close

Enter

Log in using OpenID

65.Drauwen- a wäi fest - Fête du raisin et du vin

embedDownload
GrÉIWEmAacher
65. Drauwen-
A Wäi­fest
Lëtzebuerger
Wäikinnigin
Muriel
EDITION SPÉCIALE
GREVENMACHER
LE 8 SEPTEMBRE 2014
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Preface
Fernand ETGEN
Minister für Landwirtschaft,
Weinbau und Verbraucherschutz
Am zweiten SeptemberWochenende
findet
in
Greven­
macher
das
65.
„Drau­
wen a Wäifest“ statt,
welches zu den größten und schönsten an der
Luxemburger Mosel zählt.
An diesem Wochenende
wird in der Moselmetropole
ausgiebig gefeiert und die
Weine und Crémants aus
den Weinbergen rund um
Grevenmacher können an
zahlreichen
Weinständen
ver­kostet werden.
Nach dem Fest wird dann mit
der Lese 2014 ein neues Qualitätskonzept basie­
rend auf
den typischen Merkmalen,
die auf den geographischen
Ursprung des Weins zurückgehen, eingeführt. Sinn der
Appellation d’origine protégée – Moselle Luxembourgeoise, kurz AOP, ist es den
national bedeutsamen Wein
Krönung der Weinkönigin Claire.
der Luxemburger Mosel zu
schützen und ihm eine verbesserte Wertschöpf­
ung zu
ermöglichen. Hauptmerkmal
des neuen Systems ist die
Hervorhebung der geographischen Einheit auf dem
Weinetikett um eine Qualitätsaussage zu tätigen:
„je enger die geographische
Herkunft, desto höher die
Weinqualität.“
Das neue System ermöglicht
weiterhin einerseits den breiten Markt zu bedienen und
andererseits Lagenweine als
Zugpferde für die Luxemburger Mosel zu etablieren.
Durch die genaue Begrenzung der Lagen sowie die
geringeren
Hektarerträge,
spielen diese Spitzenprodukte eine wichtige Rolle
bei der Imagepflege unseres
Weinbaugebietes.
Trotz allem bleibt Wein immer eine Angelegenheit des
persönlichen
Geschmacks
und oft bestimmt die Stim-
ënnert dem gemeinsame
Patronage vun de Kellereien
mung in der man den Wein
genießt die Freude daran.
Es sollte also keinen schlechten Wein dieses Wochenende in Grevenmacher geben!
Zum Schluss gilt mein besonderer Dank den Organisatoren, der amtierenden
Weinkönigin
Claire,
ihrer
Nachfolgerin Muriel sowie
all jenen die zum Gelingen
dieses
Festes
beitragen
und mitwirken. Ihnen, liebe
Weinfreunde
wünsche
ich
einen angenehmen und freudigen Aufenthalt auf dem
Trauben- und Weinfest in
Grevenmacher.
Die Weinkönigin 2012 Lynn überreicht der Weinkönigin 2013 Claire die Krone.
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Virwuert
Maggy Nagel
Kulturministesch
D’Maacher Drauwen- a Wäifest ass e feste Bestanddeel vun der Musel­
regioun
an ass scho laang net méi
aus dem kulturellen Agenda
vu Gréiwemaacher ewechzedenken. Esou e Fest hëlleft,
d’Identitéit vun enger Stad an
enger ganzer Regioun ze definéieren a weiderzëentwéckelen: D’Eenzegaartegkeet,
d’Schaffen
an
d’Liewen,
d’Kënnen an d’Wësse vu sengen Awunner an den Ëmgang mat de regionale Ressourcë gi fir d’Leit doheem
oder vun auswäerts exemplaresch ervirgehuewen. Op
eiser Musel zitt sech den
Ëmgang mat den Drauwen
a mam Wäin ewéi e roude
Fuedem duerch Joerhonnerte. Am Ausdrock vun dësen traditionelle Fester fanne mer d’Liewensfreed an
d’Liewensqualitéit vun de
Leit ëmmer erëm, esou wéi
hir Motiv­atioun an hire Stolz
fir d’Regioun.
Eis Wäikultur geet wäit an der
Geschicht zeréck. Scho bei
de Réimer ware Wäin a Wäi­
bau net aus dem Alldag
ewechzedenken an hunn
de Grondstee geluecht fir eng
Aktivitéit, déi haut eis Musel
net nëmmen economesch
präägt, mee hir och eng ganz
eege kulturell Identitéit gëtt,
iwwer déi d’Regioun sech
positionéieren an demarkéiere kann.
De Lëtzebuerger Wäi­bau zeechent sech virun allem duerch
seng héichwäerteg Wäiner
aus,
déi
Synonym
fir
Traditioun an Innovatioun
sinn. Dës räich kulturell
Vergaangen­heet, e fondéiert Familljewëssen, dat iwwer Generatiounen ewech
an de Wënzerbetriber mat
an d’Wäinhierstellung fléisst,
zesumme
mat
kreativen
an innovativen Iddie vun
deene jonken dynamesche
Wënzer, dëst alles dréit ouni
Zweiwel derzou bäi, datt Miseler Wäiner all eis Wäerter
an Traditiounen an d’Léift
fir d’Regioun erëmspigelen. D’Muselregioun ass eng
staark Regioun, well si ëmmer op iwwerzeegend Am­
Weinkönigin Muriel Schu, ihre Prinzessinnen und der Vorstand.
Sandra Heyard
bassadeure vertraue kann,
déi houfreg d’Exzellenz vun
der Regioun an hire Produiten zu Lëtzebuerg an am
Ausland vertrieden.
Ech felicitéieren der Wäikinnigin Muriel an hire
Prinzessinne fir hir nei a
wichteg Missioun a sinn iwwerzeegt, datt si déi mat vill
Begeeschterung a Freed erfëllen. Ech wënsche mir awer
och, datt si niewent dem exzellente Wäin och dee kulturhistoreschen
Hannergrond
net vergiessen.
Och dëst Joer hunn déi dynamesch Responsabel vum
Wäifest et fäerdegbruecht, e
Programm op d’Been ze stellen, deen a senger Qualitéit
an a senger Vilfalt iwwerzeegt.
Dem
Organisatiounscomité wënschen ech dofir vill
Erfolleg fir d’Feierlechkeeten
an all de Visiteure vun no a
wäit wonnerbar a geselleg
Stonnen
um
Maacher
Drauwen- a Wäifest.
