Genel Kredi Sözleşmesi - TAIB YatırımBank A.Ş.

GENEL
KREDĐ SÖZLEŞMESĐ
ĐÇĐNDEKĐLER
I.
GENEL HÜKÜMLER ................................................................................................................................................... 1
1. Taraflar .......................................................................................................................................................................1
2. Tanımlar ve Yorum Kuralları ......................................................................................................................................1
2.1.
Tanımlar............................................................................................................................................................ 1
2.2.
Yorum Kuralları................................................................................................................................................. 2
3. Sözleşmenin Uygulama Alanı ....................................................................................................................................2
4. Kredinin Açılması .......................................................................................................................................................3
5. Limit Düzenlemeleri....................................................................................................................................................3
5.1.
Limit Artırımı ..................................................................................................................................................... 3
5.2.
Limit Đptali.......................................................................................................................................................... 3
5.3.
Limit Aşımı ........................................................................................................................................................ 3
6. Kredinin Kullandırılmasında Banka’nın Yetkileri ........................................................................................................3
7. Müşteri’nin Yükümlülükleri .........................................................................................................................................5
8. Geri Ödeme, Erken Geri Ödeme, Eksik Ödeme ........................................................................................................7
8.1.
Geri Ödeme ...................................................................................................................................................... 7
8.2.
Erken Geri Ödeme............................................................................................................................................ 7
8.3.
Eksik Ödeme .................................................................................................................................................... 7
9. Faiz, Komisyon, Vergi ve Masraflar ...........................................................................................................................8
9.1.
Genel ................................................................................................................................................................ 8
9.2.
KKDF .............................................................................................................................................................. 10
9.3.
Gecikme ve Temerrüt Faizi ............................................................................................................................ 10
10. Hesap Özeti Gönderilmesi .......................................................................................................................................11
11. Müşteri Tarafından Yapılacak Havaleler ..................................................................................................................11
II.
TEMĐNATLARLA ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER ...................................................................................................................... 11
12. Kredinin Teminatsız (Açık) Kredi Şeklinde Kullandırılması......................................................................................11
13. Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması...............................................................................................................11
14. Teminatların, Banka’nın Her Türlü Alacaklarının Karşılığını Teşkil Etmesi .............................................................12
15. Banka’nın Nakit Depo Edilmesini veya Ek Teminat Verilmesini Đsteme Yetkisi.......................................................13
16. Banka’nın Rehin, Takas ve Hapis Hakkı..................................................................................................................13
17. Sigorta ......................................................................................................................................................................14
18. Teminat Çeşitleri ......................................................................................................................................................15
18.1.
Kambiyo Senedi Temliki ve Rehni.................................................................................................................. 15
18.2.
Altın Rehni ...................................................................................................................................................... 16
18.3.
Đhracat Vesaiki Rehni...................................................................................................................................... 16
18.4.
Đpotek .............................................................................................................................................................. 17
18.5.
Menkul Kıymetler Rehni ................................................................................................................................. 19
18.6.
Ticari Đşletme Rehni ........................................................................................................................................ 19
18.7.
Kredinin Emtiayı Temsil Eden Belgeler ile Diğer Taşınır Malların Rehni Karşılığı Kullandırılması................ 20
18.8.
Kefalet............................................................................................................................................................. 21
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
ii
III.
KREDĐ ÇEŞĐTLERĐ VE MÜŞTERĐNĐN KREDĐ ÇEŞĐTLERĐNE ÖZGÜ DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĐ....................... 22
19. Döviz Kredisi ............................................................................................................................................................22
20. Dövize Endeksli (TL) Kredi.......................................................................................................................................24
21. Đskonto ve Đştira Senedi Kredisi................................................................................................................................25
22. Đşletme Kredisi..........................................................................................................................................................25
23. Eximbank Kredisi......................................................................................................................................................26
24. Yatırım ve Teçhizat Kredisi ......................................................................................................................................26
25. Taksitli Ticari Kredi ...................................................................................................................................................27
26. Đleri Valörlü TL Kredi.................................................................................................................................................27
27. Taşıt Kredisi .............................................................................................................................................................27
28. Akreditif ....................................................................................................................................................................28
28.1.
Đthalat Akreditifi Kredisi Açılması (Đhracat Teşvik Belgesi Kapsamında Olanlar Dahil) .................................. 28
28.2. Đhracat Akreditifi Konusu ve Đthalat Akreditifi Konusu Mallar, Belgeler ve Müşteri'nin Bütün Mevcut ve
Alacaklarının Banka'nın Teminatını Oluşturduğu Durumlar ........................................................................................ 30
29. Aval ve Kabul Kredisi ...............................................................................................................................................31
30. Đhracat Kredisi ..........................................................................................................................................................32
31. Prefinansman Kredisi ...............................................................................................................................................32
32. Faktoring Kredisi ......................................................................................................................................................33
33. Çek Karnesi Kredisi..................................................................................................................................................33
34. Teminat Mektubu ve Kontrgarantiler ........................................................................................................................35
35. Teşvik Uygulanması ile Đlgili Yükümlülükler .............................................................................................................38
IV.
MUACCELĐYET, CARĐ HESAPLARIN KESĐLMESĐ, SÖZLEŞMENĐN FESHĐ, BANKA ALACAĞININ TAKĐP
VE TAHSĐLĐ ĐLE ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER........................................................................................................................ 39
36. Muacceliyet ..............................................................................................................................................................39
37. Banka'nın Hesapları Kesme ve Sözleşmeyi Fesih Yetkisi.......................................................................................40
38. Bankanın Kanuni Takibe Geçme, Đhtiyati Haciz veya Đhtiyati Tedbir Đsteme Yetkisi ................................................41
39. Müşteri'nin Borçları Tamamen Ödeninceye Kadarki Yükümlülükleri .......................................................................41
40. Banka’nın Teminatları Satma Yetkisi .......................................................................................................................42
V.
DĐĞER HÜKÜMLER .................................................................................................................................................. 42
41. Temlik .......................................................................................................................................................................42
42. Müşteri Sırları ...........................................................................................................................................................42
43. Sözleşme’nin Süresi.................................................................................................................................................42
44. Valör .........................................................................................................................................................................42
45. Faks, E-Posta, Kayıtlı Elektronik Posta ve Sair Đletişim Araçları Sözleşmesi ..........................................................42
46. Delil Sözleşmesi .......................................................................................................................................................43
47. Sözleşme Değişiklikleri.............................................................................................................................................43
48. Feragat ve Vazgeçmeler ..........................................................................................................................................43
49. Hükümlerin Geçersizliği Hali ....................................................................................................................................43
50. Sosyal Sorumluluk....................................................................................................................................................43
51. Bildirimler..................................................................................................................................................................43
52. Müşteri ve Kefillerin Kanuni Đkametgahı ve Yetkili Đmzalarındaki Değişiklikler ........................................................44
53. Müşteri Talimatları....................................................................................................................................................44
54. Sözleşme Hükümlerinin Bütün Kredilere Uygulanabileceği .....................................................................................44
55. Yetkili Mahkeme ve Đcra Daireleri.............................................................................................................................44
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
iii
56. Banka’nın Sorumluluğunun Sınırı ............................................................................................................................45
57. Kredinin Müşteri Tarafından Kullanılması ................................................................................................................45
58. Kredi Türlerine Göre Đlgili Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülükler ........................................................................45
59. Dava ve Đcra Masrafları, Avukatlık Ücreti ve Cezaevi Harcı ....................................................................................45
60. Mücbir Sebep ...........................................................................................................................................................46
61. Tazminatlar...............................................................................................................................................................46
62. Sözleşme Hakkında Müşteri'nin Bilgilendirilmesi ve Đçeriğini Öğrenme Đmkânı Sağlanması...................................46
63. Son Hükümler...........................................................................................................................................................46
VI. EKLER ............................................................................................................................................................................ 57
64. Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu (Banka Nüshası)..............................................................................57
65. Müteselsil Kefil Beyanları .........................................................................................................................................61
66. Muvafakatname (Bilgi Paylaşımı).............................................................................................................................62
67. Genel Kredi Sözleşmesi Tutarının Artırılması..........................................................................................................63
68. Kefil/Üçüncü Şahıstan Alınacak Rehin Senedi ........................................................................................................64
69. Müşteri'den Alınacak Rehin Senedi .........................................................................................................................66
70. REPO Hesabı Rehni Sözleşmesi.............................................................................................................................68
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
iv
GENEL KREDĐ SÖZLEŞMESĐ
I.
GENEL HÜKÜMLER
1. Taraflar
Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi (aşağıda “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır);
TAĐB YATIRIMBANK A.Ş. (aşağıda “Banka” olarak adlandırılacaktır)
ile
............................................................................................................................. (aşağıda “Müşteri” olarak adlandırılacaktır)
arasında imzalanmıştır.
Đşbu Sözleşme uyarınca:
Kredi limiti rakamla
: …………………………………………. (“Kredi Limiti”)
Kredi limiti yazıyla
: ………………………………………….
Kredi Para Cinsi
: ………………………………………….
olarak belirlenmiştir.
Sözleşme kapsamında, Banka ile Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. Tanımlar ve Yorum Kuralları
2.1. Tanımlar
Đşbu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki terimler, karşılarındaki anlamı taşımaktadırlar.
2.1.1. “Banka” terimi ile TAIB YatırımBank A.Ş. ifade edilmektedir.
2.1.2. “Sözleşme” terimi ile Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi ile ekleri ifade edilmektedir.
2.1.3. “BHS” terimi ile Banka ile Müşteri arasında akdedilmiş bulunan ve Banka tarafından anılan sözleşmede belirtilen
hizmetlerin verilmesi hususunda bir çerçeve sözleşme niteliğini taşıyan cari Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
kastedilmektedir.
2.1.4. “Borçlu” terimi ile Müşteri, Kefiller veya Finansman Belgeleri çerçevesinde Banka’ya karşı asli yahut fer’i olup
olmadığı önemli olmaksızın, niteliği, cinsi ve miktarı, ne olursa olsun, herhangi bir borç, yükümlülük, taahhüt yahut bir
işlem dolayısıyla herhangi bir şekilde davranış veya ifa yahut eda borcu altına giren Kişiler ifade edilmektedir.
2.1.5. “Müşteri” Banka'ya kredi talebi ile başvuran gerçek veya tüzel kişi / kişiler ifade edilmektedir.
2.1.6. “Kefil” terimi ile bu Sözleşmeyi Müşteri ile birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğacak olan her türlü borç ve
yükümlülüklerden borçlu ile birlikte müteselsilen sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
2.1.7. “Geri Ödeme Planı” terimi ile Müşteriye tahsis edilen kredinin taksitler halinde geri ödenmesine esas oluşturacak,
faiz, taksit tutarı, taksit adedi, vade sürelerini gösteren Türk Lirası veya yabancı para üzerinden düzenlenmiş tablo ifade
edilmektedir.
2.1.8. “Bildirimler” terimi Đşbu Sözleşme’nin 52. maddesinde açıklanan anlamı taşımaktadır.
2.1.9. “Esaslı Olumsuz Etki” terimi ile Müşteri veya diğer Borçluların mali durumu, ticari faaliyetleri, aktifleri veya nakit
akımlarını Sözleşme’nin akdedildiği günkü durumuna göre olumsuz olarak etkileyen herhangi bir mesele veya olay ile
yukarıda sayılanların Finansman Belgelerindeki bununla sınırlı olmamak kaydı ile ödeme yükümlülükleri dahil maddi
yükümlülüklerini zamanında ve Sözleşme’de belirlenen usule uygun olarak yerine getirme yeteneğini ortadan kaldıran
yahut zorlaştıran herhangi bir durum ifade edilmektedir. Esaslı Olumsuz Etki yaratan bir olay (i) Müşteri’nin mali durumu,
ticari faaliyetleri, aktifleri veya gelirleri, (ii) Müşteri’nin Finansman Belgelerindeki yükümlülüklerini zamanında ve usulüne
uygun olarak yerine getirme yeteneği veya (iii) Müşteri veya diğer Borçlulara karşı Finansman Belgelerinin hukuken icra
edilebilme yeteneğinin kısmen de olsa sakatlandığı durumlarda kabul edilecektir.
2.1.10. “Finansman Belgeleri” terimi ile Sözleşme ve Sözleşme çerçevesinde Müşteri ve/veya diğer borçluların belli bir
krediye ilişkin olarak Banka ile akdettikleri diğer sözleşmeler ile verdikleri teminatları ifade eden veya bu nitelikte olan tüm
belgeler ile bunları değiştiren ve/veya tadil eden veya bunlara göre tanzim edilmiş belgeler ifade edilmektedir.
2.1.11. “Hesap” terimi ile Banka nezdinde Türk Lirası (“TL”), Yabancı Para (“YP”) veya kıymeti bulundurmak ve bunlarla
bağlantılı araç ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla açılan, kredisiz veya Müşteri’ye tanınan limit dahilinde kredili olarak
kullandırılan her türlü hesap ifade edilmektedir,
2.1.12. “Hesap Özeti” terimi ile bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle/hesaplarla ilgili alacak ve borç hareketlerini
gösterir hesap dökümü ifade edilmektedir,
2.1.13. “Hesap Durumu Belgesi” terimi Đşbu Sözleşme’nin 7.3.a maddesinde açıklanan anlamı taşımaktadır.
2.1.14. “BSMV” terimi ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kastedilmektedir.
2.1.15. “KKDF” terimi ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ifade edilmektedir.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
1
2.1.16. “Vergiler” terimi ile Đşbu Sözleşme kapsamında açılan hesaplar ve kullandırılan krediler ilgili olarak ödenmesi
gereken tüm vergiler ifade edilmektedir.
2.1.17. “Fonlar” terimi ile Đşbu Sözleşme kapsamında açılan hesaplar ve yapılan işlemler ile ilgili olarak ödenmesi
gereken Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve diğer tüm fonlar ifade edilmektedir.
2.1.18. “KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi” terimi ile elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere
kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini barındıran KEP hasabına ilişkin adresler
ifade edilmektedir.
2.1.19. “Onaylanmış Muhasebe Đlkeleri” dendiğinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu tarafından kabul edilen
muhasebe ilkeleri anlaşılmaktadır.
2.1.20. “Potansiyel Temerrüt Durumu” Sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda Müşterinin veya Sözleşme ile
yükümlülük altına giren diğer Borçluların Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmesini
engelleyebilecek veya bu duruma yol açabilecek ve neticede Temerrüt Durumu oluşturabilecek herhangi bir olay ifade
edilmektedir.
2.1.21. “TCMB” terimi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ifade edilmektedir.
2.1.22. “TL” terimi ile Türkiye Cumhuriyetinin kanuni para birimi olan Türk Lirası ifade edilmektedir.
2.1.23. “ĐĐK” terimi ile Đcra ve Đflas Kanunu ifade edilmektedir.
2.1.24. “TBK” terimi ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ifade edilmektedir.
2.1.25. “TTK” terimi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ifade edilmektedir.
2.1.26. “TCK” terimi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ifade edilmektedir.
2.1.27. “TPKK” terimi ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ifade edilmektedir.
2.2. Yorum Kuralları
Đşbu Sözleşme’de aksine bir hüküm bulunmadıkça:
a. Borçlu veya Müşteri ile ilgili her türlü atıf, ilgili olduğu yerlerde, bunların haleflerini veya temlik ettikleri kişileri de
kapsayacaktır.
b. Madde veya Eklere yapılan atıflar, Sözleşme maddelerine ve eklerine yapılmış olacaktır.
c. Herhangi bir sözleşme, senet, taahhütname veya benzeri belgelere yapılacak atıflar (Sözleşme ve ekleri dahil) zaman
zaman değiştirilmiş, tadil edilmiş, ilaveler yapılmış, tekrar düzenlenmiş veya yenilenmiş sözleşme, senet veya benzeri
belgelere yapılmış kabul edilecektir.
d. Herhangi bir kanun, kural, yasal düzenleme veya hukuki belgeye yapılan atıflar, zaman zaman tadil edilen veya tekrar
yürürlüğe sokulan kanunlara yapılmış kabul edilecektir.
e. Günün belli bir saati Türkiye resmi saati olarak alınacaktır.
f. Tekil sözcükler çoğulları, çoğul sözcükler de tekilleri içerecek biçimde kabul edilecektir.
g. Muhasebe terimleri, Onaylanmış Muhasebe Đlkelerine göre yorumlanacaktır.
h. BHS’de kullanılan terimler, işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece oradaki anlamları haizdir.
3. Sözleşmenin Uygulama Alanı
3.1. Yukarıda Madde 1’de limiti gösterilen kredi hangi tür işlemlerde kullanılırsa kullanılsın, Sözleşme hükümlerine
bağlıdır. Taraflar, Banka tarafından açılan krediye öncelikle bu Sözleşme hükümlerinin, bu Sözleşme’de hüküm
bulunmayan hallerde cari BHS hükümleri, Banka tarafından düzenlenmiş ve düzenlenecek yönetmelik ve diğer iç
mevzuat hükümlerinin, bunlarda hüküm bulunmaması halinde banka işlemleri ile ilgili mevzuat hükümleri ve bankacılık
teamüllerinin uygulanması hususlarında anlaşmışlardır. Söz konusu işlemlerin birden fazla olması veya tekrarlanması
durumunda da aynı hükümler geçerlidir. Müşteri, Sözleşme’yi imzalamakla giriş Sözleşmenin tüm maddeleri, ekleri ve ilgili
formlarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini kabul etmekte olup, Sözleşmenin genel ve diğer ortak hükümlerine ve
yararlanacağı kredi ürünlerinin özel hükümlerine tabi olacağını kabul eder.
3.2. Müşteri ile Banka arasında;
a. Ayrıca bir sözleşmeye bağlanmamış olan ilişki ve işlemlerde, işbu Sözleşme; cari hesap, kredi, kontrgaranti ve rehin
sözleşmesi hükmüne sahip olacak ve anılan ilişkilerde de Sözleşme’nin hükümleri tatbik olunabilir ölçüde uygulanacaktır.
b. Ayrı bir sözleşmeye konu olmuş ilişkilerde ise, o sözleşmede açıklık bulunmayan hallerde, işbu Sözleşme hükümleri
uygulanacaktır.
c. Sözleşme tarihinden önce doğmuş borçlar ve açılmış olan krediler de, daha önceki sözleşme ilişkisi saklı kalmak
kaydıyla, Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.
3.3. Sözleşme’nin uygulanmasında, Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi
ve resim, fonlar ve Banka'ca yapılan her nevi hizmet karşılığı alınacak ücretler ile Müşteri tarafından hesaba yatırılacak
paraların hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kural olarak borçlu cari hesap usulü uygulanacaktır. Banka'nın,
bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı saklıdır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
2
3.4. Sözleşme'de belirtilen limit kapsamında tesis edilen kredinin tamamen veya kısmen karz akdi şeklinde kullandırılması
ve kredinin bir Geri Ödeme Planı'na göre geri ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, kredi hesabı, borçlu cari hesap
usulüyle değil, Geri Ödeme Planı'na göre işleyecek, kredi Geri Ödeme Planı'nda gösterilen vadelerde taksitler halinde
nakden ve defaten geri ödenecek, krediye Geri Ödeme Planı'nda öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlarının
Sözleşme hükümlerine göre uyarlanması halinde borç yeni faiz miktarlarını ihtiva eden Geri Ödeme Planı'na göre
ödenecektir. Bu tip kredilerde, herhangi bir taksidin ödenmesi, ondan evvelki taksitlerin ödendiği anlamına gelmeyecektir.
Aynı şekilde faiz alacaklarının müteakip aylara dağıtılması, o ay için tahsil edilmesi gereken Banka alacağının tamamen
tahsil edildiği anlamına gelmez.
4. Kredinin Açılması
4.1. Banka’nın Müşteri’ye Kredi sağlamasının temel ön koşulu olarak; Banka’nın kredi tahsisi ile ilgili yetkilendirilmiş organ
ve birimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak, bu yetkileri çerçevesinde Müşteri’nin kredi kullanmasını kabul etmeleri gerekir.
Bu temel ön şart Banka tarafından tamamen kendi inisiyatifinde ve tamamen kendi kararı olarak alınacak olup, Müşteri
Banka’nın almış olduğu bu karar hakkında TBK ve diğer ilgili mevzuata ilişkin olarak hakkın kötüye kullanılması da dahil
herhangi bir iddiada bulunmayacaktır. Yukarıdaki temel ön şarta ilave olarak Müşteri ayrıca Banka’yı ve Banka’nın
yetkilendirdiği kişileri esas olarak tatmin edecek ve Banka ve bu kişilerce talep edilecek tüm evrakı sağlayacaktır. Bu
maksatla Müşteri özellikle aşağıdakileri Banka’ya teslim edecektir:
a. Banka’nın kanaatine göre, Banka’nın sağladığı kredinin teminatını oluşturacak tüm teminatlar ile Banka’nın talep ettiği
tüm güvencelerin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek ve Banka’yı tatmin eder şekilde tam ve eksiksiz olduğunu
gösteren dokümantasyon;
b. Müşteri’nin tüzel kişi olması durumunda, bu kredinin kullanılması maksadıyla yetkili organlarının aldığı kararların Noter
tasdikli suretleri;
c. Müşteri’nin kredi kullanımı ile yetkilendirdiği kişilerin bu yetkilerini ve örnek imzalarını gösterir imza sirküleri ve
gerekiyorsa imza beyannamelerinin Noter tasdikli suretleri;
d. Varsa garanti veya kefalet verenlerin usulüne uygun olarak akdettikleri garanti veya kefalet sözleşmesi ile bu
sözleşmelerin akdedilmesine ilişkin yetkili organların aldığı kararların Noter tasdikli suretleri;
e. Banka’nın kendi inisiyatifiyle belirlediği ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ya da makul şartlar altında talep etmesi
gereken tüm dokümantasyon, görüş ve onaylar;
f. işbu Sözleşme’nin 7.3.a maddesinde tanımlanan şekilde düzenlenerek Banka’ya ibraz edilecek Hesap Durumu Belgesi.
5. Limit Düzenlemeleri
Banka Sözleşme’nin 1’inci maddesinde belirlenen ve / veya sair biçimde tahsis ettiği limitleri aşağıdaki şartlar dahilinde
arttırıp azaltabilir.
5.1. Limit Artırımı
Müşteri, Banka'nın müşteri lehine açtığı ve Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen mevcut kredi limitinin artırılmasını
Banka’dan talep edebilecektir. Banka, Müşteri'nin limit artırım talebini değerlendirerek uygun bulması halinde, Müşteri'nin
talep ettiği artış tutarı ile bağlı olmaksızın, ancak talep edilen tutara kadar limiti artırabilecektir.
5.2. Limit Đptali
Taraflar, Banka tarafından Müşteri'ye tahsis edilmiş kredi limitinin, Müşteri'nin Banka tarafından değerlendirildiği tarihte
mevcut ve/veya Banka'ya beyan ettiği mali yapısı ve Banka'ca dikkate alınan diğer koşullara göre belirlendiğini,
Müşteri'nin mali yapısının ve diğer koşulların değişmesi sebebiyle Banka'nın anılan limiti tamamen veya kısmen
kullandırması, azaltması, dondurması veya iptal edebilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır. Banka, bu hallerde
Müşteri'yi yazılı olarak bilgilendirecektir. Bununla birlikte, Müşteri ve risk grubuna kullandırılan toplam kredinin mevzuatta
öngörülen sınırlamaları aşması, Müşteri'nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, limit tahsisi için talep edilmiş olan
mevcut teminatların değer kaybetmesi, teminatsız kalınması, yeni/ek teminat talebinin ve diğer kredi kullanım koşullarının
yerine getirilememesi gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Banka herhangi bir bildirimde bulunmaksızın limiti kısmen veya
tamamen iptal edebilecektir.
5.3. Limit Aşımı
Müşterinin kredi limitinin herhangi bir nedenle aşılması halinde, limiti aşan tutar için de, Sözleşme hükümleri geçerlidir.
Herhangi bir şekilde limit aşımı olduğu takdirde, Banka, limiti aşan kısım için Müşteri’ye yapacağı bir Bildirim ile kredinin
kapanmasını talep edebilir.
6. Kredinin Kullandırılmasında Banka’nın Yetkileri
6.1. Banka, Sözleşme nezdinde Müşteri’ye, Müşterinin talebi doğrultusunda ve Banka’nın münhasır takdirine göre
kullandırmaya karar verebileceği kredileri, Sözleşme’nin 1. maddesinde gösterilen limit içinde kalması koşulu ile,
a. TL veya döviz ya da dövize endeksli TL,
b. Nakdi veya gayrinakdi Teminat mektubu, ithalat akreditifi, aval, teyid vesair),
c. Kısa, orta veya uzun vadeli,
d. Borçlu cari hesap, taksitli, spot, avans veya iskonto-iştira,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
3
e. Teminatsız (açık) ya da herhangi bir maddi teminat karşılığı (kefalet/garanti karşılığı dahil),
kredi/kredisi olarak, bir veya birden fazla bölümde kullandırabilir. Banka anılan kredilerin yeniden finansmanı amacıyla da
kredi kullandırılabilir, kredili müstakriz hesabı açabilir.
6.2. Banka, Müşteri’nin talebi doğrultusunda, kendi münhasır takdiri saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme ile açtığı/açacağı
a. TL krediyi; döviz kredisine veya dövize endeksli TL krediye,
b. döviz kredisini; TL krediye veya dövize endeksli TL krediye veya başka bir döviz cinsinden krediye,
c. dövize endeksli TL krediyi; TL krediye veya döviz kredisine,
kısmen veya tamamen dönüştürebilir.
6.3. Müşteri, Banka’nın kredi para cinsini Müşteri ile mutabık kalarak Sözleşme'de belirtilenden başkaca bir para cinsine
dönüştürebileceğini, yine Sözleşme’de belirtilenden farklı yabancı para cinsi üzerinden kredi kullandırılmış olması halinde;
bu hususta teminat teşkil etmek üzere Sözleşme konusu taşınır, taşınmaz ve sair teminatların üzerine Banka lehine
ipotek veya rehin tesis edilmiş ise ipoteğin yahut rehnin, başlangıçta tahsis edilen yabancı para cinsine dönüştürülmesinin
Banka’ca talep edilmesi halinde, gerekli işlemleri gerçekleştirmeyi kabul eder.
6.4. Banka'ca Türk Lirası limit karşılığı kredinin kısmen veya tamamen nakdi ve/veya gayrinakdi olarak döviz üzerinden
açılması -döviz karşılığı Türk Lirası kullandırılması dahil- ve Banka'nın Müşteri lehine döviz üzerinden nakdi kredi, teminat
mektupları, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller vermesi ve mevzuattan dolayı yükümlülükler
altına girmesi halinde; işlem konusu dövizleri kendi kaynağından veya Müşteri'nin döviz hesaplarından karşılayabileceği
gibi, TCMB veya diğer banka ve müesseselerden satın almak suretiyle de karşılayabilecektir. Müşteri, Banka'nın bu
şekilde yapacağı döviz satışlarına ve transferlere döviz satışının yapıldığı gün itibariyle Banka'nın belirlediği serbest döviz
satış kurlarının uygulanacağını, tüm yükümlülüklerin Banka'nın garanti ettiği veya kullandırdığı döviz cinsi üzerinden
olduğunu, ödemelerini aynı döviz cinsi üzerinden yapacağını, söz konusu döviz cinsi dışında Banka'nın başka cins döviz
veya dövizlerle ödeme yapılmasını kabul etmesi halinde, bu dövizlerin kredinin kullanıldığı veya garanti edildiği döviz
cinsine dönüştürülmesinden doğacak arbitraj masraflarının, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yapılacak transfer
dolayısıyla muhabirlerce uygulanan kurye kredi faizlerinin de Müşteri'ye ait olacağını kabul eder. Bununla birlikte Müşteri,
Banka'nın kabul etmesi halinde kur riski o Müşteri'ye ait olmak üzere, nakdi kredilerde Müşteri'nin yükümlülüğünün fiili
ödeme günündeki Banka'ca kredinin kullandırıldığı döviz cinsi için belirlenmiş satış kuru üzerinden Türk Lirasına
dönüşeceğini, Banka'nın Müşteri lehine verdiği/vereceği teminat mektubu, kontrgaranti, diğer garantiler, kefaletler, aval ve
kabullerin konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olması halinde, Banka tarafından TCMB’nin belirlediği kur ve
paritelerin referans alınabileceğini kabul eder.
6.5. Banka; Müşteri’ye tahsis ettiği nakit kredileri Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip yukarıda belirtilen şekil ve
şartlarda kullandırabileceği gibi, kredinin bir bölümünü veya tamamını Müşteri’nin alacaklı cari veya diğer borçlu cari
hesaplarına re’sen virman yapmak suretiyle ve/veya alacaklı cari hesaplarının borçlu cari hesaba dönüştürülmesi şeklinde
de kullandırabilir.
6.6. Banka ayrıca, bakiyesi sıfıra inmiş cari hesapların ve diğer türlerdeki kredilerin yeniden işletilmesine ve açılmış borçlu
cari hesaplarla diğer türlerdeki kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan dilediği limitlerle ve Müşteri ile mutabık
kalınan her türde yeni krediler veya cari hesaplar açmak suretiyle kullandırmaya da yetkilidir.
6.7. Banka, münferit her bir kredi kullandırımına / işlemine ait Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış ise, Müşteri
hesabına geçilerek kullanılan kredi faiz, oran ve tutarlarını, gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte Müşteri’nin
cari hesabına borç yazabilecektir. Müşteri hesabına geçilen krediyi kullanmakla krediye dair bu şartları da kabul etmiş
sayılır.
6.8. Banka, Sözleşme kapsamında açacağı kredi için TCMB, Türkiye Đhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) veya
diğer banka kaynaklarına başvurabilir. Bu takdirde Müşteri, kendisine bir Bildirim yapılması kaydıyla, kullanacağı kredi ile
ilgili olarak kaynağına başvurulan bankanın kredi şartlarına uymayı da peşinen kabul eder.
6.9. Banka (a) kullandırmış olduğu herhangi bir krediyi, (b) bunlardan kaynaklanan asıl ve/veya feri nitelikteki tüm
alacaklarını ve (c) bunlar kapsamında tesis edilmiş teminatlarını Müşteri’nin izin veya onayına gerek olmaksızın ve iyi
niyet kurallarına uygun olarak üçüncü kişilere devir ve/veya temlik edebilir. Müşteri, önceki cümle uyarınca Banka’nın
alacak ve yükümlülüklerini devretmesi ile beraber, söz konusu hak ve yükümlülükler bağlamında Banka’nın kendisine
karşı olan sorumluluğunun derhal sona ereceğini kabul eder. Müşteri’nin Banka’ya karşı olan borç ve sorumluluklarını
devir ve/veya temlik etmesi, yasal olarak Banka’nın yazılı iznine tabidir.
6.10. Banka gerekli gördüğü takdirde bu kredinin tamamını veya bir kısmını bu hesabı açan şubede olduğu gibi,
Banka'nın diğer şubelerinde de Sözleşme hükümleri içinde kullandırabilir. Şube kapanması veya Banka’nın lüzum
görmesi durumlarında, Banka kullandırılan krediyi diğer bir yurt içi veya yurt dışı şubeye nakletmeye yetkilidir. Müşteri’nin
talep ettiği devirler sebebiyle doğacak her türlü vergi ve masraflara Müşteri katlanacaktır.
6.11. Müşteri tarafından Banka’ya imza örnekleri verilmek suretiyle kendisini temsil ve ilzama yetkili ve / veya kredi
üzerinde tasarruf yetkileri olduğu bildirilmiş olan kimseler, Banka’ya karşı ve Banka tarafından Müşteri’yi temsil ve ilzama
yetkili ve krediye ilişkin tüm işlemler bakımından, Müşteri nam ve hesabına hareket etmeye salahiyetli sayılacaklardır.
Eğer herhangi bir biçimde bu kişilerin Müşteri’yi temsil ve ilzam yetkisinde değişiklik meydana gelirse, Müşteri söz konusu
değişiklikleri Banka’ya derhal ve söz konusu değişikliklerin içerik ve kapsamını yasal olarak tam ve eksiksiz biçimde
yansıtan belgeler ile birlikte işbu Sözleşme’nin 53. maddesine uygun şekilde bir Bildirimde bulunacaktır. Müşteri, söz
konusu değişiklikleri önceki cümlede gösterilen usulde Banka’ya bildirmediği sürece, Banka’nın, kendisine daha önce
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
4
Müşteri’nin temsil ve ilzamına ilişkin olarak bildirilen esasların halen geçerli olduğunu varsayacağını ve bu kapsamda
işlem yapması halinde de sorumluluğunun olmayacağını bildiğini beyan ve kabul eder.
6.12. Müşteri’yi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yönetim kurulu kararı, imza sirküleri ve benzeri usullerin yanında
vekâletname ve sair yöntemler ile yetkilendirildiği hallerde de bu madde hükümleri geçerlidir. Müşteri’nin kendisini temsil
ve ilzama yetkili kişileri vekâletname ile yetkilendirildiği hallerde, söz konusu vekâletnamede özel bir yetki daraltımı
olmaması halinde ve/veya hangi işlemlerin vekil tarafından yapılamayacağı açıkça belirtilmediği takdirde, Müşteri,
Banka’nın, bu vekâletname ile yetkilendirilen vekilin, Müşteri’yi tam bir yetki ile temsile yetkili olduğunu ve Sözleşme
altında tesis edilecek tüm hukuki işlemler ile sair bankacılık muamelelerini, Müşteri nam ve hesabına gerçekleştirmeye
yetkili bulunduğunu kabul ederek işlem tesis edebileceğini kabul eder. Aksine bir iddiada bulunabilmesi için, açık özel
yetki içeren vekaletname düzenlemesi gerekir.
6.13. Banka, kusurlu olması haricinde, temsil yetkisini gösteren belgelerin tahrif edilmesinden veya sahteliğinden ötürü
Müşteri’nin uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
6.14. Đşbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri’ye kullandırılacak krediler söz konusu her bir kredi için ayrı ayrı belirlenen
amaçlar çerçevesinde kullanılacaktır. Đlgili kredi için ayrıca belirlenmiş bir kullanım koşulu olmaması halinde
kullandırılacak kredinin Müşteri’nin işletme finansman ihtiyacı için kullandırıldığı kabul edilecektir. Ancak, Müşteri
tarafından kullanılan kredi, söz konusu krediye ilişkin ekte açık olarak belirtilmiş olmadıkça hiç bir şekilde (i) türev
işlemlerin finansmanı için, (ii) mevcut kredilerin tasfiyesi maksadıyla kullanılmayacaktır. Đşbu Sözleşme’nin 59. Maddesi
hükümleri saklıdır.
7. Müşteri’nin Yükümlülükleri
Đşbu Sözleşme çerçevesinde, Banka’ca Müşteri’ye kullandırılmış bulunan her cins ve nitelikteki kredinin devamı ve bu
sebeple doğmuş gerek asıl alacak ve gerek feri alacak niteliğindeki herhangi bir Banka alacağının ödenmemiş olması
yahut Banka’nın yine Sözleşme çerçevesinde Müşteri’ye yaptığı taahhüdün varlığı ve devamı süresince Müşteri
aşağıdakileri yapmayı ve yerine getirmeyi Banka’ya karşı yükümlenir:
7.1. Müşteri işbu Sözleşme'yi akdettiği tarihte mevcut olan iş ve işlemlerini bu tarih itibariyle mevcut hukuki yapısını
koruyarak sürdürecek ve bu çerçevede varlıklarını da koruyacak ve onları doğrudan azaltan yahut tüketen iş ve işlemleri
icra etmekten kaçınacaktır.
7.2. Müşteri kanunen ve tabi olduğu ilgili sair mevzuat çerçevesinde tutmakla yükümlü bulunduğu tüm defter ve kayıtları
eksiksiz ve mevzuatın öngördüğü şekilde tutacaktır. Tüm bu defter ve kayıtlar Müşteri’nin tüm faaliyetlerini eksiksiz ve
tereddüde yer bırakmayacak şekilde gösterecektir. Müşteri’nin bu defter ve kayıtlarda yer almayan hiç bir ticari faaliyeti
olmayacaktır.
7.3. Müşteri kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında, Banka'nın krediyle ilgili olarak isteyeceği her türlü belge,
taahhütname ve sair kâğıtları temin ederek, muhasebe kayıtlarının Banka tarafından incelenmesine olanak sağlayacaktır.
Bu kapsamda Müşteri;
a. 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankaların Kredi Đşlemlerine Đlişkin Yönetmelik
kapsamında tarif edilen ve Türki’ye de yerleşik Müşterilerin Maliye Bakanlığının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden
çıkardığı Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği uyarınca, yurtdışında yerleşik kişilerin ise tabi oldukları yabancı mevzuat
uyarınca düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile
bunlara ek mali tablolarını (hep birlikte “Mali Tablolar”), ve firmayı tanıtıcı bilgileri Hesap Durumu Belgesi olarak Banka’ya
ibraz edecektir.
b. Şu kadar ki, Müşteri’nin bir banka veya finans kurumu olması halinde mali tabloların tabi oldukları özel mevzuat
uyarınca, Müşteri’nin menkul kıymetleri halka arz olunmuş bir ortaklık veya bir sermaye piyasası aracı kurumu bulunması
halinde ise mali tabloların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gerekmektedir.
c. Söz konusu Yönetmelik uyarınca, kullandıracak kredilerin 2.000.000.- TL (ikimilyon Türk Lirası)’nı geçmesi halinde,
Banka’ya ibraz olunacak Hesap Durumu Belgesi muhteviyatı mali tabloların mevzuat hükümlerine, Türkiye’de uygulanan
muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunun 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış denetim yetkisine
sahip meslek mensupları tarafından denetlenmiş olması gerekmektedir.
d. Müşteri, işbu Sözleşme süresince en son kat'i hesap durumunu, Vergi Dairesi’nden tasdikli konsolide veya konsolide
olmayan, denetlenmiş veya denetlenmemiş gerekli tüm ayrıntılara haiz ve muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş
Mali Tablolarını ekleyerek, her yıl hesap dönemini izleyen 4 (dört) ay içinde (bir önceki yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı
olarak) Banka’ya ibraz edecektir.
e. Müşteri, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsil etmeye yetkili olan kimselerin adlarını ve imza örneklerini belirten, usulüne
göre düzenlenmiş ve tescil edilerek ilan edilmiş yetkili imza sirkülerini, yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası
ile birlikte Banka'ya vermekle ve bunlardaki değişiklikleri de Banka'ya işbu Sözleşme’nin 54. maddesi uyarınca bildirmek
ve belge örneklerini vermekle yükümlüdür.
f. Müşteri tüzel kişi olup da TTK'da sayılan şirketlerden ise, işbu Sözleşme'nin akdi sırasında yürürlükte olan ana
sözleşmesinin bir örneğini, gerçek kişi veya TTK uyarınca tüzel kişiliği bulunmayan işletme ise kuruluşunu içeren Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi nüshasını, vakıf ise keza yürürlükteki vakıf senedinin bir örneğini Banka'ya vermekle ve bunlarda
vaki olacak değişiklikleri de Banka'ya işbu Sözleşme’nin 53. maddesi uyarınca bildirmek ve belge örneklerini vermekle
yükümlüdür.
7.4. Müşteri ayrıca,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
5
a. Banka'nın kredi ile ilgili olmak üzere, mali durum, işletmenin sevk ve idaresi ile muamelatı hakkında isteyeceği her türlü
bilgiyi eksiksiz vermeyi ve genel olarak Banka'nın tedbirli bir kredici sıfatıyla ileri sürebileceği sair talepleri yerine
getirmeyi, anılan uygulama ile ilgili mal ve hizmetleri, işletme hesaplarını ve kayıtları, bunlara ilişkin müsbit evrakı daima
Banka’nın tetkik ve kontrolüne açık bulundurmayı, taşınmazları ve diğer varlıkları ile ilgili tasarrufları konusunda bilgi
verilmesi yükümlülüğü bulunduğunu,
b. Banka’nın, bu tetkik ve kontrollerde fabrika ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı, her zaman
serbestçe ziyaret ve teçhizatı, muameleleri, faaliyetleri tetkik etme hakkı bulunduğunu,
c. Banka’nın haklı sebeple gerekli gördüğü hallerde, masrafları Müşteri tarafından karşılanmak üzere, tüm inceleme,
tetkik ve kontrolün, Banka’ca da uygun bulunacak bağımsız bir denetçiye veya denetim kuruluşa yaptırılabileceğini,
kabul ve taahhüt eder.
7.5. Müşteri, EFT / Yurtiçi - Yurtdışı Havale / Döviz Đşlemleri / Keşide ettiği Çek, Bono, Poliçe ödemeleri ile cari hesabını
borçlandırıcı her türlü para hareketlerine yönelik olarak verdiği talimatlar ve/veya talimat olmaksızın hesabının /
hesaplarının gün içlerinde / aynı gün içerisinde eksi bakiyeye dönüşmesi durumunda; Banka’nın uygun görmesi halinde
ve kendisine ayrıca bir Bildirimde bulunmaksızın, eksi bakiyenin gün sonunda kapanmasını teminen, günlük/gün içi kredi
kullandırmasını talep ve kabul eder. Bu amaçla kullandırılacak kredinin kendisince aynı gün kapatılacağını, kapatılmadığı
takdirde temerrüt halinin oluşacağını ve bu nedenle doğmuş/doğacak tüm borçlarını, gecikme faizleri ile birlikte nakden ve
def’aten ödeyeceğini, yine Banka’nın, bu işlemler nedeniyle doğmuş / doğacak tüm alacaklarını, Müşteri adına gelen
havale bedellerinden, tahsil edilecek her türlü kambiyo senetlerinden, ihracat / akreditif bedellerinden, Banka nezdinde
doğmuş/doğacak tüm hak ve alacaklarından mahsup etmeye yetkili olduğunu, aksi halde, aşağıdaki 38. madde uyarınca
işlem başlatmakta muhtar olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.6. Müşteri, genel olarak mali durumunu olumsuz etkileyecek işlemler, eylemler ve borçlanmalardan kaçınacak ve söz
konusu işlem, eylem ve borçlanmalar ile ilgili olarak Banka’yı derhal haberdar edecektir.
7.7. Müşteri, mal varlığını herhangi bir ipotek, rehin, teminat devri veya (mülkiyetin veya alacaklının inançlı devri ve
koşullu devir de dâhil olmak üzere) hakların temliği, mülkiyetin muhafazası, hapis hakkı veya benzeri sonuç ve etkiye yol
açacak türde bir düzenleme veya takyidat tesis etmemeyi kendisinin ve/veya Kefiller'in doğrudan veya dolaylı olarak
kontrolü altında herhangi bir kuruluşun da böyle bir düzenleme veya takyidat tesis etmesine müsaade etmeyeceğini
beyan kabul ve taahhüt eder.
7.8. Müşteri, işbu Sözleşme’nin akdedilmesi öncesi başlamış ve devam edenler hariç olmak üzere, grubu içindeki
kuruluşlarla işlemin veya hukuki muamelenin piyasa koşullarına uygun olarak ve asgari cari piyasa fiyatıyla yapılması hali
hariç olmak üzere herhangi bir hukuki işleme girmeyecektir. Yine bu çerçeveden olmak üzere, (i) Müşteri’ye ödeme
yapılması veya (ii) piyasa koşullarına uygun cari fiyatla yapılan bir fiili hizmet alımı ile alakalı olması halleri hariç olmak
üzere, Müşteri’nin grup üyelerinden herhangi birine veya yan kuruluşlarına yahut onların ortaklarına herhangi bir lisans,
danışmanlık ücreti, berat ücreti veya başka şekilde bir ödeme yapmayacaktır.
7.9. Müşteri, kullandığı krediyi kendi ihtiyaçları için kullanmakta olup, faaliyetlerini icra ederken ve işlerini görürken,
kambiyo, kara para aklama ve vergi mevzuatı da dahil olmak üzere tüm meri mevzuata uygun olarak hareket edecektir.
Bu bağlamda işbu Sözleşme’nin 59. maddesi hükümleri saklıdır.
7.10. Müşteri, işine ara vermeyeceğini ve işine ara vermesi olasılığını ortaya çıkarabilecek her türlü tehlikeden kaçınmayı,
tüm mali borçlarını her zaman vadesinde yerine getirmeyi ve söz konusu borçlarından kaçınmak saikiyle hareket
etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
7.11. Müşteri, Sözleşme ile lehine açılmış ve açılacak olan kredilerin kullanımı sırasında Çevre Kanunu’nda öngörülen
yükümlülükleri yerine getireceğini, ilgili mevzuat gereği resmi merciler tarafından düzenlenen belgeleri, ruhsatları, kontrol
tutanaklarını Bankaya doğmuş ve doğacak borcu sona erinceye kadar düzenli olarak tevdi edeceğini, Banka’nın bu
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemeye yetkili bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ayrıca cari
mevzuat çerçevesinde yürürlükte olan (i) tüm çevresel lisans ve çevre mevzuatına uyacak, (ii) bu uygulamadan dolayı
oluşan tüm masrafları ödeyecek veya ödetecektir, ve (iii) halihazırda ve daha sonra kendisine ait olan veya kendisi
tarafından işletilen tüm gayrimenkul varlıklar üzerinde böylesi çevre yasaları dolayısıyla Esaslı Olumsuz Etki yapacak
şekilde tasarruf hakkının sınırlandırılmasına yol açacak iş ve işlemlerde bulunmayacaktır. Hâlihazırda ve kredilerinin
devamı süresince kendisine ait olan veya kendisi tarafından kullanılan yahut bir şekilde tasarrufunda bulunan gayrimenkul
varlıklar üzerinde herhangi bir tehlikeli madde üretmeyecek, kullanmayacak, işlemeyecek, depolamayacak, serbest
bırakmayacak veya bu maddeleri tasfiyeye tabi tutmayacak, bu maddelerin nakledilmesini, sağlamayacak ve üçüncü
şahısların da bu tür davranışlarda bulunmasına müsaade etmeyecektir.
7.12. Tüzel kişi Müşterilerde; çoğunluk hisseyi elinde bulunduran ortağın ortaklıktan ayrılması, hisselerini devretmesi, bir
başka ortaklık ile birleşmesi, bir başka ortaklığı satın alması vb. gibi ortaklığın hissedarlık yapısını değiştiren durumlar söz
konusu olduğunda, ilgili hissedarlık yapısını ve oranını değiştiren işlemler gerçekleşmeden önce Tüzel kişi Müşteri
Banka'ya söz konusu işlemler hususunda önceden yazılı olarak bilgi verecektir. Banka'nın bu sebeple Sözleşme'yi
feshetme hakkı saklıdır.
