close

Enter

Log in using OpenID

1. упщIэ, 2. щэкI Iув, 2

embedDownload
A, a : A, a.
ab : псы,
1 -abı hayat : мылIэжыныгъэпс.
aba : 1. упщIэ, 2. щэкI Iув,
2 -aba altından değnek göstermek : щIакIуэ щIагъымкIэ баш егъэлаъгъун,
3 -birine abayı yakmak : зыгуэрым дихьэхын,
4 -vur abalıya : феуэ тхьэмыщкIэм.
abajur : уэздыгъэжьауэ.
abajurcu :уэздыгъэжьауэщэ,уэздыгъэжьауэщI.
abanmak : 1. зегъэщIын, 2. зытегъэщIэн.
abartı : егъэлей.
abartılı :егъэлея.
abartmak : егъэлеин, -abartılmak : урагъэлеин, -abartıcı : егъэлеякIуэ.
Abaza : Абазэ, Адзыгъэ. 1. Апсыуэ, 2. Ашыуэ, 3. Ашхъэрыуэ, 4. Тэпантэ.
Abazaca :Абазэбзэ.
abazan arg. : 1. нэщI, 2. бзылъхугъэ емыкIуэлIа.
abaza peyniri :абазэ кхъуей.
abdest :андез.
abes : имыгъуэ,
4 -abesle uğraşmak : имыгъуэу пэщэщэн.
abi : къуэш нэхъыжь.
abi-kardeş :зэш-зэшыпхъу.
abide : сын.
abla : шыпхъу нэхъыжь.
ablak : напэхъурей,нэкIутIэ.
ablalık : шыпхъу нэхъыжьыгъэ.
abluka : къауфэрэзыхьа,
5 -ablukayı yarmak : къауфэрэзыхьар зэгуэудын,
6 -ablukayı kaldırmak : къауфэрэзыхьар Iэтыжын.
7 -abuk sabuk : мыхъумыщIэ,
8 -abuk sabuk konuşmak : мыхъумыщIэу псэлъэн.
abus : нэщхъ зэхэукIа.
abutilon bot. : удзкъэдабэ.
Abdzax : Абэдзэхэ,Абдзах.
acaba : пIэрэ,
9-kim geldi acaba? : хэт къэкIуауэ пIэрэ ?
Acar I : Аджарэ, (куржы,грузин лъэпкъым щыщ)
acar II : щIэ, псынщIэ, IэкIуэлъакIуэ.
acayip : гъэщIэгъуэн,
8 -acayiplik : гъэщIэгъуэныгъэ, -acayibime gitti : гъэщIэгъуэн къысщыхъуащ.
acele : щIэх, псынщIэ,
9 -acele etmek : епIэщIэкIын -acele işe şeytan karışır : Iуэху псынщIэм шейтIан
хозэрыхьыр, -acele ettirmek : щIэгъэIэн.
aceleci : псынщIэрей,
10 -aceleci olmak : хъунщIэпсынщIэ.
acelecilik : псынщIагъэ.
acep :пIэрэ
Acem : Перс лъэпкъ,
11 -аcem halısı : перс алэрыбгъу.
acemi : мыгъэса,
12 -acemice : мыгъэсауэ,-acemilik :мыгъэсагъэ.
acı I : сыр, дыдж,
13 -acılık : сырыгъэ, -çok acı : дыджзэз.
acı II : уз, гуауэ,
14 -büyük acı : гуауэшхуэ, къэгузэсэн, -acı haberci : щыхьэкIуэ.
acıbakla bot. : бгъэдахэщIудз.
Acı kavun: шейт1ан нащэ (хъарбыз).
acılanmak : къэдыджын.
acılaşmak : дыдж къыщIэувэн.
acıkavun -bot. :шейтанхъарбыз.
acılık : дыджыгъэ, сырыгъэ.
acıma : гущIэгъу,фIэпсэкIуэд.
acımak : гур щIэгъун,фIэпсэкIуэдын.
15 -ona acıyorum : сигу хущIогъур, -ona acımak : гухущIэузын.
acımasız : гущIэгъуншэ.
acımık bot. : бжэнкъурэ.
acımsı : дыджыфэ.
acımtırak : дыджымэ, дыджым ещхь.
acınmak : гущIэгъу зухуэщIыжын.
acıtmak : гъэузын.
acil : гузэвэгъуэ.
acilen : гузэвэгъуэу.
aciz : гуащIэншэ, дэхуэха,
16 -aciz kalmak : пхузэфIэмыкIыжыфын.
acizlik : щхьэжагъуэ.
acun : щIылъэ.
acur bot. : нащэбэгу лIэужьыгъуэ.
acuze : фызыжь шэчыгъуей.
aç : нэщI,
-aç kalmak : нэщIу къэнэн, -aç karnına : ныбэ нэщIу.
aç gözlü : нэпсей.
aç gözlülük : нэпсеягъэ.
açacak : IункIыбзэIух.
açelya bot. : хьэIуей, alуeй.
açı -geo. : къуапэкIуэцI,
18 -dar açı : къуапэпaпцlэ, -geniş açı : къуапэпaгyэ.
açık doru : къэбыфэ.
açık mavi : къащхъуэ.
аçık sarı : гъуэ.
açık : Iуха, ущIа, IупщI.
19 -açık kapı : бжэ Iуха, -açık oturum : Iэнэхъурей зэIущIэ, -açık iş : Iуэху IупщI, 1уэху
нахуэ.
açıkça : нахуэу, нэрылъагъуу.
açıkgöz : нэкъикI, нэкъиж, нэкъилъэт.
açgözlü :нэпсей.
açıklama : хэгъэгъуазэ.
açıklamak : хэгъэгъуэзэн.
açıklayıcı :хэзыгъэгъуазэ.
açıklık : Iухагъэ, пхъэвылъэ.
açıktan : къыкъуэкIын, жыжьэу блэкIын.
açıkseçik :щхьэтехауэ.
açılış : Iухын.
açılmak : зэIухын, зыкъэщIэжын, IукIын, къэхъужын.
açkı : IункIыбзэIух.
açlık : гъаблэ, нэщIыгъэ, тхьэмыщкIагъэ.
açma : Iух, щIыщIэ къэIэтын.
açmak : Iухын, хуащIар Iухын,
20 -açtırmak : Iуегъэхын.
ad : цIэ,
21 -adına : и цIэкIэ, -adında : абы и цIэкIэ, -adı var : цIэ иIэщ, -ad takmak : цIэ
фIэщын, -ad vermek : цIэ етын.
22 adçekme : пхъэидзэ.
23 adçekmek : пхъэидзэн.
adaçayı bot. : выц, хьэжыкIэ, удзхущхъуэ.
adaçayı koruluk bot. :кхъуэныжьпапщIэ.
adaçayı sarmal bot. : кхъуэныжьыбз.
adaçayı tüylü bot. : кхъуэныжьыхъу.
ada geo : хытIыгу.
adak : тхьэлъэIу,
22 -adak kurbanı : тхьэлъэIу ныш.
adale : лыпцIэ.
adalesiz : лыпцIэншэ.
adalet : хей.
adaletsizlik : хеиншагъэ.
adam : лIы.
adam akıllı : фIы дыдэу.
adam gibi : лIым хуэдэу.
adamak : тхьэлъэIу щIын.
adamcıl : лъагъуныгъэр зиIэ цIыху.
adamlık : цIыхугъэ зыхэлъ.
adamsendecilik : жиIэмрэ ищIэмрэ зэтемыхуэ.
adamsız : дэIэпыкъуэншэ.
adap : хабзэхэр.
adaptasyon : зегъэкIун, тхыгъэр и бзэм къекIу зэдзэкIын.
adaş : цIэджэгъу,
23 -soy adaşı : унэцIэджэгъу.
aday : зыгъэунэхун.
addetmek : къэхъуауэ лъытэн.
Adem I : щIы хъурейм япэ къытехьа цIыху.
adem II :цIыху
ademelması :къурмакъей сыдж, -adem elması kıkırdağı: къурмакъей хъыщт.
аdemoğlu : цIыху цIыкIу, пэрыт Адэмым и щIэблэр.
adet I : хабзэ, пщIэу узэсар,
24 -adete aykırı : хабзэм къемыкIу.
adet II : бжыгъэ.
adeta : зэрыхабзэу.
adıge beyazmısırı bot. : адыгэнартыхухужь.
adıge beyaztepeli otu bot. : адыгэудзщхьэху.
adıge kabağı bot. : адыгэкъэб.
adıge patlayanmısırı bot. : адыгэнартыху шыдзэ.
adıge sarımısırı bot. : адыгэнартыхугъуэжЬ.
аdıge sarmısağı bot. : адыгэаму.
adıge süpürgeotu bot. : адыгэжыхапхъэ.
Аdıge : адыгэ, черкес, шэрджэс,
25 -dans etmeyen, makhsıme içmeyen adıge yoktur : адыгэ къэмыфэрэ, мэхъсымэ
емыфэрэ щыIэкъым.
Аdıgeler : адыгэхэр : абэдзэхэ, -бжьэдыгъу, -бэслъэней, -чэбын, -хьэтыкъуей, -хьэIучы,
-натхъуэкI, -жанэ, -къэбэрдей, -кIэмыргуей, -шапсыгъ, -махъуэш -еджэрыкъуей,
мамхэгъ.
adıgelerin yılbaşısı : мэфIащхьэтыхь.
adıgelik : адыгагъэ.
adım : 1. лъэбакъуэ, 2. щIэдзэн, 3. лъэбакъуэ чыгъуэ, 4. лъэмбытI,
26 -adım atmak : лъэбакъуэ чын.
27 adım adım :лъэбакъуэ лъэбакъуэу.
adımlamak : 1. лъэбакъуэкIэ пщын, 2. ирикIуэу къырикIуэжын.
adiakasma bot. :бжьэгъалIэ.
adiçehri bot. : бгырыпхиIэ.
adikartopu bot. : зэрыджей.
adipelin otu bot. : удздыджыхъу.
adi : 1. уасэ зимыIэ, 2. цIыху мыхъумыщIэ, 3. икIэ.
adil : зэхуагъэ.
adilane : зэхуагъэкIэ.
adileşmek : зыгъэикIэн.
adileştirmek : гъэикIэн.
adilik : икIагъэ.
adisyon : хьэщIэщ, шхын уасэ.
adli huk.: хейм теухуауэ.
adliye : хей унэ, хеящIэщ,хэйщIапIэ
adres : хэщIапIэ,
27 -adres rehberi : хэщIапIэ гъуазэ.
adsız parmak : Iэпхъуамбэ цIэншэ.
adsız : цIэншэ.
af : гъэгъун,
28 -affınızı dilerim : къысхуэгъэгъу.
afacan : 1. губзыгъэ цIыкIу,2. Iущ цIыкIу, 3. бзаджэ цIыкIу.
afacanlaşmak : зыгъэбзэджэн.
afallamak : зытедиен.
afallatmak : зытегъэдиен.
afat : ерухэр, уаехэр.
aferin : 1. гурыхь, 2. Iэр дэлъэн, 3. Iэгу хуеуэн.
afet : уае, щIыр хъеин, псыдзэ къиун.
afetzаde : уаем къела.
affetmek : хуэгъэгъун,
29 -af dilemek : къыхуагъэгъуну елъэIун, -af kapsamına alınmak : зыхуагъэгъуахэм
яхэтын.
affedilir : хуэбгъэгъуфынщ.
affedilmek : къыпхуагъэгъун.
affedilmez : хуэбгъэгъуфынкъым,гужьгъэжь.
affettirmek : къыхуагъэгъун.
Afgan : Афган лъэпкъ,
30 -аfgan tazısı : афган хьэджафэ.
afi : зыкъих.
afili : зыкъызих,
31 -afili çerkes atlısı : зыкъизых адыгэ шу.
afiş : блын тхыгъэ,
32 -afiş asmak : блыным тхыгъэр кIэрыгъэпщIэн.
afişçi : блын сурэтыщI.
afişe : нахуэ,
33 -afişe etmek : нахуэ щIын.
afiyet : 1. узыншагъэ, 2. фIыгъуэ,
34 -afiyet bulmak : Iуэтэжын, -afiyet üzere olmak : фIыгъэкIэ псэун.
aforoz : зэхэхун.
afra tafra arg. : зыкъизых.
Afrika сoğ: Африкэ щIыналъэ.
afyon bot. : хьэрэтомпI.
ağ : 1. хъар, 2. хъы,
35 -ağ atmak : хъар е хъыр дзын, -ağ ile tutmak : хъаркIэ къэубыдын, хъыкIэ щэкIуэн,
ещэн.
ağa : къуэжэпщ.
ağabey : 1. къуэш нэхъыжь, 2. шы нэхъыжь.
ağabeylik : нэхъыжьыгъэ.
ağaç bot. : жыг,
36 -ağaç özsuyu : мэзыш, -ağaç özü : кумылэ, -ağacın yaşını gösteren iç kısım :
пхъэкумылэ.
ağaç çileği : мамкъут,
37 -ağaç çileği ağacı bot. : мaмкъутей.
ağaç mantarı bot. : гъуэн.
ağaç sarmaşığı bot. : щIамий.
ağaç yosunu bot. : жыглыц.
ağaç kakan zoo. : пхъэхэIу,жыгыIу.
ağaç kurdu zoo. :пхъафэшх.
ağaçlamak : мэзкусэ.
ağaç tokmak :умэ.
ağaçlı : жыгылъэ.
ağaçlık : мэзылъэ.
ağaçsı : жыгыфэ.
ağarmak : 1. тхъун, 2. пщэплъ.
ağartmak : 1. гъэтхъун, 2. къыдэхыжын.
ağdırmak : къешэхын.
ağı : щхъухь,
ağıotu : щхъухь удз, блэаму.
38 -ağısız : щхъухь зыхэмылъ.
ağıl : чэт,
39 -ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter : чэтым чыцI къыщалъхуамэ, тафэм и удз
къыщыкIынщ.
ağılama : щхъухь етын.
ağılı : щхъухь зыхэлъ.
ağırayak : фыз лъэрымыхь,
40 -ağırbaşlı : зэпIэзэрыт.
ağırbaşlılık : пIэзэрытыгъэ.
ağır : 1. хьэлъэ, 2. лъапIэ, 3. ин, 4. гугъу, 5. шхын Iей, 6. сымаджэ хьэлъэ, 7. псалъэ
гуащIэ, 8. хуэм, 9. цIыху хуэм, 10. адэмыгу,11.жьажэ.
41 -ağır basmak : хьэлъэшхуэ, тезыкъузэ, -ağır elli : хьэлъэIэ.
ağırdan : хуэму.
ağırlamak : гъэхьэщIэн, гъэлъэпIэн.
ağırlanmak : уагъэхьэщIэн, уагъэлъэпIэн.
ağırlaşmak : 1. хьэлъэн, 2. шынагъуэн, 3. хуэмын, 4. и лъхуэныр къэсын, 5. гугъун,
42 -ağırlaşan hasta : сымаджэ хьэлъэ хъуа, -çocuk büyüdükçe ağırlaşıyor : нанур ин
хъухукIэ,хьэлъэ мэхъур.
ağırlık : хьэлъагъэ.
43 -ağırlık ölçüsü : щапхъэ шэч.
44 ağır yağ : дагъэ Iув.
ağıt : гъыбзэ, хьэдагъэ,
44 -ağıt yakmak : гъыбзэ усын.
45 ağıt söylemek :гъыбзэ къишын.
ağıtçı : хьэдэгъакIуэ.
ağız I : шкIэрыщIэ.
ağız II anat.: жьэ,
45 -ağzı bozuk : мэхъаджэ, -ağzını dikmek : шыдыжын, -ağzı sulanmak : и Iупс
къэкIуэн, -ağzından akmak : Iупс IурытIэтIын, -ağzından zorla almak : Iурытхъын, ağzından düşmek : Iурыхун,-ağzından koparıp almak : IурыщIыкIын.-koca ağızlı
:жьабгъуэ, ağız kenarı: жьафэ, ağız içi: жьэ к1уэц1-жьэ пхъуантэ, ağız kemiği: жьэ
къупщхьэ.
ağız birliği : зэгурыIуэу псэлъэн.
ağızlık : мыштыку.
ağlamak : гъын,
46 -ağlayacak gibi suratın asılması : гъэпэзэзын, -ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan
ağlar : гъымэ си анэращ гъыныр, къанэм нэпцIщ къагъынур.
47 çok ağlayan :гъынэрилэ.
ağlamaklı : гъынанэ.
ağlakçı :гъыринэ.
ağlaşmak : зэдэгъын.
ağlatmak : гъэгъын.
ağma : 1. ещэтэхын, 2. ижын,
47 -yıldız ağdı : вагъуэр ижащ.
ağmak : зегъэщэтэхын, зегъэзыхын.
ağrı : уз,
48 -baş ağrısı : щхьэуз, -başını ağrıtmak : и щхьэр гъэузын, -her tarafım ağrıyor : си
Iэпкъ лъэпкъу хъуар псори мэуз, -kulağım ağrıyor : си тхьэкIумэр мэузыр.
49 ağrı kesen : уз хущхъуэ.
ağrılı : уз зиIэ.
ağrılıklı : сымаджэрей.
ağrıma : узыгъуэ.
ağrımak : узын.
ağrısız : узыншэу.
ağrıtmak : гъэузын.
ağsı : хъарыфэ, сымаджэрилэ.
ağustos ayı : шыщхьэIу мазэ.
ağustos böceği zoo. : цIырцIыр, хьэндрэфий,тхьэгъэлэдж.
ah I : еуей.
ah! II : щэIу, Iыхь макъыр къигъэкIын.
aha : мис, мес.
ahacık : мыбдеж дыдэм.
ahali : гуп, бэ, цIыхубэ.
ahbab : 1. нэIуасэ, 2. цIыхугъэ, 3. умбэрэч,
ahbapça : цIыхугъэ, нэIуэсагъэ, зэдэуэршэрын.
ahbaplık : 1. зэнэIуасэу, 2. зэныбжьэгъу.
ahdetmek : 1. тхьэрыIуэ, 2. псалъэ зэтыжын, 3. тхьэлъанэ.
ahdi : зэрызэгурыIуауэ.
Аhdi atik : Гъисэ ипэ къеха тхылъхэр.
Аhdicedit : Гъисэ нэужь къеха тхылъыр.
ahenk : 1. зэгурыIуэу, 2. къызэдащтэу,
49 -ahenk içinde yaşamak : зэгурыIуэу псэун.
ahenkli : зэгурыIуауэ.
ahenksiz : зэгурымы­Iуауэ.
aheste : хуэм хуэмурэ.
ahır : шэщ, бо,бэкхъ.
50 -ahıra çekmek : шэщым щIэубыдэн, -ahıra çevirmek : шэщ щIын.
51 inek ahırı :жэмэщ: buzağı ahırı :шкIэщ.
ahir : иужь, иужьырейдыдэ.
ahiret : хьэдрыхэ,
51 -ahiret yolu : хьэдрыхэ гъуэгу.
ahitleşmek : зэгурыIуэн.
ahitname : зэгурыIуэ тхыгъэ.
ahlak : цIыхум хэлъ хабзэ, щэн.
ahlaksız : 1. хэбзэншэ, 2. цIыху мыхъумыщIэ, щэншэ
52 -ahlaksızlık : хэбзэншагъэ.
ahlamak : 1. щэтэн, 2. щэIун.
ahlat bot. : губгъуэкхъужь.
ahmak arg. : 1. Iулэ, 2. щхьэдыкъ,3.балид.
ahmakça : Iулэу, жэмщхьэму.
53 -ahmaklık : щхьэдыкъагъэ, Iулагъэ.
ahmaklaştırmak : гъэщхьэдыкъын.
ahraz : бзэгурафэ.
ahret bak. : ahiret
ahretlik : япIыжа хъыджэбз.
ahşap : пхъэхэкI.
ahtapot zoo. : псылъэхъу.
ahududu : мaмкъут,
54 -ahududu ağacı bot. : мaмкъутей.
55 ahududu gri bot. :мэракIуапцIэ.
ahval : къэхъуахэр, къэхъукъащIэхэр.
aidat : IэпэщIэгъэж зэхэдз.
aile : унагъуэ,
55 -aile soyadı : унэцIэ, цIэуней, -aile doktoru : унагъуэм и Iэзэ.
ailece : зэрыунагъуэу, унагъуэкIэ.
ailevi : унагъуэ Iуэху.
ait : ей,
56 -ona ait : абы ей, -buna ait : мыбы ей.
ajan : 1. тIасхьэщIэх, 2. щэхурылажьэ.
ajans : 1. уэзгъащIэ, 2. гуэу къэзыIуатэ, 3. IуэтэжакIуэ.
ak basma : 1. Iупхъуэ, 2. пщэху.
ak basmak : пщэху трищIэн.
ak : 1. хужь, 2. къабзэ, 3. ныкъуэтхъу, 4. нэм и хужьыгъэ,
57 -akpak : къабзэлъабзэ, -yüz akı : напэхужь.
aka (büyük abi) : къуэш нэхъыжь, шы нэхъыжь.
akabinde : къыкIэлъыкIуэр.
akaç : псыIэрышэ.
akaçlamak : псыIэрышэм иригъэжэн.
akademi : академие, еджапIэ нэхъыщхьэ,щIэныгъэ еджапIэ.
akağaç bot. : пхъэхуей,
58 -akağaç ormanı : пхъэхуеилъэ.
akak : псыежэхыпIэ.
akamet : мыхъуа, зэфIэмыкIа.
akanyıldız ast. : вагъуэиж.
akar : бэджэнд IэпэщIэгъэж.
akarca med. l : шын.
akarca med. ll : къупщхьэтхьэмбылей.
akarca lll : псыежэх цIыкIу.
akarca lV : псыхуабэ.
akarsu : псыежэх,
59 -kurumuş akarsu yatağı : псыхьэлъахуэ, -bulanık akarsu : псыкIантIэ, псыутхъуа bulanmış akarsu : псыкIэнтхъ, -akarsu kıyısı : псы Iуфэ.
akaryakıt : хуэдагъэ.
akasma bot. : санэхуей.
akasma orman bot. :бжьэгъалIэ.
аkasya : кIарц.
akasya ağacı bot. : кIарцей.
dikenli akasya bot. : кIарцбэнэшхуэ.
akasya sarı bot. : кIарцгъуэжь.
akasya yalancı bot. : банэкIарцей
akbaba zoo. : дзэлыкъуэбгъэ.
akbakla bot. : джэшгъур.
akbaldıran bot. : амудэгу.
akbaldıran koruluk bot. : амунэнцI.
akbaş zoo. : хыкъаз.
akciğer anat. : тхьэмбыл, жьагъэ.
akçaağaç bot. : шэзешэ, блапцIэ.
аkça ağaç çınar yapraklı bot. : блашэ.
аkça ağaç kayın gövdeli bot. : Iэней.
akça l : хужьдыдэ.
akça ll : дыжьын IэпэщIэгъэж.
аkçakavak bot. : щихухужь.
akçalı : IэпэщIэгъэжым теухуауэ.
akçe : дыжьын IэпэщIэгъэж жьыгъей.
akçıl : зи фэр текIа, хужьыфэ.
akdarı bot. : ашэху.
Akdeniz : Хышхуэ.
akerdeon : пшынэ.
akıl : гупсысэ, кIэщ.
60 -akıl etmek : гукъэкI, -akılda tutmak : гум иубыдэн, -akıl hastanesi : щхьэзэ
сымэджэщ, -akıl almaz : гупсысэкIэ хущIэмыхьэн, -akılda kalmak : кIэщым къинэн, гум
къинэн, -akıl akıldan üstündür : кIэщыр кIэщым токIуэр, гур гум токIуэр, -aklı karışmak : и
кIэщыр зэхэзэрыхьын, и гур зэхэзэрыхьын, -akla gelen başa gelir : кIэщым къакIуэр,
щхьэм къырокIуэр, гум къэкIыр щхэм къырокIуэр.
akıllı : кIэщIущ,
61 -akıllı köprüyü arayıncaya kadar deli suyu geçer : ( губзыгъэр) кIэщIущыр
лъэмыжым лъыхъуэхукIэ, щхьэзэр псым икIынщ.
akıllılık : кIэщIущыгъэ, губзыгъагъэ.
akılsız : кIэщIущыншэ, губзыгъэншэ.
akılsızlık : кIэщIущыгъэншэ.
akın : 1. теуэ, 2. зэпымыуэ къэкIуэн,
62 -gece akını : жэщ теуэ, -akın etmek : теуэн.
akıncı : теуакIуэ.
akıntı : ежэх.
akış : къиж.
akışkan : къижыф.
akıtma : къигъэж.
akıtmak : къигъэжын,
63 -suyunu tekrar akıtmak : щIэгъэжыжын, -suyunu akıtmak : щIэгъэжын.
akibet : Iуэхум и кIэр.
akide l : и фIэщ.
akide ll : кIэнфет, IэфIыкIэ, фошыгъу кIанэ.
akik : мыщIэ, мывэ лъапIэ.
akil : кIэщIущ.
akilane : кIэщIущу, губзыгъэу.
akim : 1. бгъэ, 2. мылъхуэ.
akis : джэрпэджэж.
akit : зэгурыIуэныгъэ.
akkara ağaç bot. : дыкъуэнагъхужь.
akkor : дэпым хуэдэу къэплъа.
aklan : къурш.
aklanmak : зыгъэкъэбзэн, захуэу хэкIыжын, хейуэ хэкIыжын.
aklıselim : гупсысэфI.
akmak : ежэхын, къижын.
akonit bot. : къэлэрщэху.
akraba : благъэ, унэкъуэщ, Iыхьлы.
akrabalık : блэгъагъэ, унэкъуэшыгъэ, Iыхьлыгъэ.
akran : зэлэгъу.
akrep zoo. :сыхьэтыбж.
akrepkuyruğu taçlı bot. : бжьэхъунудз.
aksak : лъашэ.
aksamak : лъэшэн.
aksetmek : къэцIуужын.
aksırık : къепс.
aksırmak : къепсын.
aksi : пхэнж.
aksilenmek : пхэнжыгъэ лэжьын, е щIэн.
aksilik : пхэнжыгъэ.
aksine : пхэнжу.
aksöğüt bot. : дзэлкъэдабэ.
aksu : нэщIэху.
akşam : пщыхьэщхьэ,
64 -akşama doğru : пщыхьэщхьэ хуэкIуэу, -akşamdan kalma : пщыхьэщхьэм къела, akşam namazı : пщыхьэщхьэ нэмэз -dün akşam : дыгъуэпшыхь, -bu akşam : ныщхьэбэ.
akşamki : пщыхьэщхьэрей.
aktarmak : зэдзэкIын, зэпыгъэзэн.
Аkyıldız ast. : BагъуэцIу.
al l : плъыжь, цIыплъ.
al ll : гъэпцIагъэ.
ala l : къуэлэн.
ala ll : нэхъыфI, фIыдыдэ.
alabalık zoo. : бдзэжьейкъуэлэн.
alabildiğine : зэрылъэкIкIэ,
65 -göz alabildiğine : нэм зэрилъагъукIэ, нем къызэрийбыдкIэ.
alabora dnz. : щIэмбрыуэн.
alaca karanlık : пшапэ,
66 -alaca karanlık oldu : пшапэр зэхэуащ.
alaca : къуэлэнпщIэлэн, ц1угъэнэ.
alacak verecek : 1. щIыхуэ - хьэхуэ.
alacaklı : хьэхуэ зиIэ.
alacalamak : и фэм зихъуэжын.
alacık : чыл.
alafranga : европэ щIыкIэ.
аlageyik zoo. : бланэ,
67 -alageyik yavrusu zoo. : блэнашкIэ.
alaka I: 1. егугъын, 2. хуэгъунэгъун.
alaka II: щIыхь.
alakadar : егугъакIуэ.
alakarga zoo. : къуалэ.
alalamak : 1. гъэпщкIун, 2. фэзэхъуэкI щIын.
alamana : бдзэжьей зэрещэ кхъуафэжьей.
alamet : 1. нэгъыщхьэ, 2. иныгъэ.
alantalan : зэхэгъэзэрыхьын.
alan : 1. тафэ, 2.кхъухьлъатэ тедзапIэ.
alarga dnz. : 1. укъызэмыкIуалIэ, 2. укъызбгъэдэмыхьэ, 3. жыжьэу блэкI.
alarm : маржэ, уэхьэхьей.
alaşağı etmek : 1. къытедзэн,
alaşım : минерал зэхэгъэжыхьа.
alaturka : къуэкIыпIэ Iуэху.
alavere : етын къетын, ет къет.
alay l : 1. цIыху Iув, 2. дзэ фIыцIэ.
alay ll : ауан.
alaycı : дэгушыIэн, ауан щIын, гушыIэрилэ.
alaylı : ауан зыхэлъ псалъэ.
alaz : мафIэ.
alazlama : мафIэкIэ гъэлыгъуэн.
albastı : уд.
albeni : теплъэ дахэ, удэзыхьэх.
albüm : сурэтылъэ.
alçacık : лъахъшэ дыдэ.
alçak ses : макъ щэху.
alçak : лъахъшэ.
alçakça : икъукIэ лъахъшэ, цIыху мыхъумыщIэ.
alçak gönüllü : мыпагэ.
alçak gönüllülük : мыпэгэн.
alçalmak I : къехын,
alçalmak II : щIэкъэн.
alçı : сэху.
aldanmak : зыкъегъэпцIэн,къэпцIэн.
aldatmaca : гъэпцIагъэ.
aldatmak : къэгъэпцIэн,
68 -aldatılmak : укъагъэпцIэн.
aldırmak : къегъэщтэн,
69 -aldırış etmemek : хъымпIар мыщIын.
aldırmaz : зыфIэмыгъэщIын, зыфIэзмыгъэщI.
alelace : гузэвэгъуэкIэ.
alelade : мыгъэщIэгъуэн.
alem l : 1. уэгу, 2. нэгъуэщIхэр, 3. тхъэгъуэ, 4. псэущхьэ,
70 -alem yapmak : тхъэгъуэ щIын, тхъэн, -hayvanlar alemi : псэущхьэ лIэужьыгъуэ.
alem ll : нып.
alenen : нэрылъагъуу.
aleni : нэрылъагъу.
alerji : хьэкхъупIэ.
alesta : зэгъэпэща.
alet : Iэмэпсымэ,
71 -alet tersi : тIыгу.
alev : мафIэбзий.
alevlenmek : мафIэбзий къыдрихуеин, къэIэлын.
aleyh : къапэщыт, къыпэува.
aleykümselam : алейкум сэлам, тхьэм и нэфIыр къыпщихуэ.
alfa otu bot. : жьыщIэху.
alfabe : 1. тхыбзэ, 2.Iуэхум и щIэдзапIэ.
аlfabetik : чэзукIэ.
alfalla otu bot. : гъэшпэж.
alıcı : 1. щэхуакIуэ, 2. Iызых.
alıç : хьэмкIут.
alıç ağacı bot. : хьэмкIутей.
alık : Iулэ.
alıklık : Iулэн.
alıkoymak : къэгъэнэн.
alım : 1. къэщтэн, 2. теплъэ дахэ,
72 -alım satım : щэн къэщэхун,
alımlı : дэзыхьэх,
73 -alımlı kız : теплъэ дахэ зиIэ хъыджэбз.
alın : натIэ,
74 -büyük alınlı : натIэшхуэ, geniş alınlı: натIабгъуэ -alın teri : натIэпс, -alnı akıtmalı :
фэкъу, натIэфэкъу, alın üstü: нат1ащхьэ, аlın ortası: нат1эгу, alın kemiği: нат1э
къупщхьэ, alın tüyü: нат1эц, -alınönü: нат1эпэ.
alındı : Iыха.
alıngan : гусэрей, жэгъуэрей.
alınlık : нэтIалъэ.
alınmak : жагъуэ хъун.
alınyazı : натIэхъуар,къыхуиухуа
alışık : еса.
alışkanlık : есэн.
alışkın : есауэ.
alışmak : хэсыхьын, есэн,
75 -alışma zamanı : сэгъуэ, есэгъуэ.
alışmamak : фэжьIужь.
alışmış : фэжьIужь хуэхъужын.
alıştırma : гъэсэн.
alıştırmak : егъэсэн.,kendini alıştırmak :зыгъэсэжын.
alışveriş : щэхуэн.
alicengiz : губзыгъагъэ.
alimallah : тхьэм и цIэкIэ соIуэ, мыцIыкIи соIуэ.
alkış : Iэгуауэ,Iэгу теуэ
alkışlamak : Iэгу еуэн.
alkol : фадэ, бжьэ.
alkolik : фэдафэ.
alkolizm : фадэ сымэджагъэ.
Аlkor ast. : Bагъуэкъан.
Allah : Тхьэ,
76 -Allaha yalvarmak : ТхьэлъэIу, -Allah aşkına : Тхьэм щхьэкIэ, -Allah rahatlık versin :
Тхьэм нэху лъэфI фыкъигъэкI, -Allahsız : Тхьэ зимыIэ, Тхьэншэ, -Allah’ı inkar edeп :
ТхьэгъэпцI, -Allah evi :Тхьэ лъапсэ, Тхьэ унэ.
Allahlık : Iулафэ.
allakbullak : зэхэзэрыхьа,
77 -allakbullak etmek : зэхэгъэзэрыхьын.
allak : узыщымыгугъу.
allame : зыщIэрей.
allem kallem etmek : губзыгъагъэкIэ зыхуейр зыIэрыгъэхьэн, е егъэщIэн.
allı : плъыжьыфэ къуэлэн,
78 -allı güllü : щхъуэкIэплъыкIэ.
allık : къэплъыжьын, сэху сэплъ.
alma : щтэ.
almak : щтэн, къэщтэн, къэщэхун, игъэзэгъэн, игъэхуэн, Iыхын, ищэн, фыз къэшэн,
зэдэхьын, щIыIэ зыхэгъэхьэн, хэхьэн, техын, мэ къыщIихьэн,
79 -ateş almak : мафIэ къэщтэн, -ele almak : IэкIэ къэщтэн, -altına almak :
щIэлъэфэн.
аlman : нэмыцэ лъэпкъ.
alman gümüşü : нэмыцэ дыжьын.
almanak : хэхауэ мэхуэбж тхылъ.
almanca : нэмыцэбзэ.
alo? : ухэт?
alpdefnesi bot. : хьэгъэжь.
alp : лIыхъужь.
altçene anat. : жьэпкъ.
altderi : етIэнэреифэ.
altgeçit : щIытI гъуэгу.
alt : щIагъ, лъабжьэ,
80 -suyun altı : псы щIагъ, -ağaç altı : жыг лъабжьэ, -altına koymak : щIэлъхьэн, altına yatmak : щIэлъын, -altına dikmek : щIэдэн.
alternatif : хэдэфын.
altes : жан.
altetmek : хэгуэн, текIуэн.
altı : хы, 6.
altıgen : химэ.
altın min. : дыщэ.
altın suyu : дыщэпс.
altınbaş : фонащэ лIэужьыгъуэ.
altıncı : ехэнэрей.
altıpatlar : ших зихуэ кIэрахъуэ.
altışar : хырыхырэ, хырыхыурэ.
altlık : 1. щIэлъхьэпIэ, щIагъщIэлъ щIэдзэ, 2. щхьэщIэт.
altlıüstlü : 1. и щхьэ и лъабжьэу, 2.зэтету.
altmış : хыщI, 60.
altmışaltı : хыщIырэхырэ, 66.
altmışar : хыщIхыщI.
altmışıncı : хыщIырей.
altuni : дыщафэ.
altüst : зэхэзэрыхьа,
81 -alt üst etmek : зэдзэкIын, зэпыгъэзэн.
altyapı : псэукIафIэ лъабжьэ.
am : гуд.
ama, amma : ау, ауэ.
ama : нэф.
amaç : гугъэ.
amaçlamak : гугъэн.
amaçsız : гугъэншэ, щхьэрыхь.
amade : зэгъэпэща.
aman : къысхуэгъэгъу.
amansız : гущIэгъуншэ.
amatör : IэпэщIэгъэж хэмыту.
amazon : зэуакIуэ бзылъхугъэ, емылыдж.
ambalaj : кIуэцIышыхьын.
ambar : гуэн.
ambarcı : гуэнплъыр.
amca : адэ къуэш, унэкъуэщ.
amcazade : унэкъуэш.
amel I : дин хабзэр зыгъэзащIэр.
amel II : ныбажэ.
amele : гуащIэрыпсэу.
ameli : гуащIэдэкIу, игъэзащIэу.
ameliyat : ябзын,
ameliyathane : бзэщ.
аmerikalı : америкэ лъэпкъ.
аmerikan I : америкэм щыщ.
аmerikan II : америкэ щэкI.
аmfibi : 1. псэукIитI зиIэ, 2. хыми щIыми щызырахуэф, 3. хыми щIыналъэми щызекIуэф.
amin : Тхьэм жиIэ,Тхьэм идэ.
amir : тепщэ.
amma : ау,ауэ.
amme : хэгъэгу, къэрал.
amorpha bot. : тIуп.
ampul : уэздыгъащхьэ.
amut : зитIэн.
an : нIапIэзыпIэ.
anaarı zoo. : bak. arı.
ana : ны, анэ, бын зиIэ,-anaoğul :анэзэкъуэ.
anacıl : и анэр фIыуэ зылъагъу.
anaç : лъхуэфын псэущхьэ, пхъэщхьэмыщхьэ къэзытIыфын жыг.
anaç horoz :адакъэпщ.
anadil : анэдэлъхубзэ.
anadili : анэбзэ, къыдалъхуа и бзэ, и анэдэлъхубзэ.
Anadolu :Анэдолэ.
anadut :пхъэ гуахъуэ
anahtar : IункIыбзэIух.
anakara : дуней щIыналъэхэм яз.
anakök bot. :лъабжьэжь
analık : анэнэпIэс.
analiz : зэхэгъэкIын, зэхэхын.
anane : хабзэ.
ananevi : зэрыхабзэу.
anarşi : зыхэзэрыхьын.
anarşist : зыхэзыгъэзэрыхь.
anason bot. : гуузгын.
anatomi : Iэпклъэпкъ.
anayasa : къэpaл хабзэ, хэгъэгу хабзэ.
anayol : гъуэгуанэ.
anayön : лъэныкъуапэ, лъэныкъуанэ.
Аnayurt : Хэку.
ancak : ауэ.
andırmak : и гугъу егъэщIын,ещхьын.
andızotu bot. : кIэпхъщэху, андыз.
Аndromeda ast. : ВагъуэкIапсэ.
anemi med. : лъымэщIагъэ, лъы сымаджагъэ.
Аnemone otu bot. : набдзэиIэ.
ankıç : тажьджэ.
anı : гукъэкI.
anılmak : уи гугъу ящIын.
anımsamak : гукъэкIыж.
anıt : сын.
anıtkabir : кхъэлэгъунэ.
anıtsal : сын хуэдэу.
anızotu bot. : андыдз.
ani : зэу,зыуэ
82 -aniden kaybolmak : щIэбзэхыкIын.
anjin -med. : тэмакъыдзэуз.
anka : псысэм хэт псэущхьэ бзу.
anket : щIэупщIэн.
anlaklı : губзыгъэ.
anlam : къикIыр.
anlamak : гурыIуэн.
anlamazlık : зэгурымыгъэIуэн.
anlamdaş : псалъэзэщхь.
anlamlandırmak : зэдзэкIын.
anlaşılmak : укъащIэн.
anlaşma : зэгурыIуэн.
anlaşmak : зэгурыIуа.
anlaşmazlık : зэгурымыIуа.
anlatı : Iуэтэжын, жыIэжын.
anlatmak : жеIэн, хуэIуэтэн, и фIэщ щIын.
anlayışlı I : 1. зыгурыIуа, 2. гурыIуэбзей.
anlayışlı II : гулъытэ, зэгущ.
anlayışsız : гулъытэншэ, мыгурыIуэбзей, мыкхъэмывэ.
anlı-şanlı : дэхэкIей.
anlık : гурыхуэ.
anma : гукъэкI, и цIэр иIуэн.
anmak : игу къэкIын.
anne : ны, aнэ,
83 -annesi : и анэ, -annemiz : дианэ, диянэ.
anneanne : анэшхуэ.
anneciğim : быбэ.
anofel zoo. :техьэгъуэзешэ.
anormal : зэмыгуш.
antika : пэсэрей хьэпшып.
antilop zoo. :хъуэпсырджэн.
antimon min. : сырымэ.
antipati : лъагъугъуей, мылъэгъугъуафIэ.
antipatik : теплъэгъуей, цIыху щIыIэ.
antitez : гупсысэм и зы лъэныкъуэ.
antlaşma : зэгурыIуэныгъэ.
antoloji : тхыгъэ зэгъэпэщахэр зэрыт тхылъ.
antrasit min. : фIэмыщI.
antre : унэ щIыхьэпIэ.
antrenör : гъэсакIуэ.
antrenman : зегъэсэн, зегъэкIун.
antrepo : гуэнышхуэ.
antropoloji : Iэпкълъэпкъыр джынымкIэ щIэныгъэ.
anüs anat. : пхэгъуанэ.
aort-anat.: лъынтуэшхуэ.
apaçık : нэрылъагъу.
apandis anat. : кIэтIий лей.
apandisit med. : кIэтIий лей уз.
apansız : зэу.
apar topar : гузэвэгъуэкIэ.
apartman : унэ зэтет.
apaş : цIыху мыгъасэ, щэныншэ.
apışarası -anat. :бэкъу
apışmak : хэзэрыхьын, мыщIэжыфын.
aplik : блынджабэ уэздыгъэ.
apolet :дамэтэлъ.
apse : шын, шыныджэ.
aptal : Iулэ, тIыгур,балид
aptallaşmak : Iулэн.
aptallık : Iулагъэ.
aptes : Iэндез,
84 -aptes almak : Iэндез щтэн, -aptes bozmak : псыунэм кIуэн, къубгъаныр щIэхын.
apteshane : псыунэ.
aptesli : Iэндез зыIыгъ.
aptessiz : Iэндез зымыIыгъ, Iэндезыр зыкъутa.
ar : укIытэ,
85 -ar damarı çatlamak : укIытэ зыхэмылъыж.
ara : зэхуаку, зэпыу,
86 -ara vermek : зэпыгъэун, -arada kalmak : зэхуакум къыдэнэн.
araba : гу,
87 -araba gövdesi : дэрэбинэ, -bir araba yükü : гулъэ, гурашэ, -araba kasası : гулъэгу,
-arabanın arkası : гупхэ, -arka koltuk : гупхэ тIысыпIэ, -iki tekerlekli araba : хьэмкIэшыгу, tek atlı araba : шызакъуэгу.
88 araba oku :шыгукъу
arabacı : гублащхьэдэс.
arabalık : гуэщ.
arabulucu : Iэжьэгъу, зэзгъэкIуж,
aracı : лIыкIуэ.
aracılık : дэшхыхь.
araç : Iэмэпсымэ.
arada sırada :зэзэмызэ
araf : жэнэтымрэ жыхьэнэмэмрэ дэлъ щIыпIэ.
araklamak arg. : дыгъуэн.
aralamak : зэIухын, дэчын.
аralık ay. : дыгъэгъазэ мазэ.
aralık yarı. : дазэ.
aralıklı : дэча.
arama : лъыхъу.
aramacı : лъыхъуакIуэ.
aramak : льыхъуэн,
88 -karanlıkta el yordamıyla aramak : Iэбэрэбэн.
aranmak : укъалъыхъуэн,ягу укъэкIын.
аrap : хьэрып лъэпкъ.
arap sabunu : хьэрып сэбын.
arapça : хьэрыпыбзэ.
araştırma : хутэн, лъыхъуэн.
araştırmak : къэхутэн.
aratmak : лъыгъэхъуэн.
arazi : щIы, хьэсэ, губгъуэ.
arbede : зэхэуэ, зэзауэ, зэрыфыщI.
ardıç bot. : къуэpэдэpэ, къуэpэдаpэ.
ardıç kuşu zoo. : бзуущхъуэ.
ardınca : кIэит.
ardışık : зэкIэлъхьэужьу.
ardiye : гуэн.
arı l : къабзэ.
arı ll zoo. : бжьэ,
89 -arıbeyi : бжьэпщ, -arıların delikleri kapattıkları bileşim : тIэтIий, -arı kovanı deliği :
хьэIупэ, -arı oğulu : къэпщIын.-arı iğnesi :шэрэз -erkek arı :бжьэхъу,бжьапцIэ.-arının
ayaklarındaki çiçek tozu :лъакъуэхь.
arıcı : бжьахъуэ.
arıcılık : бжьэ гъэхъун.
arıcı şapkası :бжьахъуэ пыIэ.
arı tanrıçası :мэриса.
arık : фагъуэ.
arıklaşmak : фагъуэ хъун.
arıkuşu -zoo.:хьэдзыгъуанэ хуэлъэ,къэбцIацIэшу.
arılık l : къэбзагъэ.
arılık ll : бжьаIуэ.
arınmak : зыгъэкъэбзэн.
arış : IэфракIэ.
arıtımevi : зыпIэ.
arıtmak : зын, гъэкъэбзэн.
arıza : къутэн.
arif : губзыгъэ.
arife : ипэ, зы махуэ ипэ.
aristokrasi : уэркъ къэралыгъуэ.
aristokrat : уэркъ.
aristokratlık : уэркъыгъэ.
aritmetik mat. : арифметик, хьисап.
ark : псыIэрышэ.
arka : щIыбагъ.
arkadaş : ныбжьэгъу, жэрэгъу, Iупэфэгъу,дарэгъу.
arka ayak :кIэбз.
arkadaşlık : ныбжьэгъугъэ.
arkalamak : къыдэщIын.
arkalanmak : къыбдэщIын.
Arka ayak: к1эбз
arkalık : зегъэщIыпIэ.
arkeolog : щIыщIагъ къэхутакIуэ.
arkeoloji : щIыщIагъ къэпщытакIуэ щIэныгъэ.
arlanmak : укIытэн.
arlanmaz : мыукIытэн.
arma : нагъъыщхьэ.
armağan : тыгъэ, фэеплъ,тэн.
armağanlık : тыгъэ щIын, тэныгъэ.
armatör dnz. : кхъухь зиIэ.
armoni : зэкIу, зэдекIу, зэкIуж.
armonika müz. : жьэпшынэ.
armudi : кхъужь хуэдэу.
armut ağacı kültürlü bot. : кхъужьIэрысей.
armut ağacı kafkas bot. : мэзкхъужьей.
armut ağacı yabani bot. : кхъужьей.
armut kışlık bot.:шыгунэкхъужь.
armut kültürlü bot. : кхъужьIэрысэ.
armut yabani : кхъужь.
Arnavut : Албан лъэпкъ, Албын.
аrnavutça : албаныбзэ, албыныбзэ.
arp müz. : пшынэ-дыкъуакъуэ.
arpa bot. : хьэ,
90 -yabaniarpa bot. : хьэжьакIэ, губгъэхьэ, -arpa mayası : хьэкIытэ, -arpa çorbası :
хьэгулывэ, -ölümün geldiyse, arpa çorbası bile diş kırar : уи унэхъугъэр къэсамэ,
хэгулывэм дзэ IуещIыкI, -örf-adet bilmeyeni meth edersen, arpa çorbasına bal döker :
хабзэмыщIэм ущытхъум хьэгулывэм фо хекIэр.
arpacı : хьэщэ.
arpacık med. : нэкIэгуу.
arpalık : хьэсапIэ.
arsa : унапIэ.
arsız : нэпэншэ, щIыкIей, мыукIытэ.
arş : уэгу.
arşiv :тхыдэ хъумапIэ.
arşivci :тхыдэ хъумакуIэ.
art : щIыбагъкIэ.
artarda : зэкIэлъхьэужьу
artçı : кIэплъыр.
artezyen : къуий.
artı : хэхъуэн.
artık gün : махуэ лей.
artık yıl : илъэс лей.
artık : къела, икIэм къина.
artım : хэхъуэн.
artımlı : хэхъуэрей.
artırım : 1. хэгъэхъуэн, 2. дэдзыхын,
91 -azıktan artırmak : гъуэмылэм дэдзыхын.
artırma : къегъэлын, уасэ нэхъыбэ етын.
artist : джэгуакIуэ.
arz I : шиин.
arz II : дуней, щIыхъурей.
arzu : гугъэ, лъэIу,гуращэ.
arzuhal : тхьэусыхэ тхыгъэ, лъэIу тхыгъэ.
arzuhalci : тхьэусыхафэр зытх.
arzulamak : хуеин.
asa : баш.
asabi : тэмакъкIэщI.
asabiyeci : тэмакъкIэщI Iэзэ.
аsabiyet : тэмакъкIэщ зыхэлъ.
asalak : дэшхыхь, фIэзышх.
asalet : уэркъыгъэ.
Аsetin : Уасэтын, Къущхьэ,
92 -asetince : уэсэтыныбзэ, къущхьэбзэ.
asfalt : асфалът.
asgari : нэхъ мащIэ.
asık : нэщхъ,
93 -asık yüz : нэжьгъ.
asıl : езы дыдэ, пэжыр.
asılmak : палъэн, зыкIэрыщIэн.
asılsız : мыпэж.
asıntı : пэгъэплъэн, гъэкIыхьын.
asır : лIэщIыгъуэ.
asi : абрэдж, щIэпхъаджэ, жыIэмыдаIуэ.
asil : уэркъ.
asilzade : уэркъ щауэ.
asistan : дэIэпыкъуэгъу.
asker : зауэлI.
askeri : дзэм теухуауэ.
askeri nöbetçi :дзэхъумэ,дзэпъыр.
askı : пылъапIэ, фIэдзапIэ.
asla : зиикI.
aslan zoo. : аслъэн, мэзыхьэ,
94 -dişi aslan zoo. : аслъэныбз, мэзыхьэбз, -erkek aslan zoo. : аслъэныхъу,
мэзыхьэхъу.
aslankuyruğu bot. : щIыжьудз.
aslanpençesi bot. : жумар.
asma l : пылъэ.
asma ll bot. : саней,санащхьэ.
asmak : пылъэн,фIэдзэн.
asmakabağı bot. : фэлъыркъэб.
asma köprü :лъэмыж хъыринэ.
asri : лъэхъэнэм зезгъэкIу.
astar : щIэбзэ, щIагъщIэбзэ.
astarlamak : щIэбзэ щIэлъхьэн.
astarlık : щIэбзапхъэ.
astbaşkan : къуэдзэ.
astım : бауэкIэщI.
аstragalus otu bot. : къалыбз.
Аstragan : Астрэхъэн къалэ.
аstronomi : уэгу щIэныгъэ.
aş : шхын.
aşağı : лъабжьэ, ищхъэрэ, икIэ,
95 -aşağı doğru : ищхъэрэкIэ.
aşağılamak : гъэикIэн.
aşağılık : икIагъэ.
aşçı : пщафIэ,
96 -aşçı yardımcısı : пщафIэ къуэдзэ.
aşevi : шхапIэ.
aşı I med. : хэсыхь.
aşı II : дэгъакIэ.
aşık l anat.: кIэн,
97 -aşık başı : кIэн уанэ.
aşık ll : дэхьэха.
aşılama : хэсыхьын.
aşındırmak : тегъэлэжьэкIын.
aşınma : лажьэ.
aşırı : егъэлея.
aşırmak : щхьэпырыдзын,
98 -yüksek bir yerden önüne katarak sürüp aşırmak : щхьэдэхуэхын, -malları tepenin
öbür tarafına sürüp aşırmak : Iэщыр бгым щхьэдэхуэхын.
aşikar : нахуэ.
aşilçiçeği bot. : бэджкъиш.
aşina : нэIуасэ.
aşinalık : нэIуэсагъэ.
aşiret : лъэпкъ.
aşk : лъaгъуныгъэ.
aşmak : щхьэпэрыпщын, блэкIын,
99 -üzerinden aşmak : щхьэдэбэкъуэхын, -çitin üzerinden aşmak : бжыхьым
щхьэдэбэкъуэхын, -yüksek bir yeri koşarak aşmak : щхьэдэжэхын, -bir şeyin üzerinden
birisini düşürmek : щхьэдэгъэхуэхын, -tepenin üzerinden koşarak aşmak : Iуащхьэм
щхьэдэжэхын,
aşure : ашрыI.
at zoo. : шы,
100 -atlı : шу, -at çobanı : шыхъуэ, -atlı birlik : шуудзэ, -atlı yoldaş : шу гъусэ, -ata
binmek : шэсын, -attan inmek : епсыхын, -ata bindirmek : гъэшэсын, -at bin : шэс, -at sırtı
: шыбг, -at döşü : шыбгъэ, -at koşusu : шыгъажэ,дафэзехьэ -at kuyruğu : шыкIэ, -tay zoo.
: шыщIэ, -yandan at koşmak : пэщIэщIэгъу, -yanına at koşmak : пэщIэщIэн,-at ahırı
:шэш, -at yarışında birinciye verilen hediyeler
:дафэ:1.дэпыIэ,2.дэджанэ,3.дэщIопщ,4.дэлъохъэ. -binek atı : шуущ.-huylu at : жагын. iğdiş at :алашэ. -sarı, beyaz karışık renkli at : шытхъуэ, -siyah at : шы фIыцIэ, -hurma
dorusu at : пэху, -kahverengi, beyaz başka renkleri olan at : тхъуэ, -kırat : пщIэгъуалэ, doru : пцIэгъуэплъ, - erkek at : илъэситхум ит хэкIуэщIэ, -dişi at : илъэситIым нэсыхукIэ
шыбз, -iğdiş at : хакIуэсэкIа, -erkek atlarda olan köpek dişi : щхьэщIыдзэ, -güçlü at :
алъп, шы бланэ, шы лъэщ, -uçan at mit. : жэмэншэрыкъ, шы лъатэ, -yedek at : Iэдэжэ, atın arka sırt derisi : сaур, -atın dizginini tutmak : шыIумпIэубыд, -atın kişnemesi : шыщ, atlarda görülen çıban hastalığı : шынтIыIу, -atların gece uykusu : жэшыргъэн, -atları
güden aygır : шыпашэ, хакIуэ, илъэс 2,5 – I0 м. ит хакIуэ, -vahşi at : шыемылыдж, savaş atı : есэней, зэуэш, -yük atı : хьэлъэш, -koşum atı : шыгуш, -yabani at :
мэзыш.koşulan 3. at : нэгъуей, - -atın damak hastalığı : фIыншэ, -atların ameliyat bıçağı :
тхъусэ, -atların burun kemiği hastalığı : пэгъубжэ, -dişi atı aşılama : дэгъэкIуеин, -at örtüsü
: шы тепхъуэ. eyerli at : шыуанэзэтелъ, -gösterişli atlı : шыфэлIыфэ, -gece at yayma :
шыхэпщ, -yarış atı :шыгъажэш.
at arabası sürücüsü : гублащхьэдэс.
at arabası : шыгу.
at bağlama yeri : шыфIэдзапIэ, пхъэлъантхъуэ.
at bin kadehi : шэсыжьыбжьэ.
at binme yeri : шэсыпIэ.
at cinsleri : шы лъэпкъыцIэхэр : abıku- абыкъу, abadzex-абэдзэх, ağan-агъэн, alhesçırалъэсчыр,aslancır (jambolet)-аслъэнджыр, alkhas-алъхъас, anzor-анзор, aslanıkueаслъэныкъуэ, astemır-астэмыр, astendıku (Kuban)-астэндыкъу, awbeçır-аубэчыр-,aysan
(abaze)-айсан, afemıku (Kuban)-афэмыкъу, afenbıt-афэнбыт, açetır-ачэтыр, aşabeащабэ, aşhkuet-ащхъуэт, babıgu-бабыгу, bağı-багъы, bezır-безыр, bezrıku (kuban)безрыкъу, beslhen-беслъэн, beslheney-беслъэней, beçkan-бечкъан, biberd-бибэрд,
boletokue (k’emırguey) болэтокъуэ, bore- борэ, ğebatu- гъэбату, deferec (şapsığ)дэфэрэдж, delel-дэлэл, dohkuşıkue- дохъущыкъуэ, dudarıkue-дударыкъуэ, dumenдумэн, dıkıne-дыкъынэ, dışek’-дыщэк1, calık-джлыкъ, cahar (juhar)-джахьар, cırındıxuджырындыху, dzeğaşte-дзэгъащтэ, yağan (abaze)-егъэн, yağank’ıh (abaze)-егъэнк1ыхь,
yecerıkuey-еджэыкъуей, yelhıxku-елъыхъу, yemış-умыш, yendır-ендыр, yeseney (abaze), есэней, jaje-жажэ, jambot (kuban)-жамбот, jambolet-жамболэт, janceriy (kuban)жанджэрий, janakue-жанакъуэ, janik-, жаникъ, jantemır-жантэмыр, jeraştı (jırıştı)жэрашты, zexueş-зэхуэш, zunpa-унпа, yiwan-иуан, kip-кип, kuetse-куэцэ, kuşıku-,
кушыку, k’uek’ueşawul-к1уэк1уэшщаул, kandırokue-къандырокуэ, kanokue-къанок1уэ,
karanıkue-къарэныкъуэ, kasey-, къэсей, kanat-къэнат, kathkan-къэтхъэн, katlhencenкъэтлъэнджэн, krımşokal-кърымщокъал, kubat-къубат, kudanet-, къуданет, kuedemıha
(bjedığu)-къуэдэмыхьэ, kueğey-къуэгъей, kuekuey-къуэкъуей, kuem-къуэм, kundetкъундет, kuratı-къураты, kurlan-къурлан, kuraley-къуралей, kımız-къымыз, kıp-къып, lafışлафыщ, lo-ло, lowuthkue-лоутхъуэ, liy-лий, mat’-мат1, malka-малкэ, marhkan-мархъан,
marğuş-маргъущ, marşan (abaze)-, malakan-мэлэкъан, merden-мэрдэн, mertazeмэртазэ, meçare-мэчарэ, mısost-мысост, mudan-мудан, pedıs (kuban)-пэдыс, sekueсекъо, sijaje-сижажэ, tambiy-амбий, tanaşha-танащхьэ, talhosteney-талъостэней,
Nart efsanelerindeki atlar : нарт IуэрыIуатэм хэт шы лъэпкъхэр :
101 -Tkhue : тхъуэ, -Cemıde : джэмыдэ, -Tkhuejey : тхъуэжьей, -Cemanşerık :
Джэманшырыкъ,
at çobanının atı : шыплъэрыхь.
at değiştirme : шызэблэхъу.
at derisi : шыфэ.
at dizgini : шыIумпIэ.
at eti : шыл.
at gübresi : шывей,
atkuyruğu bot. : джэдуукIэ, джэдупащIэ.
atkuyruğu yalancı bot. : къуэнтхъурейнэпцI.
at kültürü : шыIуэху.
atsineği zoo. : шыбадзэ.
at sürüsü : шы хъушэ,шы тaбын,
102 -arabanın üstündeki gölgelik : шыгу тедзэ,
103 -hamut kayışı : шыгупэидзэ.
at terbiyesi : шыгъасэ,
103 -mahmuz : шыгъэцIыв.
at tüccarı : шыщэху.
at tüyü : шыц.
at yemi : шыIус,
104 -dişi çoban atı : шыбзыхъуэ.
ata binmek : шэсын.
ata : адэшхуэ.
atalık : быфэкъуэ адэ,
105 -atalığa verilen erkek çocuk : быфэкъуэ, пIур.
106 atalık anası :быфэкъуэ анэ.
atamak : тегъэхьэн.
atardamar anat. : лъынтхуэшхуэ.
atasözü : псалъэжь.
ataşe : лIыкIуэ къуэдзэ.
atçı : шы гъэсакIуэ.
ateş : 1. мафIэ, 2. уэн, нэщанэ, -sıçrayan ateş parçası : маскIэ, -içeriye ateş etmek :
щIэуэн, -dışarıya ateş etmek : щIэун, щIэукIын, -içine ateş etmek : иуэн.ateş böceği
zoo. :мафIэхь,хьэпIацIэ.
ateşlemek : зэщIэгъэнэн, къэгъэбырсеин.
ateşkes : зауэр щыгъэт.
ateşli : мафIэ зиIэ.
ateşli hastalık :плъыржэр.
ateşperest : нэжэс.
atıcı : мыуэщхъу.
atılgan : къилъакIуэ.
atılım : ебгъэрыкIуэн, хуилъын.
atılmak : ебгъэрыкIуэн.
atımlık : гыныгъуэ, уэгъуэ.
atış : уэн,
107 -atış poligonu : нэщэнэ уапIэ
atıştırmak : мащIэу едзэкъэн.
atik : псынщIэ, жан.
atkestanesi bot. : жыгдэгу.
atkı : пщэдэлъ.
atlama : пкIэ.
atlamak : пкIэн.
atlanmak : шэсын.
atlas l : дэрий щэкI.
atlas ll : щIыгъуазэ.
atlatılmak : урагъэпкIэн.
atlatmak : егъэпкIэн.
atlayarak : хьэмкIэу.
atlet l : цIыху щэджащэ.
atlet ll : джанэщIагъщIэлъ,
108 -atlet omuzluğu : плIэпс.
atletik : плIащэ,лъэщ.
atletizm : щэджэщагъэ.
atlı : шу,
109 -atlıların halka olarak karar almaları : шыщхьэегъ,
110 -arabaya, çifte koşmak : щIэун,
111 -tay : мэзитI зи ныбжьыр курэ,
112 мэзитI нэужь шыщIэ жыхуаIэр,
113 зы илъэс зи ныбжьым нэбгъэф жыхуаIэр,
114 -dişi tay : шыщIэбз,
115 -erkek tay : шыщIэхъу,
116 -erkek tay : илъэситIым и ныбжьыр нэсыхукIэ къунан,
117 -dişi tay : илъэситIым нэсыхукIэ къунэжын,
118 -erkek at : илъэсищым нэсыхукIэ дунан,
119 -dişi at : илъэсищым нэсыхукIэ дунэжын.
120 -atlı kızak :шы Iэжьэ,
121 -at sırtı :шыбг,
122 -atlı karınca :шы къежэкI.
atmak : дзын,
110 -aralarına atmak : яхэдзэн,
111 -boynuna atmak : пщIэхэдзэн,
112 -altına atmak : щIэдзэн,
113 -önüne atmak : Iудзэн,
114 -önünden atmak : Iудзын,
115 aşağıya atmak :едзыхын,
116 -yukarıya atmak :дэдзеин,
117 - arasına atmak :дэдзэн,
118 - kenarına atmak :къуэдзэн,
119 -içine atmak :идзэн,
120 -yanına atmak :гуэдзэн,
121 -ileri atmak :Iудзын.
atmosfer : уэгу.
atom : атом.
atölye : кIыщ.
attırmak : хыфIегъэдзэн, егъэдзын.
aut : щIыб.
av : щэкIуэн,
111 -av köpeği : хьэсэмыр,щакIуэхьэ
-av tüfeği : щакIуэ фоч,
-ava çıkmak: щэкIуэн, -avlanmak :хъуакIуэщакIуэ.
:хьэкъужь апщий.
-iyi avcı : щэкIуей,
-av selamı
avadanlık : Iэмэпсымалъэ.
avanak : Iулэ.
avane : пыхъуэпышэ.
avare : Iуэхудэлъыншэ, хьэхэбасэ, хьэуджэд.
avcı : щакIуэ.
avcı bıçağı : къамэщIэлъысэ.
avdet : къекIуэлIэжын.
avlak : щэкIуапIэ.
avlamak : къэщэкIун.
avlu : пщIантIэ,
112 -avlu kilidi : пхъэрыгъажэ, -küçük avlu kapısı : куэбжэ цIыкIу, -büyük avlu kapısı :
куэбжэшхуэ, -avlu kapısı : куэбжэ.
avrat : фыз, бзылъхугъэ, щхьэгъусэ.
Avrupa : Европэ щIыналъэ.
avuç : IэмыщIэ, 1эгу.
avukat : хеижьэ.
avunma : зэгъэдэIу.
avunmak : зэгъэдэIуэжын.
avurt : жьэкIуэцI.
avutmak : гъэдэIуэн.
Ay-ay : ы-Iыхьы ( макъ щIын).
ay l : мазэ,
113 -yarım ay : мазэныкъуэ, -ay aydınlığı : мэзэгъуэ, -aybaşı : мэзащхьэ, -ay isimleri :
мазэцIэхэр. -ay ortası :мазэку. ay sonu :мазэкIэ.
ay ll : yay.
aya : Iэгубжьэ.
ayak altı : лъакъуэщIэлъ,
114 -ayak altına serilen : лъэгущIэлъ.
ayak : лъэ, лъакъуэ,
115 -ayak tabanı : лъэгу,-ayak taban çukuru :лъэгудыгъуэ, -ayak yanı :лъэбгъу, -ayak
sesi : лъэмакъ, -ayak bileği : лъэдий, лъэщхьэвэ, -ayak aşığı : лъэкIэн, лъэкIэнтес, -ayak
üstü ve altı : лъэтхьэмпэ, -ayakkabı taban çukuru : лъэгудыгъуэ, -ayak parmağı :
лъэпхъуамбэ, лъапэ -baş ayak parmağı : лъапэшхуэ, лъэпхъуэмбапщэ, -ikinci ayak
parmağı : лъэпхъуэмбапIэ, -üçüncü orta parmak : лъэпхъуамбэ курыт, -dördüncü parmak
: лъэпхъуамбэ мыщIэ, лъапэ ц1эншэ, -küçük parmak : лъэпхъуамбэ жьакIэ,лъапэ
ц1ык1у,-ayak parmak boğumu :лъэпкъынэ, -ayak kılı: лъакъуэц, ayak parmak eklemi:
лъапэ зэрытып1э, -ayak parmak ucu: лъапэпц1ий, -ayak parmak tüyü: лъапэц, -ayak
bileği: лъапщэ, ayak tarağı: лъащхьэвэ, ayak taban genişliği: лъэбгъу, ayak tarnağı:
лъэбжьанэ, ayak çukuru: лъэгуажьэщ1агъ кумб, -ayak topuk kemiği: лъэдакъэ къупщхьэ,
-ayak topuk siniri: лъэдакъэхуэ, -ayak bileği: лъэдий,- ayak tarağı eklemi: лъащхьэ
зэрыты1э, -ayak parmak derisi: лъапафэ, -ayak üstü tüyü: лъапщэц, -ayak bileği:
лъащхьэ, -ayak tarak üstü: лъащхьэгуэ -ayak kemikleri: лъащхьэдий, -ayak taban çukuru:
лъэгуажьэщ1агъ кумб, -ayak parmak altı şişkinlikler: лъэгупак1э, -ayak taban alt eti:
лэгупц1э, -ayak topuğu:лъэдакъэ, -ayak topuk başı: лъэдакъэпэ, -ayak bileği: лъэк1эн, ayak aşık kemiği: лъэк1энтес, -ayak derisi: лъэнк1эп1афэ, -ayak üstü: лъэнк1эп1ащхьэ, ayak baldırı:лъэнк1ап1э, -ayak etleri:лъэнк1ап1энэгэгъу, -ayak eklemleri: лъэпкъынэ, ayak parmak derisi: лъэпхъуамбафэ, -ayak parmağı:лъэпхъуамбэ, -ayak parmak eklemi:
лъэпхъуамбэ зэрытып1э, -ayak parmak tüyü: лъэпхъуамбэц, -ayak ön tarağı:
лъэтхьэмпэ, -ayak tırnağı: лъэбжьанэ.
ayakkabı : вакъэ,
116 -ayakkabı bağcığı : лъэпс, -kerata : вакъэщытIагъэ, -ayakkabı keçesi : лъэгущIыхь, ayak izi : лъэужь, -ayakkabı topuğu : лъэдакъэ, -ayakkabı ipliği :вакъэнжей.
ayakkabıcı : вакъэщI,
117 -ayakkabı satıcısı : вакъaщэ, -ayakkabı dükkanı : вакъэ щапIэ.
ayaklamak : лъакъуэпщ.
ayaklanmak : зэщIэтэджэн.
ayaklı : лъакъуэ зиIэ.
ayaklık : теувапIэ.
ayaksızlar : лъэкъуэншэхэр.
ayaktopu : лъакъуэтоп.
ayakucu : лъапэ, лъэпагъ.
ayaküstü : щыту, зэфIэту.
ayakyolu : псыунэ.
ayan beyan :нэрылъагъу.
ayar : гъэпс, вагъэсэплъ, теухуэ.
ayarlamak : гъэпсын, теухуэн.
ayartmak : гъэпцIэн.
ayaz : жьыбгъэ щIыIэ.
ayazlamak : жъыбгъэ щIыIэ къыкъуэун.
ayazlatmak : жьыбгъэ щIыIэм дэгъэтын.
aybaşı : мэзащхьэ.
ayça : мэзэщIэ.
ayçiçeği bot. : дыгъэгъазэ.
ayçekirdeği :сэхуран.
aydın : нэху.
aydınlanma : зыгъэнэху.
aydınlanmak : зыгъэнэхун.
aydınlatıcı : гъэнэхуакIуэ.
aydınlatmak : гъэнэхун.
aydınlık : нэхугъэ.
aygır zoo. : хакIуэ, шыхъу,
118 -aygırın çevresindeki atlar : хэкIуапщIэ.
ayı zoo. : мыщэ,
119 -uyuyan ayıyı uyandırma, korkmayan insanı kızdırma : мыщэ жер къомгъэуш, лIы
мышынэр къомгъэгубжь, -ayı derisi : мыщафэ, -vurmadığın ayının derisiyle
hanımefendiyi güvendirme : мыщафэ Iэрымылъхьэм гуащэр щомыгъэгугъу.-ayı yavrusu
zoo. :мыщэ акъуш,мыщэ шыр.
ayıgiller : мыщэ лъэпкъхэр.
ayıklamak : хэщыпыхьын.
ayılmak : зыкъэщIэжын.
ayıltmak : зыкъегъэщIэжын.
ayıp : емыкIу.
ayıp etmek : емыкIу къэхьын.
ayıplamak : гъэемыкIун.
ayıpsız :емыкIуншэ.
ayıraç : зэхэзыгъэкI.
ayıran : зэхэзгъэкIын.
ayırmak : ищIыкIын, гъэщхьэхуэн, хъурет, IугъэзыкIын.
ayırt etmek : зэхэдзын.
ayı sarımsağı bot. : губгъуэбжьын.
ayı üzümü bot. : шыгъулды.
ayinga : тутын бза.
aykırı : къемыкIу.
aykırılaşmak : емыкIун.
aykırılık : щхьэхуэдэныгъэ.
aylak : Iуэхуншэ.
aylaklık : Iуэхуншагъэ.
aylık : мэзапщIэ,
120 -aylıkla çalışmak : мэзапщIэкIэ лэжьэн.
ayna : гъуджэ.
aynı : зэхуэдэ.
ayni : хьэпшыпу.
ayraç : гуэзых.
ayran : шхупс.
ayrı : щхьэхуэ,
121 -ayrı ayrı : зэпэщхьэхуэ, зэхуэщхьэхуэ.
ayrıbasım : щхьэхуэу тедзэ.
ayrıca : щхьэхуэу, къинэмыщIу.
ayrık otu bot. : джэдлъэбжьанэ, шыдудз.
ayrık : зыгуэкIа.
ayrılık : зэбгъэдэкIыныгъэ.
ayrılma : зэбгъэдэкIа.
ayrılmak : IукIын, зэбгъэдэкIын.
ayrım : зэхэгъэкIын.
ayrımlı : зэхэкIа.
ayrıntı : зэхэха, зэхэдза.
ayrışık : щхьэхуэ, щхьэхуэу.
ayrışmak : зэхэщэщэн.
ayrıştırmak : зэхэгъэщэщэн.
aysberg : мылкъурш, мылылъэтIыгу.
ayva : хьэиуэ.
ayva ağacı bot. : хьэиуей.
ayyaş : ефакIуэ, фэдафэ.
ayyaşlık : ефэкIуэрей, фaдэрыхъыжьагъэ.
az : мащIэ.
aza : Iэпкълъэпкъ.
azade : хуит.
Azak Denizi : Хы Iуэзэв
azalmak : мэщIэн,
azaltmak : гъэмэщIэн.
azamet : 1. ин, 2. зыкъизых.
azametli : зызыгъэина.
azami : нэхъыбэдыдэ.
azap l : лIыщIэ.
azap ll : гугъуехь, къин,
122 -azap çekmek : гугъехь шэчын.
azaplık : лIыщIагъэ.
azar : шхыдэ.
azarlamak : ешхыдэн.
azarella bot. : aмy.
azat : щхьэхуит щIын,
123 -azatlık bedeli : щхьэщэхуж уасэ.
azdırmak : гъэудэфэн.
Azerbaycan : Азербайжан хэгъэгу.
Azeri : Азери лъэпкъ,
azgın : удэфа, еру, ябгэ.
azgınlaşmak : удэфэн, еруун, ябгэн.
azgınlık : ябгaгъэ.
azıdişi : дзэщхьэл, щхьэщ1ыдзэ.
azıcık : тIэкIунитIэ.
azık : гъуэмылэ.
azıkçı :гъуэмылашэ.
azıklık :гъуэмылапхъэ.
azıksız :гъуэмыладжэ.
azılı : удэфадыдэ.
azımsamak : къемэщIэкIын.
azınlık : хэхэс, IэмащIэ-лъэмащIэ.
azıtmak : егъэлеин.
azim : теубыдапIэ зиIэ.
azimsiz : теубыдэпIэншэ.
aziz : 1. тхьэнапэ, 2. фIылъэгъуныгъэ, 3. тхьэбысым.
azletmek : тегъэкIын.
azmak : удэфэн, хуэмышэчыжыфын.
azman : иныжь.
azmanlaşmak : иныжь хъун.
azmetmek : теубыдэн.
azmış : щIыкIагъэжь.
аzot : азот.
Azrail : Псэхэx.
azrak : гъуэтыгъуей.
B, b : Б, б.
baba : адэ,
124 -baba bir : адэр зыщ, -baba bir, ana ayrı : адэр зыщ, анэр щхьэхуэщ, -baba dostu :
адэм и ныбжьэгъу, -baba evi : адэжь унэ, -baba ocağı : адэжь и жьэгу, -baba tarafından :
адэ лъэныкъуэмкIэ, -babadan oğula : адэм дежкIэ и къуэм, -babadan kalma : адэ щIеин.baba oğul :зэадэзэкъуэ.
babaanne : нанэ.
babacan : 1. лIыфI, 2. лIы лъэгъугъуафIэ.
baba hindi :гуэгушыхъу.
babalanmak : къэгубжьын.
babalı : адэ зиIэ.
babalık : мылъхуадэ.
babasız : адэншэ.
babasızlık :адэншагъэ.
baba yadigarı :адэм къыщIэна Iэмэпсымэ.
babayiğit : лIыхъужь.
babayiğitlik : лIыхъужьыгъэ.
Babıali : Бжэшхуэ.
baca : уэнжакъ.
bacak : лъэкIампIэ, лъэдий, bacak kaval kemiği: лъэдий къупщхьэ, bacak kılı: лъэдииц.
125 -bacak kadar : лъэкIампIэм нэс.
bacaksız : 1. лъэкIампIэ кIэщI, 2. кIэщI, 3. цIыкIу, 4. пIитIо, 5. тIо.
bacanak : мэлъхъэгъу.
bacanaklar : зэмэлъхъэгъухэр.
bacı : шыпхъу.
badana : е.
badanacı : еиякIуэ.
badanalamak : ен.
badanalatmak :егъэен.
badanalı : еиа.
badat bot. : щIэрыкIуэ.
bademcik anat. : тэмакъыдзэ, -bademcik altı eti:тэмакъыщ1элъ, -bademcik altı kıkırdak:
тэмакъыщ1э хъыщт.
badi I zoo. : бaбыщ.
badi II : шынагъуэ.
bagaj : хъуржын.
bağ I : 1. Iэрамэ, 2. пхэн, 3. зэпызыщIэ.
bağ II : санэ хадэ,
126 -bağ bozmak : санэ хадэр къехьэлIэжын, -bağ bozumu : санэ хадэ къутэжыгъуэ, bağ budamak : санейхэр хъунщIэн, -bağcı : сэнапIэ плъыр.
bağ III : лъэпс,
127 -bağcık deliği : лъэпс гъуанэ, лъэпсынэ.
bağa zoo. : хышылъэгу.
bağcı :санэ къэзгъэк.
bağcık : лъэпс, щхьэпс.
bağcık deliği :лъэпсынэ.
bağdaş : дыщэкI тIысыкIэ,
128 -bağdaş kurmak : дыщэкI тIысыкIэу тIысын.
bağdaşık : зэгурыIуа.
bağdaşmak : зэгурыIуэн.
bağdaşmaz : зэгурымыIуэн,
bağdaşmazlık : зэгурымыIуэныгъэ.
bağımlı : мыщхьэхуит.
bağımlılık : мыщхьэхуитыныгъэ.
bağımsız : щхьэхуит.
bağımsızlıkçı : щхьэхуиту лажьэ, щхьэхуит щIэкъу.
bağıntı : зэпыщIа,
129 -bağıntılı : зэпыщIауэ, -bağıntıcılık : зэпыщIэныгъэ.
bağır : бгъэ,
130 -bağrına basmak : и бгъэм екъузылIэн.
bağırış : кIиикIэ, гуоуэкIэ.
bağırma :гуо.
bağırmak : кIиин, гуоуэн.
bağırtı : кIий макъ, гуоу макъ.
bağırtlak zoo. : губгъуэ бaбыщ.
bağırtmak : гъэкIиин, гъэгуоун.
bağış : тэн, етын.
bağışçı : тэнакIуэ.
bağışlamak : 1. хуэгъэгъун, 2. етыпэн.
bağıt : зэгурыIуэ.
bağıtlaşmak : зэгурыIуэн.
bağlam : Iэрамэ.
bağlama(k) : пхэн,
132 -önünü bağlamak : Iупхэн, -ön bağ : Iупхэ, -içine bağlamak : хэпхэн.
bağlanmak : зегъэпхэн, зэпыщIэн.
bağlantı : зэгуэпхэн.
bağlantısız : зэгуэмыпха.
bağlı : япха,
bağlık : саналъэ.
bağlılık : фIы лъэгъун.
bağrışmak : зыхэгуэуэн, зэрыгъэгуоун.
bağsız : ямыпха.
bahadır : лIыхъужь.
bahane : щхьэусыгъуэ,
133 -çok bahaneci : щхьэусыгъуэбэ, щхьэусыгъуэрилэ, -çok bahane bulan :
щхьэусыгъуэбэщI.
bahar : гъатхэ,
134 -baharın ekilen ekin : гъатхасэ, -bahar başı : гъатхэпэ, -bahar ortası : гъатхэку, bahar sonu : гъатхэкIэ.
baharat : сырыгъуэхэр.
baharatlı : сыру.
baharatsız : сырыншэ.
baharatçı : шыбжиящэ, сырыщэ.
bahçe : хадэ,
135 -bahçe çiti : хадэбжыхь, -bahçe ürünü : хадэхэкI, -bahçe-bostancılık : хадэзехьэ, arka bahçe : шыгъуэгу.
bahçivan : хадэ зехьакIуэ, хадэ лэжьакIуэ.
bahis l : баз,
136 -bahse girmek : баз зэпихьэн.
bahis ll : тепсэлъыхь.
bahriye dnz. : хыдзэ.
bahriyeli dnz. : хыдзэлI.
bahsetmek : тепсэлъыхьын.
bahtiyar : къехъулIэн.
bahtiyarlık : къехъулIэныгъэ.
bahtsız : къемыхъулIэн.
bakakalmak : еплъу къэнэн.
bakan : унэфэщI.
bakanlık : унафэщIыпIэ, IуэхущIапIэ.
bakarkör : къаплъэнэф.
bakhsıme : махъсымэ, бахъсымэ, адыгэ фадэ,
137 -bakhsımenın fazla bekletilmesi : щытыкъуэн.
bakıcı : еплъакIуэ, плъакIуэ, кIэлъыплъакIуэ.
bakıcılık : еплъэкIуэн.
bakım : еплъын.
bakımevi : еплъапIэ.
bakımlı : темылэжьыхьа.
bakımsız : телэжьыхьа.
bakınmak : зыплъыхьын.
bakır min. : гъуаплъэ,
138 -bakırdan kap : гъуаплъэ тепщэч, -bakır rengi : гъуаплъафэ, -bakır kırmızısı :
гъуэплъ, -bakırdan yapılmış : гъуаплъэм къыхащIыкIа.
bakırcı : гъуэплъащlэ, гъуэплъащэ.
bakıri :гъуаплъафэ.
bakış : плъэн, Iуплъэгъуэ.
bakışmak : зэплъын.
baki : 1. къела, 2. мылIэжын.
bakir : Iэ нэмыса, къабзэ.
bakire : Iэ нэмыса хъыджэбз.
bakiye : кIэкъинэ, къела.
bakkal : щэхуапIэ, тыкуэн.
bakkallık : щэхуапIэтет, тыкуэнтет.
bakla bot. :джэшамахэ.
bakmak : еплъын, Iуплъэн.
bakraç : пэгун.
bakteri : бактерия,хагъуэ.
bakteriyolog : бактерия щIэныгъэ
Bakü :Бакъы.
balarısı zoo. : бжьэ.
balkabağı bot. : къэб.
bal : фо.
ballı ekmek :хьэлыгъу.
balpeteği : хьэкlуэ.
bala : нaну.
balaban : 1. ин, 2. мыщэ.
balaban kuşu zoo. : бгъэкIэхь.
balalayka : урыс Iэпэпшынэ.
balata :гулъэфыжьэ.
balcı : фоущэ.
balcılık : бжьахъуэ.
balçık : шэтIэтI.
baldır anat. : лъэнк1ап1э.
baldır üstü :.
baldır kemiği anat :.
baldır baş kemiği anat. :.
baldıran bot. : блэаму.
baldız : щыкъухъыджэбз, Iэдэжэ.
balerin : балерин, къэфакIуэ хъыджэбз.
balgam : Iупсбзаджэ.
balık zoo. : бдзэжьей,
139 -balık ağının üstü : хъыIу.
balık sürüsü : бдзэжьей зэрыIыгъ.
balıkyağı : бдзэжьей дагъэ.
balıkçı : бдзэжьеящэ.
balıkçılkuşu zoo. : псыхэуэ.
baliğ : нэса.
balina zoo. : джэн.
Balkar : Бэлъкъар, къущхьэ (кыпчак, тырку лъэпкъщ)
balkarca : бэлъкъэрыбзэ.
balkon : Iуж, пырхъуэ.
ballandırmak : егъэхъуэпсэн.
ballı : фо зыхэлъ.
ballıbaba bot. :щIыбыху.
ballıbaba beyaz bot. :щIыбыяу.
ballıbaba otu bot. : шыпсыранэдэгу.
balmumu : шэху.
balo : жэщджэгу.
balon : шэрыб, хьэфэ гъэпща.
balta : джыдэ, уэш,
140 -balta sapı : джыдэкI, -balta ağzı : джыдэдзэ.
baltacı : джыдэщI, джыдащэ.
baltalama : зэхэкъутэ.
baltalamak : зэхэкъутэн.
balyoz : уадэшхуэ.
bambaşka : зыми емыщхь.
bambu bot. : анджырэф, шамбыр.
bambuotu bot. : блэпцIэдахэ.
bamya bot. : кIэнаф, кIэнэф.
bana : сыдей,
141 -banamısın dememek : зыфIэзмыгъэщIын.
bandırma : хэгъэуэ.
bandırmak : хэгъэуэн.
banka : банк.
banknot : тхылъымпIэ IэпэщIэгъэж.
banliyö : къалэгъунэ.
banotu bot. : дзэху,шэрыгъэудз.
banyo : щхьэхущIын.
banyo yapmak :зыгъэпскIын.
bap : 1. бжэ, 2. зытепсэлъыхь.
bar I : къэфапIэ.
bar II : бзэгум трищIыхь фIей.
bar III : ефапIэ.
bar IV : уафэпш.
baraj : 1. псыхъуэ IущIа, 2. гъэбыда, 3. IууапIэ, 4. псыпэрыуэ, 5. псы IущIапIэ,
6.псыIудзэ.
bar bar bağırmak : гуоун.
barbar : цIыху емылыдж.
barbarlık : емылыджыгъэ.
barbunya I zoo. : бдзэжьей лъэпкъ.
barbunya II bot. : джэш къуэлэн.
bardak : псыфалъэ.
bardak eriği bot. : пхъэгулъ лъэпкъ.
barem : мазапщIэ.
barınak : хъумапIэ.
barındırmak : хъумэн.
barış : мамыр.
barışçı : мамырщIэкъу.
barışık : зэкIужа.
barışmak : зэкIужын,екIужын.
barıştırmak : зэгъэкIужын,егъэкIужын.
bari : арамэ.
barikat : гъуэгур IущIыхьын.
bariton : хъулъхугъэ макъ пIащIэ.
bariz : нахуэ.
barsak: кэт1ий, barsak pisliği: екхъу, kör barsak: к1эт1ий нэф, ince barsak: к1эт1ий
псыгъуэ, kalın barsak: к1эт1ий гъум, düz barsak-göden: куэтэн.
barut : гын,
142 -barut hakkı : гыныгъуэ, узэдыгъуэ. kemik barutluk :бжьакъуэжьей.
143 -barutluk : хьэзыр, щталъэ, -barutluk cebi : хэзырылъэ, бгъэгущталъэ, -altı adet
barutluğu birbirine bağlayan gümüş zincir : хьэзырыпс, -barutluk kapağı : хьэзырIупэ, geyik boynuzundan yapılan barutluk : хьэзырIупэху.
baruthane : гынылъэ.
barutluk : гынэщ.
bas I -müz.: хъулъхугъуэ макъ гъум,макъыхъу.
bas II -müz.:гъуагъуэ.
basamak : пкIэлъей.
bası : тедзэ.
basıcı : тедзакIуэ.
basık : лъахъшэ.
basık hava :уэм.
basılı : дэкъуза, тырадза.
basılmak : къатеуэн.
basım işi : тхылъ тедзэ.
basım : тедзэ,
basımcı : тедзакIуэ.
basımevi : тхылъ тедзапIэ.
basın : тедзакIуэхэр, журналистхэр.
basınç ölçer : жьыпщ.
basınç : текъузэ.
basiret : гупсысэфI,набдзэгубдзаплъэ.
basiretli :усэрэж.
basit : тынш.
Bask : Баск, Спан хэгъэгум щыпсэуэ, хэхэс лъэпкъ щхьэхуэ (Абаск -пэсэрей Кавказ
лъэпкъщ ).
baskı : дэкъуза.
baskıcı : дэзыкъузэ, тезыдзэ.
baskın : теуэн, унажэ.
Basur med. : жьэнпэпкъ
baskül : хьэлъэшэч.
basma : чэсыргъей,
basma entari : чэсыргъей бохуцей.
basmacı : чэсыргъеящэ.
basmak : теувэн.
bastıbacak : щIалэцIыкIу.
bastırmak : дэкъузэн, текъузэн.
baston : щIакъуэ баш.
basur med. :жьэнпэпкъ.
baş : 1. щхьэ, 2. тхьэмадэ, 3. къежьапIэ, 4. псом ипэ, 5. бгыщхьэ, 6. хьэпшыпым и
хъуреипIэ, 7. Iэмэпсымэм и лъэныкъуитIыр, 8. лъэмыж лъэныкъуитI, 9. Iэщ щабжкIэ,
мэл щхьитI, бжьыныщхьэ, I0. уэнжакъыщхьэ, 11. щхьэ зудэгу, 12. тхакIуащхьэ,
143 -başı açık : щхьэмцIэ, -sivri başlı : щхьэдзасэ, -baş ağrısı : щхьэуз, -başını
bağlamak : щхьэр фIэпхыкIын, -yarım baş ağrısı : щхьэлъэныкъуэ уз, -başına buyruk :
щхьэхуит, -baş selamı : щхьэщэ, -başını satın almak : щхьэщэхуж, -başını satın alma
bedeli : щхьэщэхужыпщIэ, -başını eğmek : щхьэр щIэкъэн.
başak : щхьэмыж,
144 -başak kalıntısı : гъэшащхьэ, buğday başağı :гуэдз щьэмыж, arpa başağı :хьэ
щьэмыж, yulaf başağı :зэнтхъщьэмыж.
başaklanmak : щхьэмыжьыр къыдэгъэжын.
başarı : къэгъэхъэн.
başarılı : къэзгъэхъа.
başarısız : къэзмыгъэхъа.
başbakan : хэгъэгум е Хэку lуэхухэм еплъ тхьэмадэр.
başdönmesi :щьэуназэ.
başhekim : Iэзащхьэ, Iэзэпщ.
başhemşire : сымаджэ еплъхэм я щхьэ.
başıboş : щхьэхуит,
145 -başıboş bırakmak : щхьэхуиту утIыпщын.
başıbozuk : дзэм хэмыт.
baş dönmesi: щхьъуназэ.
başıkabak : щхьэ къуий.
başka, başkası : нэмыщI, нэпэмыщI, нэгъуэщI,къинэмыщI.
başkaca : нэгъуэщIу,къинэмыщIу.
başkalaşım : зыхъуэжыныгъэ.
başkalaşma : зихъуэжа.
başkalaşmak : зихъуэжын.
başkalık : нэгъуэщIу.
başkan : 1. тхьэмадэ,Тхьэм ида, 2. Iэтащхьэ, 3. нэхъыщхьэ.
başkanlık : тхьэмэдагъэ.
başkent : къaлащхьэ.
başkomutan : дзэпщышхуэ, дзэпщхэм я пщыжь.
başkonsolos : лIыкIуащхьэ.
başköşe : жьантIэ,
146 -başköşede oturan : жьантIэдэс.
başkumandan : дзэ пашэ, дзэзешэ.
başlamak : щIэдзэн,
147 -tekrar başlamak : щIэдзэжын.
başlangıç : пэщIэдзэ.
başlanmak : хуежьэн.
başlatmak : хуегъэжьэн.
başlayış : хуежьэ.
başlıbaşına : изакъуэ.
başlıca : япэрауэ.
başlık I : 1. уасэ, 2. тхыгъащхьэ.
başlık II : щхьэрыпхъуэн, бэщлыкъ, щхьэрхъуэн,
148 -başlık topuzu : шыкъу.
başörtüsü : щхьэтепхъуэ.
başsağlığı : хуэщыгъуэ.
başsız : щхьэншэ.
başsızlık : щхьэншагъэ.
başsoğan bot. : бжьынзэгуэж.
başşehir : къалащхьэ.
baştanbaşa : псори.
baştan savma : уцэрэфын, Iэпэдэгъэлэл щIын.
başucu : пIэщхьагъ.
başyapıt : IэщIагъащхьэ.
başyaver : къуэдзащхьэ.
başyazar : тхакIуащхьэ, тхакIуэ нэхъыщхьэ.
başyazı : тхыгъащхьэ.
başyazman : тхакIуэпщ.
batak : сэбсэтI, псыпцIэ.
bataklık : сэрэш, псыпцIалъэ, хывщотIэ, хьэрэшотIэ.
bataklık çulluğu zoo. : псыпцIэбабыщ.
bataklık kamışı bot. : мэкъут.
batı I : къуэхьэпIэ.
Batı II : Европэ.
batık : щIэмбрыуа.
batılı : къухьэпIэм щыщ.
batın : ныбэ.
batırılmak : ущIагъэмбрыуэн.
batırmak : щIэгэмбрыуэн.
batma : хэнэн, щIэмбрыуэн.
battal : 1. хьэлъэ, 2. ин, 3. мыщхьэпэж.
battaniye : цытепхъуэ
bavul : пхъуантэ.
bay : хъулъхугъуэ.
bayağı : 1. икIэ, 2. мыфI.
bayağılaşmak : зыгъэикIэн.
bayağılık : икIагъэ.
bayan : бзылъхугъэ.
bayat : гъуэта.
bayatlamak : гъуэтэн.
baygın : мэха, 2. фагъуэ, 3. дэхьэха.
baygınlaşmak : мэхыгъэ.
baygınlık : мэх хуэду.
bayılmak : 1. мэхын, 2. зэпэзэсын.
bayındır : гъэщIэрэщIа.
bayır turpu bot. : гыныху.
bayii : щакIуэ.
baykuş zoo. : жьынду, фэджкхъэ.
bayrak : нып,
149 -bayrağı dalgalandırmak : ныпыр гъэбырыбын. bayrak direği :ныпыкъу.
bayraktar : ныпзехьэ.
bayram : махуэшхуэ, IутIыж.
bayramlaşmak : махуэшхуэм ехъуэхъун.
bayramlık : махуэшхуэ щыгъын.
baytar : псэущхьэ Iэзэ.
bazen : зэзэмызэ, загъуэрэ.
bazlama : Iэгурыху.
be : уа, ей, уей.
bebek I : нану, дзадзу,нэнау.
150 -bebek göğüslüğü : хъырымычэ.
bebek (kukla) II : гуащэ.
beceri : Iэзагъэ.
becerikli : IэкIуэлъакIуэ, IэпэIэсэ.
beceriksiz : мыIэзэ, сампIэимыхьэ.
beceriksizlik : мыIэзагъэ,
151 -işi becerememek : пщIэншэрыкIуэ.
becermek : зыфIэзгъэкI.
beçtavuğu zoo. : шылэджэд.
bedava : уасэншэ, пщIэншэ,
152 -çekicin bedava kaldırılması zordur : пIщIэншэ уадэр Iэтыгъуейщ.
bedavacı : уасэншу еса.
bedbaht : насыпыншэ.
bedbahtlık : насыпыншагъэ.
bedbin : гумэщI, гумащIэ.
beddua : бгэ,
153 -beddua etmek : бгэн.
bedel : уасэ,
154 -yapım bedeli : щIыпщIэ.
beden : пкъы.
bedensel : пкъым теухуа.
beğendirmek : зегъэпэсын.
beğeni : зэпэс,
155 -beğenilen : Iумпэмыншэ, зырапэса.
beğenilmek : узрапэсын,
156 -beğenilmeye yakışan : IумпIафIэ.
beğenilmeyen : Iумпэм.
beğenmek : зэпэсын.
behemehal : даурэми, дахуэдэми.
beher : дэтхэнэми.
behey : ей, уей, мыдэ.
bekar : фызыншэ, лIыншэ, къэзмыша, дэмыкIуа.
bekaret : Iэнэмыса.
bekarlık : фызыншагъэ, лIыншагъэ.
bekçi : плъыр, хъумакIуэ.
157 -tarla bekçisi : хьэсэпэ хъумакIуэ.,bekçi köpeği :хъумакIуэхьэ.
beklemek : пэплъэн,
158 -fazla beklemek : щытыкъуэн.
beklenmek : къыппэплъэн.
bekleşmek : зэдэпэплъэн.
bekletmek : зыпэгъэплъэн.
bekri : ефакIуэ.
bekrilik : ефакIуэныгъэ.
bektaşiüzümü : щхъырыб.
bektaşiüzüm bitkisi bot. : щхъырыбей.
bel I : бгы, бгырыпхып1э,-bel bağı: бгы зэрытып1э,.-bel fıtığı: к1эпкъ 1упщ1э.
bel II : бел, хьэнцэ.
belsoğukluğu med. : урысуз.
bela : лажьэ.
belalı : Iуэху лажьэ.
belbel bakmak : нэр маплъэри, гур плъэркъым.
belde : къалэ.
belediye : къалэ Iуэху зезыхуэ.
belemek : (нанур) щIэпхэн.
beleş : уасэншэ.
beleşçi : уасэншэм еса.
belge : документ.
belgin : нахуэ.
belgisiz : мынахуэ.
belirgin : нахуэу.
belirlemek : гъэнэхуэн.
belirli : гъэнэхуа.
belirsiz : мыгъэнэхуа.
belirsizlik : мынэхуа.
belirti : гъэунэхуа.
belirtili : къагъэнэхуауэ.
belirtisizlik : къамыгъэнэхуауэ.
belirtmek : къэгъэнэхун.
belit : нахуэ.
belkemiği anat. : жал.
belki : хъуфынщ.
bellek : щхьэбыдэ.
bellemek I : зэгъэщIэн.
bellemek II : тIын.
belleten : щIэныгъэ тхылхъ.
belletmek : 1. егъэщIэн, 2. егъэтIын.
belli : 1. нахуэ, 2. мытIасхъэж, 3. зызмыхъуэж.
bembeyaz : щIыхубзэ, щIыхупс, хужьыбзэ.
ben I : анэл.
ben II : сэ.
benci : зэзыпэсыж.
bencil : зэзыпэсыжа.
bencileyin : сэр хуэдэу.
benç bot. : дзэгын, дахэтхьэпэ,шыныкъжьей.
benek : бжьыгъэ.
benim : сысейщ.
benimsemek : гудыхьэ.
benimsetmek : хэпщэн, игу ирегъэхьын.
beniz : цIыхуфэ,
159 -sarı benizli : фагъуэ.
benlik : езыр.
bent : псы IууапIэ, псы еуэлIапIэ.
160 -bent yapılmış : IуащIа.
benzemek : ещхьын.
benzerlik : зэщхь.
benzeşim : зэщхьхэ.
benzeşme : зэщхьыгъэ.
benzeşmek : зэщхьын.
benzetmek : егъэщхьын.
benzeyiş : ещхь.
benzin : бензин.
beraat : лажьэншэ, хеин.
beraber : зэдэщIыгъу,къимыдэкIэ.
beraberlik : зэдэщIыгъун.
berbat : хьэлэч.
berber : жьакIэупсак1уэ.
bere : уIэгъэ.
bereket : бэвыгъэ, бэ, хъуей.
bereket tanrısı :тхьэгъэлэдж.
bereketli : бэв.
bereketli toprak :бэвылъэ.
bereketsiz : бэвыншэ.
beri : мыдэкIэ.
beriki : мыдрейр.
berk : быдэ.
berkitmek : гъэбыдэн.
berrak : къабзэ.
berraklaşmak : къабзэжын, жэбзэжын.
berzah : Iэгъуэблагъуэ.
besbelli : нэрылъагъу.
besi : шхыныгъуэ.
besin : шхын.
besleme : гъашхэ.
beslemek : гъашхэн.
Besleney : Бэслъэней. (адыгэ лъэпкъхэм яз).
beslenme : уагъэшхэн.
beslenmek : ягъэшхэн.
beste : уэрэдуса.
besteci : уэрэд усакIуэ.
beş : тху-5.
beşparmak : 1. Iэпхъуамбитху, 2. хы псэущхьэ.
161 -beş misli : хуэдитху.
beşer I : цIыху.
beşer II : тхурытху.
beşeri : цIыхугъэ (цIыхум теухуа)
beşeriyet : цIыхухэр.
beşgen geo. : тхуимэ.
beşik : гущэ.
beşinci : тхуанэ-рей.
beşiz : тхурылъху.
beşli : тхурытху.
betbereket : бэвыгъэ.
beter : нэхъ икIэ.
beton : бетон.
betonarme : бетонкIэ зыхагъэжыхьа.
betonyer : бетон зыхэзыщIэ Iэмэпсымэ.
bevliye med. : гъутхьэпсгъуэгу сымаджагъэ.
bey I : хуэщIа, 2. зыкъизых.
bey II : лIы.
beyan : жыIэн, егъэщIэн, Iуэтэн.
beyanat : жызыIэ, езгъащIэ, зыIуатэ.
beyanname : тхыгъэкIэ езгъащIэ.
beyaz ballıbaba bot. : шыпсыранэдэгу.
beyaz karışımı : щIыхуфыцIафэ.
beyaz kömür : дыщэуэздыгъэ.
beyaz pancar bot. : жэгундэхужь,жэгундэху.
beyazperde : Iупхъуэхужь, синема.
beyaz peynir : кхъуейхужь.
beyaz sakallı :жьакIэху.
beyaz soğan bot. : бжьынхужь.
beyaz : хужь, фэху.
beyazımsı : щIыхуфэ.
beyazımtırak : хужьыфэ,фэху.
beyaz ırk :къафкъас лъэпкъ.
beyaz karaağaç bot. : дыкъуэнагъхужь.
beyaz karga zoo. :фикъ.
beyazlanmak : зыгъэхужьын.
beyazlaşmak : къэхужьын.
beyazlatmak : гъэхужьын.
beyazlık : хужьыгъэ.
beygir zoo. : шыхъу, алашэ, хакIуэ.
beyhude : пщIэншэ.
beyin anat. : куцI.
beyincik anat. : куцIцIыкIу.
beyinsiz : куцIыншэ.
beylik : къэрэлыгъуэ, тетыгъуэ.
beynamaz :нэмэз зымыщI.
beynelmilel : хэгъэгуу хъуар псори.
bez : щэкI, хъыдан.
bezdirmek : егъэзэшын.
bezelye çalısı bot. : кIарц гъуэжь.
bezelye bot. : джэшхъурей.
bezeme : гъэщIэрэщIэн.
bezemek : гъэщIэрэщIа.
bezgin : езэша.
bezginlik : щхьэжагъуэ.
bezir : щIэп дагъэ.
bezirgan : щакIуэ.
bezirlemek : щIэп дагъэр щыхуэн.
bezmek : езэшын.
bıçak : сэ, сэмпIaл,
162 -büyük bıçak : сэшхуэ, сэ ин, -bıçak sapı : сэ дакъэ, -bıçak kını : сампIэ, -bıçak ağzı
: сэдзэ, -bıçak sırtı : сэ тIыгу, -bilenmiş bıçak : сэхъуа, -çok keskin bıçak :
мaисэщхъуэ.,küt bıçak :сэ дзагуэ.
bıçakçı : сэщI, сэщэ.
bıçaklamak : есэуэн.
bıçalık bot. : ажэгъуэпщ.
bıçkı : пхъэх,
163 -bıçkıhane : пхъэщ.
bıçkın : цIыху мыгъэса.
bıkılmak : уаужэгъун.
bıkkın : иужэгъуа.
bıkkınlık : езэшыгъуэ.
bıkmak : езэшын, хуэмышэчыжын.
bıktırmak : егъэзэшын.
bıldır : нэгъабэ.
bıldırcın zoo. : ныбгъуэ,
164 -bıldırcınkılavuzu zoo. : мэкъупIэ джэд, -bıldırcın kapanı : хьэщ.
bırakılmak : укъаутIыпщын.
bırakmak : щинэн, утIыпщын, гъэтIылъын,
165 -hiçbir şey bırakmamak : къэмынэIауэ, -içeri bırakmak : щIэутIыпщхьэн, -dışarı
bırakmak : щIэутIыпщыкIын.
bıraktırmak : егъэутIыпщын,
166 -işi bıraktırmak : щегъэтыжын.
bıyık : пащIэ,
167 -uzun bıyıklı : пащIэкIапсэ,
168 -bıyık burmak : пащIэр IуэнтIэ,
169 -bıyık ucları: пащ1эк1э, пащ1эк1апэ.
bıyıklanmak : пащIэ къытекIэн.
bıyıklı : пащIэ зытет.
bıyıklı balık zoo. :пащIэкIапсэ
biber bot. : шыбжий.
biberlemek : шыбжий хэкIутэн, текIутэн, хэдзэн, хэлъхьэн.
biberlik : шыбжиилъэ.
biberon : щIэфылъэ.
bibliyografya : библиографие, тхылъ щIэныгъэ.
biçare : тхьэмыщкIэ.
biçer-döver : мэш Iузыхыж машынэ.
biçilmek : паупщIын.
biçim I : теплъэ, къызэралъагъу.
biçim ll : пыупщIын.
biçimli : дахэ, къекIу.
biçimsiz : Iей, къемыкIу, адэмыгу, фаджэ.
biçimsizlik : фаджагъэ,
168 -biçimsizliği : фэджыкхъэ.
biçki : бзын, пыупщIын.
biçmek : бзэн.
biçtirmek : егъэбзын.
bilakis : и пхэнжыр.
bilanço : хэхъуэ хэщIыгъэ.
bileği taşı (kalın): мывэупц1э пхъашэ.
bileği taşı(ince): мывэупц1э щабэ.
bildik : цIыхугъэ, нэIуасэ.
bildirge : тхыгъэ Iуэта.
bildirim : егъэщIэн (тыгъэкIэ).
bildirme : Iуатэ.
bildirmek : Iуэтэн, егъэщIэн.
bildirmek : щыгъуазэ щIын.
bile : ари.
bileği taşı : мывэупцIэ, лъэрымывэ.
bileği taşı kalın :мывэупцIэпхъащэ.
bileği taşı ince :мывэупцIэщабэ.
bileği : мывэупцIэ.
biletmek : егъэжанын.
bileğici: лъак1уэ.
bileğlik : мывэупцIалъэ.
bilek : Iэдий,1эпщэ,
170 -bilek zoru : IэпщэкIуэн, -el ayak bileği : Iэпщэлъапщэ, -bilek eklemi: 1эпщэ
зэрытып1э, -bilek kemiği: 1эпщэ къупщхьэ, -bilek tüyü: 1эпщэц.
bilekli : Iэпщацэ.
bileklik : Iэпщалъэ.
bilemek : гъэжанын, лъын.
171 -ağzını bilemek : IулъыкIын.
bileşik : 1. зыхэхьа, 2. зэхэткIухьа.
bilet : билет.
biletçi : билетыщэ,лъакIуэ.
bileyici : гъэжэнакIуэ, лъак1уэ.
bilezik : Iэпщэхъу.
bilge : щIэрей.
bilgi : щIэн.
bilgiç : щIэныгъэ зиIэ.
bilgilendiren : хэзыгъэгъуазэ.
bilgili : щыгъуазэ.
bilgin : щызыгъэгъуазэ.
bilgisayar : компутер.
bilgisiz : щымыгъуазэ.
bilgisizlik : щымыгъуэзагъэ.
bilhassa : псоми ялей.
bilim kurgu : щIэныгъэ гупсысэ.
bilim : щIэныгъэ.
bilimsel : щIэныгъэу.
bilimsizlik : щIэныгъэншагъэ.
bilinç : гупсысэкIэ.
bilinçaltı : гупсысэ щIагъ.
bilinçli : гупсысафIэу.
bilinçsiz : гупсысэншэу.
bilinçsizlik : гупсысэншагъэ.
bilinen : ящIэр.
bilinmedik : ямыщIар.
bilinmeyen : ямыщIэ.
bilinmez : мыщIэ.
bilirkişi : хэзыщIыкI.
billur : къабзэдыдэ.
billursu : псы къабзэ.
bilmece : къуажэхь.
bilmek : щыгъуазэ,
binyaprak bot. : бэджкъищ.
bin : мин, I000.
bina : унэ.
bindirmek : 1. тегъэтIысхьэн, 2. жьэхэуэн.
binek : уанэш.
binektaşı : шэсыпIэмывэ.
biner : мин бжыгъэхэр.
binici : шэсакIуэ.
bininci : ипэрей мин.
binit : bak. binek.
binlik : 1. мин бжыгъэ, 2. зы литр здихуэ абдж.
binmek : 1. шэсын, 2. итIысхьэн.
bir şey : зыгуэр.
bir : 1. зы, 1, 2. зэхуэдэ, 3. зэгухьэ, 4. закъуэ,
172 -bir iki kez : мызэ мытIэ.
bira : пивэ.
birader : къуэш.
biraz : мащIэ, тIэкIу,тIэкIурэ.
biraz biraz :тIэкIу тIэкIурэ.
birazcık : тIэкIунитIэ.
birazdan : тIэкIу дэкIмэ.
biraz önce :нетIэ.
birbiri, biribiri : зыр зым.
birçok : зыкъом.
birdenbire : зэуэ.
birer : зырызурэ.
birey : унагъуэм щыщ яз.
biri, birisi : зыр, зыгуэр.
biricik : зызакъуэ.
birikim :гъэтIылъыгъэ.
birikimsiz :гъэтIылъыгъэншэ.
birikinti, birikme : зэхуэхьэса, зэхуэса.
biriktirmek : зэхуэхьэсын.
birileri : зэгуэрхэр.
birim : щапхъэ.
birinci : пэрыт, ипэрей, япэрей.
birincilik : ипэрейр.
birkaç : 1. зытIущ, 2. зыбжанэ, 3. тэлай.
birleşen : зэгухьэр.
birleşik : зэгухьа, зэхэхьа.
birleşim : хасэ зэIущIэ.
birleşme : зэгухьэ.
birleşmek : зэгухьэн.
birli : зынэ.
birlik : 1. закъуэныгъэ, 2. хасэшхуэ
birlikte : зэдэщIыгъуу.
birşey :зыгуэр.
birtakım : зэгуэрхэр.
bir zaman :зэгуэр, зэгуэрэм.
bisiklet : лъэгургъажэ.
bisturi : сэжан.
bit yeniği : тIасхъэ, мыхъумыщIагъэ зыхэлъ.
bit zoo. : цIэ ( хьэпIацIэ),
173 -bit yumurtası : цIакIэ, -bit ilacı : цIэгын.
bitap : ещa, щхьэжагъуэ.
bitaraf : лъэныкъуэншэ.
bitaraflık : лъэныкъуэншагъэ.
bitevi, biteviye : зэпымыуэ.
biteviyelik : зэпымыувыIэныгъэ.
bitik : IэпкълъэпкъкIэ дэхуэха.
bitim : уха.
bitimli : ухыныгъэ.
bitimsiz : мыухыжын.
bitirmek : ухын.
bitişik : зэгуэлъ.
bitişmek : зэгуэлъын.
bitiştirmek : зэгуэгъэлъын.
bitki : къэкIыгъэ.
bitkiler tanrısı mit. :тхьэгъэлэдж.
bitkimsi : къэкIыгъафэ.
bitkin : еша, езэша.
bitkinlik : езэшын.
bitmek l : ухын, зэфIэкIын, дэхьэхын.
bitmek ll : кIын къыхэкIын,
174 -önünde bitmek : IукIэн.
biyografi : цIыхум и гъащIэр къызэрекIуэкIар.
biyolog : къэкIыгъэ щIэныгъэлI, биолог.
biyoloji : къэкIыгъэ щIэныгъэ, биологие.
biz l : дэ,
175 -biz bize : дэр-дэру, -bizsiz : дэрыншэу.
biz ll : дыд.