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Préface
Fête du Raisin et du Vin Grevenmacher 2014
Francine Closener
Secrétaire d’Etat à
l’Economie
Depuis plus d’un demi-siècle,
la Fête du Raisin et du Vin à
Grevenmacher représente un
moment privilégié dans la vie
mosellane, rythmée par la vigne et le vin. L’oenotourisme
est un élément central du
tourisme mosellan et je suis
convaincue de son potentiel. Ensemble avec les partenaires de la région, nous souhaitons amplifier les efforts
en vue du développement de
cette niche.
Cette manifestation qui allie
culture et folklore vient compléter l’offre touristique de la
région, qui, combinée avec
les charmes naturels, font de
la Moselle un des hauts-lieux
du tourisme luxembourgeois.
Ces dernières années la
Ville de Grevenmacher a fait
de nombreux efforts afin
d’améliorer son attractivité
pour les visiteurs. La Fête du
Raisin et du Vin constitue un
événement désormais tra-
ditionnel qui fait partie de
notre patrimoine national
depuis de longues années.
L’essor incessant de la manifestation, que ce soit au
niveau de la qualité ou de son
affluence, témoigne du dynamisme et du savoir-faire des
responsables. Année après
année ils parviennent à organiser cette grande fête autour du vin qui rayonne bien
au-delà des frontières de la
région et même du pays.
Je souhaite à la 65e Fête du
Raisin et du Vin tout le succès
qu’elle mérite. Je suis persuadée que le dynamisme des
secteurs de la viticulture et
du tourisme luxembourgeois
continuera à contribuer au
développement économique
de la région.
Feuerwerk am Moselufer.
Finale der Showbandparade 2013.
Konveniat der früheren Weinköniginnen am 28 Juni 2014.
von links nach rechts:
Jana Steinbach, Roxann Hoffmann, Paul H. Lorenz, Muriel Schu, Aline Brück und Sophie Schons.
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
PREFACE WÄINFEST 2014
Bienvenu à la métropole de
la Moselle luxembourgeoise!
Les 12, 13 et 14 septembre,
la Ville de Grevenmacher
sera à nouveau le haut-lieu
des adeptes des vins et crémants luxembourgeois.
Léon Gloden
Député-Maire
Le fait que nous célébrons la
65ème Fête du Raisin et du
Vin prouve que cette manifestation fait désormais partie intégrante de notre patrimoine culturel et viticole.
La Fête du Raisin et du Vin,
qui est devenue au fil des années une manifestation à caractère régional, s’inscrit aussi dans la stratégie de vouloir
propager l’œnotourisme.
Bien sûr la Fête du Raisin
et du Vin est avant tout un
hommage à nos vignerons
dont le savoir-faire n’est
plus à mettre en exergue,
les nombreuses médailles et
récompenses obtenues lors
des derniers concours en témoignent d’une manière impressionnante de ce savoirfaire.
Un effort continu de nous
tous doit être entrepris pour
convaincre consommateurs
régionaux et internationaux
de la qualité de nos vins et
crémants luxembourgeois.
Dans ce contexte je tiens à
souligner les efforts des autorités locales de soutenir
le secteur viticole. La con-
struction actuelle du nouveau pavillon à vins au bord
de la promenade le long de
la Moselle est un exemple
concret d’une coopération
entre les autorités locales et
viticulteurs pour promouvoir
l’œnotourisme et nos produits régionaux.
La Reine du Vin du GrandDuché de Luxembourg fait
aussi partie de cette stratégie d’offensive de charme.
Il est primordial que dans
une stratégie de marketing
de produits viti-vinicoles, à
l’image des régions viticoles
à l’étranger, la Reine du Vin
occupe une place importante. C’est elle qui donne
un visage à notre région. Je
D’Kleeder vun de Lëtzebuerger Wäiprinzessinnen si co-finanzéiert vun New Immoservice s. à r. l.,
32 route de Thionville, 6791 Gréiwemaacher.
D’Lëtzebuerger Wäikinnigin an hier Prinzessinnen gi coifféiert am Salon de Coiffure Hair Connection s. à r.l., 4
Grand-Rue, 6730 Gréiwemaacher.
Donateurs
(état au 31 août 2014 – une mise à jour se fera sur le site internet du Comité des Fêtes
www.cfg.events)
Arnold-Schiltz Marie-Jeanne
Echternach
Bazar Thiel-Schmit
Grevenmacher
Bentner-Schmitt Suzanne
Grevenmacher
Bohnenberger GastonBech
Bruck-Nicolay Maria
Junglinster
Clemens Robert
Grevenmacher
Gitzinger François
Grevenmacher
Goedert-Gotting FernandMertert
Gorges-Frisch Cecile
Grevenmacher
Kuhn-Kohll Marc
Ehnen
Muller-Reis Johny
Grevenmacher
Neu Norbert
Grevenmacher
Prosperi-Simon Jean-Marie
Grevenmacher
Scalise-Clemens Carole a StefanoMertert
Schiltz Marc
Grevenmacher
Schmit-Dostert Maria
Grevenmacher
Weiler-Felten Elisabeth
Grevenmacher
M. et Mme J. Weis
Grevenmacher
Wolfsfeld-Sertznig Josée
Grevenmacher
tiens à remercier la Reine
du Vin Claire pour avoir été
une ambassadrice de notre
Ville, voire de toute la région
mosellane. Claire a, avec son
charme naturel, son savoirfaire et ses connaissances
œnologiques, su promouvoir la qualité des vins et
crémants
luxembourgeois
auprès des consommateurs.
Bref, elle fut une ambassadrice excellente du “Miseler Way of Life”. Je lui remercie pour son engagement.
Je me permets aussi d’ores
et déjà de féliciter la nouvelle
Reine du Vin Muriel pour sa
fonction et je lui souhaite
que son année de règne soit
couronnée de nombreux
souvenirs inoubliables.
Finalement je tiens à remercier le Comité des Fêtes pour
son engagement continu et
inlassable. Je suis convaincu
que la 65ème édition sera à
l’image de la qualité de nos
vins et crémants.
Au plaisir de vous rencontrer
lors de la Fête du Raisin et
du Vin.
Prost!
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Léif Musel- a Wäifrënn!
Geschwënn ass et erëm souwäit: Vum 12. bis 14. September gëtt zu Gréiwemaacher
di 65. Editioun vum Drauwena Wäifest gefeiert. Dee ganze
Weekend steet Maacher am
Zeeche vum goude Wäin,
eener flotter Gesellegkeet a
vill Freed a Spaass fir Grouss
a Kleen.
