Free Sample Awesome PowerPoint Background Template

EKONOMД° BAKANLIДћI
ГњRГњN GГњVENLД°ДћД° VE DENETД°MД°
GENEL MГњDГњRLГњДћГњ
TEKNД°K DГњZENLEMELER VE ГњRГњN
GГњVENLД°ДћД° MEVZUATI
Ankara
Д°Г‡ERД°K
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
DTГ–
AVRUPA BД°RLД°ДћД°
ULUSAL MEVZUAT
Д°THALAT DENETД°MLERД° VE PGD
TEKNД°K DГњZENLEME
Teknik dГјzenleme, bir ГјrГјnГјn, Г¶zellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili
terminoloji, sembol, ambalajlama, iЕџaretleme,
etiketleme ve uygunluk deДџerlendirmesi iЕџlemleri
hususlarından biri veya birkaçını belirten ve
uyulmasД± zorunlu olan her tГјrlГј dГјzenlemedir.
TД°CARETTE TEKNД°K ENGELLER
Гњlkelerin birbirinden farklД± teknik dГјzenlemeler, standartlar ve
uygunluk deДџerlendirme iЕџlemleri uygulamasД± mallarД±n her bir
pazar için birden fazla test ve belgelendirme prosedürüne tabi
tutulmasına yol açar; bu yüzden malların serbest dolaşımı
kД±sД±tlanД±r. Buna ticarette teknik engel denir.
Ticarette teknik engelleri aЕџmak amacД±yla uluslararasД± alanda
kullanılan üç ana yöntem vardır:
1. Mevzuat uyumu (harmonisation),
2. KarЕџД±lД±klД± tanД±ma ilkesi (mutual recognition),
3. Bildirim (notification).
ULUSLARARASI TД°CARETTE TEKNД°K ENGELLERД°
ORTADAN KALDIRMANIN YOLU NEDД°R?
Teknik mevzuat uyumu
KarЕџД±lД±klД± tanД±ma
Г–n bilgilendirme
DГјnya Ticaret Г–rgГјtГј
Serbest Ticaret
п‚— AyrД±m yapmama
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
En Г§ok kayrД±lan Гјlke (MFN)
Ulusal Muamele
Tahmin edilebilirlik, ЕџeffaflД±k
Rekabet ortamД±
Ekonomik kalkД±nma
Ticarette Teknik Engeller AnlaЕџmasД±
(TTE)
п‚—
Teknik engeller gerekli mi?
Hiçbir ülkenin, ihracatında kaliteyi, insan, hayvan ya da bitki yaşam ya
da saДџlД±ДџД±nД± ve Г§evreyi korumayД± veya aldatД±cД± uygulamalarД± Г¶nlemeyi
temin etmek için gerekli olan önlemleri, uygun gördüğü düzeyde ve
bunların aynı koşulların geçerli olduğu ülkeler arasında keyfi ya da
mazur görülemeyen bir ayrım ya da uluslararası ticaret üzerinde gizli bir
kД±sД±tlama oluЕџturacak bir Еџekilde uygulanmamasД± koЕџuluna baДџlД± olarak
ve diğer hususlarda da bu Anlaşmanın hükümlerine uygun bir biçimde
almasД±nД±n engellenemeyeceДџini kabul ederek;....
TTE
1.3 Sanayi ve tarД±m ГјrГјnleri de dahil olmak
Гјzere, tГјm ГјrГјnler bu anlaЕџmanД±n
hГјkГјmlerine tabi olacaktД±r.
