close

Enter

Log in using OpenID

ALBÜM-2013-2016-FİLİZ (08.12.2014)

embedDownload
ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE
ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA…………………………………………………………………………………………..4
KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ……………………………………………………………………………….................................5
ÖNSÖZ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...6
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ………………………………………………………………………………………................................7
DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI…………………………………………………………………………………………………...12
YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI VE GÖREV DÖNEMLERİ……………………………………………………………………13
YÖNETİM KURULU BAŞKANI…………………………………………………………………………………………………………………….16
MECLİS BAŞKANI ………………………………………………………………………………………………………….................................17
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ…………………………………………………………………………….......18
GENEL SEKRETERLİK…………………………………………………………………………………………………………………………….24
MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE…………..…………………………………………………………...............................25
DİSİPLİN KURULU………………………………………………………………………………………………………….................................29
MECLİS ÜYELERİ……………………………………………………………………………………………………………..............................33
MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ…………………………………………………………………………………………………………………..111
FİHRİST………………………………………………………………………………………………………………………..............................189
1
2
3
ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’ÜN
31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI
TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA
Muhterem arkadaşlar! İzmir’in çok kıymetli ve muteber tüccarları ve
tüccarlarının mümessilleri huzurunda bulunmakla fevkalade memnun
ve mütehassıs oldum.
Katibi umumi beyfendinin Ege İktisat mıntıkası hakkında umumi olarak
İzmir ve civarı hakkında hususi olarak vermiş olduğu izahattan müstefit
oldum. Bundan dolayı cümlenize teşekkür ederim.
Sureti umumiyede aldığım his ve intiba şu olmuştur ki, bütün arkadaşlarımız iktisadi hayatımızın tekemmülü için ve terakkisi için icap eden
şeylerin yapılmasını çok samimi olarak dermeyan ediyorlar.
Temas buyurduğunuz vergilerdeki tadil ve tahfifler hakikaten hepimizin
hatırına gelen şeylerdir. Sizinde söylediğiniz gibi bu vergilere ait kanunlar yenidir. Tatbikat ve teferruatında bazı hatalar olabilir. Zamanla bunların zail olacağı kanaatindeyiz. Yine zamanla ve tatbikattaki tecrübelerle noksan veya fahiş cihetler sabit oluyor. Bütün bu görüşler o kanunların tashihine müncer olmaktadır. Hükümeti Cumhuriyet şüphesiz
bunlarla yakından alakadardır. Meşguldür. Emin olabilirsiniz ki, bunların cümlesi yapılacaktır.
Ticaret ve Sanayi erbabı yapılması mümkün tashirtatın gösterileceğine
şüphe etmemelidir.
Liman işlerine ait söylenen sözlere dikkat ettim. Esasa müteallik bir
itiraz yoktur. Vergilerde olduğu gibi bunlar dahi teferruat ve tatbikata ait
ve kabili tashih şeylerdir. Birkaç gün zarfında bana değil bazı insanlara
bedbinlik telkin edebilecek mahiyette mütaleadar ve yazılar görüyorum.
Sizlerden ve İzmir muhitinden aldığım malumattan anladığım vaziyeti
ve hakikati başka türlü izah edenlerin mevcudiyeti anlaşılıyor
Katibi Umumi beyfendinin ve diğer arkadaşlarının buyurdukları gibi bu
mıntıkanın ihracatı, 923’te 38 milyon iken 928’de 99 milyona çıkmıştır.
Yani iki üç misli artmıştır. Hem bu farkı almak için de zeminin ne kadar
gayri müsait olduğunu yine siz izah ettiniz
Namütenahi müşkülat ve baştanbaşa harap bir memleket…
Bütün bunlara rağmen bu büyük fark şayanı memnuniyettir. Vaziyet
böyle iken ve bu memleketin içinden ve bu memleketin evladından
mıdır-bilmiyorum evladından mıdır-bazı insanların bütün hakikatlere
göz yumarak efkarı umumiyeye yanlış fikirler ve istikametler göstermesi hakikaten şayanı teessüftür.
Bunu yapanlar ya muhitlerini görmeyecek kadar cahil ve ebleh. Yahut
hakikate temas etmekten korkacak kadar alçak ruhlu kimselerdir. Her
iki halde bu gibiler Türk milletinin yüksek efkarı umumiyesi karşısında
hiç olmazsa hicap duymalıdırlar.
Kooperatifçilik sureti umumiyede iktisadi sahada birleşme siyaseti
hakkında lehte aleyhte metalealar dermeyan olundu. Teferruata girmeyeceğim. Fakat kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede
kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri zeka ve
maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zaif ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyoruz. Birleşmenin böylesi zaif olanın kuvvetliye olması demektir.
Eğer iktisat mıntıkasındaki bütün insanların hasılalarını, zekalarını ve
gayretlerini birleştirmesi, muhakkak feyizli neticeler verecektir.
Türkiye’nin say’i hayat ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden
mütevellit fayda ve menfaatlerinin çok büyük olacağı kanaatine varacağınızdan şüphe etmiyorum. Böyle bir teşebbüs olurken birtakım
şikayetçiler olabilir. Hakiki ticaret erbabı için hiçbir zaman tasavvur
etmiyorum. Fakat müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatleri
haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir. Fakat memleketimiz bakir bir sahadır. Görülecek çok iş vardır. Onları da temin
edecek birçok meşguliyetler bulunabilir.
Burada geçirdiğim saatlerden çok müstefit ve mütehassıs olduğumu
tekrar ederim. Konuşulan şeyleri ehemmiyetle nazarı dikkate alacağım. Ve hükümet ricalimiz de bunlarla zaten alakadardırlar.
K.ATATÜRK
4
KALİTE POLİTİKAMIZ
Amacımız yasalara uymak koşulu ile Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet
sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunmak ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirmektir.
HEDEFLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek.
Ülke çıkarlarını üye çıkarlarının önünde tutmak.
Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak.
Yapacağımız araştırmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak.
İzmir'in, Ege Bölgesi’nin ve Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olmak
Danışmanlık hizmetlerini ifa ederken hiçbir etki altında kalmamak.
Oda üyeliğini cazip kılmak ve saygınlığını korumak.
Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak.
Odayı, üyeler nezrinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek.
Oda üyelerinin dışa açılmalarına teknik bazda yardımcı olarak onları yönlendirmek.
Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek.
Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
Faaliyetleri daha yararlı ve süratli verebilmek amacıyla personeli periyodik dönemlerde eğitmek. Her yıl hazırlanan
eğitim planı içinde yer alan konularda isteyen personelin eğitim almasını sağlamak.
Tüm oda birimlerinin her yıl hazırlanan çalışma planı içerisinde yer alan ve kendi çalışma alanlarına giren tüm
faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak.
Birimlerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak
Oda stratejik planı çerçevesinde uzun vadeli proje ve hedeflerimizi gerçekleştirmek.
5
ÖNSÖZ
21’nci yüzyılda büyük değişimler geçiren ülkemizde, 128 yaşındaki Odamız son üç asrı birden gören ender kuruluşlardan
birisi olmuştur. Kökleri çok derin ve çok güçlü bir kurum olan Odamız bütün üyeleri ile büyük bir ailedir. 128 yılsonunda dimdik
ayakta durmamızı, her geçen gün daha da büyümemizi sağlayan geçmişten geleceğe taşıdığımız misyonumuzdur.
2013 Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından, önümüzdeki 4 yıl boyunca 76 Meslek Komitesi’nde, 176 Meclis Üyesi ve 428
Meslek Komitesi üyemiz ile birlikte çalışacağız. Odamız gençlik ile tecrübenin bir araya geldiği komiteleri ve meclis üyeleri ile
Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edecektir.
Meslek Komiteleri ile Meclis Üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyıp, birbirlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla
bir gelenek olan Meslek Komiteleri Albümümüzü, aynı zamanda yaşamınızın önemli bir bölümünün anısı olarak sizlere
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Saygılarımızla,
Ekrem DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
6
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ
KURULUŞ
İzmir Ticaret Odası, 128 yıllık geçmişiyle hem İzmir’in hem de ülkemiz ekonomisini yönlendiren en köklü kurumların arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu uzun geçmişinden bugüne taşıdığı tecrübe ve birikim, İzmir Ticaret Odası’nın hem
kurumsal kimliğinin dayanağını, hem de günümüzde her gün daha kompleks bir niteliğe bürünen ekonominin güncel ihtiyaçlarına cevap verme gücünü oluşturuyor.
2010 yılında 125. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan İzmir Ticaret Odası’nın kurumsal olarak ortaya çıkışı tesadüf
değil, doğal bir ihtiyacın sonunda oluşmuştur. Çünkü İzmir, Akdeniz ve Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden birisi olarak
yüzyıllar boyunca yabancı tüccarların yerleştiği, ticari temsilciliklerin bulunduğu, deniz taşımacılığının ve gemicilik sektörünün en
eski acentelerinin Kordon Boyunda yerleştiği canlı bir liman kenti olarak yaşamıştır.
Sanayi Devrimi’nden sonra 19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan gelişmeler ve ticaret hacmindeki büyük artışlar nedeniyle
ticaret alanında yeni kurumlar ve örgütler oluşmuştu. Batılı tüccarlar kendi ülkelerinde kurdukları Ticaret Odaları ve meslek örgütlerinin benzerlerini, ticaret yaptıkları yabancı ülkelerdeki kentlerde de olmasını istiyorlardı. İzmir gibi yüzyıllardır büyük bir
ticaret merkezinde, kente gelen tüccarlar muhatap bir kurum bulamamalarından ve kurumsal ilişki yerine bireysel ilişkilerle faaliyette bulunmak zorunda kalmalarından dolayı sıklıkla şikayet ediyorlardı. Kolayca anlaşılacağı üzere tüccarların ve şirketlerin
üye olduğu bir kurum yaratılarak ticaret ve alış verişin kurallara bağlanmasını talep etmelerinin başta gelen sebebi bireysel ilişkilerin her zaman tatmin edici sonuç vermemesiydi. Malın zamanında yetişmemesi, verilen sözlerin tutulmaması, tazminat kurumunun olmaması ve benzeri sebepler bağlamında görülen ticaret hayatındaki dağınıklık, batıdaki benzerleri türünden bir Oda
kurulması fikrini her geçen gün biraz daha olgunlaştırmakta gecikmedi.
Benzer gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul, Selanik gibi diğer önemli ticaret kentlerinde de yaşanıyordu. Bu
gelişme İzmir’de de hemen yankısını bulmuş ve kentte yaşayan yerli ve yabancı tüccarlar Oda kurmak üzere ilgili yerlere müracaatta bulunmuşlardı. Dönemin İzmir Valisi İzmirli tüccarların taleplerini İstanbul’a ileterek resmi girişim sürecini başlatır. 1884
yılı Ağustos ayından itibaren bu girişimin takip edilmesi sonunda İzmir Ticaret Odası 1885 yılında resmen kurulur.
İzmir Ticaret Odası’nın, Padişah izniyle 1885 yılında kurulduğu, 1886 yılında kuruluşunun birinci yıldönümü haberini veren İstanbul Ticaret Odası Gazetesinden anlaşılmaktadır. Aynı kaynaktan anlaşıldığına göre İzmir Ticaret Odası’nın o zamanki
Meclis Reisi Balyozyan Matyos efendiydi. O yıllardaki teşkilat gereği seçilen İkinci Reis ise Giritli Hacı Şerif Bey’dir.
7
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ
İzmir Ticaret Odası’nın kurulmasından sonra örgütlü ve kurumsal bir yapıya kavuşan tüccarlar, ticaret yaptıkları ülkelerin
tüccarları gibi saygın bir kurumun üyesi olarak muteber karşılandıkları ticari ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Ticaret Odası üyesi olan tüccarların, üye olmayanlara göre sağladığı avantajlar nedeniyle kısa zaman zarfında Oda’nın üye
sayısı hızla artmış; bu gelişme ticaret hacminde de yükselişe neden olmuştur.
MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI VE İZMİR TİCARET ODASI
1908 yılında II.Meşrutiyet’in ilanı ve arkasından İttihat ve Terakki hükümetlerinin yönetime gelmesiyle birlikte uygulanmaya çalışılan Milli İktisat Politikası çerçevesinde Levanten tüccar kadar yerli tüccarların da Oda yönetiminde etkinleştiği görülür. Bunun en somut göstergesi, 1909 yılının Ocak ayında yapılan seçimlerde İzmir Valisi Rahmi Bey’in de desteğiyle Oda Riyasetine Alanyalızade Mahmut Bey’in seçilmesidir.
Bu süreçte yapılan en önemli değişikliklerden birisi de, İttihat ve Terakki hükümetinin 13 Haziran 1911 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle Ticaret ve Sanayi Odalarını aynı çatı altında toplamasıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra yürütülen yeniden
yapılanma sürecinde, 1925 yılında Ticaret Odaları Kanunu ve 1926 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetmeliği çıkarılana kadar İttihat ve Terakki yönetimince çıkarılan kanun ve yönetmelik yürürlükte kalacaktır.
Bu kanun ve yönetmeliğe göre İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 12 kişiden oluşuyor; yönetim ise Meclis Riyaset
Divanı tarafından yürütülüyordu. Meclis Reisi yürütme sorumluluğunu da üstleniyordu. Gündelik iş akışı dışında özel önem taşıyan konuların veya ilk kez ele alınacak meselelerin Meclisten önce Encümen toplantılarında ele alındığı da, belirtilmesi gereken
işleyiş farklılıkları arasında belirtilmesi gerekli uygulamalardandır.
İttihat ve Terakki yönetimi tarafından çıkarılan kanun ve yönetmelikle Oda’nın teşkilat yapısı değiştiği kadar etkinliği de
arttırılmıştır. Dönemin en önemli ihraç malları olan tütün, pamuk, incir, kuru üzüm ve halı ticaretinin hakim olduğu liman faaliyetlerinde Oda’nın doğrudan etkisi çok net olarak izlenmektedir. Limandaki amele birlikleri ve derneklerinin istediği ücretlerin belirlenmesinde Oda muhatap olarak işlev yüklenmiştir. Ayrıca gümrüğün yönetimini elinde tutan Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin denetiminde ve İzmir merkezli demiryolu şirketlerinin uygulamalarına karşı Oda’nın müdahil olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yürütülmeye çalışılan Milli İktisat Politikası gereği ekonominin işleyişinde Osmanlı tebaası olan tüccarların ağırlığının hissedildiği de
belirtilmesi gereken gelişmelerdendir. Oda yönetiminde ve ekonomik hayatta yerli unsurların ağırlığı giderek yükselmiştir.
8
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ
Oda’nın bu dönemdeki işlevleri arasında öne çıkan uygulamalar arasında günlük piyasa raporları hazırlamak, rayiçleri
tespit etmek ve gümrük kayıtlarından istifade ile ihracat- ithalat istatistiklerini düzenlemek, Avrupalı tüccarların yerli tüccarlar
hakkında istedikleri referansları vermek gibi faaliyetler sayılabilir. İktisat ve Ticaret yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla İzmir Ticaret Odası yerli ürün ve mamul maddelerin yurt dışında tanıtımı için de bu dönemde dikkate değer bir çalışma yürüttüğü belirtilmelidir.
İzmir Ticaret Odası’nın 1914-1918 arasındaki 1. Dünya savaşı sırasında ordunun iaşesi için önemli çalışmalar yaptığı da
bilinmektedir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞU VE İZMİR TİCARET ODASI
1919-1922 yılları arasındaki işgal dönemi 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesiyle son buldu. İzmir işgalden
kurtulduğuna sevinemeden “Büyük Yangın” felaketini yaşadı. İzmir Ticaret Odası da bu yangının tahribinden kurtulamadı ve
Oda binası barındırdığı her türlü birikim ve arşiviyle birlikte yandı. Bugün Oda’nın en eski kayıtlarını oluşturan Meclis ve İdare
Heyeti Defterlerinden anlaşıldığına göre yeniden faaliyete geçmesi 1 Kasım 1922 tarihidir. İzmir Ticaret Odası hemen toparlanma çalışmalarına başlamış ve Kemeraltı’nda Halimağa Çarşısı’nda bir hizmet binası kiralayarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.
Siciller yandığı için üyelerinin kim olduğu belli olmayan Oda, Meclis üyeleriyle toplanmış ve yeni bir Meclis Riyaset Divanı seçerek tekrar üye kaydetmeye başlamıştır. Yangından sonra 1 Kasım 1922 günü yeniden faaliyetine başladığı için bu tarih Oda’nın
kuruluş tarihi olarak benimsenmiş ve kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Bu dönemdeki ilk Meclis Reisi Alanyalızade Mahmut Beydir. Mahmut Bey uzun yıllardır Oda yönetiminde görev almış, hatta
1909 da Meclis Reisi de seçilmiş olan son derece tecrübeli ve saygın bir tüccardır. Oda’nın yeniden kurumlaşmasında
Alanyalızade Mahmut Bey, Balcıoğlu Hakkı Bey ve Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey’in katkısı önemlidir. Ayrıca 1925 yılında İstanbul Ticaret Odası’ndan transfer edilen Oda’nın Genel Sekreteri İbrahim Hakkı Bey’in de 1925 yılında çıkarılan Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa göre Oda’yı yeniden yapılandırmakta önemli rol oynadığı bilinmektedir.
İzmir Ticaret Odası 1926 yılı Nisan ayına kadar Osmanlı Devleti’nden kalan kanun mucibince yönetildi. Ancak, Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılı Kasım ayında kanun çıkartıldı. Bunu, kanunun yürürlüğünün nasıl sağlanacağını belirleyen nizamname izledi. Bu kanun ve nizamnameye göre 1926 yılı Nisan ayına kadar Meclis üyeleri seçildi. Meclis Başkanlığına seçilen
Balcıoğlu Hakkı Bey başkanlığında toplanan üyeler ise ilk defa İdare Heyeti’ni yani Yönetim Kurulunu seçti. 1 Nisan 1926 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu, 4 Nisan 1926 tarihinde ilk Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Ferit Bey ile birlikte ilk toplantısını
yaptı. Yeni Kanuna göre 13 adet de komisyon kurulmuştu.
9
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ
Bu komisyonlar, şimdiki Meslek Komitelerinin başlangıcını teşkil etmektedir.
1926 yılı Ocak ayından itibaren Oda Mecmuasının yayınlanmaya başlaması da önemli gelişmelerden birisidir. Mecmuanın
Odanın faaliyetlerini, ekonomik rapor ve incelemeleri yayınladığı; yurt dışında tanıtım ve duyuru işlevlerini yerine getirdiği düşünülürse ve o yıllardaki medya olanakları da göz önünde bulundurulduğunda ne denli önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır.
1926 yılında seçilen meclisin yaptığı en önemli hizmetlerden birisi, şimdiki Oda hizmet binası yerinde bulunan Oda binasının yaptırılması olmuştur. Oda’nın sınırlı imkanlarını kendi aralarında para toplayarak aşmaya çalışan meclis üyeleri Oda’nın
hizmet binası edinmesinde taktir edilecek bir davranışta bulunmuşlardır. İzmir Ticaret Odası, meclis üyelerine verdikleri parayı
daha sonra ödemiştir ancak ihtiyaç anında bu imkanın yaratılması sayesinde Oda hizmet binasına kavuşmuştur.
CUMHURİYET EKONOMİSİ VE İZMİR TİCARET ODASI
İzmir Ticaret Odası’nın bu yıllardaki en önemli ve Oda mensupları için tam bir gurur vesilesi olan konu, adeta Cumhuriyet
Hükümeti’ne danışmanlık yapmasıdır. Ekonomi alanında çıkarılan kanun ve yönetmelikler İzmir Ticaret Odası meclisinde tartışılarak Hükümete rapor ve değerlendirmeler hazırlanmıştır. Yabancı yatırımların devletleştirilmesinde, gümrük ve liman faaliyetlerini düzenleyen kanunların şekillenmesinde İzmir Ticaret Odası meclisinde ayrıntılı tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar sonunda hükümete sunulmak üzere öneriler hazırlanmıştır. Buna ilaveten yapılan devrimler sonunda ortaya çıkan değişimden etkilenen ticaret erbabının sorunları da İzmir Ticaret Odası’nın girişimleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Kıyafet Reformu sonrasında ellerinde fes kalan tüccarların zarar etmemesinde veya eski başlıklardan üreten tezgah sahiplerinin yeni duruma intibak etmelerinde Oda yönlendirici olmuştur.
Özellikle incir ve üzüm ihracatçılarının sorunları ve halıcıların ihtiyaç duyduğu valeksin ithalatında yaşanan zorluklar İzmir
Ticaret Odası’nın girişimleriyle aşılabilmiştir. Yeni gümrük kanunundan kaynaklanan sorunlar, Oda’nın önerdiği “Geçici Kabul”
yasasıyla aşılabilmiş ve tüccarın zararı önlenebilmiştir.
İZMİR ENTERNASYONAL FUARI VE İZMİR TİCARET ODASI
19. yüzyıl ortalarından itibaren panayır ve fuarlar ticaretin şekillendiği buluşma ortamları olarak yükselmeye başladı.
Londra, Paris, Chicago expoları bu akımın en önemli durakları arasında yer alıyor ve şirketlerin, malların ve devletlerin yarıştığı
arenalar özelliği kazanıyordu. Osmanlı Devleti de bu sergilere katılmakla kalmıyor, İstanbul ve İzmir’de fuar düzenleme çabalarına da girişiyordu. Ancak, bu istek 1911 yılında Sultan Ahmet Meydanı’nda gerçekleşen küçük bir sergiden öteye gidememişti.
10
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ
Sonuç alınamasa da bu çabalar, gündemde fuar fikrinin yaşamasına ve her fırsatta dile getirilen bir hedef olmasına neden olmuştu.
Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik ilk ciddi teşebbüs 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan 1. İzmir İktisat Kongresi’nde
hayata geçirilebilmiştir. Kongre ile birlikte ülkede üretilen malların yer aldığı bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi çok ilgi çekmişti.
İşte bu sergi sırasında bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından İzmir’de panayır ve fuarlar tertiplenmesi isteği dile getirilmişti.
Kongrede konulan bu hedef için çalışmalar yapılsa da serginin tertiplenmesi için 1927 yılını beklemek gerekmişti. 1926
yılında İzmir’e vali tayin edilen Kazım (Dirik) Paşa Mustafa Kemal’in işaret ettiği hedefi gerçekleştirmek için İzmir Ticaret Odası’na gelerek konunun öneminden ve hem ülke hem de İzmir ekonomisine yapacağı katkıdan söz eder. Bu toplantının ardından bir
sergi komisyonu kurularak çalışmalar başlatılmıştır. 1927 yılında İzmir Ticaret Odası tarafından ve yine Oda’nın finansmanı ile
birincisi düzenlenen “Dokuz Eylül Sergisi” İzmir Enternasyonal Fuarı’na giden yolun başlangıcını oluşturmuştur. Bu ilk sergiye
çok sayıda Türk firmasının yanı sıra yabancı firmalar ve devletler de ülke pavyonu düzenleyerek katılmıştı. Birinci sergiden edinilen deneyim ve ikinci sergi için Oda bünyesi içinde bir “Sergi Bürosu”nun kurulması ile birlikte 1928 yılındaki ikinci sergiye katılan yabancı ülke ve firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır.
Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda sergi, önce Uluslar arası İzmir Panayırı adını almış ve 1933-1935
yıllarında şimdiki Efes Otelinin bulunduğu alanda düzenlenmiş; 1936 yılından itibaren de İzmir Enternasyonal Fuarı adıyla
Kültürpark’ta düzenlenmeye başlamıştır. 1940 yılı Nisan ayında İzmir Belediyesi’ne devredilinceye kadar İzmir Ticaret Odası
fuarın düzenlenmesindeki öncü rolünü sürdürmüştür.
