close

Enter

Log in using OpenID

D - Ankara Ticaret Odası

embedDownload
TÜRKKIZILAYI
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, NO:I ADRESİNDE
KAYITLI TÜRK KIZILA Yi ETİMESGUT YERLEŞKESİ NDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI ÎLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1- Ankara İli, Etimesgut İlçesi Türk Kızdayı Caddesi, No:I Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Yerleşmesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması île B Açık Garajı Tadîlat ve
Onan mı anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
yaptırtacaktır.
2- Firmalar teklif ettikleri fiyatsu en pz%3’u nispetindeki geçici teminatı teklifleri Ue birlikte
vereceklerciir.
3- ihaleye ait şartnameler ** Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel
Müdürlüğümüz» “Balabaoaga Mahallesi Büyük Reşit Paşa C^ldesi No: 1S
Fatik/İSTANBTJL*' adresindeki İstanbul Müdürföğimıüzden 300,00 TL karşılığında temin
pdiîebiHfr
İdari Şartnaıse ve eklerine
w,kizilay org .tr/ihale ilardan adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmalarm tekillerini en geç 26 Haziran 2014 günü saat lÜtflO’a kadar Genel
Müdürfâğömez İdari İşler Birimi’tte vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir .
5- 2 notu ^Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27*06. 2014 saat I4:30\fa Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate allamaz.
7- Tefgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate aiınmayacakUr
8- Kunımumuz Kamu 3ıaie kanunlarına tabi değildir
TÜRKK3ZILAYI
GENEL MÜDÛRLIİĞÜ
İDÂRİ ŞARTNAME
İHALENİN KONUSU YE ŞEKLİ
M adde 1 —Ankara İli, Etimesgut îlçe&i, Türk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk K iZ iÎ^s^^Sesgut
YerJeşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması île B Açık Garajı Tadilat ve Onanım İşinin KIZILAY
tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve efri şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili
vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafi&dan karşılanmak özere analılar teslimi götürü
bedelle yapılması işidir.
İSTEKLİLER, jha2e dosyalanın, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yeruşehir/ANKARA?’ adresinde bulunan Türk
Kızılayi Genel Müdürlüğü Yapt Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Ttelabanağa Mahallesi Büyük
Reşitpaşa Caxidesi No:İS Fatih/İSTANBtlL” adresinde bohman Türk Kızdayı İstanbul Müdürlüğünde
inceleyebileceklerdir
İSTEKLİLER, ihale konosu işle ilgili sorulana;, ilânda beürtilen sine ve şartlarda Türk Kızı layı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine
veya Ö 312 430 23 00 /1432-1437-1444 nolu telefonlara ileteb i1eceklerdir
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aran ır
A. Türkiye'deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yıb içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması batinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kifi olması halinde, Tüzel tdşSiğm siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari
mgrkeyrnin KnTımriıığıı yar irmhkemexmHen veya benzeri bir makamdan 2014 yth içinde alınmış tescD belgesi,
C İmza sirküleri
i ) Gerçek lo^î olması balînde »örer tasdikli imza sirfcülert;
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli ürr/a sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adtna teklifte bulanacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imya âtkülerİ/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b) İdâri, Teknik Şartnamelerin ve eklenilin okamıj> incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği
anlamını taşım ak üzere kaşeli ve İmzala İdari Şartname ve ihale Doknmanlan,
c) Vergi Levhası fotokopisi
d) Fîrmanra» Kamu ihalelerindeB yasakholmactığım içerea ve ekte yer alan taahhütnam e (Firm a yelkttisi
taralından kaşelenerek ¡Hizalanmış olarak)
F. Bn Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3"te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
E İhale Teknik Şartnamesi Maddeci'de istenen b eliler,
L İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler,
• İhaleye katıl an-Firm a tem südsi, yetki belgesi, ttöfns cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında
bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli dcğöse firma y e t k i l i s i n i n imza sirküleri 3c birlikte ihraz
edikeektir
* İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİ BE BERABER GETİRECEKTİR.
İMAEJRYİE KATILIM İÇİN İSTENEN RFI.ÇRI.F.RİN SARTNAMFI>EKf SIRAYA GÖRE
DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EKİLMEYECEKTİR.
1
(
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 3 - Aşağıda a,-b; o ve d maddesinde sayılan -gerçek veya tüzel kişiler,, pay oranına
kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkalan adına ve bu kişilerin pay
ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık
katılamazlar. (Sos dorumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ihrazından istekli sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin rârunîu ve İhtiyari organlarına» üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve
kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşten.
e) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde soz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı
ihalelerine katdum yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılay^ veya Türk Kızılayı
mensuplan ve çalışanları ile hokuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafm netice!enmesini beklemeye gerek gÖmJmeksîzitı)
üç yıl süre île ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasakl ıjık süresince Türk Kızılay İhalelerine katılamazlar.
i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunla ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türtc Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü olduktan kimseler, Türk Kjzîlayı’nın gayrimeokulferinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları
satm alamaz.
g)
Genel Merkez île Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile İurk Kızalayı personeli ve bunlar
bakmakla yükümlü oldnklan kimseler, Kuruluşun iktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatian gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa aynca protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel bükümlere göre tasfiye odUlir
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Madde 4- İhale dosyalan, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. ul 7?Numaralı zarfin içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/Pda (Mali
Şartname 3-C dc istenileli belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfhı Özerine
“İhale İdari Belgeleri* ibaresi yazılacaktır..
FİRMA ADI VE ADRESİ
1 NOLT7 ZARF
ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMA SI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM
İŞİ İHALESİ
“İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ" ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ihale K urala Başkanlığına
ANKARA
4.2. “2” Numaralı harfin içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F T E ÎSTENEN TEMİNAT
MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULU? ÜZERİNE “ TEMİNAT MEKTUBU ZARFI”
İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G’de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE
KONULUP ÜZERİNE " TEKLİF MEKT UBU ZARFI” İBARESİ YAZILACAK, MALİ ŞARTNAME 3C’DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİME ” MALÎ ŞARTNAME 3
CT)E ÎSTENEN BELGE ” İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFI, TEMİNAT
MEKTUBU ZARFI VE MALÎ ŞARTNAME 3-C’DE ÎSTENEN BELGE ZARFI TEK BÜYÜK BİR
ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE
TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ”
İBARESİ YAZILACAKTIR.
I
2
X. V.
FİRMA! ABI VE ADRESİ
ETİMESGUT YERLEŞKESESDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARA JI TADİLAT VE ONARIM
İŞİ İHALESİ
“ TEKLİF ve TEMİNAT MEKTUBU * ZARFI
xy'.
TÜRK KIZILA YI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale K ontla Başkan hgına
ANKARA
4.3. “3” Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2/ITde isîenctı belgeler konacak, zarf kapatılacak
ve kapalı ntrfm üzerine “ihale Teknik Belgeteri" ibaresi yazılacaktır.
FİRMA ADI VE ADRESİ
‘
3N O LU ZARF
ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM
İŞİ İHALESİ
‘»İHALE TEKNİK BELGELERİ” ZARFI
TURK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İbale Kurulu Başkanlığına
______________________________________________ __ ________________________
ANKARA
4.1, 4 2 ve 43 maddelerine g&e hazırîanan 3 zaı£ 26.06-2013 gönü saat lttıOG’a kadar Ataç-1 Sokak No:32
Y eaişd^A nîiafa—adresindeki—Terk—Kzztlayı—İdari İşler Buimi/Evfak -Servisine—ulaşacak—şekilde
verilecek/gâadeıilecek ve 3 ayrı evrak naroarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
soromluhığu firmaya aittir. Soa teklif verme saatinden sonra (26,06.2013 &aat:ÎO:0O), aynı gün mesai saati
K em inde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye ahp almamaya ihale Korulu yetkilidir.
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son td d îf verme tarihini (26.06*2013 saat:10:00)
ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılay? ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme
tarihine kadarfd tiîm hak ve yükümlüiilkleri yeni belirlenen başvuru tarihîne kadar geçerli kalır.
4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1_> 4.1. ve 43, MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN
ÜÇ ADET ZARFTAN BÎRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI
BIRAKILACAKTIR,______________________________ ______ _________________
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okuttup aynen kabul edildiği belirtilecek ve
teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
• TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI (TL) OLARAK
VERİLECEKTİR.
* TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP
KISM İ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
•ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR.
♦ ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.
4.7. ihale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif ilyatnıda farklı]ı.k bulunması halinde, yazı ile belirtilen
teklif tutanın dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak
teklif değerlendirmeye alınır.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
M adde 5 —Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim göııü geçerli olacaktır.
İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme
süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızdayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik
süresini belirti bîr süre içki uzatmalarını isteyebilir. 1'iirk Kızılayı'nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna
yanıtı posta veya faks ile olacaktır Teklif sahibi, Türk Kmlayı tarafından talep edjîeu uzatma isteğini kabül
3
etmezse trn durumu yazık olarak t^kltf geçerHlik süresinin bitiminden, önce olmak kaydiyJa
bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edSîr Turk Kızılay^nın roâtma is
teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk KiTtiayToca isteten sûre
yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bi r değişik] ik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
M adde -6
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürüdükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve lürfdye’de kundan mevduat bankalar veya katılım bankalarının
geçici teminat mektupları en az 120 takvim gönü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ
120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER
D F riE fti FNDİRILMEYECEKTİR. KESİN TEMİNATIN TEMİNAT MEKTUBU ŞEKLİNDE
VERİLMESİ HALİNDE TEMİNAT MEKTUBU MİNUMUM 12 YIL SÜRELİ OLACAKTIR- (Yartdışı
bankalardan ahnmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Kouvertibie yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro)
B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen tenuoat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar
Genel Müdürlüğümüz T.C- Ziraat Bankası Cağaloğhı Şubesi TR80 000 1000 889 9016 7037 İBAN numaralı
TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C, Ziraat Bankası Cağalogfrı Şubesi TR53 000 1000 S89 3900
9026 703$ İBAN numaralı USD hesabına veya TRS0 000 1000 889 9026 7039 İBAN numaralı EURO hesabına
yatırılır
C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatm en az % 3’ü nispetindeki
teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektûbu ise, Türk Kttrtayı Kama İhale K atranlarına
tabii DİnmdığmıIan EKTE YER ALAN GECİCI TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE
VEP n r €X lCH R^Cettunatiarın- %*Jfpn H7 olması dnmmfmda teklif
sayihr Ffo1*
ilk ^
sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinfeşiaceye kadar {sözleşme imzalanana kadar) Türk Kizılayfnca
muhafaza edilir. Bunun içi» hiçbir itirazda buhmolamaz îlk üç isteklinin dzşmdaki isteklilerin teminattan,
ihaleden sonra iade edilir.
D. Kesin Teminat: ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazdı olarak bildirilmesini
müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin %6’sma tekabül eden miktarda teminat alttür.
işlekli tarafmdan herhangi bir suretle sözleşnae şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Ktzıtayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararlar* belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına
da el koyar
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin
tenoİnat geri verilir. Türk Kızılayı’na verilen teminatlar ber ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde T- 26.06304 günü saat lOîOO’a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 3
adet zarftan 1 No’ln zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No'ltt zarflar Yapa Teknik ve Proje
Yönetimi M üdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir 1 ve 3 No’ln zarfların açılması ve incelenmesi
aşamasına ftemaJar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarflan iade edilccck olup, ihaleye giriş
evrakları Unu olau JfcutaJisnn lîyui ve LeuüctaL üicklupiaıuıa ail 2 N u'lu Zarflan
27,06.2014 tarih saat
14JI}’<k firm a teinşiicüerinin hnznnmtfa açılacak, EN UCUZ FİYATI YfcRMIS OLAN İLK BEŞ
İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (27-06-2014 Saat:14:30> ACIK PAZARLIK
YAPILACAKTIR,
Açık clıiiltEûeden çekilerek son teklifi nî veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile OgjH açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta, veya faks üe
olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin
verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapak teklifinde belirttiği fiyatı
son ve kesin teklif olarak kabul eder.
4
jr
t
. .(î ve 3 no’lu zarf açıklığında ¡hak evrakının usulüne uygpg ye yeterli olmaması d fe m ım ^ > d o ite
evraklar tamMdanabüecek nitelikte ise istekÜnm eksik evnikmı tamamteınayı taiep |h ı M i^m lfl^
W h ı Zarfm açılın asına kadar geçen sûre zarfında elsM kleriD tam am lattırdııı^ıa^^^^jeK fifiaÎ
açılmasına İhale Karnin karar verecektir. İhale Kn rol usan karan doğrultusunda, jfcafâ^qgfakı''eteÎK£
Bsulsûe veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu k a p ş u ^ ^ ^ ^ S f e
sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde S- Türk Km]ayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla
tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ
tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar, isteklinin., sözleşmenin imza
aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaldı olmaması gerekmekte d u p Tûtekfi sözleşme
aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk
Kjzıîayrnca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti sifresitıi içermeyen mal ve hizmet alımlannda. sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konuşa malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın
şartname hüküm 1eri çerçevesinde teslim edebilir. Bu dorumda idari Şartname ve ekleri sözleşme yerme kabul
edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı yetmemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk
Ktzjlayı birinci uygun tektrf sahibinin teminatım irat kaydedccek ve ikinci uygon teklif sahibini aynı şekilde
sözleşmeye davet edebilecektir, İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme
imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde
sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygon teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme
imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.
İŞİN SÜRESİ
M adde 9 —Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir
FİYAT FARKI
M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan
süre içinde ‘'Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere «wn yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması,
fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kor farkı gibi sebeplere istinat ederek 6yat farkı ve sair
taleplerde bulunamaz,
TÜRK K1Z1LAYIN1N YETKİSİ
Madde 11 — Türk Kızılayı Kamu Biate Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakla ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen
serbesttir
-- m ö t o e fe sr £k h ö k £qviler
M adde 1 2 a) T ürk Kmlayı’nca gerek göriüdnğnnâe ihale tarihinden e» geç 4 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere
yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
c ) İd a ri Ş a rtn a m e , İh a le D o k ü m a n la rı v e e k lerin e u y g u n o lm a y a n te k lif vetftlem eyerektır.
d) İdari Şartname, Bıale Dokümanları ve ekleri bir bütün ohıp, bunların arasındaki farklılıklarda I ürk Kızılayı
lehine olan hüküm esas ahoacaktır.
e) Türk Kızılayı düediği takdirde verilen teklifleri müşterek mnhaiaza atana alıp ihaleyi erteleyebilir.
I) V erilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) TÜRK KIZILAYTNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP
EDİLMEYECEKTİR.
h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini cn geç ihale
târihinden 7 İS tiÜNU Öncesine kadar yazılı olarak Türk KızıSayı’na bildirecek olop, bu tarihten
sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5
i) İstekliler tarafından satm alman şartnamelerin bedeli* hiçtik suretle iade edilmez. Öa
tekrar çıkılması;veya ertelenmesi haliûde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyifsaiıİi^alarıiistetKteTe
ücretsiz olarak verilir.
.
V
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
^
M a d d e -13
a) Hile, vaat, tehdiÇ nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla İhaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fo) İsteklileri iereddüle düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya
teşvik etmek,
e) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda buhınmak,
*> Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
c) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli taralından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen
şanlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunsa söz konusu
şartı veya tekliflerden birden fazlasını ged çekme önerişim kabul etmemde,
I) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin,
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil
etmesi ve bu anlamda bîrden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun tüzel kişüîğine, îter kademe yÜBetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
i) isteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazih olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia
ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet
SavcıhğTna 353 Sayılı Kânunun 235 . Maddesi uyarınca saç duyurusunda bulumıhır
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
Madde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa, zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruîuşını zararına kutlanmak,
b) Mücbir sebepler dışmda, ibate dokümanı ve sözleşme bükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep haJleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, korom vc kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız vc mesnetsiz
olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) I ürk Kızılay’mm tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat
kurallarına aylan, eksik, hatalı veya kuşurht imalat yapmak.
g) Sözleşme sürecinde; lüle, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları İrat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır.
Edimin ifasına fesat kanşördığı tespit edilenler hakkmda yetkili Cumhuriyet BaşsavcıhğTna suç duyurusunda
bulunulur
DEVİR VE TEMLİK
Madde 15 - Firm alar işbu şartnameden doğa* sonmıhduktanıu Türk Kmlayı’nm yazılı muvaffaka*]
olmaksızın tamamen veya kısmen bîr başkasıaa devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler.
tC T İ L A T ’L A R I N H A L L İ
Madde 16 - İş bn satm alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşmmazm
Bulunduğu II Mahkemeleri Ve icra Daireleridir
6
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KJZTLAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurtrroımuzca ihaleye çıkarılan .......................................................... ........... ..........(ikaîe kortustı) işine
istekli sıfâfcyla katılacak olan.............................. ........... ..................... ...{üsteldi adı) um İhale hükümlerim yerine
getirmek
üzere
vermek
zorunda
olduğu
gcçici
teminat
tutan
olan
.............. ........................................ .......... ................
(Y alnız/......................... ......m
.................... ........... {Banka adı) garanti etliğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir ayuşmazlîk ve hunim akıbet ve kanımı
sonuçlan dikkate alınmaksızın yakanda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derîıal ve gecikmeksizin Korunumuza
veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödetne tarihice kadar geçesi günleri ait kanuni faiziyle birlikte
ödeyeceğimizi ..... ........... ...... {Banka adı} ’um imza atmaya yetkili temsöcisi ve soromlıısa sıfatıyla ve
................. (Bankaadı) ve hesabına taahhüt vebeyaa ederim.
Bu teminat mektubu................. .
tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tarmm talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
'N O T:_____________________________________________________________________________
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kurohışlana kontrgarantücrine dayanılarak verilecek mektaplarda,
kontrgarautTyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantiti olduğu
belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarautî.lere dayanılarak verilecek teminat
mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi dorumunda;
istekliler, teminat raektuplamt teklificnae esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi hafinde, teminat
mektubunun sonuna “İşba tesainat mektubumu tazmin* halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki T.CM B
Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafm ış ödenecektir wparagrafına yer verilecektir.
7
TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞTNA
Türk Kızılalı tarafından yapılacak olan .....................................................................................................
alım ihalesi tarihi o lan __ / . ..72014 tarihi öncesi itibariyle Kamıı Üıaleleritıdetı yasaklı oJjnadjğunız! beyan eder,
kama zhaJelerhıden y&sskb olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin
KunK&ustız adma irat kaydedîfmeşini kabul ve taahhüt ederiz
FÎRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
fm7Tl
8
TÜRKKIZILAY!
1868
TÜKK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI
CADDESİ, N O :l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE
DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI
TADİLAT VE ONÂRIMI İŞİ
İHALE DOSYASI
İÇİNDEKİLER:-
i.
İDARÎ ŞARTNAME VE EKLERİ
SAYFA
2
ANAHTAR TESIİMİ İNŞAAT İŞÎ ÎHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE-MALÎ ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
İ6
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
6
GENEL PUKSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
7
POZ ÜSTELERİ (İNŞAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK)
9
SAYFA
8
YAPILACAK İŞLER ÜSTESİ (ÎNŞAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK)
10
SAYFA
9
TEKNİK ŞATRNAMELER (İN SAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRÎK)
27
SAYFA
10
PROJELER (CD ORTAMINDA)
1
CD ORTAMINDA
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ISTEKLj^LER) ‘ İhaleye k.gf-ılan gerçek kişi veya tüzel kişi
TÖKLEÎSIÎGÎ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
İHÂLİİn İN KONUSU;
M adde I- Ankara îti, Etimesgut İlçesi, Türk Kızdayı Caddesi, No: l Adresinde Kayıtlı Jörk Kızılalı
Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı 'Tadilât; ve O nanan İşinin
KIZILAY tarafından v eriten projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tiim
işlerle ilgili vergi, resmi, barç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak özere anahtar teslimi
götürü bedelle yapılması işidir .
ANAHT AR TESTİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL); İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında,
tanımlanan bütirn işler ve imalat]an n istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme,, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşının elektrik, sn; vergi, resim, harç, ioıij genel
giderler» müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY"a teslim edilmesini kapsayan toplam gider,
İŞİN SÜRESİ:
M adde 2- İnşaat yapım süresi ise yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
M a d d e 3 - T e k lif ha^TTİftrken, a ş a p d a k i hiL^tiRİar g n z fini in d e bnlıindiTrnlm nhdır
A. Sözleşme konusu inşaat işi Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 adresinde kayıtlı
Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşke&mde yapılacaktır.
B. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak vmlccekttr (Örnek 1)..
C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kurumİara Ödenecek katkı paylan ve benzerî giderler YLİKLENICFye aittir .
D. Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY taralından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her ayın belirli günlsi ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (tiirklİrası) olarak ödenecektir.
E. Gerektiğinde kunnnlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerdeli her türlü harcama Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
F.. Statik, -mekauîk ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre
. uygulanacaktır, -Gerektiğinde proje revizyonlan YÜKLENİCİ tarafından bita bedel hesaplamaları
yapılarak projelendnüecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama Halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY 'a verecektir.
G. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanimları veya pıırşanfej cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacakttr.
Bu gibi duhımlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detaylan ile teknik
şartnamelerde gösterilen İmalatlar anahtar testimi (götürü) bedel fiyata daltil olup fiyat değişmeyecektir
B u Bedenle isteklilere tekliflerim vermede« önce proje ve detaylarını incelemeleri İnşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir
EL Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir İş süresince elektrik ve su bedelleri
YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir
L
İşin yapım ma ait işin yıllara sarkması,
günün ekonomik - şartlarraın zorluğu
veı i İmeyecektir.
J.. T eklif h o rla n ırk en ;
* Sözleşme Vc İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnam elerin
dikkate alınması gerekmektedir.
* Sözleşmede belirtilen işin yapımına alt ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine
göre değerlendirilir.
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER;
M adde 4-> İhaleye ortak girişiralerkabul edilmeyecektir..
ÎÜaleye katılmak isteyenlerden aşağıdald şartlar aranır.
A« Asgari olarak , sözleşme taslağı 10. maddemde belirtilen teknik personelin çalıştmlraast hususunda
taahhütname verilecektir. (Omek 2)
B.
<
ÎSTEfiv TİT -F.R> fam o n h a ş ( TS) y ılf o tp k b ir
k apsam ında. h e n 7 ff iş o larak ;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70*ı oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimardık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan smıfi 1B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranmda, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve MühendisHk Hizmetlerine esas olan sımfi İB ve ustu sınıfta yapı inşaatı
yaptıkJannı belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabol edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsan veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yandan fazla hissesine sahip olması, teminat süresince( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zonmludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu İş bitimse belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı dorumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceyc ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarım gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranlan benzer iş olarak hesaplanacaktır.
İş yönetme belgesi» iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. îş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 20] 3 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4).
E. İhale dosyası satın alındığına dair belge,
ÎŞÎN..YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURÜMUNtiN TETKİKİ;
M adde 5- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ye gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarım ve arazinin, zeminin durumunu* işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bîr istekte bulunamaz.
İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir
D İĞER HUSUSLAR
M adde 7a) İhzarat için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır
b) A vans ödemesi yapılmayacaktır.
c) F iyat farkı ödemesi ve eılten bitirm e primi vb» ad altında herhangi bir Ödeme s
d) Ş artlı teklifler kabul edilmeyecektir,
e) Naklîyeler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
f) A ksi belirtilmediği surece gön takvim günü sayılacakbr.
g) O rtak girişimlcı kabul edilmeyecektin
nusu değildir..
İHALE DOKUMANLAR!;
M adde S- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır.
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2* Anaht^T^limKGötSrü Bedel) ihale Teknik Şartnamesi,
3 . İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. özleşm e Taslağı
'
5i. YapımŞartnamesive Ekleri
6. Preseler
7. Pursantatj Listesi
. . .
8- Yapılacak İşler Lişiesi (înşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
9. Teknik Şartnamder (İnşaat, mekamk tesisatı ve- elektrik tesisatı)
EKLER
Örnek-1 M ali Teklif Mektubu
Öruek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi
O m ek-3 Yer Görme Belgesi
Ö rnek-4 Proje Taahhütnamesi
r
3
Ö rn e k -1
ANAHTAR TESLİM İ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TEKLİF MEitrUBTJ
TÜRKKIZILAYI
-
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
i ... /2014
Türk Kızilayı tarafından „7../2Ö14 günü ihalesi yapılacak olan Ankara îli>Etimesgut ilçesi, Türk
Kızılayı Caddesi, No:İ Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerfeşkesinde Çevre Düzenlemesi
Yapılması üe B Açık Garajı Tadilai ve Onanım İşitıîn anahtar teslim götürü bedel ite yapılması işine ait ihale
dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik, Tşm yapılacağı yerleri ve çevresmi gördük,
mahallin özelliklerini ve zemia şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ajnm ve sınırlama yapılmadan bütün
şartlan kabul ediyoroz.
