Approval of Medical Bills-2 - SSA Punjab

e€a: BrfEldzd frnfrfl
3rax
t:
(8093 )10/1 L4-L4 e
fqsrdr
(fr
fH).
{TTrs' t}FE'}fiH' Fdrd'
n{-2 (*:F-2)
firS ffidq:2e-Lo-2oL4
d ni-Fi{ 3 fr-fr
rrffq ;E'El ffitrs'x{i,38 g5fr a f6qx 2.3 $) 'rt3 rra-a
g.rtlfi tfd3 d {$ yrS 5S f|-5=trfr io fnn"+'
tSr{. o.€rfugt x{d6 fsr{6'uFrErdZ*anod
ffil=r ),{d6fiFt*[email protected]
wgt
ffis
d6Df
Flt,ld3rgr
ildtfg-d
6.16 fiilrgf
6-rH
frrrS il{s-fits da, ea
frSx.oxuffi,
f'2.
3,
4.
5.
tFrar')
!:- 5L,696/(kefrr ufi'-d e f
fieura* fura
g
m{r
o2-oL-20L47
tfE
gE
fggtfr
12-oL-20L4
I
ftrW mn+tr }'rdHit (fr'fr:l
T&{ d e!ffi, €tr'* xr3 fi'btrs.d .'*rs Fgqs
T{ar€1fqd 3 cas&'r
rm qBx rfi frs'fdP'{'A'al
fu il&{ ffi'r{€ezZ rdq.fi fi.r'ihr$
trog frg e.?m t
fu grrra d? 3 4{gd1q-gTa fu ftF)E..fi d uarrg ry >rd xqtr6
p" )ie )1{f,6 dffi gu*qq - -- +ges rso s,feaazez d sra Fnfl 56 fffi Yd 3
fitH ?.ffit
Ftrrd ilda Ar gudsq iln{fu ffi'd fdCt
fffi*ar'-rog Fddd frffi F={Ffr ffitr6
fuJ urg' tr1, )rE '22o2-fi6d4 'rrgr-oz-itrua
il'?art
fir"rsurka 16r6-rftrrd) H' fra zoL4-rs fr's'3fua
fu.
*"
il:dlf6 $HftI
ufirrrecg
v
trr6 dl-*a a:
s'ffi'*au funr?{' fssrrtfr
firS ri{E.e.trr &flir :- 3 ta --\\
fr3
gJ-d't6 ffi{r{'6 FsF 3 fror d-r€d ufr afal{'es
t
unal
f
l
'a fsd 6: &*'-zlzo14/L1z/rgse fi{31 3o-oe661 fw efr
o-fle fso ams ffidrg firg Hks ft€d arg ad a-a-'A' ii sif
ffr5r firfi{r{r },r6Hir fn.n*,1, Frdr. O
zor+
'fu)
ffi
x,re'ffigrusffifr€t
1g6r UTIrF DfgFid, HAirl
tfrus/ rru ufq,rr'rrq, F.o H , uffi, 1tren)
mi{A iisrms *4, <a im, x.u x , uffi,
t
(Fdr)
|
*yr,*
ffitu''u
gax
t:
(8120)1olL 16-L4 e ?fi-2
(i:x-z)
firS ffierq: 2e-Lo-2oL4
ufrrs Fg'gi frfds r{Z?x g{rfr g fa.+r z.: (1) xri Firomr gt- Eli-Fi{ A r-fr
tsl?n' ug.H ryfrd f6!r6 arffizaurrom s.flafr tftt S
{S yn$ sS ftrfr iu fur*alt
reg'ryfra
f*tt
TT'd
ir *re" fw sd'Al
ffi trdnrsd gHry,
,irH.rtgF, rrixrr, d,z
Sfr tr',(Fran)
2.
3.
4.
5.
$:-
1.,1.5,835/-
o+-rr-zorg
(fw uir rhsr usry
x,r6 fr
3
29-LL-20L3
ri$ free I
fu fw d&{ d qirr$, gfT*s'},'d t'fsru S rrsss FtTs f+W nrn+,l. xf€}ftr
rfr:fx:l
Drrral riqd 3 ararreir
fd d*H ffi {6+zz Erd!fr sH'riu61 rrq *&r+ Ffi afrJ. loprr t€r
ru qra iT + r,{--dqrs. a fu, fw @rfi d
aarr $ vp. r+'eil x'r ic-6 tres als a€sn
d.fi s'6"q n'a-e flgrs reu #az
d rra Fa{r dr' f6fi Jd a
Frrf{ ddii'€ gudsq ilds-fu go?stb fFfi ffr}-€rdr tffir
fw tres ttr')'-E '2zoz--'-d' *r-oz-fr'tisfr frfi*a,r,-ros Fd{d frffi F_{sr
r
fuF )re ),{frn'
ilrroxFrz (a-a'-rrs-s)
H' *
,olo-rs €o.s.5fva tearr,
a't**a
uhracs fira'f{aa: ks
il:dlr6
m{s
$HtiI
fdftp,{' fug€rti:fr I {-*rv
f,r$'DEE.*F 6dlir :-
j
=
r
3t - ts -t\
$J.d. t6 firfwr g fss.. ddr drfl<'$ Effi afrxrr r'el :_
ftrsr frftprr T,rsnir (fr.fx,), rdr
g fed *: E-2/2ogtffir,tros/rgar
o
first
3o-oe-201+
ue'-s fes urn H{s fgs.Firs
au
df,
ilda afr r€ uar fw
trlifr
i
lrre'ffiWsffis'ir
2.
3.
4.
fu
fuEr trfrrdr arera, Frant
fiimmZ 1rq ?fful,{trd., F*HHF, A.e g1R tr,, (;;-dr}
trdnrsd dtff, }irr.rif6.}, Fdtxx, a" Sfr qi, (Frdr.)
{
i
ffi.r"-t\
Frffia AarryS&rs is-
f
.""\-
d
gB=rir 3'rfi€d--d fEnf}rf,
f€rdr
(fr
fr), trfrrs
Eaxt: (391s) |4/L9O-L4 )rf-3(3) (fr:F-2)
fi{S: 30-10-14
t6 ffi 6ro{s.fr E; trfrrs fre'+ ffi{6 }1{i3r_drfr + lsqrr z.g (1) rrr3 Eitopa gB Ei-Htt 3
}6i fufrI{t m3' }2{fr6 fu?t t€ tt €rgr
Frrfr isldi'ue.fu3t 1ffid 3l-tr-fr trd$'1fr u-3fr q-d$ I;gfr ffi
hgo'il
Flf, DErg
ffis
iI6TH
aaxsd
6'B
6.H
fs6-+Tg m{r
itrg.
flrS vdrfu da, fa.: EYa , trotr
fuza-sz,rfdq
rfr .rfr.9 *: {m/rcqzqt
ar*.t: Looo28L2734 t'A i?ryra
ffia{', F*a-:+ g,ffidq
fr:56,790/-tdqo
etifl u+q n?
a€'firea
fr{s
24-O2-L4 3
tfE
sdr€dd
04-03-r.4
fr
I
4{d.'irc.m.d,'s.: f,{H.fr .ryd.*s'
0008701
Hi!!Ir:-
t.
z.
3.
4.
tird 3 Errai't
fu fw d&H d e!ir*, $ff,sJ'r,€ TT.fffis. d rrss"r Esrs H't{'/ S.*.9
"rnrt
Ff{rfrl {.fu=z ${' Trrd J il&{ afr frs' furat' t'€ t
fq FSrJ +B'
fwxrrra go 3ar_cdqsra fu fw fragrfr d r*rg ryr+d xsfftrtrrsfrs'*.?ar.t
ffi
liE )?{d6 dffi $fdqq 6' i€ d ges ks fts' fitftpr{. n+exa/ S.S.g affiez d v*a m+'
ar6 ffit 3d 3 Erff{ Tdli € $r6"q d"€'_fu ffi d fefr fitrH i'-ffi
fu tres. Etr. Lie "zz3s-rtN6 Ffu=ffi litE: €6axrd g irilrrf,fr-6o ?rea Frr Ff{=ffi fi''s euary-dqdrd'lr frhoxriz ry.e ffi*s atmri*so g ta,rrca'og-dfwdFlte ara frS*s
200
"r€ir
ataxrHsu g,riTts trfa t-686ilfr w 2oL4-Ls (6r6'rrg's') x{qtd E13r frr+dr
feH
t
s.
I
a'p}-*a
fi+S:-
fihortr{dt: 9*s
gJ-d't6 ffirl{'g
1.
2.
3.
4.
y-6^q,,il.d
,
ffi,
il:d)l-F ${tI
trfifi,fr fusqrtfr:fxy tr*ur
4t-tc:_\\
fsr 3 ddr q.ds$ us affrrrrr as i
:-
€*efEt
ffioql
q'r^fr Firs) (ams ffirr fs6 3 Efdrsd ff us'l ffi'ffi#?{r TTr€'f fa
FrJ-d3'a Fg+-z mr (q'
ftrs sdr€s fr, fra: Asd , FdF frd"T-:2, €Sara 6; 9t:s6,zsol-(a'sr stfrr usq ig fr ?rq'
fug'trg.rlrrgFta,
firdd)Aare'firdfrffiir€t
$t-$ Tdr€s da, fua: Asd , nro 8:14t8, foora-g+ *,
€*argt
ffi
' r;<T-t o- )Y
Frdieary-e$fusfrs-
esgd
uarr
t:
alf;e?E-za fxfifrr{r fissrar (fr
(47 8s)6 / L7 4- L4 4{- L(6 )
fE), tfrq.
(d:x-2)
fi{$:29-Lo-2OL4
;Er'gi ffi{6 uz€F gdrd g f6qH 2.3 (L) al-3 reru gB' FIti-Fni 3 fl-fr
i$r{r ue'|gs' x{d6 f6){6 zrfire-frzqarrgfr s.{afr trd€' el rIS gtrd 6S.ffi t6' f6tfi,ti
F€r x'rff6 ffitt a'rd ir €us fw go it
ffisvrr *aro-d fgg.fr g Flfl
it6rH
Flf, )r{3rgr
?tr6 fdrgr
ye
tfE
!0-oL-20r4 g
ft:54,47o/F sdh{ fuur, faa: &q:
22-OL-20L4
rffi , FrFIFIlru-frg€trt, (gftr il;ftr trrd
u-frrs
(trdr)
HEEIr:-
1.
z.
3.