Türkiye’nin yurt dışındaki sergi ve fuarlara katılmasının öncülerinden biri de yine İzmir Ticaret ve Sanayi Odası’dır. 1932
yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti‘nin öncülüğü ile Leipzig ve İktisat Vekâleti‘nin desteğiyle Paris ve Milano panayırlarına
katılan Oda’nın sergilediği mallar büyük ilgi görmüş ve beğenilmiştir.
Odamızın birinci yüzyılını simgeleyen ve 1985 yılı başlarına dek kullanılan amblem yerine Odamızın 100. Kuruluş yılında
özel bir amblem yaptırılmış ve 1985 -1986 döneminde kullanılmıştır. 8 Temmuz 1987‘de odamızın ikinci yüz yılını simgeleyecek
yeni amblem kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
11
İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ
DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI
Odamız, bugün 70 bini aşkın üyesi ve 128 yıllık tarihi ile kentimizin, ülkemizin en köklü, en güçlü ve öncü meslek kuruluşlarından birisidir. Kuşkusuz Odamızın bu etkinliğinin ve gücünün en önemli bir diğer dayanağı da, üyelerine verdiği hizmetteki yüksek kalite ile başarılı çalışmalarıdır.
İlklerin kenti İzmir’de ilklerin Odası olarak, takip edilen, örnek alınan pek çok yeniliği hayata geçirdik.
•
•
•
•
•
•
•
Üyelerimize nakdi fuar teşviki vermek
Üyelerine kredi sağlamak için bankalarla protokol yapmak
İngilizce eğitim veren İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni kurmak
Oda bünyesinde Ticaret Tarihi Müzesi açmak,
İzmir’de kruvaziyer turizmini başlatmak,
Dijital arşiv sistemine geçmek
EXPO 2015 gibi dev bir uluslararası organizasyona kentimizin aday olmasını sağlamak bu ilklerden sadece bazılarıdır.
Bugün Odamız, deneyimli ve dinamik kadrosu ile son teknolojiyi kullanmanın bütün imkanlarından da yararlanarak üyelerimize
en üstün kalitede hizmet vermektedir.
Diğer yandan, kanunlardan ve Anayasa’dan aldığımız gücümüz ile üyelerimizin ticaretinin adil ve haklı rekabet koşullarının içinde yapılması, üyelerimizin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve kentimiz ile ülkemiz ekonomisinin gelişimi
için çalışmalarımızı bütün hızımızla sürdürüyoruz.
Hedefimiz İzmir’i bir dünya kenti, bir Marka Kent yapmaktır. Kendi içinde sonsuz bir gelişim ve devinim potansiyeli bulunduran
bu hedefe ulaşılması aynı zamanda üyelerimizin ticaretinin artması, yani sizlerin daha fazla kazanması demektir.
Hizmet kalitemizden asla taviz vermeden, bu hedeflere ulaşmak için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
12
KURULUŞUNDAN BU GÜNE KADAR BAŞKANLAR
ODA REİSLERİ
Hacı hafız Süleyman Efendi
(1885-1886)
Balyozzade Matyos Efendi
(1886-1888)
Eseyan Gokkas Efendi
(1888-1892)
Kostaki Efendi
(1892-1895)
Arabyan Karabet Efendi
(1895-1898)
Hacı Davud Ferkuh Efendi
(1898-1914)
Alaiyelizade Mahmut Bey
(1914-1919)
Mesrub Simonyan Efendi
1919-1922)
Alaiyelizade Mahmut Bey
(1922-1926)
MECLİS BAŞKANLARI
Hakkı Balcıoğlu
Nuri Çolakoğlu
Şerif Remzi Reyent
Aydınlı Ahmet Tabak
Enver bakioğlu
Haydar Dündar
Selahattin Sanver
Haydar Aryal
Şevket Filibeli
Tekin Çullu
Mücahit Büktaş
Tekin Çullu
Hasan Denizkurdu
Necip Kalkan
Selami Özpoyraz
Rebii Akdurak
(Mart 1926-Ağustos 1943)
(Ağustos 1943-Nisan 1946)
(
Nisan 1946)
(Nisan 1946-Eylül 1951)
(Eylül 1951-Aralık 1954)
(Ocak 1955-Ağustos 1958)
(Aralık 1959-Kasım 1965)
(Kasım 1965-Mayıs 1969)
(Mayıs 1969-Kasım 1973)
(Kasım 1973-Kasım 1975)
(Kasım 1975-Kasım 1976)
(Kasım 1976-Mart 1992)
(Mart 1992-Mart 1996)
(Mart 1996-Mart 2011)
(Mart 2011-Mayıs 2013)
(Mayıs 2013– ………….)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI
Süleyman Ferit Eczacıbaşı
(Nisan 1926-Mart 1933)
Şükrü Cevahir
(Mart 1933-Ağustos 1943)
Hakkı Balcıoğlu
(Ağustos 1943-Mayıs 1946)
Selahattin Sanver
(Mayıs 1946-Aralık 1954)
Şevket Filibeli
(Aralık 1954-Kasım 1968)
Sabri Tanık
(Aralık 1968-Kasım 1971)
Dündar Soyer
(Aralık 1971-Kasım 1973)
Sabri Tanık
(Aralık 1973-Mart 1974)
Dündar Soyer
(Nisan 1974-Kasım 1979)
Mücahit Büktaş
(Aralık 1979-Mart 1984)
Dündar Soyer
(Nisan 1984-Kasım 1987)
Halit Şarlak
(Aralık 1987-Mart 1992)
Ekrem Demirtaş
(Mart 1992– …….. ……)
13
14
İZMİR TİCARET ODASI
MECLİS VE
MESLEK KOMİTELERİ
ÜYELERİ ALBÜMÜ
2013 - 2016
15
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
EKREM DEMİRTAŞ
16
MECLİS BAŞKANI
REBİİ AKDURAK
17
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCILARI VE ÜYELERİ
18
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCILARI
AKIN KAZANÇOĞLU
JAK ESKİNAZİ
19
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
CÜNEYT GÜLEÇ
MERT PALA
20
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ALİ YILMAZ
NEVZAT ARTKIY
21
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
SÜLEYMAN SUBAŞI
MUSTAFA TÜZÜN
22
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
BEKİR ŞAHİNER
CÜNEYT ALTINKAPI
23
GENEL SEKRETERLİK
TOLGA KALE
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
DUYGU MUTLUEL
GENEL SEKRETER
24
MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE
25
MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI
YAVUZ ATEŞALP
SAFİNUR ALTINER
27
MECLİS KATİP ÜYESİ
NEVİN BAĞDATLI
28
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
29
DİSİPLİN KURULU
TURAN ŞEN
MUSTAFA KARATAŞ
31
ADİL ERTUĞRUL TÜZEMEN
DİSİPLİN KURULU
BÜLENT KIRILMAZ
YILMAZ EROĞLU
32
MEHMET KORKMAZ
MECLİS ÜYELERİ
MECLİS ÜYELERİ
33
YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU
01
ŞEFİK SALİH ÖZTİM
AHMET KAYMAZ
35
KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU
02
BEKİR ŞAHİNER
TURGUT YEMİŞÇİ
36
TARIMSAL HAMMADDE ARACILARI, PAMUK, TÜTÜN VE
BAHARATÇILAR GRUBU
03
İBRAHİM GÜDÜM
ABDURRAHMAN AYDOĞAN
37
HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE YEM GRUBU
04
MEHMET OĞUZ SOYUÇAYLI
ÖZKAN BAŞPINAR
38
ÇİÇEK VE EV HAYVANLARI GRUBU
05
ALİ OSMAN ÖĞMEN
SELAHATTİN ALTUN
39
BALIKÇILIK VE AV MALZEMELERİ GRUBU
06
MEHMET ŞAHİN ÇAKAN
ERDAL SEFERBAY
40
SÜT GRUBU
07
SEDAT GÜRLER
MUZAFFER EGİ
41
CANLI HAYVAN, KANATLI ET VE ET ÜRÜNLERİ GRUBU
08
CÜNEYT GÜLEÇ
AHMET DÖNMEZLER
42
EKMEKÇİLİK GRUBU
09
COŞKUN CELAL VELİOĞLU
HÜSEYİN SAĞIR
43
PASTA VE ŞEKERLEME GRUBU
10
VEYSEL MURAT
LEVENT ÇETİN
44
GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ İMALAT VE TOPTAN TİCARET
GRUBU
11
MUSTAFA ARİF ŞAŞAL
OSMAN ZEKİ ÖZKEBAPÇI
45
HAYDER GÜMÜŞBOĞA
GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PERAKENDE SATICILARI
GRUBU
12
MURAT GİN
HANİF PEHLİVANOĞLU
46
ÖZTÜRK BAĞCI
İÇECEK GRUBU
13
EKREM DEMİRTAŞ
BEDRİ ARTUT
47
MANİFATURA VE TUHAFİYE GRUBU
14
LEVENT İŞMAN
ERDAL DOĞAN
48
KONFEKSİYON MALZEMELERİ ve MAKİNALARI GRUBU
15
İRFAN EROL
HALUK YENEL
49
GİYİM EŞYALARI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU
16
ABDULLAH SALKIM
İZZET AVCI
50
EMRE KIZILGÜNEŞLER
GİYİM EŞYALARI PERAKENDE TİCARETİ GRUBU
17
SÜLEYMAN SUBAŞI
ÜNAL TUNABOYLU
51
MEHMET TAHİR ÖZDEMİR
DERİ GRUBU
18
HAKAN GÖRYAKIN
MEHMET ÇALMAZ
52
AYAKKABI VE SEYAHAT AKSESUARLARI GRUBU
19
SÜLEYMAN ÖZCAN
FARUK HANOĞLU
53
KOZMETİK GRUBU
20
HİKMET ÇETİN GÜVERCİN
MUSTAFA LEVENT AŞÇIOĞLU
54
KİŞİSEL BAKIM, GÜZELLİK SALONLARI, KURU TEMİZLEME
VE DİĞER FAALİYETLER GRUBU
21
NURCAN ALTUNKAYNAK
KEMAL GÜMÜŞ
55
MÜCEVHER, SAAT VE HEDİYELİK EŞYA GRUBU
22
YİĞİT TEMİZOCAK
ADNAN CİNSTAŞ
56
HALI, ZEMİN VE DUVAR KAPLAMALARI GRUBU
23
ABDULLAH NACİ ÖLÇEN
ASIM DOYMAZ
57
MOBİLYA GRUBU
24
SÜLEYMAN AVİNCA
YAŞAR BAŞ
58
NEVZAT ARTKIY
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ GRUBU
25
AHMET TUNABOYLU
MEHMET PAMUK
59
EV ALETLERİ VE ZÜCCACİYE GRUBU
26
METİN AZTEKİN
FERİDUN ÖZKAN
60
ORHAN KIRKPINAR
ELEKTRİK TEÇHİZATI VE TESİSATI GRUBU
27
HAKAN UZUNOĞLU
BÜLEND ŞANLIGENÇ
61
ÖMER TATLI
ELEKTRONİK GRUBU
28
İRFAN KÖKEN
FİKRET ÖZKAYA
62
İLETİŞİM GRUBU
29
NEVİN BAĞDATLI
YUSUF GEDİK
63
TIBBİ MALZEME GRUBU
30
ATİLLA SEVİNÇLİ
SÜMER RAHMİ NEMLİ
64
FERDA DEMİRCİOĞLU
İNSAN SAĞLIĞI GRUBU
31
SELİM AMATO
ALİ YİĞİT
65
GÖZLÜKÇÜLER GRUBU
32
MERT PALA
MELİSA PALA
66
DİŞ GRUBU
33
BEHÇET KILIÇ
SEVGİ ULUCENK
67
GÜVENLİK, TEMİZLİK VE DESTEK FAALİYETLERİ GRUBU
34
SERDAR GÖKHAN ARIKAN
HİKMET ÇELİK
68
EĞİTİM GRUBU
35
OSMAN ORAL
YILDIRIM ŞAHİN
69
MATBAACILIK GRUBU
36
MUSTAFA TÜZÜN
KAZIM ÇAM
70
KAĞIT GRUBU
37
CEM TÜZÜN
YAVUZ ATEŞALP
71
KİTAP, KIRTASİYE, BÜRO MAKİNELERİ VE OYUNCAK GRUBU
38
ERDAL TÜTÜNCÜOĞLU
ADİL ÖZYİĞİT
72
BİLİŞİM GRUBU
39
İSMAİL AKDEMİR
FİKRET KAVZAK
73
SALİH ÖZÇİFÇİ
MEDYA VE FOTOĞRAFÇILIK GRUBU
40
ALİ AYDOĞAN
ABDULHAKİM BİNGÖL
74
TURİZM, SEYAHAT ACENTELERİ VE OTO KİRALAMA GRUBU
41
RIZA GENÇAY
OSMAN KIZILTUĞ
75
RESTORAN, KAFE VE EĞLENCE YERLERİ GRUBU
42
CÜNEYT ALTINKAPI
ERCAN ÇELİKKAYA
76
ADNAN KOÇ
KONAKLAMA GRUBU
43
MUHARREM KAAN YILDIRIM
DENİZ ÖZKARDEŞ
77
ULUSLARARASI TAŞIMA VE ANTREPO GRUBU
44
NURİ KUYUMCU
KEMAL GÜLSULAR
78
İÇ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ GRUBU
45
ALİ HAYDAR ERDEM
KOÇALİ AL
79
COŞKUN ALTIN
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ GRUBU
46
LEVENT BARDAKÇI
FİRDES GAMZE ÖRÜN
80
BANKALAR, MENKUL KIYMETLER VE HOLDİNG ŞİRKETLERİ
GRUBU
47
BİLAL DOĞAN
CEMAL İPEKOĞLU
81
HAYATİ YAMAN
SİGORTA GRUBU
48
HÜSEYİN SAYGILI
CANAN EVREN
82
TAŞKIN IŞIK
EMLAK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ GRUBU
49
COŞKUN BEŞOK
REŞAT BUDAK
83
LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ GRUBU
50
EYÜP CEMAL ELMASOĞLU
CİHANGİR LÜBİÇ
84
MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER GRUBU
51
ALİ YILMAZ
İLHAN FEYZİ GÜREL
85
TAHİR SELÇUK YAVUZ
REKLAMCILIK, KAMUOYU ARAŞTIRMA VE AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI GRUBU
52
DOĞAN İŞLEYEN
FİLİZ AVCI BELET
86
OTOMOTİV VE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI PARÇALARININ
İMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ GRUBU
53
HALİL ŞAHİN
KASIM GÜNDÜZ
87
MUZAFFER AZRAK
LASTİK, AKÜMÜLATÖR VE MOTORSİKLET GRUBU
54
NEŞE GÖK
NURİ UFUK AYKUT
88
MAKİNE GRUBU
55
MUHARREM NİHAT DİRİN
SELAHATTİN KÜLÇE
89
SEBAHATTİN ÇETİN
ULAŞIM ARAÇLARI SATIŞI GRUBU
56
YILMAZ AKIN
MEHMET NEZİR DİLEK
90
MOTORLU TAŞIT SERVİS GRUBU
57
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GRUBU
SELAMİ ÖZPOYRAZ
HÜSEYİN ÜNAL
91
AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR GRUBU
58
MEHMET SELİM TAN
ŞEYHMUS YALÇIN
92
TİBET FOÇALI
HIRDAVAT GRUBU
59
HÜSEYİN BİLHAN BALCI
BÜLENT KORGEN
93
METAL EŞYA GRUBU
60
EMRE İLALAN
MUSTAFA CAN
94
ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU
61
CENGİZ KASABOĞLU
HÜSEYİN MURAT BAYRAMER
95
SIHHİ TESİSAT VE SERAMİK MALZEMELERİ GRUBU
62
TUNCER AKYAZ
MÜJDAT YAVUZ
96
DEMİR, ÇELİK VE ALÜMİNYUM GRUBU
63
İSHAK ERCİYES
RAMİS ŞANLI
97
METAL KAPI VE PENCERE GRUBU
64
TACETTİN BAYIR
MUSTAFA GÜL
98
GERİ KAZANIM GRUBU
65
RAMAZAN KILIÇ
NAZMİ BIYIK
99
İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU
66
HİLMİ URUL
ENDER KIZILTOPRAK
100
OĞUZHAN YAŞAR
İNŞAAT YAPIM VE ONARIM GRUBU
67
NECİP NASIR
ZEKİ YÜKSEL
MUSTAFA ALKAN
101
İSMAİL KAHRAMAN
EJDER KARAYILANOĞLU
İNŞAAT ALT YAPI MÜTEAHHİTLER GRUBU
68
EROL EROĞLU
TALAT ÖZIŞIK
102
YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU
69
İBRAHİM ALDEMİR
KENAN CENGİZ
103
MİMARLIK GRUBU
70
HAKAN KILINÇARSLAN
YAĞIZ KAAN KAZANÇOĞLU
104
MÜHENDİSLİK GRUBU
71
AKIN KAZANÇOĞLU
LEVENT BENDEŞ
105
ŞEREF ALİ GÜNDÜRÜ
İKLİMLENDİRME, MEKANİK VE DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU
72
MELİH GÖKTANIR
LÜTFİ KILIÇ
106
MADENCİLİK GRUBU
73
CAHİT YAŞAR EREN
NECMİ ÇALIŞKAN
107
KİMYA GRUBU
74
TAYFUN EYİEL
SAFİNUR ALTINER
108
SALİH TIRMAN
PLASTİK GRUBU
75
METİN AKÇAY
FATİH KEÇECİ
109
DIŞ TİCARET VE E-TİCARET GRUBU
76
REBİİ AKDURAK
JAK ESKİNAZİ
110
BÜLENT AKGERMAN
MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ
111
YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU
01
MAHMUT EFETÜRK
Firma
: Erüz Tarım Ürünleri
Nakliyat Turizm İnşaat San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Bostan Hali Hal
No:15 Kaynaklar Buca
Tel.
: 443 01 99
Faks
: 443 01 99
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Sarıgül Efetürkler Gıda
Nakliye İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Zafer Mah. 2325 Sok. No:9
Kaynaklar Buca İzmir
Tel.
: 443 01 05
Faks
: 443 04 03
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Başkan
Başkan Yardımcısı
AHMET KAYMAZ
Firma
: F.S.Meyve Sebze Gıda
Maddeleri Nakliyat Turizm Tekstil
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: No:20 Yeni Hal Kaynaklar
Köyü Buca İzmir
Tel.
: 443 00 92
Faks
: 443 00 91
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
OSMAN ERYALÇIN
Firma
: Kaytur Meyve Ve Sebze
Nakl. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: No:41 Meyve Sebze Hali
Kaynaklar Buca İzmir
Tel.
: 443 01 07
Faks
: 443 01 08
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:-
Meclis Üyesi
ŞEFİK SALİH ÖZTİM
MURAT KAYA
Firma
: Osman Eryalçın Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kaynaklar Sebze ve
Meyve Hali No:27 Kaynaklar Buca
İzmir
Tel.
: 443 00 99
Faks
: 443 00 99
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
113
KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU
02
BEKİR ŞAHİNER
BAHRİ OYUKLU
Firma
: Özkonya Kuruyemiş San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/1 Sok. No:8 Yenişehir Konak/İzmir
Tel.
: 433 55 15
Faks
: 457 18 40
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Başkan
Firma
: Genç Yemişçiler Dış
Ticaret Tarım Ürünleri Sanayi Limited
Şirketi
Adresi
: 1362 Sok. No:55 Yemişçi
İşhanı K:6 D:25 Çankaya/İzmir
Tel.
: 482 30 85
Faks
: 482 30 88
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ARSLAN KIZAK
EMİNE BALIN
Firma
: Sergi Tarım Ürünleri
Sanayi-Emine Balın
Adresi
: Irmak Mah. 38/2 Sok.
No:49/B A Blok Gaziemir-İzmir
Tel.
: 252 37 72
Faks
: 252 37 72
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:-
Komite Üyesi
TURGUT YEMİŞÇİ
Firma
: Mevlana Kuruyemiş Ve
Hurdacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mehmet Akif Ersoy Cad.
No:69 Ankara Asfaltı 30 Km. Öteyaka
Mevkii Kemalpaşa/İzmir
Tel.
: 887 17 77
Faks
: 887 17 76
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:-
Firma
: Arslan Zirai Ürünleri
Soğuk Hava Depolama ve Paketleme
Tesisleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 4 Sok. No:29 Pınarbaşıİzmir
Tel.
: 436 30 29-436 28 39
Faks
: 436 28 23
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
114
TARIMSAL HAMMADDE ARACILARI, PAMUK, TÜTÜN VE
BAHARATÇILAR GRUBU
03
İBRAHİM GÜDÜM
AYDIN ÖZTÜRKMEN
Firma
: Borsa Ajanı Aydın
Öztürkmen
Adresi
: Akdeniz Cd. No:10 Dede
İşhanı K:1 D:101 İzmir
Tel.
: 484 57 39
Faks
: 489 29 50
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Borsa Komisyoncusu İbrahim Güdüm
Adresi
: Şehitfethibey Cad.
No:41/503-504 Konak-İzmir
Tel.
: 484 42 24-483 00 28
Faks
: 482 25 81
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
ABDURRAHMAN AYDOĞAN
Firma
: Aydoğanlar Kahve
Baharat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/2 Sok. No:4 Gıda
Çarşısı İzmir
Cep Tel. : 0 532 236 40 27
Faks
: 457 16 85
Tahsili
: Lise
Lisan
: Fransızca
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
EROL GÖNEN
MEHMET GÜREL KAPANİ
Firma
: Alişanoğlu Gıda Ve İhtiyaç
Maddeleri İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Sanayi Cad.No:67 Bornova İzmir
Tel.
: 461 26 26
Faks
: 461 77 88
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kütaş Tarım Ürünleri Dış
Tic. ve San. A.Ş.
Adresi
: Güney Mahallesi 1140
Sokak No:57 Konak / İzmir
Tel.
: 433 23 12
Faks
: 433 23 10
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Almanca
Komite Üyesi
115
HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE YEM
GRUBU
04
İSMAİL MUHARREM TEZCANLI
NEVZAT SAYLAN
Firma
: Tezcanlı Ticaret-İsmail
Muharrem Tezcanlı
Adresi
: 1203/8 Sok No:10/C
Yenişehir/İzmir
Tel.
: 433 43 32
Faks
: 469 05 21
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Başkan
Başkan Yardımcısı
ÖZKAN BAŞPINAR
Firma
: Eytür Gıda Ve Tarım
Ürünleri Sanayi Ticaret Limited
Şirketi
Adresi
: Halit Ziya Bulvarı No:25
K:6 Gencerhan Pasaport/İzmir
Tel.
: 489 90 40
Faks
: 446 74 60
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
KEMAL ÇELTİK
Firma
: İsmail Başpınar Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/6 Sok. No:54
Gıda Çarşısı Yenişehir / İzmir
Tel.
: 433 55 07
Faks
: 457 12 68
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
MEHMET OĞUZ SOYUÇAYLI
Firma
: Yörem Tarım Ürünleri Gıda
Sanayii İthalat İhracat Taahhüt Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: Kazımpaşa Cad.No:22
Sertdemir İşhanı K:5 Pasaport İzmir
Tel.
