close

Enter

Log in using OpenID

MANUAL PENGURUSAN 2004 - Youblisher

embedDownload
PERANCANGAN
TAHUNAN
2013
NAMA
:
................................................................................
JABATAN/UNIT:
................................................................................
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
KANDUNGAN
Perkara
Muka
surat
Kata Alu-aluan
v
Jawatankuasa Pembinaan Buku Perancangan Tahunan 2013
vi
Kalendar Perkuliahan Institut Pendidikan Guru Tahun 2013
1
Kalendar Persekolahan Tahun 2013
2
Hari Kelepasan Am Negeri Terengganu 2013
3
Pengurusan Strategik
4
Senarai Nama Staf Akademik dan Pengurusan 2013
6
Senarai Nama Staf Bukan Akademik
22
Senarai Nama Guru-guru Teaching School
25
Falsafah, Visi dan Misi Pendidikan Guru
28
Kod Adab dan Etika Kerja Staf
30
Perancangan Jabatan Hal Ehwal Pelajar
31
Perancangan Jabatan Ilmu Pendidikan
35
Perancangan Jabatan Sains
42
Perancangan Jabatan Matematik
46
Perancangan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM)
50
Perancangan Jabatan Bahasa-Bahasa
56
Perancangan Jabatan Kajian Sosial
61
Perancangan Jabatan Pengajian Melayu
66
Perancangan Jabatan Pendidikan Jasmani
71
Perancangan Jabatan Teknologi Pendidikan
75
Perancangan Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan
79
Perancangan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
84
Perancangan Unit Praktikum
89
Perancangan Unit Pentadbiran Peperiksaan Dan Penilaian
94
Perancangan Unit Kokurikulum
99
Perancangan Perpustakaan Ibnu Sina
107
Perancangan Unit Psikologi Dan Kaunseling
111
Perancangan Staf Bukan Akademik
114
Perancangan Teaching School
118
Jawatankuasa Kerja Institut 2013
1
Majlis Professional, Pengurusan dan Pentadbiran
126
2
Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keutuhan
127
2.1 Jawatankuasa MS ISO
127
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
2.2 Jawatankuasa Induk Akreditasi
132
2.3 Jawatankuasa Pelaksana Akreditasi
132
2.4 Jawatankuasa Sistem ’Star Rating’ (SSR)
134
2.5 Jawatankuasa Standard Guru Malaysia (SGM)
135
2.6 Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)
136
3
Jawatankuasa Key Performance Indicator (KPI)
136
4
Jawatankuasa Pengurusan Akademik
137
5
Jawatankuasa Pemuafakatan dan Konsultansi Pendidikan
138
6
Jawatankuasa Pemandu Inovasi
139
7
Jawatankuasa Petugas Inovasi
140
8
Jawatankuasa Akaun Amanah
141
9
Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan dan Pelan Integriti Organisasi (PIO)
141
10
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun
143
11
Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
144
12
Jawatankuasa Konvokesyen
145
13
Jawatankuasa’Teaching School’ dan Prasekolah
146
14
Jawatankuasa Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris
148
15
Jawatankuasa Pentadbiran Peperiksaan dan Penilaian
148
16
Jawatankuasa Kerja Kursus dan Peperiksaan
149
17
Jawatankuasa Penggubalan Soalan
150
18
Jawatankuasa Induk Latihan Dalam Perkhidmatan
151
19
Jawatankuasa Induk Praktikum
153
20
Jawatankuasa Pasukan Pengurusan Praktikum
154
21
Jawatankuasa Keselamatan IPG
155
22
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
156
23
Jawatankuasa Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
157
24
Jawatankuasa HRMIS
157
25
Jawatankuasa Penerbitan
158
26
Jawatankuasa Program Transformasi Minda (PTM)
159
27
Jawatankuasa Takwim Institut
160
28
Jawatankuasa Disiplin Pelajar
161
29
Jawatankuasa Mentor-Mentee
162
30
Jawatankuasa Bina Insan Guru (BIG)
162
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
31
Jawatankuasa Jadual Waktu
163
32
Jawatankuasa Program Kesihatan Pergigian
164
33
Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah, AIDS dan Merokok
164
34
Jawatankuasa Perhimpunan Pelajar
165
35
Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
166
36
Jawatankuasa Laman WEB dan OLL
166
37
Jawatankuasa Protokol Dan Keraian
167
38
Jawatankuasa Balai Islam
168
39
Majlis Penasihat Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)
169
40
Jawatankuasa Kafeteria
170
41
Jawatankuasa Jamuan Rasmi Institut
170
42
Jawatankuasa Dokumentasi dan Laporan Tahunan Institut
171
43
Jawatankuasa Pengurusan Program DPLI, PISMP dan PPISMP
171
44
Jawatankuasa Pengurusan Perpustakaan Ibnu Sina (PIS)
173
45
Jawatankuasa Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
174
46
Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur
175
47
Jawatankuasa Penilai Prestasi Pembekal
176
48
Jawatankuasa Kolej Kediaman
176
49
Jawatankuasa IPG Lestari
177
50
Jawatankuasa i-Think
178
51
Jawatankuasa Program Sokongan Pensarjanaan Pensyarah IPG
(PROSPEN)
179
52
Jawatankuasa Geleri Dato’ Razali Ismail (GDRI)
180
53
Jawatankuasa Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan dan Pengurusan
Risiko KPM
180
Senarai Penyelaras dan Mentor 2013
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
182
KATA ALU-ALUAN
PENGARAH
IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU
TERENGGANU
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sejahtera
Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan limpah kurnia-Nya “Buku
Perancangan Tahunan 2013” IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
dapat disiapkan dan diterbitkan.
Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa
Pembinaan Buku Perancangan Tahunan yang bertungkus-lumus menyiapkan buku ini.
Kandungan buku ini ada dua bahagian iaitu Laporan Kegiatan Jabatan dan Senarai Ahli
Jawatankuasa 2013. Perancangan Strategik setiap jabatan di IPG KDRI mencatatkan
pelbagai aktiviti jabatan berkenaan. Ini merupakan satu kerangka kerja yang terancang
dan bersistematik.
Oleh yang demikian, saya amat berharap setiap ahli jabatan di IPGKDRI bekerjasama
agar dapat melaksanakan perancangan jabatan dengan jayanya. Kejayaan jabatan
melaksanakan programnya juga menggambarkan aktiviti dan kegiatan IPGKDRI.
Pemilihan Ahli Jawatankuasa Kerja 2013 adalah berdasarkan kesesuaian pensyarah
berdasarkan gred kenaikan pangkat yang disandang. Bagi proses kesempurnaan kerja,
Ahli Jawatankuasa Buku Perancangan Tahunan telah menggarapkan bidang tugas
setiap jawatankuasa ini. Saya berharap setiap orang akan berpuas hati terhadap pihak
pengurusan dalam menentukan bidang dan tanggungjawab staf akademik, pegawai
pengurusan dan staf bukan akademik di institut ini.
Insya Allah, marilah kita harungi perjalanan yang menguja, mencabar dan amat penting
ini secara bersama sebagai satu bangsa Malaysia. Selamat menjalankan tugas dengan
dedikasi dan cemerlang pada tahun 2013.
Salam hormat
GHULAM SARVER BIN MOBARAK ALI
Pengarah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
JAWATANKUASA PEMBINAAN
BUKU PERANCANGAN TAHUNAN 2013
Penaung
:
Ghulam Sarver bin Mobarak Ali
(Pengarah)
Penasihat
:
Hj M. Shaipulah bin Awang Ibrahim
(Timbalan Pengarah)
Pengerusi
:
Hj Mohamed Yusoff bin Mohamed
Setiausaha
:
Pajuzi bin Awang
Ahli
:
Dr Hjh Rohani bt Abd Hamid
Hj Yahaya bin Osman
Hj Mohd Rasid bin Chik
Mazlan bin Ibrahim
Biamin bin Ahmad
Hjh Samsiah bt Hassan
Che Mohd Razali Bin Abdullah
Zaharim Bin Tawang
Hjh Maznah bt Mohd
Noorulhayati bt Md Noor
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
KALENDAR PERKULIAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU
TAHUN 2013
PENGGAL PERKULIAHAN TAHUN 2013
KUMPULAN A
Institut Pendidikan Guru di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Hari
Kuliah
Cuti
Hari
Kuliah
Cuti
Hari
Kuliah
Cuti
Hari
Kuliah
Cuti
01.01.2013
22.03.2013
31.03.2013
24.05.2013
16.06.2013
06.08.2013
18.08.2013
15.11.2013
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
21.03.2013
30.03.2013
23.05.2013
15.06.2013
05.08.2013
17.08.2013
14.11.2013
31.12.2013
58 Hari
9 Hari
40 Hari
23 Hari
37 Hari
12 Hari
65 Hari
47 Hari
Jumlah
Jumlah Hari Kuliah Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Semester
: 291 hari
: 200 hari
: 91 hari
PENGGAL PERKULIAHAN TAHUN 2013
KUMPULAN B
Institut Pendidikan Guru di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah
Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Hari
Kuliah
Cuti
Hari
Kuliah
Cuti
Hari
Kuliah
Cuti
Hari
Kuliah
Cuti
02.01.2013
23.03.2013
01.04.2013
25.05.2013
17.06.2013
07.08.2013
19.08.2013
16.11.2013
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
22.03.2013
31.03.2013
24.05.2013
16.06.2013
06.08.2013
18.08.2013
15.11.2013
01.01.2014
58 Hari
9 Hari
40 Hari
23 Hari
37 Hari
12 Hari
65 Hari
47 Hari
Jumlah
Jumlah Hari Kuliah Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Semester
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
: 291 hari
: 200 hari
: 91 hari
KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2013
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2013
KUMPULAN A
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Hari
P&P
Cuti
Hari
P&P
Cuti
Hari
P&P
Cuti
Hari
P&P
Cuti
01.01.2013
22.03.2013
31.03.2013
24.05.2013
09.06.2013
06.08.2013
28.08.2013
15.11.2013
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
21.03.2013
30.03.2013
23.05.2013
08.06.2013
05.08.2013
17.08.2013
14.11.2013
31.12.2013
58 Hari
9 Hari
40 Hari
16 Hari
42 Hari
12 Hari
65 Hari
47 Hari
Jumlah
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Penggal
: 289 hari
: 205 hari
: 84 hari
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2013
KUMPULAN B
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan,
Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Hari
P&P
Cuti
Hari
P&P
Cuti
Hari
P&P
Cuti
Hari
P&P
Cuti
02.01.2013
23.03.2013
01.04.2013
25.05.2013
10.06.2013
07.08.2013
19.08.2013
16.11.2013
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
22.03.2013
31.03.2013
24.05.2013
09.06.2013
06.08.2013
18.08.2013
15.11.2013
01.01.2014
58 Hari
9 Hari
40 Hari
16 Hari
42 Hari
12 Hari
65 Hari
47 Hari
Jumlah
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Penggal
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
: 289 hari
: 205 hari
: 84 hari
HARI KELEPASAN AM NEGERI TERENGGANU TAHUN 2013
Tarikh-tarikh yang tersebut di bawah ialah
Hari Kelepasan Am Bagi Negeri Terengganu Darul Iman
Bagi Tahun 2013
BIL
1.
2.
3.
KELEPASAN
Hari Keputeraan Nabi Muhammad
S.A.W (Persekutuan)
Tahun Baru Cina (Persekutuan &
Negeri)
HARI
TARIKH
MASIHI
TARIKH
HIJRAH
Khamis
24 Januari 2013
12 Rabiul Awal 1434
Ahad
Isnin
10 Februari 2013
11 Februari 2013
29 Rabiul Awal 1434
30 Rabiul Awal 1434
Ahad
4 Mac 2013
21 Rabiul Akhir 1434
Jumaat
26 April 2013
15 Jamadil Akhir 1434
5.
Hari Ulangtahun Pertabalan D.Y.M.M
Sultan Terengganu (Negeri)
Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan
Terengganu (Negeri)
Hari Pekerja (Persekutuan)
Rabu
1 Mei 2013
20 Jamadil Akhir 1434
6.
Hari Wesak (Persekutuan)
Jumaat
24 Mei 2013
14 Rejab 1434
7.
Sabtu
1 Jun 2013
22 Rejab 1434
8.
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda
Yang Di-Pertuan Agong (Persekutuan)
Hari Kelepasan Am Negeri
Ahad
2 Jun 2013
23 Rejab 1434
9.
Hari Nuzul Quran (Negeri)*
Jumaat
26 Julai 2013
17 Ramadhan 1434
10.
Hari Raya Puasa (Persekutuan)*
11.
Hari Kebangsaan (Persekutuan)
Khamis
Jumaat
Sabtu
8 Ogos 2013
9 Ogos 2013
31 Ogos 2013
1 Syawal 1434
2 Syawal 1434
24 Syawal 1434
12.
Hari Kelepasan Am Negeri
Ahad
1 September 2013
25 Syawal 1434
13.
Hari Malaysia (Persekutuan)
Isnin
16 September 2013
10 Zulkaedah1434
14.
Hari Raya Haji (Persekutuan)*
15.
Hari Deepavali (Persekutuan)*
Selasa
Rabu
Sabtu
15 Oktober 2013
16 Oktober 2013
2 November 2013
10 Zulhijah 1434
11 Zulhijah 1434
28 Zulhijah 1434
16.
Hari Kelepasan Am Negeri
Ahad
3 November 2013
28 Zulhijah 1434
17.
Awal Muharram (Persekutuan)
Selasa
5 November 2013
1 Muharram 1435
18.
Hari Krismas (Persekutuan)
Rabu
25 Disember 2013
22 Safar 1435
4.
* Tertakluk kepada perubahan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Peta Strategik Institut Pendidikan Guru
IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru
Institut Pendidikan Guru
Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pendidikan guru yang
dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia
Kecemerlangan
pengajaran dan
pembelajaran
Kecemelangan penyelidikan,
Pembangunan dan Inovasi
Memantapkan Program
Pembangunan Insan Guru
Memperkukuh tadbir urus
& kepimpinan berkesan
Kecemerlangan
perkhidmatan pembelajaran
sepanjang hayat
VISI
MISI
HALA TUJU
Memantapkan
pengantarabangsaan,
perkongsian & strategi
berkolaboratif
PROSES
Meluaskan Pengalaman
Pelajar Guru
Membangunkan Budaya
Organisasi Pembelajaran
Memperluaskan khidmat &
tanggungjawab sosial
Sumber manusia berkualiti
Perkhidmatan berkualiti
PENGUPAYA
Infrastruktur berkualiti
Pengurusan kewangan berkualiti
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
4
Peta Strategik IPG Kampus Dato’ Razali Ismail
PEMETAAN STRATEGIK
IPG KDRI
2011 - 2015
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
5
Staf Akademik 2013
STAF AKADEMIK & PENGURUSAN 2013
PENGURUSAN UTAMA
BIL
NAMA
GRED
1.
GHULAM SARVER BIN
MOBARAK ALI
(Pengarah)
DG54
2.
HJ. M.SHAIPULLAH BIN AWANG
IBRAHIM
(Timbalan Pengarah)
DG54
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Ed (Sains Sosial ), UM
B.A (Hons) UKM-Sejarah
Sijil Perguruan,
M.Ed. (Pend. Mat), UTM
B.Sc Ed. (Hons) , Fizik, UTM
Dip. Sc. UTM
Pedagogi Matematik
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
BIL
NAMA
GRED
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Ed Psikologi, UKM
B.Sc Agric(Hons) UPM
Sijil Perguruan MPKT
Psikologi
B.Ed. Sains Pertanian, UPM
Pendidikan Sains Pertanian
1.
HJ YAHAYA BIN OSMAN
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
MOHAMED B. SULAIMAN @
WAHID
DG48
3.
SURIANY BINTI MAT NOOR
DG48
4.
HJ ZULKIFLI B. MOHAMAD
DG48
M. Sc ( Pent Pend), UPM
B.A Edu (Hons), Kimia, Bahasa Melayu, USM
Pendidikan Kimia
B.A (Hons) Sejarah, UM
Sejarah
5.
HJ WAN ZAIDI BIN WAN NAWI
DG41
B.Ed (Hons) Kejuruteraan, OUM
Diploma Perguruan
6.
BURHANUDDIN BIN ISMAIL
DG41
Diploma Pend (KPLI) Pengajian Islam –IPIS
Diploma Lanjutan Pengajian Islam-(KUSZA)
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
6
Staf Akademik 2013
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
BIL
NAMA
GRED
1.
HJH NORMA BINTI BAJURIA
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
HJ ABDULLAH KAMAL BIN A.
BAKAR
DG48
3.
MOHD KHOLID BIN SALLEH
DG52
4.
HJH SITI HAZLIFAH BINTI
HILALUDDIN
5.
IDRUL HISHAM BIN ISMAIL
6.
MANGALESWARAN A/L
ANNAMALAI
7.
AHMAD BIN IBRAHIM
DG52
DG48
8.
9.
10.
RAKIYAH BINTI ALI
MAZNAH BINTI MADU
YUSLAINI BINTI YUNUS
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
11.
ANI SALWIAH BINTI ZAKARIA
DG48
12.
HJH. SITI AISHAH BINTI
MOKHTAR
DG48
13.
NIK AZLEENA BINTI NIK
ISMAIL
DG48
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.A (UM) – Pengajian Melayu
B.A (Hons) UM – Peng. Asia Tenggara
Dip.Ed (MPRM) – Bahasa Melayu
Psikologi Pendidikan
M.Sc (UPM) – Pent. Pendidikan
B.Ed (Hons) UPM - PBMP
Cert. Ed (MPKB) –
Pendidikan Khas
B.A (Hons), UM – Sejarah / Pengajian Melayu
Dip.Ed (UM) – Pengajian Melayu / Sejarah
Pengajian Pedagogi
M.Tech (UTM) – Peng. Teknologi
B.A Econs (US) – Ekonomi
Dip. Ed (UKM) – Ekonomi
Teknologi Pendidikan
M.Ed. UKM.- Pend. Sejarah
B.A (Hons) Antropologi& Sosiologi, Sejarah – UKM
Dip.Ed. (Sejarah), UIAM
Sosiologi Pendidikan, Psikologi Pendidikan
M.Ed. (USM) – Psikologi
B.A (Hons) UM – Sejarah
Dip.Pergurusan & Pentadbiran (IAB)
Sijil Perguruan – MPPPP
Sijil Kepengetuaan Kebangsaan
Psikologi Pendidikan
M. Sc (UUM) –Teknologi Maklumat
BA (Hons) USM – Kesusasteraan
Sijil Pendidikan Pemulihan – MPIK
M.Ed (UTM) – Bimbingan & Kaunseling
B.A. Ed (Hons) USM – Bahasa Malaysia
Bimbingan dan Kaunseling
M.Ed (UKM) – Pengurusan Pendidikan
B.Sc (Hons) UTM serta Pendidikan – Matematik
Sijil Pend. Khas KDP 14M (MPIK)
Dip. Sains serta Pendidikan (UTM) – Matematik
Pendidikan Khas
M. Ed (UPSI) – Peng. & Perkemb. Kurikulum
B.A (Hons) Ed (USM) – Geografi
Pengurusan Kurikulum
M.Sc (UPM) – Pentadbiran Pendidikan
B.Ed.(UPM) – Bimbingan & Kaunseling
Sijil Perguruan Asas – Pengajian Sekolah Rendah
B. Ed. (Hons) Bimbingan & Kaunseling UPM
Sijil Perguruan (Sains Rumahtangga) – MPPM, Melaka
Sijil Perguruan Khas (Sains Rumahtangga) – MPIK, KL
M.Ed (Kurikulum & Pedagogi), UKM
B.A (Hons) Sosiologi dan Antropologi, UIA
Kurikulum & Pedagogi
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
7
Staf Akademik 2013
14.
HAMMADAH BIN ABDUL
RAHMAN
15.
HJ MOHD ANUWI BIN
HUSAIN
16.
SALIM BIN MD. AMIN
17.
AHMAD MARZUKI BIN ABD
RAHMAN
DG48
DG44
DG44
18.
DG44
NORASMAH BINTI MOHD
NOOR
DG44
19.
ABD. HALIM BIN ISMAIL
DG44
20.
RAFIDAH BINTI AZIZ
DG44
21.
SUZANA BINTI MD.DERUS
DG32
M.Ed (UPSI) – Bimbingan dan Kaunseling
B.Ed (UPM) – Bimbingan dan Kaunseling
Bimbingan & Kaunseling
M. Ed (Bimbingan dan Kaunseling) UKM
B.Ed UPM – Bimbingan dan Kaunseling
Bimbingan dan Kaunseling
Sarjana Pendidikan (Psikologi) UUM
B.Ed (UPM) – Bimbingan & Kaunseling
Sijil Perguruan Asas (IPDA) – Pengajian Sek. Rendah
Sijil Perguruan Khas (IPSI) – Bimbingan & Kaunseling
Bimbingan dan Kaunseling
M.Sc (UPM) – Pent & Pend
B.A (Hons) USM – Geografi
Sijil Perguruan (MPSK) – PPAK Am
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan
Sarjana Pend. Awal Kanak-Kanak (UM) – Pend. Awal
Kanak-Kanak
Sarjana Muda Peng. Melayu (UM) – Peng. Melayu
Sijil Asas Perguruan (MPKTBR) – Pengajian Melayu
Pendidikan Awal Kanak-Kanak
M.Ed (UKM)- Psikologi Pendidikan
B. Ed (UPM) - Bimbingan dan Kaunseling
Bimbingan dan Kaunseling
M.Ed (UKM) – Bimbingan dan Kaunseling
B.Ed (UPM) – Bimbingan dan Kaunseling
Bimbingan & Kaunseling
Dip. Pendidikan Malaysia (MPPasir Panjang) –
Prasekolah
JABATAN SAINS
BIL
NAMA
GRED
1.
HJ MOHD RASID BIN CHIK
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
HJ AHMAD SABRI BIN MOHD
YAZID
DG48
3.
DR HJH ROHANI BINTI AB
HAMID
DG54
4.
WAN MAZLAN BIN WAN
MUDA
DG48
5.
HASHIM BIN SALLEH
DG48
6.
PAJUZI BIN AWANG
DG48
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Ed (Psik. Pend), UKM
B.Sc (Hons), Matematik, Sains, UPM
Dip. Sc Dengan Pendidikan, Matematik, Sains, UPM
Sains
M.Ed (Pend. Sains), UKM
B.Sc Edu (Hons), Fizik, USM
Fizik
Ph.D (Psikologi & Kaunseling), UMT
M.Sc (B&K), UPM
B.Sc Ed (Hons), Biologi, Matematik, UM
Biologi
M.Env, UPM
B.Sc Edu (Hons), Biologi R/Sains, UKM
Biologi
M.Env, UPM
B.Sc (Hons), Zoologi, UM
Dip. Sc Edu, Biologi, Sains, UPM
Alam Sekitar
M.Sc (Teknologi Maklumat), UUM
B.Sc & Comp. Edu (Hons), Kimia, Komputer, UTM
Kimia
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
8
Staf Akademik 2013
7.
HJH BADRUL MUIN BINTI
MUHAMAD ADAM
DG48
8.
SAZLI BIN [email protected] ABDUL AZIZ
DG48
M.Sc (Kimia), UKM
B.Sc. Ed (Hons), Kimia, UM
Kimia
M.Sc (Pentadbiran Pendidikan), UPM
B. Sc (Hons) Sains (Zoologi)
Sains
JABATAN MATEMATIK
BIL
NAMA
GRED
1.
MAZLAN BIN IBRAHIM
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
HJH NORLIA BINTI ABD. AZIZ
DG52
3.
YM DR HJ. TG. ZAWAWI BIN
TG. ZAINAL
DG52
4.
HJ AZIZ BIN OMAR
DG48
5.
NORIZAH BINTI. AHMAD
DG48
6.
NIK MOHAMAD BIN NIK
JUSOH
DG48
7.
HJ CHE ABDUL MUTTALIB BIN
ISMAIL
DG48
8.
HJ ABD SAMAT BIN TAIB
DG48
9.
HJH SAMSIAH BINTI HASSAN
DG48
10.
HJH SAPIAH BINTI YUSOFF
DG48
11.
HJH NORIHAN BINTI MAT ZIN
DG48
12.
MAS NORBANY BINTI ABU
SAMAH
DG48
KELULUSAN & KEPAKARAN
M. Ed. (Pend. Mat), UKM
B. Sc. (Hons). USM - MT
Dip. Sc. Ed, UTM – KIM, MT
Matematik, Pedagogi Matematik
M. Ed. (Pend. Mat), UKM
B. Sc. Ed. (Hons). UTM – MT, KIM
Matematik, Pedagogi Matematik
PhD. (Pendidikan Matematik), UKM
M.Sc. (Pendidikan Matematik), UTM.
B. Sc. Ed.(Hons), UPM – MT, FIZIK
Matematik, Pendidikan Matematik
M. Ed. (Pendidikan Matematik) - UKM
B. Sc. Ed. (Hons) - USM
Pedagogi Matematik
M. Sc. (Pent. Pend.) UPM
B. Sc. Ed. (Hons). UTM – MT, FIZIK
Matematik, Pedagogi Matematik
M. Ed. (Pend. Mat), UKM
B. Sc. Ed. (Hons). UPM – MT, FIZIK
Dip. Sc. Ed, UPM - MT
Matematik, Pedagogi Matematik
M. Sc. (Pent. Pend.) UPM
B. Sc. Ed. (Hons). UM – MT, BIO
Matematik, Pedagogi Matematik
M. Ed. (Pend. Mat), UKM
B. Sc. Ed. (Hons). USM – MT, KIM
Matematik, Pedagogi Matematik
M. Sc. (Pent. Pend.) UPM
B. Sc. Ed. (Hons). UM – MT, BIO
Matematik, Pedagogi Matematik
M. Sc. (Mgt). UIAM
B. Sc. (Hons). UPM – MT, FIZIK
Dip. Sc. Ed, UPM – MT, FIZIK
Matematik, Pedagogi Matematik
B. Sc. Perniagaantani, UPM
Dip. Pendidikan, MPPPP - MT, SN
Pedagogi Matematik
M. Sc. (Pend. Mat), UPM
B. Sc. (HRD), UPM - Pengurusan
Dip. Pendidikan, MPIP – Matematik,
Pedagogi Matematik
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
9
Staf Akademik 2013
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
BIL
NAMA
GRED
1.
HJ SALLEH BIN JUSOH @
MAMAT
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
DR HJ SAIDI BIN MOHD
DG52
3.
MOHAMAD NAIM BIN MAT
SALLEH
DG48
4.
HJH SALMA BINTI ENDUT
DG48
5.
SABAWI BIN AWANG
DG48
6.
RAHIM BIN MOHAMED
DG48
7.
HJH NOR KARTINA BINTI
TAWANG
DG48
8.
HJ SUHAIMI BIN RAMLI
DG48
9.
MOHD JAAFAR BIN AB. LATIF
DG48
10.
HJ NAWI BIN MAMAT
DG48
11.
MOHD NOR BIN JUSOH
DG44
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Sc (UPM)
BA (Hons) (Ummul Qura)
Diploma Pendidikan (KPLl)
Sijil Bahasa Arab (Ummul Qura)
Sijil Kursus Bahasa Arab (Oman)
Bahasa Arab
Ph.D. (UM)
M.Sc (UPM),
BA (Hons) (UKM)
Dip.Ed. (UIAM)
Sijil Qiraat & Taranum (MPI)
Sijil Qirat Nafi’ (Ma’ahad Tahfiz Negeri Terengganu)
Pengajian Al-Quran
M.Ed, Pend. Al-Quran (UKM)
BA (Hons) Syariah & Qanun (UKM)
Diploma Pendidikan (KPLI)
Syariah
M.Ed. Pend. Bahasa Arab (UKM)
BA (Hons) Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (UKM)
Dip.Ed. Bahasa Arab (UIAM)
Bahasa Arab
MA Usuluddin (Aqidah Dan Pemikiran) (UM)
BA (Hons) Usuluddin Dan Falsafah (UKM)
Diploma Pendidikan (KPLI)
Diploma Pengajian Islam (KUSZA)
KSPK Bahasa Arab
Usuluddin
MA Kepengetuaan (UM)
BA (Hons) Pengajian Arab dan Tamadun (UKM)
Diploma Pendidikan (KPLI)
Pendidikan lslam
MA Syariah lslamiah (UKM)
BA (Hons) Syariah (Univ. Al-Azhar)
Dip. Bahasa Arab Dengan Pendidikan (KUSZA)
Syariah
M.Sc. Pentadbiran Pendidikan (UPM)
BA (Hons) Pengajian lslam Dan Bahasa Arab
(Univ. Al-Azhar)
Dip.Ed. (UIAM)
Bahasa Arab
M. A. Bahasa Arab (UKM)
BA (Hons) Bahasa Arab & Tamadun (UKM)
Dip. Ed. (UKM)
Bahasa Arab
MA Syariah (UM)
BA (Hons) Syariah (Univ. Al-Azhar)
Diploma Pendidikan (SPLI)
Syariah
M.Ed Usuluddin (Al-Qur’an Dan Al-Hadith) (UM)
BA (Hons) Human Sciences (UlA)
Sijil Perguruan (MPl)
Diploma Syariah (UM)
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
10
Staf Akademik 2013
12.
ASYRAF RIDWAN BIN ALI
DG44
13.
ADNAN BIN ABDULLAH
DG44
14.
MOHD SO’OD BIN CHIK
DG44
15.
AZLAN BIN JAAFAR
DG44
16.
ROFISHAH BINTI RASHID
DG44
Sijil KSPK (Pengkaedahan Bahasa Arab)(MPI)
Tamadun
MA Usuluddin (Sejarah Dan Tamadun Islam) (UM)
B.A (Hons) Usuluddin (Sejarah Dan Tamadun Islam)
(UM)
Diploma Pendidikan (Pengajian Agama) (IPKT)
Tamadun Islam
M.Ed. Arabic Education (UKM)
LLB (Hons) Bachelor of Laws
BA (Hons) Bachelor of Sharia Jurisprudence (Univ. AlAzhar)
Diploma of Education (MPl)
Pendidikan Bahasa Arab
MA Pengajian Islam (Al-Quran dan Al-Sunnah) (UKM)
BA Pengajian Islam (UKM)
Diploma Pendidikan (KPLI)
Pengajian Al-Quran
BA (Hons) Kesusasteraan Arab (Univ. Yarmuk)
Diploma Pendidikan Bahasa Arab (KPLI)
Bahasa Arab
M.Ed. Arabic Education (UKM)
BA Bahasa Arab (UIA)
Bahasa Arab
JABATAN BAHASA-BAHASA
BIL
NAMA
GRED
1.
SAMSIAH NAIR
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
ZAHAR BIN IBRAHIM
DG52
3.
SAKHIYYAH BINTI A. RAHIM
DG52
4.
HJ JAMALUDIN BIN ALIAS
DG48
5.
ZAINAB BINTI AB. RAHMAN
DG48
6.
ZALIHA BINTI ABDULLAH
DG48
7.
HJH FAIZAH BINTI JAAFAR
DG48
KELULUSAN & KEPAKARAN
B. Ed. TESL, UPM
Diploma ESL, UM
Sijil Perguruan, MPIK
TESL
M. Sc TESL, UPM
B.Ed (Hons) TESOL, University of Manchester, UK
Sijil Perguruan, MPSI
TESL
M. Sc. Sports Science, UPM
B. Ed. (Hons) TESL, UKM
TESL
M. Art (Continuing Studies), Indiana University, USA
B. Sc. (Political Science), Indiana University, USA
Diploma Pendidikan Bahasa Inggeris, MPIK
Bahasa Inggeris
M. Ed. TESL,UiTM
B. Sc. (Hons) Business Studies, University of Bradford,
U.K
Diploma Pendidikan Bahasa Inggeris, MPIK
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B. Sc. Matematik, University of Essex, UK
Diploma Pendidikan Matematik, UKM
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B.A (Hons) English University of Nebraska, USA
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
11
Staf Akademik 2013
8.
HJH ZAKIAH BINTI ABD
WAHAB
DG48
9.
HJ NAZERI BIN MUHAMMAD
AMIN
DG48
10.
HJH CHE NOR AZIAH BINTI
MOHAMED
DG48
11.
MOHD. DZAKI BIN SUDA
DG48
12.
CHE KU RUHAYA BINTI CHE
KU ALI
DG48
13.
ROSLIZA BINTI ABD AZIZ
DG48
14.
AZLINDA BINTI A. AZIZ
DG44
15.
ZAINI BINTI MOHD. NOR
DG44
16.
WAN ZAINUDDIN BIN WAN
HASSAN
DG44
17.
NOORLIZA BINTI ABD. RAZAK
DG44
18.
CHAN SEONG LONG
DG44
19.
AMRIEN HAMILLA BINTI
MAAROP
DG41
20.
NURUL IZZATI BINTI
MUHAMMAD FUAD
DG41
Diploma Pendidikan (English), UIA
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B. Econs, La Trobe University, Melbourne, Australia
Diploma Pendidikan Bahasa Inggeris, MPIK
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B.A. (Hons) Marketing,
Diploma Pendidikan Bahasa Inggeris, MPIK
ICT
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B. Sc (Hons) Microbiology, University of Sheffield, UK
Diploma Pendidikan (English), UIA
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B. Ed. English Language Teaching (ELT), University of
Birmingham, UK
Sijil Perguruan Khas Bahasa Inggeris, MPIK
Sijil Guru (Pengajian Inggeris), Institut Bahasa
TESL
M.Ed (Management in Language Teaching) , Bristol
University, UK
B.Ed TESL, Exeter University, UK
TESL
M.Ed (UKM) – Bimb & Kaunseling
B.Ed (UPM) – Bimb & Kaunseling
Sijil Perguruan Asas (MPIK) – Peng.Bhs Inggeris
M. Ed. TESL, UiTM
B. Ed. TESL, UiTM
Sijil Perguruan Asas, MPSAH
TESL
M. Ed TESL, UiTM
B.Ed (Hons) TESL, UiTM
Diploma Perguruan PJPK, MPTI
TESL
M.Ed TESL, UiTM
Diploma Perguruan Khas (TESL), MPPP
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) TESL, UPSI
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Bahasa Inggeris, MPKT
TESL
M. Ed. TESL, UiTM
B. Ed. TESL, UiTM
Sijil Perguruan Asas, MPT, Kuantan
TESL
Master of English As A Second Language (MESL), UM
B. A. (Hons) Sejarah, USM
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Bahasa Inggeris),
TESL
B. Ed. TESOL, Macquarie University, Sydney, Australia
(Twinning Programme with IPBA)
TESL
B. Ed. TESOL, Victoria University of Wellington, New
Zealand (Twinning Programme with IPBA)
TESL
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
12
Staf Akademik 2013
21.
SALMA BINTI ABDUL RAZAK
DG41
B. Ed. TESOL, University of Auckland, New Zealand
(Twinning Programme with IPBA)
TESL
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI
BIL
NAMA
GRED
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Sc (Kinesiology), Michigan State University,
B. Pend (PJ) UPM,
Sijil Perguruan Asas (SM)
Pendidikan Jasmani
1.
HJ MOHAMAD YUNUS BIN
IBRAHIM
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
HJ ABU ZARIN BIN ABU
BAKAR
DG52
3.
HJH MEK YAM BINTI. YUSOF
DG48
4.
NORMAR BINTI. ALI
DG48
DG48
5.
TENGKU NOOR KASMELIA
BINTI TG. IBRAHIM
AHMAD JALANI BIN HALUS
DG44
7.
ROS’HAIMI BIN MOHD
YUSOFF
DG44
B. Pend (PJ) UPM
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
8.
MHD �ASRI BIN ISMAIL
DG44
9.
WAN AZLAN BIN WAN ISMAIL
DG44
B. Pend (PJ) UPM
Sijil Perguruan Khas (PJ) MPKT
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
Sarjana Pendidikan (Sains Sukan), UPSI
B. Pend (PJ), UPM
Pendidikan Jasmani
6.
Msc (Measurement & Evaluation) UMT,
B. Pend.(PJ) UPM,
Sijil Perguruan Khas (PJ)
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
M.Sc (Management) UUM,
B. Pend (PJ) UPM,
Sijil Perguruan Khas (Kaunseling), MPIK
Sijil Perguruan Asas (PJ) MPIK
Pendidikan Jasmani
M.Sc. (Bimbingan & Kaunseling) UPM,
B. Pend. (PJ) UPM,
Sijil Perguruan Asas (SR)
Pendidikan Jasmani
M.Ed (Psikologi Sukan) OUM
B.Ed (Bimbingan & Kaunseling), UPM
Sijil Perguruan Khas (PJ)
Sijil Perguruan Asas (TESL)
Pendidikan Jasmani
M.Ed (Sains Sukan) OUM
B. Pend (PJ) UPM
Pendidikan Jasmani
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BIL
1.
NAMA
BIAMIN BIN AHMAD
(Ketua Jabatan)
GRED
DG48
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Sc (Tek Mak), UKM
B.A (Hons) Sosiologi/Antropologi
Teknologi Maklumat
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
13
Staf Akademik 2013
2.
HJ MOHD SHARIF BIN MUDA
DG48
3.
ROZLINA BINTI ABD AZIZ
DG48
4.
HJ ABDULLAH BIN JUSOH
DG48
5.
ZAKARIA BIN HASBULLAH
DG48
6.
DR FOUZIAH BINTI MOHD
DG44
M.Ed, OUM
B.Sc (Surveying), UTM
Sijil Perguruan, MPT
Teknologi Maklumat
M.Sc (Teknologi Pendidikan), UPM
B.Ed (Hons) (Pendidikan Islam) UM
Teknologi Pendidikan
M.Ed. (Edu Tech), Hull, UK
B.Ed (Sains Pertanian) UPM
Sains Pertanian, ICT, Teknologi Pendidikan
M.Sc (Tek. Maklumat) UKM
B.Ed (Bahasa Melayu) UPM
Cert. Ed. MP Seri Kota, KL
Teknologi Pendidikan
PhD (Pendidikan Teknik dan Vokasional), UKM
M.Sc ( Education Management), UPM
B. Ed (Education Technology),(Hons) UTM
Dip. Ed. (Civil engineering), MPTKL
Cert. Ed. MPKB.
Cert. Engineering (Civil Engineering), Politeknik Kota
Bharu.
JABATAN KAJIAN SOSIAL
BIL
NAMA
GRED
KELULUSAN & KEPAKARAN
1.
HJ MOHAMED YUSOFF B.
MOHAMED
( Ketua Jabatan )
DG48
M.Sc. (Pengurusan), UUM
B. Econ (Hons), UIAM
Sijil Perguruan (Matematik)
Ekonomi, Pengurusan, Matematik
2.
HJ JOHARI B. YUSOF
DG48
M.Ed. ( B & K ), UTM
B.A (Hons) Kesusasteraan USM
Kesusasteraan Melayu
3.
HJ IDRIS B. SALEH
DG54
Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Seni (Art &
Design), UiTM
Seni Halus
4.
HJH ANISAH BINTI HARUN
DG48
M Sc (B & K), UPM
B.A (Hons) Geografi/Sejarah, UM
Geografi
5.
ROSMANI BINTI ALI
DG48
M. Ed. ( B & K ) UTM
B.A (Hons) Sains Pembangunan, UKM
Sains Sosial
6.
SITI RAHIMAH BINTI HAMAT
@ MAMAT
DG48
M Sc. Pentadbiran Pendidikan, UPMT
B.A (Hons) Sejarah, UM
Sejarah
7.
MOHD SAMSUDIN BIN
SOOED
DG48
B. Ed (Hons) Muzik, Univ of Otago, New Zealand
Pendidikan Muzik
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
14
Staf Akademik 2013
8.
MARINI BINTI MOHAMED
SALIHIN
DG48
M.Ed Muzik UPSI
B.Ed (Hons) Muzik UPSI
Sijil Perguruan
Pendidikan Muzik
9.
MANSOR BIN AB. RAHMAN
DG48
M Sc Manufacturing System Engineering , UPM
B. Eng. Mechanical and Material, UKM
Kejuruteraan Mekanikal
10.
WAN ABD. RAZAK BIN WAN
ABD GHANI
DG44
B.Ed (Hons) Muzik, USM.
Pendidikan Muzik
11.
HJ NAZLI BIN HAMZAH
DG44
Sarjana Muda Sastera (Seni Halus), USM
Seni Halus
12.
SALLEH BIN SAID
DG44
M.Ed ( Pendidikan Seni ) USM
MA (Seni Halus ) UM
Seni Lukis dan Seni Reka
13.
HASNUL HADI BIN TENGAH
DG44
M Sc Pentadbiran Pendidikan, UPM
B. Ed (Hons) Sejarah, USM
Pendidikan Sejarah
14.
MAZLAN BIN A. KARIM
DG44
M.Ed (Fine Art) USM
B. Art & Design (Fine Art) UiTM
Dip. Pendidikan (PSV/ PJK) UTM
Seni Halus
JABATAN PENGAJIAN MELAYU
BIL
NAMA
GRED
1.
HJ AMIDIN BIN ZIM
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
BAHTIAR BIN OMAR
DG48
3.
HJ CHE MANSOR BIN CHE
KERMA
DG54
4.
NORZAINI BINTI YUSOF
DG52
5.
AMIR HAMZAH BIN YAAKUB
DG48
KELULUSAN & KEPAKARAN
Sarjana Pendidikan ((B&K) UTM
B.A (Hons) USM
Sijil Perguruan
Pengajian Melayu
Sarjana Pend. Bahasa Melayu, UM
Sarjana Muda Sastera, UM
Sijil Perguruan Asas
Bahasa Melayu
Sarjana Pendidikan.(B & K.) UTM
B.A.(Hons), UM – BM/Sejarah
Sijil Perguruan, M.P Bahasa
Pengajian Melayu
B.A.(Hons), Sejarah/ Pengajian Melayu, UM
Diploma Pendidikan UM
Pengajian Melayu
Sarjana Pen. Bahasa Melayu, UPSI
Sarjana Muda PBMP, UPM
Sijil Perguruan Khas
Sijil Perguruan Asas
Bahasa Melayu
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
15
Staf Akademik 2013
6.
HJ CHE MANSOR BIN CHE
TOM
DG48
7.
MOHD ASRI BIN HARUN
DG44
8.
HJ NIK HARUN
AMINARRASHED BIN NIK
MAHMOOD
DG44
9.
TG. NOR FAIZUL BIN TG.
EMBONG
DG44
10.
11.
