PnГm-Xe D-Zv-LmS-\w C¶v

tIc-f-kГЂВЎmГЂ
CВі^ГЂtajВі & ]В»nIv dntejВіkv hIpВёv
PnГѓm CВі^ГЂtajВі Hm^okv, BeВёpgГѕ688 001
t^mВ¬: 0477 2251349; CГѕ-sa-bnГ‚:В [email protected],В sh_vsskГ¤v:-В www.prd.kerala.gov.inВ - ГѕГѕГѕГѕГѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-Гѕ-ГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕ
]{XВЎpdnВёv 2
-"`c-W-`m-j-Гѕ-am-Xr-`mj'
2014 HIvtSm-_ГЂ 31 shГ…n
t{i-jvT-`m-jm Zn-\m-tLm-j-w, `-c-W-`m-jm hm-cm-tLm-jw
PnÃm-X-e D-Zv-LmS-\w C¶v (\-hw-_À H¶v)
· `-c-W-` m-jm hm-cm-tLmjw D-Zv-Lm-S-\w I-f-Ivt- {S-äv tIm¬-^-d³-kv lmfnÂ
В· t{i-jvT-`m-j m Zn-\m-tLm-j-w D-Zv-Lm-S-\w am-th-en-ВЎ-c F.BГЂ. kva
- m-c-I-ВЇnГ‚
kw�m-\-kÀ¡m-cnsâ B`n-ap-Jy-¯nepÅ t{i-jvT-`m-jm Zn-\m-tLm-j-¯n-sâbpw `-c-W-`m-jm
hm-cm-tLm-j-ВЇn-sГўbpw PnГѓm-X-e D-ZvL
- mS-\w C¶v (\-hw-_À H-¶v) P\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS t\XrXz-¯n \-S-¯p-sa-¶v PnÃm If-Î À F³. ]-ß-IpamÀ Adn-bn¨p.
\-hw-_À H¶p ap-X G-gp- h-sc- \S-¯p¶ `-c-W-`m-j m hm-cm-tLm-j-¯n-sâ D-Zv-LmS-\w cm-hnse 9.30\v I-f-Iv-t{S-äv tIm¬-^-d³-kv lmfn sI.kn. th-Wp-tKm]m Fw.]n. \nÀ-h-ln-¡pw.
NS-§n If-ÎÀ B-[y£yw h-ln-¡pw. -tNÀ¯e Fkv.-F³. tImfPv ae-bmfw hn`mKw ta[mhn-bmbn-cp¶ {]ikvXI-h-bn-{Xn tUm. kn. A-arX-sb \-K-c-k-`m[y-£ ta-gvk
- n Ubm-\ amkntUm s]m¶m-S-b-Wn-bn-¨v B-Z-cn-¡pw.
Ip-©³ \-¼ymÀ kv-amc-Iw sN-bÀam³ h-bemÀ i-c-¨-{µ-hÀ-a, XI-gn kva
- mc-Iw sN-bГЂamВі
s{]m-^. XI-gn i-В¦-c-\m-cm-bWВі, tUm. _n. ]-Гџ-IpamГЂ F-В¶n-hГЂ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-ВЇpw.
F.Un.Fw. BГў-Wn sUm-an-\n-Iv `-c-W-`m-j m {]-Xn-Гљ sNmГѓn-sВЎm-Sp-ВЎpw. k_v If-IvSГЂ Un.
_me-ap-c-fn, \-K-c-k -`mw-Kw lko-\ A-am³, Ip-©³ \-¼ymÀ kva
- mc-Iw ssh-kv sN-bГЂamВі
BГЂ.hn. C-Sh-\ F-В¶n-h ГЂ Biwk t\cpw.
PnÃm C³-^À-ta-j³ Hm-^o-kÀ sI.BÀ. {]-tam-Zv- Ip-amÀ kzmK-Xhpw Ip-©³ \-¼ymÀ kva
- mcIw sk-{IВ«-dn kn. {]-Zo-]v \Вµnbpw ]d-bpw. Xp-SГЂ-В¶v kmln-Xy-cwKsВЇ Ipe-]-Xn-Isf IpdnВЁpГ… tUm-Iyp-saГў-dn {]-ZГЂi-\w \-S-ВЇpw.
t{i-jvT-`m-jm Zn-\m-tLm-j -ВЇn-sГў PnГѓm-X-e D-ZvL
- mS-\w cm-hn-se 11\v am-th-en-¡-c F.BÀ. kvam-c-I¯n sIm-Sn-¡p¶n kp-tc-jv Fw.]n. \nÀ-h-ln-¡pw. BÀ. cm-tP-jv Fw.FÂ.F. B[y£yw h-ln-¡pw. ]n.-kn. hnjvWp-\mYv Fw.-FÂ.-F., F.BÀ. kva
- mc-Iw ssh-kv sN-bГЂamВі
Fw.sI. am[-h³ \mbÀ F¶n-hÀ apJy-{]-`m-j Ww \S-¯pw. ]p-Åp-h³- ]m-«v I-em-I m-c³ amth-en-¡-c sI. tKm-]n-\mY-s\ \-K-c-k-`m-[y-£³ sI.BÀ. ap-c-fo[-c³ s]m-¶m-S-b-Wn-bn-¨v B-Zcn-¡pw.
sN§-¶qÀ BÀ.Un.H. Sn.BÀ. B-k m-Zv, \-K-c-k-`mw-Kw c-RvP
- n-ВЇ v Ip-amГЂ, sF BВі-U v
]n.BÀ.Un. A-kn-k väâv F-Un-äÀ F. A-cp¬ Ip-amÀ, kva
- m-c-Ik-an-Xn sk-{IВ«-dn A-\n hГЂ-Ko-k v,
k-anXnbw-Kw IÃp-a-e cm-P³ F-¶n-hÀ ]-s¦-Sp-¡pw.