1- Söz konusu işi, tbale evrakları, sözîeşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatlanı»
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye,- sn
zammı, iskele, yâûyH Îu^' faşıma; elektrikrsi); vergi;Tesim“ tarç^ionrgeael giderler; mütealılutlik k m v±)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ......... ............... ............... .......( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ah ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
kaleni inin mOrtaruım ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ııygua olduğuna kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 121) (yüzyirm i) takvim gflnfi geçerlidir.
(
4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fayla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- ihale konusu işle ilgili olmak üzere idaren izce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykm düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- ihale kouustt işle ilgili vermiş oiduğamuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
{toplama^ çarpma vh ) Kızılay lehine değerlendirilmesi» kabel ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
A d SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Ö ra e k -2
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İhale K urula B aşkanlığına
['
KIZILAY’ca ..J ,72014 günü ihalesi yapılacak olaa Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızdayı
Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kjzilayı Etimesgut Yerieşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B
Açık Garajı Tadilat ve Onaranı İşisin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması İşi için istenen Teknik
Personeli Sözleşme Taslağmm 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt
ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Ö rn ek -3
YER GÖRM E B E I^ E S İ
...y.,J2014
1.. İSİN ADI: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No l Adresinde Kayıtlı Tûfk
Kızılay» Etimesgut Yerleşkesinde Çevre "Düzenlemesi Y olm ası ile B Açık Garajı Tadilat ve
Onanım İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi.
2ı YER; Ankara İli, Etimesgut İlçesi» Türk Kîzılayı Caddesi, No-l adresimle kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Y erlcşkesi,
J
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 Adresinde Kayıtlı Tîirk Kızılayı Etimesgut
Ycrîeşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması île B Açık Garajı Tadilât ve Onanını İşinin inşaatının anahtar
teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgüi inşaat sahasmı ...7.-72014 tarihinde gezerek gerekli
incelemelerde bulunduk, işin yapılacağı yeri görerek İşle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin
durumunu ve işi yapmak için gerefctt mahalli şartlan öğrendik.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
tmyj
O rn e k -4
PRO JE TAAHHÜTNAMESİ
ih ale Kum lu B aşkanlığına
.. J. f.2pl4
1
KTZlLAY’ca ...A ..LÎ2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara İli, Etimesgut Öçesi, Türk Kızılayı
Caddesi, N o:î Adresinde Kayıtk Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşmesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B
Açık Garajı Tadilat vc Onannu İşiöm anahtar testim götürü bedel ile yapılması işine ait şartnamenin ekende
CD ortamında verilen mioıari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını gördüm ve tüm projeleri
eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA
Ad SOYAÛ / Unvan (Kaşe).
Ttnza
i
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ
TANIMLAR: VE KISALTMALAR:
KIZILAY
TÜRKKIZILAY1 GENELMODORLÜĞÜ
ISTEKLÎ(LER) : Sıiîîeyekaiü^ıi gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılsa İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
M adde 1- Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kıalayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Turtc K ızılcı
Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve Oranını işinin
KIZILAY7ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve e ti şartname!er
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler; YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması İşidir
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite vc değerde ohriak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler HahlF olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
--------------------İŞİNSÜRESİ:
-------------------------------------- --------M adde 2- İnşaat yapım süresi yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
M adde
İhaleye katahnak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır..
a. Vergi dâirelerinden alınmış vergi borcu olmatbğuia dair veya taksiti¡mdbrtluıiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (öç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b
Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksMendirftmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihînden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotla belge'
c. Teklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki Vrıllanilmamt.ş nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan almacak belge.
(
I
TÜRKKIZILAYI
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK Ki Zl LAYI
CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAY!
ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM! İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
1/16
«s s
SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 1- TARAFLAR:
Bu sözlem e, bir taraftan Türk Kmîayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KIZILAY olarak amlacaktır.)
ile
diğer
taraman
.................................... ........... ....................... ................,
...............■.......... .......— ............ (bundan bityte YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasmda sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her
türlü pnünasebetkri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ye imza edilmiştir.
Madde 2 -TANIMLAR:
KIZILAY
; TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
: Üzerine ibate yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: ihale evrakları, Sözleşme ve ekleri iie Proje kapsamında
tanımlanan butun işler ve imalatların islenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su Tanrımı., iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, sesim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenkt tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY5a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
û
|
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY’m verdiği projelere ve mahal listesine uygun, sözleşme ve eldi şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve
benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere Ankara İli, Etimesgut DçesL
Tü^c-Ktalayı i^desvN oıl-A dreskıde^a^h-T ürk-K îzılayı EtimesgutY^leşkesind e-Çevr& Düzenlemesi
Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve Onarımı îşi’nin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamrnda İhtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi göiürü bedel sözleşme ohıp^ ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işio tamamı için KIZILAYca hazırlanmış ihale şartoameteıi, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
....................................„................. TL bedel üzerinden akdedilmiştir
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
Hakedişîer ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hakediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafindan düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pıırsanîaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detâylan île teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
îşin yürütülmesi «sHinHMmto süzJeşmc eki projt;, dciaylan ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY ca ek
olarak yaphnlacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY’ca
yaptınlmasmdan vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
bükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartları dâhilinde
YUKLENICFye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tajmin iddia
edemeyeceği gibi sözleşme şartlan dahilinde yapacaktır..
Madde 5- KESİNTEMİNAT:
Bu işin kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme
........... ............... .............. TL’dir
2/16
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şek]inde de verilebilir. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu minumum 12 yıl sureti olacaktır. Her ne
suretle olursa olsun KIZELAY’a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz,
ihale bedeli miktarından fazîa iş yapbrümast halinde YÜKLENICt’den ek kesin teminat alınır.
Madde 6- AVANS: .
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde-7- İSİNSURESİ VE İSE BAŞLAMA:
YÜKLENİCİ, yökümlülöğünde bulunan inşaat işlerim yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan)
takvim gön» içinde bitirmekle yükümlüdür.
Süre takvim günü esasına göre verilmiş olup ber türlü iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler
göz dnünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29 Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre
uzatılmayacaktır
Madde S- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;
- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
- Mimari projeye ve mahal listesine,
’ Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
- Türk Standartlan Enstitüsü Normlarına,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hancındaki Yönetmeliğe,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yap İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri inşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,__________ ______________________ ___________________ __
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Y ap işleri Birim Fiyat Tariflerine,
- Afe* Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkmdakt Yönetmeliğe;
uygun birinci ssrnfişçffikk inşaat yapmak zcıuadadır
Madde 9 - YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye keatt* iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin karartması, güvenliği vb. gibi
sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak Üzere
YÜKLENÎCrye aittir.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ İhalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin suresince
çalışma programına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZLLAY’ın
muhatabı olacak yetkili imm sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri île birlikte, (simlerini,
özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yer teslim tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde
KIZILAY1** bildirecektir. KJZELAY bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip
etmediğini vat ise değişiklik talebini 10 (On) takvim gılnü içinde YUKLENİCfye tebliğ edecektir.
YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur KI23LAY’ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul
edilmiş sayılacaktır.
YÜKLENİCİ nin anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işin çalışma periyotları dahîfinrfe
şantiyede bulundurmak zornnda olduğu;
T eM ^ersonelU stesi:
I Şantiye Şefi (Mimarveya İnşaat Müheadisö
—
■
i inşaat Mühendisi veya Teknikeri
İ Makine Mühendisi veya Teknikeri
1 Elektrik Mühendisi veya Teknikeri.
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:
1.
Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, her gecikme güttü için Madde
28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
2.
Işyerirde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyoöan dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) buJurçhirmadîğî
takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı
günlük ceza miktanTia gpre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir,
.
'
G adükCez M iktarı:
■:
İşin devamı süresince Sözleşmeye göre. işbaşında bulundurulması gereken mühendisler,
m im arlar ve teknikerlerden her biri için gönlSk Madde 2$’de beHrtüeo genel gecikme cezasının 1/4*1
(dörttebiri) kadar gccikme cezası kesilir.
YÜKLENİCİ, KIZILAY’m verdiği surede ve onayladığı elemaniaria; şantiye şefi dahil KIZILAY’m
değiştirilmesine gerek ffVtiigM teknik elemanları değiştirmek zorundadır. Yapılacak- eleman ve işçi
değjştirmelerindoı dolayı, YÜKLENİCİ, KlZILAY’dan hiçbir bedel, tazminat ve sure isteyemez
M adde 11- İS PROGRAM I:
Sözleşme imza, tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ, işlerin
m iktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını hazırlayarak KiZİLAY’a
verm ek zorundadır.
Bu programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZJLAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olacakla:. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş süresince KIZILAY’m gerek
duyduğu zamanlarda güncelleşiire celetir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gön için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
M adde 12- İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tam işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden â z la
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kunıhış ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, İşin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ konlrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli aıaç gereçleri
kontrol teşkilatına bita bedel tahsis edecektir.
Bu Kontrollerin şartnameler., sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan işî uygım bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazdı
hükümleri bozmuş obuası YÜKLENİCÎ'yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YÜKLENICÎ'ye aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ye imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY7m
yaz;lı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY'm isteyeceği şekle getirmek zorundadır..
Madde 13- ÖDEME SEKLİYE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre 3û(otuz)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
vaısa KIZILAY*m aîacakîan kesilerek ödenir. YÜKLENİCİ işin bitira tarihinden önce, 30 günlük hakediş ara
sûresi dolmamış olsa inle; son bîr ara hakediş daha talep edebilir.
Herhangi bir geçici hakedişin KIZILAY’ca kabul edilmesi veya onaylanmam ya da hakediş tutarmm
YÜKLENICÎ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yr^mılanama7_ KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba kadar, söz konuşa geçici hakedişleri
her zaman yeniden değertendiıebitlir ve reddedebilir
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
ı\
Bu İşle ilgili hiçbir şeküde ve hiçbir isim altında (işin yıllara sari olması durumunan dahi) fiyat farkı
verilmeyecektir. Herhangi bîr malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, isçilik artısı, vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, su ?amnu, nakliye vb. nedeniyle birim fiy a tta ^ ^ ^ ^ fe g g ^ ^ ^ ü ç a k tır
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri taşuna ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve sure uzatımı
isteğinde bulunamaz.
Madde 15-KAZALAR:
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağhğı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmelik Hükümleri ite ek ve değişikliklerini yetme getirmekle yükümîödtir. Yapım
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 16- İSÇİLERİN HAKİ ARI ve MALZEME BEDELLERİ:
YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron haketÜşleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerim
zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME:
_
Sözleşme kapsammda tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır,
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerim tespit amacıyla, her turlu gideri
YİnCLENlCÎ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebpir. Tüm iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi ve poz tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukanda beM Jen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YUKLENÎCİye aittir,, YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun bale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri Fütün giderleri
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan masrafYÜKLENİCFden tazmin edilecektir.
Uygun ohnayan malzeme fcnttsmMığının fart edİlmanesi sonucu YUKLENÎCÎye KIZILAY
tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENICİ'mn sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
Madde 18- YfiKI.ENTftNİN SORUMLULUKLARI:
Gerektiğinde ilgili kurumlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ye benzeri
giderler dahil tüm giderler YUKLENîCFye ait olacaktır*
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZILAY7ın onayı doğrultusunda
hareket edecektir»
Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimari,
statik, raekamk ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonların projelerini YÜKLENİCİ bila bedel
yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY tarafından YUKLENîCFye. verilmesi, YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi projeler ve tatbikînden YÜKLENİCİ sorumludur. Dolayısıyla YÜKLENİCİ projelerin
yapılabilirliğim inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikînden sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işferi sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KlZlLAY’a te$lim edecektir.
Yapım esnasında çdcabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolay* 3. şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
.
. YÜKLENİCİ sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek şartnameler, sözleşme ve
deleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.. Aksi takdirde KIZILAY
sözleşmelim 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir.
KIZlLAV ’ca islendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin İL M addesinde W r alan iş
program ına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilericine raporlarını ve günlük şantiye R aporlarını
KIZILAY’a vermekle y üküm lüdür.
-=
5 /1 6
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulun sonuçlanmasına
kadar geçen süre içindeki söyleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. ile ilgili;
* Toprak, moloz döküm yerleri bedel ve harçları,
* Devletve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller, .
■> N ot« masraftan,
.
* İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
* Sözleşmenin imzalamnasmdan sonra y^riden konacakvergi ve resimler,
Y Ü K m ^ V e a i t ü r .^ 1
(
'
9
^
Madde I^EK İSLR R :
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan
ve teknik şartnamelerde olmayıp JÜZUAY’ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanınılan ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY^ca yaptınlmasmdan
vazgeçilen iş lraletnİerinin bedelleri aşağıdaki usulla: çerçevesinde tespit edilesi yem birim fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YUKLENICİTye ödettir veya YCfKLENÎGl’deıı kesilir.
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YUKLJBNICI olarak yeni birim 6yat tutanağı düzenlenir.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY*m onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanır. KIZILAY"*ca proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
1. a)Resmi kuramların birim fiyatları (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
infialatlann birim fiyatı varsa o fiyata, KIZHAY3ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (M en in yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ nİn son teklif bedeli arasındaki
ferkın teıiTİlai oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
b)Resmi kanunların birini fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatları olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalafiarın analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ah
fiyatlardan) faydalanılarak (yân fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
kan eklenecek ve bulunan fiyata, KIZILAY5ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ'nin teklif bedeli arasındaki farkın
lenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2. Resmi kanunların birim fiyatlarında bulunmayan işler içm; KIZHAY’ca piyasa şartlan
araştırılarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KlZELAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit kan eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şe&irctlik Bakanlığı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YUKLENlCİ’nm teklif bedeli
arasındaki farkın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla buhmacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır.
KIZILAY yukandaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır. Aynı şekilde proje ve dtfaylar, yapılacak işîer Üstesi, imalat tanımlan ve teknik
şartnamelerde bııhmup da KIZILAY*m yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedellerinin anahtar teslimi
götürü bedelden çdcanîmaşında da yukandaki yöntemler uygulanacaktır Ticaret ve/veya Saiıayi Odasına
gönderilen birim fiyatların onay safhasında ortaya çıkarak her tOrîfi v^roi harç, resim vb giderier
YÜKLENÎCÎVe aittir.
Madde 20- İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işleri düediği miktarda artınp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu dunımu peşinen kabel etmiş sayılır ve artan veya azalan bolümü sözleşme şartları dahilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
Madde 21- İSLERİN İLK MUAYENESİ:
\ \
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a bildirilecektir. KIZILAY 15 takvim
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanm jıd?g|na karar
verir
A x
6 /1 6
r^ v i
İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin, kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beşlinden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapının işgal ve
kullanılmasına ısam olmayacak nitelikte olması şarttır.
Madde 22- GEÇİCİ K A B U L :
_
Sözleşme konusu, iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY’a yereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. On inceleme
sonucunda işin sözleşme ve ekibine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında, bir engel
bulunmadığı aiilaşıhısa muayene ve kabul işlemlerine: İlişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kaküJ heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yöneimelikhûkümlerioe göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde Ur kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar,
YÜKLENİCİ veya vekili, yazj ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde -hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağını imzalamak istemezse tutanakla bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu İşin geçici kabule hazır olmadığım belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masraflan YÜKLENICTden tahsil edüir.
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır ohıp olmadığım inceler. Bu inceleme sonucunda tayeî,
nitelikleri yukanda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, hazırlanacak tutacakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir üste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi
belirler.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
kabulü yapılmayarak heyet taralından eksıidjfcierm tamamlanması için belirlenen târih îte eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28. maddesinde beürtflen gecikme cezasının İfl'si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecöanc 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCTnin namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eda- ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tanhi işin geçici kabule elverişli bir hakle tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.
Ancak YÜKLENİCİ tarafindan tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksikKk ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyd i
belirleyerek tutajıağa yazar.
■
Geçici kabul tutanağa,- muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yoneîıneîÎk gereğince, KİZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerii olur.
Âym sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin tosnn kısım ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım için; sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı
takdirde aynı şekilde işlem yapılır.
,
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığnan tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENÎCÎ’nin KIZILAY*a zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY'ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarâfiodan iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YUKLENICFnin veya veküinin de hazır bulunması gereklidir.
YUKLENİCTye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilat veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yaparve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların ¿derilmesi için belirlenen süı
: sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde dunım kocflrol teşkilatı tarafindan dfi
enecck bir
tutanakla tespit edilir
7/1$
YÜKLENİCt’mn y^ü ğı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak
kabcd heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedatfe gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihibelirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler,- istek
treliri f^_YTTKT T -fsrirl •ta rafın ifa» y a p ılır vey?? y apt m Iır
. Kabul heyeti, YÜKLjENÎÖ-nin y aptır işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamâk İçin,
sözleşmede yazalı olmasa bile, her türlü giderleri YUKLENÎCFye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasın isteyebilir.
Geçici kabul için yap?!an incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ye giderilmesi de,
mümkün olmayan veya fâzla, harcama ve zaman kaybım gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek oİürsa
YÜKLENİCİ ’ma bakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesümek şartı ile, iş KCTfAY
taralından bu hali 2e kabıil edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tulanağmda gösterilmesi gereklidir, YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü ¿deri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veyahizmet işlerine ilişkili kabul işlemlerinde, varsa söz3eşmelerindeki öze? hükümler de göz
önünde bulundurulur,
Madde 23- İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
» İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
b) inşaat ranagmrig: Kontrolün îüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak vıpmlarmm temizlenmesi
• Sahanm tesviye edilmesi,
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YUKLENICİ'ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kalnrtılannm kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülnıesi,
• İş ve iş safagmın temizlenmesi, moloz!arm atılması vb ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ögili
tüm masraflar YÜKLENlCFye aittir.
Verilen süre içinde istcmkn işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YUKLENlCTtcn hak edişinden veya teminatında kesmeye yetkilidir.
Madde 24-DEVİR:
KIZILAYm yaslı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözİeşme konusu iş,
Türk Kjzdayı Genel Merkez Yönetim Kunıhı onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartlam aranması zorunludur, söyleşmenin izinsîz devredilmesi veya devralınması durumunda,
aynca -protesto çekmeye vc hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sörfeşme
feshedilerek hesabı ge^el hükümlere göre tasfiye edilir
Madde 25- TEMLİK:
'
YÜKLENICf mn bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve meofaatîeri KIZHAYın yazılı izni
Olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde hnİEmgi bîr prutc&tü keşideme veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Madde 3fr-$ÖZLESMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
Sözleşme yapıldıktan scaıra YÜKLENİCİ’ nin iaafâCkiünden vazgeçtiğim yazsîı olarak bildirmesi veya
iflası
aynca protesto çekmeye.ve. hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat vc varsa ek kesin
- Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özei hükümler
sakh kalmak kaydjyla;
a) YÜKLENICTnin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya
ekleıinde tayin vc tespit edilen vecibeleri yine söyleşmede ya2ih zorlayıcı sebepler o
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ’nin KIZILAY^a vermiş olduğu iş
programraaı geaisinde kalmasını, kazutlar nitelikte olup, KIZILAY’rn es az 30 (Otuz) gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtildi ihtarına rağmen aym durumu devam ettiği takdirde, aynca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kahnaksiTin, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğim YUKLENİCİ'ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KIZILAY’ca gelir kaydedilir.
b) H ık, vaat, tehdit, nufiız kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla, sözleşmeye iliştin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde^, aynca. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın» KIZILAY
sözleşmeyi fesli ettiğini YÜKLENICFye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesh ediidiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY’CAgelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YUKLENÎCfnin sözleşmenin feshi tarihîndeki tüm haklan bloke edilir KIZILAY
işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YUKLENİCİnin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY*ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENECİ buna şimdiden muvafakatim beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa, bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENICFye ödmîr.
Sözleşme ve ekr ihale dokümanları olan uygulama projeleri, mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplanma teknik tarif ve Özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
(
Aynca, yapılan iş kısımlarına ah iş kakmlerimn nrâraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yaro sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aym esaslara dayandırılarak aym
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ah fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıktı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümlergözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesiöe göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda igah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş taamlarının da aym esaslar
ve aym bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan İşlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
Geriye kalan işler, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılît, YOKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlemden dolayı, KIZULAY^m bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel YÖKLbNİCİ'den hükmen
ayrıca tahsil edilir ve YfİKT .FMfTnin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar aynca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlarYUKLENICİ’nin borcuna sayılmaz.
Sözleşmenin tasfiyesine ilişkili olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyia KIZILAY;
a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık,
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkur süre içiı
işi tasfiye edebilir.)
9/16
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZII AY’ca lüzum kalmaması veya
KIZILAY^ın yapılacak işi maksada yeterli girmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZILAY* m
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi, .
e)İşin yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZHAY’ca kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
geioıesi:du[Û83DD(^ sözleşmeyi tasfiye edebilir.
. ■. d)YÜKLHNÎCÎ’ıım ölümü, ağır hastalık, iutukhılnk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istemknesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmelin
devamını yerine getipoek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla /belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederde taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durmimnda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLEMCrnin oîtak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağtr
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamım diğer
ortaklan yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile bittikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YTJKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri, mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyfloameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya İş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait Özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayak olarak tüm iş kalemlerinin miktarları betirienmelîdir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalenderinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanknnm yam sıra yerinde yapılan uygulama da esas ahnarak) aynı esaslara dayandırılarak ayaı
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatm belirlenmesi, belirlenen bu
fîyatlarm yukanda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tfim
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel İle, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme onunnm
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bo gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerm götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözkşme kapsamındaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YUKLENICTnın şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşılığında el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda bulunamaz.
YÜKLENİCİ’’nin bu dımımda kesin teminat ve ek kesin. tembıatlanmn, YÜKLENİCİ’nin
taahhfirimıifefri tamamlamış olduğu iş bölümü kadarid kısmı tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kışını geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ile sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra serbest bırakılır.
Madrig 27- TgfZTIAY?M GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ taıaficdan, KIZELAY^ onay için teslim edil® rapor, iş programı'v& dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en feda 15 {onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi üe bu beli
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, doküı
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YTJKI .EMİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde
1 0 /1 6
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SURESİ:
Kabil edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmem esi
hafinde sözleşme bedelinin 5/10000 (Onhmdebeş)’i oranında gecikme cezası, gecikilen hergûn için
YUKLENICİ’nin alacaklarından veya KESİN TEMEVATTndan kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARPndan kesilmesi durumunda, 15 gön içinde Kesin I eminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafindan
tama iblâğ edÖir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KJZILAYher gön için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beldemde ve bu süre sonunda dâ iş bitmediği takdirde,' sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
Fesih tarihinden itibaren YUidENICTden ceza kesilmez. YUKLENICİ7ye yukanda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENÎCİ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarındankurtarmaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER: , .
Sözleşmenin 7 Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir.
- • KIZILAY*in onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak KIZILAY’m kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işîe geröeme ohnası,
• KIZILAY’m yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
• Sosyal step ler dolayısıyla vaki halleş
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çahşünlamaması dolayısıyla ımalatlann
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin is üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENICTnin bunlara sebebiyet vermemiş olmağı ve bunların Önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların oluş tarihterindoı başlayıp, 15 (Oubeş) gmı içinde yazdı olarak
Ki/Ji-AY’a onayh belgeleri ile birlikte bildirilmesine ve YUKLENİCTnin talebine bağlıdır.
Bu hususların takdiri ile sure uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY*a aittir. YÜKLENİCfni n
süre uzatanına bak kazanması kendisine zarar ve tazminat v b gibi başkaca herhangi bir hak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alinmiş olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre uzatımı verilmez
Madde 30- İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığî her türlü araç, malzeme, îhzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri üEe işin biten kısımlarım, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kesin kabul
itibar tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sigorta primini kendisi ödemde
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası daimde, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak
sigorta ettirmek ve poliçelerin birer nüshasînt KIZILAY’a veçmek zorundadar Aksi halde YÜKLENİCİ
hakedişi ödeşmez. YÜKLENİCİ* nin Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şartlar ve hükümler
30.1. S^ortaJann Ge«el Ş ardan
30-1-I- YÜKLENİCİ, Söyleşmenin bo maddesinde öngörülen sigorta. yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması öncesinde» Sigorta Gene? Şartlan Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü* nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakiki durumunu bildirmek üzere teklifiîame, soru formu
veya talep fonrro gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda bötanacaktır: .
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmece yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hususian kaydettirecektin
a)
Bu poliçede lehdar Turk Kmlayı Genel Müdürlüğü olup onun y.azıh izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez vefreya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
i şartı ile
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine 2eyilname dü
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatım, sigortalının talebi üzerine zeyi
si şartı ile
arttırmak zorundadır
11/18
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY'ım kanuni adresine yapılacaktır
Yalnızca sigorta ettiren olarakYÜKLENICTye yapılacak ihbar ve tebliğler geçersizdir.
e)Sigortacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi, KIZILAY’a ulaştırmakla
yükümlü olup^sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öne sürerek başvuruda.kesinlikle
bulunamaz yebu sigortayı fesih edemez.
