More Stately Mansions Press Release

Sekcija za kemoterapijo
Slovenskega zdravni{kega dru{tva
Kako
predpisujemo
protimikrobna
zdravila
v bolni{nicah
Milan ^i`man
Bojana Beovi}
Ljubljana, 2007
Sekcija za kemoterapijo
Slovenskega zdravni{kega dru{tva
Kako predpisujemo
protimikrobna zdravila
v bolni{nicah
Milan ^i`man
Bojana Beovi}
Ljubljana, 2007
II
Kazalo
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Okraj{ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolni{nicah
Zalo`ila: Sekcija za kemoterapijo Slovenskega zdravni{kega dru{tva
Uredila: Milan ^i`man, Bojana Beovi}
PORABA (DDD/100 BOD) PROTIBAKTERIJSKIH U^INKOVIN
V SLOVENIJI 2003 – 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OB^UTLJIVOST NAJPOGOSTEJ[IH BAKTERIJSKIH IZOLATOV
IZ [email protected] BOLNIKOV V SLOVENIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZDRAVLJENJE [email protected] PRI ODRASLIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Recenzija: prof. dr. Marica Marolt-Gomi{~ek, dr. med.
Izkustveno zdravljenje bakterijskega meningitisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Naklada: 2500 izvodov
Zdravljenje bakterijskega meningitisa po povzro~iteljih . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oblikovanje in priprava za tisk: Starling d.o.o., Vrhnika
Zdravljenje mo`ganskega abscesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Izkustveno antibioti~no zdravljenje sepse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tisk: Tiskarna Pov{e, Ljubljana
Zdravljenje oku`b `ilnih katetrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ljubljana, 2007
Oku`be u{esa in mastoida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Oku`be zgornjih dihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oku`be srednjih in spodnjih dihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Plju~nica doma~ega okolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bolni{ni~na plju~nica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Empiem plevre in plju~ni absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
CIP - Katalo`ni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knji`nica, Ljubljana
Mediastinitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Akutno poslab{anje kroni~nega vnetja sapnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
615.28.03
615.33.03
Oku`be srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
^[email protected], Milan
Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolni{nicah / Milan
^i`man, Bojana Beovi}. - Ljubljana : Sekcija za kemoterapijo
Slovenskega zdravni{kega dru{tva, 2007
Vnetje sr~ne zaklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ISBN 978-961-6456-25-8
1. Beovi}, Bojana
230990336
Vnetje potrebu{nice, peritonitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Akutno bakterijsko vnetje osr~nika (Akutni perikarditis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Oku`be v trebu{ni votlini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Jetrni absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Oku`be `ol~nika in `ol~evodov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2
3
Akutna driska (akutni gastroenterokolitis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Oku`be prebavil – usmerjeno zdravljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Usmerjeno zdravljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Oku`be v trebu{ni votlini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Potovalna driska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Oku`be se~il in rodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Oku`be se~il in rodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Oku`be kosti in sklepov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Asimptomati~na bakteriurija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Oku`be ko`e in podko`ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Akutno nezapleteno vnetje se~nega mehurja (cystitis acuta) . . . . . . . . . . . 55
Nevtropeni~ni bolnik z vro~ino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Akutno vnetje ledvi~nih ~a{ic (pyelonephritis acuta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
KIRUR[KA PROFILAKSA – ODRASLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bolni{ni~na oku`ba se~il, zapleteno vnetje se~il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Perirenalni in intrarenalni absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
IZKUSTVENO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH [email protected]
PO POVZRO^ITELJIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Vnetje notranjih rodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prostatitis, epididimitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ODMERKI PARENTERALNIH ANTIBIOTIKOV
(RAZEN ZA OBDOBJE NOVOROJEN^KA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Oku`be kosti in sklepov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Osteomielitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Septi~ni artritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sistemsko zdravljenje oku`b umetnih sklepov in oku`b
ob osteosintetskem materialu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Oku`be ko`e in mehkih tkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nevtropeni~ni bolnik z vro~ino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
IZKUSTVENO ZDRAVLJENJE [email protected] - OTROCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Oku`be osrednjega `iv~evja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Izkustveno zdravljenje bakterijskega meningitisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zdravljenje bakterijskega meningitisa po povzro~iteljih . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sepsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Oku`be o~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4
ZDRAVLJENJE SISTEMSKIH GLIVI^NIH [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Odrasli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Otroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ZDRAVLJENJE VIRUSNIH [email protected] - ODRASLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gripa (influenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Oku`be s herpes simpleks virusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Oku`be na ustnici, ko`nosluzni~ne oblike, herpes na ko`i
(herpes gladiatorum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Oku`be spolovil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Sistemske oku`be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Oku`be z virusom varicella - zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Oku`be s citomegalovirusom (CMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Oku`be u{es, nosu in ustne votline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ZDRAVLJENJE VIRUSNIH [email protected] - OTROCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Oku`be srednjih in spodnjih dihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
gripa (influenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Oku`be srca, o`ilja in osr~nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Priporo~eni dnevni odmerki virustatikov za zdravljenje influence otrok . . . 116
Oku`be prebavil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Oku`be z herpes virusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5
ODMERJANJE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL PRI MOTENEM
DELOVANJU LEDVIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
PREPRE^EVANJE BAKTERIJSKEGA VNETJA SR^NIH ZAKLOPK –
ODRASLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
PREPRE^EVANJE BAKTERIJSKEGA VNETJA SR^NIH ZAKLOPK –
OTROCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
PREPRE^EVANJE MENINGOKOKNIH [email protected] – OTROCI/ODRASLI . . . . . . . 124
PREPRE^EVANJE INVAZIVNE [email protected] S HAEMOPHILUS
INFLUENZAE TIP B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH [email protected],
RAZEN [email protected] S HIV V SLOVENIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
PROTIRETROVIRUSNA ZDRAVILA V SLOVENIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
KEMOTERAPIJA BOLEZNI, KI JIH POVZRO^AJO ZAJEDALCI . . . . . . . . . . . 128
PROTIMIKROBNA ZDRAVILA V SLOVENIJI – SEPTEMBER 2006 . . . . . . . . . . 129
Uvod
Protimikrobne u~inkovine sodijo med najpogosteje predpisovana
zdravila v bolni{nicah. Uporabljamo jih izkustveno, usmerjeno in
profilakti~no. V svetu ocenjujejo, da do 50% bolnikov v bolni{nicah
prejema protimikrobna zdravila brez razloga ali nepravilno.
Neustrezna je lahko indikacija, izbira antibiotika, odmerek, {tevilo
odmerkov ali trajanje zdravljenja. Zaradi neprimernega antibioti~nega
zdravljenja nara{~ajo stro{ki in mo`nost pojava stranskih u~inkov.
Hude posledice ima tudi opustitev pravilnega zdravljenja. Za razliko
od drugih zdravil nepravilna raba antibiotikov ni pomembna le za
bolnika, ki ga zdravimo. Pretirano in neustrezno predpisovanje
protimikrobnih zdravil vodi do razvoja odpornih bakterij in drugih
mikroorganizmov.
Zaradi prevelike porabe zlasti {iroko spektralnih antibiotikov in
neustrezne bolni{ni~ne higiene se po vsem svetu pojavljajo {tevilne
proti antibiotikom odporne bakterije. Posebej pomembni so proti
meticilinu odporni stafilokoki, proti vankomicinu odporni enterokoki
in stafilokoki ter {tevilne na ve~ antibiotikov odporne gramnegativne
bakterije.
Knji`ica je namenjena vsem zdravnikom, ki zdravijo bolnike z
verjetno ali dokazano oku`bo v bolni{nicah. ^eprav sva v knji`ici
sku{ala zbrati in predstaviti vse informacije, ki so potrebne za
predpisovanje protimikrobnih zdravil, svetujeva, da se zdravniki v
primeru nejasnosti in zapletenih primerov posvetujejo s specialisti
infektologi in mikrobiologi.
V nekaterih bolni{nicah je del antibiotikov razvr{~en tako kot
marsikje po svetu v posebno rezervno skupino. To so antibiotiki, ki jih
zaradi nevarnosti pojava odpornosti, velike toksi~nosti ali visoke cene
predpisujemo le v natan~no dolo~enih primerih. Rezervne antibiotike
izdaja lekarna na naro~ilnico in po posvetu le~e~ega zdravnika z
infektologom. Ker je izbira rezervnih antibiotikov odlo~itev vsake
bolni{nice posebej, jih v knji`ici ne izpostavljava. V ve~ini dr`av pa
tudi v Sloveniji so najpogosteje uvr{~eni na rezervno listo
cefalosporini 3. in 4. generacije, karbapenemi druge generacije
(imipenem, meropenem), glikopeptidna antibiotika, nekateri
aminoglikozidi, ureidopenicilin, monobaktam in nekatera novej{a,
zlasti zelo {irokospektralna in draga protibakterijska in protiglivi~na
6
7
zdravila.
Pri izkustvenem zdravljenju je najprej navedeno zdravljenje izbire
(I), nato pa druge mo`nosti zdravljenja (A), ki jih predpi{emo, ~e je
bolnik na zdravljenje izbire preob~utljiv, zdravila izbire ne prena{a ali
zdravljenje izbire ni uspe{no. Druge mo`nosti predpi{emo tudi, ~e je
povzro~itelj oku`be znano ali predvidoma odporen proti zdravilom
izbire.
Okraj{ave
Upava, da bodo priporo~ila koristna in bodo prispevala k bolj
smiselni rabi antibiotikov, zmanj{anju pojava odpornih bakterij in
zni`anju stro{kov zdravljenja.
- amoksi/klav, amoksicilin s klavulansko kislino
^eprav sva avtorja storila vse, da so navedbe odmerkov to~ne,
svetujeva, da ob predpisovanju zdravil upo{tevate navodila.
- BAL, izpirek iz bronha (bronchoalveolar lavage)
Zahvaljujeva se prof. dr. Marici Marolt-Gomi{~ek za skrbno recenzijo
besedila, Silvi Jenko, mag. farm. spec., Lekarna Klini~nega centra,
Simoni [kerjanec iz Agencije RS za zdravila in medicinske
pripomo~ke za posredovanje podatkov o cenah, Simoni Rojs za vsa
administrativna dela in ~lanom ESAC (European Surveillance
Antibiotic Consumption) za posredovanje podatkov o rabi
antibiotikov v slovenskih bolni{nicah.
- APACHE, acute physiology and chronic health evaluation
- BOD, bolni{kooskrbni dnevi
- CAPD, kontinuirana ambulantna peritonealna dializa (continuos ambulatory
peritoneal dialysis)
- CFU, colony forming unit
- CMV, citomegalovirus
- CRP, c-reaktivni protein
- DDD, definirana dnevna doza
- EaggEC, enetroagregativna Escherichia coli
- EHEC, enterohemoragi~na Escherichia coli
- EIEC, enteroinvazivna Escherichia coli
- EIT, enota intenzivne terapije
- EPEC, enteropatogena Escherichia coli
- ERCP, endoskopska retrogradna holedohopankreatografija (endoscopic retrograde
choledocho-pancreatography)
- ESBL, laktamaze beta z raz{irjenim spektrom (extended spectrum betalactamases)
- ETEC, enterotoksigena Escherichia coli
- GVHD, reakcija presadka proti gostitelju (graft versus host reaction)
- HD, hemodializa
- HSCT, presaditev krvotvorne mati~ne celice (hematolopoietic stem-cell
transplantation)
8
9
- HSV, herpes simpleks virus
- I, zdravljenje izbire, A, druge (alternativne) mo`nosti. Oznake so navedene v
primerih, ko ima ena od oblik zdravljenja prednosti pred drugimi
Poraba (DDD/100 BOD) protibakterijskih
u~inkovin v Sloveniji 2003 – 2005 (ATC/DDD – SZO 2006)
- IE, internacionalne enote
[ifra
- IM, intramuskularno, v mi{ico
J01AA Tetraciklini
O
- IV, intravensko, v veno
J01BA Amfenikoli
- KNS, koagulazno negativni stafilokoki
J01CA
Protimikrobne u~inkovine Na~in dajanja
penicilini z raz{irjenim
spektrom
- KOPB, kroni~na obstruktivna plju~na bolezen
- M, milijon
J01CE
- MIK, minimalna inhibitorna koncentracija
- MRSA, proti meticilinu odporni Staphylococcus aureus
J01CF
- MRSS, proti meticilinu odporni Staphylococcus species
- [email protected], osrednji `iv~ni sistem
J01CR
- PD, peritonealna dializa
betalaktamaza ob~utljivi
penicilini
betalaktamaza odporni
penicilini
J01DB cefalosporini 1. generacije
- PO, per os
- pp, po potrebi
- PT, porodna te`a
J01DC cefalosporini 2. genracije
- SC, subkutano
- TMP/SMX, trimetoprim s sulfametoksazolom
J01DD cefalosporini 3. generacije
2003
2004
2005
0,384
0,299
0,301
P
0,001
0,001
0,005
Skupaj
O
1,499
1,060
1,755
1,044
1,516
1,079
P
0,439
0,711
0,437
Skupaj
2,040
2,082
1,820
O
1,316
1,054
1,022
P
0,724
1,028
0,798
Skupaj
1,876
2,540
2,069
O
0,261
0,254
0,246
P
1,615
2,286
1,823
Skupaj
11,818
12,011
12,284
9,524
9,587
9,706
2,294
2,424
2,578
Skupaj
2,236
2,180
2,241
O
0,693
0,572
0,550
P
1,543
1,608
1,691
Skupaj
3,257
3,210
3,218
O
1,372
1,361
1,366
P
1,885
1,849
1,852
Skupaj
4,387
4,321
4,596
O
0,269
0,212
0,190
P
4,118
4,109
4,406
0,322
0,437
0,697
komb.penicilinov z zaviralci
O
betalaktamaz
P
- PID, vnetje v mali medenici (pelvic inflammatory disease)
Leta
- VRE, proti vankomicinu odporen enterokok (vancomycin resistant enterococcus)
J01DE cefalosporini 4. generacije
P
0,204
- VZV, varicella-zoster virus
J01DF monobaktami
P
0,001
J01DH karbapenemski antibiotiki
P
0,507
0,589
J01EC srednjedolgodelujo~i
sulfonamidi
O
0,259
0,144
Skupaj
kombinacije sulfonamidov
J01EE in trimetoprima ter njegovih O
derivatov
P
1,753
1,654
1,740
1,746
1,642
1,677
0,007
0,012
0,063
Skupaj
2,888
2,943
3,101
O
2,784
2,820
2,930
P
0,104
0,123
0,171
- ZBP, zunajbolni{ni~na plju~nica
J01FA makrolidni antibiotiki
10
11
Poraba (DDD/100 BOD) protibakterijskih u~inkovin v Sloveniji 2003 – 2005
[ifra
Protimikrobne u~inkovine Na~in dajanja
J01FF linkozamidi
J01GA streptomicin
J01GB drugi aminoglikozidi
2003
2004
2005
Skupaj
O
1,882
0,789
1,925
0,784
1,992
0,814
P
1,093
1,141
1,178
P
0,035
0,019
0,025
Skupaj
2,397
2,654
2,276
I
0,007
P
J01MA fluorokinoloni
Leta
2,390
0,001
2,654
2,275
Skupaj
8,024
8,023
8,498
O
5,525
5,244
5,635
P
2,499
2,779
2,863
Ob~utljivost najpogostej{ih bakterijskih izolatov
iz ku`nih bolnikov v Sloveniji
Ob~utljivost bolni{ni~nih bakterij za antibiotike se med bolni{nicami in med oddelki lahko precej
razlikuje, zato je smiselno slediti bakterijsko odpornost v vsaki ustanovi posebej.
Tabela 1. Odpornost (I+R)* (%) Streptococcus pneumoniae, osamljenih iz sterilnih ku`nin, proti
antibiotikom v obdobju 2001 – 2005 v Sloveniji
Leto
penicilin
eritromicin
klindamicin
TMP/SMX
2001
20,0
17,7
8,8
24,5
tetraciklin
9,5
2002
18,8
10,4
11,4
23,9
12,2
2003
14,7
9,4
6,7
14,0
9,4
2004
25,3
11,4
5,9
28,8
7,0
2005
11,0
11,1
4,4
8,7
5,9
Skupaj
0,043
0,032
0,029
O
0,041
0,030
0,028
*vmesna in visoka odpornost
P
0,002
0,002
0,001
J01XA glikopeptidni antibiotiki
P
0,684
0,713
0,732
V obdobju 2002 – 2005 je bilo 5.6 % (N=576) izolatov vmesno odpornih proti cefotaksimu, nih~e
ni bil visoko odporen (Paragi M., et al, 2006). Vsi sevi so bili ob~utljivi na vankomicin.
J01XB polimiksini
P
Skupaj
0,014
0,018
0,024
O
0,010
0,012
0,020
Leto
oksacilin/meticilin
P
0,004
0,006
0,004
2001
19,6
J01XD imidazolovi derivati
P
1,595
1,697
1,661
2002
13,8
J01XE nitrofuran derivati
O
0,014
2003
12,7
2004
11,8
2005
10,3
J01MB drugi kinoloni
protimikrobne
J01XC steroidne
u~inkovine
protimikrobne
J01XX Druge
u~inkovine
Skupaj
P = parenteralno
O = oralno
0,004
Skupaj
0,007
0,019
O
0,005
0,019
P
0,002
47,787
49,140
Tabela 2. Odpornost (%) Staphylococcus aureus, osamljenih iz sterilnih ku`nin, proti oksacilinu
oz. meticilinu (MRSA) v Sloveniji v letu 2002 – 2005.
EARSS Annual Report 2005 (www.rivm.nl/earss/)
49,301
Tabela 3. Odpornost (I in R)* (%) Escherichia coli proti antibiotikom v obdobju 2001 – 2005 v
Sloveniji.
Leto
ampicilin
gentamicin
2001
44
2
ciprofloksacin
8
2002
43
3
12
2003
41
2
11
2004
40
5
12
2005
42
4
12
Kolman in sod, 2006 in EARSS Annual Report 2005 (WWW.rivm.nl/earss/)
*vmesna in visoka odpornost
12
13
Tabela 4. Odpornost (I in R)* (%) P. aeruginosa proti antibiotikom v letu 2005 v Sloveniji
Leto
gentamicin
karbapenem
ciprofloksacin
ceftazidim
2005
18
13
29
11
EARSS Annual Report 2005 (www.rivm.nl/earss/)
* vmesna in visoka odpornost
Tabela 5. Odpornost (I in R)* (%) Klebsielle pneumoniae proti antibiotikom v letu 2005 v
Sloveniji
Leto
gentamicin
cefalosporini 3. gen
ciprofloksacin
2005
17
19
14
3. Piperacilin/tazobaktam – Tazocin®
Piperacilin/tazobaktam je {iroko spektralni antibiotik, ki deluje na ve~ino grampozitivnih in
gramnegativnih aerobnih in anaerobnih bakterij.
Ne deluje na MRSA.
A: Izkustveno zdravljenje:
1. Bolni{ni~ne oku`be, ki jih predvidoma povzro~ajo proti ve~ antibiotikom odporne
gramnegativne aerobne bakterije (npr. huda bolni{ni~na plju~nica, pridobljena v EIT,
mediastinitis po sternotomiji, oku`be postoperativne rane in je bolnik septi~en)
2. Monoterapija oku`b v trebu{ni votlini in drugih oku`b, ki jih povzro~ajo me{ane bakterije, pri
bolnikih, ki so bili neuspe{no zdravljeni z drugimi antibiotiki ali je oku`ba huda (npr. terciarni
peritonitis, plju~ni absces, diabeti~na noga)
3. Izkustveno zdravljenje nevtropeni~nega bolnika z vro~ino oz. s sumom na oku`bo (alternativa)
4. Druge hude oku`be po posvetu z infektologom.
EARSS Annual Report 2005 (www.rivm.nl/earss/)
* vmesna in visoka odpornost
Indikacije za antibiotike, ki jih pogosto
predpisujemo pod posebnim nadzorom
1. Imipenem/cilastatin - ConetВ®
Imipenem/cilastatin je {iroko spektralen antibiotik, ki deluje na ve~ino aerobnih in anaerobnih
grampozitivnih in gramnegativnih bakterij.
Ne deluje na MRSA.
A: Izkustveno zdravljenje*:
a. Bolni{ni~ne oku`be, npr. sepsa, plju~nica ali sinuzitis pridobljena v EIT, mediastinitis po
sternotomiji, ki jih predvidoma povzro~ajo proti ve~ antibiotikov odporne gramnegativne
aerobne bakterije.
b. Monoterapija polimikrobnih oku`b v trebu{ni votlini in drugih oku`b povzro~enih hkrati z
ve~ bakterijami pri bolnikih, ki so bili neuspe{no zdravljeni z drugimi antibiotiki ali je
oku`ba huda (npr. terciarni peritonitis, plju~ni absces, itd.)
c. Izkustveno zdravljenje nevtropeni~nega bolnika z vro~ino oz. s sumom na oku`bo
(alternativa)
d. Druge hude oku`be po posvetu z infektologom
B: Usmerjeno zdravljenje oku`b:
a. Oku`be z enterobakterijami, ki izlo~ajo laktamaze beta s {irokim spektrom (ESBL)
b. Zdravljenje oku`b, ki jih povzro~ajo Acinetobacter, predno je znan antibiogram
(alternativa ampicilin/sulbaktamu – Unasyn®)
c. Oku`ba z Nocardia, ~e predhodno zdravljenje z antibiotiki ni bilo uspe{no
2. Meropenem - MeronemВ®
Indikacije so enake kot za imipenem/cilastatin. Pri bolnikih z ve~jim tveganjem za stranske
u~inke imipenema s strani osrednjega `iv~evja izberemo meropenem.
a. bolniki z zmanj{anim delovanjem ledvic, pri katerih bi lahko pri{lo do previsokih
koncentracij imipenema/cilastatina v serumu
b. bolniki s predhodno po{kodbo/okvaro osrednjega `iv~evja
c. bolniki z vnetjem osrednjega `iv~evja (meningoencefalitis, ventrikulitis, mo`ganski
absces), ki ga povzro~ajo gramnegativne aerobne bakterije odporne na cefalosporine.
14
4. Ceftazidim - FortumВ®, MirocefВ®
Ceftazidim je cefalosporin tretje generacije, deluje na P. aeruginosa, enterobakterije in druge
aerobne gramnegativne bakterije.
A. Izkustveno zdravljenje
a. Bolni{ni~ne oku`be, npr. sepsa, plju~nica, pielonefritis, meningitis, osteomielitis ali
sinuzitis pridobljena v EIT, ki jih predvidoma povzro~a Pseudomonas aeruginosa ali
druge proti ve~ antibiotikom odporne gramnegativne aerobne bakterije.
b. Maligno vnetje zunanjega sluhovoda, cisti~na fibroza.
c. Izkustveno zdravljenje nevtropeni~nega bolnika z vro~ino oz. s sumom na oku`bo.
B. Usmerjeno zdravljenje
a. oku`be s Pseudomonas aeruginosa
b. melioidoza
5. Cefepim - MaxipimeВ®
Cefepim je cefalosporin 4. generacije. Deluje na grampozitivne bakterije podobno kot cefotaksim
in na gramnegativne aerobne bakterije podobno ali bolj{e kot ceftazidim. Manj je u~inkovit kot
cefazolin na meticilin ob~utljiv S. aureus. Ne deluje na enterokoke, MRSA, B. fragilis in
pnevmokoke, ki so visoko odporni proti penicilinu.
A. Izkustveno zdravljenje:
a. hude bakterijske bolni{ni~ne oku`be, obi~ajno pridobljene v intenzivni enoti, kot sepsa,
plju~nica, oku`be se~il, oku`be ko`e in mehkih tkiv, povzro~ene z enterobakterijami,
P. aeruginosa in grampozitivnimi bakterijami (S. pneumoniae, S. aureus).
b. febrilna nevtropenija
6. Kloramfenikol - KemicetineВ®
Kloramfenikol deluje na gramnegativne aerobne in anaerobne bakterije, grampozitivne koke in
bacile in druge mikroorganizme (rikecije, klamidije, Coxiella burnetii). Zaradi njegove toksi~nosti
za kostni mozeg ga uporabljamo izjemoma.
A. Izkustveno zdravljenje
a. druga (alternativna) mo`nost zdravljenja bolnikov z bakterijskim meningitisom, ki imajo
takoj{njo alergi~no rekacijo na betalaktamske antibiotike.
b. druga mo`nost zdravljenja bolnikov z mo`ganskim abscesom.
B. Usmerjeno zdravljenje:
a. druga mo`nost zdravljenja oku`b z erlihijami, rikecijami, Pseudomonas mallei in
pseudomallei, Salmonella typhi in Vibrio vulnificus.
15
7. Linezolid - ZyvoxidВ®
Linezolid je oksazolidinonski antibiotik, ki deluje na grampozitivne bakterije. Uporabljamo ga
parenteralno in per os. Uporabljamo ga navadno pri zdravljenju oku`b, ki jih povzro~ajo
grampozitivni mikroorganizmi, ki so odporni proti drugim antibiotikom (MRSA, VRE).
Registriran je predvsem za zdravljenje plju~nice in oku`b ko`e in podko`ja. Posebej je u~inkovit
pri zdravljenju bolni{ni~ne plju~nice, ki jo povzro~a MRSA.
Linezolid uporabljamo tudi pri zdravljenju oku`b z grampozitivnimi bakterijami, ~e so bolniki
preob~utljivi na druge antibiotike.
Med stranskimi u~inki linezolida je pomemeben vpliv na kostni mozeg, mo`na je anemija,
levkopenija, trombocitopenija ali pancitopenija. Linezolid lahko povzro~i okvaro perifernih `ivcev
in vidnega `ivca s posledi~no slepoto. Zaradi navedenih stranskih u~inkov je priporo~eno
trajanje zdravljenja z linezolidom najve~ 28 dni. Zaradi zaviralnega vpliva na
monoaminooksidazo (MAO) so mo`na sou~inkovanja z zdravili s podobnim u~inkom.
8. Vankomicin - EdicinВ®
Vankomicin je glikopeptidni antibiotik, ki deluje na {tevilne grampozitivne koke kot so stafilokoki
(vklju~no MRSA in koagulaza negativne stafilokoke ob~utljive in odporne proti meticilinu),
streptokoke, enterokoke, po gramupozitivne bacile kot so Listeria monocytogenes in
korinebakterije (difteroidi), klostridije in druge (Propionibacterium acnes).
A. Izkustveno zdravljenje:
a. hude oku`be s grampozitivnimi bakterijami, ki so odporne proti betalaktamskim
antibiotikom.
b. hude oku`be s grampozitivnimi bakterijami, pri bolnikih z hudo alergijo na betalaktamske
antibiotike.
c. prepre~evanje endokarditisa pri bolnikih z dolo~enimi posegi, ki so alergi~ni na penicilin.
d. prepre~evanje oku`b ob kirur{ki vsaditvi umetnih materialov (umetne sr~ne zaklopke,
`ilni vsadki, umetni sklepi) v ustanovah z veliko pogostnostjo oku`b s proti meticilinu
odpornim Staphyloccocus aureus ali proti meticilinu odpornim koagulaza negativnimi
stafilokoki.
B. Usmerjeno zdravljenje:
a. druga mo`nost zdravljenja z antibiotiki povezanega kolitisa (pseudomembranozni kolitis)
- pri bolnikih, ki so neuspe{no zdravljeni z metronidazolom
- pri bolnikih z `ivljenje ogro`ajo~im potekom bolezni
9. Tigeciklin – Tygacil®
Tigeciklin je glicilciklinski antibiotik, soroden tetraciklinom. Uporabljamo ga parenteralno. Deluje
na grampozitivne bakterije, tudi na seve, ki so odporni proti drugim antibiotikom (MRSA),
enterobakterije ne glede na izlo~anje ESBL (slab{e deluje na Proteus, Providentia, in
Morganella). Deluje na grampozitivne in gramnegativne anaerobne bakterije. Ni u~inkovit proti
Pseudomonas aeruginosa.
Tigeciklin je registriran za zdravljenje zapletenih oku`b ko`e in podko`ja in zapletenih oku`b v
trebu{ni votlini. Stranski u~inki so sorodni stranskim u~inkom tetraciklinov.
10. Teikoplanin - TargocidВ®
Teikoplanin je glikopeptidni antibiotik, ki se uporablja v indikacijah, ki so podobne vankomicinu.
a. oku`be s grampozitivnimi bakterijami, ki so odporne na vankomicin in ob~utljive na
teikoplanin
b. namesto vankomicina pri bolnikih, ki ne prena{ajo vankomicina (mo`ne navzkri`ne
alergi~ne reakcije)
c. ambulantno parenteralno zdravljenje, odmerek z glikopeptidnimi antibiotiki
16
d. namesto vankomicina pri bolnikih, pri katerih ni mo`na intravenska aplikacija antibiotika
11. Amikacin - AmikinВ®
Amikacin je aminoglikozidni antibiotik, ki deluje na aerobne gramnegativne bakterije in nekatere
grampozitivne koke (stafilokoki). Deluje tudi na Nocardia asteroides in mikobakterije.
A. Usmerjeno zdravljenje:
a. bolni{ni~ne oku`be z gramnegativnimi aerobnimi bakterijami, ki so odporne proti
gentamicinu in netilmicinu in ob~utljive za amikacin. Praviloma ne kot monoterapija
b. oku`be pri nevtropeni~nih bolnikih skupaj s betalaktamskimi antibiotiki, ~e oku`bo
povzro~ajo gramnegativne aerobne bakterije, ki so odporne proti gentamicinu.
c. oku`be z mikobakterijami v kombinaciji z drugimi antibiotiki
d. oku`be z N. asteroides, ~e ni uspeha ali je zdravljenje s TMP/SMX kontraindicirano
12. Tobramicin - NebcinВ®
Tobramicin je aminoglikozidni antibiotik. Protibakterijski spekter je podoben gentamicinu, proti
P. aeruginosa je 2-4-krat bolj u~inkovit kot gentamicin.
A. Usmerjeno zdravljenje:
a. indiciran je za zdravljenje dokazanih oku`b s Pseudomonas aeruginosa, ki je odporen
proti gentamicinu, v kombinaciji z betalaktamskimi antibiotiki (febrilna nevtropenija,
opekline, cisti~na fibroza).
13. Kolistin – Colistin®
Kolistin je polipeptidni antibiotik (polimiksin E), ki deluje na ve~ino gramnegativnih aerobnih
bacilov (P. aeruginosa, Acinetobacter in enterobakterije). Pogosto deluje tudi na
Stenotrophomonas maltophilia.
A. Usmerjeno zdravljenje:
a. Indiciran je za zdravljenje oku`b s gramnegativnimi bakterijami, ki so odporne na vse
druge antibiotike ali ~e je bilo zdravljenje z drugimi antibiotiki neu~inkovito. Dajemo ga IV,
v inhalacijah in intraventrikularno. Najpogosteje se uporablja za zdravljenje hudih oku`b
(plju~nica, sepsa, oku`be se~il) s P. aeruginosa in Acinetobacter baumanii kot zadnja
mo`nost zdravljenja z antibiotiki.
14. Daptomicin – Cubicin®
Daptomicin je cikli~ni lipopeptid, ki deluje samo na grampozitivne bakterije. Indiciran je za
zdravljenje zapletenih oku`b ko`e in mehkih tkiv pri odraslih. Odmerjamo ga po 4 mg/kg telesne
te`e / 24 h. Med stranskimi u~inki je treba biti posebno pozoren na okvaro mi{ic (treba je meriti
aktivnost serumske kreatin fosfokinaze), periferno miopatijo in okvaro ledvic.
15. Vorikonazol - VfendВ®
Vorikonazol je azolni antimikotik, ki ga uporabljamo intravensko in peroralno. Deluje na oku`be z
glivami rodu Candida, Aspegillus, Scedosporium, in Fusarium.
Registriran je za zdravljenje
b. invazivne aspegiloze
c. kandidemija pri nevtropeni~nih bolnikih
d. resnih invazivnih oku`b s sevi Candida, ki so odporni proti flukonazolu
e. resnih oku`b s Scedosporium in Fusarium.
Vorikonazol ima stranske u~inke, ki so zna~ilni za azolne antimikotike, posebej zna~ilne so za
vorikonazol motnje vida. Mo`na so tudi sou~inkovanja predvsem z zdravili, ki se presnavljajo
preko citokroma P450.
17
16. Kaspofungin - CancidasВ®
Kaspofungin deluje fungicidno na ve~ino sevov Candida, vklju~no s sevi, ki so odporni proti
azolom in na Aspergilus.
Registriran je samo za odrasle bolnike.
Kaspofungin je indiciran za zdravljenje slede~ih oku`b:
A: Izkustveno zdravljenje*:
1. Zdravilo izbire:
a. Febrilna nevtropenija (sum na glivi~no oku`bo), ki poteka kot huda sepsa ali s septi~nim
{okom
b. Kandidemija, vrsta neznana, bolnik ni nevtropeni~en, ima klini~no sliko hude sepse ali
septi~nega {oka
2. Alternativno zdravljenje:
a. Kandidemija, vrsta neznana, bolnik ni nevtropeni~en, predhodno je prejemal azole
(kaspofungin ali obi~ajni amfotericin B sta zdravili izbire)
b. Febrilna nevtropenija (sum na glivi~no oku`bo), kaspofungin in lipidne oblike amfotericina
B so alternativa obi~ajnemu amfotericinu B
c. Kandidemija, vrsta neznana, bolnik hemodinamsko stabilen, ni prejemal azolov
Kaspofungin ali amfotericin B ali vorikonazol so alternativa flukonazolu
d. Kandidijaza po`iralnika ali druge invazivne oku`be (alternativa flukonazolu)
B: Usmerjeno zdravljenje:
1. Kandidemija: C. glabrata, C. krusei (kaspofungin ali obi~ajni amfotericin B sta zdravili izbire)
2. Kandidemija: C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis (kaspofungin ali obi~ajni amfotericin B*
ali vorikonazol so alternativa flukonazolu)
3. В»Re{evalnoВ« zdravljenje invazivne aspergiloze, ~e bolnik ne prena{a ali ni u~inka na
vorikonazol
4. Kombinacija kaspofungina in vorikonazola ali liposomalnega amfotericina B je indicirana za
zdravljenje invazivne aspergiloze pri `ivljenjsko ogro`enem bolniku po odobritvi infektologa
- preventivno pri bolnikih, zdravljenih s kemoterapijo zaradi akutne mieloblastne levkemije ali
mielodisplasti~nega sindroma, pri katerih pri~akujemo podalj{ano nevtropenijo ali obstaja
tveganje za invazivno glivi~no oku`bo in pri bolnikih po presaditvi krvne mati~ne celice
(HSCT), ki bodo dobili imunosupresivno zdravljenje zaradi reakcije presadka proti gostitelju
(GVHD) in so v nevarnosti za invazivno glivi~no oku`bo.
Stranski u~inki posakonazola so lahko podobni stranskim u~inkom drugih azolnih antimikotikov.
Stranski u~inki amfotericina B, ki so razlog za prekinitev zdravljenja z amfotericinom B:
- porast serumskega kreatinina: > 2x nad osnovno vrednostjo (~e je vrednost normalna) ali >
200 mikromol/L (~e je osnovna vrednost med zgornjo mejo normale in 150 mikromol/L)
- hudi stranski u~inki povezani z infuzijo in mrzlica, ki traja ve~ kot dva dni, kljub dajanju v 24
urni infuziji in simptomatskemu zdravljenju z paracetamolom + opioidi + antihistaminiki
- nezmo`nost vzdr`evati kalij > 3.0 mmol/L
Neuspeh amfotericina B, ki je razlog za prekinitev zdravljenja s tem zdravilom:
- napredovanje plju~nega infiltrata
- hemoptiza
- bole~ina v prsnem ko{u, ki se poslab{a ali perzistira
- napredovanje spremljajo~ih ko`nih lezij po 48 – 72 urah
Literatura:
1. Komisija za antibiotike KC, Priporo~ila za uporabo protimikrobnih zdravil, junij 2006.
2. FlГјckiger U, et al. Treatment options of invasive fungal infections in adults. Swiss Med Wkly
2006; 136:447 – 463. www.smw.ch
Obvezna prilagoditev antimikrobnega zdravljenja po prejemu mikrobiolo{kih izvidov!
Kontraindikacije za rabo obi~ajnega amfotericina B (amfotericin deoxycholate)
- serumski kreatinin > 150 micromol/L
- v anamnezi podatek, da so prekinili zdravljenje z amfotericinom B zaradi toksi~nih u~inkov
- so~asno zdravljenje z nefrotoksi~nimi zdravili (aminoglikozidi, ciklosporin, foskarnet,
tacrolismus)
17. Posakonazol - NoxafilВ®
Posakonazol je {irokospektralen azolni antimikotik, ki deluje na glive rodu Candida, Aspergillus,
Fusarium, glive reda Mucorales, Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi. Posakonazol je na
tr`i{~u v peroralni obliki.
Registriran je za zdravljenje
- invazivne aspergiloze, ki ne odgovori na zdravljenje z amfotericinom B ali itrakonazolom
oziroma bolnik omenjenih zdravil ne prena{a.
- fuzarioze, ki ne odgovori na zdravljenje z amfotericinom B oziroma bolnik zdravila ne prena{a
- kromoblastoze ali micetoma pri bolnikih, pri katerih je itrakonazol neuspe{en ali ga bolnik ne
prena{a.
- kokcidioidomikoze, ki ne odgovori na zdravljenje z amfotericinom B ali itrakonazolom oziroma
bolnik omenjenih zdravil ne prena{a
- hude oblike kandidoze ust in po`iralnika pri imunskooslabelih bolnikih, pri katerih pri~akujemo
slab odgovor na druga zdravila
18
19
Zdravljenje bakterijskega meningitisa po povzro~iteljih
Zdravljenje oku`b pri odraslih
povzro~itelj
Izkustveno zdravljenje bakterijskega meningitisa
najprimernej{e zdravljenje /
antibiotik, odmerek
druge mo`nosti
Trajanje
(dni)
Streptococcus pneumoniae
Parenteralni antibiotik, odmerek / Trajanje opombe
antibiotik, odmerek
(dni)
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
do 60 let / Streptococcus
pneumoniae, Neisseria
meningitidis, Haemophilus
influenzae
I
cefotaksim 2 g na 4h ali
ceftriakson 2 g 12 h1 +
deksametazon 10 mg/6h 4 dni,
prvi odmerek skupaj ali 15-20
min pred 1. odmerkom
antibiotika2
3
kloramfenikol 1g /6 h В±
A vankomicin1 500 – 750 mg /6 h ± 14
rifampicin 600 mg /24 h PO
> 60 let, alkoholizem, rakavi I
bolniki, bolniki po presaditvi
~vrstih organov, zdravljenje
s kortikosteroidi, drugi vzroki
okvarjene celi~ne imunost /
kot zgoraj + enterobakterije, A
Listeria monocytogenes
cefotaksim4 2 g na 4 h ali
ceftriakson4 2 g /12 h +
ampicilin 2 g /4 h1 В± vankomicin
500-750 g/6 h
kloramfenikol3 1- 1,5 g /6 h +
TMP/SMX 15-20mg/kg /6 h
meropenem5 1-2 g /8 h1
Meningitis po
nevrokirur{kem posegu,
bolni{ni~na oku`ba po
po{kodbi, oku`ba
likvorskega spoja /
Staphylococcus aureus,
koagulaza negativni
stafilokoki, Pseudomonas
aeruginosa, drugi
gramnegativni bacili
14
Preob~utljivost
na
betalaktamske
antibiotike
- MIK penicilina
< 0,1 mg/l
penicilin G 5 x 106 /4 h
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h,
kloramfenikol 1 g/6 h
- MIK penicilina
0,1 – 1 mg/l
cefotaksim 2g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h
meropenem5, 7 1-2 g/8 h,
cefepim 2 g/8 h
- MIK penicilina
> 2 mg/l
vankomicin 1 g/ 8-12 h +
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h
fluorokinoloni (moksifloksacin):
ni podatkov
- MIK cefotaksim cefotaksim 2 g/4 h ali
ali ceftriakson
ceftriakson 2 g/12 h +
> 1,0 Вµg/ml
vankomicin 500-750 mg/6 h
10-14
meropenem5, 7 1-2 g/8 h,
fluorokinoloni (moksifloksacin):
ni podatkov
Neisseria meningitidis
14
14
14
vankomicin6 500 – 750 mg /6 h +
cefepim 2 g /8 h ali meropenem5,7 14
1-2 g /8 h
Preob~utljivost
na
betalaktamske
antibiotike
- MIK penicilina
< 0,1 mg/l
penicilin G 5 x 106 /4 h
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h,
kloramfenikol 1 g/6 h
- MIK penicilina
> 0,1 mg/l
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h
kloramfenikol 1g/6 h,
meropenem5, 7 1-2 g/ 8 h
7
Haemophilus influenzae
- ob~utljiv za
ampicilin
ampicilin 3 g/6 h
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h,
kloramfenikol 1 g/6 h
- odporen proti
ampicilinu
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h
kloramfenikol 1 g/6 h, cefepim
2 g/8 h
enterobakterije
cefotaksim 2 g/4 h ali
ceftriakson 2 g/12 h
meropenem5,7 1-2 g/8 h, TMPSMX 5 mg/kg (trimetoprima) 68h
Pseudomonas
aeruginosa
cefepim 2 g /12 h do /8 h ali
ceftazidim 2 g/8 h +
aminoglikozid IV ali
intratekalno8
meropenem5,7 1-2 g/8 h
Listeria
ampicilin 3 g/6 h В± gentamicin
monocytogenes 80 mg/8 h
penicilin G 5 x 106 /4 h,
meropenem5,7 1-2 g/8 h, TMPSMX 5 mg/kg (trimetoprima) 68h
7
> 21
Staphylococcus aureus, koagulaza negativni stafilokoki
20
- ob~utljivi za
meticilin
kloksacilin 2 g/4 h
- odporni proti
meticilinu
(MRSA)
vankomicin6 500-750/6 h В±
rifamipicin 600 mg/24 h PO
Borrelia
burgdorferi
ceftriakson 2g/24 h
vankomicin6 500-750/6 h
doksiciklin 200 mg/24 h PO
21
1 dodatek vankomicina je potreben pri sumu na oku`bo s pnevmokoki, ki so slab{e ob~utljivi na cefalosporine
III. generacije.
2 dodatek deksametazona se je izkazal za posebno u~inkovitega pri bolnikih s pnevmokoknim meningitisom in
pri bolnikih z motnjo zavesti, ocenjeno z 8 do 11 to~ke po glasgovski lestvici (de Gans J, et al. Dexamethasone
in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2002); 347 : 1549-56.
3 kloramfenikol ni u~inkovit proti pnevmokokom, odpornim proti penicilinu
4 ~e gre za bolnika s HIV oku`bo ali po nevrokirur{kem posegu, upo{tevaj mo`nost Pseudomonas aeuginosa
in nadomesti cefotaksim oziroma ceftriakson s cefepimom 2 g/8 h
5 1g/8h pri bolnikih, ki tehtajo < 50 kg
6 vankomicin lahko damo tudi intratekalno oziroma v ventrikle 5 –20 mg/24h
7 manj izku{enj
8 odmerki aminoglikozidov IV: gentamicin, netilmicin, tobramicin 1,5 g/8 h IV, intratekalno: gentamicin,
tobramicin 4-8mg/24h, amikacin 5-7,5 mg/24 h
van de Beek D, et al. Community-acquired bacterial meningitis. N Engl J Med 2006; 354: 44-53.
