close

Enter

Log in using OpenID

<h.6(.è6(dï0è.858/8è%$ğ.$1/,í, <h.6(.è`ï6ï3/ï1è.858/81`$1

embedDownload
2014/4535 TLMT.
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Istanbul,
Büyükçekmece, Karaağaç Köyü, 111 ada, 6 parsel sayılı, 3.000,02 m2
yüzölçümlü arsa
Nitelikleri : Satışa konu taşınmaz adres olarak Büyükçekmece, Karaağaç Mah.
Fatih Üniversitesi yolu, Yiğittürk Cad. No : 10 adresinde bulunan tapunun
Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç 111 ada, 6 nolu parselinde kayıtlı taşınmazdır.
TEM gişelere 560 m. Büyükçekmece Kaymakamlık Hizmet Binasına 8628 m.
Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binasına 9935 m. Takribi kus uçumu
mesefededir.
Yüzölçümü : 3.000,02 m2
Arsa Payı : imar Durumu : Büyükçekemce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 17.11.2014 tarih ve 719673 sayılı imar durumu yazısına göre;
Büyükçekmece Karaağaç Mah. 111 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın,
Büyükçekmece Göl Havzası Uzak Mesafeli Koruma Alanında kaldığı ve
13.06.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama
İmar Planında aynk nizam, Emsal: 0,20, ticaret alanı olarak ayrıldığı tesbit
edilmiştir.
Kıymeti
: 3.600.024,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydmdaki Şerhler: 2942 sayılı kanunun 7. Maddesine göre 04/09/2007 tarih
ve 21174 yev. nolu şerh mevcuttur.
1. Satış Günü
: 27/05/2015 günü 14:30-14:40 arası
2. Satış Günü
: 01/07/2015 günü 14:30- 14:40 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Satış şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır,
ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve rnünderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4535 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 60122 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Örnek No:25*
T.C. SAMSUN 1. İCRA DAİRESİ
2014/8448 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miklar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün
kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan
başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
Damga Vergisi. KDV. tüm teslim ve devir ücreti, plaka alma ücreti ve harçların
alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği;
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize
başvurmaları. 55 M 0339 plakalı hat ticari olması nedeniyle tek başına ihaleye
çıkartılacak olup. ihaleye ticari plaka tahsis belgesi olanlar ile söz konusu hatla
ilgili çalışma esaslarına ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyelerindeki
yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olunur.
1.İhale Tarihi
: 12/05/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arası
2.İhale Tarihi
: 27/05/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri
: Kılıcdede mah. Özkefeli Bulvarı Yeni Adliye Sarayı
Vakıfbank Şube Müdürlüğü önü İlkadım SAMSUN
Takdir Edilen
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli
No
Değeri TL.
Nitelikleri)
1
150.000,00
1
% 18
1 Adet 55 M 0339 plakalı
dolmuş hattı (Cumhuriyet
Meydanı- Teknepınarı veya
Cumhuriyet Meydanı Yavuzselim- Düvecik hatları
güzergahlı Cezaevi
Hacıismail Teknepınar
Dolmuş Minübüs hattı. Hat
ticari olması nedeniyle tek
başına ihaleye çıkartılacak
olup, İhaleye ticari plaka
tahsis belgesi olanlar ile söz
konusu hatla İlgili çalışma
esaslarına ilişkin Samsun
Büyükşehir Belediyelerindeki
yönetmelikle belirtilen
şartlara haiz kişiler
girebilecektir.
(İİK m.114/1,114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e
karşılık gelmektedir.
B.: 57925 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
<h.6(.è6(dï0è.858/8è%$ð.$1/,í,
<h.6(.è'ï6ï3/ï1è.858/81'$1
$ùXVWRVWDULKLQGH\DS×ODQVHoLPOHUGHJ|UHYDODQODUD|GHQPHVL
JHUHNHQ FUHWL ]LPPHWLQH JHoLUGLùL JHUHNoHVL LOH KDNN×QGD EDüODW×ODQ
GLVLSOLQVRUXüWXUPDV×VRQXFXQGD<NVHN6HoLP.XUXOX%DüNDQO×ù×<NVHN
'LVLSOLQ.XUXOXQXQWDULKOLYHVD\×O×EDüNDV×QDDLWNUHGL
NDUW×Q× KDEHUVL] RODUDN NXOODQPDV× VHEHEL LOH KDNN×QGD EDüODW×ODQ GLVLSOLQ
VRUXüWXUPDV×VRQXFXQGD<NVHN6HoLP.XUXOX%DüNDQO×ù×<NVHN'LVLSOLQ
.XUXOXQXQ WDULKOL YH VD\×O× DUD NDUDUODU× JHUHùLQFH
LNL D\U× GRV\D LoLQ VD\×O× <DVDQ×Q 0DGGHVLQLQ VRQ I×NUDV×
KNPQH LOLüNLQ KDNN×Q× NXOODQ×OPDN LVWHQPHVL KDOLQGH JQ LoHULVLQGH
%DüNDQO×ù×P×]D ELOGLULOPHVLQH %LULQFL PDGGHGH EHOLUWLOHQ EX KDNN×Q
NXOODQ×OPDPDV× KDOLQGH LVH VD\×O× <DVDQ×Q PDGGHVL X\DU×QFD
\D]×O× VDYXQPDV×Q× YHUPHN ]HUH WHEOLùGHQ LWLEDUHQ %OHQW7278ûҋD JQVUHYHULOPHVLQHNDUDUYHULOPLüWLU
.XUXPXPX]SHUVRQHOLLNHQ<NVHN6HoLP.XUXOX%DüNDQO×N0DNDP×Q×Q
WDULKOL YH VD\×O× RQD\× LOH LVWLIDV× NDEXO HGLOHQ %OHQW
7278ûҋD \XNDU×GD EHOLUWLOHQ NDUDUODU LOH LOJLOL RODUDN WHEOLJDW \DS×OPDN
LVWHQPLüDQFDN.XUXPXPX]DELOGLUGLùLDGUHVLQGHEXOXQDPDG×ù×JLELDGUHV
ND\×WVLVWHPLQGHEXOXQDQDGUHVLQLQVLOLQPHVLVHEHEL\OHNHQGLVLQHWHEOLJDW
\DS×ODPDP×üYHWHEOLJDWDHOYHULüOLDGUHVLWHVSLWHGLOHPHPLüWLU%XVHEHSOH
\XNDU×GDDQ×ODQ<NVHN'LVLSOLQ.XUXOXNDUDUODU×LODQHQWHEOLùROXQXU
%ZZZELNJRYWU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content