4.
s.
fr
fsol
fu b T&{ d €ffS, gff,ss' x'r3 TT.Fffis' d rrsgrr Efrqs fiffir frftpr{' },r€HiI (fr.fg
)rqr3 rird 3 aaa;ait
fu a.&{ ffi. .feazZ Ff,{-fr frr+'ii.rrd rrq dr&{ dfi fis farzf'i€r
fu sqra jT A Dr_6'+q.s'a fu fuq}idEd €t uaxg ry H,?fr Er6 F6trasfis +€sF
fu H? x{d6 dffi qr#q F ta d frs ko sffita d rra Fn{r a,s failt j-d 3
Fu-dd daa tu Itrdqq ilr+-fu ffi d fFCt fiiH i"ffil
FErs Ffd=ffi
fgo tras &r'lir "2235-fu Hfu=ffi fir"+ge)fl-d g tdrcirfr-60
"red
fia €ufuo-2oo ?r€d qatd+{ dfwsnrta lrrra ffi{s fiaxtHso 3r irare;r*-oadfwarka xrg f*fir atarrHso z rieq ffifa ts.rsilfr wE zol4-15 (drd uws)
r
),rd6'*str€m
t
il:d)l's $HriI
fiia)tffet: €qs
aferars
L
.
ilpiq.a trfi{x1, fa"grdrtfr:fxy
fi+* :- }t-t . - \\
trervr
qJ'd'td ffi{','t' g yer 3 d'dr d.eed us af*,,r'TIr i' :fffi' fFfi{r{' rdEiEir (fr.fx:), fdr O ffi e rrJd *: E-z/fr#6/2oL4/Lo4/rseo fi{S
a.o dd ilil.i' afr a€ ust b
3o-0e-2014 i us'& fso ams Htrdr fug Htrs ffi
r,,Effig€ffit€t
z. frg tr+rw zrgtrs, Frar'l
3. F sdh{ fuur, fra:&a: rffi,
fihJ 3 Jqtfr?ir
r{fr
5lur frul, 3fT
i
faq'Frdrt
@,0.,v
5nrdia Aa,rrSBmfis
d
€sir s'f*eza
EEH 8: G8 64)
O
5
flfS: 29-10-14
frfurrr f€rdr
/ 32- L L r1't +5l- L(2)(d.:f-Z
(F fx),
UTTTTT
)
td ffi aorsd c; rhfrq i_g'E, ffiB ar€tr=ura g
f6qlr 2.3 (t)ani rrflil st
Te'-b ),rfr6 ililal- trd0'd q€fr gd* effi rka;--;rfr
Hg
fttH
{t Fg r{flF, lila: 1ru rrfoanra, rur
fiq.a +r E, iisorq
tfr.rfr.g t: tflq./qonz
afi'.*: 6201 10100 00Ls27 *E rrq
ffiar, Faa-zo, s-#dq
zrd.f,re.fr .ia.:S.i.ryd.*o00620
Fd$:1.
a
?
4.
5.
f{
I
Tofgrfr
FH
6.et
fg6.dTF m{r
tfg
to-06-14 g
lrE
oz-os-r+
.
fr
1
6r&{ m s-dkrt, gbss't|3 ilfyg.
d rrss,u FSqs Ftrr/ Bft.at.g },{rrr3 .r*d
l4 Fsqs e-d'ffi Fd{rdl
{'fu4. s}r du-' -. ds}r dtr *s- furar. t€r
so 3 ar-dqs a fq fw
s reH u w- r+,rfr mr
tros ofry
@
F ry*
)fe 4{tr6 ofi
fu
i. aaarir
#a
+€a'r
gtrsaq 6t'td m
5ilJ feq t#s. fitft"" ,ttdd/s.al.e sf€*zd-a n, qira F,-tf,.
a'o ftHt Td a fu,-{ qil} €B grr*yw-ilr€
_rfu fias o ft=fr ffir€rdr-#,'--'
fw truo'&'r')re "271s-rtnrrrfu_ffi
#lro-? irsrres_eo )2reir FF6 Hfu_ffi )ni_J g5;r,.t_d_
200 ?r*r qdrd'H
ara }-t*s
ps6: ryer6.
E:
*
ffira
g 8-frrq
ffiha
ta.ro'ilfr
66s
fu fsnral' g fsr J
ry
)t-dr8fqE, ufiq,
2.
ffiarEr
frw tpg.6' tfgltif, ffiorTr
3.
FJ-dlz fr-eqi-z
Ftr'({
fr.-dr
g t-*-";:fr#r"-*rt**
w zoL4-1, ,-*,H) ),1fr6 dtsr il€dr
s'feaaa
flrS:- 3 \_ \.' _
\1
qrd€,S 6S efTrlrr ris i
6rrfr Fkg) (},#r5
arc r,,**.
I
fr,fs) {-srvr
:_
ffids'fss'J Frilfud ffi
oa)
era
r.E' a fu'
fr, faa: &{sdrd, *fi+rzd, f,rr.B.f,rr roa g :9,588/_
rd.eo d orna rr* fr ryo+fr l
d)?'t-Effiffir€r
f rs {il'', fua' frir }rrfrrrfarq, rrq-a.. it-:zao, Fra zo Q, €So,{ ( 160020)
{t'=t
4.
j
ttrg.
-utre,sss,z-ti'eg i
uary ua ff r,rorrn
ffis
b
+ryt*so
1.
Fli_Flt
tu fufrli rcs ryfrs fds Fs tr €us
mrems
fiFnJr,{.
|
@to-t,
*k--
5nrdia +a,r.c*Brs for
L_
essir a,f*cac frfirrrr f€sdr
(fr
fr),
{_frq
smxt: ,5204) L2/3-13 i-r(s) (i:E-z)
fifS: 2e-10-14
fu m aorrsd o tfrq fr-sg Hds.ar?3r=we e fa,qr{
2.3 (r)ar3 req.o sS.s*_mi j
Te'fui',{fr5 d.-nd- ud€'s {s yils pid
4rfr ia, rr+r resr rr.rfra f€r=tt H-s tr €ae
H#
ffirx'llre
4ar6'5sIre,ica,
i'6IH
ffiu
aarod
d.tH
6.E
fgs-fr
g
m{r
fffis.
yffica
!tr:74,954/-(*€6
fqrfq FE
yusd itrrrd d fr
f,rr.fr .A.vr.a.d, riq'q,
ar*.*: 6Lo6zos42sq Fie *c ars
kd'd-d rilrs ft rd, F{a- I z,€Sdrt
o8-os-14 3'
tz-ostq #
Ir3M
gfis'l
Ftrg+:-
h
fu
il&r d qrH, gbJ3'u-g Fhrg,fa mr-s €E ffi rd{'fr/ r{'p4" ${'ihrs
sa j'?dTs' a fd
s
1.
2.
3.
F ry*
fsF H:E ,{frd
4.
anr fmfr
fu
[email protected]
ilm srstq 6' td m;rs
id g ftff{ Td
gu*yw=
'3B
,'223s-fu8fu_gdA
d rrsss rvrs Fqr/ EfrFt.e
rrar-s ,iqd g *u-eair
6frs' forr. i.-€r
-tr w-'r,iJro €ai-s tres atg, r,ia'r
fgg fd6. frn{r,f, >'rffid/s.fr.e sffia-a
n,
J rtH Ftr
t
iltr*g-r gup a
fffi
f*fiEd i..ffi
vea
m'
tres'&r. H:E
,fi-J +s* g 0"__*_60
FFe, Fhffi ,rJ AG.4rd_
200
"r€ir
tdrd')r
ryq
f,**s
"r€ir
arq fi*u-n
fi-dE0*uo g frfrq ffiha +c,r6ilr re
2oL4-r, *,H)
),{frd 66' srfup I
ffiz
r
'e*..iil .-,in*#;-ffirr.
S:dlI6 glfE
fu6)1{6rdS,
1.
Yffiea
frg
firrt :: 3 t{o
fFnfl',{' ftrd.dr(F,fr;
tmvr
-\ 1
fu rorn+,r g ges'J frard'e€rm ffi a.fu,,rr me" i:_
ry
xor&+qry, fu, ffisrsr
2.
fudr trf,rar
3.
F'dia
g
),f6Ftil,
fr-grgi-2
ffiorqr
m*'(T
ffi #rE,*
4.
ffi
58
Ifs,
fuer':
(xilr' Hd;s fq6 a Efil',=d dfr azrl
a*a ftrFr,r. rr-E a fq
*r'ffi '$'ara.a,'is's t :z 4,e 5 4 /-r*eer
s,-d'd uro d f sen I
qrr.fr Fke')
vffi*a
f,rr.fr.$.zrry.d trs.s, e: g:2, lrrrrar
r&61, ?Fr.Br reefodq
'@-,-t,
nFs-
ftrc+atrc$axrrr
sso ffr*ac f-rFtp,r' kg'dr (frfD. {ry.fu.S.fu.mu.
t:
QsTL)I4/21o-14 ,rr-3(6) (i:F-zr
firS ffiarg: 2e-1.o-2oL4
3rax
tifrry F€r€i
t$ttiile'fus
Hr6
rlriSg
t f6qH 2.3 (L) a€,reE.a gt Fli-Fli + r-fr
=drfr
x{qt6, f6}rs, atfo*lfizasrro'fr scrafr tff+ S r1$ yil$ gg1
ffi t6 f*frr,{r.
ras'r'rfra. fd$ TT'S tr €ae
6rlf, )fllr€lf
b
go tl
ffis
dETH
du, rrrcz E:- 52,5L4/{,rS
,irg ruqa dvu, trotr
(q'?rrg+ olru irir
ftd Lrore tfra'-agol
#'frda )
ilr{
}?rtrdrfrs
f
{,rs
aarod
aq fary
ftr6qt €r EHr
og-tz-zotz
lre
aorefrg
dT
1.6-Lz-2oLg
t
#
€T€'6 uxq=ru,
ofq,lrry
HiEIT:-
1.
fu
feTT
)?rnrc1
2.
.
4.
3
s.
{&{ d
qffi,
gffls3. xr3
ilfrfrJ'd
trgg16r
Ftq3 ftq.
fgfi1r,,p }rreRtr
riqo + aurair
r&{ ffi {€ezz Ff,6r-fr SH' ?iu6? rrq a*r dfi dtg fuprr i?
fw mrra iu 3 )flgrqs A fu fur ftrfi S rex U ry xd s's fu6
fd
feg He r,ffia,' a'm
r
gurqq ?r te
s
yes{se affita d sra
S f#t ffi}i€'El i€ofrr
trcs affs
Hrr{r
E-qrs-fr fiE1a'6.
il:dltdt g{tf
I Hffiffiffi*ffi,o*-urro14ltun-{F
/
\f,
r.e.oe.l4 a us& fqo
fi+sr trgra. ),f6Ftir, ftfuror
rzon+*
r
frimrroz yn+ atfunr*, Irirr rfil trofE tffi;6y 6 ),{FF
d?a Ai e€ ual fETT d ars'fttrfr gils dH il+r
fr,rs ),flrdms fr, nrrya frs aaqa *rd, mm rfia uinre
&,\
I
frfi{4{. fsggrtfr:fxl trsqr
fir$ )irT.e.)irr 6rnir :- 3 \_\. _-\.1
flr6rrdE6: ftrg
4.
iledr'
5rs f&fi 3d +
rtrd{ildA aaquafuqq'ne'_fu fu
feo trro'etr t+e '22o2-F6dg rig-oz-fr'tiafi ft'fif),,t'-1og Fdidrd frffi
fismFla (a'r6'-u5rd) H' w 2or4-rs Ea-s,.Bfva i..€arrr
y'f**a
z.
ofuracs 3.
tfr:flr:l
ffiflr
fy6 Ftrs
(@rd)
ffi
aro
ff
r
fin.t\
a'r{ra=ttr6 is
5nrdia
gdr{ 8: G87 s ) s / s7
-2oL4 >lfHw_ L(7 Xti:rr_2
flrS: 29-1o-14
)
tr-frq +ers' tr*du' Dr&
-dsr
adt,'{i ile'rge|' },fd6 f6H6 nntc'Azq-uxsd
rcs' x{trafd$ rrr$ ir eus
Flr,@e
I
fug sei.
a
f6o.,{ 2.3 (1) ar.i rea-a Tt
F}i_F}i
trd+
-vv
6s }r€fr
-'-n
@
il
d {s
ffi s a"rrr
i'ETH
I
ry drrdrratRls, foa:yv
ufu,frfrJdr,HitE, gSqr6yr
ffitr,tgfrrE
st-tfw
Bir ri-sdi'umu
ftf
*
fr
f ilrer
*oro'ifr
619 fupr'
lre
6.€rus
fueel
L6-o4-L4 T rq_
04-14 dE+sq
ri,fr,t
ffi
r
fir-dlrrds:
3'
HHr
r{c
;
ffiffi
2.