0 Sigorta Genel Şarttan ve/veya plaânanlann yapılacağı reasürans şirketlerineait standart^ hükümler
hukuki olarak sigortacı sommludun
g) Bu-poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyjfaame düzenlenemez ve/veya özel şart İlave
edilemez.
: C1) Sigorta sûresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi iie ilgili olarak KIZILAY5m
YÜKLENİCİ' den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZIlAY’ca yazılı onay venlmesi.
h) YÜKLENİCİ île KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha sonra
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin aynlmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir basar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imtina ettiği takdirde,
YÜKLENlCînin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gön içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KEELAVa yazılı olarak büdirroek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ bü poliçenin Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümleri altında Soru Formu veya TekKibaJneyî tam ve kusurssz har şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir. Bahse konu teklifname bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler: Sözîeşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir.
1) Sigortalı: TQrk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortala Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yemşehir/Ankara (Not-. YÜKLENİCİ adresi
yazılmayacaktır).
30.J 3 - YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafindan yeikilendırilâiğİ hususunda belgeleri temin ederde KtZTLAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir- Primlerin ödendiğme dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun aslını
KIZILAY a poliçeler ile birlikte ihraz edecektir. T.TiC’nm 1295, Ye 1297- Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi karariaştırıirniş İse YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafindan onaylı "Sigorta
Pirimi Ödeme Planı11nın bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY'a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı* nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, hnzah ve kaşeli makbuz asıllanm, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ihraz
edecektir..
30.1.4- Madde 30.1.1'e göre verdiği beyanların, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyiînamelerde hakikate aylan veya eksik olduğu gerekçesiyle,
KIZILAYmuğyayacağ? maddi vc/veya manevi kayıplar KîZILAY’a maliyeti ne Olursa oîsun % 10 (yüzde on)
fazlası ile YÜKLENICÎ alacaklanndan, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
30.15* Sigorta kapsamında herhangi bâr hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin Veya risk bedeli
KIZfLAYÂ ödenecek ohip, YÖKLENICTnm meydana giden hasarı eski hafine getirmesine bagîı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KJZfl .AY, YflKLFNİCÎ’ye tamûn bedeKni peyder pey ödeyecektir
3 0 İ- Sigorta Süresi:
Bu madde kapsamında bulunan ALL Risk İnşaat Sigortalan sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak geçici kabul itibar tarihine kadar devam edecek; geçici kabul itibar tarihinden kesin
kabui itibar tarihine kadar da {12 ay) bakan idozu kapsaina ayrıca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu -olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacaktır!.
30.3. Sigortanın Y aptırılm am ışı Durumunda :
ı
YÜKLENİCİ, madde 30.1’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve : jgiİi belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KİZil AY‘a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir. C lay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girccektir.
12/16
Sigorta Poliçelerinin tümü yukarıdaki hükümler uyarınca KIZILAY7a ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENİCİye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Aynca poliçelerin zeyilnameleri güncelleştirilmesi aşamasına gelmdiğinde, KIZCLAY’ca talep
edilen miktar ve şarÜaKÎa zeyilıwme düzenlenip KIZILAY ferafindan onay verilmedikçe
YUKLENICl'ye iıakediş ödemesi yapítmayacakñr.
Zeyilnameierin gecikmesi durumunda KIZILAY,. YÜKLENİCİ alacağından keserek veya
YÜKLENİCİ .alacağı yoksa teminâtından. î t l e r d i , zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZEAY’m gerek poliçeler geekse düzenlenecek zeyilname tere vereceği onay,
YÜKLENlCİnin iş bu sözleşme gereğisigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafindan onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgfli belgeleri ve zeyilnameler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCİ’ntn sigorta yükümlülüğüne güre, YÜKLENICFnin ve/veya Sigortacının eksik: ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış obnasmin KIZILAY onayından sonra tespit edilmesi halinde daM YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31- KÜLTÜR VARLEKIARININ KORUNMASI;
YÜKLENİCİ sözleşme konusu.işlerin iş sahasında bulunacak fosil, pata, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07,1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım
Koruma Kanunu uyarınca işlem yapar ve derhal duzumu KIZELAY’a bildirir
(
■
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİS RAPORU:
Y üklenil^ işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KİZİLAY’a teslim edildikten sonra, kesin hesap düzenlenir..
Kesin hesabm yapılmasında, Türk Kjctılayı A hm - Satım - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyalan, KIZILAY’ca tâfcp edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.,
YÜKLENİCÎ’ye yapılan bildiriye rağmen h am bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ1nin gıyabında yapılır
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt .ve kesin hakedtş
raporu tamamlandıktan sonra, durum yazı ile YUKLENİCFye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KIZILAY’da YÜKLENİCİ’nin incelemesi ve imzası için hazır bulundurulur.
Kesin hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde Kesin Hesap kayıtsız ve
şartsız olarak kabıd edilmiş sayıhr; bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
YUKLENÎC^nin hiçbir itirazı dikkate alınmaz.
Şöz konusu jş için hakedişler ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gercğince hakedışlerden. kesilmesi gereken vergiler ve YUKLENICTnın
KIZELAY’a olan borçlan kesilmek suretiyle yapılır.
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY^ borçlu çıkarsa, KIZHAY’m kendisine yazılı
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30 gün içinde, aynca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZILAY* a ödemeye mecburdur. B ıı.yükümlfiltiğHn yerine getirilmem esi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklarından
kesilir.
Kesin hesaptan sonra dahi Y Ü K l^N lCİ’nin her ne sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu mikian KIZILAY’a ödemeye mecburdur;
Kesin hesap ve kesin hakedîş, KIZILAY’m onayından sonra geçerlilik kazanacaktır,
işin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolabı tasfiyesine
KIZELAY’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş du ^uçulup tasiıye
ediîerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
13 / *16
Madde 33-TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER;
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Bu iş için öngörülen
tem inat sûresi 12 aydır.
.. YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi b ir .şekilde
korumak ye-çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş îmalatlârıri veya
yapıların KIZILAY tarafindan kollanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCî’nin
kusurjan dışmdaki nedenlerin gerektirdiği onanmlar bakım yükümlülüğünün dışmdadir. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan küsur ve aksaklıkların giderilmesi ye teminat süresince işlerin
bakım giderleri YUKJUENlCİ’ye aittir.
Madde 34- KESİN KABUL:
K esinkabul için belirlenen tarihte, YlJKLENICİ’nm başvurusu üzerine, kesin kabili heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, VÜKLENICİ tarafindan yapılması gereken, sürekti balam
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
Sürekli balom hususunda YÜKLENİCÎ’nia herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule- elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma vc ekşitmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’nin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu
kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek: Eir kusur ve eksiklik görülmediği tâlafede
KIZILAY yönetmelik bükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu söre içinde,
sorumluluğu YÜKLENİCİ'nin yöncltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir .
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafindan bir tutanakla tespit ediKr ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi İçin kabul heyetince uygun bir süre belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen sure içerisinde giderilmesi hususunu
YÜKLENİCrye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafindan giderildiği KIZILAY1ca
tespit edildiğinde kabul işlemi.sonuçîandinlır,
YÜKLENİCİ teminat suresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda,
KIZILAY^m kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZILAY YÜKLENICİ’ye
sözleşmenin 2& maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’sîni nygolayarak eksiklik ve kusurfann
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) gönü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse
yukarda belirtilen bekleme cezalarım YÜKLENİCİ5nin hakedişindeo, hakedîşi kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir.
: Kesin. Kabul Tutanağının yetkili makam tarafindan onaylanması ile kesin kabul işlemi
tamamlanmış olur .
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ;
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
YÜKLENİCİ'nin bu işten dolayı KIZILAY'a heıhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici v \ Kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik x urumu’ndan
soğak damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENİCTye g L İŞ$ir
14/16
Madde 36- GEREKLİ İZİN VE OlSiAYLARIN ALINMASISözleşme konusu iş ile ilgili olarak, gerekli izin ve onayla YÜKLENİCİ tarafîndan alınacaktır, izin
ve onayların alınması ile ilgili tüm iştemtec ve îöm m a sa t ^crgi> harçlar YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır ; •
Madde 37-HfiKÖMLER ARASINDA ÇELİŞME:
. İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri He diğer belgelerdeki hükümler
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SİK Lİ VE YERİ:
IbaJe Şartnameleri ve elden. Yapım Şartnamesi,. Sözleşme ve ekleri ile dtğer belgelerdeki
bükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözûmuıuîe taşınmazlarca bulunduğu
illerdeki M ahkemelerce İcra Daireleri yetkilidir.. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti
YÜKLENİCÎ'ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Jhate Şartnameleri ve ekleri. Yapma Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri öe diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulanmaması sebebi ile yeni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir
Madde 40- TEMJGAT ADRESİ:
KIZILAY: Türk Kmlayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç î Sok: No'32 Yenişehir/ANKAKA
YÜKLENİCİ:.................
Tebtfj^çtAdresi:
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni ikametgâh olarak bildirir ve kabul eder.
YÜKLENİCİ îte KIZILAY arasındaki Dışkı kesdlinoeye kadar yakandaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde YUKLF.NÎCİnin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY’a noter kanalıyla bîldirilmediği takdirde veya verilen adreste
YÜKLENICFnin bulunmaması haiierinde doğacak sorumluluk YÜKLENİCÎ'ye ait olacaktır.
M adde41NEKLERİ:
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir.
Bu sözleşme kapsamındaki işler için KtZILAY’m verdiği proje ve mahal liö ö e ıi’YÜKIH^ICt
tarafîndan hazırlanan KIZILAY vc ilgili kurumlar taıafindan onaylanan projeler YUKLENICİ'nin
hazırlayacağı ve KIZILAY'm onaylayacağı bütün iş programlan ve benzerlerinin yam sıra;
A) İhale Şartnameleri ve ekleri.
B) Yapım Şartnamesi ve ekleri.
CJ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Gerel M üdüriü^ Yapı İşleri İnşaat, Makine,
Elektrik Genel Tefoıik Şartnamesi.
D) Çevre.ve Şehircilik BakanlığıYapı işleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursanfcş Listesi
F)
Proje
G) Tekmk Şartnameler (inşaat, mekanik ve elektrik)
H) Yapılacak İşle? Listesi
Bu maddenin (CJ)) şıklan sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmedin eki
15/10
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafindan tam olarak
... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak im sı altma alınmıştır
okunup anlaşıldıktan som a.... .
TÜEKKKILAYI
YÜKLENİCİ
16/16
D
TÜRKKIZILAYI
1868
1
ı.
ANKAJRA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZI LAYI CADDESİ,
N O :l ADRESİNDE KAYITLI TİJRK KIZILAY! ETİMESGUT
YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE
B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARI MI İŞİ
i
I
YAPIM ŞARTNAMESİ
J
i/3
YAPIM ŞARTNAMESİ
M ADDE 1 -İSİN YERİ:
Ankara ili; Etimesgut ilçesi, Türk Kızılayı Caddesi, Nö:l adresinde kayıtlı Türk Kîzdayı Etimesgut
Yerîeşkesi;.
-
M APPE 2- feİN KONUSU:
KIZBLAY'm verdiği, projelere ve yapılacak işler listesine uygun, Sözleşme, ve ekli şartnameler
doğrultusunda, gerektiğinde yasal izinlerin alınması, tüm işlerle ilgilivergi,resim; hgjç /re benzeri giderler dahil
her türlü gider Yüklenici tarafından karşılanmak üzere Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Turk Kızılayı Caddesi, No: i
Adresinde Kayıtlı Turk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması îte B Açık Garajı Tadilat
ve Onanını İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapdması işidir
MADDE 3 - GESİTLt HÜKÜMLER:
a) YÜKLENİCİ, ihale Şartnamesi, Sözleşme ve Özel Teknik Şartname' nin hükümlerim, bu ihale
dokümanlarının eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir.
b) . İşbu sözleşmenin maddeleri ve ekleri (proje, şartname, yapılacak işler üstesi vs.) arasında çelişki olduğu
takdirde KIZILAY kbineoîan tercih edilecektir.
c) Butun kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya E323LAY5m görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kunıîuş KURUM adına yürütecektir.
d) ihale dokümanlarında "gün" olarak belirtüraı bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim gönüdür.
e) Yıkım, söküm ve inşaat sırasında mevcut tesislerde* çevre yapılarda su, kanalizasyon, elektrik, gaz vc
belediyeye-ait yol A^-ait-yapi-tesistermcb-ve_dolaylı -olarak üçüncü, şahıslara ait .yapılarda meydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorunda olacaktır*
f) foyret işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kuraUannm uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir YÜKLENİCİ firma, iş güvenliği için uygun uyan levhalarım asacaktır.
g) KIZILAY Projeyi vermiş olsa dahj, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma sorumludur.
h) YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapım işlerini gerçekleştirmesi için, gereken teknik kadro ve
teçhizatları iş yerine getirecektir.
i) Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapîlması ve/veya KURUM’un onaylayacağı
laboratuarlarda yaptırılması YÜKLENİCİ' nin yükümlülüğündedir. Testler YÜKLENİCİ ve KURUM elemanları
ile müştereken yapılacaktır.
j) Tüm imalatlar İmalat poz listelerinde belirtilmiş olan ilgfli resmi kurumtarm (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, M S.B, Vakıflar Genel Müdüriüğö, Küftür Bakanlığı vs.) imaiat poz tanımlarına uygun malzeme ve
işçilikle yapılacaktır. -k )- KIZILAY5m kabulü yara sıra; Belediye, BEDAŞ ve TEDAŞ vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgfli her törlü masraf YÜKLENİCİ ye aittir.
1)
Kalıp iskele« ve iş iskelesi imalattan anahtar teslim götürü bedel fiyatına dahil edilecek obıp
ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu imalatlarla Sgili maliyetler ilgili imalatların teklif birim
fiyatlarının içinde kabul edilecektir. (Örnek; iş iskelesi boya, sıva v.b. İmalatlar içinde düşünülecektir).
m) İnşaat^ peyzaj, mekanik tesisat veya elekirik (tsjbsflt vs- iucilatlaıı için heıbaugi bir nam veya isim
altında nakEye bedeÖ veya naküye fiyat iarkı ödenmeyecektir.
n) Soknmden çıkan malzeme YÜKLENİCİ'ye ait olup bu husus teklifler hazırlanırken dikkate
alınacaktır.
o) İmalat yapımlarından artan malzeme ve İnşaat artıklan ile molozlar, hafriyat —moloz -kınm ipşaat artıklan vjJer şantiyeden ve inşaat sahasmdan uzaklaştırılacak ve bnntar için ayrıca yükleme
p) Hainyat için zeminde çıkabilecek kaya vs. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zammı gibi hiçipr ad
altında fiyat faikı ödenmeyecektir.
q) KIZILAY yardım amaçlı Dernek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu dununda
Şehircilik Baklalığının 2013 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat aı
malzeme ve işçilik oranlan esas alınarak, yüklenicinin yapım imalatı teklif bilim fiyatına ihale tenzilat
oranı uygulanarak yapmış olduğa işçijikve sarf malzemelerine ait bedel, malzeme fiyatıma doşürülmesiyle
ödeme yapılacaktır.
r) Ara depo bedeli ödenmeycccktir..
v S) Mevcutta bulunan molozlar Yüklenici tarafindaa atılacak olup, bunun için ayrıca ödeme, yapılmayacaktır
t) Gerdelimde kurumlarÖan alınacak onaylar ve izinlere ah tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından
kaışılşuıaoaktir.
u)
İşih söresi içinde -yapım aşamasında- ortaya çıkabilecek proje ve proje revizyonları inşaatın yapımım
gecîklirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Tüm projeler YÜKLENİCİ taralından bila bedel
hazırlanacaktır. Yapılan projeler ve revizyonlarının son halim gösterir As-Built projeler YÜKLENİCİ tarafindan
bila bedel yaptıniarak KlZILAY’a teslim edilecektir.
v) YÜKLENİCİ, ilerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı {as-built) projelerin hazırlanması içki
gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projelet, diğer dokümanlaria beraber yapım sırasında
her an idare içra hazar bulundurulacaktır.
w) Binaya ait su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz (doğaigaz uygulama projesi onayı alınarak) vs.
bağlantılarının yaptırılması ve ilgili resmi idarelerden işlerin takibi YÜKLENİCİ5ye aittir Bunlara ait her türlü
giderler YÜKLENİCİ’ye ait ohrp abonelik ücretleri: KIZILAY tarafindan karşılanacaktır,
x) İşin yapımı esnasında işe engel olacak her türîü hususa YÜKLENİCİ tarafindan çözüm getirilecektir.
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafindan ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir bak talep
edilmeyecektir.
y) Projede veya imalat poz listelerinde belirtilmemiş olsa dahi tüm kapı ve pencere ve dolaplar
aksfsııarlartyla bir bfitûn olarak dûsanfllecektir. Aksesuarlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Kurumun seçip
onayladığı aksesuarlar (kol, kilit, menteşe, ispanyolet y^.) kullanılacaktır*
z) İdare projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı firma
sorumludur.
aa) Kullanılacak tüm malzemelere ah numuneler, TSE belgeli ve idarenin belirlediği niteliklerde olacak,
idarenin onayına sunularak onaylatıldıktan sonra imalatta kullanılacaktır,
bb) YÜKLENİCİ, kampüs alanındaki çalışma kurallarına uyacaktır ve gerekli önlem ve tedhirferi alarak
yerine getirecektir.
cc) Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve ntakuî seviyede tutulacaktır
dd) İnşaatların yapımı esnasında yerleşke alanı içinde ve yerieşke alanı dışmda kaldırılan, bozulan, hasar
gören yol, kaldıran, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline
getirilecek şekilde onarılacaktır. Ooanmlar (aîtyapı vb.} hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek
şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel oîmadan, değişiklik gerekli
olmadıkça eskisi gflri hiamet verecek şekilde yapdacakîm
. re) .Her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bolüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayına müteakip
imalata devam edilmelidir.
. fi) Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafindan temin edilecektir. îş süresince binaya ait elektrik ve su
tiiketim bedelleri Yüklenici tarafindan ödenecektir. Kullanılan elektrik ve su tüketim bedellerinin tespiti için
binaya Yüklenici tarafindan süzme sayaç konulacak ve bununla ilgili her türlü gider Yükleniciye ait olacaktır..
MADDE 4- EKl F.fi
1-Itojeler
2-Teknik Şartnameler
3- Diğer Birim Fiyat Tarifleri
4- Yapılacak İşler Listesi
TÜ R K JK3ZELAYI.
A N K A R A İL İ, E T İM E SG U T İL Ç E Sİ,T Ü R K K I2JL A Y IC A D D E Sİ, N O ; 1 ADRESİN D E
K A Y TITJ.TÜ IIK K IZ ^n^Y I STİbtfESG Ü T YEIÖJE5a6QESİÎn>E Ç E W E D Ü Z E M j^ flE S İ
YAPIIJVIASI İL E B A Ç IK GARA J I TA D İLA T VE O N A RIM I İŞİN E A İT
GENEL PTİRSAîSTAJ LİSTESİ
ÖREME FURSANTAJI
SIRA .
YAPILACAK İŞ GURUPLARI
.45,40% .
ÎNSAATİŞLERI
.
01
01.A
ÇEVRE DUVARI İŞLERİ
30,18%
7,61%
OJ.B
SU DEPOSU YAPILMASI İÇLERİ
01-C
01J>
02
2-A
2-B
2-C
2-D
03
03.A
Ö3.B
04
05
ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞLERİ
B AÇIK GARAJI İŞLERİ
E£9%
.3,02%
MEKANİK TESİSAT
SU DEPOSU POMPA GRUBU
YANGIN DOLABI VE HİDRAM I'
GALERİ HATTI
ARŞİV ISTIMA
22^0%
ELEKTRİK TESİSATI
ÇEVRE AYDINLATMA VE ALT YAPI GALERİ ELEKTRİK TESİSATI
SU DEPOSU BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
AÇ3K_GABATRJ£L£KIRİK TESİSATI
KAMERA SİSTEMİ YAPILMASI
GEÇİCt KABUL ,
GENEL PURSANTAJ TOPLAMI
7,28%
3,65%
15,97%
2,68%
0,20%
6,5«%
0,41%
0,29%
L5y82%
5,00%
100,00%
TÜRK KIZILA YI
ANKARA tU , FTİM ESG Cr İtÇESt* TÖRKKIZILAYI CAlVOESt, NOtl AöftEŞfeiOT/KAYrrU
T&EK K M IA Y I ETİMES<5ü T YfilRLEŞKESÎNDE-ÇCVIlfc DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI
TADİLAT VB ONABPVIltŞİgfE A İT ÇgVR£ YK gEHİRÇflİK BASAWTiCl ¿013 nU C B teİM FİYATLABI
• '
: tZEBİNDEN İ N Ş A A T I JCTKSt
ÇEVRE DUVARI İŞLERİ
Sır« N«
tım ıhhn H ıı»
te n a
I
2
04.769fiXt
15.00Î/1A.Y
3
4
16.O5C/04Y
1S.1R5/I
<>lOOBari)â£M"V3t3?da vedftptr.'dc k b ara üe
-•
$4akiı^ ile viımnsak vc-v*t topıak kazıhoası (serbest k « z )
Beton sacualiode D redm n g » s a ta ah^an ve beton pampasıyla bealaa,-C2Ciû5 basın; dsysncu sıu fim b
b e lra dcfcnİHiHd {beton nakii dahd)
M erine üe.{fc*nirfi vc deoıirsiK beionJnşaatın yontması -
5
ÎS.193
H ertüıîü dı$ SıVû
6
7
8
18.198/22
18.198/29
2Î.017/T
Dflbııe oıcggyüacp dem dik. parapetTC ftarpuşta safadnusi
H g rtfd a tJçnıir (ta p u peû « re. canKfc^fcrafcT2İıık,p3nnakhk, s a t kim vkO înıakîrtanrt şetsümesi
PIsyvrtK'd 3c-yapıbn düz yüzevli ç jfta t beton vc betonarme kalıbı
9
12
13
14
21.005/TK
23.D14.Y
23J>IS.Y
2J.176.Y
Tefcstflr uypJJtamab sacdan beton kabbı
fft ft- f l l ?. mm ngroOrta b d e n m H : frıfaljhmılrt M ltah u si, yerini» hnırimma
W td - Pt ?Jt mm TMTvnrift betan f t j i t ^ıTmjfornan htftflhncsi, -verine knnuhnaS
Cfcpttdem ir isleri vvfnSm m
15
25.015/1
Demir nnaJaiın bir İcat and paj iki kal sentetik boya ile bovanmast
16
25.016/1
17
27.SÛ8/MK
D enw im alattı Üa !cıt anli p » iki Lal sentetik boya ü* boyanması
35(1 t jr m n m ln AnA u harçla ir-ir f a t tiTfmf; Aîtt. ava yapıTması
18
27.578rosk
Her »Hii^ıibn kandr davar üzerine asozayit kapb beton hsıptuta -yambrası
19
INS-01
V9 venne talnhnatr
w
Birim
rat
m*
m? •
v m7
kc
Dİ
ıH1
Ton.
Ton
■*
m1
nf1
Uf2
iö2
m2
Siyfcî /* .
S ü D E P O S U Y A F O M A S l İŞ L E R İ
Sua Wo
1.
tn a b lra Ç te si • .
Poz!«»
15.00I/2B.
yfakine i e facrdeıioKk vc pı-n^TiViE ynntıwıV
>
sert toorak Vn>ıKn«j
-
ejciaı
m’
>. _
2 . 1S.Î4Û/4/TK
ilalcinc de (tdpiak doteanan) şetme» sobma» s k t ^ e ı te yapıhaasr
Itf
3
15J4Û ÎB4
OfaDOkoiN^nk h ım w ^ ia lm d OesıloslırıTflraL boru tabam v at^ am ssıv ap d ın a» ■ .
m* '
15.14ÎV8
Cöfcii île dresaiyapılması
Beton samralkjtfc üretilen w ya satm aLcao ve beton pompasıyla İse dan, C8/10 basınç daysmaı.sını£ında
7dxm dâkflhbsi (betcaı nokK dahil)
Betûö jantça] inde flredfen
aaön alman ve t a c a pranpasiyîa basılan, CZS/30 b a s a ? dayatıra snnfimda
beton dokalfflcsiftctçn naHi dahil)
ft) 200 mm çapm ıb spkal sanmh PV Cesaslı to n d a n ım temini yerine doyenmesı (dreoEj, yağmur aıyu ve
tmslİTiKfm İOA'|Tİd 4
m*
rrt*
.'•4
5. ' ' m ö 5 iW î.Y
6
)6.05M 6;Y
7
m1
m3
m
8
1S=461/042.Y
?
