitrrr*Her
Ankara Asfa Genqlik
onderligi
26-27 Aralrk
Federasyonumuz
uygun gdnllmiigt0r'
2014 tarihlerinOe Rnfarl:ditlr.nie** tilepleriFederasyonumuzca
Yaprlacak$ampiyonadakahltmcrlaraverileceksertifika.aliglerde.yall$maresmirnternetsitesinde
yer almast gerekmektedir'
teOerasyon-re takanhk'logolartnrn
yartgma masalart ve hakem ricretleri
Kupa, rnadalya ve verilecek odriller kuliip taraftndan,
federasyonumuz tarafrndan kargtlanacakltr'
Bilgilerinize
az
ederim'
.:
.t
, i+trk.',...
NiYaziKURT
FederasYon Bagkant
:----.-
-ri:i[n-* ilucut C++tirrne
ilil
6i1
iij
ii-z:
ve Fitness Federasyanu.ulu$
-
66rna-g,6ffii-rulu's l-nr.-rnfr-
6i'E"t,' osi2 it 0ag05 v'tb : vrww'trdEls
■■■■■■■■■■■︱︱︱︱︱︱ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
rUnfiyE
YARisMAS:●
GENC ERKEKLER KULttPLER ARASI BiLEK GIRESi
知咄
墳
肥
∬1鵬 遣
lII富 ∬
綿
塁
冒
fI硯 川
Yar6
」
kdm誅
に
劇
e、
Spttuぃヲ
‖
nda genヮ
ge叫 ler
elinda
T山「kive
uじ
Puru lじ
Vい
gangle腱 愴 n tnnaL sttd rmeヽ
engelli
1『
Genel
Yaflgrn
Kork
ak〕 lisansII S: 器
咄
5artlar口
=lnd●
■
Ⅲ
鼎
●
ntt and日
ソ
叩Fede間 ●
ロOnder:ilinde yapllacaktir.
肥
L
h O anla日 側 酬 鋼 dirmeに
酬
katrrrrnrarr ire Ankara 'da Etimesgut
betirtenmig garttarda.
‐
samplソ Onasi kar,1:●
TO「 klve
inロ
……
dttakhJa vT‖
―十
‖
r urV・
sp∝ dtt
_____.:^_.`^^_[│ハ
_ハ く
鷲嗜
精肥 F詰 繁
i Sp● F dunyas,ha kazandirmakl
■ 1=
`"● "r・ ―Ⅲ…・ agagrda
kuriiprerin
―‐―口
l[:: ■u■ n=J‐ り “
?ilil'rur*,re,deki
・ ■■
KttltuF‖ ●
『k●
Lk G‖
1山
0■ [:10「 :口
:Ы
G0
lll sporcuiarl bulr¬
il「 :」
彗
署罵i詔
ARTNAMESI
.61, ir-^rl5rAkllr
yapllacaktlr.
軍ma:ari● larak
:
alallda bellrtllen va, Ve
srklet|erdegengerkeklerdenyalntzKuliipbilekgiiregilitan*Il
katilabilir
ve Kuz剛 陶 msTttrkcumhurl潤
3ektiF,Kul口 ple「 yar13maya he「 k
her
kiloda
蔀 genO erke‖ e面 n katl m:膳
」 7::器 rtti思
器需
1酬ari
lle katl:acakti「
_
odiillendinlecektir. &gga harcrcE
kategoride ve her srktele ilk iige girenler
こ
iartr vaprlacak
gun onc'ednOJ
bir v品
・
'. 卜
nal mlisabakalanntn
mu5コ ound dll ll l印
Final
,".]11."1",I1''::L*O
i:11",',31:
ye
obu ohn sp● u dskJ‖
発
品
菖
こ
商
「hde Ⅲ
│ド 覇
,arl,maya kattlmak zOrundJ
“
,
Y
isin gerekli Bi!ek Gttre,iTnasa:ari Federasyon taraFlndan temin edilecekti「
Yart
{
︲
r r
a e
Y v
yaprracaHrr. Engeili sporcurar, bir kategori
atar Engeri ve Engersiz orrnak uzere iki katagoride
iki kategoriden de yarEernaz'
-engelsiz) seqmeK =orunot*t. Engelliler aynr anda
n vttm、 ddulu vwa
k°
=Heyet雨
Yげ
:l『
F器
梶側TuttTI。 需」 珊 雅IP器
:
Alt agofman, sPor ayakkabl ve forrna'
9
n
e
C
『:rke‖
稲 :Ⅷ 轟[講
1:認 :留 :留 二
』
l廿
9
n
e
G
1跳
Slkl
Genq
Geng
T
e嗜
nJ
1:」 恐
糖口
,ma割 輛
『
』 lllF'ど i:1∬ 三
11『
[‖
,:「
2 kg. tolerans vardtr
︲
i
m k 趾
u r e
“
丁 b 9
1部 11舗鮒 場
躙
i:L織
Ja‖
昴僣鯰
∫[J高 :It」 漏話ξ
1墨 ∬古
1助 11ド
‖ r
●
330「 U tte y・
,ab‖
aya ner hangi bir kategori Ve siklette mi1litakimiarda gOrev al『
淵庶鼎 酬 認
=叩
■15日 POrCular katllam日
=lar.
