close

Enter

Log in using OpenID

A*"{

embedDownload
BoRNovAiLCEMiLLi EeiTiM M{]D0RLirdiJ
B A \ K A P R O \ 4 O S \ O Ni H A L E S |K O \ 4 i S \ O \ K A R { R I
07/11/2014
Promosvonu
IhaleNumarasr
1-KurumunAdr
A)Adresi
B)Telelbnve FaksNumarasr
C)llektronik postaAdresi
2-ihaleninKonusu
3JhaleUsulu
:201411
BomovaIlqc Milli UgitimMiidiirliiiii
80 SokakNo: 18Bomova/iZMiR
0 2 3 23 8 8l 0 6 5 0 2 3 23 8 82 9 t 0
http://bomova.meb.
go!.trl
BornovaIlgc Milli EgitimMtidilrliiEii'nebagtr
f k - 4 t a b l o dsaa l r l a r rh us a ) r p r o r o ksoi li r e s i n e e
degigebilecektir)
ve 2014-Ekimayrnakitakrqr
venlenpcrsonelinBankapromosyonihalesi.
4734SayrlrKanunatabiolmavanKapal zzrrfve agrk
4-KurumdagahpanPersonel
Sayrsr
5-2014Yrh Ayhk fahminiNakitAkl;r
6-Promosyon
[halesiTarihve Saati
7-Promosvon
ihalesiToplanhyeri
anrrmausulii
:4453Ki$i
:12.700.594,64
f'
: 1 7 . 1 1 . 2 0 11,41: 0 0
: Bornova
TlgeMiili EgitimMiidijrttigii
Banka Promosyonu
ihale Komisyonr 07.11.2011
Cuma giinii saat ll:30 da yaptrEr
toplantlda,BankaPromosyon
ihalesinde
uygulanacak
kiterler ve 5artiameyihazrrlayarat,
l,uUnala
belirtilentarih ve saattepronosyonihalesinin4734SayrlrKanunatabi olmayan
kapatrzarf.!,cagrk
artrnnausulliile yaprlmasrna'
tekliflerindegerrendirilmesinde,
ekonomikaqrdane,, avantajrrtekrif
olarak$artnamede
beliailen ttim gartlannkabul edildigi,promosyonmiktannrn 6,$ar (alt\ar)
aylk dilimler leklinde iidenmesive promosyon miktannrn tamamrnln tek
seferdepcqin
iidenmesiqcklindc2 ayn teklif allnmasr,komiqvoncakararverilencidemeqeklincgOrc_t-(bir;
personelin,-l(bir) ay igin alacaErpromosyontutarr- tekiifi esasahnacalrna.
ihale ilarumnve
eklerinin Kurumun intemetadresindenyaylnlanmasrnaEk_5 listedcbul-unanbankalaraBanka
Promosyonu
ihalesiDavetMektubugdnderilmesine
kararverilmislir.
BANKA PROMOSYONUiIIALE KOMiSYONU
AN
Kadir KADIOCL!
BornovaIlge Milli
f,Eitim Mndiirn
A*"{
Abdurrahm,an
GiKEg
BortrovaitqqMiui f,gitim
$ube Miidirii
llkler:
I -BankaPromosyon
ihalc $artnamesi
2-BankaPromosyonihalesiBankayetkilisi MektubuOrncEi
3-BankaPromosyon
ihalesi I'eklif MektubuOrneFi
4-Okul-KurumListesi
5-KurumNakit AkrgTablosu
zatil
\
CevatDUZCll
Efitim-Senizmir { Nolu
gubeBagkanr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content