close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
MU~
T.e. . ...,.
VALILIGI
il Milll Egitim Miidiirliigii
SaYI : 73774402/160.02.04/5018688
Konu: Oryantasyon Cah:;malan
04/ll/2014
.................................................. KA YMAKAMLIGIN"A
ih;e Milli Egitim Miidiirliigii
......................................................... MUDURLUGUNE Ilgi :Rehberlik ve
Ara~tmna
Merkezi Miidiirliigiiniin 31.10.2014 tarih ve 532 saYlh yazlSl.
ilimize Yeni Atanan Rehber Ogretmenlere yonelik; okullanmlzda Rehberlik
Faaliyetlerinin etkinligini arttlrmak amaclyla aile egitimi, ozel egitim, ergenlik donemi ve
sorunlan, davram$ bozukluklan, ileti$im ve empati konulannda ilimiz Rehberlik ve
Ar~tIrma Merkezi MiidiirliigUnce ekte belirtilen yer ve zamanlarda Oryantasyon ~ah~malan
kapsammda seminer verilebilmesi ile ilgili Valilik Makammm 03.11.2014 tarih 4977655
saytll oluru yazlmlz ekinde sunulmu$tur.
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
il Milli Egitim Miidiirii
Ek
:l.Olur
1.KursPlam
LYazl
Dagltlm :ilye Kaymakamhklanna
Merkez Tiim Okul Miid.
RAM Miidiirliigiine
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5d07-ca93-3c19-883f-4ba9 kodu He teyit edilebilir.
T.e. .
., "" .,
MUS VALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
03/1112014
Say. : 73774402/20/4977655
Konu: Oryantasyon ~ah~malan
VALILIK MAKAMINA
ilimize Yeni Atanan Rehber Ogretmenlere yonelik; okullanmlzda Rehberlik
FaaliyetIerinin etkinligini arttlrmak amaclyla aile egitimi, ozel egitim~ ergenlik donemi ve
sorunlarl, davralll~ bozukluklan, ileti~im ve empati konulannda Ilimiz Rehberlik ve
Aral"tIrma Merkezi Miidiirliigunce ekte belirtilen yer ve zamanlarda Oryantasyon 9ah~malan
~apsamlllda seminer verilebilmesi ve seminere kattlacak olan Yeni Atanan Rehber
Ogretmenlerin gorevli izinli sayIlmalan hususunu;
Olurlanlllza arz ederim.
OLUR
03111/2014
Ercan OTER VaH a. Vali YardlmClSl Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~lIr. http://evraksorgu.mebgovtr adresinden 8953-e8ff-3731-8032-ab3fkodu He teyit edilebilir.
T.e.
MUS VALiLiGi Rehberlik Ve Ara,tJrma Merkezi Mudurlugii (225384) 31110/2014
SaYI : 87164470/-160.02.04/5"32Konu : Oryantasyon C;alI~malan
MiLLt EGtTiM MtJDURL(}GUNE
MU~
tlgi: 2524 SaydJ Rebberlik ve Psikolojik Dam,ma bizmetleri Yonetmeligi
ilgi yonetmelik dogrultusunda ilimizdeki Yeni Atanan Rehber Ogretmenlerine yonelik; aile
egitimi, ozel egitim, ergenlik dOnemi ve sorunlan, davram~ bozukluklan, ileti~im ve empati
konulannda; OkullanmIzdaki Rehberlik Faaliyetlerinin etkililigini artbrmak amaclyla; ekte
belirtilen yer ve zamanlarda, Oryantasyon ~all~malan kapsammda seminer verilmesi
dij~finiilmektedir. Seminer He ilgili bilgiler ekte sunulmu~tur. Gerekli valilik olurunun aimmasl
hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ek : 1 Adet SeminerPrograml
M~ Rehberlik Ve ~lIrma Mcrkczi Mlldllrlll~
Hllrriye! Mall. Tekel Cad. Polis Evi Arkasl Merkez 49100 MUS
Tclefon :4362126408
Fales: 4362123418
e- posta : [email protected]".meb.k.12.tr
2014-2015 EGiTlM OGRETIM 'fIll REH8EP.lik ORYANTASYON KURSU PIANI
EGiriM TAR/Hi
fGi11M
EC-iiTiM VERi
fGiliME
KAnt.AU\!(J.AR
SAAT!
tG!TIM
GOREVLiSi
Gl1rC"n:; ycni
alanan rUm
rchb" ..
RAM PDI{
I;iH 1M!
EGlrlM KON'J5U
Aile L[',ilimi
() r::c I Epjtirn
· Erggnlik mlncim vc
sorunlan
• J)avranl~ B-)Zuk!llklan
• ildisim vc Fmrati
Ail<' Erath!:l
r
~)t'd Egiitrn
Ctln:\,':' \'~':i!
rrgcnHk
alanun
qil().
!::llO
r\:.:h:'~Lr
R.\M PD!(
t,) gr ('lrr}f.~l ~ Ie1'
niRiMi
nii)l~fni \It:
sorunt;;ltl
• Dll v ran1;: BOJ;uldHlduri
i!(·t!1irn \Ie '-'r!lpati
£i>;
. ·\ik i'gitimi
· (},d Fgilim
O{)- !2:00
I~·l~pitlik i.)()n((t·; V\~
1:,\M l'l.m
1!!I~iMl
sOlnoL':ort
; ·';.tV,·iil1!$
Ho;.':lIk:nldan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content