: 425 80 41
Faks
: 425 83 39
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:-
Firma
: Tombul Tarım Spor Hizmetleri Ve Organik Gıda Ürünleri San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1245 Sok. No:15/C Yenişehir/İzmir
Tel.
: 232 66 88
Faks
: 243 60 80
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
116
ÇİÇEK VE EV HAYVANLARI GRUBU
05
MUSTAFA ÖZCAN
Firma
: Beyaz Lale Çiçekçilik Mustafa Özcan
Adresi
: Mustafabey Cad. No:23/A
Alsancak İzmir
Tel.
: 421 79 49-421 98 07
Faks
: 463 04 73
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Almanca
Başkan
Firma
: Ege Ünal Çiçekçilik Seracılık Tic. ve San. A.Ş.
Adresi
: Torasan Mah. No:388/1
Urla Çeşme Yolu Üzeri Urla/İzmir
Tel.
: 754 63 00
Faks
: 754 10 82
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
SELAHATTİN ALTUN
Firma
: Çağlar Çiçekçilik Reklamcılık Peyzaj Ve Tarım Ürünleri Tic. ve
San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1561 Sok No:40 35100
Çınarlı Konak/İzmir
Tel.
: 463 52 63-463 34 63
Faks
: 421 34 07
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:Meclis Üyesi
ALİ KELEŞ
Firma
: Kardelen Peyzaj Planlama İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 10 Sokak No:27/1 İnciraltı
İzmir
Tel.
: 259 01 80-278 65 49
Faks
: 278 14 34
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ALİ OSMAN ÖĞMEN
RİFAT ÇORULUSAZAN
Firma
: Seracılar Tarım Ürünleri
Çiçekçilik İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:245/
B Balçova-İzmir
Tel.
: 259 11 21-277 36 35
Faks
: 259 51 31-277 22 35
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:-
Komite Üyesi
117
BALIKÇILIK VE AV MALZEMELERİ GRUBU
06
İSMAİL AKSOY
MUSTAFA TANER CİĞER
Firma
: Agromey Gıda Ve Yem
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adresi
: Şair Eşref Bulvarı No:48
Tuzcuoğlu İş Merkezi K:5 D:5
Alsancak/İzmir
Tel.
: 446 88 11
Faks
: 446 09 08
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Firma
: Açık Liman Balık Üretimi
Ve Malzemeleri Gıda Sanayi İth. ve
İhr. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Korutürk Mah. Kauçuk
Sok. No:15/A Balçova İzmir
Tel.
: 279 22 01
Faks
: 277 94 18
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Başkan
Firma
: Seferkaya Su Ürünleri Üretim
Nakliye Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Halit Ziya Bulvarı No:74 Kat:6
Alsancak İzmir
Tel.
: 425 40 27
Faks
: 483 30 08
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
MEHMET ŞAHİN ÇAKAN
MURTEZA ÖZTEKİN
Firma
: Mehmet Şahin Çakan
Balıkçılık Ve Su Ürün.Tur.İnş. Teks.
Gıda Nak.Tem.Hiz. San.Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: Zafer Mah. 86 Sok.
Balık Hali A Blok Z-06 Kaynaklar
Buca İzmir
Tel.
: 443 09 55
Faks
: 443 09 55
Tahsili
: Lise
Lisan
: Fransızca
Meclis Üyesi
ERDAL SEFERBAY
Firma
: Dadaş Balıkçılık Su
Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yeni Balık Hali N.Z-16
Kaynaklar Köyü Buca İzmir
Tel.
: 443 06 24
Faks
: 443 06 62
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Komite Üyesi
118
SÜT GRUBU
07
LEVENT PEKİMREKLİ
SEDAT GÜRLER
Firma
: Doğanköy Gıda Ürün.
San. ve Tic.Ltd.Şti. İzmir Hatay Şub
Adresi
: Onur Mahallesi Ata
Cad. No: 54/B Balçova/İzmir
Tel.
: 277 85 55
Faks
: 472 09 99
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Başkan
Meclis Üyesi
ŞEMSETTİN KARADENİZ
MESUT YENİ
Firma
: Arzoğulları Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Kerestecilik Ve
Lpg Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1620/12 Sk. No:95/A
Cengizhan Mah. Bayraklı / İzmir
Tel.
: 346 09 09
Faks
: 346 09 19
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: Balatlıoğlu Gıda Mad.
Tar.Ür. İnş.Tur.San.ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kazımdirik Mahallesi
Mustafa Kemal Cad. No:40/B
Bornova/İzmir
Tel.
: 371 07 70
Faks
:Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
MUZAFFER EGİ
Firma
: Şemsi Egi Gıda Ürünleri
İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kemalpaşa Mahallesi 7086
Sok. No:12 Bornova / İzmir
Tel.
: 479 63 60
Faks
: 479 46 52
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:-
Firma
: Gür Süt Besicilik Gıda
İnşaat Nakliyat Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Görece Cumhuriyet Mah.
Fahri Korutürk Bul.No:4 B-3 Menderes İzmir
Tel.
: 461 64 80
Faks
: 462 31 46
Tahsili
: Lise
Lisan
: Fransızca
Komite Üyesi
119
CANLI HAYVAN, KANATLI ET VE ET ÜRÜNLERİ GRUBU
08
HAKAN İSHAKOĞLU
MUSTAFA ÖZKARACAABATLIOĞLU
Firma
: Pınar Entegre Et Ve Un
Sanayii Anonim Şirketi
Adresi
: Ankara Asfaltı 25.km.
Kemalpaşa 35170 / İzmir
Tel.
: 877 09 00 (209-210)
Faks
: 877 09 50
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Firma
: Agronaturel Hayvancılık
Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 288/5 Sokak No:8 Batı İş
Merkezi K:4 D:13 Bayraklı/ İzmir
Tel.
: 486 08 50
Faks
: 486 08 51
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-İspanyolca
Başkan Yardımcısı
Başkan
Meclis Üyesi
AHMET DÖNMEZLER
ÖZER TÜRER
Firma
: İzmir İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği
Adresi
: Hıdırlık Mahallesi
No:11/3 Cumhuriyet Meydanı Seferihisar/ İzmir
Tel.
: 743 60 20
Faks
: 743 60 26
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Lades Tavukçuluk
Üretim Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Karacaoğlan Mahallesi
167 Sk. No:40/Z-10 Işıkkent / İzmir
Tel.
: 472 05 06
Faks
: 472 07 12
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
CÜNEYT GÜLEÇ
Firma
: Öztad Tavukçuluk Gıda
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Şehit Ceysu Ceylan Sok.
No:113/A Murat Reis Mah. Hatay/Konak
İzmir
Tel.
: 243 59 28-232 66 67
Faks
: 461 01 03
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
120
EKMEKÇİLİK GRUBU
09
COŞKUN CELAL VELİOĞLU
YAKUP DEMİR
Firma
: Güzel İzmir Ekmekçilik
Gıda Tarım Orman Ürünleri İnşaat Ve
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:287/
A Narlıdere-İzmir
Tel.
: 238 30 39
Faks
: 238 88 57
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:-
Firma
: Velioğlu Ekmek Ve
Gıda Sanayi Üretim Paz. Tic. Ltd.
Şti. Şube-3
Adresi
: Çağdaş Mahallesi İşka
İş Merkezi B/01 Evka-1 Buca İzmir
Tel.
: 487 14 23-426 02 42
Faks
: 426 60 13
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Arapça
Firma
: Sağırlar Gıda Sanayii Ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Eskiizmir Cad. No:530/A
Eskiizmir Konak-İzmir
Tel.
: 271 73 99
Faks
: 271 45 57
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Başkan Meclis Üyesi
HÜSEYİN SAĞIR
ÜMİT YOLGÖRMEZ
Firma
: Kale Ekmek Ve Gıda
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Gaziosmanpaşa Bulvarı
No:61/C Çankaya-İzmir
Tel.
: 243 53 53
Faks
: 243 53 53
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
121
PASTA VE ŞEKERLEME GRUBU
10
İBRAHİM URLULU
İBRAHİM MEŞECİ
VEYSEL MURAT
Firma
: Efes Pastacılık Gıda
Sanayii Ve Ticaret Kollektif Şirketi Nihan Avcı Ve Ortakları
Adresi
: 1379 Sok. No:19/D
Alsancak / İzmir
Tel.
: 421 31 33
Faks
: 421 31 33
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Pastarom Gıda San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Pınar Cad.No:80 Pınarbaşı İzmir
Tel.
: 478 17 10-877 00 11
Faks
: 478 18 10-877 00 12
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Başkan
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
MUSTAFA İNCE
LEVENT ÇETİN
Firma
: Pastamar Pastacılık
Şekerleme Ve Gıda Maddeleri Paz.
İthalatihracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203/9 Sok. No:1/G-E-F
Meyve İş Merkezi Yenişehir Konak /
İzmir
Tel.
: 433 11 33
Faks
: 433 11 01
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Ağam Baklavaları Gıda
Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 10022 Sok. No:9
A.O.S.B. Çiğli / İzmir
Tel.
: 328 21 62-328 21 61
Faks
: 328 21 63
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: İnceler Pastanecilik Ve
Unlu Mamuller Gıda Turizm San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Menderes Cad. No:53
Buca / İzmir
Tel.
: 452 95 82-438 84 89
Faks
:Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
122
GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ İMALAT VE TOPTAN
TİCARET GRUBU
11
BURAK HUCUPTAN
Başkan
Firma
: Egem Gıda Dağıtım
Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Egemenlik Mahallesi
131 Sokak No: 10/A Egemenlik Mh.
Işıkkent İzmir
Tel.
: 436 47 87-436 47 98
Faks
: 436 47 98
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
OSMAN ZEKİ ÖZKEBAPÇI
Firma
: Pınar-Cansu Gıda Ve
İhtiyaç Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203/1 Sok. No: 23
Gıda Çarşısı - İzmir
Tel.
: 458 60 60-433 13 41
Faks
: 457 88 57
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
İSMAİL PEHLİVAN
HAYDER GÜMÜŞBOĞA
Firma
: Egeden Gıda Temizlik
Maddeleri Malzemeleri Kozmetik
Ürünleri Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Haydar Aliyev Bulvarı
No: 10 Salhane Bayraklı - İzmir
Tel.
: 462 19 00
Faks
: 462 11 00
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Boşnakça
Firma
: Gümüşboğa Gıda
İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Adalet Mahallesi 1600
Sok. No. 38/B-C Blok Bayraklı-İzmir
Tel.
: 486 08 67
Faks
: 486 10 57
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Alternatif Ambalajlama,Gıda,Üretim Ve Paz. San. İç Ve
Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Metal İşleri Sanayi Sitesi
Mah.3. Cad. No: 67 Kısıkköy - İzmir
Tel.
: 257 65 45-257 65 46
Faks
: 257 65 47
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
MUSTAFA ARİF ŞAŞAL
MUSTAFA ÇOBANOĞLU
Firma
: Chef Seasons Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mansuroğlu Mahallesi
283/12 Sokak No: 5/1 Kat: 2 Daire:
7 Bayraklı - İzmir
Tel.
: 347 70 90
Faks
: 347 70 53
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Almanca
İLHAMİ SEVİN
Firma
: Erpa Unlu Mamüller
Gıda Paz. Turizm Tekstil İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 4020 Sokak No: 13/A
Karabağlar İzmir
Tel.
: 253 57 33
Faks
: 237 52 52
Tahsili
: İlkokul
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
123
GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PERAKENDE SATICILARI
GRUBU
12
MEHMET FEYZİ BAŞDAŞ
CUMA KILIÇASLAN
Firma
: Başdaş Dayanıklı Tüketim Malları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Fatih Mah. 1209 Sk. No:2
Sarnıç/İzmir
Tel.
: 281 41 81
Faks
: 281 41 81
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: Arapça
Başkan
MURAT GİN
Firma
: Kibaroğlu Gıda İnşaat
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Göztepe Şubesi
Adresi
: Süleyman Demirel
Bulv. 72 Sok. No:30 Görece -İzmir
Tel.
: 781 23 13
Faks
: 781 22 33
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Gny21 Unlu Mamülleri
Bilişim Turizm Gıda İnşaat Tekstil
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 637/29 Sk. No:2/A Buca/
İzmir
Tel.
: 264 58 16
Faks
: 264 84 37
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
ÖZTÜRK BAĞCI
HANİF PEHLİVANOĞLU
Firma
: Pehlivanoğlu Marketçilik
Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. Evka-3 Şub
Adresi
: 6910 Sok.No:4 Kazım
Karabekir Mah.Ayrancılar Pancar/
Torbalı
Tel.
: 864 20 77
Faks
: 864 20 66
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
YASİN BUTEL
Firma
: Çiftbağcı Tekstil Konfeksiyon Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Abdi İpekçi Cd. No:252/B
Yeşilova/İzmir
Tel.
: 486 40 60-462 02 25
Faks
: 461 92 78
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Almanca-RusçaAzerice
Firma
: Altınçam Gıda Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: 5158 Sok. No:20 Çamdibiİzmir
Tel.
: 435 60 17
Faks
: 435 60 17
Tahsili
: Lise
Lisan
:Komite Üyesi
KURBAN YETER
Firma
: Yeterler Alışveriş Merkezi
Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Gazi Osmanpaşa Cad.
No:123/A Evka 1 Buca-İzmir
Tel.
: 440 60 03
Faks
: 440 60 03
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
124
İÇECEK GRUBU
13
KAYA KAPSAL
ELVAN NADİR ERKILINÇ
Firma
: Demirtas Gıda İnşaat
Organiz. Danışm. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Atatürk Caddesi No: 190
Kat 6-603 İto İş Merkezi 35220
Alsancak İzmir
Tel.
: 464 15 33-466 02 53
Faks
: 464 18 90
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Fransızca
Firma
: Agora Su Meşrubat
Gıda Dağıtım Ve Petrol Ürünleri
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 19 Mayıs Mah.5420
Sok. No: 13 Yeşildere Konak İzmir
Tel.
: 255 81 89-228 11 55
Faks
: 228 11 55
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: B.K.B. Gıda Tekstil Ve
Temizlik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 7405 Sok. No:14 BMC
yanı Pınarbaşı İzmir
Tel.
: 479 26 26
Faks
: 479 34 90
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Başkan
EKREM DEMİRTAŞ
Başkan Yardımcısı
BEDRİ ARTUT
Meclis Üyesi
ÜMİT KARABAŞ
Firma
: Bermer Alkollü İçkiler,
Meşr. Paz. Dağ.San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Fatih Mahallesi
Sanayi Caddesi No: 15 Sarnıç
İzmir
Tel.
: 281 73 07-281 73 08
Faks
: 281 73 09
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Artut Gıda Meşrubat Paz.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 10003 Sok. No:2 İTOB
San. Böl. Tekeli Menderes-İzmir
Tel.
: 479 00 74-478 47 80
Faks
: 479 77 79
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
125
MANİFATURA VE TUHAFİYE GRUBU
14
DEMİRALİ DÖNMEZ
OKAN ÇETİN
Firma
: Toptan Manifatura
Ticareti-Demirali Dönmez
Adresi
: 910 Sokak No:9 / İzmir
Tel.
: 483 86 84
Faks
: 425 59 32
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Başkan
Başkan Yardımcısı
LEVENT İŞMAN
Firma
: Doğan Manifatura Tic.
ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1326 Sokak No:14
Çankaya / İzmir
Tel.
: 441 33 99-441 51 92
Faks
: 441 51 93
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ÇETİN AKKAYA
Firma
: Üstünakkaya Tekstil Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: Mimar Kemalettin Caddesi No:80/A Çankaya / İzmir
Tel.
: 425 25 04-425 73 31
Faks
: 484 50 41
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: Lemteks Kumaş Konfeksiyon Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1338 Sokak No:7/A
Çankaya / İzmir
Tel.
: 445 17 55-445 71 78
Faks
: 482 10 97
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ERDAL DOĞAN
Firma
: Nizamoğlu Tekstil San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1329 Sokak No:13 Çankaya/İzmir
Tel.
: 445 24 66-425 17 33
Faks
: 483 37 86
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
126
KONFEKSİYON MALZEMELERİ ve MAKİNALARI
GRUBU
15
İRFAN EROL
MUSA ŞEKER
Firma
: Pınar Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5618 Sokak No:4 K.2-3
Çamdibi / İzmir
Tel.
: 459 87 88
Faks
: 458 58 32-458 58 37
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
ONUR IŞIK
Firma
: Haluk Yenel
Adresi
: Mimarkemalettin Cad.
1326 Sokak No:8 Konak/İzmir
Tel.
: 484 60 86
Faks
: 489 08 82
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
HÜSEYİN KULOĞLU
Firma
: Kulis Elektronik Nakış
Makinaları Ve Nakış Tekstil Sanayi Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 9 Eylül Mahallesi 337
Sokak No:13 Gaziemir/İzmir
Tel.
: 251 13 65
Faks
: 251 13 68
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Işık Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 5747 Sok. No:48 6025
Ada Çamdibi M.T.K. Sitesi/İzmir
Tel.
: 431 09 09
Faks
: 431 00 60
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Komite Üyesi
HALUK YENEL
Firma
: Şeker Jüt Kanaviçe Dekorasyon Ve Malzemeleri İthalat İhracat Toptan
Ve Perakende Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 863 Sokak No:41 Kemeraltı
Konak/İzmir
Tel.
: 484 88 29
Faks
: 425 35 50
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
127
GİYİM EŞYALARI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU
16
ÖMER ALTINPINAR
AYHAN SEYFELİ
Firma
: Altın Spor Giyim San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1335 Sk. No:13 Çankaya İzmir
Tel.
: 425 30 01
Faks
: 441 21 83
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Seyfeli Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5745 Sokak No:52
M.T.K. Sitesi Çamdibi/İzmir
Tel.
: 431 08 28-431 08 29
Faks
: 431 02 85
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
İZZET AVCI
EMRE KIZILGÜNEŞLER
LEVEND GÜLEBASTI
Firma
: Kroki Tekstil Deri
Sanayi Ve Dış Tic. A.Ş.
Adresi
: Adatepe Mah.2/20
Sok.No:6 Begos 3.Bölge Buca/
İzmir
Tel.
: 440 71 81
Faks
: 440 08 78
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: İz İş Tekstil Turizm
Ve Plastik San.İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Akdeniz Mah. 1332
Sok. No:1/1 Çankaya/İzmir
Tel.
: 483 57 35
Faks
: 483 57 35
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Firma
: Ügs Üstün Giyim San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Halit Ziya Bul.No:10/404
İzmir
Tel.
: 431 03 47-431 03 48
Faks
: 431 03 47
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Başkan
ABDULLAH SALKIM
Firma
: İzmir Öğrenci Pazarı
Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 912 Sokak No:12
Şadırvanaltı/İzmir
Tel.
: 484 86 53-484 02 31
Faks
: 484 02 31
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
İLKAY KURDAŞ
Firma
: İlksar Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: Mimar Kemallettin Cd.
No:50 Konak İzmir
Tel.
: 446 84 12-446 35 88
Faks
: 446 84 12
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Komite Üyesi
128
GİYİM EŞYALARI PERAKENDE TİCARETİ GRUBU
17
İSMAİL SADİ DOĞAN
Firma
: Flaş Konfeksiyon San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Halit Ziya Bulvarı No:25/
B Çankaya / İzmir
Tel.
: 425 99 18
Faks
: 484 36 16
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:-
MEHMET TAHİR ÖZDEMİR
SÜLEYMAN SUBAŞI
Firma
: Galeri Kup-Tekstil San.
ve Tic. Ltd. Şti.-Bornova Şubesi
Adresi
: Kazım Karabekir Cad.
No:29 Bornova / İzmir
Tel.
: 373 00 98-441 41 24
Faks
: 425 06 06
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kamil Subaşı Tekstil
İthalat İhracat Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Halit Ziya Bulvarı No:4
Çankaya Konak / İzmir
Tel.
: 425 79 79
Faks
: 489 32 43
Tahsili
: Yüksekokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
MURAT TUNÇER
ÜNAL TUNABOYLU
Firma
İhr. San.
Adresi
si No:43
Tel.
Faks
Tahsili
Lisan
: Bze Tekstil Konfek. İth.
ve Tic. Ltd. Şti. - Çeşme Şb.
: Mimar Kemalettin CaddeÇankaya / İzmir
: 445 11 00-445 11 01
: 446 90 85
: Üniversite
: İngilizce
Firma
: Adimo Tekstil Sanayi
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mimar Kemalettin Cad.
No:61 Çankaya Konak / İzmir
Tel.
: 484 70 20
Faks
: 469 77 21
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
YİĞİT KARPAT
Firma
: Karpat Tekstil Ticaret ve
Sanayi A.Ş.
Adresi
: Akdeniz Mah. 1329 Sok.
No:15 Mimar Kemalettin Cad. Konak
-İzmir
Tel.
: 446 20 75-484 94 33
Faks
: 484 49 61
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:İngilizce
Komite Üyesi
SAMİ GÜNEŞ
Firma
: Sami Güneş Giyteks
Tekstil Ürünleri İnş. Gıda Nakliye
Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 913 Sok. No:44/P-42
Kavaflar Çarşısı Konak-İzmir
Tel.
: 441 63 62
Faks
: 441 45 48
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Komite Üyesi
129
DERİ GRUBU
18
YAŞAR AKICI
CEMİL CANBOL
Firma
: Akıcı Deri Konfeksiyon
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 10006 Sok. No:3
A.O.S.B. Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 425 67 55
Faks
: 489 48 90
Tahsili
: İlkokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Canbol Deri San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 745/1 Sok. No.9 Çamdibi
Bornova/İzmir
Tel.
: 431 07 85
Faks
: 431 07 10
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Arapça
Başkan
HAKAN GÖRYAKIN
Firma
: Göryakınlar Deri Ve
Ayakkabı San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Egemenlik Mah. 6116
Sok.No:12/14 Işıkkent Bornova /İzmir
Tel.
: 436 02 90
Faks
: 436 02 93
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
MEHMET ÇALMAZ
RAŞİT MAMAK
Firma
: Çalmaz Deri San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 6116 Sok. No:15
Işıkkent/İzmir Ayakkabıcılar Sitesi
Tel.
: 436 21 93
Faks
: 436 21 93
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Madersan Turizm Otomotiv Deri İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Egemenlik Mah. 6125
Sok. No:31 Bornova-İzmir
Tel.
: 436 07 25-436 29 86
Faks
: 436 49 68
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
130
AYAKKABI VE SEYAHAT AKSESUARLARI GRUBU
19
İSMAİL PEHLİVAN
Firma
: Pehlivan Ayakkabı Ve
Deri Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Egemenlik Mahallesi .
86 Sok. No:11 Işıkkent Bornova/
İzmir
Tel.
: 436 08 61-436 33 12
Faks
: 436 33 12
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
SÜLEYMAN ÖZCAN
ŞEVKET CİHAN
Firma
: Cihan Kundura San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Egemenlik Mahallesi
6124/1 Sok. No:16/A Işıkkent
Bornova/ İzmir
Tel.
: 436 00 41-436 36 39
Faks
: 436 49 64
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Hüdaverdi Spor Malz.
San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti.
Adresi
: Egemenlik Mah.Aydınlar
Cad. No:20/A Işıkkent / İzmir
Tel.
: 436 48 83-84
Faks
: 436 52 76
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
ALTAN İDRİS GÜLER
FARUK HANOĞLU
Firma
: Özdoku Ayakkabı
İnşaat Mühendislik Tur.San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 6086 Sokak No:14-16
Işıkkent Bornova/İzmir
Tel.