7.13. Müşteri, gerek Sözleşme gerekse Sözleşme ile ilgili her türlü belgeye ilişkin vergilerden ve cezalarından sorumlu
olduğunu, Banka’nın talebi halinde, vergilerin ödendiğini tevsik etmeyi, aksi takdirde Banka’ca talep edilecek meblağları
derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder
7.14. Müşteri, Kendisinin ve / veya Kefiller'in ve / veya dolaylı veya doğrudan kontrolleri altında bulunan bir kuruluşun
tahviller, bonolar, senetler, poliçeler, finansman bonoları veya benzeri belgelerle birlikte her nevi kredi sözleşmeleri ve
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
6
finansal kira sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her nevi finansal sözleşmenin yanı sıra borç olarak ödünç alınan herhangi
bir miktara ilişkin herhangi bir garanti, teminat veya sair sözleşme çerçevesinde Banka'ya veya başka bir Alacaklı / Kredi
Veren / Kuruluş'a borçlu olduğu tutarların veya bir ödeme yükümlülüğünün ödenmemesi / yerine getirilmemesi veya
kendisinin ve/veya Kefiller'in ve / veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrolleri altındaki bir kuruluşun bu borcunun
belirlenmiş vade tarihi öncesinde muaccel hale gelmesi halinde Sözleşme’den doğan borçlarının da muaccel hale
geleceğini kabul ve taahhüt eder.
7.15. Müşterinin bu maddeye aykırı her davranışı sözleşmenin ihlali sayılacak ve Banka’nın bundan doğan zararını
Borçlular ödeyecektir. Müşteri ve/veya Kefiller, herhangi bir zamanda bu maddede kabul ve taahhüt edilen hususlardan
bir veya birkaçının gerçekleşmesi veya ihlali halinde Banka'nın, Sözleşme’nin, 39. maddesi hükümlerine başvurma
hakkına sahip olduğunu fakat bununla yükümlü olmadığını kabul ve beyan ederler.
7.16. Müşteri, Banka’nın dilediği zaman dilediği miktar ve nitelikte Bankaca kabule şayan ticari senetleri rehin etmeyi
taahhüt eder.
7.17. Müşteri, Banka’nın açık yazılı izni olmaksızın ne tasfiye, ne fesih, ne de diğer şekillerde bir başka kişi ile
birleşmeyecek ve konsolide olmayacaktır.
7.18. Banka, Müşteri'nin vekili aracılığı ile kredinin kullandırılmasını kabul ettiği takdirde, Müşteri, vekil veya vekillerinin
adlarını yazılı olarak Banka'ya bildirmekle yükümlü olacaktır. Şu kadar ki, Müşteri'yi temsil etmeye yetkili olduğunu
usulüne uygun nitelikte belgelerle tevsik eden kişilerle Banka'nın işlem yapma hakkı saklıdır. Vekaletin sona erdiği Müşteri
ve/veya Müşteri'nin ölümü halinde mirasçıları tarafından yazılı olarak Banka'ya bildirilir.
8. Geri Ödeme, Erken Geri Ödeme, Eksik Ödeme
8.1. Geri Ödeme
8.1.1. Müşteri, Banka'ya anapara, faiz ve komisyon geri ödemesi dahil her türlü ödemesini Taraflarca mutabık kalınan
vade tarihlerinde nakden, def'aten ve herhangi bir kesinti olmaksızın yapacaktır. Ödemeler belirlenen vade tarihlerinde,
mesai saati içinde ve kredinin kullanıldığı para birimi üzerinden nakden yapılacaktır. Müşteri, herhangi bir Finansman
Belgesi çerçevesinde yapacağı ödemelerde ilgili Finansman Belgelerinde belirtilmiş olan para cinsinden başka bir para
cinsinde ödeme yapma hakkından feragat eder. Müşteri tarafından yapılacak ödemeler (anapara, faiz, masraflar veya
diğerleri) herhangi bir mahsup yapılmadan ve hiç bir şarta tabi olmadan gerçekleştirilecektir.
8.1.2. Müşteri, borçlu cari hesap şeklinde işleyen kredileri, Banka’nın geri ödeme talebinin Müşteri’ye ulaşmasını takiben
belirlenen süre içerisinde derhal nakden ve tamamen herhangi bir kesinti olmaksızın ödeyecektir. Bu çerçevede
kullandırılan gayri nakdi krediler karşılığı nakit tutarların da derhal Banka'ya teminat olarak teslimi şarttır.
8.1.3. Banka, ödeme şekil ve şartlarını Sözleşme hükümleri çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, dilediği zaman
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya ve belli kredileri yeniden yapılandırmaya yetkilidir.
8.1.4. Müşteri bu maddedeki esaslar çerçevesinde ilgili krediyi geri ödeyecek olup; belirlenen son geri ödeme tarihinde
ilgili kredi ve ferileri tamamen ödenmiş olacaktır. Eğer ilgili kredi için tespit edilmiş olan son kredi ödeme tarihi bir iş günü
değil ise bu tarih bir sonraki iş gününe rastlayacak şekilde kabul edilecektir. Ancak bu halde dahi hiç bir şekilde son
ödeme tarihi başka bir takvim ayına sarkmayacaktır. Böyle bir durumda son ödeme tarihi bir önceki iş günü olacaktır.
8.1.5. Müşteri ayrıca Banka’yı söz konusu ödemelerin yapılması için kendisine ait hesapları kullanmak konusunda da
yetkilendirir. Bu çerçevede işbu Sözleşme’nin 16. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
8.2. Erken Geri Ödeme
8.2.1. Borçlu cari hesap şeklinde işleyen krediler hariç olmak üzere, Müşteri’nin bakiye borcunu kısmen veya tamamen
vadesinden önce ödemesi Banka’nın kabulüne bağlı olup Taraflar, Banka’nın kabulü olmaksızın yapılan ödemenin,
vadesinde tahsil edileceği hususunda anlaşmışlardır. Banka, belirli vadeye dayanan kredilerde, Müşteri’nin erken ödeme
isteğini kabul ederse, bunun şartlarını Müşteriye bildirir. Müşteri, kredinin kapama tarihindeki kalan anapara tutarı,
kredinin orijinal vadesine kalan süre, mevcut faiz oranı, kredinin nakit akımı, krediye özgü özellikler, güncel ekonomik
koşullar vb. unsurlar dikkate alınarak Banka’nın belirlemiş olduğu, Bankanın maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve
maliyetleri içeren kredi erken kapatma komisyonunu ve erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergiler, fonlar vb. tüm mali
yükümlülükleri Banka’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2.2. Yurtdışı şubelerden kredi kullandırılması halinde kredilerin tesis edildiği ülkede uygulanan herhangi bir kanun veya
mevzuat yahut bunların yorumlanmasında resmi mercilerce bir değişiklik yapılır veya herhangi bir nedenle ve bunun
sonucunda Banka’nın bu krediyi kullandırması kanuna aykırı hale gelirse, Banka’nın krediyi kullandırma yükümlülüğü
sona erecektir. Böyle bir durumda, Müşteri, Banka’ca yapılacak talep üzerine ve bu konudaki ihbarın yapıldığı faiz
döneminin son gününde, işlemiş faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte kredi tutarını Banka’ya ödeyecektir.
8.3. Eksik Ödeme
Sözleşme, ekleri ve diğer ilgili belge ve sözleşmeler çerçevesinde ödenen veya alınan meblağlar, vadesi gelen
meblağlardan daha az ise, Banka söz konusu meblağı aşağıdaki sıra ile kullanacak ve ödemeler bu sıra dahilindeki
borçların ifası için yapılmış sayılacaktır:
a. Ödenmemiş herhangi bir vergi, resim, harcın tazmini için,
b. Banka’nın ödenmemiş masraf, komisyon ve giderlerinin tazmini için,
c. Ödenmemiş faiz için,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
7
d. Ödenmemiş anapara için,
e. Kredi Dokümanları çerçevesindeki diğer meblağlar için.
9. Faiz, Komisyon, Vergi ve Masraflar
Sözleşme’de düzenlenen bütün kredi ve hizmetler nedeniyle tahakkuk eden / edecek faiz, komisyon, vergi, ve masraflar,
işbu maddede yapılan düzenlemelere tabi olup, Sözleşme’nin tümü için bu maddede belirtilen hükümler uygulanacaktır.
9.1. Genel
9.1.1. Sözleşme gereğince kullandırılacak kredilere Taraflarca mutabık kalınan faiz oranları uygulanacaktır. Bir ödeme
planına bağlanmış kredilerde faiz ödemeleri ödeme planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
9.1.2. Müşteri ile ayrıca yazılı olarak mutabakata varılmamış ise, faiz oranı Banka'nın fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı
tür krediler ve hesaplar için uyguladığı en yüksek oranları geçmemek kaydıyla Banka'ca belirlenebilecektir.
9.1.3. Taraflar, Banka'nın, Sözleşme kapsamında kullandırdığı veya kullandıracağı kredilerle ilgili olarak üzerinde mutabık
kaldıkları faiz oranlarını ve / veya faiz tahakkuk dönemlerini gerekli hallerde ve mevcut iktisadi koşullara göre Müşteri'ye
önceden, internet sitesi, e-posta, faks, mektup, ekstreler, vb. kanallarla bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirmesi
hususlarında mutabıktırlar. Borçlu Cari hesap şeklinde işleyen kredilerde Banka piyasa koşullarına göre Müşteri'ye
Bildirim yapmaksızın faizi değiştirebilir.
9.1.4. Müşteri, faiz artırımının ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliğinin kendisine bildirilmesinden itibaren 1 (bir) iş
günü içerisinde, bildirimden önceki düzenlemeye göre borcunun tamamını kapatarak Banka’nın maruz kalacağı kar
mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, bu nedenle doğabilecek vergiler, fonlar ve sair mali yükümlülükleri Banka’ya ödeyerek,
kredi kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Müşteri, faize ilişkin değişikliklerden etkilenmeyecektir. Müşteri, bu süre
içerisinde borcunun tamamını kapatmaması veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde,
yeni faiz oranını ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmiş sayılır.
9.1.5. 3 (üç) ay ya da daha kısa vadeli Nakdi Kredilerde işleyen faiz kredinin geri ödenme tarihinde muaccel olacaktır. 3
(üç) aydan fazla vadeli Nakdi Kredilerde ise işleyen faiz her 3 (üç) ayda bir (aşağıda belirtilen devreler itibariyle) muaccel
olacaktır.
9.1.6. Banka, münferit her bir kredi kullandırımına ait faiz tutarlarını bunların gider vergileri ile sair resim, vergi ve
harçlarıyla birlikte Müşteri'nin cari hesabına borç yazabilecektir. Müşteri, hesabına borç yazılan faiz ve bunların gider
vergilerini, kredi limiti müsait olsa dahi Banka'ya derhal ve nakden ödemeyi kabul eder.
9.1.7. Faiz oranları ve/veya faiz tahakkuk dönemlerindeki değişiklik, bildirim tarihinden sonraki işlemler açısından geçerli
olacaktır. Banka, yeni oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarlarını BSMV, KKDF ve sair resim, harç ve mali yükümlülükleri
ile birlikte Müşteri'nin cari hesabına borç yazabilir. Müşteri, hesabına borç yazılan faiz ve bunların gider vergilerini, kredi
limiti müsait olsa dahi Banka'ya derhal ve nakden ödemeyi kabul eder.
9.1.8. Kanuni sınırlamalara uygun olarak, cari hesap şeklinde işleyen kredi ve hesaplara bileşik faiz yürütülür. Faizler,
vergiler ve fonlar her yılın 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinde ve 3'er aylık dönemlerde olmak üzere her
halükarda kredi vadesi sonunda usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilerek Banka tarafından, Müşteri'nin hesabına borç
yazılır. Bu tarihlerin tatil gününe denk gelmesi durumunda, bu tarihlerden önceki ilk iş günü faiz tahakkuk ettirilir.
KKDF'deki destekleme primlerinden yararlanan teşvik belgeli orta ve uzun vadeli kredi hesaplarında 30 Haziran ve 31
Aralık tarihlerinde faiz usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilerek Müşteri'nin hesabına borç yazılır.
9.1.9. Müşteri, TCMB’nin veya diğer yetkili mercilerin bu kredilerin faiz ve tahakkuk devreleri için alacakları yeni kararların
da yürürlük tarihinden itibaren uygulanacağını kabul eder.
9.1.10. Taraflar, cari hesapların faizlerinin adât üzerinden gider vergileri ile birlikte, Banka'ca tahakkuk ettirilerek Müşteri
hesabına borç yazılacağı, cari hesaplardan çekilen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek
meblağların, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanların ise yatırıldıklarını takip eden ilk
iş günü valörü ile hesaba alacak yazılacağı hususlarında mutabıktırlar. Her türlü kıymetli evrak muhafaza ve sair
komisyon ve ücretlerinin, teminat mektupları ve aval-kabul komisyonlarının ve sair komisyonların tahakkuk ettirilmesi ve
Müşteri hesabına borç yazılması ile ilgili işlemler hakkında bu Sözleşme'nin bunlara ilişkin hükümleri uygulanır.
9.1.11. Döviz üzerinden açılan kredilerle ilgili her türlü faiz, komisyon, vergi ve diğer masraflar, Müşteri tarafından bahse
konu dövizle ödenecektir. Faiz Oranının Libor/Euribor'a, belirlenen marjın eklenmesi suretiyle hesaplanması halinde esas
alınacak Libor/Euribor oranı, faiz belirleme tarihinde Reuters ekranında o gün için belirlenen ve ilan edilen
Londra/Frankfurt Libor/Euribor oranı olacaktır. Eğer, Reuters ekranı Libor/Euribor ilan sayfasında birden fazla oran
görülecek olursa, faiz oranı, bunların aritmetik ortalaması olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/Euribor oranı
Reuters ekranının ilgili sayfasında belirlenemeyecek olursa, Banka faiz oranını, kote edilmiş son iki banka (veya tek
banka varsa, Banka'nın) faiz oranlarını esas alarak belirleyecektir.
9.1.12. Müşteri, ihracat kredileri, orta vadeli krediler gibi faiz bakımından ayrıcalıklı kredilerin özelliklerinin ve ayrıcalık
uygulamasını gerektiren koşulların ortadan kalkması halinde veya ayrıcalıklı krediler ile ticari kredilerin faiz, komisyon,
vergi ve masraflarını, bu kredilerin belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen kredi taksitlerini
nakden veya Banka tarafından kabul edilecek diğer bir hesabından yatırmadığı takdirde, vadesinde ödemediği faiz,
komisyon, vergi, masraflar, kredi bölümleri ve taksitleri için, Banka, Müşteri'ye göndereceği bir Đhbarname ile ilgili
ödemenin re'sen tayin ve tespit edeceği bir süre içinde gerçekleştirilmesini ister. Müşteri, bu süre içinde istenilen miktarı
nakden veya Banka tarafından kabul edilecek diğer bir hesabından ödemediği takdirde, ödenmeyen miktarlar için bu
Sözleşme'nin 9.3. maddesinde belirtilen oranda gecikme ve temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
8
9.1.13. Herhangi bir zamanda kredinin tesis edildiği veya kullandırıldığı ülkede herhangi bîr devlet kuruluşu yahut bu
konuda yetkili bir merci tarafından Banka'nın tabi olduğu şartlar, özellikle sahibi bulunduğu aktifler, kredi ve müstakriz
fonları konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunların tefsirinde bir değişiklik, ekonomik kriz veya iktisadi şartlarda
ciddi ölçüde değişiklikler, Banka'nın kredi tesis ve idame maliyetlerini artırırsa, Müşteri, Banka'nın talebi üzerine ve ilave
faiz ödemesi yoluyla maliyet artışını karşılayacaktır.
9.1.14. Alacaklı cari hesaplar borç bakiye verdiği takdirde, bu bakiyenin doğduğu tarihten itibaren hesaplanacak borç
adata, ayrıca hesapta provizyonsuz ödemeler ve buna benzer nedenler sonucunda valör itibariyle oluşacak borç adata,
mevzuatın cevaz verdiği Banka tarafından bu dönemde en yüksek faiz oranı uygulanan kredi türünün faiz oranı ile gider
vergisi ve fon payı uygulanmaya başlanır. Müşteri, bakiyenin ödenmesi için yapılacak bir Bildirimden itibaren de, işbu
Sözleşme’nin 9.3 maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacak faiz oranının uygulanmasını kabul eder.
9.1.15. Banka tarafından Müşteri'ye tahsis edilecek ve kullandırılacak krediler nedeniyle oluşan maliyetlerin karşılanması
için Müşteri'den komisyon, masraf, ücret ve benzeri adlar altında ödeme talep edilir. Bu maliyetler kredi tahsisi
aşamasında, kredi kullandırımından önce, kullandırım sırasında ve sonrasında oluşabilir. Kullandırım aşamasında
Müşteri'ye yansıtılacak maliyetler Banka tarafından hesaplanarak Müşteri'ye detaylı bilgi verilecektir. Kanunen ilan
edilmesi zorunlu olan komisyon, masraf ve ücretler Banka'nın internet sitesinde yer almaktadır. Bunlar dışında Müşteri
kredi kullandırımı nedeniyle kendisinden tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon, ücret, vergi, fon vs bilgileri Banka
şubelerinden öğrenebilecektir. Banka, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, masraf, komisyon ve ücret oranlarını ve
miktarlarını değiştirebilir. Banka, gerekli gördüğü hallerde internet sitesinde ilan ederek, telefon, e-posta, SMS, normal
posta ile gönderilecek sirküler mektuplar, ekstreler vb iletişim kanallarını kullanarak masraf, komisyon ve ücretlerde
oluşacak değişiklikleri Müşteri'ye bildirebilir.
9.1.16. Sözleşme’nin ve bu nedenle tesis edilen/edilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerin gerektirdiği/gerektireceği her
türlü masraflar ve Sözleşme’ye veya Sözleşme’ye ek olarak imzalanacak sözleşmelere istinaden kullandırılan Kredilere,
bu kapsamda alınan teminatlara, sözleşmelere ve belgelere ilişkin halen mevcut veya ileride konulması muhtemel gider
vergisiyle diğer her türlü vergi, resim ve harçlar, ayrıca bunlarla ilgili olarak tarh edilebilecek cezalar, sigorta prim ve
masrafları ve bunlarda meydana gelebilecek artışların ödenmesi yükümlülüğü Müşteri’ye ait olup, alınan faiz, komisyon ve
gider vergileri, haklı bir sebep olmadığı sürece Müşteri'ye iade edilmez.
9.1.17. Müşteri'nin mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde hesaplanan teminat mektubu komisyonlarını aylık veya üçer
aylık devre başında nakden veya hesaben ödememesi halinde, Banka bir Bildirim ile re'sen tayin ve tespit edeceği bir
süre içinde devre komisyonunun ödenmesini Müşteri'den ister. Müşteri bu süre içinde istenilen miktarı yatırmadığı
takdirde, ödenmeyen komisyon tutarı üzerinden devre başından itibaren Banka'ya işbu Sözleşme’nin 9.3 maddesinde
belirtilen oranda gecikme ve temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.
9.1.18. Müşteri kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masrafları; üçer
aylık devrelerin başında veya vadesinde ödemediği takdirde, bunların tutarını nezdindeki alacaklı cari veya rehinli
hesaplarından ayrıca onayını almaya lüzum kalmadan Banka’nın re’sen mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.
Müşteri ayrıca, cari veya rehinli hesabının bulunmaması halinde, var ise borçlu hesabına bu da yok ise, geçici hesapta
borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan doğan bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için
Banka’ca, işbu Sözleşme’nin 9.3 maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi ve temerrüt faizi ile gider vergisinin tahakkuk
ettirileceğini kabul eder.
9.1.19. Đşbu Sözleşme ile Müşteri'nin yükümlendiği gider vergisini Banka, vergi dairesine yatırmadan Müşteri'den talep ve
tahsile hakkı olduğu gibi, Müşteri'nin temerrüdü sebebiyle aleyhine takip ve dava açılması halinde de gider vergisini ilgili
vergi dairesine ödemeden Banka'nın takip ve dava ikamesi suretiyle Müşteri'den talep hakkı vardır. Banka, bu vergi, fon,
resim ve harçları ilgili mercilere ödemek zorunda kaldığı takdirde, Müşteri bu tutarları Banka'nın ilk talebinde ödemeyi,
temerrüt halinde ise borcuna, oranı işbu Sözleşme'nin 9.3. maddesinde belirtilen temerrüt faizinin uygulanmasını kabul
eder. Alınan faiz, fon, komisyon ve gider vergileri hiçbir nedenle kısmen veya tamamen Müşteri'ye iade edilmez.
9.1.20. Müşteri, Banka'ya tevdi ettiği senetlerin, Banka'nın şubesi bulunmayan yerlerdeki bankalara tahsili için
gönderilmesi durumunda, aracı bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin de kendisi tarafından
karşılanacağını taahhüt eder.
9.1.21. Müşteri, kullandığı kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanlığı ve benzer resmi kurumların
Banka’dan, her ne ad altında olursa olsun, tahsil edeceği tutarları, derhal ve nakden Banka’ya ödemeyi kabul eder.
9.1.22. Sözleşme’nin teminatı olarak alınan ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonları; nominal
değerlerinden yüksek olması kaydıyla piyasa değerleri üzerinden, aksi takdirde veya piyasa değerinin belirlenememesi
halinde nominal değerleri üzerinden, diğer taşınır veya taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları, muhafaza ve
sair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile
birlikte, Banka’ca Müşteri hesabına borç yazılacaktır.
9.1.23. Vergi, Resim, Harç ve BSMV istisnalarıyla ilgili olmak üzere, Müşteri; ilgili kanun, kararname, tebliğ ve sair
mevzuata uygun hareket etmeyi ve istisnalara ilişkin taahhütleri/şartları süresinde gerçekleştirmeyi, aksi halde, uygulanan
tüm istisnalar nedeniyle, Vergi Usul Kanunu’ndan doğmuş/doğacak ilgili her türlü cezayı, gecikme faizleriyle birlikte
def’aten ödemeyi taahhüt eder.
9.1.24. Sözleşme ile açılan kredinin tamamı veya bir bölümü şimdi veya ilerde veya işlemin kısmen herhangi bir
safhasında veya bölümünde dövizle ilgili bir işlem için de kullanıldığı takdirde, (ithalat, ihracat, teminat mektupları, havale,
döviz karşılığı krediler, efektif, çek, kabul kredisi v.s. gibi her nev'i kambiyo ve döviz işlemleri) Sözleşme’nin diğer
bölümlerindeki özel hükümlerinden başka Müşteri ayrıca Türk ve yabancı memleket kambiyo mevzuatının mevcut veya
ileride yürürlüğe girecek şartlarına, bu konuda ilgili mercilerden alınacak talimatlara Banka'nın ayrı bir uyarısını
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
9
beklemeden uymayı ve gereklerini derhal yerine getirmeyi, bunu yapmadığı takdirde Banka'nın işlemi her safhasında
dilediği şekilde kendisini temsilen iptal etmeye hakkı bulunduğunu, bu vesileyle Türkiye ve yabancı ülkelerde
gerçekleşecek bütün komisyonları, masrafları, tazminatları, faizleri, kur farklarını vs. ödemeyi veya transferlerin
yapılmaması dolayısıyla ilgililerin isteyebilecekleri masraflarını, bizzat Banka'nın kendi masraflarını Banka'nın veya
muhabirinin arbitraj masraf ve farklarını ayrıca ödemeyi, gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.
9.1.25. Müşteri’ye finansal kiralanmak üzere satın alınacak veya ithal edilecek mallar Banka adına alınsa veya ithal edilse
dahi bu mallara ilişkin olarak doğmuş ve doğacak her türlü vergi ve yabancı para esasına dayalı kredilerde Müşteri’ye
kredinin kullandırıldığı tarih ile fiili ödeme tarihleri arasındaki kur farklarından doğacak Kur Farkı Katma Değer Vergisi,
KKDF, Gümrük Vergisi, BSMV, Damga Vergisi ve Gider Vergisi de dahil tüm mali yükümlülükler Müşteri’ye aittir. Bu
vergiler ile ilgili olarak bizzat Banka tarafından teminat mektubu ve sair taahhüt verilmiş olsa veya tarh, tahakkuk ve
tahsilat Banka adına yapılmış olsa dahi her türlü mali yükümlülük ile bunların ceza ve ferileri de Müşteri’ye aittir.
9.1.26. Müşteri, hesabın kat edilmesi veya kredi ya da teminat ilişkisinden dolayı Banka'nın göndereceği Đhbar veya
belgeler için yapacağı her türlü masrafları, noter masraflarını ve benzeri giderleri de Banka'ya nakden ve defaten ödemeyi
kabul eder.
9.1.27. Müşteri, talep ettiği ve Banka'ca kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaktan tek taraflı iradesi ile vazgeçmesi
veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt ettiği kredi koşullarını yerine getirememesi halinde, Banka'nın ilgili
kredinin dosyalama, ekspertiz masraflarını, tahsis edilen kredinin hiç ya da süresinde, tamamen veya kısmen
kullanamamasından kaynaklanan komisyonlarını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm masraflarını nakden ve defaten
ödemeyi kabul eder.
9.1.28. Müşteri'ye kullandırılacak kredinin Banka'ca yurt dışında yerleşik kredi kuruluşlarından temin edilmesi ve bu
hususun Müşteri'ye yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi halinde, Müşteri, Banka'nın yabancı kredi kurumlan ile akdettiği
kredi sözleşmeleri çerçevesinde komisyon, masraf ve sair adı altında ödemekle yükümlü olduğu tutarları baz alarak,
Banka'nın talebi üzerine Banka'ya ödemeyi kabul eder.
9.1.29. Müşteri işbu Sözleşme'nin ve bu nedenle verdiği veya vereceği her türlü teminatlar ve bunlarla ilgili işlemlerin
gerektirdiği ve gerektireceği masraflar ile bunlardaki artışların (sigorta prim ve masrafları dahil) ve halen mevcut veya
ileride ihdas olunacak her türlü vergi, resim ve harçlar ve tarh edilecek cezalarının ve bunlarda yapılacak değişikliklerin
getireceği yükümlülüğün kendisine ait olacağını, bu tutarların Banka tarafından cari hesabına borç geçilmesine muvafakat
ettiğini, hesabının müsait olmaması halinde varsa müstakriz hesabı limitinin kullanılmasını kabul eder.
9.1.30. Müşteri, kanun veya diğer düzenlemeler sonucu Banka'ya yapacağı ödemelerden bir kesinti yapılmasının zorunlu
olması halinde bu kesinti yapılmamış olsaydı Banka'nın eline geçecek net tutara eşit tutarda bir ödemeyi teminen ilave
ödeme yapmayı kabul eder.
9.2. KKDF
Đşbu Sözleşme’de yer alan kredi hesaplarına, Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredilere, yürürlükte
bulunan ve sonradan yürürlüğe girecek yasa, kararname ve tebliğlere göre KKDF uygulanması halinde aşağıdaki
hususlar geçerli olacaktır.
9.2.1. Müşteri, yürürlükteki mevzuata göre, KKDF'na yanlış bilgi/belge vermek suretiyle, haksız olarak "destekleme
primi"nden yararlanır ise, faizi veya diğer mükellefiyetleri ile bu primlerin geri ödenmesinden sorumlu olduğunu kabul
eder.
9.2.2. Müşteri, KKDF ile ilgili her türlü bilgiyi gerektirdiğinde ve istendiğinde TCMB'na verilmek üzere Banka'ya ibrazla
yükümlü olduğunu kabul eder.
9.2.3. Müşteri, KKDF'ndan kendisine yapılacak her türlü destekleme priminden doğan ve doğacak alacaklarını Banka'ya
temlik eder. Böylece Banka'nın temlik edilen destekleme priminden tahsil ettiği miktarlar oranında, Müşterinin faiz borcu
veya açılan kredi ile ilgili borçlu cari hesabına para yatırma taahhüdü son bulur.
9.3. Gecikme ve Temerrüt Faizi
9.3.1. Müşteri, kredi borcunu, faiz, komisyon, masraf, bilimum vergi, resim ve harçlarını veya diğer tutarları (kur, arbitraj
farkları vb.) işbu sözleşmeden doğan borçlarını gününde/vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi veya ayrıca bu
sözleşmede belirtilen temerrüt hallerinden birinin vuku bulması halinde, temerrüdün doğduğu tarihten itibaren Banka'ya
ödeme yapacağı tarihe kadar geçecek günler için, ilgili mevzuatla getirilen/getirilecek sınırlamalar saklı olmak kaydıyla,
temerrüt tarihinde Banka'nın mevzuat gereğince TCMB'na uygulayacağını bildirdiği, aynı tür ticari kredilere uygulanan en
yüksek kredi faizinin oranına bu oranın %50'sinin (yüzde ellisinin) ilavesiyle belirlenecek oran üzerinden temerrüt faizini
(teşvik kapsamındaki kredilerde ayrıca mevzuat ile öngörülen ceza faizini), ödeyeceği bu faizlerin yanında vergiler, fonlar
vb. mevzuat veya sözleşme gereğince ödenmesi gereken diğer mali yükümlülüklerini, mevzuat değişikliği ile sonradan
getirilecek her türlü vergi ve yükümlülüklerini, yasal takip giderleri, vekâlet ücreti ve sair her türlü mali külfetlerini de
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
9.3.2. Müşteri’nin kredi borcunu (taksitlendirilmiş kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde
ödenmemesi veya borcun Sözleşme kapsamında muaccel hale gelmesi halinde; alacağın muaccel hale geldiği tarihten
Banka tarafından cari hesabın veya hesapların kesilmesi konusunda Müşteri’ye yapacağı ihtarda belirtilen sürenin
hitamına kadar geçecek süreye kadar Banka'nın mevzuat gereğince TCMB'na uygulayacağını bildirdiği, aynı tür ticari
kredilere uygulanan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50'sinin (yüzde ellisinin) ilavesiyle belirlenecek oran
üzerinden gecikme faizini, ödeyeceği bu faizlerin yanında vergiler, fonlar vb. mevzuat veya sözleşme gereğince ödenmesi
gereken diğer mali yükümlülüklerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
10
9.3.3. Kredi tutarının yabancı para cinsinden belirlendiği hallerde Banka, bu krediden kaynaklanan alacağının, dilerse
takip ve dava tarihinde Banka’nın serbest döviz satış kuru üzerinden hesaplanmış TL karşılığını talebe yetkilidir. Bu
durumda krediden kaynaklanan Banka alacağına; muacceliyet, takip ve dava tarihinden Banka’ya ödendiği tarihe kadar
geçecek süre için borcun TL’ye çevrildiği tarihte Banka’da TL cinsi krediler için geçerli en yüksek kredi faiz oranının %50
(yüzde elli) fazlası oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.
9.3.4. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan kur farklarını ve arbitraj masraflarını ödemekte
gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur farkı tutarı üzerinden, kredinin kat’ı veya vade sonu tarihinden fiili ödeme tarihine
kadar Sözleşme’de düzenlenmiş bulunan temerrüt faizini ve ferilerini ödeyeceğini kabul eder.
10. Hesap Özeti Gönderilmesi
10.1. Banka, kendi takdirinde olmak kaydıyla, işbu Sözleşme gereğince açmış bulunduğu Hesap hakkında Müşteri'nin
Sözleşme’de belirtilen adreslerine birincisi Ocak, Şubat, Mart (31 Mart'ta sona eren devre), ikincisi Nisan, Mayıs, Haziran
(30 Haziran'da sona eren devre), üçüncüsü Temmuz, Ağustos, Eylül (30 Eylül'de sona eren devre), dördüncüsü Ekim,
Kasım, Aralık (31 Aralık'ta sona eren devre) aylarını kapsamak üzere 3 (üç) aylık dönemler sonunda; orta ve uzun vadeli
kredilerde ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren devrelerde, devrenin sonundan başlayarak 15 (onbeş) gün
içinde Đşbu Sözleşme'nin bildirimlerle ilgili 52. maddesi hükümleri uyarınca noter kanalı ile veya sayılan yöntemlerle (posta
ve kurumsal elektronik posta dahil) Müşteri tarafından yazılı olarak beyan edilen tebligat ve iletişim adreslerine birer
hesap özeti gönderebilir. Mevzuatın mümkün kıldığı diğer bildirim usulleri saklıdır.
10.2. Müşteri, Banka’nın Noter kanalı ile gönderdiği hesap özetlerinin, hesap veya faiz tahakkuk dönemlerini takip eden
15 (onbeş) gün içinde Notere tevdi edilmesinin yeterli ve geçerli olduğunu kabul eder.
10.3. Müşteri, otomasyon sisteminden üretilen hesap özetlerinin ve dekontlarının imzasız olarak gönderilmesini kabul
eder.
10.4. Müşteri, tebliğ edilen hesap özetlerine, aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde noter aracılığı ile itirazda bulunmazsa,
hesap özetlerinin içerdiği hususları kabul etmiş addolunur.
10.5. Yukarıdakilere halel getirmeksizin, Müşteri’nin Banka’nın yapacağı bildirimlere veya göndereceği hesap özetlerine
itiraz etmesi, Müşteri’nin Banka’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini durdurmaz veya tatil etmez.
11. Müşteri Tarafından Yapılacak Havaleler
11.1. Müşteri, bu krediye dayanarak açılan cari hesaplarına borç yazılmak ve/veya Banka’daki diğer alacakları ile mahsup
edilmek suretiyle karşılanabilmesi mümkün bulunmak koşuluyla ve Banka’ca kabul edildiği takdirde havale emri verebilir.
Kabul edilen havale emirlerinin lehdara verilmesiyle Banka’nın sorumluluğu son bulur.
11.2. Müşteri her havale emrinde havalenin lehdarını, miktarını, ne suretle gerçekleştirileceğini gösterecektir. Havalenin
haberleşme aracının bildirilmemiş olması halinde Banka, giderleri Müşteri’ye ait olmak üzere uygun gördüğü aracı
seçmekte serbesttir.
11.3. Havale emirleri için yazılan mektupların postada kaybolmasından, telgraf, telefon, faks, EFT, SWĐFT, Banka'nın
Genel Müdürlüğü ve şubeleri arasındaki bilgi işlem sistemlerinin on-line bağlantısı ve telekslerdeki yanlışlıklardan, her
türlü gecikmelerden ve bu nedenle doğabilecek zararlardan kendisine atfedilebilir kusuru oranında ve aleyhine
kesinleşmiş bir mahkeme kararının gerektirdiği ölçüde sorumlu olacak ve havale bedellerinin lehdara ödenmesi halinde
Banka'nın sorumluluğu kesin olarak son bulacaktır.
11.4. Müşteri, havale tutarının lehdarın borcu için haczedilmesi ve haczen tahsili halinde Müşteri'nin Banka'ya ve
muhabirlerine karşı hiçbir talep hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder.
11.5. Banka, havale emrinin gerektirdiği bütün giderler ile gider vergilerini nakden ödemesini Müşteri'den isteyebilir veya
dilerse bunları Müşteri’nin cari hesabına borç yazabilir.
II.
TEMĐNATLARLA ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER
12. Kredinin Teminatsız (Açık) Kredi Şeklinde Kullandırılması
12.1. Banka uygun görürse, Sözleşme ile açılan krediyi, kısmen veya tamamen açık kredi (teminatsız) şeklinde
kullandırabilir.
12.2. Banka dilediği takdirde açılan kredinin açık kredi şeklinde devamına veya tasfiyesine ya da açık krediyi Müşteri'nin
diğer kredi hesaplarına devretmeye ve borç kaydetmeye ve bu kredi nedeniyle Müşteri'den teminat istemeye yetkilidir.
13. Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması
13.1. Taraflar, Banka'nın, işbu Sözleşme ile açtığı krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü maddi veya
gayrimaddi teminat, özellikle altın, her türlü kıymetli evrak, emtia ve emtiayı temsil eden konişmento ve diğer taşıma
senetleri ve benzeri belgeler, ticari işletme rehni, hisse senetleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, mevduat sertifikaları,
hazine bonoları, her nevi gelir ortaklığı senedi, finansman bonosu, yatırım fonu katılım belgeleri, varlığa dayalı menkul
kıymetler, nakit ve mevduat rehni, alacak ve diğer (sınai olan veya olmayan) haklar rehni ve/veya temliki, kefalet, garanti,
taşınır mallar rehni ve taşınmaz mal ipoteği (gemi dahil) ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat
karşılığında kullandırabileceği konusunda anlaşmışlardır. Banka, akreditiflerde, bu krediyi ayrıca konişmentonun teminat
amacıyla Banka adına düzenlenmesi veya cirosu veya temliki yoluyla kullandırabilir.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
11
13.2. Teminatın miktarı ve çeşidi; kredinin limitine, şekline, özelliklerine, şartlarına ve Banka açısından oluşturduğu riske
göre Banka tarafından belirlenir. Banka, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen
veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin
veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda teminat marj oranlarını değiştirebilir, Müşteri'den belirleyeceği şekil ve
koşullarla yeniden veya ilave teminat isteyebilir. Banka, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne
uygun olarak teminine bağlı kılabilir.
13.3. Müşteri Banka ile anlaşması sonrasında krediyi mevduat rehni karşılığında kullanacak ise Banka'nın Müşteri'nin
Banka'daki vadesiz veya vadeli TL veya döviz mevduatını bloke bir hesaba nakledip nakletmemekte serbest olduğunu
bilmekte ve bloke hesaptaki parasının, krediden doğan borcunun faiz ve sair masraf ve vergileriyle birlikte geri
ödeninceye kadar Banka'ya merhun olduğunu kabul etmektedir. Aksine bir yazılı anlaşma olmadıkça Banka Müşteri'nin
bloke hesaptaki parasına faiz verip vermemekte serbesttir.
13.4. Kredinin birden fazla cari hesap şeklinde kullandırılması halinde, Banka dilerse her cari hesap için bir veya birden
çok teminat isteyebilir. Bu durumda teminatlar, Müşteri'nin Banka'ya olan borçlarının tamamının karşılığını oluşturmaya
devam ederler.
13.5. Banka, bu kredi için birden fazla taşınır ve taşınmaz mal veya kefalet ve sair türlerden teminatların birlikte
gösterilmesini isteyebileceği gibi, haklı sebep halinde teminatların değiştirilmesini, yeni ve/veya ek teminat ya da
Banka'nın tayin edeceği miktarda nakdin depo edilmesini isteyebilir.
13.6. Müşteri, krediyi kullanmak için kendisinden istenen teminatları Banka tarafından saptanacak koşul ve şekillerde,
kredinin limitine, marjının oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde Banka'ya vermekle yükümlü olduğunu
bilmektedir. Banka, teminat karşılığı vereceği kredileri, bu teminatların Banka'ca kabul edilebilir koşul ve şekillerde
tesisinden ve tescilinden sonra kullandırma hakkını saklı tutar.
13.7. Banka, kendisine verilen teminatlardan, akreditif konusu mallardan, akreditif ve belgelerle ilgili işlemlerden, bunların
her türlü araç ile taşınmasından, korunmasından ve geri verilmesinden ötürü ancak ağır kusuru oranında sorumlu olup,
ağır kusurun ve zararın ispatı Müşteri’ye aittir. Banka’nın teminat olarak rehin aldığı her türlü mallar ile akreditif konusu
malların, gerek yolda bulunduğu, gerek gümrük ve transit depolarında veya diğer depolarda (Banka’nın malı veya kirası
altındaki depolar ve fiktif depo dahil) kaldığı sürece uğrayabileceği her türlü hasar, kayıp ve ilgili masraflar ile büyük ve
küçük avaryadan ve kurtarmadan ileri gelebilecek her türlü sonuç ve masraflar Müşteri'ye aittir.
13.8. Banka, Müşteri'den alacağı mevcutsa, teminatların kısmen geri verilmesi isteğini kabul edip etmemekte serbesttir.
13.9. Banka, Sözleşme ile açtığı kredilerin, başkaca teminatları bulunsa dahi, gerektiğinde ve yürürlükteki mevzuat
hükümleri içerisinde, Banka lehine uygun gördüğü taşınmaz mal ve/veya gemi ve/veya uçak ipoteği kurulması suretiyle
alacağının temin edilmesini isteyebilir ve kredinin kullandırılmasını, kurulmasını talep ettiği ipoteğin tesciline bağlı kılabilir.
13.10. Sözleşme nedeniyle, Müşteri ve/veya üçüncü kişiler tarafından, Banka lehine ayni ve şahsi teminat gösterilmesi
sırasında doğacak bütün masraf, komisyon ve ücretler ile bunlara ait gider vergileri ve sair vergi, resim ve harçlar
Müşteri’ye aittir. Tahakkuk ettirilecek tüm vergi ve masraflar Müşteri tarafından Banka'nın ilk talebi üzerine Banka'ya
ödenecektir.
13.11. Banka alacağı teminatlar için mevzuatta meri hadler üzerinden ve cari usullere göre komisyon ve ücret tahakkuk
ettirmek hakkına sahiptir. Tahakkuk ettirilecek komisyon ve ücretler ile bunlara ait gider vergileri, diğer vergi ve masraflar
Müşteri tarafından Banka'nın ilk talebi üzerine Banka'ya ödenecektir.
13.12. Müşteri Banka tarafından açılacak akreditiflerde, konişmentonun teminat amacıyla Banka adına düzenlenmesinin
ya da ciro edilmesinin veya temlikinin talep edilmesi halinde bu talebe uyacağını aksi takdirde Banka tarafından kredi
kullandırılmayacağını kabul etmiştir.
13.13. Müşteri, bu Sözleşme hükümleri uyarınca Banka'ya verdiği teminatların Banka tarafından lehine düzenlenecek
teminat mektupları ve kontrgarantilerin ödenmesi amacıyla kullanılacağını kabul ve taahhüt eder.
14. Teminatların, Banka’nın Her Türlü Alacaklarının Karşılığını Teşkil Etmesi
14.1. Đşbu Sözleşme’ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve
alacaklar, akreditif konusu mallar, Banka'nın merkez ve şubelerinden herhangi birisinin, mevcut ve/veya ileride
doğabilecek vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının da teminatını teşkil eder. Bu kapsamda Banka’nın herhangi
bir krediyi teminen aldığı/alacağı teminat, Banka’nın diğer kullandırdığı ve kullandıracağı Kredilerin de teminatını teşkil
eder. Müşteri’nin, başka bir Kredi sebebi ile Banka’ya borcunun olması halinde, mevcut teminat kalan Kredi borcu için de
teminat teşkil etmeye devam eder. Bu itibarla Müşteri, her türlü teminatın en son alacak ödeninceye kadar devam
edeceğini kabul ve eder. Müşteri’nin talebiyle Müşteri’nin limitinden başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiye Kredi
kullandırılması halinde, Banka’ya verilen teminatlar bu kredinin de teminatını teşkil eder.
14.2. Teminatlardan senet tahsili, hisse/pay senetleri karşılığının verilmesi ve tahvillerin itfası, kuponların tahsili, rehinlerin
paraya çevrilmesi, sigorta tazminatının tahsili, kamulaştırma bedeli alınması şeklinde veya her ne şekilde olursa olsun
elde edilecek bedellerin toplamı ile rehinli hisse/pay senetleri ve tahvillerin yerini alacak yeni senet ve tahviller de, asıl
teminatlar gibi ve aynı şartlarla Banka'nın teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Banka'nın rehin hakkı devam
edecektir. Ortaklık paylarının rehnedilmiş olması halinde, bu rehin sermaye arttırılması suretiyle oluşacak yeni paylar
üzerinde de aynen devam edecektir. Banka, bu teminatları veya bedellerini, yasal koşullar çerçevesinde alacaklarından
herhangi birine veya birkaçına ve Müşteri'ye ihbarda bulunarak mahsup veya bu kredi hesabına alacak kaydetmeye
yetkilidir. Ancak Banka’nın, bu hakların kullanılmamasından dolayı hiçbir mesuliyeti olmayacaktır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
12
14.3. Müşteri, Banka'nın yapacağı her türlü tahsilâttan ilk önce faiz ve masraf borcuna mahsup edilmesine; ancak hiçbir
faiz borcu ve masraf borcu kalmadığı takdirde anaparaya mahsubunu kabul ve taahhüt eder.
15. Banka’nın Nakit Depo Edilmesini veya Ek Teminat Verilmesini Đsteme Yetkisi
15.1. Banka Müşteri ile kredi ilişkisi süresince gerekli gördüğü durumlarda Müşteri'den verdiği teminatların değiştirilmesini,
mevcut teminatların yeni belirleyeceği marjlar doğrultusunda arttırılmasını, yeni ve/veya ilave olarak teminat verilmesini ya
da açılacak ayrı bir hesaba nakdi teminat yatırmasını Müşteri'den talep edebilecektir. Müşteri Banka ile girdiği kredi
ilişkisinde Banka'nın bu tür ek talepleri olabileceği konusunda bilgilendirilmiştir.
15.2. Banka, Sözleşme’ye dayalı olarak Müşteri lehine düzenlenen teminat mektubu, garanti, kontrgaranti veya lehine
açılan ithalat akreditifleri ile Banka veya muhabirlerince kabul edilen veya aval verilen poliçeler nedeniyle, Banka’nın da
sorumlu olduğu tutarların Müşteri tarafından depo edilmesini talep etmeye her zaman yetkilidir. Depo edilen bloke nakit,
Banka'nın doğmuş ve Sözleşme’den, diğer sebeplerden veya tazmin edilmemiş teminat mektuplarından,
kontrgarantilerden ya da diğer garantilerden doğacak alacakları için Banka'ya rehnedilmiştir. Ayrıca Müşteri, Bankayı,
kendisi tarafından Banka’ya herhangi bir zamanda depo edilen nakit teminatlarla Banka nezdindeki yatırım fonlarından
satın alma ve bu fonları, Müşteri’nin menfaatlerini de gözeterek, uygun gördüğü zamanda, miktarda ve fiyatta paraya
çevirme ya da ‘pay değerlerini’ tahsil ederek Müşteri hesabına yatırma hususlarında yetkili kılmıştır.
15.3. Banka gerektiğinde, Müşteriden, borcunu tamamen karşılayabilecek ayni veya şahsi teminat vermesini ve menkul
ve gayrimenkul malları, hisse senedi ve tahvilleri ve diğer değerleri rehnederek, lehine ek teminat tesisini isteyebilir.
Müşteri, Banka’nın talebini, Banka tarafından belirlenen süre içerisinde tam olarak yerine getirmeyi kabul ve beyan eder.
15.4. Banka, gerektiğinde nakdin depo edilmesini veya ek teminat verilmesini serbestçe kararlaştıracaktır. Müşteri haklı
ve geçerli bir sebebi bulunmadıkça Banka'nın bu kararına itiraz hakkının olmadığını, Banka'nın bu yetkisine dayanarak
yapacağı isteği derhal yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, Müşteri’nin teminat verme yükümlülüğünü yerine
getirilmesini sağlamak üzere ihtiyati tedbir almakta, cebri icraya, mahkemelere ve diğer kanun yollarına başvurmakta
serbesttir. Ek teminat gösterilmesi durumunda da, Müşterinin Banka'ya karşı olan her türlü taahhüt ve sorumluluğu aynı
şekilde devam edecektir.
