close

Enter

Log in using OpenID

b亀盆』皆Ъ累出 官 盗 ゝ ∫ま割 :昴鷲僣榊

embedDownload
rixs
soc rRANc
so crAo DVC vA EAo r4o
UBND
CONG HOA XÅ HOICHO NGHIA VIET NAM
S6:イ ど /SGDDT‐ GDTH
Hlnh phiC
Doc lap― Tv do…
Sび σ乃″
夕
434g勿ノd′ 蒻
gθ ノ′
夕
“
`″
V/v tOng hOp dinh g14 va khen
thlr6ng HS tieu h9c theO TT
30/2014/TT‐ BGDDT
2θ ノ
5
Kinh gii:Trtr6ng phδ ng Gi6o duC Va Dao tlo cac huyen,thi xa,thtt ph6。
Cttn ci cOng vm s6 39/BGDDT‐ GDTH ng:,06 thing 01 nttm 2015 cia
Bo Giao duc va Dao taO ve v19c tong hop dinh gll va khen thtFOng hoc sinh tieu
hoc theo ThOng tll s6 30/2014/TT―
BGDDT ng:ン 28 thing 8 nttm 2014 cia Bo
Gilo duC Va Dao taO(TT 30/2014)。
Ti6p theO cong vttn s6 2111/SGDDT‐ GDTH ngay 27 thing 12 nam 2014
cia S6 Gi`o duc va Dao tao ve viec chi dOo d壼 lh gi`dinhけ theO ThOng ttF
30/2014/TT‐ BGDDT,S6Gilo duC Va Dao taO dさ nghi cic phё ng Gilo duC Va
Dao taO tiep tuc chi daO thり C hien inOt S6 Viec nhtr sau:
亀
1:IL幣
Chi daO,hl16ng dan cac trtFOng ti6u
gia
cu6i
hoc kl l va cu6i nalrl h9c:hieu
:llilt.°
hoct61:11[:1機 :l:1:」
trl16ng chi daO gi10 Vien chi nhiem hop V6i cic gi4o vien day Cing l(均 ?,thOng
quanhanxё tquatrinll vaket quahoc taph:°
dinh gl`rnic do hinh thanh va phit triel
:tll:l:」 ,ll」 l齢 :llilIIを f::よ ll
ve:
b亀
:昴
ゝ
盆
』
Ъ
累
皆
出lrt鶏 官盗
∫
ま
割 鷲
僣榊
h9c tap theo chuan kien thic,ki nang;1
hOat dOng gi10 duC;X6p10。 itき ng hoc sinh d6i v6i ttng mOn h9c,tきng hoat
c ChtFa hOan thanh;
dOng gl10 duC thuoc mottrong hairnic:Hoan thanh h。 。
b)MiC dO hinh thanh va phittri6n nttng ivC:nhing bi6u hien n6i bat vさ
dttC dienl,sw tien b。 ,rniC dO hinh thanh va phit trien theo tき ng nh6rn nang lvc
cia hoc sinh;g6p′ v6i hoC Sinh,khuyen nghi v6i nha trllむ ng,cha rnO hoc sinh;
xep l。 。
it洸 lg hoc sinh thuoc mottrOng hai mic:D"hoic Chua d“
;
thanh va phttt五 6n ph△ m ch狂 呻 血 g Ы6u hien n&bれ yさ
diC dielrl va sり tien b。 ,mic dO hinh thtth va phit trien theo ttng nh6rn pham
chat cta hoc sinh;gop y v6i hoc sinh,khuyen nghi V6i nha trucng,Cha ln9 hoc
sinh;xep looit洸 lg hoc sinh thuoc mottrOng hai mic:Dtt hooC ChlFa d雛
9)MiC dOり nh
.
2. Trtr6ng phё ng C}ilo duC Va Dao taO chi daO,:htF6ng dan cic trlIむ ng
tieu hoc t6 chic tOt c6ng tic khen thtF6ng hoc sinh cuQi hoC kl l va cu6i nttm
hoc:gilo vien chi nhiem htF6ng dan hoc sinh binh bau nhlng hoc sinh dat
thanh tich n6i bat hay C6 ti6n bO vlI∝ baC Vё mottrOng ba noi dung dinh gi`
(theO ThOng tlr 30/2014/TT― BGDDT)tr6 1en,dat thanh tich n6i btt trong cic
phong trao thi dua hoぅ c thanh tich dOt Xuat khic;tham khao′ kien cha m9
h9C Sinh;tong hop va lap danh sich dさ nghi hieu tru6ng tぅ ng gi△ y khen hOoc
de nghi cap tren khen thu6ngo Noi dung, S6 1trong hoc sinh dtFoC khen
thlT6ng,tuyen dlFOng dO hieu trtF6ng quyet dinh,vi du:
an thanh t6t nOi dung hoC tap cic
mOn ho::1::∬ lfIIi「htli:1lfI11よ li:H°
oC ttt m6n TOin;Hoan thanh t6t nOi
dung hocttt mOn Khoa hoc va mOn Am nhaC;C6ti6n bO vu∝ baC trOng h9C
tap mon Tieng viet;c6sing tao,say me hoctap mon My thuat...;
Ψ
lll Chit: c6ti6n bO vlI∝
baC trong
giao ti6獅 18:IIttifぶ fil:「 :よ liFhう
thOm gla cttc hoat dOng cta 16p, cia
trtFむ ng;c6′ thttC Va trich nhienl cao ve ty phuc Vu Va tv quan;Lu6n nhiet
tinh glup dё ban trOng hoc tap;.…
viec gh vao Gitt khen(n6u c6)vさ n∝ dung khen thuttg hoc dnh n h6t
sic linh hoat do gllo vien chi nhieln va Hieu trlF6ng quyet dinh,kh6ng ap dung
theo khu6n rnau c6 sこ n.
哺 話 席 :摺 誕'輩 糧 霊魂 職 犠 撃 」ち:撼 ∬:/距 ふ 彗争
ゝ
4uC dich khen thtF6ng nhふ m dong vien,khuyδ n khich kha nこ ng cia m5i hoc
sinh,giip dong vien cic ern ph`nd△ u vlFOn len,rnang iai niam vui va hing thi
hoC tわ ,rё n luyen cho cic em。
ビ
ノ
″あ 笏協議嚇鶴 ″
Dぁ
F協
%′ ::;l:::夕
θα
′
′
r′確4ν α
η
施 4gθ 力 リ./
駕力i響 @sο θ
“
:″ i;l:412席
:;::::'″
脇
.ソ
′
GDTH″
′
/
′
V■
/
/
/
‐
LЩ
―Website S6 GDDT;
〃
〃
〃
crAu p6c
ハ
化ガ 力θ
″
―Nhtr
“tren;=
籟
Kim Scn
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content