: 436 36 46-436 37 37
Faks
: 436 36 46-436 37 37
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:Meclis Üyesi
Firma
: Kupon Ayakkabı Deri
ve Yan Sanayi Ürün. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Aydınlar Cad. No:16
Bornova-İzmir
Tel.
: 436 35 95-436 28 32
Faks
: 436 51 27
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
131
KOZMETİK GRUBU
20
HALİL ERKAN ERGÜL
MUSTAFA LEVENT AŞÇIOĞLU
Firma
: Aktif Kozmetik Parfümeri
Elek. Elektr.Teks. Medikal Ürün. Tic.
ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: Sarmaşık Cad. No:43/1A B-Blok Balçova/İzmir
Tel.
: 469 85 88-469 85 89
Faks
: 469 85 90
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:-
LEVENT BİLGİNOĞULLARI
Meclis Üyesi
LEVENT KAHRIMAN
Firma
: Laber Kimya Ar-Ge
Sanayi ve Ticaret-Levent Kahrıman
Adresi
: Meriç Mah. 5746/4 Sok.
No:23 MTK Sitesi Altındağ Bornova/
İzmir
Tel.
: 437 32 20
Faks
: 437 32 28
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Selesta Kozmetik Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Akçay Cad.No:253
Gaziemir İzmir
Tel.
: 781 17 67
Faks
: 781 17 08
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Firma
: Panel Kozmetik Kuaför
Uluslar.Sosyal Hizm. Danış. Tur.Teks.
Özel Eğitim Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Talatpaşa Bulv.No:53 K:2
D:5 Alsancak/İzmir
Tel.
: 465 18 48 -421 21 41
Faks
: 463 64 63
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kozmetik Sanayi Ve
Ticaret- Mustafa Levent Aşçıoğlu
Adresi
: İnönü Cad.No:14/Z
Seferihisar/İzmir
Tel.
: 743 37 37-244 80 80
Faks
: 743 37 37
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Başkan
HİKMET ÇETİN GÜVERCİN
Komite Üyesi
132
KİŞİSEL BAKIM, GÜZELLİK SALONLARI, KURU TEMİZLEME VE
DİĞER FAALİYETLER GRUBU
21
NURCAN ALTUNKAYNAK
Firma
: Nak-San Kozmetik
Ürünleri Güzellik Ve Bakım Salonu
Özel Eğit. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Başak Apt. No.46 K:2 D:4
Alsancak / İZMİR
Tel.
: 422 32 94-421 59 85
Faks
: 421 59 85
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: M.O.M. Taşıma. Tur.
Güz. Malz. ve Hizm. San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: Kemalpaşa Cd. No:1/161
Yeniotogar Terminali Işıkkent İzmir
Tel.
: 472 01 01-472 01 02
Faks
: 472 01 59
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Meclis Üyesi
ZEYNEP ÜLKÜ AŞÇIOĞLU
HALİL KALINKAYA
Firma
: Nazar Kozmetik Zayıflama Ve Cilt Bakımı Hiz. Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: M. Kemal Sahil Bulvarı
No:615/A Göztepe-İzmir
Tel.
: 247 93 47-247 99 47
Faks
: 247 99 47
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kuaför Kemal Mustafa
Güzellik Hiz. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Carefoursa Hipermarket
Alışveriş Merkezi B-1 MavişehirKarşıyaka İzmir
Tel.
: 422 19 61
Faks
: 463 76 56
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Komite Üyesi
KEMAL GÜMÜŞ
MEHMET ÖCAL
Firma
: Kaya Yedek Parça
Makine İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2836 Sok. No:11/A
1.Sanayi Sitesi-İzmir
Tel.
: 457 15 96
Faks
: 457 15 96
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
133
MÜCEVHER, SAAT VE HEDİYELİK EŞYA GRUBU
22
CİHAN GÖRGÜN
HALİL TELLİ
ADNAN CİNSTAŞ
Firma
: Efes Kuyumculuk Tic.
ve San. Ltd. Şti.-Karşıyaka-4
Şubesi
Adresi
: 6418 Sok. No:33/A
Mavişehir Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 364 59 04-323 60 55
Faks
: 323 71 71
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Günkut Tüketim
Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Zeki Çobanoğlu Cad.
No:7/B Konak/İzmir
Tel.
: 483 55 22
Faks
: 489 12 83
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Firma
: Abidin Kuyumculuk Ve
Saat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 932 Sk. No:3/A Kuyumcular Çarşısı Konak/İzmir
Tel.
: 483 02 52-483 02 53
Faks
: 441 59 85
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
YİĞİT TEMİZOCAK
Firma
: Temizocak Altın Ve
Kıymetli Taşlar Tic. ve San. A.Ş.
Adresi
: Cumhuriyet Bulv.
No:211/A 35220 Alsancak / İzmir
Tel.
: 421 25 72-463 29 78
Faks
: 463 05 16-368 32 14
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
134
HALI, ZEMİN VE DUVAR KAPLAMALARI GRUBU
23
NİYAZİ POLAT
HAKAN CİHAN KOMUT
Firma
: İkizler Yer Döşemeleri
Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1201/1 Sokak No:4
Z.28 Yenişehir/İzmir
Tel.
: 459 47 47
Faks
: 457 63 20
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: İpekçioğlu Halı-İnşaatTaahhüt-Niyazi Polat
Adresi
: Mustafa Kemal Caddesi
No:80/A Bornova/İzmir
Tel.
: 339 80 94
Faks
: 374 50 96
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Başkan
Başkan Yardımcısı
Firma
: Katipoğlu Halı TicaretCevat Katipoğlu
Adresi
: Fevzipaşa Bulvarı
No:41/2-A Çankaya/İzmir
Tel.
: 482 27 49
Faks
: 489 65 18
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Murat Yer Döşemeleri,Halıcılık,San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Süleyman Demirel Bulv.
No:24 İzdep Depoları B Blok Görece
Menderes/İzmir
Tel.
: 436 56 26-436 56 27
Faks
: 436 13 36
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Fransızca-İngilizce
Firma
: Özkayalar Halıcılık Ticaret
Ve San. Kollektif Şirketi Abdullah Naci
Ölçen Ve Ortağı
Adresi
: 1203/4 Sk No:1-B Ege
Ticaret Merkezi Yenişehir Konak/İzmir
Tel.
: 458 78 78-457 78 78
Faks
: 449 78 78
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
CEVAT KATİPOĞLU
ASIM DOYMAZ
Meclis Üyesi
ABDULLAH NACİ ÖLÇEN
Komite Üyesi
135
MOBİLYA GRUBU
24
ERDAL DURMUŞ
CEM NORMAN
Firma
: E.M.S Sünger Ve
Mobilya Döşeme Malz.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 630 Sokak No:25/A-BC Şirinyer-İzmir
Tel.
: 237 23 23-237 41 71
Faks
: 237 44 00
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Mesut Mutfak Banyo Ve
Dekarasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yeşillik Cad. No:530
Karabağlar / İzmir
Tel.
: 253 93 93-253 10 00
Faks
: 253 93 93
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan
Başkan Yardımcısı
YAŞAR BAŞ
Firma
: Galeri Yunus Dayanıklı
Tük.Mal.Mob.İnş.Tur.Nakl.Gıda
Teks.Kuyum.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Adresi
: 672 Sokak No:29/A Bucaİzmir
Tel.
: 853 80 80-275 42 42
Faks
: 853 82 80-853 80 82
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Arapça
Meclis Üyesi
NEVZAT ARTKIY
Firma
: Paşaoğlu Mobilya
Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5764/1 Sk. No:2
Karabağlar-İzmir
Tel.
: 253 32 44-253 02 33
Faks
: 253 32 44
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
SÜLEYMAN AVİNCA
MUSA UYGUL
Firma
: Artkıy Mobilya Orman
Ürün.Nakli.İşleri San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 700 Sok. No:8
Şirinyer / İzmir
Tel.
: 264 59 99
Faks
: 264 69 02
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Uygul Mobilya Gıda
Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yeşillik Cad. No:248
Karabağlar-İzmir
Tel.
: 254 94 87-254 26 01
Faks
: 265 30 24
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Komite Üyesi
CÜNEYT GÜNDÜZ
Firma
: Tünay Mobil.Dekor. Day.
Tük.Mal.İnş.Paz.San. veTic. Ltd. Şti.
Adresi
: 692 Sok. No:17 D-101
Blok 9 Eylül Mah. Gaziemir- İzmir
Tel.
: 265 26 54
Faks
: 237 70 37
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
136
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ GRUBU
25
MEHMET GÜREL
EYYÜP ALPAY
Firma
: Astan Dekorasyon
Teks.Mob.İth.İhr.San.veTic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5745 Sok. No:54/56
Mtk Sitesi 6017 Ada Çamdibi/
Bornova/İzmir
Tel.
: 464 34 79-431 05 06
Faks
: 464 34 81-431 05 12
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
AHMET TUNABOYLU
Firma
: Tunaboylu Mefruşat
Ev Tekstil Ürünleri Konfeksiyon
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mimar Kemalettin
Cad. No:32 Çankaya/İzmir
Tel.
: 445 08 13
Faks
: 489 07 89
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Alpay Mefruşat San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1725 Sok. UlviBasman
Sok. No: 17/A Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 323 60 18
Faks
: 368 70 71
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Başkan Yardımcısı
Başkan
Meclis Üyesi
YÜCEL İZMİRLİ
MEHMET PAMUK
Firma
: İzmirli Tekstil Yücel
İzmirli
Adresi
: 1777 Sok. No:123
Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 382 67 08-382 99 50
Faks
: 382 99 16
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Pamuklar Tekstil
Turizm Sanayi Tic. A.Ş.
Adresi
: 5747/2 Sok. No:5/7
Çamdibi / İzmir
Tel.
: 431 02 95
Faks
: 431 07 91
Tahsili
: Lise
Lisan
:Meclis Üyesi
Komite Üyesi
137
EV ALETLERİ VE ZÜCCACİYE GRUBU
26
SÜLEYMAN BÖLEK
ZEKERİYA ALATEKİN
Başkan Yardımcısı
Başkan
FERİDUN ÖZKAN
Firma
: Tekiz Alışveriş Merkezi
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Pınar Cad. No:35
Pınarbaşı/İzmir
Tel.
: 479 04 33
Faks
: 479 30 06
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ORHAN KIRKPINAR
Firma
: Veziroğlu Day. Tük.
Mal.Mob.Tek.İnş.Paz.San.veTic.
Ltd.Şti.
Adresi
: Gaizosmanpaşa Bulv.
No:55/C Çankaya İzmir
Faks
: 446 32 14
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
METİN AZTEKİN
Firma
: Mavi Park Dayanıklı
Tüketim Mall. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2040 Sok. No:104/Z/11
Egs Park Mavişehir Mmmmigros İçi
Karşıyaka İzmir
Tel.
: 324 00 40
Faks
: 324 57 42
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Arapça-Farsça
Firma
: Yeşil Ege Dayanıklı
Tük.Mal.İnş.Tur.San.veTic.Ltd. Şti.
Adresi
: Hasan Güven Cad.
No:144 Gaziemir/İzmir
Tel.
: 251 20 36
Faks
: 251 20 36
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:-
OSMAN NURİ BALTALARLI
Firma
: Önder Elektrikli Ev
Cihazları İnşaat Gıda Bilgisayar
Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Havaalanı Cad. No:33
Çiğli/İzmir
Tel.
: 386 40 44
Faks
: 386 40 45
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kırkpınar Dayanıklı
Tüket. Mal. İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 6634 Sok.No:43 Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 361 46 28-361 46 29
Faks
: 361 46 29
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
EROL SEVGİCAN
Firma
: Karabağlar Çamlık
Elektrik Beyaz Eşya Day. Tük. Malları
Tur. Tic. Ltd. Şti
Adresi
: 5108 sok. No.5 Lalepaşa
Camii Yanı Peker Mah. Karabağlarİzmir
Tel.
: 237 76 21-253 53 64
Faks
:Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
138
ELEKTRİK TEÇHİZATI VE TESİSATI GRUBU
27
KORKMAZ DEMİR
Firma
: Simay Trafo Elektrik
Mak.ve Malz.Elektr.San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203/9 Sok. No:3/L
Yenişehir/İzmir
Tel.
: 433 36 46-457 57 69
Faks
: 433 36 46
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Altınel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203/2 Sk. No:15/C
Yenişehir / İzmir
Tel.
: 469 59 27
Faks
: 433 40 45
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Yüceeller Elektrik Elektronik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/1 Sk. No:101 (2/A)
Yenişehir Konak/İzmir
Tel.
: 458 74 58
Faks
: 458 49 14
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Başkan
HAKAN UZUNOĞLU
MUZAFFER YÜCEL
BÜLEND ŞANLIGENÇ
ÖMER TATLI
Firma
: Avipa Aydınlatma San.
ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 1203/2 Sokak No:6/A
Yenişehir Konak / İzmir
Tel.
: 459 61 62-459 60 29
Faks
: 459 60 29
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
CÜNEYT ÇABUK
Firma
: Siem Otomasyon
Elektrik Elektronik Turizm İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Halkapınar Mahallesi
1203/9 Sokak No:8/I Konak/İzmir
Tel.
: 469 49 00
Faks
: 469 49 43
Tahsili
: İlkokul
Meclis Üyesi
Firma
: Özışık Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203 Sok. No:12/A
Yenişehir/İzmir
Tel.
: 469 70 75-469 83 82
Faks
: 469 60 27
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
CEMİL BATUHAN BİLGETAY
Firma
: Erbatay Elektrik Elektronik İnş.Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Umurbey Mah. işçiler
Cad. No:178 D.2/A Alsancak Konak/
İzmir
Tel.
: 463 69 39-421 99 07
Faks
: 463 89 59
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
139
ELEKTRONİK GRUBU
28
HÜSEYİN POLAT
OKAN HOŞ
Firma
: Netgör Uydu Ve Güven.
Sistem. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Gazi Bulvarı No:87/A
Çankaya/İzmir
Tel.
: 425 53 54
Faks
: 441 58 18
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
Firma
: Polat Trafo Teknoloji
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1443 Sk. No:2/K
Tesisat İş Merkezi Yenişehir İzmir
Tel.
: 469 69 49
Faks
: 449 74 30
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
İRFAN KÖKEN
FETHİ MURAT ATALIK
Firma
: Pilci Elektrik Elektronik
Gıda Paz. İth.Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202 Sk. No:55/1-0
Yenişehir-Konak İzmir
Tel.
: 457 54 04-457 47 29
Faks
: 459 81 98
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Beş Kardeşler Elektronik Eşya İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1369 Sk. No:31/A
Tiryakiler İşhanı K:2 Çankaya İzmir
Tel.
: 445 73 13-484 78 40
Faks
: 445 73 13
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Başkan
FİKRET ÖZKAYA
Firma
: Trigon Müzik Elektronik
Bilgisayar Tur. San.Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Gazi Bulvarı No:73
Çankaya-Konak İzmir
Tel.
: 425 14 35-446 10 76
Faks
: 446 19 77
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Çince
Komite Üyesi
140
İLETİŞİM GRUBU
29
İLKER YALÇINKAYA
CENGİZ ÜLKÜ
Firma
: Albatros Telekom. Elekt.
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Anadolu Cad. No:897/4
Çiğli İzmir
Tel.
: 386 60 00-386 14 14
Faks
: 386 01 86
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan
NEVİN BAĞDATLI
Firma
: İletişim Ofis Elektronik
Ltd. Şti.
Adresi
: Anadolu Cad. No:951/D
Çiğli-İzmir
Tel.
: 386 03 86
Faks
: 386 05 04
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Firma
: Bağdatlı Telekom. İlet.
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Alsancak Mah.Ali
Çetinkaya Bulv.No:17/A Alsancak
İzmir
Tel.
: 461 60 62-464 72 70
Faks
: 465 15 75
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
CUMHUR KAPLAN
YUSUF GEDİK
Firma
: Koçak İletişim Merkezi
Limited Şirketi
Adresi
: İnönü Caddesi No:213/
B-C Hatay / İzmir
Tel.
: 261 99 99
Faks
: 227 50 30
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: A.R.C. Telekom.Dış Tic.
Tekn. Ürün.Gıda Teks. Kozm. Tur.
Otom. İnş.Petrol Ve Kimya Ürün.San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yalı Mah.6522 Sok.
Carrefour Alışveriş Merkezi 1 Giriş
P/16 Karşıyaka İzmir
Tel.
: 832 18 00
Faks
: 832 02 21
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
141
TIBBİ MALZEME GRUBU
30
ÖMER MUHİTTİN ERDEM
TÜRKER FİDAN
Firma
: Erdem Kimyasal Mad.
Ve Labor. Gereç.San.veTic.Ltd. Şti.
Adresi
: Erzene Mh. 73. Sk.
No:22/D-B Bornova-İzmir
Tel.
: 388 28 03-339 53 58
Faks
: 374 66 66
Tahsili
: Yüksekokul
Lisan
: Almanca
Başkan
ATİLLA SEVİNÇLİ
Firma
: Meditera İth. ve İhr.
Limited Şirketi
Adresi
: 5758 Sokak No:4/C
Kat:2 D:3 Karabağlar/İzmir
Tel.
: 237 59 49
Faks
: 253 94 04
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Çağdaş Medikal Tic. ve
San. Ltd. Şti.
Adresi
: 5746/7 Sok. No:8 Mtk
Tekstilciler Çarşısı Altındağ/İzmir
Tel.
: 484 33 11
Faks
: 484 33 22
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
FERDA DEMİRCİOĞLU
SÜMER RAHMİ NEMLİ
Firma
: Özsümer Tıbbi Malzeme Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 847 Sok. N:29/A Konak /İzmir
Tel.
: 425 66 95
Faks
: 425 79 57
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
İSMAİL ŞAFAK
Firma
: Teknodem Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Onur Mahallesi Gürgen
Sk. No:8 Daire:2 Balçova / İzmir
Tel.
: 259 24 90-278 80 19
Faks
: 277 93 10
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Setpa Tıbbi Gereçler
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
:Tel.
: 458 90 51
Faks
: 469 38 77
Tahsili
:Lisan
:Komite Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
142
İNSAN SAĞLIĞI GRUBU
31
MEHMET SERDAR CANKO
ENGİN AYTAN
Firma
: İzmir Ege Laboratuvarı
Özel Sağlık Hizmetleri Ve Malzemeleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1397 Sok. N:22 Kahramanlar İzmir
Tel.
: 422 13 23
Faks
: 464 99 90
Tahsili
: Doktora Ve Üstü
Lisan
: Almanca-İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan
Meclis Üyesi
Firma
: Gazi Özel Sağlık
Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi
: 1421 Sok. N:29
Alsancak/ İzmir
Tel.
: 464 79 79
Faks
: 464 83 69
Tahsili
: Doktora Ve Üstü
Lisan
: Fransızca-İngilizceİspanyolca
Meclis Üyesi
ÖZER GÜRBÜZ
ALİ YİĞİT
Firma
: Ömür Özel Poliklinik
Sağlık Hizmetleri Ve Tedavi Malzemeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:305
Balçova İzmir
Tel.
: 277 18 18-278 33 33
Faks
: 277 18 18
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
SELİM AMATO
Firma
: Sono Nükleer Özel
Teşhis Merkezi Limited Şirketi
Adresi
: 1359 Sok. N:6/1-2-3-49-10-14-16 Alsancak İzmir
Tel.
: 463 05 93
Cep Tel. : 0 532 422 67 79
Faks
: 421 61 01
Tahsili
: Doktora ve Üstü
Lisan
: İngilizce-İtalyanca
Firma
: Egebem Özel Sağlık ve
Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Tıbbi
Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
Adresi
: 1644 Sok. No:2/2 Piyale
Bayraklı-İzmir
Tel.
: 341 67 67
Faks
: 341 32 32
Tahsili
: Doktora ve Üstü
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Komite Üyesi
143
GÖZLÜKÇÜLER GRUBU
32
Firma
: Odak Gözlük Optik Lens Saat
Gıda Ve İhtiyaç Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Anadolu Cad. No:951/P7 Çiğli
İzmir
Tel.
: 386 54 54
Faks
: 386 46 35
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Başkan
B
Meclis Üyesi
İZZET CİCİK
Firma
: İzzet Cicik– Bir Optik
Adresi
: Milli Kütüphane Cad. No:14/C
Konak-İzmir
Tel.
: 445 45 75-445 49 00
Faks
: 445 07 77
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Sönmez Optik San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: Atıfbey Mah. Mertler Cad.
No:6/B Gaziemir/İzmir
Tel.
: 0 532 111 63 78
Faks
: 464 73 07
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Mert Optik Gözlükçülük
Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: Talatpaşa Bulv. No:21/A
Alsancak/İzmir
Tel.
: 421 97 92
Faks
: 464 73 07
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Firma
: Renk Optik-Gözlük Ve
Saat Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1717 Sok. No:74/B
Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 323 45 82
Faks
: Yok
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
MELİSA PALA
Meclis Üyesi
MERT PALA
İBRAHİM KARATAŞ
AHMET YUTMAZ
Komite Üyesi
144
DİŞ GRUBU
33
ERDİNÇ AVCI
BEHÇET KILIÇ
Firma
: Tepekule Diş Deposu
Bilişim Turizm Paz. Ticaret Sanayi
Limited Şirketi
Adresi
: Kültür Mahallesi 1391
Sokak No:1 D:1 Alsancak İzmir
Tel.
: 290 09 09
Faks
: 290 09 09
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Meclis Üyesi
SEVGİ ULUCENK
Firma
: Özel Efedent Diş
Protez Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.
Adresi
: Yıldırım Beyazıt Mah.
Fatih Cad. No: 29 D: 401-402-502601-602 Çamdibi/İzmir
Tel.
: 373 44 43-373 52 51
Faks
: 388 51 93
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Ulucenk Diş Deposu Ve
Malzemeleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 846 Sok. No: 49 Kat: 4
Daire: 301 Kemeraltı/İzmir
Tel.
: 484 47 03-482 12 03
Faks
: 484 47 03
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
COŞKUN KURU
MUSTAFA KULYA
Firma
: Özel Kulya Sağlık
Hizmetleri Medikal Turizm İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1149 Sok. No:8/1 Yenişehir/İzmir
Tel.
: 457 55 55
Faks
: 433 02 87
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Özel Coşkun Medikal
Ağız Ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Sarmaşık Caddesi No:
106 Balçova/İzmir
Tel.
: 277 10 44-279 00 74
Faks
: 277 10 44
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Komite Üyesi
145
GÜVENLİK, TEMİZLİK VE DESTEK FAALİYETLERİ GRUBU
34
SERDAR GÖKHAN ARIKAN
ERYETİŞ KURTARAL
Başkan
Meclis Üyesi
HİKMET ÇELİK
Firma
: Eryetiş Güvenlik Hizmetleri Sanayii Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1399 Sok. No:11/2
Alsancak / İzmir
Tel.
: 464 32 42
Faks
: 465 35 45
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:-
Firma
: Sga Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: 6196/1 Sok. No:21/B K:5
D:10 Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 472 04 22
Faks
: 472 04 27
Tahsili
: Üniversite-Arapça
Lisan
: İngilizce
Firma
: Çelikler Arbata İnşaat
Temizlik Gıda Hayvancılık Kargo
İnsan Kaynak.San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1440 Sok. No:21 D:1
Alsancak / İzmir
Tel.
: 422 28 36-422 28 39
Faks
: 422 28 72
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
MALİK BİLİCİ
Firma
: Şenoş Bilici Trafik Müşavirliği Otomotiv Gıda Sigorta Acenteliği San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1195 Sok. No:22/A
Yenişehir-İzmir
Tel.
