close

Enter

Log in using OpenID

BAP Projeleri - Kafkas Üniversitesi

embedDownload
2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
SEKTÖRÜ
: Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler )
PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ
: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SIR
A
NO
PROJE NO
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
1
2007-FEF-01
Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU
2
2007-FEF-04
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
3
2007-VF-05
Doç.Dr.Ayla ÖZCAN
4
2007-VF-08
Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ
2007-VF-010
Yrd.Doç.Dr.Örsan GÜNGÖR
5
6
7
8
2007-VF-011
2007-VF-14
Yrd.Doç.Dr.Cihan KAÇAR
Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ
2007-FEF-015
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
2007-VF-016
Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN
9
10 2007-OF-020
Doç.Dr.Zafer ÖLMEZ
11 2007-TIP-024
Yrd.Doç.Dr.Recep ALP
12 2007-VF-025
Doç.Dr.Mete CİHAN
PROJE ADI
Metal (II) p- Dimetilaminobenzoatlarının
Nikotinbamid ve N,N-Dietilnikotinamid
Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
Sirotik Farelerde Üzüm ve Nar Meyvelerinin MDA
ve GSH Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Peripartum Dönemdeki Koyunlarda Seruloplazmin
Haptoglobin Fibrinojen Albumin ve Transferin
Düzeylerinin Araştırılması
Gebe Kadınların Plasenta Dokusunda İnsülün Benzeri
Büyüme Faktörü
Köpeklerde GnRH Agonisti'in Progesteron
Seviyesine Etkisinin Araştırılması
Endometrisli İneklerde uterofertil Neu ve Lotagen
Uygulamalarının kretain Kinaz Aspartat
Aminotranferaz Aktivitesi ile Lipopol Parametreleri
ile İlişkisinin Araştırılması
Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin karaciğer
Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin
İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu veRT -PCR İle
Gen Ekapresyonu
Kars ve Çevre Köylerde Yaşayan Annelerden ve
İneklerden Alınan Süt Örneklerinde Aflatoksin M1'in
Prevelansı ve Kan Lipit Peroksidasyonu Arasındaki
İlişkinin Araştırılması
In Vıvo Ortamda Aflatoksin Detoksifikasyonu
Amacıyla Kefir Kullanımının Karaciğer Enzimlerine
ve Gen Expresyonu Profillerine Etkisi
Artvin Çoruh havzasında Doğal Olarak Yetişen
Peyzaj Planlama çalışmalarında Kullanılan Bazı
Türlerin Fidan üretim tekniklerinin Belielenmesi
Kars İlinde Multiple Skleroz Prevelans çalışması
Sığırlarda Abdominal Organ Hastalıklarının
Tanısında Ultrasonografik ve Klinik Bulguların
Değerlendirilmesi
BAŞLAMA
DURUMU
Sonuçlandı
31.05.2007
31.05.2007
Sonuçlandı
Sonuçlandı
31.05.2007
31.05.2007
Sonuçlandı
31.05.2007
Devam Ediyor
Sonuçlandı
31.05.2007
Sonuçlandı
31.05.2007
Devam Ediyor
31.05.2007
Sonuçlandı
31.05.2007
Sonuçlandı
28.09.2007
07.12.2007
Sonuçlandı
Sonuçlandı
07.12.2007
13
2007-FEF-026
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY
14 2008-VF-01
Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ
15 2008-FEF-02
Prof.Dr.Selçuk URAL
16 2008-FEF-03
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY
17 2008-FEF-04
Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK
18 2008-VF-06
Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN
19 2008-VF-07
Doç.Dr.Atila AKÇA
20 2008-VF-08
Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY
21 2008-VF-09
Doç.Dr.Murat GÜLMEZ
22 2008-FEF-10
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
23 2008-VF-11
Doç.Dr.Mithat ŞAHİN
24 2008-FEF-12
Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK
25 2008-VF-13
Doç.Dr.Mithat ŞAHİN
26 2008-VF-14
Yrd.Doç.Dr.Hasan ORAL
27 2008-VF-15
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÜNVER
Kars Çayının Suyunda Sedimentinde ve Buradan
Avlanan Kefal Balıklarında Bazı Ağır Metallerin
Derişim Düzeylerinin Araştırılması
Recombinant Human IGF-1 Enfeksiyonunun Rat
Böbreğinde Apopitozis Üzerine Etkisinin Terminal
Deoxynucleotidy1 Transferase Mediated dUTPBiotin Nick End Labelling Yöntemi ile İncelenmesi
Sonuçlandı
07.12.2007
Sonuçlandı
08.02.2008
Geçmişten Cumhuriyete Kars Tarihi
Kars İli Merkezindeki Marketlerden Sağlanan Gıda
Maddelerinde Çeşitli Ağır Metallerin Derişim
Düzeylerinin Araştırılması
08.02.2008
Kuşlarda Oriyantasyon (Yön)
Kars Bölgesinde Yeni Doğmuş Buzağılarda retinal
Anormalite İnsidensinin Fundokkobik Muayene İle
Belirlenmesi
Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora
Caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar
08.02.2008
Sığırlarda Açlık Çukurluğu Cerrahisinde Detomidine
ve Ropivacaine Kombinasyonu ile Subaraknoid (
INTRATEKAL ) Anestezi Uygulaması
Bazı Bitki Ekstralarının Kanatlı Etlerinin raf Ömrü
Üzerine Etkisinin Araştırılması
Hiperkolesterolemik Farelerde Kefir Statin İçeren
İlaçların Kolesterol Üzerine Etkilerinin Araştırılması
İnsanlarda Brucella Antikorlarının ELISA ve
İmmunocapture Aglutinasyon Yöntemiyle
Araştırılması
Kafkas Üniversitesi Kampus Kuşları Atlas Projesi
Kars yöresinde atık yapan sığırların atık fötos süt ve
vajinal sıvap örneklerinden listeria monoçytogenesin
izolasyonu identifikasyonu ve moleküler
tiplendirilmesi
Kekik Esansiyel Yağının Subklinik Mastitislerin
Tedavisinde Etkinliğinin Araştırılması
Kars Bölgesindeki Su Kaynaklarından Arcobacter
spp. İzolasyonu ve Multipleks PCR ile
İdentifikasyonu
Sonuçlandı
Sonuçlandı
08.02.2008
Sonuçlandı
Sonuçlandı
08.02.2008
16.05.2008
Sonuçlandı
Sonuçlandı
16.05.200816.05.2008
Sonuçlandı
Sonuçlandı
16.05.2008
Sonuçlandı
16.05.2008
16.05.2008
Sonuçlandı
Sonuçlandı
16.05.2008
16.05.2008
Sonuçlandı
Sonuçlandı
16.05.2008
28 2008-VF-16
Doç.Dr.Ali Haydar KIRMIZIGÜL
29 2008-VF-17
Yrd.Doç.Dr.Nebahat BİLGE ORAL
30 2008-FEF-18
Yrd.Doç.Dr.Gültekin GÖKÇE
31 2008-VF-19
Prof.Dr.Yunus GICIK
32 2008-VF-20
Yrd.Doç.Dr.Emine ATAKİŞİ
33 2008-FEF-21
Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK
34 2008-FEF-23
Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK
35 2008-FEF-24
Yrd.Doç.Dr.Adnan ALDEMİR
36 2008-VF-25
Doç.Dr.Mümtaz NAZLI
37 2008-VF-26
Yrd.Doç.Dr.Onur ATAKİŞİ
38 2008-VF-28
Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ
39 2008-VF-29
Arş.Gör.Berna DUMAN
40 2008-FEF-31
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
Sığır ve Koyun Venöz Kanlarının farklı Ortam
ısılarında Bekletilmesinin Hemogram Değerleri
Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Kekik Esansiyel Yağının Vakum Paketli Sığır
Etlerinin Raf Ömrü ve Histamin Düzeyine Etkisinin
Araştırılması
Trifenilformazan ve Bazı Türevlerinin Asitlik
Sabitlerinin Susuz Ortamlarda Potansiyometrik
Olarak Tayini
Kars ve Iğdır Civarındaki Köpeklerde Dirofilaria
İmmiti'nin Prevelansı ve Potansiyel Vektör Sivrisinek
Türleri Üzerine Araştırmalar
Leptospirosisli Sığırlarda Plazma Nitrik Oksid (NO)
ve Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) Düzeyleri ile
Adenozin Deminaz ve Perifer Kan Lökositlerinde
Alfa Naftil Asetat Esteraz (ANAE) Aktivitelerinin
Belirlenmesi
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Anisoptera (
Insecta:Odonata) Türleri Üzerine Araştırmalar
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Zygoptera ( INSECTA:
ODONATA) Türleri Üzerine Araştırmalar
Kars ve Ardahan Civarında Ochlerotatus
Cataphylla’nın (Diptera: Culicidae) Biyo-Ekolojisi
Üzerine Araştırmalar
Preeklamptik Hastalar İle Normal Olarak Doğum
Yapmış Kadınların Plasentalarında Leptin'in
Dağılımının İmmunohistokimyasak Yolla İncelenmesi
Subklinik Mastitisli İneklerden Alınan Süt
Numunelerinde Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan
Kapasite (TOC) ve Antioksidan Kapasite (TAC)
Düzeylerinin Araştırılması
Gebe kadınların Plasenta Dokusunda Bazik
Fibroblast Büyüme Faktörünün İmmunohistokimyasal
Yöntemlerle İncelenmesi
Sığır Karkaslarının Laktik Asit ve Sıcak Su
Uygulaması ile Dekontaminasyonu