176 -kalın biz : щхьэкIуэдыд.
bizar : ужэгъун, хуэмышэчыжын.
bizim : дыдей.
bizon zoo. : домбей, ацумыз (шап.).
bizzat : езыр.
blok : мывэшхуэ бетон хьэлъэ.
blöf : щIэкIэ.
blüz : бостеиплIэ.
boa zoo. : архъуэжь.
bobin : шэцыкуэ, шэрхъ цIыкIу.
boca : икIутэн.
bocalamak : хэзэрыхьын.
bodrum : щIыт унэ.
bodur : лъахъшэ, кIэщI.
bodurhasır otu. bot. : ащтым.
boğa zoo. : гуу,
177 -boğanın boynuzla yığını dağıtması : щIэбжьэхъуэн.
boğalamak : фIэгъэжын.
boğaz l anat.: псэфылъэ, boğaz içi: псэфылъэ к1уэц1.
boğaz ll coğ.: жьанэ.
boğaz gerdanı :жьэгъу.
boğaziçi coğ.: хытIуалэ.
boğazlı : шхэрей.
boğazsız : мышхэрей.
boğmaca med. : шыдыпсчэ, псчэуз.
boğmak l : тхьэлэн.
boğmak ll : зэрыгъэлъэдэн.
boğucu : зытхьэлэ.
boğuk : макъ икIа.
boğulmak : уатхьэлэн.
boğum : зэрылъэдапIэ.
boğumlu çoban değneği bot. : арыпсыгъуэ.
boğuşmak : зэрыфыщIын.
bok : хьей.
boks : Iэштым зэуэкIэ, Iэрзауэ.
boksör : Iэштым зэуакIуэ, IэрзауакIуэ.
bol : быхъу, куэд, бэ, къэбэта.
bollanmak, bollaşmak : быхъуIуэ.
bolluk : бэвыгъэ, щхьэмыжыбэ.
bomba : гыныщэ.
bomboş : нэщIыбзэ.
boncuk : щыгъэ.
bonfile : тхыцIэл.
bonkör : зытыф.
bonservis : IэпэIэсэ тхыгъэ.
borazan : нэкъырэ, бжьэмий.
borazancı : нэкъырапщэ, бжьэмияпщэ.
borç : щIыхуэ.
borçlanmak : щIыхуэ къэщтэн.
borçlu : щIыхуэ зытелъ.
borçsuz : щIыхуэншэ.
bordo : плъыжьфIыцIафэ.
boru : бжьэмий.
-çelik boru :жыр бжьэмий, -demir boru :гъущI бжьэмий, -ağaç boru :пхъэ бжьэмий, -lastik
boru :хьэфэ бжьэмий, -bakır boru :гъуаплъэ бжьэмий.
bostan : нашалъэ.
bostancı : нашалъэ плъыр.
boş : нэщI, нэд, надэ.
boşalmak : зыунэщIын.
boşaltaç : зыунэщI.
boşaltım : зыунэщIакIуэ.
boşaltma : гъэунэщIын.
boşaltmak : унэщIын, икIэщIыкIын.
boşamak : игъэкIыжын.
boşanmak : зэпыкIыжын.
boşboğaz : Iуэрвэр.
boşboğazlık : Iуэрвэрыгъэ.
boşluk : 1. уэгу, 2. кумб.
boşuna : ауэ.
bot I : кхъуафэжьей.
bot II : вакъэ.
botanik : къэкIыгъэхэр.
boy I : лъэпкъ.
boy II : кIыхьагъ, лъэгагъ.
boya : иIэгъэ, беяу, купрауз.
boyacı : иIакIуэ, купраузакIуэ.
boyamak : иIэн.
boyanmak : зиIэн.
boykot : щыгъэтыжын.
boylu : нэхъ кIыхь, нэхъ лъагэ.
boynuz : бжьакъуэ.
boynuzlamak : ебжьэкъуэн.
boynuzlu : бжьабэ, -tek boynuzlu :къуагуэ.
boyun bağı : пщэдэлъ, пщэпс.
boyun eğmek : щхьэгъэщхь.
boyun : пщэ,
178 -ince boyunlu : пщэ псыгъуэ.,-kalın boyunlu :пщэ гъум, boyun büyük siniri: пщахуэ, boyun yanı: пщэбгъу, -boyunla başın birleştiği kısım: пщэгурыгъ,пщэкъу, -boyunla sırtın
birleştiği kısım: пщэдакъэ, -boyun siniri: пщэдыкъыхуэ -boyun eti: пщэл, -boyun damarı:
пщэ лъынтхуэ, -boyun kökü: пщэпкъ, -boyun saçı: пщэфэц, пщэц, -boyun kemikleri:
пщэ1упщ1э, -boyun derisi: пщафэ.
boyunduruk : бжьы.
boyut : инагъ.
bozyılan zoo. : блашэ.
boz : щхъуэ, гъуабжэ.
boza : хупс.
bozarmak : щхъуэфэн.
bozdoğan zoo. : къуалэбзу.
bozdurmak : егъэкъутэн.
bozguncu : зыхэзгъэзэрыхь.
bozgunculuk : зыхэгъэзэрыхьын.
bozkır : губгъуэ.
bozmak : къутэн.
bozukluk : жьыгъей
bozulmak : 1. къэгубжьын, 2. фIыIун, 3. къэкъутэн.
bozuşmak : зэщыхьэн, зэщыIеин.
böbrek anat. : жьэжьей.
böbürlenmek : зыгъэпэгэн.
böcek : хьэпIацIэ,
179 -böcek yavrusu : хьэпIацIэшыр, хупс. -böceğin yığdığı toprak : хьэпIацIэгъашхэ.
böcekcil : хьэпIэцIэшх.
böceklenmek : хьэпIацIэ хищIэн, ирищIэн.
böceklik : шылэщ.
böcelek tutma : цIывын.
böğür : 1. джабэ, 2.бгъу.
böğürme : бу.
böğürmek : буун.
böğürtlen bot. : мэрэкIуапцIэ.
böğürtlenlik : мэрэкIуэпцIалъэ.
bölen : зыгуэш, зыраугуэш бжыгъэ.
bölge : Iэгъуэблагъуэ.
bölgesel : Iэгъуэблагъуэу.
bölme : ищIыкI, гуэш, куутI.
bölmek : ищIыкIын, зыгуэхын, тегуэшэн, гуэшын.
bölü : гуэш, тIууанэ.
bölük bölük : лъэныкъуэ лъэныкъуэу.
bölük : зы лъэныкъуэ.
bölüm : лъэныкъуэ къуапэ, зэрыхуэхъулъыс, едзыгъуэ.
bölünen : зытраугуашэ,
180 -bölünen sayı : яугуэш бжыгъэ.
bölünme : тIууэ ищIыкIын.
bölüntü : зытыраугуашэр.
bölüşmek : зэдэугуэшэн.
bön : надэ.
bönlük : нэдагъэ.
börek : хьэлывэ.
börekçi : хьэлывэщI, хьэлыващэ.
börkenek anat. : етIэнэрей жьэжьей. (былым гъуащхэм ).
böyle : мыпхуэдэу.
böylece : мыпхуэдэурэ.
böylelikle : мыпхуэдэ къабзэу.
brakisefal : щхьэкIэщI.
bravo : дэгъуэщ.
brom min. : бром.
brom kılçıksız bot. :гъащащхьэ.
bronşit med. : бгъэуз.
bronz min. : жэз.
bronzlaşmak : жэзыфэ хъун.
broşür : тхылъ цIыкIу.
brove : Iэзагъэ зиIэ.
brülör : щIэгъэнапIэ.
brüt : зэрылъыри хэту, хамыхауэ.
181 bu : мыр, мы, -kim bu? : хэт мыр? -kim bu gelen? : мы къэкIуар хэт?
bucak : 1. къуапэ, зыгъэпщкIупIэ, 2. къуэжэшхуэ.
buçuk : ныкъуэ.
buçuklu : ныкъуэу.
budak : гуанэ.
budaklanmak : къуэпс къыдигъэжын.
budala : Iулэ.
budalalık : Iулагъэ.
budamak : хъунщIэн, уфэкъун, къеупщIэтэхын.
budanmak : уахъунщIэн.
budun : лъэпкъ.
budun bilim : лъэпкъ къэхутэныгъэ.
bugün : 1. нобэ, 2. нобэрей лъэхъэнэ.
bugünlük : нобэрей.
bugüne kadar :нобэкIэ.
buğday bot. : гуэдз,
182 -kışlık buğday bot. : гуэдз щIыIэрыс, -bahar buğdayı bot. : гъатхэ гуэдз, -kara
buğday bot. : гъасэ, гъашэ.,-buğday biçimi :гуэцых.
buğday çiçeği bot. : пхъапхъэдахэ.
buğdaysı : гуэдзыфэ.
buğu : 1. бахъэ, 2. пшагъуэ.
buğulama : гъэбэхъа.
buğulamak : гъэбэхъэн.
buğulanmak : бэхъэн.
buhar : бахъэ.
buharlaşmak : къэбэхъэн.
buji : бужи.
bukalemun zoo. : фэтегъэкI.
buket : гъагъэIэрамэ.
bukle : джэрэза.
bulama : цIалэ.
bulamak : цIэлэн.
bulandırmak : гъэутхъуэн.
bulanmak :къэутхъуэн.
bulanık : утхъуа.
bulanmış : къэутхъуа.
bulantı : къызэIыхьэн.
bulaşıcı : уз цIалэ, уз пышэ, зэрыцIалэ.
bulaşık : тхьэщIын,
183 -bulaşık suyu : тхьэщIэпс.
bulaşıkçı : тхьэщIакIуэ.
bulaşmak : щыхьэн.
buldog zoo. : булдогу, (хьэ лъэпкъыгъуэ ).
buldozer : щIытхъу.
bulgu : къэхутэн.
bulgur : пылгъур.
bulmaca : псалъэзэблэдз.
bulmak : къэгъуэтын,
184 -eden bulur : щхьэхуешэ, -kolay bulmak : къэгъуэтыгъуафIэ.
bulundurmak : зигъэIэн.
buluntu : къахута.
buluş : 1. къэхутэн, 2. IэщIагъэщIэ.
buluşturmak : зэрыгъэгъуэтын.
bulut : пщэ.
bulutlanmak : къэпщэгъуэн.
bulutlu : пщагъуэ,
185 -bulutlu hava : хъэрпщэр.
bulvar : гъуэгуанэ.
bumbar : 1. кIэтIийгъум, 2. жэрумэ.
bun : гузэвэгъуэ.
bunak : зи гупсысэм къыщыщIа.
bunalım : гузэвэгъуэ хэхуэн.
bunalmak : гузэвэгъуэ хэхуa.
bunaltı : игу къызэIыхьэн.
bunca : мыпхуэдиз.
bura-ya : мыбдей, мыдэ.
burada-buraya : мыдеж, мыбдеж,
186 -buraya gel : мыбдеж къакIуэ.
burağan : хьэшкурий.
buram buram : Iув Iуву.
burcu : мэдахэ.
burç ast. : вэгъуэбэ.
burçak bot. : джэштхьэпэ.
burgu : бру.
burgulamak : бруун.
burjuva : хуэщIа.
burkmak : IуэнтIэн.
burkulmak : щIэIуэнтIыкIын.
burma : IуэнтIэн.
burmak : 1. IуэнтIэн, 2. сэкIын.
buruk : IуэнтIа.
burukluk : IуэнтIагъэ.
burulma : яIуэнтIа.
burulmak : яIуэнтIэн.
burun-anat : 1. пэ, 2. ипэ, 3. пагэ, 4. пэпцIапэ,
187 -burun kemiği : пэбг, -burun ortası : пэку, -burnun tamamı : пэщхъын, -burun deliği
büyük olan : пэщхъыныхъу, -sivri burunlu : пэцIурэ, пэ папцIэ, -burnunun içi kıllı olan :
пацэ, burun kılı: пэц, -burun direği : пэтх, -kalın burunlu : пэхъу, пэгъум, -uzun burunlu :
пэкIыхь, -küçük burunlu : пэцIыкIу, -eğri burunlu : пэIушэ, -küt burunlu : пагуэ, -burun iç
deliği : пэбзий, -burun deliği : пэгъуанэ, -burun tiki : дзыгъуэпэцIыцI, -burun ucunun
soyulması : пыукъуэикIын, -burun dibi : пэкъу, -burun ucu : пэнцIыв.,-büyük burun :пакъэ,
-burun suyu :пэпс, -karga burun :пэкъурш, -burun kepçesi: пэлъэщ1, burun içi: пэк1уц1, burun kenarları: пэбгъу, -burun iç kenarları: пэкуэц1 нэз, -burun kıkırdağı:пэынц1, пэ
хъыщт, пэкукъу хъыщт, -burun iç ortası: пэкукъу.
buruntu med. : кIэтIий уз.
buruş buruş : зэтеупIышкIуа.
buruşmak : зэтеупIышкIуэн.
buruşuk, buruşmuş : упIышкIуа.
buruşukluk : зэлъа.
buse : ба.
but : куэ, but üstü-derisi: куафэ, but bağı: куэбзэпс, but etleri: куэнэгэгъу, but kemiği:
куэпкъ, but kemik bağı: куэпкъ зэрытып1э, but başı: куэпкъыщхьэ, but kılı: куэц.
buut : 1. къуапэхэр, 2. жыжагъэ.
buyruk : унафэ,
188 -kendi başına buyruk : щхьэхуит.
buyurmak : унaфэ щIын.
buz : 1. мыл, 2. щIыIагъэ,
189 -buz tutmak : щтын.,-buz sarkıtı :мылпыж, мылкIэбыдз.
buzağı zoo. : шкIэ,
190 -süt buzağısı zoo. : шкIащIэ, -buzağı ahırı : шкIэщ.,-buzağı çobanı :шкIахъуэ.
buzağılamak : лъхуэн.
buzdağı : мылкъурш.
buzdolabı : щIыIалъэ.
buzhane : мылылъэ.
buzkıran : мылкъутэ.
buzlanmak : щтын, щтырыгъу.but kemik bağı:
buzlu : мылу, щтырыгъуу.
buzlu cam : абдж мылыфэ.
bücür : тIо, пIитIо, цIыкIу.
büfe : тыкуэн цIыкIу.
büfeci : тыкуэн цIыкIу тет.
büklüm : IуэнтIа.
bükmek I : IуэнтIэн.
bükmek II : щIэджэн.
bükük : гъэIуэнтIа.
bülbül zoo. : амкъыш, уэрэдбзу.
bünye : Iэпкълъэпкъ зэхэлъыкIэ.
büro : лэжьапIэ.
bürokrasi : бурэкратхэр.
bürokrat : бурэкрат.
bürülü : шыхьа.
bürümcük : шылэпIащIэ.
bürümek : тепхъуэн.
bürünmek : зытепхъуэн.
büsbütün : зэкIэ, псори, фIэкхъыу.
büst : щхьэсын.
bütün : псори.
bütün gün :махуэ ен.
bütünleme : ныкъуэу.
bütünlemek : зыхуэхьэсын,зы щIын.
büve zoo. :гъудэнэф.
büyü : нэщIэпхэ.
büyücek : иныIуэу
büyücü : уд.
büyük : ин, пIащэ, уардэ.
büyükana : нэнэжь.
Büyükayı ast. : Вагъуэзэшибл.
büyükbaba : дадэ, адэшхуэ.
büyükbaş soğan : бжьынышхуэ.
büyükbaş : былым, Iэщ ин.
büyükbaş aşık kemiği :къуад.
büyükelçi : хэгъэгу лIыкIуэ.
büyükelçilik : хэгъэгу лIыкIуэ и IуэхущIапIэ.
büyük gülhatmi bot. : матэкхъуеишхуэ.
büyüklenmek : зыгъэпэгэн, зыгъэинын.
büyükler : щхьэгуэхэр.
büyüklük : иныгъэ, лъэгагъэ.
büyülemek : 1. къыдэхьэхын, 2. нэщIэпхэн.
büyüleyici : удэзыхьэх, узэIэпишэн.
büyültme : гъэинын.
büyülü : зинэ щIапха.
büyümek : инын, хэхъуэн,
191 -altında büyümek : щIэхъукIын.
büyütken : зыгъэинын.
büyütmek : гъэинын, пIын, хэгъэхъуэн.
büzgü : зэгъэлъа.
büzme : зытедзэ.
büzmek : зытедзэн.
büzülmek : зэхуэшэн.
büzüşmek : IунтIыIун.
C, c : Дж, дж.
caba : 1. уaсэншэ, 2. лей.
cabadan : 1. уaсэншэу, 2. лейуэ.
cadaloz : алмэсты, фызыжь жьэрэIурэ.
cadde : гъуэгуанэ.
cadı : уд, алмэсты.
caf caf : егъэлея.
cahil : емыджа, мыгъэса.
caiz : къекIу.
caka : зыкъизых.
cam : абдж,
192 -cam yuvası : абдж хэлъхьэпIэ.
cam göbeği : абджыфэ.
cambaz : 1. кIапсэрыкIуэ, 2. пхъэлъэрыкIуэ.
camcı : абдж хэзылъхьэ, зыщэ.
camız zoo. : хыв.
cami : мэжджыт.
camia : гуп.
camlamak : абдж хэлъхьэн.
camlatmak : абдж хегъэлъхьэн.
campanula bitkisi bot. : джэдутхьэкIумэ.
campanula otu bot. : шэщIыдэ.
camus : bak. camız.
can : псэ, лъхудий.
193 -canını esirgemeyen : псэемыблэж.,-can arkadaş :псэуэгъу, псэгъу.
caneriği : пхъэгулъ мыхъуа.
cankurtaran : псэр къезыгъэл.
canan : 1. Тхьэ, 2. къэшэн.
canavar : хьэкIэкхъуэкIэ, псэр хэзых, цIыхушх.
canavar otu bot. : шейтIанлулэ, сэхурангъэгъу.
canavarlık : хьэкIэкхъуэкIагъэ.
cancı : гумащIэ, псэмаф1э.
194 -canı kadar : и псэм хуэдиз, canını esirgemeyen:псэ емыблэж.
canciğer : ныбжьэгъуфI.
candan : фIылъагъуныгъэ.
cani : цIыху укIакIуэ
canlandırma : 1. къэгъэхъужын, 2. нэгум къыщIэгъэхьэн.
canlanmak : къэхъужын, псэр къыхэхьэжын.
canlı : 1. псэу, 2. гуащIэ, 3. псэ зыхэт,
195 -dokuz canlı : псэбыдэ.
canlılık : псэр хэтын.
cansız : псэншэ, лIа, хьэдафэ.
cansızlık : псэншагъэ.
car car : Iэуэлъауэу псэлъэн.
cari : пхыкI.
cariye : унэIут,
196 -cariyelik : унэIутыгъэ.
cascavlak : 1. къуий, 2. пцIанэ.
casus : тIасхъэщIэх.
casusluk : тIасхъэщIэхыгъэ.
cavlak : пцIанэ, цыншэ,
cavlamak : лIэн.
caydırıcı : ущIезгъэгъуэж.
caydırmak : щIегъэгъуэжын.
cayır cayır : 1. псынщIэ псынщIэу, 2. гуащIэу исын.
cayırtı : шкъух,
198 -o cayırtıyla ağaca vurdu : ар шкъух макъкIэ жыгым еуащ.
cayma : щIегъуэжа.
caymak : щIегъуэжын.
cazgır : бэнакIуэхэр езыгъэцIыху.
cazibe : удэзыхьэх, гурыхь, узыIэпызышэ.
cazip : ехъуэпсэн.
cebir I : алгебрэ.
cebir II : лIыгъэ.
cebren : лIыгъэкIэ.
cebretmek : егъэзын.
cebri : егъэзыгъуэкIэ.
cefa : гуауэ,
199 -cefa görmek : гуауэ лъагъун.
cefakar : гуауэр бдэзышэч.
cefakeş : гуауэм хэта.
cehalet : мыщIэныгъэ, гъэсэныгъэншэ.
cehennem : хьэдрыхэ,
200 -cehennem yolu : хьэдрыхэ гъуэгу, -cehennem atlısı : хьэдрыхэ шу, -cehennem
zebanisi : хьэдрыхэ плъыр.
cehennemi : хьэдрыхэ пэлъытэ
cehennemlik : хьэдрыхэ кIуапхъэ.
cehri bot. : бгырыпхиIэ.
ceket : цакуэ кIэщI,
201 -ceket kol ağzı : Iэгъуапащхьэ, -ceket kolu : Iэгъуапэ.
celal : 1. иныгъэ, 2. губжь, 3. тэмакъкIэщI.
celallenmek : къэгубжьын, къэтэмакъкIэщIын.
celalli : тэмакъкIэщI.
celep : Iэщ, былым щэху.
cellat : щхьэпылъакIуэ, укIакIуэ.
celp : 1. къегъэшэн, 2. хей къеджэ, 3. дзэм дашын, 4.дзэм ираджэн.
celpname : къеджэ тхыгъэ.
celse : зэхэс, зэIущIэ,
202 -celseyi açmak : зэIущIэм щIегъэдзэн.
cemaat : 1. нэмэз зыщIхэр, 2. зэдинэгъухэр, 3. гуп.
ceman : псори.
cemiyet : хасэ,
203 -cemiyete girme-çıkma şekli : хасэ хыхьэкIэ-хэкIыжыкIэ.
cemre : уафэр, псыр, щIыгур къэхуэбэжын.
cenabet : фIеигъэ.
cenaze : хьэдэ,
204 -cenaze için kesilen hayvan : хьэдэIусыпхъэ, -cenazeyi karşılamak : хьэдэпежьэ, cenaze yemeği : хьэдэIус, -cenaze yemeği yemek : хьэдэIусышхэ, -cenazeyi yıkamak :
хьэдэгъэпскI, -sahipsiz cenaze : хьэдэзеиншэ, -eğri büğrü cenaze : хьэдэкъуаншэ.
cendere : дэкъузэ Iэмэпсымэ.
cengaver : зэуэлI.
cenk : зауэ.
cenkçi : bak. cengaver.
cennet : жэнэт,
205 -cennet kapısı : жэнэтыбжэ, -cennet gibi : жэнэтым хуэдэу.
cennetkuşu zoo. : пцIащхъуэ.
cennetlik : жэнэт Iыхьлы, жэнэтыкIуэ.
centilmen : цыху пIащIэлI.
centilmence : пIащIэлIу.
centilmenlik : пIащIэлIыгъэ.
cenup : дыгъэмыхъуэ.
cep : жып,
206 -cepten vermek : и жыпымкIэ етын.
cephane : гыныгъуэ.
cephanelik : гынылъэ, Iэщэфэщалъэ.
cephe : 1. зэуапIэ, 2. гупэ,
207 -cephe almak : пэрыувэн.
cepheleşmek : зэгуэхьэн.
cerahat : шын, уэтэпс.
cerahatlenmek : къэшынын.
cerahatli : шын къищIа.
cereme : лажьэ пшынын, хэшэн.
cereyan : къепщэн,
208 -cereyanlı : къепщэрей.
Cermen : Алман лъэпкъ,Нэмыцэ.
cermence : алманыбзэ, нэмыцэбзэ.
сerrah : сэкIэ еIэзэ.
cesamet : иныгъэ.
cesaret : лIыгъэ, лIыхъужьыгъэ, хъыжьэ,
209 -cesaret edememek : тaучэлмыщIэ.
cesaretlenmek : зыгъэлIыхъужьын, таучэлын.
cesaretli : лIыхъужьыгъэ, хъыжьагъэ, хахуэ, хэхуагъэ, таучэлыгъэ.
cesaretsiz : 1. къэрабэ, 2. лIыгъэншагъэ, 3. таучэлыншэ, 4. щтэIэщтаблэ,
210 -cesaretsizlik : щтэIэщтаблагъэ, Iэнкунын, -cesaretsiz olmak : щтэIэщтэблэн, cesaretsizce : щтэIэщтаблэу.
ceset : хьэдэ.
cesur : лIыхъужь, хъыжьэ, хахуэ, лIыхъу.
cesurca : хахуэу.
cesurluk : лIыхъужьыгъэ, хъыжьагъэ, хэхуагъэ.
cet : адэшхуэ.
cetvel : итхъыпхъэ.
cevahir : налкъут-налмэс.
cevap : пэджэж, пэгъуэкI, жэуап.
cevaplandırmak : пэджэж етыжын, пэджэжын.
cevaplı : пэджэж зэрыт.
сevapsız : пэджэжыншэ.
cevher : минерал.
ceviz : дэшхуэ.
ceviz ağacı bot. : дэшхуей.
cevizgiller : дейхэр.
cevizlik : дэшхуеялъэ.
ceylan zoo. : мэзбжэн, хъуэпсырджэн, цIакхъуэ.
ceza : тезыр.
cezaevi : лъэхъуэщ.
cezalandırmak : тезыр тегъэхуэн.
cezasız : тезэрыншэ.
cılız : фагъуэ.
cılızlık : фагъуагъэ.
cılk : шкIумпI.
сılklaşmak : шкIумпIын.
cımbız :набдзэщIэч.
cıvata : IутIэ.
cıvık : хъудыр.
cıvıklaşmak : къэхъудырын.
cıvıl cıvıl : цIыру шыру.
cıvıldamak : цIыру шырууын.
cız : цыс.
cibilliyet : цIыхум и щэныфIэр.
cibilliyetsiz : тумэ.
cibin (sinek) zoo. : гъудэбадзэ.
cibinlik : тепхъуэ.
cici : дахэцIыкIу.
cicianne : си анэ дахэ.
cicili bicili : гъэщIэрэщIа.
ciddi : 1. лIыпIэзэрыт, 2. гушыIэншэ, 3. пэж, 4. гугъу.
cigit : шууей.
cihan : дуней, щIы хъурей.
cihat : дин папщIэ зауэ.
cihaz : апарат.
cihet : лъэныкъуэ, бгъу.
cila : 1. цIуугъэнэ, 2. гъэщIэрэщIэн.
cilacı : зыгъэцIу.
cilalamak : гъэцIуун.
cilalı : гъэцIууa.
cilasız : мыгъэцIууа.
cilt : фэ.
ciltci : фэ тезылъхьэ.
ciltlemek : фэ тебзэн.
ciltletmek : фэ тырегъэбзэн.
cilve : нэдж.
сimnastik : Iэпкълъэпкъ зегъэужьын, джымнастикэ.
cimri : 1. Iэбыдэ, 2. хьайнатIэ.
cimrileşmek : зыгъэIэбыдэн, зыгъэхьайнатIэн.
cimrilik : 1. Iэбыдагъэ, 2. хьайнатIагъэ.
cin : жин, алаушын.
cinayet : укIын.
cin darısı bot. : нартыху лIэужьыгъуэ.
cingöz : губзыгъэ, къэмыпцIэ.
cinnet : щхьэзэ.
cins I : лIэужьыгъуэ.
cins II : 1. лъэпкъ (хъу-бзы), 2. лъэпкъыфI, 3. лIэужь.
cinsaçı bot. : алмэстыщхьэц.
cinsel : хъулъхугъэ, бзылъхугъэ.
cinsiyet : хъу-бзы.
cinslik : лIэужьыгъуагъэ.
cinsliksiz : мыхъумыбз.
cirit : бжы,
211 -cirit oynamak : бжы джэгун.
cisim : пкъыгъуэ.
cisimcik : пкъыгъуэ цIыкIу.
cisimlenmek : зыгъэпкъыгъуэн.
civa min. : джынасу, налкумыщ.
civar : Iэхэлахэ, Iэгъуэблагъуэ.
civciv zoo. : джэджьей.
civelek : IукIэщIыкIэ.
cokey : шу, шэсакIуэ.
comp : хъумпI, цIомпI.
conta : хьэфэ.
cop : хьэфэбаш.
coşku : гушхуэ, хъий.
coşkunluk : гушхуэныгъэ, хъиигъэ.
coşmak : гушхуэн, хъиен.
coşturmak : гъэгушхуэн.
cömert : зи Iэгу Iэнэ.
cömertlik : зи Iэгу Iэнэгъуэ.
cuma : мэрем.
cumartesi : щэбэт.
cumhur : жылэ.
cumhurbaşkanı : жылэпщ, жылэ тхьэмадэ, Хэку тхьэмадэ, хэгъэгу тхьэмадэ.
сumhuriyet : республикэ, хэгъэгу, хэку, щхьэзехьэж жылэ.
curcuna : Iэуэлъауэ.
curnal : тIасхъэIуатэ.
cüce : асмыж, цIыкIужьей.
cücük : жьей.
cücüklenmek : жьеигъэн, къикIыкIын.
cüda : IэпэIэщIэ.
cühela : мыгъэсахэр.
cümbürcemaat : зэрыгупу, зэрыжылэу.
cümbüş : гушыIэ джэгу.
cümle : псалъэухуа.
cüret : лIыгъэ.
cüretkar : лIыгъагъэ.
cüretli : цIыху мыгъэса.
cürüm : лажьэ.
cüsse : Iэпкълъэпкъ.
cüsseli : Iэпкълъэпкъышхуэ.
cüz : жуз.
cüzdan : чысэ, IэпэщIэгъэжылъэ.
cüzi : мащIэ, тIэкIу.
cüzzam med. : уэшын, лышх, фаджэ.
Ç, ç : Ч,ч.
çaba : егугъу.
çabalamak : егугъун.
çabasız : емыгугъу.
çabucacık : псынщIэдыдэу.
çabuk : псынщIэу, щIэхыу,
212 -çabuk çabuk : псынщIэ псынщIэу, щIэх щIэхыу.
çabuklaşmak : зыгъэпсынщIэн.
çabuklaştırmak : гъэпсынщIэн.
çabukluk : псынщIагъэ.
çadır : пщыIэ, уэтэр,
213 -çadır bezi : уэтэр щэкI, пщыIэ тепхъуэ, -çadır kurmak : уэтэрыр ухуэн, -yuvarlak
çadır : пщыIэ хъурей.
çağ : лъэхъэнэ.
çağdaş : ныбжьэгъу, лъэхъэнэгъу, лэгъу, зэлэгъу.
çağdaşlaşmak : лъэхъэнэм зегъэкIун, зыдегъэкIун.
çağdışı : лъэхъэнэм къыкIэрыхуа.
çağırıcı : къеджакIуэ, къезыгъэблагъэ.
çağırmak : къеджэн, къегъэблэгъэн.
çağırtmaç : гъуо.
çağırtmak : къырегъэджэн.
çağla : хуэрджэмыхъу.
çağlamak : псыгъуагъуэ.
çağlayan : псыкъелъэ.
çağlayan sesi :псыгъуагъуэ.
çağlayık : псыкъив макъ.
çağmak : дыгъэ тепсэн.
çağrıcı :джакIуэ.
çağrılı : къыраджа, къырагъэблэгъа.
çağrılmak : укъыраджэн, укъырагъэблэгъэн.
çağrışım : гупсысэм къилъхун.
çağrışmak : 1. зэрыджэн, 2. зэрыгуоуэн.
çakal eriği : пыжь,
214 -çakal eriği ağacı bot : пыжьей.
çakal zoo. : хьэIуцыдз.
çakaralmaz :уэщхъун.
çakı : сэжьей, щэжьей, сэцIыкIу.
çakıl : мывэкIэщхъ.
çakıllık : мывэкIэщхъалъэ.
çakılmak : хаукIэн,
215 -çakılmayan : умэ.
çakım : 1. бзий, 2. хъуаскIэ.
çakır : нащхъуэ.
çakırkeyf : чэфныкъуэ, ныкъуэчэф.
çakışmak : зытехуэн.
çakma : хэукIэ.
çakmak I : щтэмылэ, IэпэIэщтэ, щтэукI.
çakmak II : напэм къытэкIа гуэрэф.
çakmak III : 1. хэукIэн, 2. гу лъытэн, 3. къыхэнэн,
216 -önüne çaktırmak : IуегъэукIэн, -ayakkabı pençesini çakmak : вакъэ лъэгур
щIэукIэн, -arasına çakmak : дэукIэн, -üstüne çakmak : теукIэн, -kenarına çakmak :
къуэукIэн, -önüne çakmak : IуукIэн.
çakmak taşı : штэукI мывэ.
çakmak : зэхъуэкIын, бэлэрыгъын.
çakmaklı tüfek :къэлат.
çakmakçı : щтэукIыщI, штэукIыщэ.
çaktırmak : 1. хегъэукIэн, 2. гу лъегъэтэн, 3. къыхэгъэнэн.
çalak : IэпсынщIэ.
çalakalem : псынщIэрытх.
çalakaşık : псынщIэрышх.
çalapaça : хуэмухъуу лъэфын.
çalarsaat :щхьэрыкIуэкъеуэ.
çalçene : псэлъэрей.
çaldırmak : егъэдыгъун.
çalgı müz. : пшынэ.
çalgıcı müz. : пшынауэ.
çalı bot. : къуацэчыцэ.
çalı bülbülü zoo. :ныбгъуэщIэф.
çalı dikeni bot. : къуацэчыцэ банэ.
çalı fasulyesi bot. : джэшей.
çalı horozu zoo. : мэз адакъэ.
çalık : зедза, упIышкIуа, шыныпIэ.
çalıkavak bot. : шиху.
çalıkuşu zoo. : къуацэ бзу.
çalılık : къуацэчыцалъэ.
çalım : зыкъихын, джатэдзэ.
çalı süpürgesi bot. губгъуэжыхапхъэ.
çalışkan ve becerikli : Iэпсо-лъэпсо.
çalışkan : лэжьакIуэ.
çalışkanlık : лэжьакIуэныгъэ.
çalışma : лажьэ,
217 -bahçede çalışmak : хадэм илэжьыхьын, -içerde çalışmak : илэжьыхьын, -dışarıda
çalışmak : дэлэжьыхьын, -beraber çalışmak : зэдэлэжьэн, -hizmetkar çalışmak : лIыщIэу
лэжьэн.
çalışmak : лэжьэн.
çalıştırıcı : гъэлэжьакIуэ.
çalıştırmak : гъэлэжьэн.
çalı tavuğu zoo. : мысырджэд.
çalkalama : удэ.
çalkalamak : удэн, шыбзын, гъэкъышкъын.
çalkalanmak : зегъэудэн, зегъэшыбзын.
çalkalanmış : уда.
çalkantı : 1. къэукъубиин, 2. шашкъий.
çalma : 1. еуэ, 2. дыгъу.
çalmak : 1. дыгъун, 2. еуэн, 3. щыхуэн, 4. ещхьын.
çam : уэздыгъэ.
çam ağacı bot. : уэздыгъей,
218 -çam iğnesi (yağrağı) : кхъуакIэ, -çamlık : уэздыгъеилъэ, -çam yarması :
IэплIакIуэшхуэ.
çamaşır : 1. джанэ щIагъщIэлъ, 2. жьыщIыгъэ,
219 -çamaşır değiştirmek : джанэщIэ щытIэгъэн, зыгъэпскIын, -çamaşır makinesi :
жьыщIыгъэ маршынэ.
çamaşırcı : жьыщIакIуэ.
çamaşırhane : жьыщIыгъэщ.
çamça balığı zoo. :алабгъуэ.
çamfıstığı bot. : уэздыгъеидэ.
çamgiller : уэздыгъейхэр.
çamur : ятIэ,
220 -çamur gibi : ятIэм хуэдэу.
çamurlamak : ятIэ щыхуэн.
çamurluk : ятIалъэ.
çam yaprağı :кхъуакIэ.
çançiçeği bot. : быжщыпкъэ.
çan : 1. уарджынэ, 2. тхьэгъуш, 3. уэзджынэ,
221 -kilise çan sesi : тхьэгъуш макъ.
çanak : фалъэ.
çanakçı : 1. кхъуэщыныщэ, 2. кхъуэщыныщI.
çancı : 1. уарджынащэ, 2. уарджынэщI, 3. Тхьэгъуш щауэ.
çanta : къэлътмакъ, тхылъылъэ.
çantacı : 1. къэлътмакъыщI, 2. къэлътмакъыщэ.
çap : Iузэ,
çaplık : Iузэн.
çapa I : хъурзэ,
223 -gemi çapası : кхъухь хъурзэ.
çapa II : фIанэ,
çapabaşı : фIанащхьэ.
çapak : 1. нэцIакIэ, 2. текIэпщIыкIа.
çapaklanmak : цIакIэрищIэн.
çapalamak : фIанэтIын.
çapar I : 1. пощтзэхьэ, 2. фэрэкI, 3. уэгъу.
çapar II : кхъуафэжьей.
çapari : къунжэ.
çapkın : фыз щIасэ зиIэ, кIейпIей.
çapraşık : зэблэдза.
çapraz : мет.
çaprazgaga zoo. : пэкъуу,
çapraz kesim : дазэ.
çaprazlama : зэблэдзау.
çaprazlık : зэблэдзыгъэ.
çapul : къуентхъ.
çapulcu : къуэнтхъхьыкIуэ.
çapulculuk : къуэнтхъын.
çapullamak : тещIын.
çaput : хъыдан.
çar : цар.
çarçabuk : псынщIэдыдэ.
çarçur : мыхъумыщIагъэм тегъэкIуэдэн.
çardak : губгъуэжьауэ, пкIэ, хьэщпакъ,щIэщI, бэтэгъей.
225 -çardak penceresi : пкIэ щхьэгъубжэ.
çare : хэкIыпIэ.
çaresiz : хэкIыпIэншэ.
çaresizlik : хэкIыпIэншагъэ.
çarık : кIэрэхъ,
226 -çarık bağı : кIэрэхъыпс.
çariçe : царец.
çark : кIыпхъэ,
227 -çark etmek : къэгъэзэжын.
çarkçı : кIыпхъэщI.
çarlık : царыгъэ.
çarmıh : жор.
çarnaçar : хуэмыхъуу, лIыгъэкIэ.
çarpan : зыгъэбагъуэ.
çarpı : гъэбагъуэ.
çarpık : къуаншэ, еундэкIа,
228 -çarpık çurpuk : къуаншэбыншэ, накъэдыкъэ.
çarpılan : ираудэкI, ягъэбагъуэ.
çarpılmak : ураудэкIын.
çarpım : удэкIа,
229 -çarpım tablosu : удэкIа таблиц.
çarpıntı : гукъеуэ.
çarpışma : 1. зауэ, 2. зэундэкI.
çarpışmak : 1. зэзэуэн, 2. зэундэкIын.
çarpıtmak : зыблэдзын, зыблэхъун, гъэкъуаншэн.
çarpma : 1. еудэк, 2. езудэкI, 3. егулI, 4. гъэбагъуэ.
çarpmak : 1. еудэкIын, 2. фIэдыгъун, 3. егулIын, 4. гъэбэгъуэн.
çarptırmak : 1. егъэудэкIын, 2. егъэдыгъун.
çarşaf : тепхъуэ,
230 -deniz çarşaf gibi : хыр тепхъуэм хуэдэщ.
çarşamba : бэрэжьей.
çarşı : бэзэр.
çaşıt : тIасхъэщIэх, щIэплъ,
çat pat : мащIэ мащIэу.
çat : щакъ,
231 -çat diye kırıldı : щакъ жиIэу къутащ.
çatak : къуэ.
çatal : 1. гуахъуэ, 2. гуахъуэ хьэнцэ, 3. гъуэгу зэхэкIыпIэ, 4. лъэныкъуитI.
çatallanmak : ищIыкIа, зэхэзэрыхьа.
çatallaşmak : ищIыкIын, зэхэзэрыхьын.
çatana : кхъухьцIыкIу.
çatı : 1. унащхьэ, 2. пкъы,
232 -çatı katı : пкIей унэ.,-çatı oluğu :уэшх жапIэ.
çatık : зыхэукIа, зыхэкIа.
çatırdamak : цырхъ шырхъ макъ.
çatırtı : пIарэ-пIарэ,
233 -çatır çutur : щIокъапщи.
çatışık : зэмыщхь.
çatışma : зэщыхьэ, зауэ.
çatışmak : зэщыхьэн, зэзауэн.
çatıştırmak : зэшыгъэхьэн, зэгъэзэуэн.
çatkılık : дэмокъуэ.
çatlak : къэча, зэгуэча,цIыч.
çatlama : къэчын, зэгуэчын.
çatlamak : чэн, къэчэн, зэгуэчын.цIычын.
çatlatmak : къэгъэчэн, гъэцIычын.
234 -camı çatlattım : абджыр къэзгъэчащ.
çatma : щыхьэ.
çatmak : щыхьэн.
çavdar bot. : хьэпцIий,
235 -çavdar ekmeği : хьэпцIий щIакхъуэ.
çavlan : псыкъелъэшхуэ.
çavuşkuşu zoo. : хьэрхьуп, хьэрхуп.
çay I : 1. шей, 2. шейудз,
236 -çay bardak altı : Iистекан щIэт, Iэгубжьэ щIэт.
çay II : псыхъуэ.
çayotu bot. : шейудз.
çaycı : шеищэ.
çaydanlık : шейныч.
çayevi-hane : шей ефапIэ.
çayırkuşu zoo. : уэгунэбзу.
çayır : псыудз, пхъафэ, удзылъэ.
çayır çekirgesi zoo. :пкIауэ.
çayır melikesi bot. : сэтэней.
çayır otu bot. : псычэтщыруц, псыджэдщыруудз, сэрсэлам.
çayır sedefi bot. :псэдахэ.
çaylak zoo. : къэшыргъэ.
çebiş zoo. :дэджафэ.
çeçe zoo. : бадзэ.
çeçen : шэшэн.
çeçen arabası : шэшэныгу.
çeçence : шэшэныбзэ.
çehre : напэ.
çek : чех.
çekecek : вакъэшытIагъэ.
çekememek : 1. емыкъуфын, 2. хуэмышэчын, 3. ефыгъуэн.
çeker : хуэшэчыфын, екъуфын,
çeki : 1. шэчын, 2. пхъэ килограм 250.
çekici : 1. екъурей, 2. удэзыхьэх.
çekiç : уадэ,
237 -çekiç başı : уадащхьэ.
çekiçlemek : уадэкIэ еуэн.
çekidüzen : зэгъэзэхуа,
238 -çekidüzen vermek : зэгъэзэхуэн.
çekik : 1. нэзэв, 2. и кIуэцIым иша.
çekilme : икIуэтын.
çekilmek : 1. икIуэтыжын, 2. щыгъэтыжын, 3. мащIэн, 4. IукIын,
239 -önünden geriye çekilmek : икIуэтын.
çekim : зэшэлIэн.
çekimser : таучэлыншэ, таучэлмыщIу.
çekimserlik : таучэлыншагъэ, таучэлмыщIыгъэ.
çekince : узгъэукIытэ.
çekingen : укIытэх.
çekingenlik : укIытэгъуэ.
çekinmek : укIытэн.
çekirdecik : жылэку.
çekirdek : 1. жылэ, 2. ику.
çekirdeklenmek : жылэ, ирищIэн, жылэрилэн.
çekirdekli : жылэзэрылъ.
çekirdeksiz : жылэншэ.
çekirgekuşu zoo. : бжэндэхъу.
çekirge zoo. : мацIэ,
240 -çekirgedişli : мацIэдзэ, -çekirgegiller : мацIэбын.
çekişme : зэныкъуэкъу.
çekişmek : 1. зэныкъуэкъун, 2. зэпеуэн, 3. зэпэувын.
çekiştirmek : 1. убын, 2. зелъэфэн.
çekme : екъу.
çekme yeri :екъупIэ.
çekmece : къыдэгэжылъэ.
çekmek : 1. екъун, 2. щIэшэн, 3. Iушыхьын, 4. зэщIэугъуеин, 5. къихын, 6. хьэжын, 7.
IукIыжын, 8. дэшеин, 9. зэшэлIэн,
241 -altından çekmek : щIэчын, -üzerinden çekip almak : щхьэщылъэфын.
çekmen : щIэзыф,
242 -sülük çekmeniyle emer : псыдыуэр щIофыр.
çekme yeri : екъуп1э.
çelenk : гъагъэзыхэбла.
çelik çomak : пIай, цIампIырэ.
çelik I : жыр,
243 -çelikten yapılmış : жырым къыхэщIыкIа, -çelik dolap : жыр пхъуантэ.,-çeliğe su
vermek :псыхьын, -çelik vücutlu :жырыпкъ,çeliğe su vermek: псыхьын, çelik vücutlu:
жырыпкъ.
çelik II : хьэлэ.
çelik III : дэгъакIэ.
çelikleme : хьэлэн, дэгъэкIэн.
çelim : пкъы.
çelimli : дахэпкъ, пкъыдахэ.
çelimsiz : мыдахэпкъ.
çelişik : зэтемыхуэ.
çelme : лъакъуэщIэдз.
çelmek : 1. егъэхуэхын, 2. къегъэзэн, 3. зэрыдзэн, 4. къэгъэпцIэн.
çelmelemek : лъакъуэщIэдзын.
çeltik bot. : прунж.
çeltikçi : прунж хэзылъхьэ.
çember : 1. уэрдыхъу, 2. дымышкъы, 3. хъурей,
244 -çembere almak : къэуфэрэзыхьын.
çemberlemek : дымышкъыкIэ къэшыхьын.
çemenotu bot. : джатэ, джатэIэпщэ.
çene-li : 1. жьэпкъ, 2. псэлъэрей, çene ucu: жьэпкъыпэ, çene kemiği: жьэ пхъуантэ
çeneçalmak : Iуэрбжьэрын.
çenek : 1. джэшым и лыр, 2. бзу жьэпкъ, 3. хьэпацIэ жьэпкъ.
çenet : пхъэщхьэмыщхьэм жылэ зытелъыр.
çengel : къэрмакъ,
245 -çengel iğne : мастэкъуаншэ.
çengellemek : фIэдзапIэр етын, гъэкъэрмакъын.
çengelli : фIэдзапIэ зиIэ.
çengelsakızıadi bot. : жьуджалэ.
çengi : бзылъхугъэ къэфакIуэ.
çentik : дэупсыкIа, бзэщхъу.
çentiklemek : дэупсыкIын, гъэбзэщхъун.
çepeçevre : хъуреябзэу.
çepel : фIей, Iей, къыхэзэрыхьа.
çepellemek : къыхэзэрыхьын.
çepelli : хэзэрыхьа.
çeper : 1. блын, 2. хабзэншэ.
çerçeve : сурэт дэлъхьэпIэ.
çerçi : щакIуэ.
çerçöp : пхъэнкIахуэ.
çerez : шхыныгъуэ.
çerge : цыджан уэтэр.
çeri : дзэлI.
çeribaşı : цыджаныпщ.
çerkesçançiçeği bot. : тхьэгъуцIацIэ.
Çerkes dansları : къафэкIыхь, уэркъ къафэ, мышкъыш, Iэндзыгъу, къафэ къуаншэ,
ислъамей, удж хъурей, удж пыху, лъэпэрыфэ, гуэшасэ, къэжыхь, тIурытI къафэ,
мэздэгу, хьэтууэ, къекIуэкI, лъапэрисэ, уэркъ удж, удж хэш, хьэшт, хъурашэ, апсыуэ,
ахъурашэ, хьэкIулаш, хьэкIуэкIэ, лъапэщIэсэ, зыгъалъэт, гуащэ гъазэ.
çerkeskabağı bot. : адыгэ къэб.
çerkes kaması : адыгэ къамэ.
çerkes müzik aletleri : 1. пшынэ, 2. пхъэцIыч, 3. пхъэтIарпI, 4. пхъэпшынэ, 5.
шыкIэпшынэ, 6. пшынэдыкъуакъуэ, 7. бжьамий, 8. къэмыл, 9. фэнд, 10. накъырэ, 11.
Iэпэпшынэ, 12. пшынэиуэ, 13. кIэфий, 14. пшынэкъэб, 15. дыкъуэнагъ, 16.
фэлъыркъэб, 17. пхъуантэ пшынэ, 18. фэндпшынэ, 19. пхъэт1арп1
çerkes selamları : адыгэ фIэхъусхэр,
246 -harmanda dene ile saman ayrıldığında : бов-апщий! -koyun kırkılırken : бэрэущапщий! -harmanın bol olsun : хьэмбовэ-апщий! -afiyet olsun : еншоущ-апщий! -tırpancıya
verilen selam : шхошх-апщий! -еншэу пшхын тхьэм къуит, -iyi yolculuklar : гъуэгуфIымапщий! -gruba sunulan selam : гупмахуэ-апщий! -ekin biçilirken sunulan selam : шхошхапщий! -işin iyi olsun : IуэхуфIохъу-апщий! -bir şey sayarken sunulan selam : уи бжыгъуэ
кIыхь ухъу-апщий! -fırında ekmek pişirene sunulan selam : хьэкужь-апщий! -avlanana
sunulan selam : пщэрыхь-апщий! -yeni elbise giyene sunulan selam : бэлауд-апщий! yeni elbise giyenin cevabı : beni yıkta al : си уды стех-апщий! -fırlayıp kalkana verilen
selam : хуарс-апщий! -ocak başındakine sunulan selam : мафIахъу-апщий! -selamların
karşılığı : упсэу -апщий! -gündüz sunulan : махуэфI-апщий! -akşam ayrılırken :
пщыхьэщхьэ фIохъу-апщий! , -пщыхьэщхэфI тхьэм къуит! -gece ayrılırken : нэхулъэфI
фыкъикI! -жьыщхьэмахуэ ухъу, насыпыфIэ ухъу! -yılbaşı : етIэнэгъэм фIыкIэ унэс! махуэ тхьэм пхуищI! -çift sürene sunulan selam : бов-апщий! -бэв хъун тхьэм къуит,
фIыкIэ пшхыжыну, -satıcıya sunulan selam : уасэфI тхьэм пхуищI, -çobana sunulan selam
: бохъу-апщий! -куэд хъун тхьэм къуит! -hayvan kesene sunulan selam : фIыкIэ тхьэм
фигъэшх! -еблагъэ ди ныш хьэзырщ! -muhabbet edene sunulan selam : уэршэр фIохъу апщий! -къеблагъэ-удгъэуэршэрынщ! -günaydın : пщэдджыжьфохъу-апщий! пщэдджыжыфI тхьэм къуитI.,-iyi günler :махуэфIохъу, -avcıya verilen selam :хьэкъужь
апщий, arı güdene verilen selam: фо бэв апщий!.
çerkes yemekleri : адыгэ-шхыныгъуэхэр,
247 -мэлылгъэва : -жэрумэ : -тхьэмщIыгъуныбэ : -нэкулъ : -щынэл шатэпскIэ гъэвау : лыцIыкIулыбжьэ : -тхьэмщIыгъурэ кIапэрэ зэдэщIыгъуу : -тхьэмщIыгъурэ джэдыкIэрэ
зэхэлъу : -тхьэмщIыгъур щэм кIуэцылъу : -мэлыхъуэ лы гъэжьэкIэ : -лыбжьэ : -кIапэ
лыбжьахуэ : -кIапэ гъэжьарэ форэ : -кIапэ дагъэрэ форэ : -лыгъур дзасэкIэ гъэжьау : лыгъур тебэкIэ гъэжьау : -лыгъуррэ кIэртIофрэ зыщIэлъу : -лыгъурым бжьын щIэлъу : джэш лэпс : -лыгъур хэлъу хъынкIэл : -лыгъуррэ кIэртIофрэ хэлъу лэпс : лыцIыкIулывжьэ-джэд лыбжьэ : -джэд тхьэвым кIуэцIыгъэжьыхьауэ : -джэд ла : -джэд
бжьын щIэлъу : джэд гъэва бжьыныху игъусэу : -джэдыр хъынкIэлым хэлъу : джэдыщIэрэ кIэртIофыщIэрэ зэщIэлъу : -джэдыщIэ шыбжий шыпс щIэту : -джэд тебэкIэ
гъэжьау : -джэд гъэжьа дэшыпс щIэту : -гуэгуш гъэва бжьынуху щIыгъуу : -гуэгуш
гъэжьа прундж кIуэцIылъу : -бдзэжьей шатэкIэ гъэжьау : -кхъуэй гъэжьа : -шхуз : -шэ
щIэгъэпщтыхьа : -кхъуейжьапхъэ : -жэмыкуэ : -джэдыкIэнэкъиж : -джэдыкIэ жьапхъэ
IэфI : -бэджынэ : - къурт : -лэкъум : -хэлывэ (жьэнфэн, кхъуейлъалъэ, кIэртIофрэ джэш,
кхъужь, къуей дэлъу), -Дэлэн (кIэртIоф, кхъуей, бжьын цIынэ, кхъуей лъальэ дэльъу.) : джэдыкIэрыпщ : -лэпстепхъэ : -хьэлыуэ : -зэкIэрыс : -шэламэ : -тхъурымбей : -нартыху
чыржын : -чыржын гъэтэджа : -нартыху лэкъум : -нартыху мэжаджэ : -шэ зыхэлъ
хьэтыкъ : -ху чыржын : -ху мэжаджэ : -мырамысэ : -хьэкъурт, -нартыху пIастэ, -сок, шоррансий, -хубэла, -хьэнтхъупс, -хьэгулывэ, -IэшрыI, -хъудыр, -хъудыр бэлацэ, прунж Iэф, -псы хьэлывэ, (мэлыл, джэдыл, кIэртIоф дэлъу)-джэш лыбжьэ, -Джэш лэпс, КIэртIоф жьэрыкуей, -КIэртIофыщIэ шатэкIэ гъэжьау, -КIэртIоф пIастэ, -кIэртIофым
шыпс щIэту, -къэб гъэва, -къэб гъэжьа, -къэб шыпс, -махъсымэ, фо махъсымэ, ху
махъсымэ, нартыху махъсымэ, -мэрэмэжьей, -къалмыкъ шей, -къундепсо, санэху,
хупс, хьэпс, нащэ, фонащэ фо, мэрзей, дэрэ форэ зэхэлъу.
çerkes tavuğu : адыгэ джэд.
çerkes yamçısı : адыгэ щIакIуэ.
Çerkes : Адыгэ, Кавказ лъэпкъым шыщ.
çerkesçe : адыгъэбзэ.
Çerkesistan : Адыгэ Хэку.
çerkeska : цей,
çerkeslik : адыгагъэ.
çermik : псыхуабэ.
çeşit : 1. лIэужь, 2. лIэужьыгъуэ,
249 -onun sözleri iki çeşit anlaşılabilir : абы и псалъэхэр лIэужьитIу къыбгурыIуэ
хъунущ, -çam ağaçlarının cinsi çoktur : уэздыгъей жыгхэр лIэужьыгъуэ куэд мэхъур.
çeşitkenar : къуапэ зэмыщхь.
çeşitleme : гъэлIэужьыгъуей.
çeşitlemek : гъэлIэужьыгъуэн.
çeşitli : лIэужьыбэ.
çeşme : псынэ.
çeşni : шхын лIэужь.
çeşnici başı : пщэрыхьыпщ.
çeşnilenmek : IэфI щIилъхьэн.
çete : абрэдж.
çeteci : абрэджын.
çetele : дэбзыкI.
çetin : 1. гугъу, 2. быдэ.
çetinleşmek : гугъун.
çetinleştirmek : гъэгугъын.
çetrefil : зэхэзэрыхьа.
çevik : псынщIэ, жан, кIатэ-лъатэ.
çevikleşmek : зыгъэпсынщIэн, зыгъэжанын.
çeviklik : псыншагъэ, жаныгъэ.
çevirgeç : къезгъэкIэрахъуэкIыж.
çevirgi : Iузых (IункIыбзэ).
çeviri : зэдзэкIын.
çevirici : зэзыдзэкI.
çevirme : 1. Iуэ, 2. зэпэгъэза, 3. лы гъэжьэн, 4. зэдзэкIа,
250 -çevirme kapısı : Iуэбжэ.
çevirmek : 1. къегъэзэн, 2. зэпэгъэзэн, 3. зэдзэкIын, 4. зегъэкIуэн,
251 -annem evi yönetiyor : си анэм унэм и тетщ, 5. къэгъэувыIэн, -arkadaşımız bizi
çevirdi : диныбжъэгъум дыкигъэувыIащ, 6. егъэзэжын, -yollanan parayı geri çevirdi :
хурагъэхьа IэпэщIэгъэжыр иригъэзэжьащ, 7. зэпыгъэзэн, -gömleği geri çevirmek :
джанэр иригъэзэжащ, -tercüme etmek : зэдзэкIын, 8. къэхухьын, -bahçeyi dikenli telle
çevirdi : хадэр гъущIбанэкIэ къихухьащ.
çevirmen : зэдзэкIакIуэ.
çevirmenlik : Iуэщ.
çevre : Iэгъуэблагъуэ.
çevrelemek : къэхухьын.
çevrelenmek : укъахухьын.
çevrinmek : хъуреу къэкIухьын.
çeyiz : нысэтын, тIэфэку.
252 -çeyiz düzmek : нысэтын-т1эфэку зэгъэпэщын.
çeyrek : плIанэ.
çıban : шын,
253 -çıbanbaşı : шыныщхьэ, -el çıbanı : Iэшын.
çıfıt : журт.
çığ : уэсыкхъуэ.
çığır : 1. уэсыкхъуэ гъуэгу, 2. гъуэгуцIыкIу, 3. гъуэгущхьэ, 4. IуэхущIэ.
çığırtkan : гъуо.
çığırtkanlık : гъуоун.
çığlık : гуэун.
çığrışmak : зэдэгуэун.
çıkagelmek : къыкъуэкIыжын, къыхэкIыжын.
çıkak : дэкIуеипIэ.
çıkar : хэхъуэ, пэрмэн, щхьэпэ.
çıkarcı : пэрмэнакIуэ.
çıkarcılık : пэрмэныгъэ.
çıkarılmak : ухагъэкIыжын.
çıkarma : хагъэкIа, ягъэмэщIа.
çıkarmak : 1. къэхутэн, 2. къэщIэн, 3. къыхэгъэкIын, 4. къыхэхын, 5. щIэхын,
254 -yürüterek çıkarmak : щIэшын.
çıkartmak : къыщIэгъэкIын.
çıkı (çıkın) : шэкI зыкIуэцIыпха.
çıkık : 1. ипкIа, 2. къикIа.
çıkıkçı : Iэзэпкъ.
çıkılamak : зэкIуэцIыпхэн (шэкI).
çıkıntı : 1. лей, 2. кIыщIэтхэн.
çıkış : 1. икIын, 2. илъын,
255 -çıkış yeri : щIэкIыпIэ, дэкIыпIэ, -çıkışı olmayan : щIэкIыпIэншэ, дэкIыпIэншэ.
çıkışlı : къыздыщIэкIар, къиухар.
çıkışma : шхыдэ.
çıkışmak : 1. ешхыдэн, 2. иримыкъун.
çıkıştırmak : зыхэдзын.
çıkmak : щIэкIын,
256 -sürünerek çıkma yeri : щIэпщыпIэ, -içinden sürünerek çıkmak : щIэпщын.,-aradan
çıkmak :дэкIын, -çıkma yeri :дэкIыпIэ.
çıkmaz : щIэкIыпIэншэ, хэкIыпIэншэ.
çıldır-çıldır : цIуун.
çıldırmak : шхьэзэн.
çılgın : щхьэзэ.
çılgınca-sına : щхьэзэ хуэдэу.
çılgınlaşmak : щхьэзэ хъун.
çılgınlık : щхьэзагъэ.
çınar (batı) bot. : тхушэ.
çınar (doğu) bot. : тхушэдеяфэ.
çınar bot. : пщIий.
çınargiller : пщIийхэр.
çınarlık : пщIиялъэ.
çınaryapraklıakçaağaç bot. : блащэ.
çıngar : Iэуэлъауэ.
çıngırak : цIыргъэ-цIыргъэ.
çıngıraklıyılan zoo. : блэ лъэпкъ.
çıngırdamak : уарджынэ макъ.
çınlamak : зуун.
çıplak : 1. пцIанэ, 2. къуий, 3. къэкIыгъэ зытемыт, 4. унэ пцIанэ, 5. IэпцIэлъапцIэ.
çıplaklaşmak : зупцIэнын.
çıplaklık : пцIэнагъэ.
çıra : уэз, пхъакъуэ.
çırağ : уэздыгъэ, щэху уэздыгъэ, нэху къэзыт Iэмэпсымэхэр.
çırak : Iэпыдз-лъэпыдз, IуэхутхьэбзащIэ.
çıraklık : Iэпыдз-лъэпыдзын, IуэхутхьэбзэщIэн.
çırçıplak : пцIэнабзэ.
çırçır : 1. бжьэхуц Iэмэпсымэ, 2. псынэцIыкIу.
çırpı : къуацэчыцэ.
çırpınma : пIэтIэрауэ.
çırpınmak : пIэтэрэуэн, зыхъунщIэн.
çırpma : утхыпщI.
çırpmak : утхыпщIын.
çıt-çıt : щIыIузэтепкIэ.
çıt : къуэ макъ.
çıtıpıtı : цIыкIу.
çıtırdamak : цырхъын.
çıtlatmak : ехъуцэцэн.
çiçek I : гъагъэ.
çiçek II med. : фэрэкI,
257 -çiçek bozuğu : фэрэкI уз зэуа.
çiçekçi : гъагъащэ, гъагъэ къэзгъэкI.
çiçeklenmek : къэгъэгъэн.
çiçekli : гъагъэ зиIэ.
çiçeklik : гъагъалъэ.
çiçeksimek : гъагъэм ешхьын.
çiçeksiz : гъэгъэншэ.
çift : тIурытI,тIуащIэ.
çiftçi : мэкъумэшыщIэ,
çift sürmek : вэн.
çiftçilik : мэкъумэшыщIэн.
çiftçi ortaklığı :дзэй.
çiftçi tanrısı mit. :тхьэгъэлэдж.
çifte : 1. фоч, 2. тIурытIу, 3. фтырэн. (псэущхьэ),
258 -iki namlulu çifte : фочзэгуэт.
çiftelemek : ефтырэн.
çifteşeyli : мыхъумыбз.
çiftleşmek : 1. тIу хъун, 2. зэрыщтэжын.
çiftleştirmek : 1. тIу щIын, 2. дэгъэкIуеин.
çiftlik : мэкъумэшыщIапIэ.
çiftparmaklılar : лъэбжьанитIхэр.
çiftsayı : бжыгъэтIурытI.
çiğ : мыва, цIынэ.
çiğdem bot. :ажэгъуэмэ.
çiğdem zehirli bot. : быяуудз.
çiğit : жылэ, къэб, нащэ, бжьэхуц жылэ.
çiğlik : 1. цIынагъэ, 2. цIыхугъэм къемыкIу.
çiğnem : гъэныщкIугъэ,
259 -bir çiğnem sakız : зы гъэныщкIугъэ сагъыз.
çiğnemek : 1. гъэныщкIун, 2. пIытIын, 3. хабзэр лъэгущIэт щIын, 4. гулэзын.
çiklet : сагъыз.
çikolata : шоколад.
çil I bot. :ажэгъупщ.
çil II zoo. : мэзжзэд.
çil III : дыщэ IэпэщIэгъэж.
çil IV med. : фэуэгу.
çile I : гугъу
260 -çile çekmek : фэм дэкIын, -çileden çıkarmak : къэгъэгубжьын, къэгъэIэлын.
çile II : Iэдагъуэ, бжьамэ.
çilek bot. : губгъуэмэракIуэ,
261 -kültür çileği bot. : мэракIуэIэрысэ, -orman çileği bot. : мэзмэракIуэ.
çilekeş : бэшэч.
çileli : бэзышэча.
çilingir : IункIыбзэщI.
çilli : уэгу напэ.
çim bot. : блащхьэдахэ.
çimdik : пIэскIу.
çimdiklemek : епIэсIкун.
çimen : удз.
çimenlik : удзылъэ.
çimento : цэмэнт.
çimlendirmek : къэгъэкIын.
çimlenmek : къэкIын.
çimmek : есын, зыгъэпскIын.
çimotu bot. : тIалибэмэкъу.
Çin : Китай.
çince : китаибзэ.
çingene : 1. цыджан, 2. нэпсей.
çingeneleşmek : зыгъэцыджанын.
çinko min. : дзэху.
çinli : китай лэпкъ.
çirkef : цIыху мыхъумыщIэ.
çirkin : 1. Iей, 2. къемыкIу, 3. быIуэбышэ, 4. Iуплъэгъуей.
çirkinleşmek : зыгъэIеин.
çirkinleştirmek : гъэIеин.
çirkinlik : Iеягъэ, быIуэбышагъэ, фэджэныгъэ.
çiroz : 1. фагъуэ, 2. ху изыкIута бдзэжьей, бдзэжьей гъэгъуа.
çiselemek : къепсэпсэуэн.
çisenti : уэшх пIащIэ къешхын.
çiş : гъутхьэн.
çit : чий,пхъэшыкъу.
262 -çit köprü : чий лъэмыж, (лъэрыкIуэ).
çiti : жьыщIэ, Iуэт,
263 -çitilenmiş : Iуэта, -kolay çitilenen : IуэтыгъуафIэ, -zor çitilenen : Iуэтыгъуей.
çitilemek : Iуэтын.
çitili : жьыщIа, яIуэта.
çitmek : 1. зыхуэхьэсын, 2. дыжын, 3. тхьэщIын.
çivi : Iунэ.
çiviağaç : пхъэIунэ, жындыргъэ.
çivibakır : гъуаплъэIунэ.
çiviçelik : жырIунэ.
çividemir : гъущIунэ.
çivilemek : 1. хэукIэн, 2. зедзыхын.
çivilik :Iуналъэ.
çiviyazısı : Iунэрытх.
çiy : уэсэпс.
çizgi : 1. итхъа, 2. зэлынцIа,
3. хэIэтыкIа, 4. кусэ, 5. бдзумэ.
çizi : 1. тхъа, 2. вагъэмбэкъу, бдзумэ.
çizik : итхъа, иратхъа.
çiziktirmek : итхъэн.
çizilmek : уратхъэн.
çizim : итхъын.
çizme kaytanı : къатырлъэпс.
çizme : шырыкъу, къатыр, лъыгъын,
264 -lastik çizme : хьэфэ шырыкъу, -çizmenin kenarına dikilen kırmızı sahtiyan : сэнызэ.
çizmeci : 1. шырыкъущI, шырыкъущэ.
çoban : Iэхъуэ,
265 -domuz çobanı : кхъуахъуэ, -dana çobanı : танахъуэ, -inek çobanı : жэмыхъуэ, buzağı çobanı : щкIахъуэ, -öküz çobanı : выхъуэ, -büyükbaş çobanı : былымыхъуэ, koyun çobanı : мэлыхъуэ, -kaz çobanı : къазыхъуэ, -keçi çobanı : бжэныхъуэ, -kuzu
çobanı : шынахъуэ, -oğlak çobanı : чыцIыхъуэ, -arı çobanı : бжьахъуэ.,- baş çoban
:лэгъупэжь, мэлыхъуэжь, -çoban sopası :лъакъуэубыд.
266 çoban tanrısı -mit. :амыщ.
çobanaldatan zoo. : мывэкIэпыс.
çobançantası bot. : ашэмыхъэ.
çoban çökerten otu bot. : жьэныпэудз.
çobandamı : мэлыхъуэ унэ.
çoban değneği boğumlu bot. : арупсыгъуэ.
çoban köpeği zoo. : мэлыхъуэхьэ.
çobanlık : 1. Iэхъуэн, 2. IэхъуапщIэ.
çobanmayısı bot. : тхуашэщхьэпыщIэ.
çocuk : 1. нану, 2. бын, 3. цIыкIу,4.тIо ,5.тIу ,6.тIыкIуэ.
çocuklaşmak : лигъ.
çocukluk : нануугъуэ.
çocuksu : нану хуэду.
çoğalmak : бэгъуэн.
çoğaltmak : гъэбэн, гъэбэгъуэн.
çoğu : нэхъыбэр.
çoğul : хэр, куэдхэр.
çoğumsamak : бэ къышыхъун.
çoğunluk : нэхъыбэхэр.
çok evli : 1. зыфыз нэхъыбэ зиIэ, 2. унэбэ.
çok : фIэкхъу, бэ, куэд,
266 -çok yaşayan, çok görür : куэд зыгъащIэм, куэд елъагъур, -çok uzak : щIыкъуэ,
жыжэдыдэ.,-çok eksik :дзыбэ. -çok iyi :гъуэзэджэ,фIыдыдэ, щ1агъуащэ,
çokça : бэрэ, куэдрэ,гъунэжу.
çokluk : бэхэр, куэдагъ.
çolak : Iэшэ,
267 -topal çolak : Iэшэ-лъащэ.
çolaklık : Iэшагъэ.
çolukçocuk : 1. унагъуэ, зэрыунагъуэу, 2. мыгъэса.
çomak : баш.
çomar zoo. : мэлыхъуэхьэ.
çopur : фэрэкI напэ.
çorak : 1. къэкIыгъэншэ, 2. псыдыдж.
çoraklaşmak : къэкIыгъэншу къэнэн, къытемыкIэжын.
çorap : лъэпэд.
-çorap iğnesi :лъэпэд мастэ.
çorapçı : 1. лъэпэдыщI, 2. лъэпэдыщэ.
çorba : хьэнтхъупс.
çorbacı : кристиян.
çotra : псыфалъапхъэ.
çökel, çökelti : щIэтIысыкIа.
çökelek : кхъуейлъалъэ.
çökelmek : щIэтIысыкIын.
çökkün : Iэплъэпкъ дэхуэха.
çökme : етIысэхын, еуэхын.
çökmek : 1. етIысэха, 2. еуэха, 3. къеуэха, 4. тIыса, 5. иIуа, 6. дэхуэха, 7. уха, 8.
зыхэкъута,
268 -tabana çöktürmek : щIэгъэтIысыкъын, -dibe çökmek : щIэтIысыкIын.
çökük : 1. иуэха, 2. кумба, 3. иша.
çöküntü : 1. иуа, 2. етысэха, къеуэха,
269 -sıvı çöküntüsü : щIэтIысыкIахуэ.
çöküş : 1. иухын, 2. ухыгъэ,
3. етIысэхын.
çöl : пшэхъуалъэ.
çölleşmek : пшэхъуалъэн.
çömelme : хьэмбыIу,
270 -az çömelme : хьэмбытI.
çömelmek : хьэмбыIун.
çömez : 1. сохъустэ,
2. дэIэпыкъуэгъу.
çömezlik : 1. сохъустэн, 2. 1эпыдзлъэпыдз..
çömlek : ятIэ шыуан.
çömlekçi : 1. шыуаныщI, 2. шыуаныщэ.
çöp : 1. пхъэнкIий, 2. пхъэнкIахуэ, 3. чымпэ, 4.шхий.
çöpçatan : зэрыгъэшакIуэ.
çöpçü : яжьэ Iузыш.
çöplük : яжьалъэ, пхъэнкIий идзыпIэ.
çöpsüz : яжьэншэ.
çörek : хьэтыкъ, хьэлу, хьэлушыхь.
çöreklenmek : 1. къэуфэрэзыхьын, 2. къинэпэн, 3. тегъуэлъхэн.
çörekotu bot. : хьэтыкъудз.
çörkü : шыгъэбжыгъэ.
çözelti : тIкIужа.
çözgü : тIэтIагъэхэ.
çözme : тIэта,
271 -çözme zamanı : щIэтIыкIыгъуэ, -çözme yeri : щIэтIыкIыпIэ, -hayvanları çözmek :
щIэтIыкIын.
çözülmek : 1. укъатIэтэн, 2. тIкIун, 3. къэкъутэн, 4. щхьэщылъэфын,
272 -çuvalın ağzı çözüldü : къэпыщхьэр щхьэщылъэфащ.
çözüm : 1. къэщIэн, къэкъутэн.
çubuk : 1. чы, 2. гъущIыч, 3. лулэ,
273 -çubuk kapı : чыбжэ, -yaş çubuk : чыцIынэ, -sepetlik ince çubuk : чыданэ.
çubukçu : 1. лулэщI, 2. лулащэ.
çuf : хуху.
çuha : цышэкI.
çuha çiçeği bot. : шейтIанлъакъуэ.
çukur : мащэ, кумб, къургъакъ.
çukur göz anat. :нэгъуд.
çul : шэкI Iув.
çullanmak : 1. тебэнэн, 2. тепщхьэн, 3. егъэзэшын, 4. зыжэхэдзэн, 5. зытедзэн.
çulluk zoo. : губгъэгуэгуш.
çuval : 1. къэп, мэшэку 2. гъуэншэдж быхъу,
çuvallık : къэпыпхъэ.
çuvalcı : 1. къэпыщI, 2. къэпыщэ.
çuvaldız : мастэшхуэ.
çuval ipi :къэп щхьэпс.
çuvallamak : 1. къэпым икIутэн, илъхьэн, 2. зыфIэмгъэкIыфын, хузфIэмыкIыфын.
çünkü : щхьэкIэ.
çürük : 1. фа, 2. мыбыдэ, 3. пцIы, 4. шкIумпI,
274 -altından çürümek : щIэфыкIын, - ağızdan çürümek : IуфыкIын.
çürüklük : фахуэ.
çürümek : фын.
çürütmek : 1. гъэфын, 2. мэщыун, 3. пцIыр къыщIэгъэшын.
çürütülmüş : гъэфа.
D, d : Д, д.
da (de) : рэ, ри,
275 -bende : сэри.
dadanma : есэныгъэ.
dadanmak : есэн.
dadaş : 1. къуэш, 2. лIыхъужь, щIалэ.
dadı : нану плъыр.
dadılık : нану плъырын.
dağ I : къущхьэ,
276 -kayalık dağ : къурш, -dağ eteği : бгы лъапэ, -dağ otlağı (yayla) : къущхьэхъу, -dağlı
: бгырыс, -dağ tepesi : къущхьэшыгу, къуршыщхьэ, къущхьэпэ, къущхьэпэнцIыв.
dağ II : нагъыщхьэ,
277 -dağlamak : нагъыщхьэ тедзэн.
dağarcık : къэлътмакъ.
dağ aslanı zoo. мэзкъатыхъу.
dağcı : къущхьэдэкI.
dağcılık : къущхьэдэкIын.
dağdağa : Iэуэлъауэ, гузэвэгъуэ.
dağdağalı : Iэуэлъауэрей.
dağdağasız : Iэуэлъауэншэ.
dağhindisi zoo. : къущхьэгуэгуш.
dağılım : 1. зэхэкIа, 2. гуэша, 3. пIыжьгъ.
dağılma : щэщэн.
dağılmak : 1. зэхэкIын, 2. зэхэщэщэн, 3. зэхэкъутэн, 4. ипхъэн, 5. щэщэжьын.
dağınık : икъухьа,
278 -dağınıkkuyruklu : кIаблэ.
dağınıklık : икъухьагъэ.
Dağıstanlı : Дагъыстан лъэпкъ.
dağıtılmak : уаугуэшын.
dağıtım : 1. гуэшын, 2. яхуегъэхьын.
dağıtımcı : гуэшакIуэ.
dağıtmak : 1. яхуэгуэшын, 2. зэхэгъэзэрыхьын, 3. зэхэкъутэн, 4. хэкъухьын, 5.
гъэщэщэн,
279 -içlerine girip dağıtmak : хэлъэщыхьын, -aralarına dağıtmak : яхэлъхьэн, -arasına
dağıtmak : дэпхъэн.
dağ karaağacı bot. : дыкъуэнагъхужь.
dağ kartalı zoo. : къуршыбгъэ.
dağ keçisi zoo. : къуршбжэн.
dağ kırlangıcı zoo. : бзупцIащхъуэ.
dağ labadası bot. : джэдмышх.
dağ lalesi bot. :тхьэкIумэкIыхьпащIэ.
dağlıç zoo. : мэл лъэпкъ.
dağlık : бгылъэ.
dağ miskçiçeği bot. :бжэнудз.
dağ tavuğu zoo. : къущхьэджэд.
dağ tekesi zoo. : къуршажэ.
daha : нэхъ.
dahi I : губзыгъэ.
dahi II : икIи.
dahice : губзыгъэкIэ.
dahil : 1. кIуэцI, 2. и кIуэцI, 3. и кIуэцIым.
dahili : и кIуэцIу.
dahiliye : 1. и кIуэцI Iуэху, 2. и кIуэцI сымаджагъэ.
dahiliyeci : 1. и кIуэцIым шылажьэ, 2. и кIуэцI Iэзэ.
daim : зэпымыу, мувыIэу.
daima : зэпымун, мыувыIэн, сыт щыгъуэми.
daimi : зэкIэлъхьэужьу, мыухыжу.
dair : елъыта.
daire I : хьурей, яе.
daire II : унэ.
daire III : хэгъэгу лэжьапIэ.
dakik : и чэзу, игъуэ, захуу.
dakika : дакъикъэ.
daktilo : 1. Iэпэрытх машинэ, 2. IэпэрытхакIуэ.
dal I : 1. къудамэ, 2. бэгъуэн,
280 -dal gibi : къудамэ хуэдэу.
dal II : къэгъэгубжьын, къэгъэтэмакъкIэщIын.
dal III : пцIанэ, къудей.
dalak anat. : чэ.
dalalet : пхэнж, гъуэгу пхэнж.
dalamak : исын,
281 -ısırgan dalaması : шыпсыранэм исын.
dalaş : зэрыфыщI, хъущIэ.
dalaşıcı : фыщIэрей, хъущIэрей.
dalaşmak : зэрыфыщIын, хъущIэн.
dalavere : гъэпцIэн.
dalavereci : гъэпцIакIуэ.
daldırma : щIэгъалъэ.
daldırmak : щIэгъэлъэн.
dalga : 1. къэукъубий, 2. ауан,
3. бырыб, 4. толъкъун,
282 -dalga geçmek : ауан щIын, -deniz dalgalı : хыр къэукъубиящ, -bayrak dalgalanıyor
: ныпыр мэбыб.
dalgacı : Iэпэдэгъэлэл лэжьэкIэ.
dalgakıran : къэукъубийкъутэ.
dalgıç : псыщIагъщIыхьэ.
dalgın : щхьэрыуа.
dalgınlaşmak : щхьэрыуэн.
dalgınlık : щхьэрыуагъэ.
dalgаlanmak : 1. къэукъубиин, 2. бырыбын, 3. зыхъуэжын,
283 -dalgalandırmak : гъэбырыбын.
dalkavuk : щытхъу пцIакIуэ, хьэкIэупс.
dalkılıç : джатэ къиха.
dallanmak : 1. къуэпс къыдэгъэжын, 2. зэхэзэрыхьын.
dallı : 1. къуэпс зиIэ, 2. къуэпс тебза.
dalma : 1. щIэубыдыкI, 2. гупсысэн.
dalmak : 1. щIэубыдыкIын, 2. егупсысыкIын, 3. Iурихын, 4. щIэмбрыуэн,
284 -içlerine dalmak : хэлъэдэн.
daltaban : хьэхэбасэ.
daltonizm : фэнэфыгъэ.
dalya : вагъуэгъагъэ.
dalyan : 1. бдзэжьеящэ хъар, хъы, 2. къекIу.
dam I : 1. унащхьэ, 2. бо, 3. лъэхъуэщ.
dam II : къэфэгъу.
dama : 1. шашкIэ, дамэ, 2. дэхуэхын, 3. хуэмыхьыжын.
damacana : кхъуэщын абджышхуэ.
damak : Iу.
damak : жьэпкъ пхъуантэ,
285 -damak hastalığı : фIыншэ.
damalı : плIимэу.
damar : 1.хуэ, лъынтхуэ, 2. итхъа, 3. минералылъэ, 4. мыдэн, 5. къуэпс,
286 -boyun damarı : пщэлъынтхуэ,
287 -sert damar : лъынтхуэ быдэ,
288 –kılcal damar: лъынтхуэ ц1ык1у.
damarlı : къуэпс зиIэ.
damat : малъхъэ,
287 -damada sunulan kadeh : щауэбжьэ, -damadın arkadaşı : щауэгъу, щауэкъуэт, damadın evine götürülmesi : щауэишыж.
damga : нагъыщэ,кIыпхъэ.
damgalamak : нагъыщэ тедзэн.
damgalanmak : нагъыщэ къыптрадзэн.
damıtık : и псыр къыщIэгъэткIуа.
damızlık : хакIуэ, гуупхъэ, тIыпхъэ, хъубжапхъэ.
damkoruğu bot. : удзлъэрыжэ.
damkoruğuispanyol bot. : мэлыхъуэсабын.
damla : ткIуэпс.
damlalık : ткIуэпсылъэ.
damlamak : къыпыткIун.
damlatmak : къыпыгъэткIун.,-içine damlatmak :игъэтIкIуэн, -arasına damlatmak
:дэгъэтIкIуэн.
damping : гъэпуудын.
dana zoo. : танэ.
danaburnu zoo. : лъэгущIэуэ.
dangalak : мыкъмыдж.
dangıl-dungul : цlыху емылыдж.
danış : чэнджэщ.
danışıklı : зэчэнджэща.
danışma : ечэнджэщ.
danışmak : ечэнджэщын,чэнджэщэн.
288 -sık sık danışan : чэнджэщэрей.
danışman : чэнджэщакIуэ.
Danıştay : Хеищхьэ.
daniska : нэхъыфI.
danişment : щIэныгъэлI.
dans : къафэ.
dansçı : къэфакIуэ.
dansing : къэфапIэ.
dansör : къэфакIуэлI.
dansöz : къэфакIуэ бзылъхугъэ.
dantel, dantela :кхъуакIэ, уагъэ, Iудэ.
dapdar : зэвыбзэ.
dapdaracık : зэвдыдэ.
dar I : пылъапIэ.
dar II : 1. зэв, 2. кIэщI, 3. гупсысэ кIэщI, 4. къемыкIущэ, 5. гузэвэгъуэ,
289 -darboğaz : жьанэзэв, -dar gelmek : зэв хуэхъун, -dar sokak : уэрам зэв.
dar kafalı : лъэхъэнэм зезмыгъэкIуф.
dara-dar : ерагъ-псэрагъу.
dara : пэшэч.
daracık : зэвцIыкIу.
daraçı : къуапэпапцIэ.
darağacı : щхьэ пылъапIэ.
daralmak : 1. къэзэвын, 2. хэгужьеихьын.
daraltmak : 1. гъэзэвын, 2. гъэгузэвэн.
darbımesel : псалъэжь.
darbuka : фэндцIыкIу.
dargın : гуса.
dargınlık : гусэн, щхьэкIуэн.
darı bot. : ху.
290 -kırmızıdarı bot. : вагъуэплъ, хуплъыжь,ашэплъ, -siyahdarı bot. : хуфIыцIэ, -sarıdarı
bot. : хугъуэ, -darı içkisi : хупс, -darı haşlama suyu : Iусыпс.
291 darıkum :ашэху.
darıcan bot. : бажэкIэцIынэ.
darılmaca : гусэншу.
darılmak : гусэн.
darlık : 1. зэвыгъэ, 2. псэуныгъуей.
darma-duman : хьэбэсабэу.
darmadağın, darmadağınık : зэхэзэрыхьадыдэ, хьэбэсабэ.
darphane : IэпэщIэгъэж тедзапIэ.
darülaceze : дэхуэхахэм я унэ.
dava : тхьэусыхэ,
291 -dava etmek : хейм хуэтхьэусыхэн, -davaya bakmak : тхьэусыхафэм хэплъэн.
davacı : тхьэусыхакIуэ.
davalı : зыгъэтхьэусыхэр.
davar : IэщцIыку.
davet : егъэблэгъэн.
davetçi : къезыгъэблагъэр.
davetiye : еблагъэ тхыгъэ.
davetiyeci :джакIуэ.
davetli : кърагъэблэгъар.
davetsiz : кърамыгъэблэгъар.
davranış : щэныкIэ.
davranmak : 1. тэджын, 2. хуежьэн, 3. зэпэща.
davudi : макъ гъум.
davul : фэнд,
292 -davul çalmak : фэндым еуэн, -davul çalsan işitmez : фэндым уеуам зэхимыхын, davul dengi dengine diye çalar : фэндыр зыхуэфащэхэр, жиIэу йоуэр, -davulu biz çaldık,
parsayı başkası : фэндауэр дэращ, IэпэщIэгъэжыр зугъуейр нэгъуэщIщ, -davulun sesi
uzaktan hoş gelir : фэнд макъыр жыжэу дахэ къыпщохъур.
davulcu : фэндауэ.
davulculuk : фэндэуакIуэ.
dayak I : удын.
dayak II : щIэгъакъуэ.
dayalı : 1. щIэгъэкъуа, 2. зэгъэпэща.
dayamak : щIэгъэкъуэн.
dayanak : зыщIэгъэкъуэн.
dayanıklı : 1. гуащIэ зиIэ, 2. быдэ, 3. бэшэч.
dayanıksız : 1. гуащIэншэ, 2. мыбыдэ, 3. дзыхэ.
dayanışma : зэдэIэпыкъун.
dayanmak : 1. пэщIэувэн, 2. пэрыувэн, 3. щIэувэн, 4. зыщIын.
dayatmak : текъузэн.
dayı : анэш, анэдэлъху.
dayızade : анэшыыкъуэ.
dazlak : къуий, щхьэджафэ.
de : ри, -bizde : дэри.
debdebe : инагъ, зыкъихын.
debelenmek : зыхъунщIэн.
dede : 1. адэшхуэ, 2. адэшхуэхэр, 3. лIыжь,
293 -uğurlu dede : дотэнэху.
dedektif : тIасхъэщIэх.
dedikodu : бзэгузехьэ, бзэгуцэ.
dedikoducu : бзэгу зезыхьэ, хьэIужыж-мэIужыж, бзэгуцэн.
def : Iуху.
defetmek : Iухун.
defa : дапщэрэ.
defin : хьэдэщIэлъхьэ.
define : налкъут-налмэс гъэпщкIуа.
defineci : налкъут-налмэс лъыхъуакIуэ.
defne bot. : дыгъужьгъалIэ, хьэгъэжь.
defnetmek : хьэдэ щIэлъхэн.
defolmak : зыIуегъэхын, IукIыжын.
deforme : жьы хъуа.
değer : 1. уасэ, 2. хуэфащэ, 3. цIыхугъэ зыхэлъ.
değerbilir : зыгъэлъапIэ, и уасэр зыщIэр.
değerlendirmek : 1. гъэлъэпIэн, 2. гъэуэсэн, 3. хуэфащу зехьэн.
değerlenmek : лъэпIэн.
değil : къым,
294 -yazmak değil, okumak istiyorum : сытхэнуракъым, седжэну сыхуейщ.
değin, kadar, dek : пщIондэ,
295 -yaza değin : гъэмахуэ пщIондэ.
değinmek : тепсэлъыхьын.
değirmen : щхьэл.
değirmenci : щхьэлтет,
296 -dişey çekici : щхьэл уадэ.
değirmen taşı : мывэщхьэл,
297 -değirmen taşının deliği : щхьэлынэ.,-el değirmeni :Iэрыщхьэл, -eldeğirmeni sapı
:щхьэлъуэкI. -eldeğirmeni tekeri :щхьэл шэрхъ, -değirmen su teknesi :щхьэл кхъуафэ.
değirmi : хъурей.
değiş : зэхъуэж.
değişik : 1. зэхъуэжа, 2. щхьэхуэ.
değişiklik : зыхъуэжын.
değişim : зызхъуэж.
değişken : зызхъуэжыф.
değişmek : зызхъуэжа.
değiştirmek : зэхъуэжын,зэблэхъун.
değmek I : еIусэн, техуэн.
değmek II : 1. хуэфащэ, 2. и уасэ, 3. екIуа.
değnek : баш.
deha : кIэщIущ.
dehliz : щIытI гъуэгу.
dehşet : 1. шынагъуэ, 2. гъэщIэгъуэн (дахагъэ)
dehşetli : 1. шынагъуэшхуэ, 2. гъэщIэгъуэндыдэ.
dejenere : къэжэр, и лъыр зэхэзэрыхьа, тумэ.
dek : пщIондэ, нэс,
298 -yarına dek bu işi bitireceğiz : пщэдей-пщIондэ мы Iуэхур дыухынущ.
dekagram : декаграм, грамипщI.
dekalitre : декалитр, литрипщI.
dekametre : декаметр, метрипщI.
dekan : декан.
dekanlık : 1. деканыгъэ, 2. декан лэжьапIэ.
dekar : декар.
dekorasyon : унэкIафIэ.
dekoratör : унэкIэфIакIуэ.
delalet : гъуазэ.
delege : лIыкIуэ.
Delfin takımyıldızı ast. : Вагъуэбэ.
delgi : зыугъуэн, пхызуд.
deli : 1. щхьэзэ, 2. мыкIэщIущ, 3. къиун,
299 -delidivane : лъагъуныгъэ, щхьэзэ.
delibozuk : и псалъэ зытемыхуэ.
delice : 1. щхьэзафэ, Iулафэ, 2. къэкIыгъэ лъэпкъ.
deliceyulafı bot. : гуэдзщэху.
delidolu : гупсысэншэ.
deliduman : мысэ.
delik-deşik : быркъуэ-шыркъуэ, зэпэгъуанэ, гъуанэ пщIанэ, гъунэшыбзэ.
delik : 1. гъуанэ, 2. къуий, 3. пхъэвылъэ.
delikanlı : щIалэ,
300 -iyi delikanlı : щIалэфI, -delikanlılık çağına giren : щIалэтанэ, -delikanlıya öğüt verilir,
yaşlı terbiye edilmez : щIалэр ягъэIущ щхьэкIэ, жьыр яушийркъым, -delikanlı bütün
evlerin damadı, kız bütün evlerin gelinidir : щIалэр унэ псоми я малъхъэщи, хъыджэбзыр
унэ псомийкI я нысэщ.
delikanlılık : щIалагъэ.
delikli : гъуанэ(хэр) зиIэ.
deliksiz : гъуанэншэ.
delil : гъуазэ, тэрмэш.
delirmek : щхьэзэн, щхьэзэ хъун.
delmek : угъуэнын.
dem I : 1. лъэхъэнэ, 2. къыщIихын, 3. бауэ.
dem II : лъы.
demek : жыIэн,
301 -dediği çıkmak : жиIар пэжын, -dediğim dedik, öttürdüğüm düdük : жысIар жысIащи,
згъэфийр кIафийщ, -deme : жумыIэ.
demet : 1. Iэрамэ, 2. нэху бзийхэр, -çiçek demeti : гъагъэ Iэрамэ.
demetlemek : гъэIэрамэн, Iэрамэ щIын.
demin : нетIэ.
demir min. : 1. гъущI, 2. кхъухь хъурзэ, 3. вакъэм щIаукIэ гъущI, 4. гъущIым
къыхэщIыкIа,
302 -demir pası : гъущIулъий, -dökme demir min. : шыгун.,
demirbaş : хьэпшып нэхъыщхьэ.
demirci : 1. гъукIэ, 2. гъущIыщэ, 3. пкIауэ.
demirci çırağı :гъукIэгъасэн.
demirciler tanrısı :лъэпщ.
demircilik : гъукIэн.
demirhane : кIыщ,
303 -demirhane ocağı : кIыщмащэ, к1ыщ, гъук1эщ.
304 demirci kalfası:гъук1экъуэдзэ.
demirkırı zoo. : пщIэгъуалэ.
demirlemek : хъурзэр хым хэдзэн.
demirperde : гъущIблын.
Demir eldiven : гъущI Iэлъэ.
demir sülfat :шэхъуамцIэ.
demiryolu : гъущIгъуэгу.
demlemek : 1. къыщIегъэхын (шей), 2. игъуэ нэгъэсын.
demli : къыщIиха.
demlik : шейщIэт.
demokrasi : демократие.
denden : зэхуэдэ(хэр). ( »).
denek : къэгъэнэхуа.
denektaşı : къэгъэнэху мывэ.
deneme : вагъэсеплъ, rъэнэхун.
denemek : къэгъэнэхун.
denet : хэплъэ.
denetçi : хэплъакIуэ.
denetim : хэплъэн.
denetlenmek : къыпхэплъэн.
deneyim : хуэIэзэ.
denge : зэхуэдэ.
deniz : хы.
deniz anası zoo. : хыанэ.
denizaltı dnz. : хыщIагъ кхъухь.
denizaşırı : хыадрыщI,
304 -denizaşırı ülkeler : хыадрыщI хэгъэгухэр.
deniz atı, deniz aygırı zoo. : хыш.
deniz ayısı zoo. : хымыщэ.
denizci : хылI, хыдзэлI.
denizcilik : хы Iуэху.
denizkertenkelesi zoo. :псышындырхъуо.
deniz kızı mit. :псыхъуэгуащэ.
deniz sarmaşığı bot. : фIэрафIэ.
deniz ördeği zoo. : хыбабыш.
deniz tanrısı :хыгуащэ.
denk I : 1. хьэлъэ зэблэдза, 2. хьэпшып пха, 3. хьэлъэ зэхуэдэ, 4.зэхуэдэ, 5. гуащIэ
зэхуэдэ.
denk II : пэхъу.
denkli : щхьэпэхъу.
denkleşmek : зэхуэдэн.
denli : диз,
305 -o denli sıcak oldu ki, anlatamam : апхуэдизу хуабэ хъуащи, пхуэзIуэтэфынкъым.
densiz : щIыкIей, мыгъэса.
densizlik : щIыкIеягъэ.
depar : илъыпIэ,
306 -depar çizgisi : илъыпIэ тхъа.
depo : гуэнэщ.
depozit, depozito : сакъылэт.
deppoy : Iэщэ-фащэщ.
deprem : щIыхъей, щIыджыздж, щIысыс.
depreşmek : къэхъеижын.
derakap : икIэлъхьэужьу.
derbeder : тхьэмыщкIэ, цIыху фейцей.
derbent : блэкIыпIэ зэв, жьанэ.
dere : псыхьэлыгъуэ,
307 -otu, suyu bol dere : къуахъуэ-псыхъуэ.
derebeyi : пщы.
derebeylik : пщыгъэ.
derece : 1. дэкIуеипIэ, 2. зыпщ.
dereotu bot. : къуэн.
dergi : журнал, щIэныгъэ тхылъ.
derhal : иджыпсту.
deri : 1. фэ, 2. псэущхьафэ, 3. фэм къыхэщIыкIа хьэпшып,4. Щ1ыфэ.
308 -deri boyası : кIапцIэ, -deri ipin eğrisi : къуаншэарэф, -deri yumuşatma aleti :
фэIуадзэ, -zoğ yapılmış deri : фэлъыр, -deri ip : фэдэн, -deri çuval : жалыдж.
derici : фэщэху, фэщэ, фэгъэтэджакIуэ.
dericilik : фэщэхун, фэщэн,
309 -deri tabakalama fıçısı : пщаталъэ.
derin : 1. куу, 2. зэхэха, 3. гуащIэ (лъагъуныгъэ), 4. хилъэфэн (жейм),
310 -derin olmayan : чэндж.
derinleşmek : зыгъэкуун.
derinlik : 1. кууагъ, 2. мэзым и кууагъ.
derivasyon : и пэр зэхъуэкIын,
311 -akarsu yatağını değiştirmek : псым и ежэхыпIэр зэхъуэкIын.
derleme : зэхуэхьэс.
derlemek : зэхуэхьэсын.
derlenmiş : зэхуэхьэса.
derlitoplu : имыкъухьа.
derman : 1. гуащIэ, 2. хущхъуэ.
dermansız : гуащIэншэ, щIэщIэн.
dermansızlık : гуащIэгъэншэ.
dermatolog : фэуз Iэзэ.
dermeçatma : 1. зэхуэхьэса, 2. захуэу мыщIа.
dermek : зэхуэхьэсын.
dernek : 1. хасэ, 2. джэгу (фызышэ), -dernekbaşkanı : хасэ тхьэмадэ.
ders : джын,
dersane : джыпIэ.
dert : 1. уз, лажьэ, 2. гуауэ, гугъагъэ,
312 -dertli adam : щхьэлажьэ.
dertleşmek : зэхуэтхьэусыхэн, гуауэ зэхуэIуэтэн.
derya : 1. хы, 2. куэд зыщIэ, 3. куэдыгъэ.
desen : тхъыпхъэ.
desinatör : тхъыпхъакIуэ, тхъыпхъэщI.
desise : гъапцIэ.
despot : гущIэгъуншэ.
destan : 1. IуэрыIуатэ, 2. лIыхъужь IуэрыIуатэ.
destancı : IуэрыIуэтакIуэ.
deste : 1. Iэмэ, 2. IэпэщIэгъэж зэтелъ, 3. бэнакIуэ нэхьыщIэ.
destek : 1. щIэгъакъуэ, 2. дэIэпыкъу, 3. пэщIэсэ, 4. щIэгъэуэн.
desteklemek : 1. щIэгъэкъуэн, 2. дэIэпыкъун, 3. пэщIэсэн.
destroyer dnz. : курыт зауэ кхъухь.
destur : хуит щIын.
deşelemek : 1. зэIыщIэн, 2. лъыхъуэн.
deşik : угъуэна.
deşmek : 1. къигъэун, 2. щIэупщIэн, 3. къэтIын.
detay : етIуанэрейхэр.
dev : иныжь.
deva : хущхъуэ.
devalüasyon : IэпэщIэгъэж уасэм хэщIын.
devam : 1. кIэлъыкIуэ, 2. зэпымыун.
devamlı : зэпымыуу, зэкIэлъхьэужьу.
dev anası mit. : иныжь анэ.
deve zoo. : махъшэ,
313 -deve yavrusu zoo. : махъшэшкIэ, -deve tüyü : махьшэц, -deveye sordular, neren
eğri? diye, nerem doğru ki? demiş : махъшэм еупщIахэщ, уи Iэплъэпкъым и
къуэншапIэр дэтхэнэра? жаIэри, мыкъуаншэр дэтхэнэра? жиIэжащ.
deveotu bot. : банэжь.
deveci : махъшэ зезыхуэ.
devedikeni bot. : махъшэудз.
devedili bot. : выкIэ.
devedili otu bot. :андзыш.
devedişi : сэхуран жылэ ин.
devetabanı otu bot. : тхьэрыкъуэфдэгу, анэрэ-анэнэпIэсрэ.
deve kuşu zoo. : махъшэбзу.
devirmek : 1. гъэуфэрэкIын, 2. къегъэхуэхын, 3. псоми ефэн.
devlet : 1. хэгъэгу, 2. хуэщIа.
devlet hazinesi :къэрал кIадэ.
devletle : гъуэгумахуэ.
devletleştirmek : хэгъэгуым и цIэкIэ къытехын.
devran : дунейр кIэрэхъуэн.
devre : зэхуаку, фазэ, и ныкъуэр.
devretmek : 1. гъэкIэрэхъуэн, 2. етын.
devrik : уфэрэкIа.
devrilmek : уфэрэкIын,
314 -altına yuvarlanarak devrilmek : щIэуфэрэнкIэн, -yüzükoyun devrilmek : Iубын.
devrim : зэхъуэкIыныгъэшхуэ.
devrimci : зэхъуэкIыныгъакIуэ.
devrisi : къыкIэлъыкIуэр.
devriye : плъыракIуэ.
devşirme : къэкъутэн, къехьэлIэн.
devşirmek : къэкъутэжын, къехьэлIэжын.
deyim : щIагъыбзэ.
deyiş : жыIэкIэ.
dımdızlak : 1. пцIэнабзэ, 2. нэщIыбзэ, 3. щхьэ джафэ.
dırdır : ужэгъун.
dırıltı : зэныкъуэкъун.
dış : щIыб.
dışalım : хэгъэгухэм хьэпшып къишын.
dışarı : 1. щIыбым, 2. хамэ хэгъэгу, 3. Iуэгу,
315 -dışarıdan ayan beyan görülmek : щIэпIыикIын.
dışarılıklı : нэгъуэщI къалэм шыщ, хэхэс.
dışişleri : хамэ хэгъэгу лIыкIуэ.
dışkı : хьей.
dışkulak : тхьэкIумэ щIыб.
dışlamak : зыхэхун.
dışlanmak : узхахун.
dışsatım : хамэ хэгъэгухэм хьэпшын ещэн.
dibek : гухъу,
316 -dibek çukuru : гухъунэ.
dibek tokmağı : гухъущхьэ.
didaktik : егъэщIакIуэ.
didik didik : лъыхъуэн, щIэпщIыкIын.
didiklemek : зэIыщIэн.
didinmek : зыукIыжу лэжьэн.
diğer : адрей(р).
dik : 1. задэ, 2. мыгъуэлъа.
dikaçı geo. : къуапэзадэ.
dikdörtgen geo. : плIимэ.
dikilmek : 1. къызэфIэтIысхьэн, 2. щытын, 3. пэувын,
317 -dikilme yeri : лъэувыпIэ, увыпIэ.
diken : банэ.
dikendutu bot. : мэракIуапцIэ.
dikenlik :баналъэ.
dikey : задэу.
dikili : 1. хаса, хатIа, сын,
318 -içeride dikilmek : щIэувэн, -dışarıda dikilmek : щIэувыкIын, -önüne dikilmek : Iуувэн,
-yanına dikilmek : гуэувэн, -arkasına dikilmek : къыгуэувэн, -içine dikilmek : иувэн, arasına dikilmek : дэувэн.
dikim : 1. хэтIэн, хэсэн, 2. дын.
dikimevi : дэрбзэрэщ.
dikine : дэгъэзея.
dikiş : дын,
319 -ayak dikiş makinesi : лъакъуэрыгъадэ маршынэ.
el dikiş makinesı : Iэрыгъадэ маршынэ.
dikiz : кIэлъыплъын, еплъакIуэ.
dikizlemek : кIэлъыплъакIуэ, еплъэкIуэн.
dikkat : мыбэлэрыгъын, фысакъ.
dikkatli : мыбэлэрыгъ.
dikkatsiz : хуэмысакъ.
diklemesine : хуэгъэзадэн, итIэн.
diklenmek-dikleşmek : 1. задагъ, 2. пэщIэувэн.
dikme : 1. хэтIэн, 2. дыж.
dikmek : дыжын,
320 -üstünü dikmek : щыдыкIын, -altına dikmek : щIэдэн, -ağzını dikmek :
щхьэщыдыкIын.
dikta : ткIий.
diktatör : унафэ ткIийкIэ зезгъакIуэ.
dikte : 1. егъэтхын, 2. егъэдэн.
dil I : бзэ, 2. тхэкIэ, 3. хым хыхьэ щIыгу,
dil II : бзэгу,
321 -tatlı dilli : Iущабэ, -tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır : Iущабэм, блэр игъуэм
кърешыр, -dilaltı : бзэгущ1э, бзэгущIагъ, -dilavcısı : тIасхъэщIэх, -diller dökmek :
хуэубзэн, -dil şakası : гушыIэ, -dillere destan : цIэрыIуэ, -dile getirmek : гъэпсалъэн, -dile
kolay : жыIэгъуафIэ, -dili alışmak : и бзэр есэн, -dili damağına yapışmak : и бзэгур и Iум
кIэрыпщIэн, -dili kılıçtan keskin : и бзэр джатэм нэхърэ нэхъ жанщ, -dili olsada konuşsa :
бзэ иIэу псэлъащэрэт, -dili pabuç kadar : и бзэгур вакъэм хуэдизщ, -dilinkemiği yok :
бзэгум къупщхьэ иIэкъым, -dilinde tüy bitmek : и бзэгум цы къытекIэн, -diline sağlam
olmak : тIасхъэ мыIуэтэж, -dili tutulmak : и бзэгур иубыдын.-dilbilimi : бзэ щIэныгъэ.,-dil
ucu :бзэгупэ, dil kökü :бзэгудакъэ, dil alt kemiği: бзэгущ1э къупщхьэ, dil altı: бзэгу щ1агъ.
dilber : дахэкIей.
dilbilgisi : бзэ хабзэ.
dilbilimi : бзэ щIэныгъэ.
dilcik : бзэгуцIыкIу.
dilek : лъэIу, хъуэхъу,
323 -dilek için getirilen makhsıme : хуэхъубжьэ.
dilekçe : тхьэусыхэ тхыгъэ,тхьэусыхафэ.
dilemek : лъэIуэн, хуеин, хъуэхъуэн.
dilenci : 1. лъэIуакIуэ, 2. мыукIытэ, напэншэ, дэрэуэш.
324 -Medine dilencisi : Мэдинэ лъэIуакIуэ.
dilencilik : лъэIуакIуэн.
dilenmek : лъэIуэн, гу зыщIегъэгъун.
dilendirmek : гъэлъэIуэн.
dili geçmiş : лъэхъэнэ блэкIа.
dilim : бзыгъэ.
dilimlemek : бзытэн.
dilinim : зыгуэудын.
dillenmek : (нану) псэлъэфын.
dilli : псэлъэрей.
dilli düdük : 1. кIэфий, 2. псэлъэрей.
dilme : зэгуэхын.
dilmek : убзытэн.
dilpeyniri : кхъуей лIэужьыгъуэ.
dilsiz : 1. бзэгурафэ, 2. дауншэ, Iэуэлъауэншэ.
dilsiz alfabesi :бзагуэбзэ.
dimağ anat. : куцI.
dimdik : 1. задэу, 2. зыримыгъэзыху, 3. занщIэу плъэн, 4. задэдыдэу, 5. щхьэ
зымыгъэщхъ.
dimi : бжьэхуцым къыхэщIыкIа щэкI.
din : дин,тхьэхабзэ, ф1эщхъуныгъэ.
325 -dinsiz, imansız : диныри Iиманыри зыIэщIэкIа.
dinamit : динамит.
dinamitlemek : динамиткIэ къэгъэуэн.
dinamo : дыщэуэздыгъэ къыхэзыш маршынэ, Iэмэпсымэ
dinamometre : гуащIэпщ.
dinç : Iэчлъэч,
326 -dinç olmak : Iэчлъэчын.
dinçleşmek : къэщIэлэжын,Iэчлъэчыжын.
dinçlik : узыншагъэ, Iэчлъэчыгъэ
dindar : дин щIэкъу, диншы, тхьэхабзэщIэкъу.
dindaş : динэгъу, тхьэхабзэщIэгъу.
dindirmek : гъэувыIэжын.
dinelmek : 1. щытын, 2. къызэфIэувэн, 3. пэувын.
dineri : лэкъум (куэзыр).
dingil : гулъэмыж.
dingildemek : 1. зыгъэсысын, 2. джэгун, 3. кIэзызын.
dingin : 1. мысыс, 2. щыт, 3. еша.
dini : диным теухуа,тхьэхабзэм теухуа, ф1щхъуныгъэм теухуа..
dinlemek : едэIуэн,
327 -gizli dinlemek : щIэдэIукIыхьын, -gizlice dinlemek : щIэдэIухьын.
dinlendirici : узыгъэпсэху.
dinlendirmek : 1. зегъэпсэхун, 2. къуэдэIуэн.
dinlenmek : 1. зыгъэпсэхун, 2. гъэбзыщIын,
328 -yük altında dinlenmek : хьэлъэрыбауэ.
dinleti : егъэдэIуэн.
dinleyici : едаIуэхэр.
dinmek : 1. ухын, щымыIэжын, 2. увыIэн, пиупщIын,
dinsel : диным теухуа, Тхьэхабзэм теухуа.
dinsiz : диныншэ , тхьэбзащIэншэ, ф1эщхъуныншэ.
dinsizlik : диныншагъэ, тхьэбзэнщагъэ, ф1эщъунынщагъэ.
dip : лъабжьэ.
dipçik : фочдакъэ.
dipçiklemek : фочдакъэкIэ еуэн.
dipdiri : узыншэдыдэ.
dipkoçan : лъабжьэкъыщIэнэ.
diploma : диплом.
diplomasi : дипломатие, лIыкIуагъэ.
diplomat : дипломат, лIыкIуэ.
dipnot : кIэщIэтхэжа.
dipsiz : лъабжьэншэ.
dirayet : зэфIэкI зиIэ, зэфIэкIыныгъэ.
direk : пкъо,
329 -kalın direk : пкъоужьэ.
direksiyon : IумпIэ.
direktif : унафэ.
direktör : университет тхьэмадэ.
diren : гуахъуэ.
direnç : къыпэув, къыпэщIыт.
direngen : къыпэувакIуэ, къыпэщIытакIуэ.
direniş : пэувын, пэщIэтын.
direnme : къыпэувын, къыпэщIэтын.
diri : псэу.
diriksel : псэуныгъэм теухуа.
diril : бжьэхуц щэкI.
dirilik : псэуныгъэ.
dirilmek : зыкъэщIэжын, хъужын.
dirim : гъащIэ.
dirlik : зэгурыIуэныгъэ.
dirsek : IэфракIэ,
330 -dirsek-el arası : Iэдий,
331 –dirsek kemiği: блыпкъ къупщхьэ,
332 _dirsek başı: блыпкъыщхьэ,
333 dirsek üst kemik ucu:1эфрак1эгуэс,
334 dirsek eklemi: 1эфрак1э зэрытып1э,
335 dirsek çukuru: 1эфрак1э кумб,
336 dirsek kemiği: 1эфрак1э къупщхьэ,
337 dirsek ucu: 1эфрак1эпэ,
338 dirsek ucu kemiği: 1эфрак1этес.
disk : диск, упIэщIа.
diskalifiye : хэдзын, хэгъэкIын.
dispanser : сымаджэщцIыкIу.
diş : 1. дзэ, 2. пхъэхыдзэ, 3. бжьыныхудзэ,
331 -diş eti hastalığı : дзэху, дзэшх, -diş kamaşması : дзэш, -azı dişi : дзэщхьэл,
дзэлыщхьэ, diş kökü:дзэ лъабжьэ, çocuk dişi: дзыгъуэдзэ,,-diş fırçası :дзэлэщI, -koca diş
:дзэкъэб, -dişeti hastalığı med. :дзэхъудзэш.-kuzu dişi :щынэдзэ, -seyrek dişli :дзахъэ, tavşan dişli :дзэмыкъ, - yirmilik diş :тIощыдзэ. -ayrık diş :дзахъэ, -diş gıcırdatmak :дзэр
зэрыгъэшхын.-diş izi :дзэкъапIэ, -ön diş :дзапэфIанэ, -diş damağı: дзэл, -diş önü: дзапэ,
diş minesi: -дзэлыфэ, -diş eti: дзэпкъ, -ön iki diş: шыдыдзэ.
dişbudak bot. : кIей.
dişbudak çiçekli bot : пкIаефыжь, пкIаехужь.
dişçi : дзэIулъхьэ,дзэщI.
dişeti anat. : дзэл.
dişi : 1. бзы, 2. бзылъхугъэ.
dişil : бзым теухуа.
dişlemek : едзэкъэн,
332 -altına dişlemek : щIэуIэн.
dişli : 1. дзэ зыIут, 2. кIыпхэдзэ.
dişözü : дзэ кIуэцI, дзэку.
dişsel : дзэм теухуа.
dişsiz : дзагуэ.
diş tacı : дзэ щIыIу.
ditmek : 1. къэгъэбэтэн, 2. зэхэфыщIэн.
divan : гъуэлъыпIэ, шэнтжьей.
divane : щхьэзэ.
divanıharp : хеидзэ.
diyabet : фошыгъу сымаджагъэ.
diyafram anat. :гуфIэIу, -diyafram zarı: ныбэлынц1.
diyalekt : псэлъэкIэ, жыIэкIэ.
diyalog : 1. зэдэпсэлъэн, 2. зэгурыIуэн.
diyanet : дин Iуэхухэр.
diyar : хэгъэгу.
diye : 1. жиIэу, 2. фIэщIу.
diyecek : жыIэн.
diyet I : бзаджащIэ уасэ
diyet II :1. узыншагъэ шхын, 2.мыхьэмышх шхын.
diyez müz. : макъыр ныкъуэу гъэпIэщIэн.
diz : 1. лъэгуажьэ,
333 -diz çökmek : лъэгуажьэмыщхьэу тIысын, -diz eklemi : лъэгуажьэ зэрытыпIэ, dizden aşağısı : фIалъэ.,-diz kapağı :лъэгуажьэтес. -diz üstü :лъэгуажьапщэ,-diz altı
:лъэнкIэпIащхьэ, -diz derisi: лъэгуажьафэ, -diz önü: лъэгуажьэпэ, -diz kılı: лъэгуажьэц
dizanteri med. : ныбажэ уз,хьэбэстолэ.
diz bağı anat. : лъэгуажьэтес.
dizel : дизел.
dizgin : IумпIэ, жьэдэкъуэн.
dizginlemek : къыщIэкъудэн, шхуэм къекъун.
dizi : 1. бла, 2. самыр, 3. зэдэува.
dizici : блакIуэ.
dizkapağı anat. : лъэгуажьэтес.
dizlik : лъэгуажьалъэ.
dizmek : блэн.
dobra dobra : къехьэкI-нехьэкIыншу.
doçent : доцент, щIэныгъэлI.
doğan zoo. : бгъащхъуэ,нэбажэ.