Zdravljenje mo`ganskega abscesa
kriptogeni absces /
stafilokoki, streptokoki,
anaerobi, aerobni
gramnegativni bacili
kloksacilin 2 g/4 h + metronidazol
I1 500 mg/8 h + cefotaksim 2 g/6 h ali
ceftriakson 2 g/12 h
Trajanje
6 – 8 tednov
IV nato 2 do
6 mesecev
PO2
ob vnetju obnosnih votlin /
streptokoki, Haemophilus
influenzae, enterobakterije,
anaerobi
2 g/6 h ali ceftriakson 2
I1 cefotaksim
g/12 h + metronidazol 500 mg/8 h kot zgoraj
ob kroni~nem vnetju
srednjega u{esa,
mastoiditisu / streptokoki,
Haemophilus influenzae,
enterobakterije, anaerobi,
Pseudomonas aeruginosa
ceftazidim 2 g/8 h ali cefepim 2 g
h do 2 g /8 h + penicilin 5x106
I1 /12
IE / 4 h + metronidazol 500 mg/8 h kot zgoraj
odontogena oku`be
/streptokoki, Bacteroides
5x106 IE/ 4 h +
I1 penicilin
metronidazol 500 mg/8 h
kot zgoraj
po nevrokirur{kem posegu
1 g/12 h + ceftazidim 2
/odporni stafilokoki, odporne I1 vankomicin
kot zgoraj
g/8 h + metronidazol 500 mg/8 h
gramnegativne bakterije
po po{kodbi glave
/Staphylococcus aureus,
streptokoki, enterobakterije
2 g/4 h + cefotaksim 2
I1 kloksacilin
g/6 h ali ceftriakson 2 g/12 h
plju~ni absces, empiem,
bronhiektazije
I
endokarditis
prirojena sr~na okvara
22
penicilin 5x106 IE / 4 h + metroni*dazol 500 mg/8 h + TMP/SMX 5
mg/kg (trimetoprima)/6 h3
kot zgoraj
kot zgoraj
vankomicin 1 g/12 h + ampicilin 2
g/6 h + gentamicin 80 mg/8 h
kot zgoraj
cefotaksim 2 g/ 6 h
kot zgoraj
opombe
Tunkel AR. Brain abscess. V: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of
infectious diseases. Philadelphia: Elsevier, Churchill Livingstone: 2005: 1150-63.
Izkustveno antibioti~no zdravljenje sepse
Bolezen, bolnik / povzro~itej
Antibiotik, odmerek, parenteralni antibiotik,
odmerek
trajanje (dni)
cefotaksim 2 g /6 h ali ceftriakson 2g /24 h
do /12 h + gentamicin1 5 mg/kg /24 h
14 dni2
doma pridobljena oku`ba,
nenevtropeni~ni bolnik,
izvor neznan /stafilokoki,
pnevmokoki, Escherichia coli
I
- preob~utljivost na
betalaktamske antibiotike
vankomicin 1 g /12 h + gentamicin1 5 mg/kg 14 dni2
A /24
h3 ali ciprofloksacin 400 mg /12 - 8 h
I
Kirur{ko zdravljenje, posvet z nevrokirurgom, nevroradiologom in infektologom
Parenteralni antibiotik, odmerek /
antibiotik, odmerek
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
1 V primeru neuspeha zgoraj omenjenega zdravljenja lahko uporabimo kloramfenikol 1 g /6 h + penicilin 5x106
IE /4-6 h
2 Nekateri svetujejo nadaljevanje zdravljenja PO 2 do 6 mesecev, vendar je u~inkovitost peroralnega zdravljenja
ob pi~li izbiri antibiotikov, ki ob peroralnem odmerjanju dosegajo terapevtske koncentracije v osrednjem
`iv~evju, vpra{ljiva. Svetujemo posvet z infektologom.
3 Mo`na nokardija
bolni{ni~na oku`ba4,
nenevtropeni~ni bolnik
14 dni2
cefepim 2 g /12 h
14 dni2
piperacilin /tazobaktam 4,5 g /8 h ali +
gentamicin1 5 mg/kg /24 h3 ali ciprofloksacin 14 dni2
400 mg /12 h – /8 h
- sum na oku`bo s proti
meticilinu odpornimi
stafilokoki (MRSA, MRSS)
- preob~utljivost na
betalaktamske antibiotike
imipenem 500 mg /6 h do 1000 mg /8 h ali
meropenem 1000 mg /8 h
kot zgoraj + vankomicin 1 g /12 h
14 dni2
vankomicin 1 g /12 h + gentamicin1 5 mg/kg 14 dni2
A /24
h3 ali ciprofloksacin 400 mg /12 h - 8 h
Verjetno `ari{~e v trebu{ni
votlini
Glej oku`be v trebu{ni votlini – peritonitis in 14 dni2
oku`be `ol~nika in `ol~evodov
Verjetno `ari{~e v se~ilih
Glej vnetje ledvi~nih ~a{ic
Staphylococcus aureus
I
14 dni2
dni2
kloksacilin 2 g /4-6 h + gentamicin1 5 mg/kg 14
/gentamicin
/24 h
do en teden
A cefazolin 2 g /8 h + gentamicin1 5 mg/kg /24 h 14 dni2
- Staphylococcus aureus:
preob~utljivost na vse
betalaktamske antibiotike
ali MRSA
Streptococcus pyogenes
Sindrom toksi~nega {oka
Staphylococcus aureus
I
vankomicin1 1g /12 h + gentamicin1 5 mg/kg 14 dni2
/24 h ali ciprofloksacin 400 mg /8 h
A linezolid 600 mg /12 h
14 dni2
I
14 dni
penicillin G 5 000 000 IE /4 – 6 h
A Glej Staphylococcus aureus
I
kloksacilin 2 g /6 h do 6x na dan +
intravenski imunoglobulini 1. dan 1 mg/kg,
nato 0,5 mg/kg {e dva dni
14 dni2
14 dni2
23
Izkustveno antibioti~no zdravljenje sepse
Bolezen, bolnik / povzro~itej
A
trajanje (dni)
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Parenteralni antibiotik,
Trajanje
odmerek / antibiotiki, odmerek (dni)
cefazolin 2 g /8 h + imunoglobulini glej
zgoraj
14 dni2
Izkustveno
zdravljenje1
vankomicin 1 g /12 h В±
cefepim 2 g /12 h ali
gentamicin 5 mg/kg /24 h2
vankomicin11 g /12 h + intravenski
imunoglobulini 1. dan 1 mg/kg, nato 0,5
mg/kg {e dva dni
- MRSA
Sindrom toksi~nega {oka
Streptococcus pyogenes
Antibiotik, odmerek, parenteralni antibiotik,
odmerek
I
penicilin G 5 000 000 IE /6 h do 6x na dan
+ klindamicin 900 mg /8 h + intravenski
imunoglobulini 0,5 mg/kg
1 pri bolnikih z ledvi~no insuficienco in/ali drugimi dejavniki tveganja za nefrotoksi~nost ali ototoksi~nost (druga
toksi~na zdravila, starost, hipovolemija, spremenjena farmakokinetika ob ascitesu, plegiji, amputaciji
okon~in…) je potrebno spremljanje serumske koncentracije
2 priporo~eno je trajanje zdravljenja, ~e bolnik ne razvije `ari{~ vnetja, pri bolnikih s sekundarnimi `ari{~i vnetja
je trajanje odvisno od prizadetega organa,
3 gentamicin, tobramicin, netlmicin 5 mg/kg/24 h ali amikacin 15 mg/kg/24 h,
4 izkustveno zdravljenje naj bo prirejeno ob~utljivosti bakterij na oddelku.
I kloksacilin 2 g /6 h
Za meticilin
ob~utljv
Staphylococcus
aureus
MRSA
Pri sepsi je treba takoj po odvzemu ustreznih ku`nin, po mo`nosti v eni uri po diagnozi, za~eti s
{irokospektralnim antibioti~nim zdravljenjem. Uvesti je treba tudi primerno podporno zdravljenje.
Med u~inkovite ukrepe spada zgodnje k cilju usmerjeno zdravljenje s teko~ino in vazoaktivnimi
amini (early goal-directed therapy) in za{~itno umetno predihavanje. Pri nekaterih bolnikih prihaja
v po{tev tudi zdravljenje z aktivirano beljakovino C (drotrekogin alfa) in kortikosteroidi.
Anon. Summary of recommendations. Intensive Care Med 2001; 27: S128-134.
Dellinger RP, et al. Surviving Sepsis Campaign Management Guidelines Committee. Surviving
Sepsis Campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock. Crit Care Med
2004 32:858-73.
Russell JA. Management of sepsis. N Engl J Med 2006; 355: 1699-713.
Za meticilin
ob~utljiv
koagulazno
negativni
stafilokok
Enterokoki,
ob~utljivi za
amoksicilin
S katetrom povezano bakteriemijo ali fungemijo ima bolnik, ki ima `ilni kateter, vsaj 1 pozitivno
hemokulturo, odvzeto iz periferne vene, klini~ne znake oku`be (vro~ino, mrzlico, in/ali hipotenzijo)
brez drugega vidnega mesta oku`be in prisotnost enega od naslednjih kriterijev:
-osamitev istega mikroorganizma s semikvantitativno kulturo segmenta katetra (>15 kolonij) ali
kvantitativno kulturo segmenta katetra (>102 CFU na segment katetra) in periferne vene
- razmerje {tevila bakterij 1:5 v kvantitativnih hemokulturah, odvzetih so~asno iz periferne vene in
`ilnega katetra
- razlika med ~asom zaznane rasti v so~asnih hemokulturah, odvzetih iz periferne vene in `ilnega
katetra > 2h
24
kot zgoraj
A linezolid 600 mg /12 h
kot zgoraj
I kloksacilin 2 g /6 h
5 – 7 dni5
A cefazolin 2 g /8 h
kot zgoraj5
Escherichia
coli4
kot zgoraj5
I vankomicin 1 g /12 h
kot zgoraj5
A linezolid 600 mg /12 h
kot zgoraj5
2 g /4h + gentamicin 10-145
I ampicilin
1 mg/kg /8 h3
Proti ampicilinu I vankomicin11g /12 h + 3
gentamicin mg/kg /8 h
odporni
enterokoki
A linezolid 600 mg /12 h
Proti
vankomicinu
odporni
enterokoki
(VRE)
Odstranitev katetra in uvedba
novega na drugo anatomsko
mesto je potrebna v ve~ini
primerov katetrskih oku`b.
Izjemo predstavljajo oku`be, pri
katerih je povzro~itelj
145
koagulazno negativen stafilokok,
bakteriemija ne vztraja in bolnik
nima metastatskih `ari{~ vnetja
ali tromboz. V tem primeru
bolnika zdravimo s sistemskim
antibiotikom В± antibioti~no
zaporo (kateter prebrizgamo z
kot zgoraj raztopino s farmakolo{ko
koncentracijo antibiotika in
zapremo za nekaj ur dnevno.
Zdravljenje v tem primeru traja
10-14 dni 7.
7-14
I vankomicin 1g /12 h
TMP/SMX 160/800 mg / 8 12 h
Proti meticilinu
odporen
koagulazno
negativni
stafilokok
Zdravljenje oku`b `ilnih katetrov
A cefazolin 2 g /8 h
opombe
10-143
10-145
I linezolid 600 mg /12 h
10-145
I cefotaksim 2 g /8 h
10-145
A ciprofloksacin 400 mg /12 h
10-145
25
Zdravljenje oku`b `ilnih katetrov
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Acinetobacter 4
Parenteralni antibiotik,
Trajanje
odmerek / antibiotiki, odmerek (dni)
500 mg /6 h ali
I imipenem
ampicilin /sulbaktam 3 g/6 h
cefepim 2 g /12 h ali
I ceftazidim 2 g /8 h +
gentamicin 5 mg/kg /24 h6
Pseudomonas
aeruginosa4
10-145
10-145
piperacilin /tazobaktam 4,5 g
A /8 h + gentamcin 5 mg/kg /24 10-145
h6
I flukonazol 400 mg /24 h
Candida
albicans
A
Candida
opombe
145
amfotericin B 0,3 – 1 mg/kg 8
145
kaspofungin 1. dan 70 mg,
nato 50 mg /24 h
145
amfotericin B 0,3 -1 mg/kg 8
145
kaspofungin 1. dan 70 mg,
nato 50 mg /24 h
Oku`be u{esa in mastoida
Peroralni antibiotik, Trajanje
Parenteralni
opombe
antibiotik, odmerek, odmerek,
antibiotik, odmerek (dni)
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Omejeno vnetje
(furunkel) zunanjega
sluhovoda /
I
Staphylococcus
aureus
izjemoma
kloksacilin 250 –
500 mg /6 h
7–10 dni Gretje!
Difuzno bakterijsko
vnetje zunanjega
sluhovoda (otitis
externa diffusa)/
Pseudomonas
aeruginosa, drugi
gramnegativni bacili
I
~i{~enje s fiziolo{ko raztopino ali alkoholom in 2% ocetno kislino,
nato neomicin – bacitracin kapljice ± topi~ni kortikosteroid /6 – 8
h dokler trajajo simptomi
Difuzno glivi~no
vnetje zunanjega
sluhovoda (otitis
externa mycotica)/
Aspergillus, Candida
I
~i{~enje in nistatin lokalno 2-4x na dan 14 do 21 dni
A ketokonazol krema 1-2x/dan 14 do 21 dni
5
14
1 Izkustveno zdravljenje je nujno potrebno pri bolnikih, ki so hudo bolni, pri blago bolnih lahko po~akamo na
dokaz povzro~itelja
2 Dodatek aminoglikozida ali cefalosporina, ki delujeta proti gramnegativnim povzro~iteljem, je potreben pri
hudo bolnih imunsko oslabelih bolnikih
3 ^e je sev proti gentamicinu visoko odporen, kombinacija ni u~inkovita.
4 Pri gramnegativnih bakterijah je zdravljenje zaradi razli~ne ob~utljivosti odvisno od ob~utljivosti povzro~itelja
5 zdravimo 14 dni po negativizaciji hemokulture. ^e bakteriemija ali fungemija vztraja po odstranitvi katetra, ~e
ima bolnik endokarditis ali septi~no trombozo ali drugo `ari{~e vnetja, je treba zdravljenje podalj{ati na 4 do
6 tednov. Pri bolnikih z osteomielitisom je potrebno 6-8 tedensko zdravljenje.
6 Gentamicin lahko nadomestimo z netilmicinom v enakem odmerku (dra`ji antibiotik, manj{a nefrotoksi~nost
klini~no ni dokazana), pri odpornej{ih sevih lahko uporabimo tudi amikacin ali tobramicin
7 ~e katetra ne moremo odstraniti, priporo~ajo antibioti~no zaporo (svetlino katetra v ~asu, ko ni v rabi,
napolnimo z 2-5 ml raztopine. 1-5 mg/ml ustreznega antibiotika + 50 – 100 IE heparina, raztopino odstranimo
pred aplikacijo zdravil in teko~in v kateter).
8 Amfotericin B navadno uporabljamo v 24-urni infuziji.
I
Maligno vnetje
zunanjega sluhovoda
/ Pseudomonas
aeruginosa
cefepim 2 g /12 h ali
ceftazidim 2 g /8 h ± ciprofloksacin 750 4 – 6
gentamicin 5 mg/kg mg /12 h
tednov
/24 h
piperacilin/
tazobaktam 4,5 g /8
h ali imipenem 500 ciprofloksacin 750 4 – 6
mg /6 h ali
mg /12 h
tednov
A meropenem 500 mg
/6 h В± gentamicin 5
mg/kg /24 h
ciprofloksacin 400
mg /8 h
Mermel LA, et al. Guidelines for management of intravascular catheter- related infections. Clin
Infect Dis 2001; 32: 1247-72.
Akutno vnetje
srednjega u{esa /
Streptococcus
pneumoniae,
Haemophilus
influenzae,
Moraxella catarrhalis
Kirur{ki
poseg!
Peroralni
antibiotik,
odmerek
mo`no v
zelo zgodnji
fazi bolezni
ali po
izbolj{anju
ciprofloksacin 750 4 – 6
mg /12 h
tednov
I
amoksicilin
500–1000 mg /8 h 5–10 dni
A
amoksi/klav
875/125 /12 h
ali 500/125 /8 h
5–10 dni
cefuroksim aksetil 5–10 dni
250–500 /12 h
26
27
Oku`be u{esa in mastoida
Parenteralni
Peroralni antibiotik, Trajanje
antibiotik, odmerek, odmerek,
opombe
antibiotik, odmerek antibiotik, odmerek (dni)
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Akutno vnetje
srednjega u{esa /
Streptococcus
pneumoniae,
Haemophilus
influenzae,
Moraxella catarrhalis
azitromicin 500 mg 3 dni
/24 h
A
klaritromicin 500
mg /12 h
I
Kroni~no vnetje
srednjega u{esa /
anaerobi,
grampozitivni koki,
grampozitivni bacili,
Gram negativni bacilli, A
ciprofloksacin 400
Pseudomonas
mg /12 h ali cefepim
aeruginosa
2g /12 h +
klindamicin 600 mg
/8 h do izbolj{anja
5–10 dni
amoksicilin/ klav
875/125 mg /12 h 14–21
ali 500/125mg /8 h dni
ad ORL
TMP/SMX
160/800 mg /12 h
~e je
osamljeni
povzro~itelj
ob~utljiv
14–21
dni
Za
parenteralni
antibiotik,
odmerek s
prehodom
na peroralni
antibiotik,
ciprofloksacin 750 3-7 / 14 odmerek ali
mg /12 h +
do 21
samo
klindamicin 300
dni
peroralni
mg /8 h
skupno antibiotik,
odmerek se
odlo~imo
glede na
bolnikovo
stanje.
ad ORL!
Oku`be zgornjih dihal
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
antibiotiki, odmerki
Nahod / rinovirusi,
koronavirusi,
simptomatsko zdravljenje
Nespecifi~na akutna oku`ba
dihal / virusi influence, parain- I
fluence, rinovirusi, respiratorni
sincicijski virus, adenovirusi…
simptomatsko zdravljenje
Akutno vnetje obnosnih
votlin / Streptococcus
I
pneumoniae, Haemophilus
influenza, Moraxella catarrhalis
amoksicilin 500–1000 mg 10–14
/8 h PO
- neuspeh I
azitromicin 500 mg /24 h 3
PO
- preob~utljivost na I
azitromicin 1. dan 500
mg, nato 250 mg /24 h
A PO 4 dni
klaritromicin 500 mg /12
h PO
doksiciklin 100 mg /12 h
PO
- preob~utljivost na I in
neuspeh oziroma pri~akovani
neuspeh makrolidov
A
moksifloksacin 400 mg
/24 h PO
5
10–14
10–14
5–10
levofloksacin 500 mg /24 10–14
h PO
Bolni{ni~na oku`ba (bolnik
na oddelku za intenzivno
zdravljenje, nazogastri~na
I
sonda / odporne gramnegativne bakterije, stafilokoki,
me{ana flora, glive
Kroni~no vnetje obnosnih
votlin / Streptococcus
pneumoniae
Haemophilus influenzae
anaerobi
Staphylococcus aureus
gramnegativni bacili
28
opombe
amoksi/klav 875/125 mg
/12 h ali 500/125 mg /8 h 10–14
A ali 2000/125 mg/12h PO
cefuroksim aksetil
10–14
250–500 mg /12 h PO
Vnetje bradavi~nika (mastoiditis) /povzro~itelji in antibioti~na terapija kot kroni~no Kirur{ki
vnetje srednjega u{esa
poseg!
Pillsbury III HC, et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 116: 119-22.
trajanje (dni)
I
Uporabo
fluorokinolono
v zaradi mo`ne odpornosti
povzro~iteljev
odsvetujejo pri
bolnikih, ki so
bili s fluorokinoloni zdravljeni nedavno.
imipenem 500 mg /6 h ali
meropenem 500 mg do
1g /6 h ali cefepim 2 g
10-14
/12 h В± vankomicin 1
g/12 h
Odstranitev
nazogastri~ne
sonde, ORL
amoksi/klav 875/125 mg
/12 h ali 500/125 mg /8 h 21–28
PO1
ad ORL
aksetil
A cefuroksim
250–500 mg /12 h PO
21–28
29
Oku`be zgornjih dihal
Oku`be zgornjih dihal
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
Akutno vnetje `rela /
Streptococcus pyogenes
antibiotiki, odmerki
I
trajanje (dni) opombe
penicilin G IM 1 200 enkratni
A benzatin
000 IE IM
odmerek
midekamicin 400 mg /8 h
klaritromicin 250-500 mg /12 10
A h PO
cefaleksin 250–500 mg /6 h 10
PO
klindamicin 300 mg /6-8 h
PO
Akutno vnetje `rela
(Infekcijska mononukleoza) /
Ebstein Barr virus
ceftriakson 250 mg IM +
doksiciklin 100 mg /12 h PO
1+7
cefriakson 500 mg IM +
azitromicin 1000 mg PO
1+1
ciprofloksacin 500 mg /24 h
PO + doksiciklin 100 mg /12
h PO
1+7
I
Akutno vnetje `rela /
Neisseria gonorrhoeae
A
levofloksacin 500 /12 h PO
Akutno vnetje `rela (davica)/ I
Corynebacterium diphteriae
Akutno vnetje `rela
(Vincentova angina) / me{ani
anaerobi
Angina ustnega dna
(Ludwigova angina) /
streptokoki, anaerobi
30
I
penicillin G 1 000 000 IE /8 h
IV, nato ko bolnik lahko
po`ira eritromicin 500 mg /6 14
h ali penicilin V
250.000–500.000 IE /6 h PO antitoksin 1x
+ difteri~ni antitoksin 20.000
– 120 000 IE IM
penicilin V 500 000–1 000
000 IE /6 h PO
A klindamicin 300 mg /6 h PO
I
7
10
10
klindamicin 600 mg /8 h IV ali 14
300 mg /8 h PO
Klamidijska
oku`ba `rela
je izredno
redka, mo`no
pa je, da imajo bolniki z
gonokoknim
vnetjem `rela
klamidijsko
oku`bo drugje, zato svetujejo tudi pri
gonokoknem
vnetju `rela
dodatek antibiotika, ki
deluje na
klamidije.
Potrebna je
tudi obravnava spolnih
partnerjev2.
imipenem 500 mg /6 h IV
klindamicin 900 mg /8 h IV
penicillin 4 000 000 IE /4h
(~e je bakterija ob~utljiva)
4 – 6 tednov
V~asih je
ali ve~
potrebno
antikoagukot zgoraj
lantno
zdravljenje
kot zgoraj
simptomatska
2–3, nato v
dneh
A metilprednisolon 80 mg /24 h 10–14
postopno
ukinemo
10
Kot Streptococcus pyogenes
trajanje (dni) opombe
amoksi/klav 1000/200 mg/8 h
A IV ali 875/125 mg /12h ali
14
500/125 mg/ 8 h PO
I
telitromicin 800 mg /24 h PO 10
Akutno vnetje `rela /
streptokoki skupine C in G
antibiotiki, odmerki
I
Lemierrov sindrom
(postanginalna sepsa, septi~ni
tromboflebitis jugularne vene) /
Fusobacterium necrophorum,
drugi anaerobi
10
azitromicin 500 mg /24 h PO
ali 1. and 500 mg, nato 4 dni 3 ali 5
po 250 mg / 24 h PO
Preob~utljivost na I
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
Angina ustnega dna
(Ludwigova angina) /
streptokoki, anaerobi
penicilin V 1 000 000 IE /12 h 10
ali /8 h PO
Peritonzilarni absces /
betahemoliti~ni streptokoki,
anaerobi
retrofaringealni,
parafaringealni,
submandibularni absces /
betahemoliti~ni streptokoki,
Staphylococcus aureus,
me{ana flora
I
klindamicin 600 mg /8 h IV ali 10
300–450 mg /6-8h PO
875/125 mg /12
A amoksi/klav
h PO
Huda
bolezen z
groze~o
zaporo
`rela
Kirur{ko
zdravljenje
10
1 V okolju z visokim dele`em proti penicilinu odpornih pnevmokokov svetujemo uporabo amoksicilina s
klavulansko kislino v odmerku 2000/125 mg dvakrat dnevno.
2 Anon. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006. MMWR 2006; 55 (RR11): 1-94
Oku`be srednjih in spodnjih dihal
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
antibiotiki, odmerki
Epiglotitis / Haemophilus
influenzae, Streptococcus
pyogenes, drugi streptokoki, I
stafilokoki
I
cefuroksim 1,5 g /8 h
IV
7-10
Intubacija ob prete~i
zapori dihal na
oddelku, kjer je
mo`na tudi
urgentna
traheotomija (ORL).
simptomatska
midekamicin 400 mg
/8 h
Akutni laringitis, traheitis,
bronhitis / respiratorni
virusi,
A
Mycoplasma pneumoniae
trajanje (dni) opombe
7-14
azitromicin 500 mg PO 3
klaritromicin 250-500
mg /12 h PO
7-14
doksiciklin 100 mg /12
h, nato 100 mg /24 h 7-14
PO
31
Plju~nica doma~ega okolja
Razpredelnica 2. Razredi tveganja za smrt zaradi plju~nice
Pri odlo~itvi glede bolni{ni~nega oziroma ambulantnega zdravljenja bolnikov s plju~nico si lahko
pomagamo s kriteriji Fina in sodelavcev, ki so kriterije ovrednotili pri ve~ kot 38 000 bolnikih
(razpredelnici 1, 2). Bolnike, uvr{~ene v razred I, II in ob~asno III lahko zdravimo ambulantno,
vendar je presoja potrebna pri vsakem bolniku posebej. V~asih moramo upo{tevati tudi socialne
dejavnike. ^e bolnik bruha, ne bo mogel prejemati zdravil peroralno, zato ga je potrebno napotiti
v bolni{nico. Upo{tevati je treba tudi nekatera druga obolenja, ki niso navedena v to~kovalniku, {e
posebno `iv~nomi{i~ne bolezni.
^eprav so navodila uporabna in preizku{ena, jim nekateri oporekajo. [e vedno ima prednost
klini~na presoja, navodila so nam le v pomo~.
Pri ambulantnem zdravljenju plju~nice potrdimo diagnozo s pomo~jo rentgenograma prsnih
organov (RTG pc), po mo`nosti naj bo posnetek narejen postero-anteriorno in s strani. Poleg tega
poskusimo narediti razmaz izka{ljaja za barvanje po Gramu in mikroskopski pregled. Izka{ljaj
mikroskopsko tudi ocenimo. Primeren izka{ljaj lahko tudi kultiviramo in posku{amo povzro~itelja
plju~nice osamiti. Za serolo{ke preiskave na tako imenovane atipi~ne povzro~itelje (Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila) in viruse se odlo~imo le
izjemoma. Za oceno potrebe po sprejemu v bolni{nico je treba narediti v to~kovalniku na{tete
preiskave. Priporo~ajo tudi pregled krvne slike in CRP.
Fine MJ, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia.
N Engl J Med. 1997;336:243-50.
Razpredelnica 1. To~kovalnik za uvrstitev bolnikov v razrede
Demografski podatki
Starost
{tevilo let
Fizikalni pregled
Motnja zavesti
minus Frekvenca dihanja >
Mo{ki/`enske `enske
10
30/min
Oskrbovanec
negovalne
ustanove
+10
Osnovne
bolezni
Laboratorijske preiskave
+20 pH < 7,35
+30
+20 Se~nina > 10,7 mmol/l
Sistoli~ni arterijski
+20 Krvni sladkor > 13,9
krvni tlak < 90 mmHg
mmol/l
+10
Temperatura < 35В°C
ali > 40В°C
+15 Natrij < 130 mEq/l
+20
Frekvenca sr~nega
utripa > 125/min
+10 Hematokrit < 30%
+10
+30
Jetrna
bolezen
+20
PO2 < 60 mm Hg ali sat
O2 < 90%
+10
Sr~no
popu{~anje
+10
Plevralni izliv
+10
Bolezen
ledvic
32
+10
[tevilo to~k Smrtnost (%) Priporo~eno zdravljenje
I
0,1
ambulantno
II
< 70
0,6
ambulantno
III
71-90
2,8
ambulantno ali kratkotrajno zdravljenje v bolni{nici
IV
91-130
8,2
v bolni{nici
V
> 130
29,2
v bolni{nici
Bolnik naj prejme antibiotik po odvzemu ustreznih ku`nin v prvih {tirih urah po sprejemu.
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Bolezen /povzro~itelj
ambulantno
zdravljenje, bolnik
brez pridru`enih
bolezni /
pnevmokoki,
Haemophilus
influenzae
Ambulantno
zdravljenje, bolnik s
pridru`enimi
boleznimi /
pnevmokoki,
Haemophilus
influenzae,
enterobakterije
Peroralni antibiotik, Trajanje
zdravljenja IV Opombe
odmerek
/ PO (dni)
amoksicilin 1000
mg /8 h
I
penicilin V 10 IE1,5x106 /6 h
7-10
azitromicin 500 mg 3
/24 h
A
I
klaritromicin 500
mg /12 h
doksiciklin 100 mg
/12 h
telitromicin 800
mg/24 h
amoksi/klav
500/125 mg /8 h ali
875/125 mg /12 h
ali 2000/125 mg/12
h2
7-10
cefuroksim aksetil
500 mg / 12 h
7-10
I
7-10
7-10
7-10
moksifloksacin3 400 7-10
mg /24 h
A
levofloksacin3 500
mg /12-24 h
Bolni{ni~no
zdravljenje, navadni
oddelek /
pnevmokoki,
Haemophilus
influenzae,
enterobakterije,
Mycoplasma
pneumoniae,
Chlamydophila
pneumoniae,
Legionella
pneumophila
7-10
6
+20
Rakavo
obolenje
Bolezen o`ilja
v osrednjem +10
`iv~evju
razred
penicillin G
4x106 IE /6 h
ali ampicilin 2g
/6 h ali
cefuroksim
1,5g /8 h ali
amoksi/klav
1,2g /8 h В±
klaritomicin
500 mg /12 h
PO ali
azitromicin 500
mg /24 h IV ali
PO
7-10
amoksicilin 1000
mg /8 h ali
cefuroksim aksetil
500 mg /12 h ali
amoksi/klav
875/125 mg /12 h do klini~nega
ali 2000/125 mg/12 izbolj{anja4 /
h2 В± klaritromicin
{e tri dni
500 mg /12 h ali
azitromicin 500 mg
/24 h (azitromicin
do skupno s
parenteralnim
odmerjanjem 6 dni)
Cefuroksim
ali
amoksi/klav
predpi{emo
pri starej{ih
od 65 let ali
bolnikih s
kroni~nimi
boleznimi
33
Razpredelnica 2. Razredi tveganja za smrt zaradi plju~nice
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Bolezen /povzro~itelj
Razpredelnica 2. Razredi tveganja za smrt zaradi plju~nice
Peroralni antibiotik, Trajanje
zdravljenja IV Opombe
odmerek
/ PO (dni)
moksifloksacin3, moksifloksacin 3,5
400 mg /24 h 400 mg /24 h
5
Bolni{ni~no
zdravljenje nadaljevanje
levofloksacin3,5
A 500 mg /12 h
Aspiracijska
plju~nica / me{ana
flora, anaerobi
levofloksacin3,5 500
mg /12 h
ertapenem 1
g/24 h
Atipi~na plju~nica /
Mycoplasma
pneumoniae,
Chlamydophila
pneumoniae,
Legionella
pneumophila
I
azitromicin 500 mg
/24 h ali
klaritromicin 500
mg /12 h ali
10-14
midekamicin 400
mg /8 h ali
doksiciklin 100 mg
/12 h
Psitakoza
/Chlamydia psittaci
I
doksiciklin 100 mg
/12 h
I
azitromicin 500 azitromicin 500 mg 3 do 6
mg /24 h
/24 h
Legioneloza /
Legionella
pneumophila
klaritromicin 500
A
mg /12 h
moksifloksacin moksifloksacin 400 14
400 mg /24 h mg /24 h
levofloksacin
500 mg /12 h
levofloksacin 500
mg /12 h
cefotaksim 2
g/6 h ali
ceftriakson 2 g
/24 h-/12 h6
+ azitromicin
izbolj{anju,
500 mg /24 h po
10 do 14 ali
bolnik na
IV ali
ve~
obi~ajnem
oddelku
eritromicin 4 g
IV kontinuirana
infuzija В±
rifampicin7 600
mg PO /24 h
Aspiracijska
plju~nica / me{ana
flora, anaerobi
amoksi/klav
kislina
1000/200 mg
/8 h
34
Pri hudem
poteku lahko
dodamo
rifampicin
600 mg /24 h
PO
14 do 21
Peroralni antibiotik, Trajanje
zdravljenja IV Opombe
odmerek
/ PO (dni)
klindamicin 600 klindamicin 300 mg do izbolj{anja Preob~utljivo
mg /8 h
/6-8 h
/ do 14
st na I
A
ertapenem 1 g
/24 h
kot zgoraj
Kot bolni{ni~na plju~nica na navadnem oddelku
ertapenem 1 g
/24 h
10 dni
1 trajanje zdravljenja bakterijske plju~nice je {e tri dni po upadu vro~ine ali skupno 7 do 10 dni, atipi~no plju~nico
zdravimo 10 do 14 dni, legionelozo pri imunsko oslabelem bolniku zdravimo 21 dni, plju~nico, ki jo povzro~ajo
gramnegativne bakterije ali Staphylococcus aureus zdravimo 14 dni do 3 tedne ali ve~
2 amoksicilin s klavulansko kislino lahko v okolju z visoko odpornostjo pnevmokokov proti penicilinu predpi{emo
tudi v odmerku 2000/125 mg na 12h
3 tveganje za odpornost proti drugim antibiotikom (antibioti~no zdravljenje v zadnjih 3 mesecih) ali huj{i potek
(osnovne bolezni plju~ in srca)
4 Prehod na peroralni antibiotik, odmerek: bolnik je 24 ur afebrilen, frekvenca pulza < 100/min, bolnik ni
tahipnoi~en, ni hipotenziven, u`iva teko~ino PO, upad levkocitoze, ne gre za bakteriemi~no plju~nico,
stafilokokno plju~nico ali legionelozo.
5 preob~utljivost na betalaktamske antibiotike
6 pri sumu na oku`bo s Pseudomonas aeruginosa (bronhiektazije, cisti~na fibroza, kortikosteroidi (> 10 mg /d),
{irokospektralni antibiotik > 7 dni v zadnjem mesecu, podhranjenost (American Thoracic Society, Am J Respir
Crit Care Med 2001; 136:1730-54)) cefotaksim ali ceftriakson nadomestimo z antipseudomonasnim
betalaktamskim antibiotikom (cefepim 2g /12 h IV ali ceftazidim 2g /8 h IV ali piperacilin s tazobaktamom 4,5
g /8 h i.v) in dodamo aminoglikozid (gentamicin ali tobramicin 5 mg /kg /24 h IV).
7 pri sumo na legionelo
Mu{i~ E, et al. Usmeritve za obravnavo zunajbolni{ni~ne plju~nice (ZBP) odraslih. Zdrav Vestn
2005; 74: 745-52.
14 do 21
Bolni{ni~no
zdravljenje, oddelek
za intenzivno
zdravljenje /
pnevmokoki,
Haemophilus
influenzae,
enterobakterije,
lahko Pseudomonas I
aeruginosa,
Mycoplasma
pneumoniae,
Chlamydophila
pneumoniae,
Legionella
pneumophila
I
Plju~nica v negovalni
ustanovi
14
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Bolezen /povzro~itelj
Mandell LA, et al. Update of practice guidelines for the managemant of community-acquired
pneumonia in immunocompetent adults. Clin Infect Dis 2003; 37:1405-33.
amoksi/klav
875/125 mg /12 h do izbolj{anja
ali 2000/125 mg/12 / do 14
h2
35
Bolni{ni~na plju~nica
Pri izbiri izkustvenega zdravljenja bolni{ni~ne plju~nice je treba upo{tevati pogostnost
posameznih mikroorganizmov v bolni{nici oziroma na oddelku in njihovo ob~utljivost za
antibiotike. Vsak oddelek, {e posebej oddelki za intenzivno zdravljenje, naj zato oblikuje svoja
priporo~ila za izkustveno zdravljenje bolni{ni~ne plju~nice in jih sproti prilagaja razmeram na
oddelku.
Pravilna izbira izkustvenega antibiotika za zdravljenje bolni{ni~ne plju~nice je zelo pomembna za
uspeh zdravljenja plju~nice in bolnikovo pre`ivetje, zato posebno pri najhuje bolnih priporo~ajo
naj{ir{e izkustveno zdravljenje. Pri tem si lahko pomagamo z neposrednim mikroskopskim
pregledom po Gramu obarvanega izlo~ka dihal (aspirat, izpirek bronha). Po prejemu
mikrobiolo{kih izvidov {irokospektralno antibioti~no zdravljenje ustrezno zo`imo (deeskalacija).
Poleg tega priporo~ajo, da za~nemo bolni{ni~no plju~nico zdraviti ~imprej.
Pred za~etkom izkustvenega zdravljenja, je treba odvzeti ustrezne ku`nine za mikrobiolo{ke
preiskave. Najbolj natan~no lahko opredelimo povzro~itelja bolni{ni~ne plju~nice s
semikvantitativno kulturo bronhoalveolarnega izpirka (BAL), slepim BAL ali semikvantitativno
kulturo trahealnega aspirata (vse semikvantitativne kvantitative kulture veljajo za zna~ilno
pozitivne pri >105 CFU/mL). Antibioti~no zdravljenje glede na osamljene bakterije ustrezno
priredimo.
Osamitev sevov Candida iz izlo~kov dihal, tudi iz BAL, ne pomeni, da gre pri bolniku za glivi~no
plju~nico.
Bolezen/povzro~itelj
Parenteralni
antibiotik, odmerek,
antibiotik, odmerek
Blaga do zmerno
huda plju~nica,
brez dejavnikov
tveganja za
posamezne
povzro~itelje /
enterobakterije,
Haemophilus
influenzae,
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
pneumoniae
cefuroksim 1,5 g/8 h
ali cefotaksim 2 g /8
h ali ceftriakson 2 g
/12-24 h ali
amoksi/klav 1,2 g /8
h ali
ampicilin/sulbaktam 3
g /6 h
Preob~utljivost na I
Izkustveno antibioti~no zdravljenje plju~nice usmerimo glede na nekatere dejavnike tveganja za
posamezne povzro~itelje.
Dejavniki tveganja za pogoste povzro~itelje bolni{ni~ne plju~nice
Bakterija
Dejavnik tveganja
enterobakterije
osnovna bolezen, antacidi, H2 antagonisti
Haemophilus influenzae
brez antibiotika, kajenje
Staphylococcus aureus
po{kodba glave, nezavest > 24 h (zlasti glasgovska
to~kovna lestvica za oceno stanja zavesti, Glasgow coma
scale, GCS) < 8), nevrokirur{ki bolnik, sladkorna bolezen,
odpoved ledvic, gripa
MRSA
kot zgoraj + antibioti~no zdravljenje, dolgotrajno umetno
predihavanje
Pseudomonas aeruginosa
antibioti~no zdravljenje, podhranjenost, kroni~na plju~na
bolezen, (KOPB, bronhiektazije, cisti~na fibroza), zdravljenje
s kortikosteroidi, umetno predihavanje, dolgotrajno
bolni{ni~no zdravljenje
Acinetobacter
antibioti~no zdravljenje, umetno predihavanje
anaerobi
kirur{ki poseg v trebu{ni votlini, vidna aspiracija
Legionella
oku`ena voda, zdravljenje s kortikosteroidi
36
Z dejavniki
tveganja za
posamezne
povzro~itelje (glej
zgoraj):
- anaerobi
(aspiracija)
- Staphylococcus
aureus
I
Trajanje
zdravljenja (dni)
opombe
ciprofloksacin 400
mg /12 h – /8 h
(slabo deluje na
Streptococcus
A pneumoniae) ali
moksifloksacin 400
mg IV ali
levofloksacin 500 mg
7-10,
/12 h
nekrotizirajo~a
ertapenem 1 g /24 h plju~nica (npr.
Staphylococcus
aureus,
Klebsiella,
1000/200 Pseudomonas
I amoksi/klav
aeruginosa) 14
mg /8 h
do > 21
cefotaksim 2 g /8 h
ali ceftriakson 2 g /24
h + klindamicin 600
mg /6-8 h ali
metronidazol 500 mg
/8 h
I
dodatek vankomicina
1 g /12 h ali
linezolida 600 mg /12
h ali kloksacilin 2 g /6
h
- Legionella
dodatek azitromicina
500 mg /24 h В±
rifampicin 300 mg /12
h
- Pseudomonas
aeruginosa
Glej zdravljenje hude bolni{ni~ne plju~nice
Vankomicin ali linezolid
naj dobiva bolnik do
izklju~itve oku`be z
MRSA, nato kloksacilin
V primeru preob~utljivosti
za penicillin, bolnika
zdravimo z vankomicinom
ali linezolidom.
37
Bolni{ni~na plju~nica
Bolezen/povzro~itelj
Parenteralni
antibiotik, odmerek,
antibiotik, odmerek
Huda plju~nica1
(tudi plju~nica na
oddelku za
intenzivno
zdravljenje, plju~nica
ob umetnem
predihavanju):
- bolnik
hospitaliziran < 5 dni
in v zadnjih 3
mesecih ni bil
zdravljen z
antibiotiki, brez
dejavnikov za
posamezne
povzro~itelje
Glej Blaga do srednje huda plju~nica brez dejavnikov tveganja za
posamezne povzro~itelje
Trajanje
zdravljenja (dni)
opombe
imipenem 500 mg /6
h do 1g /8 h
- bolnik
hospitaliziran > 5 dni
ali antibioti~no
zdravljenje v zadnjih
treh mesecih ali
dejavniki tveganja za
posamezne
povzro~itelje /
enterobakterije (tudi
ve~kratno odporne), I
Haemophilus
influenzae,
Staphylococcus
aureus (tudi MRSA),
Streptococcus
pneumoniae +
Pseudomonas
aeruginosa,
Acinetobacter
ali meropenem 1g /8
h
- dializa zaradi akutne ledvi~ne odpovedi
2 dodatek aminoglikozida ali ciprofloksacina svetujejo pri sumu na oku`bo s P. aeruginosa, ve~kratno odporno
Klebsiella, ali Acinetobacter, pri drugih povzro~iteljih zado{~a monoterapija. Zdravljenje s kombinacijo
antibiotikov zaradi ve~je pogostnosti omenjenih povzro~iteljev priporo~ajo predvsem pri bolnikih s kroni~no
obstruktivno plju~no boleznijo in umetnim predihavanjem > 7 dni. Kombinacijo svetujejo tudi pri dokazani
oku`bi s P. aeruginosa.
3 odmerek aminoglikozidov je odvisen od delovanja ledvic, glej ustrezno poglavje.
4 pri sumu na povzro~itelje, odporne proti gentamicinu
5 pri sumu na P. aeruginosa in odpornost na gentamicin
6 kombinacija betalaktamskih antibiotikov in aminoglikozidov zmanj{uje smrtnost oku`b s P. aeruginosa, za
kombinacije s ciprofloksacinom to ni dokazano.
7 vankomicin ali linezolid dodamo pri sumu na oku`bo s S. aureus (glej tabelo zgoraj), ki je verjetno odporen
proti meticilinu (MRSA): bolnik `e zdravljen z antibiotiki, MRSA endemi~na na oddelku
8 nekateri na podlagi spoznanj o farmakodinamiki vankomicina priporo~ajo odmerjanje vankomicina v obliki
trajne infuzije 2g/24h (serumska koncentracija 20 – 25 mg/l ozr 12 – 15 mmol/l).
American Thoracic Society. Hospital-acquired pneumonia in adults: diagnosis, assessment of
severity, initial antimicrobial therapy, and preventive strategies. Am J Respir Crit Care Med 1995;
153: 1711-25.
Rello J, et al. International conference of the development of consensus on the diagnosis and
treatment of ventilator-associated pneumonia. Chest 2001; 120: 955-70.
Bodi M, et al. Therapy of ventilator-associated pneumonia: the Tarragona strategy. Clin Microbiol
Infect 2001; 7: 32-33.
Hubmayr RD. Statement of the 4th International consesus conference in critical care on ICUacquired pneumonia – Chicago, Illinois, May 2002. Intensive Care Med 2002; 28: 1521-36.
Anon. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator associated, and
healthcare associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 388-416.
ali piperacilin/
tazobaktam 4,5 g /6 8h
Kot zgoraj,
pri
ali cefepim 2 g /12 ali nekateri
plju~nici na
8h
umetnem
ali ceftazidim 2 g /8 h predihavanju
svetujejo 7 do 8
dnevno
В±2 aminoglikozid 3
{e
(gentamicin 7 mg/kg zdravljenje,
~e
/24 h ali netilmicin 7 posebno
diagnoza ni
mg/kg /24 h ali
amikacin4 20 mg/kg prepri~ljiva
/24 h ali tobramicin5 7
mg/kg /24 h) ali
ciprofloksacin6 400
mg /8 h.