Fare Karaciğer Dokusunda Yeşil Çay ( Camellia
Sinensisi) ve Maydonozun ( Petroselinum Crispum)
GSH ve MDA Üzerine Etkilerinin Ara
Sonuçlandı
16.05.2008
Sonuçlandı
16.05.2008
Sonuçlandı
16.05.2008
Sonuçlandı
12.11.2008
Sonuçlandı
12.11.2008
12.11.2008
Sonuçlandı
Sonuçlandı
12.11.2008
Sonuçlandı
12.11.2008
Sonuçlandı
12.11.2008
Sonuçlandı
12.11.2008
Sonuçlandı
12.11.2008
12.11.2008
Devam Ediyor
Sonuçlandı
12.11.2008
41 2009-VF-01
Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY
42 2009 -FEF-02
Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK
43 2009- VF-04
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER
44 2009 - VF-05
Yrd.Doç.Dr.Ufuk KAMBER
45
Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL
2009 - FEF-06
46 2009 -SYO-07
47 2009 - VF-08
48 2009-VF-10
Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN
Doç.Dr.Ahmet ÜNVER
Prof.Dr.Mitat ŞAHİN
49
2009 - VF-11
Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ
50 2009 - VF- 12
Yrd.Doç.Dr.Barış SARI
51 2009-FEF-13
Yrd.Doç.Dr.Fatma GÜNEŞ
Kars çoban Köpeklerinde Retinanın Normal
Varyasyonlarının Fundoskobik Muayene İle
Belirlenmesi
Yeni Reversible Addition Fragmentation Chain
Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları ile
Metil Metakrilat ve Stirenin Kontrollü/Yaşayan
Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon
Kinetiğinin Araştırılması
Bakteriyosinler ve Bakteriyosinojenik Laktik Asit
Bakterilerinin Alfatoksit Detoksifikasyonunda
Kullanılabilirliğinin araştırılması
Kars Yöresinde Çiğ Süt, Peynir ve Tereyağında
Brucella Türlerinin İzolasyonu İdentifikasyonu ve
Moleküler Tiplendirilmesi
En Eski Çağlardan Günümüze Kadar Kars ve
Çevresinin Tarihi,Kültürel ve Turistik Mimarisi
Üniversite Öğrencilerinde Kan Bağışı Bilincinin
Oluşturulması : Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği
Kars Yöresinde Sığır,koyun ve insanların Bazı iç
organlarında ve dışkılarında Termofilik
Camphylobacterleri İzolasyonu İdentifikasyonu ve
moleküler tiplendirilmesi
KARS Yöresinde Atık Yapan İneklerin Çeşitli
Örneklerinden Brucella Etkenlerinin Kültürel
Epidemiyolojik ve Moleküler Yöntemlerle
Araştırılması
Meletonin Uygulanan Farelerin Karaciğer Dokusunda
Glutatyon Peroksidaz Enziminin Gen Ekspresyonu
Kars Yöresinde İshalli Kuzularda Giardia Türlerinin
Prevelansı
Kafkas Üniversitesi Kampus Florası ( KARSTURKEY)
52 2009 - VF-14
Yrd.Doç.Dr.Ebru KARADAĞ SARI
53
Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ
Sıçan Karaciğer Dokusunda PDGF-C (Platet-Derived
Growth Faktör -C) ve PDGFR-a (Platet
DerivedGrowth Faktör Reseptör- Alfa) Dağılımının
İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Türkiyede Marka Dili ve Ürün Adlarının Dilbilimsel
Açıdan İncelenmesi
Doç.Dr.Jülide AKYÜZ
Osmanlıdan Cumhuriyete Kafkas Muhacirleri
2009 - FEF-15
54 2009-FEF-16
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
22.04.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
13.10.2009
Devam Ediyor
13.10.2009
Sonuçlandı
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
13.10.2009
Devam Ediyor
13.10.2009
Sonuçlandı
Sonuçlandı
13.10.2009
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
59 2009-SYO-21
Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
60 2009-SYO-22
Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Kars İli Çevresinde Yetiştirilen Çeşitli Evcil
Hayvanlardan Acrobacter Türlerinin İzolasyonu ve
Moleküler Tiplendirilmesi
Kars Tabyalarının İnşası ve Kafkasyadaki Hakimiyet
Mücadelesindeki Yeri
Farklı Düzeylerde Malik Asit İçeren Konsantre
Yemlerin Kuzularda Büyüme Performansı ve Rumel
Metabolikleri Üzerine Etkisi
Thymus Serpyllum'un Yara İyleştirmesi Üzerine
Etkileri
Kars sağlık Yüksekokulu 1.Sınıf Öğrencilerinin
Hemşirelikte Temel Uygulama Becerilerinin
Geliştirilmesinde Beceri Laboratuarının Etkisinin
İncelenmesi
Meme kanseri Konusunda Verilen Küçük Grup
Eğitiminin Kadınların Bilgi Düzeyine ve
davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER
Kars ve Yöresinde Geleneksel Yöntemler ile Üretilen
Yöresel Gıdaların Laktik Floralarının Belirlenmesi
13.10.2009
62 2009 -FEF-24
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK
Aras Kuş Halkalama Projesi
13.10.2009
63 2009 -FEF-25
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK
13.10.2009
64 2009 -FEF-26
Yrd.Doç.Dr.Süleyman GÜL
Kuyucuk Kuş Halkalama Projesi
(Organum onites) Bitkisel Essensiyal Yağının İnsan
Periferal lenfosit Kromozomlaına ve Hücre Bölünme
indeksine Etkisinin Araştırılması
Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Stresle Başa
Çıkma Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Stres
Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerine Etkisi:
Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği
Alzeımerli Hastalarda Kan Plazmasında Nitrik Oksit
Düzeylerinin Belirlenmesi
Alzeımerli Hastalarda MDA ve GSH Seviyelerinin
Belirlenmesi
55 2009 - VF-17
Doç.Dr.Ahmet ÜNVER
56 2009 -FEF-18
Doç.Dr.Selçuk URAL
57
2009 - VF-19
58 2009 - VF-20
Yrd.Doç.Dr.Dilek AKSU ELMALI
Yrd.Doç.Dr.Murat BAYEZİT
61
2009 - VF-23
65 2009- SYO-27
Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN
66 2009- FEF-28
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
67 2009-FEF-29
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
68 2010 -FEF-01
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK
69 2010 - FEF-02
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY
Pompilidae (Hymenoptera:İnsecta) Familyası
Türlerinin Kutikula Tabakasının Scanning
Elektro Mikroskobu (SEM) ve Işık
Mikroskobunda Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi
Çıldır Gölünde Bulunan Midyelerde Çeşitli
Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması
Sonuçlandı
13.10.2009
13.10.2009
Sonuçlandı
Sonuçlandı
13.10.2009
13.10.2009
Devam Ediyor
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
Devam Ediyor
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
13.10.2009
Sonuçlandı
13.10.2009
Sonuçlandı
Devam Ediyor
16.03.2010
16.03.2010
Sonuçlandı
70 2010 - İİBF-03 Prof.Dr.Aysel ERCİŞ
71 2010 - VF -04
72 2010 - VF-05
Yrd.Doç.Dr.Erhan GÖKÇE
Prof.Dr.M.Özkan ASLAN
73
2010 - TIP - 06 Yrd.Doç.Dr.İsmail TEMUR
74 2010 - TIP - 07 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ
75 2010 - VF - 08
76 2010 - VF - 09
Prof.Dr.Mümtaz NAZLI
Doç.Dr.Cihan KAÇAR
77 2010 - SYO -10 Doç.Dr.Meryem YAVUZ
78 2010 - VF - 11
Doç.Dr.Cihan KAÇAR
Bütünleyici Bir Marka Değeri Ölçüm Modelinin
Türk Otomobil Sektöründe Uygulanması
Neonatal Sağlıklı Kuzularda Pasif İmmunitenin
Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar
Laktofferin ve Antioksidant Kapasitenin Önemi
Kars Yöresindeki Buzağılarda Cryptosporidium
Enfeksiyonları Prevalansının Asit Fast Boyama
ve ELISA Yöntemleriyle Belirlenmesi
Tavşanlar ve Ratlarda Heterolog ve Otolog Over
Transplantasyonlarının Fonksiyonel
Özelliklerinin ve Sürekliliğinin belirlenmesi
Safra Kesesi Taşları İle Atopi Arasında İlişki.
Safra Kesesi Taşı Oluşumunda Risk Faktörü
Olarak Atopi
Postnatal Döneminde Capsaicin Uygulanan
Sıçanların Ovaryum Dokusunda Transforme
Edici Gelişim Faktörü Alfanın
Immunohistakimyasal Dağılımı ve Gen
Ekspresyonu
Presenkronizasyon Uygulanan İnek ve
Düvelerde Cosynch Senkronizasyon
Protokolündeki GnRH Uygulama Zamanının
Değiştirilmesinin Gebelik Oranı Üzerine
Etkileri
Elastik Basınçlı Çorap Uzunluğunun Ameliyat
Sonrası Derin Ven Trombozunu Önlemeye
Etkisi
Presenkronizasyon ile Östrosu Uyarılan
İneklerde Seksüel Siklusun erken Luteal
Döneminde Ovsynch Senkronizasyon
Protokolündeki PGF2a ve GnRH Uygulama
zamanının değiştirilmesinin Folliküler Dinamik
Üzerine Etkisinin Araştırılması
Devam Ediyor
16.03.2010
Devam Ediyor
16.03.2010
Sonuçlandı
16.03.2010
Devam Ediyor
16.03.2010
İptal Edildi.
