Current Newsletter - West Virginia Central Credit Union

ltt'bt~
bit fc'{Jwtlc'{Jtu
mt~'b(J bt~
Itlttil1ifc'{Jtn
~.p~(J({)t.
:!)ic u!tCflftcgenhe ltutcrfuCflullg iit'cr bic fCflW!tCflclt merbll ber
latcluifCflclt 6vraCfle behllrf 311 i9m ~egriiubuug einiger ~e9rfä,e
aud I'lubern ':t!)d!en bet 6flrllq,forfd)uug, bit id) her moU'jlI'iubigfeit
lllegen mit Illenigcll [gortell »orlll1jtd!e.
:!)et erfte €5a~ ift fd)on »ou 3. @ril1lUl ('tl. @r. 11. 6. 85.
IV. @S. 50) all~gcfflrodjcll 11.1I,lrbcll. Um fo fiir3cr fmm id) midi
beibei faffen. 3Cf1 meine bie mid}tig1dt ber UnterfcfJci'eullg öll.'ifd)tn
trllllftti\)cn unb intraufitit\cu, l.lberj luie ftc mtrl'tr nennt, öl1.1ifcfJcn
fu"&jectit\Clt 1mb o'&jcctitlcu mer'&eu, ll.lefd)e, l1>cnll (llld) Itid)t im fvö.
tern ®etll.·(lud) einer €5flrad)e, fo bod} I.'om €5taubpullrt her €5prllf9"
fJ.\rfd)ullll gema 3"fmllmenfaffclt. ~rn ftCfl ift fcin mctt'1Iln II.'c\)e,r
fllbjccti1.l uod) o'&jccti1.l; hllü !e~terc l1>irb cü erfl burd) bllG 9iut\ugefügte D'&jcct, 1) 1mb ll.lcuioftellü in mC3UO lluf bM @ricd)ifd)e unh
$.!llteiuifCfle 1alln milu, It'enu milU für ICßtcrcG bcn biCflterifCfleu ®c"
('ratld) mit 9iu3uuillunt, gcrllbc3t1 bC9aujltcll, ha~ jchea mCrl'UlIl eillm
~ceufati\) 3u ftcV neymcn rönnc.
ljreiricV l1>irb bal'l eiue mcruum
\)crmöge feiner ~ebcutunß bll311 geeignetet fcin llId \:lM rmben, mtb
11'ClUl eü bcltlltaq, 9liu~ger einen ~ccufati\) bei fid) 911t, fo luirh hie~
reid)t Iluf 1:'IlÜ medium feUlft Auriietmirfcn, unb fOltad} her trilufiti~c
®C'brllUq, l111cV Ul1bll11Cfl et",Ilü i~ll1 3tt~ärirettbed ",erben. ljiir bic
et9tl10[Oglid}c metrad)tllug ift bleu aber gTdcVOMtig, ullb l1>ir lller"
ben Ilrfo jelle Ul1terfd}eibung, lluper IUO eß fid} mn ben 'lifofjcn ®e"
('rluld). 9\lnilert,
9\lllilert, bei unfrer Uuterfud}uu6 Illtl 9Cll1l11cub unb irrcllo
,!l11113 t1ul'criietfic9 ti!lt lilffcu.
1) !Rom 10 f~'tidit ftdi lludi 3. !,/!. .l;,)llttUU{\, \leber bie ~nfnG
IS. 56, ~ietiil\ct (lui!.
H. H.
96
ml'r llllbcu Sl1t\ ilqicf)t fidj auf bie f)ijlorifdje
f)iftorifdje Umilifollttg bCl:
(atdltifdjclt S\}radjc, ltlcfdje {lcfaltutfid) ein 31t'Cin bc~ wdti;lcr6rei~
trtClt 6allffiitf\}raaJ!lallllltCG ift. IDSCllll wir nlimrid) 111Uh'f)IllCIt, ltlie
beltlt Uild} bcu fJtefu(tlltelt bel' neucjlen ~orfd)ungclt bariiliel' raullt
~ilt:3l»eifc( ovl»arten fault, bafj bie !atdnifd)e
~ilt:3l»eifc!
(atdnifd)e 6vr11d}e I1(Geine ein" .
gCltlanbcrte angefc91tl»etben mug: fo 11.lil'b malt eG ltlcltiOflCltG (lIG
mögrldj uun llid)t tlltltlaf)rrd)cinfid) oertcn !ajfen,
(affen, bag iu i9r aud)
aud}
uod) in ber fvätern
fpätern ßeit, a[(l I.lermöoe ber \leriinbertcll Dertfid)fdt
Ult'o fonftiger
fouftiger ltmft.'inbe aubere Svrad}gcfcße ctntratcn, beunod}
bennod)
lllllnd)c 6vurclt ciuc(l Mtcrcn 6vr\ll1)d)llrllctm'l er91lftcu ltlorbcu fdClt,
h1e(d}e eiltcr ßcit llltßc9i1relt, ttlo baG bie 6prad}e rc'oenbc ~off llOd}
in anbeten @egcu'ocn !eMe
(eMe unD in altDeren ~crliinDUltOCn flaltb. lblb
biefeS\}uren ttlirb man l>or&iigrtd)
l>or&iigrtd} in fQ[d)ell
fQ[d}ell mifollltgcn fud}cn,
l1Jc(d}e in bcr friif)eftell 3dt entjlanben lIllb uad)ger bUl'dj ßUfllU1~
lllell&ie9ung obel: anbete Ue'bel'giillge unfellntficfl gCI\lol'bm finD. !Dc(ln
3er(eßung \lon
wirb ftcfl l;;a9cr
ba9cr nid)t ttlunbern Mrfeu, ttlelllt mall uei 3er!eßung
IDSortcn uilb ~orme1t ~. m. auf ~ofllle jlö~t, wc(d)e fonft, 1\l0 fic
offen (ligen, im ~ateilliid)clt cine beflinnnte meräubcrung erfllljren,
erfl19ren,
unb ltlirb b,*'r in nll'lll(~en ~iiaen ll(G ben eiOcntridjcn ~h:Ullb- UltO
'St.,nllltl.1oraI nicflt bell fOllfl im ~atcinird}en gerrfd)cnDcn, foubctlt
einen llnDcrn urfpriinglicflmn aUAtmC9Uleu 9rtlien, bcr ~d) am !lau"
fiojlcn a(d fold)cr im Slluftrit el'feltnclt !affm
(affm wirb. <fin illtcrcjfiln"
illtcrcffiln"
teG mcifpicI ljicqll liefert bcr (fonjullcti'" ~r.'ifeuti(l unb baiJ mit
bicfcm in 'ocr 3ten unb 4ten (fonjugatioll aufllllllltenfil((cnbe ~Uhl"
rum. micfe ~orlllen, It1cldjc fonjl
fonfl offen\Jar iluf biefd&e ~rt cnt~
jlanben fein miiffw,
miijfClt, ~cigen lliimIid) auf ber allberu 6eite ll>iebcr
tllllllcflc ~liwcid}lIngcll, bicfld)
bicfld} tilier auf cimnilI erfCiimt, h1eun titan
mit mopp ((fon;. 6~jl. @5. 98) 'UNII 6111tffrit t'lllGge1jt unb bemuadj' aIG ben urfv'dingIidjen
urfp'dingIidjen miubei)otll( a (nid}t bad fllätcrim ~a.
teinifcljeu lln beffclt 6teUe getretene e), uub ald (fljamftcrijlifum beG
Ü:onjttltcti\.\(licmnimmt. 5;Jierllad) l\liirbe a(fo oie urf\}rüttl3(id)c
urf\}rüttI3Hd)c
~orm cigentrid) mnaim, doceaim, legaim 1 fmiaimoefautd 1jll'ben.
;)nbeltt lllrtll (lller eutl1.leber ai in c Aufrtl11lt1enAog, ober bll~ i burd)
a 'Uerfd)Cingett
'Uerfd)CillgeJt rie~, fo entjlaub bllUltlG amem ober doceam, legam,
finiam 1 unb c\Jelt fo ronnte bann in ber 2tcn 'Perfon ber {'eibcn
97
3ufrt\t ocnonntcll%!'\l'IllClt clItlllCbCl' 'onCl a {lciuctjllftcn ober IDieber c oCrf~t
tllcr'bclI, l\laß mOlluclIItl\te, tun bcn (fl)l1j~ SJ)r\lf. 1111'0 bIUl15utll1:'ttllt
3U ttlltcrfc{lcibclt•.
tmtcrfc{lcibclt•. l;!ubfi41 erUätell fic{l OU(~ bic (foujllllcf(\.lCltsim,
vclim" cdim, duim Cf. Etrlll,)c , fot ::Dcer.
::Dccr. 11. (ft'llj. e. 14lJ) Mf
bicfcf6e
bkfd6e ~(rt, ittbem {lci iYI1CI1 nic{lt i burc{l a, foubcm Il bung i
ucrf41htnlJcIl ",orb.
mon biefeT <Iffüemciuen meutcr11l1l0 IlJcrl:>eil \\111; illfllfcm
illfllfc\'lt ®c~
(lrauc{l mac{lcn, aÜ'1 ",It barond 3un'1,{l1l IlJCnl!lfh~td \)IC 9)1('Ofldjfcit
abfeitclt, bop bie 910mina 'ocr 2tctl SDccfination, lucf41c Im 91llntina,
!il,) mlf us ll'on:, um Olldioutcu, in OClbiffctt
OClbiffcll ~H'icift1l10cll uic{lt u,
fmlbcm a a[t! ~(uMmlt bed StoUmtcd
StOUtIltcd {Ielurifcu
{Iclurifcu fil.illtCll. SDie[l il1
n,lm(fiV bel'
bcr entfpred)cn'bc,
cntfprcd)cn'bc, ~htdiout im €ianffrit, uno 1\lcmt bicfcd .a
1141 im .l'!ntcinifa)cll
.\'!ntcinifa)cll fonjl in, Ul)crltlanbcltc, fo ·IUI11:C bCl1lll0c{l an3u~
l1ctjlltcn, baff .jette
.jctte ~{(I!cihlltoctt 'l.\or biefe\'
biefet ltm",ol1'bfullg el;tjll\ltbctt
l\l~reu, ,ttttb bop bie UtUltlan'o!ullgfi~ tli4)t auf fic crjlrc(ft
l\l~rcu,
crjlre(ft tjättc,
weii l>ic Wna!ooic für 'bo(i @?pra41ncfiitj€ uer'becrt· Wor. ~1ot nc{l
boa) jClIed a n(l!lj SJ.'otJd 11.l09Iucßriht'oeter~In~c{lt Cf. I;!t~m~ ßljrf'9'
n. €i. 42.9} in .einioett 910Utincu (lud), 1tl0 c(l Orltt3 offen lag! CI'''
~lt(tcli:, •bCltlthlc lJ)1a6mfinlt· bl'r tr~Clt IDceUnation, lI'ie sCl'ilm,
aUl'i.ga it. r. 11.1., ~nb 1l1~19r Ult31Uclfclfloft
Ult31Ucifcffloft uic{ltd 'onbmd nId Nomina
EMlffrlt a öUIl1 ~Iu>J[jlut tjabw{ l\lclc{let1 fonfliltt
Jonjliltt
agenlis, biC im EMlfhlt
{!at. in u ii:&erncoangelt ifl,
ijl, .in jencn
jenen J!1cifviclcn fii9 obcr
ober ord ~(U6"
tt«1ll1te er9artClt 1lat.
IDm bClIcn
bClIen nuf us fallcn abcr oud) bit 91ol1tiua bcr ,2ten
meer. ~ttf Cl'; ir; Ul' 3ufatlllltCU, benlt l>iefe fiub burc{l ~([I\Wrfullg
ber ~1t'oltltl3 us .entllanben unb mad)clt ilIfo in hiefer mqic9UIlt} leine
~ht(lna~mef f. 6c{luciber, %orlllcltI.e. 56 unbmop~\, mergl. ®ralllltt.
151.
'SDauac{l Wiir'oCll IlIfo illl~er ben' 910milten .ocr cl'~eu ~cc!i11il"
tion mögfic{lcr
mögfic{ler ~eife ouc{lbie oer. Al\lcltcnSDcct~ in ~b(cihUtocu ein
, a cl!(! ~ll(liattt bcd ·@)taIltÜtc(l Arigcn rönltclt.
~(Oer ilU41 bie !nomina bel' fiinftctl: :il)eetfuntiou 9aben a .lltlll
2htdCmlt· beG Stolltlltcd; beult bc.rcn I;!nbung unb milbung il1 ur"
fprihtglid) 9au3 ibentifd) mit bcr
ber crflen SDec!ltlotioltj mit bCl: fic ja
anU) 9iiil~g 'oic %orm lucd)fdu,
lucd)fdn, tuic. barbal~ia lICUCtt bnrlJaries,
Mnr. f. 'll~ilQIQß' !ll. IJ. H.
'1
98
duritia, 1ll11ICI'iu, !UXllI'la, lUoliHia, phmilia u. f. 11.1. l1ct'CIt dul'ilies u. f. Itl., f. 6c9ltdtJer, ljOrlllCU(. 6. 483. 5l3oj}P (IJcrOL @r.
6. j 41 ff.) crfhlrt bic lJlltftcy1tltlJ ber
bcr ljVtl1t ber fihtften
f{htften :iDcdina"
tion baburcl) f bQV e flatt a cilloch:ctcn uub, lUa() aUcrbiuOG beim
WClllilliuum eiu fcHne r , a(icr i>OflfOllllltClt rCße!mytcr ~af( ift, balS
ffi'l,ltniuatt\)öcicl)Clt s aUßefiiot IUl,lrbcu fd.
\2:nbrid) ift tJod) 6U liclllerren, bag bic ffi'olllina ber
bcr 3te11
3tc11 Ultb
4teu :iDediltOtion fcyr y<'iuftß erft burd) ~(6fiiqtmg bel' G:ltbultll in
biefe :iDecfilmtiou eiußdretcu
eiußdrctcu flub, Il.hlYl'Cub fic urfpriingrid) bcr. er"
llctt ober uod) 911uftüer ber 3ttlciten :Dcefillatiou altocljödcu: fo bag
alfo (lUd) (lei il)llClt nid)t fertelt a ala 6talllUlaUG(aut
6tamUlaUG(aut (lUOCllOtlUttcu
Itlcrbctt TQltU. ffi1mt ftcl)t bicV blwin, bau \)on i>iclcll ffi'olllinelt,
ffi'olllinclt,
lucfdje fonftim gCluöljurld)elt @ebraudj
G:nbultg a('ßc\tlorfen
a('ßclUorfen lja"
liell, bic »oHm ljorlll tlod) nad)gell.licfcu Il.lClbcll fm1lt. 60 (lcliengt
öcftutl
öeftUG
ljl)rlllCit decurionus, cenlurionus, curiol1us flott dccUl'io, ccnlUl'io, curio, Ultb fo l!.litb VUSUI1l 1ll'(iClt vas, glutinum
ncuell gluten, vomica neoelt vomex (f. 6cl)llcibet, ~ormcllr. 6. 113),
cassida ncoelt cassis, chlamyda lldlCll chlamys, cratera neliclt
crater, termen ne'ben terminus itUgefii9d, linD ber OLeid)e ~an
~nbct aud) uei bcn ?lfbjcctil.\CIl !laft, Il.~cltlt untcr bicfen o' m. gracUus neuelt gracilis e,djlid,
e,djlirt, Il.hlt'! uefl11llltfidj fc~t "ljäufta t\or"
TOIlUUt. ~lllt beutfid)jlCll ift aber bie Q3crfiiquuo in ben
bcn mcift ard
COll1posila ~)orfl)lltlltCn'oclt Nomina ngclIlis luie iudex, auspex,
ffi111GCU"
antisles, hospes, tibicCll, IUO tfici(t'! bic i>ofle (flthma bct'l ffi111tlCU"
{iltlllHG fe{(\ft in aubmt (IompofitiiS (Iuie caussidicus, prospicus
unD despicus), tyc{(tl
tyc{(G lucuigftcltG bic \:Ict'! ljeminillG (lUie antistila,
hospila, tibicina) nl)d) cryACtcn ift.
ij1.
:Dic \'lct'tc :DcdinatiOlt al'er ucj1c9t 'ollrtlioc9cnb autl
aUG ffi'omincll,
nlCfd}c bttrd) 'll1l9,'iIlOUllß bCG 6Allnritfllf~):1I1t1t'l vas gct.iCbct luorben
ffllb. XiicfcG 6uffipUlt mu~te im .f1ltteinifd)cll vus {auten (&. m.
caedulIs, pascuu, arvul1l); mAll fHe~ aucr \)Olt bca (leibcn liufam"
meltflo~eltbclt u baß eine, lllcijl
mcijl baG bet: ~ltbuna alltl,
aUG, 1mb fo clltjlallb
biefc nelle
nClle :Deciinatioll, \l.ldd)c fJ>llad) nur urfj}riinolid)c ffi'omina bcr
311.1citcn :DedinaJiolt Cltt9ärt. 2) lffiic feid)t ein fofd)eG u aUGOc"
allGOC"
2)
ß'~drh:~
fc9cint ljiC1: \)1,13 S DeG @cnititl eilig, lIuD bnG !)1olll. !j31m:.
bcr fatcinifcflen E3l'tadje.
99
\\1otfen \t1urbe, ftc~t man aud 5Bcifpiefen l\1ie savium 11att uub ne~
lien suavium, promiscam 11Mt promiscuam ober· promiscue, Cf.
~e11. s. v. l.'Of. @cff. XVI, 13, 4, \t1u promiscus Ilbjecti\\ifeV oe~
tiraucflt ij1), protinam »Olt einem ~(bjectil>ullt prolinus llebelt COIltinuus Cf. marr. 1. l. VlI, 108 MÜll. u. a.), pascalis 11. pascuaHs Cf. ~ej1. s. v. u. s. v. solox), uu'o anbere bnrcfl mcrofcidjuug
bed @Sanffrit 3ll gc\t1innenbe meifpide {lei mopp, merot 0)ral1tllt.
6. 470. :;nal{ aher bie »ierte :;neer. burcfl S~cranG\)jcrfun!J dncG
jener 31tlel u entftanb, fcfleint am beutficflj1cn banmG 9ctl>0l'3noe9ll,
baI} nicflt nur bad u bcr (gnbung fC{llft, fonbet\lauClj 'cM bCIn
6uf~rum afd d}arafteriftifClj angevilrige u Cober V) in »iefen ~or"
ten vel:llu(loe\t1orfen Itlar'o, \t1oburClj biefe gcrabe3u iu bie 3\tlelte :;ne~
erinatiou ühergingen. 60 fommen fo[oen'oe ~orllten: tumulti,
quaesli, sumpti., senaH, exerciti, flucli, lucti, aspceti, aesti,
iliscati, porti, salti, parti, frucH, adventi, gcm!ti, ornati, are1,
icti, strepili, sOlliti, vieH, versi, eaestis, fetis, verSOrLUll un'o
versis, lacis, pcdato, quercorum ") neven tunmItus u. f. Itl. \.)01',
ncvm torus ge!mmcflt mattO (I. I. V, 142. 167) tOl'VUS, \t1oraud
ftClj eroieM, bau aue(> 'oicfcG ~ort feiue gcl\1Ö9ufie(>C ~J)rllt .burd}
5)cmußltlcrfung beG v bed ®uffir1llltG ctgartett, uub ba!S @[cic9C Oift
auc() »on sonus, \)~Ilt Itlefc()em ®ifeltna Cf. mon; 6. 491) bie ß"orm
sonn ge:&rauctjtc. 4)
nod} einen bebeutCllDelt Ullterfd)id) &It l1lmf)CIl. !Ulenu biefe(i il1,er ie!?t in
bel' er~CIl IIUD ~\tlCilcu 111t. :Dec!. fcf)H, fo biitftc bieß feilte(\\\'c\J"
feilte>3\\'c\J" ilud) Ut~
f~ltiiu[llid} fo bel' O'il(( [lC\\lefCll feiu. !imcuiß~eU(j Üt 1m et:~eu
H~eu :Deel. fiub
bie IWdjl1illifdjcl'll \3'onuClt fmnilias ultb 1\I}ulidje bef,um! ßeuu!l, lIC('m Dcnm
bie ~ufo)tiftelt 'oie It~'d} mf~,riiußlicl)erett Salul'I1iacs, l'roeulacs, dominacs
It. 11. Dm'bieteu, uub bic ~'fcifd)e IIU'o IIl1tbtifc!)c :DecHuilti"11, lt'cld}e 1I11tlld}el'l
UrfpriiußHdjc 'ocr 111tciuifd)clt i5 t1\'ml)c ni)ltHm 3lt !)ilbm fd)ctut,
fd)ciut, !}11t bil!'l s
11111 (juuc IIvd) iu l\'eitetelll llmfl1uße I1e\l'nl}rt; fo htli c(\ feiue ItHöll!1r~'f;e
.Riil)tlf)cit ölt feilt fd)ciut, Il'Cltll \lJir I1Illlcl}melt, 'tlltll '011(\ s ilt ienclt <!\nfuG
bel' cr~cll 1mb ~\l'ei!m ::Dcd. IIl1r lhtO) lI11b und} nb!1efcl)!iffcu \\\~'rben fei,
vb!1lcid) \llir biefm elt\I, 'ourd) bell bie IM. mett. iibcrf)atq1t 11l1\ucf)CG ~id)t
ed)ltrtCJl fl1llll, l)ier uin)t I\U6ftif)ren tl'uueu.
3) mic illl[lcfiil)rtCll !{3cift'iclc nub I\U5 eiuer ~1bf)ltubhlug \,,'U :rcit,ce
(3. f· ~mertf)Um>3l\l. 1842. @5. 71) Cltlil'lIl1111eu.
cu!lI'lIl1111eu.
4) . (j(\ lic\ieu fid) bicfe !{3ctfpic!e
!{3cifpic!e leid}t uon) \'crmc!)tell. ';Jd) ~icf)e e(i
iubep \'or, ilU ci 11 e 111 bett ebeu befdjtieIleucll .)?C1W\Il!1 ~ll crliiuteru.
150 l}nt scnolus und) meiner ~lufid)t ~um
~Ul1t @5tmulll Sl'1WI,VU ober undj bcllt
mllfillf\)ftellt be(\ «5ilufftit sCllnlvll.
scnlllYll. ~(\l(l SenlllYu
sCllnlvu lllupte
lllUplc mit !;!luf)iinßuu(l
100
mild) bieftll m\1r!l crcitulloelt olalt'(Jell ltlir nUll ~ll unfreI' cigeltt~
[idjelt ~\lftifoal'c fd)rcitcn ,Alt 'filmtcn ,ih1mlid) ~lt bem melUdfe, baff
bit !Bcrbl'l bel' crjlClt unb »ier ten croniuOl'ltil)n :nt~
nl) III i 1\ a ti \\ CI f i nb; II ii m!i dj i cn t \Hl n ml) tlt i It Cn mit
®tiilllltltll, 1l)C(dje auf a, biefc »on inomincn mit
@5thtlltcn, bit auf i autS[autcu. :nil' merbn bn &lUei"
tell cronjugatil)n finb audj abflelcitet, nller nid}t »on
!R 0 mi n a{:' f I) II b cr u »I) It !B er b a{jl /inun en.