: 449 05 67-433 00 50
Faks
: 449 69 58
Tahsili
:Lisan
: Üniversite
Komite Üyesi
146
EĞİTİM GRUBU
35
YILDIRIM ŞAHİN
AYPERİ ÖZİŞ
Başkan
Firma
: Destek Özel Eğitim Rehabilitasyon Ve Psikolojik Hizmetler
Limited Şirketi
Adresi
: Cumhuriyet Bul. No:280
Tev 2 İş Merkezi K:2 D:201 Alsancak/
İzmir
Tel.
: 465 28 01-465 28 02
Faks
: 465 28 02
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
OSMAN ORAL
Firma
: Sempati Direksiyon
Kursu Osman Oral
Adresi
: Mithatpaşa Cad.
No:1157/A Üçkuyular/İzmir
Tel.
: 246 65 65
Faks
: 247 01 02
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: Etka Özel Eğitim Ve
Öğretim Hizmetleri Kafeterya Yayıncılık Elektronik Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1338 Sok. No:5 Çankaya/
İzmir
Tel.
: 441 92 92
Faks
: 445 10 83
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
MUSTAFA TEKTAŞ
MUSTAFA SERTATIL
Firma
: Tektaşlar Özel Eğitim
Bilişim Yayın Reklam Turizm Otel.
Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Gaziosmanpaşa Bul.
No:77 K:3 Çankaya-Konak / İzmir
Tel.
: 446 37 37-0 506 838 00 37
Faks
: 441 10 99
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Mavi Küre Özel Anaokulu-Mustafa Sertatıl
Adresi
: 282 Sok. Yalı Cad.
No:36 Güzelbahçe/ İzmir
Tel.
: 234 54 52
Faks
: 234 69 25
Tahsili
:Lisan
:Komite Üyesi
Komite Üyesi
147
MATBAACILIK GRUBU
36
HAKAN ÖZSEZER
MUSTAFA TÜZÜN
NURAL ORAL
Firma
: Ar Matbaacılık Ve Ambalaj
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2826 Sok. No:18 1.Sanayi
Sitesi/İzmir
Tel.
: 459 52 50-459 52 51
Faks
: 459 52 60
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Oral Etiket Baskı Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Aydınlar Cad. No:16/A
Işıkkent/İzmir
Tel.
: 436 26 36
Faks
: 436 51 97
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Firma
: Ege Ofis Paz. Matbaa
Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yavuz Selim Cad.No:14
Çamdibi/İzmir
Tel.
: 435 32 32
Faks
: 435 80 22
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
KAZIM ÇAM
SİNAN YOLCU
Firma
: Lamineks Matbaacılık
Dijital Baskı İşleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5627 Sokak No:37 Zemin
Kat Çamdibi/İzmir
Tel.
: 433 33 55
Faks
: 457 30 33
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Yolcu Matbaa Ve
Malzemeleri Makinaları Kağıt
Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5627 Sok. No:8
Çamdibi/İzmir
Tel.
: 458 90 10-458 90 11
Faks
: 458 90 03
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
148
KAĞIT GRUBU
37
ENGİN ÇINAR SERDAR
TARKAN TURAN
CEM TÜZÜN
Firma
: Enkaya İthalat İhracat
Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Adresi
: Aşık Veysel Mahallesi
5821/1 Sok. No:15 Karabağlar/İzmir
Tel.
: 264 24 73
Faks
: 264 24 93
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Rusça
Firma
: Turan Kağıt Ambalaj
İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- İzmir
Şubesi
Adresi
: Kemalpaşa Mahallesi
7087 Sok. No:28/2a Bornova-İzmir
Tel.
: 479 95 66
Faks
: 479 95 66
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Ege-Met Kağıtçılık
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şti
Adresi
: Yavuz Selım Caddesı
No:14 Çamdibi / İzmir
Tel.
: 435 32 32
Faks
: 435 80 22
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Başkan
YAVUZ ATEŞALP
MURAT TARAKÇIOĞLU
Firma
: Tarakçıoğlu Matbaa
Ve Baskı Malzemeleri Kağıtçılık
Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: 5301 Sok. No:18/20
Çamdibi Bornova / İzmir
Tel.
: 486 34 22
Faks
: 486 54 66
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Firma
: Bimpeks Matbaacılık
Ambal. Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1456 Sok No:16/201
Alsancak/İzmir
Tel.
: 422 65 86
Faks
: 422 68 83
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
149
KİTAP, KIRTASİYE, BÜRO MAKİNELERİ VE OYUNCAK GRUBU
38
DEMET ÇEZİK
Başkan Yardımcısı
Başkan
Firma
: Ada Dağıtım Kitap
Kırtasiye Dergi Yayın İmalat Ve
Ticaret İthalat İhracat -Mustafa
Eradagör
Adresi
: 857 Sk. No:3/B Konak /
İzmir
Tel.
: 445 43 33
Faks
: 484 95 36
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Okullar Yayınevi Matbaacılık Ve Elektr. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 855 Sok. No:6-8 Konak/
İzmir
Tel.
: 446 33 88
Faks
: 489 96 35
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ADİL ÖZYİĞİT
HÜSEYİN AVNİ SİREK
Firma
: Özyiğit Oyuncak San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 864 Sokak No:14
Kemeraltı/İzmir
Tel.
: 483 98 70-30
Faks
: 446 28 67
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ERDAL TÜTÜNCÜOĞLU
MUSTAFA ERADAGÖR
Firma
: Arke Kırtasiye Büro
Makinaları Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Akçay Cad. No:330/A
Migros Yanı Gaziemir/İzmir
Tel.
: 486 80 47
Faks
: 486 80 37
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Cana Sirek Kırtasiye
Büro Makine. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: Karacaoğlan Mahallesi
6170 Sok No:11/Z-03 Bornova/
İzmir
Tel.
: 469 59 20
Faks
: 459 50 29
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
150
BİLİŞİM GRUBU
39
İSMAİL AKDEMİR
ERHAN KEŞFEDEN
Firma
: Netsis Yazılım San. ve
Tic. A.Ş.
Adresi
: Şehit Nevres Bul.
No:3/6-C İzmir
Tel.
: 463 90 00
Faks
: 463 48 82
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: İzmir Erişim Bilgisayar
Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1391 Sok.No:1/2 D:2
Alsancak / İzmir
Tel.
: 463 88 99
Faks
: 463 80 70
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
SALİH ÖZÇİFÇİ
Firma
: Bilset Bilgisayar Servis
Eğitim Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1459 Sok. No:3/3-B
Alsancak/İzmir
Tel.
: 463 28 33
Faks
: 463 07 23
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ONUR DOĞAN
FEYZULLAH OKTAY
Firma
: Biltaş Elektronik Sistemler Yazılım Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Ankara Asfaltı No:26
Kat:3 Rod-Kar 2 İş Merkezi Daire
306-309 Bornova/İzmir
Tel.
: 462 59 59
Faks
: 462 59 60
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
FİKRET KAVZAK
Firma
: Onur Doğan Bilişim Ve
İletiş. Hiz.İnş.Taah.San.veTic.Ltd. Şti.
Adresi
: 6065 Sok. No:65 Zemin
K: D:1 Yeni Girne Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 0 850 600 06 66-0 212
999 03 03
Faks
: 363 59 69
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Giltaş Genel Paz. Ve
Ticaret Anonim Şirketi
Adresi
: Necatibey Bulv. No:14
Ege Yıldız İşha. K:4 Çankaya İzmir
Tel.
: 446 82 52
Faks
: 446 83 08
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Komite Üyesi
NİLÜFER AKKEL
Firma
: Mobil Yaşam Bilgisayar
Telekominikasyon Gıda San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: Gazi Bul. No:90/105
Çankaya-İzmir
Tel.
: 425 32 53
Faks
: 425 32 53
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
151
MEDYA VE FOTOĞRAFÇILIK GRUBU
40
ÖMER DİNÇER
TAYFUN BİTİRİM
Firma
: Ortam Yayıncılık San. ve
Tic. A.Ş.
Adresi
: 1374 Sokak No:18 D:307308 Selvili İş Merkezi Kat:3 Çankaya/
İzmir
Tel.
: 441 08 88
Faks
: 445 45 11
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
GÖKHAN YAVUZ
Firma
: Yıldız Özel Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.
Adresi
: 2538 Sokak No:26 Kat:4
Gültepe/İzmir
Tel.
: 456 07 00
Faks
: 456 05 28
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Aydoğan Fotoğrafçılık
Ve Gıda Ürünl. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Eşrefpaşa Cad. No:264/
A Konak- İzmir
Tel.
: 227 29 38-256 57 77
Faks
: 228 98 21
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
ABDÜLHAKİM BİNGÖL
Meclis Üyesi
ALİ AYDOĞAN
Firma
: Foto Tayfun Fotoğrafçılık
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: Akçay Cad. No:3 Binbaşı
Reşatbey Mah. Gaziemir-İzmir
Tel.
: 264 24 44
Faks
: 264 24 44
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Fors Dijital Baskı Reklam
Bilgisayar Promosyon Matbaa Hiz.
San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1145/1 Sok. No:64/A
Yenişehir Konak-İzmir
Tel.
: 433 10 25-433 10 50
Faks
: 433 11 36
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
152
TURİZM, SEYAHAT ACENTELERİ VE OTO KİRALAMA GRUBU
41
SEMA ŞENTÜRK
AYHAN TURAN
Firma
: Ayhan Turan Turizm İnş.
Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Gaziosmanpaşa Bulv. No:9/
C Alsancak—İzmir
Tel.
: 489 01 01-483 14 83
Faks
: 489 03 04
Tahsili
:Lisan
: Flemençe-İngilizce
Firma
: Meryem Tur Turizm
Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi
: 1482 Sok. Buralı Apt.
No:1 K:1 D:1 Alsancak /İzmir
Tel.
: 462 60 82
Faks
: 462 73 03
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Başkan Yardımcısı
OSMAN KIZILTUĞ
MURAT KARABULUT
Firma
: Hazer Elektrikli Ev Aletleri
Elektronik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Menderes Cad. No:161 AB Şirinyer-İzmir
Tel.
: 438 15 14-438 14 74
Faks
: 483 43 59
Tahsili
: Yüksekokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Anıl Gençay Turizm İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Girne Bulvarı No:92/A
Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 381 46 00
Faks
: 369 00 90
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
Meclis Üyesi
RIZA GENÇAY
Firma
: Etsa Erkin Turizm Sey.
Acentesi Isıtma Soğ. Cih. Öz. Eğ.
Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1382 Sok. No:4 D.1
Alsancak/İzmir
Tel.
: 404 11 77
Faks
: 404 11 78
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Yunanca
Komite Üyesi
153
RESTORAN, KAFE VE EĞLENCE YERLERİ GRUBU
42
İLKER GÖREN
KEMAL İPBAŞ
Firma
: Kırçiçeği Turizm İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1443 Sok. No:83
Alsancak / İzmir
Tel.
: 465 12 48-464 30 90
Faks
: 465 12 04
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Fransızca
Başkan
Firma
: Altınkapı Gıda Turizm
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1444 Sok.No:9/A
Alsancak/İzmir
Tel.
: 422 27 09
Faks
: 421 21 47
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
ERCAN ÇELİKKAYA
ADNAN KOÇ
Firma
: Deniz Restaurant-Yılmaz
Ramazan Çelikkaya Ve Ort.Kol. Şti.
Adresi
: Atatürk Cad.No:188/B
Alsancak İzmir
Tel.
: 464 44 99-422 47 52
Faks
: 463 00 86
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-İtalyanca-Rusça
ALİ CEM KOCATOROS
Firma
: Şamdan Turizm Ve Gıda
İşletmeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Atatürk Cad. No:192/A
Alsancak/İzmir
Tel.
: 421 41 89-464 50 55
Faks
: 421 41 89
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
CÜNEYT ALTINKAPI
Firma
: Gören Gıda San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 166 Sok.No:3/A
Küçükpark Bornova İzmir
Tel.
: 339 58 58-339 22 55
Faks
: 388 19 07
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kocatoros Restorant
Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Cengiz Topel Cad.No:38/
B Karşıyaka İzmir
Tel.
: 330 00 13
Faks
: 330 31 89
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Komite Üyesi
İLHAMİ KARABAĞ
Firma
: Olimpiyat Restoran Büfe
İşletmeciliği Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Ziya Gökalp Cad.No:5/C
Konak İzmir
Tel.
: 422 43 88
Faks
: 465 27 08
Tahsili
: Lise
Lisan
:Komite Üyesi
154
KONAKLAMA GRUBU
43
MEHMET SERKAN AKSU
Firma
: Onur İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
- Grand Hotel Ontur Çeşme İzmir Şubesi
Adresi
: Cumhuriyet Mah. 4330/3
Sok. No:63/A Dalyan Çeşme/İzmir
Tel.
: 724 00 11-425 81 81
Faks
: 724 79 80-425 87 87
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca-Yunanca
Başkan
Firma
: Asil Özel Motorlu Taşıtlar
Sürücü Kursu Taşım. Hiz. Özel Eğitim
Yurt İşlet. Ve İnş.Tur.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Seyfi Demirsoy Cad. No:4/C
Buca/İzmir
Tel.
: 438 65 65-487 15 20
Faks
: 438 65 65
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
OSMAN MEHMET ÇELİK
DENİZ ÖZKARDEŞ
Firma
: Osman Mehmet Çelik
Sardunaki Konak Otel Kafe Restaurant
Bar İşletmeciliği
Adresi
: Yenimecidiye Mah. 3009
Sok. No:14 Alaçatı Çeşme/İzmir
Tel.
: 716 68 78
Faks
: 716 88 77
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Viltur Villa Saray Turizm
İnşaat Ve Ticaret A.Ş.- Alsancak Şb.
Adresi
: Gazi Bul. No:108 K:8
Çankaya
Tel.
: 488 14 99-484 65 88-89
Faks
: 445 20 94-425 42 99
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-İspanyolca
Meclis Üyesi
MUHARREM KAAN YILDIRIM
ÇELİKER GÖKÇİN
Komite Üyesi
155
Firma
: Kondo Otel Turizm
İşletmeleri Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Atatürk Cad. No:158/6
35210 Pasaport/İzmir
Tel.
: 441 44 81
Faks
: 483 64 47
Tahsili
: Doktora Ve Üstü
Lisan
: İngilizce-İtalyanca
Meclis Üyesi
ULUSLARARASI TAŞIMA VE ANTREPO GRUBU
44
ALİ KARAKUZULU
Firma
: Trans-Nak Uluslararası
Kargo Lojis. Tur.Gümrük.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yunus Emre Mahallesi
7521/1 Sok. No:30/D Bornova İzmir
Tel.
: 342 11 22
Faks
: 342 31 38
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Ebam Uluslararası Nakliyat Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Çanakkale Caddesi
No:57 Pınarbaşı Bornova İzmir
Tel.
: 479 79 89
Faks
: 479 82 07
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
KEMAL GÜLSULAR
HATİCE BETÜL ELMASOĞLU
Firma
: Schenker Arkas Nakliyat
Ve Ticaret A.Ş.-İzmir Şubesi
Adresi
: Kazım Dirik Cad. No:3 K:17-8 Konak İzmir
Tel.
: 455 87 11
Faks
: 446 05 69
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
Meclis Üyesi
Firma
: Ege Ekspres Uluslararası Taşımacılık Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1464 Sokak No:81
Alsancak İzmir
Tel.
: 464 26 81
Faks
: 422 06 86
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Başkan
NURİ KUYUMCU
AHMET MUTLUBAŞ
Firma
: Elmas Grup Lojistik
Taşımacılık Depo. Dağ.Ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 1474 Sokak No:1 Kat:5
Afa İş Merkezi Alsancak- İzmir
Tel.
: 421 47 03-463 91 56
Faks
: 463 17 52
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
156
İÇ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ GRUBU
45
ALİ GÜL
ALİ HAYDAR ERDEM
Başkan Yardımcısı
KOÇALİ AL
Firma
: Yeni Nak Kargo Yurt İçi
Kargo Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yunus Emre Mahallesi
7402/1 Sokak No:12 Bornova/İzmir
Tel.
: 444 44 35
Faks
: 436 57 77
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Dramalı Turizm Taşıma.
Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 8072/1 Sokak No:1
Daire:2 Çiğli/İzmir
Tel.
: 376 24 68
Faks
: 329 09 21
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Güneydoğu Nakliyat Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 108 Sok. No:51/91
Işıkkent / İzmir
Tel.
: 444 44 35
Faks
: 436 57 77
Tahsili
: Lise
Lisan
: Fransızca
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
COŞKUN ALTIN
SİDAR KÖMÜRCÜ
YALÇIN KAYA
Firma
: Özaltın Turizm Taşıma.
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2823 Sk. No:47/1-2 1.
San. Sitesi Mersinli/İzmir
Tel.
: 433 77 21
Faks
: 458 38 28
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:-
Firma
: Sdr Turizm Seyahat İnş.
Özel Eğ. Hiz. Petr. Ür.San.veTic.Ltd.
Şti.
Adresi
: Kemalpaşa Cd.
No:1/124 Otogar İçi/İzmir
Tel.
: 472 01 37-472 01 38
Faks
: 472 11 23-472 01 38
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kayabaşı Nakliyat İnşaat
Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/2 Sok. No:312-313
Yenişehir/İzmir
Tel.
: 454 47 72-457 56 65
Faks
: 454 47 72-457 56 65
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:-
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi
157
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ GRUBU
46
FİRDES GAMZE ÖRÜN
Meclis Üyesi
YAŞAR ÖZ
Firma
: Mng Kargo Yurtiçi Ve
Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. - Işıkkent
Şubesi
Adresi
: 136 Sokak No:10
Ayakkabıcılar Sitesi Işıkkent İzmir
Tel.
: 486 86 63
Faks
: 486 72 26
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Firdes Örün-Kargo Taşımacılık
Adresi
: 1918 Sok. No:7/A-B Bayraklı / İzmir
Tel.
: 371 80 00-371 71 36
Faks
: 371 71 48
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Yurtiçi Kargo Servisi
A.Ş.-Güney Ege Bölge Müdürlüğü
Adresi
: Gazi Mah. 25 Sok. N:60
K:4 Gaziemir/İzmir
Tel.
: 252 61 94-252 61 95
Faks
: 252 61 98
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Ünsped Paket Servisi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. - İzmir Şubesi
Adresi
: Kazımdirik Mah. Sanayii
Caddesi No:49 Bornova İzmir
Tel.
: 497 05 05
Faks
: 486 22 88
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan
LEVENT BARDAKCI
CENGİZ GAZANFER
SERHAT TEVFİK VAR
Firma
: Yurt İçi Kargo Servisi
Anonim Şirketi- Ege Bölge Müdürlüğü
Adresi
: Atatürk Cad.No:376 Mert
Plaza K:5 Alsancak/İzmir
Tel.
: 463 05 73
Faks
: 421 93 04
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:-
Komite Üyesi
158
BANKALAR, MENKUL KIYMETLER VE HOLDİNG ŞİRKETLERİ
GRUBU
47
MURAT SERDAR BULUT
Firma
: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası A.Ş.-İzmir 2..Bölge Yöneticiliği
Adresi
: Kazım Dirik Mah. 152 Sok.
No:9 Bornova/İzmir
Tel.
: 445 12 96
Faks
: 489 35 11
Tahsili
: Doktora Ve Üstü
Lisan
: İngilizce
Başkan
Firma
: Odak Döviz Ve Kıymetli
Maden Ticareti Anonim Şirketi
Adresi
: Gazi Bulvarı No:76/B
Çankaya/İzmir
Tel.
: 441 86 68
Faks
: 441 65 62
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Türkiye Vakıflar Bankası
Türk A.Ş.Ege 1.Bölge Müdürlüğü
Adresi
: Şehit Fethi Bey Cad.
No:26 İzmir
Tel.
: 488 03 03-488 03 02
Faks
: 441 00 62
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
CEMAL İPEKOĞLU
Meclis Üyesi
TUNA TURĞUT
SELMİN ÇETİN
Firma
: Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. İzmir Şubesi
Adresi
: Mimar Kemalettin Cad.
No:5 / İzmir
Tel.
: 488 02 52-488 02 19
Faks
: 425 01 32
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Akça Holding A.Ş.
Adresi
: Üniversite Cad. No:84
Bornova/İzmir
Tel.
: 435 05 65
Faks
: 435 28 81
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
BİLAL DOĞAN
HAYATİ YAMAN
Firma
: Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası A.Ş.– Bornova Şub.
Adresi
: Kazım Dirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No:17 Bornova-İzmir
Tel.
: 388 60 60
Faks
: 388 59 59
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
MEHMET MURAT ÇELİK
Firma
: Türkiye Halk Bankası A.Ş.İzmir 1.Bölge Koordinatörlüğü
Adresi
: Cumhuriyet Bulv. No:45
K:2-3-4 35210 Konak-İzmir
Tel.
: 498 12 08
Faks
: 489 15 53
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
159
SİGORTA GRUBU
48
BÜLENT GAZİOĞLU
MEHMET ÖZDAŞ
Firma
: Grup Akademi Sigorta
Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: Adnan Kar İş Merkezi 5/3
Sok. No:1 K:3 D:301 Gaziemir-İzmir
Tel.
: 449 50 07-442 70 70
Faks
: 449 50 07-442 70 70
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Özdaş Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: 2966 Sokak No:6/A
Bozyaka Konak/İzmir
Tel.
: 250 20 21-256 56 02
Faks
: 256 72 05
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: Fransızca
Başkan
ZEYNEP ŞEBNEM KORKUT
TAŞKIN IŞIK
Firma
: Canan Evren Sigorta Aracı.
Ve Danış. Hiz. Ltd. Şti.
Adresi
: Cumhuriyet Bulvarı No:90/402
Ataman Erman İş Merkezi Konak-İzmir
Tel.
: 483 87 74
Faks
: 441 48 14
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Yunanca
Meclis Üyesi
Firma
: Say Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: Talatpaşa Bulv. No.25
Bulvar Apt. K.2 D.5 Alsancak Konak /
İzmir
Tel.
: 464 36 84
Faks
: 464 49 74
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
CANAN EVREN
HÜSEYİN SAYGILI
Firma
: İnci Sigorta Acenteliği
Limited Şirketi
Adresi
: Halit Ziya Bulvarı No:52 Uz
İşmerkezi Kat:2 Çankaya-İzmir
Tel.
: 425 48 13
Faks
: 484 79 93
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Işık Kardeşler Sigorta
Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: Yeşillik Cad. No:548/1
Nihal Akatlar İşhanı Kat:3 D:306
Karabağlar-İzmir
Tel.
: 254 50 50-254 50 60
Faks
: 254 50 60
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
EMİN MELİH ÇIRPAR
Firma
: Emin Melih Çırpar Sigorta
Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: 34 Sokak No:1 Eti Apt. D.1/A
Güzelyalı/İzmir
Tel.
: 441 14 39-489 34 99
Faks
: 445 52 34
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
160
EMLAK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ GRUBU
49
BİROL DOĞRU
Firma
: Birol Doğru Turyap Buca
Temsilciliği
Adresi
: Özmen Cad. No:121/1
Buca/İzmir
Tel.
: 448 56 55
Faks
: 448 16 55
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan
Meclis Üyesi
COŞKUN BEŞOK
FUAT NEZİR
Firma
: Beşok Petrol Otomotiv
Taşı. Kuyum.Yedek Parça Tur. Spor
Gıda İnş.Teks. San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kamil Tunca Bulv.No:58
Altındağ Bornova İzmir
Tel.