12.
13.
14.
MUHAMMAD IRFAN NYIA BIN
ABDULLAH
DG44
NORDIN BIN SHAARI
DG44
NORANIZA BINTI MOHD NOR
DG44
AHMAD BIN OMAR
DG44
MOHD FADZIL BIN
BAHARUDIN
DG44
Sarjana Pentadbiran Pendidikan UPM
Sarjana Muda Sastera (Pend) UPM PBMP
Bahasa Melayu
Sarjana Pendidikan UPM
Sarjana Muda Pendidikan UPM
Sijil Perguruan Institut Bahasa
Bahasa Melayu
Sarjana Pendidikan UPM
Ijazah Pendidikan UPM – B.Melayu
Sijil Perguruan Khas
Sijil Perguruan Asas
Bahasa Melayu
Sarjana Pend. Bahasa Melayu, UM
Sarjana Muda Bahasa Melayu, UM
Sijil Perguruan Asas
Bahasa Melayu
Sarjana Sastera (Kesusateraan Melayu) UPM
Ijazah Sarjana Muda Sastera UKM
Bahasa Melayu
Sarjana Pendidikan ( Psikologi Pendidikan), USM
Sarjana Muda Pengajian Melayu, UM
Sijil Perguruan Asas
Bahasa Melayu
Sarjana Pendidikan-Pend Kaunseling (UKM)
Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (UPM)
Bimbingan dan Kaunseling
Sarjana Pendidikan Bahasa Melayu (UPSI)
Sarjana Muda Pendidikan B. Melayu (PBMP)Bahasa
Melayu
Sijil Perguruan Khas
Sijil Perguruan Asas
Bahasa Melayu
Sarjana Pengajian Melayu (UM)
Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Kesusasteraan Melayu
JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN (PIPK)
BIL
NAMA
GRED
1.
DR. HJ IBRAHIM BIN TAIB
(Ketua Jabatan)
DG48
2.
MARZUKI BIN NGAH
DG48
3.
DR. HJH. NIK ZAHARAH BINTI
NIK YAACOB
DG52
KELULUSAN & KEPAKARAN
Ph.D.(Psikologi Pendidikan) UM
M.Ed (Bimbingan &Kaunseling) - UTM
B.Ed (Sains Pertanian) – UPM
Psikologi Pendidikan
M.Ed (Psikologi Pendidikan) - UKM
B.Sc. (Pertanian), UPM
Dip. Ed. (Matematik & Sains) MPSAH
Psikologi Pendidikan, Pedagogi Sains
Ph.D (Pend. Sains), UKM
M.Ed (Pend. Sains), UKM
B.Sc Edu (Hons), Matematik, Kimia UTM
Pendidikan Sains
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
16
Staf Akademik 2013
UNIT KOKURIKULUM
BIL
NAMA
GRED
1.
ZAHARIM BIN TAWANG
(Ketua Unit)
DG44
2.
HJ SAFRI BIN AZIZ
DG48
3.
HJ HAMDAN BIN ABD.MANAF
DG54
4.
HJH WAN HASNAH BINTI
ABDULLAH
DG54
5.
HJ MOHD YUSOF BIN HUSIN
DG 54
6.
ZAKARIA BIN ALI
DG48
7.
MOHD ZAID BIN YUSOF
DG48
8.
ROSNAH BINTI MUSTAFFA
DG48
9.
YUNUS BIN YUSOF
DG44
10.
ROSELI BIN AWANG
DG34
KELULUSAN & KEPAKARAN
M.Sc. UPM – Pent. Pendidikan
B.A (Hons) USM – Sejarah
Sijil Perguruan (MPTI) – PJPK
KDP 14M – Bimb. & Kaunseling
Pengurusan Pendidikan
B.Sc (Ekonomi), UUM
Sijil Perguruan MPSAH
Pendidikan Luar
Unit Beruniform
Sukan
M.Ed.(Pend) UTM
B.Sc.Ed.(Hons)UTM
Pedagogi Matematik
(Pensyarah Cemerlang)
Pendidikan Luar
Unit Beruniform
Sukan
B.A.(Hons)UM
Dip.Ed.UM
Geografi,Kajian Tempatan
(Pensyarah Cemerlang)
Unit Beruniform
Pendidikan Luar
B.A.(Hons) UKM
Dip. Ed. UKM
Unit Uniform
Sukan
B.Pend.(PJ) UPM
Sijil Perguruan Khas (PJ)
Sijil Perguruan Asas
Sukan
Pendidikan Luar
B.Sc.Edu (Hons)UTM
Fizik,Sains
Pendidikan Luar
Unit Beruniform
Sukan
M.Ed.(Pend.Seni) UPSI
BA (Hons) Art & Design, UTM
Sijil Perguruan –Pendidikan Seni
Unit Beruniform
Pendidikan Luar
M.Ed.UTM-Psikologi
B.A.(Hons)UPM,Bimbingan & Kaunseling
Pendidikan luar
Sijil Perguruan
Pendidkan Luar
Unit Beruniform
Sukan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
17
Staf Akademik 2013
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN
BIL
1.
NAMA
CHE MOHD RAZALI BIN
ABDULLAH (Ketua Unit)
GRED
KELULUSAN AKADEMIK
DG44
M.Sc Pentadbiran (UPM)
BA (Hons) PBMB (UPM)
Pentadbiran & Pedagogi Bahasa Melayu
GRED
KELULUSAN AKADEMIK
UNIT PRAKTIKUM
BIL
NAMA
MOHD KAMARUZAMAN BIN
HARUN (Ketua Unit)
DG44
1.
2.
HAMIDI BIN SALLEH
DG44
3.
HJ. AHMAD ZAHARI BIN OMAR
DG38
B. Ed. (Hons) Kejuruteraan Mekanikal – UTM
Sijil Perguruan (Kajisawat Motor) – MPT, KL.
Kejuruteraan Mekanikal
M.Ed UUM - Teknologi Pengajaran
BA (Hons) Sejarah / Sains Politik
Sijil Perguruan (MPPP)
Sijil Guru Bimbingan (14 Minggu) IPGM KDRI
Sejarah & Sains Politik
Diploma Perguruan Khas (Sains Perpustakaan)
Sijil Perguruan Khas
Sijil Perguruan
Sains Perpustakaan Bestari
English
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
BIL
1.
2.
NAMA
CHE KU MOHAMAD RAFEE
BIN CHE KU ALI (Ketua Unit)
RAJA ABDULLAH BIN RAJA
ISMAIL
GRED
DG44
DG41
KELULUSAN AKADEMIK
M. Ed. Pendidikan Muzik, UPSI
B. Ed. ( Hons ) Pendidikan Muzik, UPSI
Pendidikan Muzik
B. A (Hons) Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah) –
UKM
Diploma Pend (KPLI) Pengajian Islam -IPIS
UNIT PENTADBIRAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
BIL.
NAMA PEGAWAI
GRED
1.
BADRUDDIN BIN HASSAN
(Ketua Unit)
DG44
2.
ABDUL RONIF BIN
JAMALUDDIN
DG44
KELULUSAN AKADEMIK
M.Ed (Educational Psychology) – UUM
B.Ed (Bimbingan & Kaunseling) - UPM
Sijil Perguruan Asas (PSR-PM) – MP.Sultan Abdul Halim
M.Ed (Instructional Technology) – UUM
BA (Hons) Sejarah & Sains Politik - UKM
Sijil Perguruan Asas (P. Islam) - MP. Pasir Panjang
UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
BIL.
1.
NAMA PEGAWAI
KAMARAUZAMAN BIN
ZAKARIA
(Ketua Unit)
GRED
44 (T)
KELULUSAN AKADEMIK
B. Ed (Hons) Bimbingan & Kaunseling, UPM
Kaunseling
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
18
Staf Akademik 2013
FATHIAH BINTI MOHD YUSOF
41 (T)
M.Ed Bimbingan dan Kaunseling, UPSI
Sarjana Muda Kaunseling, UPSI
Kaunseling
MOHD NAZIDI BIN OTHMAN
41 (T)
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
UPSI
Kaunseling
2.
3.
PERPUSTAKAAN IBNU SINA/PUSTAKAWAN
BIL
1.
NAMA
NORAZIAH BINTI AWANG
GRED
S41
KELULUSAN AKADEMIK
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat
dengan Kepujian (Pengurusan Pusat
Sumber Maklumat) UiTM
Pustakawan
PEREKA GRAFIK
BIL
NAMA
GRED
1.
AHMAD SHARIFUDDIN BIN ABDULLAH
DG32
KELULUSAN AKADEMIK
Diploma Perancang Bandar,UTM
KPLD Seni Visual (MPMK)
Seni Visual
PEGAWAI ELEKTRONIK
BIL
1.
NAMA
GRED
KELULUSAN AKADEMIK
Kosong
PEGAWAI YANG SEDANG CUTI BELAJAR
BIL
1.
2.
3.
4
NAMA
GRED
PERINGKAT/TEMPAT PENGAJIAN
MAT ALI BIN ABDUL GHANI
DG48
PhD-UM
NURHIJRAH BINTI ZAKARIA
DG48
PhD-UKM
RASHIDAH BINTI ELIAS
DG48
PhD-UPSI
YM TG. NORAZLAN BIN TG SULAIMAN
DG44
PhD-UKM
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
19
Staf Bukan Akademik 2013
STAF BUKAN AKADEMIK 2013
BIL
NAMA
GRED
JAWATAN
JAWATAN
1
NOR AZIAH BINTI AWANG
S41
PUSTAKAWAN
2
MOHD GHAZALI BIN TAWANG
F41
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
3
MAZNAH BINTI MOHD
N32
PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN
4
RAHAH BINTI ABD HADI @ AHMAD
N27
PEGAWAI EKSEKUTIF
5
ZUHAIDA BINTI CHE TAIB
N27
PENOLONG PENGURUS ASRAMA
6
NORLIANA BINTI ABDULLAH
W27
PENOLONG AKAUNTAN
7
NOORULHAYATI BINTI MD NOOR
N22
KETUA PEMBANTU TADBIR
8
MOHD ALIAS BIN MAMAT
J22
JURUTEKNIK KANAN
9
WAN ZAWIYAH BINTI WAN
ABDULLAH
N22(KUP)
PEMBANTU TADBIR
10
ZAWATI BINTI. HITAM
N22(KUP)
PEMBANTU TADBIR
11
IBRAHIM BIN ABDULLAH
N22
PENYELIA ASRAMA
12
TOK CHUN THYE
13
NURUL NADIA SATILA BINTI ZAKARIA
14
NUR HAYATI BINTI NAWAWI
15
W22(KUP)
PEMBANTU AKAUNTAN
N27
SETIAUSAHA PEJABAT
N22(KUP)
PEMBANTU TADBIR
LATIPAH BINTI OTHMAN
N17
PEMBANTU TADBIR
16
UMI SURAIYA BINTI HASHIM
N17
PEMBANTU TADBIR
17
ASLIDA BINTI ABDUL RASHID
N17
PEMBANTU TADBIR
18
HAZLIZA BINTI YUSOF @ HARUN
N17
PEMBANTU TADBIR
19
MOHD RIDUAN BIN YAHYA @ YUSOF
N17
PEMBANTU TADBIR
20
MOHAMAD ZAKI BIN JUSOH
N17
PEMBANTU TADBIR
21
FAUZIAH BINTI IDRIS
N17
PEMBANTU TADBIR
22
MAZNAH BINTI SAID
N17
PEMBANTU TADBIR
23
SHAMSIAH BINTI MAJID
N17
PEMBANTU TADBIR
24
SALMAH BINTI ISMAIL
N17
PEMBANTU TADBIR
25
FATIMAH BINTI OSMAN
N17
PEMBANTU TADBIR
26
HABIBAH BINTI MOHD HANIBA
W17
PEMBANTU TADBIR
(KEWANGAN)
27
CHE SHUZILAWATI BINTI CHE DAUD
W17
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
28
ZAKARIA BIN MOHD
J22
JURUTEKNIK ELEKTRIK
29
RAZAKI BIN HAMZAH
J17
JURUTEKNIK AWAM
30
MOHD RUZAIDI BIN ABDUL RAZAK
J17
31
KAMARUDIN BIN ABD. GHANI
R17
Perancangan Tahunan 2013 Kampus Dato’ Razali, Kuala Terengganu
JURUTEKNIK MEKANIKAL
PENJAGA JENTERA LETRIK
20
Staf Bukan Akademik 2013
BIL
NAMA
GRED
JAWATAN
JAWATAN
32
Y.M TUAN JEFFIZI B. TUAN JUSOH
FT17
JURUTEKNIK KOMPUTER
33
NUR’AMIRAH BINTI AZMI
S17
PEMBANTU PERPUSTAKAAN
34
WAN MOHD RIDUAN B. WAN YAAKOB
C17
PEMBANTU MAKMAL
35
NIK ARIF BIN NIK MAT
C17
PEMBANTU MAKMAL
36
AHMAD KAMSAF BIN MAT AMIN
C17
PEMBANTU MAKMAL
37
ISMAIL BIN HASHIM
N17
PENYELIA ASRAMA
38
SUHAIDA BINTI. SULONG
N17
PENYELIA ASRAMA
39
SUYATI BINTI MUDA
N17
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
40
ZAIDA BINTI TAWANG
N17
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
41
ROSMAWATI BINTI ISMAIL
N17
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
42
NORMAH BINTI OTHMAN
N4
PEMBANTU AM PEJABAT
43
BAHRUDDIN BIN ISMAIL
N4
PEMBANTU AM PEJABAT
44
MAT NOOR BIN MANSOR
N4
PEMBANTU AM PEJABAT
45
MOHD AMIN BIN ABD. RAZAK
N4
PEMBANTU AM PEJABAT
46
HAMIDAH BINTI AWANG
N4
PEMBANTU AM PEJABAT
47
ABD. GHANI BIN MAMAT
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
48
ANUAR BIN JUSOH
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
49
OTHMAN BIN MOHAMED
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
50
FARIDAH BINTI OMAR
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
51
HABSAH BINTI OMAR
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
52
HARUN BIN BAKAR
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
53
JAAFAR BIN MAHMUD
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
54
JUSOH BIN HASSAN LONG
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
55
MOHAMAD NASIR BIN ABDULLAH
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
56
MUAHMAD BIN MANANG
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
57
NORIZAM BINTI MOHMAD
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
58
RAINAH BINTI CHE HASSAN
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
59
ROSLI BIN ABDUL RASHID
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
60
SELAMAH BINTI SIDEK
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
61
SERI BINTI SULONG
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
62
WAN ZAKARIA BIN WAN MAMAT
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
63
ZULKIFLI BIN MAMAT
N4(KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT
64
MOHD NAFI BIN SALLEH
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
Perancangan Tahunan 2013 Kampus Dato’ Razali, Kuala Terengganu
21
Staf Bukan Akademik 2013
BIL
NAMA
GRED
JAWATAN
JAWATAN
65
MOHD ISWANI BIN DAUD
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
66
JUNAIDI BIN JUSOH
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
67
MOHAMAD RUZZI BIN ABD. HAMID
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
68
WAN MD. HUSIN BIN WAN ISMAIL
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
69
NORHERAH BINTI ADAM
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
70
ZALIHAR BINTI HAMID
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
71
NAZRI BIN ISMAIL @ NASIB
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
72
NOOR HALIDAH BINTI ABD. RAHMAN
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
73
MARZUKI BIN OMAR
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
74
WAN MASNI BINTI WAN NGAH
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
75
SUHARDI BIN MOHD
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
76
NORZAHANA BINTI WAHAB
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
77
HAMKA BIN AWANG CHIK
N1
PEMBANTU AM PEJABAT
78
MOHD YATIM BIN MOKHTAR
R9(KUP)
TUKANG K3
79
ZAINUDDIN BIN MOHD
R6(KUP)
PEMANDU KENDERAAN
80
RUZINI BIN MUSTAFA
R3
PEMANDU KENDERAAN
81
MADELI BIN MOHAMMAD
R3
PEMANDU KENDERAAN
82
ZULKEPLI BIN A. GHANI
R3
PEMANDU KENDERAAN
83
CHE ABDUL WAHID BIN ISMAIL
R3
PEMANDU KENDERAAN
84
SUID BIN CHE KAH
R4(KUP)
JAGA
85
ZULKIFLY B. ABDULLAH
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
86
IBRAHIM BIN HAMID
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
87
JUSOH BIN MOHD
R4(KUP)
88
MOHD YAACOB BIN ABD. RAHMAN
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
89
ABD. WAHAB BIN OMAR
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
90
MOHD RASHID BIN ENDUT
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
91
HASHIM BIN JOHAR
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
92
ABD. RAHIM BIN JUSOH
R4(KUP)
PEKERJA AWAM
Perancangan Tahunan 2013 Kampus Dato’ Razali, Kuala Terengganu
PEKERJA AWAM
22
Guru-guru �Teaching School’’
GURU-GURU ’TEACHING SCHOOL’
BIL
1
2
3
GRED
JAWATAN
NAMA
EN MOHAMAD KABIDI BIN
MOHAMAD
( GURU BESAR )
HJH AZHA ROHANA BT
SALLEH
( PK 1 – Kurikulum )
PN ROZITA BT MOHD A
WAHID
( PK 2 - HAL EHWAL MURID )
DG 44 (KUP)
DG A34(KUP)
DG A32
Sijil Perguruan ( PSR PI –MPIK )
SPM
DG A32
Sijil Perguruan
PSR PM
SPM
4
EN OMAR BIN ISMAIL
( PK KOKURIKULUM )
5
AHMAD KHAIRIFAIZUL
MOHD MOKHTAR
6
AMELIAFARIHA BT ARIFFIN
DG A32(KUP)
7.
ASMAH BT ISMAIL
DG A32(KUP)
8
AZIZAH BT ALI
DG 41
9
AZURA BT MANAN
DG 41
10
HAFIZAH BT LAILI
DG A32(KUP)
11
HAFSAH BT ISMAIL
DG A32(KUP)
12
HASIAH BT SULONG
DG A32(KUP)
13.
IEZAYMY B YAHYA
DG A32(KUP)
14
KASMA MURNI BT DAUD
15
LIZA BINTI AMBAK
BIN
KELULUSAN
AKADEMIK DAN IKTISAS
Dip. Sc. Dengan Pend.
Ijazah Sarjana Muda (Pengurusan
Pendidikan)
Dip. Sains Dgn Pendidikan
(Matematik)
DG41
DG 41
DG A32(KUP)
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab
KPLI jQAF
Sijil Perguruan (PSR BI)
STPM
Sijil Perguruan
PSM/PI
STPM
Dip. Perguruan (KPLI – kaunseling),
Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan
Kaunseling.
Diploma Perguruan (KPLI – Bahasa
Inggeris. Ijazah Sarjana Muda
Kejuruteraan Elektronik
Sijil Perguruan
PSR / PI
SPM
Sijil Perguruan
PSR PM
Conversion (Science) STPM
Sijil Perguruan
Pendidikan Islam
STPM
Diploma Perguruan Malaysia
SPM
Sijil Perguruan
Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Maklumat
Sijil Perguruan
PSR-PM
SPM
23
Guru-guru �Teaching School’’
BIL
NAMA
GRED
JAWATAN
16
MAHSURI BT MISNAN
DG A32(KUP)
17
MOHD SUFFIAN B YUNOH
18
MUSALMAH BT ALIAS
19
NAJMAN SUJAIRI B SALLEH
20
NOOR HAYATI BINTI
ABDULLAH @ ZAKARIA
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR/PI)/STPM
21
NOOR MARZILLAH BT ABD
GHANI
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR/ PM)/STPM
22
NOR HASNIAH BT MOHD
HASAN
23
NORA BT WAHID
DG 41
DG A32(KUP)
DG41
DG 41
DG A32(KUP)
KELULUSAN
AKADEMIK DAN IKTISAS
Sijil Perguruan
PSR PM
Sijil Convertion ( Bahasa Inggeris )
SPM
Diploma Pendidikan (j-Qaf)
Ijazah
Sarjana
Muda
Syariah
Islamiah
Sijil Perguruan (PSR PM)
STPM
Ijazah Sains Fizik.
KPLI Pendidikan Khas
Sijil Perguruan (KPLI– Prasekolah )
Ijazah Sarjana Muda Sains
Kemanusiaan (Psikologi)
Sijil Perguruan (PSR PM)/SPM
Diploma Pendidikan (j-Qaf)
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam
(Usuludin dan Falsafah).
24
NORLIZA BT ABD RASHID
DG 41
25
NURHILYATI BT IHSAN
DG 41
26
ROHANI BT MOHD NOOR
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan (PSR PM)/STPM
27
SAZLINAWATI BT A.JALIL
DG 41
Diploma Perguruan Matematik
Ijazah Sarjana Muda Matematik
28
SHARIFAH NOR AINI BT SYED
HARUN
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR-KH)/STPM
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Sijil Perguruan ( PSR PM – MPKTBR
Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Maklumat
24
Guru-guru �Teaching School’’
GRED
JAWATAN
KELULUSAN
AKADEMIK DAN IKTISAS
Diploma Perguruan (KPLI –
Pendidikan Khas) Ijazah Sarjana
Muda Biologi Gunaan (Biologi
Akuatik)
Diploma Perguruan (Bahasa Melayu)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
khas
BIL
NAMA
29
LILY NURZALIZA WAHIDA BT
MOHD GHAZALI
DG 41
30
SITI SALBIAH BT ABD SALAM
DG 41
31
SURYATI BT MD YASSIN
DG 41
Diploma Pendidikan (j-Qaf)
Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu
32
SURAINI BINTI [email protected]
DG41
Ijazah Sarjana Muda TESL
33
WAN MARDIE
YUSOF
34
WAN MARIAH BT WAN MUDA
35
ZAIDI BIN SALLEH
BIN
WAN
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR-PM)/SPM
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR-PM)/SPM
DG41
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Ijazah Sarjana
khas(KPLI)
Muda
Pendidikan
25
Falsafah, Visi dan Misi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU
Menghasilkan golongan pendidik
yang berbudi pekerti mulia, mempunyai pandangan hidup yang
progresif dan saintifik, bertanggungjawab mempertahankan aspirasi negara serta menghidupkan warisan
kebudayaan kebangsaan dengan hasrat menjamin perkembangan individu dan mengekalkan masyarakat
yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
VISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU
IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru
MISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU
IPG Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang
dinamik kearah pendidikan sekolah bertaraf dunia
FALSAFAH IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
Melahirkan guru-guru yang berilmu, beriman, berakhlak, kreatif dan inovatif demi kesejahteraan diri dan
negara
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
26
Falsafah, Visi dan Misi
VISI
IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
Melahirkan pendidik berkualiti dan bersepadu selaras dengan era globalisasi dan aspirasi negara
MISI
IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
Menghasilkan guru yang berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia, serta berpotensi melaksanakan
amanah dan tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan
Guru
MOTO
IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
Institut Gemilang Pelajar Cemerlang.
PIAGAM PELANGGAN
IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
Kami warga IPG Kampus Dato’ Razali Ismail dengan penuh tanggungjawab dan iltizam berjanji akan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang efektif
secara berterusan.
Memberi latihan dan bimbingan keguruan secara bersepadu .
Mewujudkan dan mengeratkan permuafakatan pintar secara profesional dengan
sekolah, institusi pendidikan awam serta pelbagai agensi dan masyarakat sekitar.
Mentaksir, menilai dan menguji prestasi pelajar berasaskan kriteria yang ditetapkan.
Mewujudkan interaksi dan komunikasi secara professional dan berkesan.
Mengurus kewangan institut mengikut prosedur dan pekeliling yang ditetapkan.
Memastikan elaun dibayar selewat-lewatnya pada10 haribulan setiap bulan.
Mengambil tindakan ke atas aduan pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
Melaksana segala objektif, dasar, manual dan prosedur kualiti serta dokumendokumen MS ISO 9001:2008
Melaksanakan program dengan mendapat pengiktirafan MQA
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
27
Kod Etika
Kami Staf Akademik IPG Kampus Dato’ Razali Ismail,
berjanji mengamalkan sepenuhnya Kod Adab dan Amalan Kerja
seperti berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kami menjunjung amanah mendidik guru dengan dedikasi
agar hasil didikan kami adalah insan guru yang berwibawa
dan bersahsiah mulia.
Kami menerima amanah kerja seberapa banyak yang
mungkin dan sentiasa bertanggungjawab sepanjang
hayat.
Kami bertindak dengan berkesan, memanfaatkan segala
sumber
yang
ada
secara
berhikmah
dan
bertanggungjawab.
Kami
menegak
pemuafakatan
dan
sentiasa
mengutamakan kualiti dan ihsan kerja.
Kami bersopan santun dan beradab halus antara satu
sama lain.
Kami menumpahkan taat setia, ikhlas dalam amalan dan
mendukung aspirasi organisasi.
ETIKA KERJA STAF
1. Bekerja dengan ikhlas, amanah, istiqamah, ihsan dengan mengabdikan diri kepada Allah
2. Bekerja dengan semangat muafakat dan musyawarah dengan fikiran terbuka
3. Bekerja dengan matlamat kebahagiaan semua ahli organisasi khasnya dan manusia
sejagat amnya
4. Sentiasa bersabar, tenang dan bersikap positif dalam menghadapi masalah dan cabaran
5. Menghargai dan menghormati pandangan dan sumbangan rakan sejawat, pelajar dan
pihak lain
6. Sentiasa bersyukur kepada Allah, Tuhan untuk kesejahteraan diri dan di samping terus
berusaha mempertingkatkan sumbangan untuk kecemerlangan Institut
7. Patuh kepada pihak pengurusan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
8. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sentiasa menepati masa
9. Sentiasa menjadi teladan yang baik
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
28
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
1.0 Latar Belakang
Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP) bertanggungjawab mengendalikan pengurusan
pelajar dan aktiviti yang berkaitan bermula daripada pelajar mendaftarkan diri
sehingga tamat pengajian dan penganugerahan ijazah/diploma. Jabatan ini terdiri
daripada empat unit iaitu Unit Pengembangan dan Kepimpinan Pelajar, Unit
Penguatkuasaan, Perjanjian dan Rekod, Unit Kebajikan & Keselamatan Pelajar dan
Unit Pembangunan Insaniah. Pentadbiran dan pengurusan jabatan ini diketuai oleh
Ketua Jabatan, 4 orang Ketua Unit, 2 orang Pegawai Pengurusan, 2 orang Penolong
Pegawai Pengurusan dan 3 orang staf sokongan.
Bagi melahirkan guru permulaan yang berkualiti dan cemerlang Jabatan HEP telah
menyediakan pelbagai program dan perkhidmatan kepada pelajar mengikut
keperluan kurikulum, ko kurikulum dan pembangunan insan yang berterusan. Pihak
HEP juga sentiasa berganding bahu dengan jabatan-jabatan akademik, Unit Ko
kurikulum, dan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) bagi melicinkan lagi
pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan dengan pelajar sama ada di dalam
atau di luar kampus.
Setiap pelajar diwajibkan mengikuti minggu pengurusan selepas mendaftar bagi
menyesuaikan diri dengan persekitaran dan budaya institut. Pelajar yang baru
mendaftar akan disediakan kemudahan penginapan namun ia tidak dapat
menampung keperluan semasa. Oleh yang demikian, sebahagian pelajar senior
dibenarkan menginap di luar kampus. Pemantauan terhadap pematuhan disiplin dan
peraturan IPG dilaksanakan sepanjang masa agar semua pelajar sedar dan sentiasa
menghayati nilai-nilai dan sahsiah keguruan dan seterusnya menjaga kemuliaan
profesion keguruan
.
2.0
Fungsi dan Objektif






3.0
Mengumpul dan menyalurkan maklumat berkaitan Institut Pendidikan Guru,
kepada para pelajar dan warga institut.
Memupuk dan meningkatkan disiplin pelajar
Menyediakan khidmat kebajikan, kemudahan penginapan dan sokongan
umum kepada pelajar
Mengumpul dan menyediakan pangkalan data pelajar
Memberi latihan asas dalam hal penyuburan diri, kepemimpinan dan
pengurusan
Melaksanakan dan memantau program peningkatan dan perkembangan diri
pelajar.
Piagam Pelanggan
Menyempurnakan pendaftaran pelajar baru dengan licin dan berkesan, memberi
perhatian yang sewajarnya kepada kehendak dan keperluan pelajar, memastikan
pelajar mendapat bantuan dan pertolongan yang mampu diberikan secara berpusat,
dan menyediakan pangkalan data pelajar kepada semua pihak yang
memerlukannya.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
29
Perancangan Jabatan dan Unit
.4.0
Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Hj.Yahaya bin Osman
Timbalan Ketua Jabatan
Mohamad bin [email protected]
KU Kebajikan &
Keselamatan
Pelajar
KU Pengembangan
dan Kepimpinan
Pelajar
KU Penguatkuasaan,
Perjanjian dan Rekod
KU Pembangunan
Insaniah
Mohamad bin
[email protected] Wahid
Suriany bt Mat Nor
Suriany bt Mat Nor
Mohd Nazidi bin
Othman
Pegawai Pengurusan HEP
Wan Zaidi Wan Nawi
Penolong Pegawai
Pengurusan HEP
Kosong
Pembantu Tadbir
Umi Suraya bt Hashim
Pegawai Pengurusan HEP
Burhanuddin bin Ismail
Penolong Pegawai
Pengurusan HEP
Kosong
Pem. Am Pejabat
Hamidah bt Awang
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Pem Am Pejabat
Bahruddin bin Ismail
30
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan 2013
Unit: Pengembangan Dan Kepimpinan Pelajar
Bil
Nama Aktiviti
1
Latihan Dalam
Kumpulan
Minggu
Pengurusan Pelajar
Baru
2
Mass Mentoring
”EQ dan ESQ”
3
Kursus
Kepimpinan JPP
4
Pemantapan
Tugas-tugas
Mentor
Mass Mentoring
“Soft Skill”
Seminar Integriti
Warga Pendidik
Latihan Dalam
Kumpulan Pelajar
Baru
5.
6.
7.
8.
Latihan Dalam
Kumpulan
Minggu
Pengurusan Pelajar
Baru
Tarikh
Tempat
1 Jan 2013
Dewan Al-Farabi
Februari 2013
Dewan Kuliah
Ungku Umar, IPG
KDRI
1-3 Mac 2013
Tasik Kenyir,
Hulu Terengganu
20-22 Mac
2013
3–5 Julai 2013
Hotel
Riverview,Kota
Bharu Kelantan
Dewan Kuliah
Ungku Umar
Dewan Teater
TELTTraC
Dewan Al-Farabi
1 Jan 2013
Dewan Al-Farabi
Mac 2013
Mei 2013
Bilangan Peserta
& Kumpulan
Sasar
KPLI
j-QAF & PISMP
250 pelajar
Pengurus Projek
Mohd Nazidi bin
Othman
PISMP Sem 1
154 pelajar
Mohd Nazidi bin
Othman
JK Perwakilan
Pelajar
30 orang
Pensyarah Mentor
40 orang
Mohd Nazidi bin
Othman
PISMP Sem.3
215 pelajar
DPLI dan PISMP
Mohd Nazidi bin
Othman
Mohd Nazidi bin
Othman
Mohd Nazidi bin
Othman
PPISMP
100 orang
KPLI
j-QAF & PISMP
250 pelajar
Mohd Nazidi bin
Othman
Mohd Nazidi bin
Othman
Unit: Penguatkuasaan Perjanjian Dan Rekod
Bil
1
2
Nama Aktiviti
Kursus
Pemantapan
Pengurusan
Disiplin dan
Penyalahgunaan
Dadah
Taklimat Akta 174
dan Peraturan
Institut
Bilangan
Peserta &
Kumpulan Sasar
Tarikh
Tempat
18-20 April
2013
Kem Tengku
Muhammad
Ismail, Teluk
Ketapang
Semua KU HEP
dan Tutor
30 orang
12 Julai 2013
Dewan Ungku
Umar
Semua pelajar
baru Ambilan
Julai
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Pengurus Projek
Mohamed bin
Sulaiman
Mohamed bin
Sulaiman
31
Perancangan Jabatan dan Unit
Unit: Pembangunan Insaniah
Bil
Nama Aktiviti
Tarikh
Tempat
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
1
Minggu
Pengurusan
Pelajar Baru
Konvokesyen kali
ke-3 PISMP,
IPGM
Sambutan Hari
Guru
11-15 Jan 2013
Dewan AlFarabi
j-QAF & PISMP
250 pelajar
Suriany bt Mat Nor
Mei 2013
Putrajaya
PISMP 162 orang
16 Mei 2013
Dewan AlFarabi
Semua Staf
Akademik & Pelajar
1000 orang
KPLI, PPISMP &
PISMP
700 pelajar
KPLI, PPISMP &
PISMP
400 pelajar
Setiausaha
Konvokesyen/ KJ
HEP
Pn Suriani bt Mat
Nor
2
3
Pengurus Projek
4
Di Ambang
Kemerdekaan
30 Ogos 2013
Dewan AlFarabi
5
Penutup Bulan
Kemerdekaan
dan Kempen
Budi Bahasa
Konvokesyen
KPLI
16 Sept.2013
Dewan AlFarabi
Oktober 2013
Putrajaya
DPLI,KPLI jQAF
Tarikh
Tempat
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Program
Masyarakat
Penyayang
JPP
Program Derma
Darah
20 Mac 2013
Taman Sinar
Harapan,
Padang
Hiliran
Dewan AlFarabi
JK Perwakilan
Pelajar
30 orang
Suriany bt Mat Nor
KPLI & PISMP
800 pelajar
Suriany bt Mat Nor
3
Hari Keluarga
Warga IPG/
Sambutan Hari
Raya
15 Ogos 2013
Dewan AlFarabi
KPLI & PISMP
1000 pelajar
Suriany bt Mat Nor
6.0
Penutup
6
Suriany bt Mat Nor
Suriany bt Mat Nor
Setiausaha
Konvokesyen/ KJ
HEP
Unit: Kebajikan dan Keselamatan
Bil
1
2
Nama Aktiviti
Feb 2013
Ogos 2013
Pengurus Projek
Jabatan Hal Ehwal Pelajar akan berusaha dengan penuh iltizam bagi menjalankan
pelbagai program dan aktiviti serta khidmat sokongan sepanjang tahun 2013
sebagaimana yang telah dirancangkan. Semua program dan aktiviti akan
dilaksanakan mengikut tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada unit masingmasing. Program tersebut akan diurus selia dan dipantau sepanjang masa agar ia
mencapai matlamat dan objektif yang sejajar dengan hasrat untuk melahirkan bakal
guru yang berketerampilan, berkualiti dan cemerlang serta mampu melonjakkan
kualiti pendidikan negara yang bertaraf dunia.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
32
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
1.0
Latar Belakang
Jabatan Ilmu Pendidikan merupakan teras kepada Institut Pendidikan Guru. Pada asasnya
jabatan ini terlibat dalam mengendalikan kursus praperkhidmatan dan kursus dalam
perkhidmatan. Namun semenjak tahun 2010, Jabatan Ilmu Pendidikan memberi tumpuan
kepada kursus praperkhidmatan. Justeru, selaras dengan statusnya sebagai jabatan teras
IPG, Jabatan Ilmu Pendidikan terlibat secara langsung pada setiap peringkat dan jenis
kursus bagi melahirkan guru-guru yang berketrampilan dalam semua aspek ilmu
pengetahuan.
2.0
Fungsi dan Objektif
Penguasaan isi pelajaran semata-mata tidak dapat menjamin penyampaian pengajaranpembelajaran secara berkesan. Kemahiran dalam menguruskan pengajaran-pembelajaran
merupakan aspek penting bagi memastikan penguasaan isi pelajaran dalam kalangan
pelajar dapat berlaku dengan berkesan. Lantaran itu, sebagai jabatan profesional, Jabatan
Ilmu Pendidikan akan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
berusaha ke arah melahirkan guru yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam
bidang keguruan dengan sekurang-kurangnya 75% penguasaan aspek
pengetahuan psikologi, pedagogi, sosiologi dan aspek kemahiran dan nilai yang
diperlukan hasil daripada proses pengajaran pembelajaran.
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sukatan pelajaran
Pengajian Profesional.
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran subjek major Prasekolah, Pendidikan
Khas dan Pemulihan berasaskan proforma kursus.
menyelia praktikum pelajar subjek major Prasekolah, Pendidikan Khas dan
Pemulihan bagi memastikan guru pelatih menguasai kemahiran mengajar dan
memenuhi syarat pengsiswazahan.
membuat penilaian prestasi bakal guru secara sistematik bagi memastikan
pencapaian objektif kurikulum.
menyelaraskan hubungan timbal balas Sekolah Dalam Institut dengan
aktiviti pelajar dan jabatan-jabatan ikhtisas IPG.
menguruskan perjalanan dan program Prasekolah IPG KDRI.
menjalankan sekurang-kurangnya satu penyelidikan secara kumpulan bagi pihak
Jabatan Ilmu Pendidikan.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
33
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0
Carta Organisasi
Ketua Jabatan
Hjh. Norma bt. Bajuria
Setiausaha
Rafidah bt Aziz
Timbalan Ketua Jabatan
Hj. Abdullah Kamal bin Abu Bakar
Unit Kurikulum
Unit Penilaian & KPI
Pengajian Profesional
Hjh. Siti Hazlifah Hilaluddin
Salim bin Md.Amin
Peperiksaan
Mangaleswaran a/l Annamalai
Nik Azleena bt. Nik Ismail
Prasekolah
Norasmah bt Mohd Noor
Abd Halim bin Ismail
KKBI
Ahmad bin Ibrahim
Ani Salwiah bt Zakaria
Unit LDP
Hammadah bin Abdul
Rahman
Hjh. Siti Aishah bt. Mokhtar
Pendidikan Khas
Maznah bt Madu
Hj. Abdullah Kamal Abu Bakar
KPI
Yuslaini bt. Yunus
Idrul Hisham bin Ismail
Unit PIPK
Hj. Mohd Anuwi bin Husain
Pemulihan
Rakiyah Ali
Ahmad bin Ibrahim
Unit Jaminan Kualiti
Unit Praktikum
Salim bin Md.Amin
DPLI
Mohd Kholid Salleh
Kemahiran Generik
Rosliza Abdul Aziz
Unit Jadual Waktu
Ahmad Marzuki Abdul
Rahman
Dokumentasi
Hjh. Siti Aishah bt. Mukhtar
Audit Kualiti ISO
Idrul Hisham bin Ismail
MQA
Norasmah bt. Mohd Noor
Maznah bt. Madu
Rakiyah bt. Ali
Unit TMK
Abd. Halim bin Ismail
Unit Pusat Sumber
Nik Azleena bt. Nik Ismail
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
34
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0
Bil
Kursus Yang Dikendalikan
Program
Tahun Ambilan
Pengkhususan
Bilangan Unit
Pemulihan
1
Pendidikan Khas
1
Januari 2011
Pendidikan Khas
1
Januari 2012
Prasekolah
Januari 2010
1
PISMP
1
Kursus Pengajian Profesional
Subjek
Tahun Ambilan
2
Bilangan Unit
Jan 2013
Jun 2013
PISMP
Januari 2010
8
EDU 3107
EDU 3108
EDU 3109
Januari 2011
15
EDU 3106
-
Januari 2012
8
EDU 3104
EDU 3105
Kursus Major Prasekolah
Subjek
3
PISMP
Tahun Ambilan
Januari 2012
Bilangan Unit
1
Jan 2013
Jun 2013
PRA 3105
PRA 3106
PRA 3107
PRA 3108
Kursus Major Pemulihan
Subjek
4
PISMP
Tahun Ambilan
Januari 2010
Bilangan Unit
1
Jan 2013
Jun 2013
PKP 3113
PKP 3115
PKP 3117
Kursus Major Pendidikan Khas
Subjek
Tahun Ambilan
5
Bilangan Unit
Jan 2013
PISMP
Januari 2010
1
PKU 3113
Januari 2011
1
PKB 3109
PKB 3110
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Jun 2013
PKU 3114
PKU 3115
PKB 3111
PKU 3112
35
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan 2013
5.1
Perkembangan Staf (Berpakej)
Bil
Tarikh
Program /
Aktiviti
Peruntukan
Ada / Tiada
1
12 -14
Mac
2013
Kursus ’Team
– Building’ JIP
Ada
Anggaran
Kos/Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
OS 29000
RM 12800.00
OS21000
RM 3230.00
Jumlah :
RM 16030.00
Peserta: 22
orang pensyarah
Tempat
Bukit
Tinggi
Pahang
Tindakan
Hammadah
bin Abdul
Rahman
Hjh. Siti
Aishah bt.