, :nie !Bcrua 'ocr crllen crolljuoatiou finb fo 'cntjlanbtn,
'cntjlanbtlt, inbcm
iltbcm
malt bit ~fc):il)lll'lellblingen beG medIum, a. m.i1lt0uftniti»: re o~er
mit bem millbe\)ofll( et·c, an. ben ®tamnt auf a an9lillßtc, a. m.
acgrolare IlU6 aegrota. unb el'c. Sn bel' »iertcn cronjuflntiolt
nlU~ mall »on ®t~ltlll1en auf i. aUG!lC1)CIl, ~. m. fini (bcr ®tanuu
»on finis), ltlorllUG im. Snftnitil.'l lt\lcbcr el'cltfo ire, in bem allflc"
füljrtcn mcifpil'fc finireltlirb, lt\ie aegrolare miG acgrola. IDlau
fic~t, bap yierburdj biefc 3lUei crOl1juflatil)t1cn
crOl1juflatil)t1clt eilte ebelt fo ulltcr~
fdjicbcne arG MI fidj e»ibcnte \l[(I(eititttfl crljaften, Ull'o audj 'oie AlUelte
crolljuflation lUirb fidj burdj ~htGfii1jnUta Ultfmd ®a~ed 'ltlicbtr ffat:'
»on jenen beibcn cronjugatiolll'n
crolljugatiolll'n unterfdjciben,
unterfdjcibelt, ltlä~rCllb man
mall oidt)cr
bit brei [onjugationclt entlUcbcr
cutlUcbcr 9((l1~ uncrWirt
uncrf((irt geralfen
geralfelt obcr fit.
burdj ,guriidfüt)rultß bel' eiltcn ober 'ocr. l'nltbcrn
lUDCrn auf bie 10tc ®(ln~
ffriteolljugntion
ffriteolljugCltiol1 nur tt)tih\lcifc erUärt
erWirt obcr cltbHd} , ltlClln man
mnu fic
fit
affe
l'lffe auf
nuf biefc ,croujuflntiolt
,cronjuflntiolt ~uriicffüt)rte, fit
fic l'\)clliallcuG
l'\)clliallcUG iu 'ocr CZ"r~
tflltllnfl
tflltllltfl Ilid)t
nid)t \'Olt cittllnber
cittllltber fltfc9icbell t}at; Ultb
ultb b4'd) TäGt
läGt fic9 llict)f
allllcl)mcn,
allllcl)mClt, bll~ brei in
ilt bcr ~Orllt f(i tlcrfd)tebclle mifbultgen bellt
m3cfm Ul'
und}
ld} gall~ ibcl1tifdj fein fo!!tcn.
mcbeutung 'ocr brei croujußCltiollcn
croujußCltiollCU ift ii('crll!!
ii('Ctll!! 'oie 'cllufa~
titlc, b. 1). bit
bie !Bctoa
!Bcroa brüdctl MUS I.baP iin
iiu 2Wgcmduclt
2Wgcmdltclt ber burdj
re1!. mClliilll1th'Add)ell~~ s Der
bel' 9(1)11ltllatiu senatl'lIS lVH1bet
lVHIDet Werben,
WerDen, lt'l'fllr
lt'l'fllt .
mOll mit .\;ICn1I1f.'\lt\etflillg
mOli
.\;ICn1I1f.'\lt\etfllllg beil u bel' <RnbllllßSClIllhlS' fc~tc.
fc~te. ;vcr ~1~lIiti\.1
mllute
mllutc mul) 'i'elll
'i'clII lBl)flllfl)~Cil1h1!. €1ll1ffrit sClIlllvasya, ebee
eilee senatväs lalltCll,
Ililb
Ililb iliclee'
bicier' 0.1elliti,\
0.1eniti\\ 1ft It'irflid) illl SC. cle I3llcch: in iler
ber ij't\]'lll SClIlltVQS
Ccf},'ltCII, lt'O ullr llad)
uad) 'i'PI <;\lefet;clI i)C!~
beil l<ltdnifd)eli \!alltfl)ftcllIil
\!alltfl)ftelllf.'\ a mit 0
Ilcr"'llfcl)t
UCI''''llfd)t ift, :t:iefeil
:!::icfcil 0 (Il'l'fllr Illld) u f\cfc~t !!<11l'bc,
11<11I'be, 11'ie in bCII
bell (iICl1iti\<ell
(iICl1iti\<C1I
nOlllinlls, venCl'US
VCUC1'US 11. f. 11'.) 11lIlr'llc4crnllil!Vlt'l'rfen
11lnr'llc4crnll1!.!Vlt'l'rfen 1I11b fl' elllftelllD
clIlftelllb 'i'ie
geit'öf)IlHd)e ij'L'C1II SClIat1l5. Dbn lIHlll 11'arf 'llM
i'M v beil e;lIf~nllllil I}el'l111 ß,
1IIIb
llllb i'"
'1>" 'llie 0IClliti\'cubnIlß
Clliti"C1Ibllllll os l'bn 115 !jelt«'fllllid)er
!jClt«'fllllid)cr is {milde, fll entjll1llb
entl111l1D
nuf
nllf bicie
bieie \lItt
\lEt! senatis
scnaUs l)bcc
~'c'cr mit ~lbll)ecfull\l
~lbIUerfllll\l be(l s scuati.
101
ben ~omin"f,· obcrmer'&l1f~lllnlll'&c~eid}ncte
obctmer'&l1f~lllnlll'&c~eid}ncte $egriff
$egtiff in $eltlcglluo
ßefct\t
nefct\t ltlcrbc. 60 lltlllfcu lUil.' niim!idj fagen, n~elln luir fih:, fie
fiimmtrid) eine ~(ll~cit un'o eiue oemciufmnc
ßemciufmnc Wl.'t'llld flnbcn ltloliclt.
'~it" rönutenbculltl1d) biefeimmtrid)en mel.'(la einet jebcl1 <rOll'
iltontioll al6 bllrd)mt6 oleid)artig unter eine mllvrif {iringen. ~ir
~it'~cu e6 inbep' im, Illcniojlcn6 an' bcr erjlcn <ronjlloati~ln l1e nad)
bcn' i.'crfd)iebellell midj,tlluoen, flic jenegemein.fnm cllllfatll'\c
cllllfatÜ.\c ''Bcbelt'
tllng im' ~c{ltiUld) eillgefd)(aoen ~af, in i.'ctfd}ie'ilenc ft(n!ien ~ll t~ci,
(en ,ltlouei 1tlit' lnbep jene ~in9eit illtlller af6 au ~rlfllbe fÜ'ocn'o
feft3u9arten {litten.
mo~ ltlo'Uen luir im motllU6 {IClllerren:
1) Ji)ij! merllll,lUe!e9c erft uei f\l\1tern 6c9riftjle!Ccrn lt1tt(! bel'
(l1tfjufteift(!cn 3eH I.lOrfollllltl'll r rönncn in feiner [Beife a(t! lwrmllti"
l1Uo'efegen ltlerben, bll mlln feit biefer 3eit uei bcllt er(ofd}enclt (I'''
bcnbißett6prad)fjefii9( fid) »ierflld) Uuc(;t'nde ultb Ultot'9llltifd)e
uuot'9llltifd)e $i(,
bungen edallUt 9at•. ~ir lUiffen 3ltlllt' Itl09(, bap llnt(! i,)iefe aitet'
t9ümfid)e ~orte 1mb .'8ifbunoenilt ber f\leitern' 3eit lUiebel.' Illlftim.
d)cn. ~o mlln auer feinen befoubem $eltlei(l für eiuen fof<'6en ~lla
fii~ren fault, ltlirb man 11<'6 \tlcnioflen~ yiiten nullfen, llUG .'8cifvic!en
bel' fviitern 3dt iroenl;\ eilt' ®cfe~ bel' 6prad)e au(eitClt ~lt ItlO!CCIl.
~ir ~IlVClt ba~er fl)fd)e f\llitemcrvll burd) caigc RfllUtlllCnt 'bcmcd"
'bcmcrt"
H~ gel1tIld)t. ®alta IUctt9!l.'fc nnte .'8iCbttugcn bel' Sfird)clti,\\'itet ({{'et .
fÜtb 1)9tte~citere6 üucioaltoen:
2) 1>aßcgen
t>aocgen 9ll'beu ~I,)rtc unD .'8iCbunfjcn, IUcfd)e bellt ard)lli~
fd)Clt 3dt({!tct' l'luge!iörcu, Cb. 9. Itle{<'6e entflllubcn finb, C9C etltlll
feit bcm jiiufjcm CSeivio l;\ic oric~ifd)e CSl.\t'l'Id)c unb {!itcratur einen
a{(gemeinerelt Ullb eil1ßreifcubmn
eil10reifcubmn (iillfTttft gl'ltlllUn ,) ilt 'eiden ~M,
ren eilten nor&ügUt(!en !!Bert~. ~ir
~il' ~llr'cn fic bl1ger iiftero burdj
j)inaufüonna beG .odd, tu!) fie fi~ [tubeu, 9cri,)l1roc!101Icn.
:n mon ben mit spriipofitioucn
spriivofitioucn auflllnlllcugefcl\tcn?Bcrl1etl
aUflllnlllcugefcl\tcn?Bcrl1etl fiub
lIur bicicuioen llufoefü9rt, ltlefdjc aUG irgenb einet ttrilld)c eine {'e~
foubere crrltlQ9ltUlt9 I.'erbictten.
I.'crbictten.
4) 6tntt bct6tiimllte fii~ren IUtr in bel' mt'gc( bie ~Olllinll~
ti-eformelt mi, !ja mOll und) bell ooitlclt ~cmctfUllgClt jene llud biefCH
blefCH
rci~t luir'o abnC9lt1clt filmtetl.
102
A. (hfte :Decrinatiou.
I. lI(lIe llicl)t unucbclItenbe 2luAa\J( ~on meruen bel.' erften
(foltju/lation ift ~on '}.\erfonclluameu obcr~lbicct(~en gct1ifbet Ultb
brihft eilt macl)a9lltcll bcr bltrd) baß 6tatnlUltOtnCn vCAcid)neicn' 'JIctfou obcr ctlt 2feujicrn bcr im 2l'oiccti~
2lbiccti~ cut9aItcncn lIigcnfd}aft mtIJ.
:Dicfe mct6a
mctua ttlcrbclt
ttlcr'oclt tndfl
tncij1 neutrai ocbraud}t Ca. .!S. adullerare,
ci n Q: 9e ur ccl) et f ci Il), Ollgfcidj ~c burdj bcu ®curaudj (lud)
luicbcr tranftti~e ?BcbCllhluO attl1cylltcn' fihutell
fihutcll (a. ?B. adulteraro
ius, malronas). ~l11l1tcr allcr fdjeint eß, oiä ueAdd}neteu
uCAdd}nctcu fie
fic uidjt
l'9( arg (faufatba eiu Wladjeu,
fottll
fottlll\J(
Wladjcu, fOllberu
fOllbcru I:lielmcyr
\:lielmeyr ein 6du.
6ciu.
Sic finb aucr Ofddjluo'9( (faufatil)a. m3ir fagen aud): "ben '}.\'9iCo>'
fO\)9ctt mad}eu obcr barftcUclt obcr
o'ocr fj)ieien", lt11b fl) 'biellcn emd} bic
lntdnifdjcu
lntcinifdjcu (fallfatil.'a baau, um bai'l :DarfteUm einer '}.\erfon (mit
i9rcIl lIiMnfd}aftcn) ober eilter lIigcllfd}aft aUßAubxüden. Q:iu grei.
if>er ®e(l1:aut(>
®c(l1:aut(> filtbd
filtbet fid} aud} im 6anffrit, f. .!SopV, fr. 6altffrit.
{p:al\tllt. §. 520, unb im ®ricd)ifdjeu fiub
flub ucfonberG bie merVll auf
l~Ol unb SOl, ttlic tpIAL1lnl~Ci!, tplAOrJotpiOl au l)eroidd}cn.
Uno
(ludj im :Deutft(>cltfdjcint eß, finh merlia ttlic hll n feit,
f en, ft 11 ne 11,
ban!l e It, unb im Wmtcf9od}beutfdjett flll a ftt (vilescere), a He n
(senescerc) > fun b cn (l1lanifestari), fttl a dj en (dc!Jililari),
fldfclt (scnescere), totcn (ru!Jere), bllUU (gestirc, l)on
lhu)
l",n) , f dl f cn
c n (adulteral'o l)Otl fe 0 f c) u. a. el'en fo auf~ltfnffelt.
~Itt .\.!atdllifdJen gcy5rcn uuter biefe
bicfe SHllffe, bie ttllr UUlltd}ct',
luic UtlG bÜllft, iutcrcffalttcr et\lllw(oOifd}cr :Dcutungcn ttlcgen \)Orr~
11&u'oijJ auffii~rcu, f4lfocllbe
f4lfocll'oe ?Serva:
[absentcwc, au lU cfclIb f ci n, 6ibi.lu. l)on nbscns], etdulte'J'(wc \)Olt adulter (Stamm: adulLcra), acdificare
aedi[icare l)Olt AEOlFICUS C~(lInfoßie: munilicus
munificus tI. \1. a.) f acditumari
aeditumari ober aeditua1'i
l)on llcdHulllUS ober aedituus Cf. man. R. R. I, 2. ®eU. XII, 10.
ilßi.
i1ßi. m~lll. e. 75), aC[J1'OIw'c \)011 aegrotus, aemulat'i [unb acmulare, ~(l-lPIIL] ~Otl acmulus, aequipWYt1'c (ober, tuie in l)ie!eu
outClt -\)lll1bfdjdftcn
-\)lll1bfdjriftcn 11c1;t, ctequipemre) \)011 AEQUIPERUS (l)Of.
tluten IHlrCl'c), acqucwc,
acqucwe, o!dd)
ofcid) fein,
feilt, \)011 acquus, [aenbsccwe,
Uci t er Il ,
®cff., l)Olt AERUSCUS, tlof.comseus, fusells,
priSCllS uub '}.\utt, lIt. ~. Ir. 6. 51'2 ff.], a,estumarc l)QtI AES-
103
TUl\'JUS , clfl. sm ii n ~ tu art fe in! \"gt.
\"gf. aeditmnari, autumarc;
(testiv([;re, be 11 S 0mllt er. ~ lt b ti g eu! \'Iou acstivllS, [agl'ico,-
n
imi »on agricola, (f1'l\Jitol(n.! .albical·e, iu bel' 5Beb. tu ci Ufe i u,
\,)on ALBICUS,J)lIUlt. (fntufL], alucincwi l)on einem ALUCEN,
beffen ~(tl(dtltng luir ie~t bllyinge{M(t
bllyingefM(t fein raffen (Stamm: nlucina,
llal.ro\'Igttibiccn, %ClIl. tibicina), »nT. latrocinari, lenocimll'i, ]lal.rosermocinari, tulmrcinarl, vaticinm'i; ambularc
cinari, ratiociJlari, scrmocinari,
l)OIt Al\1BULUS, amplifical'c
ampli{ical'c !;Ion arnplificus, ancillal'i \"on aneilla,
mtclal'(~ (Yiiu~ocr
(Yliu~ocr exanclare) mit bcr @mnbtlcb. bi cn c n, fhÜt
bel' \,lo'tImn 'bei ~e11. s. v. ancilIae crllJ.l9utcn ~orllt ancufal'c,
lUelc{lea cucnbnf. ric{ltiß bttrc{l ministrare erffilrt \t1irb, \)OU ancu!us,
aneulus,
hem :;[)imtttlttl»um »on ancns, :!) i ener 5); clllticiparc \'Ion ANTICEPS (Stnmm: anticipa), \'Igt pt'ineeps,
pl'inccps, al1neps u.
unb
fiir bna ?Eerbttllt
?Berbttllt feHI~ »!lI. aucupare, manciparc, ocnupnrc,
principari; apricari [uub apr'icw·e,'\PllUab.], fi c{l IU arllt cu, 1.10n
1.10n
apriclls, c'l'bil'l·(tI'c (15faul. fIk, fc~tcrer
fc~tcrcr jcbod) nur aio ~il'lfftl.l!tnt)
unb ewbitm'l'i CllHnut.
u. f.tu.) i),on arbilcr, ein. ® (9 i cb
eb o~
r i d) tc
te r fc i tt, at'chilecta1'i \,'\,'Ion
Ion ai'chiteclus I argul(l1'i [unb argulal'e,
gutal'e, '\Pl:o~ert.]
'\Pl:o~ert.] \,lon argulus, (trietal'i, \) en
cn ~15i bb ern
c r n l'l (V~
Cl9mcn
Cl9mClt I b. 1). lId
\U i c ci n aB i bbc t 11 0 ~ cn
cn,I ~['1Ut., i)on ades, 0)
[astl'ificcwc
[astri{iccwc !;Ion aslrificus, smarc. (fnp., allicisscwe, itldd)cd, tuei!
a.,
5) ::Die gcl1)(\{illfid,c,
gC\1)(\{illfid,c, \)~ll Dm ~lHCll fcluit {)emU)rcnbe ~([lTciIIlIlO 1ft
\'l'1I fl,,1
jS'cfl. s. Y. ~Ilfeilt D. ~lllIet O. iJ. e1. p. 11) r"lt
\'l'lI
fl.,1 J,EiJl, f. 5. m. 15'efl.
Diefe
biefe ~mldtllll!l 111 it lJled)t
l.lled)t l'etlt'~rfCll.
l'rtlt'~rfCll. Allculi ullb tlllculac lt'crbCll r'ci
X'ci 15'
lYi::
1::
illld
il1ld (s. v. aneillac) llllb allf ~llfd)riftm (f. l)'omHiIl.
lYomHiIl. s. Y.) eille bicllCllDC
.lthllTe
.ltt.tITc ber Gl(iltcr {\ell\1l1llt,
{\CIl\1l1llt, 1111'0 '!!tU) (\1,1 N. pr. Crl)'lrtl"llcljJrimitit'HIlI llllCUS
biirfte irDcnfa[(1l
irDcnfaf((S aud) uid)bl 11ll'orre(l nh'l .viriler
.virllcr
Hub \-'C1t tlln
mn Hilb
DCIlI
bCIlI ellf~,l: CUS obcr ieus aböuTcltclt
pitUlCllS it. planieus,
plauiws, Imldus
ft. calidus 11. n., IIUD IlJCi\ClI 'ocr meb. bud gricff).
ßricff). d,ttlp{1I0l-0'.
6) ~id) f)alte eo
co lIia)! flh: 1ltttlll'l\,lid), b'l~ 'lric., lt,crd)cß
It,crd)cß llrh'ri\llolid)
uad) 1BUtrO
1BUtrO (I. L V, 98, ltll.)
\tll.) D. ~ft!lcr, ltlic
Itlic 1"0 f,{)eiuI, 9'111.)
11.\ d,ll\: ('JnmD
bie f/lHlbfd)rlftTieTJe
bic
fIIHIl:tfcl)rlftTieTJe ~e;'i'1d
~e;'i'ld butd, (;illnicdllr
l;il1uiertllr ßelll1bert
ßClll1i:crt I)M) m'rs Illlitetl",
Illlitete, \.'1.)11
Im: !Pt,ll'of. ur = ad (f. @'S{f)llcibet,
@'S{f)llcibct, ~leIllCHt.HL
~lclllellt.HL <3, 257) llub
ullb \)l'lI ire nXI'
ur"
ilu1citm fri
uull il), cOllies,
ilu1eitm
fci r l'ßf.
I'ßL llades (MG pm·j llub
cOllies, CljilCS,
CljilCS, pcdcs, ~ll'lt
~t. 15'Nfo).
\3'l.)\"fo). 11. e. 448. ::Die ~ublmf\
jt im e:I'l!1l1ll ift eben
\)Cl"fiirtli
~IIDlmf\ jt
cben fl' l'Cl"fiirtli
fhttt
fhltt ita, ll'ie
Il'ie stit 11.
ft. stila. .ver 8ufl1lllluwf)\111!1
8I1fl11l1luwf)\111!1 mil
mit 4Ü'.HN, llell
bl"lI 1I1\1U
llhlU !lc;
\lC;
l\'l'9uril~ mmlllllllt,
l\'l'lJufil~
mmllll1llt, 1ft
i~ fclJr
fC9r lIujidjcr
lI11jieljer UUD
ullb crfh'id
I"rfh'id
;Die mcbcuhmß
mcbcuhmn
,,'ocr ;:j)'lnmfh,r,l1cf,er!
,,'oer
;:j),1n1lifh,r,l1cf,er! bel'
bcr ®to~erlf
eto~crlf ftfleilll
rtfleiul 1'\ljfI"IID
l'\lifcub \lcuul1.
\leulIl1. Ud,c\'
Ud,C\' b\lß Illld)
illl
i1ll ~lcuith' bci urics lilic ud
bcil>cflilltl'llc c 1111tl
11111t i f. !jh'ft
!jh,tt (5;t. 15'
lY,. 1.
e. 108.
Uehr bie f,l)\\lild)C11 medIa
104
bcm Orled)ifd)el1 ChitY.I'I;ElV cntfprcd)cnb, mit. unter biefe n!n~c ölt
1ft, tuV\.lUL 11, In einem ~ri.l!, bOG iJ}fllUt., mlf:lificai'c
mlf:li/lcai·c .'DOIt
auclilicus, 2h:Ili.l(I.], a,uc[oraJ'c [lIll\) (luclO1'al'i j iJ}OI1l\)\lIl. lUV.
tcd)11Ctl
11. a.]! befrclt ~:kbcutull!lCII firl), aUe au(l nuclorem cllse .aHcitclt
faffclI,
raffclI, \)011 nuclor jl. auctorus, \)ll(. hiinorus, dccorus, Cllnorus
u. a., (IUCU]1(I./·C C%llnut. <:!Illl.) 1111'0 mlczlpari C':Pfaut.Cfic.