В±7 vankomicin 1 g /12
h8 ali linezolid 600
mg /12 h
1 Kriterij za hudo bolni{ni~no plju~nico
- obravnava na oddelku za intenzivno zdravljenje
- dihalna stiska (potreba po umetnem predihavanju ali fiO2 > 0,35 za satO2 > 90%
- hitro poslab{anje vidno na RTG pc ali prizadetost ve~ re`njov ali kavitacija
- huda sepsa z odpovedjo organov:
- RR sist < 90 mm Hg ali RR diast < 60 mm Hg
- potreba po zdravljenju z vazoaktivnimi amini > 4 h
- urne diureze < 20 ml/h ali < 80 ml se~a v 4 h
38
39
Empiem plevre in plju~ni absces
Bolezen/povzro~itelj
Parenteralni
antibiotik, odmerek,
antibiotik, odmerek
Empiem plevre,
bolnik zboli doma /
stafilokoki,
pnevmokoki, drugi
I
streptokoki,
Escherichia coli,
anaerobi
cefuroksim 1,5 g /8 h
ali cefotaksim 2 g /8
h ali ceftriakson 2 g
/12 -24 h В±
klindamicin 600 mg
/8 h
- bolni{ni~na
oku`ba /stafilokoki, I
tudi MRSA1
enterobakterije,
Pseudomonas
aeruginosa, anaerobi
Mediastinitis
Peroralni antibiotik, Trajanje
zdravljenja
odmerek
(dni)
- bolni{ni~na
oku`ba2 / odporne
gramnegativne
bakterije, anaerobi
Parenteralni
Trajanje
antibiotik, odmerek, Peroralni
zdravljenja opombe
antibiotik,
odmerek
antibiotik, odmerek
(dni)
Bolezen/
povzro~itelj
I
Odontogeno
vnetje
/streptokoki,
anaerobi
14 - 21
cefotaksim 2 g /8 h
ali ceftriakson 2 g/12
-24 h + klindamicin
600 mg /8 h
drena`a
14 – 21
cefepim 2 g/12 h +
klindamicin 600 mg
/8 h
ciprofloksacin 400
A mg/ 8 h + klindamicin
600 mg /8 h
Plju~ni absces
- bolnik zboli doma
/ stafilokoki,
streptokoki,
I
Klebsiella,
Escherichia coli,
anaerobi
opombe
amoksi/klav 1000/200 amoksi/klav
mg /8 h
875/125 mg /12 h
28 – 42 dni
(PO potem,
ko je bolnik
4-5 dni
afebrilen)
cefotaksim 2 g /8 h
ali ceftriakson 2 g/12
-24 h + klindamicin
600 mg /8 h
28-42
A
I
Perforacija
po`iralnika /
ustna flora
Po sternotomiji /
odporni
gramnegativni in
pozitivni
mikroorganizmi,
anaerobi
klindamicin 600
mg/8 h
amoksi/klav
1000/200 mg/ 8 h
ampicillin/
sulbaktam 3 g/6 h
Kirur{ko
zdravljenje!
amoksi/klav
875/125 mg /12 h
ampicillin/
sulbaktam 3 g/6 h
piperacilin/
A tazobaktam
4,5 g/8 h
I
klindamicin 300
mg /8 h
piperacilin/
tazobaktam 4,5 g/8
h + vankomicin 1
g/12 h
imipenem 500 mg
/6 h do 1 g/8 h ali
A meropenem 1 g/8 h
+ vankomicin 1
g/12 h
vsaj 14
Pri bolni{ni~nih
oku`bah je
treba
upo{tevati
ob~utljivost
bakterij na
oddelku.
Antibioti~no
zdravljenje
priredimo glede
na bakterije,
osamljene iz
ku`nin,
odvzetih pri
kirur{kem
posegu.
imipenem 500 mg /6
h ali meropenem 500
mg /6 h
I
piperacilin/tazobakta
m 4,5 g /8 h
cefepim 2 g /12 h +
klindamicin 600 mg
/8 h
ciprofloksacin 400 mg
/8 h + klindamicin
600 mg /8 h
ciprofloksacin 500
mg/12 h +
klindamicin 450
mg/8 h
1 ~e gre za oku`bo z MRSA, dodamo vankomicin
2 izbira antibiotika odvisna od odpornosti bakterij na oddelku.
40
41
Akutno poslab{anje kroni~nega vnetja sapnic
Za kroni~no obstruktivno plju~no bolezen je zna~ilno ve~ mesecev trajajo~e zmanj{anje pretoka
izdihanega zraka. Kroni~ni bronhitis je opredeljen s ka{ljem z izka{ljajem vsaj tri mesece letno dve
leti zapored.
Za akutno poslab{anje kroni~nega bronhitisa so zna~ilni huj{i ka{elj/pove~ana koli~ina izka{ljaja,
spremenjena barva izka{ljaja in te`je dihanje (pove~ana dispnea).
Antibioti~no zdravljenje je potrebno, ~e so prisotni vsi trije ali vsaj dva simptoma.
Izbira zdravil je odvisna od dejavnikov tveganja za poslab{anje zdravstvenega stanja.
Parenteralni
Peroralni antibiotik,
antibiotik, odmerek odmerek
Bolezen/ povzro~itelj
1
Starost <60 let, FEV1 I
>50%, <4 poslab{anja
letno: Haemophilus
influenzae,
Streptococcus
A
pneumoniae, Moraxella
catarrhalis
Trajanje IV /
PO (dni)
amoksicilin 500 mg /8 h
/7–10
doksiciklin 100 mg /12 h
/ 7–10
1 odpornost povzro~iteljev proti TMP/SMX je v Sloveniji pogosta, zato ne priporo~amo rabe TMP/SMX brez
antibiograma povzro~iteljev (Seme K, et al. Ob~utljivost povzro~iteljev oku`b dihal za antibiotike v Sloveniji.
V: Beovi} B, Strle F, ^i`man M. Infektolo{ki simpozij 2006. Ljubljana: SZD, Sekcija za kemoterapijo; 2006:
55-66.)
2 v okolju z visokim dele`em pnevmokokov, odpornih proti penicilinu, svetujemo amoksicilin s klavulansko
kislino v odmerku 2000/125 mg dvakrat dnevno.
3 azitromicin 500 mg /24 h 3 dni ali 500 mg 1. dan nato 250 mg /24 h 4 dni
4 uporabo fluorokinolonov zaradi mo`nega razvoja odpornosti odsvetujejo pri bolnikih, ki so bili s kinoloni
zdravljeni nedavno, levofloksacin in zlasti moksifloksacin slab{e kot ciprofloksacin delujeta na P. areuginosa
5 parenteralno antibioti~no zdravljenje je navadno potrebno, ~e mikroorganizmi niso ob~utljivi za peroralne
antibiotike ali zaradi splo{nega slabega stanja bolnika. V po{tev prihajajo tudi drugi parenteralni
{irokospektralni antibiotiki s {irokim protimikrobnim spektrom, ki delujejo na P. aeruginosa, pri izbiri
upo{tevamo ob~utljivost bakterij, osamljenih iz izka{ljaja.
Anthonisen NR, et al. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary
disease. Ann Intern Med. 1987;106:196-204.
Grossman RF. The value of antibiotics and the outcomes of antibiotic therapy in exacerbations
of COPD. Chest 1998; 113: Suppl 4: 249S-255S. www.capnetz.de
TMP/SMX1 160/800 mg /12 / 7–10
h
amoksi/klav 500/125 mg /8 / 7–10
h ali 875/125 mg /12 h2
I
cefuroksim aksetil 500 mg / 7–10
/12 h
klaritromicin 500 mg /12-24 / 7–10
h
FEV1 < 50% ali FEV1
50 – 65% + druge
kroni~ne bolezni:
Haemophilus
influenzae,
Streptococcus
pneumoniae, Moraxella A
catarrhalis, mo`ni
odporni sevi
azitromicin 500 mg prvi
dan nato 250 mg, lahko tri / 3-53
dni 500 mg
moksifloksacin4 400 mg /24 / 5–10
h
levofloksacin4 500 mg /12- / 5–10
24 h
ciprofloksacin4 500 do 750 / 7–10
mg /12 h
Zelo pogosta
poslab{anja:
Haemophilus
influenzae,
Streptococcus
pneumoniae,
Moraxella catarrhalis,
enterobakterije,
Pseudomonas
aeruginosa
42
I
ciprofloksacin 400
mg /8-12 h ali
cefepim 2 g /12 h5
do klini~nega
ciprofloksacin4 500 do 750 izbolj{anja/
do 10 do 14
mg /12 h
dni skupno
do klini~nega
moksifloksacin4 400 moksifloksacin4 400 mg /24 izbolj{anja/
do 5 do 14
mg /24 h
h
skupno
A
do klini~nega
levofloksacin4 500 levofloksacin4 500 mg /12- izbolj{anja/
mg /12-24 h do /12 24 h
do 5 do 14
h
skupno
43
Oku`be srca
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Vnetje sr~ne zaklopke
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Odmerek antibiotika
(IV, ~e ni druga~e ozna~eno)
Trajanje / opombe
Izkustveno zdravljenje
Naravna zaklopka
vankomicin 1 g/12 h + gentamicin 4–6 tednov, gentamicin
80 mg/8 h ali 120 mg/12 h
prva 2 tedna
Umetna zaklopka1
vankomicin 1 g/12 h + rifampicin
300 – 450 mg/8 h PO +
gentamicin 80 mg/8 h ali 120
mg/12 h
4–6 tednov, gentamicin
prva 2 tedna
Streptococcus, MIK penicilina < 0,1 mg/ l, naravna zaklopka
- starost < 65 let,
normalna serumska
koncentracija kreatinina,
normalen sluh
penicilin G 12 do 20 M IE/24 h,
razdeljeno na 4 do 6 odmerkov
I ali kontinuirano + gentamicin 3
mg/kg/24 h (max. 240 mg/dan),
razdeljeno na 1 – 3 odmerke
penicilin 4 tedne,
gentamicin prvih 14 dni
(ameri{ka priporo~ila
omenjajo tudi 14-dnevno
zdravljenje)
- starost > 65 let,
normalna serumska
koncentracija kreatinina,
nezapleten potek ali hiter
odgovor na terapijo
penicilin G 12 do 20 M IE/24 h,
I razdeljeno na 4 do 6 odmerkov
ali kontinuirano
2 - 4 tedne z ambulantnim
zdravljenjem po 7 dneh
hospitalizacije2
- starost > 65 let in/ali
povi{ana serumska
koncentracija kreatinina
G v odmerku,
I penicilin
prilagojenem delovanju ledvic
4 tedne
- alergija na penicilin
A ceftriakson 2 g/24 h
4 tedne
- alergija na penicilin in
cefalosporine
A vankomicin 15 mg/kg/12 h
4 tedne
Streptococcus, MIK penicilina 0,1 – 0,5 mg/l ali umetna zaklopka
penicilin G 20 do 24 M IE/24 h,
razdeljeno na 4 do 6 odmerkov
I ali kontinuirano + gentamicin 3
mg/kg/24 h, razdeljeno na 1 – 3
odmerke
penicilin 4- 6 tednov,
gentamicin prvih 14 dni
ceftriakson 2 g/24 h + gentamicin
4-6 tednov,
A 3 mg/kg/24 h, razdeljeno na 1 – ceftriakson
gentamicin 14 dni
3 odmerke (max. 240 mg/dan)
- alergija na penicilin in
cefalosporine
A vankomicin 15 mg/kg/12 ur
4 - 6 tednov
Enterokoki in proti penicilinu odporni streptokoki
MIK penicilina < 8 mg/l in
MIK gentamicina < 500
mg/l
44
penicilin G 16 do 20 M IE/24 h
na 4 do 6 odmerkov + 4 tedne
I razdeljeno
gentamicin 1 mg/kg/8 h ali 1,5
mg/kg/12 h (max. 240 mg/dan)
vankomicin 15 mg/kg/12 h +
A gentamicin 1 mg/kg/8 h ali 1,5
mg/kg/12 h (max. 240 mg/dan)
6 tednov
enako za oku`bo umetne
zaklopke
proti penicilinu odporni
sevi (MIK > 8 mg/L)
Odmerek antibiotika
(IV, ~e ni druga~e ozna~eno)
vankomicin 15 mg/kg/12 h +
I gentamicin 1 mg/kg/8 h ali 1,5
mg/kg/12 h (max. 240 mg/dan)
Trajanje / opombe
6 tednov
enako za oku`bo umetne
zaklopke
Odpornost ali zmanj{ana ob~utljivost za vankomicin ali visoka stopnja odpornosti proti
gentamicinu
Konzultacija infektologa!
Stafilokokni endokarditis, naravna zaklopka
Staphylococcus aureus,
ob~utljiv za meticilin
kloksacilin 2 g/4-6 h + gentamicin vsaj 4 tedne, dodatek
I 1 mg/kg/8 h do 1,5 mg/kg/12h
gentamicina v za~etku za
(max. 240 mg/dan)
3 do 5 dni3
vankomicin 15 mg/kg/12 h +
MSSA, alergija na peniclin A gentamicin 1 mg/kg/8 h do 1,5
mg/kg/120 h (max. 240 mg/dan)
4 – 6 tednov, dodatek
gentamicina v za~etku za
3 do 5 dni3
MRSA
4 – 6 tednov
I vankomicin 15 mg/kg/12 h
Stafilokokni endokarditis, umetna zaklopka
za meticilin ob~utljiv S.
aureus in koagulazno
negativni stafilokoki
proti meticilinu odporni
stafilokoki (MRSA ali
KNS)
kloksacilin 2g/4-6 h + rifampicin
I 300 mg/8 h PO, + gentamicin 1
mg/kg/8 h ali 1,5 mg/kg/12 h4
6 – 8 tednov, gentamicina
prvih 14 dni
vankomicin 15 mg/kg/12 h +
300 mg/8 h PO +
A rifampicin
gentamicin 1 mg/kg/8 h ali 1,5
mg/kg/12 h4
6 – 8 tednov, gentamicina
prvih 14 dni
vankomicin 15 mg/kg/12 h +
300 mg/8 h PO +
I rifampicin
gentamicin 1 mg/kg/8 h ali 1,5
mg/kg/12 h5
6 – 8 tednov
linezolid po predhodnem posvetu
A z infektologom iz terciarne
ustanove.
1 zgodnji endokarditis na umetni zaklopki, mo`nost oku`be z Gram negativnimi bacili: konzultacija z
infektologom
2 priporo~ila za ambulatno zdravljenje: streptokoki z dobro ob~utljivostjo za peniclin, vegetacija manj{a kot 10
mm, brez kardiovaskulatnih zapletov, primerne socialne razmere
3 za intravenske narkomane v~asih zado{~a 14-dnevno zdravljenje.
4 alternativa je lahko netilmicin enkrat dnevno v odmerku 2 – 3 mg/kg (serumski nivo najve~ 16 mg/L),
5 gentamicin dodamo, ~e so MRSA ali KNS in vitro ob~utljivi, in sicer za celoten ~as zdravljenja, ~e je oku`bo
povzro~il MRSA, in 14 dni, ~e je oku`bo povzro~il KNS. ^e je bakterija odporna proti vsem aminoglikozidom,
lahko gentamicin zamenjamo s fluorokinolonom.
^e je bil bolnik v ~asu zdravljenja endokarditisa operiran, upo{tevamo mikrobiolo{ki izvid kulture
zaklopke. ^e ob posegu doka`emo bakterije na zaklopki, upo{tevamo dan operacije za za~etek
zdravljenja. ^e je zaklopka sterilna, upo{tevamo tudi ~as zdravljenja pred kirur{kim posegom.
ESC Guidelines on prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis. The Task Force
on Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004; 25: 267-76.
Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy . Antibiotic treatment of
streptococcal, enterococcal, and staphylococcal ednocaridtis. Heart 1998; 79: 207-10.
Baddour LM., et al. Infective endocarditis: diagnosis, antimicrobial therapy and management of
complications. Circulation 2005; 111: 394-434.
45
Akutno bakterijsko vnetje osr~nika (Akutni perikarditis)
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
antibiotik, odmerek
I
kloksacilin 2 g /4-6h +
gentamicin 5 mg/kg /24 h
trajanje opombe
(dni)
28
Staphylococcus aureus,
Streptococcus
pneumoniae,
Streptococcus pyogenes,
enterobakterije
1 g /12 h +
A vankomicin
ciprofloksacin 400 mg/12 h
Oku`be v trebu{ni votlini
28
Potrebna je
perikardiocenteza
in izpiranje z
velikimi koli~inami
teko~ine, nekateri
svetujejo izpiranje
z antibiotiki in/ali
streptokokinazo.
V diferencialni
diagnozi je treba
upo{tevati mo`nost
TBC
Maisch B, et al. Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases executive
summary; The Task force on the diagnosis and management of pericardial diseases of the
European society of cardiology. Eur Heart J. 2004 25:587-610.
Vnetje potrebu{nice, peritonitis
Pri zdravljenju sekundarnega peritonitisa je u~inkovitih ve~ antibiotikov oziroma kombinacij
antibiotikov. Pri izbiri upo{tevamo mo`nost stranskih u~inkov (toksi~nost dolgotrajnega zdravljenja
z aminoglikozidi, preob~utljivost), vpliv antibiotikov na razvoj odpornih bakterij in ceno zdravljenja.
V nekaterih primerih lahko hitro preidemo na zdravljenje PO.
Jemanje brisov med operacijo pri bolnikih, ki zbolijo doma in nimajo dodatnih nevarnostnih
dejavnikov, navadno ni potrebno. Pri perforaciji `elodca ali dvanajstnika ni treba dodajati
antibiotikov proti anaerobom (metronidazol, klindamicin). Pri bolni{ni~nih oku`bah izberemo
antibiotike glede na pogostnost posameznih povzro~iteljev in njihovo ob~utljivost za antibiotike na
oddelku, upo{tevamo bakterije, ki so bile pri bolniku osamljene v preteklosti in dosedanjo
antibioti~no zdravljenje.
Izkustveno antibioti~no zdravljenje priredimo glede na bakterije, ki smo jih pri bolniku osamili iz
ustreznih ku`nin (intraoperativni brisi, tkiva, punktati).
Usmerjeno zdravljenje je posebej pomembno pri bolnikih s terciarnim peritonitisom, pri katerem
so pomembni povzro~itelji poleg odpornih gramnegativnih baketerij tudi stafilokoki, enterokoki in
glive.
^e se bolnikovo stanje ne izbolj{uje, gre morda za novo oku`bo ali je potrebna odstranitev
kirur{kega vzroka.
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Parenteralni
Peroralni antibiotik, trajanje
antibiotik, odmerek odmerek
(dni)
5 (hitro
klini~no
izbolj{anje,
bistra
teko~ina
po 48 h)
– 15
cefotaksim 2 g /8 h
ali ceftriakson 2 g
/24 h
I
Primarni bakterijski
peritonitis /
enterobakterije,
Streptococcus pneumoniae
500
A levofloksacin
mg /12 h
Sekundarni peritonitis po
predrtju `elodca ali
dvanajstnika, bolnik zboli
doma, brez dodatnih
dejavnikov tveganja /
enterobakterije, streptokoki
46
opombe
levofloksacin 500
mg /24 h
kot
zgoraj
Na
peroralni
antibiotik,
odmerek
preidemo
ob
izbolj{anju, ~e
bolnik
lahko
u`iva
hrano
I amoksi/klav
1000/200 mg /8 h
glej
opombe1
2
A
gentamicin 5
mg/kg /24 h
cefuroksim
1,5 g /8 h
47
Vnetje potrebu{nice, peritonitis
Vnetje potrebu{nice, peritonitis
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Parenteralni
antibiotik, odmerek
Peroralni antibiotik, trajanje
odmerek
(dni)
opombe
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
gentamicin 5 mg/kg
/24 h + metronidazol
500 mg /8 h ali
klindamicin 600 mg
/8 h
5ciprofloksacin
500 do 750 mg
+
ciprofloksacin 400
metronidazol 400
mg /8-12 h
mg /8 h ali
+
klindamicin 300 do
metronidazol 500 mg 600 mg /8 h
/8 h ali klindamicin
600 mg /8 h
ali
amoksi/klav
1000/200 mg /8 h
Sekundarni peritonitis
po predrtju prebavne
cevi distalneje od
dvanajstnika, bolnik
zboli doma, brez
dejavnikov tveganja /
enterobakterije, anaerobi
imipenem 500 mg
/6 h do 1g /8 h ali
meropenem 1g /8
h
- odporne bakterije
A cefuroksim 1,5 g /8 h amoksi/klav 1000
+
mg/12 h
metronidazol 500 mg
/8 h ali klindamicin
600 mg /8 h
I
Sekundarni peritonitis,
ciprofloksacin 400
starostnik,
mg /8-12 h
podhranjen bolnik,
+
osnovne bolezni, zlasti
metronidazol 500 mg
bolezni srca in o`ilja,
/8 h ali klindamicin
visok APACHE II,
600 mg /6 h В±
bolni{ni~na oku`ba /
ampicilin3 2 g /6 h
aerobni gramnegativni
bacili (enterobakterije,
gentamicin1 5 mg/kg
Pseudomonas
/24 h
aeruginosa,
+
Acinetobacter) anaerobi, A metronidazol 500
enterokoki, glive
mg /8 h ali
klindamicin 600 mg
/6 h В± ampicilin3 2 g
/6 h
tigeciklin 1. dan 100
mg, nato 50 mg /12
h6
48
piperacilin/
tazobaktam 4,5g /8
h
amikacin 15 mg
/24 h
+
metronidazol 500
mg /8 h ali
klindamicin 600900 mg /6 ali 8 h
В± ampicilin3 2 g /6
h
ertapenem
1 g /24 h
cefotaksim 2 g /8 h
ali ceftriakson 2 g
/24 h ali cefpiramid 2
g /12 h
+
metronidazol 500 mg
/8 h ali klindamicin
600 mg /6 h В±
ampicilin3 2 g /6 h
opombe
cefepim 2 g /8 h
+
metronidazol 500
mg /8 h ali
klindamicin 600900 mg /6 ali 8 h
В± ampicilin3 2 g /6
h
2
I
Parenteralni
Peroralni antibiotik, trajanje
antibiotik, odmerek odmerek
(dni)
tigeciklin6 100 mg,
nato 50 mg /12 h
glej
opombe1
Terciarni peritonitis,
bolni{ni~na oku`ba /
odporne enterobakterije,
Pseudomonas aeruginosa,
anaerobi, odporni
stafilokoki, enterokoki,
glive4
Kot sekundarni peritonitis pri bolniku s
tveganjem, namesto ampicilina
vankomicin 1 g /12 h, dodatek
flukonazola4 400 mg /24 h IV, po
mo`nosti zdravimo usmerjeno glede na
osamljene povzro~itelje.
Akutni pankreatitis
-blaga do srednje huda
bolezen
Bolnik ne potrebuje
antibioti~nega
zdravljenja
500
I imipenem
mg/6 h
-huda bolezen z nekrozo
(> 30%)
ciprofloksacin 400
h+
A mg/12
metronidazol 500
mg/8 h
14 dni
CAPD peritonitis: nefrolog, infektolog
1 Predrtje prebavne cevi (po{kodba) in kirur{ki poseg v 12 h ali predrtje `elodca ali dvanajstnika in kirur{ki
poseg v 24 urah ali vnetje kirur{ko povsem odstranjeno (akutni gangrenozni holecistitis brez predrtja; nekroza
~revesne stene zaradi zapore `ilja brez predrtja ali vnetja potrebu{nice, abscesa; gangrenozno vnetje slepi~a
brez predrtja): < 24 ur,
49
Drugi bolniki: 5 do 7 dni ali do normalizacije telesne temperature in levkocitov, vzpostavitve peristaltike.
Odstranitev kirur{kega vzroka ni mogo~a: Podalj{ano zdravljenje v dogovoru z infektologom
2 gentamicin lahko nadomestimo z netilmicinom, ki je dra`ji in nima dokazanih prednosti, tobramicin
uporabljamo pri dokazani oku`bi s P. aeruginosa, ki je odporen proti gentamicinu, amikacin uporabljamo pri
ve~kratno odpornih bakterijah
3 Pri sumu na oku`bo z enterokoki (ponavljajo~e se oku`be, terciarni peritonitis)
4 Profilaksa oziroma zdravljenje s flukonazolom je verjetno potrebno pri bolnikih s ponavljajo~imi se predrtji
prebavne cevi ali popu{~anjem anastomoze ter pri bolnikih z oslabelo imunostjo (kemoterapija rakavega
obolenja, presaditev organov). Zdravljenje s flukonazolom je mo`no, ~e osamimo Candida albicans, pri drugih
glivah je potreben posvet z infektologom.
5 Za peroralni antibiotik, odmerek se odlo~imo, ~e je `e pri{lo do izbolj{anja in bolnik u`iva teko~ino per os. Ker
je izbira peroralnih zdravil majhna, peroralni antibiotik, odmerek v~asih zaradi odpornosti povzro~iteljev ni
mo`no.
6 tigeciklin ne deluje na Pseudomonas aeruginosa
Reference
Solomkin JS, et al. Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated
intraabdominal infections. Clin Infect Dis 2003; 37: 997-1005.
Mazuski JE, et al. The surgical infection society guidelines on antimicrobial therapy for intraabdominal infections: evidence for the recommendations. Surg Infect 2002; 3: 175-233.
Marshall JC, et al. Intensive care unit management of intra-abdominal infection. Crit Care Med
2003; 31: 2228-38.
Weiser-Soares K, et al. Antibiotic treatment for spontaneous bacterial peritonitis. BMJ 2002;
324:100-2.
Jetrni absces
Pri ve~ini bolnikov je potrebna drena`a abscesa, izkustveno zdravljenje priredimo glede na
osamljene povzro~itelje
Parenteralni antibiotik, Peroralni
odmerek / antibiotik, antibiotik, odmerek Trajanje
odmerki
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
I
/
enterobakterije,
anaerobi
opombe
cefotaksim 2 g /8 h ali
ceftriakson 2 g /24 h
+ metronidazol 500
mg / 8h
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
akutno vnetje `ol~nika ali
`ol~evodov, od doma, blago
bolni, brez dejavnikov
tveganja /enterobakterije,
anaerobi, enterokoki
Antibiotik, odmerek
ciprofloksacin 400 mg ciprofloksacin 500
/12 h + metronidazol mg /12 h +
1 mesec,
500 mg /8h
metronidazol 400 >lahko
ve~
mg
/8
h
ali
imipenem
mesecev
amoksi/klav
A 500 mg / 6h
500/125 mg /8 h
meropenem
500-1000 mg / 8h
metronidazol 750
mg /8 h, nato
7 do 10 dni,
paromomicin 4 – 5 nato 7 dni
mg/kg /8 h
2 g /8 h +
A ampicilin
gentamicin 5 mg/kg /24 h
ciprofloksacin 400 mg /812 h + metronidazol 500
mg /8 h ali klindamicin
600 mg /6-8 h
akutno vnetje `ol~nika ali
`ol~evodov, od doma, huje
bolni, brez dejavnikov
tveganja / enterobakterije,
anaerobi, enterokoki, mo`na
odpornost
7 - 10
^e pri
bolniku s
kirur{kim
posegom
vnetje
povsem
odstranimo, naj
antibioti~no
zdravljenje
traja le 24h
I cefotaksim 2 g /8 h ali
ceftriakson 2g /24 h ali
cefpiramid 2 g /12 h +
metronidazol 500 mg /8
h ali klindamicin 600 mg
/6-8 h
A ertapenem 1 g /24 h
akutno vnetje `ol~nika ali
`ol~evodov z dejavniki
tveganja za hud potek,
anaerobno oku`bo ali
odpornost povzro~iteljev:
> 60 let, jetrna ciroza,
sladkorna bolezen, imunska
oslabelost, ponovitev bolezni,
emfizemati~ni holecistis,
empiem `ol~nika /
enterobakterije, anaerobi,
enterokoki, mo`na odpornost
I Kot zgoraj
piperacilin/ tazobaktam
4,5 g /8 h
ponavljajo~e se vnetje
`ol~evodov zaradi spoja
`ol~evodov s ~revesom
7 - 10
A imipenem 500 mg /6 h
do 1 g /8 h ali
meropenem 1 g /8 h
ciprofloksacin
400 mg /8-12 h
akutno vnetje `ol~evodov po
piperacilin/ tazobaktam
endoskopiji / odporne
4,5 g /8 h
enterobakterije, Pseudomonas
A imipenem 500 mg /6 h
aeruginosa
do 1 g /8 h ali
meropenem 1 g /8 h
Paromomicin
deluje na
ciste v
~revesu, pri
nas ni
registriran
Trajanje
zdravljenja (dni) opombe
I amoksi/klav
1000/200 mg /8 h
I
piperacilin /
tazobaktam 4,5 g / 8h
/ Entamoeba
hystolitica
Oku`be `ol~nika in `ol~evodov
160 mg/800
I TMP/SMX
mg /12 h PO
500 – 750
A ciprofloksacin
mg /12 h PO
7 - 10
3 mesece
Westphal JF, et al. Biliary tract infections. Drugs 1999; 57: 81-91.
Solomkin JS, et al. Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated
intraabdominal infections. Clin Infect Dis 2003; 37: 997-1005.
Haque R, et al. Amebiasis. N Engl J Med 2003; 348: 1565-73.
50
51
Usmerjeno zdravljenje
Akutna driska (akutni gastroenterokolitis)
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Antibiotik, odmerek
Izkustveno zdravljenje
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
ciprofloksacin 500 mg/12
h PO
3-5
14 dni pri imunsko
oslabelih
160/800 /12 h
A TMP/SMX
PO
3–5
14 dni pri imunsko
oslabelih
tetraciklin 500 mg/6 h PO
3–5
I
Antibiotik, odmerek
Trajanje zdravljenja
(dni)
opombe
Yersinia enterocolitica
I
Salmonella
(netifusne
salmonele),
Campylobacter
jejuni,
Escherichia coli,
Shigella
I Simptomatsko
zdravljenje, hidracija
ciprofloksacin 500 mg
h PO ali
A /12
norfloksacin 400 mg/
/12 h PO
Vibrio cholerae
3-5
Glej naprej Usmerjeno zdravljenje
500 mg/12
A ciprofloksacin
h PO
5
metronidazol 400 mg /8 h
vankomicin 125-250
mg /6 h PO
I
ciprofloksacin 500 mg/ 12
h PO
3
A
TMP/SMX 160/800 mg/12
h PO
3
Escherichia coli
O157/H7
antibioti~no zdravljenje
lahko poslab{a stanje
Enterotoksigena
Escherichia coli
Glej potovalna driska
Usmerjeno zdravljenje
Enteroagregativna
Escherichia coli
U~inek antibiotikov ni
preverjen
Giardia lamblia
metronidazol 250 – 750
mg/8 h PO
Entamoeba hystolitica
metronidazol 500 – 750
mg/8 h, nato paromomicin
500 mg/8 h PO
Salmonella
(netifusne salmonele)
ciprofloksacin 500 mg /12
h PO
5–7
vsaj 14 dni pri
imunsko oslabelih
160/800 /12 h
A TMP/SMX
PO
5–7
~e je osamljeni sev
ob~utljiv
ciprofloksacin 500 mg /12
h PO ali norfloksacin 400
mg/12 h PO
3
10 dni pri imunsko
oslabelih
azitromicin 500 mg 1.
dan, nato 250 mg/dan PO
5
I
I
Shigella
160/800 /12 h
A TMP/SMX
PO
3
eritromicin 250 – 500 mg
/6 h PO
3
500 mg /12
A ciprofloksacin
h PO
3
I
Campylobacter jejuni
52
Trajanje
zdravljenja (dni) opombe
Zdravljenje
izlo~evalcev
Salmonella Typhi in
Salmonella
10 – 14
A
Pri bolnikih z vodeno drisko predpi{emo antibiotike, ~e so starej{i od 65 let, imajo vsadke, bolezen
sr~nih zaklopk, rakavo obolenje, hudo aterosklerozo, kon~no ledvi~no odpoved ali drugo osnovno
bolezen, ki pove~uje nevarnost razvoja septi~nega poteka. Verjetno je treba z antibiotiki zdraviti
tudi bolnike s sladkorno boleznijo.
Pri bolnikih, ki so hospitalizirani ve~ kot 3 dni, ne delamo koprokulture, ampak po{ljemo blato na
pregled na C. difficile
Antibiotik, odmerek
3
1
Aeromonas
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
1
doksiciklin 300 mg /24 h
PO
I
I
Clostridium difficile
Bolni{ni~na
oku`ba/
Clostridium
difficile
doksiciklin 300 mg/24 h
PO
500 mg/ 12
A ciprofloksacin
h PO
Vibrio
parahemolyticus
Trajanje
zdravljenja (dni) opombe
5 – 10
5 - 10, nato 7
I
ciprofloksacin 500 – 750
mg/12 h
42
A
rifampicin 300 mg/12 h +
TMP/SMX 160/800 mg/12
h PO
42
za zdravljenje se
odlo~imo, ~e bolnik
izlo~a bakterije v
blatu 1 leto, ~e
antibioti~no
zdravljenje ni
u~inkovito in ima
bolnik `ol~ne
kamne, je treba
`ol~nik odstraniti
53
Oku`be se~il in rodil
Potovalna driska
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Antibiotik, odmerki
I
/ enterotoksigena
Escherichia coli,
salmonele. {igele
- blaga bolezen
A
I
Trajanje
zdravljenja (dni)
ciprofloksacin 500 mg/12 h ali
norfloksacin 400 mg/12 h PO
3
TMP/SMX 160/800 mg/12 h
PO
7
doksiciklin 100 mg/12 h PO
7
ciprofloksacin 750 mg /24 h
PO
1
opombe
Potrebna je
ustrezna
hidracija, ~e gre
za vodeno drisko,
naj prejme bolnik
{e loperamid
Manatsathit S, Dupont HL, Farthing M, et al. Guidelines for the management of acute diarrhea in
adults. J Gastroenterol Hepatol 2002; 17: Suppl: S54-S71.
Priporo~ila ne vklju~ujejo spolno prenosljivih oku`b, ki se praviloma zdravijo v specializiranih
ambulantah, redkeje oddelkih. Podrobna navodila za zdravljenje spolno prenosljivih oku`b najdete
na spletnih straneh CDC (www.cdc.gov, referenco glej spodaj) ali se posvetujte s strokovnjakom
na infekcijskih ali dermatovenerolo{kih oddelkih ali ambulantah.
Oku`be se~il delimo na zapletene in nezapletene. Za zapletene oku`be je zna~ilno, da imajo
bolniki osnovne bolezni se~il in so pogostej{e pri starostnikih, mo{kih, nose~nicah, bolnikih s
sladkorno boleznijo, imunsko oslabelih, ~e trajajo simptomi ve~ kot 7 dni, pri nosilcih trajnega
urinskega katetra, po nedavni urolo{ki endoskopski preiskavi, po nedavnem zdravljenju z
antibiotiki in ~e gre za oku`bo v bolni{nici.
Diagnozo oku`be se~il potrdimo s pomo~jo klini~ne slike in najdbe piurije z bakteriurijo pri
mikroskopskem pregledu sedimenta se~a.
Etiolo{ko diagnozo potrdimo po potrebi s semikvantitativno kulturo se~a po Sanfordu. Kultura se~a
je potrebna pri `enskah, starej{ih od 65 let, sladkornih bolnikih, pri `enskah z >7dni trajajo~imi
simptomi, pri nose~nicah, pri mo{kih in pri bolnikih z vnetjem ledvi~nih ~a{ic (pielonefritis). Merila
za zna~ilno bakteriurijo so prikazana v razpredelnici.
SIMPTOMATI^NE @ENSKE
SIMPTOMATI^NI MO[KI
>102 bakterij/ml se~a
>103 bakterij/ml se~a
VSI BOLNIKI
>105 bakterij/ml se~a
>102 bakterij/ml se~a pri simptomatskem kateteriziranem bolniku (nejasno)
Katerokoli {tevilo bakterij/ml se~a, odvzetega s suprapubi~no punkcijo
Asimptomati~na bakteriurija
Pri asimptomati~ni bakteriuriji je v se~u prisotnih >105 bakterij /ml. Asimptomati~ne bakteriurije
praviloma ne zdravimo. Izjemo predstavljajo nose~nice (glej Akutno nezapleteno vnetje se~nega
mehurja) in bolniki pred urolo{kimi posegi. Nekateri priporo~ajo zdravljenje asimptomati~ne
bakteriurije {e pri bolnikih po presaditvi ledvic.
Akutno nezapleteno vnetje se~nega mehurja (cystitis acuta)
Pri relapsu bolezni (ponovitvi simptomov v dveh tednih), je bolnika potrebno napotiti k specialistu.
Pri reinfekciji (ponovitvi simptomov kasneje) je pri `enskah potrebna urinokultura zaradi odlo~itve
o preventivnem zdravljenju.
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
/ Escherichia coli
Staphylococcus
saprophyticus, druge
enterobakterije, enterokoki
Nose~nice
54
I
antibiotik, odmerek
trajanje
(dni)
TMP/SMX1 160/ 800 mg /12 h
3 ali 72
norfloksacin 400 /12 h
3 ali 72
3
ciprofloksacin 250 mg /12 h
3 ali 72
levofloksacin 250 mg /24 h
3 ali 72
cefaleksin 250 mg /6 h
7–10
amoksi/klav 250/125 mg /8 h
do 875/125 mg /12 ur
7–10
opombe
Enako zdravimo
tudi nose~nice z
asimptomati~no
bakteriurijo.
55
1 S TMP/SMX izkustveno zdravimo oku`be se~il v okolju, kjer je raz{irjenost proti TMP/SMX odpornih sevov <
20-odstotna. V Sloveniji je ob~utljivost Escherichia coli za TMP/SMX v povpre~ju {e nad 80 odstotkov. V
nekaterih okoljih je precej slab{a, posebno slaba je v domovih za ostarele (Ribi~ H, et al. Odpornost
povzro~iteljev oku`b se~il proti antibiotikom v Sloveniji. V: Beovi} B, Strle F, ^i`man M. Infektolo{ki simpozij
2006. Ljubljana: SZD, Sekcija za kemoterapijo; 2006: 213-226.).
2 7 dni zdravimo: vse mo{ke, sladkorne bolnice, bolnice s simptomi >7 dni in bolnice, pri katerih je bilo
kratkotrajno zdravljenje v preteklosti neu~inkovito. Pri mo{kih z relapsom oku`be nekateri priporo~ajo 6
tedensko zdravljenje zaradi mo`nega prostatitisa.
3 Pri `enskah z nezapletenim vnetjem se~nega mehurja lahko uporabljamo tudi odmerke ciprofloksacina po
100–125 mg /12 h.
Akutno vnetje ledvi~nih ~a{ic (pyelonephritis acuta)
Bolnik zboli doma
Napotitev v bolni{nico je nujna, ~e gre za te`jo klini~no sliko in/ali bolnik ne more zau`iti
peroralnih antibiotikov in ~e zdravljenje po 48-72 urah ni u~inkovito. Napotitev k specialistu je
potrebna pri `enskah z > 2 epizodama bolezni letno. Pri mo{kih je potreben pregled pri
specialistu ob prvi epizodi ali vsaj ob prvi ponovitvi.
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Parenteralni antibiotik,
odmerek
ciprofloksacin 500 mg /12 h
I
Peroralni antibiotik,
odmerek
nekaterih okoljih je precej slab{a, posebno slaba je v domovih za ostarele (Ribi~ H, et al. Odpornost
povzro~iteljev oku`b se~il proti antibiotikom v Sloveniji. V: Beovi} B, Strle F, ^i`man M. Infektolo{ki simpozij
2006. Ljubljana: SZD, Sekcija za kemoterapijo; 2006: 213-226.). Ker je vnetje ledvi~nih ~a{ic huj{a bolezen od
vnetja se~nega mehurja, moramo biti na mo`no odpornost bakterij {e posebej pozorni.
Bolni{ni~na oku`ba se~il, zapleteno vnetje se~il
Povzro~itelja sku{amo dokazati s semikvantitativno kulturo se~a, zdravljenje priredimo glede na
osamljenega povzro~itelja.
Pri bolnikih s trajnim urinskim katetrom se za antibioti~no zdravljenje odlo~imo le v primeru
klini~nih znakov in simptomov bolezni. Po mo`nosti bolniku z oku`bo se~il urinski kateter
odstranimo. ^e odstranitev ni mo`na, kateter zamenjamo.
Bolezen, bolnik /
povzro~itelji
Parenteralni
antibiotik, odmerek
I
trajanje
(dni)
ciprofloksacin 200400 mg/12 h
Odporne gramnegativne
bakterije, tudi
Pseudomonas
aeruginosa, enterokoki,
stafilokoki
levofloksacin 250 mg/24 h
ampicilin 2 g /8 h + peroralni antibiotik
gentamicin1 5 mg/kg glede na ob~utljivost
/24 h
povzro~itelja
A
cefotaksim 2 g / 8 h
ali ceftriakson 1-2 g
/ 24 h
cefepim 2 g /12 h
levofloksacin 250
mg /24 h
875/125 10 amoksi/klav 1000/200 mg/ 8 h amoksi/klav
mg /12 h
141
cefuroksim
aksetil
cefuroksim 750-1500 mg/8 h 500 mg /12 h
Trajanje
zdravljenja (dni)
ciprofloksacin 200 – ciprofloksacin 250 –
400 mg /12 h
500 mg /12 h
gentamicin 240 mg/ 24 h В±
ampicilin 2 g/6 h
/Escherichia coli
Staphylococcus
saprophyticus, druge
enterobakterije,
enterokoki
Peroraln antibiotik,
odmerek
10 – 14
peroralni antibiotik
glede na ob~utljivost
povzro~itelja3
piperacilin/
tazobaktam
4,5 g /8 h
Kvasovke (Candida2)
flukonazol 200 mg
/24 h
flukonazol 200 mg
/24 h
TMP/SMX2 160/800 mg /12 h
TMP/SMX2 160/800
mg /12 h
Bolnik s trajnim urinskim
katetrom (>30 dni),
Ne zdravimo z antibiotiki, po mo`nosti menjava urinskega katetra
asimptomati~na
bakteriurija
cefotaksim 2 g/8 h ali
ceftriakson 1 -2 g/24 h
cefiksim 400 mg/24
h ali 200 mg /12 h
ali ceftibuten 400
mg/24 h
Bolnik s trajnim urinskim I
katetrom (>30 dni)
A
ertapenem 1 g /24 h
875/125
amoksi/klav 1000/200 mg/ 8 h amoksi/klav
mg /12 h
cefuroksim 750-1500 mg/8 h
cefuroksim aksetil
500 mg /12 h
cefotaksim 2 g/8 h ali
ceftriakson 1 -2 g/24 h
cefiksim 400 mg/24
h ali 200 mg /12 h
ali ceftibuten 400
mg/24 h
Nose~nice /glej zgoraj
Glede na osamljeno
bakterijo
5 – 74,
menjava
1 Pri bolnikih, ki prejemajo aminoglikozide ve~ kot 5 dni in so starej{i od 60 let, imajo okvaro ledvic ali prejemajo
druga nefrotoksi~na zdravila, bolnikih na oddelkih za intenzivno zdravljenje, bolnikih, ki so tetraplegi~ni ali
imajo amputirano okon~ino, je treba spremljati serumsko koncentracijo aminoglikozida.
2 Oku`bo se~il navadno povzro~a Candida albicans, v primeru osamitve drugih gliv posvet z infektologom.
Kandidurijo zdravimo, ~e je simptomatska, ~e gre za nevtropeni~nega bolnika in pri bolnikih pred urolo{kimi
posegi, pri bolnikih po presaditvi ledvic zdravljenje asimptomati~ne kandidurije verjetno ni potrebno.