: 469 41 46
Faks
: 459 67 29
Tahsili
: Lise
Lisan
: Yugoslavca, Boşnakçı,
İngilizce
Firma
: Sancak İnşaat Sanayi
Ve Ticaret - Fuat Nezir
Adresi
: Dumlupınar Mah. 132
Sok. N:36/E Buca İzmir
Tel.
: 420 50 51
Faks
: 420 54 53
Tahsili
: Üniversite
Lisan
:Meclis Üyesi
REŞAT BUDAK
ERDAL KIRTAŞ
Firma
: Özgün Budak Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı İnşaat
Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 1719 Sokak No:22/A
Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 369 99 69 pbx-368 25 26
Faks
: 368 68 89
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Tepekule Gayrimenkul Ve
Yatırım Danış. Ekspertiz Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mansuroğlu Mah. 1593/1
Sok. N:32 İncememed Plaza D:2
Bayraklı İzmir
Tel.
: 486 04 86-486 04 84
Faks
: 486 20 80
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
161
LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ GRUBU
50
TAŞKIN DALAY
LEVENT AKSEL
Firma
: Retaş Gümrük Müşavirliği
Limited Şirketi
Adresi
: 1470 Sokak No:5 Kat:2
Daire:204 Alsancak Konak-İzmir
Tel.
: 421 77 00
Faks
: 463 05 18
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
Firma
: Koyuncu Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi
Adresi
: 1472 Sokak No:30 Daire:21 Alsancak-İzmir
Tel.
: 463 85 50-463 26 67
Faks
: 421 42 75
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
METİN YAVUZ
Firma
: Barış Gümrük Müşavirliği
Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: 1472 Sok. N:34/4
Alsancak İzmir
Tel.
: 422 49 20-422 56 24
Faks
: 421 02 37
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Lübiç Gümrük Müşavirliği
Limited Şirketi
Adresi
: 1473 Sokak No:5/405
Alsancak-İzmir
Tel.
: 422 13 00
Faks
: 463 22 46
Tahsili
: Lise
Lisan
: Boşnakça
Firma
: Elmas Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi
Adresi
: 1474 Sokak No:1 Kat:3
Alsancak-İzmir
Tel.
: 422 22 71-421 47 03
Faks
: 421 55 18
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
CİHANGİR LÜBİÇ
Meclis Üyesi
EYÜP CEMAL ELMASOĞLU
Komite Üyesi
162
MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER GRUBU
51
ALİ YILMAZ
TAHİR SELÇUK YAVUZ
Firma
: Yazım Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi
Adresi
: Cumhuriyet Bulvarı
No:24/207 Konak / İzmir
Tel.
: 425 12 91-483 07 26
Faks
: 441 53 48
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Yükseklisans
Firma
: Ege-Vet Hayvancılık San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Erzene Mah. 6 Sok.No:6/
Abornova/İzmir
Tel.
: 877 21 61
Faks
: 877 20 43
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
RAMAZAN ALKAN
Firma
: Sunar Bina Yönetim
Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi
: Pınar Caddesi No:89
Bornova-Pınarbaşı 35606 / İzmir
Tel.
: 479 04 04
Faks
: 479 14 04
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
AYŞE MÜGE AK
MUSTAFA CAN ÇİRİŞOĞLU
Firma
: Pareto Denetim Ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik
Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi
: 1368 Sokak No:1 İkbal 2 İş
Merkezi Daire:309 Çankaya/İzmir
Tel.
: 445 22 74
Faks
: 445 22 68
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Argos İç Ve Dış Ticaret
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Ltd. Şti.
Adresi
: 1378 Sok. No: 6 D:23
Alsancak / İzmir 35210
Tel.
: 464 80 83
Faks
: 464 44 62
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Firma
: Can Çirişoğlu Danışmanlık Dış Tic. Ve Turizm San. Ltd. Şti.
Adresi
: İnönü Cad. No:678 K:5
D:7 Üçkuyular İzmir
Tel.
: 248 24 74
Faks
: 248 24 74
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Komite Üyesi
Komite Üyesi
İLHAN FEYZİ GÜREL
Komite Üyesi
ŞEBNEM KÜÇÜKKAPTAN
Firma
: Sinerji Tercüme Ve
Danış. Bürosu-Şebnem Küçükkaptan
Adresi
: Akdeniz Cad. Dede işhanı
K:4 D:402 Pasaport / İzmir
Tel.
: 425 20 75
Faks
: 425 20 75
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Almanca- İspanyolca
Komite Üyesi
163
REKLAMCILIK, KAMUOYU ARAŞTIRMA VE AÇIKHAVA
REKLAMCILIĞI GRUBU
52
ŞAKİR SARIÇAY
MURAT TOPÇU
Firma
: Sidas Medya Ajans
Tanıtım Reklamcılık Danış. Organiz.
Elekt.ve Elektr. San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Fevzipaşa Bulvarı No:
162 Kat: 3 Daire: 302 Çankaya/İzmir
Tel.
: 441 60 01-483 31 92
Faks
: 441 61 06
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Başkan
Başkan Yardımcısı
DOĞAN İŞLEYEN
Firma
: Grafika Tanıtım Hizmetleri Tekstil Turizm İnşaat Mühendislik
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Talatpaşa Bulvarı No:33
Kat:8 Daire:15 Alsancak/İzmir
Tel.
: 463 02 23
Faks
: 464 56 77
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
TEVFİK ARSLAN
Firma
: Efor Ege Fuarcılık
Organizasyon Limited Şirketi
Adresi
: 1487 Sok No:15/2
Alsancak/İzmir
Tel.
: 463 86 21-463 86 22
Faks
: 463 86 23
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
FİLİZ AVCI BELET
Firma
: Orca Reklam Organizasyon Makina San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 167 Sok. No:8/15 Karacaoğlan Mah. Bornova/İzmir
Tel.
: 0 533 493 57 90-472 29
82
Faks
:Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Arslan Ajans Dijital
Reklamcılık Matbaacılık Yayın Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 7413 Sokak No: 15 5.
Sanayi Sitesi Pınarbaşı Bornova/İzmir
Tel.
: 469 51 69
Faks
: 469 51 70
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
164
OTOMOTİV VE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI PARÇALARININ
İMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ GRUBU
53
MUZAFFER AZRAK
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Başkan
Meclis Üyesi
HALİL ŞAHİN
KASIM GÜNDÜZ
Firma
: Özzafer Oto Yedek
Parça Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 2830 Sok. No:17
1.Sanayi Sitesi / İzmir
Tel.
: 458 44 00-449 13 31
Faks
: 433 74 09
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Şahinpar Otomotiv San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2825 Sok. No:33 1.Sanayi
Sitesi Mersinli/İzmir
Tel.
: 457 52 52-469 72 95
Faks
: 433 94 38
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Gündüz Otomotiv San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2823 Sok. No:21
1.Sanayi Sitesi Mersinli / İzmir
Tel.
: 433 40 10-449 16 01
Faks
: 458 44 27
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ALİ DELİGÖZ
RAMAZAN ALİ PALAMUTÇU
NAİL ERAKIN
Firma
: Deligöz Motorlu Araçlar
Otomotiv Ve Taşımacılık İthalat
İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Karacaoğlan Mah. 6253
Sok. No:8/A Bornova/İzmir
Tel.
: 449 55 55
Faks
: 469 24 24
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Palamutçu Otomotiv
İmalat İnşaat Taahhüt Ve Turizm San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2824 Sok. No:40/A
1.Sanayi Sitesi/İzmir
Tel.
: 458 75 35
Faks
: 469 49 94
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Firma
: Oto Rulman Tic. ve San.
Ltd. Şti.
Adresi
: 5500 Sokak No:4/A
Çamdibi Bornova/İzmir
Tel.
: 433 80 11
Faks
: 449 10 87
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi
SEZAİ ÇAKMAK
Firma
: Çakmak Otomotiv Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
Adresi
: Mersinli Mah. 2822 Sok.
No:27 1. Sanayi Sitesi Konak-İzmir
Tel.
: 433 74 86
Faks
: 433 76 50
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
165
LASTİK, AKÜMÜLATÖR VE MOTORSİKLET GRUBU
54
HAKAN AYBAR
NADİR HASÇELİK
Firma
: Motopit Motosiklet
Servis Hizmet. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1561 Sok. No:21 Konak/
İzmir
Tel.
: 344 03 33
Faks
: 435 21 87
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Almanca
Firma
: Hasçelikler Giyim Döküm
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2822 Sokak No:37
1.Sanayi Sitesi Mersinli/İzmir
Tel.
: 433 73 77
Faks
: 433 73 77
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
Başkan Yardımcısı
Firma
: Ata Lastik Otomotiv
Turizm İnşaat Gıda Paz. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 1675 Sok. No:127/A
Alaybey Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 365 46 46
Faks
: 366 23 57
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Cidaş Otomotiv Sanayi
Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Adresi
: Akçay Cad. No:64/2
Gaziemir/İzmir
Tel.
: 265 45 00
Faks
: 265 48 61
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Almancaİtalyanca
Meclis Üyesi
RAHMİ ÖZIŞIK
NURİ UFUK AYKUT
NEŞE GÖK
Firma
: Rahmi Özışık Otomotiv
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 407 Sok. No:20 3. Sanayi
Sitesi Bornova-İzmir
Tel.
: 461 69 03-328 35 95
Faks
: 486 41 75-328 35 85
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
166
MAKİNE GRUBU
55
Firma
: Milkotek-Hommak Gıda
Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 4. Cadde No:72 Kısık
Sanayi Sitesi Metal İşleri Menderes /
İzmir
Tel.
: 257 54 44
Faks
: 257 64 44
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Löher Asansör Ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 10002 Sk. No:19
A.O.S.B. Çiğli / İzmir
Tel.
: 376 71 25
Faks
: 376 71 27
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan
SELAHATTİN KÜLÇE
Firma
Tic. A.Ş.
Adresi
İzmir
Tel.
Faks
Tahsili
Lisan
: Dirinler Makina San. ve
: 10036 Sok. No:7 Çiğli/
: 376 87 10
: 328 04 74
: Üniversite
: İngilizce
Meclis Üyesi
SEBAHATTİN ÇETİN
Firma
: Külçe Makina-Selahattin
Külçe
Adresi
: 351 Sokak No:15 2.
Sanayi Sitesi Bornova İzmir
Tel.
: 461 44 66
Faks
: 486 36 71
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
MUHARREM NİHAT DİRİN
FETULLAH YETİK
ERGİN AKTAŞ
KERİM GÜMRÜKÇÜLER
Firma
: İmbat Soğutma Isıtma
Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Atatürk Mah. 62 Sok.
No:16 Kemalpaşa Organize San.
Bölg. Ulucak Kemalpaşa / İzmir
Tel.
: 877 21 01
Faks
: 877 21 04
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Uğur-Mak Makina San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2837 Sokak No:8
1.Sanayi Sitesi İzmir
Tel.
: 433 75 44-457 24 64
Faks
: 459 55 52
Tahsili
: Lise
Lisan
:Meclis Üyesi
Komite Üyesi
ÖMER HAYATİ UÇAL
Firma
: Umak Uçal Makine Ticaret
Yüksek Mühendisi Ömer Hayati Uçal
Adresi
: 174 Sok. No:48/6 Ersoy
Apt. Basın Sitesi İzmir
Tel.
: 462 81 22
Faks
: 461 81 22
Tahsili
: Yüksek lisans
Lisan
: İngilizce-Almanca
Komite Üyesi
167
ULAŞIM ARAÇLARI SATIŞI GRUBU
56
AHMET COŞAR
ÖMER DOĞRU
Firma
: Hak Coşar Otomotiv
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 677/19 Sok. No:1 1.Blok
Otokent Buca / İzmir
Tel.
: 282 24 22
Faks
: 282 27 22
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
YILMAZ AKIN
Firma
: Mertel Turizm İthalat İhr.
Otom. İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 677/19 Sokak No:44
8.Blok Otokent Sitesi Buca / İzmir
Tel.
: 282 22 22-282 22 42
Faks
: 282 22 22
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Yeni Renk OtomotivÖmer Doğru
Adresi
: 677/19 Sok. No:25 1.Blok
Otokent Buca / İzmir
Tel.
: 282 25 41
Faks
: 282 25 42
Tahsili
: Lise
Lisan
:Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Başkan
COŞKUN BEŞOK
MEHMET NEZİR DİLEK
Firma
: Dilek Otomotiv Oto Kiralama Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Akçay Cad. No:164/4
Gaziemir/İzmir
Tel.
: 251 61 61-252 48 49
Faks
: 252 48 49
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
Firma
: Beşok Otomotiv Yedek
Parça Taşım.Tur.Gıda İnş.Teks. Maki.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 677/19 Sokak No:123
Otokent Sit. 4.Blok No:38 Buca / İzmir
Tel.
: 469 41 46-459 67 29
Faks
: 459 67 29
Tahsili
: Lise
Lisan
: Yugoslavca-Boşnakçaİngilizce
168
MOTORLU TAŞIT SERVİS GRUBU
57
ŞAKİR ÖZOĞUZLAR
Firma
: Emek Motor Yenileme
Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 677/30 Sok. No:12 Gaziemir / İzmir
Tel.
: 282 00 41-282 06 93
Faks
: 282 00 61
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
SELAMİ ÖZPOYRAZ
Firma
: Zavoli Polaris Enjeksiyonlu Otogaz Sistemleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: Egemenlik Mahallesi
6108 Sokak No:10 Işıkkent / İzmir
Tel.
: 444 49 85-458 38 58
Faks
: 436 51 61
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Poyraz İnşaat Servis
Otomobilcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Akçay Cad. No:281/A
Gaziemir / İzmir
Tel.
: 274 68 68
Faks
: 274 34 00
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan
Meclis Üyesi
AHMET HASÇOLAKLAR
HÜSEYİN ÜNAL
Firma
: Uzser Oto Bakım ve
Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: 677/38 Sok. No:1-3-5
6.Sanayi Sitesi Buca-İzmir
Tel.
: 282 13 13
Faks
: 282 14 01
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Hüseyin Ünal Otomotiv
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 7416 Sokak No:19
5.San. Sit. Pınarbaşı/İzmir
Tel.
: 479 59 52
Faks
: 479 59 51
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Meclis Üyesi
İHSAN FIRAT
Komite Üyesi
169
AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR GRUBU
58
ADEM SEÇİLMİŞ
SAMİ ÇİFTÇİ
Firma
: Beykaya İnşaat Petrol
Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Doğanlar Mah.1422
Sok.No:32 Okul Sok.Bornova İzmir
Tel.
: 478 03 99
Faks
: 479 36 96
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan
ŞEYHMUS YALÇIN
Firma
: Tankar Otomotiv Petrol
Gıda Teks.Hiz.İnş.San. ve Tic.Ltd. Şti.
Adresi
: Yeşillik Cad. No:238
Karabağlar İzmir
Tel.
: 265 21 20
Faks
: 265 21 02
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Meclis Üyesi
TİBET FOÇALI
Firma
: Başarı Akaryakıt Nakliye
Otomotiv İnşaat Taahhüt Hayvancılık
Gıda Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Anadolu Caddesi No:601605 İzmir
Tel.
: 330 80 80
Faks
: 330 58 59
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
MEHMET SELİM TAN
Firma
: Seçkar Petrol Turizm İnşaat
Ve Malz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Yüzbaşı İbrahim Hakkı
Cad.No:20 Bayraklı/İzmir
Tel.
: 347 73 33-347 43 73
Faks
: 347 07 00
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
ZEKİ KARAKUZULU
Firma
: Tuncalp Petrol Ürünleri
Otom. Gıda İnş.Tur.San.veTic. Ltd.
Şti.
Adresi
: Yunus Emre Mah. 7402/1
Sok. No:12 Bornova- İzmir
Tel.
: 880 50 25
Faks
: 436 57 77
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: Foçalılar Petrol Deniz
Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: M.Paşa Cad.No:237
Narlıdere/İzmir
Tel.
: 238 20 99-238 41 35
Faks
: 238 80 39
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
HİKMET ÇİFTÇİ
Firma
: Çiftçipet Akaryakıt,
Otomotiv, Taşımacılık, Turizm,
İnşaat, Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 254 Sok.No:202 Buca
İzmir
Tel.
: 440 89 00
Faks
: 440 83 00
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Komite Üyesi
170
HIRDAVAT GRUBU
59
AYŞE ŞÖHRET ERÇELTİK
Firma
: Erma Teknik Malzemeleri Hırdavat Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 129/8 Sok. N:2 Bornova
İzmir
Tel.
: 375 52 83
Faks
: 375 60 59
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Arapça
HÜSEYİN BİLHAN BALCI
Firma
: Ahmet Tezcan Makina
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 8280 Sok No.20 Çiğli/
İzmir
Tel.
: 386 08 09-376 24 37
Faks
: 329 64 70
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Emrehan İnşaat SanayiTicaret Ve Sigorta Acenteliği Limited
Şirketi
Adresi
: 5615/6 Sok. N:8 Çamdibi
Bornova/İzmir
Tel.
: 457 57 00
Faks
: 433 04 54
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Almanca
Meclis Üyesi
Başkan
Başkan Yardımcısı
BÜLENT KORGEN
CANER MELEK
Firma
: Korgen Ticaret-Bülent
Korgen
Adresi
: Tuna Mah. 5639 Sok.
N:13/A Çamdibi İzmir
Tel.
: 469 98 63-469 98 65
Faks
: 469 98 63-469 98 65
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
Meclis Üyesi
OSMAN NURİ TEZCAN
Firma
:Standart Cıvata Tic. Ve
San. A.Ş.
Adresi
: 10002 Sok. No:12 AOSB
Çiğli-İzmir
Tel.
: 376 77 87
Faks
: 376 75 60
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
171
METAL EŞYA GRUBU
60
HAKAN TAŞOCAK
Firma
: İlalan Nalburiye İthalat
İhracat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1145/12 Sokak No:6 CBlok Yenişehir / İzmir
Tel.
: 449 53 27-449 44 02
Faks
: 449 53 27
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Özbosan Otomatik Kapı
Ve Kepenk Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Fatih Mahallesi Çamlık
Caddesi No:24 Sarnıç Beldesi Gaziemir / İzmir
Tel.
: 281 35 35
Faks
: 281 35 85
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Başkan Yardımcısı
Başkan
EMRE İLALAN
SÜLEYMAN ÖZÇELİK
Firma
: Taşocak Makina San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1.Cadde No:114 Kısıkköy
Metal İşleri Sanayi Sitesi Menderes /
İzmir
Tel.
: 257 70 13
Faks
: 257 70 14
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
MUSTAFA CAN
Firma
: Canyıldız Saç Sıvama Ve
Elektrik Malzemeleri Ve Aydınlatma
Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5615/1 Sok. No:15
Çamdibi / İzmir
Tel.
: 433 82 71
Faks
: 433 22 80
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
172
ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU
61
NECDET ÇAĞLAYAN
SABİT EYGİ
Firma
: Çağlayan Plastik Ambalaj Ve Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti.İzmir Şubesi
Adresi
: No:12 Hava Eğitim Yolu
Gaziemir / İzmir
Tel.
: 252 31 52
Faks
: 252 36 15
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Sadri Oğulları Odun
Kömür Ağaç Palet Ambalaj San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 86 Sok. No:10/11 Pınarbaşı / İzmir
Tel.
: 479 43 30
Faks
: 479 43 30
Tahsili
: Lise
Lisan
: Sırpça-Boşnakça
Başkan Yardımcısı
HÜSEYİN MURAT BAYRAMER
AHMET DEMİRCİ
Firma
: Bayramer Kerestecilik
Kollektif Şirketi-Hüseyin Murat
Bayramer Ve Abdullah Yalçın
Adresi
: 425 Sok. No:4 Ve 6
Keresteciler Sitesi Bornova / İzmir
Tel.
: 486 15 53-486 59 71
Faks
: 435 12 26
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Kasaboğlu Orman Ürünleri Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
: 5733 Sok. No:166 Karabağlar / İzmir
Tel.
: 237 41 33
Faks
: 264 10 69
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
Meclis Üyesi
CENGİZ KASABOĞLU
Firma
: Demircioğlu Ticaret
Ahmet Demirci
Adresi
: 4047/1 Sok. No:7 Karabağlar Konak / İzmir
Tel.
: 237 13 90-237 13 29
Faks
: 237 13 29
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Komite Üyesi
173
SIHHİ TESİSAT VE SERAMİK MALZEMELERİ GRUBU
62
ÖMER RIZA AKMAN
Firma
: Çarşı İnşaat Ve Sıhhi
Tesisat Malzeme. San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1201/1 Sok. No:39
Yenişehir / İzmir
Tel.
: 457 40 21-459 62 59
Faks
: 459 83 26
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
TUNCER AKYAZ
Firma
: Seramik Yapı İnşaat
Malz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mustafa Kemal Sahil
Bulv. No:10/A Narlıdere / İzmir
Tel.
: 238 70 43
Faks
: 239 15 59
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Firma
: Artı Banyo Sistemleri Ve
İnşaat Malzemeleri Üretim Paz. Tic.
ve San. Ltd. Şti.-İzmir Şubesi
Adresi
: 1202/2 Sok. No:80/A
Temsil Plaza İş Merkezi Yenişehir /
İzmir
Tel.
: 433 34 34-433 41 21
Faks
: 433 41 22
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
FATİH İNCEKARA
MÜJDAT YAVUZ
Firma
: Fatih İncekara İnşaat
Gıda Tekstil Nakliye Turizm San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/5 Sok. No:24 Gıda
Çarşısı Yenişehir Konak / İzmir
Tel.
: 469 43 20
Faks
: 469 43 28
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Bortaş Elektrik Elektronik İnşaat Gıda Tekstil Nakliye
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1202/4 Sok. No:35/1
Yenişehir Konak / İzmir
Tel.
: 433 33 97
Faks
: 459 34 56
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Rusça
Meclis Üyesi
YILDIRAY UZUN
Komite Üyesi
174
DEMİR, ÇELİK VE ALÜMİNYUM GRUBU
63
ALİ AÇAN
MUSTAFA ERHAN ÖZDEN
Firma
: Açan Demir Tic. ve San.
Ltd. Şti.
Adresi
: Ankara Caddesi No:200 A
Blok/11 Bornova/İzmir
Tel.
: 478 18 14-478 18 99
Faks
: 478 19 43
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Firma
: Beyaz Çelik Paslanmaz
Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 2825 Sokak No: 38 1.
Sanayi Sitesi / İzmir
Tel.
: 459 57 70
Faks
: 469 69 47
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan
YASİN KILIÇ
Firma
: Şanlı Metal İnşaat
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1404 Sokak No: 1
Doğanlar Bornova / İzmir
Tel.
: 478 16 88
Faks
: 478 13 58
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Erciyes Demir San. ve
Tic. A.Ş.
Adresi
: 10043 Sokak No: 15
A.O.S.B. Çiğli / İzmir
Tel.
: 328 33 33-433 81 96
Faks
: 328 33 34-433 81 90
Tahsili
: Lise
Lisan
: Fransızca
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
RAMİS ŞANLI
İSHAK ERCİYES
Firma
: Kılıçlar Dış Ticaret Metal
Maden Enerji Sanayi Anonim Şirketi
Adresi
: Kamil Tunca Bulvarı No:
90 Kat:2 Altındağ/İzmir
Tel.
: 444 35 51-467 13 25
Faks
: 467 30 22
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Komite Üyesi
175
METAL KAPI VE PENCERE GRUBU
64
FEHMİ ERSOY
MUSTAFA KUL
Firma
: Fm Ersoy İnşaat Yapı
İmalat İthalat İhracat San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 16 Sokak No:1/ 1 B
Gaziemir/İzmir
Tel.