Mokhtar
5.2 Program Jabatan / Unit (Tidak Berpakej)
5.2.1 Jabatan Ilmu Pendidikan
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
17
Mac
2013
Terapi Seni
Kanak-Kanak
Dalam
Pendidikan
Ada
18
April
2013
Wacana Ilmiah
Pengajian
Profesional
Ada
Kursus
Peningkatan
Profesionalisme
Subjek Major JIP
Ada
25 –
27 Jun
2013
Anggaran Kos/
Bil. Peserta & Tempat
Kumpulan
Sasar
60 x RM 16
Bilik Micro
Jumlah :
2,
RM 960
TELTTraC
Peserta:
IPG KDRI
50 orang pelajar
SK
10 orang
pensyarah
262 x RM 16
IPGK
Jumlah :
DRI
RM 4192.00
Peserta:
260 orang
pelajar
22 orang
pensyarah
102 x RM 16 x 3
Tok Bali,
hari
Pasir Putih
Jumlah :
RM 4896.00
Peserta:
80 orang pelajar
22 orang
pensyarah
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Ulasan/
Tindakan
Ani Salwiah
Zakaria
Hj Mohd Anuwi
Husain
Mangaleswaran
a/l Annamalai
Hjh. Siti Hazlifah
bt Hilaluddin
Salim Mat Amin
Abd. Halim
Ismail
Maznah Madu
Rakiyah Ali
Norasmah Mohd
Noor
Nik Azleena Nik
Ismail
36
Perancangan Jabatan dan Unit
5.3 Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Tarikh
Program/
Aktiviti yang
dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
21 Jan
2013
Kursus Asas
Terapi Fisio
Ada
4 Feb
2013
Kursus Terapi
Cara Kerja
Ada
18
Feb
2013
Kursus Asas
Terapi
Pertuturan
Ada
19 -21
Feb
2013
Lawatan
Penanda Aras
Pusat Minda
Kanak-Kanak
USM
Ada
20
Feb
2013
Kursus asas
penyelamat bagi
membolehkan
guru pelatih
mempunyai
lesen ketika
membawa murid
ke PKBP ke
terapi air
Kursus Asas
Terapi Berkuda
Ada
Seminar
Pembudayaan
Kreativiti
Prasekolah
Ada
6 Mac
2013
Mei
2013
Ada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan
Sasar
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
23 x RM 16.00 x
3 hari
Jumlah
RM 1104.00
Peserta
23 orang pelajar
2 orang
pensyarah
pengiring
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
23 x RM 16.00 x
3 hari
Jumlah
RM 1104.00
Peserta
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
Ulasan/
Tindakan
Hospital
Sultanah
Nur Zahirah
Hj. Abdullah
Kamal bin
Abu Bakar
PDK
Hj. Abdullah
Kamal bin
Abu Bakar
Hospital
Sultanah
Nur Zahirah
Hj. Abdullah
Kamal bin
Abu Bakar
USM
Norasmah
Mohd Noor
Pusat
rekreasi
Maznah
Madu
Pusat
rekreasi
Hj. Abdullah
Kamal bin
Abu Bakar
Istana
Budaya
Kuala
Lumpur
Norasmah
Mohd Noor
37
Perancangan Jabatan dan Unit
Tarikh
19 Jun
2013
Program/
Aktiviti yang
dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
Membuat
tinjauan isu-isu
semasa
menerusi
temubual
dengan penyelia
PDK, individu
OKU, ibu
bapa/penjaga
Membuat
tinjauan tentang
dasar KPM, JPN
dalam
melaksanakan
program
pendidikan
murid
pendidikan khas
Membuat
tinjauan tentang
masalah dan
cabaran yang
dihadapi oleh
guru-guru yang
mengajar murid
PKBP
Kem Terapi
Emosi
Ada
28
Ogos
2013
Bengkel Seni
Bahasa dan
Sastera Dalam
Pendidikan
Pemulihan
Ada
4 Sept
2013
Bengkel
kraftangan
sebagai
alternatif kepada
murid PKBP
Ada
30 Jun
2013
1 Julai
2013
2–4
Julai
2013
Anggaran Kos/
Bil. Peserta & Tempat
Kumpulan
Sasar
23 orang pelajar
2 orang
pensyarah
pengiring
20 x RM 16
PDK
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
Ulasan/
Tindakan
Hj. Abdullah
Kamal bin
Abu Bakar
Ada
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
JPN
Maznah
Madu
Ada
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
pensyarah
Sekolah
yang
berkaitan
Maznah
Madu
Ada
23 x RM 16.00 x
3 hari
Jumlah
RM 1104.00
Peserta
23 orang pelajar
2 orang
pensyarah
pengiring
42 x RM 16
Jumlah RM 672
Peserta
20 orang pelajar
22 orang
pensyarah
20 x RM 16
Jumlah RM 320
Peserta
20 orang pelajar
2 orang
IPG KDRI
Norasmah
Mohd Noor
Bilik Micro
1,
TELTTraC
Rakiyah Ali
IPG KDRI
Maznah
Madu
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
38
Perancangan Jabatan dan Unit
Program/
Aktiviti yang
dijalankan
Tarikh
22 –
26
Sept
2013
5.4
Peruntukan
Ada/Tiada
yang tidak
berkemampuan
mengikuti subjek
akademik
Amali Pemulihan
Dalam Komuniti
melaksanakan
program
berkelompok
Ada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta & Tempat
Kumpulan
Sasar
pensyarah
42 x RM 16 x3
hari
Jumlah RM
2016
Peserta
20 orang pelajar
22 orang
pensyarah
Pusat
Komuniti
Setempat,
Marang
Tarikh
1
30 Dis
2012
Pendaftaran
Pelajar Baru
Tiada
25 orang murid
2
April
2013
Lawatan
bermaklumat
Ada
25 x RM 3.00
= RM 75.00
3
Okt
2013
Majlis Khatam
Al-Quran
Peringkat
Negeri
Tiada
15 murid
Nov
2013
Hari Graduasi
Ada
25 x RM 40.00
= RM 1000.00
6.0
Hj. Abdullah
Kamal bin
Abu Bakar
Prasekolah Al-Falah
Bil
4
Ulasan/
Tindakan
Program /
Aktiviti
Peruntukan
Ada / Tiada
Anggaran
Kos/Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
Tempat
Tindakan
Suzana bt
Mohd
Derus @
Nordin
Suzana bt
Sekitar
Mohd
Kuala
Derus @
Terengganu
Nordin
Suzana bt
Stadium
Mohd
Tertutup
Derus @
Gong Badak
Nordin
Suzana bt
Mohd
Derus @
IPGK DRI
Nordin
Suyati bt.
Muda
Prasekolah
Al-Falah
Penutup
Anggota Jabatan Ilmu Pendidikan sentiasa komited dalam membantu memartabatkan
Jabatan Ilmu Pendidikan sebagai jabatan teras IPG perlu dipelihara dan kedudukannya
diangkat dengan memberi tempat yang wajar, penilaian yang adil dan bertepatan dengan
tugas yang dipikul dan kebajikan ahli dipelihara. Justeru, perancangan ini dirangka
berdasarkan keperluan dan kemampuan jabatan. Jelas JIP masih dapat bergerak dengan
lancar atas sikap dedikasi ahli jabatan dalam melaksanakan tugas hakiki jabatan ke arah
melahirkan
insan
guru
yang
berketrampilan
dalam
semua
aspek.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
39
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN SAINS
1.0 Latar Belakang
Jabatan Sains adalah salah satu jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru Kampus
Dato’ Razali Ismail yang bertanggungjawab mengendalikan semua kursus yang berkaitan
dengan Sains. Dengan kekuatan pensyarah seramai 10 orang Jabatan Sains telah maju
seiring dengan slogan Pendidikan Bertaraf Dunia dengan mengendalikan program ijazah
mulai 2006 secara program berkembar dengan universiti luar negara. Pada tahun 2007
barulah bermula program Ijazah Sarjana Muda Perguruan kelolaan IPG (PISMP).
Manakala mulai tahun 2008 ditambah program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah
(PGSR) diikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ) pada tahun 2012.
2.0 Fungsi dan Objektif
Selaras dengan penubuhan Institut Pendidikan Guru amnya dan Institut Pendidikan Guru
Kampus Dato’ Razali Ismail khususnya, Jabatan Sains sentiasa berusaha dan bersedia
untuk meningkatkan kemampuan dan keprofesionalisme pensyarah-pensyarah Sains dan
mampu untuk melahirkan guru yang:
a) sempurna daripada segi akademik, sosial, moral dan agama.
b) bersikap positif dan mempunyai minat mendalam terhadap akademik
c) memanipulasikan pengetahuan sains secara kritis dan kreatif
d) komited terhadap peranan dan fungsi mereka sebagai guru dan agen perubahan
e) berkemampuan menangani segala masalah pengajaran dan pembelajaran secara
kreatif dan penuh tanggungjawab.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
40
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0 Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Hj Mohd Rasid bin Chik
Setiausaha
Sazli bin [email protected] Abdul Aziz
Timbalan Ketua Jabatan
Hj. Ahmad Sabri bin Yazid
Unit Kurikulum
Unit Praktikum
Unit Penilaian dan KPI
Pajuzi bin Awang
En Wan Mazlan bin Wan
Muda
Hjh Badrul Muin bt
Muhammad Adam
Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Hashim bin Salleh
Unit PIPK
Dr. Hjh Rohani bt Abd
Hamid
4.0 Kursus Yang Dikendalikan
Bil
1.
2.
3.
4.
Jenis Kursus
Tahun Ambilan/Tempoh
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(PISMP Ambilan Januari 2010)
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(PISMP Ambilan Januari 2011)
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(PISMP Ambilan Januari 2011)-Elektif Sains
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(PPG Ambilan Januari 2012)
Januari 2010 – Disember 2013
1
Januari 2011 – Disember 2014
2
Januari 2011 – Disember 2014
3
Januari 2012 – Disember 2015
2
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Bil Unit
41
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan Tahun 2013
5.1
Perkembangan Staf ( Berpakej )
Tarikh
9- 11
April
2013
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Kursus
Pengintegrasian
Teknologi dalam
P&P
Peruntukan
Ada/Tiada
Ada
Anggaran Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan Sasar
10 orang pensyarah
JSN
OS 2900
RM3280
Tempat
Tindakan
Kuantan
SU Jabatan
Tempat
Tindakan
SK
IPGKDRI
Hjh Badrul
Muin bt
Muhamad
Adam
Balai Cerap
UniSZA
Wan
Mazlan bin
Wan Muda
SK
Pendalaman
Hj Ahmad
Sabri bin
Mohd Yazid
OS2100
Perkongsian kereta:
RM1 568
5.2 Program Jabatan ( Tidak Berpakej )
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/ Tiada
7 Mac
2013
Science Fair
Ada
13 Mac
2013
Lawatan ke Balai
Cerap UnisZa –
Ceramah
Astronomi
Ada
25 April
2013
Kembara Sains
Ada
19-20
April
2013
Kem Sains UPSR
Ada
4 Julai
2013
Pertandingan
Inovasi
Ada
Anggaran Kos /
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
RM10.00 x 25 orang
pelajar
PISMP Semester 5
OS4200
RM 250.00
RM 10.00 x 45 orang
pelajar PISMP
Semester 5
RM10.00 x bilangan
pelajar
PISMP Semester 5
dan 7
OS4200
RM450.00
RM10.00 x 25 orang
pelajar
PISMP Semester 7
OS4200
RM500.00
RM10.00 x bilangan
pelajar
Semua unit sains
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
SK
IPGKDRI
IPGKDRI
Wan
Mazlan Bin
Wan Muda
Dr Hjh
Rohani bt
42
Perancangan Jabatan dan Unit
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/ Tiada
Anggaran Kos /
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
PISMP
Tindakan
Abd Hamid
OS4200
RM600.00
8
Oktober
2013
Kembara Sains
Ada
RM36.00 x 40 orang
pelajar
PISMP Semester 5
Sek Orang
Asli
Hashim bin
Salleh
Tempat
Tindakan
IPG KDRI
Pajuzi bin
Awang
OS4200
RM2160.00
5.3
Program Pelajar
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/ Tiada
8-9
Julai
2013
Pameran Sains
Ada
Anggaran Kos / Bil.
Peserta &
Kumpulan Sasar
RM10.00 x bilangan
pelajar
Semua unit PISMP
Sains
OS4200
RM600.00
6.0 Penutup
Jabatan Sains mempuinyai iltizam tinggi untuk melaksanakan program dan aktiviti
yang telah dirancang. Kejayaan yang telah dicapai dalam tahun 2012 akan dijadikan kayu
ukur untuk terus maju ke hadapan agar tahun 2013 akan menjadi tahun yang lebih
gemilang bagi Jabatan Sains. Selain itu, Jabatan Sains juga sentiasa mengharapkan
kerjasama dan sokongan yang kuat daripada pihak pengurusan terutama dalam
menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan dan terima kasih tak terhingga di atas
kerjasama yang diterima bagi tahun 2012.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
43
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN MATEMATIK
1.0
Latar Belakang
Jabatan Matematik merupakan salah satu daripada 11 jabatan di Institut Pendidikan Guru
Kampus Dato’ Razali Ismail yang bertanggungjawab untuk merealisasikan visi dan misi
yang telah digariskan. Jabatan ini dianggotai oleh 12 orang tenaga pengajar, iaitu enam
orang lelaki dan enam orang perempuan. Jabatan Matematik di Institut Pendidikan Guru,
Kampus Dato’ Razali Ismail wujud sejak maktab ditubuhkan pada Jun 1981. Pada waktu
itu ia bertindak sebagai Unit Matematik di bawah Jabatan Sains yang terdiri daripada
seorang Ketua Unit sahaja tanpa pensyarah. Kemudian pada 1 Januari 1982, ia terdiri
daripada seorang Ketua Unit dan seorang pensyarah matematik. Pada tahun 1999,
Jabatan Sains telah dipecahkan kepada tiga jabatan, iaitu Jabatan Sains, Jabatan
Matematik dan Jabatan Pendidikan Jasmani. Pada awal tahun 1999, Jabatan Matematik
terdiri daripada seorang ketua jabatan dan 13 orang pensyarah matematik. Berikut adalah
senarai nama pensyarah yang pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Matematik:
Bil
1
2
3
4
5
Nama
En. Yeong Pak Foo
En. Wrutheran Sinnadurai
Dr. Mohd Sefai bin Jusoh
Tempoh
1981 – 10 Dis 1995
10 Dis 1995 – 16
Mei 2000
16 Mei 2000 – 20
April 2007
Catatan
Bersara pada 10 Dis 1995
Bersara pada 5 Jun 2007
Bersara pada 20 April
2007
Menjawat Jawatan
Timbalan Pengarah IPG
KDRI
Tn. Hj. M Shaipullah bin Awang
Ibrahim
20 April 2007 – 20
Jan 2009
Tn. Hj. Mohd Yusof bin Mohd
16 Dis 2008 – 18
Jan 2009
Setiausaha Kurikulum
6
YM. Dr. Tengku Zawawi bin
Tengku Zainal
19 Jan 2009
Menjawat Jawatan Ketua
Jabatan PIPK
7
En. Mazlan bin Ibrahim
1 Jun 2011
kini
2.0
Fungsi dan Objektif
Untuk melahirkan guru matematik terlatih yang:
a)
b)
c)
d)
e)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan.
Berketrampilan, mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi.
Berkemampuan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik secara
kreatif, kritis dan berkesan.
Berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan matematik berterusan menerusi
penyelidikan kajian tindakan.
Berkesanggupan untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
44
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0
Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Mazlan bin Ibrahim
Timbalan Ketua Jabatan
Norlia bt Abd Aziz
Unit Kurikulum
Norizah bt Ahmad
Norlia bt Abd Aziz
Unit Praktikum
Unit Penyelidikan, Inovasi & ICT
Dr Tengku Zawawi bin Tengku Zainal
Aziz Omar
Mas Norbany bt Abu Samah
Norihan bt Mat Zin
Unit Penilaian Dan KPI
Nik Mohamad bin Nik Jusoh
Sapiah bt Yusoff
Che Abdul Muttalib bin Ismail
4.0
Setiausaha
Mas Norbany bt Abu Samah
Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Abd. Samat bin Taib
Samsiah bt Hassan
Kursus yang dikendalikan
Bil
1
2
3
4
5
Jenis Kursus
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(PISMP)
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(PISMP)
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(PISMP)
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PPISMP) – GSTT
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PPISMP)
Tahun
Ambilan
Januari
2010
Januari
2011
Januari
2012
Januari
2012
Jun
2012
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Bilangan Unit
2
2
1
1
1
45
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan 2013
5.1
Perkembangan Staf (Berpakej)
Bil
1
5.2
Program /
Aktiviti
Tarikh
9-11
April
2013
Kursus
Pengintegrasi
an dalam
pengajaran
dan
pembelajaran
Program /
Aktiviti
1
13 Jan
2013
Perhimpunan
Pelajar
Matematik
2
Februari
-Oktober
2012
3
Feb-Okt
2013
4
30 Jun 4 Julai
2013
5
Sept
2013
6
Ada
Anggaran
Kos/ Bil
Peserta /
Kumpulan
Sasar
OS 2900
RM 3230.00
OS 2100
RM2352.00
Jumlah RM
5582.00
Tempat
Kuantan
Tindakan
Hj. Abd Samat bin
Taib
Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Tarikh
Bil
Peruntuk
an
Ada /
Tiada
12 Okt
2013
Wacana
Ilmiah
Pendidikan
Matematik
Taman
Matematik
Peruntukan
Ada / Tiada
Bil
Peserta /
Kumpulan
Sasar
Tiada
12 orang
pensyarah
109 orang
PISMP
Tiada
12 orang
pensyarah
Tiada
Minggu
Matematik
Tiada
Buletin
Matematik
Hari
Keluarga
Tiada
Tiada
12 orang
pensyarah
dan 109
orang
PISMP
12 orang
pensyarah
dan 109
orang
PISMP
12 orang
pensyarah
12 orang
pensyarah
dan 109
orang
PISMP
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
IPG
Kampus
Dato’
Razali
Ismail
IPG
Kampus
Dato’
Razali
Ismail
Tindakan
Hj. Norlia bt Abd
Aziz
Hj Aziz bin Omar
IPG KDRI
Hj. Che Muttalib
bin Ismail
IPG KDRI
Hjh. Samsiah binti
Hassan
Nik Mohamad bin
Nik Jusoh
IPG KDRI
Mas Norbany bt
Abu Samah
Pantai
Merang
Norizah bt Ahmad
Hjh Norihan Mat
Zin
46
Perancangan Jabatan dan Unit
5.3
Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Tarikh
Program /
Aktiviti
1
7 Sept
2013
Seni Kreatif
dalam
Matematik
6.0
Penutup
Bil
Peruntukan
Ada / Tiada
Anggaran
Kos/ Bil
Peserta /
Kumpulan
Sasar
Tempat
Ada
PISMP
Sem 4
OS 42000
RM 656.00
Pusat
kokurikulum
UniSZA,
Pantai
Merang
Tindakan
Hjh.Sapiah binti
Yussof
Ahli-ahli Jabatan Matematik akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan
semua aktiviti yang dirancang. Justeru, semua pensyarah akan bekerjasama dan komited
dalam semua aktiviti yang dilaksanakan demi kecemerlangan Jabatan Matematik. Hasil
pencapaian program yang dirancang akan menyumbang kepada kelestarian penguasaan
ilmu matematik.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
47
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
(JAPIM)
1.0
Latar Belakang
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral adalah salah satu jabatan akademik di Institut Pendidikan
Guru Kampus Dato’ Razali Ismail yang bertanggungjawab mengendalikan kursus yang
berkaitan dengan Pendidikan Islam dan Moral. Jabatan ini berperanan melahirkan guru yang
berakhlak mulia dan berketrampilan. Ia bertanggungjawab menyampaikan ilmu, mendidik,
membentuk dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan
jumlah pensyarah seramai 15 orang, jabatan ini melaksanakan kursus-kursus yang meliputi
mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Al-Quran, Bahasa Arab, Tamadun Islam dan juga
Pendidikan Moral.
.
2.0 Fungsi dan Objektif
Selaras dengan penubuhan Institut Pendidikan Guru amnya dan Institut Pendidikan Guru
Kampus Dato’ Razali Ismail khasnya, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral sentiasa berusaha
dan bersedia untuk :
a) menghasilkan guru Pendidikan Islam sekolah rendah yang berkesan selaras dengan
matlamat pendidikan kebangsaan;
b) melatih
guru
Pendidikan
Islam
yang
berilmu,
beriman
dan
beramal
serta
berketrampilan ;
c) membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran amali Islam dan
mempraktiknya dengan tepat dan sempurna, serta membentuk tabiat dan perlakuan
yang baik ke arah kecemerlangan hidup ;
d) membolehkan pelajar memahami prinsip-prinsip hidup Islam yang universal dan
menanamkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan ;
e) meningkatkan kemahiran pelajar menguasai Bahasa Arab dan Al-Quran serta
mempraktikkannya di dalam amalan harian ;
f)
sekurang-kurangnya 75 peratus pelajar menguasai aspek pengetahuan, kemahiran dan
nilai-nilai pengajaran dan pembelajaran ;
g) sekurang-kurangnya 99.9 peratus pelajar lulus peperiksaan berdasarkan peraturanperaturan semasa yang berkuatkuasa.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
48
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0 Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Hj.Salleh Bin Jusoh @ Mamat
Timbalan Ketua Jabatan
Sabawi Bin Awang
Setiausaha
Azlan Bin Jaafar
Unit
Kurikulum
Unit Penilaian & KK
Hjh.Salma Binti Endut
KPI
Adnan Bin Abdullah
Pendidikan Islam
Sabawi Bin Awang (Ketua Unit)
Asyraf Ridwan Bin Ali
Hjh Nor Kartina Binti Tawang
Hj
Nawi Arab
Bin Mamat
Bahasa
Mohd Ja’afar Bin Ab.Latif (Ketua Unit)
Mohamad Naim Bin Mat Salleh
Hj Suhaimi Bin Ramli
Unit Praktikum
Mohd Nor Bin Jusoh
Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Rahim Bin Mohamed
Unit Pembangunan Inovasi Dan
Profesionalisme Keguruan
Dr.Hj.Saidi Bin Mohd
Hj Salleh Bin Jusoh @ Mamat
Hjh Salma Binti Endut
Adnan Bin Abdullah
Pendidikan Al-Quran/Al-Hadith
Azlan Bin Jaafar
Dr.Hj Saidi Bin Mohd (Ketua Unit)
Rahim Bin Mohamed
Hj Mohd So’od Bin Chik
Tamadun Islam
Asyraf Ridwan Bin Ali (Ketua Unit)
Mohd Nor Bin Jusoh
Pendidikan Moral
Hjh Nor Kartina Binti Tawang
Rofishah Binti Rashid
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
49
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0. Kursus yang dikendalikan
Bil
1
Jenis Kursus
Kursus Diploma Lepasan Ijazah (DPLI) (Rendah)
2
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
3
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(PISMP)
Tahun
Bilangan
Ambilan
Unit
2012
5
2009
2010
2011
2012
7
2011
2
5.0 Perancangan 2013
5.1 Perkembangan Staf (Berpakej)
Bil
Tarikh
Program/
Aktiviti
1
19-21
Bengkel
Penulisan
Jurnal &
Artikel
Peruntukan
ada/tiada
Ada
Mac
Anggaran
kos/bil peserta &
kumpulan sasar
RM 8,000.00
Semua (15 org)
pensyarah
JAPIM) +
3 fasilitator
(OS21000)
(OS29000)
Tempat
Cameron
Highland,
Pahang
Tindakan
Ketua Unit
LDP &
Mohd.Nor Bin
Jusoh
5.2 Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Program/
Bil
Tarikh
Aktiviti
1
27 Jan
Sambutan
Maulidur Rasul
Peruntukan
ada/tiada
Ada
Anggaran
kos/bil peserta &
kumpulan sasar
RM3000.00 / 100
orang pensyarah
(OS29000) + 600
orang pelajar
Islam (OS42000)
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
IPGKDRI
Tindakan
Mohd. So’od
Bin Chik
50
Perancangan Jabatan dan Unit
Program/
Bil
Tarikh
Aktiviti
2
20 Mac
Peruntukan
ada/tiada
Bengkel Bina
Item
Ada
Majlis Ujian
Tilawah,Tafsir,
Hafazan alQuran
Ada
RM500.00
15 Pensyarah
JAPIM+2
Fasilitator
(OS29000)
RM3000.00 / 100
orang pensyarah
(OS29000) + 600
orang pelajar
(OS42000) /
peralatan / bahan
pertandingan
(OS29000)
3
24-25
April
4
19 Jun
Kursus
Website
(Edmodo)
Ada
5
3-4
Julai
Kursus
Komunikasi
Bahasa
Inggeris
Ada
6
31 Jul
Ihya’
Ramadhan
Ada
7
21
Ogos
Bengkel bina
item
28-29
Ogos
Kursus
Komunikasi
Bahasa Arab
Ada
8
Ada
Anggaran
kos/bil peserta &
kumpulan sasar
RM500.00
15
Pensyarah
JAPIM+2
Fasilitator
(OS29000)
Tempat
Tindakan
IPG KDRI
KU Penilaian
JAPIM
IPG KDRI
Dr.Hj.Saidi
Mohd
IPG KDRI
RM 1500.00
Semua
ILIM,
(15 org) pensyarah Besut
JAPIM) +
3 fasilitator
(OS29000)
RM12000.00 /
100 orang
pensyarah
(OS42000) +
semua pelajar
Islam (OS42000)
IPG KDRI
Adnan Bin
Abdullah
Suhaimi Bin
Ramli
Penyelaras
Balai Islam
RM500.00
IPG KDRI
15
Pensyarah
JAPIM+2
Fasilitator
(OS29000)
KU Penilaian
JAPIM
RM 1500.00
ILIM,
Semua
Besut
(15 org) pensyarah
JAPIM) +
Us.Mohd.Jaafar
Ab.Latif
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
51
Perancangan Jabatan dan Unit
Program/
Bil
Tarikh
Aktiviti
Peruntukan
ada/tiada
Anggaran
kos/bil peserta &
kumpulan sasar
Tempat
Tindakan
Kenyir, Hulu
Terengganu
.
KJ & SU JAPIM
3 fasilitator
(OS29000)
9
28 Sep
Hari
Mahabbah
Pelajar PAI
dan Pensyarah
JAPIM
Ada
RM2000.00
Semua pelajar
Pengajian Islam
& 15 Pensyarah
JAPIM
(OS29000)
(OS42000)
5.2 Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Bil
Tarikh
Program/
Aktiviti
4 Feb
1
Bengkel
Pendedahan
KSSR
Peruntukan
ada/tiada
Anggaran
kos/bil peserta
& kumpulan
sasar
Ada
RM 500.00
Pelajar
Pengajian Islam
PISMP sem 5 &
7 dan 15 Org.
Pensyarah
JAPIM
(OS29000)
(OS42000)
RM1500.00
Pelajar DPLI &
PISMP PAI Sem
7.
15 Pensyarah
JAPIM
(OS29000)
(OS42000)
RM1000.00
Pelajar
Pengajian Islam
PISMP sem 7
dan DPLI
15 Pensyarah
JAPIM
(OS29000)
2
12 Mac
Kursus
pengurusan
jenazah
Ada
3
1 April
Kursus Imam
Muda
Ada
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
IPG KDRI
Tindakan
Sabawi Awang
Azlan bin Jaafar
Balai Islam,
IPG
IPG KDRI
Mohd.
So’od bin Chik
52
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
Tarikh
Program/
Aktiviti
4
24 Jun
Bengkel
Penyelidikan
dan Inovasi
Peruntukan
ada/tiada
Ada
5
16 Julai
Lestari Khat
dan Jawi
Ada
6
28 Sep
Amali
penyembelihan
Ada
Anggaran
kos/bil peserta
& kumpulan
sasar
(OS42000)
RM1500.00
Pelajar
Pengajian Islam
PISMP sem 6 &
8
15 Org.
Pensyarah
JAPIM
(OS29000)
(OS42000)
RM500.00
Pelajar
Pengajian Islam
PISMP
15 Org.
Pensyarah
JAPIM
(OS29000)
(OS42000)
RM2000.00
Pelajar
Pengajian Islam
PISMP sem 8
15 pensyarah
JAPIM
(OS29000)
(OS42000)
Tempat
IPG KDRI
IPG KDRI
Kenyir,
Hulu
Terengganu
Tindakan
Dr.Hj.Saidi
Mohd & Asyraf
Ridwan Ali
Sabawi Bin
Awang
Hj. Nawi Bin
Mamat
6.0 Penutup
Sepanjang tahun 2012, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah melaksanakan beberapa
program seperti ceramah/kuliah sempena hari-hari kebesaran dalam Islam. Diharapkan semua
pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dapat menyumbangkan tenaga dan idea dalam
merealisasikan perancangan 2013 dengan jayanya dan cemerlang, serta dapat menanamkan
sifat keikhlasan yang tinggi, seterusnya menjadi model atau qudwah kepada rakan sejawatan
yang lain di IPG KDRI.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
53
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN BAHASA- BAHASA
1.0
Latar Belakang
Jabatan
Bahasa-Bahasa
dianggotai
oleh
dua
puluh
orang
tenaga
pengajar
yang
bertanggungjawab untuk merealisasikan visi dan misi jabatan selari dengan aspirasi kerajaan
yang ingin melatih lebih ramai guru opsyen dan bukan opsyen Bahasa Inggeris.Pada 16hb Mei
2009 Institut Pendidkan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu telah diisytiharkan
sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris Zon Timur yang menyediakan latihan bagi guru
dalam perkhidmatan.Di IPG KDRI, kuliah Bahasa Inggeris diberikan kepada guru-guru pelatih
program Pra Ijazah Sarjana Muda Perguruan (TESL), program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(TESL), program Pra Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP- Akademik dan Teras), program
Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP-Elektif Bahasa Inggeris) dan program Diploma
Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) major Bahasa Inggeris serta kursus Pedagogi dan Kefasihan
Bahasa Inggeris di bawah program Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa
Inggeris (MBMMBI). Para pensyarah di jabatan ini dibantu oleh 3 orang Training Fellows iaitu Mr
Peter Wickham, Mrs Ruth Wickham dan Mr William M. Tweedie yang bertanggungjawab
membantu dalam hal-hal berkaitan pengajaran dan pembelajaran dan membantu meningkatkan
kompetensi dan professionalisme pensyarah jabatan ini melalui kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dirancang untuk pensyarah JBB. Mereka akan berada di IPG ini selama 3 tahun
(2011-2013).
.
.
2.0
Fungsi dan Objektif
a)
Berusaha memantapkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan guru pelatih dan guru
dalam perkhidmatan sebagai bahasa maklumat dan bahasa komunikasi.
b)
Berusaha melengkapan pelajar-pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran bagi
pengajaran Bahasa Inggeris yang berkesan di sekolah rendah dan menengah.
c)
Memberi perkhidmatan dalam bidang TESL kepada guru-guru dalam perkhidmatan di
sekolah-sekolah dalam Zon Timur khasnya dan masyarakat pada amnya.
d)
Memupuk kemahiran professional dan pengetahuan di kalangan pensyarah Jabatan
Bahasa-Bahasa.
e)
Melatih guru-guru sekolah rendah dan menengah dalam usaha memperkukuh Bahasa
Inggeris.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
56
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0
Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Samsiah Nair
Timbalan Ketua Jabatan
Setiausaha
Che Ku Ruhaya Che Ku
Ali
Zahar Ibrahim
Unit Latihan Dlm
Perkhidmatan
Wan Zainuddin Wan
Hassan
Unit Kurikulum
PPISMP
Chan Seong Long
PPISMP TESL
Noorliza Abdul Razak
Unit Praktikum
Jamaludin Alias
Mohd. Dzaki Suda
Unit Penyelidikan
& Pembangunan
Sakhiyyah A.
Rahim
Unit Penilaian
Training Fellows
Peperiksaan
Chan Seong Long
Peter Wickham
Ruth Wickham
KKBI
Faizah Jaafar
PISMP
Nazeri Mohamed Amin
Self-Access
Centre
Zaliha Abdullah
PISMP TESL
Sakhiyyah A. Rahim
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
57
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kursus yang dikendalikan
Jenis Kursus
Program Persediaan Ijazah Sarjana
Muda Perguruan (PPISMP Ambilan
Julai 2012)
Program Persediaan Ijazah Sarjana
Muda Perguruan GSTT (PPISMP
Ambilan Jan 2012)
Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PISMP Ambilan Januari
2011)
Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PISMP Ambilan Januari
2012)
Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PISMP Ambilan Januari
2013)
Program Diploma Lepas Ijazah (DPLI
Ambilan Januari 2012)
Tahun Ambilan/Tempoh
Julai 2012 – November 2013
1
Januari 2012 – Mei 2013
1
Januari 2011 – Disember 2014
7
Januari 2012 – Disember 2015
8
Januari 2013 – Disember 2016
7
Januari 2012 – Mei 2013
2
1
7.
Program KDC SABK
November 2008 – Jun 2012
8.
Program KDC J-Qaf
Jan 2011 – Jun 2012
9
10
11
Program Pensiswazahan Guru (PPG)
Ambilan Jun 2011
Program Pensiswazahan Guru (PPG)
Ambilan Februari 2012
Program KDC Yayasan Islam
Terengganu (YIT)
Bil
Unit
Jun 2011 – Mei 2015
5
Februari 2012 – November 2015
1
November 2010 – November 2015
2
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
58
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0 Perancangan 2013
5.1 Perkembangan Staf (Berpakej)
Bil
Tarikh
.
1
26-28
Feb
Program/ Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
Module Writing
Ada
Anggaran Kos / Bil.
Peserta dan
Kumpulan Sasar
OS2900 =RM7,040
OS2100 =RM5,600
JUMLAH=RM13,600
Tempat
Pahang
Tindakan
Wan
Zainuddin
Wan
Hassan
5.2 Program Jabatan/ Unit (Tidak Berpakej)
Bil
.
Tarikh
Program /
Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
1
Jan-Okt
TELTTraC
Bulletin
Tiada
2
Jan- Okt
R&D
Tiada
3
20 Mac
Tiada
4
19-22
Mei
Anugerah
Cemerlang
TESL
4-Day
Course
Tiada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Semua
pensyarah
Tempat
Tindakan
TELTTraC
Hj. Nazeri
Mohammad Amin
3 orang
pensyarah JBB
Pelajar PISMP
TESL
IPGKDRI
Semua
pensyarah JBB
TELTTraC
Sakhiyyah A.
Rahim
Sakhiyyah A.
Rahim/ Faizah
Jaafar
Zahar Ibrahim/
Teaching Fellows
IPGKDRI
5.3 Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Bil
Tarikh
Program/
Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
1
JanOkt
Speakers’
Corner
Tiada
2
17-21
Feb
English
Language
Week
Ada
Anggaran Kos/ Bil.
Peserta dan
Kumpulan Sasar
Semua Pelajar
TESL
RM10x100
(RM1000)
Semua Pelajar nonTESL
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
Tindakan
TELTTraC
Mohd. Dzaki
Suda/ Zahar
Ibrahim
Nurul Izzati Md.
Fuad/ Salma
Abdul Razak/
Amrien Hamila
Maarop/ TESL
Committee
IPGKDRI
59
Perancangan Jabatan dan Unit
3
20
Feb
Action Song
Competition
Ada
RM10x100
(Rm1000)
100 Orang Pelajar
Teaching School
IPGKDRI
4
10-14
Mac
TESL
Debate
Ada
RM10x60x2
(RM1200)
Pelajar PISMP TESL
sem 1 dan sem 3
IPGKDRI
5
17-19
April
Language
Camp
Ada
Scouts Inn
Resort
Telaga
Batin
6
7-11
Julai
PKBI
ActivityStory-telling
Ada
RM36x3x19
(RM1152) +
RM100x3x4(1200) =
RM2252
19Pelajar PPISMP
TESL Sem 2 dan 4
orang pensyarah
RM10x134
(RM1340)
Pelajar PISMP TESL
sem 3
6.0
IPGKDRI
Azlinda Abd.
Aziz/ Noorliza
Abd. Razak/
Chan Seong
Long/ Mohd.
Dzaki Suda/
Pelajar PISMP
Sem 3
Che Ku
Ruhaya Che
Ku Ali/ Che Nor
Aziah
Mohammed/
Pelajar PISMP
Sem 3
Noorliza Abd.
Razak/ Nurul
Izzati Md.
Fuad/ Salma
Abdul Razak/
Amrien Hamila
Maarop
Jamaludin
Alias/ Wan
Zainuddin Wan
Hassan/ Zaliha
Abdullah/
Teaching
Fellows
Penutup
Pelaksanaan perancangan secara berkesan akan mencapai objektif yang diharapkan.Justeru,
kerjasama yang padu daripada semua pihak merupakan penentu kepada kejayaan aktiviti yang
dirancang.Kekangan dalam melaksanakan tugas tetap ada. Dengan adanya kemahiran,
kesungguhan dan keikhlasan diharap segalanya boleh diatasi.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
60
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN KAJIAN SOSIAL
1.0
Latar Belakang
Jabatan Kajian Sosial telah diwujudkan sejak Maktab Perguruan Kuala Terengganu
ditubuhkan pada 1 Mei 1981 dan dikenali sebagai Jabatan Mata Pelajaran Sekolah. Pada
mulanya hanya terdapat dua mata pelajaran sekolah sahaja yang diletakkan di bawah
jabatan ini sebagai mata pelajaran pengkhususan untuk Kursus Perguruan Asas iaitu mata
pelajaran Sejarah dan Geografi Sekolah Menengah. Pada tahun 1985 mata pelajaran Alam
Dan Manusia diperkenalkan untuk Kursus Sijil Perguruan Asas Sekolah Rendah. Pada
tahun 1993, Kursus Perguruan Lepas Ijazah diperkenalkan dan Jabatan Kajian Sosial telah
dipertanggungjawabkan untuk mengajar mata pelajaran Sejarah dan Geografi.
Pada Tahun 1996 nama jabatan telah ditukar kepada Jabatan Kemanusiaan. Namun pada
tahun 1998 nama jabatan telah ditukar sekali lagi dan kekal sehingga kini sebagai Jabatan
Kajian Sosial. Ketika ini Jabatan Kajian Sosial di institut ini terbahagi kepada 4 unit
pengajian iaitu Unit Pengajian Sosial, Unit Pendidikan Seni Visual, Unit Pendidikan Muzik
dan Unit Kemahiran Hidup.
Mata pelajaran yang telah dipertanggungjawab di bawah Jabatan Kajian Sosial terdiri
daripada mata pelajaran Sejarah, Pengajian Sosial, Kajian Tempatan, Pendidikan Seni
Visual, Pendidikan Muzik , Pendidikan Negara Bangsa , Seni Dalam Pendidikan, Hubungan
Etnik dan mata pelajaran lain yang dilihat sesuai dengan fungsi jabatan. Selain daripada
kursus-kursus sepenuh masa, Jabatan Kajian Sosial juga terlibat dalam mengendalikan
Kursus Dalam Cuti (KDC) seperti mata pelajaran Muzik, Pendidikan Seni Visual, Seni Dalam
Pendidikan dan Hubungan Etnik untuk PGSR dan PPG.
2.0
Fungsi dan Objektif
Jabatan Kajian Sosial melaksanakan tanggungjawab untuk :
a)
b)
c)
d)
e)
menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar-pelajar bagi mata
pelajaran Pengajian Sosial, Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, Kemahiran
Hidup, Seni Dalam Pendidikan, Pendidikan Negara Bangsa, Hubungan Etnik dan
mana-mana mata pelajaran lain yang dipertanggungjawabkan kepada Jabatan
Kajian Sosial dari masa ke semasa.
melahirkan pelajar yang dapat menghayati dan menguasai pelbagai bidang pedagogi
dan isi kandungan mata pelajaran tersebut di atas dengan berkesan.
melahirkan pelajar yang dapat menyampaikan mata pelajaran-mata pelajaran di atas
kepada murid-murid di sekolah dengan baik dan berkesan.
melahirkan pelajar yang komited terhadap tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan serta mempunyai integriti yang tinggi.
sentiasa bersama mendokong visi dan misi IPG dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti
yang menjurus kepada pencapaian visi dan misi tersebut.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
61
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0
Carta Organisasi
Ketua Jabatan
Hj. Mohamed Yusoff b Mohamed
Setiausaha
Rosmani Bt Ali
Timbalan Ketua Jabatan
Hj. Johari bin Yusof
Unit Praktikum
Marini Bt Mohd Salihin
Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Salleh B. Said
Unit TMK
Hj Zulkifli B. Mohamad
Unit Jaminan Kualiti
Hj. Idris B. Saleh (K)
Dokumentasi
Hasnul Hadi bin
Tengah
Unit PIPK
Mazlan A. Karim
Unit Pengajian Sosial
Hj. Johari bin Yusof (K)
Hj. Zulkifli bin Mohamad
Hjh. Anisah binti Harun
Siti Rahimah binti Hamat
Rosmani binti Ali
Hasnul Hadi bin Tengah
Unit Pendidikan Seni Visual
Mazlan A. Karim (K)
Hj Idris bin Saleh
Hj. Nazli bin Hamzah
Salleh bin Said
Unit Pendidikan Muzik
Wan Abd Razak b Wan Abd Ghani (K)
Mohd Samsudin bin Sooed
Marini bt Mohd Salihin
Unit Kemahiran Hidup
Mansor bin Abd Rahman (K)
Unit Penilaian
Peperiksaan
Siti Rahimah Bt Hamat @Mamat
Kerja Kursus
Mansor B. Abd. Rahman
Unit Kurikulum
Hj. Johari bin Yusof (K)
п‚·
Penyelaras Program
DPLI
– Hj. Nazli bin Hamzah
Kualiti ISO
Hj Johari B. Yusof
п‚·
PPISMP
– Hjh Anisah Bt Harun
MQA
Rosmani bt Ali
п‚·
PISMP
– Rosmani Bt Ali
п‚·
KDC
– Wan Abd. Razak Bin.
Wan Abd. Ghani
Wakil Pusat Sumber
Marini bt Mohd Salihin
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
62
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0 Kursus-kursus yang dikendalikan
Bil.
Jenis Kursus
Tahun Ambilan
Bilangan Unit
1.
PISMP
Januari 2010
3
2.
PISMP
Januari 2011
2
3.
PISMP
Januari 2012
1
4.
PPISMP
Januari 2012
1
5.
PDPLI
Januari 2012
3
5.0 Perancangan Tahun 2013
5.1 Perkembangan Staf ( Berpakej )
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
10 – 12
Mac 2013
Kursus Inovasi SDP
dalam P&P
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Peruntukan
Ada/Tiada
Ada
15 orang pensyarah
JKS
OS21000 =
RM2100.00
OS29000 =
RM5202.00
RM7302.00
Tempat
Tindakan
Pahang
KU LDP
Jabatan Kajian
Sosial
5.2 Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/ Tiada
2 Feb
2013
Majlis Suai Mesra
Pelajar-Pensyarah
JKS
Tiada
Mac
–
Jun 2013
Memperkasa Bilik
PSV di ’Teaching
School’
Ada
9 Mac
Hari Keluarga JKS
Tiada
Anggaran Kos /
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
Tindakan
15 orang pensyarah
JKS & 207 orang
pelajar unit major
(PSV,KS, Sejarah)
Terengganu
Setiausaha
Jabatan & KS
Ambilan Jan
2012
42 orang pelajar major
PSV bersama guru
PSV SK DRI.
SK Dato’
Razali Ismail
Hj. Idris B.
Saleh
Mazlan A.
Karim
Hiliati Bt Ihsan
(Guru SK DRI)
17 orang pensyarah
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Pahang
Setiausaha
63
Perancangan Jabatan dan Unit
2013
JKS
20 - 23
Mac
2013
Kajian Budaya dan
Tamadun
9 April
2013
23 April
2013
8 – 11
Jun 2013
Jabatan
Mohon bas
dari IPG KDRI
Ke LCCT
5 orang pensyarah
JKS dan 9 orang
pelajar major Sejarah
PPISMP Sem 3
Sarawak
Hj. Johari Yusof
Pertandingan
Kumpulan Muzik
Nasyid
Tiada
Terbuka kepada
semua pelajar
(8 orang sekumpulan)
IPG KDRI
Wan Abd
Razak B. Wan
Abd Ghani
Program Bicara Seni
oleh Tokoh Seni
Jemputan
Tiada
120 orang pelajar unit
PSV JKS
IPG KDRI
Mazlan A.