3 npr. ceftibuten, cefiksim
4 Kraj{e zdravljenje ima manj{i vpliv na razvoj odpornih sevov.
1 Reinfekcijo zdravimo 4–6 tednov, treba je izklju~iti obstrukcijo in druge anatomske nepravilnosti.
2 S TMP/SMX izkustveno zdravimo oku`be se~il v okolju, kjer je raz{irjenost proti TMP/SMX odpornih sevov <
20-odstotna. V Sloveniji je ob~utljivost Escherichia coli za TMP/SMX v povpre~ju {e nad 80 odstotkov. V
56
57
Perirenalni in intrarenalni absces
Prostatitis, epididimitis
Potrebna je drena`a abscesa. Povzro~itelja sku{amo osamiti in zdraviti usmerjeno.
Akutni epididimitis pri bolnikih, mlaj{ih od 35 let, je praviloma posledica spolno prenosljive
oku`be. Spolno prenosljivih oku`b priporo~ila ne obravnavajo. Akutni epidimitis, ki ga povzro~ajo
enterobakterije, je zna~ilen za mo{ke, starej{e od 35 let, pogosto je povezan s posegi na se~ilih,
sistemskimi boleznimi ali imunsko oslabelostjo.
Hospitalizacija in parenteralni antibiotik, odmerek akutnega epididimitisa je potrebno, ~e:
- ima bolnik hude bole~ine
- ima bolnik pridru`ene bolezni (torzijo testisa, absces...)
- ima bolnik visoko vro~ino
- bolnik ne sodeluje pri peroralnem zdravljenju
Bolezen, bolnik,
povzro~itelj
antibiotik, odmerek
I
V poteku stafilokokne
bakteriemije
/Staphylococcus aureus
Kot zaplet vnetja
levi~nih ~a{ic
/enterobakterije,
Pseudomonas
aeruginosa, stafilokoki,
enterokoki
trajanje
(dni)
opombe
kloksacilin 2 g/ 4-6 h IV > 14
cefazolin 2 g /8 h IV
> 14
A vankomicin 1 g /12 h В±
gentamicin 5 mg/kg /24 > 14
h В± rifampicin 600 mg
PO
preob~utljivost na penicilin
preob~utljivost na
betalaktamske antibiotike
ali MRSA
Akutni prostatitis pogosto spremlja oku`bo se~il pri mo{kih nad 45–50 let. V tem primeru je
potrebno zdravljenje oku`be se~nega mehurja ali ledvi~nih ~a{ic podalj{ati.
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
Akutni epididimitis > 35 let /
enterobakterije
Kot zapletena oku`ba se~il
antibiotiki, odmerki
500 mg /24 h IV ali
I levofloksacin
PO
250 mg IV +
A ceftriakson
doksiciklin 100 mg /24 h PO
trajanje (dni)
10
1 odmerek + 10
I ciprofloksacin 500 mg /12 h PO
Vnetje notranjih rodil
TMP/SMX 160/800 mg /12 h PO
Bolnice z vnetjem notranjih rodil (pelvic inflammatory disease, PID) zdravimo v bolni{nici, ~e:
- ne moremo izklju~iti akutnega kirur{kega obolenja, npr. vnetja slepi~a
- gre za nose~nice
- ni odgovora na peroralni antibiotik
- bolnica ne more ali ne jemlje antibiotikov per os
- je bolnica hudo bolna, ima navzeo, bruha ali ima visoko vro~ino
- ima bolnica tuboovarialni absces
Bolezen, bolnik
/povzro~itelj
enterobakterije, anaerobi,
Chlamydia trachomatis
Parenteralni
antibiotik, odmerek
Peroralni antibiotik,
odmerek
klindamicin 900 mg
I /8 h + gentamicin
3-5 mg/kg /24 h
doksiciklin 100 mg
/12 h ali klindamicin
450 mg /8 h1
levofloksacin 500 mg levofloksacin 500 mg
/24 h В± metronidazol /24 h В± metronidazol vsaj 48 ur / do
skupno 14 dni
500 mg /12 h
500 mg /12 h
A ampicilin/sulbaktam
3 g/6 h + doksiciklin
100 mg/12 h IV ali
PO
1 ^e gre za tuboovarialni absces, naj bolnice prejemajo klindamicin
58
Trajanje
zdravljenja
(IV / PO)
Akutni prostatitis
/enterobakterije
gentamicin1 5 mg /kg /24 h IV В±
A ampicilin 2 g /6 h IV
28
levofloksacin 500 mg/24 h IV ali
PO
Kroni~ni prostatitis /
enterobakterije, Pseudomonas
aeruginosa, enterokoki
I
ciprofloksacin 500 mg /12 h PO
42 dni do 3 mesece
A TMP/SMX 160/800 mg /12 h PO
1 pri bolnikih, ki prejemajo aminoglikozide ve~ kot 5 dni in so starej{i od 60 let, imajo okvaro ledvic ali prejemajo
druga nefrotoksi~na zdravila, bolnikih na oddelkih za intenzivno zdravljenje, bolnikih, ki so tetraplegi~ni ali
imajo amputirano okon~ino, je treba spremljati serumsko koncentracijo aminoglikozida.
Finh SD. Acute uncomplicated urinary tract infections in women. N Engl J Med 2003; 349: 259-66.
Hashmi S, et al. Urinary tract infections in surgical patients. Am J Surg 2003; 186: 53-6. Cochrane
databese syst rev 2000; CD 000490.
Lummus WE, et al. Prostatitis. Emerg Med Clin North Am 2001; 19: 691-707.
Safdar N, et al. Predictors and outcomes of candiduria in renal transplat recipients. Clin Infect Dis
2005; 40:1413-21.
Nicolle LE, the SHEA Long-term-care Committee. Urinary tract infections in long-term-care
facilities. Infect Control Hosp Epidemiol 2001; 22: 167-75
Anon. Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2006. MMWR 2006; 55: RR-11: 1-100.
59
Osteomielitis
Oku`be kosti in sklepov
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Osteomielitis
peroralni
parenteralni
antibiotik, odmerek antibiotik,
odmerek
Zaradi dolgotrajnega zdravljenja je nujno treba dokazati povzro~itelja. Pri akutnem osteomielitisu
lahko povzro~itelja osamimo iz krvi. Pri kroni~nem osteomielitisu je potreben odvzem ve~ delcev
tkiva za kulturo in histolo{ki pregled, lahko ob kirur{kem posegu ali z igelno biopsijo. Akutni
osteomielitis pri odraslih navadno prizadene vretenca. Pri osteomielitisu vretenc se vnetni proces
lahko raz{iri v hrbteni~ni kanal, potreben je posvet s kirurgom.
peroralni
parenteralni
antibiotik, odmerek antibiotik,
odmerek
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Akutni
osteomielitis/
Staphylococcus
aureus
I
MRSA
vankomicin 1 g /12
h IV В± rifampicin
600 mg /24 h
(lahko PO)
linezolid
600 mg/12 h
I
- streptokoki
4-6 tednov
klindamicin
600 mg /6-8 h
I
4-6 tednov
ali ve~
linezolid 600
mg/12 h1
penicillin G
4 000 000 /4-6 h
A ceftriakson
2 g/24 h
I
- enterokoki
- enterobakterije
penicillin G
4 000 000 /4-6 h ali
ampicilin 2 g/4 h
- Pseudomonas
aeruginosa
cefepim 2 g /8-12 h
В± ciprofloxacin 400
mg /8-12 h
- anaerobi
klindamicin
600 mg /6-8 h
60
4-6 tednov /
3 do 6
mesecev ali
ve~2
fusidi~na kislina
500 mg /8 h +
rifampicin 600
mg /24 h
4-6 tednov /
3 do 6
mesecev ali
ve~2
klindamicin 450
mg /6-8 h
4-6 tednov /
3 do 6
mesecev ali
ve~2
TMP/SMX
5mg/kg /6 h
(=4 tbl /6 h)
4-6 tednov /
3 do 6
mesecev ali
ve~2
linezolid 600 mg
/12 h1
4-6 tednov /
3 do 6
mesecev ali
ve~2
Potrebna je
temeljita
nekrektomija,
priporo~ljiva
je uporaba
cementa z
antibiotikom
in
vzpostavitev
krvnega
obtoka
(mi{i~ni
re`enj)
teikoplanin 400 mg
/12 h 1. dan, nato
400 mg /24 h IM
6 do 12
tednov ali
ve~2
ceftriakson 2g /24
h IV
6 - 12 tednov Mo`no
ali ve~2
ambulantno
Mo`no
ambulantno
Lew DP, et al. Osteomyelitis. N Engl J Med 1997; 25: 1004.
Berbari EF, et al. In Mandel GL, Bennett JE, Dolin R. Eds. Principles and practice of infectious
diseases. Philadelphia; Elsevier Churchill Livingstone, 2005: 1322-32.
ceftriakson 2 g /
24 h ali cefotaksim
2 g /6-8 h
A ciprofloksacin
400 mg /8-12 h
Kroni~ni
osteomielitis
(> 10 dni
simptomatike,
pogosto mesece
ali leta)
Kot zgoraj glede na
povzro~itelja IV,
nato nadaljujemo
ambulantno,
antibiotik izberemo
glede na
osamljenega
povzro~itelja
(posvet z
infektologom)
ciprofloksacin
750 mg /12 h ali
levofloksacin 500
mg/12 h +
rifampicin 600
mg /24 h
opombe
1 Linezolid je registriran le za 28-dnevno zdravljenje, pri dolgotrajnem zdravljenju je mo`na zavora kostnega
mozga in periferna nevropatija vklju~no z okvaro vidnega `ivca.
2 Podalj{ano zdravljenje je potrebno predvsem, ~e ima bolnik osteosintezo.
A vankomicin
1 g /12 h IV
I
opombe
kloksacilin
2 g /4-6 h
cefazolin 2 g /8 h В±
A rifampicin 600 mg
/24 h ali
/preob~utljivost na
betalaktamske
entibiotike
Trajanje
(IV / PO)
Trajanje
(IV / PO)
4-6 tednov
ciprofloksacin
500-750 mg
/12 h
61
Septi~ni artritis
Trajanje
Parenteralni antibiotik, Peroralni
zdravljenja opombe
antibiotik,
odmerek
/ PO)
odmerek (IV
(tedni)
Grampozitivni koki v skupinah
v razmazu puktata / MRSA,
I vankomicin
proti meticilinu odporni
1 g /12 h
koagulazno negativni stafilokoki
(bolni{ni~na oku`ba, oku`ba v
negovalni ustanovi)
A linezolid 600 mg /12 h
G 4 000 000
I penicillin
IE /4 h
Grampozitivni koki v veri`icah
v razmazu puktata / streptokoki
Gramnegativni koki, diplokoki
v razmazu punkatata /Neissera
gonorrhoeae
Gramnegativni bacilli v
razmazu punkatata
/enterobakterije, Haemophilus
influenzae
Ni vidnih bakterij v razmazu
cefazolin 2 g /8 h
A klindamicin 600 do 900
mg /8 h
2 g /24 h
I ceftriakson
ali cefotaksim 2 g /8 h
ceftriakson 2 g /12-24
I h ali cefotaksim
2 g /8 h
400 mg
A ciprofloksacin
/12 h
ceftriakson* 2 g /24 h
ali /12 h ali cefotaksim* 2 g /8 h
kloksacilin* 2 g/6 h
1000/200
I amoksi/klav
mg /6-8 h
Vnetje sklepa po ugrizu
ma~ke, psa ali ~loveka
/streptokoki, stafilokoki, anaerobi,
ciprofloksacin 400 mg/
Capnocytophaga canimorsus,
A 12 h + klindamicin 600
Pasteurella multocida
ali 900 mg /8 h ali /6 h
Pseudomonas aeruginosa
cefepim 2 g /12 h ali cef2 g /8 h + gentaI tazidim
micin (ali drug aminoglikozid) 5 mg/kg /24 h
Sistemsko zdravljenje oku`b umetnih sklepov in oku`b ob osteosintetskem materialu
3 tedne
3
kot zgoraj
3
kot zgoraj
2
kot zgoraj
kot zgoraj
3
3 (Haemophilus
influenzae
2 tedna)
3
3
3
3
Izkustveno zdravljenje izberemo glede na mikroskopski pregled razmaza punktata, pobarvanega po Gramu
Potrebne so redne (dnevne) aspiracije in izpiranje sklepa, ~e se stanje ne izbolj{uje odprta ali atroskopska
drena`a ozirma nekrektomija
I kloksacilin
2 g /4-6 h IV
Grampozitivni koki v skupinah
v razmazu punktata
cefazolin 2 g /8 h
/Staphylococcus aureus,
koagulazno negativni stafilokoki A klindamicin 600 do 900
mg /8 h
Za zdravljenje septi~nega artritisa so potrebni veliki odmerki parenteralnih antibiotikov, izku{nje s peroralnim zdravljenjem septi~nega
artritisa so skope, mo`no 14 dnevno parenetralno zdravljenje in nato 14 dnevno peroralni antibiotik, ~e lahko glede na ob~utljivost
povzro~itelja izberemo antibiotik z dobro peroralno absorpcijo (kinolon, amoksicilin, klindamicin, linezolid).
Bolezen, bolnik / povzro~itelj
Garcia-De la Torre I. Advances in the management of septic arthritis. Rheum Dis Clin North Am
2003; 29: 61-75.
Shirtliff ME, et al. Acute septic arthritis. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 527-55.
Navadno je treba umetni sklep odstraniti in vstaviti novo sklepno protezo po 6-tedenskem
antibioti~nem zdravljenju. Nekateri pred vstavitvijo novega sklepa preverijo prisotnost vnetja v
le`i{~u nove proteze z zmrzlim rezom. Mogo~e je tudi zdravljenje z nekrektomijo in zadr`anjem
proteze.
Ohranitev umetnega sklepa je mo`na, ~e simptomi trajajo manj kot 28 dni, ~e je umetni sklep
stabilen, povzro~itelja smo dokazali v ve~ vzorcih, histologija potrjuje diagnozo, mo`no je ustrezno
peroralni antibiotik, odmerek z antibiotikom, ki je dokazano u~inkovit, bolnik sodeluje.
Trajanje zdravljenja je 6 tednov po odstranitvi vsadka ali osteosintetskega materiala oziroma 3
mesece, ~e osteosintetski material ali vsadek ostaneta in situ. Nekateri priporo~ajo pri zadr`anih
vsadkih 6 mese~no zdravljenje, v redkih primerih opisujejo celo do`ivljenjsko zdravljenje.
Bolezen,
bolnik/povzro~itelj
Parenteralni antibiotik,
odmerek
Staphylococcus
aureus, ali drugi
stafilokoki, ob~utljivi I
za meticilin
ciprofloksacin1 750
mg /12 h ali
kloksacilin 2 g /4-6 h + levofloksacin 750
rifampicin1 600 - 900
mg/24 h ali 500
mg /24 h IV ali PO
mg/12 h +
rifampicin1 600 900 mg /24 h
>2 tedna / do 6
tednov ali 3- 6
mesecev3
I
ciprofloksacin1 750
mg /12 h ali
vankomicin 1 g /12 h + levofloksacin 750
rifampicin1 600 – 900
mg/24 h ali 500
mg /24 h IV ali PO
mg/12 h +
rifampicin1 600 –
900 mg /24 h
2 tedna / do 6 tednov
ali 3-6 mesecev3
fusidi~na kislina
500 mg /8 h +
rifampicin1 600 900 mg /24 h
MRSA, MRSS
TMP/SMX 2 tbl/8 h kot zgoraj
do 4 tbl/6 h (za
umetne sklepe)
3
teikoplanin 400 - 800
mg /12 h 1. dan, nato
400 - 800 mg /24 h IM
3-4
linezolid 600 mg/12 h
* pri spolno neaktivnih je ve~ja verjetnost stafilokoknega artritisa, zato nekateri priporo~ajo izkustveno
zdravljenje s kloksacilinom.
Peroralni antibiotik, Trajanje zdravljenja
odmerek
(IV / PO)
ceftriakson 2g /24 h IV
linezolid 600 mg
/12 h
Kot zgoraj4
kot zgoraj
Ohl CA. Infectious arthritis of native joints. In Mandel GL, Bennett JE, Dolin R. Eds. Principles
and practice of infectious diseases. Philadelphia; Elsevier Churchill Livingstone, 2005: 1311-32.
62
63
Sistemsko zdravljenje oku`b umetnih sklepov in oku`b ob osteosintetskem materialu
Oku`be ko`e in mehkih tkiv
Bolezen,
bolnik/povzro~itelj
streptokoki
enterokoki
enterobakterije
Parenteralni antibiotik,
odmerek
Peroralni antibiotik, Trajanje zdravljenja
odmerek
(IV / PO)
penicillin G 4 000 000
IE 6x/dan ali
ceftriakson 2 g/24 h
amoksicilin 1000
mg /8 h
I
penicilin G 5 M/6 h ali
ampicilin 2 g/4-6 h +
gentamicin (ali drug
aminoglikozid) 3-5 mg
/kg /24 h2
amoksicilin 1000
mg/8 h
2-4 tedne / do 6
tednov ali 3
mesecev3
I
ciprofloksacin 400 mg
/12 h
ciprofloksacin 750
mg /12 h
2 tedna / do 6 tednov
ali 3 –6 mesece3
I
cefepim 2 g /12 h ali
ceftazidim 2 g /8 h +
gentamicin (ali drug
aminoglikozid) 240
mg/24 h2 ali
ciprofloksacin 400
mg/12 h
I
Pseudomonas
aeruginosa
anaerobi
me{ane bakterije
brez MRSA ali
MRSS
ciprofloksacin 750
mg /12 h
A
I
klindamicin 600 mg /8
h
2-4 tedne / do 6
tednov ali 3 –6
mesecev3
kot zgoraj
(aminoglikozid prva 2
tedna)
Peroralni antibiotik,
odmerek
7
kloksacilin1 250 do 500
mg /6 h
7
Glej druge mo`nosti
zdravljenja {ena
penicilin V 500 000 IE
do 1 500 000 IE /6-8 h
72
10 – 14
10 – 14
azitromicin 500 mg 1.
dan nato 250 mg /24 h
4 dni ali 500 mg /24 h
5 ali 3
klaritromicin 250 – 500
mg /12 h
10 – 14
klindamicin 300 mg do
450 mg /6-8 h
10 – 14
G2
penicillin V 1 000 000
I penicilin
000 000 IE /6 h do 1 500 000 IE /6 h
po antibiogramu
Widmer AF, New developments in diagnosis and treatment of infection in orthopedic implants. Clin
Infect Dis 2001; 33: Suppl 2: S94-S106.
Trampuz A, et al. Diagnosis and treatment of infections associated with fracture-fixation devices.
Injury 2006; 37: S59-S66.
Fromelt L. Principles of systemic antimicrobal therapy in foreign material associated infection in
bone tissue, with special focus on periprosthetic infection. Injury 2006; 37: S87-S94.
obse`nej{e
vnetje
eritromicin 500 mg /6 h 10 – 14
[en (erysipelas) /
Streptococcus pyogenes1
- peroralni antibiotik,
A
odmerek
- bolnik huje bolan, {en
na obrazu
Trajanje IV opombe
/PO (dni)
mupirocin: majhno
koli~ino nanesemo na
vneto mesto /8 h
midekamicin 400 mg /8
h
2-4 tedna / do 6
klindamicin 450 mg tednov ali 3-6
/8 h
mesecev3
1 ozna~ene antibiotike predpi{emo, ~e so povzro~itelji za njih ob~utljivi
2 pri bolnikih, ki prejemajo aminoglikozide ve~ kot 5 dni in so starej{i od 60 let, imajo okvaro ledvic ali prejemajo
druga nefrotoksi~na zdravila, bolnikih na oddelkih za intenzivno zdravljenje, bolnikih, ki so tetraplegi~ni ali
imajo amputirano okon~ino, je treba spremljati serumsko koncentracijo aminoglikozida.
3 6 tednov po odstranitvi vsadka ali osteosintetskega materiala oziroma 3- 6 mesecev, ~e vsadek ostane in situ
4 linezolid ni registriran za zdravljenje, dalj{e od 28 dni. ^e uporabljamo linezolid dlje, obstaja nevarnost zavore
kostnega mozga in periferne nevropatije vklju~no z okvaro vidnega `ivca.
64
Krastavost (impetigo) /
Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus
I
A
po antibiogramu
4 tedne / do 6 tednov
ali 3 -6 mesece3
I
meropenem ali
imipenem 500 mg /6 h ciprofloksacin 750
+ gentamicin (ali drug mg /12 h
aminoglikozid) 3-5 mg
/kg /24 h
I
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
10-14
(azitro
3 – 5)
midekamicin 400 mg /8
eritromicin 500 h ali klaritromicin 500
mg /6 h
mg /12 h ali azitromicin 10–14
A
500 mg /24 h
skupno
klindamicin 600 klindamicin 450 – 600
mg /8 h
mg /8 h
2g
I kloksacilin
/6 h
kloksacilin 500 do 1000 10–14
mg /6 h
skupno
Parente
ralni
antibioCelulitis /
tik,
Staphylococcus aureus,
odmeklindamicin
900
klindamicin
300
do
450
10
–
14
Streptococcus pyogenes
rek,
mg
/8
h
mg
/8
h
skupno
A
~e je
moksifloksacin moksifloksacin 400 mg 10 skupno potrebno
400 mg / 24 h /24 h
amoksi/klav
875/125
1000/200 mg /8 amoksi/klav
mg /12 h
h
10–14
skupno
levofloksacin
500 mg /12 h
10 – 14
skupno
levofloksacin 500 mg
/12 h
65
Oku`be ko`e in mehkih tkiv
Oku`be ko`e in mehkih tkiv
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
- MRSA
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Peroralni antibiotik,
odmerek
linezolid 600
mg /12 h
linezolid 300 mg /12 h
daptomicin 4
mg/kg / 24 h
gentamicin 5
mg/kg /24 h +
I metronidazol
500 mg /8 h ali
klindamicin 600
mg /8 h
Perianalni celulitis /
me{ana bakterijska flora:
enterobakterije,
streptokoki, anaerobi
Zanohtni prisad,
oku`ba zadnje falange
(whitlow) / Herpes
simpleks virus
Gnojno vnetje sluzne
vre~ke ob sklepu
(bursitis purulenta) /
Staphylococcus aureus
Tvor (furunkel)3,
panaricij, paronihija/
Staphyloccocus aureus
66
10 – 14
skupno
7 – 14
skupno
amoksi/klav 875/125
mg /12 h
7 – 14
skupno
ciprofloksacin
400 mg /12 h
ali levofloksacin
mg /12 h +
A 500
klindamicin 600
mg /8 h ali
metronidazol
500 mg /8 h
ciprofloksacin 500 mg
/12 h ali levofloksacin
500 mg /12 h +
– 10
klindamicin 300 do 450 7skupno
mg /8 h ali
metronidazol 400 mg /8
h
I
7 – 10
skupno
7 – 10
kloksacilin 250 mg –500
mg /6 h
14 – 21
A Glej druge mo`nosti zdravljenja celulitisa
I
Trajanje IV opombe
/PO (dni)
I
Ponavljajo~i se furunkli
/ Staphyloccocus aureus
kopeli s
heksaklorofenom /24 h
5
klindamicin
150 mg /24 h
90
rifampicin 600 mg /24 h 5
ali 300 /12 h
mupirocin v nosnici 500
v vsako nosnico /12 h В± 5
klindamicin 300 mg/8 h
amoksi/klav 875/125
mg /12 h
aciklovir 400 mg /8 h
Peroralni antibiotik,
odmerek
mupirocin: za v`igali~no
glavico v vsako nosnico 5
/12 h
A
amoksi/klav
I 1000/200
mg /8 h
I
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
ciprofloksacin
400 mg /12 h +
metronidazol
500 mg /8 h ali kot zgoraj
A klindamicin 600
mg /8 h
amoksi/klav
kislina 1000/
200 mg /8 h
Absces ob zadnjiku
(abscessus perianalis) /
stafilokoki, streptokoki,
enetrobakterije, anaerobi
ciprofloksacin 500 mg
/12 h + metronidazol
400 mg /8 h ali
klindamicin 300 mg do
450 mg /8 h
Trajanje IV opombe
/PO (dni)
kloksacilin 250–500 /6 h 7
Diabeti~na noga, prve
oku`be (celulitis,
povrhnja razjeda) /
Staphylococcus aureus,
streptokoki,
(enterobakterije,
anaerobi)
I
amoksi/klav 875/125
mg /12 h
10–144
moksifloksacin 400 mg
/24 h 2
10
A
ertapenem 1
g/24 h
ciprofloksacin 500 –
750 mg /12 h +
klindamicin 300 mg /6 h 10–144
ali metronidazol 400 mg
/8 h В± rifampicin 600
mg /24 h5
I
Diabeti~na noga,
kasnej{e oku`be
(globoka razjeda,
gangrena)/ stafilokoki,
anaerobi, gramnegativne
bakterije, tudi
Pseudomonas
aeruginosa
A
10
piperacilin/tazo
baktam 4,5 g /8
h
10–144
cefepim 2 g /12
h ali ceftazidim
2 g /8 h +
klindamicin 600
mg /8 h ali
metronidazol
500 mg /8 h
10–144
imipenem 500
mg /6 h
10–144
ertapenem 1
g/24 h
10-14
67
Oku`be ko`e in mehkih tkiv
Oku`be ko`e in mehkih tkiv
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
Peroralni antibiotik,
odmerek
ampicilin 2 g /6
Nekrotizirajo~i fasciitis
h + gentamicin
tip I, sinergisti~ni
5 mg/kg /24 h +
nekrotizirajo~i celulitis,
I metronidazol
miozitis (Fournierjeva
500 mg /8 h ali
gangrena: skrotum,
klindamicin 600
presredek) / me{ana
mg /8 h
bakterijska flora:
streptokoki,
gramnegativne bakterije,
imipenem 500
anaerobi
A mg /6 h do 1 g
/8 h
4
10–14
Vnetje bezgavk
(limfadenitis)/
streptokoki, stafilokoki
5 000
I penicilin
000 IE /4-6 h
14
klindamicin
A 600-900 mg /8
h
I6
penicilin V 500 000 – 1
500 000 IE /8 h
I
kloksacilin 250 – 500
mg /6 h
10
68
kloksacilin 250–500 mg 10
/6 h
A Glej druge mo`nosti zdravljenja celulitisa
I
Vnetje dojk (mastitis)
izven ~asa dojenja
/Staphylococcus aureus,
anaerobi
klindamicin 300 mg /8
h–/6 h
10
amoksi/klav 500/125
mg /8 h ali
875/125 mg /12 h
10
Oku`ba rane /stafilokoki
kloksacilin 500 mg/ 6 h
7 - 10
Bolezen, bolnik /
povzro~itelj
A Glej druge mo`nosti zdravljenja celulitisa
ciprofloksacin 750 mg 7–148
/12 h В± klindamicin 300450 mg /6 h
Oku`ba postoperativne
rane9: bolnik septi~en /
stafilokoki10, streptokoki,
enterobakterije
Potrebno
je
cepljenje
proti
tetanusu
glede na
cepilni
status
bolnika
amoksi/klav 500/125
mg /8 h ali 875/125 mg
/12 h
7
Oku`ba postoperativne I
rane: bolnik ni septi~en
/ stafilokoki, streptokoki,
enterobakterije
A
Nujen je
takoj{en
kirur{ki
poseg
opombe
cefaleksin 500 mg /6 h
Do
amoksi/klav
amoksi/klav 500/125
izbolj{aI 1000/200 mg /8 mg /8 h ali 875/125 mg nja /
h
/12 h
skupno
7 – 10
piperacilin/
tazobaktam
4,5 g /8 h
cefotaksim
2g /8 h
7 – 10
cefepim
2 g /12 h
penicilin V 500 000–1
I
10
Vnetje mezgovnic
500 000 IE /6 h
(limfangiitis) / streptokoki
A Glej druge mo`nosti zdravljenja celulitisa
I
Peroralni antibiotik,
odmerek
Trajanje
IV /PO
(dni)
Oku`be ran: vbodna
rana na nogi /
Pseudomonas
I
aeruginosa, stafilokoki В±
7
anaerobi
14
A Glej druge mo`nosti zdravljenja celulitisa
Vnetje dojk (mastitis)
v ~asu dojenja /
Staphylococcus aureus
Nujen je
takoj{en
kirur{ki
poseg
14
penicilin 5 000
000 IE /6 h ali
ceftriakson 2 g
/24 h +
klindamicin
600-900 mg /6Nekrotizirajo~i fasciitis tip
8hВ±
II, streptokokni nekro5
tizirajo~i miozitis/ strepto- I gentamicin
mg/kg /24 h В±
koki skupine A, C, G
intravenski
imunoglobulini
2 g/kg 1x, nato
{e 1x po 48 h,
~e je bolnik
nestabilen
Plinska gangrena
(celulitis, miozitis)
/Clostridium
Trajanje IV opombe
/PO (dni)
Parenteralni
antibiotik,
odmerek
Glej {e zdravljenje peritonitisa
1 ^e klini~no ni mogo~e ugotoviti, ali gre za {en ali stafilokokni celulitis, zado{~a protistafilokokni antibiotik (glej
Celulitis).
2 ^e se vnetje {iri proti o~esu: bolnika je treba napotiti k oftalmologu, potrebno je parenteralno zdravljenje. Pri
bolnikih z meningealnimi znaki/motnjo zavesti je treba pomisliti na septi~no trombozo kavernoznega sinusa in
bolnika nujno napotiti v bolni{nico.
3 Osnovno zdravljenje abscesov v ko`i in mehkih tkivih je kirur{ko, potrebna je drena`na incizija. Drena`na
incizija je relativno kontraindicirana pri abscesih na obrazu.
Antibioti~no zdravljenje je poleg kirur{kega potrebno pri:
- bolnikih z oslabelo imunostjo (tudi pri sladkornih bolnikih)
- {irjenju oku`be v okolico
- sumu na bakteriemijo
- pri bolnikih z vsadki
4 ^e gre za osteomielitis, je potrebno parenteralno antibioti~no zdravljenje podalj{ati (na > 4 tedne IV ali vsaj
10 tednov skupno, ~e se za peroralni antibiotik odlo~imo prej)
69
Nevtropeni~ni bolnik z vro~ino
5 rifampicin svetujejo pri stafilokoknem osteitisu
6 V povezavi z vnetjem `rela, verjetnej{i streptokoki.
7 Anaerobne razmere ob oku`bi, hlevski gnoj
8 14 dni, ~e gre za osteohondritis, ~e gre za osteomielitis 4 – 6 tednov.
9 mikroskopski pregled brisa rane, obravanega po Gramu pomaga pri izbiri zdravljenja, v~asih je potreben
kirur{ki poseg
10 v okolju z visoko prevalenco MRSA dodamo vankomicin
Reference:
Shea KW. Antimicrobial therapy for diabetic foot infections. Postgrad Med 1999; 106: 85-94.
Lipsky BA. Osteomyelitis of the foot in diabetic patients. Clin Infect Dis 1997; 25: 1318-26.
Kaul R, et al. Intravenous immunoglobulin therapy for streptococcal toxic shock syndrome – a
comparative observational study. Clin Infect Dis 1999; 28: 800-7.
Nevtropeni~ni bolnik z vro~ino
Parenteralni antibiotik,
odmerek / antibiotiki,
odmerki
Bolezen /
povzro~itelj
Peroralni antibiotik,
odmerek
Trajanje
zdravljenja
ciprofloksacin 500
mg /12 h PO
flukonazol 200 –
400 mg/24 h PO1
Prepre~evanje
posakonazol 400
mg /24 h PO1
Izkustveno
zdravljenje
nevtropeni~nega
bolnika z vro~ino
ozr. sumom na
oku`bo
ciprofloksacin 750
mg /12 h +
amoksi/klav
875/125 mg /12 h3
A
piperacilin /tazobaktam 4,5
g /8 h + gentamicin 5
mg/kg /24 h2,4,5В±
vankomicin6 1 g /12 h
cefpiramid 2 g / 12h +
gentamicin 5 mg/kg /24 h7
70
Izkustveno
zdravljenje
glivi~nih oku`b pri
nevtropeni~nem
I
bolniku
- glivi~na oku`ba
malo verjetna
amfotericin B > 0,7 mg/kg8
/24 h ali amfotericin B v
koloidni disperziji 1 mg/kg
/24 h ali liposomalni
amfotericin B 1 mg/kg/24 h
-glivi~na oku`ba
mo`na, verjetna
(osamitev gliv iz
nesterilnih mest,
pozitivni izvidi
serolo{kih
preiskav, infiltrati
na plju~ih)
amfotericin B v koloidni
disperziji 4 mg/kg /24 h ali
liposomalni amfotericin B 3
– 5 mg/kg/24 h ali
kaspofungin 70 mg prvi
dan, nato 50 mg/kg /24 h
I
-glivi~na oku`ba
verjetna ali mo`na,
bolnik po
I
presaditvi
kostnega mozga
ceftazidim 2 g /8 h ali
cefepim 2 g /12 h
В± gentamicin2,4,5 5 mg/kg
/24 h В± vankomicin6 1 g
/12 h
imipenem 500 mg /6 h do
1 g /8 h ali meropenem 1
g /8 h В± gentamicin2,4,5 5
mg/kg /24 h В± vankomicin6
1 g /12 h
Parenteralni antibiotik,
odmerek / antibiotiki,
odmerki
-glivi~na oku`ba
I
verjetna ali mo`na,
bolnik
hemodinamsko
nestabilen
itrakonazol 400 mg,
nato 200 - 400 mg
/24 h PO1
I
Bolezen /
povzro~itelj
7 dni potem, ko
iz ku`nin ne
osamimo ve~
povzro~itelja
oziroma 7 dni po
upadu vro~ine,
~e je bolnik {e
nevtropeni~en in
2 dni po upadu
vro~ine, ~e so
nevtrofilci >
1000/Вµl
kaspofungin 70 mg prvi
dan, nato 50 mg/kg /24 h
Peroralni antibiotik,
odmerek
Trajanje
zdravljenja
7 dni potem, ko
iz ku`nin ne
osamimo ve~
povzro~itelja
oziroma 7 dni po
upadu vro~ine,
~e je bolnik {e
nevtropeni~en in
2 dni po upadu
vro~ine, ~e so
nevtrofilci >
1000/Вµl
lipidni amfotericin B 3 – 5
mg/kg/24 h (takoj polni
odmerek)
liposomalni amfotericin B 3
– 5 mg/kg/24 h
1 izbira antimikotika je odvisna od okolja, ~e obstaja tveganje za aspergilozo, naj bolnik prejema itrakonazol, pri
bolnikih, ki prejemajo kemoterapijo zaradi akutne mieloblastne levkemije ali mielodisplasti~nega sindroma, in
pri~akujemo podalj{ano nevtropenijo ali bolnikih po presaditvi krvotvorne mati~ne celice, ali bodo dobili
dodatno imunosupresivno zdravljenje zaradi reakcije presadka proti gostitelju in so v nevarnosti za glivi~no
oku`bo, se lahko odlo~imo za posakonazol
2 gentamicin, tobramicin, netilmicin 5 mg/kg/24 h ali amikacin 15 mg/kg/24 h,
3 ambulantno zdravljenje je mo`no, ~e ima bolnik dostop do bolni{nice, nima `ari{~nih znakov oku`be, nima
kroni~ne plju~ne bolezni, ne gre za glivi~no oku`bo, bolnik ni izsu{en, nima hipotenzije in ni profilakti~no
prejemal ciprofloksacina
4 namesto gentamicina lahko uporabimo tudi ciprofloksacin 400 mg /8-12 h, ~e ga bolnik ni prejemal
profilakti~no
5 kombinacija z aminoglikozidom je priporo~ljiva pri hudo bolnih, hemodinamsko nestabilnih bolnikih
6 dodatek vankomicina je potreben `e v za~etku, ~e (1) sumimo na oku`bo `ilnega katetra, (2) je bolnik
koloniziran z odpornimi grampozitivnimi mikroorganizmi, (3) je bolnik hemodinamsko nestabilen, (4) ima bolnik
vnetje sluznice (mukozitis), {e posebej, ~e je profilakti~no prejemal ciprofloksacin
7 pri bolnikih, ki profilakti~no dobivajo ciprofloksacin, je mo`nost oku`be s Pseudomonas aeruginosa manj{a,
zato je po izku{njah KO za hematologijo KC Ljubljana mo`no pri nekaterih bolnikih uporabiti tudi kombinacijo
cefpiramida in gentamicina
8 obi~ajni amfotericin B je indiciran pri bolnikih brez okvare ledvic oziroma brez dejavnikov tveganja za okvaro
ledvic. Amfotericin B nadomestimo z alternativnim zdravilom, ~e ima bolnik tri od petih dejavnikov tveganja za
okvaro ledvic: mo{ki spol, kroni~na ledvi~na odpoved, zdravljenje s ciklosporinom, zdravljenje z
aminoglikozidom, te`a nad 90 kg.
71
Izkustveno zdravljenje bakterijskega meningitisa - OTROCI
Izkustveno zdravljenje oku`b - otroci
Bolezen
Izkustveno zdravljenje bakterijskega meningitisa - OTROCI
Najpogostej{i
povzro~itelj
Antibiotik
- sinusogeni
Streptococcus
anaerobi
S. aureus
enterobakterije
Haemophilus sp
10 – 212
- otogeni
anaerobi
Streptococcus
enterobakterije
P. aeruginosa
5–14
- po
mo`ganski
po{kodbi
S. aureus
enterobakterije
S.milleri
Clostridium
- po kirur{ki
operaciji
S. epidermidis
S. auerus
enterobakterije
Pseudomonas
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
Bakterijski meningitis - akutni
Escherichia coli
druge
enterobakterije
- < 3 mesece Streptococcus
agalactiae
Listeria
monocytogenes
- 3 mesece
do 18 let
Neisseria
meningitidis
Haemophilus
influenzae
Streptococcus
pneumoniae
Streptococcus
pneumoniae
- po po{kodbi Staphylococcus
glave
aureus
Staphylococcus
epidermidis
- po
kirur{kem
posegu na
glavi
- likvorskemu
spoju
(shuntu)
pridru`en
meningitis
S. aureus
S. epidermidis
gramnegativni
bacili
S. aureus
S epidermidis
Propionibacterium
acnes
gramnegativni
bacili
+
I cefotaksim
ampicilin
200–3001:4+200–
400:4
A ceftriakson+
ampicilin
100:2+
200–400:4
I3 cefotaxim/
ceftriakson
200–3001 :
4/ 100:2
A
kloramfenikol4
75–100:4
meropenem
120:3
200:4+
I kloksacilin+cefotaksi
m/ceftriakson
200:4/100:1–2
kloramfenikol
A vankomicin+
ceftazidim
I
75–100:4
meropenem
120:3
ceftazidim5+
vankomicin
150:3
40–60:4
meropenem
A cefepim+
vankomicin
120:3
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
40-60:3–4 ali 510:1-26+150:3
vankomicin IV ali
intraventrikularno +
cefotaksim/
ceftriakson
40-60:3–4 ali 510:1-26+
200:3/100:1–2
cefepim +
vankomicin IV ali
intraventrikularno+
rifampicin
150:3+ 40-60: 3-4
ali
5-10:1-26 +
20:2
- odontogeni streptokoki
anaerobi
cefotaksim/
I ceftriakson+
metronidazol
200–3001:3–4
100:1–2 +
30:3
kloxacilin/penicillin+
A cefotaksim/
ceftriakson+
metronidazol
200:4/
300 000–500 000
IE: 4-6 +
200–3001:3–4+
30:3
ampicilin+
metronidazol+
ceftazidim
penicilin+
A metronidazol+
cefepim
kloxacillin+
I cefotaksim/
ceftriakson
200–400:4+
30:3+
150:3
300 000 – 500
000 IE: 4-6 +
30:3+ 150:3
I
21-42
7-10 dni po
uspe{ni
drena`i
200:4+
200:4/100:2
A infektolog
I
vankomicin +
ceftazidim
40–60:4+ 150:3
A vankomicin+cefepim 40–60:4+150:3
I
metronidazol+cefota 30:3+200:3/100:2
ksim/ceftriakson
A infektolog
14–21
150:3+
40–60:3–4
vankomicin IV ali
I intraventrikularno +
ceftazidim
A
10–21
40–60:4 +150:3
- izvor
neznan in
metastatski
- prirojena
sr~na
napaka s
cianozo
10–21
monocytogenes7 I ampicilin+ceftazidim 200–400:4150:3
- ob okvarjeni L.
gramnegativni
celi~ni
14-21
200–400:4
bacili
A ampicilin+cefotaksim
imunosti
/ ceftriakson
200–3001:4/100:2
S. pneumoniae
72
Antibiotik
Mo`ganski absces
Oku`be osrednjega `iv~evja
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
streptokoki
enterobakterije
anaerobi
S. aureus
S. viridans
anaerobi
Haemophilus
I
cefotaksim+metronid
azol
В±penicillin ali
kloksacillin
A meropenem
I
200:3+30:3
± 300 000–500
000 IE:4–6 ali
200:4
120:3
24-42
cefotaksim/ceftriakso 200:3/100:1-2 +
n + metronidazol
30:3
A ampcilin/sulbaktam
> 200 (ampicilin):
3-4
1 cefotaksim 300 mg/kg/dan:4 za pnevmokoke, ki so vmesno ob~utljivi za cefotaksim.
2 Trajanje zdravljenja: S. agalactiae 10 – 14 dni, E coli in druge gramnegativne bakterije 21 dni ali 14 dni po
sterilizaciji likvorja, L. monocytogenes 14 – 21 dni, H. influenzae 7 – 10 dni, S. pneumoniae 10 – 14 dni, N.
meningitidis 5 – 7 dni.
3 Kombinacijo cefotaksim/ceftriakson + vankomicin priporo~ajo v dr`avah v katerih izolirajo pnevmokoke,
odporne proti cefotaksimu/ceftriaksonu. V letih 2002 do 2005 v Sloveniji nismo osamili sevov, ki bi bili visoko
odporni proti tema dvema antibiotikoma (Paragi M., et al. Spremljanje ob~utljivosti invazivnih izolatov bakterije
Streptococcus pneumoniae za antibiotike v Sloveniji, 2006. V: Gubina M, ed. Mikrobi in antibiotiki, Med Razgl
2006; 45 Suppl 2:29-38)
4 V Sloveniji je bilo v letih 2002 do 2005 1 % invazivnih sevov S. pneumoniae odpornih proti kloramfenikolu
(Paragi M., et al. Spremljanje ob~utljivosti invazivnih izolatov bakterije Streptococcus pneumoniae za
antibiotike v Sloveniji, 2006. V: Gubina M, ed. Mikrobi in antibiotiki, Med Razgl 2006; 45 Suppl 2:29-38)
5 V primeru osamitve P. aeruginosa priporo~ajo {e dodatek aminoglikozida
73
6 Vankomicin dajemo intraventrikularno pri ve~jem ventriklu 20 mg, pri srednjem 10 mg, pri zelo majhnem 5 mg.
Vankomicin razred~imo z 1–2 ml sterilne vode za injiciranje, nato sistem zapremo za pribli`no ½ ure. Razen
v primeru oku`be z MRSA ni potrebno poleg lokalnega dajanja vankomicina dajati vankomicin {e intravensko.
^e osamimo S. epidermidis, ki je ob~utljiv za meticilin, priporo~amo kloksacilin intravensko in vankomicin
intraventrikularno. ^e osamimo MRSE ali druge KNS odporne proti meticilinu, priporo~amo rifampicin IV ali
per os + vankomicin, intraventrikularno. ^e osamimo KNS, ki je odporen tudi proti rifampicinu, damo
vankomicin IV + intraventrikularno.
7 V primeru osamitve L. monocytogenes nekateri avtorji priporo~ajo dodatek aminoglikozida.
Zdravljenje bakterijskega meningitisa po povzro~iteljih - OTROCI
Bakterija
Antibiotik izbire
Druge mo`nosti
MIK penicilina < 0,1 mg/ml
penicilin G ali ampicilin
cefotaksim, ceftriakson,
1
kloramfenikol
- MIK penicilina 0,1 - 1,0
mg/ml
cefotaksim, ceftriakson
cefepim, meropenem
- MIK penicilina > 2 mg/ml
vankomicin+cefotakim/
ceftriaksonВ± rifampicin2
- MIK cefotaksim ali
ceftriakson > 1,0 mg/ml
vankomicin+cefotakim/
ceftriaksonВ± rifampicin2
1 kloramfenikol ni u~inkovit proti pnevmokokom, odpornim proti penicilinu
2 dodatek rifampicina vankomicinu pride v po{tev pri sumu na oku`bo s pnevmokoki, ki so slab{e ob~utljivi na
cefalosporine III. generacije (MIK ceftriaksona > 2mg/ml).