Muriel Schu
Wäikinnigin 2014
Dat grousst Fest fänkt u
mam Kréinungsowend freides owes am Centre Culturel.
Mein Virgängerin, d´Claire
Sertznig, deet den Owend
d´Kroun aus, fir mech als 65.
Lëtzebuerger Wäikinnigin ze
kréinen.Dee ganzen Owend
iwwer ass fir e flotte Showa Musekprogramm gesuergt, nom offiziellen Deel ass
Danzmusek bis nuets 03.00
Auer.
PROGRAMME • PROGRAMM
12 SEPT. 20.00 hrs • Uhr
Intronisation de la Reine du Vin 2014 MURIEL
Centre Sportif et Culturel
Krönung der Weinkönigin 2014 “Muriel”
Sport- und Kulturzentrum
• Harmonie Municipale Grevenmacher
• Böf’s
• Rodolfo Reyes & Terisa
• Van Baker & Band
After-Kréinung-Party mam Marc
13 SEPT. 14.00 hrs • Uhr
Concerts et Animations
Konzerte und Animation
Moartplaz
16.00
Opnahm vum “Claire-Wäikinnigin 2013” an d’Confrérie St. Cunibert
16.30
Presentatioun Showbanden
18.00
Concert vun de “Böf’s”
Schweinsmoart
18.00
Concert “Musikverein Bödexen”
19.30 hrs • Uhr
Showband Parade, Centre Sportif et Culturel
Showband Parade, Sport- und Kulturzentrum
Show- & Marchingband Rheden (NL
Showband Creutzwald (F)
Show- & Marchingband Victory (NL)
De Roepoepers (NL)
Showband Königstein (D)
Show- & Marchingband Amantius (NL)
op der Musel
21.15
Van Toate noch Bloaze
21.45 hrs • Uhr
Feu d’Artifice “Wine Spirits” au bord de la Moselle
Feuerwerk “Wine Spirits” am Moselufer
Der Umzug wird mit großer Spannung erwartet.
Traditionell um Samschdegowend däerf een d’Showbandparad um Schweinsmoart
an
duerno
dat
prächtegt Freedefeier op der
Musel net verpassen. Nom
Freedefeier kann een dann
e goude Pättche “Cuvée de
la Reine” oder eng Kippche
Crémant un em vun deene
ville Verkaafsstänn an de
Stroosse genéissen a sech
vun der flotter Miseler Ambiance bis spéit an d’Nuecht
matzéie loossen.
Den Héichpunkt um Sonndeg
vum Drauwen-a Wäifest ass
ouni Zweiwel de folkloristeschen Ëmzuch dorrech
d’Stroosse vu Maacher mat
ronn 40 schéin dekoréierte
Ween a Museksgruppen.
Gitt mat de “Kondschafter “
E grousse Merci gëllt de
Wënzer an hire fachleche
Beroder,well nëmmen dor-
Concerts et Animations
Konzerte und Animation
E grousse Merci soen ech
dem Comité des Fêtes, der
technescher Kommissioun,
der Maacher Gemeen, all ise
Sponsoren, de Veräiner an all
deene Leit, déi zum Gelénge
vum Drauwen- a Wäifest
bäidroen.
Léif Musel- a Wäifrenn, loosst
Eech dëst Fest net entgoen
a kommt op Maacher, fir
mat meine Prinzessinnen a
mat mir dat 65. Drauwen- a
Wäifest ze feieren!
Mir freeën is op Eech. Prost!
VENDREDI • FREITAG
Moartplaz
22.00Concert “The Noisemakers” – Musek aus de 70er bis haut
130
485 Schweinsmoart
22.00 Concert “Zolwer Knappbléiser”
SAMEDI • SAMSTAG
Concerts et Animations
Konzerte und Animation
10.30
rech hir goud Arbecht an dee
ville Fläiss, kënnen is Wäiner
um internationale Niveau
mathalen, wat di goud Resultater op den internationale
Concoursen ëmmer nees
ënnersträichen.
BUS • TRANSPORTS PUBLICS • VERKEHRSMITTEL
22.00 hrs • Uhr
14 SEPT. 11.30 hrs • Uhr
op den Tour a loosst dat 65.
Maacher Drauwen- a Wäifest
mat eem goude Muselwéngchen oder Crémant genësserlech auskléngen!
A meim Joar als 65. Wäikinnigin wäert ech mir vill Méi
ginn, ise goude lëtzebuerger Wäin a Crémant souwuel
am In- wéi och am Ausland
wierdeg ze representéieren,
natierlech mat der Ënnerstëtzung vu meine véier Prinzessinne Roxann, Aline, Jana a
Sophie. Mat hinnen zesumme
wäert et kee Problem sinn,
mein Aufgaben als Lëtzebuerger Wäikinnigin beschtméiglech, mat vill Freed an
Engagement ze erfëllen.
Danksagungsmass “Chorale Ste. Cécile Nouspelt”
130 132 150 185/450
477 485 Luxembourg – Grevenmacher – Luxembourg, via Roodt/Syre
Echternach – Grevenmacher – Echternach, via Wasserbillig
Luxembourg – Grevenmacher – L
­ uxembourg, via Roodt/Syre
Nittel – Grevenmacher – Nittel, via Wellen
Hesperange – Grevenmacher – Hesperange, via Wormeldange
Mondorf – Grevenmacher – Mondorf, via Schengen – Remich
Junglinster – Grevenmacher – Junglinster, via Betzdorf
Echternach – Grevenmacher – Echternach, via Wasserbillig
Moartplaz
11.30Concert: Show- & Marchingband Amantius´s Hertogenbosch
13.45Concert: Show- & Marchingband Rheden
13:30Marschparade:
Show- & Marchingband Victory • Den Haag
Showband Königstein • Showband Creutzwald
15:00
Optrëtt “Let’s Dance Manternach” mam Grupp “Dance Up”
134 À partir/Ab Schweinsmoart
14:00 Flott Stëmmung mat “Two Man Sound”
15.00 hrs • Uhr
Cortège Folklorique
“Kondschafter um Tour”
Folkloristischer Umzug
“Kondschafter um Tour”
DIMANCHE • SONNTAG
Moartplaz
Danzmusek “Los Figaros”
Après le Cortège • Nach dem Festumzug
Schweinsmoart
Danzmusek mat “Two Man Sound“
Après le Cortège • Nach dem Festumzug
De ganzen Dag iwwer Stëmmung mat de Gruppen:
De Roepoepers (NL) • Van Toate Noch BloAze (NL)
“Kondschafter um Tour”
Trier – Grevenmacher – Trier, via Konz
(5€ Aller/Retour–Hin-­u. Rückfahrt)
LNB (Late Night Bus Mëllerdall)
LNB 1:
Grundhof – Grevenmacher – Grundhof
LNB 2: Berdorf – Grevenmacher – Berdorf
LNB 3: Girst – Grevenmacher – Girst
www.lnb.lu
130 Luxembourg – Grevenmacher –­Luxembourg, via Roodt/Syre
132 Nittel – Grevenmacher – Nittel, via Wellen
150 Hesperange–Grevenmacher–Hesperange,via Wormeldange
185/450 Mondorf – Grevenmacher – Mondorf, via Schengen – Remich
477 Junglinster – Grevenmacher – Junglinster, via Betzdorf
485 Echternach – Grevenmacher – Echternach, via Wasserbillig
134 Trier – Grevenmacher – Trier, via Konz
(5€ Aller/Retour – Hin-­u. Rückfahrt)
DIMANCHE • SONNTAG
Park & Ride Grevenmacher Copal & Stade op Flohr:
12:00 – 20:00 hrs • Uhr, toutes • alle 10 – 15 min.