16.03.2010
Sonuçlandı
16.03.2010
Sonuçlandı
16.03.2010
Sonuçlandı
16.03.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
79 2010 - FEF-12
80 2010 - VF - 13
Doç.Dr.Fikret AKDENİZ
Doç.Dr.Cihan KAÇAR
81
2010 - FEF -14 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
82 2010 - FEF -15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ
83 2010 - FEF -16 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK
84 2010 - VF - 17
Prof.Dr.Gürbüz GÖKÇE
85 2010 - FEF -18 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN
86 2010 - VF - 19
Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN
87 2010 - VF - 20
Doç.Dr.Muammer TİLKİ
Laurocerasus Officinalis Roem. Bitkisinin
Kurutulmuş Meyvelerinden Farklı Ekstraksiyon
Teknikleriyle Elde Edilen Ekstrakların
Antioksidan Aktivitelerinin Ölçülmesi ve
Karşılaştırılması
Üreme Mevsimi Dışındaki Tuj Koyunlarında
Östros Senkronizasyonu Amacıyla GnRH ve
hCG’nin Flugeston Acetat İle Kombine
Kullanımlarının Fertilite Üzerindeki Etkisinin
Araştırılması
Gastrit ve Mide Kanseri Hastalarında Kan
Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon
(GSH) Düzeylerinin Araştırılması
Kars Yer Adları Sözlüğü
Yeni Geri Dönüşümlü Katılma/Bölünme Zincir
Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları
İle Vinil Piridin ve NIPAM’ın
Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve
Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi. Graft
Kopolimerlerin ve Graft kopolimer-Odun Unu
Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin
Araştırılması
Sığırlarda Enfeksiyöz Solunum Sistemi
Hastalıkları Kompleksinde Klinik, Hemetoloji,
Biyokimya, Oksidatif Stres, Akut Faz Proteinler
Üzerinde araştırmalar
Kars ve İlçelerinde Engelli Biçimlenmesi
(Genetik, Sağlık, Kaza, Engelli Bilinci ve
Eğitim) Envanterinin Çıkartılması
Farklı Oranlarda Kullanılan Kurutulmuş
Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS)’nin
Büyüme Dönemi Kuzularda Besi Performansı,
Sindirilebilirlik ve Rumen Parametreleri
Üzerine Etkisi
Japon Bıldırcını Yumurtalarının Kalite
Özelliklerine Ait Genetik Paremetrelerin
Tahmini
Devam Ediyor
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
15.06.2010
Sonuçlandı
Sonuçlandı
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
88 2010 - VF - 21
Prof.Dr.Mümtaz NAZLI
89
2010 - VF - 22
90 2010 - FEF-23
Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY
Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU
91 2010-SBSYO-24 Yrd.Doç.Dr.Selami YÜKSEK
92 2010 - FEF - 25 Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU
93
2010 - FEF - 26 Yrd.Doç.Dr.Ali ARSLANTAŞ
94 2010 - FEF - 27 Doç.Dr.Süleyman GÜL
2010 - ASHMYO95 28
Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA
2010 96 ASHMYO - 29 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA
97 2010 - VF - 30 Prof.Dr.Engin KILIÇ
98 2010 - FEF - 31 Yrd.Doç.Dr.Yusuf ERSAN
99 2010 - EF - 32
Yrd.Doç.Dr.Murat TAŞDAN
Puberte Döneminde Capsaicin Uygulanan Rat
Testislerinde Transforme Edici Gelişim Faktörü
Alfa ve Transforme Edici Gelişim Faktörü Beta
2’nin Gen Ekspresyonu ve
İmmunohistokimyasal Dağılımı
Besi Süresinin Tuj Erkek Kuzularında Besi
Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine
Etkisi
Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında
Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi
Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında
Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi
4-Metilbenzoik asit Komplekslerinin Sentezi ve
özellikleri
Metal Benzoatların Nikotinamid
Komplekslerinin Ve Türevlerinin DNA ile
Etkileşiminin İncelenmesi
Capsaicinin İnsan Periferal Lenfosit
Kromozomlarına ve Hücre Bölünme İndeksine
Etkisinin Araştırılması
Buzağılarda İntratekal Olarak Hiperbarik
Bupivacaine ve Ropivacaine Kullanımının
Klinik, Biyokimyasal ve Bazı Hemodinamik
Etkileri
İntratekal Ketamin HCI Uygulamasıyla
Ovariohisterektomi Operasyonu Yapılan
Köpeklerde Klinik, Hemodinamik ve
Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması
İntratekal Ketamin Hcı Uygulamasının
Buzağılarda Klinik ve Bazı Hemodinamik
Etkilerinin Araştırılması
Tetramethrin’in Biyokimyasal, Histopotolojik
ve Genetoksik Etkileri ile Buna Karşı Kafeik
Asit Fenetil Ester’in Koruyucu etkisi
İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici
Sorunları (Kars İli Örneği)
Sonuçlandı
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
Sonuçlandı
Devam Ediyor
Sonuçlandı
Devam Ediyor
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
15.06.2010
Sonuçlandı
100 2010 - VF - 33
Yrd.Doç.Dr.Umut Çağın ARI
Farklı L-Ergotiyonun Dozlarının Koç
Spermasının Dondurulması Üzerine Etkileri
Postpartum Sorunlu Sütçü İneklerde Üç Farklı
Tedavi Girişiminin Kan Progesteron, Nitrik
Oksit ve Gebe Kalma Oranı Etkisinin
Araştırılması
15.06.2010
Sonuçlandı
101 2010 - VF - 34
Doç.Dr.Hasan ORAL
102 2010 - VF - 35
Yrd.Doç.Dr.Dinç EŞSİZ
103 2010 - VF - 36
Yrd.Doç.Dr.Asım KART
104 2010 - VF - 37
Prof.Dr.Engin KILIÇ
Kars Yöresinde Üretilen Sütlerde Aflatoksin M1
Düzeylerinin ELISA yöntemi İle Araştırılması
Deneysel Metotreksat İndüklü Gastrointestinal
Hasara Karşı Silymarin’in Koruyucu Rolünün
Araştırılması
Tavşanlarda Deneysel Olarak Diazifer Femur
Kırığının Retrograf İntramedullar Kaz Radisu
Kullanılarak Sağaltımı
Doç.Dr.Serpil ERGİNSOY
Atık Yapan Sığırlardan Alınan Vajinal Swap
Örneklerinde Brucella Spp., Listeria Spp.,
Salmonella Spp., Leptospira Spp., ve
Campylobacter Spp., Etkenlerinin
Immunohistokimyasal ve Mikrobiyolojik
Yöntemlerle İncelenmesi
15.06.2010
Güney Kafkasya Bölgesi ‘de İktisadi Kalkınma
Politikaları ve Türkiye ’nin Bölgesel İktisadi ve
Politik Çıkarları
15.06.2010
105 2010 - VF - 38
106 2010 - İİBF- 39 Doç.Dr.Mehmet DİKKAYA
107 2010 - VF - 39
108 2010 - VF - 40
Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU
Prof.Dr.Ebru BEYTUT
Östrus Dönemindeki Tuj Koyunlarında Döl
Verimi ve Antioksidan Sistem Üzerine
Testesteron Antikoru ile Pasif İmmunizasyon ile
E Vitamini ve ß-Karoten Enjeksiyonlarının
Etkisi
Mukavemet Kayakçılarının Egzersiz
Performansları Esnasında Oluşan Kas
Yorgunluğu ve Oksidatif Stres Üzerine Oral
Koenzim Q10’nun Etkisi
Sonuçlandı
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Devam Ediyor
15.06.2010-
Sonuçlandı
15.06.2010
109
2010 - VF - 41
Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU
110 2010 - VF - 42
Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU
111 2010 - VF - 43
Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN
112 2010-FEF-44
Doç.Dr.Hanife ÖZBAY
113
Yrd.Doç.Dr.Oktay ÖZKAN
2010 - VF - 45
114 2010 - FEF - 46 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL
115 2010 - VF - 47
Prof.Dr.Abdullah DOĞAN
116 2010 - VF - 48
Doç.Dr.Leyla VATANSEVER
117 2010 - VF - 49
Prof.Dr.İsmail KAYA
118 2010 - VF - 50
Prof.Dr.Enver BEYTUT
119 2010 - FEF - 51 Yrd.Doç.Dr.Muhittin YILMAZ
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalara ACE
İnhibitörü ile Birlikte L-Karnitin ve Co-Enzim
Q 10 Verilmesinin Kalp Hızı ve Bazı Metabolik
Parametreler Üzerine Etkileri
Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)
Uygulamasının Üreme Sistemine Ve
Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi
Bazı Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş
Alabalıkların Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin
Araştırılması
Çalı Gölündeki Fitoplankton Türlerinin
Belirlenmesi
Ardahan İlinde Üretilen Ballarda Antibiyotik
Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması
Kars İlinde Türkmenlerin Sosyo Kültürel Yapısı
Akrilamidin İn Vivo ve İn Viltro
Genotoksisitesi Üzerine Fenolik Bileşiklerden
Pelorgonidin ve Gallik Asidin Antimutajenik
Etkilerinin Araştırılması
Biberiye Yağının Antimikrobiyel Etkisinin
Araştırılması
Merada Otlama Meraya Saplementasyon ve
Konsantre Yemle Beslemenin Danalarda
Performans ve Rumen Metebolitelerine Etkisi
Fötal, Neonatal ve Erişkin Sığırlarda Normal Ve
Pnömonik Akçiğerlede Surfaktan Proteinlerin
İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik
Olarak İncelenmesi
Capoeta capoeta (Guldensttead 1773) ve
Leuciscus cephalus (L.1758) üzerine Potasyum
dikromat’ın etkisinin Histopatolojik ve
Elektroforetik Yöntemlerle araştırılması
Sonuçlandı
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
15.06.2010
15.06.2010
Devam Ediyor
Devam Ediyor
15.06.2010
Devam Ediyor
15.06.2010
Sonuçlandı
15.06.2010
120 2010 - VF - 52
121
Doç.Dr.Özgür AKSOY
2010 - İİBF - 53 Prof.Dr.Recai ÇINAR
122 2010 - VF - 54
Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN
123 2010 - FEF -55 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU
124 2010 - VF - 56
Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN
125
2010 - FEF - 57 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL
126 2010 - FEF - 58 Yrd.Doç.Dr.Mitat DURMUŞ
127 2010 - VF - 59
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER
128 2010 - FEF -60 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL
129