18.461/003.Y
Gçi)îçfc3Öİ keçe Sdihncsi (25015^1^
3 mı» h lm U tia ctastOMff esaslı eaiö tQlQ taşıyıcılı TC 3 ıran kahnlılcta dastomCr esaslı polyester t e f t
hüryiedj poJimrar bftDmJO ©fttUcrie İlci kadı su ^ h tu m y apılıiE i
10
19.056rtX
K-iicuyucn Drenaj Levhası Serihaesi
m1
1)
1&50MB-Û
m
12
iî>.085rt)04.Y
B f2S/5JTiiJi l kalite W C su tu u cn bandı ile sudm nfulık ire inşaat decû yapılması'
Ehatomcnk reçine ts a J ı sıvı plastik k e to n a mataenıegi flo fite ta h r i f t i olarak 3 kat- halinde to p la m !^ m a
knhnlıkia su ynhiıım yapılması
m2
13
21.017/I
Ptyw w d (Shn kaptı) ile yapılan d i z yüzeyli çaplk betea ve betonsrnw fcairtx
nr*
0R* P> 17 jm jı^n t1 rin hrtwı m lilrH ihıftm ın hUfllnma y r iıte Ivmailfflagf
Ton
Ton
_ 1 _ 4 _ 23JH4.Y
m
35
23.0TS.Y
0 1 4 - &2& itim nervOrlfl befon çelik çutufimmn mkntoıcgi, yerine knraıhüflSı
16
23.I76.Y
Çeşitli demir işlo i yapıtnda
17
23.244/A
Naturdmoat etoksallı profillerle ı s ’vahtmBczL alA M yum doğrama « a fa ft y p l i m j ı
18
23.244/F '
N a to d - n tt ve daksaOt ISt yatrunlı alüminyum dogrnna imalatı ^npılması Y6 verine konulması
kp
19
25 0I6A
m1
20
25 .0 3 « !
Dcıjliriinahtm ılcîknt m ii flas iki kat sentetik boya ite boranması
Çıplak beton veya ine® sıra özerine astar ç d a k jık nWmn
p tııb e^ u a İK flik ısK ra lc D T C B ta c
kaplama ya^lrca®
21
2 5 0 ? 2/9
m3
22
26.007ıD83A
Y m i fevalı vûzeylere astser n y ^ a ıtjra l: iki h t su bazh (mat) a n tib ekta iyd boya yapılması
30x30 cm ebadmda rityefyüzeyli, her ıenk ve desende, sıdı porselen (granit) karolar ile fiı^ lı dOşonc
kaplaması y s r â n s ı (Favims ve seramik Y<spLjttnctst ik )
23
26.601
MûZftyİk m crtivcn basamağı kaplaması Onulması
m
24
26.702/CI
3 rm tabnlıpında renkli ım ım fr jjlaUar île d ç denizlik japılm as (3 xJiOıSerbeslböy}
m1
25
26.752/C1
3 cm kahnlı£mâ& rcnJdimöltter plâklar İk parapet V^tOttSl(3x3frr5erbegbcjy)
m3
26
2 7 J07M K
500 kfc çimento dozhı harçla tek kal
m1
21
2732S/3
İnce sıvadaki Sıvah v b .y te c y k rttic h n e 3 mmkahnlıSmda s te n aîçı kaplamaytnttlinüSı
m2
J.JıJz rooTa^ıS ooşeoıc kaplam ül yâpıJı ırası
m5
m2
Z55
**
yerine koouhnssı
H
m2
m1
s m vamlnası (BcMıi duvafb Su depolan için)
29
27.S&1/MK
200 Vp>çimento dozhı Tesvide Tabakası Y&pıfaneı.
3Û
27.5S3^ î K
2^mki)hnlı»YrKİ!v400k£CÛnano4osln93PV3P<ln‘a5i
3)
28.042/TK
32
2&^4*CÛ3_Y
MftA»İ'kostmkayardaıa siliknn İle 4,00 mm kalmldoa renkse doz cam takılması
Madeni kanStrA k^SU piofil K y a ütadeni ç iq İle
mm kabalıkla* 12 mm ara beçkiklu çift camlı pcnctrfi
rjinVjü nkilrm a
33
AO*
Conune >c kapı Vüıdmİn verine taioJötası
34
BÛ1
Ispanyokîtakunrtun yerine takıbnaıı (Kol. denir ve leferuâüı)
35
B05
S ur e dnün ^ ıin c takılması
56
B16
Menteşenin yerine takılması
--
m2
y
m1
m1.'
Adet
Adet
. .
| Adet
V
Sayfa2/A
\
,.\ <
-
is
Tujvkt
.
-
..Ç E V R E D Ü Z E N L E M E S İ Y A P IL M A S I İ Ş L E R İ
,' .
_
tnMİ«>w r r â d
Bircn
3
12-219*1-1 -
4
1 2 2 I9 G 7
& =ftl5X L60m K ^1.00 M T iÇÇAPttiDA B U H .K O tiE N T O D 'ST M U A BACA-GÖVDE YÜKSE&LlûI ”
»det
ÂYARBÎLEZK3
H*0.60M. l.OMT İ(>_BUH_KIFRLCU A S İ C O N T A U ,^ DZ. PR5P.MUA YENE BACASI
GÖY<Bİt&3ĞULE BACA TEŞK İli
Adet
B 200 MMJÛK 500 DZ: BUHAR KGREÜ,MUAYENE BACA Si TABAN ELEMANI SLSÜACA TEŞKİLİ
Adet
C lG ÎR İSaO K ISE j)
BÜHARK0RLÜ tENT5 G R £ CONTALI, 500E>Z.PFEFARMUAYENE BACA £O N K . ELEMANI (H=0<55
Adet
rat. 1.00 mtlCGAF* .
S
14.002
61 jte a s tttp n tr b d jiH S )
m*
6
İŞ.001/2B
M drinc i t her derinlik ve genğEkte yumuşak W sert toprak kaahnası
m»
7
IS.Û0Î/IA.Y
M akise î k yumuşak t e s*rt toprak ¿azıtması {sttbesr k a a)
rf
8
15.1«tfB 4
GrafflloaKtnk taun vc çd u lm el 3e sıkıştırarak boru (abam vatakkuoas yapılması
m*
9
15.140/İB5
m3
10
Î6.05CU01Y
11
I6.05W04.Y
İ2
17.150 MAK
13
17.176 m at
Makine 3e tuVCUOb kura çakıl temin edilende. flttfctna ile serme, sulama sünştınna yapılması
f o to ı santralinde tirctDea veya satm alman vc beton pompasıyla M a n , C&/10 basınç dayanım sn ıfim k
beion dfltoijncşi fbeioo nakli cfeJlil)
Q dan <jmtndiı*ie üretilen veya salın alman ve beton pomp&Sıyiu basılan, C20Ü5 basınç daym un SMltinda
betto dökûloıesi (beton rakB dahil)
&cm yoJacHiğuıde beyaz çimentomu buhar Icüıfü betcaı paıfcc taşı üc d&ş&ae kaplaması yapılması (her « d ve
desende)
75x3CbtlS cm bcyodanndanûrmal çünentohı buİH rkM a b e ti» bor*ir döşenmesi <pahlı, h e -ronfc)
İKajcefitsiBUk eftüme davcam ı 3.5 MPa)
14
18.001/FMY
25
İS. 183/1
1«
İS, 1*5/1
17
I 8 .ı« v n :
1&
18.191
Bordür sâkâlmesi
m
19
1S.233/5B
0.70nun Ttapczoîda] AKm, ic v la ^ S tû l 0) Çmı OrîHsd Yaprlmaa
m1
20
122202-ÎB
200 mmç3T>llida Vtırafie kanJdizasviHi bonosu teorini vu Ytriûe (Jüsotekşİ (SN 4)
m
21
21.01?/]
P1aywood ile vûOJİaû dCft yüzeyli Cudak betOJ) vc betonarme kalıbı
W?
22
23.0IÖ /Y
Nenlllto Ç d ik f tx ın n Y e râ f K onufana
Ton
23
23.014. Y
0 S-0 1 2 mıu Dcrvcılü beton ceük-çvtnftunnn bakfihuesi. vetiue konolm sı .
Ton
-24
¿J.1S5.Y
2J)0 ™> Vülınlı^mda Sicak hadddetımii sacdan bl&nc kapı h m n yapılması vc verine k û c n te il
Jeg _
25
23.176.Y
Ce&tft&flar işfcfivapilaıası
kg
26
232SSAB-1
tf ANAİİ7ASYON İNŞAATINDA KIRPÖKÛM BACA KAPAĞI YAPILMASI YERİNE KONULMASI
77
>*?W İTU 7
fCanal>n«m w V*»m w Rııvıt Wsnl1srrr>ılj. SfelO PiMrfîm f?<pn Y iıpim iK iıcY erine Konıılmasr
28
25.016/1
29
25.036/1
IVmıV foîsJsttn ifcr İra/ «miı (OS )V>k& sentetik boya îte bûVaMJ»»«
Çıpiak beton veya incc sıva ttzcrâc aSUr çekûereV akrilüc esaslı m et utalzcsi île istenilen her fenkte toya
yagnlsuBi
m?
30
25rD4S/7A
Yeni sıvah -yftzeylere astar uygrianaıak iki kal sn barfl intaı1) amibakleris«! boya'yapıhnnfr
m2
31
2<50*I/TX
Waihbeton îte döşeme v c «itiVBrkapianjasj
m1 .
32
27-SDlmak
250/300 CîıûöItD dczJo barcla'DCZ SIVA vasıtaası(I)i5 duVûrvüüevIeri ile bodnun İC duvailânrida)
33
27.528/1A
AlC5asta»‘('p«ti2İı)’ıii5ilmafy
34
275S1/M K
2Û0 Le cûnaMâ dozlu Tesviye Tabakam YspıJına^
35
tlŞJS-02
RiL’/iı îûriOhı cıaraj kttiMSı yapılmadı vc verine tîıkJcûSıy
36
IN$-03
Cam boînıe duvâr va0ilt»as<
T
.2
öıusaoe
J2 .2 1 9 Î/J
.
m3
m3
m2
in1
190nım kahntigınds lXf$EY IM 2 K L I TUĞLA (290x190x235 nım >> ıhıvarya|Hİmûti
Makine ile çnnfiûto harçlı ksıjfir ve horasan Joşaatm yi fcdması
m1
Mafrtn*ı7cdcmırii -mt ıİM iim ıb e a n m M tm v ıb h ia fl
m5
De Kıcmatas. sase ve asfalt ¿oktfmcgi
af
o»1
CDıs r o c l^ s r için)
m*
‘
C
^
|
im 1
t
LV '
7k / L İZ
v
i
B AÇOK Ç A R A JI İŞ L E R İ
Bîrim
PtafeNo •.
Her tOvU; =c» Pve.çinko Yb; ^gmnrofııjgD sökBkaea
tti
1S.19&2
Her tarta sac; Pvc, çinko vb: yajm urbcgu.^ ^ftkflhnrsi- -
m ..
3
38.49S/1Ö
Çalvmlzli a t . aJtoinyun^cam elyaf lakviyriî vb. çatı Crtifcrt söJaStıiesî
ma
4
18,198/14
Çaü ojtıigo altınıfairt akian kaplama k ıta sı
□ı2
S
18.198/30
Demir çatı makası, profil veya sac boloakiriş» a şıt p b i im abtm sckfibreşı CMSB Li3/A>
Tem
6
1&241/TK
Ahşap çan
î
' 18.Î98/1
2
Çatt örtûsB altına tcdJ ö İZ tahU üe SaptaraayapıtoHsı (meYcat nrateklcr Özerine')
.7
i
O.SOûim kaimhkla’aluldu gah*aniZÜ sac 0c çatı öcttoö vapilnB nfrjtı Üçlüsü Bdddi H ariç)
ıra*
■
m*
8
23.071 Y
FfmflHft ücoûl denirlerin münferit veya bileşik olarak hazutanm as VtYftfioe tCSDiü
Ton
9
23.0S1/TK
H er OTtU)profilde nnrlerifl ıııflufcrilvcya bileşik oturak verim? toım taası ssçüiia
Ton
İD ' 24.061
100 aaa çsujmda bir ucu muflu sert uvc (plastik) ^a&nuf boıusu tefnîm ^ v e rin e tespiti
m
11
2 4 .0 «
9150 mm çapakla sert prc ya&nur ofagu temini w yerine tesbfö
r»ı
12
25.016/1
Demir ûmalalm iki ksi anti pas M Jtat sente*, boya üe hmrsıması
M2
•
TÜRK KIZILAY!
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI C ADDESİ* NO:l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B A Ç IK GARAJI
'
TADİLAT VE ONARIM İŞL\E AİT,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2Ö13 YELİ BİRİM FİYATLARI ÜZEBİNBEN
MEKAMK TESİSAT POZ LİSTESİ
Mh
i
Ü
AD
2
107.635
3
4
5
6
7
8
109.201
109.206
109-208
173107
201.208
201.400
YER SÜZGECİ 10*10 cm.
30-60 m3/h 30-60 mSS İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI
PAKET TtP HİDROFOR
KOLLEKTÖR AĞZI i 5 D m Flanşh
KOLLEKTÖR AĞZI 0 50 mm. Flanşlı
KOLLEKTOK. AĞZI 0 80 rorou Ftaaşlı
KOLLEKTÖR BORUSü 273/5,0 DİKİŞLİ BORÜ
DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU 50 mm
BORU MONTAJ BEDELİ
9
219.1104
PN 25-40 DIŞTAN BASINÇLI KÜMPANSATÖR 30 mm UZAMA 50 0 mm.
AD
10
2İ9.ÎÎÖ6
PN 25-40 DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR 30 mm UZAMA 80 0 mm.
AD
11
1013-102 DN 50 İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SÖOŞHEMAII KELEBEK VANA
AD
12
1013-10(4
DN 80 İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIÖ Şİ IRMALI KELEBEK VANA
AD
13
1013.106
DN 150 İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞI IRMALI KELEBEK VANA
AD
14
15
16
1016.004 DN 50 YANGIN ÇEK VANA
1016.006 DN 80 YANGIN ÇEK VANA
1016.008 DN 150 YANGIN ÇEK VANA
17
1020.141
DEBİMİ 20-126 m3/h H-80 mSS YATAY ARKADAN EMİŞLİ YANGIN POMPASI
AD
İS j 1620.317
D EEM .0 m3fh 11=100 mSS ELEKTRİK MOTORLU KAÇAK GİDERME POMPA
GRUBU
.
-
AD
1
.
097.203
AD
AD
AD
AD
MT
MT"
%
AD
AD
AD
TÜRK KIZILAY!
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, NO:L ADRESİNDE KAYTTLLTÜRK:
KIZUAYIETİMESGUT YERLİEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B ¿.ÇIK GARAJI
TÂDİtAT VE ONAKEVfl İŞİNE AİT
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2M3 YILI BİRİM FİYATLARI ÜZERİNDEN
MEKANİK TESİSAT POZ LİSTESİ
1001.002 DNÎ00 YER OSIÜ YANGINMUSLUĞU (HİDRANT)
2
1002300
ARA2Î TÎPİ YANGIN DOLABI 2r 20 MT ÇİFT HORTUM VE MAKARALI
AD
3
204.402
70 MMPVC PLASTİK PİS SU BORUSU
MT
4.
204.501
PLASTİK PİS SU BORUSU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ
5
( '
AT)
1
ÖZEL.YT1 YÜKSELMEYEN MİLLİ NRS250PSI SÜRGÜLÜ VANA DN 100
%
AD
TÜRK KIZILAY!
ANKARA İL İ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KI7.T1 AYI CADDESİ, NO-1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI
TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT .
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAPOJĞI2013 YILI BİRİM FİYATLARI ÜZERİNDEN
MEKANİK TESİSAT POZ LİSTESİ
- 1 : 210.624
2
210.625
3
210.626
4
210.627
5
1013.105
201.204
6
7
201-205
2ÖIJ206
8
20 MM KÜRESEL VANA
25 MM KÜRESEL VANA
32 MM KÜRESEL VANA
40 MM KÜRESEL VANA
DN İ00 İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKEŞITRMAU KELEBEK VANA
DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORÜ 3/4”
DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU V
DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU 11/4"
BİNA DIŞINDA KANALLAR İÇİNDE DÖŞENMESİ BORU MONTAJ MALZEME
201.800-a
9
BEDELİ
204.801 ÇAP=20MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ FN 10 POLİETİLEN BORU
10
204.802 ÇAP=25MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERÎSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
11
~Î2~ 204^03— CAf=32MMrPEr63-Sfi^îFLSDRr«-SERİStPN-H)^Ofeffi™EN-BORU------------------13
204.804 ÇAP=40MMPE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
14
204.805 ÇAP=50MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
15
204.806 ÇAP=63MM PE 63 SINIFI SDR 13 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
204.811 ÇAP-32MM PE 100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
16
204.812 ÇAP^40MM PE î 00 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
17
204.8î 7 ÇAP=110MM PE 100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
IS
BİNA DIŞINDA KANALLAR İÇİNDE DÖŞENMESİ BORU MONTAJ MA f .TiFME
204.902
19
BEDELİ
AD
AD
AD
AD
AD
MT
MT
MT
%
MT
MT
M T^
MT
MT
MT
MT
MT
MT
%
TÜRK KIZILAYI
ANKARA İL İ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜKK KIZILA Yİ CADDESİ, NO: 1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
K3Z1LAY1ETİMESGUTYERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI
•
TADİLAT VE ÖNARIMI İŞİNE AİT
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI ÜZERİNDEN
MEKANİK TESİSAT POZ LİSTESİ
¡SMSltilİM
î
165-708 Panel Radyatör FKKP-600
2
170-201 KöşeTijpi Radyatör Musluğu 1/2"
3
201-HM Dikişli siyah borular 1/2,p
4
201-105 Dikişli siyah borular 3/4 "
|iı
5
201-106 . p ıı . n
6
201-500 Bina içi kaynaklı boru montaj bedeli %25
7
216-810 Çok hızlı sirkülasyon pompası 4-6 m3/h
8
-241-406 Kauçök Esaslı Pref İzole l/2°-9 mm
9
241-411 Kauçuk Esaslı Pref İzole 3/4"-9 man
10 ; 241-416 Kauçuk Esaslı Prefizole l"-9 mm
11
231-103 Boru Boyanması Sutyen île 15-50 jnm Arası
12
231-301 Bora Boyanması Alüminyum Boya île 15-50 mm Arası
f
Mt
Ad.
Mt
Mt.
ML
%
Ad
Ml
Mt
Mt.
Mt
Mt
’
i
TÜRK K İZ II AYI
ANKARA İL İ, ETİMESGUT İL Ç E S t TÜRK KIZILA Yİ CADDESİ, NO:I ADRESİNDE KAYITLI
TÜRK KIZJGLAYI ETİMESGUT YERLEŞKEŞİHDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI .
TADÎLAT V E O N A RIM İŞİNE A tT ÇEVRE VE ŞEH İRCİLİK BAKANLIĞI 2pi3 YILI BÎKİM FİYATLARI ÖZERİNDEN
ETİMESGUT ÇEVRE AYDINLATMA ELEKTRİK TESİSATİ 2013 B ^ B F İLE.YAKLAŞIK KEŞİF Ö ZETİ
■ PozN o
71S-310
715-327
715-307
727-525
727-525
727-527
727-52S
5.53.1
742-510
732-102
727-521
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
12
-•
T an ıra
AYDINLATMA KONTROLÜNDE KULLANILAN ZAMAN RÖLESf
3*250 A KADAR T.M $
3*40 AKADAR-T-M-$
:
4*20 NYY K A B L O ..
4*6 NYYİSABLO.
4*4 NYY KABLO
4*2,5 NYY KABLO
ADT-60/Î TtPÎ, 63 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREĞİ
150 W SİMEIRİK REFLEKTCatLÜ YÛKSWK BASINCU SODYUM BUHARLU PRJ.
2MM KABLO TAVA SİSTEMfTÛALERİ İtfîCABLOLAMALARÎÇÎN DÜZENLEME)
3*5(W-25 NYY KABLO
050 HDPEBORU
Birim i ■
AD
'
AD
AD
MT
MT
MT
MT
AD
AD
KG
MT
rÜRKKİZTLAYl
ANKARA İL İ. ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILA Yİ CADDESİ, N O :l ADRESİNDE KAYITLI
TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKEStKDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI
TADİLAT VE O N A R IM IİŞİN EA fr ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 20I3YBLI BİRİM FİYATLARI ÖZERİNDEN .
ETİM ESGUT YERLEŞKE Sİ SU DEPOSU BİNASI ELEKTRİK 1E SÎS A Iİ20U B.B.BF ÎLE YAKLAŞIK KEŞİF ÖZETİ
StraN o
1
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
Poz No
727-521
9*2-102
724-401
724-402
734-102
735-102
983-102
981-102
742-432
704-104
71S-303
718-522
Tan mit
3*50+25 NYY KABLO
30*3,5 MM GALVANİZLİ ÇELİK.İAMA
1• 16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
1*16 A ANAHTARLI OTOMATİK: SİGORTA
KOMÎTATÔR SORTİ
GÜVENLİK HATI1 FRİZ SORÎİSİ
TOPRAK ELEKTRODU
TOPRAELAMAHATTI
U2 2X40 W f3SW) ARMATÜR
SIVA ÜSTÜ SAC PANO
3*63 ATMS
4*63 A KAÇAK AKİM RÖLESİ
Birim i
MT
MT
AD
AD
AD
AD
AD
MT
AD
AD
AD
AD
TÜRK KIZfLAYI
ANKARA İU» ETİMESGUT İLÇESİ» TÜRK K1ZILAYI CADDESİ, N O îl ADRESİNDE KAYITLI
TÜRK KIZI LAYI ETİMESGUT YEKLE ŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI
TADİLAT VE ONARIMI l$ÎNE AÎT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2 0 1 i YILI BİRİM FİYATLARI ÜZERİNDEN
S ın No
7
2
3
4
5
6
T
8
9
ETMESGUT KAMPÜSÜ ACIK GARAI B 2013 BJkBJ? İLE ELEKTRİK TESİSATI YAKLAŞIK KES tFÖZETİ
Birimi
Poz No
T ao u u
AD
704-105 SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.50 m*
AD
713-301 PAKO ŞALTER. 2x16 A ~
İ*\
S ANAHTARI,! OTOMATİK SİGORTA
AÛ
724-401
724-Î07 2*40 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
AD
AD
794-2Dî NORMAL SORTİ
AD
794-204 PAR AÎ.FT. SORTİ
AD
715-308 3*63 IM S
. MT
727-525. 4*6 NYY
AD
742-333 FLÜORESAN ARMAT0RU12*40 W
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI
CADDESİ, N O :l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI
ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE
ONARIM! İŞİ
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
B A Ç IK GARAJLAR YAPILAÇAK İŞLER LİSTESİ
1. M evcut çaü örtûsünün ön cepheye bakan alanı sökülecek, çair örtüsü alfandaki ahşap
kaplam a tahtalarından çürümüş olanlar yenisi fle de^^irikscektiri Ön cepheye bakan
. çatı özlüsü sökünümden çıkan kollamİabîlir ve .sağlam durum da olan çatı örtüleri, arka,
cepheye 'bekan alandaki deforme oîmuş, delinmiş ç a tı' örtülerinin değiştirilm esinde
kuDamlacakta.
.;
2. Çatı yüksekliği 8 aksta değiştirildikten ve kapİaöoa ta h â la n yenitendiktensoııra Kurum
taraĞndan vorilecdc ö,50mm galvanizli oluklu çatı örtüsü ile çatı kapatılacaktır.
3. M evcut yağmur olukları ve yağmur iniş boruları sökülecek, projede belirtilen d etay ve
ebatlara uygun yağmur ohığu Ye yağmur borusu yapılacakta-,
4. Sundomıa çaü makası ve kolonlar iki kat aatipas iki kat yağlı boya ile boyanacakta-.
İm alat yapılırken pozuna uygun olarak her katta farklı renk antipas yapılacaktır.
5 TIR dorselerinin sundurma altına rahatça girmesini sağlamak için, 8 ak sta çatı
yükseldiği garajın ön tarafında projede belirtilen kota göte değiştirilecektir. B unun için,
ön taraftaki 2NPU 160 profil kolonlara ek yapılarak çatı yüksekliği arttırılacaktır. Çatı
eğiminin değiştirilebilmesi için kolonlar ile çatı makası arasındaki NPU100 profil
bağlantılara sökülecektir . Kolon eklemeleri yapıldıktan sonra yeni eğime göre bağlantı
profilleri tekrar m onte edilecek, gerekirse yeni profil montajı yapılacaktır. İm alat
yapılırken tır dorseleriTtin boş durumdaki yükseklikleri dikkate alınacaktır.
ÇEVRE DÜZENLEM ESİ YAPILACAK İŞ L E R LİST E Sİ
1. Yerleşke içerisinde bulunan mevcut su deposu yıkılacak ve projesine uygun olarak yeni
yer altı su deposu yapılacaktır.
2 Yedeşke içerisindeki yollara düşen yağmur sularım toplamak amacıyla vaziyet planında
belirtilen yerlerde yol ızgaraları yapılacaktır. Yol i7gflr»1artnm yapılması am acıyla;
gerekli kazı yapılacak, uygun ölçülerde kalıp hasırlandıktan sonra çelik hasırlı C2Û/25
hazır beton dökülecektir. Kanal üzerine detay projesine ve pozuna uygun olarak sfero
döküm ızgara konulacaktır. İmalat yapılırken detay projedeki ölçüler esas alınm akla
beraber uygulama esnasında ortaya çıkabilecek zorunluluklarda (kazı derinliği, baca
kotu vb.) kanal ölçülerinde değişiklik yapılacaktır.