\-hw-_À H-¶n-\v cm-hn-se 10.30\v sN-§¶qÀ t»m-¡v ]-© mb-¯ v lm-fn `-c-W-`m-j m k-t½f\w \-S-¡pw. Np\-¡-c P-\mÀ±-\³ \m-bÀ D-Zv-L mS-\w sN-¿pw. t»m-¡v ]-©mb-¯ v {]-knUâv
_n-Вµp I-em[-cВі B-[yВЈyw h-ln-ВЎpw. PnГѓ-bnse FГѓm hnZym-e-b-В§-fnepw -B-tLmj]cn-]mSn-IГ„ \S-ВЇpw.
hmcm-tLm-j-Im-e-b-f-hn `m-jm-t]m-j-W-¯n\pw `-c-W-`m-j m am-ä-¯n-\pw k-lm-b-Iam-b {]-`mj-W§Ä, NÀ-¨, sk-an-\mÀ XpS-§nb-h kw-L-Sn-¸n-¡pw. C³-^À-ta-j³þ]-_v-fn-Iv dn-te-j³-k v
h-Ip-Вёn-sГў t\-Xr-XzВЇnГ‚ {]ap-J F-gp-ВЇp-Im-sc-ВЎp-dn-ВЁp-Г… tUm-Iyp-saГў-dn-IГ„ {]-ZГЂ-in-ВёnВЎpw. hm-cm-tLm-j-ВЇn-sГў k-a m]-\w \-hw-_ГЂ G-gn\v XI-gn kva
- m-c-IВЇnГ‚ \-S-ВЎpw.
CВі-^ГЂ-ta-jВіГѕ]-_v-fn-Iv dn-te-jВі-kv h-IpВёv, F.BГЂ. kva
- m-cIw, Ip-©³ \-¼ymÀ kv-am-cIw,
XIgn kva
- m-cIw, PnÃm `-c-W-Iq-Sw, hnhn[ hIp-¸p-IÄ, Xt±-i-kz-bw-`-c-W-�m-]-\-§Ä F-¶nh-bp-sS kw-bp-à m-`n-ap-Jy-¯n-em-Wv ]-cn-]m-Sn-IÄ.
(]n.-FВі.-F. 2021/14)
`c-W-`mjm hmcm-tLm-j-w:-
PnÃm-/taJemXe DtZym-K�
À ]s¦-Sp-¡Ww þIf-IvSÀ
tIc-f-¸n-dhn Zn\-am-b C¶v (\-hw-_À H¶v) cmhnse 9.30\v I-f-Ivt- {S-äv tIm¬-^-d³-k v lmfnÂ
\S-¯p¶ `c-W-`mjm hmcm-tLm-j -]-cn-]m-Sn-bp-sS PnÃm-Xe DZvLm-S\NS-§n PnÃm/taJ-em-Xe-D-tZym-K-� À ]s¦-Sp--¡-W-sa¶v PnÃm If-IvSÀ F³. ]ß-Ip-amÀ Adn-bn-¨p. \-hw-_À H¶p
ap-XÂ G-gp- h-sc- \S-¯p¶ `-c-W-`m-j m hm-cm-tLm-j-¯n-sâ PnÃm-Xe D-Zv-L mS-\w sI.-kn.
thWp-tKm-]mГ‚ Fw.-]n. \nГЂГ†-ln-ВЎpw.
ae-bm-f-Zn-\-a mb C¶v cmhnse 11\v PnÃ-bnse FÃm kÀ¡mÀ h-Ip-¸p-I-fp-sS-bpw �m-]-\-§-fpsSbpw Hm-^o-kv X-eh-sâ A-[y-£-Xbn `-c-W -`m-jm k-t½f-\w kw-L -Sn-¸n-¨v `-c-W-`m-jm {]Xn-Ú-sb-Sp-¡Wsa¶v If-IvSÀ Adn-bn¨p. hm-cm-tLm-j-¡me-¯v Hm-^o-kp-Ifn `-c-W-cwK¯v D-]-tbm-Kn-¡p-¶ A-©v Cw-Kv-fo-jv ]-Z-§fpw kam-\ a-ebm-f]-Z-§-fpw Hmtcm Zn-h-khpw Fgp-Xn {]-ZÀ-in-¸n-¡Ww. Hm^o-kp-I-fnepw kvIqfp-I-fnepw BtLmjw kw_-Ôn¨ _m\-dp-Ifpw
{]ZГЂin-Вёn-ВЎ-Ww.
(]n.-FВі.-F. 2022/14)
//XpScpw//