F
US€zz ffi frlr aiu6? rm agr+ dm dfrs,
farar t*l
fw rrrra iT 3 ,'Lffirsr a fu' fw
@ et uqH o ry )rr.fr F." fuia tree Et"' s.€a'
fsr IiE ),,r*d il,rflSrstq 6i tu;
fu fu?}e' O **. # no- fdFn Ad J
ft,-d rdi* tu fudsq il€
gilrr=et
_fu
fdrt ffri; i*or
fw trag' *r{' trE "zzss-fuFfuFa ri'
+*a'rd g 06rn-ntr-60 ,,reir BF'
FFdffi
#4't-d-20-o
)rr€ir
'i''
td'lf mfuEiltb n* rr*oo 'h4.1fu g oarre*-oa'?ffiOs* g rr*u ffii-a 06r6nn
,;;o-'s (56 r'*.r?r)
fd ileH
'
1.
f6tfr?.,i
frva a-i il'F*",. s rrss'o F&Tr ff,s. firftpn,,'r6mr
mff-ffi,
2.
3'
4.
dt*nz-cg
fgg.fr
t6
ffirsu,qfda'
1'
s
l
_if0:1,15,91
!rd31
+ il_fi
il:dlf$dm,
g{s
o**"uffi,-ffifilu.t*+*r
b-d' t6 ftrfrrfl, O a J fr..dr drd€r$ us afu)rrr
r'e. i
frs'fCnr4{'ailr =it.m,l, FFtrrd,
ffi;ffi#
qg-;r
frr
rfaFftI,
ffiffi,*
r'#d{r
I
:_
t uF*;;urro r4/4osflr$ so_og_
i,# rs dn ril& ei s€ uar fw s
",ir
O Cil6,
c
dffgarl
,fFsF
*;b,
*e iir, 6ffi*{ s.s.r.e es*r,
@,lv
FrrdleAry-c*ers frs
).
!-
gEH ?': (48rs)6 / L7
3- L 4 4{- L(6) (d|:F_2)
flr$ r*1-orq: 2e - r o- zo L 4
{iHrq
B"se ffid6 r}refu gffi + f6ril{
2.3 (L) u_i ree_d <t'Fli-Fli
ds"'f'' ue'H xfms f6H6 rnmq'fr2il.d
+ ilfi
tff+ s w' 3,-s ss
rcs. r,rfa. fdS g-fr ireilEr fwwr.il
@ +d futfrni
'r{-fr
ffi uarrr
frrH
ftrS
Frra,d?, usd
4 qrorss finq ,6o.
*{:, ffurrg5r
iomuscoE fFrdrl
*a
fi-o us.a
'ffi
1.
2.
3.
4.
l_ut:oo,eo:/-
rg
raF
*f
aarod
ge
oe-oz-zorq
m{r
i
L7-o2-20L4
ft9al
ffiP-ffi,
F
Fors'
grdrsa''fuur
gfsgg')d-J
fg6-fr
ilfsrs's rr*s.' Feqr fnq" f'fi{,,.r, },.r-€Hir
ri,fx,l
fd TSlr ffi Uqezz Fd{rfr
${' ilran rm a-&r+ 75ifr dtJ, furar
fw rrrra ja ,fl-dqsr a fd fw
d aar s
,.,*? r.o €aia treo atg,
ferr )re
r€a.
grr.t"
Fs
r,fuad?az
'rm6vra
Fa{r dr' fdm +d
ft|-e{ ildii €B Srdsq iln€
_fu g*t €fr f6t+ ffiD€rdl t4"trr
j
--d
; #;;u=
*r
itr
ry
s
l
j
fw tres'&r')ir "223s-,fu6"fu_fta
+"
'Fr #,'d-2oo
ffi
fua;;-,# 60 F,-*. Frdffi
frforfu ; #'+*rtoera"r€d
g oarse*-oa)httu
?r€d qdrilH
z
ffi
fiJ-6)*nus:hs
ilfuraJ
1'
fu"d'td
foftp,{. o
fir6'fEn{''
mtffiHf
2. ftT6r tfrtr uero, Frarl
3. ttBl wF6.da; ,rs?tr *e
f
ffiia offi
;;rr-:r,,*,
usrs)
1ftio-u#'ffi)tnrqrl
_\J
fir$ tHE.rirF Frnir:_ ? l_
\
yso'J
ry11m'),
rhs,q
ddr drd€,s
ffi affirr ri€r a :_
o tuat a,rru
r'sffi rr*- Frrs
FrdF
grdqird frur,
"
-' -.-ztr+fuvt2o1.4/Lo2/':za
@
*_rzr,
ary
*pw
fir,, so-
ffi r'a e* ;r€ urr rw fi
Sq,
[email protected]
ffi";"
Enrdia Au-c$era
Fer
3.fg+d-ed fEftr},r'
=onr
3rax
a: (3O4L)L4/L46-L4 4't-3(7) (d':F-2)
fir*
€r$arq: 2e - Lo- 2oL 4
f€.dr
(fr
fr), tfrrs
.
ffi
i6
ilrfr Adhd'Te.b
)?rfra.
fugotr
H
ffitr6 D{i3rgffi t f6qH 2.3 0)ar3 reEq eB H}i-F}i 3
ry-d trd3 d {S yr$ Effi fr;Erfr fu'fg$dr ros arda f#t ret tr ?rs
aarrod g frfr's
?trlf,}d!r€T
ffis
it6[H
drat{sryt
fslrqe
6B
FHT
6IH
4
qrdsf,s. fuur, fua:
trs
8: t
155
tffi
ooo 3 oooo I
64
atfoa.rnra,
4,
."f€t
fffig.
ffi
gil'2o,379/-
+d
t*ourry
.rfud.rifH.m .4ts-
tsd-fffil
tfr.g.rira.S 0115soo
*q
s
4
lrE
L2-O4-20L4
€1-iltrf,6,',
3 oz-oe-
fFnu
20r4
?t'- tmrq AFd6 €a, *e-r, ilTd,
tfr.tft.g f,;6a5657t-srs
Hdllr:-
.
2.
3.
4.
1
s.
fq fsr dtl{ d €ffS, 9tf,sJ'},r3 frrbffir d rrsg'g nt'crg mrZ *.fr.g rrar5 fqd g *erair
fu F&Ts €iF ffi'Ferd/ {'Hz fi{'dr1-5| g il&H dfr 6trs'isprp i''€r
fw xqra 3a SatEdqsr} fa fw fmErfr d uErrO
xd x.s#stres dtsr Fr+drl
fer liE )?{frs, ilm Srsfuq a.. i,'s d yrs
lT6' frfifi,r' ,tertd/ fr.*.€
d vra x'H'
as
3d 3 ftrf{ Til& €a grrstq ffin_fu
d f6d fift}H i€sfr r
fu tres E {' )re "zzss-fiss Fk=ffi fia €.sa},'r-d g ts, re*'6o }rr€ir FF6
Arsr €siu-oqil-d.rr frkmka atq
2oo
aterrj*or g ircrrdfr-og-frkdmta ars ffietr
ry
f€
ffit
affiez
ffi
@
ffirr
"r€d
atmtstsu gqrfrq tr'fe ira'ffiild w6 2oL4-Ls (6,r6'rrs-s) xffi6 afls'iledr
il:il{A
.
fih6),latet:
fus
1.
roAwro
2.
filw tf+fw ),fgFkr, ffioEt
Frdia fr-e'r€i-2 s'q'(eTr dqfr Hirs) (4{F5
3.
{
tffi,
qftrsild. fuut,
ED.{TiI
g'f*-{6 frfirr'r' fu-d(fr:fD
fi+S:- 31-f . -\
gs-d't6 ffifl,{. g yur 3 fr-dr qrre8 uS
,
r
eft}?{'
ms i ,-
ffiF
fug 3 Ffdrisd a-rfr us.l
{-;rru
r
trSot=It
fua'
trtd
atfsmrE,
ffi
$ :2o,37e/- (+d mra
afri
ffirlr fie't
ffs'f ffil d u-e'ffi
arsi'mtr
4. {
qreges ffrur, fua:
rffi
atfordtt.r4,
tw t579,*g-4,
trorg1r
ffrrtv
Frd#a ar{rddttrs fi6
\,=,}-
fu
t--
ssu a.f*cac fnfir,ar fsg.dr ti fxl. rifr.q. rlF.E.frE. ?rdrd,
3rax
t:
(48 47 )s /
e
6- L4 rrt- L(z) (d':s-z)
firS ffiorq: 2s-to-2oL4
tfr':s fre'E'' ffirg bri3g _urs i f6qH 2.3 (L) a€ real-o €g Hli_HF i fi-fr
AEtl'r' Te'fus xffia. fe,trs. x{fodFd/dil{flfr J'red tff+ d
TS ItrS 6S Hr=trm fu fgrfi,lti.
res'4,fqtd'H ileI orqe+ rw go ot
6Tlt, )r{3fg.r
flrS gtr
ffis
it6rH
aroro'ifr
+T,
lru
rytu,f.frr*., FfrIE
ffi
,
tdtausrye*
b"r-al+ free
1gftP,{ry1
g
EIr'
aryfors
6.rH
g:- 64,69L/-
fu6-fr
frrr$ awr tfg
*a
zz-os-zotz€
o6-06-2013
s'fr 6-dkdr
*
I
i"t+,
ufirara'
HilEIr:-
1.
2.
3.
4.
s.
fu
fu!ry
T&H
d qd?*, gFfss' )lrj ilflstrs' d rrsg'g Fgqs f+W mnrm xrgnir (F,fir,l
?rnrel rrrd 3
rraoir
fu iler{ ffi uqezz Fildrfr fi{'iiu61 r"rq *tr+ Ffi *s'farar i€r
fEJ ITtIFa id 3 )dgrqs a fd fsrT rr6-=dd d u*lr
O ry r+nfi xry fu6 tres a1s sre6p
tsF !i€ x,rfa; ilEfr 9uiq'r a''i€ d gasrso sffiia d vra Fn{r a,16 fdit id j
Frrd{ TdA rAE Srdsq * _'+.t fu d failt ffiM iffr
fu treo'&r'lit '22o2-d6drr uir-oz-i-dsfi frfi*ar-rog re*fi frffi 86fr ffi{6
fisurira trs'-rrs's) H' w zoL4-rs €uzr ifua i,'isrr
I
il:d)t$ gHE
g,fEa{e_d fFfi {4{, fqgtrt fr fry trrra
:
fir6r,t-de t-: gdg
firS'iFE.rirF
?srrftr :- 3 t_{*
I
_\\
\
1'
2.
uhracs 3.