3.. Yol ızgaralarının, yağm ur sııyu bacalarına bağlanması için gerekli kazı yapılacak,
koruger borular ile bağlantı sağlanacaktır. İmalat esnasında kesit detayına uygun olarak
boru yataklaması ve hendek dolgusu yapılacaktır. Yerleşke içerisinde bulunan galeri
hattı nedeniyle yol ızgaralarının altyapı bağlantılarının yapılamadığı durumlarda, galeri
hattını kurtaracak şekilde ara bağlantı bacaları yapılarak ızgaraların suyu toplanacak ve
mevcut altyapı bacalarına koniğe boru ile bağlanacaktır. Koniğe bağlantılarında proje
detayına uygun olarak yataklama ve gömlek]eme yapılacaktır Ara bağlantı bacalarının
üst kotlan yol kotuna göre ayarlanacaktır.
4 Projede belirtilen yerlerdeki bordürler sökülerek pozunda belirtilen ebatlarda yeni
bordür im alatı yapılacaktır. İmalat yapılırken, yerleşkede asfalt yol kotu dikkate
alınacak, bordürler aynı kotta ve ipinde olacak şekilde imalat yapılacaktır.
Yerleşke âna giriş kapısına alternatif oiuşturrnak için variyet planında l i nolfe çevre
duvarı üzerinde belirtilen \e re (Ana Tamirhane binası tarafi) teknik şartnarr qşinc\uygun
" r f ia js
olarak raylı sürgülü kapı.J yapılacaktır. M evcut arazinin araç giriş çıkışlarm a/uygun
olacak şekilde tesviye edilmesi am acıyla gerekli lanm , kazı Ve dolgular yapılacaktır,
eski araç tam ir kanalı stabilize malzeme ile doldurulacak, ram pa eğimine g ö re gerek
6. M evcut galeri dışındaki y e d id e çevre aydınlatması, yangm hidrandan. ve çevre sulam a
im alatlarının yapılabilmesi için projesinde belirtilen hatta gerekli kazı yapılacak;
im âlatların bitim inde - malzeme detayıoa uygun olarak bora yaîaklam ası ’ ye
gömleklemest (stabilize;.inalzeme, k am vb.) ile geri dolgu yapılacaktır yollarda
yapılacak geri dolgularda stabilize malzeme kullanılarak . sulama ve sıkıştırm a
yapılacaktır. yeşil alanlarda yapılacak kazılarda, boru yataklara ası ve göm leklem esi
yapıldıktan sonra toprak dolgu yapılacaktır.
7. Yangın hidrandan ve yangın dolaplarının sabitlenmesi için, mekanik projedeki detayına
göre kaza yapılacak ve C 8/10 smıfi hazır beton dökülecektir.
1.
2.
3:.
4..
5.
6.
7
8
ÇEVİRE DUVARI YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Vaziyet planında belirtilen 3-4-5 ve 7 nolu çevre duvarlarmm dem ir çiüeri sökülecektir.
3 ve 7 nolu çevre duvarları makine İle yıkılacak, yıkımdan çıkan m olozlar inşaat artıklan
kaldırılacaktır.
V aziyet ptânmda belirtilen 2=3 Ye 7 ; nohr yem betonarme çevre duvarlarm m
yapılabilm esi için proje detayına uygun olarak kazı yapılacak, temel tabanına stabilize
malzeme serilerek sıkıştırılacak, betonarme projesine göre dem ir donatısı bağlanacak, 3
ve 7 nolu duvarlarda fffoje detayına göre ön yüzüne (sokak cephesi) tekstfır uygulanarak
C2Û/25 hazır beton dökülecektir* 3 nolu çevre duvarı arazinin eğimine göre zem in
kotundan 1,4 m yükseklikte olacak şekilde kademeli imalat yapılacaktır.
Vaziyet planında belirtilen 4-5 ve 6 nolu çevre duvarlarında güçlendirme yapılabilm esi
için mevcut duvarın kabarmış, ayrılm ış yüzeyleri tamamen sökülecektir. D uvar
tem elinin açılması için gerekli kırım yapıldıktan sonra proje detayına uygun olarak
duvar tem eline ve duvar gövdesine 0 8 nervürlü demir ile filiz, ekilerek, kanca yapılan
dem irler ile bağlantılı ızgara yapılarak, duvarın ön yüzüne çelik kalıp kurulacak, proje
detayına göre tekstür uygulanarak C20/25 hazır bürüt beton dökülecektir.
4---S ve 6 nolu çevre duvarlarının mevcut kotlan, yeni uygulanacak güçlendirme
çalışm ası île birlikte aynı kota getirilecek, gerekmesi halinde kademeli imalat
yapılacaktır.
Tekstür uygulaması yapılacak duvarlarda (3-4-5-6-7 nolu duvarlar) brüt beton
dökülecektir. Duvar yüzeylerine başka bir kaplama yapılmayacağı için beton priTİni
aldıktan sonra söküm yapılacak, beton içerisinde hava boşluğu kalmayacak şekilde
vibrasyon uygulanacaktır. Beton içerisinde eksik vibrasyon yapılması nedeniyle
oluşabilecek boşlukların sıva veya yama betonu ile dolduruhnasma 12in verilmeyecek,
bu şekilde yapılan im alatlar kabul edilmeyerek yıkılacaktır.
Çevre duvarlarında yapılacak demir imalatı kontrollük tarafrndan teslûn alınmadan
beton dökühneyecekfir
\\
\
Vaziyet planına göre 3-4-5 ve 7 nolu çevre duvarlarında proje detayına Jft'gun olarak
mozaik haıptışta ve demir koıkuluk imalatları yapılacaktı!
- t —- \ > —
/
9. V ariyet planına göre 6 nolu çevre duvarında (cami duvarı) dem ir korkuluklara zarar
verihnedenm ozaikharpuştaim âlat*yapılacaktır.;
İö . Vazr^et planına göre İ noto çevire. ÖûyMarımn pn
cephelerinde .katarm ış»
uyguayeni serpme sıva yapılacaktır.
İ L V aziyet planına göre 1 nolu çevre dırvan -üzerindeki eski giriş lapası yeri yığm a tuğla
ö ıû le ı^ k â p ^ d ılâ ^ so n ra se iîH İK ^ v şy â p ıla c ^ to ^
;;
12. Vaziyet planına göre 1 nolu çevre duvarının kınlan, bozulan, ve özelliğini kaybetm iş
beton harpuşta» sökülecek, yerine yeni beton harpuşta im alatı yapılacaktır. M evcut
çitler pozuna uygun olarak kumlanıp zımparalandıktan sonra antipas boya yapılacaktır.
13. Vazıyet planm a göre 2 nolu çevre duvarına proje detayına uygun olarak beton harpuşta
ve teknik şartnamesine uygun olarak 1,5 m yükseklikte panel ç it yapılacaktır. P anel ç it
rengi Kurum tarafından belirlenecektir.
14. Vaziyet planına göre 8 nolıı çevre duvarının (askeriye tarafı) mevcut çitleri pozuna
uygun olarak kumlanıp zımparalandıktan soma tek kât antipasiki kat boya yapılacaktır.
15. Çevife duvân imalatları için yapılacak kazı esnasında zarar verilen kaldınmlaırteVr kilitli
parke taşı imalatı yenilenecektir
TESİSAT G SEERİSİ Y SPIC SC SK IŞE E K lİS T E S İ
1. Vaziyet planında belirtilen yere proje ve detayına uygun olarak tesisat galerisi
yapılacaktır.
2. Gerekli k an yapıldıktan sonra stabilize malzeme serilerek sıkıştırılacak v e 10 cm
kalınlığında grobeton (C 8/10) dökülecektir.
3. Tesisat galerisi, temelinde; alt ve üst donatı olarak çift yönlü ızgara şeklinde 20 cm ara
ile 0 ]2 ’lik demir kullanılacak, alt ve üst donatı arasına sehpa yapılacak, kalıp kurularak
C 20/25 basınç dayanım sınıfında temel betonu dökülecektir.
4. Proje ve detayına uygrnı olarak im alatlar sırasıyla yapılacaktır.
5. Tesisat galerisi. demir kapası detayına uygun olarak imal edilecek, 3 m enteşe
kullanılarak takılacaktır. Demir kapı 2 kat antipas 2 kat yağlı boya île boyanacaktır.
Antipas im alatı yapılırken pozuna uygun olarak her katta farklı renk antipas boyası
kullanılacaktır.
6 Yapılan duvarların üstüne yerinde dökme kalıplı lento betonu dökülüp çat* im alatı için
düz bir yüzey elde edilecektir.
7. Lento üzerine kutu profillerden teşkil sac alu karkas yapılacaktır . K uta profiller iki kat
antipas île boyanacaktır.
8 Çatı örtüsü, proje detayında belirtilen profiller ile yapılacak çatı karkasına
sabitlenecektir. Çaü örtüsü montajı yapılırken yanlış delinmeden dolayı ohışan
.boşluldann kapatılmasında silikon kullanılmayacak olup ç a ü . Örtüsü yenisi ile
değiştirilecektir.
9 Tuğla duvar yüzeylerine 250/300 dozlu harç ile düz sıva yapıldı
)nra akrilik esaslı
boya ile boyanacaktır.
Sayfa 4 / 5
14 NOLU DEPO (ARŞİV) YAPILACAK İŞl£R ÜSTESİ
1. 14 no5lu depoda ısitmâ tgdsabmn çekümesi için; mekanik tesisat projesine göre depo "
etrafında ka?ı yapılacaktır,
% Isıtm a tesisata mekanik projesine uygun olarak bina içerisine verilecektir* : D nvâr
geçişleri fcarot Be delinerek sağlanacaktır. Karötla delinmesi srrasmda, zarar, gören
(kınJaı^çatlâyan) duvar seramikleri y en ild i Ue değiştirilecek, depo davarlarında
m eydana gelebilecek tiîrn çailama, kabarma vb. şeylerin sıva tamiratı yapılarak düz bir
satıh elde edildikten sonra iki İcat su b ad ı yan mat antibakteriyel boya yapı lacaktır.
Kullanılacak boyanın rengi mahallerde kullanılan boya ile aynı olacaktır.
3 14 nolu depo içerisindeki personel ofislerinin ısıtılabilınesi için, m evcut alüminyum
cam bölm e duvar ile bütünlük oluşturacak şekilde projede belirtilen yerdeki bölme
duvar asm a tavan seviyesine kadar yükseltilecek ve mevcut kapılar ile aynı olarak cam
kapı takılacaktır.
4. İsıtm a tesisatı çekildikten ve kontrolleri yapıldıktan sonra kazı detayına uygun olarak
dolgu yapılacak, çelik hasırlı tretuvar betonu dökülecek, mevcut tretuvar kaplaması ile
aynı olacak şekilde (washbeton) kaplam a yapılacaktır.
feıalat esnasında 4epo bahçe
ve depo^ctş- cephesindeki dekoratif tuğla
kaplamalarından kınİRn, çatlayanlar aynı cins tuğla ile değiştirilecektir .
6. Depo çevresinde sÖküm ve kırım dan çıkan malzemeler kullanılmayacak olup yerine
aynı özellik ve ölçülerde ki malzemeler projesine ve pozuna uygun temin edilecektir.
(
TÜkKKIZJLAYI
Yangm H attı;
Sistem debi=l20-İ26 ın3/h &=80 mssj yatay ardadan emişti yangm pompası ve bana bağîı izlenebilir
flanşh kelebek vana, yangın çekvaaa ve kollektör bağlantıları yapilarak yangm hidrâritlarına su
basılabilecektir Sistem suya betonerme su deposundan «ağlanacaktır
Mevcut galeri batimda bulunan eski yangın tesisatı boruları sökülerek yerine yeni. mekanik tesisat
projesinde belirtilen çap ve uzamhıkta HDPE borular, temim ve montajı işleri yapılacaktır. Tesisat
projesinde 'belirtilen gösterilen yerlerde çapta kesme vanaları temini ve montajı yapılacaktır.
Mevcut yangın batimda bulunaa hidrantlar sökülerek yerine mekanik tesisat projesinde belirtilen yerlerde
DN100 mm yer üstü yangm hidrantlarınmtemini ve montajı yapılacaktır. Hidrsntlaıiarda bulunan sn hattı
izleyebilmek için yükselmeyen nailli sürgülü vana temini montajı yapılacaktır. (Yangm Hattı Altyapı
Projesi)
Hidrantlarm arkasında satıra tipi 20mt çift hoatmn ve makaralı yangm dolabı temini montajı yapılacaktır.
(Yangm Hattı Alt Yapı Projesi)
Çevre Sulama Hattı:
Sistem 30-60 m3/h 30-60 mSS iki pompalı düşey milli santrifüj pompalı paket tip hidrofor ve buna bağlı
vana ve kollektÖr bağlantıları yapılarak galeri hattına sn basılabilecektir Sistem suyu betonerme su
deposundan sağlanacaktır
Mevcut galeri hattı içerisinde çevre salama için mekanik tesisat projesinde belirtilen çap ve uzunlukta
HDPE borular temim ve montajı işleri yapılacaktır. Tesisat projesinde belirtilen çapta galvaniz borusu
çekilecek ve küresel vanaların temini ve montajı yapdacaktır,( Bahçe Sulama Alt Yapı Projesi)
Şebeke Suyu H atö:
Mevcut şebeke hattı Afom Binası girişinden alınarak yeni yapılacak mekanik tesisat projesinde belirtilen
yere su sayacı» çekvaif, pislik tutucu ye vana grubu ile btriikte tesisat hattı taşınarak imalatların temim vc
montajı yapılacaktır (Şebeke Hattı Altyapı Projesi)
Mevcut gailen hattı içerisinde buluna eski şebeke hattı boruları sökülerek yerine mekanik tesisat
projesinde belirtilen çap ve uzunlukta HDPE borular temini ve montsyj işleri yapılacaktır. Tesisat
projesinde belirtilen gösterilen yerlerde çapta küresel vanalan temini ve montajı yapılacaktır.
Arşiv (14 Nolu Depo) İsıtma Tesisat İşleri;
Etimesgut yerleşke içerisinde bulunan yemekhane kazan dairesinde bulunan mevcut kazan dairesinden
galeri hattı içerisinden geçen ısıtma hattı 26 nolu depo önüne kadar geleii hattın devamına yeni hat
eklenerek 14 nolu arşiv binasına giriş yapılacaktır. Mevcut kazan dairesine projede belirtilen kapasite ve
özellikte sirkülasyon pompası temini ve montajı yapılacaktır Pompanın elektiik
panodan alınarak yapılacaktır
İsıtma hattı dikişli siyah borularından ve mekanik tesisat arşiv ısıtma tesisat projesinde belirtilen, çap ve
ölçülerde temim ve montajı yapılacaktır^
Arşiv ısıtması mekanik tesisat projesinde beîirtiİGi ölçü, ye PKKP 600 peîekkdie teimni ve montajı
yapUacaîdır.Sisienjçalı^ vaziyette telim edilecektir.
'
Genel Notlar;
Şebeke hattı altyapı projesine göre yapılacak tesisatlar galen içerisinde detayproj esinde verilen demir
mesnetler üzerine temini ve montajı yapılacakta .
Şebeke altyapı, yangın battı altyapı ve çevre sulama altyapı projelerinde galeri içerisinde olmayan
yerlerde detay projesinde gösterilen şekilde yapılacaktır.
Tesisatlar yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat tesisat tantm ve tariflerine uygun
yapılacaktır.
1-Ç3EVKE A TO IN İiA JröA YE GALKRİ
718-310
715^315
715-307 ‘
727-525.
727-526
727-527
727-528
5 3 3 .1
742-510
782-102
727-521
AYDINLATMA KONTROLÜNDEKÜLLÂNILAN ZAMAN RÖLESİ
3*4<j0 Â K A D A R T.M Ş 3*40 Â KADAR T.K1Ş
4*10 NYY KABLO.
4*6 NYY KABLO
4*4 NYY KABLO
.
4 * ^N Y V K A B L O
ADT-60/8 TİPİ, 63 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ
AYDINLATMA DİREĞİ
150 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ YÜKSWK BASINÇLI SODYUM
BUHARLU PRJ.
2MM KABLO TAVA SİSTEMİ(GALERİ İÇİ KABLOLAMALAR İÇİN
DÜZENLEME)
3*50+25 NYY KABLO
0 5 0 HDPE BORU
AD
| AD
AD
MT
MT
MT
MT
AD
AD
KG
MT
1
A-YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELER ÇEVRE VE ŞEHtRCÎK BAKANLIĞI
BİRİF FİYAT POZ TARİFLERİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
B-KULLAKELACAK ŞALT MALZEMELER(ANAHTARLI ÛTM. SİGORTA-TERMÎK
MANYETİK ŞALTER-KAÇAK AKIM RÖLESİ V 3 . SIEMENS, LEGRANT, ABB,
SHCİNEDER MARKARLARDAN HERHANGİ BÎRİ OLACAKTIR
C- KAMPÜS ALANINDA BULUNAN ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMİ ÇALIŞIR HALE
GELİLEREK SAHADA KIRIK VE EKSİK OLAN DİREKLER ADT-60/8 TİPİ, 63 KG.TEK
KONS.OLLU GALVANİZLİ SAÇ- AYDINLATMA DİREĞİ ÎLE YİNE SAHADA
YANMAYAN .150 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ YÜKSWK BASINÇLI SODYUM
BUHARLU
PROJEKTÖR
İLE
YENİLENECEK.KAMPÜS
. ALANINDA
YANMAYAN^CÛPÜK ÇALIŞMAYAN ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMİNİN ENERJİ
BESLEME. HATLARI YENİLENECEK VE HDPE BORU İÇERİSİNE ALINARAK
TOPRAK ALTINA ALINACAKTIR.AYRICA ENERJİ BESLEME HATTI GEÇEN
YERLERE EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLECEKTİR.
D-GALERİ İÇİ TEMÎZLENEREK-GALERİ İÇERİSİNDE BULUNAN ENERJİ BESLEME
H A 7LA RI-D A IA HATLARI-ZAYIF AKIM HATLARI İÇİN KABLO TAVA SİSTEMİ
YAPILARAK DÜZENLENECEKTİR.
{
2-STJ DEPOSU BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
727-521
982-102
724-401
724-402
734-102
735-102
983-102
981-102
742-432
704-104
715-308
3*50+-25 NYY KABLO
30*3,5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA
1* 16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
1*16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
KOMİTATÖR SORTİ
GÜVENLİK HATTI PRİZ SORTİSİ
TOPRAK ELEKTRODU
TOPRAKLAMA HATTI
U2 2X40 W (36W) ARMATÜR
SIVA-ÜSTÜ SAC PANO 3*63 A TMŞ
718-522 4*63 A KAÇAK AKIM RÖLESİ
MT
MT
AD
AD
AD
AD
AD
MT
AD
AD
AD
AD
A-KAMPÜS ALANINDA YAPILACAK OLAN SU DEPOSUNA AİT ELEKTRİK TESİSAT
İŞLbJd{TÖPKAKLAMA-AYDlNLATMA-KlJV'VETLİ
AKİM
D A Ğ IIIM )
EKLİ
PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
B-PROJESÎNDE BELİRTİLEN MALZEMEL.ER, ÇEVRE VE ŞEHTRCİK BAKANLIĞI
BİRİF FİYAT POZ TARİFLERİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
C-KULLANILACAK BÜTÜN AYDINLATMA, PRİZ VE
HAL,OJEN FREE OLACAK İÎR
ETMESGüT KAMI^SÜ AÇIK GARAJ B ELEKTRİK TESİSATI
7Ö4-1Ö5
713-301
724-401
724-407
794-201
794-204
715-308
727-526
742-333
.
SIVA ÜSTÜ SAÇ TABLO &50 m2:
PAKÖ ŞALTER 2x16 A
:
1*16 A N A fcA R L I OTOMATİK SÎGOKTA
3*40 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
NORMAL-SORTİ
PARALEL SORTİ
3*63 TMŞ
4*6N Y Y .
FLÜORJESAN ARMATÜR U1 2x40 W
ad
AD ;
; AD
AD ;
AD
AD
AD
MT
AD
A-KULLAMLACAK BÜTÜN AYDINLATMA, PRİZ VE BESLEME SORTİLERİ
HALOJEN FREE OLACAKTIR,
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMELERİ
İN S-Pl: PANEL d T YAPILMASI İM2)
M evcut Ijcîcmİ
üzeriiK güvejılîk am acı ile yatay Ve düşeyde 0= 5. m tn kaJmhgırıdâ d em ir.
çubuklardan oluşan 50*150 mm gözenek aralığında 150cm x İSOcm ebatlarında, yatayda 4 adet
üçgen hadve işlem i yapılıp mukavemet kazandırılarak dik duruş, elde ¿dilm iş ve sıcak daldırm a
60*60*2îrim Ipıta profilden 2 0 ta n yükseldiğinde üretilen* .tabanlarına Smm.ikajıntıkta ilö * 1 2 cm
genişlikte ankraj plâŞası gazoltı kaynağı ile kaynatılan ve önee elektro galvanizleme işlem i sonra
elektrostatik fixm (istenilen renk) boya yapılan, bağlantı klipsleri için 4 adet delik açıl art ve beton
duvar üzerine çelik.dübellerile m onte edilen direklere pcdyemit bağlantı klipsleri ile bağlanm ası
direklerin üst ViRimlannın pvc direk kapaklan île kapatılması için Her türlü malzeme v e kayıplan,
nakîiyesi, atölye m asrâflao, araç gereç giderieri ,îş çilikjşyerinde yükleme yatay ve düşey
taşıma^boşaltma,, araç gereç giderleri,yükleniei kan ve genel giderler dahil KDV hariç lm 2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Panel çit eni ve boyu çarpılarak alam hesaplanır.. Panel ayak yüksekliği dikkate alınm az.
İN S-02: R A Y LI SÜRGÜLÜ GARAJ K A PISI YAPILM ASI V E Y ERİN E TA K ILM A SI
Proje detayına uygun olarak hazırlanm ış iki yana açılabilen araç kapısı m n yapılm ası, 80NPU
üzerine 22mm dohı Hetnfr üzerine ray yapılması ve yerine m ontajı, ray betonu dökülm eden tfnoe
fotosel ve gerilim kablolarının rayın altına döşenmesi, ray betonu dökülmesi, raylı kapının m anuel
olarak çalışır hale gelmesinden sonra (ray betonunun donmasına müteakip) aşağıda belirtilen
özellikleıde iötoselfi motorun m ontajı yapılarak ve işletmeye alınmasT B ütün dem ir akşam lar 2 k at
antipas+2kat yagJı boya ile boyanacaktır
MOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ
• Kayar Kapı M otorunun CE deklarasyonu olmalıdır,
♦ Üretici firma 1SO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır
♦ Kayar Kapı Motoru» öretim hatalarına karşı cn az iki yıl garantili olm alıdır
• M otor çalışm a gedlîm i 230 VAC / 50 Hz. olmalıdır .
♦ M aksimum güç 750 W olmalıdır.
* Çalışma sıklığı b ir gön içhı 100 kez açma/kapama olmalıdır.
• Açılm a vp kapanm a süresi 9 rn/dk olmahcbr
• Çalışm a sıcaklığı—15°/ + 60^0 olm alıdır
♦ Emniyet fotoselieri sayesinde, görüş alanı içine herhangi bir engel girdiğinde kapının kapanm ası
engellenmelidir.. Kapanma esnasında emniyet ibtoseli bir engel algılarsa, kapı durup engel
ortadan kalkana kadar beklemeli, sonra otomatik olarak açılmalıdır.
• Kapı açıldıktan sonra kapı otomatik kapanması için ayarlanabilir olm alıdır
• M ekanizmaya açma-kapama buton bağlantısı yapılabilmelidir.
* M otor devri 1400 rpm olmalıdır.
• Kapının anı kalkış ve duruşlarda oluşan aşın yüklerden zarar görmemesi için, sıfırdan
maksimum hıza, belli bir sürede ve belli bir rampayı takip ederek ulaşmalı ve yine aynı şekilde
yavaşlayarak durmalıdır..
^
* Elektrik kesilmesi halinde (veya istenildiği zaman) sürgülü kapı boşa alınarak m^rpl olarak
hareket ettirilebilmelidir.
Öl ÇÜ* A det olarak hesaplanır
^& ayfa 1 / i
İNS-03: CAM BÖLM E DUVAR YAPILM AK İM2!
M evcutta buhınan bölme duvarların devamı olacak şekilde, galvaniz çelik taşıyıcı iç dLkm eler ile
sabitlenen sistem e carn ver dolu monoblok ünitelerin takılarak bölme duvar oluşturulması,, projede
belirtilen Ölçülerde , cam ' kapıran takılm ası, inşaat yerindeki yuldeme, yatay ye düşey taşım a,
boşaltm a, ±ıer türlü;inalzeme ve kayıpları, araç gereç ^derleri, yüklenici kan Ve genel g id erjer dahil
KDV hariç 1 m2 fiyati.