Pour les horaires, veuillez consulter notre site cfg.events ou .
Die Fahrpläne erhalten Sie auf unserer Internetseite cfg.events oder
auf .
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Cortège • FESTUMZUG
“Kondschafter um Tour”
1. •
Den Zuch kënnt – Comité des Fêtes Grevenmacher
2. •
Cuvée de la Reine servie par les Reines du Vin des années
précédentes
3. •
Showband Los Tabascos (B)
4. •
Kleen Wënzerinnen a Wënzer – Ecole Fondamentale / Spillschoul
5. •
D´Rieslingkinnigin “Carol” aus der Wormer Gemeen –
Riesling Open
6. • Fanfare Concordia Mertert
7. • Grand cru aus dem Village obscur – Amicale Pompjeeën an
Dëschtennis Uewerdonwen
8. • Show- and Marchingband “Victory” Den Haag (NL)
9. • Kulturgruppe Schillingen (D)
10. •
Moselland-Kapelle Wincheringen (D)
11. • Hunneg vum Séi – Groupe LGS St. Pirmin vum Séi
12. • Eschdoerfer Musik
13. •
30 Joar Jugendkommissioun vum CSG – Club Sportif
Grevenmacher
14. •
Musikverein Concordia Wellen (D)
15. • Isen Hobby – Cercle Avicole Grevenmacher
16. • Show- and Marchingband Rheden (NL)
17. •
Handballer … vu klengem un – HB Museldall
18. • Bech-Berbuerger Musek
19. •
Videospill am Wéngert – Entente Meechtem
20. •
Spirit of the Highlands Pipes and Drums
21. •
Wäipiraten – Maacher Guiden a Scouten
22. • Showband Creutzwald (F)
23. •
24. • 25. • 26. • 27. • 28. •
29. •
30. •
31. • 32. •
33. •
34. •
35. •
36. •
37. •
38. • 39. •
40. •
41.
•
Maacher Drauwen – Spuerveräin Les Mosellans
Musikverein Lyra Irrel (D)
10 Joar Rhäifränsch … e goude Patt Elbling – Rhäifränsch
Fanfare Nagem
Aus de Bierger duerch den Dall… zéin op heem mir freedeg zou! – Chorale Muselfénkelcher
Show- and Marchingband “Amantius” ´s-Hertogenbosch (NL)
Maacher “Pioen” – Joargang 56
Dinosaurier am Wéngert – Bernard-Massard 1. FC Ecusson
Fanfarenzug Gerolsteiner Stadtsoldaten (D)
Kondschafter a Wéngertsleit
Edmond de la Fontaine – Domaines de Vinsmoselle
Marching Band Völklingen (D)
Vakanz heiheem – Syndicat d´Initiative Grevenmacher
Harmonie Gemeng Mamer
La Rosière d´Aubière – Comité des Fêtes Grevenmacher
Showband Königstein (D)
Bacchus – Chorale Municipale Grevenmacher
Harmonie Municipale Grevenmacher
Reine du Vin 2014 “Muriel” – Comité des Fêtes Grevenmacher
• = char ou groupe folklorique
• = musique
De Comité des Fêtes Gréiwemaacher iwwerhëllt keng Verantwortung fir eventuell Onfäll, déi duerch Onvirsichtegkeet vum Publikum verursaacht ginn.
Mir soë Merci fir de Besuch a wënsche vill Spaass an Amusement!
Verkaf vu Wäin an alle Kellereien.
Die Fahrpläne erhalten Sie auf unserer Internetseite cfg.events oder auf
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Bienvenue à la 65e Fête du Raisin et du Vin
Paul H. Lorenz
Président du Comité
des Fêtes de la Ville de
Grevenmacher
La métropole de la Moselle
luxembourgeoise s’apprête
à recevoir les 12, 13 et 14
septembre des milliers de
spectateurs et de fidèles des
crémants et des vins luxembourgeois à l’occasion de
la 65e édition de la réputée
Fête du Raisin et du Vin à
Grevenmacher.
Fête populaire au mieux du
dire, mais aussi un cadre impressionnant et une occasion
de choix pour nos viticulteurs
désireux de promouvoir les
produits de leur terroir dont la
qualité est connue, reconnue
et appréciée bien au-delà de
nos frontières.
La promotion continue à
l’échelon international de la
région mosellane et de ses
produits est une nécessité
reconnue des autorités compétentes, et à travers le Comité des Fêtes de la Ville de Grevenmacher, la Reine du Vin du
Grand-Duché de Luxembourg
fait partie intégrante des moyens et outils à ce faire.
A l’image d’un viticulteur ambitieux et désireux de faire
évoluer ses vins et crémants
pour mieux appréhender lesdéfis d’un marché de plus en
plus concurrentiel, le Comité
des Fêtes de la Ville de Grevenmacher a ainsi profité de
son 65e anniversaire pour
revoir et adapter son identité visuelle et graphique
déclinée à travers tous les
supports de communication
qu’il utilise dans son activité
de promotion de la région
mosellane, au Luxembourg
comme à l’étranger.
La nouvelle identité visuelle
dans son ensemble, ainsi que
le nouveau logo intégrant les
trois produits issus du savoirfaire de nos viticulteurs en
particulier, inspirent fraîcheur,
jeunesse et dynamisme dans
l’affirmation et le respect d’un
passé riche en traditions.