Teknik dГјzenlemeler
Standartlar
Uygunluk DeДџerlendirme ProsedГјrleri
KAPSAM
TTE AnlaЕџmasД±nД±n Prensipleri
п‚—
п‚—
п‚—
AyrД±m yapmama
Ticarette gereksiz engel yaratmama
UyumlaЕџtД±rma ( Harmonization)
п‚—
Teknik yardД±m
п‚—
Г–zel ve lehte muamele
п‚—
ЕћeffaflД±k
AVRUPA BД°RLД°ДћД° TEKNД°K MEVZUAT UYUMU
AB ile TГјrkiye arasД±nda oluЕџturulan
GГњMRГњK BД°RLД°ДћД°
Д°LGД°LД° ORTAKLIK KONSEYД° KARARLARI
1/95
GГјmrГјk BirliДџi
5 - 7. Maddeler
8 - 11. Maddeler
2/97
1/2006
AB MevzuatД±
Listesi
?/2013
2/97 +
OnaylanmД±Еџ
KuruluЕџlar
AB TEKNД°K MEVZUATI
SEKTГ–REL
YATAY
YENД° MEVZUAT PAKETД°
Genel ГњrГјn
GГјvenliДџi
Direktif
98/34
TГјzГјk
764/2008
DГјzenlenmemiЕџ DГјzenlenmemiЕџ
Alanda
Alanda
TГјketici ГњrГјnleri Bildirimler
TГјzГјk
765/2008
Karar
768/2008
* Akreditasyon
* PGD
DГјzenlenmemiЕџ
Alanda
* CE iЕџareti
KarЕџД±lД±klД±
* OnaylanmД±Еџ
TanД±ma
KuruluЕџlar
Yeni
YaklaЕџД±m
Klasik
YaklaЕџД±m
* Makineler
* Asansörler
* Tıbbi cihazlar ….
* Motorlu araçlar
* Deterjanlar
* Kozmetikler …
ULUSAL TEKNД°K MEVZUATIMIZ
YATAY - Ekonomi BakanlД±ДџД±
SEKTГ–REL
4703 SayД±lД± Kanun (2002)
Bakanlar Kurulu Yönetmelikleri
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yeni
YaklaЕџД±m
Klasik
YaklaЕџД±m
CE Д°Еџareti
BakanlД±klar
UDK ve OnaylanmД±Еџ KuruluЕџlar
Ekonomi BakanlД±ДџД±
Koordinasyon
Bildirimler (Ekonomi BakanlД±ДџД±)
Avrupa Komisyonu
YAYINLANANLAR
ГњrГјn GГјvenliДџi ve Teknik DГјzenlemeler Kanunu
CE Д°Еџareti
Yönetmeliği
YayД±nlandД±
23 Ећubat 2012
OnaylanmД±Еџ
KuruluЕџlar
Yönetmeliği
YayД±nlandД±
23 Ећubat 2012
DГјzenlenmemiЕџ
Alan
Yönetmeliği
YayД±nlandД±
23 Haziran 2012
PGD
Yönetmeliği
Genel ГњrГјn
GГјvenliДџi
Yönetmeliği
DГњZENLENMEMД°Ећ ALANDA KARЕћILIKLI TANIMA
� AB’nin ortak bir düzenlemesine tabi olmayan alan
пѓ� MallarД±n serbest dolaЕџД±mД± ve karЕџД±lД±klД± tanД±ma ilkesi
пѓ� GГјmrГјk BirliДџi ve TГјrkiye ile AB arasД±nda karЕџД±lД±klД± tanД±ma
yГјkГјmlГјlГјДџГј
пѓ� 2003 tarihli AB Komisyon Bildirgesi,
STANDARDД°ZASYON & AKREDД°TASYON
Standardizasyon:
 TSE, AB standartlarının %96’sını uyumlaştırdı.
 TSE, CEN/CENELEC’e 2012 başı itibariyle tam üye oldu. Tam
Гјyelikle beraber Гјlkemiz standart alan Гјlke konumundan Г§Д±karak AB
standartlarının hazırlanmasında karar alan ülke konumuna geçti.
Akreditasyon:
 1999’da kurulan TÜRKAK, 2002’de Avrupa Akreditasyon Birliği
(EA)’ne tam üye, 2008’de ise EA çatısı altındaki bütün karşılıklı
tanıma anlaşmalarına taraf oldu. TÜRKAK’ın verdiği akreditasyon
belgeleri tГјm EA Гјyelerince tanД±nmaktadД±r.
пѓј HalihazД±rda 600 civarД±nda akredite TГјrk uygunluk deДџerlendirme
kuruluЕџu bulunmaktadД±r.
AKREDД°TASYON?