: 252 39 99-281 57 15
Faks
: 251 54 60
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: Bulgarca
Firma
: Efor Cephe Metal Yapı
Elemanları Cam Alüminyum İnşaat
Tekstil Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5646 Sok. No:21 Çamdibi
- Bornova/İzmir
Tel.
: 444 13 67
Faks
: 469 07 47
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: Arnavutça
Başkan
Firma
: As-El Yapı Endüstri
Market San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 5709 Sok. No:39 Konak/
İzmir
Tel.
: 237 21 29-253 10 08
Faks
: 265 19 18
Tahsili
: Lise
Lisan
: Almanca
Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
FATİH ŞİMŞEK
MUSTAFA GÜL
Firma
: Bey Metal Mimarlık Mühen.
İnş.Taah.Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: İstiklal Mah. 21. Sok.
K.O.S.B Ulusuluk Mevkii Ulucak Kemalpaşa/İzmir
Tel.
: 877 21 14
Faks
: 877 03 39
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
TACETTİN BAYIR
Firma
: Fatih Panjur San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: 4076 Sok. No:63/A
Altındağ/İzmir
Tel.
: 435 68 90-486 88 25
Faks
: 435 68 91
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
176
GERİ KAZANIM GRUBU
65
MEHMET ÖZMÜŞ
Firma
: Özmüşler Atık Yönetimi
Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adresi
: 1187 Sokak No:7 Fatih
Mah. Sarnıç Gaziemir/ İzmir
Tel.
: 281 55 56
Faks
: 281 54 14
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce-Çince
SEBAHATTİN DÖNMEZ
Başkan Yardımcısı
Firma
: Kılıçlar Hurdacılık San. ve
Tic. A.Ş.
Adresi
: Yunus Emre Mah. 7404/7
Sok. No:1 Pınarbaşı / İzmir
Tel.
: 467 13 23
Faks
: 467 13 20
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Dönmez Varil Geri
Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 24/1 Sok. No:3 Kosbi
Ulucak Mevkii Kemalpaşa / İzmir
Tel.
: 877 19 49
Faks
: 877 19 59
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Başkan
Meclis Üyesi
RAMAZAN KILIÇ
Meclis Üyesi
NAZMİ BIYIK
ŞABAN BOLAT
Firma
: Birlik Metal Gemi Söküm
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kemalpaşa Mahallesi 7416
Sokak No:36 Bornova/İzmir
Tel.
: 479 16 17-479 16 08
Faks
: 479 16 08
Tahsili
: İlkokul
Lisan
: İngilizce
Firma
: Bms Metal Madencilik
İmalat, Geri Dön. San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Kemalpaşa Cad. No:29
P.K.35070 Işıkkent / İzmir
Tel.
: 479 55 62
Faks
: 478 31 19
Tahsili
: İlkokul
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
177
İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU
66
MEHMET BÜLENT EGELİ
COŞKUN UÇMA
Firma
: İldem Yapı Malzemeleri
Tekstil İnşaat Tur. San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203/7 Sok. No:2/A
Yenişehir / İzmir
Tel.
: 459 03 44
Faks
: 459 07 44
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Batıçim Batı Anadolu
Çimento Sanayii Anonim Şirketi
Adresi
: Ankara Cad. No: 335
Bornova / İzmir
Tel.
: 478 50 55
Faks
: 478 50 56
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Başkan
HİLMİ URUL
Firma
: Ural Boya Ve İnşaat
Malzemeleri Taahhüt Ticaret Paz.
Limited Şirketi
Adresi
: 1202 /1 Sok. No:10
Yenişehir / İzmir
Tel.
: 449 55 66
Faks
: 449 55 76
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
:Meclis Üyesi
Başkan Yardımcısı
ENDER KIZILTOPRAK
OĞUZHAN YAŞAR
Firma
: Ender Boya İnşaat Ve
Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 5698/2 Sok. No:2/E-D
Karabağlar / İzmir
Tel.
: 264 70 90-254 55 20
Faks
: 237 92 14-264 70 90
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
NECDET ÖZDEMİR
Firma
: Dost Cam San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 10008 Sok. No: 14 A.O.S.B.
Çiğli / İzmir
Tel.
: 376 78 86
Faks
: 376 77 83
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:-
Firma
: Yaşar Yapı Malzemeleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Cevdet Bilsay Cad.
No:118/B Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 370 70 70-370 71 71
Faks
: 370 27 27
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
EMRAH ÖZBEK
Firma
: Emrah Özbek - Dekorasyon Yalıtım Ve İzolasyon
Adresi
: 1202/12 Sok. No:32
Gıda Çarşısı Yenişehir Konak / İzmir
Tel.
: 469 03 19
Faks
: 469 03 29
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
178
İNŞAAT YAPIM VE ONARIM GRUBU
67
ÖNDER AKBOĞA
AYHAN SULAK
Firma
: Ender İnş. Petr.Ür. Ve Tur.
San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Onur Mah. Limon Sk No:1
D:59 Balçova/İzmir
Tel.
: 227 41 41-262 70 70
Faks
: 227 41 41
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
Firma
: Sulaklar İç Ve Dış Ticaret
Gıda İnşaat Taşımacılık Turizm San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 149 Sk. No:19/A Menderes
Mah. Buca/İzmir
Tel.
: 426 56 56
Faks
: 426 22 88
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
ZEKİ YÜKSEL
Firma
: Yüksel Müteahhitlik Zeki
Yüksel
Adresi
: Bahariye Mahallesi 1837 Sk.
No:8 Daire:1 Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 323 47 21
Faks
: 381 38 62
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
EJDER KARAYILANOĞLU
Firma
: Nasır Mühendislik Mimarlık
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1396 Sok. No:73 Kat:2
Daire:3 Alsancak/İzmir
Tel.
: 262 99 88
Faks
: 262 99 40
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
MUSTAFA ALKAN
İSMAİL KAHRAMAN
Firma
: Alkanlar Mimarlık Mühendislik Yapı İnşaat Turizm Tekstil Deri Gıda
Ve İmalat Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mithatpaşa Caddesi
No:277/279 Kat:4 Daire:10 Narlıdere/
İzmir
Tel.
: 238 51 76-238 18 96
Faks
: 239 60 40
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Efser Lojistik Nakliye Yapı
Otomotiv Sanayi İç Ve Dış Ticaret
Anonim Şirketi
Adresi
: Halide Edip Adıvar Cad.
No:2 Daire:5 Üçyol/İzmir
Tel.
: 256 24 72-261 11 12
Faks
: 256 18 72
Tahsili
: Lise
Lisan
: Arapça
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
AHMET SELİK
Firma
: Ejder Netaş İnşaat Tekstil Ve
Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1717 Sok. No:54 Kat:3
Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 364 68 38-364 68 39
Faks
: 364 68 37
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
NECİP NASIR
HASAN ALİ GÜMÜŞ
Firma
: Liman Reis İnşaat Mobilya
Turizm Gıda Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Aydın Hat Boyu Cad. No:
490/A Buca - İzmir
Tel.
: 443 05 05
Faks
: 443 05 07
Tahsili
: Lise
Lisan
:Komite Üyesi
HASAN ALİ KARAMAN
Komite Üyesi
MEHMET ALİ TAHTALI
Firma
: Haskar İnşaat San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: Erzene Mah. 2 sok. No:3 K:1
D:1 Bornova/İzmir
Tel.
: 373 17 70-373 06 54
Faks
: 373 06 54
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: Ali Gümüş İnşaat Mimarlık
Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 28/30 Sok. No:16/1 Kat:2
Daire:202 Gaziemir/İzmir
Tel.
: 220 03 03-252 45 11
Faks
: 252 46 11
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Almanca
Firma
: Tahtalı İnşaat MüteahhitliğiMehmet Ali Tahtalı
Adresi
: 159 Sok. No:2 D:1 Buca İzmir
Tel.
: 448 76 18-426 39 91
Faks
: 448 30 37
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Komite Üyesi
Komite Üyesi
179
İNŞAAT ALT YAPI MÜTEAHHİTLER GRUBU
68
VEDAT DEMİRER
MÜRSEL BAKIR
Firma
: Efe Sondaj Mühendislik
Müşavirlik - Vedat Demirer
Adresi
: 379/1 Sok. No:2/108 Afa
Sanayi Çarşısı 2.Sanayi Sitesi Bornova/İzmir
Tel.
: 461 95 10
Faks
: 486 58 86
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan
Firma
: Bakırlar Hafriyat Nakliyat
İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Adresi
: Altıntepesi Mevkii 3 Pafta
34 Ada 7 Parsel Tekeli Köyü Menderes/İzmir
Tel.
: 796 64 32
Faks
: 796 61 00
Tahsili
: İlkokul
Lisan
:Başkan Yardımcısı
TALAT ÖZIŞIK
FIRAT AYTEKİN
Firma
: Koyuncuoğlu Yapı
Nakl.Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kirazlı Cad. No:127/A
Kemalpaşa/İzmir
Tel.
: 878 49 74
Faks
: 878 61 90
Tahsili
: İlkokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Aytekin Alüminyum İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Ihlamur Sok. No:8 K:1
D:1 Balçova/ İzmir
Tel.
: 277 12 87
Faks
: 277 72 43-277 12 87
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
180
EROL EROĞLU
Firma
: Eroğlu Ticaret-Erol Eroğlu
Adresi
: K.Süleyman Sok. No:10
Balçova/İzmir
Tel.
: 277 49 39
Faks
: 278 06 74
Tahsili
: Yüksekokul
Lisan
: Fransızca
Meclis Üyesi
YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU
69
İBRAHİM ALDEMİR
Firma
: Sınırlı Sorumlu Beşinci
Konut Yapı Kooperatifi
Adresi
: 1710 Sokak No:24/1
Karşıyaka-İzmir
Tel.
: 323 19 92-368 28 63
Faks
: 323 64 73
Tahsili
: Lise
Lisan
:-
Firma
: Sınırlı Sorumlu İzmir Yapı
Kooperatifleri Birliği
Adresi
: Hürriyet Bulv. No:3 Yusuf
Dede İş Merk. K:5 D: 501 Çankaya/
İzmir
Tel.
: 445 25 00-445 63 17
Faks
: 445 63 17
Tahsili
: Lise
Lisan
: Fransızca
Firma
: Sınırlı Sorumlu Rumeli
Konut Yapı Kooperatifi
Adresi
: 9 Eylül Basmane Meydanı
Hüdaverdi İş Merkezi No:3 Kat:7
Daire:13 Basmane / İzmir
Tel.
: 0 532 348 19 08
Faks
:Tahsili
: Lise
Lisan
: Rusça
Başkan Yardımcısı
Başkan Meclis Üyesi
KENAN CENGİZ
NURSİ TOPRAK
Meclis Üyesi
BÜLENT GÜNDÜZ
AYHAN YILMAZ
Firma
: Sınırlı Sorumlu Ege Onur
Konut Yapı Kooperatifleri Birliği
Adresi
: Cumhuriyet Bulv. No: 24
K:8 D:806 İzmir
Tel.
: 489 60 66
Faks
: 489 60 66
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Sınırlı Sorumlu Kocakır
Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
Adresi
: Cumhuriyet Bulvarı
No:24/806 Konak İşhanı Konak- İzmir
Tel.
: 489 60 66
Faks
: 489 60 66
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Komite Üyesi
181
MİMARLIK GRUBU
70
ŞEREF ALDEMİR
AYDIN ÖZAY
Firma
: Eyo Mimarlık Turizm
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1399 Sok.No:11 D:9
Alsancak/İzmir
Tel.
: 463 19 30-463 19 31
Faks
: 463 28 79
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: Fransızca
Firma
: Rasyonel Mimarlık Dekorasyon Ve Taahhüt Limited Şirketi
Adresi
: 1394 Sok. No:13/3 Dostluk
Apt.Alsancak /İzmir
Tel.
: 464 24 16-464 62 27
Faks
: 421 49 93
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
YAĞIZ KAAN KAZANÇOĞLU
RAHİME DÖNMEZ
Meclis Üyesi
Firma
: Hakan Kılınçarslan-Atölye
-Ka Mimarlık
Adresi
: 1385 Sok. No:3 Kat:5
Daire:502 Çankaya/İzmir
Tel.
: 425 32 65
Faks
: 425 32 65
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
Firma
: İşbirliği Gayrimenkul
Yatırımları Ve İşletmeciliği A.Ş.
Adresi
: Mithatpaşa Cad.
No:1163/1 Üçkuyular /İzmir
Tel.
: 259 22 60
Faks
: 278 57 57
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Almancaİtalyanca
HAKAN KILINÇARSLAN
Firma
: Rahime Ok Kent Planlama Harita İnşaat Ve Müteahhitlik
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 263 Sok.No:39/B Funda
Apt. Mansuroğlu Mah. Bayraklı/İzmir
Tel.
: 347 50 33-347 50 63
Faks
: 347 50 63
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Boşnakça
Komite Üyesi
182
MÜHENDİSLİK GRUBU
71
Firma
: Bilyap İnşaat Mühendislik
Müşavirlik Turizm Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 339 Sok. No:31 D:1
Şirinyer/İzmir
Tel.
: 487 01 07-448 80 53
Faks
: 448 80 53
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
: Akın Kazançoğlu An
Mimarlık Mühendislik
Adresi
: Mithatpaşa Cad.No:1163
D:1 Üçkuyular / İzmir
Tel.
: 259 22 60
Faks
: 278 57 57
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Başkan Meclis Üyesi
BARIŞ SABANCI
Firma
: Avrasya Yapı Denetim
Anonim Şirketi
Adresi
: 1586/14 Sk. No:3 Kat:1
Bayraklı/İzmir
Tel.
: 462 81 21-435 05 54
Faks
: 435 05 56
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
ZAFER BAŞTUĞ
Firma
: Sabancı İnşaat Ve Malzemeleri Emlak Makina Gıda Ve Turizm
Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: Hacı İsa Mahallesi Yeni
Otopark Sok. No:11/1 Urla / İzmir
Tel.
: 754 35 74
Faks
: 754 10 70
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
ŞEREF ALİ GÜNDURU
LEVENT BENDEŞ
AKIN KAZANÇOĞLU
ERGUN KOZDERELİ
Firma
: Baştuğ İnşaat Mühendislik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1347 Sokak No:8 Anba
İşhanı No:506-507 Alsancak/İzmir
Tel.
: 484 40 69
Faks
: 484 25 84
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Firma
: Er-se Mimarlık Mühendislik
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: İnönü Cad. No:332/4 Hatay
- İzmir
Tel.
: 232 99 78
Faks
: 232 99 78
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
MEHMET YEĞEN
Firma
: Yeğen Mühendislik Gayrimenkul Değerleme, İnşaat, Turizm,
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: 853 Sok. No:27 Bilen İşhanı
K:8/805 Konak-İzmir
Tel.
: 445 10 88
Faks
: 445 10 26
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
183
İKLİMLENDİRME, MEKANİK VE DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU
72
NEJAT AK
SALİH MÜMTAZ KARAASLAN
Firma
: Ak Teknik Isıtma Endüstri
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1203/1 Sok. No:25 Ege
Ticaret Merkezi Yenişehir-İzmir
Tel.
: 433 11 96-458 61 53
Faks
: 449 10 59
Tahsili
: Lise
Lisan
:Başkan Yardımcısı
CÜNEYD DAYHAN
LÜTFİ KILIÇ
Firma
: Maktes Mühendislik
İletişim Hizmetleri Petrol Ürünleri Ve
Dayan. Tükk. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Girne Bulvarı No:94/A
Karşıyaka/İzmir
Tel.
: 369 69 69-369 48 78
Faks
: 369 69 69-369 48 78
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
Firma
: Emka Doğalgaz Tesisat
Klima Mühendislik Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
Adresi
: Atıfbey Mahallesi 5
Sokak No: 32/5 Gaziemir/İzmir
Tel.
: 251 22 66-251 99 22
Faks
: 251 58 59-251 90 92
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: Rusça-İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
Meclis Üyesi
MELİH GÖKTANIR
Firma
: Isıkar Mühendislik Isı San.
İnş. Taah. Tic. Ve Tur. Ltd. Şti.
Adresi
: 1672 Sokak No:6-C Karşıyaka-İzmir
Tel.
: 365 31 19-366 07 13
Faks
: Yok
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Firma
: Dayhan İnşaat Turizm
San. Isıt. Soğ. Elekt. Eşya İletişim
Doğalgaz Müh.Hiz.San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
: Talatpaşa Bul. No:74
Alsancak Konak-İzmir
Tel.
: 463 70 13-463 70 14
Faks
: 463 36 16
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilzce-Arapça
184
MADENCİLİK GRUBU
73
BURAK GÜNGÖREN
ÖNER KILIÇ
Firma
: İdamar Mermer Granit Tic.
Ltd. Şti.
Adresi
: Barış Cad. 2. Çıkmazı
No:145 Soğukkuyu Karşıyaka / İzmir
Tel.
: 487 71 57
Faks
: 487 14 64
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-İtalyanca
Firma
: Kılıç Mermer İnşaat
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: İzmir-Aydın Karayolu 21.
Km Kısıkköy Menderes İzmir
Tel.
: 257 70 33
Faks
: 257 70 72
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
HANİFE AYDOĞDU BİNİCİ
Firma
: Leos Madencilik Mer. İnş.
Tah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Mansuroğlu Mah. 295/2
Sok. No:1 Efe Sun Plaza B Blok
D:217 Bayraklı / İzmir
Tel.
: 435 44 08
Faks
: 435 44 12
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce-Almanca
Firma
: Karat Takı Ve Mücevherat San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: 5003/2 Sok. No:8
Çamdibi Bornova / İzmir
Tel.
: 462 06 06
Faks
: 462 02 05
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Firma
: Kent Madencilik San. ve
Tic. A.Ş.
Adresi
: 2823 Sokak No:133/A
Oto Plaza İş Merkezi Halkapınar İzmir
Tel.
: 459 16 16-459 30 59
Faks
: 449 01 07
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Başkan
NECMİ ÇALIŞKAN
CAHİT YAŞAR EREN
Komite Üyesi
185
KİMYA GRUBU
74
MÜJDAT ALKAN
MEHMET CELAL ASLAN
Firma
: Pistonsan Plastik San. ve
Tic. A.Ş.
Adresi
: 302 Sk. No:1 2. Sanayi
Sitesi Bornova/İzmir
Tel.
: 435 31 18-435 60 16
Faks
: 486 29 91
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Firma
A.Ş.
Adresi
İzmir
Tel.
Faks
Tahsili
Lisan
: Aska Zirai İlaç San. ve
SAFİNUR ALTINER
: 343 58 58
: 342 22 42
: Yükseklisans
: İngilizce
: Selen Kimya San. ve Tic.
: 364/10 Sk. No:1 Bornova/
: 435 62 35-435 05 16
: 461 74 56
: Üniversite
: İngilizce
Meclis Üyesi
GÜNAY BAYSAL
SALİH TIRMAN
Firma
: Alkemi Kimya San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Hürriyet Bulv. No:5
Tezol İş Merkezi K:8 D:802 İzmir
Tel.
: 445 45 92
Faks
: 445 45 95
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Teknotar Zirai İlaç San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 4139 Sk. No:38/A Yeşilova İzmir
Tel.
: 467 51 26-467 51 27
Faks
: 467 51 28
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Doğaner Temizlik Malzemeleri Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Adresi
: 5500 /2 Sok. No:5/A Taç
San. Çamdibi-İZMİR
Tel.
: 469 42 22
Faks
: 469 36 00
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Firma
Ltd. Şti.
Adresi
İzmir
Tel.
Faks
Tahsili
Lisan
: 184 Sk. No:60/2 Bornova
Başkan Yardımcısı
Başkan
TAYFUN EYİEL
Komite Üyesi
KAMİL BURAK ERYÜCE
Firma
: Fertikim Tarım Kimya
Makina San. ve Tic. A.Ş.
Adresi
: Cumhuriyet Mahallesi
Kazım Karabekir Cd. No:53 35170
Ulucak Kemalpaşa/İzmir
Tel.
: 873 44 43
Faks
: 873 44 55
Tahsili
: Doktora ve üstü
Lisan
: İngilizce
186
PLASTİK GRUBU
75
FATİH KEÇECİ
Firma
: Yalçınkaya Plastik San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Kazımdirik Mahallesi 379
Sok. No:14/F 2.Sanayi Sitesi Bornova /
İzmir
Tel.
: 461 23 15
Faks
: 461 71 40
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Firma
: Keçeci Profil Plastik San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 1.Cadde No:2 Metal İş
San.Sitesi Kısıkköy Menderes/İzmir
Tel.
: 854 64 64-257 52 52
Faks
: 854 60 63
Tahsili
: Yüksekokul
Lisan
: İngilizce
Başkan Yardımcısı
Başkan Meclis Üyesi
HAKAN NİHAT ÖZGÖREN
Firma
: Rekor Plastik Ambalaj
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi
: 7407/1 Sk. No:5 Pınarbaşı-İzmir
Tel.
: 479 17 62
Faks
: 479 47 60
Tahsili
: Ortaokul
Lisan
: İngilizce
Meclis Üyesi
GÖKHAN GÜRALP
Firma
: Özgören Makina Kalıp
Tasarın San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: 8229/3 Sok.No:15 Çiğli
İzmir
Tel.
: 329 00 56
Faks
: 329 00 57
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
METİN AKÇAY
AHMET YALÇINKAYA
Firma
: Gökhan Güralp-Güralp
Plastik
Adresi
: Hatboyu Cad. No:454
Şirinyer-İzmir
Tel.
: 438 81 60
Faks
: 438 81 60
Tahsili
: Lise
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
187
DIŞ TİCARET VE E-TİCARET GRUBU
76
CEM HULLİ
MEHMET GÜREL KAPANİ
Firma
: Egeterm Dış Ticaret
Paz. Limited Şirketi
Adresi
: 1587/1 Sokak No:4/D
Çınarlı-İzmir
Tel.
: 489 55 50
Faks
: 489 98 84
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Firma
: Safe Spice Gıda Sterilizasyon San.Ve Dış Tic. A.Ş.
Adresi
: Ege Serbest Bölgesi
Akçay Caddesi No:144/1 Ayfer
Sokak No:20 35140 Gaziemir-İzmir
Tel.
: 251 87 41-251 76 35
Faks
: 251 58 95
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce-Fransızca
Başkan
Başkan Yardımcısı
BÜLENT AKGERMAN
Firma
: Solo Deniz Yatçılık Peyzaj
Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: İşçiler Caddesi No:143
Alsancak-İzmir
Tel.
: 465 15 16
Faks
: 421 16 47
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-İtalyanca
Meclis Üyesi
MEHMET ŞÜKRÜ AĞIRBAŞ
JAK ESKİNAZİ
Firma
: Kobimar E-Tic. Ltd. Şti.
Adresi
: Halkapınar Mahallesi
1203/11 Sokak No:4 Daire:416
Konak/İzmir
Tel.
: 458 97 97
Faks
: 458 90 95
Tahsili
: Yükseklisans
Lisan
: İngilizce
Firma
: Pergamon-Status Dış
Ticaret Anonim Şirketi
Adresi
: Kültür Mahallesi 1375
Sokak No:25 Cumhuriyet İş Merkezi
Kat:5 Daire:503 Alsancak-İzmir
Tel.
: 376 82 14
Faks
: 376 76 06
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Fransızcaİspanyolca
Firma
: More Su Ürünleri Tic.A.Ş.
Adresi
: Şehit Fethibey Cad.
No:55 K:18 Pasaport-İzmir
Tel.