En décidant de donner à
son cortège folklorique du
dimanche le nom de «Kondschafter um Tour» le Comité des Fêtes de la Ville de
Grevenmacher a notamment souhaité rendre hommage au peintre mosellan
Jean-Pierre Beckius (18991946). Son aquarelle intitulée
«Kondschafter», après avoir
pendant de longues années
agrémenté les invitations officielles au Grevenmacher
«Drauwemoart», nous a fièrement servi de «guide» jusqu’à
un passé récent dans nos efforts de communication. Elle
veillera dorénavant jalousement sur un cortège folklorique qui sera rehaussé par sa
présence au figuré comme
au réel!
Les trois jours de fête
débuteront en effet par
l’intronisation officielle et
solennelle de la Reine du
Vin 2014 du Grand-Duché
de Luxembourg et aura lieu
le vendredi, 12 septembre à
partir de 20.00 h au Centre
Sportif et Culturel de la Ville
de Grevenmacher. Encadrée
par l’Harmonie Municipale de
Grevenmacher et la formation «Böf’s», figurent notamment au programme d’une
soirée festive d’émotions, de
chansons et de danse les artistes «Rodolfo Reyes & Terisa» ainsi que le groupe «Van
Baker & Band».
Le samedi 13 septembre
est placé sous le signe de
l’animation avec «De Roepoepers», «Van Toate Noch
Bloaze», «Böf’s», «The Noisemakers», «Zolwer Knappbléiser» et «Musikverein Bödexen» dans les rues et sur
les places pittoresques de la
Ville de Grevenmacher à partir de 15.00 h.
Sur la place du Marché,
vers 16.00 h, se feront successivement l’admission et
l’adoubement de la Reine du
Vin 2013 «Claire» au grade
de Chevalier de la Confrérie
St. Cunibert, et l’accueil des
traditionnels «Showbands».
Devant le Centre Sportif et
Culturel, à partir de 19.30
h, se produira un «Showbandparade» composé des
«Show- & Marchingband
Rheden (NL) », «Showband
Creutzwald (F)», «Show- and
Marchingband Victory (NL)»,
«De
Roepoepers
(NL)»,
«Showband Königsstein (D)»
et «Show- & Marchingband
Amantius (NL)», une opportunité rare dans la Grande
Région.
chaleureux
Sur les bords de la Moselle,
vers 21.45 h, sera illuminé le
grand feu d’artifice «Wine
Spirits».
et à ses services respectifs. Il
Ambiance et animation seront assurées après le feu
d’artifice à travers toute la
ville. Se produiront notamment «The Noisemakers» sur
la Place du Marché et «Zolwer Knappbléiser» près du
Centre Sportif et Culturel.
A l’image des années précédentes, le dimanche 14
septembre sera couronné
par le défilement du grand
cortège folklorique «Kondschafter um Tour» dans les
rues de la Ville de Grevenmacher, départ vers 15.00 h.
Outre certaines formations
participant au cortège folklorique, l’animation dans les
rues et ruelles de la métropole mosellane sera assurée
par «Two Man Sound», «Los
Figaros» et «Dance Up».
L’organisation d’une fête de
l’envergure de la notre requiert des moyens financiers
et des ressources humaines
importants! Or les nécessaires sponsors, personnes
physiques comme morales,
se font plus rares, et souvent
malheureusement aussi plus
économes.
J’ai donc toute raison de
remercier toutes celles et
tous ceux qui ont accepté
de nous soutenir dans nos
efforts. Mes remerciements
s’adressent
en
tout premier lieu au Collège
des bourgmestre et échevins
de la Ville de Grevenmacher
en est de même des contributions des autorités ministérielles, des administrations
publiques, de nos sponsors
et de nos sympathisants;
sans leurs soutiens et concours financiers, logistiques
et humains il me paraît difficile d’organiser une fête telle
la nôtre. Un remerciement
particulier est certainement
dû aux participants comme
Le 13 septembre prochain
Muriel Schu reprendra le
flambeau de Claire et, entourée de ses quatre princesses,
servira avec charme et
dévouement d’Ambassadrice
de la Moselle luxembourgeoise.
Je profite de ce mot pour
saluer l’arrivée de Sophie,
notre nouvelle princesse,
qui entrera en fonction avec
l’intronisation de la Reine
Muriel. Je lui remercie pour
l’engagement qu’elle a bien
voulu prendre et lui souhaite
courage et plaisir dans sa
nouvelle tâche.
aux visiteurs: sans leur engagement, sans leur venue,
sans leur soutien, financier
comme moral, la «Fête des
Fêtes» ne se ferait plus.
Il en est de même du dévouement de la Reine du Vin et
des Princesses qui n’ont pas
moins de 65 sorties officielles
à accomplir annuellement, au
Luxembourg et à l’étranger.
Je tiens dès lors à remercier
Claire Sertznig de vive voix
pour son engagement exemplaire dans sa fonction au
fil de l’année. Il va presque
sans dire que mes remerciements s’adressent également
à ses princesses Muriel, Roxane, Aline et Jana pour leur
engagement sans faille au
profit de la promotion de la
région mosellane à travers les
produits du terroir. Sans leur
dévouement mon périmètre
d’action serait des plus limité.
Je réserve un merci tout
particulier aux membres de
mon comité et de la commission technique. Je le fais
de tout cœur, et ma volonté
est d’avoir le juste mot pour
chacune et chacun individuellement. A chacune et à
chacun, je dis ma reconnaissance et ma gratitude, ma fierté et mon plaisir.
Fierté et plaisir de l’accompli
que nous souhaitons tous
partager avec vous les 12, 13
et 14 septembre prochains!
Consultez le programme détaillé des festivités des trois
jours sur notre site web www.
cfg.events, respectivement
sur nos pages facebook.
Vous y trouverez également
le détail des lignes et moyens de transports publics et
dédiés vous permettant de
jouir des festivités en toute
beauté!
Au plaisir de vous accueillir
très nombreux!
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
20 et 21 septembre 2014
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Rodolfo Reyes & Terisa
Böf’s
Der aus einer berühmten Antipodistenfamilie (Fußjongleure)
stammende Kopfstandequilibrist zeigt artistisches Können in
neuen Dimensionen.
Die Pop-Rock-Band Böf’s aus Luxemburg wurde 2012 von
Vincent Müller (Alt-Saxophon), Felix HENNICO (Tenorsaxophon), Hy-Khang Dang (Baritonsaxophon) und Christophe
HENNICO (Cajon) gegründet.