пѓ� UYGUNLUДћU BELGELEYENLERД°N UYGUNLUДћU,
пѓ� ULUSLARARASI KABUL,
пѓ� AVRUPA AKREDД°TASYON Д°ЕћBД°RLД°ДћД° (EA),
пѓ� KARЕћILIKLI TANIMA ANLAЕћMALARI (MLA),
пѓ� YENД° MEVZUAT PAKETД°,
пѓ� REKABET ETMEME KURALI
ROL ALAN AKTГ–RLER
UME: Bilimsel Metroloji
TSE: Standardizasyon
PД°YASA GГ–ZETД°MД° KURULU
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlД±ДџД±
-SaДџlД±k BakanlД±ДџД±
-GД±da, TarД±m ve HayvancД±lД±k BakanlД±ДџД±
-TelekomГјnikasyon Kurumu
- ...
TГњRKAK: Akreditasyon
EB
TÜRKLAB: UDK’lar
UYGUNLUK DEДћERLENDД°RMESД°
DERNEДћД° (UDDER)
-PGD Гњyeleri ve
-TГњDEF,
-TГњRKLAB, TSE, TURKAK, UME,
-TOBB, TД°M, TMMOB,
-Гњniversiteler
GГњVENLД° ГњRГњN
Д°nsan saДџlД±ДџД±, can ve mal gГјvenliДџi, hayvan ve bitki
yaЕџam ve saДџlД±ДџД±, Г§evre ve tГјketicinin korunmasД±
gibi temel gerekler açısından asgari güvenliği
saДџlayan ГјrГјndГјr.
GГњVENLД° ГњRГњN
- Teknik dГјzenlemelere uygun ГјrГјnlerin
gГјvenli olduДџu kabul edilir.
- Teknik dГјzenlemenin bulunmadД±ДџД± hallerde, ГјrГјnГјn
gГјvenli olup olmadД±ДџД±;
ulusal veya uluslararasД± standartlar,
 bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki
iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji dГјzeyi veya
 “tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi”
dikkate alД±narak deДџerlendirilir.
пЃ±
GГњVENLД° OLMAYAN ГњRГњN
- Yetkili kuruluЕџ;
masraflarД± Гјreticiden karЕџД±lanmak Гјzere,
- ГјrГјnГјn piyasaya arzД±nД±n yasaklanmasД±nД±,
- piyasaya arz edilmiЕџ olan ГјrГјnlerin piyasadan
toplanmasД±nД±,
- ГјrГјnlerin, gГјvenli hale getirilmesinin imkansД±z
olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen
ya da tamamen bertaraf edilmesini,
- yukarД±da belirtilen Г¶nlemler hakkД±nda gerekli
bilgilerin risk altД±ndaki kiЕџilere duyurulmasД±nД± saДџlar.
ГњGD MEVZUATI
пЃ®
Teknik DГјzenlemeler Rejimi KararД±
пЃ®
DTTDS Yönetmeliği
пЃ®
ГњrГјn GГјvenliДџi ve Denetimi TebliДџleri
TEKNД°K DГњZENLEMELER REJД°MД° KARARI
пЃ®
DД±Еџ ticarete konu ГјrГјnlerin tabi olacaДџД± teknik dГјzenlemeleri ve
denetimleri;
пЃ®
Denetim kuruluЕџlarД±
пЃ®
Yetkili kuruluЕџlarД±n yetki ve sorumluluklarД±nД±,
пЃ®
İthalatçılar ve ihracatçıların yükümlülüklerini;
пЃ®
AlД±nacak Г¶nlemler ile uygulanacak mГјeyyideleri ve ilgili bildirimleri
kapsamaktadД±r.
ГњGD TEBLД°ДћLERД°
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Д°thalatta ve ihracatta yapД±lan denetimler BakanlД±ДџД±mД±zca yayД±mlanan ve
bir Г§oДџu, her yД±l gГјncellenen ГњrГјn GГјvenliДџi ve Denetimi tebliДџleri
çerçevesinde yürütülmektedir.