Karim
Lawatan
Persembahan Koir
Kebangsaan
Ada
RM36.00 x 2 x 40
orang pelajar
kumpulan koir IPG
Kuala
Lumpur
= RM2880.00
2–3
Julai
2013
Hari Jabatan JKS
Tiada
Semua unit major
PSV, KS, Sejarah
Wan Abd.
Razak B. Wan
Abd Ghani
Marini Bt
Mohamad
Salihin
IPG KDRI
Setiausaha
Jabatan
Semua KU
26 Sept
2013
Pertandingan
Mencipta BBM Mata
Pelajaran Seni
Dalam Pendidikan
Tiada
Semua pelajar
mewakili unit Sem 4.
(8 unit – 1 kumpulan 3
orang)
IPG KDRI
Marini Bt Mohd
Salihin
5.3 Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Tarikh
22 – 23
Januari
2013
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/ Tiada
Bengkel Kemahiran
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
( ICT) - (PSV 3109)
Ada
Anggaran Kos /
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
RM 10.00 x 20 orang
pelajar PISMP PSV
Sem. 5
Tempat
Tindakan
PSPN
Marang,
Terengganu
Salleh b. Said
SK IPG,
Kuala
Terengganu
Mazlan b. Hj.
A. Karim
= RM400.00
5 Feb
2013
Kelas Seni Visual
�Outdoor’
Kolaborasi Sekolah
Rendah
Bertemakan Alam
Semulajadi
- (PSV 3107)
Ada
RM 10.00 x 20 orang
pelajar PISMP Pend.
Khas Sem. 5
=RM400.00
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
64
Perancangan Jabatan dan Unit
19 Feb
2013
9 – 11
Mac
2013
20 Mac
2013
Kelas Seni Visual
�Outdoor’
Kolaborasi Sekolah
Rendah
Bertemakan Alam
Semulajadi
- (PSV 3107)
Kajian Arkib
Sejarah
- (SJH 3101)
Kajian Tamadun
Manusia Gua
Bewah
Ada
RM 10.00 x 20 orang
pelajar PISMP Kajian
Sosial Sem. 5
=RM400.00
Ada
Ada
RM36.00 x 2x 26
orang pelajar PISMP
Sejarah Sem 1
RM10.00 x 9 orang
pelajar PPISMP Sem 3
SK
Menggabang
Telipot,
Kuala
Terengganu
Pusat Arkib
Negara,
Kuala
Lumpur.
Tasik Kenyir,
Terengganu
Hj. Idris b.
Salleh
Hasnul Hadi B.
Tengah
Siti Rahimah
Bt Hamat @
Mamat.
Hj Johari B.
Yusof
Hj Zulkifli B.
Mohamad
- (SJH 1105)
23 – 25
April
2013
Kembara Sejarah
Awal Seni Visual
Malaysia
- (PSV3110)
Ada
RM 36.00 x 2 x 20 =
RM 1440.00
20 orang pelajar
PISMP PSV Sem. 5
Pulau Pinang
Hj. Nazli b.
Hamzah
29 – 30
April
2013
Seminar Kajian
Tindakan –
Pembentangan
Proposal Kajian
- (PSV 3114 &
PSS 3114)
Ada
RM 10.00 x 64 orang
pelajar PISMP PSV
dan KS Sem. 7
Dewan
Ungku Omar,
IPGKDRI
Mazlan b. Hj.
A. Karim
Mansor Abd
Rahman
=RM640.00
Rosmani Bt Ali
30 Sept
2013
Seminar Nilai dan
Etika dalam
Pengajian Sosial
- (PSS 3107)
Ada
RM10.00 x 21 orang
pelajar PISMP Sem 6
KS
IPG KDRI
Hjh Anisah Bt
Harun
6.0 Penutup
Jabatan Kajian Sosial mempunyai iltizam tinggi untuk melaksanakan program dan aktiviti
yang telah dirancang. Kejayaan yang telah dicapai dalam tahun 2012 akan dijadikan
pengukuran untuk terus maju ke hadapan agar tahun 2013 akan menjadi tahun yang lebih
gemilang bagi Jabatan Kajian Sosial. Masalah dan kekurangan yang dihadapi akan
diperbaiki dan dipertingkatkan. Semua pensyarah akan memberikan kerjasama dan
komitmen yang tinggi untuk menjayakan program-program yang telah dirancang. Selain itu,
jabatan juga mengharapkan kerjasama dan sokongan yang kuat daripada pihak pengurusan
terutama dalam menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
65
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN PENGAJIAN MELAYU
1.0
Latar Belakang
Jabatan Pengajian Melayu (JPM) wujud sejak 1981 seusia dengan penubuhan Institut
Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail yang nama asalnya Maktab Perguruan Kuala
Terengganu, Terengganu. Mengikut rekod, bilangan pelajar kumpulan pertama ialah 161
orang. Jabatan Pengajian Melayu juga pada satu ketika wujud secara bergabung dengan
Jabatan Bahasa Inggeris dan dikenali sebagai Jabatan Bahasa-bahasa. Bermula tahun 2000,
kedua-dua jabatan ini berdiri sebagai jabatan tersendiri dengan setiap satunya mempunyai
ketua jabatan masing-masing.
Jabatan Pengajian Melayu bertanggungjawab dan berfungsi merancang dan mengendalikan
kursus berasaskan Pedagogi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa, Linguistik, Komunikasi,
Kesusasteraan Melayu dan apa-apa yang berkaitan dengan Budaya Melayu serta aplikasi
Bahasa Melayu sebagai media kepelbagaian fungsi terutama pembinaan Guru berwatak”.
Subjek bahasa Melayu merentas pengkhususan �Major-Minor-Elektif’ bagi pelajar-pelajar
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP), Program Ijazah Sarjana
Muda Pendidikan (PISMP), Open University Malaysia (OUM) dan Kursus Perguruan Lepas
Ijazah (KPLI).
Pada Tahun 2012, Jabatan Pengajian Melayu mempunyai 10 orang pensyarah termasuk
seorang ketua jabatan. Secara amnya, Jabatan Pengajian Melayu berfungsi dan terlibat
dengan banyak program dan aktiviti yang dijalankan khususnya dalam dimensi yang berkaitan
dengan “Aktiviti Bahasa Melayu” sama ada secara dalaman, peringkat Institut mahupun
peringkat pusat atau Bahagian Pendidikan Guru.
2.0
Fungsi dan Objektif
Membolehkan pelajar:
a)
b)
c)
d)
e)
Menguasai rumus dan kemantapan pengunaan Bahasa Melayu dengan baik.
Berketerampilan dalam Komunikasi samada secara lisan atau bertulis.
Mampu berbahasa Melayu secara meyakinkan dalam pelbagai wacana
kebahasaan.
Menguasai kaedah-kaedah pengajaran (Pedagogi) Bahasa Melayu secara
komprehensif dan effektif
Berkemampuan meghasilkan karya Kreatif dan melakukan kerja-kerja ilmiah dalam
Bahasa Melayu.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
66
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0 Carta Organisasi
KETUA JABATAN
Hj.Amidin Bin Zim
TIMBALAN KETUA JABATAN
Bahtiar Bin Omar
PERUNDING 2
Norzaini bt. Yusof
UNIT KURIKULUM
Bahtiar Bin Omar
SETIAUSAHA
Amir Hamzah Bin Yaakub
PERUNDING 1
HJ. Che Mansor bin Che Kerma
UNIT PENILAIAN & KPI
HJ.Nik Harun Aminarrashed bin Nik
Mahmood
PENYELARAS:
PPISMP
Noraniza bt. Mohd.Nor
PISMP
HJ. Che Mansor bin Che Tom
PPG
Tg.Nor Faizul bin Tg. Embong
UNIT PRAKTIKUM
En.Amir Hamzah bin Yaakub
DPLI
Mohd.Irfan Nyia bin Abdullah
PGSR
Ahmad bin Omar
UNIT LATIHAN DALAM
PERKHIDMATAN
Tg.Nor Faizul bin Tg. Embong
UNIT PENYELIDIKAN
Nordin bin Shaari
Mohd.Asri bin Harun
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
67
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0. Kursus-Kursus Yang Dikendalikan
Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
Kursus
Tahun Ambilan
PPISMP
PISMP
DPLI
PGSR
PPG
2012
2010
2012
2009
2012
5.0. Perancangan Jabatan
5.1
Bil
1.
Perkembangan Staf (Berpakej)
Tarikh
09-11
April
2013
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Kursus
Manifestasi
Elemen
Teaterikal dalam
metodologi P&P
Peruntukan
Ada/Tiada
Ada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
13 orang
pensyarah JPM +
5 orang
pensyarah TP
Tempat
Ulasan
Kuantan
En. Ahmad
Omar
OS2900
=RM6120.00
OS2100
=RM2744.00
Jumlah
Keseluruhan =
RM 8864.00
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
68
Perancangan Jabatan dan Unit
5.2 Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Bil
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
1.
21/03/13
Kursus
berasaskan
Modul MBM
Ada
2.
25/04/13
Teknik Penulisan
Karangan UPSR
Ada
29/08/13
Bengkel KSSR
tahun 4
kepada pelajar
Major dan Elektif
BM
Ada
8-12/09/13
Minggu Bahasa
Melayu
Ada
3.
4.
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan
Sasar
Tempat
Ulasan
IPGKDRI
Hj. Che
Mansor
Che Tom
7.00 X 40org
=RM 280.00
10.00 X 60 org
= RM 600.00
Pelajar
Sekolah
Teaching
School
10.00 X 120 org
= RM 1200.00
10.00 X 120 org
=
RM 1200.00
OS 42000
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Bilik Mikro
TELTTraC
Y.M.
Tengku
Nur Faizul
Tg.
Embong
IPG KDRI
Norzaini
Bt Yusof
IPGKDRI
Mohd Irfan
Nyia
Abdullah
69
Perancangan Jabatan dan Unit
5.3 Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Bil
Tarikh
1.
2.
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
31/01/13 Bengkel
Pengajaran
Makro bagi pelajar
Major BM Sem 5
PISMP di
”Teaching School”
Ada
Apresiasi Budaya
23Perkampungan
25/04/13 Orang Asli bagi
pelajar Major
Bahasa Melayu
Ada
3.
20/06/13 Seminar
Ada
Pemantapan
Tatabahasa
4.
6.0.
10/10/13 Seminar/Pameran
bagi pelajar
kursus
(WAJ 3104 )
Ada
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
10.00 X
20org=
RM 200.00
OS 42000
36.00X 2 X30
org =
RM 2160.00
OS 42000
10.00X 40
org
=RM 400.00
Pelajar
major BM
7.00X 240
org=
RM1680.00
OS 42000
Tempat
Ulasan
IPG KDRI
Amir
Hamzah
Yaakub
Kemaman
Mohd Irfan
Nyia
Abdullah
IPG KDRI
Nordin
Shaari
IPG KDRI
Mohd Asri
Harun
Penutup
Jabatan Pengajian Melayu bertanggungjawab bagi mengendalikan kursus-kursus bahasa
Melayu dan mengharapkan segala perancangan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan
jayanya. Jabatan ini akan meneruskan lagi program yang telah dijalankan di samping
program lain yang dirancangkan. Segala pencapaian yang memberangsangkan sebenarnya
sangat bermanfaat untuk institut serta bagi mencapai objektif yang ditetap
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
70
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI
1.0 Latar Belakang
Jabatan Pendidikan Jasmani (JPJ) yang beroperasi di gimnasium telah wujud sejak 12
tahun dahulu. Kini jabatan PJ mempunyai sembilan orang pensyarah (enam lelaki dan
tiga perempuan). Tugas utama jabatan akademik ini ialah memberi kuliah yang
berteraskan Pendidikan Jasmani kepada semua pelanggan yang terdiri daripada pelajar
dalam perkhidmatan dan pra perkhidmatan.
Jabatan PJ mengendalikan dua kursus major iaitu Program Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (PISMP – PJ) dan Program Pensiswazahan Guru (PPG- PJ) serta satu
kursus Minor iaitu Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP – PJ).
Pengambilan PISMP dibuat pada awal Januari manakala PPISMP pada awal Julai setiap
tahun. Kami juga mengendalikan kursus elektif dan akademik kepada pelajar PISMP dan
Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP – Elektif PJ) di samping
kuliah asas PJ kepada semua pelajar. JPJ juga mengendalikan Kursus Dalam Cuti
(KDC) kepada pelajar Yayasan Islam Terengganu (YIT), KEMAS dan Program
Pensiswazahan Guru (PPG).
Jabatan ini juga aktif dalam mengadakan kursus pendek kelolaan institut (KPKI) kepada
guru-guru sekitar Negeri Terengganu. Dalam masa yang sama para pensyarah giat
mengikuti kursus-kursus anjuran Institut Pendidikan Guru (IPG-KPM) serta membuat
penyelidikan bagi meningkatkan taraf profesionalisme.
2.0 Fungsi dan Objektif
Sebagai sebuah jabatan akademik, Jabatan PJ telah menggariskan beberapa objektif
untuk dicapai sepanjang tahun bertugas. Di antaranya ialah:
a) Mengajar dan mendidik pelajar dalam mata pelajaran PJ
b) Melahirkan guru yang memahami dan mengamalkan gaya hidup sihat.
c) Melahirkan guru yang seimbang daripada segi JERIS sesuai dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
d) Melahirkan guru yang berpengetahuan, berdaya saing dan tahan lasak
e) Mendidik pelajar menjadiinsan yang fleksibel.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
71
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0 Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Hj. Mohamad Yunus b. Ibrahim
Timbalan Ketua Jabatan
Hj. Abu Zarin bin Hj. Abu Bakar
Setiausaha
Mek Yam bt Yusof
Unit Penilaian dan KPI
Mek Yam bt. Yusof
Sazli bin Aziz
Unit Kurikulum
Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Ahmad Jalani bin Halus
4.0
Unit PIPK
Hj. Abu Zarin Abu Bakar
YM Tengku Noor
Kasmelia
Unit Praktikum
Normar binti Ali
Kursus Yang Dikendalikan
Bil.
Jenis Kursus
Tahun Ambilan
Bilangan Unit
1
Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PISMP) S3
Januari 2011
2
2.
Program Ijazah Sarjana
Perguruan (PISMP) S5
Januari 2010
9
3
Program
Persediaan
Ijazah
Sarjana
Muda
Perguruan
(PPISMP) S3
Julai 2011
1
4
Program
Persediaan
Ijazah
Sarjana
Muda
Perguruan
(PPISMP) S2
Julai 2012
1
5
Program Pensiswazahan
(PPG) S4
Jun 2011
2
Muda
Guru
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
72
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan 2013
5.1
Perancangan Secara Pakej
Bil. Tarikh
1
Kos/ Tempat Tindakan
Program/Aktiviti Peruntukan Anggaran
Bil. Peserta &
yang dijalankan Ada/Tiada
Kumpulan Sasar
1-4 Mei Bengkel
2013
Penyediaan
Modul PPG –
PJM3115
Ada
Pensyarah PJ (9)
Kota
Bharu
Mek Yam
OS2900
RM190 x 6 x 2
(RM2280.00)
RM150 x 3 x 2
(RM900.00)
RM3180.00
OS2100
RM224.00 x 3 =
RM672.00
5.2
Bil
.
Program Jabatan ( Tidak Berpakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Tempat
1
17 Februari
dan 17 Mac
2013
Kursus Pengenalan
Winstep dan Power
Director
Jabatan PJ
2.
17 Sept. 2013
How To Write &
Speak Better
English
TELTTraC
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tindakan
Hj. Abu Zarin
Mek Yam
73
Perancangan Jabatan dan Unit
5.3
Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Anggaran
Tempat
Kos/
Bil.
Peserta
&
Kumpulan
Sasar
Tindakan
Ada
PISMP S5
RM26 x 2 x 180
RM9360.00
YM Tengku
Noor
Kasmelia
Lawatan ke
Muzium Anatomi
Ada
PISMP S3
RM16 x 45 =
RM720.00
USM
Kubang
Krian
Hj. Abu
Zarin
28 – 29
April 12
Eksplorasi Pulau
Kapas
Ada
PPISMP S3 (9)
RM26 x 2 x 9
RM460.00
Pulau
Kapas
Mhd �Asri
16 – 18
Mei
2013
Kursus
Kepegawaian
Badminton
Ada
PISMP S5 (21)
RM16 x 3 x 21
RM1,008.00
Fasilitator:
RM150 x 2 x 2
RMRM600.00
KDRI
Ros’haimi
Bil
.
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
1
14-16
Mac
2013
Lawatan Ilmiah
2.
21 Mac
2013
3
4.
Peruntukan
Ada/Tiada
MSN dan
SSBP
6.0 Penutup
Kehadiran dua orang pensyarah baru telah merancakkan pengoperasian jabatan.
Matlamat jabatan kini tertumpu kepada meningkatkan prestasi kerja di samping mendidik
pelajar agar lebih berdaya saing dan berpengetahuan baik dari segi pedagogi maupun
mata pelajaran akademik. Dalam masa yang sama jabatan ingin mengekalkan kejuaraan
dalam inovasi P & P, sekurang-kurang untuk tiga tahun berturut-turut. Ini kerana kejayaan
sesebuah organisasi banyak bergantung kepada pengurusan tertinggi, kerjasama
subordinat dan kolaborasi dengan stakeholder di samping kemudahan kewangan.
Adalah menjadi hasrat jabatan PJ untuk mencapai kegemilangan dalam apa jua bidang,
sesuai dengan motto “Institut Gemilang, Pelatih Cemerlang”. Semoga apa yang
dirancangkan berjalan dengan lancar. Insya Allah.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
74
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
1.0
Latar Belakang
Jabatan Teknologi Pendidikan, Institut Perdidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail telah
ditubuhkan pada tahun 1999. Unit Teknologi Pendidikan pada peringkat awalnya di bawah
Jabatan Pendidikan. Ketika itu, Unit Teknologi Pendidikan menguruskan mata pelajaran
Teknologi Pendidikan serta Teknologi Maklumat dengan tiga orang pensyarah, seorang
pegawai elektronik dan seorang pereka grafik. Berikut adalan senarai ketua jabatan
teknologi pendidikan sehingga kini:Bil
1
2
3
4
Nama
Haji Yaakub bin Mohd
Haji Mohd Zainal bin Sirat
Mohamad bin Daud
Biamin bin Ahmad
Tempoh
01 Januari 2000 – 12 Mac 2001
13 Mac 2001 – 16 Julai 2006
17 Julai 2006 – 1 Jun 2009
02 Jun 2009 – Sekarang
Jabatan Teknologi Pendidikan terdiri dari Unit Teknologi Pendidikan, Unit Teknologi
Maklumat dan Unit Sains Perpustakaan. Jabatan ini secara langsung bertanggungjawab
terhadap subjek Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Teknologi Pendidikan,
Teknologi Maklumat dan Sains Perpustakaan untuk peserta-peserta kursus di peringkat
KPLI,PPISMP, PISMP, DPLI juga peserta kursus KDC.
Dengan trenda ke arah penggunaan teknologi dalam semua pekerjaan ketika ini adalah
diharapkan jabatan dapat membantu guru-guru pra perkhidmatan dan
dalam
perkhidmatan agar celik teknologi dan berupaya menjalankan pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih berkesan..
2.0
Fungsi Dan Objektif
Berdasarkan kepada kehendak semasa, terutama dalam perubahan dan keperluan
penggunaan TMK dalam kehidupan harian masa kini, maka jabatan beriltizam:
a)
b)
c)
d)
Menyediakan pelajar institut (KPLI, PPISMP, PISMP, DPLI dan KDC) menguasai
kemahiran-kemahiran asas TMK terutama aplikasi yang digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Membantu pensyarah dan guru sekolah dalam institut mengaplikasikan
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam
pengajaran dan
pembelajaran.
Membantu guru-guru sekolah dalam menguasai kemahiran-kemahiran Teknologi
Dalam Pendidikan berdasarkan keperluan semasa.
Menggalakkan penggunaan portal-portal atas talian dalam pengajaran dan
pembelajaran
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
75
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0
Struktur Organisasi
Ketua Jabatan
Biamin b. Ahmad
Setiausaha
Dr. Fouziah bt. Mohd
Timbalan Ketua Jabatan
Hj.Mohd Sharif b. Muda
Unit Praktikum
Unit Kurikulum
Hj.Abdullah b. Jusoh
Unit Teknologi Maklumat
Hj.Mohd Sharif b. Muda
(K.Unit )
Rozlina bt.Abd.Aziz
Unit Penilaian dan KPI
Rozlina bt. Abd. Aziz
Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Zakaria b. Hasbullah
Unit PIPK
Abdul
Wahab
Yusop
Dr.Fouziah b.
bt.Ab.
Mohd
Unit Teknologi Pendidikan
Hj.Abdullah b. Jusoh (K.Unit )
Dr.Fouziah bt.Mohd
Unit Sains Perpustakaan
Zakaria b.Hasbullah (K.Unit )
4.0
Kursus Yang Dikendalikan
1
Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah (Rendah)
Tahun
Ambilan
Jan 2012
2
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
Jun 2011
-
3
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Jan 2011
15
Bil
Jenis Kursus
Bilangan
Unit
5
5.0 Perancangan 2013
5.1
Perkembangan Staf (Berpakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
8-11
April
2013
Kursus
Pengambaran
Video Pendidikan
Ada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan
Sasar
RM21100/ 28 org
(Pensyarah/
Guru Teaching
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
Kuala
Lumpur
Ulasan
Pn. Rozlina
Abd.Aziz
76
Perancangan Jabatan dan Unit
School)
OS29000
RM190x 22x 4=
RM7920
RM 150x 6x4=
RM3600
Ceramah –
150x18 =
RM2700
OS2100
RM688
x10=RM6880
RM 21100
5.2
Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Tarikh
22-23
Jan
2013
12 Mac
2013
12 Mei
2013
14 Julai
2013
9 Sept
2013
Program/Aktivit
i yang
dijalankan
Kursus
Penyelidikan
Untuk Jabatan
Anggaran Kos/
Peruntukan
Bil. Peserta &
Ada/Tiada
Kumpulan
Sasar
Ada
OS29000
RM480/ 20 org/
setiap Jabatan/
Unit Teaching
School
Tempat
Ulasan
IPG KDRI
Dr. Fouziah
Mohd
Kursus
Penulisan Jurnal
Ada
RM480/ 20 org/
Pensyarah setiap
Jabatan/ Unit/
Teaching School
IPGKDRI
Dr. Fouziah
bt.Mohd
Kursus
Penerbitan
Video
Ada
OS29000
RM240/ 20 org/
Pensyarah setiap
Jabatan/ Unit
IPG KDRI
Rozlina
bt.Abd.Aziz
Kursus Alat
Pengarangan
(Macromedia
Authorware)
Kursus Perisian
Grafik
(Photoshop)
Ada
OS29000
RM240/ 20 org/
Pensyarah setiap
Jabatan/ Unit
OS29000
RM240/ 20 org/
Pensyarah setiap
Jabatan/ Unit
IPG KDRI
Hj Mohd
Sharif Muda
IPG KDRI
Hj.Abdullah
b.Jusoh
Ada
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
77
Perancangan Jabatan dan Unit
5.3
Program Pelajar ( Mengikut Kurikulum )
Tarikh
22 Sept
2013
6.0
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Amali Fotografi
Pelajar PISMP
Peruntukan
Ada/Tiada
Ada
Anggaran Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan Sasar
OS42000
RM10 X217 =
RM2170
Tempat
Taman
Awam Batu
Buruk/ Water
Front/ Pantai
Merang
Ulasan
Hj Mohd
Sharif
Muda
Penutup
Adalah menjadi harapan Jabatan Teknologi Pendidikan menjadikan kursus-kursus yang
dikendalikan dapat membantu meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran teknikal
pensyarah dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Semoga Kemahiran
tersebut dapat digabungjalinkan dengan kemahiran pedagogi untuk menjadikan
pengajaran dan pembelajaran berteraskan teknologi semakin berkesan dan
menyeronokkan. Sebarang masalah yang berlaku pada 2012 akan dijadikan panduan dan
perangsang bagi memastikan agenda yang dirancang pada 2013 mampu menjana
generasi yang cemerlang.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
78
Perancangan Jabatan dan Unit
JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN (PIPK)
1.0
Latar Belakang
Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (PIPK) adalah nama baru mulai
tahun 2010 bagi menggantikan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme.
Berteraskan objektif yang sama, jabatan ini bertujuan memainkan peranannya dengan lebih
aktif lagi sejajar dengan pengiktirafan sebagai sebuah jabatan oleh Institut Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM).
Jabatan PIPK Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail (IPG KDRI) secara Jabatan
Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (PIPK) adalah nama baru mulai tahun
2010 bagi menggantikan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme.
Berteraskan objektif yang sama, jabatan ini bertujuan memainkan peranannya dengan lebih
aktif lagi sejajar dengan pengiktirafan sebagai sebuah jabatan oleh Institut Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM).
Jabatan PIPK Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail (IPG KDRI) secara
umumnya membantu melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi di
bawah penyelarasan dan pemantauan IPG KPM.
Bagi melancarkan perjalanan dan
pencapaian objektif jabatan, semua aktiviti yang dijalankan adalah berasaskan visi dan misi
IPG.
PIPK telah menjadi satu daripada tonggak KDRI untuk merealisasikan visi dan misi IPG.
Fokus utama program PIPK ialah untuk menggerakkan budaya penyelidikan di kalangan staf
akademik KDRI dan seterusnya menjana aktiviti sokongan yang lain seperti budaya membaca,
berbengkel, mengadakan seminar, wacana, menghasilkan jurnal penyelidikan , buku prosiding
atau lain-lain bentuk perkongsian ilmu untuk menyebarkan hasil kajian jabatan yang telah
dijalankan oleh pensyarah dan seterusnya membangun dan menjalankan tindak ikut terhadap
dapatan kajian seminar samada di peringkat institut perguruan, seminar penyelidikan di
peringkat IPG Perguruan Zon Timur dan seminar penyelidikan pendidikan guru peringkat
kebangsaan.
.
2.0
Fungsi dan Objektif
Secara umumnya, objektif jabatan ialah untuk menghasilkan pensyarah, pelajar dan warga IPG
KDRI yang berilmu pengetahuan serta berketrampilan dalam penyelidikan dan inovasi. Lebih
spesifik lagi ia bertujuan untuk:
a)
Memastikan setiap pensyarah dan pelajar mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran
tentang penyelidikan dan inovasi
b) Meningkatkan kualiti pensyarah dengan menerapkan budaya penyelidikan dan inovasi
melalui pelbagai aktiviti
c) Merancang dan menjalankan penyelidikan dan inovasi IPG secara bersama dengan
jabatan-jabatan, pihak IPTA , JPN dan Jemaah Nazir
d) Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah, pelajar dan peserta
kursus
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
79
Perancangan Jabatan dan Unit
e) Menyelaras semua usaha penyelidikan dan inovasi jabatan di KDRI
f) Mengadakan seminar, wacana dan diskusi ilmu yang berkaitan dengan penyelidikan dan
inovasi
g) Memastikan pelaksanaan penilaian program PISMP yang dijalankan oleh IPG
h) Membangun dan mendokumentasikan hasil-hasil kajian dan menyebarkan hasil kajian
dalam bentuk jurnal penyelidikan dan prosiding penyelidikan
3.0
Carta Organisasi
Ketua Jabatan
Dr. Hj Ibrahim b. Taib
Timbalan Ketua Jabatan
Marzuki b. Ngah
Setiausaha Jabatan
Mohd Asri b. Harun
Unit
Perancangan &
Pengurusan
Penyelidikan Inovasi
Marzuki b. Ngah
Mohd Asri b. Harun
Unit
Penilaian Program
YM Dr Tg. Zawawi b.
Tg Zainal
Sakhiyyah bt A.Rahim
4.0
Perancangan 2013
4.1
Perkembangan Staf (Secara Pakej)
Bil
1.
Tarikh
Program/Aktiviti
16 – 18 Analisis Data
April
Kualitatif
Unit
Inovasi &
Penataran
Dr..Hjh. Nik Zaharah
Dr. Hj. Saidi b. Mohd
Ketua Unit
Pembangunan
Profesionalisme Dan
Kesarjanaan
Mazlan b. A. Karim
Mohd Anuwi b. Husain
Sumber
Anggaran
Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
Tindakan
Ada
35 orang
pensyarah
pelbagai jabatan
dan guru
teaching school
Kota
Bharu
Sakhiyyah bt. A.
Rahim
Marzuki b. Ngah
OS2900
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
80
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
Tarikh
Program/Aktiviti
Sumber
Anggaran
Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
Tindakan
25 org X RM 190
X 2 hari =
RM 9500
10 org.X RM 150
X 2 hari =
RM 3000
OS2100
18 org. X
RM0.70 X 320
km =
RM 4032
J: RM 16532
4.2
Bil
Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
1.
4 Feb.
Bengkel Kajian
Tindakan I
2.
07- 28
Feb
Edar borang
maklumbalas dan
Aduan Pelanggan
Organisasi 2013
Tiada
3.
Feb Okt.
Penerbitan Buletin
PIPK
Tiada
Pensyarah
IPG KDRI
Ada
45 pensy.
OS2100
M: RM 540
C: RM 600
K: RM 238
IPG KDRI
4.
25
Feb.
Bengkel Kajian
Tindakan II
Sumber
Ada
Anggaran
Tempat
Kos/
Bil.
Peserta
&
Kumpulan
Sasar
45 pensy.
OS2100
M: RM 540
IPG KDRI
F: RM 600
K: RM 238
J: RM 1388
SekolahGuru
sekolah
permulaan
penempata
2011
n
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tindakan
Mazlan b..A
Karim
Mohd Anuwi b.
Husain
Dr. Ibrahim b.
Taib
Dr. Saidi b.
Mohd
Dr. Tg. Zawawi
Tg. Zainal
Mohd Asri b.
Harun
Mazlan b. A.
Karim
Marzuki Ngah
81
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
Tarikh
Sumber
Kursus Metodologi
Kajian
Ada
Mac Nov
Kemas kini Open
Journal System
Ada
2–4
Julai
Pengumpulan
Data & Kajian
Guru Permulaan
PISMP, KPLI
5.
11 Mac
6.
7.
Program/Aktiviti
Ada
8.
25-26
Sept.
Pertandingan
Inovasi Pendidikan
9.
Feb Sept
Output Learning
Program
10.
Nov
Penerbitan Jurnal
Muaddib
Ada
11.
Nov
Penerbitan Jurnal
Akademik
Ada
Ada
Anggaran
Kos/
Bil.
Peserta
&
Kumpulan
Sasar
J: RM 1388
45 pensy.
OS2100
M: RM 540
C: RM 600
K: RM 238
J: RM 1388
5 pensy.
0S2100
H: RM 1800
K: RM 735
J: RM 2535
5 pensy.
0S2100
H: RM 1800
K: RM 1750
J: RM 3550
5 pensy.
0S2100
Hd: RM 3500
K: RM 735
J: RM 2535
Guru & murid
Teaching
School
200 unit
OS2900
Ct: RM 3500
200 unit
OS2900
Ct: RM 3500
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Tempat
Tindakan
IPG KDRI
Dr. Ibrahim
b.Taib
Mohd Anuwi b.
Husain
Dungun
Dr.Tg. Zawawi
Tg. Zainal
Sekolahsekolah
penempata
n
Marzuki Ngah
Dr. Saidi b.
Mohd
Pensy.,
JPNT,
JNJKNT,
guru @
pelajar
Dr. Nik Zaharah
bt Nik Yaacob
Sakhiyyah bt A.
Rahim
IPG KDRI
Dr. Tg. Zawawi
Tg. Zainal
IPG KDRI
Dr. Ibrahim b.
Taib
IPG KDRI
Dr. Nik Zaharah
bt Nik Yaacob
82
Perancangan Jabatan dan Unit
4.3
Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Bil
Tarikh
Program/Aktiviti
Sumber
1.
23-25
Seminar
Penyelidikan
Tindakan
Pelajar PISMP
2013
Ada
Sept
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
Tindakan
PISMP Sem 8
PISMP Sem 6
Pensyarah
Wakil JPN
Nazir
Guru-guru
IPG
KDRI
Marzuki b. Ngah
Mohd Asri Harun
AJK PISMP
Sem 8
OS4200
**Pembentangan
oleh setiap Pelajar
PISMP
300 peserta X
RM 10 x 3 =
RM 9 000.00
5.0
Penutup
Adalah diharapkan kursus-kursus dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan PIPK KDRI dapat
memberikan input yang berguna kepada pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar. Ilmu dalam
penyelidikan kuantitatif dan kualitatif akan lebih berkesan sekiranya diamalkan dengan
menunjukkan kesungguhan dan mematuhi etika penyelidikan. Selain itu, maklumat terkini akan
membolehkan mereka tidak akan ketinggalan dalam bidang penyelidikan. Kejayaan aktiviti
PIPK KDRI adalah bergantung kepada kejayaan aktiviti penyelidikan di peringkat jabatanjabatan dengan sasaran setiap jabatan menghasilkan dua kajian setiap tahun. Jabatan PIPK
akan bertindak sebagai urus setia dan penggerak selaras dengan fungsi dan objektif yang telah
dinyatakan. InsyaAllah dengan kerjasama positif semua pihak kita semua akan menuju ke arah
kecemerlangan dalam dunia penyelidikan pendidikan dan dapat menghasilkan inovasi yang
boleh dikembangkan.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
83
Perancangan Jabatan dan Unit
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
1.
Latar Belakang
Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) berperanan dalam merancang dan
mengendalikan pelbagai kursus atau program untuk seluruh staf (akademik dan
bukan akademik) serta pegawai perkhidmatan pendidikan. Kursus-kursus yang
dikendali melibatkan kursus dalam perkhidmatan dan kursus peningkatan
profesionalisme keguruan. Antara kursus yang ditawarkan melalui Unit Latihan
Dalam Perkhidmatan ialah:
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP)
Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)
Program MBMMBI (Memartabatkan
Memperkasakan Bahasa Inggeris)
Latihan Pembangunan Staf (LPS)
Bahasa
Melayu
dan
Bagi tujuan kelincinan pengurusan, Unit Latihan Dalam Perkhidmatan juga
bertanggungjawab dalam menyelaras beberapa Kursus Dalam Cuti (KDC).
Antaranya ialah:
п‚·
п‚·
п‚·
2.
Program Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) j-QAF,
Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR), Program Sekolah
Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Program Pensiswazahan
Guru (PPG)
Program Transformasi Minda (PTM)
Kursus Diploma Perguruan untuk agensi luar seperti
KEMAS/JPNIN dan Yayasan Islam Terengganu (YIT)
Objektif
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang
diceburi.
Memberi pengetahuan baru kepada guru-guru yang mengikuti kursus.
Meningkatkan kemahiran dalam aspek pengurusan dan perancangan
pengajaran.
Menyebar luas pengetahuan yang diperolehi melalui kesan gandaan.
Meningkatkan komitmen para pensyarah dan staf bukan akademik
terhadap tugas mereka.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
84
Perancangan Jabatan dan Unit
3.
Piagam Pelanggan
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
4.
Menyediakan latihan yang diperlukan oleh pegawai perkhidmatan
pendidikan untuk memantapkan perkembangan akademik di institusi.
Bekerjasama dengan Jabatan Pelajaran Negeri, sekolah dan institusi
pendidikan lain dalam usaha menyediakan latihan yang relevan dan
cekap.
Memastikan semua peserta berpuas hati dengan latihan yang diikuti.
Menentukan kejayaan kepada setiap peserta kursus sehingga
memberi impak kepada organisasi.
Struktur Organisasi LDP
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Ketua Unit
Penolong Ketua Unit
Penolong Ketua Unit 2
:
:
:
:
:
Pengarah
Timbalan Pengarah
YM Che Ku Mohamad Rafee bin Che Ku Ali
YM Raja Abdullah Bin Raja Ismail
Kosong
Penyelaras-Penyelaras :
Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)
Latihan Pembangunan Staf (LPS)
Memartabat Bahasa Melayu (MBM)
Memperkasa Bahasa Inggeris (MBI)
PDPM- KEMAS/JPNIN
KDPM-YIT
KPLI j-QAF
Program Pengsiswazahan Guru (PPG)
PGSR
SABK
: Hj Aziz bin Omar
: Hj Hamdan bin Abd Manaf
: Hj Che Mansor bin Che Tom
: Wan Zainuddin bin Wan Hassan
: Kholid bin Salleh
: Siti Aishah bt. Mokhtar
: Rahim Bin Mohamed
: Abd. Samat bin Taib
: Hj Ahmad Sabri Bin Mohd Yazid
: Hj Johari Bin Yusof
Pengelola-Pengelola :
KDP (Bimbingan dan Kaunseling)
KDP Pra-Sekolah
KDP Multimedia Dalam Pend. Islam
: Salim Bin Mat Amin
: Norasmah Binti Mohd Noor
: Adnan Bin Abdullah
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
85
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Carta Organisasi
Pengarah
Timbalan Pengarah
Ketua Unit LDP
Che Ku Mohamad Rafee bin Che Ku Ali
Penolong
Pegawai LDP
?
Penyelaras LPS
Hj Hamdan bin Abd Manaf
Pegawai LPS
Raja Abdullah bin Raja Ismail
Penyelaras KPKI
Hj Aziz bin Omar
Pegawai LDP
Raja Abdullah Bin Raja Ismail
Penyelaras MBM
Hj Che Mansor bin Che Tom
Pengelola KDP (B & K)
Salim Bin Mat Amin
Pengelola KDP (Pra-Sekolah)
Norasmah Binti Mohd Noor
Pengelola KDP (MDPI)
Adnan Bin Abdullah
Penyelaras MBI
Wan Zainuddin Bin Wan Hassan
Penyelaras J-QAF
Rahim Bin Mohamed
Penyelaras PGSR
Hj Ahmad Sabri Bin Yazid
Penyelaras SABK
Hj. Johari bin Yusof
Penyelaras KDPM-KEMAS/JPNIN
Mohd Kholid bin Salleh
Penyelaras KDPM-YIT
Siti Aishah bt. Mokhtar
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
86
Perancangan Jabatan dan Unit
6.0
Perancangan 2013
6.1
Program Jabatan/Unit (Berpakej)
Bil
1.
Tarikh
5-7
Mac
2013
Program/Aktiviti
Lawatan Penanda
Aras Ke IPGK Batu
Lintang, Sarawak
Peruntukan
Ada/Tiada
Anggaran
Kos/Bil
Peserta/Kump
ulan Sasaran
Ada
OS29000
22 orang X
RM150 X 2 hari
=RM6,600.00
Ketua Unit dan
Pegawai
Pengurusan
2
Mac
Kursus Penulisan
Surat Rasmi dan
Minit Mesyuarat
Ada
3
April
Kursus ’Team
Building’
Ada
6.2
OS21000
RM8,800.00
JUMLAH =
RM15,400.00
OS29000
30 orang X
RM150 X 2 hari
=RM9000.00
OS29000
30 orang X
RM150 X 2 hari
=RM9000.00
Tempat
Tindakan
IPG
Kampus
Batu
Lintang,
Sarawak
LDP
INTAN
Wilayah
Timur
LDP
Tasik
Kenyir
LDP
Program Jabatan/Unit (Tidak Berpakej)
Bil
Tarikh
Program/Aktiviti
1.
12-14
Feb
Kursus Induksi Ketua Unit, Pegawai
Pengurusan dan Pen. Pegawai Pengurusan
IPG
2.
27-28
April
Hari Keluarga Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
Tempat
Tindakan
TELTTraC
LDP
Sutera
Beach
Resort &
Spa, Merang
LDP
87
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
Tarikh
3.
19
Ogos
4.
20
Ogos
7.0
Program/Aktiviti
Tempat
Tindakan
Kursus Fail Meja dan MPK
Kumpulan 1/2013
TELTTraC
LDP/
Pengurusan
Kursus Fail Meja dan MPK
Kumpulan 2/2013
TELTTraC
LDP/
Pengurusan
Penutup
Pelaksanaan perancangan akan berkesan dengan adanya komitmen yang tinggi di
kalangan penyelaras dan pengelola kursus. Komitmen peserta juga sangat
mempengaruhi keberkesanan sesuatu kursus. Perancangan tahunan bagi setiap
program dinyatakan mengikut urutan perancangan Jabatan dan Unit. Unit Latihan juga
meliputi kursus-kursus kepada guru, pensyarah luar serta pegawai Kementerian
Pelajaran
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
88
Perancangan Jabatan dan Unit
UNIT PRAKTIKUM
1.0 Pengenalan
Unit Praktikum adalah satu unit yang dipertanggungjawabkan untuk merancang dan
melaksanakan Program Amalan Profesional dan Praktikum di Institut Pendidikan Guru Kampus
Dato Razali Ismail Kuala Terengganu. Semenjak dulu lagi unit ini merupakan salah satu unit
dalam Jabatan Ilmu Pendidikan. Berikutan perkembangan semasa yang dinamik, program
praktikum dan sudah menjadi begitu rencam dan pertambahan kerja tidak dapat dielakkan, unit
ini telah dipisahkan daripada Jabatan Ilmu Pendidikan mulai 11 Mei 2004. Mulai awal 2007, Unit
Praktikum dikendalikan oleh seorang Ketua Unit,seorang Pegawai dan Penolong Pegawai
bersama Jawatankuasa Pengurusan Praktikum yang bertanggungjawab terus kepada
Pengarah dan Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Kuala
Terengganu,Terengganu.
2.0 Fungsi
Unit ini berfungsi merancang,mengurus, melaksanakan dan menilai program praktikum supaya
dapat disempurnakan dengan berkesan dan mencapai objektif praktikum seperti yang
digariskan dalam Garis Panduan Praktikum, Latihan Perguruan Praperkhidmatan, Institut
Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia yang sedang berkuatkuasa.
3.0
Objektif
Antara objektif Unit Praktikum ialah:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
Memastikan perancangan aktiviti yang teratur bagi Praktikum KPLI SR, KPLI-KDC
(GSTT), KPLI-KDC (SABK), KDPM-KDC(SABK), dan PISMP.
Memastikan penempatan pelajar Praktikum dilaksanakan ke institusi yang berkenaan.