Dodatek deksametazona priporo~ajo pri meningitisih, ki jih povzro~a Hib. Pri dojen~kih in otrocih
starej{ih od 6 tednov s pnevmokoknim meningitisom deksametazon prav tako pride v po{tev,
potrebno je tehtati koristi in mo`na tveganja. Odmerek deksametazona 0,6-0,8 mg/kg/dan : 2-3, 2
dni ali 1 mg/kg : 4, 2-4 dni.
Chavez-Bueno S et al. Bacterial meningitis in children. Pediatr Clin N Am 2005: 52; 795.
PRIPORO^LJIVO ODMERJANJE ANTIBIOTIKOV ZA ZDRAVLJENJE OTROK Z
BAKTERIJSKIM MENINGITISOM
(dnevni odmerek, {tevilo dnevnih odmerkov)
Streptococcus pneumoniae
Novorojenec (starost v dnevih)
Dojen~ki in otroci
Antibiotik
0–7
8 – 28
Amikacin1
15-20 mg/kg :2
30 mg/kg :3
20-30 mg/kg :3
infektolog
Ampicilin
150 mg/kg :3
200 mg/kg : 3-4
300 mg/kg :4
infektolog
Cefepim
-
-
150 mg/kg :3
Cefotaksim
100-150 mg/kg :2-3
150-200 mg/kg :3-4
200-300 mg/kg :3-4
Neisseria meningitidis
- MIK penicilina < 0,1 mg/ml penicilin G ali ampicilin
cefotaksim, ceftriakson,
kloramfenikol
Ceftazidim
100-150 mg/kg 2-3
150 mg/kg :3
150 mg/kg :3
Ceftriakson
-
-
80-100 mg/kg :1-2
- MIK penicilina 0,1 – 1,0
mg/ml
cefotaksim, ceftriakson
kloramfenikol, meropenem
Kloramfenikol
25 mg/kg :1
50 mg/kg :1-2
75-100 mg/kg : 4
Gentamicin
5 mg/kg :2
7,5 mg/kg :3
7,5 mg/kg :3
betalaktamaza pozitiven
cefotaksim, ceftriakson
cefepim, kloramfenikol
Meropenem
-
-
120 mg/kg :3
betalaktamaza negativen
ampicilin
cefotaksim, ceftriakson,
cefepim, kloramfenikol
Kloksacilin
75 mg/kg 2-3
150-200 mg/kg : 3-4
200 mg/kg :4
150.000 IE/kg : 2-3
200.000 IE/kg: 3-4
300.000 IE/kg : 4-6
-
10-20 mg/kg : 2
10-20 mg/kg : 1-2
Haemophilus influenzae
Streptococcus agalactiae
penicillin G/ampicilinВ±gentamicin
cefotaksim, ceftriakson
Penicilin G
Listeria monocytogenes
ampicilin/penicillin GВ±gentamicin
TMP/SMX
Rifampin
Escherichia coli in druge
enterobakterije
cefotaksim/
ceftriaksonВ±gentamicin
Pseudomonas aeruginosa
ceftazidim/ cefepimВ±gentamicin
cefepim, meropenem
Tobramicin
5 mg/kg : 2
7,5 mg/kg : 3
7,5 mg/kg : 3
meropenemВ±gentamicin
TMP/SMX
-
-
10-20 mg/kg : 2-4
20-30 mg/kg : 2-3
30-45 mg/kg : 3-4
60 mg/kg : 4
2
Vankomicin
Staphylococcus aureus
ob~utljiv za meticilin
kloksacilin
vankomicin
odporen proti meticilinu
vankomicinВ±rifampicin
infektolog
Staphylococcus
epidermidis
vankomicinВ±rifampicin
infektolog
ob~utljiv za ampicilin
ampicilin+gentamicin
infektolog
odporen proti ampicilin
vankomicin+gentamicin
infektolog
Borrelia burgdorferi
ceftriakson
penicillin G,
doksiciklin > 9 let
Enterococcus species
74
1
1 Potrebno je kontrolirati serumsko koncentracijo (najvi{ji in najni`ji nivo)
2 Potrebno je vzdr`evati najni`jo serumsko koncentracijo med 15-20 mg/ml.
Za novorojence pod 2000 g – glej literaturo.
Chavez-Bueno S et al. Bacterial meningitis in children. Ped Clin N Am 2005; 52:795.
Tunkel AR et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infec Dis
2004; 39: 1267.
75
SEPSA
Sepsa
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
Antibiotik
Sepsa
- novorojenec
< 3 dni
+
I ampicilin
gentamicin
S. agalactiae
enterobakterije
L. monocytogenes A ampicilin +
cefotaksim
100-200:24+100-200:2-4
+
I vankomicin
gentamicin
40:4 + 2.5-7.5:12
vankomicin +
A cefotaksim/
ceftazidim
40:4 +
150:3/100-150:3
- novorojenec
> 3 dni
(pozna,
katetrska)
koagulazno
negativni
stafilokoki
enterobakterije
enterokok
- 1-3 mesece
S. pneumoniae
+
I ampicilin
H. influenzae
cefotaksim
N. meningitidis
L. monocytogenes A cefotaksim В±
kloksacilin
S. aureus
- > 3 mesece
S. pneumoniae
H. influenzae
N. meningitidis
S. aureus
- brez o~itnega
`ari{~a
grampozitivni koki
gramnegativni
aerobni bacili
- sepsa po
splenektomiji
S. pneumoniae
N. meningitidis
H. influenzae
C. canimorsus
- urosepsa brez enterobakterije
osnovnih
enterokoki
bolezni
- urosepsa z
osnovnimi
boleznimi ali
otrok na
antibioti~ni
profilaksi
enterobakterije
Enterococcus sp.
P. aeruginosa
S. epidermidis
S. aureus
gramnegativni
bacili
150:3 В± 150:4
I cefotaksim/
ceftriakson
150:3/50-100/1-2
A cefuroksim
150:3
I cefotaksim/
cefriakson
150:3/50-100:1-2
I
cefotaksim/
A ceftriakson В±
ampicilin
+
I ceftazidim
ampicilin
2
+
A cefepim
ampicilin
vankomicin В±
gentamicin
bolni{ni~na
sepsa
pridobljena v
intenzvni enoti
150:3 ? 5-6:1-2
В±
A ceftriakson
gentamicin
50-100:1-2 ? 56:1-2
enterobakterije
S. aureus
P. aeruginosa .
vankomicin3 В±
cefepim2
40:4 ? 150:3
vankomicin3 В±
ceftazidim2
40:4 ? 150:3
vankomicin3 В±
gentamicin
40:4 ? 5-6:1-2
imipenem/
meropenem
60-100:3-4/60120:3
10 - >14
10 - >14
1 Sum na prikrito (okultno) bakteriemijo, otrok ni prizadet.
2 Sum na oku`bo s Pseudomonas aeruginosa ali z ve~kratno odpornimi gramnegativnimi bakterijami.
3 Ob sumu na oku`bo z MRSA ali MRSE ali sevi S. pneumoniae odpornimi proti cefalosporinom tretje
generacije (cefotaksim, ceftriakson) ali preob~utljivosti na betalaktamske antibiotike.
5- > 14
Oku`be o~i
5-7
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
cefuroksim
150:3 IV
Celulitis periorbitalni (preseptalni)
7-14
- pridru`en
sinuzitisu
H. influenzae
S. pneumoniae
5-6:1-2 В± 200:4
150:3/50-100:1-2
В± 200:4
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
В±
I cefotaksim
gentamicin
A
A infektolog
10 - >14
- nastanek skozi S. aureus
ko`o
S. pyogenes
150:3+200:4
- hematogeno
10 - >14
S. pneumoniae
H. influenzae
I
A cefotaksim/
ceftriakson
150:3/50-100:1-2
I
150:4 i.v ali PO
kloksacilin
A klindamicin
30-40:3-4 IV ali
PO
I
150:3 IV
cefuroksim
A cefotaksim/
ceftriakson
150:3/50-100:1-2
5-7, nato
PO 14-21
7-10
7-10
150:3+200:4
cefotaksim/ceftriak 150:3/50-100:1 +
son + klindamicin 40:4
40:4 ? 5-6:1-2
vankomicin+
cefotaksim
40:4+150:3
+
A vankomicin
cefepim2
40:4+150:3
vankomicin +
ceftazidim2
76
7-21
5-14
В±
A cefotaksim
kloksacilin
gentamicin В±
ampicilin
- bolni{ni~na
sepsa
pridobljena na enterobakterije
S. aureus
navadnem
oddelku
Antibiotik
I
150:3 В± 150:4
150:3
1
7-10
Najpogostej{i
povzro~itelj
200:4 + 150:3
I cefuroksim1
I
- sepsa zaradi
centralnega
venskega
katetra
100-200:2-4 IV+
2.5-7.5:1-3
Bolezen
10 - >14
40:4+100-150:3
Celulitis
orbitalni
(postseptalni)
S. aureus
S. pyogenes
anaerobi
S. pneumoniae
H. influenzae
I
cefotaksim/ceftriak 150:3/50-100:1+
son+ kloksacilin
150:4
cefuroksim В±
A klindamicin/
metronidazol
10-14
150:3 В±
40:4/ 30:3
77
[email protected] O^I
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
Oku`be u{es, nosu in ustne votline
Bolezen
Konjunktivitis
I
- negnojni
- gnojni
adenovirusi
S. epidermidis
S. aureus
S. pneumoniae
H. influenzae
- C. trachomatis C. trachomatis
sulfacetamid
targesin +
A bacitracinneomicin
{e 3 dni po
ozdravljenju
na 2 uri kapljice
~ez dan mazilo
2x dnevno
{e 3 dni po
ozdravljenju
eritromicin
50:4 PO
14
A azitromicin
20:1 PO
3
I
bacitracinneomicin
I
Endoftalmitis
po o~esni
operaciji
- po po{kodbi
S. epidermidis
S. aureus
Streptocccus
stafilokoki
streptokoki
Bacillus cereus
me{ana flora
E. coli
S. aureus
Candida
I
I
intrabulbarno:
vankomicin 1mg +
amikacin 0,4 mg
sistemsko
A ceftazidim+
klindamicin
na 2 – 3 dni
antibiotik
intrabulbarno
ponovimo
amoksicilin
40:3 ali 45:2 ali
80-90:21
7
Preob~ut- azitromicin
ljivost na
penicilin
klaritromicin
Zdravljenje per os
ni mo`no
ali oku`ba
z odpor- ceftriakson
nim pnevmokokom
proti
penicilinu
5-7
52 - 10
prvi dan:10:1,
nato
4 dni 5:1
5
15:2
52 - 10
50:1 IV ali IM
1–3
150:3+40:3-4
I
kot akutni po op.
I
intrabulbarno
amfotericin B 5-10 6-12:1
Вµg + flukonazol
oralno
I
intrabulbarno
amfotericin B 5-10 12-16:2 prvi dan
Вµg + vorikonazol nato 14:2
oralno
A amfotericin B
sistemsko
78
na 2 – 3 dni
antibiotik
intrabulbarno
ponovimo
20-30:2
- akutno
S.
pneumoniae
H. influenzae
Moraxella
catarrhalis
intrabulbarno:
A vankomicin 1mg +
amikacin 0,4 mg
- endogeni
Aspergillus
intrabulbarno
vankomicin 1 mg +
ceftazidim 2,25
mg В±
ciprofloksacin v tbl
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
A
(neuspeh
amoksicili- amoksi/klav
45/6,4:23
na,antibiali 40/10:3
otik v zad- cefuroksim aksetil 30:2
njih treh
mesecih)
A tobramicin
I
Antibiotik
Vnetje srednjega u{esa
5-8x kapljice
mazilo zve~er
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
- kroni~no
2-4 mesece
2-4 mesece
- otitis
maligna
externa
anaerobi
grampozitivni I
koki
grampozitivni
bacili
gramnegativni A
bacili
amoksi/klav
45/6,4:23
ali 40/10:3
Ad ORL
ampicilin/
sulbaktam,
infektolog
200–400:4
(ampicilina) IV
I
ceftazidim В±
gentamicin
150–200:3±
5-6:1-3
Ad ORL
28 – 42
A
amfotericin B +
kirur{ki poseg
0,5-1,5:1
infektolog
cefuroksim
150:3 IV in
kirur{ki poseg
cefotaksim/
ceftriakson
150:3/
50-100:1 IM ali IV
in kirur{ki poseg
P. aeruginosa
Aspergillus
0,5-1,5:1
S.
I
pneumoniae
Streptococcus
- mastoiditis pyogenes
S. aureus
A
H influenzae
10 – 14
79
[email protected] U[ES, NOSU IN USTNE VOTLINE
Bolezen
[email protected] U[ES, NOSU IN USTNE VOTLINE
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
amoksicilin
40:3 ali 45:2
ali 80-90:21
Sinuzitis
I
S.
pneumoniae
H. influenzae
M. catarrhalis
akutni
A
(neuspeh
amoksicilina,
amoksi/klav
45/6,4:22
antibiotik v
ali 40/10:3
zadnjih 3 cefuroksim aksetil 30:2
mesecih
ali huj{a
bolezen)
preob~utlji azitromicin
vost na
penicilin klaritromicin
huj{a
bolezen,
zdravljenje cefuroksim
per os ni
mo`no
- kroni~ni
- bolni{ni~ni
(nazotrahealna
intubacija ali
nazogastri~na
sonda)
S.
pneumoniae I
H. influenzae
Anaerobi
S. aureus
gramnegativni A
bacili
I
gramnegativni
bacilli
S. aureus
A
anaerobi
amoksi/ klav
10 – 14
10 – 14
5
15:2
10 - 14
150:3 IV
10 – 14
(celokupno
zdravljenje
IV in per
os)
45/6,4:2 ali
40/10:3
Ad ORL
klindamicin +
ceftazidim
klindamicin +
cefepim
20–30:3+
150:3
20–30:3+
150:3
piperacilin/
tozobaktam
300/36,5:3
imipenem
60:4
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
- angina
PlautVincenti
Leptotrichia
buccalis
4
- akutni
S. pyogenes
Beta
hemoliti~ni
streptokok
skupine C, G
10 – 14
40.000-80.000 IE
: 2-4 ali 600 000
IE IM (<27 kg)
10
1 200 000 IE IM
(<27 kg)
midekamicin
30:3-4
10
20:15
3
10:1
5:1
5
klindamicin
80
I
penicillin V PO
100.000 IE:4
A
klindamicin
30:3
I
benzatin penicilin G
600 000 IE IM
(<27 kg)
1 200 000 IE
(>27 kg)
A
penicilin V
ponovno
40 000-80 000
IE:2-4
kllindamicin
20-30:3-4
5–7
enkratni
odmerek
10
- peritonzilarni
betahemolit~ni I
streptokoki
anaerobi
A
klindamicin ali
penicilin G
amoksi/klav
20–30:3 IV ali PO
100 000 IE IV :4 Ad ORL
10
45/6,4:2 ali
40/10:3
- retrofaringealni,
laterofaringealni,
submandibularni
betahemoliti~n I
i streptokoki
S. aureus
me{ana flora A
klindamicin
20–30:3 IV
amoksi/klav
45/6,4:2 ali
40/10:3
Ludwigova
angina
streptokoki
anaerobi
I
klindamicin
40:3 IV
A
penicilin G +
metronidazol
250 000 IE i.v : 4
+ 30:3
I
penicillin G
200.000 IE
IV : 4-6
klindamicin
40:3-4 IV
metronidazol IV
30:3
ampicilin
sulbaktam IV
150:3 (ampicilina)
H. influenzae I
tip b
S. aureus
(cepljeni proti A
Hib)
cefuroksim
150:3
cefotaksim
150:3
ceftriakson
50-100:1
S. aureus
I
Streptococcus
viridans
A
anaerobi
kloksacilin
100:4 per os
150:4 IV
klindamicin
20-30:3 IV ali per
os
I
kloksacilin +
gentamicin
150:4 +
5-6:1-3
A
piperacilin/
tazobaktam
300/36,5:3
Syndrom
Lemierre
(septi~ni
flebitis v.
jugularis)
Fusobacterium
necrophorum
A
Ad ORL
10
14
ad ORL
28-42
Epiglotitis
penicilin V
ali
benzatin penicilin G
azitromicin
A
(preob~utlj azitromicin 1. dan,
ivost na
nato 4 dni
penicilin)
klaritromicin
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
- ponavljajo- S. pyogenes
~i se
Tonzilofaringitis
I
Antibiotik
Absces
prvi dan:10:1,
nato 4 dni 5:1
po antibiogramu
osamljenih
bakterij
Bolezen
15:2
20-30:3-4
10
7-10
Parotitis
- gnojni
S. aureus
- gnojni
bolni{ni~ni P. aeruginosa
H. influenzae
10
10
81
[email protected] SREDNJIH IN SPODNJIH DIHAL
1 ob sumu (otroci < 2 leti, obiskujejo vrtec, ali so prejemali antibiotik v zadnjih 1-3 mesecih) ali osamitvi visoko
odpornega seva S. pneumoniae proti penicilinu priporo~amo dnevni odmerek amoksicilina 80-90 mg/kg/dan :
2.
2 otroci > 2 leti
3 ob sumu ali osamitvi visoko odpornega seva S. pneumoniae proti penicilinu priporo~amo
amoksicilin/klavulansko kislino v vi{jem dnevnem odmerku (90/6,4 mg/kg/dan : 2)
4 diagnoza temelji na dokazu streptokoknega antigena ali izolaciji streptokoka v brisu `rela/tonzil.
5 azitromicin 20 mg/kg/dan : 1 tri dni (skupni odmerek 60 mg/kg) je klini~no in bakteriolo{ko u~inkovitej{i v
eradikaciji S. pyogenes iz `rela, kot obi~ajni odmerki.
Casey JR et al. Higher dosage of azithromycin are more effective in treatment of group A
streptococcal tonsillopharyngitis. Clin Infect Dis 2005; 40: 1748.
Oku`be srednjih in spodnjih dihal
Bolezen
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
I
Laringotrahe virusi
Mycoplasma
itis
pneumoniae
A
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
simptomatska
midekamicin
30-40:3
klaritromicin
15:2
azitromicin
1.dan 10:1, nato
5:1, 2-5 dan
(izjemoma)
7
- bakterijski
Akutni
bronhitis
Oslovski
ka{elj
I
cefuroksim
A
cefotaksim +
kloksacilin
Virusi
M. pneumoniae
S. pneumoniae
H. influenzae
I
simptomatska
A
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
- < 3 tedne
S. agalactiae
enterobakterije
L. monocytogenes
I
ampicilin +
gentamicin
200:4+5-7.5:1-3
A
ampicilin +
cefotaksim
200:4+150:3
S.
pneumoniae
S.agalactiae
S. aureus
I
cefuroksim
150:3
A
cefotaksim
150:3
- 3 mesece S.
do 5 let – pneumoniae
la`ja oblika H. influenzae
I
amoksicilin
40-100:3
A
penicilin V
100 000-200 000
IE:3-4
- 3 mesece
do 5 let –
huda
oblika
S.
pneumoniae
H. influenzae
I
cefuroksim
150:3 IV
A
penicilin G
150 000-250 000
IE IV:4
midekamicin
30-50:3-4
eritromicin
30-50:3-4
- 5-18 let –
sum na
atipi~no
I
M. pneumoniae
C. pneumoniae
C.psittaci
A
Legionella sp.
respiratorni
virusi
klaritromicin
15:2
azitromicin
1. dan 10:1, nato
2-5 dan 5:1
5
- 5-18 let –
sum na
tipi~no
S. pneumoniae
H. influenzae
I
penicillin G
ali cefuroksim
150 000-250 000
IE IV:4 ali 150:3
7-10
A
cefotaksim2
150:3
- 5-18 let –
sprejem v
intenzivno
enoto
S. pneumoniae
H. influenzae
S. pyogenes
S. aureus
M. pneumoniae
I
cefotaksim +
eritromicin IV
150-200:3+40:4
A
cefotaksim+
azitromicin3 IV
150-200:3+
500:1
I
kloksacilin +
cefotaksim
150:4+150:3-4
- po gripi
S. aureus
S. pneumoniae
A
kloksacilin +
gentamicin
150:4+5-6:1-3
I
klindamicin
30:3 IV ali PO
A
amoksi/ klav
45/6,4:2 ali
40/10:3 PO
ali 100/20: 3-4 IV
- plju~nica
otroci 3
tedne – 3
mesece
7
klaritromicin
15:2
1.dan 10:1, nato
5:1, 2-5 dan
7
5
midekamicin
30-40:3
10-14
azitromicin
1. dan 10:1, nato
5:1, 2-5 dan
5
klaritromicin
15:2
TMP/SMX
8/40:2
10-14
Plju~nica
Chlamydia
trachomatis
- sindrom
pnevmoni- respiratorni
virusi
tisa
Bordetella
pertussis
82
I
A
midekamicin
30-50:3-4
eritromicin
30-50:3-4
klaritromicin
15:2
azitromicin
1. dan 10:1, nato
2-5 dan 5:1
10-14
5
Bacteroides
Prevotella
- aspiracij- Fusobacterium
ska - doma aerobni in
anaerobni
streptokoki
10-14
7-10
150:3 + 150:4 IV
30-40:3
azitromicin
I
Bordetella
pertussis
B.
A
parapertussis
150:3 IV
midekamicin
(izjemoma)1
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
5
Traheitis
S. aureus
S. pyogenes
S. pneumoniae
H. influenzae
Bolezen
7-14
10-14
10-14
> 14 - 21
7 – 14
83
[email protected] SREDNJIH IN SPODNJIH DIHAL
Bolezen
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
Oku`be srca, o`ilja in osr~nika
Izkustveno zdravljenje akutnega infekcijskega endokarditisa do osamitve povzro~itelja, sicer
posvet z infektologom.
Plju~nica - bolni{ni~na
- aspiracijska
- obi~ajni
oddelek
enterobakterije
S. aureus
P. aeruginosa
anaerobi
I
A
S.pneumoniae I
H. influenzae
enterobakterije
A
S. aureus
I
- bolnik na
umetni
ventilaciji
na
intenzivne
m oddelku
enterobakterije
drugi odporni
gramnegativni bacili
P. aeruginosa
S. aureus
cefotaksim +
klindamicin
150:3 + 40:4 IV
imipenem
60:3-4
meropenem
60:3
cefotaksim/
ceftriakson
150:3/50-100:1-2
10 - 14
7 - 14
ceftazidim В±
vankomicin
(MRSA)
- < 5 let
I
- > 5 let
Absces
plju~
S. aureus
S. pneumoniae
glej
aspiracijsko
plju~nico
A
I
- akutni
- subakutni
S. aureus
S. pyogenes
S. agalactiae
gramnegativne bakterije
7 – 21
cefepim В±
gentamicin В±
vankomicin
(MRSA)
150:3 В± 6-7,5:1-3
В± 40:4
stafilokoki
- u`ivalci IV streptokoki
gramnegativni
mamil
bacili
P. aeruginosa
piperacilin /
tozobactam
300/36,5:3
Umetna zaklopka
150:3 + 150:4
cefuroksim
150:3
cefuroksim
150:3
cefotaksim +
kloksacilin
150:3 +150:4
cefotaksim +
klindamicin
150:3 + 40:3-4
cefotaksim +
klindamicin
150:3 + 40:3-4
10 - > 21
> 28
1 Antibiotik obi~ajno ni potreben pri otrocih brez druge osnovne bolezni. Antibiotik pride v po{tev, ~e traja
ka{elj ve~ kot 10 dni ali ob sumu na superinfekcijo ali ob sinobronhitisu.
2 nad 16 let
kloksacilin +
gentamicin
200:4 IV + 6-7.5:
3 ali 3: 1 IV
A
(takoj{nja vankomicin +
alergija na gentamicin
penicilin)
40:3-4+6-7.5:3 ali
3: 1 IV
I
penicilin G +
gentamicin
200 000 – 400
000 IE : 4-6 IV +
6-7.5:3 ali 3:1 IV
A
vankomicin +
gentamicin
40:3-4 + 6-7.5:3
ali 3:1 IV
I
kloksacilin +
gentamicin
200:4 IV + 6-7.5:3
ali 3:1 IV
A (alergija vankomicin +
na
peniclin) gentamicin
koagulazno
I
negativni
stafilokoki
- na umetni S. aureus
zaklopki > S. viridans
1 leto
gramnegativni A
aerobi
HACEK
vankomicin +
gentamicin В±
rifampicin
S. pneumoI
- Perikarditis niae
– akutni
S. aureus
enterobakterij A
cefotaksim/ceftria- 200:3/100:2
kson В± kloksacilin В± 200:4
I
B. burgdorferi
A
28-42
14-42
40:3-4 + 6-7.5:3
ali 3: 1 IV
vankomicin +
gentamicin +
rifampicin
- Kardioborelioza
84
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
koagulazno
negativni
I
stafilokoki
S. aureus
gramnegativni
bacili1, glive, A
HACEK
- zgodnji
endokarditis < 1 leto
po
operaciji
10 - > 21
10 > 21
I
S. viridans
60:3/60:4 В± 40:4
cefotaksim +
kloksacilin
Antibiotik
Endokarditis
150:3 В±
40:4
Empiem plevre
S.pneumoniae I
H. influenzae
S. pyogenes A
Najpogostej- Zdravlje{i
povzro~itelj nje
Naravna zaklopka
infektolog
meropenem /
imipenem В±
vankomicin
(MRSA)
A
Bolezen
40:3-4 + 6-7.5:3
ali 3: 1 IV +
20:1-2 IV ali PO
42 (vamkomicin)
14 (gentamicin)
28-42
(rifampicin)
40:3-4 +
6-7.5:3 В±
20:1-2 IV ali PO
42
14
28
infektolog
infektolog
vankomicin2 +
cefotaksim
40:4 + 200:3
ceftriakson
70-100:1
amoksicilin3
50:3
penicillin G
250.000400.000:4 IV
10-14
14
85
HACEK – Haemophilus species, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium
hominis, Eikenella corrodens and Kingella
1 Povzro~itelji oku`be so bakterije, ki so posledica kontaminacije med operacijo ali oku`b centralnega
venskega katetra
2 Alergija na penicillin, sum na oku`bo z MRSA
3 Ad infektolog
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Antibiotik
cefotaksim ali
I ceftriakson
Salmonella1
Oku`be prebavil
A
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Enterokolitis
Virusi
Salmonella
Campylobacte I
r jejuni
Shigella
- imunosuprimirani in
otroci z ve~jim
tveganjem
Oku`be prebavil - usmerjeno zdravljenje
Salmonella
C.jejuni
Shigella
- < 3 mesece starosti Salmonella
- psevdomembranozni Clostridium
kolitis
difficile
Antibiotik
I
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
I
Salmonella Typhi
Campylobacter jejuni3 I
cefotaksim
100-150:3
A ceftriakson
50-75:1
I
150:3
cefotaksim
A ceftriakson
50-75:1
I
30:4
(najve~ 2 g/dan)
metronidazol
40:4
A vankomicin PO (najve~ 500 mg)
PO
Odvisno od
osamljenega
povzro~itelja
7-14
I
Shigella
Clostridium difficile
A
I
8/40:2
amoksicilin2
40:3 per os
cefotaksim ali
ceftriakson
150:3 IV ali 5075:1 IV ali IM
amoksicilin2
100:3
10
5
Enterokolitis ETEC
EIEC
EPEC6
75-100:4
eritromicin ali
midekamicin
30-50:4 ali
30-50:3
TMP/SMX
8/40:2
ampicilin2
40:4
ceftibuten
9:1
metronidazol
30:3
40:4 PO
TMP/SMX
8/40:2
I
TMP/SMX
8/40:2
I
TMP/SMX
8/40:2
A ceftibuten
9:1
I
neomicin
100:4 PO
kolistin
5-15:4 PO
TMP/SMX
8/40:2
A
EHEC7
simptomatska
EaggEC8
simptomatska
Clostridium
perfringens
simptomatska
Bacillus cereus
simptomatska
Staphylococcus
aureus
simptomatska
5-141
14
8/40:2
kloramfenikol
A vankomicin
Yersinia enterocolitica4 I
150:3 IV ali 5075:1 IV ali IM
TMP/SMX
A TMP/SMX
simptomatsko
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
5-7
5-7
5
10
5-7
5
5-7
6:1
enkratni
odmerek
A TMP/SMX
8/40:2
3
I
metronidazol
30:3
5-7
Entamoeba hystolitica I
metronidazol
30-50:3
10
Vibrio cholerae
Giardia lamblia
I
doksiciklin
1 Sum na sistemsko oku`bo, dokazana sistemska oku`ba ali pri imunsko oslabelih.
2 ^e gre za ob~utljiv sev (po antibiogramu)
86
87
[email protected] V TREBU[NI VOTLINI
3 Huda dlje trajajo~a (ve~ kot 1 teden) driska, imunsko oslabeli.
4 Huda dlje trajajo~a driska, imunsko oslabeli, sum na sistemsko oku`bo. Zunaj~revesne oku`be zdravimo z
gentamicinom ali cefotaksimom do 3 tedne.
5 Enterotoksigena E.coli; antibiotik ni indiciran v blagih primerih.
6 Enteropatogena E.coli; antibiotik je najbr` koristen.
7 U~inek antibiotika ni jasen, morda pove~a nevarnost za razvoj hemoliti~nouremi~nega sindroma; antibiotik je
kontraindiciran.
8 Enteroagregativna E.coli; u~inek antibiotika ni znan.
Bolezen
I
- jetrni
Bolezen
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
Peritonitis
- primarni
brez
osnovne
bolezni
- primarni
pridru`en
nefrotskem
sindromu
ali cirozi
cefotaksim /
ceftriakson
I
S. pneumoniae
alfa in beta hemoliti~ni
streptokoki
A penicilin G1
150:3/50-100:1-2
cefotaksim /
ceftriakson
150:3/50-100:1-2
I
S. pneumoniae
E. coli
druge enterobakterije A klindamicin +
gentamicin
I
- sekundar- enterobakterije
ni
anaerobi
cefotaksim /
+
A ceftriakson
metronidazol /
klindamicin
I
- terciarni
Holangitis
Holecistitis
88
enterobakterije
anaerobi
Pseudomonas
enterokoki
enterobakterije
anaerobi
enterokoki
enterobakterije
gentamicin +
metronidazol /
klindamicin
imipenem /
meropenem
- jetrni +
maligna
bolezen,
nevtropenija
S. aureus
anaerobni
streptokoki
enterokoki
glive
A
I
I
A
5-14
150:3/50-100:130:3/30-40:3-4
I
100/20 IV:3-4
7-14
- peritifliti~ni
ali absces enterobakterije
v trebu{ni anaerobi
votlini
150-300:3
(piperacilina)
gentamicin +
/
A metronidazol
klindamicin В±
ampicilin
5-6:1-3+30:3+ 30- 7-14
40:3-4 IV ali PO
100-200:4 IV
I
100/20:3-4 IV
5-6:1-3+30:3/ 30- 7-10
40:3-4 IV ali PO
- vrani~ni
S. aureus
S. pneumoniae
S. pyogenes
H. influenzae
Salmonella
- retroperitonealni /
psoas
absces
S. aureus
enterobakterije
cefotaksim / ceftriakson 150:3/50-100:1-2
+ kloksacilin
+ 150-200:4 IV
cefotaksim / ceftriakson 150:3/50-100:1+ klindamicin
2+40:4 IV
piperacilin /
tazobaktam
14-42
300/36,5:3
kloksacilin + rifampicin 150-200:4 IV +
+ cefotaksim /
20:1-2 + 150ceftriakson
200:3/100:1-2
IV + 200klindamicin + ampicilin 40:4
400:4 IV + 5-6:1+ gentamicin
3
+
A metronidazol
ampicilin + cefotaksim
- subfreni~ni enterobakterije
anaerobi
100:3-4/60-120:3
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
42
2
40:4 IV В± 20:1-2
A vankomicin В±
rifampicin + ceftriakson + 100:1-2
I
5-6:1-3+30:3/3040:3-4
I
gentamicin +
A metronidazol /
klindamicin
S. aureus
enterobakterije
Salmonella
14
150:3+30:3/3040:3-4
amoksi/klav
- jetrni in
kroni~na
granulomatozna
bolezen
30-40:3-4 + 5-6:1
cefepim +
metronidazol /
A klindamicin
piperacilin
tazobaktam
amoksi/klav
enterobakterije
streptokoki
anaerobi
enterokoki
7-10
150.000 IE: 4
Antibiotik
Absces
Oku`be v trebu{ni votlini
Najpogostej{i
povzro~itelj
Najpogostej{i
povzro~itelj
gentamicin +
metronidazol /
klindamicin
30:3 IV+200-400
IV + 150:3
28 - > 60
trajanje
genta do
14
5-6:1-2 + 30:3/
30-40:3-4 IV ali
PO
cefotaksim / ceftriakson 150:3/50-100:1-2
+ metronidazol /
+ 30:3/30-40:3-4 ad kirurg
klindamicin
IV ali PO
cefuroksim +
metronidazol /
klindamicin
150:3 + 30:3/3040:3-4 IV ali PO
gentamicin +
metronidazol /
klindamicin
5-6:1-2 + 30:3/
30-40:3-4 IV ali
PO
kloksacilin +
cefotaksim
150-200:4 +
150:3
> 7 -14 ali
cefotaksim / ceftriakson 150:3/50-100:1-2 48 – 72 ur
+ metronidazol /
+ 30:3/30-40:3-4 afebrilen +
klini~no
klindamicin
IV ali PO
A
izbolj{anje
cefuroksim +
150:3 + 30:3/30metronidazol /
40:3-4 IV ali PO
klindamicin
I
klindamicin +
A cefotaksim /
ceftriakson
I
kloksacilin +
cefotaksim
30-40:3-4 +
150:3/50-100:1-2
150-200:4 +
150:3
+
30-40:3-4 +
A klindamicin
cefotaksim /ceftriakson 150:3/50-100:1-2
ad kirurg,
splenektomija
ad kirurg
1 oku`ba s pnevmokokom, ob~utljivim za penicilin, 2 oku`ba z MRSA
89
Oku`be se~Il in rodil
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Cistitis akutni
E. coli
Proteus mirabilis
Klebsiella
Enterobacter
stafilokoki
enterokoki
Oku`be kosti in sklepov
I
Antibiotik
Dnevni odmerek Trajanje
zdravljenja
mg/kg/dan
(dnevi)
Bolezen
TMP/SMX
8-12/40-60:2
Osteomielitis, akutni - otroci
cefaklor
40:2
5
A
amoksi/klav
40/10:3
Pielonefritis
- akutni
E. coli
Klebsiella
Proteus
Serratia
Enterokoki
I
I
kot akutni
- bolni{ni~ni P. aeruginosa
Enterobacter
gentamicin В± ampicilin 5-6:1-3/100-200:4
cefuroksim ali
A cefotaksim /
ceftriakson
S. aureus
enterobakterije
(posebno E. coli)
Salmonella
Pseudomonas
N. gonorrhoeae
C. trachomatis
enterobakterije
anaerobi
10-14
cefepim1
I
A
I
S. aureus
A ceftibuten2
I
9:1
8:1-2
24-42
40:3-4 + 150:3-4
5-6:1-3+30-40:3-4
ofloksacin3 +
metronidazol
20-30:1-2+30:3
cefotaksim /ceftriakson 150:3/100:1/2 +
+ doksiciklin3
20:2
1 Pri sumu na oku`bo z P. aeruginosa ali ve~kratno odpornimi gramnegativnimi bakterijami
2 Ne deluje na P. aeruginosa.
3 Adolescenti
vakomicin1+ gentamicin 30-40:3-4/5-7,5:1-3
Stopala po
vbodni rani
kloksacilin2
P. aeruginosa
S. aureus
A
200:4
150:3
150:3-4 +
200:4 IV
21-42
200:4 IV
A klindamicin
- novorojenec
S. aureus
S. agalactiae
gramnegativni
bacili
14
- otroci
< 5 let
- otroci
> 5 let
I
A
H. influenzae
S. aureus
S. pyogenes
Kingella kingae
S. pneumoniae
I
S. aureus
S. pyogenes
I
2
gentamicin +
klindamicin
kloksacilin + gentamicin 150-200:4/5-7,5:1-3 28-42
40:3-4
ceftazidim + klindamicin 150:3+40:3-4
cefepim
150:3
meropenem
60:3
28-42
(~e je
prizadeta
kost)
Artritis, septi~ni – otroci
+ 5kloksacilin +gentamicin 150-200:4
6:1-3
+
A klindamicin
cefotaksim2
A
14
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
cefotaksim + kloksacilin 150:3+150-200:3-4
I kloksacilin2
S. aureus
- 3 mesece H. influenzae tip
cefuroksim3
do 5 let
B
A
streptokoki
cefotaksim3 + kloksacilin2
- > 5 let
100-150:2-3
Dnevni odmerek
mg/kg/dan
Antibiotik
I
I
Vnetja rodil
v mali
medenici
150: 3 ali
150:3/50-100:1-2
S. aureus
S. agalactiae
gramnegativne
bakterije
cefotaksim/ceftriakson 150:3/50-100:1-2
cefiksim2
- absces
ledvic
-<3
mesece
Najpogostej{i
povzro~itelj
- gonokokni N. gonorrhoeae
- borelijski
B. burgdorferi
Discitis
S. aureus
S. epidermidis
S. pneumoniae
enterobakterije
Kingella kingae
cefotaksim + kloksacilin 150:3+150-200:3-4
kloksacilin + gentamicin 150-200:4/5-7,5:1-3 14-42
vakomicin1+ gentamicin 30-40:3-4/5-7,5:1-3
kloksacilin
200:4
3
150:3
3
cefotaksim
150:3-4
kloksacilin
200:4 IV
cefuroksim
A
A klindamicin
40:3-4 IV
I
ceftriakson
50:1 nad 45>kg
1g:1
A penicilin G
100.000 IE IV:4
I
70-100:1
ceftriakson
A penicillin G
200.000-400.000
IE:4
I
150-200:4 IV
kloksacilin
14-42
14-42
7-10
14
21-42
A klindamicin
40:4 IV
1 Sum na oku`bo z MRSA ali MRSE
2 ^e se klini~no stanje hitro izbolj{a, CRP in levkociti hitro padejo in je znan povzro~itelj ter ob~utljivost in
bolnik je zmo`en prejemati zdravila per os, preidemo lahko po 4 ali ve~ dnevih parenteralnega zdravljenja
na peroralno zdravljenje. Zdravilo dajemo v najvi{jih mo`nih odmerkih.
3 ^e ni cepljen Hib
90
91
[email protected] [email protected] IN [email protected]
Oku`be ko`e in podko`ja
Bolezen
Najpogostej{i Zdravlje- Antibiotik
povzro~itelj nje
I
Celulitis
neznane
etiologije
S. pyogenes
S. aureus
A
I
Absces in
panaricij,
burzitis
S. aureus
S. pyogenes
A
I
Erizipel
S. pyogenes
Furunkel
(obse`no
okolno vnetje,
sistemski
znaki, imun- S. aureus
sko oslabeli,
obraz),
karbunkel
30:3 IV ali PO
midekamicin
40:3
kloksacilin
50-100:4
cefaleksin
50-75:4
klindamicin
30:3
midekamicin
40:3
penicilin G ali
penicilin V
50.000-200.000 IE
IV: 4-6 ali
80.000 IE : 4
cefaleksin
50-75:4
klindamicin
I
S. aureus
A
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Plinska
gangrena
klostridiji
7 – 10
Limfadenitis
akutni
S. pyogenes
S. aureus
Limfangiitis
akutni
3 x na dan
kloksacilin
50:4
cefaleksin
50-75:4
midekamicin
40:3
kloksacilin
50:4
cefaleksin
50-75:4
klindamicin
30:3
penicilin G +
klindamicin В±
gentamicin
ad kirurg
250.000 IE:4 IV+
40:4 IV В±
5-7.5:1-3
meropenem
120:3
imipenem
100:4
kloksacilin В±
gentamicin1 +
kirur{ka terapija
150-200:4В±6-6:1-3
klindamicin
40:3
Dnevni odmerek
mg/kg/dan
penicilin G
250.000 IE:4 IV
A klindamicin
40:3-4 IV
I
kloksacin
50-150:4 IV ali PO
klindamicin
30:3-4
penicilin G ali V
100.000 IE:4 IV ali
100.000 – 150.000
IE : 3-4 PO
penicilin V
100.000-150.000
IE:4 IV ali PO
A
Stafilokokni
sindrom
lu{~enja
S. pyogenes
S. aureus
I
A midekamicin
30-50:3
I
kloksacilin
150:3 IV ali PO
cefaleksin
50-75:4
klindamicin
30-40:3-4
amoksi/klav
40/10:3
A
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
10
10
10
5-7
Oku`be ran
- po{kodbe
30:3
mupirocin –
topi~no, manj
obse`en
I
Antibiotik
5–7
me{ana flora
7
7
I
A kindamicin
30-40:3-4
- postopera- S. aureus
tivne rane na anaerobi
glavi in vratu
I
40/10:3
- postoperativna rana po
op. na
prebavilih,
se~ilih in
rodilih
stafilokoki
enterobakterije
anaerobi
Enterococcus
I
- vgrizi `ivali
in ~loveka
I amoksi/klav
ustni streptokoki,
anaerobi
ampicilin +
Capnocytophaga
klindamicin
Pasteurella
A
TMP/SMX +
multocida
klindamicin
5-7
A
A
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
10
50:4
S. pyogenes
I
oku`Nekrotizirajo~ me{ana
ba
anaerobi
+
i fasciitis
streptokoki ali
enterobakterije A
92
50-75:4
klindamicin
kloksacilin
I
Miozitis
gnojni
cefaleksin
I
S. pyogenes
S. aureus
S. aureus
50-100:4 IV ali PO
40:3
A
bulozni
kloksacilin
A
(preob~u- midekamicin
tljivost na
penicilin)
I
Impetigo
Dnevni odmerek
mg/kg/dan
A klindamicin
I
14-21
klindamicin В±
gentamicin
metronidazol +
A gentamicin В±
ampicilin
10
Bolezen
ma~je praske B. henselae
amoksi/klav
7
30-40:3-4
30-40:3-4 В±
3-7,5;1-3
30:3 +
3-6:1-3 В± 100-200:4
7
40/10:3 45/6,4:2
100-200:4 + 30-40:35-7
4 IV
8/40:2 + 30-40: 3-4
IV ali PO
simptomatska;
aspiracija gnoja v
primeru obse`nega
gnojenja s prete~o
perforacijo
azitromicin
A1 TMP/SMX В±
rifampicin
12:1
5
8/40:2 В±
20:1-2 IV ali PO
14
93
[email protected] [email protected] IN [email protected]
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
I
Eritema
migrans,
limfocitom
Dnevni odmerek
mg/kg/dan
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
amoksicilin
50:3, najve~ 500
mg/dan:3 PO
14
azitromicin
20:1 prvi dan, najve~
1000 mg/dan,
10:1 2-5 dan, najve~ 5
500 mg/dan
penicillin V
100.000 IE : 3,
najve~ 3 MIE:3
cefuroksim aksetil
30:2 najve~ 1000
mg/dan:2
ceftriakson
70-100:1, najve~ 2
g/dan
B. burgdorferi
A
I
Diseminirani
eritemi
Antibiotik
B. burgdorferi
A penicilin G
200.000-400.000
IE:4, najve~ 20 MIE:4
14
14
1 Antibiotik priporo~ajo pri huj{ih oblikah bolezni, pri otroci s splo{nimi znaki, posebno s
hepatosplenomegalijo, pri prizadetosti drugih organov, ne le bezgavk, pri otrocih z velikimi bole~imi
bezgavkami in pri imunsko oslabelih. Dobrih kontroliranih raziskav, ki bi utemeljevale rabo antibiotikov,
zaenkrat ni.