334 -tepelidoğan zoo. : жьец.
doğmak : 1. къэхъун, дунейм къытехьэн, 2. дыгъэр къыкъуэкIын, 3. гу къэкIын,
335 -ilk doğan : щыпэлъхуэ, -yeni doğanlar : щIэблэщIэ, -zamansız doğan hayvan :
щIылъху.
doğrama : упщIэта.
doğramak : хэупщIэтэн,
336 -içine doğramak : хэбзытэн.
doğramacı : зэхэупщIэтакIуэ.
doğru : 1. занщIэ, захуэ, 2. пэж, 3. хабзэм къекIу.
doğrucu : пэжыIуэ.
doğrulamak : гъэпэжын.
doğrulmak : къызэфIэтIысхьэн.
doğrultu : кIуапIэ, унэтIапIэ.
doğruluk : пэжыгъэ.
doğrulum : зишиин.
doğu : къуэкIыпIэ.
doğukartopu bot. : томбылыгъу.
doğukayını bot. : бжей.
doğum : къэхъун.
doğumevi : лъхуэщ, гъэлъхуэщ, лъхуалъэ.
doğumlu : къыщалъхуэ гъэр, илъэсыр.
doğum zamanı :лъхуэгъуэ.
doğuranlar : лъхуэхэр.
doğurgan : лъхуэрей.
doğurmak : лъхуэн,
337 -içinde doğurmak : хэлъхухьын, -vakitsiz doğurmak : мылъхуэс.
dok : 1. кхъухь щIапIэ, 2. гуэнышхуэ.
doksan : бгъущI, 90.
doksanar : бгъущIбгъущIурэ.
doksanıncı : ебгъущIанэ.
doksanlık : 1. бгъущI хъу, 2. бгъущIым ит.
doktor : Iэзэ, Iэзэгъуазэ
338 -kadın doktoru : бзылъхугъэ Iэзэ.
doktorluk : Iэзагъэ.
doktrin : егъэщIэн.
dokumak : 1. зэIудзэн, 2. щэкI щIын, 3. зэIущэн,
339 -dokuma tahtası : щагъэ пхъэбгъу.
dokumacı : щэкIыщI.
dokunaklı : гууз.
dokunmak : 1. еIусэн, 2. Iэ дэлъэн, Iэ щыхуэн.
dokunulmazlık : узэмыIэбыф.
dokuz : бгъу, 9.
dokuz canlı :гъущIыпсэ.
dokuz misli : хуэдибгъу.
dokuzar : бгъурыбгъурэ,
340 -dokuz-on : зыбгъупщI.
dokuzlu : 1. бгъууэ, 2. бгъунэ (куэзыр).
dokuzuncu : ебгъуанэрей.
dolama : 1. шынку, 2. ещэкI.
dolamak : 1. ещэкIын, 2. хьэлъэ Iуэхур нэгъуэщIым етын.
dolambaç : къэгъэзапIэ.
dolambaçlı : къэгъэзапIэ зиIэ.
dolan : пцIы.
dolandırıcı : хьэкIэхукIэ, гъэпцIакIуэ.
dolandırmak : пцыкIэ IэпэщIэгъэж Iыхын.
dolanmak : къыпэкIухьын.
dolap : 1. пхъуантэ, 2. пцIы.
dolapçı : 1. пхъуантэрыщI, 2. пхъуантэрыщэ, 3. гъэпцIакIуэ.
dolar : долар.
dolaşık : 1. зэхэзэрыхьа гъуэгу, 2. зэхэзэрыхьа Iуэху, 3. хъуэрыбзэкIэ гурыгъэIуэн.
dolaşım : лъынтхуэм лъы щызекIуэн.
dolaşmak : 1. къэкIухьын, 2. нэгу зегъэужьын, 3. гъуэгур гъэкIыхьын, 4. зэхэзэрыхьын,
5. зэрылъэдэн.,
-dolaşmak istiyorsan hindi besle :къэпкIухьыну ухуеймэ гуэгуш гъэхъу.
dolayı : Iэгъуэблагъуэ, IущаскIэ.
dolaylı : къэхьэкI-нехьэкIу, мызанщIэу.
dolaysız : занщIэу.
doldurmak : 1. из щIын, 2. къэгъэбырсеин, 3. узэдын.
dolgu : из щIа,
341 -diş dolgusu : дзэку гъуанэр гъэбыдэн.
dolgun : 1. хъуей, 2. пшэр, 3. бэ, куэд.
delikosefal : щхьэкIыхь.
dolma : 1. из щIа, 2. шхыныгъуэ,
342 -dolma toprak : ятIэкIэ из щIа.
dolmak : 1. из хъун, 2. зэхуэхьэса, 3. ирикъун (пIалъэ), 4. хуэмышэчыжын.
dolmuş : из хъуа.
dolu I : уэ, уэф,
343 -dolu yağmak : уэф къехын, -yağmurdan kaçarken doluya tutulmak : уэшхым
зэхирымгъэубыдэу уэфым хиубыдэн.
dolu II : 1. из, 2. бэ, 3. шэ зэрылъ (Iэщэ) 4. шыз,
344 -dolu olmayan : шымыз, нэщI.
doludizgin : шыщхьэмыгъазэ.
dolunay : мазэгъуэ.
doluşmak : щIэзэрыгуэн.
domalmak : лъэгуажьэмыщхьэу тIысын.
domates bot. : бэдрэжан.
dombay zoo. : домбей. (бизон, хыв).
domdomkurşunu : кхъуэшэ.
domuz zoo. : къхуэ, пэрывэ,
345 -dişi domuz : кхъуэбз, -erkek domuz : кхъуэхъу, -domuz yavrusu : кхъуэшыр, лэу, domuz ahırı : кхъуэщ, -domuz yalağı : кхъуафэ, -hint domuzu : хыкхъуэ.,-domuz postu
:кхъуафэ, -domuz kılı :кхъуэц, -domuz yağı :кхъуэдагъэ.
don I : 1. гъуэнщэдж щIагъщIэлъ, 2. шыфэ.
don II : щтын,
346 -donması zor : щтыгъуей.
donakalmak : дыкъын, ижыхьын, жын.
donanım ask. : дзэ Iэмэпсымэхэр.
donanma : 1. зыгъэщIэрэщIэн, 2. дзэкхъухьхэр, 3. махуэшхуэхэм нып, нэху н. хэр и
гъусэу ящI джэгу.
donanmak : 1. зыхуэпэн, зыгъэщIэрэщIэн, 2. къуэшхыдэн.
donatım : 1. Iэмэпсымэ зэгъэпэщIын, 2. лъэжьапIэр зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэр
къехьэлIэн.
donatmak : 1. гъэщIэрэщIэн, 2. хуэпэн, 3. узэдын.
dondurma : шэIумыл.
dondurmacı : шэIумылъыщI, шэIумылыщэ.
dondurmak : 1. гъэщтын, 2. уасэм хамыгъэхъуэн.
dondurucu : 1. уае, 2. мылыщI пхъуантэ.
donmak : 1. щтын, 2. пIыщIэн, 3. дыкъын, 4.диин.
donmuş : 1.щта, 2.дия.
donuk : фае, мыцIу.
donuklaşmak : фаен.
donukluk : фаеныгъэ.
don yağı : щэдагъэ.
dopdolu : изыбзэ,
347 -içerisi dopdolu : щIэзыбзэ.
doru : пцIэгъуэплъ.
doruk : щхьэгуэ.
dosdoğru : 1. пэжыбзэ, 2. занщIабзэ.
dost : 1. ныбжьэгъу, 2. щIасэ, 3. умбэрэч, 4. щтэращтэ.
348 -kadının erkek dostu : щIасэлI, -erkeğin kadın dostu : щIасэфыз, -dost ağlatır,
düşman güldürür, dost sözü acıdır : ныбжьэгъуфIым уегъагъ, жэгъуэгъум
уегъэдыхьэшх, ныбжьэгъу пэжым и псалъэр дыджщ.
dostluk : ныбжьэгъугъэ.
dosya : тхыгъалъэ.
dosyalamak : тхыгъалъэм дэлъхьэн.
doyasıya : зигъэнщIыхукIэ.
doygun : зигъэнщIа.
doyma : 1. зигъэнщIын, 2. къэпцIэн, ирикъун, 3. фошыгъур псым хэмыткIухьыжын.
doymak : 1. зыбгъэнщIын, уи фIэщ хъун.
doyum : ирикъун, хурикъун.
doyumluk : узыгъэнщI.
doyuran : зезыгъэнщI.
doyurucu : 1. узыгъэнщIын, 2. фIэщ зыщI.
doz : 1. едзыхыгъуэ, 2. зэхэщIэгъуэ.
dozer : щIытхъу.
dökme : икIута.
dökmeci : минерал зэхилъхэу хьэпшып зыщI.
dökmek : 1. икIутын, икIэн, 2. ипхъэн, 3. утIыпщын, 4. къегъэлъэлъэхын, 5. щIэдзын, 6.
(шын) къыхэкIын, 7. (и гуауэр) Iуэтэн,
349 -içeriye dökmek : щIэудэн, щIэкIутэн, -önüne dökmek : IукIэн, -üstüne dökmek :
щхьэщыкIэн, щхьэшыкIутэн.
dökük : 1. икIута, 2. икъухьа.
dökülmek : 1. икIутагъэн, 2. жьыгъэ, 3. кIыхь-лъыхьу гурыгъэIуэн,
350 -altından dökülmek : щIэлъэлъын, -koyu sıvının dökülmesi : щIэтIэтIын, -içeriye
dökülmek : щIэщэщэн, -altına dökülmek : щIэщэщын, -önüne dökülmek : Iулъэлъын, dökülen geri dolmaz : икIутар из хъужкъым. - aşağıya dökülmek : елъэлъэхын.
döküm : 1. икIутыгъэ, 2. къелъэлъэхыгъуэ, 3. къыпыщэщыгъуэ.
dökümcü : икIутакIуэ.
dökümevi(hane) : икIутэщ.
dökünmek : зытекIэн.
döküntü : 1. ипхъа, 2. къела, 3. щIыфэм къыхэкIхэр, 4. уасэншэ, 5. щIакIэ, 6. щIэпсыс.
döl : 1. псэущхьэм къыхэкIа, 2. бын, 3. щылъху.
döllemek : гъэбэгъуэн, дэкIуеин.
dölsüz : щылъхуншэ.
dölüt : бынжэ.
dölyatağı : лъхуалъэ.
döndürmek : 1. къегъэкIэрэхъуэкIын, 2. къегъэзэн, 3. къыхэгъэнэн, къыщIэгъэнэн, 4.
зегъэкIуэн.
dönek : 1. псалъэ темытыж, 2. псалъэ гъэпцI.
dönemeç : къэгъэзапIэ, къэгъэшыпIэ.
dönen : хьэгуагуэ, къэзгъэзэж.
dönence : къикIуэтыжыпIэ.
döner : джэрэз.
dönmek : 1. джэрэзын, 2. къэгъэзэжын, 3. дэдзыхын, 4. щIегъуэжын, 5. и диныр
хъуэжын.
dönük : 1. къэгъэза, 2. теухуа.
dönüm : 1. къэгъэзэн, 2. гектар.
dönüş : 1. къэгъэзэгъуэ, 2. къикIуэтыж.
dönüş yeri :гъэзапIэ, гъэшыпIэ.
dönüşmek : зихъуэжын,
351 -su, buza dönüştü : псым мылу зихъуэжьащ.
dönüşüm : зэхъуэжыгъуэ.
dördüncü : еплIанэрей.
dördüz : плIылъхуанэ.
dört : плIы, 4,
352 -dört misli : хуэдиплI, -dörder : плIырыплI, -dört ayak : хьэлъакъуиплI, dört misli
kadar : хуэдиплIкIэ.
dörtgen geo. : плIимэ.
dörtlü : 1. плIырыплIу, 2. ниплI (куэзыр).
dörtlük : плIы хъууэ, едзыгъуэ, плIыуэ.
dörtnal : шыщхьэмыгъазэ.
dörtnala : шыщьэмыгъазэу.
dörtyol : гъуэгуаниплI.
dörtyüzlü : напиплI.
döş : бгъэ.
döşek : пIэ.
döşeli : 1. узэда, 2. текIута.
döşeme : 1. унэ лъэгу, 2. унэ хьэпшып, 3. шэнтщабэ,
353 -döşeme kapısı : дуубжэ, -döşemeye serilen : лъэгурыдз.
döşemeci : унэ лъэгущI.
döşemek : 1. иубгъуэн, 2. лъэгум пхъэ илъхьэн, 3. унэм хьэпшып илъхьэн, щIэлъхьэн,
щIэгъэувэн.
döşemelik : 1. унэлъэгу илъхьапхъэ, 2. тIысыпэ щэкI тедзапхъэ.
döven I : Iуэн, ужьгъэ
354 -el döveni : хьэмбаш.
döven II : зыубэрэжь.
döviz : хамэ IэпэшIэгъэж,
355 -döviz kuru : хамэ IэпэщIэгъэж уасэ.
dövme : 1. убэрэжь, 2. минералым къыхэщIыкIа хьэпшып.
dövmek : 1. убэрэжьын, 2. гъэсэбэн, 3. IэщэкIэ еуэн, 4. ущыгун.
dövünmek : зэкуэфэуэжын.
dövüş : зауэ.
dövüşken : фIыу зауэф, зэуакIуэфI.
dövüşmek : зэзэуэн.
drahmi : драхьми, алыдж IэпэщIэгъэж.
drahoma : алыдж, ермэлы хъыджэбзхэр лIы щыдэкIуэкIэ зыдахь уасэм зэреджэр.
draje : хущхъуэ едзыхыгъуэ.
dram : гуауэ.
dua : лъэIу, хъуэхъу.
duaağacı bot. : мей.
dua etmek : тхэм елъэIун.
dua yeri : тхьэлъэIупIэ.
duble : 1. тIу, 2. шыгъын щIэбзэ.
dublex : зытетитI.
dublör : къэфакIуэ Iэдэжэ.
dudak : Iупэ,
356 -geniş dudaklı : Iупабгъуэ, -kuru dudaklı : Iупэгъур, -yarık dudaklı : Iупэдыкъуакъуэ, kabarık dudaklı : Iупэпщ, -ince dudaklı : IупэпIащIэ, -kalın dudaklı : IупэIув, -kalkık dudaklı
: IупщIакIэтIей, -dudak etrafı : Iуфэлъафэ, -dudaklar : IуфакIэ, -dudak derisi: 1упафэ, dudak sonları: 1эупщ1ак1э.
duhuliye : щIыхьэпщIэ.
dul : фызабэ, лIыгъуабэ.
dul avrat otu bot. : тхьэрыкъуэф, тхьэгъэгурым.
dul oğlu :фызабэкъуэ.
dul kızı :фызабэпхъу.
duman : Iугъуэ.
dumansız : Iугъуэншэ.
duman ağacı bot. : быяудз.
dumur : дзагуэ.
durağan : пIэзэрыт.
durak : къэувыIэпIэ.
duraklamak-duraksamak : 1. къызэтеувыIэн, 2. егупсысын.
durdurmak : къэгъэувыIэн,
357 -önünde durdurmak : Iугъэтын, -önünde durmak : Iутын.
durgun : 1. нэщхъей, 2. дауншэ.
durgunlaşmak : увыIэжын, нэщхъеин.
durmak : 1. увыIэн, 2. мылэжьэн, 3. пэплъэн, 4. щыIэжын,
358 -öbür tarafa aşıp durmak : щхьэпэрыувыкIын, -başucunda durmak : щхьэщытын.
duruk : мыхъей, зэрыщыту къэна.
durulamak : дэгъэжэхын, -bulaşıkları durulamak : хьэкъушыкъухэм псы дэгъэжыхьын.
durum : Iуэхур зытетыр.
duruş : увыIэкIэ, щытыкIэ.
duş : зыгъэпскIын.
dut : мэракIуэ,
359 -akdut bot. : мэракIуейхужь, -karadut bot. : мэракIуейфIыцIэ, -dutağacı bot. :
мэракIуей.
duvak : нэIупхъуэ.
duvar : блын, дэпкъ.
360 -duvar yüzü : блынджабэ, -önüne duvar örmek : блын IущIыхьын.
duvarcı : блыныщI, уанэзетелъхьэщ1.
duvarsarmaşığı bot. : джэдусанэ.
duyarlık : гумащIагъэ.
duygu : зыхэщIэн, гумахэ.
duygulanmak : зыхэщIэныгъэ, гумахэн.
duygulu : гумащIэ.
duymak : зэхэхын, зыхэщIэн, гушхуэн.
duyu : 1. лъагъун, 2. зэхэхын, 3. пымэн, 4. еIусэн, 5. IуфIыгъэ.
duyum : зэхэзыщIэ.
duyuru : гъуо гъэджэн.
düdük : кIэфий.
düello : щIакIуэкIапэ зэдытеувэн.
düet : пшынитI, цIыхуитI папщIэ яуса уэрэд.
düğme : щIыIу,
361 -düğme deliği : щIыIунэ, -kaftan düğme deliği : щIыIунэ щIыIущхьэ, -аdığe kadın
elbisesinin göğüs kısmındaki altın veya gümüş düğmeler : мет.
düğmeci : щIыIущэ, 2. щIыIущI.
düğüm : 1. зэрыдзэ, 2. зэрыхъэ, зэхэзэрыхьа.
düğümlemek : 1. зэрыдзэн, 2. зэрыхъэн, 3. зэхэгъэзэрыхьын.
düğün : хьэгъуэлIыгъуэ.
düğün idarecisi :хьэтякIуэ, хьэтиякIуэ, джэгу таршын.
düğüncüleri yol etmek :фызышэ дэкIуатэ.
düğünçiçeği bot. : пэлъауэ.
dükkan : щапIэ, тыкуан.
dükkancı : щапIэтес, тыкуантес.
dülger : пхъащ1э.
dümbelek : 1. фэндцIыкIу, жьей, 2. зэхэщIыкIыгъэншэ.
dümdüz : занщIэ, джафэ, джафабзэ.
dümen : 1. кхъухь IумпIэ, 2. пцIы.
dümenci : 1. кхъухь IумпIэ Iыгъ, 2. гъэпцIакIуэ, мылажьэ.
dün : дыгъуасэ.
dün akşam :дыгъуэспшыхь.
dün gece :дыгъуэсжэщ.
dünden : дыгъуасэм.
dünkü : 1. дыгъуасэрей, 2. щIалэ, 3. мыса.
dünür : хъыджэбз лъыхъу.
dünürcü : хъыджэбз лъыхъуакIуэ.
Dünya : 1. Дуней, 2. псори, 3. щIыб, 4. щIылъэ, 5.щIыхъурей.
362 -dünyanın merkezi : щIыку, дунеику, -dünyanın bir tarafı : щIылъэныкъуэ, -etme
bulma dünyası : щхьэхуещагъэ.
dünyalık : дунеигъуэ, дуней, мылъку.
düo : тIурытI.
düpedüz : занщIабзэу.
dürbün : нэрыплъэ.
dürmek : 1. зэкIуэцIышыхьын, 2. зэкIуэцIылъхьэн.
dürtmek : епыджын,
363 -içine dürtmek : хэпыджэн, ипыджэн, -ağzına dürtmek : Iурыпыджэн.
dürüst : и псалъэ тет.
düstur : 1. хабзэ, 2. хабзэ тхылъ.
düş : пщIыхь, пщIыхьэпIэ.
düşey : къегъэзыха.
düşeyazmak : лъэпэрэпэн.
düşkün : 1. дэхуэха, 2. дэхьэха.
düşman : жэгъуэгъу, бий.
düşmanlık : гужьгъэжь.
düşmek : 1. къехуэхын, 2. джэлэн, 3. уэс къесын, 4. хуэфащэн, 5. и уасэр кIэрыхун, 6.
гурыщхъуэн, 7. хэгъэкIын,
364 -önüne düşmek : Iухуэн, -önünden düşmek : Iухун, -yüksek bir yerin öbür tarafına
düşmek : щхьэдэукIуриехын, -öbür tarafa üzerinden düşmek : щхьэпырыхун, -altına
düşmek : щIэхуэн, -üstüne düşmek : техуэн.,-arasına düşmek :дэхуэн.
düşük I : 1. къегъэзыха, егъэзыха, 2. и уасэр кIэрыхуа.
düşük II : щынэжын,
365 -inek düşük yaptı : жэмым щинэжьащ.
düşünce : 1. гупсысэ, 2. гупсысэ хьэлъэ.
düşünceli : 1. гупсысэрей, 2. гупсысэфI, гупсысафIэ.
düşüncesiz : гупсысэншэ.
düşüncesizlik : гупсысэншагъэ.
düşünmek : егупсысын,
366 -çok düşünmek : хъэрэхъэн.
düşünür : гупсысакIуэ.
düşürmek : 1. егъэхуэхын, 2. пуду къэщэхун, 3. гъэкIуэдын, 4. кIэрыхун, 5. щыгъэхун,
367 -önüne düşürmek : IугъэукIуриен, -önünden düşürmek : IугъэукIуриекIын.
düve zoo. : танэбз, Iэбгъэ.
düven : ужьгъэ.
Düven dövmek : ужьгъэн.
düz : занщIэ, задэ, мыгъэщIэрэщIа.
düzayak : дэкIуеипIэншэ.
düzelmek : 1. къэфIыжын, 2. хъужын, 3. зыузэхуэжын.
düzeltme : зэгъэзэхуэн.
düzeltmek : 1. зэгъэзэхуэжын, 2. щIыжын, 3. зэгъэпэщыжын, 4. гъэсэтеин, кэгъэтэфэн.
düzen : 1. хабзэ, 2. къекIу, 3. зегъэкIуэн, 4. чэзу.
düzenbaz : гъэпцIакIуэ.
düzence : хабзэрыкIуэ, хабзэщIэкъу.
düzenleme : гъэзэхуэн.
düzenlemek : зэгъэзэхуэн.
düzenleyici : зэгъэзэхуакIуэ.
düzensiz : мызахуэ.
düzensizlik : мызахуэныгъэ.
düzey : лъэгагъ.
düzgün : 1. хахуэ, 2. мычэм, 3. зэхуэдэ.
düzine : пщIыкIутI, 12.
düzlem : тафэ.
düzlemküre coğ. : тафэ картэ.
düzleşmek : къэтэфэн.
düzlük : тафэ, тафагъ.
düzmece I : 1. мыпэж, 2. пцIыгъэ.
düzmece II : пцIыкIэ щIа.
düzmek : 1. зэхэлъхьэн, 2. пцIы зыхэлъхьэн.
düztaban : лъэгудыгъуэншэ, лъэгувабдзэ.
düztabanlık : лъэгувабдзагъэ.
düzülmek : 1. зэкIэлъхьэужу, 2. уаузэдын.
düzyazı : мыуса тхыгъэ.
E, e : Э, э.
e I : хъунщ, нтIэ,
368 -emi? : хъуну?.
e II : арамэ, апхуэдэу хъумэ,
369 -e gitsin : арамэ ирекIуэж, -e sonra : итIанэ.
ebat : лъэныкъуих.
ebe I : гъуэ.
ebe II : фызгъалъхуэ, бынжэпыупщI.
ebedi : къэкъутэжыху, иугъащIэ.
ebediyen : дунейр къэкъутэжыхукIэ.
ebegümeci bot. : кхъуейудз, хьэбыкъуэ, абазэкхъуей, матэкхъуей, кхъуейхьэбыкъуэ.
ebemkuşağı : шыуанкъуэпс, лъэгъупкъуэпс.
ebeveyn : анэ-адэ.
ecdat : адэшхуэхэр.
ece : жан гуащэ, пщыпхъу.
ecel : псэпIалъэ, лIэныгъэ,
370 -ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane : лIэныгъэр къэсамэ, щхьэузыр
щхьэусыгъуэщ, -eceli gelen it, cami duvarına siğer : зи лIэгъуэ къэса хьэр, мэжджыт
блыным кIэрогъутхьэр.
ecinni : жин.
ecişbücüş : къуаншэ-быншэ.
ecnebi : хамэ лъэпкъ.
ecza : хущхъуапхъэ, гыныгъуэ.
eczacı : хущхъуащэ, гыныщIэ.
eczacılık : хущхъуэщI, гын зэхэщIэн.
eczahane : хущхъуэ щапIэ, гынэщ.
eczalıkpapatya bot. : къанзидзэ.
eda I : щытыкIэ.
eda II : 1. етыжын, пшынын, 2. нэмэзыр щIын.
edalı : зыкъизых.
edebi : 1. литературнэ, 2. бзэм теухуауэ.
edebiyat : тхыгъэбзэ.
edebiyatçı : 1. литературист, 2. бзэ егъэджакIуэ.
edememek : мытыншын.
edep : хабзэ, щэн, нэхъуей.
edepli : хабзэф1 зыхэлъ, щэн зыхэлъ.
edepsiz : хабзэншэ, щэнынщэ.
edepsizleşmek : хабзэншагъэ зехьэн, щэнынщагъэ зехьэн.
edepsizlik : хабзэншагъэ.
eder : уасэ.
edevat : Iэдэуадэ.
edim : 1. хъуа, 2. зэфIэкIа.
edinmek : зигъэIэн.
edinti : зигъэIэ.
edip : тхакIуэ.
editör : тхылътедзакIуэ.
efe : 1. абрэдж, 2. къуэш нэхъыжь.
efelek bot. : къэрэкъурэ.
efelik : абрэджыгъэ.
efemine :фызыфэ.
efendi : 1. цIыху щабэ, 2. зыкъизых, 3. щхьэгъусэ.
efendilik : дахэу зыхуэпэн, цIыху щабагъэ.
efendim : 1. сыщыIэщ, 2. къызгурыIуакъым, 3. узахуэщ, 4.зиусхьэн.
efkar : 1. гупсысэхэр, 2. гукъеуэ, нэщхъей,
371 -efkar basmak : гукъеуэ къытеуэн, -efkarı umumiye : жылэм я гупсысэ.
efkarlanmak : нэщхъеин.
efkarlı : къэнэщхъея.
eflatun : морэ, тхьэмбылыфэ.
372 -eflatuni : морафэ, -sarı, eflatun karışımı : морэфэгъуэжыфэ.
efsane : IуэрыIуатэ,
373 -Nart efsaneleri : Нарт IуэрыIуатэхэр.
efsanevi : IуэрыIуатэм хэт.
egemen : 1. тетыгъуэ, 2. унафэщI.
egzama med. : дзэмыхэ.
egzersiz : зегъэсэн.
egzotik : гъэщIэгъуэн.
eğdirmek : ирегъэшэхын.
eğe : и.
eğelemek : тетхъунщIыкIын.
eğer : ау.
eğik : ешэха.
eğilim : фIэфIын, хуеин, игу хуэхуэбэн.
eğilme : зегъэзыха, къэша.
eğilmek : зегъэзыхын, ебэн, щIэкъэн, къэшын.
eğimli : егъэзыха, едзыха, къэшын
eğinmek : дэхьэха.
eğirmek : егиин, щIэджэн,
374 -yünü eğiren : цыр щIэзыджэж.
eğirmen : щIэзыджэж.
eğitici : гъэсакIуэ.
eğitilmek : уагъэсэн.
eğitimci : bak. eğitici
eğitimli : гъэса.
eğitimsiz : ямыгъэса.
eğitmek : гъэсэн.
eğitmen : егъэджакIуэ.
eğitsel : джыныгъэ.
eğlemek : 1. къэгъэувыIэн, 2. гъэхьэулеин.
eğlence : нэгу зегъэужь, узыгъатхъэ.
eğlenceli : тхъэгъуэ.
eğlendirici : узыгъатхъэ.
eğlendirmek : гъэтхъэн.
eğlenmek : 1. зыгъэтхъэн, 2. ауан щIын, 3. къызэтеувыIэн.
eğleşmek : зыгъэгувэн.
eğmeç : шабзэ.
eğmek : ешэхын, щIэгъэщIэн, къаукъуэншын, егъэзэхын, къэгъэкъуэншэн.
eğreti : 1. хьэхуэ, 2. нэщI.
eğri : 1. къуаншэ, 2. еба, 3. шэщIа, 4. егъэзыха,
375 -eğri olmak : Iушэн.
376 eğri büğrü :нашэкъашэ.
eğrilik : къуаншагъэ, Iушагъэ.
eğrilmek : къуаншэн.
eğriltmek : гъэкъуаншэн.
eh : ягъэ екIынкъым, ирикъунщ.
ehemmiyet : гъэлъэпIэн.
ehil : хуэIэзэ.
ehli : гъэса.
ehlileşmek : Iэсэн.
ehlileştirmek : гъэсэн.
ehliyet : IэпэIэсэ.
ehliyetli : IэпэIэсагъэ.
ehven : 1. пуд, 2. нэхъыфI.
ejder, ejderha zoo. : благъуэ.
ek : 1. кIэщIэдзэ, 2. иризгъэкъу, 3. дэщIыгъу, 4. лей.
ekabir : 1. нэхъыжь, 2. зэзыпэсыж.
ekalliyet : хэхэс.
ekili : халъхьа, хаса, хащIа, траса.
ekim ayı : жэпуэгъуэ мазэ.
ekim : 1. хэсэн, 2. тесэн.
ekin bot : мэш, гъасэ,
376 -ekin biçen : хакIуэ, -ekindeki kör hastalığı : щхьэлъэфIей.
ekinbiti zoo. : мэшхьэпIацIэ.
ekinci : мэшакIуэ.
ekinkargası zoo. : вындыжь.
ekip : гуп.
eklem : зэрытыпIэ.
ekleme : халъхьа, зэфIэлъхьа.
eklemek : хэлъхьэн, зэфэлъхьэн.
eklenti : хэлъхьа, фIэлъхьа, хэлъхьахуэ.
ekleştirmek : еуэн.
ekmek I : 1. хэсэн, 2. тесэн, 3. къэгъэпцIэн, 4. гъэкIуэдын, 5. тежын, 6. хэщIын, 7.гэшын.
ekmek II : 1. щIакхъуэ, 2. къэлэжьын, 3. шхын.
ekmekçi : щIакхъуащэ.
ekmeklik : 1. щIакхъуапхъэ, 2. щIакхъуалъэ.
ekol : еджапIэ.
ekoloji : дыкъэзухъуреихь къабзэныгъэ.
ekonomi : 1. къегъэлын, 2. хэхъуэ-хэщIыр къэщIэн.
ekonomik : 1. хэщIыгъэншэ, 2. хэщIыр гъэмэщIэн.
ekonomist : хэхъуэ-хэщI къэхутакIуэ.
ekose : бохуцей къуэлэн.
ekran : экран.
ekselans : хэгъэгу лIыкIуэхэр.
eksen : Iэмэпсымэр тIуу изыщIык.
ekser : Iунэшхуэ.
ekseri : нэхъыбэ, бэ, бэрэ.
ekseriya : нэхъыбэрэ.
ekseriyet : нэхъыбэр.
eksi mat. : 1. хэхын , -2.р- 0 м, нэхъ цIыкIущ.
eksik : чэм, щыщIэн, дзы.
377 -eksik olmak : чэмын, -eksik etek : бзылъхугъэ, -eksiksiz : чэмыншэу, -hiç eksiği
olmamak : щымыщIэIауэ.
eksiklik : щыщIагъэ, дзыгъэ, чэмыныгъэ.
eksiksiz : щыщIагъэншэ,дзыншэ,дагъуэншэ.
eksilen : хагъэкIыр. 7–5=2, – 5-р хагъэкIыращ.
eksilme : шыщIэ.
eksilmek : 1. хэщIыныгъэ, 2. хэщIын,
378 -Elbruz dağının karı eksilmez : Iуащхьэмахуэм и уэсыр хэщIыркъым, -fazla bir şey
eksiltmeden : хэмыщIIауэ.
eksilmeyen : щымыщIэ.
eksiltme : 1. гъэмэщIэн, 2. уасэр къегъэхын.
eksiltmek : бгъэмэщIэн.
ekskavatör : машинэтI.
eksper : IэпэIэзэ, хэзыщIыкI.
ekspres : псынщIэрыкIуэ, псынщIэрыщIэ.
ekstra : нэхъыфIдыдэ.
ekstrem : икIэдыдэр, иужьдыдэр.
ekşi : гуащIэ,
379 -limon gibi ekşi : лимоным хуэдэу гуащIэ.
ekşili : гуащIэ зыхэлъ.
ekşimek : фIэIун.
ekşimsi : фIэIуафэ, гуащIафэ.
ekşitilmiş : гъэубэнджа, гъэфIэIуа.
ekşitmek : гъэфIэIун, гъэубэнджын.
ektirmek : 1. хегъэтIэн, 2. трегъэкIутэн, 3. трегъэсэн.
ekvator : екватор.
ekvatoral : екваторым теухуауэ.
ekzotermik : хуабагъэ къезыт.
elayası-anat.: 1эдакъэ.
el ulağı : дэIэпыкъуэгъу.
el : 1. Iэ, 2. убыдыпIэ, 3. IэдакъэщIэкI,
380 -elaçmak : лъэIуэн, -eli hiçbir şeye yakışmayan : IэмыкIуэ-лъэмыкIуэ, -ele avuca
sığan : IэмпIэ, -elini çenesine dayamak : Iэдакъэжьауэ, -eli yastık yaparak : Iэдамэиуэ,
Iэдэгъуэмылъэ, -koca el : Iэжь, -bir şetver : Iэдакъэбжьэ, -el ayası : Iэдакъэ, -elinden bir
şey gelmeyen : Iэгуахъуэ, -eli yakışmak : хуэIэкIуэлъакIуэн, -eli yakışır : хуэIэкIуэлъакIуэ,
-üzerinden el uzatmak : щхьэпырыIэбыкIын, -el eli yıkar : Iэм Iэр етхьэщI, -başkasının
eliyle ısırgan otu dikmek : хамэIэкIэ шыпсыранэ хэщIэн, -her şeye eli yakışan :
IэкIуэлъакIуэ, -elini ver kolunu alama : уи Iэр ети, уи Iэблэр къыIомыхыжыф, -eline
geçmek : Iэрыхьэн, IэщIыхьэн, -el tutmak : Iэр Iыгъын, -el basmak : къурIэным тхьэ
теIуэн, -el değirmeni : Iэщхьэл, -el etmek : Iэ хуэщIын, -el işi : IэрыщI Iуэху, IэдакъэщIэкI, el sanatları : Iэ IэщIагъэхэр, -el şakası : Iэ гушыIэ, -el yatkınlığı : Iэпэ Iэсагъэ, -elinden
kurtulmak : IэпыкIын, -elinden düşürmek : Iэпыхун, -elinden taneli cisimlerin dökülmesi :
Iэпыщэщын, -elini nereye atacağını şaşıran : Iэрпхъуэр, -el dikişi : Iэрыгъадэ, -el işi
öğretmek : Iэрыгъасэ, -elle dikilip yetişen ağaç : IэрыгъэкI, -elle kaldırılan : Iэрыгъэтэдж, eline geçirttirmek : Iэрыгъэхьэн, -eline takmak : IэрытIэгъэн, -kültürlü bitki : Iэрысэ, çocuğu büyütmek : IэрыпI, -elinden almak : Iэрыхын, -ele tam oturan : Iэрыхуэ, -elinden
düşürmek : Iэрыхун, -eline geçmek : Iэрыхьэн, -elle yapılmış kanal : Iэрышэ, -küçük su
kanalı : псыIэрышэ, -elinden dökülmek : Iэрыщэщын, -el yapımı : IэрыщI, -eline zorla
sıkıştırmak : IэщIэгуэн, -elinden kurtulmak : IэщIэкIын, -elinden kaybolmak, harcamak :
IэщIэкIуэдэн, -elinde kırılmak : IэщIэкъутэн, -elinde sallanmak : IэщIэсысын, -elinden
dökülmek : IэщIэлъэлъын, -eline vermek : IэщIэлъхьэн, -elinde ölmek : IэщIэлIэн, -elinde
azalmak : IэщIэмэщIэн, -elinde kalmak : IэщIэнэн, -elinde sırıtmak : IэщIэпIиикIын, elinden sökerek almak : IэщIэтхъын, -elinde patlamak : IэщIэуэн, -onun elinde patlatmak :
IэщIэгъэуэн, -elinden düşürtmek : IэщIэудын, -elinden usanmak : IэщIэужэгъуэн, -eline
elan : иджыпсту.
elastiki : шэщIын.
elastikiyet : шэщIыф.
elbet, elbette : шэч хэмылъу.
elbirliği : шIыхьэху.
elbise : щыгъын,
381 -elbisesiz : щыгъыныджэ, -bir kat elbise : фэилъхьэгъуэ, -elbise çeşitleri :
щыгъыныгъуэ.
Elbruz : Iуащхьэмахуэ,мэтро 5642 зилъэгагъкIэ эвропэм я нэхъ лъагэ Iуащхьэщ.
elçi : лIыкIуэ,хэщIэгъакуэ.
eldiven : Iэлъэ,
382 -yün eldiven : цы Iэлъэ, -deri eldiven : фэ Iэлъэ, -lastik eldiven : хьэфэ Iэлъэ.
elebaşı : къыхэжэныкIа.
elek : кхъузанэ.
-ince elek :кхъузанэщабэ.
elekçi : кхъузанэщI.
elektrik : дыщэуэздыгъэ.
elektriklenmek : къэтэмакъкIэщIын.
elektrolit : дыщэуэздыгъэкIэ зыкъэзутIыпщ.
elektroliz : дыщэуэздыгъэкIэ утыкум къихьэ.
elem : гуауэ.
eleman : лэжьакIуэ.
eleme-k : 1. щыбзын, 2. хэдэн, 3. къыхэхын, 4. текIуэн.
eleştiri : тепсэлъыхьын.
eleştirici : тепсэлъыхьакIуэ.
elfalı :Iэгуаплъэ.
eliçabuk : кIатэлъатэ.
elim : гуауэ.
ellemek : еIэбын, еIусэн.
elli : тхущI, 50.
ellik : Iэлъэ.
ellilik : тхущI.
ellinci : етхуащIанэрей, тхуащIэнэрей.
elma : мы, мые,
383 -kültür elması : мыIэрысэ, -elma suyu : мыIэрысэпс, -yabani elma : мэзмей.
elma ağacı bot. : мыIэрысей
elmacık : нэпкъ.
elmaotu bot. : блэщIэф.
elmas : налмэс.
elmastraş : абджыбз.
elti : нысэгъу.
eltiler : зэнысэгъу.
elveda : узыншэу.
elverişli : IурыщIэ, хъунщ, къекIунщ.
elverişlilik : IурыщIэн.
elvermek : ирикъунщ.
elzem : хуэныкъуэн, амалыншэу.
elаman : ужэгъун.
emanet : хъумэн, хьэхуэ.
384 -emanet alıp vermek : хьэгъу-хуэгъу.
emanetçi : хъумакIуэ,хьэхуакIуэ.
emaye : эмал.
emayeli : эмалкIэ ла.
embriyon anat. : бынжэ.
emdirmek : щIэгъэфын.
emek : 1. гуащIэдэкI, 2. егугъын.
emekçi : гуащIэрыпсэу.
emeklemek : пщын.
emekli : мылэжьэж.
emektar : бэрэ лэжьа.
emel : гугъэ.
emici : щIэфакIуэ.
emin : 1. дзыхь, 2. шынагъуэншэ, 3. дзыхь зэбгъэзын.
emir I : унафэ.
emir II : хьэрыпыпщ.
emirname : унафэ тха.
emlak : щIыгу, щIапIэ, псэуалъэ.
emlakçı : щIыгу, псэуалъэ зыщэ.
emme : щIэф.
emmek : щIэфын,
385 -altından emmek : щIэфыкIын.
emniyet : 1. шынагъуэншэ, 2. дзыхь.
emniyetli : мышынагъуэ, дзыхь.
emniyetsiz : шынагъуэ, дзыхьыншэ.
emperyalist : империалист.
emperyalizm : империализм.
emprime : шэкI къуэлэн.
emretmek : унафэ.
emrivaki : хъуа, зэфIэкIа.
emsal : 1. лэгъу, 2. зэщхь, 3. щапхъэ,
386 -emsal göstermek : щапхъэ гъэлъэгъуэн.
emzik : бжьэф.
emzikli : 1. нану щIэфI зиIэ, 2. быдз зиIэ.
emzirmek : щIэгъэфын.
en I : ибгъуагъ.
en II : инагъ, нэхъыбэ, нэхъыфI.
en III : тхьэбзэ.
-alın eni :нэпкъыжьэ.
enöte : нэхъ жыжьэ.
enüstünlük : зыгъэнэхъыфI, дахагъэ,
387 -en güzel gün : нэхъ махуэ дахэ.
enayi : Iулэ.
enayice : Iулэу.
enayilik : Iулагъэ.
encam : уха, Iуэхум икIэ.
encik, encek zoo. : джэду, хьэв шыр.
endam : кIыхьагъ, пкъы.
ender : 1. гъуэтыгъуей, 2. зэзэмызэ.
endişe : 1. гузэвэгъуэ, 2. пIейтей,
388 -endişeye düşmek : гузэвэгъуэм хэхуэн, пIейтеин.
endişelenmek : гузэвэн.
endüstri : минералым хьэпшып къыхэщIыкIын.
endüstrileşmek : хьэпшып щIынымкIэ ефIэкIуэн.
enemek : сэкIын.
enerji : 1. гуащIэ (хуабэ, нэху), 2. цIыху гуащIэ, 3. уэз.
enerjik : 1. гуэщIагъэ, 2. унафэ гуащIэ.
enfes : дахэ, дахэдыдэ, фIыдыдэ.
enfiye : тутын фа.
enflasyon : IэпэщIэгъэжым и уасэм хэщIын.
enfraktüs med. : гууз.
engebeli : гъуэгуншэ.
engel : хэкIыпIэншэ.
engellemek : пэрыуэн.
engelsiz : мардэншэ, пэрыуэншэ.
engerek yılanı zoo. : блащхъуэ.
engin : 1. гъунапIэншэ, 2. хыку.
enik zoo. : хьэв, джэду шыр.
eniklemek : джэдур, хьэр лъхуэн.
enikonu : фIыуэ, фIыдыдэуэ.
enişte : малъхъэ.
enjektör : хущхъуэ зэрыхалъхьэ мастэ.
enkaz : зэхэкъута.
enli : бгъуэ.
ense : пщэ, щхьэпхэт1ыгу,
389 -ensekökü : щхьэдыкъ, -beyaz enseli : пщэдыкъыху, -ensesaçı : пщэдыкъыцэ, ensesi kalın : пщэдыкъ гъум, -ense çukuru :пщэкумб, пщэдыкъгъуанэ,
enselemek : къаубыдын.
enstitü : институт (къэхутэ щIэныгъэ еджапIэ).
enstrüman : пшынэ Iэмэпсымэ.
ensülin : фошыгъу сымаджагъэ хущхъуэ.
entari : бохуцей,зэгъалъэ.
390 -entarilik : бохуцеяапхъэ.
enteresan : гъэщIэгъуэн.
enternasyonal : хэгъэгухэр.
entipüften : уасэншэ, мыщIагъуэ.
entrika : Iуэху зэхэкъутэн.
entrikacı : Iуэху зэхэзыкъутэ.
enva : лIэужыгъуэхэр.
envanter : хьэпшып уасэхэр.
epey : зыкъом, бэ, куэд.
epeyce : зыкъомыфI.
epik : лIыхъужьыгъэм теухуа усэ.
er I : лIы, 2. дзэлI, 3. лIыхъужь, 4. IэпэIэсэ.
er II : жьыIуэ.
erat : дзэлIхэр.
erbap : хуэIэзэ, хэзыщIыкI.
erbaş : дзэлI нэхъыщхьэ.
erdem : хабзэфI.
eren : тхьэм и бысым, тхьэбысым.
ergeç : гува-щIэхами.
ergen : 1. зи къэшэгъуэ, 2. къэзмыша.
ergenlik : зи къэшэгъуэ хъуа.
ergime : ткIун.
ergimek : ткIужын.
ergin : 1. хъуа, 2. лIыпIэ иува.
erginleşmek : лIыпIэ иувэн.
erguvani söğüt bot. : дзэлыгъуэ.
erigeron canadensis otu bot. : хьэндыркъуакъуэпкъынэ.
erik : пхъэгулъ.
erik aşılı :пхъэгулъIэрысе.
erik ağacı aşılı bot. :пхъэгулъIэрысей.
erik çakal : пыжь
erik ağacı çakal bot. : пыжьей
erik ağacı bot. : пхъэгулъей.
erik kırmızı : пхъэгулъплъыжь.
erik ağacı kırmızı bot. : пхъэгулъейплъыжь.
eriksarı : пхъэгулъгъуэжь.
erik sarı ağacı bot. : пхъэгулъейгъуэжь.
erik yuvarlak : пхъэгулъхъурей,
erik ağacı yuvarlak bot. : пхъэгулъейхъурей.
eril : лIы.
erim : 1. плъагъуф, 2. зыдынэс.
erimek : 1. ткIун, фагъуэн.
erinç : гуауэншэ, гупсэху.
erişim : 1. кIуэфын, 2. лъэIэсын.
erişkin : лIыпIэ иува.
erişmek : 1. къехъулIэн, 2. пхъэщхьэмыщхьэ хъуа.
erişte : унэ макарон.
eriyik : ткIуа.
erk, ki : 1. лъэкIыныгъэ, 2. зи псалъэр пхыкI.
erkan : 1. нэхъыжьхэр, 2. дзэпщхэр, 3. и гъуэгу.
erke : 1. гуащIэ, 2. Iуэху зэфIэгъэкIын.
erkeç zoo. : ажэ.
erkek : 1. хъу, 2. и псалъэр зыгъэпэж, 3. щIалэ.
erkekçe : лIым хуэдэу.
erkekeğreltiotu bot. : мэзбзий, енэб.
erkekleşmek : 1. лIыпIэ иувэн, 2. бзылъхугъэхъу.
erkeklik : 1. лIы хъун, 2. лIым хуэдэу.
erkekorgan : 1. къэкIыгъэхэр зыгъэбагъуэ, 2. фты.
erken : жьыIуэ.
erkenmısır bot. : нартыху хьэцыбанэ.
ermek : 1. лъэIэсын, 2. хъун,
391 -ekinler ermeden biçilmez : гуэдзхэр мыхъуу Iуахыжыркъым, -muradına erdi : и
гугъэр къехъулIащ.
ermiş : уэли, тхьэбысым.
erozyon : щIым и гулъыр тыришхыкIын, ирилъэсэхын.
ersellik : мыхъумыбз.
erte : пщэдеймыщкIэ, къэбыщкIэж, нэужь.
ertelemek : пIалъэр хъуэжын.
ertesi : пщэдей, къэунэхуну мазэ, къэкIуэгъэ, гъэ къакIуэ, етIэнэгъэ.
er veya geç :гувами щIэхами.
erzak : шхын гъэтIылъа, шхыныгъуэ.
es müz. : пшыналъэм блэкI,
392 -es geçmek : къимыдзэн.
esans : епэрымэ.
esaret : гъэрыпIэ.
esas : ипэ, пэж.
esasen : 1. ипэрауэ, 2. пэжыпIэр.
esaslı : 1. куу, 2. дахэу, дэгъуу.
esef : гъэемыкIун.
esen : узыншэ.
esenlemek : гъуэгу махуэ.
eser : 1. IэдакъэщIэкI, 2. лъагъуэ шыIэн,
393 -şairin yeni eseri : усакIуэм и Iэдакъэм къыщIэкIагъэщIэ, -buralarda sudan eser yok
: мыбдежхэм псы зицIэ шыIэкъым.
esham : 1. Iыхьэ, 2. и пIалъэм пшыныжын хуэй щIыхуэ.
eshap : 1. зиIэхэр, 2. Тхьэшхуэм и лIыкIуэ Мухьэмэд зылъэгъуахэр, и псалъэм
едэIуахэр.
esinlemek, esinmek : гукъэкI.
esinti : жьапщэ.
esir : 1. гъэр, 2. пщылI, 3. дэхьэха, 4 кIэс,
394 -onun güzelliğinin esiri oldum : абы и дахагъэм гъэр сищIащ.
esirci : гъэрыщэ.
esirhane :гъэрэщ.
esirgemek : 1. хъумэн, 2. дэмыIэпыкъуф, 3. щысхьын.
esirgememek : емыблэжын, щымысхьын,
395 -çok esirgeyen : Щысхьырабгъу.
eski : 1. жьы, 2. лыджэ, 3. ипэ ящIар, 4. жьы хъуар,
396 -eski cami : мэжджытыжь, -eski müdür : тхьэмадэжь, -kullanıla, kullanıla eskimiş :
зэрахьэурэ жьы хъуащ.
eskici : 1. вакъэдыж, 2. хьэпшыпыжь зыщэ-къэзыщэху.
eskiçağ : лъэхъэнэжь.
eskiden : ипэм.
eskidünya : дунеижь.
eskimek : лэжьэн,
397 -önünün eskiyip, aşınması : IулэжьыкIын.
Eskişehir taşı : Iескишехьир лулэ мывэ.
eskiz : щапхъэ.
eskrim : Iескрим.
esmer : фIыцIафэ.
esmerleşmek : фIыцIафэн.
esna : ардыдэм,
398 -o esnada siz yoktunuz : ардыдэм фыщыIакъым.
esnaf : тучантес, тучантет.
esnek : шэщIыф, лалэ.
esnemek : хущхьэн.
espri : гушыIэ.
esrar I bot. : щIэп.
esrar II : щэху, тIасхъэ.
esrarengiz : тIасхъагъэ, щэхугъэ.
estek köstek : мор мыр.
esvap : щыгъын.
eş : 1. щхьэгъусэ, 2. тIурытI, 3. псэгъу, 4. дарэ, 5. пIэщхьэгъу,
399 -eşsiz : щхьэгъусэншэ, дарэншэ.
eşanlamlı : псэлъитI къызэрыкI псалъэ.
eşarp : щхьэтепхъуэ.
eşbiçim-li : зэщхьхэр.
eşcinsel : мыхъумыбз.
eşdeğer : уасэ зэхуэдэ.
eşdeğerli : уасэ зэхуэдэн.
eşek zoo. : шыд,
400 -erkek eşek zoo. : шыдыхъу, -dişi eşek zoo. : шыдыбз, sıpa: шыдыщ1э.
eşekarısı zoo. : хьэдзыгъуанэ,
401 -eşekarısı yuvası : хьэдзыгъуэналъэ.
eşekdikeni bot. : банэхъурей.
eşekhıyarı bot. : шейтIанхъарбыз, губгъуэкъэб.
eşekkulağı, eşek dağçiçeği bot. : бжэнудз.
eşekotu tarla bot.:дадийгулъ.
eşelemek : лъэпхъэщэн, къэулъэпхъэщын.
eşgüdüm : зэтегъэувэн.
eşik : 1. жыхафэ, жэхафэ, 2. щIэдзапIэ,
402 -eşikten adımını atmadı : жыхафэм ебэкъуакъым, -yazın eşiğindeyiz : гъэмахуэм и
щIэдзапIэщ.
eşinmek : елъэпхъэшэхын.
eşit : зэхуэдэ.
eşitlemek : зэхуэдэ щIын.
eşkenar geo. : плIимэ зэхуэдэ, зэпэплIимэ.
eşkıya : хъунщIакIуэ.
eşkin : шыкIуэр.
eşme : етI, етIын.
eşmek : етIэхын.
eşofman : спорт щыгъын.
eşraf : хуэщIахэр.
eşsesli : псалъэм къикIыр щхьэхуэ пэтрэ, я тхэкIэр зэхуэдэхэр,
403 -yüz : щэ, I00, -içyağı : щэдагъэ.
eşsıcаk : зэхуэдэ хуэбагъэ.
eşya : хьэпшып,
404 -eski eşya : хьэпшыпыжь, -yapımı zor olan eşya : хьэрамэхъищэ.
eş yükselti : я лъэгагъыр зэхуэдэ.
eş zamanlı : я лъэхъэнэр зэтехуэн.
et-1: лы, 2. пхъэщхьэмыщхьэм яшхыр,
405 -kaba et : лыпцIэ, -boyun eti : пщэл, -etsuyu : лэпс.,-çiy et :лы цIынэ. -kurutulmuş et
:лы гъэгъуа, -kuru et :лыгъур, -tuzlanmış et :лы шыуа, -yumuşak et :лы щабэ.
et-11: пхъэщхьэмыщхьэхэм трашхык1ыр.
etalon : шэч щапхъэ.
etamin : бжьэхуц, щIэп, данэм къыхащIыкIа шэкI.
etap : бэкъуэн, зэдынэсын.
etçil : лышх.
etçiller : лышххэр.
etek I : 1. кIэIупхъуэ, 2. кIэпхын, 3. кIэдахъуэ.
etek II : бгы лъапэ.
etken : гуащIэ езыхьэлIэ.
etki : гуащIэ ехьэлIэн.
etkilemek : къэгъэдэIуэн.
etlenmek : пшэрын, лы зэтелъхьэн.
etli : 1. пшэр, 2. лы зыхэлъ.
etlik : гъашхэ,
406 -etlik piliç : джэд гъашхэ.
etmek : 1. щIын, 2. уасэ ищIын.
etmen : къэхутакIуэ дэIэпыкъуэгъу.
etnik : хэхэс,
407 -аdıgeler Türkiye’de etniktir : адыгэхэр Тыркум щыхэхэсщ.
etnografya : културнэ, псэукIэм телэжьыхьын.
etnoloji : щытыкIэ, ефIэкIуэным елэжьын.
etol : дамэ тепхъуэ.
etraf : Iуфэлъафэ, Iэгъуэблагъуэ, Iэхэлъахэ
etraflı : кIыхьлъыхьу.
ettirgen : егъэщIын,
408 -yazdırmak : егъэтхын, -söyletmek : жегъэIэн, -kapattırmak : егъэбыдэн.
etüt : 1. лъыхъуэн, 2. къэхутэн, 3. лэжьапIэ.
etüv : хуабэр зыхъумэ маршынэ.
etyaran med. : шын куу.
ev : 1. унэ, 2. щIапIэ,
409 -ev sahibi : бысым, хэгъэрей, -ev sahibesi : бысым гуащэ , хэгъэрей гуащэ, -evsizbarksız : унэншэ, -ev-bark olmak : унагъуэ хъун, -evin tabanı : лъащIэ, -evin iç köşesi :
плIэнэпэ, -ev arsası : унапIэ, -yeni eve hediye götürmek : унэхэщIэ, -evine ait : уней, -o
bizim eve girmedi : ар ди жыхафэгум къытехьакъым.
evcek : зэрыунагъуэу.
evcil : унэрыIыгъ псэущхьэ.
evcilleşmek : унэм есэн.
evcillik : нану джэгу.
evcimen : и унагъуэм кIэлъыплъ.
evet : нтIэ.
evham : гурыщхъуэ, шынагъуэ.
evirmek : гъэкIэрэхъуэн.
evlat : бын.
evlatlık : бын нэпIэс,
410 -evlatlık аlmak : бын нэпIэс къэщтэн, -büyük evlat : пажэ.
evlek : плIанэ, хьэсэ.
evlenmek : къэшэн, дэкIуэн, нэчихь егъэтхын.
evli : къэзыша, дэкIуа, нэчыхь езгъэтха,
411 -yirmievli mahalle : унагъуэ тIощI хъуу хьэблэ, -evli-barklı : бынунэ.
evliya : тхьэм гъунэгъу хуэхъуа, тхьэбысым,
412 -evliya gibi : цIыху щабэ.
evrak : тхыгъэ тхылъымпIэхэр.
evren : дуней.
evrensel : 1. дунейм теухуа, 2. дуней щапхъэу.
evrim : зэхъуэжын.
ev tanrısı -mit.:созрэщ.
evvel : ипэ.
evvela : ипэу, ипэрауэ.
evveliyat : ипэрей.
evvelki, evvelsi : ипэ хъуа, дыгъуасэ, вэсэмахуэ.
ey : ей.
eyalet : зи унафэ зыщIыж жылэ.
eyer : уанэ.
eyer aksesuarları : уанэ Iэмэпсымэхэр,
413 -eyerkaltağı : уанэпхъафэ, -kısa kolan : пыдын, -kaltak yastığı : уанэгущхьэнтэ, -üst
kolan : пыдынкIыхь, -kuzgun : джэрыщIэ, -yamçı bağlama ipleri : лъэтэпс, -kaltak
uzunkolanı : лъэтэпскIыхь, -kaltak kısa kolanı : лъэтэпскIэщI, -uzun kolan : тахътыр, altıncık : тахътырщIэлъ, -üzengi kayışı : лъэрыгъыпсыфэ, -kolan altı kayışı : лъэрыгъ
щIэлъ, -üzengi : лъэрыгъ, -kuzgun bağlama yeri : джэрыщIэщIэщIапIэ, -eyer kayışı :
уанэкъуапэ, -ana kolan : шыныбэпх, -kaytan göğüslük : бгъэрыщIэ, -eyer keçesi :
шыщIагъщIэдз, шыщIагъщIэлъ, -kaş kayışı : уанэкъуапэ фIэлъ, -eyer teferruatı :
Iэпслъэпс, -ufak düğmeler : мет, -göğüslük gümüşleri : бгъэрыщIэкъэб, -uzun sarkan
gümüşler : мывэупцIэ, -kuskun gümüşü : джэрыщIэ мет, -atın arka sırtı : джэрыщIэ
нэджэ, -atın arka sırt derisinden yapılan eyer : саур уанэ.,-eyerci :уанащIэ.
eyerlemek : уанэ телъхъэн.
eylemci : гугъэ зауэ езыхьэкI.
eylemek : къэгъэувыIэн.
eylül ayı : 1уэныгъуэ мазэ.
eytam : зеиншэхэр.
eyvah : еуей.
eyvallah : тхьэм уигъэпсэу, узыншэу ушыт, апхуэдэу ерехъу.
eyyam : махуэхэр.
ez : пIытI.
eza : гугъу егъэхьын.
ezan : азэн.
ezani : азэным теухуа,
414 -ezani saat : азэн щхьэрыкIуэ.
ezber : гукIэ щIэн, гум иубыдэн.
ezberci : гукIэ зэзыгъащIэ.
ezberlemek : гукIэ зэгъэщIэн.
ezel : зи къежьапIэр ямыщIэ.
ezeli : щ1ыдэхъу, гъащIэщIыдэ.
ezgi : уэрэд.
ezginlik : пIейтеин.
ezici : 1. хьэлъэу, 2. бэуэ.
ezik : 1. пIытIа, 2. нэщхъей, 3. уфIыцIа.
eziklik : 1. япIытIа, 2. гууз.
ezilmek : уапIытIын.
ezilmiş : упIэщIа, упIышкIуа, хулIа.
ezinti : мэжэлIэн, шынагъуэ, пIейтеин.
eziyet : гуауэ, гугъу ехьын.
eziyetli : Iуэху хьэлъэ.
eziyetsiz : Iуэху тынш.
ezme : пIытIа.
ezmek : дэпIытIэн, пIытIын, ужьгъын, упIэщIын,
415 -içeride ezmek : щIэпIытIэн, -dışarıda ezmek : дэпIытIыкIын, -altında ezmek :
щIэпIытэн, -içinde ezmek : хэпIытIэн, -ağzında ezmek : IурыпIытIэн.
F, f : Ф, ф.
fa, nota müz. : фа, нотэ.пшыналъэбзэ.
faal : 1. мэлажьэр, 2. Iуэху куэд зыщIэ.
faaliyet : лэжьэн.
fabaotu bot. : хьэджэш.
fabrika : фабрикэ.
fabrikacı : фабрикэ зиIэ.
fabrikasyon : фабрикэм къыщIигъэкIа.
facia : гуауэ.
fahiş : лъапIэрей.
fahişe : псэжь.
faik : лъагэ.
faiz : IэпэщIэгъэж хэхъуэ.
fak : 1. теуэ, 2. лъахъэ, 3. гъапцIэ.
fakat : ауэ.
fakir : 1. тхьэмыщкIэ, 2. дэхуэха.
fakirleşmek : 1. тхьэмыщкIэн, 2. дэхуэхын.
fakülte : факултет.
fal : джэш идзэ.
falan : 1. зэгуэр, 2. зыщIыпIэ.
falcı : джэш изыдзэ,Iэгуаплъэ.
falso : 1. пхэнжыгъэ, 2. щIэщхъу, 3. уэщхъу.
familya : 1. унагъуэ, 2. зы лъэпкъхэр, 3. зы лIэужыгъуэхэр, 4. щхьэгъусэ.
fani : лIэныгъэ зыщIэлъ.
fanila : джанэщIагъщIэлъ.
fantastik : гупсысэм къилъхуа, къагупсыса.
fantezi : 1. гушыIэ гуапэ, 2. гъэщIэрэщIа.
fanus : абдж тепIэ, абджыщхьэ.
far : 1. гу уэздыгъэ, 2. зэрылэ пэрытх.
faraş : хьэнцэ, пхъэнкIиидз, хьэнш.
faraza : псалъэм папщIэ.
fare zoo. : дзыгъуэ.
fare deliği :дзыгъуэгъуэмб
fare kapanı :дзыгъуэ теуэ.
farekulağıotu bot. : удзкъэс.
fare zehiri :дзыгъуэгъалIэ
farfara bot. : анэрэ-анэнэпIэсрэ.
farfara : псалъэрей, Iэуэлъауэрей,тхьэрыкъуэфдэгу.
fark, kı : зыщхьэщыкIын, зэрыщхьэщыкI,
416 -farkına varmak : гу лъытэн.
fars : фарси, перс.
farsça : фарсыбзэ, персыбзэ.
farz : щIыхуэ,дин.
fasafiso : псалъэ мыщхьэпэ.
fasarya : псалъэ нэщI, зыри къимыкI.
fasıl : нэкIубгъу.
fasıla : 1. зэхуаку, 2. зэпызыгъэу.
fasulye : джэш.
-sırık fasulyesi bot. : джэщдэжей, -beyaz fasulye bot. : джэшхужь, -siyah fasulye bot. :
джэшфIыцIэ, -barbunya bot. : джэшкъуэлэн.
417 fasulye falı :джэш дзын. -fasulye kabuğu :джэш напIэ -fasulye sırığı :джэшдэжей
бжэгъу.
faşist : фашист.
fatih : зауэм текIуа.
fatiha : къурIэным ипэрей дууэр.
fatura : фактур.
favori I : жьак1ацэ.
favori II : нэхъыфIыр, къэзыхьыфынур, текIуэфынур.
fayans : фаянс.
fayda : 1. хэхъуэ, 2. фIыгъэ, 3. фIагъэ, 4. щхьэпэ, 5. пэрмэн.
faydalanmak : фIыр зэгъэхъулIэн, зэгъэщхьэпэн.
faydalı : щхьэпэн.
faydalılık : щхьэпагъэ, щхьэпэныгъэ.
faydasız : мыщхьэпэ, пэрмэныншэ.
fayton : гущхьэтет, гуимэ.
fazilet : цIыху пIэзэрыт.
fazla : 1. лей, 2. нэхъыбэ.
fecaat : гуауэ.
fecir : нэхущ.
fedakar : емыблэж.
fedakarlık : емыблэжын.
federal : хэгъэгу зэгухьа, зэхыхьа.
federasyon : 1. зэгухьа хэгъэгуцIыкIухэр, 2. зэгухьа хасэхэр.
federe : хэгъэгу зэгухьахэм яз.
felah : хуитыныгъэ.
felaket : зэхэкъутэныгъэ.
felaketzede : зэхэкъутэныгъэм къела,
418 -felaketzedeye yapılan yardım : уэкъулэ.
felç med. : чэнчэ, къебгъэуэн,пкъыуэ.
feldispat : абрэмывэ лIэужьыгъуэ.
felek : 1. Тхьэ, 2. уафэ.
fellah : хьэрып къуажэдэс.
felsefe : 1. щыIэныгъэр къэхутэн, 2. тхыдэр къэхутэн, 3. дуней плъэкIэ, 4. лъэхъэнэ,
гупсысэ щIэныгъэ.
feminist : бзылъхугъэм къыщхьэшыж.
fen : физикэ, химие, математике, биологиехэр.
fena : 1. Iей, 2. мыфI, 3. хьэлэч,
419 -fena gözle bakmak : нэ IейкIэ плъэн, -fena kalpli : гу Iей, гу фIей.
fenalaşmak : гумэщIын, къызэIыхьэн, сымэджэн.
fenalık : Iеягъэ.
fener : 1. финар, 2. кхъухьгъуазэ.
fener çiçeği bot. : пIырыпI.
fer : 1. цIыуагъэ, 2. нэцIу.
feragat : пыкIыжын.
ferah : 1. нэху, 2. тынш.
ferahlamak : тыншыжын, бэуэжын.
ferahlık : 1. нэхугъэ, 2. тыншыгъуэ.
ferdi : 1. зы цIыхум теухуа, 2. изакъуэу.
feribot dnz. : гублэшкхъухь.
ferman : паштыхь унафэ.
fermuar : щIыIужэражэ.
fersiz : мыцIууж.
fert : зыцIыху.
feryat : гуо, гыз, гурым,
420 -feryat etmek : гызын, гурымын, гуоун.
fes : хьэжыпыIэ.
fesat : 1. ныбэуз, 2. зэхэгъэзэрыхьын, 3. Iейм егупсысын,
421 -fesat karıştırmak : утыкур зэхэгъэзэрыхьын.
feshetmek : 1. Iэтыжын, къутэжын, 2. икъухьын.
fesleğen bot. :бадзэгъалIэ.
festival : махуэ хэха.
fesuphanallah : гъэщIэгъуэн.
fethetmek : къэзэун.
fetih : къэзэуа.
fettan : удэзыхьэх.
fetva : муслъымэн чэнджэщ.
feveran : жагъуэ.
fevkalade : гъэщIэгъуэн.
fevri : къилъын.
feza : уэгу.
fıçı : чей.
422 -fıçı çemberi : чеибжь.,-fıçı kapağı :чейтепIэ.
fıkırdak : псэжь хуэдэу.
fıkırdamak : 1. къэвэн, 2. пыгуфIыкIын.
fıkra : гушыIэ таурыхъ.
fıkracı : гушыIэ, таурыхъ къэзыIуатэ.
fındık : дэцIыкIу,мэзыдэ.
fındık kült. :дэжьейIэрысэ.
fındık ağacı bot. : дэжьей.
fındıkçı : 1. дэцIыкIущэ, 2. дэцIыкIущэху, 3. псэжь.
fındık faresi zoo. : дзыгъуэцIыкIу.
fındıkgiller : дэцIыкIу лIэужыгъуэхэр.
fındıkkıran : дэкъутэ.
fırça : цейлъэщI.
fırdolayı : хъурейуэ.
fırdöndü : чын, джэрэзын.
fırıldakçı : чыныщI, чыныщэ.
fırın : хьэку,
423 -fırın üstü : хьэкущхьэ, -fırın arkası : хьэкудакъэ, -fırın kapısı : хьэкубжэ, -fırın küreği
: хьэкутегъэлъадэ.
fırıncı : 1. хьэкущI, 2. щIакхъуэ зыгъажьэ.
fırınlamak : 1. хьэкум щыгъэжьэн, 2. хьэкум щыгъэгъун.
fırlamak : илъын.
fırsat : игъуэ.
fırsatçı : игъуэщ.
fırsatçılık : игъуэщыгъуэ.
fırtına : 1. борэн, 2. уэлбанэ, 3. къелын, 4. гукъеуэ,
424 -fırtınalı yer : уэлбэналъэ.
fırtınakuşu zoo. : борэнпежьэ.
fısıldama : Iущащэ, хъуцацэ.
fısıldamak : Iущэщэн, хъуцэцэн,
425 -fısıldayarak konuşmak : Iущащэу псэлъэн.
fıskiye : псыутх.
fıstık bot. : щIыдэ.
fışkı : вэнвей.
fıtık anat. : габэ.
ficarya bot. : пкъынэфафIэ.
fidan : 1. къуэпсыщIэ, 2. жыгыщIэ,
426 -yabani fidan : мей.
fidanlık : жыгылъэ.
fide : гъэтIысхьэн,щIыкI.
fideci : гъэтIысхьэныщэ.
fidelemek : хэсэн,щIыкI.
fidye : щхьэщэху.
figür : пкъы щытыкIэ.
fiğ bot. : къаш.
fihrist : тхыпкъ чэзу.
fiil : 1. Iуэху, 2. щIэн.
fikir : гупсысэ,
427 -fikir almak : ечэнджэщын.
fil zoo. : пыл.
filan : мор, мыр.
fildişi : пылыдзэ.
file : хъар, кIэзэрыхъэ.
fileto : лы щабэ.
filika dnz. : кхъуафэжьей.
filiz I : 1. къуэпсыщIэ, 2. жылэм къикIагъащIэ, 3. лъахъц, 4. къыдэж, къыдэжа.
filiz II : минерал къыщIахыгъащIэ.
filizlemek : къуэпс лейхэр хъунщIэн.
filizlenmek : 1. къыдихун, 2. ин хъун.
film : филым.
filo dnz. : кхъухьыбэ, кхъухьыдзэ.
filo hv. :кхъухьлъатэдзэ.
filolog : бзэ щIэныгъэлI.
filtre : кхъузанэ.
final : икIэ, ухын, ухыгъуэ, иухащ.
finanse : IэпэщIэгъэжым къыкъуэтыр.
finansman : IэпэщIэгъэж гъэтIылъа.
fincan : IэгубжьэцIыкIу, Iэгубжьей.
fince : финыбзэ.
fingirdek : зызыщI бзылъхугъэ.
fingirdemek : гу лъозыгъатэ бзылъхугъэ.
fino zoo. : хьэмаскIэ.
firar : щIэпхъуэжын.
firavun : 1. фирхьэун, 2. зэзыпэсыж, 3. гуфIей.
fire : хэщI.
firkete : щхьэцхэIу.
firma : фирм.
firuze : минералыщхъуэ, мыващхъуэ.
fiske : Iэпэуэ.
fiskos : Iущащэ.
fistan : бостей, бохуцей.
fişek : пIатронтIащ.
fişeklik : хьэзыр, гынылъэ,пIатронтIащылъэ.
fit I : еуштын.
fit II : зэпэкIуэжын.
fitleştirmek : зэпэгъэкIуэжын.
fitil : бжьэхуц кIапсэ, щтэ, щагъэ.
fitillemek : 1. щIэгъэнэн, 2. къэгъэгубжьын, 3. еуштын.
fitlemek : тегъэгушхуэн.
fitne : зэхэгъэзэрыхьын.
fitneci : зэхэзыгъэзэрыхь.
fitnelemek : хуэпсэлъэн.
fitre : нэщI мазэм ят пщIэ.
fiyaka : зыкъизых.
fiyasko : узэрыгугъауэ къыщIэмыкIын.
fiyat : уасэ, пщIэ,
428 -yarı fiyat : уасэ ныкъуэ, -baş fiyat : уасащхьэ.
fizibilite : зэрыхъун, щIыкIэр.
fizik : 1. физике, 2. цIыхум и щIыкIэр, зэхэлъыкIэр, теплъэр.
fizikçi : физикэр зи IэщIагъэ.
fizyoloji : псэущхьэ щIэныгъэ.
fizyonomi : цIыху нэгу теплъэ.
flama : ныпцIыкIу.
flamingo zoo. : къру.
flanel : цым, бжьэхуцым къыхэщIыкIа щэкI.
flaş : 1. нэху гуащIэ, 2. гъэщIэгъуэн, удэзыхьэх.
floryakuşu zoo. : мэкъупIэджэд.
flört : щIалэгъуалэ гушыIэ, къэшэн, псэлъыхъу.
flüt : бжьамий.
fobi : шынэ сымаджагъэ.
fodul : пагэ.
fok zoo. : хыкхъуэ.
fokurdamak : къэкъуэлъэн.
fol : Iэбгъуэринэ.
folklor : фолклор, IуэрыIуатэ.
folluk : абгъуэринэ.
fon : IэпэщIэгъэж хэха,IэпэщIэгъэж дэдзыха.
fondan : кIэнфет.
fonetik : макъ къэхутэн.
font min. :шугун.
fora dnz. : Iух, IукI унафэр.
forklift : хьэлъэIэт маршынэ.
form : 1. зэрыщыт, 2. зэрыхъун щIыкIэр, 3. зэщхь щыгъынхэр
forma : къупхъэ, напэкIуэцI пщIыкIуих.
formül : 1. хабзэ, 2. хэкIыпIэ, 3. формул.
fors : 1. хэгъэгу тхьэмадэ, дзэпщ зэрыс гум палъэ нып цIыкIу, 2. зи псалъэ пхырыкI.
forsa dnz. : кхъухь гъэр.
forum : зэIущIэ.
forvet : ипэ щыджэгу.
fos : фа, пкъыншэ, нэщI.
foseptik : мащэ.
fosfat : куэншыбым халъхьэ фосфор.
fosfor : фосфор.
fosil : пасэм щIыщIагъым къыщIэна псэущхьэ, къэкIыгъэхэм къащIэна.
fosilleşmek : 1. мыву жын, 2. къикIуэтын, жьы хъун.
fosurdamak : шыбауэкIэ жьэм къиIукI макъ.
fosurfosur : тутыным гуащIэу щIэфын.
fotin : вакъэ.
fotoğraf : сурэт.
fotoğrafçı : сурэт техакIуэ.
fotojenik : сурэтым дахэу къикI.
fotokopi : фотокопи.
fotometre : нэхупщ.
fotomontaj : сурэт зыгуалъхьа.
fotoroman : сурэту роман, псысэм ещхьу щIа сурэт.
fotosfer : нэхухъурей.
fötr : щIакIуэ пыIэ.
fraksiyon : щхьэхуэу гупсысэ гупхэр, гуп щхьэхуэхэр.
francala : щIакхъуэкIыхь.
frangulaotu bot. : пхъапцIэ.
frank : француз IэпэщIэгъэж.
fren : гулъэф.
frenk : европэ лъэпкъ.
frenkçileği bot. : мэракIуэIэрысэ.
frenkgömleği : джанэ.
frenkteresi bot. : сэрэбэгъуэ.
frenküzümü bot. : санэ.
frenlemek : гъэхуэмын.
frikik : спорт тезыр.
fruktoz : пхъэщхьэмыщхьэ фошыгъу.
fuar : жармыкIэ.
fukara : 1. тхьэмышкIэ, 2. дэхуэха.
fundalık : къуацэчыцалъэ.
furgon : мафIэгу гуэн, е хьэпшыпылъэ.
furya : куэдыщэ.
futa : кхъуафэжьей.
futbol : футбол, хьэфэджэгу.
futbolcu : хьэфэджэгуакIуэ.
fuzuli : лей, имыгъуэ, мыщхьэпэ.
füme : Iугъуафэ, IугъуэкIэ ягъэгъуа бдзэжьей.
fütursuz : къримыдзэу, мышынэу.
fütühat : текIуэныгъэ.
fütür : 1. тынш, 2. лалэ, 3. езэшыгъуэ.
füze : рокет.
füzen : фIамыщI пэрытх.
G, g : Г, г.
gabardin : шэкI Iув, габардин щэкI.
gabi : зыгурымыIуэ, щхьэбыдэ.
gabil : къэхъу-къэщIым хэзмыщIыкI.
gabilik : щхьэбыдагъэ.
gaddar : гущIэгъуншэ.
gaf : имыгъуэу псэлъэн, псалъэ лей.
gafillik : къэхъуа-къэщIар зымылъагъу, гу лъызмытэ.
gaga : бзуупэ.
gagalamak : бзуупэкIэ къэщыпын.
gaile : 1. гузэвэгъуэ, гуауэ, уз, 2. Iуэху гугъу.
gala : ипэрей.
galat : пхэнж. (псалъэ).
galeri : щIытIгъуэгу.
galeyan : 1. зыщIэтэджэн, 2.къиун.
galiba : гугъэмкIэ,
429 -galiba gelmeyecek : сызэрыгугъэмкIэ къэкIуэнукъым.
galibiyet : текIуэн.
galip : текIуа.
gam : шэхыщIэ, гузавэ.
430 -gamlanmak : шэхыщIэн, гузэвэн.
gammaz : тIасхъэ зыIуатэ.
gamze : нэгуфIэ.
gangster : хъунщIакIуэ.
gani : хуэтынш, бэ, куэд, икъукIэ.
ganimet : къуентхъ.
gar : мафIэгу къэувыIэпIэ.
garabet : гъэщIэгъуэн.
garaj : гуэщ.
garanti : шэс.
garantilemek : шэс хъун.
garbi : къухьэпIэмкIэ.
gardiyan : лъэхъуэщ плъыр.
gardrop : щыгъынылъэ.
gargara : 1. жьэдэгъэжыхьын, 2. хущхъуэ жьэдэгъэжыхьын.
garip : 1. зеиншэ, хамэ, хамэм щыпсэу, тхьэмыщкIэ, 2. гъэщIэгъуэн.
garipsemek : 1. хамэу лъытэн, 2. гъэщIэгъуэн къыщыхъун.
gark : псым итхьэлар.
garnitür : 1. иризыгъэкъу, 2. шхыныр зыгъэщIэращIэ, 3. шхыным халъхьэхэр.
garnizon ask. : гарнизон.
garp : къухьэпIэ.
garson : щхьэгъэрыт, бгъуэщIэс,
431 -garsonluk : щхьэгъэрытын, бгъуэщIэсын.
gaseyan : къэжьын, гур къызэIыхьэн.
gastrit : гуIупс къыдэжеин.
gavur : Тхьэншэ, Тхьэр зиф1эщ мыхъу.
gayda : ФIагъэ, хэхъуэ.
gaye : гугъэ.
gayet : икъукIэ.
gayret : егугъу.
gayretlenmek : егугъун.
gayrı : иджы нэужь.
gayri : нэгъуэщI.
gayrimüslim : мымуслъымэн.
gayya : жыхьэнэмэ къуий.
gaz : фэтыджэн,
432 -gaz lambası : фэтыджэн уэздыгъэ.
gaza : дин зауэ.
gazavat : дин зауэ щIын.
gazel I : 1. усэ, 2. псалъэ.
gazel II : тхьэмпIэ гъуа.
gazete : 1. газет, 2. газет тедзапIэ.
gazeteci : 1. журналист, 2. газет щакIуэ.
gazi : зауэм хэта.
gazino : шхапIэ.
gazlamak : 1. фэтыджэн щыхуэн, 2. щIэцIывэн.
gazlı bez :уIэгъэпх
gazölçer : фэтыджэныпщ.
gazyağı : фэтыджэн дагъэ.
gebe : 1. лъэщыджэ, уэндэгъу, 2. мыхъумыщIагъэ къилъхун, 3. псэф.
geberme : псэхэлIэ.
gebermek : псэхэлIэн.
gebeş : 1. пщэр кIэщI, 2. Iулэ.
gebre : шылъэщI.
gece : жэщ.
gecebaskını : жэщтеуэ.
gececi : жэщ лэжакIуэ.
geceki : дыгъуасэжэщ.
gecekondu : жэщым ягъэува унэ.
gecelemek : жэщым къэнэн.
geceleyin : жэщым.
gecelik : 1. жэщджанэ, 2. зы жэщ папщIэ, 3. жэщым зэрахьэр.
geceyarısı : жэщныкъуэ, жэщыбг.
gecikmek : гувэн.
geç : 1. гува, 2. пIалъэ фIэкIа.
geçen : блэкIа.
geçende, geçenlerde : зы лъэхъэнэ гуэрэм.
geçer : 1. блокI, 2. зырапэс.
geçerli : блэкIыр, пхокIыр,
433 -geçerli olmak : щыкIуэн.
geçici : 1. куэд имыкIун, 2. пIалъэ пухыкIа.
geçilmek : къыблэкIын, къыптежын.
geçim : 1. шхыныгъуэхэр, 2. зэгурыIуэн.
geçimsiz : гурыIуэгъуей.
geçinmek : 1. зэдэпсэун, 2. фIыдэшхыхьын, 3. псэуныгъэ.
geçiş : блэкIыпIэ.
geçişli : блэкIын.
geçişsiz : блэкIыпIэншэ.
geçiştirmek : 1. къелын, 2. къримыдзэн.
geçit : 1. блэкIыпIэ, 2. бгитIым яку блэкIыпIэ, 3. чэнжыпIэ,
434 -geçitte kalmak : чэнжыпIэм къыдэнэн.
geçkin : 1. хэкIуэта, 2. фIыуэ хъуа.
geçmek : 1. блэкIын, 2. зэпырыкIын, 3. блэкIа, 4. икIын, 5. пыкIын,
435 -soğuklar geçti : щIыIэхэр блэкIащ, -hakkımdan geçmem : си Iыхьэм
сыпыкIынкъым, -onun sözü geçer : абы и псалъэр пхыкIынщ, 6. и гуащIагъэр кIуэдын, 7.
ежэхын, -nehir akıyor : псыхъуэр йожэх, 8. хэкIын, 9. къытехьэн, 10. хыхьэн, 11. епкIэн,
12. хъужын, -hasta iyileşti : сымаджэр хъужьащ, -kendinden geçmek : ундэрэщхъуэн, üzerinden yürüyerek geçmek : щхьэдэкIыхын, -yürüyerek geçmek : щхьэщыкIын.
geçmiş : 1. блэкIа, 2. къыкIэрыхуа, лъэхъэнэм къыкIэрыхуа, 3. фIыIуа фа, 4. къэнэжа
гъащIэ.
gedik : 1. къэуа, зэгуэча, зэIуха, 2. бгы блэкIыпIэ, 3. пхъэвылъэ.
gedikli : 1. зэгуэча, 2. зы щIыпIэ кIуэрей.
gelberi : гъущIхьэнцэ кIыхь.
gelecek : 1. къэкIуэну лъэхъэнэ, 2. дызэрымыхьа лъэхъэнэ,
436 -gelecek ay : къэкIуэну мазэ, мазэ къак1уэ.
gelenek : хабзэ.
gelenekçi : хабзэтемыкI, хабзэтет, хабзэщIэкъу.
geleneksel : зэрыхабзэу, хабзэрей.
gelgeç : 1. пкъыншэ, 2. зи псалъэм темытыжыф.
gelgit : 1. къакIуэ кIуэж 2. хым зиIэту-етIысэхыжын.
gelin : 1. нысэ, 2. къуэм и щхьэгъусэ,
437 -gelinin tatlı konuşması için dudağına sürülen bal : IурыцIэлъ, -gelinin kaynına
taktığı isim : пщыкъуэцIэ.,-yeni gelin :хъаний.
gelincik bot. : губгъуэIущхьэ.
gelincik zoo. : ужьэ.
gelinçiçeği bot. :блэщIэф.
gelindüğmesi bot. : бжэндэхъупэж.
gelinlik : 1. нысалъэ, 2. дэкIуэфын, 3. нысапхъэ Iэмэпсымэхэр, 4. зи дэкIуэгъуэ хъуа
хъыджэбз.
gelir : хэхъуэ.
gelişigüzel : емыгугъа, уцэрэфа.
gelişim : 1. хэхъуэн, ин хъун, 2. ефIэкIуэн.
gelmek : 1. къэкIуэн, 2. къэгъэзэжын, 3. къыкъуэкIыжын, 4. кIыщIыхьэн, лъэщIыхьэн.
gem I : гъэбэяун.
gem II : шхуэ,
438 -gem aksesuarı : шхуэ Iэмэпсымэхэр, -gem kayışı : шхуэмылакIэ, -atın kafasına
geçirilen kayışlar : шхуэщхьэфэ, -martinkal : жьэгъупс, -burun üstü kayışı : пэбз, -alın
üstü kayışı : натIэрыпс, -ağıza geçirilen demir aksamı : шхуэIу, -kitle : щхьэбыж.
gemek : кхъуэхьэнцэ.
gemi dnz. : кхъухь.
gemici dnz. : кхъухь зыгъэлажьэ, кхъухьым щылажьэ.
gemicilik dnz. : кхъухь гъэлэжьэн, кхъухьым щылажьэн.
gemi filosu dnz. :кхъухьыбэ.
gen : бгъуэ.
gen anat. :лIэужь.
genç : щIалэ, кIащIэ, ныбжьыщIэ.
gençleşmek : къэщIэлэжын.
gençleştirmek : 1. къэгъэщIэлэжын, 2. нэхъ щIалу къигъэлъэгъуэн,
439 -bu giysi seni genç gösteriyor : мы щыгъыным щIалэу укъегъэлъагъуэр.
gençlik : 1. щIалагъэ, 2. щIалэхэр, 3. щIалэгъуалэр.
gene : аргуэру, иджыри.
genel : 1. псори, псэури, 2. гупсысэ псори, 3. узыщIыхьэфынур,
440 -kütüphaneye herkes girebilir : тхылъ щап1эм псэури щIыхьэфынущ.
genelge : Iуэхур зэращIыну щIыкIэр.
genelkurmay ask. : дзэпщ.
genelleme : гупсысэхэр.
genellemek : псэухэмрэ къэхъуахэмрэ зэрызэщхь щIыкIэм егупсысын.
genellikle : бэкIэ, нэхъыбэкIэ.
general : дзэпщ, пашэ, дзэзешэ.
genetik :лIэужьыгъуэ.
genirmek :къэкъеин.
geniş : 1. быхъу, 2. ин, 3. куэд зэрыхуэ, 4. зыфIэмыгъэщIын.
Genişaçı-geo. : къуапэ пагуэ.
genişlemek : къэбыхъун, уфэбгъун.
genişliği : зэпэбыхъу.
genişlik : быхъугъэ.
geniz : къурмакъей.
genleşmek : инын, пщын.
gensoru : къэралым упщIэ ехьэлIэн.
geometri : геометрие.
Georgiyevsk coğ. :Гумкъалэ.
gepegenç : щIалэдыдэ.
gerçek : 1. пэж, 2. щыпкъэ, 3. пэжыпIэр.
gerçekçi : 1. пэжырыкIуэ, 2. пэжыгъэм хуэкIуэ.
gerçekçilik : 1. пэжым тет, 2. пэжыгъэр къэзыгъэлъагъу.
gerçekleşmek : 1. пэж хъун, 2. пэжыгъэр нэрылъагъун.
gerçeklik : пэжхэр, щыIэхэр, пэжыгъэхэр.
gerçekten : пэжу.
gerçi : сытми, пэжу.
gerdan : жьэгъу, gerdan eti: жьэгъул.
gerdanlık : пщэрылъ, пщэрыдзэ.
gerdek : щауэишыж.
gereç : Iэмэпсымэ.
gerek : хуей.
gerekçe : щхьэусыгъуэ.
gerekli : хуэныкъуэ.
gereklik : хуэныкъуэн.
gereksiz : хуэмыныкъуэн.
gergef : хэдыкI уэрдыхъу.
gergin : 1. щэщIа, 2. къэтэмакъкIэщIа.
gerginleşmek : къэтэмакъкIэщIын.
geri : 1. щIыбагъ, 2. нэгъуэщI, 3. къэнэжа, 4. зезымыгъэкIуфа, 5. къыкIэрыхуа.
gerici : ефIакIуэнур зыфIэмыфI.
geri dönmek :гъэзэжын.
gerilemek : 1. къикIуэтын, 2. сымаджагъэр хэкIуэтэн, хэт1ысэн.
gerilim : шэщIа,
441 -yay gerildi : шабзэр шэщIащ.
gerilla : абрэдж.
gerilmek : 1. зышэщIын, 2. къэтэмакъкIэщIын.
gerinmek : зыукъуэдиин.
germek : шэщIын, къэщэщIын.
getirmek : къэхьын, ехын, фабзэн.
gevelemek : 1. жьэжэн, 2. къехьэкI нехьэкIу псэлъэн.
geven bot. : къылъ.
geveze : 1. псэлъэрей, 2. бзэгуцэ, 3. хэвыхь, 4. щхьэрывэ, 5. Iуэрвэр.
geviş : жьэгъуашхэ.
geviş getirenler : Iэщ жьэгъуашхьэхэр.
gevrek : гъэлыгъуа, щэща.
gevremek : лыгъуэн.
gevşek : лалэ, кхъубыщ.
gevşemek : 1. къэлэлэн, 2. мыбыдэж, 3. къэтэмакъкIыхьыжын.
geyik zoo. : щыхь, бжьабэ.
442 -geyik yavrusu zoo. : щыхьышкIэ, -iri geyik cinsi zoo. : бжьэу, -dişi geyik zoo. :
щыхьыбз, -erkek geyik zoo. : щыхьыхъу, -geyik eti : щыхьыл.
geyik dikeni bot. : хьэмшкIутIплъыжьжыг.
geyirmek : къэкъеин.
geyrek anat. : дзажэналъэ лъабжьэ.
gez : фочгъуазэ, гъуазэ.
gezdirmek : 1. къегъэкIухьын, 2. егъэлъагъун, 3. тегъэжыхьын, 4. тедзэн.
gezegen : вагъуэ.
gezemek : 1. пщын, 2. егъэпщэн, 3. къэкIухьын.
gezgin : къэкIухьырей.
gezi : къэкIухьын.
gezici : къэкIухьырей.
gezinmek : никIукI-къикIукIын.
gezinti : жьы зыщIегъэхун.
gezmen : къэкIухьакIуэ.
gıcık : тэмакъышхэ.
gıcıklamak : 1. зегъэтIэхъужын, 2. гурыщхъуэ егъэщIын.
gıcır I : кIыргъ.
gıcır II : щIэрыпс.
gıcırdamak : кIыргъын, щкъыщкъын.
gıcırtı : щкъыщкъ.
gıda : шхыныгъуэ.
gıdaklama : къакъэ.
gıdaklamak : къэкъэн. (джэд).
gıdık I : нану жьэгъу.
gıdık II : кIыл.
gıdıklanmak : кIылын.
gık : мыпIэтIэрэуэн,
443 -gık dememek : и макъыр къримыгъэкIын.
gıpta : ехъуэпсэн.
gırgır : 1. макъ гъум, 2. бдзэжьей зэрещэ хъар, хъы.
gırla : 1. егъэлея, 2. куэдыщэ,
444 -laf dedinmi gırla : псэлъэн жыпIамэ егъэлеящ.
gırtlak anat. : къурмакъей гъум,
445 -gırtlak çıkıntısı : къурмакъей сыдж.,-gırtlak çukuru anat. :псэфылъэ, gırtlak
kıkırdağı: тэмакъ сыдж, -gırtlak üstü: тэмакъ гущ1ы1у.
gırtlaklamak : тхьэлэн.
gıyaben : 1. езыр щымыIэу, 2. и цIэр, и псалъэр зэхимыху, имылъагъуу.
gibi : 1. хуэдэ, ещхь, 2. абдежым, ардыдэм,шIыкIэу.
446 -dev gibi bir adam : иныжьым хуэдэу зылI.
gibisi : хуэдэу, ещхьу.
gider : хэщI.
giderayak : щыкIуэжым,
447 -giderayak sizede uğradım : сыщыкIуэжым фидежи сыныIухьащ.
giderek : хуэм хуэму, кIуэхукIэ,
448 -giderek her şey yoluna girdi : кIуэхукIэ псори ипIэ иувэжащ.
gidermek : Iэтыжын, гъэкIуэдын.
gidi : 1. уэри уэ, 2. еуей еI.
gidiş : 1. кIуэн, 2. зэрыкIуэ щIыкIэ, 3. хьэл, щэн щытыкIэ,
449 -gidişi beni üzdü : зэрыкIуэжыр си жагъуэщ, -bu gidişle gecikeceğiz : мыпхуэдэу
дыкIуэмэ дыгувэнущ.
gidişgeliş : кIуэн къэкIуэжын, зэкIэлъыкIуэн.
girdap : архъуанэ.
girdirmek : щIэгъэхьэн.
girebolu : зэрыджэ,
450 -gireboluağacı bot. : зэрыджей.
girgin : хыхьэхэкI.
girift : зэхэзэрыхьа.
girinti : лэдэх,
451 -girinti-çıkıntı : быркъуэ шыркъуэ.
giriş : 1. щIыхьэпIэ, 2. щIэдзапIэ, 3.ихьэпIэ, 4.дыхьэпIэ.
452 -kitabın başlangıcı : тхылъым и щIэдзапIэр, -giriş yolu : щIыхьэпIэ, -girişsiz :
щIыхьэпIэншэ.,-avlu girişi :куэбжэ дыхьэпIэ.
girişim : зэгъэпэщын.
girişken : хыхьэ хэкI зиIэ.
girmek : 1. щIыхьэн, 2. ихуэн, 3. хыхьэн, 4. ехын, 5. лъэIэсын, кIэщIыхьэн, 6. гурыIуэн,
зэгъэщIэн,
453 -işini öğrendi : и Iуэхур зэригъэщIащ, -arasına sürünerek girmek : хэпщхьэн, paldırküldür girmek : щIэджэдэн, -karışık girmek : щIэзэрыхьын, -sürünerek girmek :
щIэпщэн, -zorla girmek : щIэпщхьэн, -zorla girme yeri : щIэпщхьэпIэ.
gişe : тучанцIыкIу, щэхуапIэ.
gitar : китара, Iэпэпшынэ.
gitgide : кIуэтэхукIэ.
gitmek : 1. кIуэн, 2. кIуэжын, 3. лIэн, 4. ирикъун, 5. блэкIын, 6. лэжьэн, 7. екIун, хуэхъун,
8. лъэIуэн.
gittikçe : кIуэхукIэ.
giydirmek : 1. щегъэтIэгъэн, 2. псалъэ мышу жеIэн.
giyecek : щытIэгъэн,
454 -dar gelen giyecek : Iэслъэс.
giyim : щыгъын.
giyimevi : щыгъыныд, щыгъыныщэ.
giymek : феилъхьэн, щытIэгъэн.
giyotin : щхьэпыупщI.
giysi : щыгъынхэр, фэилъхьэхэр.
giz : тIасхъэ, щэху,
455 -giz saklamak : щэху Iыгъын, хъумэн, мыхэшэн. -gizi açıklamak : щэхур хэIущIыIу
щIын, хэшэн -gizli çalışan : щэхурылажьэ.
gizem : гурымыIуэгъуэ, гупсысэм къимытIэс.
gizemli : щэхугъэ.
gizilgüç : енэрги, уэз.
gizlemek : 1. гъэпщкIун, 2. мыIуэтэн, ущэхуа.
gizli : 1. щэху, 2. къэмылъагъуэ, 3. ирамыгъащIэ, 4. зи щIысыр ямыщIэ,
456 -gizli oy kullanma : щэхуу пхъэ идзэ, -gizli iş : Iуэху щэху.
gizlice : щэхуу.
glayölotu bot. : дзэлдэудэ.
glomereto -bot. :набдзэтеху.
gocuk : джэдыгу.
gocunmak : и жьагъуэ хъун.
gol : гъуэм дэгъэкIын, дэхуэн.
golf : голф.
golfstrim : хы щIагъымкIэ щ1эжэх псыхуабэ.
gonca : гъагъэщIэ, гулъ.
gondol : кхъуафэжьейкIыхь.
goril zoo. : горил.
gotik : е XII нэ лIэщIыгъуэм нэужь Европэ унэ щIыкIэ.
göbek : 1. ныбэ, 2. бынжэ, 3. ику,-göbek çukuru: бынжэгу, göbek yeri: бынжап1э, göbeklik: бынжалъэ, -göbek üstü: ныбащхьэ, -göbek altı: ныбащ1э, -göbek ortası: ныбэгу,
-göbek tüyü: ныбэц.
göbekbağı : бынжэпкъ.
göbekli : щэныбэ.
göç : 1. Iэпхъуэн, 2. шыIэпхъуэкIэ зыдахь хьэпшыпхэр.
göçebe-göçer : Iэпхъуэрей.
göçertmek : къэгъэуэн,
457 -önüne göçertmek : Iугъэуэн.
göçmek : 1. Iэпхъуэн, 2. къэуэн, 3. лIэн, 4. иуэн,
458 -içeri göçmek : иуэн, -mızıkanın düğmesi içeri göçtü : пшынэ Iэпэр иуащ.
göçmen : Iэпхъуа.
göçük : къэуа.
göğüs anat. : 1. бгъэ, 2. быдз, 3. шхуэл,
459 -göğüs iltihabı med. : хьэцелъа,
460 -göğüs çıbanı med. : быдз шын.,
461 -göğüs cebi :бгъэгущталъэ,
462 –göğüs ucu: быдзыпэ,
463 –göğüs başı: быдзыщхьэ,
464 –göğüs ortası: бгъэгу,
465 – göğüs kılı: бгъэц, бгъэгуц.
göğüslemek : 1. ебгъэрыкIуэн, 2. пэрыувын.
gök : 1. уафэ, 2. щхъуантIафэ, удзыфафэ,
460 -gökyüzü derinliği : уэгунэ, -gök gürlemesi : уафэ гъуагъуэ.
gökbilim : уэгу щIэныгъэ.
gökcismi : уэгу вагъуэ.
gökçe : 1. уафэм теухуа, 2. уафафэ.
gökçek : дахэ.
gökdelen : унэзытетыбэ.
gökkuşağı : лэгъупыкъу.
göknar bot. : псэй,
461 -mavi göknar bot. : псейкъащхъуэ.
göktaşı : вагъуэпыху.
göktanrısı :уащхъуэ.
gökyakut : налмэс щхъуантIэ.
göladası :псытIыгу, уалэт1ыгу.
göl : псыхъурей, уалэ
462 -gölcük : псыуалэ, уалэцIыкIу.
gölet : уалэщ1.
gölge : 1. жьауэ, 2. кIыфIыгъэ, 3. жьэуапIэ, 4. сурэтым нэху зытримыдза лъэныкъуэр, 5.
укъэзыхъумэ, 6. зыгуэрым къыбгъэдэмыкI.
gölgelemek : 1. гъэжьауэн, 2. и уасэр гъэмащIэн.
gölgelik : 1. жьауапIэ, 2. жьауалъэ.
gömlek : джанэщIыIутелъ.
gömleklik :джанапхъэ.
gömme : 1. щIэтIа, 2. хэлъхьа,
463 -gömme dolap : блыным хащIыхьа пхъуантэ.
gömmek : 1. щIэтIэн, 2. щIэхъумэн.
gömü : налкъут-налмэс, дыщэ щIэтIа.
gön : 1. фэ, 2. лъахъстэн.
gönder : ныпыкъу, ныппкъо.
göndermek : 1. егъэхьын, 2. гъэкIуэтэн.
gönenç : тыншыгъэ, псэуныгъэфI.
gönenmek : гупсэхун.
gönül : щIасэ, лъагъуныгъэ.
gönüldaş : щIасэгъу.
gönüllenmek : жагъуэ хъун.
gönüllü : 1. фIэфIу, 2. и гуапэу, 3. и гум къыдэжу.
gönülsüz : 1. фIэмыфIу, 2. имыгуапэу, 3. игум къыдэмыжу.
gönye geo. : щимэ Iэмэпсымэ.
göre : 1. хуэфащэ, 2. уеплъымэ, 3. зэрыхэсхамкIэ.
görece : мыпэж, цIыхухэмкIэ, лъэхьэнэкIэ зихъуэжыфу, и щIыкIэр нэгъуэщIым и
плъэкIэм елъытау,
464 -çirkinlik, güzellik : Iеягъэ, дахагъэ.
görelik : епха, елъыта.
görenek : хабзэ.
göreneksel : хабзэм елъытау.
görev : къалэн, 1энат1э.
görevlendirmek : къалэн етын, 1энат1э 1угъэувэн.
görevli : къалэн зиIэ, 1энат1э 1ут.
görevsiz : къалэныншэ, 1энат1эншэ.
görgü : хабзэхэр.
görgülü : хабзэ зыхэлъ, щэныфIэ.
görgüsüz : хабзэншэ, щэныншэ.
görgüsüzlük : хабзэншагъэ, щэныншагъэ.
görkem : ин, гъэщIэгъуэн.
görme : нэкIэ лъагъун,
465 -karşıyı görme yeri : IуплъапIэ.
görmek : 1. плъагъун, 2. плъэн, 3. тегупсысыхьын, 4. псэун, хэтын, 5. щIэн, 6.
къыхуащIэн, 7. къыхурахьэлIэн, 8. шэсыпIэ хъун, 9. еплъакIуэн.
görücü : лъыхъуакIуэ, лъэгъуакIуэ, псэлъыхъу, плъакIуэ.
görüm : плъагъуфын.
görümce : пщыпхъу,
466 -görümce görene kadar, kaynana gelene kadar, kaynata ölene kadar gelinini sever :
пщыпхъум илъэгъухкIэ, щыкъуанэр къэкIуэхукIэ, щыкъуадэр лIэхукIэ я нысэр фIыу
ялъагъур.
görünmek : 1. зегъэлъэгъун, 2. зытегъэплъэн, 3. ешхыдэн,
467 -önünde ayan beyan görünmek : IупIиикIын.
görüntü : щымыIэр щыIэу плъэгъун.
görünüm : теплъэкIэ.
görünüş : и теплъэкIэр.
görünüşte : и теплъэгъуэкIэ, къызэралъагъу.
görüş : 1. гурылъ, 2. зэрыплъэгъуф.
görüşmek : 1. зэрылъагъун, 2. зэчэнджэщын, 3. зэпсэлъэн.
gösterge : къэзыгъэлъагъуэ мастэ.
gösteri : гупым зыкъегъэлъэгъун,
gösterici : 1. къэзыгъэлъагъуэ, 2. синэма машынэ.
gösteriş : 1. щIыкIэфIагъэ, 2. нэпцIыгъэ, 3. дахагъэ.
gösterişli : щIыкIафIэ.
göstermek : 1. егъэлъагъун, 2. егъэщIэн.
göstermelik : щапхъэ.
götürmek : 1. хьын, 2. зэдэшэн, 3. Iэтын, шэчын,
468 -ileri götürmek : IугъэкIуэтэн, -içeri götürmek : щIэшэн, -önüne götürmek : Iугъэхьэн,
-önüne gitmek : Iухьэн.
götürü : 1. псори, 2. лэжьыгъэм зэрыгурыIуа уасэ.
gövde : пкъы.
gövermek : 1. къэщхъуэнтIэн, 2. къэфIыцIэн.
göz I anat. : нэ.
göz II : 1. гъуанэ (мастэ), 2. теплъэ, еплъыкIэ, 3. къыдэгъэжыпIэ, 4. хуеин, 5. лэгъунэ,
-gözbebeği : нэвагъуэ, -gözlerinde yıldızlar çakmak : нэвагъуэхэр къыщIихын, -gözü-kaşı
kıllı : нэпцIацэ, -gözkapağı : напIэ, -göz kapak altı: нак1афэ, -yarı gözkapağı : напщIэуфэ,
-kaşını kaldırarak bakan : напщIэхэш, -gözkapağı beyaz olan : напщIэху, -kızarık gözlü :
нэкIэплъ, -gözü sulu : накIэпсыжэ, -göz dalması : плъызын, -göz ortası : нэку.,kahverengi göz :нагъуэ, -çakır göz :нащхъуэ, -karagöz :нэфIыцIэ, -dargöz :нэзэв, yuvarlak göz :нэхъурей, -kocagöz :нэхъу,-göz lekesi :лыбод, -göz yanları: нак1э, -göz
kapağı: напащхьэ, -göz yuvarlağı: нэджэдык1э, -göz yan tüyleri: нжьгъуц, -göz yan tüyleri
ucu: нэжьгъуцк1апэ, -gözün tamamı: нэку, -göz irisi: нэкугъуэ, -göz çukuru: нэпкъ,
нэщ1ащэ, -göz altı: нэщ1агъ, -göz saydam tabakası: нэщ1ы1уфэ, -göz alın tüyleri:
нэзк1апэ,
-göz akı:
нэхужьыбэ.
göz
ll-: 1. гъуанэ
(мастэ),
2. теплъэ, еплъык1э, 3. къыдэгъэжылъэ, 4, хуеин, 5. лэгъунэ,
пэш,
-üç gözlü ev: пэшищ зи1э унэ, -göz dikmek: нэ1эр тегъэтын, -gözü kalmak: и нэр
къытенэн, -gözü tutmak: дзыхь хуэщ1ын.
göz (su) III : псынэ, ныджэ.
göz çukuru anat. : нэжгъ, нэщIащэ.
gözakı anat. : нэхужьыпIэ.
gözaltı : лъэхъуэщ.
gözbağı : нэщIыпхъуэ.
gözbebeği I anat : нэвагъуэ, -gözkırpışması : нэджыл.
gözbebeği II : щIасэ.
gözcü : 1. плъыр, 2. нэIэзэ.
gözdağı : гъэшынэн.
gözde : 1. къыхэжаныкIа, 2. щIасэфI.
göze : bak göz.
gözenek : 1. гъуанэ, 2. тхьэмпэ гъуанэ.
gözer : кхъузанэшхуэ.
gözetlemek : еплъэкIуэн,
470 -köşeden gözetlemek : къыкъуэплъын.
gözetmek : 1. хъумэн, 2. пэплъэн.
gözevi : псынэунэ.
göz kapağı anat. : напIэ, нэзэрыхъэ.
göz koymak :нэIэ тедзэн.
gözlem : тэплъэкIуэн.
gözlemci : еплъакIуэ.
gözleme I : 1. еплъэкIуэн, 2. уэгум иплъэн.
gözleme II : тхьэвхэкI.
gözlemek : 1. пэплъэн, 2. лъыхъуэн, 3. еплъын.
gözlük : нэгъуджэ.
gözlükçü : нэгъуджэщэ.
göztaşı min. : щэджэныщхъуэ.
gözükmek : къэлъэгъуэн.
gözüpek : хахуэ,
471 -gözüpekçe : хахуэу, -gözüpeklik : хахуагъэ.
grafik : график.
gram : грам.
gramaj : грамаж, грамбжыгъэ.
gramer : бзэхабзэ.
granit : абрэмывэ.
gravür : пхъэ сурэт.
gravyer : кхъуей лIэужьыгъуэ.
Grek : Алыдж.
grekce : алыджыбзэ.
grekoromen : грекоромен.
grev : мылэжьэн.
greyder : щIыикъухь.
gri : щхъуафэ, яжьафэ,
472 -açık gri : щхьэщIыхъуафэ.
grip : пыхусыху.
grizu : фIэмыщI газ.
grup : 1. гуп, 2. зэщхьхэр,
473 -lehçeler grubu : бзэжы1эк1э гупхэр, -grup olarak peşine düşmek : ужьгъын.
gruplaşmak : гупын, гуп хъун.
guatr med. : жьэгъууз.
gugukkuşu zoo. : кIыгугу.
gurbet : хамэщI.
gurk zoo. : джэдкъурт.
gurklamak : джэдкъуртын.
guruldamak : кIэтIий, ныбэ макъ.
gurup : дыгъэ къухьэжыгъуэ.
gurur : гушхуэ.
gururlanmak : гушхуэн.
gusül : зыгъэпскIын.
gübre : куэншыб,
474 -gübre yığını : ебз, -gübre şırası : ебзыпс.
gübrelemek : куэншыб тепхъэн, текIутэн, щIыгъэпшэрын.
gübreleme :щIыгъэпшэр.
gücendirmek : и жагъуэ щIын.
gücenik : зи жагъуэ хъуа.
gücenmek : и жагъуэ хъун.
gücük : 1. кIэщI, 2. кIэншэ.
güç I : 1. гугъу, 2. гузэвэгъуэ, 3. ерагъпсэрагъуу.
güç II : гуащIэ, 2. гуащIэ къэзылъху, 3. хэкъуэн, 4. Iэпщэ.
güçbela : ерагъуу, ерагъу-псэрагъуу.
güçlenmek : бланэн, гуащIэн, лъэщын.
güçlü : 1. бланэ, 2. гуащIэ зиIэ, 3. зи псалъэ пхыкIыр, 4. уардэ.
güçlük : 1. гугъуу, гугъусыгъу, 2. хьэлъэу уезыгъэзэш.
güderi : 1. лъахъстэн, 2. фэ Iэлъэ.
güdü : гупсысэм къитIэсыр.
güdük : 1. чэм, 2. зикIэ паупщIа, 3. пыча, 4. ин мыхъуф, 5. нимыгъэсыфа.
güdüm : зегъэкIуэн, гъэхъун.
güdümlü : ягъэхъуф.
güfte : уэрэд усэ.
güğüm : гуэгуэн.
gül bot. : 1. сэтэней, 2. ныбжьыщIэ, 3. дахэ,
475 -gül gibi bakmak : тыншу гъэпсэун, -gül gibi geçinmek : дахэу зэдэпсэун.
güldürü : дыхьэшхэн.
güleç : гуфIэрей.
gülegüle : гъуэгу махуэ.
gülgiller : сэтэней лъэпкъхэр.
gülhatmi bot. : кхъуейхьэбазэ.
gülistan : сэтэней хадэ.
gül kurusu : сэтэней гъуафэ
güllaç : IэфIыкIэ.
gülle : мывэ, гъущI хъурей.
güllük : сэтэнеилъэ.
gülmek : 1. дыхьэшхын, 2. тхъэн, 3. ауан щIын.