Memastikan perlantikan guru pembimbing yang sesuai bagi membimbing pelajar
praktikum.
Memastikan pensyarah pembimbing yang dilantik seboleh-bolehnya mengikut opsyen.
Memastikan rentasan dibuat terhadap pelajar yang cemerlang.
Membuat penganalisisan data maklumbalas praktikum untuk mengenalpasti tindakan
pembetulan,pencegahan dan penambahbaikan yang perlu dirancang dan dilaksanakan.
Merancang dan menyelaras/pengurusan pembayaran elaun guru pembimbing dan
pelajar.
Memastikan program mentoring dirancang dan dijalankan untuk pensyarah dan guru
pembimbing.
Menyediakan laporan pelaksanaan bagi semua program praktikum untuk dihantar ke
Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
89
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0
Carta Organisasi
Ketua Unit Praktikum
Mohd Kamaruzaman bin Harun
Pegawai Pengurusan Praktikum
Hamidi bin Salleh
Pen Pegawai Pengurusan Praktikum
Hj Ahmad Zahari bin Omar
Pembantu Am Pejabat
Hj Mat Noor bin Mansor
Penyelaras Praktikum
PISMP
Marini bt Mohamed Salihin
KPLI SR/DPLI
Sazli bin Aziz @ Abd Aziz
PGSR
Marzuki bin Ngah
SABK/GSTT
Dr Hj Ibrahim bin Taib
PBS PISMP
Salma bt Abd Razak
KPLI LPBS j-QAF
Mohd Nor b Jusoh
KDPM KEMAS/YIT
Abd Halim b Ismail
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
90
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan 2013
5.1
Program Unit (Berpakej)
Bil
1.
2.
5.2
Tarikh
14 - 17
April
2013
28 - 30
Julai
2013
Program/Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
Kursus Mentoring
Pensyarah Penyelia
Baru Praktikum
Ada
Kursus
Profesionalisme
Pasukan Pengurusan
Praktikum
Ada
Anggaran
Kos/Bil
Peserta/Kump
ulan Sasaran
30 orang
Pensyarah
RM5100.00
(OS 29000
11 Orang
RM1870.00
(OS29000)
RM1360.00
(OS21000)
Tempat
Tindakan
Hotel
Cameron
Highland
Pahang
KU
Praktikum /
KU LDP
Hotel
River View
Kota
Bharu
KU
Praktikum /
KU LDP
Program Unit (Tanpa Berpakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
Tempat
Ulasan/Tindakan
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Nov
2012
Taklimat Pelajar
KPLI SR - KDC
LPBS (j-QAF)
Tiada
149 orang
Dewan
Ungku
Omar
Jan
2013
Taklimat
Pensyarah
Penyelia KPLI SR KDC LPBS (j-QAF)
Tiada
38 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Jan
2013
Taklimat Guru
Besar &
Pembimbing KPLI
SR - KDC LPBS (jQAF)
Ada
298 orang X
RM5 =
RM1490.00
(OS 29000)
Dewan
Ungku
Omar
Jan
2013
Taklimat Pelajar
Praktikum 3 PISMP
amb Jan 2010
Tiada
216 orang
Dewan
Ungku
Omar
Tiada
30 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Ada
150 orang X
RM5 =
Dewan
KU Praktikum &
Jan
2013
Taklimat
Pensyarah
Penyelia Praktikum
3 PISMP amb Jan
2010
Taklimat Guru
Besar &
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
91
Perancangan Jabatan dan Unit
Jan
2013
pembimbing
Praktikum 3 PISMP
amb Jan 2010
RM750.00
(OS 29000)
Ungku
Omar
149 orang
Dewan
Ungku
Omar
Tiada
38 orang
Dewan
Ungku
Omar
Ada
298 orang X
RM5 =
RM1490.00
(OS 29000)
Dewan
Ungku
Omar
216 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Tiada
30 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Ada
150 orang X
RM5 =
RM750.00
(OS 29000)
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Nov
2012
Taklimat Pelajar
KPLI SR - KDC
LPBS (j-QAF)
Jan
2013
Taklimat
Pensyarah
Penyelia KPLI SR KDC LPBS (j-QAF)
Jan
2013
Taklimat Guru
Besar &
Pembimbing KPLI
SR - KDC LPBS (jQAF)
Jan
2013
Taklimat Pelajar
Praktikum 3 PISMP
amb Jan 2010
Jan
2013
Taklimat
Pensyarah
Penyelia Praktikum
3 PISMP amb Jan
2010
Jan
2013
Taklimat Guru
Besar &
pembimbing
Praktikum 3 PISMP
amb Jan 2010
Mac
2013
Taklimat Pelajar
Praktikum 1 PISMP
amb Jan 2011
Tiada
315 orang
Dewan
Ungku
Omar
Mac
2013
Taklimat
Pensyarah penyelia
Praktikum 1 PISMP
amb Jan 2011
Tiada
80 orang
Dewan AlFarabi
Mac
2013
Taklimat Guru
Besar &
Pembimbing
Praktikum 1 PISMP
amb Jan 2011
Ada
160 orang
Dewan
Ungku
Omar
Mac
2012
Taklimat Pelajar
PBS 1 PISMP amb
Jan 2013
Tiada
154 orang
Dewan
Ungku
Omar
Taklimat Pelajar
Tiada
43 orang
Jun
Tiada
Tiada
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
Dewan
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
92
Perancangan Jabatan dan Unit
2013
Praktikum KDPM
KDC YIT amb Nov
2010
Taklimat
Pensyarah
Penyelia Praktikum
KDPM KDC YIT
amb Nov 2010
Taklimat Penyelia
Kemas Praktikum
KDPM KDC YIT
amb Nov 2010
Jun
2013
Julai
2013
Julai
2013
Taklimat Pelajar
Internship PISMP
amb Jan 2010
Julai
2013
Taklimat Guru
Besar Internship
PISMP amb Jan
2010
Ogos
2013
Taklimat Pelajar
Praktikum 2 PISMP
amb Jan 2011
Ogos
2013
Taklimat
Pensyarah
Penyelia Praktikum
2 PISMP amb Jan
2011
Julai
2013
Taklimat Pelajar
Internship PISMP
amb Jan 2010
6.0
Ungku
Omar
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Tiada
15 orang
Dewan
Ungku
Omar
Ada
25 orang X
RM5 =
RM125.00
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
216 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
54 orang X
RM5 =
RM270.00
(OS 29000)
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
315 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
80 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
216 orang
Dewan
Ungku
Omar
KU Praktikum &
Pegawai Pengurusan
Praktikum dan
Penyelaras Program
Tiada
Ada
Tiada
Tiada
Tiada
Penutup
Sebagai sebuah unit di institut yang bertanggungjawab dari segi latihan mengajar, unit
Praktikum sentiasa membuat segala keputusan secara kolektif bersama-sama ahli
jawatankuasanya. Segala permasalahan yang berlaku mudah diatasi kerana Ahli
Jawatankuasa Praktikum diwakili oleh semua Jabatan yang terdapat di institut ini. Sehingga
kini praktikum di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Kuala Terengganu dapat
dijalankan dengan baik dan berkesan hasil daripada sokongan daripada semua pihak di
institut ini, Jabatan Pelajaran Negeri JPN, Pejabat Pelajaran Daerah PPD, Sekolah-sekolah
dan Institusi-Institusi yang berkaitan dengan latihan perguruan di mana institut ini terlibat.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
93
Perancangan Jabatan dan Unit
UNIT PENTADBIRAN PEPERIKSAAN & PENILAIAN
1.0
Latar Belakang
Unit Peperiksaan dan Penilaian ditubuhkan seiring dengan penubuhan institut ini.
Bertanggungjawab mengendali dan mengurus semua peperiksaan dan penilaian yang
diarahkan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG Induk). Calon-calon peperiksaan terdiri
daripada kursus Pra perkhidmatan seperti Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PPISMP) Kursus Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Kursus
Diploma Lepasan Ijazah (DPLI). Selain itu, unit ini juga bertanggungjawab mengurus
dan mentadbir peperiksaan bagi program Kursus Dalam Cuti (KDC) seperti
Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR), Program Pengsiswazahan Guru
(PPG),
Kursus
Diploma
Perguruan
Malaysia
(KDPM)
bagi
kumpulan
KEMAS/Perpaduan, Yayasan Islam Terengganu (YIT) dan KPLI-J-QAF. Unit ini juga
bertanggungjawab mengendalikan Malaysian Teachers Selection Test (M-TEST) dan
menjadi Urusetia temuduga pemilihan guru.
2.0
Objektif
Selaras dengan penubuhan Institut Pendidikan Guru amnya dan Institut Pendidikan Guru
Kampus Dato’ Razali Ismail khususnya, Unit Peperiksaan dan Penilaian sentiasa berusaha
dan bersedia untuk meningkatkan kemampuan dan keprofesionalisme pengurusan
peperiksaan agar mampu memberi perkhidmatan berdasarkan objektif berikut:
a) Mengurus dan mentadbir semua aktiviti peperiksaan dan penilaian setiap semester
dengan cekap dan sempurna dalam tempoh masa ditetapkan.
b) Mentadbir peperiksaan bertulis dengan licin dan kemas dalam tempoh masa yang
ditetapkan.
c) Menyiap dan mengeluarkan keputusan peperiksaan mengikut masa yang ditetapkan
oleh Institut Pendidikan Guru (Induk).
d) Mengurus dan mengeluarkan sijil/diploma dan ijazah perguruan kepada calon yang
lulus peperiksaan dan penilaian dalam masa yang ditetapkan.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
94
Perancangan Jabatan dan Unit
3.0
Carta Organisasi
Ketua Unit
Peperiksaan Dan Penilaian
Badruddin Bin Hassan
Setiausaha
Abdul Ronif Bin Jamaluddin
Penyelaras Pengurusan Dan
Pentadbiran Peperiksaan Dan
Penilaian
Kosong
Penyelaras Pemeriksaan
Skrip, Data dan Keputusan
Peperiksaan
Abdul Ronif Bin Jamaluddin.
Penolong Pegawai Peperiksaan dan Penilaian
(Kosong)
Pembantu Tadbir
Fatimah Binti Osman
Pembantu Am Pejabat
Wan Masni Binti Wan Ngah
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
Pembantu Am Pejabat
Mohamad Nasir Bin Abdullah
95
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0
Perancangan Tahun 2013
4.1
Perkembangan Staf (Secara Pakej)
Bil Tarikh Program/Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
Anggaran
Kos / Bil
Peserta /
Kumpulan
Sasar
Tempat
Tindakan
Tiada
4.2
Bil
Program Jabatan/Unit (Tanpa Pakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
1
2 Jan
2
15-17
Jan
3
10-30
Jan
4
5
Feb
17 – 19 Mac
6
7
15 – 30 April
Mei
8
9
10
11
13 – 23 Mei
12
1 – 15 Jun
13
14
Mesyuarat pentadbiran unit.
Pentadbiran peperiksaan ulangan /
khas Januari
Pendaftaran calon peperiksaan sesi
Mei 2013.
Penyerahan transkrip keputusan
peperiksaan kepada pelajar sepenuh
masa
Menyelaras peperiksaan M-Test.
Tempat
Tindakan
Bilik Unit
Peperiksaan
KUPP/Pegawai PP.
IPGKDRI
KUPP/Pegawai PP.
IPGKDRI
KUPP/Pegawai PP.
Pentadbiran peperiksaan ulangan /
khas KDC
Penerimaan markah KKBI.
Penghantaran dan penerimaan draf
kertas soalan peperiksaan.
Pengisian markah KKBI ke dalam
BKKP
Penyerahan markah / BKKP
Mesyuarat Pra-JKPPIPG (kelayakan
calon) PPISMP / PISMP/KPLI
peperiksaan Mei 2013.
Mesyuarat JKPPIPG (kelayakan
calon) PPISMP / PISMP/KPLI
peperiksaan Mei 2013.
Taklimat pentadbiran peperiksaan
kepada semua pensyarah dan
pelajar.
Pentadbiran peperiksaan PPISMP /
PISMP/DPLI/PPG dan sesi Mei/Jun
2013
Penyemakan skrip jawapan calon /
penyelarasan markah PPISMP /
PISMP/DPLI/PPG peperiksaan MEI
2013
Mesyuarat JKPPIPG (kelulusan
calon) PPISMP / PISMP / DPLI/PPG
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
IPG
KUPP/
Pegawai PP
IPG
Pegawai PP
IPG
KJ/Pensyarah/ KUPP
IPG
KJ / SUA / KUPP
IPG
KJ/SUA / Pensyarah /
KUPP
IPG
KUPP /
SU Akademik Jabatan /
Pegawai PP
IPG
Ahli JKPPIPG
KUPP
IPG
KUPP/
Pegawai PP
IPG
KUPP/Penyelaras
Pentadbiran
Peperiksaan
IPG
KJ/Pensyarah/
KUPP
IPG
Ahli JKPPIPG
KUPP
96
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
15
16
Tarikh
5 – 8 Jun
17 Julai
17
18
19
20
9 – 12 Julai
Ogos /
September
13 – 15
Ogos
21
22
Oktober
23
24
Oktober /
November
4 – 14 Nov
25
26
November /
Disember
27
9 – 12 Dis
28
19 Dis
23 – 31 Dis
29
30
Program/Aktiviti
bagi peperiksaan Mei 2013
Pentadbiran peperiksaan KDC sesi
Mei/Jun 2013
Mesyuarat pentadbiran unit.
Pendaftaran calon peperiksaan sesi
November 2013.
Peperiksaan Ulangan Mei
Penggubalan kertas soalan
peperiksaan
Pentadbiran peperiksaan Ulangan
Khas KDC
Penghantaran dan penerimaan draf
kertas soalan peperiksaan.
Pengisian markah KKBI ke dalam
BKKP dan penyerahan markah /
BKKP
Mesyuarat JKPPIPG (Kelayakan
calon menduduki peperiksaan)
Taklimat pentadbiran peperiksaan
kepada semua pensyarah dan
pelajar.
Pentadbiran peperiksaan PPISMP /
PISMP/PPG sesi Nov 2013
Penyemakan skrip jawapan calon /
penyelarasan markah PPISMP /
PISMP/PPG peperiksaan Nov 2013.
Mesyuarat JKPPIPG (kelulusan
calon) PPISMP / PISMP / KPLI
peperiksaan Nov 2011
Pentadbiran peperiksaan KDC dan
KPLI sesi Disember 2013
Mesyuarat JKPPIPG (kelulusan
calon) PPISMP / PISMP / KPLI
peperiksaan Nov 2013
Pengumuman keputusan
peperiksaan kepada pelajar.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
Tempat
IPG
IPG
IPG
IPG
IPG
Tindakan
KJ/Pensyarah
KUPP
KUPP /
Pegawai PP
KUPP /
Pegawai PP
Pensyarah / KUPP /
Pegawai PP
KJ/Pensyarah/
KUPP
KJ/Pensyarah/
KUPP
IPG
KJ/ SUA / KUPP
IPG
KJ / SUA / Pensyarah/
KUPP
IPG
KJ / SUA / Pensyarah/
KUPP
IPG
KUPP
IPG
KJ/Pensyarah/
KUPP
IPG
KJ/Pensyarah/
KUPP
IPG
Ahli JKPPIPG
KUPP
IPG
Pensyarah/KUPP
IPG
Ahli JKPPIPG
KUPP
IPG
KUPP
97
Perancangan Jabatan dan Unit
4.3 Program Pelajar
Bil
Tarikh
Program/
Aktiviti
1
Mei/Jun
Taklimat
pengurusan dan
pentadbiran
peperiksaan sesi
Mei/Jun
2
Oktober /
November/
Disember
Taklimat
pengurusan dan
pentadbiran
peperiksaan sesi
Mei/Jun
5.0
Peruntukan
Ada/Tiada
Anggaran
Kos / Bil
Peserta /
Kumpulan
Sasar
Tiada
Semua pelajar
PPISMP,
PISMP, KPLI,
KPLI/KDC,
KDPM/KDC
IPG
KUPP/
Pegawai
PP
Tiada
Semua pelajar
PPISMP,
PISMP, KPLI,
KPLI/KDC,
KDPM/KDC
IPG
KUPP/
Pegawai
PP
Tempat Tindakan
Penutup
Perancangan yang disusun ini diharap dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun
hadapan. Kerjasama dan sokongan daripada semua pihak amatlah diperlukan agar
kejayaan dan kecemerlangan institut dapat diraih bersama.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Kuala Terengganu
98
Perancangan Jabatan dan Unit
UNIT KOKURIKULUM
1.0
Pengenalan
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), Kursus Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (DPLI), Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), Kursus Diploma Perguruan
Malaysia (KDPM) dan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP),
pengajian sepenuh masa dan separuh masa bertujuan melahirkan guru permulaan yang
berpengetahuan, berkemahiran dan mengamalkan nilai profesionalisme keguruan. Guru
yang berkesan bukan sahaja berkemampuan menguasai kemahiran pengajaran di bilik
darjah
tetapi
juga
berkeupayaan
menjadi
pengurus
yang
berkesan
dalam
mengendalikan program/aktiviti kokurikulum di sekolah.
Matlamat pendidikan adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh, seimbang dan bersepadu bagi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK) selaras dengan dasar 1Murid 1Sukan. Program/aktiviti kokurikulum
dapat membentuk dan memupuk kemahiran kepemimpinan, semangat kesukarelaan
dan kesukanan. Penglibatan pelajar dalam program/aktiviti kokurikulum boleh
membantu ke arah mewujudkan masyarakat yang demokratis, berakhlak mulia dan
berdisiplin. Program/aktiviti kokurikulum juga dapat mengukuhkan lagi integrasi kaum
bagi membantu usaha mencapai matlamat perpaduan negara, patriotisme dan
masyarakat penyayang bagi merealisasikan gagasan 1Malaysia.
2.0
Objektif
Penglibatan pelajar dalam kursus kokurikulum di Institut Pendidikan Guru (IPG) adalah
wajib sebagai prasyarat untuk memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau
Diploma Perguruan Malaysia atau Sijil Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda
Perguruan.
Tujuan kursus kokurikulum diwajibkan:
п‚·
Membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran asas
dalam semua program / aktiviti kokurikulum di sekolah.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
99
Perancangan Jabatan dan Unit
п‚·
Menguasai aspek pengurusan dan kepimpinan untuk membolehkan pelajar
merancang, mengurus dan melaksanakan semua program / aktiviti kokurikulum
di sekolah.
п‚·
Membentuk sahsiah bersepadu melalui penghayatan nilai-nilai murni, amalan
demokratis, berdisiplin, taat, bersikap positif, toleransi dan patriotisme.
п‚·
Mewujudkan sifat kepimpinan dan membina daya pemikiran yang tajam, inovatif,
kreatif dan daya tahan dalam menghadapi tugas, dan
п‚·
Melahir dan mengembangkan bakat, potensi dan kepimpinan pelajar dalam
kegiatan sosial, kebudayaan dan khidmat masyarakat yang boleh membantu
usaha ke arah mencapai matlamat integrasi, perpaduan negara dan masyarakat
penyayang.
3.0
Struktur Pentadbiran Kokurikulum
3.1
Peringkat Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG
KPM)
Tanggungjawab membina kurikulum Kokurikulum dan pelaksanaannya di IPG
Kampus adalah di bawah tanggungjawab Pusat Pembangunan Akademik (PPA)
KPM.
3.2
Peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGKDRI)
Jabatan/Unit Kokurikulum terdiri daripada :

Ketua Jabatan/Unit Kokurikulum

Penolong Ketua Jabatan/Unit Kokurikulum

Penyelaras-penyelaras Jabatan/Unit Kokurikulum:
o
Penyelaras Unit Beruniform
o
Penyelaras Permainan
o
Penyelaras Olahraga
o
Penyelaras Persatuan
o
Penyelaras Pengurusan Kokurikulum
o
Penyelaras PULAKO
o
Penyelaras Bina Insan Guru (BIG)

Pensyarah/Jurulatih Kokurikulum

Pegawai Pengurusan Kokurikulum

Staf Pelaksana
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
100
Perancangan Jabatan dan Unit
4.0
Carta Organisasi
KETUA JABATAN/UNIT
KOKURIKULUM
(Zaharim bin Tawang)
TIMBALAN KETUA JABATAN/UNIT
KOKURIKULUM
( Hj. Safri bin Aziz)
PENYELARAS
UNIT BERUNIFORM
Hjh. W. Hasnah bt
Abdullah
PENYELARAS
PERSATUAN
( M. Zaid Bin Yusof) )
PENYELARAS
PERMAINAN
( Yunus bin Yusof)
PENYELARAS
OLAHRAGA
( Zakaria Bin Ali)
PENYELARAS
PULAKO
(Mohd Yusof bin
Husin)
PENYELARAS
PENGURUSAN
KOKURIKULUM
( Rosnah bt. Mustafa)
PENYELARAS BIG
( Hj. Hamdan Bin Ab.
Manaf)
PENSYARAH / JURULATIH KOKURIKULUM
PEGAWAI PENGURUSAN
Roseli bin Awang
STAF PELAKSANA
Jusoh bin Mohamad
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
101
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Penasihat/Jurulatih Kokurikulum
Pasukan Unit Beruniform
Penyelaras : Hjh Wan Hasnah bt Abdullah
Pengakap
Pandu Puteri Kadet
Persatuan Puteri Islam Malaysia
Bulan Sabit Merah Malaysia
Kadet Remaja Sekolah
: Hj Hamdan bin Abd Manaf
: Hjh Wan Hasnah bt Abdullah
: Rosnah bt Mustafa
: Hj. Mohd Yusof bin Husin
: Mohd Zaid bin Yusof
Kokurikulum Sukan
Penyelaras : Zakaria bin Ali
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sukan
Badminton
Bola Baling
Bola Jaring
Bola Keranjang
Bola Sepak
Futsal
Petanque
Hoki
Memanah
Ping Pong
Sepak Takraw
Tenis
Rugbi
Bola Tampar
15
Olahraga
Penasihat Kokurikulum
Hamdan bin Ab. Manaf/Mohd Yusof bin Husin
Safri bin Aziz (L) / Hjh Wan Hasnah binti Abdullah (W)
Rosnah binti Mustaffa / Hjh Wan Hasnah binti Abdullah
Safri bin Aziz
Zakaria bin Ali/Zaharim bin Tawang
Yunus bin Yusof / Safri bin Aziz
Zaharim bin Tawang
Hamdan bin Ab. Manaf
Safri bin Aziz
Hamdan bin Ab. Manaf
Safri bin Aziz / Zakaria bin Ali
Zakaria bin Ali
Mohd Zaid bin Yusof
Mohd Zaid bin Yusof (L)
Safri bi Aziz (P)
Zaharim bin Tawang
Zakaria bin Ali
Safri bin Aziz
Hamdan bin Ab. Manaf
Mohd Zaid bin Yusof
Yunus bin Yusof
Mohd Yusof bin Husin
Penasihat Pengurusan Kokurikulum,
Penyelaras : Rosnah bt Mustaffa
Zaharim bin Tawang
Safri bin Aziz
Hamdan bin Ab. Manaf
Zakaria bin Ali
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
102
Perancangan Jabatan dan Unit
Hjh. Wan Hasnah binti Abdullah
Mohd Zaid bin Yusof
Rosnah binti Mustaffa
Yunus bin Yusof
Hj. Mohd Yusof bin Husin
Penasihat Persatuan dan Kelab
Penyelaras : Mohd Zaid bin Yusof
Zaharim bin Tawang
Hjh. Wan Hasnah binti Abdullah
Pn. Rosnah binti Mustaffa
Mohd Zaid bin Yusof
Hj. Mohd Yusof bin Husin
6.0 Perancangan 2013
6.1 Perkembangan Staf (Berpakej)
Tarikh
9-11
April
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Kursus
Pemantapan
Kejurulatihan
Kokurikulum
Peruntukkan
Ada/
Tiada
Ada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan
Sasar
30 org peny. X
RM120 X3 hari =
RM10800
Tempat
Pusat
Rekreasi
Merang
Tindakan/
Ulasan
Ketua Unit
Kokurikulum /
pegawai
Kokurikulum
6.2 Program Unit (Tidak Berpakej)
Tarikh
3- 4 Mei
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Hari Keluarga Unit
Kokurikulum
Peruntukkan
Ada/
Tiada
Tiada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
8 orang Pensyarah
Tempat
Tasik
Kenyir
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
Tindakan/
Ulasan
Ketua Unit
Kokurikulum /
SU Unit Koku
103
Perancangan Jabatan dan Unit
6.3
Program Pelajar (Mengikut Kurikulum)
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
2 April
2013
Orientasi
Kokurikulum UB
Sek. Rendah
(PISMP Sem.3)
2-5 Mei
2013
Pengurusan
Kokurikulum
Pengelolaan Aktiviti
14-16
Mac
2013
Kursus
Kepegawaian
Olahraga PISMP
Sem. 5
Peruntukkan
Ada/
Tiada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
Tindakan/
Ulasan
Ada
215 pel x RM10 x 1
hari = RM2140
K. Trg
Penyelaras UB
& Penasihat
UB
Ada
217 pel x RM10 x 3
hari = RM6510
K. Trg
Penyelaras
Peng.
Kokurikulum
(315 org pel X
RM10X 3 hari
Penyelaras
Sukan &
= RM 9450
Penasihat
Olahraga
3 Fasilitator KOAM
Ada
RM200 X 3org X 3
hari
IPG KDRI
= RM1800.00
Jumlah = RM
11250
2-3 April
2013
Mini Olahraga /
Sukantara
Ada
Hadiah &
Persiapan PISMP
Sem 5.
IPGKDRI
315 org X RM10
Penyelaras
Sukan &
Penasihat
Olahraga
= RM3150
315 pel X RM36 X
3 hari = RM 23220
24-27
Sept
2013
Perkhemahan
Wajib Unit
Beruniform PISMP
Sem. 4
Ada
J/LATIH :
Pusat
Rekreasi
Merang
12 org x RM120 x 3
hari = RM4320
217 pel x RM10 =
RM2170
1-2 Okt
2013
Karnival
Sukan/Permainan
Penyelaras UB
dan semua
Penasihat UB
Ada
Hadiah &
Persiapan
IPG KDRI
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
Penasihat
Sukan
Penyelaras
Sukan, & Biro
Sukan JPP
104
Perancangan Jabatan dan Unit
11 Okt
2013
6.4
Aktiviti
Pelaksanaan dan
Penilaian Projek
Persatuan
Ada
315 pel x RM10 =
RM3150
K. Trg
Penasihat
Persatuan
Program BIG
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukkan
Ada/
Tiada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
Tempat
78 pel x RM36 x 3
hari = RM8424
12-15
Mac
2013
SIRI 1 :
Program Bina
Insan Guru PISMP
Sem.1 (4h 3m)
Ada
J/LATIH :
Sekayu,
kuala
Berang
SIRI 2 :
Program Bina
Insan Guru PISMP
Sem.1 (4h3m)
Ada
J/LATIH :
Sekayu,
kuala
Berang
Program Bina
Insan Guru PISMP
Sem.3 (khidmat
masyarakat)
Ada
J/LATIH :
Penyelaras ,
Pegawai BIG
& Tutor
K. Trg
15 org x RM80 x 1
hari = RM1200
315 pel x RM10 x 1
hari = RM3150
25 April
2013
Program Bina
Insan Guru PISMP
Sem.5 (Penanda
Aras sek.)
Ada
J/LATIH :
Penyelaras ,
Pegawai BIG
& Tutor
K. Trg
8 org x RM80 x 1
hari = RM640
156 pel x RM10 x 1
hari = RM1560
7 Sept
2013
12-15.
Penyelaras
BIG &
Pegawai BIG
12 org x RM120 x 3
hari = RM4320
214 pel x RM10 x 1
hari = RM3150
13 April
2013
Penyelaras
BIG &
Pegawai BIG
12 org x RM120 x 3
hari = RM4320
78 pel x RM36 x 3
hari = RM8424
2- 5
April
2013
Tindakan/
Ulasan
Program Bina
Insan Guru PISMP
Sem.2 (khidmat
masyarakat)
Ada
Program Bina
Ada
J/LATIH :
Penyelaras ,
Pegawai BIG
& Tutor
K. Trg
8 org x RM80 x 1
hari = RM640
214 pel x RM36 x 2
K. Trg
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
Penyelaras ,
105
Perancangan Jabatan dan Unit
Sept
2013
Insan Guru PISMP
Sem.4 (khidmat
masyarakat) 3hari
2malam
hari = RM15408
Pegawai BIG
& Tutor
J/LATIH :
20 org x RM120 x 2
hari = RM4800
3 Okt
2013
Program Bina
Insan Guru PISMP
Sem.6 (Penanda
Aras guru
cemerlang)
315 pel x RM10 x 1
hari = RM3150
Ada
J/LATIH :
Penyelaras ,
Pegawai BIG
& Tutor
K. Trg
8 org x RM80 x 1
hari = RM640
7.0 Penutup
Perlaksanaan perancangan secara berkesan akan mencapai objektif yang diharapkan
oleh sesebuah organisasi. Dalam merealisasikan program dan aktiviti yang
dirancangkan, pasti akan wujud pelbagai rintangan dan kesulitan. Walau bagaimana
pun sesetengah program yang dirancang mungkin tidak dapat direalisasikan sekiranya
faktor infrastruktur termasuk kewangan tidak mengizikan. Namun dengan keazaman
yang tinggi ,usaha yang gigih serta kerjasama daripada pelbagai pihak, kami yakin
rintangan dan kesulitan ini akan dapat diatasi.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
106
Perancangan Jabatan dan Unit
PERPUSTAKAAN IBNU SINA
1.0
Latar Belakang
Perpustakaan Ibnu Sina (PIS) telah ditubuhkan pada tahun 1981 dan merupakan
sebuah perpustakaan akademik dengan keluasan 1,000 kaki persegi yang boleh
menampung seramai 100 orang pengguna dalam satu masa.
PIS bertanggungjawab dalam membantu merealisasikan falsafah serta melaksanakan
objektif, misi dan visi institut dengan menyediakan pelbagai koleksi akademik yang
lengkap serta terkini, menyediakan kemudahan fizikal yang selesa dan memberikan
perkhidmatan yang cekap kepada para pengguna.
Bahan-bahan dan panduan Perpustakaan Ibnu Sina adalah merujuk Perpustakaan
Negara Malaysia (PNM) dan menggunakan standard pengkelasan Dewey Decimal
Classification (DDC).
Sehingga 10 Oktober 2011, PIS telah berjaya mengumpul, menyimpan, merekod dan
memproses maklumat bahan bacaan ke dalam sistem ILMU sebanyak 41,893 naskah
atau 24,631 judul yang terdiri daripada pelbagai jenis bahan bacaan bercetak dan bukan
bercetak dalam pelbagai bidang perkara.
PIS memiliki rekod pengguna seramai 4,951 orang daripada pelbagai kategori pelajar
sepenuh masa, pelajar separuh masa, Staf Akademik, dan Staf Bukan Akademik. PIS
juga turut dikunjungi pengguna luar dari IPTA lain untuk rujukan ilmiah dalam
pendidikan.
2.0
Fungsi dan Objektif
Perpustakaan Ibnu Sina ditubuhkan untuk:
a) Membantu pelaksanaan kurikulum perguruan di institut sejajar dengan keperluan
semasa.
b) Membangunkan koleksi bahan-bahan yang memenuhi keperluan pengguna.
c) Menyediakan pelbagai maklumat dalam pelbagai sumber kepada pensyarah dan
peserta kursus bagi mencapai objektif pendidikan perguruan.
d) Membantu melicinkan proses dan meningkatkan kemahiran pengajaran dan
pembelajaran pelajar.
e) Menggalakkan tabiat belajar dan minat membaca di kalangan pengguna.
f) Menyediakan khidmat pembaca dengan memberikan kemahiran pencarian maklumat
bahan dengan cepat.
g) Menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti kemudahan internet rujukan, pinjaman,
nasihat pembaca pengajaran mikro dan pinjaman bahan
h) Membantu dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D).
3.0 Piagam Pelanggan
п‚·
Menyediakan perkhidmatan kaunter kepada pengguna pada setiap hari bekerja
iaitu:
Ahad – Rabu : 09.00 pagi hingga 04.30 petang
Khamis
: 09.00 pagi hingga 03.00 petang
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
107
Perancangan Jabatan dan Unit
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
4.0
Memproses pinjaman dan pemulangan bahan dalam masa lima minit
Memberi pinjaman bahan kepada pensyarah sebanyak 10 naskah dalam tempoh
30 hari dan pelajar 5 naskah dalam tempoh 14 hari.
Mengeluarkan 100 judul bahan sumber P&P baru yang siap diproses setiap
bulan.
Membaikpulih sebuah bahan rosak teruk dalam masa tujuh hari bekerja dan
rosak sedikit dalam masa satu hari bekerja.
Carta Organisasi
Pengarah
Ghulam Sarver Bin Mobarak Ali
Timbalan Pengarah
M. Shaipulah Bin Awang Ibrahim
Ketua Perpustakaan
Kosong
Pustakawan
Nor Aziah Binti Awang
Pembantu Perpustakaan Kanan
Maimun Binti Mat
\
Pembantu Perpustakaan
Nur Amirah binti Azmi
Pembantu Am Pejabat
Habsah Binti Omar
Normah Binti Othman
Othman bin Mohamed
Jusoh bin Hassan Long
Zulkifli bin Mamat
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
108
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Perancangan Tahun 2013
5.1 Perkembangan Staf (Berpakej)
Bil
Tarikh
1
Mac
2013
Program/
Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
Bengkel
Perkhidmatan
Kaunter
Berkualiti
Ada
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
25 orang
RM10,710.
Tempat
Tindakan
Kuantan
Ketua
Perpustakaan,
Pustakawan
Tempat
Tindakan
IPG KDRI
Ketua
Perpustakaan,
Pustakawan
Ketua
Perpustakaan,
Pustakawan
5.2 Program Jabatan (Tidak Berpakej)
Bil Tarikh
Program/
Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
1
Program
Literasi
Maklumat
Program
Galakkan
Membaca
-Top
Ada
2
Jan &
Jun
2013
JanMac
2013
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
Pelajar Baru
IPG KDRI
Ada
RM500.00
Semua warga
IPG KDRI
Ada
RM1,500.00
100 orang
Kanak-Kanak
Pra Sekolah
& Sekolah
Rendah
30 Pelajar
Sekolah
Rendah
IPG KDRI
Borrower
-Kuiz
3
April
2013
4
Feb
2013
5
Permainan
Tradisional
KanakKanak
Tayangan
Ilmuwan
Islam/AlKuliyyah
Jan,Jun, Pameran
Okt
dan Jualan
2013
Buku
Perpustakaaan Semua Staf
Ibnu Sina
PIS
& Dataran Ilmu
Semua Staf
PIS
Ada
Semua warga
IPG KDRI
IPG KDRI
Semua Staf
PIS
6
Jun-Okt
2013
Pemilihan
dan
Pembelian
Buku
Ada
RM5,000.00
Ketua
Jabatan /AJK
Pengurusan
Perpustakaan
Ibnu Sina
Kuala Lumpur
Ketua
Perpustakaan,
Pustakawan
7
Sept
Hari
Ada
RM500.00
Perpustakaan
Semua Staf
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
109
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil Tarikh
Program/
Aktiviti
2013
Bersama
Pelanggan
8
Okt
2013
9
Mac,
Jun,
Ogos,
Nov
2013
Tayangan
Crescent
Light/Sing
the sounds
Aktiviti
Keceriaan
PIS
Peruntukan
Ada/Tiada
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
Semua warga
IPG KDRI
Tempat
Tindakan
Ibnu Sina IPG
KDRI
PIS
Ada
Semua warga
IPG KDRI
Perpustakaan
Ibnu Sina IPG
KDRI
Semua Staf
PIS
Ada
RM1000.00
Kakitangan
Perpustakaan
Ibnu sina
Perpustakaan
Ibnu Sina IPG
KDRI
Semua Staf
PIS
6.0 Penutup
Perpustakaan Ibnu Sina akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan
semua perkara yang telah dirancang, juga sedia bekerjasama dan memberi komitmen
yang tinggi untuk menjayakan program-program yang telah dirancang. Selain itu, pihak
kami juga memerlukan kerjasama dan sokongan yang kuat daripada semua pihak
terutama dalam menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
110
Perancangan Jabatan dan Unit
UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
1.0
Latar Belakang
Jawatankuasa Keutuhan di peringkat Kabinet telah memutuskan supaya semua
kementerian menubuhkan Jawatankuasa Keutuhan dan Pemulihan untuk membantu
menangani masalah salahlaku di kalangan kakitangan. Sehubungan itu, Kementerian
Pelajaran Malaysia telah bertindak dengan menubuhkan Unit Kaunseling & Keutuhan
pada 2002 di bawah Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan, selaras dengan
S.P.P. Bilangan 1/1999.
Mulai Januari 2006, Jawatan Kaunselor Pentadbir telah diwujudkan oleh Bahagian
Sumber Manusia, KPM secara rasmi di Institut Pendidikan Guru seluruh Malysia.
Melalui penstrukturan semula, Cawangan Kaunseling dan Keutuhan kini dikenali
sebagai Bahagian Psikologi dan Kaunseling pada tahun 2008 dan jawatan Ketua Unit
Kaunseling telah diwujudkan bagi memantapkan perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling
berteraskan kaunseling berkesan dan professional. Fungsi dan peranan unit ini adalah
untuk mempertingkatkan mutu kerja, potensi dan kesejahteraan modal insane di Institut
Pendidikan Guru. Seterusnya, mulai tahun 2010, jawatan Kaunselor Pelajar dan
Kaunselor Pentadbir telah diwujudkan di IPG bagi memantapkan perkhidmatan Unit
Psikologi dan Kaunseling
2.0
Fungsi dan Objektif
2.1
2.6
Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan
individu, organisasi dan komuniti
Memberi kesedaran kepada warga IPG KDRI akan kepentingan Perkhidmatan
Psikologi dan Kaunseling
Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap
optimum secara berterusan
Menyediakan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga IPG KDRI
Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan
menepati peruntukan perundangan
Melestarikan kelangsungan Perkhidmatan Kaunseling kepada stake-holder.
3.0
Visi
2.2
2.3
2.4
2.5
Bersama Mencipta Kesejahteraan Modal Insan
4.0
Misi
Mempertingkatkan Kesejahteraan Modal Insan Melalui Pendekatan Psikologi dan
Kaunseling
5.0
Carta Organisasi
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
111
Perancangan Jabatan dan Unit
Pengarah
Timbalan Pengarah
Ketua Unit
Kamarauzaman Bin Zakaria
Kaunselor Pentadbir
Fathiah Bt Mohd Yusof
Kaunselor Pelajar
Mohd Nazidi Bin Othman
6.0 Perancangan Tahun 2013
Bil Tarikh
Program/
Aktiviti
Peruntukan
Ada/Tiada
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
KPLI, JQAF, PISMP
1
Jan 2013
Sesi LDKPengurusan
Pelajar Baru
Tiada
2
Feb 2013 Ceramah
Motivasi
pelajar Baru
Tiada
KPLI
3
Feb 2013 Program
pementoran
Staf
Feb 2013 Pengurusan
Emosi
Berkesan /
Mass
mentoring
Tiada
Staf
Sokongan
Tiada
Pelajar
Mentor
4
Tempat
Tindakan
Dewan Al
Farabi
Kaunselor
pelajar
Dewan Al
Farabi
Kaunselor
pelajar
Bilik AlAmin
Kaunselor
pentadbir
Dewan
TELTTraC
Kaunselor
pelajar
Kaunselor
pentadbir
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
112
Perancangan Jabatan dan Unit
5
Mac
2013
”Soft skill”
Kursus
AKRAB
tahap 2
6
April
2013
Ujian
Psikologi
Tiada
(RM 7000)/
20 Orang/
Staf
Sokongan
Pelajar
7
April
2013
Kempen
Keselamatan
Tiada
Pelajar
8
Jun 2013
Ada
9
Julai
2013
Kursus
Kepimpinan
Pelajar
(Kerjasama
BTN)
Program
Cinta
Remaja
10
Ogos
2013
11
Sept
2013
Ceramah
Teknik
Menangani
Stress
Seminar
Guru
Profesional
Ada
Genting
Highland
Kaunselor
Pentadbir
Dewan Al
Farabi
Kaunselor
Pelajar
Dewan
Ungku
Omar
BTN
Kuala
Lipis
Kaunselor
Pelajar
(RM 3000)/
30 Orang
JPP
Kaunselor
Pelajar
Tiada
pelajar
Dewan Al
Farabi
Kaunselor
Pelajar
Tiada
Pelajar
Dewan Al
Farabi
Kaunselor
Pelajar
(RM 6000)/
Pensyarah
dan Pelajar
Dewan
TELTTraC
Kaunselor
Pentadbir
Ada
7.0 Penutup
Kaunselor Pentadbir IPG seharusnya komited dengan tanggungjawab yang telah
dinyatakan di atas, seterusnya dapat menyumbang kepakaran dan ilmu untuk
membantu mengurangkan masalah dan mempertingkatkan produktiviti pentadbiran dan
pengurusan organisasi.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
113
Perancangan Jabatan dan Unit
STAF BUKAN AKADEMIK
1.0
Latar Belakang
Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail merupakan Institut Pendidikan
Guru yang melahirkan pendidik berkualiti dan bersepadu selaras dengan era globalisasi
dan aspirasi Negara. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh staf bukan akademik
adalah bersama-sama melaksanakan dan memastikan visi dan misi Institut Pendidikan
Guru Kampus Dato’ Razali Ismail tercapai. Staf bukan akademik di institut ini seramai
94 orang yang mengendalikan urusan-urusan yang berkaitan dengan pentadbiran
institut.
Pentadbiran institut ini terdiri daripada beberapa unit iaitu unit pentadbiran dan
perkhidmatan ,unit kewangan, unit teknikal, unit kolej kediaman, unit ICT, unit
kaunseling, pusat sumber, unit grafik dan unit audio visual dan elektronik. Perjalanan
organisasi unit pengurusan ini diketuai oleh Ketua Unit Khidmat Pengurusan dan
sementara unit-unit lain diketuai oleh Pegawai Eksekutif Kanan, Pegawai Teknologi
Maklumat, Ketua Pusat Sumber, Kaunselor, Pegawai Grafik, Pegawai elektronik
Makmal, Pegawai Eksekutif, Penolong Akauntan dan Ketua Pembantu Tadbir.