Lotri~-Furlan S, et al. Stopenjska obravnava oku`b ko`e. V: Beovi~ B, Strle F, ^i`man M, eds.
Infektolo{ki simpozij 2006. Zbornik predavanj, Sekcija za kemoterapijo SZD. 197-212.
Arne` M. Zdravljenje lymske borelioze pri otrocih. V: Strle F, ed. Lymska borelioza 2006. Klinika
za infekcijske bolezni in vro~inska stanja. 175-77.
Nevtropi~ni bolnik z vro~ino
Bolezen
Najpogostej{i
povzro~itelj
Antibiotik
Dnevni odmerek
mg/kg/dan
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
Nevtropenija z vro~ino
koagulazno
nizko tvega- negativni
nje (trajanje < stafilokoki
7-10 dni) in
S. aureus
bolnik
Streptococcus
klini~no
viridans
stabilen
E. coli
Klebsiella
visoko
tveganje
(trajanje > 10 enako
dni ali bolnik + P. aeruginosa
klini~no
nestabilen
Namen antibioti~ne kirur{ke profilakse je zmanj{anje pogostnosti oku`be kirur{ke rane. Pri
odlo~itvi glede kirur{ke profilakse upo{tevamo vrsto rane, nevarnostne dejavnike za oku`bo rane
pri bolniku, stanje bolnika pred operacijo, dejavnike, ki se pojavijo med operacijo in stanje po
operaciji.
Antibioti~na profilaksa je nujno potrebna pri kirurgiji vsadkov (oku`be redke, posledice oku`b
hude), pri drugih ~istih operacijah, pri katerih bi bile posledice oku`be posebno hude (npr.
nevrokirur{ke operacije) in pri ~istih kontaminiranih ranah. Pri umazanih ranah ne zado{~a
antibioti~na profilaksa, potrebno je antibioti~no zdravljenje.
Za izbiro profilakse je pomembno, da je antibiotik u~inkovit, ni toksi~en, ima najo`ji mo`en
protimikrobni spekter in ga redko uporabljamo za zdravljenje. S tem ohranjamo odpornost
bakterijskih sevov za antibiotike, ki jih uporabljamo za zdravljenje. Obenem lahko s pomo~jo
nadzora nad porabljeno koli~ino antibiotika, ki se uporablja za profilakso, posredno nadzorujemo
ustreznost antibioti~ne kirur{ke profilakse.
Zaradi {iroke rabe antibiotikov v profilakti~ne namene je pomembna tudi njihova cena.
Navadno za kirur{ko profilakso uporabljamo terapevtske odmerke antibiotikov. Praviloma
antibiotike dajemo intravensko. Z dajanjem vankomicina moramo za~eti vsaj 60 minut pred
posegom, hitrej{a infuzija vankomicina lahko povzro~i hipotenzijo, zastoj dihanja in rde~ico (red
man syndrome). Aminoglikozidni antibiotiki povzro~ajo `iv~nomi{i~no blokado, ki lahko po posegu
povzro~i zastoj dihanja.
Profilaksa je najbolj u~inkovita, ~e jo bolnik prejme v dveh urah pred posegom.
Ve~ raziskav pri razli~nih kirur{kih posegih je dokazalo, da je enkratni odmerek antibiotika v
prepre~evanju oku`be rane ni ni~ manj u~inkovit od ponavljajo~ih se odmerkov, res pa je, da pri
nekaterih posegih trajanje profilakse ni bilo preu~eno. ^e poseg traja dlje, kot je v krvi in tkivih
prisotna terapevtska koncentracija antibiotika, odmerek ponovimo. Ponovni odmerek je verjetno
smiseln, ~e je poseg dalj{i od dveh razpolovnih ~asov antibiotika, ki smo ga uporabili za profilakso
(odmerek cefazolina ponovimo, ~e traja operacija ve~ kot 3 – 5 ur, odmerek vankomicina, ~e traja
6 do 12 ur, odmerek klindamicina in gentamicina, ~e traja 3 do 6 ur, metronidazola, ~e traja 6 – 8
ur). Ponovitev odmerka priporo~ajo tudi, ~e bolnik med posegom izgubi ve~ kot 1500 ml krvi.
Antibiotik se mora pred nastavitvijo proksimalnega za`ema povsem porazdeliti.
Cefazolin nadomestimo z vankomicinom, ~e so bolniki na betalaktamske antibiotike preob~utljivi.
Poleg tega uporabljamo vankomicin profilakti~no v okoljih, kjer je veliko MRSA. Prekomerna raba
vankomicina je nevarna za razvoj proti vankomicinu odpornih enterokokov, zato je treba
vankomicin uporabljati posebej previdno. Pri elektivnih posegih nekateri priporo~ajo pri bolnikih,
pri katerih obstaja nevarnost kolonizacije z MRSA, odvzem nadzornih ku`nin.
poseg
I
ceftriakson /
cefotaksim
100:1-2/200:3
nevrokirurgija
I
cefepim /
ceftazidim В±
vankomicin1 В±
gentamicin2
meropenem /
A imipenem В±
gentamicin2
I
antibiotik, odmerek
trajanje
opombe
cefazolin 2 g IV
1 – 3 odmerki
pri pristopu skozi usta
profilaksa do 3 dni
A vankomicin 1 g IV
10-14
+
A klindamicin
gentamicin
TMP/SMX 160/800 mg
Vstavitev likvorskega I IV/12 h
spoja
A cefazolin 2 g IV
40:3-4 IV + 5-6:1-3
150:3/150:3 В± 40:4 В±
5-6:1-3
I
10-14
penetrantna
po{kodba glave
120:3/100:3-4 В± 56:1-3
1 Klini~ni znaki kateterske oku`be, hud mukozitis, visoki odmerki citostatikov, kolonizacija z visoko odpornimi
streptokoki, odpornimi proti cefalosporinom tretje generacije ali oku`ba z MRSA ali MRSE
2 @ivljenjsko ogro`ujo~e oku`be – prete~i septi~ni {ok, odpoved ve~ih organov
94
Kirur{ka profilaksa – odrasli
ORL posegi skozi
ustno votlino ali
`relo
amoksi/klav 1,2 g /8h IV
1 – 2 odmerka
2 dni
1-2 dni
5 dni
cefuroksim 1,5 g, nato 750
A mg/8 h + metronidazol
5 dni
500 mg/8 h IV
I
klindamicin 600 – 900 mg 1 odmerek
IV В± gentamicin 1,7 mg/kg
A cefazolin 1 g IV
95
Kirur{ka profilaksa – odrasli
Kirur{ka profilaksa – odrasli
poseg
antibiotik, odmerek
I
O~esne operacije
operacije na srcu
@ilna kirurgija
vklju~no z
vstavljanjem `ilnih
protez
A cefazolin 2 g/ 8 h IV
3 odmerki
I
cefazolin 2 g IV / 8 h
24 - 48 h
A vankomicin 1 g IV / 12 h1
24 - 48 h
I
1 odmerek
cefazolin 2 g IV / 8 h IV
cefazolin 2 g IV
1 odmerek do 48 h
(na 8 ur)
A vankomicin 1 g IV1
1 odmerek do 48 h
(na 12 ur)
I
I
72 ur ali 24 ur po
zaprtju rane
cefazolin 2 g/8 h В± gentamicin
240 mg/ 24 h IV
5 – 7 dni
A klindamicin 600 mg/8 h IV
I
@ol~evod (zapora,
vnetje)
96
Trebu{na
slinavka
1 odmerek
amoksi/klav 1,2 g IV
Debelo ~revo,
danka
5 – 7 dni
Predrtje ~revesa
zaradi po{kodbe
3 dni
I
cefazolin 2 g IV
1 odmerek
A vankomicin 1 g IV1
1 odmerek
I
cefazolin 1-2 g IV
1 odmerek
A gentamicin 80 mg IV
1 odmerek
I
1 odmerek
cefazolin 1-2 g IV
ciprofloksacin 500 mg
1 odmerek
cefazolin 2 g
1 odmerek
A ciprofloksacin 400 mg
1 do 3 odmerki
80-120 mg IV +
A gentamicin
klindamicin 600 mg IV
1 do 3 odmerki
cefazolin 1-2 g IV +
metronidazol 500 mg IV
1 do 3 odmerki
80-120 mg IV +
A gentamicin
klindamicin 600 mg IV
1 do 3 odmerki
I
I
gentamicin 80-240 mg IV +
klindamicin 600 mg IV
80-240 mg IV +
A gentamicin
metronidazol 500 mg IV
I
gentamicin 80-240 mg IV
+ klindamicin 600 mg IV
Vnetje slepi~a
80-240 mg IV
A gentamicin
+ metronidazol 500 mg IV
1
1 odmerek
(odpiranje svetline
~revesa) do 5 dni
(kontaminacija,
vnetje)
gentamicin 80-240 mg IV
+ klindamicin 600 mg IV
gentamicin 80-240 mg IV
A +
metronidazol 500 mg IV
~e gre za
zaporo
`ol~nih poti
ali
psevdocisto
pankreasa
1 odmerek
cefazolin 1-2 g IV +
metronidazol 500 mg IV
I
amoksi/klav 1000 mg/12 h
500 mg/12 h +
A ciprofloksacin
klindamicin 300 mg/8 h IV
I
I
Jetra
Ortopedija vklju~no
z vstavljanjem
sklepnih protez,
posegi na kosteh
@ol~nik (ob vnetju)
Krvavitev iz varic
po`iralnika
(sklerozacija,
podvezovanje)
opombe
antibioti~na profilaksa pri bolnikih brez posebnih nevarnostnih
dejavnikov verjetno ni potrebna
ERCP
1 – 2 odmerka
1 odmerek
Operacije na
`elodcu,
dvanajstniku (le ob
pove~anem pH
`elod~nega soka)
trajanje
1 – 3 odmerki
Vstavljanje sr~nega I cefazolin 2 g IV / 8 h IV
vzpodbujevalnika ali
A vankomicin 1 g IV / 12 h1 IV
defibrilatorja
Operacije dojke,
drugi rekonstrukcijski posegi skozi
zdravo ko`o
antibiotik, odmerek
100 mg
A cefazolin
subkonjunktivalno
1 odmerek
Ugrizne rane
poseg
Laparoskopska
operacija `ol~nika
A vankomicin 1 g IV / 12 h1IV
Odprti zlomi
opombe
antibioti~ne kapljice pred
posegom 2 – 24 h
Torakalna kirurgija: I cefazolin 2 g IV
operacije na plju~ih,
A vankomicin 1 g IV
prsnem ko{u
Vstavitev plevralne
drena`e po
po{kodbi
trajanje
5 – 7 dni
~e je
po{koda
oskrbljena v
12 h,
zado{~a en
odmerek
antibiotika
~e slepi~ ni predrt,
zado{~ajo 1 – 4
odmerki, perforiran
ali gangrenozni
slepi~ zdravimo z
antibiotiki 5 do 7
dni
A gentamicin 80-120 mg IV
gentamicin 80-120 mg IV +
klindamicin 600 mg IV
1 odmerek (pri vnetju
ve~ dni)
80-120 mg IV +
A gentamicin
metronidazol 500 mg IV
1 odmerek (pri vnetju
ve~ dni)
I
I
Implantacija mre`ic
pri operaciji kile
cefazolin 1 g IV
1 odmerek
A gentamicin 80 mg IV
mnenja o
uporabi
antibioti~ne
profilakse
so deljena
97
Kirur{ka profilaksa – odrasli
poseg
antibiotik, odmerek
I
trajanje
Histerektomija
600 mg +
A klindamicin
gentamicin 80 – 120 mg IV
1 odmerek
Carski rez
I
cefazolin 1 – 2 g IV
1 odmerek
I
doksicilin 100 mg pred in 200
mg 30 min po posegu IV ali PO
Splav: prvo
trimese~je
A penicilin 2 M IE IV
Splav: drugo
trimese~je
Abrazija endometrija
metronidazol 500 mg pred
posegom
3 odmerki
cefazolin 1 g
1 odmerek
cefazolin 1 g
1 odmerek
Operacije na se~ilih, I amoksi/klav 1,2 g
pri katerih je treba
odpreti ~revesno
80-120 mg +
A gentamicin
svetlino2
metronidazol 500 mg
1 odmerek do
24 h (na 8 ur)
Urolo{ke operacije
brez posega na
~revesju2
ciprofloksacin 400 mg
1 odmerek do
24 h
(na 12 ur)
cefazolin 1-2 g
1 odmerek
ciprofloksacin 400 mg
1 odmerek
I
Penilne proteze in
druge
rekonstrukcijke
operacije na se~ilih
I
Cistoskopski posegi2 A cefazolin 1-2 g
prophylaxis in cardiac surgery, Part 1: duration. Ann Thorac Surg 2006; 81: 397-404.
Luchette FA, et al. Practice management guidelines for prophylactic antibiotic use in tube
thoracoytomy for traumatic hemopneumothorax: the EAST Practice management working group.
J Trauma 2000; 48: 753-7.
Al-Ghnaniem R, et al. Meta-analysis suggests antibiotic prophylaxis is not warranted in low risk
patients undergong laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg; 2003; 90: 365.
Connolly ES, et al. Fundamentals of Operative Techniques in Neurosurgery. Thieme, New York,
Stuttgatrt, 2001
Bayston R, et al. Use of antibiotics in penetrating craniocerebral injuries. Lancet 2000; 355: 18137.
samo nose~nice
z nevarnostnimi
dejavniki
ODMERKI ANTIBIOTIKOV ZA PERIOPERATIVNO PROFILAKSO OTROK
1 odmerek
gentamicin 80 – 120 mg
1 odmerek
1 odmerek
I
ciprofloksacin 400 mg
Prostatektomija
- sterilen urin
I
ciprofloksacin 400 mg IV ali 500 1 odmerek
mg PO
antibiotik glede na antibiogram
samo zapleteni
posegi
1 odmerek do
24h (na 12 –
8 ur, na 8 ur)
Biopsija prostate2
- nesterilen urin
opombe
cefazolin 1 – 2 g IV
Antibiotik
Odmerek mg/kg
ampicilin IV
50
cefazolin IV
25**
klindamicin IV
10
gentamicin IV
2
vankomicin IV
10
**100 mg subkonjunktivalno v primeru operacije na o~esu.
American Academy of Pediatrics. Committe of Infectious Diseases.
Pickering LK et al. Red Book 2006: 829.
samo pri bolnikih
v nevarnosti:
slabo splo{no
stanje, sladkorna
bolezen, imunska
motnja,
dolgotrajna
drena`a se~a,
obstrukcija
samo pri bolnikih
z nevarnostnimi
dejavniki
1 odmerek
1 Za vankomicin se odlo~imo, ~e gre za bolnika, ki je koloniziran ali oku`en z MRSA ali obstaja velika verjetnost
za kolonizacijo ali oku`bo z MRSA
2 pri vseh urolo{kih posegih, pri katerih pride do stika se~a z operativnim poljem lahko antibioti~no profilakso
prilagodimo bakterijam, osamljenim iz bolnikovega se~a.
Bratzler DW, et al. Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from the national
surgical infection prevention project. Clin Infect Dis 2004; 38: 1706-15.
Edwards FH, et al. The society of thoracic surgeons practice guidelines series: antibiotic
98
99
IZKUSTVENO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH [email protected] PO POVZRO^ITELJIH
Mikroorganizem
Prva izbira
Alternativa
Citrobacter
imipenem, meropenem
cefotaksim, kinolon, TMPSMX
OPOZORILO
Clostridium difficile
metronidazol
vankomicin per os
Po dolo~itvi ob~utljivosti mikroorganizma je potrebno izbrati antibiotik, ki je u~inkovit, ima najmanj
stranskih u~inkov, ima ~im o`ji spekter delovanja, najmanj{i vpliv na razvoj odpornosti bakterij in
je glede na stro{ke zdravljenja najprimernej{i.
Clostridium perfringens
penicilin G
klindamicin, metronidazol
Clostridium tetani
penicilin G
doksiciklin
Corynebacterium jeikeium
(skupina JK)
vankomicin
penicilin G + gentamicin,
eritromicin
Erlichia
doksiciklin
kloramfenikol
Enterobacter
cefepim, ceftazidim,
gentamicin
imipenem, meropenem
- Endokarditis in druge hude
oku`be
ampicilin ali penicilin G +
gentamicin ali streptomicin
vankomicin + gentamicin,
linezolid
- oku`be se~il
kinolon, nitrofurantoin
klindamicin, ampicilin / sulbaktam,
amoksi/klav, imipenem,
meropenem, ertapenem
amoksicilin (parenteralno
ampicilin)
Enterococcus faecium
vankomicin + gentamicin
linezolid
klindamicin, ampicilin / sulbaktam,
metronidazol, amoksi/klav
- sistemska oku`ba
cefotaksim / ceftriakson В±
gentamicin
kinolon
Bartonella henselae
(bolezen ma~je opraskanine) azitromicin
TMP-SMX, В± rifampicin,
ciprofloksacin, gentamicin
- lokalna oku`ba
TMP/SMX, gentamicin
kinolon, cefalosporin I. do III.
generacije
Bordetella pertussis
azitromicin, klaritromicin, TMP-SMX
Haemophilus influenzae
- meningitis in druge hude
oku`be
cefotaksim, ceftriakson
cefuroksim (ne za meningitis),
kloramfenikol, meropenem
- oku`be zgornjih dihal in
bronhitis
amoksi/klav
azitromicin, klaritromicin,
cefuroksim aksetil, amoksicilin
Klebsiella pneumoniae
cefotaksim, ceftriakson В±
gentamicin
TMP/SMX, kinolon,
ceftazidim, cefepim,
imipenem, meropenem
Listeria monocytogenes
ampicilin В± gentamicin
TMP/SMX
Legionella
eritromicin/azitromicin В±
rifampicin
klaritromicin В± rifampicin,
kinolon В± rifampicin
Leptospira
penicilin G
tetraciklin
Moraxella (Branhamella)
catarrhalis
amoksi/klav
TMP/SMX, makrolid,
cefalosporini II. ali III.
generacije, kinolon
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma pneumoniae
makrolid
kinolon, doksiciklin
- vnatje o~esne veznice,
plju~nica
makrolid
sulfonamid
Neisseria gonorrhoeae
ceftriakson
cefotaksim, ciprofloksacin
- cervicitis, uretritis
doksiciklin
azitromicin
Neisseria meningitidis
penicilin G
cefotaksim, ceftriakson,
kloramfenikol
Izkustveno zdravljenje bakterijskih oku`b
po povzro~iteljih
Mikroorganizem
Prva izbira
Alternativa
Acinetobacter
imipenem В± aminoglikozid ciprofloksacin, ceftazidim,
ali ampicilin/sulbaktam В± meropenem
aminoglikozid
Actinomyces israelii
penicilin G
doksiciklin, eritromicin, klindamicin
Aeromonas
TMP/SMX
gentamicin, imipenem, kinolon
Bacteroides fragilis
metronidazol
klindamicin, ampicilin / sulbaktam,
amoksi/klav, imipenem,
meropenem, ertapenem
Enterococcus faecalis
Bacteroides
Drugi anaerobi
(Fusobacterium,
Peptostreptococcus)
metronidazol
penicilin G
midekamicin
Borrelia burgdorferi
amoksicilin
doksiciklin, penicilin V, azitromicin,
cefuroksim aksetil
- Vnetje srca, sklepov,
osrednjega `iv~evja, multipli ceftriakson
eritema migrans
penicilin G, doksiciklin, amoksicilin
Burkholderia cepacia
TMP/SMX
ceftazidim, imipenem
Burkholderia pseudomallei
meliodosis
imipenem, ceftazidim
meropenem
Campylobacter jejuni
eritromicin
midekamicin azitromicin
kinolon
Campylobacter fetus
imipenem, meropenem
gentamicin
Chlamydophila pneumoniae
doksiciklin, makrolid
kinoloni
Chlamydophila psittaci
doksiciklin
makrolid
- solitarni erythema migrans
100
Escherichia coli
101
IZKUSTVENO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH [email protected] PO POVZRO^ITELJIH
IZKUSTVENO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH [email protected] PO POVZRO^ITELJIH
Mikroorganizem
Prva izbira
Alternativa
Nocardia1
TMP/SMX ali sulfisoksazol ali
sulfametoksazol (lokalne
oku`be)
TMP/SMX + amikacin +
imipenem (hude oku`be,
sistemske oku`be in/ali
oku`be osrednjega `iv~evja)
TMP/SMX + amikacin +
ceftriakson (hude oku`be,
sistemske oku`be in/ali
oku`be osrednjega `iv~evja)
penicilin G
amoksi/klav,
ampicilin/sulbaktam
Pasteurella multocida
Proteus mirabilis
Proteus indol pozitiven,
vklju~no Providencia,
Morganella
ampicilin
cefotaksim, ceftriakson
Mikroorganizem
Prva izbira
Alternativa
Penicilin G ali V
makrolidi, klindamicin,
cefalosporini, vankomicin,
moksifloksacin, levofloksacin
- meningitis
vankomicin В± rifampicin
cefotaksim, ceftriakson
- druge oku`be
cefotaksim, ceftriakson,
penicilin G visoki odmerki,
ampicilin visoki odmerki IV,
amoksicilin PO visoki odmerki vankomicin, moksifloksacin,
levofloksacin, klindamicin
Streptococcus pyogenes
penicilin G ali V
makrolid, cefalosporin I.
generacije, klindamicin,
vankomicin
Streptococcus agalactiae
penicilin ali ampicilin В±
gentamicin
cefazolin, vankomicin
Streptococcus viridans
(skupina)
penicilin G В± gentamicin
vankomicin В± gentamicin
Streptokoki, anaerobni
penicilin
klidamicin, vankomicin
Treponema pallidum
penicilin G
eritromicin, tetraciklini,
ceftriakson
Yersinia enterocolitica
(sistemska oku`ba)
TMP/SMX
cefotaksim,ceftriakson,
kinolon
Streptococcus pneumoniae
cefuroksim, cefotaksim,
ceftriakson, ciprofloksacin,
levofloksacin, TMP/SMX
gentamicin
piperacilin/tazobaktam,
imipenem, meropenem,
kinolon
- za penicilin ob~utljiv
- proti penicilinu odporni
Pseudomonas aeruginosa
- oku`be se~il
- druga mesta
- Rickettsia
ciprofloksacin (>18 let),
ceftazidim
piperacilin/tazobaktam,
aminoglikozid, cefepim
ceftazidim ali cefepim В±
aminoglikozid
piperacilin /tazobaktam В±
aminoglikozid, ciprofloksacin,
imipenem ali meropenem В±
aminoglikozid, kolistin (proti
vsem drugim antibiotikom
odporni sevi)
doksiciklin
kloramfenikol, kinolon
Salmonella (sistemska oblika) cefotaksim/ceftriakson
TMP/SMX, kinolon,
kloramfenikol
Serratia marcescens
cefotaksim/ceftriakson
Imipenem, meropenem,
piperacilin/tazobaktam,
TMP/SMX, norfloksacin,
ciprofloksacin, imipenem
Shigella (oku`ba prebavil)
TMP/SMX
ampicilin, kinolon, ceftriakson,
cefotaksim
Stapylococcus aureus
kloksacilin В± gentamicin
cefazolin, klindamicin, kinoloni
Staphylococcus aureus,
odporen proti meticilinu
vankomicin В± gentamicin
TMP/SMX, kinolon, teikoplanin, linezolid, daptomicin
Staphylococcus aureus,
ob~utljiv na penicilin
penicilin
makrolid, cefalosporin I.
generacije, klindamicin
koagulazno negativni
stafilokoki (Staphylococcus
epidermidis, MRSS)
vankomicin В± rifampicin
TMP/SMXВ±rifampicin,
kloksacilinВ±gentamicinВ±rifamp
icin, linezolid, teikoplanin,
kinoloni В± rifampicin
Stenotrophomonas
(Pseudomonas ali
Xantomonas) maltophilia
TMP/SMX
ceftazidim, kinolon
Streptococcus bovis
penicilin G
cefalosporin, vankomicin
102
Med Letter 2001; 43: 69-78,
1 Brown-Elliot BA. Clinical and laboratory features of the Nocardia spp based on current
molecular taxonomy. Clin Microbiol Rev 2006; 19: 259.
103
ODMERKI PARENTERALNIH ANTIBIOTIKOV
Odmerki parenteralnih antibiotikov
(razen za obdobje novorojen~ka)
ANTIBIOTIK
Ampicilin
Amikacin
Amoksicilin + klavulanska kislina (5:1)
mg/kg/dan
100-400
15-30
100
Obi~ajno dnevno Najvi{ji dnevni
odmerjanje pri
odmerek (g)
odraslih (g)
[tevilo
odmerkov
na dan
4-8
4
10 – 12
15mg/kg
oziroma 1,0 g/dan 1,5
1-3
3,6
3-4
4,8
ANTIBIOTIK
mg/kg/dan
Obi~ajno dnevno Najvi{ji dnevni
odmerjanje pri
odmerek (g)
odraslih (g)
Pefloksacin
-
0,8
Penicilin benzatin
600 000 IE
1,2 x106 IE
25-50 000
IE
Penicilin prokain
1,6
6
6
1,2 x 10 IE
6
0,8-1,6x 10 IE
6
[tevilo
odmerkov
na dan
2
2,4 x 10 IE
1
4,8 x 106 IE
1-2
6
Penicilin G kristalni
50 000-400 000
4-8 x 10 IE
24 x 10 IE
4-6
Piperacilin
100-300
4-12
12 – 18
4-6
Piperacilin /
tazobaktam
150-300 (starost <
6 mesecev)
300-400 (starost > 12 (piperacilin)
6 mesecev)
18 (piperacilin)
3
Rifampicin
10-20
0,450-0,600
0,600
1-2
Streptomicin
20-40
1,0
1-2
2-3
Teikoplanin
3-6
0,400 (mg/kg)
12 mg/kg
1-2
(1.dan 2
odmerka)
Tigeciklin
< 18 let se ne
priporo~a
1. dan 100 mg IV, NP
nato 100:2
2
Ampicilin + sulbaktam
(2:1) (odmerki
150
ampicilina)
4,5-6
8 – 12
3-4
Azitromicin
10-20
0,5
1,0
1
Aztreonam
100-200
3-6
8
3
Cefazolin
50-100
1,5-3
6
2-3
Cefepim
100-150
1-2
6
3
Ceftazidim
100-150
3-6
6
3
Ceftriakson
50-100
1-2
4
1-2
Cefuroksim
100-150
4,5
9
3
Tobramicin
3-7,5
3 mg/kg
(0,240 mg/dan)
5 mg/kg
1-3
Cefepim
100-150
2-4
6
3
TMP/SMX
6-12/30-60
320/1600
1200/6000
2-3
Ciprofloksacin
20-30
0,400-0,8
1,2
2-3
Vankomicin
40-60
2
2-3
3-4
Daptomicin
4
4
6
1
Eritromicin
30-50
2
2–4
4
Ertapenem
30
1
2
1-2
Fucidinska kislina
20-40
1,5
3
3
ODMERKI PERORALNIH ANTIBIOTIBIOTIKOV
Gentamicin
3-7,5
0,240
0,300-0,400
1-3
(razen za obdobje novorojen~ka)
Imipenem/cilastatin
60-100
2
4
3-4
Klindamicin
15-40
0,9-1,8
2,7
3-4
Kloramfenikol
50-100
2-3
2-4
4
Kloksacilin
100-300
4-6
12
4-6
Kolistin1
4-6 (50.000 –
75.000 IE)
480
(6.000.000 IE)
720
(9.000.000 IE)
3
Levofloksacin
10
0,250-0,750
1
1-2
Linezolid
30
1,2
1,2
2
Meropenem
60-120
1,5-3
6
3
Metronidazol
30
1,5
2g 1.dan, nato1,5 4
Moksifloksacin
-
0,400
0,4
Netilmicin
3-7,5
4-6mg/kg oziroma 0,300-0,400
0,150-0,300
104
1
1-3
1 Falagas ME et al. Colistin: the revival of polymyxins for the management of multidrug resistant gram-negative
bacterial infections. Clin Infect Dis 2005; 40: 1333.
ANTIBIOTIK
mg/kg/dan
Obi~ajno dnevno Najvi{ji dnevni
odmerjanje pri
odmerek (g)
odraslih (g)
[tevilo
odmerkov
na dan
Amoksicilin
40-100
0,75-3
2-3
3-4
Amoksicilin +
klavulanska kislina
(4:1)
20-40
(amoksicilin)
0,75-1,5
(amoksicilin)
1,5 amoksicilina
0,600 klav.kisl.
3
Amoksicilin +
klavulanska kislina
(7:1)
25-45
(amoksicilin)
1,75 (amoksicilin) 1,75 (amoksicilin) 2
Amoksicilin +
klavulanska kislina
(16:1)
-
4 (amoksicilin)
4 (amoksicilin)
2
Azitromicin
5-20
0,5
0,6-1,2
1
Cefaklor
40
1,5
2-3
2-3
105
ODMERKI PERORALNIH ANTIBIOTIBIOTIKOV
ODMERKI PERORALNIH ANTIBIOTIBIOTIKOV
ANTIBIOTIK
mg/kg/dan
Obi~ajno dnevno Najvi{ji dnevni
odmerjanje pri
odmerek (g)
odraslih (g)
[tevilo
odmerkov
na dan
ANTIBIOTIK
Cefadroksil
40-50
1-2
2-3
2
Sulfadiazin
150
4-6
8
4-6
Cefaleksin
25-50
1,5-3
4
4
Telitromicin
-
0,8
0,8
1
Cefprozil
30
0,5-1,0
1
2
Tetraciklin
25-50
1-2
2
4
Cefuroksim aksetil
15-30
0,5-1,0
1,5
2
TMP/SMX
6-12/40-60
0,320/1,6
0,480/2,4
2
Ciprofloksacin
30-40
0,5-1,5
1,5
2
Trimetoprim
-
0,2-0,3
0,6
2
Ceftibuten
9
0,5
0,5
1
Vankomicin1
40
0,5-2
2
4
Doksiciklin
5/2,5
0,1
0,2
2 prvi dan
nato 1
Eritromicin
30-50
1-2
2-4
4
Etambutol
15-25
15-25mg/kg
1,5
1
Fucidinska kislina
20-40
1,5-3
3
3
Izoniazid
10-20
0,2-0,3
0,5
1-2
Klaritromicin
7,5
0,5-1,0
2
2
Kloksacilin
50-100
2
4-6
4-6
Kloramfenikol
50-100
1,5-2
2-3
4
Klindamicin
10-40
0,6-1,2
1,8
3-4
Antibiotik
Aminoglikozidi2,3
6
[tevilo
odmerkov
na dan
1 Samo za zdravljenje psevdomembranoznega kolitisa, zdravilo se ne absorbira
ODMERKI PARENTERALNIH IN PERORALNIH ANTIBIOTIKOV V OBDOBJU
NOVOROJENCA: ODMEREK1 (mg/kg ali IE/kg) IN [TEVILO DNEVNIH
ODMERKOV
(Pickering LK et al. Red Book 2006; 751)
Starost
0-4 tedne
Starost < 1 teden
Na~in PT < 1200 g PT 1200dajanja
2000 g
Kolistin
5-15
1,5 - 3 x 10 IE
0,2-0,3
3
Levofloksacin
10
0,250-0,750
1
1
Linezolid
10
0,8-1,2
1,2
2-3
Midekamicin
30-50
1,2-1,6
1,6
3-4
Metronidazol
15-30
1,2-1,5
1,8
3
Moksifloksacin
-
0,4
0,4
1
Neomicin
50-100
4
8
4
Nitrofurantoin
5-7
0,2-0,4
0,4
3
Norfloksacin
-
0,4-0,8
0,8
2
Ofloksacin
-
0,4-0,8
0,8
2
Pefloksacin
-
0,4-0,8
1,2
1-2
Oksacilin
Penicilin V
50-100 000IE
1,5-3 x 106IE
6 x 106IE
2-4
Monobaktami
Pirazinamid
30
1,5-2
2
1
Pirimetamin
2 (za~etek)
1 (vzdr`evalni
odmerek)
0,025– 0,075
0,050– 0,075
0,100 za~etek
0,025 (vzdr`evalni odmerek)
2
Karbapenemi5
Rifampicin
10-20
0,6
1,2
1-2
Imipenem /
cilastatin
Roksitromicin
5-10
0,3
0,3
1-2
Cefalosporini
Rifabutin
-
0,150-0,450
0,6
1
Spiramicin
50-100
3
4
2-4
106
mg/kg/dan
Obi~ajno dnevno Najvi{ji dnevni
odmerjanje pri
odmerek (g)
odraslih (g)
Starost > 1 teden
1200PT > 2000 g PT
2000 g
PT > 2000 g
10 vsakih 8
ur
Amikacin
IV, IM
7,5 vsakih
18-24 ur
7,5 vsakih
12 ur
7,5-10
7,5-10
8 ali
vsakih 12 ur vsakih
12 ur
Gentamicin
IV, IM
2,5 vsakih
18-24 ur
2,5 vsakih
12 ur
2,5 vsakih
12 ur
2,5 vsakih 8 2,5 vsakih 8
ali 12 ur
ur
Neomicin
PO,
samo
……
25 vsakih
6 ur
25 vsakih
6 ur
25 vsakih
6 ur
25 vsakih
6 ur
Tobramicin
IV, IM
2,5 vsakih
18-24 ur
2,5 vsakih
12 ur
2,5 vsakih
12 ur
2,5 vsakih
8 ali 12 ur
2,5 vsakih
8 ur
25 vsakih
12 ur
25-50
25-50
vsakih 12 ur vsakih 8 ur
25-50
vsakih 8 ur
25-50
vsakih 6 ur
30 vsakih
12 ur
30 vsakih
12 ur
30 vsakih
8 ur
30 vsakih
8 ur
30 vsakih
6 ur
25 vsakih
12 ur
25 vsakih
12 ur
25 vsakih
12 ur
25 vsakih
8 ur
25 vsakih
8 ur
50 vsakih
12 ur
50 vsakih
12 ur
50 vsakih 8
ali 12 ur
50 vsakih 8
ur
50 vsakih 6
ali 8 ur
Protistafilokokni penicilini4
Aztreonam
Cefotaksim
IV, IM
IV, IM
IV
IV, IM
107
ODMERKI PARENTERALNIH IN PERORALNIH ANTIBIOTIKOV V OBDOBJU NOVOROJENCA
Starost < 1 teden
Antibiotik
Na~in PT < 1200 g PT 1200dajanja
2000 g
Ceftazidim
IV, IM
50 vsakih
12 ur
Ceftriakson6 IV, IM
50 vsakih
24 ur
Starost > 1 teden
1200PT > 2000 g PT
2000 g
PT > 2000 g
50 vsakih
12 ur
50 vsakih
8 ali 12 ur
50 vsakih
8 ur
50 vsakih
8 ur
50 vsakih
24 ur
50 vsakih
24 ur
50 vsakih
24 ur
50-75 vsakih
24 ur
IM,
Klindamicin IV,
PO
5 vsakih 12
ur
Eritromicin PO
10 vsakih 12 10 vsakih 12 10 vsakih 12 10 vsakih 8
ur
ur
ur
ur
10 vsakih 8
ur
Metronidazol7
7,5 vsakih
24-48 ur
7,5 vsakih
24 ur
7,5 vsakih
12 ur
7,5 vsakih
12 ur
15 vsakih 12
ur
IV
10 vsakih
8-12 ur7
10 vsakih
8-12 ur7
10 vsakih
8-12 ur7
10 vsakih
8 ur
10 vsakih
8 ur
IV, IM
25-50 vsakih 25-50 vsakih 25-50 vsakih 25-50 vsakih 25-50 vsakih
12 ur
12 ur
8 ur
8 ur
6 ur
IV, PO
5 vsakih 12
ur
5 vsakih 8
ur
5 vsakih 8
ur
5-7,5 vsakih
6 ur
Oksazolidinon
Linezolid
Penicilini
Ampicilin4
Penicilin G4, IV, IM
25 000-50
000
IE vsakih
12 ur
25 000-50
000
IE vsakih
12 ur
25 000-50
000
IE vsakih 8
ur
25 000-50
000
IE vsakih 8
ur
25 000-50
000
IE vsakih 6
ur
Peniclin G
prokain
IM
…..
50 000 IE
50 000 IE
50 000 IE
50 000 IE
vsakih 24 ur vsakih 24 ur vsakih 24 ur vsakih 24 ur
Vankomicin2
IV
15 vsakih
24 ur
10-15 vsakih 10-15 vsakih 10-15 vsakih 10-15 vsakih
12-18 ur
8-12 ur
8-12 ur
6 ali 8 ur
PT – porodna te`a
1 Odmerjanje je v mg/kg, ~e ni druga~e omenjeno.
2 Za optimalno odmerjanje je potrebno dolo~iti serumske koncentracije antibiotika, posebno pri otrocih z nizko
porodno te`o (pod 1500 g).
3 Odmerjanje aminoglikozidov se lahko razlikuje od priporo~il proizvajalca.
4 Za meningitis priporo~amo vi{je odmerke. Nekateri priporo~ajo tudi vi{je odmerke za meningitis, ki ga
povzro~a Streptococcus agalactiae (skupina B).
5 Varnost pri dojen~kih in otrocih ni dolo~ena. Pri novorojencih priporo~ajo meropenem, ~e se odlo~imo za
zdravljenje s karbapenemi.
6 Zdravilo ne smemo dajati pri novorojencih s hiperbilirubinemijo, posebno {e pri nedono{en~kih.
7 Pri novorojencih < 34 tednov gestacije in mlaj{ih od teden dni priporo~amo odmerke vsakih 12 ur.
Zdravljenje sistemskih glivi~nih oku`b - odrasli
Amfotericin B po mo`nosti dajemo bolnikom v kontinuirani infuziji.
Amfotericin B nadomestimo z alternativnim zdravilom, ~e ima bolnik ledvi~no odpoved ali 3 od 5
dejavnikov tveganja za okvaro ledvic: mo{ki spol, zdravljenje s ciklosporinom, zdravljenje z
aminoglikozidi, te`a nad 90 kg*.
Ko se bolnikovo stanje izbolj{a, nadaljujemo s peroralnim zdravljenjem (glej Opombe v tabeli).
Oku`ba / bolezen
Parenteralni antimikotik, odmerek
Ustna kandidoza
Flukonazol 100 mg/ dan
Kandidoza ust in po`iralnika
flukonazol 100 – 400 mg /dan
Kandidoza se~il
flukonazol 200 mg/24 h
I
flukonazol 800 mg/24 h
kandidemija, vrsta neznana,
kaspofungin 1. dan 70 mg, nato 50 mg/d
bolnik hemodinamsko
stabilen, ni prejemal azolov A vorikonazol 6 mg/kg/12h 1. dan, nato 4 mg/kg
na 12 h
I amfotericin B 0,7 mg/kg/24 h
kandidemija, vrsta neznana,
bolnik hemodinamsko
kaspofungin 1. dan 70 mg, nato 50 mg/d
nestabilen in / ali prejemal A
vorikonazol 6 mg/kg/12 h 1. dan, nato 4 mg/kg
azole
an 12 h
I
kandidemija: Candida
albicans, Candida
parapsilosis, Candida
tropicalis
kandidemija: Candida
glabrata, Candida krusei
flukonazol 800 mg 1. dan, nato 400 mg /24 h
amfotericin B 0,7 do 1 mg/kg
A kaspofungin 70 mg 1. dan, nato 50 mg na dan
vorikonazol 6 mg/kg/12 h 1. dan, nato 4 mg/kg
na 12 h
amfotericin B 0,7 mg/kg
I
kaspofungin 70 mg 1. dan, nato 50 mg na dan
6 mg/kg/12 h 1. dan, nato 4 mg/kg
A vorikonazol
an 12 h
I
flukonazol 400 mg/ 24 h IV ali PO
vorikonazol 6 mg/kg na 12 h 1. dan, nato 4
Hepatospleni~na kandidoza A mg/kg na 12 h
kaspofungin 70 mg/dan 1.dan, nato 50 mg/24 h
vorikonazol 6 mg/kg na 12 h 1. dan, nato 4
mg/kg na 12 h
I
Aspergiloza
kaspofungin 70 mg/dan 1. dan, nato 50 mg/24 h
A lipidna oblika amfotericina B 5 mg/kg/dan
1
posakonazol 400 mg/12 h PO
vorikonazol 6 mg/kg na 12h 1. dan, nato 4
mg/kg na 12 h IV
Fusariosis
I
posakonazol 400 mg/12 h PO
amfotericin B 1,2 mg/kg /24 h
108
opombe
Na peroralni antibiotik, preidemo, ko se stanje izbolj{a, najprimernej{i zdravili za peroralni antibiotik, odmerek sta zaradi
biolo{ke uporabnosti flukonazol (enak odmerek kot IV) in vorikonazol 200 mg/12 h, pri aspergilozi je mo`no nadaljevanje
zdravljenja z itrakonazolom 200 mg na 12 h 2 dni, nato 200 mg na dan
Starost
0-4 tedne
109
ZDRAVLJENJE SISTEMSKIH GLIVI^NIH [email protected] – OTROCI
Izkustveno zdravljenje glivi~nih oku`b pri febrilnih nevtropeni~ni bolnikih
Oku`ba / bolezen
Parenteralni antimikotik, odmerek
Febrilna nevtropenija
I
opombe
amfotericin B Ві 0,7 mg/kg
kaspofungin 70 mg/dan 1. dan, nato 50 mg/24 h
Febrilna nevropenija, bolnik I kaspofungin 70 mg/dan 1. dan, nato 50 mg/24 h
v septi~nem {oku
A lipidna oblika amfotericina B 5 mg/kg/dan
Febrilna nevtropenija po
presaditvi kostnega mozga
Febrilna nevtropenija po
alogeni transplantaciji
kostnega mozga ali
ponovitvi levkemije
Oku`ba/bolezen
kandidemija:
Candida glabrata,
Candida krusei
1 Kombinacije antimikotikov (vorikonazol, kaspofungin, lipidne oblike amfotericina B) niso preizku{ene v
klini~nih raziskavah.