4.
gs.d' +6 fefiflrr
j fr-dr {-d€'S 6d affrrr{'e.e' i ,O fsp
fiffir trfirri'r x'rdEiI (fr.fu:), Ufur.d. O g16* a dsd t: 2L/333/twlaporz-roos
lo-1o-2o1+ t uEd For
fo6r uaa5r )tfagi1, gfq4frgrl
fi4frrnrz trq ?rfolflff, E*ilH;resr, (Eilqrrryl g uro-ffitrF fgs Fks
TdA ai s€ uar fu d )de'fsrfr gils ffi il+r
&rS arr da, Fq x{firaffi.r4', F*uF iresr, (Ef,qry'3r)
fi{gT
;1q6 a'5 dfr
I
'ry#"/u-tt
*-)r.--
tnreS"airu$ersfrs
sso_.
3rax
fir$
a"f**a frfrff'
fsg'dr- -tE
F), vffi
t:
Q47L) 6/L7L-L3 4{-1(3) (i:rrr: z)
€trarq: L7-1.o-2oL4
fw wso ? "TqH t:6/L7L-L3 w-L(3)/loz fir*
ffi
&rsd.d,
ITr[FtF
vfE
'223s-rt8g Efu_eTA ,i.F
mtr6'rtmridso
zol4-15
g
(?tr6' rrg.s')
(x.ar.x raro)
g ffidr6
d
r{sttJfl$
: 27-o6-L4
irEDr
#xrd-o2-frFs Ffu-ffi #rrrs-zoo
ilfr F f€d €e, fua:
s,ooo/-( uir
,?r-€il
urc
free)
*t{'tre
FFF tdrd'lr ffgsdHFTe,rfit
tffifflfr-o+-frfwarFa rrrq Heo at*xtHgo g t*u ffiha irarres xry
gffi grg
2oL4-Ls ES
fr-
ffi'e
rda fuq' fufifx{. }rf6rta, H.rf "F roru g nm
atd frt
rtx f<e Fq drdg it
fr
"223s-Fr5 Efu =rffi rira #rfl-d g fra;rrea60 )rred trFs Hfd=gf,A f,l'a €s?al-u-2oo ?r€a fdrd'lr dfworFa atq ffiEs afErti*ec g
Ee fur
&r'
Hq6 at*srlatea g rheu trha tsrs,tfr ws zoL4-ls (a,rd'rrsra')
xrq.Fd ws 2oL4- 15 fug uffidi'fr Fds. 3 fl-#*e il ye ffq'funrrr{'}r{sHir, F.}rrJT ersra d w
tma;-rs-os-dMra
Errreiz,H-tt
ry.s
gffi*dit
il.
6D{6 gH-d
al.ffi*ac fFfifrr{' f€'dr (fihl rfa's
.c
rHsr:
-3.
6156:rirref: -6-"'
gJ"d'i-6 fdftr)r{'6
1.
Z.
3.
yer
3l_\"_\\
}r3't# 6r.rd fifu AftP,{r ire i
\
t
uu&*qq , tffi, €fargl
fiffir
U-frr'6r )rf6mr,
grrdS'a
ffi-2
ffioq,
m*r
({
trgrqt
q'r.fr Eks) (lms
ffiT
fs{t 3 Ffuisd drfr
gfs xte'ffi flst fr€l
F f6s€e, fua: ffi &trsd'd, e'fr t-ze, fu?rf€lrate,
ua"l
af,* ffifi{'m-e'A
fu Fgrs g
4.
ffit ffiTfsF
#e*3ro, F.)lr.xdiilirl
@"',u
narcstrs *'o
Frd:3-a
sr*r a: 67eL)L3/34e-L4 w-2(s)
fir$ ffieq: ze-Lo-zoL4
(i:x-zl
Fgg. ffi{6 ,rAiE g6.fi g frqr+ z.g (1) ),rsgt Flt-Eli J r.fi
,r.rft'
i8".rr Te'fui'
'tirErq
fn'{.' affizq+rsd s-{efi Hile S
TS lrcs sS ftrfi Ad f6'ft,rr.
rcsr x,ffra' H3? ilrS ir €ue'fw go ir
rrfr'-q
Flt,
ircrH
'r'Ergr
Alft6r
aS
s a'r aorsd
f95.fr
g
ag fosg'
ffi ffirfrfrs fuur, 16q"' t
HrFled, EFIFF
dafr
SI:L,42,g69/-
"
H-tfr
(fwBi{fq,l+.d
tAffi"at
{
rol+fs
ye
u-ot-zou
ffiur
EHr
€
24-OL-20L4
usqal-a fr
gdsdfrrel
TKIIIT:
1.
2'
3'
4'
5
'
fu fEtr il&{
)rrnret riqd
j
d e5H, gkgsr
auroil
illstJ'. d rrgsr
frq, frn{u, xr6}nr tfr:fu:l
F&qs
ffi q€azz ffi ${. d..6? rruT E*H dfi 6frs. fap* t€r
fw rqra * 3 D-lffiqv a fd fw rrdtrfr d rErr g vg r+.atr
r'5 fu6 tres afty *€sn
fw lir x'rqtd arfr g,rstq Ft' td fyes F+d
g
#?+c
vra Fr{r 6rs fd,il 3d i
*ff{ ildi} BE $rdsq ilfs-sd' gffi*b ftfi ffitr€rd'
fffir
trro'su'Fit
ld il&{
r
fu
'rr
"223s-fuFfu-gil-a fiB +tfl-d g irsrse*-60
s,'|d-203 ?r€
ffo+ira ar fS*s
),ffa' 6fur tr+dr
firdlrdd8:
utu*dnr
r,l-i
)?r€d
Fmr
Fftqd*
frfurorfiz ryq rr+mr ;r*ro*sc;
trqm0*sc g rixu fhe 06rddtr w 2oL4_15
(a_at
#:;
tdrd.H
usrd)
I
s.r=a-*a#'m)rinrq,r
:- 3 t _t _\\
"
hg
fi€1 ,irx.a.rirr Fclrr
1. ffiffi,ffi,ffiffi-;rL0zoL4-Ls/zqas-eefi+a
o7-Lo-2oL+
2.
3
'
t uE& fes ryro rs*
fsdr Firs fraErfr
),.re'ffi 3res aft* r€r
ft6r ui+'zs )rfdFtil, efroi_al
4 irdrfrE fru, 6o' F E IlrF?iI, ftT F
jfuq'Fffi.er
effi,Bfu
3rax fi+ur, qEr
s,r
ffi
Til.i' afr
6rd{ rar,
1rd
s€ u-r fw nT
+e
-J
areft
t:2,
9ryh'-t1
nrc+a azqr*ars is,
/?-
lf-dlf
6: QsorL4/L84-L4
"rf-3(6)
(d,:F-2)
fl{S:2e-1o-2oL4
a€ rra'-s d H}i-H}i 3 fr'-fr
rffi,g fr€'€i ffi{6 4{a3H gFf, a f?'qH 2s Q)
sd fr5=trfr i6 fstfttti
trd€'d
Irfr$
{$
arfi-fi
t€h{r 3-e'p3i x{trd i5l{6'rnnro-Azror"-A
*..+re#taid it €Ts fw sd'A
tto it
g
Flf,
itErx
t'Ergr
qlg.r€fuur,fea: tffi
dgd, F.u.F, gflf#'rli
gt:1,93,600/-
(fw su
ffisrx
f;gtt fr
iloto-fr
615 rdlrtf
usfr
frot{F
10-02-2014
HHr
e
24-O2-20L4
sd'-6'+
Tfr'd e fr frcal
<d te'frrf,t
Edllr:ff,'qr fE.fiqo'{r }''{6rru (fr:fr:)
{&H d e3ffi, efusJ'r,€ t'-btrg'd rrgss. F.qq-g
fu
t
r'r.rrcl rrqd 3 cemi'r
r{.€taz/ E]f,"r-fi fi{r ihffr urF d.&{-6-fr dTs icprr t-€t
fd. d-&H
xd x'str6 trd-gfr3T e€aF t
fwsrrra+d 3 ?t6trrs'a fu fuF ffE-gdT iT rano
€|Ff,s fso a'ffit-a €T q-ra Fn{r 66 f6ct 3d 3
.
2.
3.
4.
s.
H
ffi
fEE H-E
w
)'{d6 A.m sfs-sq
?t,
te
ilr# @
f# fiffi ffi
t
d
fnffd rila rAB 9tn#sq
ltl-€il FFS Ff4=ffi
fs' udfl Bol He "2235-fi;18"k=g"A tfg #lrd g tSrSr*-60
rfdrdrtH dfEsffikc arq ffid.s. atd.rriBtsu z taE-6-d-a-og)fu: e6au-d-2oo
"r€ir
fiffika xfB fr#"rs. atdE.rjErtgo ? lJfiaI trra t6r5a-fr fr$ 2oL4-15 (6T6' usT6)
x{da' 6ffi srQsP
1
s*€.rau#ffi)rrra'
ufirracg
6u6 rfi-ca 6:
9qs
firS:- .It--lo-lq
I
I
j..
ry-ffgrsffir€t
firg' trgr )r{drd, g'Frr*t
3..a 71f,{ft.rsl ltqx{fiTh'rrra, F.II.F, 3r€'f#r,{t €rd (6rFFrscr,l
f, g-s€ firut, fua: rffi de-d, +sry traro, arefi t::, firqt e'frron
z.
q
Ca-fl i6 ffi{r1{' 6 5er 3 fr'-dr d-d<'s us e'h}'{r ss t 'firsr frrfrr,{r ,'t*r ffr.n*,1, e'fiffi{' 5 ffi a risd t: s-6lF#fttl2ot4/32r fir$ rrd
o8-2o14 A ilg'S fiqs alps ffi{s fys'Fks fraErfi as ff Td& ei e€ m't fu
-1
t
ffi,to"/tl
Inrdie dzl{rf,dttrd
fu
-
=okr
E*t+
t:
(4 3O1
3-rlgtd'-d
funff, f€-dr
) 06 / s O- 2OL4 rr6r6sr-
1( 3
Xd':x-Z
(fr
fr),
litrrs
)
fi{S: 21-10-14
i6 ffi Til{od g tlilr H ffis
96T A f6qu 2.3 (L)ry-3 rsE o es. mi-E}i 3
"{23E
ilrfr ig?flt'ile.H )l{frs, s.{?d trdg d r|S grS gfr fraErfr fu'fs'frrd'res a'rfis fqit frH tl€ue
fwgcir
FH, rrflfg
iafi
d6rH
s
aorod
zvrr
fugfrgm{r
?'r5 fdFJ'
frHSmrefrsfr, fua:
Effiftrrd, *fr+tr2d, HtrrlrFrr,
ft:Le,846/-ties
€d u*ry t?r6 fr
qdd,tf,{F.g.rirr raral
fu?r{"61guB
4flrf,ms dd
tre
J
1-01-14
11-01-14
1
fr
firtrsbr
)
.gt:rrrgorssog
al*.6: 55|LO2525ZS Xb
i'a arc u|altw, €e-to,
rirr.t.rilr rsro,
Dr$.)ird.ffi .iJ.: oooo6 6 8
onrsu,ffior{
tfr.rfr
Hilllr:-
.
2.