2.0
Visi
Melahirkan sistem khidmat sokongan yang lebih sistematik, cekap, berkesan dan
berkualiti secara berterusan bagi menjamin produktiviti yang lebih baik selaras dengan
aspirasi institut.
3.0
Misi
Beriltizam mewujudkan sistem khidmat sokongan yang lebih telus dan tulus, amanah
dan bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara serta melahirkan staf yang
berakhlak mulia, bersopan-santun, berketerampilan dan bekerjasama selaras dengan
Falsafah Pendidikan Guru.
4.0
Fungsi dan Objektif
Selaras dengan perubahan, unit pengurusan institut akan sentiasa berusaha
meningkatkan sistem pengurusan yang lebih berkualiti dan cekap bagi mencapai visi
dan misi institut ini seperti :
I. Mengurus kewangan institut dengan berhemah dan mematuhi semua peraturan
yang ditetapkan.
II. Mewujudkan sistem pengurusan rekod dan dokumen yang cekap dan kemaskini.
III. Menyelenggara kemudahan-kemudahan institut supaya sentiasa berfungsi dengan
baik.
IV. Membuat pembayaran elaun pelajar sebelum 10 hb. pada tiap-tiap bulan.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
114
Perancangan Jabatan dan Unit
5.0
Piagam Pelanggan
Demi mencapai objektif unit pengurusan, staf bukan akademik berikrar dan
berjanji akan:
I. Memastikan semua baucer bayaran dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh
menerima bil atau tuntutan yang lengkap dan peruntukan mencukupi.
II. Mengurus rekod dan surat-surat jabatan dengan cekap dan sempurna.
III. Mengambil tindakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas infrastruktur institut
dalam masa seminggu selepas menerima laporan.
IV. Memastikan elaun guru pelatih dibayar sebelum 10 hari bulan.
V. Pelanggan akan dilayan dengan mesra.
VI. Memastikan urusan perlantikan, pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen,
kenaikan pangkat dan persaraan diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan.
VII. Mengurus dan menyelengara rekod perkhidmatan kakitangan dengan teratur dan
kemaskini.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
115
Perancangan Jabatan dan Unit
6.0 Carta Organisasi
PENGARAH – DG54
GHULAM SARVER BIN MOBARAK ALI
SETIAUSAHA PEJABAT - 27
PN. NURUL NADIA SATILA BT ZAKARIA
TIMBALAN PENGARAH – DG54
TN HJ. M. SHAIPULAH BIN AWG. IBRAHIM
KAUNSELING – – 44 TERBUKA
EN. KAMARAUZAMAN BIN ZAKARIA
KAUNSELOR ORGANISASI –
41 TERBUKA
EN. MOHD NAZIDI BIN
OTHMAN
KETUA UNIT KHIDMAT PENGURUSAN – DG44
EN. CHE MOHD RAZALI BIN ABDULLAH
KAUNSELOR PELAJAR –
41 TERBUKA
PN. FATHIAH BT MOHD YUSOF
PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL –
DG32
KOSONG
JURUTEKNIK - J22
EN. MOHD. ALIAS B. MAMAT
PEREKA GRAFIK
- DGA32
EN. AHMAD SHARIPUDIN
B. ABDULLAH
PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN - N32
PN. MAZNAH BINTI MOHD
PEGAWAI EKSEKUTIF - N27
PN. RAHAH BT. ABD HADI @ AHMAD
PENOLONG PENGURUS ASRAMA – N27
CIK ZUHAIDA BINTI CHE TAIB
PENYELIA ASRAMA - N22
EN. IBRAHIM BIN ABDULLAH
KETUA PUSAT SUMBER - DG44
KOSONG
PEGAWAI TEKNOLOGI
MAKLUMAT – F41
EN. MOHD. GHAZALI B.
TAWANG
PUSTAKAWAN - S41
PN. NOR AZIAH BT. AWANG
PENOLONG AKAUNTAN – W27
PN. NORLIANA BT ABDULLAH
PEMBANTU PERPUSTAKAAN
- S22
PN. MAIMUN BT. MAT
KETUA PEMBANTU TADBIR (P/O) - N22
PN. NOORULHAYATI BINTI MD. NOOR
Mamat
KOLEJ KEDIAMAN
PENYELIA ASRAMA
N17 – 2 org
PEMBANTU AM
PEJABAT N1
PEKERJA AWAM R4
Penyelia Asrama
Hjh. Zainab bt Abas
TEKNIKAL
JURUTEKNIK J17 – 2 org
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
R17
PEMBANTU AM PEJABAT N4
PEMBANTU AM PEJABAT N1
PEKERJA AWAM R4 – 5org
PEKERJA AWAM R1
TUKANG KAYU K3 R9
UNIT
PENTADBIRAN
PERKHIDMATAN
PEMBANTU TADBIR (P/O)
N22(KUP)
PEMBANTU TADBIR (P/O N17 - 6
org)
PENTADBIRAN
PEMBANTU TADBIR (P/O) N17
PEMBANTU AM PEJABAT N4
PEMBANTU AM PEJABAT N4
(KUP) – 5org
PEMBANTU AM PEJABAT N1
PEKERJA AWAM R4 (KUP)
JAGA R4 (KUP)
STOR
UNIT PENGURUSAN
KEWANGAN
n
PEMBANTU TADBIR (P/O) N17
– 2 Org
PEMBANTU AM PEJABAT N4
PEMBANTU AM PEJABAT N4
(KUP)
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17 –
2 org
PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 (HEP)
PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 (SUP)
PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17
PEMBANTU MAKMAL SAINS C17 – 3
Org
PEMBANTU AM PEJABAT N4 (HEP) – 2
Org
PEMBANTU AM PEJABAT N4 (KUP) – 8
Org
PEMBANTU AM PEJABAT N1 – 8 Org
PEMANDU R3 – 5 Org
PEKERJA AWAM R4 (KUP)
PEMBANTU AM PEJABAT N4 (KUP) – 3
Org
PEMBANTU AKAUNTAN (W22)
(KUP)
PEMBANTU TADBIR (KEW) W17 –
2 org
PEMBANTU TADBIR (P/O)
N22(KUP)
PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 – 2
Org
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
PUSAT SUMBER
PEMBANTU PERPUSTAKAAN S17
PEMBANTU AM PEJABAT N4 (KUP)
– 4 Org
116
Perancangan Jabatan dan Unit
7.0
7.1
Perancangan 2013
Perkembangan Staf (Berpakej)
Tarikh
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Kursus
Peningkatan
Kualiti Kerja
2022/3/2013
7.2
Ada
Anggaran Kos/
Bil. Peserta &
Kumpulan Sasar
RM17,000.00 / 75
Orang staf Bukan
akademik
Tempat
Kota
Bharu
Ulasan /
Tindakan
Pegawai
Eksekutif
Kanan,
Pegawai
Eksekutif
dan Ketua
Pembantu
Tadbir
Perkembangan Staf (Tidak Berpakej)
Tarikh
1718/2/2013
8.0
Peruntukan
Ada/Tiada
Program/Aktiviti
yang dijalankan
Peruntukan
Ada/Tiada
Kursus Teknik
Penulisan Surat
Rasmi dan
Memo
Ada
Anggaran
Kos/ Bil.
Peserta &
Kumpulan
Sasar
RM2,000
/94 Orang
Staf Bukan
Akademik
Tempat
Ulasan /
Tindakan
Dewan
TELTTraC,
IPG KDRI
Pegawai
Eksekutif
Kanan,
Pegawai
Eksekutif
dan Ketua
Pembantu
Tadbir
Penutup
Perancangan unit yang telah dibuat berdasarkan visi, misi dan piagam pelanggan
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institut Pendidikan
Guru kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. Semoga perancangan ini dapat
dilaksanakan dengan jayanya oleh Staf Bukan Akademik, Institut Pendidikan Guru
kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu dengan mendapat kerjasama dan
sokongan sepenuhnya daripada pihak pengurusan dan seluruh warga Institut ini.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
117
Perancangan Jabatan dan Unit
’TEACHING SCHOOL’
1.0
Latar Belakang
Bahagian Pendidikan Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia , ( BPG ) telah
menjadikan projek Sekolah Dalam Maktab ( SDM ) sebagai satu program utama dalam
peningkatan keprofesionalan Latihan Perguruan di negara ini . BPG telah memberi
kepercayaan kepada Maktab Perguruan Kuala Terengganu , Batu Rakit ( MPKTBR )
bagi merealisasikan program ini. Justeru , pada 19 Januari 2003 , Pengarah Pendidikan
Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia waktu itu, Allahyarham Dato’ Hj. Razali bin
Ismail ( Bekas Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia ) telah merasmikan Sekolah
Kebangsaan Maktab Perguruan Kuala Terengganu sebagai program Sekolah Dalam
Maktab yang ulung dengan pengambilan seramai lima puluh orang murid Tahun Satu.
Pada 1 Jun 2005, sekolah telah mendapat status rasminya sebagai sebuah
sekolah dan seorang guru besar yang rasmi telah dihantar oleh Jabatan Pelajaran
Terengganu untuk mengetuai sekolah ini. Pada masa sekarang sekolah mempunyai 387
orang murid dengan tenaga pengajar yang terdiri daripada 33 orang guru terlatih yang
berkelulusan dalam pelbagai bidang pengkhususan .
Mulai 1 Mac 2010, sekolah mula beroperasi di bangunan baru yang serba
lengkap dan menarik. Mulai Januari 2011 kelas Pendidikan Khas mula dibuka di sekolah
ini. Seramai 14 orang murid telah ditempatkan di kelas ini dengan diawasi oleh 3 orang
guru bersiswazah. Buat masa ini seramai 391 orang murid mendapat pendidikan di
sekolah ini (Pra hingga Tahun 6 termasuk kelas pendidikan khas) dan diajar oleh 35
orang guru dan dibantu oleh 7 orang kakitangan sokongan
2.0
Visi
Antara Sekolah Yang Terbaik di Malaysia Menjelang Tahun 2015
3.0
Misi
Menggembeling sepenuh tenaga dan usaha untuk memberi pendidikan yang terbaik
kepada
semua murid dalam pelbagai program dan aktiviti bagi melahirkan murid
yang berkualiti selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
4.0
Objektif “Teaching School”
п‚· Menyediakan pengalaman klinikal kepada bakal guru.
п‚· Memperkukuhkan pengetahuan dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran
guru sekolah, bakal guru dan pensyarah.
п‚· Menyediakan kemahiran profesional yang berkualiti tinggi kepada pendidik
sekolah.
п‚· Menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar yang menghadiri
sekolah ini.
п‚· Mengadakan pembaharuan kepada sekolah harian dan program pendidikan.
п‚· Menambah pengalaman guru-guru pelatih terhadap suasana dan amalan di
sekolah.
п‚· Menyediakan sebuah pusat inovasi dan penyelidikan.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
118
Perancangan Jabatan dan Unit
 Merupakan “Teaching School” di bawah pengurusan maktab yang boleh dijadikan
wadah ( showcase ) negara.
5.0
Piagam Pelanggan
п‚· Menyediakan pendidikan formal dan tidak formal yang terbaik kepada murid mulai
hari pertama persekolahan
п‚· Memastikan setiap guru dan murid mendapat peluang memajukan diri dan potensi
masing-masing.
п‚· Memastikan setiap warga SKMPKT berada dalam keadaan selesa dan selamat
sepanjang berada di sekolah.
п‚· Memastikan setiap kelas yang ketiadaan guru (sakit atau berkursus) mendapat
guru ganti.
п‚· Mewujudkan tempat belajar yang konduksif kepada semua murid.
п‚· Memastikan setiap guru memberi komitmen yang tinggi dalam proses P & P .
п‚· Memastikan pejabat sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak
pelanggan dengan cara :
I. memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra, segera dan
memuaskan berlandaskan konsep perkhidmatan penyayang.
II. memberi jawapan daan respon segera kepada surat aduan dan rayuan.
III. sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan dan
teguran yang membina dalam mempertingkatkan prestasi pendidikan
SKMPKT
IV. memastikan semua arahan PPD/JPN/KPM melalui surat makluman dan
pekeliling
diambil tindakan tidak lewat dari 3 hari waktu bekerja
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
119
Perancangan Jabatan dan Unit
6.0
Struktur Organisasi
GURU BESAR
MOHAMAD KABIDI B
MOHAMAD
PK 1
.HJH AZHA
ROHANA SALLEH
PK KO
OMAR B ISMAIL
PK HEM
HJH ROZITA
MOHD A WAHID
SU PEPERIKSAAN
LIZA BT AMBAK
SU JKS/NILAM
SURAINI BT
ITENG
SU HEM
NORLIZA BT ABD
RASHID
SPBT
SAZLINAWATI BT
A JALIL
GURU MEDIA
NURHILYATI BT
IHSAN
SU J. WAKTU
NORA BT WAHID
BIMB & KAUNS
/LAWATAN
AZIZAH BT ALI
DISIPLIN
MAHSURI BT
MISNAN
PERKEMB STAF
MUSALMAH BT
ALIAS
PENYELARAS ICT
NAJMAN B
SUJAIRI
3K
HASIAH SULONG
PENDAFTARAN
HAFSAH BINTI
ISMAIL
KES MURID
.AZURA BT
MANAN
KEB MURID
HJH ASMAH
BT ISMAIL
RMT/PSS/VIT
.SY.NORAINI BT
SY HARUN
KEDAI PIBG
HAFIZAH
BT LAILI
PENCEG. DADAH
. SITI SALBIAH BT
ABD SALAM
RMT/KANTIN
AMELIAFARHANA
BT HJ ARIFFIN
PENYELARAS
UPSR
ROHANI BT MOHD
NOR
PBS KSSR
NOORMARZILLAH
BT
ABD GHANI
GURU DATA
KASMA MURNI BT
MAT DAUD
PEMULIHAN
. NORA BT
WAHID
PRASEKOLAH
NORHASNIAH BT
MOHD HASAN
PENYELARAS PKI
LILY NURZALIZA
PEM.PENG MPK
JULIAWATI BT
ISMAIL
PEM PENG PRA
SYAFIAH ISMAIL
SU KO
AHMAD
KHAIRIFAIZUL B
MOHD MOKHTAR
PENY SUKAN
WAN MARDI B
WAN YUSSOF
PENY KELAB/PER
SURYATI BT MD
YASSIN
PENY UNIFORM
MOHD. SUFFIAN
B YUNOH
PEGAWAI ASET
NORLIZA BT ABD
RASHID
PEMB. TADBIR
(KEW) NORZI BT
EMBONG
PEMB TADBIR
AZLINA BINTI
YUSOF
EIO
NORHAYATI
BT JUSOH
PEM AM PEJABAT
ROSLI B SAAD
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
120
Perancangan Jabatan dan Unit
7.0
Senarai Staf Akademik , Kelulusan dan Bidang Kepakaran.
Bil
Nama
Gred
Jawatan
1.
Mohamad Kabidi Bin Mohamad
( Guru Besar )
DG 44 (KUP)
2.
Hjh Azha Rohana bt Salleh
( PK 1 – Kurikulum )
DG A34(KUP)
3.
Rozita Bt Mohd A Wahid
( PK 2 - Hal Ehwal Murid )
DG A32
4.
Omar Bin Ismail
( PK Kokurikulum )
DG A32
5
Ahmad Khairifaizul
Mokhtar
6
Ameliafariha bt Ariffin
DG A32(KUP)
7.
Asmah Bt Ismail
DG A32(KUP)
8
Azizah bt Ali
DG 41
9
Azura bt Manan
DG 41
10
Hafizah bt Laili
DG A32(KUP)
11
Hafsah bt Ismail
DG A32(KUP)
12
Hasiah bt Sulong
DG A32(KUP)
13.
Iezaymy b Yahya
DG A32(KUP)
14
Kasma Murni bt Daud
b
Mohd
DG41
DG 41
Kelulusan
Akademik dan iktisas
Dip. Sc. Dengan Pend.
Ijazah Sarjana Muda (Pengurusan
Pendidikan)
Dip. Sains Dgn Pendidikan
(Matematik)
Sijil Perguruan ( PSR PI –MPIK )
SPM
Sijil Perguruan
PSR PM
SPM
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab
KPLI jQAF
Sijil Perguruan (PSR BI)
STPM
Sijil Perguruan
PSM/PI
STPM
Dip. Perguruan (KPLI – kaunseling),
Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan
Kaunseling.
Diploma Perguruan (KPLI – Bahasa
Inggeris. Ijazah Sarjana Muda
Kejuruteraan Elektronik
Sijil Perguruan
PSR / PI
SPM
Sijil Perguruan
PSR PM
Conversion (Science) STPM
Sijil Perguruan
Pendidikan Islam
STPM
Diploma Perguruan Malaysia
SPM
Sijil Perguruan
Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Maklumat
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
121
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
Nama
Gred
Jawatan
Kelulusan
Akademik dan iktisas
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan
PSR-PM
SPM
15
Liza binti Ambak
16
Lily Nurzaliza Wahida bt Mohd
DG 41
Ghazali
17
Mahsuri Bt Misnan
DG A32(KUP)
18
Mohd Suffian b Yunoh
DG 41
19
Musalmah bt Alias
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan (PSR PM)
STPM
20.
Najman Sujairi b Salleh
DG41
Ijazah Sains Fizik.
KPLI Pendidikan Khas
21
Noor Hayati binti Abdullah @
DG A32(KUP)
Zakaria
Sijil Perguruan(PSR/PI)/STPM
22
Noor Marzillah bt Abd Ghani
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR/ PM)/STPM
Diploma Perguruan (KPLI –
Pendidikan Khas) Ijazah Sarjana
Muda Biologi Gunaan (Biologi
Akuatik)
Sijil Perguruan
PSR PM
Sijil Convertion ( Bahasa Inggeris )
SPM
Diploma Pendidikan (j-Qaf)
Ijazah
Sarjana
Muda
Syariah
Islamiah
23
Nor Hasniah bt Mohd Hasan
DG 41
Sijil Perguruan (KPLI– Prasekolah )
Ijazah Sarjana Muda Sains
Kemanusiaan (Psikologi)
24
Nora bt Wahid
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan (PSR PM)/SPM
25
26
Norliza bt Abd Rashid
Nurhilyati Bt Ihsan
DG 41
DG 41
Diploma Pendidikan (j-Qaf)
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam
(Usuludin dan Falsafah).
Sijil Perguruan ( PSR PM – MPKTBR
)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Maklumat
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
122
Perancangan Jabatan dan Unit
Bil
Nama
Gred
Jawatan
Kelulusan
Akademik dan iktisas
27
Rohani bt Mohd Noor
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan (PSR PM)/STPM
28
Sazlinawati bt A.Jalil
DG 41
Diploma Perguruan Matematik
Ijazah Sarjana Muda Matematik
29
Sharifah Nor Aini bt Syed Harun
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR-KH)/STPM
30
Siti Salbiah bt Abd Salam
DG 41
Diploma Perguruan (Bahasa Melayu)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
khas
31
Suryati bt Md Yassin
DG 41
Diploma Pendidikan (j-Qaf)
Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu
32
Suraini Binti [email protected]
DG41
Ijazah Sarjana Muda TESL
33
Wan Mardie bin Wan Yusof
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR-PM)/SPM
34
Wan Mariah bt Wan Muda
DG A32(KUP)
Sijil Perguruan(PSR-PM)/SPM
35
Zaidi Bin Salleh
DG41
Ijazah Sarjana
khas(KPLI)
8.0
Muda
Pendidikan
Senarai Staf Sokongan.
Bil Nama
Jawatan
1.
2.
3
4
5
6
7
Pembantu Tadbir– N22 (KUP)
Pembantu Tadbir – N17
Pembantu Pengurusan Murid (Pend. Khas)
Pembantu Pengurusan Murid (Pend Khas)
Pembantu Am Pejabat – N1
Pembantu Pengurusan Murid (Prasekolah)
Pegawai Eksekutif Teknologi Maklumat
Norzi bt Embong
Azlina binti Yusof
Juliawati bt ismail
Junita bt Muhammad
Rosli bin Saat
Syafiah Ismail
Norhayati bt Jusoh
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
123
Perancangan Jabatan dan Unit
9.0
Perancangan Tahun 2013
9.1
Aktiviti Anjuran Sekolah
Bil Tarikh Aktiviti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Anggaran
kos/
Tempat
Bil.Peserta/
Kum.Sasar
Ulasan/Tindakan
Pn Wan Mariah
Jan
2013
Transisi
SKMPKT
60 orang
SKMPKT
Jan
2013
Sambutan
Maulidurrasul
SKMPKT/IPG
RM320
380 murid
SKMPKT
Dewan Ungku Pn Hjh
Umar
Ismail
Feb
2013
Minggu
Bahasa
SKMPKT/IPG
Mac
2013
Mesyuarat
Agung PIBG
PIBG
SKMPKT
Mei
2013
Perkhemahan
Unit
SKMPKT/IPG
Beruniform
Mei
2013
Sambutan
Hari Guru
SKMPKT/IPG
Jun
2013
Tautan Kasih
SKMPKT/IPG
Jun
2013
Kejohanan
Olahraga
SKMPKT/IPG
Jun
2013
Kem Motivasi
SKMPKT/IPG
UPSR
Jun
2013
Lawatan
Bermaklumat
SKMPKT/
PIBG/IPG
JulaiOgos
2013
Ihya
Ramadhan
12
Ogos
2013
13
Sumber
Perbelanjaan
Okt
2013
14
Nov
2013
Sambutan
Hari
Kemerdekaan
dan
Hari
Raya
Sambutan
Hari
Raya
Qurban
Hari
Anugerah
Pelajar
Cemerlang
Asmah
Pn Ameliafarihah
Ariffin
380 murid
SKMPKT
Semua ahli
PIBG
SKMPKT
RM 2500.00
150 murid
SKMPKT
RM380
320 murid
SKMPKT
RM 380
320 murid
SKMPKT
RM3200.00
380 murid
SKMPKT
60 calon
UPSR
RM 5000
40 murid
SKMPKT
SKMPKT
SKMPKT/IPG
150 murid
SKMPKT
Bilik
j-QAF
Pn Suryati
Yassin
SKMPKT
380 murid
Dataran
Sekolah
Pn Musalmah
SKMPKT
380 murid
Dataran
Sekolah
Ustaz Sofian
Dewan
Farabi
Al- Pn Rohani Mohd
Nor
RM 2500
SKMPKT/IPG/
90 murid
PIBG
SKMPKT
Dewan
Farabi
Al-
Pn Nora Wahid
Kem
Seberang
Takir
En Mohd Sofian
Dewan
sekolah
Pengerusi Kelab
Guru
SKMPKT
Pn Liza bt Ambak
En Wan Mardie
Padang IPGM
Wan Yusof/Unit
KDRI
Ko IPGKDRI
Pn Rohani Mohd
Gem Resort
Nor
KL/N9/Melaka Pn. Azizah bt Ali
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
124
Md
Perancangan Jabatan dan Unit
9.2
Program anjuran bersama SKMPKT dan IPG KDRI
Tarikh
5 Feb
Aktiviti
Peruntukan
Kelas Seni visual
Outdoor bertemakan
alam semulajadi
Action Song
Ada
Ada(IPG)
Feb
21-23
Mac
2013
Mac
hingga
Jun
18 Mac
2013
April
2013
April
19-20
2013
25 April
2013
FebSep
30 Jun4 Julai
10.0
Kursus
Pembangunan Staf
Ada
Memperkasakan
Bilik PSV
Ada
(Sk /IPG)
Terapi Seni Kanakkanak dalam
Pendidikan
Program Motivasi
UPSR
Ada
(Sk/IPG)
Anggaran
kos/
Bil.Peserta/
Kum. Sasar
PSIMP/Pend.
Khas/Sem 5
Tempat
Ulasan/Tindakan
TS
KS
Mazlan A.Karim
RM 1000/100 Teaching
orang murid
School
IPGKDRI
RM 10800.00
40 orang staf
KUANTAN
BILIK PSV
Teaching
School
60 orang
Ameliafarihah
Ariffin(JBB)
(JIP)
Musalmah Alias
KS
Pn Nurhilyati
JIP
60 calon
UPSR
IPG KDRI
60 calon
UPSR
IPG KDRI
Teknik Penulisan
Karangan UPSR
60 Orang
Calon UPSR
TS
IPGKDRI
Output Learning
program
Minggu Matematik
Tahun
5/KSSR
TS
(Jab. SN)
Wan Mardie Wan
Yusof
JBM
Rohani bt Mohd
Noor
PIPK
IPG
Jabatan MT
Science Camp For
Teaching School
Tiada
IPG
Unit Kaunseling
Azizah Ali
Penutup.
Diharapkan dengan perancangan yang teliti dan kerjasama yang erat diantara semua
pihak kecemerlangan Teaching School akan lebih terselah.
Perancangan Tahunan 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Kuala Terengganu
125
Jawatankuasa Kerja
JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL TAHUN 2013
1
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran
Pengerusi
:Ghulam Sarver bin Mobarak Ali
Pengarah
Timbalan Pengerusi : Hj. M. Shaipulah bin Awang
Ibrahim
Setiausaha
: Pajuzi bin Awang
Penolong Setiausaha: Hjh Faizah binti Jaafar
Timbalan Pengarah
Ahli
Dr Hjh Rohani Binti Abd Hamid
SU Akademik
Hj. Idris bin Salleh
Hj Yahaya bin Osman
Ketua Penyelaras Pengurusan Kualiti
KJ Hal Ehwal Pelajar
Hjh Norma binti Bajuria
KJ Ilmu Pendidikan
Hj Mohd Rasid bin Chik
KJ Sains
Mazlan bin Ibrahim
KJ Matematik
Biamin bin Ahmad
Hj. Salleh bin [email protected]
Hj. Mohamed Yusoff bin Mohamed
Samsiah Nair
Hj. Amidin bin Zim
KJ Teknologi Pendidikan
KJ Pendidikan Islam & Moral
KJ Kajian Sosial
KJ Bahasa-bahasa
KJ Pengajian Melayu
KJ Pendidikan Jasmani
:
Hj. Mohamad Yunus bin Ibrahim
Dr Hj Ibrahim bin Taib
Che Mohd Razali bin Abdullah
Mohd Kamaruzaman bin Harun
YM Che Ku Mohamad Rafee Bin CK Ali
Badruddin Bin Hassan
Zaharim bin Tawang
Hj Kamarauzaman bin Zakaria
Nor Aziah Binti Awang
Hjh. Maznah binti Mohd
Mohd Ghazali bin Tawang
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
KJ Penyelidikan dan Inovasi
Profesionalisme Keguruan
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Ketua Unit Praktikum
Ketua Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Ketua Unit Pentadbiran Peperiksaan
dan Penilaian
Ketua Unit Kokurikulum
Ketua Unit Psikologi & Kaunseling
Ketua Perpustakaan Ibnu Sina
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Teknologi Maklumat
126
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Melaksanakan segala dasar, visi dan misi Kementerian Pelajaran dan
Negara.
п‚·
Merancang Perancangan Tahunan IPG dengan berdasarkan dokumen,
surat arahan dan pekeliling, minit mesyuarat Pengarah-Pengarah IPG
serta takwim IPG KPM dan Kementerian Pelajaran Malaysia.
п‚·
Merancang, mentadbir dan memantau pelaksanaan kurikulum dan
kokurikulum yang disediakan oleh IPG KPM
п‚·
Merancang, mengurus dan mentadbir serta memantau belanjawan IPG.
п‚·
Merancang,
mengurus
dan
mentadbir
serta
memantau
Program
Peningkatan Profesional staf akademik dan staf bukan akademik.
п‚·
Merancang,melaksana dan memantau pelaksanaan MS ISO 9001:2008.
п‚·
Merancang dan memantau pengurusan infrastruktur dan infostruktur IPG.
п‚·
Merancang dan memantau pengurusan Hal Ehwal Pelajar.
п‚·
Menjana keutuhan pengurusan IPG bagi membentuk iklim dan budaya
yang kondusif.
п‚·
2
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali satu semester.
JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI DAN KEUTUHAN
Pengerusi
:
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi
Ketua Penyelaras Pengurusan
Kualiti
Penyelaras MS ISO
:
Hj. Idris bin Saleh
Hjh Samsiah binti Hassan
Penyelaras Pelaksana MQF
:
YM Dr. Hj Tg Zawawi bin Tg Zainal
:
Timbalan Pengarah
Penyelaras SSR
:
Dr Hj Saidi bin Mohd
Penyelaras KIK
:
Norzaini binti Yusof
Penyelaras SGM
Penyelaras ’5S’
Ketua Penyelaras Keutuhan
:
Mohd Kholid bin Salleh
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
:
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Hj Mohd Yusof bin Husin
127
Jawatankuasa Kerja
Penyelaras Integriti
:
Penyelaras JKTU
2.1
Idrul Hisham bin Ismail
:
Hj Kamarauzaman bin Zakaria
JAWATANKUASA MS ISO
Pengerusi Pelaksana
: Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi Pelaksana : Hjh Samsiah binti Hassan
a
Sekretariat ISO
Ketua
Setiausaha
:
:
Hjh. Samsiah binti Hassan
Bahtiar bin Omar
Ahli
:
Salim bin Md Amin
Rosmani binti Ali
Dr Hj Saidi bin Mohd
Yunus bin Yusof
Yuslaini binti Yunus
Noorulhayati binti Md. Noor
b
Jawatankuasa Bimbingan & Pemantauan
Ketua
:
Hj Mohd Yusof bin Husin
Setiausaha
:
Asyraf Ridwan bin Ali
Ahli
:
Azlan bin Jaafar
Hj Mohd Anuwi bin Hussin
Nordin bin Shaari
Siti Rahimah binti [email protected]
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
128
Jawatankuasa Kerja
c
Jawatankuasa Dokumentasi
Ketua
:
Hj Mohd Rasid bin Chik
Setiausaha
:
Hjh Badrul Muin binti Mohamad Adam
Ahli
:
Hasnul Hadi bin Tengah
Suriany binti Mat Nor
Dr Fouziah bin Mohd
Zainab binti Ab. Rahman
Hjh Norihan binti Mat Zin
Hjh Siti Aishah binti Mokhtar
Mhd’ Asri bin Ismail
Adnan bin Abdullah
Marzuki bin Ngah
Amir Hamzah bin Yaakub
Raja Abdullah bin Raja Ismail
Roseli bin Awang
Abdul Ronif bin Jamaluddin
Hamidi bin Salleh
d
Jawatankuasa Audit Kualiti
Ketua
:
Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar
Setiausaha
:
Hjh. Mek Yam binti Yusof
Ahli
:
Mohamed bin [email protected]
Hj Ahmad Sabri bin Mohd Yazid
Hj Safri bin Aziz
Hj Johari bin Yusof
Zahar bin Ibrahim
Hj Che Abdul Muttalib bin Ismail
Hjh Faizah binti Jaafar
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
129
Jawatankuasa Kerja
e
Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan
Pengerusi
:
Ketua Jabatan PIPK
Setiausaha
:
Ketua Unit Penyelidikan, Jabatan PIPK
Ahli
:
YM Dr Tengku Zawawi bin Tengku Zainal
Asri bin Harun
Ketua Unit Praktikum
Ketua Unit Kokurikulum
f
Jawatankuasa Aduan Pelanggan
Pengerusi
:
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Setiausaha I
:
Ketua Unit Kebajikan dan Keselamatan, Jabatan
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
HEP
Ahli
Pegawai Eksekutif Kanan
Pengerusi JK Kafetaria
Penolong Pengurus Asrama
Juruteknik Kanan
g
Jawatankuasa Penambahbaikan
Pengerusi
:
Hjh. Norlia binti Abd. Aziz.
Setiausaha
:
Ahmad bin Ibrahim
Ahli
:
Setiausaha Akademik
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Wakil Sektor Pengurusan Sekolah JPNT
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
130
Jawatankuasa Kerja
h
Jawatankuasa
Laporan
Prestasi
Perkhidmatan
Yang
Tidak
Memenuhi Standard
Pengerusi
:
Mohd Kholid bin Salleh
Setiausaha
:
Zainab binti Abd. Rahman
Ahli
:
Hj Jamaludin bin Alias
Hj Abdullah Kamal bin Abu Bakar
Zakaria bin Ali
Zawati binti Hitam
Pemegang Prosedur Kualiti (PK)
Bil
Nombor
Prosedur
IPGM-PPK-PT02
IPGM -PPK-PT03
Nama Prosedur
3
IPGM-PPK-PT04
Penggubalan Kurikulum
4
IPGM-PPK-PT05
Pengurusan Kurikulum
5
IPGM-PPK-PT06
Pelaksanaan Pentaksiran
Pendidikan Guru
6
IPGM-PPK-PT07
Pengurusan Peperiksaan
1
2
Perancangan Tahunan
Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Pemegang /
Penggerak
Timbalan Pengarah /
Pajuzi bin Awang
KJ Hal Ehwal Pelajar/
Hj Wan Zaidi bin Wan
Nawi/ Mohamed bin
[email protected]
Wahid/Burhanudin bin
Ismail
Dr Nik Zaharah binti Nik
Yaacob/
Hj Mohd Sharif bin Muda
Norzaini binti Yusof/Hj
Mohd Anuwi bin
Hussain/Zaharim bin
Tawang/Mohd
Kamaruzaman bin Harun
Dr Hjh Rohani binti Abd
Hamid/Hj Abu Zarin bin
Abu Bakar/Hj Abdullah
Kamal bin Abu
Bakar/Badruddin bin
Hassan
Ketua Unit Peperiksaan
dan Penilaian/ Badruddin
bin Hassan/ Abdul Ronif bin
Jamaluddin/
131
Jawatankuasa Kerja
7
IPGM-PPK-PT08
IPGM-PPK-PT09
Pengurusan Perpustakaan
9
IPGM-PPKPUP-01
10
IPGM-PPKPUP-02
Pengendalian Mesyuarat
Kajian Semula Pengurusan
(MKSP)
Tindakan Pembetulan dan
Pencegahan
11
IPGM-PPKPUP-03
Audit Dalaman
12
IPGM-PPKPUP-04
Maklum Balas Pelanggan
(Produk)
13
IPGM-PPKPUP-05
IPGM-PPKPUP-06
IPGM-PPKPUP-07
Pengurusan Elaun Pelajar
8
14
15
16
17
IPGM-PPKPUP-08
IPGM-PPKPUP-09
Pengurusan Makmal
Pengajaran Pembelajaran
Penyelenggaraan Infrastruktur
Kawalan Ke Atas Produk atau
Perkhidmatan Yang
Tidak Memenuhi Standard
Penyediaan Anggaran Belanja
Mengurus
Pengurusan Aset
18
IPGM-PPKPUP-10
Perolehan
19
IPGM-PPKPUP-11
IPGM-PPKPUS-01
Aduan Pelanggan
IPGM-PPK-
Kawalan Dokumen
20
21
Kawalan Rekod
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
Nor Aziah binti Awang/Nur
Amirah binti Azmi
Biamin bin Ahmad/ Hashim
bin Salleh / Rozlina binti
Abd Aziz/Mansor bin Abd.
Rahman/Mohd Ghazali bin
Tawang
Hjh. Samsiah binti Hassan /
Bahtiar bin Omar
Hjh. Norlia binti Abd.
Aziz/Ahmad bin Ibrahim
Hj Abu Zarin bin Abu
Bakar /
Hjh Mek Yam binti Yusof
Dr Hj Ibrahim bin
Taib/Marzuki bin Ngah
Norliana binti Abdullah/Wan
Zawiyah binti Wan Abdullah
Mohd Alias bin
Mamat/Zakaria bin Mohd
Mohd Kholid bin Salleh/
Zainab binti Abd Rahman
Hjh Maznah binti Mohd/
Norliana binti Abdullah
Che Mohd Razali bin
Adullah/ Fauziah binti
Idris/Aslida binti Abdul
Rashid
Hjh Maznah binti Mohd/
Mohd Riduan bin
[email protected]/Mohd Alias
bin Mamat/Fauziah binti
Idris/Aslida binti Abdul
Rashid
Hj Yahaya bin Osman
/Suriany binti Mat Nor
Rahah binti Abd
[email protected]/Hazliza binti
[email protected]
Hj Mohd Rasid bin Chik/Hjh
132
Jawatankuasa Kerja
PUS-02
22
IPGM-PPKPUS-03
Latihan Pembangunan Staf
Badrul Muin bin Muhamad
Adam
KU LDP/ Raja Abdullah bin
Raja Ismail
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚· Merancang dan mengurus program kualiti IPG
п‚· Memberi kesedaran kepada warga IPG tentang sistem Kualiti
п‚· Memastikan dokumen dan rekod kualiti lengkap dan sempurna
п‚· Menetapkan jaminan kualiti dengan merancang dan melaksanakan
penambahbaikan
п‚· Merancang dan mengurus program yang bertemakan kualiti bagi pelajar.
п‚· Mengadakan mesyuarat Majlis Kualiti IPG sekurang-kurang dua kali setahun
п‚· Bertanggungjawab dalam pelaksananaan MS ISO 9001:2008 IPG.
п‚· Menyediakan latihan kepada pemegang-pemegang Prosedur Kualiti.
п‚· Menjalankan audit dalaman mengikut jadual yang ditetapkan oleh Majlis Kualiti,
IPG KPM
п‚· Menyelaras aktiviti ke arah mencapai standard MS ISO 9001:2008 dengan
mematuhi Manual kualiti dan Prosedur Kualiti.
п‚· Mengendalikan Pra Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dan menghantar
laporan kepada Majlis Kualiti, IPG KPM
п‚· Merancang dan mengurus sambutan Hari Q peringkat IPG.
.
2.2
JAWATANKUASA INDUK AKREDITASI
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi I
:
Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi II
:
Hj Idris bin Salleh
Setiausaha
:
YM Dr Hj Tg Zawawi bin Tg Zainal
Ahli
:
Setiausaha Akademik
Ketua-ketua Jabatan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
133
Jawatankuasa Kerja
Ketua-ketua Unit
Pegawai Eksekutif Kanan
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Menentukan dasar dan hala tuju kualiti program yang disediakan
Meneraju dan memimpin warga IPG dalam penyediaan program yang
terjamin kualiti
Merintis dan mempromosikan fokus program yang disediakan mengikut
aspirasi dan keperluan KPM
Membuat keputusan berdasarkan maklumat jaminan kualiti, pemantauan dan
penilaian program
Memelihara keyakinan pihak berkepentingan dan awam terhadap kualiti
program yang disediakan untuk melatih guru
Membuat keputusan dan melantik tenaga pengajar program
Bekerjasama dengan Jawatankuasa mekanisme jaminan kualiti yang lain
2.3
JAWATANKUASA PELAKSANA AKREDITASI
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
Dr. Hjh. Rohani binti Abdul Hamid
Penyelaras
:
YM Dr Hj Tg Zawawi bin Tg Zainal
Setiausaha
:
Dr Fouziah binti Mohd
Ketua Pangkalan Data
:
Norizah binti Ahmad
Ketua Bidang 1
Ketua Bidang 2
:
:
Ketua Bidang 3
Ketua Bidang 4
Ketua Bidang 5
Ketua Bidang 6
Ketua Bidang 7
Ketua Bidang 8
Ketua Bidang 9
:
:
:
:
:
:
:
Hj. Aziz bin Omar
Hj. Nik Harun Aminarrashed bin Nik
Mahmud
Zainab binti Ab Rahman
Suriany binti Mat Nor
Jaafar bin Ab. Latif
Nordin bin Shaari
Yuslaini binti Yunus
Che Mohd Razali bin Abdullah
Hjh. Norlia bt Aziz
:
:
:
:
:
Hjh Siti Hazlifah binti Hilaluddin
Mas Norbany binti Abu Samah
Zaleha bt Abdullah
Hj Abd Samat bin Taib
Hj Ahmad Sabri bin Mohd Yazid
Penyelaras PISMP
Penyelaras PPISMP
Penyelaras DPLI
Penyelaras PPG
Penyelaras PGSR
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
134
Jawatankuasa Kerja
2.3.1 Jawatankuasa Semakan Semula dan Penambahbaikan Program
Pengerusi
:
Hj Abu Zarin bin Abu Bakar
Setiausaha
:
Hj Johari bin Yusof
Ahli
:
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Suriany binti Mat Nor
Hjh Salma binti Endut
Azlinda binti A. Aziz
Fungsi JK Pelaksana
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Merancang semua aktiviti yang berkaitan dengan akreditasi program baru
Memantau aktiviti pelaksanaan program yang akan /telah diakreditasi
Menguruskan proses untuk mendapatkan akreditasi program
Mengkaji semula secara berkala aktiviti / keperluan program bagi
penambahbaikan program secara berterusan
Senarai Tugas Jawatankuasa Pelaksana
Pengerusi/ Timbalan Pengerusi
п‚· Mempengerusikan mesyuarat JK Pelaksana
п‚· Mempastikan JK menjalankan fungsinya
п‚· Mengeluarkan surat perlantikan ahli JK
Penyelaras MQF
п‚· Menyediakan pelan tindakan bagi proses permohonan akreditasi sejajar dengan
pelan tindakan IPG
п‚· Menyelaraskan aktiviti JK secara keseluruhan
п‚· Menyelaras pengurusan pangkalan data MQF
п‚· Mempastikan berlakunya rangkaian kerja yang padu antara ketiga-tiga sub-unit
п‚· Menganjurkan kursus/bengkel bagi melatih ahli memahami proses dan
penyediaan dokumen untuk akreditasi
Penyelaras Pengurusan Pangkalan Data
п‚·
п‚·
п‚·
Menyelaras penyediaan pangkalan data bagi akreditasi program baru
Memastikan pangkalan data yang disediakan memenuhi bidang dan standard yang dikehendaki
oleh MQF
Menyediakan dokumentasi program untuk permohonan akreditasi
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
135
Jawatankuasa Kerja
Penyelaras Program
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Menyediakan struktur pengurusan program serta spesifikasi tugas setiap ahli
Memastikan program dilaksanakan mengikut spesifikasi kurikulum program dan proforma kursus
Mengadakan mesyuarat penyelarasan kursus dari masa ke semasa
Mengumpulkan dan bertanggungjawab ke atas semua bahan berkaitan program bagi tujuan
dokumentasi dan akreditasi di bilik induk
Melengkapkan maklumat COPPA (Bahagian B) bagi permohonan akreditasi program
Memantau dan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar
diperingkat IPG.