15.5. Banka’nın belirlediği yeni teminat şartları Banka’nın tayin ettiği sürede ve tam olarak yerine getirilmedikçe, Banka
yeni kredi kullandırmayabilir; muaccel hale gelen alacakların tahsili için hesapları kat edebilir. Banka’nın belirlediği yeni
teminat şartlarının Banka’nın tayin ettiği sürede ve tam olarak yerine getirilmemesi, aynı zamanda işbu Sözleşme’nin
kesin fesih nedeni olup, Banka Sözleşme’yi feshedip, bu sebeple uğradığı zarar ve ziyaın giderilmesi talebinde
bulunabilir.
15.6. Teminatın tesisi için ödenecek vergi ve masraflar, ekspertiz ve sigorta masrafları, teminat konusu mallara ait her
türlü gümrük, depo, ardiye, yeddieminlik, bekçilik, nakil ve sair muhafaza ve gözetim masrafları ile rehinli mallara ait
bilcümle belge ve bilgilere ait sorumluluklar da Müşteri’ye aittir. Rehinli mallar, Müşteri’nin hiçbir borcunun kalmaması
halinde Müşteri’ye iade edilecek olup, Müşteri’ye iade için yapılacak her türlü masraflar Müşteri’ye ait olacaktır.
15.7. Müşteri, bu maddedeki taahhütlerini Banka’nın yazılı talebine rağmen yerine getirmediği takdirde; Banka’nın talep
edeceği tutarlara, bu tutarları fiilen ödeyeceği tarihe kadar Banka’nın döviz satış kuru karşılığı bulunacak kur farkı
tutarlarını ve talep tarihinden itibaren Banka'nın mevzuat gereğince TCMB'na bildirdiği, Banka'ca aynı tür ticari kredilere
uygulanan en yüksek kredi faizinin bu oranın %50'sinin (yüzde ellisinin) ilavesiyle belirlenecek oranda temerrüt faizi
yürütülmesini, Banka’nın yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt faizini Müşteri’ye Bildirimde
bulunarak yükseltmeye yetkili olduğunu, KKDF ile BSMV kesintilerinin tahakkuk ettirilmesini, temerrüt faizinin ödenmesi
tarihindeki cari faiz oranının temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha yüksek olması halinde ise, hesaplamada bu daha
yüksek oranın esas alınmasını, söz konusu meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafların kendisi tarafından
ödeneceğini kabul ve beyan eder.
15.8. Đşbu Sözleşme uyarınca Banka’nın, alacağı teminatlar için mevzuatta meri hadler üzerinden ve cari usullere göre
komisyon ve ücret tahakkuk ettirmek hakkı saklı olup, Müşteri, tahakkuk ettirilecek komisyon ve ücretleri, bunlara ait gider
vergileri, diğer vergi ve masraflarla birlikte, verilen bu teminatların kaldırılması, yenilenmesi, yeniden tesisi, değiştirilmesi
ve sair işlemlere ilişkin masrafları da Banka’ya ödemeyi taahhüt eder.
15.9. Banka'nın yukarıdaki fıkralarda belirtilen yetkilerini kullanabilmesi için hesabı kat etmesine gerek bulunmamaktadır.
15.10. Sözleşme ve taahhütler ĐĐK’nun 279. maddesinin 1. bendindeki teminat verme taahhüdü anlamında olup, sonradan
verilen teminatlar da bu taahhüde istinaden verilmiş sayılır.
15.11. Müşteri, teminat konusu mal, hak ve alacakları Banka’nın yazılı muvafakatini almaksızın başkalarına temlik
edemez, teminat konusu hak ve alacaklar ile ilgili olarak Bankadan faiz, kâr payı, kira, ecri misil ve sair nam altında hiçbir
talepte bulunamaz.
15.12. Vadeli akreditif ve her türlü kabul kredili işlemlerde ilgili yükleme evrakının kredi alacaklısına teslimi için Banka
tarafından yapılan Bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde vesaik teslim alınmaz ve/veya başlangıçta Banka’nın
bu tür krediler için belirlemiş olduğu teminat koşullarında belirtilmiş teminatın Banka’ca alınamaması halinde, Banka’nın
söz konusu ithalat bedelinin karşılığını aynı para cinsinden talep etmek için yasal takip sürecine (depo talep davası)
başlamasını Müşteri kabul ve beyan eder.
16. Banka’nın Rehin, Takas ve Hapis Hakkı
16.1. Taraflar, Müşteri'nin Banka veya şubelerinde ya da muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Banka'nın
şubelerinin veya muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek altınlar, altın depo
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
13
hesapları, Türk Lirası ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacakları, bloke paraları, kiralık kasa mevcudu, tahsil için
verdiği her türlü senetler ve çekler, hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, mevduat
sertifikaları, hazine bonoları, finansman bonoları, her nevi gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, ihracat
vesaikleri, akreditif belgeleri, velhasıl her çeşit menkul kıymetler ile kıymetli evraklar ve bunların kuponları ile malvarlığı
değerleri ve bunların paraya çevrilmesi ya da tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka'dan kullanmış
bulunduğu her türlü kredilerinden doğan, her türlü risk veya alacakları için rehin ve hapis hakkı olduğu ve bunların bir
kısmını veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya ve bunları kısmen veya tamamen alacakları ile takas ve
mahsup etmeye, alacaklı ve borçlu cari hesapları arasında serbestçe virman yapmaya yetkili bulunduğu hususunda
mutabıktırlar.
16.2. Banka, Müşteri'nin hesabına alacak kaydedilen tutarları, TBK hükümleri çerçevesinde mahsup etme hakkına sahip
olup, Müşteri, Banka'ya olan borçlarını Banka'da mevcut alacakları ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme hakkının
bulunmadığını, bu hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
16.3. Banka, üzerinde rehin veya hapis hakkı bulunan her türlü alacakların ve değerlerin bir bölümünü veya tümünü bloke
hesaba alıp almamakta, bloke hesaba alınan paralara haklı sebeple faiz yürütüp yürütmemekte ve faiz oranını tayinde
serbesttir.
16.4. Müşteri, tahsile verilmiş olsalar dahi Banka’ya vermiş oldukları poliçe, bono, çek, konişmento, emtiayı temsil eden
senetler dahil bilcümle kıymetli evrakların, tahvillerin, hisse senetlerinin ve bunların kâr payları ve kuponlarının, altın ve
her türlü eşyanın Banka’ya rehinli olduğunu, bunlar üzerinde Banka’nın rehin ve hapis hakkı olduğunu, Banka’nın bunların
bir kısmını veya tamamını bloke etmeye veya ayrı bir bloke hesaba almaya, yabancı paraları Türk Lirası’na veya Türk
Lirası’nı yabancı paraya çevirmeye yetkili olduğunu peşinen kabul ve taahhüt ederler.
16.5. Taraflar, Banka’nın altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, menkul
kıymetlerden hamiline yazılı olanların ve altınların Banka tarafından Borçlu’lara mislen iade edilmesi konusunda
mutabıktırlar.
16.6. Müşteri, TCMB'na yatırdığı ve yatıracağı nakdi teminatları Banka’nın tahsile yetkili olduğunu ve iade edilen
teminatlar üzerinde de Banka'nın rehin hakkının bulunacağını kabul eder.
16.7. Müşteri, üzerinde Banka’nın hapis ve rehin hakkı bulunan teminatları, Banka’nın muvafakatı olmaksızın üçüncü
şahıslara rehin ve temlik edemez.
16.8. Taraflar, Müşteri, lehine gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde Banka'nın hapis ve rehin hakkı bulunduğunu ve
kendisine ihbarda bulunmadan önce de Müşteri adına kabul ve Banka'ya olan borçlarına, yukarıdaki maddeler gereği
mahsup etmeye yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar. Ayrıca, Müşteri tarafından Banka aracılığı ile yapılacak havale
tutarları üzerinde de, Banka'nın rehin hakkı ve mahsup yetkisi vardır.
16.9. Banka’nın takas, mahsup ve virman yetkilerini kullanması için Müşteri’nin borçlarının muaccel olmasına gerek
yoktur. Banka henüz muaccel olmamış Alacaklar için de takas, mahsup, virman haklarını kullanabilir. Müşteri Banka’nın
takas ve mahsup hakkını kullandığı hallerde, vadenin bozulması veya kur değişiklikleri nedeniyle meydana gelebilecek
faiz kaybı, kur farkı zararı ve benzeri kayıp tutarları talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
17. Sigorta
17.1. Taraflar, Banka'nın gerekli görmesi durumunda teminat olarak aldığı, ipotek, rehin (ticari işletme rehni ve altın dahil)
tesis ettiği taşınır ya da taşınmaz malları, sigortalanabilir bütün teminatları, akreditif konusu emtiayı, dilerse ayrıca
Müşteri'nin aktifinde yer alan, merhun olsun, olmasın, altın dahil taşınır ya da taşınmaz malları içeren malvarlığını,
yangına, hırsızlığa, nakliye rizikolarına ve gerekli göreceği diğer her türlü rizikoya karşı dilediği sigorta şirketine, dilediği
bedel, şart ve müddetle, prim borçları ve masrafların tamamı Müşteri'ye ait olmak üzere Banka lehine ve/veya gerekli
gördüğünde muhabiri lehine sigorta ettirmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Bu husus Banka için bir mecburiyet teşkil
etmeyecek ve Banka'ya hiçbir sorumluluk yüklemeyecektir. Banka, daha önce sigorta yapılmış ise buna ait poliçelerin,
‘dain-i mürtehin’ hakkıyla Banka'ya devredilmesini, Müşteri'den isteyebilir. Müşteri, Banka’nın istediği poliçeleri makul süre
içinde Banka’ya ibraz etmez veya ibraz etmesine rağmen Banka’ya devredilen bu poliçeler, Banka’nın gerekli gördüğü /
göreceği rizikoları ve şartları kapsamaz ise, Banka’nın müşteri adına, istenilen riziko ve koşulları kapsayan yeni bir poliçe
yaptırabileceğini ve söz konusu poliçeye ait sigorta primlerini Müşteri’den tahsil edebileceğini kabul ve beyan eder.
17.2. Kredi konusu malların ve teminatların, Banka tarafından sigorta ettirilmesi Banka’nın yükümlülüğü olmayıp, Müşteri
söz konusu sigortaların yapılıp yapılmadığının, yapılmış olması halinde sigortanın kapsamını (süre-rizikolar-tutar vs ) ve
süresi biten sigortaların yenilenip yenilenmediğini takip ile yükümlüdür. Müşteri, kredi konusu malın veya teminatın
mevzuat, malın özellikleri ve şartlardan dolayı sigortalanması gerekip gerekmediğini ve sigortanın hangi riskleri
kapsayacak tarzda yapılması gerektiğini bilmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür.
17.3. Müşteri, sigorta konusu teminatları daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa, Banka’nın söz konusu poliçelere dain-i
mürtehin hakkının işlenmesini, kabul ve beyan eder.
17.4. Müşteri’nin anılan sigortaları yaptırmaması veya süresi sigortaları yenilememesi halinde, Banka söz konusu
sigortayı re’sen yaptırmaya/yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir mecburiyet teşkil etmeyecektir ve
Banka'ya hiçbir sorumluluk yüklemeyecektir.
17.5. Kanunlarda aksi düzenlenmediği surece Banka'nın sigorta bedelini ve bu bedele esas olacak değeri, serbestçe
saptamaya yetkili olduğunu Müşteri kabul eder. Eğer Banka sigorta bedelinin, sigorta değerinden aşağı olmasını uygun
bulursa Müşteri, sigortacının sigorta değerini aşmamak koşuluyla, zararın tamamından sorumlu olmasını sağlamayı ve
prim farkını da ödemeyi taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
14
17.6. Süresi biten sigortaların yenilenmesi yükümlülüğü Müşteri’ye aittir. Banka’nın rehin hakkı sigorta tazminatı üzerinde
de devam eder.
17.7. Müşteri sunmuş olduğu teminata ilişkin Hayat / Ferdi Kaza / Konut / Kasko ve DASK poliçesini ve sair sigorta
poliçelerini Sözleşme’nin imzalanması sırasında Banka’ya ibraz etmediği veya söz konusu poliçelerde Banka’yı ‘dain-i
mürtehin’ sıfatına haiz kılmadığı takdirde, Banka dilerse, Müşteri adına yukarıda belirtildiği şekilde Müşteri’yi / taşıtı /
konutu veya Sözleşme’ye ilişkin olarak verilen teminatı sigorta ettirebileceği gibi, poliçelerin süresinin dolması durumunda
sigorta poliçelerini bu madde esasları içinde Müşteri adına yenileyebilir. Banka’nın Müşteri adına poliçeleri yenilemesi
durumunda, Müşteri, prim borcunu Banka’ya ödeyeceğini, ödememesi halinde vadesi gelen prim borcunun, Banka’ya
yaptığı veya adına gelen her türlü ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
17.8. Ayrıca, Müşteri’nin Banka nezdindeki cari hesabının bakiyesi müsait değilse, Banka dilerse, kredilerin teminatına
konu olan taşınmazlar ile taşınırların, Banka lehine “dain-i mürtehin” sıfatıyla düzenlenen sigorta poliçelerinin primlerini,
Müşteri adına açılan kredi hesaplarının borcuyla re’sen öder. Bu durumda, Müşteri, Banka’nın ödediği sigorta primlerini
kredi borcu ile birlikte, her türlü faiz, vergi ve fon payı dâhil olmak üzere Banka’nın ilk Bildirimi üzerine derhal Banka’ya
ödeyecektir.
17.9. Taraflar, poliçelerde Banka’nın ‘dain-i mürtehin’ sıfatıyla kayıtlı olması ve sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde,
Banka’ca sigorta bedellerinin sigorta şirketinden re’sen alınarak, kredi borcuna mahsup edilmesi hususlarında
anlaşmışlardır. Aksi hal, Sözleşme’nin ihlali anlamındadır. Banka bu tazminatı, alacaklarından herhangi birine, mevzuatın
izin verdiği çerçevede mahsup etme yetkisine sahiptir. Bu tazminat, borçlarını tamamıyla kapatmaya yetmediği takdirde
Müşteri, açık kalan kısmı Banka’nın tayin edeceği süre içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Đşbu Sözleşme, Müşteri’ye
bilgi verilmesine ve rızasının alınmasına gerek bulunmaksızın, sigorta tazminatının doğrudan Banka’ya ödenmesi için ilgili
sigorta şirketine gayrikabil-i rücu talimat hükmündedir. Müşteri, sigortacının Banka'ya ödeyeceği komisyon ve sair paralar
üzerinde hiçbir hakkı ve iddiası olmadığını kabul ve taahhüt eder.
17.10. Sigorta sözleşmesinden doğan tazminatın ödenmesi doğrudan doğruya Banka'ya yapılacaktır. Ancak, Müşteri
herhangi bir nedenle söz konusu ödemenin Banka’ya değil de doğrudan kendisine yapılması halinde bu tutarları derhal
Banka’ya tevdi edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
17.11. Müşteri; sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatın kendisine ait kısmını Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak
borçlarının teminatını oluşturmak üzere Banka'ya rehin verdiğini ve Banka'nın bu tazminat meblağından, gerekli görmesi
halinde muaccel olsun veya olmasın tüm alacaklarını mahsup etmeye yetkili olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
17.12. Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat tutarına Müşteri itiraz ettiği takdirde, Banka'ca Müşteri'ye, tazminat tutarını
Banka'ya ödeyerek sigorta poliçesinden doğan hakları devralması için uygun bir süre verilebilir. Müşteri kendisine
verilecek bir süre içinde tazminat tutarını Banka'ya öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar Banka tarafından Müşteri'ye
devredilir. Müşteri’nin bu şekilde tazminatı Banka’ya ödemesi mümkün olmazsa, Banka tazminat miktarını sigorta
şirketinden tahsil etmeye ve Müşteri'den olan her türlü alacaklarına kısmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir. Bu
suretle alınan tazminat tutarı Banka alacağına yetmediği takdirde, Müşteri bakiyeyi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
17.13. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak dava ve takip masrafları, dava ve
/ veya takibin sonuçlarına bağlı olmaksızın Müşteri’ye aittir.
17.14. Müşteri krediye konu malın veya vesaikin veya teminatların, Banka tarafından sigortalanmaması, eksik bedelle
sigortalanması, bazı rizikolara karşı sigortalanmaması, süresi biten sigortaların yenilenmemesi, yanlış veya eksik
sigortalanması, sigorta süresi, yetersizliği, sigorta tazminat bedellerinin tahsil edilememesi, sigorta şirketinin ödeme
gücüne sahip olmaması gibi sebeplerden doğacak sorumluluk ve neticelerin tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve
beyan etmiştir.
18. Teminat Çeşitleri
18.1.
Kambiyo Senedi Temliki ve Rehni
18.1.1. Müşteri, teminat eksiği olması, mevcut teminatların değer kaybetmesi gibi durumlarda, Banka'nın gerekli gördüğü
miktarda ve nitelikte ve Banka’ca kabule değer kambiyo senetleri vermeyi taahhüt eder. Banka tahsil cirosu ile
devredilmiş senetlerin, sonradan rehin/temlik cirosu ile devrini de istemeye yetkilidir.
18.1.2. Kambiyo senetlerinden dolayı borçlu olanlara karşı, vadeden önce başvurma hakkının doğması halinde, Banka bu
hakkı kullanıp kullanmamakta ve bedelini derhal Müşteri’den isteyip istememekte serbesttir.
18.1.3. Müşteri tarafından verilecek senetlere ait komisyonlar Banka'ya tevdii günü başlangıç olarak hesaplanmak
suretiyle belirli bir oran ve süre için senedin tutarı üzerinden veya Müşteri ile sağlanacak mutabakata göre alınır. Banka
dilerse komisyonları, faizin hesabına esas olan adat üzerinden de tahakkuk ettirebilir.
18.1.4. Vadesinde ödenmeyen senetlerin borçlularından alınması mümkün olabilecek gecikme faiz ve komisyonları
Banka'ya ait olup, Müşteri, senet borçlusundan tahsil edilemeyen faiz ve komisyon miktarlarını Banka’ya ayrıca
ödeyecektir. Keza, vadesinde ödenmeyen senetlerin, bedeli ödeninceye veya yerine kabule şayan yeni bir senet
verilinceye kadar geçecek süre için, Müşteri tarafından Banka’ya ayrıca faiz ve komisyon ödenir.
18.1.5. Banka, Müşteri tarafından verilen ve verilecek olan senetleri, gereğinde, her türlü faiz, komisyon, vergi ve sair
masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere reeskont ettirebilir ve senetlerin reeskontu için gerekli görür ise Müşteri'den emtia
rehin etmesini de isteyebilir. Bu halde Müşteri, Banka'ca reeskont ettirilen senetlerin tutarını, protesto veya ihtarname
çekilmesine gerek olmaksızın, vadelerinde senet hamiline ve/veya Banka'ya ödemeyi taahhüt eder. Ayrıca Müşteri,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
15
reeskonta verilen senetler nedeniyle, reeskont eden banka veya müessesenin ve/veya özellikle TCMB'nın, iş yeri ve
defterlerinde gerekli olan her türlü incelemelerin yapılmasına muvafakat edeceğini kabul ve beyan eder.
18.1.6. Banka’ya verilecek senetlerdeki damga vergisi noksanı ve cezalarından, usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve
benzeri hallerden dolayı her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Gerek kusurlu ve ayıplı senetlerin, gerekse
vadelerinde ödenmeyen senetlerin bedellerini ilk talebinde Banka’ya ödemeyi veya bunların yerine kabule şayan yeni
senetler vermeyi Müşteri kabul eder.
18.1.7. Banka, senetleri protesto edip etmemek, kanuni takip yapıp yapmamak hususlarında tamamıyla serbest olup;
Müşteri, Banka’nın bu yetkileri kullanılmayarak senede bağlı hakların zamanaşımına uğraması nedeniyle doğabilecek her
türlü talep hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek teminata gerekse tahsile verilen senetlerin, kaybolması
veya ödeme yasağı konulması hallerinde, Banka’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını, Banka’nın iptal davası açıp
açmamakta serbest olduğunu Müşteri kabul eder. Müşteri kaybolan veya üzerine ödeme yasağı konan senet bedelini,
Banka’nın talebi üzerine derhal ve nakden ödemekle/depo etmekle yükümlüdür.
18.1.8. Banka’ya teminat veya tahsil için verilen senetlerin, Banka tarafından tahsil amacıyla muhabirine gönderilmesi
halinde, muhabirin Banka tarafından seçileceği ve senet bedelinin tahsilini müteakip, bedelin Banka’ya intikalinde
herhangi bir gecikmeden dolayı Banka’nın sorumlu olamayacağını Müşteri kabul eder. Banka’ya teminata verilen
senetlerin ödenmemesi nedeniyle borçluları aleyhine kanuni takibe geçildiği takdirde, tüm masraflar ve avukatlık
ücretlerinin ve bu senetlerdeki imzalardan herhangi birinin borçlulara ait olmaması nedeniyle Banka aleyhine tazminata
hükmedildiği takdirde bu miktarın da hesabına borç kaydedilmesini Müşteri kabul eder.
18.1.9. Müşteri, Banka'ya verilen kıymetli evrakın vadelerinde ödenmemeleri nedeniyle Banka bunların borçluları aleyhine
kanuni takibe geçtiği takdirde, yapılacak tüm masraflarla avukatlık ücretinin Müşteri'nin Banka nezdindeki hesabına borç
kaydedileceğini ve tediye tarihlerinden tahsile kadar geçecek süre içinde en yüksek kredi faiz oranı üzerinden
hesaplanacak faiz ve gider vergisiyle birlikte Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
18.1.10. Müşteri, teminat cirosu ile tevdi ettiği kıymetli evrak yanında, Banka'ya temlik cirosu ile tevdi edeceği diğer
bankalar ve şubeleri nezdindeki hesaplar üzerine keşideli çek bedellerinin tahsilleri halinde borçlu hesaplarına alacak
kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder.
18.1.11. Yukarıdaki maddelerde bahsedilen hallerden çeklere tatbiki mümkün bulunanlar çekler için de geçerli olacaktır.
18.2.
Altın Rehni
18.2.1. Banka, bu Sözleşme ile açtığı krediyi kısmen veya tamamen Müşteri, kefil veya kefiller ya da üçüncü şahıslar
adına Banka'da, nitelikleri işbu Sözleşme'nin 26. maddesinde belirtilen altınların teslimi karşılığında açılacak vadeli veya
vadesiz Altın Depo Hesabı karşılığı altınların Banka'ya rehni karşılığında kullandırabilir.
18.2.2. Altın Depo Hesabı için teslim edilen altının 1000 (bin) ayar karşılığına tekabül eden has altın miktarı esas alınarak
işlem yapılır. Altın Depo Hesabı'na Banka tarafından tespit edilecek oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizler,
hesaplarda altın olarak izlenecektir. Faiz ödemeleri, Banka'nın kendi serbest takdirine göre altın veya altının ödeme
günündeki karşılığı TL veya döviz cinsinden yapılabilir.
18.2.3. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece vadesiz Altın Depo Hesapları'na faiz ödeyip ödememeye
karar verme yetkisi Banka'ya aittir.
18.2.4. Müşteri, Banka'nın, Altın Depo Hesabı üzerindeki rehin hakkının sona ermesi üzerine hesaptaki altın miktarının
kısmen veya tamamen hesap sahibine teslimi suretiyle ya da Banka'nın uygun görmesi halinde, Altın Depo Hesabı'ndaki
altını ödeme günündeki değeri üzerinden satın alabilmesine ve karşılığında hesap sahibine TL veya döviz ödemesine
muvafakat etmiştir.
18.2.5. Đşbu Sözleşme'nin 14. ve 16. maddeleri hükümleri, Müşteri'nin işbu Sözleşme hükümleri gereğince Banka'dan
kullandığı ve kullanacağı krediler nedeniyle Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere
Müşteri, kefil veya kefiller ya da üçüncü şahıslar tarafından Banka'ya terhin edilen Altın Depo Hesapları için de aynen
geçerlidir.
18.2.6. Altın Depo Hesabı'ndaki altının yanı sıra bunun işlemiş ve işleyecek faizleri de rehnin şümulüne dahildir.
18.2.7. Altın Depo Hesapları'na, işbu Sözleşme'nin Altın Depo Hesapları ile Đlgili hükümleri ve hesap sahibi/sahipleri ile
Banka arasında akdedilen Altın Depo Hesabı Sözleşmesi veya BHS hükümleri birlikte uygulanır.
18.2.8. Müşteri'nin tevdii bordrosu ile rehnedilmek üzere, Bankaya teslim ettiği altınlar, Müşteri'nin Banka'ya karşı,
doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturur. Banka gereğinde, Müşteri'den olan alacaklarına karşılık bu
altınların, dilediği tutarını paraya çevirerek Müşteri'den olan alacağına mahsup etme hakkına sahiptir.
18.3.
Đhracat Vesaiki Rehni
Banka’nın, bu kredinin tamamını veya bir bölümünü ihracat vesaiki rehni karşılığı kullandırması halinde, Müşteri aşağıdaki
hususları ayrıca yerine getirmeyi kabul eder.
18.3.1. Müşteri, işbu hesabının teminatı olmak üzere Banka’ya bedeli serbest veya anlaşma hesapları dövizleriyle hariçte
tediye edilecek olan tam bir takım ihracat vesaikini rehin olarak tevdi ettiği takdirde, işbu ihracat vesaikinin Banka’nın
serbestçe saptayacağı değer üzerinden işleme alınmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
18.3.2. Müşteri, ihracat vesaikinin konusunu oluşturan malların alıcı memlekete sevk edilme külfet ve masraflarının
kendisine ait olduğunu kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
16
18.3.3. Bu mallara ait konişmento, sigorta poliçesi veya menşe şahadetnamesinin doğrudan doğruya Banka namına
tanzim veya ciro edilmiş olacağını kabul eder. Konişmento ve diğer vesikaların
Banka adına tanzim veya Banka’ya ciro edilmiş bulunması, anılan konişmentonun temsil ettiği emtia üzerinde, Banka’nın
Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde rehin ve hapis hakkının temini amacına yönelik olduğunu kabul eder.
18.3.4. Müşteri’nin Banka’ya tevdi edeceği vesaik, kendisi tarafından verilecek; yürürlükteki kararname ve Dış Ticaret
Rejimi hükümlerine uygun talimat ve satış şekillerine göre, yetkili mercilerin verecekleri müsaade hükümleri çerçevesinde
malların dayanağı olan poliçe veya faturalar tutarının ödemesi karşılığında, Banka’nın uygun göreceği muhabiri
aracılığıyla muhataba teslim olunacaktır.
18.3.5. Müşteri, ihracat vesaiki bedelinin tahsili dolayısıyla muhabir bankanın yapacağı tüm masraf ve komisyonların
anılan muhabir tarafından poliçelere veya diğer vesaike yapıştırılması gereken yabancı damga pulları bedellerinin ve
diğer tüm masraflarının kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
18.3.6. Müşteri, yapılacak ihracata ait vesaikin ibrazında, Banka’nın kredi verip vermemekle tamamen serbest olduğunu
peşinen kabul eder.
18.3.7. Banka, Müşteri’nin ihraç edeceği mallar üzerinden kredi verdiği takdirde; bu malların kısmen veya tamamen
ziyana veya hasara uğraması halinde, Müşteri, Banka’nın ilk yazılı talebi üzerine borcunu faizleri ve sair masrafları ile
birlikte derhal ödemeyi kabul eder.
18.3.8. Müşteri, Banka’ya vereceği ihracat vesaikinin teslimi karşılığında Banka’ca muhabirinden tediyesi talep edilen
dövizlerin tahsilinden sonra TL’ye çevrilmesinde, yetkili mercilerce yayınlanmış ve yayınlanacak tebliğ ve kararların ve
bunlara ekli TCMB talimatlarının kendisine uygulanmasını kabul eder.
18.3.9. Müşteri, Sözleşme hükümleri gereğince, Banka tarafından verilmiş olan kredinin karşılığını oluşturan ihracat
vesaiki içeriği malların gönderildiği memleketteki alıcılar tarafından, satış akdine göre tayin edilmiş süreler içerisinde mal
bedeli ödenmediği veya alıcı tarafından bedeli ödenmiş olduğu halde, alıcının bulunduğu memleket ve Türkiye arasındaki
tediye anlaşması hesaplarının müsait olmaması veya diğer herhangi bir sebeple tahsilinin gecikmesi veya tahsil
edilememesi veya herhangi bir sebeple Türkiye‘ye getirilememesi halinde Banka’nın mal bedeli dövizlerin tahsilini
beklemeksizin alacağına muacceliyet kesbettirmek yetkisine sahip olduğunu ve Banka’nın ilk yazılı talebinde borçlu
bulunduğu meblağı faizleri ve bilcümle masraf ve komisyonlarıyla derhal Banka’ya ödemeyi kabul eder.
18.3.10. Müşteri, Sözleşme konusu ihracat vesaiki bedelinin tahsili dolayısıyla Banka ve muhabiri tarafından belirlenecek
her türlü komisyon ve posta, telgraf, telefon, faks, swift masraflarının ve yaptırılacak sigortalara ait her türlü prim, sürprim,
mükellefiyet ve bunların teferruatının, ihracat konusu malların Banka’ca depo ve antrepolara konulması halinde yapılacak
her türlü ardiye ve muhafaza ücretleriyle, manipülasyon, satış ve transbordman ve çeşitli ekspertiz, muayene ve tahlil
masraflarının, kendisine ait olduğunu ve bu masrafların da hesabına borç kaydedilmesini kabul eder.
18.3.11. Müşteri, Banka tarafından muhabirlerine tahsile gönderilecek ihracat vesaikinin şekli, yeterliliği, doğruluğu,
güvenirliği ve yasal kapsamından ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş olmasından veya tahrifata uğramış
bulunmasından, söz konusu belgelerde yazılı genel, özel bilumum ihtirazi kayıt ve şartlardan, alıcı firmaların veya diğer
aracı kişilerin moralitelerinden ve bunların yaptıkları işlemlerden, emtianın nakliyeci ve sigortacılarının ödeme
kabiliyetinden, ihracat vesaiki konusu malların yükleme ve varma yerleri arasındaki nakliyatın tamamı veya bir kısmı kara
veya nehir yolu ile yapıldığı takdirde, gerek taşıma işinden, masraflarından ve gerekse bu hususta karadan ve nehirden
yapılan nakliyelerde mutad olan sigorta hükümlerinin uygulanmasından, üçüncü kişilerin mallar, vesaik veya bedelleri
veya sigorta tazminatları üzerindeki hak iddiaları nedeniyle Banka’ca başvurulacak her türlü tedbirlerden ve yapılabilecek
her türlü masraf ve ödenecek meblağlardan, tamamen kendisinin sorumlu olacağını, Banka’nın bu hususlarda hiçbir
taahhüt ve sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul eder.
18.3.12. Aynı şekilde, Müşteri, bu vesikalarda gösterilen emtianın cins, nev’i ve tariflerinden (spesifikasyonlarından) değer
ve miktarlarından ve bunların ambalajlarının şekil, mahiyet ve adetlerinden ve bunların sipariş edilen emtiaya uygun olup
olmamasından, emtianın gerek bütün sefer süresince, gerek depo ve antrepolarda kaldığı zaman içerisinde maruz
kalabileceği çalınma dahil her türlü hasar ve zararlardan istisnasız olarak, büyük ve küçük avaryalardan, kurtarmadan,
savaş tehlikeleri ve imalatın kusurlu olmasından, fare, güve gibi haşarat ve doğal unsurların vereceği zararlardan, ağırlık
kaybından, fire vermesinden, akmasından, kısacası mücbir sebepler de dahil olmak üzere hangi nedenle olursa olsun
oluşabilecek nitelik, nicelik değişikliklerinden ve bozulmalardan kusuru bulunmadığı sürece Banka’nın hiçbir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
18.3.13. Müşteri, Sözleşme’ye konu oluşturan ihracat işlemi dolayısıyla, halen mevcut veya ileride yürürlüğe konulacak
her türlü kararname ve Dış Ticaret Rejimi değişikliklerden ve idari mevzuat ile konulacak sınırlamalardan, normal veya
olağanüstü şartlar altında alıcı firmaların veya malların bulundukları memleketlerdeki mevzuat ve takyitlerden, Banka’ya
hiçbir taahhüt ve sorumluluk yöneltilmeyeceğini şimdiden kabul eder.
18.3.14. Müşteri, ihraç konusu emtia, herhangi bir nedenle Türkiye’ye iade edildiği takdirde, kredi borçlarının tamamen
ödenmesi karşılığında Banka’nın vesaiki teslim edebileceğini, kredi borcu tediye ve tasfiye edilinceye kadar gerek
gümrükte bulunan gerekse gümrükten çekilen mallar üzerinde Banka’nın rehin hakkına sahip olduğunu kabul eder.
Gümrükte bekleyen söz konusu emtia için işbu Sözleşme’nin 18.3.10. maddesi hükümleri saklıdır.
18.4.
Đpotek
Taraflar kredinin teminatı olarak gayrimenkul ipoteği verilmesi halinde tesis edilecek ipotekle ilgili aşağıdaki hususlarda
mutabık kalmışlardır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
17
18.4.1. Banka yasa hükümler çerçevesinde, Müşteri'den teminat olarak gayrimenkul ipoteği istediği takdirde tesis edilecek
ipoteğin tabi olacağı şartlar aşağıda yazılıdır.
18.4.2. Đpotek edilen gayrimenkulün/gayrimenkullerin müştemilatı ve mütemmim cüzü ile 21953 sayılı Tapu Sicili
Tüzüğü'nün gayrimenkul ipoteğine ilişkin maddelerine göre tapu kütüğü sahifesinin beyanlar sütununa kaydedilecek olan
teferruatı ipoteğin şümulüne dahil bulunacak ve ipotek bunlar hakkında da cari ve muteber olacaktır. Đpotek mevzuu
gayrimenkuller üzerine tesis tarihinden sonra yapılacak bilcümle inşaat ve bu inşaatın mütemmim cüz, teferruat,
müştemilat ve her türlü makine, alet ve edevatı da ipoteğin şümulüne dahil olacaktır.
18.4.3. Müşteri Banka lehine, üzerine ipotek tesis edilmiş olan gayrimenkulü/gayrimenkulleri müştemilatı, mütemmim
cüzleri ve teferruatı ile birlikte işbu Sözleşme'nin 17. maddesi hükümlerine göre sigorta ettirmeyi kabul ve taahhüt eder.
18.4.4. Đpotek edilen gayrimenkul, işbu Sözleşme ile temin olunan kredi ile ilgili işletmeye dahil bulunduğu takdirde,
işletmenin maksadına uygun olarak kullanılacaktır.
18.4.5. Müşteri'nin Banka'ya karşı doğacak borcu işbu Sözleşme'de yazılı miktarı aştığı takdirde, yahut ne sebeple olursa
olsun ipotekli gayrimenkullerde bunların teferruat, mütemmim cüz ve müştemilatında vuku bulacak kıymet azalması veya
kıymet azalması tehlikesi durumlarında, Müşteri Banka'nın talebinden itibaren 3 (üç) gün içinde ve Banka'nın talep ettiği
miktarda ve derecede yeni ipotek vermeyi veya Banka tarafından uygun görüldüğü takdirde ipotekli gayrimenkullerle
bunların teferruat, mütemmim cüz ve müştemilatı üzerindeki ipotek miktarlarım arttırmayı ya da uygun görülecek başkaca
teminat vermeyi kabul eder. Đşbu yeni ipotek tesisi için gerekli masraflar da ipotek borçlusu tarafından tesis anında
karşılanır.
18.4.6. Müşteri ayrıca, ipotekli gayrimenkullerde, mütemmim cüz, teferruat ve müştemilatında vuku bulacak tenezzülden
dolayı ihtara ve başkaca bir talebe ve mahkemeye gitmeye gerek kalmaksızın Banka'nın gerekli tedbirleri almasını ve icap
eden masrafları yapmasını ve bu masrafların dahi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 704. maddesi gereğince ipotekten
muayyen borçlar meyanına dahil edilmesini kabul eder. Müşteri bu hususlar temin ve ikmal edilmediği veya borçlardan
herhangi birinin vadesi gelip de diğerlerinin vadesi gelmediği halde, vadesi gelen borcu faiz, komisyon, fon ve sair
masrafları ile birlikte ödemeyi, aksi takdirde veya hacze veya iflas haline düşüldüğünde o tarihte mevcut bilumum
borçların muacceliyet kesbetmesini ve ipotek edilen gayrimenkullerle mütemmim cüz, teferruat ve müştemilatın da
satılarak bilumum borcun tasfiyesini kabul eder.
18.4.7. Banka'ya ipotek ettiği gayrimenkul/gayrimenkuller istimlak edildiği takdirde, Müşteri istimlak bedeli ile istimlakten
kaynaklanacak her türlü hak ve menfaatin Banka'ya aidiyetini, takdir edilen bedelin borcu karşılamaması halinde ve
Banka'nın ilk talebi üzerine açıkta kalacak miktar için talep tarihinden itibaren 3 (üç) gün zarfında Banka'nın kabul edeceği
bir veya müteaddit gayrimenkulü ipotek etmeyi veya yine Banka'nın kabul edebileceği teminatı vermeyi kabul eder
18.4.8. Đpoteğin mevcudiyeti Banka'nın Müşteri aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesini istemeden veya rehin açığı belgesi
almadan dahi, anapara, faiz, fon, yıllık taksit, masraf, komisyon ve vergi için haciz veya iflas yoluyla takibe geçmesine
veya ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz karan almasına mani değildir.
18.4.9. Borca karşı teminat olmak üzere verilen ipotek üçüncü şahsa ait gayrimenkul veya gayrimenkuller üzerinde tesis
edilmişse, bu gayrimenkulleri yangına veya Banka tarafından lüzum görülecek başka tehlikelere karşı sigortalama ile ilgili
taahhütlerden herhangi biri yerine getirilmediği takdirde, sigortayı dilerse Banka yaptırabilecek ve sigorta masraflarını
dilerse malikten, dilerse Müşteri’den talep edebilecek veya kredi hesabına borç kaydedebilecektir.
18.4.10. Banka lehine tesis edilecek ipotekler birinci dereceden tesis edilecektir. Banka'nın yazılı muvafakatiyle birinci
dereceden daha alt bir derecede tesis edilecek ipotekler için serbest dereceden istifade kaydı konulacaktır. Đşbu hak
boşalan derecelerden en üst dereceye kendiliğinden geçme hakkı şeklinde olacak ve Tapu Siciline gerekli şerh
verdirilecektir.
18.4.11. Banka'nın yazılı muvafakati olmadıkça ipotekli gayrimenkuller başkasına kiralanamayacak ya da başkaca
herhangi bir şekilde tasarrufa konu edilemeyecektir, aksi halde Müşteri, gayrimenkulün ekspertiz değerinin %50'si
oranında Banka'ya derhal cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ipotekli taşınmazın devri halinde Banka'nın
alacağı muaccel kılabileceğini ve borcun ödenmesi gerektiğini, aksi halde Banka'nın dilediği takdirde rehnin paraya
çevrilmesi yolu ile takibe geçebileceğini ve Banka'nın borçluya başvurma hakkını muhafaza ettiğini ve bu konuda
herhangi bir ihbara gerek olmadığını kabul eder. Đpotekli / rehinli malın kiralanmasına Banka'nın müsade etmesi, kiraya,
ipotek / rehin hakkına karşı öncelik kazandırmayacağı gibi, borcun ödenmemesi halinde Banka'nın ipoteğin / rehnin
paraya çevrilmesini ve kira hakkından arî olarak satılmasını istemesine ve ihalesi kesinleşene kadar kira bedellerini tahsil
etmeye, ihale kesinleştiğinde ise cebri ihale alıcısının ĐĐK.m.132 ve 135 gereğince malı tahliye ettirmesine engel değildir
ve bu hükümlerden kaynaklanan haklarını etkilemez.
18.4.12. Müşteri, ipotekle ilgili tapu sicil masrafları da dahil olmak üzere verilecek vesikalara ait borçların ve sair bilcümle
masraf, resim, harç ve vergilerin kendisine ait olduğunu kabul eder.
18.4.13. Đşbu Sözleşme gereğince Müşteri tarafından Banka lehine ipotek veya ipotekler tesis edilmesi gerekli görülürse,
ipotekle yükümlenecek gayrimenkul veya gayrimenkuller üzerinde ve ipotek tesis işlemi sırasında Banka lehine iştira
hakkı tescili için Banka yetkilisi ve Müşteri ile birlikte, gayrimenkul üçüncü şahsa ait ise, gayrimenkul maliki ilgili Tapu Sicil
Müdürlüğü'ne başvurarak iştira hakkının tesis ve şerh verdirilmesini isteyebilir.
18.4.14. Müşteri teminat olarak vereceği ipoteklerde yukarıdaki esaslara uymayı, işbu Sözleşme'nin bu maddesindeki
hükümlerini aynen ilgili akit tablolarında veya bu Sözleşme tasdikli suretini tapu evrakı müsbitesi meyanına vaz ve akit
tablosunda aynen kabul ettiğini beyan eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
18
18.4.15. Banka, ipotekli gayrimenkullerin satılmayacağı veya masrafları Đle birlikte borcun tamamına yetmeyeceği ya da
ilave teminata ihtiyaç göstereceği kanaatine tek taraflı olarak varırsa, Müşteri diğer menkul, gayrimenkul, hak ve
alacaklarına müracaata Banka'nın tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
18.4.16. Banka kendisine rehinli olan taşınmazları dilediğine rehnedebilir.
18.4.17. Đşbu Sözleşme ile Đpotek Resmi Senedi hükümleri arasında farklılıklar ya da çelişki olması halinde Đpotek resmi
senedi geçerli olacaktır.
18.5.
Menkul Kıymetler Rehni
18.5.1. Müşteri, Banka’nın Müşteri’den olan tüm alacaklarını temin etmek üzere Banka’nın talep ettiği miktar ve nitelikte,
Banka tarafından kabule şayan görülecek doğmuş / doğacak hisse ilmühaberi, hisse ve intifa senetlerini, özel sektör ve
devlet tahvillerini, hazine bonolarını, finansman bonolarını, mevduat sertifikalarını, gelir ortaklığı senetlerini, varlığa dayalı
menkul kıymetleri, yatırım fonu katılma belgeleri ve diğer menkul kıymetlerini rehnetmeyi kabul ve taahhüt eder. Menkul
kıymetlerin rehni; menkul kıymetlerin bahşettiği her türlü feri haklar ve imtiyazlar dâhil faydaları da kapsar. Banka rehin
aldığı menkul değerleri rehnetmek yetkisini haizdir. Müşteri rehine konu menkul kıymetlerin muhafazası ve yönetilmesi
için her türlü girişimde bulunmak ödevinin kendisine ait olduğunu kabul eder.
18.5.2. Banka kendisine rehinli olan menkul kıymetlerin değerini, ödenecek kar paylarını ve vadesi gelen faiz kuponlarını
tahsile yetkili olup, yapacağı tahsilât üzerinden tahsilât günü geçerli olan oranda komisyon alacaktır.
18.5.3. Müşteri, kendisine rehinli menkul değerler dolayısıyla ilgili şirketlerin ve tahvil sahiplerinin genel kurullarında oyunu
kullanırken Banka’nın yararına hareket etmeyi, aksi halde Banka’nın bu yüzden uğrayabileceği her türlü zararlarını
karşılamayı ve Banka'nın sahip olduğu hakları korumak için mümkün olan tüm girişimlerde bulunmayı kabul ve taahhüt
eder.
18.5.4. Müşteri, Banka’ca gerekli bulunması halinde, menkul kıymetleri ilgili oldukları şirketlerin hissedarlar ve/veya tahvil
sahipleri genel kurullarına katılma konusunda Banka’ya yetki verecektir.
18.5.5. Banka, rehin aldığı menkul kıymetlerin rehin değerlerini korumak için uygun göreceği her türlü önlemi almaya, bu
doğrultuda bedelleri tamamen ödenmemiş menkul değerlerin geri kalan bedellerini ödemeye, bunlarla ilgili rüçhan
haklarını kullanmaya, bu değerlerin nominal değerlerinin altında ödenmesi riskine karşı sigorta ettirmeye, ödenmemiş
damga vergilerini ödemeye, bunların yeni verilen bedellerini tahsil etmeye, bunları başka menkul değerler ile
değiştirmeye, bu işlemler için yaptığı masrafları müşterinin hesabına borç yazmaya yetkilidir.
18.5.6. Müşteri, Banka’nın rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, bu kıymetlerden hamiline
yazılı olanların Banka tarafından Müşteri'ye iade edilmesini kabul ve taahhüt eder.
18.6.
Ticari Đşletme Rehni
18.6.1. Müşteri borcun teminatı olarak Banka'nın muvafakati ile ticari işletme rehni verdiği takdirde, işbu rehni ilgili
mevzuat hükümlerine göre tüm giderler kendisine ait olmak üzere, tesis ve tescil ettirmekle yükümlüdür. Banka, başkaca
teminat mevcut bulunsa ve bu teminat yeterli olsa bile, ilgili mevzuat hükümlerine göre, Müşteri'den ticari işletme rehni
tesisini talep edebilir; Müşteri, Banka'nın vereceği süre içinde ticari işletme rehnini kurmayı taahhüt eder.
Ticari işletme rehnine aşağıdaki hükümler de uygulanacaktır;
18.6.2. Ticari işletme rehninin tescili anında mevcut ve işletmeye sonradan ithal edilecek ve işletmenin faaliyetine tahsis
edilmiş veya edilecek bilcümle menkul ve gayrimenkul mallar; haklar, makine, araç, alet ve motorlu nakil vasıtaları ve
işletmenin diğer bilcümle maddi ve gayrimaddi değerleri, bunların mütemmim cüzleri ve teferruatları da rehnin kapsamına
dahildir.
18.6.3. Rehnin konusu ticari işletmenin veya rehne dahil münferit unsurların devri, bir ayni hakla veya şahsi hakla takyidi,
başka bir mahalle nakli veya başkalarıyla değiştirilmesi Banka'nın yazılı muvafakati alınmadan yapılamaz. Đşletme rehnine
dahil münferit unsurların başkalarıyla değiştirilmesi halinde meydana gelecek değişiklikler, Banka tarafından tek taraflı
olarak bu Sözleşme'ye ilişik bir liste ile noter marifetiyle işlettirilebilecek ve ticaret siciline tescil ettirilebilecektir.
18.6.4. Rehin konusu ticari işletmenin değerinde bir azalma meydana geldiği takdirde Müşteri Banka'nın talebi üzerine ve
Banka'nın vereceği süre içinde ve talep ettiği miktarda ayrıca ayni ve şahsi teminat göstermeyi kabul ve taahhüt eder.
18.6.5. Müşteri, ticari işletme rehnine dahil menkul ve gayrimenkul mallar, haklar, makine, araç, alet, motorlu nakil
araçlarını ve işletmeye dahil olan araçlarını bilcümle maddi ve gayrimaddi değerleri ve bunların mütemmim cüzlerini ve
teferruatını işbu Sözleşme'nin 17. maddesine göre sigorta ettirmeyi kabul ve taahhüt eder.
18.6.6. Ticari işletme rehnine dahil unsurların tamamı veya bir kısmı için tazminat ödenmesi gerektiği takdirde, tazminat
alacağının tamamı Banka'ya ait olup, Müşteri şimdiden işbu tazminatı Banka'ya devir ve temlik ettiğini kabul eder.
18.6.7. Ticari işletmenin veya unsurlarının değer azalmasını önlemek gayesiyle Banka ihtara, başkaca bir talebe ve yargı
yollarına gitmek gerekmeksizin gerekli tedbirleri alabilir veya kendi takdirine göre gerekli masrafları yapabilir. Müşteri bu
masrafları Banka'ya derhal, Banka'nın kredilere uyguladığı en yüksek faiz oranı, fon, komisyon, masraf ve vergileriyle
birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
18.6.8. Müşteri tarafından ticari işletme rehni kapsamına dahil edilmiş olan menkul ve gayrimenkul mallardan münferiden
herhangi birinin Banka'nın bilgisi dışında finansal kiralamaya konu edilmiş olması halinde söz konusu ticari işletmenin
satışı sonrasında ilgilerin Banka aleyhine tazminat talebinde bulunması ve Banka'nın tazminat yükümlülüğünün doğması
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
19
durumunda, Müşteri Banka'nın ilk yazılı talebinde, herhangi bir kanuni merasime lüzum olmaksızın derhal ödemeyi kabul
eder.
18.6.9. Müşteri, işletmesini veya rehne dahil münferit unsurları Banka'nın muvafakati olmaksızın başkalarıyla değiştirir
veya temlik, ayni bir hakla takyit veya alacaklıyı ızrar kastıyla tahrip veya imha ederse bu yüzden alacağını tamamen veya
kısmen tahsil edemeyen Banka yasal haklarını kullanmakta serbest olacaktır.
18.7.
Kredinin Emtiayı Temsil Eden Belgeler ile Diğer Taşınır Malların Rehni Karşılığı
Kullandırılması
18.7.1. Müşteri, Banka'nın talebi üzerine Banka tarafından kabule şayan bulunan, emtiayı ve emtiayı temsil eden belgeleri
Banka adına düzenlemeyi veya düzenletmeyi, Banka'ya temlik, ciro, rehin ve teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri
ayrıca yukarıda sayılan emtia, belge ve malları Banka'nın diğer banka, müessese ve kişilere dilediği amaç ve koşullarla
terhin etmesine muvafakat ettiğini de beyan eder. Banka'nın işbu kredi sebebiyle rehin aldığı emtiayı kendi seçeceği bir
yeddiemine tevdi etmeye yetkili olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder. Banka tarafından seçilecek yeddieminin
muhafaza ettiği mallara vereceği zarardan Banka sorumlu olmayacaktır.
18.7.2. Müşteri, emtiayı temsil eden belgeler dolayısıyla Banka'nın ve muhabirlerinin yapacakları ödemelerden Banka
bakımından doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı ilk isteği üzerine Banka'ya derhal ödemeyi taahhüt eder.
18.7.3. Taraflar, Banka'ya rehnedilen veya emaneten tevdi edilen emtianın (akreditif konusu olan emtia ve diğer taşınır
mallar da dahil) cins, tür, ağırlık ve diğer niteliklerinin araştırılması ve saptanması hususlarında Banka'nın herhangi bir
zorunluluk, yükümlülük ve sorumluluğu olmadığı konusunda anlaşmışlardır. Banka'ya rehnedilen emtianın kıymeti aksine
başka bir yazılı anlaşma yok ise Banka tarafından değerlendirilir. Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve Banka
tarafından da kabul edilmesi üzerine masrafların Müşteri tarafından ödenmesi kaydı ile ekspertiz yapmaya yetkili bir kişi
ya da şirket tarafından değerlendirilmesi de mümkündür. Müşteri, Banka ya da eksper tarafından yapılan
değerlendirmeye yazılı olarak 24 (yirmidört) saat içinde itiraz etmez ise yapılan değerlendirmeyi kabul etmiş sayılır.
Piyasa dalgalanmaları ya da sair hasar, zarar ve sebeplerden dolayı rehinli olarak Banka'ya tevdi edilen emtianın
kıymetinde Banka tarafından düşüklük görülürse, Banka doğan farkı Müşteri'nin tamamlamasını veya yeniden kabule
şayan görülecek emtia, esham ve tahvilat, kıymet ve senet rehnetmesini talep ederse Müşteri Banka tarafından verilen
süre içerisinde Banka'nın talebini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Rehnedilen emtianın kıymetinin yükselmesi
halinde, Müşteri emtianın artan kısmının kendisine iadesini veya kredi hesabının aynı oranda artırılmasını istemeyeceğini
kabul etmiştir.
18.7.4. Müşteri ayrıca, rehinli veya emanet emtia ve diğer taşınır malların Banka'nın ya da Banka tarafından tayin edilen
yeddieminin depolarında bulundukları sürede veya nakilleri sırasında bunların kaybolmasından, hasara uğramasından,
yok olmasından veya malın niteliğine, özel bir ayıbına veya imalatının kusurlu bulunmasına bağlı olan hususlardan veya
fare, güve ve diğer hayvan ve haşaratın tahribiyle veyahut doğal koşullar etkisiyle ya da mücbir sebepler veya herhangi
bir nedenle uğrayacağı ağırlık kaybı, fire verme, akma ve benzeri olaylarla meydana gelecek her türlü değişikliklerden
ötürü Banka'nın hiçbir sorumluluğu olamayacağını ve bu hususlarda çıkabilecek anlaşmazlıklarda ispat yükümlülüğünün
kendisine ait bulunduğunu kabul ettiğini beyan eder. Müşteri bu tur riskleri bildiği üzere gerek görmesi halinde ve tüm
masraflarını karşılamak üzere emanet emtia ve diğer taşınır mallar için sigorta yaptırma ya da Banka tarafından sigorta
yaptırılmasını talep etme hakkına sahiptir.
18.7.5. Banka tarafından, Müşteri adına ve hesabına her türlü gümrük işlemlerini yapılması, gümrük resmi ve diğer vergi
ve masraflarının ödenerek malların gümrükten çekilmesi, gerek bu malların, gerek merhun olup da gümrük antrepo ve
depolarında bulunan malların Banka'nın kendi depolarına veya başka depo veya antrepolarına naklettirilmesi ve gerekli
diğer işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması için Banka adına tanzim ettireceği tevkil yetkisini de haiz vekaletname yetki
belgesi ve sair belgeleri Banka'nın talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin Banka'ya vermekle yükümlü olduğunu Müşteri
kabul eder.
18.7.6. Müşteri, Banka'ya merhun emtia ve diğer taşınır mallarla ilgili her türlü ekspertiz, bilirkişi, kira, ardiye, gümrük,
starya, sürastarya, bekçilik, nezaret, muhafaza, aktarma, havalandırma, korunma, manipülasyon, nakil transbordman
giderleri gibi her türlü masraf ve ücretlerle bunların gerektirdiği tüm vergi (gider vergisi ve KDV dahil) ve resimlerin
kendisine ait olduğunu kabul etmiştir.
18.7.7. Taraflar, aktarma, işleme (manipülasyon) işlerinin, önceden Banka'nın onayı alınmak ve her türlü zarar ve ziyam
Müşteri'ye ait olmak koşulu ile Müşteri tarafından yapılacağı konusunda mutabık kalmışlardır.
18.7.8. Müşteri, emtiayı temsil eden akreditifteki veya emtia ile ilgili diğer belgelerdeki genel ve özel kayıt ve koşullardan,
ihtirazi kayıtlardan, bunların usulüne uygun olarak düzenlenmemesinden veya gerçeğe aykırı olmasından, emtianın
miktar, cins, nitelik, ambalaj ve diğer hususlar bakımından belgelerdeki kayıtlara veya satıcıya verdiği siparişteki koşullara
uygun bulunmamasından, emtianın gönderilmesinden önce ve sonra bulunduğu yerlerde ve gönderilmesi sırasında yolda
herhangi bir nedenle hasara uğramasından veya eksik çıkmasından Banka'nın sorumlu olmayacağini kabul eder. Müşteri
yazılı olarak bir ekspertiz yapılmasını talep etmediği sürece, belgelerdeki kayıtlar ile emtianın nitelik ve niceliği arasında
bir uyumsuzluk çıkması halinde bu fark hakkında Banka'nın beyanını delil olarak kabul edeceğini ve bu farktan doğacak
sonuçları üzerine almayı taahhüt etmiştir.
18.7.9. Müşteri, emtia ile ilgili olarak yükleyici, nakliyeci veya üçüncü kişilerin fiillerinden nakliyeci ve sigortacıların ödeme
güçlerinin olup olmamasından, Müşteri'nin satıcı ve yukarıda anılanlar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıklardan
ve bundan doğacak sonuçlardan Banka'nın herhangi bir sıfatla sorumlu olmayacağını ve Banka'dan herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
20
18.8.
Kefalet
Sözleşme'nin sonunda imzası bulunan kefiller "müteselsil kefil" sıfatı ile kefalet vermeyi kabul ederler. Kefiller, Müşteri'nin
Banka'ya Sözleşme'den doğan borçları için Sözleşme'de belirtilen kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.
Kefiller, kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere müteselsil kefaletin, anapara ve akdi faizini, bilcümle işlemiş / işleyecek
temerrüt faizlerini, fonları, komisyonları, her türlü masrafı, vergi ve resimleri, dış işlemlerde kur artışı nedeniyle ortaya
çıkacak ilave miktarları, kanuni takip giderlerini ve avukatlık ücretlerini de kapsadığını kabul ve taahhüt ederler.
18.8.1. Taraflar, Sözleşme çerçevesine;
a. TBK’nun 582'nci maddesi gereği, müteselsil kefaletin Sözleşme sebebiyle doğmuş borçları kapsadığı gibi, ileride
doğması muhtemel borçları da kapsayacağı,
b. TBK'nın 584'üncü maddesi gereği, eşin rızasının en geç kefalet sözleşmesinin kurulması anına kadar kefiller tarafından
temin edilerek Banka'ya ibraz edilmesi gerektiği,
c. Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun ortaya çıkması halinde,
TBK'nın 586'ncı maddesi kapsamında borçlu takip edilmeden veya taşınmaz rehni paraya çevrilmeden, kefillere
başvurulabileceği,
d. TBK'nın 592'nci maddesi gereği, Banka'nın, borcu ödeyen kefillere haklarını kullanmasına yarayabilecek borç
senetlerini teslim edeceği ve gerekli bilgileri vereceği; yine, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak
için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefillere teslim edeceği veya bunların devri için gerekli işlemleri
yapacağı; ancak Banka'nın diğer alacaklarının varlığı halinde, sahip olduğu rehin ve hapis haklarının öncelikli olması
sebebiyle bu maddede anılan teslim ve devir işlemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar yerine
getirmeyebileceği,
e. TBK'nın 598'inci maddesi gereği, işbu kefaletin süresiz olarak verildiği; bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan kefaletin,
işbu kefalet sözleşmesinin kurulmasından başlayarak 10 (on) yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağı; kefalet
süresi, en erken kefaletin sona ermesinden 1 (bir) yıl önce yapılmak kaydıyla, kefillerin kefalet sözleşmesinin şekline
uygun yazılı açıklamasıyla, azami 10 (on) yıllık yeni bir dönem için uzatılabileceği; kefaletin tüzel kişi tarafından verilmesi
durumunda 10 (on) yıllık sürenin söz konusu olmadığı,
f. Banka tarafından Müşteri'ye açılan kredilerden dolayı kredinin açılma şekli ve nevine göre, keza Sözleşme'de yer alan
tüm hususlardan da kefillerin Banka'ya karşı sorumlu ve yükümlü oldukları,
g. Banka'nın elinde Müşteri'nin borcuna özellikle tahsis edilmemiş olan teminat ve rehinler mevcutsa, Banka'nın bu tür
teminat veya rehinlerin nakde tahvilinden elde edilecek paraları önce işbu kefaletle ilişiği olmayan alacak taleplerini
karşılamak için kullanmaya yetkili olduğu,
h. Kefillerin Sözleşme'de yazılı adresini ikametgâh olarak seçtiği, adres değişikliklerini işbu Sözleşme’nin 53. maddesi
uyarınca derhal Banka’ya bildirmesi gerektiği, aksi takdirde Sözleşme'de yazılı adrese yapılan tebliğlerin geçerli olacağı,
i. Kefillerin, Banka'nın kendi haklarını korumasını sağlamak üzere, kredi borçluları veya diğer kefillerden herhangi birinin
iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğu, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunulduğu ya da vefat halini
öğrendikleri anda derhal Banka'ya bilgi vereceği,
j. Banka'nın, merkez ve tüm şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek bütün
borçlarına karşılık Banka'nın merkez ve tüm şubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine ait bulunan ve ileride
bulunabilecek tüm altın, alacak, hak, mevduat, nakit, hisse senedi, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul
kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, tahviller, senetler, konişmentolar, kıymetli evraklar, havale tutarları ve benzer hak
ve alacakları üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğu,
k. Banka'nın kefillere ait altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, altınların ve
menkul kıymetlerden hamiline yazılı olanların Banka tarafından kefillere mislen iade edilmesi,
l. Kefiller, Banka'nın Müşteri'ye Sözleşme'ye istinaden kullandırdığı veya kullandıracağı tüm kredilere, kefalet limitini
aşmamak kaydıyla, kredinin birden fazla kere kullandırılması halinde dahi geçerli olmak üzere kefil oldukları,
m. Kefillerden her birinin birbirinden bağımsız olarak borcun tamamından sorumlu olacağı hususunda, mutabık
kalmışlardır.
18.8.2. Kefiller, lehlerine gelmiş olan havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafından adlarına kabul
edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayrıca adlarına açılacak bir hesaba veya mevcut hesaplarına alacak kaydedilmesini ve
havale meblağı üzerinde Banka'nın rehin hakkı ve kefillerin Banka'ya karşı her türlü borcuna karşılık takas ve mahsup
hakkını kabul ederler.
18.8.3. Kefiller, kefaletlerinin devam ettiği süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut aslı
olmayan borçları ikrar ederek menkul ve gayrimenkul malvarlıklarını Sözleşme ile kefil oldukları azami tutarın altına
düşürecek mahiyette işlemler yapmamayı, malvarlıklarını telef etmemeyi, Banka'yı zarara uğratacak şekilde ivazlı veya
ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve üçüncü şahıslara devir ve temlik etmemeyi, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin,
ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi, bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamayı ve
mevcutlarını suni surette eksiltmemeyi, aksi takdirde telef ettikleri, ivazlı veya ivazsız olarak üçüncü şahıslara devir ve
temlik ettikleri, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis ettikleri, kıymetini azalttıkları
ve/veya suni surette eksilttikleri menkul ve gayrimenkul malvarlıklarının ekspertiz değerinin % 50'si (yüzde ellisi) oranında
Banka’ya cezai şart ödemeyi kabul ederler.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
21
18.8.4. Kefiller, Sözleşme sonunda belirtilen kefalet limitine ilişkin hesaplama yapılırken ve kefillerin sorumlu olduğu borç
tutarları belirlenirken, kefalet limitinin TL üzerinden olması, ancak kredilerin yabancı para üzerinden kullandırılması/
kullandırılmış olması durumunda, işlem tarihindeki Banka serbest döviz alış kurlarının; kefalet limitinin yabancı para
kredilerin TL üzerinden kullandırılması/kullandırılmış olması halinde, işlem tarihindeki Banka serbest döviz satış kurlarının;
kefalet limiti ile kullandırılan kredilerin farklı yabancı para cinsinden olması halinde, işlem tarihindeki Banka serbest
çapraz kurlarının esas alınacağını kabul ederler.
18.8.5. Banka, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, kefillerin, bu yüzden durumlarının
ağırlaştığını ileri sürerek, Banka’ya karşı hiç bir iddia ve istek hakkı yoktur. Banka’nın kredi alanın ve / veya kefillerin
yükümlülüklerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, kefaletin imzalanması anında mevcut olmayan
veya kredi alanın Banka’daki borçlarının teminatı olması amacıyla daha sonra genel şekilde verilecek rehinleri kısmen
veya tamamen geri vermesi, fekketmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne suretle olursa olsun değersiz hale
gelmesine sebep olması yahut rehinli senetlerin zamanaşımına uğraması, delilleri elden çıkarması halinde, kefiller
kefaletin aynen devam edeceğini kabul ve beyan ederler.
18.8.6. Kefiller, TBK’nın 589’uncu maddesinde Taraflar’a tanınan sözleşme serbestisi neticesinde belirlenen azami kefalet
miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, Banka’nın alacakları için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olduklarını
kabul ve beyan ederler.
18.8.7. Kefiller, TBK’nın 594’üncü maddesinde kendisine tanınan haktan vazgeçtiği ve kredi alanın iflası, konkordato
talebi veya mirasın her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye
memurlarına her türlü kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt ederler ve Banka’nın da bu konularda yetkili olmakla beraber bu
yüzden hiç bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
18.8.8. Kefiller, borcun Müşteri için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir Bildirimde
bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, bu durumlarda Banka’dan kredi alan veya diğer kefiller aleyhine
takibata geçilmesini ve kefaletten kurtarılmasını talep etmeyeceğini taahhüt ederler.
18.8.9. Kefiller, bu borç için başka kefillerin bulunması halinde dahi tüm borçtan sorumlu olduklarını ve kefaletlerinin hiç
bir şekilde birlikte kefalet hükmünde olmadığını, Banka’nın dilediği müteselsil kefillerden borcun tamamını talep edeceğini
bildiğini, Türkiye’de takip edilebilen diğer kefillere takip yapmanın Banka’nın kendi takdirinde olduğunu, diğer kefillere
takipte bulunmayan Banka’ya karşı borcun tamamını ödemekten imtina etmeyeceğini, Banka’nın makul olan sebepler ile
bazı kefillerden vazgeçebileceğini, kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve bu hallerde dahi kefaletinin aynı
şartlarla devam edeceğini ve buna ilişkin Banka’ya muvafakatname vermeyi kabul ederler.
18.8.10. Kefiller, teminatların Banka tarafından kendilerine iade edilmesi gerektiği hallerde, Banka’ya başvurarak, geri
verilmesi gereken senet ve rehinlerin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Banka teslime hazır olduğunda kefillerin teslim
almaması halinde senetlerin zamanaşımına uğramasından, kaybolmasından veya genel olarak rehinlerin telef
olmasından, hasar görmesinden, ağırlık veya değer kaybına uğramasından veyahut tümüyle değersiz hala gelmesinden
ve benzer diğer hallerden dolayı Banka’nın hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ederler.
18.8.11. Kefiller, kefil oldukları borç ve borçlar için Banka’nın aldığı veya alacağı teminatlardan, Banka’nın kefaletle
karşılanamayan alacaklarını öncelikle tahsil etmesini ve Banka’nın alacağını tam olarak alamadıkça halefiyet yoluyla
kendisine intikal eden teminatlara başvurmamayı beyan, kabul ve taahhüt ederler.
III.
KREDĐ ÇEŞĐTLERĐ VE MÜŞTERĐNĐN KREDĐ ÇEŞĐTLERĐNE ÖZGÜ DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Müşteri, kredinin açılma şekli ne olursa olsun Sözleşme’de yer alan her türlü taahhütlerinden aynen sorumlu olmakla
beraber, ayrıca kredinin açılma şekline göre aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır.
19. Döviz Kredisi
Banka, bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Müşteri'ye döviz kredisi olarak kullandırdığı takdirde, Müşteri aşağıdaki
hususları ayrıca yerine getirmeyi taahhüt eder.
19.1. Müşteri, Banka tarafından açılan Döviz Kredisi Hesabı'ndan çektiği dövizleri, (anaparayı), kural olarak, aynı para
cinsinden dövizle Banka'ya geri ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından talep edilir ve Müşteri tarafından da
kabul edilirse, geri ödeme başka bir döviz cinsi üzerinden de yapılabilir. Müşteri, Döviz Kredisi Hesabı'nda Banka'ya
borçlu olduğu dövizlerin döviz satış kurlarında, hangi nedenle olursa olsun Banka lehine meydana gelecek artışlardan
doğacak kur farklarının Banka'ya ait olduğunu ve bunların TL tutarlarını Banka'ya ödemekle yükümlü bulunduğunu kabul
eder.
19.2. Müşteri; krediyi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat ile ihracatı teşvik mevzuatı ile ileride
bunlar yerine ikame olunabilecek sair mevzuata uygun olarak kullanmayı, kredinin, anapara, faiz, komisyon, masraf ve
fon kesintilerini Banka'ya kredinin açıldığı döviz cinsinden ödemeyi, cari hesabın veya hesapların kesilmesinden sonra
borç bakiyelerinin tamamı döviz ile ödeninceye kadar faiz, komisyon, gider vergisi, masraf ve diğer hususların kredinin
kesilmesi halinde geçerli olan şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini, buna karşılık muaccel hale gelen borç
toplamına, Müşteri’ye kullandırılan, döviz kredisine Banka'nın mevzuat gereğince TCMB'na uygulayacağını bildirdiği, aynı
tür ticari kredilere uygulanan en yüksek kredi faizinin oranına bu oranın %50'sinin (yüzde ellisinin) ilavesiyle belirlenecek
oran üzerinden temerrüt faizi yürütülmesini, Banka’nın yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt
faizini Müşteri’ye Bildirimde bulunarak yükseltmeye yetkili olduğunu, KKDF ile BSMV kesintilerinin tahakkuk ettirilmesini,
temerrüt faizinin ödenmesi tarihindeki cari faiz oranının, temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha yüksek olması halinde
ise, hesaplamada bu oranın esas alınmasını, söz konusu meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafları ve bu
kapsamda tahakkuk ettirilecek tüm tutarları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
22
19.3. Döviz Kredisi, yürürlükteki mevzuat ve tebliğlerin cevazı ve/veya ilgili resmi mercilerin izni ile açılabileceğinden
Müşteri bu hususları Banka'ya gerekli belgelerle tevsik etmekle ve ayrıca açılan döviz kredisini hangi işlerinde
kullanacağını da önceden, keza gerekli belgeleri ekleyeceği bir yazı ile Banka'ya karşı taahhüt etmekle yükümlüdür.
Banka, bu bentte yer alan belgeleri yeterli ve geçerli görmediği takdirde, kredinin kullanılmasını erteleyebilir ve/veya
durdurabilir.
19.4. Banka tarafından açılacak döviz kredisinin süresi, ilgili mevzuat ve tebliğlerde ve/veya resmi mercilerden alınan izin
belgelerinde belirtilen süreden daha uzun olmamak üzere Banka tarafından Müşteri'ye teklif edilir ve Müşteri tarafından
değerlendirilerek kabul edilir. Banka ayrıca, Müşteri'nin döviz kredisi'nden doğan döviz ve TL borçlarını hangi tarihlerde ve
ne miktarlarda döviz ve TL olarak geri ödemesi gerektiğini belirler ve Müşteri'ye bildirir; Müşteri'nin muvafakati üzerine
kredi kullandırılır.
19.5. Müşteri, Banka tarafından açılan Döviz Kredisi Hesabı'ndan çektiği dövizleri, (anaparayı), kural olarak, aynı para
cinsinden dövizle Banka'ya geri ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından talep edilir ve Müşteri tarafından da
kabul edilirse, geri ödeme başka bir döviz cinsi üzerinden de yapılabilir. Müşteri, Döviz Kredisi Hesabı'nda Banka'ya
borçlu olduğu dövizlerin döviz satış kurlarında, hangi nedenle olursa olsun Banka lehine meydana gelecek artışlardan
doğacak kur farklarının Banka'ya ait olduğunu ve bunların TL tutarlarını Banka'ya ödemekle yükümlü bulunduğunu kabul
eder.
19.6. Döviz Kredisi Hesabı'na uygulanacak faizin oranı ve koşulları bu Sözleşmenin "Faiz, Komisyon, Vergi, Fon ve
Masraflar"a ilişkin 9.1 maddesi hükümleri çerçevesinde saptanır
19.7. Müşteri, dövizle geri ödeme mümkün olmadığı takdirde veya Banka'nın kabul etmesi halinde, mevzuatın öngördüğü
yaptırımların uygulanması dışında anapara, faiz, komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerinin ödeme tarihinde Banka'nın
uygulamakta olduğu döviz satış kurundan, döviz satış kurunun sadece TCMB'nca belirlenmesi halinde, TCMB’nın döviz
satış kurundan karşılığı TL’yi, kredi olarak alınan dövizden başka bir dövizle geri ödeme yapıldığı takdirde, kredinin
alındığı döviz cinsine nazaran ortaya çıkabilecek kur farklarını ödeyeceğini, ödemede geciktiği takdirde, bu günler için
TL’ye dönüştüğü tarihten itibaren işbu Sözleşme'nin 9.3. maddesi hükümlerine göre hesaplanacak gecikme ve temerrüt
faizinin yürütülmesini, Banka’nın yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt faizini Müşteri’ye
Bildirimde bulunarak yükseltmeye yetkili olduğunu, KKDF ile BSMV kesintilerinin tahakkuk ettirilmesini, temerrüt faizinin
ödenmesi tarihindeki cari faiz oranının temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha yüksek olması halinde ise,
hesaplamada bu daha yüksek oranın esas alınmasını, söz konusu meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafların
Müşteri tarafından ödeneceğini ve bu kapsamda tahakkuk ettirilecek tüm tutarları ödeyeceğini, dövizle ödeme
zorunluluğunu göz önüne alarak hiçbir şekilde döviz kaybına neden olmamayı, aksi takdirde Banka'nın ilgili mercilere
ihbarda bulunmasını istenen döviz cinsinden Banka'da döviz bulunmaması ve bu nedenle arbitraj zorunluluğu halinde
arbitraj yoluyla ortaya çıkacak ek ödeme ve masrafların da kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
19.8. Müşteri, Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte kredinin kullanılış şekli konusunda Banka’ya yazılı bir talimat
vermediği takdirde, Banka açılan kredi ile ilgili dövizleri Müşteri adına açacağı döviz tevdiat hesabına aktarmaya yetkilidir.
Müşteri, kanunen bedeli TL olarak ödenmesi gereken döviz kredilerinde ise kredinin Banka’ca belirlenecek döviz alış kuru
üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, müşterinin TL tevdiat hesabına aktarılacağını kabul ve beyan eder.
19.9. Banka'nın yapacağı mahsup işlemlerinde, Banka'nın uyguladığı serbest döviz satış kurları geçerli olup, döviz
kurunun sadece TCMB'nca tespit edilmesi halinde ise, TCMB’nın ilgili işlem günü için ilan ettiği döviz satış kurları
uygulanacaktır.
19.10. Müşteri, Banka tarafından açılmış ve/veya açılacak ihracat kredileri ve diğer kredilere yürürlükte bulunan ve
sonradan yürürlüğe girecek kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğlere göre, KKDF’ndan veya her ne nam altında olursa
olsun diğer fonlardan lehine iade (ödeme) yapılması halinde ise, aşağıdaki hususların geçerli olacağını kabul ve taahhüt
eder.
a. Müşteri, yukarıda yazılı fonlardan lehine yapılacak iadeler (ödemeler) için belgeleme mecburiyeti bulunması halinde
gerekli belgeleri zamanında ve usulüne uygun olarak sağlayacak ve Banka’ya verecektir.
b. Müşteri, anılan fonlardan yapılacak iadelerden (ödemelerden) doğan ve doğacak alacağını işbu Sözleşme ile Banka’ya
temlik eder. Banka, temlik edilen fon iadelerinden tahsil ettiği miktarları Müşteri’nin faiz ve komisyon borçlarına veya
borçlu cari hesabına mahsup edebilmek yetkisine ve hakkına sahip olacaktır.
c. Müşteri, bahse konu fonla ilgili karar ve tebliğlerin yanlış uygulanmasına sebebiyet vermesi veya yanıltıcı, sahte, belge
ve bilgi vermesi dolayısıyla fondan gereksiz olarak ödenen tutarları faizi, cezası ve bunun gibi tüm masrafları ile birlikte
derhal geri vermeyi kabul ve taahhüt eder.
d. Müşteri, yukarıda yazılı fonlardan TCMB’nca, Banka’ya iade (ödeme) yapılmadığı sürece iade edilecek tutarları
Banka’dan peşinen istemeye veya işlemiş faizlerine mahsup ettirmeye hakkı bulunmayacağını kabul eder.
e. Banka, tahsis ettiği ihracat ve diğer krediler nedeniyle TCMB’na reeskont için müracaat edilmesini gerekli gördüğünde,
Müşteri derhal reeskont için gerekli belgeleri ve reeskont bonolarını Banka’nın ilk talebinde vermeyi kabul eder.
f. Sözleşme ile açılan kredinin tamamı veya bir kısmı şimdi veya ileride veya muamelenin kısmen herhangi bir safhasında
veya bölümünde, dövizle ilgili bir muamele içinde kullanıldığı takdirde (ithalat, ihracat, teminat mektupları, havale, döviz
mevduatı, döviz karşılığı krediler, efektif, çek kabul kredisi vs. gibi her nev’i kambiyo ve döviz muameleleri) bu
Sözleşme’nin diğer bölümlerindeki özel hükümlerinden başka, Müşteri ayrıca; (i) Banka’nın ayrı bir Bildirimini
beklemeden, Türk ve yabancı memleket kambiyo mevzuatının mevcut veya ileride yürürlüğe girecek şartlarına, bu
konuda ilgili mercilerden alınacak talimatlara uymayı ve gereklerini derhal yerine getirmeyi, bunu yapamadığı takdirde
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
23
kendisini temsilen Banka’nın muameleyi her safhasında dilediği şekilde iptal etmeye veya değiştirmeye hakkı
bulunduğunu, (ii) Türkiye ve yabancı memleketlerde tahakkuk edecek bütün komisyonları, masrafları, tazminatları, faizleri,
vergileri, kur farklarını vs. ödemeyi veya dövizlerin transferlerinin yapılmaması dolayısıyla ilgililerin talep edecekleri
masrafları, bizzat Banka’nın kendi masraflarını, Banka’nın veya muhabirlerinin arbitraj masraf ve farklarını ödemeyi, kabul
ve taahhüt eder.
19.11. Banka, Müşteri tarafından döviz kredisi hesabından çekilen veya ödettirilen dövizlerin, işlemin yapıldığı gün cari
döviz satış kuru üzerinden karşılığı olan TL'nin yukarıda anılan hesaba borç ve yatırdığı dövizleri de keza işlem günü cari
olan döviz alış kurundan aynı hesaba alacak yazar. Kredinin özelliği nedeniyle, Banka ileride döviz satış kurlarında artış
olması halinde üçer aylık devrelerde veya döviz kredisi hesabının kesilmesi tarihinde Müşteri'den olan döviz alacağını, o
günün cari satış kuruna göre hesaplayarak, meydana gelen farkı, Müşteri'nin borcuna yazabilir.
19.12. Müşteri'den alınacak faizler, komisyonlar, gider vergileri, damga vergisi ve diğer vergi ve harçlar ve varsa bunların
cezaları ve sair bilcümle masraflar ve döviz satış kurlarında vaki olan artışlar nedeniyle Banka lehine meydana gelen
farklar, Müşteri'nin döviz kredisi hesabına Banka tarafından TL olarak borç yazılır.
20. Dövize Endeksli (TL) Kredi
Banka’nın Sözleşme ile açacağı kredinin tamamını veya bir bölümünü Dövize Endeksli (TL) kredi olarak kullandırması
halinde, Müşteri Sözleşme'nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder.
20.1. Müşteri, Dövize Endeksli Kredi’yi döviz olarak borçlanmak suretiyle Türk Lirası olarak kullanmayı ve kredi
kullanımının hesaplanmasında Banka’ca kredinin tahsis edildiği tarihte, Banka’da uygulanan serbest döviz satış kurunun
veya Banka’ca belirlenecek farklı bir kurun hesaplarına uygulanmasını kabul ve beyan eder.
20.2. Müşteri, dövize endeksli kredinin bir defada veya Banka’nın belirleyeceği farklı şekillerde kullandırılabileceğini,
dövize endeksli kredi hesabına uygulanacak faiz oranı ve koşullarının işbu Sözleşmenin 9.1. maddesi hükümlerine göre
Taraflarca mutabık kalınarak saptanacağını kabul ve beyan eder.
20.3. Müşteri, dövize endeksli krediyi vadesinde, kredinin belirli bir ödeme planına bağlı olarak taksitler halinde geri
ödenmesi öngörülmüşse, ödeme planında gösterilen taksit ödeme tarihlerinde Banka serbest döviz satış kuru veya
Banka’ca belirlenecek farklı bir kur üzerinden Türk Lirası karşılığını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.4. Müşteri; belirli bir ödeme planına bağlı olmaksızın Banka tarafından kullandırılacak dövize endeksli kredilerde,
anapara borcunu, tahakkuk ettirilecek kur farkı ve kur farkı için hesaplanan BSMV ve KKDF ile birlikte kredinin vade
bitiminde nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.5. Müşteri, gerek döviz olarak hesaplanacak kredi faizini ve bununla ilgili BSMV, KKDF ve sair yasal yükümlülüklerini
ve gerekse vade tarihinde yapılacak anapara ödemelerini, Banka’nın ödeme tarihindeki serbest döviz satış kuru veya
Banka’ca belirlenecek farklı bir kur esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden Türk Lirası olarak ödeyeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
20.6. Müşteri; belirli bir ödeme planına bağlı olmayan diğer dövize endeksli kredilerde; kredi borcuna, vade sonunda veya
üçer aylık dönemlerde döviz cinsinden Taraflarca mutabık kalınan oranda faiz tahakkuk ettirileceğini, dövize endekslenen
kredi tutarı üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutarının tahakkukunun yapıldığı tarihteki Banka serbest
döviz satış kuru üzerinden TL karşılığının ve KKDF ile BSMV'nin kendisi tarafından tahakkuk tarihinde nakden
ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.7. Müşteri, ödeme planına bağlı işlemlerde her bir taksit geri ödeme anında, kredi kullandırım tarihindeki kur ile ödeme
yapılan taksit tarihi arasında oluşan kur farkıyla, ödenen taksit içerisindeki anapara tutarları çarpımı sonucunda
hesaplanacak TL'yi kur farkı olarak ödeyeceğini, ayrıca belirtilen hesaplama sonucunda oluşan kur farkı üzerinden ayrıca
hesaplanacak olan BSMV, KKDF ve sair yasal yükümlülükleri de aynı gün Banka'ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
20.8. Müşteri, ödeme planına bağlı olmayan işlemlerde ise anapara geri ödeme anında, kredi kullandırım tarihindeki kur
ile oluşan kur farkıyla ödenen anapara çarpımı sonucunda hesaplanacak TL'yi kur farkı olarak ödeyeceğini ayrıca
belirtilen hesaplama sonucunda oluşan kur farkı üzerinden ayrıca hesaplanacak olan BSMV, KKDF ve sair yasal
yükümlülükleri de aynı gün Banka'ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.9. Müşteri, ödeme planına bağlı kredilerde taksit ödeme tarihindeki, ödeme planına bağlı olmayan diğer kredilerde ise,
anapara veya faiz tahsilatı tarihindeki kurun, kullandırım anındaki veya bu yeni ödemeden önceki taksit, anapara veya faiz
tahsilatı yapılan tarihlerdeki kurlardan yüksek olduğu durumlarda, yeni ödeme tarihindeki kur ile kullandırım tarihinde ve
sonrasında KKDF hesaplamasına esas alınan en yüksek kur arasında oluşan farkın KKDF'sini ödeyeceğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
20.10. Müşteri, kredinin kullandırıldığı tarihte Banka’nın uyguladığı kur ile anapara veya taksitlerinin ya da faizlerinin
Banka’ya ödendiği tarihte ödemeye esas alınacak Banka’ca uygulanan kur arasındaki kur farkını ve ayrıca bankaca
hesaplanarak tahakkuk ettirilen faizin toplamı üzerinden hesaplanacak BSMV, KKDF ve sair yasal yükümlülüklerini
ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
20.11. Müşteri, anapara geri ödemelerinde oluşan kur farklarının tahsilinde tahakkuk tarihlerinin esas olduğunu, tahakkuk
eden ve ödeme yükümlülüğünde olduğu ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödediği kur farklarını, tahakkuk
tarihinden sonra kurların lehine değişmesi nedeniyle Banka'dan hiçbir şekilde geri isteme hakkı bulunmadığını kabul ve
beyan eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
24
20.12. Müşteri, Döviz kurlarının Banka aleyhine değişmesi ve ödeme tarihindeki kurun, kullandırım tarihindeki kurdan
düşük olması halinde, işbu krediyi kullandığı tarihteki Banka serbest döviz satış kurunun hiç bir şekilde altına düşmemek
kaydıyla geri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.13. Müşteri, Anapara ve/veya taksit tutarlarından herhangi birisinin vadesinde ve/veya tahakkuk ettirilen faizlerin
tahakkuk tarihinde ödenmemesi halinde bakiye borcun muaccel hale geleceğini ve bu durumda;
a. Kredinin kullanım tarihinden itibaren Türk Lirası kredi gibi mütalaa edilerek işbu Sözleşme'nin 9.3. maddesi
hükümlerine göre hesaplanacak gecikme faizini, BSMV, KKDF ve sair masrafları ile birlikte ödeyeceğini,
b. Banka’nın yukarıda sayılan şekillerden herhangi birisini esas alarak hesapladığı ve Müşteri’den talep ettiği tutarları
ödemede Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde ise işbu Sözleşme'nin 9.3. maddesi hükümlerine göre
hesaplanacak temerrüt faizini ve ferilerini ayrıca ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.14. Banka’nın, Müşteri talebini uygun görmesi halinde, dövize endeksli krediyi her zaman başka bir döviz cinsine
endeksleyebileceğini veya Türk Lirasına dönüştürebileceğini ya da TL krediyi (kredi limiti içinde kalmak koşuluyla) dövize
endeksli krediye dönüştürebileceğini kabul ve beyan eder.
20.15. Müşteri; vade tarihinden önce kredinin kapatılmasının ancak Banka'nın onayıyla mümkün olabileceğini, defaten
kapatma dışında kısım kısım geri ödeme yapılamayacağını, vade bitiminde kredinin temdidine yönelik taleplerin yerine
getirilmesinin tarafların karşılıklı mutabakatı ile olabileceğini kabul ve beyan eder.
20.16. Kredinin belirli bir ödeme planına bağlı olarak kullandırılması durumunda, ödeme planı Banka tarafından yabancı
para cinsinden hazırlanarak Sözleşme’ye eklenecektir.
21. Đskonto ve Đştira Senedi Kredisi
Banka, Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü Müşteri'ye iskonto veya vesikalı ya da vesikasız iştira
senedi kredisi olarak kullandırması halinde, Müşteri aşağıdaki hususları ayrıca yerine getirmeyi taahhüt eder.
21.1. Müşteri, Banka'ca kabul edilebilir nitelikte ve miktarda ticari senedi Banka'ya temlik cirosu ile devrederek, Banka'nın
isteği halinde iştira senetlerini (poliçelerini) Banka'nın emrine tanzim edecektir. Müşteri bu senetler hakkında özellikle işbu
Sözleşme’nin 18. maddesi hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.
21.2. Müşteri, Banka'ca dış ülkelerdeki tüm yabancı bankalar üzerine keşideli çekler dahil, kambiyo senetleri üzerine
yapılacak iskonto ve iştira işlemlerine ilişkin bedellerin tarafına ödenmesine karşılık, işbu çeklerin karşılıksız olması veya
herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi sonucunda,
tarafına yapılan ödeme sebebiyle doğan borçlarını, iskonto ve iştira tarihinden talep tarihine kadar geçen süreye göre
hesaplanacak faizleri, komisyonları, gider vergileri, fonları, kur farkı ve her ne nam altında olursa olsun doğabilecek
Banka aleyhindeki farklar ve zararlar ile birlikte Banka'nın ilk yazılı talebinde, ayrıca protesto çekmeye ve herhangi bir
kanuni merasime lüzum olmaksızın derhal ödemeyi, aksi halde iş bu Sözleşme'de belirtilen oranlarda ve şekilde temerrüt
faizi ödemekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.
21.3. Müşteri, yabancı banka çeklerinin iştira edilmeleri sebebiyle Banka'ca tanzim edilen döviz alım belgelerinin, bahis
konusu çeklerin fiilen tahsilinden evvel kambiyo taahhüt hesaplarının kapatılması için kullanılmayacağını kabul ve beyan
eder.
21.4. Müşteri, Banka tarafından işbu krediden kaynaklanan borçların TL olarak geri ödenmesi istendiği takdirde, ilk yazılı
talep tarihindeki veya borcun Bankaya ödendiği tarihteki (hangi tarihteki kur yüksek ise o günkü kurdan olmak üzere)
Bankanın serbest döviz satış kuru esas alınarak borcun TL karşılığını Bankaya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
21.5. Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca iştira edilen dövizli çeklere ilişkin döviz alım belgelerinin, çek karşılığının muhabir
hesaplarına alacak kaydını müteakip düzenlenmesi hallerinde, iştira tarihine göre döviz alım belgesinin düzenlendiği
tarihte Müşteri lehine ortaya çıkabilecek kur farklarını talep hakkı olmadığını; çekin Bankaca iştira edilmesi nedeniyle söz
konusu kur farklarının Bankaya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
21.6. Müşteri, Dövizli çekler üzere ödeme yasağı konulması veya çeklerin kaybolması hallerinde, Bankanın hiç bir
sorumluluğu olmayacağı, bu gibi hallerde Müşterinin dilediği takdirde yasağın kaldırılması ve kaybolan çeklerin iptali için
usulünce dava açabileceğini, ödeme yasağı koulan veya kaybolan çek bedellerini Bankaya döviz olarak ödemekle
yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.
21.7. Müşteri, işbu maddede belirtilen hususlara ve bilhassa yabancı banka çeklerinin iştira edilmesi hallerindeki
taahhüdüne aykırı hareketinden doğacak mali, hukuki cezai sorumluluğun kendisine ait bulunduğunu, kabul eder.
22. Đşletme Kredisi
Banka’nın, Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü orta veya uzun vadeli işletme kredisi olarak
kullandırması halinde, Müşteri aşağıdaki hususları ayrıca yerine getirmeyi taahhüt eder.
22.1. Müşteri;
a. Đşletme sermayesi olarak tahsis edilen krediyi bu amaca uygun sarf edecektir.
b. Đşletmede birim maliyetini ve fiyatları düşürmek, üretilen malın kalitesini yükseltmek, standardize etmek, satış hacmini
artırmak, üretim kapasitesinden faydalanma derecesini, verimlilik oranını yükseltmek ve üretimi dış satıma yöneltmek için
gereken çabayı göstermek ve bütün bunları mümkün olabilecek en yüksek düzeye çıkartmakla yükümlü olduğunu kabul
eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
25
c. Đşletmede mevcut ham ve yardımcı maddelerin, işletme malzemelerini, mamul, yarı mamul artıklarını, sigorta için
bulundurmayı ve kendince yaptırılmış sigortalar var ise bunları Banka'ya devretmeyi ve Sözleşme’nin 17. maddesinin
Banka'ya tanıdığı yetkileri kabul eder.
22.2. Kredi süresi içinde işletme sermayesini, Banka'ca tespit ve tebliğ olunacak mevcut net işletme sermayesine ikraz
olunacak meblağın ilavesi suretiyle bulunacak tutardan aşağı düşürmeyeceğini taahhüt eder. Banka'nın konjonktürel ve
sair sebeplerle daha yüksek bir işletme sermayesine ihtiyacı olduğuna kanaat getirmesi halinde, sermaye artışı, tahvil
ihracı veya başka bir orta vadeli, işletme kredisi temini sureti ile işletme sermayesinin Banka'nın tespit edeceği tutara
çıkarılmasını talep edebileceğini, verilen süre içinde bunun gerçekleştirilmemesinin sözleşmeye aykırılık oluşturacağını,
kabul ve beyan eder.
22.3. Müşteri işbu Sözleşmenin 24. maddesi hükümlerinden uygulanabilir olanların işletme kredileri için de kıyasen
uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.
23. Eximbank Kredisi
Banka’nın bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Eximbank Kredisi olarak kullandırmayı kabul etmesi ve bu durumu
Müşteri’ye bildirmesi halinde, Müşteri aşağıdaki hususları ayrıca yerine getirmeyi kabul eder.
Müşteri, Sözleşme kapsamında lehine açılacak her Eximbank kredisini, gerek Sözleşme hükümleri, gerekse Türkiye
Đhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) nezdinde imzaladığı/imzalayacağı Firma Taahhütnamesinde/
Taahhütnamelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda kullanacağını ve krediyi en geç vade tarihinde ayrıca bir ihbara
gerek olmaksızın tahakkuk edecek faizi (Türk Eximbank ve Banka faizi) ile birlikte Banka’ya geri ödeyeceğini, krediyi vade
tarihinde ödemediği takdirde vade tarihi ile krediyi Banka’ya tamamen ödediği tarih arasında geçen süre için işbu
Sözleşme'nin 9.3. maddesi hükümlerine göre hesaplanacak gecikme ve temerrüt faizinin yürütülmesini, Banka’nın
yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt faizini Müşteri’ye Bildirimde bulunarak yükseltmeye
yetkili olduğunu, KKDF ile BSMV kesintilerinin tahakkuk ettirilmesini, temerrüt faizinin ödenmesi tarihindeki cari faiz
oranının temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha yüksek olması halinde ise, hesaplamada bu daha yüksek oranın esas
alınmasını, söz konusu meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafların Müşteri tarafından ödeneceğini ve bu
kapsamda tahakkuk ettirilecek tüm tutarları ve bunun üzerinden hesaplanacak vergi, fon vb. yasal yükümlülükleri
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
24. Yatırım ve Teçhizat Kredisi
Banka’nın, Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü uzun veya orta vadeli yatırım ve teçhizat kredisi olarak
kullandırması halinde, Müşteri aşağıdaki hususları ayrıca yerine getirmeyi taahhüt eder.
24.1. Müşteri; krediyi, kuracağı veya geliştireceği veya yenileştireceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden ve
geçerli birer örneğini Banka'ya vereceği fizibilite raporu proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti ve Banka'ca
istenecek diğer belgelerle tevsik edeceği mal veya hizmetlerin sağlanmasında kullanacağını, Banka'ya tesisin kesin
şekline göre düzenlenmiş müfredatlı bir makine, donatım ve tesisat listesi ve makinelerin yerleştirme planını vereceğini ve
bunlarda nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde de Banka'nın onayını alacağını,
önceden Banka'nın onayını almadan projeye giren taşınmaz ve taşınır malları, makine, donatım ve tesisatı başkalarına
devir ve ferağ, terhin ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis edemeyeceğini, ayrıca bunları kiraya veya
ariyet olarak da vermemeyi ve başka bir yere nakletmemeyi ve bunların Banka'nın teminatlarına dâhil bulunduğunu, kabul
ve taahhüt eder.
24.2. Müşteri; projenin gerçekleşmesi için yapılacak inşaatın niteliklerinin Bayındırlık Bakanlığının fenni şartlarına uygun
olacağını ve inşaatın işe başlamadan önce, Banka'ya vereceği inşaat programına göre ve geciktirilmeden yapılacağını,
inşaat sırasında değişiklik yapılması gerekirse, gerekçesi bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek suretiyle Banka'nın
onayının alınacağını, inşaata ait koşulların, inşaatın Banka kredisi ve diğer kaynaklar ile yapılması dâhil projeye giren tüm
inşaatı kapsadığını, projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı eklerin yapılması veya değiştirilmesi hallerinde
durumun Banka'ya bildirileceğini ve onayının alınacağını, projenin uygulanmasını önleyecek veya geciktirecek her türlü
olayın derhal ve gecikmeden Banka'ya bildirileceğini, Banka'nın açtığı yatırım veya donatım kredisi dolayısıyla, inşaat
devresi dâhil, gerekli gördüğü sigortalar hakkında Sözleşme’nin 17. maddesi koşullarına uymakla yükümlü bulunduğunu
kabul ve taahhüt eder.
24.3. Banka dilerse, teşebbüsün ayrıntılı projesinin verilmesini ve onay alınmasını ve ayrıca inşa edilecek fabrika binaları
ile yardımcı ve idari binaların 1/50 ölçüsünde kat, cephe ve kesit planlarını, bu planlara göre hazırlanmış kesin keşiflerin
Müşteri'ce onanmış birer örneğini isteyebilir.
24.4. Banka yukarıda anılan belgeleri ve diğer kâğıtları inceleyerek Sözleşme ile açılan krediye göre teknik ve ekonomik
bakımdan uygulanma olanağı bulunup bulunmadığını kabul veya reddedebilir.
24.5. Müşteri; Muhasebe kayıtlarını, Sözleşme ile finanse edilecek proje için satın alınacak mal ve hizmetlerin kullanım
suretini, projenin seyrini, işletmenin işlemlerini ve mali durumunu açıkça göstererek, sağlam esaslara dayanarak
tutacağını, Banka'nın proje, ikraz hâsılası ile satın alınan mal ve hizmetler, mali durum, firmanın sevk ve idare ve işlemleri
hakkında isteyeceği her türlü bilgiyi eksiksiz vereceğini ve genel olarak Banka'nın tedbirli bir kredici sıfatıyla ileri
sürebileceği diğer işlemleri yerine getireceğini ve proje ile ilgili malları, yerleri, inşaatı, işletme hesaplarını, kayıtları ve
bunlara ilişkin belgeleri daima Banka'nın incelemelerine açık bulunduracağını beyan ve kabul eder.
24.6. Bu inceleme ve kontrollerde Banka, fabrika ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı, her zaman
serbestçe ziyaret ile donatımı, işlemleri ve gelişmeleri doğrudan doğruya inceleyebilecek, kontrol ve takip edebilecektir.
Bu maddede beliren haklar Banka'ca yetkili kılınacak şahıslarca kullanılacaktır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
26
24.7. Müşteri; krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimamı göstereceğini, verimlilik ölçülerine, sağlam
idari, fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle tedbirli bir tacir gibi davranacağını, kredi konusunu teşkil eden
tesisin kurulması, işletilmesi esnasında gerekli uzman ve teknisyenlerin çalıştırılacağını kabul ve beyan eder.
24.8. Yukarıdaki maddeler muvacehesinde Banka ile birlikte TCMB şubeleri de; Sözleşme’ye göre verilen kredilerin
başlangıcından sonuna kadar kullanılmasını, istediği zaman kontrol etmeye, projelerin gelişme seyri, gerçekleşme
durumunu yakinen takip ve kontrole yetkilidirler.
24.9. Müşteri; projeye dâhil bilumum makine ve donatımın, alet ve edevatın bakım ve tamiratını sağlam mühendislik
usullerine göre temin etmeyi ve bu hususta Banka'nın yapacağı uyarılara en kısa zamanda uymayı taahhüt eder.
25. Taksitli Ticari Kredi
Müşteri, Banka’nın Sözleşme ile açacağı kredinin tamamını veya bir bölümünü bir geri ödeme planına bağlı olarak
kullandırdığı takdirde, aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını kabul eder.
25.1. Müşteri, bu kredinin anapara, faiz ve diğer masrafları içeren aylık ya da 3 (üç) aylık eşit tutarlarda ya da değişik
vade ve tutarlarda ödenmek üzere düzenlenecek bir geri ödeme planı çerçevesinde geri ödenmek üzere, Banka’ca
belirlenecek kredi kullanım şeklinin gereği olan tüm işlemleri eksiksiz olarak yapacağını, aksi takdirde Banka’nın işbu
krediyi kullandırmama yetkisinin bulunduğunu kabul eder.
25.2. Müşteri, işbu kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, kredi hesabının borçlandırılmasından itibaren Sözleşme’nin
eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planına göre işleyeceğini ve geri ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu
vadelerin karşılarında gösterilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarları şeklinde nakden ve defaten
ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
25.3. Müşteri, bu maddeye istinaden Banka’ca düzenlenen geri ödeme planlarında belirtilen anapara, faiz, fon ve gider
vergisinden oluşan taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediği veya geri ödeme planındaki taksitler Müşteri
tarafından ihlal edilmeden ödeniyor olsa dahi Müşteri’nin Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine
getirmediği takdirde ya da varsa diğer kredilerinden herhangi birinin kat edilmesi (kapatılması) halinde, başkaca bir ihbar
veya merasime gerek olmaksızın, işbu kredi borcunun tamamının kendiliğinden muaccel olacağını ve bu nedenle bakiye
borcunun tamamını derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
25.4. Müşteri, ekli geri ödeme planında ye ralan şekli ile ödemekle yükümlü olduğu işbu kredi borcunun ödenmesinde
temerrüde düştüğü takdirde, işbu Sözleşme'nin 9.3. maddesi hükümlerine göre hesaplanacak gecikme ve temerrüt
faizinin yürütülmesini, Banka’nın yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt faizini Müşteri’ye
Bildirimde bulunarak yükseltmeye ve ödeme planını bu çerçevede güncellemeye yetkili olduğunu, KKDF ile BSMV
kesintilerinin tahakkuk ettirilmesini, temerrüt faizinin ödenmesi tarihindeki cari faiz oranının temerrüt tarihindeki faiz
oranına göre daha yüksek olması halinde ise, hesaplamada bu daha yüksek oranın esas alınmasını, söz konusu
meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafların Müşteri tarafından ödeneceğini ve bu kapsamda tahakkuk ettirilecek
tüm tutarları ödeyeceğini, kabul ve beyan eder.
25.5. Müşteri, ancak, geri ödeme planındaki herhangi bir taksit tarihine tekabül eden taksit tutarını ödedikten sonra geri
ödeme planında düzenlenen ödemeler dışında, ara ödeme yapabileceğini, taksit tarihinde, taksit tutarının ve ara ödeme
ile ilgili tutarın Banka tarafından tahsilinden sonra kalan bakiye üzerinden taksit sayısına göre imzalanacak yeni bir ödeme
planı düzenleneceğini, gerek faiz değişikliği gerekse ara ödeme nedeniyle geri ödeme planı değişikliğinin borcun
yenilenmesi sonucunu doğurmayacağını kabul ve beyan eder.
25.6. Müşteri, işbu kredinin bakiye borcunu vadesinden önce kapatmak istediği takdirde, bu hususun kabul edilip
edilmemesinin Banka’nın yetkisinde olduğunu, kredi borcunun vadesinden önce kapatılmasının ancak ödeme vadesinde
işlemiş faizi içeren taksit ödendikten sonra, kalan anapara ile birlikte, Banka’nın belirleyeceği erken kapatma ücretinin de
ödenmesi ile mümkün olacağını, kabul ve beyan eder.
25.7. Müşteri, Sözleşme’ye istinaden kullandırılacak kredilerle ilgili olarak önceden ödeme planına bağlanmış olsun
olmasın, Banka’nın gerek ödeme planını, gerekse faiz oranını günün koşullarına göre Bildirimde bulunmak koşuluyla
değiştirmeye yetkili olduğunu, bu nedenle Banka’nın borcu yenilenmesi sonucunu doğurmamak üzere düzenleyerek
göndereceği ödeme planlarına uymayı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
26. Đleri Valörlü TL Kredi
26.1. Müşteri, işbu krediyi “Đleri Valörlü TL Kredi” olarak kullanmak isterse, bu hususu vade ve faiz oranı ile birlikte bir
talimat mektubuyla Bankaya bildirir.
26.2. Müşteri, talimat mektubunda belirttiği tarihte krediyi kullanmaması halinde, Banka’nın varsa doğan zararını tazmin
etmekle yükümlüdür.
26.3. Banka’nın kredinin kullanılacağı tarihte, -aksi Müşteri’ye bildirilmedikçe- saat 11:00’de Reuters’daki TL faiz
oranlarını ilan ettiği sayfasında yayınlanan aynı vadeye uyguladığı borçlanma faizinin (“bid”) Müşterinin talebinde belirttiği
orandan daha düşük olması halinde zarar doğmuş sayılır. Bu takdirde zarar tutarı, belirlenmiş bulunan süre için bu fark
oranının MTDS sayfasında yayınlanan borçlanma oranından (“bid”) iskonto edilmesi suretiyle kredi tutarı üzerinden
hesaplanır ve Müşteri bu suretle hesaplanan zarar tutarını krediyi kullanma tarihi olarak belirttiği tarihte öder.
27. Taşıt Kredisi
Müşteri, Banka’nın Sözleşme ile açacağı kredinin tamamını veya bir bölümünü Taşıt Kredisi olarak kullandırılması halinde
aşağıdaki hükümlere de uymayı kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
27
27.1. Müşteri, bu krediyi Banka’nın kabulü kaydıyla kredi hesabı borçlandırılmak suretiyle nakden veya Banka’nın usulleri
çerçevesinde düzenleyeceği keşide çekini teslim almak suretiyle ya da kredi tutarının, yazılı talimatına istinaden üçüncü
bir kişiye havale edilmesi veya keşide çekinin üçüncü bir kişiye teslimi suretiyle kullanacağını, bunun için gerekli tüm
işlemleri eksiksiz yapacağını, aksi takdirde Banka’nın işbu krediyi kullandırmama yetkisinin bulunduğunu kabul eder.
27.2. Müşteri, işbu kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme
planına göre işleyeceğini ve geri ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve vadelerin karşılarında gösterilen para, faiz, fon
ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve def’aten ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
27.3. Müşteri, geri ödeme planında belirtilen anapara, faiz, fon ve gider vergisi toplamından oluşan taksitlerden herhangi
birini, vadesinde kısmen veya tamamen ödemediği takdirde veya geri ödeme planındaki taksitler Müşteri tarafından ihlal
edilmeden ödeniyor olsa dahi, Müşteri’nin Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde
ya da varsa diğer kredilerden herhangi birinin kat edilmesi (kapatılması) halinde, başkaca hiçbir ihbar veya merasime
gerek olmaksızın, işbu kredi borcunun tamamının kendiliğinden muaccel olacağını ve bu nedenle bakiye borcunun
tamamını derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
27.4. Müşteri, ekli geri ödeme planında yer alan şekli ile ödemekle yükümlü olduğu işbu kredi borcunun ödenmesinde
temerrüde düştüğü takdirde, işbu Sözleşme'nin 9.3. maddesi hükümlerine göre hesaplanacak gecikme ve temerrüt
faizinin yürütülmesini, Banka’nın yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt faizini Müşteri’ye
Bildirimde bulunarak bir sonraki aydan başlamak üzere yükseltmeye yetkili olduğunu, KKDF ile BSMV kesintilerinin
tahakkuk ettirilmesini, temerrüt faizinin ödenmesi tarihindeki cari faiz oranının temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha
yüksek olması halinde ise, hesaplamada bu daha yüksek oranın esas alınmasını, söz konusu meblağlara ilişkin doğacak
tüm vergi ve masrafların Müşteri tarafından ödeneceğini ve bu kapsamda tahakkuk ettirilecek tüm tutarları ödeyeceğini,
faiz oranında Banka tarafından değişiklik yapılması halinde, bu farkların geri ödeme planına aynen yansıtılmak suretiyle,
Banka’ca ödeme planının değiştirilebileceğini, geri ödeme planına yansıyan tüm bu zam ilaveleri de ihtara gerek
olmaksızın, değişiklik tarihinden itibaren ödeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
27.5. Müşteri, ancak, geri ödeme planındaki herhangi bir taksit tarihine tekabül eden taksit tutarını ödedikten sonra geri
ödeme planında düzenlenen ödemeler dışında, ara ödeme yapabileceğini, taksit tarihinde, taksit tutarının ve ara ödeme
ile ilgili tutarın Banka tarafından tahsilinden sonra kalan bakiye üzerinden taksit sayısına göre kendisi tarafından
imzalanacak yeni bir ödeme planı düzenleneceğini, gerek faiz değişikliği gerekse ara ödeme nedeniyle geri ödeme planı
değişikliğinin borcun yenilenmesi sonucunu doğurmayacağını kabul ve beyan eder.
27.6. Müşteri, işbu kredinin bakiye borcunu vadesinden önce kapatmak istediği takdirde, bu hususun kabul edilip
edilmemesinin, Banka’nın yetkisinde olduğunu, kredi borcunun vadesinden önce kapatılmasının ancak ödeme vadesinde
işlemiş faizi içeren taksit ödendikten sonra, kalan ana para ile birlikte, Banka’nın belirleyeceği erken kapatma ücretinin de
ödenmesi ile mümkün olacağını, kabul ve beyan eder.
27.7. Kredinin kullandırıldığı tarihinden sonra, Müşteri ile kredi konusu taşıt/taşıtları satın aldığı/alacağı satıcı arasında
çıkacak uyuşmazlıklardan veya taşıtın ayıplı olması, teslim veya zamanında teslim edilmemesi, iade edilmesi ve benzeri
hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıklardan Banka’nın sorumluluğu olmayacağını ve bunların, kredi borcunun geri
ödenmesine hiçbir etkisinin olmayacağını Müşteri kabul ve beyan eder.
27.8. Müşteri, Banka’ca uygun görüldüğü takdirde, işbu kredi ile satın almış olduğu/alacağı taşıtı/taşıtları, Banka’nın
uygun bulacağı koşulları içeren bir rehin sözleşmesinin akdi ve gerekli merasimin yerine getirilmesi suretiyle Banka’ya
rehin etmeyi, aksi halde Banka’nın krediyi kullandırmama yetkisinin olduğunu kabul ve beyan eder.
28. Akreditif
28.1.
Đthalat Akreditifi Kredisi Açılması (Đhracat Teşvik Belgesi Kapsamında Olanlar Dahil)
28.1.1. Banka Müşteri'nin talebi üzerine işbu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü "ibrazında ödeme",
"Ertelemeli ödeme", "poliçe kabulü" ve "iştira" yoluyla kullandırılmak üzere açacağı vesikalı akreditifler için Müşteri'ye
Đthalat Akreditifi Kredisi olarak kullandırabilir. Bu durumda Müşteri açtırmayı isteyeceği her akreditif için Banka'ya bir
akreditif açtırma teklif mektubu verecektir. Müşteri, niteliklerine aykırı olmadıkça 16. madde hükmünün akreditif kredisine
de uygulanmasını kabul eder. Banka, Müşteri tarafından iletilen akreditif açtırma teklifini ve/veya akreditif şartlarındaki her
türlü değişiklik isteklerini inceler ve kabul edip etmediğini Müşteri'ye bildirir. Banka, Müşteri'nin teklifini ve değişiklik
isteklerini kabul ettiği takdirde işbu Sözleşme hükümleri aynen uygulanır.
28.1.2. Müşteri, Banka'nın kabul edip, uygulamaya aldığı ve gerekli işlemi yaptığı bir akreditif değişikliğinin muhabir ya da
lehdar tarafından kabul edilmeyip, dikkate alınmadığı durumlarda Banka'nın sorumluğu olmayacağını kabul eder.
28.1.3. Banka tarafından açılan akreditiflerin tutarı, Banka tarafından Müşteri adına açılacak gayrinakdi kredi hesabına
borç yazılacaktır.
28.1.4. Banka tarafından açılacak akreditifler, muhabir/Banka nezdinde geçerli olacak ve Müşteri'nin her akreditif için
talep ettiği belgelerin akreditif lehdarı tarafından akreditif şartlarına uygun olarak akreditif vadesi içinde
muhabire/Banka'ya ibrazı karşılığında, bu belgelerin tutarının Đbrazda veya belli edilen vade tarih veya tarihlerinde
muhabir/Banka tarafından akreditif lehdarına ödenmesi suretiyle kullandırılacaktır.
28.1.5. Müşteri, akreditifler tahtında ibraz olunacak belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunun incelenmesi ve bu
inceleme sonunda belgelerin kabul veya reddine karar verilmesi yetkisinin tümüyle Banka ve muhabire ait olacağını ve
yapılacak bu incelemenin münhasıran belgelere dayandırılacağını, Banka tarafından bu şekilde incelenip akreditif
şartlarına uygun bulunan belgeleri Banka'dan çekmeyi beyan ve kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
28
28.1.6. Müşteri, Banka tarafından açılmasını talep edeceği akreditiflerin teminatı olarak Banka tarafından talep edilen bir
miktarı akreditiften dolayı Banka'ya doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek borç ve yükümlülüklerinin teminatı
olarak bloke bir hesaba yatırmayı ve bu paranın Banka'ya rehnedilmiş olacağını, Banka'nın akreditiften dolayı vadesi
gelmiş veya gelecek, mevcut veya doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece sözü geçen parayı Banka nezdindeki
bu bloke hesapta tutmaya, Banka'nın, herhangi bir yasal yola başvurması gerekmeksizin veya herhangi bir ihbar
yapmasına gerek olmaksızın rehin ve bloke edilen bu parayı vadesi gelmiş veya gelebilecek, doğmuş veya doğabilecek
alacaklarını takas veya mahsup etmeye ve bu hakkını dilediği herhangi bir zamanda kullanmaya yetkili olduğunu kabul
eder.
28.1.7. Yukarıda bloke hesapta muhafaza edilecek paraya herhangi bir faiz işlemeyecektir. Banka, başlangıçta bloke
edilen miktarın, gerekli gördüğü takdirde, artırılmasını talep edebilir. Müşteri, gecikmeksizin Banka'nın bu isteğini yerine
getirecektir.
28.1.8. Müşteri Banka tarafından açılan ibrazda ödemeli akreditifler dolayısıyla ibraz edilip muhabir ve/veya Banka
tarafından akreditif şartlarına uygun bulunan belgelerin tutarlarını, belgeler ve/veya malların gelmesine bağlı olmaksızın,
Banka'nın ilk talebinde, Banka'ya ödeyeceğini gayrikabilirücu olarak taahhüt eder.
28.1.9. Müşteri, Banka tarafından açılan ödemesi ertelemeli akreditifler dolayısıyla ibraz edilip muhabir ve/veya Banka
tarafından akreditif şartlarına uygun bulunan belgelerin vade tarihi veya tarihlerinde ödenecek tutarları için, belgeler
ve/veya malların gelmesine bağlı olmaksızın, Banka lehine Banka'nın uygun göreceği tür, tutar ve vadede teminat
vermeyi kabul ve taahhüt eder.
28.1.10. Müşteri Banka tarafından talep edilen bu tutarları, Banka tarafından verilen süre içinde veya tarih veya tarihlerde
nakden veya hesaben Banka'ya ödemediği takdirde, Banka, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak, dilerse, açılan
gayrinakdi akreditif kredisini nakdi krediye dönüştürerek, söz konusu tutarları Müşteri adına açacağı nakdi bir kredi
hesabında Müşteri'nin borcuna kaydedebilir. Müşteri, bu hesaptaki borçlarını işbu Sözleşme hükümleri gereğince faiz ve
komisyonları ile birlikte Banka'ya geri ödemeyi de gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder.
28.1.11. Gelen vesaiklerde uluslararası kurallara uygunsuzluk tesbit edilmesi halinde Banka vesaikleri işleme almayarak
ibraz eden tarafa iade edecektir. Uluslararası yaptırım uygulanan kişi kurum ve ülkelerle işlem yapamamasından dolayı
oluşacak gecikme ve zararlardan Banka sorumlu değildir.
28.1.12. Akreditif tahtında Banka'ya sunulan vesaiklerde uygunsuzluk tesbit edilmesi ve bu uygunsuzluğun Müşteri
tarafından kabul edilmesi Banka'nın da uygunsuzluğu kabul edeceği anlamına gelmez. Banka uygunsuzluğu kabul
etmeyerek vesaiki ibraz edene iade hakkını saklı tutar.
28.1.13. Vesaiklerin Müşteri tarafından veya yetkilendirdiği kişi tarafından teslim alınması durumunda konu akreditif işlemi
için Müşteri Banka'yı tamamen gayrikabilirücu olarak ibra ettiğini kabul ve beyan eder. Bunun için başkaca bir işleme
gerek yoktur.
28.1.14. Banka tarafından bu Sözleşme hükümleri uyarınca Müşteri'ye açılacak akreditifler dolayısıyla Banka'nın uygun
göreceği komisyonlar ve katlanacağı masraflar ile muhabir masraf ve komisyonlarını Müşteri Banka'ya nakden veya
hesaben ödemeyi taahhüt eder. Müşteri bu suretle ödeyeceği komisyonlar ve masrafların da bu madde hükümleri
gereğince yatırdığı bloke paralara re'sen ve derhal, ayrıca kendisinin muvafakatini istihsale lüzum kalmaksızın tamamen
mahsup etmeye Banka'nın selahiyetli olduğunu şimdiden kabul eder. Akreditifin hiç kullanılmadığı ya da kısmen
kullanıldığı hallerde dahi komisyonların tamamı Banka'ya ödenecektir.
28.1.15. Müşteri, söz konusu akreditif komisyonlarından ayrı olarak, Banka tarafından işbu Sözleşme'nin 28.1.10.
maddesi hükmü gereğince borcuna geçirilen tutarlar için ayrıca talep edilecek kredi komisyonunu da Banka'ya ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
28.1.16. Banka, akreditif veya diğer transfer emri konusu dövizleri kendi kaynağından veya Müşteri'nin döviz
hesaplarından karşılayabileceği gibi, TCMB veya diğer banka ve müesseselerden satın almak suretiyle de karşılayabilir.
Banka'nın bu şekilde yapacağı döviz satışlarına ve transferlere döviz satışının yapıldığı gün itibariyle Banka'nın serbestçe
tayin edeceği döviz satış kurlarının uygulanmasını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Banka, kendi serbest takdirine bağlı
olarak, döviz satışını akreditif açılmadan önce veya akreditifin açılışından itibaren muhabir hesabının borçlandırdığının
öğrenilmesine kadar geçecek süre içinde veyahut bu tarihi izleyen en kısa sürede olmak üzere herhangi bir tarihte
yapabilecektir.
28.1.17. Akreditif açılmadan önce satışı yapılan dövizler, ancak akreditif konusu ithalat bedellerinin ödenmesinde
kullanılabilecektir. Müşteri, ayrıca döviz cinsinin tebdili hakkında yazılı muvafakati veya talimatı olup olmadığına
bakılmaksızın, iki veya daha fazla paranın Banka'nın serbest takdirine göre birbirleri ile değiştirilmesinden doğacak
zararların kendisine ait bulunduğunu ve bütün bunlara tekabül eden tutarların TL veya döviz üzerinden Banka tarafından
Müşteri'nin herhangi bir hesabından tahsilini, bu mümkün olmadığı takdirde Banka'nın ilk talebinde itirazsız olarak
Banka'ya tamamen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri'nin döviz tevdiat hesaplarında bulunan dövizlerin
akreditif tutarına karşılık gösterilmesi halinde, bu hesaplardaki dövizlerin akreditif tutarı ile aynı döviz cinsinden olmaları
gerekmekte ve aksi halde bu dövizlerin akreditif tutarı dövizlere çevrilmesi tamamen Banka'nın; kabulüne bağlı olup,
Müşteri bu değiştirme işleminde Banka'nın serbestçe belirleyeceği çapraz kurların uygulanmasını şimdiden kabul eder.
28.1.18. Banka, döviz satışının veya döviz veya TL transferlerinin yapılmamasından veya transfer veya satışta
doğabilecek zorluk ve gecikmelerden dolayı hiçbir zaman sorumlu olmayacaktır.
28.1.19. Akreditif bedeli Banka'nın pozisyonundan ödenirken yabancı muhabirler nezdindeki kurye kredilerinden
yararlanıldığı takdirde bu muamele ile ilgili faiz ve her türlü masraflar da Müşteri'ye ait olacak ve Banka'nın ilk talebinde
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
29
derhal ödenecek; faiz, masraf ve komisyonlara uygulanacak kur, bunlara ilişkin döviz satış işlemi tarihindeki Banka'nın
serbestçe tayin edeceği kur olacak ve bu gibi masraflara karşılık Banka'nın talebi halinde Müşteri uygun gelen tediyeyi
Banka'ya yapacaktır.
28.1.20. Müşteri, akreditif işinde ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Milletlerarası Ticaret Odası'nca
yayınlanan Akreditiflere Đlişkin Yeknesak Usuller ve Uygulama Kurallarına uygun olarak hareket etmeyi kabul ve beyan
eder ve bunlara göre bütün önlemleri alarak gereken işlemleri yapmayı taahhüt eder. Ayrıca, akreditif işlemlerinin
gerektirdiği bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Banka'ya verilecek ve resmi daireler, TCMB ve diğer
müesseselerde gerekli bütün işlemler Müşteri tarafından takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır.
28.1.21. Müşteri, gerektiğinde kambiyo kontrol mercileri, TCMB veya diğer merciler tarafından istenecek formlara uygun
mektup ve taahhütnameleri verecek ve hükümlerini de yerine getirecektir. Müşteri ayrıca anılan yerlere vereceği bu
belgelerde mevcut bütün hükümlerin ve taahhütlerin Banka lehine dahi geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
28.1.22. Akreditiften dolayı açılış, temdit, iptal ve diğer işlemleri bankacılık usul ve teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun
olarak yerine getirme sorumluluğu Müşteri'ye aittir, Müşteri, akreditif ve ithalat işlemlerini yerine getirmemekten dolayı
Banka'nın uğrayabileceği her türlü zararları ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.
28.1.23. Müşteri, akreditif kuvertürünün, yani transfer ve ödenen dövizlerin geri verilmiş veya verilmemiş olması yüzünden
ilgili makamlara çıkacak veya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların sonuçlarından Banka'ya yüklenebilecek bütün mali,
nakdi ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını ve Banka'nın akreditiften doğan alacağını derhal Banka'ya
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
28.1.24. Müşteri, Banka'ya gelen belgeleri Banka'nın ilk ihbarında, mallar gelmiş olsun ya da olmasın, Banka
serbestlerinde işbu madde hükümleri çerçevesinde teslim almayı taahhüt eder. Müşteri belgeleri ve Banka veya
Banka'nın muhabiri tarafından tespit edilen rezerv veya rezervler varsa bu rezervleri kabul edip etmediğini Banka'nın
uygun görerek bildirdiği süre içinde ve iş günü çalışma saatleri dahilinde Banka'ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Müşteri aksi halde belgelere itiraz hakkını kaybeder. Rezervli belgelerin Banka'dan teslim alınması Müşteri tarafından
rezervlerin kaldırıldığının Banka'ya yazılı olarak bildirilmesine bağlıdır.
28.1.25. Banka'nın, Müşteri adına hareketle TCMB ve Kambiyo Müdürlüklerinde ve bütün gümrüklerde Müşteri adına
geçerli tüm muameleleri takibe, evrakı düzenlemeye, imzalamaya, sonuçlandırmaya, depozito yatırmaya ve almaya,
gümrüklere gelen malların konişmentolarını almaya, Müşteri'nin tevdi edeceği ve saike göre tarife tatbikatından doğan her
türlü sorumluluk kendilerine ait olmak üzere gerekli tescil beyannamelerini düzenleyerek Müşteri adına imza etmeye,
gümrük idarelerinde tescillerini yaptırmaya, beyanname ve evrakını tanzime, takibe, imzalamaya, gerekli tüm işlemleri
neticelendirmeye, Müşteri adına bedelsiz ithal ve Đhraç müsaadeleri almaya, sonuçlandırmaya, Müşteri adına
düzenlenmiş dahilde işleme izin ve muafiyet belgelerini ve bunlarla ilgili ithalat, ihracat ve aktarma işlemlerini yapmaya,
gerekli evrakı imzalamaya ve sonuçlandırmaya, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını kullanmak üzere
üçüncü şahısları temsilci tayin etmeye yetkili olmak üzere Banka'yı yetkili kıldığını beyan eder. Ancak, Banka'nın hiçbir
suretle malları gümrükten çekme zorunluluk ve sorumluluğu olmayacağı gibi, Müşteri'nin temsilcisi sıfatıyla hareket
etmesinden ötürü Müşteri'ye karşı herhangi bir sorumluluğu da bahis konusu olmayacaktır.
28.1.26. Akreditif konusu malların gümrükten Banka tarafından çekilmesi halinde de Banka, mallar üzerinde rehin hakkına
sahiptir. Müşteri, işbu Sözleşme'nin sigorta ile ilgili 17. maddesinin, akreditif konusu mallar Đçin de Banka tarafından
uygulanacağını kabul eder.
28.2.
Đhracat Akreditifi Konusu ve Đthalat Akreditifi Konusu Mallar, Belgeler ve Müşteri'nin Bütün
Mevcut ve Alacaklarının Banka'nın Teminatını Oluşturduğu Durumlar
28.2.1. Banka tarafından açılacak akreditifler konusu malların mülkiyetini temsil eden taşıma belgeleri ve sigorta belgeleri
teminat teşkil etmek üzere, Banka adına veya emrine düzenlenecek veya ciro edilecek ve bu Sözleşme'de teminatlarla
ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş bulunan bütün haklar akreditif konusu bu gibi belgeler ve mallar hakkında da
uygulanacaktır.
28.2.2. Akreditiflerle ilgili olarak Müşteri nam ve hesabına yapılacak ödemeler, Müşteri'nin her türlü mevcut ve alacakları
ve ihracat akreditifi/akreditif konusu vesikalar üzerinde Banka her türlü imtiyaz, hapis ve rehin haklarını haizdir; şu kadar
ki, bu hakları, akreditifler konusu malların mülkiyetim devre yarayan vesikaların muhabir banka tarafından Banka'ya tevdii
veya Banka tarafından krediye son verilmesi üzerine bu Sözleşme gereğince Müşteri’nin üstlendiği bütün borçları ödeme
hakkındaki taahhüt ve mecburiyetleri asla ortadan kaldırmaz.
28.2.3. Müşteri taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde Banka, işbu Sözleşme'deki diğer haklarım
kullanmak hususundaki haklarına halel gelmemek kaydıyla malları tensibine göre yurt içinde yahut yabancı ülkelerde
hususi suretle veya yetkili simsar aracılığıyla veyahut açık artırma suretiyle uygun gördüğü kişi veya kişilere uygun
gördüğü fiyata satma/sattırma veya devretme/devrettirme hakkına sahiptir. Müşteri bu konuda herhangi bir itirazı
olmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Ancak Banka bu hakkını kullanıp kullanmamakta serbest olup, kendisinin
bu konuda hiçbir mecburiyeti olmadığı gibi, sorumluluğu da yoktur.
28.2.4. Banka'nın satış yapmaması vesaik ve mallar üzerindeki haklarına halel getirmeyecektir. Banka'nın malları masrafı
Müşteri'ye ait olmak üzere dilediği gibi antrepoya koymak, koydurmak hakları mevcuttur. Banka bu haklarını dilediği
şekilde kullanmakta serbesttir.
28.2.5. Mallar Türkiye'ye sokulmadığı takdirde dahi Banka'nın bunları Müşteri'nin sorumluluğu altında re'sen memleket
dışında uygun gördüğü kişi ve kişilere uygun gördüğü fiyata satmaya/sattırmaya veya devretmeye/devrettirmeye hakkı
olacaktır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
30
28.2.6. Banka, akreditif konusu mallar için mahkemeden veya icradan haciz veya satış kararı aldığı takdirde bu kararı
hemen yerine getirmeye mecbur olmayacak, bu Sözleşme hükümleri dairesinde malları istediği zaman sattırabilecek veya
haciz tatbik ettirebilecektir. Bu yüzden doğacak bütün maddi hak ve isteklerden Müşteri Banka'yı şimdiden ibra eder.
28.2.7. Akreditifler ve bunlarla ilgili belgeler ve dolayısıyla mallar Banka'nın yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devir
ve temlik edilmeyecektir. Banka'nın yazılı muvafakati alınarak akreditifin başkasına devri veya belgelerin devri dolayısıyla
malların başkasına teslimi hallerinde dahi, ilgili ile Müşteri'nin ayrıca hesaplaşmak hakkı mahfuz kalmak kaydıyla,
akreditiften doğmuş veya ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Banka'ya karşı Müşteri müteselsilen borçlu
olacaktır
29. Aval ve Kabul Kredisi
29.1. Taraflar, Banka'nın, işbu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü, yürürlükteki TPKK ve ilgili mevzuat
ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat uyarınca işleme tabi tutulmak koşuluyla Müşteri'ye Đthalat,
ihracat ve diğer işlemleri konusu aval-kabul kredisi olarak kullandırması hususunda mutabıktırlar. Aval verme-kabul etme
işlemi, Banka ve/veya Banka'nın talimatı ile yurt içinde veya yurt dışında başka bir banka tarafından da yapılabilir. Taraflar
Aval-Kabul Kredisi/Aval-Kabul Kredisi açılmasına ilişkin olarak aşağıda madde metinlerinde açıklanan hususlarda
anlaşmaya varmışlardır. Krediye konu olan poliçeler ödendikçe, Banka’nın uygun görmesi halinde, kredi limitinin serbest
kalan kısmından başka poliçeler için de faydalanılabilir.
29.2. Müşteri, Banka aval-kabul kredisi ile ilgili tüm işlemlerde, yürürlükteki TPKK ve ilgili mevzuat ve bunlar yerine kaim
olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.
29.3. Müşteri bu krediyi, yurt dışından gönderilen malların bedellerinin ödenmesi için ihracatçıları tarafından üzerine
çekilen ve kendisi tarafından kabul edilen poliçelere Banka tarafından aval verilmesi veya Banka üzerine yahut Banka'nın
talimatı uyarınca, Banka'nın muhabirleri üzerine çekilen poliçelerin muhabirler tarafından kabul edilmesi işlemlerinde
kullanabilecektir.
29.4. Müşteri tarafından Banka'ya yöneltilen aval verme veya poliçe kabul etme taleplerini Banka değerlendirir, Müşteri,
her defasında, aval verilmesini veya kabul edilmesini istediği poliçelerin keşidecisini, kapsadığı döviz cinsini ve vadesini
imzası altında bir mektupla Banka'ya bildirecek ve Banka'nın muvafakatini müteakip aval verilmesini istediği poliçeleri ve
ithalat mal mukabili ise bunlara ilişkin gümrük tarafından tasdikli fatura ve gerekli görülebilecek diğer belgeleri Banka'ya
tevdi edecektir.
29.5. Müşteri Banka tarafından açılacak aval-kabul kredisinin şartı ve teminatı olarak Banka tarafından tensip edilecek
miktarda TL'yi ya da dövizi, Banka'nın talebi üzerine faizsiz bloke bir hesaba yatırmayı kabul etmiştir.
29.6. Banka, aval verdiği veya kendisinin veya muhabiri bankaların kabul ettiği poliçelerin kapsadığı dövizlerin, transfer
edildiği tarihte Banka tarafından saptanan cari döviz satış kurundan karşılığı TL/yi, ya da dövizi Müşteri adına açacağı
aval-kabul kredisi hesabına borç yazacaktır. Banka ayrıca, muhabirine ödeyeceği faiz, komisyon ve masrafları ve bu kredi
dolayısıyla tahakkuk edecek her türlü faiz, komisyon, gider vergisi, damga vergisi ve benzeri her çeşit masraflar ve hangi
nedenle olursa olsun kur değişikliklerinden veya iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğacak fark ve zararları aynı
hesaba borç ve Müşteri'nin yatıracağı paraları da alacak kaydedecektir. Müşteri, aval-kabul kredisi hesabına alacak
yazılmak üzere, poliçenin kapsadığı dövizin ve anılan hesaptaki diğer dövizli borçlarının tümünün karşılığı TL’yi veya
dövizi poliçe vadesinden en geç 2 (iki) gün önce yatırmayı ve fiili transfer tarihine kadar oluşacak kur farklarını da ayrıca
yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Aval-kabul kredisi hesabına uygulanacak faizin oranı ve koşulları, Banka tarafından
Müşteri'ye bildirilecektir.
29.7. Müşteri, Banka'daki alacaklı cari hesaplarında veya diğer hesaplarda mevcut alacaklarından ve/veya işbu
Sözleşme’nin 29.5 maddesi uyarınca bloke hesaba yatırdıklarından, dilediği miktarı, ayrıca bir ihbarda bulunmasına gerek
olmaksızın dilediği zaman aval-kabul kredisi hesabına nakletmeye Banka'yı yetkili kıldığını kabul eder.
29.8. Müşteri, Banka tarafından aval verilen veya Banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen poliçelerin kapsadığı
dövizlerin fiilen transferine kadar geçecek zaman zarfında döviz satış kurlarında vaki olabilecek değişikliklerden veya iki
veya daha çok yabancı paranın değiştirilmesinden, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, doğacak TL fark ve zararların
tümünün ve fon, gider vergisi, damga vergisi ve diğer vergi, resim ve harçlar ile bunların cezalarının velhasıl bu kredi ile
ilgili her türlü tutarların kendisine ait ve borcu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca transferin, her ne sebeple olursa
olsun, poliçenin vadesi tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, keşidecinin isteyebileceği gecikme faizinin döviz veya TL
karşılığını da, transferi tarihinde Banka'nın cari döviz satış kuru üzerinden Banka'ya ödemeyi kabul eder.
29.9. Müşteri herhangi bir nedenle Đthalatın gerçekleşmemesi veya transferin sağlanamaması hallerinde Banka tarafından
aval verilen veya Banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen poliçelerden doğabilecek tüm borç ve yükümlülüklerin
kendisine ait bulunduğunu beyan ve kabul eder.
29.10. Müşteri, Banka tarafından aval verilen veya Banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen poliçeler dolayısıyla,
bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren, poliçenin ödenmesi ve/veya iadesine kadar, her 3 (üç) aylık devre için, Banka
tarafından re'sen saptanan veya ileride saptanacak olan miktar ve oranlarda komisyon ve bunun gider vergisini peşin
olarak Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fıkra hükmü gereğince tahakkuk ettirilen aval- kabul komisyonları,
işlemin ödeme şekline göre, Banka'nın işlemlerle ilgili olarak tahakkuk ettireceği komisyonların dışındadır.
29.11. Banka, Müşteri adına bu kredi ile ithal edilen malları Müşteri adına gümrükten vekaleten çekmeye yetkilidir.
Müşteri; Banka'nın vekaleten hareket etmesinden dolayı Müşteri'ye karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, gümrükten
çekilen mallar üzerinde Banka'nın rehin hakkı bulunduğunu ve malların gümrükten çekilmemesi nedeniyle Banka'nın
herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
31
29.12. Đthal edilecek malların depolara konulması ve iyi muhafazası için yapılacak masraflar, bilirkişi ücretleri, depo
kiraları, muhafaza ve nezaret ücretleri, sigorta primleri, Banka'nın ve muhabirlerinin yapmayı gerekli göreceği diğer
masraflar ve mallara yansıyacak mükellefiyetler, satış, nakliye ve yükleme masrafları Müşteri'ye aittir. Bu masrafların
Banka tarafından yapılması halinde Müşteri tarafından Banka'nın talebini takiben Banka'ya ödenecektir.
29.13. Müşteri, gerek bu maddede ve gerekse bu Sözleşme'de yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
borcunun muaccel hale geleceğini kabul eder.
29.14. Müşteri, teşvik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnasından yararlandığı takdirde, bunların Banka'ya karşı taliki
şarta bağlı borcu olduğunu kabul eder.
30. Đhracat Kredisi
Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Müşteri’ye ihracatın finansmanı ile ilgili olarak açtığını bildirirse, Müşteri
aşağıdaki hususları yerine getirmeyi taahhüt eder.
30.1. Banka, bu Sözleşme ile ihracatın finansmanı için açacağı ihracat kredilerinin tümünü veya bir bölümünü Müşteri'ye
aşağıdaki şartlar dairesinde kullandırmaya yetkilidir.
30.2. Đhracat kredileri deyimi, ihracatla ilgili çeşitli isimlerdeki kredi türlerini kapsar.
30.3. Müşteri'ye Banka tarafından ihracat işlemleri kapsamında açılan kredilerde Müşteri;
a. Yapacağı ihracatla ilgili olarak akreditifin Banka nezdinde artırılmasını sağlamayı, belgeler karşılığı yapılacak ihracatta,
terhin amacıyla mallara ait her türlü konişmento ve hamule veya taşıma senetlerini, gereğine göre doğrudan doğruya
Banka emrine veya adına düzenlettirmeyi veya Banka'ya ciro etmeyi, ancak, gerek belgeler, gerek belgelerin kapsadığı
mallarla ilgili her türlü sorumluluğun kendine ait olduğunu,
b. Akreditif tutarının veya belgeler karşılığı tahsil edilecek dövizler veya TL'lerin bu kredinin teminatı olarak Banka'ya
rehinli bulunduğunu,
c. Gerek muhabir bankanın seçiminden dolayı, gerek ihraç edilen malların bedellerinin her ne sebeple olursa olsun geç
gönderilmesi veya hiç tahsil edilememesi hallerinde Banka'nın hiçbir sorumluluk yüklenmediğini ve bu yüzden Banka'ya
karşı hiçbir talepte bulunmaya hakkı olamayacağını,
d. ihracat işlemleri bazında kredi ile ilgili mevzuat hükümlerine aynen uymayı ve Banka'nın bunu izlemek ve denetlemek
için uygun göreceği zamanlarda isteyebileceği tüm bilgileri ve belgeleri derhal yazılı olarak vermeyi ve işyerlerini,
varlıklarını, defter ve belgeleri Banka'nın dilediği gibi incelemesine imkan sağlamayı, mevzuata veya taahhütlerine aykırı
hareketlerine mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin Banka tarafından re'sen Banka'daki hesap ve teminatlarına
uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
30.4 Kredi, ihracat akreditiflerinden oluşacak dövizlerle kapanacaksa, Müşteri yapacağı ihracatla ilgili olarak, akreditifin
Banka nezdinde açtırılmasını sağlamayı, belgeler karşılığında yapılacak ihracatta teminat amacı ile mallara ait her türlü
konişmentoyu, hamule senetlerini, sigorta poliçesini veya şahadetnamesini, doğrudan doğruya Banka adına düzenlemeyi
veya ciro etmeyi taahhüt eder. Ancak bu halde dahi gerek belgeler, gerek belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili her türlü
sorumluluk Müşteri’ye aittir.
30.5. Akreditif tutarı veya vesaik karşılığı ihracatlarda, belgelerin tahsili sonucunda elde edilecek tutarlar bu kredinin
teminatını teşkil eder ve Banka'ya rehinlidir.
30.6. Gerek muhabir Banka’nın seçiminde, gerek paranın her ne sebeple olursa olsun Banka’ya gönderilmemesi ve
Banka'ca tahsil edilmemesi hallerinde, Banka'nın kusuru haricinde sorumluluğu bulunmayacaktır.
30.7. Sözleşme’nin Đthalat Akreditif Kredisi ile ilgili maddeleri, niteliğine aykırı olmadıkça Đhracat Kredileri için de aynen
geçerlidir.
30.8. Đhracatı Teşvik Tedbirlerinden yararlandırılacak Müşteri'ye verilecek kredinin, Đhracatı Teşvik Tedbirleri ile ilgili
kararlara, ilgili Tebliğlere ve Yönetmeliklere ve ihracat Rejimi Kararlarında yer alan hükümlere aykırı olarak kullanılması
veya ihracatın belirtilen koşullara uygun olarak ve/veya serbest döviz karşılığında gerçekleştirilememesi hallerinde,
Banka’ca Müşteri’ye diğer kredilere göre uygulanan yararlar (düşük faiz, komisyon v.b.) ile söz konusu karar ve tebliğlerin
Müşteri adına Banka'ya yüklediği mükellefiyetlerden doğan cezai müeyyideler, ilk yazılı Bildirim üzerine, ayrıca bir
kovuşturma gerektirmeksizin, Müşteri tarafından Banka'ya derhal ödenecektir.
30.9. Müşteri, kredi konusu ihracata ilişkin dövizi Banka’ya getirerek bozdurmadığı veya Banka’nın göstereceği muhabir
Banka hesabına devretmediği takdirde, bu tür kredilere uygulanan düşük faiz oranı ile normal ticari kredilere uygulanan
faiz oranı arasındaki farkı, Banka’ya ödemeyi kabul eder.
30.10. Müşteri, Banka’dan kullandığı kredi ile ilgili taahhüdünü, kısmen veya tamamen gerçekleştiremediği takdirde
ihracatı teşvik kararları ve tebliğleri, mevzuat hükümleri ile resmi mercilerin talimatları çerçevesinde yararlanılan vergi,
resim ve harç istisnasının gerçekleştirilemeyen ihracata tekabül eden kısmını, Banka’nın ödemek zorunda kalacağı KKDF
iadelerini, ayrıca bu miktarlara eklenecek her türlü meblağı, mevzuat gereği hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte
derhal Banka’ya ödeyeceğini, bu ödemelerde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder.
31. Prefinansman Kredisi
Banka bu kredileri prefinansman olarak kullandırdığı takdirde Müşteri, Sözleşme veya prefinansman ile ilgili yürürlükte
olan ve daha sonra yürürlüğe konulacak yasa, kararname, tebliğ gibi yasal düzenlemelere uymayı kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
32
31.1. Müşteri temin ettiği prefinansman bedellerini, dış satıma ilişkin işlerde ve tahsis amacına uygun olarak
kullanacağını, ihracatı süresi içinde kısmen veya tamamen gerçekleştirmediği takdirde, anapara, faiz ve her türlü vergi,
resim, harç ile birlikte döviz veya bunun cari döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını defaten ödeyeceğini veya
Banka'daki hesaplarında bulunan nakitten Banka’ca mahsubuna ya da buna olanak yoksa, borçlu cari hesabına
aktarılmasına ve yasalara aykırı olmamak üzere, Banka'nın cari kredi faizinin uygulamasına muvafakatinin bulunduğunu,
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
31.2. Müşteri, işbu prefinansman sebebiyle gelen dövizlerin Banka'ya devredildiği tarihten, işin yapılarak ihracatın
gerçekleşmesi tarihine veya işin gerçekleşmemesi halinde, dövizlerin iadesi tarihine kadar geçecek sürede, üçer aylık
devreler halinde komisyon ödeyeceğini, ayrıca ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bunun gider
vergisini de her devrenin başladığı gün ödeyeceğini, Sözleşme tahtında Banka’nın alacağı komisyon tespitinde, komisyon
tahsil tarihindeki Banka'ca tespit edilmiş döviz satış kuru üzerinden TL karşılığının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder.
31.3. Taraflar Müşteri'nin, Banka'nın garantisiyle temin edilen prefinansmanlar için Banka tarafından kararlaştırılan libor
faizi + spread ve bilumum masrafları ile vergileri ödemesi hususunda anlaşmışlardır.
31.4. Müşteri, prefinansmana karşılık olarak yapacağı ihracata ait ihracat vesaikini, ek teminat olarak Banka'ya tevdi
etmeyi ve prefinansman kredisinin kapatılması amacıyla, ihracat vesaiki bedelini süresi içinde Banka'nın çalıştığı dış
muhabiri nezdindeki hesaba, prefinansman yapıldığı döviz cinsi üzerinden alacak kaydettirmeyi kabul ve taahhüt eder.
31.5. Müşteri, Banka tarafından temin edilen ve garanti verilen prefinansman süresi içinde, ihracatı gerçekleştirmesine
rağmen Banka'nın alacaklı olduğu miktarın TL karşılığını Banka'da bir hesaba yatırmayı ve bloke olarak tutmayı kabul ve
taahhüt eder.
31.6. Müşteri, ihracatı, süresi içinde hiçbir kusuru bulunmaksızın dahi kısmen veya tamamen gerçekleştirmediği takdirde,
prefinansman dövizinin Banka'nın cari satış kuru üzerinden TL karşılığını, faizini, tüm masraflarını ve varsa cezai
müeyyide ve vergi tevkifatını Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
31.7. Müşteri, Banka'dan talep ettiği prefinansmanı kullanmadığı veya kullanamadığı takdirde Banka'nın bu yüzden zarara
uğrayabileceğini bilmektedir ve bu zararı Banka'ya ödemeyi kabul etmektedir.
31.8. Müşteri, ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmeyen ihracat tutarının TL karşılığını,
Banka'nın ilk talebinde ödeyeceğini ve bununla ilgili döviz transferinde döviz satış tarihindeki Banka döviz satış kurlarının
uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
31.9. Đşbu prefinansman sebebiyle gelen dövizlerin Banka'ya devredildiği tarihten, işin yapılarak ihracatın
gerçekleştirilmesi tarihine veya işin gerçekleşmemesi halinde dövizlerin iadesi tarihine kadar geçecek sürede üçer aylık
devreler halinde komisyon ve ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde bunun gider vergisini her
devrenin başladığı gün ödemeyi; bu Sözleşme tahtında Banka'nın alacağı komisyonun tespitinde, komisyon tahsil
tarihindeki Banka tarafından tespit edilmiş döviz satış kuru üzerinden TL karşılığının esas alınacağını, Müşteri kabul ve
taahhüt eder.
31.10. Prefinansman kredisi kullandırılması halinde Müşteri, yapacağı ihracatı (prefínanse edilen hizmeti) prefinansman
vadesi içinde gerçekleştireceğini, ihracatları ile ilgili taşıma ve sigorta belgelerini Banka adına veya emrine
düzenlettireceğini veya ciro edeceğini, ihracatını gerçekleştiremediği malların (prefínanse edilen ve gerçekleştirilemeyen
hizmetin) bedelini teşkil eden dövizlerin iadeten transferi tarihindeki Banka'nın döviz satış kuru üzerinden TL karşılıklarını
Banka'nın ilk talebinde ödeyeceğini, faiz transferi söz konusu olduğunda transfer edilecek faizin transfer tarihindeki
Banka'nın döviz satış kuru üzerinden TL karşılıklarını keza Banka'nın ilk talebinde ödeyeceğini ve Müşteri, söz konusu
ödemeleri Banka'nın ilk talebinde yapamadığı takdirde gecikme nedeniyle Banka'nın uğrayacağı zararlar ile bu nedenle
yapılacak masrafların tamamını bu Sözleşme'nin 9.3. maddesinde belirtilen oranda temerrüt faizi ve vergisini dahi şartsız
olarak Banka'ya ödeyeceğini, arbitraj yapılması halinde doğacak arbitraj zararını Banka'nın ilk talebinde ödeyeceğini,
yürürlükteki TPKK ve bu Kanun'a bağlı olarak yayınlanmış ve yayınlanacak tebliğler hükümlerine bağlı olacağını beyan,
kabul ve taahhüt eder.
31.11. Sözleşme’nin diğer hükümleri, prefinansman kredilerine aykırı düşmediği takdirde, prefinansman kredilerine de
uygulanır.
32. Faktoring Kredisi
Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü ihracat faktoring kredisi veya gayrinakdi ithalat faktoring kredisi olarak
kullandırabilir.
32.1. Đhracat faktoring kredisi kullandırılması halinde, Müşteri, Banka'nın faktoring muhabirinin garantisine istinaden
vereceği nakit avansı, gönderilen malın ayıplı olması nedeniyle iade edilmesi halinde, Banka'ya geri ödemeyi taahhüt
eder.
32.2. Gayrinakdi ithalat faktoring kredisi kullandırılması halinde, Müşteri üzerinde Banka'ya temlik edildiği belirtilen
faturalarla ilgili ödemeyi faturadaki döviz cinsinden ve faturada belirtilen tarihte Banka'ya ödemeyi taahhüt eder. Banka,
geç ödemeden doğan her türlü cezai faiz ve masrafları Müşteri'den talep etme hakkını saklı tutar.
33. Çek Karnesi Kredisi
33.1. Müşteri, yürürlükte bulunan Çek Kanunu ve TTK’nun ilgili maddeleri ile bu kanunların yerine veya bu kanunlara
ilaveten çıkarılacak ilgili sair mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine
getirmemekten doğacak bütün zararlardan sorumludurlar.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
33
33.2. Çek karnesi almak üzere Banka’ya başvuran Müşteri’nin; çek mevzuatı uyarınca zorunlu belgeleri ibraz etmesi
gerekmektedir. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen Müşteri, her defasında
tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı
hususunda Banka’ya yazılı beyanda bulunmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Đşbu madde uyarınca Bankaya sunulacak
bahsi geçen beyanname ve taahhütnamedeki bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden bizzat Müşteri sorumludur.
33.3. Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı hesabı çek keşide ederek kullandığı takdirde; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve 5941 sayılı Çek Kanunu, TTK ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak hareket edeceğini ve gerektiğinde mevzuatta belirtilen müeyyidelerin kendisine
uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
33.4. Müşteri'ye teslim edilen çek karnesindeki her bir çek yaprağı için Banka'nın ilgili mevzuat kapsamında ödemekle
sorumlu olduğu tutarlar nedeni Đle Müşteri hesabına gayri nakdi kredi risk girişi yapılır. Çek sorumluluk bedelinin
ödenerek, riskin nakde dönüşmesi, çek asıllarının iadesi, çeklerin hükümsüz kaldığına dair kesinleşmiş mahkeme
kararının ibrazı veya ilgili mevzuat kapsamında gayrı nakdi risk sona erene kadar işbu gayri nakdi risk kaydı Müşteri
hesabında devam eder. Banka tarafından çek sorumluluk bedelinin ödenmesi halinde, gayri nakdi olarak takip edilen
risk, nakde dönüşerek, Sözleşme'de geçerli nakdi kredi hükümleri geçerli olacaktır.
33.5. Banka çekin ödenmesi sırasında hamil veya lehdarın kimliğini araştırmaya yetkili olmakla beraber, zorunlu değildir.
Banka, hamil veya lehdarın kimliğini şüpheli gördüğü takdirde çeki ödememeye yetkilidir. Hüviyet tespit etmemekten
dolayı Banka'ya hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.
33.6. Banka, ödediği çeklerin bedelini, çekin ve/veya hamilinin kimlik belgesinin sahte ya da tahrif edilmiş olmasıyla
ilgilenmeksin Müşteri'nin hesabına borç yazar. Banka'nın ödediği çeklerin Müşteri hesabının borcuna geçirilmesinde
valör tarihi Banka'nın cari uygulamasına uygun olarak belirlenir.
33.7. Müşteri, kendisine verilen çek karnesini özenle saklamaya mecburdur. Çek karnesinin ve/veya imzalı, imzasız
yapraklarının zayi edilmesi nedeniyle doğabilecek suistimal ve zararlardan Müşteri sorumludur. Müşteri, gerek yukarıda
belirtilen hallerde, gerekse kendisi tarafından bir çekin iptali halinde, bu çeklerin numaralarını Banka'ya derhal Noter
aracılığı ile veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi aracılığı ile veya iadeli taahhütlü
mektupla veya imza karşılığında elden teslim ile yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, bildirimi yapmadığı veya
söz konusu durumu bildirmekte geciktiği takdirde, doğacak sonuçlardan sorumludur. Ayrıca Banka bu kabil çekleri
ödediği takdirde dahi bedellerini Müşteri'nin hesabına borç yazabilecektir.
33.8. Müşteri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 799. maddesi uyarınca yazılı olarak yapacağı çekten cayma
ihbarının Banka'ya ulaşmasına kadar ibraz süresi geçmiş çekleri Banka'nın ödeyebileceğini ve bu takdirde bedellerinin
de hesabına borç yazılacağını kabul eder.
33.9. Çek üzerinde her türlü kazıntı, silinti, çıkıntı şeklinde ilave yazı ve rakam bulunması halinde Banka bu çekleri
ödeyip ödememekte serbesttir. Böyle bir çekin ödenmesi halinde ise doğan sorumluluğun tamamı Müşteri'ye ait olup,
Müşteri bu hususu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.
33.10. Banka’nın, haklı sebeple çek karnelerinin geri verilmesini gerekli gördüğü ve Müşteri’den iade etmesini istediği
takdirde, Müşteri çek karnelerini derhal Banka’ya iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, Müşteri'ye verdiği çek
karnelerinin geri verilmesini her zaman isteyebilir. Müşteri, kredinin kapatılması halinde kullanılmayan çek karnesi ve
çekleri Banka'ya iade edecektir. Müşteri, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri,
düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, Banka’ya liste halinde verir. Müşteri’nin,
çek hesabının kapatılmasını isteyebilmesi için, çek yapraklarının tamamını iade etmesi gerekir.
33.11. Banka, çekin ödenmesinde ancak ağır kusurlu olması halinde sorumlu tutulabilir. Bu kusurun ispatı Müşteri'ye
aittir,
33.12. Döviz Kredisi'nde çekle işlem yapılamaz.
33.13. Çek karşılığını ilgili Banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin
tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir
belirleme yapılmamışsa, yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında
bulundurmakla yükümlüdür.
33.14. Gerçek kişi Müşteri;
a. Çeklerin keşide ve/veya ciro edilmesi ile ilgili olarak herhangi bir kişiyi vekil ve/veya temsilci atayamaz.
b. Almış olduğu çek karnelerini, doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu veya yetkili temsilcisi olduğu veya ticari ilişki
içinde olduğu herhangi bir tüzel kişilik lehine keşide edemez.
Aksi halde mali ve cezai muhtemel sorumlulukların tek ve mutlak muhatabı olup, bu sebeple Banka’nın zarar görme
ihtimaline binaen talep edeceği miktarda ek teminat sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
34
34. Teminat Mektubu ve Kontrgarantiler
Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi olarak
kullandırılması halinde, işbu Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi hakkında Sözleşme'nin ilgili diğer hükümleri ile
birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder.
34.1. Banka tarafından, bu çeşit gayrinakdi bir kredinin döviz üzerinden açılması ve Müşteri lehine verilecek teminat
mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, diğer tüm garantiler, aval-kabuller ve mevzuattan doğan yükümlülükler nedeniyle
döviz taahhüdü altına girilmesi halinde, işbu Sözleşme'de TL olarak ifade edilmiş olsa dahi, Müşteri'nin Banka'ya karşı
tüm yükümlülükleri garanti edilen döviz cinsi üzerinden doğar ve Müşteri ödemelerini aynı döviz cinsi üzerinden
yapmalıdır. Müşteri'nin teklifi ve Banka'nın kabulü halinde Müşteri ödeme günündeki Banka serbest döviz satış kuru
üzerinden TL'ye çevrilen tutarı ödeyebilecektir.
34.2. Müşteri Banka'nın belirli bir kişi lehine veya belirli bir iş için bu krediyi kullandırmaktan çekinmek hakkı bulunduğunu
ve Banka'nın muvafakati olmadan işbu madde altında kendisine açılan krediden doğan haklarını başkasına devir ve
temlik edemeyeceğini bilmektedir. Müşteri'nin bu yönde bir talebi olması halinde Banka'ya yazılı olarak bildirimde
bulunması ve Banka'dan yazılı olarak muvafakat alması gerekmektedir.
34.3. Teminat Mektubu Kredisi, Müşteri'nin her defasında Banka'ya sözlü veya yazılı olarak bildireceği, devlet daireleri ile
kamu iktisadi teşekkülleri veya teşebbüsleri ve bilumum yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere hitaben
muhataplarına mevzuat çerçevesinde dilediği koşullarla geçici, kesin ve avans teminatı olmak üzere veya mevzuata
uygun diğer resmi veya özel ihtiyaç ve formüllere göre Banka tarafından düzenlenecek teminat mektupları alınmak
suretiyle Müşteri tarafından kullanılacaktır. Đşbu Sözleşme'nin 34.10 maddesi hükmü saklıdır.
34.4. Müşteri, yapacağı yazılı başvuru üzerine Banka'dan alacağı teminat mektuplarının ve işbu Sözleşme'nin 34.5.
maddesi uyarınca Banka'nın vereceği kontrgarantilerin tutarlarından ve doğabilecek bütün diğer hukuki, mali
sonuçlarından,
a. Teminat mektupları ve kontrgarantilerin geri verilmesine veya muhatapları tarafından iptal edilmelerine veya içerdiği
hükümler gereği Banka'nın tam olarak ibra edilmesine kadar veya,
b. Teminat mektupları ve kontrgarantilerin tamamıyla hükümden düşmüş olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkeme
kararının Banka'ya tevdi edilmiş olmasına veya kabule şayan hukuki bir nedenle Banka'nın tazmin yükümlülüğünün
ortadan kalkmasına kadar Banka'ya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu beyan ve kabul eder.
34.5. Müşteri'nin talebi üzerine ve, gerekli izinlerin Müşteri tarafından alınmış olması kaydı ile, Banka bu maddede yer
alan kredileri Müşteri lehine yurt dışında teminat mektubu verilmesini sağlamak amacıyla; muhabirlerine veya başka
kuruluşlara hitaben kontrgaranti düzenlenmesi şeklinde de, kullandırabilir. Bu takdirde, bu Sözleşme'yi imza edenlerin
(kefil veya kefiller dahil) sorumluluğu, teminat (kefalet) mektupları için olduğu gibi, Banka tarafından kontrgaranti verilmesi
durumunda da aynen devam eder.
34.6. Banka, Müşteri'nin isteyeceği teminat mektuplarını ve/veya kontrgarantileri kendisi düzenleyebileceği gibi Müşteri'nin
de bilgisi dahilinde başka bir banka veya muhabirleri tarafından düzenlenmesini talep edebilir. Banka bu amaçla
kullanımında olan bir metni veya muhatap tarafından talep edilecek metni aynen ya da her bir olayın özelliğine göre
gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle verebilir. Müşteri'nin aksine bir talebi olmaması halinde Banka, muhatabın mektup
metni üzerinde talep edeceği şartları Müşteri'ye sormaksızın Müşteri lehine düzenlediği teminat mektubu ve/veya
kontrgaranti, kefalet ve diğer garanti metinlerine aynen dercedebilecektir. Banka verdiği veya vereceği teminat mektubu,
kontrgaranti, kefalet ve diğer garantiler ile kabul ve aval metinlerinde tazmin tarihinden veya tanzim tarihinden veya ilgili
sözleşmelere ve mevzuata göre belirlenecek tarihten ödeme tarihine kadar geçecek süre için banka faizi, kanuni faiz veya
dilediği diğer bir faiz oranında faiz ödemeyi yükümlenmeye yetkilidir.
34.7. Müşteri'nin yazılı talebine, verilmesini istediği teminat mektubu ve/veya kontrgaranti, kefalet, diğer garanti metinlerini
de ilave ettiği takdirde, Banka işbu Sözleşme ile haiz olduğu haklara halel gelmeksizin, teminat mektubu ve/veya
kontrgaranti, kefalet, diğer garantilerin metinlerini, metinlerde Banka'nın değişiklik yapma hakkı saklı kalmak üzere aynen
verebilecek ve değişiklik yapılması durumunda Müşteri'nin bu nedenle hiçbir itiraz hakkı olamayacaktır ve Banka işbu
Şözleşme'ye dayanarak Müşteri'ye rücu edebilecektir.
34.8. Müşteri lehine verilecek teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, sair garanti, kabul ve aval ve diğer taahhütlerin
temdidi veya tadili veya başka yere nakli hususundaki Müşteri taleplerini Banka'nın kabul mecburiyeti olmadığını Müşteri
dikkate almalıdır. Banka, Müşteri'nin bu husustaki taleplerini yazılı olarak iletmesini takiben talebi uygun görür ve yerine
getirirse, bunun her türlü sonuç ve sorumlulukları işbu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye ait olacaktır.
34.9. Diğer banka ve muhabirlerin bu işlemler sırasında vaki olacak hata ve kusurundan, Banka'ya gönderilecek mektup
ve telgrafların hatalı olmasından, gecikmesinden, kaybolmasından, yanlış çekilmesinden veya yanlış tefsir ve tercüme
edilmesinden, dolayı Banka'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
34.10. Banka, Müşteri'nin talep ettiği teminat mektupları ve kontrgarantileri düzenlemek konusunda serbest olup, bu hakkı
Müşteri tarafından istenecek her teminat (kefalet) mektubu ve kontrgaranti için saklıdır. Kredinin nakit karşılığı verilmiş
olması veya kredinin teminatı olarak Sözleşme gereğince nakit depo edilmiş bulunması hallerinde, Banka gerekli gördüğü
herhangi bir zamanda nezdinde bulunan nakit karşılığı muhataba tediye ederek verdiği mektupları, kontrgarantileri,
kefaletleri, diğer garantileri, kabul ettiği ve aval verdiği ticari senetleri geri alma hakkını haizdir.
34.11. Müşteri, vereceği sözlü talimat üzerine alacağı her teminat mektubu için Banka'ya bir makbuz verecektir.
Makbuzlar, Müşteri'nin yetkili temsilcisi veya yetkili vekili tarafından da imza edilebilir. Müşteri, ayrıca, Banka tarafından
düzenlenen teminat mektuplarının velev yazı ile olsun talimat vermek suretiyle muhataba veya başkalarına tevdiini ve
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
35
makbuzun bu kimseler tarafından imzası karşılığında teminat mektubunun onlara teslimini Banka'dan istemeyeceğini ve
aksi halde 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile diğer kanunların gerekli kıldığı vergi, resim ve harçları ve cezaları
Banka'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
34.12. Müşteri, istek ve başvurusu üzerine Banka tarafından verilecek teminat mektuplarında ve kontrgarantilerde
meblağın döviz olarak ifade edilmesi halinde, bunların verildikleri tarih ile iade veya tazmin tarihleri arasında ortaya
çıkacak kur değişikliklerinden ve tazmin sırasında isteği üzerine iki veya daha çok yabancı paranın değiştirilmesinden
doğacak zararın kendisine ait olacağını ve bu fark ve zararların karşılığı TL'yi Banka'nın istemi halinde cari Banka serbest
döviz satış kuru üzerinden Banka'ya yatırmayı kabul ve taahhüt eder.
34.13. Müşteri, Banka tarafından verilen teminat mektupları ve kontrgarantilerdeki dövizlerin karşılığı TL tutarlarının, döviz
kurlarının değişmesi nedeniyle işbu Sözleşme'de belirtilen kredi limitini aşması halinde, Banka'nın istemi üzerine derhal
aşan kısım kadar ek bir sözleşme imzalamayı veya bu farkın tutarını Banka'ya nakden, faizsiz bloke bir hesaba yatırmayı
ve bu suretle yatıracağı paraların da Banka'ya merhun olacağını kabul ve taahhüt eder.
34.14. Müşteri'ye verilen teminat mektupları ve kontrgarantilerin tutarı, Banka tarafından Müşteri adına açılacak
(kefaletten dolayı borçlular) hesabına borç ve iade edilenlerin tutarı da hesaba alacak yazılır.
34.15. Müşteri, Banka'nın kefalet veya garanti ettiği tutarları, istemi halinde, derhal Banka'ya nakden yatırmayı kabul ve
taahhüt eder. Müşteri ayrıca, Banka'nın gerekli görmesi halinde işbu Sözleşme’nin 15. maddesi uyarınca yeni veya
mevcut teminata ek olarak taşınmaz, taşınır ve kıymetli evrak rehni gibi ayni ve/veya kefalet ve garanti gibi şahsi teminat
göstermesini kendisinden istemeye yetkili olduğunu ve Banka'nın bu yolda vaki olacak isteğini derhal yerine getirmeyi de
kabul ve taahhüt eder.
34.16. Müşteri, Banka tarafından belli bir süre ile sınırlı (vadeli) olarak verilen teminat mektupları veya kontrgarantileri
sürelerinin (vadelerinin) bitiminde Banka'ya geri vermeyi taahhüt eder.
34.17. Müşteri; Banka, tarafından belirli bir süre ile (vade ile) sınırlı olarak verilecek teminat mektubu ve kontrgarantileri
ancak (işbu teminat mektubu veya kontrgaranti süresinin-vadesinin- bitiminde hükümsüzdür. Muhatap işbu
taahhüdümüzü kabul ederek işleme koymasıyla, TBK'nun 116. maddesi hükmünden faydalanmayacağını kabul etmiş
sayılır) mealinde bir kayıtla verebileceğini bilerek Banka'dan süreli (vadeli) teminat mektubu ve/veya kontrgaranti
alabileceğini kabul eder.
34.18. Müşteri, Banka'nın bir süre ile kayıtlı olarak veya olmayarak verdiği teminat mektupları ile kontrgarantilerden
dilediğinin geri verilmesini her an istemeye hakkı olduğunu ve bunları yazılı istemi halinde Banka'ya geri vermeyi ve bu
suretle Banka'yı borcundan (taahhüdünden) tamamıyla kurtarmayı sağlamayı, bunu sağlayamadığı takdirde başkaca
herhangi bir ihtara gerek kalmadan teminat mektubu ve kontrgarantilerin tutarlarını, işbu Sözleşme'nin 34.12 maddesi
hükmünü de dikkate alarak, verildikleri tarihten itibaren borçlu cari hesaplara Banka tarafından uygulanan en yüksek
orandaki faizi ve gider vergileri ile birlikte derhal ve nakden Banka'ya yatırmayı taahhüt eder.
34.19. Müşteri, Banka nezdindeki hesabında mevcut paralarının ve Banka'ya vermiş olduğu teminatın, işbu Sözleşme'nin
34.15. maddesi uyarınca Banka'ya yatırması istenen teminat mektubu ve kontrgarantiler tutarlarını karşılamaya
yetmemesi halinde Banka'nın 34.15. madde hükmüne dayanarak kendisinden yeni teminat isteyebileceğini ve Banka'nın
bu isteğini yerine getirmemesi halinde mütemerrit sayılacağını, Banka tarafından yapılacak her türlü masrafları keza yine
34.15. madde uyarınca yatırması gereken para ile birlikte Banka'ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
34.20. Müşteri, Banka nezdindeki hesaplarındaki alacakları ile Banka'da bu maksatla Müşteri adına açılacak bloke
hesaplara yatıracağı paraların, Müşteri'nin talebi üzerine Banka tarafından verilecek teminat mektuplarının karşılığının
teminatını teşkil edeceğini, işbu meblağı Banka'ya rehnettiğini, iade edilen teminat mektupları nedeniyle riskini (borcunu)
azaltsa bile mezkur meblağla ileride Banka tarafından Müşteri'nin talimatıyla verilecek diğer teminat mektubu ve
mektuplarından doğabilecek alacakları için de, işaret olunan limit dahilinde ve işbu Sözleşme'nin şartları içinde, Banka
lehine merhun olmaya devam edeceğini, bu durumun Banka'nın o zamana kadar doğmuş hakları saklı kalmak kaydıyla
Müşteri tarafından yazılı olarak feshin ihbarına kadar süreceğini, Müşteri tarafından hesaplardaki rehinli müstakriz
fonlarına evvelce yatırılmış veya ilerde yatırılacak olan paraların da rehin kapsamına dahil olacağını, Müşteri'nin
talimatıyla verilen teminat mektuplarının tutarı kadar, söz konusu hesaplardaki meblağın Banka'ya bu maksatla bloke
kalacağını ve teminat mektupları borçlarına karşılık olarak Banka'nın dilediği tutarları bu hesaplardan mahsup etme ve
hesaplar arasında aktarma yetkisi bulunduğunu Müşteri kabul ve taahhüt eder. Taraflar arasında aksine yazılı bir
sözleşme yer almıyorsa Banka bloke hesaplara faiz yürütüp yürütmemekte ve faiz yürütmesi halinde faizi belirlemede
serbest olacaktır.
34.21. Müşteri, teminat mektubu ve kontrgarantilerin muhatapları tarafından yapılacak istem üzerine Banka'nın kendisine
herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve kanun yollarına başvurmadan, teminat mektuplarında ve kontrgrantilerde yazılı
olabilecek koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine, kefalet veya garanti tutarının niçin veya hangi borç için istendiğine,
lehdar ile muhatap arasındaki Sözleşme hükümlerine ve bunların uygulanma durumuna veya feshedilip feshedilmediğine,
taahhüdün yerine getirilmemesini intaç etmiş olabilecek mücbir sebep iddialarının varit olup olmadığına bakmaksızın ve
bütün bu hususlardan hiçbirini araştırmakla yükümlü olmaksızın Banka'nın ödemeye yetkili olduğunu kabul eder.
34.22. Müşteri, mektubun nakde çevrilmesi halinde vermiş olduğu teminatların Banka tarafından ödenmiş olan bedeli
karşılamaya yetmemesi halinde aradaki farkı, ilk istemi üzerine derhal ve nakden Banka'ya ödemeyi taahhüt eder.
Müşteri, bu ödemeyi yapmakta geciktiği takdirde, geçecek günler için işbu Sözleşme’nin 9.3. maddesi uyarınca belirlenen
gecikme ve temerrüt faizleri ile birlikte Banka'nın yaptığı bütün masrafları ödemeyi de Banka'ya karşı taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
36
34.23. Banka, tazmin talepleri vadeden sonra yapılsa dahi, teminat mektubu, kontrgaranti, ve/veya diğer garanti
metinlerinde vadeyle ilgili olarak yer alabilecek hükümlere bağlı olmaksızın tazmin talebinde bulunan tarafa ödeme
yapabilir.
34.24. Muhatap tarafından vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve/veya diğer garantilerin vadesinin uzatılması, aksi
takdirde tazmini talep edilmesi halinde, Banka teminat mektubu, kontrgaranti ve/veya diğer garantinin vadesini
uzatabileceği gibi, derhal tazmin etmeye de yetkilidir.
34.25. Banka tarafından verilen ve/veya verilecek vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve/veya diğer garantiler üzerine
ihtiyati tedbir konulması halinde, Banka ihtiyati tedbirin devam ettiği sürece, vadenin işlememiş sayılmasını kabule ve
ihtiyati tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde, ödemeye yetkili olup, Müşteri'nin
sorumluluğu aynen devam edecektir.
34.26. Vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve diğer garantilerin muhatabının yazılı tazmin talebini garantiyi veren şube
dışında, Banka'nın Genel Müdürlüğü'ne veya herhangi bir şubesine yapması halinde, Banka'nın tazmin talebinin vade
içinde yapıldığını kabul etmeye yetkili olduğunu ve ödemede bulunulması halinde, Banka'ya karşı işbu teminat mektubu,
kontrgaranti ve diğer garantiler gereğince yükümlüğünün doğacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.
34.27. Müşteri, Gümrük müdürlüklerine hitaben verilen teminat mektuplarının paraya çevrilmesi halinde mektubun
gümrüğe verildiği tarih ile paraya çevrildiği tarih arasında geçecek günlere ait gümrük müdürlüklerine ödenecek faiz ve
gecikme zammını Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
34.28. Muhatabın tazmin talebinde sebep göstermeksizin sadece teminat mektubunun tazmin edilmesini istemesi halinde,
Banka bu talebi yeterli görmeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
34.29. Müşteri, Banka'ya vereceği talimat veya alacağı hukuki tedbirler yüzünden Banka'nın kefalet veya garanti ettiği
meblağları vaktinde ödeyememesinden dolayı doğacak sonuçlardan Banka'ya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu kabul
eder.
34.30. Müşteri, Banka tarafından verilecek teminat mektupları ile kontrgarantiler için bunların iade veya iptaline kadar üçer
aylık devreler için, yetkili merciler tarafından re'sen veya Banka tarafından re'sen tespit edilecek oranda komisyon ile
bunun gider vergisini ve diğer resim, harç ve masraflarını ve bunlar işbu Sozleşme'nin 34.6. maddesi uyarınca verdirilmiş
ise veren banka veya bankanın muhabirlerine Banka tarafından ödenecek komisyon, gider vergisi ve sair masraflarla
birlikte, üçer aylık devrelerin başında, peşin olarak Banka'ya ödemeyi ve Banka'nın gerekli gördüğü hallerde bu komisyon
oranlarını mevzuatın müsaadesi çerçevesinde değiştirebileceğini, vergi, resim ve harçların oranlarında yapılacak
değişiklikleri ve özellikle zamları ve verilen makbuzlarda komisyon oranının belirtilmemesi durumunda Banka'ya cari en
yüksek oranda komisyon ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
34.31. Müşteri, her devrenin başında Banka tarafından tahakkuk ettirilerek nakden tahsil edilen veya hesabına borç
yazılan komisyon ve gider vergilerinin, ilgili bulundukları teminat mektuplarının veya kontrgarantilerin devre bitiminden
önce iade veya iptal edildikleri gerekçesiyle veya diğer bir gerekçe ile kısmen veya tamamen kendisine geri verilmesini
istemeye hakkı olmadığını kabul eder.
34.32. Sadece geçici teminat mektuplarının komisyonları aylık olarak tahakkuk ettirilecektir. Ancak, bu mektupların bir
aylık süre sonunda geri verilmemeleri halinde bunlara da kesin teminat mektupları gibi üçer aylık devreler için Banka
tarafından kesin teminat mektuplarına uygulanan oranlarda komisyon tahakkuk ettirilir,
34.33. Müşteri, bu madde hükümleri dairesinde tahakkuk ettirilecek komisyon ve gider vergileri ve işbu Sözleşme’nin
34.23. maddesi gereğince diğer her türlü masrafları; üçer aylık devrelerin başında peşin olarak ödemediği takdirde,
bunların tutarının nezdindeki alacaklı cari veya bloke hesaplarından, ayrıca muvafakatini almaya lüzum kalmadan
Banka'nın re'sen mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.
34.34. Müşteri, ayrıca, alacaklı veya bloke hesabının bulunmaması halinde, varsa, borçlu hesabına, bu da yoksa,
muvakkat hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon ve sairden doğan bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler
için Banka tarafından, bu Sözleşme'nin 9.3. maddesinde belirlenen oranda gecikme faizi ve temerrüt faizi tahakkuk
ettirileceğini kabul eder.
34.35. Banka, verdiği veya vereceği teminat mektubunun, kontrgarantinin veya diğer garantilerin üçüncü kişilere transfer
edilmesini, devir (transfer) yolu ile muhatabın değişmesini kabul etmeye, vereceği teminat mektubuna, kontrgarantiye
veya diğer garantilere -transferable- (kabil-i devir) kaydını koymaya yetkilidir. Devir ve devirler halinde yeni muhataplar,
teminat mektubu, kontrgaranti veya diğer garantilerin meblağını Banka'dan talep etmeye yetkili olup, Banka da muhatabın
ilk talebinde derhal ödemeye yetkilidir. Devir ve devirler halinde işbu Sözleşme'den doğan tüm sorumluluklar Müşteri
açısından aynen devam edecektir.
34.36. Đktisadi şartlarda değişiklikler ile Banka'nın kredi tesis ve idame maliyetlerinde artma olması halinde, Banka
komisyon oranlarını ilan ederek veya Bildirimde bulunarak değiştirebilir. Değiştirilen yeni komisyon oranları ilan veya
Bildirim tarihinden itibaren henüz iade edilmemiş mektuplar yönünden de geçerli hale gelecektir.
34.37. Müşteri, vadeli teminat mektuplarının komisyon ve gider vergilerinin vade süresine göre ve geçici mektupların aylık
olarak peşin ödenmesini, iade edilmeyen süreli mektupların komisyon ve gider vergilerinin iadelerine kadar aylık
dönemlerde peşin olarak tahsilini kabul eder.
34.38. Müşteri, teminat mektubu ve kontrgarantilerin dönem bitiminden önce iade, iptal, kısmen tazmin veya başka bir
gerekçe ile, ilgili komisyon dönemine ait Banka veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen komisyon ve gider vergilerinin
kendisine geri verilmeyeceğini kabul eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
37
34.39. Müşteri, talebi üzerine Banka'dan alacağı teminat mektubu ve kontrgaranti tutarları, komisyonları ve doğabilecek
bütün hukuki ve mali sonuçlarından; mektubun muhatap tarafından iptali veya geri verilmesi, muhatabın mektuptan doğan
yükümlülükleri ile ilgili olarak Banka'yı ibra etmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakkında kesinleşmiş bir mahkeme
ilamının Banka'ya tevdi edilmiş olması nedenleri ile Banka'nın ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkmasına kadar
sorumludur.
34.40. Müşteri'nin hariçten aldığı özel dış kredi için Banka'nın teminat mektubu vermesi halinde, teminat mektubunda faiz
borçlarının ödenmesi için de teminat verilmiş ve belirli bir miktar faizin yurt dışına net olarak ödenmesi yüklenilmiş ise;
Müşteri, bu meblağın transferi için mevzuatın öngördüğü vergi ve sair masrafları transfer vadelerinden 15 (onbeş) gün
önce ilgili vergi dairesine yatırıp makbuzlarını ibraz etmeyi, aksi takdirde Banka'nın bu meblağları Müşteri adına yatırarak
TCMB'ye müracaata ve derhal faizi ile birlikte tahsile yetkili olduğunu kabul eder.
34.41. Müşteri, talimatına istinaden Banka tarafından düzenlenen garanti mektuplarının yabancı ülke hukuk ve
mahkemelerine tabi olması nedeniyle, ileride ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlık halinde; Banka tarafından ve/veya Banka
aleyhine yurt dışımda açılabilecek davalar ile ilgili olarak doğabilecek yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve sair
masrafların Müşteri tarafından karşılanacağını ve bahse konu masrafların ilk talep üzerine itiraz etmeksizin, Banka'ya
nakden ve defaten ödeneceğini peşin ve gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
35. Teşvik Uygulanması ile Đlgili Yükümlülükler
Sözleşme’de yer alan kredi hesaplarına veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredilere; yürürlükte
bulunan ve sonradan yürürlüğe girecek yasa, kararname, tebliğ ve mevzuata göre teşvik tedbirlerinin uygulanması
halinde, aşağıdaki hususlar da geçerli olacaktır.
35.1. Müşteri, teşvik tedbirlerinden yararlanan kredilere uygulanan düşük faiz, fon payı, komisyon, diğer masraflar ve
KKDF veya bu fonun yerine geçecek fonlardan yapılacak faiz farkı ödemeleri veya destekleme ödemeleri ile, teşvik
tedbirlerinden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulananlar arasındaki farkı ve teşvik tedbiri olarak vergi, resim,
harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, aynı miktarda teşvik tedbirlerinden yararlanmayan normal krediler için
hesaplanacak vergi, resim ve harçları, geciktirici şarta bağlı borcu olarak kabul eder.
35.2. Müşteri, bu krediyi ve diğer kredileri, bu konuda yürürlükte olan ve ileride çıkarılacak kanun, kararname, tebliğ,
izahname, TCMB'nın reeskont uygulaması ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmiş belgelerde veya Sözleşme’de
belirlenmiş süreler içinde kalmak kaydıyla, bunların hüküm ve şartlarına uygun olarak kullanmayı, şart ve taahhütlerini
süresi içinde yerine getirmeyi, gerekli belgeleri ve bilgileri zamanında ve usulüne uygun olarak sağlamayı ve vermeyi,
ihracat bedeli dövizler Banka’nın başka bir şubesi veya diğer bir banka aracılığıyla gelirse, döviz alışının yapıldığı gün,
durumu, kredinin kullanıldığı Banka şubesine Döviz Alım Belgesi’nin tasdikli bir nüshasını ibraz etmek suretiyle bildirmeyi
ve aynı gün kredinin ilgili bölümünü ödemeyi, Döviz Alım Belgelerinin ve Gümrük Beyannamelerinin geç bildiriminden
doğacak cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, kredinin belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya belli
tarihlerde hesaba yatırılması gereken paraları, tahakkuk edecek faiz, fon payı, komisyon ve diğer masraflarını ve bilumum
vergi ve harçlarını, cezalarını, gecikmeksizin ve herhangi bir ihtarı beklemeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
35.3. Müşteri, bu krediyi veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredileri, yürürlükte bulunan ve
sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ, TCMB'nın reeskont uygulaması ve varsa yetkili makamlarca
düzenlenmiş belgelerde belirtilen amaç, şart, süre ve hükümler dışında kullandığı, şart ve ihracat taahhüdü dahil tüm
taahhütlerini söz konusu mevzuat ve belgelerde belirlenen süreler içinde yerine getirmediği takdirde, yani geciktirici şartın
gerçekleşmesi halinde;
a. Düşük faiz, fon payı, komisyon ve masraflar ile teşviklerden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulanan faiz, fon
payı, komisyon ve diğer masraflar arasındaki farkı,
b. KKDF veya bunun yerine geçecek fonlardan yapılan faiz farkı iadeleri veya destekleme primi ödemeleri ile teşviklerden
yararlanmayan normal ticari kredilere yapılanlar arasındaki farkı,
c. Teşvik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, aynı miktarda normal krediler için
hesaplanacak vergi, resim ve harçları, vergi cezalarını ve farkını,
yürürlükteki mevzuata ve Sözleşme’nin gecikme faiziyle ilgili maddesine göre, her türlü gecikme ve cezai faizi, vergi
cezaları, KKDF’na yatırılması gereken fon kesintisi ve bunun cezai faiziyle birlikte, Banka'nın talebi üzerine, herhangi bir
hüküm almaya veya kovuşturmaya gerek kalmaksızın, derhal ve nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
35.4. Müşteri, söz konusu mevzuat, belge veya Sözleşme’de belirlenen süre ve şartlar dahilinde taahhütlerini ve ihracatı
gerçekleştirmiş olsa bile, teşvik ve ayrıcalık uygulamasını gerektiren koşulların ortadan kalkması ile kredinin vadesinde
veya belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen taksitlerini, tahakkuk edecek faiz, fon payı, komisyon
ve diğer masrafları ve bilumum vergi, resim ve harçlarını nakden veya Banka’ca kabul edilecek diğer bir ödeme şekliyle
yatırmadığı takdirde, mütemerrit duruma düşer. Ödemediği faiz, komisyon, vergi, masraflar, kredi bölümleri ve hesaba
belirli tarihlerde yatırılacak paralar için, ödenmesi gereken tarihten itibaren, yasalara aykırı olmamak kaydıyla, -temerrüde
düşülen tarihte işbu Sözleşme’nin 9.3. maddesi uyarınca yürütülecek temerrüt faizini, bunun gider vergisini ve KKDF
payını ödemeyi, ayrıca Banka’nın yasalara aykırı olmamak üzere bu surette tespit edilecek temerrüt faizini, Müşteri’ye
Bildirimde bulunarak, bir sonraki aydan başlamak üzere yükselterek uygulamaya, temerrüt faizinin ödenmesi tarihindeki
cari faiz oranının, temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha yüksek olması halinde ise, hesaplamada bu oranı esas
almaya yetkili olduğunu, söz konusu meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafları da ödeneceğini kabul ve taahhüt
eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
38
35.5. Müşteri, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve usulüne uygun olarak vermediği takdirde, Banka'nın teşvik
uygulamasını ortadan kaldıran durumları öğrenememesi ve bu yüzden Kararname ve Tebliğlerde tespit olunan esas ve
şartlara aykırı olarak faiz farkı iadesi destekleme primi ve teşviklerden yararlanması halinde, Banka'ya uygulanacak
yaptırım ve ceza faizlerini ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.
35.6. Banka'dan veya diğer bir kredi kuruluşundan bu kredi ile ilgili ihracat taahhüdünü yerine getirmek için başka bir
ihracat kredisi veya prefinansman kredisi kullanmayacağını, aksi takdirde Sözleşme’nin ilgili maddelerinde açıklandığı
şekilde uygulanan teşviklerin geri alınması ve müeyyide uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
35.7. Banka’nın, krediler için TCMB reeskont kaynağından veya KKDF ve bunun yerine geçecek fonlardan yararlanmış
olması halinde, TCMB'nın reeskont işlemine veya Fondan ödemelere devam etmemesi, onu sınırlaması veya tamamen
durdurması dolayısıyla ortaya çıkabilecek sonuçlardan Banka'nın sorumluluğunun olmadığını, TCMB'nın reeskont
işlemine veya fondan ödemelere devam etmemesi, onu sınırlaması veya tamamen durdurması, süre uzatımı taleplerinin
sonuçlanmaması veya herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması gibi nedenlerle Banka kaynağına dönüşen kredi veya
kredi bölümlerini, derhal ve nakden ödemeyi ve bunların Banka kaynaklarından kullanıldığı süre ve orana göre temerrüt
faizi ve bunun kararnamelerle belirlenmiş fon payını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
35.8. Müşteri, bu kredi veya diğer kredilerin öncelikle Banka kaynaklarından kullandırılarak TCMB'ndan reeskont
alındığında reeskont kaynağına dönüştürülmesini talep ederse, geçen süre zarfında reeskont faiz oranlarında ortaya
çıkabilecek yükselmenin, gerekli yasal süre beklenmeksizin krediye uygulanan faiz oranına yansıtılmasını da kabul eder.
35.9. Banka, TCMB nezdindeki KKDF veya bu fonun yerine geçecek fonlardan Müşteri’ye iade edilecek faiz
farklarını/destekleme primlerini, Müşteri adına takip ve tahsile tam yetkili olup, bu konuda kusuru dışında meydana
gelebilecek herhangi bir gecikme veya aksaklıktan sorumlu olmadığı gibi, iade edilecek faiz farklarını/destekleme
primlerini, sözü geçen fonlardan tahsil edilmedikçe Müşteri’ye ödemekle de yükümlü değildir.
35.10. Müşteri, KKDF veya bu fonun yerine geçecek fonlardan kendisine yapılacak her türlü faiz farkı
iadesinden/destekleme priminden doğan ve doğacak alacağını, Banka'ya şimdiden temlik eder. Ayrıca bu kapsamda,
Banka'nın temlik edilen faiz farkından/destekleme priminden fiilen tahsil ettiği tutarları, kendisinin Banka’ya olan herhangi
bir borcuna mahsup yetkisi bulunduğunu da kabul eder.
IV.
MUACCELĐYET, CARĐ HESAPLARIN KESĐLMESĐ, SÖZLEŞMENĐN FESHĐ, BANKA ALACAĞININ TAKĐP VE
TAHSĐLĐ ĐLE ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER
36. Muacceliyet
36.1. Müşteri, borcun muaccel kılınması Banka tarafından kredinin kat edilmesine bağlı olan cari usulde işleyen
kredilerde,
Bankaca hesabın kesilmesinden yahut Sözleşmenin feshedilmesinden itibaren, borcu tamamen kapatıncaya kadar
temerrüt faizini işbu Sözleşmenin 9.3 maddesine uygun olarak Bankaya ödemeyi;
36.2. Geri ödeme planına bağlı kredilerde,
Geri ödeme planı ihlal edildiğinde, herhangi bir ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın "ödenmeyen taksit miktarı" ile "kalan
anapara borcunun" toplamının asıl alacağı oluşturduğunu, bunun ödenmeyen taksit tarihinden itibaren muaccel olacağını,
ödenmeyen taksit tarihinden itibaren toplam asıl alacağı, toplam asıl alacak üzerinden işleyecek temerrüt faizini işbu
Sözleşmenin 9.3 maddesine uygun olarak Bankaya ödemeyi,
36.3. Vadeli kredilerde ise vadesi dolan borcun tamamının kendiliğinden muaccel olacağını, muacceliyet tarihinden
itibaren temerrüt faizini işbu Sözleşmenin 9.3 maddesine uygun olarak Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
36.4. Müşteri, aşağıda sayılan hallerde herhangi bir yazılı ihtarda bulunulmasına ve başkaca bir bildirimde bulunulmasına
gerek kalmaksızın Banka’ya olan borçlarının “muaccel” hale geleceğini, buna göre Sözleşme’nin feshi ile kredinin kat
edilmesine Banka’nın yetkili olduğunu kabul eder.
a. Sözleşme veya eklerinde kararlaştırılan yükümlülüklerden herhangi birisinin tam, zamanında ve gerektiği gibi yerine
getirilmemesi,
b. Müşterinin, gerek Sözleşme kapsamında Banka’ya, gerekse diğer kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile diğer
alacaklılarına, borçlarını ödemede temerrüde düşmesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi yahut bu borçları için verdiği
teminatlara başvurulması,
c. Müşteri’nin Sözleşme ve eklerinde yer alan bir beyan, garanti, taahhüdüne aykırı davranması veya yerine getirmekten
kaçınması;
d. Talebe rağmen istenilen teminatların zamanında ve istenilen koşullarda temin edilememesi,
e. Müşteri’nin Banka’ya verdiği beyan ve belgelerde önemli bir yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi
veya Müşteri’nin kanuna/hukuka aykırı bir işlem veya fiilde bulunması,
f. Sözleşme veya eklerinde anılan veya bunlar uyarınca veya gereğince temin edilen herhangi bir belge, sözleşme veya
taahhütnamenin herhangi bir hükmünün, geçersiz veya herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz hale gelmesi veya
bunlardaki herhangi bir hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliğinin Müşteri’nin iznine yahut onayına veya icazetine bağlı
hale gelmesi veya, Müşteri’nin böylesi bir yükümlülük veya sorumluluğunun varlığını açık veya zımni olarak reddetmesi,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
39
g. Müşteri’nin, (bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu veya nakit akım tablosu gibi) finansal tablolarında olumsuz
gelişmeler meydana gelmiş olması ve gerek Sözleşme kapsamında Banka’ya, gerekse diğer finans kurumlarına borçlarını
ifaya engel durumların ortaya çıkmış olması,
h. Kredi ile ilişkili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir
şekilde değişikliğe uğraması,
i. Sözleşme veya eklerinde anılan veya bunlar uyarınca veya gereğince temin edilen herhangi bir belge, sözleşme veya
taahhütnamede Müşteri’nin üstleneceğini belirttiği herhangi bir yükümlülüğün üstlenilmesi/hakkın kullanılması/yerine
getirilmesi gibi gerekliliklerin, Müşteri tarafından yapılmaması, yerine getirilmemesi veya uygulanmaması,
j. Müşteri’nin keşide ettiği senetlerin protesto olması ve/veya çeklerinin karşılıksız çıkması,
k. Müşteri ile ilgili olarak veya Müşteri mal varlığı ile ilgili olarak kayyım, yeddiemin veya benzeri bir memurun atanması
için bir başvuru yapılması veya Müşteri’nin yetkili organları tarafından böylesi bir başvuru yapılması yolunda bir karar
alınması,
l. Müşteri’nin mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi, borçlarını ödemede acze düşmesi, iflas etmesi,
iflas erteleme talebinde bulunması, moratoryum, konkordato ilan etmesi, ödemelerini durdurması, borçlarının uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılmasını istemesi veya tasfiye takibine/davasına maruz kalması yahut kendisince tasfiyeye
başvurulması ya da herhangi bir aktifi üzerinde haciz veya benzeri bir işlem uygulanması,
m. TTK hükümleri çerçevesinde bağlı şirket olması durumunda, hakim şirketin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi
veya işbu maddede sayılı temerrüt hallerinin hakim şirket bakımından da gerçekleşmesi,
n. Gerçek kişi ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişi ise faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya
yetkilerin geri alınması/askıya alınması/iptal edilmesi/önemli bir değişikliğe uğraması, ticari faaliyetlerini durdurması,
o. Aktiflerinin veya alacaklarının tamamı veya önemli bir kısmının zapt ve müsadereye uğraması, haciz ve sair tedbirlere
maruz kalması,
p. Banka’nın kanaatine göre, Müşteri malvarlığı üzerinde Esaslı Olumsuz Etki yapan bir olay veya durum ortaya çıkması
veya bilançoda olumsuz gelişmeler meydana gelmesi, Müşteri’nin diğer bankalarla olan kredi ilişkilerinin problemli hale
gelmesi, Müşteri’nin kanuni yükümlülüklerini yerine getiremiyor durumda bulunması yahut Banka’nın kanaatine göre
Müşteri’nin Sözleşme konusu borçlarını ifaya engel bir durumun ortaya çıkması,
r. Banka'ya 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirilmeksizin Banka'nın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete
devrolması, şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, şirketin
kontrolünün başka bir hissedara/şirkete geçmesi veya şirket hisselerinde %50 (yüzde elli) oranından fazla değişiklik
olması,
37. Banka'nın Hesapları Kesme ve Sözleşmeyi Fesih Yetkisi
37.1. Yukarıda sayılan muacceliyet hallerinden herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde, Sözleşme nedeniyle tahakkuk
eden anapara, faiz ve sair teferruat ve feriler ile Banka’ya ödenmesi gereken diğer tüm meblağlar ve diğer ilgili
dokümantasyon çerçevesinde doğacak borçların tamamı herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Müşteri açısından
muaccel hale gelecektir.
37.2. Banka, yukarıda sayılan hallerde ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bir Bildirimde bulunmak suretiyle, Sözleşme’ye
dayanan cari hesapların bir kısmını veya tamamını kat edebilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Banka’ca cari hesap veya
hesaplar kat edildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak kat edilme anında cari hesap borç bakiyeleri, faiz, komisyon, KKDF, fon,
gider vergisi, harç ve sair masraflardan dolayı Müşteri’nin Bankaya olan bakiye borç veya borçlarının tamamı, kat
ihtarnamesinin tebliği ile birlikte, ihbarda belirtilen süre içinde Müşteri tarafından Banka’ya ödenecektir. Anaparaya
mahsuben yapılan tahsilat için Müşteri’ye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi hallerinde de Banka’nın faiz talep
hakkı saklıdır.
37.3. Temerrüt dolayısıyla ilgili mevzuat çerçevesinde Banka tarafından ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilecek olan
müracaat haklarına ilaveten, Müşteri, Sözleşmeye göre açılmış kredi hesaplarının kesilmesinden, vadeli kredilerin
vadelerinin gelmesinden, kanuni temerrüt hükümlerinin uygulanmasından veya her ne suretle olursa olsun borçlarının
muaccel kılınmasından sonra da borç bakiyelerinin tamamı ödeninceye kadar faiz, temerrüt faizi, komisyon, ücret, fon
kesintisi, masraf, vergi ve diğer eklentilere ilişkin yükümlülüklerinin, kredinin muacceliyet anında geçerli olan şartlar
dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul eder.
37.4. Banka işbu Sözleşme’nin 38. maddesine atıfla haklarını kullanmaya karar vermesi halinde, temerrüt faizine dair
hükümler mahfuz kalmak kaydıyla, ortaya çıkan yukarıda sayılan haller sebebiyle Banka’nın uğradığı zararları, masrafları,
primleri ve cezaların tazminini, teminat mektuplarının iadesini veya gayrinakdi risk tutarlarının depo edilmesini talep
edebilir.
38.5. Müşteri, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar, Banka’nın Sözleşme’den doğan bütün yetkilerinin aynen
devam edeceğini, faiz, komisyon, gider vergisi, fon, masraf ve sair hususların kredinin kat’ı anında yürürlükte olan şartlar
dairesinde işleyeceğini ve Banka’ca kesilen cari hesap veya hesaplardaki borç bakiyeleri tamamen ödendiği halde de
Sözleşme ve yükümlülüklerinin aynen devam edeceğini, Banka'nın Sözleşme'yi fesih hakkını saklı tuttuğunu ve Banka'nın
bu hakkını dilediği zaman kullanmasına hiçbir engel olmadığını kabul eder.
37.6. Müşteri, Sözleşme’den doğan borçları gününde ödemediği takdirde, işbu Sözleşme’nin 9.3. maddesinde belirtildiği
şekillde gecikme ve temerrüt faizi ödemeyi, kabul ve taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
40
37.7. Banka'nın Müşteri’ye, cari hesabın/hesapların kesilmesi konusunda yapacağı bir Bildirim, hangi hesap/hesaplar
hakkında yapılmışsa o hesabı/hesapları muaccel kılacak ve Müşteri'ye ilgili cari hesap borç bakiyelerini ödeme
yükümlülüğü getirecek olmakla birlikte, bu durum, Banka tarafından yapılan Bildirimde açıkça sözleşmenin feshedildiği de
belirtilmedikçe, Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemeyecektir.
37.8. Banka, cari hesaplardan herhangi birinin ödenmeyen faizini, masraf ve gider vergisi tutarları ile fon payını, ayrı bir
hesaba alarak, borçlu ve kefiller aleyhine takibe geçebilir.
37.9. Müşteri, Banka tarafından mevzuata ve işbu Sözleşme'ye uygun olarak cari hesabın veya hesapların kesilmesinden
yahut Sözleşme'nin feshedilmesinden sonra, borç bakiyelerini tamamen ödeyinceye kadar Banka'nın, faiz, fon, komisyon,
gider vergisi, sair vergi ve diğer masrafların, kesilme veya fesih anında geçerli olan oran ve koşullarla işletmeye devam
edeceğini ve ayrıca borç bakiyesini ihbara rağmen derhal tediye etmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını,
temerrüt halinde bu Sözleşme'nin 9.3. maddesinde belirtilen oranda temerrüt faizi ile buna ilişkin diğer vergi ve masrafları
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
37.10. Banka’ca karz akdi şeklinde kullandırılan bir kredi kat edildiği takdirde, bu andaki Banka alacağı, vadesi gelmeyen
kredi taksitleri de dahil olmak üzere, faiz, komisyon, KKDF, BSMV ve diğer hususlardan oluşan bakiye borcun tamamı,
Müşteri’ye yapılan hesap kat bildiriminde belirtilen süre içinde Müşteri tarafından tamamen ödenecektir.
38. Bankanın Kanuni Takibe Geçme, Đhtiyati Haciz veya Đhtiyati Tedbir Đsteme Yetkisi
38.1. Banka’nın nakit veya gayri nakit kredi alacağı, rehinle (taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek, alacak rehni) teminat
altına alınmış olsa veya teminat / rehin) cirosuyla veya teminat amaçlı temlik cirosuyla verilmiş olan kambiyo senetlerinin
vadeleri henüz gelmemiş bulunsa bile Banka, alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması, gayri nakit
alacağının ise nakdi teminat olarak depo edilmesi istenilmesine rağmen depo edilmemiş olması halinde her zaman
Müşteri'ye karşı haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir, muaccel olsun veya olmasın her türlü nakit veya gayri nakit
alacağı için Mahkemeden ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyebilir, alabilir ve uygulatabilir. Müşteri bu
hususlara hiçbir itirazı olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
38.2. Banka'nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Banka'nın teminat yatırmaması hususunda
taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak bu durumda mahkeme tarafından teminat istenmesi halinde diğer bankalardan veya
Banka'dan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon, masraf vs, ödemeler Müşteri'nin sorumluluğundadır.
38.3. Banka, kendisine rehnedilmiş veya ileride rehnedilecek bulunan veya üzerinde hapis hakkını kullandığı taşınır mal
ve değerleri, icraya veya herhangi bir resmi makama başvurma zorunluluğu olmaksızın dilediği anda ve uygun göreceği
şekillerde açık artırmaya ve kanun yollarına başvurmasına gerek olmaksızın özel olarak paraya çevirmeye ve bedellerini
bu Sözleşme ile Müşteri'ye açtığı krediler dolayısıyla Müşteri'nin borçlarına mahsup etmeye ve keza Müşteri'nin bu
Sözleşme ile olan taahhütlerine karşılılık olarak nezdinde tutmaya yetkilidir. Banka, ayrıca dilerse kanun yollarına
başvurarak haciz yolu ile de takibe yetkilidir. Banka'nın gerek özel olarak, gerek kanuni yollarla rehni paraya çevirme
şekillerden birini seçmesi diğerinden feragat ettiği anlamına gelmez ve Banka dilerse her iki yola birden başvurabilir.
Banka kendisine merhun olan taşınır mal ve değerleri dilediğine rehnedebilir. Müşteri, yukarıda yazılı hususları kabul
ettiğini ve bu yüzden doğacak tüm hak ve iddialarından önceden vazgeçmiş olduğunu ve Banka'yı ibra ettiğini beyan ve
kabul eder.
38.4. Banka’nın döviz üzerinden verdiği ve/veya vereceği teminat mektupları, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler,
kefaletler, aval ve kabullerden dolayı alacaklı olduğu tutarların tahsili hususunda icra takibine başvurulması halinde, bu
tutarları döviz olarak talep edebileceği gibi, Banka dilerse, takip tarihinde Banka’ca veya, sadece TCMB’nin yetkili olması
halinde, TCMB’nca belirlenen satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını da isteyebilir. Đşbu Sözleşme’den doğan
borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek protokoller, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde
olacaktır.
38.5. Müşteri, Rehin limiti, borçtan fazla olsa dahi, Banka’ca yaptırılacak ekspertiz değeriyle rehnin borcu
karşılayamayacağının belirgin olması durumunda, tahsilde tekerrür etmemek üzere rehnin paraya çevrilmesi yanında tüm
borç için Müşteri yönünden de haciz veya iflas yoluyla takip yapılabileceğini, kabul ve beyan eder.
39. Müşteri'nin Borçları Tamamen Ödeninceye Kadarki Yükümlülükleri
39.1. Cari hesabın veya hesapların kesilmesinden yahut Sözleşme’nin feshinden sonra, Müşteri, borç bakiyesinin tamamı
ödeninceye kadar faiz, komisyon, masraf ve diğer yükümlülüklerin, kredi kesilmesi anında geçerli olan şartlar dairesinde
devam edeceğini kabul eder.
39.2. Müşteri; Sözleşme’den doğan ve TL veya döviz olarak kullandırılan tüm kredi ve diğer borçlarını gününde ödemediği
takdirde,
a. bunları Banka'ya ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için, işbu Sözleşme’nin 9.3. maddesinde belirtilen oranda
temerrüt faizi yürütülmesini,
b. Banka’nın bu surette tespit edilecek temerrüt faizini Müşteri’ye Bildirimde bulunarak bir sonraki aydan başlamak üzere
yükseltmeye ve yeni faiz oranını uygulama tarihi itibari ile muaccel olmuş tutarlara da tatbik etmeye yetkili olduğunu,
c. KKDF ile BSMV kesintilerinin tahakkuk ettirilmesini,
d. temerrüt faizinin ödenmesi tarihindeki cari faiz oranının temerrüt tarihindeki faiz oranına göre daha yüksek olması
halinde ise, hesaplamada daha yüksek oranın esas alınmasını,
e. söz konusu meblağlara ilişkin doğacak tüm vergi ve masrafların Müşteri tarafından ödeneceğini,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
41
f. kanuni takip sırasında bu oranların artması halinde ise, artış tarihinden itibaren artan oranlar üzerinden yukarıda
öngörülen esaslara göre hesaplanacak temerrüt faizini ödeyeceğini,
g. ayrıca, icra yoluyla veya mahkemede kanuni takibe geçilmeden önce tahakkuk etmiş bulunan temerrüt faizini de (cezai
şart niteliğinde olmak üzere) ödemeyi,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
39.3. Müşteri, temerrüt üzerine Banka ile borcun ifası konusunda bir protokol imzalanması halinde, protokolde aksine açık
hükümler bulunmadıkça, söz konusu protokolün Sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya
değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, protokol
düzenlenmesinin hiçbir şekilde Müşterinin borç ve taahhütlerinin tecdidi, terkini, ibrası ve takası anlamını taşımayacağını
ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların,
Sözleşme’den doğan tüm borçların teminatını teşkil etmeye devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.
40. Banka’nın Teminatları Satma Yetkisi
Müşteri, Banka’nın, rehnedilmiş bulunan ya da hapis hakkı kapsamındaki menkulleri, hisse senetlerini, tahvilleri, hazine
bonolarını, katılma fonlarını ve diğer her türlü benzer teminatları, teminat açığı doğması, Müşteri’nin temerrüde düşmesi
ve/veya hakkında haciz kararı alınması gibi hallerde, işlem gördükleri piyasa fiyatlarıyla ve yasal mevzuatın izin verdiği
çerçevede satmaya ve Müşteri’nin herhangi bir borcuna mahsuba yetkili olduğunu, kabul ve beyan eder.
V.
DĐĞER HÜKÜMLER
41. Temlik
Banka, Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, temlik etmeye, devretmeye,
nakletmeye yetkilidir. Ancak Müşterinin Banka nezdindeki riskini/borcunu nakletmesi, -yasal olarak da- Banka'nın
muvafakatine tabidir.
42. Müşteri Sırları
42.1. Banka, Müşteri’nin işbu Sözleşme hükümleri tahtında Banka tarafından kendisine verilen hizmetler nedeniyle vakıf
olduğu, Müşteri’ye ait kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu, kendilerine ait Kredi Kayıt Bürosu bilgileri dahil ve fakat
bununla sınırlı olmamak üzere Müşteri’nin kredibilitesine ilişkin her türlü bilgi/belgeleri, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
her türlü müşteri sırlarını, Müşteri’nin talep ettiği ürün/hizmetin üçüncü kişilerle işbirliği sonucu sağlanması halinde
işbirliğinin diğer taraflarıyla, Banka’nın doğrudan ve/veya dolaylı ana ortaklarıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yasalarca
açıkça yetkili kılınanlar dışında saklamak ve üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüdür. Müşteri ve kefil/kefiller, bu
madde kapsamında paylaşılacak bilgilerin, sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığını ve bu paylaşımlara
izin verdiğini ve bu konuda Banka’dan her ne sebeple olursa olsun hiçbir nam altında talepte bulunmayacaklarını kabul ve
beyan eder.
42.2. Müşteri ve kefil/kefiller, muhtelif bankalar ve özel finans kurumları nezdindeki kredi limit ve risk bilgilerini, ayrıca
TCMB kayıtlarını incelemesi hususunda Banka’yı yetkili kıldığını/kıldıklarını ve bu sebeple Banka’ya herhangi bir
sorumluluk tevcih etmeyeceğini/etmeyeceklerini kabul ve beyan eder/ler.
43. Sözleşme’nin Süresi
Banka ile Müşteri ve Müteselsil Kefil(ler) arasında imza edilen Sözleşme süresizdir.
44. Valör
Kredi hesaplarından çekilen tutarların ödendikleri gün, kredi hesaplarına alacak geçen tutarların ise yatırılma veya
mahsubunu izleyen ilk iş günü itibariyle faiz hesabına dâhil edilmesini, Müşteri kabul eder.
45. Faks, E-Posta, Kayıtlı Elektronik Posta ve Sair Đletişim Araçları Sözleşmesi
45.1. Müşteri, taleplerini, talimatlarını ve belgeleri Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numarasından, e-posta
adresinden, kayıtlı elektronik posta (“KEP”) sistemi adresinden veya sabit/mobil telefon numarasından iletebilir. Ancak
Banka, bu şekilde iletilen talep, talimat ve belgeleri kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
45.2. Müşteri, işbu Sözleşme’de belirtilmiş faks numarasından gönderilmiş ve yetkililerce imzalanmış gönderiler ile yine
Sözleşme’de belirtilen e-posta adresinden, KEP sistemi adresinden veya mobil telefon numarasından gönderilen iletilerin
kendisinden sadır olduğunu, Banka’nın söz konusu talimatların sıhhatini ayrıca araştırmak yükümlülüğü bulunmadığını,
teyit almaksızın ilgili talimatı yerine getirmeye yetkili olduğunu, bu talimatın hukuki ve mali tüm sonuçlarının kendisine ait
olduğunu kabul ve beyan eder.
45.3. Müşteri, Banka’nın talimat aslının ibrazını isteyebileceğini ve yukarıda belirtilen şekilde kendisine ulaşan talep ve
talimatları yerine getirmeyebileceğini, talimatın bu nedenle yerine getirilmemesi halinde Banka’nın sorumlu olmayacağını
kabul ve beyan eder.
45.4. Müşteri, Banka’nın sağladığı iletişim araçlarına ilişkin kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirmeyi
kabul ve taahhüt etmiştir.
45.4.1. Müşteri Banka’ya göndereceği iletileri, yalnızca Sözleşme’de belirtilen faks numarasından, e-posta adresinden,
KEP sistemi adresinden veya sabit/mobil telefon numarasından gönderecektir. Söz konusu faks / telefon numaraları ile eposta ve KEP sistemi adreslerinin değişmesi durumunda, bu değişikliği derhal, açık ve yazılı olarak Banka’ya bildirecektir.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
42
45.4.2. Müşteri, yukarıda belirtilen şekilde gönderilecek iletilerin sadece yetkililer tarafından imzalanmasını /
gönderilmesini, doğru ve eksiksiz gönderilmesini ve sair tüm hususlarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla
yükümlüdür. Banka, faksla gelen talimat üzerindeki imza benzerliği, hile veya sahtecilikten, yanlışlık, yetersizlik veya
eksikliklerden, iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından hiçbir surette sorumlu değildir.
45.4.3. Müşteri e-posta veya KEP sistemi adresinin veya faks/telefon numaralarının yetkisiz veya 3. kişilerce
kullanılmasını engelleyecek tüm tedbirleri basiretli bir tacir olarak en üst düzeyde almayı, aksi halin tüm sorumluluğunun
kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.
45.4.4. Müşteri, yukarıda belirtilen şekilde gönderilecek talimatların orijinal (Müşterinin kağıt üzerine el yazısı ile imzasını
veya elektronik imzasını içeren) nüshasını, iletiyi gönderdiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde derhal Banka’ya
ulaştıracaktır. Orijinal talimatın gönderilmemesi nedeniyle Müşteri aleyhinde bir sonuç doğarsa, bundan dolayı Banka’nın
herhangi bir sorumluluğu olmadığını taraflar kabul etmişlerdir. Bankaya ulaşmış ileti ile orijinal talimat arasında fark olması
halinde Banka’ya ulaşan talimat esastır.
45.4.5. Müşteri, talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirmek zorundadır. Verilen talimatın açık ve net olmamasının
sonuçlarından Müşteri sorumludur. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir.
45.4.6. Đletinin Banka’ya ulaşma saati konusunda Banka kayıtları esastır.
45.5. Taraflar, iletişim araç ve hatlarındaki aksama, güvenlik ve sair sebeplerden dolayı Banka’ya herhangi bir sorumluluk
yüklenemeyeceğini, faks ve sair iletişim araçları ile ilgili olarak Banka’nın sadece kendi personelinin kusurundan sorumlu
olacağını taraflar kabul etmişlerdir.
45.6. Taraflar, Müşteri’nin faks yoluyla göndereceği, Müşterinin orijinal talimatının fakslanmış kopyasını ifade eden faks
talimatlarına ilişkin olarak BHS’nin ilgili hükümlerinin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.
46. Delil Sözleşmesi
Müşteri ve kefiller; işbu Sözleşme kapsamındaki ürün ve hizmetler ile tüm bankacılık işlemlerden doğacak
uyuşmazlıklarda Banka’ya ait defter, kayıt, belge, mikrofilm, bilgisayar ve ses kayıtları ile Banka yetkilileri ile Müşteri
arasında yapılan yüzyüze görüşmeler ve telefon görüşmeleri sırasında Banka yetkilileri tarafından tutulan yazılı kayıtların,
Müşteri’nin Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numarasından – e-posta adresinden – kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresinden - mobil telefon numaralarından göndermiş olduğu iletiler hakkında Banka bilgisayarından ulaşılan hali dahil
Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtlarının ve buna dair bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişler ile
benzeri kayıtların müstenitli olsun veya olmasın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193/1. maddesi uyarınca yegane geçerli,
bağlayıcı ve kesin delil olacağını kabul ederler.
47. Sözleşme Değişiklikleri
Sözleşme’nin imzalandığı tarihten sonra Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Tarafların yazılı mutabakatı halinde hüküm
ifade eder.
48. Feragat ve Vazgeçmeler
Banka’nın işbu Sözleşme ve ilgili diğer sözleşmeler çerçevesindeki herhangi bir hakkını, talebini, Bildirimini, imkanını veya
imtiyazını kısmen veya tamamen kullanmaması veya herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın kullanmakta gecikmesi,
bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez veya herhangi bir hakkın, talebin, Bildirimin, imkanın veya imtiyazın tek
başına veya kısmi kullanılması, diğer herhangi bir hakkın, talebin, Bildirimin, imkanın veya imtiyazın kullanılmasına mani
teşkil etmez. Finans Belgeleri ile temin edilen haklar ve yükümlülükler kümülatiftir ve yasa ile sağlanan herhangi bir hakkı
veya yükümlülüğü ortadan kaldırmaz, yerine geçmez ve böylesi haklar ve yükümlülükler, ne şekilde oluşurlarsa
oluşsunlar, aksi açıkça belirtilmemiş ise, Banka tarafından birçok kereler kullanılabilir.
49. Hükümlerin Geçersizliği Hali
Eğer Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir yasa çerçevesinde geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz hale
gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez ve zarar görmez. Bu
şekilde yasaya aykırı gelen hüküm, yasaya aykırı olmayacağı en geniş şekliyle yorumlanacaktır.
50. Sosyal Sorumluluk
Müşteri, Banka'nın sosyal ve çevresel politikaları doğrultusunda hareket edeceğini, gereken işbirliğini yapacağını kabul
eder. Bu kapsamda, yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetleriyle çevreyi kirletmemek için gereken tedbirleri alacağını,
çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapacağını, çalışanlarına
karşı Đş Hukuku'ndan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getireceğini, biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilir doğal
kaynakların korunması yönünde hareket edeceğini, proje ve faaliyetlerini yürütürken kültürel mirasın korunması
hususunda duyarlılık göstereceğini, kendisine tahsis olunan ve kullandırılan kredileri Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine aykırılık teşkil eden yatırım, işletme ve sair faaliyetlerde kullanmayacağını kabul eder.
51. Bildirimler
51.1. Banka tarafından gerek Müşteri’ye, gerekse Müşteri ile birlikte müteselsil kefillere ve diğer teminat vermiş olanlara
yapılacak her türlü Bildirim ve/veya duyurular, Müşteri’nin özellikle bu Bildirimlerin ve/veya duyuruların hangi yolla
gönderilmesi gerektiğine ilişkin Banka’ya ilettiği yazılı bir talebi yoksa, Bildirimlerin ve/veya duyuruların yöntemini tercih
hakkı Banka’ya ait olacaktır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
43
51.2. Banka, işin aciliyetini, mahiyetini ve iletişim masraflarını göz önünde bulundurarak aşağıda sayılan Bildirim
yollarından birini veya bir kaçını tercih ederek, Müşteri’ye gerekli bildirimleri ve/veya duyuruları yapma hakkına haiz
olacaktır. Elektronik ortamlar aracılığı ile yapılacak Bildirimlere ilişkin mevzuat hükümleri ve mümkün kılınan Bildirim
usulleri saklıdır.
a. Müşteri'nin Banka'ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresine veya elektronik posta
adresine uygun elektronik iletişim platformları vasıtasıyla,
b. Müşteri'nin Banka'ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine noter vasıtasıyla,
c. Müşteri'nin Banka'ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine iadeli taahhütlü mektupla,
d. Müşteri'nin Banka'ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği faks numarasına faks yoluyla,
51.3. Müşteri, itirazlarını bildirimin kendisine ulaştığı veya vermiş olduğu talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini
öğrenebileceği andan başlayarak 5 (beş) iş günü içerisinde Banka’ya ulaştırmayı kabul ve beyan eder.
51.4. Banka Müşteri'nin işbu Sözleşme’de belirtilen tebligat adresine teslimi zorunlu olan bilgi ve belgelerin haricindeki
bilgi ve belgeleri Müşteri'nin talebi doğrultusunda uygun olan bir ulaştırma aracı ile teslim etmekte serbest olup, bu
esnada ağır kusuru nedeniyle oluşan gecikmelerden, kayıplardan, aksamalardan ve vuku bulabilecek zararlardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir. Banka'nın bir kurye şirketi marifeti ile Müşteri'ye bilgi ve belgeleri teslimi halinde, kurye şirketinin
hizmetinin kalitesinden ve kurye şirketinin görevlilerinin yol açtığı maddi ve manevi zararlardan Banka mesul tutulamaz.
52. Müşteri ve Kefillerin Kanuni Đkametgahı ve Yetkili Đmzalarındaki Değişiklikler
52.1. Müşteri ve kefiller;
a. Đşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka tarafından gerekli tebligatların yapılabilmesi için,
Sözleşmede isim ve imzaları yanında yazılı adreslerinin kanuni ikametgah olarak kabul edildiğini ve sözü geçen yere
yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını,
b. bu ikametgahlarını değiştirdikleri takdirde, derhal yeni ikametgah adreslerini -tüzel kişiler için, ticaret siciline tescil
ettirilmeyi müteakip- Banka'ya Noter aracılığı ile veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi
aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında elden teslim ile yazılı olarak bildirmeyi ve değişikliğe
ilişkin Banka tarafından talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgeleri sunmayı,
c. aksi halde, işbu Sözleşme’de belirtilen ilk ikametgaha tebligat yapılamaması, Banka’ca bilinen en son adresin tebligata
elverişli olmadığının anlaşılması veya yukarıda belirtilen yerde adres yazılmaması hâlinde, muhatabın adres kayıt
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin kanuni ikametgah kabul edilerek bu adrese yapılacak veya bu adresteki
muhtarlığa tebligat evrakı bırakılmak suretiyle yapılacak her türlü tebligatın şahıslarına yapılmış sayılacağını, yapılacak
tebliğlerin geçerli olacağını ve bu bakımdan itiraz haklarının olmayacağını, Banka tarafından ayrıca başkaca adres
araştırması yapılmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
52.2. Müşteri tarafından Banka’ya tasarruf yetkisi olduğu imza örnekleri ibraz edilerek bildirilen kişiler, Sözleşme uyarınca
tahsis edilen kredileri tasarrufa ve Müşteri’yi borç altına sokmaya yetkili sayılacak olup, Müşteri, bu kişilerde ve
yetkilerindeki değişiklikler Türkiye Ticaret Sicilinde ilan edilmiş olsa dahi, Banka’ya yazılı olarak bildirilmedikçe Banka için
bağlayıcı olamayacağını ve bundan doğması muhtemel zararların kendisine ait olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan
eder.
52.3. Müşteri, Banka'ya vermiş olduğu bilgilerde zaman içinde meydana gelebilecek telefon, adres, unvan, nevi
değişikliği, medeni durum, yasaklılık, kısıtlama, yetki/yetkili değişikliği, vekaletten azil gibi değişiklikler ve bunlarla sınırlı
olmaksızın her türlü değişiklikleri derhal Banka'ya Noter aracılığı ile veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı
elektronik posta sistemi ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya Đmza karşılığında elden teslim ile yazılı olarak bildirmek ve
değişikliğe ilişkin Banka tarafından talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgeleri sunmak zorundadır.
53. Müşteri Talimatları
Müşteri emir ve talimatlarının yazılı ve açık olması esastır. Müşteri, Bankaya telefon, faks, internet, e-posta, KEP vb.
elektronik iletişim yolları ile talimat vermesi halinde, bu şekilde haberleşmenin güvenlik risklerinden haberdar olduğunu ve
talimat aslı Banka'ya tevdi edilmiş gibi işlem yapılabilmesi için Banka'yı yetkili kıldığını, talimatların eksik, yanlış, sahte,
tahrif edilmiş vb. olması dolayısıyla uğranabilecek zararlardan Banka’nın kusuru olmadığı sürece kendisinin sorumlu
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
54. Sözleşme Hükümlerinin Bütün Kredilere Uygulanabileceği
Taraflar, Sözleşme’nin muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen bir bütün teşkil ettiğini ve herhangi bir
hükmün sadece bir bölümüyle ilgili konularda değil, diğer bölümlerle ilgili herhangi bir durum veya işlemlere de
uygulanabileceğini ve muayyen bir kredi ile ilgili maddelerin niteliğine aykırı olmadıkça diğer krediler için de aynen geçerli
olduğunu kabul eder.
55. Yetkili Mahkeme ve Đcra Daireleri
Sözleşme’den doğacak tüm anlaşmazlıklarda, öncelikle Đstanbul Merkez Mahkeme ve Đcra Müdürlükleri yetkili olmakla
birlikte, bu mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili kılınması, Banka tarafından Müşteri'nin veya kefillerin ikametgahının
veya bulundukları yerin veya Müşteri'ye ait mal ve değerlerin bulunduğu veya kredinin nakledildiği şube yerinin adli
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
44
mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel olamaz. Ayrıca Banka Müşteri ve kefillerin Türkiye sınırları
dışında mal varlıklarının bulunduğu ve bulunabileceği her yerde kanuni yollara başvurarak takip edebilir ve/veya ettirebilir.
56. Banka’nın Sorumluluğunun Sınırı
Banka ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından,
Banka’nın ve Müşteri’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından,
telefon, e-posta, swift, faks aracılığıyla gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik
iletilmiş olmasından, postada kaybolmasından, Müşteri’nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına
istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve Banka muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin eylemlerinden, Banka kusuru
varsa sorumlu olacaktır.
57. Kredinin Müşteri Tarafından Kullanılması
57.1. Müşteri, 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" dahilinde tanımlanan anlamda "gerçek faydalanıcı" olduğunu ve bu
sıfatla hesabı açtığını ve işbu Sözleşme kapsamında yapacağı işlemleri kendi ad ve hesabına yapacağını; kendi adına ve
başkası hesabına hareket etmediğini beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket
etmesi halinde bunu Banka'ya bildireceğini beyan ve bu işlemler için yetki durumunu ve hesabına hareket ettiği kimsenin
kimlik bilgilerini de Banka'ya ibraz ederek gerçek faydalanıcı adına yeni bir Sözleşme imzalayarak hesap açacağını kabul
ve taahhüt eder.
57.2. Müşteri, Banka ile imzalayacağı Sözleşme neticesinde alacağı kredileri bilinçli olarak kamu görevlisine veya başka
birine doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet alan veya başka bir çıkar sağlayan kişinin herhangi bir görev veya davranışını
yerine getirmemesine ya da gerektiği şekilde yapmamasına neden olan, rüşvet veya bir başka haksız kazancı, talep veya
teklif etmek, vermek veya almak gibi benzer amaçlarla hiçbir şekilde kullanmayacağını ve anılan bu halleri düzeltmek için
gerekli her türlü önlemi alacağını kabul eder.
57.3. Müşteri, Sözleşme’nin imzalanması ve yerine getirilmesinin; Türk mevzuatı ve uluslararası mevzuat açısından bu
madde uyarınca rüşvet alınmasına yol açmadığını ve yol açmayacağını ve Sözleşme konusu kredinin doğrudan veya
dolaylı olarak bu maddede belirtilen amaçlar için kısmen veya tamamen kullanılması halinde, Banka’nın Müşteri’nin işbu
hukuka aykırı fiilinden dolayı uğrayacağı her türlü zararı Banka’nın ilk talebi ile Müşteri’nin derhal tazmin edeceğini,
doğrudan veya dolaylı olarak, 17 Aralık 1997 tarihli OECD Konvansiyonu kapsamında rüşvet suçunu oluşturan veya
oluşturabilecek ve yabancı kamu görevlilerinin rüşvet almasıyla ilgili yaptırımlara konu olacak hiçbir menfaat (teklif, hediye
sözü, hediye vb.) önermediği ve önermeyeceğini kabul eder.
57.4. Müşteri, Banka’nın "Suç Gelirlerinin Aklanması", "Terörün Finansmanı" ve "Yolsuzluk" ile mücadele konularında
gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat kurallarında ön görülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş
ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Banka’nın risk kapsamına giren konulara
ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli
geliştirme / uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Banka’nın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş
ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile
burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Banka’nın ödemeleri gerçekleştirmeyeceğini, havaleleri işleme almayacağını,
müeyyideli bir kişi ile ilgili ayrıntılı araştırma yapabileceğini ve yaptırabileceğini, gelen havaleleri mahrecine iade
edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile akreditif / Stand-by L/C / Banka Garantileri / Tahsil
Vesaiki ve benzeri çeşitli finansal enstrümanları düzenlemeyebileceğini, ihbar ve teyit etmeyeceğini, finansal
enstrümanlar tahtında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul ve taahhüt eder.
58. Kredi Türlerine Göre Đlgili Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülükler
Müşteri gerek Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatının, gerekse dış ve iç işlemler ile ilgili hususları düzenleyen ve
ileride düzenleyecek her türlü yasa, kararname, yönetmelik, tebliğ, mevzuat ve sair hükümleri uyarınca, Müşteri tarafından
yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, Banka’nın hiçbir ihtar ve/veya uyarısına gerek kalmaksızın yerine
getireceğini, bu hususa uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşteri,
kredinin yürürlükteki mevzuat ve tebliğ hükümlerine uygun olarak açılmasını teminen Banka’ya gerekli belgeleri ibraz
edecektir.
59. Dava ve Đcra Masrafları, Avukatlık Ücreti ve Cezaevi Harcı
59.1. Müşteri, Banka’nın gerek Sözleşme’den, gerekse her ne sebeple olursa olsun Sözleşme konusu Kredilerden /
taahhütlerden dolayı dava açmak veya icra takibi yapmak, ihtiyat-i haciz / ihtiyat-i tedbir almak vs. hukuki başvurularda
bulunmak durumunda kaldığı hallerde, Banka tarafından ödenmesi gereken başvuru harcı / tahsil harcı / cezaevi harcı /
feragat harcı dahil her türlü harç, vergi, resim, fon ve masraf ile Banka’nın avukatına ödeyeceği -Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi’nin azami haddine göre- avukatlık ücretini, Banka’nın kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde ise
aradaki farkı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
59.2. Banka tarafından Müşteri aleyhine alınacak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı ve sair işlemler nedeni ile alacağı
teminat mektubu ve sair belgelere ait damga vergisi ve sair vergi, harç ve resimler ile ödenmesi gereken komisyonlar
Müşteri’ye ait olup, Banka yapacağı ödemeleri Müşteri hesabına borç kaydedecektir.
59.3. Banka her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alıp, uygulayabilir. Banka’nın ihtiyati tedbir veya
ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Banka’nın teminat yatırmaması hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak
bu durumda mahkeme tarafından teminat istenmesi halinde diğer bankalardan veya Banka’dan alınacak teminat
mektuplarından doğacak komisyon, masraf vs. ödemeler Müşteri’nin sorumluluğundadır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
45
60. Mücbir Sebep
Banka, kontrollü dışındaki savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri, iç ve
olağanüstü ekonomik krizler, hükümet ya da yargı organının (mahkemeler, TCMB ve askeri otoriteler dahil) müdahalesi,
yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma,
radyasyon, nükleer yakıt patlaması, radyoaktif serpinti, radyoaktif zehirlenme, sonic ya da super sonic uçakların ve
benzeri (elektronik cihazların herhangi bir şekilde geçici ya da sürekli olarak işlemez hale gelmesi, bilgisayar sisteminin
çökmesi gibi) olağanüstü durumların doğrudan ya da dolaylı etkileri nedeniyle işlemlerin aksaması/yapılamaması
durumunda, kusuru haricinde, Müşteri'nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.
61. Tazminatlar
Müşteri, Banka’yı ve ilgili memurlarını, işçilerini, alt kuruluşlarını ve yan kuruluşlarını (i) Kredi provizyonu veya bunun
hasılatlarının kullanımı, (ii) herhangi bir Finans Belgeleri icrası, teslimi veya uygulanması sonucunda veya bunlarla
bağlantılı olarak herhangi bir ihlal sonucunda oluşan her türlü masraf, kayıp, hasar veya yükümlülükten koruyacak ve
doğabilecek zararları tamamen tazmin edecektir.
62. Sözleşme Hakkında Müşteri'nin Bilgilendirilmesi ve Đçeriğini Öğrenme Đmkânı Sağlanması
Müşterilerin ve/veya Kefillerin, Banka'nın her şubesinden güncel Genel Kredi Sözleşmesi'nin bir örneğini edinmek, içeriğini
incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Genel Kredi Sözleşmesi'nin bir örneği Banka'nın internet sitesinde de
Müşteri ve Kefillerin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Müşteri ve/veya Kefiller ayrıca, işbu sözleşme imzası öncesinde Banka tarafından sözleşmenin özellikle Banka yararına
hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nu ve Sözleşmeyi edindiğini, bu
çerçevede sözleşmenin kendilerince detaylıca incelendiğini, gereği halinde avukatları veya mali müşavirlerinden bilgi alındığını
ve işbu Sözleşmenin tarafların menfaatini dengeleyen bir Sözleşme olduğunu görerek akabinde sözleşmeyi imzalamak üzere
Banka'ya başvurduğunu beyan etmektedir.
63. Son Hükümler
Yukarıdaki maddelere uygun olarak aşağıda adları ve adresleri yazılı Taraflar arasında aşağıda yazılı tarihte akdedilen
Sözleşme, tüm tarafların Sözleşme’yi imzalaması ile yürürlüğe girecek ve yürürlükte kalacaktır. Sözleşme’nin hükümleri
Banka tarafından kendilerine tahsis edilen limitin varlığına ilaveten Müşteri’nin Banka’ya ve Sözleşme ve eklerinde
belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde açılmış kredilerinden kaynaklanan borç ve yükümlülükleri sürdüğü ve devam
ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.
Đşbu Sözleşme tek nüsha olarak düzenlenip, taraflarca imza edildikten sonra saklanmak üzere Banka'ya tevdi edilir.
Bankacılık Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca, işbu Sözleşme'nin Banka tarafından aslına uygun şekilde onaylanmış bir
örneği Müşteri'ye teslim edilmiştir. Damga vergisi ve harçlar Müşteri tarafından ödenecek olup, Müşteri Banka'ya bu yönü
derhal tevsik edecektir.
Müşteri ve müteselsil kefiller, ekler hariç 63 (altmışüç) ana madde ile bu maddelere bağlı alt maddelerden ve toplam 46
(kırkaltı) sayfadan oluşan işbu Sözleşme hükümlerini tek tek okuduklarını ve anladıklarını, anılan hükümlerin istek ve
arzularına uygun olduğunu ve sonuçlarına vakıf olduklarını ifade etmiş, her sayfayı imzalamaya/paraflamaya gerek
olmadığını ve Sözleşme’nin işbu imza sahifesinin imzalanmasının tüm metni imzalamak ve akdetmekle aynı sonucu
doğuracağını kabul ederek Sözleşme’yi imza etmiştir.
Banka ve Müşteri arasında yapılan müzakere sonucunda değiştirilen ve / veya çıkarılan hükümler varsa sözleşme sonuna
taraflarca imzalanarak ayrı sayfalar olarak eklenmiştir.
MÜŞTERĐ
Adı - Soyadı / Ünvanı
: ....................................................................................................................................
Adresi
: ....................................................................................................................................
TC Kimlik / Vergi No.
: ....................................................................................................................................
E-posta Adresi
: ....................................................................................................................................
Kayıtlı E-posta Adresi
: ....................................................................................................................................
Telefon Numarası
: ....................................................................................................................................
Faks Numarası
: ....................................................................................................................................
Kaşe/Đmza
: ....................................................................................................................................
TARĐH: ............./.............../ 20…..
TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
46
TÜZEL KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not 1: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Not 2: TÜZEL KĐŞĐLERDE ĐMZAYA YETKĐLĐ ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN OLMASI HALĐNDE ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN DE AŞAĞIDAKĐ
KISIMLARI AYRI AYRI DOLDURMASI ZORUNLUDUR.
Müteselsil Kefil Unvanı/Adresi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Adı /Soyadı
Kefalet
Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
Sözleşme’ye istinaden
kullandırılmış ve kullandırılacak
kredilere temsilcisi olduğum tüzel
kişinin müteselsil kefil olduğunu
beyan ederim” şeklinde
yazılacaktır.
Tüzel Kişi (Kaşe/Đmza) Yetkili Đmza Yetkili Đmza
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
47
TÜZEL KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not 1: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Not 2: TÜZEL KĐŞĐLERDE ĐMZAYA YETKĐLĐ ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN OLMASI HALĐNDE ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN DE AŞAĞIDAKĐ
KISIMLARI AYRI AYRI DOLDURMASI ZORUNLUDUR.
Müteselsil Kefil Unvanı/Adresi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Adı /Soyadı
Kefalet
Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
Sözleşme’ye istinaden
kullandırılmış ve kullandırılacak
kredilere temsilcisi olduğum tüzel
kişinin müteselsil kefil olduğunu
beyan ederim” şeklinde
yazılacaktır.
Tüzel Kişi (Kaşe/Đmza) Yetkili Đmza Yetkili Đmza
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
48
TÜZEL KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not 1: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Not 2: TÜZEL KĐŞĐLERDE ĐMZAYA YETKĐLĐ ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN OLMASI HALĐNDE ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN DE AŞAĞIDAKĐ
KISIMLARI AYRI AYRI DOLDURMASI ZORUNLUDUR.
Müteselsil Kefil Unvanı/Adresi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Adı /Soyadı
Kefalet
Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
Sözleşme’ye istinaden
kullandırılmış ve kullandırılacak
kredilere temsilcisi olduğum tüzel
kişinin müteselsil kefil olduğunu
beyan ederim” şeklinde
yazılacaktır.
Tüzel Kişi (Kaşe/Đmza) Yetkili Đmza Yetkili Đmza
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
49
TÜZEL KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not 1: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Not 2: TÜZEL KĐŞĐLERDE ĐMZAYA YETKĐLĐ ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN OLMASI HALĐNDE ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN DE AŞAĞIDAKĐ
KISIMLARI AYRI AYRI DOLDURMASI ZORUNLUDUR.
Müteselsil Kefil Unvanı/Adresi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Adı /Soyadı
Kefalet
Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
Sözleşme’ye istinaden
kullandırılmış ve kullandırılacak
kredilere temsilcisi olduğum tüzel
kişinin müteselsil kefil olduğunu
beyan ederim” şeklinde
yazılacaktır.
Tüzel Kişi (Kaşe/Đmza) Yetkili Đmza Yetkili Đmza
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
50
TÜZEL KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not 1: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Not 2: TÜZEL KĐŞĐLERDE ĐMZAYA YETKĐLĐ ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN OLMASI HALĐNDE ĐKĐ TEMSĐLCĐNĐN DE AŞAĞIDAKĐ
KISIMLARI AYRI AYRI DOLDURMASI ZORUNLUDUR.
Müteselsil Kefil Unvanı/Adresi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Tüzel Kişi Yetkilisi
Adı /Soyadı
Kefalet
Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
Sözleşme’ye istinaden
kullandırılmış ve kullandırılacak
kredilere temsilcisi olduğum tüzel
kişinin müteselsil kefil olduğunu
beyan ederim” şeklinde
yazılacaktır.
Tüzel Kişi (Kaşe/Đmza) Yetkili Đmza Yetkili Đmza
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
51
GERÇEK KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Müteselsil Kefilin Adı/Soyadı
Müteselsil Kefilin Adresi
Kefalet Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefilin medeni durumu Kefil
tarafından el yazısı ile;
a) Evli değilim
b) Hakim tarafından ayrılık kararı
verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz
ediyorum.
Şeklinde yazılacaktır.
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
"Sözleşme gereği kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere müteselsil
kefil olduğumu beyan ederim."
Şeklinde yazılacaktır.
Đmza
GERÇEK KĐŞĐ KEFĐLĐN EŞ MUVAFAKATĐ
Sözleşme’ye istinaden Bankanızca Müşteri …………………………………………………….'ya kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere eşim ……………………………………………………nin
(Yazıyla………………………………………………………)'sı tutara kadar müteselsil kefil olmasına muvafakat
ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.
Đsim/Soyad :
Tarih:
Đmza:
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
52
GERÇEK KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Müteselsil Kefilin Adı/Soyadı
Müteselsil Kefilin Adresi
Kefalet Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefilin medeni durumu Kefil
tarafından el yazısı ile;
a) Evli değilim
b) Hakim tarafından ayrılık kararı
verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz
ediyorum.
Şeklinde yazılacaktır.
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
"Sözleşme gereği kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere müteselsil
kefil olduğumu beyan ederim."
Şeklinde yazılacaktır.
Đmza
GERÇEK KĐŞĐ KEFĐLĐN EŞ MUVAFAKATĐ
Sözleşme’ye istinaden Bankanızca Müşteri …………………………………………………….'ya kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere eşim ……………………………………………………nin
(Yazıyla………………………………………………………)'sı tutara kadar müteselsil kefil olmasına muvafakat
ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.
Đsim/Soyad :
Tarih:
Đmza:
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
53
GERÇEK KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Müteselsil Kefilin Adı/Soyadı
Müteselsil Kefilin Adresi
Kefalet Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefilin medeni durumu Kefil
tarafından el yazısı ile;
a) Evli değilim
b) Hakim tarafından ayrılık kararı
verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz
ediyorum.
Şeklinde yazılacaktır.
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
"Sözleşme gereği kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere müteselsil
kefil olduğumu beyan ederim."
Şeklinde yazılacaktır.
Đmza
GERÇEK KĐŞĐ KEFĐLĐN EŞ MUVAFAKATĐ
Sözleşme’ye istinaden Bankanızca Müşteri …………………………………………………….'ya kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere eşim ……………………………………………………nin
(Yazıyla………………………………………………………)'sı tutara kadar müteselsil kefil olmasına muvafakat
ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.
Adı/Soyadı :
Tarih:
Đmza:
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
54
GERÇEK KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Müteselsil Kefilin Adı/Soyadı
Müteselsil Kefilin Adresi
Kefalet Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefilin medeni durumu Kefil
tarafından el yazısı ile;
a) Evli değilim
b) Hakim tarafından ayrılık kararı
verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz
ediyorum.
Şeklinde yazılacaktır.
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
"Sözleşme gereği kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere müteselsil
kefil olduğumu beyan ederim."
Şeklinde yazılacaktır.
Đmza
GERÇEK KĐŞĐ KEFĐLĐN EŞ MUVAFAKATĐ
Sözleşme’ye istinaden Bankanızca Müşteri …………………………………………………….'ya kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere eşim ……………………………………………………nin
(Yazıyla………………………………………………………)'sı tutara kadar müteselsil kefil olmasına muvafakat
ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.
Adı/Soyadı:
Tarih:
Đmza:
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
55
GERÇEK KĐŞĐ MÜTESELSĐL KEFĐL
Not: KANUNEN GEÇERLĐ OLABĐLMESĐ ĐÇĐN, AŞAĞIDAKĐ TÜM ALANLARIN BĐZZAT KEFĐLĐN KENDĐ EL YAZISI
ĐLE DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. AKSĐ TAKDĐRDE KEFALET GEÇERSĐZ OLUR.
Müteselsil Kefilin Adı/Soyadı
Müteselsil Kefilin Adresi
Kefalet Limiti
Rakamla
Yazıyla
Kefalet Tarihi
Kefilin medeni durumu Kefil
tarafından el yazısı ile;
a) Evli değilim
b) Hakim tarafından ayrılık kararı
verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz
ediyorum.
Şeklinde yazılacaktır.
Kefaletin türü kefil tarafından el
yazısı ile;
"Sözleşme gereği kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere müteselsil
kefil olduğumu beyan ederim."
Şeklinde yazılacaktır.
Đmza
GERÇEK KĐŞĐ KEFĐLĐN EŞ MUVAFAKATĐ
Sözleşme’ye istinaden Bankanızca Müşteri …………………………………………………….'ya kullandırılmış veya
kullandırılacak kredilere eşim ……………………………………………………’nin
(Yazıyla………………………………………………………)'sı tutara kadar müteselsil kefil olmasına muvafakat
ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.
Adı/Soyadı :
Tarih:
Đmza:
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
56
VI. EKLER
64. Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu (Banka Nüshası)
Đşbu "Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu", Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri
kapsamında, Banka ve Müşteri arasında Genel Kredi Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır)
hükümlerinin karşılıklı görüşülmesi ve mutabık kalınması amacıyla hazırlanmış olup, Müşteri'ye teklif edilen kredi
koşullarının özet bilgisini içermektedir.
TAIB YatırımBank A.Ş., (“Banka”) Müşteri’ye, Sözleşme’deki hükümlerin Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Đşlem
Koşullarına ilişkin hükümleri çerçevesinde dikkatli bir şekilde incelemesini, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında
gerekli görüyorsa bir uzmandan yardım almasını önermektedir.
1.
Banka Đletişim Bilgileri
Banka Adresi
: …………………………………………………………………..
Đletişim kurulabilecek Banka Yetkilisi
: …………………………………………………………………...
(isim, telefon, e-posta adresi)
: ……………………………………………………………………
2.
Kredi Türlerine Đlişkin Bilgiler
Banka Sözleşme kapsamında krediyi, limiti içinde kalması koşulu ile; bir veya birden fazla Türk Lirası ("TL") veya döviz,
dövize endeksli TL kredisi ya da altın ve başkaca kıymetli maden kredisi olarak, açık kredi, kefalet, senet, çek, emtia,
hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, devlet tahvili, dövizli tevdiat, TL tevdiatı, ihracat emtiası, ihracat vesaiki ve teşvikli
ithalat vesaiki, ithalat vesaiki karşılığı ve ithalat akreditifi, temlik mukabili kredi ve benzerleri nitelikte borçlu cari hesaplar,
senet iskonto ve iştirası, teminat mektubu, kefalet, aval-kabul, ihracat teşvikli aval-kabul ve orta veya uzun vadeli yatırım
ve teçhizat kredisi ve/veya işletme kredisi, altın ve başkaca kıymetli maden kredisi ve sair her türlü krediler şeklinde
Müşteri'ye kullandırabilir. Banka anılan kredilerin yeniden finansmanı amacıyla da kredi kullandırılabilir, Ticari Kredili
Mevduat Hesabı açabilir.
3.
Kredi Faizi, Faiz Artırımı ve Kredi Müşterisine Etkilerine ilişkin Bilgiler
3.1.
Sözleşme kapsamında açılan cari hesap şeklinde işleyen kredilere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu
düzenlemeleri ile getirilen istisnalar ve Müşteri ile mutabık kalınan istisnai haller haricinde bileşik faiz uygulanmaktadır,
Sözleşme kapsamında açılabilecek krediler ve bu kredilere işletilecek faizler Sözleşme'de anlatılmıştır.
3.2.
Sözleşme gereğince kullandırılacak kredilere Taraflarca mutabık kalınan faiz oranları uygulanacaktır. Bir ödeme
planına bağlanmış kredilerde faiz ödemeleri ödeme planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Müşteri ile ayrıca
yazılı olarak mutabakata varılmamış ise, faiz oranı Banka'nın fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı tür krediler ve hesaplar
için uyguladığı en yüksek oranları geçmemek kaydıyla Banka'ca belirlenebilecektir. Şu kadar ki, Banka, Sözleşme
kapsamında kullandırdığı veya kullandıracağı kredilerle ilgili olarak üzerinde mutabık kaldıkları faiz oranlarını ve / veya
faiz tahakkuk dönemlerini gerekli hallerde ve mevcut iktisadi koşullara göre Müşteri'ye önceden, internet sitesi, e-posta,
faks, mektup, ekstreler, vb. kanallarla bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir. Banka, piyasa koşullarına göre gerekli
görmesi halinde Müşteri'ye bildirim yapmaksızın da cari faiz oranını değiştirebilir. Banka, Müşteri'ye bildirilen oran
üzerinden hesaplanmış faiz tutarlarını Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
(KKDF) ve sair resim, harç ve mali yükümlülükleri ile birlikte Müşteri'nin cari hesabına borç yazacaktır.
4.
Kredinin Erken Ödenmesi Koşullarına Đlişkin Bilgiler
Borçlu cari hesap şeklinde işleyen krediler hariç olmak üzere, Müşteri’nin bakiye borcunu kısmen veya tamamen
vadesinden önce ödemesi Banka’nın kabulüne bağlı olup taraflar, Banka’nın kabulü olmaksızın yapılan ödemenin,
vadesinde tahsil edileceği hususunda anlaşmışlardır. Banka, belirli vadeye dayanan kredilerde, Müşteri’nin erken ödeme
isteğini kabul ederse, bunun şartlarını bildirir ve kredinin kapama tarihindeki kalan anapara tutarı, kredinin orijinal
vadesine kalan süre, mevcut faiz oranı, kredinin nakit akımı, krediye özgü özellikler, güncel ekonomik koşullar vb.
unsurlar dikkate alınarak belirlenen Bankanın maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri içeren kredi erken
kapatma komisyonunu ve erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, fon vb. tüm mali yükümlülükleri Müşteri’den talep
edebilir.
5.
Sözleşme’nin Feshini ve Hesapların Kat Edilmesini Gerektiren Hallere Đlişkin Bilgiler
5.1.
Taraflar, aşağıda sayılan hallerde Müşteri'nin Banka'ya olan borçlarının "muaccel" olacağı hususunda mutabık
kalmışlardır.
a. Sözleşme veya eklerinde kararlaştırılan yükümlülüklerden herhangi birisinin tam, zamanında ve gerektiği gibi yerine
getirilmemesi,
b. Müşterinin, gerek Sözleşme kapsamında Banka’ya, gerekse diğer kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile diğer
alacaklılarına, borçlarını ödemede temerrüde düşmesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi yahut bu borçları için verdiği
teminatlara başvurulması,
c. Müşteri’nin Sözleşme ve eklerinde yer alan bir beyan, garanti, taahhüdüne aykırı davranması veya yerine getirmekten
kaçınması;
d. Talebe rağmen istenilen teminatların zamanında ve istenilen koşullarda temin edilememesi,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
57
e. Müşteri’nin Banka’ya verdiği beyan ve belgelerde önemli bir yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi
veya Müşteri’nin kanuna/hukuka aykırı bir işlem veya fiilde bulunması,
f. Sözleşme veya eklerinde anılan veya bunlar uyarınca veya gereğince temin edilen herhangi bir belge, sözleşme veya
taahhütnamenin herhangi bir hükmünün, geçersiz veya herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz hale gelmesi veya
bunlardaki herhangi bir hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliğinin Müşteri’nin iznine yahut onayına veya icazetine bağlı
hale gelmesi veya, Müşteri’nin böylesi bir yükümlülük veya sorumluluğunun varlığını açık veya zımni olarak reddetmesi,
g. Müşteri’nin, (bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu veya nakit akım tablosu gibi) finansal tablolarında olumsuz
gelişmeler meydana gelmiş olması ve gerek Sözleşme kapsamında Banka’ya, gerekse diğer finans kurumlarına borçlarını
ifaya engel durumların ortaya çıkmış olması,
h. Kredi ile ilişkili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir
şekilde değişikliğe uğraması,
i. Sözleşme veya eklerinde anılan veya bunlar uyarınca veya gereğince temin edilen herhangi bir belge, sözleşme veya
taahhütnamede Müşteri’nin üstleneceğini belirttiği herhangi bir yükümlülüğün üstlenilmesi/hakkın kullanılması/yerine
getirilmesi gibi gerekliliklerin, Müşteri tarafından yapılmaması, yerine getirilmemesi veya uygulanmaması,
j. Müşteri’nin keşide ettiği senetlerin protesto olması ve/veya çeklerinin karşılıksız çıkması,
k. Müşteri ile ilgili olarak veya Müşteri mal varlığı ile ilgili olarak kayyım, yeddiemin veya benzeri bir memurun atanması
için bir başvuru yapılması veya Müşteri’nin yetkili organları tarafından böylesi bir başvuru yapılması yolunda bir karar
alınması,
l. Müşteri’nin mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi, borçlarını ödemede acze düşmesi, iflas etmesi,
iflas erteleme talebinde bulunması, moratoryum, konkordato ilan etmesi, ödemelerini durdurması, borçlarının uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılmasını istemesi veya tasfiye takibine/davasına maruz kalması yahut kendisince tasfiyeye
başvurulması ya da herhangi bir aktifi üzerinde haciz veya benzeri bir işlem uygulanması,
m. TTK hükümleri çerçevesinde bağlı şirket olması durumunda, hakim şirketin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi
veya işbu maddede sayılı temerrüt hallerinin hakim şirket bakımından da gerçekleşmesi,
n. Gerçek kişi ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişi ise faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya
yetkilerin geri alınması/askıya alınması/iptal edilmesi/önemli bir değişikliğe uğraması, ticari faaliyetlerini durdurması,
o. Aktiflerinin veya alacaklarının tamamı veya önemli bir kısmının zapt ve müsadereye uğraması, haciz ve sair tedbirlere
maruz kalması,
p. Banka’nın kanaatine göre, Müşteri malvarlığı üzerinde Esaslı Olumsuz Etki yapan bir olay veya durum ortaya çıkması
veya bilançoda olumsuz gelişmeler meydana gelmesi, Müşteri’nin diğer bankalarla olan kredi ilişkilerinin problemli hale
gelmesi, Müşteri’nin kanuni yükümlülüklerini yerine getiremiyor durumda bulunması yahut Banka’nın kanaatine göre
Müşteri’nin Sözleşme konusu borçlarını ifaya engel bir durumun ortaya çıkması,
r. Banka'ya 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirilmeksizin Banka'nın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete
devrolması, şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, şirketin
kontrolünün başka bir hissedara/şirkete geçmesi veya şirket hisselerinde %50 (yüzde elli) oranından fazla değişiklik
olması,
5.2.
Taraflar, yukarıda sayılan muacceliyet hallerinde, Banka'nın noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ya
da telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden göndererek Sözleşme ile
açtığı cari hesap veya hesapların tamamını veya bir kısmını kat edebileceğini ve Sözleşme'yi feshedebileceğini kabul
ederler.
6.
Ödemelerde Temerrüde Düşülmesi Halinde Temerrüt Faizi Oranı ve Gecikme Faizi Oranına Đlişkin Bilgiler
6.1.
Müşteri, kredi borcunu, faiz, komisyon, masraf, bilimum vergi, resim ve harçlarını veya diğer tutarları (kur, arbitraj
farkları vb.) işbu Sözleşme’den doğan borçlarını gününde/vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi veya ayrıca işbu
Sözleşme’de belirtilen temerrüt hallerinden birinin vuku bulması halinde, temerrüdün doğduğu tarihten itibaren Banka'ya
ödeme yapacağı tarihe kadar geçecek günler için, ilgili mevzuatla getirilen/getirilecek sınırlamalar saklı olmak kaydıyla,
temerrüt tarihinde Banka'nın mevzuat gereğince TCMB'na uygulayacağını bildirdiği, aynı tür ticari kredilere uygulanan en
yüksek kredi faizinin oranına bu oranın %50'sinin (yüzde ellisinin) ilavesiyle belirlenecek oran üzerinden temerrüt faizini
(teşvik kapsamındaki kredilerde ayrıca mevzuat ile öngörülen ceza faizini) ödeyeceği, bu faizlerin yanında vergiler, fonlar
vb. mevzuat veya Sözleşme gereğince ödenmesi gereken diğer mali yükümlülüklerini, mevzuat değişikliği ile sonradan
getirilecek her türlü vergi ve yükümlülüklerini, yasal takip giderleri, vekâlet ücreti ve sair her türlü mali külfetlerini de
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Müşteri’nin kredi borcunu (taksitlendirilmiş kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde
ödenmemesi veya borcun Sözleşme kapsamında muaccel hale gelmesi halinde; alacağın muaccel hale geldiği tarihten
Banka tarafından cari hesabın veya hesapların kesilmesi konusunda Müşteri’ye yapacağı Bildirimde belirtilen sürenin
hitamına kadar geçecek süreye kadar Banka'nın mevzuat gereğince TCMB'na uygulayacağını bildirdiği, aynı tür ticari
kredilere uygulanan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50'sinin (yüzde ellisinin) ilavesiyle belirlenecek oran
üzerinden gecikme faizini ödeyeceği bu faizlerin yanında vergiler, fonlar vb. mevzuat veya Sözleşme gereğince ödenmesi
gereken diğer mali yükümlülüklerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
58
6.3. Kredi tutarının yabancı para cinsinden belirlendiği hallerde Banka, bu krediden kaynaklanan alacağının, dilerse takip
ve dava tarihinde Banka’nın serbest döviz satış kuru üzerinden hesaplanmış TL karşılığını talebe yetkilidir. Bu durumda
krediden kaynaklanan Banka alacağına; muacceliyet, takip ve dava tarihinden Banka’ya ödendiği tarihe kadar geçecek
süre için borcun TL’ye çevrildiği tarihte Banka’da TL cinsi krediler için geçerli en yüksek kredi faiz oranının %50 (yüzde
elli) fazlası oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.
6.4. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan kur farklarını ve arbitraj masraflarını ödemekte gecikmesi
halinde, ödemesi geciken kur farkı tutarı üzerinden, kredinin kat’ı veya vade sonu tarihinden fiili ödeme tarihine kadar
Sözleşme’de düzenlenmiş bulunan temerrüt faizini ve ferilerini ödeyeceğini kabul eder.
7.
Teminatlarla ilgili Bilgiler
7.1.
Müşteri, krediyi kullanmak için kendisinden istenen teminatları Banka tarafından saptanacak koşul ve şekillerde,
kredinin limitine ve Banka tarafından belirlenen marj oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde Banka'ya
vermekle yükümlü olduğunu bilmelidir.
7.2.
Banka, işbu Sözleşme ile açtığı krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü maddi veya gayri maddi
teminat, özellikle altın, her türlü kıymetli evrak, emtia ve emtiayı temsil eden konişmento ve diğer taşıma senetleri ve
benzeri belgeler, ticari işletme rehni, hisse senetleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, mevduat sertifikaları, hazine bonoları,
her nevi gelir ortaklığı senedi, finansman bonosu, yatırım fonu katılım belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, nakit ve
mevduat rehni, alacak ve diğer (sınai olan veya olmayan) haklar rehni ve/veya temliki, kefalet, garanti, taşınır mallar ve
taşınmaz mal ipoteği (gemi dahil) ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat karşılığında kullandırabilir.
7.3.
Banka, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat
vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı
sebeplerin varlığı durumunda mevcut teminatların yeni belirleyeceği marjlar doğrultusunda arttırılmasını, yeni ve/veya
ilave olarak teminat verilmesini ya da açılacak ayrı bir hesaba nakdi teminat yatırmasını Müşteri'den talep edebilir. Banka,
Kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir.
7.4.
Banka teminat karşılığı kredi verdiğinde, Müşteri'den talep ettiği teminatların gerektireceği koşul ve şekillerde
tesis ve tescilini takiben ve Banka'ya verilmesinden sonra krediyi kullandıracaktır.
7.5.
Müşteri tarafından verilen veya verilecek olan teminatlar ve temliklerle ilgili olarak Banka tarafından elde edilen
her türlü haklar, altınlar, diğer kıymetli madenler, Altın Depo Hesapları, ipotek ve rehinler (ticari işletme rehni dahil),
alacaklar, taşınır mallar (akreditif konusu mallar dahil), menkul kıymetler, Banka'nın merkez ve şubelerinden herhangi
birinin, her ne yönden olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek, vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarının
(teminat mektupları ve aval-kabul dahil) ve Müşteri'nin Banka'ya olan tüm yükümlülüklerinin teminat ve karşılığını teşkil
eder/edecektir. Müşteri’nin, başka bir kredi sebebi ile Banka’ya borcunun olması halinde, mevcut teminat kalan kredi
borcu için de teminat teşkil etmeye devam edecektir.
7.6.
Đşbu Sözleşme’ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak
ve alacaklar, akreditif konusu mallar, Banka'nın merkez ve şubelerinden herhangi birisinin, mevcut ve/veya ileride
doğabilecek vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının da teminatını teşkil eder. Bu kapsamda Banka’nın herhangi
bir krediyi teminen aldığı/alacağı teminat, Banka’nın diğer kullandırdığı ve kullandıracağı kredilerin de teminatını teşkil
eder. Bu itibarla Müşteri, her türlü teminatın en son alacak ödeninceye kadar devam edeceğini kabul ve beyan eder.
Müşteri’nin talebiyle Müşteri’nin limitinden başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiye Kredi kullandırılması halinde, Banka’ya
verilen teminatlar bu kredinin de teminatını teşkil eder.
7.7.
Sözleşme'nin teminatlarla ilgili maddelerinin Müşteri tarafından dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
8.
Sözleşme Kapsamında Kullandırılan Kredilerden Alınacak Komisyon, Masraf, ücret vs Benzeri
Maliyet Bilgileri
Banka tarafından Müşteri'ye tahsis edilecek ve kullandırılacak krediler nedeniyle oluşan maliyetlerin karşılanması için
Müşteri'den komisyon, masraf, ücret ve benzeri adlar altında ödeme talep edilir. Bu maliyetler kredi tahsisi aşamasında
kredi kullandırımından önce, kullandırım sırasında ve sonrasında oluşabilir. Kullandırım aşamasında Müşteri'ye
yansıtılacak maliyetler Banka tarafından hesaplanarak Müşteri'ye detaylı bilgi verilecektir. Kanunen ilan edilmesi zorunlu
olan komisyon, masraf ve ücretler Banka'nın internet sitesinde yer almaktadır. Bunlar dışında Müşteri kredi kullandırımı
nedeniyle kendisinden tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon, ücret, vergi, fon vs bilgileri Banka şubelerinden
öğrenebilecektir. Banka gerekli gördüğü hallerde internet sitesinde ilan ederek, telefon, e-posta, SMS, normal posta ile
gönderilecek sirküler mektuplar, ekstreler vb iletişim kanallarını kullanarak masraf, komisyon ve ücretlerde oluşacak
değişiklikleri Müşteri'ye bildirebilir.
9.
Sözleşmenin Müşteri Tarafından Detaylı Olarak-Đncelenmesi Zorunluluğu
Yukarıda özetlenen konular dışında da kredinin kullandırılmasına ilişkin her türlü detaylı bilgi Sözleşme'de yer almakta
olup, Müşteri Sözleşme'nin tüm maddelerini son derece dikkatli bir şekilde okumalı ve anlamadığı konular hakkında
Sözleşme'yi imzalamadan önce Banka'dan detaylı açıklama talep etmelidir. Banka Müşteri'ye sunmuş olduğu hizmetin
karşılığında Müşteri'den yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini beklemektedir. Bu nedenle Müşteri Sözleşme ile
taahhüt altına girdiği yükümlülüklerini mutlaka okuyarak ve anlayarak imzalamalıdır.
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
59
Yukarıda yer alan açıklamaları okudum, iki nüshadan ibaret işbu Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu’nun
imzalamış olduğum nüshasını bankaya teslim ettim ve Bilgilendirme Formu’nun müşteri nüshasını ve işbu forma konu
Genel Kredi Sözleşmesinin onaylı bir örneğini incelemek üzere ..…./..…./.......... tarihinde elden teslim aldım.
Müşteri
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
60
65. Müteselsil Kefil Beyanları
Aşağıda imzası bulunan müteselsil kefiller;
Açılmaması gereken bir kredinin açılmasına sebebiyet vermenin TCK.m.158/J gereğince suç olduğunu bildiklerini, işbu
Sözleşme’yi müteselsil kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, kredi açılışlarında, "müteselsil
kefaletin" ASLĐ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu beyanlara istinaden
müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden onaylanmış olduğunu, kendilerinden
GERÇEK KĐŞĐ müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe
ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise eşlerinden aldıkları yazılı izni Banka’ya ibraz ettiklerini, "müteselsil
kefalet" ile "rehinlerin" farklı teminatlar olduğunu; tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı
tarihlerde müracaat edilebileceğini, kredi için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşteri’nin)
borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; kredinin muaccel kılınması halinde "Müşteri" gibi borçtan sorumlu olduklarını
beyan ve kabul ederler.
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
61
66. Muvafakatname (Bilgi Paylaşımı)
Müşteri, Banka nezdindeki bilgi ve belgelerinin aşağıda belirlenen kurum, kuruluş ve taraflarla paylaşılıp paylaşılmaması
hususunda işbu madde ile Banka tarafından kendisine seçenek sunulduğunu, bilgi ve belgelerinin paylaşılmasını
istemediği takdirde, aşağıda yer alan "muvafakat etmiyorum" seçeneğini işaretleyeceğini, aksi takdirde Banka’nın, resmi
merci ve sair kuruluşlardan Müşteri hakkında bilgi ve belge talep etmeye, Banka’nın da kurum ve kuruluşlara, Banka'nın
dolaylı ya da doğrudan hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına, danışmanlarına, hissedarlarının iştirakleri ve bağlı
kuruluşlarına, gizlilik anlaşması yapmak muhtariyeti Banka'ya ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve
kurumlara; Müşteri ile ilgili bilgi ve belgelerin asıllarını ve kopyalarını vermeye yetkili olduğunu, Banka’nın bu madde
kapsamında bilgi ve belge paylaşımlarının Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde müşteri gizliliğinin ihlali anlamına
gelmeyeceğini, hesabı ve sair her türlü bilgilerin, Banka’nın bilgi işlem gereksinimleri veya diğer sebeplerle yurt içi veya
dışında herhangi bir yerde saklanabileceğini ve/veya işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
□ Bilgi ve belgelerimin mevzuatın bankalara izin verdiği haller dışında paylaşılmasına muvafakat etmiyorum.
Müşteri
Adı, Soyadı/Unvanı : ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
62
67. Genel Kredi Sözleşmesi Tutarının Artırılması
Genel Kredi Sözleşmesi tutarı bu defa .......................................................................................................
(Yalnız............................................................................... ) daha artırılmış olup, Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri
ve Sözleşme’den doğan tüm yükümlülükler artırılan miktar için de geçerli olmaya devam edecektir.
Müşteri
Adı, Soyadı/Unvanı : ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Aşağıda imzası bulunan müteselsil kefiller açılmaması gereken bir kredinin açılmasına sebebiyet vermenin TCK.m.158/J
gereğince suç olduğunu bildiklerini, işbu Sözleşme’yi müteselsil kefil olarak imzalamalarında hukuki engellerinin
bulunmadığını, kredi açılışlarında, "müteselsil kefaletin" ASLĐ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru
olduğunu, Banka’nın bu beyanlara istinaden müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden
onaylanmış olduğunu, GERÇEK KĐŞĐ müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, aşağıda kendisine sunulan
seçeneklerden durumuna uyan beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise eşlerinden aldıkları yazılı izni Banka’ya
ibraz ettiklerini, "Müteselsil kefalet" ile "Rehinlerin" farklı teminatlar olduğunu; tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her
ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, kredi için verilmiş veya verilecek tüm teminatların,
Kredi Borçlusunun (Müşteri’nin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; kredinin muaccel kılınması halinde "Müşteri" gibi
borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler.
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
63
68. Kefil/Üçüncü Şahıstan Alınacak Rehin Senedi
Rehin veren işbu rehin senedi ile,
Müşteri (……………………………………….) ile Banka arasında akdedilmiş veya akdedilecek kredi sözleşmeleri,
taahhütnameler ile diğer sözleşmelere istinaden Banka tarafından Müşteri'ye kullandırılmış veya kullandırılacak tüm nakdi
ve gayrinakdi kredilerin, Müşteri tarafından Banka lehine verilmiş ve verilecek kefalet, aval ve diğer tüm şahsi garantilerin
ve Müşteri'nin diğer nedenlerle Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere;
1. Aşağıda detayları bulunan mevduat /müstakriz fon hesabının/hesaplarının, işlemiş ve işleyecek faizleri ile birlikte
Banka'ya gayrikabili rücu olarak terhin edildiğini, Banka'nın herhangi bir yazılı talimatına gerek kalmaksızın, bu hesapta
mevcut ve ileride yatırılacak olan paralar ile nam ve hesaba gelmiş ve gelecek Türk Lirası havalelerini dilediği zamanda
ve re'sen açılacak bir bloke hesaba almaya yetkili bulunduğunu, bloke hesaptaki paraların da işbu rehnin şümulüne dahil
olduğunu, rehin edilen tutarın Müşteri'nin Banka'ya olan doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş veya gelecek her türlü
borçlarının teminatı olarak rehnedildiğini,
Hesabın bulunduğu
Banka adı
Hesabın bulunduğu Şube
adı
Hesap No
Tutar
2. Aşağıda detayları bulunan mevduat /müstakriz fon hesabının işlemiş ve işleyecek faizleri ile birlikte Banka'ya gayrikabili
rücu olarak terhin edildiğini, Banka'nın herhangi bir yazılı talimatına gerek kalmaksızın bu hesapta mevcut ve ileride
yatırılacak olan paralar ile Rehin Veren'in nam ve hesaba gelmiş ve gelecek olan dövizler ile döviz cinsinden havaleleri
dilediği zamanda ve re'sen Rehin Veren namına açılacak bir bloke hesaba almaya yetkili bulunduğunu, bloke hesaptaki
paraların da işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu, rehin edilen tutarın Müşteri'nin Banka'ya olan doğmuş ve doğacak,
vadesi gelmiş veya gelecek her türlü borçlarının teminatı olarak rehnedildiğini,
Hesabın bulunduğu
Banka adı
Hesabın bulunduğu Şube
adı
Hesap No/Cinsi
Tutar
3. Aşağıda dökümü verilen menkul kıymetlerin; anapara, faiz, temettü, rüçhan hakkı ve kar payları da dahil olmak üzere,
Banka'ya gayrikabili rücu olarak teslim ve terhin edildiğini, işbu rehinli menkul kıymetlerden vadeye bağlı olanların vade
tarihinde nakde tahvil edilmeleri halinde bunların anapara ve faiz tutarları ve bu kıymetlerin tahsil edilen bedelleri ile nam
ve hesabına yeniden menkul kıymetler alınması halinde yeni alınan kıymetlerin de işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu
ve bu menkul kıymetlerin Müşteri'nin Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek her türlü borçlarının
teminatı olarak rehnedildiğini,
Diğer taraftan, borç tümüyle ödenerek Banka'nın işbu rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde,
söz konusu kıymetlerden hamiline yazılı olanların Banka tarafından aynen değil, aynı miktarda mislen iade edilmesine
şimdiden muvafakat ettiğini, bu konuda hiçbir itirazı olmayacağını ve hamiline yazılı menkul kıymetlerin aynen
muhafazasını ya da aynen teslimini talep etmeyeceğini;
Saklama Hesabının
Açıldığı
Banka /
Şube Adı
Hesap
Numarası
Cinsi
Nevi ve
Tertibi
Hesaptaki Menkul Kıymetlerin
No
Nominal
Değeri
Vadesi
Faiz Oranı
Adedi
4. Aşağıda müfredatı kayıtlı altın depo/saklama hesabındaki altınların işlemiş ve işleyecek faizleri ile birlikte Banka'ya
gayrikabilirücu olarak terhin edildiğini, Banka'nın, Rehin Veren'in herhangi bir yazılı talimatına gerek kalmaksızın bu
hesapta/hesaplarda mevcut ve ileride yatırılacak olan altınlar ile Rehin Veren'in nam ve hesabına gelmiş ve gelecek altın
havalelerini dilediği zamanda ve re'sen Rehin Veren namına açılacak bir bloke hesaba almaya yetkili bulunduğunu, bloke
hesaptaki altınlar ile altın havalelerinin de işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu,
Diğer taraftan, borç tümüyle ödenerek Banka'nın işbu rehinli altınlar üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, söz
konusu altınların yerine Banka tarafından aynı değerdeki başka altınların aynen değil, mislen iade edilmesine şimdiden
muvafakat ettiğini, bu konuda hiçbir itiraz ileri süremeyeceğini ve rehinli altınların aynen muhafazasını ya da aynen
tesliminin talep edilmeyeceğini;
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
64
Altın Depo/Saklama Hesabının
Açıldığı Banka /
Şube Adı
Hesap No
Hesaptaki Altınlar
Vadesi
Saflık Derecesi
Adedi
Toplam
Ağırlığı
5. Đşbu rehin senedinin 1, 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile Banka'nın, Müşteri'den vadesi gelmiş veya gelecek mevcut veya
doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece herhangi bir yasal yola başvurmaksızın veya herhangi bir Bildirimde
bulunmasına lüzum kalmaksızın, rehnedilen parayı, dilediği zamanda Müşteri'nin doğmuş ve doğabilecek alacaklarının
anapara, tahakkuk eden faiz, fon, komisyon, gider vergisi, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve diğer masrafları ile birlikte
tamamına mahsup etmeye yetkili olduğunu, rehnedilen altınları ve rehnedilen menkul kıymetleri re'sen, dilediği zamanda
ve dilediği şekilde satarak paraya çevirmeye ve satış bedelini Müşteri'nin doğmuş ve doğacak borçlarının anapara,
tahakkuk eden faiz, fon, komisyon, gider vergisi, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve diğer masrafları ile taahhüt açığından
kaynaklanacak ödemeleri ve diğer ferilerinin tamamına mahsup etmeye yetkili olduğunu,
6. Đşbu rehin senedinin 1, 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile Banka'ya verilen mahsup yetkisinin Banka tarafından kullanmasına
karşı hiçbir iddia ve itirazda bulunmayacağını;
7. Banka'nın, kendi sisteminden kaynaklanabilecek herhangi bir teknik sebep ve/veya başkaca herhangi bir sebep
nedeniyle, yukarıda belirtilen rehinli tutar/menkul kıymet/altınların bulunduğu hesapların numaralarını re'sen değiştirmeye
ve bunları başka bir hesap numarası altında izlemeye yetkili olduğunu, bunun için Rehin Veren'in muvafakatinin
alınmasına gerek olmadığını ve bu işlemin gerçekleştirilmesi halinde de söz konusu rehnin aynı koşul ve şartlarla devam
edeceğini, bu hususta hiç bir itiraz ileri süremeyeceğini;
8. Đşbu rehin sözleşmesi yürürlükte olduğu süre içerisinde, Banka'ya ileteceği yazılı talimatlara istinaden Banka'ya rehinli
hesaplarda mevcut TL/DTH/Fon/Hisse Senedi ve Altın seçenekleri arasında değişiklik yaparak, Banka lehine rehnedilen
tutarın altına düşmemek kaydı ile ve bahse konu talimatın Banka tarafından kabul edilmesi kaydı ile, Banka'nın yapacağı
hesap numarası değişikliklerinden sonra, Banka tarafından açılacak hesaplarda mevcut para, menkul kıymet ya da
altınların da tüm ferileriyle beraber işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu ve Müşteri'nin Banka'ya karşı doğmuş ve
doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek her türlü borçlarının teminatı olarak rehnedildiğini ve Banka'nın işbu rehin senedine
istinaden sahip olduğu tüm hakları bu hesaplar üzerinde de kullanmaya yetkili olduğunu, bu konuda ileride herhangi bir
itirazı olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Rehin Veren
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
65
69. Müşteri'den Alınacak Rehin Senedi
Rehin Veren Müşteri işbu rehin senedi ile,
Müşteri ile Banka arasında akdedilmiş veya akdedilecek kredi sözleşmeleri, taahhütnameler ile diğer sözleşmelere
istinaden verilmiş veya verilecek tüm nakdi ve gayrinakdi kredilerin, Banka lehine verilmiş ve verilecek kefalet, aval ve
diğer tüm şahsi garantilerin ve diğer nedenlerle doğmuş ve doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere;
1. Aşağıda detayları bulunan mevduat/müstakriz fon hesabının/hesaplarının, işlemiş ve işleyecek faizleri ile birlikte
Banka'ya gayrikabili rücu olarak terhin edildiğini, Banka'nın herhangi bir yazılı talimatına gerek kalmaksızın, bu hesapta
mevcut ve ileride yatırılacak olan paralar ile nam ve hesabına gelmiş ve gelecek Türk Lirası havalelerini dilediği zamanda
ve re'sen açılacak bir bloke hesaba almaya yetkili bulunduğunu, bloke hesaptaki paraların da işbu rehnin şümulüne dahil
olduğunu, rehin edilen tutarın Banka'ya olan doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş veya gelecek her türlü borçlarının
teminatı olarak rehnedildiğini,
Hesabın bulunduğu
Banka adı
Hesabın bulunduğu Şube
adı
Hesap No
Tutar
2. Aşağıda detayları bulunan mevduat/müstakriz fon hesabının işlemiş ve işleyecek faizleri ile birlikte Banka'ya gayrikabili
rücu olarak terhin edildiğini, Banka’nın herhangi bir yazılı talimatına gerek kalmaksızın bu hesapta mevcut ve ileride
yatırılacak olan paralar ile Müşteri'nin nam ve hesabına gelmiş ve gelecek olan dövizler döviz cinsinden havaleleri dilediği
zamanda ve Müşteri namına açılacak bir bloke hesaba almaya yetkili bulunduğunu, bloke hesaptaki paraların da işbu
rehnin şümulüne dahil olduğunu, rehin edilen tutarın Banka'ya olan doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş veya gelecek her
türlü borçlarının teminatı olarak rehnedildiğini,
Hesabın bulunduğu
Banka adı
Hesabın bulunduğu Şube
adı
Hesap No/Cinsi
Tutar
3. Aşağıda dökümü verilen menkul kıymetlerin; anapara, faiz, temettü, rüçhan hakkı ve kar payları da dahil olmak üzere,
Banka'ya gayrikabili rücu olarak teslim ve terhin edildiğini, işbu rehinli menkul kıymetlerden vadeye bağlı olanların vade
tarihinde nakde tahvil edilmeleri halinde bunların anapara ve faiz tutarları ve bu kıymetlerin tahsil edilen bedelleri ile nam
ve hesabına yeniden menkul kıymetler alınması halinde yeni alman kıymetlerin de işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu
ve bu menkul kıymetlerin Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek her türlü borçlarının teminatı
olarak rehnedildiğini,
Diğer taraftan, borç tümüyle Ödenerek Banka'nın işbu rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde,
söz konusu kıymetlerden hamiline yazılı olanların Banka tarafından aynen değil, aynı miktarda mislen iade edilmesine
şimdiden muvafakat ettiğini, bu konuda hiçbir itiraz olmayacağını ve hamiline yazılı menkul kıymetlerin aynen
muhafazasını ya da aynen teslimini talep etmeyeceğini;
Saklama Hesabının
Açıldığı Banka /
Şube Adı
Hesap
Numarası
Cinsi
Hesaptaki Menkul Kıymetlerin
Nevi ve
Tertibi
No
Nominal
Değeri
Vadesi
Faiz Oranı
Adedi
4. Aşağıda müfredatı kayıtlı altın depo/saklama hesabındaki altınların işlemiş ve işleyecek faizleri ile birlikte Banka'ya
gayrikabilirücu olarak terhin edildiğini, Banka'nın, Müşteri'nin herhangi bir yazılı talimatına gerek kalmaksızın bu
hesapta/hesaplarda mevcut ve ileride yatırılacak olan altınlar ile nam ve hesabına gelmiş ve gelecek altın havalelerini
dilediği zamanda ve re'sen Müşteri namına açılacak bir bloke hesaba almaya yetkili bulunduğunu, bloke hesaptaki altınlar
ile altın havalelerinin de işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu,
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
66
Diğer taraftan, borç tümüyle ödenerek Banka'nın işbu rehinli altınlar üzerindeki, rehin hakkı sona erdiği takdirde, söz
konusu altınların yerine Banka tarafından aynı değerdeki başka altınların aynen değil, mislen iade edilmesine şimdiden
muvafakat ettiğini, bu konuda hiçbir itiraz ileri süremeyeceğini ve rehinli altınların aynen muhafazasını ya da aynen
tesliminin talep edilmeyeceğini;
Altın Depo/Saklama Hesabının
Açıldığı Banka /
Şube Adı
Hesap No
Hesaptaki Altınlar
Vadesi
Saflık Derecesi
Adedi
Toplam
Ağırlığı
5. Đşbu rehin senedinin 1, 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile Banka'nın, vadesi gelmiş veya gelecek mevcut veya doğabilecek
herhangi bir alacağı olduğu sürece herhangi bir yasal yola başvurmaksızın veya herhangi bir ihbar veya ihtar yapmasına
lüzum kalmaksızın, rehnedilen parayı, dilediği zamanda doğmuş ve doğabilecek alacaklarının anapara, tahakkuk eden
faiz, fon, komisyon, gider vergisi, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve diğer masrafları ile birlikte tamamına mahsup etmeye
yetkili olduğunu, rehnedilen altınları ve rehnedilen menkul kıymetleri re'sen, dilediği zamanda ve dilediği şekilde satarak
paraya çevirmeye ve satış bedelini Müşteri'nin doğmuş ve doğacak borçlarının anapara, tahakkuk eden faiz, fon,
komisyon, gider vergisi, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve diğer masrafları ile taahhüt açığından kaynaklanacak ödemeleri
ve diğer fertlerini tamamına mahsup etmeye yetkili olduğunu,
6. Đşbu rehin senedinin 1, 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile Banka'ya verilen mahsup yetkisinin Banka tarafından kullanmasına
karşı hiçbir iddia ve itirazda bulunmayacağını;
7. Banka'nın, kendi sisteminden kaynaklanabilecek herhangi bir teknik sebep ve/veya başkaca herhangi bir sebep
nedeniyle, yukarıda belirtilen rehinli tutar/menkul kıymet/altınların bulunduğu hesapların numaralarını re'sen değiştirmeye
ve bunları başka bir hesap numarası altında izlemeye yetkili olduğunu, bunun için Müşteri'nin muvafakatinin alınmasına
gerek olmadığını ve bu işlemin gerçekleştirilmesi halinde de söz konusu rehnin aynı koşul ve şartlarla devam edeceğini,
bu hususta hiç bir itiraz ileri süremeyeceğini;
8. Đşbu rehin sözleşmesi yürürlükte olduğu süre içerisinde, Banka'ya ileteceği yazılı talimatlara istinaden, rehinli
hesaplarda mevcut TL/DTH/Fon/ Hisse Senedi ve Altın seçenekleri arasında değişiklik yaparak, Banka lehine rehnedilen
tutarın altına düşmemek kaydı ile ve bahse konu talimatın Banka tarafından kabul edilmesi kaydı ile, Banka'nın yapacağı
hesap numarası değişikliklerinden sonra, Banka tarafından açılacak hesaplarda mevcut para, menkul kıymet ya da
altınların da tüm fertleriyle beraber işbu rehnin şümulüne dahil olduğunu ve Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak, vadesi
gelmiş ve gelecek her türlü borçlarının teminatı olarak rehnedildiğini ve Banka'nın işbu rehin senedine istinaden sahip
olduğu tüm hakları bu hesaplar üzerinde de kullanmaya yetkili olduğunu, bu konuda ileride herhangi bir itirazı
olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Rehin Veren / Müşteri
Adı, Soyadı/Unvanı
: ………………………………………………………………
Adres
: ………………………………………………………………
Tarih
: ………………………………………………………………
Đmzası
: ………………………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
67
70. REPO Hesabı Rehni Sözleşmesi
Müşteri, Rehin Veren ve Aracı Kurum, kredinin teminatı olarak Repo Hesabı Rehni tesisi halinde aşağıdaki şartların da
geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Hesabın Bulunduğu Aracı /:
Kurum Şubesi
: ....................................................................................
Repo Hesap Numarası
: ....................................................................................
Rehin Veren
: ....................................................................................
Aracı Kurum
(Yeddiemin) sıfatıyla
: ....................................................................................
Rehin Veren, Banka ile imzalamış olduğu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve/veya Aracı Kurumla imzalamış olduğu
Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi koşullarında yaptırmış olduğu repo işlemi/işlemleri nedeniyle yukarıda belirtilen
hesabını ve bu hesabında mevcut ve ileride yapacağı repo işlemleri nedeniyle bu hesapta izlenecek menkul kıymetlerin
tamamını Banka'nın ve/veya Aracı Kurum'un geri alım taahhüdü gereğince ödeyeceği meblağları (geri alım bedeli) her
türlü ferileri ile birlikte Banka tarafından Müşteri lehine açılmış veya açılacak her türlü nakit veya gayrinakdi krediler ile
sebebi ve ciheti ne olursa olsun doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına (kefalet ve üçüncü kişilerin Müşteri'den olan
alacaklarının Banka'ya temliki nedeniyle doğmuş ve doğacak alacaklar da dahil) ve risklerine karşılık olmak üzere
Banka'ya rehin ve bu amaçla yukarıda anılan hesaba ait saklama makbuzunu/ makbuzlarını ve Teyit Formunu/formlarını
Banka'ya teslim ettiğini kabul ve taahhüt eder.
Rehin Veren, rehinli repo hesabı ve kapsamındaki menkul kıymetler ve geri alım bedelleri üzerindeki rehin Banka
tarafından kaldırılmadığı sürece bu menkul kıymetler ve geri alım bedellerini talep etme hakkı bulunmadığını; ancak
Müşteri kredi borcunu tamamen ödediği takdirde talep hakkının doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Rehin Veren, bu şekilde rehnettiği hesabında mevcut repo işlemlerinin rehne esas değerinin Banka ve/veya Aracı
Kurum'un belirlediği o tarihteki ortalama geri alım bedeli olduğunu kabul ve beyan eder.
Rehin Veren, Banka'nın kendisi ve/veya Aracı Kurum nezdinde mevcut repo hesabı üzerindeki rehin hakkı devam ettiği
sürece repo işlemlerinin tamamını ya da dilediği tutara kadar kısmını, piyasadaki mevcut vade ve faiz oranı ile
yenileyerek (Aracı Kurum'a yenileme talimatı vererek) sürdürmeye veya bu sözleşmede belirtilen Hak ve Menkul
Kıymetler'den birine tahvil edip, yine bu sözleşmenin ilgili maddeleri gereği rehinli olarak yedinde bulundurmaya ya da
geri alım bedellerini Müşteri'nin muaccel kredi borcuna mahsuba veya müeccel borçları için bloke bir hesapta depo
etmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.
Rehin Veren, Banka'nın haklı sebeple gerektiğinde işbu rehin konusunu oluşturan repo/repoları vadesinde veya
vadeyi/vadeleri beklenmeksizin bozarak (Aracı Kurum'a talimat vererek) dilediği zaman bedellerini tahsil edip, geri alım
bedelini, Müşteri'nin kredi borcuna veya riskine, mahsup etmeye veya bloke bir hesapta depo etmeye yetkili olduğunu
kabul ve beyan eder.
Rehin Veren, Banka ile imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinin bu maddeye aykırı olmayan
hükümlerinin de bu madde hükmü ile birlikte geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
Yeddieminin Beyanı ve Sorumluluğu
Aracı Kurum, işbu Repo Hesabı Rehni Sözleşmesi uyarınca Banka'ya rehinli menkul kıymetler ile geri alım bedellerini
yeddiemanetine kabul ile rehnin kaldırıldığı Banka tarafından yazılı olarak bildirilinceye kadar muhafaza edeceğini ve bu
sözleşme hükümleri gereğince işlem yapılacağını yeddiemin sıfatı ile kabul ve beyan eder. Yasaların, bu menkul
kıymetler ve /veya geri alım bedellerinin muhafazası için yedieminlere vermiş olduğu tüm yasal yükümlülüklere uymak
suretiyle emanetinde bulunan ve bulunacak olan menkul kıymetleri ve/veya geri alım bedellerini istendiğinde aynen ve
derhal Banka'ya teslim edeceğini veya Banka'nın bu sözleşme hükümlerine uygun olarak vereceği talimatları yerine
getireceğini, meydana gelebilecek her türlü değişiklikten Banka'yı derhal haberdar edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Rehin Veren:
……………………………………………………
Yeddiemin:
……………………………………………………
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi
68