3.
4.
1
s.
i
fu fur {&tr d e!ir$, gfusJ'}?1'-3 Frrlg*sr d usgrr Ffr{s Fnfr/ *.*.9 4{n.ra liqd aesair
fd HfTs gF fdfr'Fdqrfr/ {fr+z ${'drrfr 3 drtx ?rfr frs'torar Gr
fw xtrraiBi),16srsi fd fwraErfr d r*rg
xd xu€q'Ftrdsfrg.iledrr
fw H'.'E x,rfra, d.tfr Srdqq 6' ts d feg
fu6' frnr,'r' uexo/ st.f .g
d vra mr
f€
ffi d ftd ffiM i"ffir
S:dll-6 $HtiI
a{€-*zo fFFr,{' f€.d(ftfx)
fi+d:- Ql-l*o-lV
fug
$J'd. i6 ffilrl' O fsy 3
ro"&*qqr , ifffi, €Sgrsr
ft6r
ufrrdr ?trlHir,
S'Id3"
H-z
fr'dr
dl'r€r$
us
afu,rr
rB i
risql
:-
ffiarqr
Fn{r (er!r qrrfi H}b) (ryrs
flrS mrrfrs fr,
4.
affifu
fu trrs "d3
&t{. }iE '223s-rtws Fk-ffi at3 #rra-oz-Hrs #aro-zoo ??r*r FF6 tdrd'H
dfeHwlTtra atqrtHsu ? irffifdfr-o+-dfeHsdrfra arq Hao ftrrrt#su g irmrc*, rfiry
ffifa +srfilfr' H rry zoL4*Ls eder 3ka ttar.r
fifortrfrdE:
1.
z.
3.
ftff{TdA eagrdsq{fl€rgdi
a'eifs'in
ry
ffi.fs6
3 E|grfud dd ud) arr& ffif},{' rhgT t fd.
fua: &awaa, *flrr€d, ,irr$.th erd E :te,B46/- td'w 9d u+.o r.t-6 fr
ffi_ilBldry-ffffir€r
ftrst znrefrs *o, fua: fuou, ifl+rd,r*.s'6:631, il*a-o+, dr-ro
(f,rF.B'.fiF Fdrir)l
'rla96,te'{9
Frd+e Atficnexa
-(
fu
3ran
t: ('.soe)L4 / L8 4- L4 }f- 3(6) (d':x-2)
fi{d:2e-l.o-2oL4
ufrrs;ErEt'ffitr6rlri3HgFf,gf6qlr230)'rr3'rea'-adHlt-Eir3't-fr
f{6Ed t6 futfttt'
as,,.F. o-e.fugt
ffit=rr
yf,lfr 6e1
x{tr6 f6}r6 rdfq.d.-d/a?){€rfi Errtrc.fi u-de €fi {$
x,rd6fifsffiiraoqfeF wgt
Flf, }'fgfg
d-rH
grsqs fiffur, faa: t}ilm lfil:1,93,60O/(fw g=r{ 3d"6'+
Agd, F.u.F, g€'k,rlt
Tfird e fr firdd)
ed ta'fsr*l
{
Htllr:-
j..
z.
.
4.
3
s.
ffi s zt+r
fgtt fr g
ildt{-gfr
rs
fdlrgr
use
fso{6'
HHr
to-02-20L49
24-O2-20L4
}'fsHit (fi:fir:1
fu fu* u-&{ iT qffi, gFrfJ' x'r3 ilfsfJ' d ugss Fqqg fuqr fufii'"{r
ryrtrdr utro 3 *crerr
fu a-&!f ffi rlrefrazZ Fa-"r-fr fi{'iht-a1 rrrg il&{ Ffr 6p" f6prr i"€t
t fu fEF fi?E.fr €t d-*r g ry xnfi xs. tr6 trd-g at3T Frr+dr
fEo. srrra fr a
"|EdT.3T
fw )re x{tr6 -m €^r"=* 6'Aa f yrs fqs s'ffitz d vra Fn{r 6'6 fsCt 3
"d
F\rd{ Tda fg gurqq ileg-fu ffi d fdCt fifuH i'ffit
I
fso tra-e' tu'He "2235-firt6xfu=ffi xb #'r'rd g tmrc*-60 ?r€if FF6 Hfd=ffi
e6a4rd-2oo )?rfrr qard'H dfumrtarrrre ffias atqxrt3tso 3 t6.Erdit?I-032ol4-1s (5%"us's)
tarses
dfumrta arc ffi*tr atesrHso g trfr'g
-fu
w
trfa
xffidfrgr frr+dr
t
y:aH-s gHril
afirracs fifutr*dt:
j..
Qea
fi+$
.
4.
3
< | - lu - )Y
gs-d't6 ffir,{'O ysa 3 fr-dr drr€d 6d afu',{'as
i
'-
+ risd t: s-elHas/2oL4/32L firS rrfu5r f6-n{4rr xfgFir (fr.fu'), €-ftrrd' g
{da'}i e€ tmt fgF d
a'-o
08-2014 e u+& fso ams Htr6 fqs Fks
ffi
ry-fferegffe€t
2.
:-
a'ftfr-*a trfi1r,{. kgr6rtfr,fgy trervr
fu6r qgr6r )1[gtlif,
#
ffi
Atfff*t
fr$rrrZ 5r+ a'rfw'rtrra,
lrE bt'ti e'-d t<'frtr*l
'r.ir.F,
fr gs€ ffiu1, fua: rffi Alrd, +sry 6drd, dreft t:t, firry a'Frr*t
t
@.to-tt
Erd3'e A"rrc't&rs fr6
t,
(i:x-zr
sr*rr 6: Q767)L4/L4t-L4 )rf-3(6)
fird ffierq: 28-Lo-2oL4
'
rrfr'q
H
H{s
rrti,ir gsa A faq){ z.g (1) x€ ;ftrar'a gB ni-Eli j
Tr-fr
rfqdrflz*arrsfr Fr{afr ung d
T$ yrS effi lreqrfr i6 fslfir{r
i$r{t ue'H ),r&r fe'tr6
ros ryfiaf*tt r.S il€ue fwgo
FlI,
)rfgrgl
{Qraet,fua: ffi
Asd, Ffrq6 ris r HE6
3.
4.
5.
\'
(fw
sn{
usry
igfr
tr
fw
ry* id i )flFqs.
a fd
fw
i..€r
s
uErr
o
ry
r+.d n s
€ra
troe afrs
e€a'
*
r
+
Ffd_ffi
'ir' ffi'rd-2oo "r€d qdrd'H fifurfir n* rr*or +ryi1-n* 3r rmrsra-oa_
F.Fs
atq
Harr
a?mrr}fsc
3r
rrru fufiha
qffi"ffi;roro:rl',*
rr*d)
I
il:dllF gHE
frftfi{. fssd(F:fx)
={B*a
f)€l rirrE.rirx dcrftr :- 3u _ . _ )_.1J
[
fir6)tr*d6: fug
2.
@
xr€}nr tF:fx:l
xffid ilrfi gudqq 6i'is f,yu= tes Hara s vra
Fa{r 6ft, r.m
'r-E
frurd rdii fu ftrs=qq ilds_fu gmf d f#m ffrji=d
i.ffir
fw trss &tr')re "2235-fu Fk=ffi rirs #zl-d g irmrca-60 )?r€d
frMra
1'
zz-os-zots
31.-os-2013
Ffsd
fa fw 6r&{ g eSlir$, gfsJJ",l"i r.b*g, S rrsss FgTs
f+q. frfifl,{,
rfqt-e1 tnrd 3 qraair
fd ilelf ftr* r{€ezz Ff,drfr ft{. ?irr$ rr,r d&r+ 6.tr 6trs.
furar
),{Ttt 6fur Hredfr
uf*rars
!
!I:L,77,749/-
IrFrFr,;froffurl
2.
il
fu'-d't6 fiFfrr,{'g gya;'a
frdr
d-d€'s dffi
ufrrq
I
fu{r *s t :-
fts'fiffi{,{' x{6mr (fr.fr'), ffiHUd g fur + dsd t:6-2/frsFtl/2oL4/e7/Lzga
fi{s
Fran,rs-os-2oL4 t ils& fgr arei-i53ft*6
fgsgirs 1trfr r_o ffi a-fl,i. ai e€ ua.l
fEFd l.re.ffi gdsffi il+r
fo6r t1-gr6r )11AFkr, fe?ru-Ol
fii*uu-z lrtf Drfq,,{'rr-d, frs6, rru x HE6 FrrT}r
, +tro
ud, fua:
Aud, Ffrsd #o x }rE6
, ;fro (fe}srra)r
3.
4. { F
ffi
ffi
ttrIdlr
wgl;6,,4
fvofu
-4tTilJf6'[f6 FF
)--r
ssso
3rax
t:
s'f;s+{ed
Qe72)14 / ]-16- 1 3
fir$ ffiorq: 28-Lo-2oL4
"f-
3(6)
frfifi{' fqs.dI tfr -fD. rffr'q. *F.}.*F.
?tdrd.
(i:F-2)
futtrg 4.ra3TT gFfr 3 f6qr{ 2.3 (L) a€ rem gt H}i-Ei{ + r-fr
is,lr' ue.H )1{fra' falf6 ryfrrq'frzrare-fr s'iil-fr tft€'d {S ytrS 6fr xalrfr A6 fs-tfifli'
res ryfia fdit t-d f lte+ b go ir
dETH
ffi eatx rorod fgg.iT g HHr
Flf, )r{3fgr
trfrrs i'e,rgl
aT fars
ft+srrsfrsfr,fua:
L.
2.
.
4.
3
s.
tz-tz-zotz?
20-L2-20L2
fu fuF T&{ d qffi, gkss'ry3 irbfrs'd rrsg'g FgTs fr{'funa,,t' lrfsFftI ti:fr:l
ryrrrel riqd 3 eereit
fd *&{ ffi {d+zz Fd{-fr *r{. iirrd rrq artx zrfr 6f|g fapr i-€r
fu srrra +d 3 z,{-_dq-q-J' A fd fuF rrF=f,-fr €fr e*r g ry srsl grs tr6, treg frs' e.iar
b )re xffis, dffi Srdqq a,'i,,'€ d fes ko sffitz d vra Fqr a'6 fdfrt id 3
f
&riqq *re€a- fu d f6Ct fifrH iffr
fw tres E r H€ "2235-fu Efu=ffi ri'l-a ar}?rd g ira.gFrfr-60 ziw FFs Ffd=ffi
,irs eg'atrra-2oo u-ed qdrd'H dfwsxrta rrq Hq6r atexrifso g iramree-oadfwsrka atq Hss atm dso g tmq trha tars'nfr w6 2or4-1s (6%"rrs-s')
turn{ Tda €la
x,rcfrs
ufurars
uS
(srftrmrryrrsf
goffil
[email protected],EHHFHH3e
(tr3), (@,rd)
Hd=fr:-
grdtfq firur
ait:S4,584/-
dtsr
iledr
I
il:dll-6 $HtiI
er.l**za trfifi,F fssqrtfr'frI {-arv|
firS rirHE.r}r Fcrkr :- 3o..- \ o---\ ur
fir6rtffie6: €qg
I
qJr fu ffi*rr{' g fsp 3 fr-dr qr€'rf rrs efp,rr ss i
1.
ffi
ffie€r
2.
ftpgr ggr6r )r{6Hif, f6i.-frl,dl
3.
fiinurz 1n+ufurua,ITITFTTT
flrS )rffrs da, fua' ftTd
4.