C':Pfallt.Cfic. u. n,)
1I0tl auceps (etamm: aucupa), aU[llw(WC ober (!uguntri ((leibe
~cncl:ll ß(dd)
ßfcid) 11ft unb äd)t) \.wn augur ober <luge!', 1) \.'ot anlliger ullb mit 'ocr \.lof!en !5orm morigerus, aU/'igtwe ober tl1tl'iUltl'i
(6cibc(l u. marLo) \.lOI! auriga, tlltspic(tI·c
l/ltspic(t/"c OJlac\l. ~faut.) UIID
(ws]Jiwl'i ljOIl Husflex Cetllllllu; ausflieIl) , (tIllumal'e, UC\l ClU V"
V'"
tc 11'0 ct\u a G f\lo cn, i.lOlt AUTmmS,3) ba.cchat'i tmb bacchal'c
(\\lcllillj'lcltd fl)lIIl1lt bacchari Vami.lijd) \)or, mifOif.), tu i e mn ccYlt I1tilttlcll ft!;itHlfmCI1, \)l'U ßuccha,9) uclligc1'CWC [ullb belligerul'i, S)~ßitl.] \)1)11 belliger, bla,tcml'e, \)on ßLA.TER, 10) bovet1'e
\)'1'rIl1 i~ lIuger, f. !llrißc. p. 554. 1)" IIUD avem gererc
7) ;Djc .,Hc
"f1c 13'1'rIl1
ßefll(\t, ll'ic
ll\ic CllI'mu, potcstatcll1, relllpillllicalll gerere. !Jllfl,\
!}Ilfl,\ il1
eiuCll !\ried)iicl}cn (mit ;D"bnTeiu) uo>dj .1U
,lU dllCll tufdfdjm
llrfl.ltllllil ln13 c'ltlt'l'lö (mit 13'mwD)
llr!l.ltllllil
\)'mwD) 311 Delllw.
belllw. Q!l'll
Qll'll uugur "l'bcr
"l'DCr lluger
lluge!' ift
augustus cbC!! i" !lebilbet Illic vetllstus .1Hm Yctus (6hllllll!: vetor),
veto!'), OIlUstus l'l)lI onus (iShlIlÜ11; Oller) 11. I!.
6) :.Die(c l,l{bldtIlIlß ftii~t fidj IlcflluberG Illif bic !}(uatl,\ilie l'ell acdittrllHlI'O UIli;> uostilllllrc. :.Die etfl:c .iSilbe faUl! IlHlll Il\Cgcll
Il\CßCll aucuparc,
aucupa!'c, lIUgllllllSpio~u'c nin}t IN'T)1 allbct13 \\113 \leu avis .,hleitcu.
ra!'e, llllSpio~u'c
rare,
"hleitcu. ~illClltHd) nIfe;
"cln
"clU J!)Cl'b'lIf)tcr bc~
be~ ml'llcr~ng\J
ml\llcr~nß\J fclll."
"
9) Ql"1l
Q!"1l Iltleclm n'1Il1lid)
u'1Il1lid) mM)le ilf) Der lddjtcm
lddjtem ~rfri1t1lutl Der mC"
DwlulIgll\r!\rll
bwlulIgll'r!\rll Die~ ,'l~crl!HlH lieber nutdtell
nutdtcll nlG l'Ofl ßacchus. 13'rc1mb
\)'rclmb leitet
eil llon {c~lcrnl
{c~lernl 11b lIub
UUD Ile1H .,lti
.,It1 ~hllllbbcbclltllllg
~hllllbbcbcutullg nuf "bn~ 13'/f!
\)'/f! bctl
bell J!)I1C:
(f,UG r'elld)ell."
llacehlls T)d~t uirßCllIlG "b\l~ !S,ud)llllfc(l."
!S,ud)llllfefl:." m.,dj
(f'llG
r'Clld)clI." lJlIIeill llacehus
llufrer l,l(ufid)t ifl 'oie ®wnllbl'bwtllllg:
®wnllbl'bwtullg: "bic mll(djnnliunCll f~,idcu libcrul1o):
i~ ~embe fo
11'd)1
11\d)1 IllCbct
.,n
ßT)U1C11."
b,,(1 bei !.j.~r'1Utllc; nllb
10) ltioll glciu)ct
glciu)cr mebcllhHlß mit hlatcn1l'c
hlatcnll"c i~ '0"0
Uilb
iu
ill ~llL'ii,mll
~llL'ii.1l'C1l l)tlrhiUllllcllDC ltlcrbnlll
ltlcrbulll blalcl'c (1'6 il1 uiilllfidj feill ~ll'llllb
~ll'llilb
llHI)l1llbcll, lllutirc
lllatirc ilT(I
nTG .J1l~llitilJ 111l31l1lH)lllCll, lllic !)CI1IHJlllidj nc[djieI)t, fclb(l
fclbfl:
hlatio, I1Il~cr hJatis llie
ltlcllll fiti) hlutio,
Die cill,li!lc ,\)'otll1,
'13'otll1, lt1cldjc crllhlIJllt \lJirb, .11(6
M}t
M)t lllld}ll)eifcll
IIl1d)\1)eifcll fiepe, f. moll)c,
moll)e, ruct. lleCll. Vol: VI. S.176J. l.!3lill hill0 c t SO}
iS OJ 111 .1,1 ~ c 1', Il['!'ldcitd, UIlIl
UUD fe \1>11'
\\l!e .llebClt
.1lcbClt .-gCI'
.-gCI' l'bcr
l''ocr
l:erc 1ft hlalerQ, 'Dc
..:'gl'rtIS, -Yollls ,-bihllS
,-bihliS I1llCf)
I1llCr} gcro, Yulo Illlb -hilJO lJorfiilllmt (f.!.j.\JJtt 11,
11.
ll. O. H. S,
iS, (70) I fe ßfl1nvc i ClCl)) "lld) IlIlIlCf)lllW
IlIlIlCf)lHW ~lr fiillllCll.
fiilluCIl. "b"p nellelt
]llaLero eill
dll lJlator llO)t lJlalCl'c gebill:>et l\'ctbCll
l\\crbCll fillllltC, l.lgf. libm' llell .!!B.
]llaLcro
lih, st'ahel' lh\ll~lt· srah) Jaccr 'l'l'll
\"l'll llH.lae, jntcgcr
jutcgcr ~'t!H ® . tug (lU~lg·0)~
Obct r.l h(alen'rcI1Il'r,,! jebcuflll1ß mit halare ~llf"mmCllf)\'in!1t (f. ~i',bct"
~(,bct"
lein,
leiH, l,,!.
l,'!.
11.
ll. IS. m. 3. S. 87 I Hub
ullb IllCßCU
Il\CßCU bc(l' ~hl(lf\1l113 bcil u. l' (I I.
105
lware) \Jcn bos (€?tllnmt : nova), I I) bovinari., f ~ t C1cu,
ljJjlt
bovhius, l',l)bubulc.ilc.i·8 (m,m.) un~ bubulcUari (~Cnut.),
~Hnb.ct~ld
fdn,
~tc\llIcnt"tit\Ulll
~tc'llIcnt"tit\Ulll
f
lJon BUBULCAl\E ,\)011
bubnlcus, [bnbulctl'8, l1> 1c ein U9u dJ r ci cn, 1)011 BUßULUS;
lInbDicfc~ l)i)n bubo], caecultare, \uef~c(J ~C~Il(l (p. 35 L.) fc(Jl:
ri~tia bllr4J caecos imitari I'iWirt,' jlntt cl1cculitare, bM~rellntnp
bM~rellntnp
CAECULARE, bcllt :;r)cnom(natil)um i)01t CAECULUS,
calcilrctt'8 1)011 CALcrl'ßn.
(6tlllum: calcilra), auf l1>ef~c(l ,calcltro 1)ill\\)ci~, f. o'&cli Slhull. 10,
{Cu1Zcemrej' ftc'& (Ja ttfO f ci It, D.• 1). eit c ni, ,\)011 cancer,
~(in~, candicarc,\tl dj lein, lJQ\t CA.NDICUS,~Cin., cetntUlar(J
l,)onCAN'nLLus,?;'(v~rtt], calJcranJ; lJon mouiud (p. 8) tid)tig
crtriittbur~: rugis frontem contrahcre cl, aspemre, traclum a
caprorumfrontibus crispis, »on caper (amor ßCIU.€5tllntnt: capra, Inticf ~,(I'&cn \Vh: 1:>cnfe!'&cn ~cd)fd C1U~ in aspra jl. aspera,
oprae jl. opcrae, canceris u. canceres jl. cancri), camiflcare,
~ i It 1;1 dj hlt I i)Qn camifex, castiga1'o l,lOU CASTIGUS, B) caul)o1~ari \.Ion ,caupQ CurfpriinßIid) caupollus, bitycr ClU4J baö ~Cllt.
caupona, bi c 'Sft I'i mcii n, caussi{tccwi, mo t IU I'i n bc 11111 d) eH,
Mil.1luU I)OIt
[cacmlans 'DOll caerulus, ~ufscut.],
~ufscut.],
c1anilll'C\';1l1l llulcrc)" fo fönnte. 111\\11 '1llc'f1 IJI]lH',!Bcl'lnittInllg lllll'c'f1 hlutere
\.\J.\nhahwe, ,1ll011cljen,11)1l Dann, ohliterare (lillo- litus~ liter; 11. ®~n . XIX,
71 4: fOlllllllllOc'f1't>l1\3' !][Dj.
obI her \.Ior) cinc
!1ltHlh'gic bletcn
!1IDj. obi
bietcn Itlj"Il'Dl\
.;Jllllllct Ilficl' 'lt!iitbclI 11Ill'
Illil' eilt blater ill bet
G cl) 111 ,'I i? I' t \'1.'mn!3fci?w
lIilb bllt'lln hillterare
bIllterare nbfcitw mfilTtll•
. ll)~lJoilbos,' 11',11' IHld)ll'ciillid)
IH1U)ll,ciillid) ble
bie 1lI'fj'l'llll
llffl l'llu\,Ud)e
~"l'lIl bovis, f.
,nd)e ~"l'lIl
' t 11.. f,8 nll,M)nle bovus
~l'Cnnl:ill!!lli5rhdl. s. v., lillD 1)'.5 \\"11
QI)I1rljinil
~l'Cnnl:ill!!lli5dedl.
\.\"11 QI)'1rijinil
DiÜ'ftc ".l!3 9lcbcllf.' j'ill \'1\1U bovis GlIönrcf)Cil fci, ltlN"lmf l'Ud) bovalim f,ill;
bClllet. fIlii d'fiif) I!lcI) 'ocr mcb; ',.nll 111;111 b,.IS
b,.;1 !IOll SV.,tt n. 11. D.I. G. 110
l'Iußcfiiflrl,cHltf}illlird)e baubti, III Ii C ci 11n D
In
\.lcl'\lTcid)cn. '
l'Iußcfiiflrl,cHltflilllird)e
b1: Ü n C11,
C n, \lcf\lTcid)cn.
:::Die
:::DIe fitcrlll'ifu)cn
fitcl'l1fifu)cn 91,.d)\lIeifullflCll
91llCf)\lIeifuIIgCll tibet 1>;.0 111h'rl f. II. D. !lJUiflcr
a.
p. 30.l1cbti\lcllt3
30.l1ebti\lcllt3 !lgT. lllltCll vulpilll\ri.
13} !l),.il' !hJi'nIlßflcfc~te casligus bcrlef)!
berlef)t 11I1{I castlls '1I1Ib DCIll '[IIPI'Oilldigns,lIl11> mit llnfilra1ct
llnfiiralct @lItlllllfl
@IIDllllfI 111
in rOlllex crf),.UCllCil
crf},.UCllCll -igus 1!.'1t
\I.,u
clal'iglll'C, fastigal'C, fal,igal'Ü, nllmmigal'e, fumiglll'c, fusti gare,
glll~l'i!tm',c, lu.pn:fgarc, ,iurgare, ]evigul'o, liLigaro,mitigT1rcr naviga"l'c, IJurglll~ri!tm',c,
rU_luigal'ü; j~hiLigaio (?) '1 vcsti:.p\rc, C!) ,. vnri,Cgr'lre." !Die
(lci
Gt,'UlIUCI.l;ljlratis
(al!'HliIIlJ \JC;
f'ci futigo "mI 'J.H;III
t.H;1II
Gt"llllllCI.I;ljlratis (al!'aliIIlJ
ö1l Crft.itClI,
crfhitcu, (,ci
f,ci
illsllgo,
illsligo, vcsl.igu \.'idlcicf)t,
\'Idlcicf)t, P,1\';
b,1\';
ma'!, b'lP bC.t !!JillDC\'\'M
!!JiuDc\.'"f.1t (!Iill.
11.)
\1.) {,cil'ff),.lIW)lINbcu
{,cil'ff),.lIw)lI<,rbcu ,fci
lIlID
lIuD l>Ul'lf) Die Bufll111111m~icl}IlUfl
Bufll111111m~icl)IlUfl mit
1111~1h1r,IIl~Il'CifcDie,~'lngc
'111~lh1r,IIl~Il'CifcDie,~'lIlßC
l)\lbc,.
bell' i~f; l)'lbc,.
Heuer bir fd)\lHtd)Clt !l3 crua
106
l.'on CAUSSIFICUS, celerare, Ilt bcr mco. f d) 1t eH f ci n, ~lllt
(urfprüugIid) celerus, ba9cl! aud) baß ~(bl.'. cclm'e, <tUlt. u.
eeler (urfprüußIid)
mOl). b. %m. p. 510), [cerificw'e,
[ceri/icw'e, \)OU ccrificus, SPlil1.) I CCl'nuare, mOtt. [cemu,lare , SClt.] , f 0 vf ii ti er f il H e lt, \)Olt eernUllS, einer ber rojl fii6et fVdngt, ein ®auHn, 14)
clarigarQ \)on CLARIGUS, clmtdicare, \)Ott CLAUDIClfS, [coCio1U~I'i, ntUdn, \)on codo, tluint. &Itl" l.'O!. cauponuri],
columbari, fid) fd)näuc!lt u.lic bic Stan{len, \)oltcolumba,
comit(tl'i unb comitw'e (feßtm6 '{Jci .ol.'i'o tutb, fofern tiiecro comitatus vafftl.'ifdj gcuraudjt, aud) bei bierem) noucomes, concipilare, erg r ci fe u \'\Olt
\'\Olt CONCIPILUS, c01lcordare, disconlal'o
Ult» rec01'dari (nudj l'ecordan~, tluailrig. '6,
'6. 91vu. p. 475) \)olt
concors, discors uno RECOH.S, convivari unb c01lvivare \)on
conviva, coquinw'e, foiflcn,
tOiflcn, \)Olt eoquinus (I.'gf. bovinari,
~(nltt. 12.), [coracinare, 11)ic eilt Vlavc
9lavc (y.o(la~)
(y.o(la~) fiflrcictt,
fiflrcicu,
\:Ion CORACINUS, \)gL vulpinai'j, 3ftb" ool'llicari, \l) i c eilt c
Shä 9C
C f d) 11) Cl
Cl ßC
ßC 11,
11, \)Olt
\)olt cornix, ~lcrf,J, comsccwe, fifI itu11tcru,
\)Oll
\)I)ll coruscus, [cl'Ctssifical'c \)Oll
\)I)ll CRASSIFICUS, Coel. Aur. 'ran!.,
crebml'e, (obcr incl'elwcu'e, SPfCIllt.), I)l) f t f I) In 111 e It, \)011
\)1)11 creber,
crober,
crucial'e \)Olt crucius, qUälcnb, 15) cubare \)on CUBUS, 16)
[cucnlal'e, Sl'nhtf ru.fcll!
ru.fcll, \)Olt ellculus, Auet. Carm. Phil,] ,
dCLpinam, auf t i f dj elt, ti e 11) i r t 9eil, \)llU DAPINUS (diva
\l) ir t 9Ci d)), ß a fl: frei, \,'lßt coquinaro 11.
11. ~(nltl,
~(nltl. 11), dicRl'C
dicRl'O
\)Olt
\)l)1t DlCUS Cf. ~hult. 16), dim'/wl'e, (a II 0 c bau er It, t:l.lta\:n:ig,
t:l.lta\:n:ig.
!ld @cfC. XVII, 2, 16 11,
11. !I, 910It,
9101t, 11. 100 (\)l;lll
(\)l;)ll diurnus in bcr
fl)nft
fl;lltft uidjt MrfolltlllCllben meb. ra It ß e, bie cd aber eum fo
fl) gut
~a'bclt fanll,
faltll, arG dill 'bei Stagc unb laugc ~c{9t), d.oJninari (uuh
14) CCI'lJUUS i~ uid)! mit D1.lulul3 (p, 20) \l.'ll CCI'lJO, f0111>ern,
f0111>eru, It'lc
crl'Yix, llUf
)luf cilt mit t;irus (611n[frit)
(6llll[frit) 1111'0 r.{~('ce IlCrltlllu'otC\'S mlort fÜr
~ lll1~'
.\;l1111~'
t ~milrf~llfiirirfll.
15) B'cff, p, 41: Crucillm, !jUO crllcillt. Unde Lucilius vinulll illStHIYC CI'ucilllll dieit,
Hi) ;["icfn" cubns,
cubus, 'oo~ ~1l'IIICl1
~1l'IIICl1 3g('ns \'l'll cumho, fln'oet
f!1l'od f11~
jil~ ill incubll~. :Die Nomina agelltis lIIilffCll llutcll
llUtcll nod)
uod} f1ch'H'd)Cll
(ICh'H'O)Cll Itler'oclI, l.!llic mit
cllharc,
l'cd)\m
l'crf}lm Cl' fiCf) mit creplln~, dicllt'C, cdUClll'e (l\\el~cß eilt cdu('IIS
('115 t'l't\lII<:ifri)t,
t'('tllll<:i[Ci3t, eiu lE,'llIPl'f. t'L'1I
t' L'1I duellS, 'oCt l\oll~. B','rlll fÜ. dux, follllnl,
labare , lig-lIrc (t'ßI.
(tlßI. ~IIII!I. 27) t parare
pararc (I'ßI.~11llU,
(I'ßI.~11lll!, 38), pliea!'c, vorarc,
r.,
ber lateillifc\lclt6pradje,
107
ttlie lllalt, ba doininal'i ~ei <rltltiuß 1tltb 91iOibiuß mut) vaf~\Jifct)
l)OrfOllllttt, Aud) Allue9lttell' fault, d01nillarc) l)oudominlls, [doniflca1'C, S)\lOiu" MU DONIFICUSJ, cducare l)\lU EDUCUS Cf, ~(ltlll,
16), durat'c iu bcr ,jBcb. au ßlj a n cu, l)\lU dllfllS, equita.1'(J \)Olt
eClucs, crnwe l)l)ltEHllUS (ttlc!d)cß mau Itlc!lClt erro Altlte91\1Clt
. fAult, f. ~btl1t. 10), exulcwc l)\lU exul C6tmltm exula 17); extntre, {I e rAU ß 0 elj CU, \)OU .exterus 18), [fcunigem1'c, vefAlt II t
l1t A c'V e ll, Gloss, ·Philox.], (amulcwi \)011 famulus, fc[.stigare I;IOU
FASTIGUS 19), {ctligo I.Wlt FATIGUS, [fatum'i, veodjled
f ci U, Sujlitt., (ebricitcwe, f i e ~ er tt, (forum. €Jeu" baß ~rcqUClt~
tAtil>tllll \)Oll FEBRlCARE, bem :it>enomiuAt{\.lUlll l)Ott FEBRlCUS,
etWa f i e be r {I af t ,] festina1'e l)on festinus, [festiv(t1'e, ein
~ cjl f ci eru, \)Olt festivus, Gloss. Vet., felificcwe
felificewe \.)Olt felificus,
1 i) mie öhlcitc ~iiffte iu consul, pl'aesul, exul i~ \)ou ber ill1Ul'öet
sal bCG lH. salio a6 öufeitcn; lueld)e fi el)ell bebeutet (l'fll.
(lIflI. bie @),lufftitltl.
\)l'lI r ill I
sri, Wott, ~tI)m. ijol'fd). I. @). 225, uub hlcgeu beG llelicl'gl1llßO \)l'll
tlllf. ö' m, dolere 1111b dolare mit dri, dIeuD. @). 229). .;Jene jlIluqef mit
H)ret ®rlmbbebcutung ijl: lIod) a1ll bcutlid)11cu iu cousulere, eig. öll f a 111~
1l! CulF!) C
CIl,
Il, U'1l1tL
U,1l1tL um 311 b Cf ,1 tr) eil, ölt CdCIlIICIl. mOll Diefcr llllllrAd
t1011 cup, mit Del'fcl~
lllurDe sllius gcmDc fo gebifDetl\\ie cupus l'bel' cipus t'OIl
[lW mertaufd)uug bC13 i lllit u, bie t'N P, 1lI ltub oue!) 1\\'1'
1\1'1' J (qllcrlllus,
illSlIlslls) I)'lu~g llC1'h'tlllllt.
llC1'h1tlllllt. SltlllS lt
lt'U1'DC
' U1'DC Il1llt ,l['Cl', I\\ie cnj1ns I'Dcr ciJlus,
!nl'lllitllltil'öei(1)ell [Ieiöllbcl)'llten,
['eiöllbcl)'lltCll, bcun biefn'
tlerfiiröt, jCDNl) d)llc D'l(, s ,110 !nl'lllitllltillöeirl)ell
~,~ eo t bei bw Iiqllidis ,ul(,3uf'lHell,
IUI(,3uf,lHell, 110I.
l'ßI. Iitlicen, IYl'iccn, lilicen, tibicCIl,
tubiccn, corniceu, armigcl', paupcr, frngifcr, ba bie liquidae fcfIl~ eiucu
31lf,lßeuben ~hlGhlut bilDeten.
DCIlI 1'iJ:lIifd)CII Dl'gau 31lf'lßeuben
18) exlrare fOllllllt [lei ~(frl1ltim1 in bel' 11'011
' 011 illl'llino (p. 104) (lußc"
filljrlW elcHe tlor: Simul Ihnen exlrubo, illi inll'llbuul iIIico, ullb l)llt
\ln intrarc femft,
fefIlft, ferner an sUj1crare uuD pellclrure cluc Delltlid)c ~ltlllftIßic.
~[Djcctil\ll ocI'1'llnrl)t,
ocIl1'llnrl)t, t'l'll
tll'll illtcrnsi~ lt'c"
ExtCl'llS nnb snj1crus I\'cl'ben alo ~[Djcctil\'l
lligflellG 'ocr Qllllti'. intcrior im CilcIlmllel), llnb \lud) eiu mit pcnilns t'er"
t'el'"
11.\llllbtc13 pcnilcrus lt\irb 1111ltt Illlllcf)IIlW DÜrfcu. ~'1(, e ifl 11110l1Cf'lHw,
luie in bCIll obcll cl'luM)nlcll Ilspl'i, oprae III1D ll,ic
lllic D,l(\
Dll(\ i iu cuccnIlurc (l\ßI.
(1\01.