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar özerinden hesaplanır..
SİSTEM KALB'JÜĞİ: Î ö mmy .
İ;
PROFİL KALINLIK LARI:İj2 mm - 1,5 mm Alüminyum
PROFİL KAPLAMA- Elektrostatik lo z Boya
PANEL MALZEMESİ: E l smıfı 8 mm laminat kaplama
CAMLI ÜNİTELER: Elektrostatik Toz Boyalı alüminyum profiller ve 4 mm cam kullanılarak
oluşturulan çift cam lı monoblok üniteler.
KAPI KASA ÜNİTESİ: Alüminyum K asa
:
KANAT: 8 mm veya 10 mm tem perli cam kanat
KÖŞE DÖNÜŞLERİ: 900 alüminyum köşe profili
23_flS1/TK: HF.R TÜRUft PROBTT. TffittltR LER İN MÜNFERİT VEYA BİLEŞİK O LA RA K
YERİNE KONULMASI İŞÇİLİĞ İ (TON)
M alzemesi İdarece verilen tek (münferit) olarak kullanılan ( ___ .) kg/m profillerin
hazırlanm ası, yerine tespiti için lıer türlü malzeme ve kayıplan, perçin, kaynak dahil inşaat
yerindeki yükleme yatay ve düşey taşım a, taşıyıcı iskele ve kaldırma tertibatı, boşaltma* işçilik,
yüklenici kan ve genel giderler dahil 1 ton fiyatı,
Ö LÇÜ : Kullanılan profil demiri tespit malzemesi ile birlikte boynmadan önce tartılır. A ncak idare
lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzeriden bütün profillerin ve düğüm noktalan levhalarının
tablodaki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığım tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran
%7 ağırlık fazlasına ödeme yapılır, %7’den fazla ağırlık dikkate alınmaz Hesap tahkikinden perçin
ve cıvata delikleri dolu akntr. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın tablodakinden az olm ası halinde
yapılan im alatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır
KGM 1S-190/TK: MAKİNE İL E KtRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ (M 3)
K ırm aiaş, şose, aslâli rem in kaplamasının ekskavatör ile sökülmesi, çıkan m alzem enin
kamyonlara yüklenmesi, için her türlü makine, araç ve gereç m asraftan ile yüklenici kan ve genel
giderler dahil 1 m 3 fiyatı.
ÖLÇTUt S ö k ü le n y e rin h a c m i ö lçü le re k h e sap la n ır
18-241/TK: AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0,50 MM KALINLIKTA GALVANİZLİ OLUKLU
SAC İL E ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI
M evcut ahşap çatı üzerine 5x5 cm lik ikinci sınıf çam kerestesinden kadronlann galvanizli
çivi ile yeterli aralıklarla tespiti, kadronlann üzerine idare tarafından temin edilen 0,50 mm
kabnhğm da sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne
ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartname^sine uygun olarak en az, enden îfjçüp ve boydan
15 cm bindirilerek, oluklu levhalann matkapla delindikten sonra, madeni pul ya W tik çonta
kullanılarak en a7 6,5 cm'Iik kepli tıîfon vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve diğef sıva diplerinin
2/ 3
su sızdırm ayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile m ahyaların teşkili, inşaat yarindeki
yüklem e yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malze-me ve zayiatı, araç ve gereç giderleri,
m üteahhit genel giderleri ve kân dâhil, ahşap çatı üzerine ö,50 mm kalınlıkta sıcak daldırm a
galvanizli oluktu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılm asının I m? fiyatı;
ÖLÇÜ: MeyilH saüh üzerinden hesaplanır.
,-
19.056/TK; KORDYUCU DRENAJ LEVHASI SERİLM ESİ (M 2\
. İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre bodrum perdelerinde^ detayına uygun, şekilde .
yapılm ış su yalıtım ı üzerine m 2 ye 6 adet s a if edilecek şeklide izolasyon.pimlerinm baş tarafrodaâ
yapıştırılm ası, drenaj levbalanmn. (400 gr/m2) bu. p ik lerin çivili lasımlarm â şaşırtm alı olarak,
aralarında boşluk kalmayacak: şekilde ek yerlerinden İOcm bindirilerek sıkıca yerleştirilm esi* levha
arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması., inşaat yerindeki yükleme, yaîay v e düşey
taşıma* boşaltm a, h er tüıtu malzeme ve kayıplan, araç gereç giderleri, yüklenici k arı ve genel
giderier dahil KDV hariç 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: projedeki alan üzerinden kaplam a yapılan bütün yüzeyler ölçülür.
28.042/TK: MADENÎ KOSTRÜKSÎYONLARA SİLİKON ÎL E 4,00 MM K A LIN LIK TA
RENKSİZ DÜZ CAM TAKILMASI (M2)
4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına silikon
çekilm esi, camın yerleştirilmesi, silikonlanması, cam, silikon ve kayıplan, işyerinde yüklem e, yatay
ve düşey taşım a, işçilik; yüklenici kan ve genel giderler dahil 1 m2 ftyaü.
ÖLÇÜ: Yerine takılmış camın alanı ölçülür,
15.140/4/TK: MAKİNE İLE (TOPRAK DOLGUNUN) SERME» SULAMA, SIK IŞTIR M A
VAT>n
J C T in n ö DAlt
* TAC¥
K f lI J I ^ lT i^ ------------------------ ----------- -— ---------------------------------- ------------------- ------------------- —---------------- --------------------Geri dolgu malzemesinin sahaya dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanm ası, titreşim li
silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılm ası için her türlü işçilik, malzeme ve kayıplan, işyerinde
yüklem e, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kan ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m3
fiyatı.
*
ÖLÇÜ* Geri dolgu yapılan saha ve kalınlık projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur..
26.043/TK; WASHBETON İL E DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMASI YAPILM ASI (DIŞ
MEKANLAR İÇ İN ) (M2)
Şartnamesine uygun olarak yapılm ış tesviye betomı yüzünün, temizlenip ıslatıldıktan sonra
2,5 cm kalınlığında 400 dozhı çimento harcı ile Terrazo Karo Plakların (Washbeton) (V ibıasyonPresleme-Yıkama yöntemi İle üretilen) mastarında ve tesviyesinde en fazla 2mm Iİk aralıkla
döşenmesi, derzlerin m il kuran 500 kg çimento dozlu şerbetle doldurulması, yüzeyin tem izlenm esi
için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik aiet, eda vat giderleri, işyerinde yapılacak yüklem e, yatay
ve düşey taşım a, boşaltm a müteahhit kan ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Görünen yüzeylerin dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır.
21-005/TK: TEKSTÜR UYGULAMALI SACDAN BETON KALIBI (M2)
Projesine göre, en az 5 mm kalınlıkta sacdan beton blok kalıbı yapılması, kalıp içine gerekli
destek ve kuşaklar, idare tarafından seçilmiş leksıür desenin kalıba işlenmesi, İcaîıp yüzeylerinin
tem izlenm esi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü m alzem e ve
kayıplan, araç gereç giderleri, yükleniri kan ve genel gidemer dahil KDV hariç 1 m2 fiyatı..
ÖLÇÜ* Kalıp gören yüzler projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır
TÜRKKIZILAYI
ETİMDESGlrif DETO ÇEVRE DTŞİENIJEME VE Sü DEFOSÜ İNŞAAT İŞI^KRİ
SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI 2” 20 MT ÇİFT HORTUM VE MAKARALI:
Onaylanacak projesine göre yangın hidrantlan arkasına monte edilmek. üzere
Baynsîtrfık Bakanlığı Birim Fiyat (1002-100) pozundaki özelliklere ek olarak 1,5 mm
DKP saçtan imal edilecek 4 kotu profil ayakla yere bağlanabilir olacaktır. Dolap içine
2” çapında 15 atüye dayanıklı toplam 20 m uzunluğunda 2 hortumu dahil öne çekilebilir
tamburu olacaktır. Hortumların birinde; bir ucuna yangın lansı, diğer ucuna hortum
kenedi (kavraması) çiit olarak bağlanmış olacaktır, ikinci tambur hortumunun iki ucu,
hidrant çıkış ağzuıa uygun, aynı zamanda iki hortum un birbirine bağlanmasına uygun
sızdırmaz kenet (kavrama) olacaktır. Dolap üstü dolabın yağmurdan korunması için 45°
saç saçaklı yapılacak, kapak yüzeyinde 3 sıra şişme sac hava panjuru bulunacaktır..
Dolap koyu kırm m yağlı boya ile boyanacak, üzerine bir yazı yazılmayacaktır .
YÜKSELM EYEN M İLLİ NRS 250PSI SÜRGÜLÜ VANA DN 100:
Vanalar NRS gaîe tip olacaktır. Gövdesi kır döküm ASTM A l 26 CÎas B , m ili kurşunlu
m aagraezü- braaz^A£EM-B5S4 -Alaşım -867,-sit A ^dflk-ringleri -bronz^ dökrtm ASTML
B62 Alaşım 836’dan mamul olacaktır. Vanaların çalışma basmcı 20C su için 12 bar
olacaktır. Vanalar toprak altında kalacak olup, yer üstünden kumanda etmek için post
indikatörü bulunacaktır. - Post indikatör uzunluğu, gömme derinliğine uygun olarak
seçilecektir. Vana üzerinde post indikatörün bağlanabilmesi için uygun düzenek
bulunacaktır. Ayrıca açık kapalı pozisyonlarını izlemek için post indikatör üzerinde
göstergesi bulunacaktır. Yukarıda tazunn verilen malzemenin işyerinde temini, m ontajı,
testi
ve
işletmeye
alınması,
çalışır
vasiyette
teslim i
O n a y la r: UL, FM
TÜRK KIZILAYİ
1869
TÜRK KIZILAYt
İP KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1
Konu
2
Tanımlar
3
Genel Hususlar
4
İstenilen Cihaz ve Ekipmanlar
5
Altyapı
6
İhale Komisyonuna Verilecek Evraklar
7
Eğitim Garanti Bakım Onarım
8
Yüklenicinin Sorumlulukları
9
Malzeme Listesi
h i.
Bu şartnam e, TURK KJ2LAYI
geBşen tekröldjiyei-iıygün olarak fiber altyapı v e yüksek
çözünürlüğe sahip İP kam erâbrte donatılmâsf' H>*n gereken Jııjşıislann befirlenm esi ¡çan
hazırlanmıştır.
2.
TANIMLAR
Bu şartnam ede;
İdare
TÜRK ta a LAVI
Firma
ihaleyi kazanarak bu şartnam ede tanımlı işleri yapmaya hak kazanan firmayı,
Bade etm ektedir
3.
GENEL HUSUSLAR
î i
Bu şartn am e güvenlik amaçlı uygulanacak olan kapalı devre televizyon sisteminin g e n e l teknik
özelliklerini ve kamera yerieşim projesini belirlemek için hazırlanmıştır. Söz konusu sistem lerd e
CCTV teknolojilerinin ataşmış olduğu en ileri seviyeleri tem sil ed e n ve denenm iş ürünlerin
kullanılma» istenm ektedir. Şartnam enin genelinde tercih edilen asgari özellikler belirtilm iştir
bu özellikleri bulunmayan değişik ürünler, projeye uygun olarak tesis edilm eyen sistem ler teklif
edilmeyecektir
32
TÜRK 10Z)LAVI kurulacak sistem ile gece ve gündüz şartlarında n e t görüntü alınarak tüm
alanların güveliğinin sağlanm ası amaçlanmaktadır..
3a.
Şartnam ede belirtilen özellikler asgarî özelliklerdir. Firma e n az şartnam ede belirtilen özellikleri
sağlayacaktır Sistem an ah tar teslimi olacağından firma sistemin sağlıklı çalışabilmesi için
gerekli olduğunu düşündüğü donanım ve cihazları teklifinde verecektir. Firma işin yapılm ası
esnasında e k bir cihaz ve/veya donanım ihtiyacı olması durum unda kendisi karşılayacak ve
sorum lu olacaktım Odamızdan ek ü cret talep etm eyecektir
3.4..
Şartnam ede ve projede belirtilen yerlere firma tarafından ait yapfsı hazırlanarak kam era
sistemi montajı yapılacaktır Sistem şartnam ede istenilen şekilde çalışır olarak TÜftK Kİ2 LAVI
teslim edilecektir.
3.5.
Sistemin alt yapısı TÜRK KlZILAYi network'Qnden ayrı bir netw ork olacaktsr. Kurulacak netw ork
güvenlik amaçlı sadece kam era sistemi için oluşturulan özel bir netw ork olacaktır..
3.6.
Oluşturulacak Network'ün yapısı sahada kurulan LAN (Local Area Network) fiber ve/veyş bftiar
altyapış ı ile tek bir m erkezde topla nmalıd ir.
k.7.. - Kamera sisteminin tasanm m da, en son teknolojinin uygulanması; yüksek kalitede m alzem enin
tujHamlmaşı, b a şü işletm e ve kolay tekim olanaklannın sağlanm ası, iteride sistem in kolaylıkla
. g enişteÖ lrr^D m etem pm i^ cdmasi p r e n s l e r i göz M üride b g ^ N u rû b c a k tır; .
3.3..
7,
Sistem in daha söhra böyuyöçeği göz önünde bulundurularak sahada kurulacak r& tv ro rk e n az
IG bpşolacak& r.
35
Sistem tam am ıyla m odüler o laca kür. İstendiği şekilde büyüyebilir b irs ıs te m o la c a k v e uzun
yıllar b g m e t verebilecek tipte olmah, gece ve gündüz günde 24 sa at çalışabilir yapıda o ia c a ttır.
3.1a
Sistem H .264ve MİPEG/JPEG iortnatlannı destekleyecek yapıda olacaktır.
3.U
Kullanılacak kameraların görüntüleri kayıt cihazlarına kaydedilirken aynı anda en az 8 kullanıcı
tarafından izlenecektir
s ız
Sistemi oluşturacak kam era, kay* cihazı, m erkez anahtarlar, kenar anahtarlar ve yazılım lar
m ulticast ysyinlan alabilecek ve gönderebilecek yapıda olacaktır
3..13. Teklif edilen tüm kam eralar sistem in uyumlu çalışması için aynı marka olacaktır.
3.Z4.
Teklif edilecek kameralar "Açık Network Video Araycizu Forumu” (ONVIF) üyesi FULL
MEMBER seviyesindeki üreticilerden bîrinin teknik şartnameye uyumlu modellerinden
seçilmiş olacaktır. Bakınız: htlp://vAfxw.onvLforg/Memhership/Memberlist.aspx (ONVIF
arayûzû, network video ürünlerinin, üretici ayrımı yapmaksızın îç içe çalışabilmesine olanak
sağlayacaktır.
Böylelikle
network tabarih
videonun sağladığı
olanakların
getirdiği
avantajlardan üretkâler, danışman firmalar, uygulamacılar ve son kullanıcılar daha çok ve
kolay bir şekilde faydalanabilecekterdir.)
3.15.
İzlenilen tü m görüntüler kaydedilecek ve olası bir olay karşısında bu görüntüler tespit v e kanıt
için kullanılacaktır.
3J.&
Sistem e bağlı Sabit Kameralar 1280x720 çözünürlükte,. Hareketli Kameralar 1920 x 10 80
Çözünürlükte, Yüksek görüntü kalitesinde, sürekli kayıt yapacak şekilde saniyede 12 resim
kaydedecektir Sistem tüm kameraların belirtilen standartlarda e n az 20 günlük g ö rü n tü
kayıtlarını
tutabilecektir.
Görüntü
kayıtlan
kameraların
bağlı
bulundukları
m erkezde
depolanacaktır Teklif edilen yazılım/yazılımlar tüm kameralar için bu işlemi yapabilir özellikte
olacaktır. Bu işlev için gerekli Ölçekteki hard disk kapasiteleri şartnam ede tahm ini olarak
belirtilmiştir. Firma teklifinde en az şartnam ede belirtilen hard disk kapasitesini teklif edecektir.
3J7
Firma şartnam ede belirtilen standartlara uygun olarak 20 günlük kaydın tutulabilm esi için teklif
ettiği sistem in hard disk kapasitesini hesaplayarak yeterli hard disk kapasitesini teklif e d e c e k tir
î ia. Teklif edilecek Kameralar Uİuslar araşt kabul görm üş bîr markanın ürünleri olacak, üreticisiyle
aynı m arkayı taşıyacak
tek bölg ed e kullânıfeft Yurt içi etiketlem e yoluyja oluştiırvlm uş
m arkaların ü rü n leri kabul bilm eyecektik;
iıa .
Teklif edilecek Kameraları ÇE ve UL Standardı olacak; Resmi UL W eb â te ş in d e İh ale sûresi
boyunca teklif edilen kamera marka v e modelleri görülebilecektir.
4
İSTENİLEN CİHAZ VE EJCİPMANIAR
Ş artnam ede İstenilen a h a r ve ekipmanla mi asgarî taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilm iştir
KAMERALAR
41.
HARİCİ MEKAN İR l£DLİ ZO MEGAPIXEL VANDAIPROOF MOTORZOOM BULLET KAMERA
TİPİ KAMERA
4.1 .1 . Kamera ve networfc arabirimi tümleşik te k bir cihazdan oluşacaktır,
AJr2 . O ahA w ebsum icusuna-sahiftvelg arfreslpnfihîiiroiacakttr
........................
413- iOBaseT/lOOBaseIX RJ45 Ethernet portu olmalı, Ethernet Yerel Alan Ağı'na bağlanabilmeltdîr..
414
Kamera duvara, tavana nionte edilebilir Vandalproof bullet tipinde olacaktır
4.1 .5. Progresif taramalı» 1 /2 8" Type Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olacaktır
♦ ı &. Kamera üzerinde tümleşik olarak 3 x Motor Zoom auto focus 3-9 mm m egapiksel Jens
olacaktır. M erkez yazılım ve mobil dihazlardan zoom özelliği kontrol edilmelidir..
4 17
a
ıs
O tom atik geçiş sağlayan İCR day/night özelliği olacaktır.. Infrared ışığı görebilmelidir
F1.2 50IRE de 0,05 Lux aydınlatm ada renklUR LED On konum unda iken 0 Lux aydınlatm ada
siyah/beyaz goröntû verebîlm elidîr
4.1^. Sm art ÎR özelliîğî île İR şiddetini obje m esafesine göre ayarlayabilmelidir En az 30m t m esafeye
kadar aydm tanm a sağlamalıdır.
4.1.10 H 264 ,H 2 6 4 High Profile, MIPEG veya JPEG sıkıştırma form atlanm destekleyecektir. Triple
codec olacaktır
4.1J1. En a£ 1,920x1080(2. OM P) çözünürlükte GO fps görüntü aktan mı sağlamalıdır,
-a 1 12. Kamera da ROl özelliği olmalı, en az 2 bölge oluşturulabilmek, oluşturulan bu böigeler
sayesinde face detectîon alarmı geldiğinde S seviye görüntü kalitesinde resim alınabiimelidir.
4 i.ıa . Yüksek
çözünürlükte
Fps
ve
bant
genişliği
miktarları,
VBR/CBR
H264
fm qnatta
aysrianabilm elidir.1920x1080 çözünür!ü[email protected] 30 fps @ sahne hareketliliği %100 iken (Ş ^ ^ n ^ ü z
m odunda b a n t genişliği 4mbit sınırını geçmemelidir
4.1J4 N etw ork problem lerine karşı mıcro SD slot yuvasına sahip olmalidır. 16 GB SD cart verilecektir
netw örk problem lerinde SD kart üzerinde kayıt depolanacak .bağlantı kurulduğunda. o to m a tik
: sâpuciıya gönderilecektir
-
’ - :
;
& J 5 : Á y n ta n d a eri az 20kuÎfenıcı bağlantısinrdestekleyecektir.
4X1& C ö /û n tû ü z erin d e4 bölgeye gizleme amaçlı maske konutabûmelidir .
*.¿17. Á ri¿ pían ışık dengeleme özelliği oimah, düşük ışık koşullarında ince goföritö aypfrr, parlaklık, ■
renk ayan, görüntü keskinliği, kontrast, beyaz dengesi, ekspoze kontrol; görüntü d ö n d ü rm e .
te k s t eklem e kamera üzerinde desteklenecektir
4.118. Kamera e n az 108 dB gerçek WDR özelliğine sahip olacakür Bu Özellik otom atik olarak te sp it
edilen insan yüzüne FACE WDR uygutenmalıdır.Bem sahnelerin hem de kişilerin eşgaJlerintn
d aha n e t görüntülenm esi sağlanacaktır.
4.1 .19.. Kameraya kullanıcı adı ve şifre île erişim sağlanmalı, İP adres fîltrelem e, HTTP$şifreleme(SSLve
T IS ) , en az 3 seviye kullanıcı yetkilendirmedi île İlave güvenlik özellikleri olacaktır
ARP, ICMP, SWMP, DDN5>QoS^02.DiJP adres fîltreleme, ONVİF 2.2 , P3A 1.1 protokollerini
d estek leyecektir.
4,1.21. Çift yönlü
ses desteğine
sahip
olmalı, G 726, G.711
ses
sıkıştırma
standartlarını
destekleyecektir..
4.122. Kamerada mikrofon girişi veya ime in (hat girişi) İte tine o u t (hat çıkışı) olacaktır.
4.123. Kamera kendi üzerinde analiz özelliğine sahip olmalıdırYüz tespit,S abotaj tespit ve N orm al dışı
s e s tesp it analizlerini yapabilmeli ve kendi •ala'rm çıkışını aktif edebilm eli,merkezde o p e a tö rü
uyarm alıdır Yûz tespit durum unda, belirlenen FTP adresine resim ve/veya ayarlanabilir sureli
vîdeo a t a brtme Jidir .No rma I dışı ses seviyesi dB olarak seçiJebilmeli ve belirlenen ses seviyesini
geçtiği durum larda alarm oluşması gerektiği operatör ta rafından belirtenebilmefidir.
4.124. Alarm koşullarına bağlı olarak uyan almak veya herhangi bir harici cihazı tetikfemek için (_kspı
açm a, ışık yakm a; siren çaldırma git») kam era üzerinde en az 1 a d e t atarm girişi ve 1 a d e t alarm
çıkışı tçin toplam 2 a d e t 1 /0 pbrtu olacaktır. Alarm öncesi ve sonrasını kaydetm ek için e n az 5
saniye kendi özerinde on board hafızaya sahip olm alıdır1 a d e t com posit servis m onitör çıkış
Olacaktır. Alarm aktif Olduğunda f t p ye afern ı kdyıtîanm g ö n d e r e bilmeli, SMTP yc d c alarm
resimlerini mali atabilecektir.
4.125. Kamera e n az aşağıdaki işlevleri yerine getirebilm elidir
*>
lOSdB WDR (KâmeFanm karşıt ışık durum unda iyi görüntü elde edebilmek İçin Gerçek Geniş
Dinamik Aralıkta (True W ide Dynamic Range ) çift poziamâ özelliği olma"
analizi îte otom atik insan yüzlerine uygulanabilmek net eşgal tespiti yapab
ba^ka İsimler a lto d a dinamik aralık özellikleri kabul edilm eyecektir}
❖
Adaptice Contrast Erûıancemet .Adaptive, Black Stretch,vb. Görüntülenen sahnede bulunan
karanjık bölgelerinde görüntülenebüme özelliği,
❖
:'.
, . .
Sis-ve dum an gjbí görüşü olom şûz etkileyen durum larda DEFÓG özelliği ile anlaşılır görüntü,
elde etm e özielBgi,
;
•
•
❖
istenm eyen gürültüleri bastırm ak adına 2D+3D boyutlugürültü bastırm a özelliği.
❖
TîtreşîmFerde anfaşjbr ^ r ü f i tü alfiiasını saglâmak amacı ile elektronik resim sabitte m e Özelliği.
4JL26. Ağ g e l i n i üzerinden izlem e amacıyla W indow s 7 işletim sistemi ve W indows İn tern et Explorer
6.x veya daha üst sürüm ağ gezginlerini destekleyecektir Bu uygulam alar dışında k a m e ra için
geliştirilmiş İphone v e android uygulamalar da bulunmalı ve bu platform ları kullanan akıllı
telefonlar tarafından kameraya erişmek m ümkün olmalıdır.
4A27 Cihaz firm w are güncellemeleri merkezi yazılım üzerinden v e in tern et explorer üzerin d en
uzaktan yapılabilmelidir..
4 128 Kamera DC12V beslem e gerilimi ve Power over Ethernet (PoE) desteği olacaktır.En fazla 10 6
w a tt akım çekmelidir.
4 .12a. Kamera üzerinde tümleşik olarak vandal p ro o f darbeye I P66 korum a standartlarında m uhafaza
olaeakfcF-UygtmfBoniaj aparattan İle biriikte-verilecektir..