:-
fF6' frf{rr{. xfgFrir (fr.fx:), re?HIJd g gd?rt e fsd t: &r+'-oz2or4-34 firs rs-og -2oL4
e Tg"& f<o amo Htr6'fu6 Firs
aru a;rfr TdA'A-i s€ trsl feF d r?re.ffi sils
HH€z trr3l,
fi{F
^iF,
tffi]-ol
HHga (tr3), tfu?agrol
nffi.1,.tv
Ereie A?rreattrs fiE
t
gttx
t: L4/2o7-r4 4f3(s) i:fr:+
fi{S:15-1o'2Or4
gB F}l-F}l 3 trfr AS4{i'
irf,'g F€'€.i ffid-6 x{z€F gFfr A fiq}r 2 s 0)ar3 nuEr
trdg d r|cfr ytrS gs f{dBd d mrnzt Fcrr x{fr6.
a-E flegi x{d6.f;ffid},{firdrfr/To{srfi
.
firslfrd ir?es
f
go
tr
"*-fi
aorod rry
fdrg
f, rres fiur fua:
9.fr.4.
!:-2,47,33I/-
(ed{ffi
05-03-2014
tL-o3-20L4
flr-$vrsfr
irrrir fu-s' fr
FFsotId tfr, ffi)
H.H.H.F(554)
HiMr:-
1.
2.
fu fuF 4-&'{ 61 g3ffi, gf€-J-J'}?f3 ilfstr3r d rrsgs HgTs firfl fi{fir4{'4't6Hir (fr:fx:)
lrrRrdl riqd 3 qeroit
fd {&r{ ffi t{ffiezzrr{d ${'ihra1 u'F r&{ Ffi fig'farar t'-€l
fw srrra 3o 3 al6,sqslr A fq fur @d d uqrr g ry xrd srs ffa ues *s m€ar
Fr rrE ),ffid 6'6 $rreivo d'i-s d frs fsg Effitz d vra Fnrr sru fa.Ct 3d 3
Frrild rdri € 9rdqq iln+ -qs ffi d f6Ht tfiM i"ffi
fw treg' tu')iE 'zz3s-rtws Efd_ffi ad #ar-o-oz-Frs #lru-zoo ?l-€il Hffi fdrd"r
dfu,rvoritz atqrrHsc g irsrrr*-o+-dfu+rasFra ryq Has atqrrHso 3: ir6remr,
t+T's ffi're tisrre* H xs 2or 4- Ls -d'5 SfTa i'tar I
t
4.
t
5.
il:dll-S SHkI
ufirrag r.
2.
3.
P-6:lrl-*ela: €qg
gstu i.o' ffi41{' 6
a,l€-*ao fFnf),{. fu9.'6rtfr,fn tr+qr
firSffidi_
' '
x'-
-01/'t^/lu
u /' /
;rs t'-'
/'
tfsr fifftfi{r 4{qrnir (fr.fx:), q=rrdrg g ffi A fsd t: &-q/B/Frffu fq6/rs+a-+g fi{S
a''s a-rf TdA ai e€ uat figlT d
zz-os-L4 a trE"& ko ryrrs ffi{6 fss- Ftrs ffi
u-e'ffignsffiir'+t
faw tra.g
7,f6Frd
4 ress'fifrur
5Yr a fr'dl d-r<d
s'g1
lfsrrr
duirErwt
foa: 8.fr.4. H.F.F;r(trsa) FFsrflIs
ffi,
a3ravtnt
Erd:ie
du.c$tra
fr's
aL--*
€sir 3.rffia--d fgfif}rf' f€s.dr (fr .fE.) ffi ,'}r
fi{sl, )eFE.,}n.raro : 29-
raBF gr*
.-frq k=.i, fr3ta.g,'a-2oL4
=t rr$ ude
rrrf-€rr-rFfr:rfirfi
ffig?Srlt,lrErg
lrr3 ufiilsi'iirr rca d
d
t
faqH
F
ffisr+r
?5€
fdtrg.
tfg
st
Eut z,zt,ew/efo
ir*q f, F
is2{' ire'Hi'
Hi'E|T sfosfi#t *d i:f6rfr,{i'ras
firc.fd fsg.figFlt'Jgmrsg
qtettrS
frrrdi sdTtg tu,
vdr€s ds
30.12.11.
tiiss €'
rsd
fr7r|g-€furyfiT,t{"ff',
ror, xfdxlro (!|-trsdrd)
t
EirrE gt- Hli-nrt 3 fr'fr
z .g ( 1) )rr3
sm
AETH
3.fix.rors
g
?tf
s
ZO.O1.12
uurg oxuglr,
gfoale
3q
r
ug.'*gug)
EdEIr:-
r.
fu fsg q-&H €t
ftrd g qrroll
qirjt,
gf€-d-s' r,r3'
r'fsfs. S uErs'i5 Egtrs fry
frnr"{'?ditHd tft:fr:l Dflr€1
z. fu k x$rg gt' ffi frHr dufr i' ufdr ar&r+ r frs i,'€t
g. fu FqFe ia 3 a,rsdqs i fd fw fralrfi d uqn g ry Flt Ers ff.o' tros dt3r il+dr
gd 3 fitftrd
+. fw )fu )lrtr6 il"fi Srisq F AE d yes igg g'fi#ez d vsa urnrr ?58 ftfr
{da €a $rdqq ilnn-fu F A ffifr fifM i,..ff
s. fw tres trr. fr 'zzzs-ifrg Efu-ffi ,?€ €.gA?rd ? ta.r5frfr-60 trr€d ftftt Hfu=ffi 4t5'
I
t
#aro-zoo
ryq
ffisn
dfuivortra arq ffi*s atomrHss g tsra;c*-og-dfsHsdglia
*Errlgsa a tr+r'q ffire t?srsrfr FriF 2014-15(6T F-lrsrr; atda ats'ileart
"reir
fr'F6'qdrd.|r
v.
dHSEfHkI,
a{**a
fuT{4{'ks.dr tfr:fr:l frs'st
fit-$ rirr.B.rer.6inf :
frf6)fi{aE:@gtZ€q - 31 (
gs-d't6 ffirdi'g grr* ?r3 fr-dl6r'ded 6d efa','r'frE a-
tafirracsl
1.
fr6
fEF{4r'}rf6gir tfr.fr.l 6;fqrrr.d' g
ry
a risd &: fu-g/zotqts/qzs
i ( * /o - /h
frd
e Tflt f# arrs H{s fq6 Fks hrd ss dd are& aH a ffirir'
frre. A fu fw d arffi Eftrs O gfs ff s€t
24.o4.L4
z.
3.
ff:
f;gr q-;y6rrrfdrd, urfoaa61
mlr$ g.drg3: i'g,
gfir+rrvt
x31ao dr&{ Efo
ffiwg U-r{' )?{fu{nJil, grfr arfrryer girs gqulit ur*r
rfu, rtrgtryrsl
sfo: a€d''a
@r,-tt fr's
Frrdgz Aa'rrrmtrc
6^h \
frry
e-Gtit 3-fsaa.-d
ft'firltl' f€tdr tft.fr.l rtfr'q,'fir.t.fir'zrare
t
Ear+t: 1r.87s)-Lo/ 109-20L4 e:r+f (l)/fr':frs tgl
fir$, rirrE.*n.rsro : 29- Lo-Zorl
tfrrq ffi ffi{s xAfu -rra t fsqH z .g ( 1) rr3 Eaortr sE- Fir-FF 3 t'-d As},{t' Te'H'
r{d6 fsra atFre.fiz ildrrs.fr g s-cafi trdd d r5S yr$ effi iogrfr F fr'fu{i' res gfus f#t
edt:-
aillrgd g ?'rH,
?,{:fg}rri *Har6'd
st
S frEr !Frs,
dofH
sffid
ffi
ffi9.
fsg'frgElFSunrsq
?ttH
?5S
Fzflrsl
fdrg
gut oz,+ozt6116'
fo€tro, HIIxFI, 3rS drs' lfgea woa'ffirrir grir m{rd
F'i:g-dug')
fuItr q-6-6r{tr
g
fir$
frrgt
zo.oz.tz
?tf
13.02.13 g
#
rira orrrss,
S.*H.m.
qf,wte
FeS:r. fu fer T&H d esffi, gfggJ')€ F fgrs'S rrsg.g Fe{s f*q' nrn*ar },fdEg (fr:fx:) )?fnfct
drd 3 aarait
z. fw fq Fftrg gs ffi' frt{' drrfr f ufds' ctn ts' ats i€l
s. fw rtrra €6 3 4r=s.urs. A fu fem kFilfr d a*r O ry ft'?t ss fua tres frs' a€sr I
+. fu rrg wda dffi Srstq 6'is m yrs fss s'ffitz d vre Frrr 6165 f#fr gd 3 ftEa
TilA €la gtrdsq ilns-fu 9aat'A ffiT fitrfr€rfr i,..fft
s. fw rres &r'
dfelrrdrle
fr
zzoz-Trcirs
(?r.?s'rrw?s')
H'
fE-oz
frffi
fxfrr,rtr
-rog rt6r'fr
w6 zoL4-rs furl3fva i€art
s.
dHF qDfit
s'l**a
616:*r*e
L.
6-:
g€/Bd | - :tr,t
a
fi{d
}erE.}itx.?r<rkr
frfrar{' fu'Er tfr:fr:) trsqr
: ? t -/e -/9
gsfl t6 ffir?tt g trsF )r,B q'-dl drre'd us effr),{r sisr },fugr frfrr,'rr ryirmr (ft.fr.) ETrF O W g fTd 8: &+'-qzr ( ) 2oL4-Ls/722/2os45sl8 r. r.
Z.
3.
fiffi 86fr ffi{s
fir$ f65
fg6'rq-flr6rffi,
/fuftl6, ffi,
i ue8 fefu
r
q66rgrl
3rS"616' ftrtr'
qrarsr g',rrrnr
ffi{6
fsb Hks frsErfr a.g
at
racg
4.