: 483 10 10
Faks
: 445 96 96
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce-Almanca
Meclis Üyesi
REBİİ AKDURAK
Meclis Üyesi
Komite Üyesi
RÜŞTÜ CEYHAN ERHAN
Firma
: Denizmar İç ve Dış
Ticaret Ltd. Şti.
Adresi
: 895 Sok. No:16 Hisarönü
Konak-İzmir
Tel.
: 483 42 18
Faks
: 484 68 42
Tahsili
: Üniversite
Lisan
: İngilizce
Komite Üyesi
188
FİHRİST
189
190
A………………………………………...
AÇAN ALİ ................................................ 63
AĞIRBAŞ MEHMET ŞÜKRÜ .................... 76
AK NEJAT .............................................. 72
AK AYŞE MÜGE ...................................... 51
AKBOĞA ÖNDER .................................. 67
AKÇAY METİN ....................................... 75
AKDEMİR İSMAİL .................................. 39
AKDURAK REBİİ .................................... 76
AKGERMAN BÜLENT ............................ 76
AKICI YAŞAR ......................................... 18
AKIN YILMAZ ......................................... 56
AKKAYA ÇETİN ..................................... 14
AKKEL NİLÜFER…………………………...39
AKMAN ÖMER RIZA ................................ 62
AKSEL LEVENT ..................................... 50
AKSOY İSMAİL ........................................6
AKSU MEHMET SERKAN ........................ 43
AKTAŞ ERGİN ....................................... 55
AKYAZ TUNCER .................................... 62
AL KOÇALİ............................................... 45
ALATEKİN ZEKERİYA ............................ 26
ALDEMİR İBRAHİM ................................ 69
ALDEMİR ŞEREF ................................... 70
ALKAN MUSTAFA .................................. 67
ALKAN MÜJDAT .................................... 74
ALKAN RAMAZAN ................................. 51
ALPAY EYYÜP ....................................... 25
ALTIN COŞKUN ..................................... 45
ALTINER SAFİNUR ................................ 74
ALTINKAPI CÜNEYT .............................. 42
ALTINPINAR ÖMER ............................... 16
175
188
184
163
179
187
151
188
188
130
168
126
151
174
162
118
155
167
174
157
138
181
182
179
186
163
137
157
186
154
128
ALTUN SELAHATTİN ............................... 5
ALTUNKAYNAK NURCAN ..................... 21
AMATO SELİM ....................................... 31
ARIKAN SERDAR GÖKHAN .................. 34
ARSLAN TEVFİK ................................... 52
ARTKIY NEVZAT ................................... 24
ARTUT BEDRİ ....................................... 13
ASLAN MEHMET CELAL ....................... 74
AŞÇIOĞLU MUSTAFA LEVENT .............. 20
AŞÇIOĞLU ZEYNEP ÜLKÜ ................... 21
ATALIK FETHİ MURAT ............................ 28
ATEŞALP YAVUZ .................................. 37
AVCI ERDİNÇ ........................................ 33
AVCI İZZET ............................................ 16
AVİNCA SÜLEYMAN ............................. 24
AYBAR HAKAN ...................................... 54
AYDOĞAN ABDURRAHMAN ................... 3
AYDOĞAN ALİ ....................................... 40
AYKUT NURİ UFUK ................................. 54
AYTAN ENGİN ....................................... 31
AYTEKİN FIRAT .................................... 68
AZRAK MUZAFFER ............................... 53
AZTEKİN METİN .................................... 26
B ..................................................................
BAĞCI ÖZTÜRK .................................... 12
BAĞDATLI NEVİN .................................. 29
BAKIR MÜRSEL .................................... 68
BALCI HÜSEYİN BİLHAN ........................ 59
BALIN EMİNE……………………………….02
BALTALARLI OSMAN NURİ .................... 26
191
117
133
143
146
164
136
125
186
132
133
140
149
145
128
136
166
115
152
166
143
180
165
138
124
141
180
171
114
138
BARDAKCI LEVENT ..............................46
BAŞ YAŞAR ...........................................24
BAŞDAŞ MEHMET FEYZİ ........................12
BAŞPINAR ÖZKAN ................................. 4
BAŞTUĞ ZAFER ....................................71
BAYIR TACETTİN ..................................64
BAYRAMER HÜSEYİN MURAT ..............61
BAYSAL GÜNAY ....................................74
BELET FİLİZ AVCI...................................52
BENDEŞ LEVENT ..................................71
BEŞOK COŞKUN ...................................49
BEŞOK COŞKUN ...................................56
BIYIK NAZMİ ..........................................65
BİLGETAY CEMİL BATUHAN……………..27
BİLGİNOĞULLARI LEVENT ...................20
BİLİCİ MALİK………………………………..34
BİNGÖL ABDÜLHAKİM ..........................40
BİTİRİM TAYFUN…………………………...40
BOLAT ŞABAN .......................................65
BÖLEK SÜLEYMAN ...............................26
BUDAK REŞAT ......................................49
BULUT MURAT SERDAR.........................47
BUTEL YASİN……………………………….12
C-Ç .............................................................
CAN MUSTAFA ......................................60
CANBOL CEMİL .....................................18
CANKO MEHMET SERDAR ...................31
CENGİZ KENAN .....................................69
CİCİK İZZET…………………………………32
CİĞER MUSTAFA TANER ...................... 6
CİHAN ŞEVKET .....................................19
CİNSTAŞ ADNAN ...................................22
COŞAR AHMET .................................... 56
ÇABUK CÜNEYT.................................... 27
ÇAĞLAYAN NECDET ............................ 61
ÇAKAN MEHMET ŞAHİN .......................... 6
ÇAKMAK SEZAİ…………………………….53
ÇALIŞKAN NECMİ ................................. 73
ÇALMAZ MEHMET ................................ 18
ÇAM KAZIM ........................................... 36
ÇELİK HİKMET ...................................... 34
ÇELİK OSMAN MEHMET ...................... 43
ÇELİK MEHMET MURAT………………….47
ÇELİKKAYA ERCAN ............................. 42
ÇELTİK KEMAL ....................................... 4
ÇETİN LEVENT ..................................... 10
ÇETİN OKAN ......................................... 14
ÇETİN SEBAHATTİN ............................. 55
ÇETİN SELMİN……………………………...47
ÇEZİK DEMET ....................................... 38
ÇIRPAR EMİN MELİH ............................. 48
ÇİFTÇİ HİKMET ..................................... 58
ÇİFTÇİ SAMİ ......................................... 58
ÇİRİŞOĞLU MUSTAFA CAN ................... 51
ÇOBANOĞLU MUSTAFA ...................... 11
ÇORULUSAZAN RİFAT ........................... 5
D .................................................................
DALAY TAŞKIN ..................................... 50
DAYHAN CÜNEYD………………………….72
DELİGÖZ ALİ ........................................ 53
DEMİR KORKMAZ ................................. 27
DEMİR YAKUP ........................................ 9
DEMİRCİ AHMET .................................. 61
DEMİRCİOĞLU FERDA ......................... 30
DEMİRER VEDAT ................................. 68
158
136
124
116
183
176
173
186
164
183
161
168
177
139
132
146
152
152
177
138
161
159
124
172
130
143
181
144
118
131
134
192
168
139
173
118
165
185
130
148
146
155
159
154
116
122
126
167
159
150
160
170
170
163
123
117
162
184
165
139
121
173
142
180
DEMİRTAŞ EKREM ............................... 13
DİLEK MEHMET NEZİR ......................... 56
DİNÇER ÖMER ...................................... 40
DİRİN MUHARREM NİHAT ...................... 55
DOĞAN BİLAL ....................................... 47
DOĞAN ERDAL ..................................... 14
DOĞAN ONUR ....................................... 39
DOĞAN İSMAİL SADİ .............................. 17
DOĞRU BİROL ...................................... 49
DOĞRU ÖMER……………………………...56
DOYMAZ ASIM ...................................... 23
DÖNMEZ DEMİRALİ .............................. 14
DÖNMEZ RAHİME ................................. 70
DÖNMEZ SEBAHATTİN ......................... 65
DÖNMEZLER AHMET ..............................8
DURMUŞ ERDAL ................................... 24
E-F ..............................................................
EFETÜRK MAHMUT ................................1
EGELİ MEHMET BÜLENT........................ 66
EGİ MUZAFFER .......................................7
ELMASOĞLU EYÜP CEMAL .................. 50
ELMASOĞLU HATİCE BETÜL ............... 44
ERADAGÖR MUSTAFA ......................... 38
ERAKIN NAİL ......................................... 53
ERCİYES İSHAK .................................... 63
ERÇELİK AYŞE ŞÖHRET ........................ 59
ERDEM ALİ HAYDAR ............................ 45
ERDEM ÖMER MUHİTTİN ....................... 30
EREN CAHİT YAŞAR ............................. 73
ERGÜL HALİL ERKAN ........................... 20
ERHAN RÜŞTÜ CEYHAN………………….76
ERKILIÇ ELVAN NADİR ........................... 13
125
168
152
167
159
126
151
129
161
168
135
126
182
177
120
186
113
178
119
162
156
150
165
175
171
157
142
185
132
188
125
EROĞLU EROL ..................................... 68
EROL İRFAN ......................................... 15
ERSOY FEHMİ ...................................... 64
ERYALÇIN OSMAN................................... 1
ERYÜCE KAMİL BURAK ......................... 74
ESKİNAZİ JAK ....................................... 76
EVREN CANAN ..................................... 48
EYGİ SABİT .......................................... 61
EYİEL TAYFUN ..................................... 74
FIRAT İHSAN ........................................ 57
FİDAN TÜRKER .................................... 30
FOÇALI TİBET ...................................... 58
G .................................................................
GAZANFER CENGİZ ............................. 46
GAZİOĞLU BÜLENT ............................. 48
GEDİK YUSUF ...................................... 29
GENÇAY RIZA ...................................... 41
GİN MURAT .......................................... 12
GÖK NEŞE ............................................ 54
GÖKÇİN ÇELİKER ................................ 43
GÖKTANIR MELİH ................................ 72
GÖNEN EROL ......................................... 3
GÖREN İLKER ...................................... 42
GÖRGÜN CİHAN .................................. 22
GÖRYAKIN HAKAN ............................... 18
GÜDÜM İBRAHİM ................................... 3
GÜL ALİ ................................................ 45
GÜL MUSTAFA ..................................... 64
GÜLEBASTI LEVEND ........................... 16
GÜLEÇ CÜNEYT ..................................... 8
GÜLER ALTAN İDRİS………………………19
GÜLSULAR KEMAL .............................. 44
193
180
127
176
113
176
188
160
173
186
169
142
170
158
160
141
153
124
166
155
184
115
154
134
130
115
157
176
128
120
131
156
GÜMRÜKÇÜLER KERİM ........................55
GÜMÜŞ KEMAL .....................................21
GÜMÜŞ HASAN ALİ.................................67
GÜMÜŞBOĞA HAYDER ........................11
GÜNDURU ŞEREF ALİ ..........................71
GÜNDÜZ CÜNEYT .................................24
GÜNDÜZ BÜLENT………………………….69
GÜNDÜZ KASIM ....................................53
GÜNEŞ SAMİ………………………………..17
GÜNGÖREN BURAK .............................73
GÜRALP GÖKHAN………………………….75
GÜRBÜZ ÖZER……………………………..31
GÜREL MEHMET .................................... 3
GÜREL İLHAN FEYZİ ...............................51
GÜRLER SEDAT ..................................... 7
GÜVERCİN HİKMET ÇETİN .....................20
H-I-İ .............................................................
HANOĞLU FARUK .................................19
HASÇELİK NADİR ..................................54
HASÇOLAKLAR AHMET…………………..57
HOŞ OKAN ............................................28
HUCUPTAN BURAK ..............................11
HULLİ CEM ............................................76
IŞIK ONUR .............................................15
IŞIK TAŞKIN ...........................................48
İLALAN EMRE ........................................60
İNCE MUSTAFA .....................................10
İNCEKARA FATİH…………………………..62
İPBAŞ KEMAL ........................................42
İPEKOĞLU CEMAL ................................47
İSHAKOĞLU HAKAN ............................... 8
İŞLEYEN DOĞAN ..................................52
İŞMAN LEVENT .....................................14
İZMİRLİ YÜCEL……………………………..25
K-L ..............................................................
KAHRAMAN İSMAİL .............................. 67
KAHRAMAN HASAN ALİ ....................... 67
KAHRIMAN LEVENT……………………….20
KALINKAYA HALİL…………………………21
KAPANİ MEHMET GÜREL ...................... 3
KAPANİ MEHMET GÜREL .................... 76
KAPLAN CUMHUR ................................ 29
KAPSAL KAYA ...................................... 13
KARAASLAN SALİH MÜMTAZ ................ 72
KARABAĞ İLHAMİ ................................. 42
KARABAŞ ÜMİT .................................... 13
KARABULUT MURAT………………………41
KARADENİZ ŞEMSETTİN ....................... 7
KARAKUZULU ALİ ................................ 44
KARAKUZULU ZEKİ .............................. 58
KARATAŞ İBRAHİM .............................. 32
KARAYILANOĞLU EJDER .................... 67
KARPAT YİĞİT……………………………...17
KASABOĞLU CENGİZ .......................... 61
KATİPOĞLU CEVAT ............................. 23
KAVZAK FİKRET ................................... 39
KAYA MURAT ......................................... 1
KAYA YALÇIN ....................................... 45
KAYMAZ AHMET .................................... 1
KAZANÇOĞLU AKIN ............................. 71
KAZANÇOĞLU YAĞIZ KAAN .................. 70
KEÇECİ FATİH ...................................... 75
KELEŞ ALİ…………………………………...05
KEŞFEDEN ERHAN .............................. 39
KILIÇ BEHÇET ...................................... 33
167
133
179
123
183
136
181
165
129
185
187
143
115
163
119
132
131
166
169
140
123
188
127
160
172
122
174
154
159
120
164
126
194
137
179
179
132
133
115
188
141
125
184
154
125
153
119
156
170
144
179
129
173
135
151
113
157
113
183
182
187
117
151
145
KILIÇ LÜTFİ ........................................... 72
KILIÇ ÖNER ........................................... 73
KILIÇ RAMAZAN .................................... 65
KILIÇ YASİN ........................................... 63
KILIÇASLAN CUMA ............................... 12
KILINÇARSLAN HAKAN ......................... 70
KIRKPINAR ORHAN .............................. 26
KIRTAŞ ERDAL ...................................... 49
KIZAK ARSLAN……………………………..02
KIZILGÜNEŞLER EMRE ........................ 16
KIZILTOPRAK ENDER ........................... 66
KIZILTUĞ OSMAN ................................. 41
KOCATOROS ALİ CEM ........................... 42
KOÇ ADNAN .......................................... 42
KOMUT HAKAN CİHAN ........................... 23
KORGEN BÜLENT ................................. 59
KORKUT ZEYNEP ŞEBNEM.................... 48
KOZDERELİ ERGUN……………………….71
KÖKEN İRFAN ....................................... 28
KÖMÜRCÜ SİDAR ................................. 45
KUL MUSTAFA ...................................... 64
KULOĞLU HÜSEYİN .............................. 15
KULYA MUSTAFA…………………………..33
KURDAŞ İLKAY ..................................... 16
KURTARAL ERYETİŞ ............................ 34
KURU COŞKUN ..................................... 33
KUYUMCU NURİ .................................... 44
KÜÇÜKKAPTAN ŞEBNEM ..................... 51
KÜLÇE SELAHATTİN ............................. 55
LÜBİÇ CİHANGİR .................................. 50
184
185
177
175
124
182
138
161
114
128
178
153
154
154
135
171
160
183
140
157
176
127
145
128
146
145
156
163
167
162
M-N-O ..........................................................
MAMAK RAŞİT……………………………...18
MEŞECİ İBRAHİM .................................. 10
MELEK CANER……………………………..59
MURAT VEYSEL ................................... 10
MUTLUBAŞ AHMET .............................. 44
NASIR NECİP ........................................ 67
NEMLİ SÜMER RAHMİ ............................ 30
NEZİR FUAT .......................................... 49
NORMAN CEM ...................................... 24
OKTAY FEYZULLAH ............................. 39
ORAL NURAL ........................................ 36
ORAL OSMAN ....................................... 35
OYUKLU BAHRİ ....................................... 2
Ö..................................................................
ÖCAL MEHMET ..................................... 21
ÖĞMEN ALİ OSMAN ................................. 5
ÖLÇEN ABDULLAH NACİ ........................ 23
ÖRÜN FİRDES GAMZE ......................... 46
ÖZ YAŞAR ............................................. 46
ÖZAY AYDIN ......................................... 70
ÖZBEK EMRAH ..................................... 66
ÖZCAN MUSTAFA ................................... 5
ÖZCAN SÜLEYMAN .............................. 19
ÖZÇELİK SÜLEYMAN ........................... 60
ÖZÇİFÇİ SALİH ..................................... 39
ÖZDAŞ MEHMET .................................. 48
ÖZDEMİR NECDET ............................... 66
ÖZDEMİR MEHMET TAHİR ..................... 17
ÖZDEN MUSTAFA ERHAN ..................... 63
ÖZGÖREN HAKAN NİHAT ...................... 75
ÖZIŞIK RAHMİ………………………...…….54
195
130
122
171
122
156
179
142
161
136
151
148
147
114
133
117
135
158
158
182
178
117
131
172
151
160
178
129
175
187
166
ÖZIŞIK TALAT ....................................... 68
ÖZİŞ AYPERİ ......................................... 35
ÖZKAN FERİDUN .................................. 26
ÖZKARACAABATLIOĞLU MUSTAFA ......8
ÖZKARDEŞ DENİZ ................................ 43
ÖZKAYA FİKRET ................................... 28
ÖZKEBAPÇI OSMAN ZEKİ ...................... 11
ÖZMÜŞ MEHMET .................................. 65
ÖZOĞUZLAR ŞAKİR .............................. 57
ÖZPOYRAZ SELAMİ .............................. 57
ÖZSEZER HAKAN ................................. 36
ÖZTEKİN MURTEZA ................................6
ÖZTİM ŞEFİK SALİH ................................1
ÖZTÜRKMEN AYDIN ...............................3
ÖZYİĞİT ADİL ........................................ 38
P-S-Ş ..........................................................
PALA MELİSA ........................................ 32
PALA MERT ........................................... 32
PALAMUTÇU RAMAZAN ALİ ................... 53
PAMUK MEHMET .................................. 25
PEHLİVAN İSMAİL ................................. 11
PEHLİVAN İSMAİL ................................. 19
PEHLİVANOĞLU HANİF ........................ 12
PEKİMREKLİ LEVENT .............................7
POLAT HÜSEYİN ................................... 28
POLAT NİYAZİ ....................................... 23
SABANCI BARIŞ .................................... 71
SAĞIR HÜSEYİN .....................................9
SALKIM ABDULLAH ............................... 16
SARIÇAY ŞAKİR .................................... 52
SAYGILI HÜSEYİN ................................. 48
SAYLAN NEVZAT ....................................4
180
147
138
120
155
140
123
177
169
169
148
118
113
115
150
144
144
165
137
123
131
124
119
140
135
183
121
128
164
160
116
SEÇİLMİŞ ADEM ................................... 58
SEFERBAY ERDAL ................................. 6
SELİK AHMET ....................................... 67
SERDAR ENGİN ÇINAR ........................ 37
SERTATIL MUSTAFA……………………...35
SEVGİCAN EROL…………………………..26
SEVİN İLHAMİ ....................................... 11
SEVİNÇLİ ATİLLA .................................. 30
SEYFELİ AYHAN ................................... 16
SİREK HÜSEYİN AVNİ ............................ 38
SOYUÇAYLI MEHMET OĞUZ ................. 4
SUBAŞI SÜLEYMAN ............................. 17
SULAK AYHAN ...................................... 67
ŞAFAK İSMAİL……………………………...30
ŞAHİN HALİL ......................................... 53
ŞAHİN YILDIRIM .................................... 35
ŞAHİNER BEKİR ..................................... 2
ŞANLI RAMİS ........................................ 63
ŞANLIGENÇ BÜLEND ........................... 27
ŞAŞAL MUSTAFA ARİF........................... 11
ŞEKER MUSA ........................................ 15
ŞENTÜRK SEMA ................................... 41
ŞİMŞEK FATİH ...................................... 64
T ..................................................................
TAHTALI MEHMET ALİ ............................ 67
TAN MEHMET SELİM .............................. 58
TARAKÇIOĞLU MURAT ........................ 37
TAŞOCAK HAKAN ................................. 60
TATLI ÖMER ......................................... 27
TEKTAŞ MUSTAFA ............................... 35
TELLİ HALİL .......................................... 22
TEMİZOCAK YİĞİT ................................ 22
196
170
118
179
149
147
138
123
142
128
150
116
129
179
142
165
147
114
175
139
123
127
153
176
179
170
149
172
139
147
134
134
TEZCAN OSMAN NURİ .......................... 59
TEZCANLI İSMAİL MUHARREM ................4
TIRMAN SALİH ...................................... 74
TOPÇU MURAT ..................................... 52
TOPRAK NURSİ ..................................... 69
TUNABOYLU AHMET ............................ 25
TUNABOYLU ÜNAL ............................... 17
TUNÇER MURAT ................................... 17
TURAN AYHAN........................................ 41
TURAN TARKAN .................................... 37
TURĞUT TUNA……………………………..47
TÜRER ÖZER ..........................................8
TÜTÜNCÜOĞLU ERDAL ....................... 38
TÜZÜN CEM .......................................... 37
TÜZÜN MUSTAFA ................................. 36
U-Ü-V ..........................................................
UÇAL ÖMER HAYATİ……………………...55
UÇMA ÇOŞKUN ..................................... 66
ULUCENK SEVGİ .................................. 33
URLULU İBRAHİM ................................. 10
URUL HİLMİ ........................................... 66
UYGUL MUSA ........................................ 24
UZUN YILDIRAY .................................... 62
UZUNOĞLU HAKAN .............................. 27
ÜLKÜ CENGİZ………………………………29
ÜNAL REYHAN……………………………..47
VAR SERHAT TEVFİK ............................. 46
VELİOĞLU COŞKUN CELAL .....................9
Y .................................................................
YALÇIN ŞEYHMUS ................................ 58
YALÇINKAYA AHMET ............................ 75
YALÇINKAYA İLKER ............................. 29
YAMAN HAYATİ .................................... 47
YAŞAR OĞUZHAN ................................ 66
YAVUZ GÖKHAN…………………………...40
YAVUZ METİN ....................................... 50
YAVUZ MÜJDAT .................................... 62
YAVUZ TAHİR SELÇUK ........................ 51
YEĞEN MEHMET…………………………..71
YEMİŞÇİ TURGUT .................................. 2
YENEL HALUK ...................................... 15
YENİ MESUT ........................................... 7
YETER KURBAN…………………………...12
YETİK FETULLAH ................................. 55
YILDIRIM MUHARREM KAAN ............... 43
YILMAZ ALİ ........................................... 51
YILMAZ AYHAN ..................................... 69
YİĞİT ALİ ............................................... 31
YOLCU SİNAN ....................................... 36
YOLGÖRMEZ ÜMİT ................................. 9
YUTMAZ AHMET ................................... 32
YÜCEL MUZAFFER ............................... 27
YÜKSEL ZEKİ ........................................ 67
171
116
186
164
181
137
129
129
153
149
159
120
150
149
148
167
178
145
122
178
136
174
139
141
159
158
121
170
187
197
141
159
178
152
162
174
163
183
114
127
119
124
167
155
163
181
143
148
121
144
139
179
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
160
File Size
3 712 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content