2010 - FEF - 61 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ
130 2010 - FEF - 62 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ
Buzağılarda Propofol İndüksiyonu ile
Gerçekleştirilen İzofloran ve Sevofloran ile
oluşturulan İnhalasyon Anestezisinin Fizyolojik
Değerler, Bazı Kan Parametreleri ve EKG
Bulguları Üzerine Etkileri
Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt ve Süt
Ürünleri ve Pazarlama Sorunları
Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma
Çözünürlü Taneleri ( DDGS ) İçeren
Rasyonlarla Beslenmenin Broilerlerde Besi
Performansı, Karkas Özellikleri ve Kan
Paremetrelerine Etkisi
M.Sativa Subsp. Varia Popülasyonlarının Ploidi
Seviyesinin Flow Sitometry Metodu İle
Belirlenmesi ve Bu Variyetelerin Morfolojik
Açıdan Değerlendirilmesi
Sığır Eti Preparatlarında lizozim,laktik
asit,cetilpyrdinium cloridin ve nisinin listeria
monocytogenes üzerine etkisi
Kars İli Folklor Ürünleri Dizisi ( Kars Masalları
), ( Kars Fıkraları ) ,( Kars Mani ve Bilmeceleri
), ( Kars İli Yaşayan Halk Hikayeleri )
Ahmet Rıfkı’ nın ( Derviş Ruhullah’ ın ) “
Bektaşi Nefesleri’nde II.Meşrutiyet Dönemi
Alevi-Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma
Kars Gravyer Peynirinin Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
Kars Müzesinde Bulunan Erken Demir Çağı
Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte
Değerlendirilmesi
Bazı Gruplardaki k-nacci Dizilerinin
İncelenmesi
19. Yüzyılda Çıldır Sancağının İdari Yapısı
Devam Ediyor
15.06.2010
15.06.2010
Devam Ediyor
Sonuçlandı
11.11.2010
Sonuçlandı
11.11.2010
Sonuçlandı
11.11.2010
Devam Ediyor
11.11.2010
Sonuçlandı
11.11.2010
11.11.2010
Sonuçlandı
Sonuçlandı
11.11.2010
11.11.2010
11.11.2010
Sonuçlandı
Sonuçlandı
131 2010 - FEF - 63 Yrd.Doç.Dr.Güventürk UĞURLU
132 2010 - VF - 64
133 2010 - VF - 65
134 2010 - VF - 66
Yrd.Doç.Dr.Murat BEYAZIT
Arş.Gör.Dr.Volkan YILMAZ
Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN
135 2010 - FEF - 67 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN
136 2010 - FEF - 68 Yrd.Doç.Dr.Cem TÜYSÜZ
137 2010 - VF - 69
Prof.Dr.Ebru BEYTUT
140 2010 - VF - 72
Kars Yöresindeki Küçük Aile işletmelerindeki
Sığırlarda Bluetongue Virus (BTV)
Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi
Diabetik ve Nondiabetik Fare Modellerinde
Doku Kayıplı Açık Yara Sağaltımında Lokal
İnsülin Kullanımının Myofivrolast Aktivitesi
Üzerine Etkisi
Kars Şehri Tarihi(1923-1960)
Bir Fütüvvet Eri, Ahi Lideri Ebü’l-Hasan ElHarakani ve Kars’ da Ahilik ve Ahilik Kültürü
Strese Maruz Kalan Yaşlı Sıçanlarda Oral
Olarak Verilen Ginseng ve Ginko Bloba
Extraktlarının Öğrenme Üzerine Etkileri
Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN
1921-1927Yılları Arası Ardahan’ da SosyoKültürel Ekonamik Hayat
Sığır Eti Raf Ömrü Üzerine Karanfil Uçucu
Yağının Antimikrobiyel Ve Antioksidan
Etkisinin Araştırılması
Yrd.Doç.Dr.Duygu KAYA
Prepubertal Dönemindeki Dişi Köpeklerde
Uygulanan Deslorelin İmplantın (Suprelorin®)
Farklı Dozlarının Serum Progesteron Değerleri
Ve Epifizyal Büyüme Plakalarının Kapanma
Süresi Üzerine Etkisinin Araştırılması
138 2010 - FEF - 70 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN
139 2010 - VF - 71
Ab Inito Yöntemleri ile Teknoloji ve Yaşam
Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin
Yapısal,Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik
(NLO) Özelliklerinin İncelenmesi
Karbontetraklorür Toksisitesine karşı Thymus
Serpyllum’un Vivo Hepatoprotektif Etkinliğinin
Araştırılması
141
2010 - TIP - 73 Yrd.Doç.Dr.Ülfettin HÜSEYİNOĞLU
Tavşanlarda Sevoflurane,Desflurane ve
Bupivacaine HCI ile Oluşturulan Anestezilerin
Yara bölgesinde Nötrofil,Makrofaj ve
Myofibroblast Göçüne etkisi
Sonuçlandı
11.11.2010
Devam Ediyor
11.11.2010
Sonuçlandı
11.11.2010
Sonuçlandı
11.11.2010
11.11.2010
11.11.2010
Sonuçlandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
11.11.2010
11.11.2010
Sonuçlandı
Sonuçlandı
11.11.2010
Devam Ediyor
11.11.2010
Devam Ediyor
11.11.2010
142 2010 - TIP- 74
143 2010 - VF - 75
144 2011- FEF- 01
Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ
Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN
145
2011-VF- 02
146 2011-VF-03
Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARI
Akut Mezenterik İskeminin Erken Tanısında
Plasminojenin Tanısal Değeri
Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma
Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Rasyonllarla
Beslemenin Kazlarda Besi Performansı,Karkas
Özellikleri ve Kan Parametrelerine etkisi
Farede ( Mus musculus ) Kronik
Flortoksikasyonuna Karşı C Vitamininin
İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik
Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması
Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş
Farelerde Ellagik Asitin Koruyucu Rolü,Ghrelin
Hormonu,Paraoksonaz Enzimi,Totall-Lipit
Bağlı Sialik Asit ve Bazı Aksidatif Stres
Parametreleri Üzerindeki Değişikliklerin
Araştırılması
Pekin ve Yerli Ördeklerde Büyüme ve KesimKarkas Özellikleri Üzerine Farklı Yetiştirme
Sistemi ve Besi Süresinin Etkisi
11.11.2010
Devam Ediyor
Sonuçlandı
11.11.2010
Sonuçlandı
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
147 2011-VF-04
148 2011-FEF-05
149
Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇE
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN
2011-FEF-06
Dr.Vedat ADIGÜZEL
150 2011-FEF-07
Doç.Dr. Mithat KAYA
151 2011-FEF-08
Doç.Dr. Selçuk URAL
152 2011-VF-09
Prof.Dr.Mitat ŞAHİN
153
2011-FEF-10
154 2011-TIP-11
155 2011-TIP-12
156 2011-VF-13
Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ
Prof.Dr. Erol TAŞDEMİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Miktat KAYA
Prof.Dr. İsa ÖZAYDIN
Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplazma
Marginale,Akabane virus ve Efemeral Fever
Enfeksiyonları Seroprevalanslarının Elısa
Yöntemiyle Araştırılması
Fare (Mus musculus)’nin Karaciğerve Böbrek
dokulasrında Chlorpfrifos Toksisitesine Karşı B
Vitamini Kompleksinin (B1,B6,B12) Koruyucu
Etkisinin Histopotolojik ve Elektroforetik
Yöntemlerle Araştırılması
4-Metil-3-Sülfamidobezoik Asidin Bazı Metal
Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
Sintilatör Dedektörleri ile Müon Parçalarının
Tespit Edilmesi
Kars Belediyesi Tarihi ve Belediye Hizmetleri
Abort Yapmış Koyun ve Sığır Sürülerinden
Alınan Örneklerden Q Fever (CoxiellaBurnetii)
Varlığının Araştırlması
Azotlu Gübrenin Capoeta Capoeta Capoeta
(guldenstead 1772)’nın Karaciğer, bağırsak,
Solungaç, Böbrek Histopotolojisi ve Serum
Proteinleri Üzerine Etkisi
Ratlarda Otolog Gref ile Onarım Uygulanan
Siyatik Sinir Modelinde Silikon Tüp ve Silikon
Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon
Formasyonuna etkisi
Deneysel Siyatik Sinir Eziği Oluşturulan Rat
Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon
Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon
Formasyonuna etkisi
Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış
Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon
Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon
Formasyonuna etkisi
Sonuçlandı
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
Devam Ediyor
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
157
2011-FEF-14
158 2011-VF-15
159 2011-VF-16
160 2011-VF-17
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY
Doç.Dr. Dinç EŞSİZ
Prof.Dr.M.Özkan ARSLAN
Doç.Dr.Leyla VATANSEVER
161
2011-FEF-18
Doç.Dr.Süleyman GÜL
162 2011-FEF-19
Doç.Dr. Selçuk URAL
163 2011-FEF-20
Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL
164 2011-FEF-21
Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL
165
Çıldır Gölü’nün Suyunda Sedimentinde Havuz
Balık (Carassius Gibelio)’ında ve Bazı
Bitkilerde ağır Metal Derişim Düzeylerinin
Araştırılması
Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer
Hasarı Oluşturulması Üzerine
Proanthocyanidinin Koruyucu Etkisinin
Araştırılması
Kars Yöresinde Periparturient Dönemindeki
İneklerde Elmeria ve Cryptosporidium’ların
Yaygınlığı Üzerine Araştırmalar
Salmonella enteritidis ile kontamine edilmiş
tavuk eti preparatlarında Trisodyum fosfat,
Karanfil Hidrodistilatı,Asidifiye NaCI ve Laktik
Asit’in etkisi
Gemfibrozil’in Genotoksik ve sitotoksik
Etkilerinin İnsan Periferal Lenfosit Kültüründe
İncelenmesi
Kars Basın Tarihi
Akyaka’da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar
Kars Müzesi’nde Bulunan Hurri(Karaz) Dönemi
Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte
Değerlendirilmesi
Kars ve Yakın Bölgesinde Bulunan Urartu Yer
İsimlerinin Lokalizasyonu
2011-FEF-22
Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL
166 2011-FEF-23
Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL
167 2011-FEF-24
Yrd.Doç.Dr. Ş Cem TUYSUZ
168 2011-FEF-25
Yrd.Doç.Dr. Ş.Cem TÜYSÜZ
169
Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ
Kars ve Çevresinde Ermeni Katliamları
Gruplarda Bazı Özel Tamsayı Dizilerinin
İncelenmesi
Doç.Dr.Nadide Nabil KAMİLOĞLU
Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş ve
Metformin (glukofaj) ile Diyabet Tedavisi
Gören Ratlarda, Oleuropeinin Hiperglisemi,
Total Oksidan Düzeyi ve Total Antioksidan
Düzeyi Üzerine Etkileri
2011-FEF-26
170 2011-VF-27
Arpaçay’da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar
Kars’ın Tarihi Çoğrafyası
Devam Ediyor
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
Sonuçlandı
11.04.2011
Devam Ediyor
11.04.2011
Sonuçlandı
25.08.2011
25.08.2011
25.08.2011
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
25.08.2011
25.08.2011
25.08.2011
25.08.2011
25.08.2011 ve
10.07.2014
25.08.2011
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Sonuçlandı
Sonuçlandı
25.08.2011
171 2011-VF-28
172 2011-VF-29
Yrd.Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ
Lipopolisakkarit Kaynağı (E.coli type 0111:B4)
Uygulanan Tavşanlarda Serum Nitrik Oksit
(NO),Tümör Nekrosiz Faktür-α (TNF-α) ve
Lipopolisakkarir Düzeylerinin Araştırılması
25.08.2011
Doç.Dr. Dinç EŞSİZ
Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer
Hasarı Oluşturulması Üzerine Vitamin E ve NAsetilsisteinin Koruyucu etkisinin Araştırılması
25.08.2011
173
2011-VF-30
Prof.Dr. Abdullah DOĞAN
174 2011-FEF-31
Prof.Dr. Haydar YÜKSEK
175 2011-FEF-32
Prof.Dr. Haydar YÜKSEK
176 2011-VF-33
Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ
177
2011-VF-34
Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM
178 2011-FEF-35
Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ
179 2011-VF-36
Prof.Dr. Cavit ARSLAN
Malatiyon Veriln Farelerde Oksidasyon
Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum
(Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve
Onosma Nigricaule (Boraginaceae)’den Elde
edilen Ekstraktların Etkileri
Bazı Yeni Heterohalkalı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve
Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin
İncelenmesi
Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve
Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
Devam Ediyor
Sonuçlandı
Sonuçlandı
25.08.2011
Sonuçlandı
25.08.2011
25.08.2011
Sonuçlandı
Tavşanlarda Deneysel Olarak oluşturulmuş
Endotoksemide Redükte Glutatyonun Nitrik
Sonuçlandı
oksit, Total antioksidan ve Oksidan kapasite,
Hsp-27 ve Plazma Lipopolisakkarit Düzeyleri
25.08.2011
Arasındaki ilişkilerin araştırılması
Capsaicin Uygulanan Ergin Ratların Ovaryum
Dokusunda büyüme Farklılaşması Faktörü-9’un
Devam Ediyor
İmmunohistokimyasal Dağılımı ve Gen
25.08.2011
Ekspresyonu
Capoeta Capoeta Capoeta (Guldensteadt
1773)’larda Kurşun (PbCl2) Toksititesine Karşı
Devam Ediyor
25.08.2011
L-Karnitinin Koruyucu Etkileri
Kaz Rasyonlarına Kitosan İlavesinin Besi
Performansı,Karkas Özellikleri,Besin Madde
Sonuçlandı
Sindirilebilirlikleri,Plazma Lipidleri ve Göğüs
25.08.2011-28.11.2012
Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri
2011180 AHSYO-37
Dr. Seyit Ali BİNGÖL
181
2011-KMYO-38 Dr. Kadir ÖNK
182 2011-VF-39
183 2011-FEF-40
184 2011-VF-41
Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlardan
Elde edilen Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin
Büyüme , Yaşam Gücü,Kesim ve Karkas
Özelliklerinin Belirlenmesi
Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN
Klorprifos-Etil ile Deneysel Parkinson
Oluşturulan Farelerin Serum Paraoksonaz 1
(Pon-1) Enzim Aktivitesi,Total Sialik ASİT
Total Antioksidan /Total Oksidan Kapasite
Üzerine Kafeik Asit Fenetil Esteril (Cape)’nin
Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Yrd.Doç.Dr. Temel ÖZTÜRK
Serbest radikal ve Geri dönüşümlü KatılmalıAyrışmalı Zincir transfar (RAFT)
Polimerizasyonları ile yeni bir Makroperoksi
Başlatıcıdan Blok Kopolimer Sentezi ve
Karakterizasyonu
Prof.Dr. Ayla ÖZCAN
185
2011-TIP-42
Kaz ve Tavuk Yumurta Kabuğunun Enbriyonik
Gelişim Sırasında Taramalı Elektron Mikroskop
ile Karşılaştırılması
Yrd.Doç.Dr. Nergiz HÜSEYİNOĞLU
186 2011-VF-43
Doç.Dr. Şükrü Metin PANCARCI
187 2011-VF-44
Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE
188 2011-FEF-45
Yrd.Doç.Dr. Ş. Cem TUYSUZ
Viscum Album Agglütinin (Mistletoe lectin-1)
Farklı Dozlarının Tavşanlarda Nitrik Oksit
(NO), Total Oksidan Kapasite (TOK) ve
Antioksidan kapasite (TAK) Düzeylerine
etkisinin araştırılması
Obstrutif Uyku Apne Hastalarında İskemik İnme
ve Koroner Arter Hastalık Belirteci Olan LpPLA2ve hs-CRP Serum Düzeyleri
Çiftleşme Sezonunda Yağlı Kuyruklu
Koyunlarda ( Tuj Melezi Koyunlarda) Follikül
Dinamiklerinin Doppler ve B Modu
Ultrasonografi ile Belirlenmesi
Pasif İmmunitenin ilk 3 aylık Buzağı Sağlığı
Üzerine Etkisinin Araştırılması
Irak Oğuzları
Devam Ediyor
25.08.2011
Sonuçlandı
25.08.2011
Sonuçlandı
25.08.2011
Sonuçlandı
25.08.2011
Devam Ediyor
25.08.2011
Devam Ediyor
25.08.2011
Sonuçlandı
25.08.2011
25.08.2011
25.08.2011
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Buzağılarda Kalça eklemi çıkıklarının Toggle
pin tekniği ile sağaltımının klinik
değerlendirilmesi
2011-VF-46
Doç.Dr. Özgür AKSOY
Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Obstüktif Uyku
Apne Sendromlu Hastalarda Sitokin Gen
Polimorfizlerinin Araştırılması
190 2011-FEF-47
Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK
12 haftalık temel Basketbol Antrenmanlarının 812 Yaş grubu Erkek-bayan Çocuklarının
fiziksel,Fizyolojik ve temel Motorik Becerileri
2011Üzerine etkileri
191 SABESYO-48 Yrd.Doç.Dr. Selami YÜKSEK
Kars Selim’de Tarihi ve Arkeolojik
Araştırmalar
192 2012-FEF-01
Yrd.Doç.Dr. Akın BÖNGÖL
Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Teorik
193
NMR Değerlerinin hesaplanması
2012-FEF-02
Prof.Dr. Haydar YÜKSEK
194 2012-FEF-03
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU Kars ili atmosferindeki polenlerin belirlenmesi
Kars Florası Çalışmaları ve Kars Bitkileri
Kitabının Oluşturulması
195 2012-FEF-04
Yrd.Doç.Dr. Fatma Güneş KOÇYİĞİT
Devam Ediyor
189
196 2012-FEF-05
197 2012-FEF-06
198 2012-İİBF-07
199 2012-VF-08
200 2012-VF-09
25.08.2011
Devam Ediyor
25.08.2011
Devam Ediyor
25.08.2011
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT
Bor Katkılı InSe (InSe<B>)Tek Kristallerin
Bridgman Yöntemi ile Büyütülmesi ve Yapısal
Morfolojik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT
Cds,GaSe ve GaS İnce Filmlerinin Cam ve
GaSe Tek Kristal Alt Tabanlar Üzerinde CBD
Yöntemi ile Büyütülmesi ,Yapısal,
Morfolojik,Optik ve Elektriksel Özelliklerinin
Araştırılması
03.02.2012
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YÜCE
Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarını
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
03.02.2012
Prof.Dr. Mustafa ATASEVER
Doç.Dr. Vedat BARAN
Kaşar Peynirinde Farklı Tuzlama ve Muhafaza
Yöntemlerinin Peynirin Kalitesi Üzerine Etkisi
Kars ve Iğdır Yöresi Koyunlarında Ayak
Hastalıklarının İnsidensi ve Etkileyen
Faktörlerin Klinik,Radyolojik ve Laboratuar
Yönünden Değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
03.02.2012
Sonuçlandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
03.02.2012
Devam Ediyor
03.02.2012
201 2012-VF-10
Doç.Dr. Vedat BARAN
202 2012-FEF-11
Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU
203 2012-FEF-12
Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU
204 2012-VF-13
Doç.Dr. Nadide Nabil KAMİLOĞLU
205 2012-KMYO-14 Öğr.Gör. Aksem AKSOY
206 2012-VF-15
Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE
207 2012-VF-16
Prof.Dr.Sami ÖZCAN
208 2012-VF-17
Doç.Dr.Muammer TİLKİ
209 2012-KSYO-18 Öğr.Gör.Dr.Sevda ELİŞ YILDIZ
210 2012-TIP-19
Yrd.Doç.Dr.Tolga Sinan GÜVENÇ
211 2012-VF-20
Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM
212 2012-VF-21
Yrd.Doç.Dr. Metin ÖĞÜN
Tavşanlarda deneysel Tendo Rupturlarının
Otogreft ile Onarılmasında Farklı Dikiş
Yöntemlerinin Klinik, Biyomekenik ve
Histopatolojik Olarak karşılaştırılması
p-Etilbenzoik Asidin Metal Komplekslerinin
Sentezi ve Özellikleri
4-Formilbenzoik Asit Türevlerinin ve
Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
Dayanıklılık Artırıcı Antreman Yapan
Boksörlere Quercetin verilmesinin Antioksidan
Kapasite ve Egzersiz Performansı Üzerine
Etkileri
Kars İlinde satışa sunulan çiğ süt ve süt
ürünlerinde Listeria monocytogenes’in
izolasyonu,identifikasyonu ve moleküler
tekniklerle belirlenmesi
Neonatal Hasta ve Septisemik Buzağılarda LKarnitin Düzeyleri
Yerli Merkeplerde (Equus Asinus) Crus ve
Regio Pedis’i Çevreleyen Kasların Fonksiyonel
ve Yapısal Özellikleri
Çıldır Gölü’nde Avlanan Cyprinus Carpio,
Capoeta Capoeta Capoeta, Leuciscus Cephalus
Türlerinin Bazı Fenotipik Özellikleri
Melatonin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik
Sıçanların Böbrek Dokusunda Leptinin
İmmunohistokimyasal Dağılımı
Damar Yatağında Çeşitli Lokalizasyonlarda Var
Olan Obstruktif Lezyonların Shear Stres ve
Aterogeneze Etkisi
Capsaicin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik
Sıçanların Karaciğer Dokusunda GPx-1’in
İmmunohistokimyasal Dağılımı
Sodyum Arsenit uygulanan farelerde