S frgr lllrcil, u'fuqtfr fax?do,
affi: H*s rtt{ }Tfu rfu Htb(ryrs)
ffi, y* Ts' ftilvr s€?rqrr
I
%-raV
Inrdgz
-t
nv't>1
*arr$trc
Z-
Fo
drA
ffi
€sir ar"ffiiled ftffrpd' f€'dr
tfr.fr.l riflE, 'lx.E.*r.zrsrcl
3raxt: 632L) -t2/4e-L4 ffi-r (s)/d':Fs(:)
fi{S, rirr.E .r}r.roro : 29- La-2oL4
ffi{g; 4A3F gr* t faqx z .a ( 1) }rr3 Ei,oFir qB' E*-F* i f,-d AS4'ri ile'bsi
f6'fu'rr res sfog fdgt frid A
)1{d6' t6}ro, ffi
A gr{-fi udg d qS
ffi g zs'rr firc'fird fgS.frgEHrJomrsry
d6Dt
ffigFlf,'rErg
g ?5f
6S
ql4tlr$
rr3 *t{ aazs d w
r-fl,g fr€'€i'
fdrg
fi s$-d ffiur, ffia
ffitu, HFxF, ut{'d
Eut z,t3,sz6/t*ser g s? 3E
a-sq te F ES
Ts'(skrdr{ r.fosl
sdilfrt$
trg
26.07.rL
€rildlT,
?
oz.og.rr
sq
{FqEIBffit
_aus)
EiI=fr:-
r. fu fuF T&H iT e3ffi,
gfggs'),,r3 ilfiffisr
d rrssg EfrTs ffifl
mfritr')trdHd
(ftfr:)
)trqrel
rird 3 qecoit
z. figu fq Fftrg gs ffi' SHr iirrd S qfds' atn zr' *v i€t
g. fw xtrra -d 3 x'r=drdqs. t fu fu fmlrfr d rEn g w; ffit scg ffc,' tree afls' tedr t
+. fu tre ),rf6 uffi gugqq 6'id d res tss a.fffez d vra Fn{r F5 ftfr td 3 fitrr{
Tn& Ct gudsq ilr#
ffi. d fuCt fifrffi i"ffi t
s. fw treg' trr' fu 'zzss-Frs Hfd-ffi u? €6e"{-d g tarrrc*-6o }rr€ir FFg Efd=ffi }t?g
tdrd"lf fifur+qcrfra z116 Hcs *arrHso g tarre*-ordfer+s-drn" ryr6' fr5fus' r}*rrHs-o ? ritrE trha ta;rarca w 2ot4-1s(?rrd-uetrr)
€rrtare-zoo 'rr€ir
lr{qt6 dtgr
F.F.5:
t€drl
v. il{5d)ffi,
a'f#onn frnrrr{' fugqr
tfr:fx: I tr+rq
fir$rriqE.fiE.ditkf: ?l ./ a -)\
gg'd't6 ffiflr{r g 5rdr x€'qararye'$ ES gfir,?{'#-e'A:fFF ftnf),{'}ftrmr (}.fr.) efsildra E fu O W g tisd t: &r.-gzs ( )zoL4/t% 14 firS
tufirracgl L.
le.oe.l4 g Ts& fi+b ryrrg H{s fT6 Fkr hrfr zr.s dd *r&' at A ffif4r'
fie' t fu fu d ryff Hgqs g g&-s aH n€t
z. figgr q-;t.6r ?riilil, algdatq xtfoq
fiqfrrrr, effi eqg t: tol, qlr'5, sftImr qt{.8 fiTq'Bt+oarg rnfaqt
F q?*d fuur,
dfr: H*s il&r{ EfT rfu, xfrgtryrsl
tr16drera6:
Qaaz?-f
8-36*
t
3.
ffig
l,
6vr'
@-1ntv
*ar-oatEra fro
5rrrd:*-e
^,tL
r
ee=ir arrfiet{e:d ft'frrrr{' f€s.dr tfr.fr.I rffr'q,
gfl{ t: 67 8s)- L s / 3 47 -2O L 4 Wrtsr- 2(2} /i',:fis
fr{S, 4:rr3.a}r.z'oro : 29- La*ZoLA
rir3.r}r:rarcI
(g)
t
rifrrq gErq|i' fr3td.g: ,?ti3F gFfr fs'qr+ z .g ( 1) }ir3 m6ftr
)?{fr6 frrr6 ryfirdrfrz *ar+o'fr e s.{afi ude d {S yr$ rls
frrd A:-
rotfg-fr g
ffis
@
ffi
6tH
?56
Fzqlrfr
tdrg
6rot{#s
lrs
rJ fi{ aazs'd
'rElg
4
a6rH
?frH,
st
ildHTn-J
ffiut,
tr:x:
Xryfaf, f:f,f:x: FqId
ihr:
FIFIrxFr,
tafu-trsrs
Fftly
3rut ar,aoo/*
(fuee fvoprr'fr
,-
gs tDi-FDi J f;-fr
ilE fug'
gfos
Ad?l{i'
fu' fufirl{i res
ffit
fE5.'11glHlfrJifftf3ry
g
?5r
fi{S 03.06.13
3,
*
*.rifi.m.
re.oz.rs
,ifA Ufrfg.s, gf,Wte'
ffiur
fr gutl
x'fosl
regi:t
. fq fu T&H d e3ffi, 9ffiss'r,,€'r'fufs'd useg Ftcrs tf{'frfiJrrr'rrraFttr (fr:fx:) r{qre1
rird 3 arroir
z. feu fd Ftqs €t'ffi Sr{'iiufr f ufd{r'ar$x r ats i€t
g. fu HuFa 36 3 rffrr+ A f{ ftH f{frtrd d rqx g ry f#t xsfua tree dffs ;r€qn
+. figr )ir ),,rqt6 dffi Sfdsq at is S ges fus s.fiffta d s+tz Frrfr ?tr6 ftrfr *d 3 frrrd
r
Cagudsqrns-fu 9ao' Af6Ct fifrM i'ffit
s. fw tree ttr. rre 2zoz-r6irs fu-oz frffi frftrrr{' -rog reqd f,dlgfr
ilferrortra (?re5' usr6) H' rs 2oL4- t s €-d.6 *kc f?ar
Tn&
F={cfr
ffidrr
r
3r. dHSED{riil
a'l**a ft'frrlr{r f€'dr tF:fr:l trs'sr
fifart{-{E-t:
L.
g€/ ?C t -
raaa
(
g
fit-S li.rrE.rtrx.6inir
:
?(
-
) o -/ 1
gsr fu fsn*af O Es6t ),,r3q'-dr q-rs$ us afal rr fie'Afur'firfir,l{'ar6nir tfr.fx.l €ffirar{ F ftr g
firS rg.og.zorq
u
3
tuE.&ffir
ry e fsd t: &r*.-azs ( ) zoL4-Ls3L3
z. fur trg.r ),litmr, gfsu-dr{ rnftmr
3.
fiSus, HIIHF, FFa tafstrors H'fds) 6 ura ffi{s'fub Hks frenrfr a's ffi
)
-/'
)fl-s.ffi
ffirrr srqr $ fu fw r&H d
4.
ff:
*
affi s€r
idrrtrg fifful, g'g" H"Fr?a, r:f,+:r: Eriulrf, dtf: HHHr, Irgry tefargm H'ftrs)
Fsrg
O g8-s
p51eu 6r$lf Efo ftEt EfrE(arrs)
I
4\*
E
@vrc.l\
*tzE5r*rrs*u
L
ildi }ea
ee=nr alrfi saq-ed
y*r+t:
@;84il
ff fr f)rf ' fi €.dr tfr .fr. I frfi's, tlr.E .rlr :rcro t
-Os/ss-Lf rrfl-F-l (Z)/i',:fu1)
fif$, ttlr.B.tlr.roro : 29- Io'2a1'4
rffrrq
xff6
f6!r6
Fget
ffi
H{s
gFfr g fa'qn z .s ( 1) }rri Hi,omr gs' H*-E}i 3 iT-fr iiht' UE H
furfl"{i res
resgfogf#t+di:
futflar
udB S ttS lrtrS us ti€fr
'r?3F
e s.{ad
ffigFH,),{gg'
),f3 tlftIgt *X*e6gtr
st
F dfrs um,
5-r{ ?ffir}r1ef{, }Gt}r,
ffia
Efd€'(sirrw)
i'EIH
F
ffisa+r ffi
{abrs
-errrB
St,laOl-
tdqs
fu{+TT'
usry fiia F's'efr
sfrs aqr
fsgtirgm{riumrsgg
6S
6t
itrg'
ye
L2.O4.2014 3', 2t.O4.20L4
#
*.,ifl{.m. 'ifa umrsu,
gfqrr{ry t
orBl
EdEIT:*
fu fu T&{ d qffi, gFsgs'r,{-3 r'btrs'd rr*ss Hfrqs ftrry nrn+at' rrsFkl (fr:fTT:) 4{"81
riqa 3 qarsit
z. fu{ fu E&Ts gt' ffi ${' drr$ 3 ufos' ertn p *s' t€t
g. Fo FuFa 3o 3 a6t'cs' t f{ h frc3rd d uqx g ry f#t xs€ua tres dfis efrr' I
+. fw tre )r'rqtd dffi Srdsq ?r'id d res ks affii. d sra Hafr dE fdCt -d 3 fuff{
r.
ffifr fifr+H i"ffit
s. fw tres trr' # 'zz3s-ffis Efd-ffi ug #lrd g tarrc*'60 )rrea FFs Ffu=ffi te's
agiaro-zoo )rr€ir FFR'tdrd'H dfg){sdrke ara ffierr at*rristss g t6,HFtrfr-og-dfg){sdFFa
r+rq ffiro affiss g rhru ffira t?src,ffr tr6 2or4-L5(;rrs'-rrsray arda affg r€sFt
Tile €s 9t$=sq ild€ -+s 9uat'A
s. il{5g)ffi,
a'fi#*a frftfi{r f€-dr tfi:fs:l trsqt
q'17t
4q
r?r3
gsril'i6ffirryi'g
tr56:f+a8: gTs/
tu;*racgl t .
2.
g.
fir$,ftF.e.,fiF.6irkr: 31.-to-
|
!
A-drdrf<'s ItS afip,{'esi:5rss..
firglfgfiftf'tfsHir (fr.flT.) Eir6r65r ii ry g fsd t: trr'-+Zr zoL4-rs/ezg fifS
22.os.L4 g ug"& f# ams H{s fss Fks fraErfi as dd arsi aH a ffir}r{'
fr€r A fu fw A are'ffi Fsqs g gils ffi il+t
fFgr tFTr6r)r{gFkl, qif6.F
8 an-s'o'tl, ffiaFq),'rfo,flff, g'fr vdggfiilds'Ttrf+rq'Efire;'Fl
df: ffi*o
I
{&r{ Ffo rfu' xtrgtryrsl
16-tz
--GfC-)y
Frrd3?darcsercf,u
- \^p
'\--"
geErir 3:rfi g+d--d ft'fr f},f'
=rar+
t: (5 8oo) - L3 / 3 48- L4 wttw-2
(s
fi
€.dr
)rt:fiu(
g
(
fr .fE. )
frpq, r}r.E .tirr.zrorc t
)
fi{sl, ti{HE.f,rr.rsru : 29' Lo-2at4
t+Trq ie'ei' Aafr*g )r#fu _ulrm t fsqr+ z .g ( 1) 4.Fi Eit6ftr sB Fir-E* i fr-fr A€14{t' ue'bg
HitErr sfos f#t ;nd f'
fu' f&fu{i' res
x{frs. f&r6' ffi
e s"{ed rrd$ d t{S !ffS ufr
ffigzs'rf,rcrg
lrrJ
ilr
aazs'd
d6rx
w
frrsesffiur,ffia,
Ettt z,za,lso/-
S.rs.S.,
tdqs f€ts enr
llrd€ usry n?