*Pappas PG, et al. Guidelines for treatment of candidiasis. Clin Infect Dis 2004; 38: 161-89
I
Izkustveno
zdravljenje glivi~ne
oku`be pri
nevtropeni~nem
otroku
Oku`ba/bolezen
Antimikotik
amfotericin B
ali flukonazol
0,6 – 1,0 : 1 IV
12:2 IV ali PO
Trajanje zdravljenja
(dnevi)
I
kandidemija, vrsta
neznana, bolnik
hemodinamsko
nestabilen in/ali
prejemal azole
kandidemija
zgorajija –
novorojenec
kandidemija
zgorajija: Candida
albicans, Candida
parapsilosis,
Candida tropicalis
110
amfotericin B
kaspofungin
A
vorikonazol
amfotericin B
12:2 prvi dan, nato 8-10:2
(dojen~ki 16:2 1. dan, nato
12:2) IV
14 – 21
Glej zgoraj
0,7 – 1,0 : 1 ali lipidne oblike 14 dni po zadnjih
amfotericina B 3 – 5 : 1 IV
pozitivnih
hemokulturah in > 7
dni po izginotju
70 mg / m2 prvi dan, nato 50 klini~nih znakov in
simptomov in
mg / m2 na dan2 IV
prenehanju
nevtropenije
A flukonazol
6 – 12 : 1 – 2 IV ali PO
14 – 21 po
klini~nem
izbolj{anju
Kandidoza se~il
I
flukonazol
6:1 prvi dan, nato 3:1 IV ali
PO
7-14 (2x negativne
urinske kulture)
Orofaringealna
kandidoza
I
klotrimazol ali
nistatin
flukonazol
10 mg x 5/dan ali 200.000 –
7 – 14 po klini~nem
400.000 IE x 5 PO
izbolj{anju
6:1 prvi dan, nato 3:1 PO
flukonazol ali
itrakonazol
6:1 prvi dan, nato 3:1 ali
5-10 : 1-2 IV ali PO
vorikonazol
12:2 prvi dan, nato 8-10:2
(dojen~ki 16:2 1. dan, nato
12:2) IV ali PO
kaspofungin
70 mg / m2/ dan prvi dan,
nato 50 mg/ / m2 /dan2 IV
amfotericin B
0,3 – 0,7 : 1 IV
Kandidoza
po`iralnika
0,6 – 1,0 :1 IV
prvi dan 70 mg / m2, nato 50
mg/dan2 IV
14 – 21
Glej zgoraj
12:2 prvi dan, nato 8-10:2
(dojen~ki 16:2 1. dan, nato
12:2) IV
I
I
amfotericin B ali 0,6 – 1,0: 1 IV
flukonazol
5 – 12 : 1 – 2 IV
14 – 21
Glej zgoraj
I
flukonazol
12:2 IV ali PO
14 - 21
amfotericin B
0,7 do 1 mg/kg IV
kaspofungin
70 mg / m2prvi dan, nato 50
mg/ m2 na dan2 IV
Kriptokokoza
vorikonazol
12:2 prvi dan, nato 8-10:2
(dojen~ki 16:2 1. dan, nato
12:2) IV
Mukormikoza
amfotericin B
A
0,5 – 1,0 : 1 IV
14 – 21 po
klini~nem
izbolj{anju
– 1,5 : 1 ali 12:2 prvi
amfotericin B ali 1,0
dan, nato 8-10:2 (dojen~ki
vorikonazol
16:2 1. dan, nato 12:2) IV
amfotericin B
holesteril sulfat
(AmfocilВ®)
Aspergiloza
A
70 mg / m2 1.dan, nato 50
mg/ m2 na dan2 IV
I
I
14 – 21 po
normalizaciji
klini~ne slike in
70 mg prvi dan, nato 50 mg negativnih
ponovljenih
vzdr`evalna terapija2 IV
hemokulturah
kaspofungin
Trajanje zdravljenja
(dnevi)
Diseminirana
kandidoza ko`e novorojenec
Oku`be s Candida
kandidemija, vrsta I
neznana, bolnik
hemodinamsko
stabilen, ni prejemal A kaspofungin
azolov
0,6 – 1,0 :1 IV
A kaspofungin
Zdravljenje sistemskih glivi~Nih oku`b - otroci
Obi~ajni dnevni odmerek
mg/kg/dan
amfotericin B
A vorikonazol
lipidna oblika amfotericina B 5 mg/kg/dan
vorikonazol 6 mg/kg na 12 h 1. dan, nato 4
mg/kg na 12 h
I
Antimikotik
Obi~ajni dnevni odmerek
mg/kg/dan
A amfotericin B
liposomalni
(AmbisomВ®)
3 – 6 :1 IV
> 42
3 – 5:1 IV
kaspofungin
70 mg / m2/ dan prvi dan,
nato 50 mg / m2 /dan2 IV
I
amfotericin B +
flucitozin
0,5 – 0,7 : 1 IV + 100 : 4 PO 42
I
amfotericin B
1 – 1,5 :1 IV
A posakonazol
800 mg/dan : 2 (adolescenti) > 42
PO
111
1 Pappas PG, et al. Guidelines for treatment of candidiasis. Clin Infect Dis 2004; 38: 161-89.
2 podatki o farmokinetiki kaspofungina so pri otrocih pomankljivi. Priporo~ajo prvi odmerek 70 mg/m2/dan, nato
50 mg/m2/dan.
Pickering LK et al. Red Book 2006; 777.
Priporo~eni odmerki vorikonazola Red Book 2006; IV: otroci 6-8 mg/kg, vsakih 12 ur en dan,
potem 7 mg/kg vsakih 12 ur; PO: otroci 8 mg/kg vsakih 12 ur prvi dan, 7 mg/kg vsakih 12 ur.
Podatkov o uporabi vorikonazola pri novorojencih ni ali so zelo borni.
Oku`be s herpes simpleks virusom
Oku`be na ustnici, ko`nosluzni~ne oblike, herpes na ko`i (herpes gladiatorum)
Bolezen
Zdravilo, odmerek
- zdravljenje
I
simptomatsko
A
aciklovir 400 mg 5 x /dan 5
PO
Zdravljenje virusnih oku`b - odrasli
valaciklovir 2 g /12 h
Gripa (influenza)
Najpomembneje je gripo prepre~iti s cepljenjem. Za{~ita je bolj{a, ~e je cepljenih kar najve~ ljudi.
Cepljenje posebej priporo~ajo otrokom med 6. in 59. mesecem starosti, ljudem > 50 let, ljudem s
kroni~nimi boleznimi srca, o`ilja in presnove in imunsko oslabelim, nose~nicam, in otrokom, ki
zaradi kroni~nih bolezni prejemajo salicilate. Poleg tega je cepljenje potrebno pri osebah, ki gripo
lahko prenesejo na prej navedene skupine ljudi. Sem sodijo dru`inski ~lani in zdravstveni delavci
oziroma negovalno osebje v bolni{nicah in domovih za ostarele. Za{~ita se razvije 10 do 14 dni
po cepljenju.
Bolezen
/povzro~itelj
Zdravilo
I
Influenza A in B
Trajanje
zdravljenja opombe
(dnevi)
simptomatsko
zdravljenje
oseltamivir 75 mg
/12 h PO
10 mg
A zanamivir
(2 vdiha) /12 h
5
5
Ker gre za virusno oku`bo, gripo
navadno zdravimo simptomatsko.
Uporabljamo salicilate, paracetamol,
nesteroidne antirevmatike. Influenco
A lahko zdravimo z amantadinom ali
rimantadinom (nista registrirana pri
nas), zdravili skraj{ata trajanje
bolezni in zmanj{ata izlo~anje
virusa. Razvoj odpornosti je
navadno hiter. Novej{i zdravili
zanamivir in oseltamivir delujeta na
influenco A in B, skraj{ata trajanje
bolezni, zmanj{ata izlo~anje virusa
in {tevilo zapletov. V primerjavi z
amantadinom sta precej dra`ji.
Protivirusna zdravila so u~inkovita,
~e trajajo simptomi bolezni ob
za~etku zdravljenja <48 ur.
Trajanje (dni) Opombe
Herpes labialis
- prepre~evanje
ponovitev
pri hudih oblikah,
deloma u~inkovito,
za~eti je treba v
fazi eritema
1
valaciklovir 500 mg /24 h
za ~as
PO
izpostavljeno
aciklovir 200 mg 5 x/dan sti soncu
PO
Herpes gladiatorum
- zdravljenje
valaciklovir 500 mg /12 h 7
- prepre~evanje
ponovitev
valaciklovir 500 mg/ dan
Ko`nosluzni~na oblika
pri imunsko zdravem
I
aciklovir 5 mg/kg /8 h IV
ali 400 mg 5x/dan
5 ali 10 (PO)
A
valaciklovir 100 mg/ 8 h
10
Ko`nosluzni~na oblika
pri imunsko oslabelem
aciklovir 5 mg/kg /8 h IV
ali 400 mg 5x/dan PO
7 – 14
Oku`ba opeklinske
rane
aciklovir 5 mg/kg /8 h IV
ali 400 mg 5x/dan PO
7 – 14
Oku`be spolovil
Bolezen/povzro~itelj
Zdravilo, odmerek
prva epizoda
aciklovir 400 mg /8 h PO
7 – 10
valaciklovir 1000 mg /12 h PO
7 – 10
aciklovir 400 mg /8 h PO
5
valaciklovir 500 mg /24 h
3
ponovitev
kroni~na supresija
aciklovir 400 mg/12 h PO
valaciklovir 500 – 1000 mg/24 h PO
Sistemske oku`be
112
Bolezen/povzro~itelj
Zdravilo, odmerek
Sistemske oku`be pri imunsko
oslabelih
aciklovir 5 mg/kg /8 h
encefalitis
aciklovir 10 – 15 mg/kg /8 h IV
14 – 21
113
Oku`be z virusom varicella - zoster
Bolezen/povzro~itelj
I
Norice (vodene koze) pri
odra{~ajo~ih in odraslih1
Oku`be s citomegalovirusom (CMV)
Zdravilo, odmerek
trajanje (dni)
aciklovir 800 mg /4 h razen pono~i
PO
7
A valaciklovir 1000 mg /8 h PO
aciklovir 10 mg/kg /8 h IV
7 – 10
Hude norice, pnevmonitis
aciklovir 10 mg/kg / 8h IV
7-10
aciklovir 10 mg/kg telesne te`e / 8 h
IV
Pasovec (herpes zoster)2, < 50 let,
blaga bole~ina
simptomatsko zdravljenje
4
Herpes zoster oticus
> 50 let in/ali zmerna do huda
bole~ina
simptomatsko zdravljenje
I
7
I
7-10
valaciklovir 1000 mg /8 h PO3
7
aciklovir 10 mg/kg IV3
7
valaciklovir 1000 mg /8 h PO3
7
aciklovir 800 mg /4 h razen pono~i
PO3
7
I
valaciklovir 1000 mg /8 h PO
7
800 mg /4 h razen pono~i
A aciklovir
PO
7
Huda imunska oslabelost (bolniki z
rakavami obolenji krvotvornih
organov, veliki odmerki citostatikov,
prejemniki organov ali tkiv)
aciklovir 10 mg/kg telesne te`e / 8 h
IV
7-10
Diseminirana oku`ba
aciklovir 10 mg/kg telesne te`e / 8 h
IV
10
Peroralno zdravilo,
odmerek
ganciklovir
5 mg/kg /12 h
valganciklovir
900 mg / dan
ganciklovir
5 mg/kg /12 h
ganciklovir
1000 mg /8 h
foskarnet 60 mg/kg
/8 h, nato
A2 vzdr`evalni
odmerek 90 mg/kg
/dan
cidofovir 3-5 mg/kg
1x/teden, nato
A vzdr`evalni
odmerek na 2
tedna
Po presaditvi
kostnega mozga
Trajanje IV /PO
14 – 21 dni / vsaj dokler
ob~utljiva metoda kopij
virusa teden dni ne zazna
ve~
valganciklovir 900
vsaj dokler ob~utljiva
mg /12 h 14 –21 dni, metoda kopij virusa teden
nato 900 mg/dan
dni ne zazna ve~
A
7
A brivudin5 125 mg/24 h3
Zmerno imunsko oslabeli (HIV,
zdravljenje s kortikosteroidi, majhni
odmerki citostatikov)
Imunsko zdravi
Imunsko oslabeli1
Huda imunska oslabelost (oku`ba s
HIV, bolniki z rakavami obolenji
krvotvornih organov, veliki odmerki
citostatikov, prejemniki organov ali
tkiv)
Herpes zoster ophtalmicus
Parenteralno
zdravilo, odmerek
7
Norice v zadnjem trimese~ju
nose~nosti
Zmerno imunsko oslabeli (zdravljenje I aciklovir 800 mg /4h razen pono~i
PO
s kortikosteroidi, majhni odmerki
citostatikov)
A valaciklovir 1000 mg /8 h PO
Bolezen / bolnik
14 – 28 dni, nato
vzdr`evalni odmerek vsaj
4 tedne ozr. kot zgoraj
ganciklovir 7,5 - 10 valganciklovir 900
mg/kg /12 h
mg / dan
1 Pri bolnikih s CMV plju~nico priporo~ajo dodatek specifi~nih CMV imunoglobulinov 100- 150 mg/kg 7 dni ali
500 mg/kg / 48 h 10 odmerkov, nato 2x/teden 8 odmerkov
2 pri odpornosti virusa proti gancikloviru
1 z zdravljenjem je potrebno za~eti v 24 urah po pojavu izpu{~aja.
2 z zdravljenjem je potrebno za~eti v 72 urah po pojavu izpu{~aja oziroma dokler se {e pojavljajo novi izpu{~aji
3 В± metilprednisolon 60 mg, nato po 7 dneh 1 teden 30 mg in en teden 15 mg
4 potreben je pregled pri oftalmologu
5 brivudin je kontraindiciran pri imunsko oslabelih bolnikih, {e posebej pri bolnikih, ki prejemajo ali bodo v
naslednjih 4 tednih prejemali 5-fluorouracil ali sorodna zdravila oziroma kombinacije (5-fluorouracil Ebewe, 5FU Hexal/medac(Lederle, Fluorouracil GRY/Sanofi/Tewa/Polfa/Darnitza, Ribofluor, florouracil, npr. Efudix,
kapecitabin (Xeloda), floxuridin, tagaflur (Florafur), UFT, druge 5-fluoropirimidine, flucitozin (Ancotil), GLEJ [E
NAVODILA PROIZVAJALCA.
114
115
Oku`be z herpes virusi
Zdravljenje virusnih oku`b – otroci
Gripa (influenza)
Najpogostej{i
povzro~itelji/oblika
bolezni
Virus influence
A in B
Virustatik
Obi~ajni dnevni
odmerek v
mg/kg/dan
aciklovir
60:3 IV
> 12 let
aciklovir
30:3 IV
14 – 21
(priporo~amo
21 dni za
prepre~itev
ponovitve)
HSV oku`ba pri imunsko oslabelih
1
< 12 let
aciklovir
30:3 IV
7 - 14
aciklovir
15:3 IV
7 - 14
aciklovir
1000 mg/dan:3-5
PO
7 – 14
60:3 IV
14 – 21
(prizadetost
[email protected] in diseminirana oblika 21
dni, ko`e in
sluznice 14 dni)
Virus / klini~ni
sindrom
virustatik
Zdravljenje
Herpes simpleks virus
Obi~ajni dnevni
odmerek
mg/kg/dan
Trajanje zdravljenja
(dnevi)
I
zanamivir1
10 mg inhalacije 2x
dnevno
5
A
oseltamivir2
glej spodaj
5
1 Uporaba je dovoljena pri otrocih > 7 let
2 Ameri{ka uprava za prehrano in zdravila je odobrila uporabo oseltamivirja za zdravljenje gripe pri otrocih > 1
leta.
Encefalitis1
> 3 mesece do
12 let
> 12 let
I
I
- PO (> 2 leti)
Priporo~eni dnevni odmerki virustatikov za zdravljenje influence otrok
Virustatik
Povzro~itelj
Starost
1-6 let
Amantadin
Influenca A
5 mg/kg/dan 5 mg/kg/dan:2 200 mg/dan1: 200 mg/dan: 2
do 150 mg: 2 do 150 mg: 2 2
Zanamivir
Influenca
A in B
Oseltamivir
Influenca
A in B
1 ~e tehta <40 kg 5 mg/kg dan
Starost
7 – 9 let
NP
10 mg 2 x
dnevno
Glej 7 – 9 let
< 15 kg 30
mg 2 x
dnevno
15-23 kg 45
mg 2 x
dnevno
23-40 kg 60
mg 2 x
dnevno
> 40 kg 75
mg 2 x
dnevno
Starost
10 – 12 let
Starost
> 13 let
10 mg 2 x
dnevno
10 mg 2 x
dnevno
Glej 7-9 let
75 mg 2 x
dnevno
HSV
novorojencev in I
do starosti 3
mesecev
I
A (imunsko
Gingivostomatitis oslabeli, hud
potek pri
imunsko
zdravem)
aciklovir
simptomatska
aciklovir IV ali
aciklovir PO
15:3 IV ali 40-80:45 do 1000 mg/dan: 7 – 14
5 PO
40-80:3-4 (najve~
1000 mg/dan) PO
Genitalni herpes
- prva epizoda
- ponavljajo~i se
genitalni herpes
I
Labialni herpes
aciklovir
5 – 10
> 12 let 1000-1200 7 – 10
mg:3-5 PO
> 12 let 15:3 IV
5–7
7-10
A
valaciklovir
(adolescenti)
2000 mg/dan: 2
I
aciklovir
1000-1200 mg/dan: 5
3-5
A
valaciklovir
(adolescent)
1000 mg/dan: 2
aciklovir
> 12 let 800-1200
mg/dan: 2
valaciklovir
500-1000:1
- profilaksa pri >
6 ponovitvah na I
leto (genitalni,
A
ko`a, o~i)1
I
simptomatska
A
topi~no aciklovir
krema
aciklovir
116
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
5
leto dni, nato
ocena
5–7
1000 mg/dan: 5 PO
117
[email protected] Z HERPES VIRUSI
Virus /
klini~ni
sindrom
Zdravljenje
Virustatik
Obi~ajni dnevni
odmerek v mg/kg/dan
Trajanje
zdravljenja
(dnevi)
Odmerjanje protimikrobnih zdravil pri motenem
delovanju ledvic
Varicela zoster virus
I (imunsko zdravi,
blago do srednje
hud potek)
Norice
Pasovec
(herpes
zoster)
imunsko zdravi1,
nenavadno hud ali aciklovir
prolongiran potek
imunsko oslabeli
aciklovir2
I (blag do srednje
hud potek
simptomatska
– virustatik ni
indiciran
herpes zoster
oticus in
ophtalmicus
imunsko oslabeli
Pri bolnikih z zmanj{anim delovanjem ledvic in zato podalj{anim razpolovnim ~asom zdravila,
damo bolniku v za~etku obremenilni odmerek (navadno polni odmerek za bolnika z normalnim
delovanjem ledvic).
simptomatska
– virustatik ni
indiciran
aciklovir
80:4, najve~ 3200
mg/dan PO
< 1 leto 30:3 IV
> 1 leto 1500 mg/m2:3
vse starosti 30:3 IV ali
80:4 PO
Zdravilo
O~istek kreatinina: odmerek
Referenca
cefuroksim
10-20 ml/min: 750 mg/12 h
<10 ml/min: 750 mg/24 h
HD: 750 mg po HD
PD: 750 mg/12 h
www.zdravila.net
cefuroksim aksetil
30-49 ml/min: odmerek/12 h
10-29 ml/min: odmerek/24 h
<10 ml/min: odmerek/48 h
Kucers
cefaleksin
33-49 ml/min: 250 mg/8-12 h
3-10 ml/min: 250 mg/ 12-24
0-2,5 ml/min: 250 mg/24-48 h
Kucers
cefaklor
<40 ml/min: 25 – 50% odmerka
HD dodatek obi~ajnega odmerak po HD
Kucers
5–7
7 - 10
5–7
> 12 let 4000mg/dan:5
< 12 let 60:3 IV
7 – 10
> 12 let 30:3 IV
7
cefazolin
35-54 ml/min : odmerek /8 h
11-35 ml/min: polovica odmerka /12 h
<11 ml/min: polovica odmerka /18-24 h
www.zdravila.net
10:2 IV /
za dolgotrajno supresijo
5:1
14 – 21
za supresijo
5 – 7 dni/teden
cefotaksim
<20 ml/min: polovica odmerka
www.zdravila.net
ceftriakson
<10 ml/min: prilagoditi
www.zdravila.net
180:3 IV nato 90 – 120:
1 za vzdr`evalno
zdravljenje
cefpiramid
www.zdravila.net
foskarnet
14 – 21
blaga do zmerna okvara ledvic ne
prilagajamo odmerka
ceftazidim
31-50 ml/min: 1 g/12 h
16-30 ml/min: 1 g/24 h
5-16 ml/min: 500 mg/24 h
<5 ml/min: 500 mg/48 h
HD: odmerek po HD
www.zdravila.net
cidofovir
5 mg/kg prvi odmerek,
nato 3 mg/kg enkrat
tedensko za vzdr`evalno infektolog
zdravljenje
ganciklovir
10:2 IV nato 5:1
cefepim
www.zdravila.net
ganciklovir
oralno
3000:3 mg/dan
(ne za indukcijo)
11-30 ml/min: odmerek /24 h
<10 ml/min: 500 – 1 g/24 h
HD: odmerek po HD
CAPD: 2 g/48 h
ampicilin
10-50 Ml/min: odmerek/12 h
<10 ml/min: odmerek/24 h
www.zdravila.net
amoksicilin
10-30 ml/min: polovi~ni odmerek
<10 ml/min: Вј odmerka
www.zdravila.net
aciklovir
Citomegalovirus
I
- retinitis in
druge
oku`be pri
imunsko
A
oslabelih
I
- profilaksa
pri osebah
z visokim
tveganjem A
ganciklovir
prvi teden, nato
100 dni
valganciklovir ni odobren za otroke
- prirojena
(v primeru
prizadetosti I
osrednjega
`iv~evja)
6
ganciklovir
8-12:2 IV
42
1 Pickering LK et al. Red Book 2006; 785.
2 Aciklovir pride v po{tev pri sicer zdravih osebah, ~e obstaja pove~ano tveganje za te`ji potek noric; otroci stari
> 12 let, otroci s kroni~nimi boleznimi ko`e in plju~, otroci na dolgotrajnem zdravljenju s salicilati in otroci, ki
prejemajo kratkotrajno, intermitentno ali v inhalacijah kortikosteroide. Nekateri avtorji priporo~ajo tudi oralni
aciklovir za sekundarne primere zbolevanja v dru`ini, ki obi~ajno potekajo te`je. (Pickering LK et al. Red Book
2006; 713).
118
penicilin
60 ml/min: 2 x10 /4 h
40 ml/min: 1,5 x106/4 h
20 ml/min: 1,0 x106/4 h
10 ml/min: 1,0 x106/6 h
0: 0,5 x106/6-8 h
piperacilin s tazobaktamom <20 ml/min: 4,5 g/12 h
10-30 ml/min: 600 mg /12 h
amoksicilin s klavulansko
<10 ml/min: 600 mg/24 h
kislino parenteralno
HD: obi~ajni odmerek med in po HD
PD: odmerka ne prilagajamo
Kucers
www.zdravila.net
www.zdravila.net
119
Odmerjanje protimikrobnih zdravil pri motenem delovanju ledvic
Odmerjanje protimikrobnih zdravil pri motenem delovanju ledvic
Zdravilo
O~istek kreatinina: odmerek
Referenca
ampicilin s sulbaktamom
15-29 ml/min: odmerek/12 h
5-14 ml/min: odmerek /24 h
<5 ml/min: odmerek /48 h in po HD
www.zdravila.net
imipenem
<30 ml/min: 50% odmerka
<10 ml/min: 500 mg/12 h + po HD
Kucers
meropenem
30-80 ml/min: odmerek /8-12 h
10-30 ml/min: 0,5-1 g//12 h
<10 ml/min: odmerek/24 h + po HD
ertapenem
>30 ml/min/1,73 m2: odmerka ne prirejamo
< 30 ml/min/1,73 m2: ni podatkov, ertapenema www.zdravila.net
ne uporabljamo
norfloksacin
<20 ml/min: polovi~ni odmerek
HD: polovi~ni odmerek
PD: kot obi~ajno, ~e je ohranjena diureza
www.zdravila.net
ciprofloksacin
31-60 ml/min: najve~ 400 mg/12 h IV ali 500
mg /12 h PO
<30 ml/mni: najve~ 400 mg /24 h IV ali 500
mg /24 h PO
HD kot zgoraj
PD: v dializat 50 mg/1l 4x na dan
www.zdravila.net
moksifloksacin
Zmerna ledvi~na okvara: prilagajanje
odmerka ni potrebno
Huda ledvi~na okvara: ni podatkov
www.zdravila.net
Zdravilo
O~istek kreatinina: odmerek
Referenca
teikoplanin
Ni znano, nekateri priporo~ajo:
10-80 ml/min: polovi~ni odmerek ali ustrezno
dalj{i dozirni interval
<10 ml/min: 1/3 odmerka ali ustrezno dalj{i
dozirni interval
HD in PD: se ne odstrani
Kucers
linezolid
Odmerka ne prirejamo
www.zdravila.net
tigeciklin
Odmerak ne prirejamo
www.zdravila.net
daptomicin
> 30 ml/min: odmerka ne prirejamo
< 30 ml/min: 4 mg / Kg / 48 h, enako pri HD
(odmerek po HD) in PD
www.zdravila.net
trimetoprim s
sulfametoksazolom
15-30 ml/min: polovi~ni odmerek
<15 ml/min: zdravljenje ni priporo~ljivo
www.zdravila.net
gentamicin ali amikacin ali
tobramicin ali netilmicin*
> 60 ml/min: dozirni interval 24 h, 59 – 40
ml/min: dozirni inetval 36 h, 20 – 39 ml/min:
dozirni interval 48 h
Nicolau DP, et
al. Antimicrob
Agents Chemother 1995, 39:
650 - 55.
metronidazol
Podatki razli~ni, morda odmerek /12 h
www.zdravila.net
Kucers
flukonazol
< 50 ml/min: polovi~ni odmerek
HD: odmerek po vsaki HD
www.zdravila.net
itrakonazol
Odmerka ne prirejamo
www.zdravila.net
vorikonazol PO
Odmerka ne prirejamo
www.zdravila.net
vorikonazol IV
< 50 ml/min: prekot zgorajo na peroralno
obliko, ~e tega ne moremo, spremljamo
koncentracijo kreatinina
www.zdravila.net
posakonazol
Odmerka ne prirejamo
www.zdravila.net
aciklovir IV
25-49 ml/min: 5-10 mg/kg /12 h
1-24 ml/min: 5-10 mg/kg /24 h
< 10 ml/min: 5-10 mg/kg prvi odmerek, nato
2,5-5 mg/kg /24 h
HD: odmerek po HD
www.zdravila.net
aciklovir PO
Oku`be s HSV: <10 ml/min: 200 mg /12 h +
po HD
Oku`be z VZV: 10-25 ml/min: 800 mg /8 h
<10 ml/min: 800 mg /12 h + po HD
www.zdravila.net
valciklovir
huda ledvi~na okvara: polovi~ni odmerek ali
manj
www.zdravila.net
kloksacilin
levofloksacin
Kucers
20-50 ml/min: polovi~ni odmerek, enak
interval
10-19 ml/min: polovi~ni odmerek/48 h, ~e gre
za odmerjanje /12 h: Вј odmerka /12 h
www.zdravila.net
<10 ml/min: enako kot zgoraj razen pri
odmerku 500 mg/12 h: bolnik prejme 125 mg
/24 h
HD in PD brez dodatka
eritromicin
previdnost pri zmanj{ani ledvi~ni funkciji
<10 ml/min najve~ 2 g dnevno
www.zdravila.net
klaritromicin
<30 ml/min: polovi~ni odmerek ali podvojen
dozirni interval
www.zdravila.net
azitromicin
Prirejanje odmerka ni potrebno
www.zdravila.net
telitromicin
Huda ledvi~na okvara: polovi~ni odmerek
www.zdravila.net
roksitromicin
<15 ml/min: zmanj{anje odmerka
www.zdravila.net
klindamicin
Prirejanje odmerka ni potrebno
vankomicin
odmerjanje glede na serumsko koncentracijo
vankomicina,
vzdr`evanje najni`je koncentracije med 3 in 7
mmol/l in najvi{ke serumske koncentracije 12 Kucers
do 18 mmol/l
odmerek lahko izra~unamo: odmerek v mg/kg
= 0,227 x Clcr v ml/min + 5,67
HD: pribli`no 500 mg po HD
120
* pri bolnikih z motenim delovanjem ledvic je treba dolo~ati serumsko koncentracijo aminoglikozidov, potrebna
je konzultacija infektologa ali nefrologa
Kucers A, et al. The use of antibiotics. 5th ed. Oxford; Butterword Heinemann: 1997.
Spletna stran Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, Agencije RS za zdravila in medicinske
pripomo~ke.
Za podrobnej{e informacije o odmerjanju protimikrobnih zdravil pri bolnikih z zmanj{anim
delovanjem ledvic svetujemo posvet z infektologom ali nefrologom.
121
Medicinska profilaksa
Prepre~evanje bakterijskega vnetja sr~nih zaklopk
- odrasli
Prepre~evanje bakterijskega vnetja sr~nih zaklopk
- otroci
(Lejko-Zupanc T, Ko`elj M, 2005)
Poseg
Konec leta 2005 je Zdru`enje kardiologov izdalo novo zlo`enko, namenjeno priporo~ilom za
prepre~evanje endokarditisa.
Bolniki, pri katerih je
priporo~ljiva antibioti~na za{~ita
- z umetnimi zaklopkami in
homografti
- po prebolelem infekcijskem
endokarditisu
- s prirojenimi sr~nimi napakami
- s pridobljenimi sr~nimi napakami
- z idiopatsko hipertrofi~no
subaortno stenozo
Poseg
Posegi, pri katerih je priporo~ljiva
antibioti~na za{~ita:
- zobozdravstveni posegi, ki lahko povzro~ijo krvavitev
dlesni (tudi ~i{~enje zobnega kamna)
- tonzilektomija ali adenoidektomija
- kirur{ki poseg na sluznici zgornjih dihal ali prebavil
- bronhoskopija z rigidnim bronhoskopom
- sklerozacija varic po`iralnika
- dilatacija po`iralnika
- kirur{ki posegi na `ol~niku
- cistoskopija in dilatacija se~nice
- kateterizacija se~nega mehurja pri oku`enem se~u
- kirur{ki posegi na se~ilih vklju~no s prostatektomijo
- incizija in drena`a oku`enih tkiv
- odstranitev maternice skozi no`nico
- no`ni~ni porod ob oku`bi
Profilaksa
Antibiotik
Odmerek (mg)
Profilaksa izbire
amoksicilin
3000 PO eno uro pred
posegom*
Druge mo`nosti:
bolnik ne more zau`iti zdravil
ampicilin
2000 IV ali IM pol ure pred
posegom*
klindamicin
300-600 PO
uro pred posegom**
klaritromicin
500 mg PO
Poseg v ustni
votlini,
Druge mo`nosti:
dihalih,
preob~utljivi na betalaktamske
po`iralniku
antibiotike
preob~utljivi na betalaktamske
antibiotike in ~e bolnik ne more klindamicin
zau`iti zdravil
Profilaksa izbire
Poseg na
prebavilih,
se~ilih, rodilih Druge mo`nosti:
preob~utljivi na betalaktamske
antibiotike
ampicilin +
gentamicin
Profilaksa
Antibiotik
Odmerek mg/kg
Profilaksa izbire
amoksicilin
50 PO uro pred posegom*
druge mo`nosti:
ampicilin
bolnik ne more zau`iti zdravil
Poseg v ustni
druge mo`nosti:
votlini,
preob~utljivi na betalaktamske klindamicin
dihalih,
antibiotike
po`iralniku
preob~utljivi na betalaktamske
antibiotike in ~e bolnik ne more klindamicin
zau`iti zdravil
Profilaksa izbire
Poseg na
prebavilih,
se~ilih, rodilih Druge mo`nosti:
preob~utljivi na betalaktamske
antibiotike
ampicilin +
gentamicin
50 IV ali IM pol ure pred
posegom*
20 PO uro pred posegom**
20 IV pol ure pred posegom**
50 IV ali IM pol ure pred
posegom + 2,0 (ne ve~ kot
120 mg) pol ure pred
posegom*
20 IV v po~asni infuziji (1
vankomicin + uro), za~nemo uro pred
gentamicin
posegom + 2,0 IM ali IV pol
ure pred posegom
* pri dolgotrajnih posegih z nevarnostjo bakteriemije je priporo~ljiv {e en odmerek amoksicilina 25 mg/kg po 6
urah
** pri dolgotrajnih posegi z nevarnostjo bakteriemije je priporo~ljiv {e polovi~ni odmerek antibiotika po 6 urah
300 IV pol ure pred
posegom**
2000 IV ali IM pol ure pred
posegom + 1,5 mg/kg (ne ve~
kot 120 mg) pol ure pred
posegom*
1000 v IV infuziji (1 uro),
1 uro pred posegom
vankomicin + za~nemo
+ 1,5 mg/kg (ne ve~ kot 120
gentamicin
mg) IM ali IV pol ure pred
posegom
* pri dolgotrajnih posegih z nevarnostjo bakteriemije je priporo~ljiv {e en odmerek amoksicilina 1500 mg po 6
urah
** pri dolgotrajnih posegi z nevarnostjo bakteriemije je priporo~ljiv {e polovi~ni odmerek antibiotika po 6 urah
122
123
Prepre~evanje meningokoknih oku`b - otroci/odrasli
Indikacije za profilakso meningokoknih oku`b
Osebe z visokim tveganje, tesni stik z bolnikom:
- dru`inski ~lani, posebno majhni otroci,
- otroci v varstvenih ustanovah, ki so bili v tesnem stiku z bolnikom v zadnjih 7 dneh pred pojavom
bolezni,
- neposredni stik z izlo~ki bolnika: poljubi, uporaba istega jedilnega pribora ali zobne {~etke
zadnjih 7 dni pred pojavom bolezni,
- zdravstveno osebje brez za{~ite, ~e je izvajalo umetno dihanje usta na usta, intubacijo ali aspiracijo,
- pogosto zadr`evanje (spanje in prehranjevanje) v istih prostorih kot bolnik zadnjih 7 dni pred
pojavom bolezni.
- potniki na letalu, ~e je polet trajal ve~ kot 8 ur in so sedeli poleg bolnika.
Zdravljenje Antibiotik
Dnevni odmerek
Trajanje zdravljenja
(dnevi)
2
2
I
rifampicin
< 1mes
> 1 mes
10 mg/kg/dan :2
20 mg/kg/dan:2
(najve~ 600 mg/dan:2)
600 mg/ 12h
A
odrasli
ceftriakson1
< 12 let
> 12 let
ciprofloksacin2
Neisseria
meningitidis
125 mg:1 IM
250 mg:1 IM
500 mg PO
1 odmerek
1 odmerek
1 odmerek
1 nose~nice
2 nad 18 let, ni za nose~nice
Zdravila za sistemsko zdravljenjevirusnih oku`b
razen oku`b s HIV v Sloveniji
Zdravilna
u~inkovina/
Lastni{ko
ime zdravila
Zdravilna
oblika
Pakiranje
Jakost
Aciklovir /
Virolex
herpes
simplex virus
tbl.
vari- PO
20 x 200 mg (HSV)
cella zoster
virus (VZV)
1200 mg/m2
/dan(HSV)
80 mg/kg/dan
(VZV)
4g
lioamp.
5 x 250 mg
IV
15-30
mg/kg/dan
750-1500
mg/m2/ 3
dan
Valaciklovir/
Valtrex
film. tbl.
VZV
10 x 500 mg
42 x 500 mg HSV
PO
3000 mg/dan
(herpes zoster) 8 g
1000 mg/dan
(oku`be s HSV)
Valganciklovir Valcyte*
tbl 60 x 450
mg
CMV
PO
Brivudin /
Premovir
tbl. 7 x 125
mg
VZV (H.
zoster, imu- PO
nokompetentni, odrasli)
125 mg/dan
citomegalovir
us
IV
(CMV)
10 mg/kg/dan
(za~etna
terapija)
5 mg/kg/dan
(vzdr`evalna
terapija )
Pickering LK et al. Red Book 2006; 455.
Prepre~evanje invazivne oku`be s haemophilus
influenzae TIP B
indikacije za kemoprofilakso
- vsi dru`inski ~lani (razen nose~nic) ne glede na starost, ~e bivajo skupaj s otrokom, ki je mlaj{i
od 4 let, ki ni cepljen ali je nepopolno cepljen,
- osebe, ki so bile v stiku vsaj 4 ure na dan z bolnikom zadnjih 5 do 7 dni pred sprejemom v
bolni{nico, ~e imajo v dru`ini otroka < 4 let, ki je necepljen ali nepopolno cepljen,
- vsi dru`inski ~lani, ~e `ivijo skupaj z otrokom < 12 mesecev, ~e ni prejel osnovnega cepljenja
proti Hib (3 odmerki),
- vsi dru`inski ~lani, ~e `ivijo skupaj z otrokom, ki je imunsko oslabel, ne glede na cepljenje proti
Hib,
- stiki v varstveni ustanovi, ~e sta se pojavila dva primera invazivne bolezni v zadnjih dveh
mesecih.
Antibiotik
Dnevni odmerek
Trajanje zdravljenja (dnevi)
rifampicin
< 1 mes
Haemophilus
influenzae tip b > 1 mes in odrasli
Pickering LK et al. Red Book 2006; 455.
124
10 mg/kg/dan:1
20 mg/kg/dan:1
najve~ 300 mg/ 12h
4
4
lioamp.
Ganciklovir/ 1 x 500 mg
Cymevene*
Virusna
oku`ba
kaps.
90 x 500 mg
Na~in Odmerek
dajanja mg/kg/dan
900 mg/12 ur
vzdr`evalna
terapija 900
mg/dan
PO
3000 mg/dan
180 mg/kg/dan
(za~etna
terapija)
90-120
mg/kg/dan
(vzdr`evalna
terapija)
Najvi{ji [tevilo
dnevni odmerkov /
odme- dan
rek
4-5
3
3
2
1-2
125 mg 1
2
1
3
inf.
1x6
g/250ml
(24 mg/1 ml)
CMV
HSV in VZV
odporna
proti
acikloviru
IV
Interferon
alfa
/Intron A
18 x 106 IE
kroni~ni
hepatitis B
SC
5-10x106 IE
3x tedensko
/ Roferon
3 x 106 IE
4,5 x 106 IE
6 x 106 IE
9 x 106 IE
18 x 106 IE
kroni~ni
hepatitis B
SC
5-10x106 IE
3x tedensko
Foskarnet/
Foscavir*
3
1
125
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH [email protected], RAZEN [email protected] S HIV
Zdravilna
u~inkovina/
Lastni{ko
ime zdravila
Zdravilna
oblika
Pakiranje
Jakost
Pegilirani
interferon
alfa- 2b/
PegIntron
pero
Lioampule
50 Вµg
80 Вµg
100 Вµg
120 Вµg
150 Вµg
kroni~ni
hepatitis C
Peginterferon lioampule
alfa-2a/
135 Вµg in
Pegasys
180 Вµmg
kroni~ni
hepatitis C
Ribavirin/
Rebetol
Copegus
Zanamivir/
Relenza
kaps.
film. tbl.
168 x 200
mg
Virusna
oku`ba
Na~in Odmerek
dajanja mg/kg/dan
SC
SC
kroni~ni
hepatitis C
kombinacija
z interferoPO
nom a ali
pegiliranim a
2a ali 2b
rotadisk
5x4
influenca
omotov,
odmerki po 5 A in B
mg
pra{ek za
peroralno
suspenzijo
12 mg/ml
Protiretrovirusna zdravila v Sloveniji
Influenca A
in B
1 x tedensko
v kombinaciji z
ribavirinom
135 Вµg ali 180
Вµg
Generi~no ime
Zdravilna oblika, Pakiranje
Jakost
Tovarni{ko
ime
zidovudin (ZDV, AZT,
azidotimidin)
raztopina 200 ml/ 10 mg /1 ml
Retrovir*
didanozin (ddI,
dideoksinozin)
gastrorezistentna
kaps. 30 x 400 mg
Videx
EC 400 mg
tbl. 60 x 150 mg
raztopina 240 ml (10 mg/1 ml)
Epivir
tbl. 60 x 300 mg
Ziagen
kaps. 56 x 30 mg
56 x 40 mg
Zerit
lamivudin
Nukleozidni zaviralec (3TC)
reverzne transkriptaze abakavir (ABC)
stavudin (d4T)
800-1200
mg/dan
10 mg
Inhala- (2 vdiha)
cije
inhalacije /
12h
PO
1x tedensko
v kombinaciji
z ribavirinom
1,5 ug/kg
< 15 kg 60
mg :2
> 15-23 kg 90
mg :2
> 23-40 kg
120 mg :2
>40 kg 150
mg : 2
odrasli: 75 mg
/12 h
ni registriran, ** nad 60 -65 let polovi~ni odrasli odmerek
126
[tevilo
odmerkov /
dan
Skupina
trde kapsule
10 x 75 mg
Oseltamivir/
Tamiflu
Najvi{ji
dnevni
odmerek
1200
mg**
2
Nenukleozidni
zaviralec reverzne
transkriptaze
2
lamivudin + zidovudin tbl. 60 x 100+300 mg
Combivir
abakavir + lamivudin
film obl tbl 600+300 mg
Kivexa
efavirenz (EFV)
tbl. 30 x 600 mg
Stocrin
indinavir (IDV)
kaps. 180 x 400 mg
Crixivan
nelfinavir (NFV)
tbl. 270 x 250 mg
Viracept
lopinavir + ritonavir
kapsula 133,3 + 33,3 mg x 180,
sirup* 60 ml (1 ml 80 mg
lopinavirja/20 mg ritonavirja)
Kaletra
atazanavir (ATV)
kaps. 60 x 100 mg
Reyataz
saquinavir (SQV)
kaps. 270 x 200 mg
Invirase
ritonavir (RTV)
kaps. 84 x 100 mg
Norvir*
amprenavir (APV)
kaps.240 x 150 mg
Agenerase
enfuvirtide (T-20)
viala 90 mg/1 ml
Fuzeon*
Zaviralci proteaz
2
Zaviralec fuzije
*neregistrirana zdravila
V prihodnosti pri~akujemo {e uporabo slede~ih protiretrovirusnih zdravil Tenofovir (Viread),
Emtricitabine (FTC) Emtriva in Fosamprenavir (f-APV) Lexiva.
127
Kemoterapija bolezni, ki jih povzro~ajo zajedalci
Zajedalec in oku`ba
Obi~ajno zdravljenje
Alternativno zdravljenje
Helminti
- ~revesne gliste
(Nematodes)
askarioza,
trihurioza,
enterobioza
Protimikrobna zdravila v sloveniji –
september 2006
Navedene so registrirane in neregistrirane zdravil, ki so dostopne v Sloveniji.
ATC/DDD (SZO verzija 2006)
mebendazol
albendazol
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
- trakulje (Cestodes: Taenia
solium, Taenia saginata), prazikvantel, albendazol
~revesna oblika
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJALASTNI[KO IME
LEC
DDD
CENA
PAKIRANJA1
100
mg
1.433,86
5,98 EUR
J01AA
TETRACIKLINI
J01AA02
074241
CLINOFUG D FILM TBL
50X50 MG
DOKSICIKLIN
J01AA06
034444
GEOMYCIN CAPS 16X250
MG
OKSITETRACIKLIN PLIVA
1000
mg
777,99
3,25 EUR
Pra`ivali
JO1BA
AMFENIKOLI
- lamblioza
Giardia lamblia
metronidazol
J01BA01
077011
KEMICETINE VIALA 25X1 G*
KLORAMFENIKOL
FARMITALIA
3000
mg
1.203,63
5,02 EUR
- ciklosporioza
Cyclospora
JO1CA
[IROKOSPEKTRALNI PENICILINI
TMP-SMX
PENBRITIN VIALA 50X500
MG*
AMPICILIN
PLIVA
- izosporioza
Isospora belli
J01CA01
063517
2000
mg
11.785,85
49,18 EUR
TMP-SMX
albendazol
J01CA01
063452
PENBRITIN VIALA 50X1 G*
AMPICILIN
PLIVA
2000
mg
21.828,11
91,09 EUR
- mikrosporidioza (AIDS)
albendazol
metronidazol
- kriptosporidioza
Cryptosporidium parvum
KRKA
paromomicin
HICONCIL PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
250 MG/5 ML 100 ML
AMOKSICILIN
simptomatsko
J01CA04
037524
1000
mg
429,00
1,79 EUR
J01CA04
037419
HICONCIL CAPS 16X250 MG
AMOKSICILIN
KRKA
1000
mg
384,00
1,60 EUR
- malarija
Plasmodium
Infektolog*
atovakvon+progvanil
artemeter+lumefantin
meflokin, kinin, klorokvin,
doksiciklin, klindamicin, primakvin,
artesunate
J01CA04
025666
HICONCIL CAPS 16X500 MG
AMOKSICILIN
KRKA
1000
mg
648,00
2,70 EUR
J01CE
PENICILINI OB^UTLJIVI NA LAKTAMAZE BETA
J01CE01
023477
CRYSTACILLIN VIALA
50X1.000.000IE (600 mg)
BENZILPENICILIN
PLIVA
3600
mg
10.381,90
43,32 EUR
J01CE01
PENICILLIN G VIALA
25X10.000.000 IE *
BENZILPENICILIN
BIOCHEMIE
3600
mg
16.761,30
69,94 EUR
J01CE02
061069
OSPEN PERORALNA
SUSPENZIJA 1.000.000 IE/6
ML 150 ML
FENOKSIMETILPE
NICILIN
KRKA
2000
mg
3174,00
13,24 EUR
J01CE02
061018
OSPEN 1000 FILM TBL
30X1.000.000 IE
FENOKSIMETILPE
NICILIN
KRKA
2000
mg
1.379,00
5,75 EUR
J01CE02
061034
OSPEN 1500 FILM TBL
30X1.500.000 IE
FENOKSIMETILPE
NICILIN
KRKA
2000
mg
2.114,70
8,82 EUR
J01CE08
073555
RETARPEN VIALA
50X2.400.000 IE * (1800 MG)
BENZATINIJEV
BENZILPENICILAT
BIOCHEMIE
3600
mg
2.202,22
9,19 EUR
J01CF
PENICILINI ODPORNI NA LAKTAMAZE BETA
J01CF02
060216
ORBENIN CAPS 16X250 MG
KLOKSACILIN
PLIVA
2000
mg
1.351,50
5,64 EUR
J01CF02
030007
ORBENIN VIALA 50X1 G
KLOKSACILIN
PLIVA
2000
mg
36.481,52
152,23 EUR
- cisticerkoza (T. solium)
kirur{ki poseg, albendazol, prazikvantel
- ehinokokoza
Echinococcus
kirur{ki poseg, albendazol
- li{menioza
Leishmania
infektolog
- Toksokariozis
Toxocara canis
Toxocara catis
albendazol
- Toksoplazmosis
Toxoplasma gondii
infektolog
prazikvantel
albendazol
metronidazol
albendazol – Zentel® (GSK), metronidazol - Efloran® (Krka), Metronidazol® (Braun), prazikvantel – Biltricide®
(Bayer), paromomicin - HumatinВ® (Parke Davis), mebendazol - VermoxВ® (Krka)
*registrirana in neregistrirana zdravila za zdravljenje in profilakso malarije dostopna v lekarni Klinike za
infekcijske bolezni in vro~inska stanja: atovakvon+progvanil tbl - Malarone® (GSK), artemeter+lumefantin tbl Riamet®* (Novartis), Coartem®* (Novartis), meflokin - Lariam® (Roche), kinin – 5 % Chinini chloridium i.v.