D,10 i ill I'eand) magislrare unD mugistcrare), linD
unD ill mCl'IliuDuUli Dl11ltit D'10
t1el'l\IOllbcrt IH'rbcll. 51h)ll jcncn 5,l[Djeditlcu fc!bl1 1\'irD
1\lirD lllllll
lllllll
niterns in e t'el'l\'ollbcrt
eXI,cl'Us, inlcrus, j1cnilcl'ns fiir QOllli"ll'atiucu l)'lHeu DÜrfelI, Dic g'lU,\ au
Der etd[c fiuD, \uci[· DCl' meoriif,
meorijf, DCIl fie a1ll3Driirfcu, ein bUnl)I1UO
bllnl)I1UO rcll1ti1'C1'
i11,
iJ1, t'fll.
t1f1l. dexler, sinister, Vt~tTf(l6r;, nufcl' Der inllcre, ,'in~Cl'e, ollere,
[leDcntet Dl' ,1'1 II f; en fe in, fl'uDcrn T) i 11"
uiel)t ['eDcntet
n n t Cl' e. ~'lfJ 'lbcr extrure lIiel)t
an 0 9 elj e11, I'lpl fiel) allel) fcf)r \\11,1)[ errh'ircu. ~ic DCIltfd)w 1'l'I'cu
[ICU @). j 02
ll1, linD Da
Cl'ltIM)llleu ml'ltl'llliIlOti~en lIllfrer
Cl'lt'M)llleu
ullfrer ,Itl'llfe «nb mln) mcift ;JlIn)l"lHt
;JlIn)l"lHt'l1,
Dllil ~\ll1fi'ltitlnlll Illlr D'lÖ
D,1Ö .\~crt'ol'lirillncu
.\~crtlol'lirilinCU '(>e(\ oQ~eßriff13 l'ber fdllcr (gl'frr)ek
(gl'frf)ek
Illinn bC3eill)l!et, fl' ifl Diefe oQ~,'bel!tl!ng f\Ißllr
fl'ß\1r Dic 11I11)el' ließcnDe.
j9) fasl.igare t'erljMI
tlerljMI fief) 31t f'lStigiullI, Illic litigare ön liligiullI.
Uebct
\lebct bic 0:il)lllofl'(lie bCQ W\,rl\'(1 tt'(l1.
' (I 1. ~l"i)Cl'Iein ,1. ,1, C. m. 2. e, 109.
lOB
~({lt., fetare, ßc~h'cn, {Iofullt.,
(Iofullt., ~on fetus,fd)illilnßet,
fetus,fdjillilnßet, illtd)
illtd}
ßt}~orel1 9n&eitb,' fidicilU~rc .\'i?1t ficiicen J Gloss. PhiI.JJ.fla-
gmre l,)OU 1,'LAGER
l,'LAGER l,)OIt 'ocr [9. flag; '6 r c nu cu (1.101t wetd)er
wetd}er
tlamma)',' [/Icunmigare (ober uadj
uad) anbeter .l.?e~art /Immnigerare)
i\ott l?LAl\UIil,GUS
I?LAl\UIil,GUS (obet
CObet flammigen, @cU.], 'profligm'e
'pro/ligm'e 1.'011 PIWFLIGUS 21'), !odicetl'C \)on 'FODlCUS bem ~rbiccti\)utll \)Olt fodio,
fodal:e \)on FODUS, (IUIt. u. ~eft.p· 148. !)Ol. ID1iiUet a. b~6t.
it. p. 63, u. o"&en ~b1tlt; 16, [{ullic((,re,
[(ullic((,re, WeU f ei tl, l,)onFOLLICUS, bellt ~bicct. 1.1011 follis, be t mfa fe uar 11, ~\l\l1l(., t'ormicm'cJ b cut ti dj 'ocr ~ ltI ci fc 0 r ei dj eil ()'enarum
C)'enarum 1'ormicatis percussus, ~fitt.), I.\On formica,fortiflcar'c\)Olt FOR'flFICUSJ
,eoeL Aur. Tard., fl'uctificare \)OU I?RUCTIFICUS, {Iafvui:It.],
fumiflc(~f'(: 1.1011 fumificus, fumigarc 'Don FUJUIGUS, (urat'i (vafft;'
fumiflc(~f'(:
(vafft;.
uifdj
uifd) bei ~!~l1.'tlr.) \)Olt Ihr, [filsligare,
[filstigare, pr ii ge f 11, l.IJ.m.fUSTIGUS,
Glossar, Philox.] , ,gallarc, fo uid luit bacclIari, uon gallus
(S}h'iejler
(S}h'iefler ber (I\){ldc), mott., geminareJ bop Ver t f d, \)on geminus 21), dcgencrl:~rc, eu t.a t tell, ~Olt degener 22), pracgnans
(I).hwtidvittnt cilled 1Illgc&raudjeit9ctt praegnure) \)on PRAEGENUS
(glctciare iu ber meb. ~ 11 /if i d Iti erb qt, llon glacies J '}.1Hlt.,
gnariga're
narrare) .\.lOit GNARIGUS, .l.?i\). ~ttbrt6. ~e~. s. v.,
20) !,l[li({1 Illlll l!lCt[ICIl, h'cftf}c uitf}t I1r"
I1r" clgentfitf}c !l.njl~~cf\.1ctbeu nll~u:
ftll'o, h'llIl1lCll ~l'ojcclilll\
~l'ojccliill\ l'l'll
i'l'll 'ocr ~1'tlll'\)Ct ~lbi. llg'enLis i'l't,
\'l't, fl' PUI'ens, mergus, llol'US, yesellS; IJHlIdus, Ili'OUlllS ll. 11. , ID~,m f\1llll 'lli~, oll.
gefcr)cu l.ll'll bel' ~lt'cifclf)llften ß:1I)lIleh
ß:1I)lIlCh11lie 'oe\! ll.l. t1igere, eiu lIiglls lIub
D'll)er 1111tf} eill (ll'Ofligus 1)1·r'l11>Jfc~cu. !llutf} coulligllrc fl'IIHut 1)\'1', l'(lli'l,f)I
l'(II\'l,f)I
cl'll fl',lt (bei ~rl'lltilt.). ll.lßL olleI) appelillre.
21) ~ll(t.
452 (l'lIlm! t'H: geminare supellcx s,c, videtlll'; '1.lil1llt.
!!luq'l), II, 2,
: Ollll1CS eongclllinavillltlS, lllcltf}c;.'! IlI!\U b.l1)c. lIic!)!, lilie
~ill'ocm\\llll n)ut, i'ell
~illbcm\\llll
l'CIl congelllinaseo 11ulci!cu bl"!, 311111!\1 CG f)lcl' ultf}t eill:
111
fta)CI' lit, Dll» bic '.BcDcUtIlU!l lIentmI fcL ~\ll' lt'Cl'bCIl
lt'CI''oCIl iihthlCilG
1111
~tfll\t1IUß fl.ld}ct·
fl.td}ct· !ßcl'fcdl1 bllnlj ßlltlirfjiH}1'1I119 Iluf Sucljl'l1tlcu
Sucljl'l1tleu UNi}
1II1tCt G ~lltlien~lIlIllCll,
22) Gcncr<H'c f Cl{,~ lIub rogenernrc (),\fIClI ,\ftil'cL!8cbculul1g.
,\ftii'cL!8cbculul1g.
23) ~(lm fc
fe i1't 'O,Ü! e in malignlls, henignus, privignus ,llhj\\cll'l'r;
fen, ll',iijrellbc(i ln cocligcnus (ll.ll1lT.); 1II11ILigCl1US. (~1I(t,) 11- .1. erf}l1llcll
i~. !Blc/leiq)t finb 'oll' ""\lI)lrdd}w ~tbiedhlCH anfinlls bllrclj ~ft[)lil* an;.'!
igolls, Cllt1'llll1DW, lt<Clli\Jl1cntl h'llI mt ('et JUCfjrmll ~llbicdil'\.II
~llbicdii'\.II bie i:,ct'+'cHe
\:.e+,+'cHe
~iml1 mit lmp'l'f)llc g m'li) t'n, fl' hignuc Ü\'clI s, v.) Hilb hinae, clIlJrigenus linD cHprinu~, 1I11l'lI~llllS .lmb illH'iulIS,
unD OlllU[OO,' t'iJl.
arvigllll (ll.l,wt:. J. LV} 1IöJ 11tH IInilln, cxms ft. cxigiIis (l;lßl. cxiguus),
.
slimulus 'ft. stignll1hls 11 '1·
,
fer,en
lOg
bcr tlltcinifdjcn
[gl'accissm'c, mie atticissare, S}.'rotcg.
Wrotcg. '(1. 1lHClUt.J, grali/ica1'i ;'011
gralilicos, gt:atari (= grntull;ld;) »on graIns, gmIulari l)on:GnA~
'1'ULUS ,gllluwnlll'C l)OIl GlJBEHNUS, bit @?te nc rtit CI nn,
n n, 'oll"
~cr. S tc llct mIl nn f ci n 24), hlll'iol(wi !)on hal'iolus, !trtl7](tgarc,
11 e~ fcu, .!)Ol~ haipagus, lwlual'i l)on IlELUUS (fuetdjcß lIlau megcn helus (lnuc~men faun, f. ~l1m. 10), (hippieare \)Olt tll11lKUSi
at~lllelt ",ie ein S}.'fcr'o,
(ll>c(d)er inbep hippacare..ljl'lt,
Wfcr'o, ~c~. (ll>c(djer
ItJaG aocr fatfdj
fatfd) feinbürftc) 3f1bot., lwnot'ificare \)on hOl1grificus,
Eactaut.J, IWl'I'ifioare
liOl'l'ifioare »ou horrificus, [h01'I'ipilare uub lWl'ripilari,
ftqtl:t6' j)iHU' ~Clln:ri, l)01l HORRIPILUS, 2fppul. lt. @[olT.
~ljiro~" h08pita1'I, l)on hospes (Stamm: hospilu), €Srn. ~'(itt.,
ltwnifica1'e \:lOU humifielis, ~nfon., h1~migm'e l)OIl HUl\JJGUS,
~iubi~ialt"
ieiltnat'e fa ft e 11, \'011. ieiunus, 5terturr. f ignictf,1·o,
ftraljfen, l:lonlGNICUS, 3uL marcr.J,i11tilari ultb imitU,f(J
((e~tmdb. man.)!)on lAUrUS, 2 5) [indlgiläre, fillt ufe u (mo'
(mo!)on
»on indigitamel1ta), ~rcqucntati!)um l)Oll INDIGUS, 2Ö)) intmre
24) $ott, alt, \}'. L €5. 140 [dtet xUfJl'Qviiv t'ou
tlou "imrw ob; ebcu f"
ifl guhcrnlll'e \.\.011 'ocr !ID. cub bcil
cumbere oll)ulcltcu. mnl.ll'll
mn\.!l'll lilurbc.
b.ti!
l)äufißcu !l3cÜ'luflf)!lItlJ
!l3CÜ.tUflf)!lItlJ bel' ur"
b.li! im Gloss. GI',lat.
Gr,lat. CrlllM)ute gllher (mit 'ocr f)äufißcu
flmluglid] uid}t uutcl'fd]iebcuCtl !Bud}flobm c uub g) \1cbilbU, loefd)e(l,Hicr
bort'ollrrf) r.V{JcQVIIU);; crfhht hlir'o, HUi:> f}iCl\tuii
f}iCl\luii .11111''0 Dltii
Dllii ~[bi. gllhcrnus,
illCld)cii \\li1: i'l.'rilutlfelICll,
illCld)cil
ill.'rilutlfellCll, 'ollrd) \liuftdttßIlllg
\liuf}dttglllllJ bicfcl'i lle\\IN}ulld)clI €5uHhlIllIO
entllClubcll feiu.
.
25) !Bei '(Icr (g'rf(dntllg
(g'rf(dntIlß I.lI.'
\.!I.'U imilllri il1 i\l'lt bem ~1\)i\ctbilllll similu
si milu
(penultiu1l\ fUf) II UD . [oug),
[OUlJ), Itldd)Cil
Itldd)Cii bei !j.Houtui! llllb i'miliuii ftk
ftl<' sillllll
~fterii l'orlomml,
~flerii
llorlommt, uub .lUdtcl· Aurilrf \lOu DCIll Durd) Dic
tff,t.,ul)clI Dntd)"
gcf)cubcll
lJcf)cubcll ~lbNrbhll1l sam III t1, g( cJd), (f. !B\lW,
!B\'W, fL
hitgI', 1iS. 110
hitßr,
mtii~llgcr)ell. \11m 1\\of)rfd)ciuHd)flcll
1\\of)rfd)ciuHd)j1cll btlr[te cil fdu, bop ilOIl biefclll S.llm dll
simes (lilie comes) ·fl,ltt
fl\\tIolj[ simitu o(i! simiwri
·j1,ltt simihlS nlln DOilOlt fl'ltIofjl
,,11
(hlie comitlll'i) 'lbgdeltcI hlN'bcu fci; m'lli s iletfdjll1l1UD, lilic 1\lir cli "11
(h'ie
l rbC1l ifl, 11'
\:l,11\UlO ßcll
sam fdbllil1l @Jticd}ifd}cn fC9cn, \\)0 flfllX \:l'11\UlO
ßcIIIlll'rbC1l
II'l'l' '11io
lllcuigflcllß
,lllU IiSf'irltno
IiSf'iritllo onler crll'cid)t
crillcid)t i~, 'ocr DaUIt cf! '311ll1 €5~ik
II'cuigflcllß hlii S ,lllll
rifu(\ feui(\
leui(\ lllirb,
II'Irb, ,:;)eT, finDc tiefc;} am (lIld) in t~p.lpe!J, ambo (duo'oDer
aue,) mitDcllll\Orflcfc~tC1l um, lIub mit !lBC!J(1l!fll1lg
!lBC!J(1l!fU1lg I>c(\ d, lule iu' his, vi- .
giJÜi), linD
unD 'lllef)
'lUef) aClllulus M~ört1jier1jrt~ ll.illlll bM .ac ifl: bllrd)
burd) 0!11ll1rllll\J
giJiti),
clitpallbell;; l'l)llC
llf)IlC .®llllO ll\llrilc c;!\ inllltus, g'll1,\
bcii i cutpanbell
\\'lU,\ OIHl!1)'1 mit similis
1.1ll1en. ('l1df, ~t. W. I 194. H. 84 liriuflt
lirillflt illlitnri mit .1iS,tnffriflll.
.1iS'lnffriflll. lllll,.
fll'.' pt,mtri,'ffu 31ifOllll1lCU. Hilb .1l1ll1iO lIiit IiSffr. llbha, (bmb.I. 1iS. .111;
mir fn)cincn inDeO biefe ~"lllbith1til'ilClt cht"t(\
Cht"l(\ 3" fiillftHdD
il1 lliefdbc il'ie \l01ll \\riee~ifd)C1I af[;<PU,ItL Iftf, dien,
26) ::Die !lBllrAtI iil
c 11 lluD
\}'II1ßcr,
e]ignus 11.
11. f. lu., mit 'ocr !Beb. 3ci !i C11
uUD f ,1 gen.
lJ e n. 1JigiIIlS, iler \}'lußcr,
l)cipl lwel) IDt €5d)ll1ibtii ($r~flr. ,\~one, 1835) ~rn\1rllll!i d\1. Der .3 ci~
f\ cr, lIull fl.'ll\ldj
fl.'ll\ld) fi;l1utc
fi;l1lltc 1111111 indigilarc mlll) 1I1l1lllttdlltlr
llllllllttdlltlr l\l'lI eiucllI
eil1cllI imligilllS I1bleifCll.
m.
*
110
!)on lNTERUS, f.
~tnnt.
18, illdicm'c t\on index ((Stamm: indiea),
iw'gare (nn\) iUl'gari, .pot'at. ,3ul1.) t\oit IURlGUS, f. ~(nnt, 1::\,
iuvenal'i, "EWll~w, 1.\1)1t illvcnis, .pl)r., labom,re l.l01t LABOIRlS,
luofür labosus Cgfcidj laboriosus) \)orfomntt, f. ,gnde. b. ~)1I,lIt.
p. 489, lania1'e,
lanial'e, acrfldfd)cn, \)Olt lanius, bel' ~[cifd)cr,
lal1'ocinal'i \)Olt latro, f. oben an
alt alucinari, lav{we
laV{W6 \)on LAVUS,
f. ~(nll1. 16, lenocin(tri \)OU leno, f. oliclt ~u alucinari, l~viga1'e
'l.\on LEVIGUS, f. 2hult. 13, lignrc \).l,llt LIGUS,
liligare (ullb
vitilitigcl1'c, <fato r,. ~Hin.) \)Olt LITlGUS, f. 2fltlll. 12, lucubl'(t1'ß
\)Olt LUCUßEH 28), ludi/icm'e
ludi/icm'c unb ludificw'i, \)Olt Illdificus (?),
lllpari, 9U r c11, \)011 lu pa , bi c .p U rc, lurcare ullb tm'carl,
tm'cart,
f dj I ein llt c n, \)Olt LUHCUS, lucfdjc(l mau !Ucocn lurco "llltc9mcn
fanlt, [magisll'are, (Spart., Illtb magisteram) ~cjl. s. v.,. r c n~
fc lt, Ilon lll11gister], moguific{tre, '90 dj f dj ii iH"n, i.'Ott magnifiens 29), [malignar'e
[malignar'c obcr rnaligna1'i I,\Ott maligmls, ~(lIIntian,
(venena llIulignantes i. e, maligne fundentes)] , rnancilJa1'{~,
\)C d" u f cu, \,\on lila I1CCl's, mcdic(wi CUIt'\) medicctrc,
mcdicctrc, ~irß' l!or,
~fitt.) \)Olt mctlicus, [mclli{ical'e
[mclli{ical'c \)Oll lIIcllilicus, SJ.1fill,}, mendiC(we i)OIt Illcndicus, lJ1'omenerv(l1'e,
lJ1'omenerv(l1'6, rat ~ eil, \,\Olt lHincrva 3(1),
27) ::D'ltl ~.lJClt
~1lJClt (lllilCllOllllllCllC ligus i11 llNI
ellen fo geflUtet Itlic
-ficus \'011 [.. eiu, -spicus \\oa spccio u. '1:
!Bcbcll!I!U[\ hlliU 'I1iefe
'I1iefc
uid)! \tH111fcub
\tH111fcuD 1IIl1d)CIl. l,igHl'c
),igHl'c l)cili! all I e [\ cu, It'It1,1>'
,I>'1 \l)it (lad)
aad)
«ab 11 b eu,
cu, be
b c f Cfl
Cft i ß eil
CII ßcbt«ud)cu; bml, Itllltltliunclcnt 111, clltbd)rl
iDCIl)CßUUß, llUll fo fauu T) i utc IJ eu 'lud) iu bic iScbcutuuß
iScbcutuug fi Uu t
frdcu :'Dell)cßuu\J,
JJI uT) ec bd IlßCll/
Il\JCll/ lJiubcu iiliergcf)Cll.
iilicrgcf)Cll.
28) Hel'er
Hcr'cr bic crfl:e
crfl:c S>Mfte biefe,;, !!lJorttl lt\'IßC icl) llicl)ttl ~u {'c[Hullncll
{'C[HUIIUCII
(f. ::Dl'baleiu iS. 6. 6. 202) 'vi,
'vic ~ltlcite bi/rftc '(.,1(\ <Suffix - bcl' feiu,
fein,
1110riillcr f. !jM! (I. 11. D. lL
3(j:'j, lt\cfd)c13 mit fcl' ibelltifcf) ifl: llub
«1[0
flll bllß luculus Ci 11 li ci !Jltl d) It ~l t li ci tc 11 b Cr
«lf" 11dillc lBcllenhlllß
lBCllenhlllß I),lt, fl
fein
feill ltHlrbc.
ltHlrDc.
29) ::D« llI11gnificus ,md) Fit
fflt TI CI' d i cl) n Tl! Il ö c Il b ßc{1t'tlucl'!l luirb,
fo
f" f6111lle,
f6111lte, mall
man ~It\eifcll)nfl
~It\eifcll)nft feilI, l.b mml' JIlagnilkarc lIid)t
lIid)1 licller, llg eill
gCI1\6f)lIlid)Cil
foffc. ;Jllbep h,rld)t
h,tid)t bl'd) bie l;lhwlcgic
l;lhwlcgie
ßCI1\6f)lIlid)Cil Q:'lllff'llil\lllll
<E'lllff'llil'lllll (lllfef)Cll foffe.
i'cr
i)cr ,i111)lreicf)cu (lilbem
allbcm (luf
auf -licnr<:
-licn!'<: aU(l(jcl)clI'vm
aU(l(jcl)cu'vCll lBcrbm bll(jCnCI1, Ullb
uub bie
11\11 magnilicns
runlllbllebcntnulJ
runlllDllcDcntnulJ 1111\U
magnilicus ift bl'd)
b,'d) imlllcr:
illllllcr: (Iui lIlagni a!Üluid facil.,
Hub
b er d 11' '1 ß (5h: tl cc1313 t I} 11u t ("bct
(I)bct (lud)
aud)
HUD bic~ elltll'c'ccr
CIIUl'ctcc iu lmll @;:iulI:
Eiuu: Der
II'ie
II'fe II'it f'l\lCll:
fIlßCll: b er ß CI'
r I' P
p Hpl t) oDer: b ct cl
d Il' ,1'1 ß f) I'I' cf} f cl) ,1 ~ t.
30) I)'efl.
U'cft. s. y,: I'rumClICrl'at
I'rumc\Jcrl'at itell] quoll mOllet. ;:Die
;:Dic (Mi'lllli
(Mi'ttru !lJ1i.
llCrl"l
mCl"l 111!ll'bc,
111!lI'DC, <1II(1)
MeT) luenll
ll'eHU bcr ghll11c bllß ci(\cutlid)
ci(\clltlid) Hill)! licbculcte
bcbcutetc (11'1113 abcl:
IIbCl:
bic 111ltm 'lUIWI)UlCfl, f. I)'cjl.
U'cjl. I). 91, bll(jC(jrll 'jJdt 11.
CL 11. D. 1.. Ei, 133. H.
5(6), alö bic @dtill
IlflfICfcf)CII, Hub
leief)t eiu
eill
@dtiu bct! m"tfJ(l IIflfICfcf'CII,
Hnb fl)
f" !l'lIntc
!l'nntc 'v\l\)I)U
'v\I\)OU leief,t
::Dcuolllillalh'lIll1
::Dcllollllllllth'lIll1 minOl'Yllre mft
mit l'ct l'licu
l'licli 'lllßcßebwCll
'lllflCßcbcUCll :'Dcllculuilg
iDCllcnlllllß gcbilbe!
gcbilDet
\\\cr'ow.
a
111
milcs, ministt'm'e \)on minislcf, mism'(l1't Ultb mi'6 c l1t i t fc i ben, ~)Olt miser 31), [mitiflwl'ß tlOlt mitificus,
S)Jfin.], mitig(t1'e l)Olt lVIITJGUS, f. &mn. 13, ['lIIodiflccwi tlOP
modificus,@dL], mOßchissat'e, IWll.l~HV, t10n mocchus, [ll~oß­
cha,ri l)on mocchus, .p0l:11t. ~l1ht((., moleslat'ß, r Ci fljl i 0 fc i lt,
b er ii fljl i ri cn, l)on moleslus, S)Jdton. 2fppu!.], mm'iger(wi Ult'o
morigm'are l)Olt morigerus, möt'cwi, t'9 ih: i q, t f ei Ur t101t l!ro(!fJl;
(S)Jfl1ut. mCi!. IJ, 4, 17, ilßt.