-katıla katıla gülmek :дыхьэшхыкъуэн.
gülsuyu : сэтэнеипс.
gülümsemek : пыгуфIыкIын.
gülünç :дыхьэшхэн.
gül yağı : сэтэней дагъэ.
güm : дым-сым.
gümeç : фо хьэкIуэнэ.
gümlemek : 1. зэгуэудын, 2. лIэн.
gümrük : хэгъэгу икIыпIэ.
gümrükçü : хэгъэгу икIыпIэ лэжьакIуэ.
gümüş : дыжьын.
-saf gümüş: дыжьыныжь
gümüşi : дыжьыныфэ.
gümüşlemek : дыжьын тебзэн.
gün : 1. махуэ, 2. дыгъэпс, 3. дыгъэ, 4. жэшмахуэ, 5. нобэрей лъэхъэнэ, 6. и чэзу, 7.
бзылъхугъэхэм ящI зэIущIэ махуэ,
476 -bugün : нобэ, -dün : дыгъуасэ, -evelki gün : бэсэмахуэ, вэсэмахуэ, -gün ağarmak :
дыгъэ къыкъуэкIын, -gün almak : махуэ пIалъэ Iыхын, -gün bugün : игъуэщ, -günleri
sayılı : къыхуэна махуэ бжыгъэ, -gününü göstermek : и махуэр егъэлъагъун, -gününü
gün etmek : махуэр махуэ щIын.
günah : псэкIуэд,
477 -günah benden gitti : псэкIуэд лажьэ сиIэжкъым.
günahkar : псэкIуэд зылэжьа.
günaşırı : махуитIым зэ.
günaydın : пщэдджыжьыфI.
günbatısı : къухьэпIэ.
günce : махуэ гъащIэтх.
güncel : нобэрей гуэу.
gündelik : 1. махуэрей, 2. махуэен, 3. махуэ къэс, 4. махуэ къэс къыдэкI, 5. махуэпщIэ.
gündem : хасэ зэIущIэм зытепсэлъыхьынухэр.
gündoğusu, gündoğrusu : къыкъуэкIыпIэ.
gündönümü : жэщ-махуэр щызэхуэдэ махуэр.
gündüz : махуэм.
gündüzcü : махуэм еджэн, лэжьэн.
gündüz sefası bot. :джэшнэпцI.
günebakan bot. : дыгъэгъазэ.
güneş : 1. дыгъэ, 2. дыгъэ бзий.
güneş ışını :дыгъэпс.
güneşlemek, güneşlenmek : дыгъэ зегъэун.
güneşlik : 1. жьауэ, 2. дыгъэ зытепсэ.
güney : дыгъапIэ.
güneybatı : дыгъапIэ къухьэпIэ.
güneydoğu : дыгъапIэ къуэкIыпIэ.
güney kafkas baharatı bot. : вэныгъуэ.
günlük : 1. а махуэм, 2. махуэ къэс.
güpegündüz : махуэ шыджагъуэ.
gür : 1. гъум (макъ), 2. псышхуэ, 3. кIыр.
gürbüz : узыншэ.
Gürcü : Грузин, Сонэ.
gürcüce : грузиныбзэ.
güreş : банэ.
güreşmek : бэнэн.
güreştirmek :зэгъэбэнын.
gürgen-ак. bot. : бжей.
gürgenyapraklıkayacık bot. : хушэ.
gürleme :гъуагъуэ.
gürlemek : 1. гуоун, 2. гъуоуэн.
gürüh : зи жагъуэ гуп.
gürüldemek : псы ежэх макъ.
gürültü : 1. Iэуэлъауэ, 2. зэхэзэрыхьа, 3. зауэ, 4. дым-сым,
478 -gürültü yapmak : дымын, Iэуэлъауэ щIын.
gürz : ипэрей Iэщэ гъущI хъурей.
gütmek : 1. гъэхъун, 2. щIэжын (и лъыр).
güve zoo. : хъун.
güveç : 1. кхъуэщын тепщэч, 2. мы тепщэчым иращIыхьа шхын.
güvelenmek : хъун хищIэн.
güvem sineği zoo. : гъудэ.
güven : 1. дзыхь, 2. дзыхь зиIэ.
güvence : дзыхьын.
güvenç : дзыхь.
güvenlik : мышынагъуэ.
güvenmek : дзыхь хуэщIын, щыгугъын.
güvenoyu : Iэ Iэтын.
güveotu bot. : хъунгъалIэ, къэстыж.
güvercin zoo. : тхьэрыкъуэ,
479 -yabani güvercin zoo. : губгъуэтхьэрыкъуэ.
güvercinler : тхьэрыкъуэхэр.
güvercinlik :тхъэрыкъуэщ.
güverte : кхъухь гущIыIу.
güvey : малъхъэ,
480 -içgüvey : малъхъэ хэхьэжа.
güveyi otu bot. : дадий.
güvez : плъыжьыфэ.
güya : щытат,
481 -güya saat beşte gelecekti : щхьэрыкIуэр тхум къэкIуэну щытат.
güz : бжьыхьэ.
güzel : 1. дахэ, 2. фIы, 3. пэж, захуэ, 4. тхьэху.
güzelavrat otu bot. : жьыузщIыдэ.
güzelce :дахэу.
güzelleme : дахэм щытхъу усэ.
güzelleşmek : къэдэхэн.
güzelleştirmek :гъэдэхэн.
güzellik : 1. дахагъэ, 2. псалъэ дахэ, 3. фафIэ.
güzellikle :дахэкIэ.
güzellik zamanı :дахэгъуэ.
güzel sanatlar :гъуазджэ.
güzide : хэха, хаха.
güzlemek : бжьыхьэр игъэкIын, бжьыхэм техьэн.
güzün : бжьыхьэм.
Ğ, ğ : Г, г.
-Türkçe’de bu harfle başlayan kelime yok : мы тхыпкъэмкIэ щIидзэу тыркубзэ псалъэ
щыIэкъым.
H, h : хь, хь.
ha : 1. и, 2. иIэ, ей, 4. нтIэ, 5. е.
ha gayret : хьет, фыздеIэ,еуэ.
hababam : мувыIэу.
haber : гуоуж.
haberci : гуоужьак1уэ.
haberdar : ягъэгуоужа.
haberleşmek : зэдегуоужэн.
habire : зэпымыуу.
habis : 1. Iей, 2. сымаджагъэ Iэй.
hacamat : лъы къыхэщын.
hacet I : хуэныкъуэ, хуэныкъуагъэ,
482 -hacet dilemek : зыхуэныкъуэм nаnщIэ елъэIун, -hacet kalmamak :
хуэмыныкъуэжын,
hacet II : Тхьэм елъэIун.
hacet III : къубгъан щIэхын, псыунэм кIуэн.
hacet yeri: псыуэ.
hacı : хьэжыщI кIуa,
483 -hacca gitmek : хьэжыщI кIуэн.
hacıyatmaz I : нану джэгуалъэ
hacıyatmaz II : IэкIуэлъакIуэ
hacim : инагъ.
haç : жор,
484 -paskalyada haçın suda buz tutmasıyla duaların kabul olduğuna inanılması : IутIыж.
had,-ddi I : зызыщIэж
had,-ddi II : гъущI кIапсэ зыщI машынэ.
hademe : IуэхутхьэбзащIэ.
hadım : ясекIа.
hadımağası : nщылI ясэкIа.
hadis : Тхэм и лIыкIуэ Мухьэмэд къиnсэлъахэр.
hadise : мыхъумыщIэ къэхъун.
hadsiz : бэ, умыбжыфыну куэд.
hafakan : гужьеин.
hafız : къурIэныр гукIэ зыщIэ.
hafıza : зышымыгъупщэж.
hafızlamak : куэдрэ еджэ, еджэрей.
hafif : 1. псынщIэ, 2. мыIув, 3. мыхьэлъэ, 4. мыгугъу, уезмыгъэш, 5. пIэзэрымыт, 6.
гуащIэ зимыIэ, 7. мыщIагъуэ.
hafiflemek : 1. и хъэлъагъэр игъэкIуэдын, 2. и гуащIэр игъэкIуэдын, 3. тыншыжын.
hafifmeşrep : хабзэншагъэ зезыхьэ бзылъхугъэ.
hafifsemek : мыгэлъэпIэн.
hafiye : тIасхъэшIэх.
hafriyat : къэтIын.
hafta : тхьэмахуэ.
hafta arası : тхьэмахуэкIу, махуэку.
485 -hafta sonu : тхьэмахуэкIэ.
haftalık : 1. тхьэмахуэм зэ, 2. зы тхъэмахуэ, 3. тхьэмахуэпщIэ.
haftalıkçı : лэжьапщIэр тхьэмахуэ къэс къыдэзых, тхьэмахуэпщIэлэрыжьэ.
haftayım : спорт джэгум иныкъуэр.
hah : Iыхьы.
haham : журт дин лIыкIуэ.
hahambaşı : журт дин лIыкIуащхьэ.
hain : 1. епцIыжа, 2. Iеягъэр зыфIэфI, 3. гуфIей, 4.хашэ.
hainleşmek : гуIеягъэ иIэн, хашэн.
Hak : Тхьэм ицIэхэм яз, Хьэкъ,
486 -hak getire : бгъуэтыжынкъым, - Hakkın rahmetine kavuştu : Тхьэм и рахьмэтым
лъэIэсащ, дунейм ехыжащ.
hak,-kki I : 1. пэжыгъэ, захуагъэ, гущIэгъу, хабзэр, 2. хабзэм и унафэр, цIыхум
ящIэфыр, 3. лэжьыгъэм и уасэр.
hak, -kki II : минералым, пхъэм, мывэм тратха е тращIыхьа тхыпхъэ.
hakan : цIэлей, хьэкъан.
hakaret : гъэпудын псалъэ, лей ехын, щхьэкIуэ.
hakça : пэжыгъэкIэ.
hakem : хеящIэ.
hakikat-ti : 1. пеж, 2. пэжыгъэ, 3. пэжу.
hakikaten : пэжыпIэр.
hakikatli : цIыху пэж.
hakiki : 1. пэж, 2. IэкIэ мыщIа, мыпцI.
hakikikaraağaç bot. : дыкъуэнагъпэж.
hakim : 1. хеящIэ, 2. тепщэ, 3. лъэгапIэ.
hakimiyet : унафэр зыIэщIэлъ.
hakir : икIэ,
487 -hakir görmek : икIэу лъагъун.
hakkaniyet : хабзэм къекIу.
haklamak : 1. къутэн, 2. пэлъэщын, 3. зэхэшхыхьын.
haklı : захуэ.
haksever : зэхуагъэр зыфIэфI.
haksız : къуаншэ, мызахуэ.
hal I : 1. Iуэхур зытетыр, 2. шытыкIэ, 3. гуащIагъэ, 4. Iуэху мыхъумыщIэ.
hal II : хадэхэкI щапIэ, бэзэр.
hal-hal : лъэпщэхъу.
hala I : адэшыпхъу.
hala II : иджы, иджыри, иджырэкъэс, апщIондэху.
halat : кIапсэщхуэ.
halayık : унэIут.
halazade : адэшыпхъулъху, пхъурылъхупхъу.
halbuki : арамэ.
haldır haldır : IэуэлъауэкIэ лэжьэн.
hale-ast. : пшэкIухь.
halef : текIамрэ теувамрэ.
halel :
488 -halel getirmek : ягъэ егъэкIын.
halıcı : алэрыбгъущI, алэрыбгъущэ.
halı :алэрыбгъу.
halife : хъалиф.
halihazır : иджыпстукIэ.
halile : аращи.
halim : щэнщабэ, цIыху щабэ.
halis : къабзэ.
halk : жылэ,
489 -köy halkı : къуажэ жылэ, -yurt halkı : къэрал жылэ, -civar halkı : Iэгъуэблагъуэ
жылэ, -mahalle halkı : хьэблэ жылэ.
halka : уэрдыхъу.
halkbilgisi : IуэрыIуатэ.
halkçı : жылэм хуэлажэ.
halkçılık : жылэр зэхуэду лъытэн.
halk oylaması : жылэм ечэнджэшын.
hallaç :цыудэ.
halleşmek : зэхуэтхьэусыхэн.
halletmek : 1. зэфIэгъэкIын, 2. щIын, 3. гъэткIун.
hallice : тIэку нэхъыфI, хущIэкъуа.
halsiz : къарууншэ.
halt : зэхэгъэзэрыхьын, 2. псалъэ мышу, Iуэху мыхъумыщIэ.
halter : хьэлъэ Iэтын спорт.
halvet : 1. пэш щхьэхуэ, 2. пэш нэщI.
ham : 1. мыхъу, мыхъуа, 2. зэмыIэба, 3. цIыхуIув, 4. гуэбэн.
hamak : хъар хъыринэ, хъаринэ.
hamal : хьэлъэхь,
490 -hamal ipi : хьэлъэкIапсэ,-hamaliye :хьыпщIэ.
hamam : псыхуабэ.
hamam böceği zoo. :щомпIэжь.
hamarat : IэкIуэлъакIуэ бзылъхугъэ.
hami : зыхъумэ, кIэлъыплъ, къыдэщI.
hamil : зыIыгъ, къезыхьэкI.
hamile : лъэшыджэ, уэндэгъу.
hamiyet : цIыхугъэ.
hamlamak-hamlaşmak : гуэбэнын.
hamle : 1. бгъэрыкIуэн, 2. шахъ-матым мывэ гъэкIуэтэн.
hammadde : зэмыпцIа.
hamsi zoo. : нэкIыхь.
hamule : кхъухьхьэлъэ.
hamur : 1. тхьэв, 2. ныкъуэжьэ, 3. тхылъымпIэ грамаж.
hamur teknesi : Iэнлъэ,
491 -hamur bıçağı : Iисран, -tepsinin köşesine atılan hamur : чыржынкIэдзэ.
hamut : хъамут.
han I : хъан.
han II : 1. хьэщIэщ, 2. лэжапIэ унэ.
hançerçiçeği bot. : сэрэбэгъуэ.
hançere : тэмакъыщ1э.
hançerlemek : къамэ хэIун.
handikap : 1. шыгъажэ, 2. Iуэху гугъу, гъуэгу гъугъу.
hane : 1. унэ, 2. бжыгъэ зыхэкIыпэ, 3. зыхэр, 4. пщIыхэр.
hanefi : хьэнэфи мэзхьэб.
haneli : унагъуэхэр,
492 -bu köy elli haneli : мы къуажэр унагъуэ тхущIщ.
hanende : уэрэд жыIакIуэ.
hangar : 1. хьэпшып хъумапIэшхуэ, 2. кхъухлъатэ гуэщ.
hangi : дэтхэнэр,
493 -hangi biri? : дэтхэнэ зыр? -hangisi : дэтхэнэра? -onlardan hangisi? : ахэм
дэтхэнэра?
hanım : 1. бзылъхугъэ, 2. унэгуащэ, 3. щьэгъусэ, 4. бзылъхугъэфI.
hanımefendi : гуащэ.
hanımeli bot. : антIырэ, джэрджэм.
hanımeli tatlı bot. : тэрджэм.
hani, haniya : 1. дэнэ, 2. сыт хъуа, 3. дэнэ къэна,
494 -hani bana alacağın şapka? : къысхуэпщэхуну пыIэр дэнэ?
hantal : 1. пцIапцIэ, 2. хьэлъэ, 3. хьэмпIоф, 4. куэнцоф,
495 -çok hantal : хьэмпIофыжь, куэнцофыжь, -hantal Beslen okumun gidişini beğendin
mi? : Бэслъэн пцIапцIэ си шэм и кIуэкIэр уигу ирихьа?
hap-pı : хущхъуэ едзыхыгъуэ.
hapis : 1. лъэхъуэщ тазыр, 2. лъэхъуэщ, 3. лъэхъуэщым ягъэтIыса (ирадза).
hapishane : лъэхъуэщ.
hapsetmek : гъэтIысын.
hapşırmak : къепсын.
har vurup, harman savurmak : и мылъкур гъэкIуэдын.
hara : шыгъэбэгъуэщ, шэщ.
harabe : 1. ипэм къыщIэна псэуалъэ, 2. зыхэкъута унэ.
haraç :тын.
haram : псэхэлIэ.
harami : хъунщIакIуэ.
harap : 1. къэкъутэным нэса, 2. еша, дэхуэха.
haraplaşmak : зыхэкъутэжын.
hararet : 1. хуэбагъэ, 2. псыхуэлIэн, 3. гукъыдэж, 3. лыгъей.
hararetlenmek : 1. мафIэ къритин, 2. къэжаныжын, 3. гур къыдэмыжын.
harbi : 1. фочынэ зырагъэкъабзэ гъущI, 2. захуэ,
496 -harbi konuşmak : захуэу псэлъэн, пэжыр жыIэн.
harbiye ask. : 1. дзэ еджапIэ, 2. зауэ Iуэхухэр.
harcamak : 1. къэщэхун, 2. щэн.
harcı alem : 1. псэуми къащэхуф, зэрахьэф, 2. мыщIэ.
harcırah : гъуэгупщIэ.
harç I : 1. IэпэщIэгъэж хэщI, 2. хэгъэгу хьэкътын.
harç II : цемент, пщахъуэ, ятIэху зэхэщIа.
harçlık : махуэрей IэпэщIэгъэж.
hardalotu bot. : андэгурэ, андэгурэдэгу.
hare : хьэпшып цIу.
harekat-tı : 1. Iуэху щIыкIэ, 2. дзэ зауэ джэгу.
hareket-ti : 1. хъеин, 2. шIыкIэ, 3. гъуэгум техьэн, 4. гугъэ щIыкIэ, 5. щIыхъей.
harem : 1. унэ щхьэхуэ, 2. бзылъхугъэ, щхьэгъусэ.
harf-fi : тхыпкъ.
harfiyen : зэмыхъуэкIауэ.
harıl harıl : зэпымыуу, мыгувэу, зэрылъэкIкIэ,
497 -harıl harıl yanıyor : зэпымыу мэс.
harici : 1. хамэ, 2. щIыб, 3. щIыбым елъыта.
hariciye : 1. щIыбуз, 2. хэгъэгу хамэ Iуэху щIапIэ.
hariciyeci : 1. хэгъэгу лIыкIуэ, 2. щIыбуз сымаджагъэ Iэзэ.
hariç : 1. щIыб, щIыбым, 2. хамэ хэгъэгу, 3. хэмыт, 4. хамыбжа.
harika : гъэщIэгъуэн.
harikulade : 1. дахэдыдэ, 2. дахэкIей.
harita : щIыгу картэ.
haritacı : щIыгу картэщI.
harlamak : 1. мафIэ къыщIэнэн, 2. псынщIэу исын, 3. къэтэмакъкIэщIын, 4. кIиин, гуэун,
ешхыдэн.
harman : 1. хьэм, 2. мэш Iэтыжыгъуэ, 3. зэхэгъэзэрыхьын,
498 -harman yeri : хьэмыпIэ, -eski harman yeri : хьэмыпIэжь, -mahsul dövme yeri :
IуапIэ, -harman döküntüsü : Iуахуэ.
harp-bi I : зауэ.
harp-pi II müz. : пшынэ шимэ.
harrangürra : Iэуэлъауэ.
has : 1. ищIыкIа, 2. зэхэмызэрыхьа, къабзэ, 3. нэхъыф дыдэ, 4. паштыхь хадэ.
hasa : шэкI Iув.
hasar : къутэн, зэхэкъутэн.
hasat : мэш къехьэлIэжын.
hasbihal-li : зэдэуэршэрын.
hasebiyle : папщIэ, щхьэкIэ.
haseki : 1. паштыхь хъумакIуэ, 2. паштыхьым и фыз щIасэ .
haset : фыгъуэ.
hasıl : хъуа, къэхъуа, утыкум къихьа.
hasılat : 1. мэш, 2. хэхъуэ.
hasılı : псалъэм и кIэщIыр, Iуэхум икIэр.
hasım : бий, жагъуэгъу.
hasır : 1. арджэн, 2. арджэным къыхэщIыкIа,
499 -hasır altı etmek : мыхъумыщIагъэр щIэхъумэн.
hasır şapka : арджэн пыIэ.
hasır sazı bot. :псыпцIэкъамыл.
hasır otu bot. : арджэнудз, псьхъуэудз.
hasis : Iэбыдэ, къэзэр, хьайнатIэ.
hasret : хуэзэшын, гукъэкI.
hasretmek : хухэхын.
hassas : 1. гущабэ, 2. гумахэ.
hasta : сымаджэ, уз зиIэ,
500 -hastayı yoklamak : сымаджэм щIэупщIэн, -kaşıntısız cilt hastalığı : хьэкхъупIэ, hastalıktan kurtulma sevinci : Iуэтэн, Iуэтэжын.
hastabakıcı : сымаджэплъ, сымаджэ плъыр.
hastalanmak : сымаджэн,
501 -hastalığa yakalanmış : ефыкIа, сымаджэ хъуа.
hastalık : сымаджагъэ,
502 -çeşitli hastalık : узыгъуэ, -illetli hastalık : узылэ, -hastalıklı :сымаджэрилэ.
hastane : сымаджэщ.
hastanelik : 1. сымаджэщыпхъэ, 2. удын зытехуа.
haşa : 1. хьэуэ, здэнкъым, 2. диным имыдэ.
haşarat : 1. хьэпIацэхэр, хьэпшхупшхэр, 2. цIыху мыщхьэпэхэр.
haşarı : нану джэгурей, 1эуэлъауэрей.
haşerat : bak. haşarat.
haşere : хьэпIацIэ.
haşhaş bot. : Iущхьэ.
haşin : цыху пхъашэ.
haşlama : 1. гъэва, 2. шхыдэн.
haşlamak : 1. гъэвэн, 2. ешхыдэн.
haşmet : ин.
haşmetli : 1. инышхуэ, 2. цIэ лей.
hat : 1. тхъа, 2. тхыгъэ, 3. гъуэгу, 4. бгынтIэ, 5. бдзумэ, 6. кIапсэрыпсалъэм, т. в.-м
хуэдэхэм я зэпыщIэныгъэр.
hata : 1. пхэнж, къуаншэ, 2. мыщIэкIэ хъуа, 3. IэщIэщIыхьа.
hatasız : шыуаныншэ, щыуагъэншэ.
hatır : 1. щIыхь, 2. гум иубыдэн.
hatıra : 1. тыгъэ, фэеплъ, 2. гукъэкIыжхэр.
hatırlama :гукъэкIыж.
hatırlamak : 1. гу къэкIыжын, 2. егупсысын.
hatim : къурIэныр джын.
hatip : жьаIуэ, псэлъакIуэ, жьафIэ, псэлъакIуэ.
hatmi büyük bot. : матэкхъуеишхуэ.
hatmi gülü bot. : кхъуейхьэбазэ.
hatmi otu bot. : къхъуейматэхьэл.
hatmi yeşil otu bot. : матэкхъуейщхъуантIэ.
hatta : икIи.
hattat : Iэрытх дахэ зиIэ.
hatun : 1. бзылъхугъэ, 2. щхьэгъусэ.
hav : къэдабэц.
hava I: 1. жьы, 2. уафэ, 3. уэрэд макъамэ, 4. чэф, 5. лэжьыгъэкIэ.
hava II: 1. уэфафэ, 2. и Iуэху зымыхъуэж, 3. зыри къызэрымыкI псалъэ.
havaalanı : кхъухьтедзапIэ.
havacı : кхъухьлъатэм щылажьэ.
havacılık : 1. лъатэн, 2. уафэм шылъэтэн.
havaciva : уасэ зимыIэ.
havadar : лъагап1э, жьыбэ.
havadis : гуэу, къэхъуа къэщIа.
havagazı : газ.
havaifişek : хьэрэкIытIэ.
havalandırmak : 1. жьы щIегъэхун, 2. гъэлъэтэн.
havale : пошткIэ, банккIэ IэпэщIэгъэж дэлъхьэн.
havaleli : хьэлъэ ин.
havalename : поштэкIэ, банккIэ IэпэщIэгъэж зэрыдалъхьэ тхылъымпIэ.
havalı : 1. жьыфI, 2. нэм къыщIэуэ.
havali : Iэгъуэблагъуэ.
havalimanı : кхъухьтедзапIэ.
havan : убалъэ.
havari : 1. Хьисэ и лIыкIуэ пщIыкIутIыр, 2. диныр цIыхухэм яхзэзыпщэ.
havasız : жьыншэ, жьыфIей.
havayolu : кхъухьлъатэ гъуэгу.
havayuvarı : дунейр, мазэхэр къэзуфэрэзыхьа газыр.
havhav : хьэу хьэу. (хьэ банэ макъ).
havlamak : банэн.
havlı : къэдабэц зытелъ.
havlu : напэIэлъэщI.
havlucu : напэIэлъэщI зыщI, зыщэ.
havra : 1. журт тхьэлъэIупIэ, 2. Iэуэлъауэр зикуэд.
havsala : гурыIуэныгъэ, зэхэщIэныгъэ.
havuç bot. : пхъы.
havuz : 1. псызэрыува, 2. кхъухь щIыжыпIэ.
havuzlamak : кхъухьыр щIыжыпIэм шэн.
havya : къэнжал гъэл.
havyar : бдзэжьей хугу.
hay : еуей.
haya I anat. : гэ.
haya II : укIытэн.
hayal : 1. гупсысэ, 2. ерагъпсэрагъуу плъагъуф.
hayalet : хьэдэ къэтэджыжа, хьэдэджадэ.
hayalperest : гупсысэрей.
hayasız : мукIытэ.
hayat : 1. гъащIэ, 2. псэуныгъэ, 3. псэ зыхэт,
503 -hayat arkadaşı : псэуэгъу, псэгъу, щхьэгъусэ.
hayatağacı : лъэпкъ жыг.
hayati : гъащIэм теухуа, елъыта.
haydamak : дэхун, Iухун.
haydi-hadi : иIэ, маржэ.
haydut : 1. хъунщIакIуэ, 2. щIалэ бзаджэ, 3. абрэдж.
hayhay : хъунщ, ахьай.
hayhuy : гуп Iэуэлъауэ.
hayıflanmak : хущегъуэжын.
hayır-yrı I : 1. фIыгъэ, 2. махуэ.
hayır II : хьэуэ, хъункъым, IыIы.
hayırdua : фIыхъуахъуэ.
hayırsever : ф1ыгъащ1э, фIыгъэ зыфIэфI.
hayırsız : зи фIагъэ къуэмыкI.
haykırmak : гуоун.
haylaz : щIалэцIыкIу бзаджэ, мылажэ, хуэмыху.
haymana : хъупIэ.
hayran : гурыхь.
hayranlık : гурыхьын.
hayrat-tı : псэпалъэ, псэпащIэ.
hayret : гъэщIэгъуэн, бэтэмал, телъыджэ.
haysiyet : щIыхъ.
hayta : хуэмыху.
hayvan : псэущхьэ.
504 -hayvan eti (haram) : хъэсэпыл, -hayvan kemiği : лъэджажэ, -hayvan hamileliği
:псэф. - hayvan tanrısı mit :Амыщ -hayvan tırnağı :фIалъэ.
505 -müslüman olmayan kişinin kestiği hayvan :хъысэпыл.
hayvanat : псэущхьэхэр.
hayvanlaşmak : цIыхугъэм икIыжын.
hayvansal : псэущхьэл хэкI .
haz : гуапэ, гурыхь.
Hazar Denizi-coğ. :Хы Заз.
hazım : гъэтIкIун (шхын), зэгъ.
hazımlı : вэгъзэгъ.
hazır : зэпэща.
hazırcevap : жыIэзыгъуэт.
hazırlık : узэдын, зэгъэпэщын.
hazırlop : 1. ивыкIа, 2. тыншу.
hazin : гууз.
hazine : 1. хэгъэгу банк, 2. дыщэ гъэтIылъа, 3. кIэзонэ.
haziran ayı : мэкъуэуэгъуэ мазэ.
hazmetmek : гъэтIкIуфын (шхын), вэгъзэгъын.
hazret : цIыху лъапIэ.
hazzetmek : игуапэн.
heba : IэщIэкIуэдэн.
hece : псалъэпычыгъуэ, пычыгъуэ.
hecelemek : пычыгъуэ пычыгъуэу псэлъэн е еджэн.
hecin zoo. : махъщэ.
hedef : 1. нэшанэпIэ, 2. гугъэкIэ.
heder : кIуэдыкIей.
hediye : тыгъэ, саугъэт, тэн, Iэужь.
hediyelik : тыгъапхъэ, тэныгъэ, саугъэтыгъэ.
hekim : Iэзэ.
hekimlik : Iэзагъэ.
hektar : гектар.
hektolitre : хектолитрэ.
hektometre : хектометрэ.
hela : псыунэ.
helak : 1. лIэн, гъэкIуэдын, кIуэдын, 2. ешын.
helal : диным хуит ищIахэр.
hele : 1. зэ, 2. хъунтэмэ, 3. икIи.
helecan : гукъеуэ.
helezon : къэгъэша.
helikopter : жьыхукхъухьлъатэ.
helke : пэгун.
-ağaç helke :гуэгуэн.
-helke sapı :пэгуныкъу.
helva : хьэлыуэ.
hem : 1. икIи, 2. кIей.
hematoloji : лъыщIэныгъэ.
hemen : иджыпсту.
hemeroit-med. :жьэнпэпкъ.
hemşehri : къуажэгъу, жылэгъу.
hemşire : 1. шыпхъу, 2. сымаджэрыплъ.
hendek : къуэ, къуэладжэ, тIыгэ.
hengame : Iэуэлъауэ, зауэбанэ.
hentbol : Iэхьэфэ топ джэгукIэ.
henüz : 1. тIэкIу ипэ, 2. иджы, 3. иджыпсту.
hep : 1. псори, 2. псэури, 3. сыт щыгъуи.
hepatit -med. :гъуэжьуз.
hepsi : зыкъэмыну.
her : 1. дэтхэнэри, 2. къэс.
herek : къурыкъу, пхъэхэсэ.
hergele : шыемылыдж, мыгъэса.
herhangi : дэтхэнэрами.
herif : лIы.
herkes : 1. псэуми, 2. хэти.
herze : мыхъумыщIэ.
hesabi : Iэбыдэ.
hesap : 1. аритметике, 2. математике, 3. етыжын, къеIыхыжын, 4. и уасэр лъытэн, 5.
елъытэн, хъуэгъэфэщэн.
hesaplamak : 1. зэхуэхьэсын, зэщIэкъуэн, 2. кIыхьлъыхьу егупсысын.
hesaplaşmak : 1. щIыхуэ-хьэхуэкIэ зэгурыIуэжын, 2. зэзауэн.
hesaplı : 1. пуд, 2. гупсысэ кIыхь, 3. Iуэху екIу, екIуу зыщIэ.
hesapsız : 1. бэдыдэ, 2. ямылъыта, 3. зыдынэсыныр ямыщIэ.
hevenk : пхъэщхьэмыщхьэ Iэрамэ,
505 -muz hevengi : Iэпэхэгуэт Iэрамэ.
heves : щIэщыгъуэ.
heveslenmek : щIэщыгъуэн.
hevesli : зищIэщыгъуэ.
hey : 1.ей, 2. хэт ар, 3. уитI.
heyamola : гугъу.
heybe : къэлътмакъ,
506 -iki gözlü heybe : къэлътмакъ зэпэдзэкI.
heybet : инагъ.
heyecan : гузэвэгъуэ.
heyecanlanmak : гузэвэн, къгузэвэн.
heyecanlı : 1. гузэва, 2. узгъэгузавэ.
heyelan :т1ыбгъэ, бгы къеуэх, ятIэ къещэщэх, бгы къещэщэх.
heyet : гуп.
heyhat : еуей.
heyhey : 1. гуапагъэ, 2. къэтэмакъкIэщIын.
heykel : сын.
heykelci : сыныщэ.
heykeltıraş : сыныщI.
heyula : узгъащтэ.
hezenarısı zoo. : щIыбжьэ.
hezimet : зауэм къыптекIуэн.
hıçkırık : хьэкIэ.
hıçkırmak : хьэкIэн.
hıdrellez : гъатхэ техьэгъуэ.
hıfzetmek : 1. гъэпщкIун, 2. гум иубыдэн.
hım : Iыхьым.
hımbıl : хуэмыху.
hımhım : пэрыпсалъэ.
hıncahınç : цIыху изыбзэ, щIэзыбзэ.
hınç : лъыщIэж.
hınzır : 1. кхъуэ, 2. губыдэжь, 3. Iейм егупсыс.
hırbo : 1. Iулэ, 2. емылыдж.
hırçın : тэмакъкIэщI.
hırçınlanmak : къэтэмакъкIэщIын.
hırçınlık : тэмакъкIэщIыгъэ.
hırdavat : хьэпшып цIыку-фэкIу.
hırdavatçı : хьэпшып цIыкIу-фэкIущэ.
hırgür : зауэ, банэ.
hırıldamak : бауэкIэщI.
hırıltı : хъыршыр.
hırızma : былым жьэгъу.
hıristiyan : чристан.
hıristiyanlaşmak : чристан диным ихьэн.
hıristiyanlık : чристаныгъэ.
hıristiyanlıkta oruç ayı :мархъуэ.
hırka : цыджанэ.
hırlamak : хьэ банэ.
hırlaşmak : жьэ зауэ.
hırlı : зищIысыр ямыщIэ.
hırpalamak : зэхэфыщIэн.
hırpani : фейцей.
hırs : 1. зыхуэныкъуэр зымух, 2. губжьын, 3. хъущыщэ.
hırsız : дыгъурак1уэ, Iэбэлъабэ.
hırsızlama : дыгъуракIуэн, Iэбэлъэбэн.
hırsızlık : дыгъуакIуэн.
hırslanmak : къэтэмакъкIэщIын, хъущэщэн.
hırt : зызфIэщIыж.
hısım : благъэ.
hışım : губжь.
hışır : 1. нашафэ, 2. нашэмыхъуа, 3. цIыху Iув.
hışırtı : щхъыщхъ.
hışırdamak : щхъыщхъын.
hıyar bot. : 1. нащэбэгу, 2. цIыху мыгъэса.
hıyar turşusu :нащэбэгу гъэфIэIуа.
hıyarlaşmak : зыгъэIулэн.
hız : 1. псынщIагъэ, 2. хуабжагъэ.
hızar : пхъэхышхуэ.
hızarhane :пхъэзэгуэхэщ.
hızlanmak : зыгъэхуабжын.
hibe : етыпэн.
hicap : укIытэн.
hiciv : убын.
hicran : 1. зэпыкIыжын, 2. мыхъужын уз.
hicret : Iэпхъуэн.
hiç : зикI.
hiçbiri : зырикI.
hiçte : зыкIи.
hiçten : уасэншэ.
hiddet : губжь, хъущыщэ.
hiddetli : губжьа, хъущыща.
hidroelektrik : псым къыхаша дыщэуэздыгъэ.
hidroloji : псы къэхутэн.
hidrometre : псыпщ.
hikaye : таурыхъ.
hikayeci : таурыхъ тхакIуэ, таурыхъ IуэтакIуэ.
hikmet : 1. къэзыхутэ, 2. щхьэкIэ.
hilaf : 1. пхэнж, 2. пцIы.
hilafet : хъалифыгъэ.
hilal : мазэныкъуэ.
hile : 1. гъэпцIэн, 2. хэгъэзэрыхьын.
hilebaz : гъэпцIакIуэ.
hileci : гъэпцIэрей.
hilekar : щэхурыпхъуэ, хьэкIэхъукIэ.
himaye : къыщхьэшыжын, хъумэн.
himmet : дэIэпыкъун.
hindi zoo. : гуэгуш, тхьэджэд (бес.),
507 -erkek hindi zoo. : гуэгушыхъу, -anaç hindi zoo. : гуэгушанэ, -hindi palazı zoo. :
гуэгушшыр, -hindiyumurtası : гуэгушджэдыкIэ, -hindinin kabarması : къэцыбырыбын, hindi çiftleşmesi : шыбзэн.
hindiba bot. : выкIэбз, фафIэгын.
hindiba yabani bot. : къэрабэ.
hintdomuzu zoo. : хыкхъуэ.
hint kamışı bot. : шамбыр.
hint keneviri bot. : щIэп.
hipnoz : ныкъуэжей.
hipodrom : шыгъэжапIэ,
508 -yuvarlak yarış yeri : шыкъежэкI.
hipotez : шыIэу лъытэн.
his : къыпшыхъу, гулъытэ.
hisar : къалэцIыкIу.
hislenmek : гумащIэн, гущабэн, гушкIэщIын.
hisse : Iыхьэ.
hissedar : Iыхьэгъу.
hissetmek : зэхэщIэн.
hissiyat : гулъытэхэр.
histeri : теуэ.
hitabe : яхэпселъэн.
hitabet : псэлъакIуэ.
hitap : жыIэн.
hitap etmek : жеIэн.
Hitit : Хьатхэр, Хьатихэр.
hiyanet : епцIын.
hiyeroglif : сурэт тхыгъэ.
hiza : захуэ.
hizmet : 1. Iуэху, 2. Iуэхутхьэбзэ.
hizmetçi : унэIут.
hizmetli : лIыщIэ.
hobi : Iуэху щIасэ.
hoca : 1. ефэнды, 2. егъэджакIуэ, 3. дин егъэджакIуэ, 4. 1устаз.
hodan otu I bot. : щхъуасэ, бжьэщIэф.
hodan otu II bot. : банэкIэпхъ.
hodri : зышыгугъыр,
509 -hodri meydan : зышыгугъыр утыкум, щIакIуэ кIапэм къытеувэ.
hokka : тхэпс.
hokey :топзэфIэху, лакъ джэгук1э.
hokey sopası :лакъ. (И зы к1апэ лъэныкъуэр къуаншэу къэгъэша, зырзым и гъуэм
топыр дагъэк1ыу, топым зэреуэ баш).
hol : сенэ.
homoseksüel : мыхъумыбз.
homurdanmak : гъумэтIымэн,
510 -homurdanma huyu olan : Iурыжьажьэ.
hop : хуарс, уэпI.
hoparlör : макъ зыгъэлъагэ, макъ дэзышей.
hoplamak : дэпкIеин.
hoppa : бзылъхугъэ псынщIэ.
hor : икIэ, пщIэнщэ, фэджагъэ,
511 -hor bakmak : фэджагъэ еплын.
hora : удж.
horasan : чырбышгъэжьа.
horlamak I : пырхъын.
horlamak II : гъэикIэн, гъэфэджэн.
horon : мохъти къэфэкIэ.
horoz zoo: 1. адакъэ, 2. Фочым, к1эрахъуэм и шэм теуэ мастэ,
512 -horoz döğüşü : адакъэ зауэ.
horoz ibiği otu bot. : кърымпкъынэ.
horozlanmak : зыхуитIэн, хуилъын.
hortlak : хьэдэджадэ.
hortlamak : хьэдэджадэ къыдэкIын.
hortum : 1. бжьамий, 2. хьэжкурий.
hostes : кхъухлъатэ щхьэгъэрыт.
hoş : дахэ, гурыхь.
hoş geldiniz : фэхъусу, фIэхъусыж, уэхъусыж, къохъусыж.
hoşaf : пхъэщхьэмыщхьэпс.
hoşbeş : щIэупщIэн, уэршэрын.
hoşgörü : тэмакъкIыхь.
hoşlanmak : гурыхьын.
hoşlaşmak : 1. гурыхь хъун, 2. фIы къыщыхъун.
hoşnut : гуауэншэ.
hoşsohbet : псалъэ дахэ, псалъэ гуапэ.
hovarda : 1. зызгъэтхъэж, 2. бзылъхугъэм кIэлъыкIуэ.
hoyrat : цIыху пхъащэ.
hödük : хабзэншэ.
höpürdetmek : ехъупын.
hörgüç : 1. сыдж, 2. махшэсыдж.
höyük : Iуащхьэ.
höyüklük : Iуащхьэбэ.
hu : ей.
hububat : мэш, хьэдзэ, хьэцэпэцэ,
513 -hububatları devşirmek : хьэцэпэцэхэр къехьэлIэжын.
hudut : 1. гъунапIэ, 2. ухыпIэ,
514 -hudutdışı etmek : хэкум ихун.
hudutsuz : гъунапIэншэ.
hukuk : хабзэ.
hukuki : хабзэм теухуа.
hulasa : 1. гъэкIэщIа, 2. икIэщIыпIэр.
hulül : къэкIуэн, къэсын.
humma med. : плъыржэр.
hummalı med. : 1. плъыржэр зэфыкI, 2. хуабжу лэжэн.
humus I : щIыбэв, щIыпщэр, щIыгулъ.
humus II : хьэрып шхын.
huni : игъэжалъэ.
hurç : къэлътмакъ.
hurda : 1. Iэмэпсымэжь, 2. зэхэкъута.
hurdacı : Iэмэпсымэжьыщэ.
huri : тхьэIухуд.
hurma : хъурмэ.
hurmaağacı bot. : хъурмей.
huruç : дэкIын, илъын.
husumet : бий, жагъуэгъу.
husus : зытеухуа.
hususi : хэха.
hususiyet : хэхауэ.
huş ağacı bot. : пхъэхуей.
huşu : мыпагэ.
hutbe : 1. уший, 2. минбэрым къышеджэ дууэ.
huy : хэлъ хабзэ, щэн хабзэ.
huylanma : 1. гурыщъхуэ зиIэ, 2. шы емылыдж, 3. Iэл.
huylanmak : Iэлын.
huylu : 1. Iэл зиIэ, 2. гурыщхъуэ зиIэ, 3. шы емылыджыгъэ.
huysuz : гумызагъэ.
huzur : 1. гузагъэ, 2. тынш, 3. пащхьэ.
huzurevi : жьыунэ.
huzursuzluk : гумэщIын.
hücre : уатэ, уэтэ.
hücum : ебгъэрыкIуэн.
hücumbot dnz. : зауэ кхъухьцIыкIу.
Hüda : Тхьэ.
hükmen : текIуау лъытэн.
hükmetmek : 1. лъытэн, 2. унафэм щIэгъэтын.
hüküm : хей унафэ.
hükümdar : паштыхь.
hükümet : хэгъэгугъуэ,
515 -hükümet merkezi : хэгъэгу къалащхьэ.
hükümlü : ягъэтIыса, лъэхъуэщым ирадза, тезыр зытехуа.
hükümsüz : лажьэншэ, ямыгъэтIыса.
hülya : гукъэкIхэр.
hümanist : цIыхугъэ.
hümanizm : цIыхугъэр ипэ изгъэщ.
hüner : IэщIагъэ.
hünkar : паштыхь.
hür : 1. хуит, 2. щхьэхуит,
516 -hür olmak : щхьэхуитын, -hür olmayan : щхьэхуимыт.
hürce : хуиту.
hürmet : 1. лъытэн, 2. Iулыдж.
hürriyet : хутыныгъэ, щхьэхуитыныгъэ.
hürriyetperver : щхьэхуит щIэкъу.
hüsnü kuruntu : гурыщхъуэщI.
hüsnükabul : хабзэкIэ къегъэблагъэн.
hüsnüniyet : гупсысэфI, гу къэбзагъэ.
hüsran : гухэщI, гумэщI.
hüthüt zoo. : хьэрхуп.
hüviyet : паспорт.
hüzün : гумэщIагъэ.
hüzünlenmek : гумэщIын.
hüzünlü : гумэщIа.
I, ı : Ы, ы.
ığıl, ığıl : хуэм хуэму.
ıhlamak : хэшэтыкIын.
ıhlamur : бзииху.
ıhlamur ağacı bot. : бзиихуей.
ıhlamur kafkas bot. : кавказбзихуей.
ıkınmak : 1. зыкъузын, 2. гугъу ехьын.
ıklım tıklım : куэдыщэ.
ılgar : 1. шыщхьэрыутIыпщ, 2. шуудзэ теуэн.
ılgın bot. : жалгъын, жалгъэн.
ılgıt ılgıt : хуэм хуэму.
ılıca : псыхуабэ.
ılık : щIыIэтыIэ, мыщIыIэ-мыхуабэ.
ılıkca : хуабафэ.
ılıman : щIыIэтыIэ.
ılımlı : гупсысэ шабэ.
ılınmak : къэхуэбэн.
ılıtmak : гъэхуэбэн.
ın (ek) : я.
ırak : жыжэ, пэIэщIэ.
ırak görür : нэрыплъэшхуэ.
ıraklık : жыжагъэ.
ırgalamak : 1. гъэсысын, 2. тегупсысыхьын.
ırgat : лIыщIэ,
517 -ücretsiz ırgat : щIыхьэху.
ırgatlık : лIыщIэн.
ırk : лъэпкъ.
ırkçı : и лъэпкъыр ипэ изгъэщ.
ırkçılık : и лъэпкъыр нэхъыфIу лъытэн.
ırktaş : лъэпкъэгъу.
ırmak : псыхъуэ.
ırsiyet :лIэужь.
ırz : нэмыс.
ısı : хуэбагъэ.
ısı ölçer : bak. ısıdenetir.
ısıdenetir : хуэбэпщ.
ısındırmak : 1. егъэсэн, 2. гъэхуэбэн.
ısınmak : 1. зыгъэхуэбэн, 2. хуэхуэбэн.
ısırgan bot. : шыпсыранэ,
518 -ısırganlık yer : шыпсыраналъэ.
ısırganküçük bot. : шыпсыранэцIыкIу.
ısırıcı : 1. дзакъэрей, 2. щIыIэдыдэ.
ısırık : дзэкъапIэ.
ısırmak : 1. едзэкъэн, 2. дзэкIэ къыпычын,
519 -ısıracak it dişini göstermez : дзэкъэну хьэм и дзэр къигъэлъагъуэкъым.
ısıtmak : гъэхуэбэн.
ıska I bot. : бжьынцIыкIу.
ıska II : 1. хуэмызэ, 2. темыхуэ,3.уэщхъу.
ıskalamak :щыуэщхъун,уэщхъун.
ıskarta : зырамыхьэж,
520 -ıskartaya çıkarmak : хыфIэдзэжын.
ıslah : 1. зэгъэзэхуэн, 2. гъэфIын, 3. захуэм къытэшэн,
521 -ıslah etmek : гъэнэхъыфIын.
ıslahat : гъэфIэрафIэн.
ıslahevi : цIыкIу ушияпIэ.
ıslak : псыф.
ıslaklık : псыфыгъэ.
ıslanmak : упсыфын,
522 -alttan ıslanmak : щIэупсыIэн.
ıslatmak : гъэпсыфын.
ıslık : фий,
523 -ıslık çalmak : фиин, -arkasından ıslık çalmak : ефиин, кIэлъыфиин, ıslıkla şarkı
söylemek :дзапэ уэрэд къишын.
ısmarlama : 1. къегъэщэхун, 2. къегъэхьын.
ıspanak bot. : джэдз.
ıssız : дауншэ, мамыр, Iэуэлъэуэншэ,
524 -ıssız kalmak : дауншэ хъун.
ıssızlaşmak : дауншэн.
ıssızlık : дауншагъэ.
ıstırap : гуауэ.
ışık : нэху, нэхугъэ, бзий,
525 -güneş ışığı : дыгъэ бзий.
ışıklandırmak : гъэнэхун.
ışıkölçer : нэхупщ.
ışıl ışıl : лыдлыду.
ışıldak : нэхулъэщ.
ışıldamak : цIуун, лыдын.
ışıltı : лыд, цIыугъэ.
ışıma : 1. нэхущ, 2. къэцIуун.
ışımak : къэнэхун, тепсэн.
ışın : нэху бзий.
ışınım : нэху бзийхэр.
ışınlamak : нэху бзийкIэ, нэхугъэкIэ гъэкIуэн.
ışınölçer : бзиипщ.
ıtır : мэфI, мэ дахэ, епэрымэ.
ıtır çiçeği bot. : хъурмыж.
ıtır çiçeğit üylü bot. : джэдылъэ.
ıtriyat : епэр.
ıtriyatçı : епэрыщэ.
ıvırzıvır : выртI-зыртI, хьэрт-къурт.
ızbandut : лIыпIащэ.
ızgara : гъущI хъар.
ızrar : хухэгъэщIын.
İ, i : Iи, Iи.
iade : етыжын.
iane : 1. дэIэпыкъун, 2. IэпэщIэгъэж етын.
iaşe : егъэшхын, егъэфэн.
ibadet : дин щIыхуэ пшынын, тхьэлъэIу.
ibadethane : тхьэлъэIупIэ.
ibadullah : 1. бэ, куэд, 2. тхьэм и цIыхухэр.
ibaret : хуэдиз.
ibate : гъэхьэщIэн.
ibibik zoo. : хьэрхуп.
ibik I : хьэпшып быдз.
ibik II :сыдж. (адакъэм и щхьэт1ыгум къыхэк1 лы 1упщ1а).
iblis : 1. шейтIан, 2. Iей, 3. цIыху Iей, 4. иблис.
ibra : гъэхужьын, къуаншэншэ, захуэ.
İbrani : Журт.
ibranice : журтыбзэ.
ibraz : егъэлъагъун, утыкум къилъхьэн.
ibre : Iэмэпсымэ мастэ.
ibret : Iейм шапхъэ техын.
ibrik : къубгъан.
ibrişim : шылэIуданэ.
icabet : хуеблэгъэн.
icap : хуэныкъуэ, хуей,
526 -icabına bakmak : зыхуейм хуэгъэзэн.
icar : бэджэнд,
527 -bahçeyi icarlamak : хадэр бэджэнду къэщтэн.
icat : 1. къэхутэн, 2. IэщIагъэщIэ,
528 -icat etmek : IэщIагъэ къэхутэн, -icatcı : къэхутакIуэ.
icazet : 1. хуит, 2. диплом.
icazetname : хуит тхыгъэ.
icra : щIын.
icraat : Iуэху ящIхэр, ялэжьхэр.
iç : 1. кIуэцI, 2. икIуэцI,
529 -iç çekmek : щэтэн.
içecek : ирафхэр.
içeri-içerisi : икIуэцI, икIуэцIыр,
530 -içeri uçmak : щIэлъэтэн, -içeriye almak : щIэшэн.
içerik : итхэр, дэтхэр.
içerlek : икIуэцIымкIэ.
içerlemek : жагъуэ хъун.
içermek : bak. içerik.
İçgüvey-içgüveysi : малъхъэ хэхьэжа, малъхъэнэгъу.
içim : 1. ефэн, 2. еIубын.
içimli : ефэгъуафIэ.
içimlik : ефэгъуэ.
için : папщIэ, щхьэкIэ.
içinde : илъ, ис, хэлъ,
531 -içinde yatmak : хэлъын, -içinde ölmek : хэлIэн, -içlerinde ölmek : хэлIыхьын, -içinde
pişmek : хэвыхьын.
içindekiler : итхэр.
içirilmek : урагъэфэн.
içirmek : егъэфэн.
içişleri : хэгъэгукIуэцI.
içki : бжьэ, фадэ.
içkici : 1. фадащэ, 2. ефэрей, фадэрилэ.
içkili : 1. ефа, 2. ефапIэ.
içkisiz : 1. емыфа, 2. фадэншэ.
içkulak : тхьэкIумэкIуэцI.
içlenmek : жагъуэн.
içlidışlı : 1. нахуу, 2. ипхъу ириту, ипхъу къишауэ.
içlik : щIагъщIэлъ.
içme : ефэ,
532 -içme suyu : псы узэфэ.
içmek : 1. ефэн, 2. фадэ ефэн,
533 -içtikleri su ayrı gitmez : ираф псыр щхьэху кIуэнкъым.
içmimar : унэкIуэцкIафIэ.
içorganları anat. : екхъу.
içten : гурэ псэрэкIэ.
içtenlik : гуапэкIэ.
içtenlikle : гуэпагъэкIэ.
içtenliksiz : имыгуапу.
içtima : зэхуэсын.
içtimai : жылэм теухуа.
içtüzük : хасэ хабзэ.
içyağı : щэдагъэ,
534 -kümes hayvanlarının içyağı : лъынэ.
içyüz : ямыщIэ.
idadi : курыт еджапIэ.
idam : щхьэпылъэ.
idamcı :укIакIуэ, щхьэпылъакIуэ.
idam etmek : щхьэ пылъэн.
idame : хун, иригъэкъун.
idamlık : ищхьэр пылъапхъэ, ук1ыпхъэ.
idare : IуэхущIапIэ, хэщIапIэ.
idareci : Iуэху зезгъакIуэр.
idare lambası :уэздыгъэнэф.
idareli : 1. зезгъэкIуэф, 2. иризгъэкъу, 3. мащIэ хэзгъэщI.
idaresiz : 1. зезмыгъэкIуэф, 2. иризмыгъэкъуф.
iddia : баз.
iddiacı : хьэрхуэр, кIуэцIей.
iddialı : хьэрхуэрын, кIуэцIэрын.
ideal : гугъэ, нэхъыфIыр.
idil : лъагъуныгъэ усэ.
idiş : сэкIа.
idiş etmek : сэкIын,
535 -idiş edilmiş : ясэкIа.
idman : зыгъэсэн.
idmanlı : зигъэса, зызгъэса.
idmansız : зызмыгъэса.
idrak : гурыIуэ.
idrakli : гурыIуэ зиIэ.
idraksiz : гурыIуэншэ.
idrar : гъутхьэпс.
idrar zorluğu : гъутхьэгъуей.
idrartorbası anat. : гъутхьэпсылъэ.
idraryolu : гъутхьэпс гъуэгу.
ifa : 1. зэфIэкI, 2. пщынын.
ifa etmek : 1. зэфIэгъэкIын, 2. пщыныжын.
ifade : жыIэкIэ, псэлъэкIэ.
ifade etmek : жыIэн.
ifadesini almak : щIэупщIыхьын, кIыщIэупщIыхьын.
iffet : нэмыс.
iffetli : нэмыс зыхэлъ, хабзэ зыхэлъ.
iffetsiz : нэмыс зыхэмылъ, хабзэншэ.
iffetsizlik : нэмысыншагъэ, хабзэншагъэ.
iflah : ф1ым хуэк1уэн.
iflah olmaz : мысэжын.
iflahı kesilmek : ешын, гуащIэншэу къэнэн.
iflahını kesmek : егъэшын, гуащIэншэу къэгъэнэн.
iflas : унэхъун.
iflas etmek : унэхъуа.
iflas ettirmek : гъэунэхъун.
ifrat : лей.
ifrata kaçmak : егъэлеин.
ifraz : 1. гуэча, 2. щIыр унапIэу гуэчын.
ifraz etmek : зэгуэчын.
ifşa : умысын,
536 -ifşa etmek : къэумысын.
iftar : хэщхьэн,хэIэжын, (нэщ1мазэм хэщхьэжын)
537 -iftar ettirmek : хэгъэщхьэжын, -iftar topu : хэщхьэжыгъуэ, хэIэжыгъуэ.
iftarlık : хэщхьэж шхыныгъуэхэр.
iftihar : гушхуэн.
iftihar etmek : иригушхуэн.
iftira : пцIы телъхьэ.
iftira etmek : пцIы телъхьэн.
iğbitkisi bot. : чыцIыпей.
iğdekuşu bot. : къэзмакнэпцI.
iğdeyabani bot. : къэзмакъей.
iğdiş : гъэлъэхъу.
iğdiş etmek : сэкIын,
538 -iğdiş edilmiş : сэкIа.
iğfal : лей.
iğfal etmek : лей ехын, щтэжын.
iğilmek : зегъэзыхын.
iğmek : 1. егъэзыхын, 2. ешэхын.
iğne : мастэ, шэрэз,
539 -iğne-iplik : мастэ-Iуданэ, yılan iğnesi:шэрэз.
iğnelik : масталъэ.
iğnebaşı : мастэпэ.
iğnedeliği : мастэнэ.
iğne sepeti :дэнылъэ.
iğne yastığı :мастэхэIупIэ, масталъэ.
iğrenç : гу зэIызгъэхьэ.
iğri : къуаншэ.
ihanet : епцIын, хашэ.
540 -ihanet etmek : епцIыжын, -ihanete uğramak : къуэпцIын, къуэхашэн.
ihbar : Iуэтэн.
ihbarcı : IуэтакIуэ.
ihmal : Iэпэдэгъэлэл.
ihmal etmek : Iэпэдэгъэлэлын.
ihmalci : Iэпэдэгъэлэлэрей.
ihracat : хьэпшып ишын.
ihracatçı : хьэпшып изыш.
ihraç : хэхун.
ihraç etmek : зыхэхун, хамэ хэгъэгухэм хьэпшып ещэн.
ihram : хьэжыщI шыгъын.
ihtar : егие.
ihtar etmek : егиен.
ihtilaf : зэныкъуэкъу, дауэ.
ihtimal : пIэрэ.
ihtimam : тегузэвыхьын.
ihtisas : Iэзагъэ,
541 -ihtisas yapmak : зыгъэIэзэн.
ihtişam : зыкъих, зызгъэщIэрэщIа.
ihtiva : итхэр, хэтхэр, дэтхэр,
542 -ihtiva etmek : итын, дэтын.
ihtiyacı olmak : хуэныкъуэн.
ihtiyaç : хуэныкъуэ.
ihtiyar I : жьы.
ihtiyar II : хэхын, шэчын.
ihtiyar heyeti : лIыжь хасэ.
ihtiyarlamak : жьы хъун.
ihtiyarlatmak : гъэжьын.
ihtiyarlık : жьыгъэ.
ihtiyat : мыбэлэрыгъ, жыжьаплъэ.
ihtiyatlı : мыбэлэрыгъын, жыжьаплъэн.
ihtiyatsızlık : бэлэрыгъын.
ikame : ипIэ илъхьэн, ипIэ игъэувэн.
ikamet-gah : хэщIапIэ, псэупIэ, лъахэ.
ikaz : bak. ihtar.
ikaz etmek : bak. ihtar etmek.
iken : пэт, пэтрэ, шыгъуэ.
iki : тIу, 2,
543 -ikide bir : зэзэмызэ, -ikigünde bir : махуитIым зэ, -iki ateş arasında kalmak :
мафIитIым къыдэнэн, -iki misli : хуэдитI.
ikimiz : дейтIур.
ikinci : етIуанэрей,
544 -ikinci sayım : щIэбжыкIыжын.
ikindi : ичынды.
iki nokta :пхыудитI, налъит1.
iki nokta üstüste :пхыудитI зэтэт, налъит1 зэтет.
ikisi : тIури.
ikişer : тIурытI.
ikiyüzlü : 1. напитI, 2. напэншэ.
ikiz : тIолъхуанэ.
iklim : гъэрыкIуэ.
ikmal : иригъэкъун, зэгъэпэшын,
545 -ikmal etmek : иригъэкъужын.
ikna : къэгъэдэIуэн, къытегъэхьэн, и фIэщ щIын.
ikona : тхьэнапэ.
ikrah : гушыкI.
ikram : 1. гъэхьэщIэн, гъэлъэпIэн, 2. уасэм кIэрыгъэхун.
ikramcı : ефэ ешхэ зыфIэф1.
ikramiye : IэпэщIэгъэж лей.
iksir : хущхъуэ.
iktidar : 1. гуащIэ, 2. хэгъэгум итепщэхэр, 3. щхьэгуэ.
iktifa : 1. егъэзын, 2. ирикъун.
iktisadi : нэхъ пууд, хэхъуэхэщI Iэзэ.
iktisap : зигъэIэн, къэлэжьын.
iktisat : IэпэщIэгъэж мащIэ тегъэкIуэдэн.
il : къалэ.
ilaç :хущхъуэ, Iэзэгъуэ, гын.
ilave : хэлъхьэн.
ildirmek : IулIэн,
546 -ildirme ipliği : IулIэ Iуданэ.
ilelebet : дунер къэкъутэжыхукIэ.
ilenç : бгэн.
ilenmek : ебгын.
ileri : 1. ипэ, 2. ипэкIэ, 3. ипэдыдэ.
ilerici : гъэбжьыфIакIуэ.
ilerlemek : кIуэтэн.
iletişim : гупсысэхэр зэдегъэщIэн.
iletken : 1. блэзгъэкI, 2. зыгъэIэпхъуэ.
iletmek : хьын, лъэгъэIэсын, гъэIэпхъуэн.
ilgi : зэхушытIыкIэ,
547 -ilgi çekmek : зегъэплъын.
ilgisiz : зыфIэзмыгъэщI.
ilhak : хьэлъхэн, пыщIэн.
ilham : гукъэкI.
ilhan : пщы.
ilik I : щIыIунэ.
ilik II : куцI.
ilişik : 1. кIэрылъ, 2. кIэщIэдза.
ilişki : зэпыщIа.
ilişmek : 1. еIэбын, 2. тетIысхьэн, 3. пытIысхьэн,
548 -ağaca ilişmek : жыгым пытIысхьэн.
ilk : ипэ, щыпэ, пэрий,
549 -ilk görüş : щыпэлъагъу, -ilk doğan : пэлъху, -ilk doğurmak : пэлъхун, -ilk doğum :
шыпэлъху.
ilkbahar : гъатхэ.
ilkbahar otu :удзыпэ.
ilkçağ : ипэрей лъэхъэнэ.
ilke : хабзэ.
ilkel : лъэхъэнэм къемыкIу,емылыдж.
ilkin : ипэу.
ilkokul : пэрытеджапIэ.
ilkönce : ипэрауэ.
ilkyaz : гатхапэ.
illa, illaki, ille : дауреми.
illet : сымаджагъэ.
ilmek : зэрыдзэн.
ilmik : зэрыдзэ.
ilmikli : зэрыдза.
ilmiye : диным елэжхэр.
iltica : хэхьэжын, штап1э к1уэн.
iltifat : едэхэщIэн.
iltihak : хэхьэн.
iltihap : шын.
iltimas : хуэмыфащу дэIэпыкъун.
ima : щIагъыбзэ, хъурджауэ.
imal : щIын, къыдэгъэкIын.
imalathane : хьэпшып щIыпIэ.
imalı : щIагъыбзэкIэ, ехъурджауэу,
550 -imalı söylemek : ехъурджэуэн.
imam : ефэнды.
imame : щыгъащхьэ.
iman : Iиман.
imanlı : Iиман зиIэ, ф1эщхъуныгъэ зи1э.
imansız : Iиман зимыIэ, ф1эщхъуныгъэншэ
551 -imansız peynir : кхъуейшэтэншэ.
imar : бжьыфIэ.
imar etmek : гъэбжьыфIэн.
İmarethane : тхьэмыщкIэ шхапIэ.
imarlı : гъэбжьыфIа.
imdat : уэхьэхьей.
imece : щIыхьэху.
imge : гупсысэ.
imha : гъэкIуэдын.
imik : къурмакъей.
imkan : зэфIэкIын.
imkansız : зэфIэмыкIын.
imkansızlık : зэфIэмыкIыныгъэ.
imla : тхэкIэ.
imparator : паштыхь.
imparatoriçe : паштыхь гуащэ.
imparatorluk : паштыхьыгъуэ.
imrendirmek : егъэхъуэпсэн, щIэгъэхъуэпсэн.
imrenme : хъуапсэ,
552 -gördüğü her şeye imrenen : хъуапсэнэIу, хъуэпсэрилэ -sonradan imrenme :
щIэхъуэпсэжын.
imrenmek : ехъуэпсэн, щIэхъуэпсэн.
imsak : щэращ.
imsakiye : нэщIмазэ махуэгъэпс.
imtihan : упщIэн,
553 -imtihan etmek : упщIэ ехьэлIэн, къе1эхын.
imza : IэщIэдзэ, 1ээщ1эдзэ.
imzalamak : IэщIэдзэн, 1эпэщ1эдзэн.
in I : 1. гъуэ, 2. щIыунэ.
in II : дауншэ, дэгу, Iэуэлъауэншэ,
554 -in cin yok : макъи дакъи шыIэкъым.
in III : нагъыщхьэ, тхьэбзэ, лъабзэ.
in (ek) : я,
555 -o, onların evidir : ар, ахэм я унэщ.
inanç : дин фIэщ хъуныгъэ.
inanç : дин фIэщ.
inandırıcı : ф1эщ зыхэлъ, фIэщ зыщI.
inandırmak : ифIэщ щIын.
inanmak : уи фIэщ хъун.
inat : жиIэтэмыкI, гуцIей, щхьэмыгъазэ, ерыщ, жакъ.
inatçı : гуцIеин, къанлын, ерыщын.
inatlaşmak : зэхуэкъанлын, зэгуцIеин, зэхуэерыщын.
ince : 1. пIащIэ, 2. псыгъуэ,
556 -ince bacaklı : лъэкIампIэ нэджэгъу.
incebağırsak med. : кIэтIий.
incecik : псыгъуабзэ.
inceleme : зэпыплъыхь.
incelemek : зэпыплъыхьын.
incelik : псыгъуагъэ, щабагъэ.
incesaz bot. : сэрэшпсыгъуэ.
inceyağ : дагъэпIащIэ.
inci : налкъут, жынж.
inciçiçeği bot. : мэдахэ, къэлэрдэгу.
incik anat. : лъэнкIапэнэгэгъу.
incik-boncuk : щыгъэ-бжыгъэ.
İncil : ХъыбарыфIыр, Инджыл.
incinmek : узын, гуауэуз.
incir bot. : ахъо, шхынцуп.
incitici : зыгъэуз, гукъеуэ.
indeks : зэкIэлъхьэужьу.
indirim : гъэпудын.
indirmek : къехьэхын, ехьэхын.
inek zoo. : жэм,
557 -kısır inek zoo. : жэмыбгъэ, -inek ahırı : бэкхъ.
infaz : гъэзащIэн. (унафэ).
infial : жагъуэ.
infilak : къэуэн.
İngiliz : Инджылыз.
ingilizce : инджылызыбзэ.
ingiliz pantalon :джэлъэфэй.
ingin : лъахъщэ.
İnguş : Мышкъыш.
inguşça : мышкъышыбзэ.
inhisar : псори зыIэщIэлъхьэн, Iэбэлагъ.
inik : еха, пщэха, тIыса.
inilti : гурым, щэIу, гыз.
inkar : гъэпцIэн,
558 -inkar etmek : гъэпцIын.
inkişaf : гъэсэныгъэ.
inlemek : щэIун.
inmek : къехын, ехын.
in önü :гъуащхьэ.
insaf : гущIэгъу.
insan : хьэ, цIыху, лъхудий. (misafir: хьэ-щ1э).
insanca : цIыху хуэду, цIыхум хуэфащу.
insancı : цIыхур зыгъэлIапIэ, фIыуэ зылъагъу.
insaniyet, insanlık : цIыхугъэ,
559 -insanlıktan bir haber : цIыхугъэншэ.
inşa : унэщIын.
inşaatçı : унэрыщI, унэзыщI.
inşaat malzemesi : псэуалъапхъэ, унапхъэ 1эмэпсымэ.
inşaat ustası :унащIэ.
inşallah : Тхьэм жиIэ.
intibak : зегъэкIун.
intihap : 1. хэхын, 2. хыхьэн.
intihar : зукIыжын, зылIэжын.
intikal : 1. блэкIыпIэ, 2. гурыIуэн, 3. гукъэкI.
intikam : лъыщIэж,
560 -intikam bağışlayan : лъы зыгъэгъу, intikam almak :и лъыр щIэжын.
intizam : захуэ, зэгъэпэща.
intizar : 1. бгэн, 2. пэплъэн, 3. еплъакIуэн.
inönü: гъуащхьэ.
inzibat : дзэ милицэ.
ip : кIапсэ,
561 -mumlu ip : вакъэнжей, -ipi kıvırmak : кIапсэр IуэнтIэн.
ipek : данэ, щылэ.
-beyaz ipek :дарииху, -ince ipek :данэпс, -ipek kumaş :дарий шэк1, -ipek mendil
:гуэлмэдын,-ipek entari : шылэ бохуцей, -ipek gömlek : шылэ джанэ, -ipek ağ :
шылэхъар, -sarı ipek :данагъуэ.
ipek böceği zoo. : шылэ хьэпIацIэ,
562 - -ipek böceği besleyen : шылэ хьэпIацIэ зыгъашхэ, ар зи1эщ1агъэ.
ipekçi : данэщэ.
ipekli : данэм къыхэщIыкIа.
iplik : Iуданэ,
563 -ipek iplik : лъэданэ.
ipsiz : кIапсэншэ.
iptal : 1. къутэжын, 2. хэхыжын, 3. щIегъуэжын.
iptida : щIэдзапIэ.
ipucu : узлъыхъуэ лъагъуэ.
irade : 1. хуеин, 2. унафэ, 3. щIэн-мыщIэн гупсысэ.
iradeli : и гупсысэм тетыжыф.
iradesiz : и гупсысэм темытыжыф.
İran : Перс, Къэжэр.
iranlı : перс лъэпкъ, къэжэр лъэпкъ.
irat : хэхъуэ,
564 -ev iradı : бэджэнд хэхъуэ.
irdelemek : кIыхьлъыхьу тегупсысыхьын.
irfan : 1. губзыгъэ, 2. пэжыгъэр къэзыгупсыс.
iri : ин, пIащэ.
iribaş zoo. : шынакъикI.
iridyum min. : домбеякъ.
iri kıyım : плIащэ, цIыху ин.
irili ufaklı : цIыкIу фэкIуу.
irin : шын.
iris : нэм и фэр къезытыр.
irisinirotu bot. : ару.
irkilme : къаскIэ, къэуIэбжьа.
irkilmek : къэуIэбжьын, къаскIэн, штэн.
irsiyet: л1эужь.
irtibat : зэпыщIа.
irtifa : лъэгагъ.
is : кIэгъуасэ.
İsa -din. :Хьисэ, Ауш.
isabet : хуэза, техуа, мыуэщхъуа.
isabetsiz : хуэмыза, темыхуа, уэщхъуа.
İsa'nın doğduğu gün-din. :хъуромэ.
ishal : цIынкI, ныбажэ.
isim : цIэ,
565 -isim sıfatı : плъыфэцIэ, -isim takanın hediye ettiği gömlek : цIэфIэщ джьанэ.
iskambil : куэзыр.
iskan : тIысын.
iskarpile : бдзы.
iskarpin : вакъэ.
iskele dnz. : кхъухьтедзапIэ.
iskelet : хьэдэкъупщхьэ, 1эпкълъэпкъ.
iskemle : шэнт.
iskorpit -med. :лыхъулышх.
iskonto : уасэр гъэмэщIэн,
566 -iskonto etmek : уасэр хуэгъэмэщIэн.
İslam : Муслъымэн.
islamiyet : муслъымэныгъэ.
İslav : Слав.
islim : бахъэ.
ispat : къэумысын.
israf : лейгъэкIуэд.
istasyon : 1. мафIэгу къэувыIапIэ, 2. къэхутапIэ, 3. лъыхъуапIэ, 4. шэн-къэщэхупIэ.
istavroz : жор.
istek : 1. хуей, 2. лъэIу.
istekli : хуэныкъуэр, хуейр.
isteksiz : хуэмыныкъуэр, хуэмейр.
istemek : хуэныкъуэн, хуеин, лъэIуэн.
istemli : игуапэу.
istemsiz : имыгуапэу.
istep : губгъуэ.
istida : тхьэусыхэ тхыгъэ, тхьэусыхафэ.
istif : зэтелъ.
istif etmek : зэтелъхьэн.
istifa : хэкIыжын.
istifade : фIагъэ зегъэкIын.
istifçi : зэтезылъхьэ.
istifham : гукъэкI упщIэ.
istifra etmek : къэжьын.
istihale : зызыхъуэж.
istihbarat : тIасхъэщIэх.
istihdam : гъэлэжьэн,
567 -istihdam eden : зыгъэлажьэр.
istihkam : быдапIэ.
istihsal : къэгъэкIын.
istihza : ауан.
istikamet : 1. кIуапIэ, 2. унэтIапIэ.
istikametlemek : унэтIын, унэт1ыныгъэ.
istikbal : 1. къэкIуэну лъэхъэнэ, 2. пэгъуэкIын.
istiklal : хуитыныгъэ,
568 -ya istiklal ya ölüm : е дыхуитынщ (дылIынщ), е дылIэнщ.
istila : хамэщI зыIэрыгъэхьэн, къэзэун.
istinat : зегъэщIын.
istintak : 1. еупщIын, 2. къегъэIуэтэн, 3. упщIэ ехьэлIэн.
istirahat : зыгъэпсэхун.
istirham : лъэIу,
569 -istirham etmek : елъэIун.
istisna : щхьэхуэ.
istisnai : зыми емыщхь.
istişare : чэнджэщ,
570 -istişare etmek : ечэнджэщын.
istiyor : хуейщ.
isyan : зыкъэIэтын.
iş : 1. Iуэху, 2. лэжьапIэ, 3. IэщIагъэ, 4. къалэн,
571 -işe fırsat vermemek : пыIэзэфIэхькIэ лэжьэн, -iş edinmemek : фIэмыIуэхун, -işi
bıraktırmak : Iуэхур егъэутIыпщыжын, -işi bırakması : Iуэхур утIыпщыжын, -kolaylıkla işe
başlamak : Iуэху бгъэдыхьэкIэ, -işe iyi bakan : Iуэху еплъакIуэ, -her iş : Iуэхугъуээр, -iş
gezdirmek : Iуэхузехьэ, -işsizlik : Iуэхуншагъэ, -işsiz kalmak : Iуэхуншэн, -yarım iş :
Iуэхуныкъуэ, ныкъуэщ1, -işi yarım bırakmak : IуэхуныкъуэщIэ, -ayak işleri :
IуэхутхьэбзэщIэ, -birisine ayak işleri yapmak : Iуэхутхьэбзэ хуэщIэн, -işler : Iуэхуфэ, işlerin nasıl ? : сыт уи Iуэхуфэ? -işin iyi olsun : IуэхуфIохъу -апщи, -işyeri : IуэхущIапIэ,
1уэхухэщ1ап1э -iş yapan : IуэхущIэ, -işi büyütme artık : зыгъэбунт.
iş bırakımı : Iуэхур гъэтIылъын.
iş bölümü : Iуэху гуэш.
işadamı : IуэхулI.
işaret : 1. нагъыщхьэ, 2. гъэлъагъуэн, 3. ду,
572 -kaş göz işareti : щIэукъуэнцIэн, -işaret taşı : мывэду, -işaret kazığı :пыпхэ, тур.
işbaşı : Iуэхум щIэдзэн.
işçi : гуащIэрыпсэу.
işçilik : 1. гуащIэрыпсэуапщIэ, 2. лэжьапщIэ.
işemek : гъутхьэн.
işgal : 1. гъэхьэулеин, 2. щIыпIэ убыдын.
işgücü : гуащIэкIуэд, гуащIэдэкI.
işgünü : лэжьыгъэ махуэ,
573 -yüz iş günü : лэжьыгъэ махуищэ.
işgüzar : IэпэIэсэ.
işitim : зыхэх.
işitmek : зыхэхын.
işkembe anat. : ныбапхъэ,
574 -işkembe çorbası : ныбапхъэ хьэнтхъупс, -işkembe pisliği : екхъу.
işkence : лей ехын.
işlek : цIыху зыблэкIыпIэ.
işleme-k : дэдэн, хэдыкIын.
işlemeci : хэдыкIакIуэ.
işlenmiş : хэдыкIа.
işletme : лэжьапIэ.
işletmek : гъэлэжьэн.
işlik : кIыш.
işret : ефэ-ешхэ.
işsiz : Iуэхуншэ, дэлъыншэ, къалэныншэ.
iştah : мэжэлIэн.
işte : мис, мис мыпхуэду.
iştigal : епэщэщын, елэжьын.
iştirak : 1. хыхьэн, 2. гухьэн.
işveren : лэжьапIэ зиIэ, гуащIэдэкI зыгъэлажьэ.
işyeri : лэжьапIэ.
ita : ет,
575 -ita emri : ефтынущ.
itaat : едэIуэн, унафэм щIэтын.
italik : тхыпкъ бгъунж.
italyan : италян.
itelemek : едыркъын.
itfaiye : мафIэгъэункIыфI, маф1ае гъэнк1ыф1.
ithaf : ехын, гъэлъэпIэн,
576 -ithaf etmek : зыгуэрым и цIэр гъэлъэпIэн, и цIэкIэ ехын.
ithal : хамэ хэгъэгум хэпшып къишын, хамэ хьэпшып къишэн.
ithalatçı : хьэпшып къизышэ.
itham : лажьэ телъхэн.
itibar : дзыхь зыхуащI.
itibaren : деж шыщIэдзауэ.
itibari : шыIэ хуэдэу.
itidal : зышыIэн.
itidalli : зызышыIэф.
itilmek : къуэдыркъын.
itimat : дзыхь,
577 -itimat edebilmek : хуэдзыхьын, дзыхь хуэщ1ын.
itimatsızlık : хуэмыдзыхьын,дзыхьмыщI.
itina : егугъын.
itiraf : Iуэтэн, къэумысын.
itiraz : мыдэн.
itişmek : зэдыркъын, зэрыфыщIын.
itiyat : узэса.
itmek : bak. itelemek.
itsoğanı bot. : хьэбжьын.
ittifak : зэгурыIуэн.
ittihat : зэгухьэн.
itüzümü bot. : джэдхъурсанэ.
itüzümüyabani bot. : джэдгъалIэ.
itzambağı bot. : хьэбжьыныху.
ivdilmek : гъэпсынщIэн.
ivedi : 1. псынщIэу, 2. икIэщIыпIэкIэ.
iye : зей.
iyi : фIы, щIагъуэ, дэгъуэ.
-çok iyi :гъуэзэджэ.
iyicil : фIыгъэ зыфIэфI.
iyileşmek : хъужын, Iуэтэжын.
iyilik : фIыгъэ,
578 -iyilikle anılmak : уи фIыцIэ ираIуэн, -iyilikle buyurmak : фIыкъеблагъэ.
iyilik bilir : фIыгъэр зышымгъупщэжь.
iyiliksiz : фIыгъэ хэмылъу.
iyimser : зигу мыкIуэд.
iyimserlik : гур мыкIуэдын.
iz : лъагъуэ, лъэужь.
izah : гурыгъэIуэн, гъэнэхун.
izale : гъэкIуэдын.
izan : зэхэщIыкI, зэрыбгурыIуэ.
izaz : ефэ, ешхэкIэ гъэлъэпIэн.
izci : гъуазэ.
izdiham : цIыху Iув.
izdivaç : къэшэн, дэкIуэн.
izin : хуитыныгъэ.
izinli : хуит.
izinsiz : хуимыт.
izlemek : кIэлъыкIуэн, кIэлъыплъын.
izmarit : ныкъуэф (тутын).
izzet-ikram : щIэгъэтхъэн, ефе-ешхэ.
J, j : Ж, ж.
jale : жэп.
jandarma : жандарма.
jant : гупхъэтIэкIу, шэрхъфIэлхьэпIэ.
Japon : Япон.
jarse : данэ, цыщэкI.
jarjör :шалъэ.
jeneratör : дыщэуэздыгъэ зыгъэбагъуэ маршынэ.
jeolog : щIыкъэщ.
jet : жет.
jeton : жетон.
jilet : жьакIасэ.
jimnastik : пкъыгъэсэн.
jinekoloji : бзылъхъугъэ сымаджагъэ.
jokey : шууей.
jüri : жури.
jüt bot. : щIэп.
K, k : К, к.
kab : щыкъу.
kab-kacak : хьэкъу-щыкъу.
kaba : пхъашэ.
kaba-saba : адэмыгу, IукIей-щIыкIей.
kabaca : пхъашэу.
kabadayı : цIыху пхъашэ.
kabahat : лажьэ.
kabak bot. : къэб.
kabaksu bot. : фэлъыркъэб.
kabakbal bot. : къэбгъуэжь.
kabakulak med. : тхьэкIумэуз.
kabalaşmak : зыгъэпхъашэн.
kabalık : пхъашэн.
kabarcık : псыбыб, шэрыб.
kabarma : пщы, къэуцэрэфа.
kabarmak : пщын, къэуцэрэфын, къэпщын.
kabartma : къэгъэпща, къэуцэрэфа.
kabartmak : къэгъэпщын, къэгъэуцэрэфын.
kabayonca bot. : тхьэкъиш.
Kabe : Чэбэ,
579 -kabe yolcusu : чэбакIуэ.
Kaberdey : Къэбэрдей,
580 -Küçük Kaberdey : Джылъэхъстэней.
kaberdeyce : къэбэрдеибзэ,
kaberdey mısırı bot. : нартыхуIэврэкин.
kabız : зыкIуэцIынэн.
kabil : хъуфынщ.
kabile : лъэпк.
kabiliyetsiz : гунэф.
kabin : лэгъунэцIыкIу.
kabir : кхъэ, кхъапIэ.
kablo : минэрал кIапсэ.
kabristan : кхъалъэ, кхъапIэ.
kabuk : фэ, вэгъу,
581 -soyulmuş kabuk : хунтху.
kabul : дэн.
kabul etmek :дэныгъэ, фэщхъуныгъэ.
kabul etmeme :мыдэн,фIэщмыхъуныгъэ.
kaburga anat. : дзажжэ, дзажэналъэ, kaburga kökü: дзажэ дакъэ, kaburga arası: дзажэ
зэхуаку, kaburga ucu:дзажэ къуапэ, kaburga kemiği: дзажэ къупщхьэ, kaburga başı:
дзажэпэ, kaburga kıkırdağı: дзажэ хъыщт.
kabza : убыдыпIэ.
kaç : дапщэ.
kaçak : хэхьэжа, щIэпхъуэжа, ихьэжа.
kaçakaç :дапщэрэ-дапщэ, дапщэ-дапщэ.
kaçar : дапщэ дапщэу.
kaçgöç : зэтемыхьэ.
kaçık : щхьэзэ.
kaçıncı : дапщэрей.
kaçınılmaz : хуэмыхъу.
kaçınmak : къикIуэтын.
kaçırtmak :ехужьэжын.
kaçırmak : 1. гъэкIуэсэн, 2. щIэгъэпхъуэжын, 3. лъэмыщIыхьэфын, 4. IэщIэкIын, 5.
егъэлеин, 6. емыплъыфын, емыдэIуэфын, 7. гъэпщкIун, 8. щхьэзэн.
kaçış : щIэпхъуэн.
kaçışmak : зэдэщIэпхъуэн, зэбгырыжын.
kaçma : кIуасэ.
kaçmak : кIуэсэн, жэн,
582 -önünden kaçmak : Iужын, Iурыжын. -birine kaçmak :дэкIуэсэн.
kadana : жылэзещэн.
kadar : хуэдиз.
kadastro : хэгъэгу щIыгур пщын, лъытэн.
kadavra : хьэдэ.
kadayıf : IэфIхэкI.
kadeh : псыфалъэ цIыкIу, бжьэ.
-boynuz kadehi :бжьэ, бжьакъуэжьей.
kademe : теувыIапIэ.
kader : натIэ хъуар, къыхуиухуа.
kadı : къады.
kadın : бзылъхугъэ, фыз, шуIэгъу.
583 -erkeğine hükmeden kadın : фызыхъу, -kadının başını açıp ricada bulunması :
щхьэлъащIэ, -saçı taranmamış kadın : щхьэкъуацэ.
kadın tuzluğu bot. : банэфIыцIэ, къэтхъэнсолыкъу.
kadın tuzluğu ağacı bot. : къэтхъэнсолыкъуей.
kadırga dnz. : зауэ кхъухь.
kadife : къэдабэ,
584 -kadife kırmızısı : къэдэбафэ.
kadirşinas : зыгъэлъапIэ.
kadro : гуп.
kafa : щхьэ,
585 -yuvarlak kafalı : тIыгъур, -kafa şişiren : тIыгъурывэ, -kafa kemiği anat. :
щхьэкъупщхьэ, -kafa şişirme : щхьэгъавэ, -et kafalı : щхьэныкъуэ, -kızıl kafalı :
щхьэфэплъ, -beyaz kafalı : щхьэфэху, -sivri kafalı :щхьэдзасэ, -kafa derisi: щхьэфэ, -kafa
yanı: щхьэбгъу, -kafa tepesi: щхьэгуkafa önü: щхьэгупэ, -kafa ortası: щхьэку, -kafa üst
kemiği: щхьэку къупщхьэ, -kafa beyni: щхьэкуц1, kafa iskeleti: щхьэ къупщхьэ, -kafa saçı:
щхьэц, щхьэфэц, -kafa üstü: щхэщыгу, -kafa arkası: щхьэщ1ыб, -kafa arka kemiği:
щхьэщ1ыб къупщхьэ
kafasız : щхьэншэ.
kafes : хъар,
586 -demir kafes : гъущIхъар, -çelik kafes :жырхъар.
kafi : ирикъунщ.
kafile : гуп.
kafir : тхьэншэ, тхьэгъэпцI.
Kafkasya : Кавказ,Къафкъас.
kafkas ağu ağacı bot. : аIуейгъурц, къандзэлыкъу.
kafkas armut ağacı bot. : жьакъ и кхъужьей.
kafkas asması-bot. :бжэнлъакъуэ, бжэнлъэгуажьэ.
kafkas çançiçeği bot. : адыгэ тхьэгъуцIацIэ.
kafkas erigen otu-bot. :бэлакъыжь.
kafkas geyik otu bot. : блэдыджжыг.
kafkas göknarı bot. : псейкъащхъуэ.
kafkas gürgeni bot. : тхуей.
kafkas güzelavrat otu bot. : жьыущIыдэ, тIомпIыш.
kafkas kara ağacı bot. : дыкъуэнагъ.
kafkas keçi otu bot. : бжэнлъэгуажьэ.
kafkas keçisi zoo. : шыкъулътыр.
kafkas kimyonu bot. : губгъуэпхъ.
kafkas kulak otu bot. : уIэгъэкI.
kafkas skabiosa otu -bot. :бжэнлъэгуажьэ.
kafkas ormangülü bot. : аIуейшей.
kafkas yabani armudu bot. : гъубжокъуэм и кхъужьей.
kafkas yabani haşhaşı bot. : губгъуэIущхьэ.
kağan : хъан.
kağıt : тхылъымпIэ.
kağıt otu bot. : щIыпцIэщIыдэ.
kağnı : выгу.
kah : зэзэмызэ.
kahır : гуауэ.
kahin : къэщIэрей, тхьэгъэгурым, тхьэгъэгурымагъуэ.
kahir : текIуа, гуащIэ.
kahkaha : дыхьэшх.
kahkaha otu bot. : джэшнэпцI.
kahpe : псэжь.
kahraman : лIыхъужь.
kahretmek : 1. текIуэн, 2. и жагъуэ щIын, 3. гуауэ зыхуэщIын.
kahrolmak : гуауэ къышыхъун.
kahvaltı : пщэдджыжышхэ.
kahve bot. : къэхьэуэ,
587 -kahve değirmeni : къэхьэуэ щхьэл.
kahveci : къэхьэуащэ.
kahvehane : къэхьэуэ ефапIэ.
kahya : лIыщIащхьэ.
kaide I : хабзэ.
kaide II : щхьэщIэт.
kainat : уэгу.
kakao bot. : къэхьэуэ.
kakmak : 1. едыркъын, 2. иукIэн.
kala : къэна, хуэныкъуэ.
kalabalık : цIыхуIув, цIыхубэ.
kalabalıklaşmak : цIыхуIувыщэ.
kalafon :хуэшыкухь.
kalan : 1. къэна, 2. къэла.
kalantor : хуэщIа.
kalas : пхъэгъум.
kalay min. : дзэху.
kalaylamak : 1. ешхыдэн, 2. ехъуэнын, 3. дзэху шыхуэн.
kalbur : кхъузанэ,шыбзэ.
-ince gözlü kalbur :шыбзэ щабэ. -kalın gözlü kalbur :шыбзэ пхъьашэ.
kalburlamak : ушыбзын.
kalça anat. : куэ, кIэдз, пхэщхьэл,пхэ1у,
588 -kalça üstü : пхэщIыщхьэ, пхэщI, -kalça mafsalı anat. : пкъынэпс,-kalça kemiği
:шхужь.
kaldırılmış : Iэта.
kaldıraç :хьэлъэIэт.
kaldırım : лъэсгъуэгу.
kaldırmak : къэIэтын.
kale : 1. гъуащхьэ, 2. быдапIэ, 3 къалэ, 4.Iуэ
kalebent : лъэхъуэщ тезыр.
kaleci : гъуэдэт, гъуэ1ут, гъуащхьэтэт.
kalem : пэрытх,
589 -oyma kalemi : бдзы.
kalemlik : пэрытхылъэ.
kalemtraş : пэрытхупс.
kalfa : дэIэпыкъуэгъу.
kalın : гъум, Iув,
590 -kalın yeri : IувыпIэ, гъумыпIэ.
kalınlık : гъумагъ, Iувагъ.
kalınca : Iуву гъуму.
kalın bağırsak med. : кIэтIийгъум, куэтэн, ныкъыщIэ.
kalınlaşmak : къэгъумын.
kalıp : шапхъэ.
kalıt : щIеин.
kalıtçı : щIеин къызхуэна.
kalibre : Iэщэ гъуанэ.
kalifiye : лэжьакIуэ Iэзэ.
kaliteli : нэхъыфI.
kalitesiz : Iей.
kalkan ask. : мэIуху, мэIу.
kalker : ятIэху мывэ.
kalkık : дэIэтея.
kalkınmak : бжьыфIэн.
kalkmak : тэджын.
kalma : къэнэн.
kalmak : къэна.
kalmukçay : къалмыкъщей, къандзэлыкъу, къущхьэхъу шей.
591 -kalmukçay kaşığı : хъуп.
kalp I -anat.: гу.
kalp II : нэпцI.
kalp ağrısı :гууз.
kalp diyaframı:гуф1э1у.
kalpkapakçığı anat. : гутхьэкIумэ.
kalpak : хъурыфэ пыIэ,
592 -yeni kalpak : хъурыфэ пыIэщIэ, -kalpaklık : хъурыфэ пыIэпхъэ, -kalpağın üstü :
пыIэшыгу, -şapka ipi : пыIэпс, -şapkanın kenarı : пыIэнэз, -şapkanın alına indirilmesi :
пыIэнатIэ, -büyük kalpak : хъурыфэ пыIэжьынэ, -geniş kalpak : пыIэ нэтIабгъуэ.
kaltak : псэж.
kalubela : дунер зэраухуэрэ.
kalyon dnz. : кхъухь.
kama I : къамэ,
593 -kama altı bıçak : къамэ щIэлъысэ,-kama kını :къамапIэ, -kama askısı :къамэ
пщэпс, -kama yivi :къамэку, -kama kabzası :къамэ Iэпщэ, -kama kını halkası :къамэ
пщэхъу, kama kabzası: къамэ 1эпщэ.
kama II : хьэлэ, кIэдэдзэ,
594 -kama çakmak : хьэлэ дэукIэн, -kamalık : хьэлапхъэ.
kamara : кхъухь лэгъунэ.
kambur : щIыбышэ.
kamçı : щIопщ, дотмэ, лъэнтхуий,
595 -kamçı sapı : щIопщыкъу, -kamçı sapı olmasına rağmen, rüzgar kesiyor :
щIопщыкъу пэтрэ жьы еубыд, -kamçı sapının bileğe takılan deri ipi : Iэпэпс, хььэщ1э
мыгъэзш, -kamçı yaprağı :щIопщ тхьэпэ -kamçıcı :щIопщыщIэ.
kamer : мазэ.
kamera : сурэт тэх.
kameraman : сурэт техакIуэ.
kamış bot. : къамыл.
kamış beyaz- bot. :мэкъут.
kamışlık : къамылылъэ.
kamil : лIыку.
kamp : пщыIэ.
kamping : уэтэрыпIэ.
kamu : жылэ.
kamuflaj : гъэпщкIун.
kamuoyu : жылэ гупсысэ.
kamus : псэлъалъэщхуэ.
kamyon : хьэлъэзещэ.
kan : лъы.
-kan akıtmak :лъы гъэжэн, -kan tükürtmek :лъы къегъэубжьытхын, -kan almak :лъы
къыхэшын, -kanı kaynamak :и пъыр къэвэн, -kan bedeli :лъы уасэ.
kanal : псылъагъуэ,тIуалэ.
kanalizasyon : мащэ бжьамий.
kanamak : лъы къижын.
kanat : дамэ,
596 -kanat tüyü : къабзий.
kanatlanmak : лъэтэн.
kan avcı otu bot. : къэдабэ.
kanca : къунжэ, къэрмакъ, лъахъщ.
kancık : бзы.
kançılar : лIыкIуэ тхакIуэ.
kançılarya : лIыкIуэ лэжьакIуэхэр.
kandaş : унэкъуэш.
kandırmak : гъэпцIэн,
597 -kendi kendini kandırma : щхьэгъэпцIэж, -kendini kandırmak : щхьэгъэпцIагъэ.
kandil : щэху уэздыгъэ.
kandil çiçeği bot. : джэдуукIэ.
kanepe : гъуэлъыпIэ.
kangal I : шыхьа.
kangal II bot.: нысащIащхьэ, тхьэгъэгурым.
kangren med. : Iэлуз.
kanı : фIэщ.
kanıksamak : ужэгъун.
kanırmak : къыхэтхъын, щэщIын.
kanıtlamak : гъэпэжын.
kanlanmak : лъы иувэн.
kanlı : лъы зышыхуа.
kanlı ishal -med. :ныбажэмыжакъуэ, лъыфчыфуз.
kanmak : укъагъэпцIэн.
kano : кхъуэфэжьейцIыкIу.
kanser med. : узIей,лышх.
kansız : лъыншэ.
kansızlaşmak : зилъ мащIэ.
kansızlık med. : лъыншагъэ.
kantar : хьэлъэшэч.
kantarcı :шэчакуэ.
kantarma : шхуэ.
kantaron otu bot. : фоуку, бжэнтхьэху, бжэнтхьэпэху.
kanun : хэгъэгу хабзэ, къэрал хабзэ.
kanuni : зэрыхабзэу.
kanunlaşmak : хэгъэгу хабзэ хъуар, къэралым хабзэ хуэхъуар.
kanunsuz : мыхабзэ.
kanyak : фадэ.
kaos : зэхэзэрыхьа.
kap : тепшэч, хьэкъу-шыкъу, шхынылъэ.
kapak : тепIэ, щхьэтепIэ,
598 -kapaksız : щхьэтепIэншэ, -kapağı üzerine kapatmak : щхьэрыIубэн, -kapağı
sıkıştırmak : щхьэрыIун, -kapağını vidalamak : щхьэрыIуэнтIэн, -üstüne kapatmak :
тегъэIубэн, -kapaksız : тепIэншэ.
kapaklanmak : ныбафэкIэ джэлэн.
kapalı : гъэбыда.
kapamak : гъэбыдэн, щхьэрыпхъуэн.
kapan I : къэпкIэн.
kapan II : теуе, дзыгъуэтеуэ.
kapanık : ягъэбыда.
kapanmak : зытеIубэн, зыгъэбыдэн.
kaparo : сакъылэт.
kapatmak : гъэбыдэн,
599 -içeriye kapatmak : щIэубыдэн, -üstünü kapatmak : щIэхъумэн, -altını kapatmak :
щIэуфэн, -tekrar kapatmak : Iубыжын.
kapı : бжэ,
600 -kapı kolu : бжэкъу, -kapı kasası : бжэблыпкъ, -arka kapı : шыгъуэгубжэ, -kapıdan
dışarıya kaçmak : Iужын, -kapı aralamak : дамэдазэ щIын, -kapı dışarı gitmek :
IугъэдзэрэзыкIын,- kapı önü :бжэIупэ -kapı arkası :бжэкъуагъ.
kapıcı : бжэIут.
kapılanmak : Iухум хыхьэн.
kapışmak : зэдэпхъуэн.
kapitalist : капиталист.
kapkaççı : дыгъуакIуэ.
kaplamak : тепIэн, тебзэн, уфэбгъун.
kaplan zoo. : къэплъэн,
601 -erkek kaplan zoo. : къэплъэныхъу, -dişi kaplan zoo. : къэплъэныбз, -yavru kaplan
zoo. : къэплъэншыр.
kaplıca : псыхуабэ.
kaplumbağa zoo. : шылъэгу.
kapmaca : къэпхъуэтэн, пыIэзэфIэхь.
kaptan : кхъухьыпщ, кхъухьлъатэпщ..
kaptırmak : егъэпхъуэтэн.
kapuska bot.: къэбыстэ.
kaput : щэкI Iув.
kar I : уэс,
602 -karın erimeye başlamış hali : сыхъэ, -kar küreme aleti : хушэ, -kar suyu : уэсэпс.
kar II : хэхъуэ.
kara I : щIы.
kara II : фIыцIэ, вынд.
-kapkara : фIцабзэ.
kara ağaç bot. : дыкъуэнагъ.
kara ağaç ellip bot. : къэрмэн.
kara ağaç iri bot. : дыкъуэнагъпэж.
kara ağaç mantarlı bot. : къэрэгъэш.
kara asma bot. : сабийгын.
karabasan : жэштеуэ.
karabiber : бурш, шыбжийфIыцIэ.
karabiberlik :буршылъэ.
karaborsa : бэзэрфIыцIэ.
karaböcek zoo. :цIыв.
kara buğday I bot. : гъасэ, гъашэ.
kara buğday II bot. : тхъуий.
karaca zoo. : мэзбжэн.
karacı : лъэсыдзэ.
karaciğer anat. : тхьэмщIыгъу.
karaçam bot. : шыкIуртIымей.
Karadeniz : ХыфIыцIэ, Ахын.
karaelmas : фIамыщI.
karafatma : цIыв.
kara hindiba bot. : къэрабэ.
karakış : шылэщIымахуэ.
karakol : къэрэгъул.
karakter : щэн.
karalama : цIалэ.
karalamak : цIэлэн.
karaltı : фIыцIагъэ.
karaman zoo. : мэллъэпкъ.
karamuk bot. : банапцIэ, кIуэкIуэл.
karamürver bot. : бэрэжьей, пырамыжь.
karanfil bot. : къэрмэфил, лыхъулышхгын.
karanfil kırmızı bot. : мэхъычплъыжь.
karanlık : кIыфI.
karapazı bot. : кхъуэудз, яжьащхъуэжь.
karar : унафэ,
603 -tek başına karar alamayan : щхьэхуимыт.
karargah : дзэпщ хасэ.
kararma : къэфIыцIэн.
kararsız : хъэрахъэ, таучэлмыщI.
karartmak : гъэфIыцэн.
karasaban : пхъэIэщэ.
karasinek zoo. : бадзэ.
karasori : дэрэбинэ.
karatahta : пхъэбгъуятх.
kara tavuk zoo. : мэзджэд, бзуупцIэ.
kara toprak : щIыфIыцIэ.
karavana :уэщхъун.
karayağız : щIыпцIэ.
karayel : къухьэпIэжыбгъэ.
karayemiş bot. : пыжьей.
karayılan zoo. : мэлыблэ.
karayolu : гъуэгу.
karbon : щIэтхыкI.
kardanadam : уэсылI.
kardelen bot. : ажэгъуэмэ.
kardinal -din. :къардэн.
kardeş : къуэш, шыпхъу,
604 -ağabey : къуэшнэхъыж, -küçük kardeş : къуэшнэхъыщIэ, -kötü kardeş : къуэшегъу,
-kötü kardeşten yeğdir, iyi arkadaş : къуэш егъу нэхърэ, ныбжьэгъуфI, -üvey kardeş :
къуэшнэпIэс, -üvey kız kardeş : шыпхъунэпIэс.
kare : плIимэ.
karga zoo. : къуаргъ,
605 -ekin kargası zoo. : вындыжь.
karga küçük zoo. : къуалэ.
kargaşa : зэхэзэрыхьа.
karga üzümü bot. : инбыр, къуаргъынэ.
karı : 1. фыз, 2. щхьэгъусэ, 3. унэгуащэ, 4.щуIэгъэ.
606 -karıkoca : зэлI-зэфыз, -karılık : фызыгъэ.
karın : ныбэ,
607 -karın ağrısı : ныбэуз, -karın derisi: ныбафэ,
karınca : хъумпIэцIэдж,
608 -karıncaların çıkardığı toprak yığını : къандзэгу, -karınca ordusu
:хъумпIэдзэджыдзэ.
karış : бжьиз.
karışık : зэхэзэрыхьа.
karışma : хэзэрыхьа.
karışmak : хэзэрыхьын,
609 -işime karışma : си Iуэхум укъыхэмызэрыхь.
karıştırıcı : зэхэзгъэзэрыхь.
karıştırmak : укхъуэжын, уцэрэбын, зэхэгъэзэрыхьын.
karma : зэхэт.
karpuz : нащэ.
karşı : адрыщI, гупэ щыт, къыпэщыт,
610 -karşı koymak : пэувын.
karşılama : пыкъуэкI.
karşılamak : пыкъуэкIын.
karşılaşmak : IущIэн, зэхуэзэн.
karşılık : пэгъуэкI,
611 -karşılık vermek : пэгъуэкI етын, пэпсэлъэжын.
kartal zoo. : бгъэ,
612 -koyungötüren kartal zoo. : мэлыхьыбгъэ, -kuzugötüren kartal -zoo. :щынэхьыбгъэ.
kartopu I : уэстоп.
kartopu II bot. : томбылэгъу, щIопщыкъуей.
karyola : гъущIгъуэлъыпIэ.
kas : лыпцIэ.
kasa : гъущIпхъуантэ.
kasaba : къалэцIыкIу, район.
kasap : лыщэ.
kasatura : фочпэбж.
kasık anat. : шахэ, гэ.
kasılmak : зыгъэкъын.
kasımayı : щакIуэуэгъуэ мазэ.
kasırga : хьэжкурий.
kaskatı : быдабзэ.
kasket : пыIэ.
kaş : набдзэ,
613 -yay kaşlı : набдзэ къурашэ, -kaş çatmak : набдзэ зэхэукIэн, -kaşgöz etmek : накIэ
нащхьэ хуэщIын, -kaşgöz arasında : напIэзыпIэм, -kaş yapayım derken göz çıkarmak :
накIэ сощI жиIэу, нэр къищIыкIын,- karakaş :набдзэфIьцIэ.kaş üstü: напщ1э
kaşağı : щытхъунщI,
614 -gümüş kaşağı : дыжьын шытхъунщI.
kaşar : кхъуей.
kaşe : тхыпкъэ.
kaşık : бжэмышх,
615 -tahta kaşık : пхъэбжэмышх, -Adığe komün sisteminde sanatkara kaşıkpayı adı
altında verdikleri ürün adı : бжэмышIхыхьэ.
616 -kaşık bıçağı:тхъусэ.
kaşınma : шхэ, тIахъуэ.
kaşınmak : шхэн, тIэхъуэн.
kaşıntı : щIыфашхэ,
616 -altından kaşınmak : щIэтIэхъуэн, -kaşıntı otu -bot. :щIыфашхэгын.
kaşif : къэхутакIуэ.
kaşkol : пщэдэлъ.
kat : 1. зэтет, 2. тай,
617 -iki kat : зэтетит, таитI.
katar : зэкIэрыщIа.
katarakt : щIыIуху.
katetmek : икIун.
katı : быдэ.
katır zoo. : къыдыр.
katır tırnağı bot.I : гъуэжьытх.
katır tırnağı bot. II : уэкъуло.
katışık : зэхэлъ.
katıştırmak : зэхэлъхьэн.
kati : пыупщIыгъуэ.
katil : цIыху укI.
katip : секретар.
katlamak : зэтелъхьэн, уплIэщIын,
618 -katlanmış : хулIа, уплIэщIа, -altına katlayıp koymak : щIэупщIэн.
katlanmak : щэчын.
katletmek : укIын.
katmak : хэлъхьэн.
katolik : католик.
katre : тIкIуэпс.
katsayı : хуэдитI.
kav : штамылэ.
kavak bot. : шиху,
619 -akkavak bot. : къэдабэшиху, -karakavak bot. : шихуфIыцIэ, -titrek kavak bot. :
пхъэщабэ.
kaval : къанцIу.
kavalcı : къанцIууапщэ.
kavalye : къэфэгъу.
kavga : зауэ,
620 -kavga ayıran : Iэжьэгъу.
kavi : быдэ.
kavim : лъэпкъ.
kavmantarı bot. : штамылэ.
kavrama : убыдын.
kavruk : лыгъуа.
kavrulmak.къэлыгъуэн.
kavşak : зэхэкIыпIэ. (гъуэгу).
kavun bot. : фонащэ.
kavurmak : гъэлыгъуэн, гъэлыбжьэн.
-soğan kavurmak :бжьын гъэлыбжьэн.
kavuşmak : зэрылъагъужын.
kay : ежэх.
kaya : джей.
kayak : Iэшанэ, лъэрыэ.- Çerkes kayağı: 1шанэ.
kaybetmek : гъэкIуэдын.
kaybolmak : кIуэдын, хэкIуэдэн,
621 -o savaşta kayboldu : ар зауэм хэкIуэдащ.
kaydırmak : егъэжэхын,
622 -ağzına kaydırmak : Iурыгъэлъэдэн, -ağzından kaydırmak : Iурылъэфын.
kaydolmak : зыхегъэтхэн.
kayık : кхъуафэжьей.
kayıkçı : кхъуафэжьеищI, кхъуафэжьей езгъэс, кхъуафэжьейтет.
kayın bot. : бжей.
kayın : щыкъу.
kayıp : кIуэда,
623 -birdenbire kaybolmak : IукIэрэхъуэкIын,- kayıp mükafatı :гъуэтыжыпщIэ.
kayısı : хуэрджэ, хуэрэджэ.
kayısıağacı bot. : хуэрджей.
kayısıkurusu : хуэрджэгъур.
kayıt : итхэн.
kaymak I : ежэхын, цIэнтхъуэн,
624 -altından kaymak : щIэцIэфтын.
kaymak II : шатэ,
625 -kaymak bağlamak : шатэ трищIэн.
kaynak I : псынэ.
kaynak II : кIэрыжьэн.
kaynamak : къэвэн.
kaynana : щыкъуанэ, гуащэ.
kaynar : къавэ.
kaynar su :псывэ.
kaynata : щыкъуадэ, пщы.
kaynatmak : къэгъэвэн, щIэгъэвэщIэн.
kaypak : псалъэ епцIыж.
kaytan : кIапсэ.
kaz zoo. : къаз,
626 -kaz gelen yerden tavuk esirgenmez : къаз къыздикIынум джэдым шысхьыркъым, kaz yavrusu zoo. : къаз шыр,-kaz tüyü :къауц.
kaza : жьыхэуэн, зэундэкIын.
kazak I : къэзакъ.
kazak II : къэзахъ. (тырку лъэпкъ).
kazak III : цыджанэ.
kazan : лэгъуп.
kazanç : хэхъуэ.
kazandırmak : хухэгъэхъуэн, хегъэхъуэн.
kazanmak : хэгъэхъуэн.
kazayağı bot. : яжьащхъуэ.
kazayak :къитхъ.
kazı : къэтIын.
kazık : бжэгъу, бжэгъулъэ, тур.
kazımak : къитIыкIын,
627 -üstten kazımak : тетIыкIын, -alttan kazımak : щIэтIыкIын, -alttan yontmak :
щIэнтхъукIын.
kazma : хьэсун.
kazmak : тIын,
628 -kazma yeri : тIыпIэ, -dipten kazma : щIэтIыхьын.
kazotu bot. : псымэракIуэ, мэрак1уэнэпц1.
kebap : шашлыкъ.
kebir : ин.
keçe : упщIэ.
keçeci : упщIэщI.
keçi zoo. : бжэн,
629 -keçi sakalı : бжэн жьакIэ, -iki yaşında erkek keçi zoo. : тажьэ, дэджашэ -iki
yaşında dişi keçi :дэджабгъэ, -iğdiş keçi :дэджэхъу, -keçi ağılı :бжэнэщ, -yabani keçi
postu :забжэ. -dağkeçisi zoo. : къуршбжэн.
keçi sakalı bot. : бланэуэкъу,
keçi boynuzu : чыцIыбжьэ.
keçi boynuzu bot. : чыцIыбжьей.
keçi sağan kuşu zoo. : бжэнщIэф.
keçi söğüdü bot. : хьэч.
keder : гуауэ,
630 -kederli olmak : Iусэежын, Iусэен.
kederlenmek : щэхыщэн.
kedi zoo. : джэду,
-erkek kedi zoo. : джэдуухъу, -dişi kedi zoo. : джэдуубз,
kedi gözü : джэдунэ.
kedi yavrusu zoo. : джэдушыр.
kedi otu bot. : блэгын, джэдугъатхъэ.
kefalet : тэзыр уасэ, шэс,
631 -kefaletle bıraktırmak : шэскIэ къэгъэутIыпщын.
kefaret : псэкIуэд.
kefe : шэчалъэ.
kefen : джэбын.
kefere : чафир.
kefil : гугъэгъуэ, шэсакуэ,
632 -kefil olmak : шэскIэ увын, шэсакIуэ.
kehanet : тхьэгурымагъуэ.
kekik bot. : губгъуэджэдгын, дахэлинэ, дадий, джэдгын.
keklik zoo. : ныбгъуэ,
633 -kınalı keklik zoo. : шылэджэд, -çil keklik zoo. : щIыгъытI.
kel : къуий, фэкъу.
634 -kel kafa : щхьэкъуий, щхьэфэкъу.
kelam : псалъэ.
kelebek zoo. : хьэндырабгъуэ.
kelek : фонашэ ныкъуэхъу.
kelepçe : Iэхъу-лъэхъу.
kelepir : пуд.
kelime : псалъэ.
kelle : щхьэ,
635 -kelle yarısı : щхьэлъэныкъуэ, -kelle suyu : щхьэлэпс, -kelle paça : щхьэ-лъакъуэ.
kem : Iей,
636 -kemgöz : нэ Iей -kemsözlü : щIэбжьэн.
kemal : балигъ.
kement : шаз, аркъэн.
kement atı: шазк1эщ1, аркъэнкIэш.
kementçi : шазауэ,аркъанауэ.
kemer : бгырыпх, kemer deliği: бгыыпхынэ.
kemik : къупщхьэ, kemik iliği: къупщхьэ куц1.
kemik düğme :къуху, (къупщхьэ щ1ы1у ц1ык1у).
kemik hastalığı med. : къупщхьэуз.