4.130 Kamera -1 0 X - S0“C sıcaklık aralığında ve G% - 80% bağıl nem ortam ında çalışacaktır.
4 i 3 î Kamera'nın EMC Direktiflerine uygun olduğunu gösterir CE belgesi bulunmalı ve kam era m odeli
UL listesi database'inde görülebilmelidîr,,
4 1 3 2 LCD EKRAN
*.132.1. Ekran boyutu en az 21,5 inch olmalıdır.
41322. Cihazın görüntü teknolojisi LCD LED prensiplerine dayanmalıdır.
4 ^ 3 2 3. Ekran çözünörtüğü en az 1920x1080 pikse! olmalıdır..
4.1.32.4, Panelin renk derinliği en az 16.7 Milyon olmalıdır
4.132S Panelin görüntü cevâp sûresi en fazia 5m s olmalıdır
4.1.32.6. Ekran p a r la k lı en az 2ûûcd/m 2 olmalıdır.
4.1327 tk ran ya n cephelerden izlenm e ıkn um lannda cihaza göre 178 d e rcccd c bufunan bir
konum dan bakıldığında dahi g örüntüyü sorunsuz verebilecek özellikte olmalıdır
4.1.32.8. Ekranın görüntü form âtı 26*9 olmalıdır
4 132-9 Cihaz Ö z e m d e standart olarak PC RGB ve HOtvB gîrifı standart oiarak bulunm alıdır
4 ± 33 . NETWORK KAYIT CİHAZI
4,1.33.1, Kayıt Cbazı 64 a d e t Megapixel kamerayı gerçek zam aahkayrtedebtfec£& kabiliyette ojacâk.
*433.2. Harcfckter de oluşabilecek anzalanm alarda görüntü kaybı yaşanm am ası için dalı İti olarak
.
RAID 0,1,5;6,1O desteklemelidir.
413&3. S a d e t 3J5" ölçülerinde, bot-sw op sabit disk yuvalan olmalıdır.
4.1.32.4 p h a z üzerinde en az 24TB kapasiten Nearline Sas h o t swap diskler He birlikte verilecek olup
RAIDS yapılandırılmış olmalıdır
« I B S . 2 a d e t Gigabit Ethernet portu olmalıdır. Ethernet bağlantı noktalan yük d en g elem esi
yapabilmelidir.
4X33.6. Cihaz 64 a d e t 2..0MP kamerayı üzerine kaydedebilecektir. Özerindeki 2 e th e rn e t k a rt team
edilerek l.G b'în üzerinde veri girişi {kayıt yapılması) sağlanacak ve sözleşme öncesi dem o
aşam asında te s t edilecektir.
4133.7.. Cihaz üzerinde uzaktan yönetim ve sistem kaynaktan™ izlemesini sağlayacak teknolojiye
safeip donatım sa} «nodul -otmatalır. Bu m odül 1 â d e t E thernet çıkışı Be İP tabanlı (LAN veya
WAN) yönetiiebilir olmalı, uzaktan açıp, kapama, konsoluna erişm e yeteneklerine sahip
olmalıdır. Bu ö z e le le r için lisans gerekiyor ise beraberinde verilmelidir..
4 133 8. Dahili DVD yazıcı ünitesi olmalıdır.
41339. Cihaz üzerinde en az 4 a d e t USB portu, 1 a d e t Seri port ve 2 a d e t VGA portu olmalıdır .
4i.33.i0,
Cihaz İle birlikte 19" raf yapısına uygun rack kabin m ontaj kitleri gelmelidir.
41*33 i l .
Sunucu Uluslar arası kabul görm üş DELI, HP; I BM v b. bir m arkanın ürünü olacaktır.
413342.
Sunucu üzerinde 2 a d e t yedekli (redundant) çalışır durum da sökülüp takılabilir (Kot*
PJugj güç kaynağı olmalıdır
4.3 33.13. .
Kayıt sistemi N+l yedekli yapı olmalı, bu sistem gereğince sunucuda anza yaşandığı
takdirde. Standby konum da bekleyen, asıl sunucu ile aynı konfigürasyofıa sahip 1 a d e t yedek
sunucu, o p e ra tö r m üdahalesine gerek kalmaksızın devreye-girebilecek ve kayıtta, aksam a
olm adan devam edecektir.
4133.14.
Sistem in uyumlu çahŞin&sı açısınd&n kameralar ile aynı marka kayıt yazılımı
çalışmalıdır, kullanılacak kayıt yazılımına uygun işletim sistemleri lîsanslan ite birlikte teklif
edilmelidir.
KAMERA İZLEME VE YÖNETİM YA22ÜMI
-— i
42
7X
4*2.1.ı. Yazılım teklif edslentüm kameraların izleme-, kayıt alm a, kayıt izleme İştemİennin tam a m ın ı
¿erçekleştirebUİr y ^ ı d ş ONVIF olacaktır idem e v e kayıt yazjümı s&tennin d ah a,
so n ra büyüm esini göz önünde bulundurarak en az 300 a d e t İP k am era, NVR ve
DVR iri kûntro|ynü vekaydını yapabilecekJcabfliyette olmalıdır
4,202. Yâzılım H,,Z64 veM lP^JPE<^forTTiâtİaam destekleyecektir.
4v213- Yazılım tü m verileri kripto anahtarlan kullanarak güvenli olarak gönderecektir
4214
Sistem yöneticisine ve ağ üzerinde konumlandırılmış tü m istem cilere kayıt edilmiş v id eo ve
s e s görüntülem esine şifreli «pırlam a getirm ek suretiyle izin vermelidir,
u ıs
Kayıt edilmiş görüntülerin arşiv veya adli amaçtı farklı form atlarda dönüştürülm esini
destekleyecektir.
4 2. 16. Active directory desteği olmalıdır..
42.1.7.. İzleme yazılımı kayıttan bağımsız çalışacak. Kayıt yazılımı İzleme yazılımında oluşacak olası
problem lerden etkilenm eyecek v e kaydı durm ayacak yapıda olacaktır.Kam era
bağlantısı koptuğunda mail He durum bilgisi verecektir.
* z x r telem e yazıhmı İŞUETME farkit Ttoktetennda izlem e -yeütisine sah ip yetkililerin kam eraların
canlı idem e ve kayıt İzleme yapabilmeleri için kullanılacaktır
42..L.9, Bu yazılım Firma tarafından kurulacak olan netw ork hattına bağlı olacak, yetkisi olduğu
kameraya canlı izleme yapabilecektir. Aynı zamanda yetkisi olan kam eraların kayıt
izlemesini yapabilmek için netw ork hattına bağlı olan ilgili sunucu üzerinden kayıt
izleme yapabilecektir.
4 2 110 . İzleme yazılımı kurulacak olan bilgisayarın İŞLETME mevcut kullanılan bilgisayar olm ası
durum unda netw orks bağlanabilmesi için gerekli olan netw ork kartı İŞLETME
tarafından tem in ve tesis edilecektir.
42.1.11. Yazılım canlı izleme ve kayıt izteme özeNi klerîm aym anda kontrol fcdebiîmelidir.
42.1.12. Yazılım üzerinden kameraların OSD (On Screen Display - Ekran Üstü Kumanda) m enülerine
Ltiâşılabilmeli, ayarlar değiştirilebilmeiî ve hareketli kameraların PTZ (Pan tilt'
zoom) fonksiyonlara kontrol edilebilmelidir.
4.2.1.13 Yazılım üzerinden, tü m kameralartn aşağida belirtilen ayarlan yapacaktır
i.
Tarih / S aat ayarlan
:
V ;:
Cihazı yeniden başlatm a
Ş.
Cihazı fabrika ay arta nna çevirme
jy .
Güncelleme
V»
Ayarların Yedeklemesi
vf.
Cihar de ilgili tüm bilgilerin raporlarım a»
viî.
Cihaz ile ilgin L O G bilgileri
v3t. Resim kalitesi ayarları
ix .
DtıakCodec ayarları
X»
Stream kare sayısı
xi.
Stream çözünürlüğü
x it
Stream kalitesi
xSr. Ses Kontrolü
F fZ fP âb Tüt Zoom} û z e l ü ğ İ B m -kuIlanıSması
XV..
Kullanıcı seviyesi belirleme
xvl
Pre — Post Aîarm Ayarları
x v tt
Alarm durum unda kayıtların gönderileceği FTP ayarlan
x v in
, Alarm durum unda maillerin gönderileceği SMTP ayarlan
nx. TCP/tP ayartan
XX.
KTP Stream ayartan
m.
DDNS Su ruıcu ayarla rı
« ¿ .i.» . Yazıirm canlı elem e y a d a kayıt izleme anm da fotoğraf çekip yazıcıya fötoğrâf gönderecektir..
42.1.15. Y azım d a kam eralar gruplandmiabîlmelî ve bu gruplar îie İzleme sağlanacaktım
42.1İ&. Yazslım H.264 ve MJPEG/JPEG fonmatlafım destekleyecektir.
42.1.17.. 6 0 fp s kayıt teknolojisini desteklemelidir
4.2 2 SİSTEM KONTROL YÖNETİCİ SUNUCUSU* 1 A det)
4.2.2.1 .Cihaz İP CCTV sistemi bünyesinde çatışacak tüm d h a 2İara (Kameraîar, Kayrt CihSel
Genişleme üniteleri , iş istasyonlan)!? adreslem e yapabilecektir
*■22:2 ,Cihaz İP CCTV sistemi bünyesinde çalışacak tüm cihazların (Kameralar, Kayıt C iftazb n ; :
. Genişleme üniteleri, iş fetâsyonrar?) senkronizasyonunu sağlamak amacı ile m erkezî zam an .
.
yöneticisi olarak çajtşacalttır.
•
4 ,z i£ £ ih a 'z sa h ad a v e m erkezde çalışan tü m cihazların (Kameralar, Kayıt Cflıariarr, G enişlem e
□niteleri/ iş istasyonları) sağlık durumlarını kontrpl edebilecek, sahada oluşan alarm bilgilerini
anında o p e ra tö re bildirecektir.
4 2 ^ 4 ,a b a z olıişaçak tüm alarm lanharita üzerinde gösterecektir
4.2.2.5ı,Cihaz TÜRK K]a LAYI
tarafından verilen
alarm
öncelik
durumlarına
göre
konfrgüre
edilebilecektir. İdare'nin belirlediği İ n ti seviye alamn durumları haritada yanıp sö n ecek , İlgili
alarm indeksi kırmızı olarak belirtilecek, sesli uyarı ile o p e ra tö r uyarılacak ve o p e ra tö r
m üdahale etm eden alarm deaktive olmayacaktır..
4*2 2.&Cihaz sahada ve m erkezde çalışan tûm cihazların (Kameralar, Kayıt Cihazları, G enişlem e
üniteleri, iş istasyonları) log raporlamasını yapabilecektir
*2*7
İSTASYONLA«
4 Z3 i jş istasyonu kule kasa (tower) tipinde olmalıdır
42.3.2.1$ İstasyonu işlemcisi Intel 64bit mimarisinde ve anakartı Intel C206 yonga se tin e sahip
olmalıdır..
4:23.3.İşlemci e n az ikî (iki) fiziksel çekirdekli, en az 3.4 GHz hızında olmalıdır.
42 3.4 iş istasyonu üzerinde en az 2 GB'lik DD33 1333 Mhz ECC bellek modülleri kullanılarak top lam d a
e n az 4 GB bellek elde edilm ediler
4 .2 .3 .&.İŞ istasyonu
üzerinde en az 2 a d e t 3.5* ölçülerinde uygun sabit<iîskyuvasf ofmalıdır.
4 İ3 .6 İŞ istasyonu üzerinde en az 1 adet,5Ö0GB kapasiteli 7 .200 rptn hızında SATA disk otmalrdır.
423 7.İş istasyonu üzerinde en az 1 a d e t Gigabit Ethernet portu oimalıdır.
42.3 â-iş istasyonu özerinde en az 320 w att.güç kaynağı olmalıdır.
4 ¿ 3 a İş istasyonu üzerinde en az İ GB GDDRS bellek ile gelen 1 a d e t profesyonel iş istasyonu VGA
karo takılı olmalıdır VGA KarÖ üzerinde 1 adeL DV) ve 2 a d e t Display Port çıktşı olmalıdır.
4 2 3 10 İş istasyonu üzerinde 1 a d e t SATAHI destekli, + ve — medyaları yazabilen DVD-RW ünitesi
olmalıdır.
4 2 -3 .il.
İş İstasyonu üzerinde en az 12 a d e t USB portu (4'ü önde, 7*sî arkada, l 'i anakart üzerinde), X
a d e t Seri port, 2 adet PS2 portu
\
4 2 3 12 İş istasyonu anakartı üzerinde 2 adet PCle x l6 G e n 2, 1 adet PCîe v e 1 adet PQ ger iş!^
4,23.13- İş istasyonu kasası üzerinde 2 a d e t 5-25" harici genişleme yuvası olmalıdır
.4,2.3*14. )§ istasyonu ana kartı üzerinde yüksek tanımlı (high definitTon} tümleşik ses kartı olm alıdır.
Kasanın ö n v e arka ktsımlannda. se s çıfiışlan ve mikrofon girîşîeri olmalıdır. K a s için d e d e
h o p arlö r (İntemalspeafcer) olmalıdır.
4.2315 İş istasyonu kasasının kapaklan, PO kartlar, harddişkter ve optik sürücüler hfertıangi t>ir a le t
kuflanm adari çıfeanp takılabflroeüdir.
4,2.a ı s . îş istasyonu ile birlikte QW£RTY dizilimine sahip Türkçe karakter setine sahip, USB ISO/EC
8359-9 standardına uygun klavye ve USB bağlantılı fare (mouse) .gelmelidir Klavye v e fa re îş
istasyonu ile ayni marka olmalıdır..
4 2:317 İş istasyonu ile birlikte i? Kamera yazılımını çalıştırabilecek işletim Sistemi verilm elidir. Bu
işletim sisteminin kurulum, sürücü v e destek CD/DVD ve kitapçıkları da iş istasyonu ite birlikte
teslim edilmelidir,
4 Z3.i8> İş istasyonu en az 3 yıl süresi nce m üşteri adresinde parça ga ra ntisine sahip olmalıdır.
4*3.:
AĞkETİŞİMAlTyAHS!
43.1. AĞ (NETWORK) ANAHTARI (MERKEZ ANAHTARI)
43 L x A n a h ta r m odüler şasi tipte olmalı ve en az 6 modül slotlu olmalıdır
4 .3,ız ,E n az 144 a d e t Gigabit SXAX/LH/lQOBase-FX mini-GBlC veya lOBase-T/lOOBase-TK/lOOOBaseT po rta veya 43 a d e t 10-GbE porta veya kombinasyonlarına destek verebitm elkfir
43
i3.TekIİf edilecek anahtar ü2erinde 24 a d e t 10/100/1000 Base-T Port bulunmalıdır .
43J-4.TekJif edilecek anahtar üzerinde 24 a d e t 1000 Base-X Port bulunmalıdır.
4'3..isTekHf edilecek her anahtar üzerinde, a n a h ta r île aynı üreticiye ait 15 a d e t l0Q0BaSe-SX m odül
takılı olarak verilecektir
4 3^.6.10/100/1000 portlar Auto-MDlX özelliğine sahip olmalı böylelikle çapraz veya düz bağlantı
ayarlam ası otom atik olarak yapılmalıdır
4 31.7.Cihazın backplane/fabrichKi 375 Gbps değerinden az olmamalıdır
431-H Cihazın ıtale ilelim kapasitesi 280 miUion pps değerinden az olmamalıdır
4 3 1 &Latency (gecikme) değeri 10 m ikrosaniyeden fazla olmamalıdır
4 3 .n o . A dres tabtosunda en az 64.000 MAC a d res desteği olmalıdır
4 i.ı.ik Yönlendirm e tablosunda en az 10.000 a d e t yon bilgisi tutulabilmelîdir.
4.3.1.12 Cihaz üzerindeki m odüller ve güç kaymaklan hot-sw appabte olmalıdır, çalışırken
herhangi bir kesinti olmaksızın takılıp çıkartıta bil m elidir
43 113 A nahtar ü2erine IEEE 302 3at PoF^ standardını destekleyen modüller taksl3fH&»eî
4*1.14.! EEE 802.3ad link ağgregation özelliği île 8 portu destekleyen 60 a d e t bağlantı rk>ktast;(Trunk)
protokölö büjurirnatıdır..
43.117; EÜrramİk yönlendirm e protokolü OSPF, h a t yedeklfliği ve bant genişliği kontrolü y a p a n ECMP
desteği olmalıdır. OSPF protokolünde NSSA desteği olmalıdır
43,1.13. IEEE S02,1Q (4,094 VLAWİD) VLAN ID'si işaretlem e desteği ve en az 2048 a d e t p o rt bazında
VIAN fam m lanabilme lidir
43.1.19. 6VKP veya benzeri bir protokol ile otom atik olarak VlAN'ian öğrerkebilmeli v e a ta m a
yapabilmelidir.
4 3 .1 2 0 .1EEE 802.1D Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır
4.3.1 .21. IEEE 802 î w Rapid Convergence/ Reconfiguration SpanningTree protokolü desteği olm alıdır.
43X 22.9,216 byte büyüklüğüne kadar iletim birimi (Jumbo Frame} desteği bulunmalıdır.
43.123. Layer3 düzeyinde statik yönlendirm e ile VlANHar arastlP İletimini desteklemelidir.
.fiA£pk«â?yaymttafiginm frnggllenmesi iginlGM Pvl/v2/v3 desteği olmalıdır.
43-125. Yeni jenerasyon IPv6 desteği bulunmalıdır. IPv4 protokolünden IPv6 protokolüne geçiş için
her iki protokolün kullanımına imkan verm elidir.
43.1.26 Dinamik yönlendirm e protokolleri R1Pv2/v2, OSPFv2 ve BGP desteği bulunmalı, cihaz özerinde
hazır teklif edilmelidir. Ayrıca politika bazlı yönlendirme desteği hazır olmalıdır.
4.1.1.27. Dinamik İP Multicast RFC 2362 PİM Sparse M ode ve RFC 3973 PİM Dense M ode protokolleri
desteği bulunmalıdır.
43.12S. IPv5 m ulticast trafiğinin gerekli a ray özlere yönlendiriiebîlmesi ve gereksiz m ulticast yayının
engellenebilm esi için MLDsnooping özelliği bulunmalıdır.
43.1.29.1Pv6 yönlendirm e desteği hazır olmalıdır OSPFv3 protokolü desteklenm eli ve d h a z Özerinde
hazır olmalıdır
43.1.30 la y e r 3 düzeyinde erişim kontrol listeleri (ACI) desteği bulunmalıdır.
43.131. Port güvenliği Özelliği ile kullanıcı listeleri oluşturularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili
portlera bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir Bu sayede İzinsiz kutlama ve cihazların ağa
girişleri engellenebılmelklir.
43132.. RADI US ve TACACS+ protokolleri ile kimlik tanım lam a özelliklerini desteklem elidir
43X 33 Anahtarı
yönetm ek
isteyen
kişiler
Radius
sorgulama
sorgulanabil melidtrler.
4 3.1.34., IEEE 802 lx kimlik tanımlama protokolü desteği bulunmalıdır
protokolü
4.3.135. IEEE 802. lx desteği olm ayan kulbnıcibrın netw ork'eguvenli şekilde bağfenabiîm esriçin WE8
tabanlı yetkilendirme yapılabilmelidir. W E&based Auttıentication özettiği ölmafrdır,
4..3036 Kutlamalar
gerektiğinde
MAC
adreslerine
görö. yetfclendinlebilmelîdir,
M AC-based
A uthentication özeBigi olmalıdır.
4 3 1 3 7 Port başına aynı anda birden fazla Mmiik tanım lam a m etoduna (8Q2:iâ, W eb Tabanlı veya
Maç Taba nlij destek verm elidir
-
"
'
4 3 L33, Port başına aynı anda birden fazla &021x kullanıcısı desteği buhınmalıdır
430.391. tömiık kontrolüne bağlı dinam ik VLAN atam ası gerçekfeştîflebÎlmelidir,
43.L40. Kimlik kontrolüne bağlı dinam ik erişim kontrolü (ACL) yapılabilmelidir
434.41 İstenm eyen ARP Broadcast saldınlanna karşın güvenlik öniem i olarak Dinamik ARP korum ası
özelliği bulunmalıdır.
4 3 i 42. Anahtarın kötü niyetli ağ trafiğine karşı a n a h ta r işlemci koruması (Switch CPU P rotection)
özelliği bulunm alıdır
4 3143. ICMP DoS ataklarına karşın ICMP Throttling veya benzeri bir güvenlik m eto d u n u n desteği
bulunmalıdır.
*a*=44;ttaftgi anahtarlama p ortlannı» bicbiclertyle .görüşeceğini kontrol ejtrnek için kavnak p o rt
fi İt re lem esi veya benzen özelliği bulunmalıdır.
4.3.L4S İstenm eyen DHCP sunucularına karşın güvenlik önlem i olarak DHCP korum ası özelliği
bulunmalıdır.
4 3 1 4 6 . BPDl> ataklarına karşın BPDU koruması bulunmalıdır.
43JL.47 STP Root olarak seçilmiş anahtarı ataklara ve yapılandırma hatalanna karşı korum a özelliği
bulunmalıdır.
43.148. SSHvl/SSHv2 Secure Shell protokolleri ife uzaktan .güvenli şekilde yönetitebilir olm alıdır
43.149. Secure Sockets lay er (SSL) protokolü özelllikleri buicmmalıdir
43330ı. Herhangi bir tarayıcı iie HTML tabanlı, KTTP ve HTTPS protçkölleri ile uzaktan yönetijebilir
olmalıdır
43.1.51; SN M Pvî/v2c/v3, RMQN, RMONV2 protokolleri desteklenm ezdir
4.3.132.. Tekfif edilen ürün serisinde sFJow veya NetRow gibi veri akışı izleme protokollerinin e n az
birinin üesreğl bulunmalıdır.
43,133. Network trafiğini takip etm ek için Port-Mirroring özelliği bulunmalıdır Birden fazia portun
trafiği tek bîr porttan takip edilebilecektir. Ağ içerisindeki başka bîr an ah tar üzerindeki bir
p o rtu n izlenmesi m ümkün olmalıdır Seçilen MAC adreslere göre ve'VLAN bazlı trafik izleme
m ümkün olmalıdır
43 154, RFC 783 TFTP Protocol {revision 2) dosya transfer protokolü desteği bulunmalıdır,
protokolü ile yazılım (firmware) güncellemesi yapılabilmelidir
,
A
x
*3 ii5 - A nahtarlam a çîhazian arasındaki bağlantıların sağhğmın korunması amaçlı Uni-Directîonat
Link. D eteU kjn:(UDlD) desteği buiunmaîıdır.
.
;
. 4İ3.L5& ÎËEÊ 8021AB Unk U y er Discovery Protocol (LLDP) keşif protokolü veya b e n z eti bir protököi
d e s t t i bukınmalıdır. '
4A..İJ57.1 Destekli JP.Telefon gibi u ç cihaz!arjçr QoS ve Vlan gibîayarlannın otom atik olarakYaprtabîÎm esî
' ;i^LU >P-M K> protokolü desteği bulunmalıdır..
a.a.ı.sa Îstekdçım uftfcastbasfcinlannakarşılP m ölticastsnoopjngdestegibûhinm alîdir. 4 3 J ^ 9 . IEEE 802.İ p trafik öhceliklendirme desteği olmalıdır.
4.3.1 .6Ö. C lassof Service (CoŞ) desteği bulunmalıdır.
4 3 1 ^ 1 . TCP/UDP P ort numaralarına gore Layer 4 düzeyinde trafik öncetiEdendirrne desteği olm alıdır.
4 3X 62 Ha. sınırlama (Rate Limitîng) özelliği olmalıdır
4*3,1,63. Hız garantilem e (Guaranteed minimum} özelliği olmalıdır.
43.164 Yazılım güncellemeleri ürünün yaşam süresi boyunca ücretsiz olarak sağlanm azdır
4.5165. Cihazın yedekli çalışabilen dahili güç kaynakları olmalıdır.
4 3 i 5 t Cihazın yönetim modülü sökülebilir ve takılabilir olmalıdır .
+Z.1Ù7-. Teklif «dile» -Anahtar en az 7 yıl garantili oîmalı, garanti kap^mındajd anzatarda cihaz 1 iş
günü içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir..
43.168 Teklif edilen Omurga A nahtar üzerinde bütün bileşenler 3 yıl x 7 gün x 24 sa at uzaktan sorun
tanım tam a,parça değişimi ve ürün değişimi konusunda destek hakkına sahip şekilde teklif
verilmelidir
432
8 PORTLU AĞ KENAR ANAHTARI
43.21 En a i 8 a d e t 10/H X )ye2 a d e t 10/100/1000 e th e m e t port aim a lıdır..
43.2J2En az 2 a d e t genîşîeme yuvası bulunmalı ve genişleme yuvalarına lOOÔBaseSX, lOOOBaseiX,
lOOOBasetH, lOOBaseEX G K C 1er Takıla bilmelidir
4.?.2.3.Teklif edilecek her a n a h ta r üzerinde, a n a h ta r île aynı üreticiye a it 1 a d e t 1000Base-SX m odül
takılı olarak verilecektir.