\lßt. ~nUrl1lHtntt uub ttinbclllCll1tt ~. b.6t.,
6udolt, . met. 33), [mm'sicare
[tnm'sicare 1)0tt l\iORSICUS, 2fppuL], mulcare
1)0lt MULCUS 32), promulgct1'e 1)0lt PROll1ULGUS 3,,), muniflcare
ilOlt
\lOlt munificus , nm·t'are flott
jlott gnarigarc, ilon
\lon GNAIUGUS 3~),
mililare tlOlt
semn~,
31) (iigentrid; l,dßt
l,dpt llTfl) misürm'i ci n eil lln glii cf Ti dj en, Xi a 11<
'!'CIlDclI bat~dlen, l'ber fidj· ,1111 fJ.lIeI,cn geberben, l.l1cbw mise6\luJ.lntllllnUl Illisercri, ~1I It'clc1'Clll
Itlc1c1,clll Cß fid; nM!)
rari Oicbt co lwd; ball 6\luJ.lnt,lllnUl
!D';Derfein (18. 1. 6, XXI. 6. 171. m. 2, 6, WS) fll l'crI,dlt "It,je ein
innetet BlI~an'o 31l bel' ~cupcrtlno bjefeo BlIftl,nbc~
BlIlt"nbc~ bUl'd; !illl'd
!illl'rt unb XI"Ü."
!!Bil' luerbm uuten, Il'eUIl
IlleUIl luir IHm ben fd)lt"ld)CIl merUCH lIcr )Il'cilen
)Illcilen (§CI1<
11lßltticn
lllßltticn l)llnllcfn 111crllen, fd,en, l\lie lIiefer im ~hUl~CIt 1'io)tiu llllfgcf,'~h:
dllllH'IQgifd; i!UUfl'mlllell bCßtlintel! hl~t,
1ll1terfd;ieb f1d) dl'llH'lllgifd;
bcbclltet eigClltrid; 1,1
cll, Illie
32) :nM cmlort bcbcutet
I.' e i cf) 1U"
1U '1 cf) cu,
\l'ie Innlcere,
llll'o
llU'o i~ aHcrbill9~ mit bem ßt. p(f.J..ClY-l'Iil~' l'lIcr lUX}.(((1riEt/I i!cm'mlbf, lllit
Delll cß gell'l\~nUd)
gellll\~nUd) ibentificirt luirD. Subril it1 b,'blmT)
b,'blml) bie I)'.'rlll
\}'.'rlll 'cc\! !!!lCt;
teß lliel)t
niel)t crmitt, nub brflI).llU
brflI).,lU It1 irb lMI! ('cficl'
(,cficl' i!cn
i!fln moll is .11!"lld)rJ1
'lußlld)rJ1 uub
llfln
l'Cll bicfelll, luie l\lITlGUS l.ll'n. lIl itis, ft' ,\Uert11IJ OLUGUS ('illIen, Il'l'fiit matl
bUl'd) @;:\)Il\lll.\e beG i (\.'\JI. iUI'gO) unb bnre!) mCl'hlltfd)1Il1\J l'l'l1 C linD g
mulcus
f'lgtC. cml"r, bic
bie :QJcbcnhlllfj
:QJcbcntllllfj llnbdriflt,
llnodriflt, fl' l)cijJt co clßcutlid)
dßcutlid) ~ n.
n;
muleus "'glc.
I' i cl) t e n, baljer gcll'. male mnlcatns D. I). ii (I CI ~ u 0 e l' i dj tc t, eig. frei<
tid; llut
nut l'on bcmjcnhJCll Bul'id}tw, Il,cfd)eß
Illcfd)eß lInrd)
lIllrd) QlCl'llW
~jCl'llW \1cfdHc4t (fw).cIcr,enfaUß !:'I cd; en); biefeG ~jcrbCll
~jcroCll ift aucr fdblt
llliebcr ein
Y-l'IilP l)cijjt cr'enfaf(ß
fdbft ll,iebcr
ll1fllr man 1,\
~IUl3btud beß gemcinCll i\d,cnil fiir '0 n I' dH' r ilg er 11, lt
lt'ofllr
j,\ mUll
f"9t ein cu 11'
111 ei l''ocr IU i n bel
be Ttu
tu ci cI} f cl) 1'1
I" f\ en; b'l~Ct
b'l~cr and; sulJigere
(oet ben) l)'lnfig
l).infig in bicfCllt 6i!lUc ßelltalld)t
ßeI'rIllld)t Illil'b.
Il\il'b.
33)
il1 promulgarc, tjl; ht
hr I)'l'rlll
\}'l'rlll llad;
nad; l!l'n
l!l'll bClll ~lllm. 32 [,e;
ia,t
ialt l,cl'fcI)iellen;
llcl'fcf)iellen; c.:!
c>3 it1 nuct
nucr 1'011 eincm l:ßn{lnlll mcllcre
11Ilinlcitcn,
\'OU bellt remcligo gellilbd il1
miil(et' ~lllll l)'et1
\}'et1 6. 224).
.1Ilinlcitcn, l'OIl
mou
ml111 bicfelll ijlllnd) pl'ollmlcus Ullb
ullb I'emulcus l''oCt' rculll!cllln (f, I)'cfl.
\}'cfl. s. Yv.),
YV.),
lI(\(ll!3ugficrfd;iff
lIl1(1l!3ugficrfd;iff l'bcl'
l,bcl' 6~IcVl.\taH, OrCl' üllcr1j.\lI~'t bel' ,-,'ocr l)al3
1)'0
\}'ol'tlic
l'tu c
Itbc gebUbd ItUD r,iet'l1uf bllrfte brlllt \lud) IH'Omtdgare
IH'Omtdgaro am
bellen ~
bellell
fM)tm feilt. Senrß mollel'o
mellel'e fL'llll11t
h'llll11f in l:cm (§olll~'ofiIUlU
(§1111l~'l1fiIUlu
\Il'ome\lpre
\I1'omo\lpre
l'or, f. I)'cfl:.
\}'cfl:. s. Y.; l)roll~ellere IiLem
IiLom jH'Ollloycrc, Hnb
HnD eo
fd;eiut, 111.:l
(\];3 {)aoe ce; 3u 1l11fefllt mulgal'c ll,ic
lllic 3u mlltcllI'C ,'uef) ein Cltti~'re;
d;ellbeß mulcerc \lcgeuell,
~Iln. ll. !jlt'ißd'lll.
!jlt'ißCi,lll. p. 8iO: Mlllsrrat Ime uaycm cOllljlulsam lluetilms
lluctilms pontlls,
pontus, 11'"
11'''' lIIulfCl'ilt uid)to ~[ubercß
~[ubcrcß qcipm ',um
f.um
yem
(1\>3
nl.:! a(11110Vel'ilt,
34) 6(l f).Ü !jlctt (Il. 6. 54) narrarc r'milß crffiirt unb 1lut auf
pel)t lllllU ein, lt'c b(lo
bno 51\Jeite
51\Jeitc r ljCl'f"Ullllt. ~ß jlCf)t mlmlicl}
mimlicl}
ticfe ~[rt peI)t
a,
er.
r,
112
11 c'& erb i e f dj 1\\'11 dj C1t
m. cr'6 a
[nau{mg(tt'e 1'on nllul"raglis, ~etron. 6iboll.], ',wvig(f,t'e1'OIt NAVIGUS, f. 2hnil, 13, [1w]Jotcwi, f d} 11) e {!l c n, Mn nepos ~ 6en"
n.1gt'icat'C, l d} Il,Ht rb f ci n, 1'on NIGRICUS, nigrificare, f ~ IU ä\'~
aeu, »on NIGRIFICUS,. 9)?:lIrcefi. (Zmp.Ji nigmt'e, f dj UHt rb f dn,
,uon niger, hoti/ic(l1'e uon NOTIFlCUS (~Ol\lpoit. b. 9l0'1t. p, 144),
11ubil(tf:e, tu 0 {f i!l 11;) er\) en , ),1011 J1ubilllS 3&), 1umtiat'e »'Oll
nuntius, nuil'ic(t1'e (unD tÜtlt'iwri, ([ie., "(lei bellt jcbo~ bie~e(l~
a,t ö1ucifcf\lCtft ,ma,., ~tp\)uf.) uon nutrix 36), odorat'i uoit odol'US 31) , o]Jitula1'i ltllbopilulal'e I.\on opilulus ' (\)«(1 \libjectil.\ullt
{lei 'i5c~nd), grbi/ic,at·c, 3 urm3 a i (e ni Il dj C n; '»on ORBWICUS,
Im~ificat'e uno IJ((,c ithxwi ~'Olt pacilicus, palat'i, f, 2lnllt. 39,
[pandewein bermeb. fidj hiilltltlclt, '\,Ion pandus], parasilal'i
l'lOU parasila , par(l1'C lteofl: aequiperal'c, imp'Crare, viluperarc,
properare lJOll PAHUS 38),'lJeti·tioip(tt;e ilt 'ocr mcb~ sq ci C.n c'1)~
nt c,li (e(l 1)ci~t 11l1dj t'(lC i(1) (I f t i 0 111 a~,c it, ~r;Utt.) ~'Oll parliecps, [eXlietlewe "in locum palcnturÜ' se dfirc"" 'i5cft. 1.\0it
l1'l'tt beßg bn't(~ ~lmmlrl1tioll, 11,jC {(h),O" Il· {'Ul(J~,xC!~[rTWP 11. xqiWl.ll,11',
f. ~l11"~I, mn'!;~jr. (15, 7M. , ~h,!t, 3\11iifclln<'d)" O~l ~t, uief)t I'<'n einem
{jlllll'UVUI'C nnl3l]cf)rll f,,[fe; inbc~' biirfte1:1eo, bcr lImllnllb.. rllt ,gnlll'igal'C,
cntfd)cibelll> fein, b,'p bicfe.l'l ~l<'ft nro bei ,g}l.1illl'l \lrnbrI,'lllml.'! I,<,trollllllcnb
1'J,)n 8'el1nö pcöcngt 111,. m!1f,,~llllll. 99:
.,
, , 35) nebcr bleind,lonti\)e,!Be'oclItnn!1 f'lJlnU!, 18.
36) :Dic D.n(lIltitiit beG i Ilou il1ltricarc.i~,.'I'~lcid,lllh1lt ,CG ßcli1ii t)lllid,l
"T~ Tmln 11CÖeid)llct, 1111 l]Cll'if,. :Dcr erll~i!1c !BCll'ci,\!' ll',he ba1'111113 ~ll cntncI)i
11ICll, b,'[; in eincm merfc bc~ ~ndfinll ·(Nm!, p.,478) nutl'icalUI1I ~l«tf«nl1ltt..
::Diefct ,lBefß 111 oller fcl)f 'e"rtIli,t nnb 1110t)/. lIl'd,l 011(\ ol1bcrn ~fllubr.n'lill­
tl'itlllll Ill)r311,lld,eu. !ID"'o(lil !llhli:t I'ci ,!jlhlU~ll(\\l.'rf.'IUl!lf, f>lU1i. i T<l1l1l'
lIuD 'rnr~ feiu,' ml,lrc eil nlil fur~ nU,lllmlllllCil, 'fe 11111rt>c, llHUl \llm 1JUII'1CUS
Clnl'l(\cf)cn lIIiiffell. '
"
,
"
, '
37) Otlorus' f«lIImf 111cninllcnl'l iu ,'ocm.ll.\lrgWJd,lell ,oilora' Cl\llIilll vi~
adh'ifd,l \)(\t; , Cß .ift, allc): &U llClncrTCIl.i .1;1"\1 luk in ,nnfmlll ;,tied,lCII,. ric~
d,lcniJ':, 'oie ~~egrilfc [email protected]) ni!I"ßeI)ClI faff1'n". unh, "Weiller) cinatf)IltCll H feI)r
l)'lllna 11ct\\,'cd)fcH \\lcrDCII· mOli OdOI'lIS, ,lU'" I} I t ie d,l eiJ'b, l\'itb I1Hll\ otlQral'ifd)IUcrlid} ufld,lcillCHI fl,cßilltllltclI '~lcfc~, .nbfcitcn,föllllCli..
38)m[l{. !)lnui; 1G.::Da.d fl,uEe mCrblllll, 1111)«11If 1)(11'I\I'c ~I!tlilf~lIfirl}~ ,
1'CII, ij1. parere, \111f.!j.ktt 11, 330, ,mml l}icrt'oll I1lW,lleifcI!l:,e-pal'lls ill
in ovip.al'lls, oiJiparlls unI) in, ,JlII CfPCt'll Cd)1111en, ,,!t'ic mCbellfilll\1 ß cbn f)~
rc II ifl al1e1', 111ic 't1:.,tt r[d)li\1, [,Ül!crfl, nirl)t 'bie, dll~ißc, ,nief)t ,ciil1ual:, ~ic
erfte, feubeln biefe. ill f) er 1" nUr I II gen (I'idl. iji: hic"lto,d,l mfl-'rÜl1ßlh{lerc
lBcb, flr eel) c 11), ,:Dic &rfhiflll1f\ DeI} obcll 1I!lt migcflH)rim [n'9\lc'rarCllolI
JlIOJlCl'US(1l I) r: \11,1 rt I.'! III '11'1} C11 '0)' lleR<1tigt lief) \)ntd,l bie gellalle !){MIl)gic
\)1)11 pl'oficisd.
'
.
'
be r f ~ t d tt if ge ne\) r il cl} e.
113
EXPATUS 89)], pat,-issal'e, n" dj be lU ~ at el'O e rat l) r n, \)on
paler, ~r.~er" appellat'ß
appellat'(;I Ullb cotnpell{f,t~e \)on -PELLUS C\).Olt
pelIefe; f. 12btlll,
12btlll. 20), penell'a1'e (flei SJ}(aut,
SJ.l(aitt. iUt{~ se perietrare,
\))0
\bO l)altn ba>3 ~ert\llm· natilrIidj nidjt unter biefe Rlllffe ge~iid) »on
P.ENITERUS Cf,
Cf. ~rnnt; 18),pel'egl'ilwl'i (mtb
Cmtb peregrinm'e, Glos!)..
Glos!)•.
gr,.Iat.) \)Olt peregrinus, [expergi{l.cclI'e, \)on t'xpergifiqus, ~ea.],
phUosopltari
pilfftl.\ifdj, .~ L) \.)Oll Vhilosophus, pigJ'ari,
phUosoplwri (unD \lilfftl.lifdj,
fa u I fdtt;
feitt; l)ott piger 40), plicare \)OU PLICUS (f,~lnnt,
(f.~lnnt. 16) 41),
poeiari (nub poetat'8, ~erlls ~(ug~ r" ~rout.) !)Ou poela, postu.,.
poetari
lare !)Oll POSTULUS4 2) ,pl'aecipilat'e in ber ~~eb, f i d} Cf I) p f~
ii lt 913)\1 e ra '6 jt ii q elt., \)Olt pl'aeceps (et\llUlll: pnieeipita),
»gt'obeu CernU81'e, 11/'a.estolari
lJra.estolal'i \)Qn IJRAESTOLUS 43), [pt'i1/.cipari, \,Ion princeps, eiDoll, unD l)!l'n\l.lit pl'i!H:iplllusJ, pl'ocm'8
f orb er u, \.10U pl'OCUS 114), [eirprOrmwe\.lou-pl'omus
[eiIprOrmWe\.lou-pl'omus ,~{pic, öw.
~cf,l! p1'opinquare
p1'opinquate n1lll !lew, appJ'Opinqital'fJ l.lon ptopinquus,
lJ1'oximw'ß \1011 pl'oximus «(lic, N; D. II, 44), [pllgilm'i \)011
39) Palus Jl1lUlltlcgCIl natlllus [email protected]\!gcff~[ 1\lcrhwt UUD' tute \)~upallls
Quigc meruuJl.l, f!,l !1'U!'!>c. \)!,lU palullls dg. vutulul'c, !\Jurür palari ßC:
bilDet, It1ddjcll auf biefc ~d fit!) belfct edUiet,
e<tUiet, arll. lt1eull IIUI/I e~ mit !):loft
(I. 192. 1,1•. 285) . \)011 pugus alHcitet. ß'iie 'oie ~fI1)lillfc flidet palus,
'o.tr !p faljl, 1'011 pallgo, seiht 11~1I sedere, scala 1\011 scaudo, clIelum, Ullh
Cllelurelltltt caeduhllrl llI\b caedulnre i lIlllllh'ßicu,
40) !}[ueI) pigl'~l'efömmt 1.ior 1mb ö!!"1\' ebCHfl1UG .111 ~cr!.Bch, filU I
feilI, f, ~lIte. I, 411 (1\11) j;.ll\~ pigra,ris !l.lCßW bcG cntfl'ndjwllcli recessel'is!\idjt \.1011 pigl'or aOßdeitd I1JerbenfaUII) u. lIlcc. Tl, ll«ll1. p. 153,hcUII
lllleI) 011 tiw l,ier illl\iCfÜI,ttw
illl\JcfÜI,ttw elcHeu fmlllpigl'l\l'lJ l\1cl1igficU6
l\1cl1igj1CU6 eum fo ßut
ncutenlc !Bcbcululll1 l)(lueu,
41) ~cr etnllllll ift nU'KHP UUD im 1lI1t.'
11111.' mit bel' 'Ecrfhlrful1\1
mcrfhldlll1\1 bell
~lu(\hllltG pleetm'c. ~ic (2"l1ll'cftta
ij"l1ll'cftta duplieure, Ulultipli,e~"e 11. n \:.rrol.
fluh llin}l l,icrqcr 311 3id)cu, Da ftc lJei~C11:3 11 ci li cU! ilulJlea;, multiplex
11. f. 1\1. In adj c 11, 'oilgegcn
'oilgcgcn gcl)~ren applie!!l''', explicllre,
explicure, implicare ini!
I)icrt)cr.
I)icr!)cr.
. . .
..
.
42)
42} Ucbcr poslulare \\gl. $ott J. 269. 3c'ocriflln61~
3c'ocrif\ln61~ eßlllit
Cßlllit poscere
in 'Eeruinbull11
meruinbull11 ~ll fctleli,
fct;Cli, ullbpostulus (fi,
(j1, po,scitulus) l)d~t ,,'ocr ß'llrDcml)c:'
ß'llrDeml)c."
'Jlm ~affcll'[11ten
~affcll'[11tcn i~bic ~l1illll0ie cnntillare; l\1c1d)c !pott (lnfl'i~rt..
(lnfll~rt..
43) .:nicfc~lbreilunll
:niefc~tbreilunll i~ \lou ecaH"ct
e(nHOct UUD (;\J. 3, !IM lJclllndjl,
\JClIlQdjt, f.
IDöbertci!!
möbertcin 5\l1l.!B.3. 6. 58, ullb fie eml,1flcl)It
eml,1flcl}It fldj bcfoilbctG
bcfoilbclG burd' baß~ib,.
l.ler{lium praesto; lueHI)cß
llleHI)cß nuf dnm!>iecti\1Jlllt
dnm!>iecti\1JJllt prllestus I,inlt1ci~. Ucbcr bntl
() 11.
f· !/.loH 1, 64.
.
, 44) tYcfl.. p, .1:23:Procare poscere, Unde llrocllrcs meret.riccs ab
assidue poseendo, et pl'uri uX.o,em poscenlcs in lII11trinlOniulII, mllr~
IDWHer
IDUiHcr 3.D. 51.
ß'efl.. s. v, prUrum.
b\l~
u,
\1ll\lf.
f. IJl~H9r~g. ~1, \5. 11.
8
114
(punicans) , r J) t'(J f ci n, \:Ion lltll1icus,
;Jf\-,vuf.], IJlwgarc MII PlJHGUS (f, ~flllll, 13), qu(ull'an~ In bcr
i)3ci), \\ i c te Cl: i 9 o\:ler jJ (l ff e
euu b f ci U, \\Olt ([uadrns ober fIua. tlrum, mtiocil1a1'i 1.1011 HATIOCINUS, f, allucinari, 9'ecentari,
f i cl) er It cuern, 1.101t recens Om\lt. (!ci Giere. XV, 25 u. mon.
p, 167), recilwOCat'c in ber iBc\:l. f i 4i di ,hHlt tö ober 91 uUUD 9
\I er 66ctu
ctu c9c
c 9 c li, t10n rcciprocus 45 J, 1'ecupeml'O 1.1011 RECU~
PEU 411), [n:liqnm'i lllt\:> 1'cliqu(fl'C, 111 i t CI ltC r €5 cl) n f b i nt
~lii Cl: fr Oll b f ci n, l)Olt l'cl iqulIs, l1lp,], 9'emigarc l)01l rcmcx,
1'!wloricetl'i, r 9
\I c t "r I fire 1! ,Mit rhctorieus, mOl), Q, mon.
p. 471'), 1'lwtorissal'c, l;laffcfoc,· t10lt .rl1oOOr, ~ontVOIt. 6. mon.
Tl, 166., ,'ota1'(J in \:In: ißcb, fi d} 9
\I er nUt b t e 9
\I e n, t10lt rota,
mirg., rumificat'c, bur c(; b il (l Gi c fii d) t \I er lt 1ft tr (f ne n t10n
nUMJFICUS, [1'umige1'(//'i, baffefGl' , \,Ion nUl\UGER, 1'umigare,
[1\\ i eb cd ii uc1!, \)011 HUi\JlGUS 117)], 1'usticat'iJ (j n
u f belld~ a n b e
r cll elt, \.\011 ruslicus, 1'lIlilll1'cJ In bet meb. rot 9 f ci lt (~tt. b.
mm:r. I. l. VII. §. 88. IDirlJ' 'J.\fin.), t'Olt rutilus, setcri{ic([1'e \)011
sacril1cus, [sanguiuewe, {lfl1tf(lrllio
(lfl1tf(lrllio feilt, tJ(ppu(., 1l1ll) Hut<bii rjti!} feilt, StllC., Mt! sang-uis(obet'
sang-uis(obct' sang-UCI:, I.'SI. g'lutCl1
ttn'o glutinum)] , ObSC(bCVW'C ober obscen([.1'(:J (~(llut.~f. II, 1,
18),' in ( e mo r {\i::D ellhlll!J !J Cbe lt, uolt - Scau,'is (ioet' obsce;..