Kemirgoy : К1эмыргуей. (адыгэ лъэпкъхэм яз).
kemirmek : егъун.
kenar : гъунэ, нэз,
637 -kenarını dikmek : къэдыхьын, -kenara çekilmek : нэзымкIэ IукIуэтын.
kendi : езыр,
638 -kendi kendine : езыр езыру, -kendi malı : щхьэIу, -kendi kendine yeterli :
щхьэхуэпI, -kendisini düşünen : щхьэхуэфI, -kendini koruyan : щхьэхъумэ, -kendini ele
vermek : зумысыжын, -kendinden geçmek : Iурихын, -kendini beğendirmeye çalışan :
тэрэфарэ, -kendi gibisini arkadaş edinir : щхьэж хуэфащэр и щауэгъущ, -kendi başına
buyruk : щхьэзыфIэфI, -kendini beğenmiş :хьэфотэ.
kendir-kenevir bot. : щIэп.
kene -zoo. :бамыщI, мэлхьэпIатIэ.
kenef : псыунэ.
keneotu bot. : лабэджэш.
kenevirkuşu zoo. : бзухьэкIэ.
kengel : банэжь.
kent : къалэ.
kep : пыIэ.
kepaze : укIытагъэ.
kepçe : лэгъуп-шынакъжьей.
kepek I : кхъапIэ.
kepek II : хуэнщIей.
kepenek : щIакIуэ.
kerata : вакъэшытIагъэ.
kere : дапщэрэ.
kereste : пхъэку.
kerevit zoo. : елэркъыш.
kereviz bot. : щIыгыныху.
kerim : чэрим.
keriz : Iулэ.
kerpeten : Iэдэ.
kerpiç : чырбыш.
kertenkele zoo. : шындырхъуо.
kertik : дэбзыкI.
kertmek : дэбзыкIын.
kervan : чэруан,
639 -deve kervanı : махъщэ чэруан, -kervan yolu : чэруан гъуэгу, -kervan yolcusu :
чэруанакIуэ.
kesafet : Iувагъ.
kesat : Iуэхуншагъэ.
kese I :нэыжьей ( чысэ)
640 -kese ipi : чысэпс,
641 -kesekağıdı : сэмб.
kese II : нэхъ гъунэгъу.
kesecikliyonca bot. : хьэзэрышх.
kesek : къыркIуэ, шыкъыр, IэшкIэ.
kesen : пызупщI.
keser : фIанэжь.
kesici : пызупщI.
kesif : Iув.
kesik : пыупщIа,
641 -kesik kesik : пыупщIа пыупщIау, -kesiksiz : пымупщIауэ.
kesilmek : зэпыун.
kesin : нахуэ, убзыхуа, ухуа.
kesinti : паупщIа.
kesir mat. : бжыгъэкъута.
kesişmek : шызэпиупщI.
keski : фIэбз.
keskin : жан,
642 -keskin gözlü : нэжан, -keskin bıçak : сэжан, keskinlik :жаныгъэ.
kesmek : пыупщIын, бзыхьын, фIэбзын, фIэгъэжын.
643 -alttan kesmek : щIэгъэжын, -kenarından kesmek : Iугъэжын.
kestane : щIыдэгъэгъу, щхъуэмч.
kestaneat bot. : жыгдэгу.
kestane rengi : гъуафэ.
kestaneağacı bot. : щIыдэгъэгъуей.
kestanekargası zoo. : мэзкъанжэ, цIикъ.
kestirme : кIэщI,
644 -kestirme yol : гъуэгу кIэщI.
kestirmek : пегъэупщIын, фIегъэжын, фIегъэбзын.
keşfetmek : къэхутэныгьэ, къэгупсысын.
keşif : къэхутэн.
keşke : сыт ягъэкIынт, сыт хъунт.
keşmekeş : зэхэзэрыхьа.
keten : джуныгу, чэтэн.
ketenkuşu zoo. : бзухьэкIэ.
ketum : жьэбыдэ, тIасхъэмыIуатэ.
keven-bot. :къалъ.
keyif : чэф.
kez : къэс, дапщэрэ.
keza : икIи.
kıble : къаблэ.
kıç : пхэ, пхэщ1,
645 -kıç üstü : пхэщ1ыщхьэ, -kıç deliği: пхэ гъуанэ, -kıç kemiği:пхэ къупщхьэ, -kıç kılı:
пхэц, -kıç butu: пхэщхьэл.
kıdem : нэхъыжь.
kıkırdak : хъыпцI, хъышт, кIикIын, kıkırdak eklemi: -зэрытып1э хъыщт.
kıl : цы.
kılavuz : гъуазэ.
kılçık : хьэцыпэ.
kılıbık : и щхьэгъусэм шышынэ.
kılıç : джатэ,
646 -kılıç kını : джатапIэ, -uzun kılıç : маисэшхуэ, -kısa kılıç : хуэшысэ, -keskin kılıç :
маисэщхъуэ,-kılıçcı :джатэрыхахуэ, -kılıç ağzı :джатэдзэ, -küçük kılıç :джатэжьэй,- kılıç
lideri :джатэпэрыжэ.
kılıçotu bot. : пщымахуэ и шей.
kılıf : тебзэ, тепхъуэ, хъумпIырэ.
kılık : зыхуэпэкIэ.
kımıldamak : хъеин.
kımıldatmak : гъэхъеин.
kın : илъхьэпIэ, сампIэ
647 -bıçak kını : сампIэ, -ağaç kın : пхъапIэ, -kama kını : къэмапIэ.
kına : пкъынэ.
kınaçiçeği bot. : гуащэпкъынэ.
kınamak : егыен.
kındıra bot. : бжэнлъакъуэ.
kınnap : кIапсэпсыгъуэ, хьэмэшыпхэ.
kıpırdamak : зыгъэхъеин.
kıpkırmızı : плъыжьыбзэ.
kır I : губгъуэ,
648 -kır koşusu (kros) : губгъуэзэдэжэ.
kır II : тхъуа,
649 -kır saçlı : ныкъуэтхъу.
kıraat : еджэн.
kıracak : къутахуэхэр.
kıraç : щIыпIэмыбэв.
kıraçkarpuzu bot. : былымнащэ.
kırağı : 1. сытхъу, 2. жэп.
kıral : хьэ.
kıran : зыкъутэ,
650 -kıran kırana : гущIэгъуншэу.
kırat zoo. : пщIэгъуалэ.
kırbaç : щIопщ.
kırdırmak : егъэкъутэн, IуэгъэщIыкIын,
651 -önündekini kırdırmak : Iуэгъэудын.
kırgın : гухэщI.
Kırgız : Кыргыз.
kırıcı : къутэрей.
kırık : къута,
652 -kırık, çıkığı yumurta akıyla sarmak : шхэн, -kırık dökük aletler : зэхэкъута
Iэмэпсымэхэр.
kırıklık : щхьэжагъуэ.
kırılgan, kırılır : къутэнщ, къутэфынщ.
kırılmak : къутэн,
653 -üstünün kırılması : щхьэшыкIын, -ikinci defa kırılması : щхьэшыкIыжын, -altından
kırılması : щIэщIыкIын.
Kırım : Кырым.
kırıntı : шыкъуей.
kırışık : зэлынцIа, зэлымпIа.
kırıştırmak : зэгъэлымпIын.
kırk : плIыщI, 40,
654 -kırkıncı : плIыщIрей, еплIыщIрей.
kırkayak zoo. : кIэдыкъуакъуэ.
kırk bayır med. : лъэсыгъуэ.
kırkma : щын,
655 -kırkma makinesi : цыщ маршынэ.
kırkmak : къэщын,
656 -başını kırkmak : и щхьэр щын.
kırlangıç zoo. : пцIащхъуэ.
kırlangıç otu bot. : шейтIанIущхьэ.
kırma : къутэ.
kırmak : къутэн,
657 -burnunu kırmak : пыкъутыкIын, -ağzını kırmak : IукъутыкIын.
kırmızı : плъыжь, дыхьэрэн.
kırmızı biber bot. : шыбжийплъыжь.
kırmızımtrak : плъыжьыфэ.
kırmızıpancar bot. : жэгундэплъыжь.
kırmızı sahtiyan :дыхьэрэн.
kırmızı üzüm asması bot. : санэплъ.
kırmızı yabanmersini bot. : шыгъулдыплъыжь.
kırpık : къаща.
kırpılmak : укъащын.
kırpıntı : 1. къутахуэ, 2. бзахуэ, 3. бзыхьэхуэ.
kırpıştırmak : гъэпIэрэпIэн.
kırpmak : bak. kırpıştırmak,
658 -göz kırpmak : нэ гъэпIэрэпIэн.
kırsal : губгъуэ.
kırsakal:жьак1ащхъуэ.
kırsakallı :жьакIэху.
kırtasiyecilik : чэхъумэхъу.
kırzambağı bot. : губгъуэбжьыныху.
kısa : кIэщI,
659 -kısa kesmek : кIэщIу пыупщIын.
kısık : ешэха, гъэмэщIа,
660 -lamba kısıldı : уэздыгъэр ешэхащ.
kısılmak : икIын,
661 -kısık sesli : макъ икIа.
kısım : 1. Iыхьэ, 2. лъэныкъуэ.
kısıntı : гъэмэщIэн.
kısır : бгъэ, пъхугъэншэ.
662 -kısır koyun : мэлыбгъэ, -kısır kadın : фызмылъхуэ.
kıskanç : фыгъуэ,
663 -çok kıskanç : фыгъуэнэд.
kıskançlık : фыгъуагъэ, щIэфыгъуэн, фыгъуэнэдыгъэ.
kıskanmak : ефыгъуэн,
664 -sonradan kıskanmak : щIефыгъуэжын.
kısmak : bak. kısıntı.
kısmen : мащIэу, тIэкIу.
kısrak : шыбз,
665 -iyi cins kısrak : шыбзэ.
kıstas : егъэпщэн.
kıstırılmak : удагъэуфэрэзыхьын, удагъэзыхьын.
kıstırmak : дэгъэуфэрэзыхьын, дэгъэзыхьын.
kış : щIымахуэ,
666 -kışın en soğuk günleri : щIымахуэ шылэ.
kışbuğdayı bot. : гуэдзщIыIэрысэ.
kışarmutu :шыгунэкхъужь.
kışkabağı bot. : кърымкъэб.
kışkırtıcı : еуштакIуэ.
kışkırtmak : еуштын.
kışla ask. : дзэунэ.
kışsarmısağı bot. : хьэуэбжьыныху.
kıt : мащIэ, мащIэдыдэ.
kıta (şiir) : едзыгъуэ,
667 -beş kıtalık şarkı : едзыгъуитху хъуу уэрэд.
kıtır : гъэлыгъуа.
kıtlık : гъаблэ, хьэдзэгъей, уэгъу.
kıtlık yılı :гъей.
kıvam : игъуэ.
kıvanç : гушхуэн.
kıvılcım : хъуэпскI.
kıvırcık : тIэрэза.
kıvırcık saçlı : щхьэц тIэрэза.
kıvırcıkçıyancık -bot. :лъэнтхъуий.
kıvırmak : IуэнтIэн, утIэрэзын,
668 -içeri doğru kıvırmak : щIэгъэшэн, -parmağı içeriye kıvırmak : Iэпхъуамбэр
щIэгъэщэн, -altına kıvırmak : щIэупщIэн, щIэгъэщэн, -yorganın ucunu kıvırmak : шхыIэн
кIапэр щIэупщIэн, -altından kıvırmak : щIэIуэнтIэн, -altına eğmek : щIэгъэщIэн, -kıvrılmış :
IуэнтIа, -kıvrık : утIэрэза.
kıvranmak : зиIуэнтIыхьын.
kıvrım : IуэнтIа.
kıyafet : щыгъын, щытIэгъэн.
kıyamet : къутэжыгъуэ,
669 -kıyamet günü : къутэжыгъуэ махуэ, дуней къутэжыгъуэ.
kıyas : егъэпщэн, зэгъэпщэн.
kıyasıya : зэрылъэкIкIэ.
kıyı : Iуфэ, ныджэ, адрыщI,
670 -karşı kıyıya çıkmak : адрыщI Iуфэм техьэн.
kıyma : лыхьэжа.
kıymak : зыхэупщIэтэн, укIын.
kıyma makinası :лыхьэж машынэ.
kıymet : уасэ,
671 -kıymet biçmek : уасэ пыупщIын, -kıymetini bilmek : и уасэр щIэн.
kıymık : пхъэласкIэ.
kız : хъыджэбз, хъыдэз,
672 -kız tarafının erkek tarafının yaşamına bakması : унаплъэ, -kızlık : хъыджэбзыгъэ, yaşlı kız : хъыджэбзыжь, -zorla kız kaçırma : унэидзыхьэ, -yeni yetme genç kız : фэпс, kız bakmak : хъыджэбзаплъэ, -küçük kız : хъыджэбз цIыкIу,-kız isteme :лъыхъу -kızın
erkek kardeşi :дэлъху,-kızkardeş :шыпху, -kızkardeş yeğen :шыпхъурылъху.
kızak : Iэжьэ,
673 -kızak ipi : Iэжьэпс.
kızamık med. : фэгъазэ,
674 -kızamık çıkarmak : фэгъазэ къыхэгъэкIын.
kızan : 1. щIалэ, 2. жэж,
675 -hayvanların kızana gelmesi : жэжын, -kızan zamanı :жэжыгъуэ.
kızarmak : 1. къызэщIэплъэн, 2. къэплъыжьын.
kızdırmak : къэгъэгубжьын,
676 -kızmış : къэгубжьа, -kızdırmaya çalışmak : щIэгъэхуабжьэн.
kızgın : губжьа, ябгэ.
kızgınlık : ябгагъэ.
kız kulesi :хъыджэбз чэщанэ.
kızıl I : пщэплъ, цIыплъ, дыхьэрэн.
kızıl II bot. : бжэнтепкIэ.
kızılağaç bot. : екIэпцIей.
kızılağaçboz bot. : къущхьэхъучыпцIэ.
kızılağaçsakallı bot. : къущхьэхъучыпцIей.
kızılcık : зэ.
kızılcıkağacı bot. : зей.
kızılkanat -zoo. :кIэплъыжь.
kızılkuyrukkuşu zoo. : бзукIэплъ.
kızılsakal :жьакIагъуэ.
kızıştırmak : зэдэгъэгубжьын.
kızlık çağı : хъыджэбзыгъуэ,
677 -evde kalmış kız : хъыджэбз къыдэнэжа.
kızmak : губжьын, Iэлын, зэгуэпын.
678 -kendiliğinden kızmak : щIэгубжьэн, -daima kızan : губжьырей.
ki : и,
679 -yavaş konuş ki anlasın : хуэму псалъи гурыIуэнщ.
kibar : цIыху пIащIэ.
kibir : пагэ.
kibirlenmek : зыгъэпэгэн.
kibrit : мафIэдз.
kibritotu bot. : кхъуакIэщIырыпщ.
kifayet : ирикъун.
kikirik :хьэмцIулэ.
kil : щIыгъуэ,
680 -sarı kil : ятIагъуэ.
kiler : гуэн, гуэнэщ.
kilim : лъэгущIэдз.
kilise : чилисэ.
kilit : IункIыбзэ,
681 -asma kilit : IункIыбзэкъэб, -kapı kilidinin kilitlenmesi : Iууэн.
kilo : кило.
kim : хэт,
682 -kim o? : хэт ар? -kimin? : хэт ей?
kimi? : хэти?
kimse : хэтми, зырикI,
683 -kimsem yok : зырикI сиIэкъым.
kimsesiz : зеиншэ.
kimyon bot. : губгъэпхъ.
kin : гужгъэжь.
kinaye : ехъурджэуэн.
kinin med. : кинин, техьэгъуэгын.
kir : фIей.
kira : бэджэнд.
kiraz : шэдыгъуэ.
kirazağacı bot. : шэдыгъей.
kireç : ятIэху, сэху,
685 -kireçocağı : ятIэху къыщIэхыпIэ, -kireç taşı : мывэсэху, -kireçli toprak : щIыфэху, yanmış kireç : сэху гъэса.
kiremit : унащхьэкхъуэщын.
kiriş I : пкъозэтедза, тхынцIакIуэ,
686 -ahşap kiriş : шыкъуэтэн.
kiriş II anat. : хуэкIэ, бжэкIэ.
kirkit : щхьэкIуэкI.
kirlenmek : уфIеин.
kirletmek : гъэуфIеин,
687 -çabuk kirlenen : фIеигъуафIэ.
kirman : цыкIуэкI,
688 -kirman topuzu : цыкIуащхьэ.
kirpi zoo. : цыжьбанэ, пыжьбанэ.
kirpik : нэбжьыц, -kirpik ucu: нэбдзыпэ.
kirpi dikeni -bot. :банехъурей.
Kislovodsk -coğ. :Нартсанэ.
kişi : нэрыбгъэ,
689 -istenmeyen kişi : узхуэмей нэрыбгэ.
kişlemek : Iухун, дэхун.
kişnemek : шыш, шышын.
kişniş bot. : къуэнгын.
kitabe : мывэтха.
kitabi : тхылъу.
kitap : тхылъ,
690 -kitaba el basmak : къурIэным Iэ теIуэн.
kitapevi : тхылъыщэ.
kitle : жылэ.
kitlemek : етын.
kitli : ета.
klasik : класик.
kleptoman : дыгъу сымэджагъэ зыхэлъ.
klişe : клише.
klor : клор.
klorod med. : фэншэуз.
klorofil : клорофил.
kloroform : клороформ.
kloş : кIэлош.
koalisyon : зэгухьэн.
kobalt : кобалт.
kobra zoo. : шэджыблэ.
koca I : илI, щуIэгъэгъу,
691 -kocaya kaçmak : лIым дэкIуэсэн.
koca II : ин.
kocabaş : щхьэщхуэ, щхьэин, тIымыжьыщхьэ.
kocakarı : фызыжь, ныуэ.
koca kafa :щхьэумэ.
kocalı : дэкIуа, лIы зиIэ.
kocalık : щуIэгъэгъу.
kocamak : жьы хъун.
kocaman : инышхуэ.
kocasız : лIыншэ.
kocunmak : жагъуэ.
koç zoo. : тIы,
692 -koçluk : тIыпхъэ, -koç katımı : тIы утIыпщыгъуэ, -koç ayrımı : тIы хэдзыгъуэ, burulmuş koç : гъэлъэхъу, -koç boynuzu : тIыбжьэ, -koçluk kuzu : шынэтI, -koç kabanı
:тIыхъуэфэджэдыгу.
koçan : жэпкъ,
693 -mısır koçanı : нартыху жэпкъ.
kodaman : хуэщIа.
kodes : лъэхъуэщ.
kodoş : фыз зыщэ.
kof : нэщI, нэд.
koğuş : сымаджэщ, дзэлI щIэлъыпIэ, лъэхъуэщ щIэлъыпIэ.
kok -min. : фIамыщI.
kokain : кокаин.
kokarağaç bot. : жыгщхьэзэ.
koklama : пэмын,
694 -eğilip içini koklama : хэпэмэн.
koklamak : епэмын,
695 -koklaşmak : зэпэмын, -koklatmak : егъэпэмын, -koklatmamak : емгъэпэмын.
kokmak : мэ шыун, бамэ къыкIэрихын,
696 -sarımsak kokusu : бжьыныхумэ.
kokmuş : фа.
koku : мэ, бамэ.
kokulukabak bot. : къэббэгу.
kokuluyonca bot. : фафIэдэжэ, къалъгъулъ.
kokusuz papatya -bot. :удзщхьэхужь.
kokuşmak : зыхэфыхьын.
kokutmak : бамэ щыгъэун.
kol : 1. блэ, 2. блэгу, 3. къуэпс, 4. Iэблэ, 5. 1эдий,
697 -kol kola : Iэблэ зэрыдзауэ.
698 –koltuk altı: 1эблэгу, блыгу,
699 -koltuk altı tüyü: бдэгущ1эц,
700 kol-arış ön: блыпкъ,
701 koltuk önü: блэгъупэ,
702 kol kemiği: 1эдий къупщхьэ.
kol saati : IэпщэщхьэрыкIуэ.
kola : кола.
kolaçan : зэпыплъыхьын.
kolan : шыныбэпх.
kolay : тынш,
698 -kolayını bulmak : и тыншыгъуэр къэгъуэтын, -kolayca : тыншу, -kolaylamak :
гъэтыншын, -kolaylıkla : тыншдыду.
kolcu : плъыр,
699 -orman kolcusu : мэзплъыр, -ekenek kolcusu : мэшплъыр, хьэсэ плъыр, хьэсэпэ
хъумэ.
kolej : колеж.
kolektif : зэгухьауэ.
kolera med. : талу, тало.
kollamak : гужьхуилъ,
700 -fırsat kollamak : игъуэ лъыхъуэн.
kolon : пкъо.
koloni : колони.
kolonya : епэрымэпс.
kolordu : дзэшхуэ.
kolpodyum otu bot. : жьгъырудз.
kolt : колт.
koltuk altı :блэгу.
koltuk altı dibi :блэгущIэ.
koltuk I : шэнтиуэ.
koltuk II : блэгу,
701 -koltuk değneği : блэгу баш, щIакъуэ баш.
kolye : шыгъэ, бгъэпылъхьэ.
kolza bot. : хьэкъырш.
komandit : зэгухьа.
komando : командо, лIыхъужьыдзэ.
komedi : гушыIэ теплъэ.
komi : щхьэгъэрыт Iэпыдзлъэпыдз.
komik : дыхьэшхэн.
komiser : комисэр.
komisyon : Iыхьэ.
komisyoncu : Iыхьэ хэзых.
kompartman : мафэгуунэ.
kompetan : хуэIэзэ.
komple : псори.
kompleks : хабзэ мыхъумыщIэ.
komposto : пхъэщхьэмыщхьэпс.
kompüter : компитур.
komşu : гъунэгъу,
702 -komşu köyler : къуажэ гъунэгъухэр, kötü komşu :гъунэгъуей.
komunist : кIэминист.
komut : дзэпщ унафэ.
komuta : дзэпщ унафэщIэт.
komutan : дзэпш.
konak I : зыгъэпсэхупIэ.
konak II : унэзытетышхуэ.
kondurmak : тегъэтIысхьэн.
kondüktör : мафэгуху.
konfederasyon : зэгухьахэр, зэгухьа хасэхэр, зэгухьа хэгъэгухэр.
konferans : яхуэпсэлъэн, яхэпсэлъыхьын.
konferansçı : псэлъакIуэ.
konfeti : кIэнфет, фошыгъу кIанэ.
konfor : тынш,
703 -konforlu yaşamak : тыншу псэун.
kongre : хасэ зэIущIэ, унафэ къэштэн, зэIущIэ.
koni : мыгъэжалъэ.
konkurhipik : шыгъэсапIэ.
konmak : тетысхьэн, пытIысхьэн.
konser : копцерт.
konserve : копсерв.
konsey : хасэ.
konsolos : хэгъэгу лIыкIуэ.
kontrat : зэгурыIуэ тхыгъэ.
kontrol : зэпыплъыхьын, хэплъэжын.
konuk : хьэщIэ.
konukevi : хьэщIэщ.
konukomşu : гъунэгъухэр.
konum : шытыкIэ.
konuş : къэпсалъэ.
konuşkan : псэлъэрей, хьэуэжьыуэ, жьакIуэ.
konuşma : псалъэ.
konuşma yeri :псэлъапIэ.
konuşmak : псэлъэн,
704 -rastgele konuşmak : щIэбжьэхъуэн, -langır lungur konuşmak : щIэвыкIын.
konuşmamak : мыпсэлъэн.
konuşturmak : гъэпсэлъэн.
konvoy : зэкIэлъхьэужьу.
konyak : коняк.
kooperatif : кооператив.
koparma : пычын.
koparmak : къыпычын,
705 -üstünden koparmak : течын, -altından koparmak : щIэчын, -ağzından koparmak :
Iурычын, -önünden koparmak : Iучын.
kopça : щIыIузэфIэдзэ.
kopmuş : Iуча.
kopuk : пычагъэ.
kopya : техын, тетхыкIын.
kor : дэп.
koridor : бэдолэ.
korkak : къэрабгъэ, хьэгъапхъэ, гуджэ.
korkmak : шынэн, хыщIэн, штэн, гуджэн.
korkmuş : шта, шына, гуджа.
korku : шынэ.
korkuluk : нэгъышыналъэ,пыпхэ.
korkunç : шынагъуэ.
korkutan : псэIуху.
korkutmak : гъэшынэн, щIэгъэIэн.
korna : бжьамий фий.
kornea-anat: нэджыдж.
korner : къуапэ.
koro : уэрэд жыIакIуэ гуп.
korsan : хы хъунщIакIуэ, хы абрэдж.
korse : пхъэщIэсэ, куэншыбэ.
koru : жыгылъэ, мэзылъэ,гъуей.
korucu : мэз плъыр,хьэсэпэхъумэ.
korugan : щIытI.
koruk : мыхъу.
korulukadaçayı bot. : кхъуэныжьпапщIэ.
koruma : хъумэ.
korumak : хъумэн.
koskoca : инышхуэ.
kostüm : шыгъын.
koşma : жэ.
koşmak I : жэн,
706 -hızlı koşmak : щIэцIывэн, -üstünden koşarak geçmek : щхьэшыжын, -üstünden
uçarak aşmak : щхьэпырылъэтын, -üstünden yürüyerek aşmak : щхьэпырыкIын.
koşmak II : щIэщIэн.
koşu : зэдэжэ,
707 -koşu atı : шыгъэжэш, -yaya koşusu :пъэсыжэ.
koşucu : къэжакIуэ.
koşul : пэубыд.
koşulan : щIэщIа.
koşulu : паубыда, щIащIа,
708 -atları koşmak : шыхэр щIэщIэн, -koşum zamanı : щIэщIэгъуэ, -yeniden koşmak :
щIэщIэжын.
koşuşmak : адэкIэ мыдэкIэ жэн.
kova : пэгун.
kovalamak : ехужэн.
kovan I : матэ. (бжьэ).
kovan II : пIатIрон. (фоч).
kovan ağzı :хьэIупэ.
kovboy : Iэхъуэ.
kovmak : щIэхун,
709 -önünden kovmak : Iухун, -dışarı kovmak : щIэхун, -kovulmak : укъыщIахун.
kovuşturma : щIэупщIэн.
koymak : гъэтIылъын,
710 -üstüne koymak : телъхьэн, -arasına koymak : дэлъхьэн, -altına koymak :
щIэлъхьэн, -köşesine koymak : къуэлъхьэн, -içine koymak : илъхьэн, -ortaya koymak :
къилъхьэн, -kenarına koymak : гуэлъхьэн, -üstüne ilave koydurmak : щхьэщегъэлъхьэн, üstüne ilave koymak : щхьэщылъхьэн, -lamba şişesini lambaya koymak : уэздыгъащхьэр
щылъхьэн, -dışarı koymak : щIэгъэувыкIын, -içeri koymak : щIэлъхьэн, -önüne koyulmuş
: Iулъхьа, -önüne koymak : Iулъхьэн, -ağzına koymak : Iурылъхьэн, -önüne koydurmak :
Iуегъэлъхьэн.
koyu : фIыцIагъэ,
711 -koyu gri : гъуабжьэ-фIыцIафэ, -koyu sarı : гъуатэ, -koyu yeşil :
щхъуантIэфIыцIафэ, -koyu kırmızı : плъыжьфIыцIафэ, -koyu mavi : щIыхусырыхуфэ.
koyun I zoo. : мэл,
712 -koyun eti : мэлыл, -kısır koyun zoo. : мэлыбгъэ, -dişi koyun zoo. : мэлыбз, damızlık koyun zoo. : мэлыпхъэ, -deli koyun zoo. : мэлщхьэзэ, -koyun tırnağındaki kemik
: хьэрэкIытIэ, -koyun başının yarısı : мэлщхьэлъэныкъуэ, -kurbanlık veya hediyelik koyun
:мэлжьагъэ.
koyun II : гуфIакIэ,
713 -yüzükoyun : Iуба, хэIуба.
koyun otu bot. : мэлудз, удзщабэ.
koyuvermek : утIыпщын.
kozalak : щыкIуртIым,
714 -kaynamış kozalak ye : шыкIуртIым гъэва ушх.
kozmetik : сэхусэплъ.
köhne : унэжь, хъыбий.
kök : лъапсэ, лъабжьэ, дакъэ, л1эужь.
köken : лъэпкъ,
715 -kafkas kökenli : кафкъас лъэпкъ.
köle : пщылI.
kömür : фIамыщI,
716 -kömür satıcısı : фIамыщIыщэ, -kömür ocağı : фIамыщI къыщIэхыпIэ, -taş kömürü :
мывэ фIамыщI, -meşe kömürü : пхъэ фIамыщI, -kömür gazından zehirlenme : щхьэуэ.
köpek zoo. : хьэ,
717 -köpek yal teknesi : шIыбхьэкхъуафэ, -köpek yavrusu zoo. : хьэшыр, -yeni doğmuş
köpek zoo. : хьэв, -melez köpek zoo. : хьэтумэ, -köpek dişi : хьэдзэ, -dişi köpek zoo. :
хьэбз, -erkek köpek zoo. : хьэхъу, -köpek ayağı : хьэлъакъуэ, -köpek meraklısı : хьэудз, çoban köpeği zoo. : мэлыхъуэхьэ, -av köpeği zoo. : щакIуэхьэ, -tazı : хьэджафэ, -fino
köpeği zoo. : хьэпари, -köpek derisi : хьэфэ, -köpek ahırı : хьэщ, -kapı kapı dolaşan
köpek zoo. : хьэхэбасэ, -köpek besleyen : хьэзешэ, хьэзехуэ, -yaşlı köpek :хьэжь, -kör
köpek :хьэнэф.
köpekdiliotu bot. : гынплъыжь, дахэкупсэ.
köprü : лъэмыж,
718 -ağaç köprü : пхъэлъэмыж, -demir köprü : гъущIлъэмыж, -köprü kurmak : лъэмыж
телъхьэн, -köprü başı : лъэмыжыщхьэ, -yaya köprüsü :лъэслъэмыж,-köprüden
geçinceye kadar, ayıya dayı derler : лъэмыжым икIыхукIэ мыщэм анэш жыраIэр.
köprücük anat. : пщэкукъу,
719 -köprücük kemiği : шхулъэ.
köpük : тхъурымбэ, шэрыб,
720 -sabun köpüğü : сабын тхъурымбэ.
köpürmek : къэтхъурымбэн,
721 -köpürtmek : гъэтхъурымбэн.
kör : 1. нэф, 2. хьэфиз,
722 -kör kurşun : шэнэф, -kör olasıca : нэф хупхъэ, -kör şeytan : шейтIан нэф, -önünü
körletmek : Iуегъэгуэн, -körün taşı denkgeldi : нэфым и мывэр хуэзащ, -gittiğin köy, kör
ise, bir gözünü yumda gez : уздэкIуа къуажэр нэфмэ, уизынэр уфIынцIи къэкIухь.
körbağırsak anat. : кIэтIийнэф.
körebe : гъуэрыгъащкIуэ.
körpe : 1. ныбжьыщIэ, 2. къэкIыгъащIэ.
körsinek -zoo. бадзапцIэ.
körükörüne : нэф нэфу,
723 -körün ayı ışıtmaz, kısır kadının bebeği ağlamaz : нэфым мазэр игъэунэхукъым,
фыз мылъхуэм и нанур гъыркъым.
körük : шыдыбжьэ,
724 -yangına körükle gitmek : мафIaе гъэуфIынкIыным шыдыбжьэкIэ кIуэн.
körsinek:бадзапц1э.
kös : фэндышхуэ.
köse : жьакIэмыхъу.
kösele : фэ Iув,
725 -kösele suratlı : фэ напэ, напэ Iув.
köskötürüm : и щхьэр зезмыхьэжыф.
köstebek zoo. : щIыIубэнэф.
köstek : лъахъэ, лъэхъу.
kösteklemek : лъахъэн.
köşe : дурэш, къуапэ, шындэбзий,
726 -bir köşeye çekilmek : зы къуапэм тIысын, -köşe kapmaca : къуапэ убыдыкIэ.
köşelisaplıot bot. : псыхъуэудз.
köşk : сэрей.
kötek : удын.
kötü : е, Iей, дэй.
727 -kötü eşya : хьэпшып Iей, -kötü kadın : фыз Iей, -kötü kötü bakmak : ней нейуэ
плъэн, -kötü niyetli : гугъэ Iей, -kötü gün :махуае, -kötü yıl :гъае.
728 -kötü yol :гъуэгу дэй.
kötüce : Iейуэ.
kötüleyici : убакIуэ, еякIуэ, лейзехьэ.
kötülük : Iеягъэ.
kötürüm : Iушэбышэ.
köy : къуажэ.
köyevi : тэхъуанэ,
728 -küçük köyevi : тэхъуанэжьей.
köylü : къуажэдэс,
729 -köy ağası : къуажэпщ.
köz : дэп.
közlemek : дэпым щыгъэжьэн.
köz gibi kırmızı :дэпым хуэду плъыжьу.
kral : пщышхуэ, хьэ.
kraliçe :гуащэнэ, хьэгуащэ.
kramp med. : хуэщ, уз хэуэ.
kravat : пщэдэлъ.
kredi : дзыхь IэпэщIэгъэж,
730 -kredi mektubu : дзыхь тхыгъэ.
krem : крэм.
kremrengi : къазшырыфэ.
krepisotu bot. : къэрабэшэху.
kreş : нану плъырыпIэ.
kriko : зыIэт.
kristal : кристал.
kritik : тепсэлъыхьын.
kriz : гууз, зэхэзэрыхьын.
krom min. : кром.
kros : губгъэрыжэ.
kroşe : IэштIымыуэ.
kuaför : щхьэцыщI.
Kuban -coğ. :Псыжь.
kucak : IэплIэ,
731 -kucak dolduran : IэплIакIуэ, -kucak dolusu : IэплIэшыз.
kucaklaşmak : Iэплэ зэшэкIын.
kudret : гуащIэ.
kudretsiz : гуащIэншэ.
kudurgan : удэфа.
kudurtmak : гъэудэфэн.
kuduz : хьэщхьэрыIуэ,
732 -kuduz olmak : хьэщхьэрыIуэ хъун.
kuduzböceği zoo. : хьэщхьэрыIуэцIыв.
kuduzotu bot. : жьыху.
kuğu zoo. : къру.
kukumav zoo. : жынду, кIуркIунау.
kukuriku : IуIуриIуу. (Iэдакъэ IуэкIэ).
kul : цIыху,
733 -kul yapısı : цIыху IэщIагъэ.
kula : шытхъуэ.
kulaç : Iпл1агъуэ
734 -üç kulaç kalınlığında ağaç : Iэпл1агъуищ и гъумагъ жыг.
kulak : тхьэкIумэ,
735 -kulakardı etmek : тхьэкIумэм дэIун, -kulak asmak : едэIуэн, -kulak asmamak :
емыдэIуэн, -kulak vermek : тхьэкIумэ хуэшиин, -kulağı delik : тхьэкIумэ жан, -orta kulak
anat. : тхьэкIумэкIу, -iç kulak anat. : тхьэкIумэкIуэцI, -kulak zarı anat. : тхьэкIумэIупс, kulak kiri : тхьэкIумэвей, -kulak çıkıntıları: нэщапкъалъэ, -kulak bitimi: тхьэк1умак1э, kulak başı: тхьэк1умапэ, тхьэк1умащхьэ, -kulak deliği: тхьэк1умэгъуанэ -kulak kökü:
тхьэк1умэ дакъэ, -kulak memesi: тхьэк1умэжьак1э, -kulak tüyü: тхьэк1умэц.
736 kulak dış çukuru :блэтхьэкIумэ.
kule : чэщанэ.
kullandırmak : зэрегъэхьэн.
kullanılmak : узырахьэн, -kullanılmış : зэрахьа.
kullanım-kullanış : зехьэкIэ.
kullanmak : зехьэн.
kulluk : пщылIыгъэ.
kulp : убыдыпIэ.
kulp takmak : убыдыпIэ фIэлъхьэн.
kulplu : убыдыпIэ зиIэ.
kuluçka : джэдкъурт,
736 -kuluçkaya yatırmak : къурт гъэтIысын.
kulübe : унэцIыкIу.
kum : пшахъуэ,
737 -kum fırtınası : пшахъуэ уей, -kum torbası : пшахъуэ къэлътмакъ, -kızıl kum :
пшахъуэплъ, -beyaz kum : пшахъуэху, -kum öbeği :пщахъуавэ.
kumanda : унафэщI.
kumandan : дзэпщ.
kumanya : гъуэмылэ.
kumar : куэзыр ещэн.
kumarbaz : куэзыр ещакIуэ.
kumbara :дэдзылъэ.
kumaş : щэкI,
738 -yünü az olan kumaş : цыджэ, -yumuşak kumaş : щэкIшэбэкIэ, -kumaş dokuma
tarağı : щэнджатэ,-kumaş topu :щэкIыщхьэ.
kumral : сырыху.
kumru zoo. : мэзтхьэрыкъуэ, губгъуэтхьэрыкъуэ, тхьэрыкъуэ пщэху.
kumpas :къаблэмэ
kumsal : пшэхъуалъэ, хыIуфэ.
kundak : 1. гущапIэ 2. хуартэ,
739 -tüfek kundağı : фоч хуартэ.
kundura : вакъэ,
740 -kundura tabanı : вакъэлъэгу.
kunduracı : вакъэщI,
741 -kundura satıcısı : вакъащэ.
kunduz zoo. : тен, псыбланэ.
kupa : трамэ. (куэзыр).
kupkuru : гъущабзэ.
kur : еубзэн.
Kur’an : КъурIэн, Зэрыб,
742 -Kur’an okuyan : КъурIэнаджэ, -küçük Kur’an : Зэрыб жьгъей.
kura : пхъэидзэ.
kurabiye : тхъурымбей.
kurak : уэгъу.
kuraklık : гъаблэ, гъуркI.
kural : хабзэ.
kurbağa zoo. : хьэндыркъуакъуэ.
kurban : ныш, жьагъэ, тыхь.
743 -Kurban Bayramı : Ныш Iутыж., -kurban kesmek : ныш укIын.
kurbanlık : нышыпхъэ, жьагъэ, тыхьыпхъэ, къурмэныпхъэ, пщэр хуэгъашхэ.
kurcalamak : зэIыщIэн.
kurdale : щхьэц пыщIэ.
kuriye : тIасхъэ зехьэ.
kurmak : ухуэн,
744 -dernek kurmak : хасэ ухуэн.
kurna : псынэ бжьамий.
kurnaz : губзыгъэ.
kursak : хулъэ.
kurşun min. : бдзапцIэ, шэ,
745 -kurşun gibi ağır : шэм хуэду хьэлъэщ.
kurşuni koyu : гъуабжьэфIыцIафэ.
kurt zoo. : дыгъужь, мэзыхьэ,
746 -kurt gibi aç : дыгъужьым хуэдэу нэщIщ, -aç kurt gibi yemek : дыгъужь нэщIым
хуэдэу щхэн, -kurta sormuşlar, ensen neden kalın? diye. Kendi işimi, kendim yaparım
demiş : дыгъужьым еупщIахэщ, уипщэр сыт щхьэкIэ щIэгъумыр? ЖаIэри. Си Iуэхур сэ
согъэзэщIэжри арщ къажриIащ, -aç kurtların köpeklere saldırması : хьэIуцыдз, -dua ile
kurdun ağzını bağlamak : хьэпэшыпхэ.
kurtarıcı : псэ къегъэлакIуэ.
kurtarılmak : укъырагъэлын.
kurtarma : къегъэлын.
kurtayağı bot. : кхъуакIэщIырыпщ.
kurtbağrı bot. : лэнкI, лэнцI, хьэмгурзей.
kurtlanmak : хьэпIацIэ ирищIэн.
kurtlu : хьэпIацIэ уахуэ.
kurtotu bot. : губгъуэудзщхьэгъуэжь.
kurtpençesi bot. : къэлъэн.
kurtpençesiotu bot. : мэзпкъынэ.
kurtulmak : къелын, яIэщIэкIын, къэнэIужын.
kuru : гъущэ, гъур,
747 -kuru ekmek : щIакхъуэ гъур, -kuru kafa : щхьэгъур, -kuru kuruya : гъущэ гъущэу.
kurucu : ухуакIуэ.
kurul : ухуакIуэ гуп.
kurulmak : уаухуэн.
kurulu : ухуа.
kuruluş : яухуа.
kurum I : кIэгъуасэ.
kurum II : лэжьапIэ.
kurum III : пагагъэ.
kurumak : гъущэн, гъущыжын,
748 -önünde kurumak : IугъущыкIын, -üstünde kurumak : фIэгъуэн, -altında kurumak :
щIэгъущхьэн.
kuruş : хъурыщэ.
kurutmak : гъэгъущын, гъэжэпхъын.
kurutma kağıdı : тхылъымпIэ гъэгъущ.
kurutucu : гъэгъущакIуэ.
kurye : тIасхъэ зехьэ.
kusmak : къэжьын,
749 -kan kusmak : лъы къэжьын.
kusturmak : къэгъэжьын.
kusur : щагъуэ, дзы, губгъэн,
750 -kusura bakma : губгъэн къысхуомыщI.
kuş : бзу,
751 -kuşa benzetmek : бзум егъэщхьын, -kuş dili : щIагъыбзэ, -kuş uçurtmamak : бзу
мыгъэлъэтэн.
kuşak : бгы щIэпхэ, бгыпх.
kuşanmak : зыхуэпэн.
kuşatılmak : укъауфэрэзыхьын.
kuşatma : къэуфэрэзыхьын.
kuşburnu bot. : хьэцыбанэ.
kuşiğdesi bot. : къанцIол.
kuşkirazı I bot. : къэлэр.
kuşkirazı II bot. : чыпцIэпщхьэпэ.
kuşkonmaz bot. : губгуэжьауэ.
kuşku : шэч,
752 -kuşku duymak : щэч къэхьын, щэч щIын.
kuşkucu : шэч зиIэ.
kuşkusuz : шэч зыхэмылъ.
kuşüzümü bot. : саней.
kuşüzümü : санэ.
kuşüzümükırmızı bot. : санейплъыжь.
kuşüzümüsiyah bot. : санейфIыцIэ.
kutlama : ехъуэхъун.
kutsal : лъапIэ, мэхъа.
kutsallık : лъэпIагъэ, мэхъагъэ.
kutsama : мэхъагын мэхъын.
kutu : пхъуантэцIыкIу.
Kutupyıldızı ast. : Вагъуэгъуазэ.
kutur : хъуреягъ.
kuvvet : гуащIэ, Iэпщэ, лъэщ
753 -kuvvet kullanmak : гуащIэ хэлъхьэн, -kuvvetten düşmek : дэхуэхын, гуащ1э
щ1эк1ын.
kuvvetli : уардэ, уэр, лъэщ, гуащIафIэ, гуащIэ, емынэ.
kuvvetlilik : гуащIагъэ.
kuvvetsiz :гуащIэншэ.
kuyruk : кIэ,
754 -kuyruğuna basmak : и кIэм теувэн, -kuyruğuna teneke bağlamak : икIэм къэнжал
кIэрыщIэн.
kuyruksuz : кIэншэ, кIапэншэ.
kuyrukluyıldız ast. : вагъуэкIэху.
kuyruksokumu anat. : к1эмыштыкъ, к1эпкъ, к1энт1ы1у.
kuyruksokumukemiği anat. : кIэмыштыкъ.
kuyu : мащэ, къуий
755 -kuyu açmak : мащэ къэтIын, -kazdığı kuyuya düşmek : къитIа мащэм ихуэн.
kuyumcu : дыщащэ, дыщэкI.
kuzen : къуэрылъху, пхъурылъху.
- kız tarafından:пхъурылъхуэгъу, -erkek tarafından :къуэрылъхуэгъу
kuzey : дыгъэмыхъуэ, ищхъэрэ,
kuzeybatı : ищхъэрэ-къухьэпIэ.
kuzeydoğu : ищхъэрэ-къуэкIыпIэ.
kuzgun zoo. : вынд.
kuzgunkılıcı bot. : гуащэщхьэц, удзбжьамий.
kuzine : хьэкушхуэ.
kuzu zoo. : щынэ,
756 -erkek kuzu zoo. : щынэхъу, -dişi kuzu zoo. : щынэбз, -süt kuzusu zoo. :
щынэбыдзафэ, -kuzu derisi : щынафэ, -kuzu dişi : щынэдзэ, -yaşı yetmeden doğuran
kuzu zoo. : щыналъхуэ, -kuzu ayırma :мэлзэтегъэу, -tatlı dilli kuzu, ki koyunun sütünü
emer :зи бзэ IэфI щынэр,мэлитI щIоф.
kuzudili bot. : хьэбзэгу.
kuzudiliortaboy bot. : жэмбзэгу.
kuzu dişi-anat.: щынэдзэ.
kuzufındığı bot. : дейцIыкIу.
kuzukulağı bot. : шэгъэфIэIу.
küçücük : цIыкIунитIэ.
küçük : цIыкIу, кIэщхъ, жьэй.
Küçükayıyıldızı ast. : МыщэцIыкIувагъуэ.
küçükısırgan bot. : шыпсыранэцIыкIу.
küçükkuzukulağı bot. : шэгъэфIэIуцIыкIу.
küçümsemek : зэфIэмгъэщIын.
küf : гъуатэ,
757 -küf bağlamak : гъуэтэн, -küflenmiş :гъуэта,- küf kokusu : гъуэтэрымэ.
küfe : матэшхуэ.
küfretmek : ехъуэнын.
küfür : хъуанэ.
küfürbaz : хъуанэрей, мэхъаджэ.
küheylan zoo. : хъэрыпыш.
kükremek : гъуэгъуэн.
kül I : яжьэ,
758 -kül rengi : щхъуэжь, яжьафэ, -kül döken : бзылъхугъэ, фыз.
kül dökme yeri : яжьэ икIутыпIэ.
kül II : псори, зэхуэхьэса.
külçe : хьэлъэ.
külfet : мытынщ, Iуэху лей.
külhanbeyi : хъыжьэ.
küllük I : яжьалъэ.
küllük II : сэхуалъэ.
külot : гъуэншэдж щIагъщIэлъ.
külte : мывэшхуэ.
kültür : гъасэ, щэн.
759 -kültürmirası : гъасэныгъэ щIеин.
kültürel : гэсэныгъэ, щэныгъэ.
külüstür : жьы. (Iэмэпсымэ).
kümbet : унащхьэ хъурей.
küme : Iэтэ,
760 -küme küme : Iэтэ Iэтэу.
kümeağacı bot. : банэжыг.
kümeçdikeni bot. : банэдэгу.
kümes : джэдэщ.
kümes hayvanları :джэдкъаз, унэ Iыгъ псэущхьэ.( джэд,къаз, гуэгуш, бабыщ).
kümeskapısı : джэдэщыбжэ.
künk : кхъуэщын бжьамий,
761 -künk döşemek : къуэщын бжьамий щIэлъхьэн.
küp : кхъуэщын чей.
küpe : тхьэгъу.
küpeçiçeği bot. : псыпцIэщIыдэ, аштрам.
küpeşte dnz. : кхъухь гущIыIу.
kürdan : дзэдэIэбэ.
küre : хьэфэ хъурей.
kürek : хьэнцэ, хьэнш,
762 -kürekçi : хьэнцIэщI, -ağaç kürek : пхъэ хьэнцэ, -kürek sapı : хьэнцэкъу, -kayık
küreği : кхъуафэжьей бэлагъ.
kürekkemiği anat. : блэггъ блэгъукIэ.
küremek : тхъун,
763 -kazıyarak dışarı küremek : щIэтхъунщIыкIын, -dışarı küremek : щIэтхъун, üzerinden küremek : щхьэпырытхъун, -içeriye küremek : щIэтхъуэн.
kürk : джэдыгу,
764 -kürk kaplamak : джэдыгу тебзэн.
kürkçü : фэгъэтэдж.
kürsel başlı mavi dünya -bot. :банэхъурей.
kürt : курд.
kürtaj : нану кърегъэхын.
kürün : щIыбхьэкхъуафэ.
küs : гусэ.
küskü : лом.
küskün : гуса.
küskünlük : зэдэгусэн.
küstürmek : гъэгусэн.
küsküt bot. : алмэстыщхьэц.
küsmek : гусэн,
765 -birbirine küsmek : зыхуэгусэн.
küspe : жьэгундэфэ.
küstah : мыкхъэмывэ.
küsür : 1. къела, лей, 2. ипэ,
766 -elli sene önce doğdu : илъэс тхущI ипэ къалъхуащ.
küt : 1. мыбзэж, 2. къеуэн.
kütle : мывэшхуэ.
kütük : ентIыр.
kütüphane : тхылъ хъумапIэ, еджэщ.
L, l : Л, л.
la müz. : ла.
labada bot. : блэшэгъэфIэIу.
labirent : шIытIгъуэгу.
lacivert : морэ, щIыху.
laciverttaşı : уэгуплъ.
laçka : ищхыхьа,
767 -laçkalaşmak : ищхыхьын.
laden (ladin) bot. : псей.
laden (ladin) mavi bot. : псейкъащхъуэ.
lades : къандес,
768 -lades kemiği : къандес къупщхьэ, -lades tutuşmak : къандес зэпихьэн, -lades
oyunu : къандесджэгу.
laf : псалъэ,
769 -lafı ağzında kalmak : и псалъэр и жьэм къыжьыдэнэн, -laf dinlemek : псалъэ
едэIуэн, -lafa dalmak : псалъэм дихьэхын, -lafla peynir gemisi yürümez : псалъэкIэ
кхъуей зезыщэ кхъухьыр есынкъым, -laf atmak : ехъурджэуэн, -laf anlamaz : псалъэ
зыгурымыIуэ, -laf değil : псалъэкъым, -laf ebesi : псалъэрей, -lafa atılmak : псалъэр
зэпыгъэун, -lafa boğmak : мыгъэпсэлъэн, -lafını ağzına tıkamak : и псалъэр и жьэм
жьэдэкуэн, -lafınızı balla kestim : фи псалъэр фокIэ пызупщIащ.
laf ebesi : псэлъакIуэ.
lafazan : псалъэрей.
lafazanlık : псалъэреигъэ.
lafçı : куэдрэ псалъэ.
laflamak : зэдэуэршэрын.
lagar : уэд.
lağım : лагъым.
lağım faresi zoo.: фей.
lahana bot. : къэбыстэ.
lahanaböceği-zoo.:къазц1ык1ухьэп1ац1э.
lahavle : сыкъотэмакъкIэщIыр.
lahit : мывэкхъэ, мывэ пхъэмбей.
lahza : напIэзыпIэ.
lahzada : а напIэзыпIэм.
laik : динымрэ хэгъэгу Iуэхумрэ зэхэмызэрыхьу.
lakap : цIэлей,
770 -lakap takmak : цIэлей фIэщын.
lakaplı : цIэлей зиIэ.
lakaydi : зэфIэзмыгъэщI.
lakayt : зэфIимгъэщIу.
lakaytlık : зэфIэзмыгъэщIыныгъэ.
lakırdı : псалъэ,
771 -bu nasıl lakırdı böyle? : мыр сыт хуэдэ псалъэкIэ?, -lakırdı etmek : псэлъэн.
lakırdıcı : 1. псэлъэрей, 2. псалъэ къезыхьэкI.
lakin : 1. ауэ, 2. щхьэкIэ.
laklak : къикI шымыIэ псалъэ.
lal I : мывэ плъыжь лъапIэ.
lal II : бзэгурафэ.
lala : щIалэ пIакIуэ, быфыкъуэ адэ.
lalе bot. : пащIэдахэ, тхьэкIумэкIыхь пащIэ.
lalettayin : 1. зыхамыдзу, 2. къызэрекIу.
lama I : лам.
lama II : тибэт динылI.
lamba : уэздыгъэ,
772 -lamba ışığı : уэздыгъэ нэху, -lamba karpuzu : уэздыгъэ абдж, -lambayı yakmak :
уэздыгъэр щIэгъэнэн, -gaz lambasını açmak : уэздыгъэр дэщеин, -gaz lambasını
kesmek : уэздыгъэр ешэхын.
lambalamak : уэздыгъэ нэхукIэ хэплъэн.
lambalık : уэздыгъэ тегъэувапIэ.
lambasız : уэздыгъэншэ.
lanet : бгэ,
773 -lanet etmek : къуэбгын; ебгын.
lapa : хъудыр,
774 -lapa gibi : хъудырым хуэдэу, -lapa lapa kar yağıyor : уэсыр Iуву къуосыр.
Laponya : Лапония.
lappulaotu bot: хьэкIэзэрыхъэ.
larva : хьэпIацIэхупс.
lastik : хьэфэ,
775 -lastik gibi : хьэфэм хуэдэу.
lastikağacı bot. : хьэфэжыг.
lata : пхъэмбгъу.
latif : дахэ.
latife : гушыIэ,
776 -latife etmek : гушыIэн.
latifeci : гушыIэрей.
Latin : Латин.
latince : латиныбзэ.
lavabo : IэтхэщIыпIэ.
lavantaotu bot. : дадий.
lavatera bot. : губгъуэматэкхъей, чэрдэщI.
layık : хуэфащэ,
777 -layık değil : хэфащэкъым, -layık görmek : хуэгъэфэщэн, -layık olmak : хуэфэщэн.
Laz : Мохъти.
lazca : мохътибзэ.
lazer : лазер.
lazım : хуей.
leblebi : лэблэб.
leğen : тас.
leğen-ibrik : тас-къубгъан.
leğen-anat : щхужь, leğen kemiği: шхужь бэлагъ, шхужь къупщхьэ, -leğen kemik deliği:
шхужь гъуанэ, -leğen köşesi: шхужь къуапэ, leğen eklemi: шхужь зэрытып1э.
leh : фIагъэ.
lehçe : полшэбзэ.
lehim : гъуху.
lehimlemek : кIэрыгъэжьэн.
Lehistan : Полше.
lejyoner : зауэлI.
leke : бжыгъэ,
778 -leke çıkarmak : бжыгъэр хэгъэкIын.
lenger : тасышхуэ.
lens : ленс.
leopar zoo. : хэпIащэ, махъшэджэду.
leş : псэхэлIэ.
letafet : дахагъэ.
levent dnz. : хы дзэлI.
levye : гъущI Iэмэпсымэ.
leylakotu bot. : мэжджытжыг.
leylek zoo. : хьэжбабыщ.
leyli : ущIэлъу,
779 -leyliokul : ущIэлу еджапIэ.
leziz : шхын IэфI.
lezzet : шхыныфI.
libas : шыгъын.
liberal : либерал.
Libya : Либе.
lider : пэрыт, пашэ.
lif : пкъынэпс.
lift :хьэлъэIэт.
likör : ликор.
liman dnz. : кхъухьтедзапIэ, кхъухьесылIыпIэ.
limanreisi dnz. : кхъухьтедзапIэ тхьэмадэ.
lime : бзыгъэ.
lime lime : бзыгъэ бзыгъэу.
limit : нэхъыбэ.
limited : лимитед.
limon : т1амыгъуэ.
limonağacı bot. : т1амыгъуей..
limontuzu : ахшэдэш.
linç : гупым яукIын.
linotip : линотип.
linyit min. : линит. (фIамыщI).
lir müz. : лир.
lira : лирэ. (тырку IэпэщIэгъэж, IэщIэгъэж ).
liret : лирет. (италян IэпэщIэгъэж, IэщIэгъэж ).
lisan : бзэ.
lisans : лицанс.
lise : курыт еджапIэ.
liste : табел.
literatür : литературэ.
litre : литрэ.
lityum min. : литйум.
liyakat : лъэпIагъэ.
lodos : жыбгъэ.
loğusa : лъхуагъащIэ.
lojman : лэжьакIуэ унэ.
lokal : клуб, зэхэсыпIэ.
lokanta : шхапIэ.
lokantacı : гъэщхакIуэ, шхапIэ тес.
lokavt : Iуэхур шыгъэтыжын.
lokma : дзакъуэгъуэ,
780 -lokma lokma : дзакъэгъуэ дзакъэгъуэу.
lokmanruhu : эфир.
lokomotif : мафIэгу.
lokum : локум. (тырку IэфI).
Londra : Лондын.
lop : лыпIцIэ.
lor : кхъуейлъалъэ.
losyon : дыху.
loş : ныкъуэнэху.
Lübnan : Ливан.
lüferotu bot. : джырмэпэж,къакъий.
lügat : псэлъалъэ.
lüks : 1. нэху, 2. нэхъыфI.
lüle : лулэ.
lütfen : кхъыIэ.
Lütgölü -coğ. : Хыпсэншэ.
lütuf : фIыгъэ.
lüzum : хуэныкъуэ,
781 -lüzumu kadar : зыхуэныкъуэм хуэдиз.
lüzumsuz : хуэмыныкъуэ.
lüzumsuzluk : хуэмыныкъуэныгъэ.
M, m : М, м.
maada : нэмыщI, къынэмыщI.
maalesef : 1. хузфIэмыкIа, 2. къысхъуэгъэгъу.
maaş : мэзапщIэ, улахуэ.
maaşlı : мэзапщIэрылажьэ.
mabed : Тхьэ елъэIупIэ, тхьэлъэIупIэ.
mabud : Тхьэ, укъэзгъэщIа,
782 -vermemiş mabut, neylesin Mahmut : Тхьэм къримытамэ сыт ищIэн Махьмуд.
mabude : бзылъхугъэтхьэ.
Macar : Хъун.
macarca : хъуныбзэ.
macera : зекIуэ.
macun : тIатIий.
macunlamak : тIатIий шыхуэн.
maç : зэпеуэ.
maça : къэрэжь,
783 -maça beyi : къэрэжь зынэ, -maça kızı : къэрэжь хъыджэбз.
madalya : бгъэ хэIу саугъэт.
madam : бзылъхугъэ.
madan, meden : мы,
784 -onu kırmadan yıka : ар умыкъутэу тхьэщI.
madde : пыбзыгъэ,
785 -ilk madde : пыбзыгъапэ, -son madde : пыбзыгъэкIэ.
madem-ki : арамэ.
maden : минерал.
madenocağı : минерал къыщIэхыпIэ.
madımak bot. : къазудз, хужьбаринэ.
madik : гъэпцIэн, егъэлъэн.
madrabaz : гъэпцIэрей.
madusorientalis : мэзмы.
madusorientalisağacı bot. : мэзмей.
mafiş arg. : шыIэжкъым, къэнэжакъым.
mafsal anat. : зэрытыпIэ.
mafya : мафе.
magazin : тукан.
mağara : щIыунэ,
786 -mağarada büyütülen : щIыунэрыпI, -mağara bilimi : щIыунэщIэныгъэ.
mağaza : тыкуэнышхуэ.
mağdur : лей зылъыса.
mağduriyet : леигъэ зылъыса.
mağfiret : тхьэгущIэгъу.
mağlubiyet : къыптекIуэн,
787 -mağlup etmek : текIуэн.
mağrip : къухьэпIэ.
mağrur : пагэ.
mahal : 1. щIыпIэ, 2. амал,
788 -mahal vermemek : амал емытын.
mahallinde : и щIыпIэм.
mahalle : хьэблэ.
maharet : IэпэIэсэ.
maharetli : IэпэIэсагъэ.
mahcubiyet : укIытагъэ,
789 -mahcup etmek : гъэукIытэн, -mahcup olmak : укIытэн, напэр сын.
mahcur : зиныбж иримыкъуа.
mahdum : къуэ.
mahdut : мащIэ.
mahfaza : ягъэтIылъа, яхъума.
mahir : Iэзэ, IэпэIэсэ.
mahiyet : итхэр, илъхэр, дэтхэр.
mahkeme : хей.
790 -mahkeme kararı : хеящIэ унафэ.
mahkum : ягъэтIыса,
791 -mahkum etmek : гъэтIысын, -mahkum olmak : уагъэтIысын, -beş yıl hapse
mahkum oldu : илъэсытхукIэ ягъэтIысащ.
mahlas : цIэлей.
mahluk : хьэкIэкхъуакIэ псэущхьэ.
mahlukat : хьэкIэкхъуакIэхэр.
mahmur : жейбащхъуэ.
mahmurluk : жейбащхъуагъэ.
mahmuz : шыгъэцIыв.
mahmuzlamak : шым елъэкъуэуэн.
mahpus : ягъэтIыса.
mahpushane : лъэхъуэщ.
mahrek : вагъуэ гъуэгу.
mahrem : щэху.
mahremiyet : щэхугъэ.
mahrukat : гъэсын.
mahrum : хэнын.
mahrum etmek : хэгъэнын.
mahsul : гъавэ.
mahsul almak : гъавэ къытехын,
792 -fazla mahsul almak : гъавэ бэв къытехын.
mahsup : хэгъэкI,
793 -mahsuben : хэгъэкIауэ, -mahsup etmek : хэгъэкIын.
mahsur : кина, къыхэмыкIыжыф.
mahsus : хухэха.
mahşer : дуней къэкъутэжыгъуэ.
mahvetmek : гъэунэхъун.
mahvolmak : унэхъун.
mahzen : щIыунэ.
mahzun : гуауэ, нэщхъей.
mahzunluk : гуауагъуэ, нещхъеягъуэ.
mahzur : хъункъым.
mahzurlu : емыкIун.
mail : гу хуабагъэ, гу хуэжэ, гурыхь.
maişet : унэ шхыныгъуэхэр.
maiyet : къыкъуэтхэр.
majeste : кърал, хьэ.
majiskül : тхыпкъэшхуэ бгъундж.
majör müz. : мажор.
makabil : блэкIа лъэхъэнэри хэзыубыдэ хабзэ.
makale : кIэзет тхыгъэ кIэщI.
makam I : тIысыпIэ,
794 -makamında : итыIысыпIэм, -makamına yakışmayan adam : итысыпIэм
хуэмыфащэ цIыху.
makam II müz. : уэрэдыбкъ.
makara : пхъэшку, шэцыкIуэ, пхъэтет.
makarna : макарон.
makas : лэныстэ,
795 -makas payı : лэныстэ Iыхьэ, -makasdar : бзакIуэ, -tel makas : гъущI лэныстэ, -terzi
makası : дэрбзэр лэныстэ, -küçük makas : лэныстэцIыкIу.
makat anat. : пхэ, гъуанэ.
makber : кхъэ.
makbul : игъуэ, фIы, гуапэ,
796 -makbule geçti : фIы хъуащ, -toplantıya gelmen makbule geçti : зэIущIэм
укъызэрыкIуар игъуэщ.
Makedonya : Македоня.
maki bot. : жыг кIэщI.
makine : машынэ.
makinist :мафIэгузехуэ.
makro : ин.
maksadıyla : гугъэкIэ.
maksat : гугъэ.
maksatlı : гугъэ иIэуэ.
maksatsız : гугъэншэ.
maksut : гурылъ.
maktu : пухыкIа.
maktül : цIыху яукIа.
makul : игъуэуэ,
797 -makul görmek : игъуэу лъагъун.
makule : лIэужыгъуэ.
makyaj : лэн,
798 -makyaj malzemesi : сэхусэплъ, -makyaj yapmak :сэхусэплъ зыщыхуэн.
mal I : мылъку, хьэпшып.
mal II : былым.
mal tanrısı -mit. :ахын.
mal ahırı :бэкхъ.
malak zoo. : хывышкIэ.
malarya med. : техьэгъуэ.
mali : IэпэщIэгъэжым теухуа.
malik : зейр.
malikane : унэшхуэ.
maliye : хэгъэгум и хьэкътыныр зезгъакIуэр.
maliyet : хэхъуэр зытрамылъхьа хьэпшып, IэпэщIэгъэжащхьэ.
malt : хьэкIытэ.
Malta -coğ. : Малта.
malta eriği :къыпцIэ.
maltaerik ağacı-bot: къыпцей
maltız : мафIэ и щIапIэ.
malül : уIэгъэ,
799 -harp malulü : зауэм уIэгъэу къела.
malüm : зэращIэщи,
800 -sizcede malüm : уэри зэрыпIщIэу.
malümat : зэгъэщIэн.
malümatlı : ещIэр.
malzeme : Iэмэпсымэхэр.
mama : нану шхын.
mamafih : ари хэту.
mamul : IэщIагъэ.
mamur : псэуныгъэфI, псэуныгъэкIафIэ.
mamut zoo. : мамут.
mana : къикI.
manastır : къулъшырыф.
manav : хадэхэкIыщэ.
manda I zoo. : хыв, хьэрэ,
801 -erkek manda zoo. : хьэрэгуу, -manda sütü : хывышэ.
manda II : мандат.
mandal : бжэбз.
mandalina : т1амыплъ.
mandalinaağacı bot. : т1амыплъей.
mandallamak : бжэбзыр етын.
mandıra : шэеуапIэ, шатэ техыпIэ.
mandolin müz. : мандолин.
manej : шы зехуапIэ.
manen : гурыфIагъ.
manevi : гурыфIыгъуэ.
manga : дзэ гуп.
mangal : мафIэдакъэ, пхъэфIамыщI гъэсыпIэ.
manganez min. : манганез.
mangır : IэпэщIэгъэж.
mangiz arg. : IэпэщIэгъэж.
mani I : пэрыуапIэ.
mani II : усэцIыкIу. (зы едзыгъуэ хъууэ.)
mania : узэпкIэн.
manifatura : шэкIхэр.
manifaturacı : шэкIыщэ.
Manisa : Магънысэ.
manisalalesi bot. : пащIэдахэ.
manivela : енцI.
mankafa : щхьэIув, Iулэ.
manken : манкен.
manşet : кIэзет тхыгъэщхьэ.
mantar bot. : Iэгъэбэгу.
mantarmeşesi bot. : пхъэмыфей.
mantı : хъынкIал.
mantık : гупсысэ,
802 -mantığa aykırı : гупсысэм къемыкIу, -mantıksız : хьэвэхьэжьэ.
manto : упщ1эджэдыгу.
manyak : маняк.
manzara : теплъэ.
manzum : усэ.
manzume : усэу.
marangoz : пхъащIэ,
803 -marangoz tutkalı : пхъащIэ бдзантхьэ.
maraton : маратон.
maraz : е,
804 -marazlı : е зэфыкI.
maraza : фыщIэ, зауэбанэ, Iэуэлъауэ.
mareşal ask. : маршал.
margarin : маргарин.
margındak : щкIэпщэхъу.
marifet : IэщIагъэ.
marifetli : IэщIагъэ зиIэ.
mariz I : сымаджагъэ.
mariz II arg. : хъуэн, шхыдэ.
marka : нагъыщэ.
markaj : гъуэгу емытын, дэубыдэн.
Mars -ast. :Пщихьэщхьэ вагъуэ.
marş : марш.
marşandiz : мафэгу хьэлъэзешэ.
mart ayı : гъатхапэ мазэ.
martaval : пцIы.
martavalcı : пцIыупс.
martı zoo. : хытхьэрыкъуэ.
maruf : яцIыхуу.
marulcuk bot. : блэудз, шэджыдз.
maruz : упыщIэхуэн.
maruzat : тхьэусыхэ.
masa : Iэнэ,
805 -masa örtüsü : Iэнэтепхъуэ, -masa tenisi : Iэнэтоп, -yuvarlak masa :Iэнэхъурей.
masaj : щытIэн.
masal : псысэ, шыпсэ,
806 -peri masalı : тхьэIухуд псысэ, -masal okumak : псысэ къеджэн.
masarif : текIуадэр.
masif : ин, хьэлъэ.
mask : маск.
maskara : ажэгъафэ.
masraf : bak. masarif.
masum : лажьэншэ.
masumiyet : лажьэншагъэ.
masura : шэцыкуэ.
maşa : пырIэмбэ,
807 -ateş maşası : мафIэпырIэмбэ.
maşallah : мэшэлэхь.
maşrapa : псыфалъэ.
mat : мат,
808 -mat etmek : шахьмат щIын.
matbaa : тхылътедзапIэ.
matbu : тхылътедза.
matem : щыгъуэ,
809 -matem tutmak : щыгъуэн, -matem elbisesi :щыгъуэджанэ.
matematik : математике.
matkap : бру.
matrak : гушыIэ зыхэлъ.
mavi : щхъуантIэ,
810 -mavilik : щхъуантIагъэ, -mavimsi, -mavimtırak : щхъуантафэ, -maviş :
нэщхъуантIэ, -mavi koyu : щIыхусырыхуфэ, -mavi parlak : щIыхубзэ, -mavi açık :
къащхъуэ.
mavzer : маузэр.
maya : лъэтэрыпс,
811 -mayalı hamur : хупцIынэ, -mayalı : гъэпцIа, -mayasız : мыгъэпцIа, зэмыгъэпцIа.
mayasılotu bot. : сэху, блэщIэф.
maydonoz bot. : къуэнтхъурей.
mayhoş : гуащIэмэ, гуащIагъэ.
mayın ask. : минэ, лагъым.
mayıs ayı : накъыгъэ-вэныгъуэ мазэ.
mayısböceği zoo. : цIыв, хьэндридзэл, хъындырдзэл.
mayıspapatyası -bot. :техьэгъуэудз.
mayi :тIуатIкIуэ
maymun zoo. : нумин.
mayo : есыкIэ фащэ.
mazeret : щхьэусыгъуэ.
mazeretli : щхьэусыгъуэ зиIэ.
mazeretsiz : щхьэусыгъуэншэ.
mazı : гулъэмыж.
mazi : гъащIэблэкIа.
mazlum : лажьэншэ.
mazot : мазот,щIыдагъэкIэ.
mazur : щхьэусыгъуэр дэн.
meal : къикIыр.
meblağ : и уасэр.
mebus : жылэлIыкIуэ.
mecal : гуащIэ, къару,
812 -mecali kalmamak : гуащIэ къыхуэмынэжын,
mecalsiz : къарууншэ.
mecazi : щIагъыбзэ.
mecbur : амалыншэ.
meccanen : уасэншэ.
meclis : жылэлIыкIуэ хасэ, хасэшхуэ.
mecmua : журнал.
mecnun : щхьэзэ.
mecra : псыежэхыпIэ.
meczup : щхьэзэ.
meçhul : ямыщIэ, ямыцIыху.
medeni : цIыху гъэса, гъэсэныгъэ зиIэ, зыхэлъ.
medet : уэхьэхьей.
medrese : мыдрисэ.
medüz zoo. : хыIэнэ.
mefhum : узэгупсысыф.
mehtap ast. : мэзагъуэ.
mekan : щIыпIэ, хэщIапIэ.
mekanik : меканик.
mekanizma : бзэ.
Mekhoş : Мэхъуэш. (адыгэ лъэпкъ).
mekik : пхъэщIэжыгу, шэцыкуэ.
Mekke : Меччэ.
mekruh : фIей.
mektep : еджапIэ, еджэщ.
mektup : тхыгъэ,
813 -mektup zarfı : тхыгъалъэ.
mektuplaşmak : зэхуэтхэн.
melaik, melek : мэлэIич,тхьэбзащIэ.
meleke : IэпэIэсэ.
meleme : чэчэн,
814 -o meliyor : ар мэчачэр, -melemek :гъуэн.
melez : тумэ.
melhem : хущхъуэ,
815 -melhem olmak : хущхъуэ хуэхъун, -melhem sürmek : хущхъуэ шыхуэн.
melik : хьэ.
melike : хьэ гуащэ.
melodi müz. : мэкъамэ.
melodram müz. : мэкъамэгуауэ.
melon : пыIэхъурей.
meltem : жыхуабэ.
melun : нагълэт.
melül : гуауэ, жагъуэ.
memat : лIэн,
816 -hayat memat meselesi : лIэн къэнэн Iуэху.
memba : псынэ.
memba suyu : псынэпс.
meme anat. : быдз,
817 -memeden kesmek : быдзым щIэчын.
memeliler : шэрыпI.
memişhane arg. : псыунэ.
memleket : жылэ, щIыналъэ.
memleketlim : си жылэгъу.
memnu : хъункъым.
memnun : гуапэ,
818 -memnun etmek : и гуапэ щIын, -memnun olmak : и гуапэ хъун.
memur : къэралым и лэжьакIуэ.
menderes : псыкъэзыкIухь.
mendil : IэлъэщI.
menekşe bot. : епэр.
menekşesarı bot. : епэрудз.
menfaat : фIагъэ, хэхъуэ, пэрмэн.
menfaatsiz : пэрмэныншэ.
menfi : мыхъу.
mengene : IэдэIуантIэ.
meni : шэкуэт.
menkul : уасэ зиIэ тхылъымпIэ, хьэпшып.
mensucat : шэкI.
mensup : шыщ.
menşe : и лъэпкъыр, къызыхэкIар, зышыщ, и къежапIэр.
menteşe : хьэлъкъ.
menzil : зыдынэс,
819 -uzun menzilli top : жыжэм къышыуэф Iэщэ.
mera : хъупIэ.
merak : гуныкъуэ,
820 -merak etmek : гуныкъуэн.
meraklı : гуныкъуэрей.
meraksız : гуныкъуэншэ.
meram : гурылъ,
821 -meramını anlatmak : и гурылъыр Iуэтэн.
merasim : церэмоние.
mercan kırmızı :мэржан.
mercek : нэрыплъэ абдж.
mercimek bot. : губгъуэджэш.
merdane : хупхъэ.
merdanelemek : хун.
merdiven : пкIэлъей,
822 -merdiven basamağı : пкIэлъей теувапIэ.
merhaba : махуэфI.
merhale : зэхуаку делъ.
merhamet : гущIэгъу.
merhametli : гущIэгъу зиIэ.
merhametsiz : гущIэгъуншэ.
merhem : bak. melhem.
merhum : дунем ехыжа хъулъхугъэ.
merhume : дунем ехыжа бзылъхугъэ.
Merih ast. : Вагъуэплъ.
merinos : шухьэ,
823 -merinos koyunu zoo. : шухьэмэл.
merkep zoo. : шыд.
merkepkulağı bot. : блэщIэф.
merkez : ику.
Merkür ast. : Меркур.
Mermeriye-bot.:удзхущхъуэ.
mermer : сэху, скъармывэ.
824 -mermerocağı : мырамыр къыщIэхыпIэ.
mermi : шэ,
825 -tabanca mermisi : кIэрахъуэшэ, -mermilik :шалъэ.
merserize : мерсеризэ.
mersin zoo. : мерсин бдзэжьей.
Mersin : Мерсин.
mert : пIэзэрыт, и псалъэр зыгъэпэж.
mertebe : зэриIэкIэ,
826 -mümkün mertebe : амал зэриIэкIэ.
mertek : пкъо.
Meryem : Мэрем. (Аущ янэ).
merzengiş bot. : губгъуэдадий.
mesafe : яку, зэхуаку.
mesaha : еплъын.
mesai : лейлэжьыгъэ.
mesaj : егъэщIэн.
mesane anat. : гъутхьэпсылъэ.
mescit : мэжджыт.
mesel : псэлъэжь.
mesela : псалъэм папщIэ.
mesele : Iуэху зэхэзэрыхьа,
827 -meseleyi çözmek : Iуэхур зэхэхыжын.
meseret : гуфIагъэ.
meshetmek : мэсхь.
Mesih : Аущ, Гъисэ.
-İsa'dan önce :Хьисэ ипэ, İsa'dan sonra : Хьисэ нэужь.
mesina anat. : гъутхьэпсгъуэгу.
mesire : губгъуэ тIысыпIэ, къэкIухьыпIэ.
mesken : унэ, псэуалъэ.
meskün : тIыса, дэс, цыху зыдэс.
meslek : IэщIагъэ.
mesleksiz : IэщIагъэншэ.
mest I : гуапэ.
mest II : фэвакъэ, лэгъунвакъэ.
mesul : зипщэдэлъ.
mesut : тхъэн.
meşakkat : гугъу.
meşale : пхъэуэздыгъэ, пхъакъуэ.
meşe bot. : жыгей.
meşe kömürü :фIамыщIгъэса, пхъэныкъуэс.
meşe kömürü imalatçısı :фIамыщIгъэс зи1эщ1агъэ.
meşemantarı bot. : пхъэмыфей.
meşeormanı : жыгей мэз.
meşepalamudu : мышхумпIэ.
meşepalamuduağacı bot. : мыщхумпIей.
meşgul : хьэулей,
828 -meşgul etmek : гъэхьэулеин.
meşhur : цIэрыIуэ,
829 -meşhur olmak : цIэрыIуэн.
meşhut : лъагъун,
830 -cürmü meşhut : и мыхъумыщIагъэр ялъагъуа.
meşin : лъахъстэн.
meşk müz. : уэрэд, пшынэм зегъэсэн.
meşrep : хьэл-щэн.
meşru : хабзэм идэ, хабзэм къекIу,
831 -meşru müdafaa : псэр хъумэжын.
meşrubat : пхъэщхьэмыщхьэпс.
meşruten : паубыда.
meşruti : хэгъэгу IуэхукIэ.
meşum : мыгъуэ.
met : къэтэджа. (тхьэв).
meta : ящэ хьэпшып.
metan : метан.
metanet : зышыIэн.
metanetsiz : зызмышыIэф.
metazori : лIыгъэкIэ, хуэмыхъуу.
metelik : парипщI, IэпэщIэгъэжеипщI.
meteor ast. : вагъуэиж.
meteortaşı :мывэ вагъуэ, мывэкъащхъуэ.
methal : щIыхьэпIэ.
methetmek : шытхъун.
methiye : шытхъу усэ.
metin I : зы тхьэмпэ тхыгъэ.
metin II : зызышыIэж.
metot : зегъэкIуэкIэ щIыкIэ.
metre : метрэ.
metres : щIасэ,
832 -metres tutmak : щIасэ зешэн.
metris : датIыкIа, дабзыкIа.
metro : щIыщIагъ мафIэгу.
metruk : бгына.
mev’ut : узэрагъэгъугъа,
833 -mev’ut ülke : узэрагъэгугъа хэгъэгу.
mevcudiyet : шыIэныгъэ.
mevcut : шыIэ,
834 -mevcut olmak : ушыIэн.
mevduat : далъхьа, дэлъ.
mevhibe : Тхьэм кърита.
mevhum : мыщIэм егупсысын.
mevki : щIыпIэ, лъэныкъуэ.
mevkuf : яубыда.
Mevla : Тхьэ,
835 -mevlasını bulmak : мыгъуэр игъуэтын.
mevlit : мэулид. (Мухьэмэд бегъымбарыр къышалъхуа жэщым теухуа усэ кIыхь).
mevsim : илъэспкъыгъуэ.
mevsimler : илъэспкъыгъуэхэр.
mevta : лIа.
mevzi : щIыпIэ,
836 -mevzi almak : щIыпIэ убыдын.
mevzu : зытепсэлъыхьыр.
mey : шагъыр.
meydan : утыку,
837 -meydana çıkarmak : умысын, -meydana atılmak : утыкум илъэн, -meydana atmak :
утыкум идзэн, -meydana çıkmak : утыкум къихьэн, -meydana gelmek : утыкум къэкIуэн, meydana getirmek : утыкум къэхьын, -meydana vurmak : утыкум еуэн, -meydanda :
утыкум, -meydanda bırakmak : утыкум къинэн, -meydanı boş bulmak : утыкур нэщIу
къэгъуэтын, -meydan vermek : утыку етын, -meydan vermemek : утыку емытын, meydan korkusu : утыку шынагъуэ, -meydan savaşı : утыку зауэ.
meyhane : ефапIэ.
meyhaneci : ефапIэтес.
meyil : егъэзыхыгъуэ,
838 -meyil vermek : егъэзыхын, -meyilli : егъэзыха.
meyletmek : 1. гухуэкIуэ, гухуэбагъэ хуиIэн, 2. ебэн.
meymenet : напэ.
meymenetsiz : напэIей, нэщхъ зэхэукIа.
meyus : гупсысэм хэт.
meyve : пхъэщхьэмыщхьэ,
839 -meyve bahçesi : пхъэщхьэмыщхьэ хадэ, -meyve posası : кхъулэ.
meyyal : гухуэкIуэ.
mezalim : Iейзехьэ.
mezar : кхъэ,
840 -mezar kitabesi : кхъэсын, кхъащхьэдэсэ, -mezar çukuru :кхъэмащэ.
mezarlık : кхъэлъахэ.
mezarlık bekçisi :кхъэъахэхъумэ.
mezbaha : былым фIэгъэжыпIэ.
mezbele : фIеялъэ.
meze : щхын щIыIэ.
meziyet : IэщIагъэ.
meziyetli : IэщIагъэ зиIэ.
mezra : мэшыпIэ, губгъуэ, къущхьэхъу.
mezun : ухын,
841 -ortaokuldan mezun oldu : курыт еджапIэр къиухащ.
mıcır : мывэшыкъуей.
mıh : гъущI Iунэшхуэ,
842 -mıh çakmak : Iунэ хэукIэн.
mıknatıs : малъхъэдис,
843 -mıknatıs iğnesi : малъхъэдис мастэ.
mıncıklamak : епIэскIун.
mıntıka : Iэгъуэблагъуэ.
mırıldanmak : щхьэхуэпсалъэ.
mırınkırın : зэмыпэсын.
mırnav zoo. : джэду.
Mısır : Мысыр.
mısır bot. : нартыху,
844 -tatlımısır bot. : нартыхуфо, -erken mısır bot. : нартыхухьэцыбанэ, -kırmızımısır bot.
: нартыхуплъыжь, -beyazadıgemısırı bot. : адыгэ нартыхухужь, -sarıadıgemısırı bot. :
адыгэнартыхугъуэжь, -mısır patlatmak : нартыху гъэпIэнкIын, -mısırunu : нартыху
хьэжыгъэ, -mısıryağı : нартыху дагъэ, -mısır darısı -bot. :нартыхухьэцыбанэ.
mısırpamuğu bot. : мысырбжьэхуц.
mısra : усэ аргъынэ.
mışmış : пхъэщхьэмыщхьэ гъэгъуа.
mızıka müz. : пшынэ,
845 -Adıge mızıkası müz. : Адыгэ пшынэ, -mızıkacı : пшынауэ, -ağız mızıkası müz. :
жьэпшынэ.
mızrak : бжы,
846 -mızrak atmak : бжы дзын, -mızrak ucu :бжыщхьэ.
miat : ирикъуа,
847 -miadını doldurdu : и пIалъэр ирикъуащ.
mibzer : жыласэ, жылэпхъ.
miço dnz. : кхъухь Iэпыдзлъэпыдз.
mide anat. : шхалъэ, лъатэ, кIапцIэ, mide bileşkesi: шхалъэ зэтедзап1э.
mideborusu anat. : къурмакъей.
midi : курыт.
midilli zoo. : шы лъэпкъ цIыкIу.
midye-zoo.:хьэмлаш.
migren med. : щхьэлъэныкъуэ уз.
miğfer ask. : жырпыIэ.
mihenk : пэжыпIэ.
mihmandar : гъуазэ.
mihmandarlık : гъуазагъэ.
mihrab : мухьэрэб.
mihrak : ику.
mikro : цIыкIунитIэ.
mikrofon : микрофон.
mikron : микрон.
mikrop med. : хагъуэ.
mikroskop : микроскоп.
mikser : удэ Iэмэпсымэ, зэхэзгъэзэрыхь.
miktar : тIэкIу, хуэдиз,
848 -bir miktar : зытIэкIу.
mikyas : шэчын.
mil : мил.
mil -mek. :джэлэс.
miladi : Аущ къыщалъхуа гъэ, Хьисэ къыщалъхуа гъэ
849 -milattan önce : Аущ ипэ, Хьисэ ипэ, -milattan sonra : Аущ иужь, Хисэ иужь.
milis : дзэм хэмыт зауэлI.
millet : жылэ.
milletlerarası : хэгъэгухэр, къэралыгъуэхэр.
milletvekili : жылэлIыкIуэ.
milli : лъэпкъым ей.
milyar : меляр.
milyarder : мелярдэр.
minare : минарэт, азэн джапIэ.
minber : уаз тыпIэ.
minder : щхьэнтэ, пхэщIэдзэ.
mine : 1. дзэщIыуI, 2. минералхэм трабзэр.
mineçiçeği bot. : щоджэнгъэхъу.
mineral : минерал.
mini : цIыкIу, кIэщI.
minibüs : басцIыкIу.
minicik : цIыкIунитIэ.
minik : цIыкIу.
minimini : цыкIуцIыкIуу.
minimum : мащIэдыдэ.
mink : минк.
minnacık : цIыкIудыдэ.
minnet : фIыгъэлъагъу.
minval : мыпхуэду.
miraç : мирач.
miras : щIэин, чэрэчэ,
850 -muris : щIэин къэзгъэна, -mirasyedi : щIэин зышхыж.
mirasçı : щIэин къызхуэна.
mirassız : щIэиныншэ.
mis : мэдахэ, епэрымэ.
misafir : хьэщIэ,
851 -misafir yemeğini yerse kapıya bakar : хьэщIэр шхамэ бжэм маплъэр, -misafir
ağırlamak : гъэхьэщIэн, -misafirhane : хьэщIэщ, -misafirliğe gitmek : хьэщIагъэ кIуэн, misafir sahibi : бысым, -misafir sahibesi : бысымгуащэ, -misafirin ev sahibini değiştirmesi :
бысым хъуэж, -misafir geçirmek : хьэщIэр гъэкIуэтэн, -misafiri buyur etmek : хьэщIэр
къегъэблэгъэн, -misafir için kesilen hayvan : хьэщIэныш, -misafir etmek :гъэхьэщIэн.
misal : псалъэм папщIэ.
misil : хуэдиз,
852 -iki misli : хуэдитI.
misina : къунжэпс.
misk zoo. : миск дзыгъуэ.
misk çiçeği -bot. :барэбыдз.
misket : гъущIхъурей, абдж хъурей.
miskin : хуэмыху.
miskotu bot. : джэдгын.
mitoloji : IуэрыIуатэ щIэныгъэ.
mitralyoz : машыне фоч.
miyav : джэду.
miyop med. : набгъэ.
mizaç : щэн.
mizah : гушыIэ, ауан,
853 -mizah dergisi : гушыIэ журнал.
mizan : зэхуэдэн.
mobilya : 1. пхъэхэкI хьэпшып,
2. унэлъащIэ.
moda : модэ.
model : модел, щапхъэ.
modern : щIэ.
Moğol : Монгол.
mola : зыгъэпсэхугъуэ.
molibden min. : молибден.
molla : молэ.
moloz : унэщIынахуэ.
monitör : монитор.
montaj : зэфIэлъхьэн.
montajcı : зэфIэзылъхьэ,
854 -monte edilmiş : зэфIалъхьа.
moral : гурыфIыгъуэ,
855 -morali bozulmak : гукIуэд.
morfin : морфин.
morfoloji : морфологи.
morg : хьэдэщ.
morina zoo. : морина.
morötesi : ултравиолэ.
mors I zoo. : морж.
mors II : морс,
856 -mors alfabesi : морс алфавит.
mort arg. : лIэн.
moruk arg. : лIыжь.
moskof : москоф.
Moskova : Мэзку.
mosmor : фэпыкIа,
857 -altında mosmor olmak : щIэуфIыцIыкIын.
motel : хьэщIэщ.
motif : тхыпхъэ, тхыпхъэ-щыпхъэ,
858 -demire, ağaca işlenmiş motif : хъарпщIэр.
motor : мотор.
motosiklet : мотоцикл.
mozaik : мозаик.
mozole : кхъэлэгъунэшхуэ.
möble : унэхьэпшып, унэлъащIэ.
mönü : шхыныцIэ зэрыт тхылъымпIэ.
muadele : хъуэжын.
muaf : хэмыт.
muahede : зэгурыIуэн,
859 -muahede akdetmek : зэгурыIуэныгъэр тхын.
muallim : егъэджакIуэ. (хъулъхугъуэ).
muallime : егъэджакIуэ. (бзылъхугъуэ).
muamelat : тхыгъэхэр зэрыIэпах.
muamele : хуащI.
muamma : ямыщIэ.
muasır : ди лъэхъэнэ.
muaşeret : хабзэ.
muavin : къуэдзэ.
muayene : еплъын.
muayyen : зэзэмызэ.
muazzam : инышхуэ.
mubadele : хъуэжын.
mubah : хабзэу.
mubalağa : егъэлеин.
mubarek : лъапIэ. (дынкIэ).
mubaşir : хеящIэ гъо.
mubayaa : къэщэхун.
mucit : къэхутакIуэ.
mucize : гъэшIэгъуэн,
860 -mucizeler göstermek : гъэщIэгъуэнхэр къэгъэлъэгъуэн.
mucur : унащIэ къэлахэр, пхъэнкIийхэр.
muço : bak. miço.
mudi : банк зи IэпэщIэгъэж дэлъ.
muhabbet : 1. гухуэжэ, 2. уэршэр, 3. лъагъуныгъэ,
861 -muhabbet beslemek : лъагъуныгъэ хуиIэн, -muhabbet etmek : зэдэуэршэрын.
muhaberat : зыхуэтхэн.
muhabir : гуэужытх, журналист.
muhaceret : Iэпхъуэн.
muhacir : Iэпхъуа,
862 -muhacir kuşlar : бзуIэпхъуэхэр.
muhafaza : хъумэн,
863 -altında muhafaza etmek : щIэхъумэн.
muhafız ask. : хъумакIуэ.
muhakeme : тегупсысыхьын.
muhakkak : мыхъупIэншэу.
muhalefet : пэрыуэн, мыдэн.
muhalif : зымыдэ, пэрыуэ.
muhammen : хуагъэфэща,
864 -muhammen bedeli : хуагъэфэща уасэр.
Muhammet : Мухьэмэд. (Тхьэм и лIыкIуэ).
muharebe ask. : зауэ,
865 -muharebe meydanı ask. : зэуапIэ.
muharip ask. : зауэлI.
muharrer : и цIэкIэ.
muharrir : тхакIуэ.
muhasara : къэуфэрэзыхьын.
muhasebe : хэхъуэ-хэщI,
866 -muhasebe kontrolü : хэхъуэ-хэщIым хэплъэжын.
muhasım : жэгъуэгъу, бий.
muhatap : узэпсалъэр.
muhavere : зэпсэлъэн.
muhayyer : уигу ирихьмэ.
muhayyile : гупсысэ.
muhbir : тIасхъэщIэх.
muhib : ныбжьэгъу.
muhit : хьэблэ, щIыпIэ, Iуфэлъафэ, Iэгъуэблагъуэ.
muhkem : быдапIэ.
muhrip ask. : зауэкхъухь.
muhtaç : дэхуэха, хуэныкъуэ, тхьэмыщкIэ.
muhtar : къуажэ, хьэблэ тхьэмадэ.
muhtelif : зэмыщхь.
muhtelit : зэгухьахэр.
muhtemel : хъуфынщ.
muhterem : лъапIэ.
muhteşem : ин, гъэщIэгъуэн.
muhteva : итхэр, дэтхэр.
mujik : мыжыкъ.
mukabil : пэщIэтыр.
mukadder : насып, натIэ хъунур.
mukadderat : натIэ хъуар.
mukaddes : лъапIэ.
mukaddesat : ягъэлъапIэр.
mukallit : гушыIэрей, Iуэрбжэр.
mukallitlik : Iуэрбжэрей.
mukavele : зэгурыIуэн,
867 -mukavele yapmak : зэгурыIуэныр тхыжын.
mukavemet : къыпэув, пэщIэув,
868 -düşmana mukavemet etmek : бийм пэщIэувын.
mukavemetsiz : дзэмыхэ.
mukavim : быдэ.
mukavva : тхылъымпIэ Iув.
mukayese : зыхуэгъэдэн.
mukayeseli : зыхуагъэда.
mukayyet : мыбэлэрыгъын, нэIэ тегъэтын,
869 -mukayyet olmak : хуэмыбэлэрыгъын.
muktedir : зыщIэф, зылъэкI,
870 -muktedir olmak : зыхузфIэкIыф, зылъэкIыф.
mum I : шэху.
mum II : шэхууэздыгъэ, кIэртIофуэздыгъэ,
871 -muma çevirmek : гъэIэсэн, -mumlu kağıt : шэхудэ, -mühür mumu : цIыргъуш, mumlu bez :шэхудэ.
mumya : хьэдэмыф,
872 -mumya ilacı : хьэдэ щхъухь.
mundar : псэхэлIэ.
munis : мамыр, щабэ.
muntazam : зэгъэпэща, зэгъэзэхуа.
murabba geo. : плIимэ.
murakabe : хэплъэн.
murat : гугъэ, гуращэ.
873 -muradına ermek : игугъэр къехъулIэн, -murat etmek : гугъэщI.
murdar : bak. mundar.
Musa : Мусэ. (Тхьэм и лIыкIуэ).
musalla : хьэдэ телъхьэпIэ.
musallat : кIэрыхъыжьэн,
874 -musallat etmek : кIэрыгъэхъыжьэн.
Musevi : Журт.
Mushaf : КъурIэн.
musibet : бэлыхь.
musiki : пшыналъэ.
muska : щызтхылъ.
musluk : псынэ IункIыбзэ,
875 -musluk taşı : псынэ кхъуафэ.
muson : мусон.
mustarip : гуауэуз.
muşamba : шэхудэ,
876 -muşamba döşemek : шэхудэ илъхьэн.
muşmula : къущхьэмыщхьэ.
muşmulaağacı bot. : къущхьэмыщхьей.
muştu : гуфIэгъуэ,гъафIэ.
muştuluk : гуфIапщIэ,гъэфIапIщIэ.
mut : тхъэн.
mutaassıp : лъэхъэнэм емыкIуф.
mutabakat : зэгурыIуэн.
mutabık : зэгурыIуа.
mutedil : щабэ, ику ит.
mutemet : IэпэщIэгъэж зыхъумэ.
mutena : хэха.
mutfak : лэгъунэлей, пщэфIапIэ,
877 -mutfak takımı : хьэкъушыкъу.
muti : IурыщIэ.
mutlak-a : мыхъупIэ имыIэн.
mutlu : тхъэн.
mutluluk : тхъэгъуэ.
mutsuz : мытхъэн.
muvafakat : дэн, хуэдэн.
muvaffak : текIуэн, къэгъэхъэн.
muvafık : игъуэ.
muvakkat : иджыркIэ.
muvazaa : зэгурымыIуэн.
muvazene : зэхуэдэн.
muvazzaf ask. : дзэлI.
muz : Iэпэхэкъуэт.
muzağacı bot. : Iэпэхэкъуэтей.
muzaffer : текIуа.
muzip : ауаныщI, гушыIэрыщI.
mücadele : ебэнын, пэщIэувэн.
mücahit : абрэдж.
mücavir : къалэщI, къалэм ищI.
mücellit : тхылъыфэбзакIуэ.
mücevher : налкъутналмэс.
mücrim : лей зылэжьа.
müdafaa : хъумэн.
müdafaasız : ямыхъумэф.
müdahale : хэзэрыхьын.
müdahil : лъэныкъуэ, къыпэува, къыпэшыт.
müdavim : еса.
müddet : пIалъэ,
878 -kısa müddet : пIалъэ кIэщI.
müddetsiz : пIалъэншэ.
müderris : еджакIуэщхуэ, щIэныгъэлI.
müdür : лэжьапIэ нэхыщхьэ.
müdüre : лэжьапIэ нэхыщхьэ. (бзылъхугъуэ).
müebbet : лIэжыхукIэ,
879 -müebbet hapis : лIэжыхукIэ лъэхъуэщ.
müellif : тхакIуэ.
müessif : гуауэ.
müessir : жагъуэ,
880 -müessir olmak : жагъуэ хъун.
müezzin : Iэзэн джакIуэ.
müfettiş : къэпщытакIуэ.
müflis : унэхъуа.
müfredat : джын щIыкIэ,
881 -müfredat programı : ядж щIыкIэр.
müfreze ask.: дзэлI гуп.
müfrit : езгъэлей.
müftü : муфти.
mühendis : инженер,
882 -elektrik mühendisi : дыщэуэздыгъэ инжэенер, -gemi mühendisi : кхъухь инженер, inşaat mühendisi : унэ инженер, -orman mühendisi : мэз инженер, -ziraat mühendisi :
мэш инженер.
mühimmat ask. : Iэщэ фащэ.
mühlet : пIалъэ,
883 -mühlet istemek : пIалъэ къеIыхын.
mühür : тхыпкъэ,
mühür mumu : цIыргъуш.
müjde : гуфIапщIэ,гъэфIапIщIэ.
müjdelemek : гуфIапщIэ жеIэн.
mükafat : саугъэт,
884 -mükafat vermek : саугъэт тын.
mükellef : хатха, пыщIа.
mükemmel : фIыдыдэ.
mükerrer : етIанэу.
mülakat : еупщIын, епсалъэн.
mülayim : щабэ,
885 -mülayim hava : уэм.
mülk : мылъку.
mülteci : нэгъуэщI хэгъэгум хэхьэжа, хэхэс.
mümessil : хэдза, епха.
mümeyyiz : упщIэ плъыр.
mümin : Тхьэр зифIэщ.
mümkün : хъуфынщ,
886 -mümkün olduğunca : зэрыхъуфкIэ.
mümtaz : хэха.
münafık : напэншэ.
münakaşa : зэщыхьэ, зэдауэ,
887 -münakaşa etmek : зэщыхьэн.
münasebet : зэхушытыкIэ.
münasebetsiz : хьэвэхьэжьэ.
münasip : игъуэ,
888 -münasip görmek : игъуэу лъытэн.
münavebe : чэзууэ,
889 -münavebe ile : чэзурэ.
münazaa : зэгурымыIуэн, зэхъурджэуэн.
münazara : зэныкъуэкъун.
münbit : щIы бэв, щIыпщэр, щIыгуфI, щIыгулъ.
münderecat : итхэр, дэтхэр, узгъэгъуазэ.
müneccim : къэхъукъэщIыр зыщIэ : тхьэгурым.
münevver : гъэсэныгъэ зыхэлъ.
münferit : щхьэхуэ, изакъуэ.
münhal : нэщI.
münkir : ТхьэгъэпцI.
müptela : еса.
müracaat : чэнджэщ.
mürebbiye : нану плъыр.
müreffeh : дахэ, псэуныгъэ дахэ, псэуныгъэкIафIэ, тощмыщ.
mürekkep I : тхэпс шакъэ.
890 -mürekkep hokkası : тхэпсылъэ шакъалъэ.
mürekkep II : псори.
mürettip : тхыпкъэщып.
mürit : къыкъуэт,
891 -Şeyh Şamil ‘in müritleri : Щэмыл къыкъуэтхэр.
mürşit : гъуэгу захуэ.
mürür : пIалъэ,
892 -mürürü zaman : пIалъэ фIэкIа.
mürüvvet : бын хьэгъуэлIыгъуэ.
mürver bot. : пырамыжь.
mürveryabani -bot. :бэрэжьей.
müsaade : хуит,
893 -müsaade vermek : хуит щIын.
müsabaka : зэпеуэ.
müsademe : зауэ.
müsadere : убыдын.
müsait : хуит, игъуэ.
müsavi : зэхуэдэ.
müsebbit : лажьэр зейр.
müsekkin : хущхъуэ.
müslim, müslüman : муслъымэн.
müspet : хъунщ.
müsrif : леуэ зыгъэкIуэд.
müstahdem : гуащIэрыпсэу.
müstahkem : быдапIэ.
müstahsil : къуажэдэс, къэзгъэкI.
müstakil : изакъуэ.
müstamel : зепхьэфын.
müstebit : гущIэгъуншэ.
müstecir : бэджэнд.
müstehak : хуэфащэ,
894 -Allah müstehakını versin : Тхьэм пхуэфащэр къуит.
müstehcen : укIытэ зыхэлъ.
müstehlik : зыщэху.
müstemleke : колони.
müsterih : гутынш.
müstesna : гъуэтыгъуей.
müsteşar : чэнджэщакIуэ.
müsvette : ипэрытх, пэрытх.
müşavere : зэчэнджэщ.
müşavir : чэнджэщакIуэ.
müşfik : фIылъагъу.
müşir ask. : маршал.
müşkül : гугъу,
895 -müşkül iş : Iуэху гугъу.
müşrik : Тхьэм пэзубыд.
müşterek : зэхуэдэ.
Müşteri ast. : Жупитер.
mütalaa : гупсысэ,
896 -mütalaa etmek : егупсысын.
müteaddit : зыкъом.
müteahhit : Iуэхур зыгъэзэщIэныр.
müteakip : кIэлъыкIуэ.
mütebessim : пыгуфIыкI.
mütecaviz : теуар, еуэр, лажьэ зиIэр.
müteessir : жагъуэ.
mütefekkir : гупсысакIуэ.
müteferrik : щхьэхуэ щхьэхуэу.
mütehassis : гуапэ,
897 -mütehassis olmak : и гуапэ хъун.
mütekait : пенсэм кIуа, мылажьэжь.
mütekamil : къыхуэт шымыIэж.
mütemadi : зэпымыуэ.
mütemayil : гухуэкIуэ.
mütercim : тэрмэш.
mütereddit : гурэпкIырэ.
müteşebbis : Iуэху хэхьэрей.
mütevazi : зыщымытхъужь.
müteveffa : дунейм ехыжа. (бзылъхугъэ).
müttefik : къыгухьа, зэгухьа.
müvezzi : гуэщакIуэ.
müzakere : тепсэлъыхь,
898 -müzakere etmek : тепсэлъыхын.
müzayede : щэхун зэпеуэ.
müzekkere : паупщIа.
müzik : пшыналъэ.
müzik tanrısı -mit. :ашэмэз.
müzmin : мыхъуж,
müzmin bekar: фыз къэзмышэ.
müzmin hastalık : мыхъужын сымажагъэ.
myosotis -bot. :кърухугу.
N, n : Н, н.
na, nah : мис.
naaş : хьэдэ.
nabız : лъынтхуэ къеуэ.
nacak : уэщ.
naçar : амалыншэ.
naçiz : тхьэмыщкIэ.
nadas : ямывэу къагъэна хьэсэ.
nadide : лъапIэ, гъуэтыгъуей.
nadim : щIегъуэжа.
nadir : bak. nadide.
nadiren : зэзэмызэ.
nafaka : щIакхъуэIыхьэ.
nafile : нэщI, лей.
nafiz : 1. гурыхуэ, 2. папцIэ, 3. икIуэцIым хыхьэ.
naftalin : хъунгъалIэ.
nağme müz. : макъамэ.
nahak : нэщI, пщIэншэ.
nahoş : Iей.
nail : лъэIэс,
900 -nail olmak : лъэIэсын.
nakarat müz. : дэжьу, щIэжьыуэ.
nakavt : накаут.
nakden : Iэрылъхьэу.
nakış : хэдыкI, хъагъэ, дэдэн,
901 -nakış iğnesi : хэдык мастэ.
nakletmek : шэн, гъэIэпхъуэн, Iушын.
nakliye : хьэлъэзешэ,
902 -nakil ücreti : шапщIэ, -nakliyeci :хьэлъэзезышэ.
nal : нал,
903 -nal şeklinde : налтеплъэуэ.
nalbur : Iэмэпсымащэ.
nalın : башмакъ,
904 -yüksek ökçeli nalın : пхъэвакъэ.
nallamak : нал щIэукIэн, щIэлъхьэн.
nam : цIэ, цIэрыIуэ.
namaz : нэмэз,
905 -sabah namazı : пщэдджыж нэмэз, -öğle namazı : шэджагъуэ нэмэз, -ikindi namazı
: ичынды нэмэз, -akşam namazı : пщыхьэщхьэ нэмэз, -yatsı namazı : жасы нэмэз, namaz tespihi : нэмэзщыгъэ.
namazlık : нэмэзлыкъ.
name : тхыгъэ.
namert : лIыгъэншэ.
namlı : цIэрыIуэ хъуа.
namlu : шэ икIыпIэ.
namus : кIухьэн, щIыхь.
namussuz :кIухьэншэ, щIыхьыншэ.
namzet : хуэфащэ.
nanay arg. : шыIэжкъым.
nane bot. : дыгъумэ, адыгэкIэлэн, гуащэIэпэ.
nanesarı -bot. :бэрэтIинагъуэ.
naneacımsı -bot. :сэрымэ.
nankör : фIыгъэм хэзмыщIыкI.
nar : нары.
nara : гуэу.
narağacı bot. : нарей.
narenciye : хадэхэкIжыг къэкIыгъэхэр.
narh : уасэ гъэбыда.
narin : псыгъуэ, щабэ.
narkotik : наркотик.
narkoz : наркоз.
Nart : Нарт,
906 -nart efsaneleri : нарт IуэрыIуатэхэр, -nart savaşları : нарт зауэхэр, -nart içkisi :
нартыбжьэ.
nas : цIыху.
nasıl : дауэ, еI, дауэрэ.
nasır : лэрыгъу.
nasihat : шиен.
nasip : насып,
907 -nasip olmak : насып хъун, -onu tekrar görmek bana nasip olmadı : ар слъагъужыну
къызэхъулIакъым.
naşi : абы щхьэкIэ.
natamam : зыфIэкIакъым.
naylon : найлон.
naz : зыхуэщIын, зыфIэщIын.
nazar I : нэтехуэ,
908 -nazar değmek : нэ техуэн, -nazar değmesin : нэ тремыхуэ, -nazar boncuğu : нэ
темыхуэ щыгъэ.
nazar II : плъэкIэ.
nazar III : елъыта.
nazım : усэ.
nazır : хуэгъэза.
nazik : щэныфIэ.
nazikçe щэныфIэу :
nazire : гукъеуэ хуиIэн.
nazlanmak : зыхуэщIын, зилъэфыхьын.
ne? : сыт?,
909 -bana ne? : сыт сиIуэху хэлъ? -ne alemdesiniz? : сыт фыхуэдэхэ ? -ne çıkar? : сыт
къикIын? -ne dedinde sözünü dinlemedim? : сыт жыпIэри уипсалъэм семыдэIуа? -ne
fayda : сыт и фIагэ? -ne güzel! : сыту дахэ! -ne için? : сыт щхьэкIэ? -ne istersem yaparım
: сыт сыхуэйми сщIэнщ, -ne kadar? : сыт хуэдиз?
nebat : къэкIыгъэ.
nebi I : Тхьэм и лIыкIуэ.
nebi II : жьы, -Nuh nebiden kalma : Нухь и лъэхъэнэм къыщIэна.
nebze : тIэкIу,
911 -bir nebze : зытIэкIу.
nece : сытыбзэ.
neceftaşı : кристал мывэ.
neci : хэт,
912 -o adam neci? : а лIыр хэт?
necip : лъэпкъыфI.
nedamet : щIегъуэжын,
913 -nedamet duymak : щIегъуэжа.
neden : сыт щхьэкIэ,
914 -bu nedenle : мыбы щхьэкIэ.
nedense : сыт щхьэкIэми, даурэми.
nedensiz : щхьэкIэншэ, щхьэусыгъуэншэ.
nedret : гъуэтыгъуей.
nefaset : мэдахэ.
nefer ask. : дзэлI.
nefes : бауэ, Iубахъэ,
915 -nefes aldırmamak : мыгъэбэуэн, -nefesi kesilmek : бауэкIэщI хъун.
nefesdarlığı med. : хьэлъэрыбауэ.
nefret : гушыкI.
nefrit med. : жьэжьейуз.
neft min. : щIыдагъэ.
negatif : негатиф.
nehir : псыхъуэ.
nehir tanrıçası -mit. :псыхъуэ гуащэ.
nekahat : хъужагъащIэ, сымаджэужьыпкъэ.
nem : псы зыщIэт,псыIэ.
nemli : псыIэ, цIынэ.
nemlenmiş : упсэпса.
nema : хэхъуэ.
nemalandırmak : хэгъэхъуэн.
nemlilik : псыIагъэ.
neon : неон.
neptün ast. : Нэптун.
nerde, nerede : дэнэ,
916 -nerede kaldı? : дэнэ къэна? -nerelisiniz? : дэнэ фышыщ?
nesep : къезгъэлъхуар.
nesil : щIэблэ,
917 -yeni nesil : щIэблэщIэ, -eski nesil : щIэблэжь.
nesne : хьэпшып.
neşe : гуфIэн.
neşeli : хьэуэжьыуэ.
neşelilik : хьэуэжьыуагъэ.
neşir : тхылъ тедзэн.
neşter : сэжан.
net : нахуэ.
netice : икIэ, нэса.
neticelendirmek : нэгъэсын.
nevale : гъуэмылэ.
nevi : лIэужьыгъуэ.
nevruz : наурыз.
ney müz. : ней, бжьамий.
nezaket : щэныфIагъэ.
ne zaman? :дапщэщ? сыт щыгъуэ?
nezaret : кIэлъыплъын.
nezih : къабзэ.
nezir : тхьэлъэIу.
nezretmek : тхьэлъэIу щIын.
nezle : пыхусыху,
918 -nezle olmak : пыхусыху хъун.
nışadır : дзэхушыгъу,мыстухъу.
nice : дапщэщ.
niçin : сыт щхьэкIэ, сыт папщIэ, лIо, слIожь.
nifak : зэгъэбиин,
919 -nifak sokmak : зэхуэгъэбиин.
nihai : икIэ, ухыпIэ.
nihayet : икIэжым, ухыгъэм.
nihayetsiz : кIэншэ, ухыгъэншэ.
nikah : нэчыхь,
920 -nikah kıymak : нэчыхь тхын.
nikahsız : нэчыхьыншэ.
nikel min. : гъуху.
nikotin : никотин.
Nil coğ.: Нил.
nilüfer bot. : псыгъагъэ.
nim : ныкъуэ.
nimet : шхыныгъуэ.
nine : нанэ, анэшхуэ.
ninni : гущэуэрэд.
nirengi :гъуазэ.
nisan ayı : мэллъхуэгъуэ мазэ.
nisbet : зэрыхушыт.
nişan I : нэщанэ, тегъэпсыхьын, гъуазэ псагъэ.
nişan II : ягъэунэхуа.
nişancı : шэрыуэ,
921 -keskin nişancılık : шэрыуагъ, -tüfek nişancısı : фоч шэрыуэ, фочауэ.
nişangah : фоч гъуазэ.
niyaz : лъэIу.
niye : сыт щхьэкIэ.
niyet : гугъэ,
922 -niyet etmek : гугъэ щIын.
niyetli : гугъэ зиIэ.
niza : зэгурымыIуэ, зыфIэнэн.
nizam : гъэпса,
923 -nizama koymak : гъэпсын.
Nogay : Нэгъуей, Нэзэв, НэпIагу,
924 -nogay suratlı : нэгъуей напэ.
nohut bot. : къакъий.
noksan : ныкъуэ, чэм, дагъуэ.
noksansız : ныкъуэншэ, шыщIагъэншэ, дагъуэншэ.
noksanlık : ныкъуагъэ, дзы, шыщIагъэ.
nokta : пхыуд, ткIуанэ, налъэ.
noktalı virgül :пхыудкъурашэ, налъэ къурашэ.
nonoş : мыхъумыбз.
normal : захуэ, хъун, зэгуш.
Norveç coğ. : Норвегие.
not : тхыгъэкIэщ.
nota I müz. : нота, пшыналъэбзэ.
nota II : нота.
noter : нотариус.
Novorosisk coğ. :ЦIэмэз.
nöbet I ask. : плъыр,
925 -nöbet beklemek : плъырын.
nöbet II med. : мэхуз.