Menyediakan maklum balas dan laporan kepada pihak-pihak berkenaan apabila
diperlukan
Menghadiri mesyuarat dan perbincangan yang berkaitan
JK Semakan Semula dan Penambahbaikan Program
п‚· Menyelaraskan proses penilaian kendiri bagi program yang hendak
diakreditasikan. Ini termasuklah proses
o pengumpulan data
o menilai data yang dikumpul
o menyediakan laporan penilaian kendiri
п‚· Melengkapkan maklumat COPPA (Bahagian D) bagi permohonan akreditasi
program
п‚· Menghasilkan laporan kendiri (self review report)
Tugas Urusetia
п‚· Menguruskan permohonan untuk mendapatkan akreditasi program
п‚· Membantu pasukan JK Semakan Semula dan Penambahbaikan Program
п‚· Menyediakan bilik induk (base room) untuk menyimpan bahan-bahan dan
dokumen untuk akreditasi program
п‚· Menguruskan aktiviti berkaitan lawatan panel akreditasi MQA (sebelum dan
semasa lawatan)
2.4
JAWATANKUASA SISTEM ’STAR RATING’ (SSR)
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
AJK
:
a) Pengurusan
Pegawai Eksekutif (K)
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Teknologi Maklumat
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
136
Jawatankuasa Kerja
Penolong Akauntan
Juruteknik Kanan
Setiausaha MPPP
b) Pengurusan Teras
Setiausaha Akademik (K)
Ketua-ketua Jabatan
Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian
Ketua Unit Kokurikulum
c) Pengurusan Pelanggan
KJ Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme
Keguruan (K)
KJ Hal Ehwal Pelajar
Ketua Pembantu Tadbir
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Menentukan dasar dan hala tuju kualiti IPG.
Memelihara keyakinan pihak berkepentingan dan awam terhadap kualiti IPG
yang disediakan untuk melatih guru.
Membuat keputusan berdasarkan maklumat jaminan kualiti, pemantauan dan
penilaian ke atas aktiviti IPG yang dijalankan.
Merintis dan mempromosikan fokus program yang disediakan mengikut
aspirasi dan keperluan KPM.
Meneraju dan memimpin warga IPG dalam penyediaan program yang
terjamin kualiti.
Bekerjasama dengan jawatankuasa jaminan kualiti yang lain.
Menilai dan mencadangkan aktiviti penambahbaikan, pengurusan fizikal,
sumber manusia dan kewangan.
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali satu semester.
2.5
JAWATANKUASA STANDARD GURU MALAYSIA (SGM)
Pengerusi
:
Mohd Kholid bin Salleh
Setiausaha
:
Hj Mohd Sharif bin Muda
Ahli
:
Semua Mentor
YM Tuan Jeffizi bin Tuan Jusoh
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
137
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Menentukan dasar dan hala tuju kualiti IPG.
Memelihara keyakinan pihak berkepentingan dan awam terhadap kualiti IPG
yang disediakan untuk melatih guru.
Membuat keputusan berdasarkan maklumat jaminan kualiti, pemantauan dan
penilaian ke atas aktiviti IPG yang dijalankan.
Merintis dan mempromosikan fokus program yang disediakan mengikut
aspirasi dan keperluan KPM.
Menentukan guru-guru yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri Guru Malaysia
Bekerjasama dengan Jawatankuasa mekanisme jaminan kualiti yang lain
dalam menjayakan matlamat KPM
Merancang aktiviti penambahbaikan, pengurusan fizikal, sumber manusia
dan kewangan demi pencapai Standard Guru Malaysia.
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali satu semester.
2.6
JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
Penyelaras
:
Norzaini binti Yusof
Setiausaha
:
Ahmad bin Omar
Ahli
:
Ketua Jabatan PIPK
Hj Nawi bin Mamat
Noorliza binti Abd. Razak
Hashim bin Salleh
Ani Salwiah binti Zakaria
Bahtiar bin Omar
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Pegawai Teknologi Maklumat
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Melaksanakan dasar dan hala tuju kualiti IPG selaras dengan budaya KIK
п‚·
Memelihara keyakinan pihak berkepentingan dan awam terhadap budaya KIK
yang disediakan untuk melatih guru.
п‚·
Merintis dan mempromosikan fokus budaya KIK IPG yang disediakan
mengikut aspirasi dan keperluan KPM.
п‚·
Menggerakkan budaya inovasi di IPG
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
138
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Bekerjasama dengan Jawatankuasa mekanisme jaminan kualiti yang lain.
п‚·
Merancang aktiviti penambahbaikan, pengurusan fizikal, sumber manusia
dan kewangan.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali satu semester.
3.0
Jawatankuasa Key Performance Indicator (KPI)
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Penyelaras
:
Hjh Norlia binti Abd Aziz
Setiausaha
:
Hj Jamaludin bin Alias
Ahli
:
Hjh Norma binti Bajuria
Hj Mohamed Yusoff bin Mohamed
Hj Che Abdul Muttalib bin Ismail
Dr Hjh Nik Zaharah binti Nik Yaacob
Hj Mohd Sharif bin Muda
Mohd Kamaruzaman bin Harun
Che Mohd Razali bin Abdullah
Mohamed bin [email protected]
Rahah binti Abd [email protected]
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menyelaras Pelan Strategik IPG KDRI
п‚·
Memastikan
perancangan
dilaksanakan
mengikut
Buku
Perancangan
Strategik KPI IPG KDRI Tahun 2011-2015
п‚·
Memberi maklumat kepada pihak pengurusan dalam mencapai objektif yang
telah ditetapkan
п‚·
Menilai dan melaporkan kemajuan perancangan yang dilaksanakan secara
berterusan
п‚·
Mengadakan mesyuarat JK KPI sekurang-kurang dua kali setahun
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
139
Jawatankuasa Kerja
4.0
Jawatankuasa Pengurusan Akademik
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Penolong Setiausaha :
Dr Hjh Rohani binti Abd Hamid
Hj Abu Zarin bin Abu Bakar
Ahli
Hj Abdullah Kamal bin Abu Bakar
:
YM Tg Noor Kasmelia binti Tg Ibrahim
Hjh Badrul Muin bt Muhamad Adam
Nik Azleena bt Nik Ismail
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Penyelaras Pengurusan Kualiti
Penyelaras Jadual Waktu
Pemeriksa Luar IPGK (IEE)
Penyelaras-penyelaras Program
Pensyarah Pakar (Jemputan)
Pemegang PT04, PT05, PT06 dan PT07
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Memastikan pelaksanaan dasar dan halatuju kurikulum dan penilaian Institut
Pendidikan Guru seperti yang ditetapkan oleh Senat.
п‚·
Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan sukatan
pelajaran atau proforma kursus yang terkini.
п‚·
Memastikan proses perancangan, penggubalan dan pemurnian kurikulum
latihan perguruan dapat dijalankan secara sistematik, profesional dan
berkesan mengikut keperluan Institut-Institut Pendidikan Guru dan memenuhi
prosedur kualaiti MS ISO 9001:2008 dan spesifikasi Agensi Kelayakan
Malaysia (MQA) atas arahan Senat Institut-Institut Pendidikan Guru dan
Institut Pendidikan Guru Malaysia
п‚·
Memastikan jadual waktu kuliah disediakan sebelum sesi semester bermula
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
140
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Memastikan tenaga pensyarah mencukupi dan memenuhi kepakaran
mengikut bidang
п‚·
Memastikan pengagihan tugas waktu kuliah mengikut bidang dan kemahiran
masing-masing
п‚·
Memastikan program pengalaman berasaskan sekolah dan praktikum
berjalan dengan baik
п‚·
Menyelaras perancangan dan pelaksanaan program peningkatan prestasi
pelajar
п‚·
Menyelaras dan merancang program peningkatan tahap profesionalisme staf
akademik
п‚·
Merancang dan melaksanakan proses penggubalan kertas peperiksaan dan
kerja kursus latihan perguruan secara sistematik, profesional dan berkesan
mengikut
Manual
Penggubalan
Kertas
Peperiksaan
dan
Panduan
Pelaksanaan dan Pentaksiran Kerja Kursus
п‚·
Memastikan komponen dan struktur kursus bagi setiap kursus dilaksana dan
dipatuhi.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali satu semester dan
laporan dihantar kepada Pengarah
5.0
Jawatankuasa Permuafakatan dan Konsultansi Pendidikan
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Penyelaras
Setiausaha
:
Hj Che Mansor bin Che Kerma
Zahar bin Ibrahim
Ahli
:
:
Dr Saidi bin Mohd
Dr Hjh Nik Zaharah binti Nik Yaacob
Dr Fouziah binti Mohd
Hjh Siti Hazlifah binti Hilaluddin
Rozlina binti Abd Aziz
Ani Salwiah binti Zakaria
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
141
Jawatankuasa Kerja
Marzuki bin Ngah
Mansor bin Abd Rahman
Ahmad Jailani bin Halus
Hj Aziz bin Omar
Hj Mohd So’od bin Chik
Hj Ahmad Sabri bin Mohd Yazid
Wan Zainuddin bin Wan Hassan
Amir Hamzah bin Yaakub
Mohd Kamaruzaman bin Harun
Zaharim bin Tawang
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Mengenalpasti aspek permuafakatan pendidikan yang boleh diterokai oleh
IPG
п‚·
Menjalinkan perkongsian pintar dengan pihak IPTA, IPTS, JPN, Majlis Guru
Cemerlang, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Bahagian Teknologi
Pendidikan, Majlis Pengetua dan Guru Besar, sekolah dan agensi-agensi
yang terlibat dengan pendidikan dalam dan luar negara.
п‚·
Mengenalpasti aspek pengantarabangsaan yang boleh dilaksanakan pada
peringkat IPG
п‚·
Menyediakan laporan pelaksanaan program dua kali setahun.
6.0
Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Jabatan PIPK
Ahli
:
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Pegawai Teknologi Maklumat
Pegawai Eksekutif Kanan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
142
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang dan menentukan dasar pelaksanaan dan strategi bagi
menggalakkan penjanaan idea serta penyelidikan dan pembangunan
п‚·
Merancang usaha peningkatan inovasi IPG kampus
п‚·
Menetapkan amalan dan proses yang menyokong peningkatan inovasi
IPG kampus
п‚·
Menyelaras dan memantau pembudayaan inovasi
п‚·
Memberi pengiktirafan kepada warga yang menghasilkan inovasi
7.0
Jawatankuasa Petugas Inovasi
Pengerusi
:
Ketua Jabatan PIPK
Timbalan Pengerusi :
Marzuki bin Ngah
Setiausaha
Mohd Asri bin Harun
Ahli
:
:
YM Dr. Hj Tengku Zawawi bin Tengku Zainal
Hj Hamdan bin Abd Manaf
Amir Hamzah bin Yaacob
Mazlan bin A. Karim
Mohd Anuwi bin Husain
Mas Norbany binti Abu Samah
Dr Fouziah binti Mohd
Che Ku Mohammad Rafee bin Che Ku Ali
Dr. Saidi bin Mohd
Sakhiyyah binti A. Rahim
Ahmad Jailani bin Halus
Sazli bin [email protected] Aziz
Wan Zaidi bin Wan Nawi
YDP JPP
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
143
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang, melaksana dan menilai usaha-usaha peningkatan inovasi
п‚·
Mengenalpasti program/aktiviti inovasi yang dapat dilaksanakan di IPG
п‚·
Mengenalpasti, menyelaras dan melaksanakan program-program latihan
bagi menerapkan pembudayaan inovasi di kalangan warga IPG
п‚·
Memupuk dan meningkatkan kesedaran dan minat terhadap inovasi
kepada warga IPG melalui penganjuran seminar, ceramah, kempen,
pertandingan dan sebagainya
п‚·
Mengenalpasti, menyelaras dan memantau program-program berkaitan
organisasi pembelajaran di IPG
п‚·
Mengenalpasti, menyelia dan menyelaras pangkalan data yang
bersesuaian bagi menyimpan dan mengurus segala idea, ilmu dan inovasi
yang dihasilkan
п‚·
Mengenalpasti dan memberi pengiktirafan dalam bentuk insentif kepada
individu yang berjaya menghasilkan inovasi yang boleh diaplikasikan di
mana-mana jabatan
п‚·
Mempromosi hasil inovasi yang dilaksanakan kepada warga IPG,
pelanggan dan stakeholders melalui risalah, email, paparan di laman web,
media massa dan sebagainya
п‚·
Mengemukakan laporan pelaksanaan inovasi di IPG kepada
jawatankuasa pemandu
8.0 Jawatankuasa Akaun Amanah
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Penolong Akauntan
Ahli
:
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Ketua Unit Kokurikulum
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
144
Jawatankuasa Kerja
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Eksekutif
Ketua Pembantu Tadbir
Penolong Pengurus Asrama
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Merancang dan mengurus perbelanjaan mengikut prosedur yang ditetapkan
Mengenalpasti dan meluluskan aktiviti yang boleh menggunakan peruntukan akaun amanah.
Mengenalpasti sumber kewangan dalam akaun amanah.
Melaporkan prestasi kewangan semasa akaun amanah.
Menyediakan laporan suku tahun kepada IPGM.
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
9.0 Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan dan Pelan Integriti
Organisasi (PIO)
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi :
Ketua Penyelara :
Pengarah
Timbalan Pengarah
Hj Mohd Yusof bin Husin
Setiausaha
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Penyelaras JKTU
:
Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling
Penyelaras Integriti :
Idrul Hisham bin Ismail
Ahli
Ketua-ketua Jabatan
:
Ketua-ketua Unit
Kaunselor Organisasi (Aduan KPM)
Kaunselor Pelajar (SIWP)
Pegawai Eksekutif Kanan
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Mengenal pasti dan mengkaji undang-undang dan peraturan yang dapat
mengatasi kelemahan pengurusan, mempertingkatkan kawalan terhadap
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
145
Jawatankuasa Kerja
perlakuan rasuah, salahguna kuasa serta penyelewengan terutamanya
dalam pengurusan kewangan.
п‚·
Mengenalpasti , mengkaji serta memperakukan kepada pihak berkuasa apaapa perubahan dalam sistem dan prosedur kerja jabatan bagi meningkatkan
kecekapan , kebersihan , ketelusan serta akauntabiliti dalam perkhidmatan
di samping pencegahan rasuah , salahguana kuasa dan penyelewengan
terutamanya dalam pengurusan kewangan.
п‚·
Melaksanakan aktiviti penggalakkan, penerapan nilai-nilai murni dan etika
bagi memperkukuhkan tahap integriti pegawai dan staf di jabatan berkenaan
atas keyakinan bahawa pengaruh etika yang disepadukan dengan pengaruh
undang-undang akan lebih berjaya dan berkesan dalam usaha mengekang
hawa
nafsu
daripada
melakukan
segala
bentuk salahguna,
kuasa
penyelewengan dan rasuah.
п‚·
Menggubal atau memperkemaskan Kod Etika Kerja Jabatan sebagai
panduan kepada warga jabatan / agensi berkenaan.
п‚·
Memberi pengiktirafan kepada pegawai yang memberi perkhidmatan
cemerlang dan mereka yang mempamerkan nilai-nilai murni melalui aktivitiaktiviti sukarela , memberi nasihat dan bimbingan agama serta mereka yang
melaporkan penyelewengan dan salahlaku dalam jabatan.
п‚·
Membincangkan tindakan-tindakan tatatertib yang telah, sedang dan akan
diambil ke atas pegawai dan staf yang didapati telah melanggar mana- mana
peraturan di bawah Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993 atau lain-lain peraturan dan kod etika jabatan berkenaan
disamping memberi kerjasama atau melaporkan kepada SPRM sebarang
perlakuan rasuah dan salahguna kuasa oleh mana- mana pegawai jabatan
atau agensi Kerajaan.
п‚·
Mengambil tindakan pemulihan selepas sesuatu kejadian pelanggaran
tatatertib atau perlakuan jenayah termasuk melalui tindakan kaunseling dan
pindaan kepada peraturan sistem kerja dan lain- lain.
п‚·
Mengawasi dan mengatur langkah-langkah kawalan dalaman dalam
pelaksanaan tugas-tugas penyeliaan oleh pegawai kanan bagi mencegah
penyelewengan dan jenayah.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
146
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
п‚·
Menerajui Matlamat Strategik Agensi
п‚·
Mengurus Stakeholders
п‚·
Mewujudkan Strategik KPI Setiap Tahun Untuk Mengukur dan Mengesahkan
Pencapaian Prestasi Agensi
п‚·
Mengurus Modal Insan Untuk Mencapai Matlamat Strategik Agensi Secara
Berkesan
п‚·
Mengurus Sumber Kewangan Sejajar Dengan Matlamat Strategik Agensi
п‚·
Melaksanakan Sistem Kawalan Dalaman
п‚·
Melaksanakan Pengurusan Risiko
п‚·
Memantapkan Nilai dan Etika Organisasi
п‚·
Menangani Fraud dan Rasuah
п‚·
Menggalakkan Pembaharuan Dalam Pengurusan
п‚·
Membincangkan usaha-usaha penambahbaikan
п‚·
Membincangkan aspek-aspek penambahbaikan
п‚·
Memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara
menyeluruh dan berkesan.
п‚·
Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam
dan mengatasi karenah birokrasi
п‚·
Meningkatkan tadbir urus korporat, etika perniagaan dan tanggungjawab
sosial korporat
п‚·
Memantapkan institusi keluarga dan komuniti
п‚·
Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.
п‚·
Memastikan gerakan pemantapan integriti di peringkat KPM berjalan lancar,
mencapai matlamatnya dan memenuhi keperluan kumpulan sasaran.
п‚·
Memastikan TEKAD integriti KPM meliputi 5 sasaran berikut:
(i) Memupuk keterampilan dan keperibadian mulia murid;
(ii) Melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak
bangsa;
(iii) Memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara
berkesan di semua peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah; dan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
147
Jawatankuasa Kerja
(iv) Meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga Kementerian.
10.0
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
Ahli
Penolong Akauntan
KJ Hal Ehwal Pelajar
:
:
KJ Teknologi Pendidikan
KJ Pendidikan Jasmani
Ketua Unit Kokurikulum
Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
KU Khidmat Pengurusan
Ketua Unit Praktikum
Ketua Unit Perpustakaan
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Eksekutif
Pegawai Teknologi Maklumat
Pegawai Elektronik
Ketua Pembantu Tadbir
Juruteknik Kanan
Pembantu Tadbir Stor
Pembantu Tadbir Aset
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚· Membuat anggaran keperluan peruntukan tahunan IPG mengikut pecahan
Objek Sebagai.
п‚·
Menyemak peruntukan yang diluluskan oleh IPG KPM dari semasa ke
semasa.
п‚·
Menentukan perancangan perbelanjaan tahunan IPG mengikut keutamaan.
п‚·
Mengadakan mesyuarat JKPA empat kali setahun
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
148
Jawatankuasa Kerja
11.0
Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Ahli
:
Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani
Ketua Jabatan Sains
Ketua Unit Kokurikulum
Pegawai Teknologi Maklumat
Pustakawan
Juruteknik Kanan
Penolong Pengurus Asrama
Pegawai Elektronik
Pegawai Penerima
Pembantu Tadbir Stor
Pembantu Tadbir Aset
Pegawai Pemeriksa
Hj Hamdan bin Abd Manaf
YM Tg Nor Kasmelia binti Tg Ibrahim
Mohd Kamaruzaman bin Harun
Hj Ahmad Zahari bin Omar
Wan Zawiyah binti Wan Abdullah
Zawati binti Hitam
Norliana binti Abdullah
Nur Hayati binti Nawawi
Hj Mat Nor bin Mansoor
Pegawai Pemverifikasi Stok
Hj Mohd Rasid bin Chik (Ketua)
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
149
Jawatankuasa Kerja
Hj. Mohamed Yusoff bin Mohamed
YM Dr Hj Tg. Zawawi bin Tg. Zainal
Rakiyah binti Ali
Pegawai Pelupusan
Hj Abu Zarin bin Abu Bakar (Ketua)
Mohamed bin Sulaiman @ Wahid
Mazlan bin Ibrahim
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menerima dan merekod semua aset yang diterima
п‚·
Membuat agihan aset mengikut keperluan
п‚·
Menyemak dan mengemaskini prosedur pengurusan aset dan inventori
п‚·
Membuat pemeriksaan dan verifikasi sebanyak dua kali setahun
п‚·
Membuat pemeriksaan aset untuk tujuan pelupusan
п‚·
Membuat laporan pemeriksaan dan verifikasi sebanyak dua kali setahun
п‚·
Membuat cadangan perlupusan mengikut keperluan
п‚·
Menyediakan laporan suku tahun kepada IPGM empat kali setahun
п‚·
Membentang laporan aset dalam mesyuarat JKPA dan JKPAK
12.0
Jawatankuasa Konvokesyen
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi :
Setiausaha
:
Pengarah
Timbalan Pengarah
KJ Hal Ehwal Pelajar
Penolong Setiausaha :
Burhanuddin bin Ismail
Ahli
Setiausaha Akademik
:
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Pegawai Eksekutif Kanan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
150
Jawatankuasa Kerja
Ketua Pembantu Tadbir
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menetapkan tarikh dan tempat konvokesyen serta tetamu kehormat.
п‚·
Membentuk jawatankuasa kecil dan spesifikasi tugas setiap jawatankuasa
п‚·
Merancang aturcara majlis konvokesyen
п‚·
Menghubungi graduan yang terlibat dalam konvokesyen
п‚·
Menjemput tetamu kehormat dan tetamu-tetamu
п‚·
Memastikan persediaan konvoksyen berjalan lancar
п‚·
Menguruskan perjalanan hari konvokesyen
п‚·
Menguruskan kewangan dan pensijilan konvokesyen
п‚·
Menguruskan jubah pelajar, pensyarah dan tetamu kehormat
п‚·
Mengendalikan acara raptai konvokesyen
п‚·
Mengadakan mesyuarat sebelum konvokesyen dan mesyuarat post mortem
selepas konvokesyen
13.0
Jawatankuasa “Teaching School” dan Prasekolah
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi :
Pengarah
Timbalan Pengarah
Penyelaras I
:
KJ IImu Pendidikan
Penyelaras II
:
Guru Besar
Setiausaha l
:
Ani Salwiah binti Zakaria
Setiausaha ll
:
Hjh Azha Rohana binti Salleh
Penyelaras Pra Sekolah
:
Abd Halim bin Ismail
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
151
Jawatankuasa Kerja
Ahli
:
Pegawai Eksekutif Kanan
Marzuki bin Ngah
Amrien Hamilla binti Maarop
Hj Hamdan bin Abd. Manaf
Hjh Sapiah binti Yusoff
Siti Rahimah binti [email protected]
Wan Abd Razak bin Wan Abd Ghani
Mohamad Kamaruzaman bin Harun
Salleh bin Said
Suriany binti Mat Nor
Hj Suhaimi bin Ramli
Ahmad Jalani bin Halus
Abdullah bin Jusoh
Mohd Fadzil bin Baharudin
Burhanuddin bin Ismail
Hjh. Rozita binti Mohd A. Wahid
Omar bin Ismail
Suzana binti Nordin
Nor Hasniah binti Mohamad Hasan
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚· Merancang dan melaksana aktiviti dan progaram supaya menjadi
makmal Pengajaran dan Pembelajaran yang boleh dimanfaat oleh
pensyarah dan pelajar bagi latihan keguruan
п‚· Mengurus dan menjalinkan hubungan dengan pihak Bahagian Sekolah,
JPN, PPD dan agensi yang berkaitan untuk mendapat peruntukan,
bantuan dan kerjasama professionalisme
п‚· Merancang program latihan kepada tenaga akademik dan personel yang
terlibat dengan sekolah
п‚· Merancang pengurusan infrastruktur dan membina bahan pengajaran dan
pembelajaran.
п‚· Mendokumentasikan segala program dan aktiviti
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
152
Jawatankuasa Kerja
п‚· Menyelaras aktiviti jabatan-jabatan akademik di Teaching School
п‚· Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali dan menghantar
laporan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah.
п‚· Menganjurkan Hari Penyampaian Sijil prasekolah pada tiap akhir tahun
persekolahan
п‚· Menyediakan laporan sekolah dari semasa ke semasa
п‚· Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang dua kali satu semester
14.0
Jawatankuasa Kecemerlangan Bahasa Inggeris
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan
:
Timbalan Pengarah
:
Zahar bin Ibrahim
Pengerusi
Setiausaha
Ahli
Hjh Wan Hasnah binti W. Abdullah
Sakhiyyah binti A. Rahim
Hjh Siti Hazlifah binti Hilaluddin
Hj Mohamad Yunus bin Ibrahim
Hj Mohamed Yusoff bin Mohamad
Hj. Jamaludin bin Alias
Hjh Zaliha binti Abdullah
Hjh Che Nor Aziah binti Mohammed
Pegawai Eksekutif Kanan
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Pustakawan
Pegawai Teknologi Maklumat
’Teaching Fellows’
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
153
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab:
•
Merancang dan mengurus pelaksanaan program kecemerlangan Bahasa
Inggeris untuk staf
IPG KDRI, Kementerian Pelajaran dan agensi-agensi
luar
•
Merancang sumber manusia dan bahan pengajaran
•
Menyediakan laporan kemajuan dari semasa ke semasa.
•
Mengurus dan menjalinkan hubungan dengan pihak Bahagian Sekolah,
JPN, PPD danagensi yang berkaitan untuk mendapat peruntukan, bantuan
dan kerjasama profesionalisme.
•
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester
dan menghantar laporan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah.
15.0
Jawatankuasa Pentadbiran Peperiksaan dan Penilaian
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian
Ahli
Setiausaha Akademik
Ketua Penyelaras Pengurusan Kualiti
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Setiausaha MPPP
:
Penyelaras-penyelaras Program
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang, mengurus, mentadbir dan memantau peperiksaan dan penilaian
IPG dengan licin dan teratur mengikut arahan IPG.
п‚·
Mengurus mesyuarat jawatankuasa diadakan bagi menentukan kelayakan
pelajar menduduki peperiksaan dan pengesahan keputusan peperiksaan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
154
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Menyelaras dan memastikan pengurusan peperiksaan dan penilaian IPG
mengikut manual kualiti dan prosedur kualiti yang telah ditetapkan dalam MS
ISO 9001: 2008.
п‚·
Menyediakan laporan untuk dibentangkan ke mesyuarat Senat IPG
16.
0
Jawatankuasa Kerja Kursus dan Peperiksaan
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Timbalan
:
Setiausaha Akademik
:
YM Tg Noor Kasmelia binti Tg Ibrahim
Pengerusi
Setiausaha
Ahli
Badruddin bin Hassan
Mangaleswaran A/L Annamalai
Mansor bin Abd Rahman
Hjh Salma binti Endut
Hjh Faizah binti Jaafar
Nik Mohamad bin Nik Jusoh
Nik Harun Aminurrased bin Nik Mahmood
Hjh Badrul Muin binti Muhamad Adam
Rozlina binti Abd. Aziz
Hjh Mek Yam binti Yusof
Hj Safri bin Ab Aziz
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Memilih Ketua Moderator, Moderator, Pemeriksa peringkat IPG.
п‚·
Menentukan tarikh memberi dan menerima kerja kursus peringkat
IPG.
п‚·
Mengeluarkan pekeliling kepada jabatan-jabatan berkenaan mengenai
pembinaan Jadual Penentuan Tugasan dan Peraturan Memberi Markah.
п‚·
Menyediakan jadual moderasi, peralatan dan tempat moderasi.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
155
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Mengumpul laporan moderasi/markah akhir moderasi peringkat IPG dan
salinan kepada Ketua Unit Peperiksaan.
п‚·
Menyimpan contoh Jadual Penentuan Tugasan dan Peraturan Memberi
Markah dari setiap jabatan.
п‚·
Menyediakan borang-borang keperluan untuk moderasi peringkat
IPG.
п‚·
Mendapatkan nama penyelaras kerja kursus peringkat jabatan dari Ketua
Jabatan.
п‚·
Menghebahkan maklumat-maklumat Kerja Kursus terkini kepada Ketua
Jabatan/Penyelaras Kerja Kursus Jabatan.
п‚·
Menyelaras dan memastikan kecacatan sifar pengisian markah dalam JMK
dan BKKP
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang sekali dalam satu semester dan
laporan hendaklah dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah.
17.0
Jawatankuasa Penggubalan Soalan
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi :
SU Akademik
Setiausaha
:
Hj Abdullah Kamal bin Abu Bakar
Ahli
:
Abd. Ronif bin Jamaluddin
Hjh. Sapiah binti Yusof
Pajuzi bin Awang
Asyraf Ridwan bin Ali
Ahmad Marzuki bin Abdul Rahman
Salleh bin Said
Rozlina binti Abd. Aziz
Chan Seong Long
YM Tg Noor Kasmelia binti Tg Ibrahim
YM Tg. Norfaizul bin Tg. Embong
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
156
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Mengelola dan menganalisis Item.
п‚·
Menghadiri Kursus dan mesyuarat berkaitan dengan analisis item dan
bank soalan
п‚·
Merancang dan memantau penganalisisan item mengikut IPG KPM.
п‚·
Membantu IPG KPM untuk menguruskan analisis item.
п‚·
Mengadakan kursus/in-house mengenai analisis item kepada pensyarah.
п‚·
Menyelaras dan memastikan penggubalan soalan mengikut Prosedur
Operasi Piawai (SOP)
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang sekali setiap semester
18.0
Jawatankuasa Induk Latihan Dalam Perkhidmatan
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Pen. Setiausaha
:
Raja Abdullah bin Raja Ismail
Ahli
:
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Teknologi Maklumat
Penolong Pegawai Latihan Dalam Perkhidmatan
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang dan menyelaras kursus-kursus dalam latihan peringkat IPG, KPM
dan agensi luar
п‚·
Menyediakan bahan-bahan dan kelengkapan kursus
п‚·
Membuat analisis kursus-kursus yang telah dilaksanakan
п‚·
Mengurus dan melaksanakan matrik kompetensi bagi merancangkan kursuskursus yang sesuai untuk staf IPGKDRI
п‚·
Membuat anggaran perbelanjaan tahunan kursus.
п‚·
Memastikan semua staf menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh hari
setahun
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
157
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Mengemaskini rekod kehadiran kursus dalam e-SPLG.
п‚·
Menyediakan sijil kursus.
18.1 Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)
Penyelaras
:
Hj Aziz bin Omar
Setiausaha
:
Raja Abdullah bin Raja Ismail
MBM
:
Hj Che Mansor bin Che Tom
MBI
:
Wan Zainuddin bin Wan Hassan
Tugas dan Tanggungjawab Khusus
п‚·
Membuat analisis keperluan sekolah, PPD dan JPN pada setengah tahun
dan akhir tahun
п‚·
Mengadakan mesyuarat Latihan Dalam Perkhidmatan melibatkan JPN dan
PPD sekurang-kurangnya tiga kali setahun
п‚·
Menghubungi pihak JPN dan PPD untuk mendapatkan peserta kursus
п‚·
Menghubungi pusat dan tempat kursus yang bakal diadakan termasuk
membuat tempahan makan
п‚·
Memohon Pesanan Kerajaan (LO) bagi tujuan pelaksanaan kursus.
18.2 Latihan Pembangunan Staf (LPS)
Penyelaras
:
Hj Hamdan bin Abd Manaf
Setiausaha
:
Hashim bin Salleh
Ahli
:
Mohd So’od bin Chik
Amrien Hamilla binti Maarop
Pegawai Eksekutif
Ketua Pembantu Tadbir
Tugas dan Tanggungjawab Khusus
п‚·
Menyelaras Latihan Pembangunan Staf (LPS) peringkat jabatan dua kali
sebulan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
158
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Merancang dan mengurus Latihan Pembangunan Staf (LPS) peringkat institut
sekali sebulan
п‚·
Menyelaras dan mengurus perhimpunan bulanan
п‚·
Menganalisa kehadiran staf pada setiap kali LPS
п‚·
Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester
18.3 Program Kursus Dalam Cuti
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Penyelaras KDPM KEMAS
:
Mohd Kholid bin Salleh
Penolong Penyelaras
:
Hj Mohd Anuwi bin Hussin
Penyelaras KDPM YIT
:
Hjh Siti Aishah binti Mokhtar
Penolong Penyelaras
:
Norasmah binti Mohd Nor
Penyelaras PPG
:
Hj Abd. Samat bin Taib
Penolong Penyelaras
:
Hjh Sapiah binti Yusoff
Penyelaras PGSR
:
Hj. Ahmad Sabri bin Mohd Yazid
Penolong Penyelaras
:
Mohd Fadzil bin Baharudin
Penyelaras SABK
:
Hj Johari bin Yusof
Penolong Penyelaras
:
Hasnul Hadi bin Tengah
Penyelaras j-QAF
:
Rahim bin Mohamad
Penolong Penyelaras
:
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Penyelaras GSTT
:
Hj. Abdullah Kamal bin Abu Bakar
Penolong Penyelaras
:
Nik Azleena binti Nik Ismail
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Mengenalpasti dan menyelaras program bagi Kursus Dalam Cuti (KDC)
berdasarkan unjuran yang diberikan oleh IPG.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
159
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Membuat anggaran peruntukan untuk melaksanakan program Kursus Dalam
Cuti
п‚·
Menyediakan jadual waktu dan menyelaras dengan KJ bagi mengenalpasti
dan
dan melantik pensyarah/fasilitator.
п‚·
Mengurus penyediaan modul bagi setiap kursus yang diadakan
п‚·
Memberi perkhidmatan konsultansi kepada pelanggan pendidikan
п‚·
Menyelaras dan memantau perjalanan kursus dan program yang
diadakan.
п‚·
Mendokumentasikan laporan semua kursus dan program latihan dalam
perkhidmatan
п‚·
Menyediakan sumber rujukan, bahan dan modul pengajaran untuk
pelajar
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali satu semester.
19.0
Jawatankuasa Induk Praktikum
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Praktikum
Ahli-Ahli
:
Setiausaha Akademik
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Menjalinkan kerjasama dengan JPN dan PPD dalam pelaksanaan program
praktikum.
п‚·
Mengenalpasti sekolah yang terlibat dengan praktikum
п‚·
Memastikan guru pembimbing dilantik oleh Pengarah JPN.
п‚·
Merancang kursus mentoring kepada pensyarah penyelia.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
160
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Memantau pensyarah penyelia dan guru pembimbing memberi bimbingan
dan penyeliaan mengikut jadual dan kekerapan yang telah ditetapkan
п‚·
Membincang kes-kes tangguh dan disiplin pelajar Institut sepanjang
praktikum
п‚·
Sebelum melaksanakan praktikum, mendapat laporan daripada Urusetia
Praktikum berhubung perlaksanaan dan persiapan praktikum
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang dua kali satu semester.
20.0
Pasukan Pengurusan Praktikum
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Praktikum
Pen. Setiausaha
:
Pegawai Praktikum
Ahli
:
Penolong Pegawai Praktikum
Hashim bin Salleh
Normar binti Ali
Mohd Dzaki bin Suda
Salim bin Md.Amin
Hj. Che Mansor bin Che Kerma
Marini bt Mohd Salihin
Hjh Norihan binti Mat Zin
Mohd Nor bin Jusoh
Hj Abdullah bin Jusoh
Amir Hamzah bin Yaakub
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menguruskan program praktikum setelah Jawatankuasa Induk
Praktikum Institut membuat keputusan.
п‚·
Menyusun
penempatan
pelajar,
pensyarah
penyelia,
guru
pembimbing dan pemantau praktikum.
п‚·
Mengenal pasti guru pembimbing bagi mata pelajaran tertentu.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
161
Jawatankuasa Kerja
Memberi taklimat kepada pelajar Institut, pensyarah penyelia, pengurus
п‚·
sekolah dan guru pembimbing
п‚·
Menjalankan kursus mentoring kepada pensyarah penyelia dan guru
pembimbing
п‚·
Merancang dan mengadakan perjumpaan kelompok di pertengahan
praktikum untuk pelajar dan guru pembimbing bagi mendapat maklumat
tentang perkembangan pelaksanaan praktikum
п‚·
Menguruskan percetakan borang-borang yang berkaitan dengan
praktikum
п‚·
Mengatur pengangkutan pelajar praktikum yang tinggal di kolej
kediaman
п‚·
Melaporkan kes-kes tangguh dan disiplin pelajar yang menjalani praktikum
kepada Jawatankuasa Induk Praktikum
п‚·
Menguruskan tuntutan perjalanan pelajar dan guru pembimbing serta elaun
harian guru pembimbing
п‚·
Sebelum melaksanakan praktikum, Urusetia Praktikum perlu melaporkan
kepada Jawatankuasa Induk Praktikum Institut dan Majlis Profesional,
Pengurusan dan Pentadbiran
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali satu semester dan
melaporkan kepada Jawatankuasa Induk.
21.0
Jawatankuasa Keselamatan IPG
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Pen. Setiausaha
:
Pegawai Eksekutif Kanan
Ahli
:
Hj Mohd Yusof bin Husin
Rahim bin Mohamad
Hj Ahmad Zahari bin Omar
Zaharim bin Tawang
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
162
Jawatankuasa Kerja
Hj Nawi bin Mamat
Mohd Kholid bin Salleh
Mangaleswaran a/l Annamalai
Ahmad bin Ibrahim
Abd. Ronif bin Jamaluddin
Wan Zainuddin bin Wan Hassan
Mohd Ruzaidi bin Abd Razak
Zuhaida binti Che Taib
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang Keselamatan Institut
termasuk kawasan bangunan, kolej
kediaman dan penghuni kampus.
п‚·
Keselamatan fail-fail rasmi kerajaan.
п‚·
Kawalan bilik kebal Institut.
п‚·
Pendaftaran kenderaan pensyarah, staf bukan akademik dan pelajar dan
penguatkuasaan penggunaan pelekat (stiker).
п‚·
Meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan.
п‚·
Kawalan lalulintas di dalam kampus.
п‚·
Keselamatan premis Institut, padang permainan, tempat riadah dan
gelanggang, bilik kuliah,pejabat pentadbiran dan kolej kediaman.
п‚·
Pemeriksaan ke atas alat pemadan api.
п‚·
Peraturan keluar / masuk penghuni kolej kediaman.
п‚·
Kawalan keselamatan bersama pengawal keselamatan.
п‚·
Kerjasama dengan HEP, Ketua warden dan warden kolej kediaman.
п‚·
Latihan kebakaran ( fire drill).
22.0
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi :
Pengarah
Timbalan Pengarah
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
163
Jawatankuasa Kerja
Setiausaha
:
Pegawai Eksekutif Kanan
Pen. Setiausaha
:
Juruteknik Kanan
Ahli
:
Ahmad Marzuki bin Abd. Rahman
Hashim bin Salleh
Mansor bin Abdul Rahman
Normar binti Ali
Noorulhayati binti Md Noor
Wan Mohd Riduan bin Wan Yaakob
Roseli bin Awang
Zuhaida binti Che Taib
Zaharim bin Tawang
Mohd Ghazali bin Tawang
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang kursus-kursus yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan kakitangan di tempat kerja.
п‚·
Merancang dan memohon untuk membuat pemeriksaan tahap kesihatan
kakitangan dan merekod tahap kesihatan kakitangan melalui pemeriksaan di
hospital
п‚·
Membuat pemeriksaan berkala ke tempat-tempat penyimpanan bahan kimia
supaya diselenggara mengikut piawaian
п‚·
Menguruskan keperluan dan kebajikan mengikut aspek keselamatan dan
kesihatan pekerjaan kakitangan.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
164
Jawatankuasa Kerja
23.0
Jawatankuasa Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Hj Wan Zaidi bin Wan Nawi
Ahli
:
Hj Zulkifli bin Mohamad
Burhanuddin bin Ismail
Pegawai Teknologi Maklumat
Semua Mentor
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Mengumpul dan mengemaskini data pelajar
п‚·
Memasukkan maklumat pelajar ke dalam sistem maklumat institut dan
dimuatkan ke dalam laman web
п‚·
Menyimpan rekod-rekod profail pelajar
п‚·
Menyemak borang-borang perjanjian
п‚·
Menguruskan kad matrik pelajar
п‚·
Memastikan sistem �Online’ Sistem Maklumat Pelajar (SMP) institut berjalan
dengan baik dan dapat diakses oleh pihak IPGM
п‚·
Memastikan komputer �Online’ yang disediakan oleh IPGM sentiasa berjalan
dengan baik
п‚·
Mengemaskini maklumat dalam SMP
п‚·
Membuat laporan bulanan kepada pihak pengurusan IPGK
п‚·
Menghantar data terkini pelajar kepada IPGM pada setiap bulan
24.0
Jawatankuasa HRMIS
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Penyelaras
KU Khidmat Pengurusan
:
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
165
Jawatankuasa Kerja
Setiausaha I
:
Pegawai Eksekutif
Ahli
:
Pegawai Teknologi Maklumat
Noorulhayati binti Md. Noor
Nurul Nadia Satila binti Zakaria
Zawati binti Hitam
Latipah binti Othman
Nurhayati binti Nawawi
Aslida binti Abd Rasid
Maznah binti Said
Salmah binti Ismail
Hazliza binti [email protected] Harun
Shamsiah binti Majid
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Mengedarkan borang maklumat peribadi kepada pegawai yang baru
melapor diri di IPGKDRI
п‚·
Mengumpul dan mengemaskini data pensyarah dan staf bukan akademik
dari semasa ke semasa
п‚·
Memasukkan maklumat staf ke dalam sistem maklumat institut dan
dimuatkan ke dalam laman web
п‚·
Menyimpan rekod-rekod profail staf
п‚·
Memastikan sistem ’Online’ HRMIS institut berjalan dengan baik dan dapat
diakses oleh pihak IPG dan KPM
п‚·
Memastikan komputer ’Online’ disediakan oleh IPG sentiasa berjalan
dengan baik
25.0
Jawatankuasa Penerbitan
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi :
Pengarah
Timbalan Pengarah
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
166
Jawatankuasa Kerja
Penyelaras
:
Hj Che Mansor bin Che Kerma
Ahli
:
Pegawai Teknologi Maklumat
Pegawai Elektronik
Pegawai Grafik
Pegawai Media
Penolong Akauntan
Berita Institut /e-news :
Muhammad Irfan Nyia bin Abdullah
Buletin TELTTraC
:
Hj Nazeri bin Mohammad Amin
Buletin Rakit
:
YM Tg Nor Faizul bin Tg Embong
Minda Pendidik
:
Jurnal Muaddib
Buku Panduan Pelajar
Hj Aziz bin Omar
:
:
Dr Hjh Nik Zaharah binti Nik Yaacob
Mohamed bin [email protected]
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Membuat liputan segala aktiviti dan peristiwa khas yang berlaku di institut atau
di luar institut.