(magistralni pripravek lekarne KC), Chinini hydrochloridium pra{ki PO – (magistralni pripravek lekarne KC),
klorokvin tbl - Resochine®* (Bayer), doksiciklin tbl - Clinofug®* (Dr. Wolff), klindamicin capsule, ampule Klimicin® (Lek), Dalacin® (Pharmacia), primakvin tbl – Primaquine® tbl (Sanofi – Aventis), artesunate –
Larinate® tbl (Ipca – ni na voljo v Sloveniji). Kotar T. Malarija. Potovalna medicina 3. Med Razgl 2004; 43:
Suppl 3: 75-82.
128
DR. AUGUST
WOLFF
129
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
J01CR
KOMBINACIJE PENICILINOV Z ZAVIRALCI LAKTAMAZ BETA
J01CR01
077038
UNASYN VIALA 1X1.5 G (1000
MG+500 MG) *
AMPICILIN/
SULBAKTAM
J01CR02
005304
AMOKSIKLAV PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
156,25 MG/5 ML
(125 MG+31,25 MG)/5 ML 100
ML
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
CENA
PAKIRANJA1
PFIZER
2000
mg
854,98
3,57 EUR
LEK
1000
mg
1.505,00
6,28 EUR
J01CR02
005274
AMOKSIKLAV PRA[EK ZA
AMOKSICILIN/
PERORALNO SUSPENZIJO
KLAVULANSKA
312,5 MG/5 ML
(250 MG+62,5 MG)/5ML 100 ML KISL.
LEK
J01CR02
096938
AMOKSIKLAV 2X PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
457 MG/5 ML (400 MG+57
MG)/5 ML 70 ML
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
J01CR02
007048
AMOKSIKLAV TBL 15X375 MG
(250 MG+125 MG)
J01CR02
069280
1000
mg
2.491,00
10,39 EUR
LEK
1000
mg
1.896,50
7,91 EUR
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
LEK
1000
mg
3.040,00
12,69 EUR
AMOKSIKLAV TBL 15X625 MG
(500 MG+125 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
LEK
1000
mg
3.414,06
14,25 EUR
J01CR02
000906
AMOKSIKLAV 2X TBL 10X625
MG (500 MG+125 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
LEK
1000
mg
2.714,30
11,33 EUR
J01CR02
000639
AMOKSIKLAV 2X TBL 10X1000 AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
MG (875 MG+125 MG)
KISL.
LEK
1000
mg
3.343,50
13,95 EUR
J01CR02
067083
AMOKSIKLAV VIALA 5X600 MG AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
(500 MG+100 MG)
KISL.
LEK
J01CR02
080144
AMOKSIKLAV VIALA 5X1,2
G(1000 MG+200 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
J01CR02
005819
AUGMENTIN 2X TBL 10X625
MG (500 MG+125 MG)
J01CR02
005894
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
CENA
PAKIRANJA1
J01CR02
036781
AUGMENTIN SR FILM TBL
28x1062,5 MG
(1000 MG+62,5 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
GLAXO
SMITH
KLINE
1000
mg
4.774,83
19,93 EUR
J01CR02
017485
BETAKLAV 2X TBL 10X1000
MG (875 MG+125 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL
KRKA
1000
mg
3.344,00
13,95 EUR
J01CR02
019143
BETAKLAV 2X TBL 14X1000
MG (875 MG+125 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL
KRKA
1000
mg
4.681,00
19,53 EUR
J01CR02
020370
BETAKLAV -S VIALA 1X1,2 G
(1000 MG+200 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL
KRKA
3000
mg
707,00
2,95 EUR
J01CR05
032190
TAZOCIN VIALA 12X4,5 G
(4000 MG+500 MG)
PIPERACILIN/
TAZOBAKTAM
WYETHLEDERLE
PHARMA
14000
mg
58.399,69
243,70 EUR
J01DA
CEFALOSPORINI
J01DB
CEFALOSPORINI 1. GENERACIJE
J01DB01
016446
CEPOREX PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
250 MG/5 ML 100 ML
CEFALEKSIN
PLIVA
2000
mg
834,13
3,48 EUR
J01DB01
016411
CEPOREX CAPS 16X500 MG
CEFALEKSIN
PLIVA
2000
mg
1.283,60
5,36 EUR
J01DB04
022640
CEFAMEZIN VIALA 1X1000 MG CEFAZOLIN
KRKA
3000
mg
591,00
2,47 EUR
J01DC
CEFALOSPORINI 2. GEN
J01DC02
027200
KETOCEF VIALA 5X750 MG
CEFUROKSIM
PLIVA
3000
mg
3.017,60
12,59 EUR
J01DC02
027197
KETOCEF VIALA 5X1500 MG
CEFUROKSIM
PLIVA
3000
mg
5.932,61
24,76 EUR
J01DC02
073865
ZINACEF VIALA 1X750 MG
CEFUROKSIM
GLAXO
SMITH
KLINE
3000
mg
728,58
3,04 EUR
J01DC02
091170
ZINACEF VIALA 1X1,5 G
CEFUROKSIM
GLAXO
SMITH
KLINE
3000
mg
1.485,10
6,20 EUR
J01DC02
054410
ZINNAT PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
125 MG/5 ML 50 ML
CEFUROKSIM
GLAXO
SMITH
KLINE
500
mg
1.340,39
5,59 EUR
3000
mg
2.172,80
9,07 EUR
LEK
3000
mg
3.535,00
14,75 EUR
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
GLAXO
SMITH
KLINE
1000
mg
2.086,98
8,71 EUR
AUGMENTIN 2X TBL 10X1000
MG (875 MG+125 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
GLAXO
SMITH
KLINE
1000
mg
3.343,72
13,95 EUR
J01CR02
005967
AUGMENTIN 2X PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
457 MG/5 ML (400 MG+57
MG)/5 ML 70 ML
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
GLAXO
SMITH
KLINE
1000
mg
1.896,53
7,91 EUR
J01DC02
006424
ZINNAT ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
250 MG/5 ML 100ML
CEFUROKSIM
GLAXO
SMITH
KLINE
500
mg
4.074,25
17,00 EUR
J01CR02
032379
AUGMENTIN VIALA 10X600
MG (500 MG+100 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
GLAXO
SMITH
KLINE
3000
mg
4.345,60
18,13 EUR
J01DC02
054380
ZINNAT FILM TBL 10X250 MG
CEFUROKSIM
GLAXO
SMITH
KLINE
500
mg
2.159,33
9,01 EUR
J01CR02
032387
AUGMENTIN VIALA 10X1,2 G
(1000 MG+200 MG)
AMOKSICILIN/
KLAVULANSKA
KISL.
GLAXO
SMITH
KLINE
3000
mg
8.265,74
34,49 EUR
J01DC02
054399
ZINNAT FILM TBL 10X500 MG
CEFUROKSIM
GLAXO
SMITH
KLINE
500
mg
4.025,62
16,80 EUR
130
131
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
J01DC04
030627
CECLOR ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
125 MG/5 ML 100ML
CEFAKLOR
ELI LILLY
1000
mg
1.481,95
6,18 EUR
J01DD08
076163
PANCEF FILM TBL 10X400 MG CEFIKSIM
ALKALOID
400
mg
J01DC04
030686
CECLOR ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
250 MG/5 ML 100ML
CEFAKLOR
ELI LILLY
1000
mg
2.702,47
11,28 EUR
J01DD08
076171
PANCEF PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
100 MG/5 ML 53 G pra{ka za
pripravo 100 ML suspenzije
ALKALOID
400mg 4.339,60
18,11 EUR
J01DC04
095249
CECLOR MR 375 MG TBL
10X375 MG
CEFAKLOR
ELI LILLY
1000
mg
1.786,45
7,45 EUR
J01DC04
095273
CECLOR MR 750 MG TBL
10X750 MG
7.585,37
31,65 EUR
ELI LILLY
3.780,47
15,78 EUR
CEDAX PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO 36 CEFTIBUTEN
MG/1 ML 60 ML
SCHERING- 400
PLOUGH
mg
CEFAKLOR
1000
mg
J01DD14
061832
J01DC04
056030
CEFA-CL [UME^E TBL
10X500 MG
MEDIS &
CIMEX
1000
mg
2.267,62
9,46 EUR
J01DD14
061840
CEDAX CAPS 5X400 MG
CEFTIBUTEN
CEFAKLOR
SCHERING- 400
PLOUGH
mg
4.018,28
16,77 EUR
J01DE
CEFALOSPORIN 4. GEN
J01DC040 Cefa-CL [UME^E TBL
56618
10X1000 MG
CEFAKLOR
MEDIS &
CIMEX
1000
mg
4.509,85
18,82 EUR
J01DE01
027006
MAXIPIME VIALA 1X1 G
CEFEPIM
2000
mg
2.417,71
10,09 EUR
J01DC10
028444
CEFPROZIL
PHARMA
SWISS
1000
mg
2.661,21
11,11 EUR
BRISTOLMYERS
SQUIBB
CEFEPIM
5.262,49
21,96 EUR
BRISTOLMYERS
SQUIBB
2000
mg
4.835,42
20,18 EUR
CEFPROZIL
1000
mg
J01DE01
027030
MAXIPIME VIALA 1X2 G
PHARMA
SWISS
J01DF
MONOBAKTAMI
J01DF01
047007
AZACTAM VIALA 10X1 G*
AZTREONAM
PHARMA
SWISS
4000
mg
NP
J01DH
KARBAPENEMSKI ANTIBIOTIKI
J01DH02
010006
MERONEM VIALA 10X500 MG
MEROPENEM
ASTRA
ZENECA
2000
mg
36.516,47
152,38 EUR
J01DH02
010049
MERONEM VIALA 10X1 G
MEROPENEM
ASTRA
ZENECA
2000
mg
68.603,38
286,28 EUR
J01DC10
028452
CEFZIL TBL 10X250 MG
CEFZIL TBL 10X500 MG
ZRNCA ZA
KJ01DC10 CEFZIL
PERORALNO SUSPENZIJO
028460
250 MG/5 ml 60 ML
CEFPROZIL
PHARMA
SWISS
1000
mg
CENA
PAKIRANJA1
1.757,33
7,33 EUR
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
CEFIKSIM
CENA
PAKIRANJA1
4.967,35
20,73 EUR
J01DD
CEFALOSPORINI 3. GEN.
J01DD01
016004
CEFOTAKSIM VIALA 1X1 G
CEFOTAKSIM
LEK
4000
mg
1.307,10
5,45 EUR
J01DD01
016012
CEFOTAKSIM VIALA 1X2 G
CEFOTAKSIM
LEK
4000
mg
2.648,40
11,05 EUR
J01DD01
048623
MAKROCEF VIALA 1X1 G
CEFATOKSIM
KRKA
4000
mg
1.307,20
5,45 EUR
J01DH03
020656
INVANZ PRA[EK ZA
KONCENTRAT ZA RAZTOPINO ERTAPENEM
ZA INFUNDIRANJE 1X1 G
MSD
1000
mg
11.541,11
48,16 EUR
J01DD01
048569
MAKROCEF VIALA 1X2 G
CEFOTAKSIM
KRKA
4000
mg
2.648,60
11,05 EUR
J01DH51
097500
CONET VIALA 1X1 G (500
MG+500 MG)
MSD
2000
mg
3.526,91
14,72 EUR
J01DD02
081310
FORTUM VIALA 1X1 G
CEFTAZIDIM
GLAXO
SMITH
KLINE
4000
mg
1.889,89
7,89 EUR
J01EC
SREDNJE DELUJO^I SULFONAMIDI
HEYL
3.239,90
13,52EUR
CEFTAZIDIM
PLIVA
11.460,23
47,82 EUR
600
mg
MIROCEF VIALA 5X1 G
4000
mg
J01EC02
031003
SULFADIAZIN TBL 30X500 MG* SULFADIAZIN
J01DD02
051861
J01EE
KOMBINACIJA SULFONAMIDOV S TRIMETOPRIMOM
14.650,00
61,13 EUR
J01EE01
069507
PRIMOTREN SUSP 240 MG/5
ML (200 MG+40 MG)/5 ML 100
ML
SULFAMETOKSAZ LEK
OL, TRIMETOPRIM
1920
mg
375,90
1,57 EUR
J01EE01
069469
PRIMOTREN TBL 20X120 MG
(100 MG+20 MG)
SULFAMETOKSAZ LEK
OL, TRIMETOPRIM
1920
mg
161,10
0,67 EUR
J01EE01
069418
PRIMOTREN TBL 20X480 MG
(400 MG+80 MG)
SULFAMETOKSAZ LEK
OL, TRIMETOPRIM
1920
mg
350,20
1,46 EUR
J01EE01
030996
SEPTRIN AMP 10X480 MG/5
ML (400 MG+80 MG)/5 ML *
SULFAMETOKSAZOL,
TRIMETOPRIM
1920
mg
6.127,90
25,57 EUR
J01DD04
003808
LENDACIN VIALA 10X1 G
CEFTRIAKSON
LEK
2000
mg
J01DD04
079642
LENDACIN VIALA 5X2 G
CEFTRIAKSON
LEK
2000
mg
14.227,60
59,37 EUR
J01DD04
096687
OLICEF VIALA 5X2 G
CEFTRIAKSON
KRKA
2000
mg
15.051,00
62,81 EUR
J01DD04
017221
CEFTRIAXONE VIALA 1X1 G
CEFTRIAKSON
PLIVA
2000
mg
1.746,93
7,29 EUR
J01DD04
017256
CEFTRIAXONE VIALA 1X2 G
CEFTRIAKSON
PLIVA
2000
mg
3.565,52
14,88 EUR
132
IMIPENEM,
CILASTATIN
GLAXO
SMITH
KLINE
133
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
J01FA
MAKROLIDNI ANTIBIOTIKI
J01FA01
029017
ERITROMICIN CAPS 16X250
MG
J01FA01
057193
ERYTHROCIN VIALA 1X1000
MG *
J01FA02
030961
ROVAMYCINE TBL 16X1,5
MILJ.IE (500 MG) *
J01FA03
048291
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
J01FA10
033022
AZIBIOT FILM TBL 3X500 MG
AZITROMICIN
KRKA
300
mg
1.686,00
7,04 EUR
J01FA10
033065
AZIBIOT PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
VRE^KE 3X200 MG
AZITROMICIN
KRKA
300
mg
1.205,00
5,03 EUR
CENA
PAKIRANJA1
CENA
PAKIRANJA1
BELUPO
1000
mg
679,04
2,83 EUR
ERITROMICIN
ABBOTT
1000
mg
4.415,46
18,43 EUR
SPIRAMICIN
RHONEPOULENCE
3000
mg
1.296,00
5,41 EUR
J01FA10
002550
SUMAMED PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
100 MG/5 ML 20 ML
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
1.080,92
4,51 EUR
MACROPEN FILM TBL 16X400 MIDEKAMICIN
MG
KRKA
1000
mg
968,00
4,04 EUR
J01FA10
002569
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
2.182,04
9,11 EUR
J01FA11
001139
MACROPEN ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
175 MG/5 ML 115 ML
SUMAMED PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
200 MG/5 ML 20 ML
KRKA
1200
mg
1.398,00
5,83 EUR
J01FA10
002577
SUMAMED FILMTBL 6X125
MG
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
1.438,94
6,00 EUR
J01FA06
068187
RENICIN FILM TBL 10X150 MG ROKSITROMICIN
LEK
300
mg
1.165,00
4,86 EUR
J01FA10
032824
SUMAMED CAPS 6X250 MG
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
3.012,63
12,57 EUR
J01FA06
057762
RENICIN FILM TBL 7X300 MG
ROKSITROMICIN
LEK
300
mg
1.876,00
7,83 EUR
J01FA10
002593
SUMAMED FILM TBL 3X500
MG
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
2.300,00
9,60 EUR
J01FA09
032204
Clarosip ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
125 MG 14 SLAMIC ZA PITJE
KLARITROMICIN
GRUENENTHAL
500
mg
2.239,00
9,34 EUR
J01FA10
096768
SUMAMED S FILM TBL 2X500
MG
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
2.145,19
8,95 EUR
J01FA09
032212
Clarosip ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
KLARITROMICIN
187,5 MG 14 SLAMIC ZA PITJE
GRUENENTHAL
500
mg
3.134,00
13,08 EUR
J01FA10
005924
SUMAMED PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
200 MG/5 ML 30 ML
AZITROMICIN
PLIVA
300
mg
3.054,02
12,74 EUR
AZITROMICIN
PLIVA
500
mg
2.613,00
10,90 EUR
500
mg
7.801,07
32,55 EUR
KLARITROMICIN
GRUENENTHAL
J01FA10
045004
SUMAMED VIALA 5X500 MG
J01FA09
032220
Clarosip ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
250 MG 14 SLAMIC ZA PITJE
J01FA10
055034
ZITROCIN FILM TBL 3X500 MG AZITROMICIN
GALEX
300
mg
1.685,80
7,03 EUR
J01FA09
078069
FROMILID ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
125 MG/5 ML 60 ML
KLARITROMICIN
KRKA
500
mg
1.150,00
4,80 EUR
J01FA10
055107
ZITROCIN CAPS TBL 6X500
MG
AZITROMICIN
GALEX
300
mg
2.559,83
10,68 EUR
J01FA09
013854
FROMILID UNO TBL 7X500 MG KLARITROMICIN
KRKA
500
mg
2.814,00
11,74 EUR
J01FA10
055069
ZITROCIN PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
200 MG/5 ML 20ML
AZITROMICIN
GALEX
300
mg
1.606,80
6,71 EUR
J01FA09
096989
FROMILID FILM TBL 14X250
MG
KLARITROMICIN
KRKA
500
mg
2.613,00
10,90 EUR
J01FF
PIRANOZIDNI ANTIBIOTIKI
J01FA09
096997
FROMILID FILM TBL 14X500
MG
KLARITROMICIN
KRKA
500mg 5.987,00
24,98 EUR
J01FF01
082112
DALACIN C ZRNCA ZA
PRIPRAVO SIRUPA 75 MG/5
ML 80 ML
KLINDAMICIN
PHARMACIA 1200
mg
2.067,56
8,63 EUR
J01FA09
027227
LEKOKLAR XL FILM TBL
7X500 MG
KLARITROMICIN
LEK
500
mg
2.814,00
11,74 EUR
J01FF01
021334
DALACIN C CAPS 16X150 MG
KLINDAMICIN
1200
PHARMACIA mg
671,13
2,80 EUR
J01FA09
093807
LEKOKLAR TBL 14X250 MG
KLARITROMICIN
LEK
500
mg
2.613,00
10,90 EUR
J01FF01
090638
DALACIN C CAPS 16X300 MG
KLINDAMICIN
PHARMACIA 1200
mg
1.333,55
5,56 EUR
J01FA09
093815
LEKOKLAR TBL 14X500 MG
KLARITROMICIN
LEK
500
mg
5.987,00
24,98 EUR
J01FF01
085286
DALACIN C AMP 1X300 MG/2
ML
KLINDAMICIN
PHARMACIA 1800
mg
425,70
1,78 EUR
J01FA10
033723
AZITROMICIN FILM TBL 6X250 AZITROMICIN
MG
LEK
300
mg
1.686,00
7,04 EUR
J01FF01
057355
DALACIN C AMP 1X600 MG/4
ML
KLINDAMICIN
PHARMACIA 1800
mg
1.691,05
7,06 EUR
J01FA10
033731
AZITROMICIN FILM TBL 2X500 AZITROMICIN
MG
LEK
300
mg
1.123,80
4,69 EUR
J01FF01
043575
KLIMICIN CAPS 16X150 MG
KLINDAMICIN
LEK
1200
mg
467,00
1,95 EUR
J01FA10
033758
AZITROMICIN FILM TBL 3X500 AZITROMICIN
MG
LEK
300
mg
1.685,80
7,03 EUR
J01FF01
042471
KLIMICIN CAPS 16X300 MG
KLINDAMICIN
LEK
1200
mg
1.385,86
5,78 EUR
134
ERITROMICIN
MIOKAMICIN
135
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
CENA
PAKIRANJA1
J01FF01
044474
KLIMICIN AMP 10X300 MG/2
ML
KLINDAMICIN
LEK
1800
mg
6.826,60
28,49 EUR
J01FF01
042463
KLIMICIN AMP 10X600 MG/4
ML
KLINDAMICIN
LEK
1800
mg
11.568,80
48,28 EUR
J01GA
STREPTOMICINI
J01GA01
003711
STREPTO FATOL VIALA 10X1
G*
STREPTOMICIN
FATOL
1000
mg
5.472,60
22,84 EUR
J01GB
AMINOGLIKOZIDNI ANTIBIOTIKI
J01GB01
031070
TOBI SOL ZA INHALACIJO
56X300 MG/5 ML *
CHIRON
300
mg
J01GB03
033634
GARAMYCIN AMP 10X80 MG/2 GENTAMICIN
ML
KRKA
J01GB03
033618
GARAMYCIN AMP 10X120
MG/1,5 ML
J01GB03
033855
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
J01MA02
009482
CIPRINOL 400 INF 1X400
MG/200 ML
CIPROFLOKSACIN KRKA
500
mg
8.094,00
33,78 EUR
J01MA02
015628
CIPROBAY 250 FILM TBL
10X250 MG
CIPROFLOKSACIN BAYER
PHARMA
1000
mg
1.272,00
5,31 EUR
J01MA02
022454
CIPROBAY 500 FILM TBL
10X500 MG
CIPROFLOKSACIN BAYER
PHARMA
1000
mg
2.431,00
10,14 EUR
J01MA02
065765
CIPROBAY 750 FILM TBL
10X750 MG
CIPROFLOKSACIN BAYER
PHARMA
1000
mg
4.364,00
18,21 EUR
966.994,56
4.035,20EUR
J01MA02
075256
CIPROBAY 200 INF 1X200
MG/100 ML
CIPROFLOKSACIN BAYER
PHARMA
500
mg
4.289,81
17,90 EUR
240
mg
3.225,90
13,46 EUR
J01MA02
074209
CIPROBAY 400 INF 1X400
MG/200 ML
CIPROFLOKSACIN BAYER
PHARMA
500
mg
7.828,09
32,67 EUR
KRKA
240
mg
4.734,30
19,75 EUR
J01MA02
080268
CIPRUM FILM TBL 10X250 MG CIPROFLOKSACIN PLIVA
1000
mg
1.272,00
5,31 EUR
GENTAMICIN AMP 10X20 MG/2 GENTAMICIN
ML
LEK
240
mg
1.210,00
5,05 EUR
J01MA02
090158
CIPRUM FILM TBL 10X500 MG CIPROFLOKSACIN PLIVA
1000
mg
2.431,00
10,14 EUR
J01GB03
033839
GENTAMICIN AMP 10X40 MG/2 GENTAMICIN
ML
LEK
240
mg
1.770,17
7,39 EUR
J01MA02
090166
CIPRUM FILM TBL 10X750 MG CIPROFLOKSACIN PLIVA
1000
mg
4.364,00
18,21 EUR
J01GB03
033863
GENTAMICIN AMP 10X80 MG/2 GENTAMICIN
ML
LEK
240
mg
3.226,00
13,46 EUR
GENTAMICIN AMP 10X120
MG/2 ML
34.325,90
143,24 EUR
LEK
4.337,50
18,1 EUR
500
mg
GENTAMICIN
240
mg
CIPRUM KONCENTRAT ZA
RAZTOPINO ZA INFUNDIRANJE 10X200 MG/20 ML
CIPROFLOKSACIN PLIVA
J01GB03
034304
J01MA02
081256
AMIKIN AMP STEKL 1X100
MG/2 ML *
357,20
1,49 EUR
J01MA03
000256
ABAKTAL FILM TBL 10X400
MG
LEK
AMIKACIN SULFAT BRISTOL
1000
mg
PEFLOKSACIN
J01GB06
800
mg
6.265,40
26,15 EUR
J01MA03
000264
ABAKTAL AMP 10X400 MG/5
ML
PEFLOKSACIN
LEK
800
mg
13.502,40
56,34 EUR
J01MA06
056308
NOLICIN FILM TBL 20X400 MG NORFLOKSACIN
KRKA
800
mg
1.788,00
7,46 EUR
J01MA12
009210
TAVANIC FILM TBL 10X250 MG LEVOFLOKSACIN
HOECHST
MARION
500
mg
3.358,42
14,01 EUR
J01MA12
009245
TAVANIC FILM TBL 10X500 MG LEVOFLOKSACIN
HOECHST
MARION
500
mg
6.630,33
27,67 EUR
HOECHST
MARION
500
mg
7.000,60
29,21EUR
TOBRAMICIN
GENTAMICIN
J01GB06
062952
AMIKIN AMP STEKL 1X500
MG/2 ML *
AMIKACIN SULFAT BRISTOL
J01GB07
054976
NETROMYCIN AMP STEKL
1X150 MG 1,5 ML
NETILMICIN
J01GB07
054003
NETROMYCIN AMP STEKL
1X50 MG 2 ML
NETILMICIN
J01MA
FLUOROKINOLONI
J01MA02
010189
BACTIFLOX FILM TBL 10X250
MG
CIPROFLOKSACIN MEPHA
1000
mg
1.272,00
5,31 EUR
J01MA12
009202
TAVANIC INF STEKL 500
MG/100 ML 100 ML
LEVOFLOKSACIN
J01MA02
010197
BACTIFLOX FILM TBL 10X500
MG
CIPROFLOKSACIN MEPHA
1000
mg
2.431,00
10,14 EUR
J01MA14
007889
AVELOX FILM TBL 5X400 MG
MOKSIFLOKSACIN BAYER
PHARMA
400
mg
3.622,83
15,12 EUR
J01MA02
037044
CIPRINOL FILM TBL 10X250
MG
CIPROFLOKSACIN KRKA
1000
mg
1.272,00
5,31 EUR
J01MA14
079006
AVELOX FILM TBL 7X400 MG
MOKSIFLOKSACIN BAYER
PHARMA
400
mg
4.917,65
20,52 EUR
J01MA02
040398
CIPRINOL FILM TBL 10X500
MG
CIPROFLOKSACIN KRKA
1000
mg
2.431,00
10,14 EUR
J01MA02
010138
CIPRINOL AMP 5X100 MG/10
ML
7.900,00
32,97 EUR
AVELOX INF STEKL 400
MG/250 ML 250 ML
MOKSIFLOKSACIN BAYER
PHARMA
400
mg
7.307,63
30,49 EUR
CIPROFLOKSACIN KRKA
500
mg
J01MA14
020346
J01MB
DRUGI KINOLONI
J01MA02
055336
CIPRINOL FILM TBL 10X750
MG
CIPROFLOKSACIN KRKA
1000
mg
4.364,00
18,21 EUR
J01MB04
062111
PALIN CAPS 20X200 MG
PIPEMIDNA
KISLINA
LEK
800mg 772,00
3,22 EUR
J01MA02
001198
CIPRINOL 200 INF 1X200
MG/100 ML
CIPROFLOKSACIN KRKA
500
mg
4.365,00
18,21 EUR
J01MB04
062154
PALIN TBL 20X400 MG
PIPEMIDNA
KISLINA
LEK
800mg 1.613,76
6,73 EUR
136
1000
mg
1110,40
4,63 EUR
CENA
PAKIRANJA1
SCHERING- 350
PLOUGH
mg
975,18
4,07 EUR
SCHERING- 350
PLOUGH
mg
492,92
2,06 EUR
137
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
J01XA
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
CENA
PAKIRANJA1
GLIKOPEPTIDNI ANTIBIOTIKI
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
CENA
PAKIRANJA1
J02AC
DERIVATI TRIAZOLA
LEK
2000
mg
2.483,00
10,36 EUR
J02AC01
001317
DIFLAZON CAPS 7X50 MG
FLUKONAZOL
KRKA
200
mg
2.689,00
11,22 EUR
VANKOMICIN
LEK
2000
mg
4.180,50
17,44 EUR
J02AC01
001341
DIFLAZON CAPS 28X100 MG
FLUKONAZOL
KRKA
200
mg
19.225,00
80,22 EUR
TARGOCID VIALA 1X200 MG
TEIKOPLANIN
AVENTIS
PHARMA
400
mg
7.669,93
32,01 EUR
J02AC01
001023
DIFLAZON CAPS 1X150 MG
FLUKONAZOL
KRKA
200
mg
1.102,00
4,6 EUR
J01XA02
013919
TARGOCID VIALA 1X400 MG
TEIKOPLANIN
AVENTIS
PHARMA
400
mg
16.951,15
70,74 EUR
J02AC01
004456
DIFLAZON INF STEKL 2
MG/ML 100 ML
FLUKONAZOL
KRKA
200
mg
3.850,00
16.07 EUR
J01XB
POLIMIKSINI
KOLISTIN SULFAT
GRUENENTHAL
3milj.IE 2.606,52
10,88 EUR
J02AC01
089885
DIFLUCAN PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO 50 FLUKONAZOL
MG/5 ML 35 ML
PFIZER
200
PRODUCTS mg
4.534,13
18,92 EUR
J02AC01
089877
DIFLUCAN PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
200 MG/5 ML 35 ML
FLUKONAZOL
PFIZER
200
PRODUCTS mg
14.338,51
59,83 EUR
J02AC01
056391
DIFLUCAN CAPS 7X50 MG
FLUKONAZOL
PFIZER
200
PRODUCTS mg
2.831,23
11,81 EUR
J02AC01
069000
DIFLUCAN CAPS 7X100 MG
FLUKONAZOL
PFIZER
200
PRODUCTS mg
5.781,24
24,12 EUR
J02AC01
067563
DIFLUCAN CAPS 28x100 MG
FLUKONAZOL
PFIZER
200
PRODUCTS mg
20.235,55
84,44 EUR
J01XA01
067725
EDICIN VIALA 1X500 MG
VANKOMICIN
J01XA01
076430
EDICIN VIALA 1X1 G
J01XA02
013900
J01XB01
COLISTIN VIALA 1X1milj. IE *
J01XC
STEROIDNE PROTIMIKROBNE U^INKOVINE
J01XC01
074861
FUCIDIN FILM TBL 12X250
MG *
FUSIDNA KISLINA
LEO
1500
PHARM.
PRODUCTS mg
J01XC01
050008
FUCIDIN VIALA 1X500 MG *
FUSIDNA KISLINA
LEO
1500
PHARM.
PRODUCTS mg
J01XD
DERIVATI IMIDAZOLA
J01XD01
027014
EFLORAN INF 500MG/100 ML
METRONIDAZOL
KRKA
1500
mg
764,00
3,19 EUR
J02AC01
067636
DIFLUCAN CAPS 1X150 MG
FLUKONAZOL
PFIZER
200
PRODUCTS mg
1.102,00
4,60 EUR
J01XD01
002399
METRONIDAZOLE INF
500MG/100 ML
METRONIDAZOL
B BRAUN
1500
mg
898,26
3,75 EUR
J02AC01
067555
DIFLUCAN INF STEKL 2
MG/ML 100 ML
FLUKONAZOL
PFIZER
200
PRODUCTS mg
3.393,60
14,16 EUR
P01AB01
027022
EFLORAN TBL 10 X 400 MG
METRONIDAZOL
KRKA
2000
mg
626,00
2,61 EUR
J02AC01
083542
FLUCONAZOLE CAPS 28X100 FLUKONAZOL
MG
PLIVA
200
mg
19.225,00
80,22 EUR
J01XX
DRUGE PROTIMIKROBNE U^INKOVINE
J01XX08
019518
PFIZER
164.142,10
684,95 EUR
J02AC01
083607
FLUCONAZOLE CAPS 1X150
MG
PLIVA
LINEZOLID
1200
mg
FLUKONAZOL
ZYVOXID TBL 10X600 MG
200
mg
1.102,00
4,60 EUR
J01XX08
041025
ZYVOXID INF VRE^A 300 ML
10X2 MG/ML
164.142,10
684,95 EUR
J02AC01
083461
FLUCONAZOLE CAPS 7X100
MG
PLIVA
PFIZER
1200
mg
FLUKONAZOL
LINEZOLID
200
mg
5.491,00
22,91 EUR
FLUCONAZOLE CAPS 7X50
MG
FLUKONAZOL
PLIVA
ZYVOXID ZRNCA ZA
PERORALNO SUSPENZIJO
100 MG/5 ML ZRNCA 66 G
J02AC01
083402
200
mg
2.689,40
11,22 EUR
J01XX08
041017
PFIZER
1200
mg
70.563,32
294,46 EUR
J02AC01
045489
MYCOSYST CAPS 1X150 MG
FLUKONAZOL
GEDEON
RICHTER
200
mg
1.102,00
4,60 EUR
J02
ANTIMIKOTIKI ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
J02AA
POLIENII
J02AC02
012653
SPORANOX ORAL SOL 10
MG/ML 150 ML
ITRAKONAZOL
JANSSEN
PHARMACE 200
mg
UTICA
13.997,78
58,41 EUR
J02AA01
018376
AMPHOTERICIN B VIALA 1X50 AMFOTERICIN
MG *
BRISTOLMYERS
SQUIBB
35 mg
3.182,81
13,28 EUR
J02AC02
019356
SPORANOX CAPS 4X100 MG
ITRAKONAZOL
JANSSEN
PHARMACE- 200
mg
UTICA
1.546,95
6,46 EUR
J02AA01
007803
AMBISOME VIALA 10X50 MG
GILEAD
SCIENCES
35 mg
461.699,95
1.926,64EUR
J02AC02
043672
SPORANOX CAPS 15X100 MG ITRAKONAZOL
JANSSEN
200
PHARMACE- mg
UTICA
5.287,82
22,07 EUR
J02AC02
080047
SPORANOX CAPS 28X100 MG ITRAKONAZOL
JANSSEN
PHARMACE- 200
mg
UTICA
9.634,14
40,2 EUR
LINEZOLID
AMFOTERICIN
3.289,16
13,73 EUR
4.139,05
17,27 EUR
J02AA01
089966
AMPHOCIL VIALA 1X50 MG
AMFOTERICIN
TORREX
35 mg
35.330,00
147,43 EUR
J02AA01
013862
AMPHOCIL VIALA 1X100 MG
AMFOTERICIN
TORREX
35 mg
63.889,00
266,6 EUR
138
139
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
J02AC03
024619
VFEND FILM TBL 28X200 MG
VORIKONAZOL
PFIZER
400
mg
291.445,23
1.216,18EUR
J05AB06
030775
CYMEVENE VIALA 1X500 MG* GANCIKLOVIR
ROCHE
500
mg
9.749,05
40,68 EUR
J02AC03
024635
VFEND VIALA 1X200 MG
VORIKONAZOL
PFIZER
400
mg
31.331,94
130,75 EUR
J05AB14
054062
VALCYTE FILM TBL 60X450
MG*
VALGANCIKLOVIR
ROCHE
900
mg
365.302,79
1524,38 EUR
J02AC03
022993
VFEND FILM TBL 28X50 MG
VORIKONAZOL
PFIZER
400
mg
73.376,31
306,19 EUR
J05AB15
033650
PREMOVIR TBL 7X125 MG
BRIVUDIN
BERLIN125
CHEMIE AG mg
18.029,20
75,23 EUR
J02AC03
029254
VFEND PRA[EK ZA
PERORALNO SUSPENZIJO 40 VORIKONAZOL
MG/ML 45 G PRA[KA
PFIZER
400
mg
154.000,00
642,63 EUR
J05AD
DERIVATI FOSFONSKE KISLINE
J02AC04
015709
NOXAFIL SUSP. 40 mg/1 ml
105 ml
SCHERING
PLOUGH
J05AD01
030899
FOSCAVIR INF 6 X 6 G/250 ML FOSKARNET
(24 MG/1 ML)*
ASTRA
ZENECA
6500
mg
96.261,50
401,69 EUR
J05AE
ZAVIRALCI PROTEAZ
J02AX
DRUGI ANTIMIKOTIKI ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
CRIXIVAN CAPS 180X400 MG
INDINAVIR
MSD
J02AX04
013358
J05AE02
006777
2400
mg
76.130,52
317,69 EUR
CANCIDAS VIALA 1X50 MG
J05AE04
013196
VIRACEPT FILM TBL 270X250
MG
NELFINAVIR
HOFFMANLA ROCHE
2250
mg
80.254,18
334,89 EUR
J05AE06
024139
KALETRA CAPS 180X(133,3
MG + 33,3 MG)
LOPINAVIR,
RITONAVIR
ABBOT
LABORATO- 600
mg
RIES S.A.
98.052,06
409,16 EUR
J05AE06
024198
KALETRA PERORALNA
RAZTOPINA (80 MG+20 MG)/1
ML 5X60 ML
LOPINAVIR,
RITONAVIR
ABBOT
600
LABORATO- mg
RIES S.A.
98.052,06
409,16 EUR
J05AF
ZAVIRALCI NUKLEOZIDNE IN NUKLEOTIDNE REVERZNE TRANSKRIPTAZE
J05AF06
010308
ZIAGEN TBL 60X300 MG
ABAKAVIR
GLAXO
SMITH
KLINE
600
mg
53.360,83
222,67 EUR
J05AF02
028436
VIDEX EC KAPS 30X400 MG
DIDANOZIN
BRISTOLMYERS
SQUIBB
400
mg
43.480,85
181,44 EUR
J05AF05
000302
EPIVIR TBL 60X150 MG*
LAMIVUDIN
GLAXO
SMITH
KLINE
300
mg
500.000,00
2.086,46
EUR
J05AF05
010294
ZEFFIX TBL 28X100 MG
LAMIVUDIN
GLAXO
SMITH
KLINE
300
mg
15.615,49
65,16 EUR
J05AF04
093661
ZERIT CAPS 56X40 MG
STAVUDIN
BRISTOLMYERS
SQUIBB
80 mg
37.771,64
157,62 EUR
J05AF08
070408
HEPSERA TBL 30X10 MG*
ADEFOVIR
DIPIVOXIL
FRESENIUS
/GILEAD
5.750,50
24,00 EUR
J05AF30
006661
COMBIVIR TBL 60X(150
MG+300 MG)
LAMIVUDIN,
ZIDOVUDIN
GLAXO
SMITH
KLINE
74.902,04
312,56 EUR
J05AH
ZAVIRALCI NEVRAMINIDAZE
J05AH02
024449
TAMIFLU PRA[EK ZA
PERORALNO SUSP 12 MG/1
ML , 750 MG/62,5 ML
OSELTAMIVIR
ROCHE
150
mg
J05AH02
024457
TAMIFLU CAPS 10X75 MG
OSELTAMIVIR
ROCHE
150mg 5.210,58
21,74 EUR
POSAKONAZOL
KASPOFUNGIN
MSD
CENA
PAKIRANJA1
50 mg
113.529,80
473,75 EUR
50 mg
144.405,74
602,59 EUR
J02AX04
013366
CANCIDAS VIALA 1X70 MG
J04
U^INKOVINE ZA ZDRAVLJENJE INFEKCIJ Z MIKOBAKTERIJAMI
J04AB
ANTIBIOTIKI Z DELOVANJEM NA BAKTERIJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
J04AB02
008044
ARFICIN CAPS 100X300 MG
RIFAMPICIN
BELUPO
600
mg
14.317,91
59,75 EUR
J04AC01
077658
ISOZID TBL 100X50 MG
IZONIAZID
FATOL
300
mg
1.441,70
J04AK02
024481
ETAMBUTOL TBL 100X400
MG*
ETAMBUTOL
ALKALOID
1200
mg
1.916,64
8,00 EUR
J04AM02
002054
RIFATER TBL 100X(120 MG +
300 MG + 50 MG)
RIFAMPICIN,
PIRAZINAMID,
IZONIAZID
AVENTIS
PHARMA
9.987,53
41,68 EUR
J04AM02
002232
RIFINAH TBL 84X(150 MG +
100 MG)
RIFAMPICIN,
IZONIAZID
AVENTIS
PHARMA
7.303,87
30,48 EUR
J04AM02
002240
RIFINAH TBL 56X(300 MG +
150 MG)
RIFAMPICIN,
IZONIAZID
AVENTIS
PHARMA
10.091,46
42,11 EUR
J05
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH INFEKCIJ
J05AB
NUKLEOZIDI IN NUKLEOTIDI (RAZEN ZAVIRALCEV REVERZNE TRANSKRIPTAZE)
KASPOFUNGIN
J05AB01
091634
VIROLEX TBL 20X200 MG
ACIKLOVIR
J05AB01
091693
VIROLEX VIALA 5X250 MG
J05AB04
050881
MSD
KRKA
4000
mg
2.709,00
11,30 EUR
ACIKLOVIR
KRKA
4000
mg
6.157,00
25,69 EUR
COPEGUS FILM TBL 168X200
MG
RIBAVIRIN
HOFFMANLA ROCHE
1000
mg
147.019,94
613,5 EUR
J05AB04
008699
REBETOL CAPS 168X200 MG
RIBAVIRIN
SCHERING- 1000
PLOUGH
mg
158.595,55
661,81 EUR
J05AB11
093793
VALTREX FILM TBL 10X500
MG
VALACIKLOVIR
GLAXO
SMITH
KLINE
3000
mg
5.035,00
21,01 EUR
J05AB11
093785
VALTREX FILM TBL 42X500
MG
VALACIKLOVIR
GLAXO
SMITH
KLINE
3000
mg
19.966,43
83,32 EUR
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
CENA
PAKIRANJA1
5.210,58
21,74 EUR
141
Protimikrobna zdravila v sloveniji – september 2006
ATC [ifra J01 ZDRAVILA ZA
DELOVNA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
[ifra
BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
ZDRAVILO-LASTNI[KO IME
U^INKOVINA - NE- PROIZVAJA- DDD
LASTNI[KO IME
LEC
J05AG
ZAVIRALCI NENUKLEOZIDNE REVERZNE TRANSKRIPTAZE
J05AG03
033561
STOCRIN FILM TBL 30X600
MG
CENA
PAKIRANJA1
EFAVIRENZ
MSD
600
mg
73.810,33
308,01 EUR
ENFUVIRTIDE
ROCHE
180
mg
381.244,58
1.590,91
EUR
ZAVIRALEC FUZIJE
J05AX07
016144
FUZEON 60X90 MG/1 ML
PRA[EK IN VEHIKEL ZA
RAZTOPINO ZA INJICIRANJE
Za neregistrirano zdravilo je oznaka *
1 Podatki Agencije RS za zdravila in medicinske pripomo~ke, Mali trg 6, 1000 Ljubljana , prijavljene , veljavne
cene zdravil na debelo brez DDV-ja. Posredovane v septembru 2006.
142
143
144