oluşturulan oksidatif strese karşı oleuropeinin
koruyucu etkisinin araştırılması
Sonuçlandı
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Devam Ediyor
03.02.2012
Devam Ediyor
03.02.2012
03.02.2012
Devam Ediyor
Sonuçlandı
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
213 2012-VF-22
Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ
214 2012-VF-23
Prof. Dr. Ayla ÖZCAN
215 2012-VF-24
Yrd.Doç.Dr. Oğuz MERHAN
216 2012-VF-25
217 2012-VF-26
218 2012-VF-27
219 2012-VF-28
220 2012-FEF-29
221
2012-FEF-30
222 2012-EF-31
223 2012-İİBF-32
Prof.Dr. Ebru BEYTUT
Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM
Prof.Dr. Şahin ARSLAN
Prof.Dr. Ebru BEYTUT
Yrd.Doç.Dr. Muhammet ŞAKİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Erhan DENİZ
Doç.Dr. Ali KAFKASYALI
Yrd.Doç.Dr.Sebahattin YILDIZ
Karaciğer Kanserinin Erken Döneminde Ginko
Biloba Eksraktının Önleyici Etkisinin
Araştırılması
Değişik Dozlarda Arsenik Uygulanan Farelerde
Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS)
Aktivitesi ve eNOS mRNA Değişiminin PCR’la
Gösterilmesi
Dietilnitrozamin (DEN) Verilen Tavşanlarda
Beta-Karotenin Akut Faz Yanıta Etkisinin
Araştırılması
Streptozotocin ile diabet oluşturulmuş ratların
karaciğer dokularındaki oksidatif hasar üzerine
Ganoderma Lucidum Polisakkaritlerinin Etkisi
Melatonin uygulanan ratların testis dokyusunda
süperoksit dismutaz, glutatyon, peroksidaz, ve
katalaz enzimi’nin immunohistokimyasal
lokalizasyonu
Melatonin uygulanan ratların karaciğer ve
böbrek dokusunda ghrelin ve insülün benzeri
büyüme faktörü- I (IGF-I)’in
immunohistokimyasal lokalizasyonu
Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş
Ratlarda Oksidatif Stres ve Lipit Profili Üzerine
Alfa Lipoik Asit ile C Vitamini İlavesinin
Etkileri
Medicago sativa-falcata Kompleksi İçerisinde
Yer Alan Sistematik Birimlerin Moleküler
Sınıflandırması, Genetik Çeşitlilik ve
Popülasyon Yapısının Anlaşılması
Analitik Fonksiyonların Genelleştirilmiş
İntegral Operatörleri ve Bazı Alt Sınıfları
Oltu ve Yöresi Folkloru
Kars İlinin markalaşması sağlayacak
ürünlerinden Kaz’ın piyasaya sunumunda
yaşanan problemlerin belirlenmesi ve çözüm
önerileri üzerine bir araştırma
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
23.05.2012
224 2012-EF-33
225
2012-FEF-34
226 2012-FEF-35
227 2012-VF-36
228 2012-FEF-37
229
Üniversite Gençliğinin Madde Bağımlılığı ile
İlgili Farkındalılığının Oluşturulması
Yrd.Doç.Dr. Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU
1946-1960 Yılları Arasında Kars’ta Siyasi
Hayat
Yrd.Doç.Dr. Nebahat ARSLAN
Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde
Rus İleri Harekâtı
Yrd.Doç.Dr. Nebahat ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Necdet C. LEHİMCİOĞLU
Doç.Dr. Fikret AKDENİZ
2012-VF-38
Arş.Gör.Dr. Pınar DEMİR
230 2012-VF-39
Arş.Gör.Dr. Pınar DEMİR
231 2012-VF-40
Yrd.Doç.Dr.Özgür ÇELEBİ
232 2012-VF-41
Arş.Gör.Dr.Ayşe KANICI
233
2012-VF-42
Dr.Fatih BÜYÜK
234 2012-VF-43
Yrd.Doç.Dr.Umut Çağın ARI
235 2012-VF-44
Doç.Dr.Ali Haydar KIRMIZIGÜL
Koç Spermasının Kısa Süreli Saklanmasında
Kullanılan Süt ve Tiris Bazlı Sulandırıcılarla
Eklenen Değişik Oranlarda Butylated
Hydroxytoluen’in (BTH) Sprermatolojik
Değerler Üzerine Etkileri
Lathyrus rotundifolius Willd. Bitkisinden Farklı
Tekniklerle Elde Edilen Ekstraktların
Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırmalı
Tayinleri
Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Teknik ve
ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
Kırsal Alanlara Kadınların Tarım ve
Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin SosyoEkonomik katkısı
Kars Yöresi Koyunlarında Piyeten Hastalığı
Üzerine Etiyolojik, Epidemiyolojik ve
Moleküler Araştırmalar
Akut Methotrexat Toksikasyonun
Plazma,Karaciğer ve Böbrek dokularında
Antioksidatif sistem ile Bazı Biyokimyasal
Parametrelere Etkisinin Zamana Bağlı Olarak
Araştırılması
Kars Yöresinde Koyunlarda Mycobacterium
avium subsp. Paratuberculosis Antikorlarının
Varlığının Araştırılması
Glutathione Redoks Döngüsünün Koç
Spermasının Dondurulabilirliliği Üzerine
Etkisinin Araştırılması
Dermatofitozis’li Sığırlarda Tedavi Öncesi ve
Sonrası Bazı Biyokimyasal Parametreler ve
Antioksidan Sistemin araştırılması
23.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
Devam Ediyor
Sonuçlandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
23.05.2012
Sonuçlandı
23.05.2012
23.05.2012
Sonuçlandı
Sonuçlandı
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
23.05.2012
236 2012-VF-45
237
2012-VF-46
238 2012-VF-47
Yrd.Doç.Dr.Erhan GÖKÇE
Kontrollü şartlar altında yetiştirilen Hemşin
kuzularının büyüme özellikleri ile bazı vücut
ölçülerinin belirlenmesi
Kars Yöresinde Sığırlarda paratüberkülozun
Seroprevalansının Araştırılması
Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN
İçme Suyuna Farklı Düzeylerde İlave Edilen
Esansiyel Yağ Karışımlarının (Nane + Kekik +
Ardıç + Biberiye) Broylerlerde Besi
Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı İç
Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet SARI
239 2012-TF-48
Yrd.Doç.Dr. Bülent Çağlar BİLGİN
240 2012-FEF-49
Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ
Prehepatik Portal Hipertansiyonlu Sıçanlarda
Silyamirinin Bakteriyel Translokasyon,
İntestinal Doku ve Karaciğer Üzerine Etkileri
Vitamin B12, Tiroid Hormonları (T3, T4) ve
Antioksidan/Oksidan Sisteminin Yaşla
İlişkisinin Araştırılması
Prof.Dr. Haydar YÜKSEK
Bazı Yeni 4-(3-metoksi-4benzoksi)benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Yapılarının
Aydınlatılması ve Bazı Özelliklerinin
İncelenmesi
Prof.Dr. Haydar YÜKSEK
Bazı Yeni 3-Alkil (Aril)-4-(3-Kleroasetoksi-4Metoksi) Benzilidenamino-4,5- dihidro-1H1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin ve N-Asetil
Türevlerinin sentezi ve Bazı Özelliklerinin
İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu ve Yüksek
Tansiyonlu Hastalarda Alfa ve Beta Adrenerjik
Reseptör Gen Polimorfizlerinin Araştırılması
241 2012-FEF-50
242 2012-FEF-51
243 2012-FEF-52
Sonuçlandı
23.05.2012
23.05.2012
Devam Ediyor
Devam Ediyor
23.05.2012
Devam Ediyor
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
244 2012-VF-53
245
2012-TF-54
Doç.Dr. Ebru KARADAĞ SARI
Yrd.Doç.Dr. Gülşen ÇIĞŞAR
246 2012-VF-55
Doç.DR. Muammer TİLKİ
247 2012-VF-56
Doç.DR. Muammer TİLKİ
248 2012-VF-57
Doç.Dr. Serpil DAĞ
249
2012-VF-58
250 2012-VF-59
Yrd.Doç.Dr. Volkan YILMAZ
Doç.Dr. Yakup YILDIRIM
251 2012-MMF-60 Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK
252 2012-MMF-61 Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK
Probiyotik, Kefir, Kımız ve Yoğurt
Uygulamasının Fare Böbrek Dokusunda PPARα (Peroksizom Proliferatör Aktive Edici
Reseptör-α) ve PPAR-β/δ (Peroksizom
Proliferatör Aktive Edici Reseptör-β)’nın
Salınımı Üzerine Etkilerinin
İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Deneysel Kontrast Nefropatisi Modelinde
Resveratrolün Etkileri
Kazlarda Değişik Besi Yöntem ve Sürelerinin
Besi Performansı, Kesim-Karkas Özellikleri
Üzerine Etkisi ve Ekonomik Analizi
Farklı Besi Şekillerinin Hemşin ve Tuj
Kuzularında Karkas ve Et Kalitesi Özelliklerine
Etkisi
Koyun Pnömonilerinde Mannhemia haemolytica
ve Pasteurella multicida’nın Patolojik,
Bakteriyolojik, İmmunohistokimyasal
Yöntemler ve PZR Tekniği İle Araştırılması
Kars yöresinde halk elinde yetiştirilen
koyunlarda bazı Pestivirus enfeksiyonlarının
seroprevalansının belirlenmesi
Kars ve Ardahan yörelerinde yetiştirilen at ve
eşeklerde Equine herpesvirus-1 (EHV-1) ve
Equine herpesvirus-4 (EHV-4)
enfeksiyonlarının seroprevalanslarının
belirlenmesi
Bölgemizde Gastrointestinal Sisteme Bağlı
Kanser Vakalarında RAD51.XRCC2 ve XRCC3
Gen Polimorfizlerinin Yaygınlığının
İncelenmesi
Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz
Bölgesinde Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
Hastalarında ve Aile Bireylerinde Gen
Polimorfizlerinin İncelenmesi
Sonuçlandı
28.11.2012
28.11.2012
Devam Ediyor
Devam Ediyor
28.11.2012
Devam Ediyor
28.11.2012
Devam Ediyor
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
Sonuçlandı
28.11.2012
253
2012-MMF-62 Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK
254 2012--FEF-63
Yrd.Doç.Dr. Akın BÖNGÖL
255 2012-KSYO-64 Yrd.Doç.Dr. Cantürk ÇAPIK
Bölgemizdeki Epilepsili Hastalarda
Patofizyolojik Rol Oynayan Sitokin Genlerinin
Polimorfizm Yaygınlığının İncelenmesi
Kars Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Tunç Çağı
Keramiğinin Değerlendirilmesi
Ölçeklerde Çok Kategorili Puanlama Yerine İki
Kategorili Puanlamanın Etkinliğinin
İncelenmesi
257 2013-BAP-01
Doç.Dr. Musa KARAMAN
258 2013-VF-66
Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇE
Mısır Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü
Tanelerinin (CDDGS) Farklı Düzeylerde
Bıldırcın Rasyonlarına İlavesinin Besi
Performansı, Karkas Özellikleri, Bazı Kan
Parametreleri ve Ileumun Histolojik Yapısı
Üzerine Etkisi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğünün Alt Yapısının
Güçlendirilmesi ve Nitelikli Proje Sayısının
Arttırılması
Kars Yöresindeki Koyunlarda Neospora
Caninum Seroprevalansının ELISA Yöntemiyle
Araştırılması
259 2013-KMYO-67 Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖNK
Kafkas (Apis melliferacaucasica), İtalyan (Apis
mellifera ligustica), Karniyol (Apis mellifera
carnica), ve Anadolu Irkı (Apis mellifera
anatoliaca) Arılarının Moleküler ve Filogenetik
Özellikleri
256 2012-KMYO-65 Öğr.Gör. Dr. Özlem KAYA
260 2013-VF-68
Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN
261
2013-VF-69
Doç.Dr.Muammer TİLKİ
262 2013-MMF-70 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU
İçme Suyuna Farklı Düzeylerde İlave Edilen
Esansiyel Yağ Karışımlarının
(Nane+Kekik+Anason Yağı) Yumurtacı
Tavuklarda Performans ve Yumurta Kalitesi
Üzerine Etkisi
Holştayn ve Simental İneklerde Kondüsyon
Skoru ve Meme Ölçüleri İle Süt Verimi
Arasındaki İlişkiler
Baklagillerde Tohum Büyüklüğü ve Protein
İçeriğinin Genetik Kontrolü
Sonuçlandı
28.11.2012
28.11.2012
Devam Ediyor
Sonuçlandı
28.11.2012
Devam Ediyor
28.11.2012
Sonuçlandı
11.02.2013
Devam Ediyor
11.02.2013
Devam Ediyor
11.02.2013
Devam Ediyor
11.02.2013
Devam Ediyor
11.02.2013
11.02.2013
Sonuçlandı
263 2013-MMF-71 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU
264 2013-FEF-72
Doç.Dr. Ömür DEVECİ
265
2013-FEF-73
Doç.Dr. M.Ali KIRPIK
266 2013-FEF-74
Yrd.Doç.Dr. Özlem GÜRSOY KOL
267 2013-FEF-75
Prof.Dr.Haydar YÜKSEK
268 2013-FEF-76
Doç.Dr.Onur ATAKİŞİ
269 2013-FEF-77
Doç.Dr.Onur ATAKİŞİ
Biyomühendislik Bölümü Bilimsel Araştırma
Laboratuvar Altyapısının Kurulması
Fibonacci p-Dizilerinin ve Bu Dizilerle İlişkili
Tamsayı Dizilerinin Sonlu Gruplarda
İncelenmesi
Kars İli’nde Tavşan (Oryrctolagus Cuniculus
Linneaus) cesedi Üzerinde Zamana Bağlı Olarak
Gelişen Entomofaunanın Belirlenmesi
3-Alkil(Aril)-4-Amino-4,5-Dihidro - 1 H - 1,2,4Triazol-5-On’ların 3,4-Di(3,5-Dinitrobenzoksi)
Benzaldehid İle Reaksiyonları
3- Alkil (Aril)-4-Amino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4Triazol-5-On Bileşiklerinin Bazı Benzaldehid
Türevleri ile Reaksiyonları
Boraks Dekahidratın Antioksidan Sistem ve
Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Akut
Etkisinin Araştırılması
Obezite Oluşumunun Engellenmesinde Borun
Etkisinin Araştırılması
271 2013-MMF-79
Yrd.Doç.Dr. Evren KOÇ
272 2013-VF-80
Prof.Dr. Mitat ŞAHİN
Malathion ve Onosma Nigricaule
(Boraginaceae)’nin Fare Böbrek Dokusunda
Katalaz (CAT) ve Süperoksit Dismutaz-2 (SOD2)’nin Üzerine Etkilerinin
İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Hekzavalent Krom (CrVI) Maruziyeti Sonucu
Oluşan DNA Hasarı ve Oksidatif Strese Karşı
Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in Etkisinin
Araştırılması
Çevresel Örneklerden ve Hayvansal Besinlerden
Listeria Monocytogenes’e Özgü Faj İzolasyonu
ve Genotipik Karakterizasyonu
Prof.Dr. Cavit ARSLAN
Etlik Piliç Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit
ve Karnitinin Tek Tek Yada İkili Karışım
Halinde İlavesinin Besi Performansı, Besin
Madde Sindirilebilirlikleri, Karkas Özellikleri
ve Serum Lipitleri Üzerine Etkileri
270 2013-KSYO-78
Yrd.Doç.Dr. Sevda Eliş YILDIZ
273
2013-VF-81
11.02.2013
Devam Ediyor
Devam Ediyor
11.02.2013
Devam Ediyor
11.02.2013
Sonuçlandı
11.02.2013
Devam Ediyor
11.02.2013
Sonuçlandı
11.02.2013
11.02.2013
Sonuçlandı
Devam Ediyor
11.02.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
276 2013-TIP-84
Yrd.Doç.Dr. Metin EKİNCİ
277 2013-TIP-85
Yrd.Doç.Dr. Hacer Ece ÖZCAN
278 2013-TIP-86
Yrd.Doç.Dr. Can Hakan YILDIRIM
279 2013-TIP-87
Yrd.Doç.Dr. Can Hakan YILDIRIM
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına
Uygulanan Progresif Gevşeme Egzersizlerinin
Anksiyete, Depresyon,Fizyolojik Belirtiler,
Yaşam Kalitesi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine
Etkisi
Trabekülektomi Ameliyatında Topikal Alfa Lipoic Asid Kullanılarak Subjonjoktival
Fibrozisin Azaltılması
PAN Retinal Argon Lazer Fotokoagulasyon
Tedavisinin Lens Ön ve Arka Kapsülü Üzerine
Olan Etkilerinin Elektromikroskobik ve
İmmünohistokimyasal Analizi
Konvansiyonel Tip Renal Hücreli
Karsinomlarda P27kip1, RhoA ve Aktin
Proteinlerinin Ekspresyon Düzeyinde İlişkisi
İntervertebral Disk Dejenerasyonunda Etkisi
Olduğu Düşünülen Enzimlerin Ekspresyon
Düzeylerinin Araştırılması
Borun Obez Ratların Beyinlerinde Oluşturduğu
Etkinin İmmunohistokimyasal ve RT-PCR
temelli araştırılması
280 2013-TIP-88
Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇIĞŞAR
Yüksek İrtifada Vücut Kompozisyonu, Kardiyak
ve Pulmoner Fonksiyonların Değişimi
Arş.Gör.Dr. İnan KAYA
Deneysel Gastrik Hasar Oluşturulmuş Farelerde
Ellagik Asitin Koruyucu Rolü, Ghrelin
Hormonu ve Bazı Oksidatif Stres Parametreleri
Üzerindeki Değişikliklerin Araştırılması
Doç.Dr. Süleyman GÜL
Kimyon ve Karabaş Kekiği Bitkilerinin
(Cuminum cyminum, Thymbra spicata) insan
periferallenfosit hücreleri üzerine öldürücü,
mutajenik, kromozom yapısı ve hücre bölünme
mekanizması bozucu etkilerinin in vitro olarak
incelenmesi
274 2013-KSYO-82
Yrd.Doç.Dr.Zümrüt AKGÜN ŞAHİN
275 2013-TIP-83
Yrd.Doç.Dr. Metin EKİNCİ
281 2013-FEF-89
282 2013-FEF-90
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
286 2013-İİBF-94
Yrd.Doç.Dr. Selçuk AYDIN
287 2013-FEF-95
Yrd.Doç.Dr. Ş.Cem TUYSUZ
288 2013-İİBF-96
Yrd.Doç.Dr. Sebahattin YILDIZ
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Cari İşlem
Bilançosu Açıkları Dış Borçlanma İlişkisinin
Analizi (1980-2012)
Moğol İmparatorluğunun Şam Üzerindeki
Sosyal ve Siyasal Etkilerini Tespit Etmek.Bir
Çok Devlete Beşiklik Eden Şam’ın Moğol
İmparatorluğu Dönemindeki Durumu
Kars Efsaneleri
Kentsel Dönüşümün Komşuluk İlişkileri
Üzerindeki Etkisi : Kars İli Cumhuriyet
Mahallesi Örneği
Kafkasya’da Bir Devrin Çöküşü, Yeni Bir
Devrin Başlangıcı ( Didgori Savaşı 1121)
Kars İlinin Somut ve Somut Olmayan
Varlıklarının Marka Değerinin Ölçümü Üzerine
Bir Araştırma
Prof.Dr. Bünyami ÜNAL
100 Akademik Personele Yabancı Dil Eğitimi
Doç.Dr. Yakup YILDIRIM
Kars Ardahan ve Iğdır Yöresinde At, Eşek ve
Yerli Irk Kazlarda Batı Nil Virus (BNV)
Enfeksiyonunu Seroprevalansının Araştırılması
283 2013-İİBF-91
284 2013-FEF-92
285 2013-FEF-93
289
2013 – TIP - 97
290 2013 – VF – 98
291 2013 – VF- 99
Doç.Dr. Adem ÜZÜMCÜ
Yrd.Doç.Dr. Ş.Cem TUYSUZ
Yrd.Doç.Dr. Kürşat ÖNCÜL
Prof.Dr. Ebru BEYTUT
292 2013 – VF – 100 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN
293
2013 – VF – 101
Prof.Dr. Gürsoy AKSOY
294 2013 – VF – 102 Yrd.Doç.Dr. Fatih BÜYÜK
Streptozotocin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda
krom ve trigonella foenum-graecum’un
(fenugreek) insülin, IL-1 alfa düzeyleri ve
pankreastaki beta hücreleri üzerine etkilerinin
immunohistokimyasal olarak araştırılması
Akut Lityum İntoksikasyonu Oluşturulan
Farelerde Oksidan / Antioksidan Sistem Üzerine
Aminoguanidinin Koruyucu Etkisi
Tuj ve Hemşin Koyunlarında Kalp ve Koroner
Damarlar Üzerine Karşılaştırmalı
Makroanatomik Araştırmalar
Kars Yöresindeki Sığırlarda Mycobacterium
Bovis Seroprevalansının Araştırılması
Devam Ediyor
21.06.2013
Devam Ediyor
21.06.2013
21.06.2013
Devam Ediyor
Devam Ediyor
21.06.2013
21.06.2013
Devam Ediyor
Devam Ediyor
21.06.2013
10.10.2013
Devam Ediyor
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
10.10.2013
Devam Ediyor
295 2013 – VF – 103 Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇE
296 2013 - FEF – 104 Prof.Dr. İsmail ÇAKMAK
297 2013-MMF–105 Yrd.Doç.Dr. Cem ÖZİÇ
298 2013–MMF–106 Yrd.Doç.Dr. Sevilay DEMİRCİ
Geçiş Dönemindeki Gebe İneklerde Vitamin
A,D,E ve B₁₂’nin Metabolik Profil, Akut Faz
Proteinleri ve Oksidatif Stres Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
Polietilen Glikol (PEG) Esaslı Benzoil Türevi
Ksantat Grubu İhtiva Eden Makro RAFT
Ajanları İle Kontrollü Blok Kopolimerlerin
Sentezi
Bazı Bacillus Türlerinden Glikozid Hidrolaz
Sınıfına Ait Enzimlerden Birinin Rekombinant
Üretimi ve Karakterizasyonu
Zn(H₂PO₂)₂ - ZnCl₂ - H₂O üçlü Sisteminin
298,15K Çözünürlüğü,Yoğunluğu, Viskozitesi,
İletkenliği, Tuzluluğu, ve Faz Dengelerinin
Araştırılması
302 2014-VF-03
Yrd.Doç.Dr.Volkan YILMAZ
303 2014-VF-04
Doç.Dr. Ali HAYDAR KIRMIZIGÜL
Hasara Uğramış İzotrobik ve Kompozit
Boruların Tamirinde Hasarlı Boru, Yama ve Ara
Yüzeyde Bulunan Yapıştırıcının Mekanik ve
Termal Özelliklerinin Belirlenmesi
Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü Alt yapı, Bilimsel ve
Sanatsal Faaliyetleri Destek
Kafkas Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme ve
Geliştirme
Kars Yöresinde Küçük Aile İşletmelerindeki
Koyunlarda Bluetongue ve Rift Valley Fever
Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak
Araştırılması
Rize Yöresindeki Sığırlarda Mavi Dil
Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması
Doç.Dr. Cihan KAÇAR
Süt İneklerinde Renkli Doppler Ultrasonografi
İle Korpus Luteumun Kanlanma Alanının
Belirlenmesi ve PFG2a Uygulamaları
Arasındaki İlişkinin Araştırılması