Nuh : Нухь. (Тхьэм и лIыкIуэр).
numara I : нумеро.
numara II arg. : гъэпцIэн.
numune : щапхъэ.
numunelik : щапхъэу.
nur : нэху,
926 -nurlu dede : дотэнэху.
nutuk : яхэпсэлъыхьын.
nüfus : хэкуцIыхухэр.
nüfus sayımı :щхьэрытх.
nüfuz : псалъэ пхыкI.
nüsha : тетхыкIыжа, щIэтхыкIыжа.
nüve : жылэ.
О, o : О, o.
o : алоуэхь, Iэу, а.
o an : а нанIэзыпIэм.
o çocuklar : а щIалэхэр, а цIыкIухэр.
oba : уэтэрыпIэ.
obur : шхэрей, ныбэрицIэ, ныбэхъу.
oburca : зызмыгъэнщIыж.
oburluk : ныбэрицIагъэ, шхэкъуэныгъэ.
ocak I : жьэгу,
927 -ocağı tütmek : и жьэгур мыуфынкIын, -baba ocağı : адэ унэжь.
ocak ayı II : шылэ мазэ.
ocak başı :мафIащхьэ.
ocakçı : мафIэщI.
od : мафIэ, пэш.
928 -od yok, ocak yok : мафIи, жьэгуи шыIэкъым.
oda : лэгъунэ,
929 -misafir odası : хьэщIэщ.
odak : ику.
odsuz : мафIэншэ.
odsuz, ocaksız : тхьэмыщкIэдыдэ.
odun : пхъэ,пхъэгъэсын.
930 -odun kırmak : пхъэ къутэн, -odun yarmak : пхъэ зыгуэудын, -odun kömürü : пхъэ
фIамыщl, -dikenli odun : пхъэдзакъэ, -şekil verilemeyen budaklı odun : пхъэлъэл, -ince
kıyılan odun : ласкIэ, -odunluk : пхъэхьэщ.
of I : Iыхь.
of II : щэIу, уэху.
ofis : лэжьапIэ.
oflamak : щэIун.
ofset : офсет.
oğalamak : щытIэн.
oğdurmak : егъэщытIэн.
oğlak zoo. : чыцI,
931 -erkek oğlak zoo. : чыцIыхъу, -dişi oğlak zoo. : чыцIыбз.
oğul I : къуэ,
932 -iki oğullu : тIакъуэ, -iki oğul bir, bir oğul yok sayılır : тIакъуэр закъуэ палъэщи,
закъуэр лIа пэлъытэщ, -oğlu olmak : къуэ къыхуэхъун.
oğul (arı) II : къэпщIа, бжьэкъепщI.
oğuşturmak : щыхъуэн,
933 -ellerini oğuşturmak : и Iэхэр зэщыхъуэн.
ok : шабзэшэ,сагъындакъышэ.
ok başı :шабзэшэпэ.
okçu :шабзауэ.
okipi :шабзэпс.
ok kertiği :шэкIэ.
oklava : хупхъэ,
934 -oklava yutmuş gibi : хупхъэ иудрия хуэдэу.
oklukirpi zoo. : пыжьбанэ.
oksijen : жьы.
oksit : улъей.
oksitlenme : улъеин.
okşama : Iэдэлъэ.
okşamak : Iэдэлъэн.
oktüyü :шабзий.
okul : еджапIэ,
935 -ilkokul : пэрыт еджапIэ, -ortaokul : курыт еджапIэ.
okuma : джын.
okumak : еджэн.
okunaklı : еджэгъуафIэ.
okunaksız : еджэгъуей.
okur : еджакIуэ.
okutmak : егъэджэн.
okutman : егъэджакIуэ.
okuyucu : еджакIуэ.
okuг yazar : тхэф еджэф.
olabilir : хъуфынщ.
olacak : хъунущ,
936 -olacak iş değil : хъуну Iуэхукъым.
olağan : къохъу.
olamaz : хъуфынкъым.
olan biten:къэхъукъащ1э.
olanak : лъэкI,
937 -olanak vermek : гъэлъэкIын.
olanaklı : лъэкI зиIэ.
olanaksız : лъэкIыншэ.
olanaksızlık : лъэкIыншагъэ.
olan biten :къэхъукъащIэ.
olanca : лъэкIкIэ,
938 -olanca gücüyle : зэрылъэкIкIэ.
olay : къэхъукъэщIа,
939 -olaya bakmak : къэхъуам хэплъэн, -bu zor bir olaydır : мы Iуэхур хэплъэгъуейщ, olaya tekrar bakmak : Iуэхум хэплъэжын, -olmuş olaylar : хъуагъэщагъэ.
oldu : хъуащ.
oldu bitti : хъури зэфIэкIащ.
oldukça : нэхъыфI.
oldurmak : гъэхъун.
olgun : хъуа,
940 -iyice olgunlaşmış : хъуща, -iyice olgunlaşmak : хъущэн, -elmalar olgunlaştı : мыхэр
хъуащ.
olgunlaşmak : тIыгъуэн,
941 -olgunlaşmasını beklemek : гъэтIыгъуэн.
olimpiyat : олимпиадэ.
olmak : хъун, мэхъу, шыIэн,
942 -cesur olmak : лIыхъужын, -acayip şeyler oluyor : гъэщIэгъуэнхэр къохъу, -öleli iki
yıl oldu : зэрылIэрэ илъэситI хъуащ, -öyle olduğu da oluyor : апхуэдэу къышыхъуи
шыIэщ.
olmamış : мыхъуа.
olmayacak : хъунукъым.
olmaz : хъункъым.
olmuş : хъуащ.
olta : къунтх,
943 -olta ile balık tutmak : къунтхкIэ бдзэжьей ещэн.
oluk : кхъуафэ.
olumlu : хъуныфэщ.
olumsuz : хъуныфэкъым.
oluş : зэрыхъу.
omlet : джэдыкIэжьапхъэ
omurga anat. : тхыбзий, тхы 1упщ1э.
omurilik anat. : тхыбзийкуцI, тхыкуцI, -omurilik boğumu. тхы зэрытып1э, -omur iliği: тхы
куц1, -omurilik birleşkesi: тхы1упщ1э зэрытып1э.
omuz : дамэ,
.
944 -omuz vurmak : едамэуэн,
945 -omuzda taşımak : дамэкIэ къехьэкIын,
946 -omuz vermek : дамэ етын, зыхущIэгъэкъуэн:
947 –omuz kökü: дамэпкъ,
948 – omuz kanatı: джабэ,949 omuzbaşı :дамащхьэ.
on : пщIы, 10,
945 -onuncu : епщIанэрэй, -onbir : пщIыкIуз, 11, -on iki : пщIыкIутI, 12, -on üç :
пщIыкIущ, 13, -on dört : пщIыкIуплI, 14, -on beş : пщIыуIутху, 15, -on altı : пщIыкIуих, 16, on yedi : пщIыкIубл, 17, -on sekiz : пщIыкIуий, 18, -on dokuz : пщIыкIубгъу, 19.
ona : абы.
onamak : игъуэу IэщIэдзэн.
onarım : щIыж.
onarımcı : щIыжакIуэ.
onarmak : щIыжын.
onbaşı ask. : пщIыщхьэ.
ondan : и дежкIэ.
onlar : ахэр.
onların : яй.
onlu : нипщI. (куэзыр).
onopordon bot. :хывбанэ.
onsuz : арыншу.
onu : ар, и.
onun : ей.
onur : лъытэ.
operatör : маршынэ Iэзэ.
opeгa : опера.
ora : абы.
oradan : абыкIэ.
orak : гъубжэ.
orakçı : хакIуэ.
oralı : абы щыщ.
oran : зэхуэгъадэ.
orantı : зэхуэгъэдэн.
ordu ask. : дзэ,
946 -atlı ordu ask. : шуудзэ, -orduya katılmak ask. : дзэм хыхьэн, -ordu komutanı
:дзэзешэ, дзэпщ.
ordugah ask. : дзэ тIысыпIэ.
orkide bot. : Iэдэм и Iэ,мылъхуэгын, фызмыгъалъхуэ.
orlon : орлон.
orman : мэз,
947 -avlanma, baltalaması yasak orman : мэзкъуэды, -orman adamı : мэзылI.
ormancık : мэзцIыкIу.
ormanlaştırma : гъэмэзын.
ormangülü bot. : къущхьэхъущей.
ormanhorozu zoo. : бзудэгу.
ormanlar kralı :мэзыхьэ.
ormanlık : мэзылъэ,
948 -sık orman : мэзIув, -yeni orman : мэзыщIэ.
ormansöğüdü bot. : мэздзэл.
ormansardunyası -bot. :джэдылъэ.
orman tanrısı :мэзытхьэ.
orospu : псэжь.
orta : ку.
ortası : ику.
ortaçağ : курыт лъэхъэнэ.
ortaokul : курыт еджапIэ.
ortada : икум,
949 -ortada bırakmak : утыкум къинэн, -ortadan kaldırmak : утыкум ихын, -ortaya
saçmak : утыкум ипхъэн, -ikisinin ortası : тIум яку, -orta direk : пкъоуку.
ortak : дарэ, Iыхьэгъу, дарэгъу.
ortak yaşama : зэдэпсэун.
ortalama : ику иту.
ortalık : утыку.
ortanca : курыт.
ortodoks : ортодокс.
ortopedi med. : къупщхьэ Iэзагъэ.
ortopedist : къупщхьэ Iэзэ.
oruç : нэщI,
950 -oruç tutmak : нэщIын, -oruç açmak : хэщхьэжын.
osurmak : къэцыфын.
osurgan : къэцыфырей.
ot : мэкъу,
951 -ot kırıntısı : мэкъущIэш, -kurumuş kalın ot : къэрэкъурэ, -kısa ot : лъагуэ, -uzun ot :
лъаджэ, -ot biçip kaldırma : мэкъу Iэнаштэ, -ot toplama : мэкъу Iэнэ, -yabani ot :ежьужь.
otağ : шэтыр.
otel : хьэщIэщ.
otlak : хъупIэ.
otlamak : хъуакIуэн.
otlatmak : гъэхъуэкIуэн.
otluk : мэкъуэщ.
oto : гу.
otostop : автостоп.
otoyol : гу гъуэгу.
otoban : гу гъуэгу.
otobüs : автобас.
otomobil : гу.
oturacak : тIысыпIэ.
oturak : шэнт.
oturaklı : гъэтIысау.
oturma : тIысын,
952 -oturma odası : шысыпIэ, зэхэсыпIэ лэгъунэ.
oturmak : шысын, тIысын,
953 -bir arada oturmak : зэдэшысын, зэхэсын, -dik oturmak : задэу шысын, -üstüne
oturmak : тетIысхьэн, -altına oturmak : щIэтIысхьэн, -arasına oturmak : дэтIысхьэн, yanına oturmak : бгъурытIысхьэн, -aşağıya oturmak : етIысэхын, -başucunda oturmak :
щхьэшысын, -içeride kalkmadan oturmak : щIэтIэсэн, -içeride oturmak : щIэтIысхьэн, dibe oturmak : щIэтIысэкIын, -önünde oturmak : Iусын, -önünde oturtmak : IугъэтIысхьэн.
oturtmak : тегъэтIысхьэн, гъэтIысын,
954 -kuluçkaya oturtmak : джэдкъурт гъэтIысын.
oturuş : шысыкIэ, тIысыкIэ.
otuz : щэщI, 30,
955 -otuzuncu : щэщIанэ (рей).
ova : уэх, сэтей,фэху.
ovaakçaağacı bot. : блапцIей.
oval :тхъыхь.
ovalamak : щытIэн.
ovdurmak : егъэщытIэн.
ovmak : щытIэ.
ovulmak : уащытIэн.
oy : хэдзын.
oy hakkı : хэдзын Iыхьэ.
oya : хъагъэ, хэдыкI.
oyalı : хэдыкIа,
956 -oya ile süslemek : хъагъэкIэ гъэщIэрэщIэн.
oyalamak : гъэхьэулеин.
oyalanmak : зыгъэхьэулеин.
oybirliği : зыдадэу.
oybirliğiyle : зыдадауэ.
oyma : къиттхъыхь.
oymak : къитIыкIын, къигъэпкIын, къищIыкIын.
oynak : зэрытыпIэ, джэгурей.
oynamak : къафэн, джэгун, куэзыр ещэн.
957 -iskambil oynamak : куэзыр джэгун.
oynatılmak : укъагъэфэн, уагъэджэгун.
oynatmak : гъэджэгун, къэгъэфэн,
958 -at oynatmak : шы къэгъэфэн.
oysa-oysaki : ауэ.
oyuk : лэдэх.
oyun : джэгу,
959 -oyunu bozmak : джэгур къутэжын, -oyun etmek : дэджэгун.
oyunbaz : джэгурей.
oyunbozan : джэгу зыкъутэ.
oyuncak : джэгуалъэ,
960 -oyuncak edilen kimse : щIэнэкIалъэ.
oyuncu : джэгуакIуэ, къэфакIуэ.
ozan : усакIуэ.
ozon : озон.
Ö, ö : адыгэбзэм мы тхыпкъэр хэткъым.
öbek : хьэвэ, Iэмбатэ, къэндзэгу,
961 -öbek öbek : хьэвэ хьэвэу.
öbür : адрей,
962 -öbür gün : пщэдеймыщкIэ.
öbürleri : адрейхэр.
öç : лъыщIэж,
963 -öç almak : лъыщIэжын.
Öd: зэз.
öd-anat.: зэзылъэ.
ödeme-k : пщынын,
964 -borcunu ödemek : и щIыхуэр пщыныжын.
ödenebilir : упщыныфын.
ödenmeme : ямыпщына.
ödenti : пщыныпхъэ.
ödeşmek : зэпэкIуэжын.
ödetmek : егъэпщынын.
ödev : унэлэжьыгъэ.
ödlek : къэрабэ.
ödül : саугъэт.
ödünç : щIыхуэ,
965 -ödünç almak : щIыхуэ къэштэн, -ödünç veren : щIыхуэ езыт.
öfke : губжь.
öfkelenmek : къэгубжьын.
öfkelendirmek : къэгъэгубжьын.
öfkeli : губжьа, ябгэ,
966 -öfke nöbeti : губжьплъыр.
öfkelilik : ябгагъэ.
öğle : шэджагъуэ,
967 -öğleden önce : шэджагъуапэ, -öğleden sonra : шэджагъуэужь, -öğleyin :
шэджагъуэм, -öğle yarısı :махуэбг.
öğmek : щытхъун.
öğrenci : еджакIуэ.
öğrencilik : еджакIуагъэ.
öğrenilmek : укъащIэн, узрагъэщIэн.
öğrenim : щIэныгъэ, еджэн.
öğrenmek : зэгъэщIэн.
öğretici : егъэщIакIуэ.
öğretmek : егъэщIэн.
öğretmen : егъэджакIуэ,
968 -dans öğretmeni : къафэ гъэсакIуэ, -öğretmen okulu : егъэджакIуэ еджапIэ.
öğretmenlik : егъэджакIуэн.
öğün : шхэгъуэ,
969 -günde üç öğün yemek : махуэм шхэгъуищ.
öğünmek : зышытхъун.
öğüt : шиен,
970 -öğüt vermek : еушиен, -öğüt dinlemek : ушием едэIуэн.
öğütmek : хьэжэн.
ökçe : лъэдакъэ,
971 -yüksek ökçeli : лъэдакъэ лъагэ, -ökçeye basmak : лъэмбыIу.
ökçesiz : лъэдакъэншэ.
ökseotu bot. : гъуэ, гъо, кугъу.
öksürtmek : гъэпсчэн.
öksürükotu bot. : хьэндрэхуашэ.
öksüz : зеиншэ, ибэ,
972 -öksüz bırakmak : зеиншэу къэгъэнэн, -öksüz kalmak : зеиншэу къэнэн.
öksüzlük : зеиншагъэ, ибагъэ.
öküsürük : псчэ.
öküz zoo. : 1. вы, 2. цIоб,
973 -kasaplık öküz : вы гъэшха, -öküz arabası : выгу, -kağnı öküzlerinin başına geçirilen
ip : вытIошыщIэ, -sekiz öküzle nadas yapılırken ikinci öküzün arasına oturan çocuk :
выщхьэтес, -yeni yetme öküz zoo. : выщIэ, -öküzlerin gece otlatılması :выхэпщ.
ölçek : щапхъэ.
ölçmek : пщын,
974 -ölçüsü olmayan : щапхъэджэ, -ölçü için : щапхъэ папщIэ, -yer ölçümü : щIыкъэпщ, ölçü almak : щапхъэ къытехын.
ölçü : пщы, щапхъэ.
ölçüsüz : щапхъэншэ.
ölçüsüzlük : щапхъэджагъэ.
öldüresiye : гъэлIэхукIэ.
öldürmek : гъэлIэн, укIын,
975 -hepsini öldürmek : хьэдэ лъэмыж зэтещIэн, -kendini öldürmek : зыукIыжын.
öldürücü : узукI.
öldürülmek : уаукIын.
ölesiye : уаукIыхукIэ.
ölgün : хьэдафэ.
ölmek : лIэн, узжыжынтын,
976 -açlıktan ölmek : ныбэ хуэлIэ, -genç ölmek : щIалу лъэн, -ölmek var, dönmek yok : е
дылIэнщ,
е дылIынщ.
ölmeyesice : уей мыгъуэ.
ölmez : лIэнкъым.
ölmüş : лIащ, псэхэлIэ, узджынта,
977 -ölmüş gibi yapmak : лIафэ зэтегъэуэн.
ölü : лIа,
978 -ölü çokluğu : хьэдэлъэмыж, -ölüyü hayırla anmak : лIам и фIыцIэр иIуэн.
ölüm : лIэныгъэ,
979 -ölüm Allahın emri : лIэныгъэр Тхьэм и унафэщ, -ölüm-kalım meselesi : лIэн-къэнэн
Iуэху, псэзэпылъхьэпIэ.
ölüm cezası : лIэныгъэ тезыр.
ölümcül : лIэныгхъэ зыхэлъ.
ölümsüz : лIэныгъэншэ.
ömür : гъащIэ,
980 -ömrüm oldukça : гъащIэ сиIэхукIэ, -Allah uzun ömürler versin : Тхэм гъащIэ кIыхь
къуит,
-kısa ömürlü : гъащIэ кIэщI.
ömürsüz : гъащIэншэ.
ön : пэ, Iупэ,
981 -önayak olmak : ипэ иувэн.
önayak : ипэфIалъэ.
önalım : ипэ щэхугъэ.
önce : япэ, ипэ,
982 -beş yıl önce : илъэситху ипэ, -ilkönce : япэ щIыкIэ.
önce gelen : япэ къакIуэр.
öncelik : нэхъэпагъэ.
öncelikle : япэдыдэ.
öncü : гъуазэ, дзакIуэпашэ.
983 -öncülük etmek : гъуазэ хъун, гъуэзэн.
önçalışma : ипэ лэжьыгъэ.
önder : пэрыт, пэшэ, тхьэмадэ.
öndeyiş : хэзыгъэгъуазэ.
öndiş :дзапэ.
öndüre :выуэч.
önem : гъэлъапIэ,
984 -önem vermek : гъэлъэпIэн.
önemsemek : уеим,
985 -kendisi için önemli : уеим зыщыщIын.
önermek : гъуэгу егъэлъагъун.
önlem : пэувэн.
önlemek : гъэувыIэн.
önlük : кIэпхын.
önsezi : гукъэкI.
önsoruşturma : ипэ упщIэ.
önsöz : хэзыгъэгъуазэ.
öpmek : ебэун.
öpücük : ба.
ördek zoo. : бабыщ,
986 -yabani ördek zoo. : губгъуэбабыщ, -ördek yavurusu zoo. : бабыщ шыр, -erkek
ördek :бабыщыхъу. -ördek çobanı :бабыщыхъуэ.
ören : псэуалъэжь.
örf : хабзэ,
987 -örf-adet takipçisi : хабзэщIэкъу, -kötü huy asaleti yok eder, asil olmayanı iyi huy
yok eder : лъэпкъыфIагъэр щэнынщагъэм егъэкIуэд, лъэпкъынщагъэр щIэныфIагъэм
егъэкIуэд.
örgü : зэрыхъэ.
örme : захъэн, ухуэн.
örmek : зэрыхъэн, ухуэнын.
örnek : щапхъэ,
988 -örnek göstermek : щапхъэ егъэлъагъун, -örneksiz :мардэншэ, щапхъэншэ.
örs : сыдж.
örtbas : теуфэн, щIэуфэн, щIэхъумэн, техъумэн.
örtmek : хуэщIын, гъэбыдэн, щIэуфэн,
989 -üstü örtülmüş : щIэуфа,
990 -kapıyı örtmek : бжэр хуэщIын.
örtü : тепхъуэ,
990 -masa örtüsü : Iэнэтепхъуэ.
örtüsüz : тепхъуэншэ.
örtünmek : зэтепхъуэн.
örülmüş : ухуэна,
991 -önüne ördürmek : IуегъэщIыхьын, -önüne örmek : IущIыхьын.
örümcek : бэдж,
992 -örümcek ağı : бэджыхъ, -örümcek bağlamak : бэджыхъ кIэрищIэн.
öte : адрыщI, адэкIэ, адрей,
993 -nehrin öte yakası : псыхъуэм адрыщI, -öteye-beriye : адэкIэ мыдэкIэ, -öte yanda :
адрей лъэныкъуэмкIэ.
öteberi : хьэпшып, хьэрткъурт.
öteki : адрейр.
ötmek : Iуэн, кIакIэн,
994 -horoz ötüyor : адакъэр маIуэр.
öttürmek : гъэIуэн.
ötücü : Iуэрей,
995 -ötücü kuş : бзууIуэ.
öveç zoo. : тIышIэ.
övgü : щытхъу.
övgücü : щытхъуакIуэ,
996 -övgüye değer : щытхъу зыхуэфащэ.
övmek : щытхъун.
övülmek : къыпщытхъун,
997 -kendini öven : щхьэшытхъуж, -üç adamın övgüsü, yüz övgüye bedel : щы
зыщытхъум щэ иуасэщ.
övünme : зэщытхъу.
övünmek : зэщытхъун.
övüş : щытхъукIэ.
övütmek : хьэжын.
öykü : таурыхъ.
öykücü : таурыхъ IуэтакIуэ.
öyle : апхуэдэ, апхуэдэщ.
öz I : икIуцI, купщIэ.
öz II : адэ-анэр зы.
öz III : мащIэ, къабзэ,
998 -öz ama az konuşmak : мащIэу ауэ къабзэу псэлъэн.
özden : уэрк,
999 -özden adeti dik yokuştur, çıkılması güçtür : уэркъ хабзэр, дэкIуеипIэ задэщ.
özdenetim : хэплыхьыжын.
özek : гурыгъ,
1000-çeki demiri : гурыгъ гъущI.
özel : хэха, хухаха, щхьэхуэ,
1001-özel olarak ayrıldı : щхэхуэу хухахащ.
özeleştiri : мыщIагъэр къэхутэжын.
özen : егугъун.
özensiz : емыгугъа.
özenti : хъуапсэн.
özerk : хутыныгъэ ныкъуэ.
özet : гъэкIэщIа
özetlemek : гъэкIэщIын.
özgeçmiş : гъащIэ кIэщI.
özgü : елъыта.
özgür : хуит.
özgürce : хуиту.
özgürlük : хуитыныгъэ.
özgüven : зэщыгугъын.
özlem : гукъэкI, пабгъэ.
özlemek : гукъэкIын, пабгъэн.
özlenmek : ягу укъэкIын.
özsu : купс.
özür : гъэгъу,
1002-özür dilerim : къысхуэгъэгъу.
özveri : зыщымысхь.
özverili : зыщымысхьыж.
P, p : П, п.
paça I : лъапэ.
paça II : Iэшлъакъуэ.
paçavra : хъыдан.
padişah : паштыхь.
pafta : унэпIапхъэхэр.
paha : уасэ,
1003-paha biçmek : уасэ пухыкIын.
pahalı :лъапIэ.
pahalıcı :лъапIэрыщэ, къэзэр.
pak: къабзэ.
paket : зэкIуэцIыпха, зэкIуэцIышыхьа.
Pakistan : Пакистан.
pakistanlı : пакистан лъэпкъ.
paklamak : гъэкъэбзэн.
paklık : къэбзагъэ.
pakt : зэгурыIуэ.
pala : уэщ.
palamar dnz. : кхъухькIапсэ.
palamut : мышхумпIэ.
palamutağacı bot.: мышхумп1ей.
palan : шыдупщIэ.
palanya : пхъэпскIыхь.
palas : хьэщIэщ.
palaska : дзэлI бгырыпх.
palavra : пцIы,
1004-palavra atmak : пцIы упсын.
palaz I : щIэжьей.
palaz II : пщэр.
palazlanmış : пщэр хъуа.
paldır-küldür : баргъэ-сыргъэ.
palmiye bot. : палм.
palto : цакуэ.
palyaço : ажэгъафэ,
1005-palyaço elbisesi : ажэгъафэ фащэ.
pamuk : бжьэхуц,
1006-pamuk ipliği : бжьэхуц Iуданэ, -pamuk bezi : бжьэхуц щэкI, -pamuk yağı : бжьэхуц
дагъэ.
Panama : Панама.
panayır : бэзэрышхуэ.
pancar bot. : жэгундэ.
pancarbeyaz bot. : жэгундэху.
pancarkırmızı bot. : жэгундэплъ.
pancarpekmezi :фо жэгундэ .
pancarşekeri : жэгундэ фошыгъу.
panik : хьэрпхъэр, щхьэхьпсэхь,
1007-panik veren : хьэгъапхъэ, -paniğe kapılmak : хьэрпхъэр хъун, -paniklemek :
хьэрпхъэрын.
pansiyon : пансион.
pansuman : уIэгъэм еIэзэн.
pantol, pantolon : гъуэншэджщIыIутелъ.
pantolonluk :гъуэншэджыпхъэ.
papağan zoo. : бзупсалъэ.
papağanyemi bot. : зэхьфиран.
papak : цыпыIэ.
papatya bot. : шынэшынэ, щхьэхужь.
papatyakafkas -bot. :къанзидзэ.
papatyakokusuz-bot. :удзщхьэхужь.
papaz I : шоджэн,
1008-papaza kızıp oruç bozmak : шоджэным хуэгубжу нэщIыр къутэн.
papaz II : шоджэн. (куэзыр).
papazakülahı bot. : пхъэзэз.
papel arg. : IэпэщIэгъэж.
papirus : папирус.
papuç : вакъэ.
papuçsuz : вакъэншэ.
para : IэпэщIэгъэж, нэгъэцIу,
1009-para basmak : IэпэщIэгъэж къыдэгъэкIын, -para biriktirmek : IэпэщIэгъэж
дэдзыхын, -para dökmek : IэпэщIэгъэж тегъэкIуэдэн, тек1утэн,-para kazanmak :
IэпэщIэгъэж къэлэжын, -para saymak : IэпэщIэгъэж бжын, -parayı tedavülden çekmek :
IэпэщIэгъэжыр Iэтыжын, -bozuk para : IэпэщIэгъэж жьыгъей, -kalp para : IэпэщIэгъэж
нэпцI.
paraf : IэщIэдзэ кIэщI.
paragöz : IэпэщIэгъэжынэ.
paralamak : зэфIэтхъын, зыхэкъутэн.
paralanmak I : IэпэщIэгъэж зигъэIэн, зэгъэуIун.
paralanmak II : зэчэтхъэжын.
paralel : зэбгъурылъитхъа.
paralı : IэпэщIэгъэж зиIэ.
paralık : и уасэ,
1010-kaç paraya? : и уасэр дапщэ?, сыт и уасэр?
paramparça : гъэщэща, зэхэфыщIа.
parasal : IэпэщIэгъэжым теухуа.
parasız : IэпэщIэгъэжыншэ, уасэншэ.
paraşüt : парашут,
1011-paraşütle inmek : парашуткIэ къехын.
paratoner : щыблэIуш.
paravan : гъэпщкIупIэ.
parazit : хагъуэ.
parça : цIыкIу, бзыхьэхуэ, тыкъыр, IэшкIэ,
1012-parça parça : цIыкIу цIыкуу.
parçalamak : зэхэгъэщэщэн.
parçalanma : щэщэн.
parçalanmak : 1. зэчэтхъэн, 2. зэхэщэщэн.
pardon : къысхуэгъэгъу, пIырегу.
pardösü : цакуэ пIащэ.
parfüm : епэрымэ.
parfümerici : епэрымэщэ.
parıl parıl : цIу цIуу.
parıldamak : цIуун.
park : гуэщ.
parlak : лыд.
parlamak : къэлыдын,
1013-her parlayan altın değildir : цIу псори дыщэкъым.
parlamenter : жылэлIыкIуэ.
parlatmak : гъэцIуун, гъэлыдын.
parmak : Iэпхъуамбэ,
1014-dört parmak : плIалIэ, -baş parmak : Iэпхъуамбэшхуэ, -işaret parmağı :
Iэпхъуамбапщэ, -orta parmak : Iэпхъуамбэкурыт, -yüzük parmağı : IэпхъуамбэцIэншэ, serçe parmağı : IэпхъуамбэцIыкIу, -parmak büküm yeri : Iэпкъынэ, -parmak ucu :
IэпэпцIий, -parmak izi : IэпапIэ, -parmak boğumu : IэпэджэдыкIэ, -parmak eklemi :
IэпэзэрытыпIэ, -parmağı sıkışmak : и Iэпхъуамбэр дэпIытIэн, -parmakla saymak :
IэпхъуамбэкIэ бжын, - parmak derisi: 1эпафэ, 1эпхъуамбафэ,
-parmak ucu:1эпэ, -parmak eklemi: 1эпэ зэрытыпэ, -parmak kemiği: 1эпэ къупщхьэ, parmak ucu: 1эпэпц1ий, -parmak kılı: 1эпэц, -parmak üstü: 1эпэ щ1ыб.
parmaklık :хьэмдэч
parola : хъуэрыбзэ.
pars zoo. : щомыщ, пытхьар.
parsa : хэдзын,
1015-parsa toplamak : IэпэщIэгъэж хэдзын.
parsel : унапIэ.
partal I : щыгъыныжь.
partal II arg. : пцIы,
1016-partal atmak arg. : пцIыупсын.
parti : парт.
partizan : абрэдж.
parttaym : пIалъэкIэ.
parya : пщылI.
pas I : хуэдзын.
pas II : улъия.
pas III : блэкI. (куэзырым).
pasaj : тучанщIэт.
pasak : фIей.
pasaklı : фIеижь.
pasaport : пашапорт.
paskalya : IутIыж.
paslandırmak : гъэулъиин.
paspas : лъэгулъэщI.
pasrengi : улъияфэ.
pastırma : пастырма.
pastil : пастил.
pastörize : шэкъэгъэва.
paşa : дзэпщ.
pat : тIампI.
pata : зэтемыкIуэфын.
patak : удын.
pataklamak : убэрэжьын, енэпэфэуэн.
patates bot. : кIэртIоф, кхъуэщIыдэ.
patatestatlı bot. : кIэртIоффо.
patavatsız : жьэрэIурэ,
1017-patavatsız konuşmak : щIэвэщIэн.
paten : мыллъэрыжэ.
patent : къэзыхутар.
patırdamak : Iэуэлъауэ щIын.
patırtı : Iэуэлъауэ, дым-сым, пIарэ-пIарэ,
1018-patırtıya papuç bırakmamak : дым сымым шымышынэн.
patik : нану цывакъэ.
patika : лъагъуэ.
patinaj : шэрхъцIантхъуэ.
patiska : чэсей.
patlak : уа, еуэха,епщэха.
patlamak : уэн, зэгуэудын, пIэнкIын, цIычын.
1019-lastiği patlamak : и хьэфэшэрхъыр уэн, -sıkıntısından patlamak : зэшыным
зэгуигъэудын.
patlatmak : гъэуэн, зэгуэгъэудын, гъэпIэнкIын, гъэцIычын.
1020-mısır patlatmak : нартыху гъэпIэнкIын.
patlayıcı : къэуэрей.
patlıcan bot. : бэдрэжан.
patlıcanyabani-bot. :банэдэгу.
patlıcanağulu-bot. :кхъуэбанэ.
patron : лэжьэпщ.
pavyon : ефапIэ, къэфапIэ.
pay mat I. : ягуэшбжыгъэ.
pay II : Iыхьэ,
1021-pay almak : Iыхьэ хэхын, -pay alamamak : Iыхьэм хэнын, -fazla pay : Iыхьэлей, dağıtılmamış pay : Iыхьэмыгуэща, -pay edilmiş : Iыхьэ Iыхьэу.
pay III : шхыдэ.
payda mat. : зыхуагуэшыр.
paydaş : Iыхьэгъу.
paydos : Iуэху ухыгъуэ, шыгъэтыжыгъуэ.
paye : лъытэ.
payidar : куэдрэ.
payitaht : къэлащхьэ.
paylaşmak : зэдэгуэшэн.
paytak : бабыщ зекIуэкIэ.
payton : гущхьэтет.
pazar I : бэзэр,
1022-pazara gitmek : бэзэрым кIуэн, -pazar kurmak : бэзэр гъэувын, -pazar yeri :
бэзэрыпIэ.
pazar II : тхьэмахуэ. (тхьэм и махуэ).
pazarlık : узэрыгурыIуэ.
pazartesi : блыщхьэ.
pazı I : Iэблэ, хупцIынэшкIэ.
pazı II bot. : яжьащхуэжь.
peçe : напэIупхъуэ.
peçete : IэлъэщI, IэрылъэщI.
pedagog : педагог.
peder : адэ.
peducularis bot : хьэпIацIэудз.
pehlivan : бэнакIуэ.
pejmürde : фейцей.
pek : быдэ.
peki : хъунщ.
pekiyi : фIыдыдэщ, хъарзынэщ.
pekmez : къэкIыгъэ фо,
1023-üzüm pekmezi : санэфо, -kamış pekmezi : къэмылфо, -harnup pekmezi :
чыцIыбжьэфо.
pelerin : шэкIщIакIуэ.
pelin bot. : хъунгъалIэ, удздыджыбз, бапхъэ.
pelte : хъудыр.
pelür : тхылъымпIэпс.
pembe : тхьэмбылыфэ.
penc : тху.
pencere : щхьэгъубжэ,
1024-pencere kasası : щхьэгъубжэблыпкъ, -pencere imalatçısı : щхьэгъубжэщI, -pencere
kanadı : щхьэгъубжэIупIэ, -arka pencere : шыгъуэгу щхьэгъубжэ.
pençe : лъэгу, лъабжьэ.
pençeçalısı bot. : къэлгъэн.
penicillum bot. : гъуэта.
penis anat. : фты.
penisilin med. : пенисилин.
pens : Iэдэ.
pentatlon : пентатлон.
perakende : тучануасэ.
perçem : жьакIацэ.
perçin : Iунэ.
perde : Iупхъуэ.
perdelik : Iупхъапхъэ,
1025-perde asmak : Iупхъуэ Iупхъуэн, пылъэн.
perende : зыщхьэпырыдзын.
perhiz : мыхьэмышх.
perhizli : мыхьэмышх зиIэ.
peri : тхьэIухуд,
1026-peri gibi : тхьэIухудым хуэдэу, -pericik : тхьэIухудцIыкIу.
perili : тхьэIухуд зыщIэс унэ.
periskop : нэрыплъэшхуэ.
perişan : хьэлэч,
1027-perişan etmek : хьэлэч щIын, -perişan olmak : хьэлэч хъун.
perişanlık : хьэлэчыгъэ.
peron : мафIэгу пырхъуэ.
personel : лэжьакIуэхэр.
perşembe : махуэкIу. (махуиблым яку).
pertusarya : къыцэ.
pertusaryaağacı bot. : къыцей.
perva : фIэщI,
1028-pervası olmamak : зэфIимыгъэщIын.
pervasız : зэфIэзмыгъэщI.
pervane : жыху.
pes : зытын.
peş : иужь.
peşimde : сияужь.
peşinde : иужь,
1029-peşine düşmek : иужь иувэн.
peşkir : напэIэлъэщI.
petek : хьэкIуэ.
petrol : щIыдагъэ,
1030-petrol kuyusu : щIыдагъэ къыщIэшыпIэ.
petrolyeşili : щхъуантIэрыхуфэ.
pey : сакъылэт.
peyda : къэгъэщIэн.
peyderpey : мащIэ мащIэу.
peygamber : ТхьэлIыкIуэ.
peygamberçiçeğibeyazyapraklı bot. : бжэнтхьэпэху
peygamberçiçeği bot : бжэндэхъу, хъурмыдж, кIэрынэ.
peyke : пхъэтIысыпIэ.
peynir : кхъуей,
1031-Adıge peyniri : Aдыгэ кхъуей, кхъуейплъыжь, матэкхъуей, -Abaza peyniri : Aбазэ
кхъуей, -lor : кхъуейлъалъэ.
pezevenk : псэжь зыщэ.
pıhtı : дия,
1032-kan pıhtısı : лъыдия.
pılıpırtı : шэкIбжэкI.
pınar : псынэ.
pınarbaşı : псынащхьэ.
pır : пIыр. (бзу лъатэ макъ).
pırasa bot. : губгъуэбжьын.
pırıl pırıl : лыд лыду.
pırıldamak : лыдын.
pırlanta : налкъут.
pırtı : шэкI.
pısırık : хуэмыху.
pısmak : ипIэ ипщхьэжын.
pıtrak bot. : щхъуэбанэ.
pıtrakdikeni bot. : банэху, матушкIэбанэ.
piç : нэчыхьыншэу къалъхуа, тумэ.
pide : щIакхъуэпIащIэ.
pijama : жэшджанэ.
pik-min. : шыгун.
pike : къелъэтэхын.
piknik : жауэтIысыпIэ.
pil : батарей.
pili : зэтэдза.
pilaj : хыIуфэ.
pilaki : джэш шхыныгъуэ.
pilav : пылауэ.
piliç zoo.: джэдыщIэ.
pilot : кхъухьлъатэтет.
pineklemek : Iуэхудэлъыншэ.
ping-pong : Iэнэтоп.
pinti : къыпкъыс, Iэбыдэ, хьайнатIэ.
pipo : лулэ,
1033-pipo içmek : лулэ ефэн.
piramit : пирамид.
pire zoo. : бжьыдзэ,
1034-pireyi deve yapmak : бжьыдзэр махъшэ щIын, -pire için yorgan yakmak : бжьыдзэ
папщIэ щхыIэн гъэсын.
pirelendirmek : къэгъэбырсеин.
pirelenmek : бжьыдзэ къыпхэхьэн, гурыщхъуэ щIын.
pirinç I : пурундж.
pirinç II min. : жэз.
pis : фIей,
1035-pis ağızlı : жьэ фIей, -pis lakırdı : псалъэ фIей.
pisboğaz : ныбэрицIэ.
pisi zoo. : джэду.
piskopos :щихънагъ.
pislemek : гъэуфIеин.
pislik : фIеягъэ.
pissu : псыфIей,
1036-pissu borusu : псыфIей бжьамий.
pist I : тыхъ. (джэдум папщIэ).
pist II : къэфапIэ.
pist III : къэжапIэ.
piston : пистон.
pişik : ибжьа, иса.
pişiriliş : гъэвэкIэ.
pişirmek : гъэвэн.
pişkin : ва.
pişman : щIегъуэжа,
1037-pişman etmek : щIегъэгъуэжын.
pişmanlık : щIегъуэжыныгъэ.
pişmek : вэн.
piştov : кIэрахъуэ.
piton zoo. : цIахуэ.
piyade ask. : лъэсыдзэ.
piyango : тхьэета билэт.
piyano müz. : пиано.
piyasa : бэзэр.
plak : пластинка.
plaka : къэнжал.
plan : план.
planör : планер.
plastik : пластик.
platin min. : платин.
plato : щыгу, тафэ.
plebisit : лъэпкъ чэнджэш.
poker : покэр.
poliklinik : сымаджэщцIыкIу.
polis : полицэ,
1038-polis köpeği zoo. : хьэсамыр.
politik : политик, щIагъыбзэ.
polonez : лехь.
Polonya : Поляк.
pomak : помак.
ponza taşı :мывэ бауэ.
porselen : фарфор.
porsuk zoo. : уашхэ.
porsukağacı bot. : нартей, псейщэху, пхъэмыф
porsukağacıçürümeyen bot. : псеймыф.
porsumak : лэнцIэн, ипсыр щIэкIын.
portakal : тIамы.
portakalağacı bot. : тIамыей.
portatif : зэгухьэ зэгуэкI.
Portekiz : Португалие.
portmanto : щыгъынылъэ.
portlift :хьэлэIэт.
portre : сурэт.
posbıyık : пащIэбгъуэ.
post : фэ, хьэжэбажафэ.
posta : пощт.
postal : дзэлI вакъэ.
potin : шырыкъу.
poz : увыкIэ.
pozisyon : шытIыкIэ.
pozitif : тэрэз.
pörsük : зэлынцIа.
pranga : лъэхъу, лъахъэ, лъэпщэхъу.
prangalamak : лъахъэн, лъэхъуэн.
prens : жан.
prenses : жангуащэ.
pres : дэкъузэ, дэпIытIэ.
prim : мэзапщIэ лей.
primat :шэрыпI.
problem : зэхэзэрыхьа.
profesör : щIэныгъэлI.
profesyonel : хахуэ.
profil : гупэ.
profilden : гупэкIэ.
program : гъэпс,
1039-program yapmak : гъэпсын.
proje : зэгъэпэщын.
prostat anat. : гъутхьэпсылъэ.
prostat-med. :гъутхьэпц1 сымаджагъэ.
protesto : мыдэн.
protez : ипIэ иувэ.
provizyon : провизйон.
prunella bot. : щхъуэс.
psikoloji : псэбзэ,псэщIэныгъэ.
puan : бжыгъэ.
pudra : сэхусэплъ.
puhukuşu zoo. : жынду.
pul : марк.
pulsatillaotu bot. :набдзэиIэ.
pulluk : пхъэIэщэ,
1040-pullukbıçağı : вабдзэ, -pulluğun tarlada gittiği yol : хьэсэбэкъу, -pulluk izi :
вагъэбдзумэ.
puma zoo. :мэзкъатыхъу.
puro : пуро.
pus : пщагъуэ.
pusu : пэтIысын.
pusula : къаблэмэ.
put : тхьэпэлъытэ.
pürüz : фIэна.
püskül : къуакIэ.
püsküllüçayırotu bot. : жьакIэ.
püskürme : еутхэн,
püskürtmek : еутхын, пырхъэн,
1041-içine püskürtmek : хэпырхъэн.
R, r : Р, р.
Rab : Тхьэ,
1042-Rabbim : си Тхьэ.
rabıta : зэпыщIэн.
rabıtalı : зэпыщIа.
rabıtasız : зэпымыщIа.
radar : радар.
radde : и гуъунэгъу, деж,
1043-saat sekiz raddelerinde : щхьэрыкIуэр ихэм деж.
radyasyon : радясйон.
radyatör : псызыгъэущIыуI жыху.
radyo : щхьэрыIуэ, радйо.
radyoaktif : радйоактив.
raf : бжыкъу, дапхъэ.
1044-rafa koymak : бжыкъум телъхэн.
rafadan : пхъампэ.
rafine : гъэкъэбзэн, гъэжэбзэн.
rafineri : гъэкъэбзапIэ, гъэжэбзапIэ.
rağbet : гурыхь.
rağbetsiz : мыгурыхь.
rağmen : ауэ сытми, апхуэдэми, пэтми.
rahat : тынш, пыIэгъуэ,
1045-rahat yeri buldurmak : гъэтIысхьэн, -rahatına bakmak : зыгъэтыншын, -rahat
durmak : тыншу шытын.
rahatlamak : тыншыжын, псэхун,
1046-içi rahatlamak : игу псэхужын.
rahatlatmak : гъэтыншын.
rahatsız : пыIэгъуей, мытынш.
rahibe : бзылъхугъуэ шоджэн.
rahim I anat. : лъхуалъэ, джэдыкIалъэ.
Rahim II : ГущIэгъу зиIэ (Тхьэ).
rahle : IэнэцIыкIу.
Rahman : Тхьэ.
rahmet I : мыгъуэ, хуэгъэгъу,
1047-Allah rahmet eylesin : Тхэм гущIэгъу къыхуищI.
rahmet II : уэшх,
1048-rahmet yağıyor : уэшх къошх.
rahmetlik :тхьэмышкIэ, мыгъуэ, дунейм ехыжа.
rahvan : шы кIуэкIэ.
rakam : бжыгъэ.
raket : ракэт.
rakı : аркъы.
rakım : лъэгагъ.
rakip :хьэрхуэрэгъу.
rakkas : къэфакIуэ. (хъулъхугъуэ).
rakkase : къэфакIуэ, (бзылъхугъуэ).
raks : къафэ.
raksetmek : къэфэн.
ralli : гузэдэгъэжа.
ramak : мащIэ, тIэкIу, джэдуукIэ,
1049-düşmesine ramak kaldı : ехуэхыным джэдуукIэ къыхуэнащ, -ezilmesine ramak kaldı
: япIытIыным мащIэщ къэнар.
ramazan : нэщIмазэ.
ramazanlık : нэщмазэ шхыныгъуэхэр.
rampa : дэгъэзеигъуэ.
randevu : зэIущIэ,
1050-randevusuna gitmek и пIалъэм екIуэлIэн.
randıman : хэхъуэ, фIы.
rantiye : IэпэщIэгъэжыр гъэбэн.
ranza : гъуэлъыпIэ зэтет.
rapor : рапорт.
raptetmek : егъэубыдын.
rasat ast. : уэгум иплъэн.
rast : хуэзэ,
1051-rastgetirmek : хуэгъэзэн.
rastgele : ухуэзэ.
rastgelmek : зэхуэзэн, хуэзэн.
rastıkotu bot. : щхьэлъащIэфIей.
rastlamak : хуэзэн,IущIэн,
1052-hergün rastlanmaz : махуэ къэс уIущIэкъым, ухуэзэкъым.
rastlantı : зэIущIэн.
ray : гъущIгъуэгу,
1053-raydan çıkmak : гъущIгъуэгум текIын.
rayiç : и уасэр.
rayiha : епэрымэ.
razı : дэн, зэгъын,
1054-razı edilmesi zor : егъэдэныр гугъущ, -birbirinden razı olmak : зэрызэгъын.
reaktör : реактор.
realist : реалист, пэж.
reçel : мэрзей.
reçete : рецент.
reçine : мэзыш.
red : хьэуэ, мыдэн.
refah : псэуныгъэфI.
refakat : щIыгъу, гъусэ,
1055-refakat etmek : дэщIыгъун.
referandum : жылэ цэнджэш.
referans : шытхъу.
refetmek : гъэлъагэн.
refik : ныбжьэгъу, лIы.
refika : фыз.
refleks : рефлекс.
reform : реформ.
rehavet : хуэмыхугъуэ.
rehber : гъуазэ.
rehberlik : гъуэзагъэ, гъуэзэн.
rehin : гъэр. (хъулъхугъуэ),
1056-rehin olarak tutmak : гъэру убыдын.
rehine : гъэр. (бзылъхугъуэ).
reis : пашэ.
rejim I : режим. (хэгъэгу псэукIэ).
rejim II : зыгъэфэгъуэн.
rejisör : режисор.
rekabet : ныкъуэкъуэн, зэпеуэн.
reklam : реклама.
rekolte : мэш къехьэлIар.
rekor : рекор.
rektom anat. : куэтэн.
rektör : университэт тхьэмадэ.
remi : куэзыр джэгукIэ.
remil : джэш идзэ.
rencide : жагъуэ,
1057-rencide etmek : и жагъуэ щIын.
rençber : мекъумэшыщIэ.
rende : пхъэпс.
rendelemek : тетхъунщIыкIын.
rengarenk : плъыфэзыхэт, къуэлэн-пщIэлэн.
rengeyiği zoo. : щыхь.
renk : плъыфэ,
1058-rengi atmak : и плъыфэр текIын, -renk körü : плъыфэнэф.
renkli : щхъуэкIэплъ, плъыфэ къуэлэн.
renksiz : фае, плъыфэншэ, мыкъуэлэн..
res’en : занщIэу.
resim : сурэт,
1059-resim çekmek : сурэт техын, -resim yapmak : сурэт щIын.
resmi : кърал Iуэху,
1060-resmi belgeler :къэрал тхыгъэхэр, -resmi elbise :къэрал фащэ, -resmi makam :
къэрал лэжьапIэ.
ressam : сурэтыщI, теплъэщ1.
rest : псори.
restoran : шхапIэ.
restorasyon : щIыжын, гъэщIэрэшIэжын.
resul : Тхьэм и лIыкIуэ.
reşit : зиныбжь ирикъуа,
1061-reşit olmak : и ныбжьыр ирикъун.
reva : хуэфаще,
1062-reva görmek : хуэгъэфэщэн.
revaç : псэури зыхуей.
revan : теувэн,
1063-revan olmak : гъуэгум теувэжын.
revani : IэфIыгъэ.
revanş : лъыщIэж.
revir : сымаджэщ цIыкIу.
revizyon : хэплъэжын.
revolver : кIэрахъуэ.
revü : реву.
rey : IэIэт, хэдз, пхъэидзэ.
1064-rey vermek : Iэ Iэтын, пхъэидзэн.
reyon : хьэпшып щапIэ.
rezalet : хьейнапэ.
rezerv : минерал щIэлъыр.
rezervasyon : хухэхын.
rezil : хьейнапэ зылэжьа, хьэдыгъуэдахэ,
1065-rezil etmek : гъэукIытэн, -rezil olmak : укIытэн.
rezillik : укIытагъэ.
rıhtım dnz. : кхъухь еувэлIапIэ.
rıza : дэн, езэгъ,
1066-rıza göstermek : хуэдэн, -rızasını almak : егъэдэн.
rızk : щIакхъуэIыхьэ,
1067-rızkını çıkarmak : и щIакхъуэ Iыхьэр къилэжын.
riayet : дегъэщтэн, зегъэкIун, едэIуэн.
riayetkar : дэIуэрей.
riayetsiz : мыдаIуэрей.
rica : кхъыIэ, лъэIу,
1068-rica etmek : елъэIун, -rica ediyorum : кхъыIэ, -sizden bir ricada bulunacağım : зы
лъэIу пхузиIэщ, -bir şey için rica etmek : щIэлъэIун.
ricacı : лIыкIуэ.
ricat : щIэпхъуэж,
1069-ricat etmek : щIэпхъуэжын.
ring : IэрзэуапIэ.
risale : тхылъ цIыкIу.
risk : риск.
ritim : дэущ.
rivayet : IуэрыIуатэ,
1070-rivayet etmek : Iуэтэжын, -rivayete göre : зэраIуэтэжымкIэ.
riya : пцIы.
riyakar : пцIыупс.
riyal : риял.
riyasız : пцIы хэмылъу, пцIынщэу.
riyaziye mat. : математика.
riziko : ризико.
robot : робот.
Rodos : Родос (хытIыгу).
roket : рокета.
rol : зыщIын,
1071-rol yapan : зыщIыныр зыгъэзащIэр.
rolanti : лэжэкIэ хуэм. (мотор).
rolyef : абдж гъэщIэрэщIа.
rom : ром. (фадэ).
Roma : Рома.
roman : роман,
1072-roman yazarı : роман тхакIуэ.
romantik : романтик.
Romanya : Романя.
romatizma med. : махъэ уз.
rop : бохуцей.
roripaotu bot. : хьэкъыршдэгу.
rosto : лы шхыныгъуэ.
rot : рот.
rota : гъуэгу хэха.
rotasyon : зэхъуэкIын.
rozet : бгэхэIу.
römork : хьэлъэгу.
röntgen : гъуджэ.
röportaj : еуэршылIэн.
rötar : гувэн.
rötarlı : гува.
rötuş : теIэзэщIэхьын.
rubai : усэ.
ruble : сом, IэпэщIэгъэж. (урыс).
rugan : лъахъстэнлыд,
1073-rugan ayakkabı : лъахъстэнлыд вакъэ.
ruh : псэ,
1074-ruhu bile duymaz : и псэм ищIэнкъым, и псэм зэхищ1энкъым.
ruhban : дин лэжьыгъэ,
1075-ruhban okulu : дин еджапIэ.
ruhbilim : псэщIэныгъэ, псигологие.
ruhsat : хуит,
1076–ruhsat kağıdı : хуит тхылъымпIэ.
ruj : Iупэлэ, Iупэщыхуэ.
rulo : зэкIуэцIышыхьа.
Rum : Aлыдж, Грек.
Rumeli : Румели.
rumi : Ауш къыщалъхуа гъэр.
rus : урыс, лъэпкъышхуэ,
1077-rus köylüsü : мыжьыкъ, -rus tütünü : джырышкIий.
rusça : урысыбзэ.
Rusya : Урысей.
rutubet : уэтэпс, уэтIпсытI.
rüşt : ныбжь ирикъуа.
rüştiye : курыт еджапIэ.
rüşvet : Iулъхьэ,
1078-rüşvet alan : Iулъхьэ Iызых, -rüşvet veren : Iулъхьэ езыт.
rütbe : Iэтыныгъэ.
rüya : пщIыхь, пщIыхьэпIэ,
1079-rüya görmek : епщIыхьын, -rüya tabircisi : тхьэгурымагъуэ.
rüzgar : жьы, жьыбгъэ.
rüzgar gülü :хьэнджэрэзу.
S, s : С, с.
saadet : тхъэн.
saat : щхьэрыкIуэ, сыхьэт,
1080-altın saat : дыщэ щхьэрыкIуэ, -gümüş saat : дыжьын щхьэрыкIуэ, -saati ayar etmek
: щхьэрыкIуэр теухуэн, -saati kurmak : щхьэрыкIуэр ухуэн, -kol saati : Iэпщэ щхьэрыкIуэ,
-duvar saati : блын щхьэрыкIуэ, -saat kösteği :лэрыпс, -saat akrebi :щхьэрыкIуэбж.
sabah : пщэдджыжь,
1081-sabaha doğru : пщэдджыжь хуэкIуэ, -sabahın köründe : пщэдджыжь нэфым, sabahleyin : пщэдджыжьым, -her sabah : пщэдджыжь къэс, -dün sabah : дыгъуасэ
пщэдджыжь.
sabahlık : пщэдджыжьджанэ.
saban : пхъэIэщэ,
1082-saban sapı : пхъэIэщэкI.
sabankıranotu bot. : дадийгулъ.
sabık : жьы, ипэрейр.
sabıka : лажьэ.
sabıkalı : лажьэ зылэжьа.
sabır : зышыIэн, шыIэн, тепы1эн.
sabırlı : зызышыIэф, тепы1эф.
sabırsız : зызмышыIэф, шыIэныгъэншэ, темыпы1эжыф.
1083-sabredenin şansı vardır : шыIэ зиIэм, тхьэета иIэщ.
sabit : мыхъей, мыхъуэж.
sabotaj : саботаж.
sabretmek : зышыIэн, шыIэн.
sabun : сабын.
sabunluk : сабынылъэ.
sac : къэнжал.
sacayağı : шыуанщIэт.
saç : щхьэц,
1084-boyunsaçı : пщацэ, -saçıbaşı ağarmak : и щхьэр тхъун, -örgülü saç : щхьэц ухуэна,
-karışık saçlı : щхьэц бапхъэ, -sarı saçlı : щхьэцыгъуэ, -kız saçlı : пщащэ пщэдыкъыцэ,
saç teli: щхьэц налъэ, saç ucu: щхэцыпэ.
saçak : бжыхьэкIапэ, кхъуакIэ.
saçık : ипхъа,
1085-açık saçık : Iуха ныIуха.
saçılmak : зипхъэн, урапхъэн.
saçıntı : ирапхъа.
saçkıran : щхьэц къилъэлъ.
saçma I : шэпхъ.
saçma II : мыхъумыщIэ,
1086-saçmasapan konuşan : Iуэрвэр, Iуэрбжэр, -saçmasapan konuşmak : мыхъумыщIэу
псэлъэн.
saçma III : ипкъыхь.
saçmak : ипкъыхьын.
saçmalamak : хэвыхьын, 1уэрвэрын.
sadak : шабзалъэ, шалъэ, сагъындакъ.
sadaka : щхьэузыхь,
1087-o senin sadakan : ар уи щхьэузыхьщ.
sadakat : емыпцIын.
sade : къабзэ, зыри зыхэмылъ.
sadedil : бзэ къабзэ.
sadık : щыпкъэ, пэж.
sadıklık : щыпкъагъэ.
sadrazam : пащтыхьыгъуэм и къуэдзэ.
saf I : зэгуэувэ, зэдэувэ,
1088-saf bağlamak : зэгуэувэн, зэдэувын.
saf II : къабзэ,
1089-saf su : псы къабзэ, -saf altın : дыщэ къабзэ, -saf adam : хьэлэболэ, -saf adamın
kısmeti bol olur : хьэлэболэ былым гуэщщ.
safa : фIы,
1090-safa geldiniz : фIэхъус, -safa sürmek : тхъэжу псэун.
safahat : тхъэгъуэ.
safha : фае.
safir : налкъут щIыху.
safiyet : лажьэншэ, къабзэ.
safkan : лъы къабзэ, лъэпкъыфI.
saflık : 1. Iулагъэ, 2. къабзагъэ.
safra : сэхуран.
safrakesesi anat. : зэз.
safran bot. : шэфран.
sağ I : ижь,
1091-sağ el : Iэ ижь, -sağa bak : ижьымкIэ плъэ, -sağı, solu belli olmaz : ижь, сэмэгу
иIэкъым, -sağımda : си ижьырабгъумкIэ, -sağdan geri : си ижьымкIэ къэгъазэ.
sağ II : псэу,
1092-sağ kalmak : псэуу къэнэн, -sağ kurtulmak : псэуу къелын, -sağol : упсэу, -başınız
sağ olsun : фыкIылъыпсэуж.
sağdıç : щауэкъуэт,
1093-sağdıç evi : щауэ тIысыпIэ, -sağdıç yardımcısı :мэкъарэкъуэт.
sağım : къэшын,
1094-inek sağmak : жэм къэшын, -sağım zamanı : къэшыгъуэ.
sağır : дэгу, жьажьэ,
1095-sağır ve dilsiz : дэгущ икIи бзэгурафэщ.
sağlam : быдэ.
sağlamlık : быдагъэ,
1096-sağlam bağlamak : быдэу епхын.
sağlama : пэжыпIэр зэгъэщIэн.
sağlık : узыншагъэ,
1097-sağlığına kavuşmak : Iуэтэжын.
sağlıklı : узыншэ, псэIув, псэ быдэ.
sağmak : шын, къэшын.
sağmal : къашыр,
1098-sağmal inek : жэм къашыр.
sağnak : къебзэбзэх.
sağrı : цагъэ.
sahaf : тхылъыжьыщэ.
sahan : паднос.
sahi : пэж.
sahiden : пэжу.
sahil : хыIуфэ.
sahileşmek : пэж хъун, пэжу къыщIидзыжын.
sahip : зей.
sahipsiz : зеиншэ.
sahne : къэфапIэ, джэгупIэ,
1099-sahnede oynamak : къэфапIэм къыщыфэн.
sahte : нэпцI,
1100-sahte para : IэпэщIэгъэж нэпцI.
sahtekar : гъэпцIакIуэ.
sahtiyan : лъахъстэн,
1101-kırmızı sahtiyan : къубас, дыхьэрэн.
sahur : щэращ.
saka : псыхьэ.
sakadikeni bot. : ежьужьудз.
sakakuşu zoo. : жэнэтбзу.
sakal : жьакIэ,
1102-sakal bırakmak : жьакIэ гъэкIын, kabasakal :жьакIацэ.
sakar : Iэшмыгу.
sakarlık : Iэшмыгугъэ.
sakat : ныкъуэдыкъуэ.
sakatat :кIуэцIфэцI, екхъу.
sakatlanma : фэбжь.
sakıngan : мыбэлэрыгъ хущ1экъу.
sakınma : мыбэлэрыгъ.
sakınmak : мыбэлэрыгъын.
sakırga zoo. : мэлхьэпIатIэ.
sakız : сагъыз,
1103-sakız çiğnemek : сагъыз гъэныщкIун.
sakızkabağı bot. : къэбгъуэжь.
saki : щхьэгъэрыт, бгъуэщIэс.
sakin : мамыр, пыIэн, шыIэн.
sakinleşmek : мамырыжын, шыIэжын, пыIэжын
sakinleştirmek : гъэмамырын, гъэшыIэн,гъэпыIэн.
saklamak : гъэпщкIун,
1104-adını saklamak : и цIэр гъэпщкIун.
saklambaç : гъуэрыгъуапщкIуэ,
1105-saklambaç oynamak : гъуэрыгъуапщкIуэ джэгун, -saklambaç ebesinin yeri :
гъуащхьэ.
saklanmak : зыгъэпщкIун.
saksağan zoo. : къанжэ,
1106-kurtlar boğuşuyor, saksağan arada yiyor : дыгъужьхэр зэрошх, къанжэр дошхыхь.
saksı : гъэгъалъэ.
sal : пхъэлъакъуэлъэмыж, пхъэзакъуэлъэмыж, пхъэзэфIэдзэ.
salak : Iулэ.
salaklık : Iулагъэ.
salam : жэрумэ.
salata : салат, хадэхэкI зыхэупщIэта.
salatalık : салатым халъхьэхэр.
saldırgan : теуэр.
saldırı : теуэ.
saldırmak : теуэн.
saldırmazlık : зэмызэуэныгъэ, зэтемыуэжын.
salepotu bot. : мылъхуэгын, фызмыгъалъхуэ.
salgın : уз цIалэ.
salı : гъубжь, aramızda Sasık varsa her gün salıdır: Сасыкъ тхэтмэ махуэкэс гъубжьщ.
salık : еущиен.
salıncak : хъыринэ, гущэ,
1107-salıncak kurmak : хъыринэ ищIэн, -salıncağa binmek : хъыринэм итIысхьэн, salıncak döşeği :гущэ уэншэку, -salıncak yorganı :гущэ шхыIэн, -salıncak yastığı :гущэ
щхьэнтэ.
salınmak : зыгъэсысын, хьэгуагуэн.
salıvermek : утIыпщын.
salim : псэу.
salkım : Iэрамэ.
salkımotu bot. : псыджэдшырудз, сэрсэлам.
salkımsöğüt bot. : дзэлкъэдабэ.
sallamak : гъэсысын,
1108-baş sallamak : щхьэ гъэсысын, -el sallamak : Iэ гъэсысын, -beşik sallamak : гущэ
гъэсысын.
sallanan : зызгъэсыс.
sallanmak : зыгъэсысын, умэмэн, щэнэуэн,
1109-aşağıya sallanan : щэблэблын.
salmak : утIыпщын.
salon : пэш, хьэщIэщ,
1110-büyük salon : пэшышхуэ, -salon şöminesi : пэшхьэку.
salvo ask. : гъэуэгъуэ. (топ).
salya : IупсIурытIэтI.
salyangoz zoo. : нэщIэпкIэ.
saman : хьэуазэ.
samani :хьэуазафэ.
samanlık : хьэуазэщ,
1111-saman kırıntısı : хьэуазэщIэщ.
Samanyolu ast. : Шыхулъагъуэ.
samyeli : жыбгъэ хуабэ.
san : гъэлъэпIэн.
sana : уэ.
sanat : IэщIагъэ, IэдакъэщIэкI.
sanatoryum : тхьэмбылеищ.
sanayi : фабрикэхэм къыщIагъэкIхэр.
sancak ask. : дзэнып.
sancı : къыхэлъадэ, къыхэузыкI.
sandal I dnz. : кхъуафэжьей,
1112-büyük sandal dnz. : шыбжь.
sandal II : вакъэ.
sandalye : шэнт,
1113-sandalye dansı : шэнт тет къафэ.
sandık : пхъуантэ.
sandıkçı : пхъуантэрыщIэ, пхъуантэрыщэ.
sandıklama : пхъуантэм дэлъхьэн.
sanduka : пхъэмбей.
sanı : къыщыхъун.
sanık : лажьэ зылэжьа.
saniye : напIэзыпIэ.
saniyede : напIэзыпIэм.
sanki : хуэдэу.
sansar -zoo. :дзыдзэ.
santigram : сантиграм.
santigrat : сантиграт.
santim : сантим.
santimetre : сантиметр.
sap : убыдыпIэ.
sapa : Iудза, пыIудза.
sapak : къэгъэзапIэ, къэгъэшыпIэ.
sapan :хьэфэмывэдз.
sapankaya: мывэдз.
sapasağlam : узыншэдыдэ, лажьэншэ.
sapçık : убыдыпIэцIыкIу.
sapıtmak : хэвыхьын.
saplamak : хэIун, хэхуэн, епыджын.
saplanmak : хэнэн,
1114-çamura saplanmak : шэтIэтIым хэнэн.
saplı : кIы зиIэ, убыдыпIэ зиIэ, къу зиIэ.
sapmak : къэгъэзэн, къэгъэшын.
sapsarı : гъуэжьдыдэ, гъуэжьыбзэ.
sapsız : кIыншэ, убыдыпIэншэ, къунщэ.
saptırmak : егъэзэн.
sara : къытехуэуз, фэгъагъэ, гъуэжьуз.
saraç : фащIэ.
sararmak : гъуэжьын, хулIэжын.
sararmış : хулIа.
saray : хъунэ, taş saray :мывэхъунэ.
sardırmak : егъэпхэн, егъэшхэн.
sardunyaçayırı bot. : губгъуэшейтIанщхьэл.
sarf : текIуадэр.
sargı bezi : уIэгъэпх.
sarhoş : чэф, Iуриха,
1115-zilzurna sarhoş : хьэнэу къэчэфын, Iурихын.
sarhoşüzümü bot. : шыгъулдыкъащхъуэ.
sarı : гъуэжь.
sarıasmakuşu zoo. : бжэндэхъугъуэжь,бжэндэхъужь.
sarıballıbaba bot. : шыпсыранэдэгу.
sarıhanımeli bot. : тэрджэм.
sarık : сарыкъ.
sarıkantaron bot. : гъуэжьудз.
sarılık : bak. sara.
sarılmak : зешэкIын,
1116-boğazına sarılmak : и пщэр къузын, -denize düşen yılana sarılır : хым хэхуар, блэм
зэрешэкI.
sarımsak : бжьыныху.
sarımsakyabani bot. : хьэбжьыныху, губгъуэбжьыныху.
sarımsı-sarımtrak : гъуэжьафэ.
sarınilüfer bot. : пIырыпIнэпцI.
sarıormangülü bot. : хьэIуей.
sarısığırcık zoo. : bak. sarıasmakuşu.
sarışın : сырыху.
sarışınlık : сырыхугъуэ.
sarıyonca bot. : уэкъу.
sarıyulaf bot : зэнтхъгъуэжь.
sari I : къыпкIэрыхъыжьа сымаджагъэ.
sari II : хиубыдэн,
1117-yıllara sari iş : илъэс бжыгъэ Iуэху.
sarih : нахуэу, нахуэн.
sarkık : къелэлэха,
1118-sarkık etek : кIэлалэ.
sarkıntılık : кIэрыпщIэн.
sarkıtmak : егъэлэлэхын.
sarkmak : Iулэлын, елэлэхын,
1119-aşağıdan sarkmak : щIэблаблэу, -ağzından sarkmak : Iурылэлын.
sarmak : шыхьын,
1120-başınа sarmak : и щхьэм фIэшыхьын, -kağıda sarmak : тхылъымпIэм
кIуэцIышыхьын.
sarman zoo. : джэду.
sarmaşdolaş : зэшэкIа.
sarmaşık bot : блашэ, щIамий, жыгдэжей.
sarmaşıkhanımeli bot : антIырэ.
sarmısakdişi : бжьыныхудзэ.
sarmısakerken bot. : бжьыныхущхьэхъурей.
sarp : дэкIыгъуей, дэкIыпIэ задэ.
sarpa : зэхэзэрыхьын.
sarraf : дыщащэ.
sarsıcı : зыгъэсыс.
sarsılış : сысыкIэ.
sarsılmak : сысын,
1121-sarsıla sarsıla gitmek : сысу кIуэн.
sarsıntı : сыс.
sarsıntılı : мэсыс.
sarsıntısız : мысыс.
sarsmak : гъэсысын.
sataşkan : щыхьэрей, зауэрей.
sataşmak : щыхьэн.
sathi : чэндж.
satıcı : щакIуэ.
satıcılık : щакIуэн.
satılık : ящэр,
1122-satılık ev : унэр ящэ.
satılmak : уащэн.
satılmış : ящащ.
satım : щэн.
satınalıcı : щэхуакIуэ.
satınalmak : къэщэхун.
satır I : тхыпкъэрыкIуэ, аргъынэ.
satır II : джыдэцIыкIу.
satırbaşı : тхыпкъэрыкIуащхьэ, аргъынащхьэ.
satırsonu :аргъынэкIэ.
satış : щэн, зызыфIэщIыж.
satranç : шахъмат.
sattırmak : егъэщэн.
Satürn ast. : Сатурн.
sauna : бахъэщ, саунэ.
savaş : зауэ,
1123-savaş yeri : зауапIэ.
savaşçı : зэуакIуэ.
savaşmak : зауэн.
savaş meydanı :зауапIэ.
savaş tanrısı -mit. :Аушыджэр.
savcı : хеижьэ.
savmak : щхьэщыгъэкIын,
1124-baştan savma : Iэпэдэгъэлэл, -başından savmak : зыщхьэщыгъэкIын.
savruk : зыгъэкIуэд.
savrulmak : уIуадзын.
savsaklamak : чэхъумэхъу, емылIэлIэн, Iэпэдэгъэлэл.
savulmak : зэлъыIукIын.
savulun : фызлъэIукI.
savunma : зыхъумэн.
savunmak : хъумэн.
savunmasız : зызмыхъумэжыф.
savunulmak : укъахъумэн.
savurgan : гъэкIуэдырей.
savurmak : пхъын, дзын, уэн, щIэгъэпщын,
1125-külünü savurmak : и яжьэр дэпхъеин, -tekme savurmak : ефтырын, -buğdayı
savurmak : гуэдзыр к1ыштэн.
savuşmak : бзэхын.
savuşturmak : Iугъэбзэхын.
saya : вакъэщI.
sayaç : зыпщ,
1126-elektrik sayacı : дыщэуэздыгъэпщ.
saydam : узыкIуэцIыплъыф.
saydırmak : 1. егъэбжын, 2. егъэлъытэн,
1127-kendini saydırmak : зегъэлъытэн, щ1ыхь зыхуебгъэщ1ын.
saye : фIагъэ, фIыгъэ, фIыгъуэ.
sayesinde : и фIагъэкIэ, и фIыгъэкIэ, и фIыгъуэкIэ.
sayfa : напэкIуэцI.
sayfiye : зыгъэпсэхупIэ.
saygı : лъытэ, щIыхь, пщIэ, Iулыдж,
1128-saygısı olmak : Iулыдж иIэн, пщIэ иIэн, -yüksek saygı : пщIэшхуэ, щIыхыщхуэ, saygı duymak : пщIэ хуиIэн, щIыхь хуиIэн.
saygın : ялъытэр, щIыхь-пщIэ зыхуащIыр.
sayı mat. : зэхэлъхьэгъуэ.
sayı : бжыгъэ,
1129-sayı saymak : бжын, -sayılı : ябжа, -sayılı gün : махуэ бжыгъэ, -sayıda eşitlik :
пэбж.
sayıboncuğu : щыгъэбж.
sayıklama : Iуэщхъу.
sayıklamak : Iуэщхъун,
1130-uykuda konuşan : Iуэщхъурей.
sayılama : гъэбжыгъэн.
sayılmak : уабжын.
sayım : цIыхубэр бжын, бжэгъуэ, зыгуэр бжын.
sayın : цIыху лъапIэ, дотэнэху.
sayısız : бэдыдэ, умыбжыф.
sayışmak : зэпэкIуэжын.
sayma : бжын, бжэн.
saymak : щIыхь хуэщIын, лъытэн,
1131-sayıp dökmek : тебжэн, -hiçe saymak : щIыхь хуэмышIын, -hatırını saymak : щIыхь
хуэщIын.
sayman : бжакIуэ, лъытакIуэ.
saz I müz. : Iэпэпшынэ, пшынэ.
saz II bot. : арджэнудз, къамыл.
saz III bot. : бгъэн.
saz IV bot. : псыхъуэудз.
saz V bot. : сэрэш.
sazan zoo. : шубакъ.
sebat : къимыкIуэт, теубыдэ.
sebep : папщIэ.
sebeplenmek : фIагъэ, фIы къыхэхын.
sebil : уасэншэ, псапэ папщIэ, псапэ псынэ.
sebze : хадэхэкI.
seccade : нэмэзлыкъ, лъэгущIэдз.
secde : Тхьэм и пащхьэ иувэн.
seciye : дзыхь.
seciyeli : дзыхь зыхуэпщI.
seciyesiz : дзыхь зыхомыщI.
seçenek : хэдэн.
seçici : хэзых.
seçik : нахуэ.
seçilme : хахын.
seçilmek : ухахын.
seçim : хэхыгъуэ, хэдзыгъуэ, пхъэидзэгъуэ.
seçkin : лъапIэ.
seçmece : хэщыпыхьын, хэщыпыкIын.
seçmeci : хэзыхыр, хэщыпыхьыр.
seçmek : хэхын,
1132-aralarından seçmek : хэдзын.
seçmen :лык1уэ хэхакIуэ-хэдзакIуэ, пхъэизыдзэр.
seçtirmek : хегъэхын.
seda : макъ.
sedef med. : напэху, жэмджугу
1133-sedef hastalığı med. : напэхууз, жэмджугууз.
sedir : гъуэлъыпIэ.
sedye : 1. бэкъулауш, 2. шызэрыхъэ, 3. кхъаблэ, 4. щIэщI.
sedyeci : кхъаблэхь, бэкъулаушых.
sefahat : тхъэгъуэ.
sefalet : тхьэмыщкIагъэ, дэхуэхыныгъэ,
1134-sefalet çekmek : тхьэмыщкIагъэ шэчын, -sefalete düşmek : дэхуэхын.
sefaret : хэгъэгу лIыкIуэщ.
sefarethane : хэгъэгу лIыкIуэ унэ.
sefer : кIуэгъуэ.
seferber : къоджэн.
seferberlik : дзэм къоджэн, ираджэн.
seferi : нэщIмазэ гъуэгурыкIуэ.
seferlik : зэкIуэгъуэ.
sefertası : шхынылъэ.
sefil : 1. дэхуэха, 2. тхьэмыщкIэ, 3. фейцей.
sefillik : тхьэмыщкIагъэ.
sefine : кхъухь,
1135-Nuh’un sefinesi : Нухь и кхъухьыр.
sefir : хэгъэгу лIыкIуэ.
sefire : хэгъэгу лIыкIуэ. (бзылъхугъуэ).
seğirme : плъыз.
seğirmek : плъызын,
1136-sağ gözüm seğiriyor : си нэ ижьыр мэплъызыр.
seğirtme : кIэлъыщIэпхъуэ.
seğirtmek : кIэлъыщIэпхъуэн.
seher : нэхущ.
sehiv : пхэнж.
sehpa : IэнэцIыкIу лъахъшэ.
sehven : пхэнжыгъэкIэ.
sek : 1. гъущэ, 2. гуащIэ, 3. псыншэ, 4. къабзэ.
seki I : пырхъуэ, Iуж.
seki II : натIэху, лъакъуэху,
1137-alnı sekili at : натIэху зиIэ шы, шы натIэху.
sekiz : и, 8,
1138-sekiz misli : хуэдий.
sekizer : ирий,
1139-sekizinci : янэрей, еянэрей, -sekizyüzlü : напий, -sekizgen : имэ.
sekme : пкIэ.
sekmek : пкIэн.
sekreter : дэIэпыкъуэгъу.
seks : лIыгъэ-фызыгъэ, зэрыщтэжын, пIын-сэн.
seksek : пкIэурэ.
seksen : ищI, пщIей, 80,
1140-sekseninci : пщIэней, ищIрей, епщIанэрей.
seksi : удэзыхьэх, дахэкIей.
seksiyon : и зы лъэныкъуэ.
sekte : ягъэ,
1141-sekte vurmak : ягъэ егъэкIын.
sektirme : гъэлъей.
sektirmek : гъэлъеин.
sektör : лэжьапIэ,
1142-kamu sektörü : хэгъэгу лэжьапIэ, -özel sektör : цIыхухэм я лэжьапIэ, щхьэхуит
Iуэху.
sel : псыдзэ, псыхьэлыгъуэ,
1143-sel gibi : псыдзэм хуэдэу, -sel basmak : псыдзэр теуэн, -selin ortasında kalmak :
псыдзэм къыхэнэн, -sel köprüyü götürdü : псыдзэм лъэмыжыр ирихьэхащ.
selam : фIэхъус,
1144-selam sunmak : фIэхъус ехын, -yolcu selamı :гъуэгужь апщий, дызэдижэ апщий
(шум папщ1э)
selamet : гъуэгуфI.
selametle : гъуэгу махуэ.
selamlamak : фIэхъус ехын.
selamlaşmak : фIэхъус зэхын.
sele : лъэгурыжэ тетIысхьэпIэ.
selef : лэжьакIуэщIэ.
selektör I : мэш зэпызыдз маршынэ.
selektör II : гу уэздыгъэ.
selfservis : щхьэгъэрытыншэ шхапIэ, хэплъэхэдэ шхапIэ.
selim : дзыхь,
1145-aklı selim : дзыхь зыхуэпщI гупсысэ.
sema I : уафэ.
sema II : жэнэт.
semaver : сэмэуар.
semavi I : уэгум теухуа.
semavi II : жэнэтыгъэм теухуа.
sembol : нагъыщэ
semender zoo. : сэмэндэр.
semer : шыд уанэ.
semere : ужь, иужь.
semerlemek : шыдым уанэ телъхьэн.
seminer : семинар, еджэгъуэ Iыхьэ.
semirmek : пшэрын.
semirtmek : гъэпшэрын.
semiz : пшэр.
semizlik : пшэрыгъэ.
semizot-bot. :пкъыуэгын.
sempatik : лъагъугъафIэ.
semt : хьэблэ.
sen : уэ,
1146-sen bilirsin : уэ пщIэнщ.
senaryo : сенарйо, зи гупсысэр зыхэлъ.
sence : уэркIэ.
sendelemek : лъэпэрэпэн.
sendika : гуащIэрыпсэу хасэ.
sene : гъэ, илъэс.
seni : уэри,
1147-seni gidi seni : уэри уэ.
senin : ууей.
senli benli : уэр-сэру.
sentetik : синтетик.
sentez : пэжыпIэр.
senyör : пщы, зиусхьэн (зи уз къэсхьын).
sepet : матэ.
sepetçi : матэщI,
1148-sepet kafalı : щхьэматэ.
sepi : фэ Iуэху.
sepici : фэ IэщIагъэ.
sepicilik : фэ зи IэщIагъэ, фэхэкI зи IэщIагъэ.
ser : щхьэ,
1149-ser verip, sır vermemek : щхьэр ириту, тIасхъэр емытын, -ser tabip : Iэзэгъащхьэ,
Iэзэпщ.
sera : цэра, къэкIыгъалъэ.
seramik : кхъуэщынцIу.
serap : плъагъупцI.
serasker ask. : дзэпщ.
seratullaotu bot. : бланэудз.
serazat : щхьэхуит хъуа-хъужа.
serbest : хуит,
1150-serbest bırakmak : хуит щIын, -serbest bölge : щIыпIэ хуит, -serbest fikirli : гупсысэ
хуит зиIэ, -serbest liman : кхъухь хуит тэдзапIэ.
serbestçe : хуиту.
serçe I : цIыкIу.
serçe II zoo. : къуалэбзу,
1151-serçeden korkan darı ekmez : къуалэбзум щышынэм ху трисэкъым.
serçeotu -bot. :удзкъэс.
serdar : дзэпщ, пашэ.
serdümen dnz. : еплIанэрей кхъухьзехуакIуэ.
sergen : бжыкъу.
sergi : IэщIагъэ гъэлъэгъуапIэ.
serhat : гъунапIэ.
seri : зэкIэлъхьэужьу, зэпымыуэ.
serili : убгъуа.
serilmek : зыубгъун, гъуэлъын,
1152-yere serilmek : щIым тегъуэлъхьэн.
serin : щIыIэтыIэ, салъкъын.
serince : щIыIэтыIэу.
serinlemek : зыгъэщIыIэтыIэн.
serinletmek : гъэщIыIэтыIэн.
serkeş : ефэрей.
sermaye : Iуэхуублэ IэпэщIэгъэж.
sermek : теубгъуэн, убгъуэн,
1153-yere sermek : щIым теубгъуэн, -içeriye sermek : щIэубгъуэн.
sermest : чэф.
serpelemek : къепсэпсэуэн,
1154-yağmur serpeliyor : уэшх къопсэпсауэр.
serpilmek : 1. зиIэтын, 2. теутхэн.
serpinti : къыпхидзын.
serpiştirmek : хэпхъыхьын.
serpme-k : 1. икIутын, 2. текIутэн, 3. еутхын,
1155-altına serpmek : щIэутхэн, -dışarıya serpmek : щIэутхыкIын, -içeriye serpmek :
иутхэн, -üstüne serpmek : теутхэн, -yukarı serpmek : дэутхеин, -yukarı serptirmek :
дрегъэутхеин, -kenarına serpmek : къуэутхэн.
serpuş : пыIэ.
sersem : ундэрэщхъуа.
sersemlemek : ундэрэщхъун.
serseri : 1. Iуэхудэлъыншэ, 2. лъапцIэрыщэ, 3. хьэхэбасэ, 4. хьэуджэд.
serserilik : бзэджагъэ,
1156-serseri kurşun : шэ гъуэгуншэ.
sert : быдэ, пхъашэ, ткIий,
1157-sert söylemek : пхъашэу псэлъэн, -odun serttir : пхъэр быдэщ, -sertlik : пхъэшагъэ,
быдагъэ, -sert adam : лIы пхъашэ, лIыхъу-лIыбжь, -sertleştirmek : быдагъэ етын, -sert
insan : цIыху ткIий.
serum : гыныху.
serüven : зекIуэ.
servet : былыму и1эр.
serviağacı bot. : шыкIуртIымщэху.
servis : IэнатIэ, Iуэху, лэжьапIэ.
1158-servis kapısı : Iуэху дыхьэпIэ.
serzeniş : егий,
1159-serzenişte bulunmak : егиин.
ses : макъ,
1160-yavaş ses : макъ щэху, -ses çıkarmamak : макъ къыримыгъэкIын, -sesi çıkmamak :
и макъ къимыкIын, -sesini çıkarmamak : и макъыр къыримыгъэкIын, -sesini kesmek : и
макъыр пиупщIын, -seslenmek : еджэн, -ses geçirmez duvar : макъ блэзымыгъэкI блын.
ses bilgisi : макъ щIэныгъэ.
seseliotu bot. : къуэныжь.
sesli : макъ лъагэ,
1161-sesli okumak : макъ лъагэкIэ еджэн.
sessiz : 1. макъыншэ, 2. дауншэ, 3. щым, 4. дэгу, 5.даущыншэ.
1162-sessiz olmak : щымын, -sessizce : дауншэ хъун, -sessiz orman : мэздэгу.
set I : пэрыуэ,
1163-Çin seddi : Китай блынпэрыуэ, -set çekmek :блынпэрыуэ хуэщIын.
set II : зэпеуэ Iыхьэ, спорт Iыхьэ.
setariaviridis bot. : хьэкIэзэпх.
sevap : псапэ,
1164-sevap işlemek : псапэ къэлэжын.
sevda : лъагъуныгъэ,
1165-sevda çekmek : лъагъуныгъэ шэчын, -kara sevda : лъагъуныгъэ гуауэ.
sevdirmek : фIы егъэлъагъун,
1166-kendini sevdirmek : фIы зыкъегъэлъагъун.
sevecen : гумащIэ.
sevgi : фIылъагъуныгъэ.
sevgili : къэшэн, щIасэ, дотэ,
1167-sevgilim : си къэшэн, -sevgili amcam : дотэнэху.
sevilmek : фIыуэ укъалъагъун.
sevimli : лъагъугъафIэ.
sevimsiz : мылъагъугъафэ, фаджэ.
sevinç : гуфIэгъуэ.
sevinçli : гуфIэгъуэ зиIэ.
sevindirmek : гъэгуфIэн.
sevinmek : гуфIэн,
1168-bir şeye sevinmek : щыгуфIыкIын.
sevişmek : 1. фIылъагъуныгъэ зэхуаIэн, 2. лъагъуныгъэ зэхуаIэн, 3. лIыгъэ фызыгъэ
зэрахын, 4. зэрыпIынсэн.
seviye : 1. лъагагъ, 2. лъытэн,
1169-deniz seviyesi : хы Iуфэ, лъэгагъэ, хылъэгагъ, -insan seviyesi : цIыхур лъытэн.
sevk : гъакIуэ,
1170-sevk etmek : гъэкIуэн, -sevk olmak : уагъэкIуэн, -sevk eden : зыгъакIуэ, -sevk yeri :
уздагъакIуэр, зыдагъакIуэр.
sevmek : фIылъагъун.
seyahat : къэкIухьын.
seyir : 1. еплъын, 2. зэрыкIуэр,
1171-seyir defteri dnz. : кхъухьым и тхылъ, журнал.
seyirci : еплъакIуэ.
seyirciler : еплъакIуэхэр, еплъхэр.
seyis : шыплъ, хакIуэзэшэ, шызэшэ.
seyran : нэгу зегъэужьын.
seyrek : 1. пIащIэ, 2. кIащхъэ, 3. цырхъ, 4. зэзэмызэ,
1172-seyrek dokunmuş kumaş : щэкI цырхъ, -seyrek orman : мэз цырхъ, -seyrek dokuma
: уцырхъа, -buğdayı seyrek ekmek : гуэдзыр пIащIэу тесэн, -gelmesi seyrekleşti :
зэзэмызэщ къызэрыкIуэр, -seyrek sakallı :жьакIэхъырицэ, жьакIэцырхъ. -seyrek dişli
:дзахъэ.
seyreltmek : 1. гъэпIэщIэн, 2. гъэкIэщхъэн, 3. гъэцырхъын.
seyretmek : 1. еплъын, 2. теплъэн,
1173-tiyatro seyretmek : театрым еплъын.
seyyah : къэкIухьэкIуэ.
seyyanen : зэхуэдэ, зы.
seyyar : къэзыкIухь,
1174-seyyar satıcı : щакIуэу къэзыкIухь.
seyyare : кхъухьлъатэ.
sezaren med. : сезарен, ябзын,
1175-sezaryanla doğan : сезаряанкIэ, ябзу къалъхуа.
sezdirmek : гу лъегъэтэн.
sezdirmemek : хэпщэхъуэн, гу лъомыгъэтэн.
sezgi : гу лъытэ.
sezi : лъытэ.
sezilmek : укъалъытэн.
sezindirmek : гу лъегъэтэн.
sezinmek : гу лъыптэн.
sezinti : гу лъытэкIэ.
seziş : гу лъытагъэ.
sezmek : гу лъытэн,
1176-önceden sezmek : ипэкIэ гу лъытэн.
sıcağımsı : хуэбафэ.
sıcak : хуабэ, лыгъей,
1177-çok sıcak : хуабэвэх, хуабей, -sıcaktan korkan : хуабэлIэх, -sıcağa gitmek : хуабэм
кIуэн, -sıcak tutmak : хуабэу Iыгъын, -sıcakölçer : хуабэпщ.
sıcaklık : лыгъей, хуэбагъэ.
sıçan zoo. : дзыгъуэ,
1178-sıçankulağı : дзыгъуэ тхьэкIумэ, -sıçankuyruğu : дзыгъуэкIэ.
sıçandeliği : дзыгъуэгъуэмб.
sıçanyolu : дзыгъуэ гъуэгу.
sıçmak : цIын, къэцIын.
sıçrama : дэпкIей, дэлъей.
sıçramak : дэпкIеин, дэлъеин,
1179-sıçratmak : дэгъэлъеин, дэгъэпкIеин, -su sıçratmak : псы теутхэн, -sıçrayış :
дэпкIеин.
sıfır mat. : нэщI, 0, хьэлыгъуанэ, зырик1.
sığ : шэд, чэнж,
1180-sığsu : псы чэнж, -suyun sığ yerinden geçmek : псым и шэдыпIэмкIэ икIын.
sığlık : шэдыгъэ,
1181-sığlık yer : шэдылъэ, -nehir geçidinde kalmak : чэнжыпIэм къыхэнэн, -sığlıkta
yetişen bitki : шэд къэкIыгъэ.
sığdırmak : игъэхуэн, дэгъэхуэн.
1182-altına sığdırmak : щIэгъэхуэн, -arasına sığdırmak : дэгъэхуэн.
sığın zoo. : бжьэу.
sığmak :дэхуэн, изэгъэн
sığınak : зыгъэпщкIупIэ.
sığınmak : екIуэлIапIэ, штап1э.
sığır : 1эщыщхуэ
1183-sığırçobanı yamağı : Iэхъуэ къуэдзэ, -sığırçobanlığı yapmak : Iэхъуэн, -sığıreti :
былымыл, -sıra ile sığır yayımı : IэхъуэтегъэкI, -sığırçobanlığı bedeli : IэхъуэпщIэ, -sığır
sürüsü : Iэхъущэ, -erkek genç sığır : IэщIэвыщIэ, -genç sığır : IэщIэ, -sığır dabak hastalığı
vet. : Iуей.
sığırcık zoo. : бжэндэхъу,
1184-sığırcık yuvası : бжэндэхъу абгъуэ, -sığırcık yavrusu zoo. : бжэндэхъу шыр, -gözü
açılmamış sığırcık yavrusu zoo. : и нэпIэр къэмыпщIа бжэндэхъу шыр.
sığırkulağı bot. : андзыш.
sığırkuyruğu bot. : андзышбаринэ.
sığırsineği :гъудэнэф.
sığırtmaç : Iэхъуэ.
sığışmak : зэдихуэн.
sığmak : ихуэн, дэхуэн,
1185-altına sığmak : щIэхуэн, -önüne sığmak : Iухуэн, -içine sığmak : ихуэн, -ele avuca
sığmaz : IэмыщIэ лъэмыщIэм имыхуэн.
sıhhat : узыншэн,
1186-sıhhatli olmak : узыншагъэ иIэн.
sıhhatli : узыншагъэ зиIэ.
sıhhatsiz : мыузыншэ.
sık : Iув.
sıklık : Iувагъ,
1187-sık olarak : Iуву.
sıkboğaz : хэгъэзыхьын.
sıkı : быдэ,гуащIэ,
1188-ağzı sıkı : жьэ быдэ, -sıkı tutmak : быдэу Iыгъын.
sıkıcı : 1. бэмпIэгъуэ, 2. шэчыгъуей.
sıkılamak : хэгъэзыхьын.
sıkılgan : укIытэрей.
sıkılmak : 1. укIытэн, 2. зэгуэпын, 3. бампIэн,
1189-canı sıkılmak : игу бампIэн.
sıkılmamak : мыбампIэн.
sıkılmaz : мыукIытэрей, мыбампIэ.
sıkıntı : бампIэ,
1190-sıkıntı vermek : гъэбампIэн.
sıkışık : Iувыгъэ, щIэгуа.
sıkışmak : зэхэувэн.
sıkıştırmak : 1. дэкъузэн, 2. хэгъэзыхьын, 3. егъэзын, 4. хузын,
1191-kapalı yere sıkıştırmak : щIэгуэн, -altına sıkıştırmak : щIэкуэн, -bastırarak altına
sıkıştırmak : щIэкудэн, -içeriye sıkıştırmak (basmak) : щIэубэн, -önüne sıkıştırmak :
Iугъэнэн, -önüne sıkışmak : Iунэн.
sıklaşmak : зэхэувэн.
sıklaştırmak : зэхэгъэувэн.
sıkma : къуз, хуз.
sıkmak : 1. къузын, 2. хузын,
1192-boğazını sıkmak : и тэмакыр къузын, -ayakkabı ayağımı sıkıyor : вакъэм си
лъакъуэр екъузыр, -ayakkabın darsa, dünyan dar : уи вакъэр зэвмэ, уи дунер зэвщ, dişlerini sıkmak : и дзэхэр къузын, -kemerini sıkmak : и бгырыпхыр щIэкъузэн, yumruğunu sıkmak : и IэштIымыр къузын, -sıkıp, suyunu çıkarmak : хузу и псыр
къыщIэхун.
sıla : хамэщI,
1193-sıla hastalığı : Хэку лъагъуныгъэ сымэджагъэ, -sılaya gitmek : хамэщIым кIуэн,
Iэпхъуэн, икIын.
sınama : гъэунэхун.
sınamak : къэгъэунэхун.
sınav : упщIэ ехьэлIэн.
sınıf : еджэщ.
sınır : гъунэ, гъунапкъэ, гъунапIэ, дэнагъ.
sınırsız :мардэншэ, гъунэншэ.
sıpa zoo. : шыдыщIэ.
sır : тIасхъэ, щэху, хэшэ,
1194-sır açmak : тIасхъэ Iуэтэн,хэшэн -sır saklamak : тIасхъэ мыIуэтэн, мыхэшэн, -sır
saklayan :мыхэшэ, -sır vermek : тIасхъэ Iуэтэн, -sırdaş : тIасхъэгъу, щэхуэгъу, хэшэгъу, sır taşıyan : щэхузехьэ.
sıra : 1. дэтIысхьэпIэ, 2. чэзу, 3. игъуэ, 4. зыгъуэ, 5. зэкIэлъхьэужьу, 6. аргъынэуэ
1195-sıra beklemek : и чэзум пэплъэн, -sıra evler : зэкIэлъхьэужьу унэхэр, -sıraya
oturmak : дэтIысхьэн.
sıralı : чэзурэ.
sıradağ : бгыхэр, бгылъэ, бгы зэкIэлъхьэуж.
sıralamak : зэгуэгъэувэн.
sıralanmak : зэдэгуэувэн.
sıralı : зэгуэувауэ.
sıra ile :гъуэрыгъуэурэ, чэзурэ.
sırasız : зэгуэмыувауэ, чэзууншэу.
sırça : абдж.
sırdaş : тIасхъэгъу, Iупэгъу, Iупэфэгъу.
sırdaşlık : тIасхъэгъуэ.
sırf : абы папщIэ.
sırık : пхъэхэсэ, къуэрагъ, къурыкъу, енцI, бжэгъу.
sırıkfasulyesi bot. : джэшдэжей.
sırıklamak : пхъэхэсэ щIын.
sırılsıklam : псыфыбзэ.
sırım : фэдэн, фэишэ.
sırıtkan : гуфIэрей.
sırıtmak : гуфIэн.
sırma : дыщэ, дыжьын Iуданэ.
sırnaşık : кIэрыхъыжьэрей.
sırnaşmak : кIэрыхъыжьэн.
sırolmak : бзэхын.
sırt : 1. щ1ыб, тхы, тхыцIэ, 2. бгы (къурш), 3. щIыбагъ, 4. щIыбыку,
1196-sırt çevirmek : и щIыбыр хуэгъэзэн, -sırtından atmak : и тхыцIэм едзыхын, -at
sırtında : шым и бгым, -sırt çukuru : щIыбыкъуэ, щIыбхьэкхъуафэ, sırt baş tarafı: пл1э1у.
sırtüstü : тхыцIэ гущIыIу,
1197-sırtüstü yatmak : тхыцIэкIэ гъуэлъын, -sırtüstü yüzmek : тхыцIэкIэ есын.
sıska : уэд, фагъуэ.
sıtma med. : техьэгъуэ,
1198-sıtma görmemiş ses : техьэгъуэ зымылъэгъуа макъ, -sıtmaya tutulmak : техьэгъуэ
къуоуэлIэн.
sıtmasivrisineği(anofel) zoo. : техьэгъуэзешэ.
1199-anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az : зэгурыIуэмкIэ аргъуейр
пшынэщ, зэгуырымыIуэмкIэ фэнд-бжьамийр мащIэщ.
sıva : ен.
sıvacı : еякIуэ, якIуэ.
sıvalı : яя.
sıvanmış : къеихьа.
sıvama : кIэрыцIэлэн.
sıvamak : 1. ен, 2. кIэрыцIэлэн, 3. сэхукIэ зехьэн, 4. дэгъэджэрэзеин,
1200-kolları sıvamak : Iэгъуапэр дэгъэджэрэзеин, -suyu görmeden, paçaları sıvamak :
псыр умылъагъуу, гъуэншэдж лъапэхэр дэгъэджэрэзеин, -etrafını sıvamak : къеихьын.
sıvazlamak : Iэдэлъэн.
sıvışmak : бзэхын.
sıyırmak : тетхъунщIыкIын, елъэщIэхын,
1201-tabağını sıyırmak : и тепщэчыр кърилъэщIыкIын.
sıyrılmak : IэщIэкIын.
sıyrıntı : тетхъунщIыкIа.
sızdırmak : 1. къыщIигъэжын, 2. щэху Iуэтэн, 3. IэпэщIэгъэж къыпыудын, 4.
къыдигъэжын.
sızı : бжьыбжь.
sızlamak : бжьыбжьын.
sızlanma : тхьэусыхэ.
sızlanmak : тхьэусыхэн.
sızlatmak : гъэтхьэусыхэн.
sızmak : 1. Iурихын, 2. хэпщхьэн, 3. зыхэгъэгъуэщэн.
Sibirya : Сыбыр,
1202-sibiryanın ücra köşesi : сыбыр кIэтIрижинэ, -sibirya çamı bot. : сыбыр уэздыгъей, sibirya sincabı zoo. : сыбыр кIэпхъ.
sicim : кIапсэ.
sidik : гъутхьэпс,
1203-sidik torbası anat. : гъутхьэпсылъэ, -sidik borusu anat. : гъутхьэпс гъуэгу.
sidikli : хьэгъутхьэпс.
sigara : тутын,
1204-sigara içilmez : тутын уефэфкъым, -sigara tabakası : тутынылъэ, -sigara izmariti :
тутын ныкъуэф, -sigara sarmak : тутын шыхьын, -sigara tablası : сэхуалъэ.
sigorta : щхьэхъумэ,
1205-sigorta bedeli : щхьэхъумэ уасэ, -araba sigortası : гухъумэ.
siğil : хьэмцIыракIэ.
siğmek : гъутхьэн.
sihir : нэщIэпхэ.
sihirbaz : нэщIэпхагъэ.
sik : фты, хьэмашэ.
sikke : IэпэщIэгъэж жьыгъей.
siklet : 1. хьэлъагъ, 2. ику,
1206-ağır siklet : хьэлъэдыдэ, -orta siklet : ику хьэлъэ, -horoz siklet : Iэдакъэ хьэлъэ.
silah : Iэщэ,
1207-at, avrat, silah : шыфI, фызыфI, IэшэфI, -silaha sarılmak : Iэщэм епхъуэн.
silahlandırmak : IэщэкIэ узэдын.
silahlanmak : IэщэкIэ зыузэдын.
silahşör : мыуэщхъу, зэуакIуэлI, уэркъ.
silecek : зылъэщI.
silgi : хьэфэтегъэкI, хьэфэлъэщ1.
silindir : гъуэгуубэ.
1208-silindir şapka : пыIэхъурей.
silinmek : уалъэщIын.
silinmez : ямылъэщIыф, плъэщI мыхъу.
silinti : ялъэщIа.
silkelemek : гъэсысын.
silkinmek : зыгъэсысын, зыутхыпщIын.
silkmek : утхыпщIын,
1209-silkip atmak : утхыпщIу хыфIэдзэн.
sille : IэгукIэ еуэн.
silmek : лъэщIын, гъэкъэбзэн, лъэсын,
1210-burnunu silmek : и пэр лъэщIын, -tahtayı silmek : пхъэр гъэкъэбзэн, -içerisini silmek
: илъэсыкIын.
silo : мэшылъэ.
silsile : зэкIэлъыкIуэ, зэкIэлъхьэужу,
1211-dağ silsilesi : къурш зэкIэлъхьэужхэр.
silüet : ныбжь, кIыфIыгъэ.
sim : дыжьын,
1212-sim iplik : дыжьын кIапсэ, -simle işlenmiş : дыжьын кIапсэкIэ хадыкIа.
sima : теплъэ.
simge : нагъыщхьэ.
simit : хьэлыгъуанэ.
simsar : щэхуакIуэ.
simsiyah : фIыцIабзэ.
sin : кхъэ.
sinagog : журт тхьэлъэIупIэ.
sincap zoo. : кIэпхъ,
1213-sincap derisi : кIэпхъыфэ, -sincap kuyruğu : кIэпхъыкIэ, -sincap dişi : кIэпхъыдзэ.
sindirici : 1. зыгъэткIу, 2. зыгъэшынэ.
sindirilmek : уагъэшынэн, укъагъэшынэн.
sindirim : 1. пшхам езэгъын, 2. гъэткIун.
sindirmek : 1. гъэшынэн, 2. пшхар бгъэткIун.
sine : бгъэ. (цIыху).
sinek zoo. : бадзэ,
1214-sinek avlamak : бадзэ къэукIын, -sinek uçsa işitilirdi : бадзэ лъэтамэ-дымамэ
зэхэпхынт.
sinekotu bot. : бадзэгъалIэ.
sinema : синема.
sini : паднос, тепщэчышхуэ.
sinir-anat. :хуэ, псантхуэ.
sinir med. : тэмакъкIэщI, къэIэл,
1215-sinir olmak : хуэIэлын.
sinirlenmek : къэтэмакъкIэщIын.
sinirlendirmek : гъэтэмакъкIэщIын.
sinirlilik : тэмакъкIэщIыгъэ.
sinirsiz : тэмакъкIыхь.
sinirotu I bot. : фIарий.
sinirotubüyük II bot. : фIарийтхьэпэ.
sinirotu III bot. : жэмбзэгу.
sinirotukafkas IV bot. : бжэнлъакъуэ.
sinmek : 1. зыкъуэгъэпщкIуэн, 2. шынэн.
sinsi : щэху.
sinsice : щэхуу.
sinsilik : щэхугъэ,
1216-sincise ısıran köpek : хьэщэхурыпхъуэ.
sinyal : къэгъэущие.
sipahi : шу.
sipariş : къэщэхупхъэхэр.
siper : 1. зыгъэпщкIупIэ, 2. къуэгъэнапIэ, 3. пыIэпэ, 4. маIуху,
1217-siper almak : бийм пэрытIысхьэн, -elini gözlerine siper etmek : IэдакъэщIэплъ.
1218-sipsi-müz. :вутI.
sipsivri : пэпцIабзэ,
1218-sipsivri kalmak : пэпцIабзэу къэнэн, -ciritin ucu sivridir : бжым и пэр папцIэщ.
sirayet : 1. пыхьэн, 2. кIэрыхьэн, 3. цIэлэн.
sirk : цирк.
sirke I: фIэIупс.
sirke II -zoo. :цIакIэ.
sis : пшагъуэ,
1219-sisin kalkması : пшагъуэм зиIэтын.
sistem : систем, щIыкIэ, зэхэлъыкIэ.
sitayiş : гуапэ.
sitayişkar : гуапагъэ.
site :унэбэ.
sitem : егиин.
sitil : ищIыкIэ.
sittinsene : и гъащIэкIэ.
sivil : дзэм хэмытхэр.
sivilce med. : гуэрэфщхьэмыж, уткIэрэпщ.
sivilceli : гуэрэфщхьэмыж зытет.
sivri : папцIэ,
1220-sivri kafalı : щхьэ папцIэ.
sivriltmek : гъэпапцIэн.
sivriakçaağaç bot. : блашэ.
sivrilmek : хэжаныкIын, къыхэжаныкIын.
sivrisıçan -zoo. :дзыгъуэпцI.
sivrisinek zoo. : аргъуей.
sivrisinek iğnesi :пэдыд.
siyah : фIыцIэ, вынд, къуапцIэ.
siyahbаn otu-bot. :шэрыгъавэудз.
siyahımsı : фIыцIафэ.
siyahlatmak : гъэфIыцIэн.
siyahlık : фIыцIагъэ.
siyahüzüm : санэфIыцIэ.
siyahüzümasması bot. : санэфIыцIей.
siyahyasemin bot. : джэдхъурсанэ.
siyonist : сионист.
siyonizm : журт хасэ, журтыгъэ, журт фанатик.
siz : фэ,
1221-siz bilirsiniz : фэ фщIэнщ, фэ зэрыфщ1эщ.
sizden : фи деж.
sizin : фыфей.
sizinki : фыфейр.
sizsize :фэрфэру.
skandal : хьейнапэ, икIагъэ, хьэргъэшыргъэ.
Skandinav : Скандинав.
Skoç : Искоч.
slav : слав.
slogan : гуоун.
smokin : щыгъын.
soba : собэ, хьэку.
soda : псыпIэнкI.
sofa : хьэщпакъ.
sofi : софист.
soğan bot. : бжьын,
1222-ayrılan soğan bot. : бжьынзэгуэкI, -örülmüş soğan : бжьынблагъэ, -baş soğan :
бжьыныщхьэ, -yeşil soğan bot. : бжьын цIынэ, -soğanevleği : бжьын хьэсэ, -beyaz soğan
bot. : бжьын хужь.
soğuk : щIыIэ,
1223-soğuk almak : щIыIэ зыхэгъэхьэн, -fena halde soğuk almak : Iэуу зыгъэпIыщIэн, soğuk espri : гушыIэ щIыIэ, -soğuk hava deposu : щIыIалъэ гуэн, -soğuk nevale : щIыIэ
шхыныгъуэхэр, -soğuktan donmak : дыкъын.
sohbet : уэршэр, псэлъэкъуэн,
1224-sohbet etmek : уэршэрын, псэлъыкъуэн.
sokak : уэрам, зекIуапIэ,
1225-sokağa atmak : уэрамым дэдзэн, -sokağa çıkmak : уэрамым дэкIын, -sokak kadını :
уэрам фыз.
sokmak : 1. илъхьэн, 2. хэдзэн, 3. иIун, 4. икудэн, 5. икуэн,
1226-başını belaya sokmak : и щхьэр бэлыхьым хидзэн, -burnunu sokmak : и пэр хэIун, iki ayağını bir papuca sokmak : и лъакъуитIыр зы вакъэм иIун, -ağzına zorla sokmak :
Iурыкуэн.
sokulgan : епщылIэрей, екIуэлIэрей, хэпщхьэрей,
1227-birbirine sokulmak : зэхэпщхьэн, -birine sokulmak : епщылIэн.
sol I : сэмэгу.
sol II müz. : сол (пшыналъэ).
solak : Iэшмыгу.
solaklık : Iэшмыгугъэ.
solda : сэмэгумкIэ,
1228-soldan geri dön : сэмэгумкIэ къэгъазэ, -sol taraf : сэмэгурабгъу.
soldurmak : 1. гъэгъуэнцIэлэн, 2. и фэр тегъэкIын.
solgun : 1. фагъуэ, 2. хулIа.
solgunlaşmak : фэгъуэн.
solgunluk : фэгъуагъэ.
solist müz. : уэрэджыIакIуэ.
sollamak : сэмэгумк1э блэжын.
solmak : 1. и фэр текIын, 2. хулIэн,
1229-bu kumaş soluyor : мы щэкIым и фэр токIыр.
solmazçiçek bot. : кърымIэпэху.
solmazotu bot. : кърымIэпэ.
solmuş : bak. solgun.
solucan zoo. : 1. хьэмбылу, 2. маркуэ.
solucanilacı med. : маркуэгын.
soluk : бауэ,
soluk yeşil : щхъуантIэсырыху.