I'ugil,
~(pVllr., liUniclt1,c
ll:~) U,eci'pl:ucU& femj111'irb ll~11 .!l.,~,tI (1,04, n, 156) l'I'U l'efjllC )11'0llue "!l!Jddtet, . ~lIbr~ iliiritr tG b~'cI) lliclfdcl)t dllflld)tt fdu I l'OU re llllb
nlpcl'c (ll\ll. l'ccipcrc) 11IIG\il\ld/CIl, Wo llilm fldlicf) IlII belll U 111ltt i (rcdprucus 11,l'cci)1riws) ';1hqh',; IICf}lIIw MlIllte, . !Die !Bcbellhlll[l bCGi,l(il~
jedillG li'ie beG. 'lkdl~ lnilb <lIlf biefel1l
lldrfl'lIIl11w erf!'lrlidj, U.cci)1rocus (;cH;t fd[lll III elft
r iHff Cf) l'f 11 D;
11{let 1:\\16 !Eedl bie !BebelI<
tlm!J fi dj I}
11 ub I) I:
e lt' e!J c 11 (Icfllllllllell foulltc, lllirb \lud bCl1l !IBeiell
'bieret [l11l1~el' .iHnffc l'\\], ~\n[\clI llclltfidj, liin lmC[lWj1\lIlD I 'ocr b,,(J l'cei11l'UCUlil \le", (giße!1fd)\lft ill ficT) nllfl,cllI'l11111CII r)(lt 1111'0 b"qlcfIt, 1lI11V fi'dj,
l,\dr Cl fiel) l'ft ~lInlqbcit'c(lt, .\II[lldcl) IIIIO} 11ft l,lieber l}i n6Ci1lf(lCIl,
M) ClllJer 11011 Cllpiu it1l,'ic libcl' l!l'tl bel' .!lIt Iib, miser \11'1t !!!.L
l\cllHlld ,.·UtlD bM
tec1II'cl' It'iirbc I1rro ein.
: eiltet', Der cllt1 (l{\ 1'licDn'bdommt.
47) mieTe Dtei i!1cd'ClI finb \'l'lt l'Ullla,. Drt @) lun b, (l{Wlfcifw,
l\lCldjcG mit trIlI. f1)lllcr iil\lit~eu fllluen \lfriu) 1mb
eilter ~1\\cifd(}Mtw
€td[c beG ~lftntl[\iuß (VII, ZaO) (lud) 1'u1'o) 'ol1G 1\~U \5'e~lI!3 (1).135) cr~
l,1I1Iluie l'lIlIIare (grei(T, rum/Iloro) ~lefitf}crI ijr. lmie bie ;ille'oelllllllfjelt 11' i Ce
1l er f \111 I' 11 1I1lb i 1II (&)1' l'Il cl) I IIl1l ~ er h \t g C11 311 fll 111111 CIl!}llll\lC11, ij1 nil fid)
11,11:, IIl1b eß I"lrb
.ßlljl)ßllllelll},)Ili! \ludj tH'dj 'o\lbllrd} [11'l\Iicfl'lI, \),10 1'11milwl'i bdi'l'
in [ill) 1\C1'd1li,lf,
il,:
115
nus llll), [sca/'ificm'ß, fdjdl\)fen, l)on SCAIUFICUS ~9)], schttiLlat'e, ffimltHl'U, \)011 scinLilla, seitewi, \tl iffC 11 \tll\f!Clt,
»Oll SCHUS,\b iH e It'l), scoJ'tal'i, 1) lt re n, 1.\()1t scol'Lum, cOllscl'ibilla1'c,'VC h i ~d n, \.IOn CONSRlBILLUS (\:Ißt canfillarc), sczw1ywi .\,)OltSCUlTa, ollsecundrt/'c, ß cl) O. ri} C1I, \.'lOn - sccundus,
[sen$ifiCa1~ej Cltt \> f i 11 bc It bm il r~ cn, 1.\J)lt sCllsiJicm;, ro~mt, (f(l~\"
sClIti(icrwe, ba[etbc, (f{au, W?allt"l)~\ll SEN'rlFICUS], rlSSClI[rwi.
\)O!t ASSEN'fUS (f, m:mn, 19,), SCI'C1la/'ll in be. meb, 1) ci t e.
fcin,l.\on sermiüs {artel' :tJidjtc\' {lei (fie. Div, I, $. 18), sc/',noCi1Ul/l'i l)onSER~1OCINUS (I.\fjf. allucillal'i), 11Cl:sevcrm'c (Ult\)
asseveml'e) \)on -severus, sigllificm'c l.\Olt SIGNIFICUS , 801'billat'o,fd}Uirfen, l,\Ott SQRBILLUS 50), SOt'Ol'lcWC, fCtjIHftC\'~
(i dj alt [djlucIlen (I.'on bcn It1cibfirvctl iUriiftclt), l.wn 501'o1'ius
1P~altt. b. *c11. p, 297, rot)!, [spcrn[wi, ~roltt, u,] ,[LSpe7'na7'i,
,[Lspe7'nal'i,
\:lOlt - SPERNUS 51);, [sl1lcndic[wej aUitt &en, bon SPLENDlCUS,
48) 9Iltlll~' Ohscll~varri
l1llef) l)1Qllill~ ]J. 145 l}llll rh~tiil 111. fo
ift. bie .\'llil citlll'ß ',\.'1'11 scaeVUS\'llll feH1ft 11.11', ~llldj ObS-cClllll'oift obcr 1111
fidj\ll'llflJlllJl!C,11 \\a.If~llb, '!lcull. olJsceuus fcH'11 lt1irb l'l.'nt IHll\tilliti(lell~111lCll
nllb \Illröilgol\l\'ife' fit berl13edJinbllll(l mit votucrcs. lirf\\~lt, f. !J11J1l. p, 35ti.,
Hilb
burfte. bje~ bie nrh'rilllllfid}e )!lebellhl1lß fein. JVcun lilie
fo I
~JjSCCllUS cbcr"O!JsCOClltIS'lll.'ll ob 1mb nmo (lb5ulcitclt j bl1l.1
~c1IJ
lIn\:! 111 "bura, ~.llIltinmß(lll;} i \'utfl\1llbell, l,~,l. loehcsllll1 l}QIl
bC\:I®. m., l'oedus' \)'''11 ml. fid,llllb lIIC{\Cll
IIIC{\Cll be\!
\)eH :li ill oe
lHib ~'\igt llllHlel1u'S' (~l~tt lImll -iUlIS), llluecus (,dte
It <Huicus, \1110
lÜlla ',:ieuil)ll, 11,,"
.
'4g)~
treu er bic~!IDht' f· ~Mt I. <5, 140., ~6 1ft fd}r [,(,\tiMi,!, , b'l~
co; lll!(!"bcnf : ilricd}ifdjcn' fiU'f!ill',ia:Jm mtjl1111bw, burfl) cille 'llfterbflbllllß
fidi crjl:\'l.l lllllfcrc .Klafic 1II)Il ~!lc\;ocn ,ull!Jefli}lciiw
bcr cd otler 1111(~
in'\1lcfC1l1 '\5.0\fC3u3uMll}lm ill,
. 50L~'ltdl'o\l~i:bill111 ~orbilo ,f d} I tir fe 11 "tl , f,JlIllllt llCa, !lei !tlhIHtu!3
(!tleett: 1, 2, .iSGr lllllvlici (MmiH\l (\5cft, p. 339. IDI.) l,.Jt, f·IDliHIcl: i,1I
(l, 11. D:m91. cantilllll'C, conscl'ibilllll'c, ohstl'igilhtnJ 11 .•1.
. 51) Sp:ti'go ullb SPCl'flO
SPCl'rlO .''ocr spel'Dl1ri \\\C1'liw Illfgc11lcin 1l11b mit med'!
Il(ß I,ll ciuer 1111'0 '\1criclbm fliluqcl ßcl}l:ri9 bCll','d)td. !l.l"tt (1.:':39) 9hlllH
1116 ®ruu'\1bcDcutulI[l IIOI! sJlernere "ln1ltlfll, l'''1! fid) fertl I,mllwo oitllcl)c
mCll i,1t 1i)1Il1el!, .1il1b 'eß .lic~e fio) bierc ljltl1l1l1)lllc .1Ilrrbill\lc' ruril} dlli\lC
<!5teUw, lnll spernere bie )!leb. hell Il€ 11 1,11 I)1l0fll fa,ciHI, mVfrl)ICll, h'ie
!ßl\lllt. Ili,'~\t. IlI, .3, 2: <luxili;\que ä me segreg·mtt spennmh!ue SC, !Il1li
(SUll. I'. f11 "tI , p. 300: nlllil SU('f't) yjl'tulelll nll1li nllllds(;unllll', ius <tllJuc
aequuUl se tI mulis spcrllitJll'0col. ;Ju'\1CIJ 111 hd) imlliC1" ft re UI' 11, 3 er"
e r"
lireu cu I1rlS bic(klt,mDoc'cetltull\J 'ocr 3111}lrdrf)C1J l\flll'l1llbieu !l.~crbl'll 1111;U;
fel}CIl 1Iub (lud} Oll tCIl ott[1efüf)rteH ~hif~'iclCll liifJt fic firl) feftlJ'lI !CIl. ~\d)
lllM)te
mM)te "ol)er Iid'cr ßll1llbell, l;'I1~ spemen- ~hl'.sJlel'lllll'i
~hl'.spl?l'IllII'il)cijlc: f Ü 1 G ~\ t ~ 11
~c~,
116
ll(~i.lttf'f
splendifica7'c, i'OIl splcndificus, \1nill:t. <r11\).l,sletgnare,
ein. 11 c 9C11 b c(l ms fl ff Cl: b i( b,c It f tlOtt stagllUm, ·.constemare
l.'OIl - STERNUS 52), znstigare bon INSTIGUS $3), obstrigillare"
~inberlidj fein, \)011 obSlrigilius M), s!t1nm(~na1'e l,\OIl Summanus 55), snpel'Ctre \lOll 'superus (f. 2Uult. 18.), supel'stitare
ilt t>crmcb. li ud ß f ci n, \lOIt supersles, [syncopare, 0 9l1inä dj'"
ti!l 1\.1 er b cn f \lOft avrxono;, 0911111ä t9 ti 9 f mcgd.], tettipeltaro, l)on '1'ALIPEDUS Sb); tergivel'Slwi, tlPn TEHGlVERSUS
(I>gf. conlroversusu. 11.)! tet-rificct/'(J tlOlt ten'ifielIs, tesli(icewt
»on TESTIFICUS, testal'i unb
unh testUl'C. cre~tercd SJ,h'{ßl\ p.797 unb
1eslalus, vaffit~{fdj! ([ie.), \)011 teslis. 51») [tibicina1'li»~lt' tibieen ~UfßCllt.], aUigewe, '6 c nl9H 11, \)011 A'l'TIGUS 5~), iitilII G) tc II D. f); f ii l: 11 i te) ttl, du li!)liUd)tt ~lu;lbl:ll(f 1ft bel: bfut(die: nlll
bie Gpllnc gel)CU" (!ried') filr iU nid) td II,ICtbc'lI. Sllcrnari llcd),m filf)
~1l sperlllml ll,ic fligad iU Iligere 1l•. f. 11'., f. ~lnlll' 20.,
!)2) (jhtstenms iit eiu fold)cr, (!lI i sIemit ,
!}lulll.
!}lulJI. 20.
53) S. ~111l1l, 18,' ll.IßI. ~1ott I, 198. 1I, 17.t llUD lIntCll ~Iulll.
~lulIl. GS.
54) Ohslrigillns lltirb uodjin bcr ~cb. f c ~ il dlllll ~ \I Cl: @i llj itl) iu
bcu Dri!Jinc~ DC~ .3fÜÜ,r Hithii)nt. ~Jhlll pel)t, bllß c~ t'~ll obstrlugere a&~ ,
~llicitm [11 lIub bop obsLrigillus eiß. I)cilit: f,clli illl i nl: e litt. !!:lrillet
jene !llcbcntuug 1'01\ ol;stt·jgillal'e.·
",
55) SUlllmanus ijllicf. eIU N!llilC be15 @",ttcd !Pluto; b~~etsurmila­
lIarc: bicrcn @.df f~dclcll, Illlb,nIW1) il)lll dtt"l!! .fel1f)'l,It,c,11
(\ßirq.: Sed revocnre gmdum supßras([l1C cvadere l1daul'as. lJOCOll~IS,
hic labor est); b,"f)et: !\.~hlllt. ([Urt. HI, 43: vesli,menta, SllJlllnll.lJaI'(l, '
56) {lcjt, p, 3:J9~1. : Talipedar., anliqui dicehant IH'O vaciJhJ.r.e,pedibns lossitudiue, qnasi (l'Ii Unltit petles, ut talls videatUl'· illsislere.
!!:liefdlNcilllllj} bet: cq1cII $,;IMftc t'OIl lalus, ,bnJtl16d) cl, ,fd)cillt UII<
öilJcifcll)llft ~ll fein; fiir bie ölt,e[fc $,;Ililftc (lictet jid) bic !llitj\'öe(paa, ,gd)CII
(!Il~tt I, 244), blUt It'l'nlll pes, 1l0Ui;., 1tllb P»'" ift peaus J)lctlHlll Die eig.
tl~l(l1iin't>ige{ll'l'llI filt ,bM 'I1nd)~cr I1b(lcfiir~tc pes (b e t @ (~.c 11 b c).
tl~l(l1iin't>ige{ll'l'l1I
57).TcsLis i~ lloll!llcllfc~ (nried). lllluqcUe.r. I.~" 114j 11l1~I»cifc(~
()'lft tinlHg llOIl bClll E:nnffrit+'tiifil:lllll ali III1D slare !lI1(lclcitet, e[g, b c t
b.l 1)' ci 11 C(I cn '0 1:., tlßt anleslal'illn'o ,DM mln) Irl bei mt'o. ß c 1111 c gc~
lirnlldite supel'sles. ~bcl1 fl,il1 lind) !!loft (I, 242) iltlifdbc' !Ill'll~J:l111l in
taedium cnt1jnUen, Ullb bap' slis (tlatt stus, \l\Jr. bl\~ o(lcn crltHll)lIlc. prlleSIllS) llou slare nll~ulcitcu, ift mIdi !Illlt!ß '~Iufid)t (11, 573), \lgt coelestis,
llgreslis. ffijir I)(lbm fll (In tesli~ eiu UCllC13 !lleii~'icl cill~~ m~men!l, luch·
d)c3, o('g[cid) d f\llitct: im, ~(Ilß(nu,t i nugcli~llI111CII, bodi utf~,i:iil1gIid) b'C!1
Stall1l11 nuf ä f).lHe lUllt '("llll'n !J(\llcitllll!lCII' bilbetc.
'
.
58) IDic~ !lliort ~llbd «d) :turVil. b. !Jt~u. p. 75; . tvrcullb meint, bop
e~ b!lfÜr 1Illll/tfd)etllIid) ItlligcsO'oH alligas flcir,Cll lll,iiffc, inlte~l.lliirbe ein
ltIedl aUigCt'Cllclien allillg'cl'c lti(f)1 fhf,crcr feilI. allS DM lind) ~l1f/(rcicr)Cll
lJln.,[ogiwl gelJil'oclc' llltiglll:e, Ulli> f"1I\1rl) 'Mrftm e~cr 'oie ~\Ud' (lll'orm Eitel,.
r:
117
((/'1'e,
((/,1'e, ,fi ße! 11, '\.1011 'fILLUS S9) 1 tt'epidfWe l'Olt tl'üpidUS 60),
flIit irilJUdiare) 1.'011 THlPOlms (1),
[ll'ipoda,,'e (ßlcinf6cbeutc11D
tu 11 ri g fe i lt, \.Ion tristis~ <sei!.], tl'1~cido von TRUClOUS 62) , tubtwcinm-1., f d} ri ngelt ,\.1011 'l'UBURCINDS (3),
iurpi{icare
iltfJicl~laf'e, y er U In di 9re lt, \.IOlt TUDlCULUS (1), iurpificare
(Iurpificatus,
Olf. m.
Olf,
W, §. 105) »Oll TURPIFICUS, ubei'af'c,
i nt U c!'cr f! 11 V \)0 r ya 11 bell f ci n, »Oll uber, ull!l(trc UI1'o
tulitlal'i \.I\1it ULULUS 65), [uslul(we, fe lIg'elt, \.IOlt USTllLUS,
mitr.],. USUI'J1ft1'C »Oll USURPUS flott usuripus ~ f)fULa"'i
f)(t(la"'i (tlnh
vad'atllsvaf~l)ifdif SP!ilut .t!uclL), bii r 0e 11 \,10tt vas, t'(({jari unh
tristeM'i,
ICI; lm~ ~utillß 1!l,lI> '!j,HI1Utllil 311 IluDern feill. mll \)cr jlCI$ !ßfnuhiG
!ßfetuhiG ('B.mT).
HI, 3, 41) ~'lt
~.lt illUfdif naeTt Sjllllbfdlriffcu attingas bruefcn
brnefcn letffen.(l{l
Inffen.(l{l lilei"
bCIl freilid) !IoeTt nubCl"e 15teUm bei!, !.\.~I(lutui! lUll'ill ltUb
uUb tngero fdlill it1111u
it1111t1
eine.
eine .•'\te
''\te \Jorm fyr langere iiliediefer!: inbe6 'oÜrften' iClle 15teflm 'oei!
iJei!
$l.,iltlli! ,l:ll'o,
,1:ll,d, I,,)d)
!.\.lnifullg Ilf,bfttfen.
Ilf,bflrfen.
U!)d) einer ftitifd)ClI !.\.tnifullß
59) !l.hnfel) «l'cr:
«1,1l: D. II, 260) f!H)rt titillnrlJ(lllf
titillnre(lllf tet'ere
tel'eie 3urüd'.
3I1tüd'. mieh
}J3id~
leio)t biirfte eil ber QleiJ. lueflCl1 IlOeTt ~\(lffeuber t'pu
t'eu tango 3u lJc~icf)ell fdu
feiu
(titillns 11,
(titillus
11. titigilllS).
titigillls). Ueber bie illebn~'IiClltielt
illebn~'IiClltiplt f~ mcufel)
meufel) (I. (I. D,
D. 11, 128.
Tillare {Olltlltt
folltlltt im ij'omv,
ij'ontV, attillal'e
attillal'lJ iu felic hlitter
hldter Seit !Jet·'
!Jer·'
(0) ~ej1ui! erlVd~llt
erlVii~llt (s. v.) MeTt b.,~ (1;tnunn!Jerl\tillJ:
€5tnunn\lerlmm: kepit', vel'tit.
VCl'tit.
Gl) ,S'll
311 repudium, pl'opUllianus agel' (Weft. s. v,)
v.) ,uub 1l1lc9 1U
111 pudire
feTtciut due !lBuc3d
feTteiut
!IDur3el pud !)Der
PDer pOil, d) I <19 e 11, 311 @run'oe
@l'Unbe ~u Ikllen,
Hellen, IHm
»er eil
ci! ~lt'cifeIf)llft
~lt'cifeIf,"ft ift, l,lj fh mit bel' !l!lIl1l.
!lÜIlIl. 56 erlllMjuten
erltlMjllten !ID, 'IHld, gd)e
gei)C 11,
u,
t r d cu, irentiff~
ireutiff~ 1ft, !Jf\l.
!J:,\l. !j.lott
!l.l!)t! I. 51. 246, lllHe unu
uuu tripudinm
tripudilllll IIl1b
uub
tripudillJ'e, fo
f!) 1ft l1ueTt tri podare ebmf'lf(ß
eoenf'lf(ß ~iCr\lOI\ ooöuleiten
Ilböuleiten Ullil il1t'.w bure!}
!Umllitlcfnuf\
!Umnitlefnuf\ l.'t'll
\.'l.'n bem ollCl1 "'Igellommcuen
\lIlßCllemmeum ldpodus lllll.talipedlll'e. !Der
mer
e,fte XI)dl
Xf,d[ 1m
ßllfalumeufe~uull feTtdnt
(llfdf1fl tel"Ulll) ~II
~u fdn
,Il,ie
'oer ßllfaluntcllfc~IlUIl
feTteint fulm (ofdf1fl
fein ,It'ie
iu tribus.
in
tribns. UII'
uuiJo Ivle
Ivie lIlall
lItilll (lIlO'
(lud, l'efriva
l'efrivu fuha
fulJa jhlt!
jhltt l'eferiVa (tyell,
(tyell. 15.
(1;. 277. IDl.)
fagte.
faßte. !DM
mM }J3erbullt
metbllm tripodal'(J
tripod.u·c fl)mmt
fQmmt übeigiuß
übdgiuß in bell 3nfd)riftclI
3nfd)tiftclt ber ~h';
\iCllife!}Cll
QlrÜbet'l'ot.
\lCllife!}Cll !BrÜbert'o!.
62) Tl'ucidns ober trucida ift luie
lule parl'kida
pnrl'kida gebiliJet.
gcbil'oet, IDlit
IDllt vafftl'er
vafftl'cr
meDeutuug
meDcutulIg I,at nwu 1',1U
1',111 'Demfelocu
bemfelben lnerli
IHcrli lmcncda.
lmcaeda. 'lliG
'lll~ 'Der
Im crjl:e :tI)dl 'jft
'1ft
lu",r)f
I1H"rjf liditt
liebet mit !.\.lott (11. 15,
15. 109) trllx, nIß 1l1itm(\bcdeiu
mi/!Di\oedein taurus rulln;
rulIU"
feI,cn.
fe1)en.
mie l}lujfit'l,rll1J!l
'oicfet! dlll1loh'gifd)
llUUfe[ll, Mt! !ßfl1llhill uub
(3) !Die
l}(ujffII,rll1J\l 'oiefet!
dlll1U'h'ßlfd) fcI,r
fcI,c lllmfcfll,
unD
Xithlll,hl\!.
XUhlll,hl\!. bd
bei ,!.nllU,
,!.1hlll, p. Hg nnllcfü~rtell
\lnllcfü~rteu !IDol'lel$
mllll'tCI$ !}tllubd
ßtlll1bd fid) nm' IlIlf
mlf bie
\l[1~\lI",gie !J1)1I
\l[1~nlollie
\)011 a'lluciuariulIll
a'llucinarillull Der
bel' Übrigen
ÜorigCII nutet
ullter 'DiefeIU
biefelll ~!Jc\:tc l1ugeffII,t·tcn
I1I1ßeffII'I·tcn
'merlleu,
'!BerI,eu.
(4) mou
mOll biefem !}tbj. ifl: je'oel1f\lffß
jc'oenfnffß tudiculn,
tudiculll, 'iJ0 i c f lei
I cl ne
ue 0 ef
cf 111 ü'l) I e,
110Au[eitcu, ~aß
~aG 15tlllllllll'erlil,lllt
15tllUtllll1erlilillt 111 l!ludcrc.