TebliДџler gГјvenli ГјrГјn ithalini ve kaliteli ГјrГјn ihracД±nД± saДџlamayД±
amaçlar,
TГјm tebliДџleri Ekonomi BakanlД±ДџД± Г§Д±karД±r, ancak Г§oДџunu yetkili
kurumlar uygular,
İlgili kurumların ve sektörün görüşü ile uluslararası yükümlülükler
dikkate alД±narak hazД±rlanД±r,
пЃ®
Belge / ГјrГјn incelemesi veya numune analiziyle denetim yapД±lД±r,
пЃ®
İhtiyaç halinde yıl içinde değişiklik yapılır.
İTHALATTA DENETİMİN AMAÇLARI
• İnsan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki
varlД±ДџД±nД±n veya Г§evrenin korunmasД±nД± ve ulusal
gГјvenlik gereklerini saДџlamak,
• Düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve
yanД±ltД±cД± uygulamalarД± Г¶nlemek,
• Tüketiciyi korumak ve kaliteyi yükseltmek.
CE Д°ЕћARETД°?
пѓ� MALLARIN SERBEST DOLAЕћIMI,
пѓ� YENД° YAKLAЕћIM,
пѓ� TEMEL GEREKLER,
пѓ� AT UYGUNLUK BEYANI,
пѓ� TEKNД°K DOSYA,
пѓ� ONAYLANMIЕћ KURULUЕћLAR,
ONAYLANMIЕћ KURULUЕћLAR?
пѓ� YENД° YAKLAЕћIM VE CE Д°ЕћARETД°,
пѓ� TEKNД°K MEVZUATA UYGUNLUK,
пѓ� STANDARTLARA UYGUNLUK,
� ÜÇÜNCÜ TARAF BELGELENDİRME,
пѓ� AVRUPA KOMД°SYONUNA BД°LDД°RД°M,
ONAYLANMIЕћ KURULUЕћ BД°LDД°RД°MLERД° VE
PROJELER
пЃ®
OnaylanmД±Еџ KuruluЕџlar (OK) Bildirim Merkezi
пЃ±
пЃ±
пЃ®
Mevcut OK’lar (14 farklı AB direktifi kapsamında faaliyet
gösteren 27 OK’mız bulunuyor.)
Yabancı OK’ların Türkiye’deki faaliyetleri (Yabancı OK’lar veya
Türkiye’deki şubeleri hakkındaki usulsüzlük iddialarının ilgili
Гјlkeler ve Komisyon nezdinde soruЕџturulmasД±)
Projeler
пЃ±
пЃ±
Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi
Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Kalite Altyapısı Projesinin
Гјlkemiz adД±na yГјrГјtГјlmesi
ONAYLANMIЕћ KURULUЕћLAR
пѓј Ulusal piyasamД±zda Г¶zel veya kamu Г§ok sayД±da uygunluk
değerlendirme kuruluşu faaliyet göstermektedir.
пѓј Гњlkemiz AB Гјyesi Гјlkelerle aynД± Еџartlarda OnaylanmД±Еџ KuruluЕџ
atamaktadД±r.
OnaylanmД±Еџ kuruluЕџlar, CE iЕџaretini zorunlu kД±lan AB mevzuatД±
kapsamД± ГјrГјnlerde test, muayene ve/veya belgelendirme
yapan kuruluЕџlardД±r.
 Halihazırda 14 ayrı AB mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren
27 onaylanmД±Еџ kuruluЕџumuz bulunmaktadД±r.
ONAYLANMIЕћ KURULUЕћLARIMIZIN SEKTГ–RLERД°
пѓј Makineler
 Asansörler
пѓј YapД± malzemeleri
пѓј Gaz yakan cihazlar
 Basınçlı ekipmanlar
пѓј Gezi tekneleri
 Basit basınçlı kaplar
пѓј PatlayД±cД± ortamlarda
пѓј KiЕџisel koruyucu donanД±mlar
пѓј Otomatik olmayan tartД±
aletleri
пѓј SД±cak su kazanlarД±
kullanД±lan ekipmanlar
пѓј TД±bbi cihazlar
пѓј VГјcut dД±ЕџД±nda kullanД±lan
tД±bbi tanД± cihazlarД±
Güncellenen liste ve detaylı görev kapsamı için:
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/)
KOORDД°NASYONU
PİYASA GÖZETİMİPGD’NİN
VE DENETД°MД°
Piyasa gözetimi ve denetimi; piyasaya arz edilmiş ürünlerin güvenli, mevzuata ve
standartlara uygun olup olmadД±ДџД±nД±n bir kamu otoritesi tarafД±ndan
denetlenmesidir.