■■■■■■■■︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︰llllllllllll
Tじ RKiYE
giinii saat 09'30 da Tiirkiye
:21 Ara1lL Cuma giln由 15.30‐ 19.00 tarti.27 Arahk Cumartesi
adresinden
wr,Ylrr-EXcEguleEigql
bilgiler
battlavacaktir. Ay「 inti
mtisabaka:arl
FinaI Tl
盤 L tterndm.酬 ne d計 よ帥nacak,
ll veya
6du‖
Kuliipler Arast Gang Erkekler $ampiyorr-arr
T
●T
●
girenk勧 昴lere kupa VeJbCekt肝
●ilk口 ,
Kul● PI
uanlanntn HesaPlanmest
lir*
rrrup
:lo PuanI
*
口IRIN
IKINCi
ll-lfl'
Uiiincirerine. Tam Aitrn, Altrn Madalya, Ba;aru Belgesi
if,ncit"rine, ya,m Altrn, Giim09 Madalya, Bagarl Belgesi
iiiil""iir*f"e geyrei Altrn, Bronz Madalya, Baqart Belgesi
●Tロ
7 PUttΠ
te
:
rin betirtenm esi nde agagl daki puan eisterni uyg ulan
r
r:
,
: 5 Puan,
:4 Puan_
BE51
AL
Y巨
1 3 Puani
:2 Puani
:l Puan
Tertip Heyeti
ve Giizlemci: Hakemler Federasyon MHK ve Organieasyon
Kura
Not:
Tarti l
19:00'
dopi
G● ::
Poritif
gegerlidir' $artnamede belirtilmayen maddeler
: Uluslararasr bilek guregi m0sabakalart kurallaru
waf kurallarr geqerlidir.
lyalar gergek aliln, gUrniig veya bronz olmayrp sembolilttir'
tarihi26Aratrk 2014' Tartr Saati: 15:30erl00sporcu igin I tartr olacak gekildeyaprlacaktrr. Tartr
'arillar stktetler halinde yaptlacakttr'
Bltek Giiregi Federesyonu yetkililerigerekli durumlarda
I : Ti.irkiye Viicut Geligtilme Fitness,ve
6dii[erigeri ahnrr. Tilrkiye v,cut
testi yaFrrraoirir. oopani-i"*l*u. p".itif gkin sporcuriun
ooplng cizalan geqerlidir' Doping testleri
rme Fitnaas ve Bitek Gitregi Federasyoi, ,vlrr"oiir
grf misiOurumurrda test ucretleri
plkan sonuglar igin tUm masiatlar sporcu r" f rffiUntiittir,-Negatit
layakttr'
eii" k G tl regi Federasyon u kan B
s Viicur G et i $tirrne F ii;";;
;
t
Ettme99utノ
l Topcu Mahal:esi 1506.Sokak N● 12E:vankent―
anrn $orufiilusu : Ali Osman Aydrn
::●tl,
1-‐
bllek.uresl.com
-
0505 680 59 21
ANKARA
KULUPL■ RA
I
nl
KL■
●F‖ 暉FRK■
JL____ニ
B]LEI● URE51.
●
●●
絆
:m脚 山田躊
J
T3rih :26 Aral:k201 4 Cun13
saat t15 30‐ 19.00
:K鰤
‖tPlliclilll
¨
騨
牝
Tarih
:27 Arallk 2014 CtlrTtartest
認
:si岬『
認
1.lere Tam
::z Mah・ 81駐 〔addQ■ 55a Cadde K● 」,面
日 hesgut
AnkJa
N
〓¨
M﹁●〓И●”r” 一
,
鰊
=Indご
Basvurut ve Detaylr Bilgi : www'bilekguresi'com
lrrlulur.Asfaanlutra-com
シ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 973 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа