close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016 örnek dispozisyon

embedDownload
2015-2016 AV DÖNEMİ
SİVAS İL AV KOMİSYON KARARI
(ÖRNEK DİSPOZİSYON)
Karar Tarihi : ..../..../2015
Karar No:
:
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali ve/veya Vali
yardımcısı................................ başkanlığında, ildeki Bakanlık bölge müdürlüğüne bağlı ildeki
şube müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün ildeki birim amiri, .....................il gıda tarım ve
hayvancılık müdürü, .............................il milli eğitim müdürü, ................................il gençlik hizmetleri
ve spor müdürü, ................................il jandarma komutanı, .................................ilgili sivil toplum
kuruluşu temsilcisi,................................, .................... mahalli avcılar atıcılar derneği
başkanı/üyesi/avcı ........................, ........................ mahalli avcılar atıcılar derneği başkanı/üyesi/avcı
.........................., ve ........................ mahalli avcılar atıcılar derneği başkanı/üyesi/avcı .......................
den teşekkül ettirilen il av komisyonu ..../…../ 2015 tarihinde .................... toplantı salonunda saat
.............. da toplanarak 2015-2016 av dönemi için Merkez Av Komisyonuna (MAK) sunulmak üzere
aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
(İlçe av komisyonu kararında bu bölüme ilçe av komisyonuna katılan üyeler yazılacaktır. İlçe ve
il av komisyonlarına Kaymakam ve Valilik makamının uygun görmesi halinde Orman Genel
Müdürlüğü taşra teşkilatı birim amirleri ile görüşlerine başvurulabilecek ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluş temsilcileri de görüş bildirebilecektir.)
1-Komisyonca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları ve Avlanma Süreleri:
Kanunu’nun 4. maddesi gereğince belirlenen listede yer alan av hayvanlarının avlanma süreleri
bölgemizin yaşam koşulları ve av hayvanlarının biyolojileri dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir.
a ) I. grup avlanabilen kuşlardan, bıldırcın ve üveyik avının;
..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
b) II. grup avlanabilen kuşlardan, kum kekliği ve kınalı keklik avının;
..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
c) III. grup (a) avlanabilen kuşlardan, sakarmeke, sakarca , yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun,
macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş pakta, çıkrıkçın, ve su çulluğu avının;
.../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
III. grup (b) avlanabilen kuşlardan, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk
avının;
..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
d) IV. grup avlanabilen kuşlardan, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası ve saksağan
avının;
..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
e) I. grup memeli av hayvanlarından, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarı avının;
..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
f) II. grup memeli av hayvanlarından, yaban domuzu ve çakal avının;
..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi,
g) Yukarıda yazılı av hayvanlarının avının belirtilen tarihler arasında… … … … … ... ... ... ...
... ... günlerinde ve resmi ve idari tatil günlerinde yapılabilmesini,
(İliniz dahilinde eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate
alınarak gruplar halinde veya türler itibarı ile avının başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günleri bu
bölümde teklif edilecektir.)
2- Komisyonca Avına İzin Verilen Av Hayvanlarının Avlanma Limitleri:
Avına izin verilen av hayvanlarının, avcı başına bir av günü için en fazla;
KUŞLAR
Bıldırcın
Üveyik
Karatavuk, öter ardıç
Avlanma Limiti
...
...
…’er
1
Kaya güvercini
…
Çulluk
…
Saksağan
…
Tahtalı, sakarca
…’er
Sakarmeke
…
Alakarga, suçulluğu (bekasin)
…’er
Kınalı keklik, kum kekliği ve çil keklik (Çil keklik avı sadece bu av
sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ,
Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Malatya, Erzurum, Van, Toplamda …
Mardin, Amasya, Çorum, Bayburt, Gümüşhane ve Tokat illerinde
yapılacaktır).
Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş
patka ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi Toplamda …
kılkuyruk olabilir)
Küçük karga, ekinkargası ve leşkargası
Toplam …
Serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla,
atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak Yılda Toplam …
kaydıyla yakalayabilir.)
MEMELİLER
Avlanma Limiti
Yabani tavşanı
…
Ada tavşanı
…
Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)
…
Kaya Sansarı
…
Yaban domuzu (sürek avında avcı başına)
…
(sürekçiler av yapamaz)
Çakal
…
Tilki
…
(Bu bölümde avına izin verilmesi teklif edilen av hayvanlarının avlanma miktarları belirtilecektir)
3-Komisyonca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları:
............., ................., ............., ..............’nın ilimizde popülasyonlarının azaldığı ve nesillerinin
tehlike altında olduğu gözlendiğinden, bu memeli/kuşların avının 2015-2016 av sezonunda
yasaklanması,
(Bu bölümde sadece il sınırları dahilindeki avlaklarda çeşitli nedenlerle popülasyonu azalan ve
nesli tehlike altına giren, 2014-2015 av dönemine ait MAK Kararının EK LİSTE-II de avına belli
edilen sürelerde izin verilen av hayvanlarından, avının yasaklanması öngörülenler belirtilecektir.)
4- 2014-2015 Av Döneminde Komisyonca Koruma Altına Alınan Av Hayvanlarından
Avlatılması Talep Edilen Türler:
..........., ................., ............., ..............’nın ilimizde popülasyonlarının arttığı gözlendiğinden,
bu memeli / kuşların avının 2015-2016 Av sezonunda açılması,
…… avının; ..../..../ 2015 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona
ermesi,
TÜR
...............
LİMİT
.............. Adet
(Bu bölümde sadece il sınırları dahilindeki avlaklarda popülasyonu artan 2014-2015 av
dönemine ait MAK kararında EK LİSTE-I koruma altına alınan av hayvanlarından, avının açılması
öngörülenler belirtilecektir.)
2
5- Komisyonca Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri:
Kanunun 6’ncı maddesinde yasaklanan avlanma usul ve şekillerinin dışında, ilimiz dahilinde
yapıldığı tespit edilen ......................... avlanma şekil ve usulleri ile avlanmanın yasaklanması için
MAK’na teklifte bulunulmasına,
(Bu bölümde iliniz dahilinde yapıldığı bilinen ve yasaklanması öngörülen avlanma usulleri
belirtilecektir.)
6-Komisyonca Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri İle Özellikleri:
a-..........................................
b-..........................................
c-...........................................
(Bu bölümde avlanmada kullanılmasının yasaklanması öngörülen araç ve gereçler ile bunların
özellikleri belirtilerek teklif edilecektir.)
7- Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri:
(Bu bölümde Kanunun 6/3 maddesi gereğinde mücadele maksatlı avlanma, silahları, araç ve
gereçleri taşıma ve köpek bulundurma esasları ile eğitilmiş hayvanlarla ile Atmaca gibi- avlanma
esasları belirlenerek teklif edilecektir.)
8-İl Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar:
8.1- Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarını temin etmek maksadıyla
avlanmanın yasaklandığı sahlar:
İlçe Av Komisyonlarınca gerekçeleri belirtilerek ve il Av Komisyonumuzca uygun görülen;
a-) .....................İlçesi;
Yasaklama gerekçesi; ........................................................................................
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
b-) .....................ilçesi;
Yasaklama gerekçesi; ........................................................................................
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
8.2-Genel Müdürlük Oluru ile yaban hayvanı yerleştirildiği için ava yasaklanması gereken
sahalar:
a-) .....................ilçesi;
Yasaklama gerekçesi; ........................................................................................
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
b-) .....................ilçesi;
Yasaklama gerekçesi; ........................................................................................
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
(Bu bölüme il dahilinde Genel Müdürlük Olur’u ile yaban hayvanı yerleştirilen ve ava
yasaklanması gereken Olur’da belirtilen sahaların sınırları, isimleri yazılacaktır. )
3
9-Diğer Hususlar:
(Bu kısımda av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik MAK’ta gündeme
getirilmesi istenen konular/hususlar/talepler yazılacaktır.)
...................................................................
...................................................................
10-Bölgesel Avcı Üye:
İl av komisyonu üyelerinden aşağıda adı soyadı ve adresi belirtilen avcı üyenin bölgesel avcı
üye adayı olarak teklif edilmesi uygun görülmüştür. (Sadece il av komisyon kararında belirtilecektir.)
Bölgesel Avcı Üye Adayının;
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon No:
Bölgesel Yedek Avcı Üye Adayının;
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon No:
İşbu il av komisyon kararı aşağıda yer alan üyelerce karar altına alınmıştır.
Komisyon Başkanı
Vali
İMZA
L/İLÇE AV KOMİSYONU
Üye
İl Jandarma Komutanı
İMZA
Üye
İl Şube Müdürü
İMZA
Üye
İl Milli Eğitim Müdürü
İMZA
Üye
İl Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürü
İMZA
Üye
Orman İşletme Müdürü
İMZA
Üye
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü
İMZA
Üye
İlgili Sivil Toplum Kuruluşu
temsilcisi
İMZA
Üye
Avcı Üye
İMZA
Üye
Avcı Üye
İMZA
Üye
Avcı Üye
İMZA
(Bu bölümde İl/İlçe av komisyonuna katılan üyelerin ismi yazılacak)
4
İL AV KOMİSYONU KARARI EKİNDE GELECEK
1- Genel ve Devlet Avlaklar;
Onaylanmış Genel ve Devlet avlaklar.(MAK kararları doğrultusunda, avlanma planlarında
belirlenen kotaların kullanımı şeklinde avlanılan alanlar)
Kota belirlenmiş
a-) .................... ilçesi;
Genel/Devlet Avlağı
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
b) ……………. ilçesi
.………
Kota belirlenmemiş
a-) .....................ilçesi;
Genel/Devlet Avlağı
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
b) ……………. ilçesi
Doğusu:
Kuzeyi:
Batısı:
Güneyi:
2-Örnek Avlaklar:
Örnek avlak olarak tescil edilen sahalar: (Bu bölümde onaylanan örnek avlakların sadece
isimleri yazılacak, ancak haritada sınırları gösterilecektir.)
3- Özel avlaklar
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content