п‚·
Mengumpul, mendokumen dan menerbit berita berkaitan institut.
п‚·
Mengumpul dan merekod aktiviti yang dijalankan oleh setiap jabatan
п‚·
Mendokumentasi bahan/catatan mengenai institut yang disiarkan oleh akhbar,
radio, TV dan lain-lain media
п‚·
Menerbitkan Buletin RAKIT sekali setiap semester
п‚·
Menghantar berita institut untuk penerbitan Buletin dan Berita IPGM
п‚·
Memastikan berita mengenai institut dimuat dalam setiap kali Buletin dan
Berita IPGM yang diterbitkan
п‚·
Mengumpul rencana ilmiah daripada pensyarah untuk diterbitkan dalam
Jurnal Institut
п‚·
Menilai, memilih dan menentukan artikel yang hendak diterbitkan
п‚·
Menyunting artikel-artikel yang dipilih sebelum dihantar ke percetakan
п‚·
Mengedarkan jurnal kepada pelajar, pensyarah, jabatan dan institusi
yang berkaitan.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
167
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Menyemak dan mencadangkan penambahbaikan buku panduan
pelajar kepada IPGM dari semasa ke semasa.
п‚·
Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali satu
semester
26.0
Jawatankuasa Program Transformasi Minda (PTM)
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Pengelola
:
Normar binti Ali
Setiausaha
:
Hj Jamaludin bin Alias
Ahli
:
Pajuzi bin Awang
Marzuki bin Ngah
Norizah binti Ahmad
Hj Suhaimi bin Ramli
Mohamed bin [email protected]
KU Peperiksaan dan Penilaian
Pegawai Eksekutif
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang dan menguruskan Program Transformasi Minda (PTM)
п‚·
Mengelola Program Transformasi Minda (PTM) seperti yang diarahkan oleh
IPGM dan Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia.
п‚·
Mendapatkan jumlah calon/peserta kursus daripada IPGM.
п‚·
Menyediakan jadual waktu kuliah dan memilih pensyarah/fasilitator dan
mengagihkan tugas kepada jawatankuasa.
п‚·
Menerima dan menguruskan pendaftaran peserta kursus.
п‚·
Menyediakan sumber rujukan, modul dan bahan kuliah untuk diberikan
kepada peserta kursus.
п‚·
Menyediakan soalan-soalan kerja kursus.
п‚·
Membuat penilaian dan merekod keputusan.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
168
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Menyediakan borang tuntutan kepada pensyarah, mengumpul dan
menyemak sebelum hantar ke pejabat.
п‚·
Menjaga disiplin dan kebajikan peserta kursus.
п‚·
Menguruskan sijil-sijil kelulusan peserta.
п‚·
Mengadakan bimbingan peperiksaan kepada peserta kursus.
п‚·
Menguruskan tempat dan peralatan kursus sepanjang tempoh kursus.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sebelum kursus dan post-mortem serta
laporan dihantar kepada Pengarah
27.0
Jawatankuasa Takwim Institut
Pengerusi
:
Biamin bin Ahmad
Setiausaha
:
Sazli bin [email protected] Aziz
Ahli
:
Setiausaha-setiausaha Jabatan
Pegawai Teknologi Maklumat
Pegawai Eksekutif
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang pada akhir tahun untuk menerbitkan takwim tahunan
berikutnya
п‚·
Mengumpul semua perancangan aktiviti jabatan/unit untuk dimasukkan ke
dalam takwim induk institut
п‚·
Menyelaraskan aktiviti-aktiviti institut dengan Takwim IPGM
п‚·
Mengedarkan takwim tahunan kepada Pengarah, Timbalan Pengarah,
Ketua-Ketua Jabatan/Unit dan Pegawai Eksekutif
п‚·
Memaparkan peristiwa penting yang berlaku pada setiap hari di ’Electronic
Display Board’ dan laman web IPGKDRI.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu
semester
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
169
Jawatankuasa Kerja
28.0
Jawatankuasa Disiplin Pelajar
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi :
KJ Hal Ehwal Pelajar
Setiausaha
:
Mohamed bin [email protected]
Ahli
:
Mhd’ Asri bin Ismail
Normar binti Ali
Mohd Zaid bin Yusof
Hjh Anisah binti Harun
Rakiyah binti Ali
Hj Nazeri bin Mohd Amin
Ketua Warden
Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling
Penyelaras/Pengelola Program
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Mengawasi kehadiran pelajar ke kuliah, tutorial, kokurikulum dan
aktiviti rasmi institut
п‚·
Memastikan semua pelajar mematuhi peraturan institut dan menunjukkan
penampilan diri yang baik
п‚·
Memberi maklumat, panduan dan nasihat kepada pelajar mengenai kes-kes
perkahwinan, tangguh kursus dan tukar pusat kursus
п‚·
Mengambil tindakan awal terhadap kes-kes salahlaku pelajar
п‚·
Menyediakan laporan bagi kes-kes salahlaku pelajar
п‚·
Memantau perkembangan disiplin pelajar dari masa ke semasa
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
170
Jawatankuasa Kerja
29.0
Jawatankuasa Mentor-Mentee
Pengerusi
:
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Setiausaha
:
Kaunselor Pelajar
Ahli
:
Penyelaras PPISMP
Penyelaras PISMP
Penyelaras DPLI
Penyelaras PGSR
Penyelaras PPG
Semua Mentor
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang tajuk tutorial tahunan atau semester.
п‚·
Mengadakan Kursus Kemahiran Kaunseling kepada Mentor/Tutor.
п‚·
Mengendalikan ceramah atau forum umum dua kali semester.
п‚·
Mendokumentasikan aktiviti-aktiviti tahunan jawatankuasa ini.
п‚·
Memantau perjalanan tutorial supaya berjalan dengan baik.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester.
30.0
Jawatankuasa Pelaksana Bina Insan Guru (BIG)
Pengerusi
:
Ketua Unit Kokurikulum
Penyelaras
:
Hj Hamdan bin Abd Manaf
Setiausaha
:
Hj Safri bin Aziz
Ahli
:
Hjh Wan Hasnah binti Wan Abdullah
Che Ku Ruhaya binti Che Ku Ali
Norasmah binti Mohd Noor
Mohd Zaid bin Yusof
Hj Che Abdul Muttalib bin Ismail
Hashim bin Salleh
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
171
Jawatankuasa Kerja
Mohd Jaafar bin Abd. Latif
Mangaleswaran a/l Annamalai
Idrul Hisham bin Ismail
Chan Seong Long
Ahmad Marzuki bin Abd Rahman
Roseli bin Awang
KU Peperiksaan dan Penilaian
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang, mengurus dan mentadbir serta memantau pelaksanaan
program BIG
п‚·
Memastikan pengisian dalam program BIG sesuai dan berfaedah mengikut
garis panduan yang ditetapkan
п‚·
Membuat
tempahan
tempat
dan
menyediakan
kelengkapan
bagi
mengendalikan program BIG
п‚·
Memastikan pelaksanaan program BIG mematuhi prosedur keselamatan
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
31.0
Jawatankuasa Jadual Waktu
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Wan Mazlan bin Wan Muda
Penolong Setiausaha:
Hj Mohd Sharif bin Muda
Ahli
Penyelaras Jadual Waktu Jabatan
:
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Menganalisis peruntukan masa interaksi berdasarkan sukatan pelajaran/pro
forma kursus dan struktur kursus
п‚·
Mendapatkan jam interaksi pengkuliahan daripada ketua jabatan
akademik
п‚·
Mengagihkan waktu pengkuliahan/interaksi mengikut unit/pengajian
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
172
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Mencetak jadual waktu induk dan mengedarkan kepada setiap jabatan
akademik
п‚·
Menentukan bilik-bilik kuliah
п‚·
Mengagihkan jadual waktu kepada unit-unit pengajian
п‚·
Mengumpul jadual waktu individu daripada setiap ketua jabatan akademik
untuk diserahkan kepada Pengarah
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
32.0
Jawatankuasa Program Kesihatan Pergigian
Pengerusi
:
Rakiyah binti Ali
Setiausaha
:
Hjh Che Nor Aziah binti Mohammed
Ahli
:
Ahmad bin Omar
Nordin bin Shaari
Hj Zulkifli bin Mohamad
Norasmah binti Mohd Nor
Rosliza binti Abd Aziz
Nurul Izzati binti Muhammad Fuad
Suzana binti Mohd Derus @ Nordin
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menganjurkan kursus pergigian kepada pelajar tahun akhir dengan
kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia
п‚·
Menjalankan sesi bimbingan kelompok untuk meningkatkan usaha menjaga
kebersihan gigi
п‚·
Menganjurkan bengkel penulisan rancangan pengajaran pembelajaran bagi
program kesihatan pergigian
п‚·
Mendokumentasikan aktiviti tahunan yang dijalankan
п‚·
Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus dijalankan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
173
Jawatankuasa Kerja
33.0
Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah, AIDS dan Merokok
Pengerusi
:
Ahmad Jailani bin Halus
Setiausaha
:
Mohd So’od bin Chik
Ahli
Rafidah binti Aziz
Ani Salwiah binti Zakaria
Ros’haimi bin Mohd Yusof
Amrien Hamilla binti Maarop
Mansor bin Ab. Rahman
Mohd Nazidi bin Othman
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang dan melaksanakan aktiviti jawatankuasa.
п‚·
Mengadakan program ujian air kencing bagi pelajar institut dengan
kerjasama Kementerian Kesihatan
п‚·
Menganjurkan
Kursus,
Ceramah,
Bengkel,
Pameran
dan
Forum
Pencegahan Dadah, Aids dan Merokok
п‚·
Membuat penilaian terhadap pelajar berkaitan pendidikan Pencegahan
Dadah, Aids dan Merokok
п‚·
Mendokumentasikan setiap aktiviti
п‚·
Menjalankan mesyuarat sebelum dan selepas program diadakan.
34.0
Jawatankuasa Perhimpunan Pelajar
Pengerusi
:
KJ Hal Ehwal Pelajar
Setiausaha
:
Mohd Nazidi bin Othman
Ahli
:
Rosnah binti Mustaffa
Hj Safri bin Aziz
Wan Azlan bin Wan Ismail
Che Mansor bin Che Tom
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
174
Jawatankuasa Kerja
Hammadah bin Abdul Rahman
YM Che Ku Ruhaya binti Che Ku Ali
Marini binti Mohamed Salihin
Sazli bin [email protected] Aziz
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang dan menyediakan jadual perhimpunan pelajar bagi setiap
semester
п‚·
Merancang pengisian perhimpunan
п‚·
Memastikan masa perhimpunan tidak melebihi masa yang ditetapkan
п‚·
Memastikan tempat perhimpunan dan sistem siaraya berfungsi
dengan baik
п‚·
Memastikan pelajar hadir tepat pada masa yang telah ditetapkan
п‚·
Mengawal disiplin pelajar semasa perhimpunan
п‚·
Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kehadiran dan Disiplin pelajar
п‚·
Mendokumentasikan aktiviti-aktiviti perhimpunan yang telah dijalankan
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
35.0
Jawatankuasa PEMANDU ICT (JPICT)
Pengerusi
:
Pengarah
Tim. Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Urusetia
:
Pegawai Teknologi Maklumat
Ahli
:
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Elektronik
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Membantu pelaksanaan inisiatif ICT di IPGKDRI
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
175
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Mengikuti dan memantau perkembangan inisiatif ICT di IPGKDRI serta
mengenalpasti keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam
pelaksanaannya
п‚·
Melaksana dan memantau langkah-langkah keselamatan ICT di IPGKDRI
п‚·
Mengemukakan laporan kemajuan projek atau perolehan ICT yang
diluluskan oleh JPICT Kementerian Pelajaran Malaysia
п‚·
Menimbang dan meluluskan permohonan ICT peringkat IPGKDRI seperti
yang dibenarkan dan mengikut keliling yang berkuatkuasa untuk di
panjangkan kepada Urusetia JPICT bagi kelulusan
36.0
Jawatankuasa Laman WEB dan OLL
Pengerusi
:
KJ Teknologi Pendidikan
Web Master
:
Pegawai Teknologi Maklumat
Ahli
:
Zakaria bin Hasbullah
Setiausaha-setiausaha Jabatan
Webmaster Jabatan
Hj. Ahmad Zahari bin Omar
Abd Halim bin Ismail
YM Tuan Jeffizi bin Tuan Jusoh
Pegawai Elektronik
Pegawai Media
Pegawai Grafik
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang dan menguruskan penyediaan laman web/OLL institut.
п‚·
Mengadakan program latihan kepada jawatankuasa laman web/OLL dan staf
institut.
п‚·
Memastikan dan memantau semua pensyarah institut mempunyai laman web
sendiri dan sentiasa dikemaskini
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
176
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Memastikan laman web/OLL Institut boleh diakses pada setiap masa
п‚·
Mengadakan kerjasama dengan Jawatankuasa Takwim Institut dalam
penyediaan takwim secara online
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
37.0
Jawatankuasa Protokol dan Keraian
Pengerusi
:
Hj. Nik Harun Aminarrashed bin Nik Mahmood
Setiausaha
:
Hjh Siti Aishah binti Mokhtar
Ahli
:
Hj. Che Mansor bin Che Tom
Hjh Wan Hasnah binti W. Abdullah
Mangaleswaran a/l Annamalai
Chan Seong Long
Hjh Che Nor Aziah binti Mohammed
Yunus bin Yusof
Rosliza binti Abd Aziz
Mohd Jaafar bin Abd. Latif
Ketua Pembantu Tadbir
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menentukan perjalanan setiap program dan aktiviti mengikut prokotol yang
telah ditetapkan
п‚·
Merancang ceramah mengenai protokol, etiket sosial dan ketrampilan diri
п‚·
Mengurus keraian tetamu kehormat
п‚·
Menghubungi pihak berkuasa Lapangan Terbang untuk mendapatkan
kemudahan bilik tetamu kehormat
п‚·
Menentukan pegawai pengiring (LO) kepada tetamu kehormat
п‚·
Mengurus penginapan dan kemudahan kenderaan bagi tetamu
kehormat
п‚·
Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
177
Jawatankuasa Kerja
38.0
Jawatankuasa Balai Islam
Pengerusi
:
Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
Penyelaras
:
Sabawi bin Awang
Penolong Penyelaras :
Mohd Nor bin Jusoh
Setiausaha
:
Mohd So’od bin Chik
Ahli:
:
Hj Ahmad Zahari bin Omar
Rofishah binti Rashid
Dr. Hjh. Nik Zaharah binti Nik Yaacob
Hj Aziz bin Omar
Marzuki bin Ngah
Hj. Suhaimi bin Ramli
Norizah bin Ahmad
Maznah bin Madu
Kamarauzaman bin Zakaria
Juruteknik Kanan
Penolong Pengurus Asrama
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang program pengimarahan Balai Islam Al Muttaqin supaya berjalan
dengan teratur.
п‚·
Memastikan Balai Islam sentiasa bersih dan ceria.
п‚·
Mengatur jadual imam dan bilal
п‚·
Mengatur jadual pensyarah yang memberi tazkirah setiap hari dan
memastikan jadual tersebut dilaksanakan dengan sempurna.
п‚·
Mengatur aktiviti gotong royong dari semasa ke semasa untuk membersih
Balai Islam.
п‚·
Memastikan sistem siaraya di Balai Islam berfungsi dengan baik setiap
masa.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
178
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Memastikan peralatan Balai Islam seperti langsir, sejadah, Al Quran dan
bahan pembacaan mencukupi.
п‚·
Bekerjasama dengan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan Persatuan
Pelajar Islam Institut supaya Balai Islam diimarahkan pada setiap masa.
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
39.0
Majlis Penasihat Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)
Ketua Penasihat
:
Timbalan Pengarah
Tim. Ketua Penasihat:
KJ Hal Ehwal Pelajar
Ahli
YM Tg Nor Faizul bin Tg Embong
:
(Penasihat Biro Kewangan)
Zakaria bin Hasbullah
(Penasihat Biro Komputer)
Hj Nawi bin Mamat
(Penasihat Biro Kolej Kediaman)
Suriany binti Mat Nor
(Penasihat Biro Sosial dan Kebajikan)
Sabawi bin Awang
(Penasihat Biro Agama, Kerohanian dan Moral)
Mhd’ Asri bin Ismail
(Penasihat Biro Sukan dan Rekreasi)
Muhammad Irfan Nyia bin Abdullah
(Penasihat Biro Penerbitan)
YM Che Ku Mohd Rafee bin Che Ku Ali
Rosnah binti Mustafa
(Penasihat Biro Pelajar Luar)
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menjadi Lembaga Penasihat kepada Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
179
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Merancang aktiviti JPP bersama dengan Ahli Jawatankuasa Perwakilan
Pelajar
п‚·
Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi setiap biro
п‚·
Menghadiri setiap kali mesyuarat JPP
п‚·
Memastikan semua aktiviti biro adalah dipersetujui oleh Majlis Jawatankuasa
Perwakilan Pelajar dan dilaksanakan dengan sempurna mengikut peraturan
Institut dan Akta 174
40.0
Jawatankuasa Kafeteria
Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli
:
Mohd Zaid bin Yusof
Noraniza binti Mohd Nor
Pegawai Eksekutif Kanan
Hjh Siti Aishah binti Mokhtar
Hjh Anisah binti Harun
Zaliha binti Abdullah
Hj Wan Zaidi bin Wan Nawi
Wan Zainudin bin Wan Hassan
Salma binti Abdul Razak
Noorulhayati binti Mohd Noor
Zuhaida binti Che Taib
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Memastikan
pengusaha
kafeteria
mempamerkan
menu
dan
harga
makanan/minuman
п‚·
Memantau perkhidmatan kafeteria dari segi menu, harga dan mutunya
п‚·
Memantau kebersihan kerusi, meja, lantai, dapur dan alatan yang digunakan
oleh kafetaria
п‚·
Memastikan tempat jamuan, meja dan peralatan semasa jamuan dalam
keadaan baik
п‚·
Membuat laporan dari semasa ke semasa tentang prestasi kafeteria
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
180
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Memastikan keceriaan kafeteria
п‚·
Mengadakan mesyuarat dengan pihak pengusaha kafeteria untuk berbincang
perkara berbangkit yang ditimbulkan oleh pelajar dan staf institut
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
41.0
Jawatankuasa Jamuan Rasmi Institut
Pengerusi
:
Hjh Wan Hasnah binti Wan Abdullah
Setiausaha
:
Siti Rahimah binti Hamat
Ahli
:
Noraniza binti Mohd Nor
Hj Suhaimi bin Ramli
Mohd Zaid bin Yusof
Salma binti Abdul Razak
Amrien Hamilla binti Maarop
Nurul Izzati binti Muhammad Fuad
Yuslaini binti Yunus
Pegawai Eksekutif
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Memastikan tempat jamuan, meja dan peralatan semasa jamuan dalam
keadaan baik
п‚·
Mengendalikan semua majlis jamuan yang dianjurkan secara rasmi oleh
institut
п‚·
Memantau setiap jamuan yang diadakan di institut.
42.0
Jawatankuasa Dokumentasi Dan Laporan Tahunan Institut
Pengerusi
:
Sakhiyyah Binti A. Rahim
Setiausaha
:
Salim bin Md Amin
Ahli
:
Maznah binti Madu
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
181
Jawatankuasa Kerja
Hj Abdullah bin Jusoh
Mohd. Jaafar bin. Abd. Latif
Tg Nor Faizul bin Tg. Embong
Mazlan bin A. Karim
Hj Wan Zaidi bin Wan Nawi
Ahmad Sharifudin bin Abdullah
Pegawai Elektronik
Pegawai Eksekutif
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Mendapatkan laporan tahunan daripada semua setiausaha jawatankuasa dan
setiausaha jabatan/unit selewat-lewatnya pada pertengahan Januari tahun
berikutnya
п‚·
Menyemak dan menyunting laporan mengikut format yang ditetapkan
п‚·
Menyiapkan Buku Laporan Tahunan serta mengedarkan kepada setiap
jabatan/unit dan IPGK
43.0
Jawatankuasa Pengurusan Program DPLI, PISMP dan PPISMP
43.1 Program DPLI
Penyelaras
:
Hjh Zaliha binti Abdullah
Setiausaha
:
Rafidah binti Aziz
Ahli
:
Rakiyah binti Ali
Hj Nazli bin Hamzah
Mohd Dzaki bin Suda
Hj Abdullah bin Jusoh
Adnan bin Abdullah
Zakiah binti Abd. Wahab
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
182
Jawatankuasa Kerja
43.2
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP)
Penyelaras
:
Hjh Siti Hazlifah binti Hilaluddin
Penolong Penyelaras :
Noorliza binti Abd. Razak
Setiausaha
:
Rosmani binti Ali
Ahli
:
Norizah binti Ahmad
Norasmah binti Md Noor
Hjh. Badrul Muin binti Muhamad Adam
Asyraf Ridwan bin Ali
Ahmad Jalani bin Halus
Marini binti Mohamed Salihin
Che Mansor bin Che Tom
Rozlina binti Abd Aziz
Azlinda binti Abd Aziz
43.3
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
Penyelaras
:
Mas Norbany binti Abu Samah
Setiausaha
:
Hasnul Hadi bin Tengah
Ahli
:
Hjh Mek Yam binti Yusof
Hjh Anisah binti Harun
Ahmad bin Ibrahim
Suriany binti Mat Noor
Rahim bin Mohamed
Noraniza binti Mohd Nor
YM Che Ku Ruhaya binti Che Ku Ali
Zakaria bin Hasbullah
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Menyelaras pelaksanaan program DPLI/PISMP/PPISMP
п‚·
Menjadi penghubung antara pelajar dan pihak pentadbir Institut.
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
183
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Mengadakan program yang boleh menjalinkan hubungan yang baik antara
pelajar DPLI/PISMP/PPISMP dengan warga Institut.
п‚·
Memantau
perkembangan
pelajar
DPLI/PISMP/PPISMP
dari
aspek
akademik, sahsiah, disiplin dan kebajikan mereka
п‚·
44.0
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester
Jawatankuasa Pengurusan Perpustakaan Ibnu Sina (PIS)
Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
KU Perpustakaan
Setiausaha
:
Nor Aziah binti Awang
Ahli
:
Marini binti Mohd Salihin
Rosnah binti Mustaffa
Mohd Fadzil bin Baharudin
Wan Mazlan bin Wan Muda
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Wan Azlan bin Wan Ismail
Maznah binti Madu
Zakiah binti Abd Wahab
Norizah binti Ahmad
Hj Mohd Sharif bin Muda
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Menyelaras pengurusan perolehan dan pembelian bahan sumber dan
rujukan
п‚·
Merancang dan menguruskan aktiviti PIS
п‚·
Merancang pembangunan program pembudayaan ilmu
п‚·
Menilai pembangunan koleksi PIS
п‚·
Membantu meningkatkan keberkesanan perkhidmatan PIS
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
184
Jawatankuasa Kerja
45.0
Jawatankuasa Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
45.1 Wakil Majikan
Pengerusi
:
Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Ahli
:
Pengerusi KESUMA
Pengerusi KESTAF
Ketua-ketua Jabatan
Ketua-ketua Unit
45.2
Wakil Pekerja
Pengerusi
:
Pengerusi KESUMA
Timbalan Pengerusi
: Pengerusi KESTAF
Setiausaha I
:
Setiausaha KESUMA
Setiausaha II
:
Setiausaha KESTAF
Ahli
:
Hj Che Mansor bin Che Kerma
Mohd Kholid bin Salleh
Nik Mohamad bin Nik Jusoh
Ahmad bin Omar
Mohd Kamaruzaman bin Harun
Hj Kamarauzaman bin Zakaria
Ahmad Sharifuddin bin Abdullah
Maznah binti Mohd
Zuhaida binti CheTaib
Mohd Alias bin Mamat
Latipah binti Othman
Jaafar bin Mahmud
Zulkifli bin A. Ghani
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
185
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab:
п‚·
Merancang program pemuafakatan staf akademik dan staf bukan
akademik.
п‚·
Mengadakan majlis-majlis yang boleh menjalin silaturrahim di kalangan
seluruh staf Institut seperti jamuan, ceramah, aktiviti rekreasi seperti sukan,
permainan, lawatan dan sebagainya.
п‚·
Membincang soal kebajikan staf akademik dan bukan akademik.
п‚·
Menguruskan pasukan yang mewakili Institut ke pertandingan di peringkat
Institut-Institut Pendidikan Guru
п‚·
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun dan minit
perlu dihantar ke JPA dan IPGM
46.0
Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi :
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Pen. Setiausaha
:
Juruteknik Kanan
Ahli
:
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Ketua Jabatan Kajian Sosial
Ketua Jabatan Bahasa-Bahasa
Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan
Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani
Ketua Jabatan Sains
Pegawai Teknologi Maklumat
Pustakawan
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Grafik
Pegawai Elektronik
Ketua Pembantu Tadbir
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
186
Jawatankuasa Kerja
Penolong Pengurus Asrama
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang, mengurus dan memantau pembangunan institut
п‚·
Menerima
cadangan
daripada
ketua-ketua
jabatan
keperluan
pembangunan
п‚·
Mengadakan mesyuarat
empat kali setahun
untuk mendapat
maklumbalas kemajuan pembangunan
п‚·
Membuat pemantauan berkala dan mengikut keperluan
п‚·
Menerima laporan pemantauan daripada pegawai yang ditugaskan
п‚·
Mengambil tindakan susulan
п‚·
Merancang dan menyediakan spesifikasi projek
п‚·
Membuat laporan kepada pihak pengurusan mengenai kerja-kerja yang tidak
mengikut spesifikasi
47.0
Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pembekal
Pengerusi
:
Pengarah
Setiausaha
:
Pegawai Eksekutif Kanan
Ahli
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Ketua Perpustakaan
Burhanuddin bin Ismail
Juruteknik Kanan
Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Stor
Wan Mohd Riduan bin Wan Yaakob
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Mengadakan mesyuarat empat kali setahun
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
187
Jawatankuasa Kerja
п‚·
Membuat analisis laporan penilaian prestasi pembekal
п‚·
Mengemukakan laporan suku tahun kepada penyelaras pada minggu
pertama April, Julai, Oktober dan Januari
48.0
Jawatankuasa Kolej Kediaman
Penasihat
:
KJ Hal Ehwal Pelajar
Pengerusi
:
Zaharim bin Tawang
Setiausaha
:
Zuhaida binti Che Taib
Ahli
:
Hj Ahmad Zahari bin Omar
Wan Zainuddin bin Wan Hassan
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Hj Nawi bin Mamat
Salma binti Abdul Razak
Suhaida binti Sulong
Ismail bin Hashim
Kaunselor Pelajar
Juruteknik Awam
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang, mengurus dan mentadbir kolej kediaman
п‚·
Membantu melaksanakan program dan aktiviti penghuni kolej kediaman
п‚·
Melaksana dan menguatkuasa peraturan kolej kediaman berdasarkan akta
174
п‚·
Memastikan aspek keselamatan, kebersihan, kebajikan, keselesaan dan
keharmonian kolej kediaman
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
188
Jawatankuasa Kerja
49.0
Jawatankuasa IPG Lestari
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengarah
Setiausaha
:
Hjh Wan Hasnah binti Abdullah
Urusetia
:
Ketua Jabatan Sains
Ahli
:
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Ketua Unit Kokurikulum
Setiausaha Akademik
Pegawai Eksekutif Kanan
Hjh Anisah binti Harun
Wan Mazlan bin Wan Muda
Hj Che Abdul Muttalib bin Ismail
Hj Abdullah bin Jusoh
Normar binti Ali
YM Tg Faizul bin Tg Embong
Hj Nawi bin Mamat
Salma binti Abdul Razak
Dr Hjh Nik Zaharah binti Nik Yaacob
Suriany binti Mat Noor
Idrul Hisham bin Ismail
Ani Salwiah binti Zakaria
Hamidi bin Salleh
Raja Abdullah bin Raja Ismail
Abdul Ronif bin Jamaluddin
Fathiah binti Mohd Yusof
Rahah binti Abd Hadi @ Ahmad
Zuhaida binti Che Taib
Noorulhayati binti Md Noor
Mohd Alias bin Mamat
Exco Kebajikan, JPP
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
189
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Merancang pelan tindakan program IPG lestari
п‚·
Menyebar luas maklumat berkaitan program IPG lestari kepada semua
warga IPG
п‚·
Mewujudkan sistem penyelarasan yang mantap
п‚·
Menjalankan Audit Hijau sekurang-kurangnya sekali setahun
п‚·
Melibatkan semua warga IPG terutama pelajar dalam proses membuat
keputusan dan pelaksanaan program
п‚·
Menjalankan penyelidikan berkaitan kelestarian secara berterusan
п‚·
Memantapka saluran komunikasi dan jaringan kerjasama antara warga IPG
dan pihak luar (badan kerajaan, NGO, badan korporat dan komuniti
tempatan)
п‚·
Melaksanakan
penambahbaikan
terhadap
program
berdasarkan
pemantauan dan penilaian setiap tahun
50.0
Jawatankuasa i-Think
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Penyelaras
:
Azlinda binti Abd Aziz
Timbalan Penyelaras :
Setiausaha
Ahli
Muhd Irfan Nyia bin Abdullah
:
:
Amrien Hamila binti Ma’arop
Wan Mazlan bin Wan Muda
Nurul �Izzati binti Mohd Fuad
Salma binti Abdul Razak
Suriany binti Mat Noor
Normar binti Ali
Y.M. Tengku Noor Kasmelia Binti Tengku Ibrahim
Hj. Johari bin Yusof
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
190
Jawatankuasa Kerja
Salleh bin Said
Hjh. Norihan binti Mat Zin
Hjh. Sapiah binti Yusof
Salim bin Mat Amin
Abdul Halim bin Ismail
Hjh. Salma binti Endut
Azlan bin Jaafar
Y.M. Tengku Nor Faizul bin Tengku Embong
Rozlina binti Abd. Aziz
Dr Fouziah binti Mohd
Yunus bin Yusof
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
Memberi pendedahan mengenai konsep i-Think, peta pemikiran dan proses
pemikiran kepada semua pensyarah dan pelajar IPG
п‚·
Melaksanakan program-program latihan bagi menerapkan pembudayaan peta
pemikiran dalam kalangan warga IPG
п‚·
Menerapkan amalan dan proses yang menyokong penggunaan peta pemikiran di
IPG kampus
п‚·
Mempromosi peta pemikiran dan pelaksanaannya dalam kalangan warga IPG
п‚·
Mengemukakan laporan pelaksanaan program i-Think di IPG kepada IPGM dan
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
51.0
Jawatankuasa Program Sokongan Pensarjanaan Pensyarah IPG
(PROSPEN)
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Penyelaras
:
Dr. Hjh. Nik Zaharah binti Nik Yaacob
Setiausaha
:
Dr. Fouziah binti Mohd
Ahli
:
Dr. Hjh. Rohani binti Abdul Hamid
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
191
Jawatankuasa Kerja
YM Dr. Hj. Tengku Zawawi bin Tengku Zainal
Dr. Saidi bin Mohd
Dr. Ibrahim bin Taib
Muhammad Irfan Nyia bin Abdullah
Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Merancang dan melaksanakan program membantu pensyarah IPG yang belajar
pada peringkat Sarjana dan Kedoktoran.
Merancang, merangka dan melaksanakan program sokongan untuk mentee.
Merangka dan melaksanakan kolokium peringkat dalaman.
Menyediakan laporan untuk IPGM dan IPG
52.0
Jawatankuasa Galeri Dato’ Razali Ismail (GDRI)
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Penyelaras
:
Ketua Jabatan Kajian Sosial
Setiausaha
:
Hasnul Hadi bin Tengah
Ahli
:
Hj Che Mansor bin Che Kerma
Zahar bin Ibrahim
Mangaleswaran a/l Annamalai
Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar
Ahmad Jalani bin Halus
Hj Abdullah bin Jusoh
Siti Rahimah binti Hamat @ Mamat
Nor Aziah binti Awang
Ahmad Sharifuddin bin Abdullah
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
192
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Mengumpul dan mempamerkan dokumen berkaitan dengan Allahyarham Dato’
Razali Ismail.
Mengenalpasti sumber-sumber untuk mendapatkan bahan-bahan dokumentasi
Allahyarham Dato’ Razali Ismail
Bekerjasama dan menjalinkan perkongsian pintar dengan agensi lain untuk
mendapatkan bahan-bahan berkaitan Allahyarham Dato’ Razali Ismail.
Menyelenggara dan memastikan kebersihan dan keceriaan galeri
Merancang dan menganjurkan program Syarahan Tahunan Allahyarham Dato’
Razali Ismail.
Mengendalikan mesyuarat pada setiap semester
53.0
Jawatankuasa Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Dan
Pengurusan Risiko KPM
Pengerusi
:
Pengarah
Timbalan Pengerusi
:
Timbalan Pengarah
Penyelaras
:
Hj Mohd Yusof bin Husin
Penolong Penyelaras :
Mohd Zaid bin Yusof
Setiausaha
Pegawai Teknologi Maklumat
Ahli
:
:
KU Khidmat Pengurusan
KJ Pendidikan Jasmani
KJ Sains
KJ Hal Ehwal Pelajar
KU Perpustakaan
KU Kokurikulum
Pegawai Eksekutif Kanan
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Wan Zainuddin bin Wan Hassan
Guru Besar Teaching School
Hj Ahmad Zahari bin Omar
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
193
Jawatankuasa Kerja
Tugas dan Tanggungjawab
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
п‚·
Memastikan fungsi atau perkhidmatan kritikal, kemudahan infrastruktur dan
maklumat dipulihkan dengan segera apabila berlaku gangguan atau bencana
bagi meneruskan sistempenyampaian perkhidmatan KPM
Meminimunkan kesan operasi dan kewangan akibat pelbagai gangguan .
Menyediakan KPM ke arah memenuhi kehenadak stakeholders dan pelangan
dari kalangan sektor awam dan orang ramai
Melaksanakan Pelan Pengurusan Risiko di IPG.
Mengendalikan mesyuarat pada setiap semester
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
194
Senarai Mentor
SENARAI PENYELARAS DAN MENTOR 2013
Bil
NAMA MENTOR
Maznah binti Madu
Azlan bin Jaafar
1
2
3
4
Mansor bin Abdul Rahman
Rafidah binti Aziz
Wan Abdul Razak bin Wan Ghani
Hj Mohd Anuwi bin Husain
Rahim bin Mohamed
Zakaria bin Hasbullah
Hjh Samsiah binti Hassan
Nik Mohamad bin Nik Jusoh
MuhammadIrfan Nyia bin Abdullah
Azlinda binti Abd. Aziz
Hj Nazeri bin Mohamad Amin
Chan Seong Long
Hj Jamaludin bin Alias
MENTEE / UNIT
TANGGUNGJAWAB
BM/PJ/KS
PAI & AQ/BI/BA
KS/BI/BM 1
KS/BI/BM 2
PSV/BI/BM
PEMULIHAN(BM)/MT/BI
PK(BM)/PJ/BI
SN/BI/BM
MT/BI/BM 1
MT/BI/BM 2
BM/PJ/KS
BI (SR)/ELIT/MT 1
BI (SR)/ELIT/MT 2
BI (SR)/ELIT/MT 3
BI (MEN)/PJ/KS
Hashim bin Salleh
SN/BI/BM 1
Mohd Fadzil bin Baharudin
Hj Che Abdul Mutalib bin Ismail
Hjh Sapiah binti Yusof
Hj Suhaimi bin Ramli
Adnan bin Abdullah
Rozlina binti Abdul Aziz
Hj Nazli bin Hamzah
Ahmad Jailani bin Halus
Rosmani binti Ali
Hammadah bin Abdul Rahman
Idrul Hisham bin Ismail
Mohd Dzaki bin Suda
SN/BI/BM 2
MT/BI/BM 1
MT/BI/BM 2
PAI & PAQ/BI/BA 1
PAI & PAQ/BI/BA 2
PAI & PAQ/BI/BA 3
KS/BI/BM
PJ/BI/BM
PSV/BI/BM
PK (BM)/KS/PJ
PRASEK
BI 1
Nurul Izzati binti Md. Fuad
BI 2
Amrien Hamila binti Maarof
Salma binti Abdul Razak
Hj Abd. Samat bin Taib
Mohd Noor bin Jusoh
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Hjh Che Nor Aziah binti Mohammed
BI 3
BI 4
MT
PAI 1
PAI 2
TESL1
Che Ku Rohaya binti Che Ku Ali
TESL 2
Hjh Faizah binti Jaafar
Wan Zainuddin bin Wan Hassan
Hjh Anisah bt. Harun
TESL 3
TESL 4
PAI 1
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
PENYELARAS MENTOR &
KEHADIRAN
Asyraf Ridwan bin Ali
PISMP AMBILAN
JANUARI 2010
SEMESTER 7/8
PENYELARAS MENTOR &
KEHADIRAN
Mohd Asri bin Harun
PISMP AMBILAN
JANUARI 2011
SEMESTER 5/6
PENYELARAS MENTOR &
KEHADIRAN
Hjh Siti Hazlifah binti Hilaluddin
PISMP AMBILAN
JANUARI 2012
SEMESTER 3/4
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Hjh. Mek Yam binti Yusof
PISMP AMBILAN
JANUARI 2013
195
Senarai Mentor
Bil
5
NAMA MENTOR
MENTEE / UNIT
TANGGUNGJAWAB
Salleh bin Said
PAI 2
Sazli bin Abdul Aziz
SEJARAH
Pn. Sakhiyyah binti A. Rahim
TESL 1
Pn. Zainab bt. Ab. Rahman
Hj. Idris bin Salleh
YM. Tengku Norfaizul bin Tengku
Embong
Hj. Nik Harun Aminarrashed bin Nik
Mahmood
TESL 2
PSV. 1
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Zaliha binti Abdullah
GSTT AMBILAN KHAS
PSV. 2
DISEMBER 2011
PSV. 3
SEMESTER 3
6
Hj Johari bin Yusof
SEJARAH
7
Noorliza binti Abd Razak
TESL
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
SEMESTER 1/2
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Mas Norbany binti Abu Samah
GSTT PPISMP AMBILAN KHAS
DISEMBER 2011
SEMESTER 3
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Mas Norbany binti Abu Samah
PPISMP AMBILAN
JUN 2012
SEMESTER 2
196
Senarai Mentor
SENARAI PENYELARAS / MENTOR KDC 2013
Bil
1
2
NAMA MENTOR
MENTEE / UNIT
Amir Hamzah bin Yaakub
BM
Rofidhah binti Rashid
PAI1
Asyraf Ridwan bin Ali
PAI2
Hjh Salma binti Endut
BA1
Rosnah binti Mustaffa
PRASEKOLAH1
Marini binti Mohd Salihin
PRASEKOLAH2
Hj Mohd So'od bin Chik
PAI 1
Hj Nawi bin Mamat
PAI 2
Hjh Nor Kartina binti Tawang
Adnan bin Abdullah
Mohd Ja'afar bin Ab. Latif
Abd. Samat bin Taib
Nik Mohamad bin Nik Jusoh
Mas Norbany binti Abu Samah
Hj Che Abdul Muttalib bin Ismail
Norizah binti Ahmad
PAI 3
BA1
BA2
MT1
MT2
MT3
MT4
MT5
Azlinda binti Abd. Aziz
TESL 1
Norliza binti Abd. Razak
Hj Jamaluddin bin Alias
Che Ku Ruhaya binti Che Ku Ali
Hj Nazeri bin Mohamad Amin
Mohamad Naim bin Mat Salleh
Asyraf Ridwan bin Ali
Rahim bin Mohamed
Mohd Noor bin Jusoh
Normar binti Ali
Hjh Mek Yam binti Yusof
Rafidah binti Aziz
Norasmah binti Mohd Noor
TESL 2
TESL 3
TESL 4
TESL 5
PAI1
PAI2
PAI3
PAI4
PJ1
PJ2
PRA1
PRA2
3
4
5
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
TANGGUNGJAWAB
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Hj. Ahmad Sabri Bin Yazid
PGSR Ambilan Nov 2009
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Rahim Bin Mohamed
KPLI j - QAF Ambilan Januari 2013
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Mohd Kholid bin Salleh
KDPM KDC JPNIN & KEMAS
Ambilan November 2011
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Rahim Bin Mohamed
KPLI j - QAF Ambilan Januari 2012
PENYELARAS MENTOR &
KEHADIRAN
Hj Abd Samat bin Taib
PPG AMBILAN
JUN 2011
SEMESTER 4/5
197
Senarai Mentor
Bil
6
NAMA MENTOR
MENTEE / UNIT
Abd. Halim bin Ismail
Bahtiar bin Omar
Hjh Zakiah bt. Abdul Wahab
Hjh Sapiah bt. Yusof
Hjh.Samsiah bt. Hasan
Pajuzi bin Awang
Hjh Badrul Muin binti Muhamad
Adam
Mohd So'od bin Chik
Sabawi bin Awang
Dr Hj Saidi bin Mohd
Hj Suhaimi bin Ramli
Hj Mohd Anuwi bin Husin
Che Ku Mohamad Rafee bin Che
Ku Ali
Salleh bin Said
Hj. Abdullah Kamal bin A. Bakar
PRA3
BM
TESL
MT1
MT2
SAINS1
Rusliza binti Abd Aziz
PRASEKOLAH1
Rakiyah binti Ali
PRASEKOLAH2
Ahmad bin Ibrahim
PRASEKOLAH1
Rakiyah binti Ali
PRASEKOLAH2
SAINS2
PAI1
PAI2
PAI3
PAI. 4
PEMULIHAN
TANGGUNGJAWAB
PENYELARAS MENTOR &
KEHADIRAN
Hj Abd Samat bin Taib
PPG AMBILAN
FEBRUARI 2012
SEMESTER 3/4
MUZIK
PSV
PEMULIHAN
7
8
Perancangan Tahunan 2013 IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Hjh Siti Aishah binti Mokhtar
KDPM KDC YIT
Ambilan November 2010
PENYELARAS PROGRAM,
MENTOR & KEHADIRAN
Mohd Kholid bin Salleh
PDPM KDC JPNIN & KEMAS
Ambilan November 2012
198
Document
Category
Uncategorized
Views
515
File Size
3 193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content