110Allleitcu,
lnndcrc.
' ( 5 ) Ad;lh\l'i
Ad;,hV'i 1M)t
l1cl)t bei
V, 1069 im, eigelltlld)eu
dgeutlid)ell 15hme
15hl1le l:'l'u
N'u ''oCl1l
' 01'111
,(fmmb.lieTtCII) !BeHCII
lBeHCIl bel" ~)llll'oe,
~)llu'oe, linD
UIlD bemund)
bellllwd) lliirfle
llürlle e6 mtfif.,lltet
mlf)f.,lltet fdn.
fein. [lei
llei
tcr
tel' gCl\lÖ9ulhf/eu
ßC1\'Ö9n1hfleu mlileitlllill beG
bed !IDertc~,
!IDcrtc~, IlJ!)lli1d)
IlJOlll1d) cß
eß bure!}
bute!} HllfIllIlIllCII,\icr,un(l
Hufllllll1lCll,\icf,ul1!l
(I\lt!
(llIG adulllla[lf
lldulllll1f.Y eu1fti1l1bclI,
eulj1Cll1'llclI, 5U
51! l'erlildlien,11ÜI
\)erliieilien,11ÜI Cß mit !Döbcrleill(lt
möbcrlein(lt 175) \lllll
\i0l1
aula (lb~lIlcilen.
(lb~lI[cilen.
r
Heber oie fdjll,l(td)Cll !Betun
H8
'lm. srllr~\il. mon. b. ~on. p. (7) l,)OIl
vagus, oIJO(f{Julare (uno vagulatio), ftf)reicn, nagelt, \\Olt
VAGULUS (l.'Ollt !Bcrvullt vagio), XII tab". 1\. ße~., varical'c,
f r ~ t f cl} eil, UI1'o IJraetr(tl'icari, ilaffcf(l c CSJ.iCin. ßc~.) .tmb Uc t r tt~
!l C11, \\~)ll val'icus, fr u1lt mUci niß, (va1'iegal'e, '6 u II t llHI dj CII
tl nb lltll1 t f d 11, \\on VARlEGUS 66) ], vaticinal'i \)on vllticinus, veliliClll'j [unb velilicure, ~Hin, IJ5rop.] l,1on vclificus, velitaTi, \l r an f ern C~ Cl nfe n) I.'Olt veles, velliCal'c \)OU VELLICUS
C6tal1llltl.'eru. vollere), [vef'bigel'arc tlOll VERBIGER, &pputJ,
vCl'eculIdcl1'i Mll verecundus, [vemal'e, ß rii n cn,',uno I nrae 'ccmat, be t 5 di '9 (in g f il n9 t, z"ci ti g an I \)on vcrnus, SJ.iCill.],
~'('fJ(~re (fc~tm;;l Q,'IHt.
unb· iWCITuncal'C \),\\1 VERRUNCUS Ultb AVEß.ImN\)Olt [vcl'silicus), vestig(we tmb investiganJ
»Oll VESTIGUS (8), [vicinad, bc li Cl dj UCl rt f ci 11, \)Olt vjciVCI'I'U/l.c(we
CUS
(7),
nus,
(5(OOU.],
(6)
'OCI'slllcnre
e.
vigilaro \.ion yigil, vilUcal'e
~lulII. 13~
t1cllcr {In!.! c
11.
i
f.
~olt
(~ic.)
ultb vitliwl'i
I. S: M.
(i7) VClTlllll"lH'C Itlirl.> auG l/utiw3 1Inl.> !j.laml.liuj'l (lei !:lh\1I1m'l (p. 185.
llßI. ~r(. dt: Div. I, 45) anßcjiili1"f. Avcl'l'lmcus (ullb fl'UGa) aud) verl'llllOU5) 11'ir'o \)l'U ~IDtt (lI. 10.3) feh IUI1~rfd)dulid) ih'll Avcrtcu5 mit
bcllt lll'n)IHali;)en @5uffixulll cus IlVOcl ci let , fo lJl1~ aIr" rt lJurdt ~fftl1lihv
fioll iu rr iivclßeßllllilrll, unb Lc ([leHll bel' Stamm l'OU Avcl'Lells. il1 AvertCllt) 'Dura) ~Bcßlaffuu\\ bcß L
c !\Cl1'HlJCII lllllte. (,!!.lcll fo l\ImtlCrcus
'111(\ l\lalllcrl-CllS IHl!:> l\Iarcus
l\larL-cus.
(8) ~ktt (I. 198) nfellut in vc dch,ti(l bl1G ~rl1fhlllll vc (Ilgt. vC5LilmlullI, vcsanns, vcgrllndis 11. (I.), 11u>3cillallilcr. UUt IlllcrvcsLigarc 311
erff'll"cu, bMf 11"111 uid)t 1.1llll vcstiginm mlii\ld)W, f,'uDem mall lllll» bcibc!.!
lluf '[h1t! tl('m nnßclIiJllllllCllC vestigus 311nldfiililCIl, IIUD bicfeii ICi}terc 1Il1l~
l1/lUI oflllc ßll'dfd auf bClIlfelbw llBcge 3U ed,lutel"ll flld)m i Wie baß ~'tlCll
111C\JeH instigarc llllßCllUllIHlcue instigns. mlllrC biefe!l letltere I\OU ile\" !ltJlI\""
~c( stig (duer (,!rlllcilmm\l Dcr !lO. sLn) ao.;uleitcu, lllie 3. SB. !ScufCIl (,I. (I.·D.
]. 6. (V,i) 11)111. fo 11'iicDC bie !.lllU!lC bc~ i ullerff,\rlilf) fein (I'ßI. Sllllllllus),
nllb fo fd)r 'o'll)el' "lid) DM ulll)clicßcu'oe illsLillgllorc lod't, fo !llmlt'e io;
bl'd) hieleu
l'l'rl'IITcll illl miijj"cu. $iclmc91' Illre Ulan ncbcu' rllmarc
(f· 'lllllll. 47) l"llluigarc uub nebcu vllriaro el'CIl fuval'iegal'c f)atte, fe ll\ld}
insLigarc ncbcu instal'O (llll'bei Ulml frdlirl} eil! insLtls (luncr)lIlcn llmll. ~19I.
'Ilnm. 43 n· 57). Ucf'cr Die (S;rflärnllß bct ~'ll!ßC in biefem 15:'1((e r~llllit.
1.1. ~[!ll~ ift fl1 'oie ~Bcbelltllllß jCllcr I1dbcn mel'llll \\CI'11lllubt !JWIl(j.'
11lH9 i~ and) Dd vcst,igare \101l eitlcllt. VgS'rUS 1I1lb VES'fAUg nl!'~3h9djCll;
bicfcG l,cipt CIl t f CI' n t t I' cf en, 1mb \;>11(\ bGl\UIl (I{'\1ddtde vosligar0 imitft
bic [,1
. WlJrlfe~llIl!1 biefe\" :tl)iitigfdt (tm~. mall N\"Hijlt Gtler
("II)lIlcl !!llcn, nm eillct <6i>nr tllHl)311\lcl)Cll, Ililb fu Cllt~atlD bie!SeDcuhlll!\
u lHf) filii r Cll; vesligiltlll ,dm 1ft bM[cnigc, \lCllt llHlll 'llml)fllild, alf!}
l.ii e <5\1 1I r.
t
(';Pomp, 2(fr. stmpif.
(I.
d}c.
110
186. 187), ®tltOi)ctltlnUH
f ci 11,
11, alt f b ~1lt .{! ,Ut be
b c ( eb
cb eCfl, l.10ILVillicus, vin(Uocu'c, \hlll
vindex 09), violare \.)o!t VlOLUS 7(1),. llevÜ'ginare, llit d b.c llt
3 Ü 11 ßli i !l da tt ec t tt ct ec It, \)Oll virgo Unarr. b•. mOli. 438),
vil'idare, grft u fc i1l, \)l.llt
\)Olt viridis (Vi1'idans, ~lter, mirO. '}Hill.),
vitulari, fr ö 9! i d} f ci lt, \lOll VITULUS 71), vocife1Ytl'c (m~m.)
11, voci{cnu'i t\Olt VOCIFERUS, voci/icm,e \.)Olt VOCIFlCUS,
'P()f(~1'e ilOI1 vonus 12), VUlpi'lutri,. f d)! a tt fc i It, l)on
l)01l vulpiulIS,
f ii d)Ji!J' matr, v. mOll. 46.
{l, mOll.
~ci cin~r gro~cu ~tnj"9t bcr ebcn.
ebcII. lUlgcfü9dcli med!cu wirb
miln gegcn
gegen bic Altocll.lenbcte :Deutultg ItH.l9! lattllt etltH'lG ci1l31l1VCn~
cill3ltlVCn~
bcn ~il{;en. 3d) mcinc biejeniocn, wcfd)c l)Oll '\}.'ctfonell ober fl)l"
ben
d}ell €5uujlnntil>clt, ll.lerd}c in biefellt ~ilf(c patt bCl:
bel: 1j.krfvltCltlHlltlcll
ftc9cll (lute aries in arietare,IJOs in
ill lwvare) 1l{IOc!citct fin'(l,
fiu'(l, alfl)
adulterare, arbitmre, aurigare, cauponari, dominari, equilare,
exu[al'c tt. f. IU.
mur l,)ad (fine iönnte ArG €5toffau einem (filllvanb bienen,
bil~ eine (j~oge ~113il9r lmrer6cn aUG :Dcponentiuuti uc~c!jt.
IDlall
IDlilll
fÖllute bCltlllild) f'lgelt, biefe feielt SJ.'afrilll1, unb ~,~, domilllll'i ljci~c
cigclltrir(l: 3tt tU .p C t tc n l3 c ltt fl r(I t tu cctbc
tbc 11. (Ein rl.lfr(lct(fill~
tuanb ll,libcdeot fid) ftci[ir(l fr(lou bai'lltd}, b"V bieß nid}t bei aUell
bCl ~,lU ijl: bCl1It wie foffen .llttn bie ii6riO b!ci6cuocu elWid
clWid Itlcr"
belt ~ &upcrbem i~a{ler
i~a{lcr luoljI alt ucmedclt, crjlell(l,
crjlcll(l, bny
bay biejclliocll,
lucfd)c ilt ber OCluö!jllfid)en €5pr"d}c :t'Jcpol1entia
:t'Jepol1entia ftltb, mci~
fllffG unI,) 31tlar I;lOt3ug!Sltleifc (1ci ben ä!teftclt ~Iuterclt aÜ3 ~(cti\.)ll
(9) ~I'l ill /,U \.lcrll'llll\)cm, DI1P llil1tl 1.10nlm fd)01l ßt{\euruclJ tJ[{,fci<
tUIIß 11ll{l
11ll{\ vcnum !lUD dico nlillc{\'illllCll irt. ::Die ijrcill1ffuu9 Ilcfd"lf) j.l in
tc~ ijl\tllL cille{l
cille{\ Seaufl'l pcr llCIl cl liormn. ::D~;'ocdcill feilet '0\1(1 lilllirtl.llill
ch'ac)'I!XHJ8m, lBenfc\) (.,.•1. D. H. 331) I.\lill eimr !lll....·hl 'All.
70) ltclle~
ltcIle~ .DI1ß 0 f. !130ft 1. 04. ::DI1ß ~!,j)i.,. viohlS 1ft nlid1 ill vlolclls
ullb violcnlus crfwutHdl:
.
.
71) ß'cllm~ (p. 36V ~Jl.) ldtd baß !.l3cdlllllt \I.m VnUlllS. fill, Itl.H '1{'CC
llIitbe.UlhllltihH umlmilllil1r if!· !1BCllIl '111c~ Der ~lhllnc 'ocr <li1~Hill Vilullt (f.•\j,ufuUll, md.l:;. m. 11. 6, 2Ü6) il'lt! Viclu!<l, t"'11 vinccru \1\1:
~lltcitCll ipr fl' ~lll'ftc aud} b.ie
~l{llcitIlHtl bcßl,ltbj. vitulus ~lIl'l[fit\ fein.
~t{llcitIlHtl
72)~ßI.' l,lllllH.
l,l(lIlH. 1(j, Vor!l~ h'l1imt llud) llibelli OIlJIIlvol'HS
t'l\~"
120
\)orr01)tnlcn, IPie
\)orr01)tnlen,
IPic man (lUG bellt obigclt $crbcicljni[e
$crbcicljniffe 'mit ~eicljtigfcit
erfe9clt· fann, linD öltleitelt~, bap jtclj !lllclj ltntcrbcll· .$erven, lvefd)c
lvir in bie. ölvcite straffe ftcrren lu.erben uub 'oie 111att je'ocnraffd
jc'ocnfaffd (l(~
. \taufati\'!l "ncrrenuen
"nCrrCnlten mu~ I .~inc nicljt 1lIin'oer9ro~e· ~nöal)! I.'on
~cl'ol1cntien flll'oct.~nrc.'oicfe :Dc'jll\ltenti"
~el'ol1entien
:Dc'jll\ltCnti" fhtb nÄlltlid) baburd) cntft(llt"
cntj1(lu"
bcn, b()f;
ben,
bl)f; bicmebeutuuo,
bicmebeutulto, bieii&craff urfvriitigficlj canfati\)
canfali\) war,inbcm fie
fid),
fidJ, fo ölt filßen, i~rcm ttrfl'rtmgelltfrembetc ,. 31t eiuer
eilter nelltrafcn
Il.\itrbc, 1mb. 'oa~ manbiefe ~cfcljaffclt9cit 'ocr mebeutU119 auclj 'oUrclj
bie ~orl1t atltläu'oriicrclt fucljte: 11.\ODurclj bel' fdjolt erltl~9lttc Umjhltt'o
teilte I.'of(c <:rrfiiirult!l.fin'oct, ba~ bie rneiftett biefer ·mer~\a in 'ocr
äUeften
dUeften 6praclje. nOC"~ !lfd WetiM ctfdjeillen.
[ßir Il.\orfen eine ~1131i"\lf
~113(i"\lf fl'f(~eröur ölucitelt stfa[e
stfaffe .ße9öri9cn
:;Deponentia öhm melueifc 9ierger
9ier9cr fe~ell, obgfeidj
obgfcidj fie frcifid) It enig'
j"te\td ÖUIlt stgeii er~ f'jlilter i9re I.'offe (!;rWirttlt!Jfin'oett Itlerbelt.·
AlLel'cari, ampuUal'i,annonari,aquul'i, argumentini, clliumniurl,
cuussari; cuviUari,circulal'i, consilial'i, conlcl"nplari, cöntrover.,.
sari, conviciari,
copiuri, criminari, uegrumari,. ulgladiari, di.
gnari, epulari, fenerari, fcriari, flucluari,. frumenlari, frustrari,
gestieulari, gloriari, grassuri, hortitrJ, iaeulai'i, imaginari, infiUari, iniuriari,. insidiari, iocari, Jalibulari, lignari; .luerari, materiari, mercari, mirari, mOI'uri, negotiari; nldllri, nidulal"i,
ungari, ominari, ·pabulari, peculari, .periclitari, periculari, proe_
liari, prooemiari, racemari, radienri, rixari, secLari, spaciari,
slabulari, sLipendiari, stipiIlari, slomachari,sttamenlari, h'ieari, lumuHuari,
lumultuari, vermiculari.
:Der (Ill'om st"9d! ber o"6Clt allgefii1)*n
allgefii1}*n mfr'6en bcftc1)t (lud
fofdjcn, 'oic'l)olt ~Ibiecti\)elt (luacfdtct ftn'o, llIt'o 1)icr finb af(exbiltgG
1lI(1)t:ere G:iltll,liinbe mögfidj, bie \l.1ir jc'oodj. (lUe Il,liberfegeu 3ufört•.
l1elt o(mt(1en.
:Die lt1ci~en jenelt 3u®rult'o ode!Jtenm'ojectil:lcn gcljöreu ött. ber
~r(lffc 'o·cr. fog. Nomina agenlis; 60 nennt llianl1ämficlj in .ber
6!lnGfritgrilll1l11atif bie ilal)Crcidjett hirdj ~(n9ällguitg 'ocd· @5ufft,;e(l
ä an 'oic ~ur6.cr gebifbete momina, \tlcfclje ben moa~ringer '0 er in
'ocr ~llqc( cnt9aHcltell stljätintdt (1eacidjllen Cf. mO'jl~, ff. @5an~
ffritgr.§. 575). :.Vierc 91omil1il fili'o nun a"6er' nicljt minDer 3111}{;
121
~(ltcinif4lcn., woftc meift afa öl1.lcitctl Q)(ie'o ili 'ocr .3u~
f,(jnÜltCnfe~uliß' nu'o' o\var .tgei{(l mit. a'oj~eti\)ifd)cr t\lclCI$ mit fl\llftau"
ti\)ifd)er 5.8ebeutuug l.lorlomntcn, f. ~J,1tt, ·lift 'ijorfdj. U. <S. 462,
lVI) ellt~ eine gtoUe; in'oel'i uodj tJci ~eitein j1idit erfd)5vfen'oe 3a\lf
'rcir(! im
l>onmeifl>ietelt Clngcfii9dwir'o. ~it \lJtJcn @. 98 fd)Oll cinige~ortl'
'oiefer '2trt in eiucrClllbcru mCAtC91tUo fellllen ßi'fetl1t: Iif(l fiu'oct ftd1
ltiimric9 gerabc nuter i9uelt tlidit feUen, bllfibie .lifub~lllO, tllcId)c
clgcntridj. 11S' rautcn müptc, l,lcrfürAt ober h'6gcltlorfen ttiir'o, \vic
auspex: ·fl.auspiclis
C\)gtprospieus)uu'o', fidieen lf. fidieiuus
.
(il!lf. fidicina), lIltb\vii Itlorrcu~ier9inöllfe~elt, bap biefet ß'a{{ {!ci
benjeuigc,u elU3utrcfclt t'fCegt, ltlefd)e bic mcbcutu1l0 bon el1olfal1ti~
I:>elt altltcljmeu.; du. .s)ersemg, bel.'. ftdi !lud). hurd) inuere Q)riinbe oe~
fl&tigeu läpt, l1uf. we(~e ~ir 1IU6 je'ood) alt biefer Steril' llir(!t ein;
{affenfiiIHlen•..
. mafi. roir nUll me~lia, \vie auspi eari, bclligeral'c, nuncupäre,
tlsuiy.are, u. f. ltl:, nid)t q!(l eig.([omvoftfa, foubcm .a{(l ~araf911~
(ljeta, 'o.lj~"!6 illtd a\tfanlluen!Jcfc~tcn!Yl\1l11engetliCbct C'Iufc9cn, 'oiirftl':,
cllg!dc9 c(l ßcroö~lifitV uid)t ßcf~ic~t, .'oenllOtV- hicnlg ~i'octfl'l'lt~
fiubeu;;;Die &ufannllengefe~ten 910mcn finb meilf uber lveniaftcn~
feljr oft' ttiitffid) l,lOrljau'oeu, 'oie m,ruell
'ocr ~ornt!\tlic ft'cill "",cr
.3ufmmitcnfct"lllgcrfd)dncu, 1111'0 nur in lbcnigclt 'ij,ifCl':lt Cf.· ~rum.16)
Ulld)&UlUcifcu. 2(ud)~abclt roir Q)rimU1(l ~tucti.wWit fitr lllld, lt'et~
d)crd1enfilUG !lei. biefet ~M »Oll mcr!lclt 9lol1tina auf:'" fex, -ficus,
-Ceran <9nm'oc gdegt ltlijfeu wiltcm. Q)r. ·n. 6: 9ö9J
Wlau fihtnfc' aber ciufUen'oen, bajf biefe ~('ojeditlell·l\'lelliglfelld
iu lIiall~ell 'ijeirien vafftl.\c me'oeutullg ~a'6~u bütften, .roo l:>illtlt un~
fcrc Iift,Wiruu!} ftd1 aUer'oiugl'l ~onfcfbjl: Cluf~c'bcll ltliirpc. Anticipare ltl.iirbc a(n'oaun a. ~. §cijfcn:e t 11) ,a d 3lt ein em ~ 0 l' (l U d.
!lc n 0 IttlU eu I' nm n dj cu.. !2fltein fo »idc' iliefer ~{bjecti\lclt \;,Ot·
rOl1uneu, [0 ~aoeu fie mit ltle,nigen 2hHjua~melt ,,~til)e~e'oclltlln!l:
mciltroü~'oe' "Ifo ftdicrfir(l ~u ilotftditißfeiu, . \tleUn Ulan chie mege!,
'oie ftr(!au ~un'ocrt ~cifpicren 'bejl:iitigt ~ tlid)t ill1tV .auf bic ltlclligclt
lto!V übrlgcn, 9au~ lluaIogcn ~äUeau13'oc9neti .Itlotfte. ttub fd{llf
biefe. ltlenigell ~ilGlla9mclI einer. VClffl\lcn}Sel:icutuuß ftub gro~eutgeifd
nur fdicintJat: 'bertn eine gClllluere }seirCld)hmg ~rgiellteinelt .1tlcfeutt:
in
U dlL' r b i c
f d) \1.1 a Cf)c n
~n
Va
rid)cnltntcrfrflicb bel: ~i(blllla, nuf bCll IlJir mit \\lcltigcn ffSodett uod} auf.
mcrfflilll ll\M~cn woUcn: ffSir Y11X'en aUcrbillßCI collega \)Olt lcgere
mit paffi1m:
paffil)€),: mcbcuhl\l(l uno biefc~ ffSort fd)cint eilt montcn agcntis
611 feiu! micafCe anbere, bClllt Dic ~nbltlt!l a i~, Itad} ~lott~ (H.