«3 2.,4,,En az S a d e t port unda IEEE 802.3 a f PoE desteği olm aM ir.
43~2 5.GBJCÏer Hot-Swappable olmalı d h a z çalışırken sökülüp takıtabılmeli, bu işlem anahtarın
çalışmasını etkilememelidlr.
43.2 6-GSlCler orijinal ve üretici garantisinde olmalı, OEM GBIC teklif edilmemelidir.
4 3 2 7 l0/l00/100Û B aseT portlar otom atik olarak MDt ve M DIX ayarlamasını yapahihg&Iırtırr^
/ 1
43
9.Data iletîm kapasitesi e n az 4:1 MppşroJmabdır
i m i ) . Anahtarlarna kapasitesi eı> az.5.6 C İ^ o İm a İK Îır,;.
4 S .Z 1 L Latency (geakmŞÎ değeri 2 mtkrosanîyenin altında olmalıdır.
43.212. İEEE S 0 2 3 a d iink aggregation (LACPJ özelimi olmalıdır.
4.3 İ 13, IEEE 802 İ s Multiple Spanning Tree standardını desteklemelidir
4 3 214. Cihaz yigjnlanabiiir yapıda öîm abdır Yığınlama durum unds te k bir İP ad res ile uzaktan
yönetim sağla nabilraelîdir En az 16 a d e t an ah tar yığınlânahilmelidir.
4,3.2.15 . IEEE 802.IX port based netw ork access control ve RADIUS d e s t t i ile kullanıcı kimlik kontrolü
yapılabilmelidir. Aynı p o rt üzerinden iki kullanıcının ¡dmlîk kontrolü m üm kün olmalıdır.
43 v2»i b . MAC bazlı ve WEB bazlı kimlik kontrolü m üm kün olmalıdır.
432.17 Aynı port üzerinde aym anda 802.1xve MAC veya WEB bazlı kimlik kontrolü desteği olm alıdır.
43.2.18.. Cihazın yönetiminde bağlantı aşam asındaki güvenlik için SSL;. SSRV2 ve SNMPv3 desteği
olmahdır.
4,*2.ı9. G hazın yönetiminin güvenli ve şifreli yapılabilmesi için TACACS+ desteği temalıdır.
43.220 Seçilen bir fiziksel portun diğer portlardan izole edilerek sadece belli bir p o rt ile haberleşm esi
4 i Z 2i P ort güvenliği özelliği üe kutlam a Jrsteîeri oluşturularak sadece belli MAC adreslerinin rlgifî
portlara bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanıcı ve cihazların ağa
girişleri engellenebilmetidir.
43.222. DoS (Denial-of-Service) ataklarını fîltrelem e özelliği olmalıdır.
4 ,3 .2 2 3 .
IEEE 8023 x flow control desteği olmalıdır
43.224 IEEE 802 İ p trafik Önceliklendîrme desteği olmalıdır
43 2.2& Birden fazla poftun tek p ort üzerinden izlenebilmesi için port m onitoring (mirror) özelliği
olmalıdır
4.X2.26. IP M ulticast trafiğin yönetimi için IGMPv3 desteği oimâfafr
432 2 7 . Ghazın kom ut salın , te ln e t ve WEB üzerinden yönetim desteği olmalıdır.
43228.. A nahtar üzerinde birden fazla konfigürasyon dosyası tutahilmelidir.
4 3 229 Konfigürasyon dosyalarının kriptolanarak güvenli aktarımı için Secure FTP desteği olmalıdır.
4.3.2.30. Cihazın uzaktan izlenebilmesi ve raporlannm alınabilmesi *çrn e h âz 4 gfüp RMON desteği
oimalıefef:
................................. ...........
43.231. Cihazuı üzerinde konsol p o n u bulunmalıdır
4 3 . 2 .3 2 .
IEEE 802 iftVLAN desteği olmalı, en az 256 a d e t port bazlı V1AN tanımlânabilmettdîr
43233' Yaratılan VlAN'ların otom atik olarak öğrenilmesi ve dinamik olarak tanımlannjfa^ıfı
sağlayabilmelidir
4 3 .2.34 Met work yönetim yatırı™ Üe birîikte teklif edilmelidir.
* 3 .z îs Ghazın üzerinde port durumlarını gösteren LEtfler olmalıdır.
4 3 2,36 13 İndi rack üzerine m onte .edilebilmelidir* Kabin .m ontaj aparatlar» ite birlikte :teklif
yerteuelîdjr. j .
4sa2^7._ Cihaz 200-240V voltaj seviyesinde çafışabifmefidir.
:
w
Elektrik bağlantı Rabloşü ile birlikte
.
tefcİrf
verilmelidir.
43 23S Güç kaymağı cihazın İçinde olmalı, a d ap tö r benzeri cihazlar kullanıJrnamalıdır
i i 2 3 ? . Sessiz çalam a İçin fansız ta sa n m a sahip olmalıdır. Cihazın yaydığı ses.seviyesi belirtilm elidir.
4 * 24 0 Ürün (»nur boyu garantin olmalıdır Garanti suresince oluşabilecek anzaiarda onfanm , güç
kaynağa m odül, GBÎC gibi parç3 değişim veya ürün değişimi için herhangi bir ü c r e t tale p
edilm eyecek şekilde teklif verilmelidir
4 1 2 4 1 . A nahtar yazılım güncellemeleri garanti suresi boyunca ücretsiz yapılabilecek şekilde teklif
verilmelidir.
4.4.
KAMERA İZLEME VE YÖNETİM YAZIUMİ
Yazılım teklif edilen tüm kam eraların izleme, kayıt alm a, kayıt izlem e işlemlerinin tam am ını
gerçekleştirebilir yapıda olacaktır, İzleme ve kayıt yazılımı sistem in daha sonra büyüm esini göz
önünde bulundurarak en az 64 a d e t kam eranın kontrolünü yapabilecek kabiliyette olm alıdır.
4Ai.ı.Yazılmft H..264 ve MJPEG/JPEG fbrmatiarınr destekleyecektir,
44.12.'Yazdım tüm verileri kripto anahtarları kullanarak güvenli olarak gönderecektir..
4 4 i 3 Sistem yöneticisine ve ağ üzerinde konumlandırılmış tüm istem cilere kayıt edilmiş video ve ses
görüntülem esine şifreli sınırlama getirmek suretiyle izin vermelidir,
4.41.4.Kayıt edilmiş görüntülerin arşiv veya adli amaçlı farklı fo rm a la rd a dönüştürülm esini
destekleyecektir.
4 4 1 5 İzleme yaîilımt kayıttan bağımsız çalışacak. Kayıt yazılımı izleme yazılımında oluşacak olası
problem lerden etkilen m eyecek ve kaydı durmayacak yapıda olacaktir.
44.1 .b.İzleme yazılımı TÜRK KIZI LAVI farklı noktalarında izleme yetkisine sahip yetkililerin kam eraların
canlı izleme ve kayıt izleme yapabilmeleri içirt kullatuldCdkUi.
4 4 17 Bu yazılım Firma tarafından kurulacak olan network hattına bağlı olacak, yetkisi olduğu
kam eraya canlı izleme yapabilecektir Aynı zamanda yetkisi o la n kameraların kayıt izlemesini
yapabilm ek için netw ork hattına bağlı olan ilgili sunucu üzerinden kayıt izleme yapabilecektir.
4 4 1 .8,İzleme yazılımı kurulacak olan bilgisayarın TÜRK KJ3LAYI m evcut kullanılan bilgisayar cifra:
durum unda netw orke bağlanabilmesi İçîn gerekli olan network kartı TÜRK 102 LAYI taraf nda
tem in ve tesis edilecektir
4 4J-9.Yazıtım canlı izleme ve kayıt izleme özelliklerini ayrn anda kontrol edebilmelidir..
4AMD.. Yazılım üzerinden kameralârjn 05 D {On Screen Disptay - Ekran Ostü Kumanda) menülerine
ulaşılabilmek ayartaf. de^şVuıtebİltneK/ve hareketli kameratenn PTZ (Pan tilt' zppm)
fonksiyonları kontrol edileb^melidiir. .
*A..ı.ıı. Yazılım özerinden, tüm kameraların aşağıda belirtilen ayartan ya pacaktır.'
î.
T a rih /S a a t ayarlan
¡L
Cihazı yeniden başlatma
JD.
Cihazı fabrika ayarianna çevirme
tv.
Güncelleme
V.
Ayarfarm Yedeklemesi
vî.
Cihaz İle ilgili tü m bibilerin rap o r lanması
vv
Cihaz ile ilgili LOG bilgileri
vfii.
Resim kalitesi ayarlan
bc
Dual-Codec ayartan
X
Stream Itare say » ı
xi.
Stream çözünürlüğü
xii.
Stream kalitesi
XBİ.
Ses. Kontrolü
XIV.
PTZ (Pan T;ltZoom) özelliğinin kullanılması
XV..
Kullanıcı seviyesi belirlem e
mi,
Pre —Post Alarm Ayarlan
xVil.
Alarm durum unda k a b a r ı n gönderileceği FTP ayarları
xviS.
Alarm dııram unda maillerin gönderileceği SMTP ayartan
»X. - TCP/l P ayarlan
XX
RTP Ştream ayartan
xxi..
DDNS Sunucu ayarları
4.4..1.I2. Yazılım canİM2Jem eya da kayıt izleme anında fotoğraf çekip yazıcıya fotoğraf gönderecektir.
4 4 1,13, Yazılımda kam eralar gruptandır ılabilmelî ve bu gruplar île İzleme sağla nacaktır..
4,4.Li4 Yazılım H 264 ve MJPEG/JPEG form atlannı destekleyecektir.
s
ALTYAPI
s ı ı .i Firma, kameraların m onte edileceği direkler, bina dışında kul la ra la cak olan yere jygun .kamer
ayaktan ve aparatların; kendisi tem in edecektir. Direklerin m ontajı firmaya aittir. Direklerin
. uzunlıü&m görüş alanına uygun ölçülerde hesaplanacak ve toprak üstünden yükseldiği sabit
team eölar için 3 m etreden* hareketli Speed Dome kam eralar için 6 ,m a ş â f ı . olmayacaktır..
Kamera. îçiri kullanılacak. direkler. Sabit kam eralar için 2 bogqm , hâFekeîfi kam eralar için ise 3
boğum olmalıdır
Direklerin zemini 50 cm derinfîğmde; 50 x 5 0 cm boyutlşhhda z e m in d e
olacaktır.' Direkler e n az 3 boğumlu ,76lik ve en az 3m m olm alıdır ve direkler, rözgârtfa n e
ikatfar şiddetli olursa oJsun keşinSkle saHânmayacafcfcr Direk tem eli ve ankab} boyutları; direfc
kaiınlıklan hesaplanırken direk üzerinde bir insanın çalışma yapacağı dikkate alm rnalıdır. Tüm
direkler topraklam a çubuğu kullanılarak ayrı ayn toprakianacakör
5.1 .1 .2. Direkler, paslanm az m alzem eden seçilecek, sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Direklerin özerine
düzgün bir şekilde hava şartlanndan etkilenm eyen boya ile hangi kameraya âtt oldukları
g ö steren num aralar yazılacaktır.
s .ii3 .H e r kam eranın bağlantısı ayn
fiber optik corelar veya Cat 6 network kablolar ö z e rin d en
olacaktır. Kesinlikle iki veya daha fazla kam eranın göriintû ve d a ta aktarımı aynı fîb e ro p tik core
veya Cat 6 kablo üzerinden yapılmayacaktır.
5Jt.XA.Cat 6 kablolarda ve Fiber optîlc kablolarda ek olmayacaktır.
5 îju s MEflKiZy P-Jam özerinde %ösiecflen kam era neüşijrıi H b e r optik core aft yapısına dahil
edilecektir Kamera, e n yakın yerdeki sw itch'e dahil edilecektir. Bu kapsam da iletişimi sağlam ak
için kullanılacak fiziksel donanımları (fiber optik dönüştürücüler, elektrik ve ara bağlantı
kabloları ve diğer sistem in çalışması için gerekli teknik ekipmanlar) yüklenici firm a kerklisj
tem in edecektir M erkez'de iletişim kesintisine neden olan fiber optik core alt yapısındaki
herhangi bir aksaklık çözümü ve teknik ekipm anlar yüklenici firma kendisi tem in e d ecek tir
s .ıifi.M e rk e z 'd e gösterilen güzergahlardan kablo kanalı kazılacaktır Yüklenici firm a, kam era
kablolan kablo kesitime uygun plastik kablo kanalı İçerisinden geçirilecektir. Kablo kanalları
döşenirken
kanalların
köşe
noktalarına
özel
orijinal
kanal
köşeleri
kullanılarak
döşenecektir Kulanilacak m alzem e 110 mm. koruger boru ve bağlantı ekipmanları ,H dpe Boru
çift cidarlt y er alta tip kablo muhafazasına uygun çürüm e ve tabiat şartlarına dayanıklı
olacakbr.Diş çapı en az 100+%10 $ç çapı en az 9Û + % İ0 olacakbr.. Her bir Hdpe borunun
uzunluğu en az 6 m. otacaktor»Boruların birbirine m onte özelliği veya bağlantı a p a ra tı ve
contası Olacaktır.Kablı> geçiş borusu en az 1Ö mm spiral boru içi çelik spiral ,dtşı izoleli plastik
kaplamalı olmalıdır. Çelik spirali paslanmaz çelikten ve
ihtiyaç duyulan kablo bağlantı
ve
apa ratla rı ile birlikte eksiksiz olacaktır
s.ı.ı.z.M ericez'de kam era kurulması için gösterilen yerlerde döşenecek oJan kamera altyapı boru lan
için ihtiyaç duyulması halinde parke veya beton kaldırımların kesilmesi, kaldırılması işlem leri işi
alan yüklenici m üteahhit tarafından yapılacaklar Altyapı boruları döşendikten sonra aç
ye rle r eski hafine ayni malzeme kullanılarak düzgün ve tem iz bir şekilde te s lim ^ e d ile ^
İdarenin kontroi mühendisleri tarafından beğenHmedîğs taktirde tekrardan söktürülüp y e m d e n
yapriaçaJdır. Yerleşke Pfem ûzen^de gösteriJen yerlere konacak olan kam eraların yerleri,
uygulam a esnasında değişm esi gerektiğinde idarece uygun görülen yere yüklenici ta ra fın d a n
taşınacaktır. Firma bu d e ş ik tik için h e r te n ğ i bir ü cret tafefp etm eyecektir. Proje kapsam ında
belirtilen fcablolama yerlerinin d ianda uygulam ada ihtiyaç duyulması halinde g erek en y e rlere
fazladan rögar yapılacak ve finnaya h e r hangi bir bâdel ödenm eyecektir
i.ıiA Î h tiy a ç duyulan yertere mîn 35çmX35cm kablo geçiş için b e to n rögar veya komposfc m enhöl
kutusu yapılacaktır. Kutuların
kapaklan olacaktır. M enhol kutusu CTP(Camelyaf
Takviyeli
Polyester) ham uru ku Ifentlarak üretilmiş olmalıdır.
5 H 9 Kategori 6 kabloları 0^S7mm elektronik bakır iletken, Poliofefin yalıtkan, Çiftler halinde bükülü
dam arlar, Çiftler yıldız biçimli a y ın a ile bükülür, Gıi renkli PVC dış kılıf (RAL 7032),kabk> dış çapı
6.3 m m olmalıdır.
t
(
5.1,1 .10. K am eralaretal RJ45 konnektörö ile bilgisayar agtna bağlanabilmelkfir,
s im
Elektrik Kablosunun kesiti en az 3 x 1.5 TTR ,Elektrik kablosunun Damar çapı e n az 2.60
mm,EJektrik kablosunun Kılıf çapı en az 7,90 mırı,Elektrik kablosunun çalışma gerilimi e n fazla
450/750V,ÜektFİk kafa(osuz BVCden im al edilmiş olm aJtdır
&
ÎKALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR
bJ.x nihaleye iştirak edecek olan isteklilerin, Türk Kızılay'ı E tim esgut yerleşkesinde ihale konusu cş ile
ilgili keşifte bulunmaları, bu keşif sonucu kurum dan "Yer Gördü Belgesi' ni alarak teklif
dosyalarına eklemeleri gerekmektedir..
6 1 1 2 .Teklif edilecek kameraların, görüntü izleme ve sistem kayıt yazılımının,
anah taıiam a
cihazlarının, Türkiye deki üretici firma lanndarr veya Türkiye deki distribütörlerinden ahrımtş,
satm aya, kurulumunu yapmaya ve teknik desteğini verm eye yetkili olduğuna d a ir "Yetki
B elg esin i istekliler teklif dosyasında sunacaktır.
6.1 .1 3. Yüklenici firma teklifinde daha Önce kam era işi yaptığı 'i ş
Bitirme Belgesi " vererek
belgeleyecektir İş bitirm e belgesi olmayan firmaların vereceği teklifler uygun olm ayan teklif
sayılarak redüedîleı^kıiı
fii.iA .lhaleye katılacak firmalar, tekliflerinde referans listelerini ve tş
deneyim belgelerini
vereceklerdir.
&.ı,ı.5.TekIrf verecek firmaları teklif ettikleri fiyatın hesaplanm asında esas teşkil e d e n projede
kullanılacak olan bütün cîh 3 2 , ekipm an, yazılım, mühendislik, kapsayan, birim fiyat, toplaı
fiyatlar ve tüm ünün toplamını gösteren ve teklif edilen fiyat olarak kümülatif fiyatın goründi
tabtoya teklifleri ile bertikte verilecektir.
7,
• 7.1.
EĞİTİM GARANTİ-BAKIM ONARIM
: Furria b ü tü n cihazlar İçin h er türlü, tasanm , hatalı m alzem e v e k ö tü
garanti verecektir. Garantinin başla m a tarihi
12...
işçiliğe te r ç î'2 (iki] yıl
olarak kabul tarihi esas alınacaktır.
Yüklenici firm a arızalanm ış garantili ü rü n ü n a n zasın ı g id erm ce y e k a d a r y e r in e ay n i
özellikteki ü rü n ü ücretsiz olarak temin e d e r. G aranti boyunca h e r turlu arızalı', hasarlı ve
no rm al
çalışm ayan
devre
elem anlar?
yüklenici
firm a
tarafın d an
ücretsiz
o larak
değiştirilecektir Değiştirilen p a rç a ve e te m a n îa n n tü m m asrafları (nakliye v.b.) yük len ici
firm aya aittir.
73.
Teklif sa h ib i firm alar, garanti süresinin sona erm esinden itibaren, on yıl sü re ile teklif
ettikleri cihazların h er tu rlu yedek m alzem eleri ücreti karşılığında tem in le mükelleftir..
74
Firrna, teklif ettiği ürün İçin 1 {bir) yıl süre ile yerinde destek (support) hizmeti verecektir.
73"
YÜKEENtCİ TKGM tarafından belirlenen persörtete ürün kattammına ilişkin gerekir teknik
eğitim (eri verecektir.
7 6.
8.
8.1.
Verilecek olan eğitimin sûresi e n az 1 (bir) gün (en az 8 saatlik bir eğitim) ofacaktu:
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Yüklenici; teknik şartnam ede belirtilen ta a h h ü t konusu işleri eksiksiz olarak tam am layıp
sorunsuz bir şekilde devreye almalıdır..
82.
Söz k o n u su işlerde çalıştırılacak
sağlayacak v e bu hususta TKGM
p erso n elin h e r tü rlü e m n iy e ti
yüklenici firtna
hiçbir sorumluluk kabul etm eyecektir, firm a çalıştıracağı
kişilerin çalışacaktan görev yeri ve ilgili h er türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekli olan
tedbirleri alm ak ve uygulamakta yükümlü olacaktır. M eydana gelebilecek iş kazalarından ve
üçüncü şahıslara verilecek h er türlü zarardan firma ve tirm a yetkili elem anı sorum lu olacaktır
Firma çalışacağı kişilere çalıştıkları görev yeri ile ilgili iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekli
m alzem eleri tem in edecektir firm a çalıştıracağı kişilerle i%ifi yürürlükte olan töm İş Güvenliği
ve Çalışma Yasalarım uygulamakla mükelleftir
83
Sistem e veya çevreye verilecek h er türlü hasardan yükienîri firma sorum ludur, za fşr
ziyanlar firm adan anında tahsis edilecektir
34
Y^kİehicıienonta| esnasında h e r türlü dem irbaş, ölçü aleti, el aleti ye iş m akîiialarım
jcendi tem in edècefctir.
8S .
.
>
-
İş bitim inde hiçbir hrialzeme yapdan iş m ahallînde kalmayacaköF. E rirtâ tş ile ilgili artık,
m alzem elerden sörüm ludur v é iemEİiğinî yapmak.zorandadıi’.
8 6.
Teklif edilen
m alzem e İle kulkBilan m alzem e arasında 7KGM aleyhine b ir farklılık
görüldüğümde firma b a n u idareden hiçbir ü c re t ta le p etm em izin yenisi İle d e ğ iştirm e k
zorundadır.
8.7.
Firma bahse konu tü m işlerle ilgili h er türlü bakım onarım, m bntaj,dem ontaj^m alat ve
arıza durum unda işlerin e n iyi biçimde bakım prosedürlerine uygun olarak yetkililerinin ve
idarenin onayını alarak yapacaktır Söz konusu işleri idarenin kontrol m ühendisi sürekli kontrol
edecek ve işler kontrol m ühendisinin isteğine uygun yapılacaktır. Kontrol m ühendisinin îsten en
işlerde herhangi bîr eksiklik olduğu taktirde hiç bir ö dem e yapılmayacaktır
88
Şartnam ede belirtilm emiş dhaz, ekipm an, m alzem e ve yazılım gibi aksesuarların
noksanlığından dolayı veya özellikleri şartnam eye uygun olmasına rağm en uygulama esnasında
cihaz için belirtenm iş özelliklerin s a h a uygulam ası için uygun olm adığının s o n ra d a n
anlaşılm ası d u ru m u n d a , sistem in am aca uygun_şeknde_servis v e re c e k d u ru m a getirm ek
için gerekli cihazı ekipm an, m alzem e, yazılım v b. aksesuarlar. Yüklenici firma tarafın d an
karşılanacaktır.. 8u konuda TKGM'DEN hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
8.9.
Yüklenici firma, sözleşm enin imzalanmasına m üteakip m alzem enin sahaya getirilm esi
m ontaj işleri
devreye alm a işleri, sistemin kabul te s t ve kontrollerim içeren bîr taslak
iş
program ı teklifi ite birlikte verecektir.
810.
Kabul öncesi veya kabul m uayeneleri sırasında idarenin yetkililerince tespit edilen eksik
ve kusurlu işler. Yüklenici firm a tarafından kabulden önce tam am lanm ak zorundadır. Kabul
muayenelerinin m üspet sonuçlanm ası ve eksik kusurlu işlerin tam am lanm ası halinde m ontaj
kabulü ile birlikte kabul de yapılır. Kabul m uayenelerinin m üspet sonuçlanm ası halinde ise;
sistemini çalışır hafe geldiği tarih sayılır.
8 13
YÜKLENİCİ, te k m erkezde toplanan anzalı ürünlerin tamirini 3 (üç) iş günü içerisinde
yaparak verecektir Anzaîı ürünlerin tam iri 3 {üç} iş gününden fazla süreceği durum larda
YÜKLENİCİ arızalı ürünün yerine geçici olarak rîh*7 tem in edecektir
9
MALZEME LİSTESİ
IP CÇTV SİSTEM İ İÇİN TAHM İNÎ M ATARME UOTESÍDÍR
;
YÖKSŞK ÇÖZÜNÜRLÜKTE MUHAFAZALI HD SAŞİT ÍP ¿AMERA
SERVKEl VİDEO KAYW YAZILIMI
:
: l^YW SEftVKR VE DEPOLAMA
^STEM KONTROL VE YÖNETİCİ SUNUCUSU
.
OPERATÖR İZLEME İŞ İSTASYONU (BİLGİSAYAR)
OFfeRATQRÍZLEMEEKRÁPOilsS” ADCT
- OMURGA ANAHTAR
SFPPO RT
KEÑARAJÍAHTAE
SFPPOKT
24 FORT FİBER OPTİC PATCH PANEL
22 ad;
22â<L
l set
t ad.
îâd .
Jad.;
İa d .
10 ad.
İD ad.
10 ad.
la d .
ALT YAPI VE KABLOLAMA
(
KOMPOZTT MENBOL
CAT6 BATA KABLOSU
ENERJİ KABLOSU TTR
KABLO ÇEKİM İŞÇİLİĞİ
KAZI
KORUGER BORU VE BAĞLANTI ¡EKİPMANLARI
SPİRAL BORU
FİBER OPTİK İŞÇİLİĞİ (PİGTAİL-PAT CH COR» VS)
PLASTİK KABLO KANALI
KAMERA ÖİREĞİ
CÂT6 DATA KABLOSU EKİPMANLARI
22 ad
2000 m
500 m
la d .
500 ro
500 m
500 w
l ad.
5000 m
20 ad.
la d .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 579 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content