Was die meisten Menschen nicht einmal stehend mit Händen
bewältigen können, macht dieser Artist in freiem Kopfstand
mit seinen Füßen. Seine unglaubliche Körperbeherrschung
begeistert nicht nur die Fachwelt und er ist in allen großen
Varietés der Welt zu Hause.
Eine moderne und hinreissende Balancedarbietung, die
ihresgleichen sucht. Rodolfo Reyes – Master of Headbalance.
International gefeiert, mehrfach ausgezeichnet, sensationell
anzusehen. Ein Programm, das fasziniert, sprachlos macht,
begeistert.
Ordentlich und gut gekleidet, spielen sie Saxophon und
Cajon statt der E-Gitarre und dem sonst omnipräsenten
Schlagzeug. Ihr Konzept und Programm fusst auf Rock Hits.
Das Zusammenspiel der drei Saxophone mit der Cajon ergibt
einen ganz besonderen Klang, und die vier jungen Herren
haben es in sehr kurzer Zeit geschafft, großen Erkennungswert zu erzielen. Sie sind, in ihrer Art, in ihrem Auftreten, die
perfekten Schwiegersöhne!
Nicht minder atemberaubend seine Partnerin Terisa mit dem
Programm Circles in Motion. Sie erweckt das alte Hula-Hoop
Spiel zu neuem Leben. Mit Tempo und Charme wirbelt Sie
bis zu 32 Reifen über die Bühne. Es gleicht einer Hula-HoopHypnose wenn die Ringe um Hüfte, Arme, Beine und Hals
kreisen.
Van Baker & Band
sind alles, nur keine
gewöhnliche Coverband!
Deutsche Partyhits vom Feinsten, das ist nicht nur das Motto
von “Van Baker & Band” sondern ein Versprechen!
2006 in Dieburg / Hessen gegründet, blicken die 5 Live
Musiker nunmehr auf über 300 Konzerte in Deutschland,
wÖsterreich, der Schweiz und den Niederlanden mit mehreren tausend Besuchern zurück.
Ihr Metier sind die Klassiker des deutschen Schlagers, die
deutschen Partyhits, sowie die Chartstürmer der Neuen
Deutschen Welle in einem unverwechselbar rockigem Sound
der sowohl Jung als aucht Alt zum feiern und tanzen bewegt.
Von “Aber bitte mit Sahne” über “Mendocino” bis hin zu Falco
und “Sternenhimmel”, für jeden Geschmack ist etwas dabei,
wenn Jerome van Baker, Frontmann der 5köpfigen Combo
und Entertainer der ersten Güte, auf der Bühne vor Charme
und Charisma fast zu sprühen beginnt.
Comité de Patronage
(état au 31 août 2014 – une mise à jour se fera sur le site internet du Comité des Fêtes www.cfg.events)
Agence d’Assurances Frieden-Koch Patrick
Grevenmacher
Agence Henri Hengel sàrlMachtum
Amis de la Fleur Grevenmacher
Grevenmacher
Antony Elisabeth
Grevenmacher
Arco-Architecture Company Luxembourg
Asselborn Romain et Kips Claudine
Grevenmacher
Assurance Wahl & May
Alzingen
Auto-Ecole Weber Alain - Picco Inès
Grevenmacher
B.E.S.T Ingenieurs Conseils
Senningerberg
Bache Claude
Grevenmacher
Back Edgar
Grevenmacher
Baesch Antoine
Wasserbillig
Banque De Luxembourg
Luxembourg
Baum Gilles
Grevenmacher
BCEE Centre Financier Grevenmacher
Grevenmacher
Bijouterie-Horlogerie Hoffmann
Grevenmacher
Braun Marc
Grevenmacher
Braun-Gehlhausen Sanny
Luxembourg
Bruck Germain
Grevenmacher
Bureau d’Architecture Web sàrl
Grevenmacher
Carrosserie Michels et Thielen s.a.
Ehlerange
Castel Jacques
Grevenmacher
M. et Mme Cognioul-Loos
Grevenmacher
Commune de Flaxweiler
Flaxweiler
Commune de Mertert Wasserbillig
Commune de Wormeldange Wormeldange
Delles AlexandreMondorf-les-Bains
Die Brille
Grevenmacher
Dietrich Joseph
Luxembourg
Domaine Viticole Kohll-Reuland
Ehnen
Domaine Viticole Max-Lahr & Fils
Ahn
Dostert-Mankel Agnes
Grevenmacher
Dr Breier Carlo
Grevenmacher
Dr Bruch Pierre
Grevenmacher
Dr Bruck Marc
Grevenmacher
Dr Lang Friedrich
Grevenmacher
Dr Mangen-Kapopoulou Marc
Grevenmacher
Dr Trierweiler Paul
Grevenmacher
Dr Weber Constant
Grevenmacher
Ed. Meyers et Cie sàrl
Senningerberg
Emil Antony sàrl
Wasserbillig
Erschens MalouBettembourg
Estgen Gilles
Wellenstein
Famille Thiel-Schmit
Grevenmacher
Feltes-Wolsfeld Roland
Grevenmacher
Fohl GeorgesNiederdonven
Fusenig Guy Grevenmacher
Garage Thielen s.a.Capellen
Garage Weis-SchonMunsbach
Gary-Kox Aloyse
Grevenmacher
Gloden Joseph
Grevenmacher
Gloden Josiane
Gonderange
Gloden Léon
Grevenmacher
Gloden-Olinger Marie-Berthe
Grevenmacher
Goblet Lavandier & Ass. Ing.-Conseils s.a.
Luxembourg
Goedert Carole
Luxembourg
Goedert Cyrille
Wormeldange
Goedert Gérard
Luxembourg
Haas André
Grevenmacher
Haas AnneBollendorf-Pont
Haas René
Grevenmacher
Haas RomainBollendorf-Pont
Heintz-Schanen Guy et Viviane
Grevenmacher
Hermes Monique
Grevenmacher
Hoffmann-Braun Lis
Grevenmacher
Hotel NittlerhofNittel
Hubsch-Hilger Nelly
Grevenmacher
Infalt ConstantBettembourg
Jaeger-Lahure Jean-Claude et Cathia
Grevenmacher
Kirchens-Wagner Denise
Grevenmacher
Konter-Urwald Norbert
Grevenmacher
Kraus Gaston et Felten Liane
Grevenmacher
Legerin-Enders Edoline
Grevenmacher
Lorenz Renata & Paul H.