1230-soluk aldırmamak : мыгъэбэуэн, -soluk almak : бэуэн, -soluk soluğa : бауэкIэщI,
хьэчэ хьэпсэу.
som I : къабзэ,
1231-som altın : дыщэ къабзэ.
somak : нартыху жэпкъ.
sombalığı zoo. : сомбдзэжьей.
somonbalığı zoo. : аргъей.
somun I : щIакхъуэ.
somun II : IутIэ.
somurtkan : нэщхъырей.
somurtkanlık : нэщхъыреигъэ.
somurtmak : нэщхъ зэхэукIэн.
somya : п1эк1уэр, гъущI гъуэлъыпIэ.
son : 1. икIэ, 2. иужь, 3. уха, иуха,
1232-sona ermek : иухын, -sondan bir önceki : икIэм ипэ итыр, -son nefes : бауэ
ухыгъуэ, -işi sonunu getirmek : Iуэхур икIэм нэгъэсын, -son vermek : ухын.
sonbahar : бжьыхьэ,
1233-sonbahar meyveleri : бжьыхьэ пхъэщхьэмыщхьэхэр, -sonbahar ayları : бжьыхьэ
мазэхэр.
sondaj : щIыр бруун.
sonderece :икъукIэ, дыдэ.
sonra : итIанэ, иужькIэ.
sonsuz : мыух, ъуни-нэзи зимыIэ, мардэншэ.
sonsuzluk : мыухыгъуэ, мардэншагъэ.
sonsuzlaştırmak : мыухыгъуэ щIын, гъэмардэн.
sonsuz zaman :гъадэщIыдэ.
sonuç : кIэ, икIэ, икIэм.
sonuncu : кIэкъинэ, иужьрей.
sopa : баш,
1234-topuzlu sopa : хьэшпэтIыкъ, хьэштIырагу, -sopa atmak : башкIэ еуэн.
sorghumbitkisi bot. : джыгуэрэ.
sorghumotu bot. : гумей, къармыху.
sorgu : упщIэ,
1235-sorguya çekmek : кIыщIэупщIыхьын.
sorguçotu bot. : лъэхъу.
sorguçotuuzunkıllı bot. : шейтIанмастэ.
sormak : еупщIын, щIэупщIэн,
1236-soru sormak : упщIэ ехьэлIэн, -sormak ayıp değildir : упщIэм емыкIу хэлъкъым, tekrar sormak : щIэупщIэжын.
soru : bak. sorgu.
sorulmak : къуоупщIын.
sorumlu : зи пщэдэлъ,
1237-sorumlu tutmak : и пщэм дэлъхьэн.
sorumsuz : зи пщэдэмылъ, щхьэхуит.
sorun : Iуэху лъахъэ,
1238-bu senin sorunun : мыр уиIуэху лъахъэщ.
soruşturma : щIэупщIэн.
soruşturmak : щIэупщIыхьын.
sos : сыр, шибжиитхъу.
sosis : сосис, тхьэмщIыгъуныбэ.
sovyet : совет.
soy : лъэпкъ,
1239-soyunda olmak : и лъэпкъым щыщын, -soyuna çekmek : и лъэпкъым ещхьын.
soydaş : лъэпкъэгъу.
soyga zoo. : мэзкъанжэ, цIикъ.
soygun : хъунщIэ.
soyguncu : хъунщIакIуэ.
soykırım : лъэпкъ гъэкIуэд.
soyluluk : лъэпкъ къэбзагъэ, уэркъыгъэ.
soymak : 1. хъунщIэн, 2. тIэщIын,
1240-banka soymak : банк хъунщIэн, -elbisesini soymak : и щыгъыныр тIэщIын, техын.
soysuz : лъэпкъмыкъабзэ, хьэкIэхунэ.
soytarı : ажэгъафэ.
soyulmak : 1. уахъунщIэн, 2. уатIэщIын.
soyulmuş : гъэджэфа.
soyunmak : зытIэщIын.
söğüş : лыгъэва, лыва.
söğütağacı bot. : дзэл.
söğütbeyaz -bot. :дзэлхужь.
söğütboz bot. : дзэлыпщIэ.
söğütdefnemsi bot. : хьэдзэл.
söğütgevrek bot. : дзэлдэху.
söğütkafkas bot. :дзэлыгъуэ.
söğütkeçi bot. : хьэч.
söğütkırılgan bot. : дзэлдэгу,
1241-söğütsepeti : чыматэ.
söğütormanı : мэздзэл.
söğütsalkım bot. : дзэлкъэдабэ.
sökmek : 1. къыхэтIыкIын, 2. гъэтIэпIын, 3. къыхэчын,
1242-çorabı sökmek : лъэпэдыр гъэтIэпIыжын, -patates sökmek : кIэртIоф къыхэтIыкIын,
-altından sökmek : щIэтIэпIыкIын, -altından vurarak sökmek : щIэудыкIын, -yeniden
sökmek : Iуудыжын.
söktürmek : 1. къыхегъэтIыкIын, 2. егъэтIэпIын, 3. къыхегъэчын, 4. кърегъэчын.
sökük : 1. тIэпIа, 2. хача, хэча, 3. къыхатIыкIа.
sömestr : еджакIуэ зыгъэпсэхугъэ.
sömürge : хэгъэгу гъэпщIылIын.
sömürme : 1. гъэпщылIын, 2. щIэфын.
sömürülmek : уагъэпщылIын.
söndürmek : 1. гъэункIыфIын, 2. гъэунэхъун,
1243-ateşi söndürmek : мафIэр гъэункIыфIын.
sönmek : ункIыфIын.
sönük : 1. ункIыфIа, 2. пщэха.
sövmek : хъуэнэн,
1244-sövüp saymak : ехъуэнын.
sövüşmek : зэхъуэнын.
söyleme : жыIэ,
1245-hikaye söyleme : таурыхъ жыIэ.
söylemek : жыIэн,
1246-şarkı söylemek : уэрэд жыIэн, уэрэд къишын.
söylenilmek : къыптепсэлъыхьынхэ.
söylenmek : тхьэусыхэн.
söylenti : псалъэ къекIуэкI, зэрыжаIэ, IуэрыIуатэ.
söyleşi : уэршэр.
söyleşmek : уэршэрын.
söyletmek : къегъэIуэтэн, жегъэIэн.
söylev : яхэпсэлъыхьын.
söyleyiş : жыIэкIэ, псэлъэкIэ.
söz : псалъэ,
1247-söz almak : псалъэ Iыхын, -söz anlamak : псалъэ гурыIуэн, -söz anlamaz : псалъэ
зэгурымыIуэ, -söz aramızda : псалъэр дищэхущ, -söz arasında : псалъэкум, -söz bir,
Allah bir : псалъэр зыщ, Тхьэр зыщ, -söz dinlemek : псалъэ едэIуэн, -söz kesmek :
псалъэр Iэпыудын, -söz temsili : псалъэм папщIэ, -söze karışmak : псалъэм пэрыуэн, sözü uzatmak : псалъэр гъэкIыхьын, -sözünde durmak : псалъэр гъэпэжын, -bakınarak
otur, düşünerek söyle : зыплъыхьи тIыс, гупсыси псалъэ, -sözünü kestirmek : Iурыуэн, güzel söz : псалъэ дахэ.
sözcü : лIыкIуащхьэ псэлъакIуэ.
sözcük : псалъэжьей.
sözde : зэрыжаIэмкIэ.
sözdizimi : псалъэ ухуэкIэ.
sözgelimi : псалъэ къызэрыкIуэ.
sözleşme : зэгурыIуэ тхыгъэ, псалъэ зэтын.
sözleşmek : зэгурыIуэн.
sözlü : 1. псалъэурэ, 2. гъэунэхуа,
1248-kız nişanlandı : пщащэр ягъэунэхуащ.
sözlük : псэлъалъэ.
sözlükbilim : псэлъалъэ щIэныгъэ.
sözlükçü : псэлъалъэщI.
sözsüz : псэлъэншэ.
spekülatör : сондэджэр.
spiker : жьэрыIуэ, псэлъакIуэ.
spor : спорт.
spot : уэздыгъэлъэщ.
stad : стад.
stadyum : стадюм.
staj : зегъэсэн.
standart : зэщхь къабзэ.
star ast. : вагъуэ.
start : дэжыпIэ, ижыпIэ, илъыпIэ.
Stavropol -coğ. :Шэткъалэ.
sten : фочмашынэ.
stepne : шэрхълей.
sterlin : стерлин.
stil : хъэт.
stok : хьэпшыпыбэ,
1249-stok etmek : хьэпшыпбэ зэтелъхьэн.
stokçu : хьэпшып зыгъэпщкIу.
stop : увыIэ, къэувыIэ.
stres : губжь уз.
striptiz : зыупцIэнын.
stüdyo : студйо.
su : псы,
1250-su içme yeri : псы ефапIэ, -su içirilecek hayvan : псафэ, -su almaya gitme : псыхь,
псыхьэ, -su çekmek : псы къишын, -su değirmeni : псы щхьэл, -su gibi akmak : псым
хуэдэу ижын, -su gözü : ныджэ, -suda yatmak : псым хэлъын, -su vermek :
щIэгъэщхъуэжын, -su perisi : псы тхьэIухуд, псыхъуэ гуащэ, -su kayağı : псыIэшанэ, -su
ölçer : псыпщ, -su kabarcığı : псыбыб, -sucu :псышэ.
sual : упщIэ,
1251-sual sormak : упщIэ ехьэлIэн, еупщIын.
sualtı : псыщIагъ,
1252-sualtı dünyası : псыщIагъ дуней.
suare : пщыхьэщхьэ теплъэ.
suaygırı zoo. : псыхыв.
subaldıranı bot. : вэдз.
subay ask. : дзэлI.
subiberi bot. : псыпкъынэ, арусыр, пкъыналъэ.
sucuk : жэрумэ.
suç : лажьэ,
1253-suçunu itiraf ettirme : къэумысын.
suçalısı bot. : мэракIуэнэпцI.
suçiçeği -med. :бжэнтепкIэ.
suçobandeğneği bot. : блэару.
suçsuz : хей.
suçsuzluk : хеигъэ, хеягъ.
suçulluğu zoo. : пщахъуэджэд, удыкIэху.
Sudan coğ.: Судан.
sudanotu bot. : суданмэкъу.
sufaresi zoo. : псыдзыгъуэ.
suflör : Iущащэр.
suihal : лажьэ лэжьын.
suikast : укIкIэ пэрытIысхьэн.
suiniyet : гурыфIэфI.
sukabağı bot. : фэлъыркъэб.
sukamışı bot : IутIанэ.
sukapağı : псыIудзэ.
sukertenkelesi -zoo. :псышындырхъуа.
sulak : псылъэ.
sulamak : псы щIэгъэлъэдэн.
sulh : зэгурыIуэ, мамырыгъэ.
sultan : султIан, пщыщхуэ.
sultanelması bot. : хьэнтIропIэ.
sulu : псыбэ.
suluboya : псы цIалэ.
sulusepken : уэспсэпс.
sumercimeği bot. : хьэндыркъуакъуэкIэнхъ.
sun’i : щIа, ящIа.
suna zoo. : бабыщыхъу.
sunak : тхьэлъэIу ныш фIэгъэжыпIэ.
sundurma : къакъырэ.
sunmak : ехын, хуэшиин,
1254-selam sunmak : фIэхъус ехын, -yemek sunmak : шхын хуэшиин.
sur : къалэблын, быдапIэ блын.
surat : напэ.
suratsız : напэбыIуэбышэ, фэджыкхъэ.
sure : дууэ.
suret : ещхь.
Suriye coğ.: Сирие.
sus : шыгъэт, умыпсалъэ.
susak : псыхуэлIэ.
susamak : псыхуэлIэн.
susamuru zoo. : дзыдзэ, псыбланэ, щIыжьдзыдзэ.
susatmak : псы хуэгъэлIэн.
susazı bot. :псыхъуэсэрэш.
susemenderi zoo. : псышындырхъо.
susineği zoo. : псыбадзэ.
suskun : мыпсэлъэж.
susmak : мыпсэлъэжын.
susturmak : мыгъэпсалъэжын.
susturucu : макъ гъэкIуэд, макъ езышэх.
susolucanı -zoo. :псыданэ.
susuz : псыншэ.
sutaşı : псы мывэ.
sutavuğu zoo. : псыджэд.
suterazisi :джынасу 1эмэпсымэ.
su vanası : псыIудзэ.
suyılanı zoo. : псыблэ.
sübyan : щIалэцIыкIу.
süet : фэ.
sühulet : хуэбагъэ.
sükse : зыкъихын.
sükun-et : 1. щым, 2. щымыгъэ, 3. кIуэшуэш, 4. тыншыгъэ.
sükut : мыпсалъэн.
sülale : унэкъуэшхэр.
sülfat -min : мыващхъуэ.
sülük zoo. : псыдыуэ,
1255-sülük gibi yapışmak : псыдыуэм хуэдэу кIэрыпщIэн, -sülük vurmak : псыдыуэ
тедзэн.
sülündişi zoo. : мэзджэд, къуацэхэс.
1256-sülün gibi : мэзджэдым хуэдэу.
sülünerkek zoo. : мэзадакъэ.
sümkürmek : пэлъэщIын.
sümsük : IэштIым.
sümük : пэщын, пэщхъын, пэпс.
sümüklü : пэфIей, пэщхъынырилэ.
sümüklüböcek zoo. : блащхьэ.
süngertaşı : мывэкъэб.
süngü ask. : фочпэбж, мыжурэ.
1257-süngü tak : фочпэбжыр фIэлъхьэ.
sünmek : шэщIын.
sünnet I : сунэт,
1258-sünnet etmek : сунэт щIын.
sünnet II din.: нэмэзым умгъэзащ1эми хъухэр.
sünnetsiz : сунэтыншэ.
Sünni-din.: муслъымэн.
süper : фIыдыдэ.
süprüntü : пхъэнщIей, пхъэнкIий, пхъэнкIахуэ, пхъэнкIыпхъэ.
süpürge : жыхапхъэ.
süpürgeçalısı bot. : уэкъуло.
süpürgeotu bot. : анджырэф, жыхапхъэ.
süpürmek : пхъэнкIын,
1259-önünü silip süpürmek : IулъэщIыкIын, -önünü süpürmek : IупхъэнщIыкIын, -silip
süpürmek : лъэщIу, пхъэнкIыжын.
sürahi : псыIэбджылъэ.
sürat : псынщIэ.
süratle : псынщIэу.
süratlendirmek : гъэпсынщIэн.
sürç : пхэнж.
sürçülisan : псалъэ пхэнж жы1эн.
sürdürmek : зэпымгъэун.
süre aşımı : пIалъэ уха.
süre : пIалъэ,
1260-süresi sona ermek : и пIалъэр иухын.
sürekli : зэпымыуэ.
süreksiz : зэпыуфыу.
süreli : пIалъэ иIэу.
süresiz : пIалъэншэ.
sürgü : пхъэрыгъажэ.
sürgün I : 1. ихун, 2. къыдихун, 3. кIыдигъэжын,
1261-sürgüne göndermek : хэкум ихун, штап1э гъэк1уэн -ağacın yeni sürgünü : жыгым
къуэпсыщIэ къыдигъэжын. (къыдихун).
sürgün II : лъахъц.
sürmek : 1. хун, 2. къыдихун, 3. вэн, 4. цIэлэн, 5. щыхуэн, 6. тетыгъуэ,
1262-yağ sürmek : тхъу щыхуэн, -çift sürmek : вэн, -el sürmek : Iэ щыхуэн, -hüküm
sürmek : тетыгъуэ иIэн, -ilaç sürmek : хущхъуэ шыхуэн, -ileri sürmek : ипэ иту хун, -iz
sürmek : лъагъуэ хун, -ikinci kez sürmek : щIэвыкIын, -altına sürmek : щIэгъэлъэдэн, üstüne sürmek : тегъэлъэдэн, -arasına sürmek : дэгъэлъэдэн, -köşeye sürmek :
къуэгъэлъэдэн, -içine sürmek : игъэлъэдэн, -sürülmüş : вагъэ.
sürmelemek : игъэжэн.
sürpriz : гуфIэгъуэ, гъэгуфIэн.
sürtmek : 1. щыхуэн, 2. къэджэдыхьын.
sürülmüş :вагъэ.
sürtük : къэкIухьырей бзылъхугъэ.
sürtünme : зыщыхъуэ.
sürtünmek : зыщыхъуэн.
sürtüşme : зэфIэнэ, зэхъурджауэ.
sürtüşmek : зэфIэнэн, зэхъурджауэн.
sürü : 1. хъушэ, 2. зыкъом.
sürücü : 1. зехуакIуэ, 2. гублащхьэ дэс.
sürüklemek : лъэфын,
1263-içine sürüklemek : хэлъэфэн, -içinden sürükleyerek çıkarmak : хэлъэфын, sürükleyerek önünden çekmek : Iулъэфын, -sürükleyerek önüne götürmek : Iулъэфэн, sürükleyerek içeri götürmek : щIэлъэфэн, -sürükleyerek dışarı götürmek : щIэлъэфын, bir cismi sürükleyerek üzerinden aşırmak : щхьэдэлъэфыхын, -üzerinden sürükleyerek
almak : щхьэдэлъэфын.
sürükleyici : узэпызышэ.
sürülmek : урахун.
sürülmüş: вагъэ.
sürüm : щэгъуафIэ.
sürümek : зэдэлъэфын,
1264-üzerinden sürünerek aşmak : щхьэпырыпщын.
sürünceme : 1. зэфIэмыкIа, 2. Iэпэдэгъэлэл, 3. чэхъумэхъу,
1265-sürüncemede bırakmak : чэхъумэхъу хэлъхьэн, 1эпэдэгъэлэл щ1ын.
süründürmek : гъэпщын, гугъу егъэхьын.
sürüngen : хьэпщхупщ.
sürünmek : 1. пщын, 2. зыщыхуэн,
-sürünerek önüne gitmek : Iупщхьэн, -sürünerek üzerinden aşmak : щхьэпырыпщын, sürünerek altından geçirmek : щIэгъэпщын, -sürünerek önünden çekilmek : Iупщын, sürünerek içine girmek : ипщхьэн.
süryani : суряни.
süs : 1. гъэщIэрэщIапхъэ, 2. фэ тегъэуэн.
süslemek : гъэщIэрэщIэн.
süslenmek : зыгъэщIэрэщIэн.
süslü : щIэрэщIа.
süssüz : мыщIэрэщIа.
süsmek : пыджэн. (былым).
süt : шэ, пIапIу,
1266-ağzı süt kokuyor : шэмэ къыжьэдех, -süt sağmak : къэшын, -süt kabı : шалъэ, sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer : шэм зи жьэ исар, шхур епщэурэ ешх, -süt
kardeş : зэдыщIэфа (быдзыщэ зэдефа), -sütün kaymağını almak : шэм шатэр техун,
техын.
sütleğen bot. : блэшэ.
sütlü: шэдэс.
sütotu bot : гуащэщхьэпыщIэ.
sütyen : щохъутэныпс.
süt ürünü :гъэшхэкI.
süvari : шу.
süveter : цыджанэ.
Süveyş coğ.: Сувейш, (канал), псы дэжыпIэ.
süzgeç : 1. хулъэс, 2. залъэ.
süzgün : фагъуэ.
süzmek I : 1. зын, 2. зэпыплъыхьын,
1267-suyunu süzdürmek : щIэгъэжын, -sütü süzmek : шэр зын, -birisini süzmek :
зэпэплъыхьын.
süzmek II : 1. гъэжэбзэн, 2. хэзыкIын.
süzülmek I : 1. хэлъэтын, 2. фэгъуэн, 3. хуарзэн,
1268-kartal havada süzülüyor : бгъэр уафэм щохуарзэр.
süzülmek II : жэбзэн,
1269-yoğurdu süzmek : шхур гъэжэбзэн.
Ş, ş : Ш, ш.
şablon : щIыпхъэ, къупхъэ, жыпхъэ.
şad olmak : тхъэн.
şadırvan : мэжджыт псынэ.
şafak : нэхущ,
1270-şafak atmak : кIэху къищIын, -şafak söktü : кIэху къищIащ.
şafii : щафи.
şaft : щафт.
şah : 1. шахь (шахьмат), 2. зитIэн.
şaha kalkmak : зыритIэн, -at şaha kalktı :шым зритIащ.
şahadet : гъэпэжын, шэсын
1271-şahadet etmek : зыгъэпэж, шэсыпIэ иувэн.
şahane : фIыдыдэ, хъарзынащэ, гъэщIэгъуэн, хъарзынэкIей, гъуэзэджэ.
şahap ast. : метеор, вагъуэиж.
şahdamarı anat. : лъынтхуэшхуэ.
şaheser : гъэщIэгъуэн.
şahkartal zoo. :къиякъ.
şahım : пщэр.
şahıs : цIыху,
1272-istenmeyen şahıs : узыхуэмей цIыху, -şahsa mahsus : цIыхум хухаха.
şahin zoo. : нэбажэ.
şahit : шэс, зыгъэпэж,
1273-yalancı şahit : шэс пцIыупс, -şahit olmak : шэсыу увын.
şahlanmak : зритIэн.
şahsi : ей.
şair : усакIуэ.
şairane : усакIуэм хуэдэу.
şairlik : усакIуэн.
şaka : гушыIэ,
1274-şaka kaldırmak : гушыIэ хуэшэчын, -şaka etmek : гушыIэн, -şakacı :джэгурей.
şakacı: гушы1эрей
şakak anat. : нэзэрыхъэ, şakak çukurluğu: нэзэрыхъэ кумб, şakak kemiği: нэзэрыхъэ
къущхьэ.
şakalaşmak : зэдэгушыIэн.
şakayık bot. : напэлэ.
şakımak : бзэрабзэн, кIэкIэн.
şaki : хъунщIакIуэ.
şakkadak : шранкъ,
1275-şakkadak kırıldı : шранкъ макъкIэ къутащ.
şaklaban : ажэгъафэ.
şaklamak : цIомпIын, уэн.
şakrak : гукъыдэж.
şakrakkuşu zoo. : бзупэкIыхь.
şakşak : Iэгутеуэ, Iэгуауэ.
şakşakçı : IэгутеуакIуэ, пхъэцIычауэ.
şalgamyabani bot. : былымбалыджэ.
şalvar : гъуэншэджбыхъу.
Şam coğ.: Щам, Дамаск.
şamar : напэ щIэхулыкI.
şamata : дым, Iэуэлъауэ.
şamatacı : Iэуэлъауэрей.
şamdan : шэхууэздыгъалъэ.
şampiyon : дуней текIуэныгъэ.
şampiyona : зэпеуэныгъэ,
1276-şampiyon güreşçi : текIуэныгъэ къэзыхьа бэнакIуэ.
şampuan : шампуан.
şan : цIэрыIуэ,
1277-şan kazanmak : цIэрыIуэн.
şangırdamak : хьэкъущыкъу Iэуэлъауэ, абдж къутэ макъ.
şans : тхьэета.
şanslı : тхьэетафIэ.
şanssız : тхьэетафIэншэ.
şantaj : IэпэщIэгъэж техын.
şantiye : Iэмэпсымалъэ.
şantör müz. : уэрэджыIакIуэ хъулъхугъуэ.
şantöz müz. : уэрэджыIакIуэ бзылъхугъуэ.
şap vet. I : Iуэ.
şap II : ахъшэдэщ.
şap hastalığı vet. : Iуей.
şapırdatmak : цIампI. (жьэ).
şapka : пыIэ, щхьэхъумэ,
1278-Adıge şapkası : хъурыфэ пыIэ, Aдыгэ пыIэ, -birine şapka çıkarmak : пыIэ хушыхын,
-şapkasız : пыIэншэ, -keçe şapka : упщIэ пыIэ, -yün şapka : цы пыIэ.
şaplak : пщэдэуэ.
Şapsığ : Шапсыгъ. (Aдыгэ лъэпкъ).
şapşal : Iулэ.
şapşallık : Iулагъэ.
şarap : шагъыр.
şarbon vet. : сэрмэлыч.
şarıldamak : псыкъиж макъ.
şarjör : шэ илъхьэпIэ, шалъэ.
şark : къыкъуэкIыпIэ.
şarkçınarı bot. : тхушэдеяфэ.
şarkı müz. : уэрэд,
1279-şarkı makamı müz. : уэрэдыпкъ, -şarkıcı müz. : уэрэджыIакIуэ, -şarkı sözü yazarı :
уэрэд усакIуэ, уэрэдус, -şarkıya eşlik eden : уэрэдым дежьур, дэжьуун.
şart : фIэкIыпIэншэ, фIэкIыгъэншэ.
şartname : фIэкIыпIэншэ тхыгъэ.
şasi : гузешэ.
şaşı : назэ,
1280-şaşı gibi bakmak : назэ хуэдэу плъэн.
şaşılık : нэзагъэ.
şaşırma : щыуэ, гъуащэ,
1281-şaşırıp kalmak : гъуащэу къэнэн.
şaşırmak : гъуэщэн, щыуэн,
1282-yolu şaşırmak : гъуэгур гъэгъуэщэн.
şaşırtıcı : узыгъэгъуащэ.
şaşırtma : гъэгъуащэ.
şaşırtmaca : гъуэщэныгъэ.
şaşırtmak : гъэгъуэщэн.
şaşkın : гъуэща.
şaşmak : бгъэщIэгъуэн,
1283-buraya gelmesine şaştım : мыбы къызэрыкIуар согъэщIагъуэр.
şaşmamak : умыгъэщIэгъуэн.
şaşmaz : 1. зымыгъэщIагъуэ, 2. мыуэщхъу.
şato :мывэ унэшхуэ.
şavk : маф1эбзий.
şayak : цыщэкI Iув,
1284-şayak fırçası : цеихъуэ мажьэ, -elde dokunan şayağın terbiyesi : цеихъуэ.
şayan : екIун, хуэфэщэн.
şayet : зэгуэркIэ, щытмэ,
1285-şayet o geliyorsa : ар къакIуэу щытмэ.
şayi : яIуэтэж.
şayia : IуэрыIуэтэж, яIуэтэжу.
şebboyyapraklı-bot. : фоуку.
şebnem : уэсэпс.
şecere : укъэзыхуахэр (адэшхуэхэр), укъызыхэкIар.
şef : лэжьакIуащхьэ, Iэтащхьэ,
1286-şef garson : щхьэгъэрытыщхьэ.
şefaat : гъэгъун.
şefaatçi : хуэзыгъэгъу.
şeffaf : узыкIуэцырыплъ.
şefkat : гухуабэ.
şefkatli : гухуэбагъэ зиIэ.
şefkatsiz : гухуабэншэ.
şeftali : къыцэ.
şeftaliağacı bot. : къыцей.
şeftaligeç bot. : бжьыхьэкъыцей.
şehir : къалэ,
1287-şehir dışı : къалэщIыб, -şehir içi : къалэкIуэцI.
şehirli : къалэдэс.
şehit : хэкупсэн, шэхьид.
şehitlik : хэкупсэныгъэ, шэхьидыгъэ.
şehla : назэ.
şehvetotu bot : щIыпцIэщIыдэ.
şehzade : пащтыхьыкъуэ.
şeker : фошыгъу,
1288-şekerli su : фошыгъупс, -kesme şeker : фошыгъу кIанэ, -toz şeker : фошыгъу сабэ,
сыхъэ фощыгъу.
şekerdarısı bot. : жыхапхъэфо.
şekerkamışı bot. : анджырэффо, къамылфо.
şekerlik : фошыгъулъэ.
şekerpancarı bot. : фошыгъужьэгундэ.
şekil : и теплъэ.
şelale : псыкъелъэ.
şema : тхъыгъэ теплъэ.
şempanze zoo. : шимпанзэ, (номин).
şems : дыгъэ.
şemsiye : жьауэ.
şemsiyeci : жьауэщI, жьауащэ.
şemsiyelik : жьауапхъэ.
şen : гурыфIэ, хьэуэжьыуэ.
şenlik : гурыфIэгъуэ.
şer : е,
1289-kötülük yapıp, iyilik bekleme : е пщIэуэ, фIым ущымыгугъу.
şerare : хъуаскIэ.
şerbet : псыIэфI.
şerbetçiotu bot. : хъумбылей.
şerbetçiotutohumu : хъумбылэ, хъумбыл.
şeref : щIыхь, лъапIэ, пщIэ,
1290-şeref vermek : игъэлъэпIэн.
şerefe : уи узыншагъэмкIэ.
şerefsiz : хьэдэгъуэдахэ, щ1ыхьыншэ.
şeriat : шэрихьэт.
şerik : дарэ, Iыхьэгъу.
şerit ilacı :маркуэгын.
şerit I zoo. : хьэмбылу, маркуэ.
şerit II : кусэ, дэнлъэч, уагъэ, щагъэ,
1291-şerit takma çengeli : щагъэ фIэдзэ.
şeş : хы, 6,
1292-şeşbeş : хы-тху.
şevk : гуапэ.
şevket : ин.
şevkle : и гуапэу.
şey : мыст, пкъыгъуэ.
1293-bir şey : зымыст, -bir şey değil : зырикI.
şeyh : щихъ.
şeyhlik : щихъыгъэ.
şeytan : шейтIан.
şeytanelması bot. : хьэнтIропIэ, пIау, хьэрэтIомпI, натIэгъауэ.
şeytanlık : шейтIаныгъэ.
şeytansaçı bot. : алмэстыщхьэц.
şeytantırnağı bot. : IэбжьанэласкIэ.
şezlong : гъуэлъыпIэхъар.
şık I : щIэращIэ, зыкъизых.
şık II : пыбзыгъэ,
1294-birinci şık : пыбзыгъэпэ, -son şık : пыбзыгъэкIэ.
şıllık : мыхъумыщIэу зызыхуэпа бзылъхугъуэ.
şımarık : щыкIын, щыкIей,
1295-şımaranın itibarı yoktur : щыкIар икIэ мэхъу.
şımarmış : щыкIа.
şımarıklık : щыкIеигъэ, щыкIеягъэ.
şımarmak : щыкIеин,
1296-çabuk şımaran : щыкIеигъуафIэ.
şımartılmak : уагъыщыкIеин.
şımartılmış : гъэсэхъуа.
şımartmak : гъэщыкIеин, гъэсэхъуэн.
şıngırdamak : цырхъ макъ.
şıp : псынщIэ.
şıpşak : напIэзыпIэ.
şıra : курыбэ.
şırıldamak : псы ежэх макъ.
şırınga med. : мастэ хэлъхьэ.
şiddet : хъыжьэ,
1297-şiddetini kaybetmek : щIэужьыхьэжын, -çok şiddetlendirmek : щIэгъэхуэбжьэн.
şiddetle : хъыжьагъэкIэ.
şifa : узыншагъэ,
1298-şifa bulmak : узыншэжын, Iуэтэжын, -şifa vermek : гъэузыншэжын, и Iэзэгъуэ
хэлъын.
şifahen : епсалъэурэ.
şifaotukafkas bot. :бэлакъыжь.
şifonyer : щыгъынылъэ.
şifre : хъуэрыбзэ, щIагъыбзэ,
1299-şifreyi çözmek : хъуэрыбзэр къэхутэн.
şiir : усэ.
şiir atışması :усэрыбжэ.
şiirsel : усыгъэ.
şikayet : тхьэусыхэ,
1300-şikayetçi olmak : тхьэусыхэн, -şikayet etmek : хуэтхьэусыхэн.
şikayetçi : тхьэусыхакIуэ.
şike : зэрыщIэщэн.
şilep dnz. : хьэлъэзешэкхъухь.
Şili coğ.: Чили.
şilin : шилин (инджылыз IэпэщIэгъэж).
şimal : дыгъэмыхъуэ, ищхъэрэ.
şimdi : иджыпсту, иджы.
şimdiden : иджы щыщIэдзау, иджыпстукIэ.
şimdiki : иджырей,
1301-şimdiye kadar : иджыри къэс.
şimdilik : иджырикIэ, мызы гъуэгукIэ.
şimendifer : мафIэгу.
şimşek : шыблэ,
1302-şimşek çaktı : шыблэр уащ, -şimşek gibi : шыблэм хуэдэу, -şimşek çakması :
уафэхъуэпскI, -şimşek düşmesi : шыблэшэ.
1303şimşek tanrısı-mit. :Шыблэтхьэ.
şimşir bot. : чэщей.
şirden : лъатэ.
şirin : лъагъугъуафIэ.
şirk : пэубыдын.
şirket : фирмэ.
şirpence med. :дахэ.
şirret : бзаджэ.
şirretlik : бзэджагъэ.
şiş I : дзасэ, мастэшхуэ, щхьэкъуэдыд.
şiş II med. : бэга.
şişe : бащырбэ,
1303-lamba şişesi : уэздыгъэ абдж.
şişinmek : зыфIэщIыжын.
şişirme : гъэпща.
şişirmek : гъэпщын,
1304-tekeri şişirmek : шэрхъыр гъэпщын.
şişkin : bak. şiş II.
şişko : 1. пшэр, 2. быхъутIэ, 3. цIапцIэ.
şişlemek : епыджын.
şişman : пшэр.
şişmanlık : пшэрыгъэ,
1305-şişman kadın : щэджащэ бзылъхугъэ, -çok şişman : пцIапцIэ, пщэрыщэ.
şişmek : пщын, бэгын, къэпщын.
şive : и псэлъэкIэ.
şizofreni med. : зэкIуэкIа.
şoför : гублащхьэдэс.
şort : гъуэншэджкIэщI.
şose : мывэгъуэгу.
şöhret : цIэрыIуэ, ф1ыц1э
1306-şöhret kazanmak : цIэрыIуэ хъун, цIэрыIуагъэ къэлэжьын, и ф1ыц1э ира1уэн.
şölen : ефэ ешхэ,
1307-şölen yemeği : дауэ-дапщэ 1энэ, -düğün yemeği : фызышэ дауэ-дапщэ 1энэ.
şömine : пэшхьэку, жьэгу.
şömineci :пэшхьэкущIэ.
şövalye : уэркъ.
şövalyelik : уэркъыгъэ.
şöven : шыуан,
1308-ocaktan sallandırılan şöven zinciri : лъахъщ.
şöyle : моуэ,
1309-şöyle bir baktım : моуэ зэ сеплъащ, -şöyle dursun : моуэ шырет.
şu : мыр,
1310-şu halde : мырамэ, -şu kadar : мыпхуэдиз.
şua : бзий, нэбзий.
şubat ayı : хъуанэ мазэ.
şuh : удэзыхьэх бзылъхугъуэ.
şuncağız : мыцIыкIур, мытIэкIур.
şunlar : мыхэр.
şura I : хасэ зэхуэс.
şura II : мобы.
şurada : мобым, мобдеж.
şuradan : мобыкIэ, модэкIэ,
1311-şurada burada : мыдеж модэж.
şurup : хущхъуэпс.
şut : ефтырэн.
şuur : гупсысэ.
şükran : тхьэмуигъэпсэу.
şükretmek : Тхьэм фIыщIэ хуэщIын.
şükür : bak. şükran.
şüphe : гурыщхъуэ, шэч,
1312-şüphe etmek : гурыщхъуэ щIын, -şüphe uyandırmak : гурыщхъуэ егъэщIын.
şüpheci : гурыщхъуэщIырей, гурыщхъуэрей.
şüphelenmek : шэч щIын, шэч къэхьын.
şüpheli : гурыщхъуапхъэ.
şüphesiz : гурыщхъуэншэу,
1313-onda şüphe yoktur : абы шэч хэлъкъым, - ondan şüphelenmek : шэч хуэщIын,
хуэгурыщхъуэн.
T, t : Т, т.
ta : адэ,
1314-ta oradaki : аддэ щыIэр.
taahhüt : Iуэху пщэдэлъхьэ.
taam : шхын.
taarruz : ебгъэрыкIуэн.
tab : тедзэ.
tabak : тепщэч,
1315-derin tabak : тепщэч куу.
tabaka : 1. зэтелъ, 2. тутынылъэ, 3. пэтырбакъ, 4. Iув, 5. тай,
1316-kalın kaymak tabakası : шатэ Iув.
taban : 1. лъэгу, 2. нэхъ мащIэ,
1317-evin tabanı : жыхафэ, жыхафэгу, унэ лъэгу.
tabanca : кIэрахъуэ,
1318-tabanca çıkarmak : кIэрахъуэр къихын, -tabanca çekmek : кIэрахъуэр къыхурихын,
-tabanca mermisi : кIэрахъуэшэ.
tabe : тебэ,
1319-tabeyi yağlama aleti : тебэшыхуэ.
tabela : табел.
tabetmek : тедзэн.
tabi : унафэщIэт.
tabiat : щIыуэпс.
tabii : зэрыщыт, зэрыхабзэ.
tabiiyet : узыщыщ хэгъэгур.
tabip : Iэзэ.
tabir : тхьэгурым,
1320-rüya tabircisi : тхьэгурымагъ.
tabure : шэнтщхьэгуэ.
tabut : пхъэмбей, бэн.
tabya : быдапIэ, пэувыпIэ.
tacir : щакIуэ.
taciz : гугъуехь,
1321-taciz etmek : гугъу егъэхьын.
taç : таж.
tadıcı : шхын хэплъэн.
tadım : дзэкъэгъуэ.
tadil : 1. зыгъэпсэхун, 2. гъэбыдэн, 3. еIэзэщIэн,
1322-okullar tadil : еджапIэхэр гъэбыдащ, -evi onarmak : унэм еIэзэщIэн.
tafsilat : кIыхьлъыхьу,
1323-tafsilatlı anlatmak : кIыхьлъыхьу гурыгъэIуэн.
tahakküm : тегушхуэ,
1324-tahakküm etmek : тегушхуэн.
tahammül : шэч,
1325-tahammül etmek : шэчын, -tahammül edilmez : шэчыгъуей.
tahammüllü : зышэчыфыр.
tahammülsüz : зымышэчыфыр.
taharet : къубгъан щIэхын, псыунэм к1уэн.
tahayyül : гупсысэ,
1326-tahayyül etmek : гупсысэн, егупсысын.
tahıl : мэш, хьэдзэ.
tahin : сусам дагъэ,
1327-tahin helvası : хьэлыуэ.
tahkik : хэплъэ.
tahkikat : хэплъэн.
tahkim : гъэбыдэ,
1328-tahkim etmek : гъэбыдэн.
tahkir : бырсей,
1329-tahkir etmek : гъэбырсеин, къэгъэ1элын.
tahlil : хэплъэн.
tahlisiye dnz. : узыгъэIэпхъуэ кхъухь.
tahliye : хуит, ут1ыпщын
1330-tahliye etmek : хуит щIыжын, ут1ыпщыжын
tahmin : къэщIэн,
1331-tahmin etmek : къэхъунур къэщIэн.
tahribat : зэхэкъутэн.
tahrif : зэхъуэкIын.
tahrip : къута, къэсэхыжа,
1332-tahrip etmek : зэхэкъутэн.
tahsil : еджэн.
tahsildar : хьэкътыныр къыхэзых.
tahsis : хэха, хэхын
1333-tahsis etmek : хухэхын.
taht : щэндакъ.
tahta : пхъэбгъу,
1334-tahtadan yapılma : пхъэбгъукIэ ящIа, пхъэбгъум къыхэщIыкIа, -tahta perde :
пхъэбгъу Iупхъуэ, -tahta papuç : башмакъ, -çürük tahta : пхъэбгъу фа.
tahtakurusu zoo. : гъуанэдэс.
tahtalı : хьэдрыхэ,
1335-tahtalı köy : хьэдрыхэ къуажэ, -tahtalı köyü boylamak : хэдрыхэ къуажэм екIуэкIын.
tak I : пIаркъэ-сыркъэ, (макъ).
tak II : фIэлъхьэ,
1336-takmak : фIэлъхьэн.
taka dnz. : кхъуафэжьей.
takas : хъуэжын.
takat : гуащIэ,
1337-takati kalmamak : гуащIэ къыхуэмынэжын.
takatsiz : щIэщIэн, гуащIэншэ.
takaza : ехъурджэуэн, ешхыдэн.
takdim : егъэцIыхун,
1338-takdim etmek : яригъэцIыхун.
takdir : щытхъу,
1339-takdir etmek : щытхъун.
takdirname : щытхъу тхыгъэ.
takı : дыщэ-фащэ, налкъут-налмэс.
takılı : фIалъхьа.
takılış : фIэлхьэкIэ.
takılmak : 1. фIэнэн, 2. къыфIэнэн, 3. кIэлъыкIуэн,
1340-takılıp kalmak : фIэнауэ къэнан, -gözüne takılmak : и нэм къыфIэнэн, -peşine
takılmak : иужь кIэлъыкIуэн, иужь иувэн.
takım : 1. гуп, 2. Iэмэпсымэхэр, 3. фэилъхьэгъуэ, 4. хьэкъущыкъухэр.
takımyıldızı ast. : вагъуэгуп.
takınak : фIэнапIэ.
takınmak : зыфIэлъхьэн, зыпщIыхэлъхьэн.
takıntı : bak. takınak.
takırdamak I : зэундэкI макъ.
takırdamak II : зэгъэундэкIын.
takırtı : Iэуэлъауэ, зэундэкI макъ.
takışmak : зэфIэнэн, зэщыхьэн.
takibat : лъыгъэхъуэн.
takip : пхъэр,
1341-takip etmek : пхъэрын, -gizli takip : щэхуу кIэлъыплъын.
takipçi : пхъэракIуэ, пхъэражэ, к1элъыплъак1уэ.
takke : жэщпыIэ.
takla : щхьэпырыдз, хьэфтырыгудзасэ,
1342-takla atmak : зыщхьэпырыдзын, -takla attırmak : зыщхьэпрегъэдзын.
taklavat : Iэмэпсымэхэр.
taklit : 1. зэпыщIын, 2. егъэщхьын, 3. нэпцI,
1343-taklit etmek : зэпыщIыжын, -taklit para : IэпэщIэгъэж нэпцI.
takma : 1. фIалъхьа, 2. фIаща, 3. лей,
1344-takma ad : цIэлей, -takma diş : дзэIулъхьэ.
takmak : 1. фIэлъхьэн, 2. щэIдзын, 3. фIэдзэн, 4. зэгуэлъхьэн,
1345-çelme takmak : лъакъуэ щIэдзын, пыщ1эдзын, -kancayı takmak : къунжэр
фIэлъхьэн, -kılıç kuşanmak : джатэ зэгуэлъхьэн, -yüzük takmak : Iэлъын Iэрылъхьэн.
takmamak : зэфIимыгъэщIын, къимыдзэн, фIэмылъхьэн.
takma ayak : пхъэлъакъуэ.
takoz : хьэлэ, теIущIыкIыпIэ.
takozluk : хьэлапхъэ.
takriben : елъытауэ, и гъунэгъуу.
taksi : гу,
1346-taksiyle gitmek : гукIэ кIуэн.
taksim : гуэшэн,
1347-taksim etmek : гуэшын.
taksirat : псэкIуэд.
taktik : тактика, щIыкIэ.
takunya : башмакъ.
takvim : махуэбж, махуэгъэс, мазалъэ.
takviye : дэIэпыкъу,
1348-takviye etmek : дэIэпыкъун.
talan : пхъуэн,
1349-talan etmek : зэрыпхъуэн.
talaş : пхъахуэ, упсахуэ.
talebe : еджакIуэ.
talep : хуей,
1350-arz ve talep : ящэмрэ, ящэхумрэ, -talep etmek : хуеин.
talk : талк.
taltif : щытхъу.
tam : 1. игъуэ, 2. ардыдэ, 3. къыхуэмытыж, 4. дыдэ, 5. ен,
1351-tam gün : махуэ ен, -tam yerine düşmek : игъуэ ихуэн, -tam çıkacağımda :
сыщыщIэкIыну дыдэм, -tam yetki : къыхуэтыж щымыIэу.
tamah : нэпсей,
1352-tamah etmek : нэпсеин, -az tamah, çok zarar getirir : нэпсеигъэм куэд ехь.
tamam : ирикъунщ,
1353-tamam etmek : иригъэкъун.
tamamiyle : фIэкхъыу.
tamamlayıcı : иризыгъэкъу.
tamir : щIыжын.
tamirci : зыщIыж,
1354-tamir ettirmek : егъэщIыжын.
tamirhane : кIыщ.
tampon : 1. дэт, 2. лыс (уIэгъэ).
tamtakır : щIэмылъыж.
tan : нэхущ,
1355-tan ağarmak : нэхущ пщэплъ.
tane : 1. жылэ, 2. зырыз, 3. хьэдзэ,
1356-buğday tanesi : гуэдз жылэ, гуэдз хьэдзэ.
tanıdık : нэIуасэ, цIыхугъэ.
tanık : шэс.
tanıklık :шэсыпIэ иувэн, шэсак1уэ.
tanılmak : уацIыхун, укъацIыхун.
tanıma-k : пцIыхун.
tanımamak : умыцIыхун.
tanımamazlık : умыцIыхуфэ,
1357-tanımamazlıktan gelmek : умыцIыхуфэ зэтебгъэуэн.
tanınmak : укъацIыхун.
tanınmış : цIэрыIуэ.
tanış : зэрыцIыхуа.
tanışmak : зэрыцIыхун.
tanıştırmak : зэрыгъэцIыхун.
tanıtma-k : егъэцIыхун.
tanker : танкэр.
Tanrı : Тхьэ,
1358-Tanrı'nın günü : Тхьэм и махуэ, -can tanrısı, büyük tanrı : Псатхьэ, -kız torun
gelince can tanrısı ağlar : пхъурылъхур къихьэмэ Псатхьэр магъ.
1359Tanrı'nın çağırması : Тхьэрыджэ,-Tanrı'nın şanslı kulu : тхьэета
tansiyon med. : гумэщIуз.
tantana : Iэуэлъауэ.
tanzim : зэгъэзэхуа.
tanzim etmek : зэгъэзэхуэн.
tapa : Iубэ.
tapalamak : Iубэн.
tapınak : ТхьэлъэIупIэ.
tapınış : ТхьэлъэIу щIыкIэ.
tapınmak : Тхьэ елъэIун.
tapma : ТхьэлъэIу.
tapon : лажьэ зиIэ хьэпшып.
taptaze : 1. къыпачагъащIэ, 2. щIэ.
tapu : щIыгур, псэуалъэр зейр къэзгъэлъагъуэ тхыгъэ.
taraça : пырхъуэшхуэ, Iужышхуэ.
taraf : лъэныкъуэ, щIыпIэ.
tarafıma : си лъэныкъуэ, си деж.
tarafımdan : си лъэныкъуэкIэ, си дежк1э.
tarafına : и лъэныкъуэкIэ, и дежк1э.
taraflar : лъэныкъуэхэр,
1359-iki taraf : лъэныкъуитI.
tarak : мажьэ,
1360-tarak dişi : мажьэдзэ, -erkek tarak :мажьэхъу -dişi tarak :мажьэбз.
tarakotu bot. : бжэнлъэгуажьэ.
tarama : 1. щIэпщыкIын, 2. жьын,
1361-arama tarama : лъыхъуэуэ шIэпщыкIын.
taramak : жьын,
1362-içeriyi taramak : щIэщыкIын.
taranmak : зыжьын.
tarassut : щэхуу кIэлъыплъ.
taratmak : егъэжьын.
tarçınağacı bot. : ташын,
1363-tarçınağacı rengi : ташын пхъафэ.
tardetmek : IугъэкIын, Iугъэзын.
tarım : мэкъумэш,
1364-tarım işçisi : мэкъумэш гуащIэрыпсэу, -tarım kazançları : мэкъумэш хэхъуэхэр.
tarımcı : мэкъумэшыщIэ.
tarif : хуэгъуазэ,
1365-tarif etmek : хуэгъуэзэн.
tarife : уасэ тхыгъэ, уасафэ.
tarih I : тхыдэ,
1366-tarihe geçmek : тхыдэм хыхьэн, -tarihe karışmak : тхыдэм хэкIуэдэн.
tarih II : махуэбж,
1367-tarih atmak : махуэбжыр тхын, -tarih düşürmek : а махуэр тхын, -hicri tarih :
муслъымэн махуэбж, -miladi tarih : чристиян махуэбж.
1368-İsa’dan önce : Ауш ипэ-Хьиисэ ипэ, -İsa’dan sonra : Ауш иужь-Хьисэисэ иужь.
tarihçi : тхыдэтх.
tarik : гъуэгу.
tarikat : дин гъуэгу.
tarla : хьэсэ.,
1369-tarla sürmek : хьэсэр вэн, -tarla yangını : лыгъэ, -eski tarla : хьэсIэжь, -tarlaucu,
başı : хьэсэпэ, -tarla çiti : хьэсэ бжыхь.
tarlafaresi zoo. : жумэрэн, щIы тхьэкIумэкIыхь.
tarlakuşu zoo. : уэгунэбзу.
tarlasarmaşığı bot. : мадзу и джэш, джэшнэпцI.
tarlaşalgamı bot. : былымкъэбыстэ,
tarlayoncası bot. : нащэгъэбагъуэ.
tart : гъэтIысын, 1эпх-лъэпх щ1ын.
tartaklamak : убэрэжьын.
tartı : шэчалъэ,
1370-tartıya vurmak : шэчалъэм телъхэн, шэчын.
tartılı : яшэча.
tartılmak : зышэчын.
tartılmış : шэча.
tartısız : ямышэча.
tartışma : зэныкъуэкъу.
tartışmak : зэныкъуэкъун.
tartma : шэч.
tartmak : шэчын.
tarumar : зэхэкъута,
1371-tarumar etmek : зэхэкъутэн.
tarz : щIыкIэ,
1372-hareket tarzı : Iуэху щIыкIэ.
tarziye : щыгъуэ,
1373-tarziye vermek : хуэщыгъуэн.
tas : фалъэ, лэджэн.
tasa : гуныкъуэ,
1374-tasa çekmek : гуныкъуэн.
tasarı : итхъэн.
tasarlamak : къэгупсысын,
1375-tasarlayarak öldürmek : гупсысэурэ укIын.
tasarruf : къегъэл, дэдзых.
1376-tasarruf etmek : къегъэлын, дэдзыхын.
tasavvur : гупсысэ,
1377-tasavvur etmek : егупсысын, и нэгу къыщIэгъэхьэн.
tasfiye : гъэтIылъын, щыгъэтын,
1378-işi tasfiye etmek : Iуэхур гъэтIылъыжын.
tasma : пщэхъу,
1379-köpek tasması : хьэпщэхъу.
tasnif : зэгъэзэхуа,
1380-tasnif etmek : зэгъэзэхуэн.
tastamam : къанэ щымыIэу.
tastik : игъуэ, захуэ,
1381-tastik etmek : игъуэ IэщIэдзэн.
tasvip : дегъащтэ,
1382-tasvip etmek : дегъэщтэн, -tasvip etmemek : демгъэщтэн, мыдэн.
tasvir : зищIысыр гурыгъэIуэн, зищ1ысыр и нэгу щ1ыгъэхьэн.
taş : мывэ, мыщIэ,
1383-taş atmak : мывэ дзын, -taş dikmek : мывэ хэсэн, -taşlı : мывалъэ, -taş sektirmek :
мывэ гъэлъеин, -taşı gediğine koymak : мывэр и гъуанэм Iулъхьэн, -baltayı taşa vurmak
: джыдэр мывэм хуэзэн, -iti an, taşı hazırla : хьэр уигу къэгъэкIи, мывэр къащтэ, -taş
devri : мывэ лъэхъэнэ.
1384kıymetli taş :мыщIэ.
taşak anat. : гэ.
taşbebek : мывэгуащэ.
taş bilim : мывэщIэныгъэ.
taşıma : зешэ.
taşımacı : зезышэ, зыгъэ1эпхъуэ.
taşımak : 1. зешэн, 2. гъэIэпхъуэн.
taşınmak : Iэпхъуэн.
taşınmaz : мыIэпхъуэ,
1384-kolay taşınır : IэпхъуэгъуафIэ, -üzerinden taşıyarak aşırmak : щхьэпырыхын.
taşırmak : щхьэщыгъэзын.
taşıt : гу.
taşıyıcı : Iузыш, зезышэ.
taşkın : 1. тэмакъкIэщI, 2. къиуа.
taşkömürü min. : мывэфIамыщI.
taşlama-k : 1. мывэкIэ еуэн, 2. ауан щIын.
taşlaşmak : мывэу жын.
taşlık I : мывалъэ.
taşlık II : нэгэгъу.
taşma-k : 1. къиун, 2. зэгуэпын.
taşocağı : мывэкъыщIэхыпIэ, мывэхэхыпIэ.
taşra : къалэщIыб, къуажэ.
taşralı : къалэм дэмыс, къуажэдэс.
taşyürekli : губыдэ.
tat I : 1. IэфIыгэ, 2. дыджыгъэ, 3. сырыгъэ, 4. шыугъэ,
1385-tat almak : и IэфIыгъэр зэхэщIэн, -tat vermek : гъэIэфIын, -tadı damağında kalmak :
и IэфIыгъэр и Iум къытенэн.
tat II : тат (ираныбзэ зыIулъ журт).
Tatar : Тэтэр, Нэзэв, НэпIагу.
tatarca : тэтэрыбзэ.
tatardikeni bot. : хывбанэ.
tatarkarabuğdayı bot. : тэтэрхъуий.
tatarmarulotu bot. : банэшэ.
tatbik : щIын, зегъэсэн,
1386-tatbik imzası : IэщIэдзэкIэ.
tatil : зыгъэпсэхугъуэ,
1387-tatil günü : зыгъэпсэхугъуэ махуэ.
tatlandırmak : гъэIэфIын..
tatlı : IэфI,
1388-tatlı dil : бзэ IэфI, къумалэ. -tatlı dil yılanı kovuğundan çıkarır : бзэ IэфIым блэр и
гъуэм къырешыр, -tatlı söz : псалъэ гуапэ, -tatlılık : IэфIыгъэ, -tatlı geçim : зэнэ-зэпсэу
зэдэпсэун.
tatlı dil: къумалэ.
tatmak : и IэфIыгъэм еплъын.
tatmin : дэн,
1389-tatmin etmek : егъэдэн.
tatsız : IэфIыншэ,
1390-tatsız-tuzsuz : IэфIыншэ-мышу.
tattırmak : и Iэфыгъэм егъэплъын.
taun med. : е (сымаджагъэ цIалэ).
tav : 1. игъуэ, 2. и пIалъэ,
1391-demir tavında dövülür : гъущIыр игъуэу яущыгур.
tava : жьэпхъалъэ, тебэ.
tavaf din: тауаф.
tavan : 1. унащхьэ, 2. ищхьэ, 3. нэхъыбэ,
1392-tavan fiyat : уасэ нэхъыбэ.
tavır : хущытыкIэ.
tavla I : шэщ.
tavla II : сотырэш.
tavlamak : 1. Къыдэхьэхын, 2. къытегъэхьэн, 3. къэгъэдэIуэн.
tavlandırmak : гъэпшэрын.
tavlanmak : 1. удахьэхын, 2. пшэрын, щIэгъэщхъуэн.
tavlanmış : щIэгъэщхъуэжа.
tavlı : пшэр.
tavsamak : ужыхын, ужэгъун, хуомын.
tavsız : 1. имыгъуэ, 2. имыпIалъэ, 3. мыпшэр.
tavsiye : щытхъу,
1393-tavsiye etmek : хущытхъун, -tavsiye mektubu : щытхъу тхыгъэ.
tavsiyeli : щытхъукIэ къэкIуа.
tavşan zoo. : тхьэкIумэкIыхь,
1394-tavşan dişli : дзэмыкъ, -tavşan uykusu : тхьэкIумэкIыхь жей, -tavşan yavrusu zoo. :
тхьэкIумэкIыхь шыр.
tavşancılgülü bot. : батыргъэнкупсэ.
tavşancılotukafkas -bot. : батыргъэншэху.
tavşancılotu bot. : батыргъэн.
tavşancılotukaba bot. : батыргъэнпэж.
tavuk zoo. : джэд,
1395-anaç tavuk zoo. : джэданэ, -civciv çıkarmış tavuk zoo. : джэдкъурт, -tavuk göğsü :
бгъэлыбэ, -yumurtlayan tavuk zoo. : джэдкIэцI.
1396-tavuk vebası :джэдылIэ, -tavuk gübresi :джэдвей, -tavuk yemi :джэдIус, щыкъун, tavuk gıdaklaması :джэдкъэкъэн, -tavuk kafesi :джэдылъэ, -tavuk çobanı :джэдыхъуэ.
tavukbiti zoo. : джэдыцIэ.
tavus -zoo. :дыщэджэд.
tavuscukkuşu -zoo. :хьэжпысджэд.
tay zoo. : шыщIэ.
tayın ask. : дзэлI шхын,
1396-tayın bedeli ask. : дзэлI шхын уасэ.
tayin : техьэ,
1397-tayin etmek : тегъэхьэн, -tayin edilmek : утырагъэхьэн.
taymis : таймс.
tayyare : кхъухьлъатэ.
taze : 1. щIэ, 2. щIалэ,
1398-taze ekmek : щIакхъуэщIэ.
tazelik : щIалагъэ.
tazı zoo. : хьэджафэ,
1399-tilki tazısı zoo. : хьэжэбэжащэ, -tazı gibi : хьэджафэм хуэдэу.
taziye : хуэщыгъуэ, хуэгузавэ,
1400-taziye etmek : хуэщыгъуэн.
tazmin : пшынэн,
1401-tazmin etmek : пшыныжын.
tazminat : пщэдыкъ уасэ.
tazyik : текъузэн.
teamül : хабзэ хъуар.
teati : зэхъуэж,
1402-teati etmek : зэхъуэжын.
tebaa : пащтыхьым и жылэ, паштыхьым и ц1ыхухэр
tebarüz : къыхэжаныкI,
1403-tebarüz etmek : къыхэжаныкIын.
tebdil : зэхъуэкI,
1404-tebdil etmek : зэхъуэкIын.
tebellüğ : къыщыпIэрыхьар,
1405-tebellüğ etmek : къыщыпIэрыхьа махуэр.
teberru : етын, тэн.
tebessüm : пыгуфIыкIын, шыгуф1ык1ын.
tebeşir : мел, мывэ сэху, сэху тыкъыр.
tebligat : тхыгъэр Iэрыгъэхьэн.
tebrik : хъуэхъу,
1406-tebrik etmek : ехъуэхъун.
tecavüz : лей ех, ебэн, унажэ,
1407-ırza tecavüz : лей ехын, ебэнын.
tecil : пIалъэр гъэкIыхьын.
tecrübe : гъэнэху,
1408-tecrübe etmek : гъэнэхун.
tedarik : зэгъэпэщ,
1409-tedarik etmek : зэгъэпэщын.
tedavi : еIэзэ,
1410-tedavi etmek : еIэзэн, -tedavisi olmayan : Iэзагъуэншэ.
tedavül : пхырыкI IэпэщIэгъэж, Зек1уэ 1эпэщ1эгъэж
1411-tedavülden kalkmak : пхырымыкIыжын, земык1уэжын, я 1этыжа 1эпэщ1эгъэж.
tedbir : зыгъэбыдэ,
1412-tedbir almak : зыгъэбыдэн.
tedirgin : пIейтей,
1413-tedirgin etmek : гъэпIейтеин.
tedirginlik : пIейтеягъэ.
tediye : пшынын.
tedricen : мащIэ мащIэу.
teessüf : жагъуэ.
teessür : гуауэ.
tefeci : IэпэщIэгъэж зыщэ.
tefecik : цIыкIунитIэ.
tefrik : зыхэдз,
1414-tefrik etmek : зыхэдзын.
tefrika : зэпымыуэ, зэкIэлъхьэужу.
tefriş : унэ узэдын, унэлъащ1э щ1эгъэувэн.
tefsir : зэдзэкIын, тхылъхэм тепсэлъыхьын.
teftiş : плъакIуэпщ, хэплъэж.
teğel : пэд, Iулъэн.
tehcir : ихун, и хэкур егъэбгынэн.
tehdit : гъэшынэ,
1415-tehdit etmek : гъэшынэн.
tehir : гувэ,
1416-tehir etmek : гувэн.
tehlike : шынагъуэ,
1417-tehlike atlatmak : шынагъуэм къелын, -tehlikeli yer : псэзэпылъхьэпIэ.
tehlikesiz : шынагъуэншэ.
tek : зы, закъуэ,
1418-tek adet : зызакъуэ, -tek başına : и закъуэ, щхьэзакъуэ, -tek elden : зыIэкIэ, -tek mi,
çift mi? : зы, хьэмэрэ тIу? -tek başınalık : щхьэзэкъуагъэ, -tek başına çalışma :
щхьэзакъуэрылажьэ.
tek eşli : зы фыз зиIэ.
tekabül : пэлъытэ,
1419-tekabül etmek : пэлъытэн.
tekaüt : мылэжьэжь, т1ысыжа
1420-tekaüt olmak : мылэжьэжьын, т1ысыжын.
tekdir : шхыдэ,
1421-tekdir etmek : ешхыдэн.
teke zoo. : ажэ, дэджажэ,
1422-dağ tekesi zoo. : къуршажэ, -iğdiş teke zoo. : дэджэхъу, -teke sakallı : ажакIэ.
tekeffüll : къуэт,
1423-tekeffül etmek : къуэтын.
tekel : Iэбэлагъ.
tekemmül : нэхъыфI,
1424-tekemmül etmek : нэхъыфIыгъэ.
teker : шэрхъ, дамбырэ,
1425-bir teker peynir : зы кхъуей шэрхъ, -tekerine taş koymak : и шэрхъым мывэ
щIэлъхьэн.
teker teker : зырыз зырызу.
tekerlekli : шэрхъ щIэту.
tekerleme : къебжэкI.
tekerrür : етIуанэу, аргуэру.
tekin : нэщI.
tekir zoo. : 1. джэду, 2. бдзэжьей плъыжь.
tekit : щIэупщIэж (етIуанэу),
1426-tekit etmek : етIуанэу щIэупщIэжын.
teklif : жеIэн.
teklik : 1. закъуагъэ, 2. закъуэныгъэ.
tekme : фтырэ,
1427-tekme atmak : фтырэн.
tekmelemek : ефтырэн.
tekmelenmek : къуэфтырэн.
tekmil : псори.
tekne : кхъуафэжьей.
teknik : текнике.
teknoloji : текнологие, щIэныпхъэ, щ1эныгъэщ1э.
tekrar I : тегъэзэн, щIэрыщIэ, етIуанэу,
1428-tekrar etmek : тегъэзэжын.
tekrar II : аргуэру, иджыри,
1429-tekrar tekrar : аргуэрыжу.
teksif : 1. зы Iуэхум тегупсысыхь, 2. зы гупсысэм тегупсысыхьырей,
1430-teksif etmek : тегупсысыхьын.
teksir : тедзэ,
1431-teksir etmek : тедзэн.
tekstil : щэкIхэкI.
tektanrıcı : зы Тхьэр зи фIэщ, Тхьэр закъуэу зылъытэр.
tektük :закъуэт1акъуэ.
tekzip : гъэпцI,
1432-tekzip etmek : гъэпцIын, гъэпц1ыжын.
tel : 1. гъущ кIапсэ, 2. телеграмэ, 3. налъэ,
1433-tel çekmek : телеграмэ еуэн, -tel örgü : гъущI кIапсэ хъар, -tellere takılmak : гъущI
кIапсэхэм фIэнэн, -saç teli : щхьэц налъэ.
telafi : зэгъэзахуэ,
1434-telafi etmek : зэгъэзэхуэжын.
telafuz : псэлъэкIэ.
telaş : хьэрпхъэр, гужьей, гузавэ, щхьэх-псэхь,
1435-telaş etmek : гузэвэн, -telaşa düşmek : гузэвэгъуэм хэхуэн, -telaşa düşürmek :
гузэвэгъуэм хэгъэхуэн.
telaşçı : гузэвэрей,
1436-ortalığı telaşa vermek : жылэр гъэгузэвэн, -telaşa kapılmak : щыгужьеикIын,
щ1эгужьеик1ын.
telaşlanmak : хьэрпхъэрын, гужьеин.
telaşlı : хьэжэпхъажэ.
telaşsız : гузэвэншэ.
telef : хэщI, к1уэд,
1437-telef etmek : хэгъэщIын, гъэк1уэдын.
telefat : хэщIыгъуэ,
1438-telefat vermek : хэбгъэщIын.
teleferik : кIапсэ гъуэгу, кIапсэк1э зешэн.
telefon : кIапсэрыкIэпсалъэ, уэзджынэ, жыжэрыпсалъэ,
1439-telefon etmek : кIапсэрыуэн, еуэзджыуэн.
telek :къабзий.
telefon rehberi :жыжэрыпсалъэ гъуазэ.
teleks : телекс, жыжэрытх.
telepati : гузэрыщIэ.
teleskop ast. : нэрыплъэ лъэщ, уэгунэнэрыплъэ.
televizyon : телевизыр.
telgraf : телеграм.
telin : гъэемыкIу,
1440-telin etmek : гъэемыкIун.
telkin : щие,
1441-telkin etmek : еущиен, щиен.
tellak : гъэпскIакIуэ.
tellal : гъуо.
tellaliye : гъуо уасэ.
tellendirmek : тутын щIэгъэнэн, ефэн.
tema : гупсысэку, купщ1э.
temaruz : къыхэжаныкI,
1442-temaruz etmek : къыхэжаныкIын.
temayüz: къыхэща,
1443-temayüz etmek : къыхэщын.
temas : 1. еIусэн, 2. зэрылъагъун, 3. епсалъэн, 4. кIуэу къэкIуэжын.
temaşa : плъэн, еплъ,
1444-temaşa etmek : еплъын.
tembel : хуэмыху, щхьэхынэ, хьэпIоф, пыпхэ.
1445-tembel insan : цIыху хуэмыху.
tembelleşmek : хуэмыху хъун.
tembellik : хуэмыхугъэ, щхьэхыныгъэ.
tembih : унафэ,
1446-tembih etmek : унафэ хуэщIын.
temel : 1. лъабжьэ, 2. лъапсэ, 3. хим.
temelsiz : лъабжьэнщэ, химыншэ.
1447-temelsiz ev : химыншэ унэ, -ocağını söndürmek : и лъапсэр къегъэсэхын.
temenni : хъуэхъу,
1448-temenni etmek : ехъуэхъун.
temin : гъуэтын,
1449-temin etmek : къэгъуэтын.
temiz : къабзэ,
1450-temiz bir dayak atmak : къабзэу зы удын едзын, -temize çekmek : къабзэу тхыжын,
-temize çıkarmak : къабзэу хэгъэкIыжын, -kendini temize çıkarmak : къабзэу
зэхэгъэкIыжын, -temize çıkmak : къабзэу хэкIын, -temiz giyinmek : къабзэу зыхуэпэн.
temizlemek : гъэкъэбзэн.
temizlenmek : зыгъэкъэбзэн.
temizletmek : егъэкъэбзэн.
temkin : мыбэлэрыгъын.
temmuz ayı : бадзэуэгъуэ мазэ.
temsil : 1. лIыкIуэ, 2. театр, 3. папщIэ,
1451-söz temsili : псалэм папщIэ.
temsilci : и лIыкIуэ.
temsilen : и лIыкIуэу.
temyiz : хеящ1э нэхъыщхьэ.
ten : цIыхуфэ,
1452-beyaz tenli : щIыфэху.
tencere : лэгъуп, гъэвалъэ.
teneffüs : бауэ,
1453-teneffüs etmek : бэуэн.
teneke : къэнжал.
teneşir : кхъаблэ,
1454-teneşir tahtası : хьэдэгъэпскI пхъэбгъу.
tenezzül : зыхуэгъэфащэ,
1455-tenezzül etmek : зыхуэгъэфэщэн.
tendrom-аnat: куэьзэпс.
tenha : къуэгъэнапIэ.
tenkit : хъурджауэ,
1456-tenkit etmek : ехъурджэуэн.
tenor müz. : тенор, лIы макъ псыгъуэ.
tente : уэтэр, шэтыр.
tenya -zoo. :маркуэ.
tenya ilacı :маркуэгын.
tepe : 1. сэнтх, 2. бжэпэ, 3. ищхьэ, 4. шхьэгуэ,
1457-tepeden bakan : бжьэпэм къеплъых, -tepe yerler : Iуащхьэбэлъэ, -tepe üstü :
щхьэпхэтIыгу, -tepesine dikilmek : щхьэщыувэн.
tepecik : бжьэпэцIыкIу.
tepeleme : иубэн,
1458-tepeleme doldurmak : иубэу из щIын.
tepelemek : убэн.
tepeli doğan -zoo. :жьец.
tepilmek : уаубэн.
tepinmek : зэлъэкъуэуэн.
tepki : губжь.
tepme : елъэкъуэуэн.
tepsi : щIэтышхуэ.
ter : пщIэнтIэпс,
1459-alnının teriyle : и пщIэнтIэпскIэ, -ter basmak : пщIэнтIэпс къытырикIутэн, -ter
boşalmak : пщIэнтIэпс къелъэлъэхын, -ter köpüğü : пщIэнтIэпс тхъурымбэ, -ter damlası :
пщIэнтIэпс тк1уэпс, -alın teri : и пщIэнтIэпскIэ.
terakki : кIуэтэн, гъэсэн,
1460-terakkiperver : гъэсэныгъэ зыфIэфI.
terane : 1. уэрэд. 2. псысэ, 3. таурыхъ.
teras : пырхъуэшхуэ.
terazi I : шэчылъэ.
terazi II : зэхуэдэ.
terazilemek : зэхуэдагъэ, зэхуэгъэдэн.
terbiye : гъасэ, щэн,
1461-terbiye etmek : гъэсэн, -terbiye görmek : уагъэсэн, -beden terbiyesi : Iэпкълъэпкъ
гъэсэн.
terbiyeci : гъэсакIуэ.
terbiyeevi : гъасэщ.
terbiyeli : ягъэса, щэныфIэ.
terbiyelice : щэныфIэу.
terbiyelilik : щэныфIагъэ.
terbiyesiz : мыгъэса, щэныншагъэ.
tercih : хэдэ,
1462-tercih etmek : узыхэдэр, узыхэдар.
tercihan : узыхэдэныр.
tercüman : бзэгуэгъу, тэрмэш.
tercümanlık : бзэгуэгъун, тэрмэшын.
tercüme : зэдзэкI,
1463-tercüme etmek : зэдзэкIын.
tereddüt : гуныкъуэ,
1464-tereddüt etmek : гуныкъуэгъуэ.
tereddütlü : гуныкъуэгъуэ зиIэ.
tereddütsüz : гуныкъуэгъуэншэ.
tereke : щIеин.
tereyağı : тхъу,
1465-tereyağı gibi : тхъум хуэдэу, -tereyağından kıl çeker gibi : тхъум цы къыхэпщ
хуэдэу.
terfi : дэкIуей,
1466-terfi etmek : дэкIуеин.
terhis ask. : утIыпщ (дзэ),
1467-terhis etmek ask. : утIыпщын, -terhis olmak ask. : укъаутIыпщын, -terhis tezkeresi
ask. : утIыпща тхыгъэ.
terilen : терилен.
terk : 1. утIыпщ, 2. зэпыкI, 3. хэнэ, 4. бгынэ,
1468-terk etmek : бгынэн, -sevgilisini terk etmek : зэкъэшэнхэр зэпыкIыжын.
terki : кIэс,
1469-terkiye almak : гъэкIэсын.
terkide : кIэса.
terkin : къутэ,
1470-terkin etmek : къутэжын.
terkip : зэхэщIа,
1471-terkip etmek : зэхэщIэн, зэхэгъэзэрыхьын.
terleme : пщIэнтIэ.
terlemek : пщIэнтIэн.
terletmek : гъэпщIэнтIэн.
terli : пщIэнтIа.
terlik : лъапэлъэф, башмакъ, лэгъунэ вакъэ.
terlikçi I : лъапэлъэфIыщIэ, башмакъыщIэ.
terlikçi II : лъапэлъэфыщэ, башмакъыщэ.
termal : псыхуабэ.
termik : термик.
terminal : автобус екIуэлIапIэ.
terminoloji : терминологие, къэпсэлъэкIэ.
termit zoo. : термит.
termodinamik : термодинамик.
termoelektrik : термодыщэуэздыгъэ.
termofor : термофор.
termokimya : термохимие.
termometre : хуабэпщ.
termonükleer : термонуклеер.
termoplast : термопласт.
termos : псыхуэбалъэ.
termosifon : псыхуабэхьэку.
terör : шынагъуэшхуэ, тегушхуэн, бзэджагъэ.
terörist : тегушхуакIуэ, бзэджащIэ.
terörizm : тегушхуэныгъэ, бзаджэныгъэ.
ters : 1. пхэнж, 2. зэпыгъэза, 3. щIыб, 4. ней,
1472-elin tersi : IэщIыб, -ters dönmek : зэпыгъэзэн, -ters gitmek : пхэнжу кIуэн, -ters
orantılı : пхэнжу зэгъэлытэн, -ters ters bakmak : ней нейуэ къэплъэн.
tersane dnz. : кхъухьщIапIэ.
tersim : 1. сурэт, 2. пэрытх фIыцIэ, 3. сурэт щIын IэщIагъэ, 4. техын.
tersine : и пхэнжу,
1473-tersine çevirmek : зэпыгъэзэн, -tersine dönmek : зыгъэзэн.
tersinir : зэпыпгъазэ шэкI.
terslemek : ехъурджэуэн.
terslenmek : къуэхъурджэуэн.
terslik : хъурджэуагъэ.
tersyüz : 1. зэдзэкI, 2. зэпырыгъазэ, 3. зыгъазэ,
1474-tersyüz etmek : зэпырыгъэзэн, -ters yüzüne çevirmek : зэдзэкIын, зэпыгъэзэн, -ters
yüzüne dönmek : зыгъэзэн.
tertemiz : къэбзабзэ,
1475-tertemiz su : псы къабзабзэ.
tertibat : зэгъэпэщын.
tertip ask. : 1. зэдэдзэгъу, 2. зэгъэпэщ,
1476-tertip etmek : зэгъэпэщын, -benim tertip : си дзэгъу.
terütaze : 1. щIалэдыдэ, 2. щIэдыдэ, 3. къыпачагъащIэ.
terzi : дэрбзэр,
1477-erkek terzisi : марыхъу, -kadın terzisi : марыбз, -terzihane :дапIэ.
terzilik : дэрбзэрын.
tesadüf : хуэзэ, къыIущIэ, къыпэщIэхуэ,
1478-tesadüf etmek : къыпэщIэхуэн.
tescil : гъэпэж,
1479-tescil etmek : гъэпэжын.
teselli : гъэудыIу,
1480-teselli etmek : гъэудыIун, -teselli mükafatı : гъэудыIуж саугъэт.
tesellisiz : гъэудыIуншэу.
tesellüm : Iых.
tesir : 1. гуащIэ, 2. гъэдаIуэ, къэгъэгъэдаIуэ,
1481-tesir etmek : гъэдэIуэн.
tesirsiz : гуащIэнщэ.
tesis : лъапсэ,
1482-tesis etmek : лъапсэ хуэщIын.
teskere : пхъаблэ, бэкъулауш.
teskin : мамыр,
1483-teskin etmek : гъэмамырын, -teskin olmak : мамырын.
teslim : 1. зыт, 2. етын,
1484-teslim bayrağı : зытын ныпыр дэшеин, -teslim etmek : етыжын, -ruhunu teslim
etmek : и псэр етын, хэкIын.
tespih : нэмэзщыгъэ,
1485-tespih çekmek : нэмэзщыгъэ гъэжэн.
tespit : гъэнэху,
1486-tespit etmek : гъэнэхун.
testere : пхъэх,
1487-ağaç testere : пхъэх, -demir testere : гъущIпхъэх, -testere ağzı : пхъэхыдзэ, -kıl
testere : цыпхъэх, -testerenin çıkardığı ses : пхъэхыбзэ.
testi : кхъуэщын,
1488-genişağızlı testi : кхъуэщын щхьэгуэ, -su testisi su yolunda kırılır : псы кхъуэщыныр
псыгъуэгум щокъутэр.
testici : кхъуэщынгъэж.
tesviye : зэгъэзахуэ,
1489-tesviye etmek : зэгъэзэхуэн.
teşbih : 1. егъэщхь, 2. хуэгъадэ,
1490-teşbih etmek : егъэщхьын, -teşbihte hata olmaz : егъэщхьыным къуэншагъэ
хэлъкъым.
teşçi : дэщI,
1491-teşçi etmek : дэщIын.
teşebbüs : егъажьэ, ублэ,
1492-teşebbüs etmek : ублэн, -teşebbüs edilmeyen işte yılan vardır : Iуэху мыублэм блэ
хэсщ.
teşekkül : 1. хъукIэ, 2. щIыкIэ.
teşekkür : 1. упсэу, 2. тхьэм уигъэпсэу, 3. жьыщхьэмахуэ ухъу.
teşerrüf : зэрыцIыху,
1493-teşerrüf etmek : зэрыцIыхун.
teşhir : гъэлъагъуэ, теплъэ,
1494-teşhir etmek : егъэлъагъун.
teşhis : 1. къэщIэн, 2. цIыхун,
1495-teşhis etmek : цIыхужын.
teşkil : щIы,
1496-teşkil etmek : щIын.
teşkilat : хасэ,
1497-teşkilat kanunu : хасэ хабзэ.
teşkilatsız : хасэншэ, мыухуа.
teşmil : хэугуашэ, хегъэубыдэ,
1498-teşmil etmek : хэугуэшэн, хегъэубыдэн.
teşne : 1. псыхуэлIэ, 2. хуэныкъуэ, 3. нэпсей.
teşrif : еблагъэ,
1499-teşrif etmek : еблэгъэн.
teşrifat : егъэблагъэ.
teşrifatçı : езыгъэблагъэр.
teşrifatçılık : егъэблэгъакIуэ.
teşvik : дэщI,
1500-teşvik etmek : дэщIын, -teşvik edici : дэщIакIуэ.
teşyi : Iэгу еуэ, 1гу теуэ.
1501-teşyi etmek : Iэгу хуеуэн.
tetanos med. : тетанос.
tetik I : кIакхъу,
1502-tetiği çekmek : кIакхъур щIэчын, -tetik muhafazası :щIэчхъумэ. -tetik emniyeti
:кIакхъу хъумэ.
tetik II : зыгъэпс, мыбэлэрыгъ
1503-tetikte beklemek : зыгъэпсауэ пэплъэн.
tetkik : хэплъэ,
1504-tetkik etmek : хэплъэн.
tevatür : гъэщIэгъуэн.
tevazu : мыпагэ.
tevcih : гъазэ,
1505-tevcih etmek : хуэгъэзэн.
tevdi : ет,
1506-tevdi etmek : етын.
tevdiat : етыныгъэ.
teveccüh : щыгуфIыкI, гуапэ,
1507-teveccüh etmek : щыгуфIыкIын, -teveccüh göstermek : зэригуапэр къэгъэлъагъуэн.
tevekkül : шыIэ,
1508-tevekkül etmek : зышыIэн.
tevellüt : къышалъхуа гъэр.
tevessül : щIэдзэ, хуежьэ,
1509-tevessül etmek : щIэдзэн, хуежьэн.
tevfikan : хуэфашэу, зегъэщхьу.
tevhit : 1. зэгухьэ, 2. зыуэ лъытэн,
1510-tevhit etmek : зэгуэгъэхьэн.
tevil : псалъэ зэгъэзэхуа,
1511-tevil etmek : псалъэр зэгъэзэхуэжын.
tevkif : гъэтIыс,
1512-tevkif etmek : гъэтIысын.
tevkifhane : лъэхъуэщ.
tevlit : къалъхун, къегъэлъхун.
Tevrat : Мусэ къыхуэха тхылъыр, Тэурат, Тхьэуэрэд.
tevsi : гъэбыхъу, гъэин,
1513-tevsi etmek : гъэбыхъун, гъэинын.
tevsik : гъэпэж,
1514-tevsik etmek : гъэпэжын.
teyakkuz ask. : мыбэлэрыгъ.
teyemmüm din: пшахъуэкIэ, ятIэкIэ андэз щтэн.
teyit : пэж,
1515-teyit etmek : гъэпэжыжын.
teyp : макъыщтэ, макътешэ.
teyze : анэ шыпхъу,
1516-teyzezade : анэ шыпхъурылъху.
tez : псынщIэ,
1517-tez canlı : щхьэ псынщIэ.
tezlik : псынщIагъэ,
1518-tez elden : псынщIэдыдэу.
tezahür : утыку къихьэ,
1519-tezahür etmek : утыкум къихьэн.
tezat : къыпэщыт,
1520-tezata düşmek : къыпэщытын.
tezek : гуарцэ.
tezhip : дыщэпскIэрытх.
tezgah :пхъэIущыпIэ.
tezkere : bak. teskere.
thalaspiotu bot. : хьэгъэбэкъу.
tıbbi : Iэзагъэ.
tıbbiöksürükotu bot. : хьэндрэхуашэтхьэмпэ.
tıbbiye : Iэзагъэ еджапIэ.
tıbbiyeli : Iэзагъэ еджакIуэ.
tıfıl : щIалэ цIыкIу.
tığ : хэдыкI мастэ.
tıkabasa : иуба,
1521-tıkabasa doldurmak : иубэу из щIын, -tıkabasa yemek : шхэкъуэн, шхэкIейуэ шхэн, tıkabasa yedirmek : шхэкIейуэ гъэшхэн, гъэшхэкъуэн.
tıkaç : IуукIа, 1убэ.
tıkaçlamak : IуукIэн, 1убэн.
tıkalı : гъэбыда, икуда.
tıkamak : гъэбыдэн, икудэн, дэкуэн,
1522-ağzını tıkamak : и жьэр гъэбыдэн, -çanına ot tıkamak : и тхьэгъушым мэкъу
икудэн, -kulaklarını pamukla tıkamak : и тхьэкIумэхэр бжьэхуцкIэ Iукудэн, -sözünü
ağzına tıkamak : и псалъэр и жьэм дэкуэн, жьэдэкуэн.
tıkanık : гъэбыда.
tıkanıklık : гъэбыдагъэ.
tıkanmak : гъэбыдэн.
tıkılmak : урадзэн,
1523-hapse tıkılmak : лъэхъуэщым урадзэн.
tıkınmak : зэIурыдзэн.
tıkır : Iэуэлъауэ.
tıkırdamak : Iэуэлъауэ щIын.
tıkırtı : цырхъ макъ.
tıkışıklık : цIыху Iув.
tıkıştırmak : 1. из щIын, 2. псынщIэу шхэн.
tıkız : Iув, быдэ.
tıklatmak : теуIэн.
tıklım tıklım : изыбзэ, дэз.
tıkmak : идзэн,
1524-hapse tıkmak : лъэхъуэщым идзэн.
tıknaz : цIыху хъурей.
tıknefes : бауэ кIэщI.
tıksırık : къепс.
tıksırmak : къепсын.
tımar : шы тхъунщI,
1525-tımar etmek : шыр тхъунщIын.
tımarhane : щхьэзэщ,
1526-tımarhane kaçkını : щхьэзэщым яIэщIэкIа, щ1эк1уэсык1а.
tınaz : самэ, хьэвэ,
1527-tınaz savurmak : самэр кIыштэн, хьэвэр к1ыштэн.
tıngır : IункIыбзэ макъ, Iэуэлъауэ.
tıngırdamak : Iэуэлъауэ щIын.
tınlamak : зуун,
1528-kulaklarım tınlıyor : си тхьэкIумэхэр мэзу.
tınmak : къидзэн.
tınmamak : къимыдзэн.
tıp : узыншагъэ Iэзагъэ щIэныгъэ.
tıpa : щхьэIубэ, пхъэмыф1убэ.
tıpalamak : щхьэрыIубэн.
tıpalı : щхьэрыIуба.
tıpasız : щхьэрымыIуба.
tıpatıp : 1. ещхьдыдэ, 2. хуэдабзэ, 3. ардыдэ, 4. ещхьыркъабзэ, 5. екIун, 6. хуэхъун,
1529-tıpatıp uymak : хуэдабзу хуэхъун.
tıpırdamak : жэрыжэ лъэмакъ.
tıpış tıpış : хуэм хуэму,
1530-tıpış tıpış gitmek : хуэм хуэму кIуэн.
tıpkı çekim : хуэдабзэу техын.
tıpkı : хуэдэдыдэ.
tırıs : ущ, лъэрыхъу,
1531-tırıs gitmek : ущу кIуэн, -bana vız gelir, tırıs gider : зы цыу къысщымыхъуу, ущу
кIуэжынщ.
tırmalamak : епIэстхъын.
tırmanıcı : дэпщырей.
tırmanma : дэпщей.
tırmanmak : дэпщеин, дэпщын.
tırmık : 1. пхъэлъэбжьанэ, 2. пхъэIэпэ, 3. хьэмфIанэ,
1532-demir tırmık : гъущI пхъэлъэбжьанэ, -tırmık dişi : пхъэIэпэдзэ, пхъэлъэбжьанэдзэ, tırmıkbaşı : хьэмфIэнащхъэ.
tırmıklamak : пхъэлъэбжьанэкIэ зэщIэкъуэн.
tırnak : Iэбжьанэ,
1533-şeytan tırnağı : IэбжьанэласкIэ, -tırnak izi : IэбжьанапIэ, -tırnak göstermek :
Iэбжьанэ егъэлъагъун, -tırnağı bile olamamak : абы и Iэбжьанэф мыхъуфын, tırnaklarını kesmek : и Iэбжьанэхэр пыупIщIын, -tırnaklarını kerpetenle sökmek : и
Iэбжьанэхэр IэдэкIэ хэтхъын, -tırnaklarını yemek : и Iэбжьанэхэр ищхын, -tırnak
sürüştürmek : и Iэбжьанэхэр зыщыхъуэн, -dişinden tırnağından arttırmak : и дзэ, и
Iэбжьанэм къегъэлын, -ayak tırnağı : лъэбжьанэ, -hayvan tırnağı : фIалъэ, -tırnak
hastalığı :IэбжьанэкIухь.
tırnakçı : дыгъуакIуэ.
tırpan : шэмэдж,
1534-tırpan sapı : шэмэджыкI, -tırpan ağzı : шэмэджыдзэ, -tırpan dövme aletleri : сыджуадэ 1эмэпсымэхэр.
tırpancı : мэкъуауэ, хак1уэ.
tırpanlamak : шэмэдж еуэн.
tırtıklamak : къыпыудын.
tıs : цысс.
tıslamak : цысын.
tısıldamak : Iыхь.
tıynet : и хабзэ.
ti : ауан,
1535-tiye almak : ауан щIын.
Tibet coğ.: Тибет.
ticaret : щэн-щэхун,
1536-ticaret borsası : щэн-щэхун хасэ, -ticaret mahkemesi : щэн-щэхун хеящ1э, -ticaret
yasası : щэн-щэхун хабзэ, -ticari kazançlar : щэн-щэхун хэхъуэхэр, -ticari mukavele : щэнщэхун зэгурыIуэ тхыгъэ.
tifo, tifüs med. : хуабэуз.
tiftik : бжэныц.
tik : хэлъэт.
tiki olmak :хэлъэт иIэн.
tiksindirici : гу щыгъэкIырей.
tiksindirmek : игу щыгъэкIын.
tiksinmek : гу щыкIын.
tiksinti : гу щыкI.
tilki zoo. : бажэ,
1537-siyah tilki zoo. : бажапцIэ, -tilki gibi kurnaz : бажэм хуэдэу губзыгъэ, -tilki yuvası :
бажагъуэ, -tilki derisi : бажафэ, -tilki kuyruğu : бажэкIэ, -tilki yavrusu zoo. : бажэшыр, tilki
avcısı :бажащэ.
tilkilik : губзыгъагъэ.
tilkiüzümüdörtyapraklı bot. : инбыр.
tim ask. : зэуакIуэ гуп.
timsah zoo. : благъуэ.
tiner :щIэпдагъэ.
tip : щапхъэ.
tipi : борэн.
tiraj : бжыгъэ.
tirildemek : кIэзызын,
1538-tiril tiril titremek : щIыIэм игъэкIэзызын.
tirit : джэдыпсым щIакхъуэ гъэлыгъуа хэпIытIауэ шхыныгъуэ.
tiryaki : еса,
1539-sigara tiryakisi : тутынафэ.
titiz : гумызагъэ.
titizlik : гумызэгъагъэ.
titrek : кIэзызырей.
titrekkavak bot. : пхъэщабэ.
titreklik : кIэзызыгъэ.
titreme : кIэзыз, кIэкуакуэ.
titremek : кIэзызын, кIэкуакуэн,
1540-korkudan titremek : шынагъуэм игъэкIэзызын, -titreye titreye : кIэзыз-кIэзызурэ.
titreşim : кIэзыз.
titreşmek : зэдэкIэзызын.
titreştirmek : гъэкIэзызын.
tiyatro : театр.
tiz : макъ псыгъуэ.
tohum : жылэ, хьэдзэ,
1541-tohum ekmek : жылэ тесэн, -tohumsuz kalmak : жылапхъэншу къэнэн, -tohum özü :
жылэку, -tohumluk çavdar : жылапхъэ хьэпцIий.
tohumluk : жылапхъэ.
tok : ныбэ из,
1542-tok karnına : ныбэ изкIэ.
toka I : быж
toka II : Iэубыд,
1543-toka etmek : и Iэр убыдын.
tokalaşmak : Iэ зэрыубыдын.
tokalı : быж зиIэ.
tokat : епэфэуэн.
tokgözlü : мынэпсей.
toklu zoo. : 1. Iэбгъэ, 2. щынабгъэ, 3. илъэсым ит щынэ, 4. бгъэбз,-toklu (erkek)
:гъэлъэхъу.
tokmak : умэ,
1544-tokmak sapı : умэкъу, кукъу, -tokmak gibi : умэм хуэдэу.
tokmaklamak : еумэн,
1545-sen kamaysan, ben tokmağım : уэ ухьэлэмэ, сэ сыумэщ.
toksin : щхъуэ.
toksözlü : 1. зи псалъэр пэж, 2. пэж жызыIэ, 3. къехьэкI нехьэкI хэзымылъхьэ.
tokuşmak : зэудэкIын.
tokuşturmak : зэдегъэуэндэкIын.
tolerans : пIалэ лей.
tolga ask. : жыр пыIэ.
tomar : зэкIуэцIышыхьа.
tombak -min. :домбеякъ.
tombul : пшэр.
tombulluk : пшэрыгъэ.
tomruk : жыг дакъэ, мывэшхуэ,
1546-ormandan ağaç indirirken arabaya bağlanan tomruk : пхъэлъэф.
tomurcuk : къэмыгъэгъа, мытIэпIа, гулъ.
ton I : тон, 1000 кг.
ton II : 1. макъым и гъумагъ, 2. макъ, 3. жыIэкIэ, 4. фэхэм я къуэлэныгъэр
зэрызыщхьэщыкI.
tonaj : хьэлъагъ.
tonc : хьэсэбэкъу.
tonga arg. : къэпцIэн,
1547-tongaya basmak arg. : укъагъэпцIэн, -tongaya bastırmak arg. : къэгъэпцIэн.
tonoz : унащхьэ.
tonton : къэшэн, щIасэ.
top : 1. топ, 2. хъурей, 3. Iэщэщхуэ, 4. IэщкIэ,
1548-topa vurmak : топым еуэн, -topla duvarı yıkmak : IэщэщхуэкIэ блыныр иудын.
topaç : чын,
1549-topaç kamçısı : чынщIопщ, -topaç döndürmek : чын гъэвуун, -buzda topaç oyunu :
мылым чын джэгун.
topak : 1. бэга, 2. хъурей.
topaklamak : гъэхъуреин.
topal etmek : гъэлъэшэн.
topal : лъашэ, щIакъуэ.
topallamak : лъэшэн.
topallık : щIакъуагъэ.
toparlacık : хъурей цIыкIу.
toparlak : хъурэй.
toparlakpırasa bot. : хьэбжьын.
toparlamak : зэщIэкъуэн.
topaz : топаз.
topçu ask. : топауэ, топгъауэ.
toplam : зэхуэхьэса.
toplamak I mat. : зэхэлъхьэн.
toplamak II : зэщIэкъуэн, зэхуэхьэсын,
1550-toplama kampı : гъэрыIуэ, -ağzını topla : уи жьэр зэщIэкъуэ, -oturma odasını
toplamak : хьэщIэщыр зэщIэкъуэн, -sofrayı toplamak : Iэнэр зэщIэкъуэн.
toplanmak : зэхуэсын, 2. зэIущIэн.
toplantı : 1. зэхуэс, 2. зэIущIэ,
1551-toplantı halinde : зэхуэсауэ.
toplardamar anat. : лъынтхуэшхуэ.
toplaşmak : зэрыугъуеин.
toplatmak : зэхуегъэхьэсын, зэщIегъэкъуэн.
toplayıcı : зэхуэхьэсакIуэ.
toplu : зэхуэхьэса, зэщIэкъуа.
toplu iğne :мастэтоп.
topluluk : зэхэт.
toplum : жылэ,
1552-toplumbilim : жылэ щIэныгъэ, -iki toplumlu : жылитI, -toplumsal ilerleme : жылэ
гъэсэныгъэ.
topoğraf : щIыпщ.
topoloji : топологи.
toprak : щIы, щIыгу,
1553-toprak olmak : щIым хэткIухьын, -kara toprak : щIы фIыцIэ, -toprak bilim : щIы
щIэныгъэ, -toprak altı : щIы щIагъ, -kabaran toprak : щIы къэпщ, -yeni toprak : щIыщIэ, uyandırılmış toprak : щIыщIэ къэIэта, -bereketli toprak : щIы пшэр.
toptan : псори.
topuk : лъэдакъэ,
1554-topuk çatlağı : лъэдакъацэ, -topuk yarığı : лъэдакъачэ, -topuk bağı : лъэдакъэпс.
topuz : гъущI хъурей, щхьэцхъурей.
topyekün : псэури, псори.
toraman : лIышхуэ.
torba : 1. хъуржын, 2. къэлътмакъ, 3. гъутхьэпсылъэ, 4. пэшмэн,
1555-deri torba : фэнджей, -yem torbası : Iус къэлътмакъ.
torna : 1. пыгъэкIырэхъу, 2. лъэрыгу,
1556-torna etmek : пыгъэкIырэхъуэкIын, -torna ile gezmek : лъэрыгукIэ къэкIухьын.
tornavida : хэкъузэщ.
tornistan dnz. : гъуэгузэхъуэкI.
torpido dnz. : зауэкхъухь, гынылъэес.
torpil dnz. : кхъухьышэес.
torpillemek dnz. : кхъухьышэескIэ еуэн.
tortop : хъурейуэ.
tortu : тхъурымбэ,
1557-tortunun dibe çökmesi : щIэтIысыкIын, щIэтIысыкIахуэ.
torun (kız) : пхъурылъху.
torun (oğul) : къуэрылъху.
toryum min. : торюм.
tos : натIэрыуэ.
tosbağa zoo. : шылъэгу.
tost : тост.
tostoparlak : хъуреибзэ.
tosun zoo. : танэхъу,
1558-tosun gibi : танэхъум хуэдэу.
tosuncuk zoo. : танэхъужьей.
totem : тхьэ нэпцI, тхьэ пэлъытэ.
toto : тхьэета къиш.
toy I : мыгъэса, щIалэщIэ.
toy II zoo. : дудакъ, губгъуэгуэгуш,
1559-küçük toy zoo. : адэжынэ.
toyluk : щIалагъэ.
toynak : былым лъэбжьанэ.
toz olmak : бзэхын.
toz : сабэ,
1560-toz bulutu : сабэ пшагъуэ.
tozlu : сабалъэ.
töhmet : лажьэ зытралъхьэр.
tökezleme : лъэпэрапэ.
tökezlemek : лъэпэрэпэн.
töre : хабзэ.
törebilim : хабзэ щIэныгъэ.
tören : зэIущIэшхуэ, хьэгъуэлIыгъуэ.
töretanımaz : хабзэншэ, хабзэмыщ1э.
törpü : 1. и, 2. пхъахъуэ,
1561-altını törpülemek : щIэхъукIын, -ağzını törpülemek : IухъукIын, -üstünü törpülemek :
техъукIын.
tövbe : щIегъуэжа,
1562-tövbe etmek : щIегъуэжын.
trabzan : пкIэлъейIулъ.
trafik : маршынэ гъуэгу.
tragopogon bot. : губгъуэбжьэхуц.
trahoma med. : ней уз.
trajedi : гуауэ.
traktör : трактор.
trampa : зэхъуэж,
1563-trampa etmek : зэхъуэжын.
trampet müz. : фэтIарпI.
trampetçi müz. : фэтIэрпIауэ.
tramvay : трамвай.
transfer : 1. Iушын, 2. хьын, 3. зэблэхъун.
transit : къэмыувыIэу блэкIу.
transkafkasseselibaharatı bot. : вэныгъуэ.
translantik dnz. : 1. хышхуэ адрыщI, 2. хышхуэ адрыщIым кIуэ кхъухь.
traş : упсын, щын,
1564-traş bıçağı : жьакIэупсысэ, -sakal traşı : жьакIэр егъэупсын, -saç traşı : щхьэц
егъэщын, -yarım traş : ныкъуэупс.
traşlı : упса.
traşsız : мыупса.
tren : мафIэгу,
1565-tren yolu : гъущI гъуэгу, мафIэгу гъуэгу.
trençkot : 1. цакуэпIащIэ, 2. уэшх цакуэ.
treyler : хьэлъэIузыш, хьэлъэ зезыщэ.
tribün : трибун.
triko : цыхъэ, цыхъар.
trilyon : трилйон.
triportör : машынэлъакъуищ.
troleybüs : тролейбус.
trompet müz. : бжьамий.
tropikal : тропикал.
tsey : цей,
1566-tseyin altına dikilen kumaş : сэнджэху, -tseyin etek yırtmacı : кIэкъуащIэ.
tu : пу.
tual : иIэн.
tuf :мывэкъэб.
tufan : Нухь и лъэхъэнэм къешха уэшхышхуэр.
tufeyli : хэшхыкI, дэшхыкI.
tuğla : чырбыш,
1567-tuğla kalıbı : чырбышкупхъэ, -tuğla imali : чырбышгъэж, -tuğla harmanı : чырбыш
хьэм.
tuhaf : гъэщIэгъуэн,
1568-tuhafıma gitti : гъэщIэгъуэн къысщыхъуащ, -işin tuhafı : Iуэхум и гъэщIэгъуэныр, tuhaflık : гъэщIэгъуэныгъэ.
tuhafiye : щыгъынхэр.
tuhafiyeci : щыгъыныщэ.
tul : лъэгагъ.
tulipauniflora bot. : бжьыныхущэху.
tuluk : фэнд.
1569-koyunu tuluk yüzmek : мэлым и фэр нэду техын.
tulumba : псыкъиш Iэмэпсымэ.
tuman : гъуэншэдж щIагъщIэлъ.
tunç min. : шыгун.
tundra : тундра.
Tunus coğ.: Тунус.
tur : къежэкIыгъуэ,
1570-tur atmak : зэ къежэкIын.
turfanda : хадэхэкIпасэ.
turist : къэкIухьакIуэ,
1571-turistik yer : къэкIухьыпIэ.
turkuaz : туркуаз.
turna zoo. : къру,
1572-turnayı gözünden vurmak : кърур и нэмкIэ къэукIын.
turnabalığı zoo. : хьэбдзэжьей.
turp bot. : балыджэ.
turp gibi : балыджэм хуэдэу.
turpbeyaz bot. : балыджэху.
turpkırmızı bot. : балыджэплъ.
turpsiyah bot. : балыджэфIыцIэ.
turptohumluk bot. : балыджэхъу.
turpyabani bot. : губгъуэбалыджэ.
turunçgiller-bot: гуащ1эк1э.
turşu : фIэIу, гъэфIэIуа,
1573-turşu gibi : фIэIуам хуэдэу, -turşu kurmak : гъэфIэIун.
turşuluk : гъэфIэIуапхъэ.
turşukabağı bot. : къэбышкIий.
turuncu : плъыжьгъуэжьыфэ.
turunçgiller :гуащIэкIэ.
tuş : 1. пшынэIэпэ, 2. тхыцIэкIэ тедзэн.
tut :убыд.
tutacak : убыдыпIэ.
tutam : Iэгуэ.
tutar : уасэ.
tutarak med. : гъуэжьуз.
tutarlı : теубыда.
tutarsız : теубыдэгъуэншэ.
tutkal : бдзантхьэ.
tutkallamak : бдзантхьэн.
tutku : дэхьэх.
tutkun : 1. дэхьэха, 2. зэдэщIын.
tutkunluk : зэдэщIыныгъэ.
tutmak : убыдын, Iыгъын,
1574-bir dediği bir dediğini tutmamak : жиIэр зэтемыхуэн, -dilini tutmak : и бзэгур
убыдын, -ev tutmak : унэ бэджэнду къэщтэн.
tutulаmayan : яхуэмыбыдыф.
tutsak : гъэр.
tutsaklık : гъэрын, гъэрыпIэ.
tutturmak : егъэубыдын.
tutucu : лъэхъэнэм емыкIуф.
tutuk : зэфIэна.
tutuklama : убыдын.
tutuklanmak : уаубыдын.
tutuklatmak : егъэубыдын.
tutuklu : ягъэтIыса.
tutulma : иубыдын,
1575-ay tutulması ast. : мазэр иубыдын, -güneş tutulması ast. : дыгъэр иубыдын.
tutum : къегъэл, къыдэгъахуэ.
tutumlu : къезыгъэлыф.
tutumsuz : къезымыгъэлыф.
tutunmak : зэубыдылIэн, убыдын.
tutuşmak : щIэгъэнэн.
tutuşturmak : 1. зэщIэгъэнэн, 2. зэгъэзэуэн.
tuvalet I : псыунэ.
tuvalet II : зыгъэщIэрэщIапIэ,
1576-tuvaletini yapmak : зыгъэщIэрэщIэн.
tuz : шыгъу,
1577-tuz-ekmek : шыгъу-пIастэ, -tuz biber ekmek : шыгъу шыбжий хэкIутэн, -tuzlu su :
шыгъупс, -kaya tuzu : мывэ шыгъу.
tuzlamak : шыун.
tuzlu : шыугъэ.
tuzsuz : мышу,
tuzak : теуэ, къапхъэн,
1578-tuzak kurmak : теуэ ухуэн, къэпхъэн гъэувын.
tuzla : шыгъу къыщIэхыпIэ.
tuzotu bot. : жьуджалэ.
tüberkülöz med. : жьэну уз.
tüccar : щакIуэ, дэжыг.
tüfek : фоч,
1579-çift namlulu tüfek : фоч зэгуэт, -tek namlulu tüfek : фочзакъуэрыуэ, -tüfek atmak :
фоч гъэуэн, -tüfek çatmak : фоч зэупсеин, -tüfek dipçiği : фоч дакъэ, -tüfek namlusu :
фочыкъу, -tüfek patlama sesi : фоч уэ макъ, -tüfek satıcısı : фочыщэ, -tüfek kılıfı :
дохъутей, -tüfek tamircisi : фоч зыщIыж, -tüfek kayışı : дамэпс, -makinalı tüfek :
машынэфоч, -tüfek burnu : фочыпэ, -uzun menzilli tüfek :жыжэрыуэ фоч.
tüfekhane : фочыщ.
tükeniş : ухыгъэ.
tükenmek : яухын,
1580-kitap tükendi : тхылъыр яухащ.
tükenmez : мыухын.
tükenmezlik : мыухыныгъэ.
tükenmiş : иуха,
1581-tükenmiş bir şair : ухыныгъэм нэса усакIуэ.
tüketici : щэхуакIуэ.
tüketim : ухын.
tüketmek : уухын.
tükürmek : убжьытхэн.
tükürük : Iупс,
1582-kalın tükürük : уIпсыбэ.
tül : чэсеипс,
1583-tül entari : чэсеипс бохустей.
tülbent : чэсей,
1584-beyaz tülbent : чэсейфэху.
tüm : псори, зекIэри.
tümör med. : бэгыгъэ.
tümsek : къандзэгу.
tümsel : пыртыкъ.
tünaydın : шэджагъуэфI.
tünek : 1. теувапIэ, 2. пытIысхьэпIэ, 3. лъэуджыджэ,
1585-horoz tünedi : адакъэр лъэуджыджащ.
tünel : щIытI гъуэгу,
1586-tüneli geçmek : щIытI гъуэгум икIын.
tünemek : 1. лъэуджыджэн, 2. теувэн, 3. пытIысхьэн.
tür : лIэужьыгъуэ.
türban : турбан, щхьэпыIэ, щхьэфIэпхыкI.
türbe : кхъэлэгъунэ.
türbedar : кхъэлэгъунэ плъыр.
türdeş : зэлIэужьыгъуэхэр.
türedi : 1. иужькIэ зылъэгъуа, 2. хущIэкъуа.
türeme-k : къыхэгъэкIын, гъэлъхуэн, гъэбэгъуэн.
Türk : Тырку, ЛъапэкIагъуэ, Лъэпагу.
türkçe : тыркубзэ,
1587-türkiyat : тыркубзэ щIэныгъэ.
Türkistan coğ.: Туркистан.
Türkmen : Тыркумэн.
Türkmenistan coğ.: Туркменистан.
türkü : уэрэд,
1588-türkü yakmak : уэрэд усын.
tütmek : 1. гукъэкI, 2. тутыныс, 3. Iугъуэ кърихун.
tütsü : Iугъуэ егъэун, щIэгъауэ, щIэуэ.
tütsülemek : щIэгъэуэн, гъэлыгъуэн.
tütün : тутын, джырышкIий.
1589-tütün kesesi : тутынылъэ, -tütün rengi : тутыныфэ.
tüy : къэуц,
1590-tüyü yolunmuş : гъэджэфа, -tüy kalem : къабзий пэрытх, -tüyleri diken diken olmak :
и щхьэфэцыр тэджын.
1591-tütündeli -bot. :хьэмгъуэкъу.
tüydürmek : щIэгъэцIывэн.
tüylendirmek : гъэбэлэцэн.
tüylenmek : бэлэцэн.
tüylü : бэлацэ.
tüysüz : цыншэ, джафэ.
tüzük : хасэ хабзэ.
U, u : Y, у. Iу, Iу
ucuucuna : ерагъпсэрагъыу.
ucube : наджэ-Iуджэ.
ucuz : пуд,
1591-ucuz almak : пуду къэщэхун, -ucuz atlatmak : пуду къелын, -ucuz satmak : пуду
щэн, -sudan ucuz : псым нэхърэ нэхъ пууд.
ucuzlatmak : гъэпудын.
ucuzluk : пудыгъэ.
uç : пэ, лъэныкъуэ, гъунэ, нэз,
1592-uç uca gelmek : и пэхэр зэхуэзэн, -ucu bucağı olmamak : нэзи гъуни имыIэн, -ucu
birine dokunmak : и пэр зыгуэрым еIусэн, -bir uçtan bir uca : зы гъунэмрэ адрей гъунэм, ayaklarının ucuna basarak yürümek : и лъапэхэмкIэ зекIуэн, -ayaklarının ucunda durmak
: лъапэкIэ зитIэн, -dilinin ucunda : и бзэгупэм телъын, -dünyanın bir ucunda : дунем и зы
лъэныкъуэм, -iki ucunu bir araya getirmek : и питIыр зы щIыпIэм къэгъэкIуэн, -ucuna
oturmak : пытIысхьэн, -ucu kurumak : пыгъукIын, -ucundan yemek : пышхыкIын.
uçak : кхъухьлъатэ,
1593-uçak kaçırmak : кхъухьлъатэ гъэкIуэсэн.
uçan top : лъатэтоп (воллейбол), хъэфэпщ зэпырыдз.
uçan : лъатэр,
1594-uçan kuşa borcu olan : бзу лъатэм и щIыхуэ зытелъ.
uçarılık : щIалагъэ.
uçkur : шхьэпс, гъуэншэджщхьэпс.
1595-uçkur imalinde kullanılan bıçak : щхьэкъуэсэ.
uçlanmak : етын.
uçlu : пэ зиIэ.
uçmak : 1. лъэтэн, 2. пыкIын,
1596-uçma zamanı : лъэтэгъуэ, -benzi uçmak : и фэр пыкIын, -içeriye uçmak : илъэтэн, dışarıya uçmak : илъэтын, -önünden uçmak : Iулэтын, -üzerinden uçmak :
щхьэщылъэтын, -aşağıya uçmak :елъэтэхын, -yukarıya uçmak :дэлъэтеин.
uçsuz : гъунэншэ,
1597-uçsuz bucaksız : гъуни нэзи имыIэ, мардэншэ.
uçucu : лъатэрей.
uçuk I : 1. пыкIа, 2. текIа.
uçuk II : хэщтыкI.
uçuklamak : хэщтыкIын.
uçurmak : гъэлъэтэн,
1598-kuş uçurmamak : бзу мыгъэлъэтэн.
uçurtma : къангъэлъатэ.
uçurum : бгызадэ, ехыгъуей, щыхупIэ.
uçuş : лъатэ.
uçuşmak : зэдэлъэтэн.
uf : уэху, (бэуэгъуэ).
ufacık : цIыкIунитIэ.
ufak : цIыкIу,
1599-ufak çapta : мащIэ, жьыгъей, кIэщхъ, кIапIинэ, -bozuk para : IэпэщIэгъэж жьыгъей, ufak taş : мывэ кIэщхъ, -ufak yığın : кIапинэ.
ufaklık : тIо, пIито, т1у.
ufak tefek :цIыкIуфэкIу.
ufalamak : ущыкъуеин.
ufalmak : зыгъэцIыкIун.
ufaltmak : гъэцIыкIун.
ufaltılmış : гъэцIыкIуа.
ufarak : цIыкIу.
uflamak : щэтэн.
ufuk : 1. плъапIэ, 2. щIыгумрэ уафэмрэ щызэхыхьэр,
1600-ufkunu genişletmek : кууэ плъэфын.
uğrak : 1. IууапIэ, 2. къэувыIапIэ.
uğramak : 1. хуэзэн, 2. Iууэн,
1601-geçerken uğramak : IущIэн, -uğrayıp almak : хуэзэу Iыхын.
uğraş : 1. Iуэху, 2. пэщэщын, 3. уджэрэджын.
uğraşı : епэщэщ.
uğraşmak : епэщэщын.
uğraştırmak : егъэпэщэщын.
uğratmak : хуэгъэзэн.
uğru : дыгъу.
uğuldamak : зуун.
uğultu : ву, зу.
uğultulu : зу макъ зыщIэт.
uğur : махуэ,
1602-uğur getirmek : махуэ яхуэхъун, -güle güle : гъуэгу махуэ, -ayağı uğurlu gelmek :
лъапэ махуэ хъун.
uğurböceği zoo. : мэшбэв.
uğurlamak : дэкIуэтэн, гъэкIуэтэн.
uğurlanmak : къыбдэкIуэтэн, уагъэкIуэтэн.
uğursuz : мыгъуэ.
uhde : 1. хьэлъэ, 2. унафэ, 3. еплъын.
ukala : зызмыщIэж.
ukde : гуауэ,
1603-ukde olmak : гуауэ щыхъун.
ulak : лIыкIуэ.
ulama : зэпыIулIэ.
ulamak : зэпыIулIэн.
ulan arg. : ей, щIалэ.
ulanmış : зэпыIулIа.
ulaşılmak : кIыщIэхьэжын.
ulaşım : лъэщIыхьэ, нэс.
ulaşmak : лъэщIыхьэн, нэсын.
ulaştırmak : лъэгъэщIыхьэн, нэгъэсын.
ulema : нэхъыжьхэр.
ulu : ин, лъапIэ, лъагэ.
ululamak : гъэлъэпIэн, гъэинын, гъэлъэгэн.
uluma : къугъу,
-köpeğin uluması :хьэр мэкъугъу.
ulumak : къугъун.
uluorta : дауэрэми.
ulus : лъэпкъ.
ulusal : лъэпкъыу,
1604-ulusal gelir : лъэпкъ хэхъуэ.
ulusallaştırmak : гъэлъэпкъын.
uluslararası : хэгъэгухэр.
ulvi : лъапIэ.
ulviyet : лъэпIагъэ.
umacı : шынагъуэ.
umde : и хабзэ.
umma : гугъэ.
ummadık : щымыгугъуэм.
ummak : гугъэн.
umman : хышхуэ.
umulmadık : узыщымыгугъуэм,
1605-umulmayan durum : узышымыгугъуэ Iуэху.
umulmak : къогугъын, къыпщыгугъын.
umum : псэури,
1606-umuma açık : псэури щIыхьэфынщ, -umum müdür : псэуми я тхьэмадэ.
umumi : псэуми,
1607-umumi emniyet : псэури зыхъумэ, -umumi af : псэуми яхуэгъэгъун.
umur : зыфIэгъэщIын,
1608-umurumda değil : зыфIэзыгъэщIкъым.
umursamaz : зыфIэзмыгъэщI.
umut : гугъэ,
1609-umut kesmek : гугъэр хэхыжын.
umuduyla : и гугъэу.
umutlanmak : гугъэн.
un : хьэжыгъэ,
1610-has un : хьэжыгъэ курыху, -üzerine un serpmek : хьэжыгъэ теудэн, -un değirmeni :
щхьэл.
unsur : пкъыгъуэ.
unutkan : щыгъупщэх, щыгъупщэрей, гунэф.
unutma-k : щыгъупщэн.
unutmabeniçiçeği bot. : къырухугу.
unutmamak : щымыгъупщэн.
unutturmak : щыгъэгъупщэн.
unutulmak : уащыгъупщэн.
unutulmaz : ящымыгъупщэжын, гуимыкIыж.
unutulmuş : ящыгъупщэжа.
unvan : и цIэ,
1611-ticari unvan : щакIуэцIэ, фирмэцIэ.
unvanı : и цIэр.
upuygun : хуэфащэдыдэ.
upuzun : кIыхьыбзэу,
1612-upuzun yatmak : кIыхьыбзэу гъуэлъын.
ur med. : тыкъыр, бэгыгъэ.
urağan : жьапщэщхуэ, жьыбгъэщхуэ.