299 2013–MMF–107 Yrd.Doç.Dr. Şerif ÇİTİL
300 2014-BAP-01
301
2014- VF-02
304 2014-VF-05
Doç.Dr. Musa KARAMAN
Prof.Dr H. Metin ERDOĞAN
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
10.10.2013
Devam Ediyor
12.02.2014
12.02.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
12.02.2014
12.02.2014
Devam Ediyor
Sonuçlandı
12.02.2014
305 2014-VF-06
306 2014-VF-07
Doç.Dr. Hasan ORAL
Holstein Irkı Düvelerde Progesteron İle
Kombine Edilen Farklı Cosynch Protokollerinde
Ovulasyonun Uyarılması Amacıyla hCG veya
GnRH Hormonu Kullanılmasının Gebelik
Oranları Üzerine Etkisi
Doç.Dr. Musa KARAMAN
Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan
Karbontetraklorür (CCI4) Toksisitesinde Omega3’ün Koruyucu Etkisinin Histopatolojik,
İmmunohistokimyasal ve Biyokimyasal
Yöntemlerle Araştırılması
307 2014-FEF-08
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GEY
308 2014-MMF-09
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜKSEK
309 2014-FEF-10
310 2014-FEF-11
311 2014-MMF-12
312 2014-İİBF-13
313
2014-İİBF-14
Doç.Dr. Süleyman GÜL
Yrd.Doç.Dr. Kıvılcım ŞENDİL
Yrd.Doç.Dr. Sevilay DEMİRCİ
Yrd.Doç.Dr. Ahmet DENİZ
Yrd.Doç.Dr. Ahmet DENİZ
Kars Çayı’nın Suyunda, Sedimentinde, Bazı
Sucul Organizma ve Bitkilerde İz Elementlerin
Derişim Düzeylerinin Araştırılması
İletken Polimer v- Karbon Nanotüp
Heteroeklemli Foto Dedektör Yapımı ve
Karakterizasyonu
Kimyon ve Karabaş Kekiği Bitkilerinin
(Cuminum Cyminum, Thymbra Spicata) Fare
Kemik İliği Hücreleri Üzerine Hücre Öldürücü,
Mutajenik, Kromozom Yapısı ve Hücre
Bölünme Mekanizması Bozucu Etkilerinin İn
Vivo Olarak İncelenmesi
Kiral Amino Asit İminine Keten Katılma
Reaksiyonları : Kiral β-Laktamların Sentezi ve
Moleküller Özelliklerinin Ab-İnitio Yöntemi ile
İncelenmesi
Zn(H₂PO₂)₂ - ZnCl₂ - H₂O üçlü Sisteminin
298,15K Çözünürlüğü,Yoğunluğu, Viskozitesi,
İletkenliği, Tuzluluğu, ve Faz Dengelerinin
Araştırılması
Azerbaycan Ekonomisi, Türkiye ve Azerbaycan
Ekonomik ve Siyasi İlişkileri (2005-2012)
Kars İlinde Özelleştirme ve Liberalleşme
Politikalarının Ekonomi Üzerindeki Analizi
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
12.02.2014
Devam Ediyor
314 2014-FEF -15
315 2014-FEF -16
316 2014-VF-17
317 2014-BAP-18
318 2014-VF-19
Prof.Dr. Hüseyin YURTTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL
Prof.Dr. Atila AKÇA
Doç.Dr. Musa KARAMAN
Doç.Dr. Barış SARI
319 2014-VF-20
Yrd.Doç.Dr. Yasin DEMİRASLAN
320 2014-VF-21
Yrd.Doç.Dr. Yasin DEMİRASLAN
321 2014-VF-22
Yrd.Doç.Dr. Kadir BOZUKLUHAN
322 2014-MMF-23
Prof.Dr. Mitat ŞAHİN
323 2014-FEF-24
Prof.Dr.Haydar YÜKSEK
324 2014-FEF-25
Yrd.Doç.Dr. Çulpan ÇETİN
325 2014-FEF-26
Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL
326 2014-FEF-27
Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL
Anadolu’da Selçuklu Camii ve Mescit Mimarisi
(Plan – Mimari- Süsleme)
Iğdır Ovası - Orta Aras Havzası Tarihi ve
Arkeolojik Buluntular (Horasan’dan Nahçıvan’a
kadar)
Aras Havzası ve Kars Platosu Sivrisineklerinde
Batı Nil Virüsü Varlığının Moleküler
Yöntemlerle Araştırılması
Akademik Personele Yabancı Dil Eğitimi
Diyarbakır Yöresindeki farklı su kaynaklarında
ve su kaynaklarının alınmış olduğu yerleşim
bölgelerindeki kuzu ve buzağı dışkılarında
Cryptosporidium ve Giardia türlerinin tespiti ile
ilgili araştırmalar
Malakan Atlarında (Equus Caballus) Ön ve
Arka Bacağın Distal’indeki Kasların Yapısal ve
Fonksiyonel Özellikleri
Tuj ve Morkaraman Koyunlarında
Metapodium’ların Stereolojik ve Morfolojik
Analizi
Omfalitisli Buzağılarda Bazı Akut Faz
Proteinleri, Biyokimyasal ve Hematolojik
Parametrelerin Araştırılması
Bölgesel ve Yerel Olarak Tüketilen Stratejik
Bitkilere Ait Tohumların Çoğaltılması,
Değerlendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması
Potansiyel Biyolojik Aktif Beş Üyeli
Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi ve Bazı
Özelliklerinin İncelenmesi
XX. YY. Başı Tatar Yazarı Alimcan
İbrahimov’un Eserleri Üzerine Değerlendirme
Adıyaman Hayaz Höyük Kazısı Çanak
Çömleklerinin Değerlendirilmesi
Arpaçay Havzası’nda Tarihi ve Arkeolojik
Araştırmalar
12.02.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
12.02.2014
Devam Ediyor
12.02.2014
28.02.2014
Sonuçlandı
Devam Ediyor
02.05.2014
Devam Ediyor
02.05.2014
Devam Ediyor
02.05.2014
Devam Ediyor
02.05.2014
Devam Ediyor
02.05.2014
Devam Ediyor
02.05.2014
İptal Edildi.
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
327 2014-FEF-28
Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL
328 2014-KMYO-29 Yrd.Doç.Dr. Faruk KARDAŞ
329 2014-VF-30
Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE
2014-VF-31
Doç.Dr. Hasan ÖZEN
2014-TIP-32
Yrd.Doç.Dr. Ş. Cem YÜCETAŞ
2014-VF-33
Yrd.Doç.Dr. Kadir BOZUKLUHAN
2014-FEF-34
Doç.Dr. Ömür DEVECİ
2014-FEF-35
Prof.Dr. Haydar YÜKSEK
2014-FEF-36
Doç.Dr. Muhittin YILMAZ
2014-VF-37
Prof.Dr H. Metin ERDOĞAN
2014-BAP-38
Doç.Dr. Musa KARAMAN
2014-VF-39
Yrd.Doç.Dr. Tuncay TUFAN
Mezopotamya’da Aile İlişkileri
Bazı Yeni 3 – Alkil ( Aril )- 4 – [3 – etoksi – 4 (4 – nitro) Benzoksibenzilidenamino] – 4,5 –
Dihidro – 1H-1,2,4 – Triazol 5 – On
Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması
, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin
İncelenmesi
Neonatal Hasta ve Septisemik Buzağılarda LKarnitin Düzeyleri
Ratlarda Deneysel Oluşturulan Akrilamid
Toksisitesinde Melatonin ve Omega – 3’ün
Koruyucu Etkisinin Histopatolojik ve
Biyokimyasal Yöntemlerle Araştırılması
Spinal İntervertebral Disk Dejenerasyonları
Arasındaki Farklılıkların RT-PCR ile
Belirlenmesi
Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde
Toxoplazma Gondii Seroprevalansının
Araştırılması
Özel Tanımlı Matrisler Yardımıyla Cebirsel ve
Sayı Kümelerinin Elde Edilmesi
Bazı Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve
Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
Kars İli İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Fiziko
– Kimyasal Analizi
Neonatal Dönemdeki Septisemi Şüpheli
Buzağılarda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası,
Hepcidin ile Oksidan ve Antioksidan Durum
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Üniversite Personeli ve Öğrencilerine Yönelik
Yabancı Dil Eğitimi
Dana Rasyonlarına Farklı Oranlarda Fibriolitik
Enzim İlavesinin Besi Performansı, Rumen
Parametreleri, Sindirilebilirlik ve Plazma
Glukoz Seviyesine Etkisi
02.05.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
02.05.2014
10.07.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
10.07.2014
Devam Ediyor
10.07.2014
Devam Ediyor
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
10.07.2014
17.10.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
17.10.2014
2014-TIP-40
Yrd.Doç.Dr. Yüksel KIVRAK
2014-KSYO-41
Yrd.Doç.Dr. Sevda ELİŞ YILDIZ
2014-FEF-42
Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ
2014-MMF-43
2014-FEF-44
Yrd.Doç.Dr. Onur AKYILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. Özlem GÜRSOY KOL
2014-MMF-45
Yrd.Doç.Dr. Aksem AKSOY
2014-FEF-46
Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ
2014-FEF-47
Yrd.Doç.Dr. Jülide ERKMEN
2014-İİBF-48
Yrd.Doç.Dr.Ahmet DENİZ
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Not: Kayıtlarımıza uygundur.
Uğurgül AĞÇAY
2014-FEF-49
Şiddet Uygulayanların ve Kurbanlarının Mizaç
Karakter Özelliklerinin İncelenmesi
Puperte Döneminde Nigella Sativa Uygulanan
Sıçanların Ovaryum Dokusunda Apoptotik
Proteaz Aktive Etme Faktörü 1 (Apaf-1)’in
İmmunohistokimyasal Dağılımı ve Gen
Ekspresyonu
Bazı Bacillus Türlerinden Lipaz Enziminin
Rekombinant Olarak Üretimi, Karakterize
Edilmesi ve İmmobilizasyonu
3- Alkil (Aril) -4-[2-(2naftilsulfoniloksibenzilidenamino)]-4,5-dihidro1H-1,2,4-triazol -5-on Bileşiklerinin Eldesi , NAsetil Türevlerinin Sentezi , Yapılarının
Aydınlatılması ve Bazı Özelliklerinin
Bazı Yeni 4-[3-(2-Metilbenzoksi) –
Benzilidenamino ] – 4,5- Dihidro -1H-1,2,4Triazol -5-On Türevlerinin Sentezi, Yapılarının
Aydınlatılması
Tüketime Sunulan Balıkların Mikrobiyolojik
Kalite Parametreleri İle Histamin Düzeyinin
Araştırılması ve Olası Patojen
Mikroorganizmaların PCR İle Belirlenmesi
Keten Tohumundan Lipaz Enzimin
saflaştırılması ve İmmobilizasyon
Potasyum Bromürün (KBr) Bipolar Membralı
Bir Elektrodiyaliz Hücresinde Elektrodiyalizi İle
Hidro Bromik (HBr) ve Potasyum Hidroksit
Üretimi
Kars İlinde İstihdam Olanaklarını ve İşsizlik
Oranlarının Belirlenmesi, İstihdam Oranının
Artırılmasına Yönelik Alan Araştırması
Stereotypen DutschlandTürkei(İmajlar/Steeotipler Almanya-Türkiye
17.10.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
17.10.2014
Devam Ediyor
17.10.2014
Devam Ediyor
17.10.2014
Devam Ediyor
17.10.2014
Devam Ediyor
17.10.2014
17.10.2014
Devam Ediyor
Devam Ediyor
17.10.2014
Devam Ediyor
17.10.2014
17.10.2014
Devam Ediyor
Doç.Dr. Musa KARAMAN
Bil.ve Tek.Arş.Şube Müd.
Birim Koordinatörü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
582 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content