Grevenmacher
Maison d’AnjeanBiwer
Mantz Jean
Grevenmacher
Mehlen RobertManternach
Menuiserie Hilger sàrlManternach
Michels Nicolas
Grevenmacher
Mille Fleurs Floristik
Wasserbillig
Modert Octavie
Greiveldange
Ney-Thiel Liliane
Grevenmacher
Oberweis-Arlé Antoine
Grevenmacher
PACT sàrl
Grevenmacher
Pettinger (Ets)
Grevenmacher
Probst André
Grevenmacher
Prost Joseph
Luxembourg
Reding Théodore Marie
Wormeldange
Risch-Frieden Florence
Grevenmacher
Sadler-Feltes Jean-Marie M et Mme
Flaxweiler
Saint-Just - Buschmann Monique
Luxembourg
Schoetter Nicolas
Wecker
Schons-Friederichs Georgette
Grevenmacher
Schroeder et Associés
Luxembourg
Schu Laura
Grevenmacher
Schu-Dostert Denise et Hardy
Grevenmacher
Sertznig Claire
Grevenmacher
Sertznig René
Grevenmacher
Spautz-Clement Marc
Schifflange
Steinbach Joseph
Grevenmacher
Stoltz René
Grevenmacher
Stoltz-Schoeben Roger M et Mme
Grevenmacher
Streng Henri
Grevenmacher
Streng-Lickes Léandre
Grevenmacher
Sunlux s.a.Munsbach
Thewes Jeanne
Grevenmacher
Thewes Marianne
Grevenmacher
TR-Engineering s.a.
Luxembourg
Turpel Jos
Lellig
Urwald-Krier Jean-Pierre
Grevenmacher
W.S Logistics
Wormeldange-Haut
Wampach-Grethen Monique
Grevenmacher
Wampach-Huber Suzanne
Grevenmacher
Weis-Schon Armand
Grevenmacher
Welsch Mathias
Wecker
Wilgé-Weber Odette
Grevenmacher
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
SHOWBANDS 2014
Show- & Marchingband Victory Den Haag
(NL)
Showband Victory wurde 1978 gegründet und hat 1992 an
der ersten Showbandparade in Grevenmacher teilgenommen. Mehrere Goldmedaillen bei verschiedenen Musikweltmeisterschaften in Kerkrade, sowie 2 holländische Showband
Meistertittel konnten gewonnen werden.
Show- & Marchingband Rheden (NL)
Showband Rheden kommt aus dem gleichnamigen Ort
Rheden in der Nähe von Armhem. Die Band entstand 2005
durch den Zusammenschluss der Showbands „Velp“ und „Isselband“. In bester Erinnerung bleibt eine Konzertreise nach
Amerika im Jahre 2009. Bei der Musikweltmeisterschaft 2013
in Kerkrade erhielt die Band eine Silbermedaille im Marschwettbewerb.
Show- & Marchingband Amantius´s Hertogenbosch (NL)
Die Band wurde 1984 als Drumfanfare gegründet und kommt
aus ´s-Hertogenbosch nördlich von Eindhoven. In Laufe der
Jahre hat sich die Band zu einer Show- & Marchingband umformiert. Der Verein besteht zur Zeit aus über 100 aktiven
Musikanten in verschiedenen Formationen.
Showband Creutzwald (F)
Die Showband kommt aus Creutzwald und wurde 1984 als
Batterie Fanfare gegründet. 2002 erfolgte die Umstellung zur
aktuellen Showband Formation. Showband Creutzwald ist in
ihrer Art und Formation einzigartig im Departement Lorraine.
Showband Königstein (D)
Die Showband Königstein kommt aus dem gleichnamigen Ort
Königstein in der Nähe von Bad Homburg. Die Band wurde
1966 als Fanfarencorps gegründet, 1979 entstand die aktuelle
Showband Formation. In bester Erinnerung bleibt ein Auftritt
in China anlässlich der Olympischen Spiele 2007.
Comité d’honneur
(état au 31 août 2014 – une mise à jour se fera sur le site internet du Comité des Fêtes www.cfg.events)
Adehm Diane Howald
Andrich-Duval Sylvie
Dudelange
Baddé Robert Luxembourg
Bastian Mathis
Remich
Bastian-Rippinger Charlotte
Grevenmacher
Bohnenberger-Urwald Marie-Thérèse
Grevenmacher
Braun-Achten Elise
Grevenmacher
Braun-Weyer Marie-Jeanne Grevenmacher
Clemens Cécile
Grevenmacher
Clemens-Effling Mathias
Grevenmacher
Colbach-Schons Patricia Oetrange
Commune De Manternach Manternach
De Jong-Bruch Hilaire Echternach
Dr Baumann-Liegeois Marie-Paule
Grevenmacher
Dr Goldmann Albert
Grevenmacher
Dr Rosch Pol Diekirch
Dr Vivas Joao Paulo Grevenmacher
Frank-Katchour Henri
Berbourg
Geschwind Paul Grevenmacher
Geschwind-Gloden Joseph
Grevenmacher
Gillen-Kieffer Edouard
Manternach
Gloden-Leonardy Victor
Bech-Kleinmacher
Goedert Alain Grevenmacher
Graas Gusty Bettembourg
Halsdorf Jean-Marie Lamadeleine
Hengel-Kieffer Christine
Machtum
Hinkels-Staus Jean Grevenmacher
Hoffarth-Schmit Steph Grevenmacher
Holzem Robert Grevenmacher
Hurt-Zecchini Marcel Biwer
Jost Maryse Grevenmacher
Kratochwil-Weber Jean Biwer
Kremer Jos. Grevenmacher
Kremer-Urwald Nicole Biwer
Ley Nico Grevenmacher
Lorenz-Weiler Vic.