Kapsam; mevzuatД± bulunsun veya bulunmasД±n, piyasada bulunan yerli ve ithal
tüm ürünler PGD’ye tabidir.
Yetki, usul ve esaslar: 4703 sayılı Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu), Kamu kurumlarının ikincil mevzuatı
(yönetmelikler, tebliğler), 260 kadar teknik mevzuat (AB’ye uyumlu), Ulusal ve
uluslararasД± standartlar, ГњrГјn gГјvenliДџine iliЕџkin iyi uygulama kodu, tГјketicinin
makul beklentileri
Koordinasyon: Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu, Piyasa
Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ev sahipliği ve
sekretaryasД± BakanlД±ДџД±mД±zca yapД±lmaktadД±r. YД±llД±k raporlar hazД±rlanarak
kamuoyuyla paylaşılmakta ve tespit edilen sorunlarla çözüm önerilerini içeren
strateji belgeleri hazД±rlanarak takibi yapД±lmaktadД±r.
PД°YASA GГ–ZETД°MД° VE DENETД°MД°?
пѓ� TEKNД°K MEVZUATA UYGUNLUK,
пѓ� ГњRГњN GГњVENLД°ДћД° KOЕћULLARINA UYGUNLUK,
пѓ� PД°YASAYA ARZ SONRASI DENETД°M,
пѓ� KAMU GГ–REVД° VE FAALД°YETД°,
пѓ� Г–NLEMLER; TOPLATMA VE GERД° Г‡AДћIRMA,
пѓ� Г–NLEMLERД°N BД°LDД°RД°MД°,
Д°DARД° YAPILANMA
ГњRГњN GRUPLARI
PGD KURULUЕћU
Kozmetikler,deterjanlar, oyuncaklar, tД±bbi cihazlar, kimyasal ГјrГјnler
(dövme mürekkebi, temizleme ve yıkama ürünleri)
SaДџlД±k BakanlД±ДџД±
Elektrikli ve elektronik ürünler, makineler, sivil kullanım amaçlı
patlayıcılar, motorlu taşıtlar, asansörler, ev aletleri, gaz yakan
cihazlar, basınçlı ekipmanlar, sıcak su kazanları, ölçü aletleri, hazır
ambalajlama, diğer makineler, tarım ve orman traktörleri
Bilim Sanayi ve Teknoloji
BakanlД±ДџД±
GД±da maddeleri, yem maddeleri, gГјbreler, gД±dalarla temas eden
materyaller, tД±bbi ГјrГјnler
GД±da TarД±m ve HayvancД±lД±k
BakanlД±ДџД±
HazД±r giyim, tekstil ve ayakkabД±, dekoratif malzemeler, mobilyalar, el
aletleri, aygıtlar, hobi ve spor ekipmanları, mutfak/pişirme gereçleri,
Г§akmaklar, kД±rtasiye ГјrГјnleri, Г§ocuk bakД±m ГјrГјnleri ve ekipmanlarД±, gД±da
görünümlü ürünler
Telsiz ve telekomГјnikasyon terminal ekipmanlarД±
KiЕџisel koruyucu donanД±mlar
Tehlikeli maddeler, katı yakıtlar, pil ve akümülatörler, Yapı
malzemeleri
Gezi tekneleri, gemi teçhizatı
Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, etil alkol
YakД±tlar, petrol, gaz
GГјmrГјk ve Ticaret
BakanlД±ДџД±
Bilgi Teknolojileri ve
Д°letiЕџim Kurumu
Г‡alД±Еџma ve Sosyal GГјvenlik
BakanlД±ДџД±
Г‡evre ve Ећehircilik
BakanlД±ДџД±
Denizcilik MГјsteЕџarlД±ДџД±
TAPDK
EPDK
TeЕџekkГјrler
Sanem YILDIZ
DД±Еџ Ticaret UzmanД±
ГњrГјn GГјvenliДџi ve Denetimi Genel MГјdГјrlГјДџГј
[email protected]