Uranüs ast. : Уранус.
uranyum min. : уранюм.
urba : щыгъын.
urban : хьэрып, лъэкъуапцIэ.
urduca : урдыбзэ. (пакистаныбзэ).
urgan : кIапсэ.
us : гупсысэ, акъыл, кIэщ.
usanç : зэш,
1613-usanç verici : уезыгъэзэш.
usandırmak : егъэзэшын.
usanmak : езэшын.
usanmayan : мызэш, емызэш.
usare : пхъэщхьэмыщхьэпс.
uskur dnz. : псыху.
uslandırmak : гъэмамырын.
uslanmak : мамырын.
uslu : мамыр,
1614-uslu durmak : мамыру щытын.
usta : Iэзэ,
1615-usta işi : Iэзэ Iуэху, -ağaç ustası : пхъэIэзэ, -iş ehli : хуэIэзэ.
ustabaşı : Iэзащхьэ.
ustaca : Iэзэу, хуэIэзэу.
ustalık : Iэзагъэ.
ustalıklı : IэзагъэкIэ,
ustura : жьакIасэ.
usturuplu arg. : хъуэнэфI.
usul I : и гъуэгу, и щIыкIэ.
usul II : хуэму,
1616-usul usul : хуэм хуэму.
usulcacık : хуэмцIыкIу.
uşak : лIыщIэ.
uşaklık : лIыщIагъэ.
ut müz. : Iут.
utanacak : узышыукIытэн.
utanç : укIытэ.
utandırmak : гъэукIытэн.
utandırıcı : узыгъэукIытэ.
utangaç : укIытэрей.
utangaçlık : укIытэныгъэ, укIытэгъуэ.
utanmak : укIытэн,
1617-yaptığından utanmak : щIэукIытыхьыжын.
utanmaz : мыукIытэ.
utanmazca : мыукIытэу.
utanmazlık : мыукIытагъэ.
Utarit ast. : Меркур.
utçu müz. : Iудауэ.
utku : текIуэныгъэ.
uyak : егъэщхь.
uyandırıcı : къэзыгъэуш.
uyandırılmak : укъагъэушын.
uyandırmak : къэгъэушын,
1618-şüphe uyandırmak : гурыщхъуэ егъэщIын.
uyanık : къэуша, мыжей.
uyanmak : къэушын.
uyar : зезыгъэкIу.
uyarı : мыбэлэрыгъ.
uyarlamak : егъэкIун.
uyarmak : гъэсакъын, мыгъэбэлэрыгъын.
uydu : 1. къыдэзыкIухь, 2. хуэхъуа.
uydurma-k : 1. хуэгъэхъун, 2. зегъэщхьын, 3. пцIы упсын,
1619-ayak uydurmak : лэбакъуэ зэдэдзын, -vidayı uydurmak : IутIэр хуэгъэхъун.
uydurmasyon arg. : пцIыгъэ.
uyduruk : пцIы.
uydurulmak : пцIы яупсын.
uygar : гъэса, щэныгъэ.
uygarlaşmak : гъэсэныгъэ иIэ хъун, щэныгъэн.
uygarlık : гъэсэныгъэ, щэныф1агъэ.
uygulamak : щIын, щIэдзэн.
uygulamalı : пщIыурэ.
uygulanabilirlik : пщIыфыну.
uygun : игъуэ, хуэфащэ, пэхъу,
1620-uygun bulmak : хуэфащэу лъытэн.
uygunsuz : пэмыхъун.
uygunsuzluk : имыгъуэ.
uyku : жей,
1621-uyku tutmamak : мыжеифын, -uykusu gelmek : и жеин къэкIуэн, -uykusu kaçmak :
жейр фIэкIуэдын, -uykusunu almak : жейр хурикъун, -uykuya dalmak : хэжеихьын, -uyku
sersemliği : жейбащхъуэ, -uykuda horlamak : пырхъын,-uyku hapı :жейхущхъуэ, uykusunda horlayan :жейпырхъ,-çabuk uyuyan :жеигъуафIэ, -zor uyuyan :жеигъуей, uyku zamanı :жеигъуэ, biruyumluk :жейпакIэ.
uykucu : жейнэд, жеирей.
uykusuzluk : жеиншагъэ.
uyluk anat. : куэ,
1622-uyluk kemiğinin sivri tarafı anat. : куэ къуапэ.
uyma-k : 1. зэдегъэщIын, 2. зэтехуэн,
1623-sözleri birbirine uymuyor : и псалъэхэр зэтехуэкъым.
uyruk : и хэгъэгур.
uysal : мамыр, IурыщIэ.
uysallık : мамырыгъэ, 1урыщ1агъэ.
uyuklamak : щхьэукъуэн.
uyum : къызэдищтэу, зэдекIуу.
uyuma-k : жеин,
1624-uyur gibi yapmak : жей нэпцI зыщIын.
uyumlu : 1. къызэдиштауэ, 2. зэдекIуау, вэгъзэгъ.
uyumsuz : 1. къызэдимыштэу, 2. зэдемыкIуу.
uyuntu : хуэмыху.
uyurgezer : жейкъэкIухь уз.
uyuşma : 1. зэгурыIуа, 2. зэдекIуа, 3. ундэрэщхъуа.
uyuşmak I : 1. зэгурыIуэн, 2. зэдекIун, 3. ундэрэщхъуэн.
uyuşmak II : диин.
uyuşmazlık : зэгурымыIуэныгъэ.
uyuşturmak : гъэдиин.
uyuşturucu : 1. узыгъэдий, 2. хьэрэтIомпI.
uyuşuk : дия.
uyuşukluk : диягъэ.
uyutmak : 1. гъэжеин, 2. къэгъэпцIэн, 3. гъэжеижын.
uyutucu : узыгъэжей.
uyuz med. : фашхэ, щIыфащхэ, тIэхъуфэхъу,
1625-uyuz etmek : гъэбэмпIэн, -uyuz olmak : хуэбэмпIэн.
uz : IэпэIэсэ, IэдакъэщIэкI, Iэзэ.
uzak : жыжьэ, пэжыжьэ, пэIэщIэ, пыIудза, тIыпх, тIыпхлъэпх.
1626-uzak akraba : благъэ жыжьэ, -gözden uzak, gönülden uzak : нэм пэжыжьэмэ, гуми
пэжыжьэщ.
uzakdoğu : жыжьэкъуэкIыпIэ.
uzaklık : пыIудзагъэ,
1627-yürüterek uzaklaştırmak : Iушын.
uzaksamak : жыжьэ щыхъун.
uzamak : хэхъуэн, кIыхь хъун,
1628-günler uzuyor : махуэхэм хохъуэр, -boyu uzamış : и кIыхьагъым хэхъуащ.
uzanmak : 1. зыукъуэдиин, 2. кIуэн,
1629-dışarı doğru uzanmak : щIэтIеикIын.
uzantı : къыпыт.
uzat : къэший.
uzatmak : 1. хуэшиин, 2. гъэкIыхьын,
1630-uzatmayalım : дывмыгъэкIыхь, -dil uzatmak : бзэгу хуэшиин, -dışarı uzatmak :
щIэшиикIын, -dışarı doğru uzatmak : IушиикIын, -el uzatmak : Iэ хуэшиин, -parmak
uzatmak : Iэпэр хушиин.
uzatmalı : гъэкIыхьа.
uzay ast. : уэгу,
1631-uzay adamı : уэгу цIыху, -uzay elbisesi : уэгу фащэ, -uzay gemisi : уэгу кхъухь, uzay istasyonu : уэгу къэувыIэпIэ, -uzay uçuşu : уэгум щылъэтэн.
uzgörür : захуэу зылъагъу.
uzlaşıcı : гурыIуэныгъэ зыхэлъ.
uzlaşma : зэгурыIуэ.
uzlaşmak : зэгурыIуэн.
uzlaşmaz : зэгурымыIуэн.
uzlaştırıcı : зэгурызыгъаIуэ.
uzlaştırma : зыгурыгъаIуэ,
1632-uzlaştırma kurulu : зэгурызыгъаIуэ гуп, -uzlaştırma toplantısı : зэгурызыгъаIуэ
зэIущIэ.
uzlaştırmak : зэгурагъэIуэн.
uzluk : IэпэIэсагъэ.
uzman : Iуэхум и Iэзэ, хуэ1эзэ.
uzmanlaşma : Iуэхум хуэIэзэ.
uzmanlaşmak : Iуэхум хуэIэзэн.
uzmanlık : Iэзагъэ.
uzun : 1. кIыхь, 2. укъуэдия,
1633-uzun araç : гу кIыхь, -uzun atlama : лъэн, -uzun çizgi : кIыхьытхъ, -uzun etmek :
кIыхь щIын, гъэкIыхьын, -uzun hikaye : таурыхъ кIыхь, -uzun kafalı : щхьэ кIыхь, uzunlamasına : и кIыхьагъкIэ, -uzun oturmak : кIыхьу тIысын, -uzun tutmak : кIыхьу
убыдын, -uzun uzadıya : кIыхьлъыхьу.
uzunca : кIыхьу.
uzunçalar : кIыхьеуэ,
uzunluk : кIыхьагъ.
uzuv : Iэпкълъэпкъ.
uzyazar : жыжьэрытх.
uzyazım : жыжьэтедзэ, телекс, факс.
Ü, ü : адыгэ алфавитым мы тхыпкъэр хэткъым.
ücra : дэдзыха, жыжьэ, гъуэгу зимыIэ.
ücret : лэжьапщIэ,
1634-yapım ücreti : щIыпщIэ, -okul ücreti : еджапIэ уасэ, -ücretle çalıştırmak :
гъэлIыщIэн, нэгъэц1ук1э гъэлэжьэн.
ücretli : уасэкIэ.
ücretsiz : уасэншэу.
üç : щы, 3,
1635-üç adım atlama : лъэбакъуищкIэ лъэн, -üç ayaklı sofra : Iэнэ лъакъуищ, -üç misli :
хуэдищ, -üçte bir : щанэ, -üçer : щырыщ, -üç köşeli : къуапищ, -üç yüz : щищ, 300.
üçgen geo. : щимэ, зэпэджэ.
üçgül bot. : тхэмпищ.
üçteker : шэрхъищ.
üçüz : щылъхуанэ.
üfleme : епщэ.
üflemek : епщэн, ипщэн, дэпщэн, щ1эпщэн,
1636-sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer : шэм зи жьэ исам, шхур епщэурэ ешх.
üleşmek : зэдэгуэшэн.
üleştirmek : яхуэугуэшын.
ülke : хэгъэгу,
1637-yaşlı köpek bile, kendi ülkesinde cesurdur : хьэжьрэ пэт, езым и хэкум шылъэщщ.
ülkü : гугъэ, гугъапIэ.
ülkücü : гугъэ зиIэ.
ülser med. : жьэжьей уз.
ümit : гугъэ, щэншэн,
1638-ümit bağlamak : гугъапIэ, -ümit kesmek : гугъэр хэхыжын, мыгугъэын..
ümitli : гугъэ зиIэ.
ümitsiz : гугъэншэ,
1639-ümitsiz binicinin atı koşmaz : гур кIуэдмэ шыр жэркъым.
ümmet : жылэ,
1640-ümmeti Muhammed : Мухьэмэд и жьауэм щIэтхэр.
ün : 1. цIэрыIуэ, 2. макъ,
1641-ün kazanmak : цIэрыIуэ хъун, -ün salmak : цIэрыIуэн.
ünsüz : мыцIэрыIуэ.
üniversal : дуней цIыхухэм ей.
üniversite : университет, еджапIэ нэхъыщхьэ.
ünlem : Iэтыгъэ, Iэтыгъэпкъ.
Ürdün coğ.: Йордание, Iурдын.
üre : гъутхьэпс.
üreme-k : бэгъуэн.
üreteç : зыгъэбагъуэ, генератор.
üretici : 1. къэзыгъэкIыр, 2. зи Iэдакъэ щIэкIыр.
üretilmek : уагъэбэгъуэн.
üretim : 1. къэгъэкIын, 2. Iэдакъэм щIэкIын,
1642-üretim biçimi : зэрагъэбагъуэ щIыкIэр, -üretim güçleri : зыгъэбагъуэ гуащIэхэр.
üretme-k : гъэбэгъуэн.
üreyiş : бэгъуэкIэ.
ürkek : щтэгъуафIэ,
1643-ürkek ürkek : щтэIэщтаблэу.
ürkme : щхьэхь-псэхь.
ürkmek : щтэн,
1644-birisinden ürkmek : щыштэн, -ürküp kaçmak : IущтыкIын.
ürkütmek : гъэщтэн.
ürolog : уролог.
üroloji : урологи.
ürperme : хэщтыкI.
ürpermek : хэщтыкIын,
1645-tüylerim ürperdi : си щхьэфэцыр тэджащ.
ürpertmek : хэгъэщтыкIын.
ürüme : къугъу.
ürümek : къугъун,
1646-köpek ürüyor : хьэр мэкъугъу.
ürün : мэш.
-içi boş ürün :нэд.
üryan : пцIэнабзэ.
üs ask. : дзэ тIысыпIэ.
üslup : псэлъэкIэ.
üst : 1. и щIыIу, 2. ипщэрэ, 3. лъагэ, 4. и гущIыIу, 5. ипщэ.
üstat : Iэзэ.
üstatça : Iэзэу.
üstatlık : Iэзагъэ.
üstbaş : зыщыптIагъэхэр.
üstçene anat. : жьэпкъыщхьэ.
üstderi anat. : фэщIыIу.
üstdudak anat. : IупэщIыIу.
üste : телъхьэ,
1647-üste vermek : хутелъхьэн, -üstesinden gelmek : Iуэхур зэфIэгъэкIын, пэлъэщын.
üsteleme : тегъазэ, хэгъэзыхь.
üstelemek : тегъэзэн, хэгъэзыхьын.
üstelik : пэтрэ.
üstgeçit : ипщэблэкIыпIэ, щхьэпырыкIыпIэ.
üstlenmek : пщэм дэлъхьэн.
üstlük : тепхъуэ.
üstte : ипщэрэм.
üstten : ипщэмкIэ.
üstüne : 1. ищIыIу, 2. игущIыIу, 3. иужькIэ, 4. теухуа, 5. елъыта,
1648-üstüne bir bardak su iç : и щIыIум зы псыфалъэ псы тефыхьыж, -üstüne güneş
doğmamak : дыгъэ къытемыпсэн, -üstüne kalmak : къытенэн, -üstüne koymak :
телъхьэн, -üstüne oturmak : тетIысхьэн, -üstüne titremek : текIэзэзыхьын, -üstüne tuz
biber ekmek : и щIыIум шыгъу, бурш теудэн, -üstüne toz kondurmamak : сабэ
темыгъэтIысхьэн, -üstüne varmak : техьэн, -üstüne yapmak : тещIыхьын, -üstüne yatmak
: тегъуэлъхьэн, -üstüne oturtmak : тегъэтIысхьэн, -üstünü açmak : техын, -üstüne almak
: зытелъхэн.
üstün : 1. нэхъыфI, 2. текIуэн, 3. гъэлъэпIэн,
1649-üstün gelmek : текIуэн, -üstün tutmak : гъэлъэпIэн.
üstünde : и щIыIумкIэ.
üstünden atmak : зытедзын,
üstünlük : нэхъыфIыгъэ.
üstünkörü : 1. Iэпэдэгъэлэл, 2. емыгугъу.
üstüpü : бжэхуц бацэ.
üstüste : зэтелъ, зэкIэлъхьэужьу,
1650-üstüste üç gün : зэкIэлъхьэужьу махуищ, -üstüste koymak : зэтелъхьэн.
üstyapı : псэуалъэ.
üşengeç : щхьэхынэрей.
üşengeçlik : щхьэхынагъэ.
üşenmek : щхьэхын.
üşümek : пIыщIэн,
1651-içeride üşümek : щIэпIыщIыхьын, -dışarıda üşümek : дэпIыщIыхьын.
üşüntü : зыкъуом.
üşür : пщIанэ хьэкътын.
üşüşmek : тебэнэн.
üşütmek : 1. зыгъэпIыщIэн, 2. гъэпIыщIэн,
1652-ayağını üşütmek : и лъакъуэр гъэпIышIэн.
ütmek : къыфIэхьэхун, къэхьэхун.
1653-aşık ütmek : кIэн къафIэхьэхун, -üttürmek :егъэхьэхун.
ütopik : гугъэ жыжьэ.
ütopyacı : гугъэ жыжэ зиIэ.
ütü : ету, тещыжьык1,
1654-ütü tahtası : етуупхъэ, убыжыпхъэ. -ütü yapmak : хулIэжын.
ütücü : етуущI.
ütülemek : ету тедзэн,
1655-kafa ütülemek : щхьэ къэгъэвэн.
ütülenmiş : хулIа.
ütülü : ету тедза
üvendire : выуэч.
üvey : нэпIэс, мылъ,
1656-üvey ana : анэнэпIэс, -üvey baba : адэнэпIэс.
üvez : мышхупс, щIэщ.
üvezağacı bot. : мышхупсей, щIэщей.
üye I : хасэжылэ.
üye II : Iэпкълъэпкъ.
üyelik : хасэжылагъэ.
üzengi : лъэрыгъ.
üzengikemiği anat. : лъэрыгъ къупщхьэ.
üzere : пэтрэ,
1657-gelmek üzere iken : къакIуэ пэтрэ.
üzeri : 1. и щIыIу, 2. и щхъэ, 3. гущIыIу.
üzerinde : 1. и щIыIум, 2. и щхъэрэм, 3. егугъын, 4. гущIыIум.
üzerine : теухуа, телъхьа, щIыIу,
1658-üzerine almak : зытелъхьэн.
üzgün : гумащIэ,
1659-sonradan üzülmek : пыIэжын.
üzgünlük : гумэщIагъэ.
üzmek : гъэгумэщIэн.
üzücü : гуауэ,
1660-üzücü haber : гуэуж гуауэ.
üzülmek : гукъеуэн, щыхьэкIуэн, гумэщIэн.
üzüm : санэ,
1661-bektaşi üzümü : щхъырыб, -bektaşiüzümasması bot. : щхъырыбей.
üzümasması bot. : саней,
1662-kırmızı üzüm : санэплъ, -siyahfrenküzümü : санэфIыцIэ, -üzüm kütüğü : санэдакъэ, üzüm salkımı : санэ къудамэ, -üzüm suyu : санэпс, -üzüm yaprağı : санэ тхьэмпэ, -üzüm
bağı : санэ хадэ.
üzümotupelinyapraklı bot. : губгъуэжыхапхъэ.
üzüntü : 1. нэщхъеягъуэ, 2. гухэщI, 3. гукъеуэ, 4. гуауэ, 5. пыIэгъуэ.
V, v : В, б.
Vaat : гъэгугъэ,
1663-vaat etmek : гъэгугъэн, -vaadinde durmak : зэригъэгугъам тетыжын.
vaaz : ущие,
1664-vaaz etmek : щиен, еущиен.
vacip : пщIыпхъэ,
1665-zengine kurban vaciptir : хуэщIам къурмэныр и щIыпхъэщ.
vade : пIалъэ,
1666-vadesi geçmek : и пIалэр блэкIын, -vadesi geçmiş : и пIалэр блэкIащ, -vadesi
gelmek : и пIалъэр къос, -vadesi gelmiş : и пIалъэр къэсащ.
vadetmek : гъэгугъэн.
vadi : къуэ, къуэкIий, жьанэ,
1667-karanlık vadi : къуэкIий кIыфI.
vagina, vajina anat. : вагина, лъхуапIэ.
vagon : мафIэгу унэ,
1668-yataklı vagon : гъуэлъыпIэ зиIэ мафIэгу унэ.
vah vah : еуей.
vaha : пшэхъуалъэм щыIэ щхъуэнтIагъэ.
vahamet : гузавэ,
1669-vahamet kesbetmek : гузэвэгъуэ.
vahdet : зы,
1670-vahdet-i vücut : зы хъун.
vahim : шынагъуэ.
vahit : зызакъуэ, закъуэ.
vahiy : Тхьэ унафэр и лIыкIуэм и гум иригъэтхэн.
vahşet : гущIэгъуншэ.
vahşi : емылыдж, Iэл, мыгъэса.
vahşilik : емылыджыгъэ, Iэлыгъэ.
vahşiyane : емылыджу, Iэлыгъэу.
vaiz-lik : еущиякIуэ.
vak’a : мыхъумыщIэ.
vakanivüs : тхыдэтх.
vakar : 1. лIыпIэзэрыт, 2. лъэгагъ.
vakayiname : тхыдэ.
vakfetmek : фIыгъэм хуэлэжьэн.
vakfiye : псэпащ1э 1энат1э, фIыгъэ IэнатIэ.
vakıa : къэхъуа, къэщIа.
vakıf I : фIыгъуапIэ, фIыщIэ хасэ.
vakıf II : щIэн, зыщIэ, щыгъуазэ.
vakıfname : фIыгъуапIэм и хабзэ, фIыщIэ хасэм и хабзэ.
vaki : хъуа, щIа.
vakit : пIалъэдыдэ, лъэхъэнэ, дапщэщ, игъуэ, щыгъуэ,
1671-ne vakit? : дапщэщ? -bir vakit : зы лъэхъэнэ, -o vakit : абыщыгъуэм, -tam o vakit : а
пIалъэдыдэм.
vaktaki : сыт щыгъуэ.
vakum : жьыншэ.
vakur : bak.vakar :
vale : щIалэ, (куэзыр).
vali : къалэпщ.
valide : анэ.
kayınvalide : щыкъуанэ.
valilik : къалэпщыгъэ.
valiz : фэпхъуантэ.
vallahi : уэлихьи (тхьэм и цIэхэм язщ).
vals : валс.
vana : бжьамий гъэбыдапIэ, Iудзэ.
vanadyum min. : ванадюм.
vantilatör : жьыху.
vantuz : жьыщIэф,
1672-vantuz çekmek : псыфалъэ тедзэн.
vapur dnz. : кхъухь.
var : щыIэ,
1673-iki kardeşim var : къуэшитI сиIэщ, -varı yoğu : сиIэ псори, -var yok : щыIэ щымыIэ, ne var? : сыт щыIэр?
vardırmak : нэгъэсын.
vardiya : 1. пIалъэрылажьэ, 2. кхъухьплъыр.
vargel : зытелэжьыхь Iэнэ.
varış : 1. нэсын, 2. къэкIуэн.
varidat : хэхъуэ.
varil : гъущI чей, гъущI фэндырэ.
varis I : щIеин къызыхуэна.
varis II med. : лъынтхуэ бэга.
varit : къэхъунур гум къэкIын.
variyet : хуэщIа.
variyetli : хуэщIаигъэ.
varlık : 1. хущIагъэ, 2. щыIэн, 3. щыIэ псори, 4. лъэкI,
1674-varlık içinde büyümek : хуэщIагъэм хэпсэухьын.
varmak : нэсын,
1675-varan beş : тху хъуащ, -varıncaya kadar : нэсыхукIэ, -farkına varmak : гу лъытэн, fenaya varmak : Iейм хуэкIуэн, -önüne varmak : Iухьэн.
varolmak : къэхъуныгъэ, укъагъэщIэныгъэ.
varoş : къалэгъунэ.
varsayım : щыIэулъытэ.
varsaymak : щыIэуулъытэн.
varta : шынагъуэ,
1676-vartayı atlatmak : шынагъуэм къелын.
varyant : 1. зэхъуэкI, 2. зэхъуэкIыгъэ, 3. зэрызихъуэкI, 4. я зэхуакум дэлъыр.
vasat : ику, курыт.
vasıf : 1. тэплъэ, 2. IэщIагъэ, 3. зэхэх, 4. зыхэдз.
vasıflandırma : зэхэхын.
vasıflı : IэщIагъэ зиIэ.
vasıfsız : IэщIагъэ зимыIэ.
vasıl : нэс,
1677-vasıl olmak : нэсын.
vasıta : дэт, гу, фIагъэ,
1678-onun vasıtasıyla : абы и фIагъэкIэ, -vasıtayla geldim : гукIэ сыкъэкIуащ, -aracı kim?
: зэхуакум дэтыр хэт?
vasi : 1. адэ пэлъытэ, 2. хъумакIуэ.
vasiyet : лIам и унафэр.
vasiyetname : лIам и унафэхэр.
vaşak zoo. : былътырыку, бэдзэджэ.
vat : ват.
vatan : хэку.
-vatan zordaysa,canını esirgemeden kurtar :Хэкум гузэвэгъуэ къылъысмэ, псэр
умылъытэу къышыж.
vatandaş : хэкуэгъу.
vatandaşlık : хэкуэгъугъэ.
vatanperver, vatansever : хэку лъагъуныгъэ зиIэ.
vatansız : хэкуншэ.
vatansızlık : хэкуншагъэ.
vatman : мэфIэгуху.
vaveyla : Iэуэлъауэ.
vay : гъэщIэгъуэн, Iагъ,
1679-vay canına : Iагъ, -vaycanına, oldu o : Iагъ, хъуащ ар, -vay senmisin? :
гъэщIэгъуэн, уэра?
vazelin : вазелин.
vazgeçirmek : щIегъэгъуэжын.
vazife : Iуэху, IэнатIэ, къалэн.
vazifeli : IэнатIэм Iут.
vaziyet : 1. Iуэхур зытетыр, 2. щытыкIэ.
vazo : гъэгъалъэ.
ve : икIи.
veba med. : емынэ, е.
vebal : псэкIуэд.
vecibe : гъэзэщIэн, пщэм къыдалъхьар.
veciz : псалъэ кIэщI шэрыуэ.
veda : сэлам зэх,
1680-veda etmek : сэлам зэхыжын, -veda kadehi : шэсыжьыбжьэ.
vedia : пIалъэ.
vefa : щыпкъэ, пэж.
vefakar : щыпкъэн.
vefasız : мыщыпкъэн.
vefat : лIэн, псэр тын, дунейм ехыжын, дунейр хъуэжын.
vehim : фIэщI.
vejeteryen : лыхьэмышх.
vejeteryenlik : лыхьэмышхыгъэ.
vekalet : хуэлIыкIуэ, дзэуэкъуэдзыхь.
1681-vekalet etmek : хуэлIыкIуэн.
vekaleten : хуэлIыкIуэу.
vekaletname : лIыкIуэ тхыгъэ,
1682-vekalet ücreti : лIыкIуэ уасэ, -vekalet vermek : лIыкIуэ щIын.
vekil : лIыкIуэ.
vekillik : лIыкIуагъэ.
velakin : ауэ.
velespit : лъэгурыгъажэ.
velet : щIалэ цIыкIу.
velev : даурэми.
velhasıl : икIэщIыпIэр,
1683-velhasılıkelam : псалъэм и кIэщIыпIэр.
veli : адэ-анэ.
velilik : адэ-анагъэ.
velvele : Iэуэлъауэ.
Venedik coğ.: Венэдик.
Venüs ast. : Вэнус
veraset : щIеин.
verdirmek : ирегъэтын.
verecek : къуитыжын.
verem med. : жьагъэуз.
verese : щIеин къызыхуэна.
veresiye : щIыхуэу, Iэрымылъхьэ.
1684-veresiye almak : щIыхуэу къэщэхун, 1эрымылъхьэу къэщэхун.
vergi : хьэкътын, къэралтын.
verici : 1. къозытыр, 2. щхьэрыIуэ.
verile : ет,
1685-verile emri : ет унафэ.
verilmek : етыну, иритыну.
verim : къытекIэр, бэвыгъэ.
veriş : етыкIэ.
veriştirmek : ехъурджэуэн.
verk : уэркъ,
1686-verk örf-adetinin yolu, dik yokuştur : уэркъ хабзэр, дэкIыпIэ задэщ.
verkaç : ети-щIэпхъуэ,епту-щIэпхъуэн.
vermek : етын,
1687-akıl vermek : еущиен, -az veren candan çok veren maldan : мащIэ къозытыр и
псэмкIэщ, куэд къуозытыр и мылъкумкIэщ, -borç vermek : щIыхуэ етын, -el vermek : Iэ
етын, -kendini işe vermek : Iуэхум зетын, -ser verip sır vermemek : щхьэр иту, тIасхъэр
имытын.
vesaik : тхыгъэхэр.
vesait : гу.
vesayet : адэ-анэу кIэлъыплъын.
vesika : тхыгъэ.
vesile : щьэусыгъуэ,
1688-bir vesile ile : зы щхьэусыгуэкIэ, -bu vesile ile : мы щхьэусыгъуэкIэ.
vesselam : ирикъунщ.
vestiyer : цакуэ, щыгъын пылъапIэ.
vesvese : гурыщхъуэ.
veteriner : псэущхьэ Iэзэ.
veto : хъункъым.
veya : е.
vezin : 1. шэчын, 2. щапхъэ, 3. зэгъэщхьын (усэ).
vezne : IэпэщIэгъэж дэлъхьэпIэ, дэхыпIэ.
vıcık : хъудыр.
vınlamak : зуун.
vırıldamak : къэвэрэй.
vırlamak : гъын.
vırvır : мыувыIэу псэлъэн.
vız : зыз.
vızıldama : зызын.
vızır vızır : зыз зызу, зэпымыу.
vicdan : гущIэгъу,
1689-vicdan azabı : гущIэгъужын.
vicdanen : гущIэгъукIэ.
vicdanlı : гущIэгъу зиIэ.
vicdansız : гущIэгъунщэ.
vicdansızlık : гущIэгъуншагъэ.
vida : IутIэ.
vidalamak : хэIуэнтIэн.
vidalı : хэIуэнтIа.
video : видео.
Vietnam coğ.: Виетнам.
vilayet : къалэ.
villa : гъэмахуэунэ.
viraj : къэгъэзапIэ.
viran : бгына, хъыбий, къэсэхыжа.
virane : зэхэкъута.
viranelik : къэуэжа.
virgül : нагъыщхьэ къурашэ, натхъэ.
virtüöz müz. : пшыналъэм Iэзэ.
virtüözlük müz. : пшыналъэ Iэзагъэ.
virüs med. : цIывцIутI.
vişne : балий, фиш.
vişneağacı bot. : балийIэрысей, фишей.
vişneyabani bot. : губгъуэшэдыгъуей, балией.
vitamin : витамин.
vites : Iудзэ,
1690-vites değiştirmek : Iудзэр зэхъуэкIын, -birinci vites : езанэ Iудзэ, -vites kolu : Iудзэ
Iэблэ.
vitir din. :уэтыр.
vitis bot. : чэтыусанэ.
vitray : щхьэгъубжэ абдж къуэлэн.
vitrin : хьэпшыпылъэ, абдж щIагъ.
viyadük : лъэмыж.
Viyana coğ.: Вияна.
vize : виза.
vizite : 1. IэзапщIэ, 2. зегъэIэзэн.
vizon zoo. : самыр,
1691-vizon kürk : самыр джэдыгу.
vole : еуэ,
1692-vole vurmak : еуэн.
voleybol : Iэпэтоп, хьэфэпщ зэпырыдз.
volfram min. : волфрам.
volkan : вулкан, къуршкъиу.
volta : къэкIухь-нэкIухь,
1693-volta vurmak : къэкIухьын-нэкIухьын.
votka : вотка, фадэ, урыс фадэ.
vukuat : мыхъумыщIагъэ къэхъун.
vukuf : зыщIэ, хэзыщIыкI, щыгъуазэ.
1694-ehli vukuf : Iэзэу хэзыщIыкIхэр.
vukuu : къэхъу,
1695-vukua gelmek : къэхъун.
vur : еуэ.
vurdumduymaz : щхьэхуабэ.
vurgu : къыхэгъэщ, текъузэ.
vurgulamak : къыхэгъэщын.
vurgulu : къыхагъэщау.
vurgun : теуэ,
1696-vurgun vurmak : теуэн.
vurguncu : теуакIуэ.
vurgusuz : къыхамыгъэщауэ.
vurma : еуэ.
vurmak : 1. еуэн, 2. укIын, 3. къэIуэтэн, 4. теуэн, 5. хэлъхьэн, 6. телъхьэн, 7. тедзэн, 8.
пыгъэлъэтын,
1697-adam vurmak : цIыху укIын, -adama vurmak : цIыхум еуэн, -ağaçların gölgesi göle
vurmuştu : жыгхэм я жауэр уалэм тыридзат, -bir sırrı açığa vurmak : зы тIасхъэр Iуэтэн, boynunu vurmak : и щхьэр пыгъэлъэтын, -iğne vurmak : мастэ хэлъхьэн, -ilk vuran :
пэбжэуэн, -dibe vurmak : щIэуэн, -yük vurmak : хьэлъэ телъхьэн, -beraber vurmak :
зэдеуэн, -güneş vurmak : дыгъэ къеуэн.
vurulmak : къаукIын.
vuruntu : къеуэ,
1698-vuruntu önleyici : къеуэр зыгъэмащIэ.
vuruş : еуэкIэ.
vuruşkan : зэуакIуэ.
vuruşmak : зэзэуэн.
vuslat : щауэишыж.
vücat : бгъуагъ.
vücut : пкъы,
1699-vücut bulmak : пкъы хъун, -pelte vücut : цIапцIэпкъ, -vücuda getirmek : утыкум
къилъхьэн, -vücuttan düşmek : пкъыкIэ дэхуэхын, -vücut yapısı : пкъы щIыкIэр, -güzel
vücutlu : зи пкъыр дахэ, vücut tüyleri:щхъуэц, хъуэфэц.
vücutça : пкъыкIэ
vücutlu : Iэплъэпкъышхуэ.
Y, y : Й, й.
ya I : -уэ,
1700-ya Rab : уэ си Тхьэ.
ya II : 1. нтIэ, 2. едэ, 3. къэ, 4. пэжу, 5. щэ, 6. атIэ,
1701-ya o gelirse : ар къакIуэмэ щэ, -ya bugün gelecekler, ya yarın : е нобэ
къэкIуэнухэщ, е пщэдэй, -öyle ya : аракъэ.
yaba : 1. хьэнцэ,
1702-büyük yaba : хьэнцэшхуэ, -küçük yaba : хьэнцэжьей, -demir yaba : гъущI хьэнцэ.
yaban : 1. хамэ, 2. шынагъуэ, 3. хэдз, 4. хамэщI, 5. губгъуэ,
1703-yabana atılmaz : хэбдзыфынкъым.
yabanarısı zoo. : хьэдзыгъуанэ.
yabancı : хамэ,
1704-yabancı dil : хамэбзэ, -yabancı görünen : хамэгу-хамащхьэ.
yabancıl : хамэм къикIа.
yabancılamak : 1. хамэу лъытэн, 2. шынагъуэу лъэгъун.
yabancılaşma : 1. хуэщIыIэн, 2. хуэжыжьэн, 3. гъэхамэн.
yabandomuzu zoo. : мэзыкхъуэ.
yabangülü bot. : губгъуэсэтэней.
yabanhavucu bot. : гыныху.
yabanhorozu zoo. : бзудэгу, мысыр адакъэ, мэз адакъэ.
yabani : емылыдж.
yabaniat zoo. : мэзыш.
yabaniağulupatlıcan bot. : кхъуэбанэ.
yabaniahududu : мамкъут.
yabaniahududuağacı bot. : мамкъутей.
yabaniarı zoo. : щIыбжьэ.
yabaniarmut bot. : кхъужьей.
yabaniarpa bot. : губгъуэхьэ.
yabaniarpa bot. : пIитIро.
yabaniböğürtlen : мэзмэракIуе.
yabaniböğürtlenağacı bot. : мэзмэракIуей.
yabaniçilek bot. : губгъуэмаракIуэ.
yabanieşek zoo. : шыд емылыдж.
yabanigülhatmi bot. : кугъу.
yabanihaşhaş bot. : губгъуэIущхьэ.
yabanihayvan : хьэкIэкхъуэкIэ.
yabaniiğde bot. : къазмакъ.
yabaniiğdeağacı bot. : къазмакъей.
yabanikafkasarmudu bot. : гъубжокъуэм и кхъужьей.
yabanikeçi zoo. : губгъуэбжэн.
yabanikeçiboynuzu bot. : банэшхуэхъурей.
yabanikişniş bot. : бжэмышхлъэщl.
yabanileşmek : емылыджын.
yabanilik : емылыджыгъэ.
yabanimarul bot. : шапцIэ.
yabanisarmaşık bot. : къэлэр, тэтэргъэн шейтIанджэш.
yabanisarmısak bot. : хьэбжьыныху, щIыбжьыныху.
yabanisoğan bot. : губгъуэбжьын.
yabanisöğüt bot. : мэздзэл.
yabaniturp bot. : губгъуэбалыджэ.
yabanivişne(bodur) bot. : губгъуэшэдыгъуей.
yabanivişneağacı bot. : мэзшэдыгъуей.
yabaniyulaf bot. : тIалибэ.
yabankazı zoo. : губгъуэкъаз.
yabankeçisi zoo. : къуршбжэн.
yabankedisi zoo. : мэзджэду.
yabanöküzü zoo. : домбей.
yabanördeği zoo. : губгъуэбабыщ.
yabantavuğu zoo. : мысырджэд.
yabantekesi zoo. : къуршажэ.
yabanturpu bot. : губгъуэбалыджэ.
yabanyasemini bot. : джэдгъалIэ.
yad I : 1. хамэщI, 2. IэщIыб.
yadelde : хамэщIым.
yad II : гукъэкI,
1705-yad etmek : и цIэр иIуэн.
yadırgamak : хуэщIыIэн.
yadigar : 1. тыгъэ, 2. фэеплъ.
yağ : 1. тхъу, 2. дагъэ, 3. щIыдагъэ,
1706-inek yağı : жэмытхъу, -koyun yağı : мэлытхъу, -keçi yağı : бжэнытхъу, -manda yağı
: хывытхъу, -mısır yağı : нартыху дагъэ, -zeytin yağı : зейтун дагъэ, -ayçiçek yağı :
сэхуран дагъэ, -tereyağı : тхъуцIынэ, -pamuk yağı : бжьэхуц дагъэ, -iç(don) yağı : щэ
дагъэ, -kuyruk yağı : кIапэ дагъэ, -yağ çekmek : тхъу еуэн, -yağ sürmek : тхъу тецIэлэн
(щыхуэн), -yağ yakmak : дагъэ гъэсын.
yağdanlık : дагъалъэ.
yağhane : дагъэщ.
yağcı I : дагъащэ.
yağcı II : тефэтелъэ, хьэкIэIупс, фэрыщI.
yağcılık : тефэтелъагъэ, фэрыщIыгъэ, хьэкIэIупсын.
yağdırmak : 1. къегъэшхын, 2. бгэн,
1707-lanetler yağdırmak : хуэбгэн.
yağımsı : дагъафэ.
yağış : къешх.
yağışlı, çamurlu : хуэIэтIэлъатIэ.
yağışlı : уэтIпсытI.
yağışsız : къешхыркъым.
yağışsızlık : гъаблэ.
yağız : 1. къуапцIэ, 2. фIыцIэ, 3. къарэ.
yağlamak : дагъэ щыхуэн,
1708-tabanları yağlamak : щIэцIывэн.
yağlı : дагъэ кIэрыцIэла.
yağlıca :выкIэ.
yağma : 1. пхъуатэ, зэрыпхъуэ,
1709-yağma etmek : зэрыпхъуэн.
yağmalamak : пхъуэтэн.
yağmak : 1. къесын, 2. къешхын, 3. къехын,
1710-yağmur yağmak : уэшх къещхын, -kar yağmak : уэс къесын, -dolu yağmak : уэф
къехын.
yağmur : уэшх, (уафэр зэрошх),
1711-çocukların yağmur duası : хьэнци гуащэ, (хьэнцэ гуащэ) къешэкIын, -хэнци гуащэ
къыдошэкI, уэ ди Тхьэ, уэшхышхуэ къытхуегъэшх.
yağmurlama-k : псыутхын.
yağmurluk : 1. щIакIуэ, 2. жьауэ.
yağsız : дагъэншэ,
1712-yağsız peynir : кхъуейдагъэншэ.
yahni : лыгъэва.
yahu : ей.
Yahudi : Журт, (джэдышх).
yahut : мыхъумэ.
yak zoo. : як.
yaka : 1. пщампIэ, 2. адрыщI,
1713-yaka paça : пщампIэ лъапэу, -iki yaka : адрыщIитI.
yakacak : 1. гъэсын, 2. щIэгъэстын, 3. щIэгъэпщтэн.
yakalamak : къэубыдын.
yakalanmak : укъаубыдын.
yakalatmak : къегъэубыдын.
yakamoz : хым и цIуугъэ.
yakarış : лъэIу.
yakarmak : елъэIун, лъэIуэн.
yakasız : пщампIэншэ.
yakı med. : тегъапщIэ.
yakıcı : 1. сыр, 2. узыс.
yakılmak : уагъэсын,
1714-diri diri yakılmak : псэууэ уагъэсын.
yakın : 1. гъунэгъу, 2. благъэ,
1715-yakın akraba : благъэ, унэкъуэщ, Iыхьлы, -yakına getirmek : гъунэгъуу къэхьын, kan yakınlığı : унэкъуэщ.
yakınca :гъунэгу.
yakında : гъунэгъуу.
yakınlaşmak : хуэгъунэгъун.
yakınlık : гъунэгъугъэ.
yakındoğu : гъунэгъукъуэкIыпIэ.
yakınmak : тхьэусыхэн.
yakışık : екIу,
1716-yakışık almak : екIун.
yakışıksız : емыкIун.
yakışmak : екIун, езэгъын, Iузагъэ,
1717-önüne yakışmak : Iузэгъэн, -elbise yakıştı : щыгъыныр екIуащ, -size yakışmaz : фэ
къывэкIункъым, -yakışmayan : Iумызэгъэн.
yakıştırmak : егъэкIун,
1718-birbirine yakışmak : зэдекIун, -kendine yakıştırmak : зыхуегъэкIун.
yakıt : 1. гъэсын, 2. фэтэгын.
yakin : гъунэгъу.
yakinen : гъунэгъуу.
yaklaşık : зэрыгугъэ, и гъунэгъу.
yaklaşılmak : узэкIуэлIэн.
yaklaşılabilir : уекIуэлIэфынщ.
yaklaşım : екIуэлIэкIэ.
yaklaşma : екIуалIэ.
yaklaşmak : екIуэлIэн, еблэгъэн, IукIуэтэн, екIуэтэлIэн.
yaklaştırmak : егъэкIуэлIэн.
yakmak : 1. щIэгъэнэн, 2. пыгъэнэн, 3. дэхьэхын, 4. гъэсын, 5. гъэузын, 6. щIисыкIын, 7.
усын (усэ).
1719-abayı yakmak : дэхьэхын, -can yakmak : и псэр гъэузын, -duman gözlerimi yaktı :
Iугъуэм синэр щIисыкIащ, -ışığı yakmak : уэздыгъэр щIэгъэнэн, -türkü yakmak : уэрэд
усын, -bir sigara yakmak : зы тутын пыгъэнэн, -yakılması kolay olan : щIэгъэнэгъуафIэ, yakılması zor olan : щIэгъэнэгъуей.
Yakut I : Якут.
yakut II : якут, мыщIэ, налкъут плъыжь.
yal : хьэIус.
yalabık : цIуун, къепсын.
yalak : кхъуафа,
1720-köpek yalağı : хьэкхъуафэ, -çeşme yalağı : псынэкхъуафэ.
yalama : бзеин.
yalamak : 1. ебзеин, 2. гъунэгъудыдэ,
1721-avucunu yala : уи Iэгум ебзэй, -araba ağacı yalayarak geçti : гур жыгым
гъунэгъудыдэу блэкIащ.
yalan : пцIы,
1722-yalan çıkmak : пцIы къыщIэкIын, -yalanını çıkarmak : и пцIыр къыщIэгъэкIын, -yalan
yere yemin etmek : тхьэгъэпцI.
yalancı : пцIыпхъ, пцIыупс, хьэгъапхъэ.
yalancıakasya bot. : банэкIарцей.
yalancıboynuzotu bot. : дадийщхьэплъ.
yalancıbuğday bot. : гуэдзщэху.
yalancıfasulye -bot. :джэшнэпцI.
yalancıiğde bot. : къэзмакънэпцI.
yalancıkırmızıboynuzotu bot. : дыгъужьынэплъыжь.
yalancıkızılcık bot. : зейнэпцI.
yalancısarıboynuzotu bot. : къэдабэ.
yalanlama : гъэпцIэн.
yalanlamak : гъэпцIын.
yalayıcı : ебзэякIуэ.
yalaz : мафIэ.
yalazlamak : мафIэ щIэгъэнэн.
yalçın : задэ, дэкIыгъуей,
1723-yalçın dağ : къурш задэ.
yaldız : дыщэпс.
yalı : псы Iуфэ, хы Iуфэ унэ.
yalım I : мафIэбзий.
yalım II : цIу.
yalın : 1. лъапцIэ, 2. пцIанэ,
1724-yalın ayak : лъэкъуапцIэ, -yalın kılıç : джатэ пцIанэ, джатэ къиха.
yalıtım : хэзымыгъэкI.
yalıtkan : хэзыгъэкI.
yalnız : и закъуэ.
yalnızlık : зэкъуагъэ.
yalpa : 1. лъэпэрапэ, 2. ебэ,
1725-yalpavurmak : ебэурэ къэкIухьын.
yalpalamak : ебэн.
yaltak : хьэкIэупс, Iужажэ.
yaltaklanmak : зыгъэхьэкIэупсын.
yaltaklık : хьэкIэупсыгъэ.
yalvarıcı : лъэIуакIуэ.
yalvarmak : елъэIун.
yama : тедэ,
1726-yamavurmak : тедэн, тедыхьын.
yamaç : бгы.
yamak : Iэпыдз-лъэпыдз.
yamalı : теда.
yamalık : щыдэжыпхъэ.
yaman : IэкIуэлъакIуэ.
yamanmak : кIэрыпщIэн.
yamçı : щIакIуэ,
1727-yamçı bağlama ipi : данэпс, -eklenmiş yamçı : щIакIуэ зэпыдза, -yamçı gezdiren :
щIакIуэ къезыхьэкI, -yamçı etek ucu : щIакIуэ кIапэ, -yamçıboyunbağı : щIакIуэ лъэпс, yamçı düellosu : щIакIуэ кIапэ зэтеувэн.
yampiri : бабыщ зекIуэкIэ.
yamru-yumru : къуаншэ-быншэ.
yamuk : къуаншэ.
yamulmak : упIэщIа.
yamyam : цIыхушх.
yamyassı : упIэщIа.
yan : бгъунж,
1728-yan oturmak : бгъунжу тIысын, -yan bakmak : нэбгъузкIэ плъэн, -yanı sıra : и
бгъумкIэ.
yanak : нэкIу,
1729-kırmızı yanaklı : нэкIупл, yanak kemiği: нэк1у къупщхьэ.
yanardağ : вулкан, къуршкъауэ, къуршкъиу.
yanardöner : фэзэхъуэкI.
yanaşılmak : екIуэлIэн.
yanaşılmaz : узэмыкIуэлIэф.
yanaşma : екIуалIэ.
yanaşmak : екIуэлIэн,
1730-işe yanaşmak : Iуэхум екIуэлIэн.
yanaştırmak : егъэкIуэлIэн.
yandaş : гупсысэгъу.
yandaşlık : гупсысэгъугъэ.
yandıranotu bot. :мэзхъурсанэ.
yangı : мафIэ.
yangılanmak : мафIэ къозыт.
yangın : мафIае, мафIэс.
1731-yangını söndürmek : мафIаер гъэуфIынкIын, -yangına körükle gitmek : мафIаем
шыдыбжэкIэ кIуэн, -yangın var : мафIае щыIэщ.
yangöz : нэбгъуз.
yanık : иса,
1732-yanık kokmak : кIэгъуасэмэ къыпихын.
yanılgı : къапцIа, щыуа, уэщхъуа.
yanılma : щыуэ.
yanılmak : къапцIэн, уэщхъун, щыуэн,
1733-hiç yanılmayan : щымыуэж.
yanılmamak : щыуэныгъэншэ.
yanılmaz : щымыуэ.
yanına oturmak :бгъурытIысхьэн.
yanıt : пэгъуэкI, пэджэж.
yanıtlamak : пэгъуэкI етын, пэджэжын.
yani : мыст.
yankesici : жыпиуэ.
yankı : джэрпэджэж.
yanlış : пхэнж,
1734-yanlış kapı : бжэ пхэнж.
yanlışlık : пхэнжыгъэ.
yanlışlıkla : пхэнжыгъэкIэ.
yanma : сын, щIэнэн.
yanmak : исын, щIэнэн, хэнэн,
1735-yandık : дисащ, -ağzı yanmak : и жьэр исын, -güneşte yanmak : дыгъэм зегъэсын, yarı yanmış : ныкъуэс, -içinde yanmak : хэсыхьын, -arasında yanmak : дэсыхын, -ucunun
yanması : пысыкIын, -dış kısmının yanması : щысыкIын, -önünde yanmak : IусыкIын.
yansıma : къэцIууж.
yansımak : къэцIуужын.
yansıtıcı : гъэцIууагъэ.
yansıtmak : гъэцIуун.
yansız : Iэжьэгъу.
yansızlık : Iэжьэгъугъэ.
yanuğraş : Iуэху лей.
yanyana oturmak :зэбгъэдэтIысхьэн.
yapabilmek : гъэкIуэщIын, щIыфын.
yapağı : бацэ.
yapay : IэрыщI.
yapayalnız : изакъуэпцIий.
yapı : псэуалъэ.
yapıcı : щIыжакIуэ.
yapılabilirlik : пхузэфIэкIыфынур, пщIы хъуныфэр.
yapılı : 1. щIа, 2. унэщIа, 3. пкъы гъумыщIэ.
yapılış : и щIыкIэ.
yapılmak : ящIын.
yapım : щIын.
yapımcı : щIакIуэ, зыщI. (Iуэху).
yapıncak : лIэужьыгъуэ.
yapışıcı : кIэрыпщIэ,
1736-yapış yapış : кIэрыпщIэ кIэрыпщIэу.
yapışık : кIэрыпщIа,
1737-yapışık ikizler : зэкIэрыпщIа зэтIолъхуанэхэр.
yapışkan : кIэрыпщIэрей.
yapışmak : кIэрыпщIэн, щIэшхэн,
1738-altına yapışmış : щIэшха.
yapıştırma : кIэрыгъэпщIа, щIэгъэшха.
yapıştırmak : кIэрыгъэпщIэн, щIэгъэшхэн,
1739-altına yapıştırmak : щIэгъэшхэн, -deliğe yapıştırmak : IугъэпщIэн,
yapıştırmak : Iушхэн.
yapıt : Iэдакъэ щIэкI.
yapıtaşı : унэ мывапхъэ.
yapma : ящIа, фэрыщI.
yapmacık : фэрыщIагъэ.
yapmacıksız : фэрыщIагъэншэ.
yapmak : щIын,
-önüne
1740-beraber yapmak : зэдэщIын, -yarı yapılmış : ныкъуэщI, -çok güzel yapılmış :
дахащэу ящIащ, -üzerine ev yapmak : унэ тещIыхьын, -içine yapmak : ищIыхьын, kenarına yapmak : гуэщIыхьын, -ucuna yapmak : пыщIыхьын, -yapma zamanı : щIыгъуэ, yapması kolay : шIыгъуафIэ, -tekrar yapmak : щIыжын, -dediğini yapmak : уэ ухьэлэмэ,
сэ сыумэщ, -ne yapacağını bilmeyen : Iэпхъуэ шэпхъуэн.
yaprak : 1. тхьэмпэ, 2. тхылъымпIэ тхьэмпэ, 3. тхьэмпэ пIащIэ, 4. пщIащэ,
1741-üzüm yaprağı : санэ тхьэмпэ, -yaprak döküm zamanı : пщIащэ лъэлъэгъуэ, -ağaç
yaprağı : пщIащэ, -yaprak arası : лэдэх. -yaprak saplı :тхьэпэ.
yapraksız : тхьэмпэншэ
yaptırmak : егъэщIын,
1742-ev yaptırmak : унэ егъэщIын.
yar I : ехыпIэгъуей, ехыпIэ задэ.
yar II : къэшэн, щIасэ.
yaraotu bot. : къуэнтхъурейнэпцI.
yara : уIэгъэ.
yara izi :дыркъуэ,
1743-yaranın kaşınması: хупц1эн
yaradan : дыкъэзыгъэщIа, Тхьэ.
yara dağlama :лысилъхьэ.
yaradılış : къэхъукIэ.
yaralamak : уIэн.
yaralanmak : укъауIэн, уауIэн.
yaralı : уIа,
yaramak : 1. езэгъын, 2. къекIун,
1744-yediği yaramak : ишхым езэгъын, -işe yarar : Iуэхум къекIун.
yaramaz : бзаджэ, щIыкIей, егъу, кIейпей, гъэсэхъун.
1745-işe yaramayan kardeşten, iyi arkadaş evladır : къуэш егъу нэхърэ, ныбжьэгъуфI.
yaramazlık : бзэджагъэ, хьэкъуейщIеикIын.
yaranmak : игу зэрегъэхьын.
yarar : фIыгъэ, щхьэпэ,
1746-yararı olmak : и фIыгъэ къекIын.
yararlanmak : зыгъэщхьэпэн.
yararlı : щхьэпэн.
yararsız : фIыгъэншэ.
yarasa zoo. : дзыгъуэнэф.
yarasan : IунацIэ.
yarasmak : IунэцIэн.
yaraşmak : екIун.
yaraştırmak : егъэкIун,
1747-kendine yaraştırmak : зыхуегъэкIун.
yaratıcı : къэзыхутэ.
yaratıcılık : къэхутэныгъэ.
yaratık : псэущхьэ гъэщIэгъуэн,
1748-köpek başlı, öküz ayaklı, çatal tırnaklı yaratık : хьэщхьэвылъэ.
yaratılmak : укъагъэщIэн.
yaratırtılı bot. : гъэшудз.
yaratış : къэхъукIэ.
yaratmak : къэгъэщIэн, къэхутэн.
yarbay ask. : дзэпщ къуэдзэ.
yardakçı : пыхъуэпышэ.
yardım : дэIэпыкъу,
1749-yardım etmek : дэIэпыкъун.
yardımcı : дэIэпыкъуэгъу.
yardımlaşmak : зэдэIэпыкъун, щIыхьэху.
yardımsever : дэIэпыкъурей.
yaren : ныбжьэгъу.
yarenlik : ныбжьэгъугъэ,
1750-yarenlik etmek : ныбжьэгъу уэршэр.
yargı : хей.
yargıç : хеящIэ.
yargılamak : хей ещIылIэн.
yarı yıl : илъэс ныкъуэ, гъэныкъуэ.
yarı : ныкъуэ,
1751-yarıda bırakmak : ныкъуэу къэгъэнэн, -yarıda kalmak : ныкъуэу къэнэн, -yarı yarıya
: ныкъуэ ныкъуэу, -yarı gece : жэщ ныкъуэ, жэщыбг, -yarı pelte : щыджэмыпцIэ.
yarıcı : ныкъуэрылажьэ.
yarılamak : гъэныкъуэн, ныкъуэ щIын.
yarılmak : зэгуэудын, зэгуэчын,
yarım : ныкъуэ, зэхуэдитI.
1752-yarım kan : тумэ, -yarımsaat : щхьэрыкIуэ ныкъуэ.
yarımada coğ.: хытIыгуныкъуэ,
1753-yarımyamalak : ныкъуэ-дыкъуэ.
yarın : пщэдей,
1754-yarın akşam : пщэдей пщыхьэщхьэ, -yarın sabah : пщэдей пщэдджыж, -yarına
bırakmak : пщэдейм нэс къэгъэнэн, - yarın değil, öbür gün : пщэдеймыщкIэ, -yarın değil
öbürsü gün : къэбыщкIэж.
yarınki : пщэдейрей.
yarınlık : пщэдейризэ.
yarısaydam : ныкъуэкIуэцIырыплъ.
yarış : зэдэжэ, зэпеуэ,
1755-yarış etmek : зэдэжэн, зэпеуэн, -bira içme yarışması : махъсымэ ефэнкIэ зэпеуэн, at yarışı : шыгъажэ.
yarışma : зэныкъуэкъу, зэпеуэ, зэдэжэн.
yarışmacı : зэпеуакIуэ.
yarışmak : зэпеуэн.
yarıştırmak : зэдэгъэжэн, зэпэгъэуэн.
yarma : зэгуэуд, зэгуэч,
1756-yarma şeftali : къыпцIэ зэгуэч.
yarmak : зэгуэудын, зэгуэчын,
1757-odun yarmak : пхъэ зэгуэудын.
yas : щыгъуэ, нэщIэбжьэ, нэщхъеягъуэ.
1758-yas tutmak : щыгъуэн.
yaslı : мэщыгъуэ.
yasa : хабзэ.
yasadışı : хабзэм къемыкIу.
yasak : хъункъым.
yaseminsiyah bot. : хъурсанэ.
yaslamak : егъэщIын.
yaslanmak : зегъэщIын.
yassı : пIащIэ.
yassıtılmış : упIэщIа.
yassılaştırmak : гъэупIэщIын.
yassılaştırılmış : яупIэщIа.
yastık : щхьэнтэ,
1759-yastıkta oturan : щхьэнтэтес, -yastık yüzü : щхьэнтэ тебзэ, -kuştüyü yastık : къэуц
щхьэнтэ.
yaş I : ныбжь,
1760-yaş günü : къыщалъхуа махуэр, -on yaşında : илъэсипщIым итщ, -kaç yaşındasın?
: дапщэм уит? -orta yaş : ныбжь курыт,лIыку, -yaşlı erkek : лIыжь, -yaşlı kadın : фызыжь,
-epey yaşlı : ныбжьыфI.
yaş II : цIынэ, псыф,
1761-yaş odun : пхъэ цIынэ, -yaş bez : хъыдан псыф, -yaş sopa : чы цIынэ.
yaşa : упсэу.
yaşam :гъащIэ,
-zor yaşam :гъащIей, -yaşadıkça :псэуху, -yaşam şekli :псэукIэ, -yaşam tanrısı :псатхьэ.
yaşama-k : псэун,
1762-izzet ikramla yaşamak : щIэтхъэн, -yaşa emi : упсэуащэрэт, -yaşadık : дыпсэуащ,
дытхъэжьащ, -yaşam şekli : псэукIэ, -yaşam öyküsü : гъащIэ таурыхъ.
Yaşam tanrısı: Псатхьэ.
yaşantı : псэукIэ.
yaşarmak : нэпс къекIуэн,
1763-duman gözlerimi yaşarttı : Iугъуэм си нэпсыр къигъэкIуащ.
yaşatmak : гъэпсэун, гъэтхъэн.
yaşıt : лэгъу, зэлэгъу.
yaşlanmak : жьын, жьы хъун.
yaşlı : жьы.
-yaşlı kadın :фызыжь, -çok yaşlı :жьыгъэкIэ.
yaşlılık I : жьыгъэ.
yaşlılık II : цIынагъэ, псыфыгъэ.
yaşmak : щхьэтепхъуэ.
yatak : 1. пIэ, 2. щIыпIэ,
1764-yatak çarşafı : пIэ тепхъуэ, -yatağa düşmek : пIэм хэхуэн, -yatak odası : лэгъунэ, yatak altı : пIэлъащIэ.
yataklık : пIэлъэ.
yatalak : IэрыпI.
yatay. телъ.
yatık : щылъ, гъуэлъа.
yatılı : гъуэлъ.
yatır : кхъэлэгъунэ.
yatırılmak : уагъэгъуэлъын.
yatırım : Iуэху ублэ уасэ,
1765-yatırılmış sermaye : Iуэху ублам хухаха IэпэщIэгъэж.
yatırımcı : Iуэху зыублэ.
yatırmak : 1. гъэгъуэлъын, 2. телъхьэн, 3. дэлъхьэн,
1766-bankaya para yatırmak : банкым IэпэщIэгъэж дэлъхьэн, -üzerine yatırmak :
тегъэгъуэлъхьэн, -altına yatırmak : щIэгъэгъуэлъхьэн, -içine yatırmak : игъэгъуэлъхьэн, kenarına yatırmak : къуэгъэгъуэлъхьэн, -yanına yatırmak : пырыгъэгъуэлъхьэн.
yatışmak : 1. мамырыжын, 2. бэяужын, 3. ужьыхын.
yatıştıran : зыгъэмамыр.
yatıştırıcı : мамыракIуэ.
yatıştırmak : 1. гъэмамырын, 2. гъэбэяужын.
yatkın : 1. хуэIэзэ, 2. хуэгъуэлъаифэ, 3. хуэбагъэ хуиIэн, гухуэжэ.
yatmak : 1. гъуэлъын, 2. тегъуэлъхьэн, 3. хущIэхьэн,
1767-yatma zamanı : гъуэлъыжыгъуэ, -üstüne yatmak : тегъуэлъхьэн, işe zamanı olmak :
Iуэхум хущIэхьэн, -içine yatmak : игъуэлъхьэн, -arasına yatmak : дэгъуэлъхьэн.
yatsı : жасы.
yavan : 1. дагъэншэ, 2. гъущэ, 3. закъуэ, 4. къудей,
1768-yavan ekmek : щIакхъуэ къудэй, -yavan peynir : кхъуейдагъэншэ.
yavaş : 1. хуэм, 2. мащIэ, 3. щым,
1769-yavaş yürümek : хуэму зекIуэн, -yavaşçacık : хуэмцIыкIурэ, -yavaş yavaş : мащIэ
мащIэу, хуэм хуэму.
yavaşça : щэхуу, хуэмцIыкIу.
yaver ask. : дзэпщ Iэпыдзлъэпыдз, Iэщэзэхьэ, щIакIуэ зехьэ.
yavru : шыр,
1770-kedi yavrusu zoo. : джэду шыр, -köpek yavrusu zoo. : хьэшыр, -yeni doğmuş köpek
yavrusu zoo. : хьэв, -hayvanların günü gelmeden yavrusunu atması : шинэжын.
yavrular : щIэжьей.
yavsu zoo. : мэлхьэпIатIэ.
yavşan otu -bot. :ныбгъуэжьауэ.
yavuklu : 1. къэшэн, 2. щIасэ.
yavuz : 1. лIыхъужь, 2. ябгэ,
1771-yavuz hırsız : лIыхъужь дыгъу.
yay : шабзэ.
1772-yay teli : шабзэпс.
yaya : лъэс,
1773-yaya ordusu : лъэсыдзэ, -yaya geçidi : лъэс зэпырыкIыпIэ, -yaya gitmek : лъэсу
кIуэн, -yaya kaldırım : лъэс зекIуапIэ, -yaya kalmak : лъэсу къэнэн.
yayan : лъэсу
yaygara : кIий, гоу, хьэгъапхъэ,
1774-yaygarayı basmak : кIиин, гоун.
yaygaracı : хьэгъапхъэрей.
yaygı : лъэгу щIэлъхьэ, лъэгу щIэдз.
yaygın : шыкуэд.
yaygınlaşmak : шыкуэдын.
yaygınlaştırmak : шыгъэкуэдын, гъэкуэдын.
yayık : тхъуалъэ,
1775-ağaç yayık : пхъэ тхъуалъэ, -deri yayık : фэ тхъуалъэ, -yayık yapmak : тхъу еуэн.
yayılma-k : зыубгъун.
yayım : тедзэ.
yayımcı : тедзакIуэ.
yayımlamak : тырегъэдзэн.
yayımlanmak : тырадзэн.
yayın -zoo. :пащIэкIапсэ.
yayın : тедзэн.
yayınevi : тедзапIэ.
yayla : тафэ.
yaylaevi : чэщанэ, пшыIэ.
yaylamak : гъэхъуэкIуэн.
yaylanmak : зышэщIын.
yaylı : зышэщI,
1776-yaylı atlama tahtası : пхъэ зышэщIыпIэ.
yaylım : зэпымыуэ, зэкIэлъхьэужьу,
1777-yaylım ateş : зэкIэлъхьэужьу уэн.
yayma : гъэхъун.
yaymacı : Iэхъуэ.
yaymak : гъэхъун,
1778-hayvanları gece yaymak : щIэгъэпщын, -kenarlarını yaymak : IухъукIын.
yayvan : шэдж.
yayvanlık : шэджыгъэ.
yaz : гъэмахуэ,
1779-yaz kış : гъэмахуэ щIымахуэ, -yaza çıkmak : гъэмахуэм техьэн, -bir çiçekle yaz
olmaz : зы гъагъэкIэ гъэмахуэ хъункъым, -yazı getirmek : гъэмахуэр къэгъэсын, -yazdan
sonra güz : гъэмахуэм къыкIэлъыкIуэр бжьыхьэщ, -yazın en sıcak günleri : гъэмахуэ
шылэ (25 бадзэуэгъуэ-17 шышхьэ1у).
yazın : гъэмахуэм.
yazlık : гъэмахуэ псэуалъэ.
yazan : зытхар,
1780-bana yazan : къысхуэтхар, -sana yazan : къыпхуэтхар, -size yazan : къыфхуэтхар.
yazar : тхакIуэ.
yazarlık : тхакIуэн.
yazboz tahtası : тхылъэщIыпхъэ, тетхапхъэ.
yazdırmak : егъэтхын.
yazgı : натIэ хъуар.
yazı : 1. тхы, 2. уэх, 3. губгъуэ,
1781-el yazısı : Iэрытх, -yazı dili : тхыбзэ,
1782-yazılı olarak : тхауэ,
1783-yazı yazmak : тхэн,
1784-yazı yazdırmak : егъэтхын.
yazı bilgisi : bak. yazı dili.
yazık : еуей, псэкIуэд,
1782-yazıklar olsun : еуей уэ, еуей мыгъуэ.
yazılı : тхау.
yazılış : зыратха щIыкIэр.
yazılmak : 1. уатхын, 2. уратхэн, 3. ухатхэн, 4. зегъэтхын,
1783-askere yazılmak : дзэм зегъэтхын, -tarihe yazılmak : тхыдэм уратхэн.
yazın : гъэмахуэм.
yazış : тхэкIэ.
yazışmak : зэхуэтхэн.
yazıt : мывэтха.
yazma : щхьэтепхъуэ.
yazmak : тхэн,
1784-el yazısı : Iэрытх, -durmadan yazmak : щIэтхыкIын, -kenarına yazmak : къуэтхэн, ek yazmak : кIыщIэтхэн, -altına yazmak : щIэтхэн, -üstüne yazmak : тетхэн, -önüne
yazmak : пытхэн, -arasına yazmak : дэтхэн, -yanına yazmak : гуэтхэн, -birleşik yazmak :
зэпытхэн, -yeniden yazmak : тхыжын, -arkasına yazmak : къуэтхэн, -yarı yazılmış :
ныкъуэтх.
yedek : 1. лей, 2. гъэтIылъа, 3. хэха, 4. кIэс, 5. щIыгъу, 6. Iэдэжэ,
1785-yedek akçe : IэпэщIэгъэж гъэтIылъа, -yedeğe almak : гъэкIэсын, -yedek teker :
шэрхъ лей, -yedekte : гъэтIылъауэ, -yedekte iyi giden : IумпIэфIэн, -yanına yedek
vermek : щIыгъун, -yedekte iyi gitmeyen : IумпIей.
yedi : блы, 7,
1786-yedili : нибл, (куэзыр), -yedinci : ебланэрей, -yediyüz : щибл, 700, -yedişer :
блырыбл, -yedide bir : бланэ, -yedi misli : хуэдибл.
yediemin : дзыхьылI.
yedigen : блимэ.
yedirmek : егъэшхын, гъашхэн.
yediveren : блы къэзыт, сэтэней.
yegane : 1. закъуэ, 2. зызакъуэ, 3. хуэдэ шымыIэ.
yeğ : 1. къыхэх, 2. къащтэ, 3. хэдэ, 4. нэхъыфI.
yeğen (erkek) : къуэрылъху.
yeğen (kız) : пхъурылъху.
yeğlemek : 1. къыхэхын, 2. къащтэн, 3. хэдэн, 4. нэхъ.
yeis : гуауэ.
yek : зы.
yeknesak : 1. зызымыхъуэж, 2. зэхуэдэ.
yeknesaklık : зызмыхъуэжыф.
yekpare : зэгуэту, зызакъуэу.
yekten : къехьэкI нехьэкIыншэу.
yekün : псори.
yel : жьыбгъэ,
1787-yel değirmeni : жьыбгъэ щхьэл, -yel-yepelek : Iэхъу-лъэхъу, -yel esmek : жьыбгэ
къепщэн.
yele : соку,
1788-at yelesi : шы соку, -aslan yelesi : аслъэн-хьэ соку.
yelkenli dnz. : жьыбгъэкхъухь.
yelkovan :дакъикъэбж.
yellemek : хуэгъэжьыхун.
yellenmek : къэцыфын.
yelölçer : жьыбгъэпщ.
yelpaze : жьыху.
yeltenmek : ублэныгъэ, хуежьэныгъэ.
yem : Iус,
1789-yem artığı : щхахуэ, -tavuk yemi : джэд Iус, -kuş yemi : бзуIус, -yem vermek : Iус
етын.
yemçimeni bot. : набдзэтеху.
yemek : шхэн, шхын,
1790-yemek yeme şekli : шхэкIэ,
1791-obur : шхэрей,
1792-yemekhane : шхапIэ,
1793-yemek çeşitleri : шхын лIэужыгъуэхэр,
1794-yemek seçen : мыхьэмышх зиIэ,
1795-yemek arkadaşı : шхэгъу,
1796-yemek çeşidi : шхыныгъуэ.
yemekborusu anat. : джий.
yemeni : лъахъстэн вакъэ.
yemin : тхьэрыIуэ, тхьэлъанэ,
1797-yemin etmek : тхьэрыIуэн, -yemin ettirmek : тхьэ егъэIуэн, -yeminini bozmak : и
тхьэрыIуэр къутэжын, -Kur’an üzerine yemin etmek : КъурIэнкIэ Тхьэ Iуэн.
yemiş : пхъэщхьэмыщхьэ гъэгъуа.
yemişçi : пхъэщхьэмыщхьэ гъэгъуа зыщэ.
yemleme : гыныгъуэ.
yemlemek : 1. Iус етын, 2. гыныгъуэн.
yemlik : шхалъэ, Iусылъэ.
yemyeşil : щхъуэнтIабзэ.
yen I : Iэщхьэ.
yen II : япон IэпэщIэгъэж.
yenge : нысэ.
yengeç zoo. : къалэркъэщ
yeni : щIэ,
1792-yeni yetmeler : щIэблэщIэхэр, -yeni yapılmış : щIагъащIэ, -yeni baştan : щэрыщIэу, yeniden yapmak : щIэрыщIэу щIыжын, -yepyeni : щIэрыпс, -yeni buluş (icat) :
къахутэгъащIэ, -yeni evli : къишагъащIэ, дэкIуагъащIэ, -yeni yıl : илъэсыщIэ.
yeni yetme : щIэблэщIэ.
yeniay : мазэщIэ.
yenibahar : гъатхэпэ.
yenice : щIэфэу.
Yenidünya : ДунеищIэ, Амэрика.
1793-yenik I : къатекIуа,
1794-yenik düşmek : къыптекIуэн.
yenik II : 1. мыхъумыщIэ, 2. ныкъуэшх,
1795-bit yeniği : мыхъумыщIагъэ зыхэлъ.
yenileme-k : щIэмкIэ хъуэжын.
yenileşmek : щIэрыщIэжын.
yenileyerek : щIэщыгъуэ щIэщыгъуэу.
yenilgi : къыптекIуэ.
yenilik : щIэщIыгъуэ.
yenilmek : къыптекIуэн.
yenilmez : узтемыкIуэф.
yenilmezlik : узтемыкIуэфын.
yenir : пшхыфынщ.
yenişememek : зэтемыкIуэфын.
yenişmek : зэтекIуэн.
yenmek : текIуэн.
yepyeni : щIэрыпс.
yer : 1. щIы, 2. щIыпIэ, 3. тIысыпIэ, 4. лъэ,
1796-yeralmak : щIы къэщэхун, -yer etmek : щIыпIэ щIын, -çok yer kaplamak : тIысыпIэ
куэд убыдын, -yer vermek : тIысыпIэ етын, -yere basmak : щIылъэм теувэн, -yerüstü :
щIыщхьэфэ, щIыгулъ, -yer altı : щIыщIагъ, -yerin kulağı var : щIым тхьэкIумэ иIэщ.
yerarısı zoo. :щIыбжьэ.
yerbilim : щIы щIэныгъэ.
yerbilimci : щIы щIэныгъэлI.
yerelması bot. : щIэрыкIуэ.
yerfasulyesi bot. : джэш, джэрш.
yerfıstığı bot. : щIыдэ.
yergi : убын.
yerilmek : уаубын.
yerinde : игъуэ.
yerine : ипIэ,
1797-benim yerime : сипIэкIэ, -senin yerine : уипIэкIэ.
yerkabuğu : щIыгулъ.
yerleşik : тIыса.
yerleştirmek : гъэтIысын.
yerli : мыхамэ.
yermek : bak. yergi.
yersarmısağı bot. : щIыбжьыныху.
yersel : щIылъху, щIым теухуауэ.
yersiz : имыгъуэ.
yersizlik : имыгъуэу.
yersolucanı zoo. : хьэмбэлу.
yeryuvarlağı : щIы хъурей.
yeryüzü : щIыгулъ.
yeşermek : къэщхъуэнтэн.
yeşil : щхъуантIэ,
1798-çağla yeşili : щхъуантIэпс, -petrol yeşili : щхъуантIэфIыцIафэ.
yeşilay : мазэ ныкъуэ щхъуантIэ.
yeşilbiber bot. : шыбжийцIынэ.
yeşilgülhatmi bot. : матэкхъуейщхъуантIэ.
yeşilimsi : щхъуантIафэ.
yeşilimtrak : щхъуантIафэ.
yeşillenme : щхъуэнтIэн.
yeşillenmek : 1. къэщхъуэнтIэн, 2. енэцIын.
yeşillik : щхъуантIагъэ.
yeşim : ешим. (мыщIэ лъапIэ).
yetenek : IэпэIэсэ.
yetenekli : IэпэIэсагъэ.
yeteneksiz : IэмыкIуэлъэмыкIуэ.
yeter : ирикъун.
yeterki : ирекъу къудей.
yeterince : ирикъуху.
yeterli : ирикъунщ.
yetersiz : иримыкъун.
yetersizlik : иримыкъуныгъэ.
yetim : 1. ибэ, 2. зеиншэ.
yetimhane : ибэщ.
yetimlik : ибэн.
yetimolmak : ибэхъун, зеиншэн.
yetinmek : 1. зегъэзэгъын, 2. зыригъэкъун.
yetişkin : ныбжь ирикъуа.
yetişmek : 1. нэсын, 2. къынэсын, 3. ин хъун, 4. лъэщIыхьэн, 5. кIэщIыхьэн, 6.
хузэфIэкIын, 7. пэлъэщын, 8. кIын, 9. къэжэпхъэн, 10. тIыгъуэн,
1799-yetişin : фыкъэс, -bu kadar işe yetişemem : мыпхуэдиз Iуэхум сыпэлъэщынкъым, otobüse yetişemedim : автобусым сылъэщIыхьэфакъым, -yeni yetme genç kız :
къэжэпхъа пщащэ, -parayı denkleştirmek : IэпэщIэгъэжыр иригъэкъун.
yetişmiş : нэса.
yetke : псалъэ пхыкI, лъэкI.
yetki : псалъэр пхыкIын, лъэкIын,
1800-yetki vermek : лъэкIыныгъэ етын.
yetkili : лъэкI зиIэ.
yetkisiz : лъэкI зимыIэ.
yetmek : 1. ирикъун, 2. пэлъэщын,
1801-gücü yetmek : пэлъэщыфын, -yeterde artar bile : ирикъунщи къелыжыни.
yetmiş : блыщI, 70.
yetmişinci : блыщIрей.
yevmi : махуэ къэс.
yevmiye : махуэрей.
yevmiyeli : махуэрылажьэ.
yezit : цIыху Iей.
yığılı : зэтелъхьа.
yığılma : зэтегуа.
yığılmak : зэтегуэн.
yığın : 1. Iэтэ, 2. зэтелъ, 3. зыкъом, 4. хьэвэ, 5. IэщкIэ, 6. щэдж.
yığınak : зэтелъхьэн.
yığınla : зыкъом,
1802-ot yığını : мэкъу хьэвэ, -sap yığını : щэдж, -sap yığınının üstü : щэджащхьэ, -sap
yığınının üstünü yığan : щэджащхьэтет, -yığın üstü : Iэтащхьэ, -yığın yapmak : Iэтэ щIын.
yığıntı : зэтегуау.
yığışmak : зэтеуфэрэзыхьын, зэтегуэн.
yığmak : bak. yığınak.
yıkamak : 1. тхьэщIын, 2. жьыщIэн, 3. гъэпскIын, 4. лъэсын, 5. хущIын,
1803-yıka giy : жьыщIи щытIагъэ, -yıkanmak : зыгъэпскIын, -başını yıkamak : и щхьэр
хущIын, -çamaşır yıkamak : жьыщIэн, -bulaşık yıkamak : хьэкъушыкъу тхьэщIын, buğday yıkamak : гуэдз лъэсын.
yıkıcı : къутакIуэ.
yıkık : къута, зэхэкъута.
yıkılış : къутэ щIыкIэ.
yıkılmak : къутэн.
yıkım : къэсэхыжын.
yıkıntı : зэхэкъута.
yıkmak : 1. къутэн, 2. къэгъэуэн, 3. щыгъэхун, 4. щихьэн.
yıl : гъэ, илъэс,
1804-kırk yılda bir : илъэс плIыщIым зэ, -yılda bir kere : илъэсым зэ, -her yıl : гъэ къэс, yıllarca : илъэс Iэджи, -bu yıl : мыгъэ, -geçen yıl : нэгъабэ, гъэ кIуам, -gelecek yıl : гъэ
къакIуэ.
yılan zoo. : блэ,
1805-su yılanı zoo. : псыблэ, -yılan dili : шэрэз, -yılan sokulan, kementten korkar : блэ
зэуар, шадзым щощтэр, -yılan zehiri :уау.
yılanbalığı zoo. : хьэбдзэжьей.
yılancık med. : фафIэ.
yılanotu bot. : къущхьэхъуару.
yılansarmaşığı bot. : лъэнтхъуий.
yılbaşı : илъэсыщхьэ.
yıldırım : щыблэ,
1806-yıldırım çarpmak : щыблэ еуэн, -yıldırımın çok düştüğü yer : щыблэуапIэ, -yıldırım
boşalması : щыблэшэ.
yıldırmak : 1. тегушхуэн, 2. гъэшынэн, 3. фIэгъэлIыкIын.
yıldız ast. : 1. вагъуэ, 2. джэгуакIуэ цIэрыIуэ, 3. къэфакIуэ цIэрыIуэ,
1807-yıldız falı : вагъуэ иплъэ, -yıldızı parlamak : и вагъуэр цIуун, -yıldızı sönmek : и
вагъуэр ижын, -yıldız yağmuru ast. : вагъуэуэшх, -yıldız kümesi ast. : вагъуэбэ, -kuyruklu
yıldız ast. : вагъуэ кIэкIыхь.
yıldızçiçeği bot. : гъэгъащхъуэ.
yılgın : 1. еша, 2. ягъэшына, 3. къагъэшына, 4. гущта, 5. фIэлIыкIа.
yılışık : нэпцIу бгъэдыхьэн.
yılkıcıbaşı : лэгъупэж.
yıllanmak : щагъэлъа,
1808-yıllanmış şarap : щагъэлъа шагъыр.
yıllık : илъэс къэс, къыдагъэкI тхылъ.
yılmak : 1. езэшын, 2. ягъэшынэн, 3. фIэлIыкIын,
1809-gözü yılmak : и нэр шынэн.
yılmaz : 1. лIыхъужь, 2. мышынэ, 3. къимыкIуэт.
yıpranmak : 1. жьын, 2. тIорысэн.
yıpranmış : тIорысэ хъуа.
yıpratıcı : 1. уезгъэзэщ, 2. зыгъэтIорысэ.
yıpratmak : 1. егъэзэшын, 2. гъэтIорысэн,
1810-yıpratma savaşı : егъэзэш зауэ.
yırtıcı : хьэкIэкхъуакIэ.
yırtıcılık : хьэкIэкхъуэкIагъэ.
yırtık : 1. зэIытхъын, 2. зэпытхъын, 3. чэтхъэн,
1811-yırtık pırtık : Iытхъа-пытхъа, -yırtık parçalar : чэтхъахуэ.
yırtılmak : 1. зэIытхъа, 2. зэпытхъа.
yırtınmak : зэчэтхъэжын.
yırtmak : bak. yırtılmak.
yiğit : лIыхъужь.
yiğitçe : лIыхъужьу.
yiğitlenmek : зыгъэлIыхъужьын.
yine : аргуэру, иджири.
yineleme : аргуэрыжу.
yirmi : тIощI, 20.
yirminci : тIощIанэ, тIощIанэрэй.
yirmişer : тIощIтIощIу.
yitik : кIуэда.
yitirilmek : кIуэдын.
yitirmek : гъэкIуэдын.
yiv : дэбзыкIа.
yiyecek : шхын.
yiyecekler : шхыныгъуэхэр.
yiyici : шхакIуэ.
yobaz : дин гъэпцIакIуэ.
yoga : йога.
yoğrulmak : узыхапщэн.
yoğun : бэ, куэд.
yoğurmak : пщын,
1812-hamur yoğurmak : тхьэв пщын, -iki şeyi yoğurmak : зэхэпщыхьын, зэхэпщэн.
yoğurt : шху,
1813-yoğurt mayası : шхупцIатэ, -yoğurt çalmak : шху гъэпцIын.
yoğurtçu : шхущэ.
yoğurtotu bot. : щIыбыху.
yok : щыIэкъым,
1814-kardeşim yok : къуэш сиIэкъым.
yoklama : щIэупщIэн.
yokluk : 1. щымыIэн, 2. щымыIэныгъэ,
1815-adam yokluğunda : цIыху щымыIэныгъэм.
yoksa : хьэмэ.
yoksul : 1. тхьэмыщкIэ, 2. дэхуэха.
yoksullaşmak : дэхуэхын.
yoksulluk : тхьэмыщкIагъэ.
yoksun : 1. зимыIэ, 2. хэнын,
1816-yoksun bırakmak : хэгъэнын.
yoksunluk : имыIэныгъэ.
yokuş : дэгъэзеигъуэ,
1817-yokuş aşağı : егъэзыхыгъуэ, -yokuşa sürmek : дэхуеин, -yokuşlu yer : дэгъэзеипIэ.
yol : гъуэгу,
1818-ana yol : гъуэгуанэ, -yolların buz tutması : Iумыл, -eski yol : гъуэгужь, -yeni yol :
гъуэгущIэ, -arka yol : шыгъуэгу, -köy yolu : къуажэ гъуэгу, -yol etmek :дэкIуэтэн.
yolcu : гъуэгурыкIуэ.
yolculuk : гъуэгурыкIуэн.
Yolculuk tanrısı :Зекуэтхьэ.
yoldaş : гъуэгуэгъу,
1819-can yoldaşı : псэгъу, щхьэгъусэ, шу1эгъу.
yoldurmak : егъэфыщIын.
yollama-k : егъэхьын.
yollanmak : зегъэхьын.
yolluk : 1. гъуэмылэ, 2. гъуэгупщIэ.
yolmak : фыщIын,
1820-altından yolmak : щIэфыщIыкIын, -üstünü yolmak : тефыщIыкIын, -zararlı otları
yolmak : пщIэн.
yolsuz : 1. гъуэгуншэ, 2. мыхъумыщIэ,
1821-yolsuz işler : мыхъумыщIэ Iуэхухэр.
yolsuzluk : гъуэгуншагъэ.
yolunmak : уафыщIын.
yoluyla : 1. и гъуэгукIэ, 2. и фIагъэкIэ, 3. и дэIэпыкъуэгъукIэ.
yonca bot. : тхьэпищ, матэжьажьэ, къылъ.
yoncakokulu bot. :къалъкъулъ.
yoncabeyaz bot. : шэфтыхунэ.
yonga : упсахуэ, къуэщIий,
1822-mal canın yongasıdır : былымыр псэм и упсахуэщ.
yontmak : упсын, IущIын, упсэн,
1823-yontma taş : мывэ упса, -altından yontmak : щIэупсыкIын, -kendine yontmak :
зыхуэупсын, -kenarından yontmak : къуэупсыкIын, -üstünden yontmak : теупсыкIын.
yontulmamış : мыупса.
yorgan : шхыIэн,
1824-yorgan iğnesi : шхыIэн мастэ, -yorgan yüzü : шхыIэн тебзэ, -ayağını yorganına göre
uzat : уи лъакъуэр шхыIэным елъытау укъуэдий.
yorgun : еша,
1825-yorgun argın : еша елIа, -yorgunluk çıkarmak : зыгъэпсэхужын, -yorgunluğa
dayanmak : псэбыдэ, емыш.
yorma : егъэш, лэун.
yormak : егъэшын, гъэлэун
yorucu : уезыгъэш.
yorulmak :улэун, ешын.
yorum : теуэршэрыхь.
yorumlamak : теуэршэрыхьын,
1826-yorum yok : темуэршэрыхьын.
yosma : 1. дахэ, 2. зыкъизых, 3. фIэрафIэ.
yosun : лыц,цIэнлъ.
yosunotu bot. : лыц,
1827-yosunbağlamak : лыц кIэрищIэн.
yozlaşma : зэхэзэрыхьа, тумэ.
yozlaşmak : зэхэзэрыхьын, тумэн.
yön : 1. лъэныкъуэ, 2. бгъу, 3. гупэ,
1828-birçok yönden : лъэныкъуэ зыкъомкIэ, -yön vermek : хуэгъуэзэн, -yön veren :
хуэгъуазэ.
yönelme : гъазэ.
yönelmek : гъэзэн.
yöneltme : егъазэ.
yöneltmek : егъэзэн.
yönerge : унафэ.
yönetici : унафэщI,
1829-apartman yöneticisi : унэбэ унэфэщI.
yöneticilik : унафэ щIыгъэ.
yönetilmek : уагъэIурыщIэн.
yönetim : гъэIурыщIэ,
1830-yönetim kurulu : гъэIурыщIэ хасэ, -yönetim giderleri : гъэIурыщIэ хэщIыпщIэ.
yönetmek : 1. гъэIурыщIэн, 2. зешэн, 3. зегъэкIуэн.
yönetmelik : гъэIурыщIэ хабзэ.
yönetmen : гъэIурыщIакIуэ.
yönlendirmek : хуэгъуэзэн.
yöntem : щIыкIэ.
yöre : 1. Iэгъуэблагъуэ, 2. щIыпIэ.
yudum : Iубыгъуэ,
1831-bir yudum su : псы Iубыгъуэ.
yudumlamak : еIубын.
yufka I : 1. пIащIэ, 2. махэ, 3. мащIэ,
1832-yufka yürekli : гу махэ.
yufka II : щIакхъуэ пIащIэ.
yuğurma : пщыгъэ.
yuğurmak : пщын,
1833-içine yuğurmak : хэпщэн, -hamur açmak : тхьэв хун.
yuha : еуей.
yuhalamak : еуей мыгъуэ.
yukarda : ищхьэрэм.
yukardan : ищхьэрэкIэ,
1834-yukardan almak : ищхьэрэмкIэ къэщтэн, щьэщыхын.
yukarı : ипщэ, ищхьэрэ
1835-yukarı çekmek : дэщеин, -yukarı çıkmak : дэкIуеин, -yukarı tükürsem bıyık, aşağı
tükürsem sakal : сыдэубзытхеймэ пащIэщ, сыкъебзытхыхмэ жьакIэщ, -kendini yukarı
çekmek : зыдэщеин, -yukarı çıkılması kolay : дэкIуеигъуафIэ, -yukarı çıkılması zor :
дэкIуеигъуей, -yukarı koşarak çıkmak : дэжеин, -yukarı çıkarmak : дэхьеин.
yulaf bot. : зэнтхъ,
Ø
yular : нахътэ.
yumak bot. : аштым.
yumak : шыхьа,
1836-yumak yapmak : шыхьын.
yumakotu bot. : тIалиб.
yummak : зэтепIэн,
1837-göz yummak : мылъагъу зыщIын.
yumru : хъурей, тыкъыр.
yumrukök bot. :лъабжьэщIэкIэ.
yumruk : IэштIым,
1838-yumruklarını sıkmak : IэштIымхэр къузын, -yumruk sporu : Iэрызауэ.
yumuk : тепIа, зэтепIа, къуза.
yumruluk : хъуреигъэ.
yumulmak : зызыхуэшэн.
yumurcak : щIалэцIыкIу.
yumurtalık-anat.:жылалъэ.
yumurta : джэдыкIэ,
1839-çürük yumurta : щкIумпI, -yumurtayla yuğrulmuş : джэдыкIэрыпщ, -kabuklanmamış
yumurta : джэдыкIэ цIапцIэ, -yumurta akı : джэдыкIэпс, -yumurta sarısı : джэдыкIэкугъуэ, yumurtalık : джэдыкIалъэ, Iэбгъуанэ, -yumurta zarı : фампIэ.
yumurtlamak : 1. кIэцIын, 2. щэхур Iуэтэжын.
yumurtlamayan tavuk zoo. :адакъэбгъурыс.
yumuşacık : щэбабзэ.
yumuşağımsı : щэбафэ.
yumuşak : щабэ, курбыш.
yumuşaklık : щэбагъэ, щабэкIэ.
yumuşama : щэбэн.
yumuşamak : къэщэбэн.
yumuşatmak : гъэщэбэн.
Yunan : Алыдж, Грек.
yunmak : зыгэпскIын.
yunusbalığı zoo. : хыбж.
yurt : хэку,
1840-yurt özlemi : хэку лъагъуныгъэ, -eski yurt : хэкужь.
yurtsuz : хэкуншэ.
yurttaş : хэкуэгъу.
yurttaşlık : хэкуэгъун.
yusyuvarlak : хъуреибзэ.
yutkunmak : Iупс егъэхын.
yutmak : дриин,
1841-hap yutmak : хущхъуэ дриин, -baston yutmuş gibi : баш идрия хуэдэу.
yutturmak : егъэдриин.
yutulmak : уадриин.
yuva : 1. унагъуэ, 2. абгъуэ,
1842-kuş yuvası : бзу абгъуэ, -yuva bozmak : унагъуэр зэхэкъутэн, -yuva yapmak :
абгъуэ щIын, унэ щIын, -fare yuvası :дзыгъуэгъуэмб, -yılan yuvası :блэгъуэмб.
yuvarlak : хъурей, яе.
yuvarlaklaşmak : къэхъуреин.
yuvarlaklaştırmak : гъэхъуреин.
yuvarlaklık : хъуреигъэ.
yuvarlamak : гъэкIэрэхъуэн.
yuvarlanmak : зыгъэкIэрэхъуэн.
yüce : 1. ин, 2. лъагэ.
yücelik : лъэгагъ, инагъ.
yücelmek : лъэгэн, дэкIуэтеин.
yüceltmek : гъэлъэгэн.
yük : хьэлъэ,
1843-yük arabası : хьэлъэгу, -yük atı : хьэлъэш, -yükte hafif, pahada ağır : хьэлъэкIэ
псынщIэ, уасэкIэ хьэлъэ, -yük vurmak : хьэлъэ телъхьэн, -yük kaldırıcı : хьэлъэIэт, yükünü boşaltmak : и хьэлъэр унэщIын.
yüksek : 1. лъагэ, 2. Iэта,
1844-yüksekatlama : дэлъеин, -yükseklikölçer : лъэгагъэпщ, -yüksek bir yeri aşmak :
щхьэдэхын.
yüksekçe : лъагэу.
yükseklik : лъэгагъ.
yükselmek : лъагэн.
yükseltilmiş : Iэта, гъэлъэга.
yükseltmek : гъэлъэгэн,
1845-sesini yükseltmek : и макъыр гъэлъэгэн-дэшеин.
yüksük : Iэпхъуалъэ, хьэкъустэл
1846-terzi yüksüğü : дэрбзэр Iэпхъуалъэ.
yüksükotu bot. : бегъымбарIэпэлъ.
yün : цы,
1847-yün çorap : цы лъэпэд, -yünlü elbise : цы щыгъын, -yün kazak : цыджанэ, -yün
eğirmek : цыджын, -yün yumak : цы Iэрылъхьэ, -yün tarağı : цыпх.
yünlü : цым къыхащIыкIа
yürek : гу,
1848-yürek çarpıntısı : гукъеуэ, -yüreği bayılmak : и гур мэхын, -yüreği dar : зи гур зэв, yüreği ferahlamak : и гур тыншыжын, -yufka yürekli : гу махэ, -yüreğine inmek : и гур
увыIэн, -yürekler acısı : гуауэхэм и уз, -yüreklendirmek : гъэгушхуэн, -yüreklenmek :
гушхуэн, -yüreği rahatlamak : игу псэхужын, -yürekten konuşmak : гум къипсэлъыкIын, yüreği kabarmak : и гу бэгын.
yürekli : хахуэ, гу зыкIуэцIылъ.
yürümek : зекIуэн,
1849-üzerine yürümek : хуэкIуэн, -yürüyen merdiven : пкIэлъей зекIуэ, -çarpık yürümek :
лъэбышэ зекIуэкIэ.
yürümemek : земыкIуэн.
yürütmek : 1. зегъэкIуэн, 2. къэдыгъун.
yürüyüş : къэкIухьын.
yüz I : 1. напэ, нэ1у, 2. нэгу, 3.нэшк1ул, -yüz derisi: напафэ
1850-yüzakı : напэ хужь, -yüz bulunca, astar ister : тебзэ игъуэтмэ, щIэбзэ хуеинщ, yüzkızartıcı : напэр зыгъэс, хьейнапэ, -ön yüz kemiği: нэпупкъ, нэпкъпэпкъ, -ön yüz
derisi: нэк1ущхьэ, -yüz derisi: нэк1уфэ, -ön yüz: нэжьгъ, нэжьгъу.
yüz II : щэ, 100,
1851-yüzüncü : щэней, -yüzlerce : щэбжыгъэкIэ, -yüzde on mat. : щанэпщI, щэм ипщI, %
10, -yüzde bir mat. : щэм из, % 1.
yüz sürmek : нэгу щыхуэн,
1852-yüzsüz : напэншэ, -yüzü kara : напэ фIыцIэ, -uçuk yüzlü : нэкIуху, напэху.
yüzdürmek : 1. егъэсын, 2. трегъэхын, (фэр).
yüzer I : щэрыщэу.
yüzer II : йос.
yüzey : и щIыIу.
yüzgeç : бдзэжьей мажьэ, кIэ мажьэ.
yüzgeri : IугъэзыкIын.
yüzgörümlüğü : техьэпщIэ,
1853-geline yüzgörümlüğü vermek : нысэм техьэпщIэ етын.
yüzkarası : 1. напэтех, 2. хьэдэгъуэдахэ.
yüzleşmek : зэхуэзэжын.
yüzlü : напэ зиIэ.
yüzlük : щэ зэгуэт (IэпэщIэгъэж)
yüzme : ес.
yüzmek : есын,
1854-içinde yüzmek : хэсыхьын, -denizde yüzmek : хым есын.
yüznumara : псыунэ.
yüzölçümü : щIыпIэпща, зэбгъунат1эу пщын.
yüzsüz : напэншэ.
yüzsüzce : напэншэу.
yüzsüzlük : напэншагъэ.
yüzücü : есакIуэ,
1855-yüzme antrenörü : есыкIэ гъэсакIуэ.
yüzük : Iэлъын,
1856-yüzükparmağı : IэпхъуамбэцIэншэ, -altın yüzük : дыщэ Iэлъын, -gümüş yüzük :
дыжьын Iэлъын, -elmas yüzük : налмэс Iэлъын.
yüzükoyun : ныбафэ,
1857-yüzükoyun yatmak : ныбафэкIэ гъуэлъын, -yüzükoyun düşmek : ныбафэкIэ
джэлэн, техуэн.
yüzüncü : щэней.
yüzünden : ягъэкIэ, и я гъэкIэ.
yüzüstü : напэ гущIыIу.
yüzyıl : 1. лIэщIыгъуэ, 2. илъэсищэ,
1858-yüzyıllık : илъэсищэм ит, -çeyrek yüzyıllık : лIэщIыгъуэ плIанэ.
Z, z : З, з
zaaf : и гуапэ.
zabıt : къэхъу-къэщIар зыратха тхылъымпIэ.
zabit ask. : дзэлI.
zade : и къуэ.
zadegan : уэркъ.
zadeganlık : уэркъыгъэ.
zafer ask. : текIуэн,
1859-zafer kazanmak ask. : зауэм текIуэн.
zafiyet : 1. сымаджагъэ, 2. гуащIэншэ.
zağar zoo. : хьэмаскIэ.
zahir : 1. нахуэ, 2. шэчыншэ.
zahire : гъавапхъэ.,
1860-zahire ambarı : гъавалъэ.
zahiri : къэлъагъуэр.
zahit : дин гупсысакIуэ.
zahmet : 1. гугъу, 2. къин,
1861-zahmet çekmek : гугъу шэчын, -zahmet etmek : гугъу ехьын, -zahmete girmek :
къиным хыхьэн, гугъуехьын.
zahmetli : къиныгъэ, гугъуехьыгъуэ.
zail : 1. шымыIэж, 2. кIуэда.
zait : 1. зэщIэкъуэн, 2. узыхуэмыныкъуэ.
zalim : гущIэгъуншэ.
zalimlik : гущIэгъуншагъэ.
zalthyrus bot. :джэштхьэпэ.
zam : 1. хэхъуэ, 2. тэлъхьэ,
1862-zam yapmak : уасэм хэгъэхъуэн
zaman : 1. лъэхъэнэ, 2. пIалъэ, 3. игъуэ, 4. щыгъуэ, 5. дапщэщ,
1863-tam zamanında : игъуэ дыдэм, -o zaman ben küçüktüm : абы щыгъуэ сэ сыцIыкIут,
-ne zaman döneceksin? : дапщэщ укъыщыкIуэжынур, -zamana uymak : лъэхъэнэм
зегъэкIун, -zaman zaman : зэзэмызэ, -zaman bilim : лъэхъэнэ щIэныгъэ, -epey kısa bir
zaman :зы теллайкIэ. ,bir zaman :зэгуэрэм.
zamanaşımı : и лъэхъэнэр блэкIын
zamanı :игъуэ.
zamanında : и пIалъэм, и лъэхъэнэм
zamanlama : игъуэу хуэгъэза.
zamanlamak : игъуэу хуэгъэзэн.
zamanlı : 1. игъуэу, 2. и пIалъэу.
zambak bot. : аIуудз.
zamir : цIэ папщIэ.
zamk : бдзантхьэ, щхэпс,
1864-zamk sürmek : бдзантхьэ щыхуэн.
zampara : фызкIэлъыкIуэ.
zamparalık : фызкIэлъыкIуэн.
zan : фIэщ1.
zanaat : IэщIагъэ.
zangırdatmak : гъэкIэзызын,
1865-zangır zangır titremek : зэщIэкIэзызэн.
zangoç : тхьэгъушауэ.
zannetmek : 1. фIэщIын, 2. къыщыхъун.
zannımca : зэрызфIэщIымкIэ.
zapt : зэщIэубыдэ.
zaptetmek : зэщIэубыдэн.
zaptiye ask. : къэрэгъул дзэлI, дзэплъыр.
zar I : 1. хъы, 2. фэпIащIэ, 3. тхъахуэ.
zar II : кIэнфэху,
1866-zar atmak : кIэнфэху идзэн.
zar lll-anat.: к1эмп1рафэ.
zarafet : дахагъэ.
zarar : 1. хэщI, 2. ягъэ,
1867-zarar etmek : хэгъэщIын, -zarar vermek : ягъэ егъэкIын.
zararlı : хэщIыныгъэ зиIэ.
zarf : тхыгъалъэ,
1868-zarf açacağı : щэнджатэ, щхьэкъуасэ.
zarfında : игъуэм.
zarflamak : тхыгъалъэм дэлъхьэн.
zarif : дахэкIей.
zargana zoo. :блэбдзэжьей.
zart zurt : выртI зыртI.
zaruret : Iэмалыншагъэ.
zaruri : Iэмалыншэу.
zarzor : ерагъ псэрагъу.
zat : лIы.
zaten : дауэрэми.
zavallı : тхьэмыщкIэ.
zaviye : 1. плъэкIэ, 2. къуапэ.
zayıf : 1. фагъуэ, 2. уэд, 3. къуэгъу, 4. IэпцIупц, 5. гъур, 6. бадзэпсэ, 7. дзэмыхэ, 8.
кIэмпIырафэ, 9.Iэгъурлъэгъур.
zayıflamak : фагъуэн.
zayıflık : фэгъуагъэ.
zayıf nokta :тIасхъапIэ.
zayi : кIуэда,
1869-zayi etmek : гъэкIуэдын, -zayi olmak : кIуэдын.
zayiat : хэщIын,
1870-zayiat vermek : пхэщIын -zayiat verdirmek : хухэгъэщIын.
zebella : иныжь.
zebra zoo. : шыкъуэлэн, къарэкъуэлэн.
zebun : дэхуэха.
Zebur : Зэбур.
zecri : лIыгъэкIэ.
zedelemek : ягъэ егъэкIын.
zedelenmek : ягъэ къокIын.
zehap : гурыщхъуэ,
1871-zehapa kapılmak : гурыщхъуэ щIын.
zehir : щхъухь, гын.
1872-zehirli ilaçlar : щхъухьпсыхь, -görünümü yok eden zehir : щхъухьфэхь, -zehir
imalatçısı : щхъухьпсыхьыщI.
zehirlemek : щхъуэ ехын.
zehirli : щхъуэ зыхэлъ.
zeka : губзыгъагъэ.
zekat : сэджыт.
zeki : губзыгъэ.
zekilik : губзыгъэн.
zelil : икIэ.
zelillik : икIагъэ.
zelve : дэмэкъуэ.
zelzele : щIыхъей, щIыджызын.
zem : гъэемыкIун.
zemberek : къилъ.
zembil : матэ пылъа.
zemetmek : убын.
zemheri : щIымахуэку.
zemin : 1. лъащIэ, 2. щIыпIэ лъэгу.
zemzem : зэмзэм,
1873-zemzem suyu : зэмзэмыпс.
zencefil bot. : гынплъыжь.
zenci : негр, цIыху фIыцIэ.
zengin : хуэщIа, дыжьыныгъуэ уэнжакъ.
zenne : къэфакIуэ.
zeplin : зеплин.
zerdali : хуэрджэ.
zerdaliağacı bot. : хуэрджей.
zerdüşt : зердуш.
zerk : хэлъхьэ.
zerketmek : мастэ хэлъхьэн.
zernainermus bot. : гъашащхьэ.
zerre : ткIуэпс,
1874-zerre kadar : ткIуэпс хуэдиз.
zerrin : дыщэ.
zerzevat : хадэхэкIхэр.
zevahir : къэлъагъуэр,
1875-zevahiri kurtarmak : мыхъумыщIагъэр теуфэн.
zeval : 1. къухьэн, 2. мащIэн, 3. фагъуэн, 4. хуэмеин,
1876-elçiye zeval olmaz : лIыкIуэм уеIэб хъуркъым.
zevat : лIыхэр.
zevc : щхьэгъусэ. (фызым).
zevce : щхьэгъусэ. (лIым).
zevk : 1. гурыхь, 2. тхъэгъуэ,
1877-zevk almak : гурыхьын, -zevk etmek : гурыхь щIын, -zevk ve eğlence içinde
yaşamak : тхъэгъуэм хэту псэун, -zevki selim : гурыхь зиIэ, -zevk meselesi : гурыхь
Iуэху, -zevkine bakmak : и гурихьым еплъын, -zevkine gitmek : и гурыхь, и гурыхьын, zevkine varmak : и гурыхьым нэсын.
zevksiz : гурыхьыншэ.
zevksizlik : гурыхьыншагьэ.
zevzek : 1. псалъэрей, 2. жьэрэIурэ.
zevzeklenmek : жьэрэIурэн.
zevzeklik : жьэрэIурагъэ.
zeytin : зейтун.
zeytinağacı bot.: зейтуней.
zıbarmak arg. : жеижын.
zıbın : нану щIагъщIэль.
zıddiyet : 1. къыпэщытыр, 2. гу хуэмыжэн.
zıkkım : щхъуэ.
zıkkımlanmak arg. : щхъуэ шхын.
zılgıt : губжь,
1878-zılgıt yemek : къыпхуэгубжьын.
zımba : пхыуд.
zımbırdatmak : Iэуэлъауэн.
zımbırtı : Iэуэлъауэ.
zımpara : пшэхъуашхэ.
zındık : ТхьэгъэпцI.
zıpkın : бжы.
zıplamak : 1. пкIэн, 2. дэлъеин,
1879-içine zıplamak : хэпкIэн, ипкIэн.
zıplatmak : дэгъэлъеин, дэгъэпк1еин.
zırdeli : щхьэзэдыдэ.
zırh : афэ.
1880-zırh gömlek : афэ джанэ, -zırh yelek : тэджэлей, -zırh imalatçısı :афэщI.
zırıldamak : гъынанэн.
zırıltı : гъы макъ.
zırlak : гъынанэрей.
zırlamak : гъын.
zırtapoz : Iэл.
zırvalama : Iуэрвэр.
zırvalamak : Iуэрвэрын.
zıt : къыпэщыт,
1881-taban tabana zıt : къыпэщыт дыдэр.
zıvana : зэпыщIэ.
zifaf : щауэишыж,
1882-zifaf odası : лэгъунэ.
zifir : 1. тутыныщхъуэ, 2. кIыфI,
1883-zifiri karanlık : кIыфIыбзэ.
zift : зифт.
ziftlenmek arg. : шхэн.
zihin : гурыхуэ,
1884-zihin açıklığı : гурыхуэ нахуэ, -zihinden toplamak : гукIэ зэхуэхьэсын.
zihniyet : гупсысэкIэ.
zikir : иIуэн.
zikretmek : Тхьэм и цIэр иIуэн.
zikzag : зэпыдза, нашэкъашэ.
zil : уэзджынэ.
zillet : укIытагъэ.
zilliyet : 1. зейр, 2. зезыхьэ.
zilyetlik : 1. зей, 2. зезыхьа, телэжьыхьа.
zimmet : телъ,
1885-zimmetine para geçirmek : хэдыгъукIын.
zina : зинэ.
zincir : гъущI кIапсэ,
1886-zincire vurmak : гъущI кIапсэкIэ лъэхъэн.
zincirleme : зэкIэлъыкIуэу, зэкIэлъхьэужьу.
zincirlemek : лъэхъэн.
zincirli : лъэхъа.
zindan : лъэхъуэщ.
zinde : псэхуа.
zindelik : зызыгъэпсэхуа.
zira : 1. папщIэ, 2. сыт щхьэкIэ.
ziraat : мэкъумэш.
ziraatçı : мэкъумэшыщIэ,
1887-ziraat aletleri : мэкъумэш Iэмэпсымэхэр.
zirve : 1. зэIущIэшхуэ, 2. къурш пэнцIыв.
ziya : нэху.
ziyade : 1. куэд, 2. бэ, 3. нэхъыбэ.
ziyadesiyle : нэхъыбэу.
ziyafet : ефэешхэ,
1888-ziyafet vermek : ефэешхэм егъэблэгъэн.
ziyan : хэщIын,
1889-ziyan etmek : хэгъэщIын, -ziyanı yok : ягъэ екIынкъым.
ziyansız : мыбэIутIэIуншэ.
ziyaret : лъагъунлъагъу, щIэупшIэ.
ziyaretçi : лъагъунлъэгъуакIуэ,
1890-hasta ziyareti : щIэупщIэн.
ziynet : налкъут-налмэс.
zoka : къуентхъ.
zonklama : 1. лъынтхуэ къеуэ, 2. уз къеуэ.
zonklamak : 1. лъынтхуэр къеуэн, 2. уз къеуэн.
zooloji : псэущхьэ щIэныгъэ.
zor : 1. гугъу, 2. къин, 3. ерагъ-псэрагъ,
1891-zor bir işi yapmaya gitmek : хьэдрыхэ мывэ хэх кIуэн, -zor gelmek : гугъу
къыщыхъун, -zor kullanmak : лIыгъэ хэлъхьэн, -zoru zoruna : ерагъ псэрагъуу.
zoraki : лIыгъэкIэ.
zorba : лIыгъэ хэзылъхьэ.
zorbela : bak. zoruzoruna.
zor konuşan :псэлъэгъуей.
zorla : 1. лIыгъэкIэ, 2. егъэзау, 3. къэтхьэкъун,
1892-zorla almak : къытехын.
zorlamak : егъэзын,
1893-kendini zorlamak : зегъэзын.
zorlanmak : гугъу зегъэхьын.
zorlaşmak : къинын.
zorlayıcı : уезыгъэш.
zorluk : 1. къиныгъэ, 2. гугъу.
zor yaşam :гъащIей.
zuhur : къэхъу,
1894-zuhur etmek : къэхъун, утыкум къихьэн.
zulmet : фIыцIагъэ, кIыфIыгъэ.
zulmetmek : дэкъузэн.
zulüm : лей дэкъузэ.
zurna -müz.: бжьамий, накъырэ.
zurnacı : бжьамияпщэ, накъырапщэ.
züccaciye : абдж хьэкъущыкъу.
züğürt : IэпэщIэгъэжыншэ.
Zühal ast. : Сатурн.
zül : емыкIу.
zülüf : жьакIацэ. (журт щхьэц гъэкIыкIэ).
zümre : гуп.
zümrüt : гуплъ, налкъут удзыфэ.
züppe : щIыкIей.
zürafa zoo. : жираф.
zürra : мэкъумэшыщIэхэр.
zürriyet : щIэблэ къыщIэхъуэхэр.
къута, къутэн, ягъэ,
-yulaf ekmeği : зэнтхъ щIакхъуэ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
243
File Size
3 369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content