Grevenmacher
Loos-Wolff Jean Grevenmacher
Mantz-Clemens Myriam
Grevenmacher
Mangen Ferdy
Grevenmacher
Mersch Yves Aspelt
Muller-Franssens Lucie Ehnen
Ney Nelly Grevenmacher
Passeri-Nies Guiseppe Grevenmacher
Peitsch-Kohn Nelly
Mersch
Pierret Claire Machtum
Restaurant-Brasserie Poiré – Beim Nuna Senningerberg
Reimen-Wildgen Rosalie Grevenmacher
Risch-Simon Julien Wasserbillig
Roller-Fink Roger
Esch-sur-Alzette
Sauber-Muller Marcel Grevenmacher
Schill-Hoffmann Norbert
Machtum
Schlink Guillaume Grevenmacher
Schroeder André Wasserbillig
Schweich-Kesternich Elsy Wasserbillig
Seil Emile Grevenmacher
Steichen-Streng Marthe Machtum
Urwald-Marcus Jean-Paul & Marie-Louise Grevenmacher
Vandendries Patrick Grevenmacher
Wagener Jean-Pierre Luxembourg
Weber Carlo Grevenmacher
Weber René Grevenmacher
Welter-Jander Marguerite Grevenmacher
Weber-Van Den Ham Théo Grevenmacher
Welter Jean-Claude Biwer
Welter Jeanne Luxembourg
Wener-Steffen Marcel Grevenmacher
Weyer-Kieffer Joseph Grevenmacher
Wirtz-Wewer Marie-Josée
Grevenmacher
Zenner Johny
Grevenmacher
Zimmer Jean
Grevenmacher
Zimmer-Steffen MarcelManternach
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Ein absolutes Muss!
Als Präsident des Regionalen
Touristikbüros Luxemburger
Mosel (ORT Région Moselle
Luxembourgeoise) ist es mir
eine grosse Ehre ein Grusswort an die Besucher des
65. Trauben- und Weinfestes
in Grewenmacher richten zu
dürfen.
Gilles ESTGEN
Präsident des ORT Région
Moselle Luxemburgeoise
Ein Markenzeichen unserer
Region ist und bleibt, neben
der wunderschönen Mosellandschaft, die Qualität
und die Vielfalt unserer Luxemburger Weine und Crémants. Es gilt daher diese
Perle auch nach aussen
zu tragen und ihren zunehmenden Erfolg entsprechend und gebührend zu feiern.
Die Luxemburger Weinkönigin ist dabei eine wichtige
Botschafterin unserer hochwertigen Traubenprodukte,
De Maacher Geschäftsverband
wënscht der neier Wäikinnigin
“Muriel” vill Succès
Tess Burton
Presidentin Union
Commerciale Gréiwemaacher
An e puer Deeg ass et nees
sou wäit, zu Maacher gëtt
dëse Weekend dat 65. Drauwen- a Wäifest gefeiert, wou
während 3 Deeg nees Dausende vu Wäifrënn vun no a
wäit de Wee an den Zentrum
vun Maacher wäerten fannen. De Maacher Geschäftsverband freet sech drop di
sëllechen Leit dëse Weekend
an hirer Foussgängerzon begréissen ze kënnen.
Dëst grousst Fest ass och ëmmer rëm een goud Geleeënheet deene ville Leit is kleen
Muselstiedchen ze presentéieren mat hire ville schéinen
Eeken, seiner Kultur, seiner
Geschicht, seiner Gastronomie an och speziell seiner
kleener Geschäftswelt.
Dëst Fest promovéiert is
Wäiner, is Crémanten an is
Muselgeigend bis wäit iiwwer
d’Grenzen eraus. Is Musel­
stiedchen ass iwwerall bekannt, och wéinst isem Drauwen- a Wäifest. Dorop sënn
och di Maacher Geschäftsleit
houfreg an soen dofir jiddereem Merci, deen zum Succès
vun dësem Fest bäidreet.
E spezielle Merci un de Comité des Fêtes mat seinen treien
laangjäregen Memberen souwéi seinen neien Memberen
fir di vill Aarbecht, déi si iwwer dat ganz Joar geleest
hunn, fir dass d’Maacher
Drauwen- a Wäifest och
dës Joar erëm en Highlight gëtt.Dem Maacher Geschäftsverband ass et een
Freed, de Comité des Fêtes
bäi dësem Fest kënnen ze
ënnerstëtzen.
Der aktueller Wäikinnigin
“Claire” och e grousse Merci fir hiert Engagement mat
dem si dat ganz Joar iiw-
wer is Wäiner a Crémanten,
is Musel an och speziell is
Muselstiedchen
Maacher
am In- an am Ausland vertrueden huet.
Der neier Wäikinnigin
“Muriel” wënsche mir vill
Succès an hirem Amt als
“Lëtzebuerger Wäikinnigin”,
datt si mat genau sou vill
Freed a Begeesterung ewéi
hir Virgängerinnen hir nei
Fonktioun ausübe wäert.
Prost op dat 65. Drauwen- a
Wäifest!
Vive di nei Wäikinnigin “Muriel”!
sowie unserer Weinregion
und darüber hinaus unseren
ganzen Landes. Die scheidende Weinkönigin Claire
hat diese Rolle mit Bravour
gemeistert, und ich bin überzeugt dass ihre Nachfolgerin
diese Mission ebenso erfolgreich fortsetzen wird.
Die Moselregion ist jedoch –
besonders im Sommer – auch
ein Ort der Feste, des fröhlichen Beisammenseins und
der genüsslichen Verkostung
unseres beliebten Weines.
Das wissen mittlerweile auch
unsere Touristen immer mehr
zu schätzen.
Deswegen ist auch das jährliche Trauben- und Weinfest in der Moselmetropole
Grewenmacher ein absolutes Muss für alle Liebhaber
des Luxemburger Weines,
von nah und fern. Aber auch
Freunde einer hochwertigen und abwechslungsreichen Unterhaltung kommen
dieses Wochenende voll auf
ihre Kosten. So muss man
dem Organisator, dem Comité des Fêtes, gratulieren für
das tolle und abwechslungsreiche Programm welches
sie erneut für diese Ausgabe
zusammengestellt
haben.
Respekt!
Bleibt also nur noch zu hoffen,
dass der Wettergott mitspielt
und die Besuchern dieses
Highlight-Wochenende
in
vollen Zügen geniessen können, wobei natürlich auch
die nötigen Vorkehrungen
getroffen werden sollten um
eine sichere Heimreise zu
gewährleisten – auch das ist
ein Muss!
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Nelly Bauler
8, Grand-rue
L-6730 Grevenmacher
Tel.: 75 82 32
Krönungsabend 2013
Die Weinkönigin 2012 Lynn und ihre Prinzessinnen.
Quick Change Show “Mister Sunrise“
G r É I W E m A a c h e r
65. Drauwen- A Wäi­f est
Zukünftige Weinkönigin Muriel.
Frühere Weinköniginnen beim Festumzug.
Sponsoring by
Die Fahrpläne erhalten Sie auf unserer Internetseite cfg.events oder auf
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
8 890 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content