430}rid)tiocr mcmcrrltug, mit 'ocr (lnDunfl us 'Dem Urfpnma nClrfl
ibelltlfrl).~meill bad c ift {nl1ll, l1>ie allrg iu lex unD illlcgarc,
wo cbcllfnU>$ ellle pnfftlle meocutung &u. @rulibc ricgt(lex ift!:> Cl G
®dcßtc,®eJc~tc, lcgnrc, alt einem @c\1),lyftcn ma~
cI)cl!jb. 9· alt ctmad vcIHllllttCI1).,(lbClt (0 :,(ft pagarc (iu
propagOl'cJ 3\t10r \'Olt pango Cvf( Cl, 113 Cn, lrab» uno affo 1)011
ctnem pagUq atiaufcttl'lt, ar'er bil'fc(l pagus 9,lt bad fural' a (\)0[.
pcpigi) \)crfiingcrt Ull'o 9ftt ba9Cl: ~H'lffi\.'lc mcbcutung; secululIl,
bad 3\19 r 9u It Dcd, ift \l)0~[ c&cn fo mic secula, b i c (5 icI) cf,
1>on sccurc l'll!jtlfcitcu, eil 11cbcutct cigclltfirfl ~{v f d) u i t t (wie
tempus, annus uub, 'oie mdflen 3m hcfol1bern mCjeld)nung \)on
,geit- unh !RaulllgtÖ~Cll\ltfprültofid) nur eine fofd)caUgcll1cine mebeutulla ~,I&Clt),
~lJ.t €trlfl: {anaelS c, mci[' c(l bad ~Ibgefd)ltittet!c,
lIid)t bild2(bfr(JIlcibcnbe bebeutd l indäges l)l)ltago~at ebcufilUd
(,tllaed a, lvci[ cIS bcn Drt ('cbcntct, Itlo~ilt gctric6elt luitb, uno bild
.vori .be(l i!.)lnd. Q:apeUa mit ber afti\lClt mcbetttmiß «itb bellt
fur3en arilltlt bI'P~I1{& 1)Of{f01tllltCll rirfltlg fein; Illt.X. l;!011 IlilCO
(paciscor) 911t baß (\luGe a mit bcmfcC{lclt !Red)t, luie lex, bcltn
ijl.lhlO f cJla c f I' ~t Cl ruen fo vox nehcn vo~are, unO bicfc
mcifpicfc, 11)0 ilffo bic pafft\'(~mcbelituItH bUl:d)bic .Quantitiit Deo
aBnröcCl)oca{{I, bllrd) Illefd)C ba13 ffSQrt ofeid)famdllcn oröpern ~)(,'ld)~
brlla Icr9Mt, {lc3dd)lIct \1)irb, raffClt fid} \,liclIcid)t bei f~ll:t13cfct)ter
mcoul1rgtull(l uod) \)crmel)rCll. :Dic all(lcfül)rtclt mcrbclt
mcr'oclt jCDQd) l}ltt.
rclrflclt, l11\tjC'oClt ctlllCt an(l biefcn ffSortcll au fiiyrcubclt ,mclUclcr
fitt bic\lam~c ~cbeltttllt(l ber nomina l1gcntis alt icntfräftcl1. 9"ull:
aggcr (1l~6Cltarmigcr) 6fciH mit pafft\)cl: mebclltUl:(J iibrio, \l)Q.
9il1flCflcIl rex (jlatt l'cgus, ltlie dux ftntt dUeLlS), 0'60fcid). \iOll
afti\>c1:~cbcuhlltg, b,ll) C fallg ljat.
aBic lvir ii6rinflll) fC90n mit c1ncl:2fIl5a{J( \)Oll cinfad)clt ~m
bcn (ltlic GUlH1 rc u. f. lU. f. ~(Ilm. 16) gdl}an l)OUClt, fo ml\d)ten
mir Illtq, nodj
nod) cininc mlbcrc auf i)icfeCbc',lh:titurd) 3nrildfü9;
123
tUIt(J anf 11,omina agcnlis crWircn, bic \1)ir \~lc(Jelt ivrer 11ltBC\uif"
fclt ~f6{dtlttig' in bellt
beut o'6i(JClt
o'6l(JClt mcr~cid}ltig lIid}t mit yaurn llufucyntm
llufncYntClt
revUen. ilNutIid): amara, c.alarc)' [chalarc], c.rcmarc, crcare,
Cl'cparc, dolan~,domare, flare, fricare opcr friarc, hiare, labaro, melari, micare, minari, naro, rigare, rogarc, secare,
[subare], lonare, vacare, vetare, vocaro, volare, 1mb \)(\ö1l 1l0d)
bic lroUlpoffta amlruara (ober andruarc, anlroare, \)O1l im: [B•
.:TO!!, f. 5.!3onfc9 Ii,
\i, a. D. 1I. 251), inqninarc unh inlerpohwo.
~!(({c biefe [Bortc 9aocnbiefe!t>c
9aocltbiefe!i>c cinfad}c~k~aft mit einanber ge"
mein, me9rm: (luie, creparc, donnre, secarc,
secare, Ionare, vclare)
~A"elt in' ber 5.!3lCl:lltltll beG SJ.'crfeeh'l unb €5upinultlG nod) lle6meflc
bCG fhn:fen
fhn:1en [Buqc!\.\cruullli3 cr9rtftcn,'tH:oelt inquinare \t1M> cnnirc
'bei l5cftuG mit bctfdocu ~ebeutltug
~ebeutltng Cr\Uiit)llt, 1mb \)QItCrCpafl} !inb
vocare fOllllltt ba~ 9l0lttClt agenlis 1lI>d) in pcrlerricrepus (l!ucr.)
(l!ucr,)
1mb acquivocus G1ftbJ.lr, Drig.)
Drig,) \)or, l111bmld) tonus bürfte arG
ein fo(d}ei3 au tonare lUl6Ufdjcu feiu.~ic
fein.~ic fOllfligcu mcrfucvc, bie
(ll!13efii~rtcn [Bodc,
[Bortc ,mtf
mtf bcfoltnte [BUtödlt öUtihiönfii9rcn,
öUtihiönfii9rclt, lUuncn luir
~icr bcä monmd lUcgeu iibcrgc9cn, ovoCcid) namcutCid)
namcntCid) Sj.Sott lltc9rere
fciil:
fCYI: gtiietrid) aufOc9c'Ut 9at. [Begelt 'ocr ~i[bUllgC1t, luie agTCslis,
sul1crslcS j uu'o !ucgclt sistcre Mb stMum lllir\:; lMlt cllofid} attr~
slare nod} fo Ilnfcyclt
Illtfcyclt filmteu.
filmten. ~lud} ~ot\elt lUit 'bmitä ol'Clt 2Illllt.
2Illllt,
43 uni), 57 eil! pracslus altgc1UJlt1111Cll, ~aocßclt IlJirb mOlt darc
\llcgclt
fm'ncu u, arl3 ein tllla&ge{citctcd mcrVUllt {'ctmd}tcn lIliif"
fclt 13) (ba(l a. i~ ein Uc&mcjl bc~ €5OltffriU1i!IDC\)Oco{ä 11), liict\)OU aoc\:lUnrbc bild €5uf~~ dus in cl'udus, madidus lt, a.er,
a.Cf. ~I)tt,
11. €5, 5(7) gci>i(bct)
gct>i(bcO 11mb \)Olt bicfcllt ift' mandare Cmanu-<]us,
\\gf. muncipal'(~) gc(>i(bct,\t>dd}clj
gc(>i('oct,\t>dd}c;J bCl1Ulad) mit ölt bcr iit !Jtcbc jlc"
ycnbcn
ycnbclt ~rllffe l.lOIl, mcrVCll 3u ml)nm ift.
~.;,'l luirb '9ictalt bet €5tcf(c fein, fvgfeidj 1tvd) eiuc ~bt~o9r
anbetet mervn on~ttteigelt f beren ~(V{eitllllg cocnflll{tl3u a\u~ifc!9aft
73) &6 f''t1lH auftaUcH, l:J\l~ bie, !IBuqc!
1111(\ dlielll ('i,'ufl)ll1mim
('i,'ufl)ll1miCll ~II 11C~cl}Cll
11c~cl}m fn)elllt,
fd)elllt,
blefe/} iIJcl'uull1l'i '(>ClIIlhlfl) um
iBicl{dfl)t il1 II 11ll(\\\cfnHl'll,
wclC~C(l in duit, pCl'duiL UHr. <ifJulid}l'H 'ß'~rulm bei ~lInlllllil 1I~d) Cl'~nllC1l
!lub illll1}rfd)dlllid) \Wlr) ill inPllo)lI
in!lllo)lI ITfclllll'H 1ft' ~elle ~lIfi"lfjllll\l bC5 a
11lil ?!)ill'ilct'l)fnl it'irb bejl'"\)~l:G DlIl:1l) bie (!i"III\J~fihlllllLCl'PÜ~I, \1'0 bM c
il\1it tejjcll illidlid) ~illhiLt.
~illhiLt,
1~4
i~! alt! bll~fte in bat! ot'iot ~eqddjltijl mit 9iittelt l1t!f!JenolltlltCn
,ttlerbel! fliill1Cll, fM beUlt ~(nfiiVrlllt!l unter biefcr '@:laffe' auer bcn~
lll'd) 'ein pber' beraltbm
berattbm @r~nb' ftd} geftenD' madjcn läpt.'
'
3n biere
biere.r [Beifc
[Beirc fii!irei!V' aun!ldjft fo(oellbcmeroa all,ilou bc"
lien bk 1Uei~elt \.Iou SIt(l~alttil,len . ber bl'ittenIDecfinat(on auf us
(fuil? . OlUIS )au!:l€fcitctölt lucrbelt t\f((~oelt: consideral'c 1 deliberiwc, [funcrare],lmnDerarc, oncnire, openlri,pondcrarc,
,scclerarc, temperal'c, ulyerare; vCllcrari, verbel;~m), uut> 'oie'
iilinlid}ett:
ii!illlid}ett: casll:al:e [rrtlgrarc], lalrare; migrare, patrare, tolcrare, yibrlll'c (lteuft vibrissarc), Untl'r.bi~felt 1}i10Cli fofoeltbe cut.
f\-'red}wbe %utr'lber oucnl1efdjriebenelt ~(rt: fUllerai;e(runus),
onerare (onus), opcrari (OPUS), ponderare (polldus), sceleral'c
,(scelus), .teinperare (lcm!lUS, alte' ßorm: temperi), lilcerare
(ulcus), yerberare (baliUngeor, verbt))', ~htrll(: vel~bera), (Sinb
nun biefe luirf(icV l:'on'oiefelt SUl'~llttti\.li(l
SUl'~!1ttti\.li(l n(l~t1reitclt
n(l~t1reitelt '?' 3cV ~(llte
c.G\vcni!l~cttß fii!: 311ldfcl9llft.
e.G\vcni!l~cttß
311ldfcl9!1ft.
'
benfe(('clt Clu3ulcitcu
Clu3ulcitcll ,lU.lt'en,
,W>lt'ell, fo lvü.be !lJIlU
Sd(lft lVettll fie I.'tlll' benfl'(('clt
Sc[('ft
bicSuo~a.uti\)a fii{auoe{iirat 3U 911rtcn ylluelt,
y!1uelt, uub a.Ci'! 'oie tttflltÜuofid)c
ßotm Jhncl'ulU1 onenllli ll, f, IV.' ol1erfcultcn
ol1erfcultctt muffelt, [Bit 9l1b.en
9l1b.cn
eiucfo(d)c
ciucfo(d)e I'Olf~l'illbißc ßotm, llod) iu iugerum,. luc(d}eß
ll>c(d}eß nidjt utiubcr
utiuber
",ie bic gCllaunteil SU&fhltttll)ci,
",ic
SU&fhlttttl)ci, im ~ftlm( lH1W ber britten Xlce!i~
lt,ÜiOllfiectitt au, l\leibelt pf(egt. Xlf\burd) gcben ftd} a'&et biere
@lllb~allti\)c aia' urfprüuiltld)e illbjcdiM mit bellt, Suf~;c -,i'us (1'0)
fUllb, ii6er Itldd)e )pott IL
597. mOll biefen burfteu fic
fie afd.
baulll'ie,Udd}t ul1lllitter61l1'ti!Vtigcr
baulll'ic,Udd}t
ul1lllitter61l1'ti!Vtiger a(I3ufdtcn
a(I3ufdten feiu,
fein, ,ard but!V bad
IDlei.\iullt jeher lRfUtlll. met alticicn
bltieieu terfd6ell"
berfd&eu" VOllen, l\lir all biefet
~,unn9Ute 'nod} eiue
~,unn9Utc
ciue 6cfollbm' mered}tißltl1!l'
mered}tißltl1!J' C2d Jd)eilltnltlllfic9
Jd)eilltUltlllfic9 uid}t
<lnbcrG t9\lllrid}öufcill, Md aUt ~rWirult!l 'ocr Stcfic mir!l'~CIt.
IX, 486: nen le lunful1cra llIatcl'produxit,'lltit Scrl.liud
Serl.liud ,ein
~(bjedi\)um funcl'us llbcr fiHlcr·au3UlleVltteU, l1lefd}cß f ci b f. a!l!J e
cnb.
nb.
ycipell
ycipclI uno 'iiyltfid) ocfe~t feillltlürbe, wie funcsllls mar., I. I. V,
23 : ,donen inhumatus si!, f&mil,ia funesla mallet, ultb e,oeu
e,oen [0
ijl fii!: ~Cllut, ~feub. lll, 2,' 28 ein scelerus altAUltt'~llfell, wie \lud)
~olCCailli 9et9~1t. Uni>, Iiud) \)Olt bett iibrigflt i~ delibel'al'c mit
~oreeailli
Si!Ver9cit
SI!Vergeit '0011 Dcm ~bicctil.iul1t liber aböuCeitcn, UI1'o· mlleiuau
125
gegcllItJÄdigcr, !t(afi~ ß~~örigc6 (faufatil)t;m~ll edln1'clt. , Libet' nl'~t
uJmfid) beiSJjfautud (~(l111Jvit1': Sj}1">(. v. 10Ü) ,in bel: ~ebelltlll1!l,
n1l'tc9c nlu®rufibtiebeittullg anöllfeycn' ift, btl ffd) in 191' 'oie S)crft'i~
tuug, bntÜid} .nlltlf1Jrid)t ,1i11b '0" ml(l 'i91'
ü(lrtgcn }Bebelllml:)ell
f ei,d}t abgeft'itct ltlerbeu .filmlcu, niitilfid}ill bell! eillll : md ie uCr,
~ i eb,9" 6
XliI' <Sterfe .lautet: Qumn Hber Ilfll'11111 renull 11IU 1hUl1hl ~iet, qUllntusquc amalOT sit' ctc, Liberarc9ci9t bCIlHlIld}
d,ll
eti er jei lt; l~nb deli~el'lll'e gfeid}jallt :aff co~)( Ö0"
Hc9C burd}hf(cbclt, b.lj. iiucdcßclt. )IDir ticfd}'i=titlfclllill~
mit. biefclIlUcnigcnmctncrfuugeu iioerbic Obigl'lI meroll, IlliiffclI je"
bod} ~inaitfüßen, ba~bic mit bcm 6uffi.l:' . ., 1'0 gc(lifbctclL ~(l;!iCm~lc
fcitlc(llueOG .tlUC actil)e~ebeutll,lIg 911~Cll, ju bltB nUc9Ulttcr 'ocr !Jc"
tUad}ten mornil~jc~ungbie i:.fill1'cl911119 jellct mcrt'n unt,-r unire maffe
ltocl) fe9r' ~ltleift'!ljllft breibt.
9)m'9~öperer 5lli;,j)rfcl)ci,lIficl)feit 'oc:(l5rt 'llillsal'e (!BIll:r. lL r.
I, 63,vl'i inon• .ll. 163: pisare) ,9ic.~cr, IUdcl)cd, ItlC11Il 'oie l!c(l~
ßrt ricl)tig, bor! fiir pinsereflcyt; f~rl1cr lituQ(I,re mit '1)Ct ,O{ll'lt
bei titiIlare' fcl}on ticmerften unb \.\011 ?llellf~l) Ult bei bott. l'lIllJcfiilJr s
feIletelfe, lUit, IUdtmt ~cifpie(ctt velegten' mebupfifiltiou', fcrucr
missiculare u~b [pensicutar'e], 1)l'ibc,. \liie Cß fcl)cint, l.)011 Dm
~bjccti\)ctl missiculus 11ltb. pensiculus Oel1ilbct; 11t(t1Idltcilt~e\)on
l\fanÜl1'cus, einem @jotte beo lS'reifeno, mit aufgefverrtellt mlld)CIt,
f.lS'cfl s. v. 11. mUiUcl: a. b. et. p.
sal'Ctare (ffincl;). (I. \5c~~
p.146. 252. ,ml.}tviffeu, \)oItSAHDUS,lUiffeub"ltlOl,)lltl
absui:dus, .1·uspewi, er f Ilr fcl) e n, \)iefrcitf}t »on HESIPUS ober
ilESUPUS(Sipusobcr SilmS,ltl i f i e n'0, lUirb 6ci lS'e~uu critJl1\InO,
flagitar" j,lI,lU ,Im: {'ci JIagrare etlUi1yntelt 5lli. flag, 6'r c n neil,
."a,c,m€t~·e, ~nb sU9ill(Ji'c \)00' VACILLUS unO. SUGILLl!S (1)0[.
cantHlm'c), ci:trimti'e, cl) e t t e n, \)onCAHlNUS unb b'icfedl,)oll
Carere,h Iim \' e fit, m(l,WJ,1'.e \)on ~IAD1NUS (gkicl) madidus
l,)oli mauere). \5ofgcltbe clMil'9 ftull OilllA unftcl)crcr 2lVicitullß:
tc!i'agariUllb suffragarii llcccarc, occarc, oscitari.'
lkbcr 'bie31tcl)oiltil.itl lUirl> unteu'bei bell ?Bettlcll l>er' 5\tldtcu
lIoujugatiou alt ~nllbeflt fein.
Q:ljfflll> A'bcr nod) 'einiae 6u~ftillltl~1'I an erlU,Wllfll, IUcJ(~c bcr
r
126
~~rllt !todj t)~1t .\Bertlelt bcr er~Clt (fouju!lotiolt o!13U(citcu fht'o, bit:
a[ß'omtlt teiltc (tu'oerc a(>;i eiuc 'oiefet !'Hoffe cntfprcdjeubc (l'rff,ll'ttttil
bll[l1lfcn. €lo [aoquilät(~tiQ ,b i e ~\1 r 11 rc {( i t ä t, UOIt aequiläl:wo, .\Bitt., cnct"letlnm, "servilium", ~e~. s. v., UNI eaenla,
b er
ber
C11 er, unh' caeulul'c, ~ i CII e t fein. cCt1Lssidicalus,
"J'ty'f.HOAOyt'U", @folf.,
@(olf., ducatus, bie ~ n f ii 9ter f dj.a f t, €lud.),
rnagislmtns Mn magist1'llre neIlcn bem oben (ntucfii9rten It1irffidj
\)J>rfommelthen .magistrat·c, pl'imq,lu,s ne'&fj:
fl: lltc9m:m auberclI 2hl1M'~
Itontelt, mic: acuilatus,
actlilatus, eurionntus, dccurionlltus,optionalus, suliatns, tribunatus; fC[(I~ senatus un'o scnaculum fd}dl1clt cllt sc;..
nure \)on SCIlCX \)otaU(l3ufcßelt. Unb audj non ben ~(bIJer6iclt lluf
aHm t)cr[ottgen einige bml mer6Unt in aIeid)cr ~ebeutulta, mic, canaHm, colum ba tim (ltl03lt columunri
columbnri llod) \)Or9a1I'oel1), COluilllmlaUm, bovalilll, suatim (lJligib. &. lJlon: p.. 40), luatim Ul1b urhanaHm.
(fnbfid) ift bU 'bell1cden, bn~ einige \)On ben JBerhen,
merhen, \tlctd)e
untcr bieret S'tc'llfe
ftc'llfe anoefii9d ltlor'oen fin'oQbcr a(fenfa{fß l1od) yättctt
ol1oefii9'l:tI1,lcr'oelt rönl1en, l1od) eine anbcte :iDeutung 3ntalfell. }!Bit
9apell 3. m. cclcrareiu bet meb. f d) u cI ( f ci umit!leIlCl1ll1t. }!Bit
faaell aller and) im :iDeutfd)cn f d} 11 er 1 UI a CI; C1t unb mir beuTelt
uuß baod baud bnd t){ljdt nI6 eilt Unllc~ilt1mted9il1~u,· 1mb eueu
fo Iievcn nd) acquarc, crclJrarc, ilcrarett. 0.· auffnlfen. lr13eltlt
wir "oer beUl' ttnterf'Vicb 3wifd)eu ber e4teu unD 1l\\ldtcn ~Hnffc
dlUC1G ticfer n'ld)fol·fcf)ell;
n.ld)fol·fcf)ell; fo ll.ler'oClt ltlir i~n 6efouberd
vefouberd bC1ritt fhtbett,
baß iu udbcn
ucibcn 6t1((eu bad ~etIJot'6riltgelt eincr 5t9tltioMt 3n @rl.tnbe
lient, jcbod) fo, baf, 'bei bm JBcrucll
mcructt 'ocr
bet er~cn SHllffc bicst9.itiorcit
an bem €lnbjcft [d6ft, bei bellCU
bettcu 'cer 3T'.,Idten {lcl einem :iDiußc
:iDitlßc llu~Ct
bellt Su6jcft \JerIJol'!lc6rM/tt ItJirt>. aBenn l!Ütt
l!Üll eilt \\Ott
\\011 eincm 11(~
jecti\) ober €ln6fj:ant1\l
€ln6fl:anti\l o{lgcfeitete6 (fanf.lti\)ntlt intrml~ti'O gcbraud}t
ift, [0 ließt
lieUt ed in 'cer 6ad)e, blif, cd öftcr(! 3Itldfc!9liftfeiultlh:'o,
3Itlcifc!9liftfeiultlh:'o,
ob llllllt f09CII. fone, baß bic el1tf~red)eltbe 5tl)ätiofeitM( .bellt €lub~
jcct fduft ~lbcr on c{ucm ~iuoe mt~cr9a{6 bcmfcl6ctt
bcmfcl6cll crfcveille.
crfcVeille. !!Bi.
9C1VClt imltter bl1\l aB09tf'YdnlirYj'tc 311 \thl~CCll gelullt Uitb ~ill}er
JBer6n
mer6n llcqllare, celcl'tll'c, cucuscare,crebraro, (tllral'C, exlrül'o
ll. f. 11)., fcrllC'r 'oicieltigl'lt, m~(d)c 3'm:6m !le~eilf}llcn, 11l1fet'i>ic er~e
i
maffe flcne1Xt,
gcnent, luii9l'cub fofrtic, Ivic ilcrnrc, cOlllilllwrc, frc{Itwnlaro, verare,
vcrarc, variarc, IUc/e (>irr, llUcV
llUcV IllCllll 'oie medIa 09UC
09UC Df,~
jcn fleljett, hoc!) in lm lJi'rgcl dlllM 2lIl'ocrc!3 al(j
alG baß varitllll,
conlilllltll1l, frcqucns, VCl'lIl1l, varillill crfcljc/nt, in 'ocr 311.lcltCll
steaffe (orßen lucr'ocn.
IUct'ocn. 1J:{IC'n 'ol1felbftll,Jrrbcn and) gClIlllllll"e, gClliculare, Jhlticarieineu ric!}.tißcrcll lJ5ea~ fin'ocll, ll,Jcif biefe :;Din!l('
11Urti twtiirfid)er ard rtltlMI (luUer Delll Einvjeft, l~\ielt\o(i( mit ihm
mcrbllu'oCl1ciS, tlctmd)tct ludorn.
Iudorn.
C®d)hlV folgt.)