FFlFrn,
Hs
Urtrd,
dfstrdq Ffov
ffisarr
fi€.fird
F^frrf$
?515
rses
fdrg
ye
fifrut
fggfrFFl{riumrs'u
04.10.13
g
?5f
3
oZ.rO.rg
fl W oilf."tFd;
sA
Hrfw x{6.
unrcrsft6r1
_ 7 r?t^ caF 3 dtJe) ,,L
EdEIT:-
r. fu fieF T&r{ gil e3ffi,
Qffss. },r3'ilfgfrs'd rrssrr F&TJ 1*q' frnfa{'?otitlir tfr:fx:l
lr{qre1
riqd 3 cecsit
z. fu f{ FgsJ sS ffi *H' iiufr
3' qtd6'
etx r frg'
Aet
g. fw rtlra €la 3 ugvus' A fd ftlr fra3lfr d uarr O ry fr'=t ss ff-s'tres frsr frr+dr I
+. fw tre ),{qt6 a'fr ftdsq a,'is fr rrs fisg s'fiffi?-a d vra Hn{r 6'tr f#fr *d 3 frtrd{
ilil& l*s &dgq rr€'-fu' ffi d ffifr f*tH i'-€qfr
s. fto tres' tr+' fu'223s-FFF Ef{-ffi ,,rg #'4rd g t6rdtdfr-60 }}|eil Frs Efu=ffi ,n'Fg
#am-zog Dreir Ffr's- tdd'H dfsHsmhe 4a Hss at*rrHsc ? 0?trsdf,-og-fifsxsdFlta
ats ffi*n at*rrHeo ? trfr'q ffira t?5rdtilfr tr6 2ot4-Ls(5q6'-u5r6') 1{fi6 fis *€agt
t
il.
dHs EDfd,
a'fifr-*au frfio{' k'dr tF:fr:l trs'qt
p16
tufirracsl
1.
z.
3.
ff:
rf*a S: 9€/ tl9 7- q q
firS rlHg.rirF.dirkr :
)
3l -to- | g
gs'a' io Anlrrt g 5rvr x,r3 fr-dr d'r+m 6S efal,{'#-e'afirF frnfrl'f'),,r€Hir (fr.fx.) €fstrdrs H'fdq g ry g tisd t: &+'-gzs ( )2oL4/t7oL4s
fi{S 1.1.0e.1.4 A ug"e ffi ryrrs H{s fis6 }Tks faErfi rry dd Tda efr a ffifr'r'
His + fu fw d u-ff Ffrqs g gr+ affi +r?t
fa6r ufrrar)rtBnir, gFsoaq x'fog t
fr xees firut, ffises, d.fi.S. effi n*rs
*:
2e4
fu6'atsinq'r'fost
Hes il&{ Efo rH xi}stryrsl
eryg 8: q frdu Ha,-rfr f*. Fdfre Efud
%1,-tua E5
Frrd:3-c Aar-c#ET
qnl'
d-
3rax
t: rt / L7 e- r4-4{s(4) d :fr( +)
fi{d:29-10-2ot4
ffr':s
a-e.|e=lt r,{qtd 1i5ys
H
ffi{s
4{i3H
a1fira'fr/{d'{srfr
ru? f,d ir?aer fwgo
it
gr* € fffir+ 2 .3 ( 1) }''l-3 Hil6rE. et' H}t-H* 3 fr'-fr 4fr4,|i
trdg d qS IrrS rrs @fr i.F f6rn* HE3' }rrff6
"*.fi
09-01-2014
30-01-2014
{
FrtrJ ffiul, fua: !:-72,682/F ffi !frF&f, xxnr tsffs uaq B
ysw ttrsl, a{{srd! fr furrffi As{t)
ffilllr:-
1.
z.
fu
1gF d.SH
d qffi,
gf€:d-s' }i,B
4{.t81 fqd 3 qerail
q6ezzrd{d SH'
fu T&H
ffi
iilr$
t
trtrJ'
u'F r&H
d rrsss
Eqlrs
6fr frg'
farat' i"€
3
f*ry nmfir }'rsRr tfr:fir:)
t
3.furrrraia3'),'[email protected]+tOugr+drryffGuasdbriladrrl
4.
s.
gr-*
{n# ffi
3.ffitz
ffi
€t vra Fn{r 5E. f#fr 3d 3
6'a-E. iT frs tss
fsF HE. Ifmd d.*
t
d fsCt fifrM
firrdd aeA €s $tdqq
,zz3s-frxer Ffd-ffi ry3 #am-oz-F, s #ar-a-zoo
HF6- tfdrd"{
fw trcs Atr. f=
"l-sI g
fidFrsso te;xsea,
fifur+q-extra rft{Frj=trso z ts, rrs'o+-fifeHsdHFa rys
ijarrod H' x.el 2or4- L s ed'6 3|ge i-?an t
rff,rq
ffi*s
fffe
p-6 dr*a
dTTr.edJ
1.
f, 9qs I I
t-
Ut- Xfu
""fut*ffifr,fs1rreur
fir$ :- ? ( -/"-/ \
gs-d't6 ffi{,,{' g fsr 3 fr'dr 4.d€ 6m afa}trr rs t :fir6'frnfir'xfaftr (fr.fx:), t{fiftrd q €us. e fsd t: t;q. -q/2014/frfd6 fus/zqos f,{S
o8-oe-14 g irfl& ftls ryrs ffidE fq-g Ffr )i6Ed r's ff d'd-a Aa frl€ ust fEF €fr
)rre'ffigusffit€t
ufigsrot
gfiArynf,Sfo: grrt' Srry, ffrq'U013FOt
5-dmg ffiut, fua' F frlr HrFlZiI, frta 3 auqrsr
fimr
?
{
u?Irdil )r{aFftI,
%rntv
riz'Fq-_dtra.
5nrfi3z
.A^
\i---"-
-
fru
sggu a.futra futr+ar fgg-dr tfr fxl. rffrq
a: L4/2L2-L3-Tf3(s) d'fr(q)
fi{*:29-10-2oL4
Srerr
z.: (1) u-3'Fa6rq <t'F}i-H}i 3 r-fr ifit'
),{frd far; arFrerdzqared s.{-fr trde'd qS gc* us )rsErfr b fgrfrr{+res arfrs
{irrq
H, ffirs 4risxgr* t
F
fie:gt r€ tr€refwgc tr
UE
FlI, )fllfgr
fatrH
ffi
ilcfH
ser+r
qargd rry
fgs.frg
fdru.
rrsd
zs-oe-zotz
}?rwfrs *d !:-54,978/firsl lrnsfrg
rE-61 tz 4 TuSH (Erdtr ir*q d fr +"us61tz
{}tS
firu fi.A.Dr.S
FHHF
x,rdyd
iisrl
F ildqr
ffi,alfigrot
mfr
t
os-o7-20L2
fflr
fftlElr:-
1.
2.
3.
4.
s.
fu feg {&H d q#S, gfurJ' ?€ r.trtrJ. d rrsgry Fgua fTtqr frfr*,'rr u-dniI ti':fx:l
?rnr€1riqd 3 orrreit
fu T&H ffi U's€zzrr*-A *!r'&rS u'B r&{ ?ttr *s'fdrt{'A-el
fw ruraid3 ry-=dsrJ'A fq hErfr d uEr+ g ry r+d rryffs' tres.ibr frr+dr
fu fr l.rd6 am 9r.rekq 6'i-- d fes tgg srffinz d vra Fn{r a,,E fitFfr 3a 3
Ftrt{ f,dA €B gustq atr<_fu €uar A ffifr fifrM i-ffit
fw treg' Sr+'rre '223s-rtx.u Hfq_ffi ,r3 €e'dara-oz-Frs €u?'ara-zoo "r€d FF6 tdrd"{
dfwvorka atmrHsu g t6rr;dfr.o+-frb+sorFra ats ffi*s lhffiu 3: ir6;r6iffi,
I
rifrqffhatffiFd# H mr
zol4-Ls
ed'rr3kci'?ort
S:dlf6 $HtI
p6dr*e
Ilt
*,w l3f / _%3
I
dfteaed fifFrl,,r ksrartfr:fu tr*ut
firS:- 3 | -
l"-t\
I
urnracs
r.
gJ-d' ' funr,lr g fsv 3 frdI q.f,+S 6S affr,r'Fi,€r A 'fus' frnrl,{' }flsffir (fr.fx,), }trfi{ffi g gfd' a fsd t: fu-q/zor+ZHau fqsZzrzs fi{S
ts-oe-l4 e Te'& Fs 'rrrs Htrg f;{g Fks ffi as ffi TdA ai e€ ua'l fur d
x,re'ffigasffit€t
2. ffitra'rffi,4rfip.H3t
3.
4,rS "rrdtrs
dT us61 Sz
4
Td€n fifrur,
'
fifs 3 gqr*-r
ry,
BfiI: Irry rtorrr, uDprot
*m*
-;frf,
gaxE: Lo/LL3-I4-e?f (3) i:fr:(+l
fifS: 29-10-2oL4
thTrs
H
Hf,?s ali3r-ars d f6q'{ 2.3 (r) l€ rsa'ia qB'E}i-Fli j fr-fr i$,,'i
vwed trda s {s yest drs )rdrfr i6,'fu.fr,r, Ft=rr },,rfrd
ru3*"ryida€-fi
fust rd tr€aer bgil il
Flf,
)dlrgr
ffi sanr
d6rH
ti*<o fuq
eutra, ryfi-5sror
ftia usq tgs
mlFff
HHr
zssfar+
4 d€u &p,
}Iirr:,
ils}fld
fgg'fr g
aar+ifr
d:- L,o3,3L6/-
{"-SH
zg-tz-zots
HE,T
en{ Fg
t
o3-oL-20L4
f
*
B.p_ile')
FiI$:-
r.
fd fuF T&{
rrssry ,,srs fsq n+nar xr+nr (fr:f':)
qrrair
i
fq {&{ ffi qet€zzraa'd sH. riu6l u.F r&{ ?rfi *s'furat,
Gr
rrrodw i fq ft,x
ruo
id
i
d aa'r g ry xd xs #s. tres ds m€ar
1qa
furd )rE ),{d6 a"fi g,rstq F td a y* rgs
G{aee g1 vre Harr n'o. rdrfr g
lrrnr€t tiqd
2.
3.
4.
5.
d qffi, grs*s.',,€ ilrsrs'd
@
Ftril{ {'& eB grd*T*ns-fu
fou treo'tu')re '2zoz-H6dr
frr+rasiratys-rre-sf€.
w
r
3-d
g"-i; r,*t r"lJ i#'
fu-oz-Fffi
frrn{rl' -roq
Fild-.'dt
,ori-rs €a-s ifoa i.€arr
iffi
F_u-*-fr fi,31-u.6
il:d)l-S gHtil
fth6
uft+ras r.
,,f*-.
t: fus
gJ'd'u6 ffiplt.
r,
lba - \ut
sa€*ea ffnf,r'fsg.rti,frl tre'vr
fi+s:- 3'
-la'r
t
3 fr-dr q,-€r$ m irf+,r as t :fH?Fr fFftpr{r },r6mr tF.fx'l xrfi{ffi g
cre't a rfud t: t-z/zor+ztt**s fuszzgsr n{s
24-oe-r4 t ilE-& fus urn futfls fs6 Ftrr
ftrfr as rfr Td& ai s€ usr b d
O 5rvs'
x€'ffigraffim*r
2.
?
4.
fudr {frr6r
x,tqlmr
alfilstror
qftr64f-H ryfoarqrq ITHFE e{kra, uff3gor
{ 6€Su @r, Usl,.ra Eirr:, H}rHFr *uila, rrfi1sRar
@